You are on page 1of 1

Cuprins

Liturghia comunităŃii şi jertfa interioară în viziunea filocalică......................................................................... 5
Pr. Prof. Dumitru STĂNILOAE
Infarctul sufletesc .......................................................................................................................................... 15
Dan Puric
Spre un Angajament Teologic Ortodox-Răsăritean Radical în Dezbaterea Modernă ŞtiinŃă-Religie ............. 19
Alexei V. Nesteruk
(traducere din limba engleză de Florin Caragiu)
Uitând că am învăŃat să uităm ..................................................................................................................... 37
Dumitru Horia Ionescu
Carl Gustav Jung. Psihologie şi Religie. Arhetipuri. (O perspectivă creştin-ortodoxă) .................................... 41
Florin Caragiu, Bucureşti şi Mihai Caragiu
Omul care ne trebuia .................................................................................................................................... 77
Gheorghe Ceauşu
Mistagogia Sf. Maxim Mărturisitorul – spaŃiu şi timp: exerciŃii de lectură – ................................................ 89
Alexandru Atanase Barna
Dihotomii. Trihotomii. X-hotomii .............................................................................................................. 109
Neofit
Diptic ........................................................................................................................................................ 125
(Seamus Heaney, trad. de Ana Blandiana)
Constantin Noica în arhiva SecurităŃii ....................................................................................................... 127
Dora MEZDREA
Pot persoanele Treimii să fie numărate? Răspunsul părinŃilor capadocieni .................................................... 163
IonuŃ Mărăşoiu
Libertatea fiilor ......................................................................................................................................... 167
Dan Popovici
Problema înŃelegerii limbajului .................................................................................................................... 177
Ştefan Trăuşan-Matu
Beethoven. Jurnal (ΙΙΙ)................................................................................................................................ 183
Carmen Caragiu-Lasswell
Universalitate în sfera juridică. N. Rouland şi construcŃia unei noi universalităŃi ........................................ 189
Marius Dumitru
MOŞ – PUSTNICUL din CARPAłI ................................................................................................. 209
Ierom. Ghelasie Gheorghe

227