You are on page 1of 6

[PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 FIZIK] MODUL PANDUAN

Modul Panduan Asas Menjawab Kertas 3
Fizik

Nama :______________________________________

” Untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah 1 dengan pemboleh ubah 2 Sebagai contoh: “Satu eksperimen dijalankan untuk menyiasat hubungan di antara kenaikan suhu.. “ “ menyiasat hubungan antara ..... ∆θ dengan jisim air.. seperti ditunjukkan dalani Rajah 1... m ____________(units) 1/m ____________(units) θ1 ________________(units) ∆θ ________________(units) ......1 “ Pemboleh ubah dimanipulasi : _____________________ (lihat nilai yang diberikan tetapi berbeza sebelum ujikaji dijalankan) Pemboleh ubah bergerak balas : _____________________ (lihat nilai yang perlu dibacakan dan kaitkan dengan hubungan pemboleh ubah yang dikaji) Pemboleh ubah dimalarkan : _____________________ (satu nilai kuantiti fizik yang ditetapkan dari awal sehingga akhir ujikaji dijalankan ) Penjadualan Data. Sebagai contoh :- Mesti ada pemboleh ubah dan unit Jisim..... • • Ikut arahan soalan nilai – nilai yang perlu ada di dalam jadual..[PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 FIZIK] MODUL PANDUAN Bahagian A: Soalan 1: Tentukan pemboleh ubah berdasarkan pernyataan:Cari ayat di dalam pernyataan seperti berikut : “mengkaji hubungan antara ...m.

Berkurangan secara linear dengan PU paksi-x 1 2 3 4 . Berkadar songsang 3. Bertambah secara linear dengan PU paksi-x 4. Berkadar terus atau berkadar langsung 2.[PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 FIZIK] MODUL PANDUAN Memplot graf dari jadual data. • PU Bergerakbalas (units) Nama graf • • • • • Nama pemboleh ubah bagi setiap paksi Unit bagi setiap paksi Skala yang sesuai dengan paksi ( Tip : nilai maksimum dalam data) Pindah titik2 koordinat dengan betul kesemuanya Bina garis graf berdasarkan data yg diperolehi dan juga konsep asas tajuk berkaitan Keluasan graf yang digunakan > 80% PU Dimanipulasi (units) Hubungan graf yang diperolehi:1.

Kecerunan = 6. g respondin PU Bergerak balas 10. . Nilai akhir diperolehi beserta unit sepadan. Nilai yang diperolehi berunit. 2. Buat gantian nilai ke dalam formula 5. Kecerunan 6. intrapolasi 0. Senaraikan nilai yang diperlukan dalam formula dan nilai yang perlu dicarikan. Penentuan nilai berdasarkan pengiraan formula yang diberikan 1. 2. 8. 0 1 2 3 4 5 6 manipulat PU dimanipulasi Penentuan nilai kecerunan graf: Tip: 1. 2.[PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 FIZIK] MODUL PANDUAN Soalan 2: responding vs PU Bergerakbalas vs PU Dimanipulasi 12. 4. Tuliskan formula kecerunan dan nilai koordinat titik 1 dan titik 2. Buat segitiga yang besar seperti rajah dan lukiskan petak segiempat sama utk menunjukkan segitiga kecerunan bersudut tepat. bergerakbalas 2 − bergerakbalas1 manipulasi 2 − manipulasi1 Untuk unit kecerunan – unit di paksi bergerak balas bahagi unit di paksi dimanipulasi Pencarian nilai menggunakan kaedah graf (intrapolasi) Rujuk pada graf cara menentukannya. Buat gantian nilai pada formula 3. Labelkan koordinat bagi dua titik di hujung pepenjuru segitiga (kecuali pepenjuru kotak segiempat sama) 3. 4.

. Bikar dibalutkan dengan bahan penebat bagi mengelakkan tenaga haba terbebas ke persekitaran.[PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 FIZIK] MODUL PANDUAN Langkah berjaga • Sekiranya ada alat pengukur digunakan Kedudukan mata semasa mengambil bacaan adalah seperti rajah di bawah bagi mengelakkan ralat parallaks. Alat pengukur:______________________ Skala bacaan:______________________ • • • Pastikan sambungan litar elektrik kemas untuk mengelakkan pengaliran arus terputus – putus. Ujikaji diulangi dengan tiga kali ulangan bacaan untuk setiap set bacaan untuk mendapat bacaan purata.

[PANDUAN MENJAWAB KERTAS 3 FIZIK] MODUL PANDUAN BAHAGIAN B Tentukan PU:1._____. ____ dan __________. Dimanipulasi: 2. Kesimpulan. Setiap satu diulangi dengan sebanyak dua kali. . Penjadualan data / Rekod lakaran pemerhatian. Mengukur Pemboleh ubah bergerak balas Ulangan eksperimen Ekperimen diulangi dengan nilai pemboleh ubah manipulasi iaitu ____. Dimalarkan: Inferens : PU dimanipulasi mempengaruhi PU bergerak balas Hipotesis : Semakin bertambah nilai PU dimanipulasi. Semakin bertambah nilai PU bergerak balas Aim : Untuk mengkaji hubungan antara PU dimanipulasi dengan PU bergerak balas Pemboleh Ubah (PU): Manipulasi : Bergerak balas : Dimalarkan : Senarai radas dan bahan: Rajah: Kaedah Mengawal pembolehubah dimanipulasi Radas disusun seperti rajah di atas. Bergerak balas: 3.