You are on page 1of 2

LATIHAN ULANGKAJI

1.Rajah di bawah menunjukkan haiwan M dan N daripada kumpulan yang
berlainan.

a.

Nyatakan kumpulan haiwan N.
_______________________________________________________________

b.

Padankan haiwan berikut dengan ciri-cirinya

c.

Badak air adalah haiwan berdarah panas. Apakah yang akan berlaku pada suhu badan badak air
apabila berada dalam air?
__________________________________________________________1m

d.

Baca maklumat berikut.
Biodiversiti adalah warisan semulajadi untuk generasi akan datang. Biodiversiti menyokong fungsi
ekosistem di mana kita bergantung untuk mandapatkan makanan air bersih, kesihatan, rebeasi dan
perlindungan daripada bencona alam.
Cadangakan tindakan yang perlu diambil untuk memelihara dan memulihara biodiversiti di bumi
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 2m

2 Darah manusia boleh dibahagi kepada empat kumpulan, A, B, AB dan O.

.. Kumpulan darah A B AB O (2 markah) (b) Sekiranya kumpulan darah penderma dan penerima tidak serasi. Apakah kumpulan darah Siti? …………………………………………………………………………………………. Rajah 3 Tandakan () pada kumpulan darah individu yang boleh menerima darah daripada Mei Lin.(a) Rajah 3 menunjukkan Mei Lin sedang menderma darah. Apakah kumpulan darah Lily? …………………………………………………………………………………………. Mei Lin mempunyai kumpulan darah A. penggumpalan darah akan berlaku di dalam salur darah penerima dan keadaan ini boleh menyebabkan kematian penerima. (1 markah) . Ahmad mempunyai kumpulan darah B. Individu dari kumpulan darah manakah tidak boleh menerima darah daripada Ahmad? Tandakan () pada jawapan yang betul. Kumpulan darah A B AB O (2 markah) (c) Siti boleh menderma darah kepada individu daripada semua kumpulan darah. (1 markah) (d) Lily boleh menerima darah daripada individu semua kumpulan darah.