You are on page 1of 108

Ekönvvecske segítségével...

könnven rájöhetünk, mi jár
lovunk lejében, megérthetjük
lélelmeit és legjellemzöbb
szokásait


lelordíthatjuk, mit
gondol rólunk
kedvencünk,és
szorosabbra
lűzhetjük vele a
kapcsolatunkat


ISBN 978 963 590 380 I

Ll"

90 3801

megismerhetjük
alovak "nvelvének"
alapkilejez s It

CI'

=
ca

11I:I

c.:»
E
=
ca
cn

=

cn

A'O"AK
TESTBESZÉDE
A

lovak testbeszéde rengeteg illusztrációval
és

s zaké rtő i

tanácc sal kalauzolja a laikus

olvasót a lovak világába, de a lovasokat, tulajdonosokat és edzőket is hozzásegíti kedvence ik m e gfe l el ő bb megértéséhez.
Milyen üzeneteket közölhet egy ló a farkával,
nyakával, testével és lábaival? Hányféle hangot
ad ki, és ezek mit jelentenek? Terü le tv éd ő k- e a
lovak? Elérzékenyülnek-e, s ha igen, ezt hogyan
fejezik ki? A könyv segít lerántani a leplet a lovak lelkének rejtélye i rő l.
A ló különös viselkedéséért sok esetben
a kólika a felelős. E pusztí tó betegség fizikai
tün eteinek megismerésével és a be tegség
korai felfedezésével m ege/őzhetők a költséges
mű tétek .

A lovak jelzéseinek megér tése segíthet a ló
bizalmának elnyerésében, és elmélyítheti a ló
és lovasa kozött szövő dő köteléket.

A'O"AK

TESTBESZÉDE

Susan McBane A'O"AK TESTBESZÉBE TOTEM KIADÓ .

Minden jog fenn tartva. Perényi Zsigmond u. 15-17 Telefon 06. beleé rtve a könyv részleteinek reprodukálás i jogát is A könyv egészének vagy részlete inek bármil yen nemű felhaszná lása a Totem Kiadó . Malayzia . 1047 Buda pest.hu Nyomda és kötés zet: Times.hu Kiadó vezető : Tóth József üg yvezető igazgató Fő sze r kesz t ő : Gáspár Katalin Kizárólagos te rjesz tő : Tóthágas Plusz Könyvkereskedő Kft. www konyvtunde r. a Nouvion Trade SA és a Roderich AG.hu Könyveink megvásárolhatók a Könyvtündé r Internetes Könyváruházba n is. ÉDES ÁLOM 186 LÓPOLlTIKA 52 NYERíTŐ ZENEKAR 192 DOMINANCIAMíTOSZOK 70 MI SZEM-SZÁJNAK INGERE 196 SÜR GETŐ VÁGY 98 AZ IDŐjÓS 204 U ALÁDSZÜLETIK 114 NÉV.A mű eredeti címe: Susan McBane: Horse and pony bod y language ph rasebook TARTALOM Cop yright © Anova Books Company Ltd . e lőzetes írásbel i engedélye nélkü l szigorúan tilos. 15 www totemkiado.1-370-9264 wwwkonyvker. Ali rights reserved . Szerkesztette : Maros Edit A sze rkesztő munka társa : Komor Katalin Magyar fordítás: © Gegő Harald Borítóte rv és tördelés Patkó-Huszti Hajnalka EVEZ ETŐ 6 SZEMÉLYES ÜGYEK 166 A TŐRZSFEJLŐDÉS 10 KÉNYSZER ALATT 172 ÉRZÉKELEK. 1047 Budapest.ÉS TÁRGYMUTATÓ 206 AGAZDA BEKERíTI HÁZÁT 140 KŐSZŐNETNYILVÁNíTÁS 208 EGYENES BESZÉD 150 ISBN 978 963 590380 1 t Fe l e l ő s kiadó : Totem Plusz Könyvkiadó Kft. TEHÁT VAGYOK 20 MINDENEKELŐTT: JÁTÉK 178 AMÉNES SZAVA 36 ÁLOM. Perényi Zsigmo nd u. kivéve a kritikai cikkekhez és isme rtetőkhöz felhaszná lt rövid idézeteket.

vagy pusztán a lovak kedvéé rt válasz tó amatőr lovaso k száma A lovak iránti ősz inte érdek lődés. az állato k felé irányuló szeretet és tör őd és a legfőbb oko k. s az add ig pót olhatatlan lovak szép lassan a perifériára szorultak . ha a lovak sebe sségükkel.a c ivilizác ió a málhás pónik és a felnyergelt lovak hátán furikázott el az újkorba . míg a lovaspóló és a lóverseny a leg ő si b b sportágak közé tartoznak . am iért valaki lótartá sra vállalkozik. Oe nem csupá n háborúban állták meg helyüket. s a legtöbb csata va ló s z í n ű le g más képp alakul. ha esztendőben A fiatal lovasok szám ára életb evágó. hogy "erős. javait száz és száz kilométere kre szállító " fuvarosalkalmazottak". méretükkel. A lóverseny sportága a második világháborút követ ő en élte újabb reneszánsz át. a föld legnagyobbjai közé tartoznak . mint egy ló" . s bár a versenyek mindmáig rendkí vül közkedveltek. A szénbányákban gürc öl ő apr ó p ónik. század elejéig a lovak szereplésére épü lt a háború s taktika. az utóbbi húsz-harm inc évben ugrásszerűen megnőtt a lovaglást a kikapcso lódásért. hogy tisztában legy enek a ló kedélyét be folyásoló té nyezőkkel. A világ azonban meg változ ott. Nem ok nélkül mondják. tanulékonyság ukkal. A lovak hatalmas állato k. vagy épp a földeken robotoló masszív. A legújabb időkig a szállítás és a mez őgazdaság elképzelhetetlen volt nég ylábú barátaink nélkül. ám e m lős­ ként mégis igen közeliek . legtöbbször mindkét szerepüket marad éktalanul megoldva . az embereket és azok postaját.még egy pic i pó ni is erő lködés nélkül képes a hátán hordani egy megtermett embert. hisz a kezdetektől fog va az ember legfőbb segítő­ társai: házi kedvencek és munkaállatok. nagy testű lovak egy től egyig verítékükkel seg ítették az embert . türelmükkel és kitartásukkal nem szolgál ják hű s égesen az embert.BEVEZETŐ Bevezető A történelem során a lovak egyedülálló szerepet vívtak ki maguknak. 7 . A ló évezredek óta segí ti a vadá szó embe rt.az elmúlt hatvan korábbi szerepkörük a szab ad idős tevékenységekre és a sportra szűk ü lt. Az ókor vé g é t ő l a XX.

rendelke z ő ragadozókkal szembe n. majd ezt köve t ő e n Ázsiában és Európában terjedtek el. Ám a lovak egybe n nemes és gyengé d állatok.fő ké n t testbeszédét . Szerencsé re a lovak és a pó nik konkrét fizikai jelzésekkel próbálják tudtunkra adni. A lovak boldogulásáért kezeskednünk kell. elhivatottságot kíván. Azaz minél többet kell tanulnunk. Bár e lső látásra védtelennek tűnn e k az imponáló fegyverekkel . társak hiányában sebez hető nek és rémültnek érzik magukat. búvóhelyük. mint az azóta eltelt évezredek alatt kitenyésztett több száz fajta képv ise lői. meg fog juk érteni őket. vagy azoknak a tapasztalatlanabb lovasoknak. s ebbő l fakadóan a velük szembeni viselkedé sünket is. A magány viszont nyomasztóan hat rájuk. A legújabb evolúciós kutatások szerint a lovak előb b Amerikában. A re j t ő zk ö d ő életmóddal felhagyva kiválóan alkalmazkodtak a nyílt. harapásukkal egy náluk nagyobb állatot is meg hátrálásra késztethetnek. boldog ulnak-e. A lovak tartása teljes embe rt kíván. mire gondol és mit szándé kozik cse lekedni.és zápfogakkal . 9 Épp ezért fonto s. akiknek ugyan nincs saját állatuk. hogy megpr óbáljuk megérteni közlésrendszerüket. és szeretik a társaságot.éles karmokkal.ós ló" va lós z ín ű leg éppúgy reagált. A kutyákhoz és macskákhoz szokott embe rek számára a ló viselkedése megh ö kkent őn ek tűn ik . ha szabad ég alatti karámokban. és nem utolsósorban pénzbe kerül.és jelzéseit megfejthessük és megé rtsük. vizük. hisz félreértést és veszélyt okozhat. A feladat le eg ys ze r ű s ö d h e t. és e lsős orba n a lovak f ej l ő d é s ére veze thető vissza. amennyibe n nem fogjuk fel.komoly anyagi ráfordítást igényeinek. Ez lényeg bevágóan fontos tényező. és ennek m e g f e l e l ő en viselkednek. kűlönösen ha szabadon ká - botoltunreí: . bekerített kifutókon vagy l e g el ő kön tartjuk lovainkat. h ú s t é p ő és cs o n tt ö r ő szem. míg nemritkán a lovak részére készult szá llí tóeszközök rő l is gondoskodni kell. és ennek m e g f e l e l ő e n fogu nk cse lekedni. Ez a beállítottság szinte az összes lófélére je lle mző: az e lső.8 BEVEZETŐ BEVEZETŐ épp kedve van hozzá. mint egy hatezer éve be fogott félvad . hogyan éreznek és mit terveznek. . nagy e rő fesz ítést. amíg nem szorítják sarokba. ezt m e g el őzve viszont meg kell értenünk az állatot. szokatlan helyzetekre. és hogy megvan-e mindenük : élelmük. hogy az állat hogyan érez. A lovak az egymás közötti kommunikációra kifejlesztett testbeszédet alkalmazzák más állatokkal és az embe rrel szemben is. A jól idomított lovak imádják az embe r közelségé t.és jókora költségekkel jár A felszerelés részei Társaik körében a lovak magabiztosabbak és boldogabbak. Egy ló mindaddig nem harcol. s a jeleket társítani tudjuk a lófélék szemléletmódjáva l. Min d en ekel őt t abban segíthet. A lovak a házi kedvencektő l e lté rőe n nem ragadozók. a vadászat helyett az önvéde lemre hangolt szemléletet eredményez: ij ed ő s eb b e k és kevésbé nyitottak az új. míg dresszírozásuk. hogy a lovak kommunikációját . és menekülésre "szakosodott" zsákmányállatok lévén egyre gyorsabbá váltak. hogy elégede ttek-e. ám lovaglóiskolákban és közpo ntokban isrnerkednek ezekkel a cso dálatos teremtményekkel. mára a lovak a föld leggyorsabb állatai közé tartoznak. betanításuk vagy patkolásuk az elhivatottság mellett szakértelmet is igényel . Ez a könyv e lsőso rba n a lótartással még i s m e r ke d ő ke zdő k ne k szól. Ha megtanuljuk értelmezni testbeszédüke t. ám ekkor is elle nő r iz n i kell. azért meg tudjá k védeni magukat. tudnunk róluk.a nyereg. Megismerésük tovább segítheti a lófélék magatartásának megértését. és agancsuk vagy szarvuk sincs. és feltétel nélkül segítik őt . vagy m eg f ele l ő társasá quk A f e l el ő s s é g alól nem lehet kibújni: a lovak szakszerű tartása i dőigé nyes. füves terephez. Rúgásukkal még egy n ő s t é n y oroszlánt is képesek súlyosan megsebesí teni. a kant ár a pokrócok és takarók . hisz nem kis feladat az élelmezésük és a cs utakolásuk. élelmüket ped ig kizárólag a természet szolqáltat]a Mindez a többi háziállatétól teljesen kulenbozó.

elszarusodott képződményekben végz őd ő . amelyek a mai lóféléket jellemzik. szamarak és zebrák kiváltsága." A ló apr óc ska ő s e a tróp usi erd ő k és moc saras területek lakójaként e l ő szere t e ttel buj kált az aljnövé nyzet közott Ahogy az éghajl at változ ott.közel egymillió éve élnek köztunk. és ezt követőe n fejlesztették ki azokat a sajátosságaikat. Hosszabb nyaku knak és fejükn ek k ö sz önh e t ő en imm ár kön nyedén hajolha ttak le füvet keresgélni.10 A TÖRZSFEJLŐDÉS "Úi otthont választottam. A ma ismert lófélék . a változásokkal ragyog óan meg birkózó lófél ék elő fu tára i pedig birtokba vették a sztyeppéket Lábaik megnyúltak. míg már c sak egy marad t . meg n ő tt és mege rősödött fogazatuknak hála a legszívósab b fűfélékkel is vígan elbántak. a sivár pu szták he lyén megje lentek a bőséges táplálékkal kec segt et ő l e g e l ők. csökevé nyes lábujjaik folya matosan visszalejl őd tek. zebrák stb. A LOVAK HŐSKORA Az első páratlanujjú patáso k mintegy négy millió éve bukkantak fel. a körülményekhe z igazodás jegyé ben pataszerú.a futás ra teremtett pata mindmáig a lovak. . .a szamarak.

így biztonságos sztyeppe a kedvencük. ha cso portosan. vágta tva meneküln ek el a nagyobb zsákmány rem ényében szintén a "sz akoso dás" ösvé nyére lép ő üld öz őik e lő l. .II A lovak e lődei megt anulták. Fej l őd é s ü ke t nem rejtette el a fák jótékony takaró ja. hogy csakis akkor van esélyük a ragad ozó k ellen. így a lovak lelki alkata is megvá ltozott: mindmá ig a jól áttekinthető.12 A TÖRZSFEJLŐDÉS IISzeretiük a sztyeppéket.

A TÖRZSFEJLÖDÉS 15 "Ezt nem lehet megunnil" A lovak fő táplálé ka a fű . mert a természet ilyennek teremt ette ő ke t. KI A MOHÓ? Lehet. a lovak ezért leg többszö r kénytelenek beérni a gyeng ébb m in ő s é gű ve l. élelem után kutatna k .és zápfogakna k kö sz önhe tően játszi könnyed ségge l elrágjá k a legszívósabb füvet. A szájü regük mélyén található. így a legalac sonyabb novés ű gyeppel is meg b irkóznak. Az év nagy részéb en a f ű nem elég tápláló. sp ecia lizálódott fogazat.s bár a fű a kedvenc ük. Ta karmányg yűjtő k . azaz ahol c sak tehetik. e rő s morz soló felülettel ellátott e l őő r l ő. Met s z ő f o g a i k ka l akár a talaj szintjén is képesek elnyisszan tani a füvet. m iel őtt nyálukk al összekeverve lenyelnék . ám f őkén t azért táp lálkoznak mind en adó dó alkalommal. Nagyon nehéz lehet úgy engede lmes kedni. Ez a vegetáriánus diéta m e g l e h e t ő s e n rágós. hogy bár lovagolás közbe n körbeveszi ő ke t az ínycsiklandó pázs it és levéltakaró. hogy a lovak egy része torkos. Emiatt étkezési szokásaik is mód osultak. ám a lovaknak birtokukban van a m e g f e le l ő találmá ny: az erős. gazdájuk megtiltja nekik az evést. képesek a nap kétharma dá t lege lészéss ei tölten i. mikor ped ig ösztöneik épp az e l le nkezőjét diktá lják. valamint a talaj alól kikapart gumókkal is. . beéri k a c serjék és a fák leveleivel.

útjukba kerülő tárgyn ak. és meg sérülh etn ek. ame lyik beteg vagy sérult. nem tud elmenekülni.16 A TÖRZSFEJLŐDÉS "Vigyázat. illetve ha közel maradnak a ménes hez. Ha egy háziasított méne sre ráijesztenek a portyázó farkasok . hiszen kevés az akadály . A sztyeppé ken nem fenyegeti ő ke t ilyen veszély. és könn yen zsákmányul eshet. fákn ak vagy egyé b. a m e n ekü l ő lovak rémül etükben kö nnyen ne kiütközh etn ek a kerítésnek. hogy ne váljanak egy másik állat ebédjévé : egyrészt a villámszerű vágta. iövökl" A sztyeppéken ne m lehet elrejtőzni a ragadozók elől. és így a keveredéssel meg nehezítik az egyedekre ácsingózó ragad ozók dolgát. A lovaknak ezé rt két eszközük van arra. Az a ló.

. hogy egy szemp illantás alatt felgyorsulnak és képesek pe rcekig vág tázni. és ha épp nekiiramadtak. Amel lett. figyelmü k mindvégig a maguk mög ött hagyott veszélyre irányul. \ .A TÖRZSFEJLŐDÉS 19 "Gyorsabban raitolok.z egészséges lovak kevesebb mint öt másodperc alatt gyorsu lnak álló helyzetből csaknem 64 kilométer pe r órás sebességre. mint egy autó!" p. nem érdemes keresztezni az útjukat. lekörözve ezzel a legtöbb csalá di autót. Ez az ő specialitásuk.

hog y egy ragadozó túl közel férkőzött hozzájuk . de az edzéseken is. szélesebb frekven c iatartományon és zlelik a hangokat. A kiváló hallás a veszélyelhá rításának egyik legfon tosabb eszköze. az em be rekhez képe st lényegese n nagyobb távo lság ról. ami értékes segítség a mindennapokban. vagyis bármely irányból érzékeli a ha ngo t. . ráadásul egy mástól függetlenül 180 fokosan is fordítha tó e lőre vagy akár hátra. SZÉPEN SZÓLJ HOZZÁM! A lovak nagyon fogékonyak az emberi beszéd hanglejtésére és tónisára. A ló tehát . a fej tete jének két oldalán e lhelyezkedő kü lső füle remek kis műsze r: tölcsé r alakú . am i akár arra is utalhat. Könnyedén érzékelik a fűben osonó állat keltette nesz t.t érhaüó" . A lovak szabad szemmel is látható.20 ÉRZÉKELEK. TEHÁT VAGYOK "Rólam beszéltek?" A lovak hallása k i t ű nő.

22 ÉRZÉKELEK. hogy több lovas ilyen kö rülmények között nem is ül nyeregbe. sem arra. A hangokat eltorzító szélfújás önmagában is zajos. olykor megijeszti. TEHÁT VAGYOK "Nem hiszek a fülemnek!" Egyes lovak annyira idegessé válnak szeles napokon. ráadásul félrevezető. Mindez zavarja. hogy az esetleges veszély honnan közelít. akiben meg bízik. sőt. hogya hang melyik irányból érkezik. hisz a ló arról sem tud tájékozódni. Idővel sok ló megnyugszik. . Nem tud következtetni sem a hang eredetére. plá ne annak az embernek a jelenlétében.

A szemek a fej két oldalán helyezked nek el. . így majdn em 360 fokos a látó mezejük. Szem lencséje képte len olyan alakváltozás ra.elté rőe n az embe r kerek szembogarától . m int az emberé. ám a bő egy mét errel elő tte fekvő te rületet nem és zleli (vakfolt) . E l s ő s or b a n a mozgás és zlelésére specializálód ott. ezé rt a ló másképp fó kuszál. ha távoli tárgyak ra kíván c si. Fejét kissé o ldalra fordítva a mög ött es teret is szem mel tarth atja.vízszintese n ovális. s a kép így a szeme mélyén lévő retinára vetül: felfelé és kifelé mozdít ja. TEHÁT VAGYOK 25 "Szemem a fegyverem. igaz. lapos sík kivételével kevés bé éles látó teret bizt osít. hog y az e lő tte l év ő tárgy távolsá gát felmérje (ez a binok uláris avagy kétszemes együttlátás) . hogya lovak nem színvakok. kép es arra is. ami komo ly előny egy prédaál latnál ." A lovak érzékelései közül a látás külö nbö zik leginkáb b a m i én k t ő l. kevésbé alkalmas az éles részletek és a színek feld olg ozá sára annak ellené re. viszont ha mindkettővel elő re összpontosít. A ló pupillája . A látniva ló felé irányítja fejét. korlátozott látóte re m iatt kö n ny ű megijeszte ni. lefelé és befelé .ÉRZÉKELEK. A ló min dké t szemé vel más-m ás nézetet ész lel. am i egy szé les. ha a közel lév őket pásztá zza . Term észetes közegé be n ez jól szolgá lja a lovat.

felülete aká r egy futb allp álya méretével vete ked het. hogy a szag lás ukra j el ent ő s en táma szkod ó lovak szima ta a kutyákév al veteksz ik.ÉRZÉKELEK. Ha má r . ínycsiklandó ez az illat!" A látás után a szaelás az élelem felkutatása során valóságos helyszínelő munkát végző ló második legfontosabb segítőeszköze. H o z z á é r t ő k szerint a lovak orrjárataiban találha tó é rzékelő há rtya kiterjedése igencsak impozáns . Az eled el mellett a lovak szinte m ind ent meg szag lásznak. megkóstolja. számunkra felfoghatatlan síkon érzéke lnek Szag lós zervükkel akár egy fuvallatból is "olva snak". s mint az állatok általába n. . egy mén p éld ául ke dve z ő széljárás ese tén több kilom ét err ől érzékel egy tü zel ő kancát.kinézto magának". Nem véle tlen. s ha annak kellemes az illata. TEHÁT VAGYOK 27 "Hmm. a ló megszagolja potenciális táplálékát.

" Nem egysze r előfordul.28 ÉRZÉKELEK. TEHÁT VAGYOK "Ez további vizsgálatra szorul. ami így részb en elzárja az orrcimpákat. rendkívül érzékeny Jacobson -sze rv is "kivizsgál hassa" . előre­ nyúlt fejjel kémle lik környezet üket. hogya lovak felemelt. A szaki rodalomban flehm en válaszké nt isme rt mozdul at során az állatok fe lhúzzák f el s ő ajkuka t (alig han em innen ered a "fe nnhordja az orrát" kifejezés). . hogya szagokat az orrjá ratokban elhelyezkedő. e lősegítve.

Az e m be rektő l e lté rőe n üg yet sem vetnek elede lük kaló ria. a méze t és az édességeket. Egyesek lec sapnak mindenre. Oe a sós ízeket is kedvelik." A lovak étkezési szokásai j ele nt ő s e n eltérnek . lédú s elesége t általába n jobb an szeretik. Soka n édesszájúnak tartják a lovakat. a lovak inkább az íz és állag alapján választanak tápl álékot . és té ny. A mérgező növényekre is je l lemző kese rű ízeké rt viszon t nem rajonganak. a savanyú. ízlel ő­ b imb óik nem cs upán a nyelvet. mint a szárazar. csak akkor fanyalodnak rájuk. a lovak többsége szereti a melaszt. míg a tö bbie k igencsak válogatósak. fokozott igényeikkel komo ly fejtö rést okozva gazdáiknak . ha rendkí vü l éhesek .és tápé rtéké re. a lovak így meg tud ják kulonböztetni az édes.30 ÉRZÉKELEK. A lelkesedés az egyed fej lő dé s ükre vezet h ető vissza. Egyvalam iben viszont nagy az egyetértés: minda nnyian bolon d ulnak a f ű é rt . ami e hető. . A KALÓRIA NEM sZÁMíT Úgy t űni k . a vadlovak pé ldául képesek jókora k i térőket tenni a kedvenc ínyencfalatnak szá mító ásvá nyi sóké rt. a friss. TEHÁT VAGYOK "Raiongásunk tárgya: a fü. han em a toro k f el s ő részét is bebor ítják . a sós és a ke s er ű ízeket is.

az emberi kö röm höz hasonló összeté telű patáik ala tt vé g tagja ik érzékelik a nyom ást.a bő r­ be n l é v ő ideg vé g z őd é s e k teszik l e h e t ő v é. rend szerint azé rt történik. esetleg fájdal om vagy egyéb t é nye z ő k akadá lyozzák a pa ranc s vé grehajtásában. a jól idomított lónál ninc s is szukség komolyabb ösztökélés re. Bár testük szaruval bor ított részein nincsenek i degvégződések. a meleg és a hideg érzékelé sét a lovaknál is .ÉRZÉKELEK. Ha egy ló nem reagál. Akár a leg finomabb jelet vagy érintést is megértik. mi azért érzékenyek vagyunk ám!" A nyom ás. .akárcsak az embereknél . TEHÁT VAGYOK 33 "Hé. a fájd alm at. a fájdalom. mert nem érti a "kérdést". A ló-lovas együtt mű köd é s sorá n az érintésse l való nyomatékosítás seg íti a kornrm rukációt. és feltehet ően a forrósá got és a hideget is.

dobbantásokkal és farkc sapkod ással fejezik ki nemtetszésüket. rovarriasztóval vagy könnyű takarókkal védhe ti kedvencét. d örg ö l ő z é s s e l. A lovak maguk is tudnak védekezni: árnyékba vonulnak. és farkukkal legyezik el egymás fejéről a bosszantó rovarokat. A legyek inváziójától szenve dő lovak heves fejm ozgatással. a pöttöm paraziták ellen a körültekintő gazda nyáron árnyékos menedékkei. . TEHÁT VAGYOK "Kis vérszívók!" A lovak nem szeretik. Irritálja őket a "pimasz" légysereg.34 ÉRZÉKELEK. ha egy légy mászkál ahátukon.

társaságuk sem pótolja azt az érzetet. Még ha olyan emberek veszik is körül. ám nem ez a legjobb megoldás. SŐt. A feszült ló ritkán hagyja el a biztonságos nak vél t istá llót. TÁRSASÁGI ÉLET A ló és a póni számá ra a l eh et ő legjobb társaság egy másik ló vagy pón i. . A lovak nagy többsége egyedül nem érzi magát b izto nság ban. társ hiányában a magányos ló az eng ed elm ességet is meg tagad hatja . fejét forgatva makrancosan tagadja meg az utasításokat. "neveletlenül". hogy ő az egyetlen házi kedvenc. vagy hazaérve sie tve igyekszik a menedéket adó pajtába. így "társasági élete" része a neveltetésének. társait hívja. Sokan ugyan szama rakkal kec skékkel. és csak akkor kitenni a magányos kilovagolás kockázarának. amit a tö bb i ló közelség e biztos ít. hogy egyedül (az embe rrel együtt) co lgozzon. ám a kutyától eltérő­ en a ló nehezen barátkozik meg azzal. és ha magabiztosan mozognak a megszokott környezetben. ha már maradéktalanul engedelmeskednek az embernek.I Egyedül vagyokl" A kutya és a ló is társasági lény. akikben meg bízik. s emiatt feszültebb lesz.36 A MÉNES SZAVA " Segi'1' seg. Az ifjabbakat épp ezért ajánlatos idősebbek közelségében nevelni és tartani. de akár "rosszul" is viselkedhet. A lovak nagy többsége nem egyszer rá van kényszerítve arra. birkákkai vagy ép p marhákkal tartják egy ütt a loval.

A dicséret ilyenkor m indig kijár a félelmét legyűrő állatnak . A szorongás (és a fájdalom) korábbi rossz emléke ket id ézhet fel. ügyet sem vetve lovasa nógatására . így a vonakodó fiatalabb vagy tapaszta latlana bb ló az id ő s ebb mögé kerülve magab iztosabbá válik. Félelm ében a ló prüszköl. sarkan tyúva l vagy kiáltás sal ösztökélik. Ha korbáccsal.A MÉNES SZAVA 39 "Csak utánad. Ha valami olyas mihez k öze lecik. és addig nem hajland ó továbbha ladn i. meg bízható példányt állítanak az élre. . Régi bevált szokás. hogy veszedel em köze leg. hogy . fejét maga sra eme lve makac sul torpan meg. az csa k fokozza rémületét. amíg fel nem térképezte a helyzetet. amit veszé lyesnek ítél. ragaszkodom hozzá!" A ló nem szeret az élen haladni.egy rutinos.a ménes elvéből kiindul va . könnyen idegessé és ije dőssé vá lik. hisz m e g g y ő z i arról.

A következetes.csapattaoqá" váló gazda jelenlétében is egyre nagyobb biztonságban érzi magát. hogya fajtársa i által nyújtott közé rzete t a ló többre érté keli. s emiatt nehéz őket "befogni" a mezőn. így minél nép esebb egy csa pat. nyugodt bánásmód és az idomítás segíthetnek az ösztönös beidegződések leküzdésében. A csoportok rendsze rint nem számlálnak tíz-tizenkét egyednél többet. A kitartó törő­ dés nyomán ő is rájön arra. az a lovak társas vise lkedésé ne k sze mszögéből arról árulkodik. m int az idomár vagy a lova s nyújtotta o ltalmat. ám a kötődés a pá rokra és a kisebb csoportokra is jelle mző. PRAKTIKÁK VÉSZHELYZET ESETÉRE A sztyeppé ken a veszélyt észle lő lóc saládok gyakran egyesülnek egy nagy ménessé. leg többször a "csa ládtagok" tartanak össze. vagy munkára ösztökélni. Ami az embe r nézőpo ntjából puszta engedetlenség. ezzel is csö kkentve az egyede k kiszolgál tatottságát. A magyarázat egyszerű: a lovak csoportosan érzik magukat biztonságban. hogy lovai túlságosan ragaszkodnak tajtársaikhoz. A ragadozók legtöbbször beérik egy prédaállat leterítésével. így lassan a tiszteletbeli . hogy minden edzés után csatlakozhat cimborálhoz.40 A MÉNES SZAVA Barátok közt Sok tulajdonos nem tud megbarátkozni a gondolattal. annál nagyob bak a tagok túlélés i esélyei. . hisz betanításakor a ló egyre hosszabb időre kerül távolabb társaitól. kedves.

. számíthatunk arra. ha azonban az egyre közelebb merészkedő illető szándékait ellen ségesnek vél ik. mint a leopárd vagy a hópá rduc is inkább a magányos egyedre támadnak. kevésbé agresszív fajtársai kkal öss zeverő dve Ragadozó k támadása ese tén avadlova k . A rájuk vadászók ugyanis rendszerint kerülik a turrultust. elsősorban a családtagokkal és más. míg az egyes egyedek a tömeg közepe felé húzód nak. magasb ól tám ad ó macskafélék. odébbá llnak. Nem véletlenül.A MÉNES SZAVA 43 Ha betoppan abai A lovak többnyi re nagyobb csoportokba verődve érzik jól magukat. és jutalomfalatok nélkül be fogni kedvenceinket. ha valamilyen veszé lyforrást észle lne k .né ha akkor is. ha egy ember közeledik . jobb tehát megelőzni a nézeteltéréseket. hogy kirabolnaki A nyalánkság igézetében a lovak akár veszélyessé is válhatnak. E lőbb csak fejüket magasra emelve és fülüket az ember felé fordítva figyelnek. inkább a csoport szé lé rő l próbálnak leszakítani egy-egy állato t. A gazdá ikba n megbízó lovak te rmésze tese n készségesen en ged ik magu kat "elfogni". CSEMEGE Ha cse megétől roskadozó táskával kerülünk egy ménes közelébe. Még az olyan.ugyanígy a zebrák és a vadszamarak is . hisz így nem zavarja őket a meg riadt ménes Vad társaikhoz hasonlóan a háziasított lovak is gyü lekező t fújnak.zárják sora ikat.

lovat szőréröl A szín a lovak védelmi eszközei közé tartozó és ösztönösen megtanult testb eszéd egyik közvetett összetevője. a vö rösessárga és a gesz tenyeba rna árnyalat sem egy életb iztosítás. Érdekes. a fekete. a szü rkü lő) sző r ű példányok má r jókora távolság ból is vonza nák a ragad ozókat. A "történelem e lő tti" lovak színe va l ó s z í n űl e g o lyan árnyalatú volt. am i segített neki k a rejtőz köd é s ­ ben: a cs erjék. hogy tekintet nél kül a korra. amelyek aligha segíte nék a bujkáló életmó dot. . a fák árnyékos lombjai közott a földsz ínű . A fehér (illetve az öregebb.44 A MÉNES SZAVA Madarat tolláról. az okker és a barna k ü l ö n bö z ő árnyalataival felvértezett lovak könn yedén beleol vadhattak környezetükbe. Korunk lovai ezzel szemben fejlődésük során olyan színekre is szert tettek . az azonos színű lovak keresik egymás társaságát. nemre vagy fajtára. de a tarka.

.és kutyaféléket éppúgy.a pá ratlanujjú patasok csíkos és tarka erdei elődje színének köszönhetően valósággal beleolvadt környezetébe. m int az összetett szemeikre hagyatkozó vé rszívó cecelegyeket. A zebrák erőteljes csíkozata ugya n fi g ye lemf e l ke lt ő .A MÉNES SZAVA 47 Nem látni alótól az erdőt Sza ké r tők szerint a lovakn ál is meg találh ató pött yös m intázat ősi je llegű . helyét folytonosan változtató csorda mozg ása alaposan meg zavarja a jó formán teljesen színvak macs ka. ám a kavargó.

48

A MÉNES SZAVA

"

"Orségváltás:
ki a soros?"
Természetes kö rnyezetben, illetve a kifutóban a lovak
valóságos ő rző -védő szolgá latot teljesítenek. A tizenkét vagy töb b egye det szá m láló csapatokba n egyné l
több ő rs ze m vigyázza társai b izton ságát. A réten a
ménes tagjai első ránézésre nyugo d tan legelésznek,
játszanak, ám figyelemm el követi k egy mást. Ha egykét ló leheveredik, ham arosan a többi ek is követ ik
pél dájukat - kivéve azt a pá rat, amelyek állva marad nak, s bár folyta tják a fű pusztítását vagy épp csak
őgyelegnek, érzékeikkel mindvégig a környezetet
pásztázzák. B ő féló ra múlva érkezik a váltás . Az éber
strázsák leheverednek, míg a pihenők közül többen
feltápászkodnak, s átveszik a figyelők szerepét.

A LOVAK MÁR CSAK ILYENEK
Az istállókb an, pajtákban egymástól elkülönített lovak is
ragaszkodna k ő rszeme ik hez Amíg a társak pi rlenéssel
múlatják az idő t, egy- két ló mindig talpon van, és bár ab rakol
vagy épp az ajtaja fölött szemlélőd ik, valójában intenzíve n
figyel. A jelenség egy ős i viselkedés mód ma radványa még
abból a korból, ami kor a ménes tagjai a ragadozók vagy épp
idegen mének miatt fokozott éberségre kényszerültek .

A MÉNES SZAVA

51

"Ne közelíts!
Sziesztázom!"
Meggon do latlan, sőt, akár veszélyes cse lekede t meg lepni a földön heve résző lovat. A f e kvő ló sebezhe tő ne k
érzi magát, és ijed tében felugorva jókora rúgással
büntetheti a betolakodót. Mindvégig megnyugta tóan
bes zélve, lassan kell közelíteni felé.

52

LÓPOLlTIKA

"Jobb, ha békén
hagysz!"
A lovak társas életére j e llem ző az alá- és fölérende ltség,
bár mára megd őlt az a korábbi elgo ndo lás, me ly szerint m inden ménesne k van egy ve ze tőj e. A . rné nes
hierarch iájáról" nem b eszélhetünk, hisz a viszonyok at
távo lról se m csak az alá- és fölérend eltség je llemzi.
Hasonlóan más állatokh oz és az emb erhez, az egyes
egye dek markán s öntudattal és magab iztosság gal
rendelkeznek. Az önérzet ritkán párosul d urva viselkedéssel - erőszakosságukat rend szerint a bizonytalanság és a veszé ly okozza -, viszon t hozzásegíti
az egyedeket saját szerepük meghatározásához .
A kellem, a méltóság az egyik legfontosabb vonása a
többiek fölött elhelyezkedőnek, egy kiemeit státusú
ló ugyanakkor nem kényszerül pozíciójának folytonos
igazolásá ra. Egy pillantása nyomán a többiek tisztelettud óan átengedik a leggazdagabb l e g e l ő h e l ye ke t , de
a men ed éket is, s ez a kiváltság bará taira is kite rjed.
A tiszteleten alap uló rang létra ne m jelenti azt, hogy a
dom ináns állat uralkodn a a több iek fölött. A lovak legtöbbszö r türelm esek és tolerán sak. Ha azonb an egy
új jövevé ny vagy egy megg ond o latlan ifjon c fellázad,
a rang id ő s se m rest, foga ival és láb aival igyeks zik
"jobb belátásra bírni" a rebellist.

rokonoknak" viszont többnyire nincs választásuk. s a paj tából való ki. gyakran rugda lja a boksz falát. Épp ezért a lovakat ne m ajá nlatos .lerohann". Állandó nyugtalanság kínozza. A lovak min imál is helyigénye mintegy 7-8 méter átmérőjű kör. ha valami vagy valak i túl közel kerül hozzájuk. fejét lehorgasztja. étvágya csökke n.54 LÓPOLlTIKA LÓPOLITIKA "Ne zavard köreimet!" A lovakat feszélyez i. A háziasí tott . hisz nem kell eltűrn iük kellemet len vagy veszedelmes fajtársaik köze lségét. a legtöbb istállóban azonban jóval kevesebbel kényte lenek beé rni . I I t ' Il 55 . szemé lyes terüket tiszteletben tartva kell őket meg közelíteni.ól A szorongó állat teste és feje feszült. kedvesen kezelt állat rövid szaglászás után megn yu g szik. s em iatt id egesek lehetnek . A természetben könnyedén megoldják a hasonló helyzeteket.és belépés is aggasztja . Könnyű beleképzeln i magunkat a helyükbe. A nevé n szólított. nem bá mészkodik elégedetten az ajtó fölött .egy ló tehát akár a pajtában is szenvedhet a nem kedvelt szomszéd túlzott kózelséqe.

Fülüket hegyezve közelednek egy máshoz addig. Egymáshoz közeledve szemükke l felm érik a másik hangu latát. Ha a magabiztosabb úgy dönt. hogy nem kedveli a jövevényt . ezt k ö ve t ő en meg szag lásszák egy más leheletét. Ha a lovak ismerik egy mást. Legtöbbször ennyi elég a békéhez. farral fordu lva egy vagy két lább al odé bb terelgetik az alkalma tlankodó t.LÓPOLlTIKA 57 "Jobb. de a heréltek és a rangidős kancák is alkalmazzák . a lovak közötti üdvözlésnek hagyományos a menete. s a rang létrán e lőrébb helyezkedő dobbantással vagy egyik me llső lábának rúgásával jelzi előkelőségét. akár meg is "csípi" vetélytá rsát. amíg behatolnak a mási k területére: ezt az e rősebb ik fél parancso lóan is megt eheti. . Idegen lovak ese tébe n az isme rkedést hangos horkantások kísérik. ha most elkerülsz!" Bár nem szö vi át rituálé. Ám olykor több re van szükség: a kéretlen társaságot kevésbé t űrő kancák néha drasztikusabb eszközökhöz folyamo d nak. olykor végigszi matol ják egész testét . füleit hátracsapva fenyegeti. Az erődemonstráció inkább a csődörökre jellemző . az üdvözlés itt véget is ér. orrcimpá ját. a cé lzást m eg é r t ő ló visszavonul.

Ha egymásnak idegen állatokka l lovagolunk ki. ha nem engedjük őket szembefordulni. Körültekintéssel még a ménekkel is biztonságosan együtt lehet dolgozni. s ilyenkor számukra az sem szempont. a versenyistállóknál például nagyobb csoportok gyakorolnak együtt. ha egy ember keveredik a tűzvonalba.58 LÓPOLITIKA "Figyelmeztetiek••• !" A lovak mellső lábaikkal villámgyorsan tudnak rúgni. s elsősorban a csődörök és a heréltek "fegyvertárába" tartozik. s a patkó miatt a csontokra veszélyes mozdulat a későbbi harc első felvonása is lehet. a problémákat megelőzendő jobb. A mellső rúgás része lehet az idegen lovak bemutatkozásának is. de legtöbbször az egymást ismerő. . amelyek egy csoporthoz tartoznak ugyan. ám nem kedvelő állatokra jellemző . de nem a legjobb cimborák. A lovak számára remek ismerkedési alkalom nak számító közös lovaglás során a közel kerülő állatokat egymással párhuzamosan kell futtatni.olyan lovakra. Az általában szemtől szemben alkalmazott. a folyamatos mozgás elejét veszi a torzsalkodásnak.

hogy bemérje célpontját.60 LÓPOLITIKA "Nem csak dühböl rugdalózom. lábát lassan felhúzza. A kólikáb an. orrcimpáit ránc olva mo go rva "áb rázatot" ölt. füleit bátracsapja. oda. és nem ritkán halálos ki menet e lű bete gség. arckifejezése elgyötört. de egyben kihívás is." A hátrarúgás a lovaknál. A könnyen f eli smerh et ő tüne tek láttán érde mes azonnalo rvoshoz fordu lni. ahonnan a fájdalom sugá rzik. A kólikás ló ideges. dühös. Kiélezett helyzetb en a ló általában e lő bb hátrapillant. ese tleg hemperegni szeretne. Farkát enyhén megem eli. nézegeti a hasát. majd villámgyorsan hátrarúg. Izzad. le akar feküd ni. a kó lika ugyanis gyötrelmes. azaz emé szt ő sze rv i megb eteged ésben s ze nve dő lovak rend szeresen rúgnak a hasüregük felé. hogy páros lábbal rúg nak hátra. s főle g a kancáknál a védekezés egy ik formája . de fokozott érzelmi állap otban nem ritka. Gyakran egy lábbal. Füleit hátralapítja. . sőt. Legtöbbször a frusztráltság jele.

a tehenekhez hason lóan . bárhol is legyél.LÓPOLlTIKA 63 "Elérlek." A lovak játszi könnyedséggel tudnak hátra. Érdemes be tartani a kel l ő távolsáqot. így az idegen állatok közelségében nem árt az óvatosság. hogy hátsó lábainak ápolása és kezelése nehézségekbe ütközik. . ajánlott egy közeli szakember segítségét kérni. előre és aká r . Ha a ló olyannyira problémás. pláne egy kezdőnek. rnobilitásával" mind ig számolni kell. hisz a hátsó lábak . a rúgós lovak ugyanis komoly veszélyt jelentenek.hátsó lábaikkal oldal ra is rúgn i.

orrcim pái kitág ulnak. Harapáskor a lovak metszőfogaikkal tépik meg ellenfelüket. mint bármely más állatnak vagy akár az embernek. de egyben az agresszivitás jele is. a nyaka felé lapítja. A harap ásra k é s zü l ő ló áb rázata ingerülté válik füleit hátra. s m iközb en fejét és nyakát az áldozat felé lendíti . kinyitott szájáb ól előv ill ann a k foga i. A harapás a védekezés egyik bevett formája. szeme ibe n dü h cs illog. és ezekkel a húsba mélyen behatoló. LÓPOLlTIKA 65 .64 LÓPOLlTIKA "Nem szólok még egyszer!" Egy e rőteljes harapás súlyos és fájdalmas sér ülést szerezhet egy másik lónak éppúgy. brutális "késekkel" igen komo ly sebeket tudnak okozni.

a harapás ugyanis gyak ran az emberhez kötődő fájdalmas emlékek néha egyetlen. fájdalmat okozva kedvencének. oda sem figyelve és gondtalanul végzi. BIZTONSÁG MINDENEKELŐTT A harapós ló gondozása nem egy újdo nsült lótulajdonosnak való. kezelése szaké rtőt igényeL . A szakemberek legtöbbször sikerrel veszik fel a harcot. érdemes az állat kezelését egy hozzáér tőre bízni. A felszerszámozás például közismert kiváltó ok. A kedves bánás mód nem veszi elejét. A ló ilyenkor a fájda lmat az embe rekkel azonosítja. az emberek többsége ugyanis gyorsan.66 LÓPOLlTIKA "Hé. idomítása. mint ahogy a harapást követő megtorlás sem éri el a cél ját: épp ellenkezőleg.következménye. gyöt relmet okozó pillanat . ne olyan szorosra!" Ha a ló embereket is meg harap.

ARANYSZABÁLY Ha a lovunk hajlamos harapdálással kuncsorogni az élelemé rt.LÓPOLlTIKA 69 "Igazítsuk csak meg ezt a rendetlen loboncot!" A csi pkelő dés. ugyanis velünk társíthatja a kellemetlenséget Ha következetesek maradunk. De a lovak akkor is harapdálnak . harapd álás rends zerint a játékos e rő­ fitog tatás. El ő sz ör is meg kell bizonyosod ni arról. külön mód szer van arra. hogy a b ö kd ö s ő ló magát hozza kényelm etlen helyzetb e. és a köve te lőzés elma rad. a szúró érzést rövidesen a harapdálással asszociálja. Ezt követően egy enyhén szúrós tárgyat kell mag unk és a ló felénk köze ledő szája közé helyezni. az udvarlás és egymás s zőré nek kölcsö nös tisztán tartásának velejárója. így követelőző viselkedése is egykettő re meqváltozik. Hamarosan a korábbi gazdái által elkényeztetett ló is megtanul ja. hogy a harapdálás nem fájdalo mból és g y ötr őd é s b ől fakad . . hogy elapad t a csemegeforrás. és ne is szólongassuk. így harapdálás közben a ló kismértékben megsérti magát A művelet alatt ne nézzünk rá. ha épp eleség ért vagy ínyenc falatért esde kelnek : a ló a finom cs ipke lő déssel pró bálja stimulálni a cse megé t tartó kezet Az ütés vagy a szó be li feddés kevés eredm énnyel jár. a legegysze rűbb megoldás. ha több é nem kínáljuk nyalánksáqo kkal Természetesen tö bb ló eseté n mind egyik egyed re ki kell terjeszte ni a megvonást.

ahol nem egy értelmű.vagy t öbbf ő s cs apato k rögt ön közelebb húzód nak egymá shoz. hogy a feltevés sántít.70 DOMINANCIAMíTOSZOK " eek?• Fono Az meg mi?" II Az e mlősök nagy része. míg veszé lyesetén az egymás mellett élő kisebb egysé ge k egy nagyobb cs apa ttá egyesülnek. hogya méne sekben bizonyos ese tekbe n ninc s vezé r vagy f őn ök . A lovak szívesen ve rődnek . . hogy sokszor ott is fellelni véljük . Ez a fajta öss zetartás a háziasított állatoknál is nyomon k öve t h e tő . hogya dom inanc iáért a lovak és a pón ik k özott is komo ly versengés folyik . a go ndos meg figyelések öss zegzés eként azonban mára tudju k. Bárki. A l ege l őn elkü l önülő két. e l ő szere tet ­ tel él egy vezető oltalma alatt : ez a beren de zkedés olyannyira magától é rte tő dő. ám téves.legtöbbszö r családi alapon sze rve ző dő . aki szemm el tart egy ménest.legfe ljebb tíz-tizenkét fős csoportokba. A kancákból álló háremé t a gazdag legelők re veze tő büszke cső dö r mítosza e l bűvölő. amely a veszedelem elmúltával ismé t alkotórészei re boml ik. így az embe r is. Az újkori viselkedésku tatók és megf ig ye l ő k bebizonyították. tanúja lehet annak. ha valami ij esz tő bukkan fel.

füleit hegyezi. Védeke zésként rúg hat is . hogy bo ldog egyetértés be n éljenek társaikkal. mik özb en felb ec sü lik a másik erejét.d e inkább eliszko l. A lovak kizárólag abban az ese tbe n vállalják a nyílt harc ot. vagy ha egy másik ló nem hagyja ő ke t békén. ehesse nek és ihassana k. nyakát. am ennyi beléjü k fér. Minde n porciká jukkal arra vágy nak. Az ellenséges vagy kihívó ló kiegyenesedik. Utóbbira akkor kerülhet sor. fejét és füleit leszegve hátat ford ít vetélytársának. Ha az "á ldoza t" esé lytelenne k ítéli kil át ásait. . Is m e rő ­ se n hangz ik? Ha egy ragadozó vagy egy agresszívabb ló formá jába n veszede lem körvon alazód ik. de ha rákényszerít esz•••" A lovak b é ke szeret ő állatok. leg többjü k inká bb kitér. felkutathassák legelőiket és szabadon élhessenek. ha sarokba szorítják őke t és ninc s más kiút . a ménes tagjai csak odé bb galo ppoznak . Az egy más t ke rülgető ellenfelek dobbant ások kal horkant ások kal he rgelik egy más t. s a poroszkálás ragadozó tám ad ása esetén heves vágtá ba csapha t át.72 DOMI NANCIAMíTOSZOK DOMINANCIAMíTOSZOK 73 "Irtózom a harctól. am ikor egy idege n mén szeretné átvenn i a hatalmat és kihívja a mén es ra n g i d ő s é t : aká r életrehalál ra szóló küzde lem lehet a vetélkedés eredménye . nyakát és farkát felveti. Amennyiben kise bb a baj.

Bár a vélemények e téren eltérnek. .74 DOMINANCIAMíTOSZOK "Hmm.főként ha utóbbi s érult.há rernét". a hatalmat átvevő mének is arra törekednek. a hím min él hamarabb szeretné megt erm ékenyíteni újdo nsü lt d ámárt . akik csikóik pusz tulása esetén hamarosan ismé t sárlani kezdenek . valószínű. Akárcsak a hímoroszlánok." A vad lovak közott egy ereje teljében lévő mén min tegy négy évig "uralkod ik" kancái seregé n. ám e lő­ fordul az is. hogy az új mén nem szeretné "nevelni" más leszármazottjait. hogy kihívja valame lyik ménes rangidősét . ennek a hölgynek csábító az illata. a törékeny csikóktól ráadásu l könnyű megszabadu lni. s pláne a később riválisaivá fejlődő hímeket. A cső dö r legtö bbszö r másik m én e s ek t ől elkóborol t kancá k összete relésével alakítja ki saját . Mivel a lovak párzási i d ő s z a ka tavaszra korlátozó d ik. hogy elpusztítsák elődj ük ivadékai t. beteg vagy már túlvan legszebb napjain.

Olykor az is e lő f ord u l . kü lö nböző korú ivadékaikat te re l ő nős ­ tények alkotjá k. DOMINANCIAMíTOSZOK 77 . hogya mén sajá t lányait is "k itagadja" amiatt. s utóbb i nem rest elüldö zni ő ke t. A kifej lett hím csikók veszé lyt jelentenek a csóco rre.76 DOMINANCIAMíTOSZOK "Ránk." A ménes összetartó erejét f ő ké n t az egymással kapcsolatba n álló. hölgyekre épül a család. hogy az újabb nem zésre sor kerüljön. de a természetes kontroll eme fo rmája viszonylag ritka.

csak egy lelkes pásztor. békéb en él együtt a kancái val. s hogy bá rmit "p arancsol". E viselke dés azt a (tév)kép zetet keltette so kakba n. Szemeiben rendkívül i a határozottság. A cső dör. Terelés közben a mén jellegzetes. fülét hátrahúzva kígyózik egy ik ménestagtól a másikig. M egl epő. de egy hatalomátvételre tö rekvő idegen csődör is. megvéd i e lőjoga it. amelyik ala tto mban párosodni próbál valamelyik kancával. A mén viselkedése elsősorban a cso port egyben tartására irányul. a párzási i dősza któ l eltekintve. Ám más kö rülmények közö tt nem irányít .78 DOMINANCIAMíTOSZOK "Nem vagyok fönök. . fogait mutoga tja . a több iek követik utasításait. hisz veszé lyesetén a lovak tömörülve védekeznek.a lovaknak ninc s ugyanis "megválasz tott" elöljárójuk. A mén a veszélyforrás és a mé nes közé he lyezkedve próbálja mego ldani a . függ ől e g e s fejmozdul ato kkal. aká r harc árán is. A valóság ennél árnyaltabb. hogy egy mén olykor m ilyen szemtelenségeket is elvisel ivadékai r é sz ér ő l ." A cső dö rök gyakran terelik össze kancái kat és azok cs ikó it. vagy akár egy olyan fiatal hím. Fenyegetést jelenthet egy ragadozó. hogy a mén a cso por t n ag yf őn öke.problé mát". a c sikói kat fe lelő s s ég teljes apaké nt neveli.

a fiatalabb pél dányok boldogan követik. mit kell cselekedni. a nőstényekéhez hasonló méretű köteléket alkotnak. mert a lovak szeretik a kozos programo kat. elsősorban sajá t csikójáva l foglalkozik. legel vagy épp hem p ereg . és a ménesen belü l a kancák és növe ndék nőstények jelentékeny pozíciót képviselnek. a több iek öröm me l köve tik már csa k azé rt is. Egyre több je l utal arra.pé ldá ul őgye leg az árnyék ban. Ám egy ilyen anyakanca a legritkább esetben ösztönzi a többieket. . A . hogy a lovak szoc iális berendezkedése matriarchális. bá rm it is tesz . mit csinál.. magabiztosan fe/lépő kanca tapasztalatait a többiek elfogadják : mivel legtöbbször tudja. Az ifjú hímek viszo nt. Tudia. a többi eket vezénylő ." A lovakkal kapc solatban elterjed t másik mítosz szerint a ménes való di f őn öke az anyakanca.DOMINANCIAMíTOSZOK 81 "Kövessük őnagy­ ságát.vezérnóstény" eszméjét erősíti. hogy egy felnőtt.vezé rnóstény" . amennyiben nem üldözik el őket. Mivel "ismeri a d örg ést" .

82 DOMINANCIAMíTOSZOK . hogya lovak . Egy vadlovakból álló.s a tagja i még így sem fáradnak el.az egy mással játszadozó ivad éko k kivételével egyetlen felesleges mozdulatot sem tesznek. ha nem muszáj. . "En ugyan egy tapodtat sem!" A lovak különböző cselekvéseit megfigyelő kutatók és diákok gyak ran szembesülnek azzal. legelő és víz után kutató ménes ugyanakkor könnyedén képes akár harminc -negyve n kilométe rt is megtenn i napont a .

A szépre ményűek mellett ott üget nek a csalódottak is . Az aggle gé ny társulások rend szerint ifjú növe n dékekből. amelyek még nem tudtak szert tenni saját háremre. Az egyedü lálló ló számá ra túl sok a veszé ly. így vagy hozzác sap ód ik egy cso por thoz. a szake m be rek által "agg legé ny cs apato knak" nevezett hordákba ve rő d nek.84 DOMINANCIAMíTOSZOK "Ifiú titánok és agglegények." Soka n feltehet ik a ké rdés t. de olyan i dősebb cső dö rökből is állnak.olyan mének. amelyeket kihívójuk legyőzött. vajo n mi lesz azokka l az ifjú hímekkel. s így egyre kevesebb az esélyük a .családalaoltásra" . ame lyeket ap juk elüldöz cso po rtjából? A " sz ámű z ötte k" rendsz erint röv id idő alatt kisebb. . vagy nem szavatol t a túlélése.

a párzási i d ő ­ szakban jelenlétük felkavarhatja a hímeket. s olykor szigorúan ellenőrzött és irányított versenyistállókba kerülnek . így ok hiányában a harc elmarad .DOMINANCIAMíTOSZOK ' " He. Mivel a leg több lovardában kancákat is tartanak. A vad lovaknál gyakori agg legé ny cso por tokhoz kancák ritkán csatlakoznak. ha csupán érzékelik a nős ténye k jelenlétét. Legtöbbször csak rövidebb időre engedik ki őket. . A csődörök a díjlovaglás és az állóképességi versenyek csillagai. egyedül vagy egy megfelelő hab itusú póni társaságába n. amelyek riválisaikkal súlyos kimenetelű harcba bocsátkoznának még akkor is. 87 klIsasszony-I" Háziasított környezetben a méneket rendszerint elkülönített istállóban. esetleg kifutókCirámokban nevelik.

Kérlek. A fiatal állat . míg füleit an nak meg f e l e l ő en mozgatja előre vagy hátra. hogya lovak közössége nem egy korlátlan hatalmú főnöknek alárendelt "társadalom". a látszólagos alázatosság igenis tetten érhető. nyakát kinyújtja.lega lább is nem a másik pozíciója és tettei visszaigazo lásaként. hogyan értelmezzük a lovak közötti tiszte let és enged elm esség jeleit? Tudom ányosan a lovak egy más iránti " nagy rabecsülése" nem bizonyított . A viselkedéskutatók szerint a cuppogást általában úgy foghatjuk fel. mint a növend ék közeledését: " Nem jelentek veszély t. a legjobb péld a erre a fiatalabb lovak. azaz gyors egy más utánban mutogatj a foga it. hogy fölötte m állsz. hogy mekkorának taksálja elfogadásának esélyeit." Amennyiben elfogadjuk. cs ikók i d ő ­ sebbekkel. te se bán ts. és parancsol hatsz nekem" j el l egű beh ódol ássat .ami távolról sem egyezik az "Elfogado m.88 DOMINANCIAMíTOSZOK DOMINANCIAMíTOSZOK 89 "Minden a legnagyobb rendben. Szeme iben enyhe é rdeklő dés. s kitág ult orrlyukakka l kózelit.cuppoqtat". Ellenben. valamint i d ő n k é n t má s állatokkal és az emberrel szembe ni en gede lmessége. és ninc s szándékomban bántani téged." .

újfent elküldik. ezzel alaposan megtévesztik és megzava rják az állatot." A laikusok szerint a lovak úgynevezett "nya ldosó és rágó" szájmozdulata a feltétlen engede lmesség bizonyítéka .am i a viselkedéskutatók szerint egyá ltalán nem az alázat. . A szakértők úgy vélik. majd miután engedik visszatérn i. A ló tartók egy részénél bevett nevelési módszer. A kiszára d t száj akárcsak az embereknél .az állatoknál is a félelemből ered: a lovak a szájuk nyaldosásával és a rágó mozdulatokkal a nyáltermelést élénkifik. A gyakorlat végén a legtöb b ló a fenti szájmozdu lato kkal reagál . hanem a szorongás és zavarod ottság jele. hogy előbb elüldözik maguk mellől kedveneuket.90 DOMINANCIAMíTOSZOK "Ez nekem nem tetszik.

szeme i ind ulatosak. a mára klasszikussá vált A lovak lelke című könyv szerzője szerint egy ló csak egyvalamit tud világosan tudtul adni egy másiknak . KAN CÁK ÉS CSIKÓIK Nincs könnyű helyzetben az a kanca.I De azonnal!" Lucy Rees. egy jókora rúgá s késztetheti jobb belátásra. fejét és nyakát felvetve. a megijesztett ló tágra nyílt szemekkel.DOMINANCIAMíTOSZOK 93 ' I·· " Tagu I Innen. amelyik 8 pajtása ival játszadozó csikóját szeretné továbbhaladásra ösztökélni Mivel nincs karja és keze. így a többnyire harapás nélkül előadott "tágulj innen" mozdulatsorral tereli odébb. E l ő f ord u l azonban. A közlés rend szerint arra irányul. orrcimpá it r án colia. s o lykor farkát is felc sapva lendül támadásba. Ha a figyelmeztetett nem veszi tudo másul a jelzést. A hátsó lábak figyel me ztetése rendszerint gyümölcsöző. hogy a másik ló fogja fel a szá má ra kellemetle n he lyzetet: a magányra vágyó pé ldá ny legtöbbszö r megh arapja a b etolakod ót. A harap ást m eg el ő z ő en a személyes területét vé dő ló füleit hátracsapja .azt. hogy szembefordul támadójával és szintén feldühödött "a rcot" vágva hasonló elbánásban részesíti. hogy hagyja békén. . a másik felé fordított fülekkel és behúzott farokkal iszkol el.

ám tőlük elté rően nem alkotnak kompakt "hajadon csoporto t" . Egy megh ató történet korábban arról számol t be. hasonló helyzetbe kerülnek . s a rivalizálás többnyire a legrátermettebb csődör családalapításával zárul.94 DOMINANCIAMíTOSZOK Hölgyek klánia A leg énybandákba verődő hímekhez hasonlóan olykor a n ő s t ények is magu kra maradnak . .általában akkor. hogy egy zuhanásban súlyosan megsérülő csődör mellett haláláig kitartottak kancái : az ös ztön a kancákat legtöbbször halott csikójuk me llett marasztalja addi g. Egy-ké t kancacsikó kö nnyedén csa tlakozhat az "agg legé nyek" cs apa tához. mint a " s z á m ű z ö tt" ifjú mének. amíg a ragado zók po ntot nem tesznek a szenvedés végé re. érkezése viszo nt versengést és harc ot szít a hímek közott. ha a ménjük elpusztul. Amikor a kancacsikók elso d ródnak ménesüktől.

A villongások mege lőzésének legjobb módszere.míg az ellenséges lovakat a l eh e t ő legtávolabb helyezz ük el egymástól. ám ezek is elsősorban akkor. ha egy istálló túlzsúfoltsága miatt az állatok idegesek. egy megfelelően háziasított ménes ben a szexuális különbségek miatti harc gyakorlatilag kizárható.iUgye mi ió barátok vagyunk?" A legtöbb tenyésztő a legelőkön és a béristállókban elkülöníti állatait.DOMINANCIAMíTOSZOK 97 . mivel sokan úgy gondolják. Kisebb csa tározások ugyan e lőfo rd ul na k. n em t ő l függe tlenül . A tapasztalat azonban ezt nem igazolja. sőt. . hogya he réltek és a kancá k kozos tartása elő felté te le lehet a harc ok kialaku lásá nak. ha az egy mással ba rátságos lovakat társítjuk.

. hogy a jövőbe n fajtársaik párzási szokásai is meováttoznak. A szaporodásért felelős. I'egelő. elősegítendő a minél előbbi felnőtté válást.98 SÜRGETŐ VÁGY SÜRGETŐ VÁGY 99 "Tavasz. a vad. és nem kizárt. A magas fény és hőmérséklet miatt az Eg ye n l í t ő közelében élő lovak egész évben párosodnak.még a herélteknek is . mivel ekkor a legbőségesebb a legelők zsenge termése. miközben csökkenni látszik az ember iránti elhívatonsáouk. Az emelkedő hőmérséklet nyomán az állatok "idejét múlt" téli bundájukat új nyárira cse rélik. egyre érzékenyebbek. A csikók rend szerint tavasszal vagy nyáron jönnek világra. és a hőingadozások is megtéveszt hetik az emlő­ söket. ám a klímaváltozás folytán a f ű huzam osabb ideig zöl de ll. a tavaszt rneoel óz óen is ellhetnek a kancák KLíMAVÁLTOZÁS A párosodás és a csi kók születése rendszerint tavasszal esedé kes.egyre inkább a párzás jár a fejében. Az istállóban tartott állatoknál viszont. a kancák pe dig felkészülne k a szaporodási időszakra (sárlani kezdenek). a kedvező körülmények miatt egyre aktívabb hormonok miatt a lovak "gye rekesebb" viselke dés t mutatnak: nyerítenek és pajkoskodnak. szerelem!" / Ahogya téli napford uló utá n az éjszakák rövid ülnek és érzéke lhetően növekszik a napsütéses órák száma.és háziasított lovaknak .

me lynek működése az éves ciklusnak megfelelően a nyári napforduló után előbb csökken. s a hatásuknak nem lehet ellenállni. majd eltűnik. Az agy egyéb területe in a méneknél és a kancáknál is beindu l a párzás folyamatá t irányító. A tavaszi fény újult e rővel hato l át az állatok pup illáján.100 II SÜRGETŐ VÁGY Bezsongva.II A lovak párosodását hormonok irányítják. s a para ncsok a látóidegeken keresztül az agyba jutnak. összetett hormonális "gépezet". . ahol u grá s s ze rű ­ en meg nő a párzásra se rke n tő melaton in term elése.

akiknek kora megh aladja az egy-két. A "fé rfias" vise lkedésé rt fe le lős tesztosz teron termelése ugyan je lentősen csökken. Ez ku'onösen igaz a szokásosnál később kasztráltakra. ám nem szűnik meg. s így a ménekéhez hasonló reakciókat okozhat. Ha egy csapatban két haso nló habitusú herélt van. Ha ivartalanítás előtt a lovat fedezésre is használ ták. s a cső­ dörökére jelle mző visel kedés még e rőse bbe n van jelen. tavasszal és nyáron e lővigyázatosság ból egymástól elkülönítve kell őket a többiek közé engedni. emlékei megmaradnak. azokra. m e gl e h et ő se n ritka állatok a vegyes n e m ű ménesbe n aká r külön is cso por tos ulhatnak a kancák az egy ik. Érdekes.egy ütt tartják. hogy ahe rélteket barátaikkal . . hogy nem tesznek kárt egymás ban. Az ilyen. akiknek mind két heréje k if ej l őd ött .kancákkal vagy más heréltekkel . vagy még gyakrabb an azokra. evide ns." A heréltek minte gy háromnegyedénél észlelhető a csődörök re jellemző karakter és viselkedés. esetleg három évet.SÜRGETŐ VÁGY 103 "Az eltűnt idö nyomában. hogy egyes heré ltek közösü lnek ugyan a kancákkal de nemzésre képtelenek. EGYÜTT ÉS KÜLÖN Feltéve. a herélte k a másik csapatban.

a ló a heréltekkel kö nnyen össze téveszt he tő c ryptorchid lesz.104 SÜRGETŐ VÁGY "Meglepetés!" Cryp torchidoknak. Úgy vise lkednek. MIT LEHET TENNI? Egy állato rvos vértesz ttel könn yed én . A herék f eln ő tt ­ korba n rend szerint a herezac skóban függ nek. az ondójukat a meleg hasü regben tároló cryptorchidok alkalmanként mégis teherbe ejtik a kancákat. A tulajdono s ezután eldö ntheti.leleplezheti" a gya nús állat horm on szintjét. így az összes érintettnek az a legjobb . és születéskor vagy közve tlenül azután kerülne k a testen kívülre. ame lyek heréltnek tű nnek. hogy h őm ér s é k­ lete a test hő fokánál alacsonyabb legyen. s em iatt so kszo r részesü lnek dur va elbánásb an a helyzetüket meg nem é rtő embe rek ré szérő l. ám a pubertást követően egyik vagy mindkét heréjük a hasüreg ben maradt. Ké s őbb ismét visszahúzódn ak a hasüregbe. mint a cső dörök. hogy kémiai vagy mű t é ti kas ztrálással szaba dítja-e meg kedven c ét a hasüregben ragadt s zervekt ől A c ryp torchid mén ek gyakran frusztráltak. azaz rejtett he réjű ek nek nevezzük azokat a hírneket. és nemegyszer csikókat is nemzenek. alkalma nként veszélyesek. ám ha a pu bertáskor végén (a lovakn ál ez egytől három évig terjed) nem ereszked nek újfent le. Bár az életképes spe rma e lő fe l tétele. ha a helyzet megold ód ik. .

A máskor oly kezes kedve ncek egy része azt sem engedi. . vagy csak olyanok közé enge di. A hímek társaságát keresik. A horm on álisan kieg yen súlyozat lan példányok viszon t agresszívabb an lépnek fel. és amen nyiben nem ke rülhe tő meg. meg tagad ják az egy üttm ű kö d é s t. mert a n ő st én ye k gazdá it rend szerint neh éz helyzetb e hozza lovu k párzási id ő szakb an megválto zott vise lkedé se. e lsősorba n azé rt. hogy nemi szerveit tisztán tartsák . ame lyekkel a kancának hagyományosan jó a viszonya .SÜRGETŐ VÁGY 107 "Szerelemre hangolva." A különbö ző versenys zámokban a kancáknál lényegesen tö bb herélt ló szerepel. A sárló kanc ák általába n túlságosan szeretetteijesek lesznek az em be rek és más állatok iránt. " szelíd tehén szem ekke l" hozzáju k dorq ólózr-e-. A tapasztalt tulajdonos ilyenkor m e g é rt ő b b lovával. és az egzaltáltan nye rítő álla tok ellátása is nehé zségekbe ütközik. miközben mindenhova követi k ő ket. s z é l s ő s é ges esetben műtéti úto n eltávol íthatja a kanca petefészkét. SZERELEM ELLEN A f ű el e s é g g e l társítot t adalékok segít he tne k a kevés bé "elva rázsolt" kancákori Az állat orvos gyógysze rek segítségével aká r elejét veheti a sá rlásnak. a büntetés helyett inkább távol tartja őt a többi Iótó l.

hogy felmé rje nősténye készségét. hogya tiltakozó választottja sérülést okoz neki. A kanca illata is iránymutató. Amikor a kanca készen áll. Az udvarlásra komo ly szerep há rul. . hogya mén meghágná . meg sem állva a nemi szervekig. Nem sokkal később a mén is jelzi köze ledési szándékát. hisz az ovulác ió idősza ká ra váró kancá nak készen kell állnia a közösü lésre még azelőtt. a mén kedvesen végigcirógatja a fejét. Ellenkező esetben a mén hiába fejt ki erőt és energiát. a testét. és le?" A lovak udvarlását elemző legfrissebb kutatások iga zolták.szervet is seg ítségül hívja. hogya túltengő hormonjaitól vezérelt kanca a kezdeményező fél. így a mén a szaglása mel lett a korábban em lített Jac o b son. csak azt kockáztatja.SÜRGETŐ VÁGY 109 "Én kész vagyok.

miután meg közelíti a mént. A tüzelő kanca. nyihogva ellép párjától. . Ezt követően a nős tény. a duó összedugja az orrát. Am int a kanca párzási pe riód usa a csúcsához közele di k. egymásra lehelnek. majd közösülnek. a mén egyre állhatatosa bba n ud varol. hogy . szago lgatva és nyalogatva ked vesked ik ("ugratja ") . A mén előbb megszagolgatja és megtisztítja a kanca ne mi szerveit. a fajfenn tartási ösz tönök erősödésével veszi kezdetét. ellenáll.szlve hölgye" kész-e az újabb egy üttlétre.110 SÜRGETŐ VÁGY "Mit csinálsz ma este?" A lovak ud varlása tavasszal. és megt örténik a meg term ékenyítés. ezzel is felmér ve. Ha nem. a kanca ellenáll. befejezettnek nyilvánítva az aktust. majd a nőstény farral a hím felé ford ul. e lle n kez ő esetbe n viszont bevár ja. s kirúgva.

'. hogy elkerülje az eset leges rúg ást. általában oldal ról. mivel a kozosuló. lelapu ló fülek. A pár zás gyorsaság a véd ekezés. Ezt követően egy kicsit megpihen a kanca hátán.csu hGI_ -. a m ag öm l é sr ől a zász lóké nt lobogtatott farok. Erniatt az állatok kedvetlenebbek. rnivel a lovaktól rnegvon ják az isrnerkedést és az udva rlást. Szívverése és légzése felgyorsul. TENYÉSZTÉSI HIBÁK A fedező farmoko n a pá rzási mód szer j e le n t ő s en különböz ik a te rmészetestől. " Ih GI. majd utóbbi pá r pillanat elteltével előrelép. a mén rámászik párja hátára. Amikor a kanca és a mén is felkészült a közcsulés re. a go ndtalan arckifejezés és a ritmikusan összehúzódó hátsó farizmok tanúskodn ak. s ebbő l adódóan a rnegtermékenyü lés mértéke is lényegesen alacsonyabb.SÜRGETŐ VÁGY 113 . s így véd telen lovak kö n ny ű prédán ak szá mítanak . és az ak tus pillanat ok alatt lejátszód ik. hogy párja akadálytalanul földet érhessen. Az oldalazó taktikát követőe n a kanca mögé kerül. ha a n ő st ény ellenállna. A tüzelő kanca (kancák) által körülve tt mének egy nap alatt szá mos közösü lés re képesek. . Az erekció beállta után a mén gyorsan a kanca mög ött terem. A mén m ind össze pár másod percnyi egy üttlét után ejak ulál. a nyugo dt. ám töb bnyire még ekkor sincs erekció ja: arra az ese tre.

ideges és izgatott. izzad és akár össze is roskad. . egyre többször fekszik le. hüvelye és szeméremteste a szülés előtt elernyed. Kisebb székrekedés is kínozhatja. e mlőjé t olykor viaszos anyag borítja. hogy a m én e st ő l és az embe rek tő l kel lő távolságban. ám mégis a közelben hozhassa világra ivadékát. A kanca méhnyaka. emlői megduzzadnak.114 CSALÁD SZÜLETIK "Különvo ulnék. Nem találja helyét. Enyhe kólikára utaló tüneteket produkál. f élre e s ő zug után kutat. a kanca hasa pedig erőte ljese n lelóg." A köze lgő szülés előjeleként megereszked ik és meglágyul a kanca hátsó fertályának szövete. Amikor a szülés már csak pillanatok múve a méhlepény felszakad. lábai megdagadnak. de olykor a kényelmetlenség miatt négy lábon vészeli át a kritikus periódust. A kanca fartöve megemelkedik.szulotési pozícióba" helyezkedik. a magzat pedig . A zavart állat kényelmetlenül érzi magát. e m lő i t próbálja rugdalni. a kellemetlen szituáció ra Jacob son-szervével reagál (fogait mutogatja). s mivel legtöbbször ürül é két ő l sem tud megszaba dulni. a szüléssel járó összehúzódásra felkészülve méhe felváltva feszül meg és ernyed el. horpasza beesik. Pár nappal a vajúdás előtt elkezdődik a tejtermelés.

ám mind annyiszor viszszafeksz ik szuló testh elyzetéb e. e m lőibő l elered a tej. id eges és nyug talan. a méh és a méhlepény kozötti magzatvíz elfo lyik. a méh e rőtel jes összehú zódásait fokozan dó. Perc ekkel k é s őbb a ritmikus ös szehúzódá sok követk eztében a cs ikó teste is előbukkan. .CSALÁD SZÜLETIK . és hátsó lábaival még anyja hüvelyébe kapaszkod va megpih en. A nagy erőfes z ítés pihenést igénye l. hasiz mát megfeszítve nyom. amíg elmész!" A legt öbb kanca rejtett és sö tét he lyen szü li meg ivadékát. A szülés t m e g e l ő z ő pe riód us egyé ntő l fü gg ő en olykor percekbe de néha hetekbe telik. A cs ikó előb b egy ik m el l s ő lábával. A csikó m e l l s ő lábai hamarosan átszakítják a fejlő dé­ sét korábban elősegítő méh lepényt. síkosítva a szeméremtestet. Avajúdást megelőzően földre fekszik. a kanca több alkalom ma l is felpattan. ha nem érzik mag ukat bizton ságb an. A szulés előtt i óráig gö rcsös öss zehúzó dáso k gyö trik. a minél nagyobb erőkifejtéshez visszafojtja lélegzetét. s mi közb en izzad. majd a másikat k ö vet ő en térdére hajtott fejjel evickél a napvilágra . I I 117 I I I I I "Addig várok. A korai sza kas zb an képe sek meg szak ítani a vajúdást.

s a tej az ellés t kö ve t őe n már immuni záló antites teket is tartalma z (ez az úg ynevezett "e lőte j") . A drasztikus intervenció néha pszichikailag is megtöri az állatokat.I I I AI Természetes körülmények közott a tavasz az új csikó születésének időpontja. Az elválas ztott idő­ sebb csikó a cs aláddal marad ugyan. s a lépés a kancát és kicsinyét is megvise li. és m egel őz i a hagyom ányos eljárásból fakadó problém ákat. A türelmesebb tulajdonosok által alkalmazo tt mód szer lényegese n humánusabb. A háziasított lovak esetén az embe r sokszor túl korán és hirtelen avatkozik be. az anya teje szép lassan elapa d.118 CSALÁD SZÜLETIK . minden alkalmat megragad. HUMÁNUS ELVÁLASZTÁS Am ennyib en egyáltalán szüksé ges. A kanca lépésről lépés re felkészíti az önállóság ra. s m iközben a csikó cse pe red ik. a tenyésztés sorá n a késleltetett és részleges elválasztás lehet a járható út. de lényegesen független ebb élet vá r rá. A teje lválasztás az új cs ikó születésé t m eg e lőz ően indul be ism ét. Már nincs szüksége az anyatejre. . Már hat hónapos korba n elválasztják a csikóka t anyjuktól. igaz. egy ütt él és lege l a mén es töb bi tagjával. de fizikai problé mák és magatartásbeli hiányosságok is. s ekkor kap új státust az előző évi ivadék is. Mindennek követke zménye lehet a f e j l őd é s i rendellenesség. hogy hozzáférhessen anyja emlőihez. II Imel a ' '·1 leso' m. a felnő tt csikó "makrancos" viselkedése.

A szegycsontja alatt áthajló kanca végigkémleli kicsinyét: körülszimatolja." Világrajötte után a cs ikó orrán fesz ü lő hártya elpattan.a szakirodalomban tisztításként ismert művelet során . s a kis jövevény zihálva kapkod levegőért. vagy ha épp el kell vágniuk a méh lepény vezetékét. és a csikó hátsó lábai is búcsút intenek az anya testének. ha a folyamat rossz irányba fordul. Mintegy háromnegyed órával azután. zártláncú tv-csatornán vagy diszkrét kukucskálón követik az eseményeket. Az anya és sarja kimerülten pihegnek (a legjobb. és elhalmozza figyelmességével. A méhlepény és a burok még órákig lelógh at. ha hagyják pihenni a fáradt pá rost). hogy . nyelvével szárazra dörzsöli a csikót. s a kanca nem kockáz tathat. Optimáli s esetben a köldökzsinór magától elszakad.120 CSALÁD SZÜLETIK "Életre szóló kötelék. Általában távolról. amíg a számára még furcsa. Az anya ezt követően boldog nyihogással üdvözli gyermekét. Pár erő­ teljes nyomás. eközben rögzíti ivadéka egyedi illatát. a kanca feláll.a méhlepény és a magzatburok leválasztódik. A méntelepeken megelőzésképpen rendszerint elvágják a méh lepényt. hideg új világban megtanul lélegezni. . hogy meg szakítsa a szü lés t. AZ EMBER SZEREPE A tenyészetekben a legtöbb szakembe r ódzkodik attól. s csak akkor lépnek közbe. hogy egy rossz lépés miatt beszaka djon a méhe. ha el akarja kerülni.

ám rövidesen ösztönei a segítségére sietnek. Ahogy telnek a napok és a hetek. Szükség is van rá. amíg a csikó rá nem tapad az egyik tőgyre. A csikótól távol eső hátsó lábát elernyeszti. hogy emlője még közelebb legyen. s m ivel az újszülöttet vonzzák a sötét zugok. hogy hasa árnyékba essen . ám ritkábban vonu l anyja alá. A szopás stimulálja az anya tejtermelését.és antites ttartalmú colostrum létfontosság ú a cs ikó immunrends zere szempo ntjából. hogya csikó a le h e t ő leghamarabb megtalálja az utat anyja emlőihez . a cs ikó huzamosabb ideig. a magas fehé rje. míg orrával addig bökdösi ösztökélve. eleinte nehézkesen. ám ez a képessége hatórás korától fogva folyamatosan csökken Ezért életbevágó. Az első tej.122 CSALÁD SZÜLETIK "Megcsapoltam az ingyen teiet!" Egy csikó körülbelül félóra elteltével áll talpra. és szopni nem kezd . Avadlovak újszülö ttjei kénytelenek m integy három vagy négy órán belü l lépés t tartani a ménessel. A keresés olykor egy-két órába telik. így ös ztö ne i rögtö n anyja e mlő ihez terelik . A LÉTFONTOSSÁGÚ (OLOSTRUM A csikó bél rendszere mindössze negyvennyolc óráig képes felszívni a védelméről gondoskodó antitesteket. a perces intervallumokban táp lálkozó kicsiny ugyanis óránként többször is megéhezik . a tapas ztalt anya úgy helyezkedik.

ha készenlétben van. vagy ami még valós zínűbb: a ragad ozók áldozatáu l esik. és az árvára terítik. ha van a közelben egy ivadé kát koráb ban e lves ztő anya. utánpótlásért kell nézni.CSALÁD SZÜLETIK 125 "Anyukámat akarom!" A vadonban az anyját elvesztő csikó halálra van ítélve. akit a megtévesztett kan ca örömmel vesz a "szárnyai alá". a dolgo k rövidesen jóra fordulnak. Nem árt azonba n a szigorú és s za ksze r ű állandó felügyelet a "dada" ugyanis megtáma dhatja és meg ölheti a gond jaira bízott kics inyt. hiszen rendszerint kényszerhe lyzetet teremt a hiánya . s amennyiben az örökbefogadó kancának pillanatnyilag nincs teje. Ha kialaku l a kötelék. . a többi kanca ugyanis nem hajlandó törődni más ivadékával. A csikónak azonnali colostrumra van szüksége. Az elpusztult cs ikó b őr é t lenyúzzák . Házias kö rülmények kozö tt viszont egy árva vagy egy elutasí tott csikó esé lyei is n ő n ek . A csikó éhen hal. Az anyatej származhat a farmról vagy a környékbeli kancáktól de a colostrum beszerezhető az állatorvosoktól is. Jó.

rendkívül i d ő i gé nyes. I . kicsi vagyok. a többi ek ugyani s kiközös íthetik. dadakanca" lehet. Amenn yiben nem találunk n evel ő ­ anyát. hiszen a cse metét a nap mind en órájába n el kell látni a spec iális kancatejjel. a lehe tő leg természe tesebb mego ldás egy kedves .126 CSALÁD SZÜLETIK "Egyedül vagyok. melynek köszönhetően lóként érez és viselke dik . Az árva csikót eleinte nem szabad a fajtársai közé engedni. éhes vagyokl" Az adoptál t csikó kézi etetése nem a legjobb mód szer. de aká r el is pu sztíthat ják . plá ne a kezdetekben. elűzhe ti k. hiszen min él hamar abb be kell illeszkedn ie a lovak társad almáb a : i dősebb korára ki kell alakuljon az a tapasztalat. A kéz bő l etetés.

.s amennyiben nőstény. megrúgják. d e csi kója elves z tésé tő l lesújtott anya ug yanis fájdalmában durv a és e r ő s za kos is lehet.i. egy csikój át gyászo ló anya ellenben képes lehet rá . Az egyébkén t kiváló t er m é s ze t ű .('. de aká r a halo tt kicsiny bő ré t is ráteríthet jük a mostohac sikóra. a sajátosság ugyanis örökletes . A kegyes csalás a legtöbb esetben beválik. Egy árva vagy kitagadott cs ikó láttán fájdalma enyhü lhet. A "rossz anyák" rend szerint ellökik magukt ól az ernlót ke resgélő esikór. Az árvává nyilvánított csikót ilyen kor azonnal el kell külö níteni a kancától..a továbbiakban ki kell vonni a tenyésztésből. ROSSZ ANyÁK Egyes kancák alkalmatlanok az anyasáora. l" J. a gon djai ra bízandó árvát be lehe t d örzsö lni a magzatvízzel.128 CSALÁD SZÜLETIK \ "Az enyém lennél?" / }. a kancá t orvo si felügye let alatt ajánlatos enyhe nyugt atók kal kezelni mindadd ig. Hogy a nehéz id ő ­ sza kon túljusso n. a csikót is . am íg be nem foga dja a gond jaira bízott új. hogy az illat alapján az anyaállat sajátjának érzi majd a jövevényt. abban reményke dve. ·_ . ' . adott ese tbe n megölik az újszü löttet.' 1-.' A kancák ritkán nevelik fel egy másik kanca leszármazonját. ám ehhez kell az em be r trükkös "rábeszélése" is. Ha az anyaállat cs ikója a születés alatt pusztult el. akit . még szopós korú csikót.- \ .

hogy néhány napig az anya és újszülöttje legyen elkülönítve. ne kerüljön más. Méntelepeken a kanca legtöbbször az akolban elkülö nített helyén szül i meg csikójá t. A kinti. ám pár nap elteltével a társak közé vezeti. így a pónik és a hidegvérű lovak mérsé keltebb lehűlést is elviselnek. egyes "aggszüzek" megpróbálhatják elrabolni a csikót anyjától.CSALÁD SZÜLETIK 131 . me leg és száraz . hamarosan a csikó talpra áll. és csintalankodni kezd. ha épp alkalmatlan az i d ő p o n t .sz. és megtörténik a bemutatás.uókarámot" biztosítanak számára. ám ezt követően ivadékával együ tt egy tiszta. A szívósabb fajták. Az érzékenyebb bórú. PO(R)TYÁZÓ KANCÁK Fontos. Az istállókban a csoport tagjai. idegen kancák és csikók társaságába . azonban ne felejtsük : a lovak természetes közegükben nem szülnek télen. hideg. kellemesebb feltéte lekhez mindketten könnyedén alkalmazkodnak.111 az ldele egy kis szomszédolásnak!" Születését követően az ifjú csikót anyja egy ideig távol tartja a ménestől. kíváncsiságuktól vezérelve be-bekukkantanak szemrevé telezni az új jövevényt. . ám m indig tudják. ráadásul a csikó ilyen állapotok között súlyosan meghűlhet. esetleg szeles helyeket csak kínoznánk a didergő állatokat.. rövidebb szőrű arab és angol telivérek esetén kerülni kell a nyirkos. A kancák kölcsönös kíváncsisága rossz esetben nyílt konfliktusba torkollhat. mi több.

eset leg egy kevésbé szenved élyes csapat nál ismét próbálko znak. a nemrit kán túlzsú folt kozos istállóban vis zont gond ot oko zhat a h e l y s z ű ke. aki akár harapá sokkal is kész megf egyelmezni a túl lelkes érdeklő dő ke t. A term észet ben tö bbn yire zök ke nő me ntes a kics iny bevezetése. csapko dó farokka l érkezik.CSALÁD SZÜLETIK 133 IIKözszemlén a gyere kem••• II Kívülálló számára a csikóját bemuta tó kanca látvá nya egys zerre s zív melengető és hajme resz tő látvány Az elől haladó.a közö nség számára nyitott" be mutató karámok" esetén foko zott a veszély A méntelepeken a személyzet tagjai rendszerint megfeszített figyelemmel kísérik az anyának és csikójának fogadtatását. s szeme ibe n ott a társaknak szánt figyelmeztetés: cs ak finoman! A csi kó ös ztönösen meghú zód ik anyja mögött. a kancát és ivadékát ismételten elkülönítik. illetve az idegenek jelen léte . és rend re a töb bi ló és csikója közé h e l yez ke d ő anya óvatosan meg közelíti "is me rőse it". s ha a többi ló tolakodása megfélemlíti a jövevényeket. Hátrac sapott fülekkel. .

amíg abba nem hagyja a szopást. és nem szoptatja tovább. ám az ifjú közelében marad va óvja és vigyázza fejlődését. Az ember sokszor figyelmen kívül hagyja az anya és ivadéka kapcsol atát. Ezzel egy időben egy re töb bszö r merészkedi k el anyjától. hisze n ivadéka táplálása rengeteg ene rgiájába kerül. szűkösebb i dőszakra tartaléko lva a kanca teje elapad. viszo nt a következő terhesség ére készülő anya mege rősö dik. alig félévese n elkülö nítik. amikor a leg fejlettebb. hogya c sikókat túl hirtelen ül és a term észetesnél jóva l korá bban." A csikó elválasztása a term észetb en fokoza tosan történik.134 CSALÁD SZÜLETIK "A lassabb néha iobb. legalább nyolchónapos cs ikókat visszaf ogo tt v i s el ked é sű . A nyár e l ő re h a l a dtá va l a cs ikó egyre több füvet. elő ford u l. . A téli. aki az önállóso dás láttán valójában fellélegezhet . da d ák" alkott a cso porthoz társítják . Megtagadja csikója kérését. Az elválasz tás nak egy em be rségese bb és egyre elterjed tebb módja. és egyre kevesebb tejet igé nyel mindaddig. anyjukat p edig hallótávo lság on kívül helyezik el.

viszon t ha hallótávolságon kívül van. s e rőszakos cs intalanko dásukkal meg keserítik a kanca életé t. csip kedve d öfköd ik e mlőjét. tej ük kevés. Egyes kanc ák távol ról se m jó anyák. bár nem kell úgy kezelni. egy árva csikóval kell kiengesz telni. s eszük ágába n sincs meg óvni ivadékuka t a csoport vagy az agresszívebb csikók zaklatásátó l Gyakran viszon t a csikók kíméletle nek.136 CSALÁD SZÜLETIK "Már nem birom tovább!" E lőford ul . hogy anyá t és cs ikóját mi nd kettejü k érdeké b en i dő e lőtt el kell külö níteni. hogy az elválasz tott hosszasan keresi anyját. a legmegfelelőbb szá má ra egy "dada" vagy egy pó ni. Átmeneti megold ásként .egy is merős lóva l vagy egy cse ndes póniva l lehet társítani. Ame nnyiben fásult és epe ke dő. b osszantják anyjukat. helyét ne m talalva m eg tagad ja az evést és csikóját hívja. rövidesen bele tö rő d ik helyzetébe. Ilyen ese tekben közbe kell lépni. A cs ikónak is szüksége van a társaság ra. ne m t ö r őd n e k csikójukkal. mint a cs ikójá t elvesztő "gyászoló anyát". go ndosko d ni kell mesterséges táplálásá ról is. Az elkülönített anyát folyamatos meg figyelés alatt kell tartani.a csikó hallótávolságán kívül . E l ő f ordul . . és ha szüksége van az anya tej re.

az "áldozatok" ezzel szemben visszamaradnak a testi és jellembeli fejlődésben. s a tapasztaltabb idősek felügyelik és tanítják az ifjakat abban az esetben. A természetellenes elválasztás a kutatók és a tenyésztő k szerint a későbbiekben viselkedési rendellenességeket okozhat más fajoknál is. ha azok anyja nincs jelen. legalább kétéves tagjait az i dő e lőtt i pá rosodás m eg e l ő z é s e érdekébe n nem ek alapjá n különválasztják. A körültekintőbb tenyész tők a fiatal lovak közé egy vagy több. hogy a fe l nőttek társaságá tól elkülönített csikó kat párokban vagy kisebb csapatokban nevelik. hogy az e rő te ljese bb csikók vezé rszerepre törnek. A "gyerekszoba" né lkül felnő tt falkavezér lovak a későbbiekben az embernek is gondot okoznak.CSALÁD SZÜLETIK 139 "Csikók óvodáia. tenyésztésbő l kivont kancát." Méntelepeken nem ritka. rúgásokkal és harapások kal terrorizálják a kisebbeket . . Idővel a csoportosulások kamaszodó. bizalmatlanokká válnak. eset leg heré ltet helyeznek. Az egyedek számától függetlenül "egyenrangú csoportosulásoknak" nevezett társítások rendszerint oda vezetnek.

. hogya ké s ő bbi e kben könnyebben felismerje. egy másik mén meg szim atolja .140 A GAZDA BEKERíTI HÁZÁT . a csődö rök azért ne m restek kijelölni az ideiglen es terület határait. az ürülékkel t ör t én ő kijelölés a szoms zédok figyelme ztetésének bevált módja.Én is!" Bár a lovak a szó szoros értelmében nem te rületvédők .. . Mivel a vadonban a ménesek . amikor ezt elég telennek vél i. Ha egy kanca szembesül egy mén halmával.. Egy mén emellett vizeletével "kedveskedik" a figyeimét felkeltő kancának is.Itt voltam! . A jelölés után a cső d ö r orrával e l le nő rz i a jel minőség ét .a szabadban nincs markánsan körülhatárolható területig ényü k .ta rtornárwor közott gyakran nagy az átfedés. . talán ezzel rejti el a tüzelés illatait.c'mkézi" . többnyire inkább a vizeletéve l válas zol. ... és a rend szeresen látogatott ös vények terept árgyait. vagy a jelzéssel . majd vizeletéve l felülírja. farkát felemelve potyog tatáss ai erősíti meg aláírását.

esetleg beazo nosítsák annak gazdáját. rendkívüli é rde k lő dés t mutatnak az útjukba eső trágyaha lmok iránt. A legtö bb tulajdonos ilyenkor igyeks zik meggáto lni kedvencét.142 A GAZDA BEKERíTI HÁZÁT "Ki iárt itt előttem?" A felnyergelt lovak sem im múnisak a jelzésekre. hogy válaszként me llékel ik névjegyüket. s leg többs zö r szeretnek megállni egy kicsit . hogy elem ezzék és megh atározzák a szag ot. hiszen a lovak számára létfontosságú cselekvés mindössze egy pe rcig tart. . helytelenül. El ő f ordu l.

majd olykor fe l-Ie m ozogva go ndos alapossággal vég igdörzsö lik az érzékenyebb testrészeiket : nyak szirtjüket. VÉRES VAKARÓZÁS A Culicoides midges nevű törpeszú nyog által okozott allergiás bet egség eredmé nyeként a lovak hegesre.A GAZDA BEKERíTI HÁZÁT 145 "Ezt nevezem én élvezetnek!" A legtöbb ló nem tud betelni egy jó kis vakarózással és dörgölőzéssel. Az egyes egyedek rendszerint azonos fánál vagy karónál tesz ik tiszteletüket. megb etegedés esetén azonban védőoltással kell védekezni. . Rova rölőkkel. ami tisztálkodásuk és a viszketés elleni vécekezesuk része. farkuk kö rnyékét és a két olda lukat. véresre vakarják magu kat. elő ­ idézve a minden csoportot jellemző . s ez bizony problémákat okoz .ménos illatot". A kiszemelt fát vagy cölöpöt megközel ítik. s ezze l illat ukat is a tárgyo n hagyva hozzájárulnak a szagok keveredéséhez. A dörgölőzést imádó lovak olykor túlzásba esnek. rovarriasztó hatásu takaró kkal és töb b árnyékos búvóhel lyel előz het jük meg a nagyobb ba jt.

146 A GAZDA BEKERíTI HÁZÁT A GAZDA BEKERíTI HÁZÁT 147 "Hempergözöm.gond osan kiválasztott. o ldalra fekszenek. lábu kkal a magasban kalimpá lva fetreng enek.még az istállókban is . olykor még az sem számít. tehát vagyokl" A lovak által elős zere tettel űzö tt tevéke nységek közé tarto zik a puha talajon vagy épp vízben tö rténő hempergés. majd alapos vakarózá s után a hátukon átford ulva. A lovak elő b b akkurátusan vég igszi matol ják és tapogatják a kiválasztott felü letet. A f etreng ő ló az elhalt sző rö k tő l is meg szabadu l. a közösség illatát a h emp erg őz é s s el is e rősí tő lovaknak . engedni kell őket. hogy eközben nem áll fel. térdre ereszkedn ek. éle te rős ló úgy tud egyik olda láról a másikra fordul ni. ha lovassal vannak. A lovaknak életbe vágóan fontos a hempergés. hogy min den adan dó alkalom mal megtehessék. Akárcsak a vaka rózás eseté n. . a ve d lő lovak így az átlagosná l is tö bb i dőt töltenek hánykoló dással . Egy fiatal. álland ó helyeik vannak . míg talpra szökkenés közben fejé től a farkáig jó alaposan me grázza magát.

Sok tulajdonos valósággal személyes sértésnek veszi.kicekcrátia" vackát. így elegend ő alapa nyag áll rendelkezésre az istálló és a fülke meg jelölésé hez. amit ki lehet üríteni a másik oldalo n. még arra is futja.ra klla_I" " Ak -I b'Irla. még akkor is . a lovak olykor a társuk által üresen hagyott helyre is bemerészkednek. A szakértők szerint az idegen ló helyének megjelölése hierarchikus okokra vezethető vissza. hogy más lovak hasonló elgo ndo lásbó l születe tt halm ait felül lehesse n írni. így nem meglepő.148 A GAZDA BEKERíTI HÁZÁT . ha esetleg évek óta az otthonául szolgál. Az étvágyuk hatalmas. Sőt. . vizeletet és . NEKEM NYOLC! Az egészséges lovak akár napi nyolc alkalommal is kép esek potyogt atn i. Iócitrornot" hagyva rnernentóut A ló életeleme a jelölés. tehát elegendő anyag gyű lik össze. ha az istállóba v isszaé rkező lova a friss alomra piszkít. hogy a visszatérő háziúr első dolga rápakolni az ismeretlen illatú trágyabuckára .

tes te beleegyezően reagál az érintésre. a szemeibő l kipihentség és könnyedség sugá rzik." A ló érzelmi állapotáról sokat elárulnak a külső jegyek. Ha egy ló kiegyensúlyozott és elégedett. Füleit gyengéden előre vagy érdeklődésének irányába ford ítja.150 EGYENES BESZÉD "A lehetséges világok legiobbika. orcája nyugodt. és é rdeklődve reagá l kö rnyezete változásaira. arckifejezése és vise lkedése is jellemző lehet. . közelről szemlélve a testhelyzete. egyébként lazán leereszti. Farkát mozgás esetén könnyedén himbálja.

s ha a riadalo m még nem ült el. Viselke dése csakis az evolúciójával magyarázh ató . A m egriadt lovak nyakuka t és fejüket fel. a ló bőre enyhe izzadással reagál.EGYENES BESZÉD 153 "Ez kifeiezetten iiesztől" A félele m kife jezése a lovakhoz alig értő laikus álta l is könnyen felis me rh ető . legyen az lovas vagy ido már. farkát mereven felfelé tartja. fehé ren villanó szemeibe kiül a rémület Az ijedt ló f e l s ő ajkát az alsóra húzva összeszorí tja szájs zéleit. mert a testüket és érzékelésüket irányító testrészkén t a fejüket féltik leginkább. Testük feszült és merev. míg szélesre nyílt. A me gfé lem lített ló nem hallgat az emberre. vagy épp tomporához szorítja ugrásra készen. FigyeImét a riasztó jelen ségre korlátozz a.és hátravetik azé rt. Tágra nyitott orrlyukait horkantások hagyják el. f ü r kés ző füleit is arrafelé fordí tja. . villá msze rű reszketés járja át.

néh a felágaskod ik. agresszív ló nem a legkellemesebb társaság. szemeiben harag villan. s ha épp lovast visz a hátán. fegyvere i félelmetes ellenséggé teszik minden állat és embe r számára. kirúghat. hegyezett füleit hátra. fejével türelmetlenül dühének kiváltója felé kap. olykor oda is harap. vagy megtagadhatja a készséges előre­ haladást. Egy felpaprikázott lónak dühös az ábrázata.EGYENES BESZÉD 155 "Most haragszom!" Egy dühös. . Koponyáján megfeszül a bőr. a nyaka felé szorítja. Ereje. Farkával összev issza csapkod.

felkészülését dühödt ábrázat kíséri. ellenben fajtársaik felkészültebbek a váratlan támadásra. . sőt képesek hátrálva is megr úg ni a feléjük közele dő t.hagyatkozik. Fogaival az őt bosszantó állat vagy ember felé kap. Old alvást kirúgva ("tehénrúgás") többnyire meglephetik az embert. felágaskodik. ha marmagasságában tartózkodik . A lovak hátsó lábaikkal oldal ra és elő re m e g l e p ő távolság ra ké pesek elérni. A ló védekezésképpe n természetes fegyve reire .fogaira és me llső. vagy olykor me llső lábával elő re rúg.156 EGYENES BESZÉD "Csak tartsd távol magad tölem!" A ló védekező testállása hasonlít a naraoosra. egy embert még úgy is me g sebezhetnek. A kancák rendszerint hátat fordítva hátsó lábaikkal ütik meg a betelakodet. illetve hátsó lábaira . s nem egyszer a kettő együtt jelentkezik.

míg a fejét fájlaló álla t arról isme rhető fel. A lovasa alatt sze nve d ő ló szája rend szerint habzik. vagy egy s z űk területen támadó agresszív ló is.158 EGYENES BESZÉD "Ez teliesen kiborít!" Szomorú élmény egy n ag yerő s . s a ló gyak ran tekin t sajgó test része felé. ha cs apdába kerül. vagy egy kellemtelen szituáció keltet te aggodalom. hogy . szeme ibe n félelem és megad ó legyőzöttsé g tü kröződ ik . és cs urog róla a veríték. A ló teste megfeszül és összegö rnyed. Szájszéle meg feszül. szenvedés közepe tte látni. A fájdalo m legt öbb ször izzadással jár. akárcsak az idegesség.és egy be n érzékeny . és nem tud kikerüln i a fojt ogató hclvzetoó! A stresszt okoz hatja egy dur va lovas. m int a ló . A kó likában szenvedő ló olykor odarúg a fájó hasü rege felé. orrlyukait rán colja. .homlokát falnak vagy egy fának szorítja. fülei enyhén hát rafordu lnak. A fájdalo m is lesújtja a lovat.elvétve sóhajok és nyögések által kísé rve .állatot. A ló akkor érzi magát meggyötörve.

160 EGYENES BESZÉD "Ne bánts. .fejüket az átlago sná l mélyebbre hajtják. fejét lehorgasztva. El ő ke l őbben rangsorolt heréltek id őnként a korábban már tárgyalt fog c sattogt atással jelzik szimpátiájukat . so kkal inkáb b ti s zt ele t b ől fakad. Magata rtása nem félele mből. füleit a kisze me lt állatra vagy személy re irányítva közeledik. A fiatalabb pé ldá nyok így kerülnek kapcso latba az i d ő s ebb e k ke l. a tap asztalatlan embe reket viszont megrémíth eti a látvány a mi ből tévese n arra köve tkez tetnek. hog y a ló harap ni készül . Fajtársaik természetesen "fog ják az adást". a pá rzási i dőbe n a kancák ekképp jeleznek a méneknek. hisz komállak!" A lovak soks zor alázatos kod nak: egy magasabban pozícionált lóva l vagy az emberrel így köz lik. m et sz ő ­ foga ikat rövid i dő n belü l több ször is összecsattin tják . A meg hunyászkod ó ló teste elernyed. hogy ne m jelentenek veszélyt.

Az istálló ban általá ba n hátrébb húzódi k. minél messzebb az ajtótól (azaz a világtól). Több nyire kevés érdeklődést mutat a külvilág tö rténései iránt. hogy egyes sérülések esetén nem ereszkednek le. míg feje a marjáig vagy az alá csügged. . Megtévesztő . fülei rezigná ltan lóg nak.ló egy óránál tovább produkál hason ló tüneteket. vagy egy fel nem derített seb kínozza. sbajától f ü g g ő e n egy re többszö r heveredik a földre.épp nem bóbiskoló . Máskor oly élénk szemei fakók és beesettek.EGYENES BESZÉD 163 "Hagyiál. rosszul érzem magam!" Az egészség telen ló rend szerint kissé félrevonul a hordától. valószinúleo beteg. Ha egy . mivel az növelné a fájdalmat.

164 EGYENES BESZÉD "Maid felrobbanok. vagy olyan lovak. Farkát mereven felfele tartja. vigyázz hát!" Egyes lovak kö nnyen válnak izgatottá : legtöbbszö r a me legvé rű tenyészállato k. vagy épp hangosan nyerít. olykor enyhén rem eg . és ezek keresztezett leszármazottjai. fel-fe lhorkant. melyekke l korábban rosszul bántak. az ango l és arab telivérek. azaz a fajtiszták.ami szin tén a nyugtalanság vagy a félelem jele. . i d ő n ­ ként összevissza ugrándozik. A tú l fűtött állat szeme és orrlyuka kitágul. füleit az izgatottság forrása felé ford ítja . teste megfeszü l. Az izgatott ló fejét és nyakát felveti.ábrázatán viszont nyoma sincs a félelemnek vagy a pán iknak.

Az önápolás töb bnyire d örg öl őz é sb ő l és vakarózásból áll. és megvédi a széltől. a por és a sá r segítségével a bőrparazi ták egy részét is ler ázz ák. Szemlátomást élvezik a kurkászást : a tisztogatott állat szívverése lelassul. A kozos megegyezéssel végzett tisztogatás elmélyíti a ba rátságot. marját és farát. a lovak így szaba d ulnak meg az elhalt sző r ö k t ő l. s bár szintén az elha lt sző rö k eltávolítására irányul.SZEMÉLYES ÜGYEK 167 "Megtisztogatlak. a kurkászás ba n rendszerint a család tagok és a barát o k is részt vesznek. A hempergés önmassz ázskén t is felfogh ató . . a szemközt párhuzamosan helyezkedő állatok fogaikkal és száj szélükkel vakarják. jo bbára tavasszal. ha te is engem!" A természetbe n és házias körülmé nyek k özott a lovak gya kran tiszto ga tják egy más t. túrják és nyalogat ják végig a másik nyaktövét. A sző rre száradt sár vakolatkén t borítja be az állat tes tét. úgy tűn i k . míg ős szel a tél i bunda cse réjét kíséri a higiéné gyakorlása .

. ". .. A lovak kifejezetten szeretnek a hóban játszani.: ..' . .168 SZEMÉLYES ÜGYEK SZEMÉLYES ÜGYEK "Egy kis sárból • kar••• ' " nincsen Ha megtehetik. s télen a frissen hullott hóban is előszeretettel fetrengenek egy jót. 169 . . a munka után így szabadulnak meg a hőtől és a verítéktől. ha egy-ké t barát is társul a mulatsághoz.. A masszázs-hempergést nagyjából az összes ló kedveli. .. főleg... miközben fejüket és gerincüket alaposan megdörgölik. .. --u-> _ ~ . a lovak legszívesebben hemperegnek egy jót. - .

Bár i dőve l megszo kják.körü l elhe lyezke dő. Mégis e lő fo rdu l. A ló szenved bajuszszálai nélkü l. rossz báná sm ód nak számít.és kisebb mértékben szem e . .víbnssae" azaz "bajusz" jellegzetes tapogatósze rv: a ló f ő le g a fejé hez túl közel eső. míg Ném etországb an egyenesen bű n ­ cselekmé nynek szá mít. míg a szem kö rüli sző rszá l ak eltávo lításá ra egyes p éldán yo k heves fej rázással reagálnak. dur va szálú . lovuk a sző rs z á l a k nélkül t et szető sebb. a rend ezvények .SZEMÉLYES ÜGYEK 171 "Csak a baiuszomat ne!" A ló orra . utóbbiakat font os szerep ük m iatt nem szabad eltávolítani. az állato k néha az étke zés t is m egt agad ják. Bár sokan úgy vélik.ma már több szervezet és tenyésztő i szöve tkezet bünteti az eljá rást.el sősorban sö tétbe n. s így szeme számára már homályosabb dolgok érzéke lésére haszná lja . bemutatók e lő tt sokan e lősze rete t tel csi nos ítják így lovaikat .

E szakmák képviselői többnyi re . A kovácsok egy része hajlamos a durva és gyors munkára. ínyencfalatokka l színesített "e dzés" nyom án a ló a tovább iakban a kezeléseket kellemes emlékekkel társítja. . A beteg vagy sérült lovaknak szükségü k van az orvosi beava tkozás ra. szóvá téve kedvence félelmét.172 KÉNYSZER ALATT "Erre most miért volt szükség?" A lovak gyakorta félnek az állatorvosoktól. míg a kovács munkája még abban az esetben is nélkülözhetetlen. a ló lábát túl magasra emelve megterheli ízü leteit.konnyú kezú" profik. ha a ló nem visel patkót (pataápolás) . n emtör őd öm s é gb ő l is árthat nak az állatnak. e rőte l jes étel m iatt szájüregük és fogaz atuk állandó ellenőrzésre szorul. A szakemberek ugyanakkor sokszor nem járnak el kellő elővigyázatossággal. az orvos vizsgálódása pedig a baj súlyosságából adódóan fájdalmat okozhat. A tulajdonosnak ilyenkor kell közbeavatkoznia. és munkájuk létfontosságú az állatok egészsége szempontjábó l. fogorvosoktól és kovácsoktól. A lovat nem árt felkészíteni a hasonló talá lkozásokra . a rostos. a fájd alomm al tovább fokozva a mozdul atlanságra ítélt vá rakozás m iatt amúgy is türelmetlen állat nyugtalanságát.az ap ró kedveskedések kel. "gyenge pontjait".

jobb békén hagyni a lovat. . ma .KÉNYSZER ALATT 175 "Egy kis farágcsálás mindent megoldl" Egyes lovak életvitele annyira természetellenes és k imerítő.viselkedésbeli sztereotípiákról" vagy csak pusztán sztereotípiákról beszélünk. A tünetek közé sorolható a farágás (a ló unalomból rágcsá lja a hozzá közel eső fadarabokat többny ire a levegőnye lés előzménye). ám kialakulásukat követően teljesen nem szoríthatók vissza. a fejforgatás (minde n ok nélkül forgatja és dobálja a fejét). kígyózás (ilyenkor a fejével. a pótcselekvés ugyanis megkönnyebbülést okoz neki. nyakával és vállával himbálózó mozgásokat végez).és közben morduló hangot hallat. vagy harapdálás nélkül morog). A közhiedelemmel ellentétben a lovak egymástól nem kapják el a fenti szimptó mákat. tikkek: levegőnyelés (a ló vagy megragad a fogaival egy kemény tárgyat .ezeket a jeleket korábban "istálló-fogyatékosságként" aposztrofálták. A ló életkörülményeinek és életvitelének javításával csökkenthetőek a tünetek. A leggyakoribb tünetek. és mára az orvostudomány úgy véli. hogy a zaklatott emberekhez és az állatkertekben tartott állatokhoz hasonló . körözés (a ló megszakítás nélkül kering a fülkéjébe n). és a vésés ( metszőfogaival növekvő mélységű vájatot farag az istálló ajtajába) .mint a jászol vagy az ajtó .sz irnpt ómákat" mutatnak .

Az idegi kime rülés jele lehet a totális érdektelenség.. a ló csüggedt ábrázata..KÉNYSZER ALATT 177 "Elfogytam. A rehabi litác iós idő be tartása ellenére egyes lovak fizikailag és mentálisan is kimerülhetnek. a feladat akul e rőhiá ny m iatti megtagadása. a növekvő agresszió is. a habképző dés. A mélyreható fáradtságra utalhat a heveny izzadás." Mivel egyes lovakat atlétikusság ukra szorítkozva jóformán agyondolgoztatnak. Optimális esetben a gazda figyel lova hétköznapi viselkedésére. a fizikai teljesítőképességük határára jutott állatoknak az újabb igénybevétel előtt szükségük van az erőgyűjtés re. így m ind ig tudja. pihennem kell. és a változást érzékelve felismeri a p roblé mát. . vagy épp ellenkezőleg. sú lyosabb esetben az összeomlás. a tompaság és rezig náltság. vagy a sportteljesítmény romlása mind arról tanúskodnak. lova érdekében mikor kell közbelépn ie. A sztereotípiák meg je lenése. hogy az állat tűrőképessége határán jár.

törzsét megem elve két hátsó lábán egyensú lyoz. Az ágaskodá sra ké szü l ő ló megáll. míg m el l s ő lábaival kö rbe-kö rbe kalimpál. kez ása. . ám az istállólakó lovaknak is az egyik kedvenc szóra. de o lykor a cs ő dö rök is . Já tékpartne re hasonlóan cse lekszik.legtö bbs zö r csikók és heréltek.szeretnek két láb ra ágas kodva "vetélked ni". A term észetb en a mozdu lat a mének éles harcra való felkészülése is egybe n.178 MINDENEKELŐTT: JÁTÉK "Na ki is a magasabb?" A játékb a t em et ke z ő lovak .

mivel a ló könny en elveszítheti az egyens úlyát. ha az állat sörényét megragad ó lovas elő redő l.180 MINDENEKELŐTT: JÁTÉK "Ez történik.d e nem egy b emutató n ugratott . Ahogya ló mellső lábai földe t érnek. Ilyenkor a legjo bb.ló felágaskodi k. megnyugtatásul oldott gyeplővel kell sétáltatni. lazít a kantáron segítséget nyújtva az egyensú lyát keresgélő lónak . ha f al••• '· " Ame nnyibe n a fe lnyergelt . A ló ijedt ség ét leg több ször a dur ván rán gatott zab la által oko zott szájvagy fogfájás oko zza . vagy lazább ügetésre bírni a lovat. mozd ulatlan marad. rendkívül veszélyes. és összeroskadva maga alá tem etheti lovasát. .

nem engedi. és mindannyiszor megprób álja majd. ha a ló hátát sé rti a hanya gul felcsatolt nyereg. Nagyon szeretnek ugránd ozni. a lehető ­ sége t örökre megjegyzi. s a mozdulatokat gyakorta többszö r is megismétlik. A legújabb elmélet ezzel ellentétes: az engedetlen lovat pár pill anatra meg kell állítani s ezzel meg szűnik a ló sebessé g által is gene rált. . a mozgás óriás i örömme l töl ti el őke t. s bár utána elcs igázottnak tűnn ek . Fejüket és nyakukat lefelé görbítve felfelé szökkennek. amit nem tud. s ha észleli. de időnként társaikkal is viháncolnak. A rakoncátlankod ó lovat a hidegvé rű lovas élénkebb tempó ra ösztökéli. ha ép p nem akar do lgozni. BAKUGRÁS VAGY BIZTONSÁG A felnyergelt ló baku grásai félelme tesek és veszélyese k. Ha úgy d ön t. hogy leg örb ítse a fejét. rnenekúl] vagy harc olj" reakc iója . ha gazdája épp olyas mire kéri. A ló ellenkezését válthatja ki az is. . hogy a ló szeretné ledo bni.182 MINDENEKELŐTT: JÁTÉK MINDENEKELŐTT: JÁTÉK 183 "Pazarul érzem magam!" Az egyedü l hagyott lovak néha bak ugrásokkal szórakoztatják magukat. vagy ne m aka r vég rehaj tani. o lykor m el ls ő és hátsó lábaikkal kikirúgn ak. Ha egy ló sikeresen vetette le lovasát. bá rmely ló képes levetni szinte aká rmelyik lovast ám erre több nyire akko r kerül sor.

néha összeütköz nek. vagy domin anciáju kat kifejezve. egyik kedvenc játékuk a kö rkörös nyargalás. vállvetve vágt atnak. hiszen valójában okafogyott a harc. ám vetélkedésükben töb b a . A cső dö rö k partne reik lábai felé kapdosva igyekeznek földre vinni a . A term észetb en az e rőse b b cső dö r harap ásokkal kon c olja fel föld re vitt ellenfelét. A hímekhez hasonlóan a kancák is játszanak.riválist". a játékos gyak orlás ezzel szemben nem veszé lyes. s eközben csipkelődnek. A lovak társaság hiányában is mind ig készek egy kis lazítás ra. ugrándoznak és pajkoskodn ak: nő iese b be n vise lkednek. A játékkal komolyabb csetepatékat mímelnek.Játszatrúqás". rugdalóznak.184 MINDENEKELŐTT: JÁTÉK "Kör közepén állok•••" A lovak imádnak szórakozni. fejüket dobálják. a betolakodóka t és b itorlókat visszaverő mén visel kedését gyakorolják . A cs intala n csikók pedig a fe lnőttektől ellesett összes játékot kipróbálják. Ilyenkor egymást kerülgetik. m e ll s ő lábukat játsz ótá rsaik nyaka felé nyújtva prób álják meg "átö lelni" . .

általában orvoslás ra váró betegség vagy sérülés rejlik a kitartó álldogálás mögött. ÉDES ÁLOM "Mint egy felhúzott rugó. ez nem a legkíméletesebb életmód. Az úgyneveze tt" támasztó mechanizmus" a lovak evolúc iójának csodája.186 ÁLOM. A lovak képesek évekig talpon maradn i." A ló ízületei rendkívüliek .és feltápászkodás kivitelezhe tetlen. A lovak gyakran töltik lábon az éjszakát . a térd tudattalan állapotban is feszesen rugalmas szerkezete lehetővé teszi például. ha istállófülkéjük túl szúkos. . hogy akár talpon szund ikáljon. vagy amenynyiben a gyengeség.amikor nem érzik magukat biztonságban. esetleg fájdalom miatt a le. hisz segítségével a ragadozót észlelő állat mindössze egy-két másodperc alatt képes pihenő állapotból váltani vágtázva menekülőre. A feszes ízületeknek köszönhe tően a leereszkedésre képte len ló is kön nyedén elalhat. egy kiváló túlélési kellék. igaz.

veszélyesetén felsőtestét mellső lábaira táma sztva.kutya-tartásból" felkászálódni készülő ló kínlódik. MEGREKEDVE Ha egy . Mivel félig ül. vagy felemelt mellső testrészével fara körül forgolódik.188 ÁLOM. vagy komoly izomzúzódásokat szenvedhetett . majd hát só lábaival tomporát megbi llentve könynyedén felállhat. egészséges ló pá r másodperc alatt talpra szökken. ÉDES ÁLOM "Három pillanat a ga Iopplg••• · " Egy földre leere sz ked ő ló gyakorta nem fekszik az oldalára . talpra állási kísérlete kudarcot vall.a kutyákat imitálva szegycsontjára táma szkodik. valószínűsíthető. Egy sértetlen. így ha ezt nem tudja megtenni. azonnali orvosi ellátásra szorul ugyanis eltörhetett valamelyik csontja. és alig három másodperc alatt men ekülőre foghatj a. hogy alaposan legyengült. esetleg e rős fájdalom kínozza teste hátsó részét. és ebben a pozícióban is vígan elalsz ik. .

A tapasztalatok szerint a ló ilyenkor álmo d ik is. majd ismét visszafekszenek. A termés zetb en a vad ménes tagjai felváltva ő rködve biztosítják társai kat. Alvási szokása ikat a túlélési ösztön alakította. a pi henés re és a relaxác ióra nap pal és éjje l is szakítanak idot. hisz megi jedve veszélyes lehet) . félóránál többet ne m fekszenek féloldala s pózban. egy re inkáb b ész reve he tő. lábait kinyújtva tud m ' ly álomba merü lni. Féló rányi alvá s után feléb rednek . falatoznak egyet. esetleg mélyen alvó ló még így is kiszolgá ltato ttab b. míg az alvás ra. a lovak ritkán heverednek oldalukra. JÓ ÉJSZAKÁT? SZÉP ÁLMOKAT? UGYAN ••• Az embe rtől elt érően a lovak nem alusszák át az éjszakát. ahogya háziasított életforma felszám olta természetes ritmusukat. Az alvásba temetkező állat vis zont könnyűszerrel megközelíthető. így a lovak ritkán vagy csak rövid ideig "á lmodnak". orrlyukai és meg -m eg ránduló lába i. ám a féloldalt f e kv ő . A testhelyzet emiatt veszélyes is. Ha nem érzik magukat biztonságban. s ha megteszik. A lovak hajnalban és alkonyatkor a legaktívabbak. ÉDES ÁLOM 191 Kiszolgáltatva A ló hanyatt fek ve. s reggelente e r ről tanúskodik a széthányt szalma. . erről tanúskodnak szeme i.ÁLOM. sétálnak. vagy az elillanó eleség is. Igaz. anélkül hogy felébr edn e (bá r nem aján lott megzavarni. hisz ebből a po zícióbó l tud a legne hezebbe n talpra állni és elvág tatni.

füle it e lő re ny ú j tja. A nyerítést hange reje mia tt azonna l fel lehet ismern i: a lovak leg többször távolabbi társaiknak je leznek vele.a lovak családtagjaik. egé sz teste vib rál. . NYERíTŐ ZENEKAR 193 "Örülök. erős. hogy beugrottál!" A mélyebb felnyerítés vagy "röhögés" hasonlít a hosz szas nyerítéshez. A han gforráshoz közel lévő lovast nyilván zavarja lova folytonos nyerítése. A ló őszin te elragad tatásá ról tanúskodik. pláne ha az ember koráb ba n nem "kenyerezte le" nyalánkságo kkal: így biz tos. hogy nem a cse megét .192 NYERíTŐ ZENEKAR "Van ott valaki?" Az emberek többsége a hangok közül m ind e n e ke l ő tt a nyerítést társítja a lovakkal. hog y az állat társaságra vágyik. ráad ásul az ü zengető kedven c kevesebb figyelme t fordít gazdájára. ha a sze rető gazdát így köszönti. A poz itív. A nyerítő ló fejét magasb a eme li. A lovagolás közbeni nyerítés arról is árulkod ik. azaz elége detlen az ember által nyújto ttakkal. az ember vagy egy számukra kedves más állat üdvözlésekor használ ják. halrnozza el szeretetével". nyugodt és meg bízható hozzáál lás e rősítheti a ló és lovas közötti kapcso latot. ám kevésbé "sürgős" k özt ési rnód tehát halkabb is .

a ló fejét lehajtja. szemei kedvese n csillognak.. A ló áb rázatára kiül a mé reg.. A szá mukra közö mbös vagy veszélytelen emberre a lovak ritkán rikoltanak. hogy az il lető meg köze líti. a lovak a közeli barátaikat és családtagjaikat. Ahogya kedvel t lény egy re közelebb kerül. szájszé leit összes zorítja. az a feltétlen rokonszenv és a bizalom je le. fejét és füleit a kellemet len jövevény felé fordítja . hogy az állat bosszús-agresszív vagy fenyegetve érzi magát. nagyo n személyes hang. a kanca a csikóját. . Mély.194 NYERíTŐ ZENEKAR NYERíTŐ ZENEKAR 195 "Szeretlek!" A nyihogás a bensőséges kommunikáció módja. az összetartozó mén és kanca egymást szó longatja így . mely a koze lgő állat vagy ember elismeréséről és szeretetéről árulkod ik. a ló öröm mel fogadja . orrlyukait rán c olja.ha egy ló lovasá t nyihogva fogadja. kellemesen vib ráló. "Rosszat seitek. Két ellenséges ló találkozásakor a dobbantásokból. egymás ke rülgetéséből és egyéb fe nyegető mozd ulatokból álló "felvezetés!" magas rikoltozások és sikító hangok kísé rik." A lovak rikoltása rendszerint abból fakad.

kényelmetlenül érzik magukat. vagy egy szénával teli jászol. a folyamatos étkezés b iztosítása mellett d iétáját kalóriaszegény ételek re kell korlátoz ni. a takarmány hiánya idegessé és feszültté teszi a lovakat. ráadásul a kop lalás nyomán fogékonyak lesznek a gyomorfekélyre. Az éhség ismere tlen érzés számuk ra.196 MI SZEM-SZÁJNAK INGERE "Úifenl megéheztem!" Mivel természe tes környezetben a lovakat voltaképp körbeveszi az ennivaló. egy füves kifutó is megte szi. ha mag uk oszthatják be táplá lékukat. hogy m egf el el ő m enny i s é gű táp lálék álljon az állat rendelkezésére. csak arra kell figyelni. hogya nélkülözés kihozza be lől ük.Jaminitis" n evű anyagcse re-be tegs ég be n szenved. az istálló ban tartott példányok is szeretik. egészen biztos. Ha több óráig megvonják tőlük az utánpótlást. . A m e g el ő z é s e gysze r ű. Ha a ló vagy póni a . esetleg hízásra hajlam os. és nyugtalanok lesznek. Ame nnyiben hajlamosak a viselke désbeli sztereotíp iákra.

egy figyelmeztető pillantás . A szegé nyes vagy megkopasztott fű t a karó esetén tápl ál ék k i e g é s zít ő kkel vehetjük elejét a kisebb csete patéknak. s a magasabban rangsorolt állat az agresszió jól ismert jeleivel lép fel: füleit h átracsapia. és az alacsonyabb rangú lovakat a dominánsabbaktól külö n etet ni. hac sak nem e lőzz ü k meg őket. ez az én parcellám!" A szaba d ég alatt nagyob b számb an együtt lege lésző lovak között kö nnyen problém ák alakulhatnak ki. fenyegetően odaoda kap. Ha a területét védő ló az előkelőbb. ha egy ló betoppan a másik sajátjának vélt területére. Megelőzésképpen érdemes az ab rakolóládákat és a vöd röket egymástól legalább tíz-tíz méterre helyezni. esetleg megharapja vagy megc síp i a mási kat."Tűnj el!" .MI SZEM-SZÁJNAK INGERE 199 "Hátrébb az agarakkal. .is elegendőnek bizonyulhat. Vesze kedést szulhet.

200

MI SZEM-SZÁJNAK INGERE

"Jut bőven
mindenkinek!"
Még a lege lőn tartott lovak számára is fontosak a
rostos táplálékkiegészítők, így a széna vagy a zab.
Az állatok számát legalább eggyel meghaladó halmot
vagy rakást kell létrehozni ahhoz, hogy az összes ló
hozzáférhessen a tápl álékhoz. így cse rék eseté n - a
lovak, min t min de n ínyen c, tö bb helyet is kip róbálnak
- az alárendelt lovak számá ra is jut majd fölös szénarakás. Ha csak egyetlen nagy etető van, előfo rdu lhat,
hogy az alacso nyabb rang úakat megfélem lítik és
e l űz ik az e rőseb b e k - ezért az etetést végig figyelem mel kell kísérni, és a gye ngébb lovak szá má ra b iztosítani kell a továb bi ellátmányI.

MI SZEM-SZÁJNAK INGERE

203

"Nincs iobb a
hideg víznél!"
A lovak többnyire hoss zan isznak: pá r korty után felemelik fejüket, körbeké m lelnek, hog y ninc s-e ragadozó a közelben, majd szünetet tarta nak - egy újabb
evolúció s magatartásm inta, am ely mind máig jellemzi
ő ke t. A kémlelés után a ló folytatja az ivást mindaddig,
amíg úgy nem érzi, hogy szomját oltotta, ezt köve tő e n
óvatosa n tová bbporoszkál.

ITATNI CSAK SZÉPEN •••
Hajdanán nap l két- három alkalommal itatni vitték a lovakat,
s a kútnál addig időztek az állatokkal, amíg azok nem oltották szomjukat - ezt követően tértek vissza a karámba. A modern, vízvezetékrendszerrel ellátott istállók esetén erre nincs
szükség, viszont a munkára fogott lovaknál előfordul a csoportos itatás. Napjainkban a lovak már állandó jelleggel hozzá
tudnak jutni az éltető folyadékhoz, így akkor és annyit ihatnak,
amen nyit szeretnének: nem kevesel, egy ló napi vízszükséglete ugyanis az elvégzet t munka és az időjá rás függvényében akár huszonöt-harminc liter víz is lehet. Egy szinté n túlhaladott hagyomány szerint a lovak csak etetés után juthattak
vízhez, táplálkozás közben nem. Mára elfogadott, hogy az
élelem mellett a mé rtékkel fogyasztott víz segíti emésztésüket.

AZ IDŐjÓS

205

"Ne tegyél hidegre!"
A ló átlagos tes thő mé rséklete körülbelül 38 oC, és
e mlőskén t legtöbbs zör - a szélsőséges körülmények
kivételéve l - sikerrel tö rekszik arra, hogy b el s ő h ő ­
mé rsé klete állandó maradj on. A l e g eg y s ze r ű b b e n
egy m e g f e l e l ő óvó he llyel tud un k seg íteni neki: a
mened ék a hid eg sze lek től, az eső tő l és a nedves
hótó l épp úgy meg óvja , mint a forró és szá raz nap sugaraktól. A lovat nem szabad a hideg, szeles vagy
ned ves kö rülmé nyek k özott védtele nül hagyni, leg alább egy taka róval óvjuk, p láne a frissen nyírt pé ldányokat. Nyirkos melegb en igyekezzünk árnyékos
helyet biztosítani szá má ra, viszont ne taka rjuk be,
és kerüljük a gyors és túl megterhelő feladatokat.

VÉDEKEZÉS AZ IDŐJÁRÁS ELLEN
A lovak rend szerint hátat fordítanak a szélnek és az eső
irányának, míg a tűző nap elől árnyas helyre vonulnak.
A hypothermiával (kóros lehűlés) és hyperthe rmiával (akut
felme legedés) sze nvedő lovak tompák, fásultak, szörnye n
érzik magukat A le hűlt ló rendszerint borzong, míg a túlmelegedett liheg és izzad . A testhőmérsék le t túl nagy
kiingása veszélyes, aká r pusztuláshoz is vezethet, így
figyelni kell a lovak állapotára, testük hőfokát pedig rendszeresen ellenőrizni kell.

78.43 . 134. 158 fog yatékosság ok kiegészí tő k rúgása 58 m én es hi erarchiája kilovaglás 15 harap dálás 69 fű tisztántartás 167 üd vöz lése 57 . 43 legelés 199 V szé l 22 vakaródzás 145 szop tatás 122 veszé ly elkerülése J legyek 34 NY szt ereotíp iák 175 Jac ob son-szerv 28 lovak elméje nyald osás-rágás 90 sztyeppék 12 nyerítés 192 születés 108. 205 175 elkülönítés 40 kurkászás 167 ő rködés izgatottság 164 L látás 25 tisztogatás 120 tüzelés 99. rúgások 60. 74. 117 védekező póz 156 K lovak me g közelítése nyihogá s 194 szülés 108. cs apata" 84 . 107 rúg ása 58 nizmus 186 ágaskodása 178 szülése 114. 114. 131.es tárgymutató A és kancák 93. 136 eteté se 122 É hallás 20 éhség 196 hangok 20. 73. 126 125. 168 hallás 20 66 patkolókovácsok 172 és her élt ek 97. P magányos lovak 36 133 hátsó lábak kiegészítők 200 133. 87 élelem c semegék 43 halála 128 álla torvosok 172 rúgás b eteg ség 163 elválasztás 108. 111 hiányosságok 108 ba jusz 171 flehme n válasz 28 legelő hím cs ikók 76. 73. 126 elválasztása 108. 103 hempergés 147. 114. és csikók 76. 28 40. felszerszám ozá s 66 időjárá s istáll ó- C fű 15 co lostrum 122 fű c ryp torchid 104 gyo rsul ás 19 GY sebe sség 16 gyorsulás 19 CS 15 sztyeppe 12 H csemegék 43 csi kók árván 125. 111 és c ryptor chidok E b og yóhalm ok 140. 99. csapata 94 ló 5 1 lovak színezete 44 ő r kö dés 48 tapintás 33 40. vez érkancák" 8 1 fülek 20 rostos táplá lék- udvarl ása 111 F evolúc ió t es thőm é rsékle t udvarlása 111 elkülönítés 40 e rőfesz ítés 82 játékai 184 199 rikolt ás 195 üdvözlése 97. 117 vib rissae 171 Ö T (Rees) 93 harag 155 kancacsikók 94 hátsó lábak 63 harapdálás 69 kancák fekvő ízlelés 30 harc 73 15 rn énes ösz tön ivá s 203 205 "ugratás" 111 vezé rhiá ny 70 köt őd é s 40 ízlelés 30 200 52 kim erült ség 177 kólika 60. heréltek ízlelés 30 árvák 125. 100. 84 tapin tás 33 ember közelsége 54 Rees. 131.139 alvás 186. 103 szag lás 27. 128.ÉS TÁRGYMUTATÓ 207 . 120 "agg legények és mének 78 és ménes 76. 87. 93. 63 U tehénrúgás 156 ud varlás 111 S sebesség 16 Ü státusz 160 üd vözl és 57 üld ög élés 188 48 tapaszta lt ló 39 SZ veszély elkerülése szag lás 27. 148 és kan cák 70. 117 m el l s ő 93 támasztó mecha- 112 pött yös mintázat 47 párzása 112 üdvöz lése 57 142. felágaskodás 178. m ell ső egyéves csikó 139 145 terü let R párzása 112 B tehénrúgás 156 és hím cs ikók 76 tüzelése 99. 120. 191 Á rostos táplálék- M 108. 78. meggyöt örve 158 és mének 70. 103 bakugrá s 183 félelem 153 74. 22 í 22. 107 hátsó lábak 60. Luc y 93 "röhögés" 193 egyed üllét 36 engede lmess ég 89.148 "tágulj innen" üzenet és kancák 97. 180 I. 28 b őrallergi a mel lső rúgá s 58 mének játékai 184 104 látás 25 136 párzás 74. harapás 65. 90 jelölés 140.vez érkanca" 8 1 . Név. 134. 63 érzékek csípés. 167. 122.NÉV. 87.

.. 49. Minde n sze rző tud atában van annak. és 199.69. 42..34 . az alább iak kivétel ével: Rebekah Rod ger: 7 oldal Anova Image Library : 5. 75. oldal .. m int ahogy azt az olvasó k feltételezik... 11. sokszor az illusztrációkon mú lik egy publikáció sikere vagy kuda rca. és mind en kinek .41. és hozzáért éss el kezelő Horsepix stúdiót.208 KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS Köszönetnyilvánítás A könyvek többnyi re köz re műkö dés gyü mö lcsei. .uk) képanyagára tám aszkodi k.co. 44. .30 . és általában jóva l tö bb személy "bábáskod ik" születésük nél.47. 14.37.. hogy eg y jó kép olykor több et ér akár ezer szónál..horsepix.... 38. 16. old al Photos Cheval: 8. Hálával tartozom az Anova Boo ks kiadó szerkesz tősé gé nek.53. 24..29. 12..26. Külön köszönet illeti a könyv pót olhatatlan részét k ép ező illusztrác iókat be szerző. aki teh etség ével és munkájával tök életesítette a kiadv ány képi anyagát. 22... és 72.. A kötet javarészt a Horsepix Equestrian Photography (www. 71.

és több száz cikket kez ölt. eme llett köze l negyven lovakkal kapcsolatos könyvet. A Lovas Könyvterj esztő Társaság szerint a lovásztud om ány legrangosa bb képesí téséve l és több e dző i kitüntetésse l rende l kező író Nagy-Britannia egyik legn é p szerű bb és legelism ertebb sza ké rtője. . rengeteg tapa sztalattal.A szerzőről Susan McBane s ike rsze rző és klasszikus lovaglásoktató. Szerkesz tő ­ ként ké t szak lapot irányított .