You are on page 1of 74

1

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

SKUP REALNIH BROJEVA. BROJEVI I RAUNSKE OPERACIJE


7

1. Izraunajte 0.5 2
A. 6
B. 1
C. 3
D. 3
2. Marko je proitao 23, Ana 711, Pero 56 i Vinja 12 iste knjige. Tko je proitao najvie ?
A. Marko
B. Ana
C. Pero
D. Vinja
231
3. Koju vrijednost ima razlomak 630
A.
B.
C.

11
90
7
30
11
30
7
10

D.
4. Koji od brojeva pripada skupu iracionalnih brojeva?
A. 4.33
B. 16
4
C.
7

D. 5
5
5. Koji je od navedenih brojeva manji od 2?
7

A. 2
5

B. 3
3
2
2
3

C.
D.

5
6

1 2
6 3

6. Kolika je vrijednost izraza ?


A.
B.
C.
D.

1
3
4
9
7
12
13
18

7. Kojemu je razlomku jednak mjeoviti broj 2 7?


A.
B.
C.
D.

5
7
6
7
12
7
17
7

8. Zadana su etiri broja : 32 , 4, |2 3|,


A. nijedan
B. jedan
C. dva
D. tri

1(5)
.
3

Koliko je negativnih brojeva meu njima?

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

0.05
0.1

=
A. 0.2
B. 0.5
C. 2
D. 5
7
1
10. Koji je od navedenih brojeva vei od i manji od ?
9.

A.
B.
C.
D.

23
6
11
3
2
7
3
7

11. Kolika je vrijednost izraza

3
2

0.257
1 2
2

( )

A. 41
41
B. 16
41

C. 16
D. 41
12. Koji od navedenih brojeva, zaokruivanjem na dvije decimale, daje broj 5.78?
A. 5.7699
B. 5.7731
C. 5.7791
D. 5.7866
3
13. Koji je od navedenih brojeva vei od 5 ?
5

A. 3
3

B. 2
2
3
1
2

C.

D.
14. Broj 3.54273 zaokruen je na jednu, dvije, tri i etiri decimale. Koja je od navedenih tvrdnji netona?
A. na jednu decimalu iznosi 3.5
B. na dvije decimale iznosi 3.54
C. na tri decimale iznosi 3.542
D. na etiri decimale iznosi 3.5427
15.Koja je vrijednost izraza ako je = 3, = 4, = 5, = 6 ?
A. 38
B. 2
C. 14
D. 26
16.Kojemu skupu brojeva pripada broj 3.12 ?
A. skupu prirodnih brojeva
B. skupu cijelih brojeva
C. skupu racionalnih brojeva
D. skupu iracionalnih brojeva
2
5 5
17.Kolika je vrijednost izraza 7 + 7 : 14 ?
A.
B.
C.
D.

11
14
16
7
7
5
14
5

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

18. U putnikome zrakoplovu ima 108 mjesta. Na svaka dva popunjena mjesta jedno je prazno. Ako devetinu
putnika cine djeca, koliko je odraslih osoba u zrakoplovu?
A. 64
B. 76
C. 82
D. 88
19. Na brojevnome pravcu prikazanome na slici istaknute su toke , , i te koordinate toaka i .

Koordinata toke jednaka je aritmetikoj sredini koordinata toaka i .


Koordinata toke je za 90 vea od koordinate toke .
Kolika je razlika koordinate toke i koordinate toke ?
A. 103
B. 107
C. 113
D. 117
20. Broj = 3.1415926. .. zaokruen je na dvije, tri, etiri i pet decimala. U kojem je od tih zaokruivanja
nainjena pogrjeka?
A. 3.14
B. 3.142
C. 3.1415
D. 3.14159
21. Prije tri godine Lucija i Tamara imale su zajedno 25 godina. Ako Lucija sada ima 17 godina, za koliko e godina
Tamara imati 18 godina?
A. za dvije
B. za tri
C. za etiri
D. za pet
0.3
22. Koja je vrijednost izraza (3)2 4: 0.2 ?
35
3
29
3
19
3
25
3

A.
B.
C.

D.
23. Ako se broj 391 podijeli brojem 37, dobiva se decimalan broj. Koja je znamenka na 104. mjestu iza
decimalne toke?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
1

24. Koliko je ukupno racionalnih brojeva u skupu {7, 3 ,0,2.45, 2 }


A. Jedan
B. dva
C. tri
D. etiri
25. ica krunoga presjeka promjera 3 izraena je od bakrenoga otpada mase 4.85 . Kolika e biti duljina

tako dobivene ice ako je gustoa bakra = 8 900 /3 ? (Napomena: = )


A. 4.8
B. 19.3
C. 25.9
D. 77.1

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

26. Zadani su brojevi = 32 , = 32 , = 32 , = (3)2 . to je od navedenoga tono?


A. =
B. <
C. >
D.
27. Odredite vrijednost izraza

|45|3 (45)3
62

28. Koji od navedenih brojeva ne pripada skupu racionalnih brojeva?


A. 3
B. 3
19
C.
4
D. 13.5
3
29. Koja je vrijednost broja (0.2)2 1: (7 + 1.25) zaokruena na etiri decimale?
2
A. 0.1251
B. 0.0885
C. 0.0817
D. 0.0451
1 1

1. Odredite tri racionalna broja izmeu 9 i 7 ?


2. Tin je kupio 7 biljenica . Platio je novanicom od 20 kn. Prodavaica mu je vratila 11 kn i 39 lipa .
A. Koliko stoji jedna biljenica ?
B. Koliko je najvie biljenica Tin mogao kupiti za 20 kn ?
7+59

3. Izraunajte :
=?
721
4. Autobusi A i B na poetku radnoga vremena zajedno kreu s polazne stanice. Autobus A svake 72 minute
ponovno kree s polazne stanice, a autobus B svake 42 minute. Nakon koliko e minuta autobusi ponovno
krenuti s polazne stanice zajedno ?
5. Izraunajte vrijednost izraza

1+3(1.51)
3
5

0.12

1
2
1
1+4.5

1
2

6. Izraunajte vrijednost izraza 0.25 { [0.25 ( 1)]}


3
7. Izraunajte vrijednost izraza (20.14)0.125
.

8. Zadani su brojevi = 2 , = 3 , = 2 . Odredite broj = 1


5

1 1

+ +

9. Izraunajte 23 (7 2.4) 5 3 i rezultat zapiite u obliku razlomka.


10. Tomislav je kupio 9 biljenica. Platio je novanicom od 50 . Prodavaica mu je vratila 28 i 40 lipa.
Koliko stoji jedna biljenica?
11. U putnikome zrakoplovu ima 108 mjesta. Na svaka dva popunjena mjesta jedno je prazno. Koliko je putnika
u zrakoplovu?
3

12. Zadani su brojevi = 4 i = 4 . Izraunajte broj = 1 + 2 i zapiite ga na tri decimale.


13. Gustoa naseljenosti nekog podruja definira se kao omjer broja stanovnika koji ivi na tome podruju i
povrine tog podruja.
A. Povrina kopnenog dijela Republike Hrvatske iznosi 56 542 2 .Sredinja Hrvatska zauzima treinu
kopnenog dijela. Na tome podruju ivi . milijuna stanovnika. Kolika je gustoa naseljenosti
Sredinje Hrvatske? (Rezultat zaokruite na najblii cijeli broj.)
B. Grad ima 310 000 stanovnika, a gustoa naseljenosti mu je 2 160 /2 . Kolika je
povrina tog grada? (Rezultat zaokruite na dvije decimale.)
C. Grenland s 57 000 stanovnika i povrinom od 2 175 600 2 je zemlja s najmanjom gustoom
stanovnitva. Povrina Islanda je 103 000 2, a gustoa naseljenosti mu je 118 puta vea od
gustoe naseljenosti na Grenlandu. Koliko je stanovnika na Islandu?

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

14. Sir ribanac prodaje se u dvama pakiranjima. Vreica od 40 stoji 6.99 , a vreica od 100 stoji 14.99 .
Kolika je razlika u cijeni ako 200 sira ribanca kupimo samo u vreicama po 40 , odnosno samo u
vreicama po 100 ?
15. Znakovi za uzbunjivanje stanovnitva emitiraju se putem sirena. Upozorenje za nadolazeu opasnost oglaava
se kombinacijom jednolinih () i zavijajuih () tonova na nain: . Trajanje svakoga pojedinog tona je
20 sekundi. Jednoga dana u 8 sati 12 minuta i 35 sekundi oglasila se sirena upozorenjem za nadolazeu
opasnost. Nakon 5 minuta stanke isto se upozorenje ponovilo.
A. Kada je zavrilo to ponovljeno upozorenje za nadolazeu opasnost?
Odgovor: U _____ h _____ min _____ s
B. Je li u 8 sati 19 minuta i 48 sekundi bio jednolian ton, zavijajui ton ili stanka?
Odgovor: ________________________
16. Zaokruite broj 15 na tri decimale.
17. Koliko ima cijelih brojeva u skupu = {2, 1,0, 9, 6, 2 ,

21
2

}?

18. Koliko kota 4 kg jabuka ako 3 kg jabuka kota 22.5 kn?

19. Kolika je vrijednost izraza zaokruena na etiri decimale?


20. Izraunajte

3|12|22
28

21. Kolika je tona vrijednost izraza

|+2|
2
1
( )

ako je = 4 i = 3 ?

POSTOTCI
1. Luka je dobio 21 bod od moguih 35 na ispitu iz matematike. Koliki je postotak ispita rijeio ?
A. 14 %
B. 21 %
C. 40 %
D. 60 %
2. Na kutiji mlijeka pie: Mala asa mlijeka sadri 120 mg kalcija to ini 15% dnevne potrebe za kalcijem. Kolika
je dnevna potreba za kalcijem ?
A. 8
B. 18
C. 800
D. 1800
3. Na telefonskoj kartici od 50 impulsa iskoriteno ih je 82 %.Koliko je impulsa neiskoriteno ?
A. 18
B. 10 %
C. 9
D. 8 %
4. Na CD-u kapaciteta 700 snimljeni su sadraji od 139 i 435 . Koliki je postotak CD-a iskoriten?
A. 62.14%
B. 82%
C. 19.28%
D. 18%
5. CD kapaciteta 650 Mb popunjen je 12%. Na CD je snimljeno jo 260 Mb novih podataka. Koliki je postotak
CD-a sada popunjen ?
A. 34%
B. 42 %
C. 52 %
D. 64 %

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

6. Ruksak je stajao 300 kn .Damir ga je kupio na snienju od 20% i platio :


A. 280
B. 240
C. 150
D. 120
7. U Republici Hrvatskoj 2004. godine roeno je 20 875 djeaka. Godine 2005. roeno je 4.19% vie djeaka u
odnosu na 2004. godinu. Koliko je djeaka roeno 2005. godine?
A. 20 964
B. 21 750
C. 24 875
D. 29 626
8. Koliko je 2.7% zapisano kao decimalan broj?
A. 0.0027
B. 0.027
C. 0.27
D. 2.7
9. Obiteljska primanja u mjesecu svibnju iznosila su 8 750 kuna. Mjeseni trokovi reija iznosili su 24%
obiteljskih primanja. Za podmirenje preostalih potreba, u mjesecu svibnju, obitelji je potrebno 6 200 kuna.
Koliko je kuna preostalo obitelji?
A. 250
B. 450
C. 650
D. 850
10. Masa vozila bez tereta je 3 000 kilograma. Nakon utovara, teret ini 60% ukupne mase. Koliko posto ukupne
mase ini teret nakon to je istovarena treina tereta?
A. 20%
B. 45%
C. 50%
D. 75%
11. Cijena koulje bila je 249.99 , a nakon snienja 199.99 . Koliko je posto sniena cijena koulje?
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
12. Koliko je 16% od 16 ?
A. 0.01
B. 1.00
C. 2.56
D. 3.20
13. emu je jednak broj 0.3825 ako ga zapiemo kao postotak?
A. 3.825%
B. 38.25%
C. 382.5%
D. 3 825%
14. Cijena kiobrana poveana je 20%, a potom sniena 30% i sada stoji 126 . Kolika je bila poetna cijena?
1. 140
2. 144
3. 150
4. 154
15. Od kojega broja 2% iznosi 100?
A. 200
B. 500
C. 2 000
D. 5 000

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

16. Na poetku kolske godine 24 % od ukupno 225 uenika upisanih u kolu ulanjeno je u zbor. Tijekom godine
se u kolu upisalo 15 novih uenika od kojih su se 4 ulanila u zbor. Istodobno se iz zbora ilanilo 12 uenika.
Koliko je posto uenika te kole na kraju kolske godine ukljueno u zbor?
A. 17.50 %
B. 19.17 %
C. 20.44 %
D. 24.17 %
17. Cijena knjige je 125 . Cijena je prvo sniena za 20 %, a nakon toga jo za 30 %. Za koliko je kuna ukupno
sniena cijena knjige?
A. za 50
B. za 55
C. za 57.50
D. za 62.50
18. Teaj eura iznosio je 7.532619 , a tjedan dana kasnije 7.500981 . Za koji se postotak smanjio teaj
eura?
A. za 0.040 %
B. za 0.042 %
C. za 0.420 %
D. za 0.422 %

1. 17 % od 250 jednako je ?
2. Koliko je 23% od 4356 ?
3. Nakon snienja od 40%, cijena robe je 105 . Kolika je cijena robe prije snienja? Za koliko je kuna cijena
smanjena?
4. Ana, Cvita i Ivan zajedno su igrali novanu nagradnu igru. Dogovorili su se oko podjele nagrade ukoliko ju
osvoje. Ana e dobiti dvije petine nagrade, od ostatka treinu e dobiti Cvita, a sve ostalo pripada Ivanu.
A. Koji e dio nagrade dobiti Cvita? Odgovor napiite u obliku razlomka.
B. Koliki postotak nagrade pripada Ivanu?
5. Izraunajte broj od kojega 8% iznosi 6.4.
3
6. kola ima 175 uenika prvih razreda . 40% uenika prvih razreda ui njemaki jezik od kojih 5 ui njemaki na
vioj razini.
A. Koliko uenika prvih razreda ui njemaki jezik na vioj razini ?
B. Koliko posto uenika prvih razreda ui njemaki na vioj razini ?
13
7
7. Ana je proitala 17 , Nina 9 ,a Petra 77% iste knjige. Tko je proitao najvie a tko najmanje ?
8. Izraunajte broj od kojega 11% iznosi 35.2.
9. Ispit iz Matematike ima ukupno 60 bodova. Mjerila za pozitivne ocjene izraena su postotkom ostvarenih
bodova i prikazana tablicom.

A. Koju e ocjenu dobiti Jakov ako je na ispitu postigao 41 bod?


B. Marti je nedostajao 1 bod za ocjenu odlian (5). Koliko je bodova Marta postigla na ispitu?
10. Koliko posto iznosi 71.54 od 511?
11. Sastanku uenikoga vijea nazoilo je 76% lanova. Za prijedlog je glasovalo 24, a protiv prijedloga 14
lanova. Nitko nije bio suzdran.
A. Koliko je posto od ukupnoga broja lanova vijea glasovalo za prijedlog?
B. Prijedlog se smatra izglasanim ako je za njega glasovalo vie od 65% nazonih lanova. Koliko
najmanje nazonih lanova mora glasovati za prijedlog da bi on bio izglasan?
12. Nakon unosa podataka na memorijski kljui kapaciteta 8 GB ostalo je na njemu jo 34% slobodnoga
prostora. Koja je koliina podataka izraena u GB na memorijskome kljuiu?

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

13. Cjenik prijevoza robe dan je u sljedeoj tablici

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

A. Marko placa prijevoz jednog paketa od 15 i jednog bicikla. Koliko ga to stoji?


B. Ivan je prijatelju poslao paket mase 52 i za to platio prijevoz. Prijatelj paket nije podigao pa je
prijevoznik poiljku vratio Ivanu. Koliko kuna je Ivan jo nadoplatio?
Koliko je 6.5 % od 900?
U posudici u kojoj se smrzava voda nastaje led oblika kvadra dimenzija
3.5 3 2 . Pri smrzavanju obujam vode povea se za 5%. Koliko je vode potrebno za jedan
takav oblik leda? Odgovor: __________________ 3
Koliko se takvih oblika leda moe napraviti od 1 litre vode? (Napomena: 1 = 1 3 .)Odgovor:
__________________
Ispitu je pristupilo 48 uenika i svi su ga poloili. Ocjenu dovoljan dobilo je 31.25 % uenika. Od preostalih
uenika treina je dobila ocjenu odlian. Koliki je broj uenika iz ispita dobio ocjenu odlian?
Zaposlenikova je plaa u svibnju poveana za 15 % u odnosu na plau u travnju, a zatim je plaa u lipnju
smanjena za 6 % u odnosu na plau u svibnju.
A. Za koliko je posto zaposlenikova plaa u lipnju vea od plae u travnju?
B. Ako je zaposlenikova plaa u lipnju iznosila 4903.87 kn, kolika mu je plaa isplaena u travnju?
Luka i Ivan rjeavali su ispit iz Matematike. Ivan je dobio 45 bodova. Luka je imao 20 % bodova vie nego
Ivan i dobio je 90 % od ukupnoga broja bodova u tome ispitu. Koliko je ukupno bodova bilo u ispitu?
Treina ukupnoga broja uenika kole bavi se sportom, 12.5 % pjeva ih u zboru, a etvrtina je ukljuena u
neku od ostalih slobodnih aktivnosti. Koliko ukupno uenika ima ta kola ako 189 uenika nije ukljueno ni u
jednu slobodnu aktivnost, a svaki uenik smije sudjelovati u najvie jednoj aktivnosti?
Pri izradi vilica nastaje u prosjeku 0.9 % vilica s grjekom.
A. Koliko se komada vilica s grjekom oekuje pri izradi 2 000 komada vilica?
B. Koliko se najmanje komada vilica treba izraditi da bi se dobilo 10 000 vilica bez grjeke?
U tablici je prikazan prihod prodavaa po danima u jednome tjednu.

A. Koliki je bio prosjean prihod prodavaa po danu u prikazanih sedam dana?


Odgovor: __________________ kn
B. Izrazite postotkom prihod ostvaren u ponedjeljak u odnosu na ukupan tjedni prihod.
Odgovor: __________________ %

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

MJERNE JEDINICE
1. 12.3 sati je:
A. 12 sati i 3 minute
B. 12 sati i 18 minuta
C. 12 sati i 20 minuta
D. 12 sati i 30 minuta
2. 1812 jednako je:
A. 18.1
B. 18.2
C. 18.3
D. 18.6
3. U javnoj garai parkiranje se naplauje prema sljedeoj tarifi: prvih pola sata 5 kuna, drugih pola sata 4 kune i
svaki sljedei zapoeti sat po 7 kuna. Vozilo je bilo parkirano od 10:35 do 15:50 h. Koliko je kuna platio
parkiranje njegov vlasnik?
A. 23
B. 30
C. 37
D. 44
4. Prvi set odbojkake utakmice trajao je 18 minuta. U koliko je sati utakmica zapoela ako je prvi set zavrio u
18 sati i 5 minuta?
A. u 17 sati i 43 minute
B. u 17 sati i 47 minuta
C. u 17 sati i 53 minute
D. u 17 sati i 57 minuta
5. emu je jednako 26.4 ?
A. 2604
B. 2624
C. 2640
D. 2642
6. Za koliko se vremena pri rotaciji oko svoje osi Zemlja okrene za 45 ?
A. 3
B. 4 45
C. 6
D. 9
7. Koliko je 12.5 sati ?
A. 12 sati i 5 minuta
B. 12 sati i 15 minuta
C. 12 sati i 30 minuta
D. 12 sati i 50 minuta
8. 3636 =
A. 36.3
B. 36.36
C. 36.6
D. 36.72
9. Koliko je trajao teniski me ako je poeo u 10 sati i 45 minuta ujutro i bez prestanka trajao do 2 sata i 12
minuta poslijepodne toga istoga dana?
A. 3 sata i 13 minuta
B. 3 sata i 17 minuta
C. 3 sata i 27 minuta
D. 3 sata i 33 minute

10

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

10.Koliko je vremena prolo od 18. travnja 2010. godine u 9 sati i 15 minuta do 20. travnja 2010. godine u
podne?
A. 50 sati i 15 minuta
B. 50 sati i 45 minuta
C. 51 sat i 15 minuta
D. 51 sat i 45 minuta
11.Mjera jednoga kuta trokuta iznosi 101, a mjere preostalih dvaju kutova odnose se kao 2: 5. Kolika je mjera
manjega od tih dvaju kutova?
A. 223417
B. 275149
C. 3136
D. 3930
12.Ana je prela 20 kilometara za 4 sata i 57 minuta. Kolika joj je bila prosjena brzina izraena u metrima u

minuti? Napomena: Prosjena brzina rauna se prema formuli = gdje je prijeeni put, a vrijeme.
A. 67.34 /
B. 72.94 /
C. 83.76 /
D. 90.28 /
13.Spomenik je visok 15 stopa i 7 ina. Kolika je visina spomenika izraena u metrima? Napomena: Jedna stopa
iznosi 0.3048 . Stopa se sastoji od 12 ina.
A. 4.7024
B. 4.7214
C. 4.7498
D. 4.7858
14.Borna i Marko istodobno rjeavaju ispit iz Matematike. Borna je ispit rijeio za 1 sat i 53 minute, a Marko za 2
sata i 5 minuta. Koja je od navedenih tvrdnja tona?
A. Borna je ispit rjeavao 52 minute dulje od Marka.
B. Borna je ispit rjeavao 52 minute krae od Marka.
C. Borna je ispit rjeavao 12 minuta dulje od Marka.
D. Borna je ispit rjeavao 12 minuta krae od Marka.
15.Sat kasni tako da nakon svakih 8 i pol sati pokazuje 5 minuta manje. Koliko e sat kasniti nakon to je prolo
14 dana i 4 sata?
A. 40 min
B. 68 min
C. 200 min
D. 340 min
16.Zrakoplov polijee iz Zagreba u 18:43, a u Windhoek slijee sljedei dan u 7:54. Na povratku zrakoplov
polijee iz Windhoeka u 9:47, a u Zagreb slijee u 21:29. Za koliko je odlazak dulji od povratka? Napomena:
Zagreb i Windhoek su u istoj vremenskoj zoni.
A. za 1 h i 17 min
B. za 1 h i 22 min
C. za 1 h i 29 min
D. za 1 h i 43 min
17.alica u obliku valjka napunjena je vodom do pola visine. Koliko je decilitara vode u alici ako joj je visina 10
cm, a polumjer 5 cm? (Napomena: 1 = 1 3 )
A. 0.16
B. 0.39
C. 1.57
D. 3.93

11

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

18.U kutiji se nalazi 12 boca ulja. Obujam (volumen) svake boce je 750 mL. Koliko je najmanje potrebno
spremnika obujma 1000 L u koje bismo pretoili ulje iz 500 takvih kutija?
A. 3
B. 5
C. 6
D. 9

1. Veza izmeu kilometara i milja dana je formulom = 1.609 ,gdje oznauje kilometre, a milje.
A. Koliko je kilometara 12.3 milja?
B. Koliko je milja 100 ?
2. Koliko je vremena prolo od 11. svibnja 2010. godine u 19 sati i 10 minuta do 12. svibnja 2010. godine u 8
sati?
3. U tablici je prikazano vrijeme polaska, dolaska i trajanje vonje nekih vlakova. Popunite vrijednosti koje
nedostaju.

4. Bazen duine 25 m, irine 16.6 m i dubine 2 m puni se vodom brzinom od 1000 L u minuti. (Napomena:
1 3 = 1 )
A. Koliko je vremena potrebno da se bazen u potpunosti napuni?
B. Koncentracija klora u vodi je 1 /. Koliko grama klora ima u punome bazenu?
1
5. Izrazite povrinu zemljita od 2 u arima. (Napomena: 1 = 100 2 .)
4
6. tap je dug 2 m i 40 mm. Ako se tap prepolovi, kolika je duljina svakoga dobivenog dijela tapa u
centimetrima?
7. Sljedea tablica povezuje duljine izraene u inima i milimetrima. Popunite vrijednosti koje nedostaju.

8. Koliko je 132 3 izraeno u /3?


9. Una iznosi 28.35 , a portugalska arroba 14.69 .
A. Koliko je portugalskih arroba jednako 5 ?
Odgovor: __________________ portugalskih arroba
B. Koliko una ima jedna portugalska arroba?
Odgovor: __________________ una

12

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

OMJERI
1. Omjer ugljikohidrata i bjelanevina u sendviu u kolskoj kantini je 20: 3 . Ako sendvi ima 87.6 g
ugljikohidrata koliko ima bjelanevina ?
A. 9.733
B. 13.14
C. 29.2
D. 58.4
2. Stranice pravokutnika na zemljovidu mjerila 1:50 000 iznose 1.5 cm i 2 cm. Kolika je povrina koju taj
pravokutnik predouje u prirodi?
A. 150 000 2
B. 300 000 2
C. 600 000 2
D. 750 000 2
3. Masa 256 jednakih olovaka iznosi 4.24 . Kolika je masa 20 takvih olovaka?
A. 3.3125
B. 33.125
C. 331.25
D. 3312.5
4. Jedna je obitelj za potronju 33 3 plina platila 80.32 . Koliko e iznositi raun za potronju 127 3
plina?
A. 309.11
B. 416.64
C. 521.78
D. 632.44
5. Zadana je formula ( + ) (100 + ) = 100 . Koliko je ako je = 2.65 i = 864.96 ?
A. 22 143
B. 29 881
C. 32 640
D. 36 485
6. Za brojeve , vrijedi = 5 7 .Koliki je broj ako je = 9 ?
35
A. 9
B.
C.

11
2
45
7
63
5

D.
7. Sreko je visok 187 . Koliko je to stopa ako 1 stopa iznosi 0.3048 ?
A. 4.8271 stopa
B. 5.6998 stopa
C. 6.1352 stopa
D. 7.9413 stopa
8. Masa okolade je 9 unca (oz).Koliko je to dekagrama ako je 1 gram jednak 0.035274 unca?
A. 25.5
B. 31.7
C. 255.1
D. 317.2
9. Energetska vrijednost 100 kiselog vrhnja iznosi 135 . Jedno pakiranje sadri 200 kiselog vrhnja.
Koliko smo unijeli u organizam ako smo pojeli dvije treine pakiranja?
A. 155
B. 162
C. 180
D. 203

13

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

10. Mesar priprema smjesu za kobasice od svinjskoga i juneega mesa u omjeru 4 3. Koliko je ukupno
mesa upotrijebio za kobasice ako je u smjesi 12 kg juneega mesa?
A. 20
B. 28
C. 36
D. 48
11. Runik pravokutnoga oblika ima duljinu 100 cm i irinu 70 cm. Pri prvome pranju runik se skuplja 2 % po
duljini i 3 % po irini. Za koliko e se posto smanjiti povrina runika nakon prvoga pranja?
A. za 4.51 %
B. za 4.94 %
C. za 5 %
D. za 6 %
12. U mijeanome je vonom soku omjer koliina soka jabuke i soka narane 1 : 4, a omjer koliina
soka limuna i soka narane 2 : 5. Koji je omjer koliina soka jabuke i soka limuna?
A. 1 2
B. 3 9
C. 4 5
D. 5 8
13. Tri prijatelja dijele dobit u omjeru 5 : 6 : 9. Razlika izmeu onoga koji je dobio najvie i onoga koji je
dobio najmanje je 2 540 kn. Koliko je iznosila njihova ukupna dobit?
A. 8890
B. 10160
C. 12700
D. 16933
14. Vlasnik stana preureuje kupaonicu.
A. Vodoinstalater naplauje svoj dolazak 50 kn i svaki sat rada 105 kn. Ujedno naplauje i utroeni
materijal. Kolika je cijena utroenoga materijala ako je vodoinstalater radio 4 sata i vlasniku
naplatio 1 325.70 kn?
Odgovor: _____________ kn _____________ lp
B. Pod kupaonice je pravokutnoga oblika dimenzija 260 cm x 200 cm. Koliko kutija keramikih ploica
dimenzija 25 cm x 50 cm mora kupiti vlasnik ako je u svakoj kutiji 14 komada ploica i ako radi
otpada mora kupiti 10 % vie ploica?
Odgovor: Vlasnik mora kupiti _____________ kutije.
15. Mjera jednoga kuta etverokuta iznosi 82, drugoga kuta 114, a mjere preostalih dvaju kutova odnose
se kao 1 2. Kolika je mjera manjega od tih dvaju kutova?
A. 41
B. 49
C. 5440
D. 6520
1. Cijena mandarina proporcionalna je njihovoj masi. Dopunite tablicu:

2.
3.
4.
5.

Za 13 3 vode treba platiti 127.27 . Koliko treba platiti 10 3 vode?


Filip je platio 3 kg jabuka 16 kuna i 50 lipa. Koliko e platiti za 8 kg jabuka?
Ana je platila 5 kg narana 42 kune i 50 lipa. Koliko e platiti za 4kg narana ?
Za dvije humanitarne udruge organiziran je dobrotvorni koncert. Od ukupno prikupljenih sredstava , za
trokove organizacije koncerta odvojeno je 2111 kn ili 2.5%. Preostali novac podijelile su udruge u omjeru
7:6 .
A. Koliko je ukupno sredstava prikupljeno na dobrotvornome koncertu ?
B. Koliko je novaca prva humanitarna udruga dobila vie od druge ?

14

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

6. Omjer brana i eera u kolau je 5: 2. U kolac smo stavili 150 eera. Koliko emo staviti grama
brana?
7. Sljedea tablica povezuje novane iznose izraene u eurima i kunama. Popunite vrijednosti koje
nedostaju.

8. U jednu smjesu kolaa ide 28 eera i 86 brana. Koliko treba staviti eera, a koliko brana za
jednu i pol smjesu kolaa?
Odgovor: eer ______________ Brano _____________
9. Sljedea tablica povezuje novane iznose izraene u razliitim valutama. Popunite vrijednosti koje
nedostaju.

10. Sljedea tablica povezuje novane iznose izraene u US dolarima i kunama. Popunite vrijednosti koje
nedostaju.

11. Za lijepljenje 1 2 ploica potrebno je 3 ljepila u prahu. Ljepilo u prahu mijea se s vodom tako da na
koliinu od 100 ljepila dolazi 26 vode. Koliko ljepila u prahu i vode treba pomijeati za lijepljenje
2.5 2 ploica?
Odgovor: Treba pomijeati ________ ljepila u prahu s ________ vode.
12. Dana je tablica energetskih vrijednosti i koliine ugljikohidrata u 100 grama itarica i u 100 grama
mlijeka.

Filip je uzeo obrok od 20 itarica i 250 mlijeka.


A. Kolika je energetska vrijednost toga obroka izraena u kilokalorijama ()?
B. Koliko posto u tome obroku ine ugljikohidrati?
13. Mijeano meso dobiva se mljevenjem svinjskoga i goveega mesa. Ako je udio svinjskoga mesa u
mijeanome mesu 40% , koliko je svinjskoga mesa u 2 kg mijeanoga mesa?
Koliko dekagrama govedine treba izmijeati s 30 dag svinjetine da udio svinjskoga mesa u mijeanome
mesu bude 40% ?
14. Praak za pranje prodaje se u pakiranjima A, B i C. Mase pakiranja i njihove cijene dane su u tablici.

A. Kolika je uteda ako se kupi jedno pakiranje B umjesto pet pakiranja A?

15

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

B. Kupujemo 28 kg praka za pranje. Koliko komada pojedinoga pakiranja treba kupiti da bismo platili
najmanji iznos?
Odgovor:
Pakiranje A (1 kg) __________________ komada.
Pakiranje B (5 kg) __________________ komada.
Pakiranje C (12 kg) __________________ komada.
15. Litra Super plus benzina za automobile stoji 8.17 kuna. Koliko e Petar platiti ako je utoio 35.15 litara u
spremnik svojeg automobila?
Odgovor: __________________ kuna __________________ lipa
16. Amerike mjere za tekuinu su bareli i galoni. Veza medu njima dana je formulom 100 =
3.1746 .
A. Koliko je barela 1 300 galona? Odgovor: __________________ barela
B. Koliko je galona dvije treine barela? Odgovor: __________________ galona
17. Cijene usluga triju taksi-prijevoznika prikazane su u tablici.

Cijena usluge prijevoza ukljuuje startninu i cijenu vonje po prijeenome kilometru.


A. Koliko treba platiti uslugu prijevoza taksijem A na udaljenosti od 7 km? Odgovor:
________________________ kn
B. Za koju e udaljenost u kilometrima usluga prijevoza taksijem B i taksijem C biti jednako naplaena?
Odgovor: Za ________________________ km
C. Napiite formulu prema kojoj se rauna cijena usluge prijevoza taksijem B. Upotrijebite oznaku x za
broj prijeenih kilometara, a oznaku za cijenu usluge prijevoza (u kunama). Odgovor: =
________________________
3
18. Voda ini 5 mase odrasloga ovjeka. Koliko je kilograma bjelanevina u tijelu ovjeka mase 60 ako je
omjer bjelanevina i vode u njegovu tijelu 3 10?
19. Iz cjenika pizzerije izdvojene su cijene pizza, dodataka i bezalkoholnih pia.

16

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

A. Iva je naruila veliku dalmatinsku pizzu, porciju maslina i vodu u boici, a Matej malu slavonsku pizzu,
porciju feferona i gazirani sok. Koliko kuna konobar mora vratiti ako su platili novanicom od 200 kn?
Odgovor: ________________ kn
B. Tri petine povrine male pizze odgovara povrini jedne osmine jumbo pizze. Koliki je polumjer
jumbo pizze ako je polumjer male pizze 10 ? Odgovor: _______

KORITENJE DEPNOG RAUNALA


1.

2.

28

Kolika je vrijednost broja 3 zaokruena na tri decimale?


A. 1.760
B. 1.763
C. 1.764
D. 1.770
Rabei depno raunalo po potrebi ,odredite koji je od navedenih brojeva najvei ?
A. 8 2
B. 1.41 101
7
C. | |
5
3

3.

D. 2 12
Koji je od navedenih brojeva najblii broju 3:
A.
2
B. 4 3
C. 10
D. 1.53
1. Broj s Vaega depnoga raunala zaokruite na etiri decimale pa izraunajte vrijednost izraza =
2 ( + 30.21) za = 2.154.Rezultat zaokruite na dvije decimale.
1
3
2. Koliko je 21 +
zaokrueno na etiri decimale?
1.25

A.
B.
C.
D.

3.6532
3.6534
3.6536
3.6538

17

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

POTENCIJE
1. Broj (2)4 jednak je:
A. 16
B. 8
C. 8
D. 16
2. 5 5 jednako je:
A. 25
B. 10
C. 5+1
D. 25+1
3. Masa Jupitera priblino je jednaka 2 1027 kg, a masa Zemlje 6 1024 kg. Koliko je puta masa Jupitera vea
od mase Zemlje ?
A. 3 103
B. 3 103
1
C. 3 103
1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

D. 103
3
Broj 345 jednak je :
A. 3.45 103
B. 3.45 102
C. 3.45 102
D. 3.45 103
Broj 0.00234 jednak je :
A. 2.34 106
B. 2.34 105
C. 2.34 103
D. 2.34 102
100 2 je:
A. 106 2
B. 104 2
C. 104 2
D. 106 2
Svemirska sonda putuje prema planeti udaljenoj 4 109 od Zemlje. Nakon to je prola etvrtinu puta,
izgubila je vezu s bazom na Zemlji. Veza je ponovno uspostavljena na udaljenosti 1.3 109 od Zemlje.
Koliko je kilometara sonda preletjela bez kontakta s bazom?
A. 3 108
B. 3 107
C. 130
D. 13
Ljudsko srce tijekom jednoga dana otkuca oko 100 tisua puta. Koliko puta otkuca srce ovjeka tijekom 70
godina ivota?
A. 2.6 107
B. 2.6 108
C. 2.6 109
D. 2.6 1010
Masa Zemlje je 5.976 1023 kilograma. Masa Zemlje jednaka je 3.137 103 mase Jupitera. Kolika je
masa Jupitera izraena u kilogramima ?
A. 1.9 1021
B. 1.9 1025
C. 1.9 1027
D. 1.9 1031

18

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

10. emu je jednak broj (32 )3?


A. 36
B. 35
C. 35
D. 36
11. U silosu se nalazi 1.2 1010 zrna ita. Ako se etvrtina samelje u brano, a estina od preostaloga ita proda,
koliko je zrna ita ostalo u silosu?
A. 4.5 109
B. 6.55 109
C. 7.5 109
D. 8.55 109
12. Jedna galaksija udaljena je od Zemlje 150 megaparseka(1 megaparsek = 106 parseka, a 1 parsek = 3.09
1016 metara). Koliko iznosi ta udaljenost izraena u kilometrima?
A. 4.854 1020
B. 4.635 1021
C. 4.635 1022
D. 4.854 1023
13. Masa elektrona je 9.1094 1031 . Koliko je to grama?
A. 9.1094 1034
B. 9.1094 1033
C. 9.1094 1029
D. 9.1094 1028
1
2
3
14. Zadana su tri broja = 24 23 ; = 64 3 ; = | 3| |2| + 1. Koliko iznosi umnoak brojeva i
uvean za broj ?
100
A. 9
B. 20
92
C. 3
D. 3
20 21 +22 23

15. Neka je = (20 :21 )(22 :23 ) .Koliki je broj a ?


A. 24
B. 20
C. 0
D. 1
16. Promjer kuglice je 2.2 1010
A. 5.575 1039
B. 3.801 1029
C. 5.575 1021
D. 3.801 1014

. Koliki je obujam te kuglice izraen u 3 ?

17. Zadana su etiri broja. = 24 (1) = 327: 1 = 2 32 2 5 = |8| | 1| 1 Koliki je umnoak


2
3
2
najmanjeg i najveeg broja?
A. 9
B. 27
C. 40
D. 120
18. Koja od navedenih jednakosti nije istinita za svaki pozitivan broj ?
A. 6 = ( 2 )3
B. 6 = 2 3
C. 6 = 9 : 3
D. 6 =

19

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

19. Masa Zemlje je 5.974 1024 , a masa Mjeseca 7.349 1022 . Koliko je puta masa Zemlje vea od
mase Mjeseca?
A. 8 puta
B. 12 puta
C. 81 puta
D. 123 puta
20. Koliko je 85.3 22.75?
21. Masa elektrona iznosi 9.109 1031 , a masa protona 1.674 1027 . Koliko je puta masa protona
vea od mase elektrona?
A. 184
B. 544
C. 1838
D. 5442

ALGEBARSKI IZRAZI
1. Skraivanjem izraza
A.

3
2
3+2
2

B.
C. 3 1
32
D. 2
2. Skraivanjem izraza
A. 1
B. 10
+5
C.

9 2 4
dobivamo:
6+4

2 10+25
dobivamo:
2 25

5
5

D.
+5
3. ( + 1)( 2) =
A. 2 2
B. 2 2
C. 2 3 2
D. 2 + 2
1
1
1
4. + =
A.
B.
C.

++

D.
5. Izraz (3 + 2) jednak je
A. 9 + 6 + 2 2
B. 9 + 12 + 2 2
C. 9 + 6 + 4 2
D. 9 + 12 + 4 2
1
1
6. Koji je rezultat oduzimanja =?
A.
B.
C.
D.

20

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

7. Izraz (3 2)2 jednak je


A. 32 6 + 2
B. 92 6 + 4
C. 92 12 + 4
D. 32 12 + 2
1+2
8. Koliki je rezultat oduzimanja 3 ?
A.
B.
C.
D.

+1

51

5+1

3+1 2
) ?
3

9. emu je jednak izraz(


A.
B.
C.

3 2 +6+1
9
9 2 +6+1
9
9 2 +3+1
3
3 2 +3+1
3

D.
10. Koja od tvrdnji nije uvijek tona za realne brojeve i :
A. = ( )
B. ( )2 = ( )2
C. 2 2 = ( )2
D. ( + )2 = ( )2
1
6
11. 3 2 9 =
A.
B.
C.
D.
12. Ako je
A.
B.
C.
D.

5
2 +12
9
2 9
1
2 9
1
+3
+
= 2 ,
2
=
2
= +
+
= 2
2
=

tada je :

13. Ako je = 10 i ako je =


1
5

, tada je jednako:

A.
B. 5
C. 12
D. 20
++
14. Ako je = 2 , emu je jednako ?
A.
B.
C.
D.

=
2
= 2( )
= 2
+
= 2 + 2

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

21

15. Ako je 1 = 3 + 2, koliko je ?


1
3
A. = 2 2
1

B. = 2 + 2
1

C. = 2 + 3
1

D. = 2 3
16. emu je jednak izraz 2 2 + 12 + 18 ?
A. (2 + 3)2
3 2

B. (2 + 2)

C. 2( + 3)2

3 2

D. 2 ( + 2)

17. Koliki je rezultat oduzimanja 1+ 2?


A.
B.
C.
D.
18. Ako je

32
1+
42
1+
62
1+
72
1+

+
3
2

= 1, tada je jednako:
2

A. = 3 + 2
2

B. = 3 2
3
2

C. = + 2
3

D. = 2 2
19. emu je jednak izraz (3 + 2)2 ?
A. 6 + 43 + 4
B. 6 + 23 + 4
C. 5 + 43 + 4
D. 5 + 23 + 4
20. Koji je rezultat sreivanje izraza (5 2) + 2 2 9 ?
A. 2 2 + 3 9
B. 4 2 + 5 9
C. 3 9
D. 5 9
21. Ako je + = 0 i 0 , emu je jednako ?
A. = +
B. =

C. =

D. =

3
2

22. Koji je rezultat dijeljenja (


A.
B.
C.
D.

1
2
1
2

+ ) :

, za 0 , 0 ?

22

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

23. emu je jednak izraz 42 9?


A. (2 3)(2 3)
B. (2 3)(2 + 3)
C. (2 + 3)(2 + 3)
D. (2 3)(2 3)

24. Koji je rezultat skraivanja razlomka ,za 0, 1?


A.
B.
C.
D.

1
1

25. emu je, nakon sreivanje, jednak izraz (2 1)( 3)( + 2) ?


A. 2 3 3 2 11 + 6
B. 2 3 3 2 + 13 + 6
C. 2 3 2 11 6
D. 2 3 2 + 13 6
2

26. Koliki je rezultat umnoka (3 1) (3 + 1) ?


A. 3 1
B. 3 + 1
C. 4
D. 8
27. Ako je + = , emu je jednako ?

A.
B.
C.
D.

28. emu je jednak izraz (5 2)2 ?


A. 10 45 + 4
B. 10 + 45 + 4
C. 7 + 45 + 4
D. 7 45 + 4
2(2)
3
29. Koji je rezultat oduzimanja 2 1 +1 , za 1?
A.
B.
C.
D.

1
1
1
1
1
1+
1
+1

30. Koliki je rezultat zbrajanja 3 + 3 ?


A.
B.
C.
D.

3
32
2
3
+2
(3)
+6
3(3)

23

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

31. Ako je 1 = 2 , koliko je ?


A. =
B. =
C. =

+1
2
+2
2
1
2
2
2

D. =
32. Koja je jednakost tona za svaki realan broj ?
A. ( 1)2 + 2 = 2 1
B. ( + 1)2 2 = 2 + 1
C. ( 1) ( + 1) = 1 2
D. ( + 1) ( + 1) = 1 + 2
5
+5
33. emu je, nakon sreivanja, jednak izraz (

):
+5
5
A. 10
B. 20
C. 5
D. 2

ako
2 25

je 5, 0?

2 4

34. to je rezultat sreivanja izraza 22 4 za sve za koje je izraz definiran?


A.
B.
C.
D.

+2
2
1
2
1

2
2

35. to je rezultat sreivanje izraza


A. 2 +
B. 2
2
C. +2
D.

2 2 +4
2 4

za sve za koje je izraz definiran?

2
2

36. emu je jednako 2(2 + ) 3( 1)?


A. + 3
B. + + 3
C. + 2 3
D. + 2 + 3
37. emu je jednako 1 iz formule = ( 2 1 )?

A. 1 = 2
B. 1 =
C. 1 =
D. 1 =

38. Zadani su pozitivni brojevi , , takvi da je = i = . Razlika najveega i najmanjega broja je 31.2 .
Koliki je broj ?
A. 4.5
B. 21.6
C. 36
D. 42

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

24

39. Koja je vrijednost izraza


4

+|1+|
3 3

, za = 2, = 3 ?

A. 3
B.
C.
D.

4
21
4
9

4
27

40. Koji je brojnik do kraja pojednostavljenoga i skraenoga algebarskog izraza


1
2 2
2
21

A.
B.
C.
D.

3
3

1
2
2 + 3
4 3
2

41. Koji je nazivnik do kraja pojednostavljenoga i skraenoga algebarskog izraza 2 4 + 2 ?


A. 1
B. + 2
C. 2
D. 2 4

42. emu je jednako iz formule = ( ) ?


A. =
B. = +

C. =
+

D. =
43. to je rezultat sreivanja izraza ( 1)( + 2)?
A. 3 + 2 2
B. 3 + 2
C. 3 2
D. 3 32

1. ( 4)2 =
2. (2 3)2 =
3. Neka je 2 2 = 75 i + = 15
A. koliko je
B. koliko je 2 2 + 1 ?
4. Pomnoite i pojednostavite izraz : ( 4)(3 + )
2
1
5. Koji je rezultat oduzimanja 2 4 2 , za 2?
A.
B.
C.
D.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1
+2
21
+2
1
2
1
2 4

emu je jednako ako je = 2 ( + )?


Izraunajte i sredite izraz ( + 2) (2 + 3)
Izrazu + 3 doda se udvostruen izraz 4 . to je rezultat nakon sreivanja?
3
Koliko je ako je 2 = 1 ?
Sredite i pojednostavnite izraz ( + 3)(2 1) 3( + 1).
Za koji je broj vrijednost izraza 7.14 0.05( 1) jednaka 7.54?

25

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

12. Prikaite izraz +1 (+1) u obliku razlomka skraenoga do kraja.


13. Rijeite zadatke.
A. Izraz (2 + )2 7 pojednostavnite do kraja.
2
B. Prikaite izraz 3 + 1, za 3 u obliku jednoga do kraja sreenoga razlomka.
14. Napiite izraz 2 +

1
4

kao kvadrat binoma.

15. Pojednostavnite izraz 6( 3 2 + 5) (2 2 + 8) (3 7) do kraja. Napiite njegov lan koji


sadri 2 .

16. Koji je rezultat algebarskoga izraza ( ) ( + ) nakon mnoenja i sreivanja do kraja?


2 6+9

17. Skratite algebarski razlomak 2 9


18. emu je, nakon sreivanja, jednak izraz ( 1)2 1?
42
19. Razlomak 22 skratite do kraja.
20. emu je, nakon skraivanja, jednak izraz

2 +6+9
?
2 +3

LINEARNE JEDNADBE
1. Marin je iao kupiti kolski pribor. Treinu novca potroio je za biljenice, onda je etvrtinu ostatka potroio
za olovke i na kraju je polovicu onoga to je ostalo potroio za pernicu. Preostalo mu je 18 kuna. Koliko je
novaca Marin ponio sa sobom?
A. 68
B. 72
C. 90
D. 102
2. U cjeniku taksi slube pie:

Tomislav je imao 2 komada prtljage. Koliko se km Tomislav vozio taksijem ako je uz popust od 10%
platio 117 kn ?
A. 12
B. 13
C. 14
D. 15
3. U djejoj kasici bile su ukupno 132 kune u kovanicama od 5 kuna, 2 kune i 50 lipa. Kovanica od 2 kune bilo je
dvostruko vie nego kovanica od 5 kuna, a kovanica od 50 lipa bilo je tri puta vie nego kovanica od 2 kune.
Koliko je u toj kasici bilo kovanica od 2 kune?
A. 22
B. 33
C. 44
D. 55
4. Cijena ulaznice na dan igranja utakmice iznosi 40 . Na dan igranja utakmice za 600 moe se kupiti
5 ulaznica manje nego u pretprodaji.Za koliko je cijena jedne ulaznice via na dan igranja utakmice, nego
u pretprodaji?
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

26

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

5. Razred 4. B ima jednoga uenika manje od 4. A. U svaki od tih dvaju razreda stigao je paket s 224 olovke. U
4. A razredu sve su olovke podijeljene i svaki je uenik dobio isti broj olovaka. U 4. B razredu takoer je svaki
uenik dobio isti broj olovaka kao i svaki uenik u 4.A razredu, ali je 8 olovaka ostalo nepodijeljeno. Koliko je
uenika u 4. B razredu?
A. 24
B. 25
C. 26
D. 27
6. Zbroj broja i njegove polovice za tri je manji od dvostruke vrijednosti broja. Koji je to broj?
A. 6
B. 16
C. 20
D. 28
7. Otac je star 52 godine, a njegovi sinovi 24 i 18 godina. Za koliko e godina otac biti star koliko oba njegova
sina zajedno?
A. 5
B. 7
C. 10
D. 12
8. Od mlijeka s 3.8% masnoe i mlijeka s 0.9% masnoe treba napraviti 100 litara smjese s 2.6% masnoe.
Koliko litara mlijeka s 0.9% masnoe treba uzeti?
A. 41.38
B. 43.24
C. 44.44
D. 48.28
9. Zadana su dva prirodna broja od kojih je jedan trostruko vei od drugoga. Njihov je zbroj 168.Koliko se
dobije ako se od veega broja oduzme manji?
A. 80
B. 84
C. 102
D. 106
10. Po dolasku na cilj grupa planinara provodila je slobodno vrijeme tako da je treina grupe otila na oblinji
izvor, etvrtina je igrala drutvenu igru, estina se bavila sportskim aktivnostima, a preostalih 12 planinara
sjeli su u krug i zapjevali. Koliko je ukupno bilo planinara?
A. 45
B. 46
C. 47
D. 48
11. U jednome razredu petina je uenika dobila ocjenu odlian, treina vrlo dobar, tri desetine dobar, a desetina
dovoljan. Dva su uenika dobila negativnu ocjenu. Koliko je uenika dobilo ocjenu odlian?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
(307)20
12. Naknada za obavljeni dio posla u nekoj radionici rauna se prema formuli =
+ , gdje je broj
1.76
izraenih proizvoda, a dodatak na sloenost posla. Koliko je proizvoda izradio Josip ako je dobio 3 417
kuna, a dodatak na sloenost posla bio mu je 42 kune?
A. 582
B. 593
C. 604
D. 615

27

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

13. Ukupni broj maturanata u jednoj koli je 216. Djevojaka je trostruko vie nego mladia. Koliko je vie
djevojaka nego mladia medu maturantima te kole?
A. 103
B. 108
C. 139
D. 144
311
14. Rijeite jednadbu 2 = 5
11
7
11
13
7
11
55
13

A. =
B. =
C. =
D. =

15. Koliko iznosi zbroj rjeenja jednadbe 2( 2) = 3( + 3)?


7
1.
2
1

2. 2
3.
4.

1
2
7
2

16. Vlasnik automobila natoio je u spremnik svojega automobila 45.55 L goriva za 473.72 kn. Koliko bi goriva
natoio za isti novani iznos ako je gorivo jeftinije10 lipa po litri?
A. 45.12
B. 45.99
C. 46.91
D. 46.98
17. Biciklist je iz mjesta A krenuo cestom prema mjestu B vozei prosjenom brzinom od 12 km/h. Automobilist
je iz mjesta A krenuo dva sata kasnije. Vozei istom cestom prosjenom brzinom od 64 km/h stigao je na
zajedniko odredite 10 minuta prije nego biciklist. Kolika je udaljenost izmeu mjesta A i B?
A. 24
B. 27
C. 29
D. 32
18. Marija je 7 cm via od Jelene koja je 12 cm nia od Vlaste, a Branka je 8 cm via od Marije. Koja je od
navedenih djevojaka najvia?
A. Branka
B. Jelena
C. Marija
D. Vlasta
2
19. Koje je rjeenje jednadbe 1 = 3 ?
1

A. 2
1

B. 4
C.
D.

1
4
1
2

20. Osoba A zaradila je x kuna, osoba B dvostruko vie od osobe A, a osoba C tri etvrtine zarade osobe B. Koja od
navedenih tvrdnji nije tona?

A. Osoba C zaradila je 50 % vie od osobe A.


3
kuna vie od osobe A.
2

je 2 kuna manje od osobe B.

B. Osoba C zaradila je
C. Osoba C zaradila

D. Osoba C zaradila je 25 % manje od osobe B.

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

28

21. Broj = 2 je rjeenje jednadbe 3 = 5 . Koliki je realan broj m?


A. 29
29
B. 5
31

C. 5
D. 31
22. Pekar pomijea 220 kg peninoga brana i 330 kg kukuruznoga brana. Cijena kilograma
peninoga brana je 7 kn, a kukuruznoga brana 10 kn. Kolika je cijena tako dobivenoga
mijeanog brana?
A. 7.80 za kilogram
B. 8.50 za kilogram
C. 8.80 za kilogram
D. 9.50 za kilogram

23. emu je jednako k ako je = 2 3?


A. = + 3
B. = + 6
C. = 2 + 3
D. = 2 + 6
1.
2.
3.
4.
5.

Rijeite jednadbu 5 + 4( 2) = 19 4.
Rijeite jednadbu : 4 2 = 30 4.
Rijeite jednadbu : ( 1)( + 5) = 2
1
5
Rijeite jednadbu 5 2 = 2 ?
Rijeite jednadbu 2( + 1) + 4 = 2 .
1
5

1
2

6. Rijeite jednadbu 2 = 2 (2 + )?
4
3

7. Rijeite jednadbu = ( 3)
8. Rijeite jednadbu

2
2

4+1
3

9. Nazivnik razlomka je za 40 vei od brojnika. Skraivanjem razlomka dobije se 7 . Odredite broj s kojim je
razlomak skraen.
10. Rijeite jednadbu 3(2 ) = 8.
11. Na testu inteligencije svaki toan odgovor vrijedio je 15 bodova, a za netone odgovore oduzimalo se 5
bodova. Uenik je odgovarao na svih 40 pitanja i osvojio 280 bodova.
A. Koliko se najvie bodova moglo osvojiti na testu?
B. Na koliko je pitanja uenik tono odgovorio?
1
12. Rijeite jednadbu 2 (4 + 1) = 3

13. Kvocijent inteligencije osobe oznauje se s , rauna prema formuli = 100 i izraava zaokruen na

najblii cijeli broj. Veliina oznaka je za mentalnu dob, a oznaka za starost osobe i obje se mjere u
godinama.
Koliki je kvocijent inteligencije osobe stare 19 godina koja ima mentalnu dob od 22 godine?
Koliko godina ima osoba koja ima kvocijent inteligencije 120, a mentalnu dob od 18 godina?
1+
14. Iz jednadbe
= izrazite .

15. Rijeite jednadbu 3 ( 1) + 4 =


16. Rijeite jednadbu

2+1
2 1
=
2

+1
2
1= 3
2

52

7.

17. Rijeite jednadbu


.
18. Majka, ki i sin imaju ukupno 87 godina. Majka je rodila ki s 26 godina, a sina pet godina kasnije.
A. Koliko je godina imala majka kada je rodila sina?
B. Koliko godina ima ki sada?
19. Rijeite jednadbu 2( + 4) 3(2 1) = 4 + 2

29

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

20. emu je jednako ako je = 3 ?


21. U folklornome je drutvu broj plesaa i plesaica razliit. Pleu li u mjeovitim parovima, etiri su plesaice
bez svojega para, a od ukupnoga broja plesaa i plesaica mogue je napraviti sedam parova. Koliko je
plesaica u tome drutvu?
22. Indeks zagaenja zraka u 7:00 h ujutro iznosi 25 estica na milijun estica zraka te raste do 16:00 h
poveavajui se svaki sat za 13 estica na milijun estica zraka. Nakon 16:00 h indeks zagaenja zraka
linearno opada do 7:00 h ujutro kada ponovno iznosi 25 estica na milijun estica zraka.
A. Koliki je indeks zagaenja zraka u 16:00 h?
Odgovor: ________________________ estica na milijun estica zraka
B. U koliko sati indeks zagaenja zraka padne na 103 estice na milijun estica zraka nakon to je
dostigao maksimalnu vrijednost?
Odgovor: U ________________________ h.
+1
23. Rijeite jednadbu 3( 1) 2 = 1.
24. Koliko kota 7 kg jabuka ako 2.5 kg jabuka kota 18 kn i 50 lp?
Odgovor: __________________ kn i __________________ lp
3
25. Rijeite jednadbu 5(2 + 1) 3 = 2.

UREAJ NA SKUPU
19

1. Koliko je prirodnih brojeva u intervalu [2, ]?


3
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
2. 1 | 3| =
A. 4
B. 2
C. 2
D. 4
3. Skupu svih rjeenja nejednadbe 3 2 < 0 pripada broj :
A. 2
B. 1
C. 1
D. 2
11
4. Koliko je prirodnih brojeva u intervalu 2, 2 ]?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
5. Kojoj je nejednadbi rjeenje [2.5, +
A. 5 2 0
B. 2 5 0
C. 5 2 < 0
D. 2 5 > 0
6. Skup svih brojeva koji su manji od 4 , a vei ili jednaki 2 zapisujemo :
A. 2,4
B. [2, 4
C. 2, 4]
D. [2,4]

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

30

7. Ako je = 4 tada je | + 3| + 2 jednako :


A. 1
B. 1
C. 3
D. 9
1
8. Kojem intervalu pripadaju brojevi 2 , 1?
1

A. 2 , 1]
B. 1, 1]
1
C. [1, 2]
1

D. [ , ]
2 2
9. Koliko cijelih brojeva sadri zajedniki dio zatvorenih intervala prikazanih na brojevnim pravcima na slici ?

10.

11.

12.

13.

14.

15.

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
Koji od navedenih brojeva pripada skupu svih rjeenja nejednadbe 3 2 < 0
A. 2
B. 1
C. 1
D. 2
Koji je interval rjeenje nejednadbe 1 2 < 3 ?
A. 1, +
B. , 1
C. 1, +
D. , 1
Koja od navedenih jednadbi ima sva rjeenja u intervalu 1, +?
A. 1 + 2 < 3
B. 1 2 < 3
C. 1 + 2 < 3
D. 1 2 < 3
Kojemu intervalu pripada broj 3 33 ?
A. [0, 1.5
B. [1.5, 2.5
C. [2.5, 3.5
D. [3.5, 5
Koji je skup rjeenje nejednadbe 3 + 5 < + 1?
A. , 2
B. , 2
C. 2, +
D. 2, +
Koja je oznaka za skup svih realnih brojeva veih od 2 ?
A. , 2
B. ,2]
C. 2, +
D. [2,+

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

31

16. Koji od navedenih brojeva pripada skupu rjeenja nejednadbe


A.
B.
C.

66
5
55
4
33
2
22
3

11
3

3
4

D.
17. Koja je nejednakost tona?
24
A. 5 <
B.
C.

2
3
3
2

<
<

5
1
2
1
12

D. 0.75 < 4

18. Koji je interval skup svih rjeenja nejednadbe 3 2 2


5

A. , 8]
5

B. [ 8 , 4]
C. [ 4 , 8]
5

D. [8 +
19. Koji od ponuenih intervala sadri tono etiri cijela broja?
A. 10, 5
B. [2,2]
C. [1,2
D. 4,9]
20. Koji se od navedenih brojeva nalazi u intervalu [2,

31

A. 1.99
5
B. 3
49

C. 6
D. 10.6
5
21. Kojoj je od navedenih nejednadba skup svih rjeenja interval [ , +?
2

A. 2 5 0
B. 2 5 < 0
C. 5 2 0
D. 5 2 < 0
22. Kojemu od navedenih intervala pripada broj 7?
A. , 7
B. 7,9]
C. [1,8]
D. [8, +
23. Koja je od navedenih tvrdnja tona?
7
A. 2.4 < 3 < 2
7

B. 2.4 < 2 < 3


7

C. 3 < 2.4 < 2


7

D. 2 < 3 < 2.4

>2?

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

32

24. Koja od navedenih nejednadba ima isti skup rjeenja kao nejednadba 5 + 2 1?
A. 5 1
B. 5 3
C. 5 1
D. 5 3
25. Na kojemu je od sljedeih brojevnih pravaca oznaen skup svih realnih brojeva veih ili jednakih 2 i manjih od
7?

26. Koja je od navedenih nejednakosti tona?


1
A. 2 < 1
B.

1
2

<3

C. 0.5 >

1
2
1
3

D. 1.3 >
27. Slika prikazuje poluotvoreni interval , ]

Skup kojih realnih brojeva je taj interval?


A. veih od 1 i manjih od 5
B. veih ili jednakih 1 i manjih od 5
C. veih od 1 i manjih ili jednakih 5
D. veih ili jednakih 1 i manjih ili jednakih 5
7
28. Koliko je cijelih brojeva u intervalu 2, 3
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
53

1. Rijeite nejednadbu
>1
6
2
2. Rijeite nejednadbu |2 3| < 4 ?
3. Na brojevnom pravcu prikaite skup svih realnih brojeva za koje je < 2.5

4. Rijeite nejednadbu : 3 (2 + ) > 2

33

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina
4

Rijeite nejednadbu 3 5 > 0


Rijeite nejednadbu 5( + 3) + 2 < 11 4 .
52
3
Rijeite nejednadbu 5 4 1
Navedite sve cijele brojeve iz intervala [2, 3.
Radionica tijekom proizvodnje ima mjeseni troak od 300 kuna i za svaki proizvedeni artikl troak od 1.50
kuna.
A. Koliki je troak imala radionica ako je jednog mjeseca proizvela 600 artikala?
B. Koliko je najmanje artikala radionica proizvela ako je mjeseni troak radionice bio vei od 2 900
kuna?
10. Rijeite nejednadbu 1 7 2 5 .
47
3+1
11. Rijeite nejednadbu 3 < 1 6 .
5.
6.
7.
8.
9.

+2
> + 1.
3
+2
1
nejednadbu 0.25 5 4 +

12. Rijeite nejednadbu

+3
2

13. Rijeite
0.15
14. Rijeite nejednadbu 4(2 ) 7 0.
15. Rijeite nejednadbu (4 ) > 3 ( + 2 ).

KOORDINATNI SUSTAV. VEKTORI


1. Udaljenost toaka (3,0) i (0,1) iznosi :
A. 8
B. 10
C. 4
D. 2
2. Koliki je opseg zemljita na slici ako stranice u kvadratnoj mrei imaju duljinu 15 ?(Napomena: odgovor je
zaokruen na najblii cijeli broj.)

A. 333
B. 335
C. 337
D. 339
3. Kolika je udaljenost toaka (3, 1) i (2,3)?
A. 5
B. 3
C. 41
D. 9
4. U jednakokranome trokutu ABC duljina kraka je 24 cm, a osnovica je za etvrtinu te duljine kraa. Kolika je
duljina visine iz vrha na osnovicu?
A. 15.87
B. 22.25
C. 23.81
D. 25.63

34

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

5. U etverokutu , prikazanome na slici, stranica


paralelna je sa stranicom
, a stranica
paralelna
je sa stranicom
, s time da je zadano || = 4.5 ,
| | = 1.3 , || = 2|| i = 90.

Kolika je povrina etverokuta ABCD?


A. 5.85 2
B. 7.54 2
C. 9.23 2
D. 11.7 2
6. Svaka stranica pravokutnika, prikazanoga na skici, dvjema je tokama podijeljena na tri jednaka dijela.
Kolika je povrina osjenanoga lika ako su duljine stranica prikazanoga pravokutnika 21 cm i 9 cm?

A. 52.5 2
B. 105 2
C. 136.5 2
D. 189 2
7. U etverokutu , prikazanome na skici, su = 60 i = 150. Kolika je duljina
zaokruena na jednu decimalu?
dijagonale

A. 3.3
B. 3.6
C. 4.0
D. 4.1

35

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

8. Kolika je udaljenost toaka (2,3) i (5,1) u koordinatnome sustavu?


A. 13
B. 5
C. 53
D. 9

1. Odredite povrinu trokuta na slici.

2. Biljeeno je vrijeme potrebno uenicima da odigraju raunalnu igricu. Podatci su uneseni u koordinatni
sustav na sljedei nain:

Toka A oznauje da je 20 uenika odigralo igricu do kraja za vie od 0,a manje od 5 minuta.
Toka B oznauje da je 25 uenika odigralo igricu do kraja za vie od 5,a manje od 15 minuta.
Toka C oznauje da je 20 uenika odigralo igricu do kraja za vie od 15,a manje od 20 minuta i tako dalje.
A. to oznauje toka G?
B. Koliko je uenika igralo raunalnu igricu?
C. Koliki je postotak uenika trebao manje od 5 minuta da zavri igricu?

36

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

3. DIONICE TVRTKE MATA


Graf na slici prikazuje kretanje cijene jedne dionice tvrtke MATA tijekom nekog radnog dana.

Za prikazano razdoblje
odredite:
A. Koliko je puta tijekom tog radnog dana cijena dionice bila 707 kn?
B. Koliko se sati cijena dionice nije mijenjala?
C. Od kojeg do kojeg sata je cijena dionice najbre rasla?
D. Koliki je bio najvei mogui gubitak po dionici kupljenoj i prodanoj toga dana?
9. Graf prikazuje visinu snijega izmjerenoga na Zavianu tijekom jednoga tjedna.

A. Kolika je visina snijega izmjerena u nedjelju u 6:00 sati?


B. Kada je prvi put izmjerena visina snijega od 120 cm?
C. Visina snijega je tijekom mjerenja rasla u dvama periodima. Koliko je ukupno centimetara snijega
napadalo u tim periodima?

37

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

10. GRAF RASTA


Ana i Marko rodili su se istoga dana. Na grafu su krivulje koje pokazuju kako se mijenjala visina Ane i Marka u
prva 24 mjeseca ivota

A. Koliko je Ana bila visoka s 20 mjeseci ivota?


B. Koliko je mjeseci imao Marko kada je bio visok 82 cm?
C. Za koliko je Marko bio vii od Ane na njihov prvi roendan?
11. Zadane su toke (6, 2), (2,1), (4,5)
A. Zadane toke ucrtajte u koordinatni sustav.
B. Izraunajte meusobne udaljenosti toaka A, B i C te odredite broj
|| + || || zaokruen na tri decimale.
C. Lee li toke A,B,C na istome pravcu?
12. Napiite neki ureeni par realnih brojeva (, ) tako da bude = 3 ?
13. Karmela i Karlo krenuli su skupa od kue prema koli. Ili su zajedno do mjesta ucrtanim putem, a onda je
Karmela otila preicom (iscrtkana crta), a Karlo okolnim putem (puna crta).Koordinate na crteu dane su u
metrima.

Odredite koordinate toke .


Odredite koliki je ukupni put preao Karlo od kue do kole.
Za koliko je Karmela prela kraci put od Karla, hodajui od kue do kole?

38

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

14. Na slici je prikazana ovisnost prijeenog puta i potroenih litara benzina ako se vozilo kree brzinom
60 / , odnosno 90 / .

A. Koliko je kilometara prelo vozilo koje je vozilo brzinom od 60 km/h i potroilo 30 l benzina ?
B. Koliko je litara benzina potroilo vozilo koje je vozilo brzinom od 90 km/h i prelo 300 km ?
C. Koliko vie litara benzina potroi vozilo koje vozi 90 km/h od vozila koje vozi 60 km/h na putu od 375
km ?
15. Kolika je povrina trokuta na slici :

16. Na timskome radu grupa je dobila zadatak u kartu ucrtati svoj poloaj. U tome trenutku nalaze se u toki
(150, 75) . Koordinate njihova poloaja dane su u metrima.

A. Ucrtajte njihov poloaj u kartu i oznaite ga tokom T .


B. Odredite udaljenost toaka A i T i zaokruite je na cijeli broj.
C. Iz svojega poloaja grupa moe doci do poloaja A izravno ili preko toke B. Za koliko je dulji put
preko toke B ?

39

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

17. Na slici je prikazana ovisnost trenutane brzine gibanja tijela i vremena . Brzina je izraena u kilometrima
na sat (/), a vrijeme u satima ().

A. Koliko je iznosila trenutana brzina tijela u 1.2 sata nakon poetka gibanja?
B. Koliko se ukupno minuta gibalo tijelo kojem je graf prikazan na slici?
C. Koliko se dugo tijelo gibalo konstantnom (istom) brzinom?
18. Oblik igralita ucrtan je u koordinatni sustav. Koordinate toaka zadane su u metrima.

A. Koje koordinate ima toka ?


B. Koliko metara iznosi najkrai put od toke do toke ?
C. Kolika je povrina dijela igralita odreenoga tokama ?
19. Odredite povrinu etverokuta prikazanoga na slici.

40

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

20. Na slici je prikazan priblian broj stanovnika nekih hrvatskih upanija prema popisu iz 2001. godine.

A. Koliko priblino stanovnika ima upanija s oznakom ?


B. Koliko ima upanija na slici koje imaju manje od 250 000 stanovnika?
C. Uoite upaniju sa slike s najveim i onu s najmanjim brojem stanovnika.Za te upanije procijenite
koliko puta vea upanija ima vie stanovnika od manje.
21. Odredite povrinu trokuta prikazanoga na slici.

22. Nastavnik je rezultate uenika na ispitu prikazao sljedeim grafom.

A. Koliko je uenika postiglo 6 bodova?


B. Koliko je uenika pisalo ispit?
C. Koliki je prosjean broj bodova po ueniku?

41

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

23. Na dijagramu na osi prikazane su toke strujnog kruga , , , , , i , a na osi prikazani su potencijali
u tim tokama izraeni u voltima (). Napon izmeu dviju toaka strujnog kruga jednak je razlici potencijala
promatranih toaka.

A. Koliko volti iznosi napon izmeu toaka i ? Odgovor: ________


B. Izmeu kojih dviju toaka strujnog kruga je napon jednak 60 ? Odgovor: ________
24. Na dijagramu su prikazani osobni dohodci za prva etiri mjeseca u godini.

A. Koliki je prosjeni osobni dohodak u ta etiri mjeseca? Odgovor: ____________


B. Za koliko je posto povean dohodak u travnju u odnosu na oujak?
Odgovor: Za ________________________ %
25. Na slikama su prikazane po tri centilne krivulje rasta za djevojice i za djeake kojima se prati njihov razvoj.

42

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

Primjerice, djevojica dobi od 13 godina i visine 140 cm je na 5. centilu krivulje rasta. To znai da je 95 %
djevojica iste dobi vie od nje, a samo 5 % djevojica iste dobi nie je od nje. Koja je tvrdnja tona za djeaka
koji je na 95. centilu krivulje rasta?
A. Samo je 5 % djeaka dobi od 11 godina nie od 135 cm.
B. Samo je 5 % djeaka dobi od 11 godina vie od 135 cm.
C. Samo je 5 % djeaka dobi od 12 godina nie od 165 cm.
D. Samo je 5 % djeaka dobi od 12 godina vie od 165 cm.
26. Pravci i , prikazani na skici, meusobno su paralelni. Odredite mjeru kuta .

27. Nogometno igralite dugo je 110 m i iroko 70 m. Nad kraim stranicama igralita nalazi se dio terena u
obliku polukruga, a teren okruuje atletska staza s pet traka za tranje. Svaka traka za tranje iroka je 1 m.
Izraunajte razliku u duljini najdulje i najkrae trake za tranje uz pretpostavku da trkai uvijek tre
unutarnjim rubom svoje trake. Zaokruite rezultat na dvije decimale.

28. Rijeite zadatke s koordinatnim sustavom.

A. Odredite jednadbu pravca prikazanoga na slici.


B. Odredite koordinate toke prikazane na slici.

43

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

29. Grafikon prikazuje koliinu goriva u spremnicima automobila i u ovisnosti o prijeenim kilometrima.

Nakon koliko e prijeenih kilometara oba automobila imati jednaku koliinu goriva u spremniku? Kolika je ta
koliina goriva?
Odgovor: Oba e automobila nakon ___________ km imati ___________ litara goriva u spremniku.
30. U trokutu , prikazanome na skici, kutovi i imaju jednaku mjeru. Mjera kuta je
50, a kuta je 85. Odredite mjeru kuta .

31.Na slici su prikazani rezultati pismenoga ispita u nekoj koli. Pravokutnik na intervalu od 10 do 20 bodova
predouje da su 2 uenika imala vie od 10, a manje ili jednako 20 bodova, a primjerice, pravokutnik na
intervalu od 40 do 50 bodova predouje da je 15 uenika imalo vie od 40, a manje ili jednako 50 bodova.

A. Koliko je ukupno uenika pisalo ispit? Odgovor: ________________________ uenika

44

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

B. Koliko je najmanje bodova bilo potrebno za pozitivnu ocjenu ako 31 uenik nije dobio pozitivnu
ocjenu?
Odgovor: ________________________ bodova
C. U 4.a razredu je 32 uenika. Deset uenika toga razreda s najboljim rezultatima postiglo je sljedee
bodove: 82, 84, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 98. Ocjenu odlian dobilo je 12.5 % uenika 4.a razreda.
Koliko je najmanje bodova bilo potrebno za ocjenu odlian?
Odgovor: ________________________ bodova
32. Odredite sjecita pravca, prikazanoga na slici, s koordinatnim osima.

33. Na slici su grafiki prikazana vremenska razdoblja u kojima su navedene osobe bile zaposlene.

A. Koliko je navedenih osoba bilo zaposleno 1990. godine?


B. Koliko je godina Ava bila zaposlena dulje od Borisa?

45

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

LINEARNA FUNKCIJA
1. Ako je 3 = 0 , tada je y jednako
A. = 3
B. = + 3
C. = 3
D. = + 3
2. Pravcu na slici pripada toka

A. (1,3)
B. (3, 1)
C. (4,3)
D. (4, 4)
3. Funkcija prikazana na slici prima vrijednost = 1 za x jednak :

1. 0.5
2. 1.2
3. 2
4. 3
3
4. Vrijednosti funkcije () = 2 5 3 prikazane su u tablici :

5. Tablicom
A. () = 3 2
B. () = 2
C. () = 1
D. () =

prikazane su vrijednosti funkcije:

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

46

6. Ako je 9 + 3 4 = 0, koliko je ?
1
4
A. = 3 3
4

B. = 3 + 3
1

C. = 3 + 3
4

D. = 3
3
7. Koji graf prikazuje funkciju () = 2 1?

8. Graf funkcije () = 2 4 sijee os apscisa u toki , a os ordinata u toki . Koje su koordinate toaka
i?
A. (2,0), (0, 4)
B. (0,2), (4,0)
C. (4,0), (0,2)
D. (0, 4) , (2,0)
9. Graf koje funkcije je prikazan na ovoj slici :

1
2
1
2

A. () = 1
B. () =
+1
C. () = 2 + 1
D. () = 2 1

47

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

10. Koja tablica pripada funkciji () = 2 3 ?

11. Na kojoj je slici prikazan pravac = + , za koji vrijedi < 0 i > 0 ?

12. Koliko je ako je 2 + 4 = 1?


1

A. = 2 2
1

B. = 1 2
1
8
1

C. = 2
D. = 1
13. Koje dvije istaknute toke na slici pripadaju pravcu ija je jednadba 7 8 4 = 0 ?

A. toke K i L
B. toke L i N
C. toke M i K
D. toke N i M
14. Funkcija je zadana sljedeom tablicom :

Koja se od sljedeih toaka nalazi na grafu te funkcije?


A. 1 (2, 1)
B. 2 (1, 2)
C. 3 (0,1)
D. 4 (2, 1)
15. Biciklist je 40 minuta vozio prosjenom brzinom 21.3 /, potom je pola sata vozio prosjenom brzinom
18.2 / i na kraju je 20 minuta vozio prosjenom brzinom 8.5 /. Koliki je ukupni put preao?
Napomena: Prosjena brzina rauna se kao omjer prijeenoga puta i vremena.
A. 19.32
B. 26.13
C. 32
D. 48

48

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina
2

16. Koji je od navedenih pravaca usporedan s pravcem = 3 5 i prolazi tokom (2, 1)?
A. 2 + 3 1 = 0
B. 2 3 7 = 0
2
C. 3 1 = 0
2

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

D. 3 + 7 = 0
Koja je toka nultoka funkcije () = 3 + 15?
A. (5,0)
B. (1,0)
C. (1,0)
D. (5,0)
Koja od navedenih jednadba predstavlja pravac s koeficijentom smjera = 2?
A. + + 1 = 0
B. + 2 + 2 = 0
C. 2 1 = 0
D. 2 + + 1 = 0
Zadana su tri pravca:
1 = 3 + 2
2 = 3 + 2
3 . . . = 3 2.
Koja je od navedenih izjava istinita za te pravce?
A. Pravci 1 i 2 su usporedni.
B. Pravci 1 i 3 su usporedni.
C. Pravci 2 i 3 su usporedni.
D. Meu zadanima nema usporednih pravaca.
1
Odredite nultoku funkcije () = 6
3
A. 18
B. 6
C. 6
D. 18
Koji od navedenih parova jednadb pripada meusobno usporednim pravcima?
A. + 2 = 0 i 2 + 2 = 0
B. + 1 = 0 i + = 0
C. 2 + 3 = 0 i 2 + + 3 = 0
D. 2 1 = 0 i 2 3 = 0
Koja od navedenih toaka koordinatnoga sustava lei na osi apscisa (osi )?
A. (1,1)
B. (0, 3)
C. (1, 1)
D. (3,0)
Koja slika prikazuje graf funkcije () = + 1?

49

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

24. Zadane su toke (1,6) i (2,5) u koordinatnome sustavu.


A. Odredite udaljenost izmeu toaka i . Rezultat zaokruite na etiri decimale.
B. Odredite jednadbu pravca koji prolazi tokama i .
1. U koordinatnom sustavu nacrtajte pravac = + 2
2. U koordinatnome sustavu prikaite graf linearne funkcije () = 2.
5(32)

3. Formula koja povezuje stupnjeve Celzijeve () sa stupnjevima Fahrenheita () je =


.
9
A. Odredite koliko je 451 izraeno u Celzijevima.
B. Na kojoj se temperaturi Fahrenheitova i Celzijeva skala podudaraju?
4. Formulom () = 0.4 + 22 prikazana je veza temperature u ledenici i vremena koje je proteklo od
njezinoga ukljuivanja. Pritom je temperatura T izraena u , a vrijeme t u minutama.
A. Kolika je temperatura u ledenici pola sata nakon ukljuenja?
B. Nakon koliko je minuta poslije ukljuenja termometar u ledenici izmjerio 0 C?
5. Nacrtajte pravac zadan jednadbom 2 + 3 = 6 .
9
6. Formulom = 5 459.67 povezani su stupnjevi Fahrenheita () sa stupnjevima Kelvina().
1. Odredite koliko je 200 izraeno u stupnjevima Fahrenheita ?
2. Odredite koliko je 0 izraeno u stupnjevima Kelvina ?
7. U koordinatnome sustavu nacrtajte pravac zadan jednadbom = 3 .
8. Zadan je koordinatni sustav.
A. Nacrtajte pravac ija je jednadba = 3 2 .
B. Napiite jednadbu pravca koji je s tim pravcem usporedan i koji prolazi tokom (0, 7).
9. U koordinatnome sustavu nacrtajte pravac ija je jednadba = 2 + 3 . Napiite jednadbu pravca koji je s
tim pravcem usporedan i koji prolazi tokom (0, 2).
10. Veza izmeu litara () i galona () dana je formulom = 4.54 .
A. Koliko je litara 12.5 galona?
B. Koliko je galona 68 litara?
11. Veza izmeu centimetara () i incha () dana je formulom = 2.54 .
A. Koliko je centimetara 40 incha?
B. Koliko je incha 1 ?
12. Pravac prolazi tokom (1,1) i paralelan je s pravcem koji je odreen tokama (3,4) i (5,8) . U
koordinatnome sustavu nacrtajte pravac . Napiite jednadbu pravca .
13. Telefonski operater naplauje mjesenu naknadu od 20 kuna i svaku minutu poziva po 0.21 .
A. Koliko iznosi telefonski mjeseni raun obitelji koja je razgovarala telefonom 7 sati i 32 minute?
B. Telefonski mjeseni raun neke druge obitelji iznosi 54.23 .
Koliko su minuta ukupno trajali njihovi razgovori?

50

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

14. Nacrtajte pravac zadan jednadbom = 2 + 5


A. Kako glasi jednadba pravca prikazanog na slici?

15. U jednoj su koli izmjerili da je veza visine uenika i duljine njegove podlaktice dana formulom 3 20 +
10 = 0 , gdje je duljina podlaktice u , a visina uenika u .
A. Koliko je visok uenik kojemu je podlaktica duljine 26.3 ?
B. Kolika je duljina podlaktice uenika koji je visok 168 ?
16. Nacrtajte pravac zadan jednadbom = 3 + 2 .
17. Napiite jednadbu pravca koji prolazi tokama (2,0) (2, 2).
18. Linearna funkcija zadana je sljedeom tablicom.

20.
21.

22.

Koju vrijednost ima ta funkcija za = 8 ?


1
Nacrtajte graf zadan jednadbom = + 3
2
Nacrtajte graf zadan jednadbom = 2.
200
Mjera kuta moe se izraziti u radijanima i gradima. Veza medu njima dana je formulom = , gdje je
mjera kuta u gradima, a mjera kuta u radijanima.
A. Kolika je mjera kuta od 2 radijana izraena u gradima? Rezultat zaokruite na tri decimale.
B. Koliko je radijana 150 gradi?
Graf prikazuje vezu cijene (u kunama) i koliine jagoda (u mjericama).

A. Kolika je cijena 12 mjerica jagoda?


B. Koliko se mjerica moe kupiti za 100 ?
C. Svaka mjerica ima masu od 40 . Koliko stoji 9 jagoda?
1
23. Zadana je funkcija () = 3 + 2
A. U kojoj toki graf te funkcije sijee os ?Odgovor: (______, ______ )
B. Nacrtajte graf zadane funkcije.
24.Zadana je funkcija () = 2 4.
A. Nacrtajte graf funkcije .
1

B. Koliko je 2 (100) + (2) ?

51

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina
1

25. Zadana je funkcija () = 2 2.


A. Nacrtajte graf te funkcije.
B. Koliko je (0) 2 (100)?
1
26. Nacrtajte pravac = + 2.
2
27. Za funkciju () = 3 2 popunite tablicu.

SUSTAVI LINEARNIH JEDNADBI


1. U rjeenju sustava jednadbi {

2 + = 32
nepoznanica jednaka je:
2 + 3 = 40

A. 18
B. 12
C. 7
D. 4
2. Zbroj dvaju cijelih brojeva je 96, a njihova je razlika 60. Jedan od tih brojeva je:
A. 68
B. 73
C. 78
D. 86
3 + 4 + 5 = 0
3. Nepoznanica iz sustava :{
jednaka je:
7 8 + 16 = 0
A. 3
1
B. 4
1

C. 4
D. 3
4. Mlijeni proizvod dolazi u pakiranju od 330 ili od 500 . Trgovac je dobio koliinu od 55 550 toga
mlijenoga proizvoda u ukupno 140 pakiranja. Koliko je dobio manjih pakiranja?
A. 35
B. 50
C. 70
D. 85
5. Zadana su dva cijela broja od kojih je jedan trostruko vei od drugoga. Njihov je zbroj 168.Kolika je razlika tih
brojeva ?
A. 80
B. 84
C. 106
D. 112
6. ZDRAVA PREHRANA
Dnevna potreba pri unosu hrane kod odrasle osobe iznosi 250 g ugljikohidrata i 45 g bjelanevina. Kilogram
hrane A ima 10 g ugljikohidrata i 160 g bjelanevina, dok kilogram hrane B ima 220 g ugljikohidrata i 20 g
bjelanevina. Nina je pojela najmanju koliinu i hrane A i hrane B tako da njezine dnevne potrebe za
ugljikohidratima i bjelanevinama budu zadovoljene. Koliko je kilograma hrane B Nina pojela ?
A. 0.78
B. 0.99
C. 1.06
D. 1.13

52

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

7. Cijena iznajmljivanja bungalova na tjedana dana je formulom = + ( je iznos tjednoga


najma, je sigurnosni depozit). Martina je za 3 tjedna platila 2 092 , a Maja za 5 tjedana 3 412 . Koliki
je sigurnosni depozit?
A. 112
B. 224
C. 308.70
D. 639.80
10 2 + 4 = 0
8. Kolika je vrijednost nepoznanice u sustavu jednadbi {
+ 2 + 7 = 0
A. 3
B. 2
C. 1
D. 3
1
= 5
9. Kolika je vrijednost nepoznanice u sustavu jednadbi {
?
+ 2 + 9 = 0
A. 6
B. 4
C. 3
D. 2
3 = 2
10. Odredite vrijednost nepoznanice u rjeenju sustava {
.
2 + = 1
3+2
A. = 7
1+2

B. = 5
C. = 2 4
D. = 2 1
11. Darija je dva dana kupovala ukrasne kamenie za ogrlice. Prvi je dan kupila 56 plavih i 6 utih, a drugi dan 12
plavih i 37 utih ukrasnih kamenia. Oba je dana platila po 400 kn. Za koliko se kuna razlikuju cijene plavog i
utog kamenia?
A. 2.30
B. 2.45
C. 2.60
D. 2.75
12. Koja slika prikazuje grafiko rjeenje sustava jednadba 3 + 3 = 0 i 3 3 = 0?

53

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

+ = 10
13. Zadan je sustav { 2
. Koliko je ?
2 = 20
A. 2
B. 5
C. 10
D. 20
14. Slika prikazuje rjeenje sustava jednadb dobiveno grafikom metodom. Koji je to sustav jednadba?

+ 2 = 6
A. {
= 2
+ 2 = 6
B. {
= 2
+ 2 = 6
C. {
= 2
+ 2 = 6
D. {
= 2
15. Na slici je prikazana parabola i toke A i B. Koristei se slikom odredite rjeenje sustava koji ine jednadba
parabole i jednadba pravca koji prolazi tokama A i B.

A. (1, 4)

54

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

B. (1,0) i (3,0)
C. (1, 5) i (2,1)
D. (0, 3) i (4,5)
16. Rijeite sustav jednadba

5
+2=
{ 23
2 1 =

= 2
17. Slika prikazuje rjeenje sustava jednadba {
dobiveno grafikom metodom. Kolika je vrijednost
=
realnoga broja ?

2 + 7 = 3
18. Kolika je vrijednost nepoznanice u rjeenju sustava {
?
3 + 50 =
A. 11
B. 12
351
C. 12
D.

421
11

1. Rijeite sustav jednadbi :{


2.
3.
4.
5.
6.
7.

4 + 5 = 20
1

= 2
2
2 + 3 = 3
Rijeite sustav jednadbi {
4 + = 5
5 + 4 = 24
Rijeite sustav {
3 + 6 = 15
= 2 + 4
U sustavu jednadbi {
, izraunajte nepoznanicu ?
= 2 + 7
2 3 = 19
Rijeite sustav : {
5 + 4 = 10
Za brojeve i vrijedi : = 3: 4 , + = 21. Odredite ?
Za 120 mogle su se kupiti dvije okolade vie nego nakon njihova poskupljenja od 25%. Kolika je cijena
jedne okolade nakon poskupljenja? Koliko se okolada moglo kupiti prije poskupljenja?
3

= 5 + 2

izraunajte nepoznanicu ?
2
= 5 + 7
4 = 3 4
9. U sustavu jednadbi {
izraunajte nepoznanicu .
2 = 5 4
8. U sustavu jednadbi {

55

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina
=2

10. Rijeite sustav {

=7

11. Odredite iz rjeenja sustava {

3 =
.
3 + 5 =

0.2 + 5 = 0.6
12. Odredite vrijednost u rjeenju sustava jednadba {
3 + 6 = 0
3
1
=3
8
13. Koliki je u rjeenju sustava jednadba { 2
? Napiite rezultat u obliku razlomka.
=
9
3
14. Tri sestre, Ana, Dijana i Marija, zajedno su sakupile 1 500 potanskih maraka.
A. Ana je sakupila dvostruko vie maraka od Dijane, a Dijana trostruko vie od Marije. Koliko je maraka
sakupila Ana?
B. Sestre su svih 1 500 maraka stavile u album koji ima paran broj stranica. Na svakoj neparnoj stranici
ima mjesta za 17 maraka, a na svakoj parnoj za 30 maraka. Koliko stranica ima taj album ako im
nedostaju jo etiri marke da bude popunjen?
= 3
15. Rijeite sustav jednadbi { 2
= 6

SUKLADNOST I SLINOST. OMJERI


1. Sjecite simetrala kutova trokuta je:
A. jedan vrh trokuta
B. polovite jedne stranice
C. sredite trokutu upisane krunice
D. sredite trokutu opisane krunice
2. Povrine dvaju slinih trokuta su 104 2 i 26 2 . Opseg manjeg trokuta je 38 . Koliki je opseg veeg
trokuta?
A. 9.5
B. 19
C. 76
D. 152
kvadrata konstruiran je jednostranian trokut kao na slici. Kolika je mjera kuta ?
3. Nad stranicom

A. 25
B. 30
C. 45
D. 60
4. Davor je mjerio po dva kuta u svakom od etiri razliita trokuta i zapisao njihove mjere. Koji od tih trokuta je
jednakokraan?
A. 50, 60
B. 40, 80
C. 30, 90
D. 20, 80
5. Duine
BC i
DE su paralelne (pogledajte skicu). Kolika je mjera kuta ?

56

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

A. 26.6
B. 32
C. 37.4
D. 52
6. Mjera jednog kuta trokuta iznosi 138, a mjere preostalih dvaju kutova odnose se kao 2: 5. Kolika je mjera
manjeg od tih dvaju kutova?
A. 8
B. 12
C. 19
D. 21

1. Pravci a i b su usporedni.

A. Odredite
B. Odredite
2. U pravokutnome trokutu pravi je kut u vrhu . Mjera kuta u vrhu je 36.
A. Kolika je mjera kuta u vrhu ?
ili =
?
B. Koja je kateta trokuta dulja, =
3. Omjer eera i maslaca u kolau je 4: 3. U kolac smo stavili 15 maslaca. Koliko emo staviti dekagrama
eera?
4. Sljedea tablica povezuje duljine izraene u stopama i metrima. Popunite vrijednosti koje nedostaju :

5. Zadan je jednakokraan trokut. Mjera kuta uz osnovicu tog trokuta jednaka je 4137. Kolika je mjera kuta
nasuprot osnovici?
6. Toke (2,1), ( 4,1) i ( 4, 3) tri su vrha pravokutnika .
A. Koje koordinate ima vrh ?
B. Kako glasi jednadba pravca koji prolazi tokama i ?

57

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

PITAGORIN POUAK. OPSEZI I POVRINE


1. Brod je isplovio iz luke. Najprije je 2 sata plovio prema istoku brzinom 12 /, a onda se okrenuo
prema sjeveru i 5 sati plovio brzinom 14 /. Koliko je nakon tih 7 sati plovidbe bio udaljen od luke?
A. 69
B. 74
C. 79
D. 84
2. Opseg trokuta je 30 . Kolika je povrina trokuta?

3.

4.

5.

6.

7.

A. 75 2
B. 60 2
C. 30 2
D. 17 2
Duljine stranica pravokutnoga trokuta su 3 cm, 4 cm i 5 cm. Kolika je povrina toga trokuta?
A. 6 2
B. 10 2
C. 12 2
D. 30 2
Stranice pravokutnika na zemljovidu mjerila 1: 50 000 iznose 1.5 i 2 . Kolika je povrina koju taj
pravokutnik predouje u prirodi?
A. 150 000 2
B. 300 000 2
C. 600 000 2
D. 750 000 2
Ljestve duljine 2.4 naslonjene su na zid tako da im je podnoje na udaljenosti 1 od zida. Na kojoj
visini ljestve dodiruju zid?
A. 1.40
B. 1.76
C. 2.18
D. 2.60
Pod povrine 15 2 treba poploati ploicama kvadratnoga oblika stranice duljine 32 . Ploice se
prodaju iskljuivo u paketima. U jednome paketu je 12 ploica. Koliko najmanje paketa treba kupiti da bi
se poploio pod?
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
Ljestve su naslonjene na zid tako da im je podnoje na udaljenosti 80 od zida. Visina na kojoj ljestve
dodiruju zid je 1.35 . Kolika je duljina ljestava?
A. 1.25
B. 1.40
C. 1.57
D. 1.70

58

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

8. Na slici je prikazan kvadrat kojemu je stranica duljine . Stranicama kvadrata oznaena su polovita.
Kolika je povrina osjenanoga dijela kvadrata?

A.
B.
C.

2
3
2
2
2 2
2
2 2
3

D.
9. Kolika je duljina stranice trokuta prikazanoga na skici?

A. 11.15
B. 16.33
C. 20.12
D. 21.30
10. Povrina pravokutnoga trokuta je 12 2 . Jedna je njegova kateta duljine 6 . Kolika je duljina njegove
hipotenuze zaokruena na dvije decimale?
A. 4.47
B. 5.66
C. 6.83
D. 7.21
i
11. Zadane su duljine duina
,
pravokutnika kako je prikazano na skici. Kolika je povrina
pravokutnika?

A. 16.86 2
B. 19.61 2
C. 30.72 2
D. 43.99 2
12. Opseg kruga je 8 . Kolika mu je povrina?
A. 4 2
B. 8 2
C. 16 2
D. 32 2

59

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

13. Na zidu duljine 6 m i visine 3 m zalijepljeno je 5 malih i 4 velika plakata koji se meusobno ne
preklapaju i ne dodiruju. Plakati su pravokutnoga oblika, mali dimenzija 25 60 , a veliki
dimenzija 120 80 . Kolika je povrina dijela zida koji nije prekriven plakatima?
A. 5.73 2
B. 9.26 2
C. 13.41 2
D. 16.89 2
14. U pravokutnome je trokutu duljina hipotenuze 13 cm i jedne katete 10 cm. Kolika je duljina druge katete
toga trokuta zaokruena na tri decimale?
A. 8.306
B. 8.307
C. 16.401
D. 16.402
15. U pravokutnome trokutu mjera jednoga iljastog kuta je sedam puta vea od mjere drugoga iljastog
kuta. Kolika je mjera najmanjega kuta toga trokuta?
A. 1115
B. 1251
C. 2230
D. 2542
16. Koliko kvadratnih jedinica iznosi povrina strjelice prikazane na slici?

A. 13
B. 14
C. 15
D. 16
17. Nacrtani su usporedni pravci p i i po dvije toke na svakome od njih. Koja je tvrdnja tona za povrine
trokuta i prikazanih na skici?

A.
B.
C.
D.

= 0.5
=
= 1.5
= 2

60

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

18. Djeak tri po dijagonali pravokutnoga igralita dimenzija 50 m 30 m. Za 4 minute pretri dijagonalu 7
puta. Koliko e metara pretrati za 45 minuta nastavi li trati istom prosjenom brzinom? Napomena:
Prosjena brzina rauna se kao omjer prijeenoga puta i vremena.
A. 1499
B. 4592
C. 6300
D. 8523
19. Skica prikazuje tlocrt prostorije iji su svi kutovi pravi i ije su dimenzije = 12 , = 7 i =
1.5 . Visina prostorije je 2.7 . Koliko e kotati bojanje zidova te prostorije ako bojanje jednoga 2
kota 10 ?

A.
B.
C.
D.

513
715.50
1026
1228.50

1. Zadani su paralelogram i pravokutan trokut .

Kateta
je 7 puta kraa od stranice
. Povrina trokuta iznosi 12 2 . Kolika je duljina stranice

, a kolika povrina paralelograma ?


2. Odredite nepoznatu stranicu te povrinu i opseg etverokuta sa slike

3. U pravokutnome trokutu duljina katete a je 6.38 ,a hipotenuze je 10 .


A. Kolika je duljina katete ?
B. Neka je kut nasuprot stranice , a kut nasuprot stranice . Koji kut , ili , ima veu
mjeru ?
4. Povrina jednakostraninog trokuta je 31.3 2.Kolika je duljina stranice tog trokuta?

61

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

KRUNICA I KRUG. PRAVILNI POLIGONI


1. Na zemljovidu mjerila 1: 50 000 polumjer kruga iznosi 1.5 .Kolika je povrina koju taj krug predouje u
prirodi ?
A. 1.1 2
B. 1.8 2
C. 2.4 2
D. 3.5 2
2. Jedan krug ima dva puta vei opseg od drugog kruga. Koliko mu je puta povrina vea od povrine tog drugog
kruga?
A. dva
B. tri
C. etiri
D. devet
3. Polumjer prednjega kotaa na traktoru je 30 cm, a polumjer stranjega kotaa je 55 cm.
A. Za koliko je opseg stranjega kotaa vei od opsega prednjega kotaa?
B. Koliki je put preao traktor ako je prednji kota napravio 50 okretaja vie nego stranji kota?
Rezultat napiite u metrima.
4. Povrina kruga rauna se formulom = 2 .
A. Kolika je povrina kruga ako je = 14.446? Zaokruite rezultat na dvije decimale.
B. Izrazite iz navedene formule za povrinu kruga.
5. Automobil je vozio krunim tokom i nainio puni krug. Lijevi kota automobila preao je pritom put od
188.50 m. Koliki je put pritom preao desni kota automobila ako razmak izmeu lijevoga i desnoga kotaa
na automobilu iznosi 1.56 m? Napomena: Lijevi kota blii je sreditu krunoga toka od desnoga kotaa.
A. 198.30
B. 201.06
C. 263.54
D. 272.07

KVADRATNA JEDNADBA
1

1. Za kvadratnu jednadbu 9 2 3 + 4 = 0 vrijedi tvrdnja :


A. jednadba ima dva (razliita) realna rjeenja
B. jednadba nema realnih rjeenja
C. jednadba ima samo jedno (dvostruko) rjeenje
D. jednadba se ne moe rijeiti
2. Koja od ovih jednadbi ima rjeenja = 2 i = 3 :
A. 2 + + 6 = 0
B. 2 + 6 = 0
C. 2 + 6 = 0
D. 2 6 = 0
3. Cijena jedne ulaznice je za 10 via na dan igranja utakmice, nego u pretprodaji. Na dan igranja utakmice
za 600 moe se kupiti 5 ulaznica manje nego u pretprodaji. Kolika je cijena ulaznice na dan igranja
utakmice?
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70

62

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

4. Zbroj dvaju brojeva je 3, a njihov umnoak je 1.Koliki je zbroj kvadrata tih dvaju brojeva?
A. 6.5
B. 7
C. 7.5
D. 8
5. Zadana su dva razliita broja i . Razliku kvadrata brojeva i podijelite s razlikom brojeva i . Dobiveni
kolinik pomnoite sa zbrojem brojeva i . to je rezultat?
A. kvadrat zbroja brojeva i
B. zbroj kvadrata brojeva i
C. kvadrat razlike brojeva i
D. razlika kvadrata brojeva i

6. Dobit neke obrtnike radionice D u kunama izraena je formulom () = 22 + 1510, gdje je n broj
prodanih proizvoda. Kolika je dobit te obrtnike radionice ako je prodano 745 proizvoda?
A. 11 400
B. 12 500
C. 14 900
D. 15 700
7. Koji predstavlja jedno od rjeenja jednadbe

1 2

+ + 3 = 0 ?

A. = +
6
2
B. = + 6
C. = + 2 + 6
D. = 2 6
2
1
8. Zadani su brojevi = 2, = 3 i = 4 . Kolika je vrijednost izraza = 2 4?
22
9
14

9
14
9
22
9

A.
B.
C.

D.
9. Zadana je kvadratna jednadba 2 5 ( + 1) = 0. Jedno rjeenje te jednadbe je 3. Koje je drugo
rjeenje te jednadbe?
A. 3
1
B. 2
C. 1
3
D. 2

Rijeite jednadbu 10 2 3 1 = 0 .
Rijeite jednadbu 2 2 + 5 12 = 0 ?
Rijeite jednadbu 2 2 3 2 = 0 ?
Rijeite jednadbu: 2 3 + 2 = 0 ?
Rijeite kvadratnu jednadbu 2 23 + 2 = 0. U zapisu rjeenja rabite 3 ne raunajui njegovu
vrijednost.
6. Odredite rjeenja kvadratne jednadbe 3 2 + 2 8 = 0 .
7. Rijeite kvadratnu jednadbu 2 25 + 4 = 0 . U zapisu rjeenja rabite 5 ne raunajui njegovu
vrijednost.
8. Rijeite kvadratnu jednadbu 2 5 + 1 = 0. U zapisu rjeenja koristite 5 ne raunajui njegovu
vrijednost.
1.
2.
3.
4.
5.

63

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

9. Rijeite kvadratnu jednadbu 2 27 + 6 = 0. U zapisu rjeenja rabite 7 ne raunajui njegovu


vrijednost.
10. Odredite negativno rjeenje jednadbe 2 2 = 8.
11. Odredite negativno rjeenje jednadbe 3 2 6 = 3.
12. Odredite oba rjeenja jednadbe 5 = 2 2
13. Odredite oba rjeenja jednadbe 25 = ( + 4)2 .
1
14. Rijeite kvadratnu jednadbu 3 2 5 = 2 i napiite njezino manje rjeenje.
15. Rijeite jednadbu 36 9 2 = 0.

KVADRATNA FUNKCIJA
1. Na kojoj je slici prikazan graf funkcije () = 2

2. Za graf funkcije () = 2 + + vrijedi:

3. Koju funkciju prikazuje sljedei graf ?

A.
B.
C.
D.

() = ( + 3)2 + 4
() = ( + 3)2 4
() = ( 3)2 + 4
() = ( 3)2 4

64

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

4. Koja tablica pripada funkciji () = 4 2 ?

5. Na slici je graf funkcije () = 2 + + . to od navedenoga vrijedi za vodei koeficijent a i za


diskriminantu D?

A. > 0, > 0
B. > 0, < 0
C. < 0, > 0
D. < 0, < 0
6. Koja slika prikazuje graf funkcije () = ( 2)( 4)?

7. Na slici su grafovi funkcije () = 2( 1)2 + 3 i funkcije . Funkcija zadana je sa:

A.
B.
C.
D.

() = 2( 1)2 + 3
() = 2( + 1)2 3
() = 2( + 1)2 + 3
() = 2( 1)2 3

65

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

8. Luk na slici ima jednadbu = 0.3 2 + 1.8 , gdje je udaljenost toke na luku od x-osi izraena u
metrima. Kolika je maksimalna visina luka?

A. 1.7
B. 2.3
C. 2.7
D. 3.3
9. Kolika je najmanja vrijednost kvadratne funkcije iji je graf prikazan na slici?

A. 3
B. 2
C. 0
D. 4
10. Kolika je najvea vrijednost kvadratne funkcije iji je graf prikazan na slici?

A. 0
B. 2
C. 3
D. 6
11. Koji graf prikazuje funkciju () = 2 2?

12. Graf funkcije () = 2 + + sijee koordinatne osi u tokama (3,0); (0,3); (2,0).Koja je to
funkcija?
A. () = 0.5 2 + 0.5 3
B. () = 0.5 2 0.5 + 3
C. () = 0.5 2 + 0.5 3
D. () = 0.5 2 0.5 + 3

66

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

13. Koja slika prikazuje kvadratnu funkciju f () = 2 + + , kojoj je diskriminanta negativna i koeficijent
pozitivan ?

14. Na slici je prikazan graf funkcije () = 2 + + . to vrijedi za diskriminantu te koeficijente i ?


A. = 0, < 0 i < 0
B. = 0, > 0 i > 0
C. > 0, < 0 i < 0
D. > 0, > 0 i > 0
15. Na kojoj je slici prikazan graf funkcije () = 2( 1)( + 2)?

16. Koja od navedenih funkcija ima nultoku 2 ?


A. () = 2 1
B. () = 2 2 1
C. () = 102
D. () = 2 + 2 1
1
17. Odredite najmanju vrijednost funkcije () = 2 3 + 2 ako se ta vrijednost postie za = 2.

A. 3
5
B. 2
5

C. 2
D. 5

18. Za neku kvadratnu funkciju () = 2 + + vrijedi da je njezina najvea vrijednost 0. to od


navedenoga vrijedi za tu funkciju?
A. = 3, > 0
B. = 2, = 0
C. = 2, < 0
D. = 3, = 0

67

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina
1

19. Ima li funkcija () = 2 2 3 + 6 minimalnu ili maksimalnu vrijednost i koliko ona iznosi?
3

A. Funkcija ima minimalnu vrijednost i ona iznosi 2

B. Funkcija ima maksimalnu vrijednost i ona iznosi 2


3

C. Funkcija ima minimalnu vrijednost i ona iznosi 2

D. Funkcija ima maksimalnu vrijednost i ona iznosi 2


20. Na kojoj je slici prikazan graf funkcije () = 2 + 1?

1. U koordinatnome sustavu prikaite graf funkcije () = ( + 1)( 3). (obavezno ucrtajte nultocke i
tjeme ).
2. Nacrtajte graf funkcije () = 2 + 1
3. Nacrtajte graf funkcije () = 2 + 2 .
4. Nacrtajte graf zadan jednadbom = 2 ?
5. Nacrtajte graf zadan jednadbom = 2 1.
6. Ekoloka udruga je 2010. godine provela istraivanje o kakvoi zraka. Broj molekula ugljikova monoksida na
milijun molekula zraka ()procjenjuje se prema formuli
= 0 .01 2 0.24 + 4 .31 , gdje je broj godina proteklih od 2010. godine.
A. Koliki je procijenjeni broj molekula ugljikova monoksida na milijun molekula zraka za 2026. godinu?
Odgovor: ________________________

68

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

B. Koje e godine prema toj procjeni biti najmanji broj molekula ugljikova monoksida na milijun
molekula zraka? Odgovor: ________________________ godine
3
7. Zadana je funkcija () = 2 + 2 2.
4
A. Odredite koordinate sjecita grafa funkcije s osi .
B. Kolika je maksimalna vrijednost funkcije ?
8. Nacrtajte graf kvadratne funkcije () = 2 + 2 3.
9. Nacrtajte graf funkcije () = 2 + 1.

TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA


1. U pravokutnom trokutu sa slike jednak je:

A.
B.
C.

3
4
3
5
4
3
4
5

D.
2. Ako je u pravokutnom trokutu sa slike = 15 a = 6 , tada je tg jednak:

A. 0.4
B. 2.5
15
C. 261

D.

6
261

3. Ako je = 0.6 ,tada je duljina tetive na slici jednaka :

A.
B.
C.
D.

3
4
6
8

69

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

1. Odredite najmanji kut pravokutnog trokuta kojem su katete 12 i 17 .


Odgovor: ________ ____"
2. Kolika je mjera kuta u vrhu ?

Odgovor: ________ ____"


3. Odredite mjeru kuta koji s pozitivnom zrakom osi zatvara pravac = 2 + 3 ?
Odgovor: ________ ____"

EKSPONENCIJALNE I LOGARITAMSKE FUNKCIJE


1. 5 5 jednako je:
A. 25
B. 10
C. 5+1
D. 25+1
2. Masa Jupitera priblino je jednaka 2 1027 , a masa Zemlje 6 1024 .Koliko je puta masa Jupitera vea
od mase Zemlje ?
A. 3 103
B. 3 103
1
C. 3 103
1

D. 3 103
3. U jednoj tableti je 5.2 107 dobrih bakterija .Dijete od 10 godina smije popiti najvie dvije takve tablete tri
puta na dan . Koliko najvie tih dobrih bakterija dijete smije unijeti u organizam u jednom danu ?
A. 5.2 108
B. 1.04 108
C. 1.56 108
D. 3.12 108
1
4. Koji od navedenih brojeva nije jednak 3 ?
2

A. (3)
1

1 3
9
1

B. ( )
C.

27

D. 31
5. Broj (2)4 jednak je:
A. 16
B. 8
C. 8
D. 16
6. Broj 345 jednak je:
A. 3.45 103
B. 3.45 102
C. 3.45 102
D. 3.45 103

70

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

Jedna astronomska jedinica iznosi 1.49 1011 . To je:


A. 149 milijardi
B. 14.9 milijardi
C. 149 milijuna
D. 14.9 milijuna
100 2 je:
A. 106 2
B. 104 2
C. 104 2
D. 106 2
Broj 0.00234 jednak je:
A. 2.34 106
B. 2.34 105
C. 2.34 103
D. 2.34 102
U jednadbi 100 10 = 0.01, nepoznanica jednaka je
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Koje je rjeenje jednadbe 10 (0.001)2 = 0 ?
A. 6
B. 3
C. 3
D. 6
Koja je od navedenih vrijednosti nepoznanice rjeenje jednadbe 10+1 = 0.1 ?
A. = 2
B. = 1
C. = 0
D. = 1
5

13. Za = 3 vrijednost izraza 2000 (1 + 100) jednaka je:


A. 9 261 000 000
B. 432 000
C. 2315.25
D. 2000.25
14. Kolika je vrijednost funkcije () = 102+1 za = 1?
A. 100
B. 1 000
C. 10 000
D. 100 000
9

15. Ako je 3 27 jednako 9 , kolika je vrijednost broja ?


A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
16. Koji je realan broj rjeenje jednadbe 0.1 = 1002?
A. 4
B. 2
C. 2
D. 4

71

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

1. Odredite iz jednadbe: 10+1 = 0.1 ?


2. RAST BAKTERIJA
Broj bakterija u nekoj populaciji mijenja se s vremenom na sljedei nain
() = 1000 23 , gdje je vrijeme u satima od poetka mjerenja.
A. Koliko je bilo bakterija 40 minuta nakon poetka mjerenja ?
B. Koliko je bilo bakterija 1 sat prije poetka mjerenja ?
C. Nakon koliko e vremena bakterija biti tisuu puta vie nego na poetku mjerenja ?
D. Nakon koliko je sati bilo 4 096 000 bakterija ?
3. Napiite neki ureeni par realnih brojeva (, ) tako da bude 10 = 3 ?
2
3
3
)

4. Pojednostavite: (

5. Odredite iz jednadbe: 102+1 = 0.1 ?


6. Zadana je funkcija () =
+2

5.941050.25
27

. Izraunajte (8) .

7. Zadan je broj = 10

A. Koliki je broj 0.36 , ako je = 1.3? (Rezultat zaokruite na dvije decimale.)


B. Koliki je broj , ako je = 1 000?
8. Za koji realan broj je 3 101+ 0.3 = 0 ?
9. Rijeite jednadbu 0.2 1047 200 = 0.
1
10. Rijeite jednadbu 5 1001 = 1061.
1
2

11. Rijeite jednadbu 1089 = 5.


12. Odredite broj tako da vrijedi jednakost 100+1 = 1000 102 .
13. Rijeite jednadbu 103 = 0.1.

POLIEDRI I ROTACIJSKA TIJELA


1. Plastina posuda oblika kvadra napunjena je vodom. Stranice su duljine 25 cm,20 cm i 18 cm . Koliko je litara
vode u posudi ( 1 litra je 1 3 ) ?
A. 90 litara
B. 16.2 litre
C. 9 litara
D. 1.62 litre
2. Baza uspravne etverostrane piramide je kvadrat duljine stranice 6 . Duljina visine piramide je 10 .
Koliki je obujam (volumen) te piramide?
A. 60 3
B. 120 3
C. 360 3
D. 600 3
3. Baza uspravne etverostrane prizme je kvadrat ija je duljina stranice 10 . Duljina visine prizme je 12 .
Koliko je njezino oploje ?
A. 88 2
B. 240 2
C. 680 2
D. 1200 2

72

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

4. Slika prikazuje kocku i kvadar.

Kocka i kvadar sa slike imaju:


A. isti obujam i isto oploje
B. isti obujam i razliito oploje
C. razliiti obujam i isto oploje
D. razliiti obujam i razliito oploje
5. Za kvadar na slici izraunato je oploje , obujam (volumen) , dijagonala strane i prostorna
dijagonala . to je pogreno izraunato?

A. = 192 2
B. = 144 3
C. = 5
D. = 12
6. Ako je + = emu je jednako ?

A. +
B.
C.
D.

7. Koliki je obujam (volumen) uspravne prizme prikazane na slici?

A.
B.
C.
D.

40 3
62.5 3
400 3
625.5 3

73

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

8. Ploicama kvadratnog oblika duljine stranice 20 poploano je dno i sve bocne strane bazena. Bazen je
oblika kvadra dimenzija 50 25 2.6 . S koliko je ploica bazen poploan?
A. 16 000
B. 32 250
C. 41 000
D. 81 250
9. Koja duina predstavlja visinu uspravne piramide prikazane na skici?

10. Koliki je obujam pravilne uspravne etverostrane piramide kojoj duljina osnovnoga brida iznosi 12 , a
duljina visine poboke, povuena iz vrha piramide, 10 ?
A. 360 3
B. 384 3
C. 396 3
D. 400 3
11. Zadan je kvadar s duljinama bridova kao na skici. Toka je polovite brida
.

A.
B.
C.
D.

Koliki je obujam osjenanoga tijela ABCDP?


A. 5.32 3
B. 8.4 3
C. 10.643
D. 15.96 3
12. Koliko litara () vode stane u posudu oblika valjka ija je visina 15 , a promjer baze 9 ? (Napomena:
1 = 1 3 )
A. 0.424
B. 0.954
C. 4.241
D. 9.543

74

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE


Osnovna (B) razina

18

1. Zadani su brojevi = 25 i = 6.3. Odredite broj = 3 2 .


2. Pravilna uspravna etverostrana piramida ima osnovni brid duljine 20 . Visina poboke (bone strane)
piramide iznosi 22 . Koliko je oploje, a koliki obujam (volumen) te piramide?
Odgovor:
Oploje je ________________________ 2 .
Obujam je ________________________ 3 .
3. Zadan je etverokut ABCD prikazan na skici.

A. Kolika je povrina etverokuta ABCD? Odgovor: P =_____________ 2


B. Koliki je opseg etverokuta ABCD? Odgovor: O =__________ cm