You are on page 1of 120

Erich Von Daniken

Bogovi su bili astronauti

Erich Von Daniken - Bogovi su bili astronauti
NASLOV IZVORNIKA
Die Gotter waren Astronauten!
Eine zeitgemaBe Betrachtung alter Uberlieferungen
Copyright © 2001. C. Bertelsmann Verlag, Miinchen
a division of Verlagsgruppe Random House GmbH
Ali rights reserved.
DAENIKEN, Erich von
Bogovi su bili astronauti! : moderni aspekti starih predaja / Erich von Daeniken ; [preveo Mladen
Udiljak]. -Zagreb : Zagrebaèka naklada, 2002.
Prijevod djela: Die Gotter waren Astronauten! : Eine zeitgemaBe Betrachtung alter Uberlieferungen.
ISBN 953-6996-03-0
I. Znanstvene zagonetke — Tumaèenje
erich von
ÐAMKCn
Bo<)ovi /u
bili ci/tfonciuti!
ffloderni A/pekli /tarih predajo
¦
[zagrebaèka naklada] ZAGREB, 2002.
iUofi" 001.31/
Sadržaj
O temi...............................................................7
1. POGLAVLJE
Biblijski sat druge vrste.......................13
2. POGLAVLIE

Laži oko Fatime.....................................77
3. POGLAVLJE
Šume pune stupa.................................125
4. POGLAVLJE
Oružje bogova.......................................163
Pogovor..........................................................237
Literatura......................................................243
Erich von Daniken
Erich von Daniken, roðen 1935. godine u Švicarskoj, jedan je od najuspješnijih autora popularne
literature. Njegov prvi-jenac iz 1968. "Sjeæanja na buduænost", svjetski bestseler, slijedilo je do sada
više od 20 naslova, prevedenih na 28 jezika, ostvarivši nakladu od 51 milijun primjeraka širom svijeta.
Njegov istraživaèki rad doživio je priznanja u cijelom svijetu.
Otemi
Otada je prošlo pedeset pet godina, a dogodilo se u osnovnoj školi grada Schaffhausena u Švicarskoj.
Upravo sam navršio deset godina i iz usta našega vjerouèitelja slušao sam kako se na nebu zbila borba.
Jednoga dana arkanðel Lucifer sa svojim je èetama došao pred prijestolje dragoga Boga i objavio: "Više
te neæemo služiti!" Na to je svemoguæi Bog silnom arkandelu Mihaelu naredio neka Lucifera zajedno s
njegovim pobunjenicima izbaci s neba.
Te veèeri po prvi puta sam u svom mladom životu bio zaista zamišljen. Nebo je, poduèavali su nas djecu,
mjesto apsolutnoga blaženstva, mjesto na koje nakon smrti dolaze svi dobri. Takoðer je to mjesto gdje
su svi dobri neraskidivo sjedinjeni s Bogom. Kako bi se na takvim rajskim poljanama mogla razbuktati
svaða? Tamo gdje vlada savršena sreæa, gdje je sjedinjenje s Bogom potpuno, tu se ne može javiti
oporba, ne može izbiti svaða. Zašto bi se Lucifer najednom trebao usprotiviti svemoguæemu,
predobromu Bogu?
Niti moja majka, koju sam zamolio za objašnjenje, nije mi znala pomoæi. Kod Boga je, smatrala je ona
zabrinuto, sve moguæe. Tako valjda mora biti. Èak i nemoguæe.
Kasnije, u gimnaziji, gdje smo mogli uèiti latinski, shvatio sam daje rijeè Lucifer sastavljena od dviju rijeèi
-lux (svjetlo, luè) i ferre (èiniti, nositi). Lucifer je zapravo luèonoša, onaj koji stvara svjetlo. Upravo bi
ðavo trebao biti luèonoša? Moje nove spoznaje iz latinskoga èinile su stvar samo još zamršenijom.
Dvadeset godina kasnije temeljito sam prouèavao, kako kršæani nazivaju prastare predaje, Stari zavjet.
Tamo sam kod židovskog proroka Izaije (oko 700. pr. Kr.) èitao:

"Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda? U svom si
srcu govorio: 'Uspet æu se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto æu sebi diæi. Na zbornoj æu
stolovati gori na krajnom sjeveru. ..." [1]
Možda su kazivanja proroka Izaije tijekom tisuæljeæa bila više puta mijenjana. No, što mu je prvobitno
moglo biti naumu? I u takozvanom "Tajnom otkrivenju" apokaliptièa-ra Ivana u 12. poglavlju, stih 7.,
razabiremo jasne aluzije glede borbi na nebu:
"I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anðeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uðe u rat i anðeli njegovi, ali ne
nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu."
Èudnovato. I velike predaje drugih naroda dokazuju da kod ovih bitaka na nebu ne može biti rijeè o
pukim izmišljotinama. U egipatskoj Knjizi mrtvih, zbirci tekstova koji su s mumificiranim leševima
polagani u grob, kako bi se u onostranosti ispravno ponašali, èita se kako se Ra, moæni bog Sunca borio
protiv odmetnute djece svemira. Bog Ra,
stoji napisano, za vrijeme bitke nikada nije napustio svoje "jaje". [2]
Borbe na nebu? U svemiru? Ili su možda naši neuki preci mislili samo na okršaje izmeðu dobra i zla koji
se odvijaju iskljuèivo u nutrini èovjekovoj? Jesu li možda atmosferske poremeæaje tijekom nevremena
zamišljali kao borbe u svemiru? Tamni oblaci protiv sunca? Ili je možda podrijetlo tog zbunjujuæeg
razmišljanja ležalo u pomrèini Sunca, kada kao daje nešto stravièno žderalo Sunce? Sva ta prirodna
objašnjenja neæe nam mnogo pomoæi kao što bih to još htio pokazati. Kada bismo na bitku izmeðu
Mihaela i Lucifera nailazili samo na židovskom podruèju, preko toga bismo mogli prijeæi. No, tome nije
tako; i preèesto prastare prièe iskazuju zaèuðujuæe mnoštvo dodirnih toèaka.
Tako su u tibetanskim samostanima tisuæljeæima èuvani tekstovi zvani Dzvana. Tom mnoštvu
fragmenata Dz-yane, koji su se pojavili u bibliotekama indijskih hramova, zacijelo je kumovao neki
originalni tekst za kojega nije poznato da li još postoji. Rijeè je o stotinama listova sanskrta, pohranjenih
poput sendvièa izmeðu dviju drvenih dasaka. Tamo se može proèitati kako je u "èetvrtom svijetu"
sinovima bilo nareðeno da stvore svoje vjerne slike. Jedna treæina sinova oprla se izvoðenju te naredbe.
"Stariji kotaèi okreæu se odozgo prema dolje i odozdo prema gore. Dogodile su se borbe izmeðu
stvaralaca i raza-raèa i borbe za prostor ... Želiš li saznati pravu starost kotaèa, Lanoo, izradi svoje
proraèune." [3] (Istaknuo autor)
U svojoj posljednjoj knjizi obraðivao sam dijelove grèke mitologije. [4] I ona poèinje borbom na nebu.
Djeca Uranova pobunila su se protiv nebeskoga poretka i stvaraoca. Odigrale su se strahovite borbe otac bogova Zeus bio je s&mo jedan od pobjednika. No, s druge strane, protiv Zeusa
se borio Prometej i to "na nebu", jer Prometej je bio taj koji je tamo gore ukrao vatru i odnio je na
Zemlju. Prometej -Lucifer. Luèonoša?
Na drugoj strani kugle zemaljske, daleko od Grèke, leži Novi Zeland. Još pred više od stotinu godina
etnolog John White ispitivao je stare sveæenike Maora o njihovim legendama. I one takoðer poèinju

ratom u svemiru. [5] Jedan dio sinova božjih pobunio se protiv svoga oca. Ime voðe tih svemirskih
ratnika bilo je Ronga-mai i nakon pobjednièke bitke pružio je ljudima na Zemlji priliku da mu ugaðaju:
"Njegova pojava bila je poput blistave zvijezde, poput plamena vatre, poput Sunca. Kada bi se spuštao
zemlja bi se uskomešala; oblaci prašine zakrivali bi pogled, buka je bila takva daje tutnjilo poput
grmljavine, a iz daljine poput šuma školjke."
Ove opise nije moguæe spremiti u škrinju psihologije. Ovdje je zabilježeno pra-sjeæanje. U Drona parvi
[6], najstarijoj indijskoj predaji, bitke u svemiru opisuju se isto onako kao i u starožidovskim mitovima
izvan Starog zavjeta [7]. I tamo je rijeè o "svetim kotaèima u kojima žive kerubini". Naravno, ne bilo gdje,
veæ "na nebu" i "meðu zvijezdama".
Etimolozi nas uvjeravaju kako sve to treba promatrati simbolièki [8]. Kod ovih neobiènih prièa [9] rijeè je
samo o mitovima. Samo? Po kojem bismo se onda rodoslovnom stablu trebali uspeti ako se u mitologiji
naših predaka krije iskljuèivo simbolika? A ako je to veæ simbolika: Što predstavljaju simboli? Rjeèca
simbol svoje podrijetlo vuèe iz grèkoga symballein i znaèi "nabacati na hrpu". U sluèaju da mitove treba
shvatiti samo simbolièki, rado bih èuo stoje tu nabacano na hrpu. Pokušaj ustrajanja u neobveznosti
mitova ne vodi nas ni korak dalje. Pretvorili smo se u društvo koje bez daljnjega vjeruje najproturjeènijim
predajama.
Vjerovanje u smislu religije. Ali, mi oèigledno nismo spremni prihvatiti neke èinjenice. Ustvrdim li kako
Sveto pismo, prvenstveno prve knjige Mojsijeve*, vrvi proturjeènostima i obiluje prièama strave i užasa,
a Boga koji je razgovarao s Mojsijem ni u kom se sluèaju ne može promatrati kao istinskog Boga
stvaranja, podiže se val gnjeva i zahtijevaju se dokazi. A kada ih pružim, izložen sam javnom linèu. Zbog
èega? Jer se vjeru ne smije napadati. Naravno, samo vjeru velikih religijskih zajednica. No, naprotiv,
latim li se neke male sekte, tada pravilo više ne vrijedi.
Èovjeèanstvo je prispjelo u novo tisuæljeæe. Smatram odgovornijim analizirati stare prièe i okrenuti se
svježim ciljevima.
* Pet knjiga Mojsijevih - Pctoknjižjc ili Pentateuh - koje obuhvaæaju Knjigu Postanka (ovdje 1. Mos.),
Knjigu Izlaska (ovdje 2. Mos.), Lcvitski zakonik (ovdje 3. Mos.), Knjigu Brojeva (ovdje 4. Mos.) i Ponovljeni
zakon (ovdje 5. Mos.). Prim prcv.
1. POGLAVLJE
Biblijski sat druge vrste
Jedino sredstvo protiv
praznovjerja je znanost
(Henry T. Buckle)
Da ljudi posumnjajuu Boga, èesto zdvajaju, vjerojatno je neupitno. Svakom je poznato pitanje: Kako je to
Bog mogao dopustiti? Kao recimo milijune zlostavljanih i ubijenih Židova u Drugom svjetskom ratu. Ili

A ako mi nismo slika i prilika Božja. Bog odreðuje. No. Kako je Bog mogao dozvoliti da nevina djeca budu muèena i ubijena? Kako je mogao dopustiti prirodne katastrofe koje su mnogim narodima donijele glad i patnju? Kako je mogao dopustiti da u njegovo ime budu progonjeni kršæani. Nakon stoje Bog stvorio èovjeka kao muškarca i ženu. u onostranom carstvu. Višekratno..31). Jer nitko neæe valjda osporiti. Mos. vještice ili navodno od vraga opsjednute? Lista pitanja kako je Bog to mogao dopustiti beskonaèna je .od èovjeka do zvijeri. isti taj Gospodin koji je stvorio ljude. 1. Božja odluka je nedokuèiva. straviènim metodama šalju u smrt druge kršæane. da ono što mi smatramo Bogom mora biti vrhunac onoga što shvaæamo pod inteligencijom. Ne bismo trebali. pak. na što duboko uvrijeðeni Bog naše jadne pretke tjera iz raja. Vladala je zabrana. Mos. " (1. Èovjek snuje. uvjeravaju nas nekritièni teolozi. Može biti.stvorio èovjeka "na sliku i priliku svoju". vidje: "Bijaše veoma dobro" (1. da bi konaèno ponovno zažalio zbog svoga djela. I još nešto: Bog ne samo da bi morao biti potencija svih inteligencija. za izmuèene žrtve rezervirao posebno mjesto na nebu. Zajedno božansko djelo to bi bilo i za pretpostaviti. pticama nebeskim. kratko potom je požalio svoje djelo: "Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je naèinio èovjeka na zemlji . postavljati pitanje zbog èega. oblici života imaju obièaj postavljati pitanja i tražiti odgovore. Potpuno je nebitno simbolizira li jabuka nešto sasvim drugo: grijeh ili prvi seks. 1. da kršæanski fanatici nezamislivim. No.a odgovori s kojima gutamo neshvatljivo uvijek su jednaki. ljudi na najgore naèine budu ma-sakrirani. nego bi. istaknuo autor) Ako je èovjek slika i prilika Božja. upravo se to zbiva u Starom zavjetu. On nikada neæe imati potrebu zapoèinjati eksperimente kako bi potom èekao na njihov rezultat. ali mudra. postavio ih je u raj. Proèitati se može kod Mojsija. Sa ili bez "slike i prilike Božje". Nakon stoje Bog stvorio ljude.'" (1. onim što nedostaje životinjama. Bog je.. Inteligentni. Mos.svoj zemlji . Bog kojega susreæemo u Starom zavjetu nije bez greške. ipak ostaje èinjenica da smo inteligentni.tako kažu kršæanska. tako nas uvjeravaju. Istinski Bog nalazi se izvan vremena.. puzavce i ptice u zraku -jer sam se pokajao što sam ih napravio.i svim gmizavcima što puze po zemlji! Na svoju sliku stvori Bog èovjeka. vrijedi za tri velike svjetske religije: "I reèe Bog: Naèinimo èovjeka na svoju sliku. ovdje se podrazumijeva kultura u najširem smislu rijeèi. Kršæanska crkva toj je nelogiènosti dodala još . No. naravno. biti nagraðeni.što ona odmah i èine. Inteligentan stvor neæe vjerovati ni u kakve budalaštine. Božanski? Jedno drugo minimalno svojstvo koje se Bogu mora priznati je bezvremenost. stoci . trebao bi biti inteligentan. židovska i muslimanska predaja . samo Bog zna zašto.žrtve muèenja svih diktatura. Tamo æe. 'Ljude koje sam stvorio izbrisat æu s lica zemlje . morao biti i bez greške. utvrdi kako je to dobro. na sliku Božju on ga stvori.26 ff. Pod inteligencijom. 6. No. sebi slièna. 6 i 7) Nepojmljivo! Najprije besprijekorni Bog stvori životinje i èovjeka. da bude gospodar ribama morskim. Tamo su Adam i Eva smjeli èiniti sve osim jednoga: Nisu smjeli jesti jabuku. isti je Bog . Ta bezvremenski je Bog unaprijed morao znati da æe njegova stvorenja tu zabranu zanemariti .

Iz nièega ne nastaje ništa. To su minimalna svojstva koja s dubokim poštovanjem moramo priznati Bogu. osobu koja nareðuje i kažnjava. a otkupljenje od njega moguæe je samo krvnom žrtvom Sina Božjega. Svakodnevno. A èime je izazvan Big Bang? Što je bilo prije velikog praska? Taj veliki prasak. Suglasan sam s velikim religijama svijeta: Može postojati samo jedan Bog. No. Obje objašnjavaju makrokozmos.jednu: Cijelo potomstvo Adama i Eve bit æe optereæeno zlosretnim nasljednim grijehom. Može se proèitati u Timeju filozofa Platona.). koja bi se vjerojatno zvala "kvantna gravitacija". Istovremeno s prvim praskom nastali su prostor i vrijeme.vjernik i bogobojazan èovjek. Inkubator univerzuma za sada je ostao zatvoren. sveprisutno i svemoguæe. napisanu prije otprilike 2500 godina: "Tako je vrijeme nastalo istodobno sa svemirom. -1976. ili božanski duh uhvatiti negdje u prostoru. . kojih prethodno navodno nije bilo. poprimiti ljudski oblik. Ljudi su od Boga stvorili oèinski lik. Ništa se ne uklapa. Ali objasniti taj djeliæ sekunde ne možemo. meni je Bog nešto posve izuzetno i sigurno jedinstveno. Grozomorna predodžba. Teolozi argumentiraju kako tom biæu stvaranja priznati sposobnost da se svakog trena može preobraziti u neku osobu. bezvremeno. Organizirane su meðunarodne konferencije s pomno obrazloženim predavanjima. zbio se prije ravno 15 milijardi godina i trajao je tek djeliæ sekunde. Vjerojatno je tako.ipak. Za te epohalne spoznaje izraðeni su mnogi proraèuni i "nahranjeni" mnogi kompjutori. stoje postojalo prije poèetka prostora i vremena? Prostor i vrijeme nastali su istovremeno. No.i to ponavljam u svakoj knjizi .) i razvio formule kvantne fizike koje do dana današnjega shvaæa tek mali broj struènjaka.1955.. Kod velikog praska zapravo su se morale sresti teorija gravitacije i kvantna fizika. Uvjerljiva teorija.. Albert Ein-stein (1879. Pomoæu kvantne fizike moguæe je objasniti ponašanje mikrokozmo-sa. Ja sam . takoreæi naš "veliki univerzum". ili veliki prasak: Big Bang. Što se dogaða iza subatomskih djeliæa. da bi se. otkrili su svojim poput noža oštrim analitièkim umom naši astrofizièari. Pritom nikad neæe biti moguæe Boga opisati. ." Polazeæi od pitanja što Bog jest. pored teorije relativiteta formulirao je i svoju manje poznatu teoriju gravitacije. Werner Hei-senberg (1901. tu ne pomažu ni ne znam kako detaljne matematièke formule. hvali i prekorava. mora biti besprijekorno. To posve sigurno nije stvaranje. I ono što mi Bogom nazivamo. saznajemo od i/i superpametnih astrofizièara.pokušali su to mudriji . ne postoji. oboje istovremeno stvoreni u isto vrijeme razgradili . A onda je došao jedan drugi genij fizike. Moj jadni mozak nije sposoban definirati Boga . isto bismo tako mogli pitati: Tko (ili što) je stvorio Boga? Neæemo doæi do krajaili bolje reèeno do poèetka. Takoðer molim. Naša je znanost lakše mogla doæi do odgovora. matematièke teorije s kojima se pokušava povezati to dvoje samo su još apsurdne brojke i formule bez smisla. Znanost nam objašnjava kako je u poèetku bio vodik.

zovne èovjeka: 'Gdje si?'" Adam je uvjeravao Gospodina da gaje èuo kako dolazi. kod proroka Ezre (hebrejski: pomoæ). potjeèe od Alberta Ein-steina. a takoðer nije imao pojma da ga je Eva navela na gošæenje s jabukama. Ezra vremenski odavno ne pripada Moj siju i postoji moguænost daje on svoje razgovore vodio s bilo kim. Kr.o znakovima koji æe doæi i o svom vlastitom životu. Mos.6) Jedan svemoguæi Bog to bi bio morao znati. No. U Starom zavjetu postoji tek jedno Ezrino poglavlje. primjerice. Mos." (1. 3.No. Nikakvo èudo da Kain na pristranog Boga reagira mrzovoljno: "I Jahve reèe Kainu: 'Zašto si ljut? Zašto ti je lice namrgoðeno?'" (1. no na Kaina i njegovu žrtvu ni pogleda ne svrati. I da možda nije èak jeo sa zabranjenog stabla. za koje me pitaš. dva od kriza sigurna i uvijek subvencionirana zvanja. Molim .ili njegova poslanika . Naravno. Samo ne s Bogom. ovaj iz Staroga zavjeta to èini. No i Bog u vrijeme Adama i Eve kao da takoðer nije znao što se zbiva. ali se od srama sakrio. Ezra je bio jedan od malobrojnih proroka koji se oko 458. Sada Gospod htjede znati tko je Adamu kazao daje gol.ona mi je dala sa stabla pa sam jeo. iz babilonskoga ropstva vratio u Jeruzalem. mogu ti reæi samo djelomièno. to mi ni samom nije poznato" [10] (istaknuo autor) No. I on u dokazivim sluèajevima ne poznaje buduænost. on se "od srama" sakrio u grmlje. 4. Eva rodi sinove Kaina i Abela. poznate su mi slike Boga razlièitih religija i filozofskih škola i na kraju sve imaju jedan zajednièki nazivnik. Abel postade pastir. sve je to mišljeno simbolièki. bezvremensko. Mos. I što radi nepogrješivi Bog? S odobravanjem gleda na Abela i njegovu žrtvu. Nakon stoje Eva svom mužu Adamu poslužila jabuku. (1. Nije znao gdje je Adam. Proèitati se može. Tu Ezra pita dragoga Boga . Odgovor: "Znakove. Oni koji vjeruju u Bibliju smatraju kako se takve pasaže ne smiju shvaæati doslovno. Kain poljodjelac. A Bog ne zna gdje je Adam: "Jahve.ali "simbolièka logika" ne uklapa se ni u nastavku. "To" bi moralo biti vjeèno.4). besprijekorno i sveprisutno. èak i tada taj bi Bog-osoba morao zadržati svoja božanska svojstva. Nakon stoje Adam otkrio kako zadovoljiti seksualne potrebe. Bez obzira na to što Bog bio. 11 ff. Reèenica: "Bog se ne kocka". pr. Reæi ti nešto o tvom životu nisam u stanju. On se èak mora raspitati: . Oba deèka Gospodu prinose žrtvu. Na to æe Adam: "Žena koju si stavio uza me . Bog. Ali taj èak ne sprjeèava da Kain ubije svog nevinog brata Abela. Do tog trenutka ni Kain ni Abel nisu dali povoda za primjenu dvostrukog mjerila.) Sudeæi po toj verziji. Bog oèigledno nije znao Što se dogaða. 4. no apokrifni tekstovi sadrže više.

Doduše. Jednom se rijeèi "sinovi Božji" prevodi kao "odmetnuti anðeli". Bog Staroga zavjeta vrijedi kao univerzalni. ¦. jedini Bog sa svim božanskim svojstvima. Biblijska predaja u 6. koji propovijedaju sve moguæe reèenice iz Biblije.) Divovima se više ne bih bavio. i Stari je zavjet od samoga poèetka "po Bogu upravljano otvoreno kretanje prema konaènom spasenju"." (1. I to ne. istovjetan s grandioznim duhom kroz kojega je nastao cijeli univerzum. 6 ff. Konaèno i te teološke rasprave o znaèenju rijeèi "sinovi Božji" postaju beznaèajnima. Duhovi to ne èine. bili oni tumaèeni kao "odmetnuti anðeli" ili "èuvari neba". koji je od "vjeènih vremena" bio planiran samo kao prolog za Krista. Jedna jedina rjeèca vjeru obraæa u suprotnost. 4. No. tvrdio je kako povijest Staroga zavjeta "izlazi od samoga Boga koji se konaèno objavio u Isusu Kristu" [11].a i kasnije na zemlji bili Nefili. kad su Božji sinovi opæili s ljudskim kæerima pa im one raðale djecu. Èovjek bi od svega toga najradije pobjegao. kaže Karl Rahner. on ipak postaje zaèetnikom jednoga fenomenalnog plemena koje æe ispisivati biblijsku povijest. u svakom sluèaju duhovni otac cijele vojske mladih sveæenika. ova odluèujuæa mjesta jednostavno ignoriraju. Ah da. a potom se to interpretira kao "odmetnuta duhovna biæa" ili se tumaèi kao "èuvari neba". koja bjesne otkad je svijeta i vijeka i iz kojih su proizišle tisuæe stranica proturjeènih komentara izmamit æe mi tek umoran smiješak. kažu. Mos. Zbrka u Postanku je potpuna. [4] A i pitanje o tim "sinovima Božjim" dovoljno sam èesto postavljao. snalažljivi i blagoglagoljivi profesori teologije uvidjeli su daje Stari zavjet sastavljen od tekstova na-stalih u razlièito vrijeme i od mnoštva autora. Znameniti isusovac i profesor teologije Karl Rahner. Bog je s narodom Izraelovim "sklopio jedan poseban savez". opaze sinovi Božji da su kæeri ljudske pristale pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. uèinio sam to u posljednjoj knjizi.. koji bi "sinove Božje" pretvorili u "duhovna biæa" trebali bi nastaviti èitati svoje heretièko pismo. potjeèe od istoga autora. dragi Bog unaprijed je morao znati što èine. se poglavlju razvija upravo dramatièno: "Kad su se ljudi poèeli širiti po zemlji i kæeri im se narodile. U ona su vremena . Ovdje se jasno i glasno govori o "sinovima Božjim". Mos. možda. [9] Neshvatljivo mije kako vjerni poklonici Biblije. samo u narodnom vjerovanju nego i u struènoj teološkoj literaturi koja svaku proturjeènost neshvatljivim izvrtanjem prilagoðava i opravdava. Kain pred oèima Božjim 18 nije jedini ubojica. Oèigledno nije imao pojma. Sporenja struènjaka oko te rjeèce. No. Pismo Novoga i Staroga zavjeta. 'Zar sam ja èuvar brata svoga?'" (1."Potom Jahve zapita Kaina: 'Gdje tije brat Abel?' 'Ne znam'. A oni. Jer. odgovori... o kojem je ovdje rijeè. kasniji Mojsije optereæen je istom ljagom. Oni su vodili ljubav s ljudima. izvještaji crkvenih otaca koji potjeèu .9) Iako "dragi Bog" Kaina na kraju kažnjava. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. Žalosti me samo èinjeni-" /èa da milijuni ljudi vjeruju kako je proturjeèni Bog. struènjaci koji èitaju hebrejski vrlo dobro znaju što dotiène rijeèi znaèe: oni koji su sišli dolje. Skupljeni su. Na Mojsija æu se još vratiti.

. Nakon potopa i pristajanja arke na nekom brdu. Mos. Preživjeli. 13] Dakle.koje potjeèe iz sasvim drugih izvora. Svetom pismu. I . Mos. Ta znam èitati. I unatoè tome . koji se objavio u Isusu Kristu "tako da pismo Staroga i Novoga zavjeta imaju istoga autora" (Rahner). Ne treba mi propisivati kako bih ja trebao nešto vidjeti.svaki prema svojem vremenu . 8. [11] Što bismo radije? Stari bi zavjet trebao biti "po Bogu upravljano otvoreno kretanje prema konaènom spasenju" (Rahner)." (1. Rijeèi Božjoj pripojio neku prièu . Naoèigled takvih tvrdnji ne treba se èuditi što kršæani i Židovi tako teško nalaze zajednièki jezik. Mos. Noa Bogu prinosi žrtvu i (1." [13] Neobièni neki bogovi koji èak mogu omirisati peèen-ku! Nakon ugodnog mirisa. 9 ff. 6. Jedino sredstvo protiv tih oholih teoloških besmislica je prosvjeæivanje. Ovo je opæenito važeæa shema." Tako tvrdi profesor teologije Jacques Guillet. cedrovo drvo i mirtu: "Blagi miris kad osjetiše bogovi. 21 ff. 8. Kao muhe na žrtvu sjatiše se bogovi.tako kaže teologija-kod Staroga je zavjeta rijeè "iskljuèivo o izvješæu o izvršenju rijeèi Božje" (Jacques Guille).da bi legitimirali prijestolje Salomonovo ili zauzimanje Palestine po Izraelu. [12.iz daleke prošlosti. imenom Utnapištim. pretpovijesno vrijeme tko zna tko je Knjizi knjiga. Slatki miris kad osjetiše bogovi." Ne mnogo drugaèije stvar se odvija u epu o Gilga-mešu. a koje da su služile samo jednoj svrsi . Unatoè svim tim ustupcima i izvrtanjima. 9. 2 ff. sve što se po zemlji kreæe. zraje.). u sivo. u teološkim krugovima vlada teško razumljiva dogmatika kako su biblijske | povijesne prièe "iskljuèivo izvješæa o izvršenju rijeèi Božje. najednom brdu žrtvuje janje. da se razmnožavaju i napune zemlju.èak i "umjetnièki zahvati" razlièitih teoloških škola. Izrièito se sve životinje podreðuju buduæem èovjeku: "Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje na zemlji. On od Noe i njegovih sinova zahtijeva da budu plodni. i sve ribe u moru: u vaše su ruke predane. Za novog èitatelja samo ovo: Ono što se o potopu može proèitati kod 1. Bog Staroga zavjeta odluèi: "Nikad više neæu zemlju u propast strovaliti zbog èovjeka" (1. ili pak o onoj nasljednika Davidovih. I odsada. odluèio je "neæe više uništavati sva živa stvorenja". 21): "Jahve omirisa miris ugodni. Istovremeno bi mnogi izvještaji crkvenih otaca trebali potjecati "iz vrlo daleke prošlosti" i usprkos tome biti "iskljuèivo izvješæa o izvršenju rijeèi Božje". Prièa o potopu i Noinoj arki opæe je poznata i veæ sam je obraðivao u svojim ranijim knjigama.).i k tomu još izmislio ime Noa . Mos. Priznaju se . onoj jahvista.da se sluèajno ne jave kakve sumnje povijest Staroga i Novoga zavjeta proizlaze od Boga jedinoga. potjeèe iz mnogo starijih babilonskih i èak sumer-skih tekstova. Kao recimo insinuacija o povijestima Izraela. sve ptice u zraku. Taje "shema opæenito važeæa" (Guillet).

Bogovi se meðusobno svaðaju i psuju boga Enlila koji je poplavu izazvao: "Vladaru bogova i moæni bože. Citati se o tom može. jer ljudima. Ovu iluziju morao sam razoriti još u prijašnjim knjigama. i iskljuèivo izvješæa o izvršenju rijeèi Božje. mora biti pružena moguænost držati se rijeèi predaka. umirujuæa tvrdnja. Hebrejska rijeè kojom se u Genezi oznaèava Bog glasi "Elohim". Velike svjetske religije .s razornim posljedicama po cijelo èovjeèanstvo. "Elohim" u jednini ne postoji." (Rahner) No. traženja smisla. Tako nerazumno. Kao stoje astronomima danas poznato. Struènjaci židovske religije za Toru ne samo da su uvijek vjerovali nego su njihove stare predaje takoðer neprestano bile predmet interpretacije i traženja. Svaka religija ima povijest. kada bi potjecala iz Božjih usta. nijedna religija nije "jednostavno tu".zasnivaju se na Knjigama Mojsijevim. Mos. tamo je prièa preprièana u treæem licu.židovska. Midraš je djelo interpretacije. Ipak uz bitnu razliku da u epu o Gilgamesu rijeè dobiva oèevidac i daje izvještaj pisan u prvom licu. položi na njih ruke i blagoslovi ih. takvi bi udari svakako bili moguæi . (Dodatna prièa o potopu sliènoga sadržaja opisuje se u Enuma eliš. Ali to obeæanje ne potjeèe od tvorca univerzuma. kako si mogao orkan poslati?" [13] Konaèno "bog Zemlje i zemalja siðe unutra u brod".) Zapravo. Misli se na "bogove". U starijoj paralelnoj prièi epa Gilgameš odmah više bogova namiriše peèenku i okupi se oko arke.) [14] Bez obzira na to tko je ovdje smatran bogom. To može biti otrežnjavajuæe . one nerazumljive inteligencije postanka. O . islamska i kršæanska . primjerice. Stari zavjet i ep o Gilgamesu opisuju isti dogaðaj. sigurno nije bio stvoritelj univerzuma. u mnogim knjigama Mi-draša. babilonskoj "Pouènoj pjesmi o stvaranju". Opæevažeæu. [15. neku vrstu prareligije. Kao Noa u Bibliji. izvede Utnapištima zajedno s njegovom ženom s laðe. konaèno. I Bog u Starom zavjetu blagoslivlja svoje štiæenike i sklapa s njima "vjeèni savez" koji vrijedi i za sve njihove potomke: "Nikada više vode potopne neæe uništiti živa biæa. niti æe ikad više potop zemlju opustošiti. Stari tekstovi u epu o Gilgamesu i u Starom zavjetu govore o drugim bogovima." (1. Pritom je rijeè o pojmu u množini. Stanovnici Zemlje svih vremena više se ne bi morali plašiti udara meteorita u more. U islamu se stare prièe o Moj siju i Salomonu (Sulejman) smatraju vjerodostojnim predajama.usprkos tome ostaje istina. (U literarnim djelima poznatim pod imenom Midra-šim sadržana su istraživanja istaknutih židovskih znanstvenika kroz mnoga stoljeæa.Zaštitnici životinja vjerojatno se nikad neæe moæi pridržavati ove zapovijedi Božje. 16] Samo je kršæanstvo iz tekstova Starog zavjeta izvuklo "rijeè Božju. Utnapištim je preživjeli u potopu. Bogovima? Zar u Starom zavjetu nije rijeè o jednom Bogu. Samo.

18." . No. Na to anðeli posežu za silom. 19.) Situacija se dramatièno zaoštrava. Bog Staroga zavjeta s Abrahamom višekratno zakljuèuje "vjeène saveze" (1. 15. Mos. no Lot ih usrdno moli neka se okane toga i odmore se kod njega u kuæi. Uvijek iznova traže se žrtve paljenice i "podiznice". Bog je neupuæen." (1." (1. Mos." (1. No. Božanski? Konaèno. Gospodin . Mos. Bog u Sodomu šalje dva anðela koja bi prije uništenja grada trebala spasiti Lota i njegovu obitelj (1. 19. Oni Lota. 5/1. Predaje sabrane u Starom zavjetu govore. 13. vjerojatno prvenstveno predstavlja vrijeðanje neizmjerne stvaralaèke moæi. èinite s njima što želite. Oba anðela navalila su na Lota i njegovu obitelj da što brže napuste grad. Mos. o bogovima koji su tko zna kada i tko zna gdje djelovali. Žalosno. Meni je zagonetno što bi jedan metafizièki Bog s time mogao poèeti. U poèetku anðeli žele prenoæiti na nekom javnom mjestu (èemu je anðelima uopæe potreban san?). Sodomite to nije zanimalo. no oni se ne uklapaju u sliku inteligentnoga duha. Umorni od tolike tvrdoglavosti anðeli kažu: "Brzo! Bježi onamo.dragi Bog? . za sve te prièe zajedno tvrditi kako su "rijeè Božja". 10 ff. mlade i stare. Najprije biblijski Bog naèuje kako ljudi u Sodomi i Gomori èine strašne grijehe.). No. jer ne mogu ništa èiniti dok ti onamo ne stigneš. 15/1. 22) No. Lot još uvijek oklijeva. Umjesto u brda on uporno želi u mali gradiæ Soar jer se tamo osjeæa sigurnije. Lot još uvijek ja-dikuje. Tek sada su se anðeli pokrenuli. A onda degutantna prièa o Sodomi i Gomori. Lotova obitelj mora napustiti Sodomu Lotovu kuæu i zahtijevaju izruèenje anðela "da bi ih se na-milovali". 19. a on se poèinje s njim prepirati.. Tako što insinuirati inteligentnoj stvoriteljskoj sili Boga jednako je blasfe-miji.. Pomoæu nekakvog tajnog oružja ". Mos. 1 ff. 21 fL). a ljude pred vratima. Mos. istina. "i uništi one gradove i svu onu ravnicu. (Ukoliko se inteligencija koja se skriva iza djela stvaranja uopæe dade povrijediti od bijednih stvorova poput ljudi). izvora svega. 19. Bježi u brdo da ne budeš zatrt. Jedan zaista božanski savez bio bi posve dovoljan. Potom Bog svoju namjeru priopæava Abrahamu. zabliješte tako da nisu mogli naæi vrata. Svaka od tih prièa vjerojatno negdje u sebi sadrži zrnce istine.tom pravjerovanju ne postoje nikakvi pismeni iskazi. Vjerojatno je trajalo stoljeæima dok razlièite prièe nisu komprimirane u jednu. 15. sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zem-lji.18).. 17) Unatoè tom žustrom navaljivanju. to opet ne odgovara sodomskoj homoseksualnoj gomili i tako oni opkoljavaju 1.. Poèeli su navaljivati na Lotovu kuæu i razbijati vrata. Zacijelo su se našli u velikoj nevolji jer Lot gomili pohotljivaca nudi svoje dvije nevine kæer: ".zapljušti s neba na So-domu i Gomoru sumpornim ognjem." (1." No. njegovu ženu i njihove dvije kæeri izvlaèe iz kuæe: "Bježi da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj. nije siguran: "Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli tužba što je do mene stigla.

koje je sprijeèeno samo zahvaljujuæi anðelovoj intervenciji. nebeski su bogovi govorili. Bog je blagoslovio Abrahama i obeæao uèiniti njegovo potomstvo "brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj" (1. Kao nagradu za njegovo nedjelo. osjetiti kajanje. Ali zar Sveznajuæi nije unaprijed morao znati što ga oèekuje? I èemu žurba. U indijskoj Mahabharati opisuje se to isto uz nekoliko osobitih dodataka: [17] Sa ^zaprepaštenjem èitamo o nekakvom oružju koje bi spaljivalo gradove s cijelom okolicom. Opisi bitaka bogova na nebu i ponašanje tih nebeskih biæa na zemlji nisu objašnjivi niti poetski niti psihološki. Usput i ovo: Uništavanje Sodome i Gomore nisu bila jedina razaranja grješnih gradova što su ih potaknuli neki bogovi. oženio je Levijku i taje rodila zgodnog djeèaèiæa. Mos. Obeæanje koje se. Sva je hrana postala otrovna i nikada prije toga ljudi nisu vidjeli tako strašno oružje.kako æu još pokazati . sagorjela tijela bila su neprepoznatljiva. 22 ff. mnoštvo likova koji su došli iz tame podzemlja. Toga je Prva knjiga Mojsijeva krcata (primjeri: 1.Oèigledno su se naraštaji u Sodomi i Gomori iskvari-li. sveznajuæe. navaljivanje? Zar je poèelo nekakvo odbrojavanje koje ni anðeli ni Bog nisu mogli zaustaviti? Kakav je to Bog? Moja lekcija iz Biblije ne bi trebala ni manje ni više doli zabilježiti jedno zapažanje: Opisuje se lik Boga koji æe pogriješiti. Bog Staroga zavjeta za ovo daje izvanredne primjere. koji je sposoban za krvave akcije uništavanja i nije bezvremenski. teško æe izdržati kritièku provjeru. Rijeè je o slikama iz jedne vrlo daleke prošlosti. a èesto i naputke tehnièke prirode. a od ljudi se traži da u te opise vjeruju kao u rijeè Božju. zabuniti se. Dok se uništenje Sodome i Gomore opisuje u dvije reèenice. 22. Tko zna kakav bog ili bogovi bješnjeli su. Košaricu je . No on bi to morao i prije znati. pogl. koji se ne uklapaju u predodžbu o biæu koje je iznad svih stvari.16). nazvanoj Izlazak. rijeè po rijeè. Ne pomaže ovdje zahtijevati definiciju Boga. Mos. shvatim stare predaje. Za to su . Osim toga. Mos. opis u 8. Ti su bogovi uvijek dolazili s neba. Taj od Abrahama zahtijeva žrtvovanje sina jedinca "koga ljubi" (1. Bilo je. Tri mjeseca nakon roðenja više nije mogla sakrivati dijete pred Egipæa-nima i stoga je od pruæa isplela košaricu u koju je položila djetešce. 25 / 29 / 34). konaèno. jer je tako i nikako drugaèije Bog opisan u Starom zavjetu. komande. U oba sluèaja odgovornost za strahovito razaranje mora preuzeti neki bog. Uvriježeno znanstveno mišljenje.). kako su si naši preci bogove morali zamišljati na nebu. Moj-sije igra glavnu ulogu. nedostižno. Nudio se jeziv pogled. barem u poèetnoj fazi. Neposredno prije izvršenja strašnoga djela s neba šalje anðela kako bi sprijeèio nepojmljivo. moglo ostvariti samo mnogoženstvom. Neki muškarac iz kuæe Levijeve. Teolozi to proturjeèje objašnjavaju kušnjom. prekidali neuspjeli pokus ili su svojim nadmoænim oružjem podržavali neku grupu koju su favorizirali. U Drugoj knjizi Mojsijevoj. jer je nebo sa svojim zvijezdama za njih predstavljalo nešto beskonaèno. Sve su to nebožanski atributi. knjizi Mahabharate je podrobniji.previše precizni. leševi nisu više izgledali kao ljudi. Bog je htio vidjeti je li Abraham spreman za njega ubiti i svoga voljenoga sina. Bog svih religija? Pritom mi nije bitno da reèenicu po reèenicu. Davali su upute. a kamoli da bi o njemu èuli.

I za njega se tvrdi kako je kao djeèaèiæ bio položen u pletenu košaru oð rogoza koja je plutala Eufratom." (2. prostranu zemlju . Nevjenèanu Kunti posjetio je bog Sunca. iz brežuljka Kuvunjik. Na kraju glas reèe kako je on Bog njegovih otaca Abrahama. Dirljiva prièa. profesor George Smith. meðu njima i životopis kralja Sargona I. ipak se saznalo za njegovo juèerašnje ubojstvo egipatskog nadzornika. kæerku (navodnog) sveæenika i ona mu porodi dijete Geršona. više nije moguæe utvrditi. Treæu prièu istoga sadržaja iskopao je. Kr. Tamo su." Bog objavi Mojsiju kako poznaje jade Izraeliæana koji žive u egipatskom ropstvu i daje zato sišao kako bi Izraeliæane odveo u lijepu. Izmeðu prièe o Mojsiju i one o Sar-gonu vremenska razlika iznosi najmanje 1000 godina. "Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.u zemlju kojom teku med i mlijeko. 12 ff. 2) nestao bez traga i glasa. stoji isto. No.). nekadašnja djevica Kunti bojala se sramote te je izradila vodonepropu-snu kutiju i dijete kriomice pustila niz rijeku. 18. Mos. . Neobiènu je laðu otkrio nosaè vode imenom Akki i djeèaèiæa je konaèno odgojila jedna princeza. jer se nalazi na svetome tlu. Mos. Neka dobra žena. a grm ne izgara. Dok je Mojsije èuvao ovce svoga svekra došao je i do božjega brda Horeba i vidje kako iz jednoga grma plamti vatra. Izaka i Jakova. Pobježe u zemlju Mi-dian. Mojsije pokuša posredovati. britanski arheolozi otkrili biblioteku glinenih ploèica asirskog kralja Asurbanipala. lica blistava poput sunca. naime. (oko 2400. Pritom je bio svjedokom kako je neki egipatski nadzornik udario Hebreja: "Okrene se tamo-amo i. Jedna od faraonovih kæeri izvukla je košaricu iz Nila i na kraju posvojila dijete.) Sljedeæeg dana Mojsije je promatrao kako se dva Hebreja svaðaju. On zatraži od njega da izuje cipele i priðe bliže. Kao posljedica tog neobiènog oploðivanja rodio se prekrasan sin. Njemu u Bibliji nije valjda bila namijenjena nikakva uloga jer je. no Hebrej uzvrati: "Tko te postavi za starješinu i suca našega? Kaniš li ubiti i mene kako si ubio onog Egipæanina?" Moj šija uhvati strah. nekadašnje Ninive. vidjevši da nikoga nema. Koliko je godina proteklo izmeðu prièe o indijskoj djevici Kunti i prièe o Mojsiju. Znatiželjni Mojsije priðe bliže i na svoje iznenaðenje iz grma zaèuje glas.naravno oblijepila smolom i paklinom kako ne bi propuštala vodu. 2. izvukla je kutiju iz rijeke. imenom Adhirata. Adiparva. dobije tamo za ženu mladu djevojku. uz jednu iznimku (2. u knjizi Mahabharate. pr. odgojila dijete kao svoje vlastito i nazvala ga Karna. ubije Egipæanina i zatrpa ga u pijesak. koja se prvobitno isto tako mogla odigrati u dalekoj Indiji. naime. Rijeè Božja? Tko je od koga prepisivao? Kada je Mojsije odrastao vidio je kako njegova hebrejska braæa moraju iæi na tlaku. u pravom smislu rijeèi. Tamo.

nego prije toga trebaju posuditi raznorazni nakit i odjeæu "kako bi oplijenili Egipæane". Najednom se pojavio arkanðeo Gabrijel i braæu je -usprkos svim stražama . Mos. istina.I pretpostavio bi èovjek. njihova je vanjština reflektirala i sjajila poput sunca. bio mu je potreban službeni glasnogovornik koji æe faraonu uvjerljivo prenijeti zahtjeve Izraelove. 19 ff. Jednom. 10 . Izvan Biblije. Mojsije. Aron. tako piše kod Mojsija. Kada su dvorski èarobnjaci svojim vraèanjem uèinili isto. Aron je živio kod roðaka u istoènom graniènom podruèju Egipta i bio je poznat kao izvanredan govornik. Kada je Mojsije od Gospodina primio nalog da Izraelce izvede iz ropstva egipatskoga. nije bio nimalo vièan govorništvu. u pomoæ je pozvao svog brata Arona. On Moj šija šalje k faraonu da bi od njega zatražio oslobaðanje svojih sunarodnjaka i kada se ovaj neæka. naime. bio je tri godine mlaði.odveo u palaèu. njegov drugi sin. a mnoštvu je to izgledalo poput èuda. Mos. Aron je pred velikim faraonom bacio svoj štap na pod i taj se trenutno pretvorio u živu zmiju. sve je to u redu. 3. "Znam ja da vas egipatski kralj neæe pustiti ako ne bude natjeran teškom šakom. Izraeliæani ne bi trebali otiæi praznih ruku. 23 i 12. Važio je i za èarobnjaka koji je mogao djelovati na tijek dogaðaja. Aronova je zmija I I ij. praunuk velikog sveæenika Levija u svom je plemenu obnašao sveæenièku dužnost. tu bi se našao Aron. Spektakularan je bio veæ i nastup Moj šija i Arona na dvoru faraonovu. 3. 6. naložio jednom ubojici da Izraelce izvede iz Egipta. Zato æu ja pružiti svoju šaku i pritisnuti Egipat svakovrsnim èudesima što æu ih u njemu izvesti. . bio je pod posebnom zaštitom "Gospodina od stupa oblaka". (2. a nekoliko godina stariji od obaju sinova sestre Mir-jam. predaja kaže kako su se Mojsije i Aron plašili susreta s faraonom. no kod Boga sve ima svoj smisao.37 ). udara raznim pošastima po Egiptu. Zapravo su na ponosnog egipatskog vladara morali ostaviti nevjerojatno jak dojam. Tijekom nadolazeæih godina Izlaska Aron je napredovao do zamjenika Mojsijeva i velikog sveæenika. Iako su straže zbog svoje nemarnosti strogo kažnjene. I dok je Mojsije bio odgojen na egipatskome dvoru. jer "su bili nalik anðelima. Ne kradi i ne poželi dobara bližnjega svoga. Bog je. prije nego što æe ih kazniti pošastima.) No. Ovdje na vidjelo izbija i jedan od razloga zbog èega faraon Izraeliæane ne pušta samo tako." (2. Upravo tako stoji u Bibliji i nimalo se ne uklapa u zapovijedi što ih je Bog nametnuo istomu narodu. Tko je bio Aron? Odgovor na to daje Židovska enciklopedija [18]: Aron bijaše najstariji sin Hebreja Amrama iz plemena Levijeva. u Židovskim legendama. Bog još nareðuje neka okradu Egipæane. Mojsije razgovara s Bogom Mojsije.j I" proždrla sve ostale (2. 35 . Uvijek kada bi iskrsnuli problemi koji su zahtijevali tehnièki nadaren um. U daljnjem tijeku prièe drugu glavnu ulogu igra Aron. crvenu bujicu i zaèas su milijuni ružnih žaba i odvratnih obada u obliku pošasti preplavili faraonovo carstvo. Istim èarobnim štapom egipatske su vode pretvorene u smrdljivu. Mos. zagonetna se zgoda ponovila prilikom sljedeæeg posjeta: Mojsije i Aron nesmetano su doprli do prijestolja faraonova.12).

sveto pismo muslimana. A i mnogo drugoga svijeta poðe s njima. Zar Izraeliæani još uvijek nisu vjerovali u èudo? Prema Bibliji. a da nijedan vojnik ni maèa potegao nije. Sigurno je da Bogu ništa nije nemoguæe i sa svojim stvorenjima on može èiniti što god zaželi. No. èitava ta komedija oko pošasti koje su se nadvile na Egipat èini mi se ili izmišljenim ili nedostojnim sveprisutnog stvoritelja univerzuma. koji je išao na èelu izraelskih èeta. stavlja se na èelo nevjernièkog pokreta." (2. stih 117). A zašto? Ta Bog je pred njihovim oèima uèinio nevjerojatna èudesa. Došlo je vrijeme za sljedeæe èudo. za to samo rekne: 'Budi!' . A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im iza leða. pri èemu nikakvu ulogu ne igra to što se suprotna strana zapravo brani jer je bila pokradena. A što su ovi uèinili? Oni su neprestano psovali i hulili na Mojsija. jednom svijetleæi oblak. samo što bi tada ljudima trebao biti uzor i "svojoj slici i prilici" ne bi trebao davati zapovijedi kojih se ni sam ne pridržava. U meðuvremenu su Egipæani primijetili da su ih Izraelci okrali i faraon je protiv njih poslao svoju vojsku. to jezgrovito precizira: "On [Alah] je stvoritelj nebesa i Zemlje. 21). uz podršku svoga brata Arona i magiènih èarolija svoga Boga pobijedio. nitko u našemu društvu ne pokrene pitanje o kakvom se bogu ovdje zapravo govori? On daje prednost jednom narodu. Djeca Izraelova neprestano gunðaju protiv svoga Boga (2. i mnoga stoka. osim žena i djece. brade poput palmina granja. krupna i sitna" (2. Kur'an. zajedno sa zapregama i kolima.. 37 i 38). sura. Mos. 12. Bilo bi za pretpostaviti da æe. a noæu u stupu od ognja da im svijetli" (2. samo. i kada nešto odluèi. meðu njima na tisuæe posve nedužne djece. No. 15.zjenice njihovih oèiju bile su poput sjaja jutarnje zvijezde. danju u stupu od oblaka da im put pokazuje. usprkos svim intrigama faraonovim. Arona i svoga novoga boga. Mos. promijeni mjesto i stupi im za leða. i egipatska vojska biva potopljena. K tome. tome nije tako. Mos. Mojsije je." (II. Kako gomila ljudi ne bi besciljno lutala naokolo "Jahve je išao pred njima. ne zadugo. povorka bjegunaca brojila je najmanje 600 000 osoba ". koji u njega uopæe ne vjeruje! Magiènim èudesima taj narod èini pokornim. Konaèno se faraon smekšao i pustio Izraeliæane da odu. Dogodilo se kako je zapisano. 13. a potom zastrašujuæa vatra." [19] Zaista mitska inscenacija." Konaèno izraelski bog isuši prolaz kroz more da bi nakon toga u njemu utopio cijelu egipatsku vojsku. Zbog èega. Bivaju ubijeni prvoroðenci Egipæana. Dragi Bog je èak uèinio da nad Egiptom zavlada tama i na tajanstven je naèin dao pobiti sve prvoroðence Egipæana. Pritom ne treba previdjeti da vatreni stup egipatsku vojsku namjerno odvlaèi u propast. konaèno zavladati mir i da æe svatko znati tko je gospodar u kuæi. Nekakav stup.i ono bude. a kada su govorili iz njihovih su usta sukljali plameni jezici. kako pred Egipæanima tako i pred Izrae-liæanima.. . Bez obzira na to da li je brojka od 600 000 krajnje pretjerana ili potjeèe tek od kasnijih pisaca. Mos. "Anðeo Božji. 14. nakon svih tih èudesnih djela kojima je Bog. zbjeg je morao biti strogo organiziran. "I ne ostade od njih nijedan jedini. Ja to vidim isto tako. 28) Sada tek Izraeliæani povjeravaše svom Bogu i sluzi njegovu Mojsiju. demonstrirao svoju moæ.

Treæe rješenje problema mane objavljeno je poèetkom godine 1976. [20] Autori su bili Britanci Georg Sassoon i Rodnev Dale koji su svoja istraživanja kasnije otkrili u obliku knjige. No. Od 12. mješavina starih tajnih tekstova. Nazivaju je man. Tu tvar skupljaju i mravi i odnose ju u svoje nastambe. a ono što ne apsorbiraju kukci luèi se u obliku prozirnih kapljica koje se na zraku skrutnjavaju u bijele kuglice koje sadrže grožðani šeæer i manje kolièine pektina (kakav se uzima za pripremu želea). [21] Prijedlog rješenja toliko je fascinantan i istovremeno uvjerljiv da bih tu prièu ovdje htio ukratko prikazati. a ovi rastu uglavnom u sredozemnim podruèjima. . Iz drugog izvora. 2). aramejskoga Cremona Codes (1558.). Dio ovog kompendija tradicionalne židovske mistike može se pronaæi u trima knjigama Sepher-ha-Zohar (Knjiga sjaja) koje je u 2. 20 i 21). Uèinio je da izbiju izvori i da nad cijelom karavanom padaju gomile prepelica. nedostaju joj karakteristièna obilježja znamenite Mojsijeve hrane.10) Logièno je daje ljudima i blagu u pustinji bila potrebna hrana. 16. Iako izmeðu te tvari i biblijske mane postoje sliènosti. oni se okrenu prema pustinji. dok se mana u Drugoj knjizi Mojsijevoj opisuje kao "kruh" i osnovna živežna namirnica. Beduini tu vrstu mane još i danas koriste kao nadomjestak za med. I svakog jutra na tlu je ležao tanak sloj. Osim toga man se može pronaæi samo tijekom nekoliko mjeseci i uz to u tako neznatnim kolièinama da se njime nikada ne bi mogao zasititi narod koji luta pustinjom.24 ili 16. 16. kod Izraeliæana je navodno bila rijeè o svježoj živežnoj namirnici koja im je svakodnevno stavljana na raspolaganje. upuæen prethodno od Gospodina. a u pustinji jedva da se može i pronaæi. Da se stvar zove mana i to je kruh nebeski što im ga je Bog poslao. Mos. Sok tamarisa bogat je ugljikohidratima. Samo što taj lišaj raste u tundri i na alpskim pašnjacima. Modernije verzije kabale iz starih je spisa prenio španjolski Židov Moses Ben Šemtob de Leon (13. Meðu posveæene i tajanstvene tekstove starih Židova nisu pripadale samo knjige Tora ili Midrašim. Obièno se pretpostavlja kako je mana izluèevina štitaste uši Coccus manniparus. a na vruæini se topio poput maslaca (2. Za oboje se Gospod pobrinuo.) potjeèu latinska Kabbala Denudata (1664. koja siše Tamarix mannifera što se nalazi na tamarisima. Pojam se izvodi iz hebrejskoga QBLH (ono. Man ne sadrži bjelanèevine. u znanstvenom èasopisu New Scinetist. veæ i Kaba-la. Mos.) i engleska verzija Kabbala Unveiled (1892. Drugi smatraju kako mana odgovara vrsti lišaja Aspicilia esculenta (mana-lišaj). što se prima). stoljeæu navodno napisao Simon Bar Johaj. stoljeæe). To uviða èak i Gospodin i odluèuje pokazati se neposlušnomu narodu: "I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio. "nešto poput pahuljica". Oni uopæe nisu uvjereni da ovdje imaju posla sa svemoguæim biæem. no Mojsije. stoljeæa kabala se koristi kao zbirni pojam ezoterijskih uèenja židovstva. i gle! u oblaku pojavi se Jahvina slava. Nezgodno je bilo samo to da se kruh kvario ako ne bi odmah bio preraðen. Stoje zapravo mana? Raspre znanstvenika oko toga traju veæ stoljeæima. Izraeliæani nisu znali što bi to trebalo biti. poduèio ih je." (2.

jedno od njih vrlo je jarko svijetlilo iznutra.. druga tri svjetlila su slabašno i to slijeva nadesno crno. No. Mnoštvo dlaka izrastalo je iz lica i dolje ponovno urastalo u lice. Oba su se ta dijela mogla rastaviti i levitsko ih je sveæenstvo moglo èistiti. a s Malog lica . Gornja lubanja sadržavala je viši mozak na kojem se destilirala rosa. U njemu nema ni poèetka ni kraja.. a s druge strane zrak. No. I vrat nije u cijelosti vidljiv . nakon toga stvar postaje zanimljivom. koja bijaše pronaðena [bje viðena]. i Kovèeg Zavjeta i "prastari" završilo u Svetom šatoru i Izraelci su ih na svom dugom lutanju nosili sa sobom. Mojsije mora ne samo sagraditi kovèeg. stihovi 10 ff. Ta naprava proizvodila je nešto što je svakoga dana svježe stajalo na raspolaganju.. Rodnev Dale je biolog i uz to èovjek koji je zbunjujuæe biološke procese znao pretoèiti u jezik tehnike. U Knjizi Žohar. Ovdje postoji nekakva šuplja tvar. zajedno s njegovim resama skrivena u glatkom spremniku. Konaèno se timu pridružio i znanstveni crtaè Martin Reiche i uskoro je "prastarac" razoblièen kao biokemijski stroj. Postoji jedan puteljak koji iz mozga teèe razdjeljkom kose . Kako se i pristoji za "prastarca" imao je bujnu bradu u 13 razlièitih oblika. Zbunjujuæi tekst kabale najednom je razotkrio zaèuðujuæi smisao: "prastarac" je imao dvije lubanje opasane vanjskom lubanjom. posveæeno ravno 50 stranica. Nekakvo je ulje teklo iz gornje u donju lubanju mijenjajuæi .." Knjiga Žohar. Sassoon èita i aramejski te je tako bio u stanju dati smisao mnogim nerazumljivim pojmovima. I ne postoji sin èovjeèji koji bi to poznavao.U Knjizi Žohar (pododjeljak Hadra Žuta Odiša) Zavjetnom je kovèegu. Knjizi. uzicama. Poglavlje 25. Oboje je.. Èudno. Kako se nešto božansko može rastaviti i ponovno sastaviti? Georg Sassoon zanemario je nekoliko bilježaka na rubu teksta i uskoro je primijetio da ovdje nije rijeè o živom biæu veæ da se govori o stroju. Što bi to trebalo biti "prastarac" s više glava. ona pada na polje jabuka [ili mjehova]. A viša mudrost skrivena je u lubanji. što gaje Moj sije morao konstruirati po naputcima svoga Boga. A onda je postojala mala lubanja (Malo lice) u kojoj se s jedne strane razvijala vatra.. Davanje naloga manje je ili više identièno s opisom kod Moj-sija u 2.. Niži mozak sadržavao je nebesko ulje.. Ova u onoj i ona povrh druge . Te dlake bile su meke i kroz njih je teklo sveto ulje. žuto i crveno.. posebnim mozgovima i izvorima svjetlosti u trbuhu? Prema opisu u Knjizi Žohar. rosom. O postavljanju i rastavljanju brigu je vodilo posebno školovano sveæenstvo: Leviti. [Nikome to nije shvatljivo]... S tog šupljeg neèeg za protok životnih sokova njegove bijele lubanje svakoga dana pada rosa na Malo lice. proširena i odreðena za protok . I tom je rosom natopljeno cijelo polje jabuka.. I sva je njegova kosa.. Prastarac je tajanstven i skriven. lingvist Georg Sassoon odgonetnuo je zbrku. I od Ovoga do Onoga na prastarom nema nikakva otvora . "Prastarac" je posjedovao èetiri oka. nego i nekakvo stvorenje neobiènoga imena "Prastarac". Što piše u Knjizi Žohar o tom "prastarom"? Ovdje je jedan kratak zbunjujuæ odlomak (od 51. Mogli bismo pomisliti kako su pred nama djeèje brbljarije. Tri su glave izdubljene. "prastarac" se sastojao od muškog i ženskog dijela. stiha Hadra Žuta Odiše): "Gornji dio lubanje je bijel. Ovdje se nalazi prièa o stroju za proizvodnju mane I u tom je stilu ispisan cijeli niz stranica.. Manu? Bio je to trenutak kada je Georg Sassoon u pomoæ pozvao biologa.

Preko resa (vodovi) voda je tekla prema spremniku s jakim izvorom svjetlosti. Kroz "rese" pretjecalo je nešto nalik medu." (Jos. ovisno o okolini u kojoj raste. Postoje deseci vrsta klorela kod kojih se. (Jedan Omer bila je hebrejska mjera i odgovarala je zapremnini od cea 3 litre. 3-7). Kada bi jedna mošnja bila puna tada bi suvišni med otjecao u drugu mošnju. Kralj je Salomon (mudri) u hramu za Kovèeg Zavjeta i stroj za izradu mane dao . 6. Vodu. pak. naprava je spremljena u ambar (1. koja je tada lagano zagrijana imala okus medenih vafla. Gratis.) No. 4. Taj je. druga se punila postupno kako bi se za sabat na raspolaganju našle zalihe. 11-12 ili 2. Izraðivana je pomoæu jedne èarobne. Kako je to izgledalo kod Moj šija? "Bijaše kao zrno korijandra. Nakon zauzimanja Jerihona. No. a imala je ukus medenog kolaèiæa. bijela. 12). Jer. 16. 31) Suhi proizvod odvodio se u dvije posude ("mošnje").vjerojatno neku tipa Chlorella. Mnogi od njih umrli su od strašnih boleština jer su se bez zaštite previše približili tom tehnièkom èudovištu. Sam. Ukoliko se ta vrsta algi izloži zraèenju ona se u roku 24 sata nevjerojatno razmnožava. ne bi više bilo nebeskog kruha. Zar je onda èudo da su se zbog nestruènog rukovanja tim Kovèegom Zavjeta uvijek iznova zbivale nesreæe sa smrtonosnim ishodom. Sam. a buduæi daje u to vrijeme trebalo opskrbljivati samo još nekih 600 obitelji uèinak stroja za izradu mane morao je iznositi oko 1. pohranjivanu iz noæne rose miješala je s malim dijelovima algi klorela. nisu znali kako postupati s Kovèegom Zavjeta i strojem za proizvodnju mane. Puni straha Filistejci su plijen vratili natrag u Izrael. 7-8). Sam. Sam. Doèim stroj ne bi bio održavan kako je to predviðeno. Jedna od njih služila je dnevnim potrebama. bila je osnovna živežna namirnica usporediva s brašnom od kojeg se moglo peæi razlièite vrste kruha ili pogaèa." (2. èemu sve to? Kod gornjeg dijela "prastarca" rijeè je bila o napravi za destiliran)e s valovitom. Talog klorele odvodio se ujedan drugi spremnik gdje je bio tako obraðivan da se škrob hidrolizom djelomièno pretvarao u maltozu. hlaðenom površinom preko koje je voðen zrak i kondenzirala se voda. Kultura algi cirkulirala je cijevnim sustavom koji je omoguæavao razmjenu kisika i ugljiènog dioksida s atmosferom i ispuštao suvišnu toplinu. 3). Filistejci. Mos. Kasnije su se naprave zajedno s Kovèegom Zavjeta dokopali Filistejci. Prorok Jošua žali se na to: "I mana je prestala padati . desna se mošnja svakoga dana punila sve više i praznila se samo na sabat i sljedeæeg se dana èistila. tehnièki sofisticirane naprave. koji su oteli napravu. Stroj je po danu i obitelji trebao isporuèivati jedan Omer. Mana. 5.. 5. aparat je bio iskljuèen i na njemu su se obavljali poslovi održavanja kako bi od nedjelje opet bio spreman za pogon. Lijeva se mošnja svakodnevno praznila preko "penisa" i potom se èistila. I zaista su "prastarac" i Kovèeg Zavjeta u Svetom šatoru uvijek postavljani jedan pored drugoga (1. koja je sadržavala bjelanèevine. može mijenjati odnos bjelanèevina. obasjavao nekakvu kulturu algi . 6. Mojsijev brat Aron bio je glava Levita i svoje je naputke dobio direktno od Gospodina.5 kubiènih metara dnevno.ondje boju iz bijele u crvenu. gdje je to èudo od stroja završilo? Levitski sveæenici jedini su znali kako napravu održavati i èistiti. Za tjedne pauze sabata. pak. èak i meðu školovanim struènim osobljem Levita (1. on po mišljenju Sassoona i Dalea nije bio ništa drugo doli generator (isporuèitelj energije) stroja za proizvodnju mane. dolje u jednu od spolnih žlijezda. ugljikohidrata i masti..

. Konaèno je jedan od sinova Salomo-novih ukrao dijelove sprave i odnio ih svojoj majci. U Kovèegu Zavjeta nije bilo nièega. No. opet u sumnju dovodi Martin Dibelius. tako daje umro ondje. [27] Kovèeg Zavjeta bio je po život opasan predmet i to ne stoji samo u Knjigama Mojsijevim nego je znano i poznavateljima Tore. . 33). svojedobno direktor jedne židovske škole pisao je veæ prije više od 150 godina: "." [28] . Visoki sveæenik uvijek mu je prilazio s odreðenim strahom i ako bi se sretno vratio. rafinirani i tehnièki èisti. "jer je u njemu prebivao Bog".). [23] Tome proturjeèi znameniti teolog Martin Dibelius i smatra kako je rijeè o "pokretnom božanskom prijestolju. Tko još zna da su za prijevoz Kovèega Zavjeta bila potrebna dvoja kola? Provjeriti se može u Drugoj knjizi Samuelovoj. iako "rijeè Božja" pruža neke naznake koje bi morale pobuditi pozornost. pratili su kola. Tko se jednom potrudi pregledati više od 1000 stranica opsežnoga teološkog djela Otta Eiflfeldta. [25] Harry Torczvner smatrao je kako su se u Kovèegu prevozile ploèe sa zakonima. ovi naputci nisu mogli biti samo usmene prirode. poglavlje 6. Mos. Mnoštvo pojedinosti te slagalice nije moguæe pronaæi u Bibliji.1832. daje Sveti šator u Mojsijevo vrijeme sadržavao prilièno cjelovitu zbirku elektriènih instrumenata. uvijek bi si poslije toga priredio jedan ugodan dan. no usprkos tome njegovi su nacrti." (4. Zar Gospodin nije veæ unaprijed znao gdje æe se Izraeliæani ulogoriti? I tako dalje! Tema je beskonaèna. stih 3: "Kovèeg Božji metnuše na nova kola . Teolog Reiner Schmitt kovèeg smatra "spremištem za sveti kamen". Najprije je Mojsije. Vatke to opet vidi drugaèije. 25. 40) Sporna je i svrha te èudnovate škrinje. Tako stoji zapisano sa svim pojedinostima u knjizi etiopskih kraljeva. Može se netko i podrugljivo smješkati rekonstrukciji stroja iz kabale. 25." (2. ipak ostali saèuvani. ili o kolima na kojima sjedi ili stoji nekakvo božanstvo. kraljici od Sabe. [24] Teolog R. naslutit æe o èemu govorim. prema naputcima svoga Gospoda morao izraditi nekakvu neobiènu škrinju (2..Stroj za proizvodnju mane prema Daleu i Sassoonu sagraditi posebno svetište... U Bibliji èak postoje pasaže kada: "Kovèeg Jahvina saveza išao je pred njima ta tri dana hoda da im potraži mjesto odmora. Filozofi matematièar Lazarus Bendavid (1762.. Mos. Ali se Jahve razgnjevio na Uzu: Bog ga na mjestu udari za taj prijestup.. pak. U to doba veæ odavno ništa nije funkcioniralo i niti Davidu niti Salomonu nije uspjelo pokrenuti èudesni stroj.." Kazna Božja? Za što? Jer je pokušao sprijeèiti pad Kovèega Zavjeta s kola? I o samom Kovèegu Zavjeta u znanstvenim krugovima vladaju nagaðanja. Mos. [26] To. izraðeni prema biblijskim tekstovima." Isti Uza kasnije je umro ". obilazak svetišta uvijek je bio povezan sa smrtnom opasnošæu. posegnu Uza rukom za Kovèegom Božjim da ga pridrži jer ga volovi umalo ne pre-vrnuše.. jer dragi je Bog od toga posjedovao èak i originalan primjerak: "Pazi! Naèini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan. 10.10). Prema tal-mudistima. [22] A danas? Ostaci leže zakopani duboko u tlu ispod Marijine katedrale u etiopskom gradu Axumu. Uza i Ahjo . kraj Kovèega Božjega.

tako da mu izdržaše do sunèanog zalaska. Ako u božanskom principu i postoji neki "spas". Moj sije svoje borce pod Jošuinim vodstvom šalje u bitku dok se on sam s Aro-nom i Hurom uspinje na obližnji brežuljak. držahu ruke. èak i kad spoznate zablude". Izraelci bi nadjaèavali. naravno. Njegovi najbliži pouzdanici morali su mu pridržavati ruke. poglavlju Izlaska. Po mom osobnom uvjerenju. Dolazi do borbe izmeðu Izraelaca i Amaleèana. Uza sve to. Knjigu o tome napisao sam veæ i ranije. On æe znati da æe njegova inteligentna stvorenja u buduænosti tražiti nova objašnjenja starih proturjeènosti. nadjaèavali bi Amaleèani. a Bog od nas ljudi traži duboku vjeru. "Vi æete mi biti predraga svojina mimo sve .1971. Mos. A protivnici su potpuno "istrijebljeni".). dok mu Aron i Hur. u svom je najdubljem smislu neinteligentna. od svojih najviših i najtajnijih slugu (Mojsije i Aron) dati izraditi specijalnu škrinju od koje veæ postoji original? Rastaviti "prastarca" i oèistiti ga? Prevoziti vrlo opasnu napravu koja je dokazano veæ prouzroèila više smrtnih sluèajeva? Zar je sveprisutnom duhu Univerzuma potrebna takva komedija? Može se prigovoriti kako je sve to pitanje interpretacije. èista srca uvjerena kako je njen prijevod jedini istinit. razmišljanje napor" (Ludwig Marcuse. 1894.) Izraeliæani su bitku dobili i dragi Bog rekao je Moj-siju kako æe "spomen na Amaleèane sasvim izbrisati pod nebom". Najprije se Mojsije uspinje "gore k Bogu". Bog opisan u Starom zavjetu raspolagao je sredstvima moæi koja su daleko nadmašivala ono što su ljudi tadašnjega doba razumjeli. Jer svaka je grupa. Kako nam je poznato iz današnjice. . Trebamo li slijepo vjerovati nekom bogu punom proturjeènosti i pogrešaka? Kada bi to bila svrha rijeèi Božje tada bi svaka sekta raspolagala bianco mjenicom za njeno tumaèenje Biblije. proturjeèilo bi božanskoj inteligenciji da svoja stvorenja pusti vjerovati u nešto za što bi morali spoznati da nije moglo biti tako. Taj Mojsiju nalaže neka svom narodu objavi kako je vidio što je uèinio Egipæanima i kako je njih "na krilima orlovim nosio i donio ovamo". jedan s jedne." (2. 11 ff. a kad bi ruke spustio. staviše Toftte Inom Ulazak Kovèega Zavjeta u Jeruzalem ga poda nj i on sjede. Božanski? Apsolutni vrhunac susreta Moj šija i njegova Boga zbiva se u 19. 17. koji æe bog. tada je on u spoznaji. i to je u ovom poglavlju kardinalno pitanje. Èemu? "I dok bi Moj sije držao ruke uzdignute. stvaralaèki duh univerzuma je bezvremen-ski. "Vjerovanje je udobnost. Naredba: "Vi morate vjerovati. Zato uzeše kamen. I upravo u tom grmu leži zec. neko tehnološki nerazvijeno pleme svako naprednije oružje shvaæa kao magiju. [9] Ni u Starom se zavjetu ne dogaða ništa drugo. Ali Moj siju ruke napokon klonu.No. Stoga narod treba slušati još samo njegov glas i pridržavati se saveza koji je s njim sklopio. no zacijelo je bila rijeè o teškom oruðu. Kakve li situacije! U nedostatku indicija nije nam poznato koje je oružje sa svog strateškog mjesta na brežuljku opsluživao Mojsije. a drugi s druge strane. i 20. Put do takozvanog "spasa" ne može biti u upornom vjerovanju u nesporazume i besmislice.

Sve se brdo silno treslo . èini se.bez obzira na to iz kojih razloga . gledaju posve drugaèije.nije želio da mu ljudi ili èak životinje priðu blizu. 18 fif) . naravno. nije bilo tako jednostavno. Zašto se neusporedivi i jedinstveni Bog ne može braniti sam? A i od èega uopæe? Èemu ta granica oko brda? Èemu strahovite prijetnje smræu? Ta Gospod je morao znati da æe "na njegovu sliku i priliku stvoreni" biti znatiželjni. Mos. Pa imali su tisuæe godina vremena kako bi za banalnosti smislili štogod komplicirano. tako nalaže Gospodin. Ako on veæ . smrt æe ga snaæi. jer Mojsije najprije mora oko brda povuæi granicu: "Postavi naokolo granicu za narod i izdaj naredbu: Pripazite da se na brdo ne penjete. Profano mora ostati izvan podruèja svetosti. Siði i opomeni narod da ne bi provalio prema Jahvi da ga vidi. 12) Nekoliko stihova kasnije još se jednom ponavlja: ". neshvatljivu. doæi k tebi u gustom oblaku. Sveto podruèje-kaže Veliki Brockhaus [29] -sadrži beskonaèno nadmoænu. zašto oko brda nije postavio neku vrstu zaštitnoga kišobrana? Zar to nije bio u stanju? Teolozi na to." Konaèno. veæ s neèim posve drugim. tajanstveno. Gospodin odluèuje: "Ja æu..narode. Bit æe daje tako. evo. 19.. kazniti udarcima? Nepremostivom ih preprekom sprijeèiti da stupe na sveto tlo? Kod Mojsija to oèigledno nije bilo izvedivo. No. Dizao se dim kao dim iz peæi.. Kasnije izvan hrama. Ako je i bio potreban još neki dokaz da Mojsije ne razgovara sa sveprisutnim tvorcem Univerzuma.. èemu se ljudi ne smiju približiti i što ionako ne bi shvatili. bilo je i bit æe u svim religijama i kultovima od daleke prošlosti sve do današnjih dana." Suvišno je pitati zašto stvaralaèki duh univerzuma želi nekakvu "svojinu". jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. mjesta strahopoštovanja." kada "Jahve siðe na Sinajsko brdo. Dragi Bog htio je povuæi granicu izmeðu profanoga i svetoga.. Nikakva ruka neka ga se ne dotakne. Unutar svetoga kruga nalazi se neshvatljivo. da narod èuje kad budem s tobom govorio. Mos."(2. No. 19. onda taj dokaz pružaju upravo ove reèenice. nego neka bude kamenjem zasut ili strijelom ustrijeljen: bio èovjek ili živinèe. prekosutra æe pred oèima cijeloga naroda siæi na brdo Sinaj. izmeðu obiènoga i neobiènoga. gdje je korijen takva naèina razmišljanja? Kod Mojsija Gospod odreðuje granice oko brda. 19. buduæi da neodluèni narod još uvijek oklijeva. na vrhunac . nadzemaljsku moæ. i da ti zauvijek vjeruje." (2. koji prekoraèe magiènu liniju. 21) Zabrana se odnosi i na sveæenike "da ih Jahve ne uništi".. No to. Mnogo bi ih poginulo. I to kako! "Brdo Sinaj zavilo se u dim. Svetih granica. neka na životu ne ostane!" (2. Zar ne bi bilo dovoljno one ljude (i životinje). Mos. Zašto? Jer se Gospodin bio spuštao na brdo. da se ni podnožja ne dotièete! Tko se god brda dotakne.

20. Mojsije je zakoraèio na oblak. zvijezda itd. daje on istinski Bog i da rijeè Mojsijeva ima apsolutnu moæ zakona. I on je izrièito naredio da ne prave lika ni oblièja Božjega: "Ne pravi sebi lika ni oblièja bilo èega što je gore na nebu. A razlog meðusobno razlièitih tumaèenja zapravo su samo prve dvije zapovijedi. Sada je. A obožavali su i idole koje su sami izradili. buènoj tvorevini koja je kovitlala pijesak. prolomi se grmljavina. nitko nije smio prekoraèiti svetu granicu. èak ni sliku njega samoga. 4) Dakle. jer konaèno. ipak im je više puta bilo dozvoljeno diviti se "slavi Božjoj". ili dolje na zemlji. ovo je nemoguæe zaobiæi. 20. zadrhta sav puk koji bijaše u taboru. 16) Tko pri takvom prizoru ne bi drhtao? Zapravo je bilo posve suvišno razgranièiti sveto podruèje. To su prekrasna pravila zajednièkog življenja koja bi èak bila primjerena za sve inteligentne oblike života u cijelom univerzumu. jer taj ljubomorni bog ljudima nikada nije stao pred oèi. 19. No. navode se najraz-lièitiji bogovi kojima su se klanjali "drugi narodi". Mos. Jebel Musi (Mojsijevu brdu). ili u vodama pod zemljom. A Peta knjiga Mojsijeva vrvi brutalnim uništavanjem tih naroda koji su obožavali "druge bogove". Svi smo ih jednom na vjeronauku u školi morali uèiti. Bog Staroga zavjeta nije htio ni da ljudi izraðuju slike toga. Mos. neposlušni narod konaèno shvatio da Bog Izraelov raspolaže obiljem silne moæi. a povrh toga je bila i vrlo opasna. No. Silazak Slave Božje prema biblijskoj predaji zbio se na brdu Sinaj. koji su sišli dolje (hebrejski "Elohim")? Tko je još osim izraelskoga Boga sišao dolje? U Drugoj knjizi kraljeva. 3) "Zašto? Je li bilo još i drugih? Sigurno je da su narodi u to pretpovijesno doba štovali mnoga prirodna božanstva poput Sunca. Danas slike opisane u Starom zavjetu pružaju prilièno jasnu predodžbu o tom što se tada odigravalo. munje zasijevaše. èini se. nekakvoj svjetleæoj. Mjeseca. a gust se oblak nadvi nad brdo. Tu Gospod nareðuje: "Nemaj drugih bogova uz mene." (2. Gromko zajeèa truba." (2. Ali upravo je to moralo biti poznato i sveprisutnom Bogu u njegovu bezvremenu. A zašto? Zar božanskoj mistici ne bi koristilo da su ljudi nacrtali tu tajanstvenu stvar? Je li se Gospodin plašio da bi ljudi u dalekoj buduænosti takve slike prepoznali kao nešto tehnièko? Gospodin silazi na sveto brdo Mi to ne znamo. sve ostaje pitanje interpretacije. Priznamo li biæu Božjemu bezvremenost. Mos. To ionako nije bilo moguæe. Bi li se možda nadnaravno moglo utvrditi današnjim mjernim instrumentima? . bogovi. No. "cijelo se brdo snažno zatreslo". Kako bi se takve izjave mogle provjeriti? Ne bi li se na Jebel Musi morali nalaziti zaèaðeni ili èak rastopljeni dijelovi stijenja? Konaèno."A prekosutra. Bog u knjigama Staroga zavjeta nije trpio nikakve suparnike. poglavlja 17 do 21." (2. tumaèenja ili pak promatranja iz nekog drugog vremena. prizemljenje je moralo biti opasno po život. "na kojem je bio Bog" i primio je od njega Deset zapovijedi. u osvit dana. Navodno se iz brda "dim dizao kao iz peæi". Tako što ostavlja tragove. Povrh toga. zadimljenoj.

tog bi se trena pojavili na mjestu pronalaska i svaku bi sitnicu pretvorili u navodne dokaze ispravnosti svega napisanog u Bibliji. Svatko je veæ èitao o jerihonskim trubama koje su uzrokovale rušenje zidina staroga grada. graba s vodom. turisti su voðeni do grobova Kaina i Abela na Jebel Hadidu. svaki datum egipatske povijesti. Drugaèije to vidi britanski arheolog Lawrence Kyle koji je kao sveto brdo identificirao Hallat-al-Badr u Saudijskoj Arabiji. nije toèno. pokrajina Asir) leži Jebel Ibrahim (2595 m). no nitko to ne èini. Da bi se utvrdile besmislice oko Mojsijeva brda trebalo bi toèno poznavati vremensko razdoblje u kojem se dogaðaj zbio i koristiti sasvim druge instrumente. . Neobièno je samo da ni u sta-roegipatskim zapisima ni u predajama nema nikakva traga izraelskim zarobljenicima. Stari zavjet pun je proturjeènosti. Jebel Musa leži na sinajskom poluotoku u današnjem Egiptu i posjeæuju ga turisti. raspucanoj kamenoj pustinji. a osobito ne o "božanskom" uništenju egipatske vojske. Teolozi vjerni Bibliji mnogo su toga prilagodili svojim potrebama kako bi prièe u Starom zavjetu uèinili uvjerljivima. Uz to. Kolika je njihova vrijednost primijetio je Der Spiegel u kritici triju biblijsko-arheo-loških djela: "Sva tri sveska prepuna su pseudo-arheoloških spoznaja. A o informacijama o nekakvom Izlasku ili uništenju egipatske vojske da se i ne govori. znanstvenici se èak ne mogu suglasiti oko toga da li je dragi Bog zaista "sišao" na Jebel Musu. Svakom je poznato daje Mojsije oslobodio svoj narod iz egipatskog ropstva. U najboljem sluèaju narodni guslari daju maglovite mjerne podatke o radioaktivnosti. na žalost. Još 1950. Jordan je ujedno i planinski lanac u saudijsko-arap-skoj pokrajini Asir. Jugoistoèno od Abhe (Asir) leži 2100 metara visoki Jebel Harun. Ona se nalazi sjeverno od Tarima u gorju Hadramaut. a Stari je zavjet kronološki uredno izraðen. temelji se samo na pobožnim željama. To. veæ u Saudijskoj Arabiji. Talijanski arheolog dr. No. natpis. Salibi dokazuje da se cijela prièa s Mojsijem nikako nije mogla zbiti na sinajskom poluotoku. Aronovo brdo. Na vrhu Jebel Shada leže ostaci oltara iz kamenog doba s natpisima koje nije moguæe odgonetnuti: Musalla Ibrahim . Samo brdo nalik je isušenoj. o izlasku naroda iz Egipta. arheolozi veæ odavno potpuno nedvojbeno znaju da se dogaðaj što ga opisuje prorok Jošua veæ s obzirom na datiranje ni u kom sluèaju ne može odgovarati Jerihonu u današnjoj Palestini. Oko 150 kilometara dalje nalazi se Salomo-nov zavièaj: Al Suleiman. a grobnica proroka Huda do dana današnjega pripada velikim arapskim svetištima. [30] Otkuda to? Svatko znade da su Izraelci tijekom svoga putovanja više puta prelazili Jordan. Mnogi su praoci i proroci Staroga zavjeta pokopani u brdima Saudijske Arabije i susjednog Jemena. tko kaže da je opasnost bila radioaktivne prirode? Uz to nitko ne zna koje se godine Gospodin navodno spustio na brdo. a ne najobièniji Geigerov brojaè. Kamal S. Bez obzira na to kada je i gdje u Palestini pronaðena neka ruševina. Sto trideset kilometara južno od grada Taifa (Saudijska Arabija. Grob praoca Joba nalazi se na središnjoj uzvisini Jebel Heshe u sjevernom Jemenu. Brdo Abrahamovo. krhotina neke glinene posude ili neki ostatak stare tkanine. èak i imena brda i grobovi. No. No. o nekakvom hebrejskom plemenu u egipatskom ropstvu. naprotiv. I profesor dr. mnogo toga uklapa u Saudijsku Arabiju." [31] Malo toga u Mojsijevim knjigama odgovara Sinajskom poluotoku . koji je duže vremena boravio u Egiptu i zabilježio svaku sitnicu.mjesto Abrahamove molitve. Na kraju je Gospodin uništio egipatsku vojsku. nije znao baš ništa o Izraelcima.Naèelno da. Teolozi prigovaraju kako su podaci iz Moj sijeva života poznati. Emmanuel Anati tvrdi kako se u stvarnosti dramatièni dogaðaj zbio na brdu Har Karkom u današnjem južnom Izraelu.dok se. Misli se na rjeèicu Jordan u Izraelu. Èak ni grèki povjesnièar Herodot.

kod Medine. I položaj Aronova groba predmet je zbunjujuæih igara. jer ste se opr-li mojoj zapovijedi kod Meripskih voda. stigoše Izraelci. Asira) leži Jebel Harun s Aronovim grobom. nedaleko provincijskoga središta. Na brdu Hor navodno se najednom otvorila peæina i Mojsije je od svoga brata zatražio da uðe u nju.samo tamo ne leži pokopan Mojsije. [33] Prema Bibliji Aron je umro na vrhu brda Hor: "Zaputivši se od Kadeša. Uzmi Arona i njegova sina Eleazara. s neba je dolebdjelo osam nebeskih odjevnih predmeta i pokrilo Aronovu golotinju. uz meðu edomsku. Kod brda Hora. Buduæi daje Aron pred peæinom stajao gol. Prije mnogo godina taj sam grob i sam posjetio... . Jedna druga grobnica nalazi se na vrhuncu brda Ohod. U Petoj knjizi Mojsijevoj. Pred svom zajednicom popeše se na brdo Hor. Izaku i Jakovu. U legendi je sve moguæe. Primjer Mojsija. k brdu Horu. Mojsije svuèe s Arona njegove haljine. Mojsije uèini kako naredi Jahve. jugoistoèno od Abhe (Saudijska Arabija." Zbog èega onda godišnje više od 100 000 hodoèasnika posjeæuje Mojsijev grob u Palestini? Svojedobno je sultan Saladin sanjao kako je Alah Mojsijeve posmrtne ostatke iz nepoznatoga groba prenio u Palestinu. umrijet æe ondje. Zatim se Mojsije i Eleazar spustiše s brda. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. Danas je Mojsijev grob veliko proštenište islama .Sve je to vrlo zbrkano i zapravo i ne bi bilo toliko bitno da nebrojenim naraštajima do dana današnjega nije utuv-ljivano kako se Stari zavjet odigravao na Sinaju i u Palestini. Tako u današnjem Izraelu i Palestini postoje razlièiti grobovi proroka. poglavlje 34. a u 15. sva zajednica. Potom je Mojsije kazao kako je nerazumno u sveæenièkoj odjeæi stupiti u prljavu peæinu i tako se Aron oslobodio svoje odjeæe. Godine 1265.. te ih obuèe njegovu sinu Eleazaru. iako ta gospoda prema Bibliji ni u kom sluèaju nisu mogla biti tamo pokopana. Na to ju je Mojsije odmah predao Eleazaru i Aron je shvatio da æe ovdje biti njegova smrtna postelja. Tako je to s opisima u Starom zavjetu i grubom stvarnošæu.. [32] Treæi. Sva zajednica vidje daje Aron preminuo i sav dom Izraelov oplakivaše Arona trideset dana. a Aron umire od poljupca Božjega.. a po èetvrti puta Aron poèiva najednom planinskom vrhuncu pored grada Petre u Jordanu. umrije ondje u zemlji moapskoj . I svuæi Aronu njegove haljine pa ih obuci njegovu sinu Eleazaru. U njoj èak Aronova smrtna postelja leti zrakom. ali ti onamo neæeš prijeæi. reèe Jahve Mojsiju i Aronu: Neka se Aron pridruži svojim precima! Neæe uæi u zemlju koju dajem Izraelcima. pak." U Židovskim legendama [19] o Aronovoj se smrti preprièava jedna druga varijanta. pa ih izvedi na brdo Hor. Aron æe se pridružiti precima. grob leži u Moserothu u današnjem Izraelu. Taj je san bio dovoljan za nastanak svetišta s Mojsijevim grobom. sluga Jahvin.' I Mojsije.'". Gospodin kaže kako je to zemlja što ju je obeæao Abrahamu. su vijeku Mameluci pored nje sagradili prekrasno ko-naèište s 400 prostorija. Na 2100 metara visine. Ondje navrh brda umrije Aron. sultan Baibars nad grobom je dao podiæi mošeju. Islam to vidi još malo drugaèije.

djeluje veæ od pamtivijeka? I što je s Abrahamovom obiteljskom grobnicom? U središtu grada Hebrona danas se uzdiže silna èetvrtasta mo-šeja Haram-al-Ibrahimi. kao primjer drugima dao si je odrezati kožicu . Poèivao u miru. Izaku i Jakovu." [34] Prilièno je besmisleno u Svetoj zemlji posjeæivati grobove patrijarha i biblijskih proroka. kakav je i bio. ako isti taj Abraham tamo . Ušli su i u njoj pronašli zlatno prijestolje s natpisom: Predodreðeno za onoga kome odgovara. Gospodin kaže kako je to zemlja koju je obeæao Abrahamu."Musa i Harun [Mojsije i Aron] jednom su ugledali peæinu iz koje je izbijala svjetlost. Pritom sinu Izaku nije promaklo da stranci "nisu potomci ljudske vrste".u Mamri! . Gostoljubiv. Abraham. Središte njegova djelovanja bilo je mjesto Mamra. na njega je sjeo Harun. Konaèno. starožidovskoj predaji. Buduæi da se Musi èinio premalenim. U obiteljsku grobnicu takoðer su trebali biti položeni i njegovi sinovi Izak i Jakov sa svojim ženama Rebekom i Leom. sa svojih tada 99 godina s onu stranu dobra i zla. Grob legendarnog Abrahama simptomatièan je za kaos što ga izazivaju muslimani. pod kojima se navodno nalaze Izakov i Rebekin grob. posjetitelji se opisuju kao "nebeski ljudi" koji su sišli s neba i ponovno tamo nestali. Kroz mjedene rešetke blistaju marame zelene boje istkane zlatnim arapskim pismom. 23. Odmah se pojavio anðeo smrti i preuzeo njegovu dušu. Mos. Odavde je s 318 svojih slugu pohitao za babilonskim ratnicima kako bi oslobodio Lota i njegovu obitelj. te poklonici Tore i Biblije. dao je zaklati mlado tele i širokogrudno pogostio strance. S obiju strana središnjeg prostora leže kripte. Umro je u dobi od 127 godina. Zbog èega zapravo nitko ne ispita tu besmislicu? Kako Gospodin Abrahamu može obeæati neku zemlju koju æe u buduænosti primiti njegovi potomci. Jasno? Ništa nije jasno. [35] U Abrahamovom testamentu. èudesno svetište muslimana." Èetiri mala bijela stupa nose . Istina je da postoje višestruko.). dugo vremena zacijelo je u Mamri bilo vrlo uzbudljivo. Brdovita pokrajina klasièno je podruèje prièe o Abrahamu. poglavlje 34. Natpis kaže: "Ovo je grob proroka Abrahama. Prije dugo.zajedno sa svojim 13-godišnjim sinom Išmaelom. dva kilometra sjeverno od grada Hebrona u današnjem Izraelu. Bog je u Mamri naredio i ritualno obrezivanje. ali on (odnosi se na Moj šija) tamo neæe prijeæi. Mamra je èak bila i mjesto neobièna susreta Boga i Abrahama. Ovdje se prema Bibliji sa svojim stadima i šatorima naselio Abraham i podigao oltar gospodinu. Tamo je dao pokopati sebe i svoju ženu Saru. Sada Biblija izvješæuje kako je Abraham za 400 lota srebra "nasuprot Mamri" kupio posjed sa špiljom (1. Židova i kršæana. jer ovdje su se prije nekoliko tisuæa godina navodno odigravale nevjerojatne stvari. jer ovdje je Gospodin Abrahamu obeæao kako æe njegovi potomci biti brojni poput zvijezda na nebu. U Petoj knjizi Mojsijevoj. 9 ff. Jednoga dana Abraham je sjedio pred svojim šatorom kada su se pojavila tri stranca. samo: U njima ne leže štovane biblijske velièine.

Konaèno su uklonili jednu kamenu ploèu i oslobodili neku špilju. ovo bi mjesto postalo prošteništem svih naraštaja. u Hebronu ništa od toga nije uoèljivo. No. i gle. odbijaju uæi u njegov grob. u kojem se nastanio Abraham. jedan se zid urušio. nikakvih natpisa. Gdje je. [30] Gaj. Probili su jedan zid i tamo se ukazala mala okrugla prostorija. ni traga nekakvom grobu. Abrahamove grobnice. Sukladno tome zacijelo je i stupanj strahopoštovanja s kojim su se prema njemu odnosili bio vrlo visok. Tim prije što u Abraha-movoj grobnici poèiva još pet poštovanja vrijednih osoba. koji je molio. pokrivenu tamnom drvenom ploèom. Još nije sazrelo vrijeme da se bez predrasuda pozabavimo tim predrasudama. "danas se sastoji od malih šuma bagrema i tamarisa u okolici Namire i Hirbana u zaleðu Qunfudhe". No. Veæ u doba križara (11. jer Alah sljepilom kažnjava svakoga tko ometa grobni mir praoca Abrahama. Abrahamov je grob nepristupaèan. Abraham je bio praotac svih plemena. A zbog èega se to važno mjesto nikada nije uzdiglo do znaèajnog prošteništa? . Opæe je poznato da je u vrijeme križara mnoštvo predmeta iz Svete zemlje odneseno u europske samostane i u Vatikan. Abrahama. No. [36] Danas više nije moguæe utvrditi da li se otkrivanje groba odvijalo upravo tako i da li su redovnici i križari našli nešto što bi upuæivalo na Abrahamov grob.-13. Jedan od pobožnih tragaèa nije se mogao pomiriti s tim gorkim razoèaranjem. Abraham zaista mogao biti pokopan i zastoje njegov grob nepoznat? Profesor Salibi dokazao je da se kako Mamra. sadašnji èuvari Abrahamove mošeje. utvrdio je danski putnik -istraživaè Arne Falk Ronne koji je slijedio Abrahamove rra gove. stoljeæe) na tom se mjestu uzdizala mošeja. Mošeja se ubraja u najsvetija mjesta muslimana. "Otada nijedan èovjek nije stupio nogom dolje u špilju Makpela". Konaèno. moglo bi se dogoditi da štihaèa na svjetlost dana najednom iznese nepoæudna iznenaðenja. No. Ispod nje nalazi se 68 strmih stepenica koje bi trebale voditi prema grobu Abrahamovu. Sliènim obrazloženjima i ortodoksni Židovi sprjeèavaju bilo kakvo arheološko istraživanje. Èak ni neposredni Abrahamovi potomci ne bi dopustili da on bez traga i glasa nestane u bilo kakvoj grobnici. Jednom je redovnik. Do toga trenutka redovnici su samo iz arapske predaje znali daje njihov samostan izgraðen povrh špilje Makpela. U titravu svjetlu baklji redovnici su na tlu otkrili izblijedjele kosti a u jednoj niši 15 urni u kojima su takoðer zveckale kosti. Zajedno sa svojom subraæom krenuo je tragom tog daška.mramornu nadgradnju poput baldahina. U istom tom gorskom kraju kod mjesta-šca Maqfala (mqflh) nalazi se i dvostruka špilja zvana Makpela (mkplh). Teškom mukom taj je kamen izvuèen. U grobnici nije bilo nikakvih predmeta koji su se uz mrtvace stavljali u grob. Križari su mošeju pretvorili u samostan. Muslimani. jedan od onih koji su još razgovarali s Bogom i njegovim slugama. Konaèno. Štovanih od sve tri velike svjetske religije. iz nekoga kuta osjetio lagan propuh. dakle. kasnije su neke od kostiju prodane kao Abrahamove relikvije. Duhovnici su kucajuæi po zidovima otkrili mjesto koje je zvuèalo šuplje. Nije poznato što se tamo nalazilo ranije. Nastavio je opipavati zidove i otkrio je u obliku klina u zid upušten kamen. Hebron su nazvali Grad Sv. niti tkanina koje bi ukazivale na Abrahamovu obitelj. Ako su sinovi Abrahamovi svog oca zaista položili u špilju Makpela. tako i špilja Makpela nalaze u saudijsko-arapskoj provinciji Asir. u slavu Gospodinovu odjek • nuli su hvalospjevi.

ljudi su od samog roðenja odgajani u vjeri i od njih se zahtijevalo bezuvjetno odbacivanje tuðih utjecaja. to je smatrano . Papa Pavao IV. Bez obzira na to gdje se to nalazilo. Bilo je to uzbudljivo vrijeme. Njima Abraham nije znaèio baš ništa.i smatra se! . Crkveni teolozi i mnogi predvodnici manjih vjerskih zajednica u Bibliji još uvijek gledaju rijeè Božju. Shvatljivo je da Ezav. vrlo je dobro znao zbog .Melkidezekovu majku. što se onda. Tamo . No. a na kraju i grobovi herojskih likova morali nalaziti na pravim mjestima. No.) Isti taj Malkizedek susreo je Abrahama i "blagoslovio ga". Tajanstvenim gradom Salemom navodno je vladao kralj Melkizedek.). . koji je "sprijeda i straga s konja izbacivao strelice". Ezav je u borbi pao i pokopan je u gorju Seir. pak. Židovske predaje kažu kako je u Abrahamovo vrijeme postojao grad zvan Salem (slm). prevarili su ga njegova žena Rebeka i drugoroðeni Jakov. povijest okoline. U tom nedostatku moæi rasuðivanja postoji sistem. oni su imali sasvim drugaèije bogove.Babilonci su Izraelce porazili. sjeverno od Hebrona turiste vode u mošeju Si'ira. Abrahamovi baštinici .ðavolskim. Imali su jednu drugu religiju. a tu nije bilo Abraha-mova groba. ujednom arapskom selu. Tekst je napisan u prvom licu. Intrige su postale još perfidnije: Kada je stari Izak oslijepio i po dobroj. sigurno nije u Svetoj zemlji. Mos. 1 ff. deportirali i rastjerali na sve strane svijeta. Pseudepigrafima nazivamo tekstove izvan Biblije koji ipak pripadaju biblijskoj povijesti. S èuðenjem saznajemo kako se Juda borio protiv diva Ahora. Kada bi bila povijesna. jer sam Bog je svojim sjemenom oplodio Sopranimu . prevaren za nasljedstvo. I tako je starac blagoslovio Jakova (1. Biblija je samo jedan od mnoštva izvora iz te pretpovijesne epohe. Ezav je bio stariji sin i sukladno tome prvi u nasljednom redu. Ma kakve se sumnje predoèile nekoj vjerskoj zajednici. staroj tradiciji htio blagosloviti svoga sina Ezava.leži Ezavov grob. kojega je na zapovijed svojega Boga trebao žrtvovati. tome nije tako. Pozovemo li se na Bibliju. No. David itd. Konaèno. imao sinove Ezava i Jakova. tada je Abraham (pored mnoge druge djece) imao i sina Izaka. [37] U Bibliji nema nikakvih podataka o Ezavljevoj smrti. [38] Juda izvješæuje o svom roðenju. jer Jeruzalem je osnovao tek Salomon . Isto kao i grobovi. Potom pripovjedaè kazuje kako je njegov otac Jakov 18 godina živio u miru sa svojim bratom Ezavom.naselili su se u današnjem Izraelu. a on nije roðen prirodnim putem.navodno! . Izak je. Jakova to nije zabrinjavalo i svom je bratu osporio prvoroðenstvo. Jedna fenièka predaja kaže kako je Ezav bio neposredni potomak božjeg roda Titana. nije više htio ni èuti za svoju obitelj. taj Salem ne može biti istovjetan kasnijem Jeruzalemu. Istoga onoga. djetinjstvu i svojim bitkama. Tek tada je Ezav zatražio svoje nasljedstvo i s jakim ljudstvom krenuo protiv Jakova. (Antièka literatura prepuna je sliènih božanskih in vitro zaèeæa. prièe o njemu poèele su živjeti vlastitim životom. U to se ubraja i "Testament Jude.Salomon. O Abrahamu smo saznali daje veæ od roðenja uživao nebesku skrb i "da gaje Bog osobito ljubio". a o grobu da se i ne govori. Posve je sigurno da se cijela ova zbrka oko Abrahama vremenski nikako ne uklapa. ne leži tamo gdje bi trebao ležati. Drugaèija je stvar s pseu-depigrafima Starog zavjeta.ukoliko je to istina. 27. [7] No. èetvrtoga sina Jakova i Lee". kao ni ostali patrijarsi. zahvaljujuæi intervenciji anðela ipak nije dogodilo. koji se još borio s nebeskim silama. tada bi se geografske lokacije. upravo tamo. Abraham. No.

ipak se daje udobrovoljiti nakitom: "Stoga skinite svoj nakit. Perižane. istjerat æe Kanaance. dok je èitati znao još sasvim mali broj ljudi.èega je godine 1559. Tu Mojsije svoga Boga moli: "Pokaži mi svoju slavu!" A odgovor? "Moga lica ne možeš vidjeti. sastavio popis knjiga: Index librorum prohibitorum. godine 1967. 19 i 20 ostavljaju jedan posve drugaèiji dojam." Nudim kraljevstvo za uvjerljivo objašnjenje što je dragi Bog mogao uèiniti s nakitom! Bilo kako bilo. Razmrskao je potpuno nove Ploèe zakona i u ime svoga Boga naredio je da se pobije 3000 ljudi: '"Neka svatko pripaše maè o bedro i poðe taborom od vrata do vrata pa neka ubije tko svoga brata. tko svoga prijatelja. Naprosto je nevjerojatno daje i Aron." I u 23. a bogovi to možda nisu mogli sprijeèiti? Ilije možda bilo obratno? Jesu li se bogovi plašili da æe se zaraziti od ljudi? Je li to možda bio pravi razlog za sveta podruèja. veæ imaju hrabrosti i postavljaju pitanja. U šatoru je Gospodin navodno licem u lice razgovarao s Mojsijem." (2. taj umrijeti mora! " Bi li se ljudi možda zarazili stranim virusima ili bakterijama. Izraelcima je kao zamjenika stavio na raspolaganje jednog anðela koji je iz Obeæane zemlje protjerao tamo nastanjene narode. Amorejce.) Gospodin. Mos. Ovdje ne samo daje Kovèeg Zavjeta spojen s "prastarcem".." (2. Dok 11. Tom su se idolu molili. a ja æu vidjeti što æu s vama uèiniti. bio je bijesan. stoj! U istom 33. pa æeš me s leða vidjeti. 2) Prekrasno! I prije nego što æe nastaviti put. kada bi u njemu boravili Mojsije i Aron. jer ste narod tvrde šije . predvorja hramova u unutrašnjosti svetišta u koja su smjeli zalaziti samo više puta oèišæeni i izvanredno poduèeni sveæenici? Bog u karanteni? Koji bog? Koji bogovi? U Èetvrtoj . Obièan narod u taboru na podnožju svetog brda postao je nestrpljiv i od komada nakita i plemenitih metala svih vrsta poèeo je izraðivati zlatno tele. stihovi 18. ukinuo. Taj )t Indeks. "Pred tobom æu poslati anðela. Hetite. jer ne može èovjek mene vidjeti i na životu ostati. spisak zabranjenih knjiga. više nije imao volje putovati zajedno s Izraeliæanima: ". "kao netko tko razgovara s prijateljem". 32. zaštitnièki postavio neobièan stup oblaka. Nakon što je Mojsije primio Deset zapovijedi i cijeli narod na impozantan naèin doživio kako je Bog sišao na brdo. 33. no usprkos tome vjernici ni danas ne bi trebali èitati knjige koje njihovu vjeru dovode u pitanje. i sama Biblija dovoljna da im se digne kosa na glavi. 27 ff. mislim daje kritièki raspoloženu vjerniku i svima onima koji nisu spremni bespogovorno gutati baš sve. istina. Ali.da vas putem ne istrijebim" (2. koji i opet jednom nije znao kako æe se Izraelci za odsutnosti Mojsijeve ponašati.. poglavlju druge knjige napisana je i potpuna suprotnost.' Sinovi Levijevi izvršiše Mojsijev nalog.. tko svoga susjeda." Isto tako prirodno èita se to odbijanje u epu o Gilga-mešu: "Ko boga lice vidi. opet je prevladala nevjera. naravno. Mos. Mojsijev brat i ipak vrhovni sveæenik Levita sudjelovao u tom svetogrðu. i toga dana padne naroda oko tri tisuæe ljudi. stihu: "Onda æu ja svoju ruku maknuti. Ali se lice moje ne može vidjeti. nego bi se povrh toga iznad ulaza u šator. No. stih uvjerava kako je Gospodin s Mojsijem razgovarao licem u lice kao s prijateljem. Mojsije se. On. 33. doduše. 3 ff. papa Pavao VI. ali je ipak obeæao odvesti narod u zemlju u kojoj teku med i mlijeko. Hivijce i Jebusejce. Mojsije je još izvan tabora postavio sveti šator i nazvao ga "Šatorom sastanka".) Ali. "razgnjevio" pri pogledu na to zlatno tele. Mos.

" (4. tiha kletva. nije se smio približiti oltaru.kadli planu Jahvin gnjev protiv naroda. I homoseksualce je èekala trenutna smrt. Razlog je bio jednolièan jelovnik. Isto vrijedi za zeta i punicu. stih 10 ff. niti uškopljenik" nije se smio približiti stolu Gospodnjemu. ima li neki sluga Božji koji nedostatak ili se nesreæom ozlijedio. i za svakoga "na kome je neki ud predugaèak". pak. pogl. još dok " meso bijaše meðu njihovim zubima -još ga nisu prožvakali . "Neka se smaknu i njihova krv neka padne na njih. Mos. odmah organizirao vjetar koji je s mora donio prepelice i sasuo ih pokraj tabora Izraelaca. Ipak su Izraelci po tom neobiènom zakonu smjeli držati robove. na dva lakta iznad zemlje. 11. ni poguren ni kržljav. Zacijelo ih je bio golem broj. Tada bi mu govorio. Obeæanu zemlju u kojoj bi trebali teæi med i mlijeko. naime: "Lom za lom. Tko je imao i najmanju tjelesnu manu ili je na neki drugi naèin bio hendikepiran. neka mu se uèini onako kako je on uèinio.33) Èemu se Gospodin najprije pobrine za goleme kolièine prepelica. oko za oko. "Nitko tko ima slomljenu nogu ili ruku. Muškarac isto kao i žena. 13) No. Jao. 24. Odgovarajuæa su onda i nova pravila kojih se treba tvrdo pridržavati. No. ukoliko muž obje "uzme za žene". Taj je. tko bližnjemu nanese neku štetu. Vrijedilo je to i za slijepe i hrome.knjizi Mojsijevoj razgovori Boga i njegova sluge ponovno se relativiziraju. Mos. Mos. stoje bilo na Kovèegu svjedoèanstva. ni bolesnih oèiju. za one kojima je bilo unakaženo lice. prosvjetljenja ili vidjeli slike. danas bismo ih smatrali diskriminirajuæima. Mojsije je u Obeæanu zemlju poslao uhode i dao istražiti dugo žuðeni cilj. 89) Prilièno je smjelo od obiènog vjernika oèekivati da proguta sve te proturjeènosti. odmah je kažnjavana smræu kamenovanjem. Mos. uhode su se plašili naroda koji su veæ živjeli u Obeæanoj zemlji. 7. Na to je Mojsije došao na ne baš bistru ideju da svoga Gospodina zamoli za meso. a da zato nisu bili odmah zatuèeni. ni lišajav. Sada se Bog s Mojsijem sporazumijeva samo još putem neke vrste zvuènika: "Kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da razgovara s Njim. 20. Mos. Robove nitko nije pitao. 11. I opet je narod zagunðao protiv svoga Boga. No." Ove nemilosrdne uvjete možemo proèitati u Treæoj knjizi Mojsijevoj. ni krastav." (3. Oni su neprestano imali vizije. no i za njegovu vlastitu ženu i njenu majku. slušao bi glas kako mu govori ozgo s Pomirilišta. Uhode su navodno èak vidjeli i divove: . (3.) Èak i psovka protiv novoga Boga. treba biti ubijen. Izrièito odobreno od Gospodina. Jahve udari narod strašnim pomorom. poglavlje 20." (4. jer ptice su ležale "na dan hoda s ove i s one strane tabora. Èovjek koji poèini preljub. a potom kažnjava gladni narod? Jesu li možda Izraelci iz nekog odreðenog razloga morali jesti samo hranu izraðenu od osnovne živežne namirnice mane? I iznova Bog Staroga zavjeta utuvljuje svom narodu u glavu da je on bio taj koji je Izraelce "odvojio" od drugih naroda (3." (4. (3. a potom i osvojiti.24). a koja je bila obeæana Izraeliæanima trebalo je najprije istražiti. neka se kamenuju i neka njihova krv padne na njih. Isto tako bespoštedno postupa se i s vraèarima: "Èovjek ili žena koji meðu vama postanu zazivaèi duhova ili vraèari neka se kazne smræu. zub za zub". 17 ff. 27) Ovo oèigledno nije vrijedilo za mnogobrojne vraèeve koji su kasnije nazivani prorocima. 21. I za sveæenike su vrijedila posebna pravila. meðu dva kerubina.31)1 kao što nije bilo drugaèije za oèekivati Izraelci su prepelice skupljali za sušenje i da bi ih odmah pojeli. Mos. Mos. 20.

ja do sada nigdje nisam našao nijedno uvjerljivo objašnjenje èemu je Gospodinu mogao trebati zaplijenjeni nakit. No. 16. naravno. dakle.èesto uz pomoæ izvanrednih èarolija svoga Boga . ni to nije sve: Gospodin je zahtijevao i ljude. Mos. a kada su oni to odbili. otišao je k njima -kako bi ih." [11] Iz predaje o Sodomi i Gomori je poznato da se stanovnici obaju grešnih gradova nisu zamarali nametanjem bilo kakvih seksualnih ogranièenja.. [30] Otuda rijeè sodomija. Naravno.) Naravno. Mos." (4. 31 ff. Ni govora! Uvijek iznova Jahve žudi za nakitom. rukopis više autora. 31. tlo se pod njima raspuk-ne. To je opæevažeæa shema. Kakav je prvobitni tekst. Vjerojatno se tu bila nakupila golema kolièina bijesa. 16. Èinilo nam se da smo prema njima kao skakavci.Anakovo potomstvo od divova. Okupilo se 250 Levita i reklo: "Vi prelazite mjeru!" (4. uz pomoæ nadmoæne Božje tehnike: "A kad on završi sve te rijeèi. 40) Sve to može zvuèati grozno i neshvatljivo.pobuni nije bilo kraja. i naravno -reæi æe teolozi . Mojsije je naredio da trojica kolovoða doðu k njemu. Takvi bijasmo i njima. ubio. ono društvo koje je imalo èast prevoziti Kovèeg Zavjeta i brinuti o "prastarcu". Mos. 16." (4. plemenitim metalima. Ali tekstovi u Knjigama Mojsijevim nastali su u razlièitim razdobljima. Mos. No.uništili? Tako barem stoji u Bibliji."Vidjesmo ondje i divove . pri svakoj su pobjedi u ruke Izraelaca pale i ogromne kolièine plijena.3 ff. U skladu s tim bile su i kazne: .) A što se dogodilo s ostalih 250 sinova Levijevih? "Ali sukne oganj od Jahve te proždre dvjesta i pedeset ljudi. to je veæ drugo pitanje. Tu perverznu pošast trebalo je radikalno iskorijeniti.ljudi? A ne citiram bilo koje pojedinaèno mjesto iz Staroga zavjeta. sa svim Korabovim ljudima i svim njihovim imanjem.. i u njima je. ali i "svaku ženu koja je poznala muškarca". Onda se nad njima zemlja zatvori i oni išèeznu iz zbora. oni i sve njihovo. Živi siðu u Šeol." Narod je. Radili su to ne samo s oba spola nego i sa životinjama.još luðe .mnogo toga mišljeno je samo simbolièki. ".. zemlja rastvori svoje ralje i proguta ih s njihovim domovima. Mos. 31. povrh toga. danas æe teško moæi reæi i stmènjaci za Bibliju. dragim kamenjem. Uz to je još i ponešto što nikada nije stajalo u originalu. i opet gunðao protiv Mojsija i njegova Boga . Mojsijeva je vojska prema tome zatukla sve muškarce Midjanaca. Tako su vjerojatno i nemilosrdni zakoni u Mojsijevim knjigama na-dopisani rukom nekog fanatika. fino tkanim tkaninama.7 ff.35) Ta što je 250 mrtvih u odnosu na nebrojena plemena koja su Mojsijevi ljudi . Tako se samo možemo èuditi da toliko mnoštvo teologa od svojih vjernika zahtijeva da tekstove u Starom zavjetu smatraju "rijeèju Božjom". (4. a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe. zajedno s njihovim obiteljima. pa èak i kožom morskoga psa.) Pobunili su se upravo sinovi Levijevi. ili . U tom su egzegeti složni. dodala mlaða ruka. Da li se sve baš tako i odigralo. Od toga su sveæenici jedan sasvim odreðen dio trebali dati kao "žrtvu podizanicu" za Gospodina. "Bez iznimke izvješæa o izvršenju rijeèi Božje." (4..

Mos. èini se. To bi bila krajnja opaèina . No. Aron se morao pomno pridržavati pravila svoga Gospodina o èistoæi i odjeæi. 2).o izoliranju pacijenta. to je guba. od svojih sveæenika zahtijevali apsolutnu tjelesnu èistoæu. 18. 13 ff. èist je.. Pri èemu uzgred treba primijetiti da su i bogovi drugih naroda. daske i mort na kuæi" trebalo je "baciti na koje neèisto mjesto izvan grada". Neka je neèisto i svako sjedalo na koje za vožnje sjedne onaj koji ima izljev i tko se dotakne èega što je pod tim bolesnikom bilo. pretvarani u zabranjena podruèja. 15.) Ovi naputci glede higijene podrobno se obraðuju u Treæoj knjizi Mojsijevoj. dakle. Nije se smjelo dodirivati životinjske lešine. Izvrsna pravila za borbu protiv zaraza.. Kad sveæenik vidi taj èir. "da ne pogine" (3. Žena ne smije stati pred životinju da se s njom pari. ubij i ženu i životinju. i svaki predmet na koji sjedne neka je neèist. i svoje je znanje bez suvišnih ako i ali prosljeðivao izabranom narodu: "Bude li guba prekrila sve njegovo tijelo."Da nisi legao ni s jednom životinjom . U svetišta se išlo samo okupan i namirisan te u savršeno èistoj odjeæi. . Mos. ukoliko je bila rijeè o živim biæima. Pravila ponašanja nisu ostavljala slobodnog prostora: ". Moderne upute izdane su i za potpunu i brižljivu dezinfekciju. ako se u njima zadržavao èovjek s odreðenim manifestacijama bolesti. pa èak i cijele kuæe...kao u ovom sluèaju . s druge strane."(3. neka bolesnika osami sedam dana . ali istina je. A svaki koji se dotakne njegove posteljine neka opere svoju odjeæu. 4ff.. Zemljana posuda koje se dotakne onaj s izljevom neka se razbije . U Bibliji sve te higijenske mjere vrijede iskljuèivo za Izabrani narod. Mos. 16. proturjeèja u Starom zavjetu vape do neba. nisu imali takve privilegije. on..) Gospodin Izraelaca nesumnjivo se razumio u modernu higijenu." (3. da mjesto tamni... 23 ff. neka ga proglasi èistim." (3. a osobito ne nekakav smrdljivi klipan. Ali onog dana kad se na njemu pokaže èir bit æe neèist. s njim ni u kom sluèaju ne može doæi u neposredan dodir.. Nitko neèist nije se smio približiti Gospodinu. neka ga proglasi neèistim: èir je neèista stvar. Svaka postelja na koju legne onaj koji ima izljev neka je neèista.od nje bi postao neèist. poglavlja 13 do 16. 13. Ali ako sveæenik ustanovi da dlaka nije pobijeljela. 17 ff. i èak i veliki sveæenik Aron ni u kom se sluèaju nije smio zaputiti u sveti šator osim ako se prethodno temeljito okupao.. Ovdje iz zajednice nisu iskljuèivani samo ljudi nego su i šatori. i 20.) Radilo se o dijagnosticiranju bolesti i ... Životinju ubijte! Ako bi se žena primakla bilo kakvoj životinji da se s njom pari. a ne o statuama. "kamenje.. Na zgradama je trebalo ostrugati žbuku. Mos. u vodi se okupa . Moj-sije nikada ne može vidjeti lica svoga Gospodina. Molim. samo se Izraeliæane poduèava kako izbjeæi zarazne bolesti ili èak izbijanje epidemija. savjesno se mora pridržavati odredaba o kupanju i odjeæi.. da koža nije udubljenija nego drugdje. Buduæi da je sav pobijelio. stupi li netko u blizinu Gospodinovu. neka je neèist . S jedne strane. Èovjek koji bi spolno opæio sa životinjom ima se smaknuti. Ostali narodi.

Èinjenica da se u Bibliji pojavljuju i tehnièki opisi koje je moguæe fantastièno izraèunavati i skicirati,
upuæuje prije na sve drugo nego li na metafizièkog Boga i u ovom se poglavlju ne bih htio ponovno
baviti time (vidi napomenu 33, natuknica Ezekijel).
Što nakon nabrajanja ovih proturjeèja ostaje od Boga Staroga zavjeta? Neki stari isusovac, s kojim sam
jednom razgovarao, smatrao je kako nam je Bog možda dao neku vrstu rebusa. Pronalazite li vi odgovor?
Ali sigurno, samo pustite èovjeka neka slobodno misli i kombinira. No, svaka religiozna zajednica upravo
to pokušava sprijeèiti. Time ni u kom sluèaju ne mislim samo na kršæansku zajednicu! Slobodno
razmišljanje vjerskim je fanaticima pravi užas. Za vjeru nisu potrebni dokazi. Ona pruža sigurnost, pa i
kada u
stvarnosti vlada samo kaos. Vjerovati znaèi ne-željeti-znati jer, istraživanje i razmišljanje neizbježno bi
nas morali navesti na sasvim druge odgovore. No, misao, kao ni rezultate istraživanja, nije moguæe
zatrti. Tako dugo dok žive, ljudi æe razmišljati. Taj je tok beskonaèan, pa èak i ako dogmatiè-nim
grupacijama uspije prigušiti tok misli, uvijek æe iznova izvirati novi izvor, i iz novoga potoèiæa uvijek æe
nastati rijeka.
U Bibliji je Bog, kako s Moj šijem, tako i s Abraha-mom sklopio više vjeènih saveza. Istraživanje povijesti
do naših dana pokazuje da ni jedan od njih nije ispunjen. Više puta je prorokovan povratak Boga,
poèetak novoga carstva - samo: Dogodilo se nije ništa. Vjerski pregaoci iz svih su samo zamislivih mjesta
u Bibliji prorokovali povratak Mesije. Ni jedan jedini od tih citata nije korektan (tko o tom želi više znati
neka proèita poglavlje 3 izvora u napomeni 39). U Drugoj knjizi Mojsijevoj, poglavlje 34, Gospodin
potvrðuje daje ljubomoran (stih 14) i da Mojsije ni u kom sluèaju ne smije sklopiti sporazum sa žiteljima
neke druge zemlje. Kamo bi zemlja došla bez meðunarodnih sporazuma? Gospodin obeæava:
"Jer æu protjerati narode ispred tebe i proširiti tvoje meðe, te nitko neæe hlepiti za tvojom zemljom."
(2. Mos. 34, 24)
Gdje je "narod, svojina Božja" danas? Razasut po svim kontinentima, a država Izrael pod pritiskom je svih
bliskoistoènih susjeda. Ortodoksni Židovi, koji se hvataju svake rijeèi iz Tore, samo ako im je to od koristi,
novo carstvo oèekuju bilo kada u buduænosti, a najradije odmah sutra. Èinjenica da takvo stanje duha
ne omoguæava nikakvu razumnu nagodbu sa susjednim zemljama nimalo ih ne smeta.
Veæ sam ukazao na to da Mojsije svoga Gospodina nikada nije vidio licem u lice. No, nešto se, èini se,
dogodilo s Mojsijevim licem. Kada je, naime, s ploèama Svjedoèanstva silazio sa svetoga brda "nije ni
znao da iz njegova lica, zbog razgovora s Jahvom, izbija svjetlost" (2. Mos. 34, 29 ff). Je li Mojsije nakon
èak 40-dnevnog susreta s Gospodinom patio od zraèenja? Na to je još pred 30 godina sumnjao Peter
Krassa. [40] Slijedimo li Stari zavjet, èini se da se s Mojsijem zaista zbilo nešto èudnovato:
"Kad su Aron i svi Izraelci vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost, ne usudiše se k njemu pristupiti...
Kad je Mojsije završio razgovor s njima, prevuèe preko svoga lica koprenu. Kad bi god Mojsije ulazio pred
Jahvu, koprenu bi skinuo dok opet ne bi izišao ... Izraelci bi vidjeli kako iz Mojsijeva lica izbija svjetlost.
Tada bi Mojsije opet pre-vukao koprenu preko lica dok ne uðe da s Jahvom govori."

Koprena gore, koprena dolje. U daljnjem tekstu koprena se nikad više ne spominje. Je li lice Mojsijevo,
nakon stoje od Gospodina na brdu primio svoje instrukcije, izgledalo na neki naèin unakaženo? Ne
znamo to, kao što ne znamo da li je ovo mjesto u Bibliji izvorno, ili je kao i mnogo drugoga isto tako
nadopisano od kasnijih autora. No: Prièe u Bibliji su "iskljuèivo izvješæa o izvršenju rijeèi Božje. Ovo je
opæenito važeæa shema." [11]
Ako bi se, dakle, cijela Biblija sastojala od "izvješæa o izvršenju" i ako bi - prema profesoru teologije
Karlu Rah-neru - cijelo Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta, bilo djelo istoga autora i to "od vjeènih
vremena" usmjereno na "konaèni spas" vjernici bi i poglavlja u Tajnom otkrivenju morali uzeti zdravo za
gotovo. Sve ili ništa. Tajno otkrivenje pripojeno je Novom zavjetu i navodno gaje sastavio evanðelist
Ivan. Tamo èitamo o strašnim pošastima koje æe nekakvi
anðeli osvetnici izliti na zemlju. Naravno, samo na nevjernike. Jer Gospodin neprestano zahtijeva sud i
kaznu. Ali - o èuda - nakon svih tih strašnih vremena nastat æe novo nebo i nova zemlja:
"I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad,
novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga ... A gradski trg [u novom Jeruzalemu] - èisto zlato, kao
prozirno staklo. Hrama u gradu ne vidjeh ... I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle." (Otkr.
pogl. 21,1 ff.)
Poznajem ljude koji vjeruju u NLO-e koji godinama tvrde kako æe se uskoro pojaviti izvanzemaljci ijedan
djeliæ èovjeèanstva oteti u drugi svijet. Znanstvenici i politièari psuju zbog tih besmislica, jer one vode
do toga da se stavi ruke u krilo i potisnu se problemi ovoga svijeta. U pravu su. No, èini se da ne znaju
gdje treba potražiti izvor takvoga naèina razmišljanja: u Tajnom otkrivenju Biblije.
Gdje se, dakle, nalazimo? Gdje je Bog koji se bespo-govorno dade uklopiti u sve modele razmišljanja? U
Bibliji, u svakom sluèaju, isto tako malo kao i u ostalim svetim i profanim spisima. Astrofizika je u prošlim
desetljeæima ponudila više modela o nastanku i tipu svemira. Sve su teorije, razvijene od besprijekornih
i mudrih umova, proturjeène. Prema Einsteinovoj formuli ne može postojati svemir u mirovanju; tako je
1948. fizièar i astronom George Gamov došao do teorije o velikom prasku. Ona je još u vrijeme moga
školovanja smatrana nedodirljivom istinom jer, u svakom sluèaju, bila je dokaziva pomakom spektralnih
linija prema crvenom (Dopplerov efekt) Edwina Powella Hubblea. Galaksije jure jedna od druge. To je
funkcioniralo tako dugo dok astronomi nisu otkrili galaksije koje su toliko udaljene da se više ne uklapaju
u tu teoriju. Povrh toga neke od tih
galaksija morale bi zbog Dopplerova efekta u meðuvremenu postiæi brzinu veæu od svjetlosti što bi
opet proturjeèilo Einsteinu.
Pojavila se potreba za novim teorijama. Fizièar An-drei Linde sa sveuèilišta Stanford razvio je teoriju
"univezu-ma mjehura". Kao u kadi punoj mineralne vode uvijek iznova javljaju se novi mjehuri - novi
veliki praskovi. Univerzum mjehura koji stalno eksplodiraju i iznova se stvaraju. To, naravno, nije bilo
dovoljno da bi se shvatio svemir, bile su, dakle, potrebne nove dimenzije, a ako ih nije bilo, stvarane su
matematièki. I dok je u zamršenom svijetu astrofizike za stvaranje zbrke ("za miješanje salate") nekada
postojalo 25 prostornih dimenzija, ona se trenutno ponovno zadovoljava s njih deset. I tih deset

prosjeènom je graðaninu nedostupno - one postoje samo u glavama i kompjutorima znanosti.
Astrofizièar Oskar Klein smislio je teoriju "stringova"* (svemir je prožet "energetskim vlaknima").
Moguæe je da ta vlakna i postoje, nitko to sa sigurnošæu ne zna, no njima se ne može objasniti struktura
svemira. Tada je fizièar Edward Witten smislio teoriju vibrirajuæih membrana. Sada je svijet imao "Mteoriju". "M" ne oznaèava samo membranu, nego i mistiku. Matematièki su izraèunavane crne rupe,
koje su opet bile u suprotnosti sa starijim teorijama. Ostali astrofizièari ne nagaðaju samo o tom kako je
univerzum nastao, nego i da lije uopæe nastao. On je ovdje oduvijek. Neshvatljivo! U astrofizici ta rijeè
ne postoji. Tamo i najneshvatljivije postaje moguæim. Bitno je da se moždane vijuge zaposle
rješavanjem nove zagonetke. A otkuda je došlo to što je oduvijek ovdje? I kako æe sve to završiti? Fizièar
Paul Davies [41] pored velikog praska (Big Bang)
*string eng. - vrpca, traka, vlakno. Prim. prov.
postavlja i postulat "Big Chruncha" (velikog sloma). Nakon toga stvar poèinje iznova. To je bilo poznato
veæ i starim Indijcima. O tom se može èitati u vedskim spisima.
Preostaje divovski univerzum, s trilijunima zvijezda i planeta, za koji u meðuvremenu znamo da je
beskonaèan, ali ne i da li se neprestano obnavlja i negdje iznova raða ili na kraju guta svoju energiju. (Što
je, naravno, u suprotnosti sa zakonom održanja energije.) Na površinu je jasno izronila samo jedna istina.
Mi, ljudi, na ovom smo siæušnom planetu samo mikrobi usporedivi s mikrobima u ogromnom oceanu.
Usprkos tome sami sebe smatramo toliko važnima, da istinski vjerujemo kako se grandiozni stvoriteljski
duh upustio u tu divovsku igru samo da bi u smrdljivom, zadimljenom, buènom i opasnom vozilu
posjetio naš mikroskopski malen planet. Da bi ovdje meðu ljudima izabrao omiljeni narod koji je
neposlušan i neprestano zanovijeta, koji -barem prema opisima u Starom zavjetu - u tog Boga dugo ne
vjeruje. Da bi na planetu inscenirao jednu opaku tragediju, zatirao djecu i narode i da bi neprestano - pa i
u buduænosti - tko zna kome sudio i zasipao ga kaznama. Sve to, samo da bi ga poblesavjelo
èovjeèanstvo prepoznalo, vjerovalo mu, i voljelo ga. Nije to baš kršæanska ljubav prema bližnjemu!
No, gdje u tom modelu ostaje mjesto za "dragoga Boga"? Ta ogromna energija, iskonski duh, koji je
postojao prije poèetka svega bitka u ljudskom je jeziku morao biti srednjega roda: ONO. ONO je
postojalo prije velikog praska, prije crnih rupa i vlakana, prije univerzuma mjehura i prije svih misli koje
možemo zamisliti. Shvatiti to ONO, opisati ga ili èak izraèunati, ljudskom razumu nije moguæe. Osim ako
bi
taj razum jednoga dana pod utjecajem neke starije inteligencije bio proširen. I unatoè tome ipak bih
rado pokušao, barem u obliku modela, predstaviti to neshvatljivo ONO. U diskusijama to pokušavam
sljedeæom igrom misli:
Zamislimo kompjutor opremljen sa stotinu trilijardi misaonih jedinica, u struènom jeziku bita. Zamislimo
nadalje kako je taj supekompjutor razvio vlastitu svijest. No, ta je svijest èvrsto povezana s trilijardama
bita. Kada bi se kompjutor sam ispalio u svemir, ta bi osobna svijest bila razorena. To, naravno, zna i
mozak kompjutora, jer kompjutor zna sve. Znati sve, s vremenom postaje dosadno - neovisno o tom
postoji li nekakav osjeæaj vremena ili ne. Kompjutor, dakle, odluèuje okonèati svoju dosadu i pohraniti

lukavije samouništavaè programirao buduænost nakon eksplozije. I zaista.s bitnom razlikom. Ako ova pojednostavljena usporedba koristi u približavanju fenomenu ONOGA. Da sije tijekom dugoga putovanja neki bit postavio pitanje: "Što je smisao i svrha moje jurnjave?" ili: "Tko me je stvorio?". . Ove ideje nisu ništa novo. Svi se filozofi muèe pitanjima "zašto?". Jedno dodatno iskustvo koje prije raspadanja nije postojalo sada je sastavni dio osobne svijesti. poveæanog faktorom novoga iskustva. nova je samo suvremena usporedba s kompjutorom. . Èini mi se prilièno logiènim da je ONO. moralo postojati prije bilo kakve vrste velikog praska. ona više ne postoji.1955. Poèetna svijest kompjutora se raspala. ni jedna jedina od takozvanih znaèajnih vjerskih istina nikada nije dobivena na taj naèin. "èemu?" . Sveznanje kompjutora se poveæalo. Osim ako bi se susrele cijele skupine misaonih jedinica i možda naslutile da se iza svega toga krije nešto veæe. Kao i kompjutorski bitovi i mi se pronalazimo u jedinstvu. osobna svijest supermozga ponovno je neokrnjena . No. Otkuda? Ta on veæ sve zna! Sada mozak kompjutora poèinje numerirati sve svoje jedinice i obilježava ih odreðenim redoslijedom. S namjerom da se djeci i poludivljim narodima isprièa "pitka" prièa. Svaki je bit od eksplozije do povratka nešto doživio." [43] Poèelo je novo tisuæljeæe. piše filozofi teolog profesor Puc-ceti. I tada izaziva eksploziju i raznosi samoga sebe.molim za razumijevanje! konaèno. No. neke vrste stvaranja. Trilijarde bitova izlijeæu . Ona bijaše u poèetku u Boga. onda je ONO stvaranje kao takvo i istovremeno proizvod svoga stvaranja. To je. ovdje je rijeè o zamišljenom modelu.veliki prasak. s "Toèkom omega" [42] Teilharda de Chardi-na (1881. Evanðelist Ivan ovako opisuje postanak: "U poèetku bijaše Rijeè i Rijeè bijaše u Boga i Rijeè bijaše Bog.no. Svi smo mi sastavni dijelovi te iskonske energije ONOGA. Od èasa eksplozije do trenutka povratka nijedan bit nije znao daje nekoæ bio siæušni dio jedne veæe svijesti." Ne znamo otkuda Ivanu tako blistava ideja. samo po sebi contradictio in adjecto. Usprkos tome.razlièitom brzinom u prazninu svemira.ovisno o velièini . Big Bang . ukoliko se fenomen ONO (Bog) odluèio na kratko vrijeme sam pretvoriti u materiju. Gdje se mi nalazimo? • Èovjeèanstvo je rascjepkano na pet velikih religija i tisuæe rivalizirajuæih sekti. Svaka misaona jedinica opet zauzima svoje prvobitno mjesto. sinonim pojma Bog. "otkuda?". "Otkuda dolazim?". "ne mora neizbježno biti pronaðeno znanstvenim metodama. Tek na kraju. veæ sam mnogo postigao. "Znanje". S trilijunima drugih sunaca i s cjelokupnom materijom i mi smo mikroskopski dijelovi ONOGA koje æe pronaæi put natrag do beskrajne kozmološke zajednice. Nešto se dogodilo. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Žalosno je samo što je pojam Bog kroz dva tisuæljeæa optereæivan nemoguæim idejama. Kad-tad svi æe obilježeni bitovi ponovno stiæi u središte eksplozije. odgovora ne bi bilo. ali .nova iskustva. svaki je bit bio poèetak i kraj jednoga akta. Fascinantno je da iskonske predaje poznaju sliène predodžbe.) shvatit æemo da sami u sebi ujedinjujemo uzrok i posljedicu stvaranja. naravno.

stoljeæu i pred-skazuje atentat na papu. njemaèki kardinal Joseph Ratzinger. Kako zamišljamo izvanzemaljca? Želimo li da nas strana inteligencija tretira kao duhovnu sirotinju jer se subotom ne želimo služiti prekidaèem za svjetlo (ortodoksni Židovi)? Jer ne jedemo svinjetinu (Židovi.kako bi se na kraju toga posla posve jasno spoznalo: U manifestaciji Biblije starozavjetni Bog nije bio nikakvo metafizièko (duhovno) biæe. 2. Svi smo mi dijelovi toga. grandiozne duše univerzuma. Doduše. Tamo vani. Odgovor se nalazi negdje drugdje. Poznato je daje 13. ratovima i zlodjelima u konaènici su odvele na put spoznaje. prostori zajednièkog slavljenja nedefiniranoga. okrjepljujuæe zajedništvo. objavljivanje je prokomentirao patetiènim rijeèima: . Rješenje zagonetke moglo bi se sastojati upravo u tom da se proanaliziraju proturjeènosti Biblij e i drugih starih spisa . (Helmut Qualtinger) Dana 26.• Genetika. jedva izbjegao smrt kada je atentator Ali Agca na Petrovu trgu iz pištolja pucao na Svetog Oca. papa Ivan Pavao II. dakle. svibnja 1981. Ostatak je prilièno suvišan. za što religije koriste pojam Bog. Kao dodirnuta glazbenom vilicom treperi u zraku zajednièka slutnja onog velièanstvenog što mi nazivamo Bogom. muslimani)? Jer krave i debele štakore smatramo svetima (hindusi i njima srodni)? Ili zato što smo svoga Sina Božjega muèili i pribili na križ? Ja se zalažem za to da iskorak u treæe tisuæljeæe bude najava kraja zemaljskoga mnogoboštva. astronomija i komunikacijska sredstva proširili su naše horizonte kao nikada do sada. A religije sa svojim pravdaštvom. • Prije ili kasnije uspostavit æemo kontakt s izvanzemaljskom inteligencijom. S tog aspekta svaka æe rasna diskriminacija postati besmislena. U njoj se navodno jezikom simbola izvješæuje o progonima Crkve u 20. trebalo uèiniti? Treba li možda razoriti hramove? Diæi crkve u zrak? Nipošto! Tamo gdje se okupljaju ljudi i slave djelo stvaranja vlada ugodno. Kraj se još ne nasluæuje. POGLAVLJE Laži oko Fatime Moralni gnjev aureola je licemjernih. brzina svjetlosti bit æe nadmašena. ONOGA. Što bi. s izuzetkom da smo svi mi siæušni dijelovi silnoga ONOG. Vatikan je objavio "treæu fa-timsku tajnu". Hramovi i crkve su mjesta kontemplacije. Ova mjesta okupljanja ostaju neophodna. srpnja 2000. Nasuprot svim teorijama. Proèelnik rimske kongregacije za nauk vjere. u univerzumu.na to æu se j oš vratiti! .

"Ako privatna objava vodi od Krista . tada stvarno više ne bismo trebali èeznuti za objavljivanjem te tajne . jednog. koje je Bog. koji mi to nalaže putem Njegove Ekscelencije preèasnoga gospodina biskupa Leirije te putima Vaše i moje Presvete Majke. što ga je naša draga Gospa isijavala iz svoje desne ruke: anðela. jer još je 1960. Nakon dva dijela. nikakvog izlijevanja mora i milijuna mrtvih. 'Objava' se zove zbog toga što Bog ovdje ljudima pruža priliku da ga spoznaju korak po korak. u Fuldi iznenaðenim je novinarima objasnio: "Zbog ozbiljnoga sadržaja. godina Papa kazao kako tajnu ne može objaviti jer se odnosi na "naše vjerovanje". Ovdje je od Vatikana dana verzija: "Pišem iz poslušnosti prema Vama. osim toga. koja sam veæ prikazala. što se odrazilo u dvodjelnoj Bibliji Staroga i Novoga zavjeta. Mjerilo i vrijednost privatne objave je u upuæivanju na samoga Krista. kaže duboko religiozni kardinal. A što se uistinu nalazi u (navodno) treæoj tajni? Nikakve senzacije.. lijevo od naše drage Gospe. koji je u lijevoj ruci držao ognjeni maè. koji je desnom rukom pokazivao na zemlju i izvikivao: pokora. Meðu njima ne postoji samo gradualna nego i bitna razlika. takoðer ništa od onoga što bi se odnosilo "na našu vjeru". ili se èak izdaje za drugaèiji i bolji poredak. privatno objava od Boga dolazi samo onda "ako uvodi u evanðelje". ubijelo odjevena biskupa. Privatna objava bila bi pomoæ u vjerovanju. Molite i ne pitajte dalje. Uz to se objavljeni tekst èak ne poklapa sa stvarnošæu. Nije toèno. Rijeèi 'javna objava' obilježavaju djelo objave Božje namijenjene cjelokupnom èovjeèanstvu.. Razne druge biskupe. daje privatne objave? Oèekivanja širom svijeta glede treæe fatimske tajne bila su velika. iz njega su prštale iskre i izlazio oganj kao da æe zapaliti svijet. malo poviše vidjeli smo anðela. . svakom bi kršæaninu trebalo biti dovoljno da zna sljedeæe: Ako se može proèitati da oceani preplavljuju cijele dijelove zemlje. ðavo. Sve drugo povjerite Majci Božjoj. važnijom od evanðelja. sve do te toèke daje sam postao èovjekom kako bi kroz utjelovljenoga Isusa Krista sav svijet privukao k sebi i ujedinio ga. Moram li iz toga zakljuèiti da i suprotna strana. Kako je Bog samo jedan i povijest u koju je on ušao s èovjekom je jedna jedina koja vrijedi za sva vremena te je sa životom. pokora. onda bi i privatna objava bila od Boga. Jer. a ne izvodi nas iz njega. dok prolaze ispred njega'. Ako sveprisutni Bog veæ pravi razliku izmeðu privatnoga i javnoga. mome Bogu. pokora! I vidjeli smo u jednom silnom svjetlu. 1980. da ljudi umiru iz jedne minute u drugu. 'nešto što izgleda kao osobe u ogledalu. smræu i uskrsnuæem Isusa Krista ostvarila svoj završetak."Crkveno uèenje poznaje 'javne objave' i 'privatne objave'. nikakav kraj svijeta. no plameni su se jezici ugasili doèim su došli u dodir sa sjajem." [44] Teško shvatljiva logika.. onda sigurno ne dolazi od Duha Svetoga koji nas u evanðelje uvodi. Autoritet 'privatnih objava' bitno se razlikuje od onoga 'javne objave' . A papa Ivan Pavao II. moji prethodnici na Petrovoj Stolici preferirali su diplomatsku verziju. i to milijuni njih." [45] Nakon tako ozbiljnih izjava moglo bi se oèekivati nešto spektakularno. 'slutili smo daje to bio Sveti Otac'. Nadalje saznajemo da se privatna objava donosi na vjeru i "izvjesnost" da to govori Bog..

po Vatikanu objavljena verzija ne opisuje ništa što se zbilo u prošlosti ili se dogaða u sadašnjosti . o nekom "velikom gradu koji je bio napola razoren". stoga i nije mogao slobodno djelovati. samo providnošæu voðeno orade Božjega plana. Kardinal Ratzinger najavljenu sliku buduænosti iskrivljuje u nekakvu mutnu prošlost. Nije li Sveti Otac. Njegov komentar: "Papa ide ispred dragih.sveæenike.. Isto tako umrli su jedan za drugim sveæenici.. Put Crkve opisuje se. svibnja 1981. U proteklom prikazu prošlo stoljeæe možemo prepoznati kao stoljeæe muèenika . A kako proèelnik rimske kongregacije za vjera tumaèi te proturjeènosti? Misli se na. niti je Rim bio "napola razoren" niti su ispaljeni hici na druge ljude. dakle.. redovnike i redovnice kako se uspinju uz neko strmo brdo.. pored pape. kleca-va koraka. molio je za duše mrtvih na koje je na svom putu nailazio. svaki od njih u racije imao kristalnu posudu za polijevanje.. Kardinal Ratzinger: "Stoga su potpuno promašena fatalistièka tumaèenja koja. "salvare le anime" (spasiti duše)... Govori se. Tu je bio ubijen od grupe vojnika koji su na njega pucali vatrenim oružjem i strijelama.njegov put vodi pored leševa ubijenih. U toj viziji možemo pronaæi ocrtanu povijest jednog cijelog stoljeæa . napola drhteæi. Na cesti muèenika u viziji æe biti ubijen i papa. U njih su skupljali krv muèenika i njome natapali duše koje su se približavale Bogu.niti atentat na papu. Ili su pape lagali prije kada su se oglašavali o treæoj fatimskoj tajni. razlièitih staleža i 7H položaja. Sam je èovjek svojim pronalascima na raspolaganje stavio ognjeni maè. Pritom papin lik igra jednu osobitu ulogu. u svakom sluèaju najviše instance Rimske crkve. drhteæi i pateæi zbog svih užasa koji ga okružuju. Ispod oba kraka križa bila su dva anðela. Penitenza" (pokora. Cijela ta vizija što su je vidjela djeca iz Fatime nije "nepromjenjiva buduænost".ili napola neistinita. kao križni put." [45] Ova objava Vatikana. Žalim. kleknuo je u podnožju velikoga križa. kljuènu rijeè prethodnih tajni.. Penitenza. naprotiv. Anðeo s ognjenim maèem predstavlja sudski poredak." Ovdje bih skromno ubacio pitanje: Kakve veze ima atentator s "napola razorenim gradom"? S nekakvom "grupom vojnika"? Te s ubojstvom. Sveti je Otac prošao kroz veliki grad. primjerice. Povrh toga. ekscelencije. Podsjeæa se na poèetak Markova evanðelja: "Obratite se i vjerujte evanðelju". a u kojem je Sveti Otac zajedno s mnogima drugima bio ustrijeljen. veæ plan da se ta (moguæa) buduænost "preokrene u pozitivno". U njegovu napornom uspinjanju na brdo možemo mirne duše gledati spojen veæi broj papa . svibnja 1981. pritisnut boli i brigom. nije film koji pokazuje fiksiranu buduænost. pokora. kada je pucano na Papu. kao stoljeæe svjetskih ratova . ili preèasni kardinal Ratzinger laže sada. kažu kako je atentator od 13. Ne leže samo kuæe grada djelomièno u ruševinama . kao hrast plutnjak s korom. kada je nakon . redovnici i razne svjetovne osobe. to je valjda zbrkanije njihovo razmišljanje. u najboljem sluèaju može biti napola istinita .... na èijem se vrhuncu nalazio velik križ od sirovih trupaca. kojoj pripadaju milijarde vjernika i koja za svoje vjernike predstavlja najvišu instancu istine. i mnogih dragih ljudi? Što su više postavljeni u crkvenoj hijerarhiji. pokora). 13.. Èime? Pokorom i molitvom. Stigavši na brdo. naravno. muškarci i žene. To dolazi do izražaja u rijeèima "Penitenza. tako zbori kardinal Ratzinger. Prije nego što je stigao tamo.

Bog je . Tom je "dnevniku" nadjenuto i ime: "Iskonski tekstovi".. dao da mu se pokaže tekst treæe tajne morao u njemu prepoznati svoju vlastitu sudbinu? Bio je vrlo blizu granici smrti i sam je svoj spas protumaèio sljedeæim rijeèima: '. Tko je zapravo sastavio taj Novi zavjet? Tko su autori? Dragi Bog? Stalni èitatelji neka mi oproste ako sada citiram odlomak iz jedne od mojih ranijih knjiga. treæu fatimsku tajnu èitao po prvi puta." en Ono što se ovdje podastire javnosti je drskost..). dok se u stvarnosti o tom bio javno izjasnio veæ 1980. To stoje 'mano materna' (majèinska raka) ipak drugaèije usmjerila smrtonosnu kuglu. a kuglu. "ognjeni maè" izjednaèava se s nekim ovozemaljskim pronalaskom. samo još jednom pokazuje da ne postoji neopoziva sudbina. životna pravila i proroèanstva. svibnja 1994. Rijeè je pritom o poèetku nevjerojatne prièe o Fatimi (vidi napomenu 39): Svaki je religiozni kršæanin uvjeren kako Biblija jest i sadrži rijeè Božju. krenimo redom: Nadam se da sam u prvom poglavlju dovoljno jasno pokazao daje Sveto pismo Staroga zavjeta gomila tekstova punih proturjeènosti. nedostojnih metafizièkoga Boga. Kako je zapravo došlo do takvog stava? Navodno je u Fatimi osobno Majka Božja djeci usadila viziju koja majka božja? Što se godine 1917. na-stalih u razlièitim razdobljima i sastavljenih od raznoraznih autora. I navodno je Papa nakon atentata 1981. i ni jedan jedini prijepis ne odgovara nekom drugom. uopæe ne postoje. toliko izdašni iskonski tekstovi. Nedvojbeno . Nabrojano je više od 80 000 . u narodu vlada uvjerenje kako su suputnici Isusa iz Nazareta takoreæi zapisivali njegove govore. Što imamo u ruci? Prijepise koji su nastali iskljuèivo izmeðu èetvrtog i desetog stoljeæa nakon Krista. koji je "od vjeènih vremena" planiran samo kao prolog s obzirom na Krista (vidi napomenu 11). Smatra se kako su na kraju krajeva evanðelisti proživjeli putovanja i èuda svoga uèitelja i kratko potom zabilježili ih u "dnevnik". koja Papu na kraju nije ubila.tajne? Što li samo stoji u prvoj i drugoj tajni kad se veæ treæa krivotvori? Sve je to proizvod misaonog svijeta. Sukladno tome Novije zavjet nastavak Staroga.ništa od toga nije toèno. "Napola razoren grad" postavlja se u prošlo stoljeæe.s narodom Izraelovim sklopio poseban savez. sveæenici i redovnici ubijeni prilikom atentata na papu pretvaraju se u muèenike iz prošlosti. No. I tih 1500 prijepisa su opet prijepisi prijepisa. drugi opet krivotvorenja crkvene povijesti koje traje veæ dobrih 1900 godina.atentata od 13. da su vjera i molitva sile koje mogu zahvatiti u povijest i da su na kraju molitve jaèe od zaštitnika.tako kaže teologija . svibnja 1981.a zna to i svaki školovani teolog . A što se tièe evanðelja. vjera jaèa od divizija. neki bi rekli uobrazilje. No ono na što se toliko poziva i u teološkoj rabulistici*. Kršæanstvo se temelji na Starom / na Novom zavjetu. bila je to majèinska raka koja je vodila putanju kugle i papi. skreæe Djevica Marija. zaista dogodilo u Fatimi? I kako su nastale te poruke . koji se borio sa smræu dozvolila da ostane stajati na pragu smrti' (izjava pape 13. Prisjetite se: Pismo Novoga i Staroga zavjeta trebalo bi biti djelo istoga autora.

Pritom ti biblijski "iskonski tekstovi" vrve tisuæama lako dokazivih pogrešaka. majka Isusova. struènjak iz Zuricha na tu temu primjeæuje: "Dovoljno se èesto dogaðalo da je jedan korektor jedno te isto mjesto korigirao u jednom smislu. Tek nakon razaranja Jeruzalema od strane rimskog cara Tita (39. prvi iz Novoga zavjeta. netko je poèeo sastavljati spise o Isusu i njegovoj pratnji. R9 svjedoèki izvještaj. Bio je pristaša Mitrina (staroperzijski bog svjetlosti) kulta Sunca. sudjelovao u svim glasovanjima. struènjak prve klase. Bila je to èista politika moæi. koji je. Posve carski obznanio je kako je njegova volja crkveni zakon. Ne postoji ni jedna jedina stranica tih "iskonskih tekstova" na kojoj se ne pojavljuju proturjeènosti. On sadrži ne manje od 16 000 (šesnaest tisuæa!) ispravaka.81. Neka su mjesta višekratno mijenjana.današnji . [46] Uzmemo li u obzir da niti jedan od evanðelista nije bio Isusov suvremenik i nijedan suvremenik nije sastavio ' vješto izvrtanje smisla rijeèima. Robert Kehl. kvarenju. Što s time ima Fatima? U Fatimi se. ovisno o osjeæaju autora. ukazala Majka Božja. Ali.337. drugaèije stilizirani i promijenjeni sukladno suvremenim potrebama. . veæ je i pojedinaènim.nastao u èetvrtom stoljeæu kao i Codex Vaticanus . Sasvim otvoreno govorili su u "ubacivanju. ovisno o tome koji je dogmatski pravac u odgovarajuæoj školi zastupan.). Od prijepisa do prijepisa stihovi su. Profesor dr. krštenje je primio tek na samrtnoj postelji) osobno je predsjedao koncilu. i nadomještena novim "iskonskim tekstom". pronašao je 3000 grešaka samo u prepisivanju "iskonskoga teksta". Codex Sinaiticus . ali još više planskim ispravcima nastao potpun tekstualni kaos. i tamo je djeci iz Fatime saopæila svoju poruku .(osamdeset tisuæa!) odstupanja. prcv. Kako je kršæanstvo došlo do Majke Božje? Sve je poèelo s koncilima. ispravljanju. n. Vrhovni pastiri nekrštenoga su èak prihvatili kao "univerzalnog biskupa". Dr. Prim. . a drugi u sasvim suprotnom ili mu je vraæao stari smisao. našega raèunanja vremena car Konstantin (oko 274. Friedrich Delitsch. kažu. Godine 325." [47] Tako stoje stvari za koje se nema hrabrosti priznati ih vjernicima. Naèin na koji je Konstantin odabrao 318 biskupa nije imao nikakve veze s religijom. Najpoznatiji "iskonski tekst". oslikavan je na kovanicama i slavljen kao "nepobjedivo Sunce". Kada je èovjeèanstvo veæ dobrano zagazilo u kršæansko vrijeme. Evanðelist Marko. Pritom Konstantin o Isusovu uèenju nije znao ama baš ništa. svoju je verziju zapisao najranije èetrdeset godina nakon smrti svoga uèitelja na križu.) u Nikeji je sazvao prvi koncil novoga kršæanskog svijeta. u sinajskom samostanu. uništavanju. sve postaje razumljivo.pronaðen je 1844. a koji su djelo najmanje sedmorice autora. Kada je starogrèkomu trgovaèkom gradu Bizantu podario svoje ime i kada je Konstantinopol . brisanju". U svakom sluèaju. naravno. Kr. A veæ su crkveni oci prvih stoljeæa nakon Krista bili suglasni u tom da su "iskonski tekstovi" krivotvoreni. tome je davno i cjepidlaèenje kod svake rijeèi ne mijenja èinjenice. skrnavljenju.tri tajne. Sam Car (koji u to doba nije bio kršteni vjernik.

Istambul - pretvorio u glavni grad Rimskoga Carstva, povodom posvete si je, neoptereæen bilo kakvom
kršæanskom skromnošæu dao podiæi golem stup. Konstantin, takoðer, ni u kom sluèaju nije ukinuo
ropstvo, veæ je odredio da se robovima za kraðu živežnih namirnica (koje se inaèe stavljaju u usta; otuda
njemaèki naziv "Mundraub" - otprilike "kraða za usta") u usnu šupljinu nalije uzavrelo olovo. Osim toga,
dozvolio je roditeljima da u vremenima neimaštine smiju prodavati svoju djecu.
Tamo su se donosile crkveno-politièke odluke. U kojima je taj paša sudjelovao? Do Koncila u Nikeji
vrijedilo je mišljenje Arija iz Aleksandrije: Bog i Krist nisu istovjetni, veæ samo slièni. Konstantin je prisilio
Koncil da proglasi jedinstvenost biæa Boga Oca i Isusa. Carskim zakonom to je postalo crkvenom
dogmom. Tako je došlo do izjednaèavanja Isusa s Bogom. Oslanjajuæi se na to, Nikejski je koncil
aklamacijom proglasio Nikejsko ispovijedanje vjere.
Nekršæanin Konstantin još je jednom stvari silno zadužio Crkvu. Do tada je mjesto Isusova ukopa bilo
nepoznato. Tada je Car godine 326. nadahnut "božanskom inspiracijom", èiribu-èiriba otkrio grob
upravo s Bogom izjednaèenog Isusa. Èetiri godine kasnije u Izraelu je dao sagraditi Crkvu Svetoga groba.
Doduše, to èudesno otkriæe Kon-stantina nije sprijeèilo u tom da iste godine dade ubiti nekoliko bliskih
roðaka: svoga sina Krispa, suprugu Faustu, koju je dao uroniti u vrelu vodu, i svog svekra Maksimilijana,
kojega je natjerao na samoubojstvo. Tako izgleda Car i Pon-tifeks*, koji je bio tvorac Nikejskog
ispovijedanja vjere i zakljuèno u jednoj okružnici kršæanskim zajednicama obznanio kako glasovanja 318
biskupa predstavljaju "Božji sud". Konstantin, kojem je podaren i nadimak "Veliki" napokon je uzdignut
na èast sveca armenske, grèke i ruske crkve.
Drugi koncil održanje godine 381. u Konstantinopo-lu, a sazvao gaje car Teodozije I. (347. - 395.). I njega
je Crkva okitila nadimkom "Veliki". Taj rimski imperator svojim moralnim kvalitetama nije nimalo
zaostajao za svojim kolegom Konstantinom. Bio je, zna to povijest, pravi tlaèi-telj sirotinje, koji je malom
puku nametnuo nepodnošljive terete. Tko nije slušao, bio bi stavljen na muke. Godine 390. - nepunih
deset godina nakon koncila - u cirkusu u gradu Solunu u strahovitom je krvoproliæu dao pobiti 7000
pobunjenih graðana. Taj Teodozije kršæansko je uèenje proglasio državnom religijom (stoga "Veliki"!).
Svom biskupu, Ambroziju iz Milana, naložio je da razori sva poganska svetišta, a tko se nije dao pokrstiti,
bio je smaknut. Što se zbilo na Drugom koncilu u Konstantinopolu?
Skup je donio odluku o Trojstvu Oca, Sina i Duha Svetoga. Rezultirao je Nikejsko-konstantinopolskim
ispovijedanjem vjere. I još nešto za teološke gurmane - nicejsko jedinstvo biæa sada je pretvoreno u
jedinstvo Oca, Sina i Duha Svetoga. Crkva još i danas živi od tog uèenja o Trojstvu.
Sljedeæi Koncil održanje 431. u Efezu, a zajednièki su ga sazvali istoènorimski car Teodozije II. (409. 450.) i zapadnorimski car Valentijan III. (425. - 455.) Ta dva cara
* 1. vrhovni sveæenik u starome Rimu; 2. danas - titula pape. Prim prev.
nisu se muèila ni svjetovnim ni duhovnim problemima. Bili su plejboji. Stoga bi vrlo rijetko poèastili
Koncil svojom prisutnošæu.

Teodozije II. bio je slabiæ koji je bio pod strogim nadzorom svoje, intrigama sklone, vlastohlepne sestre
Pulhe-rije. Ona je neko vrijeme kao regent vladala umjesto svoga brata i u svakoj se, prikladnoj i
neprikladnoj prilici hvalisala time kako je još djevica (èemu su se veæ i njeni suvremenici samo
podsmjehivali). A njegov kolega, zapadnorimski car Valentijan, bio je pod skrbništvom svoje majke Galle
Placi-dije i skonèao je kao žrtva umorstva. Ne bi se baš moglo tvrditi da su to bili neki kršæanski uzori.
Kakve je odluke donio koncil u Efezu? Slavljenje Marije kao Majke Božje. Podaren joj je poèasni naziv
"Bogorodica". A to nije bio plod nadahnuæa bilo kakvoga duha, veæ politièki motivirana odluka. Efez je,
naime, bio sjedište božice-majke Artemide. Rijeè je bila o tom da se odbace božice-majke koje su veæ
postojale u drugim religijama i da ih se ujedini u kršæanskoj religiji. Stoga su statuama Artemide u Efezu,
odmah nakon koncilske objave izraðene aureole, a ime im je promijenjeno u "Majka Božja" i
"Bogorodica". Veæina ostalih religija, starijih od kršæanske, veæ je poznavala "božice-majke", od kojih,
naravno, nijedna nije zaèela na prirodan naèin. Uvijek je u igri bilo neko božanstvo. Stoga je i za Mariju
bilo neophodno da rodi kao djevica. Navodno je zanijela s anðelom imenom Gabri-El. Gabrijel ne znaèi
ništa drugo doli "èovjek božji".
A otkuda je došlo ime Marija? Starija sestra Moj sijeva, ona, koja je kæer faraonovu upozorila na
plutajuæu košaricu, zvala se Mirjam (Marija). Èak i Kur'an, sveta knjiga muslimana, iako pisan tek 600
godina nakon roðenja Kristova izvješæuje o djevièanskom porodu Marijinu:
"I spomeni u Knjizi Merjemu: kad se svojedobno od ukuæana svojih na istoènu stranu povukla i jedan
zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno
stvorena muškarca. 'Utjeèem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!' - uzvik-nu ona. 'A ja sam
upravo izaslanik Gospodara tvoga' - reèe on - 'da ti poklonim djeèaka èista!' 'Kako æu imati djeèaka' reèe ona - 'kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!' 'To je tako!' - reèe on 'Gospodar tvoj je rekao: 'To je meni lako', i zato da ga uèinimo znamenjem ljudima i znakom milosti
Naše. Tako je unaprijed odreðeno!'" (XIX. sura, 17 ff.) [48]
A nekoliko stihova potom: "I doðe ona s njim porodici svojoj, noseæi ga. 'O Merjemo,' - rekoše oni 'uèinila si nešto neèuveno! Ej ti, koja u èednosti lièiš Haranu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije
bila nevaljalica.'"
U LXVI. suri potvrðuje se djevièansko roðenje: "I Merjemu, kæi Imranovu, koja je nevinost svoju
saèuvala, a Mi smo udahli u nju život..."
Kur'an je naviješten na arapskome 610. - 632. (godina smrti proroka Muhameda). Slijedom islamske
povijesti prorok Muhamed tijekom ukupno 23 godine primao je objave Alahove. Alah je arapsko ime
Boga (Boga jedinoga). U Kur'anu Muhamed potkrjepljuje kako Alah potvrðuje svoju prije odaslanu rijeè.
Stoga se u treæoj suri židovska Tora i kršæanska evanðelja izrièito priznaju kao proroèanstva. Doduše, uz
bitnu razliku - da je Kur'an najaktualnija objava Božja i da su sukladno tome ranija proroèanstva barem
djelomièno zastarjela.

"Reci: 'Mi vjerujemo u Alaha i u ono što se objavljuje nama je poslao, i u ono stoje objavljeno Ibrahimu, i
Ismai-lu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima i u ono što je dato Musau, Isau i vjero vjesnicima - od Gospodara
njihova; mi nikakvu
razliku meðu njima ne pravimo, i mi se samo Njemu iskreno klanjamo.' A onaj ko želi neku drugu vjera
osim islama, neæe mu biti primljena, i on æe na onom svijetu nastradati." (III. sura, 84-85)
Po muhamedanskom shvaæanju jedino je Islam ispravna religija, jer je Muhamed bio posljednji - ili
najnoviji -prorok, koji je primio rijeè Božju. Katolièki teolozi to vide dijametralno suprotno. Buduæi da je
islam jedina istinska religija, Kur'an onda svojim vjernicima nalaže "za prisne prijatelje uzimajte samo
svoje" (III. sura, 118). Marija je u Kur'anu, doduše, bezgrješno zaèela, ali nikada se nije uzdigla u nebo. I
Isus, istina, jest prorok, ali ni u kojem sluèaju sin Božji:
"Nezamislivo je da Allah ima dijete ..." (XIX. sura, 35)
Ime Marija (Mirjam, Maya) pojavljuje se i kod roðenja Buddhe. Buddha je roðen po djevici, kraljici
imenom Maya. Samo što se to dogodilo stoljeæima prije nastanka kršæanstva.
Tako Mariju nisu uzvisili samo koncili, nego osobito kasniji pape. Godine 1854. papa Pio IX. objavio je
daje majka Isusova "neokaljana", èista od crkvenog "istoènog grijeha". A Pio XII. dao je 1950. i svoj
doprinos. Uzdigao je Uznesenje Marijino na dogmu (u obvezno vjersko naèelo). Majka Isusova - kaže
dogma - "tijelom i dušom" se uzdigla na nebo. I frontalno nasuprot islamu, Katolièka crkva je još 18.
studenoga 1965. u "dogmatskoj konstituciji" sveèano i službeno proglasila:
• daje Bibliji izvor Bog,
• daje Biblija u svim dijelovima sveta,
• da je Biblija u svim dijelovima sastavljena pod djelovanjem Duha Svetoga,
• da sve što su nadahnuti pisci Biblije izrekli ima vrijediti kao daje to napisano po Duhu Svetomu,
• da Biblija uèi sigurno, toèno i bez greške.
¦ Tri godine potom u sveèanom kredu pape Pavla VI. od 30 srpnja 1968. izrièito se kaže:
• Katolièka crkva je jedina istinska Crkva
• samo Katolièka crkva navješæuje nepogrješivu istinu,
• Katolièka crkva neophodna je za spasenje,
• Katolièkoj crkvi povjereno je cjelokupno blago nebeskih dobara,
• Katolièka crkva jedina je istinska nasljednica božanske objave,
• samo je Katolièka crkva u posjedu duha Kristova,

katolièka i apostolska". to onda pogaða i ostale religije. nasljednik svetoga Petra i bisku-pi." To ni najmanje nije omelo predsjedavajuæega Njemaèke biskupske konferencije. Katolièka crkva koju vodi papa. od svibnja do listopada. Oni su na ljeto i ujesen 1917. troje pastirske djece u Fatimi (provincija Estremadura. Portugal) doživljavalo je ukazanje Marijino. što nas briga za teološka prepiranja unutar kršæanske zajednice? Zanimati zaista ne mora nikoga. t. na nebu ništa nije nemoguæe. ekumena je bila i naviještena. Predsjedajuæi Savjeta evangelièkih crkava oznaèio je tu izjavu kao "udarac za ekumenski suživot" smatrajuæi uz to: "Znakovi iz Rima ukazuju na zastoj. Die Welt)Q pisao: "Katolièka se crkva u jednom sada objavljenom oèitovanju oznaèava kao jedina istinska crkva Kristova i time se protivi jednakosti razlièitih vjerskih pravaca. Živopisno i s oduševljenjem. pa bi Židovi morali priznati Isusa (a time i katolièku vjeru kao jedinu istinsku). a taj opet u vladajuæu religiju. A time i ljude. i to "sveta. U glavama trenutnih uèitelja u Vatikanu vladaju zamisli od kojih se èovjeku diže kosa na glavi ili na njih može tek odmahnuti glavom. Kako da ne! Na jesen 2000. a Fatima opstaje i pada s katolièkom vjerom i njenom Majkom Božjom jer. bili središnji dogaðaj koji . Tako kardinal Joseph Ratzinger kaže kako je Krist i Mesija Izraelov. uzašlu na nebo i Majku Božju. [50] Kome nesretni vjernik mora vjerovati? Katolièki kršæanski svijet u svakom je sluèaju obvezan vjerovati u Mariju kao Bezgrješno Zaèeæe. Nekatolici ili nekršæani možda æe reæi: Kakve veze ima sve to s treæom fatimskom tajnom? Èemu sve to. Od tog sveèanog kreda pape Pavla VI. jer pojedinac je uklopljen u svoj odgovarajuæi državni sustav. Crkva se iznova proglašava jedinstvenom i nadmoænom svima drugima. djeca su prièala o svojim vizijama. Njima se ukazivala "Majka Božja od krunice" [51] kao u bijelo odjevena žena sa zvjezdanom krunom oko glave. jer ako se jedna religija samodopadno uzdigne iznad svih drugih. U izjavi Do-minus Jesus saèinjenoj po katolièkoj kongregaciji za nauk vjere pod vodstvom kardinala Josepha Ratzingera naglašava se da postoji samo jedna jedina crkva Kristova.lu Ona je takoreæi nebeska zastupnica svoga božanskoga sina Isusa. • samo je Katolièka crkva u posjedu cjelokupne i potpune istine. protekle su 33 godine. ali pogaða cijelo èovjeèanstvo." [49] Logièno je da je na to reagirao Savjet evangelièkih crkava Njemaèke ogorèen na tu upornu jednostranost iz Rima. katolika Karla Lehmanna da baš sada javno ustraje na tome kako postoji samo jedna istinska Crkva. Što se zapravo zbilo u Fatimi? Uvijek 13. Religije vrše vlast. Vjernike se uvjerava kako si crkve pružaju ruku i konaèno se prekida s neizrecivom nepopustljivošæu. I ta najviša ženska osoba na nebu ukazala se djeci u Fatimi kako bi im prenijela tajanstvene poruke.• samo je Katolièkoj crkvi povjereno nepogrješivo nauèavanje. u mjesecu. Zaboga! No. Otada su dostojanstvenici Crkve bezbroj puta razgovarali s otpadnicima drugih crkava. ako je religija lažna nije se mogla ukazati ni Majka Božja niti objaviti nekakvu spektakularnu tajnu.

je nadaleko nadilazio granice Portugala. naime. Toga dana lijevalo je kao iz kabla. Ne bilo kojeg dana. crveni. ali mogli su vidjeti kako troje djece najednom pada na koljena. U njegovo ime dogaðaju se èuda u Fatimi. bilo mu je upravo jedanaest godina. i sve je veæe mnoštvo ljudi vani. Doduše. Otišla je u samostan Svete Tereze od Coimbre i danas su joj 94 godine. Ostali sudionici nisu. "Naša draga Gospa pokazala nam je more vatre koje kao da je bilo u dubini Zemlje. u mjesecu. èasna sestra Lucia druguje fatimsku tajnu zapisala tek 13. Doživjelo je to 70 000 ljudi. plavog neba i to je bio poèetak fatimskog "èuda Sunca". Tisuæe su se nadale ukazanju.. koji su više puta posjeæivali Fatimu. Ne treba onda èuditi daje 13..Jacinta Martos. kao da ljudima želi priuštiti malo odmora. kolovoza 1941. Neopisivo. [53. najradije bi bili još jednom doživjeli èudo Sunca. To vrijedi èak i za pape. Pune 24 godine nakon naloga Majke Božje. meðu njima i Djeca vidioci iz Fatime mnoštvo novinara. Troje djece . s nekim "tamo gore" razgovaraju. treæu èak 31. širom svijeta.. oèigledno. Potom je fantastièni vatromet poèeo iznova. najednom su se oblaci razišli. u istoj velièanstvenosti. Zašto tako kasno? U prvoj tajni djeca su navodno vidjela pakleni oganj. I djevojèica Jacinta umrla je mlada. uvijek 13." . Francisco i Lucia Santos doživjeli su ukazanje "drage Gospe Fatimske" i takoreæi telepatski primili njene rijeèi u mozak. bilo je Marijinih ukazanja. Prvog i posljednjeg dana ukazanja. Bili su to zapravo bijedni uvjeti za nekakvo èudo. èudu. Poklonimo li vjeru crkvenim prikazima. plavi i ljubièasti slapovi boja uranjajuæi krajolik u nestvarno. travnja 1919. Majka Božja djeci je. no ona u Fatimi razlikovala su se od svih drugih. Nakon opetovanog zaustavljanja. 13. Oni su to i uèinili.. Iz zvijezde su sukljali zeleni. listopada 1917. Usprkos poèetnih državnih protumjera. lipnja 1929. poput divovskog ognjenog kotaèa velikom brzinom poèelo vrtjeti samo oko sebe. pratilo djecu. naložila da svakoga mjeseca na isti dan i u isto vrijeme opet doðu na isto mjesto. na polju. i drugdje. pokazao se komadiæ èistog. 53] Sunce je poèelo podrhtavati i posrtati. tamo nahrupila gomila od oko 70 000 osoba. No. prema iskazima svjedoka. crni ili smeði užareni ugljen u ljudskom oblièju . nadze-maljsko svjetlo. Djeèak Francisco umro je 4. Èudo Sunca trajalo je gotovo dvanaest minuta i bilo je vidljivo u krugu od 40 kilometara. kao daje to prozirni. Uronjene u tu vatru vidjeli smo ðavola i duše. Izvodilo je nagle pokrete lijevo-desno da bi se konaèno. doduše doživljavali ukazanja. ples Sunca zapoèeo je i po treæi puta. i kasnije su potvrdili kako je Sunce nekoliko minuta stajalo nepokretno. Fatima je postala cilj bezbrojnih hodoèašæa. Danas se to èudo Sunca može vidjeti na staklenim slikama fatimske bazilike. preživjela je samo Lucia. kako im se lica preobražavaju i ona. svibnja i 13. listopada svake godine Fatima je nalik ogromnom vrtu oèekivanja. jer Majka Božja najavila je èudo. Ubraja se u najznaèajnija prošteništa u svijetu. kažu.

kaže Ivan Pavao II. Objavljeno je to u glasilu isusovaèkog reda Civilta Cattolica. bilo je njegovo vlastito. "Kada vas jedne noæi osvijetli nepoznato svjetlo tada æete znati. No. ikone nisu bile štovane samo u Rusiji.. ne budu lije širom svijeta priznali i štovali. o tom se ništa toèno ne zna.a Perzijanci su ga potukli do nogu. glaðu. a ni toga da bi Drugi svjetski rat predstavljao neki kazneni sud koji bi uništio bezbožnike. Te su individue proklete na to da nikada ne uživaju u prisutnosti Božjoj.. Na Petrovu trgu sijedi je pontifeks hodoèasnicima objasnio kako je raj živ i osoban odnos sa Svetim Trojstvom. [54] Raj nije. Kako su djeca iz Fatime mogla gledati u pakao. prosinca 1941. siguran u pobjedu prekoraèio Halys . To je "blagoslovljena zajednica onih koji su za vrijeme života ostali vjerni Isusu Kristu". i to po naputku Njegove Ekscelencije biskupa od Leirije i Presvete Majke". treæu tajnu zabilježila 31. kralj Krez sa svojim je trupama. nego veæ u prvim stoljeæima Kršæanske crkve. To "nije carstvo u kojem se duše prokletih prže u vjeènoj vatri i muèe na razne druge naèine".Ovaj iskaz djece vidjelaca dijametralno je suprotan objavi pape Ivana Pavla II. Nakon ovih pojašnjenja Papa je. zapeèaæenuje omotnicu predao tajnom arhivu Svetog oficija u Rimu. sijeènja 1944. govorio je o carstvu u kojem su u stara vremena štovane "èasne ikone". veæ stanje bitka koje nastupa nakon smrti. te ako se èovjeèanstvo konaèno ne odrekne "krivog nauka". "veliko carstvo" su pretvorili u "Rusiju". Milostivi biskup o tom je velikodušno izvijestio sestru Luciju. . Pape .. a Njemaèka je bila na koljenima. "Veliko carstvo" koje je razorio. no Lucia je bilješke navodno konaèno zapisala tek 3. a nadopunila je 8.. Kr. Papa Pio XII. pr. Tek 4." Menije sada 66 godina i ne mogu se sjetiti daje bilo kada noæ bila osvijetljena "nepoznatim svjetlom". Sada je pred nama treæa fatimska tajna i ponovno poèinje ples pod velovima. kažu. prostor nad oblacima gdje bi anðeli svirali harfu. kada prekoraèi rijeku Halys. morao zauzeti i stajalište prema paklu. Rusija.ili možda neki kardinali. Uništeno je bilo i mnogo katolièkih crkava. travnja 1957. Godine 546. U drugoj fatimskoj tajni takoðer je objavljeno kako æe u vrijeme pape Pija XII. Redovnica Lucia je. Odgovor Pitije iz Delfa glasio je da æe. Ne. iako se u originalnom tekstu vidjelice Lucije rijeè "Rusija" nigdje ne pojavljuje. pojasnio što treba misliti o raju. naravno. da je to veliki znak što vam ga Bog daje. Tamo je vrlo bogati vladar Krez dao pitati da li da krene u bitku protiv Perzijanaca ili ne. progonima Crkve i Svetoga Oca. da æe za vaša zlodjela kazniti svijet ratom. "pakao je stanje bivstvo-vanja u kojem završavaju oni koji su Boga neprestano odbijali i svjesno èinili zlo". Biskup je omot s tajnom zapeèatio i 13 godina ga èuvao u svom trezoru. kolovoza 1941. bila je na strani pobjednièkih snaga. a što o paklu. izbiti strašan svjetski rat. proglasio Tisuæe promatraju èudo Sunca je Sveti Otac. On je u srpnju 1999. tadašnji Sovjetski Savez. razoriti veliko carstvo. koji prema Papinoj objavi uopæe ne postoji? U drugoj je tajni gospoða sa zvjezdanom krunom objavila kako æe jedno veliko carstvo biti uništeno. Mene ovo proroèanstvo fatalno podsjeæa na delfijsko proroèanstvo u staroj Grèkoj.

kolovoza 1959. Njegova Eminencija. ožujka 1965. Kasnije je Lucia kazala da nije "gospoða" stavila datum 1960. A što s tom jedinstvenom porukom èine ti ovozemaljski predstavnici? Papa Ivan XXIII. nego ona sama.". svibnja 1981. . zajedno sa supstitutom* Njegovom Ekscelencijom monsinjorom Angelom Dell' Acqua-om i .. To je gotovo nevjerojatno! Da je tajna bila toliko jednostavna kako nam se danas prikazuje. prije 1960. No. Molit æu. dijete koje je u meðuvremenu postalo redovnica pravi bilješke. nije poznato. Usprkos eksplozivnosti zapisa biskup ga zadržava punih 13 godina i konaèno ga predaje Svetom oficiju u Rimu.To je neshvatljivo! Godine 1917.. * zastupnik. nekakvo dijete dobiva zagonetnu. a daljnje tri godine kasnije te æe bilješke "po naputku biskupa .navodno! .po prvi puta proèitao fatimsku tajnu. papi Ivanu XXIII. onda to znaèi daje jednostavna redovnica odluèivala o tom u kojem æe trenutku jedna izuzetno važna poruka. listopada 1960. srpnja 1981. zamolio je za zapeèaæeni omot nakon atentata od 13. zacijelo je to bilo prije 1980. ne bi bilo shvaæeno. prcv. koja bi ipak morala znati zbog èega je djeci vidiocima tu poruku dala. Po drugi (ili treæi puta?) Ivan Pavao II. i Presvete Majke" biti uredno stavljene na papir. odluèio da æe ponovno zapeèatiti omot i vratiti ga Svetom oficiju. .ponovno je odluèio vratiti omot Svetom oficiju s naputkom da se tekst ne objavljuje. a tajnu neæe otkriti èovjeèanstvu. jer u protivnom ne bi o tomu mogao govoriti prilikom svog posjeta u Fuldi te iste godine.? Jer je "draga Gospa od Fatime" zahtijevala da se tajna èovjeèanstvu objavi tek 17. A što gospoda tog tajnog kruga s njim rade? Tek 1.godinu i pol kasnije! .. Verzija koju sam predoèio na poèetku ovoga poglavlja. Priopæit æu što sam odluèio. proèelnik kongregacije za nauk vjere Franjo Šeper. Tko zapravo vlada u Vatikanu? Papa ili nekakvi duhovnici u Svetom oficiju? Èemu je uopæe potrebna "suglasnost" da bi se vrhovnom šefu Crkve predao tako važan dokument? I zašto godine 1959. Kraljice nebeske i najviše zastupnice Rimske crkve. . "jer to. Što bi pape trebalo sprjeèavati u tom da objave neku prièu koja se odnosi na prošlost? Kada je Ivan Pavao II. je gospodi iz Svetog oficija kazao: "Prièekajmo. Prim." Ako je to istina. Tako glasi objašnjenje kardinala Ratzingera. Tamo je stajalo da omot smije otvoriti ili nadbiskup Lisabona ili biskup Leirije.trenutni papa .43 godina nakon ukazanja u Fatimi? To je osobno zapisala sestra Lucia na zapeèaæenom omotu s treæom tajnom.tajna se predaje najvišem crkvenom šefu. ne bi bilo ni najmanjeg razloga da tekst ne daju u javnost. porukuje proèitao 27." [55] I tada je papa Ivan XXIII. govori . Vrhovni sveæenik Rimske crkve sebe smatra pametnijim i mudrijim od svoje vlastite Majke Božje. 18. I to uz suglasnost "preèasnog gospodina kardinala Alfreda Ot-tavianija i komesara Svetog oficija. kako sam ja osjeæala. i Pavla VI. oca Pierrea Paula Phi-lippea O. odaslana osobno od Kraljice neba biti proslijeðena njenim ovozemaljskim predstavnicima. Pavao VI. Sljedeæi papa. ali vrlo važnu poruku od Majke Božje.P. tada za pape Ivana XXIII. Ofi .o muèeništvu Crkve i papa u prošlom stoljeæu. osoba koja zamjenjuje drugu osobu po supstituciji. Tek 24 godine kasnije.

kakav je objavljen. biskup Leirije. Èasna sestro Maria Lucia. papa je došao do zakljuèka da se tajna mora objaviti javnosti. zaista bio toliko bezazlen? Jer prièa tako nije toèna. travnja 2000. Bertone kojega æe pratiti Njegova Ekscelencija msgr. buduæi da toga dana neæe biti vremena za razgovor. svibnja. Der Spiegel je na tu temu pisao: "Pritom u odavno požutjelim papirima postoje dokazi o tome da od objavljivanja ne mora zazirati èovjeèanstvo. Usred Drugoga svjetskog rata. Marija. i kao što znate. Fatima. vjerujemo li objavljenomu.dogoditi nadolazeæeg 13. od 1957." [57] Pape su bitno pridonijeli tome da se skromno seoce Fatime pretvori u fenomenalno proštenište. 17. naložio sam Njegovoj Ekscelenciji msgr. Usrdno molim majku Uskrsloga za Vas. Bezgrješno Zaèeæe. Kakav je važan razlog još sada mogao postojati da se tajna ne objavi? Sve stoje u tajni bilo najavljeno veæ se. za zajednicu Coimbre i za cijelu Crkvu.predao je Njegovoj Ekscelenciji Edouardu Martinezu So-malou dva omota: jedan bijeli s originalnim portugalskim tekstom sestre Lucije ijedan naranèasti s talijanskim prijevodom. objavljene 13. Od atentata na Papu prošla su dva mjeseca. [56] I opet nije uslijedilo objavljivanje." . u Cova da Iria. majka èovjeèanstva. i pred 100 000 ljudi održao misu na kojoj je usrdno slavljena Presveta Majka Božja. Tarcisiju Bertoneu. Zašto. Ta kongregacija najuže suraðuje s papom kako bi štitila istinsku katolièku vjeru. Fatimu je posvetio "bezgrješnom srcu Marijinu". gospodara života i smrti i sjaja. No. njenoga ljubljenoga sina i našega brata. Majka svete krunice. No. Papa je otvorio eksplozivne omote i vratio ih je (preko Martineza) natrag Svetom oficiju. Msgr. Serafim de Sousa Ferreira e Silva. nego iskljuèivo Vatikan. staroj je èasnoj sestri Lu-ciji u samostanu Coimbre poslao pismo sljedeæeg sadržaja: "U slavlju uskršnjih blagdana pozdravljam Vas sa željom koju je Uskrsli uputio svojim apostolima: 'Mir s Tobom!' Veseli me što Vas mogu susresti na željno išèekivan dan proglašenja Francisca i Jacinte blaženima. listopada 1942. Još 1983. razgovarajte otvoreno i iskreno s gospodinom Bertoneom koji æe mi odgovore prenijeti osobno. tek godine 2000. Papa Ivan Pavao II. Ivan Pavao II. bilo dogodilo. veæ samo za kratak pozdrav. S osobitim apostolskim blagoslovom. èuvala je rukom pisano pismo koje sadrži treæi dio tajne. tajniku kongregacije za nauk vjere da Vas posjeti i razgovara s Vama.. svibnja 1982. na hodoèašæu neka nas uvijek drži uz Isusa. dolazi u moje ime kako bi postavio neka pitanja glede tumaèenja 'treæe tajne'. posjetio je Fatimu 13. papa Pio XII. papa Ivan Pavao II. koje æe se -ako Bog tako bude htio . Sveti Otac gaje preživio i oporavlja se u svojim odajama u Vatikanu. Dana 19. srpnja 1917. ako je sadržaj.

prvi puta utvrðena i proglašena na koncilu u Efezu? .. Vatikan je tek objelodanio kako je sestra Lucia papir na kojem je tajna bila naèrèkana identificirala kao svoj vlastiti. ili Ivan Pavao II. èasnoj redovnici Luciji "postavio nekoliko pitanja glede tumaèenja treæe tajne". Zbog èega bi božanska svemoæ slalo poruke u djeèji mozak a ne odraslima. Na dan i minutu toèno. Ono što se toj gomili ljudi bilo dogodilo 13. ili Pavao VI. o èudu Sunca u Fatimi. I kazala je kako "gospoða" (Majka Božja) u viziji nije navela ime odgovarajuæega pape. ili Pio II. iako tada samo crno-bijele. Pred 150 godina -davno prije Fatime -jednaje 14-godišnja djevojèica u Lour-desu (Francuska) doživjela u maloj kamenoj peæini ukazanje gospoðe u bijelom. Dakle. Je li se u Fatimi uopæe nešto dogodilo ili je sve to bila izmišljotina djece vidjelaca? 2. Laže li Vatikan? 5. i tek sada. poznaje treæu tajnu. Snimljene su i fotografije. Ali što se dogodilo? I zbog èega se to dogodilo posredstvom djece? Na žalost. zbog èega? Jedina preživjela dogaðaja iz godine 1917. Otada godišnje pet milijuna ljudi hodoèasti u Lourdes i usrdno se moli Majci Božjoj po èijem su se zagovoru u bezbroj sluèajeva dogodila èudesna izljeèenja. godine 2000. Sveti Otac šalje visoko pozicioniranog izaslanika u samostan Coimbre kako bi staroj. Kako je tako što moguæa. Naravno da nitko ne zna o èemu se tom prilikom zaista razgovaralo. ipak ga je doživjelo 70 000 ljudi. Mogli su to promatrati i skeptièni znanstvenici i kritièni novinari. "Nismo znali da lije u pitanju bio Benedikt XV. a spektakl je trajao punih dvanaest minuta. po prvi puta boravio u Lourde-su ustanovio sam da fenomen ukazanja zaista postoji. O njenoj se vjerodostojnosti može sporiti. Da bi se razgrnule magle nad Fati-mom. slušao pjesme njihove bolne duše i promatrao njihovu golemu bol. No.. Doživio sam ljude u ekstazi. postalo je sastavnim dijelom novinskih izvještaja. Lucia je morala primiti nekakvu poruku. ako je Majka Božja samo izmišljotina Crkve. Èudo Sunca nije moguæe zaobiæi. Kako božanskoj moæi nije moguæe u djeèji mozak proslijediti jednoznaène slike i poruke. nikada nisam bio svjedokom nekog ukazanja. treba riješiti nekoliko pitanja: 1." Tko to vjeruje dragom Bogu ili Majci Božjoj insinuira kako su on ili ona nesposobni jasno se oèitovati. svoj je grandiozni doživljaj stavila na papir tek 24 godine kasnije. Uz to je to èudo sa Suncem djeci u Fatimi bilo unaprijed najavljeno. No.Protekle su osamdeset tri godine otkako su djeci u Fa-timi objavljene tajne. Tko ili što se oèitovao? 4. Veæ najmanje 18 godina papa Ivan Pavao II. ali bio je to papa koji je patio. je redovnica Lucia. Samo je zbog te najave 70 000 ljudi i izišlo na to polje. listopada 1917. Ako da. i zbog kojega smo i mi patili. jer konaèno. sporenja nisu moguæa. Tih 70 000 ljudi nije imalo poremeæaj svijesti. ili u naše doba odmah putem elektronskih medija? 3. otkako sam 1964. u Fatimi se zaista zbilo nešto izuzetno.

na ovoj cigli. tek se s naporom kroz gomilu ljudi uspjela probiti u crkvu. i 22. Pierina upita: "Tko ste vi?" Gospoða je odgovorila prijazno i sa smiješkom. crvenom i žutom. bude molio i lio suze pokajnice. Nepojmljivo se ponovilo 22. srpnja slavi u èast tajanstvene ruže (Rosa mvstica). To jest. crkva u Montichiariju bila je cilj onih koji su vjerovali u èuda i tražili izljeèenje. ponovno ukrašenu bijelim.. Iz grudi su joj virila. gospoða je otkrila: "Ja sam Bezgrješno Zaèeæe. ugnježðuju se èak i u mozgove cijelih vojski. majkom Isusovom. dakle. grozni su maèevi nedostajali . imala posla s pravim ukazanjem? Dana 13. po cijeloj Lombardiji. Da bih objasnio taj fenomen najprije moram skicirati nekoliko vidjelaca. U kratkim. susret pojedinaca ili manjih grupa ljudi s pripadnicima božanskih obitelji. svi su prikovali pogled na Pierinu kako ne bi propustili njen dijalog s Majkom Božjom. ja sam Marija puna milosti.ali bila je ukrašena trima ružama . Te pojave se miješaju u vjerske i politièke poslove. a da nije bilo tragova krvi. bilo nikakvo èudo stoje 8. tri maèa." Stigavši na donje stepenice.. Svaki personificirani lik jamèi da je izaslanik iz neba i božanski poslanik koji ima moæ èovjeèanstvu pomoæi ili ga uništiti. prosinca u podne. jer ovdje su se dogaðala èuda nad èudima. priprosta Pierina. pri èemu je neznanka sveèano obeæala da æe se opet pojaviti 8. Zajedno s ostalim vjernicima i mnoštvom znatiželjnika molila je krunicu. U proljeæe 1947. naæi æe sigurne nebeske ljestve i kroz moje æe srce primiti zaštitu i milost. . Majku Božju na snježnobijelim stepenicama. objavi: "Tko ovdje. 16. predstava.bijelom." Dok je kao u scenskom nastupu silazila bijelim stubama obratila se Pierini: "Mojim dolaskom u Montichiari želim da me zovu 'tajanstvenom ružom'. srpnja 1947. U svakom sluèaju. Nepoznata je tužno govorila: "Molitva . Pierina je vidjela. prosinca doputovalo nekoliko tisuæa ljudi. Najednom je glasno uzviknula: "Oh. majka moga božanskoga sina Isusa Krista.U poèetku uvijek stoji vizija. deset kilometara južno od Brescie u Italiji. neki nisu bili sigurni. Tamo je mlada bolnièarka Pierina Gilli u bolnièkoj kapelici vidjela gospoðu u ljubièastoj haljini kako lebdi iznad oltara. a drugi su je veæ slavili kao sveticu. Glavni lik predstave. prosinca 1947. jedan dio ljudi izrugivao. Na kršæanskom Zapadu pretežno s Marijom.pokora. studenoga. Da se to s njom ne poigravaju njene oèi i razum? Ilije možda ona.žrtva . Preplašeno i hrabro. ne zapažaju li ipak nešto." Prirodno je što je pobožna gospoðica bila zbunjena.. no ne više u bolnièkoj kapelici nego u seoskoj crkvi. Želim da se svake godine 13. Nepoznata je gospoða plakala. Madonna!" Postalo je "tiho kao u crkvi". "Ja sam majka Isusova i majka svih . dogodilo se ukazanje u Montichia-riju. kako to obièno biva." Devetnaest godina više se ništa nije dogaðalo. Ovaj puta je lijepa neznanka bila odjevena u bijelo. Ali nitko ništa nije vidio. èudo se ponovilo. u to nije bilo sumnje." [58] Prikaza je polako izblijedjela. Likovi nisu neutralni duhovi: daju se naputci što ljudi smiju i trebaju èiniti i što im ni u kom sluèaju nije dopušteno. tako se èulo. žutim i crvenim ružama. mjesta i okolnosti. Od tog 8. Pierini se. S onostranim smiješkom. Nije. Pierina Gilli. koje su opet stršile iz grudi. listopada. Vijest o Pierininim neobiènim doživljajima proširila se daleko preko granica sela. prošaptanim rijeèima obavijesti su doprle do gomile koja je èekala pred crkvom.

zamoliti Isusa za oprost grijeha i poljubiti raspelo." Pierina je istraživala dalje: "Što želite da se ovdje u Fontanelli dogodi?" "Djela ljubavi na bolesnicima koji æe ovamo dolaziti. "tajanstvena ruža" zahtijeva da se njenom "dragom sinu papi Pavlu "pošalje od tog žita uz napomenu daje bilo blagoslovljeno njenom prisutnošæu". I: Od ostatka žita treba ispeæi krušèiæe i podijeliti ih u Fontanelli kao spomen na njen dolazak. travnja 1966. Pierina upita gospoðu talentiranu za ruže: "Kako bi zdenac trebalo nazvati?" Gospoða je odgovorila: "Zdenac milosti. Traži posjetitelje da zajedno s njom mole krunicu. bi listopada trebalo otpremiti u Fatimu. Zatražila je od Pierine neka tri puta odozgo prema dolje poljubi stepenice i uz to je naložila da pored najdonje stepenice postavi raspelo. Šesti je dan kolovoza 1966. poslijepodne. To je. trebali bi prije nego što æe iz zdenca zagrabiti vode. Pierina prekida: "Naša draga Gospa je ovdje!" Razgovori i molitve zamru.i. Više od dvjesto osoba moli pored zdenca. Gospoða se uistinu vraæa i sluša kako Pierina iznosi brige prisutnih. Svi bolesnici. Kao i na mnogim drugim mjestima gdje su se odigrala ukazanja. kazala je pojava. ponovno se pojavila "tajanstvena ruža" i izrazila sljedeæu želju: "Htjela bih da ovdje nastane udoban bazen kako bi se u nj moglo uroniti bolesnike. koje kao da rastu iz njezina tijela? Zašto bi Majka Božja tako veliku važnost trebala pridavati tome hoæe li je zvati "tajanstvenom ružom". Gospoða ponovno nosi svoje tri ruže i moli da se iz žita obližnjega polja izraðuju hostije. Otada se kako u Fontanelli tako i u Montichieriju moli i nada. a potom s ružama. No. Za vrijeme treæe krunice. priopæava to drugima i zapoèinje kiša molitvi.40 sati. Osmi je dan mjeseca lipnja 1966. Dok se odmarala na stepenicama jednog malog zdenca."Bijelu nedjelju" 17.. Nedugo nakon 15 sati dolazi i Pierina. I zašto "Rosa mvstica" svoj dolazak slavi baš tamo gdje se upravo zadržava . sve u svemu. u 11... I "tajanstvena ruža" se veæ želi udaljiti. posve neoèekivano vidjela je kako nad vodom lebdi "tajanstvena ruža". Više od sto ljudi kleèi i moli pored zdenca. je ona "bezgrješno zaèeæe" i "majka božanskoga sina Isusa Krista" ako su obje izjave netoène? Zbog èega se nepoznata gospoða pojavljuje najprije s maèevima u grudima. Sve dane i sve noæi. Dana 13. Svi osluškuju kako Pierina razgovara s nekim za njih nevidljivim biæem. kako se može manifestirati Majka Božja koja s povijesnog stajališta uopæe ne postoji? Kako pojava može sama za sebe kazati da . koje je udaljeno samo tri kilometra. Pierina je provela u susjednom mjestu Fontanelle. Te hostije 13. Pierina je nalog provela. Do èudesnog dogaðaja potpuno nepoznat èovjek nešto vidi. svibnja 1966. klasièan sluèaj ukazanja. Zamoljena za podrobnije upute o tome što bi se trebalo dogoditi s kod kuæe izraðenim hostijama. U 14. kada ju Pierina zamoli neka još ostane." Sada veæ prisna s njom." [59] Potom je "tajanstvena ruža" nestala.30 sati dolazi Pierina i ponovno od svih traži da s njom mole krunicu. poslijepodne. kada je nekih dvadeset ljudi pored zdenca molilo s Pierinom. Nekoliko trenutaka kasnije prekida molitvu i zazo-ve: "Gledajte gore prema nebu!" Ovaj put nekolicina vjernika vidi bijelu gospoðu kako lebdi iznad zdenca.

Surovi ubojice tijelo su bacili u neko mutno jezerce. Još su se uspjeli ispovjediti. veljaèe 1239. uvijek iznova èujem kako su se ukazanja u glavama djece odigrala samo zbog toga što ne mogu iziæi na kraj sa svakodnevnim problemima. ali sakrament više nisu stigli primiti jer se upravo u tom trenutku iz obližnjeg zamka Chio zaèuo bojni pokliè neprijatelja koji je odjeknuo sve do crkve. Dana 16. Èinilo se daje položaj beznadan.Pierina? Najprije u bolnièkoj kapelici. Španjolska. I to se dogaða sve do dana današnjega. Naime. Nekoliko odluènih žena dohvatilo je marame i poèelo brisati krv. to nije bio kraj èudima! Sljedeæega dana muslimani su se pojavili s velikim pojaèanjem. bila je doslovce zaogrnuta plamenom. tvrdim to s punim uvjerenjem. Papa Sergije IV. To stoje samo u kršæanskom podruèju izbrojeno više od 40 000 (!) ukazanja daje naslutiti koliko je ta materija višeslojna. na njemu je bilo slijepljeno šest krvavih hostija. U to se doba kod veleèasnog gospodina Bernarda Oliviera navodno. Zapovjednici su pohrlili k oružju. Najednom se èudesan naèin poveæala kolièina crvenog vina (ili krv) i s oltara je poteklo dolje na stepenice i pod kapele. Vjernike u crkvi zahvatio je užas. Veæ 35 godina bavim se ukazanjima svih vrsta. pet kilometara od Javite kod Valencije u Španjolskoj. rektor pariškog sveuèilišta. a neki su to i opisali. Na brežuljku Codol. Tijekom obreda posveæenja slika je iznebuha poèela svijetliti. Iz toga se može zakljuèiti da ukazanja ne uzrokuju uvijek sveti likovi. Kada je sveæenik iz skrovišta izvukao pokrivaè oltara. U Pierlemontu. [60] Vidjelo je to stotine ljudi. potom u seoskoj crkvi. 1073. moraju se prikazati èinjenice. 23. Kod tog fenomena nigdje se nije pojavila nikakva sveta prilika. kolovoza svake godine u Iborri. Ono što mije prilikom pregledavanja materijala brzo zapelo za oko je èinjenica da ukazanja nisu suvremeni problem. I to od godine 1010. Kršæanski su ratnici odnijeli pobjedu. Tumaèenje neobiènih fenomena zahtijeva metodièno postupanje. iz jezerca je najednom zablistalo prekrasno svjetlo. Ona se provlaèe kroz cijelu ljudsku povijest. . U zahvalu na tu neobiènu pojavu neki je umjetnik na drvenoj ploèi naslikao Majku Božju kako lebdi nad vodom. a onda u Fontanelli? Zbog èega se više nije pokazivala punih 19 godina. Sve su to gluposti. kako bih iz mnoštva zajednièkih obilježja mogao ponuditi moguæe objašnjenje. to znaèi. mala èeta kršæanskih ratnika borila se protiv mnogostruko nadmoænije islamske vojske. Dok su ljudi pretraživali cijelu okolinu za monsieurom Thierrvem. i što bi božanska sila imala od toga da mladoj Pieri-ni zapovijedi da triput poljubi neke stepenice? I konaèno: Zašto se ništa više nije dogodilo u posljednjih 25 godina? Poigrava li se tamo vani neka sila s nama ljudima? Metoda da se neki problem okruži moguænostima glede njegova rješavanja nije moj pronalazak.1012. (1009. dok je tijekom mise zvonilo za pretvorbu. Brabant. Slika je 1927. prenesena u novu kapelicu. je ubijen pobožni mon-sieur Thierrv.) dozvolio je javno èašæenje krvave marame iz Iborre. Prije bitke šest kršæanskih zapovjednika zamolilo je podjelu svete prièesti. kršæani su se morali . Morao sam izvršiti selekciju. No. Time se oduzima svaka podloga psihološkom tumaèenju. vjernici èaste jednu krvlju natopljenu maramu. pojavila sumnja pretvara li se crveno vino zaista u krv Kristovu. odabrao sam sluèajeve koji se mogu smatrati uzorkom mnoštva drugih. Kada sam poèeo s arhiviranjem ni slutio nisam koliko æu impozantnu kolièinu tiskana materijala morati svladati. Pun straha kako bi muslimani mogli razoriti crkvu sveæenik je prostirku s oltara i hostije sakrio pod jednu gomilu kamenja.

Kr.716. bez obzira na to kakve vrste kroz cijelu povijest èovjeèanstva.534. mnoge je od svojih objava. Meni se to èini prilièno logiènim. koji je potom vladao Rimom od 753. osvojen prethodnoga dana. ni mjeriti. . legendarni junak trojanskoga rata nakon smrti se ukazao svom sinu Askaniju u kompletnoj opremi. pr. kršæanske vojske razbježale pred muslimanskim ukazanjima. A ipak. djeèju maštu. koji se ukazao "u ognjenom sjaju nad njegovom glavom". Eneja. jednog se dana pridružila prikaza Ser-vija Tulija (šesti rimski kralj. imaju utjecaja na èovjekovo razmišljanje. Ali kako se u nekoj glavi može roditi apsurdna misao da bi neka zagonetna gospoða htjela biti zvana "tajanstvenom ružom"? Jesu li ljudi s takvim idejama jednostavno psihièki podložni. sa svim što uz to ide samo proizvod mašte? Ako je u pitanju puka mašta. da su se. ili su ukazanja. Je li to dokaz da se ukazanjima mogu nadvladati cijele vojske? Ilije rijeè samo o pobožnoj legendi? Od 13. Ukazanja.davno prije nego što je postojalo kršæanstvo. dok ostali prisutni nisu vidjeli ništa. zajedno s pratnjom.povuæi u zamak Chio. Naravno. Dijete se kune u sve daje doživjelo ukazanje. sveæenik je platno sa šest krvavih otisaka privezao na jednu motku i s kruništa zamka mahao je njime prema neprijatelju. tko onda projicira? Tko je pošiljatelj prijenosa misli? . najvažnije dijelove svojih vjerskih spisa (Avesta) primio je kroz više ukazanja. iz oltarskog su platna izbijale sjajne zrake koje su širile takvu snagu da se mnogo nadmoæniji protivnik dao u bijeg. Njihovo razmišljanje još nije ukalupljeno. Djeca u razdoblju prije puberteta još nemaju nekih velikih briga. sad drugoj strani? I postoje li te èudesne zgode samo u kršæanskom i muslimanskom svijetu? Prema legendi. [61] Ovdje. Dobro si mogu zamisliti kako se slike mogu projicirati u mozak nekog djeteta. Oni još posjeduju naivnu znatiželju. sina Vulkana. djeca. Zaratustra. Romulu. pr.). treba napomenuti da postoji i posve suprotna predaja. Rim su osnovali blizanci Romul i Rem. [62] U hramu u Epidauru (Grèka) bog lijeènika Ask-lepije pojavljivao se tako èesto kao primarijus uz bolesnièke postelje naših klinika. Staroiranski osnivaè vjere. Kr. otkuda onda vanjske popratne pojave poput medicinskih izljeèenja ili èuda Sunca u Fatimi. Pomažu li božanske sile sadjednoj. sve do današnje Fa-time. . a pomoæu prijenosa misli prenijeti i odgovarajuæe informacije. (kralj Knososa) i Likurg (spartanski zakonodavac) svoje su stvaralaèke ideje primali najèešæe direktnim ukazanjima bogova. nastupao kao prorok. subjektivna a time putem limbskog sustava i apsolutno vidljiva. sinovi boga Marsa. pr. kojemu je ipak pribivalo 70 000 ljudi? A ako je rijeè o "projiciranju slike direktno u mozak. Slijedeæi nenadani unutarnji poriv. Prema predaji. Kr. ne bi ih bilo moguæe ni fotografirati. 578. promatrano sa stajališta djeteta. Rimski zakonodavac Numa Pompilije. stoljeæa svaki putnik u Španjolsku u crkvi u Daroci može razgledati platno sa šest krvavih mrlja. naime. da su se u Epidauru zbivala bezbrojna èuda . ona još nisu prošla pranje mozga izazvano žrvnjem svakodnevice. koje su našle mjesto u Kur'anu. Zaèetnik islama i navjestitelj Alaha. Pritom je uoèljivo da su primatelji ili prenosioci tih transcendentalnih fenomena. plus telepatiji". koji je oko 600. doduše. takoðer primio putem ukazanja. I tako se to nastavlja. Pojave tada ne bi bile objektivne. Minos.

Juan je zapravo namjeravao na drugu stranu brijega. Bilo kakvo mirenje dviju kultura èinilo se nemoguæim. Samo u ovom stoljeæu tri od tih ukazanja službeno su potvrðena od strane Koptske crkve. list JVatani. Nakon golubova pojavila se jarka zraka svjetlosti. U rujnu 2000.Sva su ukazanja puna proturjeènosti. Zar se najviša ženska predstavnica Katolièke crkve na nebu ne drži svoje vlastite crkve? Zar katolici nemaju ekskluzivno pravo na svoju Majku Božju? Pokazuje li se i onima druge vjere? I èemu? U Asiutu se ne prenose telepatske poruke. Majka Božja uvijek se poziva na moæ podarenu njenom Sinu.molit æu lijepo . Otada rijeka hodoèasnika u Asiutu više ne staje. Na to je Juan iznova otišao na brdo i zamolio gospoðu. èija je odjeæa blistala poput sunca. pisao je kako su cijela jata bijelih golubova najednom zastala u zraku nad crkvenom kupolom. koja se odmah pojavila. Vjernici kreæu do Markove crkve i mole za blagoslov Majke Božje. neobièno dugo perje. Ti golubovi imali su. rano ujutro zaèuo neku èudnu glazbu. Uz to su Marijina ukazanja pretežno stvar katolièanstva. [63] Sveta Djevica više se puta pokazala nad Markovom crkvom grada Asiuta. iskrili su i blještali kao zlato i smaragdi. Masakrirano je stotine tisuæa Maya i Azteka. . a potom "Sveta Djevica Marija". Tada je u prosincu Juan Diego. najmanji od mojih sinova. na kraju krajeva je dogma Rimokatolièke crkve. kaže list. Službeni èasopis egipatske ortodoksne Koptske crkve. U to su doba Španjolci osvojili Srednju Ameriku. Uspevši se gore. Pod kakav se zajednièki nazivnik mogu svesti ta Marijina ukazanja? Majka Božja "uzašla na nebo". Okolno kamenje. prosinca 1531. bila tako natprirodno jarka i snažna da su promatraèi morali skrenuti pogled. tjednik Welt am Sonntag izvješæuje o Marijinim ukazanjima u Egiptu. Prvo ukazanje Majke Božje u Americi zbilo se 9. 51-godišnji Indijanac. Najprije su se pojavili bijeli golubovi. Iz godine u godinu papa za velike crkvene blagdane s balkona svoje palaèe u Rimu dijeli blagoslov urbi et orbi (gradu Rimu i svijetu). Biskup Indijancu nije vjerovao ni rijeè. Lourdesa ili Guadalupe (u Meksiku) su kao svjetski poznata marijanska središta izuzeci . èemu onda . navodno. Vjernici ostalih religija o Mariji kao Majci Božjoj znaju malo ili ne priznaju njeno uzašašæe na nebo ("uzdignuta na nebo"). U Meksiku je bjesnio vjerski rat u kojem su Španjolci iznijeli pobjedu. a na Petrovu trgu u Rimu klièe vojska od 200 000 vjernika. Huanito. koji zapravo vrlo malo mogu doprinijeti ispunjenju njenih želja? Prošteništa poput Fatime. ugledao je jednu prekrasnu gospoðu. koja kao daje dolazila ni iz èega. Kada bi bilo kakva božanska sila htjela daje više slave nego prije i da ljudi na bilo kojem podruèju èine pokoru. "Èuj. potom zraka svjetlosti koja je. Juan se zagledao prema gore i razabrao je neki glas na svodu nebeskom koji gaje pozvao da se uspne na brdo Tepe-yac. kamo si se zaputio?" pitao je glas. Slijedom više predaja u Egiptu su se uvijek iznova dogaðala ukazanja Majke Božje. no gospoða mu je naložila da ode k meksièkomu biskupu i izvijesti ga o susretu s njom. Ako time raspolaže i ima usrdnu želju daje vjernici širom svijeta slave zašto se onda uvijek ukazuje na zabaèenim mjestima i k tomu još širo tim malim jadniècima. pa i stijena na kojoj je gospoða stajala.veæina ostalih ukazanja odigrala se bez spomena vrijedne reklame.nema pravog ukazanja nad Petrovim trgom? Stvar postaje još zamršenija. Kod Marijinih ukazanja. TV-postaje taj najviši papin blagoslov prenose širom svijeta.

Milijuni vjernika mole se Majci Božjoj i pritom zure u šareni rubac iz godine 1531. Nacional Basilica de la Santisima Maria de Guadalupe. a Juanov rubac pred oèima se prisutnih pretvorio u sliku gospoðe. jer èak i kada bi objavili nešto naopako. koju su na nekoliko visokih škola ispitivali slikari. sve na nebu "bit æe svezano onako kako ti svežeš na zemlji. objavljivao nešto krivo. i sve riješeno kako ti riješiš na zemlji". sastoji od brzo pokvarljivih vlakana agave. I dogodilo se potpuno pomirenje zavaðenih vjera. na tu je temu primijetio: "Zablude crkvenog uèenja mnogobrojne su i ozbiljne. Marama se. U skladu s tim Bog bi. Ne sadrži nikakve tragove boja. kao i svi ostali. osuda Darwinove teorije evolucije te eksko-munikacija patrijarha Konstantinopola zasnivaju se na najpoznatijim zabludama. ne mogu osporavati ni konzervativni teolozi i predvodnici Crkve. A usprkos tome 20 milijuna ljudi iz godine u godinu vidi šarenu maramu. Tamo. U tom trenutku zasjalo je blistavo svjetlo. koji zapravo ne bi smio postojati. Konstelacija zvijezda na plavom ogrtaèu odgovara slici 46 zvijezda kakva je u zimi 1531. jer Bog Otac. u stvarnosti je bezbojna. Juan je izvijestio što mu je gospoða naredila i razgrnuo je svoj rubac s cvijeæem. Moj zemljak. koja ne sadrži nikakve boje. Juan se konaèno uspio probiti do biskupa. Ni to nije sve. Sin i Duh Sveti su jedno. ukrašen zlatnim zvijezdama. I sada pape vjeruju kako ih u njihovu uèenju vodi Duh Sveti. katolièki teolog profesor dr. stavi ga u svoj rubac i odnese biskupu. Sukladno Isusovom nalogu apostolu Petru. naime. buduæi da se više ne može zabraniti otvorena diskusija. Papa je . u nebu bi to bilo blagoslovljeno. danas se nalazi najveæe svetište cijele Amerike. s mnoštvom vjernika klizio sam pokretnom trakom i isto sam tako pun poštovanja. Marama. preko Duha Svetoga i svojih ovozemaljskih zastupnika. U Guadalupi nema izlaza. a ne obratno. Profesoru Hansu Kiingu zbog njegovih je kritièkih pitanja oduzeto pravo crkvenog nauèa-vanja. koja u najboljem sluèaju traju dvadeset godina. Èudo. iz povijesti nam je poznato da pape ni u crkvenim stvarima nisu bili nepogrješivi. Rimski pape smatraju se izravnim nasljednicima apostola Petra i logièno je da u crkvenim poslovima ne mogu pogriješiti. Juan je poslušao. Uostalom: Nakon ukazanja pale su seksualne ograde izmeðu španjolskih osvajaèa i indijanskoga prastanovništva. Hans Kiing. I kako su potvrdile mikroskopske snimke u oèima gospoðe odražava se slika biskupa i svih prisutnih koji su se nalazili u prostoriji kada je Juan Diego rastvorio svoj rubac s cvijeæem. Pa. Iako ga straža pred palaèom u poèetku nije propuštala. Da se i ne govori o katolièkoj regulaciji raðanja. Nosila je blistavoplavi ogrtaè. Nastao je posve nov tip ljudi. na brežuljku Tepevac. Ovdje se ukazala nebeska gospoða i ostavila èvrst dokaz svoga postojanja.neka mu dade nekakav dokaz. Bio sam u bazilici Guadalupe. veæ gotovo 500 godina rubac visi nad glavnim oltarom bazilike. bila nad Meksikom. a iz ogrtaèa su sijevale crvene i bijele zrake. koji je uèio da se Zemlja okreæe oko Sunca. zurio gore.i to je jedna od dogma Katolièke crkve -nepogrješiv. njih danas. Kako to? Uz takve greške? Duh Sveti prema katolièkom je uèenju jednako Bog. u sliku u boji. Pa ipak. Nelogiènost sama sebe grize za rep." [64] Osuda Galileja. U prostoriji su bile još èetiri druge osobe. . Spisak pogrešnih odluka bio bi dug. Gospoða je naredila Juanu neka nabere cvijeæa.

ukljuèujete odgovarajuæi meni i veæ ste letaè iz Magonije. Virtualni likovi koje æete susretati vjeruju u viša biæa koja se predstavljaju kao leteæi ljudi iz Magonije? Nikakav problem za vas: jedan pokret rukom. Vila ili vilenjak. nikakav drugi zakljuèak: sam svijet je taj koji osporava kršæanskoga Boga kao tvorca. I ovom doktoru teologije. Priroda je puna mimikrije. meðutim. I pitanja o Majci Božjoj koja se pojavljivala u Fatimi i drugdje. Pojavljujete se nekoliko stoljeæa kasnije. Nimalo drugaèije nije prošao ni njegov suvremenik Eugen Drewermann. buduæi da ste izvan cijeloga sustava. a ne èini ništa. veæ obratno. Fiebag se upitao bi li se mimikrija mogla primijeniti i na izvanzemaljce: "Pribavite si odijelo podataka za cijelo tijelo (kakvo poznajemo iz cyber svijeta). i na kraju su morali otiæi. Ja.meðusobno nespojiva. Postoje leptiri. Bog ili ðavo. koji u blještavim . dakle. (Stoljeæa vama. za poznavatelje materije je apsolutno zajamèena spoznaja. neizostavno pripadaju božanskome. dobrom Bogu i više nije mogao izdržati: "Boga. prema kršæanskoj teologiji. pred nekoliko je godina postavio hipotezu pomoæu koje bi bilo moguæe objasniti neke sluèajeve ukazanja: hipotezu mimikrije. Ili koristite sukladno programu instaliranu maštu vaših suputnika iz umjetnoga svijeta. skakavci ili kameleoni koji se toliko savršeno prilagoðavaju okolini da ih neprijatelj više ne može prepoznati. poprimite oblik koji vam se dopada ili za koji mislite da bi se svidio stanovnicima ovoga svijeta. Oni poprimaju oblike i boje koje ih èine gotovo nevidljivima. ne znaèe ništa. briljantan mislilac kojega se mirne duše može svrstati u red jednog Hansa Kunga ili Eugena Drevvermanna. no ako to èak ni On ne bi mogao sprijeèiti. meðutim. dr. takoðer je uskraæena dozvola nauèavanja. Crkva ne podnosi inteligenciju. Drewermann je razmišljao o premilosrdnom. Johannes Fiebag. [66] Tko se tu pokazuje? Tko vrsi utjecaj na ljude . ako nezainteresirano promatra tolike nesreæe ne može se smatrati dobrim. Mimikrija je takoðer neka vrsta zaštitne odore ili maskirnog odijela. tada ne bi bio svemoguæ. Ili drugaèije reèeno: moralno pravo utjelovljeno u kršæanskoj ideji božanstva realnost svijeta dovodi do apsurda. ne mogu izgubiti katedru. svemoæ kao i dobrota.Nakon toga bio je profesor ekumenske teologije na sveuèilištu Tiibingen i tamo je mogao razmišljati o etici ovoga svijeta. oba su svojstva . Oslanjajuæi se na tu èinjenicu. i koja oèigledno ima moæ da izvede èudo sa Suncem." [65] Nije Erich von Daniken taj koji postavlja ova kritièka i logièna pitanja.ili to barem pokušava? To da su se neka od ukazanja zaista i dogodila i da se nisu odigrala samo u glavama pojedinih osoba. koji može sve. zakoraèite u svijet bitova i byte-ova što gaje stvorio programer. Ne preostaje. putnik u svemirskom brodu ili mali sivi èovjeèuljak.dok je svijet takav kakav jest: dolina suza . Oba svojstva. Dajte mašti maha. za razliku od profesora. postavljali su drugi. Puno prerano preminuli dr.) Saznajete da vas strana inteligentna biæa zamišljaju kao male sive èovjeèuljke. jer je glasno razmišljao. Uèinili su to mnogi drugi. meðu njima i poneki profesor teologije. [67] Pod mimikrijom se u svijetu znanosti podrazumijeva prilagodba životinja i biljaka okolini.

Ono što æe nas dovesti do novih vidika i uvida su promijenjeni kutovi gledanja. Još ne. bez obzira na to kako ona izgledala. za sobom ostavljaju tehnièke ureðaje i ostale artefakte** koji kroz povijest èekaju pustolovne prièe te daju podiæi graðevine koje se sada razotkrivaju kao nosaèi podataka vremenski nepromjenjivih informacija. Drugi pritom postupaju vrlo spretno. hramove preoblikuju u zemaljske baze. njihovom razvoju. Oni susreæu naše pretke koji ih smatraju bogovima. ljudskom rukom izraðeni predmeti.. tada bi to znaèilo da se taj Bog zabavlja hirovitom i povrh toga ružnom igrom. naravno. poticanju daljnje evolucije u fazama regresije. Možda je to neki nadreðeni program na kojem vi i vaši kolege upravo radite. isto što i džinovi (duhovi). Možda test. pa èak i sa skrivenim smislom za humor. jer zbog vjerskih nepopustljivosti do sada su živote izgubili milijuni ljudi. prcv. Prim. svemirski brodovi koji padaju. osnivaèa religija iz nekog nadzemaljskog svijeta? Jesu li patuljci. bile inspirirane duhom Božjim. Kada bi sve vjere. nego kao astronauti: Koriste svemirske brodove koje je danas moguæe konstruirati. Možda eksperiment. Nikakav problem. Utipkate niz menija i vi se pretvarate u takvog UFOnauta. A moguæe 'dokaze' jednostavno uklonite . ** umjetni. Ugledni kršæanski teolozi koji su ustali protiv takvoga pseudo-boga. Oni nikada ne smiju saznati 'istinu'. Ovisno o situaciji. Pojavljivanja NLO-a. svi su redom po kratkom postupku izbaèeni. znate da niste nikakav Bog. Prim. prcv." A èemu sve to? Fiebag: "Ponovno bismo trebali poèeti propitivati naše podrijetlo i naše shvaæanje svijeta. Zašto to èinite? Vama je to možda samo igra. Potkradaju vam se greške. izvanzemaljski leševi i poluzemaljski fetusi: Sve je to realno ili irealno kao i sva naša stvarnost. U ime vjere. za razliku od prirodnih. pojavljivanje Bigfoota*. i to ne samo kao svjetlom prožeta biæa. Marijina ukazanja. Za sve je potrebno vrijeme. da uistinu kradete embrije. koje se . Vi. Vi ta 'biæa' dovodite u zabludu: Glumite. taj o Bogu ima sasvim drugaèiju predodžbu od mene..amerièki naziv za "snježnog èovjeka" (jcti)." Krije li se u hipotezi mimikrije rješenje svega neobjašnjivoga što se odigrava u svijetu vjera? Može li ta hipoteza objasniti zbog èega se nekom Josephu Smithu (osnivaèu religije mormona) pojavio anðeo imenom Moroni i diktirao mu knjigu Mormon? Potjeèu li poruke što ih je primilo više * Velika noga . Prièate im bajke. mirovanja. kojih je arapska literatura prepuna? Nisu li možda ukazanja ništa drugo doli manifestacije uzrokovane stranom. nama daleko nadmoænijom tehnologijom? Onaj tko dokazuje kako se iza svega toga krije Bog. . zraène laðe koje nestaju.èerupaju u dogmatskim svaðama.kao što svatko zna . a na stotine milijuna ih je bilo muèeno. Možda služi 'prozraèivanju' sadržaja svijesti stvorenih u virtualnom svijetu.zvjezdanim brodovima jure zrakom i trudnim ženama otimaju njihovu djecu. da zaista dolazite iz Magonije. A u islamskom se svijetu èak ni ne usuðuje postavljati kritièka pitanja. koje navodno susreæu poneki planinari. Morate zavarati sadržaje svijesti koji su se razvili tamo u umjetnom okružju vašeg kompjutora. najbolje upravo ono što žele èuti: da ste stvarno vila. ili božanska svemoæ.

Onda se mora postaviti pitanje: Tko je taj Universal Playerl Postoji li meðu igraèima nekakva hijerarhija koja vodi brigu o tome da se nerazvijene civilizacije poput naše ne unište? I tko ili što bi tada bio Svevišnji Bog iza tih igraèa? I neka civilizacija duhovnih biæa koju si mi ne možemo ni zamisliti. 19). Varijanta c) je moguæa. No. hvaljen neka je On!" Taj Sin Božji navodno je na kraju konaèno poslan èovjeèanstvu da bi ga oslobodio Istoènoga grijeha. dokinuto je. 70] I kada bi Duh Sveti isto tako stajao iza evanðelja. koji se u naše doba bavio tim pitanjem i koji znade kako su evanðelja nastala nijeèe "sinovstvo Božje". a osim nekakve teorije. netko se s nama poigrava. doduše. 69. Meðu njih pripada i Fatima s èudom Sunca. Moæ tih stranaca daleko nadmašuje ovozemaljsku tehnologiju (hipoteza mimikrije). daje Majka Božja izmišljotina mlade Kršæanske crkve. U neizrecivo zamršenoj kvantnoj fizici ta pretpostavka više ne odgovara stvarnosti. Mašta u mojoj glavi je doduše ovdje i ja donekle znam kako neuroni i njihovi sklopovi u mozgu funkcioniraju. mašta. na kraju krajeva. Izmišljena Majka Božja tako se pretvorila u stvarnu Majku Božju. ma tko to bio. Ili stanja kao što su svijest. listopada 1917. Varijanta a) je sama po sebi razumna. U sluèaju da nastaje kvantno-fizikalnim efektima. no pape su izmišljotinu pretvorili u stvarnost. No. ni Majka Božja se ne može ukazivati. Varijanta b) je najnevjerojatnija. Naèelno postoje tri moguænosti tumaèenja: a) Povijesno gledano. Ona je izmišljotina mlade Kršæanske crkve. No. Ukazanja moraju imati neki drugi uzrok. Naèelo kauzaliteta kako je uzrok jednak posljedici. kao iza Kur'ana. što god svežeš na zemlji. Zbog èega? Jer bi Isus tada zaista morao biti "jedinoroðeni Sin Gospodnji". Ako su djeca u Fatimi svoja ukazanja proživljavala samo u glavi. poglavlje 16. Onako kako se s nama igraju. kako onda može preko proroka Muhameda dati objaviti: "Nezamislivo je da Allah ima dijete. A majke božje veæ su odavno postojale u mnogim pretkršæanskim religijama. Sukladno rijeèima evanðelista: ". Dakle. Kvantna fizika živi u nekoj vrsti svijeta duhova u kojem se postavlja pitanje otkuda potjeèe nešto tako neobièno kao što je informacija. b) Toèno je. onda te efekte nije moguæe mjeriti. ja sam jedan od onih koji uvijek traže uzrok (tko ili što bi bio Svevišnji Bog iza tih igraèa?). kreativnost. Èime ponovno upadamo u proturjeènosti Staroga zavjeta. c) Tamo vani.. ali u rukama nemamo nikakvih dokaza. otkuda onda realno èudo Sunca? A kada bi fatimska ukazanja poèivala samo na kvantno-fizikalnim efektima. ma koliko doktorskih titula posjedovao. a što god odriješiš na zemlji. Svaki dogaðaj kao povod ima neki drugi dogaðaj. kako bi onda "duhovi" koji se kriju iza kvantne fizike unaprijed mogli jasno i glasno proreci kako æe se 13. mora imati svoj poèetak. bit æe svezano i na nebesima. svaki struèanjak. odigrati èudo Sunca? . u svakom bi nas èasu mogli uništiti. Nevolja je samo u tome da Marijina ukazanja postoje.Barem deset posto svih poznatih sluèajeva ukazanja su èinjenice. Majka Božja ne postoji. [68. nemam nikakvih spoznaja. bit æe odriješeno i na nebesima" (Matej. to mi ne objašnjava maštu kao takvu..

Iz važnih razloga: Dana 17. Isto kao i ona Ivana Pavla II. a glavni im je argument kako se "odnosi na našu vjeru.i ništa se ne uklapa." Osamdeset tri godine nakon Fati-me (19. Papa vremešnoj sestri Luciji šalje visoko pozicioniranog poslanika da bi razjasnio neka pitanja glede tumaèenja treæe tajne.isto se ponavlja po èetvrti puta. Duh Sveti nije upravljao razumom redovnice kada je godine 1941. Fatimu je posvetio "bezgrješnom srcu Marijinu". Èudo Sunca u Fatimi 13. što ga je u lipnju 2000. koji je u Fuldi kazao: "Zbog ozbiljnog sadržaja na Petrovoj Stolici preferirali su diplomatsku verziju. kako sam ja to osjeæala." Èak i ako je ta izjava toèna. jer kako bi se . A i izjave papa kako tajnu ne mogu objaviti jer se tièe "našeg vjerovanja" i da bi "meðu ljudima izbila panika". To se više nije moglo poništiti. "jer. kako se to meni èini. Prvobitno je sestra Lucija prièala kako je "gospoða" zahtijevala da se tajna objavi 17. tajna prije 1960. Bojim se da se Vatikan uvalio u strašnu prièu iz koje se više ne može izvuæi. Šest godina potom isto se dogaða u vrijeme Pavla VI. Sveti oficij najednom odluèuje objaviti tekstove tajne . . jer Fatima je u meðuvremenu izrasla u jedinstveno proštenište.) Posveæenjemje Fatima definitivno uzdignuta u proštenište u èast Majke Božje. koji je istovremeno Bog. Iza svega toga trebao bi se skrivati Duh Sveti. tada pape ne bi imali nikakva razloga da ga ne objave i ranije. sve dok je 1. U svoj toj zbrci najviše mi se dopada varijanta c). tajnu nije poznavao! (Otvorenaje tek 1959.. listopada 1960. On je punih 13 godina zadržava u trezoru. nego ona sama. kolovoza 1959. Tek 1959. ali i vodi pape koji su definitivno proglašavali zablude. Prisjetimo se: Fatima 1917. listopada 1942. papa Pio XII.." Toèno. a potom omotnica stiže do Svetog oficija u Rimu. vjerojatno se Majka Božja pred 83 godine nejasno izrazila.). Isto se dogodilo i papama koji su slijedili. nije otvorio papa Ivan XXIII. iako se s istim zahtjevima javljaju i druge vjere. potpuno apsurdne. te 14 godina kasnije još jednom za Ivana Pavla II. uèinila su sve da bi varijanta c) postala zamisliva. a nije. Uz to. redovnica Lucija uredno zapisuje treæu fatimsku tajnu i u omotnici je predaje biskupu Leirije. Pio XII. Kasnije je Lucia kazala kako nije "gospoða" bila ta koja je odredila datum. Fatimaje rasla i rasla do nevjerojatno središta marijanskog katolièkog kulta. valjda bilo jasno. Izjava papa kako se poruka odnosi na "naše vjerovanje" bila je apsolutno toèna.. dakle.nakon atentata na papu . bile bi uz onu verziju koja je objavljena u ljeto 2000. po prvi puta je proèitao poruku i zacijelo je bio strahovito preplašen jer u njoj nije bilo nikakve poruke majke Marije. jer svi su oni odreda odbijali objavljivanje. srpnja 1981. uz opširan komentar objavio kardinal Ratzinger bio istovjetan s originalnim tekstom. U Vatikanu se obmanjuje. peèati omotnicu i vraæa je Svetom oficiju uz naredbu da se poruka ne objavljuje. 18. Tek 1941. ne bi bila shvaæena. Papa Ivan XXIII. Tamo još jednom tavori 18 mjeseci. Malo je toga. pape poruku ne bi bili shvatili ni godine 1960. Daje tekst. bilo je realnost. Svi pape odbijaju objavljivanje. sijedoj redovnici podmetnuta. Potvrðena od vjere koja se izdaje za jedinu istinsku. travnja 2000. A trojica papa od 1960. Izazvano Majkom Božjom koja povijesno uopæe ne bi smjela postojati. Sredinom 2000.U ovom svijetu osjeæamo se prilièno usamljenima i trèimo od proturjeèja do proturjeèja. poruku uredno zapisala. Logièno je da više nisu mogli objaviti fatim-sku poruku. papa Pio XII. jer pape su nepogrješivi. listopada 1917. To se u pravom smislu rijeèi odnosilo na vjeru i bilo je vrlo "ozbiljno".

opravdana je svaka. U svom nepokolebljivom vjerovanju mogli bi pretpostaviti kako poruka potjeèe od nebeskog rivala. tada u tome ne bi trebalo tražiti psihološke razloge. Meni osobno cijeli razvoj dogaðaja dopada se isto tako malo kao i bezbrojnim katolièkim vjernicima. dakle. Vjeri dokazi nisu potrebni .do toga je dovela religija. a ne samo fanatièno u nešto vjerovati. Prim prcv. opravdano je sumnjati da bi oni sami mogli shvatiti "vrlo ozbiljan sadržaj" (papa Ivan Pavao II. konaèno. Jer drugi ljudi takoðer trebaju razmišljati o svom bogu i svojoj vjeri. ðavla. Možda su takoðer priopæili da æe uskoro ponovno doæi i da bi bilo pametno da èovjeèanstvo na takav dogaðaj bude pripremljeno. I ako sam ovdje nabacio pitanja koja su veæ postavljali ugledni teolozi. svaka crkva i sekta tvrdi kako je jedina koja posjeduje pravu istinu. koliko-toliko razumna misao. rotirajuæu. uvreda je grandioznog djela stvaranja.vjernicima naknadno moglo objasniti da uopæe nije rijeè o poruci "drage Majke Isusove"? To takoðer objašnjava zašto je biskup Leirije poruku 13 godina zadržao kod sebe. tamjan i svjetlucanje svijeæa. Upravo u tom se krije opasnost. to što su dobri i pristojni ljudi spremni èiniti strahote i zla . Poznat mije ugodan osjeæaj povezanosti s drugim vjernicima u nekoj crkvi. Možda se nadao da æe se jednom kotaè vremena drugaèije okretati.bez obzira na to. svjetleæu ploèu koja je bila vidljiva 12 minuta. No. Ovaj planet prepun je pobožnih fanatika i bezobzirnih božjih ratnika. (Prema izjavi sestre Lucije biskup Leirije i nadbiskup Lisabona smjeli su otvoriti omotnicu. nije toèno. U njeno ime opravdano je svako zlodjelo. To bi bilo jednako loše kao poruka izvanzemaljaea. a naše . jer sigurno nije bilo onako. stoje trebalo dokazati. jer Fatima je ipak postala katolièkim prošteništem. Tako dugo dok Vatikan ne objavi pravu istinu. Možda su u poruci pozdravljali èovjeèanstvo i upozoravali na to da u svemiru ne živimo sami. i ponudio moguæe odgovore na koje teolozi još nisu došli. kako se prikazuje. I mene boli rastanak s lijepim predodžbama iz djetinjstva. Put spoznaje uvijek je bio trnovit. kako to prikazuju pape i kardinal Ratzinger. Znam prekrasne pjesme u èast Majke Božje. jer veæina onoga što mi ljudi dragom Bogu pripisujemo. meðuzvjezda-ne razdaljine ili mnogostruke moguænosti ekstraterestrièkog života. Jer.) fatimske poruke. On ju je. Èemu onda ta razmatranja o Fatimi i Starom zavjetu? Jer to ovako. Ali. Buduæi da se pape i èlanovi Svetoga oficija baš ne razumiju u svemirske letove. Branim se od religiozne nepopustljivosti i više se smatram "radnikom u vinogradu Božjem". Smatram to aluzijom na grupu izvanzemaljaea. bili oni religiozni ili ne. što je bilo za dokazivanje. niti želim zbuniti vjernike (koji ovu knjigu ionako neæe èitati). poseže se za maèem i strojnicama. a još manje u ET-ije. To je razlog zbog kojega èinim to što èinim. naravno. i s njom nije mogao bogzna što zapoèeti.i ona usreæuje. Smije li to . glazbu orgulja. možda je dijete Lucia 1917.biti i atomska bomba ili kemijska borbena sredstva da bi se iskorijenilo inovjerce? Broj vjerski motiviranih sukoba iz godine u godinu raste. Niti se bavim obraèunavanjem s tko zna kakvom prošlošæu. poznajem gregorijanske napjeve. 70 000 ljudi doživjelo je èudo Sunca. tko zna što fantaziralo.* ! lat.) A što je stvarno moglo pisati u izvornom tekstu treæe fatimske tajne? Nije to poznato nikom osim upuæenih. Dobri i razumni ljudi prema drugim se ljudima ponašaju pristojno . a o tehnologijama daleke buduænosti da i ne govorimo. I sam sam odgojen u katolièkom duhu. u borbu za (navodnu) istinu. proèitao. Quod erat demonstrandum. Kreæe se. Jer ljudi ne vole da im lažu.u Božje ime .

Sljedeæe križanje u gradu uzorka šahovske ploèe dovelo me je do glavne prometnice. niti 300 metara udaljena. od užegloga do zagorjeloga. koljena su im sezala do grudi. Neposredno preda mnom. . njima. Pritom sam i sam visok tek 1. POGLAVLJE Šume pune stupa4 Misli su doduše osloboðene carine. Svi azijski gradovi izgledaju slièno.ovozemaljske predodžbe o moralu ne moraju se bezuvjetno poklapati s naèinom razmišljanja izvanzemaljaca. Jesam li se našao meðu Liliputancima? Ne. a k tome nasred cestovnog raskršæa u nebo je stršila višestu-panjska svemirska raketa.68 metar. Prizor je to koji ulijeva strahopoštovanje. Onda netko preuzima ulogu Majke Božje. Bilo je tu svega. Ave Maria! 3. rasprostrta po podu gomila razne robe: plastièni kiè za mališane. Buduæi da se Majka Božja ipak ukazala (ne samo u Fatimi) za vjernike iz dileme postoji tek maglovit izlaz kako bi svijet ponovno bio koliko-toliko u redu. Poput zastavica razlièitih boja u nos su mi prodirali najrazlièitiji mirisi. Meðu * vrsta budistièke bogoštovne graðevine. a danas se zemlja položena izmeðu Tajlanda. sandale i cipele pored košulja i bala tkanina svih boja. prcv. a èak ni stolovi nisu bili veæi od onih u zemlji patuljaka. Grad kojim prolazim je Yangon (nekada Rangon). Kine i Indije naziva Mvanmar. Poput diva u djeèjem vrtiæu. I svijet je ponovno u redu. Netko tamo vani poigrava se s nama. Na sve su strane titrale vatrice kuhinja zalogajnica. kojim sam upravo prolazio. A ipak je ovaj grad. Nekada se zvala Burma. Uzmimo varijantu c). Osvijetljena mnoštvom reflektora i odozdo pa sve do vrha presvuèena èistim zlatom. Tek sam s naporom uspijevao izbjeæi da na štogod ne stanem. I na rubovima glavne ulice nalazilo se na stotine stolièica i stoliæa. ali ipak izazivaju neprilike. naravno. Prim. osjeæao sam se prilièno izgubljeno. i površno gledano i ljudi kao da su jednaki. Ono stoje izgledalo poput rakete bila je jedna od više tisuæa pagoda u toj zemlji zlatnih stupa. Ma tko on bio poznaje. Dosadašnji mirisi izmiješali su se sa smradom ispušnih plinova automobila. bio posve drugaèiji. Strahopoštovanje pred grandioznim djelom u ime vjere. Vrvjelo je smeðim ljudima koji su sjedili na stolièicama visokima tek 15 centimetara. Ovdje sve vrvi. zbog siæušnih stolièica. a onda razvuèene na nekih 60 metara dužine naoèale za sve vrste lica i nosova ovoga svijeta. tako se naziva i tako se ukazuje. (KarlKraus) Cesta je ležala u polutami. sliènog su okusa. ljudi oko mene bili su potpuno normalno razvijeni. hipotezu mimikrije. ljude i njihove vjere i znade da milijuni nas èvrsto vjeruju u Majku Božju. od slatkastoga do kiselkastoga. Pri pomisli da bih ovdje morao sjesti. èak i u vrevi automobila. prvotno polukuglasta grobnica s ogradom.

Veæ ime Mandalav. Sva su imena povezana s nekim danom u tjednu ili mjesecom roðenja. èetvrtak. Prije nego što su došli Britanci. Ova je zemlja prožeta religijom i astrologijom. Sada gaje kralj Mindon dao uklesati na 729 mramornih ploèa. Skup usporediv s koncilima Kršæanske crkve. Prijepis na papiru. Buduæi daje od posljednjega Buddhe prošlo veæ 2400 godina. neponovljiva u svijetu izvan Myan-mara. Tome kršæanstvo nema što suprotstaviti. tadašnji kralj Mindon (1853. Pagoda Sule. Djeca ne dobivaju prava imena. Mvanmar je bio kraljevina. Netko tko je roðen u petak. kao i djevojèice mogu se. godine 1872. . Djeèaci. primjerice. Oni su uspostavili utvrdu i vladali su zemljom i rijekom sve do sjevera. tu i tamo sam otkrivao vjernike pred malim škrinjama koji su predano zurili u figure i svjetlašca iza rešetaka. godine 1861. Ime smije mijenjati samo neki bolji astrolog i to ako se poslovi odvijaju loše. uzlazan je i život. one su do pojavljivanja sljedeæega Buddhe trebale biti neuništive. mramorne ploèe morale su ostati saèuvane još 2600 godina.) svoju je rezidenciju premjestio u Mandalav. Veæ tisuæljeæima vjernici iz godine u godinu daruju tone listiæa zlata i dragoga kamenja kako bi se time ukrasile pagode i stekle neke povlastice u ovom ili u sljedeæem životu. bajkovit grad u središtu Mvanmara. Naravno da su Britanci s obzirom na svoju ratnu tehnologiju . Osniva li netko tvrtku. ime joj odreðuju astrolozi. a tko djevojèica. budistièko "uèenje triju košara". ali i na obali rijeke Irrawaddy.porazili kraljeve Mandalava. smiju biti samo uzlazni. Tada. Tako netko smije koristi prvih pet slova nekoga mjeseca samo ako je u tom mjesecu i roðen. Našao sam se pred pagodom Sule. Nigdje na svijetu nije Buddha slavljen toliko kao u Mvanmaru. Ili moraju biti u nizu kao utorak. Iako je veæ odavno zanoæilo. a ni ne preuzimaju imena svojih Pagoda Sule u Yangonu nalazi se usred prometnog kaosa oèeva. koji se sastoji od 33 slova. Zan Zan. neopisivo raskošnim pagodama.nikakvo èudo . Toèno na 2400 godišnjicu smrti Buddhe. zvati Kyan Kyan. pred kojom sam stajao. Prije je to uèenje postojalo samo na listovima palme. iz imena nije moguæe utvrditi tko je djeèak. Jer. U ovoj zemlji bogati su samo Buddha i hunta. koji danas postoji. Stoga je kralj Mindon dodatno nad svakom mramornom ploèom dao podiæi pagodu. Razlika izmeðu muškoga i ženskoga vidljiva je tek kasnije u oslovljavanju s "gospodine" ili "gospoðo". . no tijekom života mogu se i mijenjati. Uz to. Mandalav je bio grad Buddhe i naoèigled britanske opasnosti. Rezultat toga je areal koji se naziva "najveæom knjigom svijeta". U ovoj zemlji nije ništa èudno što Zlatna stupa na rijeci lzzawaddy su tisuæe pagoda astronomski usmjerene. u zapadnim ušima zvuèi poput glazbe. nebeskim životinjama i stranama svijeta (njih osam). koju inaèe nazivaju i "srcem grada". kaže uèenje. Ovdje vlada èudesna atmosfera.1878. srijeda. do kineske granice.prodavaonica i pješaka. ponovno æe doæi Budhha. S pravom. kralj Mindon je u Mandalavu sazvao "petu veliku sinodu". Uz to. sastoji se od 38 svezaka s po 400 stranica. žrtvu æe uglavnom prinositi na oltaru posveæenu petku. u Mandalavu se okupilo 2400 budistièkih uèenjaka i izradili su kanon Tipitaka. dodijeljena je planetima. a promet oko pagode širio svoj smrad. Svakih 5000 godina. Maung Maung ili recimo Cho Cho. znakovi alfabeta.

[74] Nebeski zmaj u mitologijama je sveprisutan . U neko su se doba zmajevi ili leteæe zmije (Nagas) spustili s neba i poduèavali prve ljude. prvom susjedu Mvnamara. gdje ribe po zraku bježe . Tamo je kri-lata zmija simbol bogova koji su nekada sišli s neba. On se pojavljuje u "tajnom otkrivenju" Novoga zavjeta. a naravno i kod proroka Staroga zavjeta. [73] Još u vrijeme vladavine Chuena. iako se ovdje sa sigurnošæu može reæi kako nikada nije viðen bilo kakav zmaj. Da se i ne govori o (mnogo kasnijim) srednjoamerièkim narodima. usporediva s Nilom u Egiptu. Zbog èega? Psiholozi smatraju kako su naši preci vidjeli neku neobiènu pticu.Literarni kronièar i protagonist engleske kolonijalne vlasti Rudvard Kipling jednom je pjesmom Mandalav uèinio besmrtnim: Na putu za Mandalav.. Sveti Juraj. Ali ona ne bljuje vatru. gdje brodovi stare Flote leže ... Irrawaddy je žila kucavica zemlje. prepjev Marko Fanèoviæ) Britanci su Mvanmar još nazivali Burmom. Kipling: Put za Mandalav (The road to Mandalay). No. U slikovnom prikazu zmajevi postoje veæ na sumerskim svicima. 19R Jer vjetar kroz krošnju ovu.. Silvestar i Mihael dovode se u vezu sa zmajem. Niti jedan èovjek nikada nije mogao vidjeti zmaja koji leti i uz to još riga vatru. Vrati se u Mandalav. jednoga od prvih careva Kine božanski majstor Yii je usred jezera dao podiæi veliki toranj kako bi na nebeskom svodu mogao bolje promatrati let zmaja. Više kineskih vladara uživalo je privilegiju da zajedno sa svojim kuæanstvom doživi let na nebo u leteæem zmaju. jer takvih biæa u lancu evolucije nije bilo. èak i obrisi zemlje promatraju se kao obrisi zmaja. (R. prvobitni donositelji kulture i osnivaèi prve dinastije bili su kraljevi-zmajevi. ni ta usporedba ne drži vodu. U Kini. 1887. no ljudima je donio kulturna dobra i poduèio ih mnogim stvarima.do kršæanskih vremena.. a 1989. Negdje sam veæ èuo kako se time misli na prasjeæanja iz doba dinosaura. Nitko ne može osporiti da je leteæi zmaj u mnogim mitovima o stvaranju zauzeo èvrsto mjesto. Kada su se prije više od 60 milijuna godina zemljom proširili dinosauri nije još bilo ni traga èak ni nekakvom praèovjeku. i zvono što se u hramu klati. [71] Oni su ljudima takoðer pokazali kako se iz zemlje i vode izvlaèe zlato i drago kamenje.kod sjevernoamerièkih Indijanaca to je motiv ptice-gromovnika. i ovdje ona poèinje u mitološko doba. I -samo usput . [72] Kineski mitolozi kazuju o tom leteæem nebeskom zmaju kako je uzdižuæi buku i šireæi strah letio nad zemljom. vojnika britanskog zovu: u Mandalav se vrati. Motiv zmaja dobro je poznat u cijeloj Aziji i jedna je od prapovijesnih zagonetki èovjeèanstva. I danas još Mvanmarci 2170 kilometara dugu rijeku Irrawaddy promatraju kao "zmajevo uže". zemlja je ponovno uzela svoj prvobitni naziv. egipatskim ploèama ili se prikazani kao leteæe zmije susreæu na grobovima faraona u Dolini kraljeva. ne diže . Kao stoje to s poviješæu svake zemlje.

Ovdje se nižu svetinja za svetinjom.. Njezin vrh ukrašava 5448 dijamanata.buku. je stupa obložena s 8688 zlatnih ploèa od kojih bi svaka pojedina prema današnjoj vrijednosti stajalanekih 1000 DM. zlatnog središta. safira i topaza. ono što je vrijedilo za kinesku mitologiju bilo je presudno i za (danas) susjednu zemlju Mvanmar. ali ni u kom sluèaju nije tako mišljeno. ako je vjerovati legendi. I nehotièno sam morao pomisliti na španjolske osvajaèe koji su krenuli na Srednju i Južnu Ameriku kako bi tamo zbog zlata pobili Maye i Inke. ono što je viðeno širom svijeta. kao i 2317 rubina. A izvana . Samo što smo u pagodi Shwedagon gotovo zagušeni blještavim zlatom i dijamantima. Mit je maglovito narodno sjeæanje. U neko doba od toga je nastala zmija koja bljuje vatru. Potpuno prosvjeti]enje. Prstenovi i snopovi zraka kao da iz svemira sijevaju prema Buddhi. Obojica su izuzetni poznavatelji zemlje: "Sama masivna stupa u obliku zvona tvori jednu jedinu 100 metara visoku škrinju s blagom. Bogu hvala da europski osvajaèi nisu znali ništa o . Narod Mon prihvatio je budizam i . Iza glava Buddhe nalaze se minijaturne.nakon stotina stepenica . Prva povijesno zabilježena narodna grupa u zemlji rijeke Ayeyrwady bio je narod Mon (rijeè nije ni u kakvoj vezi s našim mjesecom). nalazi osam vlasi posljednjega Buddhe kao i daljnje relikvije triju Buddha koji su živjeli prije njega (za koje se prièa kako su dolazili u razmacima od 5000 godina). U njenoj se unutrašnjosti. Današnja pagoda Shwedagon je neopisiva. od podesta do podesta.) I u našim kršæanskim svetištima jedva da izgleda drugaèije. oèevi su prièali sinovima.ne dospijemo u blizinu okrugloga. a osobito ne poduèava ljude." Ovaj citat potjeèe iz jedinog istaknutog putopisa o Myanmaru Wilhelma Kleina i Giinthera Pfannmullera. "Prièa se kako se na pagodi Shwedagon nalazi više zlata negoli u trezorima Bank of England. ne zaèinje djecu (što se u Kini dogodilo). a oni svojim unucima o osobitim dogaðajima. Moni su došli iz srednje Azije i govorno su pripadali kulturi Mon-Khmer. Buduæi da u kameno doba nisu postojale državne granice. Tako je i u Mvanmaru.veæ je prije 2500 godina podigao prvu pago-du: pagodu Shwedagon u Yangonu." [75] Kada sam posjetio pagodu Shwedagon. Šokirani doživljenim. Tražile su se rijeèi i usporedbe. elektronski upravljane lampice zahvaljujuæi kojima iz Buddhine glave izbijaju krugovi -n? i zrake. dok konaèno .. Najprije slijedi beskonaèni uspon. Ljudi kamenoga doba poznavali su ptice i za to su imali i rijeè. No. a u azijskom podruèju zmaj. To je poznato iz njihovih zapisa. Èesto sam sam sebi djelovao kao u nekom nestvarnom SF-filmu. Tijekom vremena. jer to neopisivo nije postojalo. a kruna je graðevine jedan divovski smaragd. nije mogla biti ptica. ne uzima sa sobom putnike. èinjenièni opisi sve su više i više gubili konture i konaèno su se ugnijezdili u mitovima. od nje ne podrhtavaju doline. bilo mije teško odvojiti prošlost od sadašnjosti.tako kaže legenda . (Ovo može zvuèati podrugljivo. koji svakoga dana hvata prve i posljednje zrake sunca.

Venera odgovara petku. nije nedostajao. Ni motiv zmaja. naravno. Sunce i Mjesec takoðer se smatraju kuglama.zlatnoj zemlji Myanmar koja je postojala veæ tisuæljeæima. Ovdje je mitologija izlivena u zlatu i srebru. dakle. upravo kao da su izišle iz filma Ratovi zvijezda. U pagodi Shwedagon naš sustav planeta i svemir su sveprisutni. Nasred nje stoluje zlatna stupa s promjerom od 433 metra. Mvanmarci. Sukladno tome u pagodi Shwedagon za svaki planet postoji posebno svetište. Od toga nekoliko biæa nalik sfingama.Saturn odgovara suboti.. Životinja je mitološko zmij-sko biæe (Naga). . Najviša terasa obložena je bijelim mramornim ploèama. A godina 1999. i vjernici mole na za njih odreðenim mjestima: oni s imenom utorak kod Marsa. s èetvrtkom kod Jupitera itd. Mjeseèevom svetištu pripadaju ponedjeljak i tigar. Nalazile su se tu statue u nedefiniranim legurama zlata i srebra. Sama stupa položena je na osmerostrukoj podnoj ploèi. odgovarala je godini 1361. Ovdje vjernici osobito intenzivno mole i pokušavaju izmoliti olakšanja kako za sadašnji tako i za buduæi život. imaju i svoj vlastiti kalendar. ukupno njih 64. Životinja je lav. Nepatvorena mitologija. Ovdje tjedan ima osam dana. Prema mvanmarskoj predaji. Uz to mistièni pomagaèi. za vjeènost. Nehrðajuæa. Životinja je morska svinja. kada sam ja posjetio tu zemlju. Životinja je štakor. Ovome bi se osobito veselili struènjaci za lasersku tehniku. Jedinstvena zorna obuka. za osam dana u tjednu i za kraljeve Sakka. naravno. Buduæi da su svi Mvanmarci veæ svojim imenom povezani s danima u tjednu. . Satima sam tumarao pagodom Shvvedagon i èesto mi je teško padalo otkinuti pogled s figura. Stupa. Posve na vrhu nalazi se mala kugla od teškoga zlata. Ni to nije sve. zaštitnici Buddhe.Jupiter odgovara èetvrtku. promjera 25 centimetara. Uz to dolaze mjesta za èašæenje nepoznatih planeta. govoreæi pritom: "Ispuni li se moja želja neka ovaj kamen postane 134 ! . . koji potjeèu iz nebeskih poljana brda Meru. I isto tako kao što se èuda dogaðaju u kršæanskim svetištima. . kojih barem za života posljednjega Buddhe nije moglo biti. U ime križa vjerojatno bi bila uništena jedna jedinstvena kultura. Na zlatnoj kugli blista smaragd od 76 karata koji se od prve do posljednje zrake sunca puni energijom. podižu kamen uvis.Merkur odgovara srijedi. a time i s nekom planetom.Mars odgovara utorku. Odreðene toèke u pagodi Shwedagon izrièito su rezervirane za èuda. Svaki planet ima svoje dane i životinje. . visoka okruglih 100 metara strši u nebo poput u svemir uperenog svjetleæeg prsta. [76] Stoga postoji i svetište Sunca kojemu su posveæeni nedjelja i božanska ptica Garu-da. okružena dijamantima koji sjaje raznim bojama. Pred "Kamenom ispunjenja želja" vjernici se klanjaju. pri èemu se na svakom vršku nalazi po osam manjih stupa. ona se dogaðaju i ovdje. Životinja je slon.

svatko od njih oboružan metlom. èudo mora èekati ili pak želja. još dalje od budizma. Sukladno obièajima indijskih plemiækih obitelji da si daju neko ime iz svetih spisa (veda) uzeo je osobno ime Gotama (Gautama). Godina Buddhina roðenja smještena je negdje u godinu 560. I tko je za to nadležan? Grandiozni duh univerzuma? ONO što je u nama i oko nas i èiji smo mi mikroskopski sastavni dio? U pagodi Shwedagon èak postoji povišena platforma na koju je pristup dozvoljen iskljuèivo muškarcima. Ovdje i u drugim pagodama u zemlji dogodila su se mnoga èuda. koju je druga kolona spremala u kante za smeæe. dok je sjedio pod stablom bodhija u bodhgavi. Nitko ne zna toèno kada se sve to dogodilo. Tražio je novi put koji bi životu mogao dati neki smisao. u Mcihaparinibbana sutti. Najednom je sam sebe osjetio kao inkarnaciju nekakva nebeskog biæa. blistao je smaragd. prokrstario sjevernom Indijom i umro na nepalskoj granici. koji je ostvario svoj cilj". otvorio mu se univerzum: Došao je dan pro-svjetljenja. No. U svojim posljednjim govorima. Zlato pagode svijetlilo je blistavom tamnožutom bojom. Na komandu kolona je krenula naokolo. Napustio je zavièaj. Tako je to kod Mvanmaraca. Najednom se na mramornoj platformi pojavila kolona ljudi. U dobi od 29 godina dojadio mu je njegov dosadan. Spustila se noæ.nije za sobom ostavio niti jedan jedini zapis. Pritom je Buddha pretpostavljao postojanje prošlih i sadašnjih Buddha (prosvijetljenih). Osnovao je red sangha. onaj put na kojem èovjek može postati prosvijetljen. Èuda se dogaðaju i ovdje. Njegove propovijedi bilježili su i širili 138 U svakodnevnu kolonu èistaèa pripušta se samo onaj tko ima roðendan njegovi uèenici. prije Krista. Tako je Buddha pouèavao "èetiri plemenite istine". Izdanak je plemiæke obitelji Shakva i odrastao je u kneževskoj palaèi svojega oca u predgorju nepalskih Himalaja. što na sanskrtu znaèi "onaj. kakav je. zbog nebeske providnosti. O prvobitnom nastanku pagode Shvvedagon postoji predaja koja seže u prošlost. Astrologija odreðuje život od roðenja sve do smrtnog zvona i dalje u sljedeæi krug. oko sebe je okupio sljedbenike i velièao je put spoznaje kojim treba iæi sve od krvi i mesa. Sasvim gore. Sam Buddha . lutao je naokolo kao prosjak i godinama se bavio umjetnošæu meditacije. govori o buduæim Buddha- . "prosvijetljeni". ali pripušteni bivaju samo oni koji toga dana imaju roðendan.Buddha i njegovi pomoænici su sveprisutni lagan. Graðanskim imenom Buddha se zvao Siddhar-tha. Shvatio sam da dame i gospoda posao obavljaju dragovoljno.kao ni Isus . ostaje neispunjena. na vrhu stupe. oko platforme hrama i tu i tamo bi ostavila hrpicu smeæa." Ostane li kamen težak. beskoristan i luksuzan život. Jednoga dana. stoje zapravo taj budizam? Buddha na staroindijskom znaèi "probuðeni". Poèeo je propovijedati.

Stupa se takoðer promatra kao "prijevozno sredstvo u svijet bogova". U gradu Ketumati (današnji Benares). gdje je osnivaè vjere.ma. Preživjela ih je samo nekolicina. Svaka se škola poziva na predaju prvobitnih Buddhinih sljedbenika i na spoznaje ostvarene prosvjetljenjem. Mjesto pagode Shwedagon prema tome je od davnina bilo sveto mjesto jer ovdje su veæ slavljene relikvije jednog ranijeg Buddhe. Tijekom 2500 godina razvile su se najrazlièitije budistièke škole. I to u doba dok je aktualni Buddha još kao mladiæ boravio u luksuznoj palaèi svojih roditelja. Èak i galaksije dolaze i prolaze. stoljeæu Španjolci gotovo istrijebili. . doæi æe u vrijeme u kojem æe Indija biti prenapuèena stanovništvom. I tako legenda o pagodi Shwedagon kazuje kako je brežuljak. Jedan od njih. carstvo bezoblièja ili carstvo duhovnoga. jer na tom mjestu su èuvane relikvije jednoga još ranijeg Buddhe. Isus. Prema predodžbama budizma u Mvanmaru svakih 5000 godina dolazi novi Buddha.odražava i budi-stièko trojstvo.i Nasuprot kršæanstvu. Iz jajeta su izlazili uèitelji. Gradovi i sela bit æe naseljeni gusto poput kokošinjaca. no stupa se smatra i kopijom kozmosa. pretvoren u Boga. Sa životom svih vrsta. Kolumbija nekada je živjelo pleme Indijanaca Kogi (ili Kagaba) koje su u 16. I to jedan odjevni predmet. primjerice. koje visoko iznad brda Meru vode do univerzuma. Ono stoje u kršæanstvu crkveni toranj. U vrijeme njegove vlasti na zemlji æe se pojaviti Metteyya (takoðer zvan Maitreva). No. stoga u ponekim stupama sjedi Buddha i izvodi ritualne kretnje rukama. Postoji tu. toranj . carstvo osjeæaja. Metteyya bi bio izuzetan i jedinstven "upravljaè kola i poznavatelj svjetova". oko njega. može biti grob ili središte stvaralaèke snage. Savršeni Buddha. a tamo su opet nastanjene razlièite razine bitka. veæ iskljuèivo pravednošæu. Stupa u svojoj trodiobi osnova. u glavnim toèkama sve su jedinstvene. Broj tri u budizmu vrijedi kao karakteristièna dimenzija prostora. Vjernici se ne mole izravno njemu. njezin oblik simbolizira brdo svjetova Meru. leži sedam mora. Navodno je stupa prvobitno imala oblik polovice jajeta na kojoj se nalazio stup. veæ putem njegova uèenja i duha žele postiæi pro-svjetljenje i pomoæ. Buddha nije bog. na kojem je kasnije podignuto to svetište veæ davno prije toga bilo sveto mjesto. Trenutno bi trebalo postojati 10 100 000 univerzuma poput našega. Naokolo. U cijeloj Indiji bit æe 84 000 gradova. Tisuæljeæe je veæ gotovo isteklo kada je sadašnji Buddha pod stablom bodhi u bodhgavi doživio pro-svjetljenje i ukazao se kralju Okkalapi na onom mjestu u Mvanmaru gdje se danas nalazi pagoda Shwedagon. Tek u našem stoljeæu ponovno . u islamu minaret. U Sierra Nevadi. Prilikom prouèavanja stupa. kao svjetskom putniku i radniku u "vinogradu bogova" odmah mi je za oko zapela paralela s jednog udaljenog kontinenta. Za budiste stupa ima mnoštvo znaèenja. jedan kralj imenom Okkalapa èekao je na novoga Buddhu. Malom zaobilazni-com ponovno æu se vratiti stupama: Južna Amerika. ona se može promatrati kao simbol kraja životnoga puta. Kada je proteklo gotovo 5000 godina. i to ne temeljem sile. uèitelj bogova i ljudi. kutlaèa i jedna palica. u budizmu je stupa: graðevina zvonolika oblika koja završava uskim tornjem. kupola. tako je objavio. Tamo vani postoji bezbroj meðsobno vrlo udaljenih svjetova i nebesa. Mvanmarski budisti vjeruju kako se u središtu svijeta nalazi sveto brdo Meru. Rijeè je o ukupno 31 razini bitka. živjet æe kralj imenom Sankha.

nadir (zenitu suprotna toèka koja se nalazi na donjoj nebeskoj polutki). Godinama ih je prouèavao. [77] Preuss je ustanovio da Kogiji stvaranje pripisuju pra-majci imenom Gauteovan. devet svjetova.su otkriveni njihovi džunglom obrašteni gradovi i barem djelomièno rašèišæeni. Od nje su potekla i èetiri prasveæenika. I u svim su hramovima kao spomenik ostavile neku uspomenu. Prvi europski istraživaè koji sije dao truda oko prouèavanja Indijanaca Kogi bio je austrijski profesor Theodor Preuss. Kod Kogija je kozmos smatran prostorom u obliku jajeta. a sumerska kraljevska lista otkrivena je tek u prošlom stoljeæu. poglavlje 19. Na najgornjoj terasi nekada su se nalazile slamnate kuæe u obliku stupa po cijelom svijetu proširila su se jezera. jug. U mitologiji Kogija govori se o borbi èetiri prasveæe-nika protiv demona i životinja. dr. Reichel--Dolmatoff otkrio je da sve graðevine Kogija imaju oblik stupa i da su dokuèive samo povezane sa zbivanjima u svemiru. starija braæa. odreðenom sa sedam toèaka: sjever. istok. Na to je vrhovni poglavica otvorio ulazna vrata neba i dao da èetiri godine pada kiša. Unutar tako definiranog prostora leži devet slojeva." I ako sada netko pomisli kako su to znanje u Kolumbiju donijeli kršæanski Španjolci. od kojih srednji . Prošlo je mnogo vremena i na svijetu su se izrodili ljudi s protuprirodnim sklonostima. na krivom je putu." [77] Neobièno je to: U predaji Kogija govori se o sodo-miji. jedna je od njih bila sakrivena u brdu. na što je Mulkueikai (jedan sveæenik) otvorio vrata i postavio na Zemlju sve ptice i èetveronožne životinje. središte. Bacane su munje. tako da su koristili sve vrste životinja da bi s njima imali odnose. sva stabla i raslinje To su ostvarile božanske osobe zvane otac Kalgusiza. Taj odgoj odvijao se u devetogodišnjoj tami. kaže se u mitu Kogija. svuda. U sumerskoj kraljevskoj listi možemo proèitati: "Nakon stoje preko svega prešla poplava. Reichel-Dolmatoffbio je najtemeljitiji poznavatelj kulture Kogija. Konaèno se brod nasukao na grebenu SierraNegre (kako se još zvala u legendi Kogija). kraljevstvo je još jednom sišlo s neba. Sveæenici su službu zaviještali sinovima. Nosile su se maske bogova. Isto se zbiva u Prvoj knjizi Mojsijevoj. zenit. Kada su prasveæenici došli na Zemlju. letjelo se na sve strane svijeta i na Zemlju je doneseno sjeme razlièitih biljaka. Ovi su bili odgajani u devetogodišnjem novicijatu u hramovima kako bi se znanje otaca 140 i ¦. ali i biljaka i sjemenja. jer mit Kogija postojao je još prije nego što su došli Španjolci. zapad. Èetiri godine padala je crvena i plava voda. sveæenici su izgradili èarobni brod i na njega primili sve vrste životinja i ptica. praoci sveæenièkog roda. "Sada su svi zli izginuli. I kakve sve to ima veze sa stupama u Aziji? Prof. zakoni su do plemena Kogi dolazili "izvana". Domovina tih prasveæe-nika bila je u svemiru. No. sišli su s neba. a sveæenici. nosili su maske koje su odložili tek mnogo kasnije. "Svi su sišli s neba ". Buritacca (Kolumbija) je izgraðena poput svadbene torte: jedna terasa povrh druge neokrnjeno moglo prenositi sjedne generacije na drugu. prije uništenja Sodome i Gomore.

sloj. prema budistièkoj pre-daji. Godinu za godinom. a povrh toga nalaze se daljnje èetiri. povezanost je oèigledna. grada na Irrawaddyju ima ih više od 2000. poput motke za zastavu. Pristaše jainizma u svojim spisima. Konaèno. kada je. ožujka spajaju se sjene stupova muške i ženske kuæe. sjeme treba položiti u zemlju. 21. u razlièitim velièinama. Doduše. Sve su one istodobno modeli Kogi-kozmosa. Zvonoliki oblik stupa mnogo je stariji od suvremenoga budizma. zemlja sa "šumama stupa". peti.prije posljednjega Buddhe na Zemlji boravilo veæ nekoliko Buddha. Sve je astronomija 146 oblik jajeta. na zaravni Pagana podignuto je 13 000 hramova. nalaze stisnute neposredno jedna uz drugu. zvonoliki oblik graðevine usmjerene prema nebeskom svodu koji je postojao prije suvremenoga budizma. iz èijeg krova-stupe strše dvije ukrštene grede. još nigdje nisam vidio vezu izmeðu graðevina i znanja Kogija u Kolumbiji i onoga starih naroda u Aziji. (Time sam se bavio veæ u jednoj od svojih ranijih knjiga. Sve graðevine Kogija bile su položene terasasto. pri èemu èetiri razine iznad ljudi tvore stupu. predstavlja naš svijet. [79]) Preostala je stupa. "Nigdje drugdje nema tako dojmljive panorame u kakvoj možemo uživati pri pogledu na zaravan Pagana -jedna . Neke su starije od 2000 godina. Prema tom su uzorku graðene sve kuæe Kogija. jedna iznad druge kao i kod pagoda u Mvanmaru. Tijekom nekih 200 godina. i 1287. ožujka (poèetak proljeæa) stup s krova muške kuæe baca dugaèku sjenu na prekrižene grede ženske kuæe. izmeðu 1075. Èesto se. pruža snažan stup. a njihovo znanje prvobitno potjeèe od nebeskih biæa.muške kuæe prema nebu se. Èetiri razine nalaze se pod zemljom. Kojeg li èuda. koji sam posjetio prije 20 godina [79] naziva se Burritaca. Nekoliko manjih djeluje staro i poèinju se raspadati. Iz krova stupe . Stoljeæima/?W/eprosvjetljenja posljednjega Buddhe na cjelokupnom je indijskom potkontinentu prevladavala religija jaina. No. Samo u okolici Pagana. Obje se sjene stapaju. Falus prodire u vaginu. Najveæi grad Kogija. druge potjeèu iz posljednjih stoljeæa i neprestano se obnavljaju. svakih 5000 godina poèast nam odaje neki novi. Iz toga proizlazi . A Mvanmar je toèka kulminacije svih stupa. 'Ir . W~ sjeverozapad jugoistok Kozmoioška struktura svijeta Kogija Desno gore: Rekonstruirana kuæa Kogija na najgomjoj platformi terasastog zdanja Desno dolje: 31. na petoj žive ljudi. tvrde kako osnivanje njihove religije datira iz vremena koje seže stotine tisuæa godina u prošlost. pagoda i stupa. simbol proljeæa. Koso nasuprot nalazi se ženska kuæa.

veæ jednu daleku stvarnost.a kako bi drugaèije moglo biti . a kako bi prikazale beskonaènost vremena. hramu Ananda i pagodi Shwesandaw prošao sam pored nekoliko kioska. Ovdje su se prasjeæanja na nešto što je zapadnom svijetu neshvatljivo pretvorila u kamen. Mještani su lišæe trpali u usta da bi na kraju ispljunuli nekakvu crvenu tekuæinu. Mudro smišljeno. na svetom tlu. Kod presavinutih zelenih listova stvarno je rijeè o nacionalnoj drogi Mvanmara koja raste na vitkoj palmi areka. Kassapu i Gauta-mu. Kod lagane magle ili difuznoga svjetla središnja stupa sa svojim visokim stupom strši do neba. no poènemo li mu se približavati. Kronika staklene palaèe Myanmara je legenda.no. Kralj je zamolio redovnike da mu pokažu svetu peæinu. Kao i do pagode Shwedagon u Yangonu i do hrama Ananda u Paganu vodi bezbroj stepenica. Tamo uspijeva mali orašèiæ vrlo tvrde ljuske. zajedno s peæinom Nandamula. no crveni sam sok uskoro opet ispljunuo." [75] Zaputivši se prema najvelièanstvenijim graðevinama Pagana. droga koja se konzumira pretežno u Jemenu. Prema toj se -iar iL . Na svakom koraku posjetitelj se susreæe s najnemo-guæijim prikazima . Potom se sve to zamata u mali paketiæ i stavlja izravno u usta. Iskušao sam to. usporediv s našim muškatnim orašèiæem s kojim mu je vrlo slièna i unutrašnjost. Treslovina u lišæu areke izaziva snažnu proizvodnju sline. Mianmarci orašèiæe usitnjavaju polažu ih na listove palme sliène lišæu papra te ih premazuju vapnom i razlièitim zaèinima.ima mitološko znaèenje. u mašti i u dalekoj prošlosti . Jedan od tih kipova. promatramo li ga s nekoliko metara udaljenosti. Uz to simboli i oltari planeta mvanmar-ske astrologije. no pali su mi na um i listovi koke iz Ekvadora i Perua.pagoda boje cigle pored druge. Redovnici su obavijestili Kralja kako su došli iz jedne daleke zemlje i da su nekada obitavali u peæini Nandamula. napisana u pretposljednjem stoljeæu. U Paganu je kozmos pagoda sa svojim vjeèitim kružnim kretanjem sveprisutan. zlatne statue Buddhe u hramu Ananda predstavljaju èetvoricu posljednjih Buddha svjetskoga vremena: Kakusandhu. optièki poprima ozbiljan izraz lica. koje . I povrh te peæine danas se uzdiže hram Ananda. koja zbog orašèiæa poprima crvenu boju. Snagom svoje meditacije redovnici su postigli da se pred oèima Kralja pojavi taj èudesni kraj. èetiri visoke. Kralj je odluèio u Mvanmaru izgraditi kopiju dotiène svete špilje. spokojno se smješka. Konangamana. a s njim i bezvremenski duhovi i demoni pred-budistièkoga doba. Prvobitnu je graðevinu podigao još narod Mon i ona je završena godine 1091. Svaka pagoda upuæuje na druga težišta mitologije koja za pobožne Mvanmarce ne predstavljaju mit.JL kronici jednoga dana pred palaèom kralja Kvanzitthasa pojavilo šest redovnika. Buddha je prisutan tisuæama puta. Poput neke kuæe Kogija u dalekoj Kolumbiji iz lisnatog krova džungle. U toj je peæini navodno živio i jedan od ranijih Buddha. Što su žvakali? Moja je prva pomisao bila kat. povremeno s bijelim vrškom koji se iz zagušljiva prostranstva najveæe mvanmarske rijeke uzdiže prema nebu. Slijedom toga. pri èemu su mi za oko uvijek zapinjali okrugli limovi za kolaèe. Sam hram je nepojmljivi dragulj majstorske arhitekture s golemom stupom u središtu. punjeni zelenim listovima.

Ganas su "èete". [80] Upravljaè. Kakve veze taj ima s Buddhom? Buduæi daje budizam bezvremen-ski. Garuda je bio vrlo inteligentan. jer svaki budist u Mvanmaru mora odslužiti svoje vrijeme u samostanu. Znanstvenièkim žarom u jednoj su disertaciji navedena sva imena i sva svojstva koja se pripisuju Ganeši. U pagodi Shwesandsaw navodno se kao relikvija èuva nekoliko vlasi Buddhe. naime. Osobito to vrijedi za gracilne žene. a ipak preživjela kroz sve religije. Služio je bogu Višnuu kao jahaæa životinja i raspolagao je neobiènim svojstvima. zavinutom surlom itd. nogama i surlom. On bi trebao ukloniti prepreke koje se oèekuju. Halo. zapravo ime hinduistièkoga boga-slona. A svakoga jutra automobili se ukrašavaju novim cvijeæem . Duhovi kozmosa pagoda i stupa kao da su se raširili cijelom zemljom. Ganeša je u hinduizmu jedan od pet velikih bogova. Brod plovi pod imenom Road to Mandalay i svoju višednevnu plovidbu uvijek zapoèinje nedjeljom. . Poèelo je. gdje æe svakoga komu je pristup zabranjen "sravniti sa zemljom". U hinduizmu se vjeruje kako Ganešu njegovi roditelji . Svojedobno je majka Vinata položila jaje iz kojeg se izlegao Garuda. "gospodar èeta". I imena njegovih roditelja su poznata: zvali su se Kasvata i Vinata.Šiva i Parvati . U Indiji ga se može susresti na svakom koraku. Nedjeljom vlada Garuda. posveæenim bogu--ptici Garudi. prema indijskim predajama knez svih ptica. dakle. On se smatra posrednikom izmeðu èovjeka i svemoæi. sin boga Sive. sasvim normalno. Taj izdanak bogova. Prikazanje s krilima i kljunom orla koji može imati i iscereno lice zmaja i tijelo èovjeka. Ovdje nemamo dojam da bi ljudi samo besmisleno jurili naokolo. najprije na gradilište postavlja sliku Ganeše. isa je "gospodar". nastao genetièkim inženjeringom. Rijekom Irrawaddy plovi luksuzni brod s klimatiziranim kabinama i bogatom kuhinjom koji stanovnicima porjeèja vjerojatno izgleda poput svemirskog broda iz nekog drugog svijeta. Analogno. Piše li neku knjigu. više se èini kao da lebde. Tako se barem èini. Ganeša! Dobro došao! Ganeša se priziva i na poèetku nekoga puta i stoga stoji na ulaznim vratima indijskih kolodvora. Tako sve ima svoj red i nitko ni ne zapaža da se iza svega toga skriva jedna prastara istina.nisu rodili veæ su ga stvorili kao mozak. On je bio taj koji je uklonio sve zapreke na zemlji. dakle. Svuda u Mvanmaru nailazimo na svježe okupane male redovnike i mladiæe u crvenoj i naranèastoj odjeæi. koji se èesto prikazuje s aureolom.radi mirisa. A onda je vojnoj diktaturi zatrebao novac i otvorila je granice zemlje. djelovao je samostalno. bio je sintetski proizvod. Danas tamo postoji organizirana turistièka industrija i hoteli svih kategorija. Tisuæljeæima neshvaæena. Postavlja se poput robota kao stražar pred vrata i ulaze. danom Sunca. onaj s viseæim trbuhom. Rijeè Ganeša je sanskrtska složenica. onaj koji svladava prepreke. prije svog posjeta Zemlji savjetovala kako s puta ukloniti zapreke na novom planetu. Tako su Šiva i Parvati smislili biæe s tijelom èovjeka i glavom slona koje je moglo gledati u svim smjerovima i hvatati rukama. kada na glavi nose teret. likovi hinduistièkih bogova isprepleteni su s budizmom. naprije æe pozdraviti Ganešu. pruža uspjeh. djeluju kao da se kreæu na koturaljka-ma.ništa nije nemoguæe. S gotovo nepokretnim gornjim dijelom tijela. Do pred nekoliko godina Mvanmar je bio zatvoren za turizam. Kada neki hinduist gradi kuæu. èak je i posve sam izvojevao pobjede u bitkama. Nebeska su se biæa. Pagoda nosi dodatni U listovima se nalaze orašèiæi kojima se dodaju zaèini i žvaèu se sirovi naziv Ganeša.

No. prikaza svetaca koji se uzdižu na nebo. tijelo crvene. Garuda bi dobio besmrtnost i postao bi jahaæa životinja boga Višnua. Ne . Nekima. a èak i bogu Višnuu potrebno je svemirsko vozilo.kao što je to kod nas sluèaj . naime. koji nepovrijeðeni sjede u užarenoj 157 peæi. no nevolja je bila u tome što se ambroziju koja èini besmrtnim mogla naæi samo usred plamenog mora. i saèuvati to. Potom je ugasio plameno more. Ima tu divnih prikaza svetoga Mihaela koji se bori sa zmajem. a krila zlatne boje. Kada su bogovi Mjeseca to uvidjeli. koje su mu se previše približile. Na kraju je u njihovo leglo ubacio "božanska jaja" i raskomadao ih u tisuæe komadiæa. Poduzimao je i letove u svemir. Ali koje li strahote-brdo bogova bilo je krcato daljnjim zmijama koje su sve rigale vatru. Njegovu su. Odmah nakon osloboðenja majke. anðela. To se zbiva u budizmu i hinduizmu. pa èak i kad to ne shvaæamo. veæ kao sastavni dio 1 Kuæama Toraja na Sulaveziju oponašaju se nebeski brodovi njihovih uèitelja jedne neshvaæene istine koja se tko zna gdje i tko zna kada zaista odigrala. Sada je Garuda uskovitlao oblake prašine tako da mu zmije više nisu mogle odrediti položaj. Garudu su gaðali užarenim strelicama. Ni u zapadnom se svijetu stvari ne odvijaju drugaèije. Na to je domišljati Garuda svoje zlatno tijelo do vrha napunio vodom što ju je isisao iz okolnih rijeka. "Savjesno promatrati nešto vezano uz boga". Podrijetlo naše rijeèi religija je sporno. nakon što je on izgubio okladu. let na mjesec.Garudino je lice bilo bijele. predmeta iz kojih izbijaju . zemlja bi podrhtavala. U svakom bi ornitološkom djelu ostavio dobar Garuda je jahaæa životinja boga Sive dojam. kada bi Garuda podigao krila. no on je na njih bio imun. rascijepio je jezik. Nije bilo toga što prepredeni Garuda nije poduzeo kako bi ispunio ovaj uvjet. taj je bio u posjedu stranih bogova koji mu nisu odobrili spuštanje. Zmije su obeæale osloboditi majèicu nakon što sin pribavi èašu ambrozije koja daruje besmrtnost. mrzio je zmije. U Mvanmaru veæ djeca uèe te legende. beznaèajna prièa? Prièa je vrlo stara i sadrži upravo utopijske elemente: neranjivost. Vinatu. No. Otada Višnu (sanskrtski: dobri. majku. prijazni) poput duha lebdi svemirom na besmrtnom i nedodirljivom Garudi. koji razgovara s trnovitim grmom. ponudili su mu kompromis. Religija bi trebala saèuvati staro. Razumljivo. Tko je ikada posjetio neku od prekrasnih gotièkih ili baroknih katedrala. životinja koje pobožno slušaju svetog Antuna. apostola. ognjenih maèeva. zmije držale u zarobljeništvu. kojima rukuju arkan-ðeli. Samo glupa. Garudino je tijelo bilo neranjivo. bacanje bombi. èak i ako mi to osporavamo. Garuda se zaputio prema Mjesecu. Moj šija. Može se izvoditi iz latinskog relegere (savjesno promatrati) ili iz religari (vezano uz Boga). shvatit æe što mislim.kao lijepu prièu. No. a osim toga. koji s neba lete na zemlju i natrag. Shvatljivo je što su te prièe ovjekovjeèene u hramovima i figurama. za taj hir imao je dobar razlog.

Tamo je u prekrasnoj galeriji slika reproduciran prikaz povijesti Tajlandskog Kraljevstva. Fiebag je poèeo prouèavati nevjerojatne predaje toga plemena. Sunèani kotaè je daljnji simbol svemira isto kao i kokot na podruèju zabata. Jednoga se dana razljutio i razorio "nebeske stepenice".. koji hoda po vodi i nebeskih èeta. na letenje. odreðenim rijeèima i njihovim kuæama. ðavola s rogovima i užarenim trozubom. ona može sadržavati i neko prastaro znanje (nasuprot vjeri).. Isusa. Jedan nam primjer pruža Peter Fiebag u svojoj knjizi Geheimnisse der Naturvolker (Tajne primitivnih naroda). [81] Fiebag. Iz bivolje glave iznad ulaznog podruèja visi 'katik'. jednoj "kuæi koja je dolebdjela dolje". A u Hramu smaragdnog Buddhe imamo se priliku diviti slikovnom prikazu Ramakiana. Pred nekoliko godina posjetio je i otok Sulawesi (Indonezija) i tamo visoravan na kojoj živi pleme Toraja. Središnji stup . Fiebag je doznao daje praotac Toraja. èija je glava povezana sa zviježðem Plejada. No. Toraje uvjeravaju kako su se njihovi drevni preci u pradavno doba spustili iz svemira što se još i danas odražava u njihovoj religiji. Nije mali broj božanskih likova koji se kreæu zrakom i iz oblaka ispaljuju svoje smrtonosne zrake. nedaleko od Rantepaoa. u Tana-Toraji. buduæi daje još jednom htio posjetiti Zemlju spustio se sa svojom nebeskom kuæom sa zvijezda na Zemlju. Toraje svoju religiju nazivaju "manurun di langi".zrake (Kovèeg Zavjeta. "ono. Èvrsta vjera u te nekadašnje stvarnosti ne odražava se samo na kulturnom podruèju neke religije. Uskoro je ustanovio kako Toraje sami sebe smatraju "djecom zvijezda". Kuæe na nebu? Ništa drugo doli maštovito ukrašavanje? Preporucam svakom turistu. Ramakian je tajlandska inaèica indijskoga epa Ramavana. monstranca)." Kogi Indijanci iz Kolumbije srdaèno pozdravljaju. Mi tvrdimo kako je sve to. a ne opjevava se kao brod.. povezuje zemlju i nebo'. Krov kuæe asocira na pticu. Postavši znatiželjan. Na 178 ploèa u punim su bojama opisane prièe iz Ramavane i promatraè biva upoznat s postojanjem bogova s nadzemaljskim oružjem. na Zemlju stigao "u jednoj metalnoj graðevini". Fiebag: "Kuæa se interpretira kozmološki. Bogovi azijatskog prostora koriste jezovita oružja. Prizemljio se na brdima Ullina. Èak bi i njihove kuæe bile kopija onih tvorevina s kojima su praoci došli iz svemira. a tijelo mu je u vezi s Orionom i Siriusom . koje nastanjuju svemir. O tome više u sljedeæem poglavlju." [81] Nije to jednostavno neka bajkovita prièa veæ znanje jednoga još danas živuæega plemena. Neka od njih danas poznajemo. dugovrata nebeska ptica iz mitologije Toraja koja samo pojaèava tu simboliku. Meðu njima su i cijele kuæe i palaèe koje lete nebom. Jezikoslovac i roðeni Toraja Armin Achsin formulira to ovako: 'Tongkonan kuæa simbolizira svemir. Ovdje sije uzeo jednu ženu i više puta je putovao izmeðu Zemlje i svog nebeskog sjedišta. stoje sišlo s neba" ili "on je sišao s neba". po zanimanju prosvjetni savjetnik. Tamborolangi. Tako su kuæe Toraja postale kopije svemirskoga broda koji je svojedobno Tamborolangija s Plejada doveo na Zemlju. bez obzira na to iz kojeg razloga putuje za Bangkok u Tajlandu. Krov predstavlja nebo i misaono se dovodi u vezu sa svemirom. Demonstrirano u imenima i graðevinama. a i mnogo drugoga umjetnièki prikaz nekadašnje stvarnosti. . putuje kao istraživaè i pisac.. druga su još i za nas u carstvu utopije. Drugaèije ne misle ni budisti i hin-duisti. To bi bio simbol svemira. da posjeti javno pristupaèan dio kraljevske palaèe.

Poènimo posve skromno. veæ su postojale. Otkuda? Iz staroindijske literature. Mudri znanstvenici velike su indijske epove preveli na engleski i francuski. U staroj Indiji nisu se izmišljale prièe o znanstvenoj fantastici. To je nezaobilazna èinjenica.o tom više nemam volje ni pisati . sastavljenoj od razlièitih tekstova. koji to još uvijek ne shvaæaju. opisuju se sljedeæe tehnologije: [82] . Vrijeme još nije bilo sazrelo.nekakva naprava pomoæu koje je letjelicu tijekom leta moguæe poveæavati i smanjivati. Ne zbog zloæe.neka vrsta ogledala pomoæu kojeg je moguæe privlaèiti energiju. poljima. tekuæom vodom i svim zamislivim pogodnostima? Svemirske brodove u razlièitim inaèicama. Stoljeæima.sve je to nekada bila stvarnost. jednoj prastaroj predaji.tekstova su se dohvatili psiholozi i teolozi i krivotvorili su i izokrenuli gotovo sve. nije se nagaðalo o mitskom oružju. a sastoji se od blistavog ognja? Oružje kojim se može postiæi da ispari sva voda i cijeli planet zaograe plaštem vodene pare? Oružje koje bi neprijateljsku vojsku trenutno poslalo u carstvo snova? Oružje. nego zbog nerazumnosti. proizvod mašte. U meðuvremenu to znamo. nije se maštalo o svemirskim brodovima . koje æe napadaèa. osim zapadne. .4. i još mnogo toga. Kao i obièno . koji funkcioniraju po nekom antigra-vitacijskom principu i postižu nepojmljive brzine? Možete li si zamisliti tolike utopijske stvari? Možda za 1000 godina? No. POGLAVLJE Oružja bogova Tko se poziva na svoj položaj veæ gaje izgubio. zajedno sa svom njegovom tehnologijom uèiniti nevidljivim? Oružje. sve te stvari. tako velika da u njima može živjeti na tisuæe ljudi? S vlastitim vrtovima. svoje bi katedre trebali prepustiti drugima. koje je u stanju razoriti cijeli planet? Oružje. U Vvmaanika šastri. Vremena su se promijenila. . tako da neprijatelj poène pucati po neèem što uopæe ne postoji? Oružje. staroindijske smo predaje bahato promatrali kao nešto izmišljeno. ako želimo. Indijski struènjaci za san-skrt probudili su se iz svog stoljetnog sna i poèeli pod poveæalom promatrati vlastite epove. gomila informacija je rasla i rasla . koje proizvodi "iluzije". uvijek s arogantnim stavom: Nema znanosti. a oni indolozi. koje æe iz svemira spaliti èitave zemlje? Možete li zamisliti svemirska staništa.zapadni indolozi sada to promatraju sa zaprepaštenjem. vede i prastare tekstove i prouèavati ih s aspekta današnje znanosti. (Max Rychner) Možete li zamisliti oružje koje se poput bumeranga vraæa napadaèu. otkako je Zapad prodro na indijski prostor. Uz to je dolazilo sve više tekstova.

.ureðaj za pohranjivanje energije zraèenja.kristali koji proizvode elektricitet.zvuèni top.motori za letjelice koji koriste energiju žive. Struènjak za sanskrt profesor dr. .neopisive legure koje su nam danas još nerazumljive jer su rijeèi iz sanskrta neprevedive. Yuktikalpataru 4. . Vvmaanika šastra 2. Kanjilal navodi sljedeæe stare izvore u kojima se opisuju strahovita oružja. . rude.ureðaji pomoæu kojih je moguæe ispod površine planeta precizno locirati najrazlièitija blaga (minerale. razlièite letjelice i svemirski brodovi: [83] 1. Mahabharata . . zlato itd.dvanaest razlièitih vrsta elektriciteta.. Mavamatam 5. .ureðaj koji æe vlastiti zrakoplov uèiniti nevidljivim. Samarangana sutradhara 3. .sprava pomoæu koje možemo zabilježiti slike i razgovore iz neprijateljskih letjelica. Rg veda Ajurvede.naprava koja dan može pretvoriti u noæ. . 6. .zaštitni oklop oko vlastitog vozila.instrument koji mjeri intenzitet munja. koja "ni iz èega" proizvodi energiju. .ureðaj koji neutralizira pritisak vjetra.naprava. . . .naprava koja pruža zaštitu od kemijskih i bioloških borbenih sredstava. . .).sprava koju je moguæe "prikljuèiti" na sunèanu energiju. .više vrsta metala koji odbijaju toplinu.

koje se smatralo "nadzemaljskima" i nadahnutima božanskim utjecajem. (Fotografirana kopija teksta datirana s 19. To je vjerojatno najopsežnija pjesma nekoga naroda. a o svemirskim brodovima da se i ne govori. Raghuvamsam 11. Jatake 13. kolovoza 1919. Ovo je u Rgvedi.7. Veda (staroindijski veda. The last but not least* purane. pod vodstvom svamija Bragamunija Parivrajahae.) Poglavlje XXXI. I konaèno. Bhagavata 10. znanje) sadrži najstariju vjersku literaturu Indijaca. Nasuprot tome hindu izdanje sadrži uvod iz kojega saznajemo daje original Vy-maanika šastre bio pronaðen veæ 1918.Višnu purana. Ova se djela. Hindu izdanje Avmaanika šastre upuæuje na 97 staro indijskih tekstova. Vede su zbirka starih spisa. Samarangana sutradharae sadrži više pojedinosti o konstrukciji leteæih strojeva. Purane 9. èuva se u Poona Collegeu. bez izuzetka pozivaju na prastare indijske tekstove. iako su objavljena u naše vrijeme. a 1973. Avadana spisi 14. no i s bogovima prometale nebeskim svodom i svemirom pojavljuje se u himnama o blizancima Asvinas i polubogovima Rbhus. Uz to dolazi i staroindijski ep Mahabharata od 160 000 stihova. 23 000 stihova . 1028 himni Rgvede naslovljeno je pojedinim bogovima. Najstariji prijevod potjeèe iz godine 1870. Na ovom æu ih mjestu nabrojiti kako bi i laik dobio predodžbu o tom koja je to nevjerojatna kolièina raspoložive literature: . Yuktikaplataru od Bhoja Rijeèi koje je nemoguæe izgovoriti razumiju samo struènjaci za sanskrt. Abimaraka od Bhsa 12. ali bez komentara. dok zapadni svijet nije o zrakoplovima ni sanjao. Kathasaritsagara 15. Ovo izdanje iz Mvsorea sadrži i engleski prijevod.. Natuknica: Venka-tachalam Sarma. u Baroda Royal Sanskrit Librarv. slijedila su iduæa djela putem Academv of Sanskrit Research iz Mvsorea. Ramavana 8. Prvo spominjanje leteæih naprava koje su s osobama na brodu. koji se bave leteæim napravama. Prvi prijevodi tekstova s nevjerojatnim zgodama u Indiji su objavljeni 1968. Staroindijski kojim su pisane vede znatno je stariji od kasnije sanskrtske literature. Ramavana koja se sastoji od 24 000 šlokena (indijska mjera za stihove koja se sastoji od dva retka stihova). Ukupno postoje èetiri velika bloka veda. ali upravo bi oni trebali znati gdje æe pronaæi tekstove o utopijama u dalekoj prošlosti. Bhojina Yuktikalpataru leteæa vozila spominje u stihovima 48 do 50.

. No. Prim. 14 500 stihova .Skanda purana. to iznosi otprilike 560 000 stihova.Barhmavaivarta purana.Matsva purana. O da! Staroindijska literatura vrlo je opsežna. iako djelomièno skriveni u hramovima i podrumima.Padma purana. tada je prevoditelj taj opis komentirao ovako: "Nesumnjivo je da se time moglo misliti samo na tropsku oluju. 18 000 stihova . i 20. 17 000 stihova .Naradiva purana.Garuda purana. staroindijski su tekstovi oduvijek ovdje. .Linga purana. "od kojega se tresu brda. u Ramavani bila rijeè o leteæem vozilu.Agni purana. prcv.Brahmanda purana. spaljuje šume. Kada je.Kurma purana. Eto. njemaèki je profesor Hermann Jacobi preveo . 14 000 stihova . Stravièno! Godine 1893. 81 000 stihova . 18 000 stihova . Nevolja je što taj naèin promatranja poput duha lebdi cijelom zapadnom literaturom koja se bavila starom Indijom. uzdiže se uz grmljavinu. primjerice.Bhavišva purana. stoljeæa bili su zavedeni duhom svoga vremena. 24 000 stihova . Posljednje.Varaha purana. livade i vrhove zgrada". 55 000 stihova . drugaèije to i nije mogao shvatiti.Bhagavata purana. Nijedan drugi narod na kugli zemaljskoj ne posjeduje toliku golemu kolièinu predaja . 12 000 stihova .Šiva purana. kako to da tek sada dolazimo na ideju da u tim tekstovima tražimo leteæe naprave i svemirske brodove? Prevoditelji 19. 25 000 stihova .Markandeva purana. 10 000 stihova . 9000 stihova . 19 000 stihova . 18 000 stihova .Vamana purana.naš je Stari zavjet u odnosu na ovu rijeku informacija tek maleni potoèiæ. 10 000 stihova * eng.Brahma purana. 10 000 stihova ." [84] Znanstvenik godine 1884. 15 400 stihova Pribrojimo li ovdje Mahabharatu i Ramavanu. ali ne (i) najmanje važno. njemu se tako sve uklapalo.

. slièno našim helikopterima. veæ je cijele dijelove.Ramavanu. Prepustili su se blaženom duhu vremena. Vladanje zrakom i svemirskim prostorom veæ je tada bilo privilegija nekoliko odabranih." [90] Kralj Rumanvat èak je raspolagao vimanom velièine jednog jumbo-jeta. Kada se oni ugriju reguliranim plamenom iz metalnih spremnika. Tamo se može proèitati: "Trup mora biti oblikovan da bude èvrst i otporan . dakle. Opisi. jednostavno izostavio. nisu dovoljni da bi se danas izradila kopija takva vozila. v. Na njemaèkom govornom podruèju do sada su mi poznata tek dva djela u kojima je iskazana spremnost da se modernim naèinom suoèe sa staroindijskim tekstovima: izvanredno istraživaèko djelo indologa Lutza Gentesa [88] Die Wirklichkeit der Gotter i modernu interpretaciju vedskih tekstova u knjizi Gott und die Gotter (Bog i bogovi) indologa Armina Risija [89] U Bhojainoj Samarangana sutradharai u 230 redaka objašnjavaju se osnovna konstrukcijska naèela leteæih strojeva. Potrebno je ugraditi èetiri snažna spremnika žive. prijevodima Mahabharate Chandre Potrapa Roya (Kalkutta 1896. slijepi za bilo što drugo. ono sadrži samo fanta-ziranja. Jednostavno za poludjeti. ne onako kako bi to trebalo. [86. sastavljena od dragulja svih vrsta i zaštiæena svim oružjima. preostalo ništa drugo nego se koristiti velikim engleskim prijevodima. koji su se njemu èinili suvišnima. Ramavanu i vede. ali u svemu je veæ tada bilo . uredno i precizno." [83] U Višnu purani stoji: "I dok Kalki još govori. E. D. Sav pun sebe kod pojedinih je odlomaka zapisivao svoje opaske poput: "besmislene brbljarije". Letjeti oko kugle zemaljske ili se udaljavati od nje. od lakog metala (spominje se tinjac.) i Ramavane u prijevodu M. . 87 ] Dodatno korištenu literaturu navodim u uglatim zagradama i upuæujem na popis literature na kraju ove knjige. Njihove su manevarske sposobnosti. stih po stih. Svi mudri duhovi koji su ikada nešto iz stare Indije preveli na njemaèki zacijelo su bili alfa-èovjeèuljci. i uz to još cijepljeni Biblijom. Takoðer se može sagraditi tako velika vimana (sta-roindijska leteæa naprava) kao stoje hram za 'boga u pokretu'. Ne smiješ razmišljati drugaèije od mene. vimana zahvaljujuæi živi razvija energiju grmljavine i uskoro se pojavljuje na nebu poput bisera..)." [85] U izvanredno opremljenoj Gradskoj i sveuèilišnoj biblioteci grada Berna pronašao sam bezbroj knjiga o staroin-dijskoj literaturi..metode. o indijskoj mitologiji i gomilu komentara uz Mahabharatu. Jer.) . Ali nikakvih izravnih prijevoda. izuzetno velike. èovjek na èudesan naèin može prevaljivati udaljenosti na svodu nebeskome. Nije mi. No. s neba se spuštaju dvoja sa-mohodna kola. veæ da bi sprijeèio zloupotrebe. nalik dvama blistavim suncima. nepoznati je autor veæ prije više tisuæljeæa napomenuo kako on to ne èini iz neznanja. Energijom koja se crpi iz žive a pokreæe je pogonski vrtlog.. doduše. Mogu se zaustaviti u zraku. "ovo se mjesto bez daljnjega može ispustiti. Nath Dutta (Kalkutta 1891.

a osobito ne svemirske gradove . kada bi se nebeski brod uzdizao. Nimalo loše. Dosegli su prostranstvo nebeskoga svoda i slijedili su smjer vjetra. To zrnce. U poglavlju 1."Kako kralj.9 opisuje se kako su podrhtavale zgrade." [91] U himnama Rg vede. za koje poznavatelji sanskrta ne znaju kako ih prevesti. Spominje se 30 operacija spašavanja iz mora. U cjelokupnoj klasiènoj i književnosti purana stare Indije rijeè vimana oznaèava leteæe vozilo .osvjetljava blještavilom. struènjaci misle. Prilikom spuštanja na zemlju izazivala je veliku buku. Pandu. sposobna za let svemirom prevozila je ukupno osam osoba. a potom su usmjerena u pravcu grada Avantisa gdje je upravo održavano slavlje.166. Raspolagala je kotaèima koji su se uvlaèili i bila je izraðena od lakog metala koji je imao izgled zlata. Kaurave. a ne dubiozno nebo! . Najmanje jedna od tih vimana imala je i svojstva amfibije. Pandave su izgubili i tako su bili prisiljeni predati svoj dio kraljevstva i 13 godina provesti u progonstvu.46. Vimana se na nebu pokretala lakše od ptice i mogla je bez teškoæa letjeti do mjeseca i natrag. Nakon kratkog zadržavanja. Ni danas nema neke velike razlike. europski se indolozi još uvijek ponašaju kao da sve to ne postoji. Zar je èudno da su Kaurave raznim lukavstvima maloljetne Pandave pokušali ukloniti s puta. jeka polijetanja odbijala od brežuljaka. I time je poèela obiteljska drama. rušila se stabla i kako se. kralj je uz prisutnost mnoštva zadivljenih znatiželjnika ponovno pokrenuo nebeska kola. U poglavljima 1. Svaki puta. a kao pogonsko gorivo koristi tekuæe tvari. Leteæa kola kao gorivo su upotrebljavala tekuæine zvane "madhu" i "anna". tamo gdje se govori o vimani braæe Asvinas mogu se saznati i pojedinosti o napravi za letenje. izazvali su Pandave na igru kockama. Kada to nije uspjelo morali su svojim bratiæima odstupiti barem dio kraljevstva. iz špilja. pa èak i iz æelija za muèenje. otkrili su u svaði dviju starih obitelji. Nakon stoje isteklo 13-godišnje progonstvo bilo je neizbježno da Pandave zatraže natrag svoj dio kraljevstva. Ali. tako i osoblje harema. Kao da su tekstovi samo plod pjesnièke mašte. Bila je trokutasta.koje nebeski svod. mlaði imao je samo pet sinova: Pandava. tisuæama godina starih tekstova. Vimana se zaustavila kako bi kralj mogao prisustvovati slavlju. Sudbina je htjela da Pandu umre dok su mu djeca još bila maloljetna. u . Ta tvorevina. velika i na tri kata ("trivrt") a njome su upravljala tri pilota ("tri bandhura"). Osnova Mahabharate (najopširniji staroindijski ep) je borba dvaju kraljevskih porodica.4 Rg vede navode se tri zraèna vozila koja su sva iz zraka mogla poduzimati akcije spašavanja. Usprkos ovih posve jasnih. ipak u veæini. Nebeska kola preletjela su zemlju preko oceana. no ona ne objašnjava ni strahovita oružja ni vimane. Mlaði Pandu vladao je prijestoljem jer je stariji brat bio slijep. kada bi se vozilo spuštalo iz oblaka.4 do 5. U Rg vedi se izrièito spominju razlièite vrste goriva koje su se nalazile u razlièitim spremnicima. Rod Kursusa navodno potjeèe od jednoga kralja Mjeseèeve dinastije i iz tog su roda potekla dva brata. jer se u vodi kretala jednako sigurno kao i u zraku. Ali slijepi se imao èak 100 sinova: Kaurava. okupile bi se velike gomile ljudi kako bi prisustvovale spektaklu. ali i skupina dostojanstvenika iz svakoga dijela grada sada je sjela u nebeska kola. Možda je te svaðe stvarao i bilo. stariji Dhrtaraštra i mlaði Pandu. Kaurave. iako možda sa zrncem istine u njima.

pokušavam s engleskog jezika 19. Ono ima moæ da trenutno uspava sve neprijatelje."[92] Koliko je to moguæe. Pandave su pobijedili tek osamnaestoga dana pri èemu je masakrirano 18 "velikih jedinica" vojske. kada bi nekom od njih u bitci prijetio poraz. U Mahabharati se èak kaže kako su svi narodi svijeta pristali uz jednu ili uz drugu zaraæenu stranu. Junaci rata . Kuvera. stoljeæa prevesti ono èega na njemaèkom nema.tim su molbama udovoljavali. U Vana parvi (sastavni dio Mahabharate) možemo proèitati kako je i Kaurava pozvan da posjeti nadzemaljske prostore. U Pana parvi (treæa knjiga Mahabharate) Arjuna moli oružje od svog boga Sive. Tako je recimo junak Vasudeva od svog boga Agnija (bog vatre) izmolio novo oružje i taj mu je poklonio disk "Charku". Tako su se koristila nezamisliva oružja. Nema toga koji tim oružjem ne bi mogao biti ubijen. Posljednja je bitka bila na polju kod Kurukšetre i vodila se izuzetnom upornošæu. Odmah potom pridružuje im se polubog. Jezivo. Od Kaurava su tek trojica doživjela završetak bratoubilaèkog rata. gospodar neba osobno. "Moraš se uzdiæi na nebo. Tako se onda i dogaða u drugom poglavlju Mahabharate: Disk ubija jednog ratnika i èak odrubljuje glavu dobro zaštiæenoga kralja da bi konaèno doletio natrag k Vasudevi. Moja vlastita nebeska kola s Matalijem kao koèijašem uskoro æe letjeti na zemlju. sva iz arsenala nebesnika. èak i kada bi neprijatelji bili pobijeni. tako rekuæ crvena nit. od svojih nebeskih zaštitnika izmolili nova oružja.djelomièno i sami božanskoga podrijetla -uvijek bi. Moraš biti vrlo oprezan kako je ne bi krivo upotrijebio. Oni su letjeli naokolo u svojim vimanama ili su uživali u slatkom životu u divovskim svemirskim gradovima . To je okosnica Mahabharate. jer upotrijebiš li je protiv nekog slabog neprijatelja. u nebeskim borbenim kolima i poziva Arjunu da se uspne u leteæa kola i s njim posjeti nebeska polja. ali i okom ili snagom svoga uma. Ovaj ga iznenaðuje rijeèima: "Dat æu ti svoje omiljeno oružje pashupatu. On æe te dovesti na nebeske poljane. Hipnotièko oružje? Na kraju se pojavljuje još i Indra. gdje se nudi više moguænosti navodim i originalni engleski tekst. Pritom su korištena strahovita "božanska oružja" kojima ljudi nisu imali što suprotstaviti. Prema današnjim proraèunima bilo bi to nekih 4 milijuna ljudi. . to su odbijali. i obeæavam ti sva svoja nebeska oružja [celestial weapons]. Možeš ga ispaliti lukom. U sluèajevima nedoumice. èak ni najviši meðu bogovima. Na kraju su od ogromne gomile ratnika na strani Pandava preostala samo još šestorica ratnika meðu njima svih pet sinova Panduovih. mogla bi razoriti cijeli svijet. I time je poèeo najstrašniji rat ikada opisan u antièkoj svjetskoj literaturi. Nitko je. Slavni i snažni ratnici padali su jedan za drugim." Konaèno Arjuna od svog boga biva upuæen u tajne upotrebe oružja.dok su ljudi na bojnom polju krvarili. Taj Arjuni poklanja oružje "antardhanu".meðuvremenu postavši vrlo moænima. Stoga se pripremi. Taj je disk u sredini imao metalni držaè i uvijek bi se vraæao k Vasudevi. ne poznaje. A bogovi -ne pretjerano osjetljivi .

hipnotièka oružja. svjetla blistave ljepote kao i munje. bijeli potomak iz plemena Kurusa. A na nebeskim su kolima bile i divlje 'Nagas' [neprevedivo. kao da su se stotine konja udružile svom svojom snagom. o Matali. vjerojatno nešto slièno zmijama]. A Arjuna je na nebeskim kolima vidio i neku vrstu 'motke za zastavu' [flag-staff]. po volji. koja je bojom bila nalik nekom tamnom smaragdu i proviðena sjajnim ornamentima . No." [92] U ovoj fantastiènoj prièi koja se pred tisuæe godina odigrala negdje u svemiru nadalje se opisuje kako Arjuna posjeæuje sve dijelove ovog svemirskog staništa i kako mu pokazuju djelovanje najrazlièitijih oružja. I Arjuna se uzdigao s èudesnom tvorevinom. Arjuna spazi druga nebeska kola. obdaren velikom inteligencijom. gdje vatra više ne blješti. tamo gore. kako samo bez gubitka vremena upravljaš ovim nebeskim kolima. Moguæe je. poredana na svojim mjestima [and he beheld there celestial cars by thousands. ali tome nije tako. zvane 'Vaijavanta' i blistava sjaja. kada bi se našli u pogibli. opremljena kotaèima i funkcionirala su na principu širenja atmosfere [atmospheric expansion] i uzrokovala su buku poput grmljavine iz mnoštva oblaka . sta-tioned in proper places].. koja su se. zbog velike udaljenosti poput svjetiljki. "I dok je Gudakeša. kao što su. u kojima je odzvanjala nebeska glazba. krilate strelice nebeske divote [winged darts of celestial splendour]. ovdje nije bilo mjesta ni za kakva oružja kojima nije bilo mjesta u misaonom svijetu èovjeka kamenoga doba.. Kola su osvjetljavala cijeli nebeski svod i okolina se ispunila bukom nalik grmljavini. okružen raskoši nebesnika trajao je punih pet godina [he lived for full five jears in heaven. vrlo brzo nebeska su kola. opremljena ogromnom nadmoæi.. gdje Sunce više ne sja.. Zrna strašna oblika i .Sljedeæi odlomak potjeèe iz dijela XLII. I nebeska su se kola podigla kao da ih vuèe tisuæu konja zlatne boje i brzo su postigla brzinu vjetra. A onda.. još razmišljao. Arjuna je èak poduèavan korištenju glazbenih instrumenata koji su bili pridržani samo nebesnicima i koji "u svijetu ljudi ne postoje". surrounded by every comfort and luxury]. Nebeska kola kretala su se izvanrednom brzinom i za smrtnike na zemlji uskoro su postala nevidljiva. Vana parve pod naslovom Indralokagamana parva (sastavni dio Mahabharate). kamo je stigao Arjuna bio je prekrasan. capable of going everywhere at will. I Arjuna ugleda nebeske vrtove. Ovdje se opisuju realnosti.. zahvaljujuæi snazi koju su posjedovala postigla takvu brzinu da ih oko više nije moglo slijediti [that the eye could hardlv mark its progress]. te 'Tutagudas' [neprevedivo]. u stvarnosti su velika tijela.. Arjuna reèe.." Poglavlje XLIII: "A nebeski grad Indrin. veæ sve blista u vlastitom sjaju.. osjeæali želju za nekim krajnjim oružjem. Èak ni kraljevi s velikim bogatstvom . Ono što se dolje na Zemlji vidi kao zviježðe.sve to bilo je sastavni dio leteæih kola. nebeskima. èudesni. mogla kretati bilo kuda. kolima sliènima Suncu. A potom primijeti desetke tisuæa takvih kola koja su se kretala u svim moguæim pravcima. Sve to miriše na bajke. Prisjeæam se razgovora u kojima je uvijek iznova navoðeno kako su ljudi. a takoðer i mjesto odmora za 'Siddhase' i 'Charanas' ... Program treniranja. nisu u stanju upravljati tim nebeskim kolima . tisuæe njih.. On sam mora uèiti ovladati strahovitim oružjima. a njima je upravljao Matali. iz oblaka se pojave kola. No. primjerice. s vrelim otvorima. a ni Mjesec. .

stati kada su i gdje su htjela i raspolagala su energijama koje si mi ni zamisliti ne možemo. u stvarnosti velika tijela. Nisu bili u pitanju djeèji zmajevi ili baloni na topli zrak. junak Mahabharate. ni u kom sluèaju nije mogla rezultirati tako velikim duhovnim sposobnostima koje danas možemo zapaziti meðu svim narodima ove kugle zemaljske. bile su velike poput hramova i razvijale su brzine o kojima su èak i ptice mogle samo sanjati. No. Razmišljanje kako u dalekoj prošlosti nije moglo biti svemirskih vozila protivi se. svemirski brodovi.Prigovarano je kako su ljudi jednostavno promatrali ptice kako spokojno kruže nebeskim svodom pa su ljudi osjetili želju da uèine to isto. Tko porièe da se u Mahabharati opisuju svemirski gradovi. i zakonomjernosti evolucije prema kojoj i mi ljudi prolazimo postupan razvitak. uporna i dugotrajna borba za opstanak života izmeðu više ljudskih skupina. Saznajemo kako je tamo gore parkirano na tisuæe drugih leteæih kola i da su zvijezde. Bilo je tu nešto drugo. planovi i izvedba nisu se odvijali na našem planetu. Daje bilo toga. Baš ništa što bi bilo razvijano korak po korak. Pticama nisu potrebni ni piloti. koji zure u nebo. ako je evolucija zaista jedan kontinuirani proces. sa Zemlje izgledaju poput svjetiljki. Tu nije bilo evolucije. Nebeska su se vozila najednom stvorila tu. Vimane su bile izgraðene na više katova. Mogla su letjeti oko Zemlje." [93] . tvornice ili pokusne letove. Zbog èega su naši preci uvijek govorili o bogovima koji su došli s neba? Otkuda našim precima. I ptice posebice ne lete u svemir. Lijepo. konstrukcijski crteži opisanih nebeskih vozila? Otkuda im spoznaje o legurama koje treba primijeniti i navigacijskim instrumentima? Èak ni bogovi vjerojatno nisu letjeli "na slijepo". Arjuna. Ptice ne raspolažu ni motorima s bilo kakvim pogonom na živu. molio bih objašnjenje otkuda su samo na svim stranama svijeta u stare knjige zalutali opisi nebeskih vozila. Ne. Ali ptice. ne prouzrokuju strahovitu buku i od njih ne podrhtavaju ni brda ni doline. neovisno o silama koje su sudjelovale u razvoju ljudskoga mozga. upravo je suprotno: U svemiru je tamno. oèigledno je bio tamo. osim toga. Upravo ljudi vezani za Zemlju. Još prije 40 godina istraživaè evolucije Loren Eiselev. opisuje se kako tamo gore ne šija Sunce. bez teškoæa stiæi na Mjesec. No. Bogovi su ih stvorili i rukovali njima. Takvo što se ne sanja. tek što su izašli iz kamenoga doba. taj to ne želi prihvatiti jer se to ne uklapa u njegovu sliku svijeta. No. Konaèno. koji bi povrh toga još morali biti posebno školovani. èovjeèanstvo bi veæ pred više tisuæa godina sletjelo na Mars! Vozila opisana u indijskim tekstovima bila su daleko ispred naše suvremene tehnologije. neki drugi faktor razvoja koji je zacijelo promakao pozornosti teoretièara razvoja. dostavni brodovi i tisuæe leteæih vozila. Inovacije. kao što znamo. prijatelji s drugog fakulteta. profesor antropologije na sveuèilištu Pennsvlvania spoznao je da ovdje nešto nije onako kako bi trebalo biti: "Imamo razloga vjerovati da. a ne u carstvu snova. koje zbog velike udaljenosti. morali bi biti uvjereni kako Sunce tamo gore sjaji mnogo jaèe nego na Zemlji. s psihologijom i varka-ma ovdje neæemo postiæi baš ništa. veæ sve svijetli vlastitim sjajem. U cjelokupnoj sanskrtskoj literaturi nema niti retka koji bi upuæivao na tehnièare.

Zapaža to sve više antropologa i genetièara koji se 17R bave teorijom podrijetla na molekularnoj bazi. Povrh toga golemi hangari za vima-ne i naravno. Nevoljaje jedino u tome što nove spoznaje jedva da se i šire putem medija jer u tim ustanovama još uvijek vladaju ljudi izvuèeni iz riznice antikviteta. A kada su Daitvasi pobjegli i sve je ponovno postalo vidljivo na zemlji su ležale stotine tisuæa ubijenih . U treæem poglavlju knjige Sabha parva (sastavni dio Mahabharate) opisuju se svemirski gradovi razlièitih velièina. Na svodu nebeskom u meðuvremenu je poèela druga bitka. strahovita oružja.Tako je. poglavlje CLXXII. Jednom prihvaæena. najednom osvjetljavajuæi nebeski svod.' Kada sam razabrao te rijeèi.u Mahabharati nazvana "demonima". prihvatimo li u samo jednom jedinom sluèaju faktor bogova (izvanzemaljaca). No. poglavlje CLXV. još uvijek nevidljivi. I ja sam se takoðer borio s njima i koristio sam energiju nevidljivih oružja [the energv of invisible weapons] . tijekom vremena te su gradove poèela nastavati zla biæa . Profesor Eiselev danas se nalazi u najboljem društvu. Bili su tu vrtovi i potoci. Opsegom su bili divovski . Sve do svadljivog i ljubomornog Boga Staroga zavjeta. zapoènu borbu pomoæu iluzija. Arjuna! Ne boj se. tada æe i drevni tekstovi izvan Indije najednom postati jasni. Brahma. Faktor razvitka koji nedostaje ima jedno ime: bogovi. a Matali to primijeti. Postadoh nesiguran. I to je zacijelo vrlo razljutilo vrhovnoga boga Indru jer je naredio uništenje tih nebeskih gradova.. Kada me je vidio preplašena. vode u velikim kolièinama.poput bronce. otkoèih omiljeno oružje kralja nebesnika [I then discharged that favorite weapon of the king of the celestials]" [92] Glupo fantaziranje? Jedva. pojavilo se nebesko vozilo. Buduæi da su nebesnici oèigledno stali na jednu ili drugu stranu Zemljana. stambeni prostori i dvorane za okupljanja. Ti su svemirski gradovi nazivani zajednièkim imenom Sabha. zapalilo šume i na strašan naèin bješnjelo u neprijateljskim redovima. Upotrijebi oružje sijevanja groma. Dva druga zvala su se Gagancara i Khecara. svijetu æe donijeti prosvjetljenje. Taj je posao smio preuzeti Arjuna koji je konaèno veæ bio vièan strahovitim oružjima. Rudra. Njima su upravljali Indra. zlata i srebra. No. Arjuna. Yama.i blistali su . Kuve-ra i Varuna. sada su i oni poèeli pucati jedni na druge. Ovi su demoni stali na stranu krivih ljudi. . reèe: 'O.sa Zemlje promatrano .. jer kada je oružje proradilo raskomadalo je cijela brda i doline. Mahabharata." [92] Ptice? Snovi? Hokus-pokus? Mahabharata. A ova jednostavna spoznaja baca svjetlo i na odreðene graðevinske tehnologije rane povijesti.. na prvi pogled poput vatrenih jezika bez dima ili poput svjetleæeg meteora u oblacima. Jedan takav grad koji se okretao sam oko sebe nosio je ime Hiranvaoura (Grad od zlata) a prvobitno ga je podigao Brahma. U gradovima je bilo živežnih namirnica svih vrsta. Nivata-Kavacha-jud-dha parva: "Daitvasi. Nivata-Kavacha-yud-dha parva: "Upravljano po Mataliju..

Demoni su uvijek iznova svoje goleme nebeske tvorevine uspijevali uèiniti nevidljivima. iako nitko od njih u to doba (izmeðu 1860. Va-sudeva naredi trupama da se ne bore dalje i da odbace oružje jer je znao da oružje naravana slijedi èaroliju. no ovaj puta mije na raspolaganju bio jedan još stariji prijevod. Svaki je koristio pojmove "celestial cities in the sky" i "the three cities èame together on the firma-ment". ali to je bilo moguæe tek nakon što je Bhima odbacio svoje oružje. U današnjim TV-serijama moæni svemirski gradovi u kojima se meðu rivalizirajuæim rasama vode borbe nisu nikakva novost. A raspolagali su i podmuklim oružjima pomoæu kojih su neprijatelje koji su napadali neko vrijeme odbijali. I dok su tri grada gorjela Par-vati je pohitala onamo kako bi pogledala prizor. probilo ga i nestalo u zvijezdom posutom noænom nebu.. Danas su nam poznate Staljinove orgulje. Višnua i Somae. "Kada su se potom tri grada srela na svodu nebeskom probio ih je jezivom zrakom trostrukoga ognja.. Kako je to funkcioniralo? Kod bogova je štošta moguæe. nalik velikom ognju koji na kraju zemaljskoga doba proždire Zemlju. nije htio odbaciti svoje oružje i uskoro je bio okružen plamenim morem. Zemlja se potresla . U tom èasu prišao je najznamenitiji mudrac koji je živio u to .) nije mogao pojma imati o svemirskim gradovima. Svi prevoditelji pretposljednjega stoljeæa dotiène su dijelove jednako preveli." [95] Jedan od hrabrih. Samo što se to tamo. Isto vrijedi za oružja bogova koja su u Mahabharati korištena. Ptice u zraku udarile su u groznu kriku. i 1890. Ubijalo je sve koji su se borili ili su se htjeli boriti dok je poštedjelo one koji su svoje oružje odbacili. Primjeri: "To je oružje. na raspolaganju je bio i najbolji pilot svemirskoga broda. On je ugasio vatru. Arjuna nije bio sam. Tisuæe je zvijezda padalo s neba." [94] Veæ sam u ranijim knjigama spominjao tu bitku u svemiru. slijedimo li jednostavan uzorak evolucionog razmišljanja. Demoni nisu bili u stanju suprotstaviti se tim zrakama sastavljenima od Yuga-ognja.. Bhima. izazvalo strah i zaprepaštenje . K tomu." "Aswathama je svoje najopasnije oružje 'naravana' bacio prema trupama Pandava. ne uklapa. Izbila je prava svemirska bitka.. ali ne i oružje koje bi napadalo samo one protivnike koji nose oružje. Oružja su pucala visoko u zrak i iz njih je izbijao plamen.. Tada je na bojno polje stao Arjuna i upotrijebio božansko oružje "baruna". a u Mahabharati je rabljeno i radioaktivno oružje: "Pridržavajuæi se njegove zapovijedi Arjuna je ispalio oružja koja su posjedovala moæ da sprijeèe uništenje. Ta je logika prisilna. Svemirski gradovi demona katapultirani su daleko u svemirski prostor. izbilo je snažno nevrijeme. životinje u morima i na zemlji drhtale su od straha. Sve to veæ je opisano u staroindijskoj literaturi. podršku su mu pružali drugi svemirski brodovi sa školovanim borbenim pilotima. Oružje se s glasnim zvukom zabilo u srce Gha-totkachasa.. sijevale su munje i grmjelo je.a povrh toga. Odletjelo je u zrak i odmah potom iz njega je izletjelo na tisuæe strelica nalik pišteæim zmijama koje su sa svih su strana padale po ratnicima. kada gaje Karna izvukao iz oružarnice. i Arjuna je èekao na sigurnu poziciju za pucanje.

Nikada prije toga nismo vidjeli tako stravièno oružje i nikada prije o takvom oružju nismo èuli. da nisi ti otrovan?"[97] . No. Stoga su sva djeca koja su došla na svijet bila mrtva. liznuo je plamen.. doðe li do toga. Njegovim otrovnim disanjem." ". Aswathama je na to odgovorio: ".. Slonovi su rikali i gorjeli.. sve su ptice s neba popadale. 7b nepogrješivo oružje usmrtit æe svu još neroðenu djecu . "jer sve je bilo obilježeno smrtonosnim dahom božjim. Uništeno je na tisuæe kola. nitko nije mogao znati da radioaktivnost. nije plod mašte. nitko nije mogao znati da ostaci radioaktivnosti uzrokuju ispadanje kose i noktiju. Slonovi su bili oprženi i divlje su jurili amo-tamo . Ono je poput blještave munje.. hrana je postala otrovna. potjeèe iz pete knjige Mahabharate: "Sunce kao da se okretalo u krugu. Musala parva. Spržena tijela bila su neprepoznatljiva.. a zemlja je urlala. Arjuna to zna. poštovani skeptici. Arjuna æe se tome oružju suprotstaviti sa svojom 'brahmastrom' koja je nepogrješiva." [96] Dodatne informacije pruža nam osma knjiga Mahabharate. oluja se spremala i mrak se zgušnjavao. Tamo stoji kako je Curkha. povezana s munjama bogova... svjetlija od sunca ubija i neroðenu djecu u majèinu tijelu. Veda Vyasa. Zbog èega? Jer.. jedan od bogova. preživjele su ptice pobijeljele. Osmuðena žarom oružja.. Mahnitanje vatre redom je obaralo stabla kao kod šumskog požara .. Sjevnula je munja. sve je bilo obilježeno smrtonosnim dahom bogova. Tragovi tog oružja bogova nalaze se èak još i u su-mersko-babilonskom epu o Gilgamešu. Potom se na zemlju spustio mir.. Munja se spustila i pretvorila se u finu prašinu. ovdje se treba odluèiti.. bacali su se u potoke i jezera. svjetliju od sunca. Ono što su kronièari zabilježili pred tisuæe godina. zemlja je podrhtavala od vreline.. ma kako mraèna ona bila. sablasnog glasnika smrti koji je u pepeo pretvorio sve pripadnike Vrišnija i Andhaka. èetvrta ploèa: " Nebo je vikalo. Aswathama stoga neodložno treba povuæi svoje oružje i odvojiti se od svog dragulja .. oblaci se zbiše i udari pljusak razorni. " Ne.. nisu više izgledali kao ljudi. I još jednom jarko buknu plamen i ugasi se!" A na osmoj ploèi Gilgameš pita svog umiruæeg prijatelja: "Žestokog bika nebeskog mi smo utukli. i stoga je za dobrobit èovjeèanstva još uvijek nije htio spasiti na taj naèin. Onima koji su pobjegli ispali su kosa i nokti. bilo je kao nakon strahovitog požara.. Gorjeli su konji i borbena kola.doba.. usrdno gaje molio neka povuèe oružje koje je pokrenuo. Za kratko vrijeme hrana je bila otrovna. Leševi poginulih bili su unakaženi strahovitom vrelinom.. Pružao se jezovit prizor. ratnici koji nisu bili direktno pogoðeni.. Nitko nije mogao znati da radioaktivnost truje svaku hranu. Ne uèini li to. preveden još 1891. na trostruki grad ispalio samo jednu jedinu strijelu. Sljedeæi citat. zemlju æe napasti dvanaest godina suše. Grn-èarija se raspadala bez razloga. Pomrla su i neroðena djeca u majèinoj utrobi.. Prije Hirošime i Nagasakija u Drugom 189 svjetskom ratu nitko nije mogao znati za tako stravièna oružja. Ovdje je zabilježena jedna davna stvarnost." Nije to jedini odlomak Mahabharate koji upuæuje na smrtonosno zraèenje.

) U 5. s one strane mora". 30 . a Matali me povede sa sobom u svoje leteæe vozilo i pokaže mi ostala leteæa vozila. 207. 63. 43. 21ff.Zbog èega bi u mašti naših predaka nekakva životinja trebala izbacivati "otrovan dah" koji je smrtonosan? Zbog èega bi se Aswathama trebao odvojiti od svog "dragulja" i time povuæi jedno strašno oružje? Na što se mislilo pod draguljem? Nekakav komandni ureðaj nastao u kovaènici bogova? Ti su bogovi bili licemjerni. te o jednom drugom zraènom vozilu kralja Narabahanadutta kojim je u jednom jedinom letu u Kausambi prevezeno 1000 ljudi. (Pogl. Ne gajim simpatiju prema toj vrsti bogova.O ti. (Pogl. indijskoj zbirci tekstova iz drevnih vremena spominje se zraèno vozilo koje "nikada nije trebalo puniti gorivom i ljude je prevozilo u daleke zemlje.22) . 247ff. koje preraèunato u naše mjere prevaljuje razdaljinu od 3200 kilometara bez slijetanja. potomèe Kurua. bogovi su stvorili ljude. a povremeno i na kolima "koja .O ti.) Poklonio mu je jedno zraèno vozilo. Leteæa kola iz Rame dosegla su razlièite visine. 10-11) .Stupio je u Indrinu omiljenu božansku palaèu i ugledao na tisuæe leteæih vozila za bogove. (Pogl.Kada je nestao iz vidokruga smrtnika. (Pogl. (Pogl. stoljeæu na dvoru indijskih kraljeva Gupta živio je najveæi dramatièar i pjesnik Indije. a s njima 33 božanska biæa. Konaèno. 11-16) . Struènjak za sanskrt. Kalidasa. (Pogl. Svoje su ljubimce opremali straviènim razornim oružjem i onda su promatrali kako se oni meðusobno istrebljuju. druga u pokretu.Bogovi su se pojavili u svojim vlastitim leteæim vozilima kako bi prisustvovali borbi izmeðu Kripa-carya i Arjune. tako i u djelu Raghuvamša. tko je prouèavao staroindijsku literaturu ne može sumnjati da su ti bogovi koristili razlièite tipove svemirskih letjelica. gospodar neba s jednim osobitim leteæim objektom. Uparicara Vašu.12) . visoko gore na svodu nebeskom primijetio je na tisuæe neobiènih zraènih vozila. 168. koje se samo pokreæe. poznato kao Puspaka. Nitko. [98] Ovdje su najvažniji dijelovi: . 15 . (Pogl. jednom su kružila oko oblaka. 42. prostran leteæi stroj doæi æe k tebi. Znali su da æe se ljudi ponovno razmnožiti . onaj zao èovjek došao je na samostalno leteæem vozilu koje se može kretati svuda. 6-9) U Kathasaritsagaru. 43. a poznato je kao Saubhapura. (Pogl. Ljudski život kao da za bogove nije imao nikakvu vrijednost. I vrijeme je kod tih bogova oèito igralo podreðenu ulogu. bogovi su vladali njihovim životom i smræu kao što i mi vladamo životom i smræu mrava. Iz ljudske perspektive mirne bismo ih duše mogli nazvati zloèincima. I 257ff. Isto to zaèuðeni èitatelj saznaje zajedno zraèno vozilo. 14.Skupine Maruta došle su u božanskim zraènim vozilima.kao mravi. Ljudi su imali samo ulogu statista.34) . 7 . U svojim epovima i dramama rabio je materijal iz Mahabharate i Ra-mavane. profesor Kanjilal samo u Vana parvi (sastavni dio Mahabharate) u tekstovima upuæuje na 41 mjesto. pa ispod ptica. Pojavio se èak i Indra. neka samo ostav-ljena. Èitamo o fenomenalnom pogledu na uzbibani ocean i brda pod vodom. U zornim pojedinostima i sa zaèuðujuæom znanstvenom akribijom opisuju se razlièite etape leta od Rame za Ajdohju.

Podrobno se opisuje let izmeðu Lanke i Vasisthasrame. 19). Potka prièe je jednostavna. jedan od putnika. ona pripada pjesniku. Dalje je put vodio preko sliva rijeka Ganges i Jammuna. 13. a kasnije su ga koristile njegove trupe. Rama i njegova pratnja su se istim metalnim stepenicama uspeli u svoj leteæi stroj. Prvi su se kretali izuzetno brzo. vladar Lanke (Cevlon). a i sve su unutrašnje prostorije bile obložene sagovima. zakupio maštu. Happy end. No. Kada se vozilo prizemljilo u Uttarakosali. majèinskom spletkom to bje sprijeèeno i Rama na 14 godina morade napustiti zemlju. od bogova. kojim je . Kralj je imao èetiri sina od èetiriju razlièitih žena. Leteæi stroj kretao se vlažnim oblacima pri èemu su kotaèi bili uvuèeni. Rama. Isti dramatièar Kalidasa takoðer izvješæuje o letu u In-drinom nebeskom vozilu. da kotaèi nisu podigli nikakvu prašinu i da èak nisu dodirnuli ni tlo. Nasuprot Mahabharati. koju je oteo Ravana.su vozili bogovi" (Pogl. Bilo je èak biserjem optoèenih prozora. To danas odgovara razdaljini od 2880 kilometara koji su u udobnim vimanama svladavani za nekoliko sati. On je. koje se spominju u Ramavani prevozilo je dvanaest putnika. Nakon spuštanja.tko zna po koji puta -upravljao Matali. tamo se okupila gomila ljudi. naravno. primijetio je Duhsantra. gdje više nema zraka za disanje. Rama je sam vratio svoju ljubljenu Situ -pomoæu svojih leteæih vimana. u svemu nadaleko nadmašivao ostalu braæu. Školovani. Podizao se u viša podruèja. i mašti su potrebni podražaji. Pilot Matali ljubazno je objasnio kako leb-ðenje nad tlom treba zahvaliti nadmoænoj tehnici Indre. Pri èemu se uvijek iznova ukazuje na to da tehnologija za konstrukciju vimana potjeèe od bogova. Ramavana prièa o nekom kralju dinastije Sunca koji je nekada živio u Ajodji. Zraèno vozilo pre-letjelo je cijelu visoravan Dekkan. kako se danas s lakoæom može provjeriti. Rama se konaèno mogao uspeti na tron svog oca. Postoji i jasno razlikovanje izmeðu ljudi koji smiju upravljati vimanom i bogova u njihovim fenomenalnim nebeskim gradovima. iznosio ravno 2500 kilometara. 13. Poèetak radnje gubi se negdje u staroj Indiji. ali je nasuprot tome primijenjena tehnologija zaista dramatièna. sprijeda su bili zašiljeni i sadržavali su više luksuznih prostorija. isposnicu (nastamba pustinjaka) u Agastvi kao i onu u Sasabhangi i na kraju brdo Chitrakuta.) Prepredeni Rama sagradio je most koji je Indiju povezivao s Lankom. pored glavnoga grada kralja od Nisade u smjeru Uttarakosala na rijeci Šaraju. Let je. (Ista zgoda u Grèkoj je bila povod Trojanskom ratu. ali je takoðer letio tako nisko iznad gustih krošanja drveæa da su ptice preplašeno bježale. i to školovani vojskovoðe ili kraljevi. U Ramavani se koriste dva tipa leteæih strojeva: vimane i rathe. Nakon susreta s tamošnjim vladarom. Veæina vimama. No. Stoga je otac njega odabrao za nasljednika. praæen svojim putnicima napustio je vozilo blještavim metalnim stepenicama (Pogl. ukljuèujuæi i gorje Alyaban. Je li Indra posjedovao neki ureðaj koji je poništavao silu težu? Kalidasa je bio pjesnik koji je pored svojih drama napisao èak i jednu komediju. . da to tako kažemo. Njih je Kalidasa dobio iz mnogo starijih epova Mahabharate i Ramavane. pri èemu je Rama. Rama je imao prekrasnu ženu. potom jedno jezero i rijeku Godavari. imenom Sita. Stoje ta Ramavana? Rijeè znaèi "Ramin život". 69). Ljudi nisu pronašli ništa. u Ramavani su tim neobiènim leteæim strojevima upravljali uglavnom ljudi. najstariji.

Lijep studij s obzirom na razorne ratove koje su potaknuli! Bogovi su ovdje navodno bili još ranije kako bi stvorili ljude. 7-9) . Sita je spašena i ulazi u nebeska kola svoga muža koja se uz silnu buku uzdižu k jednom brdu oblaka. ima vješte saveznike. Uz to je bio i odvažan pilot.Možeš iæi kamo želiš. ali i za zainteresirane laike koji bi to željeli provjeriti slijedi nekoliko prizora leta iz Ramavane: . 4. 1-55) Okvirnu sam prièu veæ skicirao.Leteæi se objekt. zli. Kada bi s planina zapoèinjao svoj let. daje vojnièki kratku naredbu: "Odmah neka se izvezu kola zraènih visina!" U meðuvremenu Ravana. Tada bi se prelijevala jezera i "s plamenim repom vimana bi se uzdizala iznad krovova i izazivala bi velike požare tako da bi se urušavale graðevine i svi tornjevi.Ah da. junak Ramavane. 10 . No. S jednom "nebeskom strijelom" ruši vozilo otmièara i ono se surva u ocean. što im. 123. 123. Let vodi preko dolina. (Pogl.Sve haremske dame Majmunskoga kralja brzo su okonèale ukrašavanje i uspele se u nebesko vozilo. nije osobito dobro uspjelo jer u protivnom ne bi kasnije svoja stvorenja morali ponovno ubijati. uz glasnu buku uzdigao u zrak. proizišla je iz oružarnice bogova. Situ æu zraènim putem odvesti u Lanku . (Pogl..Zajedno s Kharom uspeo se u leteæe vozilo ukrašeno draguljima. veæ leti nad oceanom u smjeru Lanke. (Pogl. U poglavlju "Rama i Sita" opisuje se kako zlikovac Ravana otima èarobnu Situ u "kolima zraènih visina koja su nalik suncu". 4. 3.3. Kralj se po želji mogao pretvoriti u diva ili u patuljka. 1) ..42. Ptice i životinje preplašeno bi bježale u svoja najdublja skrovišta. Kada Rama sazna za otmicu. Niti dozivanje u pomoæ.35." Zaista stravièna letjelica. On sustiže Rawanu i zapodijeva s njim borbu. lomile bi se stijene. Ali konaèno. 4. Rama. èini se.6-7) . (Pogl. a oni se nisu baš pretjerano uzbuðivali zbog uništenih ljudskih nastambi. (Pogl. Izvodilo je buku nalik grmljavini.30) . visokih planina i šuma. Ponekad bi smioni pilot kretao i iz nekog grada. Jedan od tih nadarenih drugova bio je kralj majmuna sa svojim ministrom Hanumanom. i bivali bi opustošeni perivoji.. Za skeptiène indologe. 212.Ovo je izvanredno zraèno vozilo zvano puspaka i sja poput Sunca. tako su se Ravana i Maricha uspeli u 1SR leteæe vozilo koje je nalikovalo palaèi. I kada u indijskim tekstovima èitam kako su leteæe naprave . niti molitve ne mogu otmièara potaknuti na povratak. što su zapravo bogovi u poèetku htjeli ovdje? Oni su u jedno vrlo davno doba došli na zemlju kako bi prouèavali ljude. Ramina su leteæa kola brža.. rušila bi se ogromna stabla i odzvanjala bi brda.

jedan od sinova kralja Salomona. opisane su tehnologije. Kada sam 1968. o tom bi trebali govoriti školovani ljudi. koji putuju iz ovoga svijeta. magije. Samo zahvaljujuæi predajama iz tih mitskih vremena. ali i filozofske misli koje se ni na koji naèin ne uklapaju u to doba. bez obzira na pakiranje. Adhvana) [100] Naravno daje Mjesec polazna stanica za meðuplanetarna i meðuzvjezdana putovanja. Zbog njegove male sile teže s mjeseca mogu kretati svemirski brodovi znatnije velièine. sigurno je te dijelove najprije trebalo prevesti sa Zemlje na Mjesec. To danas s etnološki prihvaæenim "Cargo kultom" nije mnogo drugaèije (više o tom: opaska 9). Ti. No. ljudi buduænosti . Iskljuèivo sadržaj je ono. Neka vrsta igre skrivaèa kod koje se ostavljaju tragovi kako bi ljudi buduænosti bili prisiljeni postavljati prava pitanja i konaèno doæi do pravih odgovora. kada? Kako bismo se mi ponašali? Itd.mi! . Pritom je posve nebitno jesu li ljudi svojedobno shvatili što su vidjeli i doživjeli kao i na kakav su misteriozan i nebulozan naèin to zabilježili. I tek æe ta spoznaja nas buduæe navesti na nova pitanja. Ovdje navodim nekoliko primjera: "Svi. Mjesec predstavlja vrata prema nebeskome svijetu i onomu. primjerice. No.. najprije idu na Mjesec . tko mu može odgovoriti na njegova pitanja dopustit æe da dopre dalje od njega. na letu od Jeruzalema prema Etiopiji preletio Egipat. (danas manje) sveti spisi Indije. [99] Tamo je Baina-lehkem.. ti samodopadni bogovi. koja bez starih tekstova nikada ne bi bila postavljena. Egipæani su se žalili kako su leteæa kola izazvala rušenje kipova bogova i obeliska (". U pitanju su bile odreðene indicije koje su me prisilile na postavljanje takvih pitanja. Ili ih se . stoje lakše obaviti nego kada je u pitanju Zemlji-na putanja. što æe ljude navesti na razmišljanje. Prije toga nije bilo ovoga najvažnijeg pitanja . Cijeli taj katalog pitanja moguæ je tek nakon pitanja je li naše pretke posjetio netko iz svemira. I upravo to oni i èine. Ljudima toga vremena nebeska se tehnologija èinila kao nešto iz carstva èarolije.izazvale velike požare. tek nakon pitanja nisu li možda naši preci doživjeli posjetu iz svemira bila su moguæa nova pitanja. Naravno.. Hej vi tamo gore.saznat æemo što se svojedobno dogaðalo. Izvanze-maljci? Postoje li oni uopæe? Kako izgledaju? Zbog èega bi nas oni trebali posjetiti? Zašto baš nas? Zašto upravo sada? S kojom tehnologijom? Kako su premostili svjetlosne godine? Otkuda im uopæe spoznaje o našem postojanju? Zbog èega su èinili ono što su èinili? S kojim pobudama? Jesu li ostavili kakav dokaz? Hoæe li se možda vratiti? Ako da. htio ili ne. Jednostavno božanski. znali su da ljudi tadašnjega doba ne mogu shvatiti ništa od tehnologije. Iza toga krije se sustav. vede sadrže opise koji su razumljivi tek u naše doba. Ali. a s površine Mjeseca ili iz njegove orbite kretanje . s naslovom Sjeæanja na buduænost postavio provokativno I pitanje nisu li možda naši preci pred tisuæe godina imali priliku doživjeti posjet iz svemira.. Upravo iza toga uoèavam sistem. U tome vidim jednu odreðenu logiku. plan vam je uspio! U Rg vedi. na um mi pada Kebra Negest. knjiga etiopskih kraljeva. tada to pitanje nisam postavio zbog viška mašte ili na pamet.. itd.sustavom dogradnje izbacuje u putanju Mjeseca. poharale vrtove i porušile tornjeve. nebesnici." (Rg veda 1. tako što su se vozili na kolima poput anðela i bili su brži od orla na nebu").a time ni dodatnih pitanja.

" (Rg veda 7) [101] Svaki od tih iskaza je toèan. kod mene zazvone zvona . odgovaramo. najednom osvjetljavajuæi nebeski svod. Zašto? Matali se u raznim odlomcima izrièito navodi kao pilot Indrinih nebeskih kola. Zahvaljujuæi svemiru dozivamo.kod drugih vjerojatno ne. Kada u Mahabharati èitam kako Indra. raðamo se u svemiru. Sunce i Mjesec. umirati i raðati. svjetlosnih svjetova. Samo što to tisuæama godina ranije nijedan èovjek nije mogao znati. 1 190 i Upitajte jednom suvremenog astrofizièara kada ili kako je poèelo vrijeme: Vrijeme je nastalo istovremeno s univerzumom. u svemiru se veselimo i ne veselimo. jer u svemiru je oboje.prema matiènom brodu u gradnji smiješno je lagano u usporedbi s polijetanjem sa Zemlje. Sada je još samo bitno izluèiti prvobitni smisao. a ta zbunjenost posljedica je tisuæljetne indoktrinacije vjerama. Ljudi koji zure prema gore na vozilu raspoznaju plamene jezike. Tko slavi svemir ostvarit æe širinu svemira. objasnio mije kako je u sanskrtu osnova rijeèi "slaviti" i "baviti se" ista. no èude se što uz tu vatru nema dima i povrh toga stvar usporeðuju s meteorom. neogranièenoga za velik iskorak. objekt na svodu nebeskom za kojim se vuèe rep (u oèima ljudi). zviježðe i oganj. može se prevesti i sa: "Tko se bavi prouèavanjem svemira ostvarit æe širinu svemira. Meteor je. konaèno. Reèenice poput: "Tko slavi svemir doživjet æe bogatstvo svemira". na prvi pogled poput vatrenih jezika bez dima ili poput svjetleæeg meteora u oblacima. stoljeæa moram znati na što se misli. Samo ljudi to pred više tisuæljeæa nisu mogli znati. voljeti. na brodu æe se živjeti. od sreæe bih mogao skakati u zrak. Zbog èega? Jer se ovdje (kao i drugdje) istièe jasna razlika izmeðu nebesnika i nas ljudi. Arjuni objašnjava kako je vrijeme sjeme univerzuma. Nije tu bila rijeè o istom loncu za sve. Kada èujem kako je Arjuna u nebeskom gradu poduèavan instrumentima koji su bili pridržani samo bogovima i koji na svijetu uopæe ne postoje. Što nam više zapravo treba? Èitam li o nekom straviènom oružju koje èovjeèanstvo nikada prije nije doživjelo. Još pitanja? Mi smo danas zbunjeni. Svakom je zemaljskom crvu sugerirano da se svuda mora osjeæati okružen bogom te da ga bog promatra još i na . Samo: to prije nekoliko tisuæljeæa jednostavno nitko nije mogao znati. upravljano po Mataliju. za mene cvatu ruže. èujemo. raðamo se za svemir. i koliko god se svemir proteže toliko æe po volji moæi tumarati naokolo. tamo su munje. jer èovjek se bavi i slavljenjem. Gradit æe se i generacijski svemirski brodovi. oružju. najviši od tih bogova. Kada èitam odlomke poput. A to da se raðamo u svemiru i za svemir za astronaute je stara stvar. profesor Kanjilal iz Kalkutte. koje svaku hranu èini otrovnom a k tomu još ubija i neroðenu djecu u majèinu tijelu tada kao graðanin svijeta 21. "Svemir je veæi od žara. In-drin brod usporeðuje se sa svjetleæim meteorom koji bljuje plamene jezike bez dima." Indolog. slavi svemir.

jer za odvajanje žive dovoljna je veæ I 1 199 I para ili ocat.pantei-zam.) Živa.no. Kr. Svemir je bog . Preraðivali su je mnogi narodi. onda je živa korištena kao pogonsko sredstvo koje je u vimanama prevoženo u željeznim spremnicima odnosno u vrèevima ili posudama od tinjca. željezu ili glaziranom kamenom posudu. uništavali nevinu djecu i davali su prednost nekoj strani. a i živine pare. a ne bi znali kamo ih smjestiti. (Aristotel je 384. svemoguæ i sveznajuæ. pa tako i zlato. To se zaèudo ne dogaða s niklom. Poèinje. rabili su stravièna oružja. bog ili bogovi koji su se tamo manifestirali koristili su vozila. Nalazeæi se na taj naèin iznad svega. srebro. bakar te èak i platinu . èak opisuje dobivanje metala. silicijem ili manganom. a Teofrast godine 315. pr. Kao bog-duh on nema potrebe za vidljivim vozilima kako bi se pokretao s jednoga mjesta na drugo. U drevno doba živa je pripisivana planetu Merkuru. Bilo daje rijeè o Starom zavjetu ili staroindijskoj religiji. nisu bili bez greške. on posjeduje dar da unaprijed zna što æe se bilo kada dogoditi. to se ipak zbiva pri povišenim temperaturama. Jednostavno: ONO. iz dinastije Quin kod kojeg su sporni navodi o vremenu . Vrelište joj je na 357°C.) nazvao "uljudnim ateizmom". koje Sina Božjega prikazuje kao èovjeka. spominje kao "tekuæe srebro". Kr. Bog mora biti duh. u protivnom kršæanski bog ne bi mogao biti sveprisutan. Samo bog--duh može biti sve i sve prožimati. u èistom je stanju vrlo stabilna. Sveprisutan. U grobu kineskoga cara Shihuangdija. Što je to zapravo? Živa ima odlike plemenitog metala. uèenje o svebogu dominantno je u svim religijsko-fi-lozofskim uèenjima u kojima su bog i svijet istovjetni. Uvijek iznova iznenaðivale bi me èinjenice na koje bi arheolozi negdje naišli. meðu njima i živa. Neobièni metal otapa veæinu ostalih metala. Èak se i u kršæanstvu.najskrovitijem mjestu. Logika iz toga? Bez obzira na to tko se u to doba poigravao s ljudima. Slijedimo li navode staroindijskih tekstova. 1860. A otkuda ona dolazi? Lako se dobiva iz rudaèa. bog to nije bio. doduše. U smislu tog uèenja bog mora biti neosoban.83°C ukruæuje se kristalizirajuæu masu laganiju od olova. To je shvaæanje veliki filozof Arthur Schoppenhauer (1788. Kako onda skladištiti živu kad otapa èak i zlato? To funkcionira samo u staklu. koje su vrlo otrovne. ljudske su mu brige strane. To zahtijeva boga-duha koji mora biti sveprisutan. Srebrnasta tvar pri temperaturi od 38. isparavati veæ i kod nižih temperatura i pritom se oslobaðaju živine pare. krije prilièna doza panteiz-ma. U staroindijskim spisima nabrajaju se metalne legure božanskih vozila i tekuæine koje su služile kao pogonsko gorivo. Duh je svuda. spajaju se u razlièite legure koje u industriji imaju najrazlièi-tiju primjenu. pr.

Usporedimo samo ornamentiku ili izraze lica skulptura ovdje kao i ondje. pomoæu kompjutora. direktor iskapanja projekta Copan. godine 1992. Grad Copan kontrolirao je u dolini Motagua važna nalazišta zada. nijedan arheolog nije mogao pristupiti grobu: Bio je do vrha ispunjen vrlo otrovnom živom. Sviæe? U meðuvremenu se.) Vodootporno zaštiæeni slojevima gline jedan za drugim pojavilo se više tokova Yangzea. jer on je sagraðen iznad Rosalie. Konaèno im je uspjelo osloboditi donji dio graðevine i tamo su. [102] O kakvom je dragocjenom grobnom nakitu rijeè. crvenim i ciglastim" pisao je arheolog Nikolai Grube. [102] Na šarenom zidu hrama visjele su maske božjih i ljudskih lica.i najednom se naðete pred golemim zidom: dvanaest metara visokim. na 25 000 kilometara zraène linije otuda. navodno. Koji dim? Ricardo Agurcia. Tek kasnije. što bi znaèilo "Dim je njegova snaga". u Srednjoj Americi.kao i uvijek kada stvar postane nerazumljiva ili èak tajanstvena. (Tek uzgred: Veæ samih 7000 figura upuæuje na industrijsku izradu. Sa svojim piramidama i hramovima Copan djeluje divovski.sve od srebra. Grube) nisu mogli dešifrirati. mislili su. Copan u današnjem Hondurasu slovi kao "Pariz svijeta Maya". Velike kolièine srebra u grobu jednog mistiènog cara iz Kine. neki struènjak u zaštitnom odijelu spustio u srebrom ispunjenu grobnicu. Uèininjeno je to za kralja Butz'Yipa. Znaèenje mnoštva zagonetnih skulptura i takozvanih "antropomorfhih prikaza" do danas nije razjašnjeno. Schele i N. na stepenicama nekoliko hijeroglifa Maya koje èak ni najbolji struènjaci (L. a podzemni dio Rosalia. indijskoj zbirci tekstova iz drevnih . otkrio je jedan podzemni hram. I još kako! U ožujku 1974. èelnom stranom staroga hrama. Za Maye je žad bio važniji od zlata. ili hramove-piramide u Srednjoj Americi s onima u Indiji. Kod promatranja se osjeæamo prenesenima u staru Indiju. "Izlazite iz jednog niskog tunela . smatraju. naišli na grob osnivaèa dinastije Yax K' uk' Moa. Rosalia je naravno. Pritom je utvrðeno da u grobu ne leži osnivaè dinastije. jedan jedinstven pronalazak? Ne. Kako je ono pisalo Kathasaritsagaru. 1Qfi Inaèe: Turisti se u novom muzeju Copana mogu diviti savršenoj kopiji Rosalie s njenim zastrašujuæim maskama. No. blistavo plavim. uspjeli otkriti da je hram posvetio neki kralj imenom Mjesec-Jaguar. o tom struènjaci šute . Kroz jedno je okno navodno viðen muški grob s "dragocjenim grobnim nakitom". pojavio se jedan još zanimljiviji nalaz sa živom. U Copanu su poznate i Antropomorfne skulpture iz Copana (Honduras) koje ne razumije nijedan èovjek "hijeroglifske stepenice" u kojima je na 56 stepenica u kamen uklesana kraljevska lista Copana. koji su vršili bušenja tražeæi vodu. kao i više od dva metra visoka maska vrhovnoga boga-ptice s gomilom izvanredno oèuvanih ornamenata.življenja pronaðena je živa. mnogo starija od Hrama 16. A iznad toga prekrasan nebeski svod s mnoštvom nebeskih tijela. naišli su u blizini Lingtonga (provincija Shaanxi) na jednu grobnicu u kojoj je kasnije pronaðeno oko 7000 carevih glinenih vojnika poredanih u pohodnu formaciju. seljaci. struènjaci su. veæ neka žena. [102] Otuda je jedno okno vodilo još dublje u unutrašnjost. ali u Srednjoj Americi to je èest sluèaj. Nešto niže dolje nalazila se još jedna komora. Huanghua i more . Dio iznad zemlje naziva se Hram 16m.

Isti sustav vrijedi i za naše medije. nisam ga izdao. na svojim fakultetima svi su morali kusati istu kašu i štrebati iste dogme. To ne može biti. vjerojatno bi otkrio uzajamne veze. naravno. a usput se još sugerira kako je suvremeno znanje kulminacija svega znanja. Simbolièka energija? može biti. ne može objaviti neku zaista senzacionalnu vijest a da kod struènjaka prethodno nije osigurao zaleðe. a kamoli da o njima piše. Kada bi za to znao. mora dokazati svoju ozbiljnost. Dobar je osjeæaj: Nisam osramotio informatora. ne treba èuditi ako društvo ustraje na nekim spoznajama od prekjuèer. Uz tako dobro uigran sustav. toga ne 197 Bogovi ili Ijudske prilike? Nitko to ne zna. Èak ni struènjaci ponekad nemaju prilike saznati o tajanstvenim nalazima. Ne želim razotkriti nijednog od svojih pouzdanika i izruèiti ga na milost i nemilost njegovim kolegama. upravo to oni ne èine . samo uz obeæanje diskrecije. Ali. koji želi da ga smatraju ozbiljnim. ne zna baš ništa o tehnièkim opisima nekog svemirskog vozila u knjizi proroka Ezekijela. Nijednog se novinara ne može prisiliti da poimence navede svoje informatore. Što uèiniti da se prekine taj ðavolski krug? Pomažem si tako što osobu koja mi pokloni svoje povjerenje pitam mogu li poneku od tih informacija proslijediti. Toga se i pridržavam. jer jedna je od dogmi te znanosti o starinama da meðu kontinentima u to doba nije postojala nikakva veza. a osjeæaj poštenja zahtijeva da se dogovorenoga i pridržavamo. Ja sam eto jedan od onih koji povremeno od struènjaka mogu saznati štogod neobièno. Dok neki novinar uspije postati urednikom kulture ili èak glavnim urednikom. U medijima je to ponašanje naèelno zaštiæeno. Silom prilika. Struènjak za Srednju Ameriku ništa ne zna o indijskim mitovima. neprekidno. tako ni novinar. Loš osjeæaj: Zadržavam dragocjene informacije. kojom se bave inteligentni ljudi. No.vremena? "Zraèno vozilo nikada nije trebalo puniti gorivom i ljude je prevozilo u daleke zemlje s one strane mora. ni ne zanimaju ga. Tako i ne èudi da vrlo važna otkriæa padaju pod stol i uopæe ne budu predstavljena javnosti. Sve se razvijalo postupno. No.vidi gore. Što ima prednost? Kod mene dana rijeè. no uvijek uz molbu da ne objavljujem imena. . koje se tvrdoglavo drže naèela evolucije. Indolog nikada nije prouèavao Stari zavjet. Isto kao što i arheolog ne može iziæi u javnost s nekim senzacionalnim pronalaskom koji se ne uklapa ni u kakvu shemu." Našim arheolozima nedostaje mašte -jer je ne smiju imati. Figura prstima poslužuje tipkovnicu pred grudima (Copan) Kako kod antropomorfnih skulptura. èekaj. Arheologija je skroz-naskroz konzervativna grana istraživanja. tako se i kod figura u središtu pojavljuje nedefinirana kugla. To vrijedi i za mene. Uz to što bih uništio dobre meðuljudske odnose. Izvanzemaljci? Realni bogovi prije nekoliko tisuæa godina? Nemoguæe! Amo s pokornièkom košuljom! A struènjak koji još raspolaže s trunkom sposobnosti za kombiniranje èuvat æe se da o nalazima koji se ne uklapaju u cjelokupnu sliku razgovara s kolegama. jedno nakon drugoga. Struènjak za Egipat pojma nema o fenomenalnim pretpovijesnim graðevinama na visoravni Perua. Odmah bi bio izvrgnut ruglu. Ono što ne smije biti. presahnuo bi i izvor informacija. puni humora i u velikoj veæini zaista moralno neupitni znanstvenici. Ponekad to uspije. s jednim dobrim i jednim lošim osjeæajem.

.. sliène našim maskama za plin? Živa je. Sastoji se od iona silikona........ U Copanu je otkriven najstariji grob sa živom..... Može li mi neki arheolog navesti bilo kakav razlog za ovakvo igranje skrivaèa? Obièno se u ovakvim sluèajevima govori o "zaštiti".... sada kad tajna to više nije.... Mo'š mislit! U Sunèanu piramidu Teotihuacana vodi tunel .. tada tijekom tisuæa godina živa može ispariti. (O tom sam veæ ranije pisao... uzgred reèeno.... u Tikalu i Palenqueu.....-..........pri èemu nisam siguran nisu li arheolozi veæ i ovdje varali to ne govori mnogo. aluminija i kisika. Tinjac se može listati poput stranica knjige i može poprimiti razlièite boje....... èitatelju ne pre-ostaje drugo nego to prihvatiti ili ne prihvatiti. diviti pokrovu komore od tinjca.. I tako dobronamjerni turist smatra. Ukoliko neka komora od tinjca nije zabrtvljena... Naviknut sam precizno navesti izvore svojih informacija kako bi ih se moglo provjeriti..Pored ovog škripca u koji upada svatko tko se bavi ovime èime se bavim ja iskrsava i problem vlastite vjerodostojnosti.. Sorry! Ali tinjac ne oksidira..... Kako to da su u Srednjoj Anerici.. služila kao pogonsko gorivo... prevožena u spremnicima od tinjca....... nalazi se nekoliko prostorija ... Što je zapravo tinjac? Tinjac je mineral koji milijunima godina nastaje u brdima. a pare žive.. saznajemo meðu ostalim.... otkrivena je podzemna komora od tinjca.... jer vjera je podruèje religije.. U starim grobovima sjevernoamerièkih kneževa . U središtu..... objasnilo sluèajeve smrti meðu vrhovnim sveæenicima upuæenima ... Nikad se nije javno . pod piramidom. Zbog èega? I nitko to ne može osporavati: Nakon mojeg objavljivanja godine 1984.pronaðen je tinjac.....tinjac. Izgovorim li u nastavku ipak nešto što ne mogu dokumentirati... ustraju li na tome.. barem na sve organske kiseline. nadležna direkcija za arheologiju i antropologiju grada Meksika pravila je iz toga svetu tajnu..) Prvih godina nakon otkriæa... Zbog èega toliko sveæenika Maya nosi maske? U Indiji èak maske s gumenim crijevima.. Tanki slojevi tinjca odavno se primjenjuju za postavljanje prozora na visokim peæima..-.. tajna se poèela pomalo razotkrivati...gnajs .....zabranjenih za turiste i istraživaèe...... Vidi napomenu 103... Jedan èuvar podiže metalnu ploèu koja je postavljena nakon otkriæa i osigurana lokotima..za turiste zabranjen.. Dugo skrivana komora od tinjca u Teotihuacanu kako kod Maya tako i kod Teotihuacana na meksièkoj visoravni pronaðene podzemne komore od tinjca? Èak ako u tim komorama živa nije otkrivena...pogrdno nazivanih poglavicama .. Živa je.... 909.... neuništiv je.... vrlo su otrovne.... Tinjac susreæemo i u elektroindustriji te pri izradi antena jer se tinjac pokazao kao izniman izolator..—.... divovskom zdanju na rubu grada Meksika.... Granit . nadležne službe igraju s otvorenim kartama. Poznato mi je da su u zemlji Maya otkrivena slièna nalazišta...... Nešto treba štititi pred glupavom javnošæu. Što bi. Jesu li i njima bile poznate mnogostruke funkcije tinjca? I otkuda on potjeèe? Još pred dvadeset godina u Teotihuacanu.. Stvar je otporna èak i na kiseline.i vladarima... a turisti se veæ tri godine mogu. Ne želim apelirati na vjeru...... a ne mogu mu naštetiti ni udari munje niti kiseline koje bi možda nastale odumiranjem biljaka. -.. jer tinjac je otporan na visoke temperature. tako kažu stari Indijci. poznato je danas.

uvjereni u to da im nije potrebno poduèavanje i da toèno znaju što je moguæe. S tim uglednim imenima poène se izdavati èasopis. A ako se otvaranje dogodi potiho. snime seriju. a što nemoguæe." [104] Kako to funkcionira? Oko sebe se okupi nekoliko znanstvenika. koji se uzdaju u ugledna imena znanstvenika. Na kraju okna nalazila su se vratašca s dva bakrena okova. a ne samo onih nekoliko predmeta koji su nekom po æudi. ili se veæ možda dogodilo tada su arheolozi nadležni za Veliku piramidu izgubili svaku vjerodostojnost. Buduæi da na tom podruèju tinjca nema. A kad sam veæ kod rašèišæavanja . koji su. Ne mogu shvatiti da je javnost postala kritièna i skeptièna . Sljedeæi korak sastoji se u tom da TV znalci. naravno. zacijelo je bio dopremljen iz brda Sudana. I o tome sam veæ pisao. Oni sjede u svom tornju od slonovaèe i još uvijek ogorèeno smatraju kako javnost ima vjerovati njihovim objavama. Tko gaje dopremio i zašto? 4000 godina prije Krista? Ovo prikrivanje smrdi do neba. A ono što javnost uopæe ne saznaje . I te kako ga ima! Pred gotovo 20 godina njemaèki inženjer Rudolf Gantenbrink u unutrašnjosti Keopsove piramide otkrio je 20 puta 20 centimetara široko okno dugaèko više od 60 metara. a ono što me najviše ljuti jest licemjerno prenemaganje nadležnih službi koje se svaki puta ponašaju kao da nema nikakvog tajenja. Oba groba bila su ukrašena slikarija-ma nebeske božice Hathor i uz to dobro izolirana tinjcem. [39] Ne nedostaje niti novaca. ne iznošenjem lažnih èinjenica.saznalo što je u tim prostorijama zapravo otkriveno.otkrili dva groba s prethistorijskim kosturima. Buduæi da i BBC i znanstvenici koji dolaze do rijeèi uživaju velik ugled. niti tehnologije da bi se vratašca otvorila pred oèima svjetske javnosti. S neizrecivo prozirnim argumentima Uprava za starine u Kairu sprjeèava otvaranje. kod CSICOP-a je to The Sceptical Inquirer. U proljeæe 2001.znam to iz pouzdanog izvora: Iz jedne od tih podzemnih prostorija pruža se cijev izolirana tinjcem. Naravno da svaki skeptik i kritièar ima pravo jasno i glasno izreæi suprotno mišljenje.kao da u proteklim desetljeæima nije bilo nikakvih politièkih i znanstvenih dezinformacija. Tko zna kuda. u proizvodnji BBC-a. Na engleskom govornom podruèju je to Horizon. amerièki su arheolozi na brdu Nabta -1350 kilometara južno od Kaira. No. Robert Wilson autor jedne pouène knjige o CSICOP-u smatra: "Terminom 'nova inkvizicija' htio bih oznaèiti odreðene izbrušene postupke potiskivanja i zastrašivanja koji se u današnjoj znanosti sve više etabliraju. No molim.ovdje još nekoliko reèenica glede trenutaènih dezinformacija: Nakon objavljivanja moje knjige Chariots ofthe Gods (Sjeæanja na buduænost) u SAD-u je osnovana nekakva organizacija sa svrhom 204 da jednom zauvijek raskrinka "gluposti" a la Daniken i Uri Geller i da javnost stvarno obavijesti o istini. Bilo bi važno slijediti tu cijev te otkriti kamo ona vodi i što se tamo može naæi. Upravo to se èešæe dogaða u ime CSICOP-a. A ja bih rado vidio sve. CSICOP (Com-mitee for Scientific Investigation of Claims of the Paranor-mal) naziva se udruga u Americi (u Njemaèkoj "Organizacija skeptika"). a ako želi može biti i ogorèen. Nije mi još doprlo do ušiju da li se to krišom veæ dogodilo. . što se zbiva? Tajenje.

Šiva. Sam iskaz. èovjek.uskoro æe programi Horizona biti prikazivani širom svijeta. predstojnik Uprave starina. oba su autora dokazala da su velike piramide u Gizehu usmjerene pre\ ma zviježðu Orion te da bi morale biti znatno starije nego što to priznaje arheološka znanost. a astronomu koji je izradio odluèujuæe proraèune za novu teoriju nije ni priliku dao da doðe do rijeèi. Posljednji put se to dogodilo u listopadu i studenom 1999. Danas je svakom gimnazijalcu poznato što je DNK--test i da se time može privesti zloèinca i otkriti krvno srodstvo. Ima tu tekstova s primjesama religije.htjeli mi to ili ne." I: "Postoje neki ljudi koji bi htjeli izmijeniti egipatsku povijest. Salva se obratio polubogu Sivi kako bi dobio dodatnu snagu protiv Krišne kojega je mrzio i htio ubiti. Robert Bauval i Adrian Gilbert izdala knjigu pod naslovom Das Geheimnis des Orion (Tajna Oriona. pristade i uz pomoæ fenomenalnog konstruktora Maye . o svemirskim staništima da se i ne govori.nastala je zastrašujuæa i stabilna leteæa tvorevina koju nitko nije mogao uništiti. To 206 ništa ne mijenja u sadržaju. podmetanjima i ciljanom manipulacijom gledatelju se pruža objektivna i tobože istinita slika . Sljedeæa prièa potjeèe iz desetog pjevanja Srimad-Bha-gavatam: [108] Ovdje se govori o bici izmeðu dinastije Yadu i demona imenom Salva kojem je uspjelo doæi u posjed jedne prekrasne nebeske letjelice zvane Saubha. Od pedesetih godina prošloga stoljeæa indijski su znanstvenici . Tako je Salva zamolio Sivu za jedno zraèno vozilo koje je trebalo biti tako golemo da ga ne može uništiti ni polubog.dok stvarnost izgleda posve drukèije. No. krivotvorio izjave Roberta Bauvala. Kod starih indijskih tekstova ne postavlja se pitanje vjerodostojnosti. "Profesor dr. agenciji Associated Press odmah je objasnio zbog èega: Rezultati istraživanja mogli bi biti iskorišteni za to da se iznova piše egipatska povijest. jer starost tekstova je zajamèena. demon. Èim je Salva preuzeo to . a još manje o vimanama razlièitih vrsta. èak i kad je umotan u mitologiju. Zahti Hawas." [107] I neki koji oèigledno žele sprijeèiti da se to dogodi. jer ovdje sadržaj govori sam za sebe. kao što su oni pokreta Krišna. [106] U suradnji s egiptolozima i astronomima. prev. prim. vjerojatno neki od znanstvenika koji rade za CIZCOP i ne znaju tko u pozadini te organizacije vuèe konce. Horizon program BBC-a rastrgao je to mišljenje. dovoljan je. Gandhava ili Naga. intervjuima izvuèenima iz konteksta. Stari Indijci nisu mogli znati ništa o straviènim borbenim sustavima koji su rabljeni. Usprkos tome sve se to u tekstovima nalazi . iskrenuo sliku Oriona.ponekad i mudraci ili majstori (swami) staroin-dijske tekstove promatrali suvremenim oèima. I tako su japanski struènjaci na nekim mumijama htjeli obaviti DNK-testiranja. U ime znanstvene istine! Ludo prosvjetljivanje. polubog. Uz to je želio da grad u zraku bude u stanju letjeti svuda.koji se u istoj funkciji spominje i u epovima i puranama .) i èak su u jednoj dokumentarnoj TV emisiji izvješæivali o tom. Meðu ostalim je trebalo razjasniti da li je Tutankamonov otac bio kraljevske krvi. Vrhovni savjet Uprave starina u Kairu te je testove neoèekivano zabranio. Nitko tim tekstovima ne mora vjerovati. i? Stoje u tom krivo? Ispuštanjem. èak niti Raksasa. [105] Dva su Britanca. A on ne brine o vjeri. Bila je velika poput nekog grada i mogla je letjeti toliko brzo i visoko da je bilo praktièki nemoguæe vidjeti je.

Salva još nije popuštao i na nebu je projicirao razlièite iluzije." Krišnina borbena kola nosila su zastavu sa slikom Garude. obrušili na leteæu napravu. To zraèno vozilo bilo je toliko tajanstveno daje ponekad pobuðivalo dojam kako na nebeskom svodu leti više zrakoplova. Krišnaje strelice ispaljivao toliko neizrecivom snagom da se Salvina oprema raspala. Povremeno bi bilo vidljivo. samo kratko vrijeme ostajalo bi na istom mjestu. dao gaje opkoliti golemom vojskom. moæan i tajanstven. stijenj em. Potom je Salvin nebeski grad zasuo pravom poplavom strelica kao što i Sunce za vedra dana cijelo nebo ispuni svjetlosnim èesticama. Pradvumna i njegovi junaci neprijateljskim su ratnim snagama nanijeli strahovite gubitke. koji je upravo poprimio ljudski lik.èudesno zraèno vozilo. Istoga èasa obratio se svom vozaèu Daruki i naredio mu: "Brzo me odve-zi k Salvi. Neometan èarolijama. Krišnaje uzvratio udar tako da se Salvina strijela raspala u tisuæe komadiæa. pod gradom su bile postavljene obrambene snage protiv napada iz zraka. ali ne trebaš ga se ni najmanje plašiti. a ponekad je izgledalo kao da nema nijednoga. Sa svojim vlastitim nebeskim vozilom. No. potom ponovno nevidljivo. ratnici dinastije Yadu odmah bi se. Uništeno je na tisuæe borbenih kola i ubijeno na tisuæe slonova. Osim toga. suprotstavljajuæi se Salvinoj mistiènoj èarobnoj moæi koja je proizlazila iz zraènih napada. odmah je s njim poletio za Dva-raku kako bi napao grad Yadua protiv kojih je gajio nikad presahlu mržnju. Salva je primijetio približavanje Krišne i u njegovu je smjeru ispalio silnu strijelu koja je uz grmljavinu letjela zrakom. U isto vrijeme vrhovni bog Krišna. a njegova se kaciga optoèena draguljima razletjela u tisuæe komadiæa. Napadnuta su sva strateški važna mjesta grada. no prije je htio uhvatiti neke odabrane ljude. Ali tu je još uvijek bilo zastrašujuæe zraèno vozilo s kojega je Salva izvodio svoje napade. Strjelice ratnika blistale su poput Sunca i bile su opasne poput zmijskih jezika. Krišna je poletio prema gradu Dvaraki i vidio kakva je katastrofa snašla grad. Ratnici dinastije Yadu bili su vrlo zbunjeni jer su vidjeli kako se neobièno zraèno vozilo neprestano pojavljuje na nekom drugom mjestu. sjajnim poput Sunca. tamo je saznao za bitku. Nakon stoje pješadija uspješno obavila svoj posao. a onda bi se pojavilo na svodu nebeskome. Salva je grad bombardirao munjama. a takoðer je znao i da ga Salva želi ubiti. On je. nalazio se kod jednoga kralja. otrovnim zmijama i drugim opasnim objektima. Uspio je proizvesti i orkan koji je bio toliko snažan da je cijela Dvaraka bila zaogrnuta mrakom jer je nebo zastrla prašina. locirao je Salvinu nebesku tvorevinu i ispalio prema njoj salve vatrenih jezika. Salvin borbeni žar bio je nalik letaèima koji æe se stuštiti direktno u neprijateljsku vatru. Prije nego što je Salva grad Dvaraku napao iz zraka. ali i svi dijelovi na kojima su se okupljali graðani. èim bi je ugledali. a njih je trebalo iskljuèiti. Imao je za to razloga. Krišnaje na to silnim udarom raznio Salvino èudesno nebesko vozilo tako . Usprkos tim manevrima. Bitka je trajala 27 dana. Tada su se okupili veliki junaci Dvarake i odluèili na protunapad. Ponekad se èinilo kao da je na tlu. Èudesno se vozilo na nebeskom svodu pokretalo poput krijesnica na vjetru. Njihov voða zvao se Pravumna i on je takoðer raspolagao èudesnim oružjem. no Krišnaje prozreo tu taktiku. Bez odlaganja je pokrenuo akcije. Sjala je toliko žarko daje njome bilo osvijetljeno cijelo nebo. doduše. Salva je grad mogao razoriti i iz zraka. onda bi nakratko zastalo na vrhuncu nekog brijega da bi se odmah potom pojavilo na površini vode.

Lagano izmijenjenu prièu susreæemo i u Mahabharati (u poglavljima Sabha parva. a tamošnji vladar "potone u oceanu radosti".s uspjehom. No. Kada se to dogodilo. kao i svemirske tvorevine koje u najkraæem roku mijenjaju svoje položaje. Ovdje se opisuju radijacijska oružja. arheolozi su u Dvaraki pronašli ukupno osam slojeva. Bhishma parva i Mausala parva). kako su èak primijenjena radijacijska oružja pa razoreni svemirski gradovi pali u oceane. u pojasu asteroida i na Marsu. Kao stoje Heinrich Schliemann vjerovao Homerovim prièama. gdje su ostaci? Gdje su dijelovi srušenih svemirskih gradova? Gdje su zaostali bunkeri branitelja. Neizbježno iskrsava pitanje o ostacima takvih borbenih sustava. To je sablasno. jedan povrh drugoga sve do današnjega gradiæa koji je nastao u 16. što je struènjake . uspio dokopati kopna. Sada su Salvini vojnici udarili u potresnu kuknjavu i jadikovanje. Je li to mjesto postojalo? Indijski arheolozi veæ si 50 godina postavljaju isto pitanje . to nitko ne zna. stoljeæu na starijim ruševinama. iluzionistièka oružja. proturaketne rakete i oružja koja izazivaju promjene klime. Nešto kasnije Krišna posjeti planet Suta-la. tražimo li. Salva se.kada toèno. Tamo se daju prilièno upotrebljive napomene glede zemljopisnog položaja Dvarake i one su u 30 godina napornog rada dovele do cilja. Opisani grad nekada je ležao u (današnjem) zaljevu Kutsch (izmeðu Bombava i Karachija). Krišnaje izgledao kao crveno Sunce koje se uzdiže iznad brda. Nakon takvih tekstova uvijek si iznova postavljam pitanje što novo zapravo smišljaju naši SF autori. Sa sigurnošæu na Mjesecu. Uvijek je u pitanju razaranje grada Dvarake.nekoliko ih poznajem . Prilikom oseke zidovi su se protezali u vodu. Na to se u svojim leteæim vozilima pojave polubogovi i poènu po bojnom polju prosipati cvijeæe s razlièitih nebeskih planeta. U gore isprièanoj prièi bilo je govora o gradu Dvaraki koji je zli Salva napao iz zraka. još prije nego što se njegovo vozilo srušilo u more. Usprkos tome uvjeren sam kako æemo vrlo skoro otkriti tragove svemirskih bitaka. tako i indijski znanstvenici 911 vjeruju informacijama iz Mahabharate. stupanj širine. gdje su ostaci radijacijskih topova koji su nevjerojatnom silom u svemir izbacivali svjetleæe strelice? Protupitanje: Gdje su ostaci tisuæa tenkova i zrakoplova iz Drugog svjetskog rata? Od njega nije proteklo još ni 60 godina. toèna pozicija: 22. Osim toga. 68. Ako su se zbili neki od ratova za koje se to u indijskim tekstovima tvrdi.da se raspalo na mnoštvo komadiæa i palo u more. stupanj dužine. Tko bi mogao s uspjehom tražiti tragove? I ako se jednom uistinu otkriju neobjašnjivi objekti . Taje potraga veæ zapoèela . 58 minuta sjeverno. na dojmljiv je naèin opisano kako su cijele zemlje pretvorene u prah i pepeo.onda æe ih hva-lisavci dostojanstveno pohraniti pod svojim ogrtaèem tajnovitosti. U istom trenutku Salvi je vatreni kotaè odrubio glavu i glava je zajedno s naušnicama i ostacima kacige pala na tlo. Bitke u staroj Indiji odvijale su se prije više tisuæa godina . i osim u muzejima jedva da se nešto još može i pronaæi. otkrit æemo to i na Zemlji. 14 minuta istoèno.i nešto su pronašli. no sada je Krišna podigao svoj prekrasni vatreni kotaè koji je sjao poput žarkoga Sunca. Kao i u Troji (današnja Turska).

"Nema sumnje u to da se u podmorju Dvarake mora nalaziti još metalnih legura. indijski su znanstvenici došli na apsurdnu ideju da u tom kraju iskoriste detektore za mjerenje radioaktivnosti iako tamo nadugo i naširoko nema ni traga atomskoj centrali niti su ikada izvoðeni atomski pokusi. Veæ 1932.Indijci su -daleko od bilo kakve medijske buke . tamo nema vulkana koje bi se moglo navesti kao uzrok. nadilazi indijski prosjek.„„. Tako glase izjave u znanstvenom izvješæu o Dvaraki. geolog koji je u to doba radio za egipatsku vladu.potaknulo i na istraživanje pomoæu podvodne arheologije. Takvih ostakljivanja kamena nema samo u Dvaraki. kao sljedeæe na red su došli podvodni detektori metala. American Journal of Science 1881.. nego i na drugim mjestima.^. veæ je uvijek ostavljana po strani.bez uvjerljiva objašnjenja njegova nastanka. Veæ u pretposljednjem stoljeæu u tisku su se pojavljivale vijesti o zagonetno ostakljenu kamenu. Potom su se pojavili zidovi.otkrili u Mahabharati opisani grad Dvaraku. Najprije su objektivi kamera zahvatili umjetno obraðene kamene blokove kod kojih je "zbog njihove velièine iskljuèena bilo kakva moguænost prirodnog transporta" [109] kao što bi recimo bila podvodna strujanja ili djelovanje plime i oseke. I sam poznajem nekoliko takvih mjesta povrh peruanskoga grada Cuzca." Indijski geolozi koji su sudjelovali u istraživanjima na podvodnim ruševinama Dvarake naišli su na ostatke zidova. U srpnju 1999. Kod ptica u okolini uoèene su neprirodne mutacije. izvješæuje o ostakljenim granitnim blokovima [111] koji su tu i tamo pronaðeni u francuskim dvorcima mjesta Chateauvieux i Puy de Gaude (sjeverna obala). To je u doslovnom smislu rijeèi bila stvarnost. svojedobno "visoke civilizacije". Kamen se tali tek na vrlo visokim temperaturama. [109] Konaèno i željezni èavli sa sastojcima silicija i magnezija. Veæ je desetljeæima poznato da na podruèju oko Jodhpura (Rajasthan.^J . Do sada je lokalizirano više od 1000 tona tog pustinjskog stakla . Tek 1999. britanski znanstveni èasopis New Scientist izvješæuje o ostakljenju pijeska u libijskoj pustinji. Geigerovi . Znanstveno izvješæe o nalazima koji leže udaljeni do nekoliko stotina metara od obale završava rijeèima: "Upuæivanje u Mahabharati na Dvaraku kao grad nisu bila niti pretjerivanja niti mitovi. a na njima tragove ostakljivanja. Dok su zapadni mediji izvješæivali o podvodnim nalazima u Sredozemlju ispred Aleksandrije .. zatim su poèela magnetometarska mjerenja. Zagonetka nikada nije riješena. A sada? Ovo je tek poèetak potrage modernim instrumentima. Najprije su korištene podvodne kamere. [110] No. no do danas nema razumna objašnjenja te pojave. u dinama "Velikog pijeska" (plato Saad na sjeveru jugozapadnog vrška Egipta) otkrio je zagonetna ostakljenja pijeska koja su zelenkasto svjetlucala.. Indija) stopa oboljenja od raka daleko 212 O . jedan prema drugom pod pravim kutom. Beduini od tog "pustinjskog stakla" od davnina izraðuju noževe i sjekire. te konaèno ronioci. Amerièki autor David Hatcher Childers u svojoj najnovijoj knjizi [112] upuæuje na mjesta na našem globusu gdje se mogu pronaæi neobjašnjivo ostakljeno kamenje i pijesak." To se pretpostavlja na temelju rezultata mjerenja metalnim detektorima. Pat-rick Clavton. ulice i obrisi nekadašnjih zgrada hramova i palaèa jedne.

Vladari koji nisu živjeli i vladali u smislu "tianminga" nisu mogli biti pravi sinovi neba i stoga bi bili svrgnuti ili ubijeni. jer je nisam mogao provjeriti. Mjesto se nalazi na svetom brdu Kailas. Otkuda? \ Ruski èasopis Trud izvijestio je 24. stoljeæe do 771. Kr. Promatranje. Knjižnica u kostima.) promatrali kao božansko biæe koje je zemlju izdiglo iz poplava. 11. naravno. Kamo vodi naš put? U daleku ljudsku prošlost. Trenutno je od toga èitljiva tek treæina jer gravure na kostima obuhvaæaju alfabet od 3000 znakova. jer s njim je zapoèelo nasljeðivanje prijestolja u Kini. Davno prije velikog Yua postojale su dinastije Xia i Shang. Svaki vladar nazivanje "tianzi". p. Izvješæa iz kineskih samostana govore o "san huang". jer su svoja uèenja. stoljeæa p. Kr. o ekspediciji profesora Ernesta Muldaševa koji se nalazio u tibe-tansko-nepalskom graniènom prostoru. Možda se jednom nekakva ekspedicija zaputi u to planinsko podruèje u kojem . Slojevi pepela ispod pijeska i kamenja pokazuju jasno mjerljivu poveæanu radioaktivnost. Kinezi su svoga vladara "velikog Yua" (vrijeme Choua. svoje tehnologije i astronomske spoznaje prvobitno primili izravno od bogova. "petorici pracare-va". prvobitno ih je zacijelo bilo mnogo više jer stoljeæima je domicilno stanovništvo usitnjavalo kosti u prah koji im je služio kao lijek. No. lipnja 2000. Krivo. stoljeæu p. posljednji vladar dinastije Shang poražen je od strane Zhoua i zapravo bismo trebali misliti kako to predstavlja završetak kulta o nebeskim vladarima. Pisanje povijesti poèinje tek s Yuom. Ujedno pretpovijesno vrijeme koje ne želimo prihvatiti jer nam posveæena evolucija zasljepljuje oèi i razum. sada je tek stvarno poèeo. ono malo stoje otkriveno posve jasno upuæuje na one mistiène "pracareve" koji su se u drevno doba spustili s neba na leteæim zmajevima. kineski "tian" èvrsto se ukorijenilo u glavama sveæenika i vladara. Koga onda može èuditi da su kineski vladari od pra-poèetaka (nitko ne zna koliko to daleko seže) morali obaviti O1R . i 16. Tamo su mu tibetanski redovnici navodno prièali o ruševinama nekoga grada što su ga izgradili bogovi. Veæ tada! Uli. a to je dugo vremena vrijedilo i za Yuove nasljednike. No. sin neba. Ti likovi nisu povijesno potvrðeni. Vijest prosljeðujem uz zadršku. Vladari Zhoua živjeli su po pravilima "tianminga". punomoæi neba.brojaèi dali su neoèekivane rezultate. Sveukupno je u podzemnom zdanju kod Xiaotuna (na sjeveru provincije Henan) pronaðeno 100 000 ispisanih kostiju. Kr. Još 1000 godina kasnije. kineska povijest i dalje ostaje jedna jedina tajna.to bar mogu potvrditi -postoje èudesne predaje o bogovima koji su pred mnogo tisuæljeæa djelovali kao uèitelji ljudi. kao božansko biæe. koje arheolozi uvijek obilježavaju kao mistièke i nerealne dok najednom na takozvanim kostima proricanja nisu dešifrirana 23 vladara koja su nedvojbeno pripadala dinastiji Shang. Yu je navodno vladao negdje izmeðu 21. Iako je u kineskoj arheologiji posljednjih desetljeæa uoèljiv napredak. "trojici uzvišenih" i o "wu di". Nebo. Vladari i sveæenici u srednjem Carstvu tisuæljeæima su se smatrali predstavnicima jedine i najviše civilizacije na Zemlji.

one su nepoznate. Niti ja niti moji kolege ne raspolažemo nekom ustanovom koja bi financijski bila u stanju odreðene struènjake opskrbiti neophodnim sredstvima kako bi razjasnili neka posebna pitanja. otprilike toèno iznad zagonetnih ruševina tvrðave Sacsavhuaman. uvijek iznova nailazi se na ostakljeni kamen sustav funkcionira. "sinovima Sunca" (kao i japanska. Oni sami bez izuzetka su se smatrali "sinovima neba". perzijska i etiopska carska kuæa). On posjeduje konstrukciju jednaku "oltarima neba" u Kini. jedne povrh druge s petom platformom u središtu. ili tko je na koga utjecao? Bilo kada da prouèavam arheološke. jer se u tim djelima nikada ne pojavljuje nešto naèelno novo. Kada bi se takva tehnika . tvrðave Inka. No. Mikrovalovi prodiru duboko u tlo i potom se reflektiraju. To su podruèja frekvencije izmeðu 380 i 450 megaherca. U meðuvremenu je pomoæu Svnthetic Aperture Radara (SAR) moguæe lokalizirati ruševine u tlu koje se nalaze i do 25 metara dubine uz 216 "Oltari neba" meðusobno udaljeni 25000 kilometara zraène linije moguænost kvalitetnog oèitanja. Ne povlaèe se popreène veze izvan nauèene znanosti . izmeðu leži pola globusa! Tko je od koga što preuzeo. Jedan od tih oltara nalazi se povrh peruanskog grada Cuzca. jedan u Pekingu i drugi. taj naèin arheološkoga sondiranja vrlo je skup. To je jezivo dosadna literatura pisana za istomišljenike meðu istomišljenicima. Ja tvrdim da su bar neka od oružja opisanih u staroin-dijskim predajama zaista i postojala te da su i primijenjena. naravno. kao što vjerujem da su postojale vimane pa i svemirski gradovi. zraèna ništa manje. osobito njihovi prethodnici takoðer smatrali "sinovima neba". Podvodna arheologija vrlo je skupa.a to se zbog naravi posla zbiva jednom tjedno . Svi se oni ponašaju kao da su spojeni na istu sklopku. Indija si to ne može priuštiti. kao da se besvjesni trzaju u jednom taktu. I konaèno. Pritom se željena podruèja s nekih 3000 metara visine ozraèuju mikrovalovima P-poja-sa. I kakve sve to veze ima s Indijom ili Srednjom Amerikom ili s vimanama na živin pogon? U Peruu su se vladari Inka i. Svaka od tih platformi leži otprilike jedan metar više od one ispod nje. Ne mogu se tome èuditi. trebalo bi se pozabaviti nalazištima i analizirati pojedinaène predmete. Nije samo do mene i nekolicine mojih istomišljenika da za te tvrdnje pružimo dokaze. jer poznato mi je kako Povrh Sacsayhuamana (Peru). u gradu Xianu.nikada se ne mogu osloboditi osjeæaja da tapkam u mraku.odreðene ceremonije na "oltaru neba" i razgovarati sa starim bogovima? Vladari su smatrani vezivnim tkivom izmeðu Zemlje i nebeskih sila. etnološke ili vjer-sko-filozofske knjige . tek nedavno iskopan. Danas su još poznata dva od tih "oltara neba". Na taj naèin mogu se uèiniti vidljivima èak i objekti velièine samo 30 centimetara. I "sinovi neba" u Peruu takoðer su svoje ceremonije i razgovore s božanskim precima obavijali na "oltaru neba". Taj "oltar neba" je okrugla tvorevina od èetiriju platformi. No. Popreènim zidovima koji vode odozgo prema dolje platforme su podijeljene u dvanaest stubišta jer broj dvanaest za stare kineske astronome znaèi podjelu neba na dvanaest dijelova.

imao bih dovoljno pitanja o posebnim zemljopisnim prostorima. Johan-nes Kepler još je godiine 1610.prirodi. a do Marsa još manje iako je i tamo. veæ s današnjim rezultatima mjerenja. Neobiène formacije pripisane su . Veæ 31. nego su mu poznati èak i njihova velièina i putanja.) dao Jo-nathan Swift: On ne samo da opisuje oba mjeseca. Ne nedostaje nam tehnièkih sredstava da bismo uèinili prve korake u tom smjeru. obrasle ko-raljnim grebenima. srpnja 1976. Još je uvijek otvoreno staro pitanje što nije u redu s oba Marsova mjeseca. otkrio amerièki astronom Asaph Hali. 70A13 i 70A11). Ta ih prednost dovodi u poziciju da mnogo više prošire podruèje . Jer ako su se zbili svemirski ratovi i danas bi još moralo biti moguæe pronaæi tragove toga: bilo gdje na Zemlji. Zagonetka je stavljena ad acta.što bi se drugo moglo i oèekivati . i NASA je objavila Pravokutne strukture i oblici piramida na Marsu kako bi se ispod površine Marsa morala nalaziti voda. opis što gaje 1727. u svojoj knjizi Reise nach Laputa (Put u Laputu. Po mom mišljenju. dakako. najnovije slike NASA-e na Marsu više nisu dale prikaz lica.primijenila u istraživanju prastaroga grada Dvarake. pretpostavljao da Mars ima 991 dva trabanta. prerano. U meðuvremenu su se u Marsovu kamenju pojavili i prvi tragovi organskih tvari. pokopane pod debelim slojevima pijeska i zemlje. [114] To ukazuje na nekakve svojedobne aktivnosti na Marsu. 86A10) pa èak i strukture piramida (snimke Marinera 9 br. Iznenaðujuæ je. saèuvan je i trokutasti oblik piramide. Èetvrtaste strukture nalik zidu još su uvijek tu. na mjestu gdje je lice nekada bilo. Ta dva mjeseca bila su poznata još i prije nego što ih je godine 1877. a 20 godina kasnije. Iako na posljednjim slikama više nije bilo marsijanskoga lica. na podruèju Cvdonie uoèeno lice (snimka Vikinga 35A72). 4205 78 te 919 još preciznije snimke Vikinga 35A72. Što se može uèiniti? Ja u svakom sluèaju mogu ukazati na uzajamne veze i zamoliti znanstvenike da se malo angažiraju u ovom ili onom smjeru. Kasnije bismo se mogli pozabaviti detaljima . Do Mjeseca ne mogu. pa makar u obliku leda. negdje u oceanima. op. [113] Tako je na Marsu. amerièke marsovske sonde (projekt Viking) snimile su na površini Marsa èudnovate tvorevine koje su postale polaznom toèkom raznih teorija i spekulacija. uoèljiva je ogromna kamena elipsa. na svjetlost dana izišla poneka nejasnoæa. vjerojatno bismo uskoro naišli na tragove nekadašnjih borbenih sustava kakvi se spominju u Mahabharati. Nazivaju se Phobos i Deimos (strah i trepet). U treæem poglavlju to izgleda ovako: "Laputanski astronomi dobar su dio svog života provodili u promatranju nebeskih tijela i za to su koristili teleskope uvelike nadmoæne našima. potom pravokutne strukture kao od umjetno podignutih zidova (snimka br.

svojih promatranja nego stoje to moguæe astronomima u Europi i oni posjeduju katalog 10 000 zvijezda stajaæica. meðu ostalim." Kako je Johnatan Swift mogao opisati te mjesece koji su otkriveni tek 150 godina kasnije? Kod tih satelita doista je rijeè o najmanjim i najneobiènijim trabantima našeg Sunèeva sustava: Oni se okreæu u gotovo kružnim putanjama nad ekvatorom Marsa. A ni pitanje kratera.stotine tisuæa tih krhotina razlièite velièine poznata je Èinjenica. Niti jedan satelit sa Zemlje nije ostvario svoj cilj. No sigurno je da krhotine iz svemira uvijek iznova udaraju o površinu planeta koji nemaju zaštitni zraèni omotaè. doduše. a drugi od 21. . Prvi svoj ciklus okretaja obavlja u vremenskom razdoblju od deset. Uzimajuæi u obzir rotaciju Marsa. Dva puta je èak pokušano prelijetanje Marsovih mjeseca na relativno maloj visini. Problem Marsovih mjeseca nije riješen fotografijama odaslanima na Zemlju s ranijih satelita. Osebujnost putanje Phobosa nije ni u kakvoj vezi s putanjom kruženja i njegovom prividnom masom. ovaj naèin razmišljanja ima jedan nedostatak. otkrili dvije male zvijezde ili satelita koji kruže oko Marsa. Oni su. u kojem bi izgorjeli barem manji komadi. U meðuvremenu su se veæ razni sateliti zaputili prema Marsovim mjesecima i odaslali na Zemlju kvalitetne snimke. no o unutrašnjem životu tih malenih nebeskih tijela znamo isto tako malo kao i o njihovim neobiènim putanjama kruženja. Phobos u jednom Marsovu danu izvrši dva okreta.u pojasu planetoida . Teško se oteti dojmu da je našim Sunèevim sustavom nekada prštala prava baražna paljba asteroida. Zašto? Jer "sustav" ocjenjuje smiješnim oslobaðati financijska sredstva za takve projekte. Oba Marsova mjeseca okreæu se na gotovo istoj razini iznad Marsova ekvatora. Phobos i Deimos su jedini do sada poznati mjeseci našeg Sunèeva sustava koji se brže okreæu oko svog matiènog planeta nego što se on okreæe sam oko sebe. Jedan odlomljeni komad može to èiniti sluèajno. Naše ovozemaljske sonde "oslijepile su" prije nego što su na Zemlju mogle odaslati slike. pritom je unutrašnji od središta planeta udaljen za tri. dok se Deimos oko Marsa okreæe samo malo brže nego što se on okreæe oko svoje vlastite osi. Rat zvijezda? I ovdje vrijedi tvrdnja: ljudi itekako raspolažu tehnièkim sredstvima da se pozabave tim pitanjima . Otkuda? Stoje bio uzrok? To da su izmeðu Marsa i Jupitera . Sada. kojima su pretrpani svi mjeseci i planeti našega Sunèeva sustava nikada nije riješeno na zadovoljavajuæi naèin.ali to se ne ostvaruje. Naravno da se kod Marsovih mjeseca pretpostavlja da su nastali na isti naèin kao i mjeseci oko ostalih planeta. kod dva sluèaj je veæ jako nategnut. Uzrok tome ne zna nitko. 099 Rijeè je o odlomljenim komadima iz svemira koji su se našli u gravitacijskom podruèju Marsa. zašto ih je tako mnogo? I zašto na mališanima poput Phobosa i Deimosa? Oba zasigurno nemaju gravitacijsku snagu velikih planeta. Rijeè je o komadiæima nalik krumpiru s najrazlièitijim kraterima. No. èime su kvadrati njihova vremena okretaja vrlo blizu treæoj potenciji njihove udaljenosti od središta Marsa. No. dok naši najveæi katalozi sadrže samo treæinu toga. a vanjski za pet svojih promjera. imamo "krumpire s kraterima".5 sati.

Indijci službeno koriste zapadni kalendar. Veæ sam prije spomenuo da je kalendar Maya preraèunato na naš kalendar poèeo -11. Kr. [115] Jedan drugi fenomen koji se sa Zemlje može promatrati èak i malo boljim teleskopom nalazi se u Mare Vaporum (za astronome: 16. pouzdane podatke imat æemo tek kada se tamo naðe èovjek ili DOR robot. piše o tome. Neizmjerno marljivi Luc Biirgin. a u njihovim vjerskim obièajima postoji 20 razlièitih kalendara. kolovoza 3114. ili je to bio. Usred Mjeseèeva krša proteže se linija nalik pisti. Pri èemu je èovjek pouzdaniji od robota. Izmeðu 6000 i 3000 godine prije Krista sve je moguæe. Zašto ne? Jer ne znamo koliko je prièa bila stara kada ju je onaj koji ju je zapisao po prvi puta zabilježio. Stoga se zauzimam za razum i za opušteniji pristup: Dajte da istražimo zagonetke i prestanite s tom djetinjastom igrom skrivaèa. Indijanci Avmara u ruševinama Tiahuanaca (Bolivija) slavili su poèetak svoga kalendara. To je otprilike tako kao da bismo s površine Marsa fotografirali Zemlju pa da u nekoj planinskoj dolini otkrijemo nešto poput zidina. no to nas ne sprjeèava da se ponašamo kao da smo u to doba tamo bili prisutni. Dana 21. Daljnji problem izazivaju razlièita datiranja zbog razlièitih kalendara. koja . jer okolno stijenje može biti staro milijune godina. a potom i na Marsu. jer èovjek može kombinirati. Geolozi æe otkriti kada je planinska dolina nastala i ne shvaæaju da je zid možda neka Linija nalik pisti na površini Mjeseca provlaèi se uzduž kamenjara akumulaciona pregrada. buduæi da to ne želimo toèno znati.èak sijeèe dijelove stijenja i na oba kraja završava s dvije ravne linije pod pravim kutem. ali umjetno obraðeni dijelovi to ne moraju biti. Tamo su NASA-ine sonde snimile "nerazjašnjene tektonske anomalije". a osobito ne u dužini od gotovo 30 kilometara. p. Na Zemlji postoje najrazlièitiji postupci datiranja. Geolozi. sve to nije dovoljno da bi se na daljinu datiralo èetvrtaste oblike na površini Marsa.5° sjeverno i 4 ." [117] To leži 5000 godina unatrag. [103] Zašto? Jer su se toga dana "bogovi spustili s ceste zvijezda. no svi oni imaju svoje nedostatke. Takve linije obièno ne proizvodi priroda. To æe se promijeniti. prema slojevima stijenja na Zemlji znaju koliko je milijuna godina otprilike trajalo da bi odreðene formacije poprimile svoju današnju strukturu i prirodno je da se spoznaje o Zemlji mogu prenijeti i na druge planete. [116] Možda i više. ožujka 2000. jer èovjek æe se smjestiti najprije na Mjesecu. a primjeæuje i pojedinosti koje æe programu robota promaknuti.Ništa drugaèije nije ni na 384 000 kilometara udaljenu Mjesecu.6° istoèno). Kad je rijeè o Mjesecu ili Marsu. no svaki s drugim . naravno. Govorili su magiènim jezikom zvijezda neba. u jednom vremenu o kojem ništa ne znamo. a podrijetlo starih tekstova nije moguæe datirati èak ni onda kada bismo pronašli najstariji rukopis. Indijski astronomi pokušali su na temelju navoðenja nekih astronomskih podataka rekonstruirati neki datum iz Mahabharate. promaklo. Zakljuèci se donose previše nesmotreno. Jedna od njih u Mare Crisium podsjeæala je na neku vrstu mosta. Taj je bio prije toèno 5008 godina. u meðuvremenu glavni urednik jednih baselskih novina. Nešto nam je do sada. To je sigurno kao amen u crkvi. No.tako izgleda . To da bi se na Marsu ili Mjesecu obavljala datiranja samo na temelju fotografija èini mi se prilièno smionim.

bilo da su izumrle ili još postoje . jelene. Ovna. pr. a židovska religija svoj kalendar poèinje sa stvaranjem svijeta. Crteži u stijenama datirani su u vrijeme od prije 17 000 godina.u odnosu na šest milijardi duša na našoj plavoj kugli. Kr. a to je Sabat. .poèetnim danom. za Boga je to poèetak sedmoga dana. nego su kilometrima udaljene od njih i uvijek na teško dostupnim podruèjima. listopada 3761. sve izraðeno bojama koje su u kameno doba bile na raspolaganju. U ranijim vremenima politièari i religije organizirali su spaljivanje knjiga jer je morala vrijediti samo jedna istina. homo sapiens? Posljednjih godina francuska znanstvenica Chantal Jegues-Wolkiewiez iznijela je zapanjujuæu tvrdnju koja je razgnjevila sve struènjake za pretpovijest.poznaju ideju povratka nekakva spasitelja. bez ikakva uèinka jer èovjek izvlaèi samo ono što mu 227 donosi korist. Logièno . Bilo je to 7. meðu njima iscrpno one u špilji Lascauxa u francuskoj Dor-dogni. Quo vadiš. a mi smo uvijek vjerovali kako su ih . Ljudi kamenoga doba stvorili su. Takvih rušilaèkih akcija danas više nema dapaèe: planet je pun knjiga. Isprepletena linija na Mjesecu do sada nije mogla biti protumaèena To da sve narodne zajednice .crkve kamenoga doba. Madame Jegues našla je sasvim drugaèiji kontekst. A èak i to može si priuštiti samo mikroskopski mali broj ljudi . Kako je ono kazao duhoviti podrugljivac meðu prirodnim znanstvenicima. a putem Interneta svijetom kruže milijuni poruka. Starim je Egipæanima podvaljen Siriusov kalendar kojega nikad nije ni bilo. [39] Iz toga nismo nauèili ništa. Ako dakle poèinje sedmo tisuæljeæe židovskoga kalendara. Kao struènjakinji za astronomiju za oko su joj zapele stvari koje arheolozima ni sluèajno nisu mogle pasti na um." [118] Naše su spoznaje o prošlosti èovjeèanstva bijedne. profesor dr.i to odmah na tisuæama stranica.dogma evolucije ne dozvoljava ništa drugo .u to su doba mogli postojati samo primitivni ljudi kamenoga doba.otkrili Babilonci i Kaldejci. Envin Chargaff? "Jedino što iz povijesti možemo nauèiti je to da iz nje ništa ne uèimo . Slikanje na zidu zaista prikazuju konje. Godinama je madame Jegues-Wolkiewiez prouèavala crteže na stijenama. Slike u stijenju u stvarnosti prikazuju zvijezde i zviježða. dakle. Arheologija u tim crtežima na stijenama nikada nije vidjela ništa drugo doli potrebe tadašnjih lovaca na visoku divljaè da ukrase svoje špilje. svetišta . neobiène linije i toèke. No. veæ sam ranije spomenuo. Iz toga su povjesnièari zakljuèili kako su peæine služile kao društvene prostorije u kojima su obavljane odreðene ceremonije. Ali najljepše od ukrašenih peæina ne nalaze se na mjestima koja su nastanjivali naši lovci kamenoga doba. Onda su se pojavila zviježða Škorpiona. Bika. Jarca itd. Tada bi po židovskim shvaæanjima ponovno trebao doæi Mesija. bikove. Samo što se prema židovskoj predaji za Boga 1000 godina raèuna kao jedan dan. Vjerojatno mjesta duhova ili šamana koji ionako mogu poslužiti za svaku budalaštinu. koji leži u dalekoj prošlosti.mnogo kasnije! .

Pretpovijesni graditelji poznavali su putanje i promatrali mnogo zvijezda poput Kapele. ni metalne alate. Konaèno. odnosno. eto. štititi svoje obitelji i potpaljivati vatricu. mjesta na svodu nebeskom. Nije to apsurdan scenarij. ne uklapaju se u shemu usreæujuæe evolucije. a preživjeli te straviène epohe bili su baèeni u kameno doba. kada sunce osvjetljava cijelu dvoranu bikova. zimskom solsticiju. On smije i po zidovima špilje šarati jednostavne slikanje. možemo to opetovano èitati kod filozofa Platona. Tu nije bilo prostora za astronomiju više razine.Sve to nije moglo biti sluèajno. braniti se od medvjeda. ali ne smije razmišljati apstraktno. Zavièaj bogova. Slikanje su nastale kao dio jednog nevjerojatnog spektakla. Francuska)." [119] Madam Jegues najprije je izradila kartu zvjezdanog neba kakvo se promatraèu nudilo pred 17 000 godina. Ništa više nisu imali. Usmjerenje peæine u skladu sa solsticijem. Samo na podruèju zaljeva Morbihan (Bre-tanja. Astronomi kamenoga doba. Komentar Geralda Jasniewicza (sveuèilište Montpellier. Špiljski èovjek ima biti primitivan. Svake godine u vrijeme ljetnog solsticija zrake zalazeæeg sunca kroz ulaz špilje obasjavaju upravo slikanje u dvorani bikova. Morali su loviti mamute. Harald Floss sa sveuèilišta Tubingen. pozicioniranje Jarca. prije 17 000 godina obilato je kišilo i nebo 998 se nije moglo promatrati cijele godine. Ništa nova pod kapom nebeskom. Madame Jegues: "Ovo mjesto nije odabrano sluèajno. [120] Stonehenge u Engleskoj pokazao se kao velika zvjezdarnica uz èiju je pomoæ bio moguæ cijeli niz astronomskih predviðanja. Sve se savršeno poklapalo. Ata-ira ili Denepa. Danas nitko od onih koji poznaju materiju ne može pobijati da su plemena kamenoga doba bila upravo luda za astronomijom. Kastora. Francuska) 135 od 156 do Imena usmjereno je prema ljetnom. [122] A . u krzna ogrnuti "bedaki" za to nisu imali ni vremena. kako bi se onda de-dek Kajbumšèak mogao baviti astronomijom? Osim toga. pa ni tkanine ni pribor za pisanje." reæi æe dr. [121] S nešto zakašnjenja èak su i njemaèki astronomi otkrili da su ljudi kamenog doba u Stonehengeu mogli predvidjeti svaku pomrèinu Sunca i Mjeseca. bitke opisane u Mahabharati. jer astronomija i pozicija peæinskoga zdanja svake godine opetovano potvrðuju spoznaje madame Jegues. Vege. To su usmeno prenijeli na sljedeæu generaciju i svojim su sredstvima pokušali prikazati ono što im se èinilo važnim. Ne može biti ono što ne smije biti. Škorpiona i Bika u dvorani odgovara tadašnjem zvjezdanom nebu. tražiti jestive plodove i izraðivati koplja. skupljati krzna. Antaresa. èak je i ono najnužnije za život trebalo iznova izraditi. zajedno sa svemirskim oružjem bogova (Radioaktivnost! Ostakljivanje pijeska i kamenja!) bile su stvarnost. preživjelima je nešto ostalo: njihovo znanje. Potom su precizno izmjerene sve toèke i linije životinjskih likova i dobiveni rezultati usporeðeni su s kompjutorskim programom zvjezdanog neba od prije 17 000 godina. Oružje bogova obavilo je temeljit posao. [4] Usprkos katastrofi. perivoje." [119] Što o tome misli znanost o antici? "Èista nagaðanja. koji je provjeravao podatke madame Jegues: "Više elemenata je izvan svake sumnje. Kako bi bilo da stvar postavimo drugaèije? Pretpostavimo. bazene. može loviti divljaè. a još manje se smije toèno razumjeti u astronomiju. Ni knjižnice. Poluxa.

Sve to prije otprilike toèno 5160 godina. pod slojem pijeska. Je ljudsko društvo postalo tromo? Je li popustila unutrašnja znatiželja? Jesmo li sasvim jednostavno prezasiæeni informacijama? Èuèimo li radije pred televizorom ili pred raèunalnim zaslonom umjesto da lunjamo po prirodi? Kakve koristi od umnogostruèavanja znanja u elektronsko doba ako se s time ništa ne dogaða? Mladež u zapadnim zemljama petlja po svojim Internet tipkovnicama. Opæe je poznato da su lovci kamenoga doba kremen koristili za sve moguæe. Kada sam 1998. ekrani na mrežnicu bljuju slike i podatke koji se odmah potom zaboravljaju. 124] Samo: Zbog èega su ljudi kamenog doba. tek što su sišli s drveta.vjerujemo li službenim datiranjima (u koje imam razloga sumnjati) davno prije Stonehengea (prije 5143 godine) naša krznom ogrnuta braæa kamenog doba predoèila su svoj majstorski rad Newgrange u Irskoj.a kako bi drugaèije i moglo biti? [123. Televizija koja prisustvuje svakim glupim demonstracijama nikada se nije potrudila oko rješavanja uzbudljive zagonetke. no pretpostavlja se da ih ima nekoliko tisuæa više. a iz raèuna vjerojatnosti proizlazi da bi u tlu moralo ležati otprilike još dva i pol milijuna tih alatki kamenog doba./?o-stoje. [120] Dvadesetih godina redovnici dominikanskoga samostana u Rijkholtu u tlu su otkrili okna iz kojih su na kraju na površinu izvukli 1200 kremenih sjekira. Astronomski usmjeren . I sve je to u redu. bilo putem Interneta ili u struènim èasopisima. Od toga se moglo izraditi 153 milijuna sjekira! U oknima je lokalizirano 15 000 komada alata. na površini se pojavljuje kremen. Tako sam prije deset godina pisao o jednoj više od 5000 godina staroj tvornici alata koja se nalazila nedaleko od nizozemskog mjesta Rijkholt izmeðu Aa-chena i Maastrichta. posjetio to mjesto. bilo u knjigama. No. Meni je zagonetno što oni èitaju. Sve te neobiène stvari kojih sam se ovdje dotakao. "Surfamo" po informacijama. samo sam uspio saznati da se nadležna znanost ne zanima za pretpovijesni rudnik kremenja. Idealisti Holandskog geološkog društava sedamdesetih su godina pronašli 66 rudarskih okana. Tko je zapravo ljudima kamenog doba. o tom se spore duhovi. Potisnuto i zaboravljeno. koji nisu bili sindikalno organizirani. Grumenje kremena nalazi se u slojevima vapnenca iz razdoblja krede. Uz pretpostavku daje rudnik korišten 500 godina. to otapanje rijetko se dogaða na površini. dan za danom moralo je biti izraðivano nekih 1500 sjekira. rekao da duboko u tlu. Pojedinosti o tome javno su dostupne. Iz broja i velièine okana moguæe je izraèunati da je u kameno doba ovdje izvlaèeno 41 250 kubiènih metara grumenja kremena. ali ne uranjamo u njih. bili toliko opsjednuti astronomijom. O èemu je bila rijeè? Ovdje je kratak sažetak onoga o èemu sam iscrpnije pisao u knjizi Die Steinzeit war ganz anders. šljunka i vapnenca leži sloj kremena? Tko je . ali se ne uklapa u našu sliku o èovjeku kamenoga doba. Samo se iz toga ne povlaèe konzekvence. Kada se pod utjecajem vremenskih prilika otopi omotaè od vapnenca. osobito to nije sluèaj u Rijkholtu. a znanstvenici u najboljem sluèaju cupkaju bradu iz doba 231 Woodstocka — i ne znaju ništa.

) O tom postoje znanstvene studije [125] koje nikoga na Zapadu ne zanimaju. SAD). Ali za to bi se trebali zainteresirati struènjaci. dali da se u Rijkholtu iz zemlje izvlaèe goleme kolièine kreme-na. Tako je to u zapadnim krajevima. I tamo je ideja evolucije znanstveno prihvaæena (jedno proizlazi iz drugoga). Internetom razmaženi mladi arheolozi ne upuæuju se na iskopavanja. Osim toga. Hram bi trebao biti kopija vozila u kojem je Indra nekada letio nebeskim svodom. Svakako je moguæe da se èovjek evolucijom od majmuna pretvorio u èovjeka. Te su predaje . Tko je "prodavao" te stvari u tolikim kolièinama? Kamo je roba išla? Kojim putovima? Koji je glavešina sve to organizirao? Ne nalazi li se u okolini skriveno nešto za što su bile potrebne na tisuæe kamenih sjekira? Najmanje 1500 sjekira dnevno i nije baš sitnica. Ili mu genetski zahvati bogova (antièka literatura puna je umjetno roðenih ljudi) daju evolucijski poticaj u smjeru buduænosti. Azijski svijet razmišlja u posve drugim vremenskim dimenzijama jer su religiozne predaje sastavni dio društvenog razmišljanja. no ovdje se razmišlja u posve drugaèijim vremenskim dimenzijama nego što je to sluèaj na dominirajuæem Zapadu. te su vremenske dimenzije sastavni dio religije te se stoga nijedan indijski znanstvenik ne da smesti Yuginim ogromnim epohama. Kad jednom bude . ali tko zna kakvi ratovi s božanskim oružjima ponovno su ga bacili u kameno doba i morao se iznova uzdiæi.u hramovima i skulpturama ovjekovjeèene u kamenu. Rudnik iz kamenog doba ne uklapa se u sliku èovjeka toga razdoblja koju nam povjesnièari veæ desetljeæima nastoje utuviti u glavu. koji se u meðuvremenu našao na UNESCO-vom popisu zaštiæene svjetske spomenièke baštine. tajnih tehnologija. nije bilo samo u prošlosti. znanja upuæenih itd. a prevareni èovjek za njih je èinio sve. Ništa ih u tom nije prijeèilo.organizirao iskopavanje okana? Za iskop jednog bijednog kubiènog metra kremena uništilo bi se otprilike sedam kamenih sjekira. tko zna iz kojih razloga. stoljeæu izjavio: Moæ je znanje. Svi su hramovi vozila bogova." [126] U indijskim tekstovima spominje se oružje kojim se izazivaju promjene klime. Naziv projekta je HAARP (High Frequen-cy Active Auroral Research Program). Ne znam odgovore. Bogovi i odabrani ljudi raspolagali su tajnim znanjem. naravno. Njima je to svejedno. Oni i/ ili njihovi potomci isto su se tako mogli pojaviti iznad peruanske pustinje Nazca ili su. Ali. Hram u Konarku u saveznoj državi Orisa. malih leteæih škrinja s kojima su odabrani ljudi i bogovi svojedobno kružili zraènim i svemirskim prostorom. Dakle su klesari i štukateri pokušali oponašati ta oružja? (Što im nikada nije uspjelo. kaže se u staroindijskim tekstovima. Nemoguæe? Trenutno amerièka vojska vrši istraživanja upravo u cilju stvaranja takvog oružja. Bogovi i polubogovi bili su moæni. "Tajno znanje je moæ. u Indiji to nije ništa neobièno.koliko je to moguæe. Je li se u tome nešto promijenilo? Otkako je Francis Ba-con u 16. svaka skupina pokušava tajiti svoje znanje . Ali ne i na azijskim prostorima. Tek na kopnu pomorci bi primijetili da èitavo zdanje predstavlja vozilo bogova s ukupno 24 naokolo postavljena kotaèa. Danas je toga više nego ikada. Šifriranih poruka.iako neprestano nove . Poput crne vrane prema nebu se uzdizala pagoda. astronomski usmjerena i naravno da je to povezano s kalendarom. Graðevina je. Gdje? Sjeverno od gradiæa Gakone (Aljaska. pomorcima koji su plovili za Kalkutu stoljeæima je služio kao obalni pomorski znak. Bogovi su koristili odreðena oružja. Svi su indijski hramovi kopije nebeskih staništa bogova koji su nekada jurili nebesima. Na vrhu svakog hrama koèi se neki oblik vimane.

Možda to i jesu." [127] Ništa se ne gubi. Indijski bogovi navodno su pojedine ljude i manje skupine odabrali za svoje sluge iz kojih su opet izrastale kraljevske kuæe. Samo što ta evolucija nije tekla ravnom linijom nego je išla skokovito u dva smjera. Ukoliko smiju biti objavljene. I to.razvijeno. priznao je to javno: "Sustavi planeta u našoj su galaksiji nešto tako uobièajeno da planeta nalik Zemlji vjerojatno ima na milijune. Samo se na taj naèin može razviti život. Britanski astronom sir Martin Rees. (Kurt Tucholsky) Otkako pišem knjige izrugujem se evoluciji. a u velikoj židovskoj vjerskoj obitelji neki se smatraju odabranijima od ostalih. u "sustav Zemlju" neprestano se infiltriraju nove genetske poruke. profesor na King's Collegeu u Cambridgeu. Ništa doli prikriveni oblik rasizma? Kako je to sa starim Izraelcima? To vrijedi i danas. Pripada im nekih pet posto muškog židovskog stanovništva svijeta i zaista.) ponovno izlaze na svjetlost dana. upravo kako se to i tvrdi u raznim predajama. iako znam da su svi oblici života podložni zakonima evolucije. "Konaèni cilj svake cenzure je dozvoliti samo onakve knjige koje i tako nitko ne èita" (Giovanni Guareschi). prev. . S jedne strane. Pogovor Pametni ljudi mogu se napraviti ludima. izvanzemaljci su ciljano zahvaæali u ljudski genom." [128] Mogao bih se kladiti da æe proteæi najmanje deset godina da bi ovaj uvid prodro u udžbenike i 40 godina da bi vjernici totalitarnih vjerskih zajednica to smjeli saznati. Konaèno. Potomci židovskih velikih sveæenika. Na to jeruzalemski rabin Jakob Kleinmann kaže: "Geni pokazuju da Bog drži svoje obeæanje: Neæemo propasti. "sluèaj Zemlja" je sretna sluèajnost jer Zemlja oko Sunca kruži na idealnoj udaljenosti: ne pretopio i ne prehla-dno. oružjem æe se na nebeskom svodu moæi izreziva-ti prave rupe i ciljano mijenjati klimu. Ovdje ne bih ponavljao zašto veæ više od 35 godina zastupam te ideje. obratno je veæ teže. Bogovi su stvorili èovjeka "na svoju sliku i priliku". a stare istine peu a peu (malo po malo. su današnji Kohanimi. Nikada mi nije bilo stalo do toga da dovedem u pitanje osnovni smjer evolucije. Genetski materijal umjetno je ubaèen u naš evolucioni proces. op. Još donedavno astronomi su propovijedali kako naša Zemlja u svemiru zauzima jednu jedinstvenu poziciju. svi iz plemena Levijeva koji su bili posebno školovani i vodili brigu o Zavjetnom kovèegu. S tom je predodžbom gotovo. svi imaju iste karakteristike na odreðenom mjestu svog Y-kromosoma. Ništa nova na zemlji Božjoj. S druge strane.

genima su poèeli manipulirati biljke. [131] Sva nastojanja. to je slika zbrkanija" kazao je amerièki znanstvenik David Mann. Unatoè dekodiranju cjelokupnog ljudskog genoma. Tek što smo se privikli na teoriju Out--of-Africa prema kojoj su prvi predstavnici homo sapiensa 237 prije dobranih 100 000 godina krenuli iz Afrike kako bi naselili Zemlju. O razlozima njihova djelovanja vodit æe se raspre.ako i bude. ali još ne i pojedinaène reèenice i rijeèi. Tek što se negdje pojavi nekakva lubanja na pladnju nam pružaju najnovijeg praèovjeka. Te su zahvate izvodili iskljuèivo bogovi. Postoji jedna granica preko koje Bog neæe dozvoliti. koji æe biti pametniji i otporniji od dosadašnjeg èovjeka. A sada? Rodoslovlje èovjeka skriveno je u genetskoj poruci. koji ni ovdje nisu sjedili skrštenih ruku. Veæ 1981. Bilo je toga veæ prije nekoliko tisuæljeæa. posao još nije obavljen. uspjelo po prvi puta ubacivanje gena virusa u bakteriju. Neprestano natezanje. koje leže u DNK neæe biti moguæe . slijedili su prvi transgeni sisavci: sedam miševa. No. Slova doduše poznajemo. Kroz nekoliko æe godina ustanoviti da su odreðeni dijelovi plana strukture genoma rezultat procesa evolucije. mješovitim mitološkim biæima. nedugo zatim trans-geno govedo. Nikada to . Oni su bili skret-nièari. Samo je jedan dobro shvatio pa èak i glasno izgovorio: britanski fizièar Stephen Hawking. U meðuvremenu su se ljudsko davanje sperme i umjetna oplodnja pretvorili u rutinu. ali o tom da se to dogaðalo. svi zakoni ovdje neæe donijeti nikakve promjene. Naèelno je to u jednoj demokraciji dobro: Govori se mnogo o etici i moralu i o tome da èovjek ne bi smio izigravati Boga. Zbunjenom je èovjeèanstvu 1988. naravno. Kao stoje i uobièajeno. Daje postojalo nešto poput praroditelja (Adam i Eva). Botanièari. a u novije doba i goveda. predoèen harvardski miš-rak. [130] Znanstvenici na sveuèilištu Port-land (SAD) majmunèiæu su udijelili i slatko ime: ANDi (obrnut naèin pisanja za DNA plus jedno dometnuto i). [129] Zbunjenost æe se poveæati. Kada sam prije 20 godina pisao o dekodiranju ljudskog genoma požnjeo sam porugu i odbijanje. uskoro više ne. o ciljanim umjetnim mutacijama a. ali ne samo jedan jedini par njih. i dok zapisujem ove podatke èitam o najnovijoj ludosti genetièara. Oni æe ustanoviti da su na našim genima vršene manipulacije. a 1978. Godine 1973. Hawkingova izjava nije originalna. Zašto ne? DNA (Desoxyribonucleic acid dezoksiribonukleinska kiselina). onda tek kroz 1000 godina. sintetska varijanta ljudskog gena inzulina presaðena je u bakteriju choli. Kao sljedeæe nastala su genetski dizajnirana mješovita biæa. i o himerama. ovce. ta se teorija odmah relativizira. a svjetlost dana ugledale su i prve bebe iz epruvete. sav se taj razvoj u èasopisima i TV-emisijama komentira pa se miješaju i grupe ljudi koje nemaju pojma o èemu je zapravo rijeè. "Što više znamo. Ono što rade genetièari za èovjeèanstvo nije ništa novo. Pred velikim auditorijem u Bombavu kazao je kako æe genetska tehnika jednoga dana stvoriti nove ljude.uz milijarde moguænosti. a godinu dana potom uslijedile su transgene koze i ovce. èuo sam od ozbiljnih teologa.Iz godinu u godinu antropologija nam pruža proturjeène podatke o našim precima. stakleni èovjek pokucao je na vrata. o prvim genetskim tehnikama promijenjenim primatima. a èitati možemo o tom u literaturi naših praotaca. i morat æe si - . osnovni materijal našega nasljeða je dešifrirana. a naši genetièari sa svojim nevjerojatnim tehnièkim moguænostima previše su pametni da bi to previdjeli. Slijedili su klonirani miševi. Mnoge predaje govore o genetskim zahvatima u ljudski genom.

Èovjek je psihosomatska cjelina. istina. Još nad èovjeèanstvom vise sjene fundamentalizma. Do sada ni jedna jedina znanstvena spoznaja nije došla iz pilule. pruža odgovore na pitanja o velikom prasku ili praskovima. Stoje duh u nama koji omoguæava maštu.postaviti pitanje tko je za to odgovoran. Svaka ide drugim putem. doduše. A i znanost koja prezire strahopoštovanje. Dvije sile vladaju ljudskim umom: znanost i religija. Zakoni gravitacije ne pridržavaju se ni religioznih ni kulturnih granica. Njegove spoznaje treba vjerovati. U jednom te istom èovjeku odvijaju se znanost i religija. I ustanovi li ona da u svemiru nismo sami. znatiželju i èak izaziva izljeèenja? Ljudi su svakojakim drogama pokušali proširiti svoje horizonte. Odgovor. Njihovo potiskivanje na miran naèin. Ali. unutarnji glas religioznog osjeæaja teško æe opstati jer konaèno. A križarski ratovi u ime religije više nisu izvedivi. posao je i religije i znanosti. Religiozna strana može usporiti znanstveno istraživanje. ali obje imaju isti uzrok i isti cilj. (S ogranièenim nepopustljivostima morat æemo živjeti još neko vrijeme.znanosti i religije. Pitanja o poèetku iza poèetka postavlja religija. Odgovore na to može dati samo znanost. Otkuda. objašnjavaju što se odvija u našem "neurotransmiteru". dakle. leži na dlanu: Bogovi. Filozofi religije žele znati jesmo li u svemiru sami i da li se èin stvaranja dogodio samo zbog nas ljudi. Istraživanja novijeg doba pokazuju povezanost ljudskog zdravlja i duhovnog stava. U prošlosti se to èesto dogaðalo. Sve naše razmišljanje i djelovanje vrti se oko znanosti i religije. Znanost. još prije nego je pitanje postavljeno. Je li time najavljen kraj znanosti. U opijenosti LSD-om doživjeli su jedan drugi svijet. Uzrok? Znatiželja. Sljedeæa rasprava vodit æe se oko pitanja kakvi su to bogovi bili. Cilj? Spoznaja. a na kraju slijedi cijeli katalog pitanja kojim 238 se moji istomišljenici i ja bavimo veæ desetljeæima. ne znamo kako oni nastaju.oboje su u potrazi za konaènom istinom. kraj povijesti ili kraj religija? Ne. Ali taj drugi svijet bio je isti kao i ranije.htijuæi ili ne htijuæi . Tako redovnik u svom samostanu može doæi do istih rezultata o Bogu i nastanku univerzuma kao i neki astrofizièar. Putovi spoznaje su razlièiti. Jesu li pitanja vjere i teologije fundamentalno razlièita od pitanja znanosti? U krajnjoj liniji ne . Nepopustljivost je nespojiva sa znanošæu. o crnim rupama i širenju svemira. Neurološke studije. svi mi živimo u istom svijetu. I religiozni i oni koji vjeruju u znanost. Kakve veze vjera ima s istraživanjem? Što znanstvena spoznaja ima s vjerom? Crkva. dolazi duh? To je znanstveno i teološko pitanje. Uz tu razliku da astrofizièar svoju spoznaju može dokazati . to ni u kom sluèaju neæe biti kraj religije. Statistike dokazuju da optimistièni ljudi rjeðe obolijevaju od raka od depresivnih. izmijenila su se samo osjetila a time i percepcija. Do kojih su teoloških spoznaja došli izvan-zemaljci? Na temelju kojih znanstvenih podataka? Znanost i religija apsolutno su kompatibilne ukoliko religija nije dogmatska.) Preostaje meðusobno poštovanje obiju snaga . koja ignorira sigurne znanstvene spoznaje je dogmatska i u planetarnom društvu neæe moæi preživjeti. oružjima duha.redovniku je ona dana. veæ njen nastavak. i elektriène impulse èak možemo uèiniti vidljivima. Krije li se iza kozmosa inteligentni dizajner? Je li Bog prvi (i posljednji) izvor našeg cjelokupnog postojanja? Pa i za znanstvenu znatiželju? Jedno je sigurno: Religija se ne može odvojiti od znanstvenih spoznaja. mozgu. Odgovore daje znanost. .

(Ben Gurion): Die Sagen der Juden von der Urzeit. 6) Roy. Viertes Buch Esra. New York. Musala Parva.0/11 Literatura 1) Svi citati iz Biblije potjeèu iz: Die heilige Schrift des Alten und des Neuen Testamentes. 7) Berdyczewsky. Miinchen 1992. 10) Kautzsch. London 1972. George und Rodney. Erich: Im Namen von Zeus. Wiesbaden 1958. M. Wiinsche. 17) Roy. 14) Lambert. Drona Parva. April 1976. . Louis: The Legends 20) Sassoon. Cal-cutta 1888. Vol IIX. Freiburg. Stuttgart 1936. 13) Burckhardt. HelenaR: Die Geheimlehre. 4) von Daniken. Wunsche. iibersetzt von A. J. Karl: Herders Theologisches Lexikon. M. 19) Ginzberg. London 1976. Walter (Hrsg. Emil: Die Apokrvphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments. Basel. Wilfried G. 16) Der Midrasch Schemit Rabba. Dale: Deus es machina? In: New Scientist. Allan R. 1913. Hiledsheim 1962. Georg: Gilgamesch. Eine Erzahlung aus dem alten Orient. Leipzig 1882. Dale: The Manna Machine. Oxford 1970.): Die Agiptische Gottenvelt.II.. Wien 1972. Frankfurt a. Potrap Chandra: The Mahabharata. 8) Gundert Wilhelm: Japanische Religionsgeschichte. Chandra Protap: The Mahabharata. 9) von Daniken. 12) Pritchard. John: Ancient Historv of the Maori. Calcutta 1896. Leipzig 1881. Zwingli-Bibel. Erich: Der Gotter-Schock. 18) The Jewish Encvclopedia: Aaron. 2) Ruegg. James B. 3) Blavatskv. 5) White.: Near Eastern Texts related to the old Testament. Band I. London 1888. iibersetzt von A. 15) Der Midrasch Bereschit Rabba. 21) Sassoon. George und Rodney. 11) Rahner. und Millard. London 1906.: Atra Haris. The Babylonian Story of the Flood. Band I. Ziirich und Stuttgart 1959. Band I. Ziirich 1961. Wellington 1887. Miinchen 1999.

Gutrersloh 1972. 43) Pucceti. 27) Eissfeldt. Leiden. 37) Lury. 38) Becker. 23 ?44 23) Schmitt. O. Miinchen 1995. 1930.: Die biblische Theologie . Band II. Otto: Einleitung in das Alte Testament.: Der Mensch im Kosmos. 26) Torcziner. Reiner: Zelt und Laðe als Thema alttestamentlicher Untersuchung. 28) Bendavid. Abt. 35) Jannsen. Kamal: Die Bibel kam aus dem Lande Asir. Erich: Der jiingste Tag hat langst begonnen.: Die Herrlichkeit der Konige. Berlin 1896. Wiesbaden 1954. 39) von Daniken. Gottingen 1906. In: Untenveisung in lehrhafter Form. Diisseldorf 1970. Harry: Die Bundeslade und die Anfange der Re-ligion Israels. Giitersloh 1974. Band II.vvissenschaftlich darge-stellt. 42) De Chardin. Jiirgen: Die Testamente der zwolf Patriarchen. 31) Der Spiegel Nr. Roland: AuBerirdische Intelligenz.22) Kebra Negest. 41) Davies. 34) Enzyklopadie des Islam. 39/1985: Hat die Bibel doch Recht? 32) Wustenfeld. Paul: Die letzten drei Minuten. Arne: Auf Abrahams Spuren. Reinbeck bei Hamburg 1985. Graz 1971. 25) Vatke. Erich: Wir alle sind Kinder der Gotter. Jiidische Schriften. Tiibingen 1964. Miinchen 1996. 29) Der GroGe Brockhaus. Niirn-berg 1898. in: Neues Theologisches Juornal.eine religions-geschi-chtliche Untersuchung. Miinchen 1987. 24) Dibelius. Inaugural-Dissertation der Universitat Bern. Bd. In: Unterweisung in lehrhafter Form. Peter: Gott kam von den Sternen. Joseph: Geschichte der Edomiter im biblischen Zeitalter. Lazarus. R. 30) Salibi. Band III. 40) Krassa. P. 1. Leipzig 1927. Ferdinand: Geschichte der Stadt Medina. Martin: Die Laðe Jahves . . Gottingen 1987. Miinchen 1995. O. Enno: Testament Abrahams. 36) Falk-Ronne. Berlin 1835. Ab-handlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Koniglich Bayrischen Akademie der Wissenschaften. 33) von Daniken. Giitersloh 1975. Judische Schriften. Wien 1969. Th.

o Mutter. Citta del Vaticano 1981. In: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. 24fi 49) Die Welt. Tiibingen 1986. 2. esperanca do mundo. Zurich o.J. N. 57) Der Spiegel. Gilbert: Fatima. 25 Juli 1999: Der Papst verkiindet das Paradies neu. . Zurich 1968. Garcia: Bodas de ouro de Fatime. 45) Fiebag. 53) Renault. Philippe. 51) Algermassen. J. Nr. Vatikanstadt. Regensburg 1957. 63) Welt am Sonntag. 30. Das heilige Buch des Islam. Oktober 1981. Pariš 1957. (Imaculata). VI. Nr. Franz: Ich bin die geheimnisvolle Rose. Konrad (u. 48) Der Koran. 37/2000: Ganze GroBe von Gottes Wort. Lissabon o. 62) Mensching. Pariš 1859. Wien 1973. ganz zu eigen. 208-36. Tarcisio: Die Botschaft von Fatima. 46) Delitzsch. August 1959. 51/1983: Dir. 60) Speelmann. Nr. Johannes und Peter: Die geheime Botschaft von Fatima.: Belgium Marianum. Stuttgart. 59) N. Audienzen P. 47) Kehl. 50) Focus. Nr.): Lexikon der Marienkunde. 29. In: Stifrung fur universelle Religion. Wiesbaden o. Gustav: Die Sohne Gottes aus den heiligen Schriften der Menschheit. 3. 54) Welt am Sonntag. Nr. Munchen. Zurich 1989. 55) Aus dem Tagebuch Johannes XXIII. September 2000: Mariener--scheinungen am Nil. September 2000: Katholische Kirche erklart sich fur einzigartig . 36. Berlin 1921. E. Maria: Eucharistische Wunder aus aller Welt.: Die grofle Tauschung. Fr.EKD emport. Vom 17. Offiziums.44) Bertone. 58) Tengg.J. a. Hans: Unfehlbar? Eine unerledigte Anfirage. Heft 6a. Luzern 1967. 56) Generalaudienz vom 14. Juni 2000.: Marienerscheinungen in Montichiari und Fontanelle. Herausgegeben von der Kongregation fur die Glaubenslehre. 64) Kiing. Miinchen 1964. iiber "das Ereignis vom Mai".6. Kommisar des Hl. Robert: Die Religion des modernen Menschen. 52) Apio. 61) Haesle.

Potrap Chanda: The Mahabharata. Diisseldorf 1982. 69) Lehmann. Eugen. Theodor Konrad: Forschungsreise zu den Kagaba. Giinter: Burma. Eugen. 87) Dutt. 83) Kanjilal. 75) Klein. 68) Augstein. . 86) Roy. und Biser Eugen: Welches Credo? Ba-sel. Hla: Folk Tales of Burma. Diisseldorf 1998. 88) Gentes. Peter: Geheimnisse der Naturvolker. Hans-Joachim: Ganesa . 80) Rassat. Diisseldorf 1970. Zurich. 73) Gould. Wilhelm. Munchen 1996. Munchen 1973. Prag 1894. 72) Krassa.: Entratselte Vorzeit. Rudolf: Jesus Menschensohn. Erich: Die Strategie der Gotter.: Abhandlungen iiber das Ramavana und die Beziehungen desselben zum Mahabharata. Dileep Kumar: Vimana in Ancient India. 81) Fiebag. Johannes: Die Anderen. 70) Carmichael. 85) Hermann. Jacobi: Das Ramavana. Mandalav 1978. 82) Bharadwaaya. Joel: Leben und Tod des Jesus von Nazareth. Munchen 1965. 79) von Daniken. (Dissertation) Tubingen 1955. Munchen 1999. 77) Preuss. Gerardo: Die Kogi in Kolumbien. Wesen und Kult der elefantenkopfigen Gottheit Indiens. 71) Ludu. London 1886. 74) Kohlenberg. Munchen 1996.65) Drewermann. Lutz: Die Wirklichkeit der Gotter. Band 5. 84) Ludwig. Translatedbv Josver. Calcutta 1891. Wiesbaden o. Munchen 1993. Calcutta 1896.Eine Untersuchung iiber Herkunft. Begegnungen mit einer auBerirdischen Intelligenz. Nazh: The Ramavana. Mvsore 1973. In: Bild der Volker. und Pfannmiiller. 67) Fiebag. Peter: Als die gelben Gotter kamen. Die Herkunft des Manschen und die Frage nach Gott. Maharshi: Vymaanika-Shaastra. Charles: Mvthical Monsters. 78) Reichel-Dolmatoff. Munchen 1970. 76) Aung. Karl F. 66) Drewermann. J. Johannes: Jesus Report. A. London 1966. Munchen 1972. G. Bonn 1893. Calcutta 1991. Htin: Burmese Monk's Tales. Wien 1993. und Biser Eugen: Der sechste Tag. R. Wien 1926.

Paul: Sechzig Upanishad's des Veda. Frankfurt 1992. Leipzig 1994. Kebra Negest. Zurich 1995.Chicago. 108) Vysavedas. Anthropological Series Vol.eine Erzahlung aus dem alten Orient. No. und Gilbert. Vol. Ubersetzt von A. In: Krsna. Srila: Srimad-Bhagavatam. 93) Eiseley. 94) Roy. 100) Grassmann. Wiesbaden 1958. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Calcutta 1893. In: Bild der Wissenschaft. Dezember 2000. 102) Zick. 103) von Daniken. Kr. Roemer. Hermann: Rig-Veda. die Quelle aller Freude. l. 1997. an dem die Gotter kamen. Nevvsticker vom 2. 91) Laufer.89) Risi. Calcutta 1884. Georg: Gilgamesch . Nr. Leipzig 1905. 104) Wilson. Raja: The cult of vveapons. Band.C. 92) Roy. In: Filed Museum of Natural History. 11. Delhi 1985. Potrap Chandra: The Mahabharata. 101) Deussen.ein altindisches Epos. Berthold: The Prehistory of Aviation. 1. Erich: Der Tag. 95) Biren Roy: Das Mahabharata . J. 98) Bhandarkar Oriental Research Institute: Vana Parva. November: Atlantis uncovered und Atlantis reborn 106) Bauval. Miinchen. 99) Abhandlungen der Philosophisch-Philologischen Klasse der Koniglich Bavrischen Akademie der Wissenschaften. Vaidhyanathan. Leipzig 1867. Abt. Armin: Gott und die Gotter: Das vedische Weltbild revolutioniert die moderne Wissenschaft. Wien 1987. Calcutta 1891. Adrian: Das Geheimnis des Orion. Robert. Loren: Von der Entstehung des Lebens und der Naturgeschichte des Menschen. Calcutta 1981. Drona Parva. 1928. 1. 96) Roy. 105) BBC.: Agiptische Behorden verhindern in letzter Minute Gentests an den Mumien von Tutenchamun und Amenhotep III. 97) Burkhardt. XVIII. Irrationaler Rationalismus und die Zitadelle der Wissenschaft. Miinchen 1984. London. Oktober und 4. Esoterik und Theologie. 23. Section Vana Parva. 90) Mani. die Herrlichkeit der Konige. Aus dem englischen ubertragen von E. . kolovoz 3114 p. Band 2. Horizon-Programme vom 28. Michael: Das Geheimnis der begrabenen Tempels. Potrap Chandra: The Mahabharata. Miinchen o. 107) Bild der Wissenschaft online. Miinchen 1959. Diisseldorf 1961. VI. Potrap Chandra: The Mahabharata. Robert Anton: Die neue Inquisition.

Bd. Unterdriickte Entdeckungen in Raumfahrt und Wissenschaft. Heidelberg 1999. 22. 2000. Die Vergangenheit spricht zur Gegenwart. 118) Chargaff. 129) Die Welt. In: New Scientist. Frankfurt a. 41. Srinivasa: The Date of the Maha Bharata. 113) DiPietro. 110) Wright. In: Die Welt. Delhi 1985. Ahnenpass aus dem Labor 128) Rees. 127) Der Spiegel.: The Winter Solstice Phenomenon at New-Grange. 112) Childress. 10. 124) Ray. Erich: Die Steinzeit war ganz anders. 1988. David Hatcher: Technology of the Gods: The Incredible Science of the Ancients. 2000: Sternstunde der Steinzeit 120) von Daniken.: Newgrange. 111) Daubree.: Stonehenge Decoded. A Translation of the Book of Chilam Balam of Tizimin with Commentarv. Jan. Nr. 2000. Erwin: Warnungstafeln. 116) Raghavan. R. hier Erde . P. I. 1881. 114) Welt am Sonntag. Giles: The Riddle of the Sands.: On the Substances Obtained from Some "Forts Vitrifies in France". Nr. Ireland. 123) O'Kellv. 9. V. S. 126) Singh. 50. Munchen 1991. 4. Illinois. No. 122) Meisenheimer Klaus: Stonehenge. 117) Makemson.: The Book of the Jaguar Priest.109) Rao. Januar 2001. R. Fourth Edition. 119) Focus.: The Lost City of Dvaraka. In: Nature. Worcester M. Gerald S. . 121) Hawkins. New Delhi 1999. M. 337 125) Mani. Martin: Hallo. New York 1965. In: American Journal of Science. Nr. J. Maryland. New York 1951. Luc: Mondblitze. Vincent und Molenaar. 50. Januar 2001: Neue Erkenntnisse zur Evolution des Menschen 130) Lossau. 3. Juli 1999. Stuttgart 1982.hort da drauBen jemand zu? In: Die Welt. M. SuWSpecial Nr. The Iconography of the Ayudhapurusas. London 1983. 1989. Madras o. M. War. Januar 2001. Kempton. eine steinerne Fin-sternisuhr? In: Sterne und Weltraum. Vol. 1966: Wieder Spuren von Leben in Stein von Mars entdeckt 115) Burgin. 12. Gregorv: Unusual Mars Surface Features. Simon: Geheime Botschaften. Glenndale. 10. Munchen 1994.: The Cult of Weapons. Norbert: Von Bruder zu Bruder.

000 èlanova..suvremena tehnièka civilizacija nije prva . Erich von Daniken . AAS je neprofitno društvo osnovano 1973.. AAS u dvomjeseènom razmaku izdaje informativni list na njemaèkom i engleskom jeziku. (ili) . zanima vas tematika kojom se bavim? Onda bih vam rado predstavio ANCIENT ASTRONAUT SOCIETY (AAS).u prapovijesno doba Zemlja je dobila posjet iz svemira . 16. In: Die Welt. AAS ne teži nikakvoj dobiti. Na njemaèkom govornom podruèju trenutno okupljamo 8. Periodièno se održavaju meðunarodni kongresi i nacionalna savjetovanja. Takva putovanja najèešæe vodim osobno. CH-3803 Beatenberg i bez odlaganja æemo vam dostaviti besplatni prospekt ANCIENT ASTRONAUT SO-CIETY. Postfach. u SAD. Adam: Evolution durch genetisches Design. Januar 2001. Draga èitateljice.131) Bostanci. Organiziramo studijska putovanja do arheološki zanimljivih nalazišta.. dragi èitaoèe.. Svrha toga društva je prikupljanje. Pošaljite poštansku dopisnicu s Vašim podacima na sljedeæu adresu: AAS. Godišnja èlanarina iznosi 55 DEM. razmjena i objavljivanje izdanja koja su prikladna za podržavanje sljedeæih ideja: . . Uz srdaène pozdrave.obje teorije kombinirano Èlanstvo u AAS-u otvoreno je svakom.