You are on page 1of 12

Univerzitet u Beogradu

Saobraćajni fakultet
Odsek za logistiku

Predmet:

INDUSTRIJSKI TRANSPORT 1
SEMINARSKI RAD
SNIMANJE I ANALIZA SLUČAJNOG DOGAĐAJA

Profesor:

Prof. dr Momčilo Miljuš, dipl. inž.
Asistent:

Svetlana Dabić, dipl. inž.
Student:

Jović Zlata
LO 080050

Beograd, 2011.

SADRŽAJ

...........11 5.2..............................................................................6 2..............................................................................................................................ZAKLJUČAK...Provera slaganja sa eksponencijalnom raspodelom..........................................................4 2................RAZRADA TEME.........Provera slaganja sa Poasonovom raspodelom...............LITERATURA...............................1............................................... odsek za logistiku ...4 2.................................................8 3....................12 1.........................................UVOD........................................................2 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja 1..............................3 2..3.UVOD Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet............................................Provera slaganja sa normalnom raspodelom...........................................

Takođe je potrebno da na realizaciju nekog događja ne utiču neki faktori koji bi mogli dovesti do toga da on ne bude slučajan. empirijske i teorijske frekvencije. kao rezultat nekog eksperimenta ili posmatranja. odsek za logistiku . 17. a za događaj se može reći da je slučajan kada se. Za utvrđivanje slaganja korišćen je χ2 test pomoću koga se ispituje nezavisnost dva statistička obeležja.05. r   2 i 1  fti  fi 2 fti gde su fi eksperimentalne. a kako bi se utvrdila njegova slučajnost. kao i homogenost populacija. godine u intervalu od 17h do 17:15h. Posmatrana je desna traka u smeru od grada prema trošarini. Događajem se naziva realizacija određenog eksperimenta. Pored toga izvršena je provera slaganja sa normalnom i eksponencijalnom raspodelom verovatnoća. Obradom prikupljenih podataka utvrđene su verovatnoće realizacije događaja.RAZRADA TEME Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet. izvršena je provera slaganja sa poasonovom raspodelom verovatnoća. U ovom radu je izvršena analiza događaja nailazaka motornih vozila kroz Bulevar oslobođenja pored broja 301. 2. njegova realizacija ne može pouzdano predvideti [1]. Za svaku raspodelu dat je grafički prikaz empirijskih i teorijskih frekvencija i određen je broj događaja koji se realizuje sa verovatnoćom od 95%.3 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja Tema ovog rada je analiza slučajnog događaja.2011. a fti teorijske frekvencije. Za događaj se smatra da je slučajan.

po Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet.00598937 4 5 2 10 0.04619784 2 4.25007965 22. U skladu sa definisanim intervalom od 10 s.46885333 7 suma 90 134 0. pa je na osnovu sumiranih vrednosti ovog proizvoda i frekvencija pojavljivanja događaja.00259407 4 4 16 0. izračunata vrednost matematičkog očekivanja prema formuli:  x * f f i i i .12411360 4 11.4 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja 2. Tabela 1: provera slaganja sa poasonovom raspodelom Xi (br.23810215 5 0. Na osnovu izračunatog matematičkog očekivanja i na osnovu podataka o frekvenciji izračunate su verovatnoće pojavljivanja određenog broja događaja u intervalu od 10 s. formirano je 6 klasa i definisane su empirijske frekvencije pojavljivanja događaja.1702243 9 0.Provera slaganja sa Poasonovom raspodelom Vremenski interval u kojem je izvršeno snimanje događaja podeljen je na intervale od 10 sekundi i u svakom intervalu je posmatran broj realizacija događaja.15780574 3 0.2335099 8 0.08400770 5 1 33 33 0.25314517 1 2 21 42 0. Na osnovu ovih podatka dobijen je proizvod xi * fi.01375669 1 1.5071685 4 0. Događaj au jedinici vremena ) Fi Xi*F (empirijska i frekvencija ) Pi Fti=N*Pi (teorijska frekvencija) (FtiFi)*(FtiFi)/Fti 0 19 0 0.91551559 1 mi 1.3060887 9 0.99569888 4 89.1.488889 verovatnoća Na osnovu podataka u tabeli dobijeno je poklapanje sa poasonovom raspodelom.33592788 9 30.22562320 9 20.10092593 4 3 11 33 0.6128995 9 0. U tabeli 1 prikazane su klase događaja određene prema broju pojavljivanja događaja u pomenutim intervalima. odsek za logistiku .

broj ocenjenih parametara (1). s obzirom da je 0. dijagram za poasonovu raspodele 35 30 25 20 broj realizacija događaja 15 empirijske frekvencije teorijske frekvencije 10 5 0 broj događaja u jedinici vremena grafik 1: grafički prikaz empirijske i teorijske frekvencije za poasonovu aspodelu Primenom χ2 testa dobijaju se određene vrednosti koje predstavljaju stepen zavisnosti teorijske i empirijske frekvencije.05).broj klasa (u ovom slučaju 6).915515591 < 9. Na grafiku 1 dat je grafički prikaz empirijskih i teorijskih frekvencija za definisane vremenske intervale od 20 s. Na osnovu izračuntih verovatnoća određene su teorijske frekvencije pojavljivanja događaja. Na osnovu dobijenog broja klasa utvrđuje se broj stepeni slobode kao k = r-l-1 gde je r.488 . dobijeno slaganje sa Poasonovom raspodelom. Broj stepeni slobode je k = 6-1-1=4.488 uz rizik od 5 % (= 0.915515591.5 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja poasonovoj raspodeli. odnosno broj 3. l. Odsecanjem grafika u tački koja predstavlja desnu granicu 95% površine ispod krive. dobijen je broj događaja koji će se realizovati sa verovatnoćom od 95% (grafik 2).osom (koja predstavlja broj realizovanih događaja u jedinici vremena). u preseku sa x. Za određeni broj stepeni slobode pročitana je vrednost iz tabele za χ2 test i dobijena vrednost 9. Upoređivanjem ove vrednosti sa dobijenom sumom za χ2 test koja iznosi 0. dolazi se do zaključka da je. Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet. odsek za logistiku . odnosno sumiranjem tih vrednosti utvrđuje se da li je postignuta saglasnost sa Poasonovom raspodelom na taj način što se dobijena suma upoređuje sa određenom vrednošću za χ2 test u tabeli.

05913 27.37975309 0.34395718 mi 2.97389 42.89757132 6 8 1 7 7 18.2.9708642 0.3111111 45 84.79452554 35.2112 2. odsek za logistiku .644444 sigma 1.022716049 0.648643 U ovom slučaju vrednosti xi predstavljaju sredine klasa.91375771 4 6 9 5 45 49.6 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja Grafik 2: broj događaja koji će se realizovati sa verovatnoćom od 95% 2.Provera slaganja sa normalnom raspodelom Provera slaganja sa normalnom raspodelom izvršena je tako što je najpre celokupni vremenski period u kom je izvršeno snimanje događaja podeljen na vremenske intervale u trajanju od 20 s.99941985 44. Tabela 2: provera slaganja sa normalnom raspodelom leva granica desna granica fi (empirijska frekvencija ) Xi (sredina klase) fi*xi standardno odstupanje Pi (verovatnoća) fti=N*Pi (Fti-Fi)*(FtiFi)/Fti 0 2 19 1 19 51.536499904 2 4 16 3 48 2.75365 10.99612824 119 122. Formirano je 4 klase za koje su podaci prikazani u tabeli 2.93777778 0.29358222 13. Na osnovu prikazanih podataka dobijene su vrednosti za matematičko očekivanje i standardno odstupanje: Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet. a potom su formirane klase u koje su svrstani intervali u zavisnosti od toga koliko je realizacija događaja bilo u njima.97909184 44.

 2   2  4  2 1 . dobijen je broj događaja koji će se realizovati sa verovatnoćom od 95% (grafik 4). je 72.0015837.45=Ф(а) (x* .5=0. odsek za logistiku . Vrednost χ2 za jedan stepen slobode uz rizik od 5% ( = 0. Dalje su na osnovu verovatnoća izračunate teorijske frekvencije pojavljivanja određenog broja događaja u intervalima od 20 s. odnosno ne važi raspodelom. Na grafiku 3 dat je grafički prikaz empirijskih i teorijskih frekvencija za definisane vremenske intervale od 20 dijagram za normalnu raspodelu 60 frekvencije 40 empirijske frekvencije 20 teorijske frekvencije 0 1 3 5 7 sredine klasa Grafik 3: empirijske I teorijske frekvencije kod normalne raspodele Primenom χ2 testa utvrđuje se stepen međusobne zavisnosti teorijske i empirijske frekvencije. Za razliku od provere slaganja sa Poasonovom raspodelom gde je broj parametara koji se ocenjuju bio 1.841. što znači da nije dobijeno slaganje sa normalnom Odsecanjem grafika u tački koja predstavlja desnu granicu 95% površine ispod krive. σ = (1/ΣFi ∙ Σ(Xi-μ)² ∙ Fi)½ = 1.64 Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet. kod provere slaganja sa normalnom raspodelom broj ocenjenih parametara je dva. u preseku sa x. Na osnovu proračuna dobijeno je da je to broj 5.64123 Na osnovu matematičkog očekivanja i standardnog odstupanja izračunate su verovatnoće pojavljivanja određenog broja događaja u intervalu od 20 s.80488 . Broj stepeni slobode za koji će se tražiti vrednost χ2 u tabeli je k = 4-2-1=1.)/ )=0. i to su  i .95-0.osom (koja predstavlja sredine klasa). i sumiranjem tih vrednosti dobija se vrednost koja se upoređuje sa vrednošću u tabeli za određeni stepen slobode i za određeni rizik. P(x<x*)=0.)/ =а=1.841.05) je 3.35 odnosno broj 5.7 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja  x * f f i i i =2.5+Ф((x* .)/ ) Ф((x* . što je veće od 3. Vrednost sume za χ2 koja je dobijena u tabeli 2.

64 x*=5.045249796 6.32935020 6 10 20 15 15 225 0.17227308 8 Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet. odnosno vremena između dve uzastopne realizacije događaja (dva uzastopna nailaska vozila). određuju se frekvencije vremena između pojavljivanja dva uzastopna događaja i ovi podaci su prikazani u tabeli 3.586546 9 3. Na osnovu vrednosti xi i fi izračunt je proizvod xi * fi koji će se koristiti za određivanje matematičkog očekivanja. tj.755222932 100. Tabela 3:provera slaganja sa eksponencijalnom raspodelom leva granica klase desna granica klase Sredin a klase Xi Empirijska frekvencija Fi Xi*Fi Verovatnoća Pi Teorijska frekvencija Fti=N*Pi (FiFti)*(FiFti)/Fti 0 10 5 112 560 0. kao i kod provere slaganja sa normalnom raspodelom.Provera slaganja sa eksponencijalnom raspodelom U ovom delu rada će biti izvršena provera slaganja sa eksponencijalnom raspodelom.73789302 3 20 30 25 5 125 0.44465 1. Na osnovu formiranih klasa.8 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja (x*-2.65=1. klase će se formirati na osnovu vremenskog perioda između dve uzastopne realizacije događaja.184861255 24. odsek za logistiku .3. vrednosti xi označavaju sredine klasa u koje su smeštene vrednosti.64)/1.0182228 8 0. Kod provere slaganja sa eksponencijalnom raspodelom.35 Grafik 4: broj događaja koji se realizuje sa verovatnoćom od 95% 2.

odsek za logistiku . odnosno  2   2  6 l 1 . Vrednost χ2 za četri stepena slobode i uz rizik od 5% je 9.011076112 1. Broj parametara koji se ocenjuje je jedan.15195291 7 5.488. odnosno l = 1. Na grafiku 5 dat je grafički prikaz empirijskih i teorijskih frekvencija vremena između dva uzastopna nailaska vozila.9 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja 30 40 35 1 35 133 945 0.39146923 4 mi 7.140740741 disperzija 50.48476454 Izračunate su vrednosti matematičkog očekivanja.105263158 lambda 0.4731229 5 0.53383137. odnosno dva uzastopna nailaska vozila.488. Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet. To znači da je broj stepeni slobode za koji će se tražiti vrednost χ2 u tabeli biti 6-1-1=4. =1/ =0. Dijagram za eksponencijalnu raspodelu 120 100 80 frekvencije Empirijska frekvencija Fi 60 Teorijska frekvencija Fti=N*Pi 40 20 0 5 15 25 35 sredine klasa Grafik 5:empirijska i teorijska frekvencija kod eksponencijalne raspodele Pprimenom χ2 testa utvrđuje se stepen međusobne zavisnosti teorijske i empirijske frekvencije. parametra  i disperzije na sledeći način:  x * f f i i i =7.105263158 . D=1/2=50. na osnovu kojih su izračunate teorijske frekvencije vremena između pojavljivanja dva uzastopna događaja. što znači da je dobijeno slaganje sa eksponencijalnom raspodelom. Vrednost sume za χ2 koja je dobijena u tabeli 3 je 4. i sumiranjem tih vrednosti dobija se vrednost koja se upoređuje sa vrednošću u tabeli za određeni stepen slobode i za određeni rizik. što je manje od 9.140740741 .48476454 Na osnovu tih vrednosti dobijene su verovatnoće realizacije događaja po eksponencijalnoj raspodeli.

14x*= -2.x*=ln0. Na osnovu proračuna dobijeno je da je to broj 21.95 Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet.4 Grafik 6: broj događaja koji će se realizovati sa verovatnoćom od 0.996 X*=21.05 . dobijen je broj događaja koji će se realizovati sa verovatnoćom od 95% (grafik 6).4 odnosno broj 21.05 -0.95 e-x*=0. P(x*)=F(x*)=1-e-x*=0.osom (koja predstavlja sredine klasa).10 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja Odsecanjem grafika u tački koja predstavlja desnu granicu 95% površine ispod krive. odsek za logistiku . u preseku sa x.

17. u ovom radu je analiziran događaj nailazaka motornih vozila kroz Bulevar oslobođenja pored broja 301. Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet. Ispitano je da li je događaj slučajan. odnosno primenom χ2 testa nezavisnosti utvrđeno je poklapanje sa poasonovom raspodelom.05. što znači da je događaj slučajan. godine u intervalu od 17h do 17:15h.2011. Testiranjem je takođe utvrđena nesaglasnost sa normalnom i saglasnost sa eksponencijalnom raspodelom. odnosno da se njegova realizacija ne može pouzdano predvideti i da na realizaciju tog događaja ne utiču neki drugi faktori. odsek za logistiku .ZAKLJUČAK Kao što je već pomenuto.11 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja 3.

Jovan Popović. Beograd. Materijal sa vežbi iz predmeta „Industrijski transport I“.12 Industrijski transport 1 Snimanje i analiza slučajnog događaja 4. Beograd. Beograd. 2011 [3 ]Svetlana Dabić. 2004 [2] Momčilo Miljuš.LITERATURA [1] Svetozar Vukadinović. Matematička statistika. Materijal sa predavanja iz predmeta „Industrijski transport I“. odsek za logistiku . 2011 Jović Zlata lo 080050 Saobraćajni fakultet.