You are on page 1of 2

Janjang Arimetik (JA

)

5 PA

Add-Maths

1

The first three positive terms of a arithmetic progression are x + 3, 9 and 6x + 1.
Find the value of x and the common different of the progression.
Tiga sebutan pertama yang positif bagi suatu janjang arithmetik ialah x + 3, 9 dan 6x + 1.
Cari nilai x dan beza sepunya bagi janjang itu.
[x = 2, d = 4]

2

The first three positive terms of a arithmetic progression are 3x , 2x +7 and 4x +2
Find the value of x and the common different of the progression.
Tiga sebutan pertama yang positif bagi suatu janjang arithmetik ialah 3x , 2x +7 dan 4x +2.
Cari nilai x dan beza sepunya bagi janjang itu.
[x = 4, d = 3]

SPM2011 Klon SPM 2011/T5

3

It is given that x, 5, 8, …, 41, …, is an arithmetic progression.
Diberi x, 5, 8, …, 41, …, ialah satu janjang aritmetik.
(i)

State the value of x.
Nyatakan nilai x.

(ii)

Write the three consecutive terms after 41.
Tulis tiga sebutan berturutan selepas 41.

[ (i) x = 2

(ii) 44,47,50 ]

4

It is given that 1, x, 11, …, 41, …, is an arithmetic progression.
Diberi 1, x, 11, …, 41, …, ialah satu janjang aritmetik.
(i)

State the value of x.
Nyatakan nilai x.

(ii)

Write the three consecutive terms after 41.
Tulis tiga sebutan berturutan selepas 41.

[ (i) x = 6

(ii) 46,51,56 ]

5
It is given that 7 – x, 6, 2x is an arithmetic progression. Find x and common
difference
of
the
progression.
Diberi 7 – x , 6, 2x ialah satu janjang aritmetik. Cari nilai x dan beza sepunya
janjang itu.
[ (i) x = 5 (ii) d=4 ]

6
a, 2a – b , c are consecutive terms an arithmetic progression, express c in terms
of a and b.
a, 2a – b , c ialah sebutan berturut–turut dalam suatu janjang aritmetik,
ungkapkan c dalam sebutan a dan b.
[ c = 3a – 2b ]

7
x, 9, 21, y are four consecutive terms of an arithmetic progression. Find the
value of x and y.
x, 9, 21, y ialah empat sebutan berturut–turut dalam satu janjang aritmetik.. Cari
nilai x dan y.
[ x = – 3 , y = 33 ]

8

It is given that x + y, 12 and 3x + 1 are three consecutive terms of an arithmetic progression.

12 and 3x + 1 ialah tiga sebutan berturutan bagi suatu janjang aritmetik. [ (i) y =23 – 4 x (ii) d = 4 ] . Ungkapkan y dalam sebutan x. (ii) Find the common difference if x = 5. Cari beza sepunya jika x = 5. (i) Express y in terms of x.Janjang Arimetik (JA) 5 PA Add-Maths Diberi bahawa x + y.