Một số định nghĩa then chốt

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Chương 5 MÔ HÌNH XỬ LÝ

Mô hình xử lý
Một cách chính thức miêu tả các hoạt động của hệ thống thương mại như thế nào Minh hoạ các hoạt động mà được thực hiện và dữ liệu di chuyển trong chúng như thế nào

Biểu đồ luồng dữ liệu
Một kỹ thuật chung để tạo nên các mô hình xử lý

Mô hình xử lý logic mô tả các quá trình mà không đề xuất chúng được hướng dẫn (dẫn đường) như thế nào Mô hình xử lý vật lý cung cấp các thông tin mà cần thiết để xây dựng lên hệ thống

5-1

5-2

Mô hình luồng dữ liệu
Các mô hình hệ thống như là tập các chức năng tương tác

Biểu đồ luồng dữ liệu

Cung cấp các chức năng xử lý

Sử dụng các biểu đồ luồng dữ liệu (DFDs) để biểu diễn một cách linh hoạt các thực thể ngoài, các chức năng, luồng dữ liệu và các kho dữ liệu
Chỉ ra dữ liệu như thế nào được xử lý bởi hệ thống

5-3

5-4

Reading a DFD

Các thành phần của DFD
Quá trình
Một hoạt động hoặc chức năng thực hiện cho một lý do thương mại đặc biệt Thủ công hoặc bằng máy tính

Luồng dữ liệu
Một dữ liệu đơn hoặc tập logic dữ liệu Thường xuyên bắt đầu hoặc kết thúc tại một xử lý

Kho dữ liệu
Một tập dữ liệu mà được lưu trữ trong một số cách Luồng ra dữ liệu được khôi phục từ kho dữ liệu Luồng dữ liệu được cập nhật hoặc được đưa vào kho dữ liệu

Thực thể ngoài
Một người, tổ chức, hoặc hệ thống nằm bên ngoài hệ thống nhưng có tương tác với hệ thống.
5-5 5-6

Tên và đường các thành phần DFD

Ví dụ
Transform

Process Data flow Data store External entity
5-7 5-8

Input Data dictionary

Output

Terminator

Input: Dữ liệu vào Output: Dữ liệu ra Transform: Chức năng biến đổi dữ liệu vào thành dữ liệu ra. Terminators: Các nguồn và đích của dữ liệu Data dictionary (data store): Dữ liệu trong vùng lưu trữ tĩnh

Sử dụng DFD để định nghĩa quá trình thương mại Xử lý thương mại là quá phức tạp để chỉ ra trong một DFD đơn Sự phân rã là một quá trình biểu diễn hệ thống trong hệ thống cấp bậc các biểu đồ DFD
Các biểu đồ con chỉ ra một phần của biểu đồ cha trong sự kiện lớn nhất

Định nghĩa then chốt
Sự tương đương đảm bảo rằng thông tin biểu diễn tại một mức của DFD là biểu diễn đúng đắn trong mức tiếp theo của DFD.

5-9

5 - 10

Quan hệ giữa các mức của DFDs
Context diagram Level 0 diagram Level 1 diagram

Biểu đồ ngữ cảnh
DFD đầu tiên trong mỗi quá trình thương mại Chỉ ra ngữ cảnh vào trong quá trình thương mại phù hợp Chỉ ra toàn bộ quá trình thương mại như là một xử lý (process 0) Chỉ ra tất cả các thực thể ngoài mà nhận thông tin hoặc đóng góp thông tin cho hệ thống

Level 2 diagram

5 - 11

5 - 12

Biểu đồ mức 0
Chỉ ra tất cả các xử lý chính mà bao gồm toàn bộ hệ thống – các thành phần trong của xử lý 0 Chỉ ra các xử lý chính tương quan với nhau bởi các luồng dữ liệu như thế nào Chỉ ra các thực thể ngoài và các xử lý chính với cái mà chúng tương tác Đưa vào các kho dữ liệu

Các biểu đồ mức 1
Thông thường, một biểu đồ mức 1 được tạo ra cho mỗi xử lý chính trong biểu đồ mức 0 Chỉ ra tất cả các xử lý nội bộ mà bao gồm một xử lý đơn trong biểu đồ mức 0 Chỉ ra thông tin được di chuyển như thế nào từ và đến mỗi một xử lý đó Nếu xử lý cha được phân rã, ví dụ, 3 xử lý con, thì 3 xử lý đó hoàn toàn tạo nên xử lý cha

5 - 13

5 - 14

Các biểu đồ mức 2
Chỉ ra tất cả các xử lý mà bao gồm một xử lý con trong biểu đồ mức 1 Chỉ ra thông tin di chuyển như thế nào từ và đến mỗi xử lý đó Các biểu đồ mức 2 có thể không cần cho tất cả xử lý mức 1 Số đúng đắn mỗi chức năng giúp người dùng hiểu nơi nào xử lý phù hợp để đưa vào toàn bộ hệ thống

Các luồng dữ liệu lựa chọn
Nơi mà xử lý có thể cung cấp các luồng dữ liệu khác nhau đưa ra các điều kiện khác nhau Chúng ta chỉ ra cả các luồng dữ liệu và sử dụng xử lý mô tả để giải thích tại sao lựa chọn chúng Đỉnh – Các luồng dữ liệu lựa chọn thường xuyên thêm vào xử lý với các trọng thay IF

5 - 15

5 - 16

Quá trình mô tả
Văn bản - dựa vào quá trình mô tả cung cấp nhiều thông tin về xử lý hơn là một mình DFD Nếu logic dưới xử lý là khá phức tạp thì chi tiết hơn có thể cần trong form của
Cấu trúc tiếng Anh Các cây quyết định Các bảng quyết định

Tạo các biểu đồ luồng dữ liệu

5 - 17

5 - 18

Tích hợp các kịch bản mô tả
DFDs bắt đầu với việc sử dụng các trường hợp và các yêu cầu xác định Thông thường, DFDs tích hợp các ca sử dụng Tên các ca sử dụng trở thành các chức năng Đầu vào và đầu ra trở thành các luồng dữ liệu Các dữ liệu đầu vào và đầu ra nhỏ được kết hợp để tạo thành một luồng dữ liệu đơn

Các bước trong xây dựng DFDs
Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh Tạo các mảnh DFD cho mỗi ca sử dụng Tổ chức các mảnh DFD vào biểu đồ mức 0 Phân rã xử lý mức 0 thành các biểu đồ mức 1 khi cần, phân rã các xử lý mức 1 thành các biểu đồ mức 2 nếu cần, … Thông qua các DFD với người sử dụng để đảm bảo hoàn chỉnh và đúng đắn

5 - 19

5 - 20

Tạo biểu đồ ngữ cảnh
Vẽ một chức năng biểu diễn thực thể hệ thống (process 0)
Xem hệ thống như là một hộp đen Nhận dạng ranh giới hệ thống Ranh giới giữa hệ thống đích và môi trường bên ngoài

Ví dụ1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh
Hệ thống được mong đợi tự động hoá hoạt động của thư viện Hai người dùng bên ngoài (terminators) 3 mục dữ liệu vào 1 mục dữ liệu ra Một chức năng mức đỉnh (transform) -- Issue library item
Bạn đọc
Thẻ thư viện Yêu cầu Kết quả
mục thư viện phát hành

Tìm tất cả danh sách các đầu vào và đầu ra tại đỉnh của ca sử dụng mà đến hoặc đi từ thực thể ngoài, vẽ như các luồng dữ liệu Vẽ các thực thể ngoài như nguồn hoặc đích của các luồng dữ liệu

Đưa ra ngày

Nhân viên thư viện

5 - 21

5 - 22

Ví dụ 2

Tạo các đoạn DFD
Mỗi ca sử dụng được biến đổi vào trong một đoạn DFD Số các chức năng bằng số các ca sử dụng Thay tên chức năng vào cụm động từ Thiết kế các chức năng từ điểm nhìn của tổ chức chạy trong hệ thống Đưa vào các luồng dữ liệu để chỉ ra việc sử dụng các kho dữ liệu như các nguồn và các đích của dữ liệu Vị trí điển hình
Chức năng trung tâm Các đầu vào bên trái Các đầu ra bên phải Các kho bên dưới chức năng

5 - 23

5 - 24

Ví dụ một đoạn DFD

Tạo biểu đồ mức 0
Kết nối tập các đoạn DFD vào một biểu đồ Thông thường di chuyển từ trên xuống dưới, từ trái sang phải Cực tiểu các đường giao nhau Lặp lại khi cần
DFDs được vẽ thường xuyên trong nhiều thời gian trước khi kết thúc, thậm chí với nhiều kinh nghiệm của người phân tích hệ thống

5 - 25

5 - 26

Ví dụ 1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Chức năng mức đỉnh phân rã ra thành 4 chức năng con CSDL bạn đọc Đầu vào và đầu ra giữa các chức năng con Hai kho dữ liệu được định dạng Chi tiết bạn đọc Cập nhật chi tiết thẻ thư viện Kiểm tra Cập nhật
bạn đọc chi tiết bạn đọc UserID ItemID Tình trạng Ttin

Ví dụ mức 0 DFD

Bạn đọc

Tình trạng bạn đọc Yêu cầu Kiểm tra thông tin

Ttin phát hành Ttin chi tiêt

Issue item

Đưa ra ngày

Nhân viên thư viện

Cập nhật chi tiết CSDL Ttin

5 - 27

5 - 28

Tạo các biểu đồ mức 1
Mỗi ca sử dụng trở thành DFD của riêng nó Đưa ra danh sách các bước trên ca sử dụng và mô tả mỗi ca sử dụng như chức năng trên DFD mức 1 Danh sách đầu vào và đầu ra trên ca sử dụng trở thành các luồng dữ liệu trên DFD Bao gồm các nguồn và các đích của các luồng dữ liệu để xử lý và lưu trữ bên trong DFD Có thể cũng bao gồm các thực thể ngoài cho rõ ràng Khi nào thì ngừng phân rã DFDs? Lý tưởng, một DFD có ít nhất 3 chức năng và không nhiều hơn từ 7 đến 9.
5 - 29 5 - 30

Thông qua DFD
Các quy tắc của biểu đồ Đảm bảo đúng đắn cấu trúc DFD

Với mỗi DFD: Kiểm tra mỗi chức năng cho:
Tên duy nhất: cụm động từ hoạt động; con số; mô tả Ít nhất một luồng dữ liệu đầu vào Ít nhất một luồng dữ liệu đầu ra Tên luồng dữ liệu đầu ra thông thường khác so với tên dữ liệu đầu vào Có từ 3 đến 7 chức năng trên một DFD

5 - 31

5 - 32

Thông qua DFD
Sai sót ngữ nghĩa – biểu đồ truyền đạt đúng ngữ nghĩa Đảm bảo chính xác DFD quan hệ với các xử lý thương mại thực sự/mong muốn Xác minh đúng đắn việc biểu diễn, sử dụng Kiểm tra mức thấp nhất của DFDs để đảm bảo phân rã đúng đắn Kiểm tra tên cẩn thận để đảm bảo sử dụng đúng các thuật ngữ

BContext Diagram for CD Selections Internet Sales System

5 - 33

5 - 34

Level 0 DFD for CD Selections Internet System

Level 1 DFD for CD Selections Process 1: Take Requests

5 - 35

5 - 36

Tóm tắt
Biểu đồ luống dữ liệu là công cụ cần thiết để tạo nên các mô tả chính thức cho các xử lý thương mại Bản ghi các ca sử dụng đầu vào, biến đổi, và đầu ra của xử lý thương mại và là cơ bản cho các mô hình xử lý. Suy ra các ca sử dụng và mô hình các xử lý thương mại là các kỹ thuật rất quan trọng cho người phân tích hệ thống làm chủ.

5 - 37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful