You are on page 1of 1

AN IX.

44: Pannavimutti sutta Page 1 of 1

Home ---\\ Tipitaka ---\\ Sutta pitaka ---\\ Anguttara nikaya ---\\ Kontekst ove sutte

Anguttara nikaya IX.44

Paññavimutti sutta
Izbavljen putem uvida
Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme

[Udajin:] "'Izbavljen putem uvida, izbavljen putem uvida', rečeno je. U kom smislu je Blaženi
nekoga opisao kao izbavljenog putem uvida?"

[Ananda:] "Ima slučajeva, prijatelju, kada monah, obuzdanih čula, oslobođen štetnih svojstava,
uđe i boravi u prvom zadubljenju (jhana): ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz osame, praćeni
zamišljanjem i razmišljanjem. I on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi
opisao kaoizbavljenog putem uvida.

Sem toga, sa smirivanjem zamišljanja i razmišljanja, ulazi on i boravi u drugom zadubljenju...


trećem zadubljenju... četvrtom zadubljenju ... sferi beskrajnog prostora... sferi bezgranične
svesti... sferi ništavila... sferi ni opažanja ni neopažanja. I on to zna zahvaljujući uvidu. U tom
smislu je njega Blaženi opisao kaoizbavljenog putem uvida.

Sem toga, potpunim nadilaženjem sfere ni opažanja ni neopažanja, ulazi on i boravi u sferi
prestanka opažaja i osećaja. I uočava na osnovu uvida da se mentalna uznemirenost konačno
stišava. I on to zna zahvaljujući uvidu. U tom smislu je njega Blaženi opisao kaoizbavljenog
putem uvida.

Videti takođe: AN IX.43; AN IX.45.

Rev. 6/6/2005

www.geocities.com/budizam/canon/anguttara/an9-44.html

file://D:\new%20site\SAJT\canon\anguttara\an9-44.html 4/14/2007