You are on page 1of 1

AN IX.

43: Kayasakkhi sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IX.43

Kayasakkhi sutta
Živi svedok
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

[Udajin:] "'Telesni svedok, telesni svedok', rečeno je. U kom smislu je Blaženi nekoga opisao kao
telesnog svedoka?"

[Ananda:] "Ima slučajeva, prijatelju, kada monah, obuzdanih čula, oslobođen štetnih svojstava,
uđe i boravi u prvom zadubljenju (jhana): ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz osame, praćeni
zamišljanjem i razmišljanjem. On je živi svedok svega što se tu javlja [videti AN.IX.35]. U tom
smislu je njega Blaženi opisao kao živog svedoka.

Sem toga, sa smirivanjem zamišljanja i razmišljanja, ulazi on i boravi u drugom zadubljenju...


trećem zadubljenju... četvrtom zadubljenju ... sferi beskrajnog prostora... sferi bezgranične
svesti... sferi ništavila... sferi ni opažanja ni neopažanja. On je živi svedok svega što se tu javlja.
U tom smislu je njega Blaženi opisao kao živog svedoka.

Sem toga, potpunim nadilaženjem sfere ni opažanja ni neopažanja, ulazi on i boravi u sferi
prestanka opažaja i osećaja. I uočava na osnovu uvida da se mentalna uznemirenost konačno
stišava. On je živi svedok svega što se tu javlja. U tom smislu je njega Blaženi opisao kao živog
svedoka.

Videti takođe: AN IX.44; AN IX.45

Rev. 6/8/2004

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an9-43.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an9-43.html 4/14/2007