You are on page 1of 5

UNIVERZITET SINGIDUNUM

MASTER RAD
VANOST FINANSIJSKIH IZVETAJA ZA
OCENU KREDITNE SPOSOBNOSTI
SAVREMENIH KORPORACIJA

Beograd, 2012.

S AD R AJ
UVOD...................................................................................................................................................6
Predmet istraivanja...................................................................................................... 8
Ciljevi istraivanja........................................................................................................ 8
Hipoteze..................................................................................................................... 8
Metode istraivanja....................................................................................................... 9
Struktura rada............................................................................................................ 10
1. FINANSIJSKI IZVETAJI KAO PREDMET ANALIZE.........................................................11
1.1. Bilans stanja........................................................................................................ 12
1.2. Bilans uspeha....................................................................................................... 14
1.3. Izvetaj o novanim tokovima..................................................................................15
1.4. Izvetaj o promenama na kapitalu.............................................................................. 16
1.5. Napomene uz finansijske izvetaje............................................................................. 16
1.6. Izvetaj o ostalom rezultatu...................................................................................... 17
1.7. Informacioni interesi korisnika finansijskih izvetaja......................................................18
1.8. Kreditni rizik poslovanja banke i znaaj finansijske analize..............................................19
2. KARAKTERISTIKE SAVREMENIH KORPORACIJA...........................................................20
2.1. Novi pristupi strategijskog menadmenta.....................................................................22
2. 2. Jezgro kompetentnosti organizacije...........................................................................23
2.3. Menadment znanja............................................................................................... 24
2.4. Menadment totalnog kvaliteta TQM.......................................................................25
2.5. Organizacija koja ui kao neminovnost za opstanak........................................................27
2.6. Inovacije kao faktor opstanka i uspeha organizacije........................................................28
3. CILJ I ZNAAJ RACIO ANALIZE FINANSIJSKIH IZVETAJA........................................30
3.1. Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izvetaja....................................................31
3.2. Analiza na osnovu finansijskih pokazatelja...................................................................32
3.3. Pokazatelji likvidnosti............................................................................................ 32
3.4. Pokazatelji poslovne aktivnosti.................................................................................34
3.5. Pokazatelji finansijske strukture................................................................................35

3.6. Pokazatelji rentabilnosti.......................................................................................... 37


3.7. Pokazatelji trine vrednosti..................................................................................... 39
4. ODNOSI SA JAVNOU SAVREMENIH KORPORACIJA....................................................40
4.1. Odnosi sa javnou vs oglaavanje vs marketing............................................................41
4.2. Uloga i znaaj Interneta za odnose sa javnou savremenih korporacija...............................43
4.3. Odluka o visini budeta za odnose sa javnou..............................................................43
4.4. Struktura trokova odnosa sa javnou........................................................................44
4.5. Metode naplate usluga odnosa sa javnou...................................................................45
5. BANKA KAO FINANSIJSKA INSTITUCIJA............................................................................46
5.1. Znaaj i funkcije kredita.......................................................................................... 47
5.2. Vrste bankarskih kredita.......................................................................................... 48
5.3. Ostale vrste kredita................................................................................................ 50
5.4. Uslovi odobravanja kredita...................................................................................... 51
5.5. Procedure u postupku kreditiranja..............................................................................52
5.6. Strukturiranje kredita............................................................................................. 54
5.7. Kreditni rizik....................................................................................................... 56
6. ANALIZA FINANSIJSKIH IZVETAJA PREDUZEA SOKO TARK................................58
6.1. Poslovni model Soko tarka..................................................................................... 59
6.2. Horizontalna analiza.............................................................................................. 60
6.3. Vertikalna analiza.................................................................................................. 65
6.4. Analiza pomou finansijskih pokazatelja.....................................................................69
6.4.1. Pokazatelji likvidnosti....................................................................................... 69
6.4.2. Pokazatelji poslovne aktivnosti............................................................................72
6.4.3. Pokazatelji finansijske strukture...........................................................................74
6.4.4. Pokazatelji rentabilnosti.................................................................................... 76
6.4.5. Pokazatelj ekonominosti...................................................................................77
6.5. Analiza izvetaja o novanim tokovima.......................................................................78
6.6. Analiza neto obrtnog fonda...................................................................................... 80
6.7. Z score analiza................................................................................................... 81
7.

UPOREDNA ANALIZA KOMPANIJA SOKO TARK I BAMBI........................................81

7.1.Horizontalna analiza bilansa stanja............................................................................. 82


(Uporedna analiza kompanija Soko tark i Bambi)..............................................................82
7.2.Horizontalna analiza bilansa uspeha............................................................................86

(Uporedna analiza kompanija Soko tark i Bambi)..............................................................86


7.3.Vertikalna analiza bilansa stanja.................................................................................89
(Uporedna analiza kompanija Soko tark i Bambi)..............................................................89
7.4.Vertikalna analiza bilansa uspeha...............................................................................93
(Uporedna analiza kompanija Soko tark i Bambi)..............................................................93
7.5.Analiza pomou finansijskih pokazatelja......................................................................95
7.5.1. Pokazatelji likvidnosti....................................................................................... 95
7.5.2. Pokazatelji poslovne aktivnosti............................................................................98
7.5.3. Pokazatelji finansijske strukture.........................................................................103
7.5.4. Pokazatelji rentabilnosti..................................................................................106
7.5.5. Pokazatelji ekonominosti................................................................................ 108
7.6. Analiza izvetaja o novanim tokovima.....................................................................109
7.7.Analiza neto obrtnog fonda..................................................................................... 112
7.8.Z score analiza.................................................................................................. 114
8. ZAKLJUAK..............................................................................................................................115
9. LITERATURA.............................................................................................................................119
Prilog: Spisak tabela.................................................................................................. 121