BIBLIA

SAU

SFÂNTA SCRIPTURĂ
A VECHIULUI ŞI NOULUI TESTAMENT ! TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ !

BUCUREŞTI 2001

BIBLIA
TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ COMPLETATĂ, REVIZUITĂ ŞI ACTUALIZATĂ cu subtitluri şi texte paralele marginale şi ad-notări de traducere în subtext

BUCUREŞTI 2001

Această BIBLIE – TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ are la bază BIBLIA – TRADUCERE LITERALĂ Dumitru Cornilescu 1931 (D.C. 1931) şi este o prezentare cursivă, într-o formă de exprimare lexico-gramaticală actuală, mai aproape de textul original sacru şi, de aceea, într-o formă mai puţin literară. Această traducere a apărut necesară pentru mai multe motive: 1) În limba română contemporană nu există o traducere literală a Bibliei, singura cunoscută (D. C. 1931) a fost tipărită într-un număr mic de exemplare, s-a epuizat repede şi nu a mai fost retipărită, poate şi pentru că, în general, nu se cunoaşte şi nu se înţelege ce înseamnă o traducere literală. 2) Retipărirea Bibliei literale D. C. 1931 ar fi fost nepotrivită pentru aspecte de fond (la textele originale cunoscute până în sec. 19 – folosite de J. N. Darby – sau începutul secolului 20 – folosite de D. C. – au fost adăugate noi manuscrise, recent descoperite, ceea ce a impus refacerea fostelor traduceri clasice; pentru aceasta, în limbile de largă circulaţie, au apărut sau sunt în curs de apariţie noi traduceri ale Bibliei). 3) Ca aspect de formă, era necesară actualizarea lingvistică, lexico-gramaticală, a textului. 4) De asemenea, în acelaşi sens, era necesară o prezentare cursivă a textului (aspect esenţial pentru o traducere literală), neîntrerupt de titluri sau de texte paralele. Pentru realizarea acestei ediţii au fost folosite traduceri existente în limba română, traducerile literale J. N. Darby actualizate în limbile franceză, engleză, germană şi alte traduceri cunoscute şi folosite în engleză (Autorised Version - King James, Revised Version, New International Version, Revised Standard Version, New American Standard Version, New Langman’s Parallel Bible, Young Literal Translation Bible), franceză, germană, italiană, rusă, precum şi ediţii bilingve interlineare sau paralele (Green's Interlinear Bible Hebrew-Greek-English cu concordanţă numerică Strong, Biblii adnotate pentru text (Newberry, Oxford, Grant) concordanţe biblice (Darby, Strong, Wigram, cu codificare Strong), dicţionare teologice (Kittel), de nume şi terminologie, Wuest’s Word studies in the Greek New Testament, tratate de teologie sistematică, comentarii biblice, dicţionare lingvistice etc. Notele din subtext nu sunt comentarii sau explicaţii ale textului, ci variante din diferite manuscrise (adăugări, omisiuni, diferenţe), rezultate prin copierea lor manuală timp de aproape o mie cinci sute de ani, până la apariţia tiparului. Dumnezeu însă a vegheat remarcabil asupra Cuvântului Său, astfel încât variantele de text nu au afectat adevărurile şi sensurile esenţiale iniţiale. Textele paralele şi titlurile marginale au fost preluate şi parţial completate sau revizuite din traducerea D. C. Au fost şi rămân dificultăţi de traducere pentru termeni sau expresii referitoare la minerale (pietre), faună, floră, detalii arhitecturale sau vestimentare, instrumente muzicale, poziţii sau trepte ierarhice etc. Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârşit, dar această ediţie a Bibliei nu poate fi considerată încheiată şi cu atât mai puţin desăvârşită. ! După un timp îndelungat de lucru, colaboratorii acestei ediţii sunt profund recunoscători lui Dumnezeu pentru belşugul de har pe care l-au primit (atât pentru efectuarea lucrării cât şi pentru experienţa folositoare fiecăruia) dar în acelaşi timp au simţământul şi convingerea că sunt încă multe lucruri de revăzut; la acestea se vor adăuga şi altele pe care le vor găsi cititori atenţi, sinceri şi competenţi. Până la o altă ediţie, dacă va fi posibilă, o încredinţăm pe aceasta harului suveran şi atotputernic al lui Dumnezeu care să însoţească pe orice cititor al Cuvântului Său viu, divin inspirat şi providenţial supravegheat pentru conformitate şi împlinire, spre Gloria Lui. Bucureşti, 31.08.2001

Pentru realizarea consecventă a acestei traduceri literale şi depăşirea dificultăţilor multe şi variate, precizăm următoarele aspecte: 1. Au fost folosite lexicul şi gramatica limbii române actuale (2000-2001), potrivit normelor academice admise şi originii ei latine; atât cât a fost posibil, s-au evitat neologismele şi arhaismele, precum şi tendinţele lingvistice slavone şi anglo-saxone. 2. Cuvintele scrise în italic lipsesc din textele originale, dar au fost introduse acolo unde cerinţele limbii române le-au impus pentru a reda mai clar sensul. Cuvintele din subtext scrise cu caractere italice au rol explicativ. 3. Alternativele de traducere determinate de texte manuscrise de bază au făcut necesare următoarele adnotări: „unele ms. omit“ înseamnă că acel cuvânt (indicat de litera respectivă) este omis de unele manuscrise; pentru două sau mai multe cuvinte omise, s-au specificat în subtext cuvintele omise; „unele ms.“ înseamnă traducerea unui cuvânt sau a unei expresii din alte manuscrise; „unele ms. ad.“ înseamnă că acel cuvânt este adăugat în unele manuscrise; „sau“ înseamnă un alt sens posibil de exprimare a aceluiaşi text; „lit.“ redă traducerea literală a cuvântului sau a expresiei respective. 4. Simbolurile utilizate: în cărţile poetice, simbolul „"“ apare de regulă înaintea titlurilor şi indică împărţirea pe subiecte importante, iar simbolul „#“ indică alineatele; pentru a asigura concordanţa timpurilor verbelor în limba română cu cele din limba greacă, în Noul Testament, verbele traduse la timpul trecut sunt marcate cu punct „·“, indicând în limba greacă un prezent istoric. Paragrafele în text sunt exprimate prin scrierea în bold a numărului versetului. 5. Numele proprii ale lui Dumnezeu: numele comun pentru Dumnezeirea sau Divinitatea unică şi adevărată este „Dumnezeu“, scris cu majusculă, traducere a originalului ebraic EL (singular) sau ELOHIM (plural); pronumele legat de Acesta, când este subînţeles explicit, a fost scris cu majusculă; numele relativ al lui Dumnezeu ca Stăpân sau Suveran este „Domnul“, traducere a originalului ebraic ADONAI; numele propriu special absolut al lui Dumnezeu, exprimat în limba ebraică în patru litere Y H W H (Exod 3.14; Isaia 42.8), cunoscut ca Yahve, a fost redat cu „Domnul“ (în limba engleză: LORD; în limba franceză: L’Eternel; în limba germană: Jehova); când D în textul ebraic a fost numele de ADONAI YAHVE, ceea ce înseamnă Domnul Domnul, s-a folosit expresia „Domnul Dumnezeu“. 6. Prescurtări folosite convenţional: gr. = greacă ad. = adaugă lat. = latină adn. = adnotare aram. = aramaică lit. = literal art. = articulat ms. = manuscrise cap. = capitol neart. = nearticulat v. = verset cuv. = cuvânt ebr. = ebraică Sept. = Septuaginta

VECHIUL TESTAMENT
Cartea
Geneza ...................... Exodul ..................... Leviticul ................... Numeri....................... Deuteronomul ............ Iosua ......................... Judecători ................. Rut ........................... 1 Samuel .................. 2 Samuel .................. 1 Împăraţi ................. 2 Împăraţi ................. 1 Cronici .................. 2 Cronici .................. Ezra .......................... Neemia ..................... Estera ....................... Iov ............................ Psalmii....................... Proverbe ................... Eclesiastul ................ Cântarea Cântărilor ... Isaia ......................... Ieremia ..................... Plângerile lui Ieremia .. Ezechiel .................... Daniel ....................... Osea ......................... Ioel ........................... Amos......................... Obadia ...................... Iona .......................... Mica ......................... Naum ........................ Habacuc .................... Ţefania ..................... Hagai ........................ Zaharia ..................... Maleahi .....................

Simbol
Gen. Ex. Lev. Num. Deut. Jos. Jud. Rut 1 Sam. 2 Sam. 1 Imp. 2 Imp. 1 Cr. 2 Cr. Ezra Neem. Estera Iov Ps. Pr. Ecl. Cant. Is. Ier. Plân. Ez. Dan. Osea Ioel Amos Obad. Iona Mica Naum Hab. Ţef. Hag. Zah. Mal.

Capitole Pagina

....................... 50 ............ 1 ....................... 40 ............ 61 ....................... 27 ............ 109 ....................... 36 ............ 145 ....................... 34 ............ 195 ....................... 24 ............ 239 ...................... 21 ............ 268 ...................... 4 ............ 297 ....................... 31 ............ 301 ...................... 24 ............ 339 ....................... 22 ............ 371 ....................... 25 ............ 408 ....................... 29 ............ 443 ....................... 36 ............ 475 ....................... 10 ............ 516 ....................... 13 ............ 528 ....................... 10 ............ 545 ....................... 42 ............ 554 ....................... 150 ............ 587 ....................... 31 ............ 674 ....................... 12 ............ 703 ....................... 8 ............ 713 ....................... 66 ............ 718 ....................... 52 ............ 781 ...................... 5 ............ 851 ....................... 48 ............ 857 ...................... 12 ............ 917 ...................... 14 ............ 937 ....................... 3 ............ 946 ....................... 9 ............ 950 ....................... 1 ............ 957 ....................... 4 ............ 959 ....................... 7 ............ 962 ...................... 3 ............ 968 ....................... 3 ............ 971 ....................... 3 ............ 974 ....................... 2 ............ 977 ...................... 14 ............ 979 ...................... 4 ............ 989

NOUL TESTAMENT
Cartea Simbol Capitole Pagina
28 ............ 16 ............ 24 ............ 21 ............ 28 ............ 16 ............ 16 ............ 13 ............ 6 ............ 6 ............ 4 ............ 4 ............ 5 ............ 3 ............ 6 ............ 4 ............ 3 ............ 1 ............ 13 ............ 5 ............ 5 ............ 3 ............ 5 ............ 1 ............ 1 ............ 1 ............ 22 ............ 995 1033 1057 1097 1127 1167 1184 1200 1211 1217 1223 1227 1231 1235 1237 1242 1245 1247 1248 1261 1265 1270 1273 1278 1279 1280 1282

Evanghelia după Matei ............ Evanghelia după Marcu ........... Evanghelia după Luca ............. Evanghelia după Ioan .............. Faptele apostolilor .................. Epistola către Romani ............. Epistola întâi către Corinteni .. Epistola a doua către Corinteni .. Epistola către Galateni ............ Epistola către Efeseni ............. Epistola către Filipeni ............. Epistola către Coloseni ........... Epistola întâi către Tesaloniceni .. Epistola a doua către Tesaloniceni .. Epistola întâi către Timotei ..... Epistola a doua către Timotei ... Epistola către Tit .................... Epistola către Filimon ............. Epistola către Evrei ................ Epistola lui Iacov ................... Epistola întâi a lui Petru ......... Epistola a doua a lui Petru ..... Epistola întâi a lui Ioan .......... Epistola a doua a lui Ioan ........ Epistola a treia a lui Ioan ....... Epistola lui Iuda ...................... Apocalipsa ..............................

Mt. ............ Mc. ............ Lc. ............ Ioan ............ Fap. ............ Rom. ............ 1 Cor. ............ 2 Cor. ............ Gal. ............ Ef. ............ Filip. ............ Col. ............ 1 Tes. ............ 2 Tes. ............ 1 Tim............. 2 Tim............. Tit ............ Filim. ............ Ev. ............ Iac. ............ 1 Pet. ............ 2 Pet. ............ 1 Ioan ............ 2 Ioan ............ 3 Ioan ............ Iuda ............ Apoc. ............

VECHIUL TESTAMENT

GENEZA

GENEZAa
CREAŢIA

Şi pământul era pustiu c şi gol*; şi întuneric** era peste suprafaţa adâncului. Şi Duhul† lui Dumnezeu Se mişca†† peste suprafaţa apelor. Lumina 3 Şi Dumnezeu* a zis: „Să fie 1 **Ier. 10.12; 4 lumină**!“ Şi a fost lumină. Şi 51.15. Dumnezeu a văzut lumina, că era Zah. 12.1. bună; şi Dumnezeu a făcut desFap. 14.15; 17.24. părţire între lumină* şi întuneric. Col. 1.16,17. 5 Şi Dumnezeu a numit lumina zi* Ev. 11.3. Apoc.4.11;10.6 şi întunericul l-a numit noapte. 2 *Is. 45.18. Şi a fost seară şi a fost diminea**Iov 38.9. †Ps. 104.30. ţă: ziua întâid. Is. 40.13,14. 6 Şi Dumnezeu a zis: „Să fie o Cerurile întindere în mijlocul apelor* şi să 2 ††Deut. 32.11 7 despartă apele de ape“. Şi DumIs. 31.5. 3 *Ps. 33.9. nezeu a făcut întinderea şi a des**2 Cor. 4.6. părţit* apele care erau dedesub4 *Is. 45.7. 5 *Ps. 65.8; tul întinderii de apele care erau 74.16; 104.20. deasupra** întinderii. Şi aşa a 6 *Iov 37.18. Ier. 10.12; 8 fost. Şi Dumnezeu a numit întin51.15. derea ceruri. Şi a fost seară şi a 7 *Iov 38.8-11. fost dimineaţă: ziua a doua. Pr. 8.28. Şi Dumnezeu a zis: „Să se Pământul 9 strângă* la un loc apele de sub 7 **Ps. 148.4. 9 *Iov 26.10; ceruri şi să se arate** uscatul!“ 38.8. 10 Şi aşa a fost. Şi Dumnezeu a nuPs. 33.7; 95.5; 104.9; 136.6. mit uscatul pământ, iar strângePr. 8.29. rea* apelor a numit-o mări. Şi Ier. 5.22. 2 Pet. 3.5. Dumnezeu a văzut că lucrul a**Ps. 24.1,2; 11 cesta era bun. Şi Dumnezeu a 95.5. 10 *Ps. 33.7; zis: „Să dea pământul vegetaţie, 146.6. iarbă* care face sămânţă, pomi 11 *Ps. 65.9-13; 104.14. roditori** care fac rod după feEv. 6.7. lul lor, în care este sămânţa lor, **Lc. 6.44. 12 pe pământ“. Şi aşa a fost. Şi pământul a dat vegetaţie, ierburi care fac sămânţă, după felul lor, şi pomi care fac rod, în care este sămânţa lor, după felul lor. Şi Dumnezeu a văzut că lucrul 13 acesta era bun. Şi a fost seară şi

1 *Ioan 1.1,2. Ev. 1.10. 2 **Ps. 8.3; 33.6; 89.11,12; 90.2; 102.25; 136.5; 146.6. Is. 40.21; 42.5; 44.24; 45.18.

La 1 creat**început*şiDumnezeub cerurile pământul.

a

a fost dimineaţă: ziua a treia. Şi Dumnezeu a zis: „Să fie lu- Soarele, luna şi stelele minătorie* în întinderea** cerurilor, ca să facă despărţire între 14 *Deut. 4.19. Ps. 74.16; zi şi noapte; şi să fie ca semne† 136.7. şi ca anotimpuri şi ca zile şi ani; **Ps. 19.1; 150.1. 15 şi să fie ca luminători în întin†Ps. 104.19. derea cerurilor, ca să dea lumină Ier. 10.2. pe pământ“. Şi aşa a fost. 16 Şi Dumnezeu a făcut* cei doi 16 *Ps. 136.7-9; mari luminători: luminătorul** 148.3,5. **Ps. 8.3. cel mare, ca să stăpânească ziua, †Iov 38.7. şi luminătorul cel mic, ca să stăIs. 40.26. pânească noaptea; a făcut şi 17 stelele†. Şi Dumnezeu i-a pusf în întinderea cerurilor ca să dea 18 lumină pe pământ şi ca să stă- 18 *Ier. 31.35; 33.20,25. pânească asupra zilei şi asupra nopţii* şi ca să facă despărţire între lumină şi întuneric. Şi Dumnezeu a văzut că lucrul aces19 ta era bun. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra. 20 Şi Dumnezeu a zis: „Să mi- Vieţuitoarele şune apele de mulţimi de fiinţeg vii şi să zboare păsări deasupra pământului, sub întindereah ceru21 rilor“. Şi Dumnezeu a creat vie- 21 *Ps. 104.25-28 ţuitoarele* mari din ape şi fiecare fiinţă vie care se mişcă, de care mişună apele, după felul lor, şi fiecare pasăre înaripată, după felul ei. Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 22 Şi Dumnezeu le-a binecuvântat, zicând: „Fiţi roditori* şi înmul- 22 *Cap. 8.17. ţiţi-vă şi umpleţi apele în mări; şi păsările să se înmulţească pe pă23 mânt“. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea. Şi Dumnezeu a zis: „Să dea pă- 24 *Cap. 2.19; 24 6.20; 7.14; mântul fiinţe vii* după felul 8.19. lor, vite şi târâtoare şi animale ale pământului, după felul lor“. Şi 25 aşa a fost. Şi Dumnezeu a făcut
14

b Ebr. „Elohim“ înseamnă divinitatea absolută, Dumnezeirea, şi este pluralul de la „Eloah“ (Cel Suprem) c Sau „fără formă“ d Sau „o zi“ e Lit. „purtători de lumină“ f Lit. „i-a dat“ g Sau „suflete“ h Lit. „pe faţa întinderii“

a Sau „ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE (MOISE I)“

1

GENEZA 1:26
animalele* pământului, după felul lor, şi vitele, după felul lor, şi fiecare târâtoare a pământului, după felul său. Şi Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Omul creat 26 Şi Dumnezeu a zis: „Să fadupă chipul cem oma după chipul* Nostru**, lui Dumnezeu după asemănarea Noastră; şi ei 26 *Cap. 5.1; 9.6 Ps. 100.3. să stăpâneascㆠpeste peştii măEcl. 7.29. rii şi peste păsările cerurilor şi Fap. 17.26; peste vite şi peste tot pământul 17.28,29. 1 Cor. 11.7. şi peste orice târâtoare care se tâEf. 4.24. 27 răşte pe pământ“. Şi Dumnezeu Col. 3.10. Iac. 3.9. l-a creat pe omb după chipul* **Cap. 3.22. Său; l-a creat după chipul lui †Ps. 8.6-8. 27 *1 Cor. 11.7. Dumnezeu; parte bărbătească** **Cap. 5.2. şi parte femeiască i-a creat. Mal. 2.15. Mt. 19.4. 28 Şi Dumnezeu i-a binecuMc. 10.6. vântat şi Dumnezeu le-a zis: 28 *Cap. 9.1,7. „Fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă şi Lev. 26.9. umpleţi pământul şi supuneţi-l; Ps. 127.3; 128.3,4. şi stăpâniţi peste peştii mării şi peste păsările cerurilor şi peste orice vietate care se mişcă pe 29 pământ“. Şi Dumnezeu a zis: 29 *Cap. 9.3. „Iată, v-am dat orice iarbă care Iov 36.31. Ps. 104.14,15; face sămânţă, care este pe supra136.25; 146.7 faţa întregului pământ, şi orice Fap. 14.17. pom în care este rod cu sămânţă c 30 *Ps. 145.15; 30 în el : să vă fie* ca hrană. Şi ori145.16; 147.9 cărui animal* al pământului şi **Iov 38.41. oricărei păsări** a cerurilor şi oricărei târâtoare care se târăşte pe pământ, în care este un suflet viu, i-am dat ca hrană orice iarbă verde“. Şi aşa a fost. 31 *Ps. 104.24. 31 Şi Dumnezeu a văzut tot ce 1 Tim. 4.4. făcuse; şi, iată, era foarte bine*. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea. Ziua de 2 Şi cerurile şi pământul şi toaodihnă tă oştirea* lor au fost terminate. 1 *Deut. 4.19. 2 Şi, în ziua a şaptea*, DumPs. 33.6. 2 *Ex. 20.11; nezeu Şi-a terminat lucrarea pe 31.17. care o făcuse; şi, în ziua a şapDeut. 5.14. **Ev. 4.4. tea, S-a odihnit** de toată lu3 crarea Sa pe care o făcuse. Şi
25 *Cap. 7.21,22 Ier. 27.5.

Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o*, pentru că în ea S-a odihnit de toată lucrarea Sa, pe care a creat-o Dumnezeu, făcând-o. Acestea* sunt originiled ce4 rurilor şi ale pământului, când 5 au fost create, în ziua când D omnul Dumnezeue a făcut pământ şi ceruri şi orice arbust* al câmpului, înainte de a fi pe pământ, şi orice iarbă a câmpului înainte de a fi încolţit; pentru că D omnul Dumnezeu nu făcuse încă să plouă** pe pământ şi nu era om ca să lucreze† pămân6 tul. Ci un abur se ridica de pe pământ şi uda toată suprafaţa 7 pământului. Şi D omnul Dumnezeu l-a întocmitf pe om din ţărâna* pământului şi i-a suflat** în nări† suflarea de viaţă; şi omul a devenit†† un suflet viu. Şi Domnul Dumnezeu a plan8 tat o grădină* în Eden g, spre răsărit**, şi acolo a pus pe omul 9 pe care-l întocmise. Şi, din pământ, Domnul Dumnezeu a făcut să crească* tot felul de pomi plăcuţi la vedere şi buni de mâncat şi pomul** vieţii în mijlocul grădinii şi pomul cunoştinţei† binelui şi răului. 10 Şi un râu* ieşea din Eden ca să ude grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe. 11 Numele unuia este Pisonh: el înconjoară toată ţara Havila*, unde 12 este aur. Şi aurul din ţara aceea este bun; acolo este bedelium* şi 13 piatră de onix. Şi numele râului al doilea este Ghihoni: el încon14 joară toată ţara lui Cuşj. Şi numele râului al treilea este Hidechelk*: el curge înainte, spre Asirial. Şi al patrulea râu este Eufratulm**.

3 *Neem. 9.14. Is. 58.13.

Facerea omului
4 *Cap. 1.1. Iov 38.4-11. Ps. 90.1,2. 5 *Cap. 1.12. Ps. 65.9; 104.14. **Iov 38.26-28 Ier. 10.12,13. †Cap. 3.23.

7 *Cap. 3.19, 23 Ps. 103.14. Ecl. 12.7. Is. 64.8. 1 Cor. 15.47. **Iov 33.4. Fap. 17.25. †Cap. 7.22. Is. 2.22. ††1 Cor. 15.45

Grădina Edenului
8 *Cap. 13.10. Is. 51.3. Ezec. 28.13. Ioel 2.3. **Cap. 3.24; 4.16. 2 Împ. 19.12. Ezec. 27.23. 9 *Ezec. 31.8; 47.12. **Cap. 3.22. Pr. 3.18; 11.30 Apoc. 2.7; 22.2,14. †Vers. 17. 10 *Ps. 46.4. 11 *Cap. 25.18. 12 *Num. 11.7.

14 *Dan. 10.4. **Cap.15.18

absolut al Divinităţii); „Domnul“ este redarea numelui „Yahve“, iar „Domnul“ este redarea numelui „Adonai“; („Adonai“ este nume relativ în Divinitate) f A modelat, ca olarul g Plăcere h Revărsare i Curgere j Etiopia k Repede; râul Tigru l Sau „curge prin faţa Asiriei“ m Rodire, Apă dulce

a Sau „oameni“, „omenire“; ebr. „adam“, adică „de pământ“ b Omul, rasa umană c Lit. „rodul unui pom care face sămânţă“ d Sau „generaţiile“ e Ebr. „Yahve Elohim“ (Yahve sau Yehova sau Yhvh este numele

2

GENEZA
15 *Vers. 8.

3:14

Şi D omnul Dumnezeu a luat pe oma şi l-a pus* în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o pă16 zească. Şi Domnul Dumnezeu a poruncit omului, zicând: „Din orice pom din grădină poţi să 17 *Cap. 3.1,3; 3.11,17. 17 mănânci în voieb. Dar din pomul **Cap. 3.19. cunoştinţei binelui şi răului să Deut. 30.15,19 Rom. 6.23. nu mănânci*, pentru că, în ziua 1 Cor. 15.56. când vei mânca din el, vei muri** Iac. 1.15. negreşit“. Adam şi 18 Şi Domnul Dumnezeu a zis: soţia lui „Nu este bine ca omul să fie 18 *Cap. 3.12. singur; îi voi face* un ajutor po1 Cor. 11.9. c 1 Tim. 2.13. 19 trivit “. Şi Domnul Dumnezeu întocmise din pământ toate ani19 *Cap 1.20,24 malele* câmpului şi toate păsă**Ps. 8.6. Cap. 6.20. rile cerurilor şi le-a adus** la om, ca să vadă cum le va numi. Şi oricum numea omul fiecare 20 vietate, aşa îi era numele. Şi omul a dat nume tuturor vitelor şi păsărilor cerurilor şi tuturor vieţuitoarelor câmpului; dar pentru oma nu s-a găsit nici un ajutor potrivit. 21 Şi Domnul Dumnezeu a făcut 21 *Cap. 15.12. să cadă un somn* adânc peste 1 Sam. 26.12 om; şi el a adormit. Şi a luat una din coastele lui şi a închis car22 nea la loc. Şi din coasta pe care o 22 *Pr. 18.22. luase din om, Domnul Dumnezeu Ev. 13.4. a făcutd o femeie şi a adus-o* 23 *Cap. 29.14. 23 la om. Şi omul a zis: „Aceasta este Jud. 9.2. acum os* din oasele mele şi car2 Sam. 5.1; ne din carnea mea! Ea se va 19.13. Ef. 5.30. numi femeiee, pentru că a fost **1 Cor. 11.8 f 24 *Cap. 31.15. 24 luată din** bărbat “. De aceea va Ps. 45.10. lăsa* omul pe tatăl său şi pe Mt. 19.5. mama sa şi se va lipi de soţia 1 Cor. 6.16. sa şi vor fi un singur trup g. Ef. 5.31. 25 *Cap.3.7,10 25 Şi erau amândoi goi*, omul şi **Ex. 32.25. soţia sa, şi nu se ruşinau**. Is. 47.3. Ispitirea şi 3 Şi şarpele* era mai şiret căderea decât orice animal al câmpului omului pe care îl făcuse D omnul Dumnezeu. Şi el a spus femeii: „Oare 1 *2 Cor. 11.3. aşa a spus Dumnezeu: «Să nu Apoc. 12.9. mâncaţi din toţi pomii din gră15
a Ebr. „adam“

dină»?“ Şi femeia a zis şarpelui: 2 *Cap. 2.16,17 „Din rodul pomilor din grădină 3 putem să mâncăm*, dar din rodul pomului care este în mijlocul grădinii, Dumnezeu a spus: «Să nu mâncaţi din el şi să nu vă atingeţi de el, ca să nu 4 muriţi»“. Şi şarpele* a spus 4 *Ioan 8.44. 2 Cor. 11.3. femeii: „Nicidecum nu veţi muri. 1 Tim. 2.14. 5 Pentru că Dumnezeu ştie că în ziua când veţi mânca din el vi 5 *Vers. 7. Fap. 26.18. se vor deschide* ochii şi veţi **Is. 14.14. h, cunoscând fi ca** Dumnezeu Ezec. 28.2. 6 binele şi răul“. Şi femeia a văzut 6 *1 Tim. 2.14 că pomul era bun de mâncat Iac. 1.14,15. 1 Ioan 2.16. şi că era plăcut pentru ochi şi că pomul era de dorit ca să dea inteligenţă; şi a luat* din rodul lui şi a mâncat; şi a dat şi soţului ei care era cu ea şi 7 el a mâncat. Şi li s-au deschis 7 *Is. 47.3. Plân. 1.8. ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi*. Şi au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri. 8 Şi au auzit glasuli Domnului 8 *Iov 31.33. Ier. 23.24. Dumnezeu umblând în grădină Amos 9.3. în răcoarea zilei. Şi omul şi soţia lui s-au ascuns* de faţa Domnului Dumnezeu, în mijlocul po9 milor grădinii. Şi Domnul Dumnezeu a strigat pe om şi i-a zis: 10 „Unde eşti?“ Şi el a spus: „Am 10 *Ex. 3.6; 20.18,19. auzit glasul Tău în grădină şi Deut. 5.25. 1 Ioan 3.20. m-am temut*, pentru că sunt gol; 11 şi m-am ascuns“. Şi El a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Ai mâncat din pomul din care ţi-am 12 poruncit să nu mănânci?“ Şi 12 *Cap. 2.18. Iov 31.33. omul a spus: „Femeia* pe care Pr. 28.13. mi-ai dat-o să fie cu mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat“. 13 Şi Domnul Dumnezeu a zis fe- 13 *Vers. 4. meii: „Ce ai făcut?“ Şi femeia a spus: „Şarpele* m-a amăgit şi am mâncat“. 14 Şi Domnul Dumnezeu a zis Consecinţele căderii şarpelui: „Pentru că ai făcut aomului ceasta, blestemat eşti tu între toa2

b Lit. „mâncând vei mânca“, ebraism des întâlnit c Sau „perechea lui“, „corespunzător lui“, „asemenea lui“ (şi în v.20) d Lit. „a zidit“ e Ebr. „işa“ f Ebr. „iş“ g Lit. „spre o singură carne“ h Ebr. „Elohim“; sau „veţi fi dumnezei“ i Sau „sunetul“

3

GENEZA 3:15
14 *Is. 65.25. Mica 7.17. 15 *Mt. 3.7. **Mt. 13.38; 23.33. Ioan 8.44. Fap. 13.10. 1 Ioan 3.8. †Ps. 132.11. Is. 7.14. Mica 5.3. Mt. 1.23. Lc. 1.31. Gal. 4.4. ††Rom. 16.20 Col. 2.15. Ev. 1.14. 1 Ioan 5.5. Apoc. 12.7,17 16 *Ps. 48.6. Is. 13.8;21.3. Ioan 16.21. 1 Tim. 2.15. **Cap. 4.7. †1 Cor. 11.3; 14.34. Ef. 5.22-24. 1 Tim. 2.11,12 Tit 2.5. 1 Pet. 3.1,5,6 17 *Vers. 6. **Cap. 2.17. †Cap. 5.29. Is. 24.5,6. Rom. 8.20. Ev. 6.8. ††Iov 5.7; 31.40 Ecl. 1.3; 2.23 18 *Ps. 104.14. 19 *2 Tes. 3.10. **Cap. 2.7. 1 Cor. 15.47-49 †Iov 21.26; 34.15. Ps. 104.29. Ecl. 3.20; 12.7. 20 *2 Cor. 11.3. 1 Tim. 2.13. 22 *Cap. 1.26. **Cap. 2.9. Apoc. 22.14.

23 *Cap. 4.2; 9.20. 24 *Ezec. 31.11. **Ex. 25.18-22 Ps. 104.4. Ezec. 28.14. Ev. 1.7. †Cap. 2.8.

te vitele şi între toate animalele câmpului. Vei merge pe pântecele tău şi vei mânca ţărână* 15 în toate zilele vieţii tale. Şi vrăjmăşie* voi pune între tine şi femeie şi între sămânţa** ta şi sămânţa ei†; eaa îţi va zdrobi†† capul şi tu îi vei zdrobi călcâ16 iul“. Femeii i-a zis: „Îţi voi mări foarte mult durerile naşterii şi sarcina ta; cu durere* vei naşte copii; şi dorinţa** ta va fi spre soţul tău şi el va stăpâni† peste 17 tine“. Şi lui Adam i-a zis: „Pentru că ai ascultat* de glasul soţiei tale şi ai mâncat din pomul despre care ţi-am poruncit, zicând: «Să nu mănânci** din el», blestemat† este pământul din cauza ta; cu trudㆆ vei mânca din el în toate zilele vieţii tale; 18 şi îţi va da spini şi mărăcini; 19 şi vei mânca iarba* câmpului. În sudoarea* feţei tale vei mânca pâine, până te vei întoarce în pământ, pentru că din el ai fost luat; pentru că ţărână** eşti şi în ţărânㆠte vei întoarce“. 20 Şi omul a pus soţiei sale numele Evab, pentru că ea* este mama tuturor celor vii. 21 Şi Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi soţiei sale îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat. 22 Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Iată, omul a ajuns ca unul din Noi*, să cunoască binele şi răul. Şi acum, să nu-şi întindă mâna şi să ia şi din pomul** vieţii şi să mănânce şi să trăiască pentru 23 totdeauna ...!“ De aceea Domnul Dumnezeu l-a scos din grădina Edenului, ca să lucreze* pămân24 tul din care fusese luat. Şi l-a alungat* pe om; şi a pus heruvimii** şi flacăra sabiei strălucitoare spre răsăritul† grădinii
b Viaţă

Edenuluic, ca să păzească drumul către pomul vieţii. 4 Şi Adam a cunoscut pe Eva, Cain şi Abel soţia sa; şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Caind; şi a zis: „Am dobândit un om de la 2 Domnul“. Şi a mai născut şi pe fratele său Abele. Şi Abel era 2 *Cap. 46.32; 47.3. **Cap. 3.23; păstor* de oif, iar Cain lucra pă9.20. mântul**. Şi a fost aşa: după un timpg, 3 *Num. 18.12 3 Cain a adus un dar Domnului din 4 roadele* ogorului. Şi Abel a adus 4 *Num. 18.17 Pr. 3.9. şi el din cele întâi-născute* ale **Ev. 11.4. oilor lui şi din grăsimea lor. Şi Domnul a privit** la Abel şi la 5 darul său. Iar la Cain şi la darul 5 *1 Sam. 16.7 **Cap. 31.2. său n-a privit*. Şi Cain s-a mâIs. 3.9. niat foarte tare şi faţa** i s-a 6 posomorât. Şi Domnul a spus lui 6 *Iona 4.4. Cain: „De ce te-ai mâniat*? Şi de 7 ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă 7 *Iac. 1.15. **Rom. 6.12; faci bine, nu vei fi bine primit?h 6.16. i Şi, dacă nu faci bine, păcatul stă culcat la uşă şi dorinţa* lui va fi îndreptată spre tine, dar tu stăpâneşte** peste el“. Şi Cain a vorbit lui Abel, fra- Pedeapsa 8 tele său.j Şi a fost aşa: când erau lui Cain ei pe câmp, Cain s-a ridicat îm- 8 *Mt. 23.35. Ioan 8.44. potriva lui Abel, fratele său, 1 Ioan 3.12. şi l-a ucis*. Iuda 11. Şi Domnul a spus lui Cain: 9 9 *Cap. 3.9. „Unde* este Abel, fratele tău?“ Şi Ps. 9.12. **Ioan 8.44. el a zis: „Nu** ştiu; sunt eu pă10 zitorul fratelui meu?“ Şi El i-a 10 *Num. 35.33 Ps. 9.12. spus: „Ce ai făcut? Glasul sângeEv. 12.24. lui* fratelui tău strigă la Mine din Apoc. 6.10. 11 pământ. Şi acum blestemat* eşti 28.15-20 tu pe pământul care şi-a deschis 11 *Deut.3.10. Gal. gura ca să primească sângele 12 fratelui tău din mâna ta! Când vei 12 *Ioel 1.10-20 lucra pământul, nu-ţi va mai da* **Lev. 26.17,36 puterea lui; rătăcitork şi fugar** 13 vei fi pe pământ“. Şi Cain a spus Domnului: „Pedeapsa mea este prea mare ca să poată fi purtatăl.

c Sau „şi a pus la răsăritul grădinii Edenului heruvimii şi sabia învăpăiată care se întorcea în toate părţile“ d Dobândit e Suflare (Iov 7.16) sau Deşertăciune (Ps. 144.4) f Lit. „stăpân de vite mici (oi, capre)“ g Lit. „la sfârşitul zilelor“ h Sau „nu-ţi va fi faţa ridicată?“ i Cuvântul din ebr. înseamnă şi „jertfă pentru păcat“ j Unele autorităţi din vechime ad. „Să ieşim la k Sau „vagabond“ l Sau „Nelegiuirea mea este prea mare ca să poată fi iertată“ câmp!“

a Sămânţa femeii, ebr. masculin

4

GENEZA 5:17
14 *Cap. 3.24. 14 **Iov.15.20-24 Ps. 51.11. †Cap. 9.6. Num. 35.19, 21, 27.

Iată, m-ai izgonit* astăzi de pe faţa pământului şi voi fi ascuns de la faţa** Ta şi voi fi rătăcitor şi fugara pe pământ; şi va fi aşa: oricine† mă va găsi mă va ucide“. 15 Şi D omnul i-a zis: „De aceea, 15 *Vers. 24. Ps. 79.12. oricine îl va ucide pe Cain va fi **Ezec. 9.4,6. răzbunat de şapte* ori“. Şi Domnul a pus un semn** pe Cain, ca nu cumva, cineva, găsindu-l, să-l 16 *2 Împ. 13.23; 16 lovească. Şi Cain a ieşit de la fa24.20. ţa* Domnului şi a locuit în ţara Ier. 23.39; Nodb, la răsărit de Eden. 52.3. Cain şi 17 Şi Cain a cunoscut pe soţia urmaşii lui sa şi ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. Şi el a zidit o 17 *Ps. 49.11. cetate şi a pus* numele cetăţii 18 după numele fiului său Enoh. Şi lui Enoh i s-a născut Irad; şi Irad a născut pe Mehuiael; şi Mehuiael a născut pe Metuşael; şi Me19 *Cap. 2.24. 19 tuşael a născut pe Lameh. Şi Lameh a luat două* soţii: numele uneia era Ada şi numele celeilal20 te, Ţila. Şi Ada a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor care locuiesc 21 în corturi şi cresc vite. Şi numele fratelui său era Iubal: el a fost tatăl celor care mânuiesc harfa şi 22 fluierul. Ţila, de asemenea, a născut şi ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor felurilor de unelte de aramăc şi de fier. Şi sora lui Tu23 *Ex. 20.13. 23 bal-Cain era Naama. Şi Lameh a Lev. 19.18. spus soţiilor sale: Deut. 32.35. „Ada şi Ţila, ascultaţi glasul Ps. 94.1. meu! Voi, soţii ale lui Lameh, plecaţi urechea la glasul meu: Pentru că am ucis* un om deoarece m-a rănit şi un tânăr pentru că m-a lovit. Dacă de şapte ori va fi răz24 bunat Cain, Lameh de şaptezeci şi şapte de ori“. Naşterea 25 Şi Adam a cunoscut din nou lui Set pe soţia sa; şi ea a născut un fiu şi i-a pus numele Setd: „Pentru că“, a spus ea, „Dumnezeu mi-a

rânduit o altă sămânţă în locul* 25 *Vers. 8. Cap. 5.3. lui Abel; pentru că l-a ucis Cain“. 26 *Cap. 12.8; 26.25. 26 Şi lui Set i s-a născut de aseme1 Împ. 18.24 nea un fiu şi i-a pus numele Enose. Ps. 116.17. Ioel 2.32. Atunci au început oamenii să Ţef. 3.9. cheme* Numele Domnului. 1 Cor. 1.2. Urmaşii 5 Aceasta este cartea* urmaşi- Adam prinlui Set lor lui Adam. În ziua când a creat până la Noe Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea** lui Dumnezeu. 1 *1 Cr. 1.1 Lc. 3.38. 2 Parte bărbătească şi parte feme**Cap. 1.26. Ef. 4.24. iască* i-a creat; şi i-a binecuCol. 3.10. vântat** şi le-a pus numele Adam 2 *Cap. 1.27. Mt. 19.4. în ziua când au fost creaţi. Mc. 10.6. Şi Adam a trăit o sută treizeci 3 **Cap. 1.28. de ani şi a născut un fiu după ase3 *Cap. 4.25. mănarea sa, după chipul său*, şi 4 i-a pus numele Set. Şi zilele lui 4 *1 Cr. 1.1. Adam*, după ce a născut pe Set, **Cap. 1.28. au fost opt sute de ani; şi a năs5 cut** fii şi fiice. Şi toate zilele pe 5 *Cap. 3.19. Ev. 9.27. care le-a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; şi a murit*. 6 Şi Set a trăit o sută cinci ani şi 6 *Cap. 4.26. 7 a născut pe Enos*. Şi după ce a născut pe Enos, Set a trăit opt sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice. 8 Şi toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; şi a murit. 9 Şi Enos a trăit nouăzeci de ani 10 şi a născut pe Cainan. Şi după ce a născut pe Cainan, Enos a trăit opt sute cincisprezece ani; şi a 11 născut fii şi fiice. Şi toate zilele lui Enos au fost nouă sute cinci ani; şi a murit. 12 Şi Cainan a trăit şaptezeci de 13 ani şi a născut pe Mahalaleel. Şi după ce a născut pe Mahalaleel, Cainan a trăit opt sute patruzeci 14 de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi toate zilele lui Cainan au fost nouă sute zece ani; şi a murit. 15 Şi Mahalaleel a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut pe Iared. 16 Şi după ce a născut pe Iared, Mahalaleel a trăit opt sute treizeci 17 de ani; şi a născut fii şi fiice. Şi toate zilele lui Mahalaleel au fost opt sute nouăzeci şi cinci de ani;
d Rânduit,

a Sau „vagabond“ b Rătăcire c Sau „cel care i-a instruit pe toţi cei care lucrează în aramă“ Înlocuit e Omul muritor, în slăbiciune; vezi Ps. 8.4; 103.15.

5

GENEZA 5:18
şi a murit. Şi Iared a trăit o sută şaizeci 18 *Iuda 14,15. 18 şi doi de ani şi a născut pe Enoha*. 19 Şi după ce a născut pe Enoh, Iared a trăit opt sute de ani; şi a năs20 cut fii şi fiice. Şi toate zilele lui Iared au fost nouă sute şaizeci şi doi de ani; şi a murit. 21 Şi Enoh a trăit şaizeci şi cinci 22 de ani şi a născut pe Metusala. Şi 22 *Cap. 6.9; după ce a născut pe Metusala, 17.1; 24.40. 2 Împ. 20.3. Enoh a umblat* cu Dumnezeu trei Ps. 16.8; sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 116.9; 128.1. Mica 6.8. 23 Şi toate zilele lui Enoh au fost Mal. 2.6. 24 trei sute şaizeci şi cinci de ani. Şi 24 *Ev. 11.5. Enoh* a umblat cu Dumnezeu; şi Iuda 14. nu a mai fost, pentru că Dum**2 Împ. 2.10; 2.11. nezeu l-a luat**. Ps. 73.24. 25 Şi Metusala a trăit o sută optzeci şi şapte de ani şi a născut pe 26 Lameh. Şi după ce a născut pe Lameh, Metusala a trăit şapte sute optzeci şi doi de ani; şi a născut 27 fii şi fiice. Şi toate zilele lui Metusala au fost nouă sute şaizeci şi nouă de ani; şi a murit. 28 Şi Lameh a trăit o sută optzeci şi doi de ani şi a născut un fiu. 29 Şi i-a pus numele Noeb, spunând: 29 *Cap. 3.17; „Acesta ne va mângâia în lucrul 4.11. nostru şi în truda mâinilor noastre, din cauza pământului* pe 30 care l-a blestemat D omnul“. Şi după ce a născut pe Noe, Lameh a trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani; şi a născut fii şi fiice. 31 Şi toate zilele lui Lameh au fost şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; şi a murit. Şi Noe* era de cinci sute de 32 32 *Cap. 7.6. ani; şi Noe a născut** pe Semc, **Cap. 6.10. pe Hamd şi pe Iafete. Răutatea 6 Şi a fost aşa: când au început oamenilor oamenii să se înmulţească* pe faţa pământului şi li s-au născut 1 *Cap. 1.28. 2 fiice, fiii lui Dumnezeu au văzut 2 *Deut. 7.3,4. că fiicele oamenilor erau frumoase şi şi-au luat* soţii din toa3 te pe care le-au ales. Şi Domnul
a Învăţat, Credincios

a zis: „Duhul* Meu nu Se va lupta întotdeauna cu omulf, pentru că, în adevăr, el este carne**; dar zilele lui vor fi de o sută douăzeci 4 de ani“. Uriaşii* erau pe pământ în acele zile şi chiar după aceea, când fiii lui Dumnezeu au intrat la fiicele oamenilor şi ele le-au născut copii; aceştia au fost vitejii care erau oameni cu renumeg 5 în vechime. Şi Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că orice imaginaţie a gândurilor* inimii lui era numai 6 rău toată ziua. Şi Domnului I-a părut rău* că făcuse pe om pe pământ şi S-a mâhnit** în inima 7 Sa. Şi Domnul a zis: „Voi şterge de pe faţa pământului pe omul pe care l-am creat, de la om până la animal, şi târâtoare şi păsări ale cerurilor, pentru că Îmi pare rău că i-am făcut“. Dar Noe* a căpătat** favoa8 re în ochii Domnului. Aceştia sunt urmaşii lui Noe. 9 Noe* era un om drept**, integru printre contemporanii luih: Noe 10 umbla† cu Dumnezeu. Şi Noe a născut trei* fii: pe Sem, pe Ham 11 şi pe Iafet. Şi pământul era stricat* înaintea lui Dumnezeu şi pămân12 tul era plin** de violenţă. Şi Dumnezeu a privit* pământul şi, iată, era stricat; pentru că orice făpturăi îşi stricase calea pe pământ. 13 Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul* oricărei făpturii a venit înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violenţă din cauza lor; şi, iată, îi voi nimici** 14 de pe pământj. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer: vei face cămăruţe în corabie; şi s-o acoperik pe dinăuntru şi pe dinafară cu smoa15 lă. Şi o vei face aşa: lungimea corăbiei să fie de trei sute de coţi, lăţimea ei de cincizeci de coţi şi 16 înălţimea ei de treizeci de coţi. Să

3 *Gal. 5.16,17 1 Pet. 3.19; 3.20. **Ps. 78.39. 4 *Num. 13.33.

5 *Cap. 8.21. Deut. 29.19. Ps. 14.1-3. Pr. 6.18. Mt. 15.19. Rom. 1.28-32 6 *Num. 23.19 1Sam.15.11,29 2 Sam. 24.16 Amos 7.3,6. Mal. 3.6. Iac. 1.17. **Is. 63.10. Ef. 4.30.

8 *Mt. 24.37. Lc. 17.26. 1 Pet. 3.20. **Cap. 19.19 Ex. 33.12-17. Lc. 1.30. Fap. 7.46. 9 *Cap. 7.1. Ezec. 14.14,20 Ev. 11.7. 2 Pet. 2.5. **Ps. 37.39. Rom. 1.17. †Cap. 5.22,24; 17.1. 10 *Cap. 5.32. 11 *Cap. 13.13. Deut. 31.29. Jud. 2.19. **Ezec. 8.17; 28.16. Hab. 2.8,17. 12 *Cap. 18.21. Ps. 14.2; 33.13; 33.14; 53.2,3 13 *Ier. 51.13. Ezec.7.2,3,6. Amos 8.2. 1 Pet. 4.7. **Vers. 17.

Noe

b Odihnă, Mângâiere c Faimă d Negru e Lărgire f Sau „în oameni“ sau „între oameni“; unii „întotdeauna cu omul în rătăcirile lor“ g Cu nume h Lit. „între generaţiile lui“ i Lit. „carne“ j Sau „cu pământul“ k Lit. „s-o smoleşti“

6

GENEZA
faci corăbiei o luminăa şi la un cot înălţime de la acoperiş să o sfârşeştib. Şi intrarea corăbiei o vei pune în latura ei; o vei face cu un etaj jos, al doilea şi al treilea. 17 Şi Eu, iată, aduc potopul de ape 17 *Vers. 13. Cap. 7.4,21-23 pe pământ, ca să nimicesc toa2 Pet. 2.5. tă* carnea în care este suflare de viaţă sub ceruri; tot ce este pe 18 pământ va pieri. Dar voi întări 18 *Cap. 9.9-16; legământul* Meu cu tine; şi vei 17.7. **Cap. 7.113 intra** în corabie tu şi fiii tăi şi 1 Pet. 3.20. soţia ta şi soţiile fiilor tăi cu 19 tine. Şi din orice trăieşte, de orice 19 *Cap. 7.2,8; carne, să aduci în corabie două* 7.9,15,16. din fiecare fel, ca să le păstrezi vii cu tine: să fie parte bărbă20 tească şi parte femeiască. Din păsări, după felul lor, şi din animale, după felul lor, din fiecare târâtoare de pe pământ, după felul ei, două din fiecare fel vor veni la tine, ca să le păstrezi vii. 21 *Cap. 1.29,30 21 Şi ia la tine din orice hrană care se mănâncă* şi strânge-o la tine; şi îţi va fi ca hrană pentru tine 22 şi pentru ele“. Şi Noe aşa a fă22 *Ev. 11.7. cut; potrivit cu tot* ce-i porunEx. 40.16. cise Dumnezeu, aşa a făcut. Noe intră 7 Şi Domnul a zis lui Noe: „Inîn corabie tră* în corabie tu şi toată casa ta, 1 *Mt. 24.38. pentru că pe tine te-am văzut** Lc. 17.26. **Cap. 6.9. drept înaintea Mea, în generaţia Ps. 33.18,19. 2 aceasta. Din toate animalele cuPr. 10.9. 2 Pet. 2.9. rate* vei lua cu tine câte şapte: parte bărbătească şi partea sa 2 *Lev. 11.1-21 **Deut. 14.3-20 femeiască; şi din animalele necurate**, două: parte bărbătească 3 şi partea sa femeiască. Şi din păsările cerurilor, câte şapte: parte bărbătească şi parte femeiască; ca să păstrezi sămânţă vie pe 4 *Cap. 6.7,13. 4 faţa întregului pământ. Pentru că încă şapte zile şi voi face să plouă asupra pământului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe faţa pământului orice* fiinţă pe care am făcut-o“. 5 Şi Noe a făcut potrivit cu tot* 5 *Cap. 6.22. ce-i poruncise Domnul. 6 Şi Noe era de şase sute de ani
a O fereastră spre cer, în acoperiş

7:20

când a fost potopul de ape pe păŞi Noe a intrat în corabie, şi fiii lui şi soţia lui şi soţiile fiilor lui cu el, din cauza apelor poto8 pului. Din animalele curate şi din animalele care sunt necurate şi din păsări şi din orice se mişcă pe pă9 mânt, au intrat două câte două în corabie la Noe, parte bărbătească şi parte femeiască, după cum îi poruncise Dumnezeu lui Noe. 10 Şi a fost aşa: după cele şapte zile, apele potopului au fost pe pământ. În anul şase sute al vieţii lui 11 Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea toate izvoarele* adâncului celui mare s-au rupt şi zăgazurile** cerurilor au fost deschise. 12 Şi ploaia a fost pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 13 Chiar în ziua aceea au intrat* în corabie Noe şi Sem şi Ham şi Iafet, fiii lui Noe, şi soţia lui Noe şi cele trei soţii ale fiilor lui cu ei; 14 ei, şi fiecare animal după felul său şi fiecare vită după felul ei şi fiecare târâtoare care se târăşte pe pământ, după felul ei, şi fiecare pasăre, după felul ei, orice pasă15 re de orice fel de aripă. Şi au intrat în corabie la Noe două câte două* din orice carne în care este 16 suflare de viaţă. Şi cele care au intrat, au intrat parte bărbătească şi parte femeiască din orice carne, aşa cum îi poruncise Dumnezeu. Şi Domnul a închis corabia după el. 17 Şi potopul a fost patruzeci* de zile pe pământ. Şi apele au crescut şi au ridicat corabia; şi a fost înălţată deasupra pămân18 tului. Şi apele s-au înteţit şi au crescut mult pe pământ; şi corabia plutea* pe suprafaţa apelor. 19 Şi apele s-au înteţit foarte mult pe pământ; şi toţi munţii înalţi* care erau sub toate cerurile au fost 20 acoperiţi. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele mai sus* şi mun7 mânt.

Potopul

11 *Cap. 8.2. Pr. 8.28. Ezec. 26.19. **Cap. 1.7. Ps. 78.23.

13 *Cap. 6.18. Ev. 11.7. 1 Pet. 3.20. 2 Pet. 2.5.

15 *Cap. 6.19.

17 *Vers. 4,12.

18 *Ps. 104.26.

19 *Ps. 104.6. Ier. 3.23. 20 *Cap. 8.4.

b Sau „la un cot înălţime să o sfârşeşti deasupra“

7

GENEZA 7:21
21 *Cap. 6.13,17 21 ţii au fost acoperiţi. Şi a murit* Iov 22.16. orice carne care se mişca pe Mt. 24.39. Lc. 17.27. pământ, păsări şi vite şi animale 2 Pet. 3.6. 22 *Cap. 2.7.

şi orice târâtoare care se târăşte 22 pe pământ, şi toţi oamenii. Tot ce avea suflarea* duhului de viaţă în nările sale şi tot ce era pe uscat 23 *1 Pet. 3.20. 23 a murit. Şi a şters orice fiinţă care 2 Pet. 2.5; era pe faţa pământului, de la om 3.6. până la vite, şi târâtoare şi păsări ale cerurilor; şi au fost şterse de pe pământ. Şi a rămas numai Noe* şi ce era cu el în cora24 bie. Şi apele* au crescut pe pă24 *Cap. 8.3,4. mânt o sută cincizeci de zile. Sfârşitul Şi Dumnezeu Şi-a amintit* de potopului 8 Noe şi de toate animalele şi de 1 *Cap. 19.29. toate vitele care erau cu el în Ex. 2.24. corabie. Şi Dumnezeu a făcut** 1 Sam. 1.19. **Ex. 14.21; să treacă un vânt peste pământ 15.10. 2 şi apele s-au potolit. Şi izvoareIov 12.15. Ps. 29.10. le adâncului şi zăgazurile ceruriIs. 44.27. lor au fost închise* şi ploaia** Naum 1.4. 2 *Cap. 7.11. 3 din ceruri a fost oprită. Şi apele **Cap 7.4,12 se retrăgeau de pe pământ duIov 38.37. cându-se şi întorcându-se. Şi, 3 *Cap. 7.24. după ce au trecut o sută cincizeci* de zile, apele s-au micşorat. 4 Şi, în luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a 5 oprita pe munţii Araratb. Şi apele au tot scăzut până în luna a zecea: în luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor. 6 Şi a fost aşa: la sfârşitul celor 6 *Cap. 6.16. patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra* corăbiei pe care o fă7 cuse. Şi a trimis corbul, care a ieşit încoace şi încolo, până când au 8 secat apele de pe pământ. Şi a trimis de la el porumbelul, ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe 9 faţa pământului. Dar porumbelul n-a găsit loc de odihnă pentru piciorulc său şi s-a întors la el la corabie, pentru că apele erau pe faţa întregului pământ. Şi şi-a întins mâna şi l-a luat şi l-a adus 10 la sine în corabie. Şi a mai aşteptat alte şapte zile şi din nou a trimis 11 porumbelul din corabie. Şi po8

rumbelul* a venit la el în amurg 11 *Ier. 48.28. şi, iată, în cioculd lui era o frunză ruptă de măslin. Şi Noe a cunoscut că apele scăzuseră pe pământ. 12 Şi a mai aşteptat alte şapte zile şi a trimis porumbelul, dar acesta nu s-a mai întors la el. 13 Şi a fost aşa: în anul* şase su- 13 *Cap. 7.6. te unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Şi Noe a ridicat acoperişul corăbiei şi s-a uitat şi, iată, faţa pă14 mântului se uscase. Şi, în luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat. 15 Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe, Ieşirea lui Noe din 16 zicând: „Ieşi din corabie, tu* şi corabie soţia ta şi fiii tăi şi soţiile fiilor 16 *Cap. 7.13. 17 tăi cu tine. Scoate afară cu tine fiecare* vieţuitoare care este cu 17 *Cap. 7.15. **Cap. 1.22,28 tine, de orice carne: păsări şi animale şi fiecare târâtoare care se târăşte pe pământ, ca să mişune pe pământ; să fie roditoare şi să 18 se înmulţească** pe pământ“. Şi Noe a ieşit, şi fiii lui şi soţia lui 19 şi soţiile fiilor lui cu el. Fiecare animal, fiecare târâtoare şi fiecare pasăre, orice se mişcă pe pământ, după familiile lor, au ieşit 20 din corabie. Şi Noe a zidit un al- 20 *Cap. 12.7,8; 13.18; 22.9. tar* Domnului şi a luat din orice **Cap. 7.2. †Cap. 22.2. animal curat** şi din orice pasăre Ex. 10.25. curată şi a adus arderi-de-tot† pe 21 *Ex 29.18,25 Lev. 1.9. 21 altar. Şi Domnul a mirosit o miEf. 5.2. e şi Domnul a zis reasmă* plăcută **Cap. 3.17; 6.7,13,17. în inima Sa: „Nu voi mai blesteIs. 54.9. ma** din nou pământul din cauza †Cap. 6.5. Iov 14.4; omului, pentru că gândul† inimii 15.14. omului este rău din tinereţea lui; Ps. 51.5. nici nu voi mai lovi†† din nou tot Ier. 17.9. Rom. 1.31; 22 ce este viu, cum am făcut. De 3.23. acum înainte, în toate zilele pămânEf. 2.1-3. tului, semănatul şi seceratul, şi fri- 22 ††Cap 9.11,15 *Ps. 74.17. gul şi căldura, şi vara* şi iarna, şi **Ier 33.20,25 ziua** şi noaptea nu vor înceta“. Dumnezeu Şi Dumnezeu 9 pe Noe şi pe fiii a binecuvântat binecuvânlui şi le-a zis: tează pe Noe „Fiţi roditori şi înmulţiţi-vă* şi 2 umpleţi pământul. Şi frica de 1 *Cap. 1.28. Vers. 7,19. voi şi temerea de voi va fi peste Cap. 10.32.

a Sau „s-a odihnit“ b Muntele Coborârii c Lit. „talpa piciorului“ d Lit. „gura“ e Lit. „o mireasmă de odihnă“

GENEZA 10:2
orice animal al pământului şi peste orice pasăre a cerurilor, cu tot ce se mişcă pe pământ, şi peste toţi peştii mării: sunt date* în 3 *Deut. 12.15; 3 mâna voastră. Tot ce se mişcă* şi 14.9,11. trăieşte vă va fi de mâncare: vi Fap. 10.12,13 **Rom. 14.14; le-am dat** pe toate ca şi iarba 14.20. 1 Cor. 10.25; 4 verde. Dar să nu mâncaţi carne 10.26. 5 cu viaţa ei, adică sângele* ei. Şi Col. 2.16. cu adevărat voi cere înapoi sân1 Tim. 4.3,4. gele vostru, al vieţilor voastre: din 4 *Lev. 7.26; 17.10,11,14; mâna oricărei vieţuitoare îl voi 19.26. cere înapoi* şi din mâna omuDeut.12.23; 15.23. lui**; din mâna fratelui fiecărui 1 Sam. 14.34 Fap. 15.20,29 6 om voi cere viaţa omului. Celui 5 *Ex. 21.28. care varsă* sânge de om, de către **Cap. 4.9,10. om i se va vărsa sângele lui: penPs. 9.12. 6 *Ex.21.12,14 tru că El a făcut pe om după Lev. 24.17. 7 chipul** lui Dumnezeu. Iar voi Mt. 26.52. Apoc.13.10. fiţi roditori* şi înmulţiţi-vă: răs**Cap. 1.27. pândiţi-vă pe pământ şi înmul7 *Cap. 1.28. Vers. 1,19. ţiţi-vă pe el“. Legământul 8 Şi Dumnezeu a vorbit lui Noe şi lui Dumnezeu 9 fiilor lui cu el, zicând: „Şi Eu, iată, cu Noe întăresc legământul* Meu 9 *Cap. 6.18. cu voi şi cu sămânţa voastră du10 pă voi şi cu orice fiinţă vie care este cu voi: păsările, vitele şi orice animal al pământului care sunt cu voi, din toate câte ies din corabie – din fiecare animal al pă11 *Cap. 8.21. 11 mântului. Şi Eu voi întări legăIs. 54.9. mântul Meu cu voi: nu se va mai prăpădi nici o făpturăa din cauza apelor potopului, nici nu va mai fi* potop ca să nimicească pă12 *Cap. 17.11. 12 mântul“. Şi Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul legământului* pe care-l fac între Mine şi voi şi fiecare fiinţă vie care este cu voi, pentru generaţii, pentru 13 totdeauna: am pus curcubeul* 13 *Ex. 28.12. Meu în nor şi el va fi un semn Ezec. 1.28. al legământului dintre Mine şi 14 pământ. Şi va fi aşa: când voi acoperi pământul cu nor, curcu15 beul se va vedea în nor şi Îmi 15 *Lev. 26.42; 26.45. voi aduce aminte* de legămânEzec. 16.60. tul Meu care este între Mine şi voi şi fiecare fiinţă vie, de orice carne; şi apele nu se vor mai face potop,
a Lit. „carne“
2 *Cap. 1.28. Osea 2.18.

ca să nimicească orice făpturăa. 16 Şi curcubeul va fi în nor şi Mă 16 *Cap. 17.13; 17.19. voi uita la el ca să-Mi aduc amin2 Sam. 23.5. te de legământul pentru totdeauna* dintre Dumnezeu şi orice fiinţă vie, de orice carne, care este pe 17 pământ“. Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am întărit între Mine şi orice făpturăa care este pe pământ“. Şi fiii* lui Noe care au ieşit Fiii lui Noe 18 din corabie erau: Sem şi Ham şi 18 *Cap. 10.1. **Cap. 10.6. Iafet. Şi Ham** este tatăl lui Ca19 naan. Aceştia trei au fost fiii* lui 19 *Cap. 5.32; 10.32. Noe şi de la aceştia s-a umplut 1 Cr. 1.4. tot pământul. 20 Şi Noe a început să cultive 20 *Cap. 3.23; 4.2. 21 pământulb* şi a sădit o vie. Şi a Pr. 12.11. băut din vin şi s-a îmbătat* şi 21 *Pr. 20.1. 22 s-a dezgolit în cortul său. Şi Ham, 22 *Hab. 2.15. tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea* tatălui său şi a spus a23 fară celor doi fraţi ai lui. Şi 23 *Ex. 20.12. Gal. 6.1. Sem* şi Iafet au luat o manta şi au pus-o pe amândoi umerii lor şi au mers de-a-ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; şi feţele lor n-au văzut goliciu24 nea tatălui lor. Şi Noe s-a trezit din vinul său şi a aflat ce-i fă25 cuse fiul său cel mai mic. Şi a 25 *Deut. 27.16 **Ios. 9.23. zis: „Blestemat* să fie Canaanc! 1 Împ. 9.20,21 El va fi robul** robilor fraţilor 26 *Cap. 14.20; 26 săi“. Şi a zis: 24.27. „Binecuvântat* să fie Dom**Ps. 144.15 Ev. 11.16. nul, Dumnezeul** lui Sem! d. Şi Canaan va fi robul său Dumnezeu să lărgească* pe 27 *Cap. 10.2-5 27 Is. 66.19. Iafet şi el să locuiască** în cor**Ef. 2.13,14; turile lui Sem; 3.6. şi Canaan să fie robul săud“. Şi Noe a trăit după potop trei 28 29 sute cincizeci de ani. Şi toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; şi a murit. 10 Şi aceştia sunt urmaşii fiilor Urmaşii lui Iafet lui Noe: Sem, Ham şi Iafet; şi lor li s-au născut* fii după potop. 1 *Cap. 9.19. Fiii* lui Iafet: Gomer** şi 2 Magog şi Madai şi Iavan şi Tu- 2 *1 Cr. 1.5-7. **Ezec. 38.2;
c Negustor d Sau „lor“
38.6.

b Lit. „să fie om al pământului“

9

GENEZA 10:3
şi Meşec şi Tiras. Şi fiii lui Gomer: Aşchenaz* şi Rifat şi 4 *Is. 66.19. 4 Togarma**. Şi fiii lui Iavan: EliEzec. 27.12,25 şa şi Tarsis*, Chitim şi Dodanim. 5 *Ps. 72.10. 5 De la aceştia s-au separat insuIer. 2.10; 25.22 lele* naţiunilor, după ţările lor, Ţef. 2.11. fiecare după limba sa, după familiile lor, în naţiunile lor. Urmaşii lui 6 Şi fiii* lui Ham: Cuş şi MiţHam 7 raim şi Puta şi Canaan. Şi fiii lui Cuş: Seba* şi Havila şi Sabta 6 *1 Cr. 1.8. 7 *Is. 43.3. şi Raema** şi Sabteca. Şi fiii lui **Ezec. 27.22 8 Raema: Şeba şi Dedan†. Şi Cuş †Ezec. 27.15; 27.20. a născut pe Nimrodb; el* a început să fie puternic pe pământ. 8 *Mica 5.6. 9 El era vânător* puternic înaintea 9 *Cap. 21.20; Domnului; de aceea se zice: „Ca 25.27. Ier. 16.16. Nimrod, vânător puternic înainMica 7.2. 10 tea** D omnului!“ Şi începutul **Cap. 6.11. împărăţiei lui a fost Babel şi Erec 10 *Cap. 11.2; şi Acad şi Calne, în ţara Şinear*. 14.1. Mica 5.6. 11 Din ţara aceea a ieşit în Asiriac şi a construit Ninive, şi Reho12 bot-Ir, şi Calah, şi Resen între Ninive şi Calah: aceasta este ceta13 tea cea mare. Şi Miţraim a năs13 *Ier. 46.9. cut pe ludimi* şi pe anamimi şi pe lehabimi şi pe naftuhimi 14 şi pe patrusimi şi pe casluhimi 14 *1 Cr. 1.12. (din care au ieşit* filistenii) şi pe 15 caftorimi. Şi Canaan a născut pe 15 *Ier. 47.4. Sidon*, întâiul său născut, şi **Cap. 23.3. 16 pe hetiţi**, şi pe iebusiţi, şi pe a16 *Cap. 15.19-21 17 moriţi*, şi pe ghirgasiţi, şi pe 18 heviţi, şi pe archiţi, şi pe siniţi, şi pe arvadiţi, şi pe ţemariţi şi pe hamatiţi. Şi, după aceasta, familiile canaaniţilord s-au împrăştiat. 19 *Cap.13.12-17; 19 Şi hotarul canaaniţilor era de la 15.18-21. Sidon, cum mergi spre Gherar, Num. 34.2-12 până la Gaza; cum mergi spre* Ios. 12.7,8. Sodoma şi Gomora şi Adma şi 20 Ţeboim, până la Leşa. Aceştia sunt fiii lui Ham, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor, în naţiunile lor. Urmaşii lui 21 Şi lui Sem*, tatăl tuturor coSem piilor lui Eber, fratele cel mai mare al lui Iafet, i s-au născut şi 21 *1 Cr. 1.17. 22 *Cap. 14.1,9. 22 lui fii. Fiii lui Sem: Elam* şi Asur
3 *Ier. 51.27. **Ezec. 27.14

3 bal

şi Arpacşad** şi Lud† şi Aram. 23 Şi fiii lui Aram: Uţ* şi Hul şi 24 Gheter şi Maş. Şi Arpacşad a născut pe Şelah*; şi Şelah a năs25 cut pe Eber. Şi lui Eber* i s-au născut doi fii: numele unuia era Pelege, pentru că în zilele lui s-a împărţit pământul; şi numele fra26 telui său era Ioctan. Şi Ioctan a născut pe Almodad şi pe Şelef şi 27 pe Aţarmavet şi pe Ierah şi pe 28 Adoram şi pe Uzal şi pe Dicla şi pe Obal şi pe Abimael şi pe 29 Seba şi pe Ofir şi pe Havila şi pe Iobab. Toţi aceştia erau fiii 30 lui Ioctan. Şi locuinţa lor era de la Meşa, cum mergi spre Sefar, 31 muntele răsăritului. Aceştia sunt fiii lui Sem, după familiile lor, după limbile lor, în ţările lor, după naţiunile lor. Acestea sunt familiile fiilor 32 lui Noe, după urmaşii lor, în naţiunile lor. Şi din aceştia* s-au împărţit naţiunile pe pământ după potop. Şi 11limbăgtot pământul aveaf o singură 2 şi o singură vorbire. Şi a fost aşa: când au pornit spreh răsărit, au găsit o câmpie în ţara Şinearului* şi au locuit acolo. 3 Şi au spus unul către altul: „Veniţi să facem cărămizi şi să le ardem bine!“ Şi cărămida le-a fost drept piatră şi smoala* le-a fost 4 drept tencuială. Şi au spus: „Veniţi să ne construim o cetate şi un turn cu vârful* până la ceruri; şi să ne facem un nume**, ca să nu fim împrăştiaţi† pe faţa întregu5 lui pământ!“ Şi Domnul a coborât* ca să vadă cetatea şi turnul pe care-l construiau fiii oameni6 lor. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur* popor şi toţi au o singură limbă; şi iată ce încep să facă! Şi acum nu vor fi împiedicaţi în nimic din ce au de gând** 7 să facă. Haidem să coborâm şi să le încurcăm* limba acolo, ca să nu

22 **Cap. 11.10 †Is. 66.19. 23 *Iov 1.1. Ier. 25.20. 24 *Cap. 11.12. Lc. 3.35. 25 *1 Cr. 1.19.

32 *Cap. 9.19.

Turnul Babel
2 *Cap. 10.10; 14.1. Dan. 1.2. 3 *Cap. 14.10.

4 *Deut. 1.28; 9.1. **Cap. 6.4. 2 Sam. 8.13. †Deut. 4.27. 5 *Cap. 18.21. Ex. 3.8; 19.11,18,20. 6 *Cap. 9.19. Fap. 17.26. **Ps. 2.1.

7 *Cap. 1.26. Fap. 2.4-6.

a Etiopia şi Egipt şi Mauritania b Rebel c Sau „a ieşit Asur“ d În original aceste substantive sunt redate prin singular e Împărţire f Lit. „era“ g Lit. „buză“ (şi în v. 6,7,9) h Sau „de la“

10

GENEZA
înţeleagă** unul limba celuilalt“. 8 Şi D omnul i-a împrăştiat* de acolo pe faţa întregului pământ. Şi au încetat să construiască ce9 tatea. De aceea i s-a pus numele Babela, pentru că Domnul a încurcat* acolo limba întregului pă9 *Cap. 10.10. mânt. Şi de acolo Domnul i-a îm1 Cor. 14.23. prăştiat pe faţa întregului pământ. Aceştia sunt urmaşii lui Sem*: Urmaşii lui 10 Sem Sem era de o sută de ani şi a 10 *Cap. 10.22. născut pe Arpacşad, la doi ani 1 Cr. 1.17. 11 după potop. Şi după ce a născut pe Arpacşad, Sem a trăit cinci sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 12 Şi Arpacşad a trăit treizeci şi 12 *Lc. 3.36. cinci de ani şi a născut pe Şelah*. 13 Şi după ce a născut pe Şelah, Arpacşad a trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice. Şi Şelah a trăit treizeci de ani 14 15 şi a născut pe Eber. Şi după ce a născut pe Eber, Şelah a trăit patru sute trei ani; şi a născut fii şi fiice. Şi Eber* a trăit treizeci şi patru 16 *1 Cr. 1.19. 16 **Lc. 3.35. 17 de ani şi a născut pe Peleg**. Şi după ce a născut pe Peleg, Eber a trăit patru sute treizeci de ani; şi a născut fii şi fiice. 18 Şi Peleg a trăit treizeci de ani şi 19 a născut pe Reu. Şi după ce a născut pe Reu, Peleg a trăit două sute nouă ani; şi a născut fii şi fiice. 20 Şi Reu a trăit treizeci şi doi de 20 *Lc. 3.35. 21 ani şi a născut pe Serug*. Şi după ce a născut pe Serug, Reu a trăit două sute şapte ani; şi a născut fii şi fiice. 22 Şi Serug a trăit treizeci de ani şi 23 a născut pe Nahor. Şi după ce a născut pe Nahor, Serug a trăit două sute de ani; şi a născut fii şi fiice. 24 Şi Nahor a trăit douăzeci şi 24 *Lc. 3.34. nouă de ani şi a născut pe Terahb*. 25 Şi după ce a născut pe Terah, Nahor a trăit o sută nouăsprezece ani; şi a născut fii şi fiice. 26 Şi Terah a trăit şaptezeci de 26 *Ios. 24.2. ani şi a născut pe Avramc*, pe 1 Cr. 1.26. Nahor şi pe Haran.
7 **Cap. 42.23 Ex. 4.11. Deut. 28.49. Ier. 5.15. 1 Cor. 14.2,11. 8 *Cap. 10.25; 10.32; 11.7. Ps. 92.9. Lc. 1.51.

12:7

Şi aceştia sunt urmaşii lui Te- Familia lui Terah rah: Terah a născut pe Avram, pe Nahor şi pe Haran. Şi Haran a 27 *Vers. 31. Cap. 12.4; 28 născut pe Lotd*. Şi Haran a murit 13.10; 14.12. în faţa tatălui său Terah, în ţara lui de naştere, în cetatea Ur a 29 caldeenilor. Şi Avram şi Nahor* 29 *Cap. 24.10. **Cap. 17.15; şi-au luat soţii. Numele soţiei lui 20.12. †Cap. 22.20; Avram era Saraie** şi numele 24.15. soţiei lui Nahor era Milca†, fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi tatăl 30 Iscăi. Şi Sarai era sterilă*: nu 30 *Cap. 16.1,2. 31 avea copii. Şi Terah a luat pe 31 *Cap. 15.7. Neem. 9.7. Avram, fiul său, şi pe Lot, fiul lui Fap. 7.4. Haran, fiul fiului său, şi pe Sarai, **Cap. 10.19 nora sa, soţia fiului său Avram; şi au ieşit împreună din cetatea Ur* a caldeenilor, ca să meargă în ţara Canaanului**. Şi au venit până la 32 Haran şi au locuit acolo. Şi zilele lui Terah au fost două sute cinci ani; şi Terah a murit în Haran. 12 Şi Domnul spusese lui Avram: Chemarea „Ieşi din* ţara ta şi din rudenia ta lui Avram şi din casa tatălui tău, în ţara pe 1 *Cap. 15.7. Is. 41.2. 2 care ţi-o voi arăta. Şi te voi face o Fap. 7.3. naţiune* mare şi te voi bine- 2 Ev. 11.8. *Cap. 17.6; cuvânta**; şi voi face numele tău 18.18; 46.3. Deut. 26.5. mare şi vei fi o binecuvântare†. 1 Împ. 3.8. 3 Şi voi binecuvânta* pe cei care te **Cap. 22.17; 24.35. vor binecuvânta şi voi blestema †Cap. 28.4. pe cel care te va blestema; şi toaZah. 8.13. Gal. 3.14. te familiile pământului vor fi bi3 *Cap. 27.29. 4 necuvântate** în tine“. Şi Avram Ex. 23.22. Num. 24.9. a plecat, cum îi spusese Domnul. **Cap. 18.18; Şi Lot* a mers cu el. Şi Avram 22.18; 26.4; 28.14. era de şaptezeci şi cinci de ani Ps. 72.17. 5 când a ieşit din Haran. Şi Avram Fap. 3.25. Gal. 3.8. a luat pe Sarai, soţia sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, şi toate a- 4 *Cap. 11.27. verile lor pe care le agonisiseră 5 *Cap. 13.6; 14.14. şi sufletele* pe care le căpătase**Cap. 11.31 f în Haran** şi au ieşit ca să ră Ev. 11.8. meargă în ţara Canaanului; şi au 6 venit în ţara Canaanului. Şi A- 6 *Ev. 11.9. **Deut. 11.30 vram a străbătut* ţara până la Jud. 7.1. locul numit Sihem, până la ste†Cap. 10.18; 10.19; 13.7. jarulg lui More**. Şi canaani7 ţii† erau atunci în ţară. Şi Dom- 7 *Cap. 17.1; 18.1. nul S-a arătat* lui Avram şi i-a
27
c Tată înălţat d Văl

a Încurcătură, Confuzie b Amânare, Întârziere e Prinţesa mea f Lit. „făcuseră“ g Sau „câmpia“

11

GENEZA 12:8
zis: „Seminţei** tale voi da ţara aceasta“. Şi el a zidit acolo un altar† Domnului, care i Se arătase. Şi de acolo a trecut la muntele dinspre răsărit de Betela* şi şi-a întins cortul, având Betelul 8 *Ios. 8.9. spre apusb şi Ai spre răsărit; şi **Cap. 4.26; acolo a zidit un altar Domnului şi 13.4; 21.33. a chemat** Numele Domnului. 9 *Cap. 13.3; Şi Avram a plecat, mergând 20.1; 24.62. 9 înainte spre sudc*. Avram în 10 Şi a fost o foamete* în ţară. Şi Egipt Avram a coborât în Egipt**, ca să locuiască temporar acolo, pentru 10 *Cap. 26.1; 11 că foametea era mare în ţară. Şi a 43.1. **Ps. 105.13 fost aşa: când era aproape să intre în Egipt, i-a spus soţiei sale 11 *Cap. 26.7; 29.17. Sarai: „Iată, te rog, ştiu că eşti o 12 femeie frumoasă* la chip. Şi va fi 12 *Cap. 20.11; 26.7. aşa: când te vor vedea egiptenii, vor spune: «Aceasta este soţia lui!» Şi pe mine mă vor omorî*, iar 13 *Cap. 20.2,5; 13 pe tine te vor lăsa cu viaţă. Spu20.12. ne*, te rog, că eşti sora mea, ca să-mi fie bine pentru tine şi să-mi trăiască sufletul datorită ţie“. Şi a fost aşa: când a venit 14 14 *Mt. 5.28. Avram în Egipt, egiptenii au văzut* că femeia era foarte fru15 moasă. Şi căpeteniile lui Faraon 15 *Cap. 20.2. au văzut-o şi au lăudat-o lui Faraon; şi femeia a fost adusă* în 16 casa lui Faraon. Şi el s-a purtat 16 *Cap. 20.14. bine* cu Avram datorită ei; şi el **Cap. 13.2. a avut** oi şi boi şi măgari şi robi şi roabe şi măgăriţe şi cămi17 *Cap. 20.18. 17 le. Şi D omnul a lovit* cu răni 1 Cr. 16.21. mari pe Faraon şi casa lui din Ps. 105.14. cauza soţiei lui Avram, Sarai. 18 Şi Faraon l-a chemat pe Avram şi 18 *Cap. 20.9; i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru 26.10. ce* nu mi-ai spus că este soţia 19 ta? Pentru ce ai zis: «Este sora mea», aşa că am luat-o de soţie? Şi acum, iată-ţi soţia: ia-o şi plea20 că!“ Şi Faraon* a poruncit oa20 *Pr. 21.1. menilor săi pentru el, ca să-l petreacăd, pe el şi pe soţia lui şi tot ce avea.
7 **Cap. 13.15; 15.18; 17.8. Deut. 34.4. Ps. 105.9,11. Fap. 7.5. 8 Gal. 3.16. †Cap. 13.4; 13.18; 22.9.

Şi Avram suit 13spre* sudc, el s-a soţia din Egipt şi lui şi tot
2 ce

Întoarcerea din Egipt

avea, şi Lot cu el. Şi Avram 1 *Cap. 12.9. 2 *Cap. 24.35. era foarte bogat* în vite, în argint Ps. 112.3. Pr. 10.22. 3 şi în aur. Şi a mers în călătoriile sale din* sud până la Betel, până 3 *Cap. 12.8,9 la locul unde fusese cortul său 4 la început, între Betel şi Ai: la 4 *Cap. 12.7,8. **Ps. 116.17. locul* altarului pe care-l făcuse acolo întâi; şi acolo Avram a chemat** Numele Domnului. 5 Dar şi Lot, care mergea cu Despărţirea Avram, avea oi şi boi şi corturi. lui Avram de Lot 6 Şi ţara aceea nu-i încăpea ca să 6 *Cap. 12.5; poată locui împreună, pentru că 12.16; 36.7. bogăţia* lor era mare; şi nu pu7 teau locui împreună. Şi a fost 7 *Cap. 26.20. **Cap. 12.6. ceartă* între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Şi canaaniţii** şi fereziţii locuiau 8 atunci în ţară. Şi Avram a zis lui 8 *Pr. 15.18; 20.3. Lot: „Te rog, să nu fie ceartă* 1 Cor. 6.7. între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, pentru că 9 suntem fraţie. Nu* este toată ţara 9 *Cap. 20.15; înaintea ta? Desparte-te, te rog, de 34.10. **Ev. 12.14. mine: dacă** tu vei merge la Iac. 3.17. stânga, eu voi merge la dreapta; şi dacă tu la dreapta, eu voi merge 10 la stânga“. Şi Lot şi-a ridicat ochii 10 *Cap. 19.17. Deut. 34.3. şi a văzut toată câmpia* IordaPs. 107.34. nului, că era bine udată peste tot, **Cap. 19.24; 19.25. înainte de a nimici** D omnul †Cap. 2.10. Sodomaf şi Gomorag, ca grădina† Is. 51.3. ††Cap. 14.2,8; Domnului, ca ţara Egiptului, cum 19.22. h††. Şi Lot şi-a 11 mergi spre Ţoar ales pentru sine toată câmpia Iordanului; şi Lot a plecat spre răsărit. Şi s-au despărţit unul de 12 altul: Avram a locuit în ţara Ca- 12 *Cap. 19.29. naanului, iar Lot* a locuit în ce**Cap. 14.12; 19.1. tăţile câmpiei şi şi-a întins** cor2 Pet. 2.7,8. 13 turile până la Sodoma. Şi oamenii 13 *Cap. 18.24. Ezec. 16.49. din Sodoma erau răi* şi mari **Cap. 6.11; păcătoşi înaintea** Domnului. 39.9. Şi Domnul a zis lui Avram, Promisiunea 14 dată lui după ce se despărţise Lot de el: Avram „Ridică-ţi ochii acum şi priveşte 14 *Cap. 28.14. din locul unde eşti spre nord* şi Deut. 3.27.

a Casa lui Dumnezeu b Lit. „spre mare“ c Neghev, sudul Canaanului d Sau „să-l trimită“, „să-l înlăture“ e Ebr. „bărbaţi fraţi“ f Ardere, Calcinare g Scufundare, Poporul fricii h Zor (sau Zar), în Egipt: nu Bela (Cap. 14.8)

12

GENEZA
spre sud şi spre răsărit şi spre 15 *Cap. 12.7. 15 apus. Pentru că toată ţara pe care Num. 34.12. o vezi ţi-o voi da ţie* şi seminDeut. 34.4. 16 ţei** tale pentru totdeauna. Şi voi Fap. 7.5. **2 Cr. 20.7. face sămânţa ta ca pulberea* păPs. 37.22,29; mântului; aşa că, dacă poate ci112.2. 16 *Cap. 22.17. neva număra pulberea pământului, Num. 23.10. 1 Împ. 4.20. 17 şi sămânţa ta va fi numărată. RiIs. 48.19. dică-te, cutreieră* ţara în lungul Ier. 33.22. şi în latul ei, pentru că ţie ţi-o voi Ev. 11.12. da“. 17 *Num. 13.17; 13.24. 18 Atunci Avram şi-a ridicat cor18 *Cap. 14.13. tul şi a venit şi a locuit* lângă **Cap.35.27; 37.14. stejarii lui Mamre, care sunt în †Cap. 8.20. Hebron**; şi acolo a zidit un altar† Domnului. Avram 14 Şi a fost aşa: în zilele lui învinge pe Amrafel, împăratul Şinearului*, împăraţi lui Arioc, împăratul Elasarului, lui 1 *Cap. 10.10. Chedorlaomer, împăratul Ela**Cap. 10.22 mului**, şi lui Tideal, împăratul Is. 11.11. Dan. 8.2. 2 Goimuluia, ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, şi cu 2 *Cap. 10.19. Deut. 29.23. Birşa, împăratul Gomorei, cu **Cap. 13.10; Şineab, împăratul Admei*, şi cu 19.22. Şemeeber, împăratul Ţeboimului, şi cu împăratul Belei, adică al 3 *Num. 34.12 3 Ţoarului**. Toţi aceştia s-au Deut. 3.17. strâns împreună în Valea Sidim*, Ios. 3.16. 4 adică Marea Sărată. Slujiseră Ps. 107.34. doisprezece ani lui Chedorlaomer; şi în anul al treisprezecelea 5 s-au răsculat. Şi, în anul al pai5 *Cap. 15.20. sprezecelea, Chedorlaomer şi îmDeut. 3.11. Ios. 12.4. păraţii care erau cu el au venit **Deut. 2.20. şi au bătut pe refaimiţi* în Aşte†Deut. 2.10,11 ††Num. 32.37 rot-Carnaim, şi pe zuzimi** în Ham, şi pe emimi† în Şave-Chi6 *Cap. 36.20. 6 riataim††, şi pe horiţi* în munteDeut.2.12,22. le lor, Seir, până la El-Paranb**, **Cap. 21.21 Num. 10.12. 7 care este lângă pustiu. Şi s-au întors şi au venit la En-Mişpat, care 7 *Num. 13.26 este Cades*, şi au bătut tot teri**2 Cr. 20.2. toriul amaleciţilor, precum şi pe amoriţi, care locuiau în Haţaţon8 Tamar**. Şi împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei şi împăratul Admei şi împăratul Ţeboimului şi împăratul Belei, adică al
a Sau „împăratul naţiunilor“

14:19

Ţoarului, au ieşit şi s-au aşezat în 8 *Cap. 14.3. poziţie de bătaie împotriva lor 9 în Valea Sidim*: împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi a lui Tideal, împăratul Goimului, şi a lui Amrafel, împăratul Şinearului, şi a lui Arioc, împăratul Elasarului: patru împă10 raţi împotriva a cinci. Şi Valea 10 *Cap. 11.3. **Cap. 19.17; Sidim era plină cu gropi de smoa19.30. lă*. Şi împăratul Sodomei şi al Gomorei au fugit şi au căzut acolo; şi cei care au rămas au fugit 11 la munte**. Şi au luat toate bo11 *Vers. 16,21. găţiile* din Sodoma şi din Gomora şi toată hrana lor şi au ple12 cat. Şi au luat pe Lot, fiul* frate- 12 *Cap. 11.27; 12.5. lui lui Avram, şi bogăţiile lui şi **Cap. 13.12 au plecat; pentru că el locuia** în Sodoma. 13 Şi unul care scăpase a venit şi 13 *Cap. 40.15. Ex. 3.18. a spus lui Avram, evreulc*. Şi el **Cap. 13.18 locuia la** stejarii lui Mamre, a†Vers. 24. Cap. 21.27; moritul, fratele lui Eşcol şi frate21.32. le lui Aner: şi aceştia erau aliaţi† 14 cu Avram. Şi Avram a auzit că 14 *Cap. 13.8; 14.12. fratele* său fusese luat captiv şi a **Cap. 15.3; scos pe oamenii săi deprinşi la 17.12,27. Ecl. 2.7. arme, născuţi** în casa lui, trei sute †Deut. 34.1. optsprezece, şi i-a urmărit până la Jud. 18.29. 1 Împ. 15.20 15 Dan†. Şi noaptea şi-a împărţit* oamenii împotriva lor, el şi robii 15 *Jud. 7.16. Is. 41.2,3. săi, şi i-au bătut şi i-au urmărit **Cap. 15.2. până la Hoba, care este la stânga 16 Damascului**. Şi a adus înapoi* toate bogăţiile şi a adus înapoi şi 16 *1 Sam. 30.8; 30.18,19. pe Lot, fratele său, şi bogăţiile lui şi pe femei şi pe popor. Şi împăratul Sodomei a ieşit* Melhisedec 17 să-l întâmpine în Valea Şave, a- binecuvântează pe Avram dică Valea Împăratului**, pe când se întorcea de la înfrângeread lui 17 *Jud. 11.34. 1 Sam. 18.6. Chedorlaomer şi a împăraţilor Ev. 7.1. **2 Sam. 18.18 18 care erau cu el. Şi Melhisedece*, f , a adus 18 *Ps. 110.4. împăratul Salemului Ev. 5.6. **Mica 6.6. pâine şi vin. Şi el era preot al Fap. 16.17. g. Şi el 19 Dumnezeului** Preaînalt l-a binecuvântat şi a spus: „Bine- 19 *Rut 3.10. 2 Sam. 2.5. cuvântat* să fie Avram de Dumc Cei mai mulţi consideră că sensul

este „cel de dincolo de Eufrat“, dar ar putea să provină de la numele Eber, din genealogia lui Avram (Cap. 10.21) d Lit. „masacrarea“ e Împărat al dreptăţii f Păcii g Ebr. „El Elyon“

b Sau „până la terebintul din Paran“

13

GENEZA 14:20
19 **Vers. 22. Mt. 11.25. 20 *Cap. 24.27. **Ev. 7.4.

20 rurilor şi al pământului. Şi bine-

nezeul Preaînalt, Stăpânul** ce-

22 *Ex. 6.8. Dan. 12.7. Apoc. 10.5,6.

23 *2 Împ. 5.16. Est. 9.15,16.

24 *Vers. 13.

Sămânţa lui Avram
1 *Cap. 46.2. Dan. 10.1. Fap. 10.10,17 **Cap. 21.17; 26.24. Is. 41.10. Dan. 10.12. †Ps. 3.3; 5.12. ††Ps. 16.5; 58.11. Pr. 11.18. 3 *Cap. 14.14. 4 *2 Sam. 7.12; 16.11. 2 Cr. 32.21. Gal. 4.28. 5 *Ps. 147.4. Ier. 33.22. **Cap. 22.17; 26.4. Ex. 32.13. Deut. 1.10; 10.22. 1 Cr. 27.23. Rom. 4.18. Ev. 11.12. 6 *Rom. 4.3,9,22 Gal. 3.6. Iac. 2.23. **Ps. 106.31.

Legământul cu Avram

7 *Cap. 12.1. **Cap. 11.28; 11.31. †Cap. 13.15,17 Ps. 105.44. 8 *Cap. 24.13; 24.14. Jud. 6.17,37. 1 Sam. 14.9,10 2 Împ. 20.8. Lc. 1.18.

cuvântat* să fie Dumnezeul Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâna ta“. Şi Avram i-a dat ze21 ciuială** din toate. Şi împăratul Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi oameniia şi ia bunurile pentru 22 tine!“ Şi Avram a spus împăratului Sodomei: „Mi-am* ridicat mânab spre Domnul Dumnezeul Preaînalt, Stăpânul cerurilor şi al 23 pământului, că* nu voi lua un fir de aţă sau o curea de sanda din toate ale tale, ca să nu zici: «Am 24 îmbogăţit pe Avram!»; nimic pentru minec, numai ceea ce au mâncat tinerii şi partea oamenilor care au mers cu mine: Aner, Eşcol şi Mamre; ei* să-şi ia partea lor“. 15 După aceste lucruri, cuvântul D omnului a fost către Avram într-o viziune*, zicând: „Nu te teme**, Avrame! Eu sunt scutul† tău şi răsplata†† ta foarte mare“. 2 Şi Avram a zis: „Doamne Dumnezeuled, ce-mi vei da? pentru că mă duce fără copii şi cel care va fi stăpânulf casei mele este Elie3 zerh din Damasc“. Şi Avram a spus: „Iată, nu mi-ai dat sămânţă şi, iată, un fiu* al casei mele este 4 moştenitorul meu“. Şi, iată, cuvântul Domnului a fost către el, zicând: „Nu acesta va fi moştenitorul tău, ci cel care va ieşi* din tine va fi moştenitorul tău“. 5 Şi l-a scos afară şi i-a zis: „Priveşte acum spre ceruri şi numără* stelele, dacă le poţi număra!“ Şi i-a zis: „Aşa** va fi sămânţa ta!“ 6 Şi el L-a crezut* pe Domnul; şi El i-a socotit** aceasta ca dreptate. Şi i-a zis: „Eu sunt Domnul 7 care te-am scos* din cetatea Ur** a caldeenilor, ca să-ţi dau† ţara 8 aceasta s-o stăpâneşti“. Şi el a zis: „Doamne Dumnezeuled, cum*

voi cunoaşte că o voi stăpâni?“ El i-a zis: „Adu-Mi o juncană de trei ani şi o capră de trei ani şi un berbec de trei ani şi o tur10 turea şi un pui de porumbel“. Şi I-a adus toate acestea şi le-a despicat* prin mijloc şi a pus fiecare jumătate în faţa celeilalte; dar 11 n-a despicat păsările**. Şi au coborât păsări răpitoare peste trupurile moarte; şi Avram le-a 12 alungat. Şi, pe când asfinţea soarele, un somn* adânc a căzut peste Avram; şi, iată, l-a cuprins groa13 za unui mare întuneric. Şi El i-a zis lui Avram: „Cu adevărat să ştii că sămânţa ta va locui* temporar într-o ţară care nu este a sa şi îi vor înrobi şi îi vor asupri** patru 14 sute† de ani. Dar şi pe naţiunea aceea care îi va înrobi o voi judeca* Eu; şi după aceea vor ieşi 15 cu mare** avere. Şi tu vei merge* în pace la părinţii** tăi; vei fi înmormântat la o bunㆠbătrâne16 ţe. Şi în a patra* generaţie se vor întoarce aici, pentru că nelegiuirea** amoriţilor nu† este încă 17 deplină“. Şi a fost aşa: după ce a asfinţit soarele, s-a făcut întuneric şi iată un cuptor fumegând şi o flacără de foc care a trecut* printre 18 acele bucăţi. În ziua aceea, Domnul a încheiat un legământ* cu Avram, zicând: „Am dat** ţara aceasta seminţei tale, de la râulh Egiptului pânㆠla râul cel mare, 19 râul Eufrat: pe cheniţi* şi pe che20 niziţi şi pe cadmoniţi şi pe hetiţi 21 şi pe fereziţi şi pe refaimiţii şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe ghirgasiţi şi pe iebusiţi“. 16 Şi Sarai*, soţia lui Avram, nu-i născuse** copii. Şi ea avea o roabㆠegipteancă; şi numele ei 2 era Agar††. Şi Sarai i-a spus lui Avram: „Iată, acum Domnul m-a închis* ca să nu nasc; intră**, te
9 Şi

10 *Ier. 34.18; 34.19. **Lev. 1.17.

12 *Cap. 2.21; 28.11. Iov 4.13; 33.15. 13 *Ex. 12.40. Ps. 105.23. Fap. 7.6. **Ex. 1.11. Deut. 5.15. Ps. 105.25. †Gal. 3.17. 14 *Ex. 6.6. Deut. 6.22. **Ex. 12.36. Ps. 105.37. 15 *Iov. 5.26. **Fap. 13.36. †Cap. 25.8; 47.30. 16 *Ex. 12.40. **1 Împ. 21.26 †Dan. 8.23. Mt. 23.32. 1 Tes. 2.16. 17 *Ier. 34.18,19 18 *Cap. 6.18. **Cap. 12.7. Deut. 34.4. Ios. 21.43. Fap. 7.5. †Ex. 23.31. Num. 34.3. Deut. 1.7; 11.24 Ios. 1.4. 1 Împ. 4.21. 2 Cr. 9.26. Neem. 9.8. Ps. 105.11. Is. 27.12. 19 *Ex. 3.17; 23.28. Ios. 24.11.

Avram şi Agar
1 *Cap. 11.30. **Cap. 15.2,3 †Cap. 12.16; 21.9. ††Gal. 4.24. 2 *Cap. 20.18; 30.2. 1 Sam. 1.5,6. **Cap. 30.3,9.

a Sau „sufletele“ b Am jurat c Unele texte omit „nimic pentru mine“ d Ebr. „Adonai Yahve“ e Sau „plec“ f Lit. „fiul averii“ g Dumnezeu este ajutorul meu h Sau „pârâul“ (nu Nilul, ci un pârâu în sudul Neghevului) i Sau „uriaşi“

14

sărcinată şi vei naşte un fiu. în stăpânire pentru totdeauLev. ochii tăi“. Fap.7. 105. Fuga Agarei. 9. 4. păzi între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine: orice bărbat dintre 11 voi să fie circumcis j*.16 4 Şi el a intrat la Agar şi ea a Pr. Şi Dumnezeu a zis lui Avra. 21.1. 19. egipteanca.21.11. 3. toată ţara Canaa†Ex.1. 13 tuturor fraţilor săi“. stăpâna sa a fost dispreţuită* în 5 ochii ei. 5. 1 Pet. 38. mântul Meu este cu tine şi tu vei **Cap. Domnul** să judece 6 între mine şi tine“. †Cap.9.5. şi-i Mt. 4 *Cap.22. 15.15. ţie şi seminţei† tale după tine.1. 17 Şi Avram era de nouăzeci şi Numele lui Avram nouă de ani.18. mâna lui va fi împoIov 24.4.1.7. 5. 12 ta. 3 Şi Avram a căzut* cu faţa la pㆆDeut.2.22. a luat pe Agar. Şi când a văzut ea că a rămas însărcinată.42. tu şi sămânţa ta după tine.5.23 15 fiu. 1 Împ. 12. şi Eu voi fi† Dumnezeul lor“. Mt. soţia lui Avram. Şi Sarai i-a spus lui Avram: 5 *Ier.35. 8 spre Şur**. 28.11. după tine ţara locuinţelor tale **Cap. †Cap. 12. 10 *Cap.18 potriva lui. Şi veţi fi circumcişi în carnea prepuţului vostru. şi Dumnezeu a vorbit cu mânt Iov 1.16. 35. Rom.4. tic de om.12. Gal.17.48.7. 9 *Ex.13. 15. 20. 1.42 Ier. Şi Avram 3 a ascultat† de glasul lui Sarai. Pentru că ea a zis: „M-am uitat* eu chiar aici după Cel care mă a Fugă 2 †Cap.13.18.4. 24. în mâna** ta: fă-i ce este bine în Ps.45. Şi Înge25. Şi 3 *Cap. nului i-a zis: „Iată.8.Circumcizia 9 am: „Să păzeşti* legământul Meu. 12. 6. 1. Num.3.15.9. 7 Şi Îngerul* D omnului a găNaşterea lui sit-o lângă un izvor de apă în Ismael pustiu. şi va locui** în faţa 13 *Cap. 9 lui Sarai. Şi Îngerul Dom21.22.9.16. ai rămas în11 *Cap.11. la roaba mea.26. 11. fi tatăl* unei mulţimi de naţiuni. gământul Meu pe care-l veţi Rom.2.7. 2. stăpâna mea“. Şi voi încheia legăDeut.13 g.1-12. temporare**. şi †Ex. după ce Avram locuise zece* ani în ţara Canaanului.12. 20. 106.23.11. face naţiuni din tine şi împăraţi* 7 *Cap. 7. 26. 2.GENEZA 17:11 rog. 11. de unde* vii? şi unde Jud. 28. 14. Ex. vei pune* numele Ismaelc. sau „Tu eşti Dumnezeul care Se descoperă“ e Sau „N-am văzut eu chiar aici. la stăpâna ta şi supune-te* eib“.53 „Nedreptatea* mea să fie asupra Ex.5-8. roaba ta este **Iov 2.4. 31. şase* de ani când Agar a născut lui Avram pe Ismael. **Cap. 3. 6. 14 vede?e“ De aceea fântâna s-a nu. Şi 6 *Cap. 12. 48. 139. şi te voi înmulţi** foarte mult“.11. 22.7. că Domnul a auzit** întristarea 2.13. 28.31. 12.15.12. 15. 13. 10 Şi Îngerul* Domnului i-a zis: „Îţi 9 *Tit 2.20. 2 integru††. ci numele* tău va fi 5 *Neem. 30. zicând: „Eu sunth: iată. 1 Pet.10 *Ioan 7. 12. Şi Sarai a asuprit-o. 17. 22.19 Ps. Zah. deauna. nului.10.24 Lev.6.12 sânul tău. 19. 17. 26. şi D omnul S-a arăschimbat în tat* lui Avram şi i-a zis: „Eu** Avraam sunt Dumnezeul Atotputernicf: 1 *Cap.13. 5 Şi numele tău nu se va mai cheRom. 3. iată. 1. 6.14 *Cap. umblㆠînaintea feţei Mele şi fii Ex. 25. te voi face foarte roditor şi voi Mt. şi Avram a pus fiului său pe care l-a născut Agar. **Cap.6.18.2. 23. ca să-ţi fiu** Dumnezeu. legă2 *Cap. Gal. mântul* Meu între Mine şi tine 48. 18.11. 17. 5. rămas însărcinată.9. 11 torită mulţimii“. 4 *2 Sam.17. 4 el.7. 19. pentru că te-am făcut** Avraam **Rom. 51. „Tu eşti Dumnezeul care veded“. 3 *Cap. Şi Agar a născut* lui Avram un 15 *Gal. „sub mâinile ei“ c Dumnezeu aude d Sau „care mă vede“.7. zis* lui Sarai: „Iată. pentru **Ex. **Cap. 9.23. „El Şadai“ g Lit.16.25 2 Împ. Şi Avram era de optzeci şi 16 *Cap.11. 25. Şi ea a pus 32. voi înmulţi** sămânţa foarte mult. Şi i-a zis: „Agara. 24.62.5. 6.8.19. lângă izvorul din calea 7 *Cap.45. rul Domnului i-a zis: „Întoarce-te 8 *Cap. Lc. lui Sarai. 4. triva tuturor şi mâna tuturor îm39.5. 10 în generaţiile lor. şi ea vede că a rămas însărcinată şi eu sunt dispreţuită în ochii ei. 4. na. Şi Avram i-a 6 *Pr.9. Sarai. 3.22. i.8. 3. Şi voi întări leLc. şi a dat-o de soţie soţului său Avram.29. mit fântâna* Lahai-Roi. 10. 1. 8 Şi îţi voi da* ţie şi seminţei tale 8 *Cap. ta! Eu am dat pe roaba mea la 1 Sam.17 6 tatăl unei mulţimi de naţiuni.12.15. este între Cades** şi Bered. 2. numele Domnului care-i vorbise: Ps. poate că-mi voi zidi o casă prin ea“.30.3. gământul Meu între Mine şi tine **Cap. numele Is16 mael. ma Avram. după ce S-a descoperit?“ f Ebr.21. roaba Ex. 25.4.21. 18. 4. roaba sa. 1 Împ. şi acesta va fi un b Lit. „pe faţa sa“ h Sau „Cât despre Mine“ i Tată al unei mulţimi j Să fie tăiat împrejur 15 . 3. 8. încât nu se va putea număra da**Cap.20.3. 13. mergi?“ Şi ea a zis: „Fug dinaintea **Cap. şi sămânţa ta după tine în gene26. ca legământ* pentru totEv.16. ea **Cap. 2.18. 7 vor ieşi din tine. 3. 31. Şi el va fi un măgar* sălba12 *Cap.24.55. 35. ea a fugit† dinaintea ei. raţiile lor.41.17. Acesta este le.

Şi. 3.9 *Cap.2. fiul său. văzut.24-26 bărbătească necircumcisă.2. orice Lc. Şi Ismael. sufletul acela va fi nimicit* din poporul său: a călcat legământul Meu“. în arşiţa 1 *Cap. cel care n-a fost circumcis în carnea prepuţului său. iată. 14. 18. 104. 6. 21. Şi Avraam a alergat la cireadă şi a luat un viţel tânăr şi bun şi l-a dat slujitoruluic. fră7 mântă şi fă turte“. pentru că de aceea† 33.19. 4. pe care* 18. născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu argint dintre fiii străinului. 17 Şi Avraam a căzut* cu faţa la **Cap. soţia ta.16. şi el s-a grăbit să-l pregă8 tească. au fost circumcişi cu el.16. Circumcizia 23 Şi Avraam a luat pe Ismael. 24 cum** îi zisese Dumnezeu.18. şi o voi binecuvânta 1 Pet.48.28. Şi el şi-a ridicat ochii şi 14. şi-i vei pune numele Isaac. Şi voi întări legământul Meu cu el. 5.GENEZA 17:12 semn* al legământului între Mine 12 şi voi. 13. când i-a Ios. 2. 25.2. Jud. 18. 32. Şi a luat unt* şi lapte şi 8 *Cap. 3.10. 25 *Cap. acum dacă am căpătat favoare în ochii Tăi. Şi Avraam s-a dus repede în 6 cort la Sara şi i-a zis: „Ia repede trei măsuri de floare de făină. 13.15.3. 18.24. pământ şi a râs**.13. 4. va fi circumcis* între voi. Şi ei au zis: „Fă aşa cum ai zis“. Gal. pe când şedea naşterii lui Isaac la intrarea cortului său.15. 17.17.11. şi va fi** mamă de naţiuni: împăraţi de popoare vor fi din ea“. ra.19. rea lor de la intrarea cortului şi Ev. şi pe toţi cei născuţi* în a casei lui 23 *Cap. 19.14. la 22 timpul hotărât“. 16. 19. Şi Avraam era de nouăzeci şi nouă de ani când a fost circumcis* în 25 carnea prepuţului său.12.18. Deut. şi 1 Pet. voas-tre: cel născut în casă sau cum-părat cu argint.13.10. 43. 16 rai. Sara n-o vei mai chema pe nume Saa 16 *Cap. Sara. 12. a zis: „Doamne. Şi o **Cap. Să 4 *Cap. 13. de la orice străin care nu este din sămânţa ta.18.5 *Jud. în 10 cort*“. †Cap. şi legământul Meu va fi în carnea voastră ca un legă14 mânt pentru totdeauna.2.67. 35. apoi veţi merge Ps.11 voi binecuvânta şi-ţi voi da* şi Gal. 17 *Cap. vă spălaţi picioarele şi să vă o5 dihniţi sub acest copac. Şi partea 14 *Ex. s-a uitat şi.5. Chiar în aceeaşi zi au fost circumcişi Avraam şi Is27 mael.18. 18. 18 Şi D omnul i S-a arătat* la Promisiunea stejarii lui Mamre. soţia ta. 13 Cel născut în casa ta şi cel cumpărat cu argintul tău trebuie circumcişi. lui: „I se va naşte copil celui de o sută de ani? Şi va naşte Sara. „tânărului“ a Prinţesă b Sau „în apropierea“ 16 . 4. 9 Şi ei i-au zis: „Unde este Sa. ci numele ei va fi Sara . Şi a încetat de 22 *Cap.13. 24 *Rom. Şi cel care este de opt zile 12 *Lev. viţelul pe care-l pregătise şi le-a pus înaintea lor. 11 *Ex.6. 18. Te rog. ca legământ pentru totdeauna pen20 *Cap. îţi va naşte* un fiu 21. Şi voi a.32.16. 16.14.3.24.6. 3 s-a plecat cu faţa la pământ. 19 *Cap. casa lui şi pe toţi cei cumpăraţi 23 **Cap. 24. Şi El i-a zis: „Mă voi întoarc Lit. 10. parte bărbătească în generaţiile Filip. să trăiască Ismael înaintea Ta!“ 19 Şi Dumnezeu a zis: „Cu adevărat. riţi-vă inima**. fiul său. era de treisprezece* ani când a fost circumcis în carnea 26 prepuţului său. aţi trecut pe la robul vostru“.6-11. duce o bucată de pâine* şi întă**Jud. zicând în inima 21. 4. trei bărbaţi stă. 13. ca18 re este de nouăzeci de ani?“ Şi Avraam a zis lui Dumnezeu: „Oh. 19.9. Iată. 18.16. 19. Dar legământul 21 *Cap. soţia ta?“ Şi el a zis: „Iată. 21. tru Ismael te-am ascultat.1. mai departe. nu 4 trece. 12.2 *Cap. lui Avraam şi fiul său. casei sale. 17. a alergat** în întâmpina**Cap.10. de la robul Tău. Sarai se 15 Şi Dumnezeu a zis lui Avranumeşte am: „Cât despre Sarai. Şi el stătea lângă ei sub copac şi ei mâncau. 19.22. teau* înainteab lui.31. ţi-l va naşte Sara anul viitor.5.21.10.9-11 cu argintul lui – pe orice parte bărbătească dintre oamenii casei lui Avraam – şi a circumcis carnea prepuţului lor chiar în ziua aceea.12.8.3. vorbit cu el. 25.33. şi Dumnezeu S-a înălţat* de la Avraam. 20 tru sămânţa lui după el. Şi pen**Cap. 4. un fiu din ea. Şi toţi bărbaţii* 27 *Cap. 35. 2 zilei. Meu îl voi întări cu Isaac. se aducă acum puţină* apă şi să 24. să fie roditor* şi-l voi înmulţi foarte mult: va naşte doisprezece** conducători şi-l voi face† 21 o naţiune mare. l-am binecuvântat şi-l voi face †Cap.

1. 5. 30. lui vor fi binecuvântate în el. zicând: «Cu adevărat să mai nasc 14 *Ier. Poate că vor lipsi cinci din cei cincizeci de oameni drepţi: vei nimici Tu toată cetatea pentru cei cinci?“ Şi El i-a zis: „N-o voi nimici. 24 pe cel drept cu cel rău? Poate că* sunt cincizeci de oameni 24 *Ier. 1.10. 23 *Ev.1.9. Şi El i-a zis: „Pentru cei douăzeci. aceasta. Sara**. 10. în casa robului vostru şi rămâneţi peste noapte şi spălaţi-vă** picioare- 25 *Iov 8. să omori pe cel drept* cu cel rău şi cel drept să fie ca şi cel rău. Şi el a zis: „Oh.1-5 2 *Ev. să mai am eu plăcere?. 3. 12. 5.GENEZA 10 *2 Împ. şi Sara va avea un fiu“. 13. ai râs“. 8. 22.6. 15. domnii mei. Şi Domnul a zis: **Rom. Şi Sara a râs* în sine. †1 Pet.11.15.22. 17 *Ps. 32. **Cap.2. de acolo şi au mers spre Sodoma.11.7. în Amos 3.3. eu. poruncic* copiilor săi şi casei 19 *Deut.18. 4. Şi 20 *Cap. 11.35 12 femeilor.1. o naţiune mare şi puterIoan 15. **Iac.2. 21. Şi el I-a mai vorbit din nou.21 ce la tine. să facă dreptate şi judecaEf. 25.24 18 *Cap. **Cap.9. 16.17 Ps. abateţi-vă*.7. Ezec. Sarei îi încetase rânduiala** **Cap. Ecl. 12. 17. am îndrăznit* să vorbesc Domnului. 3.1. 1. 19:2 ce negreşit la tine la anul*. Domnul a zis: „Pentru că strigăIac.22.14. **Cap. 2 Cor.19.22. 13. Şi El i-a zis: „Ba da.19. nului.17 Ps.20. dacă voi găsi acolo treizeci“.3. Şi D omnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara.3.9. Rom. 12 *Cap. adevăr. 8. 1 Cor. 6.19. am îndrăznit să vorbesc Domnului: poate că se vor găsi acolo douăzeci“.8.22. 17. nică şi toate* naţiunile pământu**Cap. zicând: „N-am râs!“ Pentru că se temea. 3. 32. 14. 21 foarte greu.1. 22. 23.13. Sara erau bătrâni. atunci voi cruţa tot locul pentru aceştia“. Şi Lot şedea la poarta Sodomei. şi voi mai vorbi numai de data aceasta: poate că** zece se vor găsi acolo“. 15 Şi Sara a tăgăduit. Ev.37. 11. tul* Sodomei şi Gomorei este mare şi pentru că păcatul lor este 21 *Cap. Ios.8.48. 4. Şi El i-a zis: „N-o voi face. 30 pentru cei patruzeci“. 5. 19. 31 Şi el a zis: „Iată acum. şi. 3.4. Domnului. Şi Sara asculta la intrarea cortului.18. pentru cei cincizeci de oameni drepţi care 25 sunt în el? Departe de Tine să faci aşa. 17. vă rog. 32 *Jud. zicând: „După ce am îmbătrâ**Lc. pentru cei zece“. voi vedea dacă au făcut în totul Ps. 22. Mine. va avea un fiu“.. 20 Avraam ce a vorbit despre el“.12. soţia ta. 15. 33 *Cap. a Lit. 3. şi Avraam mergea cu ei Sodoma 16 *Cap.6. 11. care sunt bătrână?» Este* ceZah. 17 să-i** conducă.10. 18. **Cap. 4. „la timpul vieţii“ b Sau „prea minunat“ drepţi în cetate: vei nimici Tu şi nu vei cruţad locul. ca D omnul să aducă peste **Deut. 17. 6. zile. şi voi vorbi: poate că se vor găsi acolo treizeci“. 19 Şi cei doi îngeri* au venit la Sodoma seara. 1.15. pe timpul acestaa. piat* şi a zis: „Vei nimici** Tu şi 2 Sam. 34. 6.2.5. 23 şi Avraam stătea încă înaintea **Ex. Rom.25. nit**. 4. Şi Avraam* şi 11 *Cap. Şi bărbaţii aceia s-au întors 22 Lc. Gal.17. zicând: „Poate că se vor găsi acolo patruzeci!“ Şi El i-a zis: „N-o voi face.7. va prea greub pentru Domnul? Mt. dacă voi găsi 29 acolo patruzeci şi cinci“. departe de Tine! Nu va face dreptate** Judecătorul întregului 26 pământ?“ Şi Domnul i-a zis: „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni drepţi* în cetate.30.17. care 11 era în spatele lui.16. 3. la anul** pe vremea 2 Împ. 19. 42. Îngerii la Sodoma 1 *Cap.16.11. 26 *Ier.4.11. Is. voi coborî* acum şi Ex. 19. 18. Şi Lot i-a văzut şi s-a ridicat să-i întâmpine** şi s-a plecat cu faţa la pământ.19. 3. Şi Avraam s-a întors la locul său. 94. 18 fac? Pentru că Avraam va fi. după strigătul care a venit la **Deut. Şi el a zis: „Să nu Se mânie Domnul. 11. 18. care sunt pulbe28 re** şi cenuşă..17. voi şti**“. c Sau „l-am ales ca să poruncească“ d Sau „nu vei ierta“ 17 .4. dacă nu. înaintaţi în Rom. domnul† meu de asemenea este 13 bătrân“. 15.17. 19.16. 1. 2 Şi a zis: „Iată acum.3. Ios. **Deut. Mijlocirea 16 Şi bărbaţii* aceia s-au ridilui Avraam cat de acolo şi s-au uitat spre Sopentru doma. 3. 35. 17. 16. Şi Domnul a plecat* după ce a încetat să mai vorbească lui Avraam. şi.36. 14 eu.4. 32 n-o voi nimici“. Iov 8.26 La timpul hotărât Mă voi întoarLc. să nu Se mânie* Domnul.7. Şi Avraam s-a aproNum. **Cap. iată. 24. sale după el să ţină calea** Dom4. 27 *Lc. 58. 9.6. 19 Pentru că l-am cunoscut că va Fap.47. Iov 4.39.6. 5. 18. Şi El i-a zis: „N-o voi nimi33 ci. tă.13.24 „Să ascund* Eu de Avraam ce** 3 Ioan 6.4-7. 31.2.15. 24.19.22. 27 Şi Avraam a răspuns şi a zis: „Iată acum.16.

11. Ţef.19. 2. şi faceţi-le cum este bine în ochii voştri: numai acestor bărbaţi să nu le faceţi nimic. Şi. Rom. de a nu distruge ce22 tatea despre care ai vorbit. 16. 18. 11 încuiat uşa. 18. **Jud. Apoc. 16. fraţilor. 24. de la mic până la mare. Ier. vă rog. 13. 6. 6 cunoaştem†“. 29. 18. ia-ţi soţia şi pe cele două fiice ale tale care sunt aici. Mt. 1. Şi bărbaţii aceia au zis lui Nimicirea 12 Sodomei şi Lot: „Pe cine* mai ai aici? Un gia Gomorei nere şi pe fiii tăi şi pe fiicele tale şi pe oricine ai în cetate: scoate-i 12 *Cap.20. Is. 14. Rom. Şi Domnul a făcut* să plouă 24 asupra Sodomei şi asupra Gomorei pucioasă şi foc de la Dom25 nul din ceruri. nu privi** înapoi şi nu te opri în toatㆠcâmpia. 13.9. 19. 13 din acest loc. 3.9. Ps. ca nu cumva să mă ajungă răul 20 şi să mor. 28.5. 7. 26. 16. când se revărsa de ziuă.14.14 †Cap. inte de a se culca ei. lasă-mă să scap acolo! Nu este ea mică? 21 Şi sufletul meu va trăi“.25. „ţi-am ridicat faţa“ f Mic g Soţia lui Lot 18 . 17. 7. Deut.31. **Cap. **Num. 32.22.8. tot poporul până la 5 ultimul. **Lc. 24. 18. robul Tău a căpătat favoare în ochii Tăi şi ai mărit îndurarea Ta pe care mi-ai arătat-o. 18 ca să nu pieri“. Şi a nimicit* cetăţile acestea şi toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor şi ce 26 creştea pe pământ. ca să-i Iuda 7. i-au zis: „Unde sunt bărbaţii care †Cap. Lc. Lc.6.24. 2 Pet.18.15 14 trimis** să-l distrugem“.23. 24 *Is. Şi a zis: „Vă rog. ruit mult de ei. 20.26. Domnul fiind îndurător** faţă de el. a Înaintea porţilor cetăţii b Şi în sensul de „adăpostul“ c Sau „pedeapsa“ d Sau „salvându-mi viaţa“ e Lit.45. 145.19.18. bărbat.34. 107. 32.21.1.GENEZA 19:3 le.21. şi s-au 10 apropiat să spargă uşa. Şi ei au zis: „Înapoi!“ Şi **Ex.20. şi l-au scos şi 17 l-au lăsat afară din cetate.14. 19. Dar ginerilor săi li s-a părut† că glumeşte.9. 9. 13. 48. casei. pentru că nu pot* face nimic până nu vei ajunge acolo“. lăsaţi-mă.29. Şi a stă3 *Cap. Iată acum.6.10.28. 24. el a zis: „Scapă-ţi* viaţa. 23 *Cap. Ezec.16. 25 *Deut. 32. şi ei s-au abătut la el şi au intrat în casa lui. şi Fap. scapă la munte††.30-33 Deut. Dar eu nu voi putea scăpa la munte. 19. †Ex.7. Ex. Ier. 15 Şi.10 18 *Fap. 43.49. Şi au lovit cu orbire* 28. Şi le-a pregătit* o masă şi a copt a4 *Cap. să vi le scot afară. 19.8. această cetate este aproape. Şi El i-a zis: „Iată*. 3. 13. şi este mică. 21 *Iov 42. 50.22. pentru că de aceea au venit sub umbra b** acoperişului 9 *2 Pet. Filip.1. 22 *Cap. ci vom rămâne 3 noaptea în loc deschisa“. Te rog.28. te-am primite şi în lucrul acesta. ieşit şi a vorbit ginerilor săi care urmau* să ia pe fiicele lui şi a zis: „Ridicaţi-vă**.21. 15 *Num.24. 18. Mc. Doamne.16 17 *1 Împ.5. 13. la intrare şi a încuiat uşa după 7 el. au intrat la tine astă-noapte? Lev. bărbaţii cetăţii*. 18.40. două fiice care n-au cunoscut **Cap. 16.2.6.29. zicând: „Ridică-te.14.13. 4.10.13.11. 2. De aceea s-a pus 23 numele** cetăţii Ţoarf. Şi soţiag lui 14 *Mt. Iuda 7. 13. baţii* şi-au întins mâna şi au tras pe Lot în casă la ei şi au 11 *Deut. 4 zime. şi vă veţi scula de dimineaţă şi vă veţi duce pe calea voastră“. 5. ca să fug acolo. 6.45.50 Amos 4. înaintea Domnului şi Domnul ne-a **1 Cr. scapă acolo. Te rog! Iată acum. îngerii au grăbit pe Lot. **Vers. deoarece striLev. 14. Şi bărbaţii aceia i-au apucat* mâna lui şi mâna soţiei lui şi mâna celor două fiice ale lui. bărbaţii din Sodoma. nu 8 faceţi acest rău! Iată* acum. păstrându-mi sufletul viud. Şi ei au zis: „Nu†. şi au mâncat. ca să nu pieri* în nelegiuireac 16 cetăţii“. 9. Şi Lot a ieşit* la ei 6 *Jud.62. ei se trudeau să găsească intrarea.3. Şi Lot le-a zis: 19 „Nu*.10. ††Cap. gătul* împotriva lor este mare 28. 2.15. 10. Şi au chemat* pe Lot şi 5 *Is. 16. Răsărea soarele* deasupra pământului când intra Lot în Ţoar. asupra lui Lot. Şi băr10 *Vers. 1.19. Ps. ieşiţi din locul acesta. 2. Şi împingeau cu putere asupra bărbatului.23. 9. 9 meu“.8.26. Plân. pe bărbaţii care erau la intrarea 2 Împ. mai îna18. Şi Lot a 2 †Lc.16-18 Lc.13.1. 6. Ier. truge locul acesta.2. 26.21.27 Scoate-i** afară la noi.28. Pentru că vom dis13 *Cap. Şi el zăbovea.15. Şi a fost aşa: după ce i-au scos afară.26.24. au înconjurat casa de la tânăr până la bătrân. 9. pentru că D omnul va nimici cetatea“.11. 4.4. 32. Grăbeşte-te. 1. 16 *Deut. au zis: „Acesta* a venit să locuiască aici temporar şi mereu este** judecător? Acum ţie îţi vom face mai rău decât lor“. 4. am 8 *Jud. 17.8.

†Num. Iov 42. a trimis şi a Vers. chiar mea să locuiască în Ţoar.2.2. n-a ştiut nici când s-a culcat.9. până în ziua aceasta. s-a dus şi s-a culcat cu el şi el păcătuit împotriva ta. Dar Abimelec nu se 4 *Cap. 2. 4 unui bărbat“. 11 Şi Avraam i-a zis: „Pentru că am 11 *Cap. Neem. este bătrân şi nu este bărbat în ţa. Şi a fost aşa: a da înapoi.1.9. **Cap. 13. Dar Dumnezeu a 2 *Cap. 33 sămânţă din tatăl nostru“.24.19. iată.1. de ai făcut lucrul acesta?“ moabiţilor.26. să ştii că vei muri**. 7. 2 Cor. n-a ştiut nici când s-a culcat.15.33. s-a uitat spre Sodoma şi Gomora 2 temporar în Gherar††.7.4.15.7 să te atingi de ea.32.1. ştiu Ex.13. 13. **Cap.12. 20:11 a privit înapoi şi s-a făcut un Acesta este tatăl amoniţilor*.7. 26.8 tu şi tot† ce este al tău“. 29 *Cap. pentru că el 2 Împ. 51. dat tatălui lor să bea vin în noap. pentru că este soţia în care locuia Lot. Şi Avraam 18. 17. 7.5. a Lit. †Cap. 12. 9. 17. 5.25.5. Şi au Mea. ca să păstrăm auzul lor.27.3.5.15.Gherar 28 stătuse înaintea* D omnului. eşti un om 3 *Iov 33. †Cap. **Cap. privit şi.9. 38 Şi cea mai mică a născut şi ea un zis: «Hotărât.14. «Ea este sora mea»? Şi ea. 35.25. vei ucide* Tu şi o naţiune Lot ce ale lui cu el. Şi cea întâi-născută 38. 16. până 38 *Deut. dimineaţă şi a venit la locul unde lo* spre ţara de sudd** şi s-a a. 25. 42.4. 1.7. cea întâi-născută a zis ce. pădului. Acesta este tatăl numele Moab văzut. Şi ratul din Gherar. 5.20 Şi Avraam a plecat de aco. fiu şi i-a pus numele Ben-Ami Dumnezeu în locul acesta şi mă Pr. 6. Lc.9. nezeu cetăţile câmpiei*. când a nimicit cetăţile ai luat-o. 17. eu m-am culcat melec s-a sculat dis-de-dimineaţă noaptea trecută cu tatăl meu.19. 26. noaptea aceea. născută a născut un fiu şi i-a pus melec a zis lui Avraam: „Ce ai b*. 18.16. 16. Şi Abi16. fumul ţinutului se sora* mea“. împㆆCap.2.18. 9. 28 *Apoc.23.15 Deut.Avraam în 27 27 *Cap. **Cap. 36. de aceea nu ţi-am îngăduit Ps. cat* să păcătuieşti împotriva** ne culcăm cu el. dăm tatălui nostru să bea vin şi să tea inimii tale şi te-am şi împiedi25. 12. 39.9. Şi Abimelec 9 *Cap. 2.12. ră ca să intre* la noi. 5. Şi a zis: „DoamPăcatul 30 fiicelor lui locuit în munte*. 34 când s-a sculat ea. 32 iul întregului pământ.9. şi cele două fiine. a zis celei mai mici: „Tatăl nostru integritatea* inimii mele şi în Deut.6. 32. Şi Lot s-a suit din Ţoar şi a apropiase de ea. 7. 8. Şi cea întâi.6. Şi locu30 *Vers.17.10 care nu trebuia făcute“. 18. noap18. 20.34.10 dat tatălui lor să bea vin şi în a chemat* pe Avraam şi i-a zis: Ex. 26.8. tea aceea. Şi au 9 mântat foarte mult. „să facem să trăiască“ b De la tatăl c Fiu al poporului meu d Neghev 19 . 20.4. Şi cea mai mică „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am Ios. nici adus** asupra mea şi asupra 36 când s-a sculat ea. Şi 6 *Cap. după obiceDumnezeu i-a zis în vis: „Da. nici tine şi vei trăi. **Cap.32.1. doua zi. Şi amândouă împărăţiei mele un păcat† aşa de fiicele lui Lot au rămas însărcimare? Ai făcut cu mine lucruri 37 nate de la tatăl lor. lei mai mici: „Iată. Şi Abi37 *Deut.11. şi spre tot ţinutul câmpiei şi a a zis despre Sara. ca să ne păstrăma Lev. să-i şi a chemat pe toţi slujitorii săi dăm să bea vin şi la noapte şi intră şi a spus toate aceste cuvinte în tu şi culcă-te cu el.21.23.GENEZA 26 *Vers.6 nevinovăţia mâinilor mele“. Vino să că ai făcut aceasta în integrita1 Sam. şi cea întâi-născută a omului înapoi soţia. 34. Şi dacă nu i-o vei 1 Ioan 5. c.3 luat** pe Sara. Dumvenit la Abimelec în vis*. nu este temere* de Ps.5 dreaptă? Nu mi-a zis el însuşi: 5 *1 Împ. Acum deci dă 7 *1 Sam. Şi şezat între Cades† şi Şur şi locuia 1 *Cap. 34. 9. 12. intrat şi s-a culcat cu tatăl ei şi el este profet şi se va ruga* pentru Iac. 16. 12. stâlp* de sare. pentru că se te. în ziua aceasta.14. 2 Împ. 18. Şi Avraam s-a sculat dis-de. 31.7. ia într-o peşteră.10-12 29 înălţa ca fumul* unui cuptor. **Cap.18. de ai 39. nezeu Şi-a amintit** de Avraam tea. 16. Şi oamenii s-au înspăi35 sămânţă din tatăl nostru“. şi i-a zis: „Iată. Şi Abimelec. 17. 31 fiice ale lui. el şi cele două ea însăşi mi-a zis: «El este fratele meu!» Am făcut aceasta în 31 *Cap.28 a fost aşa: când a nimicit Dum. 25. şi a scos pe Lot din mijlocul prămort** din cauza femeii pe care **Vers.22.8. 2. soţia sa: „Este 16.

soţia lui Avraam. 12. Şi Dumnezeu a auzit* glasul băiatului şi Îngerul lui Dumnezeu a chemat din ceruri pe Agar şi i-a zis: „Ce ai tu. 13. pe 4 care i-l născuse Sara. şi tu eşti îndreptă17 ţită în totul“. pentru fiul* său. **Cap. 34. şi Domnul a 2 făcut Sarei cum** vorbise. pen14 tru că este sămânţa ta“. 20 Şi Dumnezeu era cu* băiatul. 39. Vers. şi a mers şi a umplut burduful cu apă şi a dat băiatului să bea. 19 Şi Dumnezeu i-a deschis* ochii şi ea a văzut o fântână** cu apă. 26. 21. Şi el a crescut şi locuia în pustiu 21 şi s-a făcut** arcaş. 7. Isaac.7. 28.23. 17 *Ex. Gal. **Cap. punându-i-le pe umăr. 5.8.18. dar nu fiica mamei mele. Şi locuia* în pustiul Paran. şi a pusd copilul sub un arbust.8. Ps.7.11.58. 9. 18.31 2 Împ. Şi Abimelec a zis: „Iată. Şi mama sa i-a luat 8 Izgonirea Agarei în pustiu 9 *Cap. Şi Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost 9 înţărcat Isaac. pentru că în Isaac* ţi se 13 va numi sămânţa.29. la timpul** hotărât. 15 Şi s-a terminat apa din burduf. Vers.12-16 19 *Num.18.16. 7 Şi ea a zis: „Cine ar fi zis lui Avraam: «Sara va alăpta copii»! Pentru că i-am născut* un fiu la bătrâneţea lui“. 2 *Cap.18. **Cap. ţara mea este înaintea* ta: locuieşte unde este bine în ochii 16 tăi“.15. am dat o mie de arginţi fratelui tău*.22. 6. Ev. 5.7. 17 *Num. 4. Şi cu adevărat este sora* mea.10.17. 7. 25. 36. 11. 12.24 18 *Cap. pentru băiat şi pentru roaba ta.21 4 *Fap.9.10. aceasta îţi este o acoperire** a ochilor pentru toţi cei care sunt cu tine. Ps. 4. Naşterea lui Isaac 1 *1 Sam.14.35.6. 11 *Cap. 16. 17. Şi lucrul acesta a fost foarte răuc în ochii lui 12 Avraam.13. cu Isaac“.65. Şi a fost aşa: când m-a făcut* Dumnezeu să pribegesc din casa tatălui meu. 17. Lc.2.12. Şi Avraam s-a rugat* lui Dumnezeu şi Dumnezeu a vindecat pe Abimelec şi pe soţia lui şi pe slujnicele lui şi ele au năs18 cut. 24.16. Cap.12. 21 Şi Domnul a cercetat* pe Sara. 2. 17.7.20.30.13 Vers. Şi a zis lui Avraam: „Izgoneşte* pe roaba aceasta şi pe fiul ei. 16.9. Iov 42. 16.11. 4.10. 20 *Cap. 16 *Vers. Deut.1. şi i-a dat copilul şi a lăsat-o să plece*.8. Gal. cum** îi 5 poruncise Dumnezeu. Ev. Pentru că D omnul închisese* de tot toate pântecele din casa lui Abimelec. 6. 15 soţia sa. **Cap.29.1. 17. 16. vor ucide** din cauza soţiei 12 mele». 12 *Cap. 12. 17. 1. 54. 12 *Rom. 16 Şi a mers şi a stat jos în faţa lui.12. **Cap. 10 *Cap. pentru că Dumnezeu a auzit glasul băiatului. Şi Sara a rămas însărcinată* şi a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţea lui. 6 *Cap.21 **Cap. pentru că fiul roabei acesteia nu va moşteni cu fiul 11 meu. 3 Şi Avraam a pus numele Isaaca fiului său care i se născuse.1.8. 4. Şi ea a mers şi a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba. cum zisese. 11. ascultă de glasul ei în toate câte ţi-a zis Sara. 22.1.11. Is. 12. i-am zis: «Aceasta să fie îndurarea pe care să mi-o arăţi: în orice loc unde vom ajunge.7. Iac. 17. 16. egipteanca*.10.19. fiica tatălui meu. 3. 16. Gal. 16.31. Ev. 25. Şi Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu fie răuc în ochii tăi. a Râs b Dispreţuitor c Trist Şi pruncul a crescut şi a fost înţărcat.17. Gal. **Cap.2.12 21 *Cap.12-18 14 *Ioan 8. 18. ia băiatul şi ţine-l strâns de mâna ta. 18. 18 *Cap. Şi Sara a zis: „Dumnezeu m-a făcut* să râd: oricine va auzi va râde cu mine“.18. **Cap. departe ca la o aruncătură de arc. 47. Şi Avraam a circumcis* pe fiul său Isaac când era de opt zile. 13. 12. 13 *Cap. 17. Şi Sarei i-a zis: „Iată. 11.GENEZA 20:12 11 **Cap.19. 5.7. 25. Dar şi pe fiul roabei îl voi face o naţiune*.28. 16. pentru că îl voi face* o naţiune mare“. 11. Şi Sara a văzut pe fiul Agarei.21.10. 7 *Cap. 25. **Cap. Iată. 13 *Cap. 14 Şi Abimelec a luat oi şi boi* şi robi şi roabe şi i-a dat lui Avraam şi i-a dat înapoi pe Sara. din cauza Sarei. Pentru că zicea: „Să nu văd moartea copilului!“ Şi a stat în faţa lui şi a ridicat glasul şi a 17 plâns.12.3. 24. Fap. 26. 5 *Cap. şi a ajuns soţia 13 mea. Lc.17. 18. despre care îi vorbise Dumnezeu.13. acolo 18 unde este. 14 *Cap.7.20.10. d Sau „a părăsit“ 20 .27. 26.8. Ridică-te. să zici** despre mine aceasta: El este fratele meu»“. Şi Avraam era de o sută* de ani când i s-a 6 născut fiul său. 10 râzândb†. Agar? Nu te teme**. 15 *Cap. 17.16.6. pe care-l născuse** ea lui Avraam. Şi Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a luat pâine şi un burduf cu apă şi le-a dat Agarei.15 †Gal. 18. 126. 17.6.14.9. 26. Cap. 4.

12. 26. Şi Isaac a vorbit lui Avraam. 3. Iac. pentru că acolo au jurat amândoi.17. 1 Pet. 3 Şi 6 *Ioan 19. Şi Avraam şi-a întins mâna şi a luat cuţitul ca să 11 înjunghie pe fiul său. 31. Şi i-a zis: „Ia acum pe fiul tău. şi a legat pe Isaac. şi l-a pus† pe altar 10 deasupra lemnelor. **Cap. nici cu fiul meu.1. 1. Şi Avraam a sădit un tamariscb în BeerŞeba şi a chemat acolo Numele 34 Domnului.5. 21. nici tu nu mi-ai spus.26.7-11. „ne vom pleca“ g Sau „va vedea“ h Sau „Nu-ţi ridica mâna asupra băiatului“.2.13.8.28. Şi Avraam a luat oi şi boi şi le-a dat lui Abimelec. 22. „jertfă care se înalţă“ e Lit.18.17. 8.28 23 Is. 12. Şi Avraam a locuit temporar în ţara filistenilor multe zile. Iac. 29 *Cap. 14. 12 *1 Sam. şi a despicat lemnele pentru arderea-detot şi s-a ridicat şi a mers la locul despre care îi vorbise Dumnezeu.GENEZA 21 **Cap. Is. 2. Apoc.22.52. tatăl său. pentru că n-ai cruţat† pe fiul tău. 28 şi au făcut legământ* amândoi. Dumnezeu l-a încercat* pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!“ 2 Şi el a zis: „Iată-mă“.9. 26. 24. 1 Tim.21. 2. 26. Şi Avraam a mers şi a luat berbecul şi l-a adus ca ardere-de-tot în locul fiului său. Dumnezeul Eternc*. 7 *Ex. 16.29.16. 2. 26.15. Şi Abimelec i-a zis: „Nu ştiu cine a făcut lucrul acesta. Ioan 3. Cap.21 o soţie** din ţara Egiptului. 5 Şi Avraam a zis tinerilor săi: „Rămâneţi aici cu măgarul.7. 26.12.16. pe singurul* tău fiu. 2. nici cu fiul fiului meu. 11. Şi au ajuns la locul* despre care-i spusese Dumnezeu. dar unde este mielul* 8 pentru arderea-de-tot?“ Şi Avraam i-a zis: „Fiul meu. 30 *Cap. că nu vei lucra cu neadevăr nici cu mine.10.4. şi a luat în mână focul şi cuţitul şi mergeau 7 amândoi împreună. înapoi. 1. Iac. 11. Şi Abimelec a zis lui Avraam: „Ce sunt* aceste şapte mieluşele pe care le-ai pus 30 deoparte?“ Şi el i-a zis: „Să iei din mâna mea aceste şapte mieluşele. căpetenia oşcu Abimelec 22 *Cap. a Fântâna jurământului b Arbust mediteraneean c Ebr. 32 Şi au făcut legământ la Beer-Şeba. †Ev. Jertfirea lui Isaac 1 *Deut. 29. Şi mergeau amândoi 9 împreună. Şi Avraam a luat lemnele arderii-de-tot şi le-a pus* pe Isaac. 31 *Vers. Şi Avraam şi-a ridicat ochii şi s-a uitat şi iată. pe Dumnezeu. şi i-a zis: „Tată!“ Şi el i-a zis: „Iată-mă. 22. pe care-l iubeşti. Ci.18. 24.18. 4 A treia zi Avraam şi-a ridicat ochii şi a văzut locul de departe. şi eu şi băiatul vom merge până acolo şi ne vom închinaf şi vom veni din 6 nou la voi“. †Vers. De aceea a numit* locul acela Beer-Şebaa.8.8. 25 *Cap. căpetenia oştirii sale. 26.20-22. pe singurul tău fiu. 10.2.20. 8.48.16 1 Cor. 13. fiul său.38-42 Ioan 1. pe Isaac. îmi vei face şi tu. **2 Cr.7. fiul meu!“ Şi i-a zis: „Iată focul şi lemnele. 1. „El Olam“ d Lit. 11. Şi Abimelec s-a ridicat cu Picol. 13. 25 Şi Avraam a mustrat pe Abimelec pentru fântâna de apă pe care o luaseră prin violenţă* slujitorii lui 26 Abimelec. mie şi ţării în care locuieşti tempo24 rar“. Şi Avraam i-a zis: „Voi jura“. 20. un berbec prins cu coarnele într-un desiş. ca să-mi fie mărturie* că eu am 31 săpat fântâna aceasta“.17. zicând: „Dumnezeu este** cu tine în tot ce faci.12. fiul său. şi mergi în ţinutul** Moria şi adu-l acolo ca ardere-de-totd† pe unul din munţii despre care îţi voi spune“. 2 *Cap.22 Mica 6. **Cap. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a pus şaua pe măgarul său şi a luat cu el pe doi dintre slujitoriie săi şi pe Isaac. 40. 26.36. 1 Sam.2. au vorbit lui Avraam. Şi acum jură-mi* aici. fiul său. pentru că acum** cunosc că te temi de Dumnezeu. 22 Şi a fost aşa: după aceste lucruri. tirii sale. 9 *Cap.17. după bunătatea pe care ţi-am arătat-o eu. Dumnezeu Însu-şi va îngrijig de mielul pentru arderea-de-tot“.27.17. 33.17. 33 *Deut. Şi i-a zis: „Nu-ţi pune* mâna pe băiat h şi nu-i fa-ce nimic.31. 23 *Ios. 22. „tinerii“ f Lit. pentru 13 Mine“. 11 *Cap. †Cap.33. 22:13 Şi a fost aşa: în zilele acelea. Ev. 8. Şi Îngerul* Domnului i-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!“ Şi el 12 I-a zis: „Iată-mă“. **Cap. Ev.7. 15. 1 Ioan 4. 27 *Cap. Şi Avraam a pus deoparte şapte mie29 luşele din oile sale. Şi Avraam a zidit altarul** acolo şi a aşezat lemnele. 31. nici eu n-am au27 zit decât astăzi“. Legământul 22 lui Avraam Abimelec* şi Picol.16.12. 33. şi s-au în33 tors în ţara filistenilor. „Nu-ţi întinde mâna împotriva băiatului“ 21 .

8. 19 *Vers. 17. 32. 6 *Cap. 12.2.9. **Iov 32. 23 *Cap. 8 *Cap. Fap.15. Ezec. ca stelele* cerurilor şi ca nisipul** care este pe malul mării. 34.12.13. 11.35.20. 26.15. 3.19 Vers. 21. 11. da- 14 Şi ţi-mi** în stăpânire un loc de înmormântare.18. 1. 8 înaintea fiilor lui Het. un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie d Lit. 5 Şi fiii lui Het au răspuns lui Avra6 am. 4 *Cap. Ier. îţi dau* ogorul şi-ţi dau peştera care este în el. 3.9. 105. fratele acestuia. Jud. dacă vrei. şi pe Buz**. **Cap. 15.1.22. **Cap. întâiul său născut. 14. i s-a spus lui Avraam. domnul meu: tu eşti un prinţe* al lui Dumnezeu între noi.15. Şi Avraam s-a întors* la slujitoriid săi. al tuturor celor care intrau** pe poarta cetăţii 11 sale. ia-l de la mine şi-mi voi înmormânta moarta a14 colo“.10. 9 fiul lui Ţohar. 5. 17 *Cap. 10. 13 Şi a vorbit lui Efron în auzul poporului ţării. Şi Avraam a cântărit* lui Efron 4 **Fap. 7.12 †Cap.14. Rut 4. pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău.11. 18. să mi-o dea în mijlocul vostru. 6.14. ca stăpânire a unui loc de înmor10 mântare“. zicând: „Dar.4.9. ascultă-mă: voi da preţulg ogorului.31 Familia lui Nahor 20 *Cap. care este a lui.12. care este în marginea ogorului său.1. în ţara Canaanului. pentru că ai as19 cultat** de glasul Meu“. 11. 33. adică Hebron**.16. **Cap. Şi Efron hetitul a răspuns lui Avraam în auzulf fiilor lui Het. şi sămânţa† ta va stăpâni poarta 18 vrăjmaşilor săi. domnul meu.10. Ps. 3 Şi Avraam s-a ridicat dinaintea moartei sale şi a vorbit fiilor lui 4 Het*. şi pe Chemuel. 11.13. 3.11. 8. Milca a născut pe aceştia opt lui Nahor. pentru tot argintul cât face ea.5. 9. Şi Efron a răspuns lui 15 Avraam. 32. zicându-i: „Ascultă-mă. Şi Avraam a venit s-o jelească şi s-o plângă pe Sara.12. 17 te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa. 25. cu numele Reuma. 21 *Iov 1. ascultă-mă. 10 *Vers. Moartea şi înmormântarea Sarei 2 *Ios. a născut şi ea pe Tebah şi pe Gaham şi pe Tahaş şi pe Maaca“. 16 Şi Avraam a ascultat de Efron. „tinerii“ e Sau „o căpetenie“ f Lit. zicând: „Eu sunt străin* şi locuitor temporar între voi. 34.18. Şi lui Betuel* i s-a născut Rebeca**. 18 *Cap. 24. **Rom. Ios. şi pe Chesed. 13. 15. 29. 23 Şi viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani: anii vie2 ţii Sarei. ca să-mi înmormântez moarta dinaintea feţei mele“. a Domnul va purta de grijă b Sau „În“ c În ebr. înmormântează-ţi moarta în cel mai ales dintre mormintele noastre! Nimeni dintre noi nu-ţi va opri mormântul său ca 7 să-ţi înmormântezi moarta“. şi pe Pildaş. după cum se zice până în ziua aceasta: „Lab muntele Domnului se va purta de grijă*“. Ev. 19. 20 Şi a fost aşa: după aceste lucruri.13.13. fratele tău: pe Uţ*. 3. ce este aceasta între mine şi tine? Înmormântează-ţi deci moarta“.. Cap. 18. 26.18 Vers. Gal. 1. 13. Lc. zicec Domnul. Şi în* sămânţa ta vor fi binecuvântate toate naţiunile pământului. 30. şi s-au ridicat şi au mers împreună la Beer-Şeba**. 14. 26.15. pe singurul tău fiu. 24. 3 *Cap. „în urechile“ g Sau „argintul“ 22 .3. Şi Avraam s-a plecat până la pământ înaintea poporului ţării.8.12. 24. şi Milca* a născut fii 21 lui Nahor.60.2. 16 şi i-a zis: „Am jurat* pe Mine Însumi.21-24 15 *Ex. 45. Şi le-a vorbit. 1 Cr. Şi ţiitoarea lui. Avraam s-a ridicat şi s-a plecat până la pământ înaintea poporului ţării. ascultaţi-mă şi rugaţi pentru mine pe Efron*. te rog. zicând: „Iată.5. Zah. domnul meu: o bucată de pământ de patru sute de sicli* de argint. 21. 18. 16 *Ps.25. şi pe Iid23 laf şi pe Betuel. zicând: „Nu.GENEZA 22:14 14 *Vers. 11 *2 Sam. ţi-l dau înaintea ochilor fiilor poporului meu: înmormântează-ţi moar12 ta“.10. 16 *Ier. 22 tatăl lui Aram. Ev. 105. Ev.20.9. 15 Şi Îngerul Domnului a chemat pe Avraam a doua oară din ceruri. **Cap.4.5. zicându-i: „Ascultă-ne. 24. Şi Avraam a locuit la Beer-Şeba. Şi Sara a murit în Chiriat-Arba*. fra24 tele lui Avraam.10.29.9. să-mi dea peştera din Macpela. Şi Efron locuia în mijlocul fiilor* lui Het. zicând: „Dacă este voia voastră să-mi înmormântez moarta dinaintea feţei mele.73. **Cap.24. Avraam a pus numele locului aceluia Yehova-Iirea. 15. şi pe Hazo.

zicând: «Seminţei** †Cap.7.37 1 Sam. **Neem. 25.8.5. 18 Şi* ea a zis: „Bea. înaintea tuturor celor care veneau la poar19 ta cetăţii sale. ca stăpânire a locului de înmormântare.2. 10 *Cap.22.4-6 †Cap. 32. Mamrei. 15. 18 *1 Pet.13. 16. şi care va zice: «Bea.15-19 vei lua soţie fiului meu. în Macpela. mi-a jurat. te rog.7.11.9. la vremea serii. 11. fecioară. 11 *Ex. care erau în toate hotarele 18 lui de jur-împrejur. 4. „Aram-Naharaim“ (Aram dintre cele două fluvii. domnul meu!“ Şi s-a grăbit şi şi-a coborât vadra pe mână şi i-a dat să bea.22.11.11. ci vei mer2 Cor. trân* rob al său din casa lui. 15 *Vers. 7. Avraam! Iată. El ÎnEx.5.9. dacă femeia nu 24:18 8 *Ios.GENEZA argintul pe care-l spusese în auzul fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint. 7 nou acolo! Domnul Dumnezeul **Cap.2. Isaac“. Şi. eu stau* lângă fântâna cu apă. 5 Şi robul i-a zis: „Poate că femeia nu va voi să mă urmeze în ţara aceasta. Gal.23. b Sau „prin ea“ c Ebr. 17 Şi ogorul* lui Efron. 23 . Avraam a înmormântat pe Sara.18.30-32. care Ps.19. tale voi da ţara aceasta!». fratele lui Avra16 am. 17 Şi robul a alergat s-o întâmpine şi i-a zis: „Dă-mi. ogorul şi peştera care este în el Ier. 10 Şi robul a luat zece cămile din cămilele stăpânului său şi a plecat. 2.9. 14 *Jud. 43. 27. 1. 37. după aceasta. 4 printre care locuiesc. dă-mi reuşită** astăzi şi arată îndurare 13 stăpânului meu.7. şi fiicele** oamenilor ies din ce14 tate ca să scoată apă.14.6. 2. 112.20. pentru Isaac 1 *Cap. 50. soţia lui Nahor. 29. 23. Deut.23. tatălui meu şi din ţara mea de Ex. 18.10. soţia sa. te rog. şi i-a jurat pentru lucrul acesta. trebuie să duc pe fiul tău din nou în ţara din care ai 6 venit?“ Şi Avraam i-a zis: „Fereşte-te să duci pe fiul meu din 7 *Ps. 15 Şi a fost aşa: înainte de a sfârşi* el de vorbit. cea născută lui Betuel. ieşea.10. Ios. 2. 17 *Ioan 4.10. 2. 6. înacerută în intat în zile. Şi te voi face să **Cap. care era 17 *Cap.17.20 înaintea ta şi vei lua soţie fiului Ev. Tigru şi Eufrat) va voi să te urmeze. 15. Şi fata era* foarte frumoasă la faţă. numai să nu duci pe fiul 9 meu din nou acolo“.13.12. 2. mâna sub 2 *Cap.2.8. lângă o fântână cu apă. când ies 12 femeile* să scoată apă.8. 11. 47.18. ea să fie aceea pe care ai rânduit-o pentru robul tău Isaac şi prin aceastab* voi cunoaşte că ai arătat îndurare stăpânului meu“. 3. 23. 32. pleacă-ţi vadra ca să beau!». 28. suşi va trimite† pe Îngerul Său „Ribka“(Atrăgătoare) 8 meu de acolo.15. sale: „Pune-ţi†. atunci vei fi dezlegat* de acest jurământ al meu. 13 *Vers. Ex.29. 16 *Cap. că nu** vei lua soţie fiului **Cap. 3. Şi s-a ridicat şi s-a dus în Mesopota11 miaa.13. 20. stăpânul său.11 Ps. 26. 14. 3 coapsa mea. 27. Şi. 12. 1. 1 Sam. juri* pe Domnul. rurilor şi Dumnezeul pământuDeut. 32. având în mâna sa din toate bunurile stăpânului său. au fost întăriţi lui Avraam ca stăpânire înaintea ochilor fiilor lui Het.3.29.29.7.17. Dumnezeul* stăpânuD lui meu Avraam. cerurilor*. 14. 26. în faţa lui Mamre. 12 *Vers. 34. lui. la cetatea lui Nahor*. Rebecac. 45. Dumnezeul ce3 *Cap. adică 20 Hebron. Cap. Şi robul şi-a pus mâna sub coapsa lui Avraam. te rog. Şi a făcut să îngenuncheze cămilele afară din cetate. 2 Şi Avraam a zis celui mai bă**Cap. în peştera din ogorul Macpela.11. 26. în ţara Canaanului. cu vadra pe umăr. 33. 136. 10. care era în dreptul 49. care m-a luat din casa 13.1. era mai-mare** peste toate ale Pr.16. şi nici un bărbat n-o cunoscuse.16.14-17 ge* în ţara mea şi la rudele mele şi †Cap.43. în el şi toţi copacii care erau în ogor.9. 22. 39. a Ebr. Ex. Şi a coborât la fântână şi şi-a umplut vadra şi s-a suit. să beau* puţină apă din vadra ta“. 6. **Cap. 12. 7.7. 12. fiul Milcăi**.13.16. şi voi adăpa şi cămilele tale!». 29.9.26.16.9.4 Fap. 12. 7. 6. iată. şi D omnul binecăsătorie cuvântase** pe Avraam în toate.9.17. 4 *Cap. au fost întărite* lui Avraam de către fiii lui Het.15. 6. **Cap.24. 9. Şi a zis: „Doamne. 3. ogorul şi peştera care era Fap. Şi 20 *Rut 4.35 meu dintre fiicele canaaniţilor† Ex. 10. naştere şi care mi-a vorbit şi Deut. Dan.3. care mergeau la negustor. Rebeca 24 Şi Avraam era bătrân*. Şi fie ca fecioara căreia îi voi zice: «Te rog. 17. 34. 1.

34. 37 *Vers. 19. el stătea 31 lângă cămile. zicând: „Aşa mi-a vorbit omul acela!“. Şi Laban a zis: 34 „Vorbeşte“. 16. i-a născut* un fiu stăpânului meu la bătrâneţea ei: şi lui** i-a dat tot ce 37 are. 24:19 paie şi nutreţ cămilelor şi apă pentru spălarea picioarelor lui şi a picioarelor oamenilor care 33 erau cu el. Şi i s-a pus înainte de mâncare. 12. Şi Sara. şi i-a dat oi şi boi şi argint şi aur şi robi şi 36 roabe şi cămile şi măgari. care n-a părăsit îndurarea** Sa şi adevărul Său faţă de stăpânul meua. la fântână. 17. Jud. 1. 17. şi loc de popas“. **Vers. va trimite pe Îngerul Său** cu tine şi-ţi va da reuşită în călătoria ta. ca să iei soţie fiului meu dintre rudele mele şi din casa tatălui 41 meu. Când* te vei duce la rudele mele. 1 Sam. 27 *Vers.10 Ps.32. 39 *Vers. în greu23 tate de zece sicli de aur. Ps.5. 15. zicând: «Să nu iei soţie fiului meu dintre fiicele canaaniţilor în 38 a căror ţară locuiesc. 22 Şi a fost aşa: după ce cămilele au terminat de băut. 1 Pet.12. 29. 43.5-7. 20 Şi s-a grăbit şi şi-a golit vadra în adăpătoare şi a alergat din nou la fântână să scoată. Şi i-a zis: „Vino înăuntru. binecuvântatul* D omnului! Pentru ce stai afară? Pentru că am pregătit casa şi locul** pentru cămile“. 7.10. şi două brăţări pentru mâinile ei. 16.23.5.3. 35 *Cap. ca să cunoască dacă Domnul i-a făcut sau nu reuşită* călătoria. 21. 30 Şi a fost aşa: când a văzut inelul pentru nas şi brăţările pe mâinile surorii sale şi când a auzit cuvintele Rebecăi. Şi i-a zis: „A cui fiică eşti tu? Spune-mi. 18. Şi i-a mai zis: „Paie* şi nutreţ sunt destule la noi. 23.68. Şi.3. 47. 52.56.10. Ioan 4. Şi el a zis: „Eu sunt 35 robul lui Avraam. 41 *Vers. dacă nu ţi-o vor da. până vor termina de băut“.15. 25. 5. 31 *Cap. **Cap. 26. 25 *1 Pet. Dumnezeul stăpânului meu Avraam. 44 şi care îmi va zice: «Bea. Şi eu am venit astăzi la fântână şi am zis: «Doamne.12. 32. sora sa.20. greu de o jumătate de siclu.28 Lc. 18. 18. fiul Milcăi.3. te rog.2. Şi înainte* ca să fi sfârşit eu de vorbit în** inima mea. la fântână. 32 Şi omul a intrat în casă. 13.39.12. 29 Şi Rebeca avea un frate şi numele lui era Laban*. vei fi dezlegat de jurământul 42 meu». Dar el a zis: „Nu voi mânca* până când nu voi spune ce am de spus“. înaintea Căruia umblu*. iată. Şi omul se uita ţintă la ea şi tăcea.GENEZA 19 Şi. 28 Şi fata a alergat* şi a spus aceste cuvinte casei mamei sale. Ex.1. Şi el mi-a zis: «DomD nul.13 a Sau „care n-a lăsat pe stăpânul meu fără îndurarea Sa şi adevărul Său“ 24 . 22 *Vers.2. iată. Ci să te duci negreşit la casa tatălui meu şi la rudele mele şi să iei soţie fiului 39 meu». aceea să fie femeia pe care a rânduit-o D omnul pentru fiul stă45 pânului meu. DumD nezeul stăpânului meu Avraam. după ce i-a dat să bea. pe care l-a născut ea 25 lui Nahor“. 48. 45 *Vers. 32 *Cap. Şi stăpânul* meu m-a pus să jur. Şi Laban a alergat afară la acel om. 115. şi a zis: „Binecuvântat* să fie Domnul. 28 *Cap. Şi D omnul a binecuvântat* mult pe stăpânul meu şi a ajuns mare. **Cap.2. iată. 19. Rut 3. 29. 3.2. Ex. 32. a zis: „Am să scot şi pentru cămilele tale. Este loc pentru noi în casa 24 tatălui tău ca să poposim?“ Şi ea i-a zis: „Eu sunt fiica* lui Betuel. soţia stăpânului meu. Rut 4.19-21. 26 Şi omul şi-a plecat capul şi 27 s-a închinat* Domnului. Ex. 4.11. şi voi scoate şi pentru cămilele tale!». dacă acum îmi dai reuşită în dru43 mul meu pe care merg. 4.3. 40 *Cap. să beau puţină apă din vadra ta!». Ex. 1. omul a luat un inel* de aur pentru nas. 2 Sam.29.10. 8. 98. 25. Is. 1. şi a scos 21 pentru toate cămilele lui. 21. Vers. Jud. te rog.14. **1 Sam.31.3-5. 26 *Vers. stau lângă fântâna cu apă şi fie ca fecioara care va ieşi să scoată şi căreia îi voi zice: «Dă-mi.9. Ef. şi s-a scos şaua de pe cămile şi s-a dat* 33 *Iov 23. 3. 6. **Cap. atunci vei fi dezlegat de jurământul meu. 3. Şi am zis* stăpânului meu: «Poate că femeia nu va voi să mă 40 urmeze».24. 36 *Cap. a venit la acel om şi. pe mine Domnul m-a condus pe drum la casa fraţilor stăpânului meu“. Rebeca a ieşit cu vadra ei pe umăr şi a coborât la fân- 21 *Vers. 22. 29 *Cap. Ezec. 25. 24 *Cap.21.

Ps. **Ps. 47 Şi am întrebat-o. şi robului lui Avraam. Şi fiilor ţiitoarelor pe care le-a avut Avraam. Şi fratele ei şi mama ei i-au zis: „Să mai rămână cu noi copila câteva zile sau măcar zece.5 **Cap. Şi ea şi-a luat vălul şi s-a aco66 perit. 12. 77. 21. 49 *Cap. Şi i-am pus inelul* la nas şi brăţările pe 48 mâini.29. b Sau „bijuterii“ 25:6 47 *Ezec. Şi Rebeca şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Isaac şi a sărit jos* de pe 65 cămilă. 18.42. deoarece Domnul mi-a dat reuşită în călătoria mea.48.11. s-a plecat* cu faţa la pământ înaintea 53 Domnului. 32. 21. 1. 5 Şi Avraam a dat* lui Isaac 6 tot ce avea. daţi-mi drumul. Şi Iocşan a născut pe Seba şi pe Dedan. 17. ia-o şi mergi. care m-a dus** pe calea cea dreaptăa.17 62 *Cap.18 †Cap. 118. pe care i l-a născut Milca». 52 *Vers. spuneţi-mi.24. fiul lui Nahor. după cum a spus Domnul“. 3.29. 29. spuneţi-mi. 52 Şi a fost aşa: când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor.23.6. 25 Şi Avraam şi-a luat altă so2 ţie şi numele ei era Chetura. şi au rămas acolo. 60 *Cap. şi sămânţa** ta să stăpânească poarta celor care o 61 urăsc!“ Şi Rebeca şi slujnicele ei s-au ridicat şi au încălecat pe cămile şi au urmat pe omul acela. 23.8. să ajungi* mii de zeci de mii.2. veneau nişte cămile. Şi mi-am plecat* capul şi m-am închinat Domnului. ca 57 să merg la stăpânul meu“. Mc. şi i-am zis: «A cui fiică eşti tu?» Şi ea a zis: «Fiica lui Betuel. Ezra 1. dacă nu. 25. 67 *Cap. 63 *Ios. **Cap. stăpânul meu.11. 51 *Cap. 56. Ios. Şi zisese robului: „Cine este omul acesta care vine pe câmp ca să ne întâmpine?“ Şi robul i-a zis: „Este stăpânul meu“. 50 Şi Laban şi Betuel i-au răspuns şi i-au zis: „Lucrul* acesta vine de la Domnul. 1.14. 54 *Vers. 12. 16. dacă vreţi să arătaţi îndurare* şi adevăr stăpânului meu. Şi el le-a zis: „Nu mă opriţi. şi doicii* ei. 62 Şi Isaac venise de la fântânad* Lahai-Roi. Mt. Şi ea* i-a născut pe Zimran şi pe Iocşan şi pe Medan şi pe Madian 3 şi pe Işbac şi pe Şuah. 22.22.12.8. **2 Cr. au zis: „Vom chema fata şi vom din gura eic“. „să întrebăm gura ei“ d Sau „de pe drumul fântânii“ 25 . 25. Şi i-am zis: te rog.20. 24. Şi robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. 20. şi a luat* pe Rebeca şi ea i-a fost soţie şi el a iubit-o**.2 Chetura 2 *1 Cr. pentru că locuia în ţara 63 de la sud.15. Şi Isaac a fost mângâiat dupㆠce a murit mama sa. 35. şi oame60 nilor lui. şi. Iată. 16. 64 iată.32. Şi am băut. şi am binecuvântat pe D omnul Dumnezeul lui Avraam.GENEZA tână şi a scos apă. 64 *Ios. 31. 48 *Vers.59. Şi fiii lui Dedan au fost: Aşurim şi 4 Letuşim şi Leumim. Şi au chemat pe Rebeca şi i-au zis: „Vei merge tu cu omul acesta?“ Şi ea a 59 zis: „Voi merge!“ Şi au dat drumul Rebecăi. Şi 46 «Dă-mi. Toţi aceştia au fost fiii Cheturei. 26. Şi fiii lui Madian: Efa şi Efer şi Enoc şi Abida şi Eldaa. sora noastră. ca să mă întorc la dreapta sau la stânga“. 143.36.12. 30. du56 pă aceea să meargă“. şi el a zis: „Daţi-mi 55 drumul* la stăpânul meu“. a Sau „adevărată“ c Lit. **Cap. 5 *Cap. Şi şi-a ridicat ochii** şi s-a uitat şi.8.2.16.18. 50 *Ps. să beau!» Şi ea s-a grăbit şi şi-a coborât vadra de pe umărul ei şi a zis: «Bea şi voi adăpa şi cămilele tale». Şi robul a scos obiecteb* de argint şi obiecte de aur şi haine şi le-a dat Rebecăi. Şi s-au sculat dimineaţa. Avraam 58 afla 59 *Cap. sora lor. şi ea a adăpat şi cămilele. **Cap.25.3. Şi Isaac ieşise la câmp spre seară ca să mediteze*. Şi robul a luat pe Rebeca şi a plecat. Şi au binecuvântat pe Rebeca şi i-au zis: „Tu. 31. ca să iau pe fiica fra49 telui† său pentru fiul stăpânului meu. 53 *Ex. 67 Şi Isaac a dus-o în cortul Sarei. 119. el şi oamenii care erau cu el.11. şi să fie soţia fiului stăpânului tău.15.1. †Cap.23. 26. 54 Şi au mâncat şi au băut. 16.14. şi a dat lucruri de preţ** şi fratelui ei şi mamei ei.2. mama sa. 15. 1. noi nu-ţi putem vor51 bi** rău sau bine. 2. 11. 47. Cap. 22.35. Rebeca este înaintea* ta. Şi acum.

13 Agar. roasă*.60. 27. 1. Esau a venit de la câmp şi era 30 obosit. şi Adbeel. tău. 26.25. şi a fost a35. Şi el i-a jurat. 9. lit. Şi Isaac era de şaizeci† de ani când i-a născut ea. soţia sa.29. 49. Şi două popoare se vor des**2 Sam. Esau şi Iacov 19 Şi aceştia sunt urmaşii lui Isaac.14. Dumnezeu a binecuvântat* pe Isaac. **Cap. 28 corturi. după el. Domnul i-a ascultat* rugăciunea **Rom.întâi-născut cov era om liniştit**. a murit* la o bună bătrâneţe. în ea. 12. când i s-au împlinit zilele să nască. fiertura cea roşie. Ezra 8. Şi şi-a vândut* le-a dat daruri. 12 Şi aceştia sunt urmaşii lui IsUrmaşii lui Ismael mael. Şi Iacov 31 *Deut. Şi el s-a aşezatc înaintea feţei† tuturor fraţilor săi.GENEZA 6 *Cap. **Jud. 27 Şi băieţii au crescut mari. „Dă-mi. „Două naţiuni* sunt în pântecele 24. **Cap.16.37. 9 *Cap.16. Şi copiii se luptau în. Şi Isaac era de patruzeci de ani când a luat de a Sau „Hadar“ b Sau „triburilor“ c Sau „a murit“.18. 27.17. şi un popor** va fi mai tare Rom. 24 Şi. Aceştia sunt fiii lui Ismael şi acestea sunt numele lor. a rămas în22 sărcinată**. decât celălalt popor şi cel mai mare† va sluji celui mai mic“. 49. Şi Ps. bă**Cap. **Iov 1. şi la ce-mi va folosi dreptul de întâi-născut?“ 33 Şi Iacov i-a zis: „Jură-mi acumi“.2. şi. şi Ismael. locuind† în 27 *Cap. 25. în ogorul lui Efron. am.14. 27. 49. 1 Cr. sunt numele fiilor lui Ismael. şi Rebeca. trân şi sătul de zile. şi Duma. iată. 2.14. Ietur.16. doi gemeni erau 25 în pântecele ei. 8. Şi Domnul i-a zis: 23 *Cap. părţi din măruntaiele tale.8.3. 27. tre ei. şi Rebeca** iubea pe Iacov. iar Ia. 20 a născut pe Isaac. Şi Isaac 49. Şi Esau îşi vinde Esau s-a făcut bărbat priceput* dreptul de la vânat. 9. 2.29.20.11. 27. 9. **Cap. roaba Sarei.17.3. după satele lor şi după taberele lor: doisprezece* conducători ai b 17 *Cap. 127. 15. fiul său. Deut. şi Sara. Şi a 11 *Cap. mântat în peştera** de la Mac23.10. †Cap. după urmaşii lor: întâiul-născut al lui Ismael. şi 15 Masa. 12.15. 21.12. 26 *Osea 12. soţia sa. Şi Avraam şi-a dat duhul şi 47. 22.3. Şi cel dintâi a ie.1. 24. pentru ce sunt astfel?“ Şi a mers ca să întrebe* pe Dom23 nul. ogorul* pe care îl 10 *Cap.29 arameuld din Padan-Aram.33. Şi Esau a zis lui Iacov: 29 *2 Împ. Mal. sora** 21 lui Laban arameul. „a căzut“ d Sau „sirianul“ e Acoperit cu păr f Cel care ţine de călcâi (sau: Cel care ia locul altuia) g Lit. cumpărase Avraam de la fiii lui **Cap. fiica* lui Betuel 20 *Cap. i-a zis: „Vinde-mi acumi dreptul* 21. să mănânc din aceea roşie. 16 şi Chedma.31 Het: acolo** au fost înmormân11 taţi Avraam. după numele lor.1. Şi Isaac iubea pe Esau.1. 23. cum mergi spre Asiria. 50. care **Cap.16. 8 ani. 33.9.2. 21. este în faţa Egiptului. şi Mişma. l-au înmor**Cap.3. „în gura lui“ h Roşu i Sau „mai întâi“ 26 . 16. **Cap.36 şi mâna* sa ţinea călcâiul lui †Vers. 16. 9 dăugat** la poporul său.3.14 †Cap.62. pe care i-a tră7 *Cap.9. 25:7 soţie pe Rebeca. am să mor.19.29. 1. 6. 16. pentru că vânatul* era mâncarea Ps. pentru că era sterilă. anii* vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. 1. it*: o sută şaptezeci şi cinci de 8 *Cap. Şi ea a zis: „Dacă este aşa. 17. ca o manta păe. g.23. fost aşa: după moartea lui Avra24.29. 1.8. 37. i-a îndepărtat* de lângă fiul său Isaac spre răsărit**. şi Chedar.7 de la Havila* până la Şur**.8. 29 Şi Iacov a fiert* o mâncare. şi i-au pus numele Iacovf**.13. 33 *Ev. care este în faţa 10 lui Mamre. şi i-au pus numele Esau 26 Şi. 17 popoarelor lor. om al câmpului. fiul lui Avraam.16. 5.30.12. fiul lui Ţohar hetitul. 20.22 *1 Sam.25 *Cap. Esau. Nafiş 16 *Cap.22. Num. Şi au locuit 18 *1 Sam. şi 14 Mibsam. rugat stăruitor Domnului pentru 2 Cr.3. 8.16.9. 10. 15.4. 23. Şi Isaac s-a 21 *1 Sam. fiii* săi. soţia sa.5. 17. 27. Şi Esau i-a zis: „Iată. te rog.29.17.6. a ieşit fratele său. pela.23. Hadada.20.38.3. 27.17 1 Cr. 20. Şi 27. în ţara de răsărit.31.4. pentru că sunt obosit. pe când trăia. 20.23.15. pe care l-a născut* lui Avraam egipteanca 12 *Cap. †Ev. sa 28 *Cap. De aceea i 31 s-a pus numele Edomh. Şi acestea* 13 *1 Cr. Şi Isaac locuia lângă fântâna** Lahai-Roi. 5. 16. fiul lui Avraam: Avraam* 19 *Mt. 32 tău de întâi-născut“. şi Tema. 49.2. 4.13. Nebaiot. Şi acestea sunt zilele anilor Moartea lui 7 Avraam vieţii lui Avraam. şit roşu peste tot. Şi aceştia sunt **Vers. Şi el şi-a dat duhul** şi a murit şi a fost adău18 gat la poporul său. 11.

la Gherar. Şi a fost aşa: după ce a stat acolo multe zile. 15. „fântână a Lit. Vers.35.8. „a găsit“ c Sau „avuţii de oi şi avuţii de boi“ de apă vie“ e Ceartă f Împotrivire g Loc larg 27 .12. negreşit ea este soţia ta. 105. filistenii le-au astupat şi 16 le-au umplut cu ţărână. zicând: „Apa este a noastră“.10.5. 12. 12. Şi Abimelec i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Încă puţin şi unul din popor ar 26:24 fi putut să se culce cu soţia ta.8. coborî în Egipt. 105. nu cumva“ – a zis el – „oamenii locului să mă ucidă pentru Rebeca“. 39. pentru că Avraam* a ascultat 5 *Cap. 17. tale îi voi da toate ţările acestea. taPs. 1. Ex.15. zicând: „Cine se va atinge* de omul acesta sau de soţia lui va fi omorât negreşit“.18. locuieşte în ţara 3 pe care ţi-o** voi spune.GENEZA dreptul de întâi-născut lui Iacov. Şi Abi. Ex.25. Isaac în ţara 26 Şi a fost foamete în ţară. şi nu s-au mai certat pentru 28. şi Eu voi fi** cu tine şi te voi bi**Cap. 23 Şi de acolo s-a suit la Beer.4. necuvânta†. **Cap.17. bat despre soţia sa. „Ca 29. 31.24. şi fi. pentru că eşti* mult mai puternic decât noi“. *†Cap.16.17. 22. **Cap.15. Şi Abimelec a chemat pe Isaac şi i-a zis: „Iată. pentru că ţie†† şi se28.30.15. l-a văzut pe Isaac jucându-se cu Re9 beca.1.6. Is. în filistenilor afară de foametea* dintâi care 1 *Cap.2. 22.3. Domnul i S-a arătat* şi i-a zis: „Nu **Cap. rânduie6 lile Mele şi legile Mele“. pentru că filistenii le astupaseră după moartea lui Avraam. 12 Şi Isaac a semănat în pămân. 12. minţei tale voi da toate ţările ††Cap. Şi păs. şi cum ai zis: «Este sora mea»?“ Şi Isaac i-a zis: „Pentru că am zis: «Nu 10 cumva să mor din cauza ei»“. 5 tului. Şi Iov 42.1.9.12.1.31.52. 20. Şi s-a mu. mare* şi a devenit tot mai mare. ta ca stelele cerurilor şi seminţei 22. 12.13.Gherar 18 rar şi locuia acolo. şi în** sămânţa ta vor fi bine22. 20. 20. Ev. ieşte temporar* în ţara aceasta. Abimelec.2. îm2 păratul filistenilor.13. Şi voi înmulţi* sămânţa 4 *Cap. 15 *Cap. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi-născut.16. 34 Şi Iacov a dat lui Esau pâine şi 22. 12. 34 *Ecl. tat de acolo şi a săpat altă fân**Cap. cuvântate toate naţiunile pămânGal. 18. Şi Isaac a plecat de acolo şi Isaac în 17 şi-a aşezat tabăra în valea Ghe.1. 24. Şi robii lui Isaac au săpat în vale şi au găsit acolo o 20 fântână cu apă de izvord. 1.7.13 *Cap. 112.11 *Ps. d Lit. Pentru că era† frumoasă la 8 înfăţişare. tână. şi un mare număr de robi. tânile pe care le săpaseră* robii tatălui său în zilele tatălui său. 41.15. Şi Isaac a locuit în Gherar. Şi Domnul i S-a arătat în Beer-Şeba noaptea aceea şi a zis: „Eu sunt* 23 *Cap. soţia sa. Şi omul acesta a ajuns 12 *Mt. Locu3 *Cap. de glasul Meu şi a păzit ce i-am 22.20 *Cap. cerut a.11.7. tregului popor. fusese în zilele lui Avraam.9. 10. Şi a pus numele fântânii Esece. Şi Isaac a săpat 18 *Cap. Şi 2 *Cap.9. 21. Şi **Cap.3. pentru că se cer21 taseră cu el. Ps. Pentru că s-a †Cap.2. ea. mâncare de linte. „Este sora mea“.18. **Pr. Ecl. 24. iată. 4 tăl tău. Şi el a zis*: 20. şi Domnul l-a binecu13. Şi Abimelec a poruncit în. 32.22. 17. 3.13. din nou fântânile de apă care fuseseră săpate în zilele lui Avraam. 54.Isaac la 24 Şeba*. torii din Gherar s-au certat* cu păstorii lui Isaac. Is.16 *Ex.8.14 *Cap. 24. 15.18. temut** să zică: „Soţia mea“. 13 vântat**. 10 *Cap. Şi au săpat altă fântână şi s-au certat şi pentru ea. şi ai fi adus vină* asupra noas11 tră“. 15 listenii îl invidiau*.3.1. 4. tatăl său. 7 Şi oamenii locului l-au între7 *Cap. 26. 37. a băut. 12. şi a mâncat* şi 1 Cor.13. Isaac s-a dus la Abimelec**.16 pe care l-am jurat lui Avraam.25.22 *Ps.3.Averea lui tul acela şi a culesb în acel an Isaac şi certurile însutit*. „cele de păzit ale Mele“ b Lit. 29.4. împăratul filistenilor. Avraam. şi voi întări*† jurământul 13.1. melec a zis lui Isaac: „Pleacă de la noi.7. Şi toate fân.32. 15. 22. şi 22 i-a pus numele Sitnaf.3. şi s-a ridicat şi a plecat. acestea. 4. Ps. c avea turme de oi şi cirezi de boi Pr. 21. 14 până ce a ajuns foarte mare. Şi le-a pus numele după numele* pe care li-l pusese 19 tatăl său.9. 3. poruncile Mele. 11. s-a uitat de la fereastră şi.2. †Cap. 8.19. 12. Şi i-a pus numele Rehobotg şi a zis: „Pentru că acum Domnul ne-a făcut loc* şi vom fi roditori** în ţară“. 21. Mc.

28.10. şi Picol*. Iacov.7. te rog. şi adumi-le să mănânc. am îmbătrânit şi nu 3 ştiu ziua morţii mele. †Vers. 116.7. de aceea numele cetăţii este Beer-Şeba* până în ziua aceasta. 6 *Cap. fiul său cel mai mare**.7.46. 25. 25. 4 *Vers. Şi a mers şi i-a luat şi i-a adus mamei sale. Avraam: nu te teme**. Şi el a zis*: „Iată acum. şi ieşi la câmp şi prinde-mi* 4 vânat. a chemat pe Esau. 21. 30 *Cap. 25 Şi a zidit* acolo un altar şi a chemat** Numele Domnului.4.6. Mergi. 21.1. zicând: „Iată. ca să mănânce şi să te binecuvânteze înainte de moartea 11 sa“. 28. voi. armele. şi Isaac le-a dat drumul şi ei au plecat de la el în pace. Şi acum.34. 25. între noi şi tine. **Cap. 17. 27. 4. care erau la ea în casă. ascultă* glasul meu în ceea ce-ţi 9 poruncesc. datorită lui Avraam. Căsătoria lui Esau 34 *Cap. 16 Şi pieile iezilor le-a pus pe mâinile lui şi pe partea fără păr a 17 gâtului său. robii lui Isaac au venit şi i-au spus despre fântâna pe care o săpase33 ră şi i-au zis: „Am găsit apă!“ Şi el a numit-o Şebaa. spunând: «Adu-mi vânat şi găteşte-mi bucate gustoase.1. Şi le-a făcut un ospăţ* şi au mân31 cat şi au băut.9. 27 Şi a fost aşa: când a îmbătrânit Isaac şi ochii* i se întunecaseră. Ps.24 2 Sam. tolba şi arcul. am auzit pe tatăl tău vorbind lui Esau. 27 Şi Isaac le-a zis: „Pentru ce aţi venit la mine. 49. 27. cum* îmi plac mie. 25.25. prietenul său.28. 29 *Cap. 33. 3. şi pe Bas35 mat. 8 *Vers. 26 Şi Abimelec a venit din Gherar la el. şi i-a zis: „Fiul meu!“ Şi 2 el i-a zis: „Iată-mă“.12. 10 cum îi plac lui.2. Deut. şi a îmbrăcat cu ele pe Iacov.29. fiul meu! Ascultă numai de glasul meu şi mergi şi 14 adu-mi“. 13. 3. **Cap. 25. iar nu binecuvântare“.43.25. 11. 13.31. 31. 2 *Cap. cum îi 15 plăceau tatălui său. pentru că Eu sunt† cu tine şi te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi sămânţa. 21. cum nici noi nu ne-am atins de tine şi cum ţi-am făcut numai bine şi ţi-am dat drumul în pace. 34 Şi Esau era de patruzeci de ani şi a luat de soţie* pe Iudita. Şi Esau s-a dus la câmp să prindă vâ-nat şi să-l aducă. fratele meu.31. 3.28.25. ca să mănânc şi să te binecuvântez înaintea Domnului.22. Şi Rebeca a auzit când a vorbit Isaac fiului său Esau. 9 *Vers. la turmă şi ia-mi de acolo doi iezi dintre capre şi voi pregăti din ei bucate* gustoase pentru tatăl tău. înainte de 8 moartea mea». Şi le vei duce la tatăl tău. Şi şi-a întins cortul acolo şi robii lui Isaac au săpat o fântână acolo. Şi mama lui i-a zis: „Peste* mine fie blestemul tău.GENEZA 26:25 24 *Cap. 32 Şi a fost aşa: în ziua aceea. Iac. 28 *Cap.3.25.32. Dumnezeul tatălui tău. Şi s-au sculat disde-dimineaţă şi şi-au jurat unul altuia. Ps. Şi ele* au fost o amărăciune a sufletului pentru Isaac şi Rebeca. 28 .9. 19. 15. tu acum* eşti 30 binecuvântatul Domnului»“.15.33. 24. Şi găteşte-mi bucate gustoase. 27. 35 *Cap. 47. 18 Şi el a venit la tatăl său şi a zis: „Tată!“ Şi el a zis: „Iată-mă! 3 *Cap.18. ca să te binecuvânteze** sufletul meu înainte de a 5 muri“. fiul său cel mai mare. 27 *Vers. care mă urâţi 28 şi m-aţi alungat* de la voi?“ Şi ei au zis: „Am văzut lămurit că Domnul este* cu tine. robul Meu“. 48.23.8.22. 1 Sam. Şi Rebeca a luat hainele de preţ* ale lui Esau. Fap. 1 Sam. 15 *Vers. 43. 6 Şi Rebeca* a vorbit lui Iacov.27.17. 115. căpetenia oştirii sale. 4. 36. Acum dar a Jurământ ia-ţi. 33 *Cap. 21.28. 19. **Cap. 12 *Vers.2. fiul ei. Deut. fra7 tele tău. şi am zis: «Să fie acum un jurământ între noi. 21.22. 12. 48. fiul meu. 16. 25. de nu putea vedea.1. 25. 13 *Cap. Şi bucatele gustoase şi pâinea pe care o făcuse le-a dat în mâna fiului său. 27. 11 *Cap. că nu ne vei face nici un rău. este* păros.25. fiica lui Elon hetitul. Şi Iacov a zis mamei sale Rebeca: „Iată. Pr. Legământul cu Abimelec 26 *Cap. Iacov ia binecuvântarea prin înşelăciune 1 *Cap.9. fiul său cel mai mic.13. 24. 9. 27. fiica lui Beeri hetitul. **Cap. 13.18. Esau. Ex. 14. şi să facem 29 legământ cu tine. Jud.14. Mt. te rog. şi mama lui a gătit bucate gustoase. şi Ahuzat. iar eu sunt fără păr. 25 *Cap. 7. 12 Poate că tatăl meu mă va pipăi* şi voi fi înaintea lui ca un înşelător şi voi aduce** asupra mea 13 blestem. **Cap.1.

Şi a mirosit mirosul hainelor lui şi l-a binecuvântat*. **Cap. Pr. 40 *Vers.6. 11. şi el l-a pipăit şi a zis: „Glasul este glasul lui Iacov. 37. şi Iacov tocmai ieşise dinaintea tatălui său Isaac.10. 45. fiul 38 meu?“ Şi Esau a zis tatălui său: „Ai numai o binecuvântare. Şi i l-a adus aproape şi a mâncat. 39 *Ev. fiul meu“.33 37 *Vers. tatăl său. de la vânătoarea sa. Num. Is. 49. Şi el a zis: „Oare nu pe drept a fost numit* el Iacov? Pentru că acum a doua oară m-a înşelat. 8. 37. 27 *Ev. Şi Isaac.19. 12. 60. 34 *Ev. ca să mă binecuvânteze** sufletul 20 tău“. Num.9. 8.23. Zah. 21 *Vers.26. Esau“. Şi Isaac a zis fiului său: „Cum ai găsit aşa de repede. **Vers. †Cap. 8. tatăl său. 28 *Deut. 12. a răspuns şi i-a zis: „Iată. **Cap. mirosul** fiului meu este ca mirosul unei câmpii pe care a binecuvântat-o† Domnul. 23 *Vers. ca să te binecuvânteze sufletul meu“.23. sau nu“. 19.20. 4. ca mâinile fratelui său Esau. Şi Isaac. 11. Esau?“ Şi 25 el a zis: „Eu sunt“. 29. 31 Şi gătise şi el bucate gustoase şi le-a adus tatălui său. ca să mă binecuvân32 teze** sufletul tău“. 35 tată!“ Şi el i-a zis: „Fratele tău a venit* cu înşelăciune şi ţi-a luat 36 binecuvântarea“. Şi a zis: „Adumi-l aproape şi voi mânca din vânatul fiului meu. întâiul-născut al tău. şi vei sluji* fratelui tău. a intrat Esau. întâiul 33 tău născut. eşti tu. 27:40 19 Cine 20 *Cap. 31. Şi tatăl său Isaac i-a zis: „Apropie-te 27 acum şi sărută-mă. **Cânt. 25.11. 29 *Cap. 2 Sam. şi 26 i-a adus vin şi a băut. 19.12. te rog. 24. †Ps. 28 Şi Dumnezeu să-ţi dea din roua* cerurilor şi din grăsimea** pământului şi belşug de grâu şi de must†. fratele lui. Şi a zis tatălui său: „Să se ridice* tatăl meu şi să mănânce din vânatul fiului său. i-a zis: „Cine* eşti tu?“ Şi el a zis: „Eu sunt fiul tău. 1. 2 Sam. 9. 22 Şi Iacov s-a apropiat de Isaac. Ridică-te*.14. pentru că mâinile lui erau păroase*.20. 30 31 *Vers. locuinţa* ta va fi îna grăsimea pământului şi în roua** cerurilor de sus. ca să te pipăi*. 12. şezi şi mănâncă din vânatul meu. Osea 14.3.14.3. 33.17.21. **Vers. Şi a fost aşa: după ce a sfârşit Isaac de binecuvântat pe Iacov. şi ce voi face acum pentru tine. iată. am făcut cum mi-ai zis. 28. 29 Popoare să-ţi slujească şi naţiuni să se plece* înaintea ta! Să fii stăpân peste fraţii tăi şi fiii** mamei tale să se plece înaintea ta! Blestemat† să fie cel care te va blestema şi binecuvântat să fie cel care te a Sau „lipsită de“ va binecuvânta“. şi l-a 24 binecuvântat. 12. Şi Isaac s-a cutremurat cu foarte mare tremur şi a zis: „Cine este deci cel care a prins vânatul şi mi l-a adus? Şi am mâncat din toate înainte de a veni tu şi l-am binecuvântat.13. te rog. **Cap.14.20. Şi Isaac a zis lui Iacov: „Apropie-te. 34 Şi va fi binecuvântat*“. 33. dacă eşti cu adevărat fiul meu Esau.14. **Vers.17. 38 *Ev.4.28. 28. 28. 3.20. Obad. 18.18 †Deut.8. tată!“ Şi Esau şi-a ridicat glasul* 39 şi a plâns. mi-a luat** dreptul de întâi-născut şi. 4. 24. 35 *Vers.10.GENEZA 19 *Vers. 23. l-am făcut stăpânul* tău şi i-am dat pe toţi fraţii săi ca robi şi l-am înzestrat cu grâu** şi cu must. 16. 33 *Cap.7. 29 . 65. 25. acum mi-a luat binecuvântarea“. 18. Şi a zis: „Eşti tu cu adevărat fiul meu.7.12. Când a auzit Esau cuvintele tatălui său. Şi el s-a apropiat şi l-a sărutat.12. 29. 4. fiul meu?“ Şi Iacov a zis tatălui său: „Eu sunt Esau. fiul meu. 36 *Cap. tatăl său. dar mâinile sunt mâinile lui 23 Esau“. 25. Şi nu l-a cunoscut. 49.29. 40 şi vei trăi din sabia ta. şi a zis: „Iată. Şi a zis: „N-ai păstrat o binecuvântare 37 pentru mine?“ Şi Isaac a răspuns şi a zis lui Esau: „Iată. a strigat cu glas* foarte tare şi foarte amărât şi a zis tatălui său: „Binecuvântează-mă şi pe mine. 2 Sam. tată? Binecuvântează-mă şi pe mine.25-27. fiul meu?“ Şi el a zis: „Pentru că Domnul Dumnezeul tău* mi l-a trimis 21 înainte“. Rom. 32 *Vers. 45. 11. **Vers.

Num. 35. dintre fiicele lui Laban††. 26.6.24. fiul meu.6. său cel mai mare.8.35. şi ia-ţi soţie de acolo. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi?“ 46 *Cap. 8 *Cap. Şi să-ţi dea 4 *Cap. Şi ea a trimis şi a chemat pe Iacov. 22.3.6. 31. Şi Esau a văzut* că fiicele lui Canaan erau rele în ochii lui Isaac. Fap.3. 35. 26.2.13. pentru că nu te voi părăsi††. 25. Şi sămânţa ta va fi ca pulberea* pământului şi te vei întinde** spre apus şi spre răsărit şi spre nord şi spre sud. Deut. Şi a luat una din pietrele locului şi a făcut-o căpă12 tâi şi s-a culcat în acel loc. 12 *Cap. Ev. frate44 le meu. 48. că.5. până când nu voi face*† ceea ce ţi-am pro16 mis“. 11 *Vers. †Cap. tatăl mamei †Cap. *†Cap.3. Dumnezeul lui Avraam.6.12. 15. 42 cov“.26.7-12. 26.33. 121. 13.1. Şi iată o scară ridicată pe pământ.24. vei scutura jugul lui de pe grumazul tău“. 24. şi Dumnezeul lui Isaac.43. la ce bun îmi va fi viaţa?“ Fuga lui 28 Şi Isaac a chemat pe Iacov şi Iacov l-a binecuvântat* şi i-a poruncit 1 *Cap. fugi în Haran† la Laban**. „M-am săturat* de viaţă din cau**Cap. 27. şi i-a zis: „Iată. 7. Ios. 25. fratele Rebecăi. Esau.14.3.14 Deut. 5. şi voi ucide† pe fratele meu Ia50. fiica† lui Ismael. 2 dintre fiicele lui Canaan.21.8. Şi. dintre fiicele ţării. a luat de soţie pe Mahalat. 8. 1 Împ. 24.2. 11. 12. 24. 31.20. se mângâie cu privire la tine că 43 te va ucide*. 26. fiul lui Avraam. pâneşti** ţara unde ai locuit† temporar. 8. 46 Şi Rebeca a zis lui Isaac: 28. au fost spuse 42 *Ps. 9 Şi Esau s-a dus la Ismael şi pe lângă* soţiile pe care le avea. 22.1.43.11. **Ioan 1.35. şi că Iacov ascultase pe tatăl său şi pe mama sa şi ple8 case în Padan-Aram. 1.8. Şi Dumnezeul cel Atotpu3 *Cap.23. **Cap.1. Rebecăi. 12. zicând: „Tu să nu-ţi iei* soţie dintre fiicele 7 lui Canaan!“. 45 *Vers. Şi cuvintele lui Esau. 16 *1 Împ. Ridi2 *Osea 12. 30. îngerii** lui Dumnezeu urcau şi coborau pe ea. Şi Esau zicea în inima sa: „Se apropie 41 *Cap. 26.17. **Vers. 17. 26.12. ca acestea.15. binecuvântându-l. 50. 26. 10. †Cap. 43 *Vers. mergi în Padan-Aram**. Num. **Cap.51. Şi Isaac a trimis* pe Iacov. 3.13-15. 24. iată.3. 13. 31.7. Domnul este** în locul acesta şi 17 eu n-am ştiut! Şi s-a temut şi a zis: 6 *Vers. 8. 12.5. **Cap. 5 nezeu lui Avraam“. 12.5. 26.18. D omnul* stătea deasupra ei. sora lui Nebaiot**. şi seminţei tale cu tine. şi i-a zis: „Tu să nu-ţi iei** soţie **Cap.23 †Cap. atunci voi trimite şi te voi aduce de acolo. 19. **Cap. Iov 33. Visul lui Iacov la Betel 10 *Osea 12. Şi el a plecat în a Sau „te vei ridica“ Padan-Aram. la Laban. **Cap. 3. Ps. ††Cap. fiul †Obad. 13. 12.57.3. 13 Şi. 35. 45 până va trece mânia fratelui tău de la tine şi va uita* ce i-ai făcut. 27.15. Şi rămâi la el câteva zile.31.13 †Cap. zilele** de jale pentru tatăl meu **Cap. pentru că apusese soarele.3. ††Cap. ternicb* să te binecuvânteze şi să te facă să rodeşti şi să te înmulţească. fiul lui Betuel arameul. şi capătul ei ajungea la ceruri.29 tale. fiul ei cel mai mic. că-te*. iată.34. **Cap.12. za fiicelor lui Het! Dacă Iacov** îşi va lua soţie dintre fiicele lui Het.7. Ps. şi în† tine şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate 15 familiile pământului. 24. fratele mamei 3 tale.3.3. pământul† pe care eşti culcat ţi-l voi 14 da ţie şi seminţei†† tale. Şi a ajuns într-un loc* şi a rămas acolo peste noapte. 27.4.15.3. **Cap. b Ebr. 29. ††Deut.8. Ps. 10 Şi Iacov a ieşit* din Beer11 Şeba** şi a mers spre Haran†. ţie 17. şi a zis: „Eu** sunt Domnul. Şi Iacov s-a trezit din somnul* său şi a zis: „Cu adevărat.3.4. fratele tău.GENEZA 27:41 40 **2 Împ. 36. până va trece furia fratelui tău.16. mama lui Iacov şi a lui Esau. 139. tatăl său.4.29 ascultă* glasul meu şi ridică-te. 20. 41 Şi Esau l-a urât* pe Iacov din Ura lui Esau faţă cauza binecuvântării cu care-l de Iacov binecuvântase tatăl său. 31. Şi a visat*. 13 *Cap. 13. 35.20 la casa lui Betuel†. Ev. 12. tatăl tău. Acum dar. 48. 48. **Ex. 9 *Cap. 14 *Cap.10. Ier. Şi. pentru ca să ajungi o 4 adunare de popoare.12. „El Şadai“ 30 . ca să stă†1 Cr. 6 Şi Esau a văzut că Isaac îl binecuvântase pe Iacov şi-l trimisese în Padan-Aram ca să-şi ia soţie de acolo. 35. 1. 36.3. iată. 6. Ios.11. pe care a dat-o Dum5 *Cap. †Cap.5. 32. i-a poruncit. 64.2. 15. binecuvântarea* lui Avraam. 41. 15 *Cap.24 †Cap. 39.15. 37. Eu sunt* cu tine şi te voi păzi oriunde** vei merge şi te voi aduce† înapoi în ţara aceasta. 1.20 şi va fi aşa: când te vei răsculaa**.8.

şi o piatră mare era pe gura fântâ3 nii. numele celei mai mari era Leeag şi numele celei 17 mai mici. Şi i-a zis: „Îţi voi sluji** şapte ani pentru Rahela.13. trei turme de oi se odihneau lângă ea. 19. 28. şi au părut în ochii lui ca vreo câteva zile. atunci adăpăm oile“. 16 care să-ţi fie plata*?“ Şi Laban avea două fiice.10-12. 19. 35.12. şi ea a aler13 gat** şi a spus tatălui ei. Şi a pus numele locului aceluia Betela. 31. 68. 26. fiica lui Laban. Şi a fost aşa: seara a luat pe fiica sa. dar numele cetăţii era mai înainte 20 Luz*.11. 35.11. tu eşti osul meu şi carnea mea“. 13. 12. 12 *Cap. 29:24 18 *Vers. 45. îmi vei sluji tu degeaba? Spune-mi. 2. şi oile lui Laban.16. Ex. 48. 8 Şi ei au zis: „Nu putem. Şi Leea avea ochi slabii.12. „Cât de înfricoşător* este locul acesta! Aceasta nu este altceva decât casa lui Dumnezeu şi aceasta 18 este poarta cerurilor!“ Şi Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă şi a luat piatra* pe care o făcuse căpătâi şi a aşezat-o ca stâlp** şi a turnat unt19 delemn pe vârful ei. „a promis“ c Lit.8.29. 19 *Cap. 21 *Jud. Osea 12. Îţi voi da negreşit zeciuială“. Rahela**. 15. adăpaţi oile şi mergeţi şi le paşteţi“. Şi el a zis: „Iată. pe când le vorbea el încă.13. 20 *Cap. 24. este încă ziua mare.7.1. şi el a in24 trat la ea. când a văzut pe Rahela.12. 2. iată. 6. 18 *Cap. iar Rahela era frumoasă* la statură şi frumoasă 18 la faţă. **Deut. Leea şi Rahela 15 *Cap. 24.15. **Cânt. **Cap. rămâi cu mine“.19.17. 31. Rahelah. 14.17 22 *Vers. 17 *Cap. 14 Şi Laban i-a zis: „Cu adevărat*. fiica ta cea 19 mai mică“. 31. Jud. 4 *Cap. fratele 11 mamei sale. 21 Şi Iacov a zis lui Laban: „Dă-mi soţia. Zilpa. 17.33.23.12. pen- 10 tru că ea era păstoriţă.7. 15. Şi din** tot ce-mi vei da.8. 26.15.2. Jud. 1. 11 *Cap. **Cap. Şi Laban i-a zis: „Mai bine să ţi-o dau ţie decât s-o dau altui bărbat. Şi prăvăleau piatra de pe gura fântânii şi adăpau oile şi din nou puneau piatra la loc pe gura 4 fântânii. 2 Sam. 14. 20 *Cap. Şi le-a zis: „Cunoaşteţi pe Laban*.3. 29 Şi Iacov a pornit la drumc şi a mers în ţara fiilor* răsăritului.14.5. Şi Iacov le-a zis: „Fraţii mei. 26. 31. pentru că o iubea**. **Cap.26. i-a alergat* în întâmpinare şi l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat şi l-a adus în casa lui. 20 Şi Iacov a slujit* pentru Rahela şapte ani. 7.30. a Casa lui Dumnezeu b Lit. 9.13. 15. „şi-a ridicat piciorul“ f Sau „fratele“ g Slăbiciune h Oaie i Sau „blânzi“ d Lit. 24. 23. Şi a istorisit lui Laban toate aceste lucruri. Leea. 22 *Jud. Ioan 2. 15 Şi Laban a zis lui Iacov: „Pentru că eşti fratele meu.8. 2.3. „Are el pace?“ e Lit. 31.26. 5. 24. şi a dus-o la el. vine cu oile“. de unde sunteţi?“ Şi ei au zis: 5 „Din Haran*“. 3. Osea 12.4. Şi a fost aşa: 10 *Ex. fratele mamei sale. 2. 43.1. 12. fratele mamei sale. 24. 23. Iacov s-a apropiat şi a prăvălit piatra de pe gura fântânii şi a adăpat* oile lui Laban. pentru că mi s-au împlinit zilele să intru* la ea“.23. 22 Şi Laban a strâns pe toţi oamenii 23 locului şi a făcut un ospăţ*. a venit Rahela cu oile tatălui ei. pentru că din fântâna aceea adăpau turmele.31. **Deut.16. 11.10. fiica 7 lui.29. iată.1. Jud. 14 *Cap. 14. 2 *Cap.28 13 *Cap.35.41. 28. atunci Domnul** va fi Dumnezeul 22 meu.67. fiul lui Nahor?“ Şi 6 ei au zis: „Cunoaştem“. 21 *Jud. Ex. Şi Iacov a spus Rahelei că este ruda f* tatălui ei şi că este fiul Rebecăi. Jud. 33. Şi toate turmele se strângeau acolo. Iacov la Laban 1 *Num.27. fiul surorii sale. Num. Şi a fost aşa: îndată ce a auzit Laban ştirea despre Iacov.1. 8. zicând: „Dacă** va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în drumul acesta pe care merg şi-mi va da† pâine să mănânc şi haine 21 să mă îmbrac şi mă voi întoarce* în pace la casa tatălui meu. †1 Tim. **Ex. Şi Iacov a făcutb* o promisiune. Şi Laban a dat pe roaba sa. 6. 8.6. 2 Sam. ca roabă fiicei sale.14.14. Şi Iacov a sărutat* pe Rahela şi şi-a ridicat glasul 12 şi a plâns. Şi le-a zis: „Este* sănătos? d “ Şi au zis: „Sănătose şi.2. 5 *Cap.10. nu este timpul ca să fie strânse vitele. Lev. 30.22. 2 Şi s-a uitat şi iată o fântână* în câmp şi. 11. **Vers.45. Şi a rămas la el o lună de zile.24. Şi. 19.7. până nu se vor strânge toate turmele şi vor prăvăli piatra de pe gura 9 fântânii. Şi piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp va fi casa* lui Dumnezeu. 6 *Cap. „Pace“ 31 . 11.14. Şi Iacov iubea* pe Rahela.30.GENEZA 17 *Ps.14.41 2 Sam. 2 Sam.

30 Şi. 127. 3 *Cap. 14 Şi Ruben a ieşit în zilele secerişului grâului şi a găsit mandragorel în câmp. pentru că acum soţul meu 106. **Cânt. te-am cumpăratm cu mandragorele fiului meu“. să dai pe cea mai mică înain27 *Jud. iată. 29. 29.30. 1 *Cap. 32 Şi Leea a rămas însărcinată şi 32 *Cap. fiica sa. 4 *Cap.20. Împlinire e Alipire f Laudă g Lit. 33 mă va iubi“. 31. roaba* sa.1. Şi Bilha a rămas însărcinată şi a născut un 6 fiu lui Iacov. a născut un fiu şi i-a pus numele 31. 12. Iacov: „Dă-mi copii.13. ca să nască pe genunchii mei**. 16.3. dar. Şi Leea a zis: „Ferice de mine! pentru că fetele mă vor numi* fericită“. pentru că.41 săptămâna* cu aceasta şi îţi vom da şi pe cealaltă pentru slujba pe care o vei facea la mine încă** 28 alţi şapte ani“. 25 20. Şi Rahela a zis: „Dumnezeu mi-a făcut dreptate* şi mi-a ascultat şi glasul şi mi-a dat un fiu“. 18. Şi ea i-a zis: „Puţin* este că mi-ai luat bărbatul? Şi vrei să iei şi mandragorele fiului meu?“ Şi Rahela i-a zis: „De aceea. a năs13 cut un al doilea fiu lui Iacov.12 Leea. pentru că i-am născut trei fii“. 27 tea celei întâi-născute. 6 *Ps. Şi Rahela i-a zis Leei: „Dă-mi*. Şi i-a slujit încă** 31. în adevăr. 20. Şi Zilpa. iar Rahela era sterilă. Şi i-a dat de soţie şi pe Rahe29 la. De aceea i-a 35 *Mt. 26 m-ai înşelat**?“ Şi Laban i-a zis: „În locurile noastre nu se face aşa. de data aceasta soţul meu se va lipi de mine.3. roaba ei.26. Şi Iacov a făcut aşa şi a împlinit săptămâna cu ea. 1. 25.13. şi le-a adus mamei sale. 1.31. şi-mi voi 4 zidi şi eu casăg prin ea“. Şi Rahela a zis: „Am luptat luptele lui Dumnezeu împotriva surorii mele şi am învins“.7.23 Iov 3.15. 25. 16. a năs11 cut un fiu lui Iacov. Binecuvântat l Plante afrodiziace m Sau „închiriat“ 32 . Lc.36 1 Sam. 50. 9 Când a văzut Leea că a încetat să nască. Bilha! Intră la ea.11.1. **Cap. Rahela a 1 Sam.18. Şi Iacov a venit de la câmp seara şi Leea i-a ieşit înainte şi a zis: „Vei intra la mine. face copii* lui Iacov. roaba Rahelei. când a văzut Rahela că nu **Cap. roaba Leei. a luat pe Zilpa. Şi i-a dat de soţie pe Bilha*.18.13. invidiat** pe sora ei şi a zis lui †Iov 5. „o vei sluji“ b Sau „că Leea este urâtă“ (neavând cel dintâi loc în dragostea lui) c Vedeţi! un fiu d Auzire.15. Şi a fost aşa: dimineaţa. Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu şi a zis: „De astă dată voi lăuda pe Domnul“.2. **Cap. din 15 mandragorele** fiului tău“.31. 35.59. Deut. Plân. alţi şapte ani. Şi i-a pus numele Neftalii*. 14.22. **Cap. Şi Domnul a văzut* că Leea Copiii lui 31 Iacov nu este iubităb şi i-a deschis** 31 *Ps. a rămas însărcinată din nou şi a născut un al doilea fiu 8 lui Iacov.48.6. el să se culce cu tine la noapte pentru man16 dragorele fiului tău“. Şi Laban a dat pe roaba sa. Împlineşte **Cap. 30.28. 35. 3. De aceea i-a pus numele* Iudaf. De aceea i-a pus 7 numele Danh.5. Şi a intrat şi la Rahela. 27. Şi i-a pus nume34 le Simeond. 7. 14 *Cap. 28. Rubenc.4.12.18. Şi i-a pus numele Aşerk. 4. Şi a rămas însărci33 *Deut.24.GENEZA 29:25 25 *Cap. Bilha. pântecele.9. 30 *Vers. şi 5 Iacov a intrat la ea. Şi Zilpa. decât pe Leea. 15 *Num. care ţi-a oprit rodul** pântecelui?“ 3 Şi ea a zis: „Iată roaba* mea. 128.12. ca roabă Rahelei. Ps. „şi voi fi şi eu zidită“ h Judecată i Lupta mea j Noroc k Fericit. 13 *Pr.7. 4. 26. 9 *Vers. Şi a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu şi a zis: „Acum.42. şi iubea* pe Rahela mai mult **Cap. 30 fiica sa. şi a dat-o de soţie lui Ia10 cov.9.2. era Leea. 16. căci a zis: „Pentru că Ex. 35 pus numele Levi e. 16. roaba Leei. Şi s-a culcat cu ea 2 *Cap.11. te rog. Şi a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut*? Nu ţi-am slujit pentru Rahela? Pentru ce. Domnul a văzut* întristarea mea. de aceea mi-a dat şi pe acesta“. nată din nou şi a născut un fiu şi a zis: „Pentru că Domnul a auzit că nu sunt* iubită. 8 *Mt. 30. 1.44.37. 3.31. ori mor†!“ 2 Şi Iacov s-a aprins de mânie împotriva Rahelei şi i-a zis: „Sunt eu în locul* lui Dumnezeu. 21. Leea. 43. Deut. Şi Leea a zis: „Cu noroc!“ Şi i-a pus numele 12 Gadj.2. 31. a Lit. **Ps. Şi Bilha.41. Şi a încetat să nască. 21.

Şi ea a rămas însărcinată Is.38-40. „Am g Lit. jupuindu-le de scoarţă.17.6. zicând: „Domnul îmi va adăuga* un alt D fiu“. 26. dacă va fi la 34 mine“. 29 Şi el i-a zis: „Ştii* cum ţi-am slu29 *Cap. „în ziua de mâine“ j Sau 33 . Şi dreptatea* mea va răspunde pentru mine în viitori. te-mi plata* ta şi ţi-o voi da“. lui Laban: „Dă-mi* drumul să mă 24. 23 tecele. 1.8. 33 *Ps.25. înainte de venirea mea era puţin 30 *1 Tim. fie 35 după cuvântul tău!“ Şi a despărţit în ziua aceea ţapii bălţaţi şi pătaţi şi toate caprele pestriţe şi pătate. Şi acum. ale lui Iacov. şi a crescut până la o mulţime şi Domnul te-a binecuvântat la fiecare pas al meuh. Şi a fost aşa: după ce a năsÎmbogăţirea 25 lui Iacov cut Rahela pe Iosif. înaintea feţei tale: tot ce nu este pestriţ şi pătat între capre şi negru între miei se va socoti furat. nezeu mi-a înlăturat* dispreţul“. zăboveşte! Am descoperit f că D omnul m-a binecuvântat da28 *Cap. 29. „slujba mea cu care ţi-am slujit“ f Lit. Şi Iacov păştea restul turmei lui Laban. Pentru că ce aveai Tit 2. după aceasta. 27 *Cap. Şi oile erau în călduri înaintea nuielelor şi oile fătau miei bălţaţi. 32 *Cap. 22 Şi Dumnezeu Şi-a adus amin22 *1 Sam.7.1. 37 *Cap. din nou îţi voi paşte şi îţi voi pă32 zi oile. jit şi ce au ajuns vitele tale sub 31. acum soţul meu va locui cu mine. 26 Dă-mi soţiile pentru care ţi-am 29. Şi Leea a zis: „Dumnezeu m-a răsplătit. pentru că i-am născut şase fii!“ Şi i-a pus 21 numele Zabulonb*.6. Şi i-a zis: „Hotărăş31. slujit* şi copiii şi să plec. 24 Şi i-a pus numele Iosif d.GENEZA ascultat pe Leea şi ea a rămas însărcinată şi a născut un al cin18 cilea fiu lui Iacov. Şi. „pe urmele mele“ i Lit. 26 *Cap. 31. 31. Şi Leea a rămas din nou însărcinată şi a născut un al şa20 selea fiu lui Iacov. a făcut pe ele crestături albe. Mt. „castan“ a Răsplată b Locuinţă 30:42 17 în noaptea aceea. ca să intre în 42 călduri înaintea nuielelor. Şi Iacov şi-a luat* nuiele verzi 37 de plop şi de migdal şi de paltinj şi.6. nu le punea. 29.24. când să lucrez şi pentru* casa mea?“ 31 Şi el i-a zis: „Ce să-ţi dau?“ Şi Iacov i-a zis: „Să nu-mi dai nimic. Voi trece astăzi prin toată turma ta şi voi despărţi de acolo orice oaie pestriţă şi pătată şi orice miel negru dintre miei şi ce este pătat şi pestriţ printre capre: 33 şi aceasta să fie plata* mea. 31. Şi astfel cele slabe erau ale lui Laban. pentru că ştii ce slujbă ţi-am făcute“. Şi când oile erau slabe. Iacov punea nuielele în jgheaburi înaintea ochilor turmei. iar cele tari. „Am prezis“ „platan“.3. când vei veni pentru plata mea. 4.20. „cu mine“ h Lit.31 ascultat-o şi i-a deschis** pân23 *1 Sam. 29. încât se 38 vedea albul care era pe nuiele. a născut o fată şi i-a pus numele Dinac. în jgheaburile din adăpătoarele unde veneau oile să bea.9-12 cJudecată d El va adăuga e Lit. Şi i-a pus numele 19 Isahara. 28 torită* ţie“.8. Şi a pus cale de trei zile între el şi Iacov. pentru că am dat pe roaba mea soţului meu“. 27 Şi Laban i-a zis: „Te rog.30. Şi Laban i-a zis: „Iată. 30 grija meag. presimţit“. Şi Dumnezeu a Dacă-mi vei face lucrul acesta.19. Şi Leea a 20 *Mt. şi a pus turmele sale la o parte şi nu le-a pus cu oile lui Laban. 35.13. duc la locul meu şi în ţara mea. dacă 39. te* de Rahela şi Dumnezeu a **Cap. pestriţi 40 şi pătaţi. 5. şi ele erau în 39 călduri când veneau să bea. toate care aveau ceva alb şi tot ce era negru între miei şi 36 le-a dat în mâna fiilor săi. 1. 37.5. 1.56.15. Şi Iacov despărţea mieii şi abătea feţele oilor din turma lui Laban către cele negre şi bălţate. 24. Iacov a zis 25 *Cap. zis: „Dumnezeu m-a înzestrat cu o zestre bună. 24 *Cap.54. 24.45. Şi el punea nuielele pe care le jupuia de scoarţă înaintea turmei. am căpătat favoare în ochii tăi.10.41. 4. şi a născut un fiu şi a zis: „DumLc. 41 Şi a fost aşa: de câte ori oile cele mai tari se încălzeau.

28 fă**. Şi Laban se dusese ca să-şi 19 *Vers. Plecarea lui 31 Şi el a auzit cuvintele fiilor lui Iacov în Laban care ziceau: „Iacov a luat Canaan tot ce era al tatălui nostru şi din 1 *Ps. „Văd că faţa tatălui vostru nu este Is. 41. Şi Domnul a 3 *Cap.3.5. Iov 33.4. 24. zicea astfel: «Cele pestriţe* vor Ps. Şi voi înşivă ştiţi că am Cap. 4. Acum ridică-te.2. Eu sunt **Cap.16.29. rut* fiii şi fiicele? Acum ai lu**1Sam. 13.32.24. 1. atunci toate oile fătau miei 9 bălţaţi. Dacă Iov 19. 25 fie rău“. 8 l-a lăsat† să-mi facă rău. Însă Dumnezeu nu Neem.20.25.13 2 Cr.13 Osea 3. 18 Şi a luat toate vitele sale şi toate 18 *Cap. Şi este în pu- a Lit. pe care le strânsese. Cap. 29. 30. 29.29. Şi Dumnezeu a luat* vite9 *Vers. ceea ce era al tatălui nostru şi-a agonisit el toată* avuţiab aceas2 *Deut. 20 Şi Iacov a înşelat inimah lui Laban arameul. fie bine. 13. Acum dar. Vers. rafimii 1 Sam. iată. într-un vis. 105.35. Dar Ev. 11.16. ca **Cap. Şi Iacov a trimis şi a chemat pe Rahela şi pe Leea 5 la câmp. 2 ta“. 41.2. cu tamburină* şi cu harRut 1. zis lui Iacov: „Întoarce-te* în ţara 28. socotite de el ca străine? Pentru că ne-a vândut* şi chiar ne-a 16 mâncat de tot argintul. 28. 14. **Vers. eu mi-am ridicat ochii şi am văzut în vis şi. tundă oile. Vers. şi 4 Eu voi fi cu tine“. 28. 1 Împ.13. berbecii care săreau pe oi 11 *Cap. slujit* tatălui vostru cu toată pu7 terea mea. cu tot ce avea şi s-a ridicat şi a trecut râul şi şi-a îndreptat faţa spre muntele Galaad*. Îngerul* lui Dumnezeu mi-a zis în vis: «Iacove!» Şi eu am zis: 12 «Iată-mă!» Şi El mi-a zis: «Ridi12 *Ex. că-ţi acum ochii şi vezi: toţi berbecii care sar pe oi sunt bălţaţi. 19. 17.12. a treia zi. 20.20. Şi tatăl vostru m-a 7 *Cap. 28. Şi Iacov s-a uitat la faţa lui Laban şi.14. 29.18-20 Dumnezeul* din Betel. cu sabia? 27 Pentru ce ai fugit pe ascuns şi 27 *Ex. bunurile sale. 7. 17 Atunci Iacov s-a ridicat şi şi-a pus fiii şi soţiile pe cămile.54. în ţara Canaa19 nului. faţă de mine ca mai înaintec. 38-41. 55. 3. pentru că am vă13 *Cap. 20. 16. 49.9. 28. Şi a fugit 21 *Cap.9.15. fi plata ta!».10.GENEZA 30:43 omul acesta s-a îmbogăţita foarte mult şi a avut multe* oi şi robi şi roabe şi cămile şi măgari. 35.6. pestriţi şi pătaţi.20.15. Dumnezeul tatălui meu a fost* cu 6 *Vers.20. 16. Şi 48.14. tatăl său. 43 Şi Leea au răspuns şi i-au zis: „Avem 14 *Cap. 11 erau bălţaţi. pentru că nu i-a 21 spus că avea să fugă. şi Iacov îşi întinsese cortul pe munte. 24 muntele Galaad. le tatălui vostru şi mi le-a dat mie. fă tot ce ţi-a zis Dumnezeu“. 13 zut* tot ce-ţi face Laban.25. „a crescut“ b Sau „gloria“.13.2 lui Iacov: „Ce ai făcut de mi-ai înşelat inimah şi mi-ai luat fiicele ca pe nişte captive*.22. 4. 24. 37.50 să vorbeşti** lui Iacov. înşelate* şi de zece** ori mi-a Num. †Cap.9.14. 6 mine. 20. 10 Şi a fost aşa: pe timpul împerecherii turmelor. pestriţi şi pătaţi. 34. 3. 30.15.42.7. atunci toate oile fă8 *Cap. ca să meargă la Isaac*. Pentru că toată avuţia pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră şi a copiilor noştri. ieşi† din ţara aceasta şi întoarce-te în 14 ţara rudelor talef»“.13.7. vitele pe care şi le agonisise în Padan-Aram.16. ea nu era* faţă de 3 el ca mai înaintec. schimbat plata. unde Mi-ai făcut o Cap. 29. 1.5. Şi. **Cap. dacă zicea astfel: «Cele bălţate vor fi plata ta!». şi nu m-ai lăsat să-mi săFap. 28. promisiune. venit* la Laban arameul noaptea. Şi Laban şi-a aşezat şi el tabăra cu fraţii săi pe 26 muntele Galaad. părinţilor tăi şi la rudele taled. noi* parte sau moştenire în casa 15 tatălui nostru? Nu suntem noi 15 *Cap.27. 32. g* care erau ai tatălui ei. cântece. Şi Rahela a furat teJud. şi i-a zis: „Fereşte-te Mt. 35. Vers. Şi Laban a ajuns pe Iacov.9. 26.27.15. 19. 30. să te fi condus cu bucurie şi cu 28 *Vers. Şi le-a zis: 5 *Cap. 13. Şi Dumnezeu a 24 *Cap. unde ai †Vers. i s-a spus lui Urmărirea 22 23 Laban că Iacov fugise. „ca ieri şi alaltăieri“ d Sau „în locul tău de naştere“ e Şi-a bătut joc de mine f Sau „în ţara ta de naştere“ g Idoli ai casei h Sau „i-a furat inima“ 34 . Şi el şi-a lui Iacov de către Laban luat fraţii* cu sine şi l-a urmărit cale de şapte zile şi l-a ajuns pe 23 *Cap. 32. la turma lui. 29 crat nebuneşte**. tau miei pestriţi. „belşugul“ c Lit. m-ai furat şi nu mi-ai spus. Şi Rahela şi 43 *Cap.3.21.8. uns** un stâlp. 2.37. 15. iată.21. Şi Laban a zis 26 *1 Sam.

18.34.53) c Movila mărturiei (în aramaică) d Movila martorului (în ebraică) e Veghere 35 . odată ce ai plecat.12. Şi Rahela luase terafimii şi-i pusese sub şaua cămilei şi şedea deasupra lor. 3. 29. 24. 50 *Ier. 42. 47 *Ios. fie că 40 se furase noaptea.27.42. paguba aceea eu am suferit-o. 22. **Vers. Şi a căutat cu grijă. **Vers. De aceea i s-a pus numele Galed 49 şi Miţpae*. 124. pentru că ziceam: «Ca nu cumva să-mi răpeşti fiicele tale». Şi a ieşit din cortul Leei şi a in34 trat în cortul Rahelei. Şi ce pot face astăzi acestor fiice ale mele sau fiilor lor. Şi Laban a numit-o* Iegar-Sahaduta c .27. 44. **Ios.2. Şi Laban a răspuns şi a zis lui Iacov: „Fiicele sunt fiicele mele şi copiii sunt copiii mei şi turmele sunt turmele* mele şi tot ce vezi este al meu. „şi Temerea lui Isaac“ (şi în v. 52 Această movilă să fie mărturie şi stâlpul să fie mărturie că eu 41 *Cap. „mâna mea este ca a lui Dumnezeu“ b Lit. 29. 8. 1.24. Vers. 5. 24. Şi Laban a scotocit în tot 35 cortul. fie bine. Aşa eram: mă mistuia căldura ziua şi frigul noaptea. ai cerut-o** din mâna mea. Dacă vei asupri pe fiicele mele şi dacă vei lua soţii în afară de fiicele mele. 28. Şi ea a zis tatălui său: „Să nu fie mânie în ochii domnului meu că nu mă pot ridica înaintea* ta. 31:52 30 *Vers. 39 Pe cea sfâşiată* nu ţi-am adus-o acasă. 12. **Vers.27.13. 43 *Vers.2. eu şi tu. 19. 22.32. 11. terea mâinii melea să vă fac rău.13. 33 Şi Laban a intrat în cortul lui Iacov şi în cortul Leei şi în cortul celor două roabe şi n-a găsit. şi el să fie mărturie** între mine şi tine“. Dacă n-ar fi fost* cu mine Dumnezeul** tatălui meu.29. Jud. †Is. pe 47 movilă. Pentru că Iacov nu ştia că Rahela îi furase. 32 *Cap. 49 *Jud. 7. dar n-a găsit. pentru ce mi-ai furat* dum31 nezeii?“ Şi Iacov a răspuns şi a zis lui Laban: „Pentru că mă temeam.32 Ex.12. Dumnezeu a văzut†† întristarea mea şi truda mâinilor mele şi te-a mus43 trat*† ieri noapte“.1. şi de zece** ori 42 mi-ai schimbat plata. Şi au mâncat acolo.5. 29. 29. Şi Laban i-a zis: „Această movilă* este astăzi mărturie între mine şi tine“. 24. 7. Lev. nici un om nu este cu noi: vezi. a Lit. 39 *Ex. 26. când vom fi ascunşi unul de 50 altul. 22. În aceşti douăzeci de ani am fost în casa ta: ţi-am slujit* paisprezece ani pentru cele două fiice ale tale şi şase ani pentru oile tale.17 Iuda 9. 19. **Ex. pentru că te topeşti de dor după casa tatălui tău. 20. Dumnezeul lui Avraam şi Acela de care se teme† Isaac b . 24. pentru că mi-a venit rânduiala femeilor“.28.9. Dumnezeu este 51 martor* între mine şi tine!“ Şi Laban a zis lui Iacov: „Iată această movilă şi iată stâlpul pe care l-am ridicat între mine şi tine. 32 La oricine vei găsi dumnezeii tăi – acela să nu trăiască*. 48 *Ios.18.23. Şi Iacov a răspuns şi a zis lui Laban: „Care este vina mea? Care este păcatul meu.28.5. 42 *Ps.29. 44 *Cap. 45 *Cap. 5. Şi au adunat pietre şi le-au făcut o movilă. Şi Iacov s-a mâniat şi s-a certat cu Laban. ††Cap. fie că se furase ziua. Ios. pentru că a zis: „DomD nul să vegheze între mine şi tine. *†1 Cr. ce ai găsit din toate bunurile casei tale? Pune-le aici înaintea fraţilor mei şi fraţilor tăi şi să judece ei între noi amân38 doi. 28. şi somnul meu fugea 41 de la ochii mei. dar n-a găsit 36 terafimii.7. În faţa fraţilor noştri recunoaşte ce este al tău la mine şi ia-ţi-l“. hotărât că acum mi-ai fi dat drumul fără nimic. 35 *Ex.10. Şi Iacov a luat o piatră* şi a 45 46 pus-o ca stâlp. zicând: «Fereşte-te** să vorbeşti lui Ia30 cov. 21. Şi Iacov a zis fraţilor săi: „Adunaţi pietre“. 44 pe care i-au născut? Şi acum vino să facem legământ*. iar Iacov a 48 numit-o Galed d .27.GENEZA 29 *Cap. 1 Sam. de m-ai urmărit cu aprin37 dere? Când mi-ai scotocit toate bunurile. fie rău». 53. Şi acum. În aceşti douăzeci de ani am fost cu tine: oile tale şi caprele tale n-au lepădat şi n-am mâncat berbecii turmelor tale. însă Dumnezeul* tatălui vostru mi-a vorbit ieri noapte.

Dumnezeul* lui Avraam şi 53 *Cap. Iacov. 6 păt** favoare în ochii tăi»“.15. şi am trimis să 5 *Cap.8. 34. 18 atunci să-i spui: «Ale robului tău. care nu se poate număra datorită mulţimii»“.30. 22. 47. în ţara Seir**.17. Pr. 18. †Cap. 18. 2. când i-a văzut.25. Esau. pentru că mă tem de el.33.2. 12 Şi Tu* ai zis: «Cu adevărat îţi voi face bine şi voi face sămânţa ta ca nisipul** mării. 4 Edomului†. 33. oi 4 *Cap.11 când: „Aşa* veţi vorbi lui Esau. a Lit. zicând: „Dacă te va întâlni fratele meu. şi chiar el vine* în întâmpinarea ta şi patru sute de bărbaţi 7 sunt cu el“. 103.1. treizeci de cămile alăptătoare şi mânjii lor.7. Dumnezeul lui Nahor.4. Şi Iacov* a zis: „DumneRugăciunea 9 lui Iacov 9 *Ps. douăzeci de măgăriţe 16 şi zece măgăruşi.6. în câmpia 2 Sam. Şi.1.43. eu sunt nevrednic ded cea mai mică dintre toate îndurările* şi de tot adevărul pe care l-ai arătat robului Tău. şi boii. „va fi pentru 9 **Cap. 43. fratele* **Ios. Ps.41. 54 său. robul tău: Am locuit temIos.7.42. 2. lui Dumnezeu!“ Şi a pus numele 2 *Ios. 11. 31. „mai mic decât“ 36 . Şi a zis: „Dacă va veni Esau la o ceată şi o va bate.1. Şi a poruncit celui dintâi. este după noi»“.13. 59.11 Ev. tea feţei sale la Esau. 27. 42. 28. tatăl 54 *Ex. Doamne.21. **Cap. 33.12. două sute de 15 oi şi douăzeci de berbeci. 24. mut* foarte mult şi s-a tulburat. Şi le-a poruncit. 18. ca nu cumva să vină şi să mă lovească pe mine.8. şi că8 milele. 2. „Am ajuns la fratele tău. spună domnului meu. Lc.14.41. 21. Te rog. 28.14. 21. 3 Şi Iacov a trimis soli înain148. zeul tatălui lor.14. să judece** între ††Vers.13. Şi am* boi şi măgari. şi a despărţit pe oamenii care erau cu el.38. 31.25. Şi a rămas acolo în noaptea 13 aceea.7.13. domnul meu: «Aşa vorbeşte IaDeut. Şi veţi mai spune: «Iată. şi te va întreba. 28. Iacov a zis: „Aceasta este tabăra* Ps.1. 5 acum. Pentru că el îşi zicea: „Îl voi b Două tabere c Lit. ţii şi fiicele şi i-a binecuvântat**. Iacov: este un dar trimis domnului meu. robul tău. Şi le-a dat în mâna robilor săi. 11 Scapă-mă*. şi a luat din tot ce i-a căzut în mână un dar* pentru Esau. fiecare turmă în parte. pentru că am trecut cu toiagul** meu peste acest Iordan şi acum am ajuns două cete. Şi solii s-au întors la Iacov. 10 *Cap.16. 28. Dumne**Cap. 33. 32. pe mama† cu copiii. şi robi şi roabe.8.16. la Esau. Şi Iacov a înjunghiat o jertfă* pe munte şi a chemat pe fraţii săi să mănânce pâine: şi au mâncat pâine şi au rămas noaptea pe munte.1. porar la Laban şi am rămas până 36. 30. 3 *Cap. şi oile. 28. **Cap. 50. Atunci Iacov s-a te7 *Vers. zi27. 27. zicând: „Cu aceste cuvinte să vorbiţi lui Esau. cov.14. care† mi-ai zis: «Întoarce-te în ţara ta şi la rudele 10 tale şi-ţi voi face bine». din mâna lui Esau.17 13 *Cap. zicând: «Al cui eşti şi unde mergi şi ale cui sunt acestea dinaintea ta?». atunci cealaltă ceată care a rămas va scăpac“. 14 fratele său: două sute de capre şi douăzeci de ţapi. 28. 11 *Ps. 27. 16.5. †Cap. iată.15. 30. 1. Şi Laban a plecat şi s-a întors† la locul său.GENEZA 31:53 nu voi trece peste această movilă la tine şi că tu nu vei trece peste această movilă şi peste acest stâlp la mine spre a face 53 rău. †Cap.15.23. în două cete. Frica lui 32 Şi Iacov a plecat pe drumul Iacov său şi l-au întâmpinat îngerii* 1 *2 Împ.11.13. noi!“ Şi Iacov a jurat† pe Acela de care se teme†† Isaaca. când îl veţi 20 găsi.14. 12 *Cap.27. 2 lui Dumnezeu. 55 **Cap. locului aceluia: Mahanaimb**. **Iov 8. Esau. patruzeci de vaci şi zece tauri. 15. 24. Pr.5. său.43. 91. ca să ca**Cap. 33. şi el este 19 după noi!»“ Şi a poruncit şi celui de-al doilea şi celui de-al treilea şi tuturor care mergeau după turme. „a jurat pe Temerea lui Isaac“ scăpare“ d Lit.42. zeul** tatălui meu Avraam şi Dumnezeul tatălui meu Isaac.16. Şi Laban s-a sculat dis-de55 *Vers.3. 6.42. din mâna** fratelui meu. 5. †Osea 10. dimineaţă şi şi-a sărutat* nepo†Cap. **Cap.2. Şi a zis robilor săi: „Treceţi înaintea mea şi lăsaţi o de17 părtare între turmă şi turmă“. 6. zicând: 6 *Cap. şi. 14.

să treacă domnul meu înaintea robului său.10. „îmi va ridica faţa“ c Sau „torent“ d Luptător (sau prinţ) al lui e Sau „te-ai purtat ca un prinţ“ f Faţa lui Dumnezeu g Lit. care ţi s-a adus. 6. 32. 5. şi s-a scrântit 25 *2 Cor. Şi l-a îndemnat** 12 şi a luat. „Lasă-mă să mă duc.8. şi să mergem. Şi i-a zis: 26 *Osea 12. 8.34. 12. şi s-au plecat cu faţa la pă7 mânt. 19.27. 13. Şi Iacov a rămas singur.2.15.5. ele şi copiii lor.31. nielf: „Pentru că am văzut* pe Num. la pas cu turmah care este înaintea mea şi după 3 *Cap.GENEZA potolia* cu darul care merge înaintea mea şi apoi voi vedea faţa 21 lui.26. Şi Iacov i-a zis: „Nu. Jud. 43. Şi darul a trecut înaintea lui. pentru că te-ai luptate **Cap. şi pe Rahela şi pe Iosif 3 la urmă. şi şchiopăta din şoldul **Jud.23. Şi roabele s-au apropiat. numele tău“. şi-a împărţit copiii între Leea şi 2 Rahela şi cele două roabe. 10 fie al tău ce este al tău“.13. 29 ai învins“. Şi el şi-a ridicat ochii şi a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Cine îţi sunt aceştia?“ Şi el a zis: „Copiii* pe care Dumnezeu i-a dăruit.4. 31 *Cap. soarele* peste el când trecea de Is. 28 a spus: „Iacov“. Şi el i-a zis: „Ce ai de gând cu toată* turma pe care am întâlnit-o?“ Şi el i-a zis: „Ca să capăt** favoare 9 în ochii domnului meu“. toate turmele vor 14 muri.5. De aceea. 11 *Jud.22. Şi i-a zis: „Care îţi este numele?“ Şi el 28 *Cap. poate mă va primib“. până s-a apro4 piat de fratele său.13. 8 *Cap.3. şi pe Leea şi pe copiii ei după ei. a pus locului aceluia numele PeEx. venea Esau*. 2 Sam. 12.31. Şi Iacov 30 *Cap.3.24. Dumnezeu faţă în faţă. şi sufletul Deut.26. 18.15.11. când a vă24 *Osea 12. 14. 42. pentru că Dumnezeu mi-a fost îndurător şi am de toate“. te rog. Şi el i-a zis: „Domnul meu ştie cât de plăpânzi sunt copiii şi că sunt cu mine oi şi vaci care alăptează. şi Esau patru sute de bărbaţi cu el. cu Dumnezeu şi cu oameni** şi 27. un om s-a luptat* cu el până în Israel 25 revărsatul zorilor. dacă le-am sili o singură zi. 10 *Cap. **Cap. pentru că se revarsă zorile“. 32. robului tău“.18. 33.4.8. 12. Şi răsărea 13. 127. 1 Sam.22. 32 său.6.23 a Sau „voi face ispăşire către el“ b Lit.33. pe 26 când se lupta cu el. şi Lupta lui 24 Iacov. Te rog. Şi a 20 *Pr. 33:14 pus pe roabe şi pe copiii lor înainte. atunci primeşte darul meu din mâna mea.2. 5. dacă am căpătat favoare în ochii tăi. Ia.6. şi eu voi mâna încet. 25. 5 *Cap. ci Israeld. 45. Is. 25. 43. Ios. 22 Şi s-a sculat în noaptea ace22 *Deut. încheietura şoldului lui Iacov. Şi 1 *Cap. Şi Esau a alergat să-l întâmpine şi l-a îmbrăţişat şi a căzut* pe grumazul 5 lui şi l-a sărutat. 23 Şi i-a luat şi i-a trecut peste pârâuc şi a trecut ce avea. Şi a zis: „Numele* tău nu se va mai numi Iacov.16. 31 meu a fost scăpat“. 24.9.15. 18. Şi el a trecut înaintea lor şi s-a plecat* cu faţa la pământ de şapte ori. Şi Esau i-a zis: „Eu am destul.24. Peniel**. Mt.32. 1. iată. te rog.10. şi au plâns. 1 Împ. ea şi a luat pe cele două soţii ale sale şi pe cele două roabe ale sale şi pe cei unsprezece copii ai săi şi a trecut vadul* Iabocului. zut că nu-l învinge. 5.18.14. Ps. Şi el i-a zis: „Să plecăm. darul* meug. în 6 îndurarea Lui. 2 Împ. şi. 8. peste tendon. 30. decât 27 dacă mă vei binecuvânta“. „bunurile“ 37 . 32. 45. Şi s-a apropiat şi Leea cu copiii ei şi s-au plecat cu faţa la pământ. **2 Împ. şi a zis: „Spune-mi. fratele meu. i-a atins* încheietura şoldului.7. pentru că El a atins pe Iacov la încheietura şoldului. Şi el a zis: „Pentru ce* mă întrebi de numele meu?“ Şi 30 l-a binecuvântat acolo. te rog. Şi Iacov l-a întrebat 29 *Jud. fiii lui Israel nu mănâncă tendonul încheieturii şoldului. iar el a ră-mas noaptea aceea în tabără. 4 *Cap. Împăcarea 33 Şi Iacov şi-a ridicat ochii şi lui Iacov cu s-a uitat şi. 48.3. 21. 3. 16.16. Şi el a zis: „Nu te voi lăsa* să te duci. 6. pentru că de aceea am văzut faţa* ta de parcă aş fi văzut faţa lui Dumnezeu şi m-ai primit 11 cu bunăvoinţă. Şi la urmă s-au apropiat Iosif şi Rahela şi s-au 8 plecat cu faţa la pământ. până în ziua aceasta. şi eu voi merge 13 înaintea ta“. 35. 18. „binecuvântarea mea“ Dumnezeu h Lit. 17.20. Şi.14.28. 2 Împ. 3.

cu 20 o sută de chesitac. pe care Sihem. 9. tatăl său.11. **Cap. 14. 18 Şi cuvintele lor au plăcut lui Hamor şi lui Sihem. 4 şi a vorbit inimii fetei.3.2. Şi Hamor le-a vorbit. 13. a ieşit să o 1 *Cap. a văzut-o* şi a luat-o** şi **Cap. 42. 1 Sam. 12 *Ex. 30.5. însă daţi-mi fata de soţie“. 13. 35. 4.GENEZA 33:15 paşii copiilor. 5.9.1. pentru că îi plăcea de fiica lui Iacov. 17 *Ios. a ieşit la Iacov. valorând aproximativ patru sicli d Dumnezeu.27. 16 Atunci vă vom da pe fiicele noastre şi vom lua pe ale voastre pentru noi şi vom locui cu voi. şi o iubea pe fată. pe care 19 *Ios.6. să fim un singur 9 vă 10 *Cap. Dina 34 născuse ea lui Iacov. 2 Sam. Şi Hamor. şi 17 vom fi un singur popor.32.9. 13. când 7 *Cap. Şi Iacov a călătorit spre Su17 Iacov se aşază în Sihem cot* şi şi-a construit o casă şi a făcut colibe pentru vitele sale. 2 Sam. rog. fiica sa. Însă numai cu aceasta se vor învoi oamenii să locuiască împreună cu noi. să dăm pe sora noastră unuia care este necircumcis. zicând: „Aceşti oameni sunt paşnici faţă de noi. pentru că aceasta ar fi o ruşine* pen15 tru noi. 13 Şi fiii lui Iacov au răspuns cu vicleşug* lui Sihem şi lui Hamor. fiul lui Hamor hevitul. 18.2. Şi fiii lui Iacov. ca să stea de 7 vorbă cu el. fiica Leei. prinţul 2 *Cap. 18 Sucota.7.4. 49. 6. 20. 34.2. 24. Şi tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta. Şi el era cel* mai onorat din casa ta20 tălui său. Dar. zicând: „Ia-mi pe fata aceasta de 5 soţie“. cu mine!“ Şi el i-a zis: „Pentru ce aceasta? Ajunge să capăt* favoare în ochii domnului meu!“ 16 Şi Esau s-a întors în ziua aceea pe drumul său la Seir. 19 *1 Cr.21 **Ios.24 14 *Ios.9. Hamor. Ioan 4.29. de aceea i s-a pus locului numele Jud. Şi Hamor şi Sihem. au venit la poarta* cetăţii lor şi au vorbit oamenilor cetăţii 21 lor. au auzit. Rut 2. 32. locuiţi şi faceţi negoţ** în ea şi câştigaţi-vㆠaveri în ea“. prins de mânie foarte* mare. 20. sora lor.12.1.20. ne vom lua fata şi vom pleca“.3.17. Ios. 15 Şi Esau i-a zis: „Te rog.22. Şi a cumpărat* partea din ogor. Ps. numai dacă veţi fi ca noi şi orice bărbat dintre voi va fi circumcis. care este în ţa35. pentru că înjosise pe 14 Dina. Şi Iacov a ajuns în paceb 18 *Cap. să las cu 15 *Cap. oamenii s-au întristat şi s-au aJud. daţi-i-o de soţie. 3 s-a culcat cu ea şi a înjosit-o. 12. a Colibe b Sau „la Salem“ c Chesita. Iacov la Şi Dina*. 7.2. 19 tabăra înaintea cetăţii. iată. 20. 14. Şi Sihem 4 *Jud. 13.25 13 *2 Sam. tru că Sihem făcuse o faptă de ruşinee** în Israel. 60.34 †Cap. 25.7. Ne vom învoi cu voi.2. culcându-se cu fiica lui Iacov.1. Şi sufletul lui s-a alipit de Dina. până când voi veni la domnul meu în* Seir“. „dezonoare“ 38 .21. 8. tatăl lui Sihem.6. fiica lui Iacov. Să luăm pe fetele lor de soţii şi să le dăm pe fetele noas22 tre. şi şi-a aşezat **Cap. ra Canaanului. acolo un altar* şi l-a numit El35.1. ca să fiţi circumcişi.1. ţării. dacă nu ne veţi asculta.15.22 sise pe Dina. Şi Iacov a auzit că înjo5 *2 Sam. şi 2 Sam. şi fiii săi erau la câmp cu vitele sale. fiul său.5. au venit de la câmp. tine câţiva din oamenii care sunt 47. Şi încuscriţi-vă cu noi. 24. 47. este întinsă înaintea lor. 12 Cereţi de la mine zestre* mare şi dar şi voi da cum îmi veţi zice.15. zicând: „Sufletul fiului meu 14 *Cap. 23. daţi-ne pe fiicele voastre şi luaţi-vă pe fiicele 10 noastre pentru voi. Şi a ridicat 20 *Cap.27. Padan-Aram**. Dumnezeul lui Israel e Sau „nebunie“. Şi locuiţi cu noi şi ţara* va fi înaintea voastră. fiul lui Ha19 mor. a vorbit* tatălui său. 11 Şi Sihem a zis tatălui ei şi fraţilor ei: „Să capăt favoare în ochii voştri şi voi da ce-mi veţi zice. îşi întinsese cortul. şi Iacov a tăcut* până când s-au în6 tors ei. din mâna fiilor lui Hamor. tatăl lui Sihem.25.17 Deut. 28. pen†Deut. Jud. să locuiască dar în ţară şi să facă negoţ în ea şi ţara. Şi Sihem. 20 *Rut 4. 22.16.6. şi au vorbit şi le-au zis: „Nu putem face lucrul acesta. 15.13. 2 vadă pe fiicele ţării. pe când venea din Jud. Sihem s-a alipit de fiica voastră. la cetatea Sihem*. 13. Elohe-Israeld. lucru† care nu se 8 cuvenea să se facă. o greutate pentru metale preţioase. 3.

Vitele lor şi averea lor şi orice animal al lor nu vor fi ale noastre? Numai să ne învoim cu ei. Şi Iacov **Ex.19. Simeon* şi Levi. erau cu el: „Scoateţi dumnezeii** 31. 24 cu noi“. 28.6. şi l-a binecuvân10 tat**.15 2 Cr.2. el şi tot poporul care era 7 cu el. Deut. 32. 2 telui tău Esau“. 24.14. 4 *Osea 2.31. 5. m-aţi tulburat*. 48. 1 Sam.13 arătat când† ai fugit de faţa fra†Cap. Şi a fost aşa: a treia zi. 26 Şi au ucis cu ascuţişul săbiei pe Hamor şi pe Sihem. doica* Rebecăi.24.GENEZA popor: dacă toată partea bărbătească dintre noi se va circumci23 de.5. **Cap. fiul său.13. 35. şi acestuia i s-a pus numele Alon-Bacutd. Şi Iacov i-a ascuns sub** stejarulb care 5 era lângă Sihem.13.19. 28. 17. Şi să ne ridicăm şi să ne 19.12.21. Şi au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâna lor şi cerceii* care erau în urechile lor. 24.9. când fugea dinaintea 8 fratelui său.3.18. Ios. sei* sale şi tuturor celor care Ios. Şi au plecat. 30 lor şi tot ce era în case. Şi era 16 5 *Ex. 48. 4. 32. şi toată partea bărbătească a fost circumcisă. şi a fost înmormântată mai jos de Betel. şi eu 1 Cr. 5. doi dintre fiii lui Iacov.15.4. 28. 28. Şi ei au zis: „Să se poarte cu sora noastră ca şi cu o curvă?“ Iacov la Betel 35 Şi Dumnezeu a zis lui Iacov: „Ridică-te. 17.34. 1 Sam. şi împăraţi vor ieşi din coapsele 12 tale. a Lit.29 10 *Cap. 7 *Cap.25. Şi toţi cei care ieşeau la poarta cetăţii* lui au ascultat de Hamor şi de Sihem. Le-au luat oile şi vitele şi măgarii şi ce era în 29 cetate şi ce era pe câmp.19. pe 25 *Cap. 6. 7. 13.16. Şi Iacov a pus locului unde vorbise Dumnezeu cu el numele Betel*. 9 *Osea 12. care este în ţara Canaanului. Şi Iacov a ridicat* un stâlp în locul unde vorbise cu el. pentru că în28 josiseră pe sora lor.3.1. Ps. Şi ţara pe care am dat-o* lui Avraam şi lui Isaac ţi-o voi da ţie şi voi da ţara seminţei tale 13 după tine“. 28.19. 32.15. Şi Debora. 10. Şi Dumnezeu S-a înălţat* de la el în locul unde vorbi14 se cu el.23. 3 hainele. 24. 18.42. 28. 6 *Cap. Şi au luat şi au jefuit toate averile lor şi pe toţi copiii lor şi pe soţiile 30 *Ios. 26. 36.43. **Cap. „să miros urât“ b Sau „terebintul“ 35:16 3 *Cap.7. 28.3. **Cap. 105. 9. 15 *Cap.5-7. şi voi face acolo un altar Dumnezeului care mi-a răspuns* în ziua strâmtorării mele şi care a fost** cu mine pe dru4 mul pe care am umblat“. făcându-mă** 2 Sam. Ps. 23.10. 28. 2.59.6. 19. urâta printre locuitorii ţării. 12. 13. 14. un stâlp de piatră: şi a turnat pe el un dar de băutură şi a turnat 15 untdelemn pe el. 31. şi-au luat fiecare sabia şi s-au năpustit asupra cetăţii şi au ucis toată partea bărbătească. 15. 16. şi voi fi nimicit.19. străini care sunt în mijlocul vosIos. 13 *Cap. 11.33. cum sunt ei circumcişi. tru şi curăţiţi-vㆠşi schimbaţi-vă †Ex. 107. †Cap. 18.7. Şi i-a 11 pus numele Israel. Moartea Rahelei c Dumnezeul casei lui Dumnezeu d Stejarul plângerii 39 .27.4. 28.3. toţi cei care ieşeau la poarta cetăţii lui. tre canaaniţi† şi fereziţi. **Cap.15. Şi Dumnezeu S-a arătat* din 9 nou lui Iacov. 48. 17. Ex.4.3.16.7. **Cap. 13.3.4. Şi Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt* Dumnezeul Atotputernic! Fii roditor şi înmulţeşte-te! o naţiune** şi o mulţime de naţiuni vor fi din tine. Şi Iacov a venit la Luz*. 25 când erau în durere.5.6.10. Şi Dumnezeu i-a zis: „Numele tău este Iacov*: numele tău nu se va mai chema Iacov. şi ei se vor strânge împotriva mea şi mă vor lovi. prin††Deut. suie-te la Betel* şi locuieşte acolo şi fă acolo un al1 *Cap. pentru că acolo** i Se descoperise Dumnezeu.28 11 *Cap. 14 *Cap. şi vor locui 24 *Cap. şi spaima* lui Dumnezeu a fost peste cetăţile care erau împrejurul lor şi n-au urmărit pe fiii lui Iacov. suim la Betel. 17. 31. sub stejar.25. şi au luat pe Dina din casa lui 27 Sihem şi au ieşit. a zis lui Simeon şi lui Levi: „Voi 1 Sam. când s-a întors din Padan-Aram.27. am puţini†† oameni la număr. a murit.6. Şi a zidit* acolo un altar şi a numit locul El-Betelc. fiul său. 31 eu şi casa mea“. 23. Şi au plecat de la Betel.4. Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor ucişi şi au jefuit cetatea. Jud.1. **Cap.20.3. 26. Şi Iacov a zis ca2 *Cap. 7. tar lui Dumnezeu care** ţi S-a **Cap. 28. adi6 că Betel.3. ci numele tău va fi Israel**“. 49.14.13 8 *Cap. 17.26. 34.19. 14. 24. fraţii Dinei. 27. 31. 12 *Cap. **Ios.22.

9.31-35. 27 *Cap. Şi **Ios. 1 Sam. fiica lui Ana.8. 30. zilele lui Isaac* au fost o sută 28 *Cap. 1 Cor. căpetenia Zerah. Aceştia sunt fiii Adei. Aceştia sunt fiii din Ada.35. 14. 18. fiii lui Elifaz. în ţara aceea. căpetenia Gaetam şi căpetenia Amalec. 2.1. chinuri de naştere.5. Ruben a mers şi s-a 1 Cr. 32.4. dar tatăl său l-a numit Beniaminc. ţiitoarea tatălui 2 Sam. care este Hebron**.5-8. l-au înmormântat**. Aceştia sunt fiii lui Esau care i s-au năs6 cut în ţara Canaanului. 15 Acestea sunt căpeteniilee fiilor lui Esau. tatăl Isaac său. fiica 2 *Cap. Iaelam şi Core.3. 15. Num. Şi Iacov a ridicat 2 Sam.20. 25. Ţefo şi Ga12 etam şi Chenaz. 16. şi Israel a auzit. Fiii Rahelei*: Iosif şi Be24 *Cap. Şi Timna era ţiitoarea lui Elifaz. 4 lui Nebaiot.24. 25. unde locuise23. Deut. cel întâi-născut al lui Esau: căpetenia Teman. roaba Vers. 25. Aceştia sunt fiii din Bas14 mat. 39. Şi aceştia sunt fiii Oholibamei. sora 3 *Cap. 23 sprezece.18. 30.6. Omar. 26. adică Edom*. 7 Pentru că averea* lor era prea mare pentru ca ei să locuiască împreună. 20 *1 Sam. în muntele 10 Seir. şi Reuel.11. 13. Şi fiii lui Iacov au fost doi23 *Cap. 24 bulon. Şi a fost aşa: când era ea în 17 *Cap. la Mamre*. soţia lui Esau. 30. 12 *Ex. Esau şi-a luat* soţiile dintre 1 *Cap.15.26. şi pe Basmat*.8. 21 *Mica 4. 17. fiica lui Ana. 17. căpetenia Chenaz. Şi a fost aşa: când îşi dădea ea sufletula – pentru că murea – i-a pus numele Ben-Onib. Şama şi Miza. iul-născut al lui Iacov. 17 Şi aceştia sunt fiii lui Reuel. **Cap. Acestea sunt căpe5 şi c Fiu al dreptei 7 *Cap. Şi Esau şi Iacov.3.8. 1 Cr. Moartea lui 27 Şi Iacov a venit la Isaac. întâ30. 49. 28.31. Ios. 19.10-13 Aceştia sunt fiii lui Iacov care i s-au născut în Padan-Aram.2. lui Elon hetitul. 24. săi. Ev. b Fiu al durerii mele d Turnul turmelor e Capii 40 .22. fiica lui Ţi3 beon hevitul. ma**. 11 soţia lui Esau.1. gat la poporul său.2. Ada* a născut lui Esau pe Elifaz.25. soţia lui Esau. fiul Adei. 1 Sam. şi Levi şi Iuda şi Isahar şi ZaEx.9. fiica lui Ţibeon. 24. 25. Şi familiilor a Sau „când sufletul ei pleca“ 16 *Vers. 2 fiicele lui Canaan: pe Ada. căpetenia Omar. soţia lui Esau: ea a născut lui Esau pe Ieuş. bătrân şi să**Cap. Mt.30. fiul lui Esau.6. care este stâlpul mormântului Rahelei până* în ziua aceasta. căpetenia Miza. 26 *Cap. tul de zile. moaşa i-a zis: „Nu te teme. 2. şi Simeon 46. pentru că şi acesta 18 îţi este* fiu“. culcat* cu Bilha. 25 *Cap.19. Mica 5. 29. 4 *1 Cr. 5.12. 28 ră temporar Avraam şi Isaac. Rut 4. fiii 49. 15. 28. 11. Şi Esau a locuit în muntele* Seir: Esau este Edom.4. 19 Şi Rahela a murit şi a fost înmor19 *Rut 1.4. 29 optzeci de ani. 10 *1 Cr. 15.2. 16 căpetenia Core. Şi fiii lui Elifaz au fost: Teman.8. 21 Şi Israel a plecat şi şi-a întins Fiii lui Iacov cortul dincolo de Migdal-Ederd*. Basmat a născut pe Reuel. Ps.15. 4. căpetenia Şama. tatăl edomiţilor. Urmaşii lui 36 Şi aceştia sunt urmaşii lui Esau Esau.7.9.20. Acestea sunt căpeteniile din Elifaz în ţara lui Edom. 8 *Cap. 20. Cap.15.8. 5. Şi fiii Zilpei*. duhul şi a murit şi a fost* adău25. şi Rahela a fost în durerile naşterii şi a avut o naştere 17 grea.GENEZA 35:17 încă o depărtare până să ajungă la Efrata*. Acestea sunt numele fiilor lui Esau: Elifaz*. 29.22-24 25 niamin. din 8 cauza vitelor lor. Fiii Leei*: Ruben.2 20 adică Betleem. în Chiriat-Arba.13. 10.18-20. 30.2. mântată pe drumul spre Efrata*. Şi Oholibama a născut pe Ieuş şi pe Iaelam şi pe Core.18 un stâlp deasupra mormântului ei. iar ţara locuirii lor temporare** nu-i putea cuprinde. 1. soţia 13 lui Esau. Şi Isaac şi-a dat 29 *Cap.34. şi ea a născut lui Elifaz pe Amalec*. Şi aceştia sunt fiii lui Reuel: Nahat şi Zerah. 48. fiica lui Ismael. 9 Şi aceştia sunt urmaşii lui Esau. 1. fiul Basmatei. 13. 26 Rahelei: Dan şi Neftali. 1. Şi Esau şi-a luat soţiile şi fiii şi fiicele şi toate sufletele din casa lui şi vitele şi toate animalele şi toate avuţiile pe care le agonisise în ţara Canaanului şi s-a dus într-o ţară departe de fratele său Iacov.3. Şi fiii Bilhei*. 18. fiul lui Esau: căpetenia Nahat. şi pe Oholiba**Vers. căpetenia Ţefo. 15.2.14. roaba Leei: Gad şi Aşer. său. 22 Şi a fost aşa: pe când locuia Israel 22 *Cap.

lân38 gă râu. soţia lui Esau: căpetenia Ieuş. vă rog. 44. 24 Şi aceştia sunt fiii lui Ţibeon: Aia şi Ana. 17. Şi fraţii săi au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fraţii lui. 1. şi numele cetăţii lui era Dinhaba. Şi Samla a murit. 27.11. căpetenia Chenaz.38. 40 *1 Cr.46. **Cap. după căpeteniile lor în ţara Seir. Şi Bela. 41.10. **Vers. Şi aceştia sunt fiii Oholibamei. căpetenia Ela. 31.8.26.9. Şi aceştia sunt fiii lui Dişon: Hemdan şi Eşban şi Itran şi 27 Cheran. Şefo şi Onam. Şi Huşam a murit. soţia lui 19 Esau. şi în locul lui a împărăţit Iobab. şi 23 sora lui Lotan.12. şi încă tânăr. Acesta-i Ana care a găsit izvoare caldea în pustiu.23. Şi aceştia sunt fiii lui Şobal: Alvan şi Manahat şi Ebal. căpe42 tenia Pinon. 37 Şi Iacov a locuit în ţara în care tatăl* său locuise temporar. Aceştia sunt fiii din Basmat. şi în locul lui a 37 împărăţit Samla din Masreca. sunt căpeteniile horiţilor. căpetenia Iaelam şi căpetenia Core. pe când păştea măgarii tatălui său. fiul lui Bedad.41. păşteac turma cu fraţii săi. 33 Şi Bela a murit. snopul 39 *1 Cr. soţia 18 lui Esau. 1.51. Iosif în Canaan 1 *Cap. Acestea sunt căpeteniile hori29 ţilor: căpetenia Lotan. căpetenia Şobal. Şi le-a zis: „Ascultaţi. fiind în vârstă de şaptesprezece* ani. locuitorii ţării: Lotan 21 şi Şobal şi Ţibeon şi Ana şi Dişon şi Eţer şi Dişan. Deut. acestea sunt căpeteniile din Oholibama.22-24 3 *Cap. visul acesta pe ca7 re l-am visat: şi. Acesta este Esau. 36 şi numele cetăţii lui era Avit. 14. fiul lui Zerah din 34 Boţra. căpetenia Dişon. după locuinţele lor. căpetenia Mib43 ţar. căpetenia Eţer. †1 Sam. fiica lui Matred.43. Şi aceştia sunt împăraţii* ca31 Împăraţii Edomului re au împărăţit în ţara Edomului. 23. Şi Iosif a visat un vis* şi l-a istorisit fraţilor săi.24. 28. cu mâneci“ 41 . 1 Sam. „îngrijea“ d Sau „o haină lungă. căpetenia Magdiel. Aceştia sunt urmaşii lui Iacov: 2 Iosif. Acestea sunt căpeteniile din Edom. Aceştia sunt fiii lui Seir* Urmaşii lui 20 Seir horitul**. Ţibe25 *1 Cr. pentru că era fiul bătrâneţii* sale. Şi aceştia sunt fiii lui Ana: Dişon* şi Oholibama. a murit. noi legam snopi pe câmp. şi i-a fă4 cut o cămaşă** pestriţăd. 2. şi în locul lui a împărăţit Huşam din 35 ţara temaniţilor. era cu fiii Bilhei** şi cu fiii Zilpei. 1. fiica lui Mezahab.12. soţiile tatălui său. 23. a împărăţit în Edom. Şi acestea sunt numele căpe40 teniilor* din Esau. 39 fiul lui Acbor. mai înainte de a împărăţi un îm31 *1 Cr. şi ei l-au 6 urât şi mai mult. Şi numele cetăţii lui era Pau. şi în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot. Aceştia sunt fiii lui Esau şi acestea sunt căpeteniile lor: el este Edom. 17.4. în ţara Canaanului.22 22 Seir în ţara lui Edom. 2. fiii lui **Cap. căpetenia 41 Alva. cu numele lor: căpetenia Timna.32 4 *Cap. fiul lui Beor. Ev. 49. şi în locul lui a împărăţit Hadarb*. căpetenia Ţibeon. fiica lui Ana.4. Acestea sunt căpeteniile horiţilor. Şi aceştia sunt fiii lui Eţer: Bilhan şi Zaavan şi Acan. iată. Timna. după familiile lor. 28 Şi aceştia sunt fiii lui Dişan: Uţ şi Aran. 1.7. care a bătut pe Madian în câmpia lui Moab. căpetenia Oholibama. căpetenia Dişan. şi în locul lui a împărăţit Baal-Hanan. şi în locul lui a împărăţit Haa Sau „catâri“ b Sau „Hadad“ 37:7 dad. căpetenia Teman. fiul lui Acbor.28 5 *Cap. şi îl urau* şi nu-i puteau vorbi cu 5 pace. 36. căpetenia 30 Ana. Şi Iosif transmitea ta3 tălui său vorbele lor† cele rele. Şi Hadad a murit. în ţara stăpânirii lor.6. 28. căpetenia Iram.25. 35. Şi fiii lui Lotan au fost: Hori şi Hemam. c Sau „păzea“. Şi Saul a murit. fiica lui 26 Ana. Acestea 20 *1 Cr. 2 *Cap. Şi Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi fiii săi.41. şi numele soţiei lui a fost Mehetabeel.50. 1. căpetenia Ietet. 25 on. iată. după locurile lor. Şi Baal-Hanan. Şi Iobab a murit. 32 părat peste fiii lui Israel. şi. 35.GENEZA teniile din Reuel în ţara lui Edom.20. tatăl lui Edom. 11.

42. 39. Şi s-a întors la fraţii săi şi a zis: „Băiatul nu* este. Şi tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce este acest vis pe care l-ai visat? Vom veni noi. Iov 16. Cap. 22 nu-i luăm viaţa!“ Şi Ruben le-a zis: Şi vom vedea ce vor ajunge scăpat din mâna lor şi a zis: „Să „Nu vărsaţi sânge. 43. Şi el i-a 14 zis: „Iată-mă!“ Şi i-a zis: „Du-te.28. „ladanum“.6. 1. 46. Şi ei l-au văzut de departe. Iosif nu era în groapă.10. **Cap. şi el a ajuns la Si15 hem. iată. 1.7.9. 16 *Cânt. Jalea lui Iacov 29 *Vers. nişte negustori. 8. 31. aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustiu.36.13.15.22.53. pentru că i-am auzit spunând: „Să mergem la Dotan*“.11. Şi Iuda a zis fraţilor săi: „Ce folos vom avea dacă vom ucide pe fratele nostru şi-i 27 vom ascunde* sângele? Veniţi şi să-l vindem ismaeliţilor. 14.1 Ps.9. Cap. Vers. **Cap. Şi el a recunoscut-o şi a zis: „Cămaşa fiului meu! O fiară* sălbatică l-a mâncat. 23. 29.13. 43. 33 *Vers. rătăcea pe câmp. mergând ca să le ducă 26 în Egipt.19.2. 18 *1 Sam. au uneltit* 19 împotriva lui să-l omoare. †Cap. 37. şi cămilele lor erau încărcate cu mirodenii şi cu balsam† şi cu smirnăb. 13 *Cap. 20. 8 Şi fraţii săi i-au zis: „Vei domni tu în adevăr peste noi? Sau vei stăpâni tu în adevăr peste noi?“ Şi l-au urât şi mai mult pentru visele lui şi pentru cuvintele lui.18. 6. Şi Iosif s-a dus după fraţii 18 săi şi i-a găsit în Dotan. 33. Mt. 105. Şi l-au luat şi l-au aruncat în groapă. 44. snopii voştri l-au înconjurat şi s-au plecat* cu faţa la pământ înaintea snopului meu“. şi mâna* noastră să nu fie asupra lui. o răşină aromată 21 visele lui“. şi eu. 10 *Cap. 42.16. 7. 27. Cap. 30.20. 42. soarele şi luna şi unsprezece* stele se plecau cu faţa la pământ îna10 intea mea“. eu şi mama ta şi fraţii* tăi. †Lev. 17 *2 Împ. 31. 13.5. 20. Ier. 94. 29 Şi Ruben s-a întors la groapă şi.6.1. 28. a Lit. Lc. ei l-au dezbrăcat pe Iosif de cămaşa lui.1.11 Vers. şi te voi trimite la ei“.11. iată. 42. 27 *1 Sam.13.12.17 **Cap.27 Ios.14. 16. Şi au zis unul altuia: „Iată. am mai visat un vis. 27. Şi au tras şi au scos pe Iosif din groapă şi l-au vândut** ismaeliţilor cu douăzeci† de arginţi. 45. 23.32. 42. 20 *Pr. Şi au trimis cămaşa pestriţă şi au adus-o tatălui lor şi au zis: „Aceasta am găsit: vezic acum dacă este că33 maşa fiului tău sau nu“. 46.19. 44. unde să mă duc?“ 31 Şi au luat cămaşa* lui Iosif şi au înjunghiat un ţap şi au mu32 iat cămaşa în sânge. iată. **Vers. b Lit. „în pace“ 42 . „cercetează“ 25 *Pr. în adevăr. 9 *Cap. 6. 35. şi. Fap. şi vom zice**: o fiară sălbatică l-a mâncat. ††Cap. 31 *Vers. Mc. şi şi-au ridicat ochii şi s-au uitat şi. unde* pasc ei 17 turmele“.20.1.36.29. iată.9.22. zicând: „Ce cauţi?“ 16 Şi el a zis: „Caut pe fraţii mei. 25 Şi s-au aşezat jos să mănânce* pâine. iată.29. Şi a fost aşa: când a venit Iosif la fraţii săi. Şi fraţii lui au as28 cultat. carnea† noastră“. Ioan 11. 32. de cămaşa cea 24 pestriţă care era pe el. 7. şi. te rog. Şi Ruben* a auzit şi l-a 21 *Cap. Şi omul acela l-a întrebat. **Dan. Şi treceau* bărbaţii madianiţi. 19.21 †Cap.51.10. 27.9.GENEZA 37:8 7 *Cap. Şi Israel a zis lui Iosif: „Nu pasc fraţii tăi turma la Sihem*? Vino.11. Amos 6. Fap. Iov 1. pentru că este fratele** nostru. Şi omul acela a zis: „Au plecat de aici. 12 Şi fraţii săi s-au dus să pas13 că turma tatălui lor la Sihem. dar tatăl său păstra** cuvântul acesta. Şi l-a găsit un om şi. nu era apă în ea. Şi ei l-au dus†† pe Iosif în Egipt. 9 Şi a visat şi un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi şi a zis: „Iată.14. spune-mi. 44. 14 *Cap. 30 *Cap.1.14. să ne plecăm cu faţa 11 la pământ înaintea ta?“ Şi fraţii* săi îl invidiau.18. 2. dar nu puneţi mâna pe el“. Ier. 14.18. Şi l-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. 7. 4. Şi. o caravană de ismaeliţi** venea din Galaad. 1. te rog.3. 28 *Jud. Şi l-a trimis din valea Hebron*.23.13. 34. Jud.17. înainte de a se apropia de ei. vine făuri20 torul de vise! Veniţi acum dar şi să-l omorâm* şi să-l aruncăm într-una din gropi. Mt. vezi dacă fraţii tăi sunt bine şi dacă turma este binea şi adu-mi veşti“.28. 27. 26 *Cap. 30 şi şi-a sfâşiat* hainele. 18. ca să-l scape din mâna lor. şi groapa era goală.4.12. fără îndoială. 23 să-l dea înapoi tatălui său.17.5 Ps. 27. 11 *Fap.33 meu s-a ridicat şi stătea drept.26. Iosif a fost c Sau „recunoaşte“. 39.21. 3.4. 6.

Şi Iacov şi-a sfâşiat* hainele şi şi-a pus un sac peste coapse şi l-a jelit pe fiul său mul35 te zile. 36 Egipt lui Potifar. pentru că ea îşi acoperise faţa. **Pr. Şi Iuda a trimis iedul prin mâna prietenului său. cele sale s-au ridicat* ca să-l 44.42. lepăda sămânţa pe pământ. în ochii Domnului. dar n-a găsit-o. i-am trimis iedul acesta şi n-ai găsit-o“. pentru că a văzut că Şela se făcuse mare† şi ea nu-i fusese 15 dată de soţie. 8 omorât. ca să 17 intri la mine?“ Şi el a zis: „Îţi voi trimite* un ied din turmă“. socrul tău se suie la Timna. 11.19. ca să 10 nu dea sămânţă fratelui său. Şi Iuda a zis Tamarei.12.38. 25. 34. 2. Iuda şi Tamar soţia lui Iuda. da a văzut* acolo pe fiica unui 1 Sam. zicând: „Unde este curvac care era la Enaim pe marginea drumului?“ Şi ei au zis: „N-a fost nici 22 o curvă aici“. Şi ea 3 *Num. 3 şi a luat-o şi a intrat la ea. Şi Iuda a zis: „Scoateţi-o afară şi 25 să fie arsă**“.29. Şi i-a dat şi a intrat la ea. 14 ca să-şi tundă oile“. Iuda a coborât de la fraţii săi şi s-a abătut* la un om din 1 *Cap. fiica lui Şua.1. la tunzătorii oilor sale. 22. 38:25 12 *2 Sam. 41. Deut. „Şeol“ b Rege (sau: Soare) 34 sfâşiat!“ s-a mângâiat* şi s-a suit la Timna**. 19 *Vers. 29.1. Şi l-a omorât* 11 *Lev. 26. iată.12. 39.65. 7 *1 Cr. 46. slujitorul lui Faraonb. 14. el şi Hira adulamitul.39 **Ios. fiul meu“. Jud. Căsătoria 38 Şi a fost aşa: în zilele acelui Iuda lea. 2 Sam. „Intră la soţia fratelui tău şi împlineşte-ţi faţă de ea datoria de cumnat şi ridică* sămânţa fra9 telui tău!“ Şi Onan a ştiut că să9 *Deut. Şi lu10 *Cap. 21 Şi a întrebat pe oamenii locului ei. Şi Iuda a văzut-o şi a crezut că este o curvă. Şi tatăl său l-a plâns.57.12. „femeie consacrată Astarteii“ 43 . 14. 16. şi el i-a pus numele Er*. nora ta. 22. Şi Tamar s-a dus şi a rămas în casa tatălui ei. 4. 17 *Ezec.3.31. 2 Împ. 25. †Vers. crul pe care-l făcea el a fost rău Num. zicând: „Iată. 15. 15. Şi Iu**Ios. Şi toţi fiii săi şi toate fii35 *2 Sam. a rămas însărcinată şi a născut un fiu. 2 *Cap. 19. 21. Şi din nou a mai născut un fiu.21. 46. 26. c Lit. 25.35.GENEZA 34 *Vers.6.26. Cap. este chiar însărcinată din curvie“. 3. 12 Şi. 18 *Vers.20. ca să ia garanţia din mâna femeii. 4 Şi ea a rămas însărcinată din nou şi a născut un fiu.3. nora sa: „Rămâi văduvă în* casa tatălui tău până va creşte mare Şela. şi i-a pus 5 *Num. Şi el s-a întors la Iuda şi a zis: „N-am găsit-o.13. 15. Şi Iuda a zis lui Onan: Mt. a curvit* şi. care este în drum spre Timna.5. Şi ea şi-a dezbrăcat hainele văduviei şi s-a acoperit* cu un văl şi s-a învelit şi s-a aşezat** la poarta Enaimului. căpetenia gărzilor. Iată. ba încă oamenii locului au zis: «N-a 23 fost nici o curvă aici»“.10. 19. mângâie. Şi ea a zis: „Ce-mi vei da.19. om canaanit. Şi Iuda a zis: „Să şi le ţină. mânţa nu va fi* a lui. 7 Şi numele ei era Tamar. Şi Er*. 16 Şi s-a abătut din drum la ea şi a zis: „Vino. 24. **1 Cr. adulamitul. a murit. Şi el era la Chezib când 6 l-a născut ea.33 **Vers. soţie lui Er. 2 Adulam** cu numele Hira. Şi a fost aşa: când intra la soţia fratelui său.9. **Lev.3.1.2. te rog. 13 Şi i s-a spus Tamarei. Pentru că zicea: „Ca nu cumva să moară şi el ca fraţii lui“. 42. 22. 11 şi pe el. Şi Iuda a luat* o 6 *Cap. după multe zile.8. 26. Când a fost scoasă 14 *Cap.24. 4 *Cap. Şi madianiţii l-au vândut* în 36 *Cap. Şi ea a zis: „Îmi vei da o garanţie** 18 până-l vei trimite?“ Şi el a zis: „Ce garanţie să-ţi dau?“ Şi ea a zis: „Pecetea* ta şi lanţul tău şi toiagul tău care este în mâna ta“. 24 Şi a fost aşa: cam după trei luni i s-a spus lui Iuda. şi şi-a scos* vălul şi s-a îmbrăcat în hai20 nele ei de văduvie. 22. întâiul-născut al lui Iuda. Rut 1. 7. 21. 12.17 **Cap. prietenul său.31. 13. să intru la tine!“ Pentru că nu ştia că era nora sa. 20.13.21. şi i-a pus numele Şela*.2. cu numele** Şua. Şi ea s-a ridicat şi s-a dus. 2. era rău în ochii Domnului şi Domnul l-a 8 *Deut. zicând: „Tamar. dar el nu voia să fie mângâiat şi zicea: „Jelind** voi coborî la fiul meu în Locuinţa morţilora“. numai să nu ne facem de ruşine. şi ea 19 a rămas însărcinată de la el. 24 *Jud. 5 numele Onan*. întâiul său născut. şi Iuda a Ebr.

bărbat egip1 *Cap. **1 Sam. Şi 2 *Cap. lui şi-i slujea. 13. nu 12 era nimeni din oamenii casei. cu el. nu mi-a oprit nimic.12. evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine. şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit 16 şi a ieşit afară“. 105. pentru că n††Iov 34. a Rut 4. pentru că eşti soţia lui. 41. **Cap. în afară de pâinea pe care o mânca. şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară“. 37.28. 7. ale cui sunt acestea: pecetea** şi 26 lanţul şi toiagul“. zicând: „În felul 19 *Pr. teanului datorită lui Iosif.28. şi eu am strigat tare. Şi i-a vorbit* cu 17 *Ex. 21.29. Num. 105. egipteanul. 29. Egipt Şi Potifar*.13 tine. 37. care avea pe mâna sa firul stacojiu.19. 24. Şi 12 *Pr. decât pe Lev. 1 Pet. spărtură ai făcut! Asupra ta să fie spărtura“. 5 *Cap. **Vers.32. Şi ea a pus haina lui lângă ea. 26.4. Şi ea a zis: „Vezi*. **Pr. cu el şi că Domnul făcea* să pros3 *Ps. său: „Iată*. ieşit fratele său. 2 Sam. 21. 1. până a venit stăpâ17 nul lui acasă.9. stăpânul meu nu se îngrijeşte de nimic: ce este în casă şi tot ce are a dat în mâna 9 mea.11. unul a scos mâna. te rog. 19 Şi a fost aşa: când a auzit stăIosif în pânul său cuvintele soţiei sale pe închisoare care i le vorbea. Şi i-au pus numele 30 Pereţa*. 120. Şi ea a zis: „Ce 1 Cr. a ieşit fratele său. iată. erau gemeni* în pântecele 28 ei. Şi a fost aşa: când 29 *Cap. 2.2. 24. fiul meu“.6.3.17. cu mine.28 2 liţii** care-l coborâseră acolo. a strigat pe oamenii casei şi le-a vorbit.1. 25.14. Şi a fost aşa: când a auzit că mi-am ridicat glasul şi am strigat.17 noscut* şi a zis: „Ea este mai †Vers.28. Şi a fost aşa: de când l-a pus peste casa lui şi peste tot ce avea. zicând: „Vedeţi. 4 Şi Iosif a căpătat* favoare în ochii 19. după aceea. iată.13. slujitorul lui Faraon. în casă. acesta mi-a făcut robul tău!“. om care prosperac. ea* l-a apucat de haină şi i-a zis: „Culcă-te cu mine!“ Şi el şi-a lăsat haina în mâna ei şi a fugit şi a 13 ieşit afară. el n-a ascultat-o să se culce cu ea 11 sau să fie cu ea. căpetenia gărzilor. şi i-au pus numele Zerahb.GENEZA 25 *Cap. acasă şi la câmp. Şi. 12. Nu este nimeni mai mare* 9 *Cap.24.3.11 Pr. ziua aceea“ a Spărtură b Stacojiu sau: Lumina care răsare 44 . 6. Iosif l-a luat şi l-a aruncat* în 7 c Sau „un om care aduce prosperitate“ d Sau „în afară. şi Ps. soţia stăpânului său şi-a ridicat ochii asupra lui Iosif şi 7 *2 Sam. 7. 5 avea. 6. zicând: „De bărbatul căruia îi aparţin aceste lucruri sunt însărcinată“. Şi stăpânul lui 20 *Ps. s-a 20 aprins* de mânie. Domnul a binecuvântat* casa egip28. ca să-şi bată joc de mine. Şi a fost 27 *Cap. 3 stăpânului său.22. 8 a zis: „Culcă-te* cu mine!“ El însă a refuzat şi a zis soţiei stăpânului 8 *Pr. 1. Şi l-a pus peste** Vers. aceste cuvinte. 38:26 Şi a fost aşa: după lucrurile Integritatea lui Iosif acestea. 28.32 decât mine în casa aceasta.33.31. zicând: „Acesta a 29 ieşit întâi“. am dat-o† lui Şela.35. dreaptă** decât mine.20. el a intrat în casă. Şi stă18. Şi Iuda le-a recu26 *Cap. 16. şi-a tras el mâna înapoi. 46. 14. 20. Mt.18. Ps. tean.40. 6.24. 23.12.22. Şi a fost aşa: într-o zid. şi †Cap.32. şi era în casa Vers. Ps. 26. să-şi facă lucrul şi acolo. 18.24. 18.18. aşa: când era timpul să nască. 8.34. şi el era un 28. l-a cumpărat de la ismae**Cap.36. pânul său a văzut că Domnul era Fap. cum** să fac eu răutatea aceasta mare şi să păcătuiesc† împotri10 va lui Dumnezeu?“ Şi a fost aşa: pe când vorbea ea cu Iosif zi de zi. Şi a fost aşa: când a văzut ea că el îşi lăsase haina în 14 mâna ei şi fugise afară. casa lui şi a dat în mâna lui tot ce Vers. şi moaşa a luat-o şi a legat pe mâna lui un fir stacojiu. Iosif rob în 39 Şi Iosif a fost coborât în Egipt.4. 1 Sam. 37. avea şi.3. pere în mâna lui tot ce făcea el.3. Şi Iosif era* frumos la statură şi frumos la înfăţişare. Şi a fost aşa: când era în dureri.12 nimic din ale lui.15. Şi n-a 27 mai cunoscut-o†† din nou.2. 6 Şi a lăsat în mâna lui Iosif tot ce 6 *Cap. Domnul era* cu Iosif. 16. 34.19.27. **Deut. 4 *Cap. a trimis la socrul său.4. nu se îngrijea de 1 Sam. 26. 30. 51. 18 Şi a fost aşa: când mi-am ridicat glasul şi am strigat.3. 37.17.15. ne-a adus un bărbat evreu să-şi bată joc de noi! El a venit la mine. zicând: „Robul Pr. 2. 7. 21. ca să se culce cu 15 mine. 6. şi binecuvântarea** Domnului era peste tot ce avea el.

25. 23 acolo. te rog. Ps.31. Ecl. **Cap. interpretează paharnicul* împăratului Egiptuvisele în lui şi brutarul lui au păcătuit îmînchisoare potriva stăpânului lor.15. el făcea. era o viţă 10 înaintea mea. 52. 52. zicând: „De ce sunt feţele* voas8 *Cap. orice se făcea 23 *Vers. 22 căpeteniei închisorii.31. fiecare visul său. 40:23 gurit şi au înflorit şi ciorchinii lor dat struguri copţi. şi i-a dăruit** favoare în ochii Ps. 5 Şi într-o noapte amândoi au visat un vis. Şi Iosif i-a zis: „Aceasta* este interpretarea lui: cele trei mlădiţe 13 sunt** trei zile. iată.27 Ier. 3 *Cap.3. Dar adu-ţi aminte* de mine când îţi va fi bine şi arată bunătate** faţă de mine.20.27 Ps.19. 39. trei coşuric cu 17 pâine albă erau pe capul meu. şi păsările le mâncau din coşul de 18 pe capul meu“. Iar pe mai-marele brutarilor l-a spânzurat*. Şi căpetenia i-a dat în grija lui Iosif. nia închisorii a dat* în mâna lui 22 *Vers. Iosif pe toţi cei închişi care erau Cap.16.14. 23 *Iov 19. şi el le slujea. Încă trei zile şi Faraon îţi va înălţa* capulb şi te va aşeza din nou în locul tău şi vei da paharul în mâna lui Faraon. Est. **Ex. 14 *1 Sam. 19. 3. 16. 41. 22 *Vers. 21 Şi D omnul era* cu Iosif şi 21 *Vers. 2. 13.GENEZA închisoarea**. Şi Faraon s-a mâniat* 2 *Pr.6.47. 2 Sam.28.7. Dar mai-marele paharnicilor nu* şi-a 11 au 12 *Vers. 2. Şi pe mai-marele paharnicilor l-a aşezat din nou* în slujba lui de paharnic. 23.15.1. Şi în coşul de deasupra erau din tot felul de prăjituri pentru Faraon. Amos 6. 41.15. 7 *Neem. 40.2. †Vers.46. Iosif 40 Şi a fost aşa: după acestea. iată. Pentru că. 3 Şi i-a pus sub pază în casa că39. care erau închişi 6 în închisoare. „Am visat un vis şi nu este niDan. 9.1.14. Şi a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el sub pază. 7. **Ios.16.3.31 Lc. Cap. 2.19 2 Împ.2. 1 Sam.12. 31.15. în casa stăpânului lor.3. în felul de mai înainte.42. 1 Împ. şi el dădea** paharul în 22 mâna lui Faraon. 13. Jud. Şi în viţă erau trei mlădiţe. Mt. pentru că Domnul era cu el.3. 2 Egiptului. 8 tre triste astăzi?“ Şi ei i-au zis: 41. 9. 40. împăratul 1 *Neem. 18. Ier. 14. de 20 ziua naşterii* lui. vă rog“. în închisoare.14. 25.19. 20 *Mt.11. 20. 7. 4.14. şi. pe mai-marele paharnicilor şi pe mai-marele brutarilor.4. în locul unde erau ţinuţi cei închişi ai împăratului. iată. 12. 40.14. 1.21. 9 Şi mai-marele paharnicilor a istorisit visul său lui Iosif şi i-a zis: „În visul meu.21.6. 4. **Mc. du23 pă cum le interpretase Iosif. Iosif le-a zis: „Nu sunt ale lui Dumnezeu interpretările*? Istorisiţi-mi-l.7. pe care le face brutarul. Şi mai-marele brutarilor a 16 văzut că interpretarea era bună şi a zis lui Iosif: „Şi eu eram în visul meu şi. 2. 39.9. în închisoare. 6. 2. 41. peteniei* gărzilor. 18 *Vers. „Casa turn“ b Te va elibera c Sau „trei coşuri de răchită“ 45 . 15 *Cap. şi era acolo în închisoare. 20. 1. Şi a fost aşa: a treia zi. **Neem. şi îţi vor mânca păsările carnea de pe tine“. Şi Iosif a răspuns şi a zis: „Aceasta* este interpretarea lui: cele trei coşuri sunt trei 19 zile.36. şi Domnul făcea să prospere ce făcea el.3. Şi paharul lui Faraon era în mâna mea. paharnicul şi brutarul împăratului Egiptului. 2. fiecare cu interpretarea visului său.20. a Lit. în adevăr. Şi 2. foarte tare pe amândoi dregătorii săi. Şi dimineaţa Iosif a intrat la ei şi i-a privit şi. 12. Faraon a făcut un ospăţ** tuturor robilor săi şi a înălţat† capul mai-marelui paharnicilor şi capul mai-marelui 21 brutarilor printre robii săi. Încă trei zile şi Faraon îţi va înălţa capul de pe tine şi te va spânzura pe un lemn. 4 în locul unde era închis Iosif. Căpetenia* închisorii nu mai supraveghea nimic din ce era sub mâna lui. Şi au fost câteva zile sub pază. am fost furat din ţara evreilor şi nici aici* n-am făcut nimic ca să mă pună în groapă“. şi se făcea că au înmu20 **Cap. şi aminteşte de mine lui Faraon şi scoate-mă din 15 această casă.36. 41. când 14 erai paharnicul său. 25. 16. 106. 21 *Vers. 25. Pr. 7 erau trişti. Dan. Şi-a revărsat îndurarea peste el 11. meni care să-l interpreteze“.12. Şi căpeteDan.12.26 13 *2 Împ. 3. şi am luat strugurii şi i-am stors în paharul lui Faraon şi am dat 12 paharul în mâna lui Faraon“.10.23.11. 2.

Dan.20 11 *Cap. pline şi frumoase. într-o noapte. stătea 2 lângă râua. „slabe la carne“ d Scribii sau cărturarii (cei cunoscători ai f Închisoare subterană g Sau „al meu“. ieşeau 24 după ele.2 Mt. iată. subţiri.14. b Lit. Şi a adormit şi a visat a doua oară.6. duhul îi era tulburat*. zicând: „Nu* este de la mineg: Dumnezeu** va da lui Faraon 17 un răspuns de paceh“. Şi. **Cap. Faraon s-a mâniat* pe robii săi şi m-a pus sub pază** în casa căpeteniei gărzilor. iată. 2 Cor. şi. **Vers. Dan.22. 1. 2. Şi a trimis să cheme pe toţi ghicitoriid** Egiptului şi pe toţi înţelepţii† lui. 29. şi cele şapte spice frumoase sunt şapte 27 ani. 8 Şi a fost aşa: dimineaţa. 12 *Cap. Şi. Fap. †1 Sam. aşa a fost: pe mine Faraon m-a aşezat din nou în locul meu şi pe acela l-a spânzurat“. iată. Şi. arse de vântul de răsărit. Ex.20.32. 33. Şi am spus aceste lucruri ghicitorilor. 4.16.30. 8 *Dan. Şi Faraon a zis lui Iosif: „Am visat un vis şi nu este nimeni care să-l interpreteze şi am auzit* despre tine zicându-se că. **Dan.6. iată. Ps.39. 8. sunt şapte ani. 16 *Dan. şapte spice subţiri şi arse de vântul de ră7 sărit ieşeau după ele. şapte spice de grâu ieşeau dintr-un singur pai. care se suiau după ele. Şi. adus aminte de Iosif şi l-a uitat. 2.12. 25. Deut. 23 Şi. 2. Şi Faraon s-a trezit. iată. 3.2. şi stăteau lângă vacile de pe malul 4 râului. „în mine“ h Sau „de bine“ 46 . 41:1 Atunci Faraon a trimis şi a chemat* pe Iosif.8. Şi Faraon le-a istorisit visul său. zicând: „Astăzi îmi aduc 10 aminte de greşelile* mele. 2. am visat. 2. 40. 24.29. Şi Faraon s-a trezit şi. 40. Şi Faraon a zis lui Iosif: „În visul meu. cum n-am văzut niciodată în toată ţara Egiptu20 lui atât de urâte. Atunci maimarele paharnicilor a vorbit lui Faraon. ca la început. 2. şi noi i le-am istorisit şi el ne-a interpretat** visele. îndată ce 16 auzi un vis. 40.25. 12. ††Is. 3. şapte spice creşteau pe un singur pai. pe mine şi pe mai11 marele brutarilor. iată. †Vers. Şi. 5. şapte spice seci. Şi Iosif a răspuns lui Faraon.11.14.36.5. Dan. Dan. 4.14. 7. din râu se suiau şapte vaci frumoase la vedere şi graseb şi păşteau prin3 tre trestii*. 37.3. urâte la vedere şi slabec. iată. 18 iată. Dan. şi erau urâte la vedere. 39. Visul este unul singur. şi cele şapte spice goale.7. Zah. 19. 41 Şi a fost aşa: după doi ani Faraon a visat. 113.8. iată. 2.1.19. era un vis. 24 *Vers.7.29. 14 14 *Ps. 40. Şi. uscate şi foarte urâte la vedere şi slabe la carne. 4. 25 *Vers. rob* al căpeteniei gărzilor. Apoc. Cele şapte vaci frumoase sunt şapte ani. 9 *Cap. îl interpretezi“. iată.27. Şi a fost aşa: cum* ne-a interpretat el.47.GENEZA Iosif interpretează visele lui Faraon 2 *Is.20.7.28. „nu le-a“ a Nil c Lit. Şi au intrat în pântecele lor şi nu se putea cunoaşte că intraseră în pântecele lor. Şi m-am 22 trezit. Ps.1. 28. 2.22. Şi l-au scos** în grabă din groapă f † şi el s-a bărbierit şi şi-a schimbat hai15 nele şi a intrat la Faraon. 4. Şi spicele cele subţiri au înghiţit pe cele şapte spice frumoase. 40. 10 *Cap. 25.28. 29. 15 *Vers. iată.8. Şi era acolo cu noi un tânăr evreu. dar nimeni†† nu l-ae putut in9 terpreta lui Faraon.7. 2. Şi am văzut în visul meu şi.1. groase 6 şi frumoase. 25 Şi Iosif a zis lui Faraon: „Visul lui Faraon este unul singur: Dumnezeu a arătat* lui Faraon 26 ce va face. Şi spicele cele subţiri au înghiţit pe cele şapte spice grase şi pline. 4.28. eu şi el am visat* un vis. alte şapte vaci se suiau după ele din râu. Dan. stăteam pe malul râului.23. „grase la carne“ hieroglifelor) e Lit.12 13 *Cap. Şi vacile cele urâte la vedere şi slabec au mâncat pe cele şapte vaci frumoase la vedere şi 5 graseb. 40.2. Vers. Şi vacile cele slabe şi urâte au înghiţit pe cele 21 dintâi şapte vaci grase. 4. 2.5.22. 40. Şi cele şapte vaci slabe şi urâte.5. alte şapte vaci se suiau după ele. 2. fiecăruia i-a interpretat potrivit cu 13 visul său. fiecare cu interpretarea vi12 sului său. se suiau din râu şapte vaci graseb şi frumoase la vedere şi 19 păşteau printre trestii. dar nici unul* n-a putut să mi le explice“. 105. Şi. **Cap.45. **Cap.

3. să caute Faraon un om înţelept* şi priceput şi să-l pună peste 34 ţara Egiptului. ori.3.6. 7. Tu vei 105. numele Efraimk: „pentru că Dumnezeu m-a făcut să fiu* roditor în ţara întristării mele“. 12. ca ţara să nu piarăb* de foamete“. 6. 48. 1.17 46 *Cap. pe care i-a născut Asnat. Ps. 5. 27.19. 52 *Cap. vin 29 *Vers.10. robilor săi: „Vom găsi noi un om Iov 32. Est. lui Iosif* i s-au născut doi fii. 44 Şi Faraon a zis lui Iosif: „Eu sunt Faraon: fără tine nimeni nu-şi va ridica mâna sau piciorul în 45 toată ţara Egiptului“. 47. Şi a pus celui de-al doilea. 47 Şi pământul a rodit din plini 48 în cei şapte ani de belşug.22. şi strigau înaintea lui: „Închinaţi-vă!“f* Şi l-a pus peste toată ţara Egiptului. Şi Faraon a zis 38 *Num. 49 Şi Iosif a îngrămădit grâu ca nisipul* mării.15. Acesta este 28 *Vers. pentru că va 32 fi foarte grea. na va fi ca provizie pentru ţară 47. fiica lui Poti-Fera.8.11. 2. preotul din Onh*. asemenea acestuia.21.1. 23.21 1 Împ. „după gura ta“ d Lit. 39 Duhul lui Dumnezeu?“ Şi Fa5. fiica lui Poti-Fera. preotul 51 din On. 13.5.27.18.22. „Plecaţi genunchiul!“.19. în cei şapte ani de foamete care vor fi în ţara Egiptului. Şi Faraon a pus lui Iosif numele ŢafnatPaneahg şi i-a dat de soţie pe Asnat. „să nu fie răpusă“ c Lit. 105. 47. †Dan.6-8. împăratul Egiptului. Şi. 48. şi tot belşugul va fi uitat în ţara Egiptului şi foametea** va 31 topi ţara. 39. din cauza foametei aceleia.29 43 *Cap.15. 16. 47. întrucât visul 32 *Num.2. hrana de pe câmpul care era împrejurul fiecărei cetăţi a pus-o în ea.8.20.14. s-a arătat lui Faraon de două Is. 45. Înălţarea 37 Şi cuvântul* a fost bun în lui Iosif ochii lui Faraon şi în ochii tutu37 *Ps. şapte* ani de mare belşug în 30 *Vers. 46. aceasta: să aşeze supraveghetori în ţară şi să ia* a cincea parte din ţaraa Egiptului în cei 35 şapte ani de belşug. 4.19. Faraon să facă 34 *Pr. **Est. înainte de a veni anul de foamete. şi să le păstreze. nimeni nu este pri40 *Ps.12. 37.19. 50 *Cap.6. 7. Descoperitor de taine (în ebraică) h Sau „Heliopolis“ i Lit. 8. Şi a făcut să fie purtat în carul al doilea pe care-l avea. înseamnă că lucrul este hotărât* de Dumnezeu şi Dumne33 zeu îl va face curând. 41:52 41 *Dan.10. Dan. Şi Iosif a ieşit prin ţara Egiptului. Şi după ei **Cap. 78. 33. ca hrană 36 în cetăţi. 46 Şi Iosif avea* treizeci de ani când a stat** înaintea lui Faraon. în care* este Pr. încât au încetat să-l numere. 54. 8. 1 Sam. Şi Iosif a ieşit dinaintea lui Faraon şi a străbătut toată ţara Egiptului. te-am pus peste* toată ţara 42 Egiptului!“ Şi Faraon şi-a scos inelul* din mână şi l-a pus în mâna lui Iosif şi l-a îmbrăcat** cu haine de in subţire e şi i-a 43 pus† un lanţ de aur la gât. 49. 30. 38 ror robilor săi. ne* toată hrana acestor ani buni care vor veni şi să strângă grâu sub mâna lui Faraon. 46.7. Şi el a strâns toată hrana celor şapte ani care era în ţara Egiptului şi a pus hrana în cetăţi. 6. Iată. Şi Iosif a pus celui întâi-născut numele Manase j : „pentru că Dumnezeu m-a făcut să uit tot necazul meu şi toată 52 casa tatălui meu“.11. arse de vântul de răsărit.6. 50 Şi.GENEZA 27 *2 Împ. Şi să adu35 *Vers.26. 40 ceput* şi înţelept ca tine. vântul tăuc va fi cârmuitd tot poporul meu. 6. „te va săruta (îţi va da onoare)“ e Bumbac fin din Egipt f Lit. Şi hra36 *Cap. 6.8 Dan. foarte mult. raon a zis lui Iosif: „Pentru că Dumnezeu ţi-a arătat ţie toate 39 *Vers.18. sau „Bucuraţi-vă!“ g Salvator al lumii sau Susţinător al vieţii (în egipteană).5. 105. 25. 45 *Ezec. acestea.9. a Sau „pământul“ b Lit.8. Acum dar 33 *Vers.13 vor urma* şapte ani de foamete. 42 *Est. pentru că era fără număr. „cu mâini pline“ j Uitare k Dublă rodire 47 . vor fi 28 şapte* ani de foamete. fi peste* casa mea şi după cuFap. **1 Sam. 49 *Jud.2. 42.10.3. eu voi fi mai mare decât tine numai cu tronul meu!“ 41 Şi Faraon a zis lui Iosif: „Vezi.8. 8. Şi belşugul nu va mai fi cunoscut în ţară. cuvântul pe care l-am spus lui Faraon: Dumnezeu a arătat lui 29 Faraon ce va face*. 30 toată ţara Egiptului.

41. 41. 42 Şi Iacov* a văzut că era grâu Prima călătorie a în Egipt. să rămână unul dintre fraţii voştri legat în casa închisorii voastre. 17. **Vers. 37. cumpăraţi-ne grâu.10.28. şi.34. Vers. nit şi s-au plecat** înaintea lui 7 cu feţele la pământ.11. ca să trăim* Ps. ca să cumpere grâu. 12. zicând: 15 „Sunteţi iscoade“. de aceea** a venit strâmtorarea 9 9 *Cap. Şi ziceau unul către altul: „Cu adevărat suntem vinovaţi* pentru fratele nostru. Şi a fost foamete în toate ţările. suntem cinstiţi*. Şi Iosif le-a zis: „Este ceea ce v-am spus eu. Dar Iacov nu l-a 4 *Cap. eu 19 mă tem* de Dumnezeu. mete au început* să vină. **Pr. 30. văzut pe fraţii săi şi i-a recunoscut. Şi ei i-au zis: „Nu. Şi 21 au făcut aşa. Plân. Şi el le-a zis: „Nu. Şi zece fraţi ai Is. „goliciunea“ e Sau „în adevăr. 18 Şi.9. 17 că sunteţi iscoadee“. 12. iată. 3 şi să nu murim“. iar voi veţi rămâne închişi şi cuvintele voastre vor fi încercate. dar ei nu l-au recunoscut. 21 *Cap.1. ci robii tăi au venit să cumpere de mân11 care. Şi cei şapte ani de belşug care au fost în ţara Egiptului au 54 trecut.20. Şi fraţii lui Iosif au ve41. iar dacă nu. 37.8. 105. 15 *1 Sam. 7. Osea 5. 7. 33. 37. domnul* meu.2. 42. 37. Fap. 118. 41. Dacă sunteţi cinstiţi. fratele* lui Iosif. Şi i-a pus împreună sub pază trei zile. 11 *Vers. Noi toţi suntem fiii unui singur om. voi sunteţi iscoade“ 48 . 9. 55 Şi toată ţara Egiptului a început 55 *Ioan 2.3. duceţi grâu pentru foamea 20 caselor voastre şi aduceţi* pe fratele vostru cel mai mic la mine. Şi Iosif şi-a adus aminte* de visele pe care le visase despre ei şi le-a zis: „Voi sunteţi iscoade.55. dar a făcut pe străinul înaintea lor şi le-a vorbit* aspru şi le-a zis: „De unde veniţi?“ Şi ei au zis: „Din ţara Canaanului. el vindea la tot poporul **Cap.5. lui Iosif au coborât să cumpere 4 grâu din Egipt. 10 *Cap. 32. Vers. să flămânzească. ţară. Şi din toate 57 *Cap. 43. este grâu.15.41.11. am auzit că în Egipt 1 *Fap. trimis cu fraţii săi pe Beniamin. dar în toată ţara Egiptului era pâine. dacă este adevăr în voi. pentru că era foamete în ţara* Canaanului.19. iar voi plecaţi. ca să cumpărăm de mâncare“.1. 37. 44.GENEZA 53 41:53 săi. 56 faceţi* ce vă va spune el“. 20 *Vers. 21. Şi 47. ţăriic*.6. Iov 36. 6 Şi Iosif era guvernator peste 41. pe viaţa* lui Faraon. 31.57. Is. 38. Şi cei şapte ani de foa54 *Ps. cel mai mic este astăzi la tatăl nostru şi unul* nu 14 mai este“. Şi ei au zis: „Noi.14. Trimiteţi pe unul din voi să aducă pe fratele vostru.10. care veneau. 38. 39.26.14. 13 *Cap. 18 *Cap. Iosif le-a zis: „Faceţi aceasta şi veţi trăi.17. şi Iacov a zis fiilor săi: fiilor lui Iacov în Egipt 2 „De ce vă uitaţi unul la altul?“ Şi a zis: „Iată.2.26-28. ţărileb* veneau în Egipt la Iosif Deut. 44. dacă nu va veni aici fratele vostru 16 cel mai mic. Şi Iosif a deschis toate grânarele şi a vândut* egiptenilor. 1. Şi Iosif a 7 *Vers.55. suntem doisprezece fraţi. venit să cumpere şi ei printre cei 26. 37. Neem.23.7.16. 56 *Cap. Cap. Mt.18. aţi venit să vedeţi locurile 10 neîntărited ale ţării“. fiii unui singur om din ţara Canaanului. 5. 6 *Cap.43. că nu veţi ieşi de aici.24. 7. şi vorbele voastre vor fi adeverite. cum** spusese Iosif.9. 30.43. Cap.13. 12 robii tăi nu sunt iscoade“. când se ruga de noi şi nu l-am ascultat. 7. robii tăi.8.5. 35. foametea era peste toată faţa pământuluia. 34. a Sau „ţării“ b Lit. Lev. 60. ci aţi venit să vedeţi locurile neîntărited ale ţă13 rii“.15. 8 Şi Iosif* i-a recunoscut pe fraţii 8 *Cap. 45. Şi fiii lui Israel au 5 *Cap.12. coborâţi acolo şi 2 *Cap. a treia zi. pentru că zicea: „Să nu i se întâmple vreo 5 nenorocire“.46. pentru că foametea era mare peste tot pământul. pe viaţa lui Faraon. şi poporul a strigat către Faraon pentru pâine.30. după Fap. pentru că am văzut strâmtorarea sufletului său.9. Prin aceasta veţi fi încercaţi. şi nu veţi muri“. şi foametea era mare 57 în ţara Egiptului. 5.8.7. 25. Şi Faraon a zis tuturor egiptenilor: „Mergeţi la Iosif. „Şi întregul pământ“ c Sau „la tot poporul de pe pământ“ d Lit.

zicând: 44. şi i-au istorisit tot ce li se întâmplase.10. a zis: „Fiul meu nu va coborî Cap.14.5. 32 nu suntem iscoade. dacă fratele vostru nu va fi cu voi»“.23. 37.GENEZA aceasta peste noi“.21. 9. pentru că fratele* său **Vers. 27 gari şi au plecat de acolo. 27. şi sân23 gele** lui ne este cerut“. pentru că omul acela ne-a zis: «Nu-mi veţi vedea faţa. 37.23. iată. tatăl lor. 34.54. iată. 5. pentru că era un traducător între ei.28. «Nu-mi veţi vedea faţa. Vers. păraţi-ne ceva de mâncare!“ 3 Şi Iuda i-a vorbit. Ps. 42.35 *Cap. 4. 1 Împ. şi dacă i s-ar întâmpla vreo 44. 5. 11. domnul ţă30 *Vers. 7. acela.44. 15. leau sacii.14. Şi aşa** le-au făcut. legătura* cu argint a fiecăruia era în sacul său. tatăl lor. era la 28 *Cap. dacă nu-l vei trimite. Şi Ruben a vorbit tatălui său.21. ne-a zis: 20.12.31. fii ai tatălui nostru. Şi nu ştiau că Iosif înţelegea. Şi ei şi tatăl lor au văzut legăturile cu argint şi s-au înspăi36 mântat. nu vom coborî. cum41. le-a zis: „Mergeţi din nou.20. 43. dă-l în mâna mea 38 şi ţi-l voi aduce înapoi!“ Dar el 38 *Cap. 43. noi i-am zis: «Suntem cinstiţi*. zi30 când: „Omul acela. 43. ne-a vorbit* aspru şi ne-a 31 luat drept iscoade ale ţării. 2 Cr.50.51.17. Şi omul 33 *Vers. 24 *Cap. †Cap. rii. în ţara Canaanului. 43. Şi Ruben le-a răspuns. 43. luat dintre ei pe Simeon** şi l-a 43. 22 **Cap. Şi Iacov.32. domnul ţării. unul dintre ei şi-a deschis* sacul. Şi a fost aşa: după ce au fiilor lui Iacov terminat de mâncat grâul pe care-l în Egipt aduseseră din Egipt. zicând: «Mai trăieşte tatăl* vostru? Mai aveţi vreun frate?» Şi noi i-am spus după cuvintele 49 . iată. 24.35. tru drum. 24 Şi a plecat de la ei şi a plâns*. unul nu mai este.21. Dar. este chiar în sacul meu!“ Şi li s-a tulburat inima şi s-au cutremurat. 35 Şi a fost aşa: pe când îşi go. negoţ în ţar㻓. 44. ci sunteţi cinstiţi. Rom.20. 37. Suntem doisprezece fraţi. 28 gura sacului său.15. zicând: „Nu v-am spus* eu. «Prin aceasta* voi cunoaşte că sunteţi cinstiţi: lăsaţi pe unul din fraţii voştri la mine şi luaţi grâu pentru foamea caselor voastre 34 şi plecaţi. 4 Dacă vei trimite pe fratele nostru cu noi. 44. 41. zis: „Voi m-aţi lipsit* de copii! Iosif nu este şi Simeon nu este şi vreţi să luaţi pe Beniamin? Toate acestea sunt îm37 potriva mea“. **Mt.34. şi a văzut argintul său şi. A doua 2 43 Şi foametea era mare* în călătorie a 2 ţară. 12.14. 43. cu voi. Şi Iosif a poruncit să le umÎntoarcerea 25 în Canaan ple saciia cu grâu şi să pună înaa fraţilor poi argintul fiecăruia în sacul lui Iosif său şi să le dea* şi merinde pen25 *Cap.19.12. 44. iată.22. cu durere veţi coborî perii† mei albi în Locuinţa morţilor“.21.57. este mort şi el a rămas singur. zicând: «Nu păcătuiţi împotriva băiatului!»? Dar n-aţi ascultat. zicând unul altuia: „Ce ne-a făcut* Dumnezeu?“ 29 Şi au venit la Iacov. Şi aduceţi la mine pe fratele vostru cel mai mic şi voi cunoaşte că nu sunteţi iscoade.29. 43:7 poi pe fratele vostru şi veţi face* 34 *Cap. trebat cu de-amănuntul despre noi şi despre familia noastră. ca să dea nutreţ măgarului său la locul de popas. 43.15. zicând: „Omul* 3 *Vers. dacă fratele** vostru nu va fi cu voi». nenorocire** pe drumul pe care mergeţi. 26 Şi şi-au încărcat grâul pe mă12. **Cap. Şi 31 *Vers. 2. 6 Şi Israel a zis: „Pentru ce mi-aţi făcut răul de a spune omului aceluia că mai aveţi un frate?“ 7 Şi ei au zis: „Omul acela a în7 *Vers. zicând: „Să omori pe amândoi fiii mei. le-a 36 *Cap. tatăl lor 1 *Cap. şi cel mai mic este astăzi cu tatăl nostru 33 în ţara Canaanului». acela ne-a spus hotărât.1. Şi 27 *Cap. Cap.33. Lc. dacă nu ţi-l aduc înapoi. s-a întors la ei şi le-a vorbit şi a **Cap. Şi 45. vă voi da înaa Sau „vasele“ 22 *Cap.30. 13. 11. vom coborî şi-ţi vom 5 cumpăra de mâncare. legat înaintea ochilor lor. Şi a zis fraţilor săi: „Argintul meu mi s-a dat înapoi şi.23. şi acum. 9.

ca să trăim* şi să nu murim şi noi şi tu şi copiii noştri. Eu sunt garant pentru el: să-l ceri din mâna mea. Şi a fost aşa: când am ajuns la locul de popas. este bine. 8 9 *Cap. Şi s-au apropiat de omul care era peste casa lui Iosif şi i-au vorbit la intrarea 20 casei. 42. 11 Vers.26.16. 21 *Cap. 32.17.3. Şi Iosif a văzut pe Beniamin cu ei şi a zis celui care era peste* casa lui: „Du pe aceşti oameni în casă şi înjunghie vited şi găteşte.25 Ier. Şi Iosif a venit acasă. le-a zis: „Dacă este aşa. 42.3. 27 *Vers. nu vă temeţi. a Sau „nuci“ e Lit. Şi el şi-a ridicat ochii şi l-a văzut pe Beniamin. Şi luaţi argint dublu în mâinile voastre.24 †Cap. 24.22.10. 45. puteam noi cumva să ştim că ne va zice: «Aduceţi aici jos pe fratele vostru»?“ Şi Iuda a zis lui Israel. Şi Dumnezeul cel* Atotputernicb să vă dea îndurare înaintea omului aceluia. 25. pentru că auziseră că vor mân26 ca pâine acolo. 25 *Vers. 42. Şi i-au zis: „Vai. tatăl nostru. 42.13 †Num. mirodenii şi smirnă. „de pace“ 50 .27. şi a dat nutreţ măgarilor lor. Cap. 12 42. Nu ştim cine a pus argintul nostru în sacii noştri“. dacă nu întârziam. ne duc ei înăuntru. ca să cumpărăm de mâncare. 16 39.GENEZA 43:8 acelea.35. dacă* nu ţi-l voi aduce înapoi şi nu-l voi pune înaintea ta.25. după greutatea lui. 44. „înjunghie o înjunghiere“ 20 *Cap.25.2.2.3. fistica şi migdale. „bărbaţii“ 8 *Cap. 18. Vers. 17 18 noştri la început. mai trăieşte“. Şi i-au adus în casă darul care era în mâna lor şi s-au plecat* înaintea lui cu faţa la pă27 mânt. Şi tatăl lor. 25 Şi ei au pregătit darul* pentru venirea lui Iosif la amiază.4. pentru că oamenii aceştia vor mânca la amiază cu mine“.20.1. 29 *Cap. domnul* meu! Întâia dată** am coborât. 26 *Cap. 27. 35. 6.18. 35.1. 35. 23 *Cap.28. 42. şi l-am adus din nou în mâinile 22 noastre. **Cap. 23 Şi el le-a zis: „Pace vouă. fratele său. am deschis sacii noştri şi. Israel. ca să cumpărăm de mân21 care.11. „El Şadai“ c Lit.19. 42. şi a zis: „Acesta este fratele vostru cel mai mic** despre care mi-aţi vorbit?“ Şi a zis: „Dumnezeu să Se îndure de tine†. Pr. 42. 37.15. **Cap. **Cap. Şi omul acesta a dus pe oameni în casa lui Iosif şi le-a dat apă* şi şi-au spălat picioarele.16. 7. până acum ne-am fi întors deja a doua oară“. 11. Şi am adus alt argint în mâinile noastre. Şi omul acela a făcut cum zisese Iosif. poate este o greşeală. Şi oamenii s-au temut pentru că au fost duşi în casa lui Iosif şi ziceau: „Pentru argintul care ne-a fost pus înapoi în sacii b Ebr. pe noi şi pe 19 măgarii noştri“. Dumnezeul* vostru şi Dumnezeul tatălui vostru v-a dat comoara voastră în sacii voştri. ††Est.35. hotărât. ca să vă dea înapoi pe celălalt** frate al vostru şi pe Beniamin†! Şi eu. 42.37. 42. 15 16 *Cap.22. 18. fiul mamei* sale. Pentru că. 21. lipsit voi fi!“ Şi eic au luat darul* acela şi au luat argint dublu în mâinile lor. 24 Şi le-a scos** pe Simeon. dacㆆ este să fiu lipsit de copiii mei. argintul fiecăruia era la gura* sacului său: argintul nostru. 44.32. 12 *Cap. şi s-au ridicat şi au coborât în Egipt şi au stat înaintea lui Iosif. 9 10 11 *Cap.7. 42.32. 67. tatăl său: „Trimite pe băiat cu mine şi ne vom ridica şi vom merge. întoarceţi-vă la omul acela. 17. **Cap. **Cap. voi fi vinovat înaintea ta în toate zilele. 37. 14 28.1. în adevăr. şi pe Beniamin. 24.17. Ezec. 42. faceţi aceasta: luaţi în vasele voastre din cele mai renumite roade ale ţării şi duceţi omului aceluia un dar*: puţin balsam** şi puţină miere. 42.36. 4. Şi şi-au plecat capul şi au făcut o plecă29 ciune. 37. Filim. Ps. 13 14 *Cap.4. ca să se năpustească asupra noastră şi să cadă asupra noastră şi să ne ia robi.24 24 *Cap. 8. iată. Luaţi şi pe fratele vostru şi ridicaţi-vă.10. 18. 11. 15 *Vers. şi argintul* care a fost pus înapoi în gura sacilor voştri duceţi-l înapoi în mâinile voastre. argintul vostru a venit la mine“. Şi el i-a întrebat de sănătatee şi a zis: „Este bine tatăl* vostru. şi omul acela a adus pe oameni în casa lui Iosif. fiul meu!“ d Lit. bătrânul despre care aţi 28 vorbit? Mai trăieşte?“ Şi ei au zis: „Robul tău.

25.1.22. începând 12 *Vers.3. 15. 13.11.30. Şi porţia lui Beniamin era de cinci* ori mai mare decât a oricăruia dintre ei. când: «Aveţi voi tată* sau fra20 te?» Şi noi am zis domnului meu: 20 *Cap. când s-a luminat. Şi oamenii 34 *Cap.15. 30. nă. 17. 25. lor şi măgarilor lor. Au ieşit din* cetate şi nu erau încă departe şi Iosif a zis celui care era peste casa lui: „Ridică-te! Urmăreşte pe aceşti oameni şi ajunge-i şi spune-le: «De ce aţi 5 răsplătit rău pentru bine? Nu 5 *Vers.29.8. „măruntaiele“ 30 *1 Împ. zis: „Departe* de mine să fac aceasta! Omul în a cărui mână s-a găsit potirul. 32 pâine!“ Şi lui i-au pus deoparte.34. 7 Şi ei i-au zis: „De ce vorbeşte domnul meu cuvinte ca acestea? Departe de robii tăi să facă un 8 *Cap. cel întâi-născut după dreptul lui de naştere şi cel mai mic după tinereţea lui. pentru că **Cap. Şi au băut şi s-au veselit cu el.32. să ghicească*?“ Şi Iuda 16 *Vers. împreună cu argintul pentru grâul său“.GENEZA Şi Iosif s-a grăbit. 14 Şi Iuda şi fraţii săi au intrat 14 *Cap. nii care mâncau cu el deoparte. argintul pe care l-am găsit în gura* sacilor a Lit. şi s-a stăpânit* şi a zis: „Puneţi** **Vers. 45. «Avem un tată bătrân şi un copil* al bătrâneţii sale. 8 astfel de lucru.34.7. Domnul meu a întrebat pe robii săi. iar noi vom fi robii** 10 domnului meu“. 8.14.40-44. 34 se uitau uimiţi unul la altul. în casa lui Iosif. 2. 32 *Cap.9 *Cap. 18.19 *Cap. 41. zi. Şi el a zis: „Acum deci fie după cuvintele voastre: acela la care se va găsi să fie robul meu. Şi s-au grăbit şi au dat jos fiecare sacul său pe pământ şi fiecare şi-a deschis sa12 cul său. Spaima 44 Şi a poruncit* celui care era fraţilor lui peste casa lui. Şi a pus să le dea porţii dinaintea lui. iar voi suiţi-vă în pace la tatăl vostru“.26.29. re* dintre robii tăi se va găsi. încă 51 . potirul de argint. 43. 46. 32. 42.22. s-a dat drumul oa4 *Vers. şi lor deoparte. Iată. suntem robii* domnului meu. 43.21. şi pune argintul fiecăruia la gura sacu2 lui său. domnul meu. pentru că egiptenii nu pot mânca pâine împreună cu evreii. 1. 44:20 noştri ţi l-am adus din nou din ţara Canaanului. 45. 3. Şi s-au aşezat înaintea lui. cu cel mai mare şi sfârşind cu cel mai mic. şi au căzut* cu faţa la 15 pământ înaintea lui. Atunci ei 13 *Cap. să nu se aprindă mânia* ta Ex. Şi el a căutat.32. 37. 14.2. 37. Şi şi-a spălat faţa şi a ieşit 31 *Cap. şi el era încă acolo. 31. încărcat fiecare măgarul şi s-au 2 Sam. şi pentru egipteEx. 18. Şi a făcut după cuvântul lui Iosif pe 3 care-l spusese. iar voi să fiţi 11 nevinovaţi“. acela va fi robul meu. 9. 4 menilor. şi potirul* s-a găsit 13 în sacul lui Beniamin. să moară. noi şi acela în a cărui 17 mână s-a găsit potirul“. 37. iată. 37. şi a căutat un loc unde să plângă şi a intrat în camera sa şi a plâns** 31 acolo. Şi pune potirul meu. Şi el a 17 *Pr.26. zis: „Ce faptă aţi făcut? N-aţi ştiut că un om ca mine ştie. 30 **Cap. în 16 adevăr. pentru că aceasta este o urâciune* pen33 tru egipteni. 37. la gura sacului celui mai mic. şi cum să fi furat noi aur sau argint 9 din casa domnului tău? La ca. este acesta potirul din care bea domnul meu şi în care ghiceşte* el cu adevărat? Rău aţi 6 făcut ce aţi făcut!»“ Şi i-a ajuns şi le-a spus cuvintele acestea. 46.24. a zis: „Ce să zicem domnului meu? Ce să vorbim şi cum să ne îndreptăţim? Dumnezeu a descoperit nelegiuirea robilor tăi. 19 tu eşti ca** Faraon. Şi Iosif le-a 15 *Vers. zicând: „Umple Iosif sacii oamenilor aceştia cu hra1 *Cap. întors în cetate. 45. 5.6. 16. **Vers. cât vor putea purta. împotriva robului tău.15.7. 18 Atunci Iuda s-a apropiat de Iuda mijloceşte pentru el şi a zis: „Te rog. Dimineaţa. Beniamin să vorbească robul tău un cuvânt în auzul domnului meu şi 18 *Cap. Vers. 42. pentru că îi ardea inimaa* pentru fratele său. şi-au sfâşiat* hainele şi şi-au Num.

atunci vom mine. robul tău să rămână* rob 11 şi boii tăi.29. 28 *Cap.6 înaintea voastră.16. zis: «Cu adevărat*. 41. 50. Şi te voi domnului meu în locul băiatului hrăni* acolo – pentru că mai 11 *Cap.7.38 Vers. 42. tu. şi nu l-am mai văzut până ceşti doi ani* a fost foametea în 6 *Cap.20. şi aşa: când va vedea că băiatul domn peste toată casa lui. 23 *Cap.27.11.32.36. 46. 40.2. 31 legata* de sufletul său – va fi m-a făcut tată* al lui Faraon. 43. 47. 25 vintele domnului meu.8. pe care l-aţi vândut* fratele nostru cel mai mic nu 5 pentru Egipt.9. şi nu este. 37. «Dacă* nu ţi-l voi aduce. 29 *Cap. 46. tău. dacă care stăteau lângă el şi a striva lăsa pe tatăl său. 42. meu.16. a Sau „împletit cu“ 52 .33. va fi cu noi – şi sufletul lui este trimis aici.10. a fost sfâ. voi fi 10 Şi vei locui în ţinutul* Gosen 10 *Cap. vinovat înaintea tatălui meu şi vei fi lângă mine. 47. 28 Şi unul a ieşit de la mine.13. 24 veţi mai vedea faţa».28. 105. Şi acum. şi tatăl său îl iubeşte». tatăl nostru. 31. **Cap. Şi ai zis robilor tăi: om!“ Şi nimeni n-a rămas cu 1 *Fap. 37.GENEZA 44:21 20 **Cap. pentru că pentru păstrarea 2 Sam.Iosif se face cunoscut «Băiatul nu poate să lase pânească înaintea tuturor celor fraţilor săi pe tatăl său. tatăl nostru. şi băiatul nu 8 re salvare. Şi Iosif a 4 *Cap. şi fiii 33 în toate zilele». Şi a fost sul plângând*. dacă fratele nostru cel mai zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de mic va fi cu noi.38. va muri. 46. 17. cu 7 seceriş.13. 32. «Dacă* fratele vostru cel mai Iosif când s-a făcut* cunoscut mic nu va coborî cu voi. şi fiii fiilor tăi. tatăl întristaţi* şi nu vă mâniaţi pe **Vers. tatăl meu pentru băiat. ne-a zis: «Ştiţi că soţia voi înşivă că m-aţi vândut aici. Şi Dumnezeu* m-a tri7 *Vers. şi fratele lui a murit** şi băiatul să se suie cu fraţii şi el a rămas singur de la mama 34 săi.7. când voi merge la robul să vă păstreze viaţa printr-o matău. 43. Fap. 43. 42. meu?“ Şi fraţii lui nu i-au pucumpăraţi ceva de mâncare». şi robii tăi stăpânitor peste toată ţara Evor coborî cu durere perii albi 9 giptului. 41. 27 va fi cu noi». 30 *1 Sam.3.43. tatăl său gat: „Să iasă de la mine orice 23 va muri». fradea faţa omului aceluia dacă tele vostru.46.7. Jud.4 buraţi înaintea lui. i-am spus cu. în tatăl meu şi spuneţi-i: «Aşa zice 32 Locuinţa morţilor. rog.33. nostru* a zis: «Mergeţi din nou. şi casa lui Faraon a auzit. tatăl meu.1.12. 42. 16. te tăi. şi oile tale. Căci cum să mă sui eu la tatăl meu şi băiatul să nu fie 21 sa. Şi şi-a înălţat gla. vă rog!“ Şi ei s-au aprocoborî. nu voi m-aţi 8 *Cap. 4. 21 *Cap. va veni peste tatăl meu!“ 22 Şi noi am zis domnului meu: 45 Şi Iosif n-a putut să se stă. 43.2. Şi a zis: „Eu sunt Iosif.13.17 mea* mi-a născut doi copii. ci Dumnezeu. Şi tu ai zis robilor tăi: «Aduceţi-l la cu mine? Să nu văd răul care mine*.34. Şi acum. 46. 29 acum.10. pentru că erau tul26 Dar noi am zis: «Nu putem co. 2 Cor. şi egiptenii au Cap.1 32 *Cap.20.28.5. 7. 37. Iosif: «Dumnezeu m-a robul tău s-a pus garant la făcut domn peste tot Egiptul. Şi treze o rămăşiţă pe pământ şi acum. 43. 41. pentru că nu putem vepiat. nici întâmpla vreo nenorocire. Ps. zicând: coboară la mine. 33 *Ex. Pentru că fiul tău. 14. Acum dar. tânăr. 7. Şi robul tău.15. nu-mi 2 fraţilor săi.19. 42. 2. şi am vieţii m-a trimis Dumnezeu** 16. 18. şi tot ce ai. pentru că. aşa: când ne-am suit la robul auzit.2 *Vers. durere veţi coborî** perii mei mis înaintea voastră ca să vă păs30 albi în Locuinţa morţilor».3 Şi Iosif a zis fraţilor săi: „Eu 3 *Cap. Pentru că în aşiat». nu vă 5 *Is. borî. Grăbiţi-vă şi suiţi-vă la ai robului tău. Şi dacă veţi lua de la ţară şi mai sunt încă cinci ani în mine şi pe acesta* şi i se va care nu va fi nici arătură.53. Şi tatăl sunt Iosif. şi El Iov 29. tut răspunde. 5. mai trăieşte tatăl* Fap.27. nu întârzia. ca să-l văd cu ochii mei». 25 *Cap.15. Cap.28. 27 *Cap.

5. 28.25. Întoarcerea 16 Şi s-a auzit zvonul în casa fiilor lui lui Faraon.5. ochii voştri şi ochii lui Beniamin.8. meu toată gloria mea în Egipt şi tot ce aţi văzut şi să vă grăbiţi şi să coborâţi* aici pe ta14 tăl meu“. pentru că tot ce este mai bun în întreaga ţară a Egiptului va fi al vostru»“. 50. Deut. 3 *Cap. 4 Eu* voi coborî cu tine în Egipt şi te voi sui** din nou.11.24. 18 ţara Canaanului. pe fiicele sale şi pe fiicele fiilor săi şi toată sămânţa sa. 31.12. 21. 7 *Fap. şi Iosif† îşi va pune mâna 5 pe ochii tăi“. Num. 27 *Vers.31. 18. 46. 2. 5 *Cap.10. nu te teme să cobori în Egipt. Iacov şi toată sămânţa sa cu 7 el.23. **Cap.1. Isaac. s-a 28 învioratf.4.42.28.13.15. lui Beniamin. 1 Cr. 26 tatăl lor. 28. Iov 33.41. dintre ei haine de schimb*. tatăl lor.21.13.34 Beniamin** i-a dat trei sute de arginţi şi cinci haine de schimb.GENEZA sunt încă cinci ani de foamete – ca să nu pieri. după aceasta. e Lit. Dumnezeul* tatălui tău. 4 *Cap. Şi a fost bine Egipt în ochii lui Faraon şi în ochii 17 robilor lui. Cap. negreşit. şi a înjunghiat jertfe Dumnezeului** tatălui său.1. duceţi-vă în 18 *Cap.19. fraţii lui au vorbit cu el. şi a plâns*.24. întâiul-născut al 24 tru 26 *Iov 29. Şi a dat drumul fraţilor săi şi ei au plecat. „gura“ f Sau 53 .15.1. 42. 19. tu. fiul meu. 26. 15. zicând: „Iosif mai trăieşte şi este cârmuitor peste toată ţara Egiptului“. **Cap. 1. 28.16. pentru că te voi face** o naţiune mare acolo.5. Şi a dat fiecăruia 22 *2 Împ. fratele meu. 15. tatăl lor. 12.6. 12. 26.23. 7. şi vă voi da ce este mai bunc în ţara Egiptului şi veţi mânca grăsimea* 19 ţării». Şi luaţi pe tatăl vostru şi familiileb voastre Num. 23 Şi tatălui său i-a trimis acestea: zece măgari încărcaţi cu bunurile Egiptului şi zece măgăriţe încărcate cu grâu şi pâine şi merinde pentru tatăl său pen„s-a reînsufleţit“ a Lit. Şi duhul lui Iacov. şi fiii lui Israel au suit pe Iacov. 2. 28. Israel a 46 Şişi a venitpornit cu tot ce avea la Beer-Şeba*. şi 12 *Cap.11. Is.13. Şi Faraon a zis lui Iosif: „Spune fraţilor tăi: «Faceţi aceasta: încărcaţi-vă animalele şi mergeţi. aceasta: luaţi-vă care* din ţara Egiptului pentru copiii voştri şi pentru soţiile voastre şi luaţi pe 20 tatăl vostru şi veniţi. 21. „să nu pară rău ochiului vostru“ 8 *Ex. 7. 5. mă voi duce şi-l voi vedea înainte de a muri“. Şi. Şi Iacov s-a ridicat de la Beer-Şeba. 43. 31. Şi şi-au luat vitele şi bunurile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului şi au venit în Egipt*. şi pe copiii lor şi pe soţiile lor în carele* pe care le trimi6 sese Faraon ca să-l ducă. Şi a căzut pe grumazul 14 *Vers.15.4. 12 tot ce ai». Şi acestea sunt numele fiilor* 8 lui Israel care au venit în Egipt: Iacov şi fiii săi.25. „bunul“ 46:8 călătorie. zicându-se: „Au veIacov din nit fraţii lui Iosif“. şi Beniamin a plâns pe 15 grumazul lui. 50. 24. 6 *Deut. Şi inima* lui era rece. Iacov şi familia sa în Egipt 1 *Cap. 22. 2 Şi Dumnezeu a vorbit lui Israel în viziuni* de noapte şi a zis: „Iacove!** Iacove!“ Şi el a 3 spus: „Iată-mă!“ Şi a zis: „Eu sunt Dumnezeu. 105.33. Şi Israel a zis: „Destul! Iosif. 45. fratele său. A adus cu el în* Egipt pe fiii săi şi pe fiii fiilor săi cu el. Şi a văzut carele* pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă. Şi le-a zis: „Să nu vă certaţi pe drum!“ 25 Şi s-au suit din Egipt şi au venit în ţara Canaanului la Iacov. 21 Şi fiii lui Israel au făcut aşa. Şi ţi s-a poruncit: «Faceţi 19 *Vers. Ps. Şi i-au istorisit. 26. după poruncae lui Faraon. Şi să nu vă pară răud de lucrurile voastre.5. 2 *Cap.1. şi le-a dat merinde 22 pentru drum. 26. iar lui **Cap. şi veniţi la mine.11. Lc.14. **Cap. 48. Şi Iosif le-a dat care. 52. iată. pentru că 27 nu-i credea**.1. 27. 3. 21. văd că gura mea* vă vor13 beşte. **Ps. Ios. 24.2. tot mai trăieşte. Şi a sărutat pe toţi fraţii săi şi a plâns cu a ei.21. 18. **Cap. Şi să istorisiţi tatălui 13 *Fap. Şi i-au spus toate cuvintele lui Iosif pe care li le zisese. 126. †Cap.29.24. Şi. Fiii lui Israel d Lit.14. Ex. şi casa ta. „pe“ b Sau „casele“ c Lit. 45.27.

24 19 *Cap. 30. ca să puteţi locui în ţarac Gosen.1.21. 2 sunt în ţinutul Gosen**“. şi ea a născut lui Iacov pe aceştia: şaisprezece suflete. pe care i-a născut ea lui Iacov în Padan-Aram. **Cap.14. 4. 27 Şi fiii lui Iosif. 10 *Ex.1.16 12 *1 Cr. au fost două suflete.10. 11 *1 Cr. toate sufletele au fost şaizeci şi şase. şi ei şi-au adus turmele şi 33 cirezile şi tot ce au». şi. 16 Şi fiii lui Gad*: Ţifion şi Hagi. 25 *Cap.14. 45. 1. Şi Israel a zis lui 30 *Lc. aşa: când vă va chema Faraon şi va zice: «Care* este ocupaţia 34 voastră?». Fap. 46.30. 6. Ex. 4. Şi a luat cinci bărbaţi dintre fraţii 2 *Fap. 7.12.5 1 Cr.1. 30. preotul din On. au văzut de vite din tinereţea** 34. Şi au 29 venit în ţinutul Gosen.13. 31 Şi Iosif a zis fraţilor săi şi 31 *Cap. care erau în ţara 32 Canaanului. 32. 7.10. 46:9 venit cu Iacov în Egipt. său. Şi fiii lui Isa14 har*: Tola şi Pua şi Iov şi Şimron. 7. 45. şi-a pregătit carul său şi s-a suit 29 *Cap. şi a căzut** pe grumazul lui şi a plâns mult pe 30 grumazul lui.30.15. 26. 5.15. 1 Cr. 19 Fiii Rahelei. iată.33. 6. 23 Şi fiii lui Dan: Huşim. Toate sufletele fiilor săi şi fiicelor sale erau treizeci şi trei. casei tatălui său: „Mă voi sui* şi îi voi vorbi lui Faraon şi-i voi zice: «Fraţii mei şi casa tatălui meu. nit din ţara Canaanului. Chehat şi Merari. 47. în Gosen*.35. cât şi părinţii noştri». să spuneţi: «Robii* tăi 34 *Vers. în întâmpinarea lui Israel. 26. 24 *1 Cr. 45. 47. Dar Er** şi Onan au murit în ţara Canaanului. în afară de soţiile fiilor lui Iacov. au venit la mine. Şi fiii lui Zabulon: Sered şi 15 Elon şi Iahleel. Şi Faraon a zis fra. pe care a dat-o** Laban fiicei sale Rahela. Aceştia sunt fiii Zilpei*. Şi fiii lui Iuda*: Er şi Onan şi Şela şi Pereţ şi Zerah. 44.50-52 21 *Num.5. fiica lui. 46.32.GENEZA 8 **Num.5. Şi oamenii aceştia sunt păstori.28.29. 7. 29.1. pe care i-a născut Asnat. 10. Şi fiii lui Beniamin*: Bela şi Becher şi Aşbel. Ehi şi Roş. pe care a dat-o** Laban fiicei sale.3. 43. Şi fiii lui Aşer*: Imna şi Işva şi Işvi şi Beria şi Serah. 1 Cr. 37.3. Şi va fi 33 *Cap. 38. Fiii lui Ru- a În Septuaginta şi în Fapte 7.24. pentru că au fost păzitori de vite. 28 Şi a trimis pe Iuda înaintea Primirea lui la Iosif. Şi lui Iosif* i s-au născut în ţara Egiptului Manase şi Efraim. 2. **Cap. pentru că orice păstor este o urâciune† pentru egipteni“. soţia* lui Ia20 cov: Iosif şi Beniamin. ben*: Enoh şi Palu şi Heţron 10 şi Carmi. 6. sora lor. Mupim şi Hupim şi 22 Ard.15-18 17 *1 Cr. Aceştia sunt fiii Rahelei.26.1 *Cap. Aceştia sunt fiii Bilhei*. 47.22. 8. Şi s-a înfăţişat înaintea lui. ţilor lui: „Care* este ocupaţia b Sau „ca să arate calea“ c Sau „pământul“ 16 *Num.3 *Cap. atât noi. 2.7.6. Toate sufletele* casei lui Iacov care au venit în Egipt au fost şaptezecia. care au ieşit din coapsele lui. şi ea a născut pe aceştia lui Iacov. 13 *1 Cr. tatăl **Cap. 8. 45. 26. **Cap.13. 38.7. care i s-au născut lui Iacov. 7. fiindcă ţi-am văzut faţa. Şuni şi Eţbon. 26. Şi fiii lui Pereţ† erau: 13 Heţron şi Hamul.38. şi Dina. Aceştia sunt fiii Leei.1. Ghera şi Naaman. 38. toate sufletele erau paisprezece.5. ca să dea de ştireb lui Iacov de către Iosif înaintea lui la Gosen*. 29. Eri şi Arodi 17 şi Areli. Iacov 47 Şi Iosif a venit* şi i-a vorbit înaintea lui lui Faraon şi a zis: „Tatăl meu Faraon şi fraţii mei şi turmele lor şi cirezile lor şi tot ce au ei au ve.31. 9 *Ex. toate sufletele erau şapte. 7. **Cap. **Cap. noastră şi până acum.29 26 *Ex. fiica lui 21 Poti-Fera.3.1. în Egipt.27. 41.10. 1 Cr.29. 2. 20 *Cap. Iosif: „De acum* pot să mor.5. Şi Iosif 28 *Cap. 24 Şi fiii lui Neftali*: Iahţeel 25 şi Guni şi Ieţer şi Şilem.10. Leea.14: „şaptezeci şi cinci“ 54 .39. fiul unei 11 canaanite. Şi fiii lui Levi*: Gher12 şon. Şi fiii lui Beria: Heber 18 şi Malchiel. Şi fiii lui Simeon*: Iemuel şi Iamin şi Ohad şi Iachin şi Ţohar şi Saul. săi şi i-a prezentat înaintea* 3 lui Faraon. 26 Toate sufletele* care au 9 lui Iacov: Ruben**. †Cap. †Cap. 18 *Cap. 46.8.14. pentru că tu tot mai trăieşti“. care s-au născut 27 *Deut.30.

1 Împ. **Iov 14. 7 Şi Iosif a adus pe tatăl său. †Cap. zicând: „Dă-ne pâine! De ce* să murim în faţa ta? Pentru că ne 16 lipseşte argintul“. să locuiască robii tăi 5 în ţinutul† Gosen“. 22. mare. pentru că preoţii aveau o parte rânduităc de la Faraon şi mâncau din partea pe care le-o dăduse Faraon. turmele pe care le au robii tăi. 14. sen. peste ce este al meu“.11.7. 43. toţi egiptenii au venit la Iosif. au fost puţine** şi rele şi nu ajung† la zilele anilor vieţii părinţilor mei în zilele pribegiei 10 lor“. Şi a mutat pe popor în cetăţi. şi ei nu şi-au c Sau „un drept legal“ 15 *Vers.34. ta. Şi Faraon a vorbit lui Iosif. Iacov.1. 45. te rugăm. Şi dacă ştii printre ei oaPr. locuim* temporar în ţară. Şi Faraon a zis lui Iacov: „Câte sunt zilele 9 anilor vieţii tale?“ Şi Iacov a zis 9 *Ps. pentru că foametea** este mare în ţara Canaanului. Şi Iacov a binecu8 vântat* pe Faraon. atât noi cât şi ogoarele noastre? Cumpără-ne pentru pâine. Şi Iosif a zis: „Daţi vitele voastre. Şi pământul a ajuns 21 al lui Faraon. pe tatăl său şi pe fraţii săi şi toată casa tatălui său. 46. 6 Ţara Egiptului* este înaintea 6 *Cap. cât şi părinţii noştri“. şi au venit în al doilea an şi i-au zis: „Nu vom ascunde domnului meu că ne lipseşte argintul. Ps. 8.30. cum poruncise Fa12 raon. gintul care se afla în ţara Egipa Sau „după numărul copiilor lor“ 3 **Cap. 17 dacă vă lipseşte argintul“. 11. zicând: „Tatăl tău şi fraţii tăi au venit la tine. Şi Iosif hrănea* cu pâine 12 *Cap.23. Şi şi-au adus vitele la Iosif. 20. begiei mele sunt o sută treizeci †Cap. 41. decât trupurile noastre şi ogoareleb 19 noastre. Şi Iosif a cumpărat tot pământul Egiptului pentru Faraon.11.5. Canaanului erau istovite de foa14 mete. 41. şi vă voi da pâine pentru vitele voastre.11. 11 *Ex. pen**Cap. 46. 11 Şi Iosif a aşezat pe tatăl său 12. ţării: să locuiască în ţinutul Go18. după familiile lora. în ţara lui Ramses*. în partea cea mai bună a ţării. 1.66.22. 2 Sam. 105. zis lui Faraon: „Am venit să Deut. aşază pe tatăl tău şi pe fraţii **Cap. 45. şi noi şi ogoarele noastre vom fi robi lui Faraon. de ani. şi l-a prezentat înaintea 1 Împ. de la o margine a hotarelor Egiptului până la 22 cealaltă margine a lui. şi pe fraţii săi şi le-a dat o stăpânire în ţara Egiptului. 26. 25. 18. şi dă-ne sămânţă.GENEZA 47:22 voastră?“ Şi ei au zis lui Faraon: „Robii** tăi sunt păstori. Şi i-a hrănit cu pâine pentru toate vitele lor în anul acela.34 tului şi în ţara Canaanului pentru grâul pe care-l cumpărau. atunci pune-i căpetenii peste vite. Scumpete 13 în Egipt pentru că foametea era foarte 13 *Cap. pentru că îi apăsa foametea. Zilele anilor vieţii mele 35.9. meni destoinici†. tăi în partea cea mai bună** a †Ex. şi Iosif a adus argintul în 15 casa lui Faraon. 39.11. Şi Iosif* a strâns tot ar14 *Cap. b Sau „pământurile“ 55 . şi ţara Egiptului* şi ţara Fap.56. şi acum.13. Pentru ce să murim înaintea ochilor tăi. şi animalele noastre sunt ale domnului meu. 11.24. 7. şi să nu murim. pe noi şi ogoarele noastre. şi n-a rămas nimic înaintea domnului meu. Şi în toată ţara nu era pâine.29. şi să nu 20 se pustiască ţara“. şi Iosif le-a dat în schimb pâine pentru cai şi pentru oile din turme şi pentru vitele din cirezi şi pentru măgari. atât 4 noi.15. tru că nu este păşune pentru Fap. 22 *Ezra 7. 10. 11. 15.37.25. 19. Şi. lui Faraon.13. Şi Iacov a binecuvântat pe Faraon şi a ieşit dinaintea lui Faraon.21.18 Vers.5. ca să trăim. Şi au 4 *Cap. 18 Şi s-a sfârşit anul acela.1. 7. Numai* pământul preoţilor nu l-a cumpărat.28. 7 *Vers.28. când s-a terminat argintul în ţara Egiptului şi în ţara Canaanului. lui Faraon: „Zilele* anilor priEv. pentru că egiptenii şi-au vândut fiecare ogorul lui.

vor fi ai mei: Efraim şi Manase vor fi ai mei. 13. 28. Numai pământurile* preoţilor n-au fost ale lui Faraon. şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.7. 25. 30 *Cap. 1.4. 48 Şi a fost aşa: după aceste lucruri i s-a spus lui Iosif: „Iată. pe drum spre Efrata. Şi. 50.7.16.18. Şi Israel a zis lui Iosif: „Nu gândeam să-ţi mai văd* faţa. 17. 12 *Cap. 19. Şi Iosif a zis poporului: „Iată. pentru sămânţa câmpului şi pentru mâncare.13. 50. pune-ţi** mâna sub coapsa mea şi arată-mi† bunătate şi adevăr. pe Efraim în dreapta sa. 35.4. 35. 24. 50.19. ††Cap. fiul tău.19. ei vor fi numiţi după numele fraţilor lor 7 în moştenirea lor.GENEZA 47:23 23 vândut 24 *Cap. iată sămânţă pentru voi: însămân24 ţaţi pământul. 26. Sfârşitul lui Iacov se apropie 28 *Vers. 6 ca şi Ruben şi Simeon. 41. când voi fi culcat* cu părinţii mei. în ţinutul Gosen. şi zilele* lui Iacov.1. Şi Israel a văzut pe fiii lui 8 Iosif şi a zis: „Cine sunt aceştia?“ 9 Şi Iosif a zis tatălui său: „Sunt* fiii mei. vine la tine“. 31. Ci. 45.27 11 *Cap. să nu mă înmormântezi†† 30 în Egipt. 7 *Cap.2. **Cap. şi au avut proprietăţi în el şi au fost roditori** şi s-au înmulţit foarte mult. nu putea să vadă. 15. Iacov binecuvântează pe fiii lui Iosif pământul. 1. Şi Israel şi-a adunat puterile şi s-a aşezat pe 3 pat. Deut. 31. te voi face să fii roditor şi te voi înmulţi şi voi face din tine o mulţime de popoare. Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd şi 12 sămânţa“. şi. cei doi fii* ai tăi. 10 *Cap. şi el i-a sărutat** 11 şi i-a îmbrăţişat. Şi au zis: „Tu ne-ai salvat viaţa! Să căpătăm* favoare în ochii domnului meu şi vom fi robi ai lui 26 Faraon“. 35.15. 29 *Deut. 5 *Cap. 46. pentru Faraon. Şi Israel s-a închinat** pe capul patuluia. 41. Ios.9. pe voi şi pământurile voastre. anii vieţii sale. 35. pe drum. 28 Şi Iacov a trăit în ţara Egiptului şaptesprezece ani. Deut. 25 *Cap. să mă duci din Egipt şi să mă înmormântezi** în mormântul lor“.15. iată. Şi el a luat cu sine pe cei doi fii* ai săi. 9. şi am înmormântat-o acolo. 33. adică Betleem“. 22. v-am cumpărat astăzi. Şi el a zis: „Jură-mi!“ Şi i-a jurat*.49. 35. **Cap. Dar ochii* lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe.16.8. când am venit din Padan*. 2.10.13 31 *Cap.5.6.14 1 Împ. 24. Rahela** a murit lângă mine în ţara Canaanului. Iosif. Şi i s-a dat de ştire lui Iacov. 11. 4 Şi mi-a zis: „Iată. 33. Şi el a zis: „Voi face după cuvântul 31 tău“.37 **Cap. te rog. Şi Iacov a zis lui Iosif: „Dumnezeul cel Atotputernic* mi S-a arătat în Luz**. pe Manase şi pe 2 Efraim.3. 27.34. în ţara Canaanului.51.47 Ev. 14. 2 Sam. tatăl tău este bolnav“.5. 9 *Cap. 14. 46. Şi Iosif a făcut o lege până în ziua aceasta asupra pământurilor Egiptului. şi m-a binecuvântat. 49. Şi s-au apropiat* zilele lui Israel ca să moară.50.11 Ex. 42. Şi va fi aşa: la secerişuri veţi da lui Faraon a cincea* parte şi cele patru părţi vor fi ale voastre. 33.29.25. 27 *Cap. 3 *Cap. când mai era o bucată oarecare de mers până la Efrata.5.5. **Cap. 35. 50. 41.4. ca stăpânire* pentru totdeauna. Iar familia ta pe care o vei naşteb după ei să fie a ta. te rog.25. 5 Şi acum. te rog. Şi Iosif i-a luat p e a mândoi. a În Septuaginta „pe vârful toiagului“ b Sau „ai născut-o“ 56 . Iosif.9. spre stânga lui Is- 1 *Cap.52. care ţi s-au născut în ţara Egiptului până am venit eu la tine în Egipt. 27. zicând: „Iată. Ios. ca să-i** bi10 necuvântez“. 27. Şi i-a apropiat de el. au fost o sută patruzeci şi şap29 te de ani. **Cap. **1 Împ. †Cap. **Cap.6. 28. vouă şi celor care sunt în casele voastre şi pentru mân25 care copiilor voştri“. **Cap.20. Şi a chemat pe fiul său.26.20.21. 27 Şi Israel a locuit* în ţara Egiptului. şi i-a zis: „Dacă am căpătat favoare în ochii tăi. Şi el a zis: „Adu-mi-i. ca a cincea parte să fie a lui Faraon.1. 26 *Vers.29. pe care mi i-a dat Dumnezeu aici“. Şi Iosif i-a luat de la genunchii lui şi s-a plecat* cu 13 faţa la pământ. 25. 4 *Cap. 41.

încrucişânritului. acesta este cel întâi-născut. mâna** ta va fi asupra gâtului Efraim şi ca pe Manase!»“ †Cap. **Ps. pe capul lui Efraim – şi el era mai mult* decât au fraţii tăi. 16 *Cap. 19 *Vers. 14.36.9. ştiu. Şi Israel a zis lui b Sau „începutul“ c Sau „Clocotind“ d Lit. când a văzut Iosif că tatatălui tău. au mare şi el. 27. 20 *Rut 4. 5. Ps. şi el ucis oameni va ajunge un popor şi va fi Şi.6. 15 se* era cel întâi-născut.24. „În* tine va binecuvânta Israel. 24.30. 3 *Cap. †Ps. Gloria** mea.6.51.33. 21.11. **Num. 17 *Vers. părat din orice rău 3 Ruben. Avratăriei.29. am şi Isaac. tatăl Fap. 46. zis: „Ştiu*. 24. pe Ioan 4. fii ai Is.22. 2. „om“ e Sau „au dărâmat un zid“ a Sau „pământului“ 57 .51. să nu te uneşti† 30. **Num. tăria mea şi pârgab** puterii Ps. spre dreapta lui Israel. 28.52. Dumnezeul care a fost păs.24.40.15. Şi i-a binecuvântat în ziua aceea. 39.30.35. 4 Spumegândc ca apele. Iosif: „Iată. Dar tatăl său n-a vrut şi a pentru că în mânia†† lor au ††Cap. 5. 2. şi sămânţa pentru că a fost cumplită. 1. pentru că te-ai suit* în patul mulţime în mijlocul ţării Şi. 15 *Ev.17 tineri. 1 Cr. 26. Avraam şi se va întâmpla la sfârşitul** 1 *Deut.4. 33. vrăjmaşilor tăi. 34.12. 7. 16 Îngerul* care m-a răscumvostru! Ev. 57. 35. 17. şi pe Manase în stânga sa. 15. 41. peste ei culmea vredniciei şi culmea şi numele părinţilor mei.11. tu eşti întâiul* meu 2 *Ps. a“. 33.13-15. †Cap.5-7.25. să binecuvânteze pe aceşti născut. 34.28. 46.13. ziua aceasta. 19 lui“. rael. tu nu 4 *Cap.17. 31.2.40.16.7. tele său cel mai mic** va fi 7 Blestemată fie mânia lor. 34.2.11.20. pentru că Manameu“. 31. Deut. 1 Cr. 7 *Ios.9. să nu intri* 18 Manase. 5. şi i-a nezeu* va fi cu voi şi vă va 14 apropiat de el. Ier. capul lui Efraim pe capul lui asuprire.22. pentru că a fost nemiloasă! 20 ţiuni“.32. a fost rău în ochii săi şi a apucat mâna 5 Simeon* şi Levi sunt fraţi**: 5 *Cap. «Să te facă Dumnezeu ca pe fraţii tăi. mai mare decât el.35.2 Adunaţi-vă şi ascultaţi.49 Şi Iacov a chemat pe fiii Binecuvântarea cuvântat* pe Iosif şi a zis: „Dumsăi şi a zis: „Strângeţi-vă îm. 18. zicând: Îi voi împărţi* în Iacov şi-i voi împrăştia în Israel. **Ps.2. fiul meu. Şi a pus pe Efraim înaintea fiii tatălui tău se vor pleca† 21 lui Manase. 19.39 lui va deveni o mulţime de naşi furia lor. 34.33. 1 Cr.21 *Cap.7.12. Dan. 11.17. 78. zilelor.2. şi Dum. **Deut. Şi a bine. tatălui său ca s-o mute de pe săbiile lor sunt unelte† de **Pr. pentru că la sfatul lor! 6 *Pr.34. 41.3.7. 29. cu sabia mea şi cu arcul du-şi mâinile. 29. 50.16. şi ascultaţi* pe Israel.19. zicând: 8 Iuda*.1. 28. Ef. 29.24. **Cap. Şi îţi dau ţie o parte 22 *Ios. **Cap.21. 1. 18.8. 27.1. pe tine te vor lăuda 8 *Cap. pune-ţi mâna dreaptă pe capul cu adunarea lor. 2. torul† meu de când sunt până în lui Iacov. 23. Şi Israel şi-a aduce din nou în ţara părinţilor întins mâna dreaptă şi a pus-o 22 voştri. cel mai mic – şi mâna stângă pe care am luat-o din mâna amocapul lui Manase. 1.5. 28. Suflete al meu. dar cu adevărat fratăiat vinele taurilore. Amos Isaac. şi să crească** devenind o 1 Cr. 24. 21. eu mor. Şi Iosif a zis tatălui 6 său: „Nu aşa. 1. 16.1. 5.14 Deut.Iacovdată de fiilor săi nezeul înaintea căruia au umpreună şi vă voi spune* ce vi 33.11.32. 34.8. tată.11.1. 2.20. blat** părinţii mei. ca să-şi facă pe plac. Apoc. 4. şi numele meu să fie chemat mele: 105. 29. 14. Vers.3.GENEZA 49:8 14 *Cap. Deut. †Cap. 4.26 d. 121. 17 tăl său şi-a pus* mâna dreaptă atunci l-ai întinat: el s-a suit în aşternutul meu! pe capul lui Efraim.14.15.9.21 Deut. 19. vei avea întâietatea.

2 Împ.6-9.7. nici toiagul de cârmuirea** dintre coapsele lui. Is. 16 Dan va judeca* pe poporul său ca o altă seminţie a lui Israel. 80.GENEZA 9 *Ezec. dar el se va repezi asupra 9 21 *Deut. Iuda este un leu* tânăr.1.7.1. 33.22.16. 119. „pâinea“ f Lit. 60. ††Ps.23.24. 37.2.13.21. şi dinţii lui. 37. 23.9.19. Ps. 12 *Pr. 15 Şi a văzut că odihna era bună şi că ţara era plăcută.8. 50.11. 27.32. 42. 20. Ezec.11. 24 Dar arcul* lui a rămas tare şi braţele** mâinilor lui au fost întăriteg de mâinile Celui Puternic† al lui Iacov. 33. 32. **Deut. împărăteşti.12.24. 42. 33. 33. Is.20. 48.4.34.13-17 23 *Cap. 13 Zabulon* va locui lângă ţărmul mărilor şi va fi în limanul corăbiilor şi hotarul lui va fi spre Sidon. 23. 18. 24.8. Ezec.16 27 *Jud.13. 27 Beniamin* este un lup răpitor. 1 Cr.3. Lc. el rosteşte cuvinte frumoase. 12 Ochii* lui vor fi roşii de vin. şi El te va binecuvânta cu binecuvântările† cerurilor de sus.15. 8. se culcă jos ca un leu şi ca o leoaică: cine-l va trezi? 10 Toiagul* de domnie nu se va depărta din Iuda. 23 Arcaşii l-au întărâtat* amarnic şi au tras în el şi l-au urât. 11 *Deut.7. o năpârcă pe cărare.15.2. 11 El îşi leagă măgarul de viţă* şi mânzul măgăriţei sale de viţa aleasă. dimineaţa va sfâşia prada şi seara** va împărţi jaful“. 35. 118. Ps.21. şi 20 20 *Cap.15.14. †Is. 22. **Num. 43. 30.20. înaintea ta.174.5.4.5-7 Osea 5. Hab. 5. 33. 39. De la pradă. Is.5. 25. 73. „Fiicele“ g Sau „au fost făcute mlădioase“ h Lit. 18 *Ps.32. 22 Iosif* este fiu de pom roditor. 37. adică Mesia c Sau „adunarea“ d Puternic e Lit. până va veni† Şilob şi a Lui†† va fi ascultareac popoarelor. 5. 22. 23. 132.11 14 *Jud. 41. Ps. Ramurilef sale dau lăstari peste zid.23. 14. 33. Mica 7. 23. şi şi-a plecat umărul ca să poarte povara şi a ajuns un slujitor care dă tribut. Zah. Mt. 39. 25 *Cap.10. 2.28. te-ai suit. Mica 5.21.8. Ezec.24 Est. piatra*† lui Israel: 25 de la Dumnezeul* tatălui tău.25.6.10. Deut. 18. **Num. 10 *Num.11.23. 26 *Deut.23. 25. Apoc.3. Lc. 24. 19 *Deut.8-11. De aici este păstorul††. 18. Se pleacă**. 35.18 Ps. 108. Dan.31. **Ps.1. 22 *Deut.10. fiul meu.29. 28 Toate acestea sunt cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. 72. 118. 18. Doamne! 19 Gad*.13.13. 11. Jud.1 *†Ps.25. 49:9 călcâiului.21. 9. 5.1.24. Is.9. 28.166. Deut. 28. albi de lapte. 63.9.32. fiu de pom roditor lângă o fântână. 45. „nazaritean“ i Sau „încoronat între fraţii săi“ 58 .4.2.7. 19. 33. 47.3-5 Hag. 11.27. 13 *Deut.7.11. 2. 55. o ceată se va repezi asupra lui. 28.1.1. 21.13.24. cu binecuvântările sânilor şi ale pântecelui.20.7. 16 *Cap. 1.5.26 ††Cap. 20. 60.27.2. 19. Îşi spală veşmântul în vin şi mantaua în sângele strugurilor. 68.18.9. Is.25. 28.3. 17 *Jud.10. 2.33. 49. cu binecuvântările adâncului care zace jos. †Ps. 24 *Iov 29. 21 Neftali* este o cerboaică dezlegată. 21. muşcând călcâiele calului ca să cadă călăreţul pe spate. 62. şi de la Cel** Atotputernic.16 Ps. Deut. 30. 17 Dan va fi un şarpe* pe drum.6. 49.18 Ios. 18 Am aşteptat mântuirea* Ta. 21. Ios. Isahar este un măgar ososd 14 culcat jos între* două staule. a Sau „legiuitorul“ b Împăciuitorul. 33. **Num.22. şi El te va ajuta.28. 49. 3. 8.5.22. 2. **Cap. Is.6. 33.17 Ier.27. 17.24. 30. 1. †Cap.21. 26 Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările strămoşilor mei până la marginea dealurilor* eterne: ele** vor fi pe capul lui Iosif şi pe creştetul capului celui care a fost despărţith de fraţii săii. De la Aşer* va fi hrana e grasă şi el va da mâncăruri gustoase.

12. soţia sa. 20. acolo au înmormântat** pe Isaac şi pe Rebeca. plâns cu plângere mare* şi jale adâncă. Şi acum. 25. pentru 19. Iosif s-a întors în Egipt.16. şi mă voi Şi Faraon a zis: „Suie-te şi înmormântează-l pe tatăl tău. făcut* cu el cum le poruncise. De aceea locului aceluia i s-a pus numele Abel-Miţraima. în faţa lui Mamre.17 la aria lui Atad. 7. zicând: Tatăl meu m-a 5 *Cap. doctorii l-au îmbălsămat pe Mc. 19. Cumpărarea ogorului şi a peşterii care este în el a fost de la fiii lui Het“. ca stăpânire a unui loc de înmormântare.21. Canaanului. 22.8. bătrânii casei lui şi toţi bătrânii ţării 8 Egiptului şi toată casa lui Iosif şi fraţii săi şi casa tatălui său. Şi cu el s-au suit şi care şi călăreţi.13 colo de Iordan.21. vorbiţi în auzul lui 5 Faraon. Şi locuitorii ţării. 26. 1. şi i-a binecuvântat: i-a binecuvântat pe fiecare după binecuvântarea lui. a Bocetul Egiptenilor sau Câmpia Egiptenilor . 4 de zile.37 30 în ogorul lui Efron hetitul. 37. Ioan 12. de la Efron hetitul. vina 59 6 întoarce“. Şi fiii săi au 12 *Cap. şi acolo am înmor32 mântat eu pe Leea. zicând: „Vă rog. în faţa lui Mamre. dacă am căpătat favoare în ochii voştri. 26. 23. 23.13 *Cap.1 3 Israel. picioarele în pat şi şi-a dat* duhul **Vers. şi a fost adăugat** la poporul său. 34.8.29 soţia sa.14 slujitorilor săi. pentru că ţi-au făcut* rău». zicând: Aşa să-i 17 *Pr. **2 Cr. 49. cum te-a pus să juri“. tatăl 17 tău a poruncit. 8. 27. care este din12 colo de Iordan. 28.14 mor.14. te rog. 15 Şi fraţii lui Iosif au văzut Bunătatea că tatăl lor a murit şi au zis: lui Iosif „Poate că Iosif ne va urî şi ne 15 *Cap. 16. numai copiii lor şi turmele lor şi cirezile lor le-au lăsat în ţi9 nutul Gosen. 42. **Cap. 23. 16. după ce a sfârşit Iacov de 33 *Cap. pela.15. Şi au trimis la Iosif.13. şi Iosif a făcut tatălui 11 său un bocet de şapte** zile. iartă.8.13.29. pus să jur*. te rugăm. mântat pe Avraam şi pe Sara.7. 15.2. Mt. 13. au văzut bocetul de la aria lui Atad şi au zis: „Acesta este un bocet mare pentru egipteni“. 13 Şi fiii săi l-au dus în ţara Canaan şi l-au înmormântat în peş.30 2 Sam. spuneţi lui Iosif: «Te rog. Iosif a vorbit casei* lui Faraon. Şi acum. 25. 16 l-am făcut“.29. canaaniţii. înmormântaţi-mă** cu pă25.16.13.20. Şi Deut. 29. şi a fost o 10 tabără foarte mare. în mormântul meu pe care Is. **2 Împ. pe care a cumpărat-o* Avraam împreună cu ogorul de la Efron hetitul. Şi.GENEZA 50:17 aceasta este ceea ce le-a spus tatăl lor. 35.22. iartă acum vina fraţilor tăi şi păcatul lor. 23. 24. 7. Şi Iosif a poruncit 1 *Cap.8. Înmormânta. el şi fraţii săi şi toţi cei care se suiseră cu el ca să-l înmormânteze pe tatăl său. tera din ogorul Macpela. când au trecut zilele jelirii lui.19. îmbălsămeze* pe tatăl său. care este dinFap. 49. şi cu el s-au suit toţi robii lui Faraon.4. peştera care este în ogorul Mac50.15. Şi patruzeci de zile au Lc. fost împlinite pentru el. egiptenii l-au plâns* şaptezeci 4 *Est. l-am săpat** eu însumi în ţara Mt. că aşa sunt împlinite zilele ce3 *Num. 33 Şi. va întoarce tot răul* pe care i Iov 15. meu.2. 47. 14 Şi după ce au înmormântat pe tatăl său. să-l 2 *Vers. 4. lor care sunt îmbălsămaţi.16. Şi au venit 10 *2 Sam. Acolo* au înmor31 *Cap. ca stăpânire a unui loc de în31 mormântare.16.50 Şi Iosif a căzut* pe faţa tarea lui Iacov tălui său şi a plâns** peste el 2 şi l-a sărutat. acolo să mă înmormântezi». zicând: „Înainte de a muri.9. 46. 7 Şi Iosif s-a suit să-l înmormânteze pe tatăl său. Şi le-a poruncit şi le-a zis: Moartea lui 29 Iacov „Eu sunt adăugat* la poporul 29 *Cap. Şi 2 Cr.31. 14. 47.31. pe care Avraam o cumpărase* împreună cu ogorul.1.16.19. rinţii mei în peştera† care este **Cap. în †Cap. **1 Sam. poruncit fiilor săi. şi acolo l-au Iov 2.28. Fap. în ţara 30 *Cap. eu 47. doctorilor. să mă sui să-l înmormântez pe tatăl meu. Canaanului. zicând: «Iată.40.29.60.22.30. şi-a strâns Fap. lasă-mă.39. 23.

5. Şi Iosif a plâns când i-au 18 vorbit ei.39 †Cap.3. 13.4. 20 lui Dumnezeu? Voi*.7 Fap. **Cap. în adevăr. Şi Iosif a văzut pe copiii lui Efraim din* a treia generaţie.43. 24 *Cap.13-15. „arcă“. şi a fost pus într-un sicriua în Egipt. †Cap. Şi Iosif le-a zis: „Nu 19 *Cap. 26 *Vers. şi Iosif a trăit a Lit. Şi fraţii lui s-au dus 18 *Cap. 46.29. 45.11. sunt eu** în locul 2 Împ.21. Iov 34.7. Şi i-a mânMt.26. Ios.12. să păstreze viaţa unui **Cap. 45.7.35 vă temeţi*. 12.16.7.13. 11. 37. şi ei şi s-au aruncat* înaintea fe37. 41. 60 . aţi gândit rău împotriva mea.19. pe copiii voştri“.17. 35.32. 37. 5. el Iosif şi casa tatălui său.27 bine. ca să facă aşa cum este Ps.16. 32. de asemenea şi fiii lui Machir**.5. 25 *Ex. 13. Ev.18. 45. astăzi. 7.7.22. 56. gâiat şi le-a vorbit inimii.3. fiul lui Manase. 30. Ex.12. 24. 32. lui Isaac† şi 25 lui Iacov††“. 26. Is.22. „chivot“ sută zece ani. 21 mare popor. în vârstă de o sută zece ani. 10. Şi Iosif a zis fraţilor săi: „Eu mor. suntem 19 robii tăi“. Şi Iosif a murit.15. Şi l-au îmbălsămat*. **Deut. 10. 3. 28.10.44.5. dar Dumnezeu** a gândit spre 20 *Cap.14.19. zicând: „Dumnezeu vă va cerceta negreşit.16. 15. Fap. 11. şi să ridicaţi* oasele 26 mele de aici“. Ev. ţei lui şi au zis: „Iată. au fost născuţi pe genunchii† lui 24 Iosif.17. 15. meţi: vă voi hrăni* pe voi şi 47.8. 23 *Iov 42. Şi acum. şi Dumnezeu* vă va cerceta negreşit şi vă va sui din ţara aceasta în ţara pe care a jurat-o lui Avraam**. Şi Iosif a pus pe fiii lui Israel să jure. Rom. 13. nu vă te21 *Cap.25 50:18 23 o robilor Dumnezeului** tatălui tău“. 5. 15.GENEZA 17 **Cap. 2. Ev. **Num. 3. ††Cap. 48.30. 49. Moartea lui 22 Şi Iosif a locuit în Egipt.

„două pietre“ (sensul cuvântului ebraic este nesigur) h Sau „papirus“ a Sau „A DOUA CARTE A LUI MOISE (MOISE II)“ c Sau „scârbit“ d Sau g Sau „arcă“. Zabulon şi Beniamin. 7.35 2 Sam. 35. 7. au vedeţi pe scaunul de naştered. 21. să se unească şi ei cu vrăjmaşii noştri şi să lupte împotriva noastră şi să 11 iasă afară din ţară“. Şi. Şi femeia a rămas însărcinată şi a născut un fiu.29. 16. 2.1. 1 Împ. 10. ca.24.4. că* prin poverile** lor. 19 *Ios. Înmulţirea israeliţilor în Egipt Şi acestea numele fiilor 1lui Israel* caresuntvenit în Egipt. ††Gen.20.20. 4 Dan şi Neftali. iar dacă va fi o fată. 15. 21 *1 Sam. 7.6. Şi a deschis şi a văzut copilul şi. Şi împăratul Egiptului a vor15 bit moaşelor evreice. dintre care una se numea Şifra şi cealaltă 16 se numea Pua. 2. şi slujnicele ei se plimbau pe marginea râului. iată.5. 3 Isahar. 4 pe malul râului.6. Deut.2.26.26. 6. 3. 8. Şi au pus pes11 *Gen. Fap. 16. 17 Dar moaşele s-au temut* de Dumnezeu şi n-au făcut** aşa cum le zisese împăratul Egiptului. Ps. 14 Şi le-au amărât* viaţa prin mun14 *Cap. **Dan. 26. munca lor cu care îi înrobeau era aspră. Num. Levi şi Iuda. 8. Şi fiii lui Israel au fost ro7 28. când n-a mai putut să-l ascundă. 5 *Fap.4. şi toţi fraţii 6 6 *Gen. să trăiască“. 10.24. Şi Faraon a poruncit întregului său popor.18. suflete. 46.4.11. Şi. că grea la lut şi la cărămizi şi prin Num.6. şi a zis: „Când moşiţi pe femeile evreice şi le 1 *Gen. Is.11. te ei căpetenii. Şi a fost aşa: pentru că moaşele s-au temut de Dumnezeu.59. şi ţara se umpluse de ei. 12 re†: Pitom şi Ramses††. Şi au con**Cap.8. 81. şi Iosif era în Egipt. **Is. ci au lăsat vii pe băieţi. 18. 47. 5. struit lui Faraon cetăţi ca grâna5. tot felul de munci pe câmp. dacă va fi un băiat. zicând: „Pe orice băiat* care se va naşte să-l aruncaţi în râuf şi pe orice fată s-o lăsaţi vie“. Ecl.16.19. 4 *Cap. 105. cu †1 Împ.23. 20. Simeon. 5. 2. 22 *Fap.11 ţeau şi creşteaub.2. 23. cu atât se înmul2 Cr. toată Fap. cât îi asupreau. fiecare cu casa 2 lui: Ruben. 3. El le-a făcut 22 casee*. 3.2. 11. făcându-i-se milă.15. Şi a văzut coşuleţul în mijlocul trestiilor. 7.14.22. Dar. să-l omorâţi. 2 *Ev. Haideţi să ne purtăm* cu 10 *Iov 5. 1 Cr.EXOD EXODULa au venit cu Iacov.13.13.34. 7. 6. 26. Ps. 12. Şi Dumnezeu a făcut* bine moaşelor. 6. şi poporul s-a înmul21 ţit şi a ajuns foarte tare. 127. a b Sau „se răspândeau“ e Sau „familii“ f Nil 17 *Pr. Ev. Gad şi Aşer. 11. 7. 7 *Gen. a luat pentru el un coşuleţg de papurăh* şi l-a uns cu bitum şi cu smoală şi a pus copilul în el şi l-a pus între trestii**.21. 11. Deut. şi s-au temutc de 13 fiii lui Israel. Num. 19.12.15. 18 Şi împăratul Egiptului le-a chemat pe moaşe şi le-a zis: „Pentru ce aţi făcut lucrul acesta şi aţi lăsat vii pe băieţi?“ Şi moaşele 19 i-au zis lui Faraon: „Pentru că femeile* evreice nu sunt ca egiptencele.3. 3. „chivot“ 61 .3.19. să vadă ce se va face 5 cu el. 6. Şi sora* lui stătea departe. 50. 8. ca să nu 83.5. 15.9.11.13.20.4. **Cap. 2 Sam.23. dacă va fi un război.14. Şi peste Egipt s-a ridicat un Suferinţele 8 israeliţilor nou împărat. Şi fiica* lui Faraon a coborât să se scalde în râu**. 5 *Gen. 9. Naşterea lui Moise 1 *Cap. şi a trimis pe sluj6 nica ei şi l-a adus.6.25. săi şi toată generaţia aceea. 7. 26.27. 3 *Is. înţelepciune faţă de ei. Ps. 2 Şi un om* din casa lui Levi s-a dus şi a luat pe o fiică a lui 2 Levi. 2. 5 Şi toate sufletele ieşite din coapDeut. 17. se înmulţească şi să se întâmple Pr.7.10. care nu-l cunoscuse 9 pe Iosif. Şi egiptenii i-au înrobit pe fiii lui Israel cu asprime. Şi l-a văzut* că era frumos şi l-a ascuns 3 trei luni.19 20 *Pr.14. Şi el a zis poporului său: 9 *Ps. 2. ci sunt viguroase şi au născut înainte de a veni moaşa la 20 ele“.18. mulţit şi au ajuns foarte tari. poporul* fiilor lui Israel este mai numeros şi mai tare de10 cât noi.3.10.29. ca să-i asupreasCap.6.30. Şi Iosif a murit*. 46. ditori* şi au crescut şi s-au în46.38. 26. „Iată. Cap. sele lui Iacov erau şaptezeci* de Fap. băiatul plângea.59. 6.19.13.

24 Ev. **Gen.27. 11.2 *Gen. Num. 7.54.11. după ce a crescut copilul.24 *Ps.9. 11. zeul lui Avraam. 5. 19. 33. lui Dumnezeu. 23. Scoate-ţi* sandalele din picioare. la Horeb. fiica 22 sa. Ev. pentru Lev. şi a văzut pe un egiptean bătând pe un evreu.2.13.Rugul aprins crului* său Ietro. 7. Dumnezeul tatălui tău.26. Şi a zis: „Eu sunt* 6 *Gen. DumneFap.21. ceastă privelişte măreaţă*.32. Dumnezeul lui **Jud.26. b Străin c Arbust spinos a „Scos din apă“ (în ebraică). 21.14. zis fiicelor sale: „Şi unde este el? Pentru ce l-aţi lăsat acolo pe omul acela? Chemaţi-l să mănânce* 21 pâine!“ Şi Moise s-a învoit să ră. Şi el s-a uitat şi.2. 22. 22.16.12. 7. **Cap. Fuga lui Moise 11 *Fap. 7. 24 suit la Dumnezeu.25. doi bărbaţi evrei se certau.23.27 de pustiu şi a venit la muntele** 1 Împ. Moise şi-a ascuns faţa. Şi Domnul a văzut că s-a abătut să vadă şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis: „Moise! 5 Moise!“ Şi el a zis: „Iată-mă“.23 strigătul** lor din cauza robiei s-a Num. 19.15.11 2 Sam. Şi s-a întors încoace şi încolo şi. 16. 1. 20. 5. Şi Dumnezeu Ps. Şi.5.4. 13. 24. 24. că a zis: „Am locuit temporar înFap. 28. luat cunoştinţă de starea lor. Şi femeia a luat copilul şi 10 l-a alăptat. când Moise se făcuse mare*. pus numele Gherşomb*. 12. a auzit geamătul lor şi Dumnezeu Iac. Şi şedea lângă fântână**.5.7. şi ele au venit şi au scos apă şi au umplut jgheaburile. 12.13 tul** Său cu Avraam.11. Şi a 20 *Gen. 15. 16 *Cap. 7. 1. Faraon: „Să mă duc şi să chem o doică dintre femeile evreice ca să alăpteze copilul pentru 8 tine?“ Şi fiica lui Faraon i-a zis: „Du-te“. din mijlocul Is. tr-o ţară** străină“. 4. Şi a ieşit a doua zi şi. Şi ea a născut un fiu. şi el a ajuns fiul* ei. c**. pentru 4 ce nu se mistuie rugul“. Ev. **Gen.9. 19. „Fiu“ (în egipteană) 62 . 29. pentru Apoc. pe 12 unul din fraţii săi.15. 1.11. Şi el i-a dat lui Moise pe Sefora*. 29.24-26. şi el i-a 22 *Cap. 18. rugul ardea cu foc. El a zis: „Nu te apropia aici. şi îţi voi plăti“.13. unui rug **Deut. 10. tatăl* lor. lucrul este cunoscut!“ 15 Şi Faraon a auzit de lucrul acesta şi căuta să-l omoare pe Moise. 20.17. a ieşit la fraţii săi şi s-a uitat la poverile** lor. 7. 15 *Mt.12 spre fiii lui Israel şi Dumnezeu a Lc.29. ca 17 să adape turma tatălui lor. împăratul Egiptului aude strigătul a murit. 18. 18 *Cap. Şi 5 *Ios. 11 Şi a fost aşa: în zilele acelea.8. 3. 12. şi 23 *Cap. Lc.EXOD 2:7 7 evreilor“. Şi-a adus aminte* de legămân. preotul din Madian.3 *Ps.13. mână la omul acela. Şi păstorii au venit şi le-au alungat. şi el le-a zis: „Pentru ce aţi venit aşa de 19 curând astăzi?“ Şi ele au zis: „Un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor şi ne-a scos şi apă din şi a adăpat turma“.1. Dar Moise a fugit* dinaintea lui Faraon şi a locuit în ţara Madian.16. Isaac şi Dumnezeul lui Iacov“. pentru că locul pe care stai este 6 pământ sfânt“. Şi Is. văzând că nu era nici un om în jur.25. 5. 111.5. **Gen.29. 24.21 *Cap. **Gen. 13 *Fap. iată. 31. l-a lovit pe 13 egiptean şi l-a ascuns în nisip.10. Şi fecioara s-a dus şi a 9 chemat pe mama copilului. 105. 7. 1 Sam.1. Mt.22. Şi sora lui a zis fiicei lui 20 belşug zis: „Acesta este unul dintre copiii 10 *Fap. 63. 6.14. **Cap. 3 Şi Moise păştea turma so. 16 Şi preotul* din Madian avea şapte fiice**. Şi În2 gerul* Domnului i S-a arătat în.23. 16. dar ruLc.13. 18. 43. 3 gul nu se mistuia.18 **Cap.11. 2. 3.25.2. Şi Moise a zis: „Să mă abat acum şi să văd a. Dar Moise s-a ridicat şi le-a aju18 tat şi le-a adăpat turma. iată.1.16 Mc. că se temea** să se uite spre Dumnezeu. Şi ele au venit la Reuel.4. tr-o flacără de foc. Şi a mânat turma dincolo 1 *Cap. Fap.7.4. 14 *Fap. Deut.37. 25.27.29. 4.17. Şi a zis celui* care era vinovat: „Pentru ce baţi 14 pe aproapele tău?“ Şi el a zis: „Cine* te-a pus pe tine conducător şi judecător** peste noi? Te gândeşti să mă ucizi şi pe mine cum l-ai ucis pe egiptean?“ Atunci Moise s-a temut şi a zis: „Cu adevărat. Şi ea i-a pus numele Moisea şi a zis: „Pentru că l-am scos din apă“.2. Şi fiii lui Israel suspinau israeliţilor din cauza robiei şi au strigat.8. 1 Împ. Şi fiica lui Faraon i-a zis: „Ia copilul acesta şi alăptează-mi-l. 9. 3. cu Isaac şi 25 cu Iacov. 1.3.28 **Gen. 11.13. Şi Dumnezeu a privit* 25 *1 Sam. l-a adus fiicei lui Faraon. 23 Şi a fost aşa: în timpul acelor Dumnezeu multe* zile.

1. niţilor*† şi al hetiţilor şi al amo32.31.14. 2. 7.22. Dar 19 *Cap.12. 7. Şi †Fap. 2. cere de la vecina ei şi de la cea Iov 27. 5.20.27. *†Gen.18 12 lui Israel?“ Şi El a zis: „Cu siguIs. iată. Şi Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă (şi el şi-a întins mâna şi l-a apucat şi s-a fă5 cut toiag în mâna lui). 9. 6. Şi El a zis: „Aruncă-l 3 *Cap.6.1.18 9 ţilor şi al iebusiţilora.22.6. Du-te 16 *Cap. 6.7-9. pe poporul Meu. Şi voi da poporului acestuia favoare* în ochii egiptenilor. 12. dă* că Domnul Dumnezeul** pă**Gen.16.15.9. giptul cu toate** minunile Mele Ps. rinţilor lor. Şi 18 *Cap.7. ca să scoţi din Egipt Mica 6. lasă-ne.24.7. Ps. 16.29. să mergem cale de trei zile în pustiu. 9.6. ranţăb. pe care le voi face în mijlocul lui. Ios. 13. 6.5. Şi vor zice: «Care este Numele Lui?» Ce să 14 *Cap. Neem. **Cap. şi va 21 *Cap.10. nu mă vor crede.5. 6. veţi slujic† lui DumIos.31. şi te voi trimi10 *Ps. 32. 24.EXOD Şi Domnul a zis: „Am văzut* într-adevăr întristarea poporului Meu care este în Egipt şi le-am auzit strigătul din cauza supraveghetorilor** lor.3.6. riţilor şi al fereziţilor şi al heviEzec. strigătul fiilor lui Israel a ajuns la Mine. te* la Faraon. 1. 14 le spun?“ Şi Dumnezeu a zis lui Ioan 8. 26. †Gen. Şi a zis: „Aşa vei spune Apoc. 4.25.1. nu veţi ieşi Pr. 11.10.44. 18.68. Acesta este Numele Meu* pentru totdeauna şi aceasta este aminti16 rea Mea în toate generaţiile. într-o ţară 18 în care curge lapte şi miere». am.7. intra. la împăratul Egiptului şi-i veţi zice: D «Domnul Dumnezeul evreilor S-a întâlnit** cu noi.1.36. ta îţi va fi semnul că Eu te-am tri12 *Gen. vor asculta* de glasul tău.11. Pr. 20.26.4.22 voi întinde* mâna şi voi lovi ENeem. **Deut.14.10. Moise: „EU SUNT CEL CE Ev. 5. Trimiterea 11 Şi Moise a zis lui Dumnezeu: lui Moise „Cine* sunt eu. Şi acum.11. 11. 1. Şi am coborât* 8 *Gen. **Cap. pe fiii lui Israel“. 19. 7. 24. 17 Şi am zis: Vă voi face* să vă suiţi din suferinţa Egiptului în ţara** 17 *Gen.27 lapte şi miere.13.17. rul din Egipt. 15. 8.9. şi după aceea† vă va lăsa să ple†Cap. 13.25. iată.11. nici 20 chiard printr-o mână** tare.1. 13 nezeu pe muntele acesta“. Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov m-a trimis la voi.9. tu şi bătrânii lui Israel.2.8. canaaniţilor şi a hetiţilor şi a amoriţilor şi a fereziţilor şi a heviţilor şi a iebusiţilor. pentru că le 8 cunosc† durerile. al lui Isaac şi al lui Iacov 16 **Gen. ca să merg la Fa11 *Cap.15. Ci fiecare femeie va 22 *Gen. 105. raon şi să scot din Egipt pe fiii 6. nici nu vor asculta de glasul meu. nu vă va lăsa* să plecaţi.23. care stă în casa ei obiecte de argint Ezec.24 Cap. într-o ţară în care curge†† ††Num. 105. 39. ştiu bine că împăratul Egiptului **Cap. şi obiecte de aur şi haine şi le veţi pune pe fiii voştri şi pe fiicele voastre şi veţi prăda* pe egipteni“.12. 19. 135. **Ios. Dumnezeul lui Isaac şi Dumc Sau „vă veţi închina“ d Sau „decât“ b Sau „Pentru că“ 63 . fi aşa: când veţi ieşi. în ţinutul canaaDeut. 11. Dumnezeul lui AvraCap. ţara aceea într-o ţarㆠbună şi 8. 4:5 Avraam. Ier. Şi l-a aruncat pe pământ şi s-a făcut şarpe*. cercetat** cu adevărat pe voi şi am văzut ce vi se face în Egipt. Eu voi fi* cu tine. Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată. Dumnezeul lui 7 a Substantive redate în original prin singular 7 *Cap. 6. mis: după ce vei scoate** popoDeut.8. 7. Şi vei **Cap. zicând: «V-am 4.8. Şi acum. 3. şi acum.5.8.27. ca să crea5 *Cap. 135.25. Moise: „Aşa vei zice fiilor lui IsOsea 12.51.3.24. 31. †Deut.5. 50. 3. rael: «Domnul Dumnezeul părinD ţilor voştri.1 *Cap. pen.15 Ier. 28. 13. Lc. şi strânge* pe bătrânii lui Israel şi spune-le: Domnul Dumnezeul părinţilor voştri. 18. 11. Semne 4 Şi Moise a răspuns şi a zis: pentru Moise „Dar. ca să jertfim Dom19 nului Dumnezeului nostru». 1 Sam. 106.4. vino.6. fiilor lui Israel: «EU SUNT*» m-a 4.21. tru că vor zice: «Nu ţi S-a ară2 tat* Domnul!»“ Şi Domnul i-a zis: „Ce este în mâna ta?“ Şi el a zis: 3 „Un toiag“. voi veni la fiii lui Israel şi le voi zice: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi». largă. pe pământ“.3.9. mi S-a arătat. 21 caţi. trimis la voi“. 50. 4. şi acesIer. 15. tenilor şi ca să-i fac să se suie din 12. 11. 1. 26. Şi Îmi 20 *Cap. 4. Şi Dumnezeu a mai zis lui 15 15 *Ps. 1. ca să-i scap** din mâna egip**Cap. te rugăm. 22 fără nimic.4. Dumnezeul lui Avraam.4. 15.10.13. 1. 48. şi Moi4 se fugea dinaintea lui. SUNT“. 31. şi am văzut şi apăsarea cu care îi asupresc egipte10 nii.

nici nu vor asculta de glasul semnului dintâi. Şi a zis: „Pune-ţi din nou mâna în sân“. 51.16. socrul* său.2. Şi a mers şi l-a întâmpinat la muntele lui Dumnezeu şi 28 l-a sărutat. şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa 16 ce să faceţi. 23. 5. eu nu sunt un om al cuvintelor. iată.EXOD 6 *Num. Is. nici nu vor asculta de glasul tău. 14 *Vers. 6 Şi Domnul i-a mai spus: „Pune-ţi acum mâna în sân“.3. 11. pentru că au murit toţi acei oameni* care căutau viaţa ta“. 18. Şi Moise a luat toiagul** lui Dumnezeu în mâna sa.16.1. 9. 14 Şi mânia D omnului s-a aprins împotriva lui Moise şi i-a zis: „Nu este Aaron levitul fratele tău? Ştiu că el vorbeşte bine şi.20. 11 *Ps. 9 *Cap.15. lasă-mă să plec şi să mă întorc la fraţii mei care sunt în Egipt. 15. 12. 3. când te va vedea.10.3. 8. 17 *Cap. 1.14. în pustiu“. 19 Şi Domnul a zis lui Moise în Madian: „Mergi. se va bu15 cura în inima lui. **Num. Mt. întoarce-te în Egipt. 12. 7 *Num.8. 2. Deut.5.3. Rom.9. 8. 5. 1 Sam. Şi el va vorbi în locul tău către popor şi va fi aşa: el îţi va fi gură şi tu îi vei fi* 17 Dumnezeu. Mt.18.27. Num.19. 146. **Ier. Ios. 7. 7. 5.21. iată. 11.29. Şi Domnul i-a spus: „Cine a făcut omului gură? Sau cine îl face* mut.13. 32. nici de când vorbeşti Tu robului Tău. 1. Atunci ea a zis: „Soţ sângeros!“.27. prin cinec vei trimite“. îţi şi iese* în întâmpinare şi. Şi el a zis: „Doamne. Domnul? 12 Deci du-te şi Eu voi fi cu gura* ta şi te voi învăţa ce să vorbeş13 ti“. Fap. ca să văd dacă mai trăiesc“. 12 *Is.9. 23 *Cap. Şi Moise i-a spus* lui Aaron toate cuvintele Domnului.4. 17. 135. „Yeter“ (Excelenţă) lui“ f Sau „îi voi face inima neînduplecată“ g Lit. 16 *Cap.20. 12. 4:6 nezeul lui Iacov ţi S-a arătat“. Şi Moise s-a dus şi s-a întors la Ietrod. 10. 25 Atunci Sefora a luat o piatră ascuţită* şi a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la picioarele luig şi a zis: „Cu adevărat tu îmi 26 eşti un soţ sângeros!“ Şi El l-a lăsat să plece.6.9. 20 Şi Moise a luat pe soţia sa şi pe fiii* săi şi i-a încălecat pe măgare şi s-a întors în ţara Egiptului. 50. Şi va fi aşa: dacă nu vor crede nici aceste două semne. Ier. **Vers. 20 *Cap. 94.9.10 24 *Num.4. 2. sau cu vedere sau orb? Nu Eu.8. în locul 24 de găzduire. nici de alaltăieri. Şi. 2 Împ. 7. 10 *Cap. 7. 105. 9.20.18.8. 21 Şi Domnul a zis lui Moise: „Mergând şi întorcându-te în Egipt. 10. din cauza circumciziei. 136. Te rog. Lc. 63. 10.8.23. Şi Moise şi Aaron s-au dus şi i-au 18 Întoarcerea lui Moise în Egipt 18 *Cap. Lc. Mt. 1. 27. pe cel întâi-născut** al tău»“. 21 *Cap.14 25 *Ios. 11. Şi vei zice lui Faraon: «Aşa zice Domnul: Israel este fiul* Meu.64. cel întâi-năs23 cut** al Meu. 6. „prin mâna“ d Ebr.14. trimite. 13 *Iona 1. Şi el şi-a introdus din nou mâna în sân şi a scos-o afară din sân şi.10. Şi tu vei vorbi* cu el şi vei pune** cuvintele în gura lui.19. 2 Împ.4. şi toate sem29 nele** pe care i le poruncise. Ioan 12. vor crede 9 glasul celuilalt semn. Şi îţi zic: Lasă pe fiul Meu să plece ca să-Mi slujească. 9. Şi a fost aşa: pe drum.16.16.3.9. **Cap. se făcuse* din nou cum era carnea 8 lui. 19 *Cap. Deut. nici de ieri. Şi vei lua în mâna ta toiagul* acesta cu care vei face semnele“. Is.12.12.5. 14. ca* zăpada. dacă nu vei vrea să-l laşi.30. vei lua din apa râului şi vei turna pe uscat. 7. Osea 11. Mt. 12.29. 11.39. a Lit. pentru că sunt greoi la vorbireb şi greoi* la lim11 bă“. Întâlnirea lui Moise cu Aaron 28 *Vers.2. voi ucide* pe fiul tău.12.10. „Şi va fi aşa: dacă nu te vor crede. 17. 5. 2. 20. mâna lui era albă de le7 prăa.9. 22. iată.11.20. **Ps.17.19.20.1. 2.38. **Cap.31.5.4.9.2. „l-a făcut să-i atingă picioarele“ e Sau „pe măgarul 64 . 22 *Is. „gură“ c Lit. 2. 10. 63. 15 *Cap. şi i-a zis: „Te rog. Rom. Doamne. Ier. 18.2. Deut. 1. şi apa* pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe uscat“. Şi el şi-a introdus mâna în sân şi a scos-o şi. „era leproasă“ b Lit. sau surd.12. Şi Moise a zis Domnului: „Te 10 rog. 22.22 **Gen. vezi să faci înaintea lui Faraon toate minunile* pe care le-am pus în mâna ta: şi Eu îi voi împietri** inimaf şi nu va lăsa pe 22 popor să plece. 31. care-l trimisese. Şi Domnul a zis lui Aaron: 27 „Ieşi în întâmpinarea lui Moise. Domnul l-a întâmpinat* şi a căutat să-l omoare**. 11.16. 18. 12. 14.36.9. iată.9. Şi Ietro a zis lui Moise: „Mergi în pace“.40. Ier.

10. să meargă şi 8 să-şi adune singuri paie. Şi ei au 3 *Cap. „în ochii“ 65 .25. iată.21 *Gen. 5. rul Meu să plece ca să-Mi ţină 2 o sărbătoare* în pustiu»“. Şi el a zis: „Sunteţi leneşi. ca să 22 ne ucidă“. făcând cărămizi ca şi mai înainte?“ 15 Şi supraveghetorii fiilor lui Israel au venit şi au strigat la Faraon. Şi împăratul Egip4 *Cap. duceţi-vă şi munciţi! Şi nu vi se vor da paie şi veţi da acelaşi număr de cărămizi“. la poverile* 5 voastre!“ Şi Faraon a zis: „Iată.Murmurul rael au văzut că era rău de ei. 18. abateţi pe popor de la lucrul său? Înapoi. acum poporul ţării este numeros* şi vreţi să-i faceţi să se odihnească de poverile lora!“ Îngreunarea 6 Şi Faraon a poruncit în acelucrărilor eaşi zi administratorilor* popo6 *Cap. şi Aaron. 3. ca să strângă mi13 rişte ca paie. 3. 1. leneşi! De aceea ziceţi: «Să mer18 gem să jertfim D omnului!» Şi acum. de când am venit b Lit.24. de aceea strigă. 24. 2. ca şi atunci când erau 14 paie!“ Şi supraveghetorii fiilor lui 14 *Is. zicând: „Să nu mai daţi paie poporului pentru facerea cărămizilor. 4.12. 10. au fost bătuţi*.24 că Domnul cercetase** pe fiii lui †Cap. dar poporul tău este de 17 vină“. Şi le-au zis: „Să vă vadă* **Gen. 3. c robilor lui. 19 Şi supraveghetorii fiilor lui Is. zicând: „Împliniţi-vă muncile voastre. Faraon şi înaintea 1 Cr. nu veţi micşora nimic din el. 11.6.9. Domnul şi a zis: „Doamne*. 2 *2 Împ. când ieşeau de la Fara. tului le-a zis: „Pentru ce.7. să mergem cale de trei zile în pustiu şi să jertfim D omnului Dumnezeului nostru. ca să nu Se arunce asupra noastră cu ciumă 4 sau cu sabie“.26 rea şi şi-au plecat†† capetele şi s-au închinat.9. 13. 34. Israel şi că le văzuse† întrista††Gen.6. pentru că sunt leneşi.4. mirosul** nostru urât înainteac lui 2 Sam. 1. ca să ascult de glasul Lui şi să Iov 21. Şi Faraon a zis: „Cine* este Domnul. 10. care stăteau acolo ca să-i întâmpine. 32. 5 *Cap. **Gen. nici ieri. 7 rului şi supraveghetorilor lor. ca să fie prinşi cu ea şi să 10 nu se uite la vorbe deşarte“.10. lasă-ne. 50. 3. „să puneţi peste ei“ c Lit.15. lucrarea zilei în ziua ei. după acestea. de unde veţi găsi. zicând: „Pentru ce nu v-aţi împlinit datoria. 31.EXOD strâns* pe toţi bătrânii fiilor lui Şi Aaron le-a spus toate cuvintele pe care D omnul le spusese lui Moise şi a făcut semnele înaintea ochilor poporului. 16. zis: „Dumnezeul evreilor S-a întâlnit* cu noi. Şi au auzit 31 *Cap. 21 on. ca până acum. zicând: «Să mergem să jertfim 9 Dumnezeului nostru». punându-le o sabie în mână.35 2 Cr.7. Şi Moise s-a întors la 22 *Num. zicând: „Pentru ce faci 16 aşa cu robii tăi? Nu se dau paie robilor tăi şi ni se spune: «Faceţi cărămizi!» Şi. Moise şi 5 Aaron au intrat şi au zis lui FaAaron înaintea lui raon: „Aşa zice Domnul DumFaraon nezeul lui Israel: «Lasă pe popo1 *Cap.11.16. lucrarea zilei în ziua ei!“ Şi i-au întâlnit pe Moise şi pe Aaron. Israel. 2. a Sau „să-i faceţi să se oprească de la poverile lor“ 29 *Cap. pe care-i puseseră administratorii lui Faraon peste ei.14.53. nici astăzi.18. Moise Vers. dar nimic din lucrul vostru nu se va micşora“. 27. israeliţilor deoarece s-a zis: „Nu veţi micşora nimic din numărul vostru de că20 rămizi. Şi să le cereţib numărul cărămizilor pe care le făceau până acum. pentru ce ai făcut rău poporului a23 cestuia? Pentru ce deci m-ai trimis? Pentru că. 31 Şi poporul a crezut*. Să se pună muncă mai grea pe aceşti oameni. 12 Şi poporul s-a risipit în toată ţara Egiptului. 19.11. că aţi făcut 1 Sam.30 Domnul şi să judece. las pe Israel să plece? Nu cunosc pe Domnul şi nici nu voi 3 lăsa pe Israel să plece“. zicând: „Aşa zice 11 Faraon: «Nu vă dau paie!» Duceţi-vă şi strângeţi-vă singuri paie. robii tăi sunt bătuţi. Şi 30 Israel.18. te rugăm. Moise şi Şi. 5:23 administratorii poporului şi supraveghetorii lor au ieşit şi au vorbit poporului.5.11 Ier. Şi administratorii îi grăbeau.

1. 28. a luat de soţie pe Iochebed. 48. Egiptului.23 *Rut 4. 29. 6 De aceea. „neliniştii duhului“ 66 .10.1. 7. întâşi a lui Aaron iul-născut al lui Israel: Enoh şi Palu. 1.5.5-11 15 sunt familiile lui Ruben. Şi am întărit şi 4 *Gen. 81. Aceştia sunt capii părinţilor leviţilor.26.21. Domnul a vorbit lui Moise şi lui Cap.17.EXOD 23 *Cap. acestea sunt 1 Cr. Num. Faraon: pentru că prin mână tare* 7. 6. 3.12. 14 Aceştia sunt capii caselor păFamilia lui Moise rinţilor lor: fiii lui Ruben*. 11.38 el*: Mişael şi Elţafan şi Sitri.2. Acestea sunt familiile lui Levi. da* lui Avraam.1. 13.10. care vă Deut. şi voi fi** Dumnezeul vostru.13 cel Atotputernica. 41. 6.4. Şi fiii lui 1 Cr.20.33. 68. şi ea i-a născut pe Aaron şi pe Moise. 1.18. din fiicele lui Putiel. Acestea sunt familiile lui Simeon. Şi anii vieţii lui Amram au fost o sută treizeci şi şap21 te de ani. 3. tare îi va alunga** din ţara lui“. „El-Şadai“ b Sau „nerăbdării“. ca să le 17. Num. veţi cunoaşte† că Eu sunt Dom**Gen. fiul unei canaanite. 37. 15. în care au 5 locuit temporar. Lev. Şi fiii lui Iţehar*: Core 21 *Num. 18 familiile lor. 7 Şi vă voi lua ca popor* al Meu 7 *Cap. 3.1. Heţron şi Carmi.22. Şi Amram* 20 *Cap. Ier. Şi am auzit şi suspinul fiilor lui Israel. Şi Domnul a vorbit lui Moise.4.30. 5. 6:1 cu buze** necircumcise?“ Şi 12 **Gen. 22 şi Nefeg şi Zicri. împăratul Egiptului.7. 26 *Cap. scoate de sub poverile egipteniApoc. 17. Ezec.1. 5. 1. **Gen.12. 10 11 *Cap. 46. 4.19. Num. braţ întins† şi cu mari judecăţi. pe Eleazar 24 şi pe Itamar.30.6.51.10. Vers. vorbeşte lui Faraon. dar cu Numele Ioan 8. 6.18. 16.4. şi n-ai eliberat* nicidecum pe poporul Tău“. dar ei n-au ascultat* pe Moise. Isaac şi lui Iacov ca Dumnezeul* 83. Şi Eleazar. după oştirile** lor“. 24. 3. legământul* Meu cu ei. derii lor temporare. Şi Moise a vorbit înaintea 12 *Vers. 25 familiile coriţilor. 46.11. Aceştia sunt Moise şi Aaron.34. 11. *Num.20. 23. spune fiilor lui Israel: Ps. 22 *Lev.1. 1 Cr.31.13. 12. nire**. 23. 19 *Num. ca să lase* pe fiii lui Israel să iasă din ţa12 ra sa“. 26.30. 1 Cr. 17. 1 Cr. Domnului. fiul 25 *Num. Eliberarea 6 Şi D omnul a zis lui Moise: promisă „Acum vei vedea ce voi face lui 1 *Cap. 4. Şi Dumnezeu a vorbit lui Moi2 3 se şi i-a zis: „Eu sunt Domnul. 6. Gherşon şi Chehat şi Merari. 35.7.19. Şi fiii lui Core*: Asir 24 Num.11.13. Aaron şi le-a dat porunci pentru fiii lui Israel şi pentru Faraon.4. 15.6.8. 1 Cr. Şi anii vieţii lui Chehat au fost o sută treizeci şi trei de ani. Deut.17.2. lui Isaac şi lui 35. şi 2 Sam.1.57. zicând: „Iată. 1.24. a luat de soţie pe una Ios. Uziel. 11 zicând: „Intră. şi vă voi da-o în stăpâ**Ios. 4 cut cunoscut lor.8.24. ba. 26. 1 Cr. Şi fiii lui Uzi1 Cr. 10. lui Levi*. 19 Şi fiii lui Merari*: Mahli şi Muşi. nul Dumnezeul vostru.6. 1 Cr.16. Fiii lui Gherşon*: Libni şi Şimei.5. 6. şi Elcana şi Abiasaf.10. †Lev. scoate* de sub poverile egipte**Deut. teţi* pe fiii lui Israel din ţara 12.20.3. a Ebr. şi Eu vă voi 136. şi ea i-a născut pe **Num.39. lui Israel.9. 13 cel 7. 26. 2. Simeon*: Iemuel şi Iamin şi Ohad 15 *Gen.26. 4. Num.7. 21. 10. 3. 3.18.8. 16 Şi acestea sunt numele fiilor 16 *Gen.18.33. 106. îi va lăsa să plece şi prin mână **Cap. Meu** de Domnul nu M-am făApoc. eu la Faraon ca să vorbesc în Numele Tău. 6. nilor şi vă voi elibera din robia Neem. Şi vă voi duce în ţara pentru 49. 7.17. †Is.10.3. 20 după generaţiile lor.21. după 17 *Num. 3.13. 1 Cr.25.19. 27 Aceştia sunt cei care au vorbit* 27 *Cap. Şi anii vieţii lui Levi au fost o sută 17 treizeci şi şapte de ani. 19. 26. 3. după familiile 26 lor. 1.4. Iacov. 23 Şi Aaron a luat de soţie pe Elişe. a făcut rău poporului acestuia. 6 *Deut. Eu sunt Domnul!»“ 9 Şi Moise a vorbit astfel fiilor 9 *Cap. şi Iachin şi Ţohar şi Saul. 6. lui **Ps. mătuşa sa.37.18.23. fiica lui Aminadab*. 17.1. pe care îi ţin egiptenii în robie. 5. împăratul Egiptului. şi ea i-a născut pe Fineas*. 9. ca să scoată pe fiii lui Israel din ţara Egiptului.4. Şi 3 *Gen. lor şi vă voi răscumpăra** cu †Deut. lui Aaron.20.4. după generaţiile lor: Num.8.45. 13.23.7.10.7.4. ţara şe28. fiii lui Israel nu ascultă* de mine: şi cum să mă asculte Faraon pe mine. 7. 8 lor.4. 2. sora lui Mt.11. Nahşon**. din cauza descurajăriib şi din cauza robiei grele.21.7.58. 24. «Eu sunt Domnul.2. 26. Eu M-am arătat lui Avraam. Şi fiii lui Chehat*: Amram şi Iţehar şi Hebron şi 18 *Num.11. 33. Ps.59. şi Mi-am adus aminte de legământul Meu. Nadab† şi pe Abihu.19. 4. 17. care Mi-am ridicat mâna că o voi 8 *Gen. către care a zis Domnul: „Scoa**Cap.10. 46.3. Acestea 14 *Gen. 3. 4. dau** ţara Canaanului.3.

19.12.16. 6 Şi Moise şi Aaron au făcut cum le poruncise Domnul: aşa* au fă7 cut. 25.17. 32. 6. **Apoc. **Vers. peste canalele lor şi peste bălţile lor şi peste toate iazurile lor de apă. 12. 10. spunând: «Arătaţi-mi* o minuneb!». Ioan 2. Şi Eu voi împietri* inima lui Faraon şi Îmi voi înmulţi semnele** şi minunile în 4 ţara Egiptului. Şi Aaron şi-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon şi înaintea sluji- săi. Şi Moise şi Aaron au făcut aşa cum poruncise Domnul. 4. 11. Fap. şi Aaron. 8.12. împăratul Egiptului.21.16.4. şi se vor preface în sânge. 11. 6. 5. Şi-i vei zice: «DomD nul Dumnezeul evreilor* m-a trimis la tine.14. 9. Ioan 10. va fi profetula tău. zicând: „Când vă va vorbi Faraon. după cum spusese Domnul. Şi egiptenii vor cunoaşte* că Eu sunt D omnul.10. 14. şi le va fi silă** egiptenilor să bea din ape19 le râului»“.20. 4.1. 9. 18 şi se vor preface** în sânge. 11.6. fratele tău. Mergi la Faraon de dimineaţă: iată.5. 13. 20 *Cap. 16.30. Şi 30 Moise a zis înaintea Domnului: „Iată. şi Aaron. 3. **Cap. 4. Apoc. 7. Şi el a ridicat* toiagul şi a lovit apele care erau în râu înaintea ochilor lui Faraon şi înaintea ochilor slujitorilor săi. ca să scoată** din Egipt pe fiii lui Israel.34. şi cum mă va asculta Faraon?“ 7 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Iată. 4. 24. 41.13. zicând: «Lasă pe poporul Meu să plece.26. Aşa zice Domnul: «Prin aceasta vei cunoaşte* că Eu sunt Domnul: iată. şi Îmi voi pune mâna peste Egipt şi voi scoate** din ţara Egiptului oştirile Mele. †Cap.1.22.2.19.51. 8. 77. 3. 13. şi s-au făcut şerpi.5.12. 33. 3. 9. Şi toate apele** care erau în râu s-au pre21 făcut în sânge.7. 7 *Deut.44.22. iată. 6 *Gen. 3 *Cap. când Îmi voi întinde mâna peste Egipt şi voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul lor“. 18 *Vers. te-am făcut Dumnezeu* pentru Faraon. 78. 16. **Ps.5.21. 21. **Cap.6. 17 până acum n-ai ascultat». 5 *Cap.2. Ps. şi în vasele de lemn şi în va20 sele de piatr㻓. 17. 29. 3. 9. Şi Faraon nu va asculta* de voi. 8. ca să-Mi slujească** în pustiu». a Sau „purtător de cuvânt“.8.. Şi Moise şi Aaron au intrat la Faraon şi au făcut cum poruncise Domnul. Ps. 14 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Inima lui Faraon este greoaie*. când au vorbit lui Faraon.7. şi s-a făcut* şarpe. 7. de asemenea. Cap.7.21. prin mari† judecăţi.36. 16 *Cap. 6.2. 3. Tu vei vorbi tot ce-ţi poruncesc Eu.6. 1.4. vorbeşte** lui Faraon. eu sunt cu buze* necircumcise. pentru voi“ c Acelaşi cuvânt pentru „crocodil“.3. şi va fi sânge în toată ţara Egiptului. 10.5.16.20. Fap.30. 19 *Cap. au făcut la 12 fel cu farmecele† lor. 4. 4 *Cap. 105. 29 *Vers. va vorbi lui Faraon. 13 *Cap.23.2. dar toiagul lui Aaron a în13 ghiţit toiegele lor. Anunţarea judecăţilor asupra Egiptului 1 *Cap.22. pe poporul Meu. El 10 se va face şarpec“. 13.7. Ier.6.9. tot ce-ţi spun Eu“.18.5.10. 8. 14. **Vers. Ier. Şi a fost aşa: în ziua când i-a 28 vorbit Domnul lui Moise în ţara 29 Egiptului. ghicitoriid** Egiptului. **Gen. atunci să-i zici lui Aaron: «Ia-ţi toiagul** şi aruncă-l înaintea lui Faraon». de la „a anunţa“ b Lit. Şi Moise era de optzeci* de ani şi Aaron de optzeci şi trei de ani.15. 31. 8. „şacal“ d Scribii sau cărturarii (cei cunoscători ai hieroglifelor) e Sau „era neînduplecată“ f Sau „egiptenilor“ 67 . 5.16.8.3. şi râul a mirosit 11 torilor Plaga sângelui 14 *Cap. 5. 7. 15 *Cap.EXOD 27 **Cap. „Arătaţi o minune. **Cap. şi vei sta înaintea lui pe malul râului şi vei lua în mâna ta toiagul care s-a 16 făcut şarpe. ca să lase pe fiii lui Israel să 3 iasă din ţara lui. fratele 2 tău.7.6. Şi. 8.20. Şi peştii* care sunt în râu vor muri. voi lovi cu toiagul care este în mâna mea apele care sunt în râu. 30 *Cap. †Cap.17.9. 2 Tim. împăratul Egiptului. peste râurile lor. şi râul va mirosi greu. 2. zicând: „Eu sunt* Domnul. 8. 9. 7:21 10 *Cap. 8.11. lui Faraon. 34. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Spune lui Aaron: «Ia-ţi toiagul şi întinde-ţi* mâna peste apele Egiptuluif.19. Şi fiecare şi-a aruncat toiagul său. 7. pe fiii lui Is5 rael.7.18. Şi Faraon a chemat* şi pe înţelepţi şi pe vrăjitori. aceştia sunt Moise şi Aaron. el nu vrea să lase pe popor să ple15 ce. Domnul i-a vorbit lui Moise. 8 Şi Domnul le-a vorbit lui Moi9 se şi lui Aaron. 17 *Ps.3. 1. 9. 4. Ezec.8. 11 *Dan.29. 7. 2. în ebr. şi ei.18 Apoc. Toiagul lui Moise transformat în şarpe 9 *Is. **Cap. 11. Şi inima lui Faraon era împietrităe* şi n-a ascultat de ei. 4. 3.35. Şi peştii care erau în râu au murit.4. va ieşi la apă*.

6. 3. Ier. va ieşi** la apă şi-i vei spune: «Aşa zice Domnul: Lasㆠpe poporul Meu să plece. Ps. 105. şi ea s-a făcut ţânţari* care au venit asupra oamenilor şi asupra animalelor: toată ţărâna pământului s-a făcut ţânţari 18 în toată ţara Egiptului.31. 2 Tim. 19 *1 Sam.13.9.6. 11 Şi broaştele se vor depărta de la tine şi din casele tale şi de la robii tăi şi de la poporul tău. 10.23. Şi ghicitorii au zis lui Faraon: „Acesta este degetul* lui Dumnezeu!“ Şi inima lui Faraon era împietrităa** şi nu i-a ascultat.22. 77. 7.3. 10 Şi el a zis: „Pentru mâine“.8. Şi broaştele au murit în case.7. 11. 7:22 pentru poporul tău.11. 2 Şi.23. 2 Sam. 8. Şi le-au strâns împreună în grămezi.13 3 toate hotarele tale. 5 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Spu5 *Cap.20. 20. 12. †Cap. Şi broaştele se vor sui şi pe tine şi pe poporul tău şi pe toţi robii tăi»“.16. 4. Şi Faraon i-a chemat pe Moi8 *Cap.13. 9. 7. Şi Domnul i-a zis lui Moise: 20 „Scoală-te dis-de-dimineaţă* şi stai înaintea lui Faraon.9 Ps. a Sau „era neînduplecată“ b Septuaginta: „Hotărăşte-mi:“ c Sau „păduchi“ . 2. Şi Domnul i-a zis lui Moise: 16 „Spune lui Aaron: «Întinde-ţi toiagul şi loveşte ţărâna pământului şi se va face ţânţaric în toa17 tă ţara Egiptului»“. 32.28. 2 *Cap. 8. 7.18. Plaga muştelor 20 *Cap. **Cap. 78. 21.18. 8. 10. Şi Domnul a făcut după cuvântul lui Moise. Şi Aaron şi-a în6 *Ps.3.3.34.7. 10. 21 Pentru că. Şi Faraon a văzut că avea răgaz* şi şi-a făcut** inima grea şi n-a ascultat de ei.5. Şi şapte zile s-au împlinit după ce lovise Domnul râul.8.24. farmecele lor. ca să-Mi slujească.9. şi broaştele* s-au suit şi au aco7 *Cap. 105. 9. ne lui Aaron: «Întinde-ţi* mâna cu toiagul tău asupra râurilor şi asupra canalelor şi asupra bălţilor şi fă să se suie broaşte peste 6 ţara Egiptului»“.8. Şi ghicito22 *Vers.3. 107. după cum zisese Domnul. 46. Şi ghicitorii* au făcut la fel cu farmecele lor. plece. 8. şi voi lăsa pe popor să plece şi vor 9 jertfi Domnului“. după cum zisese Domnul. dacă nu vei lăsa pe greu şi egiptenii n-au putut să bea* apă din râu. Mt. 16. 1 Cr. Deut. tins mâna peste apele Egiptului. Şi toţi egiptenii au săpat împrejurul râului după apă de băut. 13. 9. 3. 3. Plaga 8 Şi Domnul i-a zis lui Moise: broaştelor „Intră la Faraon şi spune-i: Aşa 1 *Cap. 7.13. 5. dacă nu vei vrea să-l laşi* să 9. **Lc.13-18. 18. la mine şi de la poporul meu.45. **Vers. Plaga ţânţarilor 17 *Ps. zice Domnul: «Lasă pe poporul 4. Ps. forfoti de broaşte.11. 8 Num. Lc. Şi Aaron şi-a întins mâna cu toiagul său şi a lovit ţărâna pământului. ca să cureţe broaştele de la tine şi de la casele tale? Vor rămâne numai în râu“. Iată. vor 12 rămâne numai în râu“. Şi râul va 3 *Ps.1. rii* Egiptului au făcut la fel prin Cap.1. 7. 2 Tim. 15 *Ecl.1. în curţi 14 şi pe câmpuri. 12. Şi Moise i-a zis lui Faraon: „Ai gloria aceasta asupra meab: pentru ce timp să mă rog pentru tine şi pentru robii tăi şi 68 10 *Cap.17. Cap. şi ţara s-a 15 umplut de miros urât. 33.6.20. Is. 3. Deut. 7. 11. Şi Moise şi Aaron au ieşit de la Faraon. 17.20.EXOD 21 *Vers. Meu să plece. dar n-au putut**. 12 *Num. 23 Şi Faraon s-a întors şi a intrat în casa lui şi nu şi-a plecat inima 24 nici la aceasta. ca să-Mi slujească*. 7 perit ţara Egiptului. Şi inima lui Faraon era împietrităa şi n-a ascultat de ei. 19. ca să scoată ţânţari. şi Moise a strigat* către Domnul pentru broaştele pe care le aduse13 se peste Faraon. 86. Şi ghicitorii* au făcut la fel cu farmecele lor şi au făcut să se suie broaşte peste ţara Egiptului.18. şi se vor sui şi vor intra în casa ta şi în camera* ta de dormit şi pe patul tău şi în casa robilor tăi şi peste poporul tău şi în cuptoarele tale şi în al4 biile tale de frământat. 26. Şi au făcut aşa. după cum zisese D omnul. 7.30. iată.2. 5.7. voi lovi cu broaşte** **Apoc. Şi ţânţarii au fost asupra oamenilor şi asupra ani19 malelor. **Cap. ca să cunoşti că nu este nici unul* ca Domnul Dumnezeul nostru. Şi el a zis: „Fie după cuvântul tău!. Iac.19. Şi era sânge în 22 toată ţara Egiptului.6.14. Is. ţi-vă* Domnului să ia broaştele de Fap. 5.11.7. 18 *Cap. pentru că nu puteau să 25 bea din apele râului. 105.14.15.26.30. se şi pe Aaron şi a zis: „Ruga1 Împ.

câmpii. sunt în 23 mijlocul ţării. Mâine va fi acest 24 semn»“. 8. 15. Deut. 105. Şi Faraon şi de astă dată şi-a îngreuiat* 9:13 22 *Cap. 12. 6.21. Fap. 2 ca să-Mi slujească! Pentru că.6.26.23. Numai să nu ne mai înşele* Faraon.8. 78. şi mâine se vor depărta muştele de la Faraon şi de la robii lui şi de la poporul lui. la fel şi pă22 mântul pe care sunt ei. 16. 9.13.8.28. ca să jertfiţi Domnului Dumnezeului vostru în pustiu. iată. 8.14. 39. dacă vom aduce jertfe care sunt o urâciune* egiptenilor. 5. 3. 12. 10. 11. b Sau „răscumpărare“. 29 Şi Moise a zis: „Iată. 13 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga grindinei şi „Scoală-te* dis-de-dimineaţă şi a focului stai înaintea lui Faraon şi spune-i: Aşa zice Domnul Dumnezeul 13 *Cap. 11. 6 Şi Domnul a făcut aceasta a doua 6 *Ps. 43. 78. pe om şi pe animal. nul va face deosebire* între vitele **Vers. de la slujitorii săi şi de la po32 porul său.9.17) a Roiuri de muşte (în Sept. 15. 46. Şi Domnul a făcut după cuvântul lui Moise şi a îndepărtat muştele de la Faraon. şi se va face pulbere 9 *Deut. ţara a fost devastată de muşte.20. zicând: „Mâine va face Domnul aceasta în ţară“. Şi 12 *Cap.2. 5. Domnul a împietritc* inima lui 11.24. Domnul. 12. 8. 30 *Vers. iată. Şi Dom. jertfiţi Dumnezeului vostru în 26 ţară!“ Şi Moise a zis: „Nu se cuvine să facem aşa.10. 7.11. 7. 8.27. cum ne 28 va porunci“. şi toate vitele* Egiptului au murit. Cap. peste cai. israeliţilor nu murise.4. 24 *Ps. şi vor fi bube* care dau în băşici. peste boi şi peste oi: 4 va fi o plagă foarte grea. 13. ca să cunoşti că Eu. numai nu mergeţi foarte departe. 10.4 *Cap. 7. Cap.31. Şi în ziua aceea voi deosebi* ţinutul Gosen. 4.34. voi trimite muştea peste tine şi peste robii tăi şi peste poporul tău şi în casele tale.20.28. 8 Şi Domnul le-a zis lui Moise şi Plaga bubelor lui Aaron: „Umpleţi-vă mâinile cu cenuşă din cuptor şi Moise s-o arunce spre ceruri înaintea ochilor 9 lui Faraon.6. Şi Domnul a hotărât un timp. şi casele egiptenilor se vor umple de muşte. 30 Şi Moise a ieşit de la Faraon şi 31 s-a rugat* Domnului.4.25. 11 Şi ghicitorii n-au putut* să stea 11 *Cap. inima şi n-a lăsat pe popor să plece. şi Moise a aruncat-o spre ceruri. dacă* nu vei vrea să-i laşi şi îi 3 vei reţine. 9. 13. 27 *Cap.EXOD poporul Meu să plece.18.27 măruntă peste toată ţara EgiptuApoc. din cauza bu2 Tim.18. nelăsând pe popor să plece ca să jertfească Domnului“.1.32. 7. 12.3. Şi Domnul a făcut aşa. lui Israel şi vitele Egiptului. 9. 9 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Plaga asupra vitelor „Intră* la Faraon şi spune-i: «Aşa zice Domnul Dumnezeul evreilor: 1 *Cap.20.31.4. 32 *Vers.10. 28 *Vers. **Cap. 14. 29 *Vers.27. 14.26. 26 *Gen. 28. nici una din vitele 7 *Cap. iată. Rugaţi-vă* pentru mine“. 8.4. Cap. 8. şi nimic** nu va muri din tot ce este 5 al fiilor lui Israel»“.22. şi s-a făcut bube care dau în băşici. 3.31. „eliberare“ c Sau „a făcut neînduplecată“ (şi în Cap. înaintea ochilor lor. 10. belor. Dar inima lui Faraon s-a îngreuiat* şi n-a lăsat pe popor să plece. 2 *Cap. eu ies de la tine şi mă voi ruga Domnului. peste cămile. 10.50. în toată 10 ţara Egiptului“.45. nu ne vor ucide 27 ei cu pietre? Vom merge cale* de trei zile în pustiu şi vom jertfi Domnului Dumnezeului nostru.23. zi.2. va fi peste vitele care sunt în Ps. 9. 1 Sam. pentru că bubele erau pe 12 ghicitori şi pe toţi egiptenii. Şi Faraon a zis: „Vă voi lăsa să plecaţi. ca să nu fie muşte acolo. în care stă poporul Meu. după cum zisese Domnul lui Moise. 25 *Cap. pe om şi pe animal. Lasă pe poporul Meu să plece**. Şi Faraon a trimis şi.: „muşte câineşti“) 69 . 1 Împ.6. peste măgari. n-a rămas una. pentru că am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt o urâciune egiptenilor.34. lui.8 Faraon şi el nu i-a ascultat. Şi au luat cenuşă din cuptor şi au stat înaintea lui Faraon. şi muştele* au intrat o mulţime în casa lui Faraon şi în casele robilor săi şi în toată ţara Egiptului. Şi voi face o despărţire b între poporul Meu şi poporul tău.18. dar nici una din vitele fiilor 7 lui Israel n-a murit. înaintea lui Moise. mâna* Domnului 3 *Cap. 25 Şi Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi a zis: „Mergeţi*.10. 4. iată. 10.

6.9. Ps. 10. el şi robii săi. Şi Moise a ieşit de la Faraon. ca 18 să nu-l laşi să plece? Iată. Cel* care s-a temut de cuvântul Domnului dintre slujitorii lui Faraon şi-a 21 scăpat robii şi vitele în casă. 26 *Cap. 1 Cr. 16.22. 51. Dar chiar pentru aceasta te-am lăsat să trăieşti. în toată ţara Egiptului. 22 *Apoc. 19.29.24. 27. 2 *Deut.14. Şi acum trimite şi pune la adăpost toate vitele tale şi tot ce ai pe câmp. cum n-a fost* în toată ţara Egiptului de când a ajuns el o na25 ţiune. 24 *Apoc. 29. şi veţi cunoaşte că Eu sunt Dom3 nul“. dacă Mi-aş fi întins mâna şi te-aş fi lovit cu ciumă. 14.4. 105. Ps. că am îngreuiat* inima lui şi inima slujitorilor lui. Plân.9.EXOD 9:14 13 **Cap. zis lui 10 Şi Domnul i-a pentru Moise: „Intră la Faraon. Mt. tot ce era pe câmp. 16.13. Ps. Ios. Pr.23. Ps.8. pentru că grindina va cădea peste orice om şi peste orice animal care se va găsi pe câmp şi nu va 20 fi adus în casă. 45. şi va muri»“. afară din cetate. 3. **2 Cr.15. 44.6. 1 Tim. 1.17. 24.7.13. Şi a fost grindină. 38. 27 *Num. 1.20.8. 7.9. 9. 8.5. voi face să plouă grindină* foarte mare. 16 *Cap.13.30.24.5. Deut. Pentru că.7. 8. Şi inima lui Faraon s-a împietrit* şi nu i-a lăsat pe fiii lui Israel să plece. Şi Moise i-a zis: „Când voi ieşi din cetate. 46. 7.18. iar eu şi po28 porul meu suntem răi.32. „prin 70 . pe tine şi pe poporul tău. 30 *Cap. 8.18.22. şi vă voi lăsa să plecaţi şi 29 nu veţi mai rămâne“.16. 10.1. Ioel 1. Şi Moise şi Aaron au intrat la Faraon şi i-au zis: „Aşa zice 25 *Ps. 11. 23 *Gen. Te mai înalţi tu împotriva poporului Meu. Dar cel care nu şi-a îndreptat inima spre cuvântul Domnului şi-a lăsat 22 robii şi vitele pe câmp.4.24. 8. 34 *Cap.23. 2. Numai* în ţinutul Gosen. 26. şi grin- dina a bătut* toată iarba câmpului şi a frânt toţi copacii de pe 26 câmp. Is. 10. 96. Plaga lăcustelor 1 *Cap. **Ps. Ezec. pe timpul acesta. unde erau fiii lui Israel. n-a fost grindină.22. 8. 19.4. 31 *Rut 1.20. 78. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna spre ceruri. ca să-Mi slujească! Pentru că de astă dată trimit toate plăgile Mele în inima ta.11.21. ştiu* că încă** nu vă temeţi de Dom31 nul Dumnezeu“.8.15. ca să cunoşti că nu este* nimeni 15 ca Mine pe tot pământul. Ps. 22. şi Domnul a trimis tunetea şi grindină şi focul* umbla pe pământ.19. 13. 17. 33 *Vers. 12.26. cum n-a fost în Egipt din ziua în care a fost în19 temeiat şi până astăzi.34 2 Sam. Ier.4.22.19. 8. Is. ca să fie* grindină în toată ţara Egiptului. peste oameni şi peste animale şi peste toată iarba câmpului în ţara 23 Egiptului“. 7.22.5-8.47. **Cap.32. mâna lui“ a Lit. Şi Moise şi-a întins toiagul spre ceruri.17. îmi voi întinde* mâinile către Domnul: tunetele vor înceta şi nu va mai fi grindină. 8. cu un singur bob în spic c Lit. 4. **Is.7. 2. 35 *Cap. Is. Is. 30. 20 *Pr.10. Şi Faraon a văzut că ploaia şi tunetele şi grindina încetaseră şi a păcătuit în continuare şi şi-a îngreuiat ini35 ma*. Ezra 9.6. „a dat glasuri“ b Specie de grâu foarte rezistent.3. Dan. 30 Cât despre tine şi robii tăi.34.23. pentru că orzul dăduse în spic şi inul înflorise. 148. Şi inul şi orzul* au fost distruse. evreilor: «Lasă** pe poporul Meu 14 să plece. ca să-Mi arăt* în tine puterea Mea şi ca Numele Meu să fie făcut cu17 noscut pe tot pământul.10. Ps. 143.17. 8. 10.13.33. 32. ai fi pierit de pe 16 faţa pământului. şi şi-a întins* mâinile spre Domnul. Şi grindina a bătut. şi peste robii tăi şi peste poporul tău. şi foc amestecat cu grindină foarte mare. 23. 32 Şi grâul şi alaculb nu s-au stricat. 1 Cor. 129. ca să cunoşti că pământul este** al Domnului. ca să fac** aceste 2 semne ale Mele în mijlocul lui şi ca să istoriseşti* în auzul fiului tău şi al fiului fiului tău ce am făcut Eu în Egipt şi semnele Mele pe care le-am făcut în mijlocul lui. 9. Apoc. Rom.28. 105.10. după cum zisese Domnul princ Moise. 18 *Vers. Şi Domnul a plouat grindină peste ţara E24 giptului. şi tunetele şi grindina au încetat şi ploaia nu s-a mai 34 vărsat pe pământ. 71. 4. 18. de la om până la animal.18. 14 *Cap. 10. 9.18. 12. 2 Sam.4.15. Mica 7. Rugaţi-vă Domnului şi să fie de ajuns atâtea tunete şi grindină ale lui Dumnezeu. 33 pentru că erau târzii.1. 78. 11. 29 *1 Împ. Domnul** este drept. 24. 27 Şi Faraon a trimis şi i-a chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „Am păcătuit* de astă dată. mâine. 145.

8. Dar* pentru toţi fiii lui Israel era lumi24 nă în locuinţele lor. înainte de ele n-au fost** astfel de lăcuste şi 15 după ele nu vor fi asemenea. altulb şi trei zile nici unul nu s-a ridicat din locul în care era.23. care a ridicat lăcustele şi le-a cufundat* în Marea Roşie. ţi-vă* Domnului Dumnezeului vostru să îndepărteze de peste mine 18 moartea aceasta!“ Şi a ieşit* de la 18 *Cap.1. **Deut.33. aşa cum n-au văzut părinţii tăi. cu turmele** noastre şi cu cirezile noastre vom merge. ca să-Mi 4 slujească! Pentru că. 7. D omnul Dumnezeul evreilor: «Până când refuzi tu să te smereşti* înaintea Mea? Lasă pe poporul Meu să plece. Şi vor acoperi faţaa pământului şi pământul nu se va putea vedea.6.2. te rog. 21. şi slujiţi Domnului. 105. Şi slujitorii* lui Faraon i-au 7 zis: „Până când ne va fi acesta o cursă**? Lasă pe oameni să plece şi să slujească Domnului Dumnezeului lor. şi a fost întune. nici părinţii părinţilor tăi. 8. 8.3.38 Ps.35 au acoperit* faţa întregii ţări şi ţara s-a întunecat. mergeţi deci voi. slujiţi Domnului Dumnezeului vostru! Cine şi 9 care vor merge?“ Şi Moise a zis: „Vom merge* cu tinerii noştri şi cu bătrânii noştri. 13 *Gen. mâine voi aduce lă5 custe* în hotarele tale. dacă nu vei vrea să laşi pe poporul Meu să plece. 1 Împ.18. 8.10. 8.27.21. ca să se suie peste ţara Egiptului şi să mănânce** toată iarba ţării. şi vor mânca rămăşiţa* care a scăpat. 13. 26. Iac. 4. 12 *Cap. N-a rămas nici o lăcustă în 20 toate hotarele Egiptului. 5. 8 *Cap. 28. 4 *Pr. Şi el le-a zis: „Aşa să fie Domnul cu voi.46. şi vor mânca orice copac care creşte în 6 câmpiile voastre. tot ce a 13 lăsat grindina“. numai turmele** şi cirezile voastre să rămână.3. iartă-mi 17 *Cap. 34. cu fiii noştri şi cu fiicele noastre. 1 Sam.19.21 Ecl. 9.12. Şi au fost daţi afară* dinaintea feţei lui Faraon. Şi Moise şi-a întins mâna spre ceruri. 1 Pet. în toată ţara Egiptului. Plaga 21 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi* mâna spre ceruri şi va întunericului de trei zile fi întuneric** în ţara Egiptului. 22 cu mâna“. 41. Şi Faraon l-a 24 *Vers. păcatul numai de astă dată şi rugaFap. aşezat în toate hotarele Egiptului. bărbaţii. Apoc. vântul de răsărit a adus 14 lăcustele. 28. Şi 15 *Vers.26. **Cap. iată. chemat pe Moise şi a zis: „Mergeţi*. toată ziua aceea şi toată noaptea.30. 9 *Cap.27. 8. 16. 11 *Vers. pentru că aceasta doriţi“.22 *Ps. Ier. 4. 9. din ziua când au fost pe pământ până în ziua aceasta»“.22. peste toată ţara Egiptului şi s-au 105. Şi acum.15. 30. 7. Şi Moise şi-a a Lit.EXOD 10:24 3 *1 Împ. „ochiul“ (şi în v. 105. 9.32. Nu se vedeau unul pe 23 *Cap. Când a venit dimineaţa. **Ps. nici în iarba câmpului. 24.29 astfel de întuneric că se va pipăi Apoc. Încă nu ştii că Egiptul 8 este ruinat?“ Şi i-au întors pe Moise şi pe Aaron la Faraon. 18.37. Ioel 1. 12 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi* mâna peste ţara Egiptului pentru lăcuste. Şi Dom20 *Cap. 13.6. 78. 16 Şi Faraon a chemat în grabă 16 *Cap. foarte puternic. 12.28. 8. şi Domnul a adus peste ţară un vânt* de la răsărit.21. ric* gros în toată ţara Egiptului 23 trei zile.20. pentru că avem o sărbătoare† 10 pentru D omnul“. şi au mâncat** toată iarba pământului şi tot rodul pomilor pe care îl lăsase grindina.13. foarte apăsătoare. şi n-a rămas nici o verdeaţă pe copaci.34. pe Moise şi pe Aaron şi a zis: „Am păcătuit* împotriva D omnului Dumnezeului vostru şi împotriva 17 voastră. Apoc.3.22.4. slujiţi D omnului.25. **Vers.33 Ios. **Vers. 5 *Cap.10. 9. pe voi şi pe pruncii voştri! Vedeţi că răul 11 este înaintea voastră! Nu aşa. 9. Apoc. 23. 19 Faraon şi s-a rugat Domnului. 8. chiar şi pruncii voştri vor 71 b Lit. Şi Domnul a întors un vânt de la apus 19 *Ioel 2.5. 4. 15) întins toiagul peste ţara Egiptului. 23.14. cum vă voi lăsa eu să plecaţi. Şi s-a întors şi a ieşit de la Faraon. 9.27.24.25 6 *Cap. nul a împietrit* inima lui Faraon şi Rom. 9. **Ioel 2. 21 *Cap. 5.6. 5. „pe fratele lui“ . 7 *Cap. 12. 2. 7.29 2 Cr. Şi lăcustele* s-au suit 14 *Deut. **Vers. 9.18. †Cap.28. Şi el le-a zis: „Mergeţi*. Şi vor umple* casele tale şi casele tuturor slujitorilor tăi şi casele tuturor egiptenilor. n-a lăsat pe fiii lui Israel să plece.19. Iov 42. ce v-a lăsat grindina. 28. Vers. 7.

10 *Cap. 13. 13.15. Ioan 8. se şi lui Aaron în ţara Egiptului.3. Ev. 9. **Cap. ci fript* la foc: capul lui 7 *Cap. şi el n-a lăsat pe fiii lui 29 vedea faţa vei muri“. Şi Moise a zis: cunoaşteţi că Domnul face deo„Tu să ne dai şi jertfe şi arderi. nu-ţi voi mai 12 Şi Domnul le-a vorbit lui Moivedea* faţa“. 9. în casele în on. 23. pentru că la picioarele tale». Şi în noaptea aceea* să mănânce carnea friptă este înapoia râşniţei şi până la la foc şi cu azime.26. **Cap. Şi să ia din sânge şi Ps. 1. 2. Şi Moise a 6 pre. acesteia să-şi ia fiecare un miel. Şi să nu mâncaţi nimic crud din el.5.19.4 pentru o casă. 7 două serib**. ca să a Lit. omul Moise 5 care. 53.18. 4. 16. 106. 23. 20. 2 în grabă de aici. Num.19. 9. şi pe pragul de sus.51. 1. 22. 3. 8. 16. 5 locul Egiptului. 16. Şi Domnul a împietrit* inima lui pentru că în ziua când îmi vei Faraon.46. după cât poate mânca fiebunăvoinţă* în ochii egiptenilor.27. 10. 9 *Cap. c Lit. Şi să nu lăsaţi nimic din el până dimineaţa. 1 Cor.46. Ioan 13. 12. până la întâiul-născut al roabei care 8 care-l vor mânca. 12. era foarte mare** în ţara Egip2 Sam.29.19. Mal. născut* în ţara Egiptului va muri. 1 *Gen.30.4. Mielul* vostru să fie fără **Deut. ca să toţi* aceşti robi ai tăi vor coborî jertfim Domnului Dumnezeului la mine şi se vor pleca până la 26 nostru. Aşezarea Paştelui 2 *Cap. nici fiert ţara Egiptului. 34.11. şi picioarele lui şi măruntaiele fiii* lui Israel.23. 4. „capul“ b Probabil timpul dintre apusul soarelui şi lăsarea nopţii 25 merge 8 *Cap. Şi Domnul culta de voi. 9. Şi Domnul i-a ştim cu ce vom sluji Domnului până zis lui Moise: „Faraon* nu va as27 nu vom ajunge acolo“. 3. 7.1. Şi 28 n-a vrut să-i lase să plece.21. ca să-Mi înmulţesc** 27 *Vers. veţi număra. Lev. în auzul poporului să ceară fieca. 7. vă va alunga 12.23.3. Şi după aceea din ele vom lua ca să slujim Domvoi ieşi»“. Vorbeşte acum după casa părintească. zicând: «În a zecea zi a lunii plecaţi** de aici.17. 12.39.17. Şi orice întâiIsrael să-l înjunghie între cele 5 *Cap.30.22. 34.8 sebire între egipteni şi Israel.29. după numărul obiecte de argint şi obiecte de 3 aur“. miel. nici un câine** **Ios.18. ea va fi morţii celor pentru voi întâia lună* a anului. 23. un miel* 2 *Cap. Şi a ieşit de la Faraon nului Dumnezeului nostru.1. şi toată mulţimea adunării lui miezul nopţii* voi ieşi** în mijAmos 5. Afară de aceasta. după aceea vă va lăsa să 3 Vorbiţi întregii adunări a lui Israel. 10.4.12 Num. parte bărbătească de un an. a împietrit* inima lui Faraon şi 10 minunile în ţara Egiptului“. Ps. a paisprezecea* a lunii acesteia.36. 12. 12.16. 12. să plecaţi cu totul. 28.25.36. Ameninţarea 11 Şi Domnul i-a zis lui Moise: 2 zicând: „Această lună va fi pentru cu plaga „Încă o plagă* voi mai aduce voi începutula lunilor.12. va fi un strigăt* mare în toată 9 marec s-o mănânce. 12. prea mică pentru un miel.21. 7. raon i-a zis: „Pleacă* de la mine.21. în ochii slujitorilor lui Faraon 4 şi în ochii poporului. 16. Deut. Num. care şade pe tronul său.33.31. Şi FaMoise şi Aaron au făcut toate 28 *Vers.EXOD 10:25 cu voi“. şi ce va rămâne* omului sau a animalului. nici o «Ieşi tu şi tot poporul care este copită nu va rămâne.8. 6 *Lev. 16. când vă va lăsa **Cap. **Cap. 11. asupra lui Faraon şi asupra Egipîntâi-născuţi tului. aceste minuni înaintea lui Faraon. 9. să pună pe amândoi uşorii uşii de la întâiul-născut al lui Fara105. să-l re bărbat de la vecinul său şi ia el şi vecinul său cel mai aprofiecare femeie de la vecina* sa piat de casa lui. nu-şi va mişca limba împotriva 10 lui. „cu amărăciune“ 72 . 5 *Lev. Deut.5.6. 9 *Deut.25.3. să-l luaţi dintre oi sau dintre catului. 5. 2 Cor. zis: „Ai vorbit drept.7. 8 *Cap.12 Deut.14. Şi de-tot în mâinile noastre. cu ierburi a6 *Cap. Şi îl veţi păstra până în ziua 4 *Cap. 29 *Ev.8.33. Şi Amos 5. 78.1. zis: „Aşa zice Domnul: «Pe la 12. cum n-a fost şi nu 7 va mai fi ca el. pentru un 3 *Cap. 3. 34. Dar cât despre în apă.19. 5.35.7. turmele noastre vor merpământ înaintea mea. Rom. şi nu 9 aprins de mânie. Ioan 1. Est.4.10 cusur.17. Şi dacă o casă este 12. fereşte-te să-mi mai vezi faţa. 3 *Is. 34. 16. Şi Domnul a dat poporului sufletelor.18. 7.9. 11.22.11.17. 10 *Cap.14 1 Pet.2. Şi Moise a Israel să plece din ţara lui. 9. 6 orice întâi-născut al animalelor. zicând: ge de asemenea cu noi.

Mt.27.10. 13) c Sau „faceţi să se atingă de“ d Lit. pentru totdeauna. şi să ţineţi ziua aceasta. 18 *Lev.28. 13. v.13. Şi sângele* vă va fi semn** pe casele în care sunteţi. Şi Faraon s-a sculat noaptea.28. 9.9. şi să-l mâncaţi în grabă: este paştelea** 12 Domnului. fie 20 băştinaş al ţării.6. pentru că în această zi am scos* oştirile voastre din ţara Egiptului. 20.18. Moartea întâilornăscuţi 29 *Num. **Rom. „capetele“ e Lit. 34. în ziua întâi. 25 Şi va fi aşa: când veţi intra în ţara pe care v-o va da* Domnul. 5. 13.25. Deut. 1 Cor. 15 *Cap. †Fap. Ps. numai aceea să se facă de 17 către voi. pentru că oricine mănâncă pâine cu aluat din ziua întâi până în ziua a şaptea. 15. 2.7. Ezec. şi Eu voi vedea sângele şi voi trece† peste voi.21.18. 24.6.13. Num.7. 8. şi în ziua a şaptea va fi o adunare sfântă*. **Gen.14. 14 *Cap. „casa gropii“ b Lit. 41.5. Num. de la om până la animal. 13. 11. până în ziua a douăzeci şi una a lunii. 51. cum a promis.5 2 Împ. 9. „pesah“.20. 25 *Cap. 9.15. şi înjunghiaţi paştele. †Cap. 5. 1 Împ. **Cap. printr-o rânduială 18 pentru totdeauna.36. 7.13 **Ezec. Şi poporul şi-a plecat** capuld şi s-a 28 închinat.10. Num. 12. 9.51. Apoc. 43. veţi ţine slujba 26 aceasta.3.28.6. 19 Şapte* zile să nu se găsească aluat în casele voastre. o veţi ţine în generaţiile voastre. în generaţiile voastre. ca să vă distrugă. **Gen. 78.3. 12.10. 2. **Lev. **Num. 2 Împ.13 până dimineaţa să ardeţi în foc. 16. aşa au făcut. 33. 27. 23. 29. şi nimeni dintre voi să nu iasㆆ la intrarea casei lui până dimineaţa.5 17 *Vers.4.43. 2. pentru că a trecut peste casele fiilor lui Israel în Egipt.21. 23. 10. ca să loveas24 că. seara. şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi uşori ai uşii şi D omnul va trece pe lângă intrare şi nu-l va lăsa** pe nimicitor† să intre în casele voastre. 4.8. ca sărbătoare printr-o rânduialㆠpentru totdea15 una. **Gen.EXOD 12:30 11 *Lc.4 †2 Sam. în ziua a paisprezecea* a lunii.10.14 Num. **Vers. Să nu mâncaţi nimic dospit.3.17. 8.28.21. 27. Domnul i-a lovit* pe toţi întâiinăscuţi** în ţara Egiptului. 29 Şi a fost aşa: la miezul nopţii.18. şi voi face judecăţi** împotriva tuturor dumnezeilor† Egiptului: Eu†† sunt 13 D omnul. Şapte* zile să mâncaţi azime. 9. Ef.4. după familiile voastre. să fie o adunare sfântă. 28 *Ev.7. Ios. 13 *Ev. Lc.17.8. 21. Ps. şi. 17. în afară de ce mănâncă fiecare suflet. „să faceţi să înceteze“ 73 . 16. ††Cap. 11. 21 Şi Moise i-a chemat pe toţi bătrânii lui Israel şi le-a zis: „Alegeţi şi luaţi miei*. pentru că oricine va mânca ce este cu aluat. 11. a Ebr. 23 Şi D omnul va trece* ca să-i lovească pe egipteni. 7. 5. 23.3. 105. 28. Deut.4.4.16 1 Cor.19 22 *Ps. Ios. 23 *Vers. Şi să ţineţi Azimele. 13. 27 *Vers. 22 Şi luaţi un mănunchi de isop* şi muiaţi-l în sângele care va fi în vas şi stropiţic** pragul de sus şi cei doi uşori ai uşii cu sângele† care va fi în vas. 26.33.31. 21 *Num. Ios. cu sandalele voastre în picioarele voastre şi cu toiagul vostru în mâna voastră. Ev. 28. când i-a lovit pe egipteni şi ne-a salvat casele»“. În luna întâi. **Ps.3.7. 14 Şi această zi să vă fie ca amintire* şi s-o ţineţi ca sărbătoare** pentru Domnul. 6. 32. în toate locuinţele voastre să mâncaţi* azime»“. 135.19.35. 9. 78. din ziua întâi să scoateţib aluatul din casele voastre. 23. care şedea pe tronul său.21. 3. pentru tine şi pentru fiii tăi.5. †Vers. când voi lovi ţara Egiptului. Şi să ţineţi lucrul acesta ca o rânduială. 9. de la „pasah“ („a sări“ sau „a trece peste“. 12 *Cap. 6.6.8.9. 16.17. nu va fi nici o plagă peste voi. 23.16. 27 veţi spune: «Este jertfă* de Paşti pentru D omnul.14 †Num. fie străin. 11. 26 *Deut.6. sufletul acela va fi nimicit** din adunarea lui Israel. Şi a fost 20 *Vers. 23. şi toţi întâii30 născuţi dintre† animale. 136. 28.4. **Vers. Deut. 4. veţi mânca azime. Amos 5. 45. ††Ios. Şi fiii lui Israel au mers şi au făcut cum* poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron.7. Şi va fi aşa: când* fiii voştri vă vor zice: «Ce înseamnă această slujbă pentru voi?». el şi toţi slujitorii săi şi tot Egiptul. †Cap. Şi Eu voi trece* prin ţara Egiptului în noaptea aceasta şi voi lovi pe orice întâi-născut din ţara Egiptului.8.5. care era în închisoaree.18. 19 *Cap. sufletul acela va fi nimicit** din 16 Israel. 23. 1 Cor. Cap. până la întâiul-născut al prizonierului. 11 Şi să-l mâncaţi aşa: cu coapsele încinse*. 1 Cor. 11. 4.6. 4. seara. de la întâiul-născut al lui Faraon. Ezra 6. să nu se facă nici un fel de lucrare** în ele.17. 16 *Lev. Şi. 11.

iala* Paştelui: Nici un străinb să 44 nu mănânce din el.26.23.12.3.19 Egipt.26. 47. şi binecuvântaţi-mă** 33 *Cap.13. a fost că toate oştirile* Domnului au ieşit** din ţara Egiptului.43 *Num.EXOD 12:31 30 *Cap. naş şi pentru străinul care va loGal.1. te de azime plămădeala pe care **Deut.16.14.29. Şi Domnul dăduse* 11. Şi şederea fiilor lui Israel.26. din om şi din ani3 mal: este al Meu“. 12. 15. şi au prădat** pe egipteni.37. 51 aceea. 47 zdrobiţi* vreun os din el. cam† 37 *Num. Oaspetele* şi lucrătorul 45 *Lev. **Lev. Lc. Şi toţi fiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron: aşa au făcut.3.38.17. amoriţilor şi a heviţilor şi a iebusiţilor. aceasta 34.6 42 Aceasta este o noapte* de ţinut **Fap.8. 38 *Num. **Lc.17. şase sute de mii de bărbaţi pe **Gen. Domnul i-a scos pe fiii lui **Cap. 39 foarte** multe. **Cap. †Cap. Şi fiii 11. pe 2 *Lev. 1.14 giptenilor. 8. 10. 15. O singură lege* va fi pentru băşti.1. Iac. pentru că nu era casă în care să nu fie 31 un mort. fiii lui Israel. Şi Moise a zis 3 *Deut. 16.3. **Gen. 38 picioare.13. 3. fiindcă nu era dospită.33.8. 27. 33 şi pe mine“. 15. pe popor. Amos 5.28. 36 aur şi haine.15. 9. Luaţi-vă* **Gen. 12. 5.6.25.21. 50 cui temporar printre voi“. Num. 34 ceau: „Toţi suntem** morţi!“ Şi poporul şi-a luat plămădeala înainte de a se dospi. Şi a fost aşa: chiar în ziua* 51 *Vers.11. ziua aceasta. Ios. 10.38. 3. 3. după oştirile** lor. 15. 48 ţină.11 †Gen.15.22. nici să nu 19.36.4 *Deut. poporului: „Aduceţi-vă* aminte de 6.46.19. locul poporului meu. cum aţi zis. 9. 105. au locuit în Egipt. ca să-l scoată afară Vers. 3. 5 tăzi. din ţară în grabă. scos** din ţara Egiptului. Şi o 46.8. 41. 17. 6. 34. 7. 39. 16. 3. plătit** să nu mănânce din el.22. 40 Fap. 6.10. nici nu-şi putuseră pregăti merinde. Dar robul fie44 *Gen. Voi ieşiţi* as. Plecarea 37 Şi fiii* lui Israel au plecat din Egipt din** Ramses la Sucot. „Ridicaţi-vă. nea lui afară din casă.49 *Lev. este noaptea de ţinut† pentru D omnul de către toţi fiii lui Israel în generaţiile lor. 24.1. **Cap. temporar la tine şi va vrea să ţină Paştele Domnului.2. 2. pentru că Domnul v-a scos** cu mână tare din acest loc. suit cu ei. pentru că ziPs. voi şi fiii† lui Israel. 105. Şi a fost aşa: la încheierea a patru sute 41 *Ios. zicând: „Sfinţeşte* pentru Mine pe orice întâi-născut. Ps. cu albiile lor le35 *Cap. 42 *Deut.25. şi pe Aaron noaptea şi a zis: Ps. Toată* adunarea lui Israel trebuie să-l 47 *Num. 38. Şi i-a chemat* pe Moise 31 *Cap. cât 40 *Gen. tocmai în aceeaşi **Cap. Israel din ţara Egiptului. 3. pentru că fuseseră alungaţi din Egipt şi n-au putut să aştepte. 14. în care aţi ieşit din †Cap. Paştele şi 13 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi. Şi va fi aşa: când te va aduce* D omnul în 5 *Cap. 12.13. ţară în care curge lapte şi miere. au scos-o din Egipt. dar nici un necir49 cumcis să nu mănânce din el. 15. 2.13. plecaţi** din mij†Cap. mare adunătură de oamenia* s-a Cap. pe care a jurat** părinţilor tăi că ţi-o va da. 33. 3. şi turme şi cirezi – vite Num. să fie Col. 11. 9. poporului bunăvoinţă în ochii e**Gen. 16. cumpărat cu argint. şi duceţi-vă. pentru D omnul.13. 41 tru* sute treizeci de ani. „Nici un fiu al străinului“ 74 . 22. şi mergeţi şi slujiţi 32 *Cap. 105. 3. un mare ţipăt* în Egipt. şi ei le-au împlinit cePs.2. 11. din casa robilor. rerea.26. în luna Abibc. 20.4. casă. cum aţi zis. ţara canaaniţilor şi a hetiţilor şi a **Cap. 27. Şi să nu se mănân4 ce† nimic cu aluat. 15. 3.18.8.1.19.11. şi să nu scoateţi din carIoan 19. 24. 2.34 turmele şi cirezile.3.10. toată partea bărbătească a lui să fie circumcisă şi atunci să se apropie ca să-l ţină.întâii-născuţi 2 se.3.8. pentru că i-a †Cap. 1 Sam. Şi au copt în turLc.25. 35 gate în haine pe umerii lor. a fost de paGal.11 circumcis*. Num.26 treizeci de ani. 11. 12. 17.14. zi. 13. c Luna când se coc spicele b Lit. Şapte* zile să mănânci 6 *Cap. 32 Domnului. apoi să mănânce** 45 din el. şi va fi ca şi un băştinaş al ţării.9.17. Cum să se 43 Şi Domnul le-a zis lui Moise facă Paştele a Sau „o mare mulţime amestecată“ şi lui Aaron: „Aceasta este rându. 10. lui Israel făcuseră după cuvântul lui Moise şi ceruseră* de la egipteni obiecte de argint şi obiecte de 36 *Cap.20. vei împlini† această slujbă în luna 6 aceasta. 22.14.7. Şi egiptenii* sileau 11.19. Şi dacă un străin* va locui 48 *Num. 46 Să fie mâncat într-o singură 46 *Num. 13. oricine deschide pântecele între Deut. 9.6. căruia. în afară de copii.

„şi-a înţepenit grumazul (sau inima)“ e Sau „în rânduri de câte cinci“ f Sau „capătul“ g Slujbă de robi 75 .20. Migdol† şi mare. filistenilor. ziua în.12. din casa robilor. între †Ier. Şi a fost aşa: după ce Faraon Călătoria spre pustiu a lăsat pe popor să plece.25.Mării Roşii 2 se. 12. 12. Şi să ţii* această rânduială la timpul ei.33. 18.15. Şi pe orice întâi-născut* al măgăriţei îl vei răscumpăra cu un miel. iar noaptea într-un stâlp 99. de la întâiul-născut al oamenilor până la întâiul-născut al animalelor: de aceea jertfesc eu D omnului tot ce deschide pântecele. 22.2.21 *Num. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel să se întoarcă* şi să aşeze tabă. Ps. atunci să-mi luaţi* oasele cu 20 voi de aici“.19. „din zile în zile“ c Lit. tului că poporul a fugit. fiii lui Israel au ieşit rânduiţi de 19 bătaiee** din ţara Egiptului. **Num. **Ios. Şi 19 *Gen.5. îi vei frânge gâtul.11.6. Şi Faraon va zice 3 *Ps. Şi a luat şase sute de care* 7 *Cap. lângă mare. 9. 17. 24.23. Ios. 6. 15. deşi acela era aproaNum.14. 7.21. Şi să-ţi fie ca semn* pe mâna ta şi ca fruntare între ochii tăi. „mâine“ d Lit. D omnul i-a omorât* pe toţi întâii-născuţi în ţara Egiptului. de foc. calea.2. Trecerea 14 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi.5.16 pe.26. Şi să istoriseşti* fiului tău în ziua aceea. Şi va fi aşa: când te va aduce Domnul în ţara canaaniţilor. 9. 1.14. rea lui. Stâlpul de nor nu se depărta ziua.11.5.EXOD 7 *Cap. 16 *Vers.16. 11. Deut. Lc. **Deut. Deut. 12. pentru că pusese pe fiii lui Israel să jure cu jurământ. 12. 12. 27. Num. pentru că Domnul ne-a scos cu mână tare din Egipt»“. 14.5 *Ps. 14. 71. la Num. 50. 2. 9. şi voi fi gloriRom. Şi aceasta să-ţi fie ca semn* pe mâna ta şi ca o amintire între ochii tăi. **Vers.4. 12 *Lev. **Num.17. Ier.20.3. zicând: «Ce este aceasta?».32.6.18.29. zicând: «Este pentru ceea ce mi-a făcut Domnul când am ieşit din 9 Egipt». 3. Şi s-a spus împăratului Egip.25.1. 4.12. şi răscumpăr pe orice întâi-născut 16 al fiilor mei. şi. pentru ca legea Domnului să fie în gura ta.2 *Cap. 10. 23. şi în ziua a şaptea este 7 sărbătoare pentru Domnul. şi egiptenii† vor cunoaşte că Eu sunt Domnul“. 22 meargă zi şi noapte. Pentru că Dumnezeu a zis: „Ca nu cumva poporul.17. 21 margineaf pustiului. despre fiii lui Israel: «S-au încurcat* prin ţară.37. 10. Iosif. Deut.2.7.8.18. dinaintea poporului. 11 *Gen. 13 *Cap. i-a închis pustiul!» 4 Şi voi împietri* inima lui Faraon. 15. şi să nu se vadă* la tine pâine cu aluat şi să nu se vadă la tine aluat 8 în toate hotarele tale.22.26. alese şi toate carele din Egipt şi 17 a Lit. Şi inima* lui Faraon şi a robilor lui s-a întors împotriva poporului şi au zis: „Ce am făcut. ca să le arate Ps. Şi Domnul 9. 6. zicând: „Dumnezeu vă va cerceta negreşit. 10. parte bărbătească. 3. 10 *Cap. Deut. Neem. 44. ficat** în Faraon şi în toată oşti†Cap. 78. 15 Şi a fost aşa: când Faraon s-a încăpăţânat d să nu ne lase să plecăm.46.11. în dreptul 3 lui.21.14. pentru că Domnul te-a scos din Egipt 10 cu mână tarea. 8. 14 *Cap. 9. 4 *Cap. Is. Moise a luat cu sine oasele lui Ios. 4. „cu puterea mâinii“ b Lit. mergea înaintea feţei lor. 14. În cele şapte zile să se mănânce azime.7 ra în faţa Pi-Hahirotului**.26. Şi au plecat* din Su20 *Cap.24.1. cum ţi-a jurat* ţie şi părinţilor 12 tăi. 7. să regrete* şi să se în18 toarcă** în Egipt“. şi vă va urmări. ca să le dea lumină. 9. dacă nu-l vei răscumpăra. făcut pe popor să ocolească* pe 4. atunci îi vei zice: D «Domnul ne-a scos cu mână** tare din Egipt. Şi Dumnezeu a 18 *Cap. nici stâlpul de foc noaptea. văzând lupta.1. Dumnezeu nu i-a dus pe drumul ţării 17 *Cap. 4. 17. tr-un stâlp de nor*. 13. ca să 1 Cor.19. 49.9. 33.20. de am lăsat pe Israel să 6 plece din slujbag noastră?“ Şi şi-a înhămat carul şi şi-a luat poporul 7 cu sine. 6. 9 *Deut. cei de parte bărbătească vor fi ai 13 Domnului. 44.15. din an în 11 anb. **Cap. 18. drumul pustiului Mării Roşii. 34.16. 15. Num. vei consacra* pentru Dumnezeu tot ce deschide pântecele şi orice întâi-născut care vine din animalele tale. Şi au făcut 5 aşa. 12. Şi Jud. şi ţi-o va da.1. 15 *Cap. Şi pe orice întâi-născut din om dintre fiii tăi îl vei răscumpăra**. Fap. 105. cot şi au aşezat tabăra în Etam.18. Is. 7. veţi aşeza tabăra în faţa Baal-Ţefonului. Mt. 14 Şi va fi aşa: când te va întreba fiul* tău în viitorc.18. azime.16. 33. 14:7 8 *Cap.15.

27 *Ios.6. 63. **Ps. pe care o va lucra astăzi pentru voi.1.6.7 28 *Hab. 106. 63.13.21. 14 D omnul va lupta* pentru voi. când voi fi glorificat în Faraon.9. Is. 20.11. iată. 32.1. Şi fiii lui Israel 9 au ieşit** cu mână ridicată. 8. 20.10. egiptenii veneau în urma lor. 4. Şi au zis* lui Moise: „Pentru că nu erau morminte în Egipt ne-ai adus să murim în pustiu? Ce ne-ai făcut 12 de ne-ai scos din Egipt? Nu este acesta cuvântul pe care ţi l-am spus în Egipt.29. spre dimineaţă. Şi fiii lui Israel au intrat* pe uscat în mijlocul mării. Is. 9. şi vom sluji ca robi egiptenilor. 106. 1. Vers.4. 9.30. lângă mare. Şi egiptenii* i-au urmărit. care* mergea înaintea taberei lui Israel.8. 11. 10. Şi fiii* lui Israel au trecut pe uscat** prin mijlocul mării. şi apele le-au fost un perete la dreapta şi la stânga 30 lor. 13. în carele lui 19 şi în călăreţii lui“. 5. şi voi fi glorificat în Faraon şi în toată oştirea lui şi în carele lui şi în călă18 reţii lui. şi apele le erau un perete** la dreapta şi la stânga lor. Şi fiii lui Israel şi-au ridicat ochii şi.3. Ps.9.3 Ps. 16. 12 *Cap. **Is. şi a urmărit pe fiii lui Israel. pentru că este mai bine pentru noi să slujim ca robi egiptenilor. b Lit. în dreptul Baal-Ţefonului.8. 106. 66.13. 58. 74. Şi egiptenii vor cunoaşte* că Eu sunt Domnul.3.EXOD 8 *Vers.15.7. 25 *Vers.17. **Num.14.21.34. Is. şi egiptenii au fugit înaintea ei.53.29. şi Domnul a făcut ca marea să se retragă toată noaptea printr-un vânt* tare de răsărit şi a făcut** marea pământ uscat. 8.10-14.3. Şi a fost aşa: la straja dimineţii. 46. **Hab.6. 78. 34. 26 *Vers. 41. şi. 4. Is. toţi caii lui Faraon. 10 Şi Faraon s-a apropiat. 24.12. 18 *Vers. voi împietri* inima egiptenilor şi vor intra după ei. Ps.24. Neem. n-a 29 rămas nici unul din ei. şi fiii lui Israel să intre 17 pe uscat în mijlocul mării. 59. 78. 10. Ps. ridică-ţi toiagul* şi întinde-ţi mâna peste mare şi despică marea. Ps.15.7. care intraseră după ei în mare.15. 9. peste carele lor şi peste că27 lăreţii lor“. 28 Şi apele s-au întors* şi au acoperit** carele şi pe călăreţii din toată oştirea lui Faraon. pul de nor s-a ridicat dinaintea 9 *Cap. Neem. 16. 6. †Ios.18. 11 *Cap.11. 3. Şi era* nor şi întuneric pentru unii şi lumină noaptea pentru ceilalţi.2. carele lui şi 24 călăreţii lui. **Deut. 4. 1 Cor. **Cap. D omnul S-a uitat* la tabăra egiptenilor din stâlpul de foc şi de nor şi a tulburat ta25 băra egiptenilor. 20. 14 *Deut.10. 7.10. 23. 41.6. Neem. zicând: «Lasă-ne*.13. Ps. 19 *Cap. 15.13. 30 *Vers. staţi pe loc şi veţi vedea salvarea Domnului.3 14:8 peste toate. Is.26.8.4. 30.9. 23. 22. Ios. 4. 24 *Cap. 2 Cr. Şi. pentru că Domnul luptă* pentru ei împotriva egiptenilor!“ 26 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Întinde-ţi* mâna peste mare.10. şi a22 pele s-au despicat†. Şi Domnul i-a răsturnatb** pe egipteni în mijlocul mării. 4.1. 15.42. 22 *Num. 3. împăratul Egiptului.20. Num.20.21. şi nu s-au apro21 piat unii de alţii toată noaptea. Is. Şi Domnul a împietrit* inima lui Faraon. 33.8.11. 2 Cr. 20. 13. 17 *Cap. 15. **Ps. 21 *Gen. 11.17.20. 10. Ps. 29 *Vers. 13 *Gen. 10 *Ios. 24. ca apele să se întoarcă peste egipteni. 16 *Cap.1. în mijlocul mării. iată. marea* s-a întors la locul ei. Şi Moise şi-a întins mâna peste mare. Şi Îngerul lui Dumnezeu. 3. 15. Ios.8. 20.3.6. 33. 13 decât să murim în pustiu»?“ Şi Moise a zis poporului: „Nu vă temeţi*.16. 23 Şi egiptenii i-au urmărit şi au intrat după ei. 2 Cor. la Pi-Hahirot.14. 77. Şi tu.9. Num. „i-a scuturat“ 76 . dar voi staţi liniştiţia**!“ 15 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „De ce strigi către Mine? Vorbeşte fiilor lui Israel să meargă 16 înainte. şi fiii lui Israel s-au temut foarte mult 11 şi au strigat* către Domnul. 31. Şi le-a scos roţile carelor şi le-a îngreuiat mersul. 11.15. Şi Moise şi-a întins mâna peste mare.4.22. Ev. 8. 2. 4. 14.16. 10. 66. Şi-a schimbat locul şi a mers în urma lor. între tabăra egiptenilor şi tabăra lui Israel. Şi a venit 20 *Is. 3. **Ps. şi toţi caii şi carele lui Faraon şi călăreţii lui şi oştirea lui i-au ajuns în tabără. Neem. pentru că pe egiptenii pe care-i vedeţi astăzi nu-i veţi mai vedea niciodată. Şi D omnul l-a salvat* pe Israel din mâna egiptenilor în ziua aceea şi Israel i-a văzut** pe egipteni morţi pe ţărmul mării. Şi egiptenii au zis: „Să fugim dinaintea lui Israel. 13. 107. Şi stâla Sau „rămâneţi în pace“ 8 căpetenii 20 lor şi a stat în urma lor.

6.4.13.27 1 Sam.8. 86.26.1. Ier. voi ajunge.8.12. 4 Carele lui Faraon şi oştirea **Ps. 68. Ps. 2 Pet.3. 10. Hab.24. 78. 5.6.9. 2 Sam.31.6.2. 31.28 20 *Cap. Doamne. 78.2. între dumnezei? Cine este ca Tine. le-a aruncat în mare.8. pentru că 1 Sam.19. 2 Tes. varea mea. 2 cântarea** mea. 78. Apoc.10.2. 9. 2. 44. 5. Is. 14. 13 *Neem. 15 Atunci căpeteniile* Edomului s-au îngrozit. **Num. Israel a văzut mâna cea tare pe care a arătat-o Domnul împotriva egiptenilor. l-ai călăuzit prin puterea Ta spre† locuinţa sfinţeniei Tale.23 Is. 22.5. Ps.17. Doamne.28. 59. 2. şi fiii lui Israel au mers pe uscat prin mijlocul mării“. 5 **Neem. **Jud.9. 13 Prin îndurarea Ta.14. 10. la suflarea* nărilor Tale. **Ios. 36. 18. Ier.2. 2.7. 2. Doamne. „Yah“ 31 Şi apele măreţe.9. 22. 18. 14. 80. Cântarea 15 Atunci Moise şi fiii lui Israel lui Moise şi au cântat Domnului această câna Mariei tare* şi au vorbit. 3 Domnul este un războinic*. 72. 118. sora lui Aaron.25. 14. Şi El a fost sal2 *Ps. Is. şi-L voi lăudab.12.3. †Ps. Ps. Deut. măreţ** în sfinţenie. **Cap. †1 Sam. Doamne.9.5.18. 31. **Deut. Dreapta* Ta. cu carele lui şi cu călăreţii lui. Ps. 14. i-a acoperit** marea. 16 Frica* şi groaza au căzut peste ei. 6.28. 99. 5.22 1 Împ.1.11. 2. A aruncat** în mare pe cal şi Ps. au 5 *Cap. a sfărâmat în bucăţi pe vrăjmaş. 71. 2 Sam. 14 Popoarele* au auzit. profetesa**.11 coborât** în adâncimi ca o piatră.21.14. 49. Mica 7. Domnula este tăria mea* şi **Ier. 20 Şi Mariad*. Is.16.10.6.4. 2. 48. 10. 10. Is. 43. 106. Cine este* ca Tine. S-au scufundat ca plumbul în a Ebr. 2. 3. 2.18. 63. Doamne. 4. 14. la loculc pe care l-ai făcut locuinţa Ta. şuvoaiele s-au ridicat ca un **Ps. 1 Pet. 25.28 voi înălţa†. Iov 4. 80. lui.11. 29.8.14. au intrat în mare şi Domnul a adus înapoi** apele mării peste ei. 5. 4. Lc.6. 4 *Cap. Vers. Ai trimis† mânia Ta: i-a mis47. 9 **Gen. şi căpeteniile* lui alese s-au afundat în Marea Roşie. †Ps.2. 21.30.31. 22.45. 14 *Num.1. mâna mea îi va nimici». 49. zicând: 1 *Jud.7.10 Ps.15. Vrăjmaşul* zicea: «Voi ur9 *Cap. 11.54. 19 *Pr. Is. 68.47 Dumnezeul tatălui meu.14 Deut. 2. Lc. 15 *Gen. locaşul† sfânt. Îmi voi trage sabia.25. adâncurile s-au închegat în inima mării.12. mi se va Is. 77. înfăptuind† minuni? 12 Ţi-ai întins dreapta. 33. este foarte înălţat. 74. De măreţia braţului Tău au încremenit ca piatra**. 32. 2. 5. †Ios. până a trecut poporul† Tău. ††2 Sam. 53. 77. şi-L Ps.25.1.21. 8 Şi. 8. 17 Tu îi vei duce* şi îi vei sădi pe muntele** moştenirii Tale. Ioan 2. 78.18. ai zdrobit** pe cei care s-au ri†Ps.22. 3. înfricoşător în laude. până a trecut poporul pe care Ţi l-ai cumpărat††.18.12 Ps. 3 *Ios.13. †2 Sam. **Cap. 14. Ps. 25. 3.1. 24. 7 **Cap. „Miriam“ 11 *2 Sam.1. 1.9.20.23.6 Ps. Jud. Şi poporul s-a temut de Domnul şi a crezut* în Domnul şi în robul Său. 16 *Deut. 18 *Ps. 78.27. 76. ††Ps. 11. **Ps. ††Gen.9. au tremurat.37 †Deut.52. sătura sufletul de ei. 59.68. Ios. voi împărţi** prada. toţi locuitorii† Canaanului sunt topiţi. 81. i-a cuprins groaza** pe locuitorii Filistiei. 19. 14.16.8. Apoc.8. 51.4. dreapta Ta.3 Hab. 77. Hab. pe care mâinile Tale l-au întemeiat. Doamne. 5. este 6 *Ps. **Is.1.15. Ier. „locul rânduit“ 77 . pe călăreţul lui. **Ps. Numele** Său este Domnul. pământul i-a înghiţit. 5.15. 7. 9. **1 Sam.11.12. tremurul a cuprins pe puternicii** Moabului. 57. 106. 18 Domnul* va împărăţi pentru totdeauna şi în veci! 19 Deoarece caii* lui Faraon.11. 89.12. 10 Tu ai suflat* cu suflarea Ta. 118.1. 5. zid**. 8 *Cap. 7.54. ai condus* poporul pe care l-ai răscumpărat**. 6 glorioasă în putere.9. 19. 136.13. 2. 12.15.14.9-14. tuit†† ca pe o mirişte. Is. 17 *Ps.46-55. 10 *Iov 4. b Sau „Îl voi face locuinţă“ c Lit.4. Tit 2. Şi în mărimea măreţiei* Tale 7 *Deut.16. 14. dicat împotriva Ta. 83.21 Acesta este Dumnezeul meu Ps. 22. a luat tamburina în mâna ei şi toate femeile† au ieşit după ea cu tamburine†† şi cu 11 d Ebr.27 mări. Adâncurile* i-au acoperit.49. 2.2. Moise. „Voi cânta Domnului. †Ps.EXOD 15:20 31 *Cap.5. apele s-au îngrămădit.19.

150. 10.2. 11. ††Ezec.31 Ps.25 vântul Domnului Dumnezeului Deut. 16. **Apoc.2. 1 Tes. de aceea a 24 *Cap.41. 3.1.12. 1 Împ. Acolo i-a dat o rân*†Ios. zicând: „Ce vom bea?“ Şi el a **1 Pet. 19. „Aşa va fi când Domnul vă va da Rom.25. 77.28. i-a arătat un lemn** şi el l-a 4.20.16. 24.8.21. 10.16 erau douăsprezece izvoare de Lc.7. pentru că Domnul a auzit murmurele voastre cu care murmuraţi împotriva Lui. 63. 16.20. 15. 26 i-a încercat†*. 10. rael. şi Domnul †2 Împ. 105. 78. 106. Şi Domnul i-a zis lui Moi- râţi toată mulţimea aceasta cu 4 *Ps. 22.28.4. şi au aşezat tabăra acolo.15.14. 47. pentru că Eu sunt D omnul care te vindec㆓.21. 8.25. a şasea vor pregăti ce vor fi adus şi va fi* de două ori mai mult decât ce vor aduna zilnic“.51. aruncat† în ape şi apele s-au fă2 Cor. 12.1.21. 25 se.28 4 foame“. pustiul Şur**.16 Aaron: „Spune întregii adunări a fiilor lui Israel: «Apropiaţi-vă* înaintea D omnului. Şi Moise a vorbit lui 9 *Num. †Num. 106.3. Sabatul iar dimineaţa era rouă** împre14 jurul taberei. 6.40 se: „Iată. 8.10.27.2. când mâncam pâine pe săturate! Pentru că ne-aţi adus în pustiul acesta ca să omoa Amărăciune b Lit. rul murmura* împotriva lui Moi25 *Ps. 22 Şi Moise* a pornit pe Israel Mara de la Marea Roşie şi au ieşit în 22 *Ps. Num. jocuri*†.3. 149. 78 . 4. 10.28. oalele cu carne†.40. Şi a fost aşa: pe când 10 *Cap. fiilor lui Israel. pentru că este foarte înălţat.6 *Vers.5. 33. 6. murat* împotriva lui Moise şi 1 Cor. ror fiilor lui Israel: „Astă-seară* **Cap.11.3. 30.5 Egiptului**.1.9. 6 Şi Moise şi Aaron au zis tutu.5 Ioan 11. cele două seri** veţi mânca voi Ioel 3.11. seara carne să mâncaţi şi dimineaţa pâine să vă săturaţi. 8.EXOD 15:21 20 *†Jud. tău şi vei face ce este drept în †Ps. s-au uitat înspre 8.24.24.16.5.19. 21 21. 1. 23. ca să-i înzile** în fiecare zi Deut. 13 Şi a fost aşa: seara au venit Prepeliţele prepeliţe* şi au acoperit tabăra. şi veţi cunoaşte†† că Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru“. 2 Sam. †Num.2. Ps.34. 14. 2 rea lor din ţara Egiptului. d. 6.7. Şi Maria le răspundea: „Cântaţi Domnului.27 **Vers.27. a aruncat în mare pe cal şi pe călăreţul lui“.34 iasă şi să adune porţia c unei †Cap.39. Lev. †Ps. Elim şi Sinai. 20.9. 2. 28.4.25.3. care era şi iată pe faţa pustiului **Gen. şi acolo Jud. 24 i s-a pus numele Mara . auzit* murmurele fiilor lui Is†Vers. zicând: „Am 12 *Num. 16. 6. Şi s-a ridicat roua 13 *Num. 25.16. Şi 3 *Plân. şi acolo 27 *Num. 11. vorbea Aaron întregii adunări a 1 Împ. asculta* cu tot dinadinsul de cu**Cap. veţi cunoaşte** că Domnul v-a 7 scos din ţara Egiptului. cerc† dacă vor umbla în legea 5 Mea sau nu.21.18. 6. zicând: «Între ††Cap. Şi au venit la Mara* şi n-au putut să bea apele din Mara. zecea a lunii a doua† de la ieşi†Ezec. 23 apă†. adunarea fiilor lui Israel a mur15.27. †Ps. 14. 8. prin pustiu şi n-au găsit 23 *Num. şi mana. carne şi dimineaţa† vă veţi sătura cu pâine. 27 **Num. 16. c Lit.15.3 murit* de mâna Domnului în ţara Fap. „cuvântul“ sau „lucrul“ d Lit. „în ziua ei“ Pr.10.11. „bolile“ 78.12. 33.2. lângă ape. 35. 2.13. gloria* Domnu11 lui s-a arătat în nor. voi face să vă plouă Ioan 6. 13. Num. **Num.31. 4. când şedeam lângă Ps.25. 40.11 pentru că erau amare**.2. 8. Osea 14.7. 33. 32. 7. pentru că a auzit murmurele** 17. 7. pustiu şi. la poruncile Lui şi vei păzi toate rânduielile Lui. Şi Domnul 12 a vorbit lui Moise. ochii Lui şi-ţi vei pleca urechea 103. Murmure 16 Şi au pornit* din Elim şi toată în Sin adunarea fiilor lui Israel a venit 1 *Num. Lc.12. 78.3.7. nu voi pune peste tine nici una din plăgileb** pe care le-am pus peste Egipt. 2. şi poporul să 1 Cor. Şi mâine 7 *Is. Şi a zis: „Dacă vei 26 *Deut.22.17. 41. Vorbeşte-le. pentru că a auzit murmurele voas10 tre»“. pâine* din ceruri. în ziua a cincispre12. 12. 7.4.10 în pustiul Sin**. de murmuraţi îm8 potriva noastră?“ Şi Moise a zis: 8 *1 Sam. 11.8. 16. Şi va fi aşa: în ziua 5 *Vers.16 duială*† şi o judecată.32. veţi vedea gloria* D omnului. şi ce suntem noi? Murmurele voastre nu sunt împotriva noastră. Şi trei zile au umblat **Gen. 13. †*Deut.24 strigat* către Domnul. 14. Şi toată 2 *Cap.4.11 voastre împotriva Domnului. 16. 2 Cor. 50. 14. ci împotriva* 9 Domnului“. Şi au venit la Elim*. iată. 11. cut†† dulci. **Mt. Şi ce† suntem noi.7. 3 împotriva lui Aaron în pustiu. care este între **Cap.3.39.6. Ps. 19. Rut 1. fiii lui Israel le-au zis: „De am fi **Num. apă şi şaptezeci** de palmieri†. 27. Şi popo17. 92. 147.5.

17 Şi toată adunarea fiilor lui ApaRefidim. şi gustul ei era ca turta cu miere.15. fierbeţi ce aveţi de fiert şi strângeţi-vă tot ce prisoseşte.9.23. şi nu era apă** de băut 2 pentru popor.18.3.5. ca să fie păstrată pentru 34 generaţiile voastre“. Şi au măsurat cu omerul: şi cel care* strânsese mult n-a avut prea mult. Cap. ca să 24 fie păstrat până dimineaţa“. 15.31. 23. Şase zile s-o strângeţi.7.2 *Num. 78.15.10 runcise Domnul lui Moise. Şi un 36 *Num. i-a pus numele „manăd“.4.27.EXOD 14 *Num.41. Şi au strâns în fiecare dimineaţă. 3. Is. h** pe Domnul?“ tru ce-L ispitiţi Fap.16. până au intrat în ţara locuită. 26 *Cap. Şi poporul s-a cer. „şabaton“ c Ebr.11. de aceea vă dă* în ziua a şasea pâine pentru două zile. 33. 8. cum poruncise Moise.49. Neem. şi au aşezat tabăra în 1 *Num. ca sămânţa* de coriandrue. 23 *Gen.7. şi ziceau: „Daţi-ne **Deut. 7. „gura“ h Sau „puneţi la încercare“. două omere de cap.40. 78. altul puţin.3. 10.12. Şi Moise a zis: „Mâncaţi-o astăzi. Şi Moise s-a mâniat 21 pe ei. 22 *Cap.3. Mt.14 **Ps. dar în ziua a şaptea* este sabatul: 27 în el nu va fi“. şi celui care strânsese puţin nu i-a lipsit. ca nişte grăunţe. unii din popor au Deut. „man“ e Plantă cu flori albe sau roz şi fructe în formă de globuleţe f Efa (origine egipteană). 11. după ce v-am scos din ţara Egip33 tului»“. dar a făcut viermi şi a mirosit urât. Şi Moise le-a zis: „Aceasta este pâinea** pe care v-a dat-o 16 D omnul ca hrană.22. strânseseră fiecare după cât 19 mânca. ca să vadă pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustiu. 1 Cor. 6. 24 *Vers. 1 Împ. 1 Cor. Deut. 19 *Cap.1. după numărul sufletelor voastre. Şi era 11. **Cap. 31. Şi au strâns-o până dimineaţa. nimeni să nu iasă din locul său în ziua a 30 şaptea“. 9. 11.5. „Man hu?“ b Ebr. ca să 35 fie păstrată. o măsură pentru cereale. a pus-o* înaintea mărturiei. 2. Şi la căldura soarelui se topea.16 apă să bem!“ Şi Moise le-a zis: Ps.3. 6. şi nu a mirosit* 25 urât. 17. 16 *Vers.3. şi în v.29 *Lev. Şi fiii lui Israel au 35 *Deut.49. 10. „Ia un urcior* şi pune în el un omer plin de mană şi aşaz-o înaintea Domnului.36. 20. 8. 28 ieşit să adune şi n-au găsit. Şi a fost aşa: în când nu veţi voi* să păziţi po29 runcile Mele şi legile Mele? Ve. Şi el le-a zis: „Aceasta este ce a zis Domnul: Mâine este odihna b*. 23. nici n-a fost vreun vierme în ea. 105. astăzi n-o veţi găsi 26 pe câmp. 34. 20. din stâncă Israel a plecat din pustiul Sin. unul mult. 8. 63. Şi Moise i-a zis lui Aaron: 33 *Ev. ziua a şaptea. Şi Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase din ea până* diminea20 ţa“. sabatulc sfânt pentru Domnul. ca să fie păstrat pentru generaţiile voastre.16. mâncat* mană patruzeci** de ani.18. 7 79 . pentru că nu ştiau* ce era. Aşa cum po.15. 3 Şi poporul era însetat de apă şi poporul* a murmurat împotriva 3 *Cap.10. 33. 32 Şi Moise a zis: „Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul: «Umpleţi un omer din ea. 9.2. 23. **Ioan 6.11 lui Moise şi a zis: „Pentru ce** neai suit din Egipt. 8. 14. fiecare după cât mânca. 4. 5. Fiecare să rămână la locul său.31. să luaţi fiecare pentru 17 cei care sunt în cortul lui»“.10. 18 *2 Cor.14 Ps.3. Şi fiii lui Israel au făcut aşa şi au adu18 nat. mărunt ca bruma. 25.12. 20.38 †Ios. deţi că Domnul v-a dat sabatul. mâncat mană până au ajuns† la 36 hotarul ţării Canaanului. 16. Şi poporul s-a odihnit în 31 ziua a şaptea.2.58.9. pentru că astăzi este sabatul Domnului.7. albă. 9. pe pământ.9. fiecare după cât poate mânca. 106. 11. 8. un omer* de cap. omer este a zecea* parte din efăf. 17:3 28 *2 Împ. ceva* mărunt.13. Coaceţi ce aveţi de copt. Neem. Ev. 6. au **Num.10.8. 16. Dar n-au ascultat de Moise şi unii au lăsat din ea până dimineaţa.3. cu capacitatea de aproximativ 22 litri g Lit. 20. Şi toate căpeteniile* adunării au venit şi au spus lui 23 Moise. Ps. 28. 17.34 *Num.34. Ioan 1.12. 22 Şi a fost aşa: în ziua a şasea au strâns pâine dublu. ca să ne faci să a Ebr. „şabat“ d Ebr. tat* cu Moise.15. la porunca Domnului. Ioan 6. Şi casa lui Israel 31 *Num. Refidim*. Lev. Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Domnul: «Strângeţi din ea.21.10. 15 Şi fiii lui Israel au văzut şi au Domnul i-a zis lui Moise: „Până 15 *Mt.31. 32. 10. 12. Şi Neem.14. Aaron Deut.8. 9. 35. zis unul către altul: „Ce este aceasta?a“. g după călătoriile lor.3. „Pentru ce vă certaţi cu mine? PenMt.

19.42. **Num.17. învingea Israel.15. Şi Domnul i-a zis lui Moise: mâna egiptenilor şi din mâna lui 11 *2 Cr. 12 *Is. **Num. că voi şterge de tot amintirea lui nosc că Domnul este mai mare* 2 Sam. şi pe cei 3 *Cap. 18. unul de o parcurat* de tot binele pe care-l fă. „Yahve-Nisi“ i Ebr.20 Ps. Şi Moise a istorisit 8 *Cap.26 cum i-a zis Moise. 10 berase din mâna egiptenilor. 24. şi soţia ta. Ps.19. Iată.25 Israel şi pentru că-L ispitiserㆠnezeul tatălui** meu a fost ajuto†Num. minte în carte şi spuneg lui Iosua 11 sub mâna egiptenilor! Acum cu30.15. Şi a pus nuzisese: „Am locuit temporar în7 *Deut. Şi mâinile lui cuse lui Faraon şi egiptenilor Neem. şi au luat o pentru* Israel.20.41. 4. 31. luptă-te cu 6 Dumnezeu. 24. 24. socrului său tot ceea ce Domnul făiar când îşi lăsa mâna în jose. piatră şi au pus-o sub el. că-l elistat întinse până la apusul soarelui. şi mâinile lui au cuse Domnul lui Israel.10. 8 intrat în cort. 15.14.11. dintre care numele 1 Cor. 14. se a zidit un altar* şi i-a pus nuîn lucrul în care s-au purtat† Ps. 14 biei.4. 95.38.27. „pace“ n Lit. preotul Madianului.2. 3.15. se a strigat către D omnul. şi 10 *Cap.8. bab**“. 1 Împ. D Cânt. a venit cu fiii şi soţia lui lui Amalec 9 tat cu Israel la Refidim. Şi Moidoi* fii ai ei.EXOD 17:4 murim de sete. 30. 9. zicând: „Este D omrul meu şi m-a scăpat† de sabia Ev. „îşi odihnea mâna“ f Sau „a frânt puterea lui g Lit. şi s-au întrem şi au bat unul pe altul de sănătate 11 *Iac. pentru noi şi ieşi. 126. „Yah“ j Lit. Şi a fost aşa: când îşi ridica* Moise mâna.5. 29. 60. 18.8. 14. 15 *Jud. 3 †Cap. Şi ia în mână toIsrael. mele locului „Masaa* şi Meri. pentru că se a făcut aşa înaintea ochilor băunuia era Gherşom 7 trânilor lui Israel. sau nu?“ 4.1.16.2.14.8.1. 15 Amalec** de sub ceruri“.17. 78. Amalec! Mâine voi sta pe vârful lui Moise: „Eu.17. Şi MoiMoise la acesta.3. „i-a găsit“ a Ispită 80 . 114. zis lui Moise: „Treci* înaintea socrul lui Moise.10. 20. **Cap. 14 *Num.4 tr-o ţară străină“. Neem. socrul lui 5 *Cap.2. †1 Sam. 1 Sam. din ea şi poporul va bea“.4. 135. 2.43. când: „Ce să fac cu poporul acu Amalec din generaţie în ge10. 6 mergi. în Horeb. socrul tău.12. 7. la Moise **Cap. 36. 24.16.5. Vizita lui Ietro 5 *Ezec. †Fap. 78. 8.3. cu Amalec.4.11.22. aşezase tabăra.8. Şi a trimis să spună Deut.16. 9. b Ceartă c Yah Salvatorul d Puritate e Lit. 4.14. s-a aşezat pe ea. 2 Sam. Ietro. 3. şi pe Sefora. 4. 14. iagul† tău cu care ai lovit râul şi scosese pe Israel din Egipt. 49. 25. n pe drum şi cum i-a eli81.7. cu toiagul lui Dumnezeu am venit la tine. pe mine şi pe mele: „Domnul. iar el i-a ajuns 107.59. 77. Şi Moise a 7 *Gen. a luat 106. din cauza certei fiilor lui luilalt.28 13 Şi Iosua a doborât pe Amalecf Ietro a zis: „Binecuvântat* să fie 1 Împ. 9.1. Ezra 9. şi pe poporul său cu ascuţişul saD omnul. 6 *Deut. 32.2. i 4 *Num. 81.3.4.2. Înfrângerea 8 Şi Amalec* a venit şi s-a lupMoise. pentru că**. 2. 43.43. Domnul va purta război Ioan 8.29. steagul** meuh“. şi Moise.9 *Deut. nul între noi.4. soţia lui Moise. 1. Iov 40. 1 Sam. 11 lului.6. a auzit tot ce 3. tot necazul** care †Ps. Moise îi erau grele. 2.2. 8. ca să se lupte ieşit să-l întâmpine pe socrul **Ev. „Pentru că mâna este pe Amalec“ tronul Domnului“ k Străin l Dumnezeu este ajutorul meu m Lit. 23. 10 în mâna mea“. 8. 33.8.10 4 fiii mei şi vitele† mele?“ Şi Moi.20. Neem. 31.14 12 învingea Amalec. dealului.13 23. că Domnul 1 *Ps.32. 20.16 Şi a zis: „Pentru că Domnul a 1 Sam. zijuratj. 106.9. care a eliberat poporul de **Num. k**.22.1. pe D omnul.10. 105. nii** lui Israel. 5. 5 lui Faraon“. **Cap. 33. 44. 20. 6. 2. ta acolo. în pustiul unde el 8 *Gen. Şi Aaron şi Hur 9 berat† Domnul. 35. 6.20. 105.4. Şi Ietro s-a buîi ţineau* mâinile.5.12. pe stâncă. Şi numele ce. 7.31. 95. 3. Aaron şi său şi s-a plecat* până la pă7. 15. 5 de* cu pietre!“ Şi D omnul i-a 18 Şi Ietro. Şi Moidecât toţi dumnezeii.24. după Ps.20.2. care v-a eliberat din Ps. Şi Iosua a făcut 7 cei doi fii ai ei cu ea“. Num.6. 10.12. Fap.13.8. poporul Său. 7. poporului şi ia cu tine din bătrâfăcuse* Dumnezeu lui Moise şi lui †Cap. Eliezerl*: „pentru că DumPs. 15 **Ps.14. 2. te şi altul de alta. 68. Şi Ietro.20.3. „Scrie* aceasta spre aducere-aFaraon. Şi 10 *Gen. **Gen.23. cesta? Încă puţin şi mă vor ucineraţie“. 19. Deut.7.15. 33. 12. 12. 2. Eu voi sta înaintea 2 Şi Ietro. 97. socrul lui Moise. **Gen. „pune-o în urechile“ h Ebr.18.13. vei lovi stânca* şi vor ieşi ape 3 ce o trimisese el înapoi. 78.23.5.4 *1 Cr. Hurd* s-au suit pe vârful** deamânt şi l-a sărutat**.56. la muntele* lui se i-a zis lui Iosuac: „Alege bărbaţi Num.25.

16 *2 Sam. 18. pentru că tot păMal. 10. şi poporul stătea înaintea lui Moise de 14 dimineaţa până seara. fe pentru Dumnezeu.27. judecau poporul în tot timpul: neînţelegerile grele* le aduceau lui Moise. căpetenii peste o sută. 26.19.1 Ier. voi 81 a Lit.7. oameni ai adevărului. 6. 15 până seara?“ Şi Moise i-a zis soNum. Ev.9 aripi de vultur şi v-am adus la Apoc.5. 20.2. şi tot poporul stă lângă tine de dimineaţa 15 *Lev. 11. 1 Cor. vintele pe care le vei spune fiilor 6 *Is. Şi acum.14. 12 decât ei“. pe care trebuie să umble şi lu**Ps.14. 41. 143.23 *Cap. căpetenii peste o sută. sfătui. crarea† pe care trebuie să o facă. Deut. mănânce pâine** cu socrul lui Moise.7. 19.13. 24.17. lui Israel“. Şi socrul lui Moise i-a zis: „Nu* este bine lucrul pe ca18 *Num.12. Deut.25.1. Fap. 18.24 pe bătrânii poporului şi le-a pus Deut. 3.18.5.34. 36.6. şi el s-a dus în ţara sa. Judecătorii 13 Şi a fost aşa: a doua zi.4. Şi ei 26 *Vers. 32.17 ce este asupra ta şi vor purta 23 povara** împreună cu tine. 18.33. 10.1. căpeEzec. înaintea† lui Dumnezeu.9.11. †Deut.31. 1. face“.11 giptului şi cum v-am purtat** pe Is. 61. Şi Israel a aşezat tabăra acolo. 30.5. 9 Domnului cuvintele poporului. ne* la mine ca să-L întrebe pe DumDeut.10. legere mare şi ei vor judeca ori17. au ajuns în pustiul 1 *Num.8. 18. crului său: „Pentru că poporul vi27. Şi învaţă-i* rându20 *Deut.15.16.1. 16.16. tu 11. 21 *Deut. 24. **Lev.14. veţi fi coPs. †Num.38.13. 1. 1. 29.8. 62. 6. 10. 18 re-l faci. 15. Dumnezeu şi adu neînţelegerile† 20 la Dumnezeu.12. 1 Pet. 42. 33.9. 24.1. 17 le Sale“.7. 5. nezeu îţi va porunci. 15. 1 Cor. 135. 10. 20. zicând: „Aşa să zici casei lui Iacov şi să spui fiilor lui 4 Israel: «Aţi văzut* ce am făcut E. 4.26.15 2 Sinai.2. 8 care i le poruncise Domnul.EXOD cu mândrie. care să **Gen.29.5-10 ne-i peste ei.4 *Deut. 10.54. 5.5. 63.14 fi o împărăţie* de preoţi şi o naPs. şi Dumnezeu va fi* cu tine. Dacă 19:9 vei face lucrul acesta. **Cap.5. se.8. „între un om şi aproapele său“ b Sau „veţi fi ai Mei“ . Şi ei să judece popo22 *Vers. Şi Moise s-a suit* la 3 *Fap. destoinici. 36.22. 25.6.15. Când au o neînţelegere*.5.6. ţiune sfântă**». pentru că lucrul este prea greu pentru tine: nu-l poţi face singur*.3. 11. ce neînţelegere mică. vei putea **Gen.2. Dumnezeu şi Domnul l-a chemat din munte. Vei fi epuizat de tot. dacă* veţi asculta 5 *Deut. şi eu judec între Fap.1.3 16 nezeu. Şi Moise a ales* din 25 *Deut.1. toate popoarele. Fii pentru** popor înaintea lui Deut.6. 17.12.3. 31.29 sat* pe socrul său să plece.17. 12. 20.12. păzi legământul Meu.18. 43. 5 Mine. ei vin la mine. 19 Ascultă acum glasul meu. 6. Şi Aaron şi †Deut. 1. 23. 2 Cr. Deut. rânduielile lui Dumnezeu şi legi17 *Fap. Şi tot poporul a răspuns împreună şi a 8 *Cap. †Deut. 24.1.17. Iov 31. în dreptul 3 muntelui. 3. face faţă*. tot Israelul oameni destoinici şi i-a pus căpetenii peste popor. Vers. te voi 19 *Cap. 60. tenii peste cincizeci şi căpetenii 22 peste zece. Şi Moise a adus înapoi Ios.17. Moise s-a aşezat să judece poporul. 5. 4. Şi Moise a ascultat de glasul socrului său şi a făcut tot 25 ce zisese el. Acestea sunt cu1 Cor. 3. căpetenii peste o †Deut. şi vor uşura **Num. 1 Cr.33. şi tot poporul care este cu tine.18 urascㆠun câştig necinstit.15. 6 mântul† este al Meu. vor aduce* la tine orice neînţe27.8. zeu. toţi bătrânii lui Israel au venit să 1 Cor.6. 4.3. ielile şi legile şi arată-le calea** 7.8. unul şi altula şi le fac cunoscut** **Num. 12. temători** de DumneFap. iar orice neînţelegere 27 mică o judecau ei. El a fost mai presus 12 *Gen. 24. căpetenii peste o mie. căpetenii peste cinci26 zeci şi căpetenii peste zece. 6. zis: „Tot* ce a zis Domnul vom 26.11. de glasul Meu cu adevărat şi veţi **Deut. şi pu2 Sam. 27.17. şi Dum. 29. Şi Moise a lă27 *Num. a adus* o ardere-de-tot şi jert**Is. 2. Lev. rul în tot timpul.2.9. Şi va fi aşa: ei Num. 15.53. Au plecat de la Refidim şi au ajuns în pustiul Sinai şi au aşezat tabăra în pustiu. 5.19. 7. 8. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Iată. şi tot poporul acesta 2 Sam. 1. Israel în 19 În luna a treia după* ieşirea pustiul Sinai fiilor lui Israel din ţara Egiptului. înainte toate aceste cuvinte pe Is.2. 7. mie. socrul lui MoiIs. Şi socrul lui Moise a văzut tot ce făcea el cu poporul şi a zis: „Ce este lucrul acesta pe care-l faci cu poporul? Pentru ce stai singur. 7 Şi Moise a venit şi a chemat 5. **Deut. Apoc.39 va ajunge şi el la locul** său în 24 pace“.20 1 Împ. 6. 22. 8. Şi Îmi veţi Tit 2. 1. 21 Şi alege* din tot poporul oameni 16. 40.18. 16. 19. Şi Ietro. b dintre moara** Mea deosebită Is. în aceeaşi zi.

8. ca s-o sfinţeşti. **Deut. 89.11. şi un nor** gros pe munte şi un 8. 23. 24. Is.7.17. Şi Moise a adus înapoi Domnului cuvintele poporului. 19.4.9. 15.15. 6.19.19. înaintea ochilor întreNum. 10 *Gen. zicând: «Pune îngrădiri* împrejurul muntelui şi sfin24 ţeşte-l»“. 22 *Lev. Să nu ai alţi* dumnezei în afară de Mined. Rom. 1 Ioan 5. Iov 5. 7 Să nu iei* în deşert Numele D omnului Dumnezeului tău. 17. Şi Moise a coborât de pe munte la popor şi a sfinţit poporul.2. Apoc. 12 vei pune poporului îngrădiri de jur-împrejur. coboară. †Lev. şi Domnul l-a chemat pe Moise în vârful muntelui şi Moise 21 s-a suit.11. sunet de trâmbiţă foarte† tare. 10. 9 *Lev.23. din casa robilor. Să nu te pleci* înaintea lor şi să nu le slujeşti. 25. 18 poalele muntelui. 7.29. **2 Sam. nu vă apropiaţi* de femeie“. 16 Ev. se vor sui spre munte“.16. „glasuri“ c Lit.14.37.7. pe vârful muntelui. Şi D omnul i-a zis: „Du-te. 15. 77. 19 ternic. Când cornul de berbeca va suna 14 lung. 1 Cor. Şi Domnul a coborât pe muntele Sinai. Şi Moise i-a zis D omnului: „Poporul nu se va putea sui pe muntele Sinai. Şi Moise a coborât la popor şi le-a spus. Is. 20. sau a ceea ce este jos pe pământ.1. tu. se: „Coboară. sunt un Dumnezeu gelos**.31. pentru că Domnul **2Cr. 35. 24. Chiar şi preoţii care se apropie de D omnul să se sfinţească*. sau a ceea ce 5 este în apele de sub pământ. a vorbit 20 Şi Dumnezeu zicând: toate cuvintele acestea. Şi Moise a scos pe popor din tabără ca să-L întâmpine pe Dumnezeu. ca poporul să audă** când voi vorbi cu tine şi să te creadㆠşi pe tine întotdeauna“. şi te vei sui*. 5. Pentru că Domnul nu va socoti nevinovat pe cel care va lua în deşerte Numele Său.7.20.9.12. Şi D omnul a zis lui Moise: Pregătirea 10 pentru „Mergi la popor şi sfinţeşte-i* asprimirea legii tăzi şi mâine şi să-şi spele hai10 *Lev. Deut. tot poporul care era în tabără s-a 17 cutremurat. 8. şi †Apoc. Mica 7. 7. Şi tot muntele Is. să 1 Cor. 4. Num.24.18. 17.14. 4. 4 *Lev.18. 18.33. 6. Ier. 8.33. vă suiţi pe munte şi să vă atingeţi de marginea lui. 79. 4 Să nu-ţi faci* nici un chip cioplit. 11 *Deut.14.5. 97. Deut. care te-am scos din ţara 3 Egiptului. Ps.4.2. 14. 8 Adu-ţi aminte de ziua saba9 tului. 20 printr-un glas. 3. 1. Ios.8.11.4 „Fiţi gata pentru ziua a treia. 4. **Ioan 12. 11. Domnul Dumnezeul tău.6-8. 5. „să facă o spărtură în ei“ d Sau „pe lângă Mine“ e Sau „va lua pentru a minţi“ 82 . 23. 1 Sam. gului popor. 1. Osea 13.4.EXOD 19:10 veni la tine în întunericul* gros al norului.12.10. vorbit şi Dumnezeu* i-a răspuns Ps.1. va coborî*.7.28.1-3.13. Ps.6. tot†† muntele se cutremura pu††Ps. 14.19.12. 5. Şi Domnul i-a zis lui Moi9 *Cap. Şi a fost aşa: a treia zi dimi16 *Ps. 2 „Eu* sunt D omnul Dumnezeul tău. 23. zicând: «Feriţi-vă să 12 *Ev. 21. 13. şi Moise a 19 *Neem. 21. Is. Şi să fie gata pentru a treEv. 20.2. 7.3. 20. 12. Şase* zile să lucrezi şi să-ţi faci toată lu10 crarea ta. 3 *Deut. 97. 11. 14. 40.35. 15. 21. 5. 3.3.2. animal sau om.11. porunceşte poporului să nu năvălească la D omnul ca să privească*.19 Ps.44. 19. Cele zece porunci 2 *Lev. **2 Cr. pentru că Eu. dar preoţii şi poporul să nu năvălească să se suie la D omnul. şi fumul† †Gen. şi şi-au 15 spălat hainele. pentru că a treia zi Domnul **Gen. 4.5. 12.21. pe muntele Sinai.5.7 23 *Ios.24.18. Naum 1. ca să nu-i 25 zdrobească“.21. neaţa au fost tuneteb* şi fulgere Apoc. Mt.1. Sinai fumega*.56. fără ca omul să fie ucis negreşit cu pietre sau străpuns cu săgeata. 11. Lc. 10. Şi sunetul trâmbiţei creşIer. Ps. coborâse pe el în foc**. 44. Ezec.3. 7. 5 *Ios. Şi a zis poporului: 15 *1 Sam. dar ziua a şaptea* este sabat pentru Domnul Dumnezeul 21 *Cap.29 †Cap.19. 4. Mt. Lev. şi au stat la 18 *Deut. 24 *Cap. 21.7. Rom. Ps. 144. nu vor trăi». 7 *Lev.21. ia zi.2. 81.18.3. a Sau „trâmbiţa“ b Lit.21. 64. lui se suia ca fumul unui cuptor şi Ps. 2 Împ.10. Lc. şi mulţi 22 dintre ei să cadă. 6 *Deut.18. 81. nici o asemănare a ceea ce este sus în ceruri. 26.15. 11 nele**.5. 77. Apoc.6. 4. pentru ca nu cumva 23 D omnul să-i zdrobeascăc**“. 33. pentru că ne-ai poruncit stăruitor.19. tea şi era foarte tare.1.5. Orice* se va atinge de munte va fi omorât negre13 şit: nici o mână nu se va atinge de el. şi Aaron cu tine.5. Şi Apoc.5.20. 2.5. 24.19.22. 9. care cercetez† nelegiuirea părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie a celor 6 care Mă urăsc şi care arăt îndurare* faţă de miile celor care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. 1 Împ.

6. 1 *Cap. În orice loc** Ezra 6. şi au zis lui Moise: „Vorbeşte* tu cu noi şi vom asculta. 4. 12 Onorează* pe tatăl tău şi pe mama ta. 11. iar în al Deut. 15. Şi poporul a văzut. „elohim“).5. Deut. 4.10. Deut.8.6. Şi dacă Îmi vei Deut.5.2. 18.1.39-41 b.17. 3. 5.7 pie de uşă sau de tocul uşii. nici boul lui. 24.5. „Dacă va fi rea înaintea“ 83 .9.8. 4. Dan.4. 10. 22. Şi dacă a logodit-o cu fiul său. Pr. sin3 nimic. din hainele ei 11 şi din dreptul* ei de soţie. hotărât: «Iubesc* pe stăpânul 15. că.20.6. 27. **2 Sam. 12. 20. ca să nu ţi se descopere goliciunea pe el»“. unde voi pune amintirea NumePs. **Gen. face* un altar de piatră. 12.18. ca să ţi se lungească** zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. Rom. 34. tunci stăpânul său să-l aducă îna**Ps. Ef. 7. 9. oile* tale şi boii tăi. 8.5. Dacă stăpânul său i-a dat o soţie şi ea îi va naşte fii sau fiice. 6. 8.25. 13. 19. a. 43. nici orice altceva care este al aproapelui tău“.27. 15 Să nu furi*. Neem. 3.11.2. fără a plăti 2 *Lev.26. să se poarte cu ea după dreptul fiicelor. Dacă ea nu va 8 *Deut. pentru că Dumnezeu a venit ca să vă încerce** şi pentru ca temerea† Lui să fie înaintea feţelor voastre.13. fiica* sa roabă. Iar dacă nu-i va face aceste trei lucruri. Ier.3. Pr.24.12. nici roaba ta. 13. 19.16 11 *Fap. 4.16.5.7.8.5. Mt.6.7. **Deut. 35.5. 4.16. 1. acesta s-o lase să fie răscumpărată. b Lit. să-ţi slujească şase ani. 4.16. 12. gur să iasă. la fel şi în 22. 2 Cr.8. 25. nici robul lui. lui Meu.28.20 Is.7. nu vreau să ies liber!». 5.7.29. 13 *Lev. Ef.9.28.2.13. 1 Împ.14. **Ier. dacă avea soţie. Ţef. 1. dacă-ţi vei pune fierul as26 cuţit peste el.9 etc. 20 *1 Sam. **Cap. 5. soţia şi copiii ei vor fi ai stăpânului ei şi el să iasă 5 singur. 17 *Mica 2. 19 *Deut. 2-4 Iov 31. 41. Şi poporul a stat departe şi Moise s-a apropiat de întunericul gros* în care era Dumnezeu.36. voi veni la tine şi te voi †Gen. Gal. după ce a înşelat-o. 5. nici robul tău.4. 23 *1 Sam.21. 16 Să nu depui* mărturie falsă împotriva aproapelui tău. 15. şaptelea să iasă liber.4. îl vei profana. 2. 14 Să nu comiţi adulter.14. şi s-au cutremurat 19 şi au stat departe. 15 *Ef. „dumnezeilor“ (ebr.EXOD 21:11 10 **Neem. 5. de aceea Domnul a binecuvântat ziua sabatului şi a sfinţit-o. 6.39. 22 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Aşa vei zice fiilor lui Israel: «Aţi văzut că am vorbit cu voi din* 23 ceruri. să nu-l zideşti din pietre cioplite. 21. 16 *Fap. Şi să nu te sui pe trepte la altarul Meu. Dar.14. 7 Şi dacă va vinde cineva pe 7 *Neem. 31. 5.25.13. nici fiica ta. **Deut.14 plăcead* în ochii stăpânului său care se logodise cu ea. 25 binecuvânta†. **Vers. Fap. pentru 25 *Deut. 74. soţia 4 lui să iasă cu el. Ier.12. 4.5 2 Împ. „cu trupul său“ c Lit. Is. Mt. 24 Să-Mi faci un altar de pământ a Să nu comiţi crimă şi pe el să jertfeşti arderile tale 24 *Lev.4. Să nu vă faceţi dumnezei de argint alături* de Mine şi să nu vă faceţi dumnezei de aur. Ev.33. 40. Apoc. şi el să-i slujească pentru totdeauna.25.12. nici măgarul lui. să nu pofteşti** soţia aproapelui tău.19.12.18. 22. 5. Legea altarului 18 *Ev. Rom.10. †Deut. 6. 35. 2 Cor. 5. 22 *Deut.6. 13. Şi Moise a zis poporului: „Nu vă temeţi*. 5. Ezec.13. dar să nu vorbească** Dumnezeu cu noi. 17. 7. să nu-i scadă 10 *1 Cor.13. 21 *Cap.2. 18 Şi tot poporul a observat* tunetele şi flăcările şi sunetul trâmbiţei şi muntele fumegând. 9. şi stăpânul său să-i găurească** urechea cu o sulă.31. fără să dea bani.20.43. nici fiul tău.17 12 *Gen. 2. Ios. 12.23. 20. 6.19 Ef. c şi să-l aprointea* judecătorilor Ev. să nu aibă putere s-o vândă la un popor 9 străin. pe soţia mea şi pe copiii 6 mei. 15. Dacă a venit singur Deut. nici roaba lui. ca să nu 21 păcătuiţi“. de tot şi jertfele tale de pace. 1 Împ.17. Mt. 18.10. marea şi tot ce este în ele şi în ziua a şaptea S-a odihnit**.12. nimic din hrana ei. 8. 10 Dacă-şi va lua alta. 6.24. tău: să nu faci nici o lucrare.19. 11 Pentru că în şase zile Domnul a făcut* cerurile şi pământul. ea să nu iasă 8 cum** ies robii. 1 Tes. ca să nu 20 murim“. 8. Iac. nici tu. 7. nici străinul** tău care este înăuntrul porţilor tale. 24. 16. 12. nici animalul tău. meu. 1.6 *Cap.3. ea să iasă liberă. 13 Să nu ucizia*.33.1. 17 Să nu pofteşti* casa aproapelui tău.3. dacă robul va zice 5 *Deut. 5.23. d Lit. Legi 21 „Şi acestea sunt judecăţile pe privitoare la care le vei pune* înaintea lor: robii evrei 2 Dacă vei cumpăra un rob* evreu.

fie oaie. pentru dintele lui. va plăti numai pentru şederea lui până se va 20 vindeca deplin. va da răscumpărarea* vieţii sale potrivit cu tot ce 31 se va pune asupra lui.4. 30. 13. Deut. 4.7. dinte pentru dinte.46.10.Sam. 37. 21. şi a ucis pe un bărbat sau pe o femeie. Şi dacă se va 30 *Vers. 13 *Num. 35. 35. va fi vină de sânge pentru 3 *Cap. 9.3. şi va naşte pruncul. stăZah. **1 Împ. 11. şi nu va fi nici o vătămare.21.13. mână pentru 25 mână. Mt. şi dacă va cădea în ea 34 un bou sau un măgar. fie măgar. să fie omorât** 13 negreşit. rană pentru rană. 84 .17. şi va muri. Dar dacă va rămâne în viaţă o zi sau două. Şi dacă se vor certa doi oameni.7. 33 va fi ucis cu pietre.20. ca să 15 moară.9. Dacă hoţul va fi gă. va fi răzbunat negreşit. 10. 7. Legi pentru 22 Dacă va fura* cineva un bou despăgubiri a şi o va înjunghia sau sau o oaie 4. pune asupra lui un preţ de răsPr. Mt.27 17 *Lev. 14 *Num. 17 Şi cine blestemă* pe tatăl său sau pe mama sa să fie omorât negre18 şit. pentru că 22 este argintul* său.10.8. 35.EXOD 21:12 Legi împotriva violenţei 12 *Gen. ge pe un rob sau pe o roabă. 11. sit spărgând* şi va fi lovit şi va 24. Dacă va răsări soarele peste el. 15. 24 *Lev. 12.2 Lc. şi Dumnezeu l-a dat** în mâna lui. nu va fi răzbunat. ochi* pentru ochi. şi acesta moare. i se va face după jude32 cata aceasta. 22 *Vers.3. el să plătească dublu**. şi nu 19 va muri. *Mt. Şi dacă se vor certa nişte bărbaţi între ei.27 3 tru el.43. Mt. va da bou pentru bou.31. 9. 28. el: să plătească tot. la fel şi pentru v. Cine loveşte* pe un om.38.31. şi vor muri. cel care l-a lovit să fie fără vină. şi animalul mort 35 va fi al lui.15. 19. o va vinde. pe un bărbat sau pe o femeie. Şi dacă va face să cadă dintele robului său sau dintele roabei sale.30 Ev. Num. Deut. 26 vânătaie pentru vânătaie.19. **Vers. îl va lăsa să plece liber. 22.15. Şi dacă va lovi cineva ochiul robului său sau ochiul roabei sale.31. 28-34 2 Împ. Num. Ios. 24. dacă nu are.25. Şi dacă boul cuiva va împunge boul vecinului său.30. nu va fi vină** de sânge pen**Num. 35. vei da viaţă 24 pentru viaţă. 9.4. Mc.19.18. îţi voi hotărî† un loc unde să fugă. stăpânul gropii să plătească. Dacă boul va împun32 *Lev.26. 18. 15. el va plăti negreşit o amendă*. dacă se va ridica şi va umbla afară sprijinit pe* toiag. **Mt.15. Fap. 1. 4 Dacă ce a furat se va găsi viu* 4 *Cap. dar stăpânul boului va fi nevinovat. 6. 24. ci va cădea la pat. 1 Pet. boul* va fi ucis cu pietre şi carnea lui nu se va mânca. 15 *1 Tim. **Gen.12. 5. îl vei lua de la altarul** Meu. Vers. pentru ochiul lui. Şi dacă va deschide cineva o groapă sau dacă va săpa cineva o groapă.21. arsură pentru arsură. îl va lăsa să plece li27 ber. 26.5. 34.2. 11. să fie vândut* pentru furtul său.52.9.2.20. Dar dacă s-a ştiut mai dinainte că boul împungea şi stăpânul său nu l-a păzit. 22. 27. boul va fi ucis cu pietre şi stăpânul 30 său va fi omorât. să dea argintul stăpânului lor. Lev.8. 19. 22. 26. 1. pânul boului va da stăpânului lor Mt. 3. fie bou. 20. cumpărare. 19. muri. 25. 24. 20. vor vinde boul cel viu şi vor împărţi argintul lui şi vor îm36 părţi şi pe cel mort.4.45. Dar dacă va fi vreo vătămare. 6.15. 19 *2 Sam. Şi cine loveşte* pe tatăl său sau pe mama sa să fie omorât 16 negreşit. să plătească cinci 1 *Ef.5. după cum îi va cere soţul femeii.28. 20.9. şi-l va face să-l piardă. 2 pentru o oaie. 2. 35. 28 a Sau „o capră“. Dar dacă nu l-a pândit*.4. Pr. Şi cine* fură un om şi-l vinde** – sau dacă se va găsi în mâna lui – să fie omorât negreşit. 16 *Deut. 25. şi unul va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul. 24. treizeci* de sicli de argint şi boul** 27. **Vers. Fie că a împuns pe un băiat sau a împuns pe o fată. şi n-o va acoperi.11.29 21 *Lev. şi unul va lovi pe o femeie însărcinată. 29 Dar dacă boul împungea mai dinainte şi dacă s-a spus stăpânului său şi nu l-a păzit.18. 12 Şi dacă un bou va împunge 28 *Gen. 4. **1 Sam.6. 21. iar cel mort va fi al lui.16. Pr. 14 Dar dacă cineva se va ridica intenţionat* împotriva aproapelui său şi-l va ucide cu viclenie. 6. †Num. Şi dacă va lovi cineva pe robul său sau pe roaba sa cu toiagul şi va muri sub mâna 21 lui. 3.6 **2 boi pentru un bou şi patru** oi Pr. 24. picior pentru picior. în mâna lui. 32. 10.22 Deut. şi va plăti după ho23 tărârea judecătorilor. 5. Mt.

†Gen. sau orice lucru pierdut despre care se va zice: «Acesta este!». sau oaie. 21 *Ier. şi vor fi furate din casa acelui om. Ps. furat* în adevăr. Să nu batjocoreşti* pe Dumne28 zeub şi să nu blestemi pe căpete29 nia poporului tău. 24. 19. şi 11 nimeni nu va vedea. în ziua a opta† Mi-l vei 31 da.15. ca 2 să fii martor** nedreptf. Şi dacă va împrumuta* cineva un animal de la aproapele său.21. În orice fel 9 *Deut.5.27. 34.5.27. afară* numai de Domnul. 1. 22. 10.10. şi 25 copiii voştri orfani. Să 22 nu mâhniţi pe văduvă*.6.15.17 26 *Iov 22. să-l aducă mărturie: nu va plăti ce 14 *2 Împ. 1. 28. Amos 2. 1 Împ. 16.14 Fap. Cel 20 care jertfeşte unui dumnezeu.18.17. Plân. Dacă tatăl ei nu va 5 23:3 17 *Gen. 15.20 **1 Împ. 18. 69.10. şi stăpânul lui îl va primi. Să nu te iei* după cei mulţi.27 Pr. 5.9.40. 23 *Iov 35. 12 şi el nu va plăti.24. Domnului să fie între cei doi. Oricine se culcă* cu un animal să fie omorât negreşit. gar.23. 23 Să nu primeştid zvon* mincinos. 7. 12. săracului care este cu tine. 44. Iov 31. 29 *Num. Mal.17.34. Să nu te uneşti cu cel răue. pentru că aţi fost străini în ţara Egiptului. 30 *Deut. 30.6. vecinului său argint sau unelte **Vers.12.3. Şi să nu părtineştig pe 28 *Ecl. sau un bou. 25.3. „cu lacrimile“ d Sau „Să nu răspândeşti“ e Sau „Să nu întinzi mâna celui rău“ f Lit. 7. „un martor al violenţei“ g Sau „să nu onorezi“ 85 . ca 16 *Deut. 19. 17 să-i fie soţie. 20 *1 Cor. Lev. 10. pentru că sunt îndurător*. sau mă2 Cr.3.22. 15. ca să faci rău. voi nicidecum să i-o dea. 18. **Iov 34.14.7.9 Apoc. lăsându-şi vita să pască în ogorul altuia. 22.10. Dacă va da cineva 7 *1 Împ.19. 33. 5.9. 10.8.9.15. nu se va găsi hoţul. Pr. să plătească din ce este mai bun în ogorul său sau din ce este mai 6 bun în via sa. să fie dat nimicirii**.25.19. 101.5.15. Dacă stăpânul lui a fost cu el. de înşelăciune. Ezec. 6.8. 94.25 18 *Lev. **Lev. 21 Să nu strâmtorezi şi să nu asupreşti pe străin*. haina sa pentru pielea sa. Dacă vei lua garanţie* chiar haina aproapelui tău. stăpânul casei Deut. 18. cu oaia ta: şapte** zile să fie cu mama sa. el va intra în plata chiriei.9. şi animalul va muri sau va fi vătămat sau răpit. 1 Sam. 24.16. 86. **1 Împ. Lc. Şi voi să-Mi fiţi oameni sfinţi*. 22 *Ps. Dacă va da cineva aproapelui său spre păzire un măgar.18. 31. 1. 19 *Lev. 15 va plăti negreşit.16. 10.8. el să plătească 13 stăpânului lui. 27.5. 21. Iac.7.3. Pe întâiulnăscut dintre fiii tăi să Mi-l dai 30 Mie. 18. să fie adus înaintea* judecătorilor.10. 22. 7. 19. Lev.39.28 Mt.20. s-o înzestreze* negreşit. 18. cel care a pus foc* să 7 plătească tot.2 Ezec. a Unuia din poporul Meu b Sau „pe judecători“ c Lit. 20. Dacă a fost sfâşiat.5.14. că n-a pus mâna pe bunul aproapelui său. 145.59-61 2 *Ios. Ezec. Dacă va izbucni 6 *Iac. Dacă 8 *Cap. nici 23 pe orfan. să i-o înapoiezi înainte de apusul soa27 relui. 6. 24 Şi mânia* Mea se va aprinde şi vă voi ucide cu sabia. să nu-i fii ca un creditor: să nu-i puneţi 26 dobândă.27. 20. 1 Sam. 24 *Iov 31.9. 19. voi auzi. 1. dacă se va găsi 8 hoţul. Pr.12.39. Dacă-i vei mâhni în vreun fel şi vor striga* către Mine. şi soţiile** voastre vor rămâne văduve.3 Ps. 4. Ioan 18. Dacă vei împrumuta* argint poporului Meua. 14 a fost sfâşiat. 27 *2 Cr. Is.8. Ps. el va cântări argint după zestrea* fe18 cioarelor.40 2 Împ. 68. 4. sau haină. Pentru că este singura lui învelitoare. 26.6. ca să strâmbi 3 judecata. 10. Dar dacă i-a fost 12 *Gen. 4. Ezec. cauza* celor doi să vină înaintea judecătorilor: acela pe care îl vor condamna judecătorii să plătească dublu 10 aproapelui său. Pr. să plătească dublu**. 31 *1 Pet. Iuda 8.EXOD Dacă cineva face stricăciuni într-un ogor sau într-o vie. 3. 10. 3. Ps. jurământul* 11 *Ev.6. Aşa* să faci cu boul tău. 12.5. spre păstrare*. 24.5. 18. şi să nu mâncaţi** carne sfâşiată în câmp: s-o aruncaţi la câini.10 Pr. focul şi va cuprinde spinii şi vor arde snopii de grâu sau holdele sau ogorul. Judecarea 16 Şi dacă va amăgi cineva pe o unor păcate fecioară nelogodită şi se va culca cu ea.28.1. 19. stăpânul lui nefiind cu el. 17.23. 22. sau vreun animal. sau va muri. 25 *Neem.28. 21. 28. Mc. 17.31. 109. şi va fi vătămat. voi auzi** negreşit strigătul lor. fie bou. dacă a fost închiriat. şi să nu răspunzi la judecată ca să te pleci după mulţime. Pe vrăjitoare* să n-o laşi 19 să trăiască. Zah. **Lev. 3.26. Să nu întârzii cu belşugul* ariei tale şi cu ce curgec din teascul tău. nu va plăti.6. ca să spună că n-a pus mâna pe 9 bunul aproapelui său. Legi despre zvonuri şi judecată 1 *2 Sam. Pr. Ps. în ce se va culca? Şi va fi aşa: când va striga către Mine. 6.15. sau o oaie. **Ps.23. Deut.5.24.

5.3.19.16 16 *Lev.6.34. tru. la timpul rânduit al lunii** Abib.23. 16. 33.20. 26. 10 Şi şase* ani să-ţi semeni pă11 mântul şi să-i strângi roadele. Eu voi fi vrăjmaşul* Ier.13.16 Ios. 9 *Ps. 94. 2. **Deut. Pentru că Îngerul Meu va merge înaintea ta 23 *Ios. Lc. †Num.18. 22. Să nu a. pentru ca boul tău şi măgarul tău să se odihnească şi fiul roabei tale 13 şi străinul să răsufle. 14. Deut. 23.40. 14 De trei* ori pe an să-Mi ţii 15 o sărbătoare. 20 Iată. 42. 30. pe heviţi. 26. Dacă vei vedea măgarul celui care te urăşte zăcând sub povara lui.8. dacă vei asculta cu atenţie Ios.21 gorul tău. 26.6. pentru că mita orbeşte pe cei cu ochii deschişi şi suceşte cuvintele celor 9 drepţi. şi sărbătoarea Secerişuluib*. Şi voi trimite* viespi 21. 17 coltele a Să-l ajuţi negreşit să ia povara de pe el b Mai târziu numită „sărbătoarea Săptămânilor“. 28. Ios. Sărbătorile obligatorii 14 *Lev. 63.2.4. 23 potrivnicilor tăi. 28.6. tale de pe câmp. pentru Ev. Să nu fierbi** iedul în laptele mamei lui.11. Deut. Să nu 24 *Lev.1. 13. nici sterilă în ţara ta. 14. Pr. 22 Dar. zenţa Lui şi ascultă glasul Lui. şi voi îndepărta 26 boala din mijlocul tău.10.35 că Numele† Meu este în El. 26.23. şi grăsimea sărbătoDeut. Şi să sluIos.12.23.14. Num.56 va ierta** fărădelegile.EXOD 4 *Pr.25. 23. toată partea bărbătească a ta să se înfăţişeze înaintea 18 Domnului D umnezeu. pentru că în ea ai ieşit din Egipt. Să luaţi aminte* la tot ce v-am spus şi să nu amintiţi numele** dumnezeilor străini.40. 20. 23. 19. Şase* zile să-ţi faci lucrarea ta. Lc. 15 *Lev.3. dar în ziua a şaptea să te odihneşti. şapte zile să mănânci azime. Să ţii sărbătoarea Azimelor*. pârga* celor dintâi roade din o**Deut. 5. 22. casa Domnului Dumnezeului tău Deut. 55.20 *Num. Ezec. 16. Tot aşa să faci 12 cu via ta şi cu măslinul tău. 10. ci să-i nimiceşti† cu totul şi să le sfă25 *Deut.23.8. 1 Cr. Voi trimiPs. 27. Fap. cele dintâi roade ale recoltelor tale. 18. 91. mari înaintea ta.4. 12. 24.1.8. 23. 18. rii Mele să nu rămână toată noap19 tea.10. Ios. Osea 2. 31. Ps. 8. 1 Sam.5.11.8. 5. pe care le-ai semănat pe câmp. jiţi* Domnului Dumnezeului vos1 Sam. maşii† tăi să întoarcă spatele **Deut.10. 28 înaintea ta. Deut. 94.41. 2. **Num. 23. pentru că nu voi îndreptăţi† pe cel 8 rău. Amos 5.12.38 Deut.27. †Rom. glasul Lui şi vei face tot ce-ţi †Is.26.9. te pleci* înaintea dumnezeilor **Lev. 15.3.13.13. 23:4 când se judecă. 2.21. ori pe an. Is.11.39.1.: „Cincizecimea“ c Mai târziu numită „sărbătoarea Corturilor“ d Sau „statuile“ e Dintre oameni sau dintre animale 86 . 18.12. să-l laşi să se odihnească şi să rămână nelucrat şi să mănânce săracii poporului tău. Ps. şi El îţi va binecuvânta** pâi12. 7. 1.10. 7. Ios.7. 18.7. Dacă vei întâlni* boul vrăjmaşului tău sau măgarul său rătăcit. Deut. trimit un Înger înaintea* Respectarea ta. nu-L mânia*.13. Nu va fi* 26 *Deut. voi spune. 12. Ier. **Gen. 20.24. până dimineaţa.12.7.11. 25. 8 *1 Sam. 12. 78.5. 24.8.9. 2 Cr. Ier.22. 90. †Ps. în anul al şaptelea. pentru că voi cunoaşteţi sufletul celui străin.10. 7. Ef. **Lev. 7. 23.10. Fii atent în pre. 34.25. 1. 34.52 lor şi să nu le slujeşti şi să nu 2 Împ.14. ca să te păzească pe cale şi Îngerului lui Dumnezeu să te ducă în locul pe care Eu 21 l-am pregătit. te frica* Mea înaintea ta şi voi 27 *Gen. pe canaaniţi şi pe hetiţi 29 dinaintea ta.17.4. 7.12. 14. 25 râmi cu totul stâlpiid. iar în N. 24.5. 18.19. 32. 24. 6.14. duci sângele jertfei Mele cu pâiLev. 22.8. Ecl. Num. tulbura** orice popor la care vei Ios. şi sărbătoarea Culesuluic**.17 27 plini** numărul zilelor. 16. care-i vor alunga 28 *Deut. De trei* 17 *Cap. să mănânce animalele câmpului. 7 *Lc.13 nea şi apele.29 *Deut. şi te va duce* la amoriţi şi hetiţi şi fereziţi şi canaaniţi şi heviţi 24 şi iebusiţi şi-i voi nimici. Mt. Is. vrăjmaşilor tăi şi potrivnicul 22 *Gen.14. Deut.26. şi nimeni să nu se înfăţişeze îna16 intea feţei Mele fără nimic.6.1.9.4.15 ajunge şi voi face pe toţi vrăj2 Cr. Şi să nu iei* mită. 24.6.2. Nu-i voi alunga* di.4 faci** după faptele lor. 9.10 35. pentru că nu vă 21 *Ps.3.T. ne* cu aluat. 3. Deut. 3.21. şi ce vor lăsa ei. când culegi re4 sărac 6 *Iov 31. Să nu suceşti* dreptatea săracului tău când se 7 judecă. 13 *Deut.3.13. Is.17. 5.14. 28.20. fereşte-te să-l părăseşti: să-l dezlegi negreşit 6 împreună cu ela. 2. 25. **Ps. **Num.16. 7. Să aduci în 19 *Lev. Depărtează-te de cuvântul* mincinos şi să nu ucizi pe cel nevinovat** şi pe cel drept. să i-l aduci 5 negreşit înapoi. 23. Şi să nu asupreşti pe străin*.7. **Num. nici unae care să piardă sarcina. 16. 4.2.25. la sfârşitul anului.4. 12 *Deut. îţi voi îmIov 5. să nu se audă din gura ta. Dar.18 1 Cor. 23. pentru că aţi fost străini în ţara Egiptului. 4. 3. 16.18 *Cap.11.3. cum ţi-am poruncit. Legi despre Anul sabatic şi Sabat 10 *Lev.

**Cap.2. 19. Deut.29. 12 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Suie-te* la Mine pe munte şi fii acolo. 1.23. Num.3. c Sau „au făcut să se înalţe“ d Bumbac fin. 4. 3.27. Şi a luat cartea* 7 *Ev.9. Să nu 33 *Deut.18. 11. **Ezec. Îi voi alunga încetul cu încetul dinaintea ta. Şi a trimis tineri dintre fiii lui Israel şi ei au adusc arderi-detot şi au jertfit Domnului jertfe 6 de pace din boi. 1.1. 5.30. 14 *Gen.8. 35. Deut. şi L-au văzut* pe Dumnezeul lui Israel.12. Is.4. Şi tot 3 *Cap.19. egiptean (vezi Gen. 17. **Ios. 15. 32. 9 Şi Moise şi Aaron.18.21 dumnezeilor lor. **Cap.31.20. după cele Ios.1. 6.11 8 ascultători!“ Şi Moise a luat sânMt.5.20 „Iată sângele* legământului pe 1 Pet. 19. şi de Ps.30.20. nii lui Israel.9. Şi Moise a venit şi a istorisit Legământul 3 lui Dumnezeu poporului toate cuvintele Domnului şi toate judecăţile. ca să nu 12. Şi ei au zis: „Tot ce a zis Domnul vom face şi vom fi 8 *Zah. şi-ţi voi da tablele** de piatră şi legea şi porunca pe care le-am scris pentru învăţătura lor“. Lev. 10. la poalele muntelui.4. Mt. jumătate* din sânge şi l-a pus în vase. Ios. 32. 2. te facă să păcătuieşti împotriva Ios. vintele D omnului. Ioan 1. şi †Gen. în ziua a şaptea. legământului şi a citit în auzul poporului. 18. până vei rodi 31 şi vei stăpâni ţara. Deut.9. 9. 5 rael. 17 *Ezec. 17. 2.3. 24. doisprezece stâlpi†.42) 87 .16.26. şi Iosua*. 35. a Eufrat b Lit. Şi arătarea gloriei* Domnului era ca un foc** mistuitor pe vârful muntelui. 31.1.18. Ezra 2.10. 106.36. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel să ia pentru Mine un dar ridicat: veţi lua darul Meu ridicat de la orice om pe care-l îndeamnă* 3 inima.15. Porunci pentru facerea cortului 2 *Cap.21. 11 *Cap.2. Mea. Aaron şi Hur** sunt cu voi: oricine va avea o neînţelegere să 15 se apropie de ei“. 27. 2 de departe.24. 26.7.16. şi a stropit jumătate din 7 sânge pe altar. şi s-a sculat 34. potrivit tuturor acestor cuvinte“.9.12. 4. 9. 16 *Cap.5. 23. untdelemn* pentru luminător.36 Ev.8.28. 13. nile tale. **Cap. slujitorul său. 1 Cr. Gal. 13 *Cap.14. 3.9. 18. 5.21.19. şi-i vei alunga† dinain32 tea ta.13.18. tu şi Aaron.5. 19. 9. li* hotarele de la Marea Roşie 1 Împ. Şi nu Şi-a pus* mâna peste aleşii fiilor lui Israel: L-au văzut pe Dumnezeu şi au mâncat** şi au băut. douăsprezece seminţii ale lui Is1 Împ.22. gele şi a stropit pe popor şi a zis: Ev. şi. 19. Şi a zis bătrânilor: „Aşteptaţi-ne* aici până ne vom întoarce la voi.28. 21. Nadab şi Abihu şi şaptezeci din bătrânii 10 lui Israel s-au suit.10. 9. ca nu cumva ţara să ajungă pustie şi fiarele câmpului să se înmulţească îm30 potriva ta.28. 4.54 Cap. l-a chemat pe Moise din 17 mijlocul norului.18 Deut.18. 14. **Gen.1. Moise pe 24 Şi El a zis lui Moise: „Suie-te* muntele la Domnul.2 pie singur deb Domnul. **Cap. dar ei să †Num. şi să vă închinaţi **Cap. 29.12. 28.22. 12. la pustiu până la râua. 1. 1 Cor. 10. Num.5. Şi sub picioarele Lui era ca o lucrare străvezie** ca safirul şi ca înseşi 11 cerurile în curăţie. 1.16. 2 Cor.15 altar**. Şi acesta este darul ridicat pe care-l veţi lua de la ei: aur şi ar4 gint şi aramă şi material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţi5 red şi păr de capră şi piei de berbec vopsite roşu şi piei de viţel 6 de mare şi lemn de salcâm. suie cu el“.5.14. va fi* o cursă“. până la Marea Filistenilor. Şi Moise a fost pe munte patruzeci* de zile şi patruzeci de nopţi. 13.21 voi da** pe locuitorii ţării în mâi†Ios.5.18.27. glas şi a zis: „Toate* cuvintele pe care le-a spus D omnul le vom 4 face!“ Şi Moise a scris* toate cu4 *Cap.21. Şi-ţi voi stabi31 *Gen.68. Nadab** Sinai şi Abihu şi şaptezeci† din bătrâ1 *Cap.15.16 nu se apropie. în 18 ochii fiilor lui Israel. 9. 25 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi2 se. 7. 7. 18. pentru că Jud.24. 18 *Cap.25. 33 ei. 7. şi poporul să nu se Lc.5. Jud. pentru că. 31.18.44. 12. nici cu dumnezeii lor. Să nu faci legământ* cu 32 *Deut. 19. Jud. 17. 3. Şi Moise s-a suit pe munte şi norul* a acope16 rit muntele.10. Şi gloria* Domnului a locuit pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit şase zile. 9. 13 Şi Moise s-a ridicat. 41. Şi Moise a luat 6 *Ev. Şi. aceasta sigur îţi Ps. 1. iată.19. 11. 31. 17.16. Şi Moise a intrat în mijlocul norului şi s-a suit pe munte. 8. 6. Şi Moise să se apro28. 31.10 15 *Cap. 11. 10. poporul a răspuns cu un singur Deut.EXOD naintea ta într-un an. 16. 6 *Cap.45. 29.8. şi Moise s-a suit pe 14 muntele** lui Dumnezeu. 34. dis-de-dimineaţă şi a zidit un **Cap. 17.1. 72. 22. 12 *Vers. „către“ 25:6 care l-a făcut D omnul cu voi. miro- 10 *Gen. dacă vei sluji 1 Sam. locuiască ei în ţara ta.

4. 31 Şi să faci un sfeşnic* de aur Sfeşnicul de aur curat. Rom. denii** pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia† plăcut mi7 *Cap. o gămălioară şi o floare. 28. 7. şi feţele lor să fie întoarse una către alta: feţele heruvimilor vor fi spre scaunul în21 durării.4. din2 Sam. cu care să toarne: să le faci din aur 30 curat.6. 30. la cele două capete ale scaunului îndu19 rării.44.16.2. Is.6. sfeşnicul să fie făcut din aur bătut: piedestalul lui şi fusul lui. Num. Şi să-i faci un pervaz lat de o palmă de jur-împrejur şi să faci o bordură de aur pentru per26 vazul ei.6.EXOD 6 **Cap. 18 Şi să faci doi heruvimi de aur. Şi să facă un chivot* de lemn Chivotul 10 şi scaunul de salcâm. la cele două 20 *1 Împ. lungimea lui 17 *Cap. 37. 6. 16. 4.2. 23 *Cap. acoperind cu aripile lor scaunul îndurării. Şi Mă voi întâlni* cu 22 *Cap. 1 Împ. de o parte. cupele lui.8. orice îţi voi porunci pentru fiii lui Israel. de altă parte.49. 29 şi masa să fie purtată cu ei. 25 împrejur. 9. nea pentru punerea înainte. ca să locuiesc** în mijlocul lor. ţimea lui de un cot şi jumătate.10. faci farfuriile* ei şi ceştile ei şi Num. 32 Şi şase braţe să iasă din laturile 4. 31 *Cap.8. Ev. 37.34. 31. 6. neîncetat. 9.48. rile lui să fie din aceeaşi bucată. 27 Verigile să fie lângă pervaz. Şi să pui scaunul* în21 *Cap. nu se vor 16 scoate din el. modeApoc.7.4. ca suporturi pentru drugi.15 de prins în efod* şi în pieptar**.4. 9 Potrivit* cu tot ce-ţi arăt. 17. ca să poarte 28 masa. 4. Ev. să fie de doi coţi şi jumătate şi Ev. 10.16. 23 Şi să faci şi o masă* de lemn Masa cu de salcâm. şi înăl10 *Cap.34. 11 Şi să-l îmbraci cu aur curat: să-l îmbraci pe dinăuntru şi pe dinafară. gămălioarele lui şi floZah. 28. aşa să faceţi“. şi lăţimea ei de un cot. Apoc. **1 Împ. Şi să 2 Cr. 4. **Vers. 7. 30. de pe scaunul îndurării. 1.13 2 Cor.17.2. vor întinde aripile pe deasupra. 6. mărturia* pe care ţi-o voi da. 20 capete ale lui. şi înainte înălţimea ei de un cot şi jumătate. 11.42. lul cortului şi modelul tuturor 9 *Fap.5. 1 Împ.34. 16.5. aşa să fie pe cele şase braţe care ies din 34 sfeşnic. Şi să faci drugii din lemn de salcâm şi să-i îmbraci cu aur. să-i faci din aur bătut. 21.3 8 Şi să-Mi facă un locaş sfânta*. 9. Şi să 29 *Cap. 9. şi o gămălioară sub două a Sau „sanctuar“ b Capacul chivotului (sau „un capac al ispăşirii“) . 17 Şi să faci şi un scaun* al îndurăriib din aur curat. 37. Şi să torni patru verigi de aur pentru el şi să le pui la cele patru picioare ale lui: şi două verigi vor fi pe o latură şi două verigi pe cealaltă latură a lui. 35 gămălioarele lor şi florile lor.2.23 †Cap. deasupra chivotului mărturiei. şi în chivot** să pui mărturia pe care 88 tine acolo şi voi vorbi cu tine **Num. 37. 3. 36. 9. faci pe ea o bordură de aur de jurEv.7. heruvimii să-i faci ieşind din scaunul îndurării. 80. o gămălioară şi o floare. lungimea lui să fie îndurării de doi coţi şi jumătate.3.89 1 Sam. 37.15 Ps. Şi să introduci drugii în verigile de pe laturile chivotului. 19.25. Ev. lăţimea lui de un cot şi jumătate.4. 7. 25:7 22 ţi-o voi da. Şi să aşezi* pe masă pâi30 *Lev.5. de jur-împrejur.1. 37.1. 8. pietre de onix şi pietre **Cap. Şi pe sfeşnic să fie patru cupe în chipul florilor de migdal. 7. înaintea Mea. uneltelor lui. Deut.18. şi lăţimea lui de un cot şi jumătate. 26. trei cupe în chipul florilor de migdal pe un braţ. Şi heruvimii* îşi 1 Cr.12.12. şi un heruvim la celălalt capăt. lungimea ei să fie de pâinile pentru punerea doi coţi. 40. ca să poată fi 15 purtat chivotul cu ei. şi să fie o gămălioară sub două braţe din el. 24 Şi s-o îmbraci cu aur curat.16. Şi să pui verigile la cele patru colţuri care sunt la cele patru picioare ale ei. durării deasupra chivotului. urcioarele ei şi castroanele ei. fi în verigile chivotului. 29. şi să faci pe el o bordură de 12 aur de jur-împrejur. 7 rositoare. 2 Împ. Ev. 13 Şi să faci drugi din lemn de sal14 câm şi să-i îmbraci cu aur. şi trei cupe în chipul florilor de migdal pe celălalt braţ. 28.20.5. 8. Şi să-i faci patru verigi de aur. Şi să pui în chivot 16 *Cap. 8.1. 24. 8 *Cap.18. tre** cei doi heruvimi care sunt 2 Împ. Şi să faci un heruvim la un capăt.2. Drugii* vor 15 *1 Împ. lui: trei braţe ale sfeşnicului dintr-o latură a lui şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă latură a 33 lui.3.1.

Şi să faci două scânduri pentru cele două unghiuri ale 24 cortului. 11 Şi să faci cincizeci de copci de aramă şi să pui copcile în cheotori şi să îmbini acoperişul. Cortul şi 26 Şi să faci cortul* din zece cocovoarele voareb de in subţire răsucit şi albastru** şi purpură şi stacojiu: 1 *Cap. Să faci cincizeci de cheotori la un covor şi să faci cincizeci de cheotori la marginea covorului la cealaltă îmbinare: cheotorile să fie una în 6 faţa alteia. pentru cele două mânere ale ei.19. 8. Şi să faci pentru acoperiş o 14 14 *Cap. 38.11. care ţi s-a arătat pe munte. lucrare 2 artistică. Şi cotul de pe o latură şi cotul de pe cealaltă latură din ceea ce va rămâne din lungimea covoarelor acoperişului să atârne peste laturile cortului. puse în şi drugii 16 picioare. Lungimea unei scânduri 15 *Cap.20.19. 38 intea lui. delele* şi ele să lumineze** îna2 Cr. Şi să faci patruzeci 19 *Cap. 36. Şi să fie legate jos şi să fie unite împreună la capetele lor într-un inel: aşa să fie pentru amândouă. 4 Şi să faci cheotori din albastru pe marginea unui covor la capătul îmbinării. 13.4. jumătatea covorului care rămâne. 8. Lungimea unui covor să fie de douăzeci şi opt de coţi şi lăţimea unui covor de patru coţi – o singură măsură pentru toate 3 covoarele. în spate. să fie douăzeci de 21 scânduri şi cele patruzeci de postamente de argint ale lor: două postamente sub o scândură şi două postamente sub cealaltă 22 scândură. 1 Cr. totul bătut. expresie folosită pentru arderea-de-tot 89 . 27. să le faci cu heruvimi. pentru cele şa36 se braţe care ies din sfeşnic. Cinci covoare să fie prinse unul cu altul şi cinci covoare să fie prinse unul cu altul. două postamente sub o scândură. şi mucările lui şi cenuşarele lui să fie din aur curat.3. **Num. Şi să faci cincizeci de copci de aur.27. Şi cu copcile să îmbini covoarele unul cu altul. şi tot aşa să faci pe marginea covorului din urmă 5 la cealaltă îmbinare. 36.EXOD 26:25 braţe din el. să fie de zece coţi şi lăţimea unei scânduri de un cot şi jumătate. să fie pentru 25 cele două unghiuri.8. Şi să-i faci şapte 37 *Cap. dintr-o buca37 tă. 18 Şi să faci scândurile pentru cort. unul în dreptul altuia: aşa să faci la toate scândurile cortului. 39 Să-l facă dintr-un talant de aur curat. Şi pentru spatele cortului. spre sud. 40 Şi vezi* să faci potrivit cu mode28. dinspre nord. de aur curat.14. 7 Şi să faci covoare* din păr de capră pentru un acoperiş deasupra cortului. Şi să faci scândurile* pentru Scândurile 15 cort din lemn de salcâm. şi două postamente sub cealaltă scândură. de postamente* de argint sub cele douăzeci de scânduri. lul lor. 36. **Vers. 30.20. 17 Fiecare scândură să aibă două mânere. candele şi ei să-i aprindăa canLev. 36. învelitoare* din piei de berbec vopsite roşu şi o învelitoare din piei de viţel de mare pe deasupra. 40 *Num. şi o gămălioară sub două braţe din el. dinspre apus. astfel încât cortul să fie una.4. cu toate uneltele acestea. Şi ceea ce rămâne atârnând din covoarele acoperişului.2. douăzeci de scânduri în latura de 19 sud. ca să-l acopere. Gămălioarele lor şi braţele lor să fie din el. Şi să uneşti cinci covoare de o parte şi şase covoare de altă parte şi să îndoi al şaselea covor 10 în faţa cortului.8. 31. ca să 12 fie una. 7 *Cap. Şi să faci cincizeci de cheotori pe marginea covorului de la urmă din îmbinare şi cincizeci de cheotori pe marginea covorului din cealaltă îmbinare. să faci unsprezece co8 voare. pentru cele două mânere ale ei. 28. de o parte şi de alta. Lungimea unui covor să fie de treizeci de coţi şi lăţimea unui covor de patru coţi: o singură măsură pentru cele unsprezece co9 voare. să faci şase 23 scânduri. Şi să fie opt b Sau „perdele“ a Sau „să facă să se înalţe“.11. să atârne peste partea dinapoi a 13 cortului. 24. 20 Şi pentru cealaltă latură a cortului.

Şi pentru lăţimea curţii în latura dinspre apus să fie pânze de cincizeci de coţi. coarnele lui să fie din el şi să-l îmbraci cu aramă**. şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor. Şi să-l pui sub marginea altarului. 35 Şi să pui masa* în afara per35 *Cap. Şi la cealaltă aripă să fie pânze de cincisprezece coţi. de argint. scaunul* îndurării pe chivotul măr40. 2 Cr. salcâm îmbrăcaţi cu aur. 3 Şi să-i faci oalele pentru scoaterea cenuşiia şi lopeţile şi farfuriile adâncib şi furculiţele şi tigăile pentru cărbuni. Şi să ri30 *Cap. Şi drugul de la mijloc. Curtea cortului 9 *Cap. 26.3. turiei.9. 3.22. 9. Şi să faci curtea* cortului. cei zece stâlpi ai lor şi 13 cele zece postamente ale lor. 36. ca să fie 8 purtat*. din mijlocul scândurilor. 9. şi să pui masa în latura dinspre 36 nord. şi perdeaua** 16. 2 *Ps. lung de cinci coţi şi lat 1 *Cap. Apoc. jos. şi 30 să îmbraci drugii cu aur. 27. cinci pentru scândurile dintr-o latură a cortului şi cinci drugi pentru scândurile din cea27 laltă latură a cortului şi cinci drugi pentru scândurile din latura cor28 tului din spate. înspre sud. cârligele lor să fie de aur. 9.38 7 *Num.5.8. să faci pânze d din in subţire răsucit. şaisprezece postamente: două postamente sub o scândură şi două postamente sub cealaltă scândură. 25.13. Şi să-i faci un grătar din aramă în formă de reţea. de cinci coţi: altarul să fie pătrat Ezec. gol pe dinăuntru. cârligele lor să fie de aur şi să torni pentru ei cinci postamente de aramă.9. 27. 38.40.38. să treacă de la un capăt 29 la celălalt.27.14. şi pe reţea să faci patru verigi de aramă la cele patru colţuri 5 ale ei.25. b Vase pentru sângele stropirii d Sau „draperii“ 90 . chivotul* mărturiei. de o sută de coţi lun10 gime pentru o latură. „umăr“ 2 Şi să-i faci coarnele* în cele patru şi înălţimea lui să fie de trei coţi.30. lucrare de broderie.21. Şi să faci drugi pentru altar.EXOD 26:26 scânduri şi postamentele lor de argint.24 în latura dinspre sud a cortului. 9. Pânzele pentru o aripăc a intrării să fie de cincisprezece coţi.2. spre apus. 32 tă lucrare artistică. Ev. 25. 33 Şi să prinzi perdeaua sub copci şi 33 *Cap. 4. şi cei douăzeci de stâlpi ai ei şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor. drugi din lemn de salcâm. 40. a Sau „pentru curăţarea grăsimii“ colţuri ale lui. **Lev. tului o perdea* din material albas35. înăuntrul perdelei. 37 Şi să faci pentru perdea cinci 37 *Cap. stâlpii să fie puşi pe patru postamente de argint. şi reţeaua să ajungă 6 până la jumătatea altarului. salcâm. să faci pânze lungi de o sută de coţi şi cei douăzeci de stâlpi ai ei. cu heruvimi.40. şi cârligele stâlpilor şi verge11 lele lor de legătură. Num. cum ţi s-a arătat pe munte. dici cortul după* chipul lui. La fel şi pentru latura dinspre nord în lungime. Şi Mt. 4. 36. ca suporturi pentru drugi. să fie făcu31 *Cap. 25.51. după 25. spre răsăritul soarelui. Şi să pui 34 *Cap. Şi să faci pentru intrarea cor36 *Cap.5. stâlpi* din lemn de salcâm şi să-i îmbraci cu aur. Şi să îmbraci scândurile cu aur şi să faci verigile lor din aur. cârligele stâlpilor şi vergelele lor de 12 legătură să fie de argint. **Num.6.31.13. 3. 40. în Sfânta Sfintelor. 43. s-o pui pe patru stâlpi din lemn de Ev. 26 Şi să faci drugi* din lemn de 26 *Cap. Şi drugii lui să se introducă prin verigi şi drugii să fie pe cele două laturi ale altarului. toate uneltele lui 4 să le faci din aramă. cei trei stâlpi ai lor şi cele trei postamen15 te ale lor. 36. 38. Perdelele 31 Şi să faci o perdea* din matecortului rial albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit. să aduci acolo. cum* ţi s-a arătat pe munte. tru şi purpură şi stacojiu şi in sub4.16. 16. Altarul Şi să faci altarul* din lemn de arderii-de-tot 27 salcâm. pentru curte. În la9 tura de sud.16.1. 40. 36. şi să-i îmbraci cu 7 aramă. Să-l faci din scânduri. 118. 25.35. ţire răsucit.20. Şi lăţimea curţii din latura dinspre răsărit.37.15. aşa să-l facă.12. cei c Lit. Ev. să 14 fie de cincizeci de coţi.2.21. 8 *Cap. să vă facă o despărţire între Sfân34 ta şi Sfânta Sfintelor. 27. delei şi sfeşnicul** în faţa mesei **Cap.

11. Apoc. 16 Să fie pătrat şi dublat. pentru generaţiile lor. Ps. 28.9. 35. 13 Şi să faci ferecături de aur şi două 14 lănţişoare de aur curat.4.7. fiii lui Aaron.17. pe care** i-am 36. înaintea Domnului. în afara perdelei† care Fap. ca să-Mi 1 *Num. 1. la fel ca lucrarea efodului.EXOD 28:21 trei stâlpi ai lor şi cele trei pos16 tamente ale lor. 15.2. este înaintea chivotului mărturiei. să fie din aceeaşi bucată.7. a Brâu ţesut artistic b Jasp Şi să ia aur* şi material albastru şi purpură şi stacojiu şi in sub6 ţire şi să facă efodul* din aur.28 pentru glorie şi pentru podoabă. ca pietre de amintire* pentru fiii lui Israel. şi să prinzi lănţişoarele împletite pe ferecături. 25. 24. 21 Şi pietrele să fie după numele fii5 Efodul 5 *Cap. 31. Şi brâula efodului lui. 39.33 ††Cap. 7. Şi să pui cele două pietre pe umerarii efodului. 3. †Is. 2 mar.8. spre amintire**. na††. din aur. aşa va fi îmbinat.7. 11.17. pregăti de seara* până dimineaţa 1 Sam. să facă veşmintele lui Aaron spre 1 Cor. să le faci montate în fe12 recături de aur. care va fi peste el. şi al patrulea şir: un crisolit. umplut cu duh† de înţelepciune. dintre fiii lui Israel. şi postamentele lor să fie de aramă. un agat şi un 20 ametist.4. Toţi stâlpii curţii. patru şiruri de pietre.11.8. 99. 17 *Cap. din Num. Şi să faci veş31.19. 13. 8.29. 5.6. ca 35. 24. pe amândoi umerii săi. 29. Şi pentru poarta curţii să fie o perdea de douăzeci de coţi. ca să-Mi facă slujba de Ef. Şi să montezi pe el montura de pietre*. lucrare brodată. de in răsucit. din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit. Aaron şi fiii săi le vor 21 *Cap. 91 .43 tâlnirii**. Hainele Şi tu apropie la tine pe Aapreoţeşti 28 ron. 18. Ev. Să aibă doi umerari. lungimea lui să fie de o palmă şi lăţimea lui 17 de o palmă.2. 39. un safir şi un diamant. 39.2. să fie montate în aur în monturile lor.10. Ios. te ca să facă să lumineze candela Lev.31. fratele tău. 6 *Cap. 4. şi al treilea şir: un opal. lucrare împletită. 11 după naşterea lor.6.30. 21 neîncetat. din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit. din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire 9 răsucit. 30. a-l sfinţi. 8. **Cap. să gravezi cele două pietre cu numele fiilor lui Israel. 6. Ca lucrarea unui tăietor în piatră.3. Lungimea curţii să fie de o sută de coţi şi lăţimea de cincizeci şi cincizeci şi înălţimea de cinci coţi.5.26.3. şi pe fiii săi cu el. Şi acestea sunt veşmintele 4 *Vers. ††Vers. **Lev. în cortul în2 Cr. pe care le vor face: un pieptar* şi **Vers.7.10.14. 19 Toate uneltele cortului pentru toată slujba lui şi toţi ţăruşii lui şi toţi ţăruşii curţii să fie de aramă.2 minte* sfinte lui Aaron. ca lucrătura lui. să aibă vergele de legătură de argint.23.26. Eleazar şi Ita2 *Cap. din material albastru şi purpură. o mitră şi un brâu: şi vor face veşmintele sfinte pentru Aaron. 12.3. Num. 39. 4 preot. 6. Şi să porunceşti* fiilor lui IsUntdelemnul 20 sfânt rael să-ţi aducă pentru luminător 20 *Cap. să-l faci lucrare artistică. 3 Şi să vorbeşti tuturor* celor cu 3 *Cap. 39.7. să le faci ca nişte şnururi. untdelemn curat de măsline bătu35. va fi o rânduială pentru totdeauLev. Pieptarul 15 *Cap. un şir de pietre: un sardonix. 1 Cor. 29. Lev. şi al doilea şir: un ru19 bin. cârligele lor de argint şi postamentele lor de ara18 mă. partea fiilor lui Israel. de jurîmprejur. Nadab şi Abihu. un efod** şi o mantie† şi o căma†Vers. ca să-Mi facă slujba de preoţi. 21.54. **Cap. şi pentru fiii lui. 39. Zah. fratele tău. 12 *Cap. inimă înţeleaptă.24. fratele tău.28. şă†† ţesută. 15 Şi să faci pieptarul* judecăţii. Şi să iei două pietre de onix şi să gravezi pe ele numele 10 fiilor lui Israel: şase din numele lor pe o piatră şi cele şase nume ale celorlalţi pe cealaltă piatră. †Cap. 18. 31.7. Lev. 3. Num. asemenea gravurilor de pecete. din stacojiu şi in subţire răsucit. 31.8.7.44.1. un topaz şi un smarald – 18 întâiul şir. un onix şi un iaspisb. 20.1. lucrare 7 artis-tică. să-l faci din aur. 31. facă slujba de preoţi*: Aaron.31. ca să-l îmbine la cele două capete ale 8 lui. cei patru stâlpi ai lor şi cele patru postamen17 te ale lor. şi Aaron va purta numele lor înaintea Domnului.1.

douăsprezece. la capetele piepta25 rului. pe Aaron şi pe fiii lui când vor **Lev.7. 39. să fie în ea ca deschizătura unei cămăşi de zale. Şi deschizătura ei pentru cap să fie în mijlocul ei. Şi să pui* în pieptarul judecăţii Urim şi Tumimb şi să fie pe inima lui Aaron. cămaşa. Lev. fie primite** pentru ei înaintea Domnului. Şi să îmbraci cu ele 41 *Cap.17. şi clopoţei de aur 34 printre ele.10. Ezec. Neem. cu el. c Poalele d Lit. Num.22. Şi să faci două inele de aur şi să le pui pe cei doi umerari ai efodului.35. spre amintire* înaintea D omnului.26.18.15.9. ca să nu poarte** nelegiuirea şi să moară: este o rânduială pentru totdeauna†. Şi să faci două inele de aur şi să le pui la celelalte două capete ale pieptarului. la marginea lui. ca să ci rodii din fir albastru şi purpură şi stacojiu. 2. mitra şi brâul asemenea gravurilor de pecete. Num. 39.7.11. 7. Şi Aaron va purta numele fiilor lui Israel pe pieptarul judecăţii. 7. 8. 21.27. toa31 32 tă din material albastru. pe marginile 35 mantiei.38 *Lev. 18. 18. 10. 36 *Cap. slujească în sfântul locaş. înaintea Domnului.29. şi să-i ungi* şi să-i cond** şi să-i sfinţeşti.7. 28.30. nelegiuirea făcută în aducerea Ioan 1. Şi să lege pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu şnur albastru.30. Şi ea să fie pe Aaron când va face slujbă. după numele lor. neîncetat pe fruntea lui. din aur curat. şi va fi 22. 30 *Lev.18. 32. 40 Şi pentru fiii* lui Aaron să faci 40 *Cap. jos. Ezec. sfinţi fiii lui Israel în toate da**Lev. fiecare după numele său. pe inima sa. când va intra înaintea Domnului.28. şi în cap.22. Mantia efodului 31 *Cap. fratele tău. Şi să le faci 42 *Cap. Şi să faci pe pieptar lănţişoare ca nişte şnururi. ca să nu moară. Şi să faci pe pieptar două inele de aur şi să pui cele două inele la cele două capete ale piep24 tarului. gravate ca o pecete. 23. neîncetat. 20. 1 Pet.4-6.6. 4. chiar la îmbinarea lui. 6. Num. 14. tea lui Aaron. în partea dinainte a lui. Şi pe marginilec ei să fa- umpli mâna“. 44. 43 până la glezne să fie. 8. pe 27 dinăuntru înspre efod. 29.8. 12. „să le 33 nu se rupă. 53. să fie pe partea di38 nainte a mitrei.27.12. Şi să faci mantia* efodului.1. 7. 37 «Sfinţenie** D omnului!» Şi Lev. în partea lui dinainte.11. aur curat şi să gravezi pe ea. de jur-împrejur: un clopoţel de aur şi o rodie. rurile lucrurilor lor sfinte.4. la deschizătura ei să fie o tivitură de lucrare ţesută de jurîmprejur. 9. pentru el şi pentru sămânţa lui după el. 56. şi să faci un brâu de broderie. goliciunea cărnii lor.65.24. şi să se audă sunetul ei când va intra în sfântul locaş înaintea Domnului şi când va ieşi. şi pe fiii lui **Lev. 44. Ev.20 s-o pui pe un şnur albastru şi să fie pe mitră. pe Aaron. 39.28. un clopoţel de aur şi o rodie.29. deasupra 28 brâuluia efodului. 8. şi să le faci tichii. cămăşi. 1. ţire. 30 neîncetat. 39.21. ca să Is. 30. şi să faci mitra din in subţire. 39 Şi să ţeşi cămaşa* de in sub. ca să-Mi sacri 42 facă slujba de preoţi. de jur-împrejur. Şi ei să fie 43 *Cap. şi Aaron va purta* Is. Deut.29. 29. 39.EXOD 28:22 21 *Apoc.4. ca să acopere 16.2. 40. când va intra în sfântul locaş.21. se vor apropia de altar* ca să Lev. a Brâul ţesut artistic b Lumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât) 92 . 33. ca să fie deasupra brâului efodului şi ca pieptarul să nu se desfacă 29 de pe efod. Şi Aaron va purta judecata fiilor lui Israel pe inima sa. Şi să pui cele două lănţişoare de aur împletite în cele două inele.41. intra în cortul întâlnirii sau când †Cap. 29 *Vers.63. lu23 crare împletită. pantaloni* de in. 36 Şi să faci o placă* subţire de Placa de aur. Şi cele două capete ale celor două lănţişoare împletite să le prinzi de cele două ferecături şi să le pui pe umerarii efodu26 lui.12. şi să le faci brâie. 17.8. 1 Sam. **Zah. lor lui Israel. 27.28. pentru glorie şi pen41 tru podoabă. 22. pe care le vor Ev. de jur-împrejurul marginilor ei.4. Şi va fi pe frun. lucrurilor sfinte. 27.9. Ezra 2. să fie pentru cele douăsprezece* 22 seminţii. de la brâu Ezec.33.39 *Cap.9.

13 *Lev. şi viţelul şi cei 4 doi berbeci. pentru că este berbecul de con23 sacrare. 25. 2. „fiu al cirezii“ 93 .EXOD 29:26 Consacrarea preoţilor 1 *Lev. 6 *Lev.28. ca să-Mi fie în slujba de preoţi. şi să stropeşti sângele pe altar de jur-împre21 jur. 12 *Lev. 7 Şi să iei untdelemnul* ungerii şi să-i torni pe cap şi să-l ungi.18.9. 8. Şi să le pui pe toate în mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui şi să le legeni* ca dar legănat înaintea Domnului. 8. 29 4 *Cap. Şi să le pui într-un coş şi să le aduci în coş. 25 Şi să le iei* din mâna lor.26. Şi vei consacra pe** Aaron şi pe fiii săi.11. 8. Lev. Şi să iei* toată grăsimea care acoperă măruntaiele şi prapurul ficatului şi amândoi rinichii şi grăsimea care este pe ei şi să le 14 arzie pe altar. Şi să apropii pe Aaron şi pe fiii săi la intrarea cortului întâlnirii şi să-i spelid* cu apă. Ev. 28. 23 *Lev. 40. 8. 4.14. 10 *Lev. şi pe fiii lui şi veşmintele fiilor lui cu el. 19 Şi să iei* al doilea berbec şi Aaron şi fiii lui să-şi pună mâi20 nile pe capul berbecului. 9. ca o rânduială pentru totdeauna. 14 *Lev.20-22.22. 3.22. termenul nu este folosit pentru jertfele aduse pe altar arderea tămâiei g Sau „mireasmă de odihnă“ a Lit.4) c În d Lit. 8. 8. 8. Şi să iei* din sângele care este pe altar şi din untdelemnul ungerii şi să-l stropeşti pe Aaron şi veşmintele lui. 25 *Lev.4.10. Lev. 18. 25. de mireasmă* plăcutăg.22. Şi să iei pieptul* berbecului de consacrare care este pentru Aaron şi să-l legeni ca dar legănat înaintea Domnului. Ef. la intrarea cor12 tului întâlnirii. 8.21. 8.4.13. Şi să arzie berbecul întreg pe altar: este o ardere-de-tot pentru D omnul. 15 *Lev. 30. Lev.6. 5 Şi să iei veşmintele* şi să îmbraci pe Aaron cu cămaşa şi cu mantia efodului şi cu efodul şi cu pieptarul şi să-l încingi cu brâul efodu6 lui. 10 Şi să aduci viţelul înaintea cortului întâlnirii.12. Şi să-i pui mitra pe cap şi să prinzi diadema* sfântă pe mitră. Lev. 5. Ev. 2.30.7.2. „a răni“.3. turte cu găuri (Lev. să le arzie pe altar deasupra arderii-detot ca mireasmă plăcută D omnului: este o jertfă prin foc pentru 26 D omnul.17. **Lev.25. Ev.15. 8. să le faci din floarea făinii 3 de grâu.31. 8. 7. o jertfă prin foc pentru Domnul.2.18. 40. 3.21. Şi să iei grăsimea berbecului şi coada şi grăsimea care acoperă măruntaiele şi prapurul ficatului şi amândoi rărunchii şi grăsimea care este pe ei şi spata dreaptă. 8. 26 *Lev.15. 8.25. 13. b În ebr. provine de la „a străpunge“. şi preoţia* să fie a lor. şi va fi sfinţit el şi veşmintele lui. 19 *Vers. Şi să tai berbecul sângele lui şi să stropeşti pe altar în bucăţi şi să-i speli măruntaiele şi picioarele şi să le pui pe bu18 căţile lui şi pe capul lui.12. 30. 30. 8 *Lev. Şi să apropii pe fiii lui şi să-i 8 9 îmbraci* cu cămăşile şi să-i încingi cu brâul.22. Lev.11. 7 *Cap. 16 Şi să înjunghii berbecul şi să iei 17 de jur-împrejur. Şi carnea* viţelului şi pielea lui şi balega lui să le arzif cu foc afară din tabără: este o jert15 fă pentru păcat. Ia* un viţel tânăr din cireadăa şi doi berbeci fără 2 cusur şi azime* şi turteb fără aluat frământate cu untdelemn şi plăcintec fără aluat unse cu untdelemn. şi 18 *Gen. Şi să înjunghii berbecul şi să iei din sângele lui şi să pui pe lobul urechii drepte a lui Aaron şi pe lobul urechii drepte a fiilor săi şi pe degetul mare al mâinii drepte a lor şi pe degetul mare al piciorului drept al lor.12. 5 *Cap. 8. 6.13. 8.2.28. 3. pe Aaron şi pe fiii lui. Num. Ev. 24 *Lev. şi o pâine* şi o turtă cu untdelemn şi o plăcintă din coşul azimelor care este înaintea 24 Domnului. 2 *Lev. Şi să iei* din sângele viţelului şi să pui cu degetul tău pe coarnele altarului şi să verşi celălalt sânge la piciorul al13 tarului. 8. 8. Filip.7. Şi să înjunghii viţelul înaintea Domnului. plăcinte goale.29. umflate f Ardere completă prin foc. 4. 8. 21 *Cap. 9 *Cap. Vers.27. şi Aaron şi fiii săi să-şi pună mâinile* pe capul vi11 ţelului. 4. „scalzi“ e Termen folosit şi pentru ebr. provine de la „a fi gol“. Şi să iei* unul din berbeci şi Aaron şi fiii săi să-şi pună mâinile pe capul berbecului. 10. şi să legi tichiile pe ei. şi fiii lui şi 22 veşmintele fiilor lui odată cu el. 1. Şi aceasta vei face pentru ei ca să-i sfinţeşti.

11-13. Ezra 9. „sfânta sfintelor“ 27 *Num. Şi vor cunoaşte că Eu sunt D omnul Dumnezeul lor care i-am scos din ţara Egiptului. pe cele două părţi lateralee ale lui.4.13.6. purta fiul lui care va fi preot în locul lui. Lev. Şi pe al doilea miel îl vei jertfi între* cele două seri.10.29. 37.35. ca rânduială pentru totdeauna*.6. Aaron şi ale fiilor săi. 40.26. 42 Va fi arderea-de-tot neîncetată* în generaţiile voastre. 30 Şi să faci un altar* pentru arderea tămâiei. darul lor ridicat pentru Domnul. Dan. Şi a zecea parte din floarea făinii. Ioan 14.3.12. să le faci pe cele două muchii ale lui şi să fie ca suporturi pentru drugi. şi va fi un dar ridicat din partea fiilor lui Israel din jertfele lor de pace. Lev. tru ispăşire: şi vei curăţi altarul. 8. 38 Şi iată ce vei aduce pe altar: Jertfa neîncetată doi miei de un an.7. la intrarea cortului întâlnirii. Ezec.31. pentru că sunt sfinte. capaculd lui şi pereţii lui de jurîmprejur şi coarnele lui. 33 rea cortului întâlnirii. Şi să faci drugii din lemn de salcâm şi să-i îmbraci cu aur. 4. pen30. Şapte* zile le va 30 *Lev. 6 Şi să-l pui în faţa perdelei* care 39 neîncetat*.51. 2 *Apoc. 18. Apoc. 10. Apoc.35. c Sau „mireasmă de odihnă“ d Lit. şi altarul va fi preasfântb: orice se atinge* de altar va fi sfânt. ca să-i consacre şi să-i sfinţească. Ev. 46. 9. potri8. Şi voi sfinţi cortul întâlnirii şi altarul.28.40. 7.22. ca să locuiesc în mijlocul lor: Eu sunt D omnul Dumnezeul lor. 37 vei unge**. 2. 5.19. şi să faci pe el o bordură de aur de 4 jur-împrejur. 23. 8. o jertfă prin foc pentru D omnul. 28 pentru fiii lui. Şi voi locui* în mijlocul fiilor lui Israel 46 şi voi fi Dumnezeul lor. 28. ron vor fi* ale fiilor lui după el. Şi vei sfinţi pieptul darului legănat* şi spata darului ridicat** care a fost legănat şi ridicat din berbecul de consacrare. făcând ispăşire pentrua el. frământată cu a patra parte dintr-un hin de untdelemn bătut.14.33.11. face lui Aaron şi fiilor lui. 22. Num. ca să-l poarte cu 5 ei. 40. Hag. ca* lucrurile cu care s-a făcut ispăşirea. ca să-Mi 45 fie în slujba de preoţi. Ev. 43. în fiecare zi. 43 *Cap.10. 6. „pe“ b Lit.18 27 el **Deut. Zah. 18.18.4. a Lit. Dan. 9. 27.28. 1 Cr. 8. 2 Cr. atunci vei arde rămăşiţa* cu foc: nu va fi mâncată. 2. 7. „coaste“ 94 . 3. 10. ŞapMt. 8. 42 *Num.3. „acoperişul“ e Lit. când va intra în cortul întâlnirii ca să slujească în sfântul locaş.1-3. de la fiii lui Israel.13-15 va fi partea ta. ca să vorbesc acolo cu tine. pentru un miel.23.34.10. pentru că este un dar ridicat**. 2 Cr. 16. 8.7. şi voi sfinţi şi pe Aaron şi pe fiii lui.8.21. Mt.12.32.4. 36 **Cap. lăţimea lui de un cot. Şi vor fi ale lui **Lev.29.4.16. Altarul tămâiei 1 *Cap. Dar străinul** să nu 34 *Cap. vit cu tot ce ţi-am poruncit: şapte* zile îi vei consacra. 10. Lungimea lui să fie de un cot. ca să fie unşi în ele şi să fie con30 sacraţi în ele. Ps. te zile vei face ispăşire pentrua altar şi-l vei sfinţi. 43 Şi acolo Mă voi întâlni cu fiii lui Israel. 39 *2 Împ. 12.11. 4.EXOD 29:27 Vei jertfi un miel dimineaţa* şi pe al doilea miel îl 40 vei jertfi între cele două seri. din cel care este pentru Aaron şi din cel care este 28 *Lev.26. Şi vei aduce în fiecare zi* un 36 *Ev. şi a patra parte dintr-un hin de vin. ca mireasmă plăcutăc. 18. mănânce carnea berbecului şi pâinea* care este în coş la intra33 *Lev. 15. 26. 8.9. 45 *Lev. Apoc. Şi să-l îmbraci cu aur curat. 31 Şi să iei berbecul de consa31 *Lev. Şi Lev. să-l faci din lemn 2 de salcâm.5. coarnele* lui să fie din 3 el. 20. viţel ca jertfă pentru păcat. 34 mănânce. 6 *Cap. 18. Şi să-i faci două verigi de aur sub bordura lui.3. 2.11.29.33.15 Ezec.3. Şi Aaron şi fiii lui să 32 *Mt.6. 2 Cor. 29 20.4. 9. **Cap. ca să-l sfinţeşti.2. şi cortul va fi sfinţit de 44 gloria* Mea. unde Mă voi întâlni** cu voi. 16. 17.14. dacă va rămâne din carnea de consacrare şi din pâine până a doua zi. înaintea Domnului. îl vei jertfi cu acelaşi dar de mâncare ca dimineaţa şi cu acelaşi dar de băutură. 30. Şi veşmintele sfinte ale lui Aa29 *Num. şi înălţimea lui de doi coţi.5.3. 41 *1 Împ. ca dar de bău41 tură. 28. Ei vor mân**Lev. 12. să fie pătrat.25. 141.5. 40. şi-l 37 *Cap. 30. 30. 26.36. 1 Împ.36.34. Ezra 3. 38 *Num.14. Şi aşa vei 35 *Lev. 2 Cr. crare şi să-i fierbi* carnea într-un 32 loc sfânt. 9. 35 pentru că este sfântă.10. Dan. 21.3. 8.15. 25.4.

14. după ameste95 b Să ia apă din el şi să se spele .10. Şi vei primi ar16 *Num. 35. apă. Şi va fi o rânduială pentru totdeauna pentru ei. „va face să se înalţe“ 6 **Cap.22.9. 29. atunci să **Num. apropie de altar ca să slujească.8.19. 45. ca să nu moară. zicând: „Şi tu. 26. 24 două sute cincizeci. 2. 29.38.13.2. mult şi săracul să nu dea mai puPr. Şi Aaron să facă ispăşi10 *Lev. şi un hin** de 25 untdelemn de măsline. 23. Oricine va trece între cei număraţi. ca să facă ispăşire pentru 16 sufletele voastre.9.19 să nu fie nici o plagㆠprintre †2 Sam. când 10. 45. sau când se Ioan 13.28.30. 52. cincizeci. Să nu se toarne pe carnea vreunui om şi să nu faceţi unul ca el. re* pe coarnele lui o dată** pe 23. 26 ungerii sfinte. 16. 4. 1.1. zicând: „Să faci şi un li.Ligheanul 18 se. în faţa scaunului** îndurării. 40.2.25. nului. nici dar de mâncare. 9. **Ev. an. cortul întâlnirii. gerea sfântă. **Cap. 1 Împ. cinci sute de sicli. 34. din el un untdelemn pentru unLc. Ev.11. 16. Ioan 12.6.13. Ezec. 22. 26.25. 1 Pet. după arta celui care face Num. 1 Cr.2. 37. pentru ispăşire. şi casia*. cinci sute de sicli.17.25.7. 3.43.18. 7.2. 3.12.31. †Ier. Lev. dea fiecare un preţ de răscumIov 33. să dea darul ridicat al Dom15 nului.40 sfântului locaş. 27.20. Preţul de 11 Şi Domnul i-a vorbit lui Moiamintire a 12 se. 3.39. nici ardere-de-tot.8. Is. ca să facă ispăşire pentru sufletele voastre“. înaintea Domnului. este preasfânt pentru Domnul“.3. Şi când Aaron va aprindea candelele între cele două seri.50.25. 7.Untdelemnul sfânt 23 se. Să facă ispăşire pe el o dată pe an în generaţiile voastre. aromată. 6. le sfinţeşti. 1. pe jumătate. Rom.EXOD 30:32 este înaintea chivotului mărturiei.15 13 ei când îi vei număra. Şi să ungi* pe Aaron şi pe 30 *Cap. 20.7. Ps. Şi Aaron 7 *Vers.1.26 *Cap. şi piciorul lui de aramă. 40. fletul său. Şi să vorbeşti fiilor lui Israel.30. orice se va atinge* de ele va fi 30 sfânt. pui** între cortul întâlnirii şi al19 tar şi să pui apă în el. 1. de la vârsta de douăzeci de ani în sus.22. fiii săi şi să-i sfinţeşti. 17 Şi Domnul i-a vorbit lui Moi. ca să-Mi 8. când se pregătesc** can8 delele. 38. Ps. mâie străină* pe el. ca să nu moară*. 28. ia cele mai bune mirodenii*: mir** lichid. zicând: „Când vei face nurăscumpărării mărătoarea* fiilor lui Israel. să ardă pe el tămâia* plăcut miLc. mir*. o tămâie neîncetată înaintea D omnului în generaţiile 9 voastre.47.22. Lev. 27 turiei şi masa şi toate uneltele Num.12. 40.de aramă ghean* de aramă pentru spălat. care este deasupra mărturiei. picioarele. 38.20. Şi să-şi spele mâinile şi 21 *Cap. şi va fi o amintire* pentru fiii lui Israel a Lit. şi să-l **Cap. po12 *Cap. O jumătate** de siclu va fi dar 14 ridicat pentru D omnul.37.2 2 Sam. Şi să 29 *Cap. 31. şi trestie† aromată. 27. 38. rositoare: s-o ardă în fiecare di**Cap. cei număraţi: o jumătate de siclu. ca să fie preasfinte.10.6. zicând: «Acesta va fi pentru Mine un untdelemn de ungere sfântă în ge32 neraţiile voastre. când îi vei număra. ca 1 Tim. ţin de o jumătate de siclu. după siclul 24 *Ps. 22 Şi D omnul a vorbit lui Moi.27. Când intră în 20 *Cap. 40. siclul este de douăzeci de ghere. 27. 49. 18 *Cap. două sute Ioan 19. 23 *Cânt. 45. care vor fi număraţi. să înalţe o jertfă prin foc pentru 21 Domnul.29 mat. Acesta va fi untdelemnul** 133. unde 7 Mă voi întâlni cu tine. 1. cu sângele jertfei pentru păcat. să dea oricine va trece între Num. Să nu aduceţi nici o tă9 *Lev. 89. 8. Aceasta 13 *Lev.21 mineaţă. să se spele* cu Ps. Şi să faci 25 *Cânt. ei şi sfeşnicul şi uneltele lui şi 28 altarul tămâiei şi altarul arderii-de-tot şi toate uneltele lui şi 29 ligheanul şi piciorul lui. părare** D omnului pentru suMt. trivit cu toţi aceia dintre ei Num.21. şi scorţişoară **Ps.8. pentru el şi pentru sămânţa lui în generaţiile lor“. 10.7. Şi Aaron şi fiii lui să-şi spele mâinile şi pi20 cioarele din b el. **Cap. un amestec parfu**Cap. să ardă tămâia.7. Şi să ungi* cu el cortul întâlnirii şi chivotul măr. Pr. 7. şi să nu vărsaţi dar de băutură 10 pe el. 24. 29.24. Bogatul* să nu dea mai 15 *Iov 34. 24.12.38. 25. Ezec.26 după siclul* sfântului locaş. 25. 10. vor aduce darul ridicat al DomCol.22.40 gintul de ispăşire de la fiii lui Israel şi-l vei da pentru slujba cortului întâlnirii. 7. 31 fie în slujba de preoţi. 8.18.

19. 33. 25. 12.9-11. toare şi tămâie curată. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi omorât negreşit.15.3. 26. Deut.20. 6 *Cap.12.25. zicând: «Să ţineţi negreşit sabatele* Mele. 32. **Gen. ciune şi în pricepere şi în cu**1 Cor.13. şi **Cap.3. Uric. 5. tâlnirii şi chivotul** mărturiei şi **Cap. ceii* de aur care sunt în urechile Jud. 1. dar în 20. 35. fiul** lui 2 *Cap. tot şi toate uneltele lui. Este un semn* în. 25. 29.EXOD 30:33 32 *Vers.31. şi sfeşnicul** †Cap. 37.14. fiul lui Hur. 30. 29. pentru că cine va Mc. 1 Împ. 8 pra şi toate uneltele cortului. 37. zicând: „Vezi*.29. 10.3. 25. 39.31 şi tămâia** plăcut mirositoare **Cap. 28.17. din se36. fă-ne** un dumnezeu care să †Cap. Ezec.10.3. 12. 13. curat şi toate uneltele lui. 8. 30. 6. şi untdelemnul* ungerii 11 *Cap. 36 *Cap. degetul lui Dumnezeu. Oricine* va face tămâie 38 *Vers.12-14 odihnă.10. ca s-o miroasă. i-a dat cele două table* ale măr9. vorbeşte fiilor sabatului lui Israel. ele o tămâie. şi altarul* arderii-de**Cap.4 4 noştinţă şi în orice fel de meşteşug. cul lui: este* sfânt. pentru că vă este sfânt: Deut.20. 7. 15.3. şi veşmintele fiilor săi. tre Mine şi fiii lui Israel pentru **Gen.20. 9. sufletul acela va fi nimicit din poporul 15 său. 24. Să ţineţi* deci 14 *Cap.31. pentru că 13 *Lev. 16.23. 35. Şi. când a văzut poporul că Viţelul de aur Moise* întârzia să coboare de pe munte.10. Lev. 35. 5. 18 *Cap.18.9.34. 37. 33 Oricine va amesteca unul ca el Cap. 2 Cor.6. totdeauna.12. o mireasmă după arta celui care face mir*: sărată. 36.25. Şi să faci din 35 *Vers. 20. la Aaron şi i-a zis: „Ridică-te. sfânt pentru D omnul.41 10 nul** şi piciorul lui. sfântă. 3 lui Iuda. 16 Şi fiii lui Israel să păzească sabatul.37 tea mărturiei în cortul întâlnirii.21. 37. 20. zicând: „Şi tu. 20. am chemat pe nume pe Beţaleel b .42. 36 curată. va fi nimicit din poporul său“. Lev.11 meargㆠînaintea noastră. pentru că nu ştim ce i s-a întâmplat lui Moise acesta. şi lighea10 *Cap.17 *Vers.2.2. Ezec. Şi vei pisa mărunt Lev. şi galban – mirodenii mirosi37. Ezec.24-26. hul lui Dumnezeu în** înţelepFap. asemenea ei.8. Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Ia-ţi mirodenii* – stacte şi onice 34 *Cap. 4. din ea şi vei pune din ea înain**Cap. ca să ţină sabatul în generaţiile lor drept legământ pen17 tru totdeauna. 2.10.29. liabd*.1.2. 7. pentru că D omnul a făcut cerurile şi pământul în şase** zile. şi am dat înţelepciune** în inima fiecăruia care este cu inimă înţeleaptă. unde* Mă voi întâlni cu tine: vă 37 va fi preasfântă**. ca să facă 7 tot ce ţi-am poruncit: cortul* în7 *Cap. Şi. ca să-Mi fie în slujba 11 de preoţi. omul care ne-a scos†† din ţara Egiptului!“ 2 Şi Aaron le-a zis: „Scoateţi cer2 *Cap. ale fiilor voştri şi ale fiicelor voastre şi aduceţi-i a Străin de preoţie b În umbra lui Dumnezeu c Lumina lui Yahve d Cortul Tatălui meu e Ajutor de frate 96 .35.40.Ţinerea 12 13 se. să fie în 35 aceeaşi măsură. Deut. am rânduit cu el pe Oho35. iată.11. 2.24. şi în ziua a şaptea S-a odihnit şi S-a înviorat»“.1. **Cap. 33 *Gen. Şi D omnul a vorbit lui Moi. Vor face potrivit cu tot ce ţi-am poruncit“. †Cap. 35. face vreo lucrare în el. 7. 14.3. fiul lui Ahisamace. 35. 32 Şi.6.8. pentru sfântul locaş. 37. minţia lui Dan. **Fap. 3.17 masa* şi uneltele ei. Şi tămâia 37 *Vers.34. Deut. 37. pe care o vei face – să nu faceţi* după amestecul ei pentru voi înşivă – îţi va fi sfântă pentru 38 Domnul. table de piatră. **Cap. ziua a şaptea** este sabatul de 15 *Cap. după ce a terminat de Tablele legii 18 vorbit cu Moise pe muntele Sinai. Beţaleel şi 31 Şi D omnul a vorbit lui MoiOholiab 2 se. scaunul† îndurării care este deasu8 *Cap. 17. 16. acesta este un semn între Mine şi 19.22. soţiilor voastre. 8.18. voi în generaţiile voastre. scrise cu Ev.6. sau cine va pune din el pe un Lev. străina va fi nimicit* din poporul 7. şi alta9 *Cap.21. 13.35. 38. 38. 2.12.30. din seminţia 3 *Cap. să vă fie sfânt! său»“.1.2.14. ca să 44. Şase* zile să se lucreze.10. oricine-l va profana va fi omoNum. cunoaşteţi că Eu sunt D omnul 14 care vă sfinţeşte.8. **1 Cr.37. sabatul. rât** negreşit.30. ca să facă invenţii – ca să 5 lucreze în aur şi în argint şi în aramă şi în tăierea pietrei pentru montat şi în tăierea lemnului – ca 6 să lucreze în orice meşteşug. 24. Şi l-am umplut* cu Du1 Împ. turiei. poporul s-a adunat 1 *Cap. 3. 9 rul† tămâiei. ††Cap. şi veşmintele* lucrate artistic şi veşmintele sfinte Tămâia 34 pentru preotul Aaron.

24. †Gen.23. „Pentru ce.26.9. 26. †Num. Neem. 1 Cor. 30. dimineaţă şi au jertfit arderi**Vers. **Cap.13. Şi a fost 19 *Vers. 14. 106. Deut.3.Mânia lui Moise borât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mâna lui. 21. omul care ne-a 24 scos din ţara Egiptului!» Şi le-am zis: «Cine are aur?» Ei l-au scos şi mi l-au dat.11.16 am vorbit şi o vor moşteni pen1 Cr. lor şi l-a modelat cu dalta şi a Jud.15. grava17 tă pe table.4. şi 5 *Lev. a văzut viţelul şi jocurile*. 25. de ai adus un 22 mare păcat asupra lor?“ Şi Aaron 22 *Cap. iată. că-l va face poporului Său. Deut. a zis: „Să nu se aprindă mânia 16. „Nu e sunetul unui răspuns de putere.5. Curând Deut. Fap. părţile: erau scrise pe o parte şi 16 pe cealaltă. este dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egip9 tului!»“ Şi Domnul i-a zis lui Moi9 *Num. 18. rău i-a scos.9.4. şi poporul* s-a aşezat să mănânce şi să bea şi s-au ridicat să joace**. este un popor cu grumazul Deut. ca să-i omoare pe munţi şi să-i nimicească de pe faţa pământului»? Întoarce-Te de la aprinderea mâniei Tale şi întoarce-Te de la acest rău împotriva 13 poporului Tău! Adu-ţi aminte de 13 *Gen. „Israele.19. pentru că nu ştim ce i s-a întâmplat lui Moise acesta. Şi Iosua a auzit glasul poporului când chiuiau şi i-a zis lui Moise: „E strigăt de război 18 în tabără“. 14.3.28. 16. Osea 9. 6.17. aud un glas de cântare al unora care 19 cântă răspunzându-şi“. 32. nul Dumnezeul său şi a zis: 9. 46. 28. dă mânia Ta împotriva poporului Tău. 20. 6. Doamne.6. de-tot şi au adus jertfe de pace. 14. Ier.7. coboară*.8. 15 Şi Moise s-a întors* şi a co. Şi 97 b Lit.26-29. tău care te-a scos din ţara EgipIs. sămânţa voastră ca stelele** ce13. pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu putere mare şi cu 12 mână tare? Pentru ce să vor12 *Num.2. 25 Şi Moise a văzut că poporul Râvna fiilor lui Levi era fără frâu. Şi Domnul S-a Ps. 23. 31.2. aşa: când s-a apropiat de tabără. tablele erau scrise pe amândouă 15 *Deut. 9.6.45.19.24. **Gen. era scrierea lui Dumnezeu. Aaron a anunţat* şi a zis: „Mâine 2 Cr. Israele. 9. 19.2. 10.2.15.15. crarea lui Dumnezeu şi scrierea 2 Cor. 22.14.2. 26 lor.12.9. zicând: «Spre Deut. 9. mânia** Mea să se aprindă împotriva lor şi să-i nimicesc. nici sunetul unui strigăt de înfrângereb. intea lui şi i-au jertfit* şi au zis: 34. domnului meu! Tu* cunoşti po17. le-am poruncit-o. 14 tru totdeauna»“. 2 Sam. Avraam. Deut. Şi el a luat din mâinile 4 *Cap.4. şi-au făcut un viţel turnat şi s-au închinat îna8 *Cap.7. înaintea potrivnicilor lor. iar eu l-am aruncat în foc şi a ieşit acest viţel“.18. 106. Şi acum lasă-Mă* ca Is.32. spre ruşinea 25 *2 Cr.18 rurilor şi voi da seminţei voastre toată ţara† aceasta despre care 14 *Deut. întors* de la răul pe care spusese 26. Ios.18. 7.24 voi face din tine† o mare naţiune“. 74. 21 Şi Moise i-a zis lui Aaron: „Ce ţi-a 21 *Gen. că este pus pe rău. 2. 8 ra Egiptului s-a stricat**. 20. Şi tablele* erau lu16 *Cap. 9.10. **Cap. 15.15. Fap.11 se: „Am văzut* pe acest popor şi. 9. 17. 12.13. cărora le-ai jurat* pe Tia Înaintea viţelului 3 la ne Însuţi şi le-ai zis: «Voi înmulţi 13 **Gen. să se aprinPs. 3. Şi au zis: 1 Împ. 15. nici sunetul unui răspuns de slăbiciune“ . 5 tului!“ Şi Aaron l-a văzut şi a zidit un altar înaintea lui a. Ev. «Acesta. şi 10 *Deut.16. pentru că poporul tău pe care l-ai scos din ţa7 *Deut. făcut* un viţel turnat. 22. 26.19. Şi tot poporul şi-a scos cerceii de aur care erau în urechile lor şi i-au adus lui 4 Aaron. 9.20.20.16.16. 10 înţepenit**. făcut* acest popor. este o sărbătoare pentru D om6 nul!“ Şi a doua zi s-au sculat de 6 *Num.51. 7.7. 48. Şi mi-au zis: «Fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră.11.17. robii Tăi.EXOD 32:26 mine“.16. 33. 9.41. pentru că Aaron îl făcuse fără frâu*.3.28.28. 9. Şi mânia lui Moise s-a aprins şi a aruncat tablele din mâini şi le-a sfă20 râmat la poalele muntelui. 22.15 bească* egiptenii. 33. 4. acesta este dumnezeul Ps. 14. 6. 106. s-au abătut de la calea pe care Jud. 7. 7 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Mânia lui Dumnezeu „Du-te.4 23 porul. de Isaac şi de Israel.5.13.21. 9.4. 12.1.18. Şi 20 *Deut. 9.19. Şi el a zis: „Nu e sunetul unui strigăt de victorie.23. 9.12 1 1 Şi Moise L-a rugat* pe D om11 *Deut. a luat* viţelul pe care-l făcuseră şi l-a ars cu foc şi l-a măcinat în pulbere şi a presărat-o pe apă şi a dat-o fiilor lui Israel s-o bea.

şterfost aşa: când intra Moise în cort.11. popor **Ev. 4.16.1.13 ieşea afară la cort. şi l-a numit cortul 7 *Cap.9. 3. Rom. 9.4.23. 24. Şi 29 *Num. 7.35.21.17.3. Şi intrarea cortului şi tot poporul **Cap.10. care era afară din 2 Cr. pe amoriţi şi pe he34. 24.5.10. ††Gen. 2 Sam. cercetării Mele le voi pedepsia cum vorbeşte un om cu prietenul **Cap. Iosua**. 10. tot poporul Domnul şi a zis: „Vai! poporul 31 *Deut.18. 1 Pet. ta păcatul ….3.9. Şi a 32 *Ps. 16.19. Deut. voi face ispăşire† pentru păcatul tul întâlnirii. 32.14. 23. 4. 25.9 pă Moise până intra în cort. 33 *Ezec. 24. 34. Domnului **Cap. 4. **Ps. 7. 32. nu ieşea dinăunMijlocirea 33 Şi Domnul i-a zis lui Moise: trul cortului. 21. ca să 6 Şi fiii lui Israel şi-au scos poMt. 25. Şi s-au jelit* şi ni. va merge înaintea ta. 31. împotriva fratelui său.10.12 20. Iată.20 †Deut.18. Zah.27 **Cap.6.23 cat şi şi-au făcut** un dumnezeu trarea* cortului său şi se uita du32 de aur! Şi acum. ţi-am spus*.4 *Num.18. 26. aruncă-ţi podoabele de pe Deut. †Num.1. 32. Şi Domnul 11 *Gen. încolo. 25. 3.30. 14. cătuit* împotriva Mea. 2. pentru că Eu nu Mă voi 3 *Cap. 33. acesta a păcătuit cu un mare păse ridica şi stătea fiecare la in. ge-mă*.3.21. lab muntele Horeb. Şi se întorcea în tabără. Şi **Lev. fiul lui Fap.16. 2 minţei tale». Tu îmi zici: «Suie* pe po1 *Cap. **2 Sam. 2. Şi le-a zis: „Aşa 3 iebusiţi: în ţara* unde curge lapte 27 *Ezec.2.8.13 Egiptului.6. pe heviţi şi pe Ios. zicând: «O voi da semine. acum.21. jurat** lui Avraam. şi fiecare să ucidă** 4 drum“. 32. fiecare împotriva* fiului său şi tine şi voi şti* ce-ţi voi face»“. rael: «Fiecare să-şi pună* sabia sui în mijlocul tău.13 Rom.11. 26.16. 15.12 Şi Moise i-a zis Domnului: Moise vede gloria porul pe care l-ai scos din ţara „Vezi. †Cap.7.13. asupra voastră înşivă“. Şi Moise a zis: „Consamijlocul tău.11-13 craţi-vă astăzi pentru Domnul.5. 3. 9 *Cap. tuit* cu un mare păcat. 18.9. 12. 32.22.24 28 său de aproape»“. 18. Şi Domnul i-a la intrarea cortului şi D omnul Dan. zice D omnul Dumnezeul lui Isşi miere. pe acela rul vedea stâlpul de nor stând la 10 *Cap. 33.3.6. aduceţi astăzi o binecuvântare doabele lor.22.14. Şi Domnul a lovit său. Şi ai zis: «Eu te cunosc** Ier. în ţara pentru care am porul acesta!» Şi nu mi-ai făcut †Gen. 13. 23. din cartea** Ta stâlpul de nor* cobora şi stătea Ps.5. Îngerul** Meu 11 intrarea cortului său.20 acum mergi şi du pe popor unde se ridica şi se închina*.28. 28. dacă le vei ier.8. Şi acum întâlnirii.7. 99.EXOD 32:27 Moise a stat la poarta taberei şi ger* înaintea ta şi voi alunga** 2 *Cap.8 *Num.10 vorbea** cu Moise. 8. 32. fiecare la Num. 1. iar dacă nu. zis lui Moise: „Pe cel care a pă. 24.19 lui Iacov††.9. 56.8.7.13. 18.5. Nun. te voi nimici. 16. 9. pentru că eşti Deut. Amos 5. şi mergeţi încoace şi un popor cu grumazul înţepeNum. 29 aceea. prin tabără. 69. Moise şi cam trei mii de bărbaţi popor cu grumazul înţepenit: înau căzut din popor în ziua tr-o clipă dacă Mă voi sui în 5 *Deut. 12. mă voi sui la Domnul: poate** căuta† pe D omnul ieşea la corLc. Şi Moise s-a întors* la 8 tabără. †Deut. 4. Şi voi trimite un înpe nume şi ai căpătat favoare în Ioan 10. 13. **Cap. 13. 10. suie-te de aici. 23. 20.11.5 **Cap. 98 . Şi Moise a luat cortul* şi l-a 7 Cortul Moise se 30 Şi a fost aşa: a doua zi. 31 vostru“. 3.34.45. Şi tot popoApoc. la coapsă.31. 2 Sam. Moiîntins afară** din tabără. nit**. **Num. 33 pe care ai scris-o“. dar 35 *2 Sam.6.15. viţelul – pe care-l făcuse Aaron.4. 14. Şi a fost aşa: când Moise Osea 3. tu şi po. Levi au făcut după cuvântul lui fiilor lui Israel: «Voi sunteţi un Ezec. pe popor pentru că făcuseră* slujitorul său.29. 11.6-11. a Sau „le voi cerceta“ b Sau „de la“ (din momentul acela) 2 Tim. la mine!“ Şi toţi fiii lui Levi s-au tiţi şi pe fereziţi. din poartă în poartă. Te rog. lui Isaac† şi cunoscut pe cine vei trimite cu 12 *Cap. Filip.4. 20. 19.27. lui Moise „Pleacă*. 139. răşul său şi fiecare pe prietenul 5 meni nu şi-a pus podoabele**. un tânăr. Deut. a zis: „Cine este pentru Domnul: pe canaaniţi.17. Ps. Amos 3. 34 îl voi şterge din cartea Mea.41. 16. departe întâlnirii roagă pentru se a spus poporului: „Aţi păcăde tabără. 9. 12.5. ca să nu te nimicesc† pe 16. 25. dar în ziua† vorbea cu Moise faţă în faţă*. 34 *Cap.13 **Gen. 13. 27 strâns la el. Num.8. 32.16. 99. 35 păcatul în ei“. **Cap. Şi a fost aşa: oricine 30 *1 Sam. Şi fiii lui Domnul zisese lui Moise: „Spune Is.37. 9.17. Şi poporul a auzit acest pe fratele său şi fiecare pe tovacuvânt rău. 12.1.39. Deut.

46. te† nicidecum nevinovat pe 1 Ioan 1. 14. 29. erau pe tablele dintâi.23.2. Dumnezeu.9. Şi D omnul 6 *Ps. gloria* Ta“. 5. Păzeşte ce-ţi poruncesc as. 33. eu şi poporul Tău. 8.34. 136. în ochii Tăi.2.19. 21. Is.4. Şi el I-a zis: „Dacă nu **Deut. a trecut pe dinaintea feţei lui şi Rom. Mt.37.30. Tăi. este un popor cu grumazul înIer. 11 tăzi! Iată. 24. 9.23.3. şi a vestit 33.20. 31. „Voi face* şi lucrul acesta. cu tine şi nici un om să nu se vadă pe tot muntele.14.19. prin ce se va Ps. ier.Iată Apoc. 31.22. 14 Tău“. Is.20 merge faţa Ta cu noi. şi a stat acolo cu el.24. 2. Şi el a zis: 18 *Deut. 5. căruia eşti va vedea lucrarea Is.10 rul Tău? Nu prin aceasta. 18.4.12. căpătat favoare în ochii Tăi. 31. întă.4. 34.2.6. tot pământul.18. 5.6. los. 24. ca să nu fie o 13 *Cap. 13 cursă în mijlocul tău. alung* dinaintea ta pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe hetiţi şi pe fereziţi şi pe heviţi 12 şi pe iebusiţi. 19.17 Cap. 9. faţa pământului“. Şi Domnul a zis: . dar Ioan 1. 1.4.16. dimineaţă şi suie-te dimineaţă 2 *Cap. 145. 23. 4. 4. pe care Deut. Şi va fi aşa: când va 27.18 2 le-ai sfărâmat. 4. arată-mi dar căile* Tale. 18. 4. 51. 7. 10.4. tr-o crăpătură* a stâncii şi te voi **Ps. 10. 19. 32.16.2. şi care nu socoteşEf. pentru că ceea ce voi face cu tine va fi înfricoşător†.9 Şi Moise s-a grăbit şi s-a ple8 Înnoirea cat* cu faţa până la pământ legământului 9 şi s-a închinat. Şi El a zis: „Iată. 3 lui. 112. nu-Mi poţi vedea faţa.5-7. Deut. 4.9.15. eu şi popo16 *Num. binevoitor* şi miNeem. cel vinovat.14.4.16. am căpătat favoare în ochii **Cap.7. 20. pentru că ai căpătat favoare în ochii Mei şi 18 te cunosc pe nume“. Te rog. 3. Zah. nuni** care n-au fost făcute pe 77.21 ne. 63.18 D a strigat: „D omnul. faţa Mea nu se va vedea*“.EXOD 34:13 13 *Ps. 2. Te rog.7. 4. Fereşte-te să faci* 12 *Cap. Şi fii gata mâine Deut. pentru că Jud. 103.20. şi a zis: „Dacă am 8 *Cap.4. nelegiuirea părinţilor în copii şi Iov 10.9. 25. Ps. pentru că 94. dărâmaţi* altarele şi să le sfă23. 5 Şi Domnul a coborât în nor* 5 *Cap. 7. 19 Şi El a zis: „Voi face* să treacă toată bunătatea Mea pe dinainIer. legământ cu locuitorii ţării în Jud.12.28.11.21. D omnul Deut. 2. 3.10.34-38. Şi El a zis: „Faţa* Mea va 40. că vei Lev. 64.16. Te cunosc şi să capăt favoare Ioel 2.2.12. 6. trece gloria Mea. cunoaşte atunci că am căpătat favoare în ochii Tăi. acoperi** cu mâna Mea până voi 23 trece.3.19. resc un legământ*: în faţa în**Deut.13. Şi a zis: „Tu 20 *Gen. Alte table 34 Şi Domnul i-a zis lui Moise: ale legii „Taie-ţi două* table de piatră asemenea celor dintâi şi voi 1 *Cap.32 2 Sam. 9.26 merge* cu noi? Aşa vom fi deoDeut. 15 nă**“. 14.25.2. 6. 78. Iac.21. 57. 24. Şi nici un om* să nu se suie 19.16.9. şi voi fi îndurător** cu cine voi fi îndurător şi voi avea milă de cine 20 voi avea milă“.26.12.. Şi-Mi voi trage mâna şi 23 *Vers. care vei intra.12.17. 19. 72.3.12. 13 ochii Mei».2. 23.4. tre toate popoarele care sunt pe Ps. sebiţi**.9. şi ai în vedere că această naţiune este poporul** 14 *Cap. 7 îndurare** şi adevăr†. 95. să meargă DomPs.12. ca să 9.15.21. 12. 147. 7. merge cu tine şi îţi voi da odihDeut. omul nu poate* să Mă vadă şi să Is. Şi a tăiat două table de piatră asemenea celor dintâi. scrie** pe table cuvintele care 32. ţepenit. 20. **Num.18. **Cap. 2 Împ. Dan.16. 61.14. 6 Numele D omnului. tea feţei tale şi voi vesti Nume9.14.20. înaintea Mea. „Arată-mi. 9 *Deut.24. 16 de aici.53.16. 33. nici în vreo naţiu†Deut. 4. 2 Sam.14. ia şi a patra generaţie!“ ††Deut. Deut.1. 10. 5.4. cum îi poruncise Domnul. rea şi păcatul. 19. nul în mijlocul nostru. 86. nici cirezile să nu pască în faţa mun4 telui aceluia“.22. 21 trăiască“. 147.18. tregului tău popor voi face miPs. care cerceteazㆆ Ios.14 **Cap.9. 1 Tim.11.31. 11.10. 28.14.44. pe muntele Sinai* şi stai acolo 24. Şi acum. Doamne.1.32. 2. 6.21. şi iartă-ne nelegiuirea şi păcatul nostru şi ia-ne de moş10 tenire*“. pe care-l spui acum. 6. 20. Te rog. trând* îndurare pentru mii.31. şi a luat în mână cele două table de piatră. 78. în copiii copiilor.62.24. Ci să le **Jud. 5.10. dacă 51. nu ne sui Ios.13. şi Moise s-a sculat dis-dedimineaţă şi s-a suit pe muntele Sinai. 22 pe stâncă. Mica 6. pe vârful munte3 *Cap.10. 10. 23.2. **Rom.11 *Cap. te voi pune în22 *Is. tând** nelegiuirea şi răzvrăti**Ps. 91. 49. le Domnului înaintea ta. Domnului.10 *Deut. încet la mânie şi bogat în 111. 17 Şi Domnul i-a zis lui Moise: 17 *Gen. râmaţi stâlpii şi să le tăiaţi** 99 .32. 13.3. Pentru că. Deut. şi tot poporul în mijlocul Ps.17. †Cap. nici turmele. 9.29. un loc lângă Mine: acolo vei sta* 21 *Ps. Mă vei vedea pe dinapoi. păs†Ps.7.20.5. din1 Împ. 19 *Cap. în cea de-a treNaum 1.7 *Cap.13. 34.5. Deut.

13. cele zece cuvinte.25. vinte am făcut legământ** cu **Vers. 32. iată.13. 1 Sam.24. pentru că Domnul – Numele Lui este Gelos* – El este un Dumnezeu ge15 *Deut.12. nici n-a băut 32. Şi Moise i-a chemat. şi patruzeci de nopţi: nici n-a †Cap. să te odihneşti la arat şi la seceLc.13. 28. †Gen. 12.16. 14. 25 an.17.14.13 Culesului**. 18 *Cap. Şi ieşea şi spunea fiilor lui Isra35 el ce i se poruncise. 18.2.12.28.24 cumperi pe toţi întâii-născuţi dintre fiii tăi.3. că pielea feţei lui Moise strălucea. toţi fiii lui Israel s-au apropiat şi le-a poruncit* tot ce vorbise Domnul cu el pe muntele 33 Sinai. 3.10 fa** sărbătorii Paştelor nu va fi lăsată noaptea până dimineaţa. „să nu înjunghii“ g Sau „cât timp“ 100 .15. 34. ††Ps. 17 nezeii lor. şi jert. 106. 35 Şi Moise a strâns toată adu.1. tâi-născut de parte bărbătească. 5.27. 17.5.4. mânt cu locuitorii ţării şi ei să Ezec. Şi a fost acolo 28 *Cap. vorbească şi şi-a pus un văl* peste 34 faţă. Şi Moise.16.18. apă. 9. 32 şi Moise le-a vorbit.Sabatul narea fiilor lui Israel şi le-a zis: „Acestea* sunt lucrurile pe care 1 *Cap. tarele şi nimeni nu-ţi va pofti† Ps.5.20 curvească* după dumnezeii lor †Num. tecele este al Meu. Şi Domnul a scris† pe table Deut. Să nu fierbi **Deut. 27 Şi Domnul a zis lui Moise: 27 *Cap. lor.7. **Deut. Şi. 3.2. 24 Pentru că voi alunga* naţiuni di24 *Cap. 7. 22. 3. 24. pielea feţei lui strălucea.10.24. 25 *Cap. Şi Moise din nou îşi punea vălul peste faţă. 23. 3. 33. Şi nimeni să nu se înfăţişeze înaintea Mea cu mâinile 21 *Cap. până intra să vorbească cu El. şi să jertfească** dumnezeilor 1 Cor.EXOD 34:14 Pentru că nu te vei închina altui dumnezeu.19. şi fiicele lor să curvească** Ezra 9. naintea ta şi-ţi voi lărgi** hoLev. **Mt. 15 los. 12. 23. 24. păra.9.2. 35. mâncat** pâine. 18 Să ţii sărbătoarea Azimelor*. 24. că după cuprinsul acestor cu31.13. Şi Moise a încetat să le 33 *2 Cor. toată partea bărbătească a voastră să se înfăDeut.2. Şase* zile să lucrezi.32. 16. Să nu-ţi faci* dumLev. ştia că pielea feţei** lui strălu3. 12. 31. Şi 30 cea pentru că Aaron şi toţi fiii lui Israel l-au văzut pe Moise şi.2. †Cap. 14 aşerelea. 12. **Cap. 12. 23. 25.4.15 timpul hotărât al lunii Abib†.8.4. secerişul de grâu. **Num. 16.26 *Cap. 16. 8. iedul** în laptele mamei lui“. 16 nânci†† din jertfa lorc şi să iei dintre fiicele* lor pentru fiii tăi 16 *Deut.23. 9. şi să fii invitat† şi să mă1 Cor.16. „Scrie-ţi* aceste cuvinte! Pentru Deut. 4. 7. pe fiii tăi să curvească după dum17 *Cap. 19. al măgăriţei să-l răscumperi cu 23. Şi pe întâiul-născut* **Cap.1.14. 10. 28 tine şi cu Israel“. mânilor*. şi orice înNum.18. 24. 13.2. atât din cireadă.55. 18. 20.16.12. la Lev. 10.2. după cum ţi-am poruncit.2. Mele cu pâine cu aluat.25. 13.9. Şi fiii lui Israel vedeau faţa lui Moise. ţara când te vei sui să te înfăţi**Deut. 1 Împ.20. dar în ziua a şaptea să te odihneşDeut. nezeului tău pârga* celor dintâi 26. 1. Şi să ţii sărbătoarea Săptă22 *Cap. g vorbise cu El. 19 din Egipt. 23. Faţa 29 Şi a fost aşa: când a coborât Moise de pe muntele Sinai – şi strălucitoare a lui Moise cele două table* ale mărturiei erau în mâna lui Moise când a coborât de pe munte – Moise nu 29 *Cap. când intra* înain. **Cap. Lc. şi dacă nu-l vei răscumDeut. 16.10. aceasta. să-i frângi gâtul. 4. nezei turnaţi.4. Deut. 20. 26 Să aduci în casa Domnului Dum. Deut. şi Aaron şi toate căpeteniile adunării s-au întors la el.29. 20 turmă.13. după dumnezeii lor şi să facă Neem.9. îşi scotea vălul până ieşea.21. **Mt.10. după 32 *Cap. Tot* ce deschide pân13. 2. „fără a Chipuri ale divinităţii feminine a canaaniţilor. Să nu aducif* sângele jertfei 14 *Cap. 23 *Cap.7. un miel. cu D omnul patruzeci* de zile Deut.9. cuvintele legământului. 31.16.4. ţişeze înaintea Domnului Dumnezeu.7. 17. 4. la sfârşitule anului.2. 17. 3.3. „lui“ d Lit.26. Aşera b Sau „Vezi să nu faci“ nimic“ e Sau „schimbarea“ f Lit. 78.15. şi s-au temut 31 să se apropie de el.12.9. cât şi din 20 *Cap. 6.16. 22 rat. 20. a celor dintâi roade din Num. 26. 21 goaled**. tea Domnului ca să vorbească cu El. c Lit. 23 De trei* ori pe an. Să răs2 Sam. şi sărbătoarea Deut. Dumnezeului tău de trei ori pe Fap. roade din ogorul tău.18.14. 22. pentru că în luna Abib ai ieşit 19 *Cap.2. ti.2. 11. şezi înaintea feţei D omnului 2 Cr. 2 Cor. 23. Dumnezeul lui Israel. Vers.10. 13. Ca nu cumva să facib legăIer.34 *2 Cor.6. 5. 10. 23. Deut. 13.18.25 **Cap. Sărbătorile Şapte** zile să mănânci azime. 35.

şi sfeşnicul* pentru lumină **Cap.9. 29. 25 Şi fiecare femeie care avea ini. 20. 27. întâlnirii şi pentru toată slujba 22 lui şi pentru veşmintele sfinte. a Lit. şi pâinea** pentru punerea îna14 *Cap. Să nu aprindeţi* nici un 3 *Cap.9. zicând: Luaţi 5 *Cap.68. **Cap. sfinte pentru preotul Aaron.9. 25. stâlpii 12 lui şi postamentele lui.20 şi uneltele lui şi candelele lui şi untdelemnul** pentru luminător. 31.41. 16. 16. dintre voi un dar ridicat pentru 1 Cr. 4. şi drugii lui. tot felul de obiecte de aur: fiecare om care a legănat un dar legănat de aur pentru 23 Domnul.2. Şi Moise a zis fiilor lui Is. 8.2.5. 30. Şi oricine a ridicat un dar ridicat de argint şi de aramă a adus darul ridicat al D omnului. masa* 13 *Cap. Şi au venit bărbaţi şi femei. pentru DomLev. †Num. şi tămâia plăcut mirositoare şi perdeaua 16 intrării. „prin mâna lui“ b Lit.10. Domnul: fiecare* a cărui inimă 9. slujit în sfântul locaş. Şase* zile să se lucreze. mă înţeleaptă* între voi să vină şi să facă tot ce a poruncit 11 *Cap. 8. 15 *Cap. de la intrarea cortului.2. meie a căror inimă îi îndemna* să aducă pentru toată lucrarea pe care o poruncise D omnul princ Moise să se facă. 2 Cor. fiecare bărbat şi fe1 Cr. 39. Şi toţi cei care sunt cu ini10 *Cap. adus pietrele de onix şi pietrele de montat pentru efod şi pentru 28 pieptar. Şi toată adunarea fiilor lui 20 Israel a plecat dinaintea lui Moi21 se. 29. Şi toate femeile înţelepte pe care le mişca inima au tors 27 păr de capră. 30. 2 Cor.EXOD 35:30 le-a poruncit D omnul să le fa2 ceţi.2. ma înţeleaptă* a tors cu mâinile 31.6. 31.27. 27. şi veşmintele fiilor lui. drugii lui.3. Pr. dar 2 *Cap. delemn pentru luminător şi mirodenii* pentru untdelemnul ungerii şi pentru tămâia plăcut mirosi9 toare. 15 şi altarul* tămâiei şi drugii lui **Cap. 29. 25. 25.2.25 şi untdelemnul** ungerii.7. Şi fiecare la care s-au găsit: material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire şi păr de capră şi piei de berbec vopsite roşu şi piei de viţel de mare le-a 24 adus. acoperişul lui 26. l-a adus. 4 Şi Moise a vorbit către toată Darurile pentru cort adunarea fiilor lui Israel. şi drugii ei şi toate uneltele ei **Cap. toţi cei pe care îi îndemna inima au adus inele de nas şi cercei şi inele şi salbe.1. 15.23. al16 *Cap. 30. ca* inima lui şi fiecare om pe 1 Cr. 16.32-36 nul: oricine va lucra în ea să fie 3 omorât†.9.1.7.7. Şi fiecare la care s-a găsit lemn de salcâm.6. pentru tot felul de lucrări pentru slujbă.25 *2 Împ. Şi fiecare om pe care îl miş. 25. copcile lui şi scândurile lui.23. 36. 27. ziua a şaptea să vă fie sfântăa.5. 21.22.1. 29. şi pietre de onix şi pietre de montat pentru efod şi pentru 10 pieptar.31. „perdeaua acoperitoare“ sau „perdeaua acoperirii“ 101 . 24. 14 inte. şi postamentele ei şi perdeaua 18 de la poarta curţii. 26. 11 D omnul: cortul*.19. chivotul* 12 *Cap. şi au adus darul ridicat al DomEzra 7.23 un sabat** de odihnă.12. şi mirodenii* şi untde.10. ţăruşii cortului şi ţăruşii curţii şi funiile lor. tarul* arderii-de-tot şi grătarul lui de aramă.24.23. Ezra 2. Şi căpeteniile* au 27 *1 Cr. 12.21 *Cap. şi învelitoarea lui. 25. lui Israel. ca să slujească în slujba de preoţi“. 25. foc în toate locuinţele voastre în ziua sabatului“. ei şi a adus ce a tors: firul albastru şi purpura şi stacojiul şi inul 26 subţire.5. zicând: „Acesta este cuvântul pe care l-a 5 poruncit Domnul. scaunul îndurării şi 13 perdeaua despărţitoareb.6. veşmintele Num.9. Lev.Beţaleel şi 30 Oholiab c Lit. 25. 23.31.6. este binevoitoare să aducă darul ridicat al D omnului: aur şi ar6 gint şi aramă şi material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire şi păr de capră şi piei de ber7 bec vopsite roşu şi piei de viţel de 8 mare şi lemn de salcâm şi unt8 *Cap. pânzele* curţii. 28. nului pentru lucrarea cortului 9. stâlpii ei 17 *Cap.5.1-6.30 Lev. Fiii 29 *Vers. „sfinţenie“ 19 veşmintele* lucrate artistic pentru 19 *Cap. lemnul pentru luminător şi pentru untdelemnul ungerii şi pentru 29 tămâia plăcut mirositoare.28 *Cap. 23. au adus un dar de bunăvoie pentru Domnul.16. drugii lui şi toate uneltele lui. ligheanul şi picio17 rul lui.6. 31. care îl îndemna duhul au venit 28.

Şi a îmbinat cinci covoare deosebit şi şase covoare 17 deosebit.5-9. 26. nici femeie să nu mai aducă cevab pentru darul ridicat al sfântului locaş“. au făcut după toate câte poruncise Domnul. Şi a făcut cincizeci de cheotori pe marginea ultimului covor din îmbinare şi a făcut cincizeci de cheotori pe marginea covorului din cealaltă îmbinare. Şi au luat dinaintea 3 *Cap. Facerea cortului 8 *Cap.27.6. „Poporul aduce* mult mai mult 2 Cor.6. 31. 24. 8. fiul lui Ahisamac.10.3. 31. Domnul l-a chemat pe nume* pe Beţaleel.6-10. în stacojiu şi în in subţire – şi de ţesător. Şi l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu.2.2. Şi toţi oamenii înţelepţi care lucrau la toată lucrarea sfântului locaş au venit fiecarea de la lucrarea sa pe care o făcea 5 şi au vorbit lui Moise. 26. 2 Şi Moise a chemat pe Beţale2 *Cap. 25. lui Moise tot darul ridicat pe ca1 Cr. 8 Şi toţi cei* cu inima înţeleaptă dintre cei care lucrau la facerea cortului au făcut zece covoare de in subţire răsucit şi de material albastru şi purpură şi stacojiu: cu heruvimi lucraţi artistic 9 le-au făcut.35. 14 *Cap. Şi Moise a dat poa Lit. să se apropie de lucrare 3 ca să o facă. 28. Şi lui şi 34 *Cap. Şi material era de ajuns pentru toată lucrarea. la îmbinarea a doua. ca să facă tot fe34 lul de lucrări artistice. facă toate lucrările pentru slujba **Cap. plut* cu înţelepciune a inimii ca 1 Împ.7. Şi a făcut cincizeci* de copci de aur şi a îmbinat covoarele unul cu altul cu copcile. 31. din seminţia lui 31 Iuda.6.1. lui Oholiab*. 26. „om de om“ runcă şi au făcut să se strige prin tabără. 28. b Sau „să nu mai facă vreo lucrare“ 102 . 35 inimă să-i înveţe pe alţii.8. 12 *Cap. Belşugul 36 Şi Beţaleel şi Oholiab şi orice darurilor bărbat cu inimă înţeleaptă*. ne şi pricepere ca să ştie cum să 35. I-a umVers. rael: „Vedeţi.26. decât trebuie pentru slujba lucrării pe care a poruncit-o Domnul 6 să fie făcută“. 12 A făcut cincizeci* de cheotori pe un covor şi a făcut cincizeci de cheotori pe marginea covorului care era în îmbinarea a doua: cheotorile erau una în faţa alte13 ia. în care pusese D omnul înţelepciu1 *Cap. şi era chiar mai mult. le-a pus în 35 *Cap. el şi pe Oholiab şi pe orice bărbat cu inimă înţeleaptă. în înţelepciune. fiul lui Uri. căruia Domnul îi pusese în inimă înţelepciune*. Lungimea unui covor era de treizeci de coţi şi lăţimea unui covor de patru coţi: o singură măsură pentru cele unsprezece 16 covoare. la capătul îmbinării.14.14. 14 Şi a făcut covoare* din păr de capră pentru acoperiş. 35. astfel încât cortul era una. Is. Şi-i aduceau încă daruri de bunăvoie în fiecare 4 dimineaţă. în pricepere şi în cunoştinţă şi în 32 orice meşteşug şi ca să facă invenţii: ca să lucreze în aur şi în 33 argint şi în aramă şi în tăierea pietrei pentru montat şi în tăierea lemnului. Şi a îmbinat cinci covoare unul cu altul şi a îmbinat celelalte cinci covoare 11 unul cu altul.5. 29. 31. sfântului locaş**. Şi a făcut cheotori din fir albastru pe marginea unui covor. să facă orice fel de lucrare de 2 Cr. fiecare pe care-l mişca inima. 31. ca s-o facă. zicând: 5 *2 Cr. 7.3. tot aşa a făcut pe marginea ultimului covor. 13 *Cap.21. deasupra cortului: a făcut unsprezece co15 voare. re-l aduseseră* fiii lui Israel pentru lucrarea slujbei sfântului locaş. 2. Lungimea fiecărui covor era de douăzeci şi opt de coţi şi lăţimea fiecărui covor era de patru coţi: o singură măsură pen10 tru toate covoarele. 35. zicând: „Nici bărbat.14.EXOD 35:31 30 *Cap. cei care fac orice fel de meşteşug şi cei care inventează lucrări artistice“. Şi poporul a fost oprit să 7 aducă. 26. ca s-o facă. 18 Şi a făcut cincizeci de copci de aramă ca să îmbine acoperişul. fiul lui Hur. 31. gravor şi de inventator şi de lucrător în broderie – în material albastru şi în purpură. din seminţia lui Dan.3.

25. şi a turnat pentru ele patru postamente de argint. Şi l-a îmbrăcat cu aur curat pe dinăuntru şi pe dinafară şi a făcut o bordură de aur pe 3 el.17.15. cinci pentru scânduri32 le de la o latură a cortului şi cinci drugi pentru scândurile de la cealaltă latură a cortului şi cinci drugi pentru scândurile cortului 33 din partea din spate.EXOD 19 *Cap. Şi heruvimii îşi întindeau 103 34 Şi . a făcut cei doi heruvimi ieşind din scaunul îndurării. din material albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit.14. la cele două capete ale scaunului îndură8 rii: un heruvim la un capăt. Şi erau legate jos şi erau unite împreună la capetele lor într-un inel: aşa a făcut cu amândouă. lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate 1 *Cap. 37 Şi a făcut o perdea* pentru 37 *Cap. Şi a făcut un scaun* al 6 *Cap. lucrare de brode38 rie.10. intrarea cortului. şi le-a îmbrăcat cu aur capetele şi vergelele lor de legătură. 7 Şi a făcut doi heruvimi de aur. 26. 26. de la un capăt la celălalt. îndurăriia din aur curat. Erau două mânere la fiecare scândură. Şi a făcut drugul de la mijloc. Şi a făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale 29 cortului în partea din spate. Lungimea unei scânduri era de zece coţi şi lăţimea unei scânduri de un cot şi jumă22 tate.31. la cele patru picioare ale lui: două verigi pe o latură a lui şi două 4 verigi pe cealaltă latură a lui. Şi a făcut o învelitoare* pentru acoperiş din piei de berbec vopsite roşu şi o învelitoare din piei de viţel de mare pe deasupra. ca suporturi pentru drugi. stând 21 în picioare. Şi pentru cealaltă latură a cortului dinspre nord a făcut douăzeci de scân26 duri şi cele patruzeci de postamente de argint ale lor: două postamente sub o scândură şi două postamente sub cealaltă scândură. de o parte. la cele 30 două unghiuri.26. sub fiecare scândură. ca să poarte chi6 votul. Şi a făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor. 27 Şi pentru partea din spate a cortului. spre apus. 20 Şi a făcut scândurile* pentru cort din lemn de salcâm. Şi a făcut patruzeci de postamente de argint sub cele douăzeci de scânduri.37. ca să fie una. de altă parte. t-o lucrare artistică. cu heruvimi. înspre apus. ca să treacă prin mijlocul scândurilor. i-a făcut din aur bătut. înspre 24 sud. 35 Şi a făcut perdeaua* din ma. lungimea lui era de doi coţi şi jumătate şi lăţimea lui de un cot şi jumătate. şi înălţimea lui de un cot şi ju2 mătate. 26. Şi a turnat pentru el patru verigi de aur. Şi erau opt scânduri şi postamentele lor de argint: şaisprezece postamente. 26. 26. 25. 36 Şi i-a făcut patru stâlpi de salcâm şi i-a îmbrăcat cu aur. şi a îmbrăcat drugii cu aur. la cele două capete ale 9 lui.36. Şi a introdus drugii prin verigile din laturile chivotului. 26. două postamente sub o scândură pentru cele două mânere ale ei şi două postamente sub cealaltă scândură. şi un heruvim la celălalt capăt.Facerea terial albastru şi purpură şi sta. de jur-împrejur. două posta31 mente. 31 *Cap. 19 37:9 20 *Cap. a Capacul chivotului a îmbrăcat scândurile cu aur şi a făcut verigile lor de aur. Şi a făcut drugi din lemn de salcâm 5 şi i-a îmbrăcat cu aur. a făcut şase 28 scânduri. pentru cele 25 două mânere ale ei.celor două perdele cojiu şi in subţire răsucit: a făcu35 *Cap. Şi a făcut scândurile pentru cort: douăzeci de scânduri pentru latura de sud. şi cele cinci postamente ale lor erau de aramă. unul în dreptul altuia. Facerea 37 Şi Beţaleel a făcut chivotul* din chivotului lemn de salcâm. cârligele lor erau de aur. Aşa a făcut pentru toate scându23 rile cortului. Şi a făcut drugii* din lemn de salcâm.

2 coţi. şi înălţimea lui era de trei 1 *Cap. Şi a făcut două verigi de aur pentru el sub bordura lui.3.35 gerii sfinte şi tămâia plăcut mirositoare. jos. 23 dintr-o bucată. coarnele lui erau 26 din el.arderii-de-tot şi mea lui era de cinci coţi şi lă. farfuriile* ei şi ceştile ei şi castroanele ei şi urcioarele ei. a făcut sfeşnicul din aur bătut: piedestalul lui şi fusul 17 *Cap. 8. 30. bătut. 30. şi o gămălioară sub două braţe din el. Apoc. 19 A făcut trei cupe în chipul florilor de migdal pe un braţ. **Cap. Şi a făcut cele şapte candele ale lui şi mucările lui şi cenuşarele lui din aur cu24 rat. pentru cele şase a Sau „pentru“ b Aproximativ 34 kg 22 braţe 104 . 25. o gămălioară şi o floare. 25. lui.EXOD 37:10 care ieşeau din el. 29 Şi a făcut untdelemnul* un. cupele lui. Şi a îmbrăcat-o cu aur curat şi a făcut pe ea o bordură 12 de aur. Şi i-a turnat patru verigi de aur şi a pus verigile la cele patru colţuri care erau la cele patru picioare ale 14 ei. şi feţele lor erau una către alta. şi coarnele lui. toate uneltele lui le-a făcut din aramă. Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat cu aur. şi a făcut o bordură de aur pentru pervazul 13 ei. de jur-împrejur. ca să-l poarte cu ei. totul de aur curat.23. ca suporturi 6 pentru drugi. era pătrat. L-a făcut dintr-un talantb de aur curat. Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a îmbrăcat 7 cu aramă. Şi a făcut toate uneltele altarului: oalele şi lopeţile şi farfuriile adâncic şi furculiţele şi tigăile pentru cărbuni.1. Şi verigile erau lângă pervaz. Şi i-a făcut un pervaz lat de o palmă de jur-împrejur. Şi a introdus drugii în c Vasele pentru sângele stropirii aripile în sus. lungimea ei era de doi coţi şi lăţimea ei de un cot şi 10 *Cap. înălţimea ei de un cot şi jumă11 tate.1. Şi a făcut pe el o bordură de 27 aur. Şi l-a îmbrăcat cu aur 25 *Cap. cu care să toarne. Facerea 10 Şi a făcut masa* din lemn de mesei salcâm. capacul lui. ca să 15 poarte masa. cu toate uneltele lui. Şi pe sfeşnic erau patru cupe în chipul florilor de migdal. pe cele două părţi laterale ale lui. până la mijlo5 cul lui. coarnele lui erau din el şi l-a îmbrăcat 3 cu aramă. şi înălţimea lui. 27. Facerea 38 Şi a făcut altarul* arderii-de.25. 4 Şi a făcut pentru altar un grătar din aramă în formă de reţea sub marginea lui. ca suporturi pentru 28 drugi. aşa era pe cele şase braţe 20 care ieşeau din sfeşnic. şi a tămâiei de doi coţi.29. de jur-împrejur. şi trei cupe în chipul florilor de migdal pe celălalt braţ. Facerea 17 Şi a făcut sfeşnicul* din aur sfeşnicului curat. 16 cat cu aur. Şi şase braţe ieşeau din laturile lui: trei braţe ale sfeşnicului dintr-o latură a lui şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă latură a lui. feţele heruvimilor erau spre scaunul îndurării. şi o gămălioară sub două braţe din el. de jur-împrejur. gămălioarele lui 18 şi florile lui erau din el.29 *Cap. Gămălioarele lor şi braţele lor erau din el. ca suporturi pentru drugi.altarului tot din lemn de salcâm: lungi.a ligheanului ţimea lui de cinci coţi: era pătrat. Şi a făcut din aur curat uneltele care erau pea masă. curat. şi o gămălioară sub două braţe din el. acoperind cu aripile lor scaunul îndurării. pe cele două muchii ale lui. Facerea 25 Şi a făcut altarul* tămâiei din altarului lemn de salcâm. curată. 30. gămă21 lioarele lor şi florile lor. Şi a făcut drugii din lemn de salcâm şi i-a îmbră16 *Cap. după** arta celui care face mir. o gămălioară şi o floare. lungimea lui era tămâiei. ca să poarte masa. Şi a turnat patru verigi pentru cele patru colţuri ale grătarului de aramă. Şi a făcut coarnele lui în cele patru colţuri ale lui.31. a de un cot şi lăţimea lui de un untdelemnului cot. 25. şi pereţii lui de jur-împrejur.

cârligele stâlpilor şi vergelele lor 13 de legătură erau de argint. şi înălţimea. după siclul sfân26 tului locaş: o becăb* de cap – jumătate de siclu. 31.23. aurul daNum. după siclul 26 *Cap.37 Num. 27. Tot aurul întrebu. cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură erau 12 de argint.18. şi lăţimea. 26. porunca lui Moise.46. Şi cu el era Oholiab*. **Cap.15. Num. cei zece stâlpi ai lor şi cele zece postamente ale lor. 4. patru. pânze de cincizeci de coţi. cincizeci de coţi.2. ca a Un talant = 3000 de sicli 8 *Cap. Şi argintul celor 25 *Cap. 22 fiul preotului Aaron. L-a făcut din scânduri. gravor şi inventator şi lucrător în broderie. Şi pentru latura dinspre nord. un talant pentru un pos28 tament. care au fost număraţi* din adunare a fost de o sută de talanţi şi o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli. în material albastru şi în purpură şi în stacojiu şi 24 în in subţire. fiul lui Hur. **Cap. fiul lui 23 *Cap. Şi pentru latura dinspre apus. sfântului locaş. Şi toţi ţăruşii* 20 *Cap. de jur-împrejur. de partea aceasta. cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură erau de 11 argint.13.13. care au fost numărate. cei trei stâlpi ai lor şi cele trei postamente ale lor. de argint. 3.5. 27.16. pânze de cincisprezece coţi.25. leel*. 30. rului legănat.EXOD 38:28 verigile de pe laturile altarului. 21 Acestea sunt lucrurile numă. spre ră14 sărit. Şi perdeaua porţii curţii era de broderie din fir albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit: şi lungimea era de douăzeci de coţi. inţat în lucrare pentru toată lu27. 1.25. gol pe dinăuntru. 17 Şi postamentele stâlpilor erau de aramă. 30. erau de in subţire răsucit. 22 *Cap. Şi pentru latura de est. au trecut prin numărătoare. 16 Toate pânzele curţii. 8 Şi a făcut ligheanul* de aramă şi piciorul lui de aramă din oglinzile multelor femei care se strângeau la intrarea cortului întâlnirii.24 *Cap. 30. cârligele stâlpilor şi vergelele lor de legătură.21.32 mentelor* sfântului locaş şi a postamentelor** perdelei: o sută de postamente dintr-o sută de talanţi.3. de cinci coţi.19. 27 Şi cei o sută de talanţi de argint 27 *Cap. Facerea curţii 9 *Cap. Şi Beţa4. crarea sfântului locaş. de la toţi aceia care 26. din seminţia lui Iuda. 9. de argint. Ahisamac.53. 15 şi pe cealaltă aripă. 31.33.cortului riei. asemepânzelor curţii.6. **Cap.19. ca şi de partea aceea a porţii curţii. de o sută de coţi. cortului şi ai curţii de jur-împrejur erau de aramă. şi îmbrăcămintea capetelor lor şi vergelele lor de le20 gătură. după siclul* 25 sfântului locaş. 1. de la şase** sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni. 6. 30. cei douăzeci de stâlpi ai lor şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor. prin slujba 1. 12. de argint. 18. din seminţia lui Dan. cârligele lor. 26. de argint. Şi stâlpii lor erau patru şi postamentele lor. Pentru latura de sud. a făcut pânzele curţii din in subţire 10 răsucit. ca să-l poarte cu ei. 5.50.15. şi toţi stâlpii curţii erau legaţi împreună cu ar18 gint. Lev. Pânzele erau pe o aripă de cincisprezece coţi.9. 9 Şi a făcut curtea*. Şi din cei o mie şapte sute şaptezeci şi cinci de sicli a făcut cârligele stâlpilor şi le-a îmbrăcat capetele şi i-a unit cu 19 nea b O becă = aproximativ 6 grame 105 . perdele de o sută de coţi. au fost pentru turnarea posta26. sub mâna** lui Itamar. cortul mărtu. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. de aramă. a fost de douăzeci şi nouă de talanţia şi şapte sute treizeci de sicli.47.Inventarul rate ale cortului*. leviţilor. fiul lui Uri. cei douăzeci de stâlpi ai lor şi cele douăzeci de postamente de aramă ale lor.12. înspre sud. şi îmbrăcămintea capetelor lor. după 21 *Num.28. cei trei stâlpi ai lor şi cele trei postamente ale lor. a făcut tot ce poruncise Domnul lui Moi23 se.

**Cap. lucrare 8 Facerea pieptarului artistică. 22 Şi a făcut mantia* efodului ţesută toată din material albastru.15. Şi arama darului legănat a fost de şaptezeci de talanţi şi două mii patru 30 sute de sicli. 28. care era pe el. şi al patrulea şir: un hrisolit. 106 . un agat şi un 13 ametist. ca să fie deasupra brâului efodului şi ca pieptarul să nu se desfacă de pe efod. din aur. Şi au făcut pe marginile mantiei rodii din fir albastru şi purpură şi stacojiu. din material albastru şi pur8 *Cap.2. lungimea lui era de o palmă şi lăţimea lui de o palmă. 28. din fir albastru şi purpură şi stacojiu şi in subţire răsucit. din aur curat. Şi au făcut pe pieptar lănţişoare ca nişte şnururi. 23 *Cap. la capetele piepta18 rului.9. 23 Şi deschizătura* mantiei. după cum poruncise Domnul lui Moise.33. Şi au montat pe el patru 10 *Cap. Şi au făcut două inele de aur şi le-au pus pe cei doi umerari ai efodului. în mijlocul ei.34. şi el a tăiat fire. ca să nu se rupă. din efodului material albastru şi purpură şi 2 *Cap. ca lucrarea efodului. 7 *Cap. veşmintele sfinte† pentru Aaron. 28. era din aceeaşi bucată. pe 20 dinăuntru înspre efod. Şi a făcut pieptarul*. şi al doilea şir: un ru12 bin. Şi au lucrat pietrele* de onix 6 *Cap. în partea dinainte a lui. şiruri* de pietre. ca să lucrezea în albastru şi în purpură şi în stacojiu şi în 4 in subţire. 28. 28. 28. era ca deschizătura unei cămăşi de zale. Şi au pus cele două lănţişoare de aur împletite în cele două inele. un şir: un sara Ţesând b Brâul ţesut artistic donix. gravate ca o pecete. 25 *Cap. un onix şi un iaspis. un safir şi un diamant. din aur. gravate cu gravuri de pecete.EXOD 38:29 29 vergelele 11 întâiul şir. montate în ferecături de aur în montu14 rile lor. 35. fiecare după numele său. montate în ferecături de aur. Şi au făcut clopoţei* de 14 *Apoc. 28. pură şi stacojiu şi in subţire răsu9 cit. douăsprezece. Era pătrat.32. Şi au bătut aurul în foiţe subţiri. Şi au făcut două ferecături de aur şi două inele de aur şi au pus cele două inele la cele două capete ale 17 pieptarului. 28. au făcut pieptarul dublat. Facerea 39 Şi din material albastru* şi hainelor purpură şi stacojiu au făcut veşpreoţeşti mintele** lucrate artistic pentru slujba în sfântul locaş şi au făcut 1 *Cap.12 Facerea mantiei efodului 22 *Cap. Şi cu ea a făcut postamentele pentru intrarea cortului întâlnirii şi altarul de aramă şi grătarul de aramă care era pentru el şi toate uneltele altarului 31 şi postamentele curţii de jur-împrejur şi postamentele porţii curţii şi toţi ţăruşii cortului şi toţi ţăruşii curţii de jur-împrejur. Şi cele două capete ale celor două lănţişoare împletite le-au prins de cele două ferecături şi le-au pus pe umerarii efo19 dului. Şi au legat pieptarul cu inelele lui de inelele efodului cu şnur albastru.6. după cum poruncise Domnul lui Moise. 3 stacojiu şi in subţire răsucit. Şi au făcut două inele de aur şi le-au pus la celelalte două capete ale pieptarului. Şi pietrele erau după numele fiilor lui Israel. ca pietre de amintire* pentru fiii lui Israel.12. şi al de legătură. un topaz şi un smarald – treilea şir: un opal. 10 dublat. I-au făcut umerari îmbinaţi. după numele lor.17.10. 35. jos. la marginea lui. lucra16 re împletită. după cum poruncise Domnul lui Moi6 se. 21. 28. 31. Şi le-a pus pe umerarii efodului. Şi brâulb efodului lui. 7 după numele fiilor lui Israel. 25 răsucite. Facerea 2 Şi a făcut efodul* din aur. deasupra brâu21 lui efodului. şi era o tivitură de jur-împrejurul deschizăturii 24 ei. chiar la îmbinarea lui.19. a fost îmbinat la cele două capete ale 5 lui.23. în partea lui dinainte. 28. ca lucrătura lui. lucrare artistică. după cum poruncise Domnul lui †Cap. Moise. pentru cele douăsprezece* 15 seminţii.31.

EXOD 40:13 aur curat şi au pus clopoţeii printre rodii. Şi să apropii* 12 *Lev. pânzelea curţii. pentru slujbă. 30. şi perdeaua pentru poarta curţii.26. 4. Şi toată lucrarea locaşului Terminarea 32 lucrării cortului întâlnirii a fost terminată.35. ligheanul şi picioa Sau „draperiile“ b Lit. Ezec. de in subţire răsucit şi fir albas**Cap. 27 Şi au făcut cămăşi* de in Facerea cămăşilor subţire.39. Lev. 28. 6. drugii lui şi toate uneltele lui. 28. diademei sfinte. de jur-împrejur. din aur curat. 8. pe Aaron şi pe fiii lui de intrarea cortului întâlnirii şi să-i scalzi 13 înc apă. şi perdeaua pentru in39 trarea cortului. „cu“ 107 . veşmintele sfinte pentru preotul Aaron.6. aşa o făcuseră. pentru tămâie înaintea chivotului mărturiei şi să atârni perdeaua 6 intrării cortului.39. 28.41. Şi Moise i-a binecuvântat*. 28. drugii lui şi 34 stâlpii lui şi postamentele lui. 30. Ios. 25.13. şi învelitoarea din piei de berbec vopsite roşu şi învelitoarea din piei de viţel de mare şi perdeaua 35 despărţitoare. 26. 36 masa. şi podoabe de ti27 *Cap. „rânduiala“ lui. Şi să pui altarul* de aur 5 *Apoc. un clopoţel şi o rodie. Şi să pui în el chivotul mărturiei şi să aco. 24. chii de in subţire.43 *Lev. şi pantalonii** 28 *Cap. 40 Şi Domnul a vorbit lui Moi. Şi să 7 *Cap. şi mitra* de aur de in subţire. b. nul lui Moise. după cum poruncise Domnul lui Moise.5. la sfinţirea cortului întâi ale lunii. pe el şi toate 10 uneltele lui.6.4 *Cap.43. o făcuseră cum poruncise Dom1 Împ. 12. 8.18. după cum poruncise Domnul lui Moise. 42 După toate* câte poruncise Dom.42 tru şi purpură şi stacojiu.36. 22. şi brâul*. cârligele lui şi scândurile lui. 26.4. şi să ungi* cortul şi tot ce este în el şi să-l sfinţeşti. şi va fi sfânt. 11 Şi să ungi ligheanul şi piciorul 12 lui şi să-l sfinţeşti. 2 Cr. Şi Moi. 4 peri chivotul* cu perdeaua.18. Şi să 10 *Cap.3 *Cap. şi toate uneltele pentru slujbă ale locaşului pentru 41 cortul întâlnirii.39. 9 Şi să iei untdelemnul ungerii 9 *Cap. 30 Şi au făcut placa* subţire a 30 *Cap.14.Aşezarea şi 2 se. zicând: „În ziua lunii întâi*. de jur-împrejur.6. toate* câte poruncise D omnul Vers. 30. pui ligheanul* între cortul întâlVers. lucrare ţesută. Şi să aduci masa* înăuntru şi să a. să aşezi locaşul 2 *Cap. pe marginile mantiei.10. nul. chivotul mărturiei şi drugii lui şi scaunul îndurării. 3 cortului întâlnirii. 29.30 şezi** în ordine pe ea cele rânLev. veşmintele lucrate artistic pentru slujba în sfântul locaş. candelele lui. 8 Şi să aşezi curtea de jur-împrejur şi să atârni perdeaua la poarta curţii. Num. ca să fie în slujba de preoţi. pe marginile mantiei. re de broderie. 8.5. 30. 35. Şi să aduci sfeşniduite ale ei cul înăuntru şi să-i aprinzi can5 delele. lucra29 *Cap. şi să sfinţeşti altarul şi altarul să fie* preasfânt.40. candelele de aşezat în rând şi toate uneltele lui şi untdelemnul pentru lumină38 tor. aşa au făcut fiii 43 lui Israel toată lucrarea.27. ungi altarul arderii-de-tot şi toate uneltele lui. 33 lui Moise: aşa au făcut. şi altarul de aur şi untdelemnul ungerii şi tămâia plăcut mirositoare. Num. stâlpii ei şi postamentele ei. se a văzut toată lucrarea şi.33. 29 de in subţire răsucit. între rodii: 26 un clopoţel şi o rodie. iată. şi fiii lui Israel au făcut după 32 *Cap. Şi să îmbraci pe Aaron cu veşmintele sfinte şi să-l ungi* 13 *Cap. şi au scris pe ea cu scrierea gravurilor de pecete: „Sfinţenie Dom31 nului!“ Şi au prins de ea un şnur albastru. **Cap. Şi să pui altarul arderii-de-tot înaintea intrării 7 locaşului cortului întâlnirii. 28. după cum poruncise Domnul lui Moise.42 *Cap. 9. şi veşmintele fiilor lui.36.22. 9. 40 rul c Lit. ca s-o prindă de mitră. pentru Aaşi a plăcii 28 ron şi pentru fiii lui. funiile ei şi ţăruşii ei. altarul de aramă şi grătarul lui de aramă.2. Şi au adus cortul la Moise: acoperişul şi toate uneltele lui. sfeşnicul curat. 28.23.10. 25. 44. 28. deasupra ei. nirii şi altar şi să pui apă în el. toate uneltele ei şi pâinea 37 pentru punerea înainte. 42.

7. 9. Şi a pus altarul* arderii-de-tot la intrarea locaşului cortului întâlnirii şi a adus** pe el ardereade-tot şi darul de mâncare. Şi Moise a terminat lucrarea. Şi a aprinsa* candelele înaintea Domnului. Şi a pus ligheanul* între cortul întâlnirii şi altar şi a pus apă 31 în el pentru spălat. Şi Moise nu putea intra în cortul întâlnirii.36. în 25 latura cortului dinspre sud. Se spălau* când intrau în cortul întâlnirii şi când se apropiau de altar. 29. 32 *Cap.10.4.19. 9. **Cap.19 37 *Num. 22 *Cap. în anul al doilea. Şi să apropii pe fiii lui şi să-i îmbraci cu cămă15 şile. ca să-Mi fie în slujba de preoţi.1. 24 *Cap. 25.5.16.5. 24.33.21. 29. 10. Num. înaintea ochilor întregii case a lui Israel. atunci ei nu porneau până în ziua când se ridi38 ca. Mc. a Sau „a făcut să se înalţe“ (asemenea arderii-de-tot) 108 . după cum poruncise Domlui Moise. cortul* a fost aşezat. şi a pus drugii la chivot şi a aşezat scaunul îndurării deasupra.15. Ps. 35.35.14. 34 Şi norul* a acoperit cortul întâlnirii şi gloria** Domnului a 35 umplut cortul.15.5. 23 *Cap. 27. 26. 8. în afara 23 perdelei. Vers. Lev.6. 8. după cum poruncise 22 Domnul lui Moise. aşa a făcut. 13. 10. în latura cortului dinspre nord. 7. Şi Moise a făcut aşa. 27 *Cap.12. 30. fiii lui Israel porneau în 37 toate călătoriile lor. 21 *Cap.9.18. Neem. Vers. 30. Şi a întins acoperişul deasupra cortului şi a pus învelitoarea acoperişului deasupra.6. 28 *Cap.35. 78.7. 12. 30. 29 *Vers. 15 *Num. Şi Moise a aşezat cortul şi i-a pus postamentele şi i-a aşezat scândurile şi i-a pus drugii şi i-a aşezat 19 stâlpii. ca să-Mi fie în 14 slujba de preot.9. 6. Mt. 26. la întâi ale lu18 nii.10. Şi a pus sfeşnicul* în cortul întâlnirii. Gloria Domnului 34 *Num. 26. peste el. Pentru că norul* D omnului era deasupra cortului ziua şi era un foc în el noaptea. după cum poruncise Domnul lui 24 Moise. 33 *Cap. 26 nul 26 *Cap. în dreptul mesei.13. 25. Şi să-i ungi. 5. 20 *Cap. 9. 17 Şi a fost aşa: în luna întâi. Şi a ars pe el tămâie* plăcut mirositoare. 2.11. pentru că norul a rămas peste el. 30 *Cap. după cum poruncise Domnul lui 33 Moise.26. 9. după cum po28 runcise Domnul lui Moise. 1 Împ. 27. după cum poruncise Domnul lui Moi30 se. 25. 26.43 36 *Num. Is. **Cap. Şi a luat şi a pus mărturia* în chivot. Şi a pus masa* în cortul întâlnirii.16. Num. 3.17. Deut.30. şi gloria Domnului umplea cortul. 2 Cr. în toate călătoriile lor. Şi a a29 târnat perdeaua* intrării cortului.EXOD 40:14 şi să-l sfinţeşti. pe 21 chivot.37. Şi a pus altarul* de aur în cortul întâlnirii înain27 tea perdelei. după toate câte poruncise Domnul.38 17 *Vers. 25. Şi dacă* norul nu se ridica. 1 Împ. Şi Moise şi Aaron şi fiii lui şi-au spălat mâi32 nile şi picioarele din el. cum ai uns şi pe tatăl lor. 36 Şi când* norul se ridica de pe cort. 9. 30. Şi a pus în ordine pe ea pâinile* înaintea Domnului. Şi a aşezat curtea* împrejurul cortului şi a altarului şi a atârnat perdeaua porţii curţii. şi ungerea lor le va fi o preoţie pentru totdeauna* 16 în generaţiile lor“. Şi a adus chivotul în cort şi a atârnat perdeaua despărţitoare* şi a acoperit chivotul mărturiei. 4. 4. 25 *Cap. după cum poruncise 20 D omnul lui Moise.19-22 38 *Cap.

7.2. şi din untdelemnul lui. Şi să-l taie în 12 *Cap.8. să aducă sânge†Cap. ca ardere-de-tot.14.3. 29. Aaron.7.10 9 pe altar. 15.21.35. 8 să aşeze lemne* pe foc. 6 la intrarea cortului întâlnirii. 24.27.8.4. ca să fie primit înaintea Deut. 8.5. 9. 3.89.14.2. Dar măruntaiele şi picioarele să le spele în apă. lemnelor care sunt pe focul de **Num. „fiul cirezii“ d Cuvânt folosit şi pentru arderea tămâiei e Sau „mireasmă de odihnă“ f Sau „resturile“ g Lit. 9.21.17. Num.5.20. Şi să-i scoată guşa 16 *Cap. floarea făinii. 5. 29.18. Şi preotul să le ardăd pe toate Ezec.19. de 3 mireasmă plăcută Domnului. un dar de mâncare pentru mâncare D omnul. Dar măruntaiele* lui şi †Gen. Fap.22.20. 9. 22. „un suflet“ 109 . 3. Şi preotul să-l ardă ca amintire* a sa pe altar. dintre turturele* sau dintre pui 12.10.6. prin** foc. 12. Şi sângele lui să fie stors pe pere16 tele altarului. †Cap. Şi **2 Cr. darul lui să fie din 1 *Cap. 20.24.4. Şi să despice pasărea între 15.16. preoţii.Arderea-de-tot nul va fi o ardere-de-tot dintre dintre păsări păsări.18.14.12. Aaron să pună foc pe altar şi 1 Pet.24. Is.9. la locul cenu17 şii*.11 primit** ca să facă ispăşire† 4 *Ex. 10. 22.5. 40. aripile sale.10. Şi 3 *Vers. 4.3. 12. şi capul lui şi grăsimea* 2 Şi chemat* pe 1 Moise D omnul l-a din cortul** şi i-a vorbit lui. preoţii. **Vers. 2 Şi dacă va aduce cinevag. jur-împrejur pe altarul care este 5 *Ex. un dar de mâncare copt în cuptor. le şi să stropeascㆠsângele de 29. rea făinii lui. să-l înjunghie lângă altar în par9. 29. ca Darurile de dar*. 4 Şi dacă vei aduce. în două. 7. 6. să-l aducă o 11 *Ex.11. Şi fiii lui Aaron.12. 15. Cap. 24. Cap. 9. 8. a Sau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“ b Ebr. să-l aducă la intrarea† cortului Cap. Cap.13.9. Mica 6. întâlnirii. Şi fiii 7 *Gen. 29. 6. lemn peste el şi să pună tămâie 2 peste el.LEVITIC LEVITICULa Arderea-detot 1 *Ex.2. 22. ţile.10.19. Şi fiii preotului Ev. 5 pentru el. cutăe Domnului. Mal. 5. 8. Şi preotul să le pună deasupra lemnelor care sunt pe focul 13 de pe altar. Arderea-de-tot 3 Dacă darul său va fi o arderedin cireadă de-tot* din cireadă.21. de mireasmㆠplăEf.24. 2. tea dinspre nord. de mireasmă plăcută Domnului.15.3. 22. şi fiii lui Filip. preoţii**. Domnului.19. **Ex. 14 Şi dacă darul lui pentru Dom. să-l aducă o parte bărbătească fără** cusur: 3 *Gen. cu penelef şi să le arunce lângă altar. Cap. altar deasupra lemnelor care sunt pe foc: este o ardere-de-tot**. 3.13 fi a lui Aaron şi a fiilor săi: este **Num. 18. o jertfă prin foc. o jertfă prin foc. 2. †Deut. 12.9.13. ca dar.4.18. 12.9. bucăţi. 6. înaintea D omnului. dintre oi sau dintre capre. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când vreun om* dintre voi va aduce un darb** Domnului. 10. cu toată tămâia lui.41. **Mc.22. el un pumn al său plin din floaIs.11 să jupoaie arderea-de-tot şi s-o Ev.15. **Ex. 6. 5. Şi preotul s-o ardă pe Cap. 1. şi să toarne untde9. dar să n-o despartă* 17 *Gen. 2 *Cap. picioarele lui să le spele în apă. „corban“. Filip. 25. 10. spre răsărit. Aaron. 66. 15. Şi să-şi pună* mâna 4 Ef. lui Aaron.12. 5. 56.28. Şi dacă darul său va fi din Arderea-de-tot 10 din turmă turmă.4. atunci să-şi aducă darul 14 *Gen. pe altar.23. că la altar şi să-i rupă capul cu unghia şi să-l ardă pe altar. 20. să aşeze bucă8 *Vers. 7 taie în bucăţi. dar de apropiere c Lit.9 ceva preasfânt** între jertfele prin foc ale Domnului. rămăşiţa* darului de mâncare va 7. capul şi grăsimea* deasupra Cap. Num. înaintea Domnului. 15 de porumbel. 12. Ex. întâlnirii. preoţii. Şi Cap. 10. Şi el să ia din 6. o jertfă 2 Cor. de mireasmă plăcută Domnului.25.7. Num.11. 12. 11 parte bărbătească fără cusur. ca ardere-de-tot.7. 9 *Ex. Cap.12. 1.18.5. Şi să-l aducă la fiii lui 2 *Vers.11. 4. 2 Cr.34. 15. să aduceţi darul vostru dintre animale. din cireadă sau din turmă. să stropească* sângele lui pe altar 12 de jur-împrejur.1.6.3. 4. 19. pe capul arderii-de-tot şi îi va fi Ev. Şi preotul să le aducă pe toate şi să le ardă pe altar: este o ardere-de-tot. Şi să înjunghie* viţelulc **Cap. Şi preotul să-l aduLc. 35.8. 15. o jertfă prin foc.

88. 17. 8. 29. 1. 23. 2:5 5 *Cap.15. Şi să-şi pună din darul de mâncare al tău să-l mâna pe capul darului său şi să-l sărezi cu sare*. **Cap. 29. 3. o parte din grăunţele altar: este mâncareab* jertfei prin sale pisate şi o parte din untdefoc pentru Domnul. 110 .22. ca iele şi toată grăsimea care este dar de mâncare al celor dintâi 10 pe măruntaie.17.6.29. 23. atunci să-l aducă îna13 ca mireasmă plăcută. 7. 5. Îl vei femeiască. de jurde mâncare. o parte bărbătească sau o 12 Domnul. 14 *Cap. 1 Împ. 11 *Cap. **Ex. Cap. şi preotul s-o ardă pe tire* a sa.10. nici miere nu veţi pace pentru D omnul va fi din arde ca jertfă prin** foc pentru turmă. 16 *Vers. 9 *Cap.63. preoţii. 2 Cr. fie 6 frământată cu untdelemn. 1 Împ.12.8.9. 1. 3 *Ex.11. 43. 22. cireadă.49. Şi să pui untdeşi grăsimea care este pe ei. unse cu Domnul.6. 2. 13. pe care să-l scoată cu rărunsă fie a lui Aaron şi a fiilor săi: 5 chii. este o jertfă prin foc pentru sau plăcinte fără aluat.11 rărunchii*.12.8.20 2 *Ex. pe care s-o scoată tâi roade ale tale. 29. 22.7 cusur. 1 Cor.7.25. 11 *Ex. 23. 12 *Ex. şi să fie dat jertfă prin foc pentru D omnul: preotului şi el îl va duce pe altar.9.11. Num. 1.19. pe care să-l scoată cu 16 care. să-l aducă fără** cufrânge în bucăţi şi vei turna unt.1. cortului întâlnirii.15. 2. şi prapurul de pe rămăşiţa* din darul de mâncare ficat. grăsimea lui.25. 10. să aduci spice* chiar de lângă osul spinării. Col. şi de curând coapte. 3. 5 *Ex. 7. 15.3. 4.3 le pe altar de jur-împrejur.18. Şi să-şi delemn peste el: este un dar de pună* mâna pe capul darului său şi să-l înjunghie** la intrarea 7 mâncare. 5.17. Num. Şi fiii lui Aaron s-o ardă* este ceva preasfânt între jertfele pe altar peste arderea-de-tot**.20-24 7 *Cap. **Ex. şi să nu laşi să înjunghie înaintea cortului întâllipsească sarea legământului nirii.6. 13 *Num. 22. Şi el lui darul de mâncare care a fost să aducă din jertfa de pace o făcut din acestea. 44. ca amin. Iov 6. 29. Mt.16. care este deasupra lemnelor de 11 Nici un dar de mâncare pe pe foc: este o jertfă prin† foc. grăsimea care acoperă măruntaşi grăunţe** din spice pisate.14. care 10 mireasmă ** plăcută Domnului.12. cu toată tămâia sa: făinii. **2 Împ.5. prăjite la foc. **Ex. Ca dar al celor dintâi* parte femeiască. 2 Sam.21. 10 *Vers. frământate cu untdelemn.64. 29. 21. 7. 6. dacă-l va aduce din să fie din floarea făinii fără aluat. 1 Sam. Şi preotul să ardă.20. Cap. dar nu vor fi ridicate pe altar dar al său. 7 *Cap.9. 6. de şi grăsimea care este pe ei. prin foc ale Domnului.24. Şi dacă darul tău va fi un dar de mâncare pe grătar*.16.9 împrejur.10 6 *Cap. şi prapurul de ie peste el: este un dar de mânpe ficat.21. 17. 3. 22.42 15 *Vers.10.22. 29.29. grăsimea* care acoperă mărun9 Şi preotul va luaa din darul de taiele şi toată grăsimea care este mâncare amintirea* sa şi o va 4 pe măruntaie şi cei doi rărunchi arde pe altar. 17. şi cei doi rărunchi 15 roade ale tale. Cap. să fie turte fără* aluat din floarea lemnul său.4. 7. Mc. Şi este pe coapse. 29. 4. şi fiii lui Aasă se facă din floarea făinii cu ron. 28. †Num. 18.10. 29. 5 untdelemn.42. de pace o jertfă prin foc pentru 14 Şi dacă vei aduce Domnului Domnul. fă* de pace. 10 *Vers. Şi să aduci D omnu. care lemn* peste el şi să presari tămâeste pe coapse. 4. Ezec. Mal.13.2 sur înaintea Domnului.LEVITIC 4 *Ex.9. Dacă va aduce un miel ca lui.5. pentru că 6 Şi dacă darul său ca jertfă de nici aluat. Şi să aducă din jertfa* te darurile tale. **Ex. de care-l veţi aduce Domnului nu mireasmă plăcută Domnului. 1 Cr.5.25.9. 8. şi fiii lui Aaron să stropeasDumnezeului tău de pe darul tău că sângele lui pe altar. 9 *Vers. Şi orice dar 8 intea* D omnului. Gal. 6.2. să stropească sânge8 untdelemn. 6.16. a Sau „va ridica“ b Sau „pâinea“ Jertfa de pace 1 *Cap.8.62. Cap. 34. 4. 16. Cap. Cap. 34. 29. 23. o jertfă prin foc.8. fie parte bărbătească. 16.18. 6. se va face cu aluat*. 7. să aduci cu sare toa. 22. toată grăun dar de mâncare din cele dinsimea cozii. Ezec. 29. Şi dacă darul tău va 3 Şi dacă darul lui va fi o jertfi un dar de mâncare din tigaie*. 9.7. să-l aducă fără* roade le veţi prezenta D omnu.13.

şi sunt vinovaţi şi păcatul cu care au păcătuit împotriva poruncii s-a făcut cunoscut*. la intrarea* cortului întâlnirii îna**Num.9.14. ca jertfă 4 pentru păcat. înaintea Domnului. neva din greşealăa* împotriva ori22.2-4. 16. 8.14. făcute şi va face vreunul din ele: 3 Dacă preotul cel uns* va păPentru păcatul cătui şi va aduce vină asupra preotului poporului. 9.28 Cap. să-l scoată afară* din tabără. spunând: «Dacă va păcătui ciCap. într-un loc curat**. Num.4. şi preotul să le ardă pe altarul arderii-de-tot. 9. **Cap. pentru generaţiile voastre în toate 1 Sam.15. Cap. cu capul lui şi cu picioarele lui. de jur-împrejur. din sângele viţelului şi să-l aducă Num. 14 *Vers. Şi preotul să-şi 6 *Ex. 23. Toată 17 grăsimea* este a Domnului.25. 15. atunci adunarea să aducă un viţel tânăr din cireadă ca jertfă pentru păcat şi să-l aducă înaintea cortu15 lui întâlnirii.3. 13.2. 5. 30. tot viţelul.4. Şi să verse tot sângele la 8 *Cap.12-14 a Sau „din neştiinţă“.4. fără cusur.11. Num. 5. Şi să aducă din ea darul său. Şi să pună din sânge pe 18 coarnele altarului care este înaintea Domnului. ca mireasmă plăcută. 12 *Vers.33 Ezec. Ev. şi să-l ardăd cu foc pe lemne.15. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Isra2 *Vers. 8.10. **Cap. „din neatenţie“ b Animal din cireadă. pentru păcatul său prin 3 *Cap. 4:18 7 *Vers.11. şi prapurul de pe ficat. 11 Şi pielea* viţelului şi toată carnea lui.14 Neem.27 făcând** lucruri care nu trebuie Ps. 6.21. 18. 21. un viţel** tânăr din cireadăb. 29. 1. **Cap. 44. 16. şi să-şi pună** mâna pe capul viţelului şi să înjunghie viţelul înaintea D omnu5 lui. 14. 22. 16 *Ev. simea care este pe ei.27. care este pe coapse. o rânduială pentru totdeauna. şi cei doi rărunchi şi grăsimea care este pe ei. 19.12. înaintea perdelei. **1 Sam.11. care 8 este la intrarea cortului întâlnirii.23. 19. Şi preotul să le ardă pe al16 *Cap.3. 2. pe care să-l scoată cu rărun16 chii*. o jertfă prin foc pentru D omnul: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care este pe mă15 runtaie. care este pe coapse. unde se varsă cenuşa. care a păcătuit.26 înmoaie degetul în sânge şi să stropească din sânge de şapte ori înaintea Domnului.27. „de pe un viţel. 15 *Cap. 7. căreia dintre poruncile Domnului. care este în cortul întâlnirii. foc. 16. parte bărbătească sau femeiască c Lit. Şi să-şi pună mâna pe capul ei şi s-o înjunghie înaintea cortului întâlnirii: şi fiii lui Aaron să stropească sângele ei 14 pe altar.11. atunci s-o aducă înaintea 13 Domnului. 2 el.40.10.14. şi tot sângele viţelului să-l verse** la piciorul altarului arderii-de-tot. Cap. 8. 22. 7. 1. expresie care nu este niciodată folosită pentru arderile de pe altar 111 . şi cei doi rărunchi şi gră15 *Cap. 9. 13 Şi dacă toată* adunarea lui Israel va păcătui din greşeală. şi măruntaiele lui şi ba12 lega lui.24 Ios.12 intea Domnului. 32. 7. Şi să aducă viţelul 4 *Cap. înaintea 7 perdelei* sfântului locaş.18.15 locuinţele voastre: nici grăsime*.18. Şi toată grăsimea* viţelului jertfei pentru păcat s-o ridice de la el: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care este 9 pe măruntaie.25 tar: este mâncarea jertfei prin 1 Sam. nele* altarului tămâiei plăcut mirositoare. Va fi 17 *Deut. 3. 7.5. atunci să aducă Domnului.9.12. şi lucrul a fost ascuns de ochii adunării.7. 14. care este în cortul întâlnirii.24. 1.7. Şi preotul cel uns să ia* 5 *Cap. cum se scoate de pe boulc jertfei de pace. şi au făcut împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului lucruri care nu 14 trebuie făcute. 15. 11 *Ex. 19. **Gen. 6 la cortul întâlnirii.4. Pentru păcatul adunării 13 *Num. 8. să se ardă unde se varsă cenuşa. nici sânge** să nu mâncaţi!»“ Jertfa 4 Şi D omnul a vorbit lui Moipentru păcat se. pe care să-l scoată cu rărun10 chii. 5. fiu al cirezii“ d Sau „să-l consume prin foc“.4. 17. Şi preotul să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească de şapte ori înaintea Domnului. 9.4. şi prapurul de pe ficat.LEVITIC Şi dacă darul lui va fi o capră*.19. Şi preotul să pună din sânge peste coar12 12 *Cap. Cap. Şi preotul cel uns să aducă din sângele viţelului la cortul* întâlni17 rii. 9.15. Şi bătrânii adunării să-şi pună* mâinile pe capul viţelului înaintea Domnului: şi viţelul să fie înjunghiat înaintea Domnu16 lui. 2 Cr.

19. şi preotul să le ardă pe altar* cu jertfele prin foc ale Domnului. şi lucrul acesta va fi ascuns 3 de el. şi li se 2.11 junghie jertfa pentru păcat la lo30 cul** arderii-de-tot. iar sângele lui să-l verse la piciorul altarului 26 arderii-de-tot. 31. păcătuit. s-o ardă pe altar ca grăsimea 5. va 5 *Cap.10-12. 3. 15. 6 mărturisi* în ce a păcătuit. 7. Sau dacă 2 *Cap.16. rostind nechibzuit* **1 Sam. facă ispăşire** pentru ei. †Mc.14. catul lui prin care a păcătuit. 8. care este la intrarea cortului în19 tâlnirii.3. 3. vieţuitoare necurate.6. au. 26. 20. să facă bine†. pace. pul jertfei pentru păcat şi să în**Cap. necurat. scoate grăsimea de la jertfa** de ††Vers. ştiut. Şi să ia toată grăsimea lui 20 *Vers. când va şti. Şi va aduPr. şi i se va ierta. 6. Num. 1. 11. 35 *Cap. 29.13. lui din sângele jertfei pentru păcat şi să pună pe coarnele altarului arderii-de-tot. cum se †Ex. novat într-una dintre acestea. nu trebuie făcute. fie trupul mort al unui animal necurat.13 2 va purta** nelegiuirea.11.21.9. 25. şi va fi vinovat. oricare ar fi necurăţia lui prin care este necurat.31. şi preotul să facă 6.13.23. 15. pentru păcatul său prin care a păcătuit. Iar dacă va aduce un miel ca dar al său pen. fie trupul mort al unei 19. dacă se va atinge de necurăţia* 15.7. jertfei de pace. 15. 27 Şi dacă cineva* din poporul Pentru păcatul unuia ţării va păcătui din greşeală.63. pună mâna pe capul ţapului şi să-l înjunghie în locul unde se înjunghie arderea-de-tot înaintea Domnului: este o jertfă* pentru 25 păcat. 9. 3.13.10.17. Vers. 26. Şi să-şi pună mâna pe capul jertfei pentru păcat şi s-o înjunghie ca jertfă pentru păcat în locul unde se înjunghie ar34 derea-de-tot. 14. Şi el să scoată viţelul 35.12.27. 21 va ierta†. cile Domnului Dumnezeului său 32.21. †Vers. Şi toată grăsimea* 26 *Cap. 13. 35 Şi să scoată toată grăsimea lui. 14. lucruri care nu trebuie făcute şi **Vers. atunci să aducă pentru darul său o iadă*. 16.7. 2.10.18. 4. şi este ascuns de el. pentru păcatul lui. să Ev. ce Domnului jertfa sa pentru vină 31 gele ei la piciorul altarului.5.18. 23. să aducă pentru darul său un ţap** dintre capre.32 *Vers. parte femeiască fără cusur.31.19. Şi să-şi 24 *Ex. când o 4 va şti. atunci îşi **Num. în orice rosteşte omul în mod nechibzuit cu jurământ. 2. Şi va fi aşa: când va fi vi16. cunoscut* păcatul lui prin care a **Cap.24. Şi să 31 *Cap. 3. şi lucrul acesta va fi ascuns de el. şi i se va ierta. Şi preotul să facă ispăşire†† pen32 tru el. Şi preotul să 30 *Vers.39. va fi necurat şi vinovat. Mt. 10.2. piciorul altarului arderii-de-tot. ca să facă rău** sau ca Fap. Când va păcătui o căpetenie* 22 Pentru păcatul unei şi va face din greşeală** împocăpetenii triva vreuneia dintre toate porun22 *Num. se va atinge* cineva de un lucru 11. va fi vinovat. 29.21. Num. 23 este vinovat.5. 106. viţelul* jertfei pentru păcat. afară din tabără şi să-l ardă cum Cap.31. jura cineva. tru păcat. fădin popor când împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului lucruri care 27 *Num. va fi vinovat într-una dintre 5 acestea. unui om. 9. să aducă o parte feme33 iască* fără cusur.6. 20 şi s-o ardă pe altar. 5. pentru păcatul lui prin care a pă29 cătuit. parte 24 bărbătească fără cusur. Şi preotul să ia* cu degetul 25 *Vers. 30. 5. facă tot aşa cu el. Ps. Sau 3 *Cap. fie că a văzut sau a 1 *1 Împ.16. 28 dacă i se va face cunoscut pă28 *Cap.11. şi i se va ierta.14.25 viţelul acesta aşa cum a făcut cu Dan.14. Num.pentru vină zind glasul unui jurământ* şi fiind martor. Şi să-şi pună* mâna pe ca29 *Cap. dacă i se va face 23 *Vers. Şi preotul să 1 Ioan 1. a ars viţelul dintâi: este o jertfă pentru păcatul adunării. ia cu degetul său din sângele ei şi să pună pe coarnele* altarului arderii-de-tot şi să verse tot sân112 . şi preotul să facă ispăşire** pentru el.5.24. **Cap.3. **Vers. 7.33.15. 1. 8.13. Jertfa 5 Şi dacă va păcătui cineva. **Cap. Cap. 28.28.28. 26. Şi preotul să ia cu degetul său din sângele jertfei pentru păcat şi să pună pe coarnele altarului arderii-de-tot şi să verse tot sângele ei la piciorul altarului.24. şi preotul s-o ardă pe altar ca mireasmㆠplăcută Domnului.5. ispăşire** pentru el. 28. dacă nu va spune.LEVITIC 4:19 scoată* toată grăsimea ei.22 cu buzele. Ezra 10. fie trupul mort al unei târâtoare necurate. Şi să facă cu **Num.2. 30. 1. 5.7.26 cum se scoate grăsimea mielului de la jertfa de pace.4. 5. Sau dacă va 4 *Num.

sau lu5 crul pierdut pe care l-a găsit. 13 pentru păcat.9. „din neatenţie“ 113 . 4. din lucrul sfânt. 4. pentru o oaiea.15.15. şi i se 19 va ierta. tăgădui. în mâna lui sau furat.4 *Cap. 4. după preţuirea ta. în sicli Ezra 10. după preţuirea ta.19. 24. sau 5 *Cap. 5. 1.2.14. şi nu †Vers.2. o oaie sau o iadă. Şi s-o aducă la preot şi 12 *Cap. şi i se va ierta. preotului un berbec* fără cusur **Vers.12. ca jertfă pentru vină.14. totuşi este vinovat† şi îşi 18 va purta nelegiuirea.1.10 ††Pr. dar să nu-l despartă. pentru 6 *Cap.18. 5. cătui** din greşealăb în lucrurile **Cap. cu unghia. cruri care nu trebuie făcute. pentru că este o jertfă pentru 12 păcat. zicând: „Dacă cineva va păcătui şi va face vreo necredin. Domnul.6.13 **Ex.7. ca jertfă pentru c Sau „după preţuirea ta a vinei“ b Sau „din neştiinţă“.12. 22.34. 15.2.48. în ziua jertfei lui pentru vină. capul de 9 la gât. va tăgădui** aproapelui său în3. 7. pe jertfele** prin foc ale Domnului: este o jertfă 13 *Cap.5. Şi preotul să facă ispăşire** pentru el. zicând: „Dacă cineva* va lucra cu necredincioşie şi va pă15 *Num. †Ex.13. 2.6.26. orice lucru pentru care a jurat Num. care a fost lăsat la el.11 cioşie* împotriva Domnului. ca jertfă pentru păcat.25. 2. 16 locaş. 6:6 vină†. 19.pentru vină 2 se. *†Ex.28. Dar dacă nu-i va da mâna* 11 *Cap. atunci va fi aşa: dacă a păcătuit şi este vinovat. dea preotului.21. 17 Şi dacă va păcătui cineva şi 17 *Cap. va face împotriva vreuneia din**Vers. atunci va aduce ca dar al lui. şi i se va ierta. Şi să-i rupă*. 12. şi i se va ierta.7. jertfa lui pentru vină. după siclul*† sfântului Cap. 5. Zah. Şi preotul să facă ispăşire* pentru el. Şi să le adu8 *Cap. 4 tuind prin ele. 30. şi preotul va face ispăşire pentru el. pentru păcatul său prin care a păcătuit. a zecea parte din efă de floare a făinii. aducă ardere-de-tot după rânVers. 14. 5. 5. şi să plătească* preţul întreg şi să adauge a cincea parte la el şi să-l dea aceluia al căruia este.1. va în. Lc.22. 27. Şi pe celălalt să-l **Cap.5.22. sau lucrul încredinţat.7. adauge* a cincea parte la ea şi s-o **Cap. 1.16. tre toate poruncile* Domnului luPs. 2.16. 19.30. tr-un lucru încredinţat sau lăsat† 24. sau l-a în3 şelat†† pe aproapele său. un berbec* fără cusur din turmă.6. 6. 22. Şi să 9 *Cap.18. Şi. strâmb. ca şi darul de mâncare»“. ††Cap. 5. 5.35. său plin. Col.3. şi Fap. după preţuirea ta. sfinte ale D omnului.6. Şi D omnul a vorbit lui MoiVina faţă de 14 lucrurile sfinte 15 se. 4.19.11. 22. 22. preotul să ia din ea un pumn al **Cap. că la preot. pentru ceea ce a păcătuit. pentru ceea ce a păcătuit luând 16 *Cap. 1. de argint. atunci să aducă **Cap. Jertfa 6 Şi Domnul a vorbit lui Moi. ca jertfă pentru păcat: să nu pună untdelemn** pe ea. şi s-o ardă pe altar.26. pentru păcatul lui. 13.14. Domnului. 4. †Cap. ca jertfă pentru vinăc: şi preotul să facă ispăşire** pentru el.21.4. din turmă. să plătească şi să 27. sau a găsit* un lucru pierdut şi-l va 3 *Deut.15. 4. şi preotul va face ispăşire** pentru el cu berbecul jertfei pentru vină. 22. 26. 7.32. 6 Şi să aducă preotului. 5. pentru vina păcatului său prin care a păcătuit. stropească pe peretele altarului 4. un berbec†† fără cusur din 15 †Cap. 6.4. tul prin care a păcătuit în vreuna** dintre acestea.14.15. **Cap. 7 Şi dacă nu-i va da mâna* 7 *Cap.27. 16. duială*. Este o jertfă pentru vină: el s-a făcut vinovat negreşit împotriva Domnului“. Num. 19. 4. 5. toarce* ce a furat şi lucrul cu care a înşelat. şi ce rămâne va fi† al preotului. 11 **Num. păcăIer.2. din sângele jertfei pentru păcat. 15.13. o parte femeiască* din turmă. care să prezinte întâi ce este pentru jertfa pentru păcat. iar celălalt* sânge să se stoarcă la piciorul altarului: este o jertfă 10 *Cap.9. pentru greşeala lui prin care a păcătuit din greşealăb şi n-a ştiut.28. două turturele** sau doi pui de porumbel: unul ca jertfă pentru păcat şi ce8 lălalt ca ardere-de-tot. şi va jura strâmb** în Cap. 4. 4. atunci să aducă Domnului jertfa lui pentru a Oaie sau capră 6 *Cap. pentru două turturele sau doi pui de porumbel. ştie**.26. 1. turmă. 12. ca amintire* a ei.LEVITIC pentru păcatul său prin care a păcătuit.2. 4.8. nici să nu pună tămâie peste ea.7. 10 pentru păcat.2 *Num.13. 24. 4. Şi să aducă 18 *Vers. pentru păca**Vers. ceva din tot ce face omul.

pună pantalonii de in pe carnea **Cap. 44. Num. şi să ardă deasupra grăsimea jertfelor* 13 de pace.36.12. 4.39-43 10 deasupra lui. 28 *Cap. Iar Ezec. tea bărbătească dintre fiii lui AaCap. 3. în ge**Cap. 16. 29. jertfele Mele prin foc. 44. 15.6.16. 2. şi preotul să ardă lemne pe el în toate dimineţile şi să aşeze arderea-de-tot pe ele. 22 *Cap.13.14. 16. Ev.11. să se 29 frece şi să se spele cu apă. Num. 16 *Cap. zicând: «Aceasta este legea arderii-de-tot: arderea-de9 *Vers. 10. Şi orice jertfă* pentru păcat din al cărei sânge s-a adus în cortul** întâlnirii spre a face ispăşire în sfântul locaş să nu se mănânce: să se ardㆠcu foc. 4. 27 Orice se va atinge* de carnea ei să fie sfânt. 19 Şi D omnul a vorbit lui Moi20 se. în curtea cortului întâlnirii. Num. tot să fie pe vatra de pe altar toată noaptea până dimineaţa. 26 *Cap. 2.10. 5.18. 29 *Vers. s-o Num.12.3-7.3.25. 16 amintire a sa pentru Domnul. Şi să iab din el un Num. în care a fost vinovat“. Şi orice dar de mâncare al preotului să se ardă tot: să nu se mănânce“. lui şi să ridice cenuşa în care focul a mistuit arderea-de-tot pe altar şi s-o verse** lângă altar.7. **Vers. să aduci bucăţile coapte din darul de mâncare.29. ron să mănânce din ea.17. aŞi D omnul a vorbit lui Moi8 Legea arderii-de. 13. Şi preotul dintre fiii lui. 16.9.9. şi dacă se va stropi din sângele ei pe vreo haină.33.3.13. 18. 15. zicând: «Aceasta este legea jertfei* pentru păcat: în locul** unde se înjunghie arderea-de-tot să se înjunghie jertfa pentru păcat înaintea Domnului: 26 este preasfântă†. 5. Vers.9. Legea jertfei pentru păcat 25 *Cap. Am dat-o** ca parte a lor din **Num. cu untdelemn: s-o aduci amestecată cu untdelemn. Oricec se va atinge† de ele să fie sfânt»“. 18. Este o rân1 Cor. 18.17. 4. 10. 17 *Cap. 4.5.29. **Ex. 18. 21.10. 2. 10. 15 tea altarului.15. 29. ca jertfa pentru păcat şi Cap. care va fi uns* în locul lui. 30. înain14 *Cap. 2. 18 ca jertfa pentru vină. zicând: „Acesta este darul* lui Aaron şi al fiilor săi. 1. ca mireasmă plăcută 22 Domnului. **Ex. ca mireasma* plăcută. 10.12.33. 16. 19.LEVITIC 7 *Cap.12.22.10. duială** pentru totdeauna. să se îmbrace cu alte haine şi să scoată cenuşa afară din tabă12 *Cap.37. 4.5. **Cap. să-l pregătească. a În unele traduceri. 18.1.9 se. Focul să ardă mereu pe altar: să nu se stingă. 4.29. 29. pe altar să ardă mereu pe el: să nu se stingă. 11 Şi să se dezbrace* de hainele lui şi 11 *Ezec. 5. Legea jertfei pentru vină 1 *Cap. **Cap.4. mănânce în curtea cortului întâl17 nirii. ce va rămâne* din el să mănânce **Vers.4. 11. †Vers. Şi focul de 3. 26. Toată partea bărbătească* dintre preoţi să mănânce din ea: este prea30 sfântă. îmbrace* cu haina lui de in şi să Ezec. 27. zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor săi. 7. Este o rânduială pentru totdeauna: va fi ars** tot 23 pentru Domnul. 6:7 neraţiile voastre. pe care să-l aducă ei Domnului în ziua când va fi el uns: a zecea parte din efă** de floare a făinii ca dar de mâncare neîncetat. şi i se va ierta**. Cap.26. 17. Şi preotul să se Cap. să se mănânce Cap. 114 7 vină. şi focul* altarului să ardă mereu 10 *Ex. Cap. Să nu fie coaptă cu aluat*. **Cap. Cap. Darul preotului 20 *Ex.19.27. fără aluat într-un loc** sfânt. Aaron şi fiii săi. la un loc** curat.2.21. Toată* par18 *Vers. 15.11. 30 *Cap.9.2. mâncare şi din untdelemnul lui şi toată tămâia care este deasupra darului de mâncare şi să le ardă pe altar. 44. 4. †Ex. jumătate din ea dimineaţa şi jumătate 21 din ea seara. partea stropită s-o speli într-un 28 loc sfânt. sfântă†.37. 27 *Ex. **Cap. 29. 3. pumn din floarea făinii darului de 15 *Cap. Şi preotul să facă ispăşire* pentru el înaintea Domnului. 18.11. zicând: „Porunceşte lui Aaron tot şi fiilor lui.18 †Cap. partea lor din jertfele prin foc ale Domnului. oricare ar fi greşeala pe care a făcut-o. 7 Şi aceasta este legea jertfei* 18 †Ex. 2. 2. Num. 10.3. Şi vasul de lut în care s-a fiert să se spargă*. 24 Şi D omnul a vorbit lui Moi25 se. 21 *Cap. este prea40. 12. 1.24.17. 14 Şi aceasta este legea darului* Legea darului de de mâncare: fiii lui Aaron să-l mâncare aducă înaintea Domnului.22.13.18. 28. S-o pregătească în tigaie*.10. S-o mănânce preotul* care o aduce pentru păcat. 12 ră. şi dacă s-a fiert într-un vas de aramă. 29. Ezec.3. 9.2.25.29. 22. 6 începe aici b Să ia prin ridicare c Sau „Oricine“ . să se mănânce într-un loc** sfânt.10. 44. 4. Cap.3.

44. Şi carnea* jertfei lui de pace de mulţumire să se mănânce în ziua în care va fi adusă. Cap.19. Legea jertfei 11 Şi aceasta este legea jertfei* de pace de pace pe care o va aduce cine12 va Domnului.10. 9.8. 7:27 15 *Cap. se găteşte pe grătar sau în tigaie** **Cap. 9. este o 1 Cor. să nu laseb nimic din ea până diminea16 ţa. Pr. sufletul acela va fi nimicit†† din poporul său»“. zicând: «Să nu mâncaţi nici o grăsime* de bou sau de oaie 24 sau de capră. Şi să nu mâncaţi nici un fel de sânge* în toate locuinţele voastre. Ezec.6. 17. 12.10 mănânce din ea.8. 25. 15. 22 Şi Domnul a vorbit lui Moise.13.13 este jertfa pentru vină. 23 zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel. având necurăţia* lui peste el.13.1. să fie al preotului care îl aduce. 17. 14. Iar în ce priveşte carnea.3. pe 11 *Cap. va mânca din carnea jertfei de pace. Dacă o aduce ca mulţumire.20. 19. 13.10. 14.13. 4. 15. Şi orice dar* de mâncare 9 *Cap.29. şi floarea făinii Num.25. 115 . Cap. preotului care face ispăşire cu 8 ea.9. Şi el va prezenta din ea toată 3 *Ex. 22. 20 *Cap. că unul ca dar ridicat pentru D omnul.33 Fap. 3.LEVITIC pentru vină: este preasfântă**. 22. **Cap.18. 11. 15.9.7. dar 25 nicidecum să n-o mâncaţi. 24 *Ex. 10.10-14.2.9. grăsimea* ei: grăsimea cozii şi 3.21. **Gen. 6. care se coace în cuptor şi tot ce Num. 6. Şi grăsimea animalului mort* şi grăsimea a ceea ce este sfâşiat de fiare să fie întrebuinţată la orice alt lucru.29. şi va mânca din carnea jertfei de pace. jertfa lui să se mănânce în ziua în care o va aduce.26. 2 În locul unde ei înjunghie arderea-de-tot. Şi carnea care se va atinge de ceva necurat să nu se mănânce. care este pe ei.17.15. 3. 6.12. oricine este curat 20 să mănânce din această carne. aşa 7 *Cap.10. 5. 2. 22. 19. să se mănânce **Cap. şi ce va rămâne* din ea să se mănânce a 17 doua zi. atunci să aducă. 19. amestecată cu untdelemn în tur13 te frământate cu untdelemn. Grăsimea şi sângele să nu se mănânce 23 *Cap. delemn.17. bărbătească* dintre preoţi să Num.4. 14. 12.5-8 17 *Ex. singură lege pentru ele: să fie** a 10. care este pentru D omnul. 16 *Cap.3. nu se va socoti celui care a adus-o: va fi o urâciune*.14-16. 22. într-un loc sfânt: este preasfân7 tă**.8. Şi ce va rămâne din carnea jertfei să se ardă* cu foc a 18 treia zi.14 Vers. să se ardă cu foc.26 **Cap. şi plăcinte fără aluat unCap. Şi preotul să le ardă pe altar ca jertfă prin foc pentru Domnul: este o 6 jertfă pentru vină.4-7 ††Vers. 18. 6.11. să înjunghie jertfa pentru vină. 3. 1 Sam. şi prapurul de pe ficat. 6. 29.4. 2.4. **Cap. 14 *Num. 5.10. 3. 2. 19.30. pe care 5 să-l scoată cu rărunchii*. se cu untdelemn. 44. Deut.14. 22.21. 18. care este pe coapse. 4 iele şi cei doi rărunchi şi grăsimea 4 *Cap. b Să nu pună deoparte 26 *Gen. Ezec. şi sângele ei să se stropească pe altar de jur-împre3 jur.25. sufletul care a mâncat va fi nimicit din 26 poporul său. 27 fie de animale. va aduce pentru darul său. sufletul acela va fi nimicit** 21 din poporul său. 2. Şi cât despre preotul care aduce arderea-de-tot a vreunui om. pâine* dospită cu jertfa lui de pace de mulţumire. 17. Amos 4. Dar sufletul care. Şi dacă va mânca cineva din carnea jertfei sale de pace a treia zi. preotul va avea pentru sine pielea arderii-de-tot pe care a 9 adus-o.17.8.29. Num.17. 18. 14 Şi din darul în întregimea să adu18. sau orice lucru urâcios şi necurat.4. îm23. şi sufletul care va mânca din ea îşi va purta nele19 giuirea.31.5. va fi* pentru preotul care stropeşte sângele jertfei lui de a Unii „Şi pentru fiecare dar“ 1 **Cap. Pentru că oricine va mânca grăsimea unui animal din care se aduce Domnului jertfă prin foc. Şi dacă jertfa darului său va fi un jurământ sau un dar de bunăvoie. Deut. nu va fi primită. Ca* jertfa pentru păcat. care este pentru Domnul.23.13. 20. sau animal† necurat.5. lângă jertfa de mulţumire*. 22.9. Toată partea 6 *Cap. 10 Şi orice dar de mâncare frământat cu untdelemn şi uscat să fie al tuturor fiilor lui Aaron. grăsimea care acoperă mărunta4. Cap.15. 18 *Cap.15.3. †Cap. atât pentru unul cât şi pentru celălalt. Orice suflet care va 15 pace. 21 *Cap.14. Ezec.18. Şi dacă cineva se va atinge de ceva necurat*. 3. 4. turte fără aluat** frământate cu unt12 *Vers.17.3. 2. necurăţie** de om. fie de păsări. El 13 *Cap. preună cu turte.31.

a poruncit Domnul să se dea lor de Cap.1. Şi Moise a luat untdelemnul* ungerii şi a uns cortul şi tot ce era 11 în el şi le-a sfinţit. 14 *Ex. Şi a pus* pe el cămaşa şi l-a încins cu brâul şi l-a îmbrăcat cu mantia şi a pus efodul pe el şi l-a încins cu brâul efo8 dului şi a legat efodul de el.22.19.1-3. Aceasta este partea 35 *Num. 4. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus** mâinile pe capul viţelului adus 15 ca jertfă pentru păcat. şi a jertfei pentru 29. preoNum.15. 38 ce†*. 4. să aducă grăsimea Cap.1.8. 43.21.16. sale să aducă jertfele prin foc **Ex. 9. Şi adunarea a fost strânsă la intrarea 5 cortului întâlnirii.15. 29. 3. nat** ca dar legănat înaintea 31 D omnului. 7 *Ex. 28.37. Şi l-a înjunghiat.9. 30.19. 1 Sam.10.6.30.20. din ziua când îi va înfăţişa el să fie în slujba de preoţi 36 ai D omnului.12.12. şi a jertfei ††Vers. **Ex. diadema† sfântă.10.2. 40. 29. Şi am 34 *Cap. 38 *Cap. †*Vers.25. 13 *Ex.18. iar pe mitră.9.20. 29. 29.8. 5 *Ex.2. 12 *Ex. şi hainele** şi untdelemnul† ungerii şi viţelul jertfei pentru păcat şi cei doi berbeci 3 şi coşul cu azime şi strânge toată adunarea la intrarea cortului 4 întâlnirii“. 6. 21. 6. †Cap. în partea dinainte a ei.34. luat de la fiii lui Israel pieptul* 10.28.24.11. a darului** de mâncare. tul. 1 Cor. 29. 29.9. 26. 6 *Ex. Şi D omnul a vorbit lui MoiConsacrarea 8 lui Aaron şi 2 se. 10.20. şi a †Cap. 43.24.20. 29. 15 *Ex. 6. **Ex. 29. Chiar mâinile* 3. 11. 6. **Vers.29. 8 *Ex. 29. şi Moise a luat sângele* şi a pus cu degetul său pe coarnele altarului de jur-împrejur şi a curăţit altarul** de păcat şi a vărsat sângele la piciorul altarului şi l-a sfinţit. 5. 3. 43.4.4.3.14. Şi Moise a zis adunării: „Acesta* este lucrul poruncit de Domnul să se facă“. din ziua când îi va unge* el: este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile lor»“. 28 Şi D omnul a vorbit lui MoiJertfa de pace 29 se. 30 jertfa sa de pace. consacrare*†.7. Şi i-a pus mitra* pe cap. 33 de pace.6. Cap.14.21 Deut. cum poruncise Domnul lui Moi10 se.25.46. Şi a luat toată grăsimea* care era pe măruntaie 2 **Ex. Şi a apropiat viţelul* adus ca jertfă pentru păcat. 9 *Ex. Şi a turnat din untdelemnul* ungerii pe capul lui Aaron şi l-a uns. 29. Ef. 9.21.36. 6 Şi Moise a apropiat pe Aaron şi pe fiii săi şi i-a spălata* cu 7 apă. 34. 18. Cap. zicând: «Cel care îşi va adu29 *Cap. ca să le 12 sfinţească*.34.30. 37 Aceasta este legea arderii-de**Cap. ca dar ridicat din jertfele voastre Num. Şi acela dintre fiii lui Aaron care aduce sângele jertfelor de pace şi grăsimea va avea ca 34 parte a lui spata dreaptă.36-38.13.6. şi a jertfei de paCap. zicând: „Ia* pe Aaron şi pe fiii a fiilor săi 2 *Ex. sufletul acela va fi nimicit din poporul său»“. 30. 30.4.5. 3. Ps. pe care a poruncit-o* Domnul lui Moise pe muntele Sinai. Cap. 36. 2. 6. Israel să aducă darurile lor Domnului în pustiul Sinai. 30.12. 10 *Ex.5. 6. 30. Şi preotul să ardă* 31 *Cap. 28. 4. 32 fie al lui Aaron şi al fiilor săi.4. ce jertfa* de pace Domnului să aducă D omnului darul său din 30 *Cap.19. partea despre care 36 *Ex. „scăldat“ c Sau „pe“ b Lumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât) 116 . şi pieptul** să 3. Ev.36. 28. 28.20. 18. ca să facă is16 păşire pentruc el. 29.5. 6. a pus placa** de aur. 29. 6.11.21. 18. **Cap. pace şi le-am dat lui Aaron. 29. 28.30. 18. şi fiilor lui printr-o rânduială pentru totdeauna din partea fii35 lor lui Israel. 29.8.26.12 Ps. Şi Moise a făcut cum îi poruncise D omnul. 26. către fiii lui Israel. 33. Cap.27.LEVITIC 7:28 lui cu el.4. **Num. 30. Ezec. ale Domnului.14. 27. Şi să daţi preotului spata* dreaptă 32 *Ex. a Lit. ca să-l sfinţească. 8. *†Ex.13.2.3. mânca din orice fel de sânge. 1. †Ex. jertfei pentru păcat†.8. grăsimea pe altar. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel. 4. 27. 39.27. darului legănat şi spata** daru**Deut. Ezec. 11 *Ex.22. 40. Cap. 16 *Ex. 8. Num. 133.7. ungerii* lui Aaron şi a ungerii fiilor lui din jertfele prin foc ale D omnului.26-29 Vers. lui ridicat† din jertfele lor de †Ex. Şi a stropit din el pe altar de şapte ori şi a uns altarul şi toate uneltele lui şi ligheanul şi piciorul lui. cu pieptul: pieptul să fie legăNum.26. pentru vinㆆ. în ziua când a poruncit fiilor lui Deut. 37 *Cap. 29. 21. 29. 13 Şi Moise a apropiat pe fiii* lui Aaron şi i-a îmbrăcat cu cămăşile şi i-a încins cu brâiele şi le-a legat tichiile. Şi a pus pieptarul* pe el şi a pus în 9 pieptar Urim** şi Tumimb. 9. 1. tot*.10. cum poruncise 14 Domnul lui Moise.30.

12. şi veşmin31 tele fiilor lui împreună cu el. 29. Şi a apropiat berbecul* arderii-de-tot. aşa cum îi poruncise Dom30 nul lui Moise. arderii-de-tot. 2 Şi i-a zis lui Aaron: „Ia-ţi un viţel* 1 *Ezec. 8.3. şapte zile.31 *Ex. 29. o turtă fără aluat şi o turtă de pâine făcută cu untdelemn şi o plăcintă şi le-a pus pe grăsimi şi pe 27 spata dreaptă. şi veşmintele fiilor lui împreună cu el. Şi Moise a ars berbecul întreg pe altar: a fost o ardere-de-tot de mireasmă* plăcută. Şi a luat din coşul* cu azime. 29. 8. 29.21. veşmintele lui.15. 11. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul** 19 berbecului. se a zis lui Aaron şi fiilor lui: „Fierbeţi* carnea la intrarea cortului întâlnirii.17. 2. 29. Şi a tăiat berbecul în bucăţi*. nile lor şi le-a ars pe altar deasu-pra 28 **Gen. 33 Şi să nu ieşiţi de la intrarea cor. 22 *Ex. „berbecul pentru umplere a mâinilor“ .35. 29. a fost partea** lui Moise din berbecul pentru consacrare. Cap. 28 *Ex. **Ex.23. Şi Moi. 3. Şi l-a înjunghiat.30. 29. 43.2. zicând: «Luaţi un ţap* dintre caEzra 6.LEVITIC şi prapurul ficatului şi cei doi rărunchi şi grăsimea lor şi Moise 17 le-a ars pe altar. sur. 43.24. Jertfele 9 Şi a fost aşa: în a opta* zi. 20 de jur-împrejur. 26 *Ex. nul a poruncit să se facă aşa cum* s-a făcut astăzi. pentru că 34 şapte zile veţi fi consacraţi. Şi a spălat în apă măruntaiele şi picioarele. Dom.19. zi şi noapte.3. de mireasmă** plăcută. **Ex.19. 22 Şi a apropiat al doilea* berbec.12. spre a face 35 ispăşire pentru voi.11. bec** ca ardere-de-tot.16. şi a sfinţit** pe Aaron.25.30. 3 Şi să vorbeşti fiilor lui Israel. şi Moise a pus din sânge pe lobul urechii drepte a lor şi pe degetul mare al mâinii lor drepte şi pe degetul mare al piciorului lor drept.7. şi adu-i înaintea Domnului. o jertfă prin foc pentru 29 Domnul. 4. berbecul pentru consacrarea**. Şi a apropiat pe fiii lui Aaron. 21 *Ex. de câte un an.32. păzi* porunca Domnului. 4. 4. aşa cum am poruncit. gele care era pe altar şi a stropit pe Aaron. fără cu**Cap.8. 1. şi veţi 1 Împ. zicând: «Aaron şi fiii lui s-o 32 mănânce». Deut. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus mâini23 le pe capul berbecului. Şi le-a pus pe toate în* mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui şi le-a legănat ca dar legănat înaintea D omnu28 lui. pentru că aşa îmi este 36 poruncit“. cum poruncise Domnul lui Moise. 7.2 *Ex. 29.25. cum poruncise D omnul lui Moi18 se.1. Şi a luat* grăsimea şi grăsimea cozii şi toată grăsimea care era pe măruntaie şi prapurul ficatului şi cei doi rărunchi şi 26 grăsimea lor şi spata dreaptă.23. 9. şi Moise a ars 21 capul şi bucăţile şi grăsimea. Şi Aaron şi fiii lui au făcut toate lucrurile pe care le-a poruncit Domnul prin Moise.20. 7. 29. 117 a Lit. Cap. care era înaintea D omnului. 27 *Ex. 32 *Ex. 9. şi Moise a stropit sângele pe altar. Aaron şi lui ale Moise i-a chemat pe Aaron şi pe fiilor săi fiii săi şi pe bătrânii lui Israel. 29. 29. tea Domnului.1. 29.14.26.21. le consacrării voastre. Şi l-a înjunghiat. şi veşmintele lui. 29. 8. 23 *Ex.18.18. untdelemnul ungerii* şi din sânNum. **Ex. şi pe fiii lui. şi Moise a luat din sângele lui şi a pus* pe lobul urechii drepte a lui Aaron şi pe degetul mare al mâinii lui drepte şi pe degetul mare al piciorului său 24 drept. 18 *Cap. pre ca jertfă pentru păcat.33 *Ex. în ziua când se vor împlini zile43. Şi Moise a stropit* sângele pe altar.31-34 **Ex.31. Şi Moise le-a luat* din mâi- 9:3 17 *Ex. 29. până Ezec. au fost un dar de consacrare. 30. 25 *Ex.14. Şi ce va rămâne* din carne şi din pâine să ardeţi cu foc.31. 29. Şi veţi rămâ35 *Num. tului întâlnirii şapte* zile. Şi viţelul* şi pielea lui şi carnea lui şi balega lui le-a ars cu foc afară din tabără. 3. 3 *Cap. şi pâinea care este în coşul jertfei pentru consacrare. 29. şi un viţel şi un miel. Şi Moise a luat pieptul* şi l-a legănat ca dar legănat înain. şi mâncaţi-o acolo. ca să nu muriţi. şi pe fiii lui.22.22. 20 *Cap. o jertfă prin foc pentru Domnul. ne la intrarea cortului întâlnirii 9.3. 29.34.29 *Cap. Şi Moise a luat din 30 *Ex.34 *Ev. 24 *Ev. de jur25 împrejur. 29.26.27 ca jertfă pentru păcat şi un ber.

întregului popor»“.10. care era pentru popor. 6.5. 4. Şi tot poporul a văzut şi **Ezra 3. 5. în cortul întâlnirii.22.12. 8.3. înaintea D omnului foc străin†. 4.4.7. **Cap. Şi a 9. 4. 8. Şi fiii lui Aaron i-au dat sângele şi el l-a stropit 19 pe altar de jur-împrejur. 8. Nadab* şi Moarteaşilui Abihu şi-au luat** fiecare cădel. altar arderea-de-tot şi bucăţile de 2 Cr.42. 1.20. 3. pă ce a adus jertfa pentru păcat şi arderea-de-tot şi jertfa de pace. şi.7. 53. 12. care era pentru el însuşi.16. afară din tabără“. au strigat de bucurie** şi au căPs. 24.12 pus tămâie deasupra şi au adus Num. Aaron: „Aceasta este ceea ce a Is. 2.1.15. 12 Şi a înjunghiat arderea-de-tot.20. şi un dar* de mâncare frământat cu untdelemn. 49. 2 Tes.21. 1.2.30.22.50. a coborât.28. şi vi se va arăta* gloria D omnului“. 4. Cap. **Ex.11. Şi carnea* şi pielea le-a ars cu foc afară din tabără. Şi au 20 *Cap. şi le-a 4 *Ex. intea Domnului şi a mistuit pe 1 Împ. 22 Şi Aaron şi-a ridicat mâinile spre 22 *Num. 8.10 fraţii voştri dinaintea sfântului 5 locaş. 12 *Cap. 3. 5. 3.3. 5. 3. 4 tăcut†. ca pe 16 cel dintâi. 10 *Cap. Vers. 24. Şi Moise a zis lui 3 *Ex. 6. 24. Şi Aaron a le. 9 *Cap.35. ca ardere-de-tot.5. ieşit foc* dinaintea Domnului şi 2 *Cap.24 *Gen. 1.9. Ev. 8. 2 ceea ce nu le poruncise El.19. Ev. şi adu darul** poporului şi fă ispăşire pentru ei. 11 *Cap. unchiul lui Aaron. 29.41. 14. aşa cum poruncise Moise.3. era pentru popor.18. 6. 16.12.24. 23.24. 4.17. de jur-îm13 prejur. adus bucăţile de grăsime* de boua şi de berbec şi grăsimea cozii şi ce acoperă măruntaiele şi ră20 runchii şi prapurul ficatului. 20. 16.9. 23 Şi Moise şi Aaron au intrat 23 *Vers. 19. şi fiii lui Aaron i-au dat sângele. Şi Moise i-a chemat pe †Ps. 4. cusur. **Is.LEVITIC 4 *Cap.23. Şi a înjunghiat boula şi berbecul jertfei* de pace. şi gloria* Domnului s-a arătat între24 gului popor. şi un boua şi un berbec ca jertfă de pace. Jud. 1 Sam. Şi Moise a zis: „Acesta este lucrul pe care l-a poruncit Domnul să-l faceţi. şi le-a 14 ars pe altar.17 **Ex. grăsime.16. pentru că astăzi vi Se va arăta** Domnul»“.11. au binecuvântat poporul.18. Şi a ieşit foc* dina. Ezec. Şi Aaron a Ioan 13.6.9.7 i-a mistuit şi au murit** înaintea 3 D omnului.38. Ev.3. sfinţit în cei care se apropie* de **Ex. Num.19. Vers.13. 42.10. şi toată adunarea s-a apropiat şi a 6 stat înaintea Domnului. şi el şi-a înmuiat degetul în sânge şi a pus** pe coarnele altarului şi a vărsat sângele la pi10 ciorul altarului.1.Nadab a lui Abihu niţa şi au pus foc în ea şi au 1 *Ex.31.8. fiii lui Uziel*. Şi grăsimea* şi rărunchii şi prapurul de pe ficatul jertfei pentru păcat le-a arsb pe altar. Şi i-au dat arderea-de-tot în bucăţile* ei.38. Mine şi voi fi glorificat** în faţa Ezec. 7. şi el a stropit* pe altar. Deut. 9. Şi a adus arderea-detot şi a făcut cu ea după* rân17 duială.11. 3.17.43. **2 Sam. şi au ieşit şi 16.5.26. Is.4. Num. 52. 4.14. 5 Şi au luat înaintea cortului întâlnirii ce poruncise Moise.9. Şi a adus darul poporului şi a luat ţapul* jertfei pentru păcat**.21 *Ex. 13 *Cap. aşa cum poruncise Domnul 11 lui Moise. **Cap. pe lângă a Taur b Le-a ars ca tămâia 4 fără 118 . 7. Vers. Şi a adus darul* de mâncare şi a luat din el un pumn al său plin şi l-a ars pe altar. 4. gănat piepturile şi spata dreaptă Cap.22. 7.3. 4. ca să jertfiţi înaintea Domnului.21. 6. zut cu feţele la pământ. 14 *Cap. cum a poruncit Domnul“. 3. 29.16. 6. 10 Şi fiii lui Aaron. 5. 21. 7 *Cap. †Ex. 17 *Cap.19. Ps. 30. 20. **Cap. 4.5. 18. 9 Şi fiii* lui Aaron au adus sângele la el. 8 Şi Aaron s-a apropiat de altar şi a înjunghiat viţelul jertfei pentru păcat. popor şi i-a binecuvântat*. 6. 29. Vers. 3.3. 2.9. Mişael şi pe Elţafan. Şi s-au 6 *Ex.18.10.16.11.10.17. 14. 5. 16 *Cap. 29. pus bucăţile de grăsime deasupra piepturilor şi el a ars* bucăţile de 21 grăsime pe altar.4. şi capul. ca dar legănat* înaintea D omnului. duLc. 8. 39. 9:4 arderea-de-tot** cea de dimi.16. Num.30-34. Fap. 7 Şi Moise i-a zis lui Aaron: „Apropie-te de altar şi adu jertfa* ta pentru păcat şi arderea ta de tot şi fă ispăşire pentru tine însuţi şi pentru popor. 28. zis: „Apropiaţi-vă. şi l-a înjunghiat şi l-a adus pentru păcat. 18 neaţă. Şi a spălat* măruntaiele şi picioarele şi le-a ars pes15 te arderea-de-tot pe altar. care 18 *Cap. zicând: «Voi fi 38. şi i-au 19 *Cap.1. 7.1.27.1. ridicaţi** pe **Lc.23. Vers. 16. 15 *Cap. 2. spus D omnul.

3 Dintre animale. 9. lui Eleazar şi lui Itamar. 66. prina Moise“. 21. pentru că rumegă. curat. toată casa lui 22. Iată. ca să puteţi deoIer. 15. 29.8. 21. 1 Tim.10. 11. 14. Şi să 7 *Cap. care au copita despicată.3.1.13. Părţile lui 8 Şi D omnul a vorbit lui AaAaron şi ale 9 ron.22. ca să faceţi ispăşire pentru ei înaintea Domnu18 lui. 11 şi ce este curat şi ca să-i învăţaţi* 11 *Deut. 21. 9. dar nu are copita despicată – vă este necu5 rată. că untdelemnul ungerii** Domnului este peste voi“. 13. 14 cit.22 Ios. 8. Cap. 19 *Cap. **Ier. „prin mâna lui“ 5 *Ex. ca să nu muriţi.1. 2. 24. numai pe acestea să nu le mâncaţi: cămila.2. lui care rămăseseră: „Luaţi darul* Num. trebuia negreşit s-o mâncaţi în sfântul locaş.29 **Ex.3. Şi s-a mâniat pe Eleazar şi pe Itamar. 8.34. Israel.4. Şi să mâncaţi pieptul* legă29.29. Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de trupuric Sau „copita“ b Animal asemănător cu iepurele. Şi să-l 13 *Cap. sfânt? Pentru că este preasfântă.30.7.16.7. duială pentru totdeauna în gene10 *Cap. Şi şafanulb. 7 pe care a aprins-o Domnul. atenţie ţapul* jertfei pentru păcat şi. ci fraţii voştri.10 **Cap. 28. Şi Moise a zis lui 6 *Ex. tu şi fiii tăi şi fiicele tale Num.3. zicând: „Să nu bei vin* şi fiilor săi băutură tare.5. să plângă pentru arderea 2 Sam. fiii lui Aaron care rămăseseră. 14. dacă aş fi mâncat astăzi jertfa pentru păcat. pe fiii lui Israel toate rânduielile 17. dar nu rumegă – vă este 2 Pet.24. ca să le legene ca dar legănat înaintea D omnua Lit.11. 6. pentru Cap. 6 *Deut. zi17 când: „Pentru ce n-aţi mâncat* 17 *Cap.6.12. tu şi fiii tăi cu tine. Mal. 10 raţiile voastre. pentru că rumegă. 65. care le veţi mânca dintre toate animalele care sunt pe pământ. pentru că rumegă. 22. 1. 18.4. când veţi intra în cortul întâlniLc.30. 11:8 lui. şi vor fi ale tale şi ale fiilor tăi cu tine: este o rânduială pentru totdeauna. Dintre* cele care rumegă sau 4 *Fap.41. rea.18. petele* şi să nu vă sfâşiaţi haiDeut. aşa cum am porun19 cit“. pentru că sunt date ca parte a ta şi parte a fiilor tăi din jertfele de pace ale fiilor lui Is15 rael.16. tru păcat şi arderea lor de tot înaOsea 9. Ezec. 44.4.10. 18.18.8.12. 7 Şi porcul*. 7.26.11.45. 8. ca să nu muriţi: va fi o rânEf.10. 2.20. dar nu are unghiac despicată – 6 vă este necurat.Animalele curate şi se şi lui Aaron. 5. dar nu are unghiac despicată – vă este necurat. necunoscut la noi 119 .14. astăzi şi-au adus* jertfa lor pen14.26. 28. Şi Moise a vorbit lui Aaron.7. 17. 20. şi 12 Mal. 3.LEVITIC apropiat şi i-au dus în cămăşile* lor afară din tabără.15. 15. Aaron. fusese ars de tot. şi lui Eleazar şi lui Itamar.1. 11 Şi Domnul a vorbit lui Moi.9.5. 33. 8 necurat.15.47. Şi Aaron a zis lui Moise: „Iată. 1.22 de mâncare care a rămas din jertfele prin foc ale Domnului şi mâncaţi-l cu azime lângă altar: 13 pentru că este preasfânt**. 10. sângele* ei nu a fost 18 *Cap. fiii săi: „Să nu vă descoperiţi caNum. 7. 6.18.15. pentru că are copita 7 *Is.12. 22. Num. Neem. 24.34. 29. care sunt bucăţile de grăsime.2. mâncaţi într-un loc sfânt.13 intea Domnului şi astfel de lucruri mi s-au întâmplat. pentru că aşa mi s-a porun14 *Ex. 24. 7.16. este sfânt şi între ce este necurat 44. şi v-a dat-o ca să purtaţi** nelegiuirea adunării. 7.9. părţit.20. fiii 12 *Ex. Ei vor aduce spata ridica15 *Cap. întâlnirii.26.1.38. Ier. Şi Moise a căutat cu 16 *Cap.27. 9 *Pr. nat şi spata ridicată într-un loc Cap. spunându-le: necurate 2 „Vorbiţi fiilor lui Israel. şi. jertfa pentru păcat într-un loc Cap. 18. nu ieşiţi* de la intrarea cortului **Ex. Şi au făcut după cuvântul lui Moise.31. 6.17. zicând: «Acestea sunt vieţuitoarele* pe 2 *Deut. 16. pe care D omnul le-a spus lor 33.8.21.19. rii. 18. 2.10. 6. Cap. aşa cum 6 spusese Moise. adus înăuntru în sfântul locaş. 33. ca să nu muriţi şi ca să nu 24. ar fi fost bine** în ochii 20 Domnului?“ Şi Moise a auzit şi a fost bine în ochii lui. nele. sebi* între ce este sfânt şi ce nu Ezec. să mâncaţi orice are copita despicată şi piciorul complet despărţit şi care rume4 gă. tă* şi pieptul legănat împreună cu jertfele prin foc. aşa cum a poruncit 16 D omnul“. Se mânie** El pe toată aduna**Num. cu tine. pentru că este partea* ta şi partea fiilor tăi din jertfele prin foc ale Domnului.3. iată. 29.30. Şi arnebetulb*.23. Ezec. despicată şi piciorul complet desLc.17.

37 Şi dacă va cădea din trupul lor mort peste vreo sămânţă de semănat. 24 Şi vă veţi face necuraţi prin ele. în mări şi în râuri.3. 1 Cor.22. Mc. va fi necurat. Col. oricine va atinge trupul lor mort 28 va fi necurat până seara. 14.9. 13 Şi acestea* să le aveţi ca urâciune printre păsări. orice corb. după 15 felul lor. unele sunt reptile neidentificate.12. să fie necurată. Şi cel care va purta trupul lor mort să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara. 34 şi să-l spargeţi*. 19. Orice hrană care se mănâncă. 17 şi huhurezul şi eretele şi ibisul 18 şi lebăda şi pelicanul şi vulturul 19 hoitar.6. după felul ei.11. Şi orice lucru peste care va cădea din trupul lor mort să fie necurat. după felul ei b. orice vas cu care se face vreun lucru să se pună în apă* şi să fie necurat până seara. 22 *Mt. Dar. 14. după 33 aceea va fi curat. 11 să vă fie urâciune*. Şi din* toate cele care sunt în ape. 9 *Deut. 15. orice vas de lemn. 40. Dar orice târâtoare înaripată care are patru picioare să vă fie urâciune.10. Şi peste orice va cădea ceva din ele. după felul ei. cuptor sau vatră. a Uliul b Patru tipuri diferite de lăcuste c Sau „care se târăsc“ d Sau „şopârla ţipătoare şi şopârla mare 120 . 15. Şi orice vas de lut în care va cădea ceva din ele – tot ce va fi în el să fie necurat. Tot ce este în ape şi nu are aripioare şi solzi să vă fie urâciune. Şi orice merge pe labele sale. 19.17. sau sac. 2. Orice animal care are copita despicată 9 29 *Is. şi struţul şi bufniţa şi pescăruşul şi coroiul. va fi 38 curată. peste care a venit asemenea apă. şi ariciul şi broasca şi şopârla de nisip şi melcul şi ca31 meleonuld. 8. după felul lor. 10 *Cap. sunt necurate şi să vă fie 36 necurate. şi barza.24 le lor moarte – vă sunt necurate*. şi hargol. între tot felul de animale care merg pe toate cele patru picioare să vă fie necurat. sau haină. în mări şi în râuri. 31. o fântână sau un puţ în care sunt ape adunate vor fi curate. 33 *Cap. Numai pe acestea să le mâncaţi din orice târâtoare înaripată care merge pe toate cele patru picioare: pe cele care au picioare cu încheieturi. nici solzi. şi solam.10. 7. 9. după felul lor. Dar dacă se va pune apă 13 *Deut. să fie 32 necurat până seara. în ape. sau „dihorul şi cameleonul şi şopârla şi melcul şi cârtiţa“.18. Şi ele să vă fie urâciune: să nu mâncaţi din carnea lor şi trupurile lor moarte 12 să vă fie urâciune. şi orice băutură care se bea dintr-un 35 asemenea vas să fie necurată. Cap. 52. 66. 6. după ce vor fi murit.48. Deut. Şi oricine va purta din trupul lor mort să-şi spele* hainele şi 26 va fi necurat până seara. după felul lor. roşie şi şopârla căţărătoare şi cometul şi cameleonul“.12. 14.4. ele să vă fie necurate.16.28. 10 Dar toate câte nu au aripioare. să vă fie urâciune: vulturul şi gripsorula şi vulturul de 14 mare şi şorecarul şi şoimul. să nu fie mâncate. Pe acestea să le mâncaţi dintre ele: arbe*. din toate câte mişună în ape şi din orice vietăţi care sunt în ape. cu 22 care să sară pe pământ. 29 Şi acestea să vă fie necurate dintre târâtoarele care mişunăc pe pământ: nevăstuica şi şoarecele* de câmp şi şopârla. 13. nici nu rumegă. 1. Mt. 25 *Vers. după felul ei.5. sau piele. Acestea vor fi necurate pentru voi dintre toate cele care se târăsc: oricine se va atinge de ele. Num. după ce vor fi murit. după 30 felul lor. care va fi semănată. Mt. oricine se va atinge de 27 ele va fi necurat.21. 15. 23 şi hargab. 32 *Cap. pe acestea să le mâncaţi: să mâncaţi orice are aripioare şi solzi. 11:9 şi nu are piciorul complet despărţit. şi pupăza şi liliacul.11.LEVITIC 8 *Is. după felul 16 său. 14. să se dărâme. 3. oricine se va atinge de trupul lor mort să fie necurat până sea25 ra. Ev. 20 Orice târâtoare înaripată care merge pe toate cele patru picioa21 re să vă fie urâciune. să vă fie necurat.8. Dar orice se va atinge de trupul lor mort să fie necurat. corbul de mare.8.

Pentru 45 *Ex. 5. Şi când se vor împlini 6 *Lc.19. Legi 13 Şi Domnul a vorbit lui Moise referitoare 2 şi lui Aaron. Şi tot ce se târăşte pe pântece şi tot ce merge pe toate cele patru picioare şi tot ce are multe picioare. să nu se atingă de nimic sfânt şi să nu intre în locaşul sfânt. 10.59.31. Şi cel* care va mânca 40 *Cap. 46 Aceasta este legea animalului. 15. la intrarea cortului întâlnirii. cărnii şi dacă părul* în rană s-a schimbat în alb şi rana pare mai adâncă decât pielea cărnii sale. 20. şi a oricărei vietăţi care se mişcă în ape. să i se circumcidă coLc. cărnii lui o rană** de lepră.7. hainele şi să fie necurat până Ezec. 17. 22. 8 Şi dacă nu-i va da mâna* să 8 *Lc.18 el să le aducă înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea. şi ea se va face pe pielea Deut. 14. să aducă două turturele sau doi pui de porumbel. 4. Şi orice târâtoare care se tâ41 41 *Vers. sau Lc. tru că Eu sunt sfânt. Aceasta este legea pentru cea care a născut o parte bărbătească sau o parte femeiască. zicând: «Dacă o femeie rămânaştere ne însărcinată şi naşte un copil de parte bărbăteascăa. şi să stea şaizeci şi şase de zile în sângele cu6 răţirii ei.16. pentru că sunt urâciune. sunt Domnul Dumnezeul vostru: 16. seara: tot aşa şi cel care va purta 44. atunci preotul să-l închidăd pe cel cu rana şapte zile.15 deci sfinţiţi-vă şi fiţi** sfinţi.6.3. dacă moare. şi între ani44. albă. 3 ca în zilele perioadei** ei. pentru un fiu **Cap. 2. şi a oricărei făpturi care se târăşte pe pământ: 47 *Cap. şi preotul să-l vadă şi să-l declare necurat. să nu se mănânce.10. 4. 4. şi preotul să facă ispăşire** pentru ea. ca în timpul perioadei ei. 1. Deut.21.8. 17. necurate şi cele curate.33. **Cap.26. în ochii lui rana stă pe loc şi rana nu s-a întins pe piele. **Cap. zicând: „Când un om la unele boli va avea pe pielea cărnii lui o de piele umflătură sau o crustă* sau o pată 2 *Cap.24. malul care se poate mânca şi animalul care nu se poate mânca»“. 14. unul ca ardere-de-tot şi altul ca jertfă pentru păcat. Dumnezeul vostru. şi.7. şi va fi curată de curgereac* sângelui ei. aducă un miel.10.45.56.12.21 Ioan 7.23 4 pilului carnea prepuţului. 5 Şi a şaptea zi să-l vadă preotul. preoţii. să aducă la preot. un miel de un an ca ardere-de-tot şi un pui de porumbel** sau o tur7 turică drept jertfă pentru păcat. 1.2. 3 Şi preotul să vadă rana pe pielea 3 *Vers. trupul lui mort să-şi spele hainele şi să fie necurat până seara.14.38. 20. 17. Curăţirea 12 Şi Domnul a vorbit lui Moise. 47 ca să puteţi deosebi* între cele Ezec. atunci cel care se atinge de trupul lui mort să fie necurat 40 până seara. să fie necurată 18.7.24. zilele curăţirii* ei. să fie necu2 *Lc.15. că Eu* sunt Domnul care v-am Cap. pentru că Eu sunt sfânt. 29. 19. 2. 43. 23. răşte* pe pământ să vă fie urâ42 ciune. scos din ţara Egiptului.22. „naşte o parte femeiască“ 121 .25.8. iată. la unul dintre fiii lui.LEVITIC peste sămânţă şi va cădea din trupul lui mort peste ea. în 3 *Gen. să vă 39 fie necurată. 22. 43 caţi. 26. Pentru că Eu* 44 *Ex. 4. „naşte o parte bărbătească“ 13:5 stea treizeci şi trei de zile în sângele curăţirii ei. ca să fiu 25.8. şi să nu vă Cap.12. Şi dacă ea va naşte un copil de parte femeiascăb. c Lit. orice târâtoare care mişună pe pământ – pe acestea să nu le mân43 *Cap. Is.16 45 care se târăşte pe pământ. Şi 7 *Lev.19. Şi orice animal care este de mâncare pentru tine.14. Nu vă faceţi sufletele urâcioase* cu vreo târâtoare care se târăşte şi nu vă întinaţi cu ele ca să vă faceţi 44 necuraţi prin ele. până se vor împlini zilele 5 curăţirii ei. rată* şapte zile.27.15. **Deut.25. 51. 19. 4 Şi dacă pata pe pielea cărnii sale va fi albă şi nu pare mai adâncă decât pielea şi părul ei nu s-a schimbat în alb. atunci †Deut. 20.9 să fie adus† la preotul Aaron. femeilor 2 spunând: „Vorbeşte fiilor lui Isradupă el. 28. 6. este rană de lepră. Ev. din trupul lui mort să-şi spele 22. şi a păsării.23. voi dar să fiţi sfinţi.2. 2. şi va fi curat㻓. sau pentru o fiică.22. Şi. 1 Tes. „izvorul“ d Sau „să-l izoleze“ b Lit. să fie necurată două săptămâni.22.26. Şi ea să a Lit. 4. întinaţi cu nici un fel de târâtoare 1 Pet. 2.17. pen**Ex. ziua a opta*.

şi preotul să-l declare curat. atunci preotul să-l închidă şapte zile. 29 Şi dacă un bărbat sau o femeie va avea o rană pe cap sau pe 30 barbă şi preotul va vedea rana şi.6. 5. iată. atunci va declara curat pe cel cu rana: s-a schim14 bat toată în alb: este curat. Şi preotul să-l vadă a şaptea zi: dacă s-a întins mult în piele. dar să nu radă eczema. dacă a avut pe pie19 lea ei coptură* şi s-a vindecat şi în locul copturii este o umflătură albă sau o pată alb-roşiatică. Dar dacă preotul se 10 *Num. este o umflătură arzătoare şi locul umflăturii se face o pată alb25 roşiatică sau albă. Şi a şaptea zi preotul să-l vadă din nou. Şi să-l vadă* preotul.27. şi. atunci preotul să-l declare curat: este bubă. de la capul lui până la picioarele lui. pentru că este cicatricea umflăturii. şi. în pielea ei. Şi preotul să se uite la el. Num. Iov 2. şi. Şi dacă pata albă va sta pe loc şi nu se va întinde. Şi. 12. pare mai adâncă decât pielea şi în ea este păr subţire galben.10 2 Împ.20. atunci preotul să-l declare ne23 curat: este o rană.LEVITIC 6 *Cap. 5. 28. Şi preotul s-o vadă. nu sunt peri albi în ea şi nu este mai adâncă decât pielea. 122 atunci preotul să-l închidă alte zile.9. 13:6 21 tr-o umflătură. 2 Cr. 2 Împ. iată. ci este palidă. nu este păr alb în pata albă şi ea nu este mai adâncă decât pielea. iată. lepră de 31 cap sau de barbă. 9. iată. iată. 22 Şi dacă se va întinde mult în piele.25. atunci preotul să-l declare necurat: este 6 şapte o rană de lepră care a erupt în- uită la ea şi. atunci preotul să-l declare necurat şi să nu-l închidă. este o umflătură albă în piele şi ea a schimbat părul în alb şi este urmă de carne vie în um11 flătură: este lepră veche în pielea cărnii lui. şi. iată. 14. ea pare mai adâncă decât pielea şi părul ei s-a schimbat în alb. rana s-a schimbat în alb. 16 *Lc. iată. atunci să se radă. Dar dacă preotul se uită la ea şi. rana s-a făcut palidă şi rana nu s-a întins pe piele. Şi dacă pata albă a stat pe loc şi nu s-a întins în piele şi este palidă: este ridicătura umflăturii. şi. . Şi a şaptea zi preotul să vadă rana. iată. 25 *Ex. 18 Şi carnea.27. lepra a acoperit toată carnea lui.27. părul s-a schimbat în alb* în pata albă şi ea pare mai adâncă decât pielea: este lepră. atunci preotul să-l închidă 27 şapte zile. atunci preotul să-l declare necurat: este lepră. buba s-a întins pe piele. Sau dacă din nou carnea vie se va schimba şi va deveni albă. 20 atunci să se arate preotului. 24 Şi dacă în carne. şi preotul îl va cerceta şi. iată. Când o rană ca de lepră va fi 9 într-un om. 18 *Ex. iată. atunci el să vină la* 17 preot. Şi preotul se va uita la carnea vie şi-l va declara necurat: carnea vie este necurată. şi preotul să-l declare necurat: este 26 o rană de lepră. şi să-şi 7 spele* hainele şi va fi curat. atunci el să fie adus 10 la preot. Deut. a erupt în umflătură. atunci preotul să-l declare necurat: este eczemă. atunci preotul să-l declare curat pe cel cu rana: este curat. nu pare mai adâncă decât pielea şi nu este păr negru în ea. atunci preotul să închidă şapte zile pe cel 32 cu rana eczemei. şi. 11.7. atunci s-o vadă preotul. 12 pentru că este necurat. 4. Şi dacă lepra se va întinde mult în piele şi lepra va acoperi toată pielea celui cu rana. iată. 26. 16 este lepră. până unde va 13 vedea preotul. în ziua când se va arăta pe el carne 15 vie. eczema nu s-a întins şi nu este păr galben în ea şi eczema nu pare 33 mai adâncă decât pielea. şi. să fie văzut 8 din nou de preot. 5. va fi necurat. Dar dacă buba s-a întins mult pe piele. şi preotul să-l declare curat.10. ci este palidă. este cicatricea copturii. 12. atunci preotul să-l declare 28 necurat: este o rană de lepră.8.14. Şi dacă preotul vede rana eczemei şi. după ce a fost văzut de preot pentru curăţirea lui. Şi preotul să-l vadă. iată.

rana nu s-a erupţie care a erupt în piele: întins în haină. preotul să nu se uite după dacă rana s-a întins în haină.LEVITIC 13:59 şi preotul să închidă alte şapte 48 sau într-o haină de in. este o rană care roade. 17. iată. Şi dacă unui bărbat în bătătură. fie în bătătură. în urzeală.17. haina. 45 **Ezec. Şi dacă curat. întins mult în piele după curăţi. Şi să ardă şi preotul să-l declare curat. †Plân.3. şi. 26. să-l arzi a erupt pe capul lui chel sau pe cu foc. este 54 de piele. Mica 3. este rana şi să-l închidă alte şapeste chel în partea dinainte: este 55 te zile.7. să se spele a doua 15. Şi dacă preocărnii lor sunt alb-palide. iată.5. fie 37 păr galben: este necurat. iată. lână.44. atunci preotul să-l declare în urzeală. Lc. în orice lucru făcut din loc şi a crescut păr negru în ea. sau în orice lucru Amos 8. fie în partea dă preotul. într-o haină de lână piele.58 este rana. atunci preotul să porun41 chel*: este curat. sau din 44 cărnii: este un om lepros. i-a căzut părul de pe cap. chel sau pe partea cheală dinaina devenit palidă. 24. rana pe partea cheală dinainte va fi o nu şi-a schimbat culoarea şi rana bubă alb-roşiatică. iată. iată. iată.23. 14. 50 *Ezec. 42 curat. sau bătătura Şi dacă un bărbat sau o feme38 de lână sau de in. sau în bătătură.18. 52 lucrul este necurat. sau urzeala. atunci s-o rupă te. sau la orice lucru de Lepra pe haine 47 într-o haină*. fie în urzeală. sau orice lucru de piele pe care l-ai spălat. sau în Şi dacă va fi o rană de lepră bătătură. eczema s-a întins în pie. 44. piele. este ne. locuinţa lui să fie afară* legea rănii de lepră pe o haină de din tabără.21.6. 2.12. va locui 59 oară şi va fi curat. singur. sau urzeala. 46 strige: «Necurat†. rana. sau în piele.56 din faţă.10.15. „buza de deasupra“ 123 . sau 40 *2 Împ. Aceasta este 2 Cr. 5.23. după spălarea ei. sau orice luie vor avea în pielea cărnii lor cru de piele. ca înfăţişarea leprei în pielea din haină. sau din bătătură.50 Şi preotul să vadă* rana şi să 36 rea lui. 51 *Cap. sau în bătătură sau în curat. Şi dacă i-a căcească să se spele lucrul în care zut părul de pe cap dinspre faţă. sau dacă în ochii lui eczema a stat pe în piele. atunci să-l vadă preotul. 7. închidă şapte zile lucrul care are şi. după ce s-a spălat rana. pete albe. în care va fi rana. şi. necurat!» În 2 Împ. în urzeală. este o erup45 *Cap. atunci să vadă pentru că este lepră care roade: preotul. sau din piele. Dar dacă eczema s-a lepră şi să se arate preotului. 40 este curat. petele în pielea 53 să se ardă cu foc. sau negreşit. fie în bătătură de in sau de zi preotul să vadă eczema. sau lea. 109. şi rana va fi verzuie sau şi nu pare mai adâncă decât pieroşiatică în haină. Şi. este lepră care nu s-a întins: este necurat. şiate şi capul lui să fie descope. şi el să-şi spele hainele şi orice lucru de piele. 10. şi de unde 46 *Num.51 rana. sau în piele sau în orice lucru eczema nu s-a întins în piele 49 de piele. fie în 43 partea cheală dinainte. iată. Dar în urzeală. Şi haina. a Lit. Şi a şaptea zi să vadă rana. spre a-l declara curat sau 34 zile pe cel cu eczema. rana este lepră* care roade: eczema s-a vindecat: este curat. 4.57 urzeală. fie necurat: este necurat. sau în urzeală. este o tul se va uita şi. Şi dacă preotul se va bei este alb-roşiatică pe capul lui uita şi. rit şi să-şi acopere** barbaa şi să sau bătătura. şi. umflătura bu. Şi a şaptea 47 *Ps. este rana: hainele* lui să fie sfâţie: să arzi cu foc lucrul în care 24. toate zilele cât va fi rana pe el să s-a dus rana. este rană de 35 va fi curat. 39 pete. Preotul să-l declare necurat se va mai vedea în haină. sau în Iar cât despre leprosul în care orice lucru de piele. rana lui este pe capul lui. le. lână sau de in. Şi dacă pe capul chel sau preotul să vadă şi. Şi să-l vapartea din spate.2.22.

**Num. ††Ps. pentru că jertfa pentru vină. Lc. Şi preotul care face curăţirea să înfăţişeze pe cel care va fi curăţit şi acele lucruri înaintea D omnului. să intre în tabără şi să locuiască şapte† 9 zile afară din cortul său. 21. 8.24. Ev.2. 5. Şi untdelemnul rămas.LEVITIC Curăţirea unui lepros 2 *2 Împ. 8. ca să facă ispăşire pentru el. 2. Şi cel care va fi curăţit să-şi spele* hainele şi să-şi radă tot părul şi să se scalde în apă. 7 *Ev. **Cap.1. să-şi radă tot părul şi să-şi spele hainele şi să-şi scalde carnea în apă. şi logul de untdelemn. care este în mâna sa. după aceasta. 6. 22 *Cap. este a preotului: este preasfântă†. spre a-l declara necurat“.25.6. şi va fi curat**. 12.20. 12. şi lemn de cedru** şi stacojiu† şi isop††. 6. după cum îi va da mâna: şi unul să fie jertfă pen13 Şi 13 *Ex.15.26.19. preotul să pună pe lobul urechii drepte a celui care va fi curăţit şi pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept. 15.8. 29. ca dar de mâncare**. 5. 51. 19 *Cap. dacă* va fi sărac şi nu-i va da mâna. 19. 15. 5 Şi preotul să poruncească să fie înjunghiată una din păsări într-un vas de lut deasupra unei 6 ape curgătoareb. 1. Cap. 10 *Mt. 21. Şi preotul să iasă afară* din tabără şi preotul să-l vadă. zicând: „Aceasta este legea celui lepros în ziua curăţirii* lui: să 3 fie adus la** preot. 27. să înjunghie arderea-de20 tot. şi un logc† 11 de untdelemn.11. curate. din untdelemnul rămas. Mc.7. 4. 36. atunci preotul să poruncească să se ia. şi o zecime de floare a făinii frământată cu untdelemn.14. 9.5. Şi să stropească* de şapte** ori peste cel care va fi curăţit de lepră şi să-l declare curat. capul său şi barba sa şi sprâncenele sale. 12 *Cap. ca şi jertfa pentru păcat.25. 5. 14 Şi preotul să ia din sângele jertfei pentru vină şi preotul să pună pe lobul* urechii drepte a celui care va fi curăţit şi pe degetul mare al mâinii lui drepte.26. Şi va fi aşa: a şaptea zi îşi va rade tot părul.11. Cap. Şi preotul să aducă jertfa pentru păcat şi să facă ispăşire* pentru cel care va fi curăţit de necurăţia lui şi. 15. 2. pentru acela care va fi curăţit.4. şi. şi va fi curat.4. ca dar de mâncare. 29.24. la intrarea 12 cortului întâlnirii.17. Şi să ia pasărea vie şi lemnele de cedru şi stacojiul şi isopul şi să le înmoaie cu pasărea vie în sângele păsării care a fost înjunghiată deasupra 7 unei ape curgătoare. Ezec.6.11.15.9.25-30. Şi.14. 21 *Cap. 13. **Vers. „peste apă vie“ (şi în v. 8. şi să dea drumul 8 păsării vii pe câmp deschis. Şi preotul să ia din logul de untdelemn şi să toarne în palma mâinii stângi a lui. a Sau „păsărele“ b Lit. **Mt. 7.14. 1. peste sângele 18 jertfei pentru vină.8. două păsăria* vii. **Ex.7. 4. 9. 1. şi să le legene** ca dar legănat înaintea D omnului.44. şi va fi curat*. †Vers.10.4. **2 Împ. 7. **Vers. 13. 6 şi 50) c A douăsprezecea parte dintr-un hin. 5. †Num. şi pe degetul mare al piciorului său 15 drept. Num. 3 *Cap. 12. într-un loc sfânt. 300 ml 124 . să ia un miel ca jertfă pentru vină drept dar legănat. 12. care este în mâna dreaptă a preotului.3. 8 *Cap. 8.18. şi preotul să facă ispăşire pentru el. Şi preotul să ia unul dintre miei şi să-l aducă jertfă pentru vină*. 12. †Ev. a preotu16 lui.22.46. 4 *Cap. 29. Şi. 10. 21 Şi. Şi preotul să-şi înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul care este în mâna stângă a sa şi să stropească din untdelemn cu degetul său de şapte ori îna17 intea D omnului. rana de lepră 4 s-a vindecat în lepros. să-l pună pe capul celui care va fi curăţit. şi un log** de untde22 lemn şi două turturele* sau doi pui de porumbel.7.8.4. 2.14.23. 29.28. după aceea. şi preotul să facă ispăşire* pentru el înain19 tea Domnului. 20 *Vers.7. 11. †Cap. 5.15. Num. iată. 18 *Cap.24. 14:1 să înjunghie mielul în locul* unde se înjunghie jertfa pentru păcat** şi arderea-de-tot.13. 20.6. 10 Şi a opta zi să ia* doi miei fără cusur şi o mieluşea de un an fără cusur şi trei zecimi de floare a făinii frământată cu untdelemn.24.6. 14 Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se. Şi preotul să aducă ardereade-tot şi darul de mâncare pe altar. 5. 14 *Ex.14. **Cap.6.

rana nu s-a întins în casă. Aceas32 *Vers. pentru că 35 atunci 35 *Ps. 10.10. 25 nului. Şi preotul să ia* mielul 24 *Vers. atunci preotul să poruncească să se scoată pietrele în care este rana şi să le arunce afară din cetate 41 într-un loc necurat. 5. 23 *Vers. Şi preotul să se întoarcă a şaptea zi şi să vadă: şi. Şi să vadă rana. pe locul sângelui jertfei pentru vină. 22. unul să fie jertfă pentru păcat* şi altul ardere-de-tot. şi. 3. Şi preotul să toarne din untdelemn în palma mâinii stângi a lui. dacă 40 rana s-a întins pe pereţii casei.14 voi pune o rană de lepră în vreo **Gen. 14.33. Şi să adu30 *Vers. Num. 5. şi preotul să facă ispăşire pentru cel care va fi 32 curăţit înaintea Domnului. casă din ţara stăpânirii voastre.22. 32. pietrele ei şi lemnele ei şi toată tencuiala casei. 42 Şi să se ia alte pietre şi să se pună în locul acelor pietre.15. 7. la intrarea casei. 23 Şi să le aducă* la preot în ziua a opta a curăţirii sale. 33 Şi Domnul a vorbit lui Moise Curăţirea de lepră a 34 şi lui Aaron. după aceea. atunci preotul să intre şi să se uite. 91. este o lepră care roa45 de* în casă: este necurată. iată. la intrarea cortului întâlnirii. Zah. şi par 38 mai adânci decât peretele. 32. Şi cel care va intra în casă în zilele cât va fi încuiată să fie necurat până sea47 ra. după ce casa a fost tencuită. 45) 125 . şi să încuie casa şapte 39 zile. 23. afară din cetate. şi preotul să ia din sângele* jertfei pentru vină şi să pună pe lobul urechii drepte a celui care va fi curăţit şi pe degetul mare al mâinii lui drepte şi pe degetul mare al 26 piciorului său drept. zicând: „Când unei case veţi intra în ţara* Canaanului. După cum i-a dat 15. şi. mâna. zicând: «Mi se pare că este ceva* ca o 36 rană în casă». 17. şi. să-l pună pe capul celui care va fi curăţit. atunci preotul să iasă din casă.11. pe care v-o dau în stăpânire**. Şi preotul să poruncească să fie golită casa mai înainte de a intra preotul în ea ca să vadă rana. 31 dat mâna.LEVITIC 14:48 tru păcat şi altul ardere-de-tot. înaintea Dom24 nului. Pr. ca să nu se facă necurate toate câte sunt în casă. 13.49. Şi să pună să fie răzuită casa pe dinăuntru de jur-împrejur şi să se arunce tencuialaa care este răzuită. 44 *Cap. iată. căruia nu-i dă mâna să aducă pentru curăţirea* sa“. Şi preotul să pună din untdelemnul care este în mâna sa pe lobul urechii drepte a celui care va fi curăţit şi pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept. atunci preotul să declare casa curată. 29 Şi untdelemnul rămas.42. a Lit. ta este legea celui în care este o rană de lepră. preotul să intre 37 să vadă casa. după cum i-a 31 *Cap. cu gropiţe verzui sau roşiatice. 12. „praful“ (şi în v. într-un loc necurat. şi 34 *Deut.8. Şi dacă rana se va întoarce şi va erupe în casă după ce s-au scos pietrele şi după ce s-a răzuit casa şi s-a 44 tencuit. a preotu27 lui. Şi dacă preotul va intra şi se va uita şi. că una* din turturele sau unul din puii de porumbel. şi să se ia altă tencuială şi să se 43 tencuiască astfel casa. 17. jertfei pentru vină şi logul de untdelemn şi preotul să le legene ca dar legănat înaintea D om25 *Vers. cu darul de mâncare. ca să facă ispăşire pentru 30 el înaintea Domnului. iată.7. 41. care este în palma mâinii preotului. Şi cel care va dormi în casă să-şi spele hainele şi cel care va mânca în casă să-şi spele hai48 nele. Şi vor demola casa. 45 *Vers. dacă rana s-a întins în casă. rana este în pereţii casei.4. Şi să înjunghie mielul jertfei pentru vină. Şi preotul să stropească de şapte ori înaintea Domnului cu degetul mâinii sale drepte din untdelemnul care este în mâna sa 28 stângă. şi le vor scoate afară din cetate în46 tr-un loc* necurat.51. Deut.1. să vină acela a cui este casa şi să spună preotului. iată.

Şi 49 *Vers.10. Şi preotul să le aducă. ră din cetate. aceasta va fi necurăţia lui în scurgerea lui: fie că scurgerea lui va ieşi din carnea sa. pasărea vie şi să le înmoaie în sângele păsării înjunghiate şi în apa curgătoare şi să stropeas52 că de şapte ori casa.7.4. 5. şi 56 *Cap. 13 Şi. Şi.33. **Cap. 54 orice rană de lepră şi pentru ec55 *Cap. Şi să ia lemnul de 51 *1 Împ.15.28. scurgere din carnea sa.30.31. 7 cel 12 *Cap. sau carnea sa va opri scurgerea lui. 18 *1 Sam. Şi cel care va şedea pe lucrul pe care a şezut cel care are scurgere să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara.LEVITIC 14:49 rana s-a vindecat. ca să cureţe casa. Vers. Şi Lc. 51. şi pentru bubă. 8. 53 Şi să dea drumul păsării vii afa53 *Vers. atunci acesta să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie 9 necurat până seara. şi când este curatb. ca să-i 57 *Deut. «Dacă un bărbat* va avea o 2 Sam.20. 21. Şi cel care se va atinge de 5 *Cap.47. Şi oricine va fi atins de cel care are scurgerea şi nu-şi va spăla mâinile în apă.19 16 *Cap. 13. Mc.22. Şi orice haină şi orice piele peste care va fi sămânţa să se spele cu apă şi să 18 fie necurate până seara.33. 9.23.8. 14. Aceasta este legea leprei“. 14. 5. 14.29. 20.32 13 *Cap. să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie ne12 curat până seara. 49 care se va atinge de car-nea celui care are scurgere să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi să fie necurat până seara. 3. 4.2.23. Şi în a opta zi să ia două turturele* sau doi pui de porumbel şi să vină înaintea D omnului la intrarea cortului întâlnirii şi să le dea 15 preotului. Şi 8 dacă cel care are scurgerea va scuipa pe cel care este curat. şi să facă ispăşire* pentru casă. el va lua două* păsăria şi lemn de ce50 dru şi stacojiu şi isop.4.2. 14 *Cap. Şi femeia cu care se va culca bărbatul cu sămânţa – amândoi să se scalde în apă şi să fie necuraţi* până seara. Şi oricine se va atinge de ceva care va fi sub el să fie necurat până seara. aceasta 4 este necurăţia lui. 23. 13. aşternutul lui să-şi spele hainele şi să se scalde* în apă şi să fie 6 necurat până seara. 22. 44. Num. să-şi numere şapte* zile pentru curăţirea sa şi să-şi spele hainele şi să-şi scalde carnea în apă 14 curgătoare şi va fi curat. 6. zicând: „Vorbiţi fiilor lui Israel şi spuneţi-le: 2 *Cap. Deut. 11. 17. 56 de haine* şi de case**. cedru şi isopul* şi stacojiul şi Ps. Şi vasul de lut* de care se va atinge cel care are scurgerea să se spargă şi orice vas de lemn** să se spele în apă. Aceasta este legea pentru 54 *Cap. şi va fi curată. şi pentru lepra **Vers. 55 zema* de cap. 4. Şi să înjunghie una dintre păsări într-un vas de lut deasupra unei ape 51 curgătoare. Şi orice şa pe care va călări cel care are 10 scurgerea va fi necurată. şi cel care va purta unul dintre aceste lucruri să-şi spele hainele şi să se scalde în apă şi 11 să fie necurat până seara. Orice aşternut pe care se va culca cel care are scurgerea va fi necurat şi orice lucru pe care se va aşeza va fi ne5 curat. 13. „în ziua necurăţiei şi în ziua curăţiei“ 126 . 14. înveţe* când un lucru este necurat Ezec. 5. 24. când cel care are scurgerea se va curăţi de scurgerea sa. 15 *Cap. **Cap. Necurăţiile 15 Şi D omnul a vorbit lui Moibărbatului 2 se şi lui Aaron. 16 Şi orice om* care va avea o scurgere de sămânţă să-şi scalde toată carnea în apă şi să fie ne17 curat până seara. Şi să cureţe casa de întinăciune cu sângele păsării şi cu apa curgătoare şi cu pasărea vie şi cu lemnul de cedru şi cu isopul şi cu stacojiul. 22.30. şi pentru umflătură*.25. pe câmp deschis.4 a Sau „păsărele“ b Lit. una jertfă* pentru păcat şi una ardere-de-tot. 34.8. 11.43. 28.7. 57 pentru pete albicioase. din cauMt. Şi preotul să facă ispăşire** pentru el înaintea Domnului pentru scurgerea sa. 14. 3 za scurgerii lui este necurat.

şi şi să se scalde în apă şi să fie pentru oricine are o scurgere**. şi pentru femeia* ternutul ei să-şi spele hainele care suferă de necurăţia ei. Ev. 6 *Cap. 23. Cap. Lc. 127 .1.25. ca jertfă pentru păcat. înăcurăţia ei va fi pe el. 10. tul să facă ispăşire pentru ea înaa Lit. 5. din care va ieşi sămânţa spre a fi 21 Şi cel care se va atinge de aş.11. 9. 7. fratele tău.10.2. chivot. dacă se 2 intea Domnului şi au murit.39. Şi dacă te lui Aaron. **Ex. 2. Ezec. 9. şi orice lucru pe care va şesunt haine sfinte.24. 40. 24. 30. să fie şapte* 31 Şi să despărţiţi* pe fiii lui Iszile în necurăţia ei.21. să Domnul a zis lui Moise: „Vorbeş24 fie necurat până seara. 8. şi preoşi celălalt sorţ pentru Azazelb. Vers.20.3. care este peste care se va culca el să fie necurat.10. 5. 44. 8.14.22. 29.20. Orice aşternut pe care se va pună pantalonii de in pe carnea culca ea în toate zilele scurgerii sa şi să se încingă cu brâul de in ei să-i fie ca aşternutul perioadei şi să-şi lege mitra de in. să nu inse va culca* cineva cu ea şi netre* oricând în sfântul locaş. şi orice aşternut pe nului îndurării. Vers. 12.27. 23 necurat până seara. 20.7. Ezec. 30 *Cap. Ev. 25 *Mt. 2 Cr. 5.34. 7. Mc.2. Şi că unul ca jertfă pentru păcat*. 6. 13.7. şi să facă ispăşire pentru în a opta zi să ia două turturele sine* şi pentru casa lui.38. 16:8 24 *Cap.17. Şi va atinge cineva de acel lucru.33 întinat prin ea. Şi să ia de la adunarea* ge de ele să fie necurat şi să-şi fiilor lui Israel doi ţapi** dintre spele hainele şi să se scalde în capre. înain30 tului întâlnirii.18.5 cu ele. 5. sau doi pui de porumbel şi să-i 7 Şi să ia cei doi ţapi şi să-i aducă preotului la intrarea corpună înaintea D omnului. pentru 25 Şi dacă o femeie va avea scurcă Mă voi arăta** în nor deasugerea ei de sânge multe* zile. Şi oricine se va atin. Şi oricine se pentru bărbat şi pentru femeie. 9. Şi apă şi să fie necurat până seara. 4. 6. 19. 18. 4.43. „să dea“ b Ţapul care pleacă (ţapul alungat) 31 *Ezec. ca să nu moava atinge de ea să fie necurat ră în necurăţia lor. ca să nu moară. 10. şi va atinge de vreun lucru pe care pentru cel care se va culca† cu va şedea ea să-şi spele hainele cea care este necurat㻓. Şi dacă va după moartea* celor doi fii ai fi ceva pe aşternut sau pe alt lului Aaron. Vers. 20. 22 necurat până seara.LEVITIC Necurăţiile 19 femeii 19 *Cap. se va culca ea în necurăţia ei 32 Aceasta este legea pentru cel să fie necurat. şi să se scalde în apă şi să fie 16 Şi Domnul a vorbit lui Moise. 2.23.7. **Cap. 32 *Vers. Şi orice lucru pe care tul Meu.18. 45. Şi sine. 24. Să se îmbrace zilele perioadei ei: să fie necuracu cămaşa* sfântă de in şi să-şi 26 tă. 4. şi oricine se rael de necurăţia lor. 9. 28 *Vers. **Ex. 25. Num. şi 6 un berbec. 44. 5 *Cap. 33 *Cap. şi scurgerea ei în carrea necurăţiei ei. Ezec.12. nea ei va fi sânge.22. ca ardere-de-tot.17.16.6. şi să-şi scalde** dea va fi necurat ca în timpul carnea în apă şi să se îmbrace 27 perioadei ei. 9. 8.8 tea intrării cortului întâlnirii. 19. 6. 4 *Ex. 2 *Ex. şi pentru cel care va şedea ea să fie necurat.25.22.7.16.3. †Vers.3. 44. Ev. care este pentru 29 şi după aceea va fi curată.23 **Cap. **Vers. 5.3. 12.13. Aaron să afară de timpul perioadei ei sau intre* cu acestea în sfântul locaş: când va avea scurgere peste zilecu un viţel** tânăr din cireadă ca le perioadei ei.10-12 3 *Ev. 1 Împ.25.42 Cap. Ezra 6. 28 Şi dacă se va curăţi de scurAaron să aducă viţelul jertfei gerea ei.2. Şi preotul să adu. Num. 30.19. întinând** cor20 până seara. **Cap. să fie necuuntrul perdelei dinaintea scaurat şapte zile. care este în mijlocul lor. 28. în 3 pra scaunului îndurării. să numere şapte* zile pentru păcat. Aaron să aruncea sorţi pentru cei doi ţapi: un sorţ pentru Domnul iar altul ca ardere-de-tot. acestea ei. în toate zilele jertfă pentru păcat şi un berbec scurgerii necurăţiei ei să fie ca în 4 ca ardere-de-tot.19.20. Ziua Ispăşirii 1 *Cap. 10. când s-au apropiat înacru pe care va şedea ea.19. Şi orice lucru pe care are o scurgere*. 9. Şi când o femeie va avea o intea D omnului pentru scurgescurgere.

5.34.6. 8. Şi să pună tămâie* pe foc înaintea D omnului. 44. 15. Ev.11.10. 13 *Ex. 24 *Vers. 4. 16. Şi să ardă pe altar gră26 simea* jertfei pentru păcat.14.1. 2. Şi acela care a dat drumul ţapului pentru Azazel să-şi spele hainele şi să-şi scalde* carnea în apă şi după aceea să intre în tabără. care este pentru sine. 16.4. Num.5. pentru ca norul tămâiei să acopere scaunul îndurăriib** care este deasupra mărturiei.20 14 *Cap. să fie scoşi afară* din tabără.17. Şi să nu fie nici un om* în cortul întâlnirii când va intra să facă ispăşire în sfântul locaş. 21 Şi Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste el toate nelegiuirile fiilor lui Israel şi toate nedreptăţile lor.17 Ev. Şi să iasă la altarul care este înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru el şi să ia din sângele viţelului şi din sângele ţapului şi să-l pună pe coarnele* altarului. şi să aducă sângele lui înăuntrul** perdelei şi cu sângele lui să facă aşa cum a făcut cu sângele viţelului şi să-l stropească pe scaunul îndurării şi înain16 tea scaunului îndurării.18. Ezec. prin mâna unui 22 om pregătit pentru aceasta. 30.2. 16. care este pentru popor. şi să facă ispăşire pentru sine şi pentru casa lui şi să înjunghie viţelul jertfei pentru 12 păcat.3. în toate păcatele lor.19.28. 4. 12 *Cap. 9. şi aşa să facă şi pentru cortul** întâlnirii care locuieşte între ei. 29. 7. 34.19. 28. spre răsărit.4 **Cap.20. 16. pisată mărunt.29. **Vers. cu degetul său.8-10. 5.3. †Ex.12.28.30. 1 Ioan 2. Ev. **Ex. 53.7. de şapte ori pe el şi astfel să-l cureţe şi să-l sfinţească din cauza necurăţiilor fiilor lui Israel. şi să le aducă 13 înăuntrul perdelei.11.7.7. 4. 9.3.36. Apoc. până va ieşi şi va face ispăşire pentru sine şi pentru casa lui şi pentru b Sau „capacul ispăşirii“ 18 toată 18 *Ex. 1 Pet. Ev.8. în pustiu. de 19 jur-împrejur. al căror sânge a fost adus în sfântul locaş pentru a face ispăşire. să aducă ţapul cel viu. 9. 23 Şi Aaron să intre în cortul întâlnirii şi să se dezbrace de veşmintele sale de in. Şi ţapul va purta* asupra lui toate nelegiuirile lor într-un pământ nelocuit. Ezec. 10.46. 30. 19 *Cap. 13. 2. 53.5. 27 *Cap. 27 Şi viţelul jertfei pentru păcat şi ţapul jertfei pentru păcat. în toate păcatele lor.25. 9.7. 1.6.25.18. **Ex. Ezec. 10 Şi ţapul pe care a căzut sorţul pentru Azazel să fie pus viu înaintea D omnului pentru a face ispăşirea* cu el. 6. Lc. 17 în mijlocul necurăţiei lor. a Ebr. 2. când va termina de făcut ispăşirea pentru sfântul* locaş şi pentru cortul întâlnirii şi pentru altar. 2.21. Ioan 1. 20 Şi. 4.21. Şi să-şi scalde carnea înc apă într-un loc sfânt şi să se îmbrace cu veşmintele sale şi să iasă şi să jertfească arderea sa de tot* şi arderea-de-tot a poporului şi să facă ispăşire pentru sine şi pentru 25 popor. Num. Şi să stropească* din sânge. 6.43. Cap. Rom. Şi să facă ispăşire* pentru sfântul locaş din cauza necurăţiilor fiilor lui Israel şi din cauza nelegiuirilor lor.17. 4. 4.18. Apoc.27. 15 *Ev. 4. 9.12. pentru a-l trimite ca Azazel. 22 *Is. 20 *Vers.20. „capar“. Ezec. Ev. 23 *Vers. şi să ardă în foc pielea lor şi carnea c Lit. ca să 14 nu moară†. 8. 25 *Cap. 21 *Is. 53. 10. Şi să ia o cădelniţă* plină de cărbuni de foc de pe altarul dinaintea Domnului şi să-şi umple mâinile cu tămâie** plăcut mirositoare. 45.23. 30. 43.15. 15 Şi să înjunghie* ţapul jertfei pentru păcat.4-10. Şi să ia din sângele* viţelului şi să stropească** cu degetul său înaintea scaunului îndurării.13. cu care se îmbrăcase* când a intrat în sfân24 tul locaş. şi să dea drumul ţapului în pustiu. care este pentru sine.5. şi să le lase acolo. **Ev.18. 25. 30. 11. Aaron să înfăţişeze ţapul pe care a căzut sorţul pentru Domnul şi să-l aducă jertfă pentru păcat. 3. 16. 16 *Ex. 4.7. 45.10.46. 42. 3.24. „cu“ 10 *Is.6. 9.40. şi înaintea scaunului îndurării să stropească de şapte ori din sânge cu degetul său. 17 *Ex. 2.3. 26 *Cap.24. 9. Num. 11 Şi Aaron să aducă viţelul jertfei pentru păcat.12.10. a acoperi 128 .LEVITIC 9 Şi 16:9 adunarea lui Israel. şi să le pună* pe capul ţapului şi să-l trimită în pustiu. Ev.

7. †Vers. niţi** sufletele: este o rânduială **Ezra 8. Vers. 3. cât şi Fap. 18. sângele ei este viaţa ei. 9.20.8.7 14 *Gen. 30. preot în locul tatălui său. Ier. 29 Şi să vă fie o rânduială pen29 *Ex.3. Cap. să le ofere D omnului la intrarea cortului întâlnirii. 1 Împ.25. 3. pe care le jertfesc pe câmp* deschis. 33 veşmintele sfinte. şi să facă ispăşire pentru preoţi† şi pentru 34 *Cap. sau un miel sau o capră în tabără sau va înjunghia afară din 4 tabără şi nu-l va aduce* la in4 *Deut.11.4.24 nirii* şi pentru altar**.20. 22. Ezec.5.8.28. Dan. Deut. 11 *Vers.3. 28 lor tru ca fiii lui Israel să aducă jertfele lor. 27. 29.4.3.2. 22. totdeauna. Cap. **Vers. 14.26. 19. 12. 6 *Cap. Deut. 10.31.26. ispăşire pentru fiii lui Israel de toate păcatele lor. Col. 24.29. †Ev.21. Şi preotul să stropească* sângele pe altarul D omnului la intrarea cortului întâlnirii şi să ardă grăsimea ca 7 mireasmă** plăcută Domnului. Locul pentru 17 Şi D omnul a vorbit lui Moijertfe 2 se.9.LEVITIC 17:14 şi balega lor.15. 58. 1 Cor.4. 32 pentru totdeauna.16. 1 Ioan 1. sângele lui se va pune în socoteala omului aceluia: a vărsat sânge.9. zicând: «Oricine din casa lui 3 *Deut.23.24. nici străinul care locuieşte temporar între voi să nu mănânce sânge».12. 51. 12.31. Rom. 32. omul acela va fi nimicit din poporul său». Pentru că în ziua aceas30 *Ps. şi el 20. 15. să-i scurgă* sângele şi 14 să-l acopere** cu ţărână. pena A înjunghia ca jertfă b Taur 28 *Num.28.18. atât băştinaşul. Cap. facă ispăşire pentru cortul întâl††Vers. **Ex. 30. să vă fie o rânduială* pentru Num. 15.2. Este un sabat* de odihnă pentru voi şi să vă mâh31 *Cap. Şi să nu mai aducă jertfele lor demonilorc* după care curvesc**. 10 Şi faţă de oricine din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc temporar între ei – dacă va mânca orice fel de sânge* – Eu Îmi voi întoarce** faţa împotriva sufletului care a mâncat sânge şi-l 11 voi nimici din poporul său.3. 9.13. ta se va face ispăşire pentru voi.11. Ef. Apoc. 1 Pet. Ezec. 16. 18. tru totdeauna: în* luna a şaptea.15 30 între voi. 29.25. Pentru că viaţad* cărnii este în sânge şi vi l-am dat pentrue altar spre a face ispăşire** pentru sufletele voastre. să vă mâhniţi** **Ps. să se îmbrace† cu veşmintele de in. 5.37. De aceea am zis fiilor lui Israel: «Nici un suflet dintre voi să nu mănânce sânge.5.9. pentru ca să se facă Ev. 9. 35. Cap.5. 29. 4. pentru a vă curăţi: veţi fi curaţi* Ef.33. şi să le jertfească drept jertfe din jertfele de 6 pace pentru Domnul. **Ex.7. 1. 20. 12. 13 Şi oricine dintre fiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc temporar între ei vânează o vieţuitoare sau o pasăre care se mănâncă.12. d Sau „sufletul“ e Sau „pe“ 5 *Gen.23 2 Împ.27. 21. Ev.7.15. o dată** pe an“.9. 6. Num. 44. Apoc. 7 *Deut.10.22. la preot. **Ier.5.20. 10. 23. 31.10. 14. zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israel şi spune-le: «Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit Dom3 nul. 12. Deut. Şi aceasta **Ex. 1. 17.13. sufletele şi să nu faceţi nici† o Is.2. Ps. 10.2. pentru că sângele† este cel care face ispăşire pentru su12 flet. Şi s-a făcut cum poruncise Domnul lui Moise.23. şi să †Vers. 23.5.10.7. c Sau „ţapilor păroşi“ 129 .12.7.14. 4. 13 *Deut. şi omul acela va fi nimicit 5 din mijlocul poporului său. 34.17. Num. 17. ca s-o jertfească Domnului. 106. 29. 9.5. 31. 26. 14. facă preotul care a fost uns* şi 4.8. şi am zis fiilor lui Israel: «Să nu mâncaţi din sângele nici unui fel de carne. 23. 11. 8 Şi să le spui: «Oricine ar fi.2. 3. **Ex. Cât despre viaţa* oricărei cărni. Israel va înjunghia a* un bou b 1215. **Ezec.8. şire pentru locaşul sfânt. lucrare. **Mt. 20.13. 28. 12. Ev. Şi ispăşirea s-o 32 *Cap.17. Şi să facă ispă33 *Vers. 31 tea Domnului. de toate păcatele voastre înain10. 1. 4.17 2 Cr. Ezec.21. Să nu se mănânce sânge 10 *Gen. 9.4. la zece ale lunii.31. 23. 9.32. 33. 20.28.2. din casa lui Israel sau dintre străinii care locuiesc temporar între ei.54.16. 16. 12. trarea cortului întâlnirii ca să-l prezinte ca un dar pentru Domnul înaintea cortului D omnului.7. Aceasta să fie o rânduială pentru ei pentru totdeauna. 3.16. Şi cel* care le va arde să-şi spele hainele şi să-şi scalde carnea în apă şi după aceea să intre în tabără. 2 Cr. care a fost consacrat** ca să fie Num.14. 11. în generaţiile lor».1. care aduce o ardere-de-tot sau o 9 jertfă şi n-o aduce la intrarea cortului întâlnirii.14.16. 34 tot poporul†† adunării. 5. străinul care locuieşte temporar †Ex. 13. 1.

Eu sunt Domnul.21. cât şi străinul care locuieşte temporar printre voi. Şi să nu te apropii de o 20 *Ex. **Ex. Iar dacă nu şi le va 7.4. Şi să nu Mal.29. şi cu o femeie: este o urâciune. 15.24. 10. 16. 23. 22. 24 Nu vă întinaţi* cu nici unul 24 *Mt. descopere goliciunea: Eu* sunt 7 *Gen. care va mânca* dintr-un trup mort Cap. 22. 36. Deut. 12.8. să nu descoperi goli16 ciunea ei. **Ps. femeie în perioada* ei.12 tale. 3. 19.27.7. să-şi spele** 44. Mt.18-20 1 Cor. 12.19. ciunea tatălui* tău şi goliciunea mamei tale: este mama ta. zicând: „Vorbeşte fiilor lui imorale Israel şi spune-le: «Eu* sunt (incestuoase) 3 D omnul Dumnezeul vostru. Deut.5.1.27. căreia c Să nu iei pe sora soţiei tale 130 . descoperi goliciunea soţiei* taAmos 2. Să nu descoperi goli. Eu pedepsesc** nelegiuirea ei în Ezec. 20.17. dacă le Lc.21. 6. rânduielile Mele şi judecăţile 20. şi 25 *Num.8. 25.7.10.32. Goliciunea fiicei fiului tău sau a fiicei fiicei tale: goliciunea ei să n-o descoperi. 19.12. 22 zeului tău: Eu sunt Domnul.7. Să 4 *Ex.3.2.15 *Gen. ciunea soţiei* fratelui tău: este Mt. **1 Sam. 11.5. 9 tău. 26. nici una din aceste urâciuni.27. 6. 4. băştinaşul. 11.16 *Deut. şi femeia să nu stea înaintea Cap. fiica tatălui tău sau fiica mamei 2 Sam.23 Deut.20.18.18. ca să-i 6. 7 D omnul. 21. 5. ca să se culce cu el: este perversiune. giptului unde aţi locuit şi să nu 3 *Ezec. 20.31. ea şi ţara varsㆠpe locuitorii ei. 20. 5. Rom. 6.8. 19. 1 Cor. 20. 23 Şi să nu te culci cu nici un 1 Cor. Cap. goliciunea ei să 10 n-o descoperi.10. pentru că prin **Cap. „însăşi carnea“ coperi goliciunea surorii mamei tale. pentru a o amărî.5.20. 3.31. faceţi după** faptele ţării CaCap. 15. 1.9. Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fiicei ei.17. 6. atunci 16 *Cap.21. sunt ru18 de de sânge: este răutate. 35.22.12. 11.24. 6. 14. 10. Deut. Să nu descoperi goliCap.2. 1. să fie necurat până seara.20. pentru că este însăşi goliciunea ta. Şi ţara* s-a întinat. născută în casă sau născută Ezec. ca să Ps.15. 49.32.6.13. Mele prin care omul. 20. 4 nu umblaţi în obiceiurile lor.31.6. născută din tatăl tău. animal*.23. 16 va fi curat. nu iei o soţie şi pe* sora eic. sau dintr-un animal sfâşiat. ca să te întinezi cu el. 23. 3. 89.6. Să nu descoperi goliciu12 *Cap. nea surorii* tatălui tău: este ruda i se jertfeau copii a Lit. spăla şi nu-şi va scălda carnea.2. 22 *Rom. să nu te apropii de soţia lui: este 15 mătuşa ta.32.7. ca să te întinezi cu ea. 26 Deci să ţineţi rânduielile Mele Ier. Să ţineţi deci 5 *Ezec. 2. 11 Goliciunea fiicei soţiei tatălui tău. Să 2 *Ex. 22. „le va face“ b Lit. te culci cu soţia* aproapelui 1 Cor.30.2. 12. 5.11. Is. care este sora ta: goliciunea ei să n-o des12 coperi.13. 22. 1. Şi **1 Împ. 17 goliciunea fratelui tău. nici o rudă de sânge a sa. 19 viaţă. fie străin. va trăi prin ele: Gal. 20 descoperi goliciunea.34 Ier. nu faceţi după* faptele ţării EEzec. ca să-i Pr. umblaţi în ele: Eu sunt Domnul Ezec.7. Să nu descoperi goli.LEVITIC 17:15 13 de sângeb a tatălui tău. nici să Deut. 27 Pentru că oamenii ţării care au fost înaintea voastră au săvârşit d Divinitate a amoniţilor. 38.5. **Cap. 10. Şi orice suflet 15 *Ex. fie Ezec. 8 descoperi goliciunea ei. pentru că este ruda de sânge 14 a mamei tale. 20. 20.8. 21 Şi să nu treci* prin foc din Interzicerea sămânţa ta lui Molohd** şi să perversiunilor nu profanezi† Numele Dumne. 36. 5. 22. 23. 18. naanului în care vă aduc.19. să nu iei pe fiica fiului ei şi pe fiica fiicei ei.1.9. 27.21.5.11.14. toate acestea s-au întinat naţiunile** pe care le alung dinaintea 25 voastră. Osea 2. Ezec. tălui tău: este goliciunea tatălui 9 *Cap. 3.44. ţineţi rânduielile Mele.9.4.22. fiind ea în 19 *Cap. să nu te culci cu un bărbat* ca †Ezec. Şi să 18 *Gen. tău.28. 14. 22.22. din aceste lucruri.26.6. unui animal. Num. atunci îşi va purta* nelegiuirea»“.16 Deut.17. ca să le descoperi goliciunea.5.1. 20. va împlinia*.21 *2 Împ. 20. Ezec. 38.30. Să nu des- pentru că viaţa oricărei cărni este sângele ei: oricine îl va mân-ca 15 va fi nimicit». 22. Mal. 6. 5 Dumnezeul vostru. ciunea nurorii* tale: este soţia fiului tău.9. 18. 1 Tim.29.14. atât †Cap. Mal.4. Să nu Deut. ca să-i descoperi goliciunea lângă** ea. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. 19. 29.1. împliniţi judecăţile* Mele şi să Deut.20. băştinaş. 27. şi judecăţile Mele şi să nu faceţi 14. să nu 8 *Gen. 1. afară din casă. Interzicerea 18 Şi D omnul a vorbit lui Moirelaţiilor 2 se. Şi goliciunea surorii* tale. 4.1.11.12. 23 *Ex. 13. 20. Nimeni să nu se apropie de 6 6 *Ex.19.31.25 hainele şi să se scalde† în apă şi †Cap.

†Ef. 23.3.17.15.7.26. 9 Deut. Să nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului.2. **1 Împ. 21.6.18 Rom.43. 5. 15 *Ex. să nu seceri de Rut 2. Ezec. vârşite înainte de voi şi să nu ††Vers. 13. Pr. 24. Ps. 4. 30 porul lor. rile urâcioase care au fost să†Vers. 18 *Deut.18 Ecl. Rom. să le laşi săracului şi străinului. poruncit să păziţi.7. 4. Pr. şi ce va rămâne a treia 7 zi să se ardă cu foc. 19. Să 19 nu laşi animalele tale să se împerecheze cu unul de alt fel. Să nu asupreşti* pe aproapele tău. Mt.4.4.8.11 21 *Cap. 6 primirea voastră. Să se mănânce 6 *Cap. 22.1.9. şi să nu profanezi Numele Dumnezeului tău. 20 Şi dacă un bărbat se va culca cu o femeie. Rom. sabatele** Mele. 4 Să nu vă întoarceţi la idoli* 4 *Ex. 24.16.12. Eu sunt Domnul.33. 21 pentru că ea n-a fost liberă. şi ea este roabă logodită cu un bărbat. tot colţurile ogorului tău şi să nu strângi spicele căzute din sece10 rişul tău.8. Să păziţi* dar ce v-am Deut. Să ţineţi rânduielile Mele. Să nu urăşti* pe fratele tău în 17 inima ta.15. Eu sunt Domnul Dumne115. 13 *1 Tes.10.1.13.22. Eu sunt Domnul. vârşiţi** nici unul din obiceiuCap.13. 18.22 Pr. şi să nu vă faceţi dumnezei** Ps. ne-le: «Să fiţi sfinţi*. **Deut. este o urâ8 ciune.16. Ef. 3. 1 Ioan 5.1. cum a vărsat naţiunile a care 29 au fost înainte de voi.19. 26. să mustri** negreşit pe aproapele tău şi să nu porţi 18 păcat† din cauza luid. 5. zicând: „Vorbeşte întregii adunări a fiilor lui Israel şi spu2 *Ex. ci să iubeşti** pe aproapele tău ca pe tine însuţi. dar nu a fost nicidecum răscumpărată. †Ef. 20. 36. şi să nu-ţi semeni* ogorul cu sămânţă de două feluri. 19 *Deut. 1 Pet. Ps.14 Mal. 28 *Ier. Domnul Dumnezeul vostru. turnaţi. 20. sa şi pe tatăl său.14. pentru că a profanat lucrul sfânt al D omnului b.17.2. 1. 22. 22. să jertfiţi pentru Deut. 24.22. 7. 27. Eu†† sunt Domnul Dumnezeul vostru»“. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Şi el să aducă Domnului jertfa sa pentru vină la intrarea cortului întâlnirii: un berbec ca jertfă* 11 *Ex. 14 *Deut.20. 12.5.28. 2 Tim. Felurite 19 Şi D omnul a vorbit lui Moirânduieli 2 se. 27. 20.44.60. ci să te temi** de Dumnezeul 15 tău. 18. 5. 5. 1 Cor. 3 Fiecare să onoreze* pe mama 3 *Ex. 5. 23. 9. 2.19-21 şul ţării voastre. 5. 5. 11 Să nu furaţi* şi să nu înşelaţi** şi să nu vă minţiţi† unul 12 pe altul. Şi dacă se va mânca a treia zi. ci să judeci* pe aproapele tău după 16 dreptate. 20. Eu. sunt sfânt. Deut. 6. Iac. 23. să fie o pedeapsă: să nu fie omorâţi.26. 34. Ezec.2. 20. până dimineaţa. nici nu i s-a dat libertate. Şi să nu culegi ciorchinii rămaşi în via ta şi să nu strângi boabele căzute din via ta. pentru că Cap. când veţi secera* seceri9 *Cap. 24. **Ier. un păcat asupra lui“ sau „să nu accepţi păcat în el“ a Sau „naţiunea“ b Sau „sfânt Domnului“ c Lit.15. **Deut.19. Eu sunt Domnul. 20. 2. 82. 96. Şi plata** celui tocmit să nu rămână noaptea la tine.35 2 Sam. nu va fi primită. **Mt. Iac. Cap. 10. şi sufletul acela va fi nimicit din poporul său. Şi.17.9.23.6. şi să nu porţi** o haină ţesută din două feluri de fire. 22. 14. Deut.15. 13 Eu sunt D omnul. Pentru că oricine va face vreuna din aceste urâciuni – sufletele care le vor săvârşi vor fi nimicite din po30 *Cap.15. pace Domnului. 20. 9. 5 Şi.9. **Mt.6. 16 *Ex. şi să ţineţi 31. 26. Ef.13. 20. 28 fost Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru. Ier. 1.7. 14 Să nu blestemi pe surd şi să nu pui piedică* în calea orbului. Iac. **Gen.39. 4. Şi oricine o va mânca îşi va purta nelegiuirea. vă întinaţi† cu ele.19.9. Şi să nu juraţi* strâmb pe Numele Meu. 6.9. în ziua* în care o veţi jertfi şi a doua zi. 5. 1.4. 11.23.25.21.4.9. 17 *1 Ioan 2. 42. zeul vostru. 20. Mt. Gal. 9. nici să nu-l furi. Deut.13 Mt. 4. „nici să nu onorezi faţa celui mare“ d Sau „să nu aduci 131 . 11.5.11.16. 5. 2. ca să nu să**Vers. 6. ca nu cumva ţara* să vă verse când o veţi întina. 1 Pet. 3. 12 *Ex. nici să nu părtineşti pe cel mare c . 13.1.4-7. 11. **Ex.LEVITIC 19:21 toate aceste urâciuni şi ţara a întinată.17.3-5. 20. 22.31. 22.12.13. Iac. Să nu umbli încoace şi încolo ca un purtător* de vorbe în poporul tău. 32. şi să nu te ridici** împotriva sângelui aproapelui tău.9. 36. Şi să nu fii răzbunător* şi să nu ţii mânie împotriva fiilor poporului tău. când jertfiţi o jertfă de **Ex.23. 50.

31 **Cap. 16. 19. trei ani să vă fie 20 Şi Domnul a vorbit lui Moi. 21.5. că aţi fost străini în ţara Egiptusa va fi omorât: a blestemat pe Mt.9. Şi preotul să facă gime. 12. 15.10. Domnul Dumnezeul vostru. Deut. **Cap. Să ţineţi Îmi voi întoarce faţa împotriva sabatele* Mele şi să onoraţi cu acelui om şi împotriva* familiteamă locaşul** Meu cel sfânt. a păcătuit. Mal.31.10. 8.6 loh. Plân.35. să cuiesc temporar în Israel. Deut.38. Eu sunt Domnul»“. 34 asupriţi. 15.36 tate. **Ex. 15. 33 *Ex.8. Eu sunt Domnul. **Is. ca să curvească cu ei – Îmi voi 32 Să te ridici înaintea* capului întoarce faţa împotriva acelui cărunt şi să onorezi faţa bătrâsuflet şi-l voi nimici din poporul nului.17. să fie omorât negreşit: po2 Împ. Ier. 29 sunt D omnul. 20. 27. 14. 2 se. 15. „pentru un suflet“ 22 pentru 132 . Şi cât despre sufletul care se 6 *Cap.10. o efă dreaptă şi 16.5. vină.8 Dumnezeul vostru. 16.31. rodul lor lui Israel: «Oricine dintre fiii lui va fi sfânt spre lauda* D omnuIsrael sau dintre străinii care lo.1. 25. 23. pentru că Eu sunt Domnul 19. şi să-l 9 Pentru că oricine va blestema* 9 *Ex. Să nu faceţi nedreptate* gele** lui va fi asupra lui. Şi să ţineţi* rar la tine. 9. de greutate şi de capaciispăşire pentru el înaintea Dom.10. **Ecl. ceţi tăieturi în carnea voastră locaşul Meu cel sfânt şi să prob şi să nu vă fapentru* un mort faneze† Numele Meu cel sfânt. 15. 18.37. 10.31 colţurile* părului şi să nu-ţi razi său.2. 28 *Cap. Pr. Eu sunt Domnul Dumnezeul duhurile morţilor şi după vrăjivostru. tori. 15.19.29. 18. 18. să nu-l rânduielile Mele şi să le faceţi. veţi planta tot felul de pomi penMele şi toate judecăţile Mele şi 5.1. Să nu practicaţi ghicirea* şi potriva omului aceluia şi-l voi 27 vrăjitoria**. 28 colţurile bărbii. nului cu berbecul jertfei pentru greutăţi drepte. 2 Împ. 22. 32 *Pr.6. Şi să te temi** de Dumne. când veţi intra în ţară şi 37 Şi să ţineţi toate rânduielile 37 *Cap. 1 Sam. 7. 45. ceţi cuvinte tatuate pe voi.17.3 Fap. 23. 20. nu-i între.13. Deut.5.3. †Num.Pedepsirea necircumcis: să nu se mănânce. 3. Mica 5.20. ei sale şi-l voi nimici din popo31 Eu sunt Domnul. ca ei să vă va da din sămânţa* sa lui MoEzec. 8 *Cap.16 35 vostru.LEVITIC 19:22 24 *Pr. 15. veţi socoti rodul lor să le faceţi*.21. 37. Nu profana pe fiicumva ochii faţă de acel om ca ta. ca să când va da din sămânţa sa lui nu cadă ţara în curvie* şi ţara 5 Moloh şi nu-l va omorî*. 27 *Is. curvind** cu Moţilor* şi la vrăjitori. în ţara voastră. 20. 27.16.21. 57. 2 Împ. 1 Pet. 22.26. **2 Sam.36.1. 3. la judecată. 20. ge. iubeşti** ca pe tine însuţi.5. Să aveţi balanţe drepte*.5. 1 Tim. 17. 30 să se umple de răutate. Eu sunt D omnul Ezec.4. 5. 4. 18.11. 12. lui. 5. 17. 21. pentru pe tatăl său sau pe mama Deut.3 Şi Eu Îmi voi întoarce* faţa îmDeut.16.13. „va fi sfinţenia laudei Domnului“ b Lit. ca să întineze** †Cap. 21. **Vers. temporar între voi să vă fie ca şi ţeşte**. Deut. Eu sunt loh**.10. 26 Să nu mâncaţi nimic cu sân. baţi. 26 *Deut.6. Şi. 1.26.4. Voi dar sfinţiţi-vă şi fiţi 7 *Cap. Ier. 28. 11. 10.37 29 *Deut. 21. 31 *1 Sam.39. Să nu tăiaţi rotund nimici din mijlocul poporului 3 *Cap. 18.1. Străinul care locuieşte Eu sunt D omnul care vă sfinCap. **Vers. 7. 1.9.2.7.17. 28.10 Şi bărbatul care va comite a Lit.23 2 Împ. şi păcatul prin care Dumnezeul vostru care v-am scos a păcătuit i se va ierta. 25 luia. vină. 35 *Vers.10. 6. ca necircumcis.2. 20.12.13 Pr. 19. 48.28. 5.21.24.25. 17. 36 *Deut. 26. 2. Is. Ezec. sânMc.49. 34 *Ex. 33 zeul tău.6. că vreun străin* va locui tempo. porul ţării să-l ucidㆠcu pietre. Eu sunt Domnul Dumnezeul tatăl său sau pe mama sa. 23. ca să nu vă întinaţi prin va întoarce* după cei care cheamă ei. pentru păcatul lui prin care un hin drept. ca s-o faci curvă.44. 31. în măsurile de lun.6.7 său. Nu vă abateţi rul său. din ţara Egiptului.3.2 *Deut. care Ier.19. mâncaţi din rodul lor. 12.12. 19. tru hrană. în anul al patrulea. 14. Ier. 21. 23 Şi.21 înmulţească venitul lor.7. băştinaşul* dintre voi. 24.5.11. în anul al cincilea.21.9. 23. 30 *Cap. 11.1. pentru că a dat din sămânţa Ezec. Eu 4 Şi dacă poporul ţării va închide 4 *Deut. **Cap.16. 5. atunci 5 *Ex. zicând: „Să mai spui fiilor imoralităţii 24 Şi.48. 1 Cr. pe el şi pe toţi care la cei care cheamă duhurile morvor curvi cu el. 17. Şi dasfinţi*.31. Şi să nu vă fasa lui Moloh.

6. să-i ucidă cu pietre: sângele lor va fi asupra lor»“. 18.18. 19. 18. 11.22.6. Şi dacă un bărbat se va culca cu nora* sa.25 2 *Vers. 19. 5.12. şi să fie nimiciţi înaintea ochilor fiilor poporului lor: a descoperit goliciunea surorii sale. 21:4 12 *Cap. 14 *Cap. 44. şi ea şi-a descoperit izvorul sângelui.LEVITIC 10 *Ex. 18. Mt.14. vor fi fără copii.26. care v-am 25 despărţit† dintre popoare». 7. Şi dacă un bărbat va lua pe soţia* fratelui său.18. Deut. 17 sângele lor va fi asupra lor.30.25 23 *Cap.8. 1. 18.5. 25 *Cap. 14 Şi dacă un bărbat va lua o soţie* şi pe mama ei.5. Deut. 18. 23. **Ex. 18. b Lit. **Ioan 8. şi să ucideţi animalul. Deut.12. sunt sfânt.37. 22. Şi dacă un bărbat se va culca cu soţia* tatălui său. amândoi au săvârşit urâciune: să fie omorâţi negreşit. **Ex. 18 *Cap. 18. Deut.17. amândoi să fie omorâţi negreşit: au făcut nelegiuire**. 22 *Cap. Domnul. Şi să nu descoperi goliciunea surorii* mamei tale şi a surorii tatălui tău. aceasta este răutate: să fie arşi cu foc. 14. 19. 27.15. Jud.16. 21 Şi Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte preoţilor – fiii lui Aaron – şi spune-le: «Nimeni să nu se facă necurat* în poporul său 2 pentru un morta. 18. **Cap. Şi dacă un bărbat se va culca cu soţia* unchiului său. 20.21. care n-a avut bărbat: pentru ea poate 4 să se facă necurat.24. „Stăpân“ 133 . 11 *Cap. 9. 18. pentru că ei au făcut toate acestea şi de aceea Mi-au ajuns** o urâciune. să fie omorâţi** negreşit.2.14.22. 11. 19. 18.20. a dezgolit* izvorul ei. Rânduieli privitoare la preoţi 1 *Ezec. 33. în afară* de ruda lui de sânge: pentru mama sa sau pentru tatăl său sau pentru fiul său sau pentru fiica sa sau pen3 tru fratele său sau pentru sora sa fecioară. 11. 27 *Cap. 18. să fie omorât negreşit.23.19. Şi dacă un bărbat se va culca cu un bărbat* cum se culcă cu o femeie. 18. 15. şi amândoi să fie nimiciţi 19 din mijlocul poporului lor. 22. **Cap. a descoperit goliciunea tatălui său: amândoi să fie omorâţi negreşit.53. care este lângă el. Şi să nu umblaţi în obiceiurile* naţiunii pe care o alung dinaintea voastră.3. 18. 24 Şi v-am spus: «Voi veţi moşteni ţara lor şi vă voi da-o vouă în stăpânire*. 27. ca să nu fie răutate între voi. pe care vi 26 le-am deosebit ca necurate. 24 *Ex. atât cel adulter. adulter* cu soţia altuia. bărbatul care va comite adulter cu soţia aproapelui său – să fie omorâţi** negreşit. **Cap. 27.23. **Tit 2. pe fiica tatălui său sau pe fiica mamei sale. Şi dacă un bărbat sau o femeie vor chema* duhurile morţilor sau vor ghici. 18. 27. Deut.16. 8.17. sângele lor va fi asupra 12 lor.17. să ucizi şi pe femeie şi animalul: să fie omorâţi negreşit.14. a a Sau „pentru un suflet“ descoperit goliciunea unchiului său. pentru că acela va dezgoli pe ruda sa de sânge: îşi vor purta 20 nelegiuirea. Deut. Şi să-Mi fiţi sfinţi.5. Şi dacă un bărbat va lua pe sora* lui. Să ţineţi deci toate rânduie22 lile* Mele şi toate judecăţile Mele şi să le faceţi. şi v-am despărţit** dintre popoare ca să fiţi 27 ai Mei. Cap. 18. **Cap.43 26 *Cap. ca ţara în care vă aduc ca să locuiţi în ea să 23 nu vă verse**. 15 Şi dacă un bărbat se va culca cu un animal*. Deci să faceţi deosebire* între animalul curat şi cel necurat şi între pasărea necurată şi cea curată şi să nu vă faceţi sufletele** urâcioase printr-un animal sau printr-o pasăre sau prin orice se târăşte pe pământ. îşi vor purta păcatul: vor 21 muri fără copii.7. şi el şi ele.8. 15 *Cap. şi ea va vedea goliciunea lui. 16 Şi dacă o femeie se va apropia de vreun animal şi se va culca cu el. aceasta este o ruşine. †Ex. 18. Deut. 19. 28. 1 Pet.4. Cap. 28.8. pentru că Eu*.9.16. 19. ţară în care curge** lapte şi miere: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. 18.24. Cel care este căpetenieb în poporul său să nu 21 *Cap. cât şi 11 cea adulteră. Şi dacă un bărbat se va culca cu o femeie în perioada ei şi-i va descoperi goliciunea.5.13.6. 1 Împ. sângele lor va fi asupra 13 lor. 20. a descoperit goliciunea fratelui său. şi-i va vedea goliciunea.10 1 Sam. 17 *Gen.47.5. Cap. 14.31. 18. 19 *Cap.22.4. Deut.27 Deut. 3. îşi va pur18 ta nelegiuirea. Deut.20. 18.22.23 13 *Gen. sângele lor va fi asupra lor. 20 *Cap. 33. este o necurăţie.

39. o văduvă sau una lăsată de bărbat sau o femeie dezonorată. Num. Şi Moise a spus aceste lucruri lui Aaron şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israel. 4 Nici un om din sămânţa lui Aa. 38. pentru că Eu*. 2.9. Ezec. sufletul acela va fi nimicit din faţa Mea. 13. până se va curăţi**. pentru că Eu sunt Domnul 24 care-i sfinţeşte»“. 44. 26.12. Eu sunt D omnul.7.1.65. Spune-le: «În toate generaţiile 3 *Cap.6. 19. să nu-şi descopere† capul şi să nu-şi 11 sfâşie†† veşmintele. 15 *Vers. orice bărbat din toată sămânţa voastră care. 15. 16. **Cap. nici un bărbat 21 *Vers. pâinea** Dum7 nezeului lor: deci să fie sfinţi. 7. Mâncarea 22 Şi Domnul a vorbit lui Moise.2. jertfelor şi a 2 zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi celor sfinte fiilor lui să se ferească de lucrurile sfinte* ale fiilor lui Israel 2 *Num. 6.9.32. 22. 19. 18. Ei să nu-şi ia de soţie o femeie care este curvă* sau dezonorată. 44. 9. profanează pe tatăl ei: să fie arsă* 10 cu foc. 1. Să fie sfinţi pentru Dumnezeul lor şi să nu profaneze* Numele Dumnezeului lor. 16 Şi Domnul a vorbit lui Moise 17 şi a spus: „Vorbeşte lui Aaron.29.4 *Cap.27. 29. 19 sau un bărbat care este cu piciorul 20 frânt. Şi să-şi ia 14 de soţie o fecioară*. ca 23 *Vers. 14.13.36. pentru că are un defect. 13 *Vers. se va apropia de lucrurile sfinte pe care le vor sfinţi fiii lui Israel pentru Domnul.3. perdea şi să nu se apropie de altar. care va avea sfinte“ a Sau „se va dezonora“ b Lit.22 *1 Cor. să-ţi fie sfânt.30. din cele preasfinte** şi din cele Num. nânce* pâinea Dumnezeului său 2. 29. 28. sau care are tes21 ticulele zdrobite.30. 15. sfinte. 19. să nu profaneze* locaşurile Mele sfinted. 10. 11 *Vers.13. Şi preotul care este mai mare decât fraţii săi.13.LEVITIC 5 *Cap. 8. care vă sfinţesc. Să mă. Să nu ia o curvă. scurgere* să nu mănânce din cele †Num. sau şchiop. 6. 28.10.21 şi să nu profaneze** Numele †Deut. „a cărui mână a fost umplută“ 134 . sunt 9 sfânt. 8. Num. pe al cărui cap s-a turnat untdelemnul* ungerii.10-12 23 sfinte†. Să nu-şi radă un loc pe cap şi să nu-şi tundă* colţurile bărbii şi să nu-şi facă tăie6 turi** în carne.21. şi care este consacratb pentru a purta veşmintele**.8. se facă necurat. 18. sau care are o pată în ochiul lui. †Cap. †Cap. Num. sau pecingine. 16. sau are râie. 12 *Cap. voastre. 20. Cap. Şi să-l socoteşti sfânt. Cap.22. 29. **Cap. 10. pentru că Eu* sunt Domnul care-l sfinţeşte»“. 44. un bărbat orb.12. **Ex. **Deut.30. pentru că el prezintă pâinea Dumnezeului tău. 8. sau cu un mădular mai lung* decât celălalt.20. dar să nu intre dincolo de Num. 19. 19. Domnul. pentru că el este sfânt 8 pentru Dumnezeul său.19. 8 *Cap.4. Şi să nu iasă* din sfântul locaş şi să nu profaneze locaşul sfânt al Dumnezeului său.22. ††Mt. zicând: «Nimeni din sămânţa ta. profanându-se 5 singur. ron care va fi lepros sau va avea 15. 9 *Gen. nici să nu-şi ia pe una lăsată** de soţul ei. 18 Pentru ca nici un bărbat care va avea un defect să nu se apropie: 18 *Cap. pentru că ei aduc jertfele prin foc ale Domnului. dacă se va profana a prin curvie.5. 18. are un defect: să nu se apropie să prezinte pâi22 nea Dumnezeului său. 8. Eu sunt Dom3 nul.20. **Cap.3.7. având necurăţia* sa pe el. în generaţiile lor.2. sau cocoşat. din sămânţa lui Aaron. 35. Ezec.22. 12. **Ex. deoarece consacrarea** untdelemnului† ungerii Dumnezeului său este peste 13 el. **Vers. 10.24.23. care va avea un defect să nu se apropie să aducă* jertfele prin foc ale Domnului. Cap. 19.11. Şi fiica unui preot. sau uscatc.1. Şi să nu se apropie de nici un om* mort şi să nu se facă necurat pentru tatăl 12 său sau pentru mama sa.2. sau care are nasul turtit. 21:5 un defect să nu se apropie* să 17 *Cap.14 Ezec. 22.2.32 **Cap. Şi cel care se va atinge†de oricine este necurat printr-un mort sau c Sau „pitic“ d Sau „lucrurile Mele 7 *Vers. 24.28 Deut.6. Ps. 8.12. Şi să nu-şi profaneze sămânţa în poporul său. Eu sunt Domnul. 6 *Cap.11. 7. 18. sau cu mâna frântă.19 Meu cel sfânt în lucrurile pe care Mi le sfinţesc† ei. 14.2. †Cap. 3. **Cap. preotul. 18. aducă pâinea** Dumnezeului său.25. 10 *Ex. 24. ci să ia de soţie o fecioa15 ră din poporul său. 65.

Num. 1 Sam. de un bărbat din care a curs†† 5 sămânţă sau de un bărbat care se va atinge* de vreo târâtoare prin care se face necurat sau de un om prin care se face necurat. oaspetele preotului şi lucrătorul lui plătit să nu mănânce din ce este sfânt.13. 18. 15.22.1 Ecl. 15. Şi fiica preotului. 10. 8 *Ex. Ex. oricare ar fi necurăţia** lui.22. 1. **Ex. nu vă vor fi primite»“. 11.27. **Cap. Vers.19. Cap. 21. Şi. 9. Şi să nu înjunghiaţi o vacă sau o oaie cu fătul ei în a29 ceeaşi zi*. Să nu mănânce trup morta* sau ceva sfâşiat. dar nici un străin să nu mănânce din 14 ea. 9 *Cap.LEVITIC 22:29 4 ††Cap. 29. 27 *Ex. Num. 1. Şi ei să păzească* porunca Mea. pentru că stricăciunea lor este în ele: este un defect† în ele.22. darul să fie fără cusur. 61. 20 Dar să nu aduceţi nimic care va avea un cusur*.8. 21. „suflet de cumpărat“ d Taur e Sau „o capră“ f Lit.30. Eu sunt Domnul care îi sfinţeşte. 26 Şi D omnul a vorbit lui Moi27 se. 6 sufletul care se va atinge de acestea să fie necurat până seara şi să nu mănânce din cele sfinte.13.16.16. 28 *Deut. 20. mâncând din lucrurile lor sfinte. dar ca promisiu24 ne nu vor fi primite. pe care le aduc ei 19 ca ardere-de-tot D omnului.13. pentru că este 8 pâinea* lui. dacă o profanează. pentru că nu vă 21 va fi primit. 18. Dar fiica preotului. 5.3.43. când aduceţig o jert- Jertfele să fie fără cusur 18 *Cap. 18. 28. Ps.17. când va apune soarele. 18. 9. 1. 22.3. **Cap.44.30. 10. 1.21 Mal.8.16. Num. când se va mărita cu un bărbat străin.19. ca în tinereţea** ei. şi cel născut în casa lui: ei să mănânce din pâinea 12 lui. Ezec.1. ca să fie primiţi. 7 *Cap.5. 22 *Mal. Ev.32. acela să mănânce din ele. 21. 17 Şi D omnul a vorbit lui Moi18 se. **Cap.5. Şi când va aduce cineva D omnului o jertfă de pace* pentru împlinirea** unei promisiuni sau un dar de bunăvoie din cireadă sau din turmă.24-28. 1 Pet. Cap. Iar dacă cineva va mânca din lucrul sfânt din greşeală. va fi primit ca dar al unei jertfe prin foc pen28 tru Domnul. Eu sunt 9 Domnul. să fie şapte* zile cuf mama sa şi.19. 18.43.10. 23. atunci să adauge* a cincea parte din el şi să dea preotului lucrul sfânt. 5. Num. 19 *Cap. ci 7 îşi va scălda* carnea în apă şi. 20 *Deut. Num. ca să fie primit.14.11. dintre oi sau dintre capre.3.17. 6 *Cap.14 Num.6.14.3. 21. Să nu aduceţi D omnului ce este* orb sau frânt sau ciuntit sau cu bube sau cu râie sau cu pecingine şi să nu faceţi din ele o jertfă prin** foc pe altar pentru 23 D omnul. 10 Şi nici un străinb să nu mănânce din ce* este sfânt. Şi să nu aduceţi Domnului ceea ce este cu unele părţi frânte sau smulse sau întoarse sau tăiate. Ev. 22.9. când se va naşte. 5. „sub“ g Lit. zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi tuturor fiilor lui Israel şi spune-le: «Oricine din casa lui Israel sau dintre cei care locuiesc temporar în Israel îşi va aduce* darul pentru toate promisiunile lor şi pentru toate darurile lor de bunăvoie. 18.32. 11 Dar dacă un preot va cumpăra* un robc cu banii săi. 13 *Gen.44.11. 22. nici în ţa25 ra voastră să nu faceţi astfel. 1.31. 23. cadavru b Care nu este din sămânţa lui Aaron c Lit. **Ex. 15. 18. Deut.6.15. Poţi aduce ca dar de bunăvoie un boud sau o oaiee care vor avea un mădular prea lung sau prea scurt.33. 38. ca să nu se facă necurat prin el. 10. 15. ca să nu poarte păcat** pentru ea şi să moară prin ea. 1. **Cap. 1.11. zicând: „Un viţel sau un miel sau un ied. 15.15.17. 21. 65. de la a opta zi înainte. pentru că Eu sunt Domnul care îi sfinţesc**»“.14. 3.11. 18. 13.8. a Mortăciune. 15 Şi să nu profaneze lucrurile sfinte* ale fiilor lui Israel pe care le 16 aduc ei Domnului şi să nu-i facă să poarte* nelegiuirea vinei. să nu mănânce din darul ridicat din ce13 le sfinte. Ef.21. 25 *Num. va fi curat. 18. 11 *Gen.15 **Cap.4.23. iar după aceea să mănânce din cele sfinte. 18. „jertfiţi“ 135 .14.22.5. 14 *Cap. să mănânce din pâinea tatălui ei.2. 44. 15.23. 7. 15 *Num. să nu fie nici un cusur în 22 el. 12. 10 *Ex. 17. 3.16. Şi din mâna străinului* să nu aduceţi pâinea** Dumnezeului vostru din toate acestea. 1.6.13. Vers. 31.8. 5 *Cap. 21 *Cap. 17. 15. 1.7. †Mal.8. 15. 1. dacă va fi văduvă sau va fi lăsată de bărbat şi nu va avea sămânţă şi se va întoarce* la casa tatălui ei. să aducă o parte bărbătească fără cusur* dintre vite.13. 5. 16 *Cap.6.31.

15. 6 *Ex. 34. 16. păcat şi doi miei de un an ca 20 jertfă** de pace.37. 29.7. roade. **Num. 28. 6.17. 11 *Ex. 11. pe care le veţi vesti. **Ex. mâncaţi pâine.3. Num. Şi. din două 34. 6. preotul îl va legăna a doua zi 12 după sabat. Deut. 16 şapte* sabate. 1. ci să fiu sfinţit** între fiii lui Israel. 7.14. 19. Şi să nu 14 *Ex. Să adu.25. 16. **Cap. 15.14. şapte zile. 107. jite. Să ţineţi deci poruncile* Mele şi să le faceţi. 23. 32 *Cap.4.2. Num. fă* de mulţumire Domnului. 15. 4 Acestea sunt sărbătorile* rânduite ale Domnului.16 *Fap. 28. 7 *Ex.9.4. care v-am scos* din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul** vostru.12. Eu sunt D omnul care vă sfin33 ţesc†.3. s-o ca să vă fie primită. Acestea sunt sărbătorile Mele rânduite. în ziua a cincisprezecea 6 a acestei luni. Num. „omer“ Sărbătorile Domnului 2 *Vers. Iac. Mt. Ps. 3 Şase* zile să se lucreze.14. 30 *Cap. 31.8. 3.41. Num. 6. 2. până în ziua când veţi fi adus* darul Dumnezeului vostru: este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre.16. să vă număraţi 15 *Ex.3.1. Şi să faceţi o vestire în ace.40. ca cele dintâi 18 roade** pentru D omnul. 23. 28. coapte cu* aluat. Rom. 33 *Cap. Să se mănânce în aceeaşi zi. 1 Cor. număraţi cincizeci* de zile până la a doua zi după sabatul al şap. zecimi de floare a făinii.20.18.5. 2 Împ. Deut. Sabatul 3 *Ex.16.21. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Sărbătorile* rânduitea ale Domnului.10.13. 116.9. 10. să fie adunări** sfinte. să nu lăsaţi nimic* din ea până diminea31 ţă. †Cap. să Deut. 5. ca jertfă prin foc. 81. 7.18.1-8.12. 20. 18. În luna* întâi.20. între cele două seri. fără cusur. Şi să aduceţi cu pâinea şapte miei de un an. a pa14 tra parte dintr-un hin. Eu sunt Domnul. 34. nici grăunţe prăNum. Apoc.15.18. **Ex.22. 15. 15.4.16. 32. să fie Num.12 legene cu pâinea celor dintâi Deut. Sărbătoarea 15 de la ziua când aţi adus snopul Săptămânilor darului legănat. 19. 28.26 telea. 34. Amos 4. 7. să nu faceţi nici o lucrare: este un sabat pentru Domnul în toate locuinţele voastre. adunări sfinte. Şi. „şabaton“ d Ebr. Lc. 20. 23.37. 12.12. de mireasmă plăcută Domnului.13. 25. la paisprezece ale lunii. Ios. 23 Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se.18. 5 *Ex. ceţi din locuinţele voastre două **Ex. eaşi zi – să vă fie o adunare sfântă: să nu faceţi nici o muncă* de slugă: este o rânduială pentru c Ebr.2.12. În ziua întâi va fi o adunare sfântă.15. 10. 28.16.45. pe care să le vestiţi la tim5 pul hotărât lor. cu cei doi miei. nici grăunţe în spice. ca dar legănat înaintea Domnului. 2.21.3. 32 Eu sunt D omnul. Deut.24. 4. să nu faceţi nici o muncă de slug㻓. 12. 11 Şi el va legăna* snopul înaintea 30 jertfiţi a Sau „Timpurile stabilite“ b Ebr. 28. în toate locuinţele voastre. Şi. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra* în ţara pe care v-o dau şi veţi secera** secerişul ei.14-16. 4. 2.16. de mireasmă plă19 cută Domnului.17 *Cap. Şi preotul să le 20 *Num. Eu sunt Domnul“. „şabat“ e Cel dintâi şi cel mai bun rod 136 . pâini. o adunare sfântă. †Deut. 9. să fie întregi.15. 18. 5. şi un viţel tânăr din cireadă şi doi berbeci: ei vor fi o ardere-de-tot pentru D omnul.5.26. o jertfă prin foc. 15. ei de mâncare: două zecimi de floare a făinii frământată cu untdelemn. în ziua când veţi legăna acest snop. ca dar legănat. de a doua zi după sabat.40. 4.8. 18.20. dar a şaptea zi să fie un sabatb de odihnăc. Deut. să nu faceţi* nici o muncă de slugă. 23. Cap. 18.8. să fie sfinte pentru D omnul.LEVITIC 29 *Cap. 8 Şi să aduceţi Domnului o jertfă prin foc. Şi să jertfiţi un 19 *Cap. pentru* 21 preot. 9 Şi Domnul a vorbit lui Moi10 se.26.3. şi să aduceţi un nou** dar 17 de mâncare D omnului. 3. în ziua a şaptea este o adunare sfântă. este Paştele Domnului.16. Paştele şi Azimele 4 *Ex.30. 15. 7.22. ţap* dintre capre ca jertfă pentru **Cap. 11.9. 13. 31 *Cap. cu darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură.21 *Vers. Ps.22. Num.23.9. Cap. Deut. este sărbătoarea Azimelor pentru Domnul: şapte 7 zile să mâncaţi* azime. 16. să aduceţi un miel fără cusur de un an ca ar13 dere-de-tot D omnului şi darul* 13 *Cap. 15.1. Cele dintâi roade 10 *Num.17. Cap. 16.20. atunci să aduceţi la preot un snopd din cel dintâi rode† al secerişului vostru. 23. 22:30 D omnului ca să vă fie primit. 2. **Ex. 15. Ios. şi darul ei de băutură de vin. Şi să nu profanaţi* Numele Meu cel sfânt.6.

**Ex.13 Ps. la întâi ale lunii. 30 *Cap. râu. nătorc.14. şi să vă mâhniţi sufletele şi să aduceţi o jertfă prin foc pentru 28 D omnul. Neem.9.14. 20. Zah. Eu sunt Domnul 44 Dumnezeul vostru»“.5. 27.18.15 să nu faceţi nici o muncă de slugă. s-o ţineţi în luna a şap42 tea. 43 locuiască în corturi.9. ramuri* de palmier şi crengi de **Deut. Num. 16. 7. zicând: „Şi la zece* ale acestei luni a şaptea este ziua Ispăşiriia**: să vă fie o adunare sfântă. după ce veţi fi strâns roadele* pământului.2 *Ex.9.5.13.15. Ioan 7. Şi să nu faceţi nici o lucrare în ziua aceea: pentru că este o zi de ispăşire.30. Şi orice suflet care va face vreo lucrare în ziua aceea – pe acel suflet îl voi 31 nimici* din poporul său. o jertfă. Sărbătoarea Corturilor 34 *Num. zicând: «În luna a şaptea*. 25.19. 26 Şi D omnul a vorbit lui Moi27 se. să ţineţi sărbătoarea Domnului şapte zile.8 2 Cr. 37 Acestea sunt sărbătorile* rân. să fie o odihnă pentru voi. aduceţi o jertfă prin foc pentru ††Deut. 16. 1. Ezra 3. 16. să 40 *Neem. Şapte* zile să aduceţi o jertfă prin foc pen. 8.2. în afară de sabatele D om38 *Num.35 tru Domnul. a şaptea. zicând: «În ziua a cincisprezecea* a lunii acesteia. în ziua întâi. 7. o amintire cu sunet** 25 de trâmbiţă. 8. o ardere-de-tot.37 *Ex. Şi. Să locuiţi în corturi* şapte 42 *Vers. Şi.10. 23. 29. pentru ca generaţiile* voastre să ştie că am 43 *Deut. Num.12 ca sărbătoare pentru D omnul Neem. zile. Dar. o adunare sfântă. 4. 2. făcut pe fiii lui Israel să locuiască în corturi când i-am scos din ţara Egiptului. 29.14.6. 34 zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel.1. este o adunare†† solemnă. 25. să nu seceri de tot colţurile ogorului tău şi să nu strângi spicele** căzute din secerişul tău: să le laşi săracului şi străinului: Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru»“.14. Cap. 29.5. 78.9. a cincisprezecea a lunii a şaptea. 29.15.12. **Cap. Să nu faceţi nici o muncă de slugă şi să aduceţi o jertfă prin foc pentru Domnul»“.4. Şi Moise a 44 *Vers.20. 10.16. Apoc. ca să se facă ispăşire* pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. 27. şi daruri de băutură. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel. 14. Ziua Ispăşirii 27 *Cap. spus fiilor lui Israel care sunt sărbătorile* rânduite de Domnul. şi să vă bucuraţi**şapte zile înaintea Domnului Dumnezeului 41 vostru.37. pentru lumi. În ziua întâi să fie o adunare sfântă. copaci stufoşi şi sălcii de pâ16. în toate locuinţele voastre. 8. o adunare† sfântă pentru voi şi să †Vers. Vers. Rut 2.Lumina din cortul 2 se. 8. pe care le veţi vesti ca adunări sfinte.21. „Ispăşirilor“ b Lit. 34.4. Deut. pentru a aduce o jertfă prin foc pentru Domnul. ca să ţină candela aprinsăd c Purtătorul de lumină d Lit.9. **Cap.14.37. La nouă ale lunii. Deut. 16. când veţi strânge* secerişul pământului vostru. şi în a opta zi să 40 fie odihnă.3.13. 16. 2. în ziua întâi să fie odihnă.15-16. Şi D omnul a vorbit lui Moi23 24 se. 24 Şi Domnul a vorbit lui Moi.7. 5. 29. şi un dar de mâncare. 24:2 Sărbătoarea Trâmbiţelor 24 *Num.16. 29. lucrul zilei în ziua 38 lui. este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre.20.36 *Num.15 vă luaţi rod din pomii frumoşi.13. 8.6. 20. Ioan 7. duite ale Domnului. este sărbătoarea** Corturilor pentru 35 Domnul. 28 *Ex.6. Ioan 12. seara. Şi să ţineţi* sărbătoarea 41 *Num.12 **Num. zicând: „Porunceşte fiilor lui întâlnirii Israel să-ţi aducă untdelemn* curat de măsline bătute. 24. 33 Şi Domnul a vorbit lui Moise. 29. Ioel 1. 32 Să vă fie un sabat de odihnă şi să vă mâhniţi sufletele. **Deut. 19. să ţineţib sabatul vostru“.18. totdeauna în toate locuinţele 22 voastre în generaţiile voastre. 16. şapte zile pe an: este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre. Domnul. „să vă odihniţi (să încetaţi lucrul) în“ 137 .34.16. Să nu faceţi nici o lucrare. să nu fa36 ceţi nici o muncă de slugă. Neem. „să facă să se înalţe“. în ziua 39 *Ex. 23. 17. şapte zile.13. 29 *Gen.10. 29 Pentru că orice suflet care nu se va mâhni în ziua aceea va fi ni30 micit* din poporul său. în ziua a opta** să fie Neem. 31.4.LEVITIC 22 *Cap. toţi cei născuţi din Israel să 8. ca în arderea-de-tot a Lit. 2.39 nului şi în afară de darurile voastre şi în afară* de toate promisiunile voastre şi în afară de toate darurile voastre de bunăvoie pe 39 care le daţi Domnului. 31. 30. 7. din seară până în seară. 16.

6 *Ex.26. Şi cel care loveşte* de moar21 *Ex. 1 Împ. Cap.28. 6. În fiecare zi* de sabat s-o aşeze în ordine înaintea** Domnului. 15. v-o dau. 14. om va face aproapelui său vreo Mt. 9. 25.10. 21. 10 Şi fiul unei femei israelite – dar el era fiul unui bărbat egiptean – a ieşit între fiii lui Israel. şi să fie o pâine a amintirii*. 9.12 18 negreşit.31.15. Şi l-au pus sub pază*. 39. Mt.30.58.7. 39. 26. şi cel care loveşte de moarte pe 22 un om să fie omorât. 16 *1 Împ. 5. 35.19. 8.36. şi l-au adus†† la Moise. 29. de seara până dimineaţa. 21. 12. 21.66. şi toţi cei care l-au auzit să-şi pună mâinile* pe capul lui şi toată aduna15 rea să-l ucidă** cu pietre. Mt. rael şi au scos afară* din tabără pe cel care blestemase şi l-au ucis cu pietre. 7.5.20. 7 *Cap. 3 un sabat* pentru D omnul. să fie omorât. Aaron s-o pregătească dincoace de perdeaua mărturiei în cortul întâlnirii.30.1. vătămare*: cum a făcut el. Şi dacă un 19 *Ex. înaintea Domnului. pentru că 15. Şi numele mamei lui era Şelomit.14. 25.12. 14 zicând: „Scoate-l afară din tabără pe cel care a blestemat.9.8.34.4. cât şi băştinaşul: când va huli** Numele. străinul. 13.24. judecată să fie şi pentru străin Num. moarte un animal să plătească* 19 viaţă pentru viaţă. 36. pentru că este preasfântă pentru el din jertfele prin foc ale Domnului: este o rânduială pentru totdeauna“. te un animal să-l plătească. Şi să vorbeşti fiilor lui Israel.21. şase într-un rând. Şi sabatul ţării să vă fie hrană.2. fiica lui Di12 bri. 5. 18. 18. 21.29. 17. „gura“ 3 neîncetat. Lc. 21. 21. să fie omorât Num.7 Deut. Num. ochi* pentru ochi. o turtă să fie de două zecimi 6 de efă. Deut.38. Să nu seceri ceea 5 *2 Împ. 19.24.17. din partea fiilor lui Israel: este un legământ pen9 tru totdeauna. 9.28. 21. dinte pentru dinte: cum a făcut el vătămare cuiva. adunarea să-l ucidă cu pietre.4. Cap. 26. 20. Cap. 7. Deut. 25 Şi Domnul a vorbit lui Moi. 12. O singură* 22 *Ex.22. 15 *Ex. 25. şi fiul israelitei s-a certat în tabă11 ră cu un bărbat al lui Israel.23-25 frântură.34 **Ex. neîncetat: este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre.37. **Cap.7. atât Ioan 10. 19. 19.9. **Ex.2. Şase ani să-ţi semeni ogorul şi şase ani să-ţi tai via şi să-ţi strângi 4 rodul ei.15. un sabat pentru D omnul: ogorul tău să nu-l semeni şi via 5 ta să n-o tai. care 7 locuieşte temporar la tine. 2. Fap. 4 El să pregătească pe sfeşnicul curat* candelele înaintea Domnului.17. 23. Iac. 22. †Iov 1.21. Şi cel care va lovi de 18 *Vers.13.33.31. 36. 13 Şi D omnul a vorbit lui Moise.10.5. „va lovi vreo viaţă de om“ 4 *Ex. şi anic Lit.26. din seminţia lui Dan. Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru»“. 21. 23 Şi Moise a vorbit fiilor lui Is. 14 *Deut. să fie un sabat de odihnă pentru ţară. 5 Şi să iei floare de făină* şi să coci douăsprezece turte din ea. 2.LEVITIC 24:3 Domnului să fie omorât: toată 16 **Mt. 9. 12 *Num.21. ††Ex. ţie şi robului tău şi roabei tale şi lucrătorului tău plătit şi oaspetelui tău.6. Şi fiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise. 9 *1 Sam.5. înaintea D omnului. b Sau „numeşte pe nume“ 138 . pe masa* 7 curată. ca să se hotărască după cuvântula** Domnului.16. Num. 2. **Cap. Şi să fie a lui Aaron* şi a fiilor lui şi ei s-o mănânce într-un loc** sfânt. **Ex.34. 2 Cr. te* pe vreun omc. 37. 40. Pedepsirea hulitorilor şi a ucigaşilor 11 *Ex.29 ce* va creşte de la sine din seminţele căzute ale secerişului tău şi să nu culegi strugurii din via ta netăiată: un an de odihnă să 6 fie pentru ţară. dar anul al şaptelea* 4 *Vers.16 8 *Num. **Ex. Şi să pui tămâie curată peste fiecare rând.13. 21. 2. 74. 31.21.Anul sabatic 2 se pe muntele Sinai.23 *Vers. 17 Şi dacă cineva va lovi de moar. 2.6.49. Şi să le pui în două rânduri. aşa să 20 i se facă şi lui: frântură pentru 20 *Ex.11. 8. 12. 12. aşa să i se facă şi 21 lui.9. 9. 7.2.32.5.18.48. 27. zicând: «Oricine va blestema* pe Dumnezeul său îşi va purta** păcatul. ţara să se odihnească 2 Cr. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: 2 *Ex.17 *Gen.35.31.6. Pâinile pentru punereaînainte 5 *Ex. Is. 18.31. Ev. 1 Cr.10. neîncetat.22.11.33.2. 25. «Când veţi intra în ţara pe care 26. 22.21. 4. Mc. 20.5. Ex. Ps.23. neîncetat. 16 Şi cel care huleşte b * Numele a Lit. 3.33.7. şi pentru băştinaş.4. Şi fiul femeii israelite a hulit* Numele** şi a blestemat†. o jertfă prin foc pentru Dom8 nul.

8. să vină şi să răscumpere ce a vândut fra26 tele său. 11. Dar casele satelor. Ioel 2. Şi dacă veţi zice: «Ce vom mânca* în anul al şaptelea? a Lit. 14 Şi.5.LEVITIC 25:31 malelor tale şi vieţuitoarelor care sunt în ţara ta: tot ce se va produce să fie pentru hrană. şi zilele celor şapte sabate de ani să-ţi fie patruzeci şi nouă de ani. Şi dacă mâna lui n-a găsit de ajuns ca să i-l înapoieze. Şi să sfinţiţi anul al cincizecilea şi să vestiţi* eliberare în ţară tuturor locuitorilor ei: acesta să vă fie un an jubiliara. 9 Atunci să faci să răsune tare trâmbiţa. şi în anul jubiliar* să iasă şi să se întoarcă la stăpânirea lui. 13. Şi să împliniţi* rânduielile Mele şi să păziţi judecăţile Mele şi să le faceţi. ruda** lui cea mai de aproape. Ev. de şapte ori şapte ani. nu vom semăna**. ci să te temi** de Dumnezeul tău: pentru că Eu sunt 18 D omnul Dumnezeul vostru.12. 7. 25 *Rut 2. Şi dacă nu va fi răscumpărată până la împlinirea unui an întreg.18. Cap. 3.19.12. să nu vă 15 nedreptăţiţi* unul pe altul.23. 13 *Vers. nici nu vom culege venitul nostru!». 4. 15 *Cap.27. 18 *Cap. Şi veţi semăna* în anul al optulea şi veţi mânca din roadele cele vechi** până în anul al nouălea. 6. Şi pământul să nu se vândă pentru totdeauna. **Ezec.27.11. „sunet de corn de berbec“ Anul jubiliar 9 *Cap.18. Num. 23.12. Ps. 32. 16. 24 Şi în toată ţara pe care o aveţi în stăpânire să daţi drept de răscumpărare pentru pământ. în luna a şaptea. atunci să aibă dreptul de răscumpărare până la sfârşitul anului vinderii ei.9. 4. În acest an jubiliar să vă întoarceţi* fiecare om la stăpânirea lui.2.8. Pentru că este an jubiliar. 34. 4.2 **1 Cr. 19. Iată. veţi mânca din cele vechi. 14 *Cap. 26.31. 19 *Cap.33.37. Ps. pentru că voi sunteţi străini** şi oaspeţi ai Mei. 25 Dacă fratele* tău va sărăci şi va vinde din stăpânirea lui. care n-au zid împrejurul lor. să nu semănaţi* şi să nu seceraţi cele crescute de la sine şi să nu culegeţi strugurii viei 12 netăiate. Ier. 20 *Mt.2.24. 39. **Cap. Ier.4.1.25. 1 Sam.29 **Cap. să nu iasă în anul 31 jubiliar. 27 *Vers.51. 2.10 Ios. Ier. 4. până vor sosi roadele 23 lui.3. 1 Cor. **Rut 3. 5. 6.6. un an întreg va avea 30 dreptul de răscumpărare.29. Potrivit cu mulţimea* anilor să-i măreşti preţul şi potrivit cu împuţinarea anilor să-i scazi preţul. 26. 1 Pet.17. Lc.5. 25.4.8. din ce va da* câmpul. 61. în a zecea zi a lunii.13. 34. Pr. 36. 7.10. 26. 119. 23. 19. când vindeţi ceva aproapelui vostru sau cumpăraţi din mâna aproapelui vostru. 43. 27.20. să vă fie sfânt. 17 *Vers.6. 10. 28. în ziua Ispăşirii*. să mâncaţi ro13 dul lui. Şi dacă omul nu va avea pe nimeni care să aibă drept de răscumpărare şi-i dă mâna şi are de ajuns pentru răscumpărarea 27 lui.43 2 Cr.15. atunci ceea ce a vândut să rămână în mâna cumpărătorului până la anul jubiliar. 27. în generaţiile sale. 34. 23 *Deut. 5. 1 Tes.18.27. 19. Să cumperi de la aproapele tău potrivit cu numărul* anilor de la anul jubiliar: să-ţi vândă potrivit cu 16 numărul anilor de rod. atunci răscumpărătorul său. 21 atunci Eu voi porunci* binecuvântarea Mea peste voi în anul al şaselea şi el va da rod pentru 22 trei ani. 10 *Is. şi veţi locui în ţara voas19 tră în siguranţă**. Deut.52. pentru că îţi vinde numărul secerişurilor. 1.7. Acest al cincizecilea an să vă fie un an jubiliar. 8 Şi să-ţi numeri şapte sabate de ani. 4. 6. să fie socotite 20 **Vers. şi să vă întoarceţi** fiecare la stăpânirea lui şi să vă întoarceţi 11 fiecare la familia lui. 139 . 19. pentru că pământul* este al Meu.4 Mica 2.5. 29.7.12. **Vers. 12 *Vers. să faceţi să răsune trâmbiţa în toată 10 ţara voastră. 27. 17 Şi să nu vă nedreptăţiţi* unul pe altul.2. 32. Şi ţara îşi va da rodul şi veţi mânca până la săturare* şi veţi locui în ea în 20 siguranţă**.8. atunci casa care este în cetatea cu zid va rămâne pentru totdeauna în mâna celui care a cumpărat-o.8.5. Deut. 28 *Vers. 14.11. 21 *Ex.15 Ps.14 Vers.11. 85. 28.28. 3. 11 *Vers.25. **Cap. 50. 16 *Ex. 10. 34. 22 *2 Împ.6.20. atunci să socotească* anii de la vinderea lui şi ceea ce va trece peste să înapoieze omului căruia i-l vânduse şi să se întoarcă 28 la stăpânirea lui. 54. 29 Şi dacă cineva va vinde o casă de locuit într-o cetate cu zid. 25. 12.6.13. Ier.

4. 22. 21. 47 Şi dacă un străin sau unul care locuieşte temporar cu tine va ajunge bogat. 1Cor. Şi câmpul deschis dimprejurul* cetăţilor lor să nu se vândă. Pentru că ei sunt robiib* Mei. 1 Ioan 3.8.7.15. nici să nu-i împrumuţi hrana ta cu do38 bândă. 38 *Cap. Şi să facă socoteala cu cumpărătorul său de la anul în care i-a fost vândut până la anul jubiliar şi preţul vinderii sale să fie potrivit cu numărul anilor.35.LEVITIC 25:32 roabe.1. 35 Şi când fratele tău va sărăci şi mâna lui nu va mai putea muncia lângă tine.7. ca fratele tău să tră37 iască alături de tine. Şi dacă* fratele tău va sărăci 39 lângă tine şi se va vinde ţie. Îl poate răscumpăra sau unchiul său sau fiul unchiului său. 53 *Vers. unul dintre fraţii săi îl 49 poate răscumpăra*.5. 34. să iasă de la el în anul ju55 biliar*. 41 Atunci să iasă de la tine. Şi. Şi să-i lăsaţi de moştenire fiilor voştri după voi. dintre naţiunile* care sunt împrejurul vostru. Să nu-i dai argintul tău cu camătă.2. Ps. 35 *Deut. 36 *Ex. 44 Şi cât despre robul tău şi roaba ta pe care-i vei avea. să nu-l sileşti să-ţi facă muncă de 40 rob. Ex. 33 *Vers. leviţii să aibă drept de răscum33 părare pentru totdeauna.2.31. ca să fiu Dumnezeul vostru. dacă îi dă mâna.2-5 Fap.10. 5. 9. să nu stăpânească peste el cu asprime* înain54 tea ochilor tăi.5. dar cât despre fraţii voştri. Şi dacă cineva va răscumpăra de la unul dintre leviţi.5.16. 12. asemenea ogoarelor ţării: ele vor putea fi răscumpărate şi ele să 32 fie eliberate în anul jubiliar.8. Şi dacă mai sunt încă mulţi ani. 43 Să nu-l stăpâneşti* cu asprime**. să slujească la tine până la anul jubiliar.37.33.25. 28. să aibă dreptul să fie răscumpărat. **Vers. Ios. nici dobândă. să înapoieze preţul răscumpărării sale potrivit* lor din ar52 gintul cumpărării lui. Rom.45. 18. 28.26.29.12.17. Să fie la el ca un lucrător plătit an de an. Ezec. 3.14. 21.20 Neem. ei 45 şi 32 *Num. 42 *Vers. fiii lui Israel. el* şi copiii lui cu el. fie că este străin sau oaspete.3. 23. potrivit cu zilele* unui lucrător plătit care ar fi la 51 el.12. 15.19.9. 16. 48 *Neem. Să nu iei* de la el nici camătă. 14. dintre fiii străinilor care locuiesc temporar între voi. „se va clătina“ 46 *Is. 41. †Deut. ca să vă dau ţara Canaanului. Ier.6. Deut. 25. şi ei 46 vor fi stăpânirea voastră.1. **Ex. sau îl poate răscumpăra unul care este ruda lui de sânge din familia lui. 22. 2 Împ. care v-am scos* din ţara Egiptului. 51 *Vers. 50 *Iov 7. 54 *Vers. ca 36 să trăiască alături de tine. 6.13. Ezec. Şi dacă vor fi rămas puţini ani până la anul jubiliar.22. 22. Deut. 21. atunci să-l ajuţi*. 28. pe care i-am scos din ţara Egiptului. el şi copiii lui cu el. Is. 34. 41 *Ex. ca moştenire a stăpânirii. 14. 37.23 43 *Ef. Pr. ci teme-te** de Dumnezeul tău. Pr. ei să nu se vândă cum se vând robii. 47 *Vers. 1 Împ. 25.4.2. 35. b Sau „slujitorii“ 140 . 4.3. Fap.5. atunci casa vândută în cetatea stăpânirii lui să fie eliberată în anul jubiliar*. Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru. 55 *Vers. pe care i-au născut în ţara voastră. Dar cât despre cetăţile leviţilor* şi casele din cetăţile stăpânirii lor. 55.36. **Vers. Pentru că fiii lui Israel sunt robii* Mei. 43.22. 44 *Is. 5. 5.35. 11. 56. 21.3.14. să nu stăpâniţi** unul peste altul cu asprime. 15. Rom. 34 *Num. 42.9. să facă socoteala cu el: să-i înapoieze preţul răscumpărării sale potrivit cu numărul ani53 lor lui. Să fie cu tine ca un lucrător plătit şi ca un oaspete. 5. Neem.8 Ps.2.2. 39 *Ex. sau. 43. dintre ele să vă cumpăraţi robi a Lit. 16. şi să se întoarcă la familia sa şi să se întoarcă la 42 stăpânirea** părinţilor săi. pentru că este stăpânirea lor pentru totdeauna. pe ei să-i faceţi* robii voştri pentru totdeauna. 11.22. 26. se poate răs50 cumpăra el însuşi*.18 Mal. Şi dacă nu va fi răscumpărat prin unul din aceste feluri. ci să te temi† de Dumnezeul tău.7. 49 *Vers. **Neem. deoarece casele din cetăţile leviţilor sunt 34 stăpânirea lor între fiii lui Israel. 21. dintre ei să cumpăraţi şi din familia lor care este cu voi. 6. şi fratele tău lângă el va sărăci* şi se va vinde străinului care locuieşte temporar cu tine sau unui urmaş din familia 48 străinului: după ce se va fi vândut. 1.

26.52 2 Ezec.17.65. 3.1-14.13.12. taţi de Mine.4. 127.15. 33. 17.8. Să ţineţi sabatele* Mele şi ††Num. 21 Şi dacă veţi umbla împotriva* Mea şi nu veţi voi să ascul. 37.25. 5.14. aceasta: voi aduce asupra voas28. în25 şeptit pentru păcatele voastre. 28. Ezec. 25.8. atunci voi umbla şi Eu împotriva* voas.12. **Ex. 24. 3. 2. Ier. 3. 30. pentru că o vor *†Jud. Plân. „ca să vă fure copiii“ 141 .26-28 **Deut. Is. ci 23 *Ier.4. 67.3 Amos 4. 15.1.67.24 *2 Sam. vă urăsc† vor stăpâni peste voi ††Ps. murile** voastre vor fi pustii.23. 28. 22.23. atunci vă 4 *Is.15 Ios. 6. rânduielile Mele şi dacă sufletul Mal. înşeptit* pentru păcatele voastre. 2. 28. 8 tră. **Ex. 29.14. cei care †Ps.25 voastră şi veţi fi înfrânţi** înaJud. 34.2.30. 2. 14 Şi dacă nu Mă veţi asculta* Blestemul şi nu veţi împlini toate aceste neascultării 15 porunci şi dacă veţi dispreţuic* 14 *Deut.24. voi întări legământul Meu cu voi. vă voi pedepsi Pr.23. zadar†† sămânţa. zeul vostru. 8.27. nici rea ascultării să nu vă ridicaţi chip cioplit**. 32. 16.25. 30.15. şi vă veţi semăna în 12. şi druIs. Şi Îmi voi întoarce* faţa împotriva 17 *Cap.6. urmări pe vrăjmaşii voştri şi ei Ier. 29. 22. 18.6-12 24 veţi umbla împotriva Mea.10. Mica 6.23 20 tru ca arama. 20. 7. 23. 22. 53. 11.5.7. 5. ielile Mele şi veţi ţine poruncile 28.5 voastre şi voi face cerurile** Ezec. şi am rupt le13 *Ex.1. 9 voastră. Şi tăria* voastră se va cheltui în zadar şi pămân.10. 10 Şi veţi mânca din roadele cele vechi* şi veţi scoate afară pe cele 11 vechi din faţa celor noi.22 friguri.9.18. voi pune* locaşulb Meu între voi Ps. şi voi nimici vieţuitoarele sălIs.6. Is. Şi voi da pace* în ţară şi vă veţi culca 6 *1 Cr.8. 5 fructele. 9. 15.26 Să nu vă faceţi idoli*. 1.17.22 *Deut. fructele. Şi Eu Îmi voi întoarce* 2 Împ.13.19. Eu sunt Ier.4.19 semănat şi vă veţi mânca pâiDeut. Şi Eu voi umbla* între voi 12 *Gen.19 12 ţui**.10.8. a Stâlp cu chip b Sau „cortul“ c Sau „veţi respinge“ d Lit. 23. Ps.11.17. lor şi pământul** îşi va da rodul Fap.24 2 Împ.23. 28. 23. asculta de Mine.2.2. intea vrăjmaşilor voştri. tru că Eu sunt Domnul DumneDeut. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.8. v-am scos* din ţara Egiptului. Ios. Şi Eu 11 *Ex. pe care i-am scos din ţara Egiptului.4. şi nimeni nu vă va înspăimân147. 9 *Ex. faţa spre voi şi vă voi face să **Gen. tri vor cădea prin sabie înaintea Ios. Şi voi aduce asupra voastră sabie*.9. 25.14.33 ††Iov 31. Cap. 34. ta**. 32. Binecuvânta. Şi cinci* dintre voi vor urmă†2 Împ. cezească. 25. tele şi să vă împuţineze. 33. culesul viilor va ţine până la **Cap.30. Domnul Dumnezeul vostru. ca să vă lase 14.16. 17. şi nu veţi împlini toate poruncile Mele şi veţi rupe legămân16 tul** Meu.19. Ţef. 11. ca să vă plecaţi înaintea ei. 36. şi să nu aşezaţi pia1 *Cap. care vă vor topi† ochii †1 Sam.18.10.3-6.6.5. 19. potrivit 22 cu păcatele voastre.8. 17. tră şi vă voi bate.20 *Ps. 11. care Ezec. Ier.25. 10 *Cap.164.7.6. **Vers. vostru va urî judecăţile Mele 15 *2 Împ. 2 *Cap. fiţi** roditori şi vă voi înmulţi şi Ps. 2.20.26. **Jud. da. 8. tră cu chipuri†† în ţara voastră. 20.20. Ioel 2. 5.17. 7.14.23. 3 Dacă veţi umbla* în rându3 *Deut. 5. 25. şi sufletul Meu nu vă va dispreEzec. Ezec.13. făcut să umblaţi cu capul ridicat. ††Ezec. 6. vă voi face şi Eu 16 *Deut. 17 mânca*† vrăjmaşii voştri. ca să nu fiţi robii lor. tuberculoză** şi **Deut. 26. Eu sunt Domnul. 28. 35. 2.11.38.26.41. 11.LEVITIC 26:25 sunt robii Mei.8. voi da ploile* voastre la timpul Ezec.15. ţine până la culesul viilor şi 5 *Amos 9. 2. 14.9.17. şi vă vor face sufletul să lânIer. 1. 5. penPs.15. 14. 6. 6.21. 2.5. 9. 5. 2 Cor. 23. 4. 30. tră spaimă*. 34.3. 18 Şi dacă după acestea nu veţi 18 *1 Sam.24. 76. 28. 119. pului printre voi.14. 32.5. 106.17. Deut.7. tul** vostru nu-şi va da rodul şi Ier.2. Zah.8. fără copiid şi să vă nimicească vi2 Cr. găturile** jugului vostru şi v-am 13 **Ier.21 *Vers.30. Ezec. 2. voastre ca fierul şi pământul vos**Deut. batice† din ţară şi sabia†† nu va **Iov 11. 32.7 Neem.30.25 te animalele sălbatice* ale câmEzec. **Deut. şi veţi fugi†† când nimeni nu vă va urmări. 7. Şi voi trimi. 45.17 urmări zece mii. şi vrăjmaşii voş8 *Deut. †Deut.19. 19 Şi voi sfărâma mândria* puterii 19 *Is.22. 25 *Ezec. 6 siguranţㆠîn ţara voastră. Hag. nea** pe săturate şi veţi locui în †Iov 11. 33. 19.16. 12. 18. Ps. şi Eu. 13 voi veţi fi poporul Meu.17. Ioel 2. 23 Şi dacă prin acestea nu vă veţi lăsa îndreptaţi* de Mine.17 pomii pământului nu-şi vor da Hag. 97. şi voi fi Dumnezeul** vostru şi Deut.25 ri o sută şi o sută dintre voi vor Ezec. 16. nici stâlpa†. să fiţi cu temere faţă de locaşul Meu cel sfânt. Şi veţi Ps.13. 4 Mele şi le veţi împlini. vor cădea prin sabie înaintea voasOsea 2. 13. şi pomii câmpului îşi vor da **Ps. Şi treieratul* vostru va Zah.13. 7 trece prin ţara voastră. 107. 25.17. voi aduce înşeptit** plăgi asupra voastră. **Deut. 49. 19.7.27 Ps.22.38. 5. Pr.27.15 **Vers.

9.17 1 Împ. şi nu veţi avea putere** să staţi înaintea 38 vrăjmaşilor voştri.17.14.19. 25. 11. Ezec. 25. zece femei vor coace pâinea voastră într-un singur cuptor şi vă vor da din nou pâinea voastră cu măsură b . 7. Dan. 1. 21.13 Jud.34. **Vers.15.26.2-5 ††Gen.14. 28 *Is. Zah.52.6. Is. †Ezec. Ezec.18. Ps. 33. 7. şi sunetul** unei frunze care se mişcă îi va urmări† şi vor fugi ca şi cum ar fugi de sabie şi vor cădea când nimeni nu-i va urmări: se vor împiedica* unul de altul. da. 20. *†Ps. 4. 2 Împ. atunci ţara se va odihni şi se va bucurae de sabatele ei.6. 3.12. 4.15.9. Îmi voi aminti* de legământul Meu cu** Iacovf şi de legământul Meu cu† Isaac. 31 *Neem. **Iov 15. 21. Lc.22.16.27 **Ex. Ezec. Neem. Plân. 4.9.21.7.18. cu ei. 23. 4. 21. 33. „la cântar“ c Altare sau temple înalte pentru sabatele neţinute f Legământul din Exod 6.4. Ier.17. 8. Şi cei care vor rămâne dintre voi se vor pierde prin nelegiuirea* lor în ţările vrăjmaşilor voştri. 20. **Ier. Ier. 32. 11.6-8. 5.3.14.8.16. 30 *Num. 4. 2. Naum 3. Ezec.7.5. 89.20. 41 *Ier.29 2 Cr.10.29. 20.7. Ezec. Ioan 1.13. 33. 35 În toate zilele pustiirii va avea odihna cu care nu s-a odihnit în sabatele voastre*. Ps.20.18 **1 Împ.22.1. 15.2. când locuiaţi în 36 ea. **Ios. 105. Dacă atunci inima lor necircumcisă* se va smeri** şi vor primi atunci pedeap42 sa nelegiuirii lor. Is. şi vă veţi strângea în cetăţile voastre şi voi trimite ciuma** printre voi şi veţi fi daţi 26 în mâna vrăjmaşului. 9. 29. ca să fiu Dumnezeul lor.12. 6.20. 5.10. 26:26 37 şi 26 *Ps. 1.26. şi veţi mânca** şi nu vă veţi sătura. 43.3. 7. vă voi disciplina înşeptit 29 pentru păcatele voastre. când veţi fi în ţara vrăjmaşilor voştri.17. 2. 18. 10. Eu sunt Domnul»“.1.9. 1. 44. Fap.LEVITIC 25 **Num. 14. Ezec. 12. 21.6. prin necredincioşia lor prin care Mi-au fost necredincioşi şi.9. când nimeni nu-i va urmări.15.35. 28. 36 *Is. **Gen.33.25. Ezec. 34. pe care i-am scos** din ţara Egiptului înaintea ochilor naţiunilor†. pentru că Eu sunt Domnul Dum45 nezeul lor. 98. †Gen. 14. 4.33. 106. 22.15.15. 1.4. când va fi pustiită. 27 Şi dacă prin aceasta* nu veţi asculta de Mine. Zah. Mica 6. 1 Sam. atunci voi umbla şi Eu cu furie* împotriva voastră. 9.51. 9. 33.12.21. ca dinaintea sabiei. 32 *Ier. Osea 5. 3. b Lit. şi Îmi voi aminti de legământul Meu cu†† Avraam şi Îmi voi 43 aminti de ţară.14. **Cap. ci veţi umbla 28 împotriva Mea. 33. 74.23.16. Şi chiar atunci când vor fi în ţara vrăjmaşilor lor.23. 28. în toate zilele pustiirii. 4. 27.7. 12. 33.8.15..15. 14.38. 42 *Ex.10. 39 *Neem.1. 27 *Vers.22. Jud.5. **Is. 30. că au umblat împotri41 va Mea.11. 4. 43 *Vers.2. 10. 15.2. Când voi frânge* toiagul pâinii voastre. nu legea a Sau „retrage“ e Se va bucura şi 142 .6. ††Deut. Şi voi face cetăţile* voastre pustii şi voi pustii locaşurile** voastre cele sfinte şi nu voi mirosi miresmele voastre 32 plăcute.16. 2 Împ.10.19.1. 40 Şi vor mărturisi* nelegiuirea lor şi nelegiuirea părinţilor lor. 16. 14.21-26. Ier.11.5.24. 24. 27. 46 Acestea* sunt rânduielile şi judecăţile şi legile pe care le-a aşezat D omnul între Sine şi fiii lui Israel pe muntele Sinai** d Buşteni sau buturugi 37 *Is. Şi veţi mânca* şi carnea fiilor voştri şi veţi mânca şi carnea fiicelor 30 voastre. Şi voi pustii* ţara şi vrăjmaşii voştri care locuiesc în ea 33 se vor mira** de ea. 36.3. Hag. Şi vă voi sfărâma înălţimilec* şi vă voi tăia stâlpii** soarelui şi voi arunca† trupurile voastre moarte peste trupurile idolilord†† voştri şi sufletul Meu 31 vă va urî*†. 28. de asemenea. care va răzbuna cu răzbunarea legământului.16. Pr.60. 6. 136.18. Gal.. Ezec.29. Col.7. şi se vor pierde în nelegiuirile părinţilor lor.2. şi vor primi pedeapsa nelegiuirii lor: pentru că .13. 38 *Deut. 2. †Ps.17. Ier. încât şi Eu am umblat împotriva lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. 44 *Deut. 14. 9. 15.38.5. 59. Şi pe voi vă voi risipi* printre naţiuni şi voi scoate sabia după voi. 29 *2 Împ. nu-i voi dispreţui* şi nu-i voi urî ca să-i nimicesc de tot şi să rup** legământul Meu cu ei. Ier. †2 Cr.5.10. 33 *Deut. Şi veţi pieri* printre naţiuni şi ţara vrăjmaşi39 lor voştri vă va mânca. şi ţara voastră va fi un pustiu şi cetăţile voastre o pustietate.23. 5. da.12.26. 7. 3. Plân. 25. 6. 45 *Rom. 35 *Cap. 9. 13. 26. Şi ţara va fi părăsită* de ei şi se va bucura de sabatele ei. Ci Îmi voi aminti pentru ei de legământul* strămoşilor lor. 34 *Vers.12 Deut. **Ps. 2 Cr.28. pentru că au nesocotit** judecăţile Mele şi sufletul lor a urât 44 rânduielile Mele.21.19. Ier. 4.27. 46 *Cap.7.24. şi Eu.23. 21. 34. 5. Ezec. Rom.31. 6.14. Deut. **2 Cr. Ier. 6. 2. **1 Împ. 8. 9.11. 40 *Num. Ier. Atunci ţara se va bucura* de 34 sabatele ei. 22. 29. Şi celor care vor rămâne dintre voi le voi trimite leşin* în inimă în ţările vrăjmaşilor lor. ei nemaifiind. 21. Cap.45. Pr.13.21. 1 Împ. Plân.38.

5. să rămână 18 după preţuirea ta. atunci să adauge* a cincea parte la preţuirea ta. şi pentru partea femeiască 6 zece sicli. ca să fie sfântă pentru Domnul. Num. care odată făcută nu se mai poate schimba b Zece efe c Pus deoparte pentru 143 .28. când va ieşi în anul jubiliar*. 19 *Vers. Şi dacă nu vrea să răscumpere câmpul sau dacă a vândut altui om câmpul. 18. 1. după cum va fi bun sau rău: potrivit cu 13 preţuirea preotului.15. care nu este din câmpul 23 stăpânirii* lui.13. Sfinţirea lucrurilor 18 *Cap. 3 D omnului după preţuirea ta. Şi dacă este 5 *Gen. Dacă îşi va sfinţi câmpul din anul jubiliar. de la vârsta de douăze18. 11. de la cinci ani până la douăzeci de ani. 16 Şi dacă cineva va sfinţi Domnului din câmpul stăpânirii lui. tot ce vor da din el Domnului să fie 10 *Vers. 3. **Vers. 25.19. 14.LEVITIC 27:24 prin Moise. Şi câmpul. Şi dacă va fi o parte bărbătească de şaizeci de ani în sus. atunci preţuirea ta să fie după sămânţa lui. În anul jubiliar*. ci de ani până la şaizeci de ani. preotul va face preţuirea după mijloacele* celui care a făcut promisiunea. Şi Dumnezeu. 25. Ezec.14. preţuirea ta să fie pentru partea bărbătească cinci* sicli de argint şi pentru partea femeiască preţuirea ta să 7 fie de trei sicli de argint. 6. să stea înaintea preotului şi preotul să-l preţuiască. Şi preotul să-l preţuiască. Şi dacă va fi de la o 6 *Num. Şi dacă cel care a sfinţit-o va voi să-şi răscumpere casa.13 te femeiască. 37.21. să adauge* a cincea parte a argintului preţuirii tale şi să-i rămână 20 lui.2. 22 Şi dacă cineva sfinţeşte Domnului un câmp pe care l-a cumpărat.10. 5 de treizeci* de sicli. zicând: „Vorbeşte fiilor lui 2 *Num. bun pentru rău sau rău pentru bun. Şi dacă va fi par4 *Ex. atunci să aducă 12 animalul înaintea preotului. câmpul să se întoarcă la cel de la care a fost cumpărat. Zah.29. 33.10. Nu-l vor schimba* şi nu-l vor înlocui. preţuirea ta. 24 *Cap. 18. Şi 3 *Ex.11.15. 23 *Vers. 15. şi să dea preţuirea ta în acea zi ca lu24 cru sfânt D omnului. şi pentru partea femeiască zece si8 cli. Şi dacă va fi mai sărac decât 8 *Cap. să fie sfânt pentru Domnul.16 lună până la cinci ani. nu se va mai 21 putea răscumpăra. 21 *Cap. 26. 18.31. preţuirea ta pentru partea bărVers.11. Şi dacă cel care a sfinţit câmpul va voi să-l răscumpere cu tot dinadinsul.32. 25. promisiunea*.30. la acela a cui era stăpânirea pământului.16. preţuirea ta să fie de cincizeci de sicli de argint. 3.28 22 *Cap. preţuirea ta să fie pentru partea bărbătească douăzeci* de sicli. 44.12. 21. 30. 28. Jud. aşa va fi.11. 9 Şi dacă va fi un animal din care se aduce dar Domnului. a Promisiune de bunăvoie. 10 sfânt. Israel şi spune-le: «Dacă cineva Deut. un omerb de sămânţă de orz pentru cincizeci de sicli 17 de argint.28. bătească. preţuirea ta să fie de cincisprezece sicli. preotul s-o preţuiască după cum va fi: bună sau rea. †Ezec. aşa să fie. atunci el şi cel înlocuit să 11 fie sfinţi. 25. Şi dacă îşi va sfinţi câmpul după anul jubiliar.28. preţuirea ta să fie Mt. atunci să adauge a cincea parte a argintului preţuirii tale şi să fie a lui. 13.29 Num.47. atunci preotul să-i socotească* suma preţuirii tale. ca un câmp închinatc**: stăpânirea lui să fie a preotului†. 25. Şi dacă va fi un animal necurat din care nu se aduce dar Domnului. va pune ceva deoparte printr-o 1 Sam.28. 44. cum o 15 va preţui preotul.21-24. 14 Şi când cineva îşi va sfinţi casa. 25. Promisiunile 27 Şi D omnul a vorbit lui Moi2 se. după* siclul 4 sfântului locaş. sufletele să fie ale 1. atunci preotul să-i socotească* argintul potrivit cu numărul anilor care au mai rămas până la anul jubiliar şi să-l scadă din 19 preţuirea ta. şi dacă totuşi se va înlocui un animal cu un animal. până la anul jubiliar. 13 *Vers. fără posibilitatea de a mai fi luat înapoi dacă vor voi să-l răscumpere cu tot dinadinsul.

24.12. 13.13. 30 Şi toată zeciuiala* pămân.10. şi dacă nu va fi răscumpărat.12. 29 Nimic* închinat. 29 *Num. 3.47.8. nu va fi răscumpărat: să fie omorât negreşit. orice trece* pe sub toiag. 26 Numai pe cel întâi-născut* al animalelor. 33 Domnul.14. 31.22. să nu fie vândut sau răscumpărat. este bună sau rea şi să n-o înlo. 27:25 nat dintre oameni.2. pe care îl va închina cineva Domnului. 30. Num.6. din tot ce are el de la om până la animal sau din câmpul stăpânirii lui. 30 *Gen. care va fi închi25 a Sau „ied“ 144 . fie bou. este 27 al Domnului. 22.2. Num. 31 Şi dacă va voi cineva să răscum18. atunci să-l răscumpere după preţuirea ta şi să adauge* a cincea parte.3 Şi toată preţuirea ta să fie după siclul sfântului locaş: siclul* să fie douăzeci de ghere. Num. să a2 Cr.13. nu pot fi răscumpărate»“.Zeciuielile tului din sămânţa pământului şi din rodul pomilor este a Domnului: este sfântă pentru Domnul. Şi dacă va fi dintr-un animal necurat. 28 Totuşi nici un dar închinat*. Ezec. a zecea parte să fie sfântă pentru 32 *Ier. 19. 33. 4.12 tă zeciuiala din cireadă sau din Mal.21. Ios. 28 *Vers. Deut.33 *Vers.12. atunci să fie vândut după preţuirea ta. Să nu aleagă după cum Mica 7. fie miela. Moise pentru fiii lui Israel pe muntele Sinai. 3. 21. şi. cuiască*.14.15. 20.30. 10. care este oferit ca pârgă Domnului: nimeni să nu-l sfinţească.LEVITIC 25 *Ex.19.37. 13. orice lucru închinat este preasfânt pentru D omnul.17. 13. Şi toaNeem. 6. 31. turmă. 18. 32 dauge la ea a cincea parte. 45. pere ceva din zeciuiala sa.46. 28.5. 18. Num. Ezec.20.16. 27 *Vers. 26. dacă o va înlocui. 18. care le-a poruncit D omnul lui Deut. atunci ea şi cea înlocuită să fie sfinte.5. 21. 26 *Ex. 18. 34 Acestea* sunt poruncile pe 34 *Cap. 15. 14.17-19.

16. şi şi-au spus fiecare genealogia**.20. toţi cei de parte bărbătească. după capetele lor. Şi acestea sunt numele bărbaţilor care vor fi cu voi: din Ruben*: Eliţur. după familiile lor. 10. 1 4 *Ex. părinteşti“ a Sau „A PATRA CARTE A LUI MOISE (MOISE IV)“ sau „NUMERELE“ b Sau „după casele lor 145 . generaţiile lor. fiul lui 15 Deuel*. Ex. 3. 29. Cap. 78.2. în anul al doilea după ieşirea lor din ţara Egiptului.35. 3 *Ex. 23 cei număraţi ai lor din seminţia lui Simeon erau cincizeci şi nouă de mii trei sute. Deut. 33. 26 Dintre fiii lui Iuda*: generaţiile lor. 1.59. 28 Dintre fiii lui Isahar*: generaţiile lor. 21 cei număraţi ai lor din seminţia lui Ruben erau patruzeci şi şase de mii cinci sute.15. 4.63.1.12. tu şi Aaron. 26.15. toţi care 27 puteau ieşi la luptă. 38. Cap. după casele părinţilor lor. după numărul numelor. 26. Lc. pe toţi bărbaţii. Mt. Dintre fiii lui Iosif. după casele părinţilor lor. 1. Cap.64. 24. de la vârsta de douăzeci de ani în 19 sus. după numărul numelor. 26 *Gen. toţi care puteau** ieşi la luptă.NUMERI NUMERIa Numărarea israeliţilor 1 *Ex. 7 *Rut 4.9. 26. după familiile lor. toţi cei de parte bărbătească. 5 *Gen. Din Isahar: Neta9 neel. Din Gad: Eliasaf. 38. Cap. Şi să fie cu voi un bărbat* din fiecare seminţie. 7. 18 *Vers. 1 Cr.26. 7. fiul lui Ghideoni.5-7 22 *Cap.2.10.2.12.19. 21. 1. toţi care puteau ieşi la luptă. 2 *Ex. fiul lui Helon. 1 Cr.2. după casele părinţilor lor. după familiile lor.17. 19. Vers. Cap. 24 Dintre fiii lui Gad*: generaţiile lor. 26. Ev. Din Iuda: Nahşon*. 16 *Ex. 27. Din Zabulon: 10 Eliab. 40. 25. 18. după capetele lor. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. fiul lui 7 Ţurişadai. toţi care 20 20 *Cap. cei număraţi ai lor din seminţia lui Iuda erau şaptezeci şi patru de mii şase sute. 2. la întâi† ale lunii a doua. **Ps.2. fiul lui Ami13 şadai. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 22 Dintre fiii lui Simeon*: generaţiile lor.37. 26. capi** ai 17 miilor lui Israel.11. după familiile lor. după numărul numelor. 2 Sam. fiul lui 14 Ocran. 2 Sam. după casele părinţilor lor.22. cei număraţi ai lor. 12 Din Dan: Ahiezer. 14 *Cap.  Şi Domnul a vorbit lui Moise D în pustiul Sinai*. **Ex. din Efraim: Elişama.5.21. întâiulnăscut al lui Israel. 12. căpeteniile seminţiilor părinţilor lor. după numărul numelor. 6 Din Simeon: Şelumiel. cei număraţi ai lor din seminţia lui Gad erau patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.1.2 1 Cr. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 24 *Gen. Aceştia sunt cei chemaţi ai adunării*. fiul 16 lui Enan“. după casele părinţilor lor. după numărul numelor. fiul lui Ţuar. Ios. după numărul numelor. după capetele lor.12.21. zicând: 2 „Număraţi* capetele întregii adunări a fiilor lui Israel: după familiile lor. Apoc. după casele părinţilor lor. Cap.23. 30. fiul lui Şedeur. Din Aşer: Paguiel.32. după capetele lor.12.14. 8 fiul lui Aminadab. 16. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. Din Beniamin: Abidan. fiul lui Pedahţur. după numărul numelor. un bărbat cap al casei lui 5 părinteşti.32. †Ex. după familiile lor.11.6. 3 de la vârsta de douăzeci* de ani în sus.16. fiul lui Amihud. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. în cortul întâlnirii**. Din Manase: Gama11 liel. toţi care 25 puteau ieşi la luptă. 2.68. 30.2.1. 49. Şi fiii lui Ruben*. 24. 10. 7. Şi Moise şi Aaron au luat pe aceşti bărbaţi care 18 fuseseră numiţi pe nume şi au strâns toată adunarea la întâi* ale lunii a doua. **Ezra 2.25. 28 *Cap.3. 1. Deut. 144. 26. Cum poruncise Domnul lui Moise. 18.2. după casele părinţilor lorb.25. 26. Din Neftali: Ahira. **Ex. pe toţi cei care pot ieşi la luptă în Israel: număraţi-i după 4 cetele lor.14. 29. 30. aşa i-a numărat el în pustiul Sinai. Ier. 18. Ps. după familiile lor.

26. după familiile lor. 38 *Gen.23. toţi cei care puteau 46 *Ex.1.7.6. cei număraţi ai lor din seminţia lui Neftali erau cincizeci şi trei de mii patru sute. după familiile lor. Şi fiii 31. 52 Şi fiii lui Israel să-şi aşeze ta. 26. 1 Cr. 3. turiei. după casele părinţilor lor. seminţia lui Levi să n-o numeri* 1 Cr. leviţii să-l aşeze. băra* fiecare în tabăra sa şi fiecare lângă steagul său. 30. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. după familiile lor.30. 3. 26.64. 36 Dintre fiii lui Beniamin*: generaţiile lor. 10.22. 6.8. 4. cei număraţi ai lor din seminţia lui Efraim erau patruzeci de mii cinci sute.44. toţi care pu41 teau ieşi la luptă. Obad. Cap. toţi care 31 puteau ieşi la luptă.6.20. 26.15. după numărul numelor. 46.38. după casele părinţilor lor.38. cei număraţi ai lor din seminţia lui Zabulon erau cincizeci şi şapte de mii patru sute. 26.8.28. 49. 7.24-26. neraţiile lor. după casele părinţilor lor. şi să nu numeri capetele lor în.NUMERI 1:29 rul numelor. după familiile lor. Deut.52 *Cap. toţi care 39 puteau ieşi la luptă. pentru că D omnul vor. 1 Cr. 16.7. după familiile lor. 50. cinci sute cincizeci*.50 *Ex. 50 tre fiii lui Israel.19.32. ca să nu vină mânie** 1 Sam. tul şi toate uneltele lui şi să slujească în el şi să-şi aşeze tabă51 ra** împrejurul cortului. 3. 8.42 *Cap. 36 *Gen. 13. facă. după număa Locaşul b Cel care nu este dintre leviţi 146 .27. 7. 26. 17. după casele părinţilor lor.15. după familiile lor.8.51.26.15. 46 ieşi la luptă în Israel. 29 puteau 30 *Cap.49 *Cap. cortul va pleca*.25. cei număraţi ai lor din seminţia lui Aşer erau patruzeci şi una de mii cinci sute. după numărul numelor.37. Şi. Cap.47. 26. 8. 3. leviţii să-l des**Cap.33. 10. 54 păzit ale cortului mărturiei“. toţi care puteau ieşi la lup33 tă.29. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 26. 23.32. tot ce ţine de el: ei să poarte cor3. Cap. 38 Dintre fiii lui Dan*: generaţiile lor. 3.6. pe 44 *Cap.19. 32 *Cap. **Lev. cei număraţi ai lor din seminţia lui Beniamin erau treizeci şi cinci de mii patru sute. toţi cei 38. ci să pui* pe leviţi peste cortula mărturiei şi pes. câte unul pentru fiecare casă a părinţilor săi.17. după familiile lor. Şi leviţii să-şi aşeze ta. după oş53 tirile lor. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. Ier.53 *Vers.11.21.27.23. dintre fiii 32 lui Efraim*: generaţiile lor. Cap.34. 3. Apoc. 44 Aceştia sunt cei număraţi. zicând: „Numai 4. după numărul numelor. 19. 2. şi leviţii să păzeascㆠcele de 18. număraţi erau şase sute trei mii 26. 47 Dar leviţii*.35.10. 26. toţi care 37 puteau ieşi la luptă. 49 bise lui Moise. 2 Cr. 21. ieşi la luptă. după casele părinţilor lor.15. şi. după casele părinţilor lor. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. după seminţia Deosebirea părinţilor lor. 12. toţi care 35 puteau ieşi la luptă. 26. de la vârsta de douăzeci de ani în sus.47 *Cap. 34 Dintre fiii lui Manase*: generaţiile lor.5. 18. peste adunarea fiilor lui Israel.46. 33. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. după casele părinţilor lor. 42 Dintre fiii lui Neftali*: ge. 18. 10.3-5.48. 40 Dintre fiii lui Aşer*: generaţiile lor. 34 *Cap. cei număraţi ai lor din seminţia lui Dan erau şaizeci şi două de mii şapte sute. şi străinulb** 4. 40 *Cap. care i-au numărat* Moise şi Aaron şi căpeteniile lui Israel.42. după casele părinţilor lor.33 **Cap.38. 2 Cr.17.35. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. doisprezece bărbaţi.2. după numărul numelor.46. 38. Cap. băra* împrejurul cortului mărCap. după numărul numelor. după numărul numelor.62.21.43. 45 Şi toţi cei număraţi dintre fiii lui Israel. te toate uneltele lui şi peste 4. †Cap. toţi care 43 puteau ieşi la luptă.26. care se va apropia să fie omorât. 26. Dintre fiii lui Iosif. când 51 *Cap. cei număraţi ai lor din seminţia lui Manase erau treizeci şi două de mii două sute. 30 Dintre fiii lui Zabulon*: generaţiile lor. când cortul se va aşeza. 2. 2. 6. n-au fost număraţi leviţilor 48 între ei. cei număraţi ai lor din seminţia lui Isahar erau cincizeci şi patru de mii patru sute.25-27. 2.19.57.13.

25 *Cap.8. 1.42. 147 .14. şi căpetenia fiilor lui Ruben să fie 11 Eliţur*. şi căpetenia fiilor lui Manase să fie Gamaliel*.14. după oştirile lor.17. Ei să plece întâi*. şi căpetenia fiilor lui Efraim să fie 19 Elişama**. 10. 3 Rut 4.22. 1. la semnul casei **Ios. seminţia lui Manase.13. Şi seminţia lui Neftali*.15.21. aşa să plece. 18 Spre apus să fie steagul taberei lui Efraim*. 30. cei număraţi ai lor. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lui au fost cincizeci şi patru de mii patru 7 sute. 20 Şi. după oştirile lor. după oştirile lor.4. 10. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost treizeci şi 24 cinci de mii patru sute. şi căpetenia fiilor lui Isahar să fie 6 Netaneel*. şi căpetenia fiilor lui Beniamin să fie Abidan**. au fost şaptezeci 5 şi patru de mii şase sute. la răsărit. 10. minţia lui Gad. Şi oştirea lui. 1. fiul lui 13 Ţurişadai. „Deuel“ 2:31 16 *Cap. 18 *Gen. **Cap. spre răsăritul soarelui. 1. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lui au fost patruzeci şi şase de mii cinci 12 sute. Toţi cei număraţi din tabăra lui Iuda au fost o sută optzeci şi şase de mii patru sute.14.53. 1. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost patruzeci 29 şi unu de mii cinci sute. aşa au făcut. lângă steagurile lor. fiul lui Pedahţur. 2. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost şaizeci şi două de mii 27 şapte sute. 22 *Ps. Şi seminţia lui Beniamin*. şi căpetenia fiilor lui Aşer să fie Paguiel*.8. Şi căpetenia fiilor lui Simeon să fie Şelumiel*. Şi ei să plece în al doilea* rând. tabără lângă el să fie seminţia lui Simeon. 29 *Gen. după oştirile lor. 27 *Cap. cei număraţi ai lor au fost patruzeci de mii cinci sute. cei număraţi ai lui au fost cincizeci şi şapte de mii pa9 *Cap. să fie steagul taberei lui Iuda. 3. 21 Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost treizeci şi două de mii 22 două sute.20.5. Şi se14 *Cap. a Unele ms. cei număraţi ai lor au fost patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.2.10. 48. Şi Domnul a vorbit lui Moise Aşezarea 2 taberelor 2 şi lui Aaron. fiul lui Şedeur. 24 *Cap. 1. căpetenia fiilor lui Zabulon să 8 fie Eliab*. Şi cei care se vor aşeza în 12 *Cap. 25 Spre nord să fie steagul taberei lui Dan. 1.10. după oştirile lor. lângă steagul său. după toate câte poruncise Domnul lui Moise. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost cincizeci 14 şi nouă de mii trei sute. Şi cei care se vor aşeza în tabără lângă el să fie seminţia lui Aşer.33. Şi oştirea lui. 1. 1.18. fiul lui Amişadai. Şi oştirea lui. 10.9. Şi oştirea lui şi cei număraţi ai lor au fost cincizeci 31 şi trei de mii patru sute. Şi seminţia lui Zabulon: şi 7 *Cap. **Cap.12. după oştirile lor. fiul lui Ţuar. Toţi cei număraţi din tabăra lui Dan au fost o sută cincizeci şi şapte de 17 *Cap. zicând: „Fiecare* din fiii lui Israel să-şi aşeze tabăra 2 *Cap. să-şi aşeze tabăra de jur-împrejurul cortului întâlnirii. fiul lui 15 Reuela. 1. fiul lui Amihud. Mt. fiul 28 lui Ocran.14. 17 Apoi* să plece cortul întâlnirii.18.11. 1. 10. Şi oştirea lui. lui Gad să fie Eliasaf*. Toţi cei număraţi din tabăra lui Efraim au fost o sută opt mii o sută. să fie seminţia lui Isahar. fiul lui 23 Ghideoni.6. şi căpetenia fiilor 7. Lc. şi căpetenia fiilor lui Dan să fie 26 Ahiezer*.52. părinţilor săi. 3. Ruben. şi căpetenia fiilor lui Iuda să fie Nahşon*. 16 Toţi cei număraţi din tabăra lui Ruben au fost o sută cincizeci şi unu de mii patru sute cincizeci. fiecare om la locul său. 1 Cr. cu tabăra leviţilor în mijlocul taberelor: după cum stau în tabără. 10 Spre sud: steagul taberei lui 10 *Cap.27. 30 fiul lui Enan. după oştirile sale. 68.NUMERI lui Israel au făcut aşa. lângă el. în faţa** lui.10. Şi cei 5 *Cap. 1. **Cap. 9 tru sute. 1.23. 20 *Cap. Şi ei să plece în al treilea* rând. 24.4.32. Şi cei care-şi aşază tabăra 3 *Cap. fiul 4 lui Aminadab. 1. care se aşază în tabără lângă el 7. fiul lui Helon. şi căpetenia fiilor lui Neftali să fie Ahira**.

acestea sunt familiile gherşoni22 ţilor. după numărul tuturor celor de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus.16.9. după casele păCap. ca să facă slujba* cor8 tului. 10. 7 că. Cei număraţi ai lor. 11. 19 *Ex. Cap. 26. 8. 26. tatăl lor.9. 34 Şi fiii lui Israel au făcut potrivit 24. 1.11. de la om până la animal. 6.26. Şi fiii lui Chehat. 8.18. 46. lângă steagurile lor. Ex. măraţi între fiii lui Israel. 41. şi leviţii să fie ai Mei. †Ex. Vers. cum poruncise D omnul lui Moise. 13. mii şase sute. Slujba 5 Şi Domnul a vorbit lui Moileviţilor 6 se.25. înaintea cortului întâlnirii. 35.41. Neem. 27.5.36. 1. Şi ei să păzească cele de 7 *Cap. 6.36. 38. Familiile leviţilor 14 *Ex. 24. 14 Şi Domnul a vorbit lui Moise 15 în pustiul Sinai*. învelitoarea† lui şi perdeaua†† de la intrarea cortului 26 întâlnirii şi pânzele* curţii şi perdeaua** de la intrarea curţii b Lit. 20 *Ex. 6.47. 10.7. riile preoţiei lor. Elea3 zar şi Itamar.51. tre fiii lui Israel. Mi-am sfinţit pe orice întâi-născut în Israel. 13 Pentru că orice întâi-născut* este al Meu. fiecare după familiile lor.1. 26.61. 26. Nadab.16. 8. 2. Eu sunt Domnul“. 27. Cap.62.12. **Ex. 27. se va apropia să fie omorât“. pe care i-a consacrata 4 ca să fie în slujba de preoţi. 23 *Cap. ††Ex. 24. după casele părinţilor lor.57. în ziua când a vorbit Domnul cu Moise 2 pe muntele Sinai. cei număraţi ai lor 23 au fost şapte mii cinci sute. au fost şase sute trei mii cinci sute cinci33 *Cap. după fa19 miliile lor: Libni* şi Şimei. ca să 9 facă slujba cortului. 10 Şi pe Aaron şi pe fiii lui să-i rân10 *Ex. „cărora le-a umplut mâinile“ zicând: „Şi Eu. 26 *Ex. Şi Eleazar şi Itamar au slujit ca preoţi în faţa lui Aaron.17.16. ei sunt dăruiţi lui. 10.6.13. după familiile lor: Amram* şi Iţehar. 1 Cr. 19.1. Cap. tâi-născut. Nadab* şi Abihu au murit înain1 Cr. 16. numele fiilor* lui Aaron: cel înCap.16.40. 35. după numele lor: Gherşon şi Che18 hat şi Merari.1. Şi să dai pe leviţi lui Aaron şi fiilor lui. Şi fiii lui Merari.26. Lev. cum i se poruncise.8. 35. 18. şi aşa plecau. după familiile lor. Şi căpetenia casei tatălui gherşoniţilor a fost Elia25 saf. 1. „gura“ 12 *Vers.6.23. fiul lui Lael. Din Gherşon au fost: familia 21 libniţilor şi familia şimeiţilor.60. 2:32 12 se. după familiile lor: Mahli* şi Muşi. 26. Şi să păzească* toate 8 *Cap. între fiii lui Israel. 1. 1. în pustiul Sinai. Şi acestea sunt numele fiilor lui Gherşon.26 întregii adunări. am luat* pe leviţi dintre fiii lui Israel. după casele părinţilor lor. 23. 33 zeci*. 8. 18.11. Hebron şi 20 Uziel. lângă steagurile lor“. ca să-i slujeasDeut. 17 *Gen. 39. Cap.2. Dar leviţii* n-au fost nu26. 38. 15 *Cap. zicând: „Apropie seminţia* lui Levi şi pune-i să stea înaintea 6 *Cap. 28.19.17. iată. 29. preotului Aaron.50. 8. Aceştia sunt cei număraţi din32 32 *Ex.1.46. tea Domnului când au adus foc străin înaintea Domnului. 1. Acestea sunt nume3 *Ex. 38. cu tot ce poruncise Domnul lui Moise: aşa îşi aşezau ei tabăra*.12. Lev. Cap. 10. 11 Şi Domnul a vorbit lui Moia Lit.57.21. 18 *Ex.6. Lc. Cap.4. duieşti* ca să îndeplinească dato**Cap.NUMERI 31 *Cap.9.6. în locul oricărui întâi-născut care deschide pântecele. 6. să numeri pe fiecare de parte bărbătească de la vârsta de o lună 16 în sus“.2. 26. Familiile gherşoniţilor şi-au aşezat tabăra* în spatele cortului 24 spre apus. Şi 4 *Lev.30. Cap.11.15. 27. **Ex. după cuvântulb D omnului. Şi cele de păzit* ale fiilor lui Gherşon în cortul întâlnirii erau: cortul** şi acoperişul.23.45.53.24. 13 *Ex. şi străinul** care Vers. Şi acestea sunt generaţiile lui Leviţii puşi 3 deoparte Aaron şi ale lui Moise. şi Abihu. zicând: „Numără* pe fiii lui Levi. păzit ale lui şi cele de păzit ale 8. le fiilor lui Aaron.2. rinţilor lor.14. 6. uneltele cortului întâlnirii şi cele de păzit ale fiilor lui Israel. daţi dintre fiii lui Israel. 26. Şi Moise i-a numărat. 6. preoţii care au fost unşi*.16.24-26 **Ex. după oştirile lor. 18. 148 . sunt ai Mei. în ziua** când am lovit pe orice întâi-născut în ţara Egiptului.6. 25 *Cap. Ei să plece la urmă*. 17 Şi aceştia sunt fiii* lui Levi.7.17.47. Acestea sunt familiile leviţilor după casele părinţilor lor. şi n-au avut copii. 34 *Cap.19. toţi cei număraţi din tabere. Şi acestea sunt 2 *Ex.

†Ex. **Ex.46 *Ex. erau şase mii două 35 sute. Şi slujba pazei* fiilor lui Merari era: scândurile cortului şi drugii lui şi stâlpii lui şi postamentele lui şi toate uneltele lui şi toată slujba lui 37 şi stâlpii curţii de jur-împrejur şi postamentele lor şi cârligele lor şi funiile lor. Şi căpetenia casei tatălui familiilor lui Merari a fost Ţuriel. şi ia-le numărul numelor. spre răsăritul soarelui.13. (Eu sunt Domnul).47. 1. 45. în locul pazei†† fiilor lui Israel.43 şi trei dintre întâii-născuţi ai fiilor lui Israel. Acestea sunt familiile din Me34 rari. După numărul tuturor celor de parte bărbătească. sicli de fiecare cap. 2. 4. 27. 27 Şi din Chehat au fost: familia amramiţilor* şi familia iţehariţilor şi familia hebroniţilor şi familia uzieliţilor. 12. 15. 7. înaintea cortului întâlnirii. 25. Şi căpetenia mai-marilor leviţilor. 2. Eleazar. fiul lui Abihail. 18. să aibă supravegherea peste cei care au paza sfântului locaş.3.53. după familiile lor.5. şi animalele leviţilor în locul tuturor întâilor-născuţi dintre animalele fiilor lui Is42 rael“.1. 13. cum îi poruncise D om43 nul. 25. Şi să Ezec.51. ††Ex. Şi Moise a luat argintul de răscumpărare de la cei care depăşeau numărul celor răscumpăraţi de 50 leviţi. 27. 4. să-i iei după Cap.25.18.6. toţi cei de parte bărbătească de la vârsta de o lună în sus erau douăzeci şi două de mii*. Toţi cei număraţi dintre le39 39 *Cap.53.32. cul tuturor celor întâi-născuţi dintre fiii lui Israel şi animalele leviţilor în locul animalelor lor. de la vârsta de o lună în sus. de la vârsta de o lună în sus. 46. **Ex. **Cap. 30. 4.50 *Vers. 1. după numărătoarea lor. 3:50 27 *1 Cr. Acestea sunt 28 familiile chehatiţilor.10.23.45. în locul tuturor celor întâi-născuţi dintre fiii lui Israel. zicând: „Ia* pe leviţi în lo45 *Vers. Şi căpetenia casei tatălui familiei chehatiţilor a fost Eliţafan.16. 38 Şi cei care şi-au aşezat tabăra* înaintea cortului spre răsărit**. după numărul numelor. şi leviţii să fie ai Mei. 39. **Cap. care înconjoară cortul şi altarul şi funiile† lui: pentru toată slujba lui.40. după numărul tuturor celor de parte bărbătească. 1. şi străinul*† care se va 38 *†Cap. 18. care aveau paza sfântului lo29 caş.53. fiul preotului Aaron. Şi cele de păzit* ale lor erau: chivotul** şi masa† şi sfeşnicul†† şi altarele*† şi uneltele sfântului locaş cu care îşi făceau slujba şi perdeaua†* şi tot 32 ce ţine de slujba ei.23. 26. de la vârsta de o lună în sus. 48 de ghere pentru un siclu.1. să iei cinci* 47 *Lev. **Cap. dai lui Aaron şi fiilor lui argintul celor care sunt răscumpăraţi. 33 Din Merari au fost: familia mahliţilor şi familia muşiţilor.8. Eu sunt 46 D omnul.31. după siclul sfântului lo149 .10. 27. Familiile fiilor lui Chehat şi-au aşezat tabăra* în latura 30 cortului dinspre sud**. 29 *Cap. 40 *Vers. au fost douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei. Şi toţi întâii-născuţi de parte bărbătească.NUMERI 26 †Ex. A luat argintul de la în. 26. ca49 re depăşesc numărul lor“. 10. Şi cei număraţi ai lor. apropia să fie omorât. care depăşesc** 47 numărul leviţilor. 36 *Cap.25.41. 12. pe care i-au numărat Moise şi Aaron după porunca D omnului. 18.15. 1.62. 30. 40 Şi Domnul i-a zis lui Moise: Răscumpărarea „Numără pe toţi întâii-născuţi* întâilorde parte bărbătească dintre fiii născuţi lui Israel. care aveau paza sfântului locaş†. 26. fiul 31 lui Uziel. ††Vers. Şi Moise a numărat pe toţi cei întâi-născuţi dintre fiii lui Israel.13. cei două sute şaptezeci **Vers. 41 Şi să iei* pe leviţi pentru Mine 41 *Vers. 25. 39.15. siclul sfântului locaş: douăzeci** Lev. tâii-născuţi ai fiilor lui Israel: o mie trei sute şaizeci şi cinci* de sicli. Ei şi-au aşezat tabăra* în latura cortului 36 dinspre nord**. păraţi*. viţi.31.12. Vers. Cap. 38 *Cap. de la vârsta de o lună în sus. †*Ex. 35. 44 Şi Domnul a vorbit lui Moi45 se. 35 *Cap. 2. erau opt mii şase sute. au fost Moise şi Aaron şi fiii săi. *†Ex.31. 31 *Cap. Şi pentru cei răscum. †Cap.

15. te untdelemnul* pentru lumină**Ex. pe toţi cei b Lit.24. 4. pună deasupra toate* uneltele lui cu care fac slujba lui: tigăile pentru cărbuni. 8. 25. cum poruncise lui Moise Domnul. 25. zicând: „Numără capetele fi. 12. 6. 23 Să-i numeri de la vârsta de trei23 *Vers. 3:51 le pună într-o pânză albastră şi să le acopere cu o învelitoare din piei de viţel de mare şi să le 13 pună pe o prăjină. 3 de la vârsta de treizeci* de ani 3 *Cap. zeci* de ani în sus. ca să trăias. 15. toate uneltele altarului. 30. 43) luminii“ c Pentru sângele stropirii 150 . ron. 31.24. **Vers.23. Mt. 25. că şi să nu moară când se apropie de lucrurile preasfinte*: Aaron şi fiii săi să intre şi să-i aşeze pe fiecare la lucrul său şi la în20 datorirea sa. 3.19 *Vers.23. înainte să întindă o pânză de ma**Ex.51. (şi în v.6. a Serviciu la care este supus. după familiile lor.2. 8 Şi ei să întindă peste ele o pânză de stacojiu şi s-o acopere cu o învelitoare din piei de viţel 9 de mare şi să-i pună drugii. altarul* de cenuşă şi să întindă 14 o pânză purpurie peste el. 1 Cr.5. 29.6. 16. te altarul* de aur să întindă o pânză albastră şi să-l acopere cu o învelitoare din piei de viţel de 12 mare şi să-i pună drugii. 26. Lev.34. 19. 27. 25. Şi să-l pună pe el şi 10 *Vers. 23. zicând: „Număraţi capetele fiilor lui Chehat dintre fiii lui Levi. ca să nu moară. şi să dea jos perdeaua* despăr2 Cr. terminat de acoperit sfântul locaş 2 Sam. 8.gherşoniţilor ilor lui Gherşon. 3. ţitoare şi să acopere cu ea chivoEv.6. 13.2. 40. terial albastru şi să pună** pe ea farfuriile şi ceştile şi castroanele şi urcioarele pentru turnat. 1 Cr. 30.2. pe toţi cei care inLc. 13. Şi să pună peste 6 *Vers.20.13. în sus. 6 tul mărturiei. Şi să cureţe 13 *Ex.7.8.14.40. 7.10 aceea să vină fiii lui Chehat să-l †Cap.9. după cuvântul Domnului. să vadă lucrurile sfinte.13. ia o pânză albastră şi să aco**Ex. Şi să 9 *Ex. Lev. 21 Şi D omnul a vorbit lui MoiSlujba 22 se. după casele părinţilor lor. 23. să aibă supravegherea pesLev. sau: „la lucru“. 6. cu care fac 10 slujba lui.15. ea o învelitoare* din piei de vi**Ex. 25. 17 Şi D omnul a vorbit lui Moi18 se şi lui Aaron.NUMERI 51 *Vers. supravegherea peste tot cortul şi peste tot ce este în el: sfântul locaş şi uneltele lui“. tabăra. 30.1.21. 3. 24. 25. tră în serviciua. 19. cu care slujesc în sfântul locaş. 48. care neîncetat şi peste untdelemnul†† ungerii. după casele părinţilor lor.3-7. zicând: „Nu lăsaţi să se stingă seminţia fami19 liilor chehatiţilor dintre leviţi. fiul preotului Aa.31.19.15 şi toate uneltele sfântului locaş. Şi să ia toate uneltele pentru slujbă. 30. şi pâinea cea neîncetată să fie pe ea. pere sfeşnicul* luminiib şi candelele** lui şi mucările lui şi cenuşarele lui şi toate vasele lui pentru untdelemn. 3. tor şi peste tămâia** plăcut mi†Ex. Şi să 14 *Ex.3.27.9. **Vers.20. 1 Sam. „purtătorul Şi Moise a dat* argintul de răscumpărare lui Aaron şi fiilor lui. toate uneltele lui într-o învelitoare din piei de viţel de mare 11 şi să-l pună pe o prăjină*. nici măcar o clipă. după ce Aaron şi fiii lui vor fi Deut. după 2 Sam. Aceasta este îndatorirea† fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. Şi.38. Cap.3. Aaron şi fiii lui să vină Lev. rositoare şi peste darul† de mân††Ex. Slujba 4 Şi Domnul a vorbit lui Moichehatiţilor 2 se şi lui Aaron.16 *Ex. 6. când va fi să plece tabăra. 27.30.31. Chehat în cortul întâlnirii: lucru5 rile preasfinte**.29. 19.31.1. Când va pleca 5 *Ex. „la serviciu militar“. furculiţele şi lopeţile şi farfuriile adâncic. 9. peste masa* pâinii pentru punerea25. poarte*. Dar ei să nu intre* 20 *Ex.23.37. după familiile lor. până la vârsta de cincizeci de ani. până la vârsta de cinci1 Cr. 10. Şi pes11 *Ex. şi să întindă peste el o învelitoare din piei de viţel 15 de mare şi să-i pună drugii.25 cortul întâlnirii. 23. ţel de mare şi să întindă peste ea o pânză întreagă de material 7 albastru şi să-i pună drugii**. 27. 27. zeci** de ani.9. dar să nu se atingă** de lucrurile sfinte. 25. 4 Aceasta este slujba* fiilor lui 4 *Vers. Şi 7 *Ex. şi să 51 caş. ca să nu moară“. 16 Şi Eleazar. ca să lucreze în **Cap. 6. 24. 15 *Cap.21.3. ci să le faceţi aceasta.23. 25.

Slujba fiilor lui Merari 30 *Vers. 32 *Ex. 25 ei să poarte covoarele* cortului şi cortul întâlnirii. dintre leviţi. şi tot ce este de făcut cu ele să fie slujba lor. 27 Toată slujba fiilor gherşoniţilor. cu toate uneltele lor şi cu toată slujba lor. în tot ce trebuie ei să poarte şi în toată slujba lor. 3.26 Vers. au fost două 37 mii şapte sute cincizeci.26.9. până la vârsta de cincizeci de ani. Aceştia sunt cei număraţi din familiile chehatiţilor. de la vârsta de treizeci* de ani în sus. Şi cei număraţi din ei. 2.15. 3. 25 *Ex. 43 *Vers. 26 *Ex. 26. până la vârsta de cincizeci de ani. 38. **Ex. Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Gherşon în cortul întâlnirii. „gura“ b Sau „să număraţi“ 4:47 35 *Vers. şi ce au ei de purtat să fie sub mâna lui Itamar. până la vârsta de cincizeci de ani. toţi cei care au slujit la cortul întâlnirii. să le număraţi pe nume* uneltele pe care au 33 îndatorirea să le poarte.9.23. **Ex. 42 Şi cei număraţi din familiile fiilor lui Merari. după familiile lor şi 39 după casele părinţilor lor. 151 .21. după porunca Domnului prin Moise. erau două mii şase sute 41 treizeci. 46 Toţi cei număraţi. după familiile lor şi după casele 47 părinţilor lor. 40. pe toţi cei care intră în serviciu. 3. Cap. Aceştia sunt cei număraţi* din familiile fiilor lui Gherşon. sub mâna lui Itamar. ca să facă slujba la cortul 31 întâlnirii. pe toţi cei care intră în serviciu.25. de la vârsta de treizeci* de ani în sus. pe care i-au numărat Moise şi Aaron după porunca Domnului.NUMERI care intră în serviciu. care este deasupra lui. pentru slujba în cortul în44 tâlnirii. 6. 3. 29 Să numeri pe fiii lui Merari. Să-i numeri de la vârsta de treizeci* de ani în sus. 35.17. 47 *Vers. 5. după toată slujba lor la cortul întâlnirii: scândurile** cortului şi drugii lui şi stâlpii lui 32 şi postamentele lui şi stâlpii curţii de jur-împrejur şi postamentele lor şi cârligele lor şi funiile lor. erau trei mii două 45 sute. 31 *Cap. după casele părinţilor lor. toţi cei care au slujit în cortul întâlnirii. 34 Şi Moise şi Aaron şi căpeteniile adunării au numărat* pe fiii chehatiţilor. pe care i-au numărat Moise şi Aaron şi căpeteniile lui Israel. 35. pe care i-au numărat Moise şi Aaron după* porunca D omnului prin Moise. pe care i-au numărat Moise şi Aaron. 3. ca să lucreze şi să poarte. Cap.37. Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Merari.36. până la vârsta de cincizeci de ani. şi perdeaua de la intrarea cor26 tului întâlnirii şi pânzele* curţii şi perdeaua** intrării de la poarta curţii care înconjoară cortul şi altarul şi funiile lor şi toate uneltele lor de slujbă. de la vârsta de treizeci de ani în sus. 3. Vers.25. de la a Lit. după familiile 43 lor. cei număraţi ai lor. după casele părinţilor lor. după familiile lor. până la vârsta de cincizeci de ani. vârsta de treizeci* de ani în sus. 29. toţi cei care au venit să slujească în lucrarea de slujire şi în lucrarea 41 *Vers. 45 *Vers. 22. toţi cei care intră în serviciu. 38 Şi cei număraţi dintre fiii lui Gherşon. preotul.36. să fie sub poruncaa lui Aaron şi a fiilor lui şi să daţi b în lucrarea lor tot ce 28 trebuie purtat. Cap. Aceasta este slujba familiilor gherşoniţilor. 43. fiul preotului Aaron“.14. după familiile lor. după toată slujba lor în cortul întâlnirii. – cei număraţi ai lor. Şi aceasta* este datoria lucrării lor. pentru slujba în cortul întâl40 nirii. 26. ca să lucre24 ze în cortul întâlnirii. 30. Numărătoarea leviţilor 34 *Vers. fiul lui Aaron. pentru slujba în cortul în36 tâlnirii. după familiile lor. după familiile lor 35 şi după casele părinţilor lor. 38.5. după casele 30 părinţilor lor. Aceştia sunt cei număraţi din familiile fiilor lui Merari. după familiile lor. 27. învelitoarea lui şi învelitoarea din piei de viţel de mare. toţi cei care intră în serviciu. 26.

nici să nu pună tămâie peste el.19. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel: «Dacă un bărbat sau o femeie va face* vreun păcat pe care-l fac oamenii. când Domnul va face să ţi se usuce coapsa şi să ţi se 22 umfle pântecele. 9. Şi preotul s-o pună să jure. 2. şi un bărbat se va culca* cu ea. dacă duhul de gelozie a venit peste el şi va fi gelos pe soţia sa şi ea n-a fost 15 întinată – atunci bărbatul să-şi aducă soţia la preot şi să aducă darul ei pentru ea.12 Cap. 49 *Vers. 7 atunci să-şi mărturisească* păcatul pe care l-a făcut şi să întoarcă pentru vina lui suma întreagă** şi să adauge la ea a cincea parte şi s-o dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.34. ca să nu întineze tabăra lor. 1 Sam.10. 5 Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se.1. şi preotul să ia din praful care va fi pe podeaua cortului 18 şi s-o pună în apă. lucrând cu necredincioşie împotriva Domnului. Şi lucrurile sfinte ale oricărui om să fie ale lui. . 8. Cap. 6.3. 8 *Lev.9. după cum vorbise D omnul lui Moise. să fie** al 10 lui. şi ea a fost întinată – sau. 12. şi să zică femeii: «Dacă nu s-a culcat bărbat cu tine şi dacă nu te-ai abătut* la necurăţie. Cap. 20. 6.20. să-i scoateţi afară.24 4:48 unui bărbat se va abate şi-i va necredincioasă. şi nu va fi nici un martor împotriva ei. 2 Cor. 18. zicând: „Porunceşte fiilor lui Israel să scoată afară* din tabără pe orice lepros** şi pe oricine are o scurgere† şi pe oricine este 3 necurat printr-un mort††.26. fiind sub autoritatea soţului tău. 6.16.10.2. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Dacă soţia 48 întâlnirii. 6. 17. 5 Şi D omnul a vorbit lui Moi6 se.29.5. restituit Domnului.NUMERI 48 *Cap. 14. şi duhul de gelozie* va veni peste el.24 Neem.3. 18. 29. 10. 7. şi în mâna preotului să fie apa amară aducătoare de bles19 tem. 9 *Ex. care este darul de mâncare de gelozie. 8 Şi dacă omul nu are o rudă apropiată căreia să-i restituie lucrul datorat. **Lev. în mijlo4 cul* căreia locuiesc Eu“. ††Lev. 44.13. 12.22.13.19. să fie al preotului. **Ier.28. 13.39. să fii liberă de această apă amară 20 aducătoare de blestem.16.11.40.6. Şi această apă 13 fi 13 *Lev. Şi preotul să ia apă sfântă într-un vas de lut. aşa au făcut fiii lui Israel. Apa de gelozie 152 de purtare a poverilor.» 21 – atunci preotul* să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem şi preotul să zică femeii: «Domnul te va face** un blesD tem şi un jurământ în mijlocul poporului tău. şi acel suflet s-a făcut vinovat. 3 *Lev. 26. un dar de mâncare de amintire. orice dă cineva preotului să fie* al lui»“. fiecare pentru slujba** sa şi pentru lucrarea sa. fiind sub autoritatea soţului tău. şi va fi gelos pe soţia sa..30.. 7.2. pentru că este un dar de gelozie. 6.17. 16 Şi preotul o va apropia şi o va pu17 ne să stea înaintea Domnului.34.8 †Lev.26. cum poruncise D omnul lui Moise.14.18 Ezec.14.6. 14 *Pr. 10. 35. să nu toarne untdelemn deasupra. 29. 19 *Vers. 7. 3. pe care le aduc ei preotului.10.7. 7. în afară de berbecul* de ispăşire cu care se va face 9 ispăşire pentru el. 15. 18. şi te-ai întinat şi s-a culcat cu tine un alt bărbat în afară de soţul tău. Fie parte bărbătească. Şi fiii lui Israel au făcut aşa şi i-au scos afară din tabără. **Vers. Cânt. 6.3. şi 14 n-a fost prinsă. şi fapta va fi ascunsă de ochii soţului ei.11 Ezec. 5.6. 7 *Lev.7. a zecea parte dintr-o efă de făină de orz. la cortul cei număraţi* ai lor erau opt mii cinci sute optzeci. 15. dacă tu te-ai abătut cu altul. Şi orice dar* ridicat din toate lucrurile sfinte ale fiilor lui Israel. Cap. Atitudinea faţă de cei necuraţi 2 *Lev. care aminteşte* nelegiuirea. să-i scoateţi afară din tabără. 29. 6. 26. şi ea se va întina în ascuns. 12. Şi preotul s-o pună pe femeie să stea înaintea Domnului şi să descopere capul femeii şi să pună pe palmele ei darul de mâncare de amintire.8.11.46. 21. **Lev. atunci lucrul datorat. şi au fost număraţi de el. Despăgubirea pentru vină 6 *Lev. de Moise. 21 *Ios. 31.4.22.6. 49 Au fost număraţi*. Lev. după porunca Domnului. **Lev. 10 *Lev. 15 *1 Împ. 19. Ios. 6.5. 11 Şi Domnul a vorbit lui Moi12 se. fie parte femeiască. Dar. Deut. Deut.

21.9. Cap. după ce o 27 *Deut.12. rael şi spune-le: «Fie bărbat. aşa: dacă s-a întinat şi a fost ne29.23.11. 18.21. şi pântecele ei se va umfla şi coapsa ei se va usca şi femeia va fi un blestem* 28 în mijlocul poporului ei. 15. 21. 16. Şi preotul* să ia un pumn din darul de mâncare. ca amintire a luib.1. 26 aducă pe altar. să nu bea oţet† de vin sau oţet de băutură tare şi să nu bea zeamă de struguri şi să nu mănânce struguri proaspeţi sau 4 uscaţi. să lase să crească în voie pletele părului 6 capului său. ne specialăc de nazireud*. †Rut 2.18. Nazireatul 6 Şi Domnul a vorbit lui Moi2 se. În toate zilele promisiunii lui de despărţire. când soţia se abate* la altul.9. 8.26. până se vor împlini zilele pentru care s-a consacrat pentru Domnul.11. Cap. de la 5 sâmburif până la pieliţă. 14. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Is2 *Jud. 5. Rom. pentru că a păcătuit din cauza unui mort. să fie sfânt. 13. deoarece consacrarea lui a fost întinată. Şi preotul să scrie aceste blesteme în cartea şi să le ştear24 gă cu apa amară. nici pentru fratele său. 19. Şi aceasta este legea nazi13 reului. Aceasta este legea gelozii29 29 *Vers. atunci să-şi radă* capul în ziua curăţirii lui. 21. Fap.15.22. 3 el să se despartă de vin* şi de bău3 *Gen. 23 Amin». 22. 31 şi bărbatul va fi liber de nelegiuire.27.11.11. tură tare**. Şi să consacre încă o dată pentru Domnul zilele despărţirii lui şi să aducă un miel de un an ca jertfă* pentru vină. 7 *Lev.6.9.18. 83.5. să-l radă în ziua a 10 şaptea. 1. apa Zah.15 6:13 3 **Lev. iar pe celălalt ca arderede-tot şi să facă ispăşire pentru el.6.17. Lc. iar femeia să-şi poarte* ne20. 109. 1 Sam.2. aducătoare de blestem va intra în ea şi va fi amară. În toate zilele despărţirii sale să nu mănânce nimic care este făcut din viţă de viee. 19. aducătoare de blestem să intre* în măruntaiele tale.20. În toate zilele cât s-a consacrat pentru Domnul.11. 5. Şi dacă femeia nu s-a întinat şi ea este curată. 69. 20. 21. nici pentru sora sa. 42.21. Şi preotul să-l pregătească pe unul ca jertfă pentru păcat.26.8. briciul să nu treacă* pe capul lui. fiind sub autoritatea soţului ei. 14. Şi preotul să ia din mâna femeii darul de mâncare de gelozie şi să legene* darul de mâncare înaintea D omnului şi să-l 26 *Lev.29. când va face o promisiuAmos 2. se consacre** pentru Domnul. legiuirea»“. 13.7. 31 *Lev.14. 21. şi să-i sfinţească ast12 fel capul în aceeaşi zi. Deut. când vor muri.NUMERI 22 *Ps.16. 8. ca să-ţi umfle pântecele şi să-ţi usuce coapsa!» Şi** femeia să zică: «Amin. 9 *Lev. Ps. să nu se facă necurat nici pentru tatăl* său.5. 19.2.11. dar zilele dintâi nu îi vor fi socotiteg. atunci va fi Ier. 9. 28.31. Vers. ca să Fap. va face să bea apa. 15.27. fie **Lev. în ziua* când se vor împlini zilele consacrării lui: să fie adus la intrarea cortului întâl- 5 *Jud. 15. 24. Amos 2. Cap.2. 12 *Lev. Ps. Şi să dea femeii să bea apa amară aducătoare de blestem şi apa aducătoare de blestem să intre în ea şi să-i fie 25 *Lev. 6 *Lev. Şi. 21. 30 şi se întinează sau când ar veni peste un bărbat duhul de gelozie şi ar fi gelos pe soţia sa: atunci să o pună pe femeie să stea înaintea D omnului şi preotul să-i facă după toată legea aceasta. Şi a opta zi să aducă preotului două* turturele sau doi pui de porumbel la intrarea cor11 tului întâlnirii. lor. 1. pentru că despărţirea Dumnezeului său 8 este pe capul său. 9. a Sau „pe sul“ b A darului c Sau „când va dori să facă o promisiune“ d Promisiune de despărţire e Lit. 18.24. Şi dacă va muri cineva pe neaşteptate lângă el şi el şi-a întinat capul consacrării lui. 14. „viţă de vin“ f Sau „struguri necopţi“ g Lit. **Deut. „vor cădea“ 153 .14. 25 amară. să nu 7 se apropie* de un trup mort. şi să-l ardă pe altar şi după aceea să facă pe 27 femeie să bea apa.18.19.22.17. 28.37. 10 *Lev. atunci va fi nevinovată şi va zămisli sămânţă.1. În toate zilele despărţirii lui este sfânt pentru 9 Domnul. 1.13.9. nici pentru mama sa. 13 *Fap. femeie.18. 2. credincioasă faţă de soţul ei.7.9. 10.

32. 4. după legea consacrării lui»“. pentru consacrarea sa.20.7.10. turtă fără aluat din coş şi o plă29. 15 şi un coş cu azime*. cintă fără aluat şi să le pună** în mâinile nazireului.8.29. 15. mai-marii seminţiilor. o farfurie adâncă Cap. 4. 29. 4. 35. 4. lui Israel au adus daruri**.6.22 Şi Domnul a vorbit lui Moitarea 23 se. A dat două care şi patru 7 *Cap.5. 12 ziua întâi a fost Nahşon*.12. 29.14. 7. purtau** pe umăr. 29.16. 9.9 *Cap. 2.24. rinteşti. 6. hat nu le-a dat.13. 12. 30. în afară de ceea ce îi va da mâna.24.7. boi fiilor lui Merari*. 9.5. 4. după siclul** sfântului locaş. pentru dedicarea a altarului în 2 Cr. fie îndurător**! Dan.6. Şi Domnul a vor5 bit lui Moise. Şi ei şi-au adus darul 3 *Is. necuvânta**»“.7. 40. fiul lui Aminadab. **2 Cr. teniile şi-au adus darul înaintea Ps.47. fiecă6 ruia după slujba sa“.11.14.29 14 nirii.17. ze* şi să te păzească**! 121.12.9-11. 43.11.7. 19 sub jertfa de pace. Fap. 14. ei erau căpeteniile caselor lor pă. 20 Şi preotul să le legene* ca dar 20 *Lev. 2. 115.30.3.28. Şi căpeteniile au adus darul* 10 *Deut. 25.22.24. 40. legănat înaintea Domnului: este †Ex. 3. unse cu untdelemn. darului legănat şi cu spata darului† ridicat. 10 1 Împ. 23.9. 7. sfântului locaş era asupra lor. cuvântaţi* pe fiii lui Israel.10. pentru preot. 9.2 *Cap. înaintea D omnului: şase care* acoperite şi doisprezece boi. 8. Şi berbecul să-l aducă Domnului ca jertfă de pace împreună cu coşul de azime: preotul să aducă şi darul său de mâncare 18 şi darul său de băutură.4. de şaptezeci de sicli. după ce îşi va fi ras capul consacrării lui.5. **Ex. Dar fiilor lui Che. fiul 9 preotului Aaron.28.13. Is. ia spata* fiartă a berbecului şi o **Ex. 7 Şi a fost aşa: în ziua* în Darurile capilor care sfârşise Moise de aşezat** seminţiilor cortul şi-l unsese† şi-l sfinţise împreună cu toate uneltele lui. 26 Şi să-şi aducă darul înaintea Domnului: un miel de un an fără cusur ca ardere-de-tot şi o mieluşea* de un an fără cusur ca jertfă** pentru păcat şi un berbec fără cusur ca jertfㆠde pace 15 *Ex. Aceasta este legea nazireului care promite darul său Domnului.33. după promisiunea lui pe care a făcut-o. 4.15. Binecuvân. Şi Moise a luat carele şi boii şi le-a dat le7 viţilor. 4. Lev.27.8. Şi cel care şi-a adus darul în 12 *Cap. floarea făinii frământate** cu **Cap. fiilor lui.31.17. Şi preotul să 1 Sam. 3. sub mâna lui Itamar**.10. lor.11. argint.29. 66.28. 29. ziua în care a fost uns.32 **Ex. 6:14 Domnul să-Şi înalţe faţa peste 26 *Ps. 8 ba lor. 17. 2.3.3.27. 4. 11 altarului.NUMERI 14 *Lev. Şi nazi18 *Vers. le-au adus 4 înaintea cortului. 4. 43. **Lev. turte din Lev. zicând: «Aşa să bine1 Cr. a Sau „inaugurarea“ b Pentru sângele stropirii 154 . boi fiilor lui Gherşon*. 20. Şi D omnul i-a zis lui Moise: „Ei să-şi aducă darul pentru dedicarea altarului. îl Ios. 9. 31. şi căpeEzra 6. aşa să facă. 3. **Gen. tine şi să-ţi dea pace*». căpeteniile* †Ex.10. reul să-şi radă* capul consacrării lui la intrarea cortului întâlnirii şi să ia părul capului consacrării lui şi să-l pună pe focul care este 19 *Lev.13.2. 7. 8. 15. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de 16 băutură.27. după slujba **Cap. 27 Şi ei să pună* Numele Meu 27 *2 Cr. 30. Ioan 14. zicând: „Vorbeşte lui Aaron şi 23 *Lev. †Lev.16. 29. Şi după aceea nazi21 reul va putea să bea vin††. de argint. 25 Domnul să facă să străluceasIoan 17. Şi preotul să le aducă înaintea D omnului şi să aducă jertfa lui pentru păcat şi arderea 17 lui de tot. 2 Tes. din seminţia lui Iuda. cu pieptul** ††Ecl. 2 Sam.16. b.16. peste fiii lui Israel şi-i voi bi**Ps. 3. un car la două căpetenii şi un bou de fiecare căpetenie. 7. pentru că slujba* **Cap. 4. cei care au fost mai-mari peste cei 3 număraţi.23.1. 21.15. zeci de sicli. după sluj4. 40.25. Şi a dat patru care şi opt 8 *Cap.3-6 **Ps. 37. 13 Şi darul său a fost o farfurie* de 13 *Ex. şi altarul şi toate uneltele lui şi le 1 *Ex. în greutate de o sută trei**Ex.18.5. sfânt. fiecare căpetenie în ziua lui“. Neem.63. zicând: „Ia-le de la ei şi să fie pentru slujba cortului întâlnirii şi să le dai leviţilor. untdelemn şi plăcinte fără aluat. 28. că* faţa Lui peste tine şi să-ţi 25 *Ps.8. zicându-le: 24 «Domnul să te binecuvânteD 24 *Deut.33. 1. 2 unsese şi le sfinţise.

căpetenia fiilor lui Ruben. un berbec. cinci ţapi. un ţap dintre capre. un ţap dintre capre. plină cu tă21 mâie. cinci berbeci. de zece sicli.2. ca ardere46 de-tot. o ceaşcă de aur. de 27 zece sicli. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. cinci miei de un an. cinci miei de un an.6. Ioan 1. 1. fiul lui 37 Ţurişadai. 16 *Lev.6. 1 Pet. un berbec. un berbec. cinci ţapi. 1. ca jertfă* de pace: doi boi. de argint. Darul său a fost: o farfurie de argint. cinci berbeci. b Lit.33 18 *Cap.1. un miel de un an. ca jertfă pentru păcat. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. o ceaşcă de aur. cinci miei de un an. un ţap dintre capre. un miel de un an. ca dar de mâncare. ca dar 26 de mâncare. ca jertfă 29 pentru păcat. de zece sicli. ca jertfă de pace: doi boi. Eliţur*. o farfurie adâncă. Acesta a fost darul lui Şelumiel. 1. de argint. un viţel tânăr din cireadă. în greutate de o sută treizeci de sicli. 2. căpetenia fiilor lui Gad. 10. plină cu tămâie. în greutate de o sută treizeci de sicli. de argint. şi.7. un ţap* dintre ca17 pre.12. plină cu 39 tămâie. un viţel tânăr din cireadă. 27 *Is. cinci miei de un an. un miel de un an. 1. plină cu tămâie*. 15 un viţel* tânăr din cireadăa. „fiu al anului său“ 155 . 2. de şaptezeci de sicli. ca jertfă de pace: doi boi. Eliab*.1. un berbec. fiul lui Ţuar.10. 7:47 14 *Ex. de şaptezeci de sicli. cinci berbeci. plină cu tămâie. o farfurie adâncă. Acesta a fost darul lui Eliţur. 1. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. Eliasaf*. de argint. Acesta a fost darul lui Netaneel. 43 Darul său a fost: o farfurie de argint. 36 *Cap. 17 *Lev.19. 20 ca dar de mâncare. şi. 2. căpetenia 19 lui Isahar. cinci berbeci. 2. 3. de şaptezeci de sicli. 30 *Cap. 15 *Lev. un berbec. ca jertfă pentru păcat. 40 ca ardere-de-tot.5.32. 30.14. şi. **Lc. ca jert35 fă pentru păcat. fiul lui Ţuar. ca jertfă de pace: doi boi. ca ar16 dere-de-tot. ca jertfă pentru păcat.29. ca 22 ardere-de-tot. un miel* de un an. un ţap dintre ca23 pre. şi. 1. 36 A cincea zi. de şaptezeci de sicli. în greutate de o sută treizeci de sicli. de argint. „fiu al cirezii“ Darul său a fost: o farfurie. fiul lui Deuel. de 33 zece sicli.5.20. un miel de un an. ca jertfă 31 ur. fiul lui Şedeur. cinci ţapi. Acesta a fost darul lui Nahşon**. 42 *Cap. un ţap dintre 41 capre.23. 4. Şelumiel*. cinci ţapi. ca dar† 14 de mâncare. fiul lui Helon. un viţel tânăr din cireadă.7. de 45 zece sicli. de şaptezeci de sicli. ca jertfă de pace: doi boi.10. 1. ca dar 44 de mâncare. 24 A treia zi. 43 *Lev. căpetenia fiilor lui Simeon. o ceaşcă de aur. de argint. Darul său a fost: o farfurie de argint. fiul lui Aminadab. ca 47 jertfă pentru păcat. 30 A patra zi.9. o farfurie adâncă. 24 *Cap. 3. şi.34. cinci ţapi. un berbec. căpetenia fiilor lui Zabulon. 2. ca ardere-de34 tot. fiul lui Şedea Lit. fiul lui Ţurişadai. 42 A şasea zi. 2. ca ardere-de28 tot.NUMERI 13 †Lev. amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. şi. un viţel tânăr din cireadă. 2. A doua zi şi-a adus darul 18 Netaneel*. El a adus darul său: o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untde38 lemn. o ceaşcă de aur. un viţel tânăr din cireadă. o ceaşcă de aur. în greutate de o sută treizeci de sicli.14. ca dar 32 de mâncare. 14. o farfurie adâncă. cinci miei de un an. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii* frământată cu untdelemn. plină cu tămâie. fiul lui He25 lon. un miel de un anb. o ceaşcă de aur. Acesta a fost darul lui Eliab. de zece sicli. o farfurie adâncă. cinci berbeci. 53.8.

27. de argint.20. Acesta a fost darul lui Gamaliel. ca jertfă de pace: doi boi. în greutate de o sută treizeci de sicli.10. căpetenia fiilor 48 lui Efraim. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. ca 70 ardere-de-tot. 74 *Mal. de şaptezeci de sicli. cinci berbeci. ca dar 74 de mâncare. 2. o ceaşcă de aur. 1. 5. căpetenia fiilor lui Beniamin. cinci berbeci. de argint. un miel de un an. fiul lui Pe55 dahţur.27. . de argint. plină cu tămâie*. ca ardere-de-tot. cinci ţapi. fiul lui Deuel. 2. 141. după siclul sfântului lo- 62 *Apoc. ca jertfă pentru păcat. cinci miei de un an.32. fiul 79 lui Enan.10. 3. în greutate de o sută treizeci de sicli. 64 *2 Cor. Apoc. Darul său a fost: o farfurie de argint. cinci ţapi. 1. fiul lui Ghideoni. cinci miei de un an. cinci miei de un an. o farfurie adâncă. un viţel tânăr din cireadă. Acesta a fost darul lui Elişama. 2. căpetenia fiilor lui Aşer.26. 30. un viţel tânăr din cireadă. ca jertfă de pace: doi boi. 1 Cr.29. Darul său a fost: o farfurie de argint. 78 A douăsprezecea zi.8. căpetenia fiilor lui Neftali. 8. de şaptezeci de sicli. Ahira*. fiul lui Ami67 şadai. Acesta a fost darul lui Paguiel. 66 A zecea zi.3.2. un miel de un an. Elişama*. cinci ţapi. 60 A noua zi. ca jertfă* de pace: doi boi.1. în greutate de o sută treizeci de sicli. o 62 ceaşcă de aur. 54 A opta zi. 2. după siclul* sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. 1.5. Acesta a fost darul lui Eliasaf. 7. Ezec. 57 *Ex. 1. ca ardere76 de-tot. 5.15.25. ca 77 jertfă pentru păcat. de şaptezeci de sicli. plină cu 57 tămâie*. ca jertfă de pace: doi boi. fiul lui Pedahţur. 33. 12. plină cu tămâie*. 56 *Ex. ca dar de mâncare. ca ardere52 de-tot. o farfurie adâncă. Darul său a fost: o farfurie de argint. de argint. de şaptezeci de sicli.25.NUMERI 7:48 63 cu 48 *Cap. fiul lui Amişadai. Acesta a fost darul lui Abidan. cinci berbeci. 1. Lc. un berbec. 60 *Cap. o ceaşcă de aur. un berbec. cinci miei de un an. 68 ca dar de mâncare. 5. 50 *Deut. de argint. Paguiel*. un 51 viţel tânăr din cireadă. ca ardere-de-tot. un berbec. un viţel tânăr din cireadă. Gamaliel*.6. de zece sicli. ca 53 jertfă pentru păcat. 1. 30. 72 A unsprezecea zi.10. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn.13. 54 *Cap. o ceaşcă de aur. un viţel tânăr din cireadă. un ţap dintre capre. în greutate de o sută treizeci de sicli. o farfurie adâncă. Darul său a fost: o farfurie de argint. fiul lui Ami49 hud. cinci ţapi. fiul lui 73 Ocran. o farfurie adâncă. de şaptezeci de sicli. Darul său a fost: o farfurie de argint. plină tămâie*. o farfurie adâncă. şi. o ceaşcă de aur. cinci berbeci.22. Ahiezer*. Lev. un berbec.10. Abidan*.11. în greutate de o sută treizeci de sicli. de argint. ca dar de 50 mâncare. fiul lui Amihud. un ţap dintre capre. 59 şi. 2. de zece sicli. de zece sicli. cinci miei de un an. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. un miel de un an. după siclul sfântului locaş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. fiul lui Ocran. 66 *Cap. 67 *Ex. un ţap dintre capre.12. căpetenia fiilor lui Manase. 156 de pace: doi boi.18. de 75 zece sicli. 1. cinci miei de un an. o farfurie adâncă. Acesta a fost darul lui Ahiezer. un ţap dintre ca71 pre. 78 *Cap. un miel* de un 58 an. 59 *Lev. ca jertfă de pace: doi boi. de şaptezeci de sicli. 56 ca dar de mâncare.4. 8. 72 *Cap.11. ca jertfă pentru păcat.11. ca jertfă pentru pă65 cat*. un berbec.21. căpetenia fiilor lui Dan. şi. un ţap dintre capre. în greutate de o sută treizeci de sicli. un miel de 64 un an. de zece sicli. Darul său a fost: o farfurie de argint. 8. Fap. şi. 2. 1. 68 *Ps. cinci berbeci. cinci ţapi. A şaptea zi. cinci berbeci.13. plină cu tă69 mâie*. şi. cinci ţapi.7. fiul lui 61 Ghideoni.

25. care era 1 Sam.31. 29. 4.4.37. că**. Şi aşa să faci cu ei. în ziua ungerii** sale. dintre*† cei doi heruvimi. tot argintul vaselor era două mii patru sute de sicli. 40. cul fiilor lui Israel. **Lev.21.27. toată adunarea fiilor lui Israel. ca jertfă de pace: doi boi. doisprezece miei de un an şi darul lor de mâncare. un ţap dintre capre. de la fiii lui Israel. leviţii să intre ca să facă slujba în cor- a Lit. dar* legănat înaintea Domnului.3. Şi fiii lui Israel să-şi 11 pună mâinile* peste leviţi.12. şi. 1. 1. 15. jertfa de pace erau: douăzeci şi patru de boi. zicând: „Ia pe leviţi din mij. pe scaunul†† îndurării.Leviţii ca 6 se. 25. 15. dedicarea* altarului. 30. cum îi poruncise D omnul lui Moise. ca să facă slujba D om12 nului. douăsprezece farfurii adânci. 13. Acesta a fost darul* pentru dedicarea altarului. o ceaşcă de aur. şi †Gen. Şi vor99. 7 te-i*. Acesta a fost darul pentru 84 84 *Vers. Acesta a fost darul lui Ahira.45.34. 25. şi să iei un alt viţel tânăr din cireadă. **Lev. după siclul sfântului locaş. şaizeci de berbeci. Domnului.6 *Is. aşa făcuse el sfeşnicul. fiecare de zece sicli. tul întâlnirii ca să-I vorbeas40. plină cu tămâ81 ie. 26.11.3. cului*: din aur bătut**.9. 16. 80. 25.30. doisprezece berbeci. **Cap. un viţel tânăr din cireadă şi darul* său de mâncare. ca jertfă pentru păcat.2. 12. 52. 8.17. zicând: „Vorbeşte lui Aaron candele v. 83 ca jertfă pentru păcat. deasupra chivotului mărturiei. ca leviţii să fie 15 ai* Mei.1. Şi să ia 8 *Lev. 29. după modelul† pe 25. ca ar82 dere-de-tot.9. Şi să-i pui pe leviţi înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui şi înfăţişează-i ca 14 dar legănat înaintea Domnului.34. 24. de şaptezeci. 19. şi ei să fie ai lor. 10.10. douăsprezece 85 ceşti de aur. de zece sicli. după ce a fost uns. care-l arătase Domnul lui Moise. Şi 14 *Cap. fiecare farfurie era 85 *Ex. 14. de o sută treizeci de sicli şi fiecare farfurie adâncă. apa pentru curăţire de păcat. „să-i legene“ (ceremonie de a mişca înainte şi înapoi darul prezentat lui Dumnezeu. Şi Aaron a făcut aşa. 89 Şi când intra* Moise în cor89 *Ex.9. după aceea. spre a face 13 ispăşire pentru leviţi. şaizeci de ţapi.1. lucrare bătută. Şi. 1. din partea căpeteniilor: douăsprezece farfurii de argint. de la pie37. 25. Şi 4 aceasta era lucrătura sfeşni. Toate animalele pentru arderea-de-tot erau: doisprezece viţei.2.3.18. auzea glasul† vorbindu-i de †Lev. le* pe capetele viţeilor: şi tu să-l †Lev. 8. cinci berbeci. 35.12 *Ex. 22) 8:15 şi spune-i: «Când vei aprinde* 2 *Ex.dar legănat locul fiilor lui Israel şi curăţeş. 2.1.4. cele douăsprezece ceşti de aur pline cu tămâie.1. 1. **Ex. în partea dinainte a sfeşnicului. 40. Cap.8. un berbec.10. cinci miei de un an. tot aurul ceştilor era o sută douăzeci 87 de sicli.9.9. la fel în 157 . şi doisprezece ţapi dintre capre ca jertfă pentru 88 păcat. cele şapte candele să Lev.4. fiul lui Enan. aduci pe unul ca jertfă pentru păcat** şi pe celălalt ca ardere-detot† pentru Domnul.11. 3. după 86 siclul* sfântului locaş.NUMERI caş: amândouă pline cu floarea făinii frământată cu untdelemn. ron să-i înfăţişezea pe leviţi ca 7. 33.4 *Ex. 3. 5 Şi Domnul a vorbit lui Moi. cortului întâlnirii şi să aduni** **Lev. bea cu El. Şi leviţii să-şi pună mâini. **Vers. Şi toate animalele pentru 88 *Vers. 1.8. şaizeci de miei de un an. lumineze în partea dinainte a sfeş3 nicului»“. de floare a făinii frământată cu untdelemn. 80 ca dar de mâncare. candelele. să-i curăţeşti: stropeşte* peste ei 14.35.4.13. un viţel tânăr din cireadă. a aprins candelele lui.30. ca 7 *Cap. Aprinderea 8 Şi Domnul a vorbit lui Moicelor şapte 2 se. destalul lui.9. cinci ţapi. ††Ex. 25. era †Ex. 10 Şi să apropii pe leviţi înaintea 10 *Lev. să-i desparţi pe leviţi din mijlo3.12. de argint. ei să treacă** briciul peste toată carnea lor şi să-şi spele† haine8 le şi să se curăţească. până la florile lui. 9 Şi să apropii* pe leviţi înaintea 9 *Ex. Şi Aa11 *Lev. *†Ps. 7.40. un miel de un an.

12 22 *Vers. Şi.13. †Ex. şi voi auzi ce porunceşte Domnul pentru voi“.28. zicând: 2 „Fiii lui Israel să ţină şi Paş3 tele* la timpul hotărât. de la vârsta de cincizeci de ani. a anului al doilea**. 30. **Vers. cum poruncise Domnul lui Moise în privinţa leviţilor. zicând: „Aceasta este cu privire la leviţi: de la vârsta de douăzeci şi cinci* de ani în sus să vină să lucreze în lucrarea 25 slujbei cortului întâlnirii.16.9. şi au venit** în ziua aceea înaintea lui 7 Moise şi înaintea lui Aaron. în luna întâi* Paştele în pustiul Sinai 1 *Ex. **Ex.13.NUMERI 15 *Ex. 24 *Cap. 158 tul întâlnirii. 4 Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel 5 să ţină Paştele. după ieşirea lor din ţara Egiptului. 5. 6 *Cap. Lc. 13. 12. Şi Aaron a făcut ispăşire pen22 tru ei. Şi Moise şi Aaron şi toată adunarea fiilor lui Israel au făcut cu leviţii după toate câte poruncise Domnul lui Moise în privinţa leviţilor. 12. departe.43. 18. 7. Cap. în pustiul Sinai. **Cap. 11. Cap.2.16. Aşa să faci cu leviţii. între cele două seri.36. Şi am dat* pe leviţi ca dar lui Aaron şi fiilor săi. leviţii au intrat* să-şi facă slujba în cortul întâlnirii. Vers.5. Şi. 12. 29. Ioan 19. 26 *Cap.2. Şi bărbaţii aceştia i-au zis: „Noi suntem necuraţi din cauza trupului mort al unui om: pentru ce să fim opriţi şi să nu aducem darul Domnului la timpul hotărât pen8 tru fiii lui Israel?“ Şi Moise le-a zis: „Staţi* aici.10. totuşi să ţină Paştele Domnu11 lui.1.15. să îl ţineţi potrivit cu toate rânduielile lui şi potrivit cu toate hotărârile lui“. aşa au făcut 21 fiii lui Israel cu ei. Lev.3. la timpul hotărât.8.2. 2 *Ex.46. în ziua a paisprezecea.8. să îl ţină după toa13 te† rânduielile Paştelui. 30. Ex.53. **Cap.1.12.15. înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui. după toate câte poruncise Domnul lui Moise. Ioan 18.15. 40. 27. Să nu lase nimic din* el până dimineaţă şi să nu frângă nici un os** din el. **Ex. să îl mănânce cu azi12 me** şi cu ierburi amare. 11.24. 3. din om sau animal. Cap. 12. 28.53. 26.27. 23. 2 Cr. aşa au făcut fiii lui Israel. 15.11. 16. în locul oricărui întâi-născut dintre fiii lui Israel. Să îl ţineţi în ziua a paisprezecea a lunii acesteia. 1 Cr. în ziua a paisprezecea a lunii. Dar bărbatul care va fi curat şi nu va fi în călătorie şi va pregeta să ţină Paştele. 13. 7. ca să-i curăţească. 17 *Ex. dintre fiii lui Israel. Dar să slujească pe fraţii lor în cortul întâlnirii. Mi i-am luat* în locul oricui deschide pântecele. Şi am luat pe leviţi în locul oricărui întâi-născut dintre fiii 19 lui Israel. ca să facă slujba fiilor lui Israel în cortul întâlnirii şi să facă ispăşire pentru fiii lui Israel: ca să nu fie nici** o plagă peste fiii lui Israel când se apropie fiii lui Israel de sfân20 tul locaş“. 12. între cele două seri. 12 *Ex. 5. pentru că n-a adus** darul Domnului la timpul hotărât. 4. 18. Mi i-am sfin18 ţit. ca să păzească* ce este de păzit. cu privire la slujbele lor“. 23 Şi Domnul a vorbit lui Moi24 se. zicând: «Dacă cineva dintre voi sau din generaţiile voastre va fi necurat printr-un trup mort sau va fi în călătorie. 8 *Cap. Să îl ţină în luna a doua*.16. 12.2.14. 9 Şi Domnul a vorbit lui Moi10 se.5. dar să nu facă slujbă.3. Şi să-i curăţeşti şi să-i înfăţişezi ca dar* legănat. 19. 3.10.15. Pentru 16 că ei Îmi sunt dăruiţi Mie în totul dintre fiii lui Israel.2. 23. între cele două seri. 1. în ziua în care am lovit pe orice întâi-născut în ţara Egiptului. Şi au ţinut* Paştele în luna întâi. 11 *2 Cr.2. sufletul acela va fi nimicit* din poporul său.46. Ps. Şi leviţii s-au curăţit* de păcat şi şi-au spălat hainele. 8:16 Şi D omnul a vorbit lui Moi9 se în pustiul Sinai.5.24. 12. 17. . Ios. 27. aşa au făcut cu ei. 6 Şi au fost nişte bărbaţi care erau necuraţi* din cauza trupului mort al unui om şi nu puteau ţine Paştele în ziua aceea. 23. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel. 2. bărbatul acela îşi 5 *Ex.17. 13 *Gen. 16.28. 21 *Vers. 85.23. 17 Pentru că orice întâi-născut dintre fiii lui Israel este al Meu*. şi Aaron i-a înfăţişat** ca dar legănat înaintea D omnului.14. să iasă din lucrarea slujbei şi să nu 26 mai slujească. **Ex.13. 16 *Cap. Deut. 1. 19 *Cap. 1. **Vers. după aceea.1. 12.

1. Ios. să sune din trâmbiţe. 2. Plecarea din Sinai 11 *Ex. 9. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru“. 6. dar 8 să nu sunaţi* alarmă.12. fiii lui Israel rămâneau în tabără şi nu porneau. 15 Şi.21. 2. 2. 40. 11 Şi a fost aşa: în anul al doilea*. 1 Cr.17. acolo aşezau fiii Ps. 1 Cr. 4.36. 19. zile deasupra cortului. Şi. 14 *Cap.34. Şi când veţi ieşi la război în ţara voastră împotriva vrăjmaşului* care vă va asupri. păzeau cele de păzit ale D omnului după porunca D omnului prin Moise. 9.34. 10. 6 *Cap. 10. 23 când se ridica*. norul** a acoperit cortului locaşul cortului mărturiei. 2 Cr.1.16. 18. Şi era aşa: dacă norul era de seara până dimineaţa şi dimineaţa norul se ridica. **Cap.5. deasupra cortului două zile sau o lună sau multe zilec.6. Şi când va fi să fie strânsă adunarea. purta† păcatul. 40. 17 ţişare de foc. **Cap.21.13. 40. 1. 1. 73. **Cap.48.10.9. Şi când vor suna* din ele.24.15. 21. 2 Cr.3.7. 78. supra cortului. Şi dacă norul rămânea multe zile dea3. 19. 8 *Cap. Cap. 2. 9 *Jud.3. 13. Ioel 2. 5. 14 Şi întâi* a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda. porneau. 5. dar. Şi dacă vreun străin* va locui temporar printre 14 *Ex. 40.12. 12. când norul se ridica“ 159 .36.4. coperea şi noaptea avea o înfă†Ex. 40. fiii lui Israel. 16 Aşa a fost neîncetat: norul îl aMc.1. 4 *Ex. 1.1. atunci să sunaţi alarmă** din trâmbiţe.18. 107.17.9. să plece taberele care sunt aşezate spre sud*. cât şi pentru băştinaş»“. locuind peste el.24.15. Cap.3. după* porunca D omnului aşezau tabăra şi după porunca D omnului 21 porneau. 31. la douăzeci ale lunii. 7 *Ioel 2. 15. să plece taberele care sunt aşe6 zate spre răsărit*. 5. ††1 Sam.14. 1. 29. 12. Cap.29. lucrare bătută să le faci şi să-ţi slujească pentru chemarea adunării* şi pentru pleca3 rea taberelor. şi norul s-a oprit în pustiul Pa13 ran†.2. Să fie o singură** rânduială pentru voi.53.16.14.7. **Ex. se întâmpla că norul era puţine Pr. porunca D omnului aşezau tabăPs.6. atunci să se strângă la tine căpeteniile. 9. Să sune alarma la 7 plecarea lor. norul s-a ridicat** de 12 pe cortul mărturiei.5. Şi când vor suna dintr-una. atunci fiii lui Israel păzeau* cele de păzit ale 20 Domnului şi nu porneau.13. 10. şi era 15 *Ex. să sunaţi. atunci porneau Ps.10. şi peste oştirea sa era 15 Nahşon**. 2 Cr.3. 80. în toate zilele cât* stătea norul deasupra cor19 *Cap.26. stăteaa norul. por22 *Ex. şi. 3 *Ier. în locul unde Cap. 15.31.22. 7.2. sau dacă după o zi şi o noapte norul se ridicab. 40. 8. în ziua* în care a fost Norul deasupra ridicat cortul. 12 *Ex. Şi dacă 20 *Ps. **Cap. Ios. „locuia“ 14 va de argint.1.16. până dimineaţa. 2. 17 *Ex. norul de pe cort.24. După 23 *Vers. 6.7.35 Ps. Şi când veţi suna alarmă. în ziua bucuriei voastre şi la sărbătorile voastre şi la lunile voastre noi.1. 48. nului. 4. 40. După porunca 18 *1 Cor.NUMERI 10:15 13 †Cap. Şi fiii lui Aaron. 24. fiul lui Aminadab.12. 2. să îl ţină potrivit cu rânCap. 3. Şi. seara ca† o înfăţişare de foc dea**Ex. Domnului porneau fiii lui Israel şi după porunca D omnului rămâneau în tabără. duielile Paştelui şi potrivit cu hotărârile lui. şi veţi fi amintiţi† înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi veţi fi salvaţi†† de 10 vrăjmaşii voştri. 12. Ps.38. 1 Împ. 2 Cr. când se ridica* Neem. 23. Şi când veţi suna alarmă a doua oară.9.17. Şi fiii lui Israel au pornit* după ordinea lor de mers din pustiul Sinai**. Şi Domnul a vorbit lui MoiTrâmbiţele 10 de argint 2 se. atât pentru străin. ei erau în tabără. **Ex. şi vă vor fi spre amintire înaintea Dumnezeului vostru.1. 106.21. la intrarea cortului 4 întâlnirii.6.10. sau dacă norul rămânea 40. Şi c Sau „un an“ 2 *Is. 13. b Sau „fie zi sau noapte.49. 6.36. după oştirile lor. †Gen.8. 19 tului.24. zicând: „Fă-ţi două trâmbiţe a Lit. 8.8. voi şi va voi să ţină Paştele DomLev. Ezra 3. 31. 18 lui Israel tabăra. ra şi după* porunca Domnului porneau. capii* miilor lui 5 Israel.18 10 *Lev. în luna a doua. 15.14. 5 *Cap.6. 29. 13. să sunaţi* din trâmbiţe peste arderile-de-tot ale voastre şi peste jertfele voastre de pace. 13 *Deut. supra cortului. †Gen. 81. să se strângă toată adunarea la tine. preoţii*. 10.11.6. şi ele să vă fie o rânduială pentru totdeauna în generaţiile 9 voastre.4. Neem. 22 neau. 15. 7. Şi au pornit pentru întâia* oară după** porunca Domnului prin Moise. atunci porneau.37.12.

2.7. 1. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Manase era 24 Gamaliel. Moise şi Hobab 29 *Jud.10. 2. pentru că tu ştii unde să aşezăm tabăra în pustiu şi tu vei fi ochi* a Ardere b Lit. 16.12 Ex.1.6. 16.7.16.2.8 30 *Mt.38. 21. Şi cortul* a fost desfăcut şi fiii lui Gherşon şi fiii lui Merari au pornit. 16 Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab.15. Şi †Deut. 18. 106. fiul lui 17 Helon.7. şi aşa au plecat.19. fiul lui Ţuar. 12. 78.6 *Cap. 32. ††Jud. Is.31.2. Şi au pus locului aceluia numele Ta. 20.15. aceasta a fost rău în auzul D omnului. 2.3. şi peste oştirea sa era Eliţur.13. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Aşer era Pagu27 iel. Şi mana* era ca sămânţa 7 *Ex. fiul lui Enan.31. şi focul Domnului a ars între ei† Cap. 3. 16. 21. **Iac. **Gen. 10.13. 2.22 a auzit şi mânia** Lui s-a aprins Ps. 9.24. 1. 21. 12. 2. Poporul se risipea şi o strângea şi o măcinau cu râşniţa sau o pisau în piuă şi o fierbeau 32 pentru c Lit.21. 4. „ochiul“ 17 *Cap.14. era deasupra lor ziua. 31 *Iov 29. D oamne.18. pentru că focul Domnului arsese între ei. când pleNeem. când se odihnea. chiar şi fiii lui Israel au plâns 106. 21 *Cap. şi să fugă dinaintea feţei Tale cei care Te urăsc**!“ 36 Şi. chivotul. Moise zicea: **Deut. †Lev. ca să le caute un loc†† 34 de odihnă. va fi aşa: orice bine* ne va face D omnul.14.51. trei zile.9.8. Şi Moise i-a zis lui Hobab*. „a poftit o poftă“ 160 . 2. 4.41 „Ridică-Te*. cau din tabără. socrul lui Moise: „Noi plecăm la locul despre care D omnul a zis: «Vi-l† voi da vouă!» Vino cu noi şi-ţi vom face†† bine. şi a mistuit o parte din marginea 2 Împ. Şi chehatiţii au pornit.18. 20 fiul lui Ţurişadai. după oştirile lor. 12.3.11.6. 1. din nou şi au zis: „Cine** ne va 1 Cor.33. *†Gen. 78.34.3 *Deut. 2. 2. Şi mulţimea amestecată* Prepeliţele 4 care era printre ei a poftitb.2.18.1.12.22. 1.8. 7. Şi steagul* taberei lui Ruben 18 a pornit după oştirile lor. 22 *Cap.4. 1. purtând* locaşul sfânt. 25 Şi a pornit steagul* taberei fiilor lui Dan.24. nu ne părăsi.12. 5 da carne să mâncăm? Ne amintim de peştele* pe care-l mâncam 5 *Ex. şi peste oştirea sa era Ahiezer. 63. 9. 7. Ios.34. şi Domnul 1 *Cap. Şi poporul a strigat* că2 *Cap. 3. cat* sufletul: nu este nimic.5.9. **Ex. era ca înfăţişareac bedeliumu8 lui**. Şi el a zis: „Te rog.17. 32. zecile de mii** ale miilor lui Israel“. †Gen. tre Moise.12.10. 28 *Cap. fiul lui 19 Şedeur.6-8.4. Focul 11  Şi a fost aşa: când poporul Domnului murmura*.16. purtând** cortul. 4. fiul lui Ocran. 90. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Gad era Elia21 saf. iar ceilalţi aşezaseră** cortul până la venirea lor. 2. veni cu noi. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan.25.31. 3. 19. **Ex.16. 9.NUMERI 10:16 noi. 3 D omnului şi focul s-a stins. 132. **Ios. Jud. zicea: 36 *Ps. 1. D omnului cale de trei zile. în Egipt pe nimic. **Vers. 29 fiul lui Reuel** madianitul. şi 4 *Ex. ci mă voi duce în ţara 31 mea şi la rudele mele“.18.8. şi să se risipească vrăjmaşii Tăi. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Neftali era 28 Ahira. şi Moise s-a rugat** 12. 16. Şi steagul* taberei fiilor lui 22 Efraim a pornit după oştirile lor. 31.12. lui a mers înaintea lor cale de ††Ier. şi acum ni s-a us. 13. 68. 10. 35 Şi a fost aşa: când pornea 35 *Ps. fiul lui Pedahţur. Ezec. beeraa*. 9.35. la **Deut. 6.1.21. 23 fiul lui Amihud. pentru că Domnul a vorbit bine*† despre 30 Israel“. fiul lui 26 Amişadai. 3. decât mana aceasta înaintea ochilor 7 noştri“. 25 *Cap. de coriandru şi înfăţişareac ei 16. 4. **Deut. chivotul† legământului D omnuPs. 132.11. 18 *Cap. Şi norul* Domnului 34 *Ex. 5.6. 12. „Întoarce-Te*. Şi el i-a zis: „Nu* voi merge. de castraveţi şi de pepeni şi de praji şi de cepe 6 şi de usturoi. peste oştirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel. 33 Şi au plecat* din muntele** 33 *Vers. Şi peste oştirea seminţiei fiilor lui Simeon era Şelumiel. **Cap. 21. fiul lui Deuel. fiul lui Ghideoni.11. 2 taberei. Şi va fi aşa: dacă vei 32 *Lev.16. aşa îţi vom face şi noi ţie“. da. la urma** tuturor taberelor. 6. 17. D oamne.13. Acestea au fost plecările fiilor lui Israel după* oştirile lor. Ps. şi peste oştirea sa era Elişama.28.29. **Ps.

1. 33. **1 Sam. 50. nici cinci zile. 19. 10 Şi Moise a auzit pe popor plângând prin familiile lor. 1 Cor.33.22. şi gustul* ei era ca gustul de turte 9 cu untdelemna. 5. numele unuia era Eldad şi numele celuilalt Medad.22. până vă va ieşi pe nări şi vi se va face greaţă. opreşte-i**!“ Dar Moise i-a zis: „Eşti tu gelos pentru mine? De ar fi tot* poporul D omnului profeţi. unul dintre tinerii săic. 16.5. şi adu-i la cortul întâlnirii şi să stea acolo cu 17 tine.12. 21 *Gen. zicând: «Cine ne va da carne să mâncăm? Pentru că era bine† de noi în Egipt!» Şi Domnul vă va da carne şi veţi mân- 19 ca. 26 *Cap. **Mc. 15. Cap. şi a zis: „Eldad şi 28 Medad profeţesc în tabără“.7. Mt.32. Şi a fost aşa: când S-a odihnit** Duhul peste ei. 8. 12. Neem. 50. 22 *2 Împ. 19. 13 *Vers. 15 *Ex.26.4 Iona 4.18.5. 9 *Ex.2. 12. 59. 9.1. 18. fiecare la intrarea cortului său. 13. 15.7.3. 11 *Ex. 18 *Ex. pe care-i cunoşti că sunt bătrâni ai poporului şi supraveghetori peste ei**.31. pentru că L-aţi dispreţuit pe Domnul care este între voi şi aţi plâns înaintea Lui. †Vers. Vers. 16. a Sau „untdelemn proaspăt“ b Sau „a fost rău şi în“ 161 .49. au profeţit†. 2 Cr.11. 24.29. şi Tu ai zis: «Le voi da carne să mănân22 ce o lună de zile». şi vor purta povara poporului cu tine şi n-o 18 vei purta singur. 25 *Cap. ca să-i îndestuleze*? Sau se vor strânge toţi peştii din mare pen23 tru ei. de Şi-ar pune Domnul Duhul Său peste ei!“ c Sau „dintre aleşii săi“ 20 *Ps. şi aceasta a fost rău 11 înb ochii lui Moise.28.14. †Ţef.6 2 Împ. i-am născut eu.5. Şi Moise a zis Domnului: „Pentru ce* ai făcut rău robului Tău? şi de ce nu am căpătat eu favoare înaintea ochilor Tăi. **Cap. 16. nici două zile. Pentru că aţi plâns în** auzul Domnului. 19. şi profeţeau în ta27 bără. în oale şi făceau turte din ea. Ex. 2.15. 7. 23 *Is.2.12. a răspuns şi a zis: „Domnul meu. 24. 1.20.15. 16.39. şi a strâns şaptezeci* de bărbaţi dintre bătrânii poporului şi i-a 25 aşezat împrejurul cortului. 16.25.33. şi să nu-mi văd† 16 nenorocirea!“ Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Strânge-Mi şaptezeci* de bărbaţi dintre bătrânii lui Israel. 38. Ioel 2. 1. 7. Te rog. Şi mânia D omnului s-a aprins* foarte tare.15.28. **Cap.23.18 17 *Gen. pentru că este 15 prea greu pentru mine.5. ca să dau la tot poporul acesta? Pentru că ei mi se plâng.1. nici douăzeci de zile. nici zece 20 zile. ca să-mi zici: «Poartă-i* la sânul tău cum poartă o doică** pe sugar». Deut. 44.24. Ioan 6. **Is.1.11.1. Mc.46. şi voi lua din Duhul** care este peste tine şi-L voi pune peste ei. 15. Şi doi bărbaţi au rămas în tabără. Şi un tânăr a alergat şi i-a spus lui Moise. 14 *Ex. 20. Şi noaptea.18. **1 Împ. de ai pus asupra mea povara acestui întreg po12 por? Am zămislit eu pe tot poporul acesta. când cădea roua* peste tabără. 21. cădea şi mana deasupra. Deut. 2. Is.2.7. 24 Şi Moise a ieşit şi a spus poporului cuvintele Domnului. dar nu ieşiseră** afară la cort. Şi Domnul a coborât* în nor şi i-a vorbit şi a luat din Duhul care era peste el şi L-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni.9.NUMERI 11:29 8 *Ex.2. Mt.11. zicând: «Dă-ne carne să 14 mâncăm!» Nu pot să port singur* tot poporul acesta. Ioel 2. †Gen.26.22.7. dacă am căpătat favoare în ochii Tăi. 10. 1 Tes. Şi voi coborî* şi voi vorbi acolo cu tine.1.20. 16. 14.5. 10 *Ps.17. Şi ei erau printre cei scrişi.13. 29 Moise. **Deut. 12. 16 *Ex. 78. 78. 24. 21. 5. Se vor înjunghia cirezi şi turme pentru ei. fiul lui Nun. Lc. 26. 19. 1. 9. dar după 26 aceea n-au mai continuat. Ex. 36. Şi Iosua*. Ex. slujitorul lui Moise. 23.3. 106. 40. **Ex. 24. 28 *Ex. omoară-mă**. Şi spune poporului: «Sfinţiţi-vă* pentru mâine şi veţi mânca şi carne.38. 49. **2 Împ. 3. 24 *Vers. 2. şi Duhul S-a odihnit* peste ei. Mc. **1 Sam.20-23.14.9. 12. Fap. ci o lună* de zile.5. 32. 33. Şi dacă faci aşa* cu mine. 9. 19. până în ţara pe care ai jurat-o† 13 părinţilor lor? De unde* să am eu carne. Nu o zi veţi mânca. 18. zicând: «Pentru ce** 21 am ieşit din Egipt?»“ Şi Moise a zis: „Şase sute de mii* de bărbaţi pedeştri este poporul în mijlocul căruia sunt eu. 2. 10.21.4. Ioan 3. Fap. 1.5.4.15 †1 Sam. 12 *Is. 8.1. 11. 14.37.10.19 Ezec.21.3. Ios.26 Ier. 29 *1 Cor. ca să-i îndestuleze?“ Şi Domnul i-a zis lui Moise: „S-a scurtat* mâna D omnului? Vei vedea acum dacă se va împlini** sau nu cuvântul Meu“.

8. 26. Mt. enigme 162 . 30.4. 24. 24.19. de jur-împrejurul taberei.18.16. cale cam de o zi încoace şi cale cam de o zi încolo.11. Te rog.15 8 sa† Mea. 2. Cap.33. batul Moise era foarte blândc. ron şi pe Maria. 13. Mă voi arăta lui într-o viziune*.3. Nu 30 31 el 22.19. 11.10 Iuda 8. 33. prepeliţe de la marea şi le-a aruncat peste tabără. fiul 5 lui Zacur.20. 17. pentru că îşi luase o femeie cu2 şită.9. 3 noi?“ Şi Domnul a auzit†.21. 3 *Mt. Şi au zis: „Cu adevărat nu2 *Cap. 31.3. 16.4.11.9. când s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului şi D omnul a lovit pe popor cu o 34 foarte mare plagă. 5. şi de doi coţi deasupra fe32 *Ezec.6. profet printre voi.22. 45. s-a întors spre Maria şi. nu Pr. Moise: „Te rog. 19. 7 voi vorbi cu el într-un vis**. 3. lui Moise şi lui Aaron şi Mariei: „Ieşiţi afară toţi trei la cortul întâlnirii“. să nu fie ea ca unul născut mort*. prin care am lucrat nebuneşte şi prin care am păcătuit. Şi D omnul a coborât în 5 *Ex. Dan. 33. pentru că acolo au înmormântat pe poporul care a 35 *Cap. 16. 2 Împ. Eu vorbesc cu el gură* către gură. cuvintele Mele! Dacă va fi un Ezec. fiecare căpe3 tenie între ei“.2.13.26.27.5. 35 poftit. ca zăpada. Ps.22. 35. 14 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o* în faţă.2. Şi poporul s-a ridicat toată ziua aceea şi toată noaptea şi toată ziua următoare şi a strâns prepeliţe.zece doisprecercetaşi 2 se. stâlpul de nor* şi a stat la intra34.10 1 Împ. 24.16. mai prin* Moise a vorbit Dom**Ex. 78. De la Chibrot-Hataava. 10 plecat*.40. 105. Toţi dintre ei erau bărbaţi capi ai fiilor lui Israel. 11.15. 15.32. 13. Şi au ieşit a6 mândoi. a Sau „de la apus“ b Mormintele poftei c Sau „smerit“ e Unele traduceri aici încep capitolul 13.10. Iov 17. Deut.11.10. şi au rămas la Haţerot. 4 Şi acestea sunt numele lor: din seminţia lui Ruben: Şamua.14. 33 taberei.46 tabără şi după aceea să fie primiCap. Şi Aaron **2 Împ. nu v-aţi temut†† să vorbiţi îmPs. Is.35.NUMERI 11:30 Şi Moise s-a întors în tabără.2 *Cap. el este credincios** în toată ca**Ev. iată. ieşit vânt* de la Domnul şi a adus 105. 4 Şi D omnul* a vorbit deodată 4 *Ps. Is.8. 9 lui Moise?“ Şi mânia Domnului s-a aprins împotriva lor.6. 30. Fap. 10.2. Lepra Mariei 12 Şi Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise pentru femeia cuşită* pe care o luase.1. pe care o dau fiilor lui Israel. Mica 6. a cărui carne este pe 12 *Ps. Din seminţia lui Sid Parabole. †1 Tim. Maria* era 10 *Deut.17.11. leproasă**. 11 era leproasă. 25. din pustiul Paran*. Domnul.4.10. Şi au pus nu34 *Deut. 2.2. vindec-o*!“ Ier. 50. 46. iată.20. înainte de a fi mestecată. ţie a părinţilor lor.1. Să trimi32.8. de pe cort. 3. 15. Şi a zis: „Ascultaţi acum 6 *Gen. 24. şi nu în vor. nul? N-a vorbit El şi prin** †Gen.26. mai mult* decât toţi oamenii Ezec. 17. şi bătrânii lui Israel.25. zicând: „Trimite* bărbaţi ca să în Canaan cerceteze ţara Canaanului.2. 7 *Ios. 33.20.8 *Ex. 37.17.33. 32 ţei pământului.23 Deut. 41. mele locului aceluia ChibrotHataavab*. 5. şi a 9 *Gen. nu 14 *Deut.5. 1. chisă afară* din tabără şapte zile.15. rea cortului şi i-a chemat pe Aa16. biri întunecoased**. 88. Şi Aaron i-a zis lui 11 *2 Sam. Şi Moise i-a trimis 3 *Cap. 11. Cum dar †Ex. Şi. Şi bărCap. jumătate putredă când iese din 13 pântecele mamei lui!“ Şi Moise a 13 *Ps.11. poporul a plecat* la Haţerot. 11. 15 tă din nou“.22. şi le-au întins de jur-împrejurul 33 *Ps.12 asemănarea† Domnului. 1 *Ex.5.5. 1. Cei 13 Şi Domnul a vorbit lui Moi. Şi a 31 *Ex. Lc. **Gen. 34.22. aşa este cu robul* Meu Moise. 19.19.29. domnul meu.26-28. strigat către D omnul. şi el vede **1 Cor. 33. fie închisă** şapte zile afară din **Lev. Şi norul s-a îndepărtat 18. 26. 1. 12. şi poporul n-a plecat până ce Maria n-a fost primită din nou. 76. 30.1. Şi au ieşit afară ei 5 trei. 78. cel care a strâns puţin a strâns zece* omeri.21. 29. Eu.4. pune asupra noastră păcatul* acesta. Şi Maria a fost în15 *2 Cr. după porunca D omnului. împotriva ††2 Pet. 19. 9. „Dumnezeule. eŞi după aceea poporul a ple16 cat de la Haţerot* şi şi-a aşezat 16 *Cap. 1. zicând: Is.4. tabăra în pustiul Paran.10.9. 10. s-ar fi ruşinat ea şapte zile? Să 30. deschis. 1. dinţii lor.12. potriva robului Meu. 12 Te rog. teţi un bărbat din fiecare semin. care erau pe faţa pământului.30. Carnea* era încă între 106. 3.9.18. Ps. 17.

3. şi canaaniţii locuiesc **Cap.48. bătut-o ca s-o cercetăm este o ţară** care mănâncă pe locuitorii ei.6.9. fiul lui 7 Iefune. cum este. Ios. 14. 20 *Neem. 16. Cap. ra de sud**.8.28.25. 8. †Ios. 14. **Ios. Cap. Vers.6. Şi acolo am văzut pe 33 *Gen. 20.2. 14. Şi au adus 32 *Cap. şi hetiţii şi iebusiţii Jud. 6. †Cap. şi ce fel este ţara în care locuiesc ei. zicând: „Ţara pe care am stră†Amos 2. Paran*. 3. le-au istorisit şi au zis: „Am mers 33. fiul lui 14 Micael. 28 Numai că poporul* care locuieş. dacă este gras* sau slab.22. Şi zilele acelea erau zilele celor dintâi struguri. 10. 12. 14.10 Jud. Din seminţia lui Efraim: Hosea*. şi cum este pământul. până la intrarea Ha22 matului†. ††Ps.19.35. fiul lui 11 Sodi. şi acesta** este rodul ei. sau „prin ţara de sud“ 163 . baţii care se suiseră cu el ziceau: Ios. 106. 21 *Cap. 1. 15.6. 11. se şi la Aaron şi la toată adu20. 11.8.28. 22 *Ios. Din seminţia lui Neftali: 15 Nahbi.36. 34.NUMERI 6 *Vers. 30 nului“. 1.6.14.3. 9. Ios.9. 3. 16. şi amoriţii† locuiesc în ţinutul 1 Sam. 1.21. fiul 12 lui Susi.28. Şi Caleb* a liniştit poporul †Ios. 21. şi poporul care locuieşte în ea.24. 24.11. fiul lui Vofsi. fiii lui Anac**. Jud. cu siguranţă“. mergem să ne suim îndată şi 14.29 *Ex. Şi Hebronul† fusese construit cu şapte ani înaintea Ţoanului†† din E23 gipt.19. Şi au venit până la valea Eşcol*. 31. dacă sunt copaci pe el sau nu. Din seminţia lui Zabulon: Gadiel. 14.16. Is. 30. Amalec* locuieşte în ţa.1. şi ce fel sunt cetăţile în care locuiesc ei. „nephilimi“ a Eliberare c Neghev.2. pentru că o vom 31 învinge. 1. foarte mari. 11. 32. Şafat. Locul acela s-a numit valea Eşcold. în pustiul Deut. 14:2 16 *Vers. 14. 40. Din seminţia lui Aşer: Setur. şi am văzut acolo şi pe fiii lui 29 Anac**. 1. 1. Cap.25.1. Din seminţia lui Iosif.41. un raport rău* fiilor lui Israel Ps. tri ca nişte lăcuste† şi tot aşa ††1 Sam. fiii lui Israel au murmurat îmCap. 106. 31. dacă sunt în tabere sau 20 în cetăţi întărite. potriva lui Moise şi împotriva Ps. şi le-au adus Ios. Deut. 14. 19. **Ios.8. la Cades**.26 *Vers. 14. 17.22. 32. 1.1-3 va poporului.13. 33.8. Şi Moise a numit pe Hoseaa. fiul lui Rafu. Ios. informaţii. 14. 6.2. şi noi eram în ochii noş†Is. te în ţară este foarte tare şi cetă**Vers. despre ţara pe care o cercetase**Ezec. 16. 9. 9. Din seminţia lui Gad: Gheuel. 17. 33. 8 fiul lui Iosif. din seminţia lui Manase: Gadi. dacă sunt tari sau slabi.45.10. †Deut. Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să cerceteze ţara. 14. 2 plâns* în noaptea aceea. 14. uriaşie*. ţile sunt întărite. Iosuab. 1.13. pentru că sunt 32 mai tari** decât noi“. 36. 17 Şi Moise i-a trimis să cerceteze ţara Canaanului şi le-a zis: „Suiţi-vă pe calea aceasta prin* sudc 18 şi suiţi-vă în ţinutul muntos**.6. uriaşi.25.7.14. 13. lor şi la toată aduna27 rea.37. narea fiilor lui Israel. 32. 1.3.1. 15. 14.43. Şi s-au suit prin sud şi au mers până la Hebron. şi de acolo au tăiat o mlădiţă cu un ciorchine de struguri şi au adus-o pe o prăjină între doi.14. **Deut.9. 17. Şi fiţi curajoşi** şi aduceţi din roadele† ţării“. Din seminţia lui Isahar: Igual. fiul lui Ghemali. 20. 9.19.4.28 *Deut. fiul lui Ma16 chi. Şi 27 *Ex.6. 14. Din seminţia lui Dan: 13 Amiel. 15. 19.9. Jud.4. **Cap.36.28. 34.10.25. Şeşai şi Talmai. 17 *Gen. 11. Din seminţia lui Beniamin: 10 Palti. pe fiii lui Anac**. 23 *Gen. pentru ciorchinele pe care l-au tăiat de a25 colo fiii lui Israel.24. 14. dacă sunt puţini sau 19 mulţi. Din seminţia lui Iuda: Caleb*. muntos. 26 Şi au mers şi au venit la Moi. Şi s-au întors de la cercetarea ţării. Şi acolo erau Ahiman*.30. Şi vedeţi ţara. şi poporul a 1 *Cap. 78. în ţara la care ne-ai trimis şi cu adevărat curge lapte* şi miere în ea. Pribegirea 14 Şi toată adunarea şi-a ridicat prin pustiu glasul şi a strigat. 32. Şi s-au suit şi au cercetat 21 ţara din pustiul Ţin* până la Rehob**. fiul* lui Nun. dintre 2. d Strugure e Ebr. Deut.6. au luat şi din rodii şi b Yahve este Salvator 6 meon: 24 din smochine.25.23.7. 8 *Vers. şi tot poporul pe care l-am văzut în ea sunt oameni mari† 33 de statură.42 eram şi în†† ochii lor“. 15.14. **Deut.21.1.3. 36.1.13. Deut. Ezec. ră. „Nu vom putea* merge împotri**Deut. fiul lui Hori. 9. înaintea lui Moise şi a zis: „Să 30 *Cap. după trecerea a patruzeci de zile.24. Şi toţi* 2 *Ex. şi le-au arătat rodul ţării. 1.9. fiul lui 9 Nun.31 *Cap.11. **Gen.44.12.13. 34. s-o stăpânim.12.3. Ios. dacă este bună sau rea.4.8. lângă mare şi pe malul Iorda14. Şi băr. **Deut. 30.

24 Ioan 12.7. Iona 4.42. 28.1. 33. 20. 20. eşti în mijlocul acestui popor.5. 1. 78. fiul lui Nun. **Deut.9. 10.4. 18 *Ex. fiindcă a fost alt duh cu el şi M-a urmat pe deplin**. 11 Şi D omnul a zis lui Moise: „Până când Mă va dispreţui* poporul acesta? Şi până când nu vor crede** ei în Mine. ţară în care curge lapte 9 şi miere**. Te rog. pe calea spre Marea Roşie“. 4 *Neem. 32. Pentru că toţi* bărbaţii aceia care au văzut gloria Mea şi semnele Mele pe care le-am făcut în Egipt şi în pustiu şi care M-au ispitit** de zece† ori până acum şi n-au ascultat de glasul 23 Meu nu vor vedea* nicidecume ţara pe care am jurat-o părinţilor lor! Nici unul dintre aceia care M-au dispreţuit n-o vor vedea. †Cap. **Deut. „umbra“ c Sau „bunătate“ e Lit.25. Mâine întoarceţi-vă şi plecaţi** în pustiu. Deut. Ezec. şi Caleb. 10 *Ex. 1 Ioan 5.8.38. Cap. 5 *Cap. 1. 106. 3.17.27.18. 32. 1. 105. Is. 5.37. 9.4. Cap.32. **Vers. 24. pentru că ei vor fi† hrana noastră. 15. 21 *Deut.NUMERI 2 **Vers. **Deut. 23 *Cap.28. 7.6. care cerceteazㆠnelegiuirea părinţilor în copii până la a treia şi a patra ge19 neraţie».6.18. 2. 14. Şi toată adunarea a vorbit să-i ucidă cu pietre*.32. 10. ocrotireaa lor s-a depărtat de la ei şi D omnul†† este cu 10 noi. 15. ne va aduce în ţara aceasta şi ne-o va da. 13. 1. Zah.26 Ps. Şi acum.10.1. †Ex.8.9. 22. 106. 106. **Ps. 26.23. 26. 34.12.21. Ps. zicând: «Pentru că Domnul n-a putut* să aducă pe poporul acesta în ţara pe care le-o jurase.14. Şi amaleciţii* şi canaaniţii locuiesc în vale.19. 9.26.13. Ios. 13.17. **Ps.14 lui Aaron şi toată adunarea le-a zis: „De am fi murit în ţara Egiptului! Sau de am fi murit** 3 în acest pustiu! Şi pentru ce ne-a adus D omnul în ţara aceasta. 16.11.65.29. de aceea i-a omorât 17 în pustiu». 15 *Ex. Şi acum. „de vor vedea ei“ 164 . zicând: 18 «Domnul este încet* la mânie D şi bogat în îndurarec**. 32.14. ††Gen. Dan. atunci naţiunile* care au auzit de faima Ta 16 vor vorbi. 40. Hab. 5. 23. Iartă*.7.29 Cap.39. Cap. 31. 7. 20 Şi Domnul a zis: „Am iertat*.9. 20. 1. 17. 9.22. **Ps.16. 32.8.8. D oamne.34. 7 *Cap.21.36. Deut. Neem.34. 20.26.23. 17. 78. 31. eşti văzut** faţă către faţă şi că norul† Tău stă deasupra lor şi că Tu mergi înaintea lor. 3 *Ex. să fie înălţată puterea Domnului. 24 *Vers.18. 13 *Ex. 32. 16. fiul lui Iefune. **Deut. Dar cu adevărat viu* sunt Eu. Iac. 22 *Deut. nelegiuirea poporului acestuia. †Gen.25. 2.8. 103. 48. 1. nu vă temeţi de ei“. 1 Cor.12 25 *Cap.4. 9. 20 *Mica 7. Şi gloria** Domnului s-a arătat în cortul întâlnirii tuturor fiilor lui Israel.23.21 Ex.45. care erau dintre cei care cercetaseră ţara. 28. 14:3 auzit* că Tu.17. 21. îl voi face să intre în ţara în care s-a dus. 14.40. Ps. după toate semnele pe care le-am fă12 cut între ei? Îi voi lovi cu ciumă* şi-i voi nimicib. 1. 6. 5. **1 Sam. şi-au 7 sfâşiat hainele. Jud. ca soţiile noastre şi copilaşii** noştri să fie de pradă? N-ar fi mai bine pentru noi să ne întoarcem în 4 Egipt?“ Şi au zis unul către altul: „Să punem o căpetenie* şi să 5 ne întoarcem** în Egipt“. 34. foarte bună. 6 Şi Iosua.42. 40. 9. 24. Te rog.27 9 *Deut.2. Lev.23. şi să25 mânţa lui o va stăpâni. 147. Ios.11. d Sau „bunătăţii“ 14 *Ex.9. 12 *Lev.12. Ios.21. Numai nu vă răzvrătiţi* împotriva Domnului şi nu vă temeţi** de poporul ţării. 49. 6. 145.9. 16. Şi Moise* a zis Domnului: „Dar egiptenii vor auzi.23.14. 78. ca să cădem prin sabie*.15. 1. 16. Ps. 20.9. **Ex. 2 Cr. Deut.20. 24 Dar pe robul Meu Caleb*.17.15.16.3. 2 Sam. 16. 5.16 Fap. 19 *Ex. 17. Doamne. **Deut.2.21. 20. Şi au vorbit către toată adunarea fiilor lui Israel. 5. Ios.38. 32. 8 *Deut. 72. 1. a Lit. **Cap.39. 8.4. Ev.19. **Deut. 7. **Deut. 9.6. 13. du21 pă** cuvântul tău.14.22. 10.5.22. Ps.40. 1.5.10. 20. că Tu.10. Atunci Moise şi Aaron au căzut cu faţa* la pământ înaintea întregii mulţimi a adunării fiilor lui Israel. Deut. †Ex. Şi vor spune locuitorilor acestei ţări.10. Ezec. 1. Ps. dacă vei omorî pe poporul acesta ca pe un singur om.5. **Ex. pentru că prin puterea Ta ai scos** pe poporul acesta 14 din mijlocul lor. **Ex.10. 78. Dacă Domnul va avea plăcere* de noi. 106. Cel care iartă nelegiuirea şi răzvrătirea şi care nu socoteşte nevinovat pe cel vinovat. 11 *Vers.39. după cum ai vorbit Tu.32. tot pământul se va umple** de gloria D om22 nului. din Egipt şi până acum“. 32. 32. Is.12.16.3.27. iar pe tine** te voi face o naţiune mai mare 13 şi mai tare decât ei“. care au b Sau „îi voi dezmoşteni“ 16 *Deut. zicând: „Ţara* pe care am străbătut-o ca s-o cercetăm este o ţară 8 foarte. după mărimea** îndurării d Tale şi după cum ai iertat pe poporul acesta. 34.7. 16. ziua într-un stâlp de nor şi 15 noaptea într-un stâlp de foc.35. Deut.

1. Ps.14. 8. fiul lui Iefune. 23.38.6.32. 1. 13. 1. zicând: „Până când* 38 nului.NUMERI 27 *Ex.Legi asupra 2 se. o ardere-de-tot* sau o jertfă pen†Lev.18. care murmură împotriva Mea? Am auzit murmurele** fiilor lui Israel cu care murmură 28 împotriva Mea. 36 *Cap. Deut.39 *Ex.18.17. 2. 30 *Vers. Dar Iosua*.31. 33 *Cap. patruzeci de ani**. Cap. 1.24. îi voi face să intre. pentru că D omnul nu este în mijlocul vostru. trupurile* voastre moarte vor cădea în acest 33 pustiu. Ev. 11. mâncare o zecime** de floare a 29.35. vă veţi purta nelegiuirile. 27. După numărul zilelor în care aţi cercetat ţara.21. 29. 107. care s-a strâns împreună împotriva Mea! Se vor pierde† în pustiul acesta şi vor muri în el»“. vii dintre bărbaţii care merseseră să Ios. 1. au rămas 38 *Cap. Nu vă suiţi*. 22.10. 1.4.7.8. 43 Pentru că amaleciţii şi canaaniţii sunt înaintea voastră şi veţi 43 *2 Cr. 23.45. să aduceţi mireasma†† plăcută Domnului din cireadă sau din tur4 mă.10. 43. 28. 36 Şi bărbaţii* pe care-i trimisese Moise să cerceteze ţara şi care s-au întors şi au făcut pe toată adunarea să murmure împotriva lui.37 *1 Cor. 10. 33. 95.64.40. şi poporul s-a jelit* foarte mult. nu veţi intra în ţara pentru care Mi-am ridicat mâna că vă voi face să locuiţi în ea.20. 2. **Ex. 32 Iar cât despre voi. 16.43.42.1-8.14.65.2. 42 *Deut. leb. am vorbit. 26. 28. Şi fiii voştri vor fi rătăcitoria* în pustiu patruzeci** de ani şi vor purta† povara curviilor voastre. fiul lui Nun. 10.17. 26. 27 se şi lui Aaron. 15:5 29 *Deut. tra* în ţara locuinţelor voastre. 1 Cor. Dar pe pruncii voştri. 3 pe care v-o dau. 3. fiul lui Iefune. 16. atunci cel care aduce Dom4 *Lev. Deut.44. «că vă voi face cum* aţi vorbit în 29 auzul Meu! Trupurile voastre moarte vor cădea* în pustiul acesta.5. fiul lui Nun. sau la ††Gen. leciţii şi canaaniţii care locuiau Deut. după numărul** vostru întreg. 34 *Cap. 29. 26. 40 *Deut. 11. 5 Şi să aduci a patra* parte din. 35 Eu*. zicând: „Vorbeşte fiilor lui jertfelor în ţară Israel şi spune-le: «Când veţi in. †Ezec. şi veţi aduce o 3 *Lev. nului darul său să aducă dar* de 6. 2 Cr. 7. şi 31 de Iosua.2. făinii frământată cu a patra† †Lev. Vers.5. patruzeci de zile*.17. tru împlinirea** unei promisiuni Cap. 39 Şi Moise a spus aceste cu.65. **Deut. Ios.4. 23.3. pe muntele acela au coborât şi Jud.10 Ev. 15 Şi Domnul a vorbit lui Moi. Deut.19. şi ei vor cunoaşte ţara pe care aţi dispreţuit-o** voi. 25. **Cap. 17. 32. 2. aducând un raport rău 37 despre ţară: bărbaţii aceia care au adus un raport rău despre ţară a Sau „vor fi păstori nomazi“ 26 Şi D omnul a vorbit lui Moiau murit* de plagă înaintea Dom. 10. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. **Vers.16.1. ca să nu fiţi bătuţi dinaintea vrăjmaşilor voştri. 4.36. 28. pentru că am păcătuit“. zice D omnul.1. care aţi murmurat împotriva 30 Mea. Spune-le: «Viu sunt Eu». **Ps. 21.14.2 *Lev. i-au bătut şi i-au tăiat în bucăţi până la Horma**. 24.12. parte dintr-un hin de untdelemn. 106. Şi toţi aceia care au fost număraţi dintre voi.5. voi face aceasta la toată adunarea aceasta rea**. despre care aţi zis* că vor fi pradă. D omnul nu 44 va fi cu voi“. şi CaIuda 5. Ev. 32 *1 Cor.1. 28 *Vers. Ezec.28. să se suie pe vârful muntelui.10. 16. să rabd Eu această adunare rea.29 †Cap. pentru fiecare zi câte un an.3. 13. **Cap.65. Şi* ama45 *Vers. 32.17. dar chivotul legământului Domnului şi Moise nu s-au mişcat 45 din mijlocul taberei.6. 2. 1. 13. în afară* de Caleb. 3. D omnul. vinte tuturor fiilor lui Israel.10.19. **Lev. Cap. cerceteze ţara. 3. 7. până când trupurile voastre moarte se vor pierde în 34 pustiu.17. Deut. 7. Cap.13. 1. 23. pentru că odată ce v-aţi abătut* de la a-L urma pe D omnul. cădea prin sabie. **Ps. 40 Şi s-au sculat de dimineaţă şi s-au suit pe vârful muntelui. „acum“ 165 . sărbătorile† voastre hotărâte. şi ne vom sui la locul pe care l-a promis Dom41 nul. Şi ei s-au semeţit* 44 *Deut.7.21. 15. jertfă prin foc pentru D omnul.25. ca Ex.36. 16.39. sau un dar de bunăvoie. zicând: „Iată-ne*. 35 *Cap. 3. Şi 41 *Vers. 24. b Lit.40. Mt.10. Moise a zis: „Pentru ce călcaţi iab porunca* Domnului? Aceasrăşi 42 ta nu vă va reuşi.41. 14.5 *Cap. 28. 1.12.5. **Ex. 14. 26.13.38 31 *Vers. 23. şi veţi cunoaşte înstrăinarea Mea de voi. 8.

adunarea să aducă un viţel tânăr Cap. să se aducă împreună cu viţelul. 28.15.10. 27 din greşeală*.35. 28 Şi preotul* să facă ispăşire pen.15. 16 O singură* lege şi o singură rânduială va fi pentru voi şi pentru străinul care locuieşte temporar printre voi»“. 4. sau un ied. tru voi. de mi11 reasmă plăcută Domnului. Pentru adunare să fie o singură* rânduială pentru voi şi pentru străinul care locuieşte temporar printre voi.20. 6 pentru un miel. o jertfă prin foc pentru Domnul şi jertfa lor pentru 26 păcat. ascuns de ochii adunării. din cireadă ca ardere-de-tot. când a păcătuit din greşeală înaintea Domnului. cum faceţi voi. 2. Deut.10. Şi să aduci o jumătate de hin de vin ca dar de băutură. şi un ţap† dintre capre.2. 9 *Cap. trei zecimi de floare a făinii frământată cu o jumătate de hin 10 de untdelemn. 24. a Lit. 4. aşa să faceţi 13 cu fiecare după numărul lor. cât şi pentru străinul care locuieşte temporar printre ei. va ierta întregii adunări a fiilor lui Israel şi străinului care va locui temporar printre ei. aşa să-l ridi**Lev. Vers. atunci va fi 24 *Lev. facă ispăşire* pentru toată adunarea fiilor lui Israel şi li se va ierta.5. 29. sau un berbec. 9 b Sau „veţi ridica“ (şi în v.10 mădelii voastre ca dar ridicat. 7. 4. 26. şi darul** său de mâncare şi darul său de băutură. **Lev. Şi dacă va locui temporar printre voi vreun străin sau oricine va fi printre voi în generaţiile voastre şi va aduce o jertfă prin foc de mireasmă plăcută Domnului. †Lev.18. şi în v.22. sau cu jertfa. ca din pâinea* ţării. Şi.22. ca darul** din arie. 4. atât pentru băştinaşul dintre fiii lui Israel. ca jertfă prin foc. dacă un suflet va păcătui 27 *Lev. Toţi băştinaşii să facă aceste lucruri aşa. din ziua în care a dat poruncă Domnul şi de atunci înainte în 24 generaţiile voastre.13. 15. aşa să 15 facă. tot ce v-a poruncit D omnul prin Moise. şi i se va 29 ierta. pentru că a fost o greşeală şi ei şi-au adus darul înaintea Domnului. Să daţi un dar ridicat Domc plămădelii voasnului din pârga tre în generaţiile voastre. veţi aduceb 20 un dar ridicat D omnului. de mireasmă plăcută 8 Domnului. 9.10. 24. toată **Vers.27. ca să facă ispăşire pentru el.27.5.35. Şi se 26 *Vers. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra* în ţara în care vă voi duce. Să fie o singură* lege pen. tru sufletul care a făcut din greşeală.9.28 *Lev. în ce priveşte pe tot poporul. 4. 16 *Lev. o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre: cum sunteţi voi. Să a20 *Ex.29 *Vers.1.12.14. 2. 1.26. 8. 9. ca 25 jertfă pentru păcat. „fiu al cirezii“. să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 34.14. sau un miel. tr-un hin de vin ca dar de băutură cu arderea-de-tot. aşa să fie şi străinul înaintea D omnului. sau ca jertfă** de pace 9 pentru D omnul. ca mireasmă plăcută Domnului. aşa: dacă s-a făcut din greşeală*. cu privire la cel care 19 atunci c Lit. Şi. pentru greşeala lor. 21 caţi. 23. de mireasmă plăcută Dom14 nului.11. când vor aduce o jertfă prin foc. Pr. 12. Deut.49. Aşa să se facă pentru un bou. duceţi o turtă din pârga* plăLev.19 *Ios. „începutul“ 8 *Lev.NUMERI 15:6 va fi aşa: când veţi mân.2. Şi pentru un berbec să aduci ca dar de mâncare două zecimi de floare a făinii frământată cu untdelemn şi a treia parte dintr-un hin de untde7 lemn şi să aduci a treia parte dintr-un hin de vin ca dar de băutură. 20) 166 . dacă veţi păcătui din gre22 Jertfele pentru şeală* şi nu veţi împlini toate păcatele din aceste porunci pe care le-a spus greşeală 23 D omnul lui Moise. Ezra 6. dacă vei aduce un viţela* ca ardere-de-tot sau ca jertfă pentru împlinirea unei promisiuni. 28. s-a făcut din greşeală*. 22 *Lev.16.12. Şi preotul să 25 *Lev. 23. pentru că. 17 Şi D omnul a vorbit lui Moi18 se. 26. 4. 5. 3.11. după rânduială. Şi.23.17.13. 18 *Vers. Cap. ca dar* de mâncare. 12 după numărul de animale pe care le veţi jertfi. 4. 15 *Ex.

Dar sufletul care va face a un lucru cu mână înălţatăb*. 73. 24. fiii lui Eliab. 18.5. Faceţi aceasta: luaţi-vă cădelniţe. **Cap. Şi ei au zis: „Nu ne vom 13 sui. Ezec. 35 *Lev. 10 *Cap.5. 28. astfel să vă amintiţi şi să faceţi toate poruncile Mele şi să fiţi sfinţi* pentru Dumnezeul 41 vostru. **Cap.44. 12. 22.6. ca să ne omori** în pustiu. Răscoala lui Core 1 *Ex. 40 *Lev. Lev.20. Eu sunt D omnul Dumnezeul vostru care v-am scos din ţara Egiptului. 1 Împ. fiul lui Chehat. 9.26.1. 34 *Lev. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru“. **Ex. 19. Mt. fiii lui Eliab.17.4.14. Cap. 37 Şi D omnul a vorbit lui Moi38 se. sufletul acela să fie nimicit cu desăvârşire: nelegiuirea lui va fi asupra** lui“. 9.6.34. 14.16.16. şi On. când fiii lui Israel erau în pustiu. 3.21. Şi s-au adunat* împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron şi le-au zis: „Ajunge**! Pentru cㆠtoată adunarea.2.13. Ps. Şi a vorbit către Core şi către toată ceata sa.9 Pr. 3. fie străin. 24. Şi să vă fie un ciucure. 14. fie băştinaş. Core şi toată ceata 7 lui. 3. şi Aaron.12.7. 6.NUMERI 16:13 30 *Deut. 7.26. Ezec.19 Iov 31. 106. şi a murit. pentru că nu se spusese** ce să-i facă. 17. şi să nu căutaţi** după inima voastră şi după ochii voştri. fiii lui Levi cu tine. 3. au cutezat şi s-au ridicat împotriva lui Moise cu două sute cincizeci de bărbaţi dintre fiii lui Israel.9. şi acum căutaţi şi* preo11 ţia? De aceea tu şi toată ceata ta v-aţi strâns împreună împotriva* D omnului. 1. 16.18. 16.58.14 Deut. **Deut. Ajunge. fii ai 9 lui Levi.16. în generaţiile lor.8. 32 Şi.3.27.14. 24.11.12. Puţin este că ne-ai scos dintr-o ţară* unde curge lapte şi miere. fiii lui Ru2 ben.28.14. şi pe cel pe care l-a ales†† îl va face să se apropie 6 de El. Deut.17. fii ai 8 lui Levi!“ Şi Moise i-a zis lui Core: „Ascultaţi.21.7. Cap. cine** este el. †Ps. fiul lui Levi.39.16.14. 35 Şi Domnul i-a zis lui Moise: „Omul acesta să fie omorât* negreşit: toată adunarea** să-l ucidă cu 36 pietre afară din tabără“.1. 18. 19. când a auzit Moise acestea. Ps. 6. Şi toată adunarea l-a dus afară din tabără şi l-au ucis cu pietre. 26. Iuda 11. 1 Sam.10.45. după cum poruncise D omnul lui Moise.8.12.8. 44. face ceva din greşeală. Şi mâine puneţi foc în ele şi puneţi tămâie peste ele înaintea D omnului.13.45.7. şi Datan** şi Abiram. 39 *Deut. 5 *Cap. 35. 3 *Ps. 23.12.46.4. 11. Pedepsirea călcării sabatului 32 *Ex.13. 12.2. 5. 2. Puţin* este pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a despărţit din adunarea lui Israel ca să vă facă să vă apropiaţi** de El. 16. au găsit* pe un om strângând lemne în ziua saba33 tului. de murmuraţi† împotriva lui?“ 12 Şi Moise a trimis să cheme pe Datan şi pe Abiram. şi că te-a făcut să te apropii. 11. 4 *Cap.15. 16 Şi Core*.10. de trebuie să te faci şi căc Sau „franjuri“ 2 *Cap. Ev. şi de ce vă înălţaţi voi mai presus de aduna4 rea D omnului?“ Şi. zicând: „Mâine dimineaţă Domnul va arăta* cine este al Lui şi cine este sfânt** şi-l va face să se apropie† de El.1. chemaţi* la sfat. Rom.13. ††Ex. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi porunceşte-le să-şi facă ciucuric* la colţurile hainelor. şi peste ciucurele fiecărui colţ să pună un şnur 39 albastru. 40. 11 *Ex. 7.6. Iac.23 Is.15. 21.10.8.5. Fap.22.5. 3. 18. **Lev.6. 21. 6. 30 Ps. 10. 4. 10. 8. vă rog.2. 31 *2 Sam. 8. 14. 11. fiul lui Pelet. şi va fi aşa: omul pe care-l va alege Domnul. 1 Pet.15.5. fiul lui Iţehar. Ier. Pentru că a dispreţuit* cuvântul Domnului şi a călcat porunca Lui. 1. căpetenii ale adunării. Şi cei care l-au găsit strângând lemne l-au adus la Moise şi la Aaron şi la toată adunarea. ca să faceţi slujba cortului D omnului şi să staţi înaintea 10 adunării ca să-i slujiţi. acela va fi sfânt. 2 Pet. oameni de 3 renume. †Ex. 34 Şi l-au pus sub pază*.21.6. Cap. 105. 17.9. Col. a Sau „îşi va face datoria“. a căzut* cu faţa la 5 pământ. după care cur40 viţi†. 31.23. 29. 20. **Vers. 31. ca să vă uitaţi la el şi să vă amintiţi* de toate poruncile Domnului şi să le faceţi. 106. 21. 29. 7. 1.1. ca să fiu Dumnezeul vostru. 21. sau „va păcătui“ b Cu îngâmfare 167 . 21. †Ex. Ciucurii de la haine 38 *Deut. **Lev. ei toţi sunt sfinţi şi Domnul†† este în mijlocul lor. 13.3. **Lev.41. 1 Cor. Ezec. ††Lev. 20. †1 Cor.9.10 13 *Ex. huleşte pe Domnul: şi sufletul acela să fie nimicit din 31 poporul său. 10. 10. 65. 35. 2. pe tine şi pe toţi fraţii tăi. 24. **Cap. 9 *1 Sam.3. **Deut.14.

şi să facă din ele plăci bătuteb pentru acoperirea altarului. vă rog. Şi luaţi-vă fiecare cădelniţa sa şi puneţi tămâie în ele şi aduceţi fiecare cădelniţa sa înaintea Domnului. 20 Şi D omnul a vorbit lui Moi21 se şi lui Aaron.1. 37 *Lev. Datan şi Abiram. pentru că ele nu ies din** inima mea: 29 dacă oamenii aceştia vor muri de moartea tuturor oamenilor şi dacă vor fi cercetaţi* cu cercetarea tuturor oamenilor. 11. două sute cincizeci de cădelniţe.7. Apoc. 19.10. Cap. 13. Ioan 5. 15 *Gen. în Locuinţa morţilor.6. **Cap. zicând: «Depărtaţi-vă* din jurul locaşului lui Core. zicând: „Vorbeşte lui Eleazar.3. pen38 tru că sunt sfinte* cădelniţele acestor păcătoşi care au păcătuit împotriva* sufletelor lor.12. Şi 16 *Vers.36. 38 *Pr. Şi el a vorbit adunării. 1 Sam. 26 *Gen. zicând: „Depărtaţi-vă*. 20. 18. Şi Core a strâns toată adunarea împotriva lor la intrarea cortului întâlnirii. 3.27. Şi a fost aşa: pe când termina el de vorbit toate cuvintele acestea.15.10. 32. 16.22.2. Dumnezeul duhurilor* oricărei cărni. şi tu şi Aaron.40.18.2. Ier. petenie† peste noi? Hotărât. 2. 19. 29 *Ecl.10. 51.9. 19. 18. nici nu ne-ai dat de moştenire câmpuri şi vii. 30 *Iov 31.3. nici n-am nedreptăţit pe vreunul dintre ei“.3. pe ei şi casele lor şi pe toţi* oamenii care erau ai lui Core şi toate 33 bunurile lor. Datan şi Abiram!»“ 25 Şi Moise s-a ridicat şi a mers spre Datan şi Abiram. 20. 15 **1 Sam. Is. 27. 2 Cor.22. 45. Zah.17. Zah. atunci 30 Domnul nu m-a trimis. 12.1.5. 26.16.17. 28 *Ex. ei şi toate ale lor.24. 10.8. zicând: „Separaţi-vă* din mijlocul adunării acesteia şi într-o clipă** îi voi 22 mistui!“ Şi au căzut cu feţele la pământ şi au zis: „Dumnezeule. **Vers. tu şi 17 ei şi Aaron. Ioan 5. Lev.37 35 *Lev. 36 Şi D omnul a vorbit lui Moi37 se. Ecl.16.2. 7. 55. 22 *Cap.10. 24 *Vers. Şi au coborât de vii.3 Fap. Cap.7 19 *Ex.14. 32 *Vers.11. 26.12. să scoată cădelniţele din mijlocul arderii şi împrăştie tu focul afară.2. 2. zicând: „Vorbeşte adunării. Fap.33. Iov 12.8. 23. 20. 27.4. 4. 16. 21 *Gen. pentru că le-au adus înaintea D omnului. atunci să ştiţi că oamenii aceştia 31 au dispreţuit pe D omnul“. **Gen.17. 14 Fap.6.24. 1 Cr. 12. Ier. Is. de corturile acestor oameni răi şi nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor. 13. 12. b Sau „plăci late“.35. Deut.17.7. 42. 3. Şi Moise a zis: „Prin aceasta* veţi cunoaşte că Domnul m-a trimis să fac toate lucrările acestea. 31 *Cap. 33. 12. Cap. 32 pământul* care era dedesubtul lor s-a despicat şi pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit.21. Lev. 14. vrei să scoţi ochii** oamenilor acestora? Nu ne vom sui!“ Şi Moise s-a mâniat foarte tare şi a zis Domnului: „Nu privi* spre darul lor. nu ne-ai adus într-o ţară* unde curge lapte şi miere. Ezec. 11. 26. Şi tot Israelul care era în jurul lor a fugit la strigătul lor. 16:14 27 tele lor“. 33. 9.22.19.9.11.4.10. **Vers. 57. Cap. n-am luat un** măgar de la ei. Ps. 14.23.16. fiecare cădelniţa sa“. **Ex. **Gen.5.38.23 Lev. fiul lui Aaron. Hab.17. 6. 27. preotul. 28.6. Ev. 2 Cor. 19. 18 Şi şi-au luat fiecare cădelniţa şi au pus foc în ele şi au pus tămâie deasupra şi au stat la intrarea cortului întâlnirii cu 19 Moise şi Aaron. pentru că au zis: „Nu cumva 35 să ne înghită pământul!“ Şi a ieşit foc* de la D omnul şi i-a mistuit pe cei două sute cincizeci** de bărbaţi care aduseseră tămâie. şi soţiile lor 28 şi fiii lor şi pruncii lor. dar dacă Domnul va facea ceva cu totul nou* şi pământul îşi va deschide gura şi-i va înghiţi pe ei şi tot ce este al lor şi vor coborî de vii** în Locuinţa morţilor.7. 52. 2. 4.10. va păcătui un** om şi Te vei mânia pe toată 23 adunarea?“ Şi D omnul a vorbit 24 lui Moise. 18.17. Şi bătrânii 26 lui Israel au mers după el. 12. şi i-a acoperit pământul şi au pierit din mijlocul 34 adunării. Cap. Deut.NUMERI 13 †Ex. 6.6. 11.13.28. 16. „va crea“ s-au depărtat din jurul locaşului lui Core. 2. 2. Şi Datan şi Abiram au ieşit afară şi au stat la intrarea corturilor lor.27. 20.15. 19. **1 Sam. ca să nu pieriţi** în toate păcaa Lit.21. Ps. Şi gloria* Domnului s-a arătat întregii adunări. 3. 6.11. 106. 19. 14 *Ex. 7. **Jud.10.30.9. Vers. „foi bătute“ 168 . 106. Ps.14. Is. 6. 16 Şi Moise a zis lui Core: „Tu* şi toată ceata ta să fiţi** mâine înaintea Domnului. 4.

19. aşa: pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron. 8.24. de la toate căpeteniile lor. 5. Şi D omnul a vorbit 45 *Vers. Şi a stat între cei morţi şi cei vii şi plaga 49 a fost oprită. **Vers. tea Domnului în cortul* mărturiei. 45 lui Moise. 43 nului s-a arătat. 26. 25.Toiagul lui Aaron 2 se.8.14.29. 25. aşa a făcut.10. pentru ei. unde Mă întâl29. 14.7.4.43. a doua zi. zicând: „Ridicaţi-vă* **Vers.24 iată. apropie de cortul D omnului va muri.13. 20. ca să pui capăt murmurelor†† lor împotriva Mea. ca amintire pen3.5 *Cap.51.6. pe care le aduseseră cei care au fost arşi. **Ex. tea mărturiei*. 20.44. toiagul* lui Aaron pentru casa lui Levi înmugurise** şi făcuse boboci şi înflorise şi cop9 sese migdale. Şi să 4 *Ex. din mijlocul acestei adunări şi-i Cap. Şi va fi aşa: toiagul bărbatului pe care-l voi ale.23 ††Vers.2.16.4. lui Aaron.34. vom muri deci cu toţii?“ 18 Şi Domnul i-a zis lui Aaron: Preoţii şi leviţii „Tu şi fiii tăi şi casa tatălui tău 169 17 . 8 Şi a fost aşa: a doua zi. Cap. **Cap. pentru că a ieşit mâCap. când a intrat Moise în cortul mărturiei. Şi Moise şi Aaron au venit înaintea* cortului 44 întâlnirii. ca să fie păstrat ca semn** pentru fiii răzvrătirii†.10. murim! 13 Pierim.7. iată.38 Domnul i-a zis lui Moise: „Du †Deut.7 *Ex.18. 5 nesc** cu voi. Şi ei au 46 căzut** cu feţele la pământ. 31. 25.8. 47 ga† a început“.53. 22. 30. 12.NUMERI deci sunt sfinte.19. 25. 1. 31. douăsprezece toiege. 40. s-au uitat spre cortul întâlnirii şi.33.7. 16. **Ezec. 12 Şi fiii lui Israel au vorbit lui Moise. a Lui Eleazar 38 **Cap. în afară de aceia care muriseră din cau50 za lui Core. tâlnirii. Ps. şi a alergat în mijlocul adunării şi.22. 18. 11. 21. 1. preotul. după cum îi vorbisea Domnul prin Moise. **Cap. Ezec.53. zicând: „Aţi omorât pe 42 poporul D omnului!“ Şi a fost 42 *Ex. 6. 11 Şi Moise a făcut aşa. toată adunarea* Răzvrătirea 41 poporului fiilor lui Israel a murmurat împotriva** lui Moise şi împotriva 41 *Cap. să scrii numele fiecăruia 3 pe toiagul său. şi a pus tămâie şi a făcut 48 ispăşire pentru popor. tea mărturiei. Şi Moise a scos toate toiegele dinaintea Domnului la toţi fiii lui Israel şi ei s-au 10 uitat şi şi-a luat fiecare toiagul.16. cum îi zisese Moise. 7.36. Şi cei care au murit de această plagă au fost paisprezece mii şapte sute.27 înapoi* toiagul lui Aaron înain1 Sam. 9. 14. 17.5. toţi pierim! Oricine* se 13 *Cap. Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelIs. 40 perirea altarului. şi le-au bătut în plăci pentru aco40 *Cap. douăsprezece toiege. 1 Cr.17. **Cap. zicând: „Iată. ca nici un străin* 2 Cr. ca să nu fie asemenea lui Core şi cetei lui. **Ex.51. după casele lor părinteşti.21. norul* îl acoperise şi gloria** D om43 *Cap. şi pune tămâie deasupra şi du-o Ios. 9.10. 1. a luat cădelniţele de aramă. după casele părinţilor lor. 22. cum îi poruncise Domnul. un toiag de fiecare căpetenie. care nu este din sămânţa lui Aaron să nu se apropie să ardă tămâie** înaintea D omnului. ca să nu moară“.24. voi nimici într-o clipă“. tru fiii lui Israel. 1. un toiag de fiecare casă părintească.10. şi plaga** a fost oprită.37. Moise la intrarea* cortului înCap.6. plaga începuse în mijlocul poporului. **Vers. niţa şi pune în ea foc de pe altar 18. 22. 30. şi să fie ca un semn** pentru fiii lui Israel“. 27. 25.2.13.21. Şi 46 *Cap. 16.6.11 ge* va înmuguri şi voi face să înceteze dinaintea Mea murmurele fiilor lui Israel. Şi 10 *Vers. 7 Şi Moise a aşezat toiegele înain. 15. 18:1 Şi D omnul a vorbit lui Moi. 2. nie** dinaintea D omnului. 3. 8 *Ev. cu care murmură** împotriva voastră“. Fap. 16. 106. plaIos. 39 2 Pet. pentru că va fi un toiag de fiecare 4 cap al caselor părinţilor lor. 6. le aşezi în cortul întâlnirii înain**Ex. 38. şi toiagul lui Aaron era printre toiegele lor. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi ia de la ei un toiag. repede la adunare şi fă ispăşire* †Ex. 14. 18. Şi Aaron s-a întors la 50 *Cap.20. 17. 26. Şi să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi. 4. Şi. Şi Aaron a luat-o. 6 Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel şi toate căpeteniile lor i-au dat un toiag.5.42. Şi Eleazar. iată.

Partea leviţilor 170 .3. 10.13. 18.29.38. ca să nu mai fie mânie** asupra fiilor lui 6 Israel.6. 45.28.6. 10 *Ex.10. 13 *Ex. din orice carne.15.29. Orice deschide pântecele*. Dar să nu răscumperi* pe întâiul-născut al vacii sau pe întâiul-născut al oii sau pe întâiul-născut al caprei: sunt sfinte. şi să răscumperi pe întâiul-născut al animalelor necu16 rate.2.19. vă dau preoţia ca o slujbă în dar. 3. de mireasmㆠplăcutăa 18 Domnului. 22.9. dar să nu se apropie** de uneltele sfântului locaş şi de altar†. **Cap. ţi le-am dat ţie.6. 2. Lev. toate darurile* lor de mâncare şi toate jertfele** lor pentru păcat şi toate jertfele† lor pentru vină.27. orice parte bărbătească să mănânce din ele. 13. 7. 23. 32. Partea preoţilor 8 *Lev.2. Şi acesta să fie al tău: darul ridicat al darului lor. 22. din om sau animal.32 Cap. 7.13. 4. Ezec.45.31. 19 *Vers.26.34. 20 Şi Domnul i-a zis lui Aaron: 11 să-ţi 11 *Ex. 1. care este de douăzeci de 17 ghere. 7 *Ex. după* preţuirea ta.7.31. 3. Deut. †Cap. 27. pe care Mi le aduc ei. 26. 2. 40. Să le mănânci ca preasfinte*.47.12.2. Toată* grăsimea untdelemnului şi toată grăsimea mustului şi a grâului. 6.37. 27. 15. după siclul** sfântului locaş.26.3. dintre fiii lui Israel şi vi i-am dăruit* ca dar pentru D omnul. am luat pe fraţii voştri. 7. iată. 10. 6. Oricine este curat în casa ta să mănânce† din 12 ele.20. 30. Neem. 23. Lev. **Lev.32. †Vers. Şi. va fi a ta. şi fiilor tăi.14. 10.28.19. Cap. 3.25. pârga** din ce dau ei D omnului. †Vers.6. 8. ca să-i uneşti* cu tine şi să-ţi slujească**. 3. 6. 9 *Lev. 15. Şi pe cei de răscumpărat dintre cei de la vârsta de o lună să-i răscumperi. **Ex.13.51.2. 3. †Lev.51.13. 3. Cap. 5. 3. Şi ei să fie uniţi cu tine şi să păzească cele de păzit ale cortului întâlnirii. 16 *Lev.10. †Lev. Deut. împreună cu tine veţi purta nelegiuirea locaşului sfânt. Lev. pentru toată slujba cortului.29. 29.25. **Ex.13. 22.2. †Ex. Lev. 16. **Cap. Lev.22. 7.17. 4. 2 *Gen. **Cap. 9. **Lev. 2.30. 22. 4 *Cap. **Lev. †Lev. şi nici un străin* să nu se 5 apropie de voi. iată. 18. 7. Cap. ††Cap. 13. **Lev. Orice lucru închinat* în Israel să fie al 15 tău. a Lit. cu toate darurile legănate* ale fiilor lui Israel. 29. ei şi voi împreună cu 4 ei. Dar tu şi fiii tăi împreună cu tine să vă păziţi preoţia* în orice lucru al altarului şi în ceea ce este dincolo** de perdea şi să slujiţi. pe care-l aduc ei Domnului.26.13.30. 13. 3. „mireasmă de odihnă“ 12 *Deut.38. printr-o rânduială pentru totdeauna.34. 17 *Deut.11-13. vor fi preasfinte pentru 10 tine şi pentru fiii tăi.14. 3. Şi apropie de tine pe fraţii tăi din seminţia lui Levi. şi tu şi fiii tăi împreună cu tine veţi purta* 2 nelegiuirea preoţiei voastre. 21.34. ţi le-am dat** ţie şi fiilor tăi şi fiicelor tale cu tine.19.25. Toate darurile ridicate din lucrurile sfinte.13. seminţia tatălui tău. 1. 7.19. 14 *Lev.18. 34. 27.15. **Ev. ca şi pieptul* legă19 nat şi ca spata dreaptă.4. dar vei răscumpăra** negreşit pe întâiul-născut† al omului. 3.26. ca să facă slujba cortu7 lui întâlnirii. 11. 3. 16. Lev. 28. 6. Cap.40. să fie ale tale. 2 Cr. pe care le aduc** ei Domnului. 29.46 6 *Cap.3. 29. Şi să păziţi cele de păzit ale sfântului* locaş şi cele de păzit ale altarului. 34. 13 Cele dintâi* roade coapte din tot ce este în ţara lor. Şi ei să păzească* cele de păzit ale tale şi cele de păzit ale întregului cort.26. 18 *Ex.9. datorită ungerii†. 15 *Ex. 7. dar tu† şi fiii tăi împreună cu tine să slujiţi înain3 tea cortului mărturiei.36. oricine† este curat în casa 14 ta să mănânce din ele.12. va fi al tău. pe leviţi. 5 *Cap. 8 Şi D omnul a vorbit lui Aaron: „Şi Eu.12. care va fi de cinci sicli de argint. Şi carnea lor va fi a ta. 18:2 fie sfinte. 3.16. printr-o rânduială pentru totdeauna. †Lev. 3.NUMERI 1 *Ex. †Cap.10.12.10.28. 29. 10. 29. printr-o rânduială pentru totdeauna. Să le stropeşti sângele** pe altar şi să le arzi grăsimea ca jertfă prin foc. şi străinul† care se va apropia să fie omorât“.7. ca să nu moarㆆ.37. 9 Acesta va fi al tău dintre lucrurile preasfinte păstrate de la foc: orice dar al lor.3.19 Deut. 11. ţi-am dat paza darurilor Mele ridicate* din toate lucrurile** sfinte ale fiilor lui Israel. 27.14.5.5. ţi le-am dat ţie şi fiilor tăi şi fiicelor tale cu tine. 3 *Cap. 29.9.16. 10. va fi un legământ** de sare pentru totdeauna înaintea D omnului. ţie ţi le-am dat. **Lev.14. 3.12. **Cap. **Ex. pe care le ridică* fiii lui Israel pentru Domnul. Lev. 3. pentru tine şi pentru sămânţa ta cu tine“. 14.

să aduceţi tot darul ridicat 10 ţire de păcatc. 9. pentru totdeauna în generaţiile s-o daţi preotului Eleazar şi Ev. în Israel. pia* de cortul întâlnirii.32. 171 . preotul. Şi preotul să ia 6 *Lev.27.NUMERI 19:11 „Tu nu vei avea nici o moşteniîn schimbul slujbei voasre în ţara lor şi nu vei avea parte 32 tre în cortul întâlnirii.8. voi şi casele 11 Cel care se va atinge de un 1 Cor.6.7. nele şi să fie necurat până seara.25. Şi.9. 21. Şi un om curat 9 *Ev.9. 21 rael. nu poarte** păcat şi să moară. Ezec. voastre. ca să poruncit-o Domnul.15.20. 16. 10. Darul 14.9.19 Şi D omnul a vorbit lui Moi. fiilor lui Levi toate zeciuielile* lucrurile sfinte ale fiilor lui Is27. 1. pe care le aduc ei Domnului. de orice trup mort al unui 1 Tim. Şi cel care a strâns 10 *Vers. 24. Din tot ce vă este apă** de despărţireb: este o curădat.6. Deut. pentru că este plata* voastră mort.3. **Lev.13. Şi şi preotul să fie necurat până 27 *Vers. leviţilor zeciuielile fiilor lui Isia din sângele ei cu degetul său 14. de separare c Sau „jertfă pentru păcat“ 20 *Deut.7.13. şi cineva s-o înjunghie înaintea 24 pentru că am dat de moştenire* 4 feţei lui. 9. tului întâlnirii şi ei vor purta* care nu este* cusur şi peste nelegiuirea lor. ca să nu muriţi»“. 27 lui. 22. 6.11.21. 14. 14. să-i rael»“. 4.2 se şi lui Aaron.12. **Vers.51. beşte fiilor lui Israel ca să-ţi a23 Ci levitul.4. ca dar ridicat. 1. 10. 31. Şi de acum înain. slujba** cortu. 22. 31 ca venitul din teasc. 7. 13.26. **Deut. 4.5.3 te.5. Lc. 22.14.14. Ps. 18. 14. 1 Sam.8. 7. al Domnului. el va face slujba corducă o viţea roşie fără cusur. între ei: Eu* sunt partea ta şi nici un păcat din cauza **Lev.11. rael. Lev.6. Ev. Şi preotul Eleazar să 4 *Lev. 19.10. să aduceţi să-şi scalde** carnea în apă şi. 27. iată. 3. darul vostru ridicat vi se va so.9. şi să nu profanaţi** 21 *Lev. am dat de moştenire simea lui. de aceea am zis de şapte ori drept în faţa cortudespre ei: «Ei să nu aibă nici** 5 lui întâlnirii. 10.12. moştenire a voastră. 16. voastre pe care le luaţi de la pună într-un loc curat.2. 21. partea sfântă a lui din el». este o rânduială 3 care n-a fost jug** niciodată. 12. zicând: «Vor22 *Cap. 29.22. 24 *Vers. se va socoti deauna pentru fiii lui Israel şi leviţilor ca venitul din arie şi pentru străinul care locuieşte temporar printre ei.7.26. 16. zicând: „Şi să vorbeşti leviţilemn* de cedru şi isop şi stacoce primesc lor şi să le zici: «Când veţi lua jiu şi să le arunce în mijlocul 26 *Neem.27.7. care vi le-am dat de la ei ca preotul să-şi spele* hainele şi 15. 10.14.16. 44. afară din fiii lui Israel şi să daţi din ele tabără.Viţeaua roşie Neem.44.33. să intre în tabără. şi să stropească* din sângele ei 18.13. 16. Cap. a Lit.30.13. zeciuială* din zeciuială.8. „plinătatea“ b De înlăturare a necurăţiei. Şi să-l mân31 *Mt. Ios.38 de la fiii lui Israel zeciuielile pe 7 focului unde arde viţeaua. fiii lui Israel nu se vor aproeste rânduiala legii pe care a **Cap. Astfel să de carnea în apă şi să fie necuaduceţi şi voi un dar ridicat 9 rat până seara. ca 29 al Domnului. **Lev.8 seara.20. Şi ei să nu aibă moşel s-o scoată afară* din tabără tenire** printre fiii lui Israel. darul ridicat adunarea fiilor lui Israel. 4. moştenirea ta printre fiii lui Islui. Vers.29. pe care o fac ei. 13. Şi nu veţi purta* 32 *Lev. voastre. 22.18.5. o moştenire printre fiii lui Isviţeaua înaintea ochilor lui. 10. rael. 5. 4. ardă* pielea şi carnea şi sânge25 Şi D omnul a vorbit lui Moi. dacă veţi aduce din el gră22.6 le.1. 9. Ev. 8. din toată grăsimea cenuşa viţelei să-şi spele* hailui. Şi 7 *Lev. **Cap. 10. Şi cineva să ardă 5 *Ex. leviţilor din 26 se. 30. să strângă cenuşa* viţelei şi s-o D omnului din toate zeciuielile Vers. din ele un dar ridicat D omnudupă aceea.23.28.7.37.19. 11. şi să fie păstrată pentru lui Aaron. 20. 22. 22 lui întâlnirii. zicând: „Aceasta 2 *Lev. în 23 *Vers.49. cu balega. caţi în orice loc. în schimbul slujbei lor. Şi cel care a ars-o să-şi coti* ca grâul din arie şi ca spele hainele în apă şi să-şi scal28 belşugul a din teasc. Şi 3 *Lev. **Deut. Şi să fie o rânduială pentru tot30 Şi să le spui: «Când vei ridica grăsimea lui din el.

pentru că a întinat* locaşul sfânt al Domnului.14. 19. Cap. Şi să se ia pentru cel necurat din cenuşa* jertfei de curăţire care a fost arsă şi să se toarne apă de izvord peste ea 18 într-un vas. 21. şi li s-a arătat gloria** Domnului. oma.10. şi sufletul acela va fi nimicit din Israel. va fi necurat††. 16. ca să murim aici. Şi omul care va fi necurat şi nu se va curăţi. a treia zi şi a şaptea zi.32.20.3.14. 22 Şi orice* va atinge cel necurat 22 *Hag.31. 114.32. Moise în luna întâi. 17. Vers. 19 *Ezec. Şi cel curat să-l stropească* pe cel care nu este curat. Şi aceasta să le fie o rânduială pentru totdeauna. Apele Meriba. 10.45. Şi orice vas deschis*. Moise şi a vorbit. 15. va fi necu16 rat. 7 Şi D omnul a vorbit lui Moi8 se. zicând: „Ia toiagul* şi strânge adunarea. şi să le scoţi** apă din stâncă şi să adăpi adunarea şi vitele 9 lor“. şi să-l cureţe a şaptea** zi. 17. ††Lev. Şi D omnul c Cu apa d Lit. 51. de trupul mort al unui om care a murit.4.5. 11.7. 14.35. şi sufletul care 7. Ev. 20. se atinge** de el să fie necurat 22.5. 2 Şi nu era apă* pentru adu. 10. 17.37. 9. să fie necurat* şapte zile. se şi-a ridicat mâna şi a lovit Is. Fap. Şi Moise şi Aaron 10 *Ps. care nu va avea capacul strâns pe el. Şi poporul s-a certat* cu 3 *Ex. 8. Aceasta este legea când va 14 muri un om într-un cort: oricine intră în cort şi tot ce este în cort 15 să fie necurat şapte zile. am fi murit** când au murit† 11. Plân. **Lev. Deut. 17. stânca de două ori cu toiagul său: 1 Cor.8. 9.14.19.33.17.NUMERI 19:12 11 *Lev. şi dacă nu se va curăţi a treia zi. răzvrătiţilor: oare vă vom scoate 11 apă din stânca aceasta?“ Şi Moi. să fie necurat. 11. aşa cum îi 10 poruncise El. şi a şaptea zi va fi curat. 17. 16.59. zicând: „De †Cap. 20 *Vers. Şi oricine se va atinge* de cel omorât de sabie în câmp deschis sau de vreun trup mort sau de osul vreunui om sau de vreun mormânt să fie necurat 17 şapte zile.10. ochilor lor şi ea îşi va da apele. şi el le-a zis: „Ascultaţi*.6. **Cap.1. 17.2. naintea* Domnului. fraţii noştri înaintea Domnului! 4 Şi de ce* aţi adus adunarea 4 *Ex.21. Is. 11. 33. 14. 5. sufletul acela va fi nimicit din mijlocul adunării. 15. şi poporul s-a aşezat la Cades. 43.33. şi vorbiţi stâncii înaintea Ps.3. toată adu. şi să-şi spele hainele şi să se scal20 de în apă. 7. 4. tu şi Aaron. pentru că apa† de despărţire n-a fost stropită peste el. Oricine se va atinge* de un mort. au ajuns în pustiul Ţin*. nare şi s-au adunat împotriva** **Cap. 18 *Ps.4. şi vitele lor.21. au strâns adunarea înaintea stâncii.22.21.13. apa de despărţire n-a fost stropită peste el: este 21 necurat. 27. Hag.49.19 lui Moise şi împotriva lui Aa3 ron. „al unui suflet de om“ b Să se cureţe de păcat 172 . la intrarea cortului întâlnirii şi au căzut* cu feţele la pământ. **Neem. necurăţia lui este încă în el. 9. **Cap.15 tău. „apă vie“ a Lit. Şi Maria** a murit 1 *Cap. 48. **Lev. Şi Moise a luat toiagul di.20.7. 2. Şi un om curat să ia isop* şi să-l înmoaie în apă şi să stropească peste cort şi peste toate vasele şi peste toate sufletele care erau acolo şi peste cel care s-a atins de vreun os sau de omul ucis sau de omul mort 19 sau de mormânt.20. 5. ca să ne aduceţi în locul acesta rău? Nu este un loc de semănat sau de smochini sau de* vii sau de rodii şi nu este 6 nici apă de băut“. suim din Egipt.25. †Cap. 26. 8. 13 *Cap. 14. acolo şi a fost înmormântată **Ex.6. ron au plecat dinaintea adunării 16.Pedepsirea lui narea.20.3.26. noi şi vitele noas5 tre? Şi de ce ne-aţi făcut să ne 5 *Cap.1. 15. şi seara va fi curat. 4.11 *Ex. atunci 13 a şaptea zi nu va fi curat.3.20.2 *Ex. 16. 17 *Vers. Domnului în pustiul acesta.14. 12 Să se cureţeb* cu eac a treia zi.9 *Cap. şi a ieşit multă apă* şi adunarea 12 a băut. 14.2. 22.13.9. şi nu se va curăţi. Şi Moise şi Aa6 *Cap. Cap.22.15. 20 Şi fiii lui Israel. acolo.1. 106. Şi cel care stropeşte apa de des- părţire să-şi spele hainele şi cel care se atinge de apa de despărţire să fie necurat până seara.5. 36.36. până seara»“.5. **Lev. 15 *Lev. 16 *Vers. 2. 31. întinează** cortul Domnului.2. 21. 13. fratele 8 *Ex.2. 13. 12 *Vers.

38. nici la stânga. bit împotriva* lui Dumnezeu şi îm. 23 venit la Muntele Hor**. şi su. unde fiii lui Ps. pe noi şi pe Deut. înaintea ochilor 28 întregii adunări.Israeliţii în luptă cu radului*.16. Şi toată adunarea a văzut că Aaron a murit şi toată casa 29 *Gen. Şi Moise l-a dez28 *Ex.11. rog. Lasă-ne.9.NUMERI a zis lui Moise şi lui Aaron: „Pentru că nu M-aţi crezut*. Deut. 12. zicând: „Aaron va 24 *Gen. toată adunarea. †Ios.2. 4 Şi au plecat* de la Muntele Şarpele de aramă Hor. „Dacă vei da pe poporul acesta în totul în mâna mea. 33. Egipt. 2 dintre ei. dacă vom bea din apa ta.30. 14. 26. sunt apele* Meribaa. 20. El S-a sfinţit în ei.12 am dat-o fiilor lui Israel. 38. şi 106. 11. acolo.36. cu ele. la hotarul ţă24 rii Edomului. **Ex.10. nu ne vom abate nici la dreapta. Şi Aaron** a murit 32. 11. Şi el a zis: „Să nu treci*!“ Şi Edom a ieşit împotriva lui cu popor mult şi cu mână 21 *Deut. 33. 11. cu ele. îi voi nimi3 ci cu totul cetăţile“.28.2. şi ei i-au nimicit cu totul. 25.8. **Lev.20.8. 50.2. ca să murim† în pustiul aces††Cap. †Ex.40. ger şi ne-a scos din Egipt. ci vom merge pe calea împăratului. la apele Meriba. eu şi vitele* mele.19. 32. **Ex. gat* către D omnul. 2. Şi **Deut. lui Israel şi a luat captivi pe unii Jud.16.6. suntem în Cades. 21.41. împăratulbA.4. fiul său. Ezec. a canaaniţii auzit că Israel venea pe calea Atarimc şi s-a luptat împotriva 1 *Cap.6. 33. Şi Moartea lui 22 Aaron fiii lui Israel.23. nu vom trece prin câmpuri sau prin vii. Cap. 33. 16 părinţii noştri. 33. „a fost nerăbdător“ f Sau „hrană mizerabilă“ a Ceartă b Neghev 173 . fi adăugat* la poporul său. Deut.51. 2. când am stri16 *Ex.22.3. Şi poporul a vor5 darea Jud. 10. pe calea Mării Roşii. 2. fletul poporului şi-a pierdut răb**Deut. zicând: „Pentru **Ps.45. să trecem* prin ţara ta.50.4 *Cap.4. 23. şi.29. 3.22. nul a vorbit lui Moise şi lui Aaron în Muntele Hor. şi Moise şi Eleazar au coborât de pe 29 munte. 28. atunci îţi voi plăti** preţul.3. promisiune D omnului şi a zis: Jud. 2. ta? Pentru că nu este pâine şi nu este apă şi ni s-a scârbit†† sufletul 6 de această pâine proastăf“. 1. ca să ocolească** ţara Edomului. potriva lui Moise. ce** ne-aţi făcut să ne suim din 17. 20 să fac altceva“.20.17. a ascultat glasul lui Israel şi i-a dat pe canaaniţi în mâna lui. Acestea 13 *Ex.19. glasul nostru şi a trimis** un în14. zis: „Să nu treci pe la mine. 33.27. au 22 *Cap. iată. Şi Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin hotarul său. Deut.16. e pe cale. 2.3.3. 21 tare. 29. 12 *Deut. 46. 95. Şi Dom**Cap.6. 34. fiii lui Israel i-au zis: „Ne vom sui 2. tenii† ne-au chinuit. lasă-mă să trec cu picioarele. Şi au pus numele locului Hormad*.8 lui Israel l-a plâns* pe Aaron treizeci** de zile. 15 peste noi: cum părinţii* noştri 9. El a auzit 3.30. 27. te 17 *Cap. **Cap. 19 nu ies cu sabia împotriva ta“. Şi. 2. fiul Deut. care locuia la sud .8. Şi dezbracă-l pe Aaron de hainele lui şi îmbracă-l pe Eleazar.7. şi Aaron va fi adăugat la poporul său şi va muri 27 acolo“. până vom 18 trece hotarul tău»“. 2. 12. 26 său.9.40.15. 3. 21. său. pentru că v-aţi răsculat împotriva** poruncii Mele. 1. brăcat pe Aaron de hainele* sale 29. 14. 25 Ia pe Aaron* şi pe Eleazar. Şi Edom* i-a 18 *Cap. „Aşa zice fratele tău Israel: **Gen. pe vârful muntelui.24.6. 11. 33. 11. cetate la mar17 ginea hotarului tău.6.18.8. fiul 25 *Cap. şi Israel s-a abătut* de la el. pen31. 24. 17.3. it** în Egipt multe zile şi egip†Ex. pe ei şi cetăţile lor.23. 36.10. 50. 1 Pet. 32. pe drumul mare şi.2.10. ca să Mă sfinţiţi** înaintea ochilor fiilor lui Israel. Şi Israel* a făcut o 2 *Gen. Şi Dome Sau „s-a c Sau „calea spionilor“ d Nimicire totală descurajat“.13. 20.7.32. şi suie-i pe Muntele Hor.38.8.41. ca să 19 *Ex. 16.37. Şi D omnul 3 *Cap. fără 20 *Jud. Şi au pornit din Cades*. Israel s-au certat cu Domnul. **Deut. au coborât în Egipt şi am locu15 *Gen.18. nici nu vom bea apă din fântâni.10. 21 Şi canaanitul. 21:6 tru că nu va intra în ţara pe care 24 **Vers. 10. Şi Moise a făcut aşa cum îi poruncise Domnul şi s-au suit pe Muntele Hor.50.38 şi l-a îmbrăcat pe Eleazar.5 *Cap. de aceea nu voi veţi duce această adunare în ţara 13 pe care le-am dat-o“. Şi Moise a trimis soli de la Edomiţii şi 14 israeliţii Cades* la împăratul Edomului**: 14 *Jud.31 «Cunoşti† tot necazul care a dat Deut. 78.

19.22. dut.8. 23. a luat toate cetăţile acelea şi Is. De aceea zic poeţiif: „Veniţi la Hesbon. 29 **Jud. 20. Ps. pentru că Arnon* este hotarul Moa14 bului. 1 Împ. în Hesbon* şi în toate 26 satele salee. 16. †Is. 105. în pustiul 11 *Cap. pune-l pe o prăjină. când el privea la şarpele de aramă.24. şi se reazemă pe hotarul** 2. 14. nu vom bea apă din fântâni: vom merge pe calea 22 *Cap. împăratul amoriţilor. 2. Hesbon. pe căpeteniile înălţimilor† Arnonului. împăratul amoriţilor. pentru că hotarul 136. 11.8. Şi 7 *Cap. Amos 2. Moise: „Fă-ţi un şarpe* înfocat şi 30.2. trăia. g.18. Ier. până vom trece 23 hotarul tău“.9. care priveşte spre* pustiud.24. o flacără din cetatea lui Deut.13. Pentru că Hesbon era cetatea lui Sihon.6.17. Şi Moise s-a rugat 8 pentru popor. 11. De acolo au plecat Jud. Şi 20 *Cap. rael a cântat* cântarea aceasta: 106.32.13. 2. 2.19 1 Împ.7. 15.17. poporul a venit* la Moise şi a Ps.29.9. 1 Cor. 8. zi. Deut. şarpe de aramă şi l-a pus pe o Ioan 3. Atunci Is17 *Ex. HesNoi am tras asupra lor 30 bon este pierdut până la Di20 şi d Ebr. 2 Împ.1.27 zis: „Noi am păcătuit.9.19.34. „Ţâşneşte.7. 8.7. până la Arnon. Şi au plecat de la Obot şi au aşezat 10 *Cap. 15.1.6. 8. pentru că †Ex. am vorbit împotriva** D omnu1 Sam. Is. 11. 48. 78. „satele fiice“ nul a trimis şerpi* înfocaţi în popor şi au muşcat pe popor. Şi a fost aşa: dacă vreun şarpe muşca pe cineva. Şi Sihon* n-a lăsat 23 *Deut. rael a locuit în toate cetăţile aIos.2.26. **Ios. El a dat pe fiii† săi fugari Ier. ††Is.2.12. să se zidească şi să se întărească cetatea lui Sihon.NUMERI 6 *Deut.lui Sihon şi a lui Og 22 când: „Lasă-mă* să trec prin ţara ta! Nu ne vom abate în câmpii 21 *Deut. şi a 7 murit mult popor din Israel. Şi fiii lui Israel au plecat şi Călătoriile 10 israeliţilor 11 au aşezat tabăra la Obot*. 33. 29. 13.2. popor al lui Chemoş**. Arnon până la Iaboc†. 20. 9. 11. 12. Şi Domnul a zis lui 8 *Is. Şi Israel 2. 14. 48.4.1. între Moab şi amoriţi. Domnului să îndepărteze şerpii de la noi“. 33. care se 15 15 *Vers.15. pe Israel să treacă** prin hotarul **Cap. 28.5.45. 22.18. 11. Sihon. 11. Şi 24 *Deut. 15. 28 **Vers. 9. Ps.9.21 †Deut. căpeteniile.15. Şi va fi aşa: oricine este muşcat şi-l va privi.28.20. şi au aşezat tabăra dincolo de Arnon. 16. De acolo au plecat şi au aşezat tabăra în va13 *Cap. biei şi i-a cucerit** ţara de la Neem. pe care au săpat-o mai-marii poporului cu toiagul* de domnie. şi a mistuit Ar-Moabul**.12.28.22. Pentru că a ieşit un foc* din 28 *Ier.11. 1. 21:7 tana şi de la Matana la Nahaliel de la Nahaliel la Bamot. împăratul amoriţilor.14. *Deut. 12. şi pe fiicele†† sale captive lui †Is. 16 este fântâna despre care a vorbit Domnul lui Moise: „Adună po17 porul şi le voi da apă“. Jud.37. prăjină. moriţilor. Vai* de tine. la vârful Muntelui Pisga. 135. până la 135. tabăra la Iie-Abarima*.46. împăratului.36. 29. 2. fiii lui Amon. 48.18.25 †Deut.7. Şi de aici la Beerb*: aceasta 16 *Jud. roagă-te† Fap.Înfrângerea 21 hon. fântână! Cântaţi-ic: Fântâna pe care au săpat-o 18 18 *Is. Moab! Eşti pier. Ier. 13 lea Zered*. 23. de la Bamot la valea care este în câmpia Moabului. De aceea se zice în cartea războaielor Domnului: „Vaheb în Sufa şi pâraiele Arnonului şi şuvoiul pâraielor. 9 va trăi“. Moabului“.13.10.44. spre 12 *Deut. 2. 49.12. 15. sau în vii. 18. 10. pleacă spre locuinţa Arului* **Deut. 8. Şi din pustiu au venit la Ma19 a Sau „Movilele din Abarim“ b Fântână c Sau „Răspundeţi-i“ f Sau „cei care vorbesc în parabole“ g Sau „i-am umilit“ 174 . Şi Israel a trimis* soli la Si. care este în pustiul care iese din hotarul amoriţilor. Sihon.21. cu toiegele lor“.3.29 *Ier. şi el se luptase împotriva împăratului de mai înainte al Moabului şi-i luase din 27 mână ţara. Şi Moise* a făcut un 9 *2 Împ. ci Sihon a strâns tot poporul Jud.29. **Cap. 33. 2. său.2. Israel l-a bătut* cu ascuţişul sa24. 25 fiilor lui Amon era tare.43.4. său şi a ieşit împotriva lui Israel în pustiu şi a venit la Iahaţ† şi 24 s-a luptat împotriva lui Israel. lui şi împotriva ta. „Ieşimon“ e Lit. care este în faţa Moabului. 12 răsăritul soarelui.

2. Şi Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu mergi cu ei. săi şi tot poporul său.2.2. 135.17. vino acum şi mi-l blestemă. 2 Cr. 15 Şi Balac a trimis din nou la el căpetenii. să nu te împiedice nimic ca să 17 vii la mine! Pentru că te voi onora foarte mult şi voi face orice-mi vei zice.1. şi au pus stăpânire pe ţara lui. „va linge“ e Eufrat f Lit. 34 *Deut.8. calea Basanului b. 18.23.3.12.9. 32.1. ta. mântului şi locuiesc în dreptul 6 meu. 20.9. satele sale şi au alungat pe amoriţii care erau acolo. cerceteze Iaezerul*. 31 Şi Israel a locuit în ţara a32 moriţilor.14. un popor a ieşit din Apoc.22. pentru că este mai puternic decât mine: poate că îl voi putea bate şi-l voi alunga din ţară. Şi a trimis soli la Balaam*. Ios. pe el şi tot poporul său şi ţara sa. Şi au venit la Balaam** şi i-au spus cuvintele lui 8 Balac. Ier. trânilor Madianului*: „Acum mul31. când: „Iată. păratul Basanului. 1 Împ. Şi au venit la Balaam şi i-au zis: „Aşa zice Balac. 3.48. porului său. 22. 48. să nu blestemi poporul. 5 *Ios.23. blestemă-mi* pe poporul acesta. Deut. a trimis la mine: «Iată. pentru că erau mulţi. 1 Sam. Şi Balaam a răspuns şi a zis slujitorilor lui Balac: „De mi-ar da* Balac casa lui plină de argint şi de aur. **Ios. şi i-am pustiit până la Nofah. ţimea aceasta va mâncad tot ce este împrejurul nostru. Deut.3. şi 6 *Vers. ca să-l cheme.18. 3. a ieşit împotriva lor. 12. pentru că D omnul nu vrea să mă 14 lase să merg cu voi“. fiul lui Beor. ei acoperă faţaf pă**Cap. 23. 32. 12 *Gen.3. mai mulţi şi mai 16 însemnaţi decât aceia. 24. împăratul 11 Moabului.15.14.7. la Edrei**. Şi el le-a zis: „Rămâneţi* aici la noapte şi vă voi aduce cuvânt. 18. iată.10.29. fiul lui Ţipor*. fiul lui Ţipor: «Te rog. te rog.18. un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţa f pământului. pe el şi pe fiii 35 *Deut. Şi Balac. 32. Vers. 24. el. Şi căpeteniile Moabului s-au ridicat şi s-au dus la Balac şi au zis: „Balaam n-a vrut să vină cu noi“. 136. Balac trimite 22 Şi fiii* lui Israel au plecat şi după Balaam au aşezat tabăra în câmpiile Moabului. Şi Moise a trimis să 32 *Cap. 20. 35 Şi l-au bătut*. Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.7. Cap. a 2 *Jud. **Vers.25. 33 Şi s-au întors şi s-au suit pe 29. 13. Şi bătrânii Moabului şi bătrânii Madianului au plecat cu plăţile pentru ghicire* în mâinile lor. 23. Şi Moab* s-a temut foarte 3 *Ex. 33 *Deut. 34 la luptă.8. de n-au lăsat nici unul. 13. „ochiul“ 175 . pentru 30 *Cap. 13. 23. 23.20.10. 13. Ierihon. vino deci. este lângă râue. Cap. îm**Ios.2.22. 23. i-a zis lui Moise: „Nu te teme* de Ps. mult de popor.22. te rog. 33. poate că voi putea să lupt împotriva lui 12 şi să-l alung»“. 8 *Vers.11. 9 *Gen. şi să-i faci** cum ai făcut lui Sihon. **Is. el şi tot poporul său.34. împăratul amoriţilor.8. Şi Domnul **Vers. Egipt. că ştiu că acela pe care îl binecuvântezi tu este binecuvântat şi acela pe care îl blestemi tu 7 este blestemat“. fiul lui Ţipor. şi au luat Ier. 13 Şi Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă în ţara voastră.2. 2 văzut tot ce făcuse Israel amo3 riţilor. pentru că l-am dat în mâna 135.32. 19. şi Moab s-a îngrozitc de 4 fiii lui Israel. a Sau „cu foc până la“ b Pământ moale c S-a îngrozit cu dezgust d Lit.17.5. 25. era împăratul Moabului pe timpul ace5 la. Rom. la 1 *Cap. cum linge boul iarba verde a câmpului“. la Petor**. fiul lui Ţipor.20. zi2 Pet. vino. pentru că ei* sunt binecuvântaţi“. Şi Balac.3. şi Og*. 15. 9. Iuda 11. care 24.15. 38. Şi Moab a zis bă4 *Cap. care locuia la Hesbon“. 9 Şi Dumnezeu* a venit la Balaam şi a zis: „Cine sunt aceşti 10 bărbaţi găzduiţi la tine?“ Şi Balaam a zis lui Dumnezeu: „Balac. 2. 6. care se întinde până laa Medeba**“. Acum dar. 11. 3.13. în ţara fiilor poMica 6. n-aş putea să trec peste** porunca Domnului Dumnezeului meu. 22. 12. dincolo de Iordan.4. ca să fac vreun 7 *Cap.13.7. 15. 13. Neem. după cum îmi va vorbi Domnul“. 17 *Vers. 11. 18 *Cap. 15. 2. 24.21. 48.NUMERI 22:18 bon*.7. blestemă-mi* pe poporul aces18 ta“.

19.17.9.13. Şi Dumnezeu* a 20 *Vers. vă rog. dar să vorbeşti numai* cuvântul pe care ţi-l voi spune Eu“. 28 Şi Domnul a deschis gura* măgăriţei şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut. 35. Vers. 2 Cr. 35 *Vers. 10. 37 *Vers. 24. şi măgăriţa s-a abătut din drum şi a intrat în câmp.12.17. 40 Şi Balac a jertfit boi şi oi şi le-a trimis lui Balaam şi căpeteniilor care erau cu el.13-15. 2. 38 *Ex. 41 Şi a fost aşa: a doua zi dimineaţa. 12. 24. pe hotarul Arnonului. nu pot eu să 38 te onorez*?“ Şi Balaam i-a zis lui Balac: „Iată. pe care ai călărit de când sunt a ta şi până în ziua aceasta? a Lit. Şi măgă27 *Iac. 18. Şi Domnul a 31 *Gen.30. ca potrivnic împotriva lui. mic sau mare. 22.16.13. Şi măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Iuda 11.24. venit la Balaam noaptea şi i-a Cap. Am avut eu obiceiul să-ţi fac deschis ochii* lui Balaam şi a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum şi sabia scoasă în mâna Sa. 36 Şi Balac a auzit că vine Balaam şi i-a ieşit* în întâmpinare până la cetatea Moabului.8. pe tine te-aş fi omorât negreşit şi pe ea aş fi lăsat-o vie“.13 176 . Şi el călărea pe măgăriţa lui şi cei doi 23 slujitoria ai săi erau cu el.11. 21. 22 *Ex.19.13. găriţa a văzut* pe Îngerul DomDan.32. Şi Balaam a mers cu căpeteniile lui Balac. 34. „tineri“ b Lit. **Vers. 1. un zid fiind de o parte şi un zid de 25 cealaltă parte. nici la stânga. 6. 1 Sam. 22. Lc. Şi Îngerul Domnului a mers mai departe şi a stat într-un loc strâmt. 23. te cheme. care** este la 37 marginea hotarului. 14. şi el din 26 nou a bătut-o. 35 Şi Îngerul D omnului a zis lui Balaam: „Mergi cu bărbaţii aceştia. pe acela îl 39 voi spune“. 23.13 Iov 34. Şi Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori până acum? Iată.15. **Cap. 4. 14. chiar* acum 30 te-aş ucide!“ Şi măgăriţa* a zis 30 *2 Pet. 15. mergi cu ei. **Ex. 1 Împ. Şi acum. 18. Balac l-a luat pe Balaam şi l-a suit* pe înălţimile lui Baalc. 21 Şi Balaam* s-a sculat dimineaţa şi şi-a pus şaua pe măgăriţă şi a mers cu căpeteniile Moabului.2.14. Fap. 2 Sam.15. „ca potrivnic“ 19 lucru.16. ridică-te. rămâneţi* şi voi aici la noapte şi voi şti ce-mi va mai 20 zice Domnul“.15. 9. 17. 23. 2. 31 aşa?“ Şi el a zis: „Nu“. Şi mă23 *2 Împ. 21 *2 Pet. am a zis măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine! De aş avea o sabie în mâna mea.17. mă voi întoarce“.13. şi acum. aş putea eu spune orice? Cuvântul* pe care-l va pune Dumnezeu în gura mea.26. 24 Şi Îngerul Domnului a stat într-o cărare strâmtă între vii. 24. Şi mânia* lui Balaam s-a aprins şi a bătut măgăriţa cu toiagul său.31. **Cap. dar să faci** numai după cuvântul pe care ţi-l voi spune Eu“. ca s-o întoarcă la drum. Şi Balaam a bătut măgăriţa. 4.7. 34 Şi Balaam a zis Îngerului D omnului: „Am păcătuit*. am venit la tine. Balac şi Balaam 36 *Gen. 2. Şi măgăriţa M-a văzut şi s-a ferit de Mine de trei ori până acum. 15.14. lui Balaam: „Nu sunt eu măgăriţa ta. de m-ai bătut 29 de trei ori până acum?“ Şi Bala29 *Pr.31. Şi mânia lui Dumnezeu s-a Măgăriţa 22 lui Balaam aprins pentru că el plecase şi Îngerul* Domnului a stat în drum. pentru că n-am ştiut că ai stat împotriva mea în drum. 12.10. dacă nu se ferea de Mine. deoarece calea* pe care mergi este spre prăpăd 33 înaintea Mea. 20. 12. nului stând în drum. Şi Balaam a mers cu Balac şi au venit la Chiriat-Huţot. am ieşit ca să-ţi stau împotrivăb.NUMERI 22:19 19 *Vers. 32 *2 Pet. Ios.21. 5. 2. cu sabia scoasă în mâna Sa. 8. zis: „Dacă aceşti bărbaţi vin să 23. unde nu era drum să te întorci nici la 27 dreapta. şi s-a plecat** şi s-a 32 aruncat cu faţa la pământ. şi el a văzut de acolo partea** cea c Sau „Bamot-Baal“ 2 Împ. 23. 41 *Deut.16. Cap. 6. 34 *Cap.21. 28 *2 Pet.20.26. 2. Cap.24. riţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat jos sub Balaam.40. 24. Şi Balac i-a zis lui Balaam: „N-am trimis eu la tine cu tot dinadinsul să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Într-adevăr. dacă este rău în ochii Tăi. acum. 26.

44.16.17. 19 *1 Sam. i-ai binecuvântat cu totul“. ca să mintă. 17. Şi s-a întors la el şi.9.NUMERI 23:23 mai îndepărtată a poporului. 22. fiul lui Ţipor! 19 Dumnezeu* nu este om. stâncilor şi-l privesc de pe dealuri. Pentru că nu este descântec* 23 împotriva lui Iacov. 20 *Gen.17. am i-a zis lui Balac: „Stai lângă* arderea ta de tot. 13. vei vedea numai partea cea mai îndepărtată a lor. Deut.7. 25. Cea dintâi 23 Şi Balaam i-a zis lui Balac: profeţie a „Zideşte-mi* aici şapte altare şi lui Balaam pregăteşte-mi aici şapte viţei şi 1 *Vers. 24. învinuieşte pe Israel».21.8.23 †Ps. A doua profeţie a lui Balaam 14 *Vers. 16 *Cap. Şi Balac a făcut 2 *Vers. 40. 12. şi eu Îl voi întâmpina pe Domnul acolo“. Şi l-a luat în ogorul veghetorului.1. iată. iată. 18. A zis** El şi nu va face? Şi a vorbit El şi nu va împlini? 20 Iată. 33. este un popor care va locui deoparte* şi nu va fi numărat printre** naţiuni. 4. 23 *Cap. 2. să-i blestemi* pe vrăjmaşii mei şi. zis: „Întoarce-te la Balac şi să vorIer.12.29. 1.11.2. 11. 33. de unde îi vei vedea. 24. „Ce mi-ai făcut? Te-am luat ca 22.45.2. Ezra 9.29 Mal. 89. Cum* să blestem eu pe cine 8 8 *Cap.7. 16. 14. te rog. 78.18. Şi Balac i-a 18 zis: „Ce a spus Domnul?“ Şi el şi-a rostit profeţia şi a zis: „Ridică-te*.10.2. 18 *Jud. spre vârful Pisga.11.1.38. 13. 7 lui. 22. 22. şi El a binecuvântat* şi eu nu pot întoarce**.8. 15. 22 Dumnezeu i-a scos* din Egipt: El are tăriac ca** a bivoluluid. 33. 22. d Lit. „Balac. şi căpeteniile Moabului erau cu el. 6 beşti aşa“.17. Vers. 21 El n-a zărit nelegiuire* în Iacov şi n-a văzut răutate** în Israel. 14. şi orice-mi va arăta.10. Cap. „parabola“ b Sau „ţărâna“ buie eu să fiu atent să spun* ce mi-a pus Domnul în gură?“ 13 Şi Balac i-a zis: „Vino. răsăritului: Hab. cu mine într-alt loc. 13. Iată. 12 Şi el a răspuns şi a zis: „Nu trerinocer) a Sau „proverbul“. Ps.9. 16 Şi Domnul l-a întâmpinat pe Balaam şi a pus* un cuvânt în gura lui şi a zis: „Întoarce-te la 17 Balac şi să vorbeşti aşa“. Tit 1. 22. Rom. cum zisese Balaam. **Deut.6.15. n-a blestemat Dumnezeu? Şi cum să învinuiesc eu pe cine n-a fost învinuit de Domnul? Pentru că îl văd de pe vârful 9 9 *Deut.2. am primit să binecuvântez. 24. ††Lev. Iac. iar eu mă voi îndepărta. Neem.35. 1.20.20.17 Iov 39. **Ps.16.6. 3. Ps.11. 21 *Cap.35.8. poate mă va întâmpina D omnul. Şi a mers pe o 4 înălţime golaşă. întâmpinat* pe Balaam.12. m-a adus din Aram.2. 2 şapte berbeci“. †Ex.2. **Cap.14.30. Şi Bala3 *Vers. Şi Domnul a pus* un 5 *Cap.4. şi ascultă! Pleacă urechea la mine. stătea lângă arderea sa de tot. 1. Deut. din munţii Ezec. 10 Cine poate număra pulbe10 *Gen. **Ex.13.15. 3. 29. de-a patra părţi a lui Israel? Sufletul meu să moară de moartea** celor drepţi şi sfârşitul meu să fie ca al lor!“ Şi Balac i-a zis lui Balaam: 11 11 *Cap. iată.5. nici ghicire** împotriva lui Israel. Şi vino. ca să-I pară rău.14. 15. la timpul său se va zice despre Iacov şi despre Israel: «Ce a lucrat† Dumnezeu!» c Sau „rapiditatea“ 12 *Cap. împăratul Moabului.1. Şi Balac şi Balaam au adus un viţel* şi un 3 berbec pe fiecare altar. 3. şi nu-i vei vedea pe toţi. 22. 22. lângă arderea ta de tot.2. «Vino! blestemă-mi** pe Ia**Cap. 1 Sam.10.2.20. 22. Ps. nici fiu de om.1.12.6.28. **Is. b* lui Iacov şi numărul celei rea 28. cov. cuvânt în gura lui Balaam şi a 22. Şi şi-a rostit profeţiaa* şi a zis: 29. 50. 22. **Ier. 22. 116. 18. Balac. 43. 5. Rom. Şi Dumnezeu l-a 4 *Vers. Mica 2. 32. „unicornului“ (probabil 177 . stătea lângă arderea sa de tot. Şi el I-a zis: „Am făcut şapte altare şi pe fiecare altar am adus un viţel şi 5 un berbec“. Şi a venit la el şi. 29.20. 22 *Cap. el şi toate căpeteniile Moabu7 *Iov 27.18. Şi i-a zis lui Balac: „Stai aici. şi a zidit* şapte altare şi a adus un viţel şi un berbec pe 15 fiecare altar. 22.17. 55. îţi voi spune“. **Is. 15. şi bleste14 mămi-i de acolo“. 33. Domnul Dumnezeul său este cu† el şi strigătul†† unui împărat este în mijlocul lui.11.

ca pomii* de aloe pe care i-a sădit** Domnul. aprins împotriva lui Balaam şi **Cap. 28 blestemi de acolo“. 38.23. locuind în corturi*.8.18.19. oasele††. după semin19. Şi-i va străpunge*† cu Ier. 17. 25 Şi Balac i-a zis lui Balaam: „Nici nu-i blestema. 12. iată.2.10. profeţia* şi a spus: **Vers. vintele lui Dumnezeu. 23. aceea voi face»?“ A treia 27 Şi Balac i-a zis lui Balaam: profeţie a „Vino. nile pe malul râului.38. Balaam i-a zis lui Balac: „Zideşte-mi* aici şapte altare şi pregăteşte-mi aici şapte viţei şi 30 şapte berbeci“. Ier.16.9.13.1.28. poporul se va scula ca o leoaică* şi va îndrăzni ca un leu. binecuvântat** să fie.14.8 *Cap. poporul meu. 21. şi Balac i-a Deut. 23. 23. 13.7. 51.21. fiul lui Beor. 8. Nu se va culca** până nu va sfâşia prada şi până nu va bea sângele celor ucişi“.4. sa va fi înălţată.17. 10. ca să fac bine sau rău din** inima mea. 14. Domnul. 19. poporului tău la sfârşitul** zi8. îţi voi ară**Gen. †Cap. 12. cel Ezec. 15.22. 2. 11. 45. tot i-ai binecuvântat.15. vino. Şi Balac a făcut cum zisese Balaam şi a adus un viţel şi un berbec pe fiecare altar. s-a culcat ca un leu şi ca o leoaică*. zicea** şi omul cu ochiul deschis zicea. mă duc la 14 *Mica 6.5.23.3. Ier. 23. să-i blestemi pe vrăjmaşii mei şi tu. 49. **Cap. gipt. Domnul te-a oprit de la onoa12 re“. ††Ps. să-l întâmpine cu descântece**. 49. 24 ne în ochii D omnului să bine23. 16. 50.20. **Cap. cine-l va ri.20.15 *Vers. El va mânca† naţiunile. 29 care priveşte spre pustiu*. 23.9 *Gen. 2.1.28 lui plină de argint şi de aur. 23. fugi la locul tău. 2.3. 22. zis lui Balaam: „Te-am chemat** Neem. care vede **1 Sam. 24 Naum 2. vrăjmaşii lui.. 23.13. şi i-a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus Vers. te voi duce înlui Balaam tr-alt* loc. Ios. Cap. Şi.2. iată.25 ridicat ochii şi l-a văzut pe Israel 1 Sam. ca grădi6 *Ps.15.18.12 mare decât Agag** şi împărăţia† 1 Cr. **Gen.5. 14. ca în alte* dăţi. 10. 21. Israele! 6 Ca văile se întind.16) . şi le va zdrobib Is.9 Şi împăratul său va fi mai †2 Sam.7 *Ier. Şi Balaam i-a zis lui Balac: „N-am vorbit eu şi solilor tăi pe care i-ai trimis la mine. poate va fi plăcut în ochii lui Dumnezeu ca să mi-i 27 *Vers. luat pe Balaam pe vârful Peor.28. n-aş putea trece peste porunca D omnului.3. 10 Atunci mânia lui Balac s-a 10 *Ezec. Şi Duhul lui Dumnezeu 3 a fost** peste el.37. aceea trebuie să 14 spun»? Şi acum. 2.1. Şi Balaam a văzut că era bi1 *Cap. dica? 27.12.6.4. 15.24. săgeţile sale. 13. 15 Şi el şi-a rostit profeţia* şi A patra profeţie a a spus: a lui Balaam. 5 «Ce frumoase sunt corturile tale.9.29. cel care vede viziunea Celui Atotputernic. ce va zice D omnul. 15.28. **1 Sam.9.9. 1. pe 23.2. 22. 11 *Cap. Iacove.1. 22.17.11. 22.10. zicând: «Tot ce va spune* 1 Împ. Apoc. †Cap. Apoc. eu. 16 el zicea.18. Şi Balaam şi-a 2 *Cap. de 11 trei ori până acum! Acum dar. 4 el zicea. 49. *†Ps. voi onora foarte mult». 1.9.23 cuvânteze pe Israel şi n-a mers. cel care cade cu b Sau „le va roade“ Iată. 12. ţiile sale. „Balaam. zice Steaua din Iacov şi omul cu ochiul deschis zicea.14 lelor“. dar nici nu-i 26 *Cap. 2 Cr. **Ps.5. Cel care te binecuvântează pe tine. cel care cunoaşte ştiinţa Celui Preaînalt. 104. 2. 49. un cuvânt folosit pentru a introduce o profeţie (vezi Geneza 22.18. **Ps.14. 24. 10. 23. cel care are ochii deschişi: Apoc. 50. belşugate*. ta* ce va face poporul acesta Dan. care cade** cu faţa la pământ şi Dan.15. 22.17.24 viziunea* Celui Atotputernic. ca cedrii lângă ape! 7 Apa se va revărsa din găleţile 178 a În ebr.17. cel care aude cu4 *Gen. te rog. **Cap. 5.11 a bătut* din palme. 15.9. tele lui Dumnezeu. 3. 8 Dumnezeu l-a scos* din E. 1. Am zis*: «Te 22. 17. cel care aude cuvin. şi locaşurile tale. 1. fiul lui Beor. zi13 când: «De mi-ar da* Balac casa 13 *Cap.27 23:24 ei şi sămânţa ei va fi în ape îm. 22.16. ci şi-a îndreptat 2 faţa spre† pustiu.13. Şi Balac l-a 28 *Cap.16 „Balaam.NUMERI 24 *Gen. 26 binecuvânta!“ Şi Balaam a răspuns 22. Şi 29 *Vers. Şi şi-a rostit 3 *Cap. **Gen. 9 S-a plecat. blestemat să fie»“. şi cel care te blestemă pe tine. 21.14. Tăria Lui este ca** a bivolului. 17. iată.

Deut.18. 22.21.5.30. Toiag** de domnie se va ridica Apoc.16. Şi Edomul* va fi o stăpâni18 *2 Sam. re**. 27. poporului şi spânzură-i* înainIos.16. 10.22.20. Şi l-a văzut pe chenit* şi şi-a 21 *Gen. **1 Cr. iată. 25 *Vers. 15. 6 *Cap.21. 31. 16. ta vitejeşte. 32. i-a zis lui Moise: „Ia pe toţi capii 4 *Deut. 15 *Cap. O Stea va răsări din Iacov şi un †Mt. 1 *Cap.16. care plângeau** înaintea intrării cor7 tului întâlnirii. fiul lui Eleazar. 10.1. 5 Şi Moise le-a zis judecătorilor* lui Israel: „Fiecare** să-şi ucidă pe oamenii săi care s-au alipit de Baal-Peor“. 20. mers şi s-a întors* la locul său. Balac a mers şi el pe calea sa.8.7. Şi.4. căpetenia unei case pă15 rinteşti dintre simeoniţi.20. †Gen.11. Şi Cel care va ieşi din Iacov 19 *Gen.8.NUMERI 25:18 faţa la pământ şi cel care are ochii deschişi: «Îl văd*. fiica lui Ţur*. din† Israel 16. Deut. Şi numele bărbatului din Israel care a fost ucis cu madianita era Zimri. 18. fiul lui Aaron. pâ22 22 *Gen. Ios. 6. şi va merge şi el la pieire†“. 5 *Ex.10. 9 *Cap. un bărbat dintre fiii 6 lui Israel a venit şi a adus la fraţii săi pe o madianită*. 4. Rom.17.2. 15.46. 10 Şi Domnul a vorbit lui Moi11 se. 11.4. Şi plaga a fost 9 oprită* de la fiii lui Israel. 10. 22. 31. **Gen. 21 rostit profeţia şi a zis: „Locuinţa ta este tare şi ţi-ai aşezat cuibul în stâncă. jertfele* dumnezeilor lor.9. **Gen. 8 *Cap.28.10 Ps. 78. pe Asur şi vor asupri pe Eber**. 10. zicând: „Hărţuiţi pe madia18 niţi* şi bateţi-i! Pentru că ei v-au hărţuit prin vicleniile* lor 4 **Vers.10. 2.3. **Ex. 4 împotriva lui Israel.16 1 Cor. 3. 16.27.8. şi va străpunge laturile Moabului†† şi va nimici pe toţi fiii zarveia. 106. el era cap de seminţie al unei case părinteşti în Madian. vesc. a întors mânia Mea de la fiii lui Israel.29. 2. 3.21. 10. 13. 1. 18 *Cap.2. 11.14. Păcatul cu 25 Şi Israel şedea în Sitim*. 6. Ţef. 29. Şi Balaam s-a ridicat şi a 25 †Vers. Moab şi poporul a început să practice curvia** cu fiicele Moabului. sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a fiilor lui Israel. 8. preotul. dar nu de aproape.3. Şi Domnul Osea 9. 14.38. 29. 106. şi Seirul† o stăpânire.58. 31. şi Israel se va purAmos 9.2. Ios. prin pântecele ei.9.17.16. 10.6. îi dau 13 legământul* Meu de pace. ei. **Gen. Şi cei care au murit* de plagă au fost douăzeci şi patru de mii. 22. 79.4. 34. 33.15. preotul.12.17. ††Is.4. porul a mâncat şi s-a plecat** Apoc. ††Cap.6. 13.9.25. Ezec. Ezec. 31. 23 Şi şi-a rostit profeţia şi a zis: „Vai! cine va trăi când va aşeza Dumnezeu aceste lucruri? Şi vor veni corăbii din ţăr24 *Gen. a văzut şi s-a ridicat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă 8 în mână.19. 49. nă te va lua captiv Asur*“.49. mul Chitimuluib* şi vor asupri Dan. 106. Şi legământul unei preoţii* pentru totdeauna va fi pentru el şi pentru sămânţa** lui după el. dar chenitul va fi nimicit. Ps.8. Şi numele femeii madianite care a fost ucisă era Cozbi. 14. pe bărbatul din Israel şi pe femeie.30.3. şi mânia D omnului s-a aprins 3 *Ps. 20. c Sau „Baal din Peor“. 16 Şi D omnul a vorbit lui Moi17 se. 18.10.22. Şi a intrat după acel bărbat israelit în camera din cort şi i-a străpuns pe amândoi. 31. 110. zicând: „Fineas. 9. fiul lui Aaron.14.15.8.16 3 înaintea dumnezeilor lor. 13. 13.21. tea D omnului.46 Ev. 20 Şi l-a văzut pe Amalec şi şi-a rostit profeţia şi a zis: „Amalec era întâiul dintre naţiuni. 2 *Ex. 12 De aceea spune: «Iată.25. 20. 1. **Ioel 2. 1 Cr. 40. 49.3. 32. fiind gelos cu gelozia Mea între ei. ca să nu nimicesc pe fiii lui Israel în gelozia* Mea. a Sau „fiii lui Set“ b Cipru ca să se întoarcă aprinderea** mâniei Domnului de la Israel“. 24 Ezec. Deut. Îl pri17 17 *Apoc. Domnul deschiderii 179 .17. şi po**Cap.5. 2.15. Ps. 2. 2 Şi ele au chemat pe popor la Mica 6. 14.2.14 18 Ps.13. 22. 19 va stăpâni* şi va nimici ce rămâne din cetate»“. 54.25. **Ex. 34.29 vrăjmaşii lui. Apoc.8. 7 *Ex. 16.25.1 13 *Ex. 1. 10. 60. dar nu acum. 2. 32. dar sfârşitul lui va fi pieirea“. 1 Cor. 1 Împ. rael s-a alipit de Baal-Peorc*.5. în faţa soarelui.14. 10. 31. †Fap. Şi Fineas*. Deut. 11 *Ex. 12 *Is. 4.5. 2. 17 *Cap. Şi Cap. Şi Is1 Cor.19. pentru că a fost gelos† pentru Dumnezeul său şi a făcut ispăşire†† 14 pentru fiii lui Israel“. Mal. fiul lui Salu. fiul lui Eleazar.1.37. 27.

Acestea sunt 7 *Cap. 18 *Cap. 46. chemaţi** din adunare. fiul lui Aaron. familia 30 galaadiţilor. **Cap. 6 familia paluiţilor. cu ei în câmpiile* Moabului. de la Eri. când a mistuit focul pe cei două 11 *Ex. 11 au fost un semnb**. Fiii lui Zabulon 26 *Gen. 46.9.20. 28 Fiii* lui Iosif. Fiii lui Iuda 19 *Gen.1. douăzeci de ani în sus. 38. fiica unei căpetenii a Madianului. zicând: „Număraţi* capetele 2 *Ex. de la Şuni. 1. 33. familia enohiţilor. de la Saul. de la Pua.6. 2 Pet. familia hamuliţilor. de la Iamin. de la Haghi. A doua numărătoare D omnul a vorbit lui Moise şi 1 *Cap.NUMERI 26:1 13 lia iachiniţilor. de ani în sus. patruzeci de mii cinci sute*. 5 *Gen. 6. de la Areli. după cum a poruncit* Domnul lui Moise şi fiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului“: 5 Ruben*. Fiii lui Manase: de la Machir*. Fiii lui Isahar 23 *Gen.38 Core. 17 *Gen. 46.24.14. 25. zicând: 4 „Număraţi de la vârsta de 4 *Cap. 26 Fiii* lui Zabulon. familia tolaiţilor. familia serediţilor. 46. familia areliţilor. 1 Cr. Şi fiii lui Pereţ: de la Heţron.3. 24 de la Iaşub.15. 1 Cr. Şi fiii* lui Iuda.16. de la Şimron. 24.14. Acestea sunt familiile lui Isahar. de la Iahleel. 33. 49.2. Ex.6. după familiile lor: de la Ţefon*. 9 Şi fiii lui Eliab: Nemuel şi Datan 9 *Cap. 27 *Cap. care s-au răsculat împotriva lui Moise şi împotriva lui Aaron în ceata lui Core. familia ie14 sauliţilor. 1. Acestea 14 *Cap. 46. familia heţroniţilor. 18 Acestea sunt familiile fiilor lui Gad. 29 *Ios. familia şelaniţilor. familia şu16 niţilor. şi Abiram. Acestea sunt familiile lui Zabulon.27. Jud.14.4. sute cincizeci de bărbaţi: şi ei Cap. când s-au răsculat împotriva Domnu10 *Cap.1. 22. 25 *Cap.2.31. familia ţefoniţilor. de la Iachin**. familia eriţilor. Şi cei număraţi dintre ei au fost patruzeci şi trei de mii şapte sute trei8 zeci*. după cei număraţi ai lor: şaptezeci şi şase de mii cinci sute*.21. 22 *Cap. 7 familia carmiţilor. Vers.1. după casele părinţilor lor.24.12. familia şimroni25 ţilor. 22 Acestea sunt familiile lui Iuda. 1. Aceştia sunt acel Datan* şi acel Abiram. 1 Cr. 16. 17.24. familia machiriţilor. 1.3. familia sunt familiile simeoniţilor*: douăzeci şi două de mii două sute. 46. de la Elon. când a murit adunarea. Aceştia sunt fiii lui Galaad: de la Iezer*.48. lângă Iordan.1. întâiul-născut al lui Fiii lui Ruben Israel. familia 21 zerahiţilor.22. după familiile lor: de la Sered. sora lor.12.2. după familiiFiii lui Simeon 12 le lor: de la Nemuel*. 4. după familiile 29 lor: Manase şi Efraim. 1. Şi pământul* şi-a deschis 16.25. 2. 16. lui Eleazar.12.35. 5. de la Zerah*. 7. după cei număraţi ai lor: şaizeci şi patru de mii trei sute*. familiile rubeniţilor. 26 Şi a fost aşa: după plagă*.1. Fiii lui Iosif Fiii lui Manase 28 *Gen. 17. 46. 63. gura şi i-a înghiţit împreună cu **Cap. de la Zerah. 6. familia 13 *Gen. după cei număraţi ai lor: şaizeci de mii cinci sute*. iaminiţilor. 46. 1. 23 Fiii* lui Isahar. 6. Dar fiii* lui Deut. familia 27 iahleeliţilor. familia ozniţilor. familia iaşubiţilor. Core n-au murit.1. 7.26. 17 de la Arod*. 10. 2. el de la vârsta de douăzeci** **Cap. Fiii lui Ruben: de la Enoh. mueliţilor. familia Ex.15 30 *Ios. 1.27. şi Machir a născut pe Galaad. 46. 35. familia ne12 *Gen. de la Galaad.8. de la Pereţ.33. 6. 19 Fiii lui Iuda: Er* şi Onan. de la Heţron. Apoc. familia eloniţilor. după familiile lor: de la Tola. prin care v-au amăgit în fapta lui Peor şi în fapta Cozbiei. iar Er şi Onan au murit în ţara Ca20 naanului. preo2 tul. 15 Fiii lui Gad. de la Palu.8. de la Ozni. după cei număraţi ai lor. b Lit. 10 lui. 16.16. fami**1 Cr.13. după familiile lor: de la Şela. 1.11. Şi fiii lui Palu: Eliab. la Ierihona. familia pereţiţilor. „un steag“ 180 . a Sau „Iordanul Ierihonului“ zerahiţilor. familia haghiţilor. 6.1.25. Fiii lui Gad 15 *Gen.29. 16. 7.3. 1. 1 Cr. întregii adunări a fiilor lui Isra38. familia heţroniţilor. Deut.16. Cap. de la Hamul. 16. Şi Moise 3 *Cap. 20 *Gen.5.16.23. 1 Cr. ale tuturor celor care pot 3 ieşi la luptă în Israel“.34. 31. familia arodiţilor. 30. 1 Cor.10. familia puaniţilor. şi preotul Eleazar au vorbit Cap. 6.32. 16.10. Fiii lui Simeon. care a fost ucisă în ziua plăgii din cauza faptei lui Peor“. de la Carmi.

7. 33 familia heferiţilor.39. familia belaiţilor. 1 Cr.16-19. fiecăruia să i se dea moştenirea lui. familia şuhamiţilor. 33. lui Neftali. 24. şi ea a născut lui Amram pe Aaron şi pe Moise şi pe 60 Maria. zicând: „La aceştia* să se îm53 *Ios. Fiii lui Dan 42 *Gen. de la Işvi. după familiile 43 lor. familia hebroniţilor.1. 1.26.21.Fiii lui Neftali ile lor: de la Iahţeel. familia asrieliţilor. Fiii lui Aşer 44 *Gen. după cei număraţi ai lor: şaizeci şi patru de mii patru sute*.1. după famili. Acestea sunt familii. Şi aceştia sunt fiii lui Şutelah: de la Eran. familia 32 sihemiţilor. familia şemidaiţilor. 46. Aces- 33 *Cap. când au adus foc Cap. 41 *Cap. după familiile lor. 1 Cr.20.1. a Sau „fie mult sau puţin“ 47 fiicei lui Aşer a fost Serah.13. 43 *Cap. care i s-a născut lui Levi în Egipt.54 *Cap. şapte sute treizeci*. familia tahaniţilor.NUMERI 26:62 zeriţilor. 7.1. 52 Şi D omnul a vorbit lui Moi53 se. Şi cei* 62 *Cap. număraţi ai lor au fost douăzeci 181 . familia heberiţilor.23. familia imniţilor. le lui Levi: familia libniţilor.2. familia 48 *Gen.46. familia coriţilor. hatiţilor. şi numele fiicelor lui Ţelofhad erau: Mahla şi Noa. 41 familia naamaniţilor. după familiile lor: rea leviţilor de la Gherşon.11. De la Şufam. ţara să se împartă prin sorţ*: să Ios. fa40 milia hufamiţilor. Moştenirea lor să se împartă după sorţ.37. 7.1. de la Merari. după cei număraţi ai lor: treizeci şi două de mii cinci sute*. Celor* mai mulţi să le dai mai mare moş. 1. între mai mulţi sau mai puţinia. de la Hufam. 1 Cr. Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim. Şi Ţelofhad*. de la Guni. 7.54. fiica lui Levi.2.35. fiul lui Hefer. familia ardiţilor. Şi Chehat a născut pe 59 Amram*. de la Malchiel. 2. Aceştia sunt fiii* lui Efraim. 55 după cei număraţi ai săi. Acestea sunt familiile lui Dan. 46. Toate familiile şuhamiţilor.4. De la fiii lui Beria: de la Heber.20. 46. familia şutelahiţilor. Acestea sunt familiile 50 *Cap.11. 1. familia gherşo57 *Gen. 37 *Cap.21. Aceştia sunt fiii lui Iosif. şi cei număraţi ai lor: patruzeci şi cinci de mii patru sute*. Totuşi 55 *Cap. de la Chehat. Fiii lui Efraim 35 *1 Cr. Şi lui Aaron* i 60 *Cap. Hogla. 1. familia heDe la Asriel. tenire şi celor mai puţini să le dai mai mică moştenire. de la Becher. 11.20. 1 Cr. 3.3. familia 39 ahiramiţilor. 38 Fiii* lui Beniamin. 44 Fiii* lui Aşer. familia aşbeliţilor. 6. 45 de la Beria. 12. 40 *1 Cr. Şi Nadab* şi Abi61 *Lev. 6. 48 Fiii* lui Neftali. 8. şi cei număraţi ai lor: patruzeci şi cinci de mii şapte sute*. de la Hefer. Cap.5. după familiile lor. după familiile lor: de la Şuham. 34 Milca şi Tirţa. 14. 34 *Cap. familia beriiţilor. 27. familia şi50 lemiţilor. n-avea fii. Şi aceştia sunt cei număraţi Numărătoa57 ai leviţilor*. 46. Acestea sunt familiile lui Manase. familia işviţilor. 49 guniţilor. şi cei număraţi ai lor: cincizeci şi două de mii şapte sute*. după cei număraţi ai lor: cincizeci şi trei de mii patru sute. 36.13. 1 Cr. de la Helec.2. Aceştia sunt fiii lui Beniamin. Şi fiii lui Bela*: Ard şi Naaman. 6. familia muşiţilor. hu au murit. familia 58 merariţilor. de la Aşbel. familia mahliţilor. partă ţara spre moştenire. sora lor. fiilor lui Israel: şase sute una mii 38. 3.23. 3. 11. de la Sihem.39.33. 54 numărul numelor. 11. şi de la Naaman. 1. 8.1. Elea61 zar şi Itamar. s-au născut Nadab şi Abihu. 34. 46 familia malchieliţilor. 46. Fiii lui Beniamin 38 *Gen. niţilor.2. ci fiice. 10. după familiile lor: de la Imna. familia şufamiţilor. tea sunt familiile fiilor lui Aşer. familia becheriţilor. 1. de la Ta36 han.43. Şi numele 31 lechiţilor.16.2.58 *Ex. după familiile lor: de la Bela. 35 după familiile lor: de la Şutelah. după familiile lor. 6. familia cheEx. 37 familia eraniţilor. de la Ahiram. familia ieţeriţilor. 42 Aceştia sunt fiii* lui Dan.24.17. după 14. de la Ard. familia iahţeeliţilor. 51 Aceştia sunt cei număraţi ai 51 *Ex. De la Şemida. Şi numele soţiei lui 59 *Ex. 62 străin înaintea Domnului.23.37. moştenească după numele semin56 ţiilor părinţilor lor. de la Ieţer.30. Amram a fost Iochebed*. de la Şilem.

21. în cearta adunării.17. 6 Şi D omnul a vorbit lui MoiVers.1.38.3. în ceata** lui Core. Şi să fie pentru fiii lui Israel o rânduială* de judecatăa.12. **Ex.7. 1. 22. în pustiul Ţin. în loc să Mă sfinţiţi la ape înaintea ochilor lor“.17 Ezec. Deut.3.1. înaintea Domnului: după cuvântulc lui să iasă şi după cuvântulc lui să intre. Ios. lui la fiica lui.6.36.33.29.23.14. Ps.20. Ios. 2. Şi Moise a adus 5 *Ex. 28.5. 3. 3.17. 10. 14. fiul lui Hefer. din familiile lui Manase. 34. 20 Şi să pui* asupra lui din gloria ta.11. 10.10. ceata celor care s-au strâns împotriva Domnului. 2 Împ. 20. 26.2. 28. 3.10.51. cum a fost adău14 gat Aaron. 3.9. 1.24.13 19 *Deut. 11. 1.9. la Ca15 des. fiul lui Nun. Şi. 11. Pentru ce să se 4 *Ios. Şi n-a rămas Ios.2 murit* în pustiu şi el n-a fost în †Cap.29. 36. Jud. care au numărat pe fiii lui 65 *Cap. fiul lui Iefune. în afară** de Caleb.23. 3. şi de Iosua. 14. Ios. zicând: „DomD nul Dumnezeul duhurilor* oricărei cărni să pună un bărbat peste 17 adunare. c Lit. 1. Şi ele au stat înaintea lui Moise şi înaintea preotului Eleazar şi înaintea căpeteniilor şi a întregii adunări. 31. 1 Sam. 63 *Vers.16. 17 *Deut.26. care să iasă* înaintea lor şi să intre înaintea lor şi care să-i scoată afară şi să-i aducă înăuntru. 21 *Jud.15.) Şi Moise a 16 vorbit D omnului.28. număraţi de Moise şi de preotul Aaron. zicând: „Fiicele lui Ţelofhad 7 *Cap. 18.24. vorbesc drept. 1. Mt. Noa şi 2 Hogla şi Milca şi Tirţa. pentru că ei n-au fost număraţi** printre fiii lui Israel. lângă Ior64 dan. Deut. 17.18. Ev.NUMERI 26:63 şi trei de mii. fratele tău. bărbat în* care este Duhul. 16. 14. 32. Şi să vorbeşti fiilor lui Israel.2. 18. 17. zicând: „Tatăl nostru a **Cap. ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi** care n-au 18 păstor“. 2. 18. 13 *Cap. 31. după ce o vei vedea.28.7. atunci să treceţi moşa Sau „de drept“ b Lit. 106. 26. †Cap. 17. Şi Domnul a zis lui Moise: 12 „Suie-te* pe muntele acesta. să le dai* negreşit o stăpânire de moştenire între fraţii tatălui lor şi să treci asupra 8 lor moştenirea tatălui lor.33. stingă numele tatălui nostru din familia lui.7. Şi printre aceş64 *Cap. pentru ca toată adunarea 21 fiilor lui Israel să-l asculte**. D omnul zisese despre ei: „Să **Deut.2. 12. **Ex. şi el s-o stăpânească. Manase.20. 16. Şi numele* fiicelor sale erau acestea: Mahla.6-10. să daţi moştenirea 11 lui fraţilor tatălui său. dacă nu va avea fiică. dacă tatăl său nu va avea fraţi. „gura“ 182 .17.64.1. 32. Şi. 31.36.28. Şi Moise a făcut cum îi poruncise 9 tenirea 11 *Cap. care să întrebe* pentru el. Şi. 20. 20 *Cap. şi 19 pune-ţi mâna peste el şi să-l pui înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i dai poruncă* înaintea ochilor lor. cum a poruncit Domnul lui Moise»“.49. „gurii“ 62 **Cap. de la vârsta de o lună în sus. 33. (Acestea sunt apele Meriba**.49. **Ios. 14 *Cap. 3 tâlnirii. 10. un om dintre ei. 1. el şi toţi fiii lui Israel îm22 preună cu el.8. Abarim.14. 10. la intrarea cortului în3 *Cap.1. dacă nu va avea fraţi. 34. Iosua.14. 18 *Gen. pentru că lor nu li s-a dat† moştenire printre fiii lui Israel. 2 Cr. 63 Aceştia sunt cei număraţi de Moise şi de preotul Eleazar.2.3. Şi el să stea înaintea preotului Eleazar.5. Pentru că 1 Cor.32. 20. 34.15 tia* n-a fost nici unul din cei Ev. 1 Sam.4. la Ierihon. 16. 9.6. să daţi moştenirea lui rudei lui celei mai apropiate din familia lui.33. Deut. 3. fiul lui Galaad. Deut. **1 Împ.15.30. cauza* lor înaintea Domnului. 41. Deut. 35. care au numărat pe fiii lui Israel în câmpiile* Moabului. 26. toată partea bărbătească.13.6. 8.47. 20.9. pentru că v-aţi răsculat* împotriva porunciib Mele. 9. Cap. fiul lui Machir.27. 22.10. 1 Sam. Zah. fiul lui Nun. Şi. moară în pustiu*“. şi tu vei fi adăugat* la poporul tău. Deut.19. 65 Israel în pustiul Sinai. 23. să daţi moşte10 nirea lui fraţilor lui. 1. 18. Legea 27 Şi s-au apropiat fiicele lui moştenirilor Ţelofhad. pentru că n-are fiu? Dă-ne o stăpânire* între fraţii ta5 tălui nostru“. ci a murit în păcatul său 4 şi n-a avut fii†. 1. Şi D omnul i-a zis lui Moise: „Ia pe Iosua. 1 Sam. în pustiul Ţin. prin judecata lui Urim**. 36. fiul lui Iosif. fiul lui 1 *Cap.9. 9. 18. zicând: «Dacă va muri cineva şi nu va avea fiu. urmaş al lui Moise 12 *Cap. şi vezi ţara pe care am 13 dat-o fiilor lui Israel. toată adunarea“.37. 7 se.22. 16 *Cap. 30.

este Paştele 16 *Ex. 45.21. 15.22 *Lev.17 Ezec.31. Să aduceţi aceste lucruri în afară de arderea-detot de dimineaţă. 11 *Cap. zecea a lunii acesteia este sărDeut. 2. şi un ţap ca jert. o jertfă prin foc pentru Dom14 nul. Şi în ziua a cincispreLev. 45. jertfă pentru păcat. şi darul său de bău10 *Ezec. ceţi aceste lucruri în fiecare zi.15. Mal.42. *Ex. mântată cu a patra parte dintr-un 6 *Ex. să torni în sfântul locaş darul de băutură al unei băuturi tari pen8 tru D omnul. 3 Şi să le zici: «Aceasta este jert3 *Ex. Este o Amos 5. de-tot D omnului: doi viţei tineri din cireadă şi un berbec şi şapte miei de un an – să vă fie fără* 20 cusur – şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn. 3. să aduci o zecime pentru fiecare miel din 22 cei şapte miei. 10 tură. 16. ca dar** de mâncare. de mireasmă plăcută Mie». zicând: „Porunceşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Să luaţi sea2 *Lev. Şi. şi a zecea* 5 *Ex. încetată** şi de darul său de 1 Cr.8.10.6. bătoarea*: şapte zile să se mă. 29.4. 10. pentru fiecare viţel. după cum vorbise Domnul prin Moise.1.11. 23. zi de zi. 3.1. 2. Is. Aceasta este arderea-de-tot **Vers. în luna întâi.14. ca dar de mâncare. băutură. din sabat* pentru fiecare sabat. fa prin foc pe care o veţi aduce Domnului: doi* miei de un an fără cusur. i-a dat poruncă*. „făcută“ 183 . 15. la începutul lunilor* voasNeem.36.23. ceţi o jertfă prin foc ca ardereDeut. în afară de arderea-de-tot neîncetată* şi de darul ei de băutură. 2 Cr. 16. în ziua sabatului. să aduceţi trei zecimi pentru un viţel şi două ze21 cimi pentru un berbec.6. care este ar24 derea-de-tot neîncetată. frământată cu untdelemn.4.8.38. 1. fie o adunare sfântă: să nu faceţi 19 nici o muncă de slugă. nii.12.21. parte dintr-o efă de floare a făi29. frământată cu untdelemn. ca dar de mâncare. 20. 29. 13 şi o zecime de floare a făinii frământată cu untdelemn.5. cireadă şi un berbec şi şapte de un an fără cusur.18. pâinea* jertfei prin foc. ca dar de mâncare.18. să-l aduci cu acelaşi dar de mâncare de dimineaţă şi cu acelaşi dar de băutură. tărât darul* Meu. 23 Şi şi-a pus mâinile peste el şi 23 *Vers. D omnului: doi viţei tineri din 46. care a fost rânduităa pe muntele Sinai. 19. Cap. şi a luat pe Iosua şi l-a pus înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări.33.11. 3.18. 3.Jertfele de Paşti sprezecea* a lunii. ca jertfă prin foc.40. 46.7. Să aduci un miel dimineaţa şi să aduci celălalt miel 5 între cele două seri. Şi să adu. Jertfele 28 Şi D omnul a vorbit lui Moizilnice 2 se. Ezra 3. Şi darul ei de băutură să fie a patra parte dintr-un hin pentru un miel. 10.5.4.17. şapte zile.NUMERI 28:24 D omnul. Şi să pregăteşti al doilea miel între cele două seri.4-9 zecimi de floare a făinii. ca ardere-de-tot 4 neîncetată. pentru jertfele Mele prin foc. ardere-de-tot* neîncetată.6. 18 nânce azime.16. în afară de arderea-de-tot ne1 Sam. pâinea Mea. şi două zecimi de floare a făinii. 23. de mireasmă plăcută Domnului. Osea 2. Col. în ziua a pai. 1. 22. 29. spre a face ispă23 şire* pentru voi. o jertfă prin 7 foc pentru D omnul. să aduceţi o ardere-de-tot Ezec. Să adu24 *Lev.11. de mireasmă plăcută. să aduJertfele de 9 sabat şi ceţi doi miei de un an fără cusur lună nouă şi două zecimi de floare a făinii frământată cu untdelemn. În ziua întâi să 34.5. pentru fiecare miel: este o ardere-de-tot de mireasmă plăcută. 15. de mireasmă plăcută Domnului. 2. Cap. Şi să se aducă D omnului un ied ca 15 *Vers.19 *Lev. 6 hin de untdelemn bătut. Aceasta este arderea-de-tot pentru fie15 care lună în lunile anului. 16 Şi. şi darurile lor de băutură: jumătate de hin de vin pentru un viţel şi a treia parte dintr-un hin pentru un berbec şi a patra parte dintr-un hin pentru un miel.25. tre. pentru fiecare berbec. 12 miei a Lit. 16. 17 Domnului. ca dar de mâncare.20. fră**Lev. fă pentru păcat. şi trei* 12 *Cap. 12. ma să-Mi aduceţi la timpul ho21. 11 Şi.

paisprezece miei de un an – să fie 14 fără cusur – şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn. spre a face ispăşire 6 *Cap. trei zecimi pentru fiecare viţel din cei treisprezece viţei. tă şi să vă mâhniţi** sufletele. 15. dintre capre. în ziua a cincisprezecea pentru a lunii a şaptea*. doi berbeci. 45.18 *Cap. în afară de jertfa pentru păcat pentru ispăşire şi de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darurile lor de băutură. 6. 16. în ziua celor dintâi roaJertfele 26 celor dintâi de*. 16. 12. Deut.10. 23.27. Şi să aduceţi Domnului o ardere-de-tot de mireasmă plăcută: un viţel tânăr din cireadă. 6 pentru voi. şi o zecime pentru fiecare miel din 16 cei paisprezece miei.22. şi un ţap dintre capre. doi berbeci şi paisprezece miei 8 să . şi de arderea-de-tot 15. două zecimi pentru un 10 berbec.16 *Cap. ca jertfă* pentru păcat.3. mâncare.36. 23. să vă fie o zi de sunare* 2 din trâmbiţe.16.12 *Lev. la zece* ale lunii acesteia. faceţi nici o muncă de slugă.16. aveţi o adunare sfântă. mireasmă plăcută Domnului: doi Lev.10. un ţap dintre capre.2. o jertfă prin foc. două ze29 cimi pentru un berbec. să **Ex. ca jertfă pentru păcat. 5 şi un ţap dintre capre. slugă. Vers.12.11. şi un ţap dintre capre. 10. după numărul lor.9. bătoare pentru Domnul şapte ziEzec.4 cută Domnului: treisprezece viţei tineri din cireadă. 13 le. Şi să 8 *Cap. rea Săptămânilor** voastre.10. neîncetată** şi de darul său de mâncare şi de darurile lor de băutură. 20 Şi a treia zi: unsprezece viţei. să aveţi o adunare sfânTrâmbiţelor tă. de Jertfele mireasmă plăcută.1.15 faceţi nici o muncă de slugă. 15.13. care şi darurile lor de băutură pentru viţei. 23. în afară de arderea**Cap.sărbătoarea nare sfântă. Jertfele 12 Şi. a şaptea.29. 23. o jertfă prin foc pentru ziua pentru Domnul. şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn. cat. Şi. 7 23. pentru berbeci şi pentru miei. ca jertfă pentru păcat. 7 *Lev.11. 28 şi şapte miei de un an. tot de mireasmă plăcută: un viţel tânăr din cireadă. în luna a şaptea. şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn. şi darul lor de mân. o zecime pentru fiecare 11 miel din cei şapte miei. în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darurile lor de băutură. 12.2.34. după rânduiala† lor. 34. un berbec 27 *Vers. să aveţi o adu. 23. în ziua a şaptea*. 28. ca jertfă pentru pă. viţei tineri din cireadă. 28. de-tot lunară* şi de darul său de †Cap. la întâi în ziua ale lunii. să aveţi o adunare sfân**Ps.24.5.21. Să le aduceţi în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare – să vă fie fără cusur – şi darurile lor de băutură. Ispăşirii Şi. două zecimi pentru fiecare 15 berbec din cei doi berbeci. Şi să aduceţi o ardere-de-tot*. de darul său de mâncare şi de darul său de băutură.1. o zecime pentru fiecare miel din cei şapte 30 miei.12.19. 18. 19 după* rânduială. 16. să nu faceţi nici o Corturilor muncă de slugă şi să ţineţi o săr. spre a 31 face ispăşire pentru voi. să nu Vers. un berbec şi şapte miei de un an 3 fără cusur.3. la sărbătoa26 *Ex. Şi. viţei* tineri din cireadă.16.13. Jertfele 29 Şi. 2.3. 19. 27 Şi să aduceţi o ardere-de-tot ca †Ex.13 *Ezra 3. trei zecimi pentru un viţel. şapte miei de un an – să vă fie fără* 9 cusur – şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn. aveţi o adunare† sfântă. 17 Şi a doua zi*: doisprezece 17 *Lev. 184 nu faceţi nici o lucrare. 15. trei zecimi pentru un viţel. un ţap 11 *Lev. 28. Cap. un berbec. în afară de arderea-de-tot neîncetată*. 35. doi berbeci. să nu faceţi nici o muncă de 1 *Lev.25. paisprezece miei de un an 18 fără cusur. trei zecimi pentru un viţel şi două zecimi pen4 tru un berbec şi o zecime pentru fiecare miel din cei şapte miei. să nu Lev. 16. 23. de mireasmă plă. Deut. aduceţi D omnului o ardere-de17. când aduceţi un dar de mânroade care nou Domnului. Fap. să 25 *Ex. 28.NUMERI 28:25 să se aducă pe lângă ardereade-tot neîncetată şi darul său de 25 băutură. Deut.

25 după rânduială. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei. facec un jurământ**. 32 Şi a şaptea zi: şapte viţei.15. nici una din promisiunile ei sau din c Lit. 23. odată făcută. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei. 1. să nu-şi Ecl.25. 29 Şi a şasea zi: opt viţei.13.4.33 voastre şi de darurile voastre de Is. doi berbeci şi paisprezece miei de 24 un an fără cusur. un an fără cusur. pentru berbeci şi pentru miei. o jertfă prin foc de mireasmă plăcută Domnului: un viţel. 22.14. pentru berbeci şi pentru miei. pentru berbeci şi pentru miei. şi un ţap dintre capre. pentru berbeci şi pentru miei. 27. care şi-a legat sufletul. pentru berbeci şi pentru miei. după numărul lor.2.16.36. după numărul lor. 23. 22 după* rânduială. după numărul lor.4.31. 1 Cr.35. ca jertfă pentru păcat. 23. Neem.27. în afară de promisiunile** Ezra 3.9.4. pentru berbeci şi pentru miei. dacă o femeie va face o promi†Iov 22. 23 Şi a patra zi: zece viţei.NUMERI 21 *Vers.5. după numărul lor. doi berbeci şi paisprezece miei de 33 un an fără cusur. promisiune b D omnului sau va Deut. nare* sfântă. voastre. ca jertfă pentru păcat.16. 2 «Dacă un bărbat* va facea o 2 *Lev. doi berbeci şi paisprezece miei de 30 un an fără cusur. după rân38 duială.26. în afară de arderea-de-tot neînceta- tă şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură. 35 Şi a opta zi să vă fie o adu35 *Lev. promisiunea ei şi obligaţia ei cu Naum 1.2.21.3.14. 30:5 21 de 26 *Ev. 23.21. Şi 14. în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul 39 său de băutură.39 *Lev. ca să-şi le11. Jud. în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei.33. nu se mai poate schimba 185 . 5. zicând: „Acesta este cuvântul pe 1 *Cap. şi darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei. ca jertfă pentru păcat. Legea 30 Şi Moise a vorbit capilor* promisiunilor seminţiilor fiilor lui Israel. 116. şi un ţap dintre capre. ca jertfă pentru păcat. 3 cu tot ce a ieşit din gura lui. calce cuvântul: să facㆠpotrivit Mt.18.30. după rânduială. 7. „va promite“ b Promisiune de bunăvoie care. în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură. 4 tinereţea ei. Şi să aduceţi o ardere-de-tot. care l-a poruncit Domnul: 1. şi tatăl ei va tăcea faţă de ea. obligaţie în casa tatălui ei. Acestea să le a. ca jertfă pentru păcat. atunci toate promisiunile ei vor sta în picioare şi orice obligaţie cu care şi-a legat ea sufletul va sta în 5 picioare.14. 66. 22. bunăvoie pentru arderile-de-tot **Lev. după numă28 rul lor. 7. 10.2. 23. duceţi Domnului la sărbătorile* 2 Cr. 7. 18. 5. şi un ţap dintre capre. ca jertfă pentru păcat. un berbec. darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură pentru viţei. 26 Şi a cincea zi: nouă viţei. şapte miei de un 37 an fără cusur.14. 1. 11. 66. ge sufletul cu obligaţie. 31.14. în 50. în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură. 40 Şi Moise a vorbit fiilor lui Israel potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise. în afară de arderea-de-tot neîncetată şi de darul său de mâncare şi de darul său de băutură. 5. şi un ţap dintre capre. **Lev. Fap. Dar dacă tatăl ei o va opri în ziua în care a auzit. să nu faceţi nici o 36 muncă de slugă. „va jura“ a Lit. ale voastre şi pentru darurile voastre de mâncare şi pentru darurile voastre de băutură şi pentru jertfele voastre de pace“. şi un ţap dintre capre. 34 după rânduială. şi un ţap dintre capre. doi berbeci şi paisprezece miei de 27 un an fără* cusur. 31 după rânduială. după numărul lor. siune Domnului şi se va lega cu Ps. şi tatăl ei va auzi 116.

şi soţul ei va auzi şi va tăcea faţă de ea în ziua în care a auzit-o. 16 purta c Sau „captivitatea“ 8 *Gen.16. 20. 8 Dar dacă soţul ei o va opri* în ziua în care a auzit. pentru că 6 tatăl ei a oprit-o.25. între soţ şi soţia sa. după aceea vei fi adăugat** la **Cap. pe ei şi pe Fineas.22. tă prada şi tot jaful în oameni 12 şi în animale. pe lângă ceilalţi ucişi 8 *Ios. it împotriva Madianului*. între tată şi fiica sa. 6. nu va sta în picioare.2. 11. fiind în tinereţea ei în casa tatălui ei.9. Dar dacă soţul ei le-a desfiinţat cu adevărat în ziua în care le-a auzit. înarmaţi de război. 20.6 *Cap. câte o mie din fiecare seminţie. se i-a trimis la război. soţul ei le-a desfiin13 ţat şi Domnul o va ierta.1. 3. pentru că a tăcut faţă de 15 ea în ziua în care le-a auzit. **Cap. 25. când vor fi asupra ei promisiunile ei sau rostirea cu uşurinţă a buzelor ei prin care 7 şi-a legat sufletul. în tabără.24. Şi Moise a vorbit poporului. Şi. 3 poporul tău“. care sunt asupra ei. şi Jud. Şi au ucis pe împăraţii 11. ca să-şi mâhnească sufletul. 4 Să trimiteţi la război câte o mie de seminţie. 20. atunci el întăreşte toate promisiunile ei sau toate obligaţiile ei. atunci promisiunile ei vor sta în picioare şi obligaţiile ei cu care şi-a legat sufletul vor sta în picioare. fiul lui Eleazar.33.13 poruncise Domnul lui Moise. Şi s-au războ7 *Jud. 21.21. le-a întărit. 1 Împ. 10. cu privire la promisiunile ei sau cu privire la obligaţiile sufletului ei.Răzbunarea asupra 2 se. 27. a Lit. Madianului. ca să meargă a împotriva Madianului. 8 tească. bărbaţi dintre voi pentru război. douăsprezece 6 mii. au ucis** toată partea bărbă1 Sam. ori cu ce şi-a legat ea sufletul. Acestea sunt rânduielile pe care Domnul le-a poruncit lui Moise. la război. atunci orice a ieşit de pe buzele ei. 13.9. va sta 10 în picioare împotriva ei.17. pe Ţur** şi pe Hur şi pe Reba. Dar promisiunea văduvei sau a celei despărţite. atunci el va nelegiuirea ei»“. Şi au adus la Moise şi la preotul Eleazar şi la adunarea fiilor lui Israel pe cei captivic şi jaful şi prada.16. atunci el va desfiinţa promisiunea ei care este asupra ei şi rostirea cu uşurinţă a buzelor ei prin care şi-a legat sufletul. dacă ea a promis în casa soţului ei sau şi-a legat sufletul cu obliga11 ţie prin jurământ. şi soţul ei a auzit şi a tăcut faţă de ea şi n-a oprit-o.NUMERI 30:6 după ce le-a auzit.26. şi Domnul o va 9 ierta. 31 Şi Domnul a vorbit lui Moi.15 ai lor: pe Evi* şi pe Rechem şi †Ios. 10 Şi au ars cu foc toate cetăţile lor în locurile unde locuiau şi 11 toate taberele lor. Dar dacă soţul ei a tăcut faţă de ea zi de zi. „ca să fie“ b Sau „cu uneltele sfinte“ 186 . 2 *Cap. 13. preotul.11. din toate seminţiile 5 lui Israel“. 25. Iar dacă le va desfiinţa cu adevărat. soţul ei o poate face să stea în picioare şi 14 soţul ei o poate desfiinţa. obligaţiile ei cu care şi-a legat sufletul nu va sta în picioare. Orice promisiune şi orice jurământ cu care se leagă cineva. 26. să facă răzbunarea* D omnului asupra Madianului. pe cei cinci împăraţi ai Madianului.15. atunci toate promisiunile ei vor sta în picioare şi orice obligaţie cu care şi-a legat ea 12 sufletul va sta în picioare. Şi Moi. Şi au fost ridicaţi din miile lui Israel câte o mie de fiecare seminţie. şi D omnul o va ierta. fiul lui Beor. zicând: „Răzbună* pe fiii lui madianiţilor Israel împotriva madianiţilor. zicând: „Înarmaţi 3 *Lev. Şi dacă va avea un soţ. cu uneltele sfântului locaşb şi cu trâmbiţele* pentru 7 alarmă în mâna sa.14. 20. Şi au luat* toa11 *Deut. Şi fiii lui Israel au luat captive pe femeile Madianului şi pe pruncii lor şi le-au luat pradă toate animalele şi toate turmele şi toată averea. **Deut. cum 6. şi au ucis cu sabia pe Ba9 laam†.

3. Şi.2.7. 18. treizeci şi două de su41 flete. cositorul şi plum23 bul şi orice suportă focul să tre23 *Cap. 15. din jumătatea fiilor lui Israel. tabără şapte zile. dintre oameni şi dintre boi şi dintre măgari şi dintre oi. Şi Moise le-a 15 *Deut. a Sau „la Iordanul Ierihonului“(Iordanul din dreptul Ierihonului) c Sau „un suflet“ b Sau „să lucreze cu necredincioşie“ 187 . acestea i-au făcut** pe 2 Pet. 25. 16 meile? Iată. Şi acum uci17 *Jud. şi darea pentru D omnul dintre oi a fost şase sute şaptezeci 38 şi cinci. Şi jumătatea. pe căpeteniile peste mii şi pe căpeteniile peste sute. Şi să curăţiţi de păcat orice haină şi orice lucru de piele şi orice lucru din păr de capră şi orice unealtă de lemn“.9. păstraţi-i vii pentru voi 19 înşivă.19. fierul. dintre boi. toate sufletele erau treizeci şi două 36 de mii. Şi. Apoc. dintre măgari şi dintre oi. deţi* toată partea bărbătească dintre prunci şi ucideţi pe orice femeie care a cunoscut bărbat. care veneau de la 15 slujba războiului.3. Şi D omnul a vorbit lui MoiÎmpărţirea 25 prăzilor 26 se. arama. Vers. tu şi preotul Eleazar şi capii părinţilor adu27 nării. şaisprezece mii. a fost în număr de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute 37 de oi. treizeci şi şase de mii.8.24 28 *Cap. din jumătatea fiilor lui Israel. mai să fie curăţit de păcat cu apa* de despărţire. veţi intra în tabăr㻓.19. Şi prada care rămăsese din jaful pe care-l luaseră oamenii de război era: şase sute şaptezeci şi 33 cinci de mii de oi şi şaptezeci şi 34 două de mii de boi şi şaizeci şi 35 unu de mii de măgari. Şi rămâneţi afară* din 19 *Cap.14.25. fiii lui Israel să păcătuiască b **Cap.14. 21. 42-47. 5. ceţi prin foc şi va fi curat. †Cap. 5. pe care o 27 *Ios.NUMERI 31:42 în câmpiile Moabului. Şi Moise s-a mâniat pe supraveghetorii oştirii. 3. dintre oameni.4. femei care n-au cunoscut împreunarea cu bărbat. 18.11. 2. din care darea pentru Domnul. 30. **Cap. Balaam.26.15. 18 culcându-se cu el. 40 Şi sufletele de oameni. oricine a ucis pe **Cap. Şi preotul Eleazar a zis bărba21 ţilor de război care merseseră la luptă: „Aceasta este rânduiala legii pe care a poruncit-o Dom22 nul lui Moise: «Aurul şi argintul.9. 39 Şi măgarii.14. Peor şi a fost o plagㆠpeste 17 adunarea Domnului. zis: „Aţi lăsat vii pe toate* fe1 Sam. Dar pe toţi copiii de parte femeiască care n-au cunoscut împreunarea cu bărbat.17. 19. să vă curăţiţi de păcat a treia zi şi a şaptea zi. să iei unul* din cincizeci. 13 Şi Moise şi preotul Eleazar şi toate căpeteniile adunării le-au ieşit în întâmpinare afară din 14 tabără. 18. 24. care era partea celor care ieşiseră la război. şi orice nu suportă focul să-l treceţi prin 24 *Lev.11 cinevac şi oricine s-a atins** de cineva ucis. 19. 22. 41 *Cap.8. prin cuvântul* lui 16 *Cap. şi darea pentru Domnul dintre acestea: şaptezeci şi două. †Cap. 2. 1 Sam.10. 18. 31 Şi Moise şi preotul Eleazar au făcut cum poruncise Domnul lui 32 Moise. 30 *Vers. care sunt lângă Iordan. Şi Moise a dat* preotului Eleazar partea darului ridicat al D omnului. aşa cum poruncise 42 Domnul lui Moise. împotriva Domnului în fapta lui 25. Şi să iei o dare pentru D omnul de la bărbaţii de război care au ieşit la luptă: un suflet* din cinci sute.3. şi darea pentru D omnul dintre aceştia: şaizeci şi unu.2. după aceea. la Ierihona.9. 29 Să-l luaţi din jumătatea lor şi să-l dai preotului Eleazar ca dar 30 ridicat pentru D omnul. nu19. 25.8. 24 apă. Şi să vă spălaţi* hainele în ziua a şaptea şi veţi fi curaţi şi. voi şi cap20 tivii voştri. 18. Şi împarte* prada în două: între purtătorii războiului care au ieşit la luptă şi toată aduna28 rea. 5. zicând: „Numără capetele prăzii şi a celor luaţi dintre oameni şi dintre animale. şi să le dai** leviţilor care păzesc† cele de păzit ale cortului D omnului“. şi vitele. 29. şi sufletele de oameni. 11. treizeci de mii cinci sute. din orice animal. 20.

9.18 2 Cr.35.12. Şi supraveghetorii care erau 48 peste miile oştirii. ca să adăugaţi şi mai mult la focul* mâniei Domnului îm15 potriva lui Israel. ca amintire* pentru fiii lui Israel.11. 7. 13. lănţişoare şi brăţări.32. nului.25. Şi mânia D omnului s-a aprins împotriva lui Israel şi i-a făcut să rătăcească* în pustiu patruzeci de ani. 14.24. a fost şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli de la căpeteniile peste mii şi că53 peteniile peste sute. 14 *Deut. 1.24. urmaşi de oameni păcătoşi. (Bărbaţii de 53 *Vers. până s-a stins toată** generaţia care făcuse rău 14 în ochii D omnului. 13 *Cap. după cum poruncise Domnul lui Moise.16.64. 13.5. 38. **Deut. 13. 14. 1. Deut. şi Dibon şi Iaezer şi Nimra* 188 şi Hesbon şi Eleale şi Sebam 4 şi Nebo** şi Beon. 26. 8 *Cap.34.14. 20. şi le-a dat leviţilor care păzeau cele de păzit ale cortului Domnului. 1. pentru vitele noastre. El îi va mai lăsa în pustiu şi veţi prăpădi tot poporul acesta“.34.32. 13. în afară de Caleb. fiecare ce a găsit. şi cetăţi pen17 tru micuţii noştri. 14. 6 Şi Moise a zis fiilor lui Gad şi fiilor lui Ruben: „Fraţii voştri să meargă la război şi voi să şe7 deţi aici? Şi pentru ce* descurajaţi inima fiilor lui Israel ca să nu treacă în ţara pe care le-a 8 dat-o D omnul? Aşa au făcut părinţii voştri când i-am trimis* de la Cades-Barnea să vadă** 9 ţara: s-au suit* până la valea Eşcol şi au văzut ţara şi au descurajat** inima fiilor lui Israel. **Deut.31. 32. 21.16. Deut. şi treizeci şi şase de mii 45 de vite. 26. să se dea robilor tăi ţara aceasta în stăpânire. 30. 1. pe care l-au ridicat pentru Domnul. din jumătatea aceasta a fiilor lui Israel. ţara pe care* a bătut-o D omnul înaintea adunării lui Israel este o ţară pen5 tru vite şi robii tăi au vite“. ca să nu intre în ţara pe care le-o dă10 duse Domnul. 9 *Cap. Şi tot aurul darului ridicat. 16 Şi s-au apropiat de el şi au zis: „Vom zidi staule de oi aici. 7 *Cap. o foarte 1 *Cap. 15 *Deut.8. 13. inele. iată. 22.36. chenizitul. de la vârsta de douăzeci de ani în sus. 17 *Ios. şi şaisprezece 47 mii de oameni). şi de Iosua. Şi. 21. Deci aducem un dar D om50 *Ex. 14. 30. cercei şi salbe. 1. fiul lui Nun. voi v-aţi ridicat în locul părinţilor voştri. şi treizeci de mii cinci 46 sute de măgari. 14. dar noi înşine vom fi gata înarmaţi* să mergem 3 **Vers. tot felul de obiec52 te lucrate.22. Moise a luat unul din cincizeci. iată. Luarea 32 Şi fiii lui Ruben şi fiii lui Galaadului Gad aveau multe vite. zicând: «Nu vor vedea* bărbaţii care au ieşit din Egipt.33. Dacă vă abateţi* de la El.24. Şi au zis: „Dacă am căpătat favoare în ochii tăi. 4. ţara pe care am jurat-o lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov! Pentru că nu M-au urmat 12 pe deplin. zicând: „Atarot 3 *Vers.3. Şi mânia* Domnului s-a aprins în ziua aceea şi a 11 jurat.21. dintre oameni şi dintre vite. 21. 14.34.16. şi au văzut ţara Ios. Ios. 12 *Cap.12. mare mulţime. 30.2.29.19.28. din obiecte de aur. înaintea Domnului. 1. 49 s-au apropiat de Moise şi au zis lui Moise: „Robii tăi au făcut numărătoarea bărbaţilor de război care au fost sub mâna noastră şi nu lipseşte nici un bărbat dintre 50 noi. 36. 14. 54 sine. fiul lui Iefune. pentru că ei L-au urmat* pe deplin pe Dom13 nul». 13. 15.26. Iaezer* şi ţara Galaad şi. 10 *Cap. locul era un loc pentru vite. 4 *Cap. căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute. ca să nu-L urmaţi.) Şi Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste mii şi peste sute şi l-au adus în cortul întâlnirii.28. **Cap.24. Deut. Deut.65.NUMERI 31:43 împărţise Moise de la bărbaţii 43 care slujiseră la război (şi jumătatea adunării a fost trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute 44 de oi.17 Ios. 2 Şi fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au venit şi au vorbit lui Moise şi preotului Eleazar şi căpe3 teniilor adunării. Şi Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la ei. spre a face ispăşire* pentru sufletele 51 noastre înaintea D omnului“. 24. Deut. 2 Sam.13 . 1. 30. 11 *Cap. război prădaseră* fiecare pentru 54 *Ex. nu ne trece peste Iordan“.

3. iată. dacă nu veţi face aceasta. fiecare înarmat de a Sate de corturi b Satele lui Iair 33:2 18 *Ios. 28 *Ios. Ios.32. 33. 44. în cetăţile Gala27 adului. 12. **Cap. 4. 4. 3. lui Gad şi fiilor lui Ruben şi la 29. cetăţile ţării de jur34 împrejur. până îi vom duce la locul lor. şi el a 17. 26 *Ios. 33 Şi Moise* le-a dat lor. Nu ne vom întoarce* la casele noastre până ce fiii lui Israel nu-şi vor lua în stăpânire 19 fiecare moştenirea sa.1.6. Şi MoiMica 6. 23.8.3. 3.7.4. 19 *Vers.35 *Vers.8.11. 33 Acestea sunt popasurile fii. 3. şi ţara aceasta va fi stăpânirea† 23 voastră înaintea Domnului.13. **Deut.2. 59. 11. şi ţara va fi supusă* înaintea Domnului şi după aceea vă veţi întoarce**. cum zice domnul meu“. Vom trece înarmaţi înaintea Domnului în ţara Canaanului. 2 se a scris plecările lor.1.31. fiecare înarmat de război.21-23 **Jud.45. 49. 1. 38 şi Nebo* şi Baal-Meonul.4. aşa vom face. sub* 1 *Ps. a mers şi a luat satelea 41 *1 Cr. 30. 21. 22. după numele* său. 24 *Vers. 22. Şi fiii lui 39 *Gen. 3.23. până va alunga pe 22 vrăjmaşii Săi dinaintea Sa. 1. Şi fiii lui Gad au construit Dibonul* şi Atarotul şi 34 *Cap. Şi 36 *Vers. Ios. Ios.24 †Cap. dacă nu vor trece cu voi înarmaţi. 3.4. Dar. 22 *Ios.NUMERI înaintea fiilor lui Israel.46.18 tul şi satele lui şi l-a numit NoPs. 21. 39 care le-au construit.34. Construiţi-vă cetăţi* pentru micuţii voştri şi staule pentru oile voastre şi faceţi** ce a ieşit din gura voastră“.12. şi Sibma. 13. 41 locuit acolo. bah. 105. şi Vers. schim.27. să aibă stăpâniri între voi în ţara 31 Canaanului“. au pus alte nume cetăţilor pe Ios. fiul lui Iosif.16. veţi fi nevinovaţi faţă de D omnul şi faţă de Israel. 1. Ios. 33. aţi păcătuit împotriva Domnului şi să ştiţi că păcatul* vostru vă 24 va ajunge. fiul lui Manase. 2. Şi Moise le-a zis: „Dacă fiii lui Gad şi fiii lui Ruben vor trece cu voi Iordanul înaintea D omnului. şi robii* tăi vor trece. 18. fiilor 33 *Deut. 22.7. fiul lui Nun.13. 16. **Deut. 77. şi micuţii noştri vor rămâne în aceste cetăţi întărite. 1. fiii lui Ruben au construit Hesbonul* şi Eleale şi Chiriataimul 37 *Cap. fiul lui Manase.13.33. din cauza locuitorilor 18 ţării. Şi Iair*.4. 3.8. dacă vă veţi înarma înaintea D omnului pen21 tru război şi toţi dintre voi veţi trece înarmaţi Iordanul înaintea D omnului. 3. împărăţia** lui **Cap. Sihon. Machir*. împăratul amoriţilor. 4. **Ex. şi capilor părinţilor seminţiilor fiilor lui Is29 rael. fiul lui Manase. împăratul Basanului. 1 Împ.12. 28 Şi Moise a poruncit* cu privire la ei preotului Eleazar şi lui Iosua. 22. zicând: „Cum a zis Domnul către robii 32 tăi. †Deut. lor şi le-a numit Havot-Iairb**. şi ţara va fi supusă înaintea voastră.14.20 Ios.15. cetăţi 37 întărite** şi staule pentru oi. Pentru că nu vom moşteni cu ei dincolo de Iordan şi mai departe. Şi fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au răspuns. 25 Şi fiii lui Gad şi fiii lui Ruben au vorbit lui Moise. 46. pentru că moştenirea* noastră ne-a căzut dincoace de Iordan spre răsărit“. înaintea D omnului la luptă. Ios. 4. 10. 13. 12.26. 23. şi acestea sunt popasurile 189 .12.12.36 35 Aroerul** şi Atrot-Şofanul şi 36 Iaezerul* şi Iogbeha şi Bet. 13. 2. 40 Şi Moise a dat* Galaadul lui 40 *Deut. 20 Şi Moise le-a zis: „Dacă veţi face* lucrul acesta. mâna lui Moise şi Aaron.24. Machir. 42 Şi Nobah a mers şi a luat Chena. ţara după cetăţile ei şi hotarele ei.42 *2 Sam.12.38 *Is.20. şi stăpânirea moştenirii noastre dincoace de Iordan să fie a noastră“. bându-le** numele.4.1.23. jumătate din seminţia lui Mana13. turmele noastre şi toate animalele noastre vor fi aici. Micuţii* noştri. soţiile noastre. 33.12. după oştirile lor. după popasurile lor după porunca Domnului. Şi. 20 *Deut. 18. Is.18. 21.15. se. zicând: „Robii tăi vor face aşa cum po26 runceşte domnul meu.8. Nimra* şi Bet-Haranul.4 23 *Gen.Popasurile lor lui Israel care au ieşit din ţara israeliţilor Egiptului. 1. care erau acolo. au mers la Galaad şi l-au luat şi au alungat pe amoriţi. **Vers.1. luptă.14. 27 *Ios. să le daţi ţara Ga30 laadului în stăpânire. şi împărăţia† lui Og.13. 50.

şi D omnul a făcut judecăţi chiar 5 şi asupra dumnezeilor** lor. 19. 13. la în39 tâi ale lunii.16. Şi au plecat din pustiul Sinai şi au aşezat 17 tabăra la Chibrot-Hataava*. fiii lui Israel au ieşit cu mâna înălţatㆠînaintea ochilor tuturor egipte4 nilor. 190 după plecările lor. 14. Şi egiptenii înmormântau pe toţi întâii-născuţi. Şi au plecat de la Machelot şi au aşezat tabăra la 27 Tahat. 12. Şi au plecat de la Muntele Hor* şi au aşezat tabăra în 42 Ţalmona. Şi au plecat de la BeneIaacan* şi au aşezat tabăra în 33 Hor-Ghidgad. Şi au plecat de la Ţalmona şi au aşezat tabăra în Pu43 non.1. 2.7. Şi canaanitul. Deut. 15 *Ex.37. după porunca Domnului. 20. 16. care locuia la sud. 35 *Deut. pe care Domnul îi lovise* dintre ei. 20.11. în ţara Canaanului.20.12.22. †Cap. Şi au plecat de la Ritma şi au aşezat 20 tabăra în Rimon-Pereţ. 32. Şi au plecat de la Elim şi au aşezat 11 tabăra lângă Marea Roşie. a auzit de venirea fiilor 41 lui Israel. Şi au plecat de la Obot şi au aşezat 22 ra 4 *Ex. 15. 36 *Cap. 21. 10. Şi Aaron era de o sută douăzeci şi trei de ani când 40 a murit pe Muntele Hor. 19. 37 *Cap. **Cap.1. în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. 14.NUMERI 3 *Ex. Şi au plecat de la Sucot* şi au aşezat tabăra la Etam. 17. şi a murit acolo. 16 *Cap.28. în luna a cincea. Au plecat* de la Ramses în luna întâi**. 33:3 cat de la Libna şi au aşezat tabăîn Risa. Şi au plecat de la PiHahirot şi au trecut* prin mijlocul mării în pustiu şi au mers cale de trei zile în pustiul Etamului şi au aşezat tabăra la 9 Mara. Şi au plecat de la Refidim şi au aşezat tabăra 16 în pustiul Sinai*. 14.8.37.4. 5 *Ex.6.10. 11 *Ex.2. 11. 13. Şi au plecat de la Aluş şi au aşezat tabăra la Refidim*. 9 *Ex.4. 21. Şi au plecat de la Muntele Şafer şi au aşezat tabă25 ra în Harada. împăratul Aradului*. a doua zi după Paşti. Şi fiii* lui Israel au plecat de la Ramses şi au aşezat tabăra la 6 Sucot. care este în dreptul Baal-Ţefonului.16.48. unde nu era apă pentru 15 popor să bea. 21. Şi au plecat de la Harada şi au aşezat tabăra 26 în Machelot. 6 *Ex. 19. Şi au plecat de la Hor-Ghidgad şi au aşezat tabă34 ra la Iotbata. Şi au plecat de la Chehelata şi au aşezat tabăra lângă 24 Muntele Şafer. 1 Cr. 22. . Şi au plecat de la Mitca şi au aşezat tabăra în 30 Haşmona.1. 20. 18 *Cap.1. care este Cades. 1 Împ. 15. 43 *Cap.6. Şi au plecat de la Moserot şi au aşezat tabăra în Bene-Ia32 acan. 18. 17 *Cap. Deut. †Ex. care 7 este la marginea pustiului. 1. 20. 21.8. 20. Şi au plecat de la Iotbata şi au aşezat tabăra în 35 Abrona. 18 Şi au plecat de la Haţerot şi au 19 aşezat tabăra la Ritma*. 9.50.22.27.42. Şi au ple- 3 lor 32 *Gen. Şi au plecat de la Abrona şi au aşezat tabăra în Eţion36 Gheber*.27.2.25.2.23. 20.26. Şi au plecat de la Mara şi au venit la Elim*. Şi au plecat de la Marea Roşie şi au aşezat tabăra în pustiul Sin*.29.2. 12 Şi au plecat din pustiul Sin şi 13 au aşezat tabăra în Dofca. 8 *Ex. 7 *Ex. la hotarul ţării† Edomului. 12. Şi au plecat de la Cades* şi au aşezat tabăra la Muntele Hor**. 14 *Ex.35. 38 *Cap. **Ex.23. Şi au plecat de la Rimon-Pereţ şi au 21 aşezat tabăra în Libna. 11. Şi au plecat de la Dofca şi au aşezat 14 tabăra în Aluş. Şi au plecat de la Haşmona şi au aşezat tabăra la Mo31 serot.4. în anul al patruzecilea. Şi au plecat de la Tarah şi au aşezat 29 tabăra în Mitca.1.34. **Ex.9. 10. Şi au plecat de la Chibrot-Hataava şi au aşezat tabăra la Haţerot*.22. 12. 12. Şi au plecat de la Tahat şi 28 au aşezat tabăra în Tarah. şi în Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de palmieri şi 10 au aşezat tabăra acolo. 12. şi au aşezat tabăra înaintea Mig8 dolului.1. 36. Şi au plecat de la Etam* şi s-au întors înapoi la Pi-Hahirot. 40 *Cap.8. Şi au plecat de la Eţion-Gheber şi au aşezat tabăra în 37 pustiul Ţin*. 27.7.14. Şi au plecat de la Risa şi au aşezat tabăra în Che23 helata. 12. Apoc. 41 *Cap. Is. 12. după ce ieşiseră fiii lui Israel din ţara Egiptului. Şi au plecat de la Punon şi 44 au aşezat tabăra în Obot*. Şi preotul Aaron* s-a suit 38 pe Muntele Hor.

Deut. 11. 47.47. Ios. 39. 26. Şi hotarul să se întoarcă de la Aţmon la pârâul* Egiptului şi ieşirile lui să fie la mare.2. 15.24. 11.NUMERI 34:14 44 *Cap. Şi au plecat de la Dibon-Gad şi au aşezat tabăra 47 în Almon-Diblataim a *.26. 2. Is.21. 32. să alungaţi pe toţi locuitorii* ţării dinaintea voastră şi să distrugeţi toate chipurilec** lor şi să distrugeţi chipurile turnate ale lor şi să 53 pustiiţi toate înălţimile d lor. 13 *Gen. 48.31.49. 13. Şi să vă însemnaţi hotarul 10 dinspre răsărit. 14.2. 3. 13. „umărul“ g Ghenezaret d Altare sau 191 .4. 19. Şi au plecat de la Munţii Abarim şi au aşezat tabăra în câmpiile* Moabului. 32. Ios. 15. după casele părinţi- 2 *Ps.24. 2.1. 47 *Cap. 23. 55 *Ex.5. 15.11. **Cap. 23. spre 12 răsărit. 47. 15. 47. 6 Şi. 49 Şi au aşezat tabăra lângă Iordan.14. 23.5. zicând: „Porunceşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra în ţara Canaanului. 32. †Gen. lângă 51 Iordan. 15.24.17 Ios. 45 *Cap. la Ierihon. a Sau „Almon. Ezec.25 **Ezec. 9. 34 Şi D omnul a vorbit lui Moi2 se. 14. 7. Mt. Ios.12. 32. Lev. 2. 46 *Ier. de la Bet-Ieşimot până la AbelSitimb*.18.34. Şi hotarul să meargă la Zifron şi ieşirile lui să fie la Haţar-Enan*. †Ios. 28.15 9 *Ezec. Ios. Şi va fi aşa: vă voi face aşa cum am gândit să le fac lor»“. unde-i va cădea sorţul.36 **Ios. 2 Împ. dacă nu veţi alunga pe locuitorii* ţării dinaintea voastră. zicând: „Aceasta este ţara* pe care s-o luaţi ca moştenire prin sorţ. 12 *Vers.6. 23.2. 3 *Ezec. Ios.2. după hotarele ei. **Deut. 27. Ps. 13. Ps. 33. De la Muntele Hor să vă însemnaţi intrarea Hamatului* şi ieşirile hotarului să fie spre Ţe9 dad**. Acesta să vă fie hotarul înspre nord.12.4. în câmpiile Moabului. 7 Şi acesta să fie hotarul vostru spre nord: de la Marea cea Mare să vă însemnaţi Muntele 8 Hor*. la Cades-Barnea**. 54 Şi să luaţi ţara de moştenire prin sorţ*. ca s-o stăpâniţi. 27. şi hotarul să coboare şi să atingă ţărmulf Mării Chineretg**. 21.1. 50 Şi D omnul a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului.33. ca hotar spre apus.11. pe care a poruncit D omnul s-o dea la cele nouă seminţii şi la jumătatea de semin14 ţie. 106.1. de jurîmprejur»“.18.7.8.13 **Ios. Aceasta să fie ţara voastră. Ps. 8. 8 *Cap. 26.33 Ier. 5. şi ieşirile lui să fie spre sud. 47. 15.55. 22. lângă Iordan. Şi au plecat de la Almon-Diblataim şi au aşezat tabăra în Munţii* 48 Abarim. la Ierihon.12. Şi hotarul să coboare la Iordan şi ieşirile lui să fie la Marea Sărată*. 51 *Cap. 49 *Cap. să vă luaţi moştenirea după semin55 ţiile părinţilor voştri. 106.53. după familiile voastre: celor mai mulţi să le daţi mai multă moştenire şi celor mai puţini să le daţi mai puţină moştenire. Şi Moise a poruncit fiilor lui 13 Israel. 21.34. lângă Diblataim“ b Şesul salcâmilor c Idoli sculptaţi în lemn sau piatră temple înalte e Marea Mediterană f Lit.1. Şi au plecat de la IieAbarim şi au aşezat tabăra în 46 Dibon-Gad*.33. 105. Aceasta să fie hotarul vostru spre apus. 14 *Cap.3. 25.34. şi să meargă la Haţar-Adar şi să treacă până la 5 Aţmon†. dinspre 4 răsărit††. Şi hotarul vostru să se întoarcă de la sud de suişul* Acrabim şi să treacă spre Ţin. 78. şi hotarul vostru de la sud să fie de la marginea Mării Sărate†. să aveţi Marea cea Maree şi coasta ei. Şi hotarul să coboare de la Şefam la Ribla*.22. Dar. 23. 3.17 11 *2 Împ. 26. 53 *Deut. ţara Canaanului**. aceasta-i ţara care vă va cădea de moş- tenire*. Lc. **Gen. la hotarul 45 Moabului.33. Deut.5.17. în partea de răsărit a Ainului.34-36 **Ex. 15. 3. 1.2.27. 1 Împ. Şi să puneţi stăpânire* pe ţară şi să locuiţi în ea.1. aceia pe care îi veţi lăsa dintre ei vă vor fi spini** în ochi şi ghimpi în coaste şi vă vor asupri în ţara în care 56 veţi locui. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «După ce veţi trece* Iordanul în 52 ţara Canaanului.8. 54 *Cap.43. 14. 17.1. Ios. Pentru că* seminţia fiilor rubeniţilor. 17.1. Hotarele ţării tabăra în Iie-Abarim*. 15. 7 *Cap. 3 Latura* voastră spre sud să fie de la pustiul Ţin** de-a lungul hotarelor Edomului. 48 *Cap. 52 *Ios. Ezec. 11. 4 *Ios.53-56 Deut. 5 *Gen. Jud. 14.13.65. Jud. în faţa lui Nebo. 13. ††Ios. acolo să fie partea fiecăruia. de la Haţar-Enan 11 până la Şefam.3. pentru că vouă v-am dat ţara. 11.3. 12. Cap.37.1. Deut.14.3. după hotarele ei.35.5. Ios.

21. 48.16. spre răsăritul soarelui“. ca să scape 4 şi b Ruda cea mai apropiată. a lovit de Vers. da leviţilor să fie patruzeci şi opt* de cetăţi. ca 18 *Cap. pentru ca ucigaşul să nu moară*. la Ierihon. Şi cetatea să fie la mijloc. două mii de coţi. din cetăţile pe care le Cetăţile de veţi da leviţilor.4. runceşte fiilor lui Israel ca din 21. să luaţi multe.2. duiţi pentru ucigaş. fiul 28 lui Şelomi. 6 Şi.3. de jur-împrejurul lor. cu drept de răscumpărare 192 . Din seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud. 19. ele şi terenurile 8 lor. 20. Şi Domnul a vorbit lui Moise. zicând: „PoIos. 9 Şi D omnul a vorbit lui Moi10 se. şi latura de apus. spre răsărit. zicând: „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «După ce veţi trece Iordanul în ţara Canaa11 nului. 2 Iordan. Deut. daţi patruzeci şi două de ce7 tăţi. trei cetăţi în ţara** Canaanului. leviţilor* cetăţi de locuit. 4. **Ios. Şi să luaţi o căpetenie* din fiecare seminţie. 19. Şi să măsuraţi. 22 fiul lui Chislon. din* stăpânirea fiilor lui Israel: 33.41. fiul lui 24 Efod. ca să poată scăpa în ele un uciLev.2. Ios. două mii de coţi. să vă rânduiţi* cetăţi.3.6.54.2. gaş care. în ele. şi jumătatea din seminţia lui Ma15 nase şi-au luat moştenirea.6 *Vers. şi latura de nord. şi de la cei care au puţine. Şi din seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan.3. şi seminţia fiilor gadiţilor. latura de răsărit. Aceştia sunt cei cărora le-a poruncit D omnul să împartă fiilor lui Israel moştenirea în ţara Canaanului. 20. **Ex. în afara cetăţii. la Ierihon. Dintre fiii lui Iosif: din seminţia fiilor lui Manase: căpetenia Haniel. 19 să împartă ţara. 21. două mii de coţi. 20 Şi din seminţia fiilor lui Simeon: 21 Samuel.41. Toate cetăţile pe care le veţi 7 *Ios. de la cei care au multe**. Şi din seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel. acestea să le fie terenurile cetăţilor. 13. 20. şi latura de sud. Şi din seminţia fiilor lui Efraim: căpetenia Chemuel. fiul lui Amihud. dincoace* de Iordan şi să daţi 4.16.15 *Cap.2. 15. 23 fiul lui Iogli. 4. 20. 26. **Cap.13. Ios. Şi cetăţile să fie ale lor spre locuire şi terenurile lor să fie pentru animalele lor şi pentru bunurile lor a Sau „din greşeală“ pentru toate vietăţile lor. şi. 27 fiul lui Azan. să le 21. 22-25. până nu va fi stat la judecată 13 înaintea adunării.8.2. ca să scape Ios. moştenirea sa pe care o moşteneşte“.41. 21. te şase cetăţi să fie de scăpare pentru fiii lui Israel şi pentru străin* şi pentru cel care locuieşte temporar printre ei. Cetăţile 35 Şi Domnul a vorbit lui Moileviţilor se în câmpiile Moabului. Şi din seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel. 26 fiul lui Parnac. fiecare să dea din cetăţile sale leviţilor. 14. Ele să vă fie cetăţi de scăpare. să luaţi puţine. Şi cetăţile să 12 *Deut. fără** voie 12 moarte pe cineva. Şi terenurile cetăţilor pe care le veţi da leviţilor să fie o mie de coţi de jur-împrejur. Aces. pe care să le rân. 1.scăpare tăţi de scăpare.5. 4.13. Şi din seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi. în afară de ele.7. două mii de coţi. a. fiul 25 lui Şiftan.43.7. 17 *Ios. Din seminţia lui Beniamin: Elidad. 15 ele să fie cetăţi de scăpare.51.32. Şi cetăţile pe 13 *Vers.NUMERI 34:15 lor lor. fiul lui Iefune. care le veţi da să vă fie şase* cetăţi 14 de scăpare: să daţi trei cetăţi 14 *Deut. lângă 2 *Lev. după casele părinţilor lor. moştenirea stăpânirii lor să dea Ezec. vă fie ca scăpare de răzbunătorb. Şi acestea sunt numele bărbaţilor: din seminţia lui Iuda: Caleb.54. Şi cetăţile pe care le veţi da 8 *Ios. şase* să fie ce. 16 Cum şi prin cine să se 17 zicând: „Acestea sunt numele împartă ţara bărbaţilor care vă vor împărţi ţara: preotul Eleazar* şi Iosua. şi să daţi leviţilor terenuri pentru ce3 tăţi. de la zidu5 rile cetăţii în afară. 18 fiul lui Nun.6. Cele două seminţii şi jumătatea de seminţie şi-au primit moştenirea dincoace de Iordan. 45. 25. 11 *Deut.5. 6. Ios.1. după .3. 19. fiul 29 lui Amihud“.22. 14. 20.4.

Deci să nu întinaţi* 34 *Lev. 22.18.5. Mica 4. după moartea marelui preot.10. este ucigaş: şi ucigaşul să fie 19 omorât negreşit. cel care l-a lovit să fie omorât negreşit: este ucigaş. 26. 17.3. se poate face ispăşire pentru ţară pentru sângele vărsat în ea. când îl va întâlni. Şi acestea să vă fie o rân29 duială* de judecată în genera. 3. zis: „Domnul a poruncit domD **Cap.15. 9.12. să fie omorât*. Pentru că ucigaşul trebuia să rămână în a Sau „rânduieli“ b Lit. Deut. 24 *Vers. 24. 20. poate să se întoarcă în ţinutul stăpânirii lui. din familiile fiilor lui Iosif. Şi să nu întinaţi* 33 *Ps.11. 17 *Vers.17.10. 20 *Gen. şi moare. 31. Dar. 2.27.54. Şi dacă l-a lovit cu o piatră din mână. nici 24 nu-i voia răul. s-au apropiat şi au vorbit înaintea lui Moise 1 *Cap. el întinează ţara. atunci adunarea* să judece între cel care a lovit şi răzbunătorul sângelui. în toate locuinţele voastre. 19 *Deut. 29. 4. după 25 aceste judecăţi a . Dar. **Deut. 33. dar. „gura“ 36:3 16 *Ex.12.3. 106. decât cu sângele** aceluia care 34 l-a vărsat. Ios. Şi adunarea să-l scape pe ucigaş din mâna răzbunătorului sângelui şi adunarea să-l întoarcă în cetatea de scăpare în care fugise şi să rămână acolo până la moartea* marelui preot care a fost uns** cu 26 untdelemnul sfânt.12.14. de care poate muri cineva.24.30 *Vers. fără să-l vadă. 17.28. **Deut. Răzbunătorul* sângelui să-l omoare el însuşi pe ucigaş. Mt. şi înaintea căpeteniilor. 19. Pentru că **Ex. sau îl loveşte din vrăjmăşie* cu mâna sa.14. 1 Împ. ca să se întoarcă să locuiască în ţara sa.2.6. 19. 21.8. Lev.1. 27. dacă l-a lovit cu o unealtă de lemn din mână. 12.6. Şi să nu luaţi răscumpărare pentru cel fugit în cetatea sa de scăpare. atunci moştenirea lor se va lua din moştenirea părinţilor noştri şi se va adăuga la moştenirea seminţiei de care vor ţine ele şi se va lua din 193 c Lit. 23 sau cu vreo piatră de care poate muri cineva. 21. Ios. Deut. dacă se vor căsători după cineva dintre fiii seminţiilor fiilor lui Israel.31. fără vrăjmăşie. căreia locuiesc Eu. 2 Sam.29. 31 Şi să nu luaţi răscumpărare penIoan 8. 19. să-l 20 omoare. 21. ţiile voastre.3. ci să fie omo32 rât. 10. Lev.29 *Cap. 19.38.7. Şi. 27 *Ex. este ucigaş: şi ucigaşul* să fie omorât ne17 greşit.6. în mijlocul 18. 2. pentru că **Gen. Sau. tenire prin sorţ fiilor lui Israel şi domnului meu i s-a poruncit de D omnul să dea moştenirea fratelui nostru Ţelofhad** fiicelor 3 lui. potriva cuiva.1. 36 Şi capii părinţilor familiilor Moştenirea fiicelor fiilor lui Galaad*.32. 25 *Ios. 2. Dar.7. dar fără premeditare. dacă l-a lovit deodată.11 21 *Ex.1. răzbunătorul sângelui să-l omoare pe uci22 gaş când îl întâlneşte. 30 Cel care va omorî pe cineva. dar un singur martor nu va mărturisic îm. 19. dacă ucigaşul va ieşi cumva din hotarele cetăţii lui de scăpare în 27 care fugise. ţara în care locuiţi. Şi. 27. 26. 18. 20. 27. 20.11. **Ex. fiul lui Manase. 21. după pentru omor spusab martorilor**. şi el nu era vrăjmaşul său. Ev. 20. „nu va răspunde“ . şi răzbunătorul sângelui îl va găsi afară din hotarele cetăţii sale de scăpare. este ucigaş: şi ucigaşul să fie omorât* 18 negreşit. Pedeapsa ucigaşul. 18.6.NUMERI în ele oricine a ucis pe cineva fără voie. cetatea sa de scăpare până la moartea marelui preot. 19. ca să fie omorât. Şi au 2 *Cap. până la moar33 tea preotului.45. 4. novat de moarte. capilor 2 părinţilor fiilor lui Israel. dacă îl atacă* din ură** sau aruncă ceva asupra 21 lui şi moare.8. şi nu Deut. dacă l-a lovit cu o unealtă 16 de fier şi moare. fiul lui Machir. Eu sunt Domnul care locuiesc** în mijlocul fiilor lui Israel»“. 21.55. şi răzbunătorul sângelui îl va ucide pe ucigaş.25.23. 13. şi moare.17. 16. 21. sângele. ţara în care sunteţi.6.7 nului meu să dea* ţara de moşIos. nu va fi vinovă28 ţie* de sânge asupra lui. 1 Împ. şi a aruncat-o asupra lui şi moare.16. şi moare. tru viaţa ucigaşului care este vi2 Cor.11. 29. de care poate muri cineva.31. sau a aruncat asupra lui vreo unealtă.

1. 23. 26.3.22. la Ierihon. după cuvântul Domnului. pentru că fiecare din seminţiile fiilor lui Israel se va lipi de moştenirea sa»“. numai să se căsătorească* în familia seminţiei tată7 lui lor şi nici o moştenire a fiilor lui Israel să nu treacă de la seminţie la seminţie. 27. 26. 27. va fi jubileul* fiilor lui Israel.3. 22. când 11 *Cap.46. 33. şi fiii lui Israel să stăpânească fiecare 9 moştenirea părinţilor săi.34. 7 *1 Împ.NUMERI 4 *Lev.50. Şi nici o moştenire să nu se treacă de la o seminţie la altă seminţie. Hogla şi Milca şi Noa. S-au căsătorit în familiile fiilor lui Manase. 8 *1 Cr. atunci moştenirea lor se va adăuga la moştenirea seminţiei de care ţin ele şi moştenirea lor se va lua de la moştenirea seminţiei părinţilor noştri“. **Cap. 5 Şi Moise.10. Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit D omnul pentru fiicele lui Ţelofhad. aşa au făcut fiicele 11 lui Ţelofhad. 13 Acestea* sunt poruncile şi rânduielile pe care le-a poruncit D omnul prin Moise fiilor lui Israel. Şi. Şi fiecare fată* care stăpâneşte o moştenire printre 4 sorţul moştenirii noastre. fiul lui Iosif. Şi Mahla. 27. a poruncit fiilor lui Israel. pentru că fiii lui Israel se vor lipi* fiecare de moştenirea seminţiei părin8 ţilor lui.1. lângă Iordan. Tirţa. zicând: «Să se căsătorească după cine va fi bine în ochii lor. în câmpiile** Moabului. 6 *Vers. 25. şi moştenirea lor a fost în seminţia familiei tatălui lor. 5 *Cap.7. Aşa cum poruncise Domnul 10 lui Moise. zicând: „Drept* vorbeşte semin6 ţia fiilor lui Iosif. 13 *Lev. 36:4 seminţiile fiilor lui Israel să se căsătorească după unul din familia seminţiei tatălui său. fiicele* lui Ţelofhad. 21. 12. s-au căsătorit după 12 fiii unchilor lor. 194 .

DEUTERONOM DEUTERONOMULa Cuvintele lui Moise în Transiordania Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Moise către tot Israelul dincoace* de Iordanb. poruncise D omnul Dumnezeul †Vers. 22.14. 18. râul 8 Eufrat. 10.9 zul vostru şi povara voastră şi 13 cearta voastră? Luaţi-vă* bărbaţi înţelepţi şi înţelegători şi cunos. 32. 18. îmCap.21.10. 2. fâşia de mal între Iope şi Gaza e Ebr. 12. Hesbon. **Num. căpetenii peste mii şi căpetenii peste sute şi căpetenii peste cincizeci şi căpetenii peste zeci şi supraveghetorif. 24. în pus1 *Cap. astăzi sunteţi 9 *Ex.26.17 cuţi. o mulţime* ca stelele** cerurilor: 10 *Gen. 3. binecuvânteze. 32.17. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulţit şi. Să nu vă 1 Sam. cât şi pe cel mare. pe care ni-l dă Domnul Dumne21 zeul nostru. dan. 13. 16.18. 4. 9. Num. 24. 6 *Ex.22 zicând: «Ascultaţi neînţelegerile dintre fraţii voştri şi judecaţi cu dreptate* între om şi fratele său sau străinul** care este cu el. zecilea*. 13.33 Basanului. **Ex. 15.12 tru ne-a vorbit la Horeb.8. cată. v-am pus ţara îna8 *Ex.13. împăratul Neem. bărbaţi înţelepţi şi cunoscuţi. 26.25. care Domnul a jurat* părinţilor 15. şi cazul care vă este prea greu †Ex. 11 D omnul Dumnezeul părinţilor 11 *2 Sam. 22. 4.21. 16. Horeb*.18. **Lev.21. 5 rot†. Cap.1. 33. în timpul acela. de regulă. după seminţiile voastre. nostru. Ioan 7. 19. 19. până la Cades-Barnea†. în ţara Moabului. Cap.34.24. care locuia în Ios.3. în timpul acela. 26. cătorilor voştri.26.26 să-l aduceţi† la mine. 32.17. Ios. poruncit toate lucrurile pe care trebuie* să le faceţi.19. 11.5.2. 19. Ev. 9.13.6. în ţinutul muntos.8. mergeţi în ţinutul muntos al amoriCap. în ţara canaaniţilor.7.17. în luna a unsprezecea.10. „Şfelah“. unsprezece zile de mers de la †Num.7. voastre. 12. Pr.23. la **Cap.10.15. că o va da** lor şi seminţei lor după ei».3 voştri să vă facă* de o mie de ori 1 mai mulţi decât sunteţi şi să vă 11 **Gen. 6. 12 Cum* voi purta eu singur neca12 *1 Împ. aşa cum ne 8. 24. cu cea de judecător g Sau „să nu priviţi la înfăţişare“ h Sau 195 . şi îl voi as18 culta». Iată.26-35. şi la Liban. la ţinutul muntosh al amoriţilor. 10. voştri. pe calea Muntelui Seir**. cum** v-a spus! Ex.15.1.23. 18. 2.12.16. muntos al amoriţilor†. v-am 18 *Ex. Întoarceţi-vă şi plecaţi.13 *Ex.1. şi-i 14 voi face capi peste voi».8. şi i-am făcut capi* peste voi. care locuia în AştaIos. întâi ale lunii. „Araba“. 13. 3 Şi a fost aşa: în anul al patru3 *Num. Aduceri9 Şi v-am vorbit în timpul acela. 2. 2.14. 17 Să nu fiţi părtinitorig* în jude. pe calea spre ţinutul 19 *Vers. 18. pentru că Fap. **2 Cr. pe care l-aţi văzut. 32.22. iată.24. mic. şi am venit†† la Cades††Num.13.1. după semin16 ţiile voastre. 6 zicând: „Domnul Dumnezeul nosD Num. Iată. să ascultaţi atât pe cel 16. păratul amoriţilor.1. şi 7 *Gen.21-26 4 după ce bătuse pe Sihon*.18. valea de la Iordan la Marea Roşie d Ebr.17 *Lev. Cap. temeţi de faţa omului. Sunt 2 *Ex. inte. 4 *Num. lui Avraam. 10. şi pe Og**. 13. Şi mi-aţi răspuns şi aţi zis: «Lucrul pe care l-ai spus tu să-l facem este bun». 19 Şi noi am plecat de la Horeb* Cercetarea ţării şi am mers prin tot pustiul acela Canaanului mare** şi înfricoşător. Moise a vorbit** fiilor lui Israel după toate cele ce-i poruncise Domnul pentru ei. spunând: «Nu vă pot purta* sinInstituirea judecătorilor 10 gur. Ier. 32. tiu. 33. Num. Dincoace de Ior†Ios.18.4.12. Iac. zicând: «Destul* aţi stat în muntele aces7 ta. în câmpiec**. intraţi şi stăpâniţi ţara pe **Gen. 7. 17. Şi.8. judecata** este a lui Dumnezeu. 3. 2.38. între Paran şi Tofel şi La2 ban şi Haţerot şi Di-Zahab. Şi v-am zis: «Aţi ajuns 10. până* la râul cel mare. 15. 28. fului. „Neghev“ f Funcţie asociată.11.3. lui Isaac şi lui Iacov.22. şi la şesd şi la sude şi pe ţărmul mării. ţilor şi la toate vecinătăţile lui în câmpie. în dreptul Su**Num. 15 Şi am luat pe capii seminţiilor 15 *Ex. 11. D omnul Dum- „deluros“ a Sau „A DOUA LEGE“ sau „CARTEA A CINCEA A LUI MOISE (MOISE V)“ b În Transiordania c Ebr. Şi am poruncit jude16 *Cap.13. **Cap.1. 20 Barnea. a început Moise să prezinte această lege.7. 11.6 **Gen.46.4.20.6. la Edrei.40. 18. 2. aminte.

Şi lucrul acesta a fost bun în ochii mei. 13. şi lui şi fiilor lui le voi da pământulc pe care a călcat. şi v-au tăiat în bucăţi în Seir.3.9. din cauza voastră. ca să nu fiţi bătuţi dinaintea vrăjmaşilor 43 voştri».9. nici nu 30 vă temeţi de ei! Domnul Dumne30 *Ex.6. „vorbă“ b Lit. 38 *Ex. în afară* de Caleb. 20. c Sau „ţara“ 196 . voastră.11. nezeul tău ţi-a pus ţara înainte: suie-te. 3. ca să 28 ne nimicească. 14.21. 7. 9. †Num. 36 *Num. care stă* înaintea ta.3 †Is. care astăzi nu cunosc† nici binele. care merge înaintea Cap.18. cum fac albinele*.7. 13. 32 *Num.19. pe care aţi umblat până aţi 32 ajuns în locul acesta».25 zeul vostru. 27.20. Şi ei s-au întors* şi s-au suit în ţinutul muntos şi au venit până la Valea Eşcol şi au cerce25 tat-o.16. 10. 20.14. 9. 14. 1:22 mergea* pe drum înaintea voastră. zicând: «Poporul acela este mai mare şi mai înalt decât noi. Unde să ne suim? 28 *Num. ca să vă arate calea pe care veţi merge. 34. întocmai cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru». dar n-aţi ascultat. nu va vedea ţara cea bună pe care am jurat s-o dau 36 părinţilor voştri. 24. fiul lui Nun.30 Ios. fiul lui Iefune! El o va vedea. 13. Şi v-aţi apropiat toţi de mine şi aţi zis: «Să trimitem oameni înaintea noastră. nici nu vă luptaţi. un bărbat de fiecare se24 *Num.4.5. după toate câte a făcut pentru voi. ci v-aţi răzvrătit împotriva poruncii D omnului şi v-aţi semeţit* şi v-aţi suit în ţinutul 44 muntos. după cum ţi-a spus D omnul Dumnezeul părinţilor tăi. n-aţi crezut* pe Iuda 5. Şi amoriţii care locuiau în acel ţinut muntos au ieşit împotriva voastră şi v-au urmărit. pentru voi. Şi Domnul mi-a zis: «Spune-le: Nu vă suiţi*.26. 3. Şi Domnul S-a mâniat şi pe mine*. 32. 95. Ezec. 35 *Num. ca să ne cerceteze ţara şi să ne aducă informaţiia despre calea pe care ne vom sui şi despre cetăţile 23 *Num. unde 31 *Ex.22. 4. 14. 22 nici nu te înfricoşa». zicând: «Nici unul* din oamenii aceştia. 41 *Num. 11.9.4. „gurii“ 37 *Num. Şi micuţii* voştri. Dar voi întoarceţi-vă* şi plecaţi în pustiu 41 pe calea Mării Roşii». pentru că a urmat pe deplin pe D om37 nul».12. 39 *Num. Iosua. 31. 14.4. să vă caute** un loc de tabără. 1 Cor. Şi aţi murmurat în corturile voastre şi aţi zis: «Pen27 *Cap. pentru că el va face pe Is39 rael s-o moştenească†. 1. 14. şi ziua 34 în nor. Neem. 13. cetăţile sunt mari şi cu ziduri până la ceruri. cum poartă un 63. 14. rodul ţării şi ne-au adus jos. 14. **Num.18.22 **Num. Şi v-am spus. în Egipt şi în pustiu.13.12. Num.23 Ps.26. nu te teme*. ne-a scos din ţara Egiptului.17 Ios.2.3. 23 la care vom ajunge». Fraţii noştri ne-au înmuiat inima. Şi v-am zis: «Nu vă înspăimântaţi. Fap. în lucrul acesta.11. zicând: 38 «Nici tu nu vei intra acolo. Neem. 14. 3. om pe fiul său.44 44 *Ps. ca să ne dea în mâna amoriţilor. Ps. Cap. din această generaţie rea.23. 9. Se va lupta El Însuşi* 20.11. despre care aţi** zis: «Vor fi de pradă!». 14.1-4 **Ps. 13. 14. 34 *Cap. 4. 46. ne vom sui şi ne vom lupta.24 27 zeului vostru. 9. 14.15 Ev. Ps.14. Şi au luat în mâinile lor din 25 *Num.12. 13. până la Horma. 45 Şi v-aţi întors şi aţi plâns îna33 *Ex. Ev.14.15. 3. Rom. 16. 27.32. ci v-aţi răzvrătit** împotriDomnului va porunciib Domnului Dumne26 *Num.24. înaintea ochilor 31 voştri. 33 Domnul Dumnezeul vostru care a Lit.31 **Num.23. 34. pentru că Eu nu sunt în mijlocul vostru. Şi D omnul a auzit glasul cuvintelor voastre şi S-a mâniat şi 35 a jurat*.2. 19.22-24 24 minţie.27. 1 Sam. Şi v-aţi încins fiecare cu armele sale de război şi v-aţi încumetat să vă suiţi în 42 ţinutul muntos.42 43 *Num. şi ne-au adus răspuns şi au zis: «Ţara pe care ne-a dat-o Domnul Dumnezeul nostru este bună*».4. şi fiii voştri.22. Cap. 106. Dar voi n-aţi vrut* să vă Răzvrătirea 26 împotriva suiţi. 4. 106. 10.12 Is.40 42 *Num.21.18 Cap.18. tru că Domnul ne urăşte*. tău te-a purtat*. ia-o în stăpânire. 9. ai văzut cum Domnul Dumnezeul Cap. 2.DEUTERONOM 21 *Ios.28. pe tot drumul Osea 11. ba am văzut acolo şi 29 pe fiii* anachimilor». 40 *Num. 20. 118. 78. el va intra acolo: întăreşte-l**.33 Ezec. 14.14. Şi totuşi. 106. Şi aţi răspuns şi mi-aţi zis: «Am păcătuit* împotriva Domnului.3. nici răul.25. noaptea în foc. şi am luat* dintre voi doisprezece bărbaţi.11.28.15. ei vor intra acolo şi lor le-o 40 voi da şi o vor stăpâni.

14. plecaţi şi treceţi* râul Arnon! Iată. popor mare* şi mult şi înalt ca anachimii. 106. Şi zilele în care am venit de la 14 Cades-Barnea* până am trecut pârâul Zered au fost treizeci şi opt de ani. şi s-au aşezat în locul 24 lor. 13.40. Ezec. 20.13. zicând: «Vei trece astăzi 19 hotarul Moabului. 5. 1 Cr. 8. 19 *Gen.4. Jud. până a pierit** din mijlocul taberei toată generaţia bărbaţilor† de război. 13.26. 25. şi ei i-au deposedat şi s-au aşezat în locul 22 lor. 21. cuiesc în Seir. Şi aţi locuit în Cades* mul46 *Num. 10 lor** lui Lot. **Ier.34. 24 *Num.25 şi am ocolit Muntele Seir** mulCap.35 Cap. 36. 14. pentru că am dat-o în stăpânire fiilor* lui Lot.) Ridicaţi-vă.8. D 18 vorbit. moabiţii. 10.5 †Num. 26.22 25 *Ex. 9. **Num. 9. Şi D omnul mi-a vorbit. pentru că nu-ţi voi da nici o stăpânire din ţara lor.18. 32. nezeul tău te-a binecuvântat în 14. şi te vei apropia de fiii lui Amon. 1. Iuda 5. El a cunos†Cap. ca anachimii.35 piei**.22 Jud. de la Elat† şi de la Eţion-Gheber†† şi ne-am întors şi am trecut pe calea pustiului 9 Moabului. †1 Împ. Num. uriaşii locuiau mai înainte în ea şi amoniţii îi numesc 21 zamzumimi. am dat în mâna ta pe Sihon amoritul. «Nu vă purtaţi ca vrăjmaşi cu 19. 20. Să cumpăraţi de la ei hrană cu bani şi să mâncaţi.33.21.9. împăratul Hesbonului. 1. 19. 8 Şi am trecut* pe alături de 8 *Jud. Ios.31. 9. 1 *Num.26. 21 *Vers.1. Au **Gen.10. 11 mult şi înalt ca anachimii**. nici nu Şi-a plecat urechea spre 46 voi. 10.18. Cap. În aceşti patruzeci** de ani. Vers.33.14.18.29. 21. muDomnul mi-a 17 rind din popor. aşa cum a făcut fiilor lui Esau.17. 3 *Vers. 11. să nu te porţi cu ei ca vrăjmaş şi să nu te iei la luptă cu ei. cum le ju15 rase†† D omnul. 47. (Mai înainte locuiau 13. 20. şi să cumpăraţi de la ei apă cu bani şi 7 să beţi. 2.14. pentru că nu vă voi da din ţara lor nici cât să puneţi talpa piciorului. 23 Şi pe aviţii* care locuiau prin sate până la Gaza** i-au nimicit caftoriţii†. Ps. în ebr. 18 *Vers. 21. nici nu începe lupta **Num. Ier. Şi ne-am întors* şi am plecat Pribegirea 2 prin pustiu în pustiu.38. care au ieşit din Caftor. fraţii noştri.6.20.15. †Gen. 2:25 intea D omnului. Seir horiţii*. 3 zicând: «Destul* aţi ocolit muntele acesta.22.27. 18.33. „pârâu“. Feriţi-vă foarte 5 mult de ei: nu vă luaţi la luptă 5 *Ios. Şi porunceşte poporului. 14.64. care locuiesc în Seir. **Num. şi în 3. cu ei.34. 21. 23 *Ios. Şi Domnul mi-a zis: 9 *Gen.13. cum a făcut Israel în ţara pe care o are în stăpânire.33. 4 *Gen. cut mersul tău prin acest mare* pustiu. fiii lui Esau*. Iar mai înainte locuiau în 36. Şi fiii lui Esau i-au Vers. 1.2.2-4. ††Num. 78. şi ţara lui. 11.5.9. 14.11 deposedat şi i-au nimicit dinaintea lor şi s-au aşezat în locul lor. 13. 12 emimi. pe 13 care le-a dat-o D omnul. Arul*. tot lucrul mâinii tale. 11. 11. 36. dinaintea cărora i-a nimicit pe horiţi**.7. 20 *Gen. b Sau „valea“. 23. 24. 1. pentru că nu-ţi voi da stăpânire din ţara fiilor lui Amon.36. 14. Pentru că Domnul Dum7 *Cap.) Acum ridicaţi-vă şi treceţi pârâulb Zered». care locuiesc* în Seir.35 Ps. întoarceţi-vă spre 4 nord.25.19. şi Domnul i-a nimicit dinaintea lor. care lo**Cap.DEUTERONOM 45 *Iov 27. 20 (Şi aceasta este socotită o ţară de uriaşi*. 36. zicând: «Veţi trece prin hotarul **Ex. popor mare şi Cap. cum îmi spusese Domnul.3.16 fraţilor voştri.15. Vers. Şi a fost aşa: după ce toţi 16 bărbaţii de război au pierit.20. 33. D omnul Dumnezeul tău a fost cu tine. **Gen. 22 *Gen. pentru că Muntele Seir l-am dat* în stăpânire lui 6 Esau. până când au pierit. Chiar şi mâna Domnului a fost împotriva lor.14.8. este folosit acelaşi cuvânt pentru „râu“. Vers.28 Vers.8. a Refaimi. şi ei i-au deposedat şi s-au aşezat în locul lor până în ziua aceasta. 12. 2 te zile.14. 19. 66. ia în stăpânire şi intră 25 în luptă cu el. începe. Astăzi voi începe să pun groaza* de tine şi teama 13 *Num. 14.6. te zile – zilele cât aţi stat acolo. 14.4. 15. 11.14.12 14 *Num.37. nu ţi-a lipsit† nimic». şi ei se vor teme** de voi. 22. fost socotiţi şi ei uriaşia. Şi am trecut pârâul* Zered. de la calea câm††Num.26 **1 Cor. 1. Amos 9. dar moabiţii îi numesc 12 *Gen.5. pe calea spre Marea Roşie. „vale“ 197 . 15 *Ps. fiii lui Esau. dar D omnul n-a ascultat* glasul vostru. ca să-i nimicească* din mijlocul taberei.1. 7. pentru că am dat Arul* în stăpânire fii10 *Num. cu ei.12. Ioan 9. acolo emimii*.20.4.

33 Şi Domnul Dumnezeul nostru l-a le-am luat pentru noi.7.21. 49. Cap. 4. 1. nu este el în Raba† fiilor lui D omnul Dumnezeul nostru ni Ezec. Şi Domnul Dumne.9.19 vor auzi de faima ta şi se vor cit Domnul Dumnezeul nostru. şi Og*.14.DEUTERONOM 25 **Ex. care locuia să-mi dai apă pe bani.3. 21. 19. le.22.8. am luat toate cetăţile lui.17. 21. 37 *Vers. 2. până Cap. împărăţia Ios. n-a fost cetate pe care să n-o D omnul Dumnezeul nostru». în timpul acela. şi împăratul amoriţilor.26. 11. 36 tăţilor pe care le-am cucerit. 11.2. 2.18.10-12.13. Hesbonului. 20.3 *Num. cetăţi ale împără36 *Cap.6. nu mă voi abate nici la tot poporul lui şi ţara lui. n-a fost nici o rămăsese din rămăşiţa uriaşi†2 Sam. 21. copii: n-am lăsat pe nimeni să sca. Cap. 1.6. 30 *Num. 15. Ier. 15. 12.4. ca în ziua aceasta.11. hrană pe bani.48.23. 13. 21. 29. Numai de ţara* fiilor lui Amon coţi şi lăţimea lui de patru coţi.14 Iordanul în ţara pe care ne-o dă pul acela. Şi Domnul 26 *Num. foarte multe. patul său. îm. 31 *Cap. 29. **1 Cr. 133. 28 dreapta. am luat* din 8 *Num. la Edrei**. ca pradă pentru noi.4. **Ps. 29. împăratul triva noastră la luptă. Şi. zeul nostru ne-a dat în mână şi pe 29 aşa cum mi-au făcut* fiii lui Esau Og. am niIordan.5 lui Og în Basan. pentru că Domnul Dum. **Ios. am luat toate cetăţile 1 Împ.20. (Pentru că 11 *Amos 2. Şi Sihon* **Cap. 1. 1. 5. 44. 3. de sub toate cerurile. 2 porul său.11.20. în tim4 *Cap. te animalele* şi prada cetăţilor el şi tot poporul său. fi luat de la ei: şaizeci de cetăţi. pentru că pe munte şi de tot† ce ne-a porunCap.9 muntele Hermon (sidonienii nu. Jud.4. 11.33. 32. 32.1.5. Domnul mi-a zis: «Iată. Numai animalele* le-am luat cetăţile de pe podiş* şi tot Ga35 *Cap. a ieşit împotriva noastră la luptă. şi cetatea care este în vanumai Og*.34. 3 la Hesbon». nimicind** cu 136.20. pe calea către Basan. împăratul Basanului. **Cap. Arnon. 12. dat* înaintea noastră.4.16.7. 30 Dar Sihon*. nici de cetăţile de 37 **Gen. lui.48. pe femei şi pe copii. în afară de 31 mâna ta. 28 *Num. Şi.19. 3. şi tot 29 *Num.2. 2:26 de tine peste toate popoarele râului Iaboc**. le-a dat** pe toate înaintea noasAmon? Lungimea lui este de nouă 37 tră. pe bărbaţi şi pe femei şi pe mesc Hermonul* Sirionc. ca s-o stăpâneşti».21. cutremura** şi se vor îngrozi din 3 Şi ne-am întors şi ne-am suit Înfrângerea cauza ta». 4.1. 11. la Iahaţa**. n-a vrut să ne lase să trecem tot ţinutul* Argobului. ca să beau. Ios. Aroer*. 27 zicând: «Lasă-mă* să trec prin mi-a zis: «Nu te teme de el.16. ţara lui. †Vers. Dar toa7 *Cap. şi să Jud. cetate prea puternică pentru noi: lor**: iată.9. 4. 21. de la râul Arnon până la 7. 20.23. Să-mi vinzi faci cu el cum ai făcut cu Sihon*. a ieşit împoÎnfrângerea 26 împăratului Chedemot la Sihon. desăvârşire toate cetăţile. iar aPs. şi l-am 8 Şi. împăratul Basanului. 2.33-35 Sihon Cap. pat de fier.10 ţara ta: voi merge numai pe drucă l-am dat în mâna ta. nu te-ai apropiat. 13. Salca şi Edrei.7.22 Num. 3. ca să mănânc. 13. împăra2.1 *Num. nici la stânga.2. împăratul Hesbonu**Ex.15. Toate aceste cenezeul tău i-a împietrit** duhul tăţi erau întărite cu ziduri înalte.6 Şi le-am nimicit cu desăvârşire. ia în stăpânire* tul Hesbonului. pe el şi pe fiii săi şi tot mâna celor doi împăraţi ai amoCap. 20. în timpul acela. bătut**. ca să-l dea în porţi şi zăvoare.19. De la 13. 7. put să dau înaintea ta pe Sihon şi cum am făcut lui Sihon*. 135. Ios.17. **Cap.35 numai voi trece* cu picioarele.10 moriţii îl numesc Senird**): toate 42. ţile.49.24.11.19-21. el şi tot po. Ps. **Ios. pe el şi 27 *Num.3. 3. 32 ţara. 4. 35 peb. 5. 21. am înce. 3. riţilor ţara care era dincoace de 34 *Cap. **Gen. 23.9 *Cap. 14.3. până la Galaad. pentru 2 *Num.24 Ios.13.34.18. **Num. Şi cetăţile fără ziduri. pe la el. şi l-am bătut. 21. ca pradă.9. până voi trece 4 nu i-a rămas nici unulb. micit* cu desăvârşire toate cetă.6. mul mare.12.21. 21.18 care locuiesc în Ar. pe băr32 *Num.împăratului Og Şi au trimis* soli din pustiul păratul Basanului. cu cuvinte de pace**.35. care este pe malul râului 11 ţiei lui Og în Basan. 20. 12. şi prada celaadul şi tot Basanul** până la 10 *Cap.5. începe. 7 baţi. lui. de tot malul după cotule unui om.) a Sau „Iahţa“ b Sau „nici un supravieţuitor“ c Platoşă d Cămaşă de zale e Lungimea antebraţului 198 .23. 6 *Cap. 34 poporul său.24. şi i-a înăsprit inima. 12. 21.8-12.26. care locuiesc în Seir şi moabiţii poporul* lui. 4. 33 *Cap.

4. pe pământ care să poată face 86.32. Să nu adăugaţi* la cuvântul pe care 2 Rom. 14.6.12 Cap. lea* din dreptul Bet-Peorului. 21.30. Ios.19. în timpul acela.8. care este lângă râul Arnon.18. Tot ţinutul Argobului. Dar soţiile* voastre şi copiii voştri şi vitele voastre – ştiu că aveţi** multe vite – să rămână în cetăţile 20 voastre pe care vi le-am dat. vi-l poruncesc eu şi să nu scăPr.3.8. Domnului Dumnezeului vostru 3 pe care vi le poruncesc. 27. du27.37. 2. ge atât! Nu-Mi mai vorbi despre 27 lucrul acesta! Suie-te pe vârful 27 *Num.19. 4. Ios.22. Neem.18.Moise cere «Doamne să vadă ţara D umnezeule.12. 13.8.7. 1. v-am po18 runcit. 3. am luat în stăpânire ţara aceasta. 26. 20 *Ios. Ios. în timpul acela. 1. Cap. 71. 12. Şi. văţat rânduieli şi judecăţi. la poalele Muntelui Pisga.43. 32.22. „frumos“.2. 13.2.14. Şi porunceşte* lui Io. 1. Israele. 12. 12.36.49. 12.17. 15 *Num. ca să trăiţi şi să intraţi şi să stăpâniţi 1 *Lev.52.13. 27.31. **Ios.2. 1. sua şi încurajează-l şi întăreşte-l. se numea 14 ţara uriaşilora.11.13.29 nul din cauza lui Baal-Peor*. †Gen.32.23. 20. zicând: «Domnul DumD nezeul vostru v-a dat ţara aceasta ca s-o stăpâniţi. zicând: «Ochii tăi au văzut tot ce a făcut D omnul Dumnezeul vostru acestor doi împăraţi: aşa va face D omnul tuturor împărăţiilor la care mergic. 34. **Ex. „treci“ d În ebr. **Ex.2. treceţi înarmaţi înaintea fraţilor voştri. 13. „ţara lui Refaim“. ţara pe care v-o dă Domnul DumCap.20. este folosit acelaşi cuvânt va lupta pentru voi».18. Iată. „fiii puterii“ 199 .4) a Lit.51. Pentru că 24 *Cap. 12. a luat tot ţinutul Argobului. 27. le-am dat jumătăţii* seminţiei lui Manase.29. Ochii 3 *Num.8. 30.46. 32. Cap.38. ascultă Îndemnde asculte rânduielile* şi judecăţile pe lege care vă învăţ să le faceţi. Ps. pentru „bun“.37.14.7. 34. împărăţia lui Og.12. 17 *Num. 22. ca şi vouă.28 *Num. 106.34. care v-aţi lipit de Domnul Dumnezeul vostru. ca să păziţi poruncile Ecl. voştri au văzut ce a făcut D omIos. 12. 2 Sam.27.3. şi mâna Ta cea tare. 25.41. acel 26 munte frumosd şi Libanul!» Dar 26 *Num.28. †Num. fiul lui Manase. D omnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toţi bărbaţii care l-au urmat pe Baal4 Peor. care este dincolo de Iordan. Ios. Cap. tat. 25. 15.5. D omnul era mâniat* pe mine Cap. pâ15 nă în ziua aceasta. porului acestuia şi el îi va pune în stăpânirea ţării pe care o vei 29 vedea». care este hotarul* fiilor lui Amon.33 Ios.4. Şi. şi în 2. Pisga* şi ridică-ţi ochii spre apus 27.14. Iair*. Ios. v-am în5 *Lev. 22 *Ex. „plăcut“ (ca în Gen. 4. 1. 17 şi câmpia şi Iordanul şi hotarul de la Chineret* până la marea** câmpiei. până când Domnul va da* odihnă fraţilor voştri. mijlocul văii şi hotarul ei până la râul Iaboc. Dar voi. 24 gat* Domnului. toţi bărbaţii viteji b*. 27. 21 Şi am poruncit lui Iosua* în timpul acela.22. **Num. sun5 teţi toţi vii astăzi. 32. şi Domnul mi-a zis: «Ţi-ajunPs.40.3. Şi restul Galaadului şi tot Basanul.13. 22. 32. 4:5 14 *1 Cr. Te rog.3. în timpul acela.3. 19 *Ios.11. 23. 20. De la Aroer*. ce dumnezeu** este în ceruri sau Ps. şi jumătatea Muntelui Galaad şi cetăţile** lui le-am dat 13 rubeniţilor şi gadiţilor. Marea† Sărată. 14. 32. zicând: m-am ru. fiii lui Is19 rael. 22. 13. Şi noi am locuit în va. 2 Sam. 4.6. 3. 1. Ezec. Ios. tot Basanul. 7.1. 10. 21 *Num. trec şi să văd* ţara cea bunăd Cap.6. 12.8.106.32. până la hotarul gheşuriţilor** şi al maacatiţilor şi a numit Basanul după numele său: Habot-Iair†. 2. pă cum* mi-a poruncit Domnul c Lit.39. lucrări ca ale Tale şi asemenea 25 puterii Tale? Lasă-mă. apoi vă veţi întoarce** fiecare la stăpânirea lui pe care v-am dat-o». 1. **Ios. 5. 4. arăţi robului Tău măreţia* Ta 11.34.20 b Lit. 13 *Ios. 4. şi vor lua şi ei în stăpânire ţara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru dincolo de Iordan. Apoc. deţi din el. 22 Nu vă temeţi de ei.11. **Num. 12. 89. să 4 Şi acum. 20.20. Şi lui Machir 16 i-am dat* Galaadul. să 25 *Ex. 32.1.DEUTERONOM Împărţirea 12 ţării de dincolo de Iordan 12 *Cap. Tu ai început să 23 *2 Cor. 2 nezeul părinţilor voştri. 22. 18 *Num.14.15. pentru că Domnul* Dumnezeul vostru Se 23 Şi. spre răsărit.24. din cauza voastră şi nu m-a ascul31.8.4.8. şi spre nord şi spre sud şi spre răsărit şi priveşte-o cu ochii tăi: pentru că tu nu vei trece Iorda28 nul acesta.38. 16 *Num. pentru că el va trece înaintea po31. *Cap.12. iar rubeniţilor şi gadiţilor le-am dat din Galaad până la râul Arnon.29 *Num.

17 b Lit. pentru că aceasta* va fi înţelepciunea voastră şi priceperea voastră înaintea ochilor popoarelor care vor auzi toate aceste rânduieli şi vor zice: «Cu adevărat.19. şi le-a scris pe douㆠtable de piatră. 20 *1 Împ. 26. 21 Şi D omnul S-a mâniat* pe mine din cauza voastră şi a jurat ca eu să nu trec Iordanul şi să nu intru în ţara cea bună. 23 *Vers.37.14. **Gen. celor pe care Domnul Dumnezeul tău le-a împărţit tuturor popoarelor de sub toate 20 cerurile.1.12.9. pe care l-a făcut cu voi. 42. 24. ca să nu uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii – şi să nu-ţi iasă din inimă în toate** zilele vieţii tale.7.12. 31.23.11. 9. când Domnul mi-a zis: «Adună-Mi poporul. 16. 11. 145. nu voi trece** dincolo de Iordan. Iov 31. 89. 3. 11 *Ex. Cap.26. 2 Pet. aţi auzit numai† un 13 glas.DEUTERONOM 4:6 16 focului.4.5.18. †Rom.27. †Cap. 31. 12 Şi Domnul v-a vorbit* din mijlocul focului. 13 *Cap. Dar pe voi Domnul v-a luat şi v-a scos* din cuptorul de fier. Ps.19. 14. **Cap. †Ex. 24.1. 1.36 †Ex.19 Ps. 1. Cap. această naţiune mare este un popor înţelept şi price7 put!» În adevăr. ca să-I fiţi** un popor al Săua. 40. Ef. 22 *Num. iau astăzi cerurile şi pământul martori* împotriva voastră că veţi fi nimiciţi** în curând cu desăvârşire din ţara în care tre- 16 *Ex. 17. **Ios.14.4.6. din mijlocul a Sau „de moştenire“ ca să nu vă stricaţi* şi să vă faceţi** vreun chip cioplit. 23.3. „vei naşte“ 26 *Cap.22. **Ex. 7 *2 Sam. 33. dar n-aţi văzut nici o înfăţişare.8.9.15 Is.14. Is. un Dumnezeu gelos**.19.23.25.9.2.5. 19.18.9.4. †Rom. 25 *Vers. 18.26. 21 *Num. din Egipt. 5. 5. asemănare† de bărbat sau de feme17 ie. 20. 6. 30.28. toată oştirea** cerurilor. **Ps. 22.7.20. 25 Când vei aveab fii şi fii ai fiilor şi veţi rămâne mult în ţară şi vă veţi strica* şi vă veţi face chip cioplit. ca să-l fac să audă cuvintele Mele. Lev. 27. înfăţişare a ceva. 55.22. 19. dar voi veţi trece dincolo şi veţi stăpâni 23 această ţarㆠbună. 119. asemănare a vreunui animal de pe pământ.18. Is. 17. 33. 111.144 9 *Pr.5. 19. 7. ca să le faceţi în ţara în care treceţi ca s-o stăpâniţi. **Pr. 30. 1.29. Cap.2.23. 10.18. 19.11. 20. 15 *Is.14. pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă 22 de moştenire. 32.16. 200 . 8. şi ca nu cumva să-ţi ridici* ochii spre ceruri şi să vezi soarele şi luna şi stelele.18.23.12. 3.25. Cap. pentru că n-aţi văzut nici o înfăţişare** în ziua când v-a vorbit Domnul în Horeb. Cap.9. 5. 12 *Cap. Cap.12.19. Pentru că Domnul Dumnezeul tău este un foc* mistuitor. 32.16. 16. 24 *Ex. Cap.4. 19 *Cap. 17. Pr. 31. 20. 31. **Ex.6.4. 32. 3.51. 7. ci să le faci cunoscut† fiilor tăi şi 10 fiilor fiilor tăi – în ziua* când ai stat înaintea Domnului Dumnezeului tău în Horeb.27. 6 *Iov 28. 9. 20. era întuneric. 7. 2.28. 2 Împ. 17.6. asemănare de orice peşte. Ev. 4.1. 148. 1. ca în ziua aceasta.14. 20. 19. aţi auzit glasul** cuvintelor. şi să nu vă faceţi** chip cioplit.18. Luaţi seama la voi înşivă să nu uitaţi* legământul Domnului Dumnezeului vostru. ca aşa să faceţi în mijlocul ţării în care intraţi 6 ca s-o stăpâniţi! Deci ţineţi-le şi faceţi-le. 12.23.3.13-15 **Cap. ca să-L mâ26 nii. 10 *Ex.3. Cap. **Ex. 8 *Ps.14. 1 Pet.3. care este în ape 19 sub pământ. Ev. 30. **Ex. şi muntele* ardea cu foc până în inima cerurilor. ca să le înveţe**. 21. nori şi negură. 78.27. 9. 97.5. 46. ce naţiune* mare are dumnezeu** atât de aproape de ei. 1. 22.17. 12.12. Cap. Şi El v-a vestit legământul* Său pe care v-a poruncit să-l faceţi. 15 Şi feriţi-vă* foarte mult sufletele. şi să fii amăgit şi să te pleci† înaintea lor şi să le slujeşti lor. asemănare de vreo pasăre înaripată care zboară în 18 ceruri. **Cap.19. 4. 9.4.13. 9. 14 Şi Domnul mi-a poruncit în timpul acela să vă învăţ rânduieli şi judecăţi. Is. 20.8.15.6. cele zece** cuvinte. †Gen.1.5.4. 11. vreo înfăţişare a vreunui chip. 5. Pr.1. Vers.2.6.13.7.18. 6. Dumnezeul meu. 8. Pentru că eu* voi muri în ţara aceasta. Şi v-aţi apropiat şi aţi stat la poalele muntelui. Tit 2. 22. 1. 3. 34. ceea ce Domnul Dumnezeul tău ţi-a in24 terzis. Ier.21.29.7.28. 1 Împ. Mica 6. **2 Împ.2.29. şi să se teamă de Mine în toate zilele cât vor trăi pe pământ şi să-i înveţe pe fiii 11 lor». **Vers.10. asemănare de vreo târâtoare de pe pământ. şi veţi face rău** în ochii Domnului Dumnezeului tău. nici înfăţişare a vreunui lucru. cum este Domnul Dumne8 zeul nostru în orice Îl chemăm? Şi ce naţiune mare are rânduieli şi judecăţi drepte* ca toată legea aceasta pe care o pun astăzi îna9 intea voastră? Numai păzeşte-te şi fereşte-ţi* bine sufletul. **Ex. 2.

lucrare a mâinilor omeneşti.19. 5.29. 32. El este* Dumnezeu sus în ceruri şi 40 jos pe pământ: nu este altul.7.15. pentru gadiţi. că D omnul.2.5. Neem.24 Cap.40 Cap. 49. în vale*. 33.7.4. 22. 2 Cr. cum 34 ai auzit tu. în ţara lui Sihon.5. pentru manasiţi.12. Is. care locuia în Hesbon. Iona 4. 12. 31 *2 Cr.15. nici nu aud. 34. în ţinutul podişului. 28. Pentru că Domnul Dumnezeul tău* este un Dumnezeu milos**. ††2 Sam.16. 39 *Vers. care au fost înainte de tine. prin pute38 rea Lui cea mare. 28. 38 *Num.5.36.20. ca în ziua 39 aceasta.6. A auzit vreun popor glasul lui Dumnezeu vorbind* din mijlocul focului. pentru a-i conduce d Sau „fără intenţie“ 201 . în Basan. întreabă* acum despre zilele care au trecut.3.6. 30.1. te-a scos** din Egipt cu faţa Luib. Cunoaşte dar astăzi şi pune la inimă. 1. 33. Is.5. 34. 34 *Ex.30.9.3. Ps. 12. Şi. **Ps. 26. ca toate câte a făcut Domnul Dumnezeul vostru pentru voi în Egipt înaintea ochilor tăi? 35 Ţie ţi s-a arătat. 29 *Lev. 14. **Cap. 35 *Ex. 24. 24.22. 1 Cr. Cap. împăratul amoriţilor. 8. 26. 28.11.14. 16.4. 35. ca să fugă* într-una din aceste cetăţi şi să tră43 iască: Beţerul*. 34. ca să fugă acolo ucigaşul care l-a omorât fără voied pe aproapele său. †Cap. Cap. 32 *Cap. 32. 7.31. împăratul Basanului.29. 28 *Cap. ca să te înveţe**.5. fiindcă i-a iubit* pe părinţii tăi şi a ales sămânţa lor după ei. Şi acolo* veţi sluji unor dumnezei.11.14. 115.25. spre 42 răsăritul soarelui. 44 Şi aceasta este legea pe care a pus-o Moise înaintea fiilor lui 45 Israel.64 1 Sam.2. 40 *Lev.7. 30 *Ps.5. 29.24.5. Neem.18. 23. 13. 7. 48 spre răsăritul soarelui. doi împăraţi ai amoriţilor.7. 1. 136.3. 8. 55.8. 12. 43 *Ios.4. Ps.1.12. 3. 29. *†Ex.47. 9. Ef. Neem.6.20.12.15. 32. †Ex. şi să-ţi lungeşti† zilele pe pământul pe care ţi-l dă D omnul Dumnezeul tău pentru totdeaunac“.9.6. 21.7. şi trăieşte? Sau a încercat Dumnezeu să vină să-Şi ia o naţiune din mijlocul* altei naţiuni. 135.29.62. pentru rubeniţi. 32 Pentru că. 46 *Cap. 26. 19. ca să-ţi fie bine** ţie. Is. †Mt. 36 Din ceruri* te-a făcut să auzi glasul Său.12-14. 19.28. †Cap.4.26. Şi ţine* rânduielile Lui şi poruncile Lui pe care ţi le poruncesc astăzi. Iov 8. în Galaad.19. 13. 46.3. ca să cunoşti că D omnul. Ier. 9. pe care l-au bătut** Moise şi fiii lui Israel când au 47 ieşit din Egipt.32 36 *Ex. nici nu miros.4.DEUTERONOM ceţi Iordanul. 37 *Cap. **Num. 7. 1 Sam. 20. 13. ci veţi fi 27 nimiciţi de tot.8.39. **Ex.45. prin semne† şi prin minuni şi prin război şi cu mânㆆ tare şi cu braţ*† întins şi cu mari înfricoşări†*. 2.8. dincoace de Iordan. şi Ramotul. 24. 3. 32.8. prin încercări**. 45. 44. de la Aroc Sau „în toate zilele“ 4:48 36 **Cap. din ziua** în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ şi de la o margine† a cerurilor până la cealaltă margine a cerurilor. 46 când au ieşit din Egipt.18. 105.1.14 Cap.9. Ps. să-ţi dea** ţara lor de moştenire.6. 19. **Cap.3. ††Ex. Acestea sunt mărturiile şi rânduielile şi judecăţile pe care le-a spus Moise fiilor lui Israel.9. în pustiu.2. ††Ier. Cap.12. şi Golanul. 9. 6. care erau dincoace de Iordan. nici nu te va nimici†† de tot şi nu va uita*† legământul părinţilor tăi pe care l-a jurat lor. 35. şi că nu este altul* în afarăa de El. şi fiilor tăi după tine. ca să alunge* dinaintea ta naţiuni mai mari şi mai puternice decât tine. 6. **Num. 31. 29. nu te va lăsa†.9. Ios.29.11. Şi de acolo vei căuta* pe Domnul Dumnezeul tău şi-L vei găsi. 1. 15. †Vers. 33. Ier. 30. dacă-L vei căuta cu toată** inima ta şi 30 cu tot sufletul tău. dacă a mai fost†† altceva asemenea lucrului acesta mare şi dacă s-a mai auzit alt33 ceva asemenea lui. a Sau „alături“ b Revelându-Se. nici nu mă29 nâncă. 41 Atunci Moise a despărţit* trei cetăţi dincoace de Iordan. 1. care** nu văd. †*Cap. te vei întoarce† la D omnul Dumnezeul tău şi vei 31 asculta glasul Lui. 13. 10.12.19 Ier.5. Is. 21. 6. **Gen. 26. În strâmtorarea* ta şi când te vor ajunge toate lucrurile acestea. 45. **Gen. 107. 10. **Ex. şi nu l-a urât mai înainte.3. †Osea 3.6. Şi Domnul vă va împrăştia* printre popoare şi veţi rămâne oameni uşor de numărat printre naţiunile la care vă va 28 duce Domnul. ca să te ducă pe tine înăuntru. Ps. 18.23 33 *Ex. *†Lev.39. 6. **Cap. 42 *Cap. 22.45. şi au stăpânit ţara lui şi ţara* lui Og.4.4. 116. 1. Cap.25. 28. 27 *Lev.16. 31. Ios. Ev.18.20. 47 *Num.16 Ev.8.64. la sfârşitul** zilelor. 7.31.3. 20. lemn şi piatră.8.1-3.22 Mc.7.18.13. 7.27.10. 30.11. Is. 2. Cap.31. 5. şi pe pământ ţi-a arătat focul† Său cel mare şi ai auzit cuvintele Lui 37 din mijlocul focului. 26. Cap.33. Ioel 2.5. El este Dumnezeu. 63.6.20.35 Cap. Cetăţile de scăpare de la răsăritul Iordanului 41 *Num. ca s-o stăpâniţi: nu vă veţi lungi zilele în ea.9. în dreptul Bet-Peorului.

19. 22 D omnul a spus aceste cuvinte către toată adunarea voastră. spre răsăritul soarelui. care este pe malul râului Arnon.9.9. nici o asemănare a ceea ce este sus în ceruri sau a ceea ce este jos pe pământ sau a ceea ce este în apele de sub pământ. Ps. 20. 14. Cap. 35.23.9. Ps.4.11.2.20. 23 *Ex. nici roaba ta. nici fiica ta. Lev. nici robul tău. Cap.1. 3. 13. a Sau „Sirion“ b Sau „să nu rosteşti pentru un neadevăr“ c Să nu comiţi crimă 202 .5. 9 *Ex.6. 20. 15. 26. Şase* zile să 15 *Cap. Lc.18.7. Mt. nici vreunul din animalele tale. Mal.18.15. nici tu.9. Ex.20. 26. să nu faci nici o lucrare. 13 *Ex.2. până la Muntele Siona. 6. 11 *Ex. din mijlocul focului.18. şi până la marea câmpiei. 4.16.3.2. Cap. 8 *Ex. Hab. 4:49 lucrezi şi să-ţi faci toată lucrarea dar ziua a şaptea* este sabat pentru Domnul Dumnezeul tău. 20 Şi să nu depui mărturie falsă* împotriva aproapelui tău. 21 *Ex.12. **Num. Ef. nici nimic din ce este al aproapelui tău».9 22 *Ex. 19. Cap.37. 24. 4. 4.12. 9. 2. Rom. 17 *Gen.36. Num. 5.7. Domnul v-a vorbit* faţă către faţă** pe 5 munte. 9 Să nu te pleci înaintea lor şi să nu le slujeşti. 16. 3. 81.18. 7.9. 4. 23. 14. şi nu 6 v-aţi suit pe munte). ca să vă spun cuvântul Domnului.40. Şi a fost aşa: când aţi auzit* glasul din mijlocul întunericului.4. 19. Nu cu părinţii* noştri a făcut Domnul acest legământ. 13.15. ca şi tine. 20. 24.21.3. 1 1 Să nu iei* în deşertb Numele D omnului Dumnezeului tău. nici măgarul lui. 27. 133. Col.29. sunt un Dumnezeu gelos. Ev. 24.4. ci cu noi. 16 *Ex.12.3. care cercetez* nelegiuirea părinţilor în copii până la a treia şi a patra gene10 raţie a celor care Mă urăsc şi care arăt îndurare* faţă de miile celor care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. **Ex.17. 32. 19. de aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua sabatului. 19 *Rom. 6. Cele zece porunci 2 *Ex. Şi adu-ţi aminte* că ai fost rob în ţara Egiptului şi că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână** tare şi cu braţ întins. 2.4.18. **Cap.19. nici măgarul tău.2. învăţaţi-le şi ţineţi-le. Lev.18. adică 49 Hermon**. 20.15-18. 7.14 Cap. 19 Şi să nu furi*. Cap. nici boul lui. cu noi aceştia care sun4 tem aici. pentru că Domnul nu va considera nevinovat pe cel care va lua în deşert Numele Lui. 18 Şi să nu comiţi adulter*. pe munte.34.3. Ezec. şi toată câmpia de dincoace de Iordan. †Cap. 15. Gal.10. ca să ţi se lungească** zilele şi ca să-ţi fie bine pe pământul pe care ţi-l dă Domnul Dumnezeul tău. v-aţi apropiat de mine toţi capii seminţiilor voas24 tre şi bătrânii voştri şi aţi zis: «Iată. Dan. 8 Să nu-ţi faci nici un chip* cioplit. ogorul lui. 31. sub poalele* muntelui Pisga.9. 20.17.19. Iac. 14 *Gen. din mijlocul† focului (eu stăteam în timpul acela între* Domnul şi voi.4. Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat gloria Sa şi măreţia Sa şi I-am auzit glasul* din mijlocul focului: am văzut astăzi că 14 ta.1. 12. ca să le faceţi. 2. Ev. Ev. er*.1. 19. astăzi. Lev.17. 12. cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 24 *Ex. cu glas tare.33. Ps.7. din casa robilor. 20. **Cap. ca să se odihnească robul tău 15 şi roaba ta.7. 4. 19. 3. 3. Cap. 4. pentru că Eu. 3 *Ier.2. Mt. 7.12. 6 *Ex. 34. 31.8. Mt.33. 19.12.21. 8. 20. zicând: «Eu sunt* Domnul Dumnezeul tău.22 **Cap. 9. 20 *Ex. 20.15. 13.13. 20.36 5 *Ex.30. 2 Domnul Dumnezeul nostru a făcut cu noi un legământ* în 3 Horeb. 3. 16 Onorează* pe tatăl tău şi pe mama ta. 10 *Cap. nici robul lui. 18 *Lev. 27. Domnul Dumnezeul tău. Lev. şi muntele ardea în foc. 49 *Cap. nici boul tău. 20.10. Israele. 4. 31. 20. nici fiul tău. 34. rânduielile şi judecăţile pe care le spun astăzi în auzul vostru.12. 4.DEUTERONOM 48 *Cap.2. cum ţi-a poruncit Dom13 nul Dumnezeul tău. 97. pentru că vă temeaţi**.10. 20. 21 Şi să nu pofteşti* soţia aproapelui tău şi să nu pofteşti casa aproapelui tău.16.18.13. Ier. 18. şi n-a mai adăugat nimic şi le-a scris* pe două table de piatră 23 şi mi le-a dat mie. Ţine ziua sabatului* ca s-o 12 sfinţeşti. care te-am scos din ţara Egiptu7 lui. 5. 23.32. 4 *Ex. din cauza focului. nici străinul tău care este înăuntrul porţilor tale.12. 19. Să nu ai alţi* dumnezei în afară de Mine. 4.10. 17 Să nu ucizic*. din nor şi din negură. Lc. 5 Şi Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a zis: „Ascultă. 2. 7 *Ex. 12 *Ex. nici roaba lui. 16. toţi vii. Mt.19.4. 20.18-21. Mica 2.

5. 8. inima ta şi cu tot sufletul tău şi **Cap. din casa robilor. pe care le-a spus către tine.17.21. 15 tru. nezeul nostru este un singur* Mc.4-6. nul Dumnezeul tău cu toată** 5 *Cap. pe care nu tu le-ai con11 struit**.9. 30 Mergi. 8.16. la tine însuţi să nu-L uiţi* pe Domnul.9. 14 Lui. Dar tu* ră31 *Ex. 4. Is. când mi-aţi vorbit.4. 10. 4 Ascultă. Lc. zilele vieţii tale. spune-le: «Întoarceţi-vă 31 la corturile voastre». să murim? Pentru că acest foc mare ne va mistui. să trăiţi şi să vă fie bine** şi să 22. Pr. 37. 48. Ecl. Dumnezeul nostru şi spune-ne tu tot ce-ţi va vorbi Domnul Dumnezeul nostru şi vom auzi şi vom 28 *Cap.2.1. şi ca să ţi se Pr. Pentru că D omnul Dumne**Cap. „au făcut“ d Porţile cetăţii b Sau „Domnul este unul“ D tău şi fiul fiului tău. 105. 3 lungeascㆠzilele.6. că ţi-o va da: cetăţi mari* şi fruPs. 13.7. ca **Ex. 5. **Cap.29. Să umblaţi în toa33 *Cap. pentru ce 25 *Cap. şi auzi tot ce va zice D omnul Ev. 9. 20. 1. bine* au spusa tot ce au spus. 7. ca nu cumva să 5.8.40.7. ţara în care treceţi ca s-o stă2 pâniţi. Ps. tu şi fiul a Lit.19. Ioan 17. †Cap. foarte mult în ţara** în care curge lapte şi miere. 63. Şi să le Ps. vom muri. 40. aminte să faceţi cum v-a poruncit Ios. Dumnezeul tău.17. întipăreşti în fiii* tăi şi să vor119. de* ar fi în ei o astfel de inimă.40. rânduielile Lui şi poruncile Lui.7.22. pe care nu tu le-ai umplut.19. 25. dumnezei dintre dumnezeii** po. o veţi stăpâni.1.18. toată porunca şi rânduielile şi judecăţile. 20. 7. 4. 10. rânporuncilor duielile şi judecăţile pe care a Domnului poruncit Domnul Dumnezeul vostru să vă învăţ. 12.10. 11.3.29. şi pe porţiled tale.3.14 12. şi a trăit? Apropie-te* tu 27 *Ex. 13.1. 81. tă calea* pe care v-a poruncit Ier.6. lui Avraam. 4.25. Căci care fiinţă.16. 29 O.13.25. 4. 24. Cap. se aprindă** mânia D omnului **Cap.13. 19. 22. 32. 23.27. 18. 23. 4.17.98. 27 ca noi. să fie în* inima ta. păzească toate poruncile** Mele.17. în care să-i înveţi**.31. 45. ca Lc. 24.1. 5 D omn b. şi ia seama să le faci.4. Ier.33. 12. 32. 4. 1. Ţinerea 6 Şi acestea sunt porunca*.10. Şi să iubeşti* pe D om1 Cor.7. 10 *Cap. ca să ţii toate Ps. raele. †Gen. în toate zilele.12. 12. 128.8.23. ta şi când mergi pe drum şi când 7 *Cap.8. nătăţile.4.9. Ascultă dar.6 *Cap. pe care ţi le poruncesc as. lor şi fiilor lor. 15. din orice carne. Is3 *Cap. 4. 6 cu toată puterea ta. 16. ca să le fie bine†. şi vei 12 mânca şi te vei sătura*: ia seama 12 *Cap. Să nu umblaţi* după alţi Ier. 3.20.3.7. 13.6. şi fântâni săpate. 6. 3. 5. 8. 78. lui Isaac şi lui Iacov. 12. Ps. 119. Luaţi dar 28. a auzit glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului. beşti despre ele când şezi în casa Is. moase. Şi 7.33. să le scrii* pe uşorii casei tale 9 *Is. Mt. Cap. ca să te temi* de Domnul 2 *Ex. 6:15 Dumnezeu vorbeşte cu omul. şi Domnul mi-a zis: «Am auzit glasul cuvintelor acestui popor. ca să le facă în ţara pe care le-o 32 *Cap. şi 25 el trăieşte**. 111.1.46.10. Jud. Ps.24.19.44. şi case pline de toate bu. 6.20.2.31.15. 23.19. Dumnezeului tău împotriva ta şi c Sau „filacterii“ (bucăţi de pergament cu versete) 203 . să-ţi fie bine* şi să vă înmulţiţi 22.DEUTERONOM 24 **Cap. 7 tăzi.37. nu vă abateţi* nici la dreapta 33 nici la stânga. 4. vă lungiţi zilele în ţara pe care Ef.5. Domnul Dum.12. 6.12.11 *Cap. Şi aceste cu2 Împ. Dacă noi vom mai* auzi glasul Domnului Dum26 nezeului nostru.33.13. D omnul Dumnezeul vostru. 11. 5.6. 20. 14.29.4 *Is. pe care ţi le poruncesc. 4. 32 dau s-o stăpânească». Mt. vinte. în mijlocul tău.37. Să te temi* 13 *Mt. legi ca semn* pe mâna ta şi să-ţi 8 *Ex. Şi Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. 3. 51.3.18. Vers.8.9. slujeşti şi să juri** pe Numele 65. **Cap. 8 te culci şi când te scoli. vii şi măslini pe care nu tu le-ai plantat. Şi acum. 3. Şi să le Ef.9.14. 4.42.1. **Ios. *Cap.28. 12. 11. Şi va fi aşa: după ce Domnul 10 Despre Dumnezeul tău te va aduce în dragostea de Dumnezeu ţara pe care a jurat părinţilor tăi. 4.16. 28 face». în toate** 2 **Cap.11. ca să le faceţi în 1 *Cap. de Domnul Dumnezeul tău şi să-I **Ps. 17. poarelor care sunt împrejurul vos11. 42. pe care nu tu le-ai săpat. 11. după cum† ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi.29. zeul tău este un Dumnezeu gelos* 15 *Ex. 9 fie ca fruntarec între ochii tăi. pentru totdeauna! †Cap.12. Israele. 18. 29 *Cap. ca să se teamă de Mine şi să Is. 10.11. 57. mâi aici la Mine şi-ţi voi spune **Gal. care te-a scos din ţara Egip13 tului.6 D omnul Dumnezeul vostru: să Pr.16.23. 4.

Lc.13.11.28. Domnul Dumnezeul tău va ţine faţă de tine legământul** şi îndurarea pe care 13 le-a jurat părinţilor tăi şi te va 2 **Ios. în toate zilele. 49.18.2.9. 10.1. 119.3. Şi să faci* ce este 18 *Ex. 8. El nu dă nici o amânare celui care-L urăşte. 33. 135. 44. şi va da a1 *Cap. Jud.4.6.13. 2.3. 33.19-21 pe** hetiţi şi pe ghirgasiţi şi pe Ex. a făcut semne* şi minuni mari şi Ps.18.11. 9 *Cap.14. dinadinsul poruncile Domnului 1 Cor. 13. 4. zicând: «Ce sunt mărturiile şi rânduielile şi judecăţile pe care vi le-a poruncit D omnul Dum21 *Ex.24. 59. de aceea v-a scos† Domnul cu mână tare şi v-a răscumpărat din casa robilor.7. lui tău: «Eram robi ai lui Faraon în Egipt şi Domnul ne-a scos din 22 Egipt cu mână* tare. 1 Cor. 24.15.5.38.3. ca să-ţi fie bine** şi să intri şi să **Cap.2. 17 *Cap.3. 1. şi ne-a scos de acolo. noastră.5. 11. ca s-o stăpâneşti. 10.2. 41. El îi va răs11 plăti în faţă.4. Şi aceasta va fi dreptatea 25 *Lev.9. Deci ţine porunca şi rânduielile şi judecăţile pe care ţi le poruncesc astăzi să le faci.15. 13. †Ex. 135. ci pentru că Domnul v-a iubit* şi pentru că El ţine jurământul pe care l-a jurat** părinţilor voştri. 3 *Ios.5. 11. 11. 1. 23. 4. 9.20. 4. şapte† naţiuni mai mari†† şi mai 2 tari decât tine. 23. Ps. 12 *Lev.40.13.3. 10. 20.17.18. 18 le-a poruncit. pentru că voi sunteţi cel mai mic* 8 dintre toate popoarele. 32.12. 1 Ioan 1.28.73 †Ex. rele asupra Egiptului. 4. 2.14. dacă* vom lua seama să Rom. 12. Cap. 10 *Cap. poruncit să împlinim toate aceste **Ps. Dumnezeul vostru.17.3. **Vers. Ezra 9. Lui şi rânduielile Lui. pe care ţi Ps. ca să ne ţină** în viaţă ca în ziua aceas25 ta. Ev. 32. 9. 10.32.3.13.2. din mâna lui Faraon.14. 50.7. 204 . Ier. pentru că ele ar abate pe fiul tău de la a Mă urma şi ar sluji altor dumnezei. Ps. 1 Pet.28. 17.55.9. 8.35.4.10. 20. 11. Num. 12 Şi va fi aşa: dacă* veţi asculta aceste judecăţi şi le veţi ţine şi le veţi face. 2 Tim.8-10. cum ne-a poruncit. Ps. Cap. 1.24. Ps. ††Cap. Şi Domnul 22 *Ex. 5.16. atunci să le nia Sau „popor al Său“ Israel este un popor sfânt 6 *Ex. împăratul Egiptului.18. să te nimicească de pe faţa pământului. 15.9. 2. nul Dumnezeul nostru. 17 ispitit la Masa.12. †Cap.14. rânduieli. 4 *Cap. **Cap. 18. 26.52. asupra lui Faraon şi asupra întregii lui case. †Ex.19.39 **Is. 19. naintea ta.2. 21 nezeul nostru?». Cap. 3. 10. 32. stăpâneşti ţara cea bună pe care Domnul a jurat-o părinţilor tăi. Cap. 10.24.3. 4.26. 19 alungând* pe toţi vrăjmaşii tăi di19 *Num.6.2. 23 înaintea ochilor noştri. 7. 12.15.2.39. 1. Cap. Să păziţi* cu tot 21. fară dinaintea ta multe naţiuni: **Gen. atunci să zici fiu13. 2 Cor.18.5. El* este Dumnezeu. Şi să nu te încuscreşti* cu ele. 6.5. 7 *Cap. 20. 10.4. 105. Şi Domnul ne-a 24 *Cap. 1. Ier. şi când ţi le va da 2 *Cap. care ţine† legământul şi îndurarea până la o mie de generaţii faţă de aceia care-L iubesc†† şi păzesc 10 poruncile Lui şi care răsplăteşte* în faţă celor care-L urăsc. 10. Când te va aduce* Domnul Nimicirea 7 canaaniţilor Dumnezeul tău în ţara în care intri. 34.40. Dumnezeului vostru şi mărturiile 11. Să nu ispitiţi* pe D omnul 16 16 *Mt. 6. Când te va întreba fiul* tău în 20 20 *Ex. 23. 2.26.12. Cunoaşte dar că Domnul Dum9 nezeul tău. drept şi bine în ochii Domnului. 9. Dan.7.2. 4.35 Is. Neem.1. Jud.22.53. 8. 34. 11. Nu pentru că aţi fi mai mulţi decât toate popoarele S-a alipit D omnul de voi şi v-a ales.DEUTERONOM 6:16 miceşti** cu desăvârşire: să nu faci legământ† cu ele şi să nu te 3 înduri†† de ele. 26. Dumnezeul cel credincios**.13. cum a spus Domnul. ††Cap.5. împlinim toată această poruncă înaintea Domnului Dumnezeului nostru. să ne temem* de DomLc.3. 9.22. **Amos 3. 31. reziţi şi pe heviţi şi pe iebusiţi. 13. 12. 6 Pentru că tu eşti un popor sfânt* pentru D omnul Dumnezeul tău: D omnul Dumnezeul tău te-a ales** ca să-I† fii un popor deosebita dintre toate popoarele care sunt pe faţa pământu7 lui.2.24. 5 *Ex. 15. 8 *Cap. cum** L-aţi **Ex. ca să ne aducă aici. şi mânia Domnului s-ar aprinde* împotriva voastră şi te-ar nimici** în5 dată. Ci să le faceţi aşa: să le dărâmaţi altarele* şi să le sfărâmaţi stâlpii şi să le tăiaţi aşerele şi să le ardeţi cu foc chipurile cioplite.9. **Ex. să ne dea ţara pe care a jurat-o 24 părinţilor noştri. 33. amoriţi şi pe canaaniţi şi pe fe†Fap. spre binele nostru. 1 Împ.72. 28. viitor. Domnul Dumnezeul tău înaintea* ta şi le vei bate. spre a-i nimici.19. 13. 23. să nu dai pe fiica ta fiului său şi să nu iei pe fiica lui 4 pentru fiul tău. 2.12. 9. ††Ios.

ca să te smerească. 28. 1. 28.32. Cap.3.1. 104. 31. 29. **Cap.1 *Cap. 106. 20. 24.36. ca să-ţi arate că omul face Domnul Dumnezeul tău tunu trăieşte numai† cu pâine. 8. 9. iei† pentru tine. dacă vei păzi poruncile 19 de încercările* cele mari pe care ţi le-au văzut ochii şi de semnele 3 Lui sau nu. 20 *Ex. **Lev. 27. 25. Vei fi binecuvântat gintul care este pe ele. †Ex. Ps.30.25 *Ex. 8 ţâşnesc în văi şi munţi. 136.20.18.8.13. 15.9. pune peste toţi cei care te urăsc.12. 23. 23.5. 9. ci turor popoarelor de care te temi.34.31. 29. 4. ca să umbli* pe căile naţiuni dinaintea ta încetul* cu Lui şi să te temi de El.17. nu te teme* călăuzit* Domnul Dumnezeul tău Amos 2.12. 12. 17. 4.20. pe care ţi le va da Domnul Dum.28. fătul vacii 25 vei nimici.25. nici sterilă. grâul tău şi mustul va putea sta înaintea ta până îi †Cap. 16.6.21.20. 3. 4. Ios. 2.14.9. pentru †Ios. 23. 5. 11. ce**. 5. 13. Nimeni† nu 25. Şi Domnul 6 nul Dumnezeul tău. ci le va ca ea. înmulţiţi† şi să intraţi şi să stă. 32. Dacă vei zice pâniţi ţara pe care a jurat-o Dom†Cap. 7.4. 18 putea să le alung?».17. 23.10. Ioan 14.7. 89.32. 2.33.12. ca să nu fii şi tu blestemata* Ios.26. nu le vei putea nimici deoPentru că D omnul Dumne.29. 26. cu izvoare şi cu ape adânci care va da* înaintea ta şi le va îngrozi cu groază mare până vor pieri. 6. 11. Dumnezeul tău va înlătura aceste zeului tău.25.promisă şi mulţumirea cruţe** şi să nu slujeşti dumnecesc astăzi. 19. Şi te-a smerit şi te-a 3 *Ex. Ioan 2. gorului tău. 13. ca să trăiţi** şi să vă 4. să nu pofteşti** aurul şi ar. Num.3. 16.7 *Cap.10. 14 că ţi-o va da.12.20.33. Mt.21.1. pentru 5 de ani.8 Să luaţi aminte* să împliniţi Ţara nezeul tău. cunoscut-o. 8. 23 *Ex. 2. 1 Cr. 4 gura Domnului. 29.35. 20. ţară de a Sau „dat nimicirii“ b Sau „educă“. 23. ca să nu se înmulţească vie.30. iubi* şi te va binecuvânta şi te 24 Şi va da pe împăraţii* lor în mâ. Vers. în aceşti patruzeci de ani în pustiu. 16. „disciplinează“ 205 .2. 17.19. Cap. 23 Dar Domnul Dumnezeul tău le ră* bună.5.27. 11.14 că. 32. 18 *Cap. 5.6.24.1. poruncile D omnului Dumne.21. cuseşi şi pe care părinţii tăi n-au Domnul Dumnezeul tău. 13. ochiul tău să nu le orice poruncă pe care ţi-o porun. Jud.29. aşa te ceartă* pe tine Domîn mijlocul* tău un Dumnezeu Ev.5.28. în inima ta: «Aceste naţiuni sunt 2 nul părinţilor voştri. fie scârbă cu totul de ea.60 16 *Vers.2.14. încetul. Şi recunoaşte în inima ta 5 *2 Sam. nul va îndepărta de la tine orice intea Domnului Dumnezeului tău. *†Cap. 29. 10. 4.8. s-o urăşti cu totul şi să-ţi 7. ca să cunoascㆠce era în Faraon şi tuturor egiptenilor şi †2 Cr.17. 6. 3. Şi să păzeşti Apoc. 17 cursㆠpentru tine.17 Neem.42. 12.4. ţară cu pâraie de apă. 10.33. 9. 14.3. Şi Domcă aceasta este o urâciune*† îna††Jud. adu-ţi bine aminte** de ce **Ex. de ele. tău şi untdelemnul tău.19. 15 tale nici steril. Cap. nici una din plăgile* rele ale Eta. va înmulţi şi va binecuvânta** na ta şi să faci să li se şteargă** **Ex.3. Îmbrăcămintea* 4 *Cap.9. Cap.24 *Ios.10-12 dată. 1. Să ardeţi* în foc chi10. 105.45. 15.1. Cap.8. Ios. 15.32. 21 *Ex. 22 mare** şi înfricoşător.14. 14. tale şi înmulţirea turmei tale în purile cioplite ale dumnezeilor ţara pe care a jurat părinţilor tăi lor.7.27.DEUTERONOM 13 *Ps.14.5 mai mari decât mine. **Ps. zeilor lor.9. 12.6. 23. 7. să te încera făcut Domnul Dumnezeul tău lui Cap. nit** cu mana pe care n-o cunosbraţul cel întins cu care te-a scos †Ps. inima ta. 10. pentru 16 Şi să nimiceşti* toate popoarele că este un lucru blestemata. pe care le cunoşti. nici să nu-l Cap.3. aşa cum ceartăb un om pe fiul că Domnul Dumnezeul tău este Ps. Şi adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a 2 *Cap. nu va fi* la tine şi la animalele fii prins în cursㆆ prin ele. nu ţi s-a învechit pe tine şi piciorul până vor pieri cei care au rămas nu ţi s-a umflat în aceşti patruzeci şi cei care se ascund dinaintea ta. 20 Şi D omnul Dumnezeul tău va omul trăieşte cu orice iese din trimite şi viespi* împotriva lor.27. 8:8 14 *Ex.14.10.27. mai mult decât toate popoarele. 22 *Ex. Pr. **Ex.3. 23. aşa va Lc. 19 *Cap.5.7 Ier. 3.1. 146. 16. Ios. 15 *Ex.12. boală şi nu va pune peste tine 26 Şi să nu aduci urâciunea în casa 26 *Lev. său.16. rodul pântecelui tău şi rodul onumele de sub ceruri. 12. 21 Să nu te înspăimânţi de ei. 6. cum voi Ps.4. Ios. 9. 29.21. Pr.25.6 *Cap. zeul tău te face să intri într-o ţaţuitoarele câmpului împotriva ta. ca nu cumva să **Ex.26. pentru că aceasta ar fi o 5. lăsat* să flămânzeşti şi te-a hrăşi minunile şi mâna cea tare şi 16. **Cap. Neem. **Cap.1.14.5. giptului.4.

cum ţi-a spus Domnul. 4.11. Ps.24. 16 *Ex.7.6. El îi va †Ex.11. Ev. **Cap.1.38. 15. tatea ta îţi dă D omnul DumneVers. aţi fost răzvrătiţi* îm8 potriva Domnului.12.23.9. Din 20.16.25 Cap. 9. un popor mare şi înalt. unde nu-ţi va lipsi nimic. Şi vei mânca* şi te vei sătura şi vei binecuvânta pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara bu11 nă pe care ţi-a dat-o.18. 10. †Osea 13. Să ştii dar că nu pentru drep. **Cap. 34.7. L-aţi provocat la mânie pe Domnul şi D omnul S-a mâniat pe 9 voi ca să vă nimicească. şi argintul tău şi aurul tău vor spori. 15. 12.31. ţară ale cărei pietre sunt fier* şi din ai cărei munţi vei scoa10 te aramă. 18. 12 *Cap.25.19. 24. ††Num. 3. tablele legământului pe care l-a făcut 9 *Cap. să nu Rom. îi va alunga dinaintea ta. 17 *Cap. 26. 4. să nu-L uiţi pe Domnul Dumnezeul tău. 11.11. ţară cu măslini şi cu miere. Pr. unde nu era apă†. **Cap. lui Dumnezeului vostru.9.7.13. 8. 11. 7 16.2 *Num. Ev. ca să întărească legământul** Său. 12. Când 9 *Ex.6.22. 33.31. 7. pentru răutatea naţiunilor aces28. Şi la Horeb* 8 *Ex. nimici şi îi va supune înaintea ta Cap. L-ai provocat la mânie pe DomNum.7.DEUTERONOM 8:9 n-aţi ascultat* de glasul Domnu. 7.11. după ce vei mânca* şi te vei sătura. pe care-i 7. mărturisesc astăzi* împotriva voastră că veţi fi nimiciţi ne20 greşit: ca naţiunile pe care le-a nimicit D omnul dinaintea voastră. **Ps. 33. ca să primesc tablele de piatră.11 Ps.2. şi-i vei alunga† şi-i vei nimici repede. 3. 18 *Pr. 114.21. †Ier. Vers. †Cap. care a făcut să curgㆆ apă din stân16 ca de cremene.4. Ia seama la tine însuţi. lui Isaac şi lui Ia6 cov. să stăpânesc ţara aceasta». 10 *Cap. până aţi venit în locul acesta. 6. Amintirea 9 Ascultă.22 Ios.12.8. nul Dumnezeul tău în pustiu. 78. **Vers.2. 1. Nu pentru dreptatea* ta sau 5 *Tit 3. stăpâneşti. 3 tea fiilor lui Anac?» Să ştii dar astăzi că Domnul Dumnezeul tău 3 *Cap. 19 *Cap. zeul tău această ţară bună ca s-o Cap. 4. să ţi se înalţe* inima şi să-L uiţi** pe Domnul Dumnezeul tău.27. că El este Acela* care îţi dă putere să câştigi avere.12. **Num. 31. 19 Şi va fi aşa: dacă-L vei uita pe D omnul Dumnezeul tău şi vei umbla după alţi dumnezei şi le vei sluji şi te vei închina înaintea lor. 32. pe care ţi le porun12 cesc astăzi.29. 16. 2. pe fiii anachimilor*.4.5.15. 63.6 *Ex. tri tu ca să stăpâneşti ţara lor. 11.20 1 Cor. 13. 4.15 m-am suit* pe munte. 13. cu care a jurat părinţilor tăi. ziua în care ai ieşit din ţara Egiptului.6.12-14.3. 28.22.47.6.9. aşa veţi fi nimiciţi. zici* în inima ta astfel: «Pentru **Gen. grâu şi orz şi vii şi smochini şi rodii.24.4. şi-ţi vei construi case frumoasea şi vei 13 locui în ele. ca în ziua aceasta. Ios.17. pentru că a Sau „bune“ 206 . 3. 32.16 dreptatea mea m-a adus Domnul Lev. Adu-ţi aminte. ca 17 să-ţi facă bine† la sfârşit. 32. 6. Şi să nu zici* în inima ta: «Puterea mea şi tăria mâinii mele mi-au câştigat 18 această avere».8. 15 care te-a călăuzit* prin pustiul cel mare şi înfricoşător. pentru integritatea inimii tale in**Gen. 2. Osea 2.12. şi tot ce 14 ai se va înmulţi.7. 9 ţară unde-ţi vei mânca pâinea fără sărăcie.8.16.24. 106. 4. 9.20 *Dan. 7.11. 14 *1 Cor. din casa robilor.15. ci 17.19 2 la ceruri. 30.5. pentru că tu eşti un popor cu grumazul înţepenit*. cetăţi mari şi cu ziduri† până 1 *Cap. 21. ca să te smerească şi să te încerce**. ca nu cumva. nepăzind poruncile Lui şi judecăţile Lui şi rânduielile Lui. 4 După ce Domnul Dumnezeul tău 4 *Cap.15. 14. este Cel care trece* înaintea ta. 1 Cor.2. 4. 12. 30. 11. 20.15. Israele: astăzi treci* răzvrătirilor Iordanul ca să intri să stăpâneşti** lui Israel naţiuni mai mari şi mai tari decât tine. ca un foc** mistuitor. 24. Ios.8. 9. 11.3. 106.26. Is. 25. cunoşti şi despre care ai auzit zicându-se: «Cine poate sta înain. nu uita cum 7 *Ex. 23. care te-a scos din ţara Egiptului. 1. 31. ci să-ţi aminteşti de D omnul Dumnezeul tău.6. plin de şerpi** înfocaţi şi scorpioni şi uscăciune.2. 4.28. şi ţi se vor înmulţi cirezile şi turmele. care te-a hrănit în pustiu cu mana* pe care n-au cunoscut-o părinţii tăi.21. lui Avraam.5. Osea 13. 18. 17. Căci pentru răutatea** naţiunilor acestora le alungă Domnul dinaintea 5 ta. tora le alungă Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta şi ca să întărească astfel cuvântul** pe care l-a jurat Domnul părinţilor tăi. 13.4.4. Ier.12. 10. 15 *Cap.19.

24.25. 32. †Ex. 10.18. 29 Ei*. şi pe ele era scris potrivit tuturor cuvintelor pe care vi le-a spus Domnul pe munte din mijlocul focului în ziua** 11 adunării. n-am mân10 cat† pâine şi n-am băut apă. şi-au făcut un chip turnat». Şi D omnul mi-a zis: «Ridică-te. Şi la Tabeera* şi la Masa** şi la Chibrot-Hataava† L-aţi mâniat pe 23 Domnul.16. ca să-i omoare în pustiu». Ps. şi m-am rugat şi pentru Aaron în 21 acelaşi timp. 106. ca nu cumva ţara din care ne-ai scos să zică: «Pentru că D omnul n-a putut* să-i aducă în ţara pe care le-o promisese şi pentru că îi ura i-a scos.20 Ps.3. 31.11. ta12 blele legământului. făcând ce este rău în ochii 19 Domnului. **Cap. 29. 32. 9:29 19 **Ex. şi l-am ars în foc şi l-am zdrobit* şi l-am pisat bine până s-a făcut mărunt ca pulberea şi i-am aruncat pulberea în pârâul 22 care cobora din munte. nici la răutatea lui. Cap. 9. Şi Domnul m-a 20 ascultat** şi în timpul acela. 22 *Num.1. Cap. 11.13.10.14. 31. 18. 18. 17. 4. Cap. zicând: «Suiţi-vă** şi luaţi în stăpânire ţara pe care v-am dat-o». 32. 32.18.19.9. 31. Şi m-am uitat* şi.23.17. Ps. ca să-l nimicească.3. 1.27. 4. 15 *Ex. ca să vă nimicească.10.51. 7. Neem. iată. şi pe tine† te voi face o naţiune mai puternică şi mai 15 mare decât ei». †Ps.7. **Ex.12. în adevăr. 19 *Ex. 5. 19. 18. 25 *Vers. Şi D omnul mi-a dat cele două table de piatră scrise* cu degetul lui Dumnezeu. Vers. nu nimici pe poporul Tău şi moştenirea Ta. 32. 33.7. **Cap.4. iată. 95. 10 *Ex. Aminteşte-Ţi de robii Tăi. 25 Şi am căzut* cu faţa la pământ înaintea Domnului în cele patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. atunci v-aţi răzvrătit împotriva porunciib Domnului Dumnezeului vostru şi nu L-aţi crezut† şi n-aţi as24 cultat de glasul Lui. când v-a trimis Domnul de la Cades-Barnea*. 16 *Ex. 31.20. 1 Împ. zicând: «Am văzut* poporul acesta şi. †Num. viţelul. 14. pe care ai scos-o cu puterea** Ta cea mare şi cu braţul Tău cel întins». sunt poporul Tău şi moştenirea Ta.20. Ier. este un popor cu grumazul 14 înţepenit**.10. 19. 31. 2.13. 10. Num. Is.11. Şi a fost aşa: la sfârşitul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 13 Şi Domnul mi-a vorbit. 34. patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi – n-am mâncat** pâine şi n-am băut apă – pentru tot† păcatul vostru cu care aţi păcătuit. 1. 17. Avraam. 8.27. Şi am căzut* cu faţa la pământ 18 înaintea Domnului. Şi m-am rugat* Domnului şi am zis: «Doamne Dumnezeule. repede vă abătuserăţi de la calea pe care v-o poruncise 17 Domnul. 32. coboară* repede de aici. 207 .16. **Vers.9.34 23 *Cap. Cap. 1. Şi. Şi am apucat cele două table şi le-am aruncat din amândouă mâinile mele şi le-am sfărâmat înaintea ochilor voştri.7. păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru: vă făcuserăţi un viţel turnat. 4. Aţi fost răzvrătiţi* împotriva Domnului din ziua în care v-am cunoscut. nu privi la încăpăţânarea poporului acestuia. Lasă-Mă* să-i nimicesc şi să le şterg numele** de sub ceruri. 28 *Ex.17.9.2. **Cap.18.29 Jud.28. 4. Isaac şi Iacov.7.15.DEUTERONOM 9 **Ex. 32. †Num. 15. ca întâia dată. 34. pentru că poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. Domnul cu voi. 24 *Vers. 106. 4. şi am rămas** pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. 29 *Cap. 106. **Ex. 21 *Ex. pe care ai scos-o din Egipt cu 27 mână tare. ca să-L mâniaţi.24. 1 Sam. pe care ai răscumpărat-o prin măreţia Ta.5. Cap. 9.23. Pentru că mă temeam de mânia* a Sau „pe“ b Lit. 14 *Ex.28. 109. 14.12. 13 *Ex. 32.34. 2 Împ. 26 *Ex. Şi m-am întors* şi am coborât de pe munte (şi muntele ardea cu foc**) şi cele două table ale legământului erau 16 îna amândouă mâinile mele. **Cap. 18 *Ex. Cap. **Ex. 12 *Ex.14. **Cap. 32. pentru că Domnul zisese că vrea 26 să vă nimicească. 32. 8. Şi am luat păcatul vostru pe care îl făcuserăţi.21. repede s-au abătut** de la calea pe care le-am poruncit-o. 7.16. †Ex. „gurii“ şi de furia cu care Se mâniase Domnul împotriva voastră. D omnul mi-a dat cele două table de piatră. Şi Domnul S-a mâniat foarte tare şi pe Aaron. 11.17. 10. cât am căzut cu faţa la pământ. 34.11.10. nici 28 la păcatul lui.

cel înfricoşător. Ps. 40.2. 32.23. „te-a pus“ 4 *Ex. 10:1 Şi acum. cel tare şi †Cap. tăi. Cap. 18. fricoşătoare pe care ţi le-au văzut Ps. 6.14 Dumnezeul† cel mare.21. 15. 7. 30. 4.1 *Cap.10. 22. (Şi fiii lui Israel au plecat de la Beerot-Bene-Iaacan* la Mosera. Şi să 30. zeului tău cu toată*† inima ta şi *†Cap. 21 El este lauda* ta şi El este Dum.22. să stea înaintea Domnului. şi 3 tu să le pui** în chivot».29. patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.) În timpul acela. ca să intre* şi să stăpânească ţara pe care am jurat părinţilor lor că le-o voi da». 4.33. 16. 34. **Ex.10. Domnului I-a plăcut de părinţii* Ps. 9 *Num.37.28. 33. ca să-I slujeascㆠşi să binecuvânteze†† în Numele Lui. ca să-i iubească. aşa cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău.22. 8. 9.8.13. 8. 2.38. 4. 18. 2.28. În timpul acela. căile Lui şi să-L iubeşti†† ††Cap. 17.16. 4. să-I slujeşti şi să te alipeşti** †Ps. 8. Ex. 4. pămân115. rile şi cerurile* cerurilor. 12.5. **Num. 12 c Lit.16.1.28.3.12. 9. 33. 2 runcile Lui.12. 25. Ezec. Şi D omnul mi-a zis: «Ridică-te.21. acolo** a murit Aaron şi acolo a fost înmormântat.16.1. **Ex. nici moştenire cu fraţii săi. 19. *†Cap. pentru că aţi 19 *Lev. pe care le-ai sfărâmat. 25. **Gen. Cap.4 **Gen. ca 18 *Ex. 6.24 tine aceste lucruri** mari şi în2 Sam.14.27.22. ţară cu pâraie 8 de apă.13. 14. în ziua† adunării.7. 19. mânţa lor după ei. 37.1. 6. te-a făcutc o mulţime ca stelele** 22.23.17.14. şi rânduielile Lui şi judecăţile Lui şi po.29 17 Pentru că D omnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul* dumne.33. 14 spre* binele tău? Iată. 4. acum D omnul Dumnezeul tău Fap.15.17 *Ios.1 nezeul tău. 9. 33.18. cele zece* poruncia pe care le spusese** Domnul către voi pe munte din mijlocul focului. a slujit 7 în locul lui ca preot.5. 22. 33. care a făcut pentru Ier.22. ce cere* Ce cere Dumnezeu D omnul Dumnezeul tău de la de la Israel tine.1. şi D omnul m-a ascultat** şi în timpul acela: Domnul n-a vrut să 11 te nimicească.28. la înfăţişare††.28.6. 7 *Num.36 **Apoc.14 *1 Împ. 3.34. 9. 20. de El şi să juri† pe Numele Lui.5. 106. 19.14. aşa cum mi-a po6 runcit Domnul. 17.9 **Num.10. 4. pe voi. 1. Dumnezeul tău. 22. zeilor şi Domnul** domnilor.27.4. 33. 10 Şi am stat* pe munte ca şi în zilele de mai înainte. să umbli† în toate **Cap.9.20 Mt. 109.7. cerurilor. 9 până în ziua aceasta. Ps.17.31. „circumcideţi prepuţul inimii* voastre“ 208 .47. †Cap. †1 Împ. El este moştenirea lui. 11 *Ex. 11 Deci să-L iubeşti* pe Domnul Amintirea Dumnezeul tău şi să păzeşti** minunilor făcute cele de păzit ale Lui. 26. 33.5. ca în ziua aceasta.13.24.33. şi Domnul mi le-a dat mie. pe care ţi le poruncesc astăzi. 22. 7. dintre toate popoarele. şi să slujeşti Domnului Dumne11. 15. Şi Eu voi scrie* pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi.5.41. 2 *Cap. ††Lev. De aici* au plecat la Gudgoda şi de la Gudgoda la Iotbata. De aceea* Levi nu are parte.4. **1 Sam. 7.29.6. 10 a Sau „cuvinte“ b Lit.20. Părinţii tăi au coborât în Egipt cu şaptezeci* de suflete şi 22 *Gen. Dan. 4. 5.1. să păzeşti poruncile Domnului şi rânduielile 13 *Cap. 68.13. recunoaşteţi* astăzi voi. 46. †Cap.11. Neem. Cap. 9. 34.25. Lui. Şi El a scris pe table. în toate zilele. 18. 17.22 22 ochii. care nu priveşte ††2 Cr.20. 68. 32. 6.1. **Ex. Ezec. 13 cu tot sufletul tău. **Ex. 24. 8 *Num. nici nu ia*† mită.34. D omnul. Num. Rom.22.5. ca cea dintâi scriere.19.20. 32. nului Dumnezeului tău sunt ceruPs. 47. 6 *Num. 3. decât să te temi** de Domnul 12 *Mica 6. Fap.5. **Ex.DEUTERONOM Tablele noi ale legii 1 *Ex. 136.5. fiul său. 18. 34.34. 16 Deci circumcideţi-vă inimileb* 16 *Lev. 10.11. porneşte înaintea poporului. †Cap. 3 *Ex.37. 10. fost străini în ţara Egiptului.10. Şi am făcut un chivot din lemn de salcâm* şi am cioplit** două table de piatră ca cele dintâi şi m-am suit pe munte cu cele două table 4 în mâna mea. **Ex.24.16. Să 20 te temi* de Domnul Dumnezeul 20 *Mt. Israele. 18. Cap. 63. Domnul a deosebit* seminţia lui Levi ca să poarte** chivotul legământului Domnului. 16. 148.9 să-i dea hrană şi îmbrăcăminte.2 *Cap.4. Domnul mi-a zis: «Ciopleşte-ţi* două table de piatră ca cele dintâi şi suie-te la Mine pe munte şi fă-ţi** un chivot 2 de lemn. 5 Şi m-am întors şi am coborât* de pe munte şi am pus** tablele în chivotul pe care-l făcusem. 34.2.14.19 15 tul** şi tot ce este pe el! Totuşi Ex.34. pentru că **Zah. 34.19 18 care face judecată* orfanului şi văduvei şi iubeşte pe străin.32. nu vorbesc cu fiii voştri care n-au cunoscut şi n-au văzut pedeap. Şi 19 să iubiţi* pe străin. 44. 146. Ps. 11. Ier.2.5. 5 *Ex. 20. 25.33. şi nu vă mai înţepeniţi grumazul.5. Cap. şi a ales să15 *Cap.16. 6. 21. şi ele sunt acolo†. **Cap. ale Dom.21 *Ex. 8. 10 *Ex. şi Eleazar. tău.

ţară** în care curge lapte şi miere.20. malele tale şi vei mânca** şi te vei sătura. pe care v-o dă Domnul.16. iarbă* pe câmpul tău pentru aniIoel 2.3. hotarul vostru va Ex.7. cailor lui şi Ps. cum Ps. miciţi† repede din ţara cea bună 23. şi ce v-a făcut în pustiu.6. †Cap. 9 stăpâniţi.7. voastră şi să închidă cerurile**. 7 Pentru că ochii* voştri au văzut 7 *Cap. Iac. amăgească inima* şi să vă abateţi **Cap. 8.24. cut lui Datan* şi lui Abiram.15. Vers. de la începutul anului până la sfârşitul 13 anului. să-I slujiţi cu toatㆠinima voas2 **Cap. dacă veţi păzi* cu 6.17. 26.5. 10 Pentru că ţara în care intri ca s-o stăpâneşti nu este ca ţara Egiptului. pământul şi-a deschis gura şi în mijlocul întregului Israel i-a înghiţit** cu familiile lor şi cu corturile lor şi cu tot ce aveau. **Num. 9. jurat D omnul părinţilor voştri **Ps.40. seminţei lor. pe Domnul Dumnezeul vostru şi †Cap. asculta* cu tot dinadinsul de poCap. Ci ţara în care treceţi 11 *Cap. tea voastră şi veţi stăpâni** naţiuni mai mari şi mai puter24 nice decât voi. carelor lui. şi îţi vei strânge grâul şi 15 mustul şi untdelemnul.3. 4 lui. 10. ochii Domnului Dumnezeului tău sunt neîncetat asupra* ei. 32.23 *Cap. Şi voi da 15 *Ps. 28. 104. **Cap. învăţaţi* în ele pe fiii voştri. Num. 4. bind despre ele când eşti în casă 6. 72. să umblaţi în toate căile Lui şi să vă alipiţi** 23 de El. runcesc astăzi.3.27. 6.8. 5.23.17. s-o faceţi: să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru.35 2 Cr. grijeşte Domnul Dumnezeul tău. **Cap.31. Şi va fi aşa: dacă veţi 13 *Lev.26. că* zilele voastre şi zilele fiilor 6. 14.1.6. 3. până la 25 marea dinspre apus b . 22 Pentru că.8. 10.24.3.9. că li-l va da. 14 b Marea Mediterană a Ploaia de toamnă şi ploaia de primăvară 209 . 5.5.29. ga* toate aceste naţiuni dinain**Cap. 30.16 Cap. să nu-şi dea venitul şi să fiţi niIos. 31.13. dă* mânia Domnului împotriva **1 Împ. ca s-o stăpâniţi este o ţară cu munţi* şi văi. lui Faraon.24.6. runcile Mele. Orice loc* unde va 24 *Ios. şi când mergi pe drum şi când Pr. semnele* Sale şi faptele Sale pe 135.27. 17 să vă închinaţi lor. **Ex.11.14.17 *Cap. 106.12 Vers.15. călca talpa piciorului vostru va **Gen.20. 3. 23.10. 18 Să vă puneţi deci aceste cu.4. 9. 6. care se adapă din 12 ploaia cerurilor. şi ce a fă6 *Num. Iov 31. lui Eliab. şi să se aprin. vor19 *Cap.12. 9.29.18. tră şi cu tot sufletul vostru. unde îţi semănai sămânţă şi o udai cu piciorul. 28. ploaia** timpurie şi ploaia târziea.18. şi întregii lui ţări. Cap.9. fi de la** pustiu până la Liban.9. 78.10. ca să blestemul fiţi tari şi să intraţi şi să stăpâniţi* ţara în care treceţi ca s-o 8 *Cap. 8.3.2. ca să nu fie ploaie.DEUTERONOM 11:25 sa** D omnului Dumnezeului vostru. 14. 15.26. 22.1. fiii 27.16. şi să slujiţi** altor dumnezei şi 30. 22.19.9. poruncă pe care v-o poruncesc 30. 20 te culci şi când te scoli.2. ca pe o grădină de zar11 zavaturi. 29.19. 10. 4. 6.19. 6. atunci D omnul va alun. cât zilele cerurilor** deasupra pământului. 1.19. 8 Păziţi deci toată porunca pe Binecuvântarea şi care v-o poruncesc astăzi.12.46 19 fruntare între ochii voştri. de la râu. pe care vi le po13 Vers. 89. cum a făcut să curgă* apele Mării Roşii peste ei când v-au urmărit şi Domnul i-a nimi5 cit până în ziua aceasta.9.17.7.10 El oştirii Egiptului.13.31. ca să-L iubiţi** **Cap.9. 26.28. 106. şi ce a făcut 14. 7. mâna† Sa cea 3 tare şi braţul Său cel întins şi 3 *Ps.11.7. râul Eufrat. 7. măreţia Sa. 1. împăratului Egiptu4 *Ex. 34. până când aţi 6 ajuns în locul acesta. 4. 1. Ios. 4. 4.9. 15.Îndemn la vinte ale Mele în inimă* şi în păzirea poruncilor suflet şi să le legaţi** ca semn pe mâna voastră şi să vă fie ca 18 *Cap. 1. din care aţi ieşit.27. voi da ţării voastre ploaie* la tim**Ioel 2. care le-a făcut în ţara Egiptului. Pr. pul ei. toată lucrarea cea mare a Domnului pe care a făcut-o. 7.7. 6. 9. Şi să **Ex. Nimeni* nu va putea sta înaintea voastră: 25 *Cap.12. fiul lui Ruben. voştri pe pământul pe care a 9.5. Eu 14 *Lev.16. 7.40. scrii* pe uşorii casei tale şi pe 21 porţile tale: ca să se înmulţeas21 *Cap.11. 6. 8. rat părinţilor voştri s-o dea lor şi Pr. 4. 4. şi ca pământul †Cap. ţară de care în12 *1 Împ. 16 Feriţi-vă ca nu cumva să vi se 16 *Cap. 6. tot dinadinsul toată această 22 *Cap.3.19. Şi să le 20 *Cap.13. 7. şi ca să vă lungiţi* ziIos. 9 *Cap. 3.18 fi al vostru.38. 23. 5.17. 26. lele în ţara pe care Domnul a ju5.

24. 4. pe care le 12 veţi promite Domnului. 21.29. Ps. Să nimiciţi* cu desăvârşire toate lo2 *Ex. 18. ca s-o stăpâneşti. şi întâii-născuţi din cirezile voastre şi din turmele 7 voastre. Cap.13 în care intri ca s-o stăpâneşti. 2 lele cât veţi trăi** pe pământ. 1. 1 Împ.12. 13 Ia aminte să nu aducic arderile tale de tot în orice* loc pe 14 care-l vei vedea.19.21.32.4. pentru că el nu are** parte.23. binecuvântarea şi blestemul: bi30. dacă 28 *Cap. Şi să luaţi seama să împli32 *Cap. 26. Ios.6. 17. Ios. pe munţii** cei înalţi şi pe dealuri şi sub orice copac verde.15.11-13 **Cap. veţi trece* Iordanul ca să intraţi şi Ios. 14. 95. 4.1. 30. 17. fiecare tot* ce este 9 drept în ochii săi. 8. dan.3. ci vă veţi abate de la calea pe care v-o poruncesc astăzi.13. 5.22. cu careb te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul 8 tău. lân31 gă stejarii lui More**? Pentru că 31 *Cap.1.2. 28. 12. Să nu faceţi cum facem noi aici. 14. Locul de 12 Acestea* sunt rânduielile şi închinare judecăţile pe care să luaţi seama ales de să le faceţi în ţara pe care ţi-o dă Domnul D omnul Dumnezeul părinţilor 1 *Cap. 3.2. de tot lucrul mâinii voastre. 34.26. 32 12. **Cap. tăi. 9. 27. 7 *Cap. când veţi trece* Iordanul şi veţi locui în ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru vă face s-o moşteniţi şi când vă va da odihnă** din partea tuturor vrăjmaşilor voştri de jur-împrejur şi veţi locui în liniş11 te. după cum† v-a spus 26 El. purile dumnezeilor şi să le şterZah. 11.32.1. **Cap.6.23. Cap. 3. atunci va fi un loc* pe care-l va alege D omnul Dumnezeul vostru. dacă veţi ascul27 *Cap. †Ex.43. 11. 3.68. 4 Voi să nu faceţi* aşa Dom4 *Vers. **Vers. 8. 11 *Cap. 11. 14. voi şi familiile voastre. nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru. Dar. Nu sunt ei dincolo de Ior**Gen. astăzi. c A aduce pe altar (vezi Lev. 14. Ps. 20. 25. ta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru pe care vi le po28 runcesc astăzi. a Sau „care traversează“ b Sau „pentru că“ 25 **Cap.20) 210 .19.19. zeciuielile voastre şi darul ridicat al mâinii voastre şi toate promisiunile voastre alese. 9.4. 14 *Vers. îna ţara canaaniţilor care locuiesc în câmpie în dreptul Ghilgalului*. 2 Cr. niţi* toate rânduielile şi judecăţile pe care vi le pun astăzi înainte. 8.68. ca să facă să locuiască Numele Său acolo. 8. 10.40 Ecl. 31. 8 *Jud.19. acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot şi jertfele voastre. le sfărâmaţi statuile şi să le ardeţi Jud. 17. în toate zi1 Împ.20. **Cap. Vers. Cap. 7.4. 21. spre apusul soarelui. 13 *Lev. 6.27. vei pune binecuvântarea* pe Muntele Garizim şi blestemul** pe Munte30 *Ios. **Ex. 11.13. 7. **Lev. 10 *Cap.25.6.9. Ier. veţi alunga au slujit dumnezeilor 17. 16. 4. Dumnezeului vostru! Ci să căutaţi locuinţa Sa la locul* pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru dintre toate seminţiile voastre.20.4. 17.2. Ps. 30 le Ebal. geţi numele** din locul acela. 2.14 să stăpâniţi ţara pe care v-o dă Ios. Şi acolo* să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi să vă bucuraţi**. 27. 14. 9 *Cap. 1 Împ. 12 *Vers.15. Cap.11. şi o veţi stăpâni** şi veţi locui în ea.10. 3 Şi să le dărâmaţi* altarele şi să 3 *Num. 29 Şi va fi aşa: după ce Domnul 29 *Cap. cu foc aşerele şi să le tăiaţi chiPs. 27 necuvântarea*. Pentru că încă n-aţi ajuns la odihna* şi la moştenirea** pe care ţi-o dă Domnul 10 Dumnezeul tău. **Ios.12. nici moştenire cu voi.1. vă pun înainte astăzi 26 *Cap.29. ci în locul* pe 5 nului 5 *Ex. curile unde naţiunile pe care le **2 Împ. 23. înapoia căii care priveşte Jud.29.12.11. 2. şi promisiunile voastre. Domnul Dumnezeul vostru. şi darurile voastre de bunăvoie. lor. ca să-Şi pună Numele 6 acolo. Iată*.52. 78.13. 17. 27. 7.25. 15.5. 6 *Lev.10.40.19. şi să vii acolo. 78. 23.31. şi să aduceţi acolo* arderile voastre de tot şi jertfele voastre şi zeciuielile** voastre şi darurile ridicate ale mâinii voastre. 33. 23. Dumnezeul tău te va aduce în ţara **Cap.DEUTERONOM 11:26 D omnul Dumnezeul vostru va pune teama de voi şi groaza** de voi peste toată ţara pe care o veţi călca. 28. 26. 16. Şi să vă bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru. şi blestemul*.33.11. 13.2. umblând după alţi dumnezei pe care nu i-aţi cunoscut.13. voi şi fiii voştri şi fiicele voastre şi robii voştri şi roabele voastre şi levitul* care este înăuntrul porţilor voastre.

vinte pe care ţi le poruncesc. tău doreşte să mănânce carne.3.40. ceţi orice lucru* pe care vi-l po**Pr. Cum* se 22 *Vers. runcesc. 22. tău.37.1 *Zah. 15. 5.12. 32. 11. să nu scădeţi din el. mănânc carne!». 15. fiii lor şi pe fiicele lor pentru 32 dumnezeii lor.26.12.1. Ps. 30.37. mănânci carne după toată* pof**Vers. 21 pofta sufletului tău. că sângele este viaţa. porţilor tale zeciuiala grâului tău sau a mustului tău. 1 Împ. tău şi fiica ta şi robul tău şi roaba ta şi levitul† care este înăuntrul porţilor tale. poţi să mănânci carne după toată 19. 28. Ia 28 *Cap.16. Dacă locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi pună Numele acolo va fi prea departe de tine. 7. ca să-ţi fie bine* 25 *Is.13. 11. să nu adăugaţi** la el şi Apoc.18 Ios. dacă vei Cap. 18. tale. 15. 5. minunea despre care ţi-a vorbit. 14. Luaţi seama să fa.4.2. Tu* să nu faci 31 *Lev. 19. Când D omnul Dumnezeul Interzicerea 20 de a mânca tău îţi va lărgi hotarul. 1. ţie şi fiilor tăi după tine. în locul pe care-l va alege** †Vers. atunci să înjunghii din boii tăi şi din oile tale pe care ţi le-a dat Domnul.23. pot din ele.9. 13 Dacă se va ridica între voi Interzicerea un profet sau un visător* de vise idolatriei şi-ţi va da** un semn sau o mi. înaintea Domnului. Dar să ridici cele sfinte ale 26 *Num. 23.18. să-l vărsaţi Lev. ††Vers. sau întâii-născuţi din cirezile tale sau din turmele tale. Ezec. 1 Sam.11.21.4. 34. sau a untdelemnului tău. 24 nânci viaţa cu carnea. 4. de asemenea.8. şi sângele jertfelor tale să fie vărsat** pe altarul Domnului Dumnezeului 28 tău. 17. tu şi fiul Ecl. să-l verşi pe pământ ca apa. şi vei zice: «Vreau să 20 *Gen. 26.14. fiindcă sufletul 28. **Ex. Numai ia aminte 23 *Gen.18.24. şi să nu întrebi de dumnezeii lor. 23.2. 12. ţiunile la care mergi să le stăpâneşti şi le vei alunga şi vei locui 30 în ţara lor.2.5.DEUTERONOM care-l va alege Domnul într-una din seminţiile tale.22. Fereşte-te să-l părăseşti* pe levit în toate zilele cât vei fi în ţara ta. 15. 2 nune. mănâncă şi căprioara şi cerbul. 18. 1. pe pământ ca apa. 22.5. 106. **Cap.11 Dumnezeului tău.7. 19 vei fi pus mâna. 14. 9.26. Cap. 13.35. Vers. ţie şi fiilor tăi după tine pentru totdeauna.10. 29 După ce Domnul Dumnezeul 29 *Ex. Ier. 13.38. tale şi să mergi la locul pe care-l 27 va alege Domnul şi să jertfeşti* arderile-de-tot ale tale. ce urăşte El.5. face** ce este drept în ochii Dom26 nului. 17. **Mt. 14. 20. căci chiar au ars† în foc şi pe Ier. Cap. Domnul Dumnezeul tău. lor lor tot ce este urâciune** Cap. 18. tale pe care le ai şi promisiunile* 18. zicând: «Cum au slujit naţiunile acestea dumnezeilor lor? voi 31 face şi eu la fel». iar carnea s-o mănânci. 3. 8. Numai să 16 *Gen.26.15 aşa Domnului Dumnezeului tău. nici darurile tale de bunăvoie.19. 25. să nu fii prins în cursă* după ele. pe altarul Domnului **Lev.32 *Cap. nici vreuna din promisiunile pe care le promiţi. Lev.10. †Cap. după ce vor fi nimicite dinaintea ta. şi s-ar împlini* semnul sau 2 *Cap. acolo să aduci arderile tale de tot şi acolo să faci tot ce îţi poruncesc eu. şi să te bucuri†† înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate lucrurile pe care 19 *Cap. 16. 4. 18.10. ci să le mănânci* 18 *Vers.27. şi să mănânci în porţile tale. ca† din 16 căprioară şi din cerb.10.22. 9. să nu mănânci sângele*. 1.4. nici darul ridicat al 18 mâinii tale. ia seama la tine însuţi 30 *Cap.21. 17 Nu poţi* să mănânci înăuntrul 17 *Vers. carnea 27 *Lev. nu mâncaţi sângele*.6. şi sângele. 17. ca să-ţi fie bine*. 23. cum ţi-am poruncit. 15 Totuşi.18. 25 Să nu-l mănânci.14.23. Ex. după toa22 tă pofta sufletului tău. Cap. ta sufletului tău în toate porţile 15. Să nu-l mănânci. 9. şi să nu măVers. 10. pentru 17.23. înaintea Domnului Dumnezeului **Vers.24. pentru că ei au făcut dumnezei†Lev. dacă vei face ce este bine şi drept în ochii Domnului Dumnezeului tău.24. 7.9. Cap. 2 Împ. aşa să mănânci din ele: cel necua Să sacrifici animale 13:2 rat şi cel curat. după cum* sânge ţi-a promis. după binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău pe care ţi-a dat-o: cel necurat** şi cel curat pot să mănânce din ea. 11. 23 mânca 211 . 1. 21. 3. tău va nimici* dinaintea ta naIos. aminte şi ascultă toate aceste cuEcl.9. 24. 17. 7. poţi să înjunghiia şi să 15 *Vers.

vise să fie omorât*. **Cap.24.20. ca să 1 Cor. 18 *Cap.20. 25. 17. El şi să păziţi poruncile Lui şi să ascultaţi de glasul Lui şi să-I slujiţi şi să vă alipiţi** de El. 4 *Lev.19. pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău. sau fiica ta. 28. 16. 4. 8.3.20. 18. Animalele curate şi necurate 3 *Ezec. Acestea* sunt animalele pe când a zis: «Să mergem după** alţi dumnezei» – pe care nu i-ai 3 cunoscut – «şi să le slujim». 10. 13.18. dumnezei». pentru a afla **Cap. 14 Voi sunteţi fii* ai Domnului Dumnezeului vostru: să nu vă faceţi** tăieturi şi să nu vă radeţi 2 între ochi pentru un mort.14. 47. 32. ca Domnul să Se întoarcă din furia** mâniei Sale şi să-ţi arate milă şi să Se îndure† de tine şi să te înmulţească. şi ea să fie o movilă** pentru totdeauna.4. sau fiul tău. 19.1.5. aproape de tine sau departe de tine.14. 24. 6.6. nimicind-o* cu totul şi tot ce este în ea.2. 11. această urâciune s-a întâmplat în mijlocul 15 tău. pe care nu i-ai cunos†1 Sam. mâna ta** să fie cea dintâi împoCap. 11. te depărteze de pe calea pe care ţi-a poruncit D omnul Dumnezeul tău ca să umbli pe ea. nu asculţi de cuvintele acelui Cap. **Lev. **Ios. au ieşit din mijlocul** vostru şi au ademenit† pe locuitorii cetăţii lor.24. 22. vostru vă încearcă*. şi. 12. 20.3. pentru D omnul Dumnezeul tău. 6. 4 tră şi cu tot sufletul vostru. vorbit ca să vă abatăa de la DomIer. nici să nu-ţi fie milă** de el. «Să mergem şi să slujim†† altor Mica 7.17. ca să-l omori. 13. 4. 7 cut nici tu. te învoieşti* cu el şi să nu-l asculţi.26. 20.40.17. 19. pentru că a 18.20. 25. Is. ca să faci ce este drept în ochii Domnului Dumnezeului tău. şi să cureţib răul** din mijlocul tău. Şi să strângi toată prada ei în mijlocul pieţeid şi să arzi* de tot cu foc cetatea şi toată prada ei.5.13. triva lui.5. nezeul vostru şi să vă temeţi de 30. 26. sau prietenul la idoli tău.14. care v-a Zah. ††Gen.7.2.14. 17. **Ex.17. pe care ţi le poruncesc astăzi. 24. 13:3 mă şi să nu mai facă acest rău în mijlocul tău.25. Vers.26.3. 1 Împ. 7. sau închinarea soţia** sânului tău. se. Cap.1. **Ex.25. nul Dumnezeul vostru.58. Ios.28. şi ochiul tău să nu-l cruţe. 7. iată.2. 23. ci să-l omori*: 9 *Vers.4. Ios. 1 Tes.15. scos din ţara Egiptului şi v-a răs22. „să nimiceşti prin foc“ c Sau „Nişte oameni de nimic“ d Sau „locului deschis“ e Sau „dat nimicirii“ 212 .6. **Lev. „a vorbit abatere“ b Lit. profet sau ale acelui visător de vi1 Cor. 13. fii* ai lui Belialc.24. de la o margine a pământului până la cealal8 tă margine a pământului. Oprirea tăieturilor 1 *Gal. 49. 17. 17. ca să locuieşti acolo. 17. pentru că Domnul Dumnezeul 2 Tes. într-una din cetăţile tale. cumpărat din casa robilor. 6. **Cap.28. 17. după cum†† a jurat pă18 rinţilor tăi. 7.19 †2 Împ. să loveşti pe toţi locuitorii cetăţii aceleia cu ascuţişul sabiei. dacă vei asculta de glasul D omnului Dumnezeului tău. 8. Fap.20. din casa robilor. 7. 2. Pentru că tu* eşti un popor sfânt pentru D omnul Dumnezeul tău şi pe tine te-a ales ca să-I fii popor** deosebit între toate popoarele care sunt pe faţa pământului. tot* Israelul să audă şi să se tea- 12 *Ios.21. 12. 24.5.6. pentru că a căutat să te îndepărteze de la Domnul Dumnezeul tău.11. atunci să cauţi şi să cercetezi şi să întrebi cu deamănuntul. 16. 6 *Cap. 19. 17.13. să nu se 17 mai construiască din nou. chiar şi animalele ei. 20. dacă este adevărat. 28.28. 5. 6.5. Ios.14. lucru întemeiat. 6 Dacă* fratele tău.2. 6. 2. care îţi este† ca sufletul tău. Mt. pe care nu 14 i-aţi cunoscut. dacă-L iubiţi** pe Domnul Dumnezeul vostru cu toată inima voas4 *2 Împ. Ier. Şi 11 *Cap. 41.12.2. 13 vei auzi* spunându-se: «Nişte oameni.14. fiul mamei Pedeapsa ispititorilor la tale. 26. Cap. 18.2.13. ucizi cu pietre. 5. ca să păzeşti* toate poruncile Lui.22.32. 2 *Lev. Num. Şi nimic din lucrul blestemate* să nu se lipească de mâna ta.20. care te-a scos din 11 ţara Egiptului. 5 Şi acel profet sau acel visător de 5 *Cap.11. cu as16 cuţişul sabiei.24. te va îndemna în taină.21. Şi să-l Fap.26. 7. 2.5. 18.5.3. Apoc. zicând: «Să mergem†† şi să slujim altor dumnezei». 30. 22.5. 13 *Iuda 19. dumnezeii popoarelor* care sunt 7 *Cap. 12 Când. 10 mâinile întregului popor.DEUTERONOM 2 **Vers.26. Voi să umblaţi după* Domnul Dum1 Cr. să 3 *Ex. **1 Ioan 2. să nu 8 *Pr. 6. 14. 16 *Cap. nici 9 să nu-l ascunzi.10.21 ††Vers. împrejurul vostru. **Cap. dintre ††Vers.54. Ier. 17. 5. 22. 10. 17 *Ios. 3. a Lit.31.19. 1. şi pe urmă Cap. nici părinţii tăi. 15 *Ex. zicând: **Gen. †Cap.18. 3 Să nu mănânci nici o urâciu4 ne*.7.

11 locuiască acolo Numele Său: zeIs.10. 12. 26. ca să înveţi să te temi† de Domnul Dumnezeul 24 tău în toate zilele. 12. să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi* de trupul lor mort. şi struţul şi bufniţa şi pescăruşul şi coroiul. toare* înaripatăb să vă fie necu20 rată. 11.26.27. 10 Dar să nu mâncaţi tot ce nu are aripioare şi solzi. aşa că nu le poţi duce. 18. dacă va fi 24 *Cap. 32. pe aces7 *Ps. na de la împrumutul pe care l-a împrumutat aproapelui său. 18. şi întâii-născuţi** din cirezile tale şi din turmele tale.21. tat pe cineva să-şi ia înapoi mâIer. ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze† în tot lucrul mâinii tale pe care-l faci.2.37. 104. 8 şi porcul să vă fie necurat. 10.19.10. levitul – pentru că el nu are* par**Cap.13. să-l dai străinului care 22. numai pe acestea să nu le mâncaţi: cămila şi arnebetula şi şafanula*. 12. din mustul Ier. 26.23. 1 1 Puteţi să mâncaţi orice pasă12 re curată. tău şi din untdelemnul tău. **Vers.11. să nu se mănânce.20.2. tu şi casa ta. 23. 2. re-l va alege El.13.9. 6 Şi dintre animale. Să nu fierbi† un ied în laptele Zeciuielile mamei sale. oaia 5 şi capra. să mănânci* înaintea Domnului **Cap. din care să nu mâncaţi*: vulturul 13 şi uliul şi vulturul de mare.19. 3.7. după felul lor. 9 *Lev.20. şi orice corb. anulare a unei datorii b Sau „insectă zburătoare“ 213 . 9 Dintre toate câte sunt în ape.9. şi pelicanul şi vulturul 18 hoitar şi eretele. dai banii pe tot ce-ţi doreşte sufletul: pe boi sau pe oi. La sfârşitul fiecăror* şapte 15 să faci o iertarec. nici moştenire cu tine. Şi 23 *Cap.12.1. şi 19 *Lev. untrul porţilor tale. dar nu 11. atunci să le schimbi pentru bani şi banii să-i legi bine în mâna ta şi să mergi la locul pe care-l va alege 26 D omnul Dumnezeul tău. 15. Şi orice târâ11. 19 pupăza şi liliacul. tot venitul seminţei tale care iese Neem.11. orice animal care are copita despicată şi piciorul complet despărţit în două copite şi care rumegă. 17. 2. fiindcă locul pe care Şi-l va alege D omnul Dumnezeul tău ca să-Şi pună* Numele acolo va fi prea departe de tine când te va binecuvânta 25 D omnul Dumnezeul tău. 15. este înăuntrul porţilor tale ca să-l 44. Şi să vină 29 *Cap. 15.14. Iar acestea sunt cele 12 *Lev. 28 La sfârşitul fiecăror* trei ani 28 *Cap.31.DEUTERONOM care le veţi mânca: boul.4. †Ex.12. 8. Şi să 26 *Cap. îngăduinţă. 12. 22 Să dai zeciuială* negreşit din Cap. sunt înăuntrul porţilor tale şi să Pr.30. pentru că rumegă. 34. 21 Să nu mâncaţi* din nici un 21 *Lev. 3.12.6.8. 12. 26. Dumnezeului tău în locul pe ca†Cap. să scoţi toate zeciuielile venitului tău din anul acela şi să le pui 29 înăuntrul porţilor tale.5. şi huhurezul şi ibisul şi 17 lebăda. răseşti pe levitul* care este înă**Num. 10. Amos 4. Şi acesta este Anul iertării datoriilor 2 ani 1 *Ex. Puteţi să mâncaţi orice zburătoare curată. Mal. 111.40.11. 1.18. cerbul şi căprioara şi bivolul şi zimbrul şi capra neagră şi capra sălbatică şi girafa. te. 12. mănânce şi să se sature**. ca să facă să Ps. mănânce sau să-l vinzi străinului. 11.19. 147. nici moştenire cu tine – şi Is. felul iertării: oricine a împrumuCap.18. ciuiala din grâul tău. pentru Domnul Dumnezeul tău. 6. pentru că el nu are** parte.17. şi barza şi corbul de mare.17.10. 4.20 Cap. Şi să nu-l pă27 *Cap. să vă fie necurate. Ezec. după felul 16 lor.7. a Animal necunoscut la noi 15:2 din ogorul tău.21. să 23 c Eliberare. după 14 felul lor.14. Din cele care rumegă şi din cele care au copita despicată şi despărţită.9. 12. că are copita despicată. 11. dar n-au copita despicată: să vă fie necurate. prea lung drumul pentru tine.10. pe acestea să le mâncaţi*: să mâncaţi tot ce are aripioare şi solzi. şi şorecarul şi şoimul şi gaia.39. după fe15 lul său.10. 4. 22 *Lev. străinul şi orfanul şi văduva care †Cap.18. 21. 7 tea să le mâncaţi. 11. pentru 8 *Lev.15. Şi. an de an.26. rumegă. pentru că tu eşti un popor** sfânt 34. trup mort.17. 27. 31.10. pe vin sau pe băutură tare sau pe orice-ţi pofteşte sufletul şi să mănânci* acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău şi să te vese27 leşti.

22 *Cap. se va vinde ţie şi-ţi va sluji şase ani. zicând: «Se apropie anul al şaptelea. 7 Dacă va fi între voi un sărac. şi tu vei stăpâni** peste multe naţiuni.15. Iac. **Cap. Ps.23.17. nici să nu-ţi închizi mâna către fra8 tele tău cel sărac. Să-l mănânci înăuntrul porţilor tale. dar tu nu vei lua cu împrumut. 21. 12. să-l verşi pe pământ ca apa. 1 Ioan 3. şi vei da cu împrumut* multor naţiuni. Să nu-ţi vină greu când îl vei lăsa să plece liber de la tine. dar mâna ta să lase ceea ce este al tău la fra4 tele tău.22. 28.12.1. 5.16. 20 *Lev. 20. 4 *Cap. **Cap. 23.20.1.6. slujindu-ţi şase ani. 12. 2. 6.15. Mt. zicând: «Deschide-ţi mâna larg faţă de fratele tău. să nu-ţi împietreşti* inima. cel necurat* şi cel curat deopotrivă.5. 12. 16 Păzeşte luna* Abibb şi ţine Paştele** Domnului Dumnezeului tău. Ia seama la tine însuţi să nu fie în inima ta un gând răua. Pr. 16. nici să nu tunzi pe întâiul-născut al oilor tale.18. şi el să strige† împotriva ta către Domnul şi să fie păcat†† în tine. Să nu lucrezi cu întâiulnăscut al vacii tale. ††Mt.16 b Sau „Spicelor“ 214 . unul dintre fraţii tăi. 10. „al lui Belial“ 15 *Cap.5-7. când îl vei lăsa să plece liber de la tine. pentru că Domnul te va binecuvânta* mult în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău de moştenire. 16 *Ex. 28.23. Sfinţirea întâiului-născut dintre vite 19 *Ex. 24. 9. 21 tu şi casa ta. 5. Pr. **Num. 27. 11 *Mt. 13. 12. Cap. în locul pe care Şi-l va alege Domnul.15. Cap. Să-l împodobeşti cu daruri din turmele tale şi din aria ta şi din teascul tău.8.28. fiindcă te iubeşte pe tine şi casa ta. faţă de cel nevoiaş al tău şi faţă de săracul din ţara ta».42. ca şi din căprioară şi din 23 cerb. Lev. 28.35. pentru că s-a 3 vestit iertarea D omnului. 13. 21. 23. 5. 25. 24. atunci să iei o sulă şi să-i străpungi urechea la uşă şi să-ţi fie rob pentru totdeauna. Cap. 41. Şi să-ţi aduci aminte* că ai fost rob în ţara Egiptului şi că D omnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat.4. 11. 18 *Is. ci să-ţi deschizi* de bunăvoie mâna şi să-l împrumuţi cu oricât îi va trebui pentru nevoia lui în care duce 9 lipsă.12. Şi.19. un evreu sau o evreică. Mc. 19 Să sfinţeşti pentru D omnul Dumnezeul tău orice întâi-născut* de parte bărbătească care se va naşte din vacile tale şi din oile tale.9.2. a Lit. 14 *Pr. 14. Numai să nu mănânci sângele* lui. 3. 22.7. Iov 34.8. Ioan 12.1.28. cum ţi-a promis. 8 *Lev. Iar dacă are un defect*. Pentru că Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta.13 Pr. 22. 8. anul* iertării!» şi ochiul tău să fie rău** împotriva fratelui tău sărac şi să nu-i dai. 12.29.35. numai că nu va fi la tine nici un sărac.22. în ţara ta pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 34. 14. 26. †Ex.10. să nu-l jertfeşti Domnului Dumnezeului 22 tău.41. 12. 23 *Gen.14.DEUTERONOM 15:3 Dacă fratele* tău.15.5.16.6. 22. Ier.4. Şi va fi aşa: dacă el* îţi va zice: «Nu vreau să ies de la tine!».22.2. 22. 7 *Vers. 10 *2 Cor.39. 28. ţi-a fost dublul muncii* unui slujitor plătit.14. de aceea îţi poruncesc. 3 *Cap. sau cu orice defect rău. 5 *Cap. 34.44. **Cap. Num. 6 *Cap. 20 Să-l mănânci înaintea* D omnului Dumnezeului tău an după an.26. 21. atunci în anul al şaptelea să-l laşi să plece liber 13 de la tine. 25. Pentru că săracii* nu vor lipsi în ţara ta. de aceea îţi poruncesc lucrul acesta 16 astăzi. numai dacă vei asculta cu tot dinadinsul de glasul* Domnului Dumnezeului tău. şi D omnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce faci. 17. 9 *Vers. pentru că. Lev. 1. 9.4. căci pentru lucrul acesta** te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toată lucrarea ta şi în ori11 ce va face mâna ta. Şi aşa 18 să faci şi roabei tale.20. Lc. Gal. ca să iei seama să împlineşti toată porunca aceasta pe care ţi-o po6 runcesc astăzi. 14. 10 Să-i dai negreşit şi inima ta să nu fie tristă* când îi dai.7.54.13.19.2. 34.11. 28. Cap.12. cu ce te-a binecuvântat* D om15 nul Dumnezeul tău. Mt. 16.7. 21 *Lev. dacă este şchiop sau orb. ca s-o 5 stăpâneşti. dar ele nu vor stăpâni peste tine. pentru că în luna Abib 12 Eliberarea robilor cumpăraţi 12 *Ex. 28.23 Paştele 1 *Ex. în una din porţile tale. nu-l ceară de la aproapele său şi de la fratele său. 25. să nu-l laşi să 14 plece cu mâna goală. De la străin* poţi să ceri. 7. pentru că îi este bine 17 la tine.17.34.

9. 12. 23. iar în ziua a şaptea* **Ex. şi să ai bucurie deplină.18. 2. 23. să nu iei† mită.7. 16 De trei* ori pe an. după binecuvântarea* Domnului Dumnezeului tău. 20 te cuvintele celor drepţi.15.14. 17. nii tale. aluat* la tine. 13 Să ţii* sărbătoarea Corturilor Sărbătoarea şapte zile. nezeul tău în seminţiile tale.23.9. Să nu strâmbi* judecata.12.6.22. 4.11 **Cap. din carnea** pe care o vei înjunghia seara.17. Ezec.7. Şi să te bucuri* 11 *Cap. tu şi fiul tău şi fiica ta şi robul tău şi roaba ta şi levitul care este înăuntrul porţilor tale. 12. 28. 12. 14. în locul pe care Şi-l va alege 2 Cr. pe timpul când ai ieşit din 7 Egipt. 23. să fie o adunare** de sărbătoarea Lev. să nu priveşti la înfăţişare**. de când vei începe să pui 9 *Ex. judecătorilor praveghetori pe care ţi le dă D omnul Dum1.7. 4. 15 Şapte* zile să ţii sărbătoarea 15 *Lev. tu şi fiul tău şi fiica ta şi robul tău şi roaba ta şi levitul 14 *Neem. tru că ai ieşit în grabă din ţara **Cap. orbeşte ochii înţelepţilor şi suceş†Ex. Să nu-ţi plantezi vreun copac Idolii şi stâlpii 21 215 .6. tău. 23.26. 1 Cr. **Cap. 23. Ci. aluat*.9. să nu-ţi rămână peste noapte 5 până dimineaţă.15. 19. pe care-l vei da după cum te va fi binecuvântat* D omnul 11 Dumnezeul tău. **Ex. în locul* pe care îl 6 *Cap.16. şi străinul şi orfanul şi văduva. Şase zile să mă8 *Num.20. ca să trăieşti* şi să stăpâneşti ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 23. să nu faci nici o lucrare.5. 19 dreaptă.5. 7. care sunt înăuntrul porţilor tale. 23.16. care sunt în mijlocul tău. şi ei 18 *Cap. 23.2.23. noaptea†.25.7. 16. Sărbătoarea 9 Să-ţi numeri şapte* săptăSăptămânilor mâni.20 *Cap. 12. în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău.13. 17.DEUTERONOM 16:21 te-a scos D omnul Dumnezeul 2 *Num.40. 12. ca să facă să lo12 cuiască Numele Său acolo. toată par. la apusul soarelui. în toate hotarele 34. 13. în cea dintâi zi.39. 34. 24. secera în grâu.15. Să nu le mănânci cu 3 *Ex.9. Şi să-ţi aduci aminte* că ai fost rob în 12 *Cap. şi ei să nu se înfăţişeze** înaintea D omnului cu mâna goală: 17 fiecare potrivit darului mâinii sa17 *Vers. 12. 29.23. 28. 15. a Sau „solemnă“ b Sau „cărturari“ 1 †Ex. jertfeşti paştele Domnului Dum12. ţişeze înaintea Domnului Dum34. **Ex.4. pentru Domnul Dumnezeul tău în locul pe care-l va alege Domnul. 23. tale. pen34. 35. Lev. 12. acolo să jertfeşti paştele.16. 12. 14. 2 tău din Egipt. ca să-ţi aduci aminte de ziua ieşirii tale din ţara Egiptului în toate** zilele vieţii 4 tale. înaintea Domnului Dumnezeului Vers. 18 Să-ţi pui judecători* şi suDatoriile b în toate porţile tale. Şi să **Cap. nezeului tău în locul pe care-l va alege: la sărbătoarea Azimelor şi la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor. 19. şapte zile să le mănânci 13. va alege D omnul Dumnezeul tău.5. 13.8. când vei fi adunat Corturilor roadele din aria ta şi din teascul 13 *Ex.1. să începi să numeri 34.29. pentru Domnul Dumnezeul tău. Şi să ţii sărbăNum. 23. cu azime.18.16. pâinea întristării.19. 1.3. 14 tău. Egiptului. 23. 8.19.26. să judece poporul cu judecată 26. le.8. 23.29 va. Egipt şi să ţii şi să împlineşti aceste rânduieli. nici Lev. Şi să frigi* şi să mănânci 7 *Ex. Şi să te bucuri* la sărbătoaNum. seara**. Pr. ca să facă să locuiască Numele 3 Său acolo.6. şi.17. cu prezenta10 *Vers. Lev. 12. pe care ţi-o va da.5. 2. nezeului tău din* turmă sau din cireadă în locul** pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău. 10 şapte săptămâni.15. Nu poţi jertfi paştele în oricare din porţile tale pe care ţi le dă D omnul Dum6 nezeul tău. *Ex.1. tatea. măreşti dreptatea şi numai drep.39.15.23.42 şi străinul** şi orfanul şi vădu.34. tea bărbătească a ta să se înfă**Ex. pentru că mita Pr.29. D omnul Dumnezeul tău.10. şi dimineaţa să te întorci şi să te duci 8 la corturile tale. Şi şapte zile să nu se vadă 4 *Ex. 28.25. 18. 19 2 Cr. nânci azime. 10.6. pentru că D omnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot venitul tău şi în tot lucrul mâinilor tale. ca să facă să locuiască Numele Său în el. 12. toarea Săptămânilor pentru DomFap.16 *Ex. rea ta.2. nul Dumnezeul tău.8. Să urEcl. rea unui dar de bunăvoie al mâi1 Cor.8.

31.20. Nici să nu-ţi ridici* vreo statuie. zilele vieţii sale.26. 2. Şi bărbatul* care s-ar 12 *Num.5. şi să-i ucizi* cu pietre.20.12.17 Osea 11. dacă lucrul este întemeiat. va fi în acele zile şi să întrebi şi 9 †Ezec.17.17.9. 8.12. 16. atunci să scoţi 24.5. 4.11. 31.18. 24.15.21.28. a leviţilor.43. 9.22. tuturor naţiunilor care sunt îm15 prejurul meu!». şi 13 să cureţi†† răul din Israel. Şi va fi 18 *2 Împ. pe care ţi-l vei face. înDomnul tre sânge** şi sânge. omorât după mărturia unui singur Ev. atunci să te 21. 22 22 *Lev. martori sau a trei martori să fie oIoan 8.30.DEUTERONOM 16:22 ca aşeră* lângă altarul Domnului Dumnezeului tău. Şi să vii* la preoţii. 19.43. Dumnezeului tău sau de judecător. 7.26. 2. 5. leviţii şi la judecătorul** care Mal. 13. 19.19.28.98.20. 7.3. şi nici să nu-şi strân11. urâciune înaintea Domnului Dum1. nici pedeapsa oaiea. peste tine pe acela pe care-l va 1 Cr. ca 6 să moară.15. fie lunii. fie vreu7. şi ţi se va 4 *Cap. Şi să cureţi** 1 Cor. Ps. Şi tot 13 *Cap.5. 13.18. Num.19. 14 După ce vei intra în ţara pe Lege pentru care ţi-o dă Domnul Dumnezeul împărat tău şi o vei stăpâni* şi vei locui 14 *Cap.11. în vreuna din porţile tale pe care **Ios. Ezec.3.13.3. 22.31. care 16 nu este fratele tău. bărbatul acela să moară†. 9 zeul tău. 24. „gura“ 216 . vitură. 21.24. atunci să cercetezi bine.3. 4.11. 44. afară la porţile tale pe acel bărCap.8. **Cap.19. 20. untrul porţilor tale. şi.24. 1. împărat** peste mine. că** pe popor în Egipt. 7 martor.13. spune* şi vei auzi. 5. 22. care să facă ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului tău. 11.20.15.14. 17. 23. 10.14. purta cu mândrie. 15. împărăţiei sale.10. Hag.19. v-a zis†: «Să nu vă mai întoarNum. 34. 2 Împ. 119. ceea 4 ce n-am poruncit†. 35. alege* Domnul Dumnezeul tău: **Ier. la 9 *Ier. **Cap. bărbatul sau femeia. le dă. morât cel care va muri: să nu fie 1 Tim. 122. 13. Când se va ivi un caz prea 8 Hotărâri în locul ales de greu* de judecat pentru tine.35. 7 *Lev.5. şi care 3 *Ex. răul din mijlocul tău.1.7 culte de preotul care stă** să slu†Cap. aibă mulţi cai. Osea 8. 33. Închinarea 17 Să nu jertfeşti* D omnului la idoli şi Dumnezeului tău nici bou.14. Mâna* martorilor să fie Cap. 2 Cor. 13.9. 19.10. *1 Împ. aibă* mulţi cai. Şi să faci după hotărârea cuvântului pe care ţi-l vor spune ei din locul pe care-l va alege Domnul şi să iei seama să faci după toate cele ce te vor în11 văţa ei. să pui împărat peste tine din** mijlocul fraţilor tăi. 2 *Cap.5.4. ca să înveţe să se teamă de Domnul Dumnezeul său.16.20.8. nuia din oştirea cerurilor.97. 13. 2 Cr. şi să nu întoarPs.20.14. dacă s-a făcut această urâ5 *Lev.23. 13. 13. nezeului tău. fie soarelui**. iată. pentru că este o Mal. Şi ea să fie cu* 19 *Ios. cut acest lucru rău.6. sau vreun rău. bată inima. D omnul Dumnezeul tău ţi Jud. ridici şi să te sui† la locul pe caCap. 13. jească acolo înaintea Domnului ††Cap.5. 11.26.7. bat sau pe acea femeie care a făIos. ††Ier. 7.15. 31. 17 ceţi†† pe această cale». 13. 18 gă mult argint şi aur. pie a acestei legi într-o carte. în ea şi vei zice: «Voi pune un **1 Sam.2. tregului popor. 2.10. nici la stânga de la cuvântul pe care ţi-l vor 12 spune ei. Ios. 30. asemeni 8. 1. moare şi după aceea mâna în19. 14. 21. cea dintâi asupra lui ca să-l oFap. încât să nu as**Cap.5.12 aşa: când va şedea* pe tronul **Cap.17. pe care o urăşte Domnul Dumnezeul tău. dumnezei şi să se închine lor: †Ier. 13. 7.17 21 *Ex. 35.16.10. îşi va scrie o co2 Împ.13. 32. cazuri de neînţelegeri înă**Ex. 42.16. După mărturiab* a doi 6 *Num. pentru că Domnul †Ex. Să faci după legea pe care te vor învăţa ei şi după judecata pe care ţi-o vor spune ei: să nu te abaţi nici la dreapta. 18. 5 ciune în Israel. 22. ca să **Is.4. 10.31. 21. Numai să nu 16 *1 Împ. un bărbat sau o femeie 2 Împ. 10. între ceartă şi ceartă şi între lovitură şi lo8 *2 Cr. ca să păzească toate cuvin- a Sau „capră“ b Lit. 1. 18. 15.1.58.4. nu poţi să pui peste tine un om străin.25.21. el şi să citească în ea în toate 119. 2 Dacă se va găsi* în mijlocul tău. 10. 11. Şi să nu aibă multe soţii*.4.11.19. 7.1. re-l va alege D omnul Dumne†Ps. să meargă şi să slujească altor* **Cap.30 Osea 4. după cea care este înaintea** preo19 ţilor. Iov 31.13. dacă este adevărat. 22. ei îţi vor spune† hotărârea de 10 judecată. care să aibă vreun defect 1 *Cap. ca să nu i se a.1.26. 19. căl3 când** legământul Lui. să pui împărat 15 *1 Sam.12.7. poporul să audă şi să se teamă şi să nu se mai mândrească*.8. 19. 18. 26.

19.25. dintre fraţii tăi. 12 care cheamă morţii.5. sau spiritist. 17 Şi Domnul mi-a zis: «Bine* au 17 *Cap. 5. 15. tru că aceste naţiuni pe care le vei alunga ascultă* de prezică. pentru 1 Împ.13.62. care stau acolo înaintea D omnului: 8 el va avea o porţie* de mâncat 8 *2 Cr. mele D omnului Dumnezeului său.4. 2. ţie. mănânce jertfele prin foc** ale **Num.8.24.9. asemenea 16 mie: de El să ascultaţi! Este în. 12. nici la stânga. 28. de la poruncă. un cuvânt pe care nu l-am porunZah. Lc. 1 Sam. zicând: «Să nu Fap.11. 18.2.19.8. 14.29. în numele altor dumnezei. el şi fiii lui. în 1. 5.10. 15 D omnul Dumnezeul tău îţi Promisiunea marelui va ridica un Profet* din mijlocul Profet tău.44.10. „stomacul“ 19:1 tător*.9. el şi fiii săi.1. Dumnezeul tău dintre toate seCap.9. fie bou fie oaie: să dea* preotului spata şi amân4 *Ex. Să-i Num. 7.3. Şi. oricui* nu va asculta de cuvintele Mele pe care le va spune El în Numele Meu.27.18 Dan. Ev.6. 18. 217 . va vorbi* în Numele Domnului **Cap. să treacă* pe fiul său sau pe fii23. 13.31. şi voi pune* cuvintele Mele 8. D omnului şi care sunt moşteni1 Cor. tori ai viitorului şi de ghicitori.8.19.26. nici nu se va întâmpla. 3.16. 9.25. dacă vei zice în inima ta: «Cum vom cunoaşte cuvântul pe care nu l-a 22 spus Domnul?» Când un profet 22 *Ier. îi voi cere socotea20 lă. Pen5 *Ex.32. 3. 20. 12. 12. profetul l-a spus cu îngâmfare: să nu te temi de el. Să nu 10 *Lev.11. 1 *Num. 5. ca sa prin foc.4. Nu vor avea moştenire între fraţii lor. ca să nu i se înalţe* inima mai presus de fraţii săi şi să nu se abată nici la dreapta.12.9. 10. 13. 22. leviţii şi toată seminpreoţilor ţia lui Levi nu vor avea* parte. sau vrăjitor†.3. Ev. **Ex.47. 2 rea Lui. Domnul este moştenirea lor. 9. Profet dintre fraţii lor. 19. 7. ghicitor**. 12. Cap. 21.1.5.23. 31. 18. se găsească la tine cineva care **Lev. sau unul care întreabă** 11 *Is. profe21 tul acela să moară». sau descâna Lit.2. Şi va fi aşa: 19 *Fap. tul tău şi din untdelemnul tău. ca* toţi fraţii săi leviţi.25.7. nul Dumnezeul tău în Horeb. ei să 26.45.2. 3 Şi acesta să fie dreptul preo3 *Lev. 18. 12.50. 18.20 *Cap. 13. 7. 21. 13. să nu te înveţi* să faci după 9 *Lev. tocmai cum ai dorit de la D om7.12. duhurile. de la cei care înjunghie jertfă. ca să le facă. 19 Când D omnul Dumnezeul Cetăţile de tău va nimici* naţiunile acestea.2 cit să-l spună sau care va vorbi** Ier. 18. în toate zilele.19. **Cap. 28. 2. Ioan 1. focul acesta mare. **Num.30-34 ţilor de la popor.15 *Mt. 22. vreuna din porţile tale din tot Is35. Şi.12.12. sau ferme11 cător. 17. După ce vei intra în ţara pe Interzicerea 9 ocultismului care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău. 5 şi pârga tunsului oilor tale. 12.19. 18. Vers. Tu să fii* corect în totul 13 *Gen.22. 17.5. 3. scăpare a căror ţară ţi-o dă Domnul Dum.25. 35.29.14 *2 Împ. în mijlocul lui Israel. raelul unde locuieşte* temporar şi va veni după tot dorul sufletului său în locul pe care-l va a7 lege** Domnul şi va sluji în Nu7 *2 Cr. ca să nu mor». din mus18. jească în Numele Domnului. Le voi ridica un 18 *Is. Pentru că Is. 51.8. 28. tru că pe el l-a ales* D omnul 29. deopotrivă.19.2. Dar profetul* care s-ar îngâm. Num.7. 8.23. oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea D omnului şi pentru aceste* urâciuni îi alungă 12 *Lev. pre†Ex. în gura Lui şi El le va spune** 19 tot ce-I voi porunci. 20 acestea.1 *Cap.28.28. Întreţinerea 18 Preoţii. PenMt. 18 spus ce au spus.16.9. minţiile tale ca să stea** să slu17. fa să vorbească în Numele Meu Ier.15.25. 22. acela este cuvântul pe care nu l-a spus Domnul. D omnul Dumnezeul tău dina13 intea ta. asemenea **Ioan 4.DEUTERONOM tele legii acesteia şi rânduielile 20 *Cap. **Lev.14. 47. cum le-a spus. pe lângă ce a vândut Neem.21. sau unul 20. din averea lui părintească. 18.49.24. 31. Ioan 17. 12. dai pârga* din grâul tău. zicător al viitorului. 2. 10 urâciunile acelor naţiuni. 14 cu Domnul Dumnezeul tău.37 mai aud** glasul Domnului Dum9.1. nici moştenire în Israel.6. nezeului meu şi să nu mai văd 16 *Cap. dacă va veni un levit din 6 6 *Num.26. 4 două fălcile şi pântecele a. 24. şi lucrul acela nu se va împlini**. 6. 4.20. ziua adunării*. dar ţie Domnul Dumnezeul tău nu ţi-a permis aşa ceva. 20. **Cap.21.48. pentru ca să-şi lungească zilele în împărăţia sa.

pentru ca* nu cumva răzbunătorul sângelui să urmărească pe ucigaş. 21. 11 *Cap. ca să moară. ca să mărturi. Israele! Astăzi vă apropiaţi de lupta împotriva vrăjma12 atunci 2 *Ex. şi să-l ajungă.24.10. şi să-l lovească de moartea.21 de ei. 11 Dar. 35. 24. 21. pe care o vei moşteni în ţara pe Pr. şi-ţi va da toată ţara pe care a promis părinţilor tăi că o va da: 9 dacă vei păzi toată porunca aceasta.2. Num. 35. 20.21.20.9. 25. 22. 13.7.9 14 Să nu muţi* semnul de hotar 1 Împ.16 *Ps. şi le vei alunga şi vei locui în cetăţile lor şi în casele 2 lor.8.12 8 *Gen. vinovat din Israel. 21 *Ex. b 16 Dacă se va ridica* un martor fals Ev. Lev. ca să iubeşti* pe Domnul Dumnezeul tău şi să umbli pe căile Lui în toate zilele. nezeul tău care te-a scos din ţara 7. şi fierul va ieşi din coadă şi va lovi pe vecinul său şi va muri – el să fugă într-una din aceste cetăţi şi 6 să trăiască.15 Cap.5.13.7. 35.Pedeapsa dice împotriva cuiva pentru vreo martorilor falşi nelegiuire sau pentru vreun păcat prin care păcătuieşte. 12. Să-ţi pregăteşti calea şi să împarţi în trei părţi hotarele ţării tale pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca s-o moşteneşti. 27. 2 Egiptului este** cu tine. împotriva cuiva. nezeul tău. 22. ca să-ţi fie bine. număr decât tine.11.31. şi să nu mai facă un asemenea 21. ca să nu se verse* sânge nevinovat în mijlocul ţării tale. 2 Cr.24. mână pentru mână. să-ţi desparţi* trei cetăţi în mijlocul ţării pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău ca s-o 3 stăpâneşti.9. tău ca s-o stăpâneşti. 20 Când vei ieşi la război împo. şi să nu fie sânge peste tine. ca s-o faci. înaintea* preoţilor şi înaintea judecătorilor care vor fi 18 în acele zile. 35. gândit el să facă fratelui său şi **Cap.23. 23.18 *Cap. 10.7. 2 Cor. 35. 28. dacă un om va urî pe aproapele său şi-l va pândi* şi se va ridica împotriva lui şi-l va lovi** de moarte. iată. Cap.38.24. 4. fiindu-i inima aprinsă. „violent“ 218 . pe care l-au pus cei de demult în moştenirea ta 14 *Cap. 21. 25. pe care ţi-o poruncesc astăzi. 31.16.1. 27.7. 35. cum a jurat părinţilor tăi. zicând: «Să-ţi desparţi 8 trei cetăţi».22. De aceea îţi poruncesc. ca să trăiască: cine va ucide fără voie pe aproapele său şi nu l-a urât 5 mai înainte – ca atunci când merge cu vecinul său în pădure să taie lemne.DEUTERONOM 19:2 bătrânii cetăţii sale să trimită şi să-l aducă de acolo şi să-l dea în mâna răzbunătorului sânge13 lui. 35. 31. pentru că nu 7 l-a urât mai înainte.18.28. ca să taie lemnul. este neînţelegerea să stea înaintea Domnului. Şi aceasta este rânduiala pen4 tru ucigaşul* care va fugi acolo.6. al aproapelui tău. 4. Şi să le spună: «Ascultă. Ios.12.8. atunci să-ţi mai adaugi** încă 10 trei cetăţi la acestea trei. Şi va fi 32. **Ex. care ţi-o dă Domnul Dumnezeul Osea 5. Iov 24. 15.5.15.12. 21. 13. picior pentru picior.1.1.Scutirile de armată triva vrăjmaşilor tăi şi vei vedea cai şi care* şi popor mai mare la 1 *Ps. Cap. preotul să înainteze şi să vor3 bească poporului.14. 35. Şi judecătorii să cer. a Lit. 21 rău în mijlocul tău.21.13.33. atunci să-i faceţi* cum s-a 19 *Pr. pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău de moştenire. 6 *Num.24. **Num. 20. ca să moară. dacă martorul este martor fals şi a mărturisit fals împotriva fratelui 19 său.24.5. 9 *Cap. să nu te temi Is. 19. dinte. 35. dacă D omnul Dumnezeul tău îţi va lărgi* hotarul. 21.21.12. doi martori sau prin gura a trei Ioan 8.12. 2. **Ios. 17. 15 Un singur* martor să nu se ri. 13. 18. „să-i lovească viaţa“ b Lit. cruţe*.20. Num.41. 20. martori să fie întemeiat un lucru. 5. ca orice ucigaş să fugă acolo. prin gura a 15 *Num. 4 *Num. Pr.34.17.7 20 Şi ceilalţi să audă* şi să se teamă 20 *Cap.30 Mt. 21. 35.10.17. 6. 21. şi să cureţi** sângele ne**Num. şi mâna sa dă o lovitură cu securea. 6.5. pentru că Domnul DumCap. Şi ochiul tău să nu cruţe: viaţă* pentru viaţă. Dan. 24. sească împotriva lui vreo nelegiu17 ire.2. 17.8. 10 *Num. 1 Tim.1-9.33. Şi.8.42. ochi pentru ochi. atunci cei doi bărbaţi între care 17 *Cap. 27.28. ceteze* cu de-amănuntul şi. deşi nu era pentru el judecată de moarte. dinte pentru Mt.17.18. pentru că este lungă calea. Cap. aşa: când vă veţi apropia de luptă. 21. 35. Ochiul tău să nu-l 13 *Cap. Cap. 3. 13.19.16. 7. şi va fugi într-una din aceste cetăţi.2. să cureţi** răul din mijlocul tău. 5. 17. 1 Ioan 3.

5.21. 7 Şi cine este bărbatul care s-a lo7 *Cap. moştenire.2. merge cu voi.ucigaşul este necunoscut zut în câmp. femei şi pe copii şi animalele* şi orice va fi în cetate. ci se va război împotriva ta.7. Însă din ce. pentru că d N-a început-o. şi să **Ex.8. 31. 21. este el un om. ci să-i nimiceşti cu desăvârşire: pe hetiţi şi pe amoriţi şi pe canaaniţi şi pe fereziţi. să se apropie.25. 12. să le iei pentru tine şi 21:5 să mănânci** prada vrăjmaşilor 14 **Ios.22. nu vă temeţi. 12. ca nu cumva să moară în luptă şi s-o inaugu6 reze altul. 24. vor pune căpetenii ale oştirilor în frunteae poporului. 18. până va cădea. 19 Când vei asedia o cetate multe zile. Când te vei apropia de o ceCum să se 10 poarte cu tate ca să lupţi împotriva ei.DEUTERONOM şilor voştri: să nu vă slăbească inimile.30. 20. în vale. pe care 12. zicând: «Cine este bărbatul care şi-a construit o casă nouă şi n-a inaugurat-oc*? Să plece şi să se întoarcă acasă. 12 să-ţi slujească.24. Şi dacă nu va face pace cu tine.10.34-41 Dumnezeului vostru. dând cu securea în ei.3. Şi va fi aşa: dacă-ţi va da răspuns de pace şi-ţi va 10 *2 Sam.9) c Sau „n-a consacrat-o“ Lev. pe care ţi-o dă Domnul Dum15 nezeul tău. 21. Şi din cetatea 3 *Num. să nu laşi viu nimic 17 care suflă.52. ca nu cumva să moară în luptă şi să mănânce altul din ea.33. Şi preoţii. pe heviţi şi pe iebusiţi. tăi. pe care ţi Cap.31. 4 înaintea lor. cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.9. atunci tot poporul care se găseşte în ea să-ţi fie supusf* şi 11 *1 Împ.18 *Ex. 7. care nu s-a arat. 23.2. toată prada ei. 33. Şi conducătorii să mai vorbească poporului şi să zică: «Cine este bărbatul care este fricos* şi are inima slabă? Să plece şi să se întoarcă acasă.14.1. Dumnezeul vostru este Cel care Ios. 21. atunci s-o asediezi.20. ca să fie asediat 20 de tine? Numai pomii pe care-i cunoşti că nu sunt pomi de mâncat să-i strici şi să-i tai şi să construieşti întărituri împotriva cetăţii care face război cu tine.30. 11. să nu-i strici pomii. 2 Împ. 34. nici nu vă înspăimântaţi a şi nu tremuraţi 4 *Cap. ca să lupte* pentru voi împotriva vrăjmaşilor voştri. 7. ca nu cumva să moară în luptă 8 *Jud. deschide. făcând război împotriva ei ca s-o iei. nici nu s-a semănat. le-au făcut dumnezeilor lor. care nu sunt dintre cetăţi16 le acestor naţiuni.18. fiii lui Levi.3-15 păcătuiţi** împotriva Domnului Ps. godit* cu o femeie şi n-a luat-o? Să plece şi să se întoarcă acasă. 7. Şi va fi aşa: când conducătorii vor termina de vorbit poporului. 9. 23. vezi a Sau „nu vă grăbiţi“ b Sau „cărturarii“ (şi în v. le dă Domnul Dumnezeul tău de Ios. tăţile* acestor popoare.35. chiar bătrânii cetăţii aceleia vor lua o viţea cu care nu s-a lu4 crat şi care n-a tras* la jug. să-i cetăţile vrăjmaşe 11 oferi* pace. 22. Şi conducătoriib să vorbească poporului. 19. 8. 8. 8 şi s-o ia altul».12-16 Cap.3.27 5 ca să vă salveze». să treci* prin ascuţişul sabiei toată par14 tea bărbătească din ea. şi să frângă gâtul viţe5 lei acolo. Aşa să faci tuturor cetăţilor care sunt foarte departe de tine.4. ca nu cumva să slăbească şi inima fra9 ţilor săi ca inima lui». 19. pentru 21 Când în ţara pe care ţi-o dă Ispăşire când omor Domnul Dumnezeul tău s-o stăpâneşti se va găsi un om ucis. şi să nu-i tai: pentru că pomul câmpului. e Lit. şi nu se va şti cine 2 l-a ucis. „capul“ f Sau „să-ţi fie tributari“ 219 .2. atunci bătrânii tăi şi judecătorii tăi să iasă şi să măsoare până la cetăţile care sunt îm3 prejurul celui ucis. 20. pentru că poţi să mănânci din ei. 1.2. tău o va da în mâna ta. care este cea mai aproape de cel ucis. pă toate urâciunile lor. Şi bătrânii cetăţii aceleia să coboare viţeaua într-o vale cu apă curgătoare. că. 106. Pentru că D omnul 3. 18 ca să nu vă înveţe să faceţi* du. Dar pe 14 *Ios. 13 Şi dacă D omnul Dumnezeul 13 *Num.16 *Num. Şi cine este bărbatul care a plantat o vie şi n-a mâncat din ead? Să plece şi să se întoarcă acasă. 5 *Neem.

13. 5.8. nu ascultă de glasul nos21 tru. Căsătoria cu o femeie captivă de război 12 *Lev.13. 20. 34.8. Zah. Fap. 5.19. †Gen. dându-i o parte dublă din tot ce va fi al său. 23 *Ios. 5 Femeia să nu se îmbrace cu haină bărbătească. 19. Cap. 45.33. şi între cei captivi vei vedea o femeie frumoasă la chip şi o vei pofti şi 12 vei voi să ţi-o iei de soţie.13. care este cea mai apropiată de cel ucis. 18 Când cineva va avea un fiu îndărătnic şi nesupus. ci să-l înmormântezi chiar în acea zi.27. Ef. 1 Pet. 29. atunci va fi aşa: în ziua când va da moştenire fiilor săi ceea ce are. 7.3. 17. Şi să zică bătrânilor cetăţii sale: «Fiul acesta al nostru este îndărătnic şi nesupus. Pr. 10 Când vei ieşi la război împotriva vrăjmaşilor tăi şi Domnul Dumnezeul tău îi va da în mâna 11 ta şi-i vei lua captivi. 25. 10. şi să răspundă şi să zică: «Mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta 8 şi ochii noştri n-au văzut. 3.9.5.10.31. 25. 27.66. nici de glasul mamei sale. poporului Tău Israel. Doamne. 2 Cr.1-3.29. este lacom şi beţiv».17.12.26. 26.9.4. când vei face ce este drept în ochii Domnului. „sufletul“ 6 *Ps. †Cap. Dreptul de întâi-născut al fiilor din două femei 15 *Gen. 19. dar n-o vei putea vinde nicidecum pe bani.11. dreptul† de întâi-născut este al lui. 19 dar el nu ascultă de ei.6. Şi va fi aşa: dacă nu-ţi place de ea.2.25.11. 14.35. pentru că ai înjosit-o*. Aşa vei curăţi* sângele nevinovat din mijlocul tău. 25. 26. 26. să nu te porţi cu ea ca şi cu o roabă. ci să-l ajuţi negreşit să-l ridice. 15. **Gen.2. 16 *1 Cr.24. să-şi spele* mâinile deasupra viţelei al cărei 7 gât a fost frânt în vale. 21:6 cel întâi-născut. 1. 11. 21 *Lev. Iartăa. 19. 13.25. 14 *Gen.10. †Lev. 6. Şi dacă fratele tău nu este aproape de tine şi nu-l cunoşti. Lev. Animalele şi lucrurile rătăcite 1 *Ex. **Cap. pe ei i-a ales* D omnul Dumnezeul tău ca să-I slujească şi să binecuvânteze în Numele Domnului şi după gura lor să fie rânduită** orice neînţelegere şi 6 orice lovitură. Num. Şi 9 sângeleb li se va ierta. şi să cureţi** răul din mijlocul tău şi tot† Israelul să audă şi să se teamă. 11. 9 *Cap.31. Şi toţi oamenii cetăţii sale să-l ucidă* cu pietre. pe care l-ai răscumpărat. şi nu îngădui* sânge nevinovat în mijlocul poporului Tău Israel». Despre cei spânzuraţi 22 *Mt. ca să moară. pentru că el este începutul** puterii sale. Şi toţi bătrânii cetăţii aceleia. să nu te ascunzi de ei. Dacă vezi măgarul* fratelui tău sau boul lui căzuţi în drum. atunci tatăl său şi mama sa să-l apuce şi să-l scoată la bătrânii cetăţii sale 20 şi la poarta locului său. 23.13. 15 Dacă un bărbat va avea două soţii.29.1. şi să nu întinezi† ţara ta pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău. şi ea să-ţi fie soţie. 23. 8 *Iona 1. 8. nici bărbatul să c Lit. şi fiul cel întâi-născut va fi al celei care nu era iu16 bită. **Gal. atunci să le strângi în casa ta şi să fie la tine până le va căuta fratele tău şi să i le îna3 poiezi. 22. 18. 20. care nu ascultă* de glasul tatălui său. una iubită şi alta neiubită*. pe care-l va pierde el şi-l vei găsi tu. Amestecul seminţelor şi al ţesăturilor 220 .14 Num. 23 trupul lui să nu rămână toată noaptea pe lemn*. şi să plângă* pe tatăl ei şi pe mama ei o lună de zile şi după aceea să intri la ea şi să-i fii băr14 bat. 17.9.8. 22 Să nu vezi boul fratelui tău sau oaia lui rătăcind şi să te ascunzi de ele: să le întorci* negre2 şit la fratele tău.22. să-i dai drumul după dorinţac ei.3. 19. 13 *Ps.12. 20.5. Ioan 19. 22 Iar dacă va face cineva un păcat judecat* de moarte şi va fi omorât şi-l vei spânzura pe lemn.29.DEUTERONOM 5 *Cap. nu vei 4 putea să te ascunzi. 1 Cr. şi ei îl ceartă. 23.27.24. **Cap. 2.14.8. nu va putea face* întâi-născut pe fiul celei iubite înaintea fiului celei neiubite. 4 *Ex. 10. 24.9. 49. 23. şi i-au născut fii şi cea iubită şi cea neiubită. care a Sau „Ispăşeşte“ b Vina sângelui 17 este 17 *1 Cr. Aşa să faci şi cu măgarul său şi aşa să faci şi cu haina sa şi aşa să faci cu orice lucru pierdut al fratelui tău. Despre fiii neascultători 18 *Ex. ci să recunoască de întâi-născut* pe fiul celei neiubite. şi să-şi lepede hainele captivităţii ei de pe ea şi să rămână în casa ta. atunci s-o aduci în casa ta şi să-şi radă* 13 capul şi să-şi taie unghiile.2.33. 6. pentru că cel spânzurat este un blestem** al lui Dumnezeu. Mt.

13. 21. 16. 15. 10 Să nu ari* cu un bou şi cu un 11 *Lev. pentru că n-a strigat în cetate. 23 *Mt. cu pui sau cu ouă. Să nu porţi* o haină din material amestecat. iată.19. 11 măgar împreună. n-o poate lăsa în toate zilele sale.9. pentru că a scos nume rău unei fecioare din a Lit. dacă ar cădea cineva de pe ea.6.9. 12 Mt. tru colţuri ale îmbrăcămintei taleb cu care te acoperi.14.13. „plinătatea seminţei“ Israel. Şi să cu25 reţi** răul din mijlocul tău. 17.8. Pentru că a găsit-o în câmp. 29 şi vor fi găsiţi. Pedeapsa 13 Dacă cineva îşi va lua* o sopentru curvie 14 ţie şi va intra la ea şi o va urî şi 13 *Gen. cuib de pasăre înaintea ta pe drum. o va învinui de lucruri ruşinoase Jud. **Rut 3. 29. pentru că a înjosit* pe soţia aproapelui său. şi.19. „acoperământului tău“ 221 .22 28 *Ex. 20. Să dai drumul 7 *Cap. ca să nu aduci sânge peste casa ta. 18. 6. şi-i va scoate nume rău şi va zice: «Am luat pe femeia aceasta şi m-am apropiat de ea şi n-am gă15 sit-o fecioară». 19. din lână şi in împreună. ca să moară: pentru că a făcut o mişelie* în Israel. 22. şi pe bărbat. 13. 21. 8 atunci să faci un parapet împrejurul acoperişului tău. Şi bătrânii cetăţii aceleia să ia pe bărbatul 19 acela şi să-l certe şi să-i dea o amendă de o sută de sicli de argint şi să-i dea tatălui fetei. pentru că oricine face acestea este o urâciune înaintea D omnului Dumnezeului tău.14. Şi ea să-i fie soţie: n-o va lăsa în toate zilele lui.5. Dar dacă acel lucru va fi adevărat* – tânăra femeie n-a fost găsită fe21 cioară –. şi mama va sta peste pui sau peste ouă: să nu 7 iei* mama cu puii. 20. atunci tatăl fetei şi mama ei să ia semnele fecioriei fetei şi să le aducă la bătrânii ce16 tăţii.16. atunci bărbatul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint şi ea să-i fie soţie. 15. b Lit. **Vers. dar n-a fost nimeni s-o scape. Ezec. 17.DEUTERONOM 22:30 nu se îmbrace cu haină femeiască. 21.4. 24 atunci să-i scoateţi pe amândoi la poarta cetăţii aceleia şi să-i ucideţi cu pietre. curvind în casa tatălui ei. feluri de sămânţă. Când vei construi o casă nouă.12. fata logodită a putut să strige. dacă vreun bărbat va găsi în câmp pe o fată logodită şi bărbatul acela o forţează şi se culcă cu ea. mamei şi să-ţi iei puii. 24. Şi fetei să nu-i faci nimic: asupra fetei nu este păcat vrednic de moarte. Să nu-ţi semeni* via cu două 9 9 *Lev. Şi tatăl fetei să zică bătrânilor: «Am dat pe fiica mea de soţie acestui bărbat şi el o 17 urăşte. zicând: «N-am găsit pe fiica ta fecioară!» Şi acestea sunt semnele fecioriei fiicei mele!» Şi ei să întindă pânza îna18 intea bătrânilor cetăţii. 1. 13. sau pe ogor. pentru că este ca şi cum s-ar ridica un om împotriva aproapelui său şi l-ar omorî: aşa este lucrul a27 cesta. Dacă se va întâmpla să fie un 6 6 *Lev.5. 30 *Lev. bărbatul care s-a culcat cu femeia şi femeia. 4. Să-ţi faci ciucuri* la cele pa12 *Num. 21 *Gen.8. ca nu cumva să fie profanată toată sămânţaa pe care ai semănat-o şi toată via. în vreun copac. 23. 28 Când va găsi cineva* o fată fecioară care nu este logodită şi o va apuca şi se va culca cu ea.7. o învinuieşte de lucruri ruşinoase. la poartă. 30 Nimeni să nu iac* pe soţia tatălui său şi să nu ridice marginea hainei** tatălui său. Pedeapsa pentru adulter 22 *Lev.18. Lev. ca să-ţi fie bine* şi să-ţi lungeşti zilele.19. 19. 22 Dacă a fost găsit* un bărbat culcat cu o femeie măritată. 20 putea c De soţie 20 *Cap. atunci să scoată pe tânăra femeie la intrarea casei tatălui ei şi oamenii cetăţii ei s-o ucidă cu pietre. şi să cureţi răul din Israel.40. şi să cureţi** răul din mijlocul tău. Şi.10. 23 Când o fată fecioară* va fi logodită cu un bărbat şi cineva o găseşte în cetate şi se culcă cu ea.17 29 *Vers. Ioan 8. Jud.7. atunci numai bărbatul acela care 26 s-a culcat cu ea să moară.19 24 *Cap.5. pentru că a înjosit-o*.1.21. **Cap.28. 10 *2 Cor. 19. 22. 34.38.10. amândoi să moară. ca să moară: pe fată. 2 Sam.

29.10 ţara în care intri ca s-o stăpâneşti. 11 să nu intre în tabără. Cel născut din curviea să nu intre în adunarea D omnului.20. 17 Să nu fie nici o curvă c* din. 13 Şi să ai o lopată între uneltele tale. 7 *Gen. târzii s-o împlineşti. unde i se va părea lui bine. 30.12. poţi să smulgi spice* cu mâna.24 Obad. iei dobândă.29. 20 dobândă.12. Şi să ai un loc afară din tabără şi acolo să ieşi afară.33. 6.2. 4 *Cap. 15. 18 el. 22.5.Darurile tre fiicele lui Israel. 10 *Lev. în toate zilele tale. 30.24. 61. 28. 26. Lev.DEUTERONOM Primirea şi excluderea în adunarea Domnului 1 *Lev. pentru că amân15. şi pentru că au tocmit** împotriva ta pe Balaam†. 10. ca să te bles5 teme. 2. fiul lui Beor. Să iei dobândă de la Neem. şi nici a zecea generaţie a lui să nu intre 3 în adunarea Domnului. pen7 tru că este fratele* tău. să iasă afară din tabără.21 *Num. 2 Pet.13. 19. 14 Pentru că D omnul Dumnezeul tău umblă* în mijlocul taberei tale ca să te salveze şi să supună pe vrăjmaşii tăi înaintea ta. teze** în orice vei pune mâna în **Cap. 15. pentru că ai 8 fost străin** în ţara lui.12. nici binele lor. nu va fi păcat în tine. 5.27. dacă te vei feri să promiţi. 15 Să nu dai înapoi stăpânului Robii fugiţi său pe robul* care a scăpat la tine 15 *1 Sam.9.35. dobândă pentru bani.5. †Ios.3. 11 *Lev.Promisiunile 21 nului Dumnezeului tău. Să nu cauţi* pacea lor. pentru totdeauna. în locul pe care şi-l va alege într-una din porţile tale. dintre un tată evreu şi o mamă păgână sau invers b Sau „să nu dispreţuieşti“ c Femeie sau bărbat. 66.16. 23 Ce va ieşi* de pe buzele tale să 23 *Num.5.7. 23. Lev. Dar.14. 2 Împ.20 *Cap. 2. dar de la fratele tău să nu Ps.14. 24. Şi va fi aşa: spre seară să se scalde* în apă şi la apusul soarelui să intre 12 în tabără. Să nu iei dobândă* de la fra.37. dedaţi prostituţiei în temple d Sau „să nu clatini“. 15. 6 *Ezra 9. Lev.1. negreşit de la tine şi va fi păcat 22 în tine.12.34.2. Dar D omnul Dumnezeul tău n-a vrut să asculte de Balaam şi D omnul Dumnezeul tău a schimbat* blestemul în binecuvântare. două acestea sunt o urâciune Iov 36. şi 23 a Sau „dintr-o căsătorie neîngăduită“.2. 5. pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvân.16. 23.34. 30. nici vreun din curvie homosexual** dintre fiii lui Isra.15.15 16 de la stăpânul său.6. Fiii care li se vor naşte în a treia generaţie să intre în adunarea Domnului. 13. 22. Cap. Cel* care are testiculele zdrobite sau are mădularul tăiat să nu 2 intre în adunarea Domnului. 22.19. să nu urăşti pe egiptean.2. 3 *Neem. Ps. să sapi cu ea şi să te întorci şi să acoperi ce a ieşit din tine. pentru că Ps. 13. 10.17 *Gen. vreo promisiune. pentru că Domnul Dum6 nezeul tău te-a iubit**. Dacă va fi cu tine cineva care nu va fi curat* din ceva ce i s-a întâmplat noaptea.1.8. 23.2.21. 2.4. Când vei ieşi în tabără îm9 potriva vrăjmaşilor tăi. dobândă pentru orice lucru care se dă cu 19 *Ex. Mc. 24 Când vei intra în via aproapelui tău. 25.21. poţi să mănânci struguri să te saturi după dorinţa ta.1.14. pentru că nu v-au întâmpinat* cu pâine şi cu apă pe drum. nului Dumnezeului tău pentru 1 Împ. ca El să nu vadă la tine nimic de ruşine şi să nu Se întoarcă de la tine. do. străin*. 2. 15.23. 5. atunci să 10 te fereşti de orice lucru rău. când aţi ieşit din Egipt. Domnul Dumnezeul tău o va cere Ecl. Iuda 11. d secera în holda dar să nu pui aproapelui tău. 5 *Pr. Dacă faci o promisiune* Dom. 14. 14 *Lev. Mt. 4. ţii şi să împlineşti după cum ai promis Domnului Dumnezeului tău: jertfa de bunăvoie pe care ai promis-o cu gura ta. Un amonit* sau moabit să nu intre în adunarea D omnului şi nici a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea Domnului pentru tot4 deauna.12. înaintea D omnului Dumnezeului tău.5. Să nu aduci plata curvei sau Pr.7. 15. Lc. **Num. 19. 23:1 tabăra ta să fie sfântă.25.5. **Ex. 22. „să nu mişti“ 222 . la tine în mijlocul tău.7. Iov 22. **Gen. să nu-l asupreşti*.36. 21.Împrumu19 tele tău. 26. Să locuiască 16 *Ex. Şi va fi aşa: când ieşi afară.21. intra în holda aproapelui tău. din Petor din Mesopotamia. 6. să nu în. **Cap. 38. Să nu urăştib pe edomit. 25.9. 12. Când vei 25 *Mt. 19.turile cu dobândă bândă pentru alimente. preţul unui câine în casa DomOsea 4. Lc. dar 25 să nu pui în vasul tău. 22.

rob* în Egipt şi Domnul Dum**Ex. 1. 1. 19. 41. atunci hoţul acela să moară.18. 20.22. 18 iei garanţie** haina văduvei. să-i scrie o scrisoare de despărţire* şi să i-o dea în mână şi s-o scoată din casa 2 lui. 15. care a lăsat-o nu va mai putea s-o ia. şi să nu încarci cu păcat ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău. să luaţi seama să faceţi aşa cum le-am poruncit. Iac.9. să fie liber pentru casa lui un an **Pr. 12. dintre fiii lui Israel.13. Şi dacă al doilea soţ o va urî şi-i va scrie o scrisoare de despărţire şi i-o va da în mână şi o va scoate din casa lui sau dacă va muri al doilea soţ care şi-a 4 luat-o de soţie.17 *Ex. te binecuvânteze**. dacă omul va fi sărac. pentru orfan şi 21 pentru văduvă. pentru ca Domnul Dumne**Cap. nici să nu i se impună vreo povară. 19. 1.19 să fi furat pe vreunula dintre fraţii săi. cată şi ei îi judecă**. 25 Dacă va fi o neînţelegere* Certurile între oameni şi ei vin la jude.31.6.1 *Cap.28.15. 22. păzeşti şi să faci tot ce te învaţă preoţii. fi pentru tine dreptate† înaintea 112. 1 Cor. Domnului Dumnezeului tău. 15 *Lev.8-13. 16.3 să-ţi aduci aminte că ai fost Ezec.2.7. 21. iezi* garanţia la apusul soarelui. înăuntrul porţilor Mal. 15 tale.13. 2 damne pe cel rău. 22. Când vei împrumuta ceva a10 proapelui tău. 31.22. de aceea îţi poruncesc să Vers. 17.12. ca să doarmă în haina lui şi să 2 Tim.10. 17.10.17. de aceea îţi poruncesc să faci lucrul acesta. 19. 22.2. 4.9.13 *Ex. nul Dumnezeul tău Mariei** pe **Num. vei bate măslinul. atunci să Ezec. „un suflet“ b Sau „necăjit“ 24 culci pe garanţia lui. 19. să nu culegi ce rămâne în urma ta: să fie pentru străin. Să nu suceşti* judecata străi. nului sau a orfanului. sunt în ţara ta.24. pentru fii. 25. 14. Dan. 5. dacă omul cel rău va fi vrednic 13 c Sau „în tine“ 223 . 5 *Cap. după ce aţi ieşit din Egipt. 7 *Ex. achite pe cel drept şi să con**Cap.13. pentru că el este săracb şi sufletul **Iov 35. 10. şi să nu Pr. şi să-şi înveselească** soţia pe care şi-a luat-o. La ziua lui să-i dai plata* şi să nu apună soarele peste ea. 29. 19. 19. 5. nici fiii să nu fie omoIer. 15.1.25. râţi pentru părinţi: fiecare să fie Ezec. 106. 14. 23.4.29.10 drum. să nu pentru străin. să 8 14. omorât pentru păcatul său. Să-i înapo. Când un om a luat* de curând Dreptate şi 5 îndurare o soţie. 9.32. faci lucrul acesta. după ce ea s-a întinat. 3.29. soţul ei cel dintâi* 4 *Ier.11. 31.13.17.5. 19.35-43.9.20. 9 Adu-ţi aminte* ce a făcut Dom9 *Lc. 22. 6. leviţii.7-18 ţii tăi sau dintre străinii tăi care Pr.26.4. 23. Când îţi Pr. Şi va fi aşa: Pr. pentru că el ar lua garanţie viaţa.7 tea ochilor lui. 16 2 Cr. ca să-i iei garanţia. să nu meargă la oaste.15. 5. Ier. 19.16. 22. sărac şi nevoiaş. 22. **Iov 29. va fi aşa: dacă ea nu capătă favoare înain1 *Mt. să nu culegi ce a rămas pe ramuri după tine: să fie pentru străin. şi-l întrebuinţează ca rob sau îl vinde. Ps. Şi să-ţi aduci aminte că ai fost rob în ţara Egiptului. 17 Lev.18. Şi Is.4. Şi ea să plece din casa lui şi să se ducă şi poate să fie a altui 3 bărbat. 7 Dacă se va găsi* cineva care **Cap.16.29 zeul tău să te binecuvânteze† în †Cap.14 *Lev. vei. 5. său o doreşte mult: ca să nu strige** împotriva ta către Domnul şi să fie un păcat asupra tac. să nu intri în casa 11 lui.19 *Lev.17. 15. Şi. Ps. 3. 8 *Lev. ca să-i fie din nou soţie.31. 25.33. al orfanului şi al vădu. Cap.30. Ia seama la rana leprei*. şi să cureţi** răul din mijlocul tău.22. 20 tot lucrul mâinilor tale.23. 13. Atenţia Când îţi vei secera* câmpul şi 19 vei uita un snop în câmp. 17.1.DEUTERONOM Scrisoarea de despărţire 25:2 Când cineva îşi ia o soţie şi se căsătoreşte cu ea.13. 22.31.27. Când îţi vei culege via. 2 Cor. pentru că lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului. şi aceasta va †Cap. să nu te a Lit.26 nezeul tău te-a răscumpărat de 18 *Cap. 10. 14. Părinţii să nu fie omorâţi* 16 *2 Împ. 44. orfan şi te întorci să-l iei: să fie al străivăduvă nului**. dintre fra. în ea ceva nepotrivit.20. acolo. 6 Nici un om să nu ia garanţie râşniţa sau piatra de deasupra râşniţei.6.9. 18. Să stai afară şi omul căruia tu i-ai împrumu12 tat să-ţi aducă garanţia afară. 1. Să nu asupreşti* pe lucrătorul 14 plătit. pen22 tru orfan şi pentru văduvă. Ier. pentru că a găsit Mc.

13. n-o cruţe*. Mc. Şi va fi aşa: în6 *Gen. şi nu s-a temut* de Dum19 nezeu.10. a Lit. una mare şi Ezec. tale. 11. **Ex. dreaptă.3.13.18. judecătorul să poruncească să fie pus jos şi să fie bătut** cu un număr de lovituri 3 în faţa lui. cine face aceste lucruri. când aţi ieşit amaleciţilor 18 din Egipt. tâiul-născut pe care-l va naşte ea să poarte* numele fratelui său mort. un bărbat cu fratele său. 1 Tim. Mica 6. 12.5. Şi preotul să ia coşul din mâna ta şi să-l pună jos înaintea altarului Domnului Dumne5 zeului tău. 19. cu un om stră5 *Mt. să ştergi** amintirea lui Amalec de sub ceruri: să nu uiţi! 26 Şi va fi aşa: când vei intra Cele dintâi roade în ţara pe care ţi-o dă D omnul Dumnezeul tău de moştenire şi o 2 vei stăpâni şi vei locui în ea.35.9.10. cum te-a întâmpinat 17 *Ex. „un fiu al lovirii“ efă“ b Sau „ruda cea mai apropiată a soţului“ 224 . pe care le vei strânge Cap.14 lui său să se apropie de el înaintea †Rut 4. gorului. 22. 10 Şi numele lui să se numească în Israel: «Casa celui descălţat». 17. „piatră şi piatră“ d Lit. fratele tău să fie dispreţuit** în ochii tăi.7.8.29.11. 23. 12. Şi bătrânii cetăţii 8 *Rut 4. 12. să nu le întreacă.1. **Num. să-l scuipe** în faţă şi să răspundă şi să zică: «Aşa să se facă bărbatului care nu va zidi† casa fratelui său». pe drum şi a lovit spatele oştirii 18 *Ps.9. oricine face nedreptate* este o urâciune înaintea D omnului Dumnezeului tău. Pentru că ori. Pr. Şi dacă omului 7 *Rut 4.10. 12 atunci să-i tai mâna: ochiul tău să 12 *Cap. ca să nu i se şteargă** nu7 mele din Israel. atunci soţia fratelui său să se suie la poartă*.28. din ţara ta. 12. poia ta. 16. 25:3 Să nu ai* la tine în sacul tău Cântărirea dreaptă două feluri de greutăţic. Lc. sale să-l cheme şi să-i vorbească. Să nu legi* gura boului când 4 1 Cor. 5 Când fraţii vor locui împreuCăsătoria între cumnat nă şi unul dintre ei va muri* şi nu şi cumnată va avea fiu. in: fratele soţuluib ei să intre la Lc. **Mt. pe toţi cei slabi rămaşi înaRom.19.17. 22.11.18. dacă el stăruie şi zice: «Nu-mi 9 place* s-o iau!». două feluri de efed. şi să le pui într-un coş şi să te duci la locul** pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuias3 că Numele Lui acolo. soţia mortului să nu se mărite în afară. 12. 18. ochilor bătrânilor şi să-i scoată* încălţămintea din picior. „efă şi de bătaiea*.26 iei din pârga* tuturor roadelor oNum.2. 4.24. 11. 12. 5. din partea tuturor vrăjmaşilor tăi de jur-împrejur. 11. 38. 19.29. ea şi să şi-o ia de soţie şi să împlinească faţă de ea datoria de 6 frate al soţului.16 *Pr. să 2 *Ex. după răutatea lui.6.36 Pr. când tu erai obosit şi trudit. la bătrâni.48. Pr. Să-l 3 *2 Cor. 19.14.24 **Iov 18. dacă-l vor bate cu mai multe lovituri peste acestea. 11 Dacă doi bărbaţi se vor certa între ei. în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău de moştenire s-o stăpâneşti.19. 3. 17. 4 *Pr. 15. şi să zică: «Fratele soţului meu nu vrea să ridice nume fratelui său în Israel. Dumnezeul tău îţi va da odihnă* 1 Sam. 34. 20. pe care ţi-o dă Dom**Cap. nu-i va plăcea să ia pe soţia fratelui său. **Rut 4.6. 45. nul Dumnezeul tău. bată cu patruzeci* de lovituri.9. nu vrea să împlinească faţă de mine datoria de frate al 8 soţului meu». 9. ca să ţi se lungească* zilele în ţara pe care ţi-o dă Dom16 nul Dumnezeul tău. Şi să răspunzi şi să zici înaintea Domnului Dumne13 c Lit. 16. 36. atunci soţia frate9 *Rut 4. şi.12. pentru ca nu cumva. Şi să vii la preotul care va fi în zilele acelea şi să-i spui: «Mărturisesc astăzi Domnului Dumnezeului tău că am intrat în ţara pe care D omnul a jurat părinţilor noştri că 4 ne-o va da». treieră.10. şi soţia unuia se va apropia ca să scape pe soţul ei din mâna celui care-l bate şi îşi întinde mâna şi-l apucă de părţile ascunse.6. Adu-ţi aminte* de ce ţi-a făcut Nimicirea 17 Amalec pe drum.3. Să nu ai în casa ta 13 *Lev.1. una mare 14 şi una mică.1. şi să ai o efă plină şi 15 *Ex. Să ai o greutate plină şi dreaptă. Şi va fi aşa: când Domnul 19 *Cap.9.1. 15 una mică. 1 Tes. 3.DEUTERONOM 2 *Pr. 20. 10.

16.30. n-am călcat şi n-am uitat* 14 *Lev. ca **Cap. orfanului şi văduvei.9. 28.18-20. Şi să jertfeşti jertfe de pace şi să mănânci c Sau „pentru“ Îndemn să asculte de Dumnezeu 16 *Cap.7. iată. anul zeciuie12 *Lev.9. orfanului şi văduvei. N-am 21. dat Domnul Dumnezeul tău. 28.14. †Cap.29. 2.1. Şi noi am 3. 14. 10 *Pr. 11. 4 *Cap. nul care este în mijlocul tău.37. n-am îndepărtat* din ele înc necurăţie. 7. 10. Osea 12.22. mare** şi cu semne şi cu minuni. 26. şi ca să ţii toate porun19 cile Lui. mâncat din ele în durerea mea şi Osea 9. 2. Şi să te bucuri* de toate bunătăţile pe care ţi le-a 12. ţie Ecl.6. şi cu braţ întins şi cu groază **Cap. străinului.12. Zah.12. asuprit şi ne-au chinuitb şi au pus 7 *Ex. Israel.176. cum a spus“. 11 Dumnezeului tău. 8. 8.6.9. şi acolo a locuit temporar şi acolo a ajuns o naţiune† mare. am adus pârga roadelor* pământului pe care Tu mi l-ai dat. 1 Pet.8.23-25. ne-a scos* din Egipt cu mână tare Cap. cum ţi-a spus.27.2. 7. 148. 5 *Ex.18.1. 14.11. ţară în care curge* lapte şi miere.15. 27:7 şi binecuvântează pe poporul Tău. strigat* către D omnul Dumnezeul părinţilor noştri şi Domnul a auzit glasul nostru şi a văzut chinul nostru şi truda noastră şi 8 *Ex. şi pământul pe care ni l-ai dat. Când vei termina de strâns* Zeciuielile 12 din anul al toate zeciuielile din venitul tău treilea în anul al treilea. 17 *Ex.6.28. 46.11. locuinţa Ta cea sfântă. Ios.29.12. 43. 5 *Gen. 9 *Ex. ei să mănânce în porţile tale şi 13 să se sature.25. 27. 12. 14 nici una din poruncile Tale. Legea să se scrie şi să se citească 2 *Ios. 27 Şi Moise şi bătrânii lui Israel au poruncit poporului. 19. Şi să zideşti acolo un altar Domnului Dumnezeului tău. 19. 19. lii**. şi să le ţii şi să le faci cu toată* ini17 ma ta şi cu tot sufletul tău. 46. şi ca tu să fii un popor sfânt** pentru Domnul Dumnezeul tău. Şi D omnul 13. 34. 62. Priveşte* jos din 15 *Ps. 4. **Gen. şi casei tale.15. 18 *Ex. 16.12. Cap.10. **Ex. 4. Is. Fap. 7. 8 asuprirea noastră. 28. 4.29. un altar din pietre.3.11. Ier. să ridicaţi aceste pietre pe muntele Ebal*. 14.4. 10. cum ai jurat părinţilor noştri. Şi va fi aşa: după c