You are on page 1of 2

TEHNIČKI OPIS RADOVA

proizvodne hale na k.p. 233/70K.O. Smederevou delu Industrijske zone i Industrijskog
parka u Smederevu
Položaj K.P. 233/70 K.O. Smederevo, namenjen za izgradnju hale, deo je slobodne
industrijske zone u Smederevu, orijentisane sa jugozapadne strane prema novoplaniranoj
javnoj saobraćajnici na koju se saobraćajno priključuje objekat, odakle se priključuje na
Šalinački put. Sa istočne strane je zakrivljeni melioracioni kanal, a sa severozapadne je
prostor namenjen za slobodnu industrijsku zonu odnosno privredne objekte. Šalanački put i
javni put se nalaze na kotama 70,86 odnosno 69,70m n.v. Prostor parcele će se nasipati i
samim tim će se i okolni prostor prilagoditi koti prizemlja hale i biće u nivou saobraćajnice.
Građevinska linija objekta u odnosu na regulacionu liniju parcele je na daljenosti od
31m. Položaj objekta je takav da se nalazi unutar zone gradnje po lokacijskim uslovima.
Saobraćajni pristup je rešen priključenjem na novoplaniranu, javnu saobraćajnicu , kolske i
pešačke staze su odvojene, kolovoz je širine 6m u prednjem i zadnjem delu, na bočnim
stranama kolovoz je jednosmeran širine 4,50m a trotoari su 1,2m.
Objekat zauzima centralni prostor parcele i čini ga dvobrodna hala (dva puta po 20,0m
širine). Pod hale je podignut za 1,20m od kote uređenog pločnika oko hale. Na čeonom delu,
unutar hale projektovan je prateći administrativno-tehnički blok kao funkcionalno rešenje
hale. Arhitektonsko oblikovanje objekta je definisano prefabrikovanim armirano-betonskim
fasadnim panelima.
Ulazi u objekat su izdeljeni na ulaz u administrativno-tehnički deo za pristup
zaposlenih u proizvodnji i administraciji, tri ulaza za funkcionisanje procesa prozvodnje kao i
više pomoćnih (bočnih) protivpožarnih izlaza za potrebe zaposlenih.
Krov nad celim objektom je jedinstven, malog nagiba i termički i hidro izolovan.
Hala je projektovana kao višenamenska hala tj.hala opšteg tipa. Time je omogućena
raznovrsnost u pogledu eksploatacije objekta. Projektovati unutrašnje arm.bet.gredne
prednapregnute nosače koji će nositi kranski nosač za opterećenja do 10t u oba broda. Takođe
hala ima unutrašnju čistu visinu do krovne konstrukcije od 7,50m.
Ceo objekat je od arm.betona tako da nema potrebe ni za kakvim posebnim zaštitama
i premazima protiv požara.
Konstrukcija
Konstruktivni sistem hale je skeletni i čine ga armirano-betonski prefabrikovani
elementi (obični i prednapregnuti). Konstrukciju čine temelji samci, prefabrikovani
a.b.stubovi, prednapregnute grede i horizontalni, profilisani, prednapregnuti elementi krovne
konstrukcije raspona 20,0m.
Podovi u prostorijama:
Administrativne prostorije imaju laminatne podove ili keramiku. U svlačionicama i
toaletima planira se standardna keramika, a u kuhinjskom bloku kiselo otporna keramika. U
tehničkom bloku i hali se planira fero beton ravan i zaglađen sa fugama.
Zidovi/krov
Temeljni zidovi objekta su prefabrikovani armirano-betonski fasadni paneli (bez
termike). Kače se na stub sa spoljne strane pomoću čeličnih ankera. Nadzemni fasadni paneli
su sa ugrađenom termoizolacijom od 16cm. Svi paneli sa termoizolacijom su vatrootporni.
Krovna konstrukcija je horizontalni, profilisani, prednapregnuti element raspona

1

a vodu prihvataju odvodi u konstrukciji. Postavlja se na određenom razmaku a prostor između se savlađuje lučno savijenim tr limom. elektroenergetske instalacije. Unutrašnja vrata su takođe PVC i u pogledu zvučne izolacije moraju se uklopiti u minimalni stepen zvučne provodljivosti. Ovi sistemi moraju biti atestirani i sretifikovani za drugu kategoriju otpanih voda. Iznad prvog sprata (administrativnog dela) nema međuspratne tavanice već se planira montažni spušteni plafon na metalnoj podkonstrukciji sa potrebnim dodatnim slojevima izolacije. Projektom se ne planira izrada termoizolacije poda hale i tehničkog bloka jer je sloj koji se postavlja kao tampon od postojećeg tla do podne ploče (sloj od 1. Završna obrada su gips kartonske ploče. Požarna vrata se montiraju u prelazima između zona. Krovna membrana mora da ima odgovarajuću čvrstoću. koje se ispuštaju u melioracioni kanal pored kompleksa. Planirani su prozori duž bočnih strana hale sa visinom parapeta od 3. Fasadna stolarija Administrativni blok. Povećana termička zaštita fasadnih panela (16cm) i krova (20cm) omogućiće da energetska efikasnost objekta bude u propisanoj klasi. Nagib ovakvog krova je samo 1%.5 za prozore k=1.6 za ulazna vrata. a međuspratna konstrukcija je prefabrikovana ab.00m. a prikupljanje atmosferskih i zauljenih voda će se vršiti preko taložnika. Odvodnjavanje je odlično i jednostavno. Postiže se zakonski potrebna energetska efikasnost krovne površine i visok stepen protivpožarne otpornosti. Instalacije fekalne i kišne kanalizacije u smislu odvođenja otpadnih voda definisani su projektom hidrotehničkih instalacija i septičkom jamom za evakuaciju otpadnih voda. između hale i upravno-tehničkog bloka. otpornost na UV zračenje i temperaturne promene. Sa SIKA podlogom i tvrdo presovanom kamenom vunom d=20cm se oblaže cela površina krova.0m) već jedna vrsta termoizolacije poda. Ova vrata moraju imati atest na traženu otpornost na požar od sertifikovanog tela. Otvori za odimljavanje rešavaće se prema detalju iz projekta. Takođe su od PVC profila. Za halu se takođe predviđa prirodno osvetljenje. mehanizmima za otvaranje u traženim osama.20. 2 . Instalacije Infrastrukturno opremanje rešeno je priključkom parcele na instalacije. gasovoda. prema odgovarajućim detaljima iz projekta. rukohvatima. gradskog vodovoda (preko merne priključne šahte). Spoljna stolarija mora biti opremljena odgovarajućim okovom. TT instalacije. se oprema PVC stolarijom u beloj boji sa ispunom od termopan panela sa niskoemisionim staklom sa atestom za povodljivost k=1. a u svemu prema šemama bravarije i glavnom projektu Zaštite od požara. Poseban opis infrastrukturnih sistema dat je kroz predmer radova koji bliže određuju obim potrebnih radova koje treba tretirati projektima za građevinsku dozvolu. Administrativno-tehnički blok unutar hale se zida giter blokom. Sastavni deo ove tenderske dokumentacije su i grafički prilozi koji prestavljaju idejna rešenja koja bliže definišu potrebe Investitora. a zatim je završna obrada PVC membrana. Projektom se ne planira izvođenje instalacija za zagrevanje i klimatizaciju objekta ali se omogućava njihovo naknadno izvođenje.0m.