You are on page 1of 19

ద య గ 

{॥ ద య గ  ॥}
నృంహ త ఖస ।
పౖః ః తః య ౖ నమః ॥ ౧॥
ంకృః వ అ త గప ।
వం సం పనౖరణప ॥ ౨॥
గ ౖః సతలసంౖః ।
ః సతం ణం జలరమ త ॥ ౩॥
సః ః చరస దదతః అధః ।
ం సనం ద యం మ ॥ ౪॥
బద పసనం త దృ ।
ఊమధగ నన త ॥ ౫॥
తతః ణలం ద యం మ ।
త ౖః సహ తవ సఖపష  ॥ ౬॥
తౖవ సః ః  రమ సరః  త ।
ఉచ ంకృం రకం గతం వచః ॥ ౭॥
ంకృ కథయ తం ం  గతః ।
ఇ పృష  సః హ గం గతః ॥ ౮॥
  బ హనతరం కత  ।
Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org

org .మన లయ ౖవ హఠగసౖవ చ । రజగశరః తమ సః ॥ ౯॥ ఆరమశ ఘట ౖవ త పచయః సృతః । షతవ చ చ పక । ఏం సరం వ య తం చ ॥ ౧౦॥ అ  తృ రం మనం జప ః । య కచద ౖ  మనగః స కథ ॥ ౧౧॥ మృః త ద  ః  ధ । ణ లభ నం   ౖః ॥ ౧౨॥ అల ః ఇమం గం వ ధధమః । మన హయం  మధమ సః ॥ ౧౩॥ లయగతలయః సంౖః  య । ఆన సం అష     ః ॥ ౧౪॥ ంకృచ -భగవథః సః ం పః కః సః ఉచ । ద య ఉచ -మవస న । శరశ ఽ ల వచరతః ॥ ౧౫॥ కణపర  సహ మథయ । పర ౖవకదవనచ ॥ ౧౬॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

  దప  । కృపౖకసంతం శంకరః హ త  ॥ ౧౭॥  స వ ం  న  శ స । తథ సహసవఖ ॥ ౧౮॥ ష  గచనపఞయనమహశ । అయ  సంతః ఆన తః ॥ ౧౯॥ దృ ణ హపరః ప తః । రసచ గస నం మృం జ పర ॥ ౨౦॥ మధదృ ణ పరః సంతః ఉచ । ల త యతమః సః తః ॥ ౨౧॥ సవదణద లయతమ । ఉ నశవవ శయనం క తమ ॥ ౨౨॥  ర     । ఏవం చ బ సం కథస శఙరః ॥ ౨౩॥ సంౖః బౖః యస తల భ । స ఏవ లయగః  కరగం తతః శృః ॥ ౨౪॥ యమశ యమ ౖసనం చ తతః పర । మశథః  ర పఞమః । తత ర  నం సపమచ ॥ ౨౫॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

సః అష మః క ః సరణదః । ఏవమ ఙ గం చ జవద ః ॥ ౨౬॥ క శ హఠం స య । తద చ మ మబన స  ౖవ చ ॥ ౨౭॥ తతః  చ బ లన రః త । ఉణం లబ పతకర త ॥ ౨౮॥ వః అమశ సహ మ । ఏం లణం వ క వం చ షతః ॥ ౨౯॥ యః  దశః స ః ఋః తతదః । లర   భవ ప । అం య  భవ ప ॥ ౩౦॥ చరలసతమం శృ । ఆన సక ం యసనచ ॥ ౩౧॥ ఉ  చర కృసం యలతః । ఉ మ త   కృ త దృ ॥ ౩౨॥  నజద నలం చ హ । ఉతభ కం వః సంప పవనం శౖః ॥ ౩౩॥ యశ  సకృష రదరం శౖః । యశ వ ప చతవనం శౖః ॥ ౩౪॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

ఇదం పసనం క ం సరశన । ర భం న  మ లభ  ॥ ౩౫॥ ంస శృ సత సమం య । వణం యన ం సరలౖ ః ॥ ౩౬॥ వ అవఽ వృ    శౖః శౖః ।  ॥ ౩౭॥ అ   సఽపత తః హణః మ   ర ఽథ ।   కః ద  సతః ః । ఽ తం సర మ ॥ ౩౮॥ క స  ః దయస కథం భ । న ఠణ  ః య ॥ ౩౯॥   దణ   యవసఽ  । యణవ  జ మసపనః ॥ ౪౦॥ నమః య   జఽ  । దశన  బహవతలత । ఽథ రః కథం  మ ॥ ౪౧॥ న షరణం  ః రణం న చ తత । కృౖవ రణం  ః సతవ  ంకృ ॥ ౪౨॥ దరం గస కథ షణః । అనః  వఙయ జ ల ॥ ౪౩॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

ఉవౖః లంౖః యత శః నః ।  వయవం ః గపయః ॥ ౪౪॥ శౖర   సవ  । కృనచౖవ వర షణః ॥ ౪౫॥ ఏ  ఘ  సస సర । వర   యదృ   ॥ ౪౬॥ థస  శ మ । ఆలసం థ ఘః య కత న । క ర    చ తృ మనధన ॥ ౪౭॥ చ దః తఙమః దదక । ఏవం చ బహ దృ ః మృగతృః సః ః ॥ ౪౮॥  సనస య ం   ః త । మం తతతసనగతః సయ ॥ ౪౯॥ భనం మఠం రం  ణ ।  పం మన ధ  యతతః ॥ ౫౦॥ మౖ ః మశః ౖః వ తం చ యతతః ।  ।   సమృష ం సర  హత తః తం చ గ న తం ః ॥ ౫౧॥  మలః వఋఅ  దశవ చ । వ తం రసమన ॥। ॥ ౫౨॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

org .॥। వం నవ  । నసరనః పరసంసరవ తః ॥ ౫౩॥ త స  ససనం సంశక । తపశ  పసనమతః ॥ ౫౪॥ సమయఃఞశ ణమ ష వ । త దణహస ౖవ ఙ  ॥ ౫౫॥ ధ ర చ శౖః శౖః । యశ న తత మక ॥ ౫౬॥ తతసఙ ల శౖః పవనగతః । నః ఙ లర రదరం శౖః । య తత న రదధతః ॥ ౫౭॥ ఏవం తః సనంశమ । మకః స మ సరహవ తః ॥ ౫౮॥ ఏవం మహసమ  ంశమ । ఏవం యం త నః ంశమ । ఏవర అ  ంశమ ॥ ౫౯॥ త చం స సర । స చం తతతమకః ॥ ౬౦॥ వం చరమల   । Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

org .ఏవం సయం  స  భ ॥ ౬౧॥ య   ః త  హతః । య    వమషతః ॥ ౬౨॥ శరల ః జఠవరన । కృశతం చ శరస త  శత ॥ ౬౩॥ త వ  వ గఘక  । లవణం సర పం మష ం ం చ క ॥ ౬౪॥ అవ జన జం సఙ మనవ చ । అ  స  ర    శ సన ॥ ౬౫॥ ఉయం చ వ ం గస ద  । ఘృతం రం చ నం హరశ శస ॥ ౬౬॥ క  త పవసవ చ । తతః పరం యష ం  శ ః ర । యష ం రః  వలమక ॥ ౬౭॥ వ మ  చరకవ  । న తస ర భం   ద ॥ ౬౮॥  య రం మర నం న ర । తఽరః ౖ వ శౖః శౖః ॥ ౬౯॥ క భవ హసనస స నః । Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

org .తఽరతద  య వ ॥ ౭౦॥ య  ద గత త । పసన   త గచ త ॥ ౭౧॥ తఽకతతగశ య । పసనస ఏ తృజ వర   ॥ ౭౨॥ ఽ ం  త మరద । సలం  బ     న వథ త ॥ ౭౩॥ అలషశ సలశ య । మ    ర  తః । ఏ సర తస న య తతః పర ॥ ౭౪॥ తఽకతదలతద భృశ । న చర ః చం జ మః ॥ ౭౫॥   వ  గవ గజ ఏవ  । ం   న య హసడ । కన రస యపం త త నః ॥ ౭౬॥ త  మ నః తదతః । తపవశః రః కఙ   తస సఙ మ ॥ ౭౭॥ య సఙ ం కష సస నశ । ఆః  దమరం చ య ॥ ౭౮॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

తతరయన    । త రహష ః ణవం త ॥ ౭౯॥ జః ం చ ం చ శత । సరఘహరయం ణవః సరష ॥ ౮౦॥ ఏవమసన  ః ఆరమసమ । త భదవ పవనః స ॥ ౮౧॥  మవ వతపరత । అనౖకం ఘట  ॥ ౮౨॥ త ఘదవ ద ం సృ । తత  ః  వ  ॥ ౮౩॥ రం యః కఽసశ తం పత ।   య   మం సమభ ॥ ౮౪॥ ఏకరం నం వలమక ।   ఏవం వం కః  నః ॥ ౮౫॥   ఇ    యతహర ట ।  మకయ రః స ఉచ ॥ ౮౬॥ యదతశ చం తతత వ । యద  ం తతత వ ॥ ౮౭॥  ఏవం  ం  తతం సన ర । Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

 ॥ ౮౮॥ మం నం  యదత తః త మరం ం య వ । రః రదృ ః   రగమస ॥ ౮౯॥  ః మతమదృశకరణం త । మలన ం వర । చరతం తన సతసనః ॥ ౯౦॥ త  మ వ  గద  । ఏ హః మ ః న ర   ॥ ౯౧॥ న దరచ కౖతమర  సర । కద శ భ  య  నః ॥ ౯౨॥ య  య  య బర ఏవ  । త వ త  సమరస ప ॥ ౯౩॥ ః  బహ భవ స న సంశయః । తతరకరణవః  సృ భ । అన న త కం  ॥ ౯౪॥ అసృత ః వకమభతదహశ । ఏవం భదవ ససస నః ॥ ౯౫॥ అనన గస వృ  న ధ । తతరయన గవ సభ ॥ ౯౬॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

org .తతః పచవ జయ అసగతః । ః స యద సహ ణ  ॥ ౯౭॥ ధ ం దధతః ।  సహ తం  చ మపథ ॥ ౯౮॥ మపథం శనం చ  త । యస తం సపవనం ం హ ॥ ౯౯॥ న సః య  రహ యతతః । పఞ రణ తత  తభఫహ ॥ ౧౦౦॥ పృ రణం వ  భపహ । ః అధః దధం ఘః పఞ ర ॥ ౧౦౧॥ ం భ త పృరణం తదపహ । పృ సమవః తస న మృః  భ ॥ ౧౦౨॥  త ం ర పఞ ః । త జదయం  జలమృః న నః ॥ ౧౦౩॥ రమణ  ం రతఞ ః । అయర యం న మృః తస వ ॥ ౧౦౪॥ స మరం  య వ । న దహ శరం చ  వ ణ  ॥ ౧౦౫॥ ః  మ  శయసం । Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

org .ర పఞ ఘః ం ఇ  య । రన     భయం భ ॥ ౧౦౬॥ మప  ర పఞ ః । ం ఽ యన యశర ॥ ౧౦౭॥ ఆశరం రనృం జయ తతతః । య త   ఖమతనమ ॥ ౧౦౮॥ ఏవం చ రః పఞ  చణః । త దృఢశరః సనృర స న ద ॥ ౧౦౯॥ ఇవం పఞం రం యః సమభ । హణః ల  మృః తస న ద ॥ ౧౧౦॥ సమభత నం ఘః ష వ చ । ం ధ  వష  ॥ ౧౧౧॥ సణనవం దణద । ణం ఖవ  రం పద ॥ ౧౧౨॥ ణనసమనః సం చ తఽభ । నదశౖవ సం సమ ॥ ౧౧౩॥ ం ధ ధ వ భవ । సః సమవ తపరతః ॥ ౧౧౪॥ య  హత  తృతయ । Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

org .పరహ త  కరభ ॥ ౧౧౫॥ అథ  సత ం సశరం య అయ । సర  చదతః ॥ ౧౧౬॥ కచ   సరయ సంచ । మ  య  చ  ద ॥ ౧౧౭॥ ం  గ  చ జం  । యష వ వ త   నశరః ॥ ౧౧౮॥ క ఽయక ః  ంకృ అ ఙ గతః । ం కం మతం వ తతః పర ॥ ౧౧౯॥ అసద దః ఫల  సమవ  । మం వ ౖరక ద ॥ ౧౨౦॥ మస దస  జ । ర దణం దం హ ం రద ృఢ ॥ ౧౨౧॥ కం హృ నస ర  నః । మన యశ  ర  చ ।  న సమభస ద న భ ॥ ౧౨౨॥ త యః దసప న । అయవ మబ వమభ ॥ ౧౨౩॥ మబన    స డచౖః । Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

అయవ మబన ః   ః అభస నౖః ॥ ౧౨౪॥ అనః కలహ ం వర  బన  । మ దృ ః అ  భవ చ ॥ ౧౨౫॥ కణఞ హృద పద ృఢచ । జలన  బన ఏష అమృతవలకః ॥ ౧౨౬॥ ఽః కలస సహకమలత । అమృతం సర వదనరల  ॥ ౧౨౭॥ య సదమృతం న  తయ ।  పమౖ వమసతః స । అమృతం  హం జలన రమఽభ ॥ ౧౨౮॥ ఉణం  సహజం తతం స ।   వృ ఽ త భ ॥ ౧౨౯॥ అభదసతన  ః ఊరమధ నం తయతతః । షసమభనృం జవ న సంశయః ॥ ౧౩౦॥ లబన ం   తమభత చ గ ।  ం  సడ ఞద । రం రం య రం స సరణః ॥ ౧౩౧॥  ద  లబ న ౖక । గ గస సం ం యచ  సంశయః ॥ ౧౩౨॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

కరణం పఖం సరశన । తమసక స జఠః వర  ॥ ౧౩౩॥ ఆ బలః తస సదః ంకృ వ । అ య భదః హం క ౖ ।  ద శృ ంకృ ॥ ౧౩౪॥ ఊరం రధశన స అధః రరదః ణం తథ  ।  ందకమభన   ॥ ౧౩౫॥ వశ పత ౖవ షరం న దృశ । మం   తమభత  ఓగ ॥ ౧౩౬॥ వం కథ తం సరః । అౖతహసం  న యం యస కస । సౖ  స  తసౖ చ కథవ ॥ ౧౩౭॥ చ వర   ఽ క యౖః  । వం  న స   జనః ॥ ౧౩౮॥ త వ దయం వ ర భం న న । లభ య తౖవ గ కరం సృత ॥ ౧౩౯॥ ర రసం  దదం  లభ । యం ర భం ంం భః ధయతః । సర  చ ం యన ధ ॥ ౧౪౦॥    యదనం ం న । Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.org .

org .సజనకధ  ॥ ౧౪౧॥ చ య ః తరకృష ర । ఏవం చ ర ః మృం జయ తతతః ॥ ౧౪౨॥ మరణం న వనం రణ । రన సరం ధ నః ॥ ౧౪౩॥ అమసద తహస య । తదసమః శసః ం సమయతః ॥ ౧౪౪॥ ఏౖః ౖః ౖ కౖరభ లలతః । త భజ న భవ వ । న ణ  ః దభౖవ య ॥ ౧౪౫॥ జగం వరం ణ సరసతవశంకర । సరం న ద త ॥ ౧౪౬॥ యన చ న ష నః  । యవ  ష  ఫల ॥ ౧౪౭॥ సరం  కతం హ ంస గచర । ఇ తస వచః  ంసః గప । స ర ద యదతః ॥ ౧౪౮॥ య ఇదం పఠ తం భః వద । తస గః ౖ వ ధవ న సంశయః ॥ ౧౪౯॥ Stotram Digitalized By Sanskritdocuments.

dr. Yoga \'S=astra. Swami Keshawananda Yoga-Samsthan-Prakashana.ro %Datt=atreya. Please send corrections to sanskrit@cheerful. Delhi 1985. 1998 Bucharest vlad@asea. %Tr. Eng.org Dattatreya Yoga Shastra Lyrics in Telugu PDF % File name : dattayoga.ఽస ః  హర గృ  । బలం రమ స బలవ ః ॥ ౧౫౦॥ తతరయన గవ సభ ।  జనఫలం ఫ  త  ॥ ౧౫౧॥ మన సమ తఖ । ఏతతరం యక ం ధతతః ॥ ౧౫౨॥ యః సంసృ మ తహ గ దశ । దః వ ఖఃఖహృగస థః ॥ ౧౫౩॥ తహం భ ఽపలజనః భ  మః  । దతయస  ః పదననగం తవ ప ॥ ౧౫౪॥ Encoded by Vlad Sovarel.com Last updated oday http://sanskritdocuments.itx % Category : yoga % Location : doc\_deities\_misc Stotram Digitalized By Sanskritdocuments. Amita Sharma.org .

Please check their sites later for improved versions of the texts. 2015 ] at Stotram Website Stotram Digitalized By Sanskritdocuments. Amita Sharma.org and other sites to have built the collection of Sanskrit texts.org . Swami Keshawananda Yoga-Samsthan-Prakashana.com % Site access : http://sanskritdocuments. 2000 % Send corrections to : Sanskrit@cheerful. % Please help to maintain respect for volunteer spirit.ro % Source : Tr. The file is not to be copied or reposted for promotion of % any website or individuals or for commercial purpose without permission. % We acknowledge well-meaning volunteers for Sanskritdocuments. PDF file is generated [ December 8. This file should strictly be kept for personal use. Eng.% Author : Vedic Tradition % Language : Sanskrit % Subject : philosophy/hinduism % Transliterated by : Sovarel Vlad vlad at asea.ro % Proofread by : Sovarel Vlad vlad at asea. dr.org % % This text is prepared by volunteers and is to be used for personal study % and research. Delhi 1985 % Latest update : June 10.