Định nghĩa then chốt

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Chương 10 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Thiết kế chương trình - Tạo tài liệu cung cấp cho những người lập trình Cách tiếp cận trên xuống, modular - bắt đầu với bức tranh tổng thể và dần dần thêm vào các chi tiết Tài liệu thiết kế chương trình – tất cả các đồ thị cấu trúc và các chỉ định cần thiết bởi những người lập trình để thực hiện hệ thống

10 - 1

10 - 2

Chuyển đổi mô hình xử lý logic vào môt hình xử lý vật lý
Giai đoạn phân tích – tập trung vào xử lý logic và cac luồng dữ liệu Giai đoạn thiết kế – tạo các mô hình xử lý vật lý chỉ ra hệ thống cuối cùng sẽ làm việc như thế nào Các mô hình xử lý vật lý truyền đạt “khung nhìn” của hệ thống mới

Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý
DFD vật lý chứa các thành phần giống nhau như DFD logic, và các quy tắc áp dụng giống nhau Có 5 bước thực hiện để tạo giao dịch cho DFD vật lý

10 - 3

10 - 4

Các bước tạo biểu đồ luồng dữ liệu vật lý

Biểu đồ luồng dữ liệu vật lý

10 - 5

10 - 6

10 - 7

10 - 8

Thiết kế chương trình

Thiết kế chương trình

Chống lại sự cám dỗ để viết mã nhanh chóng Chất lượng hệ thống được nâng cao với thiết kế topdown, modular Tài liệu thiết kế chương trình là thực hiện cuối cùng cho nhiệm vụ này

10 - 9

10 - 10

Sử dụng cách tiếp cận Top-Down

Biểu đồ cấu trúc

10 - 11

10 - 12

Biểu đồ cấu trúc
Quan trọng kỹ thuật thiết kế chương trình Chỉ ra tất cả các thành phần của mã trong định dạng thứ bậc Tuần tự Lựa chọn Lặp

Ví dụ biểu đồ cấu trúc

10 - 13

10 - 14

Các thành phần của biểu đồ cấu trúc

Xây dựng biểu đồ cấu trúc
Xử lý trong DFD hướng về biểu diễn một module trên đồ thị cấu trúc Xử lý hướng tâm – Cung cấp đầu vào cho hệ thống Xử lý trung tâm –thực hiện các hoạt động hệ thống khởi đầu Xử lý đi ra – điều khiển đầu ra hệ thống Mức DFD có thể tương ứng với thứ bậc đồ thị cấu trúc

10 - 15

10 - 16

Các kiểu của biểu đồ cấu trúc
Cấu trúc giao dịch – module điều khiển gọi các module cấp dưới, mỗi một điều khiển của nó giao dịch riêng Nhiều xử lý hướng tâm Không nhiều xử lý đầu ra Mức đỉnh của đồ thị cấu trúc Sử dụng đầu vào để tạo đầu ra mới

Cấu trúc giao dịch

10 - 17

10 - 18

Cấu trúc giao dịch
Cấu trúc này có module điều khiển mà gọi các module cấp dưới trong thứ tự sau khi một số việc xảy ra Các module này có quan hệ với nhau bởi vì chúng được tạo thành xử lý mà giao dịch một số đầu vào thành đầu ra.

Các bước xây dựng biểu đồ cấu trúc
1. Xác định các module mức đỉnh và phân rã chúng thành các mức thấp hơn 2. Thêm vào các điều khiển liên quan 3. Thêm vào các cặp 4. Khôi phục và sửa lại nhiều lần cho đến khi hoàn thành

10 - 19

10 - 20

Nguyên tắc chỉ đạo thiết kế
Kết quả các đồ thị cấu trúc chất lượng cao trong các chương trình mà là phù hợp, có thể dùng lại được và dễ thực hiện. Các đơn vị đo lường bao gồm: Sự cố kết Sự móc nối Các mức thích hợp của hệ số gộp đầu vào và hệ số phân đầu ra

10 - 23

10 - 24

Các kiểu cố kết (GPA = grade point average)

Cây quyết định cố kết (Adopted From Page-Jones, 1980)

10 - 25

10 - 26

Phân tích
Xử lý sự giao dịch với sự cố kết thấp Tách rời các nhiệm vụ vào các module khác nhau Giảm việc sử dụng các cờ điều khiển

Các kiểu kết nối

10 - 27

10 - 28

Các ví dụ hệ số gộp đầu vào và hệ số phân đầu ra

Chỉ định chương trình

10 - 29

10 - 30

Nội dung chương trình chỉ định
Không có cách tiếp cận chuẩn Bao gồm thông tin chương trình Ghi chép các sự kiện mà khởi sự các hoạt động Danh sách các đầu vào và các đầu ra Bao gồm mã giả tạo Trình bày việc đưa vào các chú giải và các chú thích

Program Specification Form

10 - 31

10 - 32

Pseudocode Example

Process Description – Analysis and Design

10 - 33

10 - 34

Tóm tắt
Đồ thị cấu trúc chỉ ra tất cả các thành phần chức nănh cần thiết trong chương trình tại mức cao. Các thành phần của đồ thị cấu trúcComponents of the structure chart show sequence, selection, and iteration Theo nguyên tắc chỉ đạo đối với tính cố kết, cặp đôi, và hệ số gộp đầu vào/ hệ số phân đầu ra. Chuẩn bị đặc điểm chi tiết cho người lập trình bao gồm giả mã để chỉ ra tầm quan trọng các cấu trúc chương trình.

10 - 36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful