You are on page 1of 10

RITUAL RIMSKI

Bartol Kai

Mentor: prof.dr.sc. Josip Lisac


Studentice: Rea Bei i Katarina Kolako-uri

Bartol Kai
Isusovac
Pag, 1575. Rim, 1650.
Otac hrvatskog jezikoslovlja i jedan od
najplodnijih pisaca 17. stoljea
Preveo je itavu Bibliju
Ostala djela:
Libretto di frasi, 1595.
Hrvatsko-talijanski rjenik, 1599.
Memorujal Urbanu VIII. 1633./34.

Fonoloke osobitosti
(vokalizam)
Refleks
jata:

a) ikavski: vire, vinoga, misto, rii, prolivati, izmiati, prominiti, vrime, poluvirca,
stiu, dilo, nevridno
b) ijekavski: cvijetja
c) ekavski: venanja, venaju

Refleks inicijalnoga *w: vazmenu, u, uzme, uzeta


Refleks stranjeg nazala: subota, mu, zarunike, pristupe, enu, imaju, rekui
Refleks prednjeg nazala: jezik, svetoga, svet
Nestegnute zamjenice: koja i sl.
Apokopa: ne provodi se u infinitivu, ostaje initi i sl.
Slogotvorno r: Isukrsta krsti, krstjanske, prsti, prvo, crkvu
wa: naredaba, sabora
Protetsko j: jere

Fonoloke osobitosti
(konsonantizam)
Refleksi prasl.glasova *t i *d: d>j (meju, takojer, kalujeri, ali
anela); svetenite, hote
t> rekui; kt> rei
Refleksi prasl.skupina *st: st>t (potenjem, najvlatito) i *zd:
zd>d (prodriti)

(ne)premetanje prasl.skupine *w-: svaki, svak, sve

Samoglasnike redukcije: Apokopa: rima

Poetna suglasnika skupina *gd-:gdino > gdi no (afereza)

*l-: lovik
Rotacizam: jere, nikadar
Vokalizacija: l>o: krstio

Fonoloke osobitosti
(konsonantizam)

Druga jotacija: krstjanski, potenjem,


doputenjem, hotinje ali veselja

Metateza + jotacija: projde (ne provodi se


metateza, preduvjet za jotaciju); doji,
rezultat kolebanja izmeu dojti i doi,
odlina ilustracija Kaieve prilagodbe
tokavtini

Pojednostavnjivanje sugl.skupine:
blagosov

Morfologija (imenske rijei i


glagoli)

Futur 1.: uvati e se

Gl.pril.sadanji: imajuih

D.mn.: njimi, sadruenikom


A.jd.: Zdravu Mariju
I.3.l.mn.: s vami
Prez.3.l.jd.: trebuje
Instrumental mn.: (prid) svidoci, rimi, dvimi, trimi
Kratka mnoina: pire

Sintaksa

od + Genitiv: od sakramenta, od onezih,


od nauka, od svita

Nema posvojne zamjenice od ona: nje


mu
da se ima [] enidba [] uiniti
Hote li i slobodno li i s potenjem od s.
sakramenta hoe li se oeniti.

Poloaj atributa: rodbine duhovne,


pristanita neznana

Leksik

Prokulator, lat.-visoki dunosnik u starom Rimu

Parok sveenik, upnik

Bumbak, gr. pamuk

Diak, ma. uenik vjerske kole

Negromanti, gr. i srlat oni koji se bave


prizivanjem duhova

Konkubinari, njem. i lat.-leati zajedno

Literatura
1. Kai, Bartol. 2010. Izbor iz djela. Zagreb:
MH
2. Horvat, Vladimir. 2004. Bartol Kai-otac
hrvatskoga jezikoslovlja. Zg: Hrvatski studiji:
Filozofski fakultet Drube Isusove