You are on page 1of 144

Danimir Jevremović

io
dg
ov
or
i

Morfologija
zuba
ja
n
ita
p
t
s
e
t
a
tn
i
p
is

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori
Autor:
Prof. dr sci. Danimir Jevremović, vanredni profesor
Izdavač:
Stomatološki fakultet, Pančevo
Za izdavača:
Prof. dr Desanka Cenić- Milošević, dekan
Recenzenti:
Prof. dr Saša Stanković
Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet – odsek stomatologija
Doc. dr Tatjana Puškar
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet – odsek stomatologija
Lektor i korektor
Jelena Kostić
Grafička obrada i naslovna strana
Branko Stanković
Štampa
Grafos Internacional d.o.o. Pančevo
Tiraž
300 primeraka
Odlukom Nastavno-naučnog veća Stomatološkog fakulteta u
Pančevu, br. 627/1 – 2014 od 29. 05. 2014. godine, ovaj rukopis
odobren je za štampu kao pomoćni udžbenik za integrisane
akademske studije stomatologije.

Sadržaj

Predgovor5
Deo I - Pitanja
Poglavlje I – Opšta znanja o zubima

9

Poglavlje II – Posebne morfološke karakteristike zuba 17
Poglavlje III – Klasa sekutića

27

Poglavlje IV – Klasa očnjaka

41

Poglavlje V – Klasa pretkutnjaka

47

Poglavlje VI – Klasa kutnjaka

61

Deo II - Odgovori
Poglavlje I 

79

Poglavlje II 

86

Poglavlje III 

96

Poglavlje IV 

110

Poglavlje V 

116

Poglavlje VI 

129

Num quam retrorsum Nikad nazad Ciceron .

Službeni glasnik. omogućava postizanje optimalnih rezultata i savladavanje predviđenog gradiva.Predgovor Morfologija zuba predstavlja prvi stručni predmet. Ž. D. Po respektivnim poglavljima udžbenika dato je 300 pitanja. u toku pripreme za ispit. koji nemaju prethodno predznanje iz srednje stručne škole. kao i usaglašene literature (Atlas oblika i forme zuba. tačan je samo jedan od ponuđenih odgovora. namenjena je studentima I godine Stomatološkog fakulteta. predstavlja značajno olakšanje studentima. Pančevo. Ispitni test sastoji se od različitih kombinacija datih pitanja. prema Nastavnom planu i programu integrisanih akademskih studija. ona je i prvi dodir sa specifičnostima stomatognatnog sistema. Mogućnost provere sopstvenog znanja. Jevremović. i Morfologija zuba – praktikum. Martinović. s kojim se sreću budući doktori stomatologije. Stomatološki fakultet. Pančevo. Kod pitanja zatvorenog tipa. zatvorenog i otvorenog tipa (ponuđeni odgovori ili dopisivanje).). Stomatološki fakultet. Ona je bazirana na teorijskim principima osnovnog udžbenika (Osnovi dentalne morfologije. Za mnoge studente. Autor . Rešenja ispitnih test pitanja nalaze se u drugom delu knjige. Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori. Jevremović. 2011). 2012. D. Beograd 2000.

.

Deo I Pitanja .

.

Poglavlje I Opšta znanja o zubima .

 ovek. ojam heterodont podrazumeva: P a) prisustvo heterogenih polnih karakteristika humane denticije b) prisustvo različitih klasa i tipova zuba c) prisustvo heterodontne veze mlečnih i stalnih zuba d) prisustvo većeg broja gradivnih tkiva zuba 4. spada u: Č a) monodonte b) difiodonte c) polidonte 3. zubi se dele na: P a) _________________________________ b) __________________________________ 2. eriodi denticije su: P a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ .Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 10 1. slično ostalim sisarima. rema periodu nicanja.

 entalna formula označava: D a) broj zuba u svakoj klasi b) broj zuba u svakoj vilici c) broj zuba u gornjem levom kvadrantu d) broj zuba u gornjem desnom kvadrantu 6. beležite gonji desni lateralni sekutić. Period primarne denticije završava se: a) nicanjem prvog mlečnog molara b) nicanjem prvog stalnog molara c) nicanjem mlečnog očnjaka d) nicanjem stalnog očnjaka 7. su: a) sekutići b) očnjaci c) premolari d) molari 8. gornji O levi prvi molar i donji desni drugi premolar: – binarni sistem:_______________________ – Palmerova metoda: ___________________ 11 .I 5. Jedini stalni zubi. koji nisu supstituentni.

P ri određivanju znaka ugla.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 9. zub se posmatra sa: a) mezijalnog aspekta b) distalnog aspekta c) vestibularnog aspekta d) palatinalnog aspekta 12 . a njeni segmenti su _______. ravci pri opisu zuba su: P a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ 10. D efinišite pravilan znak ugla kod prednjih zuba: ____________________________________ ____________________________________ 13. T opografsko–anatomski znaci na zubima su: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ d) __________________________________ 12. V idljiva granica zuba prema okruženju naziva se _______. 11.

koji pokazuje česte varijacije znaka ugla je: a) drugi donji molar b) prvi donji molar c) prvi gornji premolar d) drugi gornji premolar 17. Z ub. O brnut znak ugla uvek pokazuje: a) gornji prvi molar b) donji prvi molar c) gornji prvi premolar d) donji prvi premolar 16.I 14. D efinišite znak luka: __________________________________ __________________________________ 13 . D onji centralni sekutić najčešće pokazuje: a) pravilan znak ugla b) obrnut znak ugla c) ne pokazuje znak ugla 18. Z nak ugla može biti: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ 15.

kao topografsko– anatomski znaci na zubima: a) uvek podudaraju b) ponekad podudaraju c) uvek mimoilaze d) uvek vezuju za znak korena zuba 20. D istalni nagib korena zuba i distalna inklinacija apikalne trećine korena zuba su međusobno: ­a) povezani b) nezavisni c) povezani s lingvalnim nagibom krune d) povezani s znakom ugla i luka zuba 22. ali mezijalnu inklinaciju ________ trećine. Z nak korena označava inklinaciju celokupnog korena: a) mezijalno b) distalno c) vestibularno d) palatinalno 21.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 19. ________________ grana višekorenih zuba obično pokazuje distalni nagib korena. Z nak ugla i znak luka se. 14 .

P rilikom određivanja lingvalnog nagiba krune zuba. Z ub. 26. koji pokazuje distalni nagib korena.I 23. a odsutnu apikalnu inklinaciju je: a) gornji centralni sekutić b) gornji lateralni sekutić c) gornji očnjak d) donji prvi molar 24. zub treba posmatrati s ___________________ aspekta. D efinišite lingvalni nagib krune: __________________________________ __________________________________ 25. koji pokazuje sve tri varijacije znaka ugla i luka je __________________________________ 15 . T ipičan primer zuba. L ingvalni nagib krune karakterističan je za: a) donje prednje zube b) donje bočne zube c) gornje prednje zube d) gornje bočne zube 27.

28. D istopija predstavlja: a) prisustvo zuba u distalnom delu vilice b) prisustvo zuba u distalnom delu klase c) prisustvo zuba na atipičnom mestu d) prisustvo zuba blizu medijalne linije 29. O snovni atributi humane denticije su: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ d) __________________________________ .

Poglavlje II Posebne morfološke karakteristike zuba .

S olitarnu kvržicu ne poseduje: a) donji očnjak b) gornji očnak c) gornji prvi premolar 32.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 30. 18 . G rat je deo _____________________. V rh kvržice nalazi se na mestu ukrštanja __________ i ______________ kvržičnog grebena. i predstavlja mesto ___________________ _________. K lasa zuba. su: a) sekutići b) očnjaci c) premolari d) molari 31. koja nema kvržice. 33. G rat pripada: a) unutrašnjem okluzalnom polju b) spoljašnjem okluzalnom polju c) i unutrašnjem i spoljašnjem okluzalnom polju d) ni jedno od navedenog 34.

38. T ransverzalni kvržični greben pruža se u ________________ pravcu. 36. S vaka kvržica poseduje sledeći broj triangularnih grebena: a) dva b) tri c) četiri d) pet 19 .II 35. K vržično–grebenska (deobna linija) deli okluzalnu površinu na ________ i _________ okluzalno polje. T ransverzalni kvržični greben preseca kvržično–grebensku liniju u predelu ___________. 39. T ransverzalni kvržični greben je deo: a) unutrašnjeg okluzalnog polja b) spoljašnjeg okluzalnog polja c) i unutrašnjeg i spoljašnjeg okluzalnog polja d) ni jedno od navedenih 40. S agitalni kvržični greben pruža se u ______________ pravcu. 37.

K vrge. C ingulum se nalazi na oralnoj površini: a) stalnih prednjih zuba b) stalnih bočnih gornjih zuba c) stalnih bočnih donjih zuba d) svih stalnih zuba 45. T uberculum se obično sreće na: a) vestibularnoj površini gornjih prednjih zuba b) palatinalnoj površini gornjih prednjih zuba c) vestibularnoj površini donjih prednjih zuba d) palatinalnoj površini donjih prednjih zuba 44. kao osnovni elementi kvržično– grebenskog kompleksa. 42. 20 . predstavljaju: a) velike kvržice b) mini kvržice c) više povezanih kvržica d) kvržice odvojene centralnom fisurom 43. G rat deli triangularni greben na _________ i ________ padinu.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 41. M arginalni greben bočnih zuba nastaje spajanjem ________________________ sa _______________________________.

II 46. M arginalni greben može se naći na: a) oralnim površinama bočnih zuba b) oralnim površinama prednjih zuba c) vestibularnim površinama bočnih zuba d) vestibularnim površinama prednjih zuba 47. C rista supplementaria predstavlja uzvišenje u odnosu na: a) centralnu brazdu b) dopunsku brazdu c) okruglasto uzvišenje d) greben 21 . M arginalni grebeni dva susedna zuba obično se: a) nalaze na istom nivou b) nalaze locirani okluzalnije kod mezijalnog zuba c) nalaze locirani apikalnije kod distalnog zuba d) ne poklapaju 48.

i : a) tubere b) fisure c) stilete d) kumuluse 53. P osmatrano s okluzalnog aspekta. 52. T riangularni greben je: a) linijski greben b) površinski greben c) konkavni greben d) dopunski greben 50. u slučaju abrazije. dok se. 22 . 51. na tek izniklim sekutićima. K osi greben prostire se od ____________ prema _________________ kvržici. zapaža _______________.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 49. S ečivna ivica predstavlja _________ profil ________ površine krune zuba. ponekad. M ezijalni grebeni bukalnih kvržica gornjih molara sadrže. uočava se _____________.

i to: a) ___________________ b) ___________________ c) ___________________ d) ___________________ 55. T riangularni greben je podeljen ______ na _________ i ________ padinu. K vržica zuba sastoji se od četiri kvržična grebena.II 54. L ingvalna jama je: __________________________________ 56. K umulusi se obično sreću na: a) tek izniklim sekutićima b) tek izniklim molarima c) sekutićima nakon duže funkcije d) molarima nakon duže funkcije 58. G lavna brazda pruža se u: a) meziodistalnom pravcu b) vestibulooralnom pravcu c) bilo kom pravcu 23 . 57.

C entralna fisura se. završava sa izraženom _______. F ossa triangularis nalazi se u predelu: a) podnožja unutrašnje padine marginalnog grebena b) podnožja spoljašnje padine marginalnog grebena c) podnožja unutrašnje padine bukomezijalne kvržice d) podnožja spoljašnje padine bukomezijalne kvržice 24 . 62. na mezijalnom i distalnom kraju unutrašnjeg okluzalnog polja. brazde se dele na: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ d) __________________________________ 60. U odnosu na morfološke karakteristike i pravac pružanja.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 59. 61. O d fosse triangularis odvajaju se manje ___________.

F isura transversalis pruža se u ____________ pravcu.II 63. jame se dele na: a) _________________________ b) _________________________ c) _________________________ d) _________________________ 67. B azu trougla lingvalne jame čini _______________. 66. P oprečna brazda je karakteristika fisurnog kompleksa: a) sekutića b) očnjaka c) premolara d) molara 65. B očni zidovi dopunske brazde učestvuju u izgradnji _____________ grebena i _________ grebena. 64. 25 . U odnosu na morfološke karakteristike i lokaciju.

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 68. J amica se obično nalazi na: a) deobnoj liniji b) krajevima centralne fisure c) vrhu kvržice d) gratu 26 . funkcionišu mezijalni i distalni grebeni sledećih kvržica: a) gornjih palatinalnih. donjih lingvalnih c) gornjih bukalnih. donjih bukalnih b) gornjih palatinalnih. donjih bukalnih d) gornjih bukalnih. Kao bočno sečivo denticije. donjih lingvalnih 70. L ingvalna jama se nalazi na lingvalnoj površini: a) pojedinih prednjih zuba b) svih prednjih zuba c) pojednih bočnih zuba d) svih bočnih zuba 69.

Poglavlje III Klasa sekutića .

u odnosu na analogni položaj marginalnih grebena bočnih zuba: a) sličan b) različit c) varira u zavisnosti od tipa zuba d) varira u zavisnosti od zubnog luka 28 . N ajmanji zub stalne denticije je: a) gornji lateralni sekutić b) donji centralni sekutić c) donji umnjak d) gornji umnjak 73. P oložaj marginalnih grebena sekutića je. A tributi klase sekutića su: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ d) __________________________________ e) __________________________________ 72. N ajčešći broj kumulusa je: a) jedan b) dva c) tri d) četiri 74.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 71.

77. ima: a) gornji centralni sekutić b) gonji lateralni sekutić c) donji centralni sekutić d) donji lateralni sekutić 78. P osmatrano s vestibularnog aspekta. N ajširi meziodistalni promer zuba. Z a razliku od prednjih zuba. N ajmanju razliku širine i visine zuba pokazuje _____________________. a s proksimalnog aspekta je ___________ oblika. od sekutića. 29 .II I 75. bočni zubi nemaju: a) marginalni greben b) cingulum c) kvržicu d) ni jedno od navedenih 76. kruna gornjeg centralnog sekutića ima _________ oblik.

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 79. Uloga cinguluma je ______________________. 81. 30 . 83. posmatrano s labijalnog aspekta. u odnosu na mezijalni: a) kraći b) duži c) iste dužine d) varira u odnosu 82. N ajveći konveksitet cervikalne linije gornjeg centralnog sekutića nalazi se u _________ smeru. visina konture distalnog profila nalazi se ____________ u odnosu na mezijalnu visinu konture. K od gornjeg centralnog sekutića. U odnosu na meziodistalni smer. kruna gornjeg centralnog sekutića je. u incizocervikalnom smeru: a) neznatno veća b) neznatno manja c) znatno veća d) znatno manja 80. D istalni profil vestibularne površine gornjeg centralnog sekutića je.

85. N a poprečnom preseku u predelu spoja krune i korena. 86. i ________ nagib cervikalne trećine korena. N a labijalnom aspektu gornjeg centralnog sekutića nalaze se dva prava. plitka udubljenja. gornji centralni sekutić ima __________ konturu. koja se nazivaju ______________ i ______________ razvojna depresija.II I 84. P reklopne linije gornjeg centralnog sekutića nalaze se na: a) cervikalnoj trećini palatinalog aspekta b) okluzalnoj trećini palatinalnog aspekta c) cervikalnoj trećini vestibularnog aspekta d) okluzalnoj trećini vestibularnog aspekta 87. P alatinalni aspekt gornjeg centralnog sekutića je. 88. G ornji centralni sekutić obično ima _________ nagib korena. u odnosu na vestibularni: a) veći b) duži c) širi d) uži 31 .

ponekad. 92. koji se. razdvaja ________ od _______________. imaju oblik slova: a) H b) V c) W d) Y 91. G rebeni. pružaju od cinguluma gornjeg centralnog sekutića ka sečivnoj ivici. ukoliko postoji. L ingvogingivalna brazda gornjeg centralnog sekutića. C ervikalna linija palatinalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića ima visinu konture pomerenu: a) mezijalno b) distalno c) vestibularno d) oralno 90.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 89. F oramen caecum se najčešće nalazi na: a) gornjem centralnom sekutiću b) donjem centralnom sekutiću c) gornjem lateralnom sekutiću d) donjem lateralnom sekutiću 32 .

I ncizalna površina gornjih sekutića. nagnuta je: a) palatinalno b) vestibularno c) mezijalno d) distalno 33 .II I 93. N ajveći konveksitet palatinalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića nalazi se na: a) mezijalnom marginalnom grebenu b) distalnom marginalnom grebenu c) cingulumu d) sečivnoj ivici 94. P alatinalni profil mezijalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića ima oblik slova: a) A b) Z c) S d) J 95. posmatrana s mezijalnog aspekta.

u odnosu na mezijalni: a) više konveksan b) manje konveksan c) izraženiji d) identičan 34 . M ezijalna kontaktna zona gornjeg centralnog sekutića usmerena je: a) labio–oralno b) mezio–distalno c) disto–palatinalno d) mezio–vestibularno 97. D istalni aspekt gornjeg centralnog sekutića je.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 96. u odnosu na mezijalni: a) konveksniji b) konkavniji c) ravniji d) izduženiji 98. G leđno–cementni spoj distalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića je.

Zub. cingulum gornjeg centralnog sekutića nagnut je: a) vestibularno b) oralno c) mezijalno d) distalno 100. je: a) gornji prvi molar b) gornji prvi premolar c) donji lateralni sekutić d) gornji centralni sekutić 35 . mezijalni profil incizalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića je: a) kraći b) uži c) nešto duži d) skoro dva puta duži 101. koji često pokazuje mezijalni nagib korena.II I 99. P osmatrano s incizalnog aspekta. U odnosu na distalni.

Osnovne varijacije oblika krune gornjeg centralnog sekutića su: a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________ 104. najčešće. Fissura lingvocervicalis najčešće se nalazi na ____________ aspektu zuba ________________________. najveći broj morfoloških varijacija pokazuje: a) gornji prvi molar b) donji prvi premolar c) gornji lateralni sekutić d) donji očnjak 36 .Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 102. 105. u odnosu na krunu: a) jednake dužine b) manje dužine c) tri puta duži d) jedan i po puta duži 103. Koren gornjeg centralnog sekutića je. Ako se izuzme umnjak.

II I 106. U odnosu na centralni. osim: a) mezijalnog aspekta krune b) distalnog aspekta krune c) vestibularnog aspekta krune d) korena 107. na labijalnom aspektu gornjeg lateralnog sekutića. obično ima: a) jedan b) dva c) tri d) četiri 108. Kumulusa. Varijacije oblika labijalne konture gornjeg lateralnog sekutića su: a) ______________________ b) ______________________ c) ______________________ d) ______________________ 37 . gornji lateralni sekutić ima manje dimenzije svih parametara.

111. Foramen caecum gornjih prednjih zuba predstavlja: a) lingvalnu kvržicu b) lingvalnu jamicu c) lingvalnu brazdu d) lingvalnu padinu 110. Dens in dente predstavlja ____________ koja kreće od ______________ kod zuba ________________________.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 109. u odnosu na centralni. najveći nesklad u veličini pokazuju ______________ i _____________ sekutić. Cingulum lateralnog sekutića. 38 . U okviru klase zuba. obično je: a) jače izražen b) slabije izražen c) jednak d) neprimetan 112.

Donji centralni sekutić.II I 113. Pokretno sečivo denticije predstavljaju: a) gornji centralni sekutići b) gornji premolari c) donji sekutići d) donji molari 114. pokazuje __________________________________ 116. na sredini zuba d) na različitom nivou 115. Visina konture proksimalnih profila labijalnog aspekta donjih centralnih sekutića nalazi se: a) na istom nivou. bliže cervikalnoj liniji c) na istom nivou. kao jedinstvenu pojavu u denticiji. bliže sečivnoj ivici b) na istom nivou. Donji levi i desni centralni sekutić moguće je razlikovati na osnovu __________________________________ 117. 39 . Incizalna površina donjeg centralnog sekutića nagnuta je _________.

Po pitanju lokalizacije kontaktnih tačaka. u odnosu na centralni: a) duži i širi b) duži i uži c) kraći i širi d) kraći i uži 40 .Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 118. Proksimalni kumulusi donjeg centralnog sekutića pokazuju sledeće karakteristike: a) približno su isti b) uvek su različiti c) mezijalni je veći od distalnog d) distalni je veći od mezijalnog 119. Koren donjeg lateralnog sekutića je. Navedite makar dve razlike labijalnog aspekta donjeg centralnog i lateralnog sekutića: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ 121. jedinstveno obeležje u klasi sekutića pokazuje: a) gornji centralni sekutić b) donji centralni sekutić c) gornji lateralni sekutić d) donji lateralni sekutić 120.

Poglavlje IV Klasa očnjaka .

Atributi klase očnjaka su: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ d) __________________________________ 125.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 122. _______________________ deli lingvalnu jamu gornjeg očnjaka na mezijalni i distalni deo. Distalna kontaktna zona gornjeg očnjaka nalazi se u _______ trećini. 127. 126. Labijalni aspekt gornjeg očnjaka ima oblik ____________. 42 . ____ očnjaka predstavlja inklinaciju kvržičnih grebena prema temenima uglova. Ugaonim zubima smatraju se zubi iz klase: a) sekutića b) očnjaka c) premolara d) molara 124. 128. Solitarna kvržica je atribut klase ______. 123.

IV 129. 132. vrh kvržice nalazi se ___________________ zuba. Mezijalni kvržični greben incizanog profila vestibularnog aspekta neabradiranih gornjih očnjaka je. visina konture mezijalnog profila vestibularnog aspekta nalazi se blizu _______________. u odnosu na distalni: a) kraći b) duži c) simetričan d) jednak 131. dok se visina konture distalnog profila nalazi u ___________. 130. Ramena očnjaka postavljena su: a) na istom nivou b) na različitim nivoima c) simetrično d) ništa od navedenog 43 . Kod gornjeg očnjaka. Kod tek izniklih očnjaka. ali se tokom funkcije pomera ________.

Posmatrano s incizalnog aspekta.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 133. 135. Lingvalna jama gornjeg očnjaka podeljena je ___________________________ na ______________ i ______________ deo. _________ i ________. distalni deo gornjeg očnjaka je. Mezijalna cervikalna linija proksimalnih aspekata gornjeg očnjaka je ___________ u odnosu na distalnu cervikalnu liniju. u odnosu na mezijalni: a) širi b) uži c) kraći d) ispupčen 137. 44 . Najupadljivija karakteristika cervikalne trećine mezijalnog aspekta gornjeg očnjaka je: a) umerena debljina b) ekstremna debljina c) umerena redukovanost d) ekstremna redukovanost 136. i oni su razdvojeni _______________ i ______________ brazdom. 134. Lobusi gornjeg očnjaka su _________.

141. na gornjem očnjaku dominira _________ lobus. Oblikom klina kod gornjeg očnjaka naziva se onaj zub. Najduži koren u dentalnom luku pokazuje _____. Longitudinalna brazda korena gornjeg očnjaka obično je jače izražena: a) mezijalno b) distalno c) vestibularno d) oralno 143. Koren gornjeg očnjaka je širi u _______________ pravcu. 45 . 140. 139. Kukast oblik korena gornjeg očnjaka podrazumeva da je koren naglo zakrivljen u _________ delu. Posmatrano s incizalnog aspekta. 142. Cingulum je jače razvijen kod ______ očnjaka. 144.IV 138. koji ima _____________________________.

148. kruna donjeg očnjaka je ___ i ____ u odnosu na gornji očnjak. Premolarizacija kod donjeg očnjaka podrazumeva _________________________. Cervikalna linija donjeg očnjaka. može ponekad naći kod: a) gornjeg očnjaka b) donjeg očnjaka c) nikad se ne nalazi 149. Kvržica donjeg očnjaka je. pokazuje _______________.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 145. u odnosu na gornji: a) veća i tuplja b) manja i tuplja c) veća i oštrija d) manja i oštrija 146. i sreće se kod ___________. 46 . u klasi očnjaka. 150. 147. Posmatrano s vestibularnog aspekta. zakrivljenost krune u odnosu na koren naziva se ________. u odnosu na istoimenu liniju prvog donjeg premolara. Dupli koren se. Po dimenzijama labijalnog aspekta.

Poglavlje V Klasa pretkutnjaka .

Opišite obrnut znak ugla kod prvog gornjeg premolara: __________________________________ __________________________________ 154. proksimalni kvržični grebeni se stapaju s vrhom kvržice pod: a) oštrim uglom b) pravim uglom c) tupim uglom d) ne spajaju se 48 . opšti oblik gornjeg prvog premolara je ___________. Bikuspidima se nazivaju zubi iz klase: a) sekutića b) očnjaka c) premolara d) molara 152. Posmatrano s proksimalnog aspekta. Bukalni koridor je __________________________________ 153. Na okluzalnom profilu vestibularnog aspekta prvog gornjeg premolara. 155.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 151.

koji služi kao __________. 159. 157. Visina konture bukalnog profila mezijalnog aspekta prvog gornjeg premolara nalazi se u ___________ trećini. Konveksitet cervikalne linija vestibularnog aspekta gornjih premolara je. Duboka depresija cervikalne trećine mezijalne površine krune prvog gornjeg premolara naziva se ___________________. posmatrano s vestibularnog aspekta. kod izniklih zuba pomeren je ________. 160.V 156. Vrh bukalne kvržice prvog gornjeg premolara. Mezijalni marginalni greben prvog gornjeg premolara presečen je tzv. dok se kod lingvalnog profila nalazi u _______ trećini. 49 . u odnosu na prednje zube: a) ekstremno izražen b) manje izražen c) neizražen 158. ________.

Vrh bukalne kvržice gornjeg prvog premolara. 163. posmatrano s okluzalnog aspekta. Unutrašnje okluzalno polje prvog gornjeg premolara vidljivije je. posmatran s okluzalnog aspekta. pomeren je _________. Mezijalni greben palatinalne kvržice prvog gornjeg premolara je _____ u odnosu na distalni. pozicija vrha bukalne kvržice daje veću dužinu: a) meziobukalnom kvržičnom grebenu b) distobukalnom kvržičnom grebenu c) oba grebena su iste dužine 50 . ako se posmatra s _________ proksimalnog aspekta. 162. posmatran s okluzalnog aspekta.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 161. Vrh palatinalne kvržice gornjeg prvog premolara. Kod gornjeg prvog premolara. 164. pomeren je ________. 165.

V 166. Posmatrano s okluzalnog aspekta prvog gornjeg premolara. 169. Korensko stablo je: __________________________________ 170. brazdom je presečen: a) mezijalni marginalni greben b) distalni marginalni greben c) oba marginalna grebena d) nijedan marginalni greben 167. Posmatrano s okluzalnog aspekta prvog gornjeg premolara. Triangularne fose gornjih premolara sastoje se od: a) ________________ b) ________________ c) ________________ 168. mezijalna triangularna fosa sadrži dopunsku _____________________. Korensko stablo sreće se kod: a) jednokorenih zuba b) višekorenih zuba c) svih zuba d) samo zuba u gornjoj vilici 51 .

Ukoliko koren premolara ima tri grane. 174.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 171. je: a) viša b) oštrija c) niža d) prominentnija 52 . pri čemu je jedna lokalizovana palatinalno. i to __________________. u odnosu na prvi. onda se takva pojava naziva ___________. Bukalna kvržica drugog gornjeg premolara. 173. a dve bukalno. Zvonast oblik krune nalazi se kao varijacija oblika: a) gornjeg centralnog sekutića b) donjeg očnjaka c) gonjeg prvog premolara d) donjeg umnjaka 172. Jedinstveno obeležje u klasi premolara pokazuje koren ____________________.

Posmatrano s okluzalnog aspekta. Navedite razlike mezijalnog aspekta drugog gornjeg premolara u odnosu na prvi gornji premolar: a) __________________________________ b) __________________________________ c) __________________________________ d) __________________________________ 178. 53 . Visine bukalne i palatinalne kvržice drugog gornjeg premolara su: a) veoma različite b) dosta različite c) skoro jednake d) nejednake 177. Poređajte zube u klasi premolara po razlici u visini kvržica (od najveće do najmanje): a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________ d) _____________________ 176.V 175. znak ugla drugog gornjeg premolara određen je ______________________________.

Jedinstven položaj kontaktnih zona u klasi premolara nalazi se kod ___________________. Posmatrano s bukalnog aspekta prvog donjeg premolara. dok se kao varijacija nalazi fisurni sistem oblika slova _. 182. mezijalni kvržični greben je _____ u odnosu na distalni. Gornji drugi premolar ima fisurni sistem oblika slova _. Prvi donji premolar. 54 . Lingvalni nagib krune najizraženiji je kod: a) prvog donjeg premolara b) drugog donjeg premolara c) prvog donjeg molara d) drugog donjeg molara 183. Centralna fisura drugog gornjeg premolara je _____ u odnosu na prvi gornji premolar. 181. po obliku i funkciji u mastikaciji.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 179. 180. 184. najsličniji je ___________.

koja se vidi s bukalnog aspekta prvog donjeg premolara. Vrh lingvalne kvržice donjeg prvog premolara. s mezijalnog aspekta. 188. Jedinstvena karakteristika. Kontaktne zone vestibularnih aspekata donjih bočnih zuba nalaze se na različitom nivou. osim kod: a) prvog donjeg premolara b) drugog donjeg premolara c) prvog donjeg molara d) drugog donjeg molara 187. 186. 55 . kod kojeg je okluzalna površina nagnuta _________. jeste _________________________________. Mezijalni aspekt prvog donjeg premolara ima oblik ________.V 185. 189. nalazi se u projekciji __________________________. je ________________. Jedini bočni donji zub.

Kod prvog donjeg premolara. U odnosu na mezijalnu. Poredeći marginalne grebene prvog donjeg premolara. vidljivi elementi su: a) _______________________________ b) _______________________________ 192. Meziolingvalna brazda prvog donjeg premolara locirana je _________ u odnosu na kontaktnu zonu. 191. veću razvijenost pokazuje ________ greben. posmatrano s mezijalnog aspekta.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 190. Nefunkcionalnom kvržicom smatra se: a) bukalna kvržica prvog donjeg premolara b) lingvalna kvržica prvog donjeg premolara c) bukalna kvržica drugog donjeg premolara d) lingvalna kvržica drugog donjeg premolara 56 . 193. distalna kontaktna zona prvog donjeg premolara je: a) manja b) veća c) jednaka 194.

osim okluzalne površine. 57 . vidiljva je i ____________________. Posmatrajući donje premolare s okluzalnog aspekta. Posmatrano s lingvalnog aspekta. Kao jedinstvenu pojavu u denticiji. 196. celo unutrašnje okluzalno polje vidljivo je kod ____________________. što je posledica _____________________. Meziolingvalna brazda prvog donjeg premolara razdvaja __________________________________ i __________________________________.V 195. mezijalni deo _________ kvržice zuba ___________________ ne učestvuje u okluziji. Kao potpora bukalne kvržice donjeg prvog premolara može se smatrati ___________________. u odnosu na distalni. 200. 199. 197. 198. Mezijalni marginalni greben prvog donjeg premolara je _______ razvijen.

204. jeste __________________________________. Posmatrano s mezijalnog aspekta. 203.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 201. kvržica donjeg drugog premolara koja nije vidljiva je ___________________. U odnosu na uzdužnu osovinu zuba. okluzalna ravan drugog donjeg premolara je: a) paralelna b) inklinirana c) pod pravim uglom 205. 58 . 202. Molarizacija donjeg prvog premolara podrazumeva __________________________________. koja se može uočiti s lingvalnog aspekta prvog donjeg premolara. Najmanju visinu kvržice kod donjeg drugog premolara pokazuje _____________________. Jedinstvena karakteristika u klasi premolara.

V 206. Mezijalna brazda donjeg drugog premolara razdvaja _______ i ______________ kvržicu. je __________________________________. Jedinstvena karakteristika. okluzalna površina donjeg drugog premolara vidljivija je s __________ aspekta. Distalna površina drugog donjeg premolara je. Gledano s aproksimalnih aspekata. Lingvalna brazda donjeg drugog premolara razdvaja ______________ i ______________ kvržicu. 207. 209. 210. vidljiva s mezijalnog aspekta drugog donjeg premolara. Centralna fisura se ne nalazi kod: a) drugog donjeg premolara b) prvog donjeg molara c) prvog gornjeg premolara d) drugog gornjeg premolara 211. 208. 59 . u odnosu na mezijalnu. kraća u _________________ pravcu.

Donji drugi premolar ima fisurni sistem oblika slova _. Bukalnu i distolingvalnu kvržicu donjeg drugog premolara razdvaja __________________. 213. 60 .Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 212. _ ili _.

Poglavlje VI Klasa kutnjaka .

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 214. 219. u vidu ______________________ ili ________________________. 62 . Najmanji opseg varijacija. od svih kutnjaka. Cervikalni deo krune gornjeg prvog molara može varirati. Distopalatinalna kvržica. pokazuje ___________________. Atributi klase molara su: a) __________________________ b) __________________________ c) __________________________ d) __________________________ 215. 217. i ona je šira u ___________ pravcu. Najveću krunu u stalnoj denticiji ima ____ _____ _____. 218. Bukalna jamica gonjeg prvog molara nalazi se u završetku _______ ______. najizraženija je kod: a) prvog gornjeg molara b) drugog gornjeg molara c) trećeg gornjeg molara 216. generalno.

222. S bukalnog aspekta prvog gornjeg molara ne može se videti vrh: a) meziopalatinalne kvržice b) meziobukalne kvržice c) distopalatinalne kvržice d) distobukalne kvržice 223. Visina konture mezijalnog profila bukalnog aspekta prvog gornjeg molara nalazi se _____________ i ___________ trećine. dok ista linija s palatinalne strane ima _____ oblik.VI 220. Jedina dimenzija. 224. Cervikalna linija bukalnog aspekta prvog gornjeg molara ima oblik _____________________. koja je manja kod prvog molara u odnosu na premolare. 221. distobukalna kvržica prvog gornjeg molara je ______ visine. je __________________________. U odnosu na meziobukalnu. 63 .

229. ________________ kvržica je viša u odnosu na ____________. 228. 230. Bukocervikalni greben prvog gornjeg molara pruža se u ______________ pravcu. Carabelli kvržica se nalazi na ____________ aspektu gornjeg prvog molara.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 225. Posmatrajući visinu kvržica s mezijalnog aspekta prvog gornjeg molara. Bukalna jamica prvog gornjeg molara predstavlja završetak: a) centralne brazde b) lingvalne brazde c) bukalne brazde d) mezijalane brazde 226. Mezijalni aspekt prvog gornjeg molara ima _________ oblik. Meziopalatinalna kvržica prvog gornjeg molara zauzima ___ širine zuba. 64 . 227.

Kvržice. kod prvog gornjeg molara. 235. Vrh trigona čini ________________ kvržica. Distalnu granicu trigona čini ______________. Distalna kontaktna zona nalazi se. Trikuspalno–triangularni obrazac čine: a) ______________________________ b) ______________________________ c) ______________________________ 236. na _______ zuba. 237. Unutrašnje okluzalno polje prvog gornjeg molara deli se na ______ i _____. Okluzalni aspekt prvog gornjeg molara ima oblik ________. 238. 234.VI 231. 233. Opišite odnos projekcija korenova prvog gornjeg molara u odnosu na krunu zuba: __________________________________ 232. koje ulaze u sastav trigona. su: a) ________________________ b) ________________________ c) ________________________ 65 .

Poređajte kvržice prvog gornjeg molara po veličini: a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________ d) _____________________ 243. 244. 241. trigon predstavlja __________________________________. S razvojnog aspekta. 66 .Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 239. Fossa triangularis mezialis prvog gornjeg molara nalazi se u podnožju __________________________________. Kosi greben kod prvog gornjeg molara čine ____________________________________ i _____________________________________. od prvog ka trećem molaru: a) povećava b) smanjuje c) ne menja 242. 240. Veličina talona se. Talon sačinjavaju _______________________ i ________________________.

Talonu ne pripada: a) fossa distalis b) fossa centralis c) fossa triangularis distalis 247. Fossa centralis prvog gornjeg molara sastoji se od: a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________ d) _____________________ 249.VI 245. Fossa distalis prvog gornjeg molara nalazi se u podnožju ____________. 67 . Fossa triangularis mesialis sastoji se od _______________ i ______________. 248. Trigonu pripadaju: a) fossa buccalis b) fossa centralis c) fossa distalis d) fossa triangularis distalis 246.

Fossa triangularis distalis ne sadrži: a) distalnu jamicu b) distalni marginalni greben c) pomoćne brazde 252. Palatinalni koren prvog gornjeg molara širi je: a) meziodistalno b) bukooralno c) oba promera su jednake širine 254. 255. 251. pomoćni tuberkulumi prvog gornjeg molara češći su na: a) mezijalnom marginalnom grebenu b) distalnom marginalnom grebenu c) kosom grebenu 68 . i to kod ___% ovih zuba. Ukoliko postoje.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 250. 253. koja se sreće kod _________________. Jedinstveno obeležje od korenova kutnjaka pokazuje __________ koren ___________________ molara. Fossa distalis sastoji se od ______________ i ____________________. Carabelli kvržica je varijacija.

posmatrano s mezijalnog aspekta. komprimovana je _____________. Na mezijalnom marginalnom grebenu drugog gornjeg molara ponekad se mogu naći strukture. koje se nazivaju ___________. 259. Bukalna brazda drugog gornjeg molara nalazi se _________ u odnosu na istoimenu brazdu prvog gornjeg molara. Kontura spoljašnjeg okluzalnog polja drugog gornjeg molara. Meziobukalni koren prvog gornjeg molara ima _________ inklinaciju. 69 . 260. 257. Spoljašnji profili meziobukalnog i palatinalnog korena drugog gornjeg molara. projektuju se: a) u okvir profila krune b) van okvira profila krune c) i unutar i van profila krune 258.VI 256. dok isti koren kod drugog gornjeg molara ima ________ inklinaciju. u odnosu na istoimenu konturu prvog gornjeg molara.

264. tada se on naziva _____________. 265.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 261. Gornji umnjak najčešće ima _______ oblik. U fisurnom sistemu gornjeg umnjaka. posmatran s okluzalnog aspekta. 262. Najveću bukalnu površinu od svih zuba ima ________________. 267. 266. najčešće nedostaje ______________ brazda. Kontura drugog gornjeg molara zavisi od __________________________________. Krune donjih molara su šire _____________. Ukoliko gornji umnjak pokazuje varijaciju u smislu prisustva jedne. Gornji umnjak uvek je širi u ___________ pravcu. solitarne kvržice. 70 . Kontura drugog gornjeg molara varira u obliku: a) _______________ b) _______________ c) _______________ 263. 268.

Posmatrano s mezijalnog aspekta. Visina konture lingvalnog aspekta prvog donjeg molara nalazi se _______________. Distalna kvržica je razdvojena _____________ brazdom od ____________ kvržice. 71 . Najdužu stranicu trapezastog oblika vestibularnog aspekta prvog donjeg molara čini: a) okluzalni profil b) cervikalni profil c) mezijalni profil d) distalni profil 270. 272. ____________ kvržica prvog donjeg molara je niža u odnosu na ______________. 273. Okluzalni profil vestibularnog aspekta prvog donjeg molara sastoji se od sledećih kvržica: a) ___________________ b) ___________________ c) ___________________ 271.VI 269.

Poređajte po visini kvržice prvog donjeg molara: a) _____________________ b) _____________________ c) _____________________ d) _____________________ e) _____________________ 72 . 277. posmatrano s mezijalnog aspekta. Okluzalni profil distalnog aspekta prvog donjeg molara predstavljaju _______________ i ________________________. Oštro lingvalno naginjanje bukalnog profila prvog donjeg molara.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 274. iznad visine konture. predstavlja: a) atribut klase b) atribut tipa c) atribut luka 276. Visina konture lingvalnog aspekta prvog donjeg molara nalazi se u: a) okluzalnog trećini b) srednjoj trećini c) cervikalnoj trećini 275. koji ima prvi donji molar je ___________________. 278. Jedinstvenu pojavu u denticiji.

Iz centralne fisure prvog donjeg molara izviru sledeće brazde: a) ____________________ b) ____________________ c) ____________________ 282.VI 279. Najveća kvržica prvog donjeg molara po površini je: a) meziobukalna b) meziolingvalna c) distobukalna d) distalna 280. Bukalne i lingvalna brazda prvog donjeg molara imaju oblik slova: a) A b) Y c) Q d) X 281. Jame na okluzalnoj površini prvog donjeg molara su: a) __________________________________ b) __________________________________ 73 .

Iz triangularnih fosa prvog donjeg molara izviru ___________________________. 74 . Tuberkulum sextum javlja se kod ________________. i to na ___________________________. pa mezijalno b) najpre mezijalno. Ukoliko mu nedostaje distalna kvržica. pa distalno c) nije inkliniran 286. s okluzalnog aspekta. liči na: ­a) gornji prvi molar b) gornji drugi molar c) donji drugi molar 287. 284.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 283. Korenovi prvog donjeg molara su: a) _______________ b) _______________ 285. 288. Kontura spoljašnjeg okluzalnog polja drugog donjeg molara ima __________ oblik. Mezijalni koren prvog donjeg molara inkliniran je: a) najpre distalno. donji prvi molar.

VI 289. Trigonid i talonid su delovi okluzalnog aspekta: a) prvog gornjeg molara b) drugog donjeg molara c) prvog gornjeg premolara d) drugog donjeg premolara 290. u poređenju s prvim donjim molarom. Korenske grane drugog donjeg molara su. Na bukalnom aspektu drugog donjeg molara. u odnosu na prvi donji molar: a) više divergentne b) manje divergentne c) manje distalno inklinirane 292. Proksimalni marginalni grebeni drugog donjeg molara: a) znatno divergiraju b) znatno konvergiraju c) skoro su paralelni 75 . ne mogu se uočiti: a) _______________________ b) _______________________ 291.

i ima ___ kvržica. Donji umnjak je uvek širi _____________. Protostilid se nalazi na ________ površini ___________. 298. Fisurni sistem drugog donjeg molara sastoji se iz sledećih elemenata: a) ___________________________ b) ___________________________ c) ___________________________ 296. Fisurni kompleks drugog donjeg molara ima _ oblik. bukalni aspekt drugug donjeg molara presečen je _______________. 299. Pectinatus forma sreće se kao varijacija _________________. Tip I donjeg umnjaka sličan je s __________________. 295. 76 . S okluzalnog aspekta. i ima ______ kvržice. 297. 294.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 293. 300. Tip II donjeg umnjaka sličan s _________________.

Deo II Odgovori .

Oni. nikad ne žale što su ostali bez daha Pol Elijar . koji se penju stepenicama uspeha.

Poglavlje I 1. slično ostalim sisarima. ovek. eriodi denticije su: P a) primarna b) mešovita c) stalna 79 . rema periodu nicanja. zubi se dele na: P a) primarne b) stalne 2. spada u: Č a) monodonte b) difiodonte c) polidonte 3. ojam heterodont podrazumeva: P a) prisustvo heterogenih polnih karakteristika humane denticije b) prisustvo različitih klasa i tipova zuba c) prisustvo heterodontne veze mlečnih i stalnih zuba d) prisustvo većeg broja gradivnih tkiva zuba 4.

 entalna formula označava: D a) broj zuba u svakoj klasi b) broj zuba u svakoj vilici c) broj zuba u gornjem levom kvadrantu d) broj zuba u gornjem desnom kvadrantu 6.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 5. 26. koji nisu supstituentni. beležite gonji desni lateralni sekutić. gornji O levi prvi molar i donji desni drugi premolar: – binarni sistem: 12. eriod primarne denticije završava se: P a) nicanjem prvog mlečnog molara b) nicanjem prvog stalnog molara c) nicanjem mlečnog očnjaka d) nicanjem stalnog očnjaka 7. 45 – Palmerova metoda: 2 80 6 5 . J edini stalni zubi. su: a) sekutići b) očnjaci c) premolari d) molari 8.

V idljiva granica zuba prema okruženju naziva se kontura. ravci pri opisu zuba su: P a) incizo(okluzo)cervikalni. T opografsko–anatomski znaci na zubima su: a) znak ugla b) znak luka c) znak korena d) lingvalni nagib krune 12. zub se posmatra sa: a) mezijalnog aspekta b) distalnog aspekta c) vestibularnog aspekta d) palatinalnog aspekta 81 . transverzalni 10.9. D efinišite pravilan znak ugla kod prednjih zuba: meziovestibularna i incizalna ivica zaklapaju oštriji ugao. sagitalni c) vestibulooralni. kojeg grade distovestibularna i incizalna ivica 13. a njeni segmenti su profili (ivice). P ri određivanju znaka ugla. 11. aksijalni b) meziodistalni. od ugla.

Z ub. koji pokazuje česte varijacije znaka ugla je: a) drugi donji molar b) prvi donji molar c) prvi gornji premolar d) drugi gornji premolar 17. D onji centralni sekutić najčešće pokazuje: a) pravilan znak ugla b) obrnut znak ugla c) ne pokazuje znak ugla 82 . Z nak ugla može biti: a) pravilan b) obrnut c) neizražen (ne pokazuje) 15. O brnut znak ugla uvek pokazuje: a) gornji prvi molar b) donji prvi molar c) gornji prvi premolar d) donji prvi premolar 16.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 14.

D efinišite znak luka: mezijalni deo vestibularne površine je konveksniji i kraći u odnosu na analogni distalni deo 19. Z nak ugla i znak luka se. D istalni nagib korena zuba i distalna inklinacija apikalne trećine korena zuba su međusobno: ­a) povezani b) nezavisni c) povezani s lingvalnim nagibom krune d) povezani s znakom ugla i luka zuba 83 . Z nak korena označava inklinaciju celokupnog korena: a) mezijalno b) distalno c) vestibularno d) palatinalno 21. kao topografsko– anatomski znaci na zubima: a) uvek podudaraju b) ponekad podudaraju c) uvek mimoilaze d) uvek vezuju za znak korena zuba 20.18.

D efinišite lingvalni nagib krune: centralna uzdužna osovina krune zaklapa sa uzdužnom osovinom korena zuba tup ugao otvoren lingvalno 25. a odsutnu apikalnu inklinaciju je: a) gornji centralni sekutić b) gornji lateralni sekutić c) gornji očnjak d) donji prvi molar 24. Tipičan primer zuba. koji pokazuje distalni nagib korena. zub treba posmatrati s proksimalnog aspekta. 26. L ingvalni nagib krune karakterističan je za: a) donje prednje zube b) donje bočne zube c) gornje prednje zube d) gornje bočne zube 84 . 23. ali mezijalnu inklinaciju apikalne trećine. P rilikom određivanja lingvalnog nagiba krune zuba. D istovestibularna grana višekorenih zuba obično pokazuje distalni nagib korena.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 22.

28. Z ub. Distopija predstavlja: a) prisustvo zuba u distalnom delu vilice b) prisustvo zuba u distalnom delu klase c) prisustvo zuba na atipičnom mestu d) prisustvo zuba blizu medijalne linije 29. koji pokazuje sve tri varijacije znaka ugla i luka je drugi gornji premolar. O snovni atributi humane denticije su: a) atributi denticije b) atributi klase c) atributi dentalnog luka d) atributi tipa 85 .27.

Grat pripada: a) unutrašnjem okluzalnom polju b) spoljašnjem okluzalnom polju c) i unutrašnjem i spoljašnjem okluzalnom polju d) ni jedno od navedenog 86 . 33. S olitarnu kvržicu ne poseduje: a) donji očnjak b) gornji očnak c) gornji prvi premolar 32. su: a) sekutići b) očnjaci c) premolari d) molari 31. koja nema kvržice. G rat je deo transverzalnog grebena.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori Poglavlje II 30. K lasa zuba. i predstavlja mesto tačkastih okluzalnih kontakata.

38. 36. Sagitalni kvržični greben pruža se u meziodistalnom pravcu.34. T ransverzalni kvržični greben pruža se u vestibulooralnom pravcu. 37. T ransverzalni kvržični greben preseca kvržično–grebensku liniju u predelu vrha kvržice. K vržično–grebenska (deobna linija) deli okluzalnu površinu na spoljašnje i unutrašnje okluzalno polje. 39. 35. V rh kvržice nalazi se na mestu ukrštanja sagitalnog i transverzalnog kvržičnog grebena. T ransverzalni kvržični greben je deo: a) unutrašnjeg okluzalnog polja b) spoljašnjeg okluzalnog polja c) i unutrašnjeg i spoljašnjeg okluzalnog polja d) ni jedno od navedenih 87 .

kao osnovni elementi kvržično– grebenskog kompleksa. K vrge.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 40. S vaka kvržica poseduje sledeći broj triangularnih grebena: a) dva b) tri c) četiri d) pet 41. T uberculum se obično sreće na: a) vestibularnoj površini gornjih prednjih zuba b) palatinalnoj površini gornjih prednjih zuba c) vestibularnoj površini donjih prednjih zuba d) palatinalnoj površini donjih prednjih zuba 88 . predstavljaju: a) velike kvržice b) mini kvržice c) više povezanih kvržica d) kvržice odvojene centralnom fisurom 43. 42. G rat deli triangularni greben na mezijalnu i distalnu padinu.

M arginalni grebeni dva susedna zuba obično se: a) nalaze na istom nivou b) nalaze locirani okluzalnije kod mezijalnog zuba c) nalaze locirani apikalnije kod distalnog zuba d) ne poklapaju 89 . 46. M arginalni greben može se naći na: a) oralnim površinama bočnih zuba b) oralnim površinama prednjih zuba c) vestibularnim površinama bočnih zuba d) vestibularnim površinama prednjih zuba 47.44. C ingulum se nalazi na oralnoj površini: a) stalnih prednjih zuba b) stalnih bočnih donjih zuba c) stalnih bočnih donjih zuba d) svih stalnih zuba 45. M arginalni greben bočnih zuba nastaje spajanjem sagitalnog grebena bukalne sa sagitalnim grebenom oralne kvržice.

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 48. dok se. 90 . zapaža sečivna površina. S ečivna ivica predstavlja incizalni profil labijalne površine krune zuba. P osmatrano s okluzalnog aspekta. C rista supplementaria predstavlja uzvišenje u odnosu na: a) centralnu brazdu b) dopunsku brazdu c) okruglasto uzvišenje d) greben 49. T riangularni greben je: a) linijski greben b) površinski greben c) konkavni greben d) dopunski greben 50. u slučaju abrazije. uočava se sečivni greben. na tek izniklim sekutićima. 51.

L ingvalna jama je: široka plitka depresija na oralnoj površini svih prednjih zuba 56. 54.52. i : a) tubere b) fisure c) stilete d) kumuluse 53. 91 . ponekad. M ezijalni grebeni bukalnih kvržica gornjih molara sadrže. i to: a) mezijalni b) distalni c) oralni d) vestibularni 55. T riangularni greben je podeljen gratom na mezijalnu i distalnu padinu. K osi greben prostire se od distobukalne prema meziopalatinalnoj kvržici. K vržica zuba sastoji se od četiri kvržična grebena.

U odnosu na morfološke karakteristike i pravac pružanja. 61. završava sa izraženom jamicom.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 57. brazde se dele na: a) glavne b) dopunske c) poprečne d) pomoćne 60. 92 . C entralna fisura se. O d fosse triangularis odvajaju se manje bočne (dopunske) brazde. K umulusi se obično sreću na: a) tek izniklim sekutićima b) tek izniklim molarima c) sekutićima nakon duže funkcije d) molarima nakon duže funkcije 58. G lavna brazda pruža se u: a) meziodistalnom pravcu b) vestibulooralnom pravcu c) bilo kom pravcu 59. na mezijalnom i distalnom kraju unutrašnjeg okluzalnog polja.

F ossa triangularis nalazi se u predelu: a) podnožja unutrašnje padine marginalnog grebena b) podnožja spoljašnje padine marginalnog grebena c) podnožja unutrašnje padine bukomezijalne kvržice d) podnožja spoljašnje padine bukomezijalne kvržice 63. 93 . P oprečna brazda je karakteristika fisurnog kompleksa: a) sekutića b) očnjaka c) premolara d) molara 65. 64. B očni zidovi dopunske brazde učestvuju u izgradnji triangularnog grebena i dopunskog grebena.62. F isura transversalis pruža se u buko–oralnom pravcu.

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 66. donjih bukalnih d) gornjih bukalnih. donjih lingvalnih 94 . funkcionišu mezijalni i distalni grebeni sledećih kvržica: a) gornjih palatinalnih. donjih lingvalnih c) gornjih bukalnih. K ao bočno sečivo denticije. jame se dele na: a) lingvalnu b) centralnu c) triangularnu d) jamice 67. donjih bukalnih b) gornjih palatinalnih. L ingvalna jama se nalazi na lingvalnoj površini: a) pojedinih prednjih zuba b) svih prednjih zuba c) pojednih bočnih zuba d) svih bočnih zuba 69. 68. U odnosu na morfološke karakteristike i lokaciju. B azu trougla lingvalne jame čini crista incizalis.

J amica se obično nalazi na: a) deobnoj liniji b) krajevima centralne fisure c) vrhu kvržice d) gratu 95 .70.

A tributi klase sekutića su: a) ravna sečivna ivica b) kumulus c) marginalni grebeni paralelni s osovinom zuba d) lingvalna jama e) cingulum 72. N ajčešći broj kumulusa je: a) jedan b) dva c) tri d) četiri 96 . N ajmanji zub stalne denticije je: a) gornji lateralni sekutić b) donji centralni sekutić c) donji umnjak d) gornji umnjak 73.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori Poglavlje III 71.

u odnosu na analogni položaj marginalnih grebena bočnih zuba: a) sličan b) različit c) varira u zavisnosti od tipa zuba d) varira u zavisnosti od zubnog luka 75. kruna gornjeg centralnog sekutića ima trapezast oblik. a s proksimalnog aspekta je trouglastog oblika. bočni zubi nemaju: a) marginalni greben b) cingulum c) kvržicu d) ni jedno od navedenih 76. 97 . Z a razliku od prednjih zuba. P osmatrano s vestibularnog aspekta. P oložaj marginalnih grebena sekutića je.74.

N ajmanju razliku širine i visine zuba pokazuje gornji centralni sekutić. u incizocervikalnom smeru: a) neznatno veća b) neznatno manja c) znatno veća d) znatno manja 80. N ajširi meziodistalni promer zuba. K od gornjeg centralnog sekutića.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 77. visina konture distalnog profila nalazi se cervikalnije u odnosu na mezijalnu visinu konture. posmatrano s labijalnog aspekta. U odnosu na meziodistalni smer. ima: a) gornji centralni sekutić b) gonji lateralni sekutić c) donji centralni sekutić d) donji lateralni sekutić 78. od sekutića. 79. kruna gornjeg centralnog sekutića je. 98 .

99 . Uloga cinguluma je da odbija hranu od desni. D istalni profil vestibularne površine gornjeg centralnog sekutića je. N ajveći konveksitet cervikalne linije gornjeg centralnog sekutića nalazi se u apikalnom smeru. u odnosu na mezijalni: a) kraći b) duži c) iste dužine d) varira u odnosu 82. 83. 85. N a poprečnom preseku u predelu spoja krune i korena. 84. koja se nazivaju meziolabijalna i distolabijalna razvojna depresija. N a labijalnom aspektu gornjeg centralnog sekutića nalaze se dva prava. gornji centralni sekutić ima trouglastu konturu.81. plitka udubljenja.

u odnosu na vestibularni: a) veći b) duži c) širi d) uži 89. i distalni nagib cervikalne trećine korena. 88.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 86. C ervikalna linija palatinalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića ima visinu konture pomerenu: a) mezijalno b) distalno c) vestibularno d) oralno 100 . G ornji centralni sekutić obično ima mezijalni nagib korena. P reklopne linije gornjeg centralnog sekutića nalaze se na: a) cervikalnoj trećini palatinalog aspekta b) okluzalnoj trećini palatinalnog aspekta c) cervikalnoj trećini vestibularnog aspekta d) okluzalnoj trećini vestibularnog aspekta 87. P alatinalni aspekt gornjeg centralnog sekutića je.

ukoliko postoji. N ajveći konveksitet palatinalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića nalazi se na: a) mezijalnom marginalnom grebenu b) distalnom marginalnom grebenu c) cingulumu d) sečivnoj ivici 101 . razdvaja cingulum od lingvalne jame. koji se.90. pružaju od cinguluma gornjeg centralnog sekutića ka sečivnoj ivici. 92. imaju oblik slova: a) H b) V c) W d) Y 91. ponekad. G rebeni. L ingvogingivalna brazda gornjeg centralnog sekutića. F oramen caecum se najčešće nalazi na: a) gornjem centralnom sekutiću b) donjem centralnom sekutiću c) gornjem lateralnom sekutiću d) donjem lateralnom sekutiću 93.

posmatrana s mezijalnog aspekta. P alatinalni profil mezijalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića ima oblik slova: a) A b) Z c) S d) J 95. I ncizalna površina gornjih sekutića. M ezijalna kontaktna zona gornjeg centralnog sekutića usmerena je: a) labio–oralno b) mezio–distalno c) disto–palatinalno d) mezio–vestibularno 102 .Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 94. nagnuta je: a) palatinalno b) vestibularno c) mezijalno d) distalno 96.

G leđno–cementni spoj distalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića je.97. cingulum gornjeg centralnog sekutića nagnut je: a) vestibularno b) oralno c) mezijalno d) distalno 103 . D istalni aspekt gornjeg centralnog sekutića je. u odnosu na mezijalni: a) više konveksan b) manje konveksan c) izraženiji d) identičan 99. P osmatrano s incizalnog aspekta. u odnosu na mezijalni: a) konveksniji b) konkavniji c) ravniji d) izduženiji 98.

Koren gornjeg centralnog sekutića je. Zub. u odnosu na krunu: a) jednake dužine b) manje dužine c) tri puta duži d) jedan i po puta duži 103. koji često pokazuje mezijalni nagib korena. je: a) gornji prvi molar b) gornji prvi premolar c) donji lateralni sekutić d) gornji centralni sekutić 102.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 100. najčešće. Osnovne varijacije oblika krune gornjeg centralnog sekutića su: a) trougao (dleto) b) kvadrat c) ovalni 104 . mezijalni profil incizalnog aspekta gornjeg centralnog sekutića je: a) kraći b) uži c) nešto duži d) skoro dva puta duži 101. U odnosu na distalni.

105. najveći broj morfoloških varijacija pokazuje: a) gornji prvi molar b) donji prvi premolar c) gornji lateralni sekutić d) donji očnjak 106.104. Kumulusa. Fissura lingvocervicalis najčešće se nalazi na palatinalnom aspektu zuba gornjeg lateralnog sekutića. na labijalnom aspektu gornjeg lateralnog sekutića. obično ima: a) jedan b) dva c) tri d) četiri 105 . Ako se izuzme umnjak. gornji lateralni sekutić ima manje dimenzije svih parametara. osim: a) mezijalnog aspekta krune b) distalnog aspekta krune c) vestibularnog aspekta krune d) korena 107. U odnosu na centralni.

obično je: a) jače izražen b) slabije izražen c) jednak d) neprimetan 106 . 111. Cingulum lateralnog sekutića. u odnosu na centralni. Foramen caecum gornjih prednjih zuba predstavlja: a) lingvalnu kvržicu b) lingvalnu jamicu c) lingvalnu brazdu d) lingvalnu padinu 110. Varijacije oblika labijalne konture gornjeg lateralnog sekutića su: a) sličan centralnom b) oblik perle c) sličan očnjaku d) rudimentiran 109.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 108. Dens in dente predstavlja invaginaciju koja kreće od foramen caecuma kod zuba gornjeg lateralnog sekutića.

112. U okviru klase zuba, najveći nesklad u veličini
pokazuju gornji centralni i donji centralni
sekutić.
113. Pokretno sečivo denticije predstavljaju:
a) gornji centralni sekutići
b) gornji premolari
c) donji sekutići
d) donji molari
114. Visina konture proksimalnih profila labijalnog
aspekta donjih centralnih sekutića nalazi se:
a) na istom nivou, bliže sečivnoj ivici
b) na istom nivou, bliže cervikalnoj liniji
c) na istom nivou, na sredini zuba
d) na različitom nivou
115. Donji centralni sekutić, kao jedinstvenu pojavu
u denticiji, pokazuje
bilateralno simetričnu krunu.
116. Donji levi i desni centralni sekutić moguće je
razlikovati na osnovu
slabije izraženog cervikalnog konveksiteta
distalnog aspekta

107

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori

117. Incizalna površina donjeg centralnog sekutića
nagnuta je labijalno.
118. Proksimalni kumulusi donjeg centralnog
sekutića pokazuju sledeće karakteristike:
a) približno su isti
b) uvek su različiti
c) mezijalni je veći od distalnog
d) distalni je veći od mezijalnog
119. Po pitanju lokalizacije kontaktnih tačaka,
jedinstveno obeležje u klasi sekutića pokazuje:
a) gornji centralni sekutić
b) donji centralni sekutić
c) gornji lateralni sekutić
d) donji lateralni sekutić
120. Navedite makar dve razlike labijalnog aspekta
donjeg centralnog i lateralnog sekutića:
a) blago nagnuta incizalna ivica ka
distalno
b) slabo izražen znak ugla
c) distalni kontakt cervikalnije postavljen

108

121. Koren donjeg lateralnog sekutića je, u odnosu
na centralni:
a) duži i širi
b) duži i uži
c) kraći i širi
d) kraći i uži

109

110 . 123. Solitarna kvržica je atribut klase očnjaka. 126. Labijalni aspekt gornjeg očnjaka ima oblik petougaonika. Ugaonim zubima smatraju se zubi iz klase: a) sekutića b) očnjaka c) premolara d) molara 124. 127. Atributi klase očnjaka su: a) solitarna kvržica b) petougaona vestibularna kontura c) lingvalni kvržični greben d) najduži koren 125.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori Poglavlje IV 122. Lingvalni kvržični greben deli lingvalnu jamu gornjeg očnjaka na mezijalni i distalni deo. Rame očnjaka predstavlja inklinaciju kvržičnih grebena prema temenima uglova.

Kod tek izniklih očnjaka. visina konture mezijalnog profila vestibularnog aspekta nalazi se blizu inicizalne ivice. 111 . dok se visina konture distalnog profila nalazi u srednjem delu. vrh kvržice nalazi se iznad uzdužne osovine zuba. Kod gornjeg očnjaka. Mezijalni kvržični greben incizanog profila vestibularnog aspekta neabradiranih gornjih očnjaka je. u odnosu na distalni: a) kraći b) duži c) simetričan d) jednak 131.128. ali se tokom funkcije pomera distalno. 129. Distalna kontaktna zona gornjeg očnjaka nalazi se u srednjoj trećini. 130.

Lingvalna jama gornjeg očnjaka podeljena je lingvalnim kvržičnim grebenom na meziolingvalni i distolingvalni deo.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 132. Najupadljivija karakteristika cervikalne trećine mezijalnog aspekta gornjeg očnjaka je: a) umerena debljina b) ekstremna debljina c) umerena redukovanost d) ekstremna redukovanost 112 . Ramena očnjaka postavljena su: a) na istom nivou b) na različitim nivoima c) simetrično d) ništa od navedenog 133. 135. Mezijalna cervikalna linija proksimalnih aspekata gornjeg očnjaka je konveksnija u odnosu na distalnu cervikalnu liniju. 134.

u odnosu na mezijalni: a) širi b) uži c) kraći d) ispupčen 137. na gornjem očnjaku dominira medijalni lobus. Posmatrano s incizalnog aspekta. Lobusi gornjeg očnjaka su mezijalni. i oni su razdvojeni labiomezijalnom i labiodistalnom brazdom. 113 . 140. Najduži koren u dentalnom luku pokazuje očnjak. koji ima veliku inklinaciju proksimalnih grebena. medijalni i distalni. distalni deo gornjeg očnjaka je. 141. 138. 139. Koren gornjeg očnjaka je širi u labiolingvalnom pravcu. Oblikom klina kod gornjeg očnjaka naziva se onaj zub. Posmatrano s incizalnog aspekta.136.

Cingulum je jače razvijen kod gornjeg očnjaka. 144. Longitudinalna brazda korena gornjeg očnjaka obično je jače izražena: a) mezijalno b) distalno c) vestibularno d) oralno 143. Kvržica donjeg očnjaka je. i sreće se kod donjeg očnjaka.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 142. Kukast oblik korena gornjeg očnjaka podrazumeva da je koren naglo zakrivljen u apikalnom delu. 145. Posmatrano s vestibularnog aspekta. 114 . u odnosu na gornji: a) veća i tuplja b) manja i tuplja c) veća i oštrija d) manja i oštrija 146. zakrivljenost krune u odnosu na koren naziva se skolioza.

Cervikalna linija donjeg očnjaka. u klasi očnjaka. 115 . u odnosu na istoimenu liniju prvog donjeg premolara. kruna donjeg očnjaka je uža i duža u odnosu na gornji očnjak. pokazuje veći konveksitet. Po dimenzijama labijalnog aspekta. 150. može ponekad naći kod: a) gornjeg očnjaka b) donjeg očnjaka c) nikad se ne nalazi 149. Dupli koren se. 148.147. Premolarizacija kod donjeg očnjaka podrazumeva prisustvo lingvalne kvržice.

153. Opišite obrnut znak ugla kod prvog gornjeg premolara: mezijalni profil spaja se sa mezijlanim kvržičnim grebenom bukalne kvržice pod većim uglom u odnosu na distalni 154. Posmatrano s proksimalnog aspekta. 116 . opšti oblik gornjeg prvog premolara je trapezoidan. Bikuspidima se nazivaju zubi iz klase: a) sekutića b) očnjaka c) premolara d) molara 152.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori Poglavlje V 151. Bukalni koridor je trouglast prostor između usana i vestibularnih površina zuba.

proksimalni kvržični grebeni se stapaju s vrhom kvržice pod: a) oštrim uglom b) pravim uglom c) tupim uglom d) ne spajaju se 156. posmatrano s vestibularnog aspekta. Visina konture bukalnog profila mezijalnog aspekta prvog gornjeg premolara nalazi se u cervikalnoj trećini. u odnosu na prednje zube: a) ekstremno izražen b) manje izražen c) neizražen 158. Konveksitet cervikalne linija vestibularnog aspekta gornjih premolara je. 117 . Na okluzalnom profilu vestibularnog aspekta prvog gornjeg premolara. Vrh bukalne kvržice prvog gornjeg premolara. 157. dok se kod lingvalnog profila nalazi u srednjoj trećini.155. kod izniklih zuba pomeren je distalno.

Mezijalni greben palatinalne kvržice prvog gornjeg premolara je kraći u odnosu na distalni. ako se posmatara s distalnog proksimalnog aspekta. Vrh palatinalne kvržice gornjeg prvog premolara. 163. pomeren je distalno. 164. Unutrašnje okluzalno polje prvog gornjeg premolara vidljivije je. Vrh bukalne kvržice gornjeg prvog premolara. 161. 160. prelivom. pomeren je mezijalno.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 159. koji služi kao odvod hrane. 118 . posmatran s okluzalnog aspekta. Duboka depresija cervikalne trećine mezijalne površine krune prvog gornjeg premolara naziva se mezijalni konkavitet. 162. posmatran s okluzalnog aspekta. Mezijalni marginalni greben prvog gornjeg premolara presečen je tzv.

brazdom je presečen: a) mezijalni marginalni greben b) distalni marginalni greben c) oba marginalna grebena d) nijedan marginalni greben 167. Posmatrano s okluzalnog aspekta prvog gornjeg premolara. pozicija vrha bukalne kvržice daje veću dužinu: a) meziobukalnom kvržičnom grebenu b) distobukalnom kvržičnom grebenu c) oba grebena su iste dužine 166. Triangularne fose gornjih premolara sastoje se od: a) jamice b) bukalne brazde c) lingvalne brazde 168. 119 . Posmatrano s okluzalnog aspekta prvog gornjeg premolara. posmatrano s okluzalnog aspekta. mezijalna triangularna fosa sadrži dopunsku meziomarginalnu fisuru.165. Kod gornjeg prvog premolara.

Korensko stablo sreće se kod: a) jednokorenih zuba b) višekorenih zuba b) svih zuba c) samo zuba u gornjoj vilici 171. Korensko stablo je: deo korena od krune do furkacije 170.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 169. onda se takva pojava naziva molarizacija. pri čemu je jedna lokalizovana palatinalno. i to prisustvo dva korena. Jedinstveno obeležje u klasi premolara pokazuje koren prvog gonjeg premolara. 120 . Zvonast oblik krune nalazi se kao varijacija oblika: a) gornjeg centralnog sekutića b) donjeg očnjaka c) gonjeg prvog premolara d) donjeg umnjaka 172. 173. Ukoliko koren premolara ima tri grane. a dve bukalno.

174. u odnosu na prvi. Visine bukalne i palatinalne kvržice drugog gornjeg premolara su: a) veoma različite b) dosta različite c) skoro jednake d) nejednake 121 . je: a) viša b) oštrija c) niža d) prominentnija 175. Bukalna kvržica drugog gornjeg premolara. Poređajte zube u klasi premolara po razlici u visini kvržica (od najveće do najmanje): a) donji prvi premolar b) donji drugi premolar c) gornji prvi premolar d) gornji drugi premolar 176.

Navedite razlike mezijalnog aspekta drugog gornjeg premolara u odnosu na prvi gornji premolar: a) visine kvržica skoro jednake b) ne postoji usek mezijalnog grebena c) ne postoji mezijalni konkavitet d) obično samo jedan koren 178. 180. 181. Centralna fisura drugog gornjeg premolara je kraća u odnosu na prvi gornji premolar.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 177. 122 . Jedinstven položaj kontaktnih zona u klasi premolara nalazi se kod prvog donjeg premolara. znak ugla drugog gornjeg premolara određen je položajem vrha bukalne kvržice. dok se kao varijacija nalazi fisurni sistem oblika slova X. 179. Posmatrano s okluzalnog aspekta. Gornji drugi premolar ima fisurni sistem oblika slova H.

184. jeste približno isti nivo kontaktne zone. Prvi donji premolar. Jedinstvena karakteristika. najsličniji je donjem očnjaku. koja se vidi s bukalnog aspekta prvog donjeg premolara.182. Lingvalni nagib krune najizraženiji je kod: a) prvog donjeg premolara b) drugog donjeg premolara c) prvog donjeg molara d) drugog donjeg molara 183. mezijalni kvržični greben je kraći u odnosu na distalni. 185. Kontaktne zone vestibularnih aspekata donjih bočnih zuba nalaze se na različitom nivou. osim kod: a) prvog donjeg premolara b) drugog donjeg premolara c) prvog donjeg molara d) drugog donjeg molara 123 . Posmatrano s bukalnog aspekta prvog donjeg premolara. po obliku i funkciji u mastikaciji. 186.

veću razvijenost pokazuje distalni greben. s mezijalnog aspekta. Kod prvog donjeg premolara. je prvi donji premolar. posmatrano s mezijalnog aspekta. Poredeći marginalne grebene prvog donjeg premolara. nalazi se u projekciji lingvalnog profila korena. 124 . Meziolingvalna brazda prvog donjeg premolara locirana je lingvalno u odnosu na kontaktnu zonu.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 187. Vrh lingvalne kvržice donjeg prvog premolara. 188. 189. Mezijalni aspekt prvog donjeg premolara ima oblik romboida. 190. kod kojeg je okluzalna površina nagnuta lingvalno. Jedini bočni donji zub. 191. vidljivi elementi su: a) unutrašnji triangularni greben b) mezijalni marginalni greben 192.

196. 125 . vidiljva je i vestibularna površina. celo unutrašnje okluzalno polje vidljivo je kod prvog donjeg premolara. Kao potpora bukalne kvržice donjeg prvog premolara može se smatrati transverzalni greben. 197. što je posledica lingvalnog nagiba krune. Posmatrano s lingvalnog aspekta. osim okluzalne površine. U odnosu na mezijalnu.193. Posmatrajući donje premolare s okluzalnog aspekta. Nefunkcionalnom kvržicom smatra se: a) bukalna kvržica prvog donjeg premolara b) lingvalna kvržica prvog donjeg premolara c) bukalna kvržica drugog donjeg premolara d) lingvalna kvržica drugog donjeg premolara 195. distalna kontaktna zona prvog donjeg premolara je: a) manja b) veća c) jednaka 194.

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori

198. Mezijalni marginalni greben prvog donjeg
premolara je slabije razvijen, u odnosu na
distalni.
199. Meziolingvalna brazda prvog donjeg
premolara razdvaja meziolingvalni greben i
mezijalni marginalni greben.
200. Kao jedinstvenu pojavu u denticiji, mezijalni
deo lingvalne kvržice zuba prvog donjeg
premolara ne učestvuje u okluziji.
201. Jedinstvena karakteristika u klasi premolara,
koja se može uočiti s lingvalnog aspekta prvog
donjeg premolara, jeste vidljivost unutrašnjeg
okluzalnog polja.
202. Molarizacija donjeg prvog premolara
podrazumeva prisustvo dve lingvalne kvržice.
203. Najmanju visinu kvržice kod donjeg drugog
premolara pokazuje distolingvalna kvržica.

126

204. U odnosu na uzdužnu osovinu zuba, okluzalna
ravan drugog donjeg premolara je:
a) paralelna
b) inklinirana
c) pod pravim uglom
205. Posmatrano s mezijalnog aspekta, kvržica
donjeg drugog premolara koja nije vidljiva je
distobukalna kvržica.
206. Jedinstvena karakteristika, vidljiva s
mezijalnog aspekta drugog donjeg premolara,
je visina konture u okluzalnoj trećini.
207. Gledano s aproksimalnih aspekata, okluzalna
površina donjeg drugog premolara vidljivija je
s distalnog aspekta.
208. Mezijalna brazda donjeg drugog premolara
razdvaja bukalnu i meziolingvalnu kvržicu.
209. Distalna površina drugog donjeg premolara
je, u odnosu na mezijalnu, kraća u okluzo–
cervikalnom pravcu.

127

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori

210. Centralna fisura se ne nalazi kod:
a) drugog donjeg premolara
b) prvog donjeg molara
c) prvog gornjeg premolara
d) drugog gornjeg premolara
211. Lingvalna brazda donjeg drugog premolara
razdvaja meziolingvalnu i distolingvalnu
kvržicu.
212. Bukalnu i distolingvalnu kvržicu donjeg
drugog premolara razdvaja distobukalna
brazda.
213. Donji drugi premolar ima fisurni sistem oblika
slova Y, H ili U.

128

218. Atributi klase molara su: a) najveća okluzalna porvšina b) mulitkuspalnost c) najmanje dve bukalne kvržice d) dva ili tri korena 215. najizraženija je kod: a) prvog gornjeg molara b) drugog gornjeg molara c) trećeg gornjeg molara 216. pokazuje prvi gornji molar. 217. Distopalatinalna kvržica. Najveću krunu u stalnoj denticiji ima prvi gornji molar.Poglavlje VI 214. Najmanji opseg varijacija. generalno. i ona je šira u bukooralnom pravcu. od svih kutnjaka. 129 . Bukalna jamica gonjeg prvog molara nalazi se u završetku bukalne brazde.

220. S bukalnog aspekta prvog gornjeg molara ne može se videti vrh: a) meziopalatinalne kvržice b) meziobukalne kvržice c) distopalatinalne kvržice d) distobukalne kvržice 223. Jedina dimenzija.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 219. dok ista linija s palatinalne strane ima ravan oblik. 130 . distobukalna kvržica prvog gornjeg molara je slične visine. 222. je kraća okluzocervikalna kruna. u vidu bukocervikalnog grebena ili plitke sagitalne depresije. Cervikalna linija bukalnog aspekta prvog gornjeg molara ima oblik dva konveksna segmenta. 221. U odnosu na meziobukalnu. Cervikalni deo krune gornjeg prvog molara može varirati. koja je manja kod prvog molara u odnosu na premolare.

Visina konture mezijalnog profila bukalnog aspekta prvog gornjeg molara nalazi se u spoju okluzalne i srednje trećine. Bukocervikalni greben prvog gornjeg molara pruža se u meziodistalnom pravcu. 227.224. 131 . 228. 225. Meziopalatinalna kvržica prvog gornjeg molara zauzima 3/5 širine zuba. 229. Carabelli kvržica se nalazi na palatinalnom aspektu gornjeg prvog molara. Bukalna jamica prvog gornjeg molara predstavlja završetak: a) centralne brazde b) lingvalne brazde c) bukalne brazde d) mezijalane brazde 226. Mezijalni aspekt prvog gornjeg molara ima trapezast oblik.

231. 132 . Vrh trigona čini meziopalatinalna kvržica. kod prvog gornjeg molara. Okluzalni aspekt prvog gornjeg molara ima oblik romboida. Distalna kontaktna zona nalazi se. Trikuspalno–triangularni obrazac čine: a) sagitalni greben bukalni kvržica b) mezijalni marginalni greben c) kosi greben 236. 235. Unutrašnje okluzalno polje prvog gornjeg molara deli se na trigon i talon. meziopalatinalna kvržica je viša u odnosu na meziobukalnu. 234. Posmatrajući visinu kvržica s mezijalnog aspekta prvog gornjeg molara.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 230. Opišite odnos projekcija korenova prvog gornjeg molara u odnosu na krunu zuba: oba korena projektuju se van profila krune zuba 232. na sredini zuba. 233.

su: a) meziobukalna b) distobukalna c) meziopalatinalna 239.237. Distalnu granicu trigona čini crista obliqua (kosi greben). Veličina talona se. 238. Poređajte kvržice prvog gornjeg molara po veličini: a) meziopalatinalna b) meziobukalna c) distobukalna d) distopalatinalna 133 . Talon sačinjavaju distopalatinalna kvržica i distalni marginalni greben. trigon predstavlja prvobitnu krunu molara. 241. S razvojnog aspekta. koje ulaze u sastav trigona. 240. od prvog ka trećem molaru: a) povećava b) smanjuje c) ne menja 242. Kvržice.

244. Talonu ne pripada: a) fossa distalis b) fossa centralis c) fossa triangularis distalis 247.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 243. Trigonu pripadaju: a) fossa buccalis b) fossa centralis c) fossa distalis d) fossa triangularis distalis 246. 134 . Fossa triangularis mezialis prvog gornjeg molara nalazi se u podnožju unutrašnje padine marginalnog grebena. Kosi greben kod prvog gornjeg molara čine triangularni greben distobukalne kvržice i distalni greben meziopalatinalne kvržice. 245. Fossa distalis prvog gornjeg molara nalazi se u podnožju kosog grebena.

248. Fossa centralis prvog gornjeg molara sastoji se
od:
a) centralne jamice
b) bukalne brazde
c) distalne brazde
d) centralne brazde
249. Fossa triangularis mesialis sastoji se od
mezijalne jamice i pomoćnih brazdi.
250. Fossa distalis sastoji se od distalne jamice i
distolingvalne brazde.
251. Fossa triangularis distalis ne sadrži:
a) distalnu jamicu
b) distalni marginalni greben
c) pomoćne brazde
252. Jedinstveno obeležje od korenova kutnjaka
pokazuje palatinalni koren prvog gornjeg
molara.

135

Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori

253. Palatinalni koren prvog gornjeg molara širi je:
a) meziodistalno
b) bukooralno
c) oba promera su jednake širine
254. Carabelli kvržica je varijacija, koja se sreće kod
prvog gornjeg molara, i to kod 50% ovih zuba.
255. Ukoliko postoje, pomoćni tuberkulumi prvog
gornjeg molara češći su na:
a) mezijalnom marginalnom grebenu
b) distalnom marginalnom grebenu
c) kosom grebenu
256. Meziobukalni koren prvog gornjeg molara
ima mezijalnu inklinaciju, dok isti koren
kod drugog gornjeg molara ima distalnu
inklinaciju.
257. Spoljašnji profili meziobukalnog i palatinalnog
korena drugog gornjeg molara, posmatrano s
mezijalnog aspekta, projektuju se:
a) u okvir profila krune
b) van okvira profila krune
c) i unutar i van profila krune

136

258. Bukalna brazda drugog gornjeg molara nalazi
se distalnije u odnosu na istoimenu brazdu
prvog gornjeg molara.
259. Na mezijalnom marginalnom grebenu drugog
gornjeg molara ponekad se mogu naći
strukture, koje se nazivaju tuberkulumi.
260. Kontura spoljašnjeg okluzalnog polja drugog
gornjeg molara, u odnosu na istoimenu
konturu prvog gornjeg molara, komprimovana
je meziodistalno.
261. Kontura drugog gornjeg molara zavisi od
izraženosti distopalatinalne kvržice.
262. Kontura drugog gornjeg molara varira u
obliku:
a) trougla
b) srca
c) romboida
263. Gornji umnjak uvek je širi u buko–oralnom
pravcu.

137

najčešće nedostaje distolingvalna brazda. Najveću bukalnu površinu od svih zuba ima prvi donji molar. 269. 265. 267. posmatran s okluzalnog aspekta.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 264. 268. Krune donjih molara su šire meziodistalno. Gornji umnjak najčešće ima srcolik oblik. Ukoliko gornji umnjak pokazuje varijaciju u smislu prisustva jedne. 266. tada se on naziva klinasti molar. U fisurnom sistemu gornjeg umnjaka. solitarne kvržice. Najdužu stranicu trapezastog oblika vestibularnog aspekta prvog donjeg molara čini: a) okluzalni profil b) cervikalni profil c) mezijalni profil d) distalni profil 138 .

270. Visina konture lingvalnog aspekta prvog donjeg molara nalazi se u srednjoj trećini. Visina konture lingvalnog aspekta prvog donjeg molara nalazi se u: a) okluzalnog trećini b) srednjoj trećini c) cervikalnoj trećini 139 . Distalna kvržica je razdvojena distobukalnom brazdom od distobukalne kvžice. 274. Okluzalni profil vestibularnog aspekta prvog donjeg molara sastoji se od sledećih kvržica: a) meziobukalna b) distobukalna c) distalna 271. 272. meziobukalna kvržica prvog donjeg molara je niža u odnosu na meziolingvalnu. Posmatrano s mezijalnog aspekta. 273.

277. Jedinstvenu pojavu u denticiji. Poređajte po visini kvržice prvog donjeg molara: a) meziolingvalna b) distolingvalna c) meziobukalna d) distobukalna e) distalna 140 . predstavlja: a) atribut klase b) atribut tipa c) atribut luka 276. Oštro lingvalno naginjanje bukalnog profila prvog donjeg molara. koji ima prvi donji molar je prisustvo pet kvržica.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 275. iznad visine konture. 278. Okluzalni profil distalnog aspekta prvog donjeg molara predstavljaju distalna kvžica i distalni marginalni greben. posmatrano s mezijalnog aspekta.

279. Bukalne i lingvalna brazda prvog donjeg molara imaju oblik slova: a) A b) Y c) Q d) X 281. Najveća kvržica prvog donjeg molara po površini je: a) meziobukalna b) meziolingvalna c) distobukalna d) distalna 280. Iz centralne fisure prvog donjeg molara izviru sledeće brazde: a) meziobukalna b) lingvalna c) distobukalna 282. Jame na okluzalnoj površini prvog donjeg molara su: a) centralna jama b) proksimalne triangularne jame 141 .

liči na: ­a) gornji prvi molar b) gornji drugi molar c) donji drugi molar 287. s okluzalnog aspekta. 142 . donji prvi molar. Mezijalni koren prvog donjeg molara inkliniran je: a) najpre distalno. Kontura spoljašnjeg okluzalnog polja drugog donjeg molara ima pravougaon oblik. pa mezijalno b) najpre mezijalno. Ukoliko mu nedostaje distalna kvržica. 288. 284. pa distalno c) nije inkliniran 286. Korenovi prvog donjeg molara su: a) mezijalni b) distalni 285. Iz triangularnih fosa prvog donjeg molara izviru proksimalne marginalne brazde. Tuberkulum sextum javlja se kod prvog donjeg molara. i to na distalnom marginalnom grebenu.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 283.

Na bukalnom aspektu drugog donjeg molara. Korenske grane drugog donjeg molara su. Proksimalni marginalni grebeni drugog donjeg molara: a) znatno divergiraju b) znatno konvergiraju c) skoro su paralelni 143 . ne mogu se uočiti: a) distalna kvržica b) distobukalna brazda 291.289. u odnosu na prvi donji molar: a) više divergentne b) manje divergentne c) manje distalno inklinirane 292. u poređenju sa prvim donjim molarom. Trigonid i talonid su delovi okluzalnog aspekta: a) prvog gornjeg molara b) drugog donjeg molara c) prvog gornjeg premolara d) drugog donjeg premolara 290.

298. i ima četiri kvržice. Pectinatus forma sreće se kao varijacija drugog donjeg molara. i ima pet kvržica. 297. Tip I donjeg umnjaka sličan je s donjim drugim molarom. Fisurni sistem drugog donjeg molara sastoji se iz sledećih elemenata: a) centralna fisura b) bukalna brazda c) lingvalna brazda 296. S okluzalnog aspekta. Donji umnjak je uvek širi meziodistalno. 294. bukalni aspekt drugug donjeg molara presečen je bukalnom brazdom. 295. Protostilid se nalazi na bukalnoj površini donjeg umnjaka. 144 . Tip II donjeg umnjaka sličan s donjim prvim molarom.Morfologija zuba – ispitna test pitanja i odgovori 293. 299. 300. Fisurni kompleks drugog donjeg molara ima +4 oblik.