You are on page 1of 23

Peranan Guru Biasa Sebagai

Guru Pembimbing

Pengumpulan
Maklumat
Murid
Teknik
Ujian

Ujian
Pencapaia
n
Akademik

Pemerhati
an
Senar
ai
Sema
k

Teknik
Bukan
Ujian

Ujian
Psikologik
al

Rekod
Anekdot
Temu
Bual

Ujian Pencapaian Akademik


Ujian Sumatif

-Penguasaan pelajaran
-Memberi gred /skor
-menilai keberkesanan
program, peningkatan
pencapaian, penempatan
murid dsb

Ujian
akhir
semest
er atau
tahun

UPSR

SPM

Ujian Formatif

- Pemahaman murid
tentang pembelajaran
- Bagi kaunselor,
merancang program
bimbingan

Kuiz

Soal
Jawab

Ujian Psikologikal
Mengukur konstruk yang tidak dapat dilihat.
Ujian psikologi mengandungi siri item2
berbentuk tugasan / masalah yang perlu
diselesaikan oleh murid.
Ujian
Kecerdas
an
(IQ TEST)

Ujian
Saringan

Ujian
Personaliti

Ujian
Diagnosti
k

Ujian
Aptitud/
ujian
kecenderung
an bakat

Ujian
Minat

Ujian Kecerdasan (IQ Test)

Ujian Personaliti

Ujian Aptitud
(Ujian kecenderungan
bakat)

Ujian Minat

2. Teknik Bukan Ujian


Pemerhatian

- Laporan pemerhatian
- Tindakan susulan
(Akt. Pemulihan,
pengayaan,
pengukuhan)

Temu Bual

Rekod Anekdot
- Sejenis instrumen
pemerhatian

Senarai Semak

Rekod Anekdot

Senarai Semak

Kelebihan

Pemerhati tidak perlu Mudah dan berkesan.


latihan yang khusus.
Boleh memerhati ramai
kanak-kanak pada satu
Pemerhati boleh menulis
apa yang dilihat.
masa.
Pemerhati boleh melihat Memberi gambaran yang
dan merekod tingkahlaku
jelas
mengenai
yang ketara.
perkembangan
kanakkanak.

Kelemahan

memberi
Tidak
gambaran yang jelas
kerana rekod sesuatu
peristiwa atau insiden
hanya menarik minat
pemerhati sahaja.
Ia bergantung kepada
terlalu banyak memori
pemerhati
dan
ia
direkodkan
selepas
peristiwa berlaku.
Peristiwa atau insiden
dikhuatiri disalah ertinya.

yang
Maklumat
diperolehi
tidak
terperinci.
Tidak memberi tahap
penguasaan.
Tidak
menyatakan
bagaimana
perkembangan
berlaku.
Hanya bergantung pada
senarai yang disediakan.

Mengenal Pasti Masalah


Kanak-Kanak

Schinka

(1985) telah
menyenaraikan sebanyak
sepuluh bidang masalah
kanak-kanak antara lima
hingga dua belas tahun
dalam senarai semak
masalah kanak-kanak yang
telah dibinanya.

Emosi

Konsep
kendiri

Bahasa/
Pemikiran

Tumpuan/
penyusunan

Tingkah laku

Nilai

Kesihatan

Rakan
sebaya/
sepermaina
n dan
sekolah
Tahap
aktiviti/
kawalan
motor
Tabiat

Achenbach (1992) telah mengkategorikan masalah


tingkah laku kanak-kanak kepada empat kategori:
Tingkah laku terpendam
(internalizing behavior)
Tingkah laku yang boleh dilihat
( externalizing behavior)
Masalah sosial, perhatian dan pemikiran (sosial,
attention and thought problem)
Tingkah laku masalah tambahan
(additional problems behavior)

Tingka
h laku
Distruk
tif

Tingka
h laku
Disrupt
if

Masal
ah
Disipli
n

Tingkah laku
Kebergantun
gan

Murid lewat
perkembanga
n

Emosi

Masala
h lain
Ketidakup
ayaan
Belajar
(Disleksia
dan
Autisme)

Murid
Bijak dan
Berbakat

Punca Masalah dalam Kalangan


Kanak-Kanak
Faktor

Biologi
Faktor Sekolah dan
Masyarakat
Faktor Persekitaran

Peranan sebagai guru pembimbing

Menolong

murid membuat penyesuaian


dalam peribadi, sosial, emosi, akademik,
perkembangan mental dan akhlak.

Menolong murid dalam pelajaran mereka


I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Memperkenalkan sistem pendidikan


Matlamat pelajaran
Cara belajar
Situasi persekitaran
Peraturan sekolah
Kepentingan mata-mata pelajaran

Menyediakan

perancangan
persekolahan sesuai dengan
kebolehan , minat dan
perkembangan masing-masing.

Memberi

kesedaran kepada murid di


peringkat awal lagi tentang
kepentingan pelajaran.

Menolong

murid dalam membuat


keputusan yang rasional.

Bekerjasama

dengan ibu bapa dalam


mengawasi perkembangan pelajar.
Mengisi KOD 001(rekod
persekolahan) dan Kod 002 (rekod
peribadi).