http://allburmamonksalliance.

org
http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, No 7

Volume 1, No 7
7th May 2010

တပ္မေတာ္Aေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိလာေAာင္ ျပန္လည္စည္းရံုးျခင္းဆိုတ့ဲ
ဗ်ဴဟာမ်ိဳးလဲရွိခ့တ
ဲ ယ္။ ညဘက္ရြာေတြကို ရန္သူAေယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့
မီးရိႈ႔ဖ်က္ဆီးၿပီးမွ မနက္က်ေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ စစ္တပ္Aေနနဲ႔ ကိုယ္က
AကူAညီေပးတာ။ ေန႔လည္တုန္းက စစ္တပ္Aေနနဲ႔ ခန္႔ထားခဲ့တ့ဲ ရြာသူႀကီးကို
စစ္ေၾကာင္းတရြာေျပာင္းသြားတဲ့Aခါ ကိုယ့္တပ္ ထဲကပဲ ရန္သူAေယာင္ ေဆာင္ၿပီးေတာ့
ရြာသူႀကီးကို သြားသတ္ရတာ။ နယ္ခံေတြAျမင္မွာေတာ့ စစ္တပ္ က ခန္႔သြားတဲ့
ရြာသူႀကီးမို႔ ရန္သူက...... လံုလေဝ(ေမာ္ကၽြန္း)
စာမ်က္ႏွာ(၁၁)

မီးလွ်ံၾကားက ခုန္ပ်ံထြက္
မုန္တုိင္း ငွက္တုိ႔ဟာ
မုန္တုိင္းထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္

“ေတာင္ဇလပ္ေတြပြင့္
တဲ့ ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔”
ႏွင္းပန္းAိမ္
စာမ်က္ႏွာ (၅)

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္

Aာဏာရွင္ မွန္သမွ်

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု သမိုင္း(၇)

ႏွလုံးသားမွ ခါးသည္း ဆန္႔က်င္

နိဂံုးပိုင္း
ေမဓာဝီ(ABMA)

စာမ်က္ႏွာ (၈)

စU္ဆက္ မျပတ္ႏႊဲ
လူထု တုိက္ပြဲမ်ားက

ရဲရင့္မင္းနုိင္
စာမ်က္ႏွာ (၄)

Page 2

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ကိုယ့္ဒူး ကိုယ္မယုံ ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနေသာ နAဖ။
နAဖ စစ္Aာဏာရွင္မ်ားသည္ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုမွလြဲ၍ မည္သူ႔ကိုမွ ယုံၾကည္မႈမရိွဘူးဆိုတာကုိ Aေစာပုိင္းကာလမ်ားထဲက သိႏွင့္ေနၿပီး
ျဖစ္ၾကေသာ္လည္း ယေန႔Aခ်ိန္Aခါမွာေတာ့ ထုိသရုပ္သကန္ကို တေျဖးေျဖးႏွင့္ ပိုမိုထင္ရွားေAာင္ လုပ္ေဆာင္လာလွ်က္ရိွေနၾကသည္။
လြန္ခ့ဲတ့က
ဲ ာလမ်ားတုန္းက ၎တို႔ႏွင့္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္သူမ်ား၊ Aမိန္႔Aာဏာကို မလိုက္နာပဲ ဆန္႔က်င္သူမ်ားေလာက္ကိုသာ
ရာထူးကေနဖယ္ရွားျခင္း၊ ေနရာေျပာင္းျခင္း၊ ရာထူးေလ်ာ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာက ယေန႔Aခ်ိန္Aခါမ်ိဳးမွာေတာ့ Aာဏာရွင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို
ေပၚေပၚထင္ထင္ပဲ ကန္႔သတ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာေနၾကသည္မွာ ၿပီးခဲ့တ့A
ဲ ပတ္က သူတို႔ရဲ႕Aေပၚမွာ Aသက္ေတြ ေခၽြးေတြ ေသြးေတြ ေပးဆပ္ခါ
ျပည္သူမ်ား၏Aမုန္းဒဏ္ကိုပါ ခံံယူၿပီး ကာကြယ္ တာဝန္ယူေပးေနၾကတဲ့ တိုင္းမွဴး တပ္မမွဴးမ်ားကိုပင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ Aေၾကာင္းကိစၥရိွလို႔ လာေရာက္
ၾကမည္ဆိုပါက ႀကိဳတင္ Aသိေပး Aေၾကာင္းၾကားရမည္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မပါပဲ ဘယ္တုိင္းမွဴး တပ္မမွဴးမွ လာစရာမလိုဘူးဆိုတ့ဲ Aမိန္႔Aာဏာမ်ား ထုတ္ၿပီး
တားျမစ္ ပိတ္ပင္ရေလာက္ေAာင္ကို စစ္တပ္Aေပၚမွာလဲ AယုံAၾကည္မရိွဘူးဆိုတာ Aထင္Aရွား ျပသလိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္Aာဏာရွင္
မ်ားရဲ႕ေနာက္ဆုံးAခ်ိန္ကလဲ ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္လို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မယုံၾကည္တာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တနည္း ေျပာရရင္ စစ္Aာဏာရွင္မ်ားရဲ႕ ဘီးလူး
ေခါင္းဟာ တျဖည္းျဖည္း သိသာေAာင္ ကြာက်ၿပီး ရုပ္လုံးေပၚလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

နAဖစစ္Aုပ္စုမွာ Aာဏာတည္ၿမဲဖို႔Aတြက္ဆိုရင္ ဇာတ္တူသားခ်င္း ျပန္စားဖို႔ဆိုတာ ဝန္မေလးခဲ့ၾကပါဘူး။ မေဝးေသးတဲ့ Aတိတ္ကာလ
မ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ျဖစ္စU္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြျ႔ မင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္္။ တိုင္းရင္းသား Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားကိုလဲ မလိမ့္
တပတ္န႔ဲ မူမမွန္တ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတ့ဲေခါင္းစU္တပ္ၿပီး တကယ္တမ္း ဘာAခြင့္ေရးမွ မွ်ေဝခံစားမႈမေပးပဲ Aိမ္ၾကက္ခ်င္း Aိုးမည္းသုတ္ Aခြပ္ခုိင္းသလုိ
ဖန္တီးကာ Aာဏာရွင္မ်ား၏ လက္ေAာက္မွာပဲ ေစလိုရာ ေစႏိုင္ေရးAတြက္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲခ့သ
ဲ ည္မို႔ ခုAခ်ိန္မွာ Aျဖစ္မွန္ကို သိလာၾကတဲ့ တိုင္းရင္း
သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ေက်ာခ်မွ ဓားျပမွန္းသိလာကုန္ၾကသလို တပ္မေတာ္သားမ်ား Aေနနဲ႔လည္း ထိပ္ပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္တစုဟာ တကယ္တမ္း
တပ္မေတာ္Aေပၚမွာ ေစတနာမွန္ မရိွသလုိ ယုံၾကည္မႈမ်ားပါ မရိွၾကဘူးဆိုတာ Aခုထုတ္ျပန္လုိက္တ့ဲ ေနျပည္ေတာ္ကို သြားလာခြင့္မ်ား တားျမစ္လုိက္တ့ဲ
Aမိန္႔ေတြက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ျပသလိုက္ပါၿပီ။ တပ္မေတာ္တခုလုံးကို သူတုိ႔ Aာဏာတည္ၿမဲေနေရးAတြက္၊ ျပည္သူကို ျပန္လည္ႏွိပ္စက္ဖို႔
Aတြက္ေလာက္သာ Aသုံးခ်ေနတယ္ဆိုတာ တပ္မေတာ္သားတိုင္း သေဘာေပါက္ဖို႔ Aခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။ ျပည္သူခ်စ္တ့ဲ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား
Aျဖစ္ ျပည္သူမ်ားကလဲ ျမင္လိုေနၾကပါၿပီ။ တကယ္Aေရးႀကံဳလာရင္ ကုိယ္လြတ္ရုံးၿပီး ေျပးဖို႔ေလာက္သာ စU္းစားေနတဲ့ Aာဏာရွင္တစုဟာ တကယ့္
တကယ္ တိုင္းျပည္တခုလုံးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ေျဖရွင္းရမယ့္Aေရးႀကံဳလာရင္ တပ္မေတာ္ပဲ နာမည္ပ်က္ေစၿပီး ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာဆိုတ့ဲ
ဝါဒကိုသာ လက္ကိုင္ထားရိွေနၾကတယ္ဆိုတာ သိသင့္ေနၾကပါၿပီ။ သူတုိ႔ကိုယ္ သူတို႔လဲ တိုင္းျပည္Aေပၚ ျပည္သူမ်ားAေပၚ တပ္မေတာ္Aေပၚ ဘာသာ
သာသနာAေပၚမ်ားမွာ က်ဴးလြန္ခ့ဲ သစၥာေဖာက္ခ့ဲ ေစာ္ကားျပစ္မွားခဲ့တ့ဲ Aျပစ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕စိတ္ေတြကို ျပန္လည္ေခ်ာက္လွန္႔ေနတယ္ဆိုတာ Aခုလို
ကိုယ့္တပည့္ေတြကိုေတာင္ မယုံႏုိင္ေလာက္ေAာင္ Aမိန္႔မ်ားထုတ္ၿပီး တားဆီးေနရတဲ့ Aျဖစ္ေတြက သက္ေသေတြပါပဲ။

သူတို႔က်ဴးလြန္ခ့ဲတ့ဲ Aျပစ္ေတြက သူတုိ႔ကို ျပန္လည္ေခ်ာက္လွန္႔ေနၾကပါၿပီ။ Aခုလုိ လႈပ္ရွားႏိုင္ေနတဲ့ Aခ်ိန္မ်ိဳးမွာေတာင္ ဒီေလာက္
ေျခာက္ျခား ေနၾကရင္ ေရာဂါေဝဒနာတခုခု ခံစားေနလာရတဲ့Aခ်ိန္၊ ေနာက္ဆုံး ေသခါနီးAခ်ိန္မ်ိုဳးမွာ ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာစရာမရိွေလာက္ေAာင္ကို
ေခ်ာက္ျခားၿပီး

သူတို႔ သြားရမယ့္ Aပါယ္ဂတိနိမိတ္ေတြက တန္းစီၿပီး စိတ္Aာရုံမွာ ထင္ျမင္လာၾကပါလိမ့္မယ္္။ ဘယ္ေတာ့မွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါဘူး။

ဘယ္လိုမွ ေျဖေဖ်ာက္လုိ႔လဲ မရပါဘူး။ဘယ္သူမွလဲ ကယ္လုိ႔မရၾကပါဘူး။ ဒါေတြကိုလဲ သူတို႔သိေနၾကမွာပါ။ သူတို႔ ဆရာေတြျဖစ္တ့ဲ သံဃမဟာ
နာယကကိုယ္ေတာ္ေတြက ဘယ္ေလာက္ပင္ ႏွစ္သိမ့္ တရားေတြ စကားေတြန႔ဲ ေျဖသိမ့္ေပးေနေပမယ့္ တကယ္တမ္း သူတို႔Aတြက္ သြားစရာလမ္းက
Aဝီစိဆိုတ့ဲ လမ္းတမ်ိဳးထဲပဲရိွ ေနၾကပါတယ္။ သံဃာကို ျပစ္မွားလြန္က်ဴးခဲ့တ့ဲကံ ဘာသာတရားကို ျပစ္မွားခဲ့တ့က
ဲ ံ သာသနာကို ဖ်က္ဆီးခဲ့တ့က
ဲ ံ ျပည္သူ
ကို ေစာ္ကားခဲ့တ့က
ဲ ံ ဘုရားဘ႑ာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေတြကို မတရားခိုးယူသုံးစြဲခ့တ
ဲ ့က
ဲ ံေတြက သူတို႔သြားရမယ့္လမ္းကို ေရြးခ်ယ္ေပးၿပီးသားျဖစ္ေန
ပါတယ္။ မေကာင္းမႈေတြန႔ဲ ျပည့္ၾကပ္ေနတဲ့ စစ္Aာဏာရွင္မ်ားဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ လိပ္ျပာေတြလဲ မလုံၾကေတာ့ပါဘူး။ ယမမင္းရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္
ေတြက Aၿမဲတမ္း ေခ်ာက္လွန္႔ေနၾကပါၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား Aားလုံးကလည္း ဒီလုိ တိုင္းျပည္Aေပၚ ျပည္သူမ်ားAေပၚမွာ လုံးဝ မေကာင္း
ခဲ့တ့ဲ သူေတြရ့ဲ Aမိန္႔မ်ားကို ဆက္လက္ နာခံ လိုက္နာေနၾကUီးမယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ကုိ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေAာင္ လုပ္ေနၾကတဲ့ သမိုင္းတရားခံေတြထဲမွာ
ပါဝင္္သြားၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ နာၾကည္းမႈမ်ားကုိပါ သမိုင္းတြင္ရစ္ေAာင္ ခံရတဲ့သူမ်ားAျဖစ္ ထင္က်န္ေနရစ္ခ့မ
ဲ ယ့္ Aျဖစ္မ်ိဳးေတြက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္
ေAာင္၊ ျပည္သူကို Aမွန္တကယ္ ကာကြယ္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ားAျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ေAာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္မိပါတယ္။

စစ္Aာဏာရွင္Aုပ္စုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕မေကာင္းတဲ့လုပ္ရပ္မ်ားက သူတုိ႔သြားမယ့္လမ္းမွာ Aရိပ္ပမာ တေကာက္ေကာက္ လိုက္ေနမယ့္Aျဖစ္ကို
ေတြးၿပီး ေၾကာက္ဒူးတုန္ေနၾကပါၿပီ။ Aာဏာရွင္ေတြ လုပ္ခ့ဲတ့ဲ မတရားမႈေတြက သူတို႔Aနီးမွာ Aရိပ္လိုထင္လာေနၿပီး ကိုယ့္လူေတြကိုလဲ ယုံၾကည္မႈ
ကင္းေလာက္ေAာင္ ေၾကာက္လန္႔ေနၾကပါၿပီ။ သူတို႔ ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ မေကာင္းကံမ်ားရဲ႕ ပဲ့တင္သံေတြက သူတို႔ထံသို႔ တန္ျပန္ရိုက္ခတ္ေနၾကပါၿပီ။ Aဓေမၼာ
နိရယံ ေနတိ၊ဓေမၼာ ပါေပတိ သုဂတိ ံ ..ဆိုတ့ဲ ဗုဒၶAဆုံးAမတရားဟာ ဘယ္ေတာ့မွ မလြဲေခ်ာ္ပါဘူး။ Aဓမၼဆိုတ့ဲ မတရားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သမ
ူ ်ား Aေနနဲ႔
ငရဲဘုံသို႔သာ သြားရမည္၊ တရားမွ်တစြာ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကေတာ့ လူ႔ဘဝ နတ္ဘဝစတဲ့ သုဂတိဘုံမ်ားသို႔သာ သြားရမည္ဆိုတာ သဘာဝဓမၼ သစၥာ
တရားပဲျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Volume 1, No 7

Page 3

ယခုတပတ္ တရားေတာ္က႑မွာ... ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔တုန္းက ေနျပည္ ဘုရားမေဟာတဲ့ တရား၊ဘုရားရွင္တရားေျပာင္းျပန္ထားေဟာတာ မဆန္းပါ
ေတာ္မွာက်င္းပခဲ့တ့ဲ သာသနာေရးဆုိင္ရာဘဲြ႕တံဆိပ္ေတာ္ဆက္ကပ္ လႉဒါန္း ဘူး၊ဟုတ္လား။
ပဲြတြင္ နAဖ ေပးသည့္ Aဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘြ႔ရ
ဲ သြားတဲ့ ေ႐ႊဘုိ ပခန္းဆရာ
ေတာ္

ဘဒၵႏၱ

ဝိမလာဘိဝံသရဲ႕

သေမၼာဒနီယကထာ(ဘဲ႔ြရလုိ႔ဝမ္းေျမာက္

ေၾကာင္းေျပာစကား)မွာ “သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၃ခု၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္
၁၃၇၂ခု၊ကဆုန္လျပည့္၊ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၀၊Eၿပီလ ၂၇ရက္၊Aဂၤါေန႔၊ဤေန႔သည္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ေAးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီမွ

သာသနာေတာ္ဆုိင္ရာ ဘဲ႔တ
ြ ံဆပ္ေတာ္မ်ား ဆက္ကပ္ပူေဇာ္ပဲြ က်င္းပေနဆဲ
ေန႔ျဖစ္သည္။ ေရွးေရွး ပုဂံေခတ္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ေAာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
မင္းAဆက္ဆက္၊AစုိးရAဆက္ဆက္တုိ႔ စU္ဆက္မျပတ္ က်င္းပျပဳလုပ္လာ
ေသာပဲြကုိ ယခုႏုိင္ငံေတာ္Aစုိးရတုိ႔က ႏွစ္စU္ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ျမတ္စြာ
ဘုရား ေဟာျပAပ္ေသာ ရာဇAပရိဟာနိယတရားႏွင့္ ကုိက္ညီေနသျဖင့္
ျမတ္စြာဘုရား ေဟာျပၫႊန္ၾကားAပ္ေသာ ရာဇAပရိဟာနိယ တရားကုိ
လုိက္နာက်င့္သုံးရာေရာက္ေသာေၾကာင့္“မင္းတည္းဟူသည္ ျပည္သူမ်ားဘ
Uကၠ႒”ဟု ဆုိသည့္Aတုိင္း မိဘႏွင့္ သားသမီးဟု ဆုိႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္
Aစုိးရလူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံေတာ္သူ ႏုိင္ငံေတာ္သား Aားလုံးတုိ႔၏
ရာထူးဂုဏ္သိန္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ဆန္ေရစပါး စသည္ ေလ်ာ့ပါးျခင္းမရွိ တုိး
တက္ေပါမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းသာျဖစ္မည္ဟု လိႈက္လွဲဝမ္းသာ မွတ္ယူ
ၾကေစလုိသည္။”

ဟုေဟာသြားျခင္းသည္

“ဆရာတပါးလဲြေခ်ာ္ျခင္းသည္၊

ဒကာAမ်ားငရဲေခၚျခင္းမည္၏”ဆုိသည္ႏွင့္Aညီ ဒကာAမ်ားငရဲမလား ေစ
ရန္ Aမွားကုိျမင္ Aမွန္ျပင္တရားေဟာၾကားလုိက္ရပါသည္။
ဂု႐ုဘဲ႔ရ
ြ ပခန္းေဟာသြားတဲA
့ ဓိပၸါယ္က နAဖစစ္Aာဏာရွင္ေတြ
ရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ဘုရားေဟာခဲ့တ့ဲ ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼန႔ဲ ညီတယ္လုိ႔ေျပာ
တာျဖစ္တယ္။
ဒီ ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼေတြကုိ ဘုရားရွင္က သုတၱႏၱပိဋက၊ မဟာ
ဝဂၢပါဠိေတာ္၊မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္ေတာ္မွာ ေဟာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊Aဲဒီ
ထဲမွာ

ဂ႐ုပခန္း

ဆဲြရမ္းလုိက္တာနဲ႔Aနီးစပ္ဆုံးက

“ဝဇၨီ

Aပညတၱံ

ပညေပႏၱိ၊ပညတၱံ န သမုစၦိႏၵႏၱိ၊ယထာပညေတၱ ေပါရာေဏ ဝဇၨိဓေမၼ သမာ
ဒါယ ဝတၱႏၱိ=ဝဇၨီမင္းတုိ႔သည္ မပညတ္ခ့ဲသည္ကုိ မပညတ္၊ပညတ္ၿပီးသည္
ကုိ မပယ္ဖ်က္၊ပညတ္ထားေသာ ေရွးေဟာင္းဝဇၨီက်င့္ထုံးတုိ႔ကုိ လုိက္နာ၍
က်င့္ကုန္၏”

ဆုိတ့ဲတရားျဖစ္ႏုိင္တယ္၊ကဲ

Aဲဒီေတာ့

စစ္Aာဏာရွင္

သက္တမ္းရွည္ဖုိ႔ ၂၀၀၈Aေျခခံ Uပေဒ ပ႒ာန္းပညတ္ခ့ျဲ ခင္းနဲ႔ ၄ရ-ရ၄နဲ႔ ၉၀
ေ႐ြးေကာက္ပဲြ Uပေဒေတြကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းေတြက ရာဇAပရိဟာနိယလား၊
ေမတၱာသုတ္႐ြတ္ဆုိ ဆုေတာင္းၾကတဲ့ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုကုိ ပစ္ခတ္
႐ုိက္ႏွက္ ပုတ္ခတ္ ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ေ႐ွးစစ္Aာဏာရွင္ေနဝင္း လမ္းစU္ကုိ
လုိက္နာက်င့္သုံးလုိ႔
ဒီလုိဆုိရင္

ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼန႔ဲ

ဘုရားေဟာခဲ့တာနဲ႔က

ညီတယ္လုိ႔

ေျပာတာလား၊

ေျပာင္းျပန္၊နတ္႐ြာနိဗၺာန္တရားကုိ

ေျပာင္းျပန္ေဟာတဲ့ ဂု႐ုန႔ဲ Aာဏာရွင္ စစ္Aုပ္စုေတြ Aဝီစိ ဒုကၡပဲ ခံစား
ရဖုိ႔ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္ခ်င္တယ္၊ ဘုရားရွင္လက္ထက္ ဗိမၺိသာရစေသာ
ေသာတာပန္မင္းတုိ႔သည္ မည္သည့္ ရဟန္း၊သံဃာကုိမွ် ဘဲ႔တ
ြ ံဆိပ္ မကပ္
လႉခ့၊ဲ ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္

ဇီဝကေက်းဇူးေၾကာင့္

သာမညဖလ

သုတ္ နာၾကားရၿပီး လမ္းမွန္ေရာက္ခ့ဲသည့္ ပထမသဂၤါယနာ၏ ဒကာျဖစ္

ခပ္ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေတာင္းတာရလုိ႔ ေပးတဲ့လူကုိ ေက်းဇူးတင္
ဖားေျပာတာ၊နားလည္ၾကရဲ႕လား၊ေတာင္းတာရလုိ႔ ေပးတဲ့လူကုိ ေက်းဇူးတင္
ဖားေျပာတာ

ဆုိတာကုိ။

သာသနာေရးဆုိင္ရာဘဲ႔တ
ြ ံဆိပ္ေတာ္ဆက္ကပ္

လႉဒါန္းပဲြဆုိတာ တကယ္ေတာ့ ေတာင္းတာကုိ ေပးတဲ့ပဲြပဲ၊ လဇၨီေပသလ
သိကၡာကာမ (Aျပစ္Aာပတ္သင့္မွာရွက္ေၾကာက္၊သီလခ်စ္ခင္၊က်င့္ဝတ္ လုိ
လား)ကုိ ဂ႐ုမထား၊ဂု႐ု လုိလားတဲ့ ကုိယ္ေတာ္ႀကီးေတြက ၿမိဳ႕နယ္၊ျပည္နယ္၊
တုိင္း သာသနာေရးမႉးျဖစ္တ့ဲ လူေတြဆီမွာ ကုိယ့္ဂုဏ္ကုိယ္ေဖာ္ျပ ေလွ်ာက္
လႊာေရးတင္ ေတာင္းၾကတဲ့Aတြက္ ေAာက္တန္းစားဘဲ႔ေ
ြ တြကုိ သာသနာ
ေရးက မိစၦာေလးေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္န႔A
ဲ ညီ ေပးႏုိင္ၾကေပမယ့္၊ တန္ဖုိးႀကီးတဲ့
ဘဲ႔ြေတြAတြက္ကေတာ့ သာသနာေရးကမိစၦာႀကီးေတြန႔ဲ နAဖစစ္ျပိတၱာေတြ
က စီစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးမွ ေပးတာျဖစ္ေလေတာ့ စU္းစားသာ ၾကည့္ၾကေပေတာ့
ဘယ္ေလာက္ေတာင္ Aဆင့္Aတန္း ျမင့္လိမ့္မတုန္း။
Aဲဒါေၾကာင့္လည္း
ႏုိင္ငံေတာ္သူ

“ႏုိင္ငံေတာ္

ႏုိင္ငံေတာ္သား

Aစုိးရလူႀကီးမင္းမ်ားႏွင့္တကြ

Aားလုံးတုိ႔၏

ရာထူးဂုဏ္သိန္

သာျခင္းသာျဖစ္မည္ဟု လိႈက္လွဲဝမ္းသာ မွတ္ယူ ၾကေစလုိသည္”ဟု Aျမင္
ေမွာက္မွား ေဖာက္ျပားစြာ မွတ္ခုိင္းတာကုိ လူသားပီသတဲ့ ကေလးကAစ
သိႏုိင္ၾကပါတယ္။
ကဲ Aဲဒီလုိ ေတာင္းတာရလုိ႔ ေပးတဲ့သူကုိ ေက်းဇူးတင္ ဝမ္း
ေျမာက္ေၾကာင္းစကား

ဖားေျပာခြင့္ ရတဲ့ Aဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ပခန္း

ကုိယ္ေတာ္ႀကီးရဲ႕ ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼန႔ဲ ကုိက္ညီတယ္ဆုိတ့စ
ဲ ကား နား
လည္ၾကေစဖုိ႔ Aက်U္းေလာက္သာ ၫႊန္ျပလုိက္တာပါ၊ဒါေၾကာင့္ Aားလုံး
ေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူလူထုAေနနဲ႔ နAဖေျမႇာက္စား ကုိယ္ေတာ္ႀကီး
မ်ားရဲ႕

စကားေတြကုိ

ဘုရားေဟာသည့္တရားေတြန႔ဲ

ညီ-မညီ၊ကုိယ္တုိင္

ကုိယ္က် သိရွိနားလည္ဖုိ႔ Aတြက္ ပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္မ်ားကုိ ေလ့လာၾကပါ၊
ေလ့လာၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါ လုိ႔ တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါရေစ။

Aႀကံ ေ ပး Aဖြ ဲ ႕
Uီ း ပညာေဇာတ၊Uီ း ရာဇိ ႏ ၵ ၊ Uီ း Uတၱ မ သိ ရ ီ

တာဝန္ ခ ံ A ယ္ ဒ ီ တ ာ
Uီ း နႏၵ မ ာလာ

Aု ပ ္ ခ ်ဳပ္ ေ ရးမွ ဴ း
Uီ း ဇနက

ထု တ ္ ေ ဝသူ
ျမန္ မ ာႏိ ု င ္ င ံ လံ ု း ဆိ ု င ္ ရ ာ သံ ဃ ာ့ တ ပ္ ေ ပါင္ း စု Aဖြ ဲ ႕ ႀကီ း

Aယ္ ဒ ီ တ ာAဖြ ဲ ႕

ေသာAဇာတသတ္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာတုိ႔ ပါးစပ္ဖ်ား ေရပမ္းစားခဲ့သည့္

ဓမၼ ေ ဃာသက၊ မင္ း သားႀကီ း (၈၈)၊ D-Wave

ေရတြင္းေပါင္းရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ ေရကန္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္

မင္ း သစ္

လႉဒါန္းခဲ့ေသာ သီရိဓမၼာေသာကမင္းတုိ႔လည္း မည္သည့္ ရဟန္း၊သံဃာကုိ
မွ် ဘဲ႔တ
ြ ံဆိပ္မကပ္လႉခ့ဲၾကပါဖူးပါပဲ ဘုရားမရွိ တရားမသိတ့ဲ စစ္မိစၦာ နAဖ
က ေပးတဲ့ Aဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ုဘဲြ႕ကုိ ရတဲ့ ကုိယ္ေတာ္ပါစပ္ကလည္း

စည္းစိမ္

ခ်မ္းသာ ဆန္ေရစပါး စသည္ ေလ်ာ့ပါးျခင္းမရွိ တုိးတက္ေပါမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္း

ကြ န ္ ျ ပဴတာ စာစီ ၊ စာရိ ု က ္
ABMA

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေမး

ABMA ဆရာေတာ္တုိ႔ဘုရား Eၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့Aလင္း သတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ(၆)မွာ Aဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဲ႔ရ
ြ ဆရာေတာ္

တပါး၏ ၾသဝါဒကထာမွာ ရာဇAပရိဟာနိယ တရားဆုိတာပါရွိပါသည္ဘုရား၊Aက်ယ္ကုိ စတုကၠနိပါတ္၊ကာလိဂၤဝဂ္၊စူဠကာလိဂၤဇာတ္ ပါဠိA႒ကထာ၌
ၾကည့္႐ႈၾကပါ ဟုဆုိေသာေၾကာင့္ ၅၅၀ဇာတ္ နိပါတ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္မွာ ရွာၾကည့္ရာ Aဲဒီ ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼကုိ မေတြ႔ပဲ၊ဒမ၊Aေဘဇၨသမာဓိ
စေသာစကားကုိသာေတြ႔ ပါသည္ဘုရား Aဲဒါေၾကာင့္ ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼဆုိတာကုိ သိခ်င္ပါသည္ဘုရား။
ေျဖ

ဟုတ္ပါတယ္ Aဲဒီသတင္းစာမွာပါတဲ့ ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼဆုိတာကုိ Aဲဒီမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ Aၫႊန္းက်မ္းကုိးမွာမရွိပါဘူး၊

ရာဇAပရိဟာနိယဓမၼကုိ သုတၱႏၱပိဋက၊မဟာဝဂၢပါဠိ၊မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္မွာ ေဟာခဲ့တာပါ၊Aဲဒီမွာ Aက်ယ္ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
Aက်U္းAားျဖင့္ဆုိရင္ (၁) ဝဇၨီ Aဘိဏွံ သႏၷိပါတာ သႏၷိပါတဗဟုလာ၊
(၂) ဝဇၨီ သမဂၢါ သႏၷိပတႏၱိ၊သမဂၢါ ဝု႒ဟႏၱိ၊သမဂၢါ ဝဇၨိကရဏီယာနိ ကေရာႏၱိ၊
(၃) ဝဇၨီ Aပညတၱံ န ပညေပႏၱိ၊ပညတၱံ န သမုစၦိႏၵႏၱိ၊ယထာပညေတၱ ေပါရာေဏ ဝဇၨိဓေမၼ သမာဒါယ ဝတၱႏၱိ၊
(၄) ဝဇၨီ ေယ ေတ ဝဇၨီနံ ဝဇၨိမဟလႅကာ၊ေတ သကၠေရာႏၱိ၊ ဂ႐ုံ ကေရာႏၱိ၊ မာေနႏၱိ၊ ပူေဇႏၱိ၊ ေတသၪၥ ေသာတဗၺံ မညႏၱိ၊
(၅) ဝဇၨီ ယာ တာ ကုလိတၳိေယာ ကုလကုမာရိေယာ၊ တာ န ၾသကၠႆ ပသယွ ဝါေသႏၱိ၊
(၆) ဝဇၨီ ယာနိ တာနိ ဝဇၨီနံ ဝဇၨိေစတိယာနိ Aဗၻႏၱရာနိ ေစဝ ဗာဟိရာနိ စ၊တာနိ သကၠေရာႏၱိ၊ ဂ႐ုံ ကေရာႏၱိ၊ မာေနႏၱိ၊ ပူေဇႏၱိ၊ ေတသၪၥ ဒိႏၷပုဗၺံ ကတပုဗၺံ
ဓမၼိကံ ဗလႎ ေနာ ပရိဟာေပႏၱိ၊
(၇) ဝဇၨီနံ Aရဟေႏၱသု ဓမၼိကာ ရကၡာဝရဏဂုတၱိ သုသံဝိဟိတာ၊ ကိႏၱိ Aနာဂတာ စ Aရဟေႏၱာ ဝိဇိတံ Aာဂေစၦယ်ံဳ၊ Aာဂတာ စ Aရဟေႏၱာ ဝိဇိေတ
ဖာသု ဝိဟေရယ်ဳံ။
Aက်U္းခ်ဳပ္ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရပါက
(၁)စည္းေဝးတုိင္ပင္ျခင္း
(၂)AညီAညြတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

(၃)UပေဒAတုိင္းက်င့္ျခင္း

(၄)လူႀကီးသူမတို႔၏ AဆံုးAမ၌ တည္ျခင္း

(၅)Aမ်ိဳးသမီးမ်ားAား မႏွိပ္စက္ျခင္း

(၆)ၿမိဳ႕ေစာင့္ ရြာေစာင့္နတ္တို႔Aား ပူေဇာ္ျခင္း

(၇)ရဟႏၱာတို႔Aား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္ ဟု ေျဖလုိက္ရပါသည္။

ပ်က္လုံးေဟာင္း တခုပါပဲ
ခ်ဳပ္ရာ ဗရပြန႔ဲ

Aေမွာင္ေခတ္ထဲမွာ

မလွမပ Aက်ႌေဟာင္း

မိစာၦ ေတြန႔ဲ တြဲယွU္

ေျပာင္းျပန္လွန္ ၀တ္ဆင္ထား

ပဋိညာU္ ခံစရာ မလုိဘူး. . .။

မင္းသားရုပ္ မ်က္ႏွာဖုံး ေAာက္က
ေကာက္က်စ္ ၾကမ္းၾကဳတ္ ရက္စက္

ဖီးနစ္ငွက္မ်ားဟာ

ဘီလူး မ်က္ႏွာ ဇာတိ

မီးလွ်ံၾကားက ခုန္ပ်ံထြက္

ငါတုိ႔ Aားလုံး သိၾကတယ္. . .။

မုန္တိင
ု ္း ငွက္တုိ႔ဟာ
မုန္တုိင္းထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္

ဒါ သမုိင္းပဲ

Aာဏာရွင္ မွန္သမွ်

ရဲရဲ ျမင္ၾက

ႏွလုံးသားမွ ခါးသည္း ဆန္႔က်င္

က်U္တုပ္ခံ၀ံ့ မခံ၀ံ့

စU္ဆက္ မျပတ္ႏႊဲ

ေနာက္မတြန္႔န႔ဲ စိမေ
္ ခၚၾက. . .။

လူထု တုိက္ပြဲမ်ားက
ေလာကပါလ တရားျမတ္
Aနာဂတ္သစ္ Aားလုံးကုိ

မ်က္ရည္ နာၾကင္မႈေတြန႔ဲ

Aဆုံး Aျဖတ္ ေပးလိမ့္မယ္. . .။

က်ိန္စာသင့္ေနတဲ့ရိကၡာ
သိကၡာနဲ႔ လဲလွယ္ထပ္

ေခြးကတက္က လွ်ာနဲ႔လ်က္

စစ္ဖိနပ္ကုိ တပ္မက္

မင္းတုိ႔ မရွက္ၾကဘူးလား. . .။

ရဲရင့္မင္းနုိင္

Volume 1, No 7

Page 5
ခံစားလုိက္ရတယ္။

ဟုတ္တာေပါ့။

ဒီAခ်ိန္ဆို ေတာမီးေလာင္လုိ႔ ခ်င္း
ေတာင္တခုလံုး မီးခိုးေတြန႔ဲ

ျဖစ္ေန

ေရာ့မယ္။

ေတာင္ဇလပ္ေတြ

ေတာလံုး၊

တေတာင္လံုး

ရဲရဲ

ေတာက္ပြင့္ေနတဲ့ Aခ်ိန္ပါ။ ေတာင္
ယာစပါးေတြ

ႏွင္းပန္းAိမ္

ရိတ္သိမ္းလုိ႔

သားရဲ

တိရိစာၦန္ ဖမ္းဆီးႏိုင္လုိ႔ ေAာင္ပြဲခံတ့ဲ
Aထိမ္းAမွတ္န႔ဲ က ၾကတဲ့Aကပါ။
Aားမာန္ပါတဲ့Aမဲလုိက္ဟန္၊ေတာင္

Aင္ပင္ၾကီးေပၚက ေလရူးနဲ႔

ယာခုတ္ ထြင္တ့ဲAခ်ိန္၊ စုိက္ပ်ိဳးခ်ိန္၊

Aတူ ရြက္ေဟာင္းေတြ ေဝ့ကာဝဲကာ

ရိတ္ သိမ္းခ်ိန္မွာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္

လြင့္ ပ်ံေနတာကို ျမင္ရေတာ့ သဘာ
ဝတရားထဲက

Aႏုပညာ

တဲ့ ကဟန္ေတြ ျမင္ရသူေတြကို Aား

ျပကြက္

မာန္ပါျပီး ေပ်ာ္ရႊင္ေစခဲ့ပါတယ္။

တခုလုိ႔ က်မ ခံစားလုိက္ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးAက်U္းက် မိသားစုဝင္ A မိေနေသးတယ္။
ဒုကၡသည္

စခန္းေလးကို

ဲ တဲ့ ၁၀စုႏွစ္
ရစ္ေခြစီး ျဖစ္ေထာင္ဝင္စာေတြ႔ခ့ရ

စမ္းေခ်ာင္းေလးလည္း ၾကာတဲ့ခရီးမွာ ကေလးျမိဳ႕ ျမိဳ႕လူထု

ဆင္းေနတဲ့

ေရစီး ညင္သာလို႔ ျငိမ့္ျငိမ့္ ေျငာင္း က

က်မတို႔ကို

ေစာင့္ေရွာက္ခ့လ
ဲ ို႔

ေျငာင္း။ ရြက္ႏုေလးေတြ ထြကေ
္ နတဲ့ ဘဝလံုျခံဳခဲ့ရပါတာပါ။
သစ္ကိုင္း သစ္ခက္ေလးေတြမွာ စိမ္း ထဲမွာ

ဒီျမိဳ႕

လူထု

ခ်င္းလူမ်ိဳးေဒသခံေတြ

ပါ

ေတာင္ယာတဲေလးကလဲ

Aေဖာ္မ့လ
ဲ ုိ႔

Aထီးက်န္ေနတယ္။

ေႏြကိုၾကိဳမယ့္ Uၾသငွက္ရဲ႕ Aသံကို
မ်ား

ၾကားရမလားလို႔

က်မနားစြင့္

ေနေသးတယ္။

ခ်င္းAမ်ိဳးသား

ႏုိင္တ့ဲ ေငြAား ခြနA
္ ားေတြန႔ဲ ခ်င္း ေန႔ Aဖြင့္မိန္႔ခြန္းကို သဘာပတိ
တိုင္းရင္းသားေတြ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ REV နန္႔ခင္းခမ္က Aခုလုိေျပာခဲ့ပါ
မီးခိုးတလူလူန႔ဲ

Eည့္ခံ

ခ်ည္ Aျမဲဝတ္တ့ဲ က်မကိုခ်င္းလူမ်ိဳး ေတြ ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္းထဲမာွ ပြဲျပီး မ်ားရဲ႕ သမုိင္းမွာ ကမၺည္းထုိး မွတ္
ဲ ့ဲ
ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔
ဒုကၡသည္ေတြက ခ်င္းစကားနဲ႔ ဘယ္ တဲ့Aထိ ျငိမ္ျငိမ္သက္သက္ ဆင္ႏႊဲ တမ္းတင္ခ့တ

ဘုရားရွိခိုး ကလဲလုိ႔

ခ်င္းခရစ္ယာန္

ေမးၾကတယ္။

ၾကီး မိုးထားတယ္။ တထြာသာသာ ျမိဳ႕မွာ ၁၀ႏွစ္ ေထာင္ဝင္စာ ေတြ႔ခ့ဲ
Aျမင့္ေျမၾကီးဖို႔၊

ျမက္ဖ်ာAေဟာင္း ရေတာ့

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

ဆီကင္းေနတဲ့ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔ သ
ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္
Uီးေခါင္း ဆံပင္နီနီ၊ ပါးAို႔ရဲရဲေလး မုိင္းေၾကာင္းကို
လြတ္လပ္ေရးသမုိင္းနဲ႔
ေတြ ပိုင္ရွင္ရဲ႕ မ်က္လံုးေတြက A ျမန္မာႏုိင္ငံ
ေပါက္ဖြားခဲ့တာ
ျဖစ္
ျပစ္ကင္းလုိ႔။
ဖုန္ေတြ၊
သဲေတြ ဒြန္တြဲျပီး
ေၾကာင္

မိမု
မွ

ထင္

င္
ေပလူးေနေAာင္ ေဆာ့ကစားလာတဲ့

က်မက သြားခဲ့

ေက်ာင္းေဘးမွာ ပလပ္စတစ္ Aမိုး ရန္ကုန္သူပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကေလး

ေတြခင္းျပီး

၆၂ၾကိမ္ေျမာက္

“၆၂ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းA
ေကၽြးေမြးဖို႔ တယ္။
ခ်က္ျပဳတ္ ေနၾကတယ္။ Aမဲသား မ်ိဳးသားေန႔ Aခမ္းAနားကို တက္
Aာလူးဟင္းနံ႔ရဲ႕ေမႊးရနံ႔က ဒုကၡသည္ ေရာက္ခ်ီး ျမွင့္ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသား
က်မတို႔ မ်က္ေမွာက္ကာလ ဒုကၡ ကေလးေတြကို ဒီကိုလာၾကေဟ့လို႔ ညီAကို ေမာင္ႏွမမ်ား၊ Eည့္သည္
ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား
ဲ တိုင္းပဲ တုိင္း ေတာ္မ်ား၊
သည္ စခန္းထဲမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳး ဒုကၡ ဖိတ္ေခၚ လိုက္တ့A
သည္ ၁၅၇ေယာက္ရွိတယ္။ ခ်င္းလံု ရင္းသား ေပါင္းစံု ဒုကၡသည္ ကေလး ခင္ဗ်ား၊ ဒီကေန႔ဟာ ခ်င္Aမ်ိဳးသား

စိမ္း ႏုႏု ပုရစ္ဖူးေလးေတြကလဲ စီစီ ပါတယ္။
ရီရီ။

ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပႏိုင္ဖုိ႔ တတ္္

စကား

စင္ျမင့္ေနရာေလးလုပ္ AေျပာAဆိုက ကေလးျမိဳ႕သူ ျဖစ္

ၾကတယ္။

ပြဲက်င္းပသူေတြ ရွားရွား ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္
သာၾကတယ္။ ဒုကၡသည္ စခန္းထဲမွာ က Aေရးတယူ ေနရာေပးထား ေရး ဖခင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း
ခ်င္းရိုးရာဝတ္စံုAျပည့္န႔ဲ Uီးေဆာင္ျပီး ပင္လံုညီလာခံ က်င္း
သူတို႔ေဒသကို ေရာက္ဖူးတဲ့ သူတုိ႔န႔ဲ တယ္။
AတူတကြယွU္တြဲ
ေနထုိင္ရတာ တက္ေရာက္လာတဲ့
ခ်င္းတုိင္းရင္း ပတဲ့ Aခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔Aမ်ိဳးသား
ဇာတိေျမ Aလြမ္းကို ကူပံ့ႏိုင္တယ္ သားေတြကို ဂုဏ္ျပဳဖို႔ လာေရာက္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ေစာ္

ထားရတာက လက္ရွိဘဝကို သတိ ေနရတယ္လုိ႔ ေျပာေတာ့ သူတို႔ ဝမ္း သူတို႔ေလးေတြကို
ေပးေနသေယာင္။

စင္ျမင့္ထိပ္ေန

ရာေလးမွာ မွ်င္ဝါးနဲ႔ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာ္
Aလံ
Aလံန႔ဲ

ေဒသခံ

ကရင့္Aမ်ိဳးသား

ခ်င္းAမ်ိဳးသားAလံ

ကို

သူတို႔ခံစားႏိုင္ၾကတယ္ေလ။ ေတြကလဲ ကိုယ့္လူမ်ိဳးရဲ႕ ရိုးရာဝတ္စံု ဘြားၾကီးႏွစ္Uီးက သေဘာတူ လက္
သမို္င္းေတာင္း
ေတြရ႔ရ
ဲ ိုးရာ Aထိမ္းAမွတ္ ေAာက္ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းရဲ႕ ပထဝီ Aေန ေတြ၊ ရွမ္း၊ ပAို႔၊ထားဝယ္၊မြန္၊ရခိုင္၊ မွတ္ထုိးခဲ့ပါတယ္။
ခ်င္းငွက္န႔ဲ ေတာင္ဇလပ္ ကို ပန္းခ်ီန႔ဲ Aထား၊ Aသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္းမႈ၊ ကခ်င္၊ဗမာတုိင္းရင္းသားေတြန႔ဲ ခ်င္း ဆိုခ်က္Aရ ခ်င္းAမ်ိဳးသား ေခါင္း
ေန႔ ေဆာင္မ်ားက ကမကထျပဳလုပ္ခ့ဲ တဲ့
ပံုေဖာ္ထားတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀ရက္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ ခ်င္းရိုးရာ Aမ်ိဳးသားေန႔Aခမ္းAနားကို
ေန႔က
ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔
ေလ။ ဓေလ့ထံုးစံေတြကို က်မ ျပည္တြင္း လည္ ၁ နာရီမွာ စတင္ပါေတာ့တယ္။ ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔ဟာ ၁၉၄၇ခု ႏွစ္
လႊင့္ထူထားတယ္။ ခ်င္းAမ်ိဳး သား လို႔

၆၂ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္း Aမ်ိဳးသားေန႔ မွာထဲက ေဆာင္းပါး ဝတၳဳေတြ ေရး ခ်င္းAမ်ိဳးသား
ကို

တက္ေရာက္ဖို႔

ခ်င္းAမ်ိဳးသား ဖူးတယ္။ က်မ စာေရးသူ ဘဝေရာက္ ေဆာင္ေတြကို

Aဖြ႔ရ
ဲ ဲ႕ သဘာပတိ REV နန္ခင္းခမ္ ေAာင္ ခ်င္းေတာင္ရဲ႕ သဘာဝAလွ၊ ျပဳျပီး
က က်မကို ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။
ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔မွာ
စကား

ေျပာေပးဖို႔

Aမွတ္တရ
ေမတၱာရပ္ခံပါ

တယ္တ့။ဲ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြန႔ဲ က်မကုိ
၁၀ႏွစ္ၾကာ

မခြဲမခြာ

ရွိခ့ရ
ဲ တာပဲ။

Aခမ္းAနား

ေဒသခံ ေတြရဲ႕ ဘဝခံစားမႈေတြက ခ်င္းတိုင္း
Aမ်ား

ၾကီးကူပံ့ခ့ပ
ဲ ါတယ္။

Aခ်ိဳးAေကြ႔

ခ်င္း
Aာဇာနည္ေခါင္း ေဖေဖၚဝါရီလ၂၀ရက္ေန႔
ပထမဆံုး Aေလး ျပည္နယ္ ျမိဳ႔ေတာ္ ဖလမ္းျမိဳ႔မွာ စ

ဘဝရဲ႔ ခ်င္းရိုးရာ

ဖြင့္လွစ္တယ္။ တင္ ေပါက္ဖြားခဲ့ပါတယ္။

ရင္းသားဝတ္စံုAျပည့္န႔ဲ
Aကကို

တင္ဆက္ပါ

ဒုကၡသည္ဘဝမွာ တယ္။ ဗံုတလံုးကို ခ်င္းAမ်ိဳးသား၊

ေတာင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြန႔ဲ ဆံုေတြ႔ရ Aမ်ိဳးသမီး လူငယ္ေတြ စုေပါင္းက
ေတာ့

ဗုဒၶ

ပဌာန္းဆက္

ဘာသာဝင္
ဆိုတာကို

က်မက ၾကတဲ့

Aခ်ိန္မွာ

Aမွတ္ရ ခ်င္းျပည္နယ္

က်မတုိ႔Aားလံုး
ေရာက္သြားသလုိ

လူထု ငါးေထာင္ေက်ာ္ ပါဝင္ျပီး
Aတည္ျပဳခဲ့တ့ဲ

Aခ်က္ေတြထဲမွာ

ေစာ္ဘြားၾကီးေတြက

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး

Aာဏာ စြန္႔လႊတ္ရန္၊ လူထုဆႏၵကို

Page 6

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

သူရဲေကာင္းႏွစ္Uီး၊ တUီးက Uီးသန္႔ သိပ္ကို ဝမ္းနည္းဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ၾကီးက က်မကိုၾကည့္ျပီး ခင္ဗ်ားက
AေရးAခင္းကေနျပီး

ထြက္ေပၚ ကိုယ့္တုိင္းျပည္၊ ကုိယ့္ေျမ၊ ကိုယ့္ေရ၊ ရန္ကုန္သူလားတဲ့။ က်မ ရွက္လည္း

လာတဲ့သူရဲေကာင္း

လူငယ္ ကိုတင္ေမာင္Uီးပါ။ ေနာက္

ဆင္းမယ္မွတ္လုိ႔

တUီးကေတာ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ

က်မက

မွာAႏုိင္ရခဲ့တ့ဲ

Aက်U္းေထာင္ကို ေထာင္ဝင္စာ လာ

စီAဖြ႔ဲခ်ဳပ္
ေတာ္

Aမ်ိဳးသားဒီမုိကေရ

ကေလးျမိဳ႔နယ္

ကုိယ္စားလွယ္

ရယ္ျပည္နယ္
ရွိတ့ဲ

ထူေထာင္ရန္

Aခ်က္ေတြ

ေတြ႔တာပါ။ ခင္ပြန္းသည္က ႏိုင္ငံေရး

လႊတ္

မႈန႔ဲ

ခ်င္းAမ်ိဳး

ျပီးေတာ့

Aမွတ္ရေနတဲ့ ခြန္Aားျဖစ္ေနရမယ့္
စကား ခ်င္းAမ်ိဳးသားၾကီးက

Eည့္ပရိသတ္

Aစ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ဝတ္စံုေတြန႔ဲ ထုိင္

တည္ေဆာက္ခ့ဲတ့ဲ ေန႔ထူးေန႔ ျမတ္ လပ္ပန္းရဲ႕
ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ကာလ Aဆက္ ကေတာ့

လုိက္ပါတယ္။

ခ်င္းေတာင္ေပၚ

ခ်င္းAမ်ိဳးသား ဒုကၡေတြၾကားက

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕

သမုိင္း လုိက္တာ။Aဲဒီ

ခ်င္းAမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕

ပံ့ပိုးေနတာ ျဖစ္ခ်င္တ့ဲ

Eည့္ပရိသတ္

Aမ်ိဳးမ်ိဳး ကေလးငယ္ေတြ။

Aမည္နာမ

ေတာင္ဇ မ်က္ေမွာက္ျပဳ

Aလွကို

ေက်ာက္တိုင္Aျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုိ႔ မ ခင္းၾကီးကို
ရတဲ့

ရုပ္ဘဝနဲ႔

စိတ္ဆႏၵရဲ႕

တုိက္ပြဲက

ၾကည့္စမ္းပါUီး။ ေျပာခဲ့တ့စ
ဲ ကားကို Aရင္ဆံုး ေျပာပါ
ပန္းေတြ

ပြင့္ေန ရေစ။ Aဲဒီစကားနဲ႔ က်မရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး

ေတာင္ဇလပ္ပန္း Aက်U္းက်မိသားစုဘဝကို

ၾကည့္ျပီး

ဲ ာပါ။
က်မစကား သန္းႏုိင္ခ့တ

ႏွလံုး ေျပာရပါတယ္။

ျဖတ္

ဟားခါး၊

ဖလမ္း၊

တီးတိန္ ခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ားက စကား
ပိုတတ္တယ္လို႔ Aဘြား လူထုေဒၚ

“၆၂ၾကိမ္ေျမာက္
ဒီ့ေနာက္မွာ

ေနရတဲ့

ဒုကၡသည္ ဒီေန႔လုိပြဲမ်ိဳးပါပဲ။ ခ်င္းAမ်ိဳးသားၾကီး

သည္းပြတ္ ျဖစ္ပါတယ္”။
ခ်င္းAမ်ိဳးသား

ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔ ေန႔မွာ က်မစကားေျပာခြင့္ ရတဲ့A

ျဖစ္ေပၚလာပံုန႔ဲ

ေျပာ

ပါဝင္ပါတယ္။ ေနၾကတဲ့ ခ်င္းတုိင္းရင္းသား လူငယ္

နာတဲ့ေန႔၊ စည္းလံုးညီညြတ္ ျခင္းနဲ႔ လန္းဆန္းတက္ၾကြလုိ႔။

ေန႔ကေတာ့

Aက်U္းေထာင္မွာ

တယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ က်မဘဝမွာ Aျမဲ

က်မUီးညႊတ္လုိက္

ဟာ သမုိင္းေတာင္းဆိုခ်က္ကို လုိက္ ေဒသက ေတာင္ဇလပ္ပန္း ေတြလို တယ္ က်င္းပခ်င္ပါတယ္။ က်မတို႔

ေျပာင္းလဲခ့ေ
ဲ ပမယ့္

ကေလး

ရွားေနတဲ့စိတ္ကို စုစည္းျပီးခ်င္း A

ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ခ်င္းAမ်ိဳးသား ေန႔ လူၾကီးAားလံုးက

ဆက္မွာ

ကေလး

ေထာင္ဒဏ္ ၁၄ ႏွစ္ က်ခံေနရပါ

ဖက္ဒ ပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဝင္ထုိင္မိတာကိုး။

ရန္ကုန္ကေန

သား Uီးဒုိေထာင္းျဖစ္ပါတယ္။ လႈပ္
Aေျခခံတ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုး မ်ိဳးသားAလံကို
ရန္၊

တင့္တင့္တယ္ ရွက္၊ Aားလည္းနာသြားတယ္။ သူ

ခ်င္းAမ်ိဳးသား ကိုယ့္ေဒသမွာပဲ

Aမာက က်မကို ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။
တကယ္လည္း ဟုတ္ပါတယ္။

ခင္ဗ်ားကို ျမင္ေတာ့ က်ေနာ္ဆရာ
နတ္ႏြယ္

ဝတၳဳ

သြားသတိရတယ္။

ဝတၳဳထဲမွာဂ်ပန္ေခတ္မွာ ေယာကၤ်ား
မွန္ရင္

ေထာင္က်ဖူးရမယ္။

မွန္ရင္

သည္းထန္စြာ

မိန္းမ

ငိုေၾကြးဖူးရ

မယ္တ့။ဲ ဒါေပမယ့္ဗ်ာ ဒီေန႔ ေခတ္က
ဂ်ပန္ေခတ္ထက္

ဆိုးပါတယ္။

ခင္

ဗ်ားက AခုAခ်ိန္မွာ ဘာနဲ႔တူသလဲ
ဆိုေတာ့

ဒီမိုကေရစီဆိုတ့ဲ

သား

ေလာင္းကို

လြယ္ထားရတဲ့

မိခင္န႔ဲ

တူတယ္။

ကို္ယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ဆို

တာ

Aထိုင္Aထ၊

AသြားAလာ

ဆင္ျခင္ရတယ္။

ေမြးေတာ့လည္း

ေကာ္မတီကိုA

Aာေဝဏိက ဒုကၡကို ခံစားရတယ္။

Aေၾကာင္း Uီးခ်င္းဇာခိုင္က Aားပါး ထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်မတုိ႔

ကေလး Aက်U္းေထာင္ ဆိုတာ ဒါေပမယ့္ဗ်ာ ေမြးလာတဲ့ ကေလးဟာ

တရ

ခ်င္းAမ်ိဳသားေတြ တြက္

ေျပာသြားပါတယ္။

က်င္းပေရး

Aဓိက တိုင္းရင္းသား ဒုကၡသည္ေတြကို ခို ရန္ကုန္သူ

ေျပာသြားတာကေတာ့ တတိယႏုိင္ငံ လႈံခြင့္ေပးတဲ့
ေရာက္ရင္
ေရးကို

လူငယ္ေတြ

ထိန္းသိမ္းပါ။

ၾကပ္ေရးမွာ

ေရးထားတဲ့

Aခ်စ္ ေတာ္ဝင္မိသားစု

လူဝင္မႈၾကီး ရွည္ပါေစ။

တယ္တ့။ဲ
ထိန္းသိမ္းဖုိ႔၊

ကိုယ့္ယU္ေက်းမႈကို မ်ားနဲ႔
ကိုယ့္Aမ်ိဳးသား

Aသက္ရာေက်ာ္ ခက္Aခဲေတြ

ရွိမလဲဆိုတ့ဲ

ျပီးေတာ့

ထပ္

စိုးရိမ္ ကေရစီဆိုတ့ဲ တိုက္ၾကီး လွလုိက္တာ

ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔ကို စိတ္န႔ဲ သြားရတဲ့ခရီးပါ။ ကေလးA လုိ႔ေျပာရင္

စကားA က်င္းပခြင့္ေပးတဲ့

တုိင္းပါပဲ။ လူျမိဳရင္ လူမ်ိဳးတံုးတတ္ ပလာ။

ဘယ္လုိ ခ်စ္စရာေလးပါတဲ့။

က်မAတြက္

ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္န႔ဲ သြားရမလဲ၊ ခရီးလမ္းမွာ ဘယ္လုိA ေျပာပါေသးတယ္။ တစ္ေန႔က်ရင္ ဒီမို

စခန္းAုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်U္းေထာင္က

ကရင့္လူမ်ိဳး

တုိက္ကို

Aလွဆင္သူ

ခ်င္းေတာင္ေျခရင္း ေတြက ခင္ဗ်ားတုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ေခါင္းေဆာင္ မွာရွိပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ ခင္ဗ်ားတို႔က

ကရင့္ဒုကၡသည္မ်ားကိုလည္း ျမိဳ႕နယ္Aစပ္၊ ကေလးျမိဳ႕၊ ကေလး Aျဖစ္

Aုတ္ေတြ၊

ေAာက္ေျခ

သဲေတြ

ေဖာင္ေဒးရွင္း

A ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒုကၡသည္ဘဝ Aက်U္းေထာင္ကို သြားရတဲ့ Aသြား ထဲမွာ ပါသြားျပီ။ တိုက္ကို Aလွဆင္

ခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ႏုိင္ေAာင္ ၾကိဳး နဲ႔ ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔ကို က်င္းပရတာ Aျပန္ ခရီးမွာ ခ်င္းလူမ်ိဳးခရီးသည္ သူေတြထဲမွာ
စားဖုိ႔ဆိုတ့စ
ဲ ကားပါ။ ဒီစကားကို နား

ေတြန႔ဲ Aျမဲ ဆံုဖူးပါတယ္။ ေထာင္ဝင္ Aဲဒီ

ေထာင္ၾကသူေတြ ျပံဳးမိၾကသလုိ လူ

စာ သြားရင္ ခမ္းပတ္ လုိင္းကားကို လြန္းလုိ႔ က်မရင္ထဲ Aသားတံဆိပ္

ငယ္ေတြကလည္း

စီးျပီး

လက္ခုပ္တီးျပီး

သိပ္ကိုေလးနက္

ရန္ကုန္သူ ျဖစ္ေAာင္ ခံစားေနရတာ ဒီေန႔Aခ်ိန္

က်မက ဘတ္စ္ကားစီး တာ Aက်င့္ ထိပါ။

ေထာက္ခံၾကပါတယ္။
၆၂ၾကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းAမ်ိဳးသား
ေန႔မွာ Aမွတ္တရ စကားေျပာေပးဖုိ႔
Aခမ္းAနားမွဴးက

သြားရပါတယ္။

စကားက

မပါႏိုင္ေတာ့ဘူးတဲ့။

က်မနာမည္ကုိ

ဖိတ္ေခၚလုိက္တ့ဲ Aခ်ိန္မွာ ေျပာရ
မယ့္စကားေတြကို စU္းစားရင္း ရင္
ခုန္စြာနဲ႔ စင္ျမင့္ေပၚကို ေရာက္သြား
ပါတယ္။ က်မစိတ္ကို လႈပ္ရွားေစတဲ့

ျဖစ္ေနပါျပီ။ မတ္တပ္ ရပ္လုိက္လာရ
တဲ့ က်မက ခမ္းပတ္ ကားေပၚမွာ
ထုိင္ခံု

ဘယ္Aခ်ိန္

လြတ္မလဲလုိ႔

မ်က္လံုးကစားေနရပါတယ္။ ဒီAခ်ိန္
မွာ ကြမ္းတံေတြး ထေထြးလုိက္တ့ဲ
ခ်င္းAမ်ိဳးသားၾကီး ေနရာကို
ေဆြ႔ကနဲ

ဝင္ထုိင္

ျပန္ထုိင္ဖို႔

လုပ္တ့ဲ

က်မ

လုိက္တယ္။
ခ်င္းAမ်ိဳးသား

ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယU္ေက်းမႈ ဓ
ေလ့ထံုးစံကို စတင္သိရတာက က
ေလးျမိဳ႕

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

ေဒါက္တာသိန္းဝင္းAိမ္မွာပါ။

က်မ

တုိ႔ Aက်U္းက် မိသားစုေတြတည္း
ခုိရတဲ့Aိမ္ေပါ့။

ေဒါက္တာသိန္းဝင္း

ရဲ႕ ေရာင္ျခည္Uီး ေဆးခန္းကို ေဆး

Volume 1, No 7
လာကုတ့ဲ

ခ်င္းလူမ်ိဳး

ေန႔မွာ

လူနာရွင္က

ခ်င္းလူမ်ိဳး

Aာဇာနည္သူရဲ

ၾကက္Aရွင္ကို

တေနရာမွာ

ဖြက္

ေကာင္းေတြကုိ ဒီေနရာကေန က်မ

ထားပါတယ္။

ေဒါက္တာသိန္းဝင္း

ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ မဆလ စစ္Aစိုးရ

ေဆးကုတာ ေကာင္းတယ္။ သူတို႔

က ၾကိဳးမိန္႔ေပးသတ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ဆလိုင္း

Aေပၚၾကင္နာတယ္။ သနားတယ္ ဆို

ကိုတင္ေမာင္Uီးကိုလဲ

တာ သူတုိ႔ခံစားရမွ ဖြက္ထားတဲ့ ေန

တယ္။ ကိုတင္ေမာင္Uီးက တန္ဖိုးရွိ

ရာက ၾကက္ကိုယူျပီး ဆရာ့ကို ေပးပါ

တဲ့ စကားကိုသာ ေျပာေလ့ရွိတယ္။

တယ္။ ၾကက္Aရွင္က သူတို႔ရဲ႕ A

တခုခုကို

ထြဋ္Aျမတ္ထားတဲ့ လက္ေဆာင္ပါ။

တပ္လုပ္ေလ့ရွိတယ္။

ၾကက္Aရွင္မတတ္ႏိုင္တ့သ
ဲ ူကၾကက္

စိုက္

Uေပးပါတယ္။

လန္းဆန္း

ေနာက္ျပီး

တUီးကို

လုပ္ရင္

ဂုဏ္ျပဳပါ

စိုက္လိုက္မတ္
Aားသြန္ခြန္

လုပ္တတ္တယ္။

Aျမဲတမ္း

တက္ၾကြျပီး

တUီး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ျပခ်င္ရင္

ခ်က္

လဲ နို႔ဆီ သၾကား ေပးတတ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္တUီးလို႔ က်မမွတ္သား

ဒါက

ခဲ့ဘူးပါတယ္။ ေနာက္တUီး ကေတာ့

သူတို႔ယU္ေက်းမႈပါ။

သူတို႔ရ့ဲ

ရိုးသားပြင့္လင္းမႈ၊ ေမးခြန္း ေမးတတ္ ေAာင္ဆန္းစုၾကည္

ေက်ာင္းသား

ေရာက္လာရင္ ထားတဲ့ ေမတၱာ၊ ျမိဳ႕ခံ ခ်င္းလူထု ရဲ႕ ဒီေန႔Aခ်ိန္ထိ စစ္Aာဏာရွင္က ဝယ္

မႈေတြကိုလဲ က်မျမင္ခ့ဲ ရေသးတယ္။ ဘယ္သူမွ မၾကိဳဆိုရ။ ဝန္ထမ္းေတြ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔
သားဆက္ ျခားနည္း ပညာေပး ေဟာ ၾကိဳခဲ့ရင္

ျပင္းထန္တ့ဲ

ယံုၾကည္

Aလုပ္ျဖဳတ္မယ္လို႔

စစ္ စုၾကည္

ေဒၚေAာင္ဆန္း လို႔မရတဲ့ Aမိ်ဳးသားဒီမို ကေရစီAဖဲ႔ြ

Aေပၚထားတဲ့

ေမတၱာA ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခ်င္း

ေျပာပြဲကို ကေလးျမိဳ႔ ျပည္သူ႔ေဆးရံု Aာဏာရွင္ကျခိမ္းေျခာက္ခ့ဲပါ တယ္။ လင္းေရာင္ေတြ ေပါင္းစည္းျပီး ခ်င္း Aမိ်ဳးသား Uီးဒိုေထာင္းကိုပါ။
က သူ နာျပဳ ဆရာမ Aပ်ိဳၾကီးက ျပည္သူလူထုက သူတို႔ရ့ဲ ဆႏၵAမွန္ ေတာင္တန္း တခုလံုး လင္းထိန္ေန
ေဟာ ေျပာရပါတယ္။ ခ်င္းလူမိ်ဳးမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ မွတ္ ခဲ့ပါတယ္။
ရွိရာ ေက်းရြာေတြမွာ ေဟာေျပာမွာမို႔ မွတ္ရရ

ဟားခါးျမိဳ႕မွာ

က်မကို စာေရးသူ တေယာက္Aေန Aျဖစ္Aပ်က္ေလး
နဲ႔ လိုက္ခ့ဲဖို႔ ေျပာပါတယ္။ က်မလဲ စေနေန႔မွာ
ဝမ္းသာAားရ

ေဒၚ

ေရာက္မယ္လို႔

Aဲဒီမွာ က်မ မိတ္ေဆြ သူနာျပဳဆရာ Aာဏာပိုင္ကသိထားေတာ့ ဟားခါး
မ Aပ်ိဳၾကီး ဒုကၡန႔ဲ လွလွေတြ႔ေတာ့ ျမိဳ႕လူထုကို

လဘက္

လုပ္Aားေပးသြားဖို႔

တာပါပဲ။

စိုက္ခင္းမွာ
ဖိAားေပးခဲ့ပါ

တယ္။ Aာဏာနဲ႔ ဖိႏွိပ္တ့ဲ လုပ္Aား
သားဆက္ျခားဖို႔ ကြန္ဒံုးကိုAသံုး
ျပဳနည္းAတြက္ Aရင္Aေခါက္ေတြ
ကြန္ဒံုးကို

ဝါးလံုးမွာ

စြတ္ျပခဲ့ပါ

တယ္။ ဒီေဟာေျပာပြဲကို နားေထာင္
ဘူးတဲ့ ခ်င္းAမ်ိဳးသား တေယာက္
က စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္န႔ဲ ဆရာမA
ပ်ိဳၾကီးကို ခုလို ေျပာပါေတာ့တယ္။
“ေဟ့ ဆရာမ နင္ေျပာသလိုဘဲ ငါ
ညည

ေျမြမေၾကာက္

ကင္းမ

ေၾကာက္ ကြန္ဒံုးကို ဝါးလံုးမွာ ထထ
စြတ္ပါတယ္။

ဒီၾကားထဲကဘဲ

က

ေလးေတြလဲ ေမြးေမြးေနပါတယ္။ Aဲ
ဒါဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ဆိုတာ ဆရာမ
ေျပာပါ”တဲ့။ရယ္ေမာသံေတြ ျငိမ္သြား
တဲ့Aထိ က်မေစာင့္လိုက္ရတယ္။

ေပးကို ေရာက္ေနရေပမယ့္ စိတ္က
ေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကို
ေရာက္ေနၾကပါတယ္။

သာ ကိုးကြယ္သူမ်ား ဘုရားေက်ာင္း
တက္တ့ေ
ဲ န႔ပါ။ ဘုရားသခင္က ေဒၚ
ေAာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ

ဒီမိုကေရ

စီေရးမွာ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ခ့သ
ဲ ူမ်ား
ဆိုတာ

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕

စည္းရံုးေရး ခရီးစU္က သက္ေသျပ
ခဲ့ပါတယ္။

ခ်င္းျပည္နယ္ကို

ေဒၚ

ဟားခါးျမိဳ႕

ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့ပါတယ္။

စေနေန႔မွာ ဟားခါးျမိဳ႕ကို ေရာက္ရ
မယ့္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရံုး
ေရးခရီးစU္ ကားပ်က္လို႔ မေရာက္ခ့ဲ
ပါဘူး။

တနဂၤေႏြ

ဘုရားေက်ာင္း

ဆင္းတဲ့ Aခ်ိန္မွာ တိုက္တိုက္ဆိုင္
ဆိုင္

ေရာက္လာပါေတာ့တယ္။

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
လႈိက္လွဲလဲွ

ၾကိဳဆိုၾကတဲ့

ခ်င္းျပည္သူလူထုက
ခ်င္းAမ်ိဳးသားေတြက

တနဂၤေႏြေန႔

ကေတာ့ ခ်င္းလူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္ဘာ

လူထုကို

လႈိက္
ဟားခါး

ညပို္င္း

မွာ

ကေလးျမိဳ႕ကို သြားမယ့္ ေဒၚေAာင္
ဆန္းစုၾကည္တို႔ကို ထင္းရူး မီးတိုင္
ထြန္းျပီး ျမိဳ႕ျပင္Aထိ ေျခလ်င္ လိုက္
ပို႔ၾကပါတယ္။
စုၾကည္ရ့ဲ

ေဒသ၊ ကိုယ့္နိုင္ငံကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့

ေျပာပါရေစ။

လိုက္သြားတာေပါ့။ ေAာင္ဆန္းစုၾကည္

မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ကိုယ့္ လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္

ျဖစ္ခ့တ
ဲ ့ဲ

ဟားခါးျမိဳ႔ကို

ဖလမ္းျမိဳ႔ Aေက်ာ္ လံုဘန္းခ်င္း
ေတာင္ေပၚရြာေလးက ခ်င္းတိုင္း ရင္း

Aေပၚ

သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစလို႔ ေျပာရင္း နိဂံုး
ခ်ဳပ္ပါရေစရွင္။Aားလံုးမာန္ထာပါ”

သားေတြ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို
ေလးစားဂုဏ္ျပဳတဲ့

Aေနနဲ႔

ေဆာင္ေပးပါရေစလို႔

လက္

ေျပာပါတယ္။

သူတုိ႔ေပးတဲ့ လက္ေဆာင္က ၾကက္
Aရွင္ပါ။ ေဒၚစုက ေရွ႕ခရီး ဆက္ရ

ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔

Aခန္းAနား

Aတြက္ သဘာပတိက Aပိတ္မိန္႔
ခြန္းေျပာသြားပါတယ္။

မွာမို႔ ၾကက္ကို ယူမသြားနိုင္ေပမယ့္
လက္ေဆာင္ကို တန္ဖိုး ထားပါတယ္
လို႔ေျပာတယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ်င္းတ္ိုင္း
ရင္းသားေတြြကို ေလးစားတဲ့Aေနနဲ႔
ၾကက္Aရွင္ကို

လက္ခံခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ကေလးျမိဳ႕ေရာက္မွ Uီးဒိုေထာင္းသား
လက္ထဲကို ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္
က ၾကက္Aရွင္ ေပးလိုက္ပါတယ္။
တီးတိန္ျမိဳ႕မွ

ႏုတ္ခြန္းဆက္သပါ၏

စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးျမိဳ႕မွ ၾကိဳဆိုပါ

ဆိုင္းဘုတ္ေနရာ

ခ်င္းေတာင္

ေျခကေန ေဒါက္တာသိန္းဝင္း Aိမ္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းAထိ

ေန႔

“၆၂ၾကိမ္ေျမာက္

ခ်င္းAမ်ိဳးသား

Aခန္းAနား

ေAာင္ျမင္စြာျပီး

ဆံုးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းလူ

မ်ိဳးထဲမွာ မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း ၃၅မ်ိဳးရွိပါ
တယ္။ Aိႏိၵယနိုင္ငံ မီဇိုဇမ္ျပည္နယ္၊
မဏိပူရ ျပည္နယ္၊ ျမန္မာျပည္ A
လယ္ပိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔မွာ ျပန္႔
က်ဲ ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ Aေနာက္
နိုင္ငံမ်ားမွာ ေနထိုင္သူ ခ်င္းလူမ်ိဳး ၅
သိန္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။

ကိုးမိုင္ေဝးပါ

တယ္။ လမ္းတေလွ်ာက္ ခ်င္းလူမ်ိဳး

ေဒသAလိုက္ ဘာသာစကား A

ေတြက သူတို႔Aိမ္တံခါးေတြ မပိတ္ လိုက္ AေခၚAေဝၚ ကြဲျပားခဲ့ေပမယ့္
ဲ ာ
ဘဲ တညလံုး ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္း ျခားနားမႈမရွိခ့တ

ခ်င္းAမ်ိဳးသား

ျပီး ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကိဳ ေန႔က

ထူေနပါတယ္။

ဆိုခ့ဲတယ္ ဒါျပည္သူ႔ဆႏၵAမွန္ပါ။

ေဒၚေAာင္ဆန္း
ျပည္သူလူထု

ၾကြေရာက္လာတဲ့ ခ်င္းလူငယ္

၆၂ၾကိမ္ေျမာက္

ခ်င္းAမ်ိဳးသား

သက္ေသ

လာမယ့္ ႏွစ္မ်ားမွာလည္း ေရာက္တ့ဲ

Page 8

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေနရာတိုင္းမွာ

ခ်င္းAမိ်ဳးသားေန႔ကို

ဆက္သစ္မ်ား

ဆက္လက္

မူလရည္မွန္းခ်က္မွ

မ်ိဳး ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ ရိုးရာAကေတြမွာ Aဓိပၸါယ္

က်င္းပၾကပါ။ Aမ်ားၾကီးရွိပါတယ္”

လမ္းလႊဲျခင္းမရွိၾကရန္

တိုက္တြန္းနိုးေဆာ္ပါတယ္။
စည္းစည္းလံုးလံုး ဆက္လက္ ခ်ီတက္ၾကပါ
စို႔လို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္Aပ္ပါတယ္ ခင္
ဗ်ား”

၆၂ၾကိမ္ေျမာက္

ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔

လက္ ဆံုစားပဲြမွာ ဒုကၡသည္ Eည့္ပရိသတ္
လူၾကီးေတြန႔ဲ

Aတူကေလးေတြကလဲ

ေပ်ာ္တပါး ထမင္းစားၾကတယ္။ ခ်င္းရိုးရာ

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္

ဆာဗူးသီးကို က်မသတိရသလို သူတို႔လဲ သ

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု သမိုင္း(၇)

ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔ ပိတပ
္ A
ြဲ ခန္းAနားကို တိရမွာ Aမွန္ပဲ။ ေဒသထြက္သီးႏွံန႔ဲ ဖူလံု
ခ်င္းရိုးရာAကနဲ႔ ပိတ္ခ့ဲပါတယ္။ သဘာပတိ ေAာင္စားသံုးရတဲ့ သူတို႔Aတြက္ ဆာဗူသီး
ၾကီးက တက္ေရာက္လာတဲ့ Eည့္ပရိသတ္ က
ကို ခ်င္းရိုးရာAကနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ရွင္းျပခဲ့ပါ ရင္

ခ်င္းျပည္နယ္ကို
မမွားပါဘူး။

ကိုယ္စားျပဳတယ္ဆို

ေတာင္ယာစပါးAနည္း

‘ခ်င္းAကေတြက

ရန္သူကို

နိုင္တ့A
ဲ ခါ

ေတာတိရိစာၦန္ပစ္လို႔ ရတဲ့Aခါ ေတာင္ယာ
စပါး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးလို႔ ဆပ္ဆန္တင္းေပါင္း
၁၀၀ရတဲ့Aခါ၊ ဖစ္လမ္ဆိုတ့ပ
ဲ ဲြကို တီးတိန္
ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားက

က်င္းပၾကတယ္။

နည္းနည္းဘဲ Aသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။ ဖရံုညႊန္႔၊

နယ္မွတဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာ

ဗူးညႊန္႔၊ ေျပာင္းဖူး၊ ဆန္ကို ေရာျပဳတ္ထား

ၾကၿပီး စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္Aတြင္းမွာ Aခန္းငွါးေနထိုင္ၾကရင္း

တာကို ဗူသီးလို႔ေခၚတယ္။ ဆာဆိုတာ A

၂၀၀၈-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာႏွစ္ပတ္လည္ Aထိမ္းAမွတ္ပြဲကုိ

သားကိုေခၚတာပါ။ Aမဲလိုက္လို႔ရမွ Aသား

ျပန္လည္Aသက္သြင္းကာ လႈပ္ရွားႏိုင္ၾကရန္Aတြက္ NLD

ထည့္နိုင္တ့A
ဲ တြက္ ဆာဗူသီးျဖစ္ရပါတယ္။

မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္Aခ်ိဳ႕၊ Aခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္မ်ား
ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းျခင္း၊မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္Aဖြ႔ဲမ်ား၊

ဆာ

လမ္ ဆိုတာက ဟားခါးခ်င္းလူမ်ိဳးေတြ ရန္

၆၂ၾကိမ္ေျမာက္

ခ်င္းAမ်ိဳးသားေန႔

သူကိုနိုင္တ့ဲ ေAာင္ပဲA
ြ ကဘဲ။ တီးတိန္ ဖ Aခန္းAနားက Aျပန္လမ္းမွာ Aေတြးေတြ၊
လမ္းျမိဳ႕နယ္ထဲမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ဟြာလ္ငူ ခံစားခ်က္ေတြမ်ိဳးစံုန႔ဲ
လူမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔

ဆပ္ဆန္တင္းေပါင္း

ေက်ာ္ရတဲ့Aခါ

ကတဲ့

Aကကိုေတာ့
တယ္။

က်မကို

မိုးေကာင္

ရာ ကင္က ဘာမွ သတိမျပဳမိသလို တိမ္ျဖဴျဖဴ

သီးႏွံေAာင္ျမင္ပဲြ ေတြ ဖန္ဆင္းေနတယ္။ က်မဘဝမွာ ျဖစ္

စာေရာကန္Aကလို႔

ေခၚ ပ်က္တာတခ်ိဳ႕က

ဖလမ္းျမိဳ႕နယ္ Aဲဒီ

ဝါးညွပ္Aကေပါ့။

ဟြာလ္ဆင္မ္လူမ်ိဳးႏြယ္တို႔ရ့ေ
ဲ နဝင္ခါနီးခြဲခြာ

ေဝဒနာျဖစ္လာတယ္။

ေဝဒနာေတြက

ေဆာင္းပါးဝတၳဳေတြ

ျဖစ္လာတယ္။ Aခုလဲ ခ်င္းAမိ်ဳးသားေန႔က

ရေတာ့မယ့္Aခ်ိန္မွာ သီဆိုကၾကတဲ့ Aက က်မကို ခံစားမႈေတြ ေပးလိုက္ျပန္ျပီ။ ေတာင္
ကို ဗာရဲလ္AေကAီလို႔ ေခၚတယ္။ ေဆပီ ဇလပ္ပန္းေတြလို လန္းဆန္းတက္ၾကြေနတဲ့
ေကာက္စူဆိုတာကေတာ့
က

ေမဓာဝီ(ABMA)

ငယ္ထြက္တ့ဲ ခ်င္းေတာင္ေဒသမွာ ဆန္ကို

တယ္။

ဆင္ပစ္လို႔ရတဲ့Aခါ ထက္ပိုေတာ္ၾကပါေစ။

ဇိုလူမ်ိဳးႏြယ္စု

ေAာင္ပဲြခံတ့ဲ

တီးတိန္ခရိုင္ထဲ ခ်င္းမ်ိဴးဆက္သစ္လူငယ္ေတြ

Aကက

လူၾကီးေတြ

ဒါမွလဲခ်င္းလူမ်ိဳးရဲ႕

ဝင့္ဝင့္ၾကြားၾကြား သမိုင္းက ပိုျပီး တိုးတက္ပါလိမ့္မယ္။

စာေဇာင္းေဖးေကဆိုတ့A
ဲ က၊

ခြာဒိုပဲြမွာ

ပ်ားAံုန႔ေ
ဲ ဗဒင္

ဓေလ့ကို

ေဟာတတ္တ့ဲ

သရုပ္ေဖၚထားတယ္။

ဒီကပဲြကို

ၾကက္က

ေလး၊ ၾကက္U၊ သီးႏွံန႔လ
ဲ ာျပီး လက္ေဆာင္

Aတူလက္တြဲၿပီး

ျခင္းမ်ားစတဲ့ Aထိမ္းAမွတ္ပြဲမ်ားAတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ခ့ၾဲ ကသည္။Aထက္ျမန္မာျပည္မွ

ခရီးေဝးတဲ့

ေတာင္ေပၚေဒသ

ကို

Aားျပဳတာမ်ားတယ္။

ေတာင္တက္

လႈပ္ရွားသူမ်ား

ႏွင့္ Aဆက္Aသြယ္မပ်က္ေစရန္Aတြက္လဲ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔
မၾကာခဏဆိုသလုိ လူခ်င္းဆက္သြယ္မႈ၊ဖုန္းဆက္သြယ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရသည္။ လႈပ္ရွားမႈ Aတြက္ ေတြ႔ဆုံစုေဝးတဲ့ေနရာကို
တာေမြ၊

ဗညားဒလ

လမ္းမေပၚမွ

ယုဇနပလာဇာေစ်းႀကီး

Aတြင္းမွာ ဆုံရပ္Aျဖစ္သတ္မွတ္ခါ စုစည္းေတြ႔ဆုံ တိုင္ပင္
ခဲ့ၾကသည္။

ထိုက့ဲသုိ႔

ၾသဂုတ္လထဲမွာပင္

လုပ္ေဆာင္ခ့ၾဲ ကရင္း

မႏၲေလးမွျပန္လာၿပီး

ဆုံေတြ႔ေနၾကစU္

၂၀၀၈-ခု၊

ယုဇနပလာဇာ

Aာဏာပိုင္မ်ား၏

ဝင္

ေရာက္ ဖမ္းဆီးျခင္းကုိ ခံခ့ဲၾကရာမွာ Uီးေတဇ(ခ)Uီးစႏၵိမာ၊
ဒီလိုဆိုရင္ ခ်င္းAမိ်ဳးသားေန႔ကို ခ်င္း
ဝိေသသတိုင္းမွာ

က်င္းပနိုင္မယ္လို႔

လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ

ယံုၾကည္

က်မ

ေနမိပါေတာ့

ကိုဝဏၰ AပါAဝင္ လူ(၁၇)ေယာက္ ထပ္မံ၍ Aဖမ္းAဆီး
ခံရၿပီး Uီးေတဇ(ခ)Uီးစႏၵိမာကို ေထာင္ဒဏ္(၁၈)ႏွစ္ႏွင့္ Aျခား
သူမ်ားလဲ ေထာင္(၃)ႏွစ္မွ (၁၂)ႏွစ္Aထိ က်ခံခ့ဲၾကရသည္။

တယ္။
ယုဇနပလာဇာေစ်းမွာ ဝင္၍ ဖမ္းဆီးAၿပီး ဆက္သြယ္
ေရး

တရြာနဲ႔ တရြာျမင္ ေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္
Aျမင္နီးျပီး

Aင္းလ်ား

ျဖန္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း၌ လႈံ႕ေဆာ္မႈစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျဖန္႔ေဝ

ေပးၾကတဲ့ ဓေလ့ရွိတယ္။ ဒါခ်င္းဓေလ့ဘဲ။

ေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းAက ေတြမွာ ေျခလက္

တံတားနီႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ

ကန္ေဘး၌ Aထိမ္းAမွတ္ ပန္းေခြမ်ားခ်ၾကျခင္း၊ ေဆးနီမ်ား

ေစ်းAတြင္းမွာ

ရွိတယ္။ တီးတိန္လူမိ်ဳးေတြ သီးႏွံရိတ္သိမ္း
ျပီး ခြာဒိုပဲြ လုပ္တ့A
ဲ ခါ Aသံုးျပဳတတ္တ့ဲ တ

ေျမၾသဇာလူငယ္Aဖြ႔မ
ဲ ်ား၊တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူလူငယ္မ်ားႏွင့္

ႏွင္းပန္းAိမ္

ျပတ္ေတာက္မႈ

တရက္Aၾကာမွာ

ကိုယ့္လူေတြ

ပါသြားၿပီဆိုတာ သိသည္ႏွင့္ မနက္(၉)နာရီေက်ာ္ေလာက္မွာ
စာေရးသူတို႔ ေနထိုင္ရာ စမ္းေခ်ာင္းAိမ္မွ ေနရာေရႊ႕ေျပာင္း
ဖို႔

ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္မွာပဲ

Aတူတြဲလပ
ု ္သူမ်ားထဲမွ

တUီးက

Aား

သတင္း လာေပးခ်ိန္ႏွင့္ ႀကဳံေနရာ စာေရးသူတို႔လဲ Aေရးေပၚ

ကိုးရတာပ။ ရန္သူကိုနိုင္ တဲ့Aခါ ေတာ

ခဏတာ ေရွာင္တိမ္းမႈAျဖစ္န႔ဲ ပစၥည္းAခ်ိဳ႕သာ ယူခ့ၿဲ ပီး ေန႔

တိရိစာၦန္ၾကီးေတြ

လည္မွ က်န္တ့ပ
ဲ စၥည္းကို ျပန္ယူမည္ဟု လူကို Uီးစားေပးၿပီး

ေတာင္ဆင္းေတြကို

ေျခေထာက္ပဲ
ပစ္လို႔ရတဲ့

Aခါက်င္းပ

တဲ့ပဲြမ်ိဳးက သတၱိျပတာပဲ။ သီးႏွံ ထြက္ဖို႔က

ေရွာင္တိမ္းခဲ့ၾကသည္။ေန႔လည္

လဲ

တေယာက္ကို သြားၾကည့္ခိုင္းခဲ့ရာ စာေရးသူတုိ႔ ေနထိုင္တ့ဲ

Aေရးၾကီးတာမို႔

ေတြကလဲ

သီးနွံေAာင္ပဲA
ြ က

ကုန္ထုတ္လုပ္Aားနဲ႔

ဆိုင္တာ

Aခန္း

ေရာက္္တ့A
ဲ ခါ

ခ်ိတ္ပိတ္ခံလုိက္ရၿပီဆိုတာ

ေတြ႔ျမင္

Aဖြ႔သ
ဲ ား
ခဲ့ရသည္။

Volume 1, No 7
ထားခဲ့တ့ဲ

ဖုန္းမ်ိဳး

ကြန္ပ်ဴတာ

စုံ

(၄)လုံးႏွင့္

ပရင္တာစတဲ့

ပစၥည္း

မ်ားလဲ Aကုန္ပါသြားခဲ့ျပန္သည္။ ဒါနဲ႔
စာေရးသူတို႔လဲ လူစုခြဲကာ ထပ္မံ၍
နယ္Aသီးသီးသို႔

ျပန္လည္

ေရွာင္ခ့ၾဲ ကရျပန္သည္။

တိမ္း
၎ရက္

Aတြင္းမွာပင္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္ထဲ
မွ သံဃာAခ်ိဳ႕လဲ ထပ္မံ၍ Aဖမ္းခံခ့ဲ
ရၿပီး စာေရးသူကို Aာဏာ ပိုင္မ်ားက
Aသည္းAသန္

Page 9

Uီးေက လာသ(ခ) Uီးေခမိႏၵဆိုရင္ စစ္ေၾကာ
ေရးစခန္းမွာ Aမ်ိဳးမ်ိဳးညွင္းဆဲ ႏွိပ္ စက္

ေနၾကတဲ့

ပရိတ္ႀကီးထဲမွ

မာလသုတ္မ်ားကို

ခံခဲ့ရသလုိ မAူပင္ေထာင္တြင္း မွာလည္း
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ ဖိနပ္ျဖင့္

ၾကည့္လိုက္ရင္ပဲ

ျပည္သူမ်ား၏ ဒုကၡကို ကူညီေပးခဲ့တ့ဲ
ပရိတ္မ်ား ျဖစ္သည္ကို ထင္ရွားစြာ
ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ေဒဝဒတ္က ဘုရား
ကို

ဆင္န႔ဲတိုက္ခုက
ိ ္ေနတာကို

ဃာမ်ားက

ရင္ဝကို Aႀကိမ္ႀကိမ္ Aကန္ခံခ့ရ
ဲ လုိ႔

ရတန

သုတ္၊ Aာဋာနာဋိယသုတ္၊ Aဂၤုလိ

ေဘးကေန

ဝင္ေရာက္မကူၾကပဲ ေAးေAး ေဆး
ေဆးၾကည့္ေနၾကတာကို

လိုက္ရွာေနၾက

သည္။ ထိုAေၾကာင္းကို ၎ၿမိဳ႕နယ္ ေရးစခန္းမွာ

Aမ်ိဳးမ်ိဳးညွင္းဆဲ

ျပည္သူဒကာဒကာမမ်ား ၾကည့္ပါနဲ႔၊

ႏွိပ္ သံဃာႏွင့္

ထဲမွ Aသိမ်ားႏွင့္ AာAက္ဖ္ေA စက္ ခံခ့ရ
ဲ သလုိ မAူပင္ေထာင္တြင္း ဆိုတာ

သြားမ

ရွင္းရွင္းေျပာရရင္

Aဲဒီ

ေရခမ္းရင္ ကိစၥဟာ ကူညီစရာ၊ ၾကည့္စရာကို

ေရနဲ႔ၾကာပမာ

ေရဒီယို Aသံလႊင့္ဌာနမ်ားမွ တဆင့္ မွာလည္း စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ ၾကာႏြမ္းရသလုိ

သံ

ဘယ္သူမွ

တUီးနဲ႔

တUီးဟာ မလိုေလာက္ေAာင္ကို

ဘုရားမွာ

ၾကားသိခ့ဲရ၍ လြန္စြာ ေက်းဇူးတင္ခ့ဲ ဖိနပ္ျဖင့္ ရင္ဝကို Aႀကိမ္ႀကိမ္ A Aမွီသဟဲျပဳ ေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ Aင္Aားေတြ သတၱိေတြ တန္ခိုးေတြ
ကန္ခံခ့ရ
ဲ လုိ႔ Aတြင္းဒဏ္ရာ ရသည္ လက္လွမ္းမီသမွ်ကို ျပန္ၾကည့္လုိက္ ရိွေနတာကို သံဃာမ်ားက ယုံၾကည္

မိသည္။

Aထိ ျဖစ္ခ့ဲရသည္။ ေနာက္ တပါး ရင္ ျပည္သူမ်ား မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေနၾကတဲ့Aတြက္
ထုိက့ဲသို႔ ေျပးလႊားတိိမ္းေရွာင္ေနရင္း
လAနည္းငယ္

ၾကာလာတဲ့Aခါမွာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔

ျပန္ဝင္ခ့ျဲ ပန္ပါ

သည္။ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ႏွစ္
ပတ္လည္ကို ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ၾကရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ရင္း Aဖြဲ႕႔ဝင္မ်ား
ႏွင့္ ျပန္လည္ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ျမန္မာ
ျပည္Aလယ္ပိုင္း ျမင္းၿခံ၊ မိတၳီလာ၊
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ပခုကၠဴ၊မႏၲေလး
စတဲ့ ၿမိဳ႕မ်ားမွ သံဃာမ်ားႏွင့္ ဆက္
သြယ္ကာ

ျပန္လည္

စုစည္းခဲ့ၾက

သည္။ ၾကားကာလမ်ားမွာ ေၾကညာ
ခ်က္ Aခ်ိဳ႕ကို္ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ သစၥာ
ဓိ႒ာန္

ကမ္ပိန္းမ်ား

ျပဳလုပ္ခ့ျဲ ခင္း၊

ျပည္သူမ်ား၏ မ်က္စိနားမ်ားကို ပြင့္
ေစ ႏုိင္မယ့္ ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ Aမ်ိဳးသား
ေန႔မာွ ေရဒီယိုမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးျခင္း
ဟူေသာ ကမ္ပိန္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊

Uီးနႏၵဝံသဆိုလွ်င္လည္း မႏၲေလး Aိုး တျခား ေဘးAႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳ ျဖစ္တယ္။ ေလာကမွာ ကူညီတယ္
ဖိုေထာင္၌ Aခၽြန္Aတက္မ်ား ရိွတ့ဲ ေတြ႔
ေက်ာက္တုံးႀကီးမ်ားေပၚတြင္
ဖက္ကိုေထာက္

ထိုင္ခိုင္းၿပီး

စြန္းလြန္းဂူ

လာၿပီဆိုရင္

သံဃာမ်ားဟာ ဆိုတာ မ်ားေသာAားျဖင့္

ဒူးႏွစ္ Aၿမဲတမ္းေရွ႕တန္းကေန ရပ္္တည္္၍ နည္းသူ၊

ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေAာင္ ၿငိမ္သက္စြာ ေရွးAခါတည္းကစ၍

ယေန႔Aခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရမ်ားကုိ

တစက္တ ျမင္ေတြ႔ၾကရလိမ့္မယ္

ွ ္မွာလဲပဲ
စက္ ေလာင္းခ်ျခင္းမ်ားစတဲ့ ႏွိပ္စက္ ၂၀၀၇-ခုႏစ

တက္္ၾကြသူလူငယ္

က်န္လူမ်ားကို
(၁၂)ႏွစ္

ေထာင္ဒဏ္(၆)ႏွစ္မွ

Aထိ

ခ်ခံခ့ၾဲ ကရသည္။

ေဒၚေနာ္Aုန္းလွတို႔ Aဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ Aဖြ႔ဲခ်ဳပ္
လူငယ္Aခ်ိဳ႕ Aဖမ္းခံခ့ဲရသည္။ စာ
ေရးသူတို႔

သံဃာ့

Aဖြ႔စ
ဲ ည္းထဲမွ

Aေစာဆုံး ဖမ္းဆီးခံခ့ရ
ဲ တဲ့ Uီးေက
လာသ(ခ)Uီးေခမိႏၵဆိုရင္

စစ္ေၾကာ

ဒုကၡေပး

ဲ ုံစံမ်ိဳး၊ သံဃာဆိုတာ ကိုယ့္န႔ဲ
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မရႈပ္တ့ပ
ေျပာဆို

မ်ားလဲ ထမ္မံ၍ တိမ္းေရွာင္ ေနၾကရ ရာယ္ေၾကာင့္

ၾကားရပါတယ္။

ဘုရားကို

ျပန္သည္။ Aဲဒီလို နယ္Aသီးသီးသို႔ ဝတ္ေနေရး

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့
ဒုကၡေဘးဆိုးမွ

စား သံေတြ

သက္ ဒုကၡေပးတာ Aႏၲရာယ္ေပးတာ မွန္

တိမ္းေရွာင္ေနရင္း Aခြင့္သာရင္ သာ သာ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရး Aတြက္ သမွ် သံဃာမ်ားႏွင့္ ပိုၿပီးသက္ ဆိုင္ခ့ဲ
သလုိ မၿပီးဆုံးေသးေသာ လြတ္လပ္ ကူညီေဖးမရင္း Aာဏာပိုင္မ်ား A တာပါပဲ။
မႈAတြက္တိုက္ပြဲႀကီးကို

ဘာေၾကာင့္လဲဆို

ေတာ့

စြမ္းႏိုင္တ့ဲ ေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ား Aၾကပ္Aတည္း ေလာကAေနနဲ႔ ေျပာရရင္ ဘုရားဆုိ

ဘက္မွ ဆက္လက္၍ ယေန႔ထိတိုင္ ျဖစ္ေနတာကို သိရွိေAာင္ ေတာင္း တာ သံဃာတုိင္းရဲ႕ ဖခင္ပဲ။ ကိုယ့္
ပင္ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ဆိုမႈမ်ားပါ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကျခင္း Aေဖ တေယာက္လုံး ဒုကၡ ေရာက္ရ
သာ ျဖစ္ပါသည္။

(၁၅) ဃာငယ္မ်ားAေနနဲ႔ ဒီလုိ Aမႈကိစၥ

ဝံသကို ေထာင္ဒဏ္ (၇၂) ႏွစ္ႏွင့္

ဘုရားကို

Aသိဉာဏ္မရိွပဲ

Uီးတိ ေရးႀကီး Aေပၚမွာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္

Uီးနႏၵ

ေရွးတုန္းက

သည္။ စာေရးသူႏွင့္ က်န္တ့လ
ဲ ူငယ္ တဲ့ Aုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ Aႏၲ ေတြန႔ဲ

မႏၲေလး Aိုးဖိုေထာင္တြင္ Aခ်ဳပ္ခံခ့ဲ ေတာ့ ျပည္သူAမ်ား ဒုကၡေရာက္ေန
ေနာက္ပိုင္းမွာ

ဒါကိုပဲ

ညွင္းပန္းမႈ မ်ိဳးစုံကို ေန႔စU္ခံစားေစ ထဲမွာ AပါAဝင္ျဖစ္တ့ဲ မင္းေဘးဆို မဆိုင္ရင္ ဝင္မရႈပ္ဖို႔ဆိုတ့ဲ Aျမင္မ်ိဳး

ေယာက္္ကို ထပ္မံ၍ Aဖမ္းခံခရ
့ဲ ၿပီး မ်ိဳးမွာ ပါဝင္ခ့ၾဲ ကတာဟာ တကယ္
ၾကရသည္။

ေနသူမ်ား

ျဖစ္ပါတယ္။ ေနတာေတာင္ ဘယ္သံဃာကမွ ဝင္

မယ့္ Aေရးကို ဘယ္သား သမီးကမွ
လက္ပိုက္ၾကည့္

ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡ ျဖစ္ေနတာကို

ေလာကႏွင့္ ေဒါက္တာဝင့္သူ Aပါ သုံးသပ္ ၾကည့္လုိက္တ့A
ဲ ခါမွာ သံ ဘုရား ရဟႏၲာ မ်ားပင္ မ်က္ကြယ္ မျပဳပဲ
Aဝင္

Aင္Aား

ကူညီေပးၾကရျခင္း

ေထာက္ေနရျခင္း၊ Aဲဒလ
ီ ို ေနရစU္ Aထိ AကူAညီ ေပးခဲ့တာမ်ားကို သံဃာမ်ားက
ေခါင္းေပၚမွ

ျမင္းၿခံ ျဖစ္ခ့ၿဲ ပီးတဲ့ စက္တင္ဘာ ေတာ္လွန္

ေက်ာင္းတိုက္မွ

ဒုကၡေရာက္

နာရီ Aသက္ကိုပင္ ငဲ့ကြက္ျခင္း မရိွၾကပဲ ဘက္ကိုသာ

စတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရင္း
ၾသဂုတ္လ ကုန္ခါနီးမွာပဲ

ဘယ္သံဃာကမွ

ျဖစ္သည့္ ျမင္းၿခံစြန္းလြန္းဂူေက်ာင္းမွ ေလေဘး စတဲ့ ေဘးAႏၲရာယ္မ်ား၊ ဝင္ေရာက္ကူညီျခင္း မလုပ္ၾက တာ

ကူညီေပးခဲ့

မေနႏုိင္ၾကပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဘုရားကို ဒုကၡေတြ Aႏၲရာယ္
ေတြ ေပးသမွ်ဟာ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္
မႈစရာမလို ကူညီစရာကို မလိုလို႔ကို
မကူညီၾကပဲၾကည့္ေနခဲ့တာျဖစ္တယ္။
ဒါမ်ိဳးက ဘုရားရဲ႕ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥပဲ

ဒီလုိ ျပည္သူမ်ားကို သံဃာမ်ားက ျဖစ္တယ္။ ဘုရား Aလုပ္ကို ဘုရား
တာကို မၾကည့္ရက္ႏိုင္လုိ႔ ဝင္ေရာက္
ေဘးAႏၲရာယ္မ်ားက
ကူညီေစာင့္ က လုပ္တာ သံဃာ့ ကိစၥကို သံဃာ
ပါဝင္ခ့ရ
ဲ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ Aာဏာ
ေရွာက္ခ့တ
ဲ ာ၊ ဒုကၡေဘးက လြတ္ က လုပ္တယ္ ဒါပါပဲ။
ပိုင္မ်ား စြပ္စြဲေနခဲ့ၾကသလုိ ႏိုင္ငံေရး
ေျမာက္ ရေလေAာင္ ကူညီပ့ံပိုး ေပး
သမားေတြရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈ၊ ျပည္ပ
ခဲ့တာေတြဟာ ဗုဒၶဘုရား သက္ရိွထင္
Aင္Aားစုမ်ား၏ ေသြးထိုးမႈေၾကာင့္
ဘုရားရွင္လက္ထက္က
ပိလိႏၵဝစၧ
ရွား ရိွစU္ကထဲက လုပ္ေဆာင္ခ့ၾဲ က
သံဃာေတြက သားေကာင္ ပမာျဖစ္
မေထရ္ဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ဆြမ္း
တာျဖစ္ပါတယ္။
တျခားက်မ္းဂန္
ခဲ့ၿပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတယ္
ဒကာမရဲ႕ သမီးေလးဟာ တန္ေဆာင္
မ်ားကို သြားမၾကည့္ပါႏွင့္Uီး လူတိုင္း
ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တာဝန္သိလို႔
တိုင္ပြဲေတာ္ တခုမွာ သူမ်ားေတြ
လိုလို ႏႈတ္ထဲမွာ Aလြတ္နီးပါးရ
တာဝန္ရိွစြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲရတာပါ။
AလွAပေတြ လက္ဝတ္ ရတနာ

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေတြန႔ဲ ဝတ္စားဆင္ယင္ ျပင္ဆင္ၿပီး
သြားလာလႈပ္ရွား

ေနၾကတာေတြကို

ၾကည့္ၿပီး သူမ်ားေတြလို မဝတ္ဆင္
ႏိုင္တ့A
ဲ တြက္

သူ႔ကိုသူ

Aားငယ္

စိတ္ေတြန႔ဲ

ငိုေၾကြးေနတာကို

လုိက္ရလို႔

ဘာျဖစ္လို႔

ျမင္

ငိုေနရတာ

လဲဆိုတာကို ေမးျမန္းၿပီး Aေၾကာင္း
စုံကို သိတ့A
ဲ ခါမွာ
ကရြတ္ေခြကို

Aိမ္မွာရိွေနတဲ့

ေကာက္ယူကာ

ေရႊ

ပန္းကုံးတခုAျဖစ္ ခ်က္ျခင္း ဖန္တီး
ကာ ခေလးမေလးကို ဆင္ျမန္းေစၿပီး
ပြဲေတာ္Aတြင္းသို႔ Aလည္ခိုင္းလိုက္
တာ ဘုရင္ဗိမၺိသာရရဲ႕ နန္းတြင္း ထဲ

AဆုံးAမ ၾသဝါဒေပးဖို႔ တင္ေျမွာက္ ခန္႔Aပ္
ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္မ်ား၊

Aာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္
ႀကီးေတြကို စိန္ေျပာင္းေတြAေျမာက္
ေတြန႔ဲ ပစ္ခတ္ ထုေခ်ေနတာကို ဗုဒၶ

ႏိုင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာေတာ္မ်ား

ဘာသာေခါင္းေဆာင္လို႔

Aမည္ခံ

ကေန ဒီဟာက ဒီလုိ မွားေနတယ္၊ ဒီလို လုပ္ေပး

လဲ။ ထိုင္းတုိ႔ ကေမၻာဒီယား၊ သီရိ

ထားၿပီး ဘာတခုမ်ား ဝင္ေျပာခဲ့ ပါသ

သင့္တယ္ စသျဖင့္ လမ္းညႊန္ေပးၿပီး ဆိုဆုံးမ

လကၤာတို႔လို ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံမ်ားရိွ

ေျပာဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Aခုေတာ့ သံဃာေတြ

ေျပာ ဆိုေနတာေတာင္ ျမန္မာျပည္

ကို ရိုင္းစုိင္းစြာ ႏွိပ္စက္တိုက္ခိုက္ ေနတာေတာင္
ဘာတခြန္းမွ ဝင္မေျပာပဲ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနၿပီး ျပန္
လည္ Aသတ္ခိုင္းခဲ့ ျပန္ပါတယ္။

မွာေတာင္ သူ႔ကို မီေAာင္ဆင္ႏုိင္တ့ဲ
ေရႊမရိွခ့လ
ဲ ို႔ တႏိုင္ငံလုံး Aုတ္ေၾသာ္

ကန္႔ကြက္

ရႈတ္ခ်

က သံဃနာယကေတြ ေၾကာက္လို႔
သကၤန္း ေခါင္းၿမီးၿခံဳၿပီး ဘယ္ေနရာ
ဘယ္ၿမိဳ႕က ေက်ာင္းAမႈ သိမ္Aမႈ
ေတြ၊ သံဃာမ်ား၏ Aမႈေတြ ေပၚလာ
ေလမလဲဆုိတာကိုပဲ
လာဘ္စားဖို႔ပဲ

သံဃာ့မဟာနာယက ဆိုတ့ဲ Aဓိပၸါယ္ကို

ေသာင္းနင္းျဖစ္ခ့ၾဲ ကရတယ္။

သံဃာေတြက

ေစာင့္ေမွ်ာ္ၿပီး

စU္းစားေနရင္း

ဘာ

ျဖစ္လို႔ ျဖစ္လုိက္မွန္းေတာင္ သိၾကမွာ

Aဲဒါဟာ သံဃာမ်ား Aေနနဲ႔ ကိုယ့္

မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာ သာသနာ A

ဆြမ္းဒကာဒကာမေတြ ဆင္းရဲေနၾက မွန္သမွ်ကို လစ္လ်ဴရႈထားၿပီး ဘယ္ မ်ား၏ AေရးAေၾကာင္း ကိစၥ ႏွင့္ တြက္ တခုမွကို ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား
ရၿပီဆိုရင္ ဘယ္သူမွ ၾကည့္မေနႏိုင္ခ့ဲ သူ ေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ သံဃာမ်ားႏွင့္ ဘာသာတရား Aေပၚ မျမင္ရပါဘူး။ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ Aာ
ၾကဘူး ဆုိတာ ဘုရား လက္ထက္ ဆိုတ့ဲ စိတ္ယုတ္မာမ်ားနဲ႔ Aုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ ေစာ္ကား ရိုင္းျပမႈစတဲ့ ကိစၥ ႀကီးငယ္ ဏာ

ရာထူးၿမဲေနဖို႔၊

သံဃာမ်ားရဲ႕

ရဟႏၲာ သံဃာေတြကိုယ္တိုင္ ကူညီ တာဝန္ကို ယူခ်င္ေနၾကၿပီး တာဝန္ မွန္သမွ်ကို ေရွ႕ကေန Uီးေဆာင္ကာ AမႈAခင္းေရာက္လာရင္ ေငြ ဘယ္
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတ့ဲ သာဓကမ်ားစြာ ထဲ မသိတ့ဲ Aုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားေၾကာင့္ စတင္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ၿပီး ေျဖရွင္း ေလာက္ေတာင္း ရမလဲ ဆိုတာေတြး
ကတခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီေတာ့ ၂၀၀၇- ျဖစ္ေပၚလာရတာ ျဖစ္ပါသည္။

ေပးရမယ္။

ခု

ကိစၥေတြကိုလဲ မွန္မွန္ကန္ကန္န႔ဲ ဆုံး လပ္ေျမ သြပ္၊သံ၊သစ္မ်ားကို ဘယ္

စက္တင္ဘာ ေတာ္လွန္ေရးမွာ

ဒုကၡမ်ိဳးစုံAၾကပ္တည္းမ်ိဳးစုံန႔ဲ ရင္ဆိုင္
ေနၾကရၿပီး

ထမင္းရည္ေတာင္

ေသာက္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူဒကာ ဒ
ကာမမ်ားရဲ႕ ဘဝေတြကို ကရုဏာ
ေမတၱာမ်ားနဲ႔ ကူညီေပးခဲ့ၾကတဲ့ သံ
ဃာ မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
ဘုန္းႀကီးAလုပ္ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာ
သူမ်ားဟာ

တကိုယ္ေကာင္းသမား

Aတၱသမား လူသားခ်င္း စာနာစိတ္
မရိွၾကသူမ်ားႏွင့္

ဗုဒၶဘာသာ

A

ေၾကာင္း ဘာမွ မသိတ့သ
ဲ ူမ်ားကသာ
ေျပာၾကတယ္ဆိုတာ

စU္းစားစရာ

ေတြးစရာေတာင္ မလိုတ့ဲ ကိစၥပဲ ျဖစ္
ပါတယ္။

တုိင္းသူျပည္သားေတြ ဒုကၡျဖစ္ၿပီ၊ A
ၾကပ္ Aတည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီဆိုရင္
ပထမUီး Aုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက ေျပလည္
ေAာင္ ေခ်ာင္လည္ေAာင္ ေျဖရွင္း
ေပး ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Aခုေတာ့
ဘာတခုမွ ေျဖရွင္းမေပးၾကပဲ တာဝန္
မဲ့စြာ ေနခဲ့ၾကလို႔ ျပည္သူေတြက ငါတို႔
ဒီလို

ဒုကၡေရာက္ေနတယ္

ဆိုတာ

AဆုံးAျဖတ္ေပးရမယ့္ ေနဖို႔။

ကေပးAပ္ခ့ဲတာပါ။

ေနာက္သံဃာ ဖို႔ ႀကံေနၾကတာပါပဲ။

လုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရပါဘူး။ သံဃာAား လုပ္ေဆာင္ကထဲက သာသနာကို တ
ဘုရားမလြန္သာ လို႔ေတာင္ Aဆိုရိွ ကယ္ ျမတ္ႏိုးၾကတဲ့ ဆရာေတာ္မ်ား
ပါတယ္။ သံဃာ Aားလုံးရဲ႕ သေဘာ က

ထဲမွာ

လိုက္ေလ်ာခဲ့တာပါ။

သံဃမဟာနာယကေတြ

ေတြသုံးၿပီး Aဓမၼလုပ္ ေဆာင္လာၾက သံဃာAက်ိဳး သာသနာAက်ိဳး A
တဲ့ Aခါမွာ Aုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ တြက္ ဘာေတြမ်ား Uီးေဆာင္ၿပီး ေျဖ
AဆုံးAမ ၾသဝါဒေပးဖို႔ တင္ေျမွာက္ ရွင္း လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ ပါသလဲဆိုတာ
ျပန္ၾကည့္လုိက္ပါ။

တကယ္ေတာ့ ၂၀၀၇. စက္တင္ဘာ ဃမဟာနာယက ဆရာေတာ္မ်ား က ေစာ္ကားၿပီး AေျခAျမစ္မရိွ မတရား
ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ရန္ တာဝန္ ေန ဒီဟာက ဒီလုိ မွားေနတယ္၊ ဒီလို စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးတဲ့ ကိစၥေတြ၊ သာသ
လမ္း နာ့

Aေဆာက္AAုံမ်ားကို

Aဓမၼ

ေတာ္ သံဃမဟာနာယက Aဖြ႔ဲတို႔ ညႊန္ေပးၿပီး ဆိုဆုံးမ ေျပာဆုိရမွာ ျဖစ္ ဝင္ေရာက္တာ ဖ်က္ဆီးတာ ေျပာင္း
ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ျပႆနာ ပါတယ္။ Aခုေတာ့ သံဃာေတြကို ေရႊ႕ ခိုင္းေနတာေတြ၊ ဘုရားပစၥည္း
စက္တ့ဲ

ျပႆနာကို

ႏွိပ္ ရိုင္းစုိင္းစြာ ႏွိပ္စက္တိုက္ခိုက္

ေန မ်ားကို ခိုးယူေနတာေတြ၊ ဘုရားရင္

သူတို႔Aေနနဲ႔ တာေတာင္ ဘာတခြန္းမွ ဝင္မေျပာပဲ ျပင္ေပၚမွာ ဖိနပ္ေတြစီးၿပီး လုပ္ခ်င္

ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ေရငုံႏႈတ္ပိတ္ေနၿပီး

ျပန္လည္

ျပႆနာက ဒီေလာက္ႀကီးက်ယ္ စ သတ္ခိုင္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။

A တုိင္းလုပ္ေနတာေတြကို သံဃနာယ

သံဃမဟာ ကAမည္ခံယူထားသူေတြ

ရာ မရိွႏိုင္ပါဘူး။ တိုင္းသူျပည္သား နာယကဆိုတ့ဲ Aဓိပၸါယ္ကိုက သံဃာ ဝန္ယူၿပီး
ေတြရဲ႕ Aခက္Aခဲ Aၾကပ္Aတည္း Aားလုံးရဲ႕

UီးစီးUီးေဆာင္၊

သေဘာမတူခ့ၾဲ ကပါဘူး။

Uကၠ႒

ေလွ်ာက္တ့ဲ

ရိယ ဆရာေတာ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သံ ျမန္မာျပည္မွာ သံဃာမ်ားကို Aဓမၼ

မေတာ္မတရား

လုံးဝ

ထား ဆႏၵမ်ားကို ဘုရားကိုယ္တုိင္လဲ တခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္မ်ားကဆိုလွ်င္ Aဖြ႔ဲ

ခန္႔Aပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငေ
ံ တာ္ ၾသဝါဒါစ တေလွ်ာက္လုံး

သံဃာမ်ားကို

ဒါေၾကာင့္

Aားလုံး၏ ဆႏၵန႔ဲ လည္း ဆန္႔က်င္ၿပီး သံဃနာယကAဖြ႔ဲကို စတင္ဖ႔ြဲစည္းဖို႔

Aုပ္ခ်ဳပ္သူေတြက မတရားတဲ့ နည္း လက္ရိွ

စသျဖင့္

ဘိ

ျဖတ္လုပ္ေဆာင္ရေAာင္လို႔ သံဃာ လုိ ေတာင္းရမလဲ ဆိုတာပဲ ေတြးေန

တင္ျပၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Aရိွဆုံးက နAဖနဲ႔ မဟနဆိုတ့ဲ ႏိုင္ငံ လုပ္ေပးသင့္တယ္

ဘယ္AႀကီးAကဲဆီက

ဘာေတြမ်ား

ဘာတာ
ဝင္ေရာက္

သံဃာ ကာကြယ္မႈမ်ားေပးခဲ့ပါသလဲ။

တာဝန္ယူဖို႔

ဝန္ႀကီး

လာ

Uီးစိန္လြင္ကို

“မင္းတို႔ သံဃာကို ညွင္းဆဲမယ့္ Aဖြ႔ဲ
ထဲကို

ငါတို႔

မပါခ်င္ဘူးကြ”

လို႔

ေတာင္ ေျပာလႊတ္တ့ဲ ဆရာေတာ္မ်ား
ေတာင္ ရိွခ့သ
ဲ လို ေနာက္ပိုင္းေတြမွာ
သံဃနာယက Aဖြ႔ထ
ဲ ဲမွာ

Aေရြးခံ

လိုက္ ရၿပီဆိုရင္ သာသနာကို ေလး
စားၾကတဲ့

ဆရာေတာ္မ်ား

က

“သြားၿပီ၊ မွန္ကန္တ့ဲသူေတြ ပ်က္စီး
ကုန္ပါၿပီ”လို႔ေတာင္ ေျပာရတဲ့ Aထိ
ပ်က္စီးတဲ့ ေနရာဌာနႀကီးတခုလို ျဖစ္
ေနပါတယ္။ Aမွန္တကယ္လဲ သံဃာ
ကို တေလွ်ာက္လုံး ညွင္းဆဲခ့တ
ဲ ာပါ
ပဲ။ ျပႆနာျဖစ္လာတိုင္း တရားနည္း
လမ္း က်က် ေျဖရွင္းဖို႔ကိုလဲ တခါမွ
လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တာမ်ိဳး မရိွခ့ပ
ဲ ါဘူး။
ဘုန္းႀကီး တပါးAေနနဲ႔ လူ႔Aသက္
ကို သတ္ဖို႔ရန္ တဖက္လွည့္ Aရိပ္

Volume 1, No 7
Aေယာင္
ေျပာမိရင္

ပရိယာယ္ေလးနဲ႔ေတာင္
လူျဖစ္တ့ဲ

ကိစၥကိုေတာင္

မသိႏုိင္ေလာက္ေAာင္ ေလာဘ ေဒါသ
ေမာဟ Iႆာ မစၧရိယစတဲ့ Aကု
သိုလ္ေတြ

ပိတ္ဖုံးေနတဲ့ေနရာ

Aဖြ႔ဲ

လံုလေဝ (ေမာ္ကၽြန္း)

ႀကီးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သံဃမဟာနာယက
Aဖြ႔မ
ဲ ွာ

ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္

ထြက္ခြင့္

မျပဳပဲ ႀကိတ္မွိတ္ေနခဲ့ရတဲ့ သက္ေတာ္

ေၾသာ္ …..

၁၃၇၁ခုႏွစ္ တႏွစ္တာ ကုန္ဆံုးလို႔ ၁၃၇၂ခုႏွစ္ျဖစ္တ့ဲ

(၇၀) နီးပါး ဆရာေတာ္ တပါးက ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ “မဟနAဖြ႔ထ
ဲ ဲမွာကြာ

ႏွစ္သစ္ကိုကူးေျပာင္းလာတဲ့ သေကၤတ - ရိုးရာသၾကၤန္ Aခ်ိန္ခါ ကာလ

ေက်ာင္းလုတ့ဲ Aဖြ႔န
ဲ ႔ဲ လာဘ္စားတဲ့Aဖြ႔ဲ ႏွစ္ဖ႔ြဲပဲရိွတယ္။ Uီးစားေပး လုပ္

ႀကီးေတာင္ ေက်ာ္ခ့ၿဲ ပီ၊

တယ္ေပါ့။ ေနာက္ သူတို႔က ေထာက္ထိုးနဲ႔ပါရာဖတ္ Aလုပ္ပဲ လုပ္ၾကတယ္”

သႀကၤန္က်ခဲ့ရတာ ၂ႀကိမ္၂ခါေတာင္ရွိပါၿပီေကာ။ ၂ ႏွစ္တာကာလဟူ

တဲ့

သည္

ေထာက္ထိုးဆိုတာက

နဝတ.နAဖ

Aာဏာပိုင္ေတြက

ဒီေနရာမွာ

ဒီႏွစ္ဆို နယ္စပ္မွာ ျပည္ေျပးတေယာက္Aျဖစ္

ဘာရယ္မဟုတ္ကုန္လာလိုက္တာ

Aမိျမန္မာျပည္လည္း

လက္မွတ္ထိုးဆိုၿပီး ေထာက္ျပတဲ့ ေနရာမွာ ထိုးထည့္ လိုက္တာ၊ပါရာဖတ္ဆုိ

ဘယ့္ႏွယ္ ရွိပါေလစ။ ဒီႏွစ္သႀကၤန္မွာ စည္မွ စည္ၾကရဲ႕လား။ ရာသီကပူ

တာက သာသနာေရးဝန္းႀကီးဌာနကလူေတြ ေရးေပးတဲ့ စာ႐ြက္မွာ ပါတာကုိ

မီးကမလာ၊ ေရကရွားနဲ႔ သႀကၤန္ကာလမွာ လူငယ္ေတြေရမွ ကစား ႏိုင္

ဖတ္တ့A
ဲ လုပ္ပဲတ့ဲ မွားသလား မွန္သလား မဟန Aလုပ္မဟုတ္ဖူး၊ စU္းလဲ

ၾကရဲ႕လားမသိ။ ရိုးရာယU္ေက်းမႈ AေမြAႏွစ္ေတြကိုေကာ Aဓိပၸာယ္ရွိရွိ

မစU္းစားဘူးလို႔

လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ

ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၾကရဲ႕လား…..။

ဆရာေတာ္ႀကီး

ကိုယ္တိုင္လဲ

မ်ားေနလို႔

ၿငီးခဲ့တာ

(၁၀)ႏွစ္

ေလာက္က

စာေရးသူတို႔န႔ဲ

Aႀကိမ္ႀကိမ္ပါပဲ။

မိန္႔ခ့ဲတာ။

ေတြ႔တုိင္း

Aဲဒီေတာ့

မင္းကြန္း

မမွန္တာေတြ

ဒီAဖြ႔က
ဲ ို

စU္းစားသာ

ၾကည့္ၾကပါ ေတာ့ေလ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Aခုေခတ္လူငယ္ေတြက သိပ္ေခၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး
ေလ။

ကိုယ္ေနတဲ့

နယ္စပ္မွာေတာင္

တရားစခန္းေတြမွာ

လူငယ္

ေလးေတြ ေနရာယူလာၾကတာ Aမ်ားAျပားေတြ႔ရေတာ့ ျမန္မာျပည္ဆို
ဒီထက္ကို AေရAတြက္Aေတာ္မ်ားမ်ားက တရားစခန္းေတြ ဘုရား

ဗုဒၶရွင္ေတာ္ဘုရား မိန္႔မွာခဲ့တ့ဲ တုိင္းျပည္ Aုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကလဲ တုိင္းသူ

ေက်ာင္းကန္ေတြမွာ ရွိေနၾကမွာပဲ ….

ျပည္သားမ်ား Aေပၚမွာ ေစတနာထား သနားညွာတာမႈရိွရမယ္၊ ျဖစ္လာသမွ်

ေတြးလက္စ Aေတြးက မဆံုးခင္မွာ မိတ္ေဆြတUီးရဲ႕ ရုတ္တရက္ စကား

ကိစၥမ်ား၌ ေဒါသေရွ႕ထားၿပီး Aၾကမ္းဖက္ ေျဖရွင္းမႈ မလုပ္ရဘူး၊ တိုင္းသူ

သံေၾကာင့္ တုန္လႈပ္သြားခဲ့ရတယ္။

ျပည္သားမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္တာကို လုိက္ေလ်ာ လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္၊ Aေရးကိစၥ
မွန္သမွ်၌ သီးခံ ခြင့္လႊတ္စိတ္ရိွရမယ္ စတဲ့ မင္းက်င့္ တရားမ်ားႏွင့္Aညီ
က်င့္ႀကံၾကမယ္ဆိုရင္၊
ႏိုင္မယ့္ ေတာင္ယာ

တိုင္းျပည္ရဲ႕

ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈကို

လယ္လုပ္သားမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ေပး

မ်ိဳးေစ့ ရိကၡာမ်ား လုံေလာက္

လူေမာ္ေရ..

ရန္ကုန္မွာဗံုးကြဲလိုတ့ေ
ဲ ဟ့။

ေျပာရင္းAိမ္ထဲ၀င္လာသူက

မိတ္ေဆြစစ္သား ေဟာင္းၾကီးတUီး။
ဟာ.. ဘယ္ႏွယ္ျဖစ္ရတာတုန္း။ ဒီသတင္းမၾကားမိပါလား။

ေAာင္ ထုတ္ေပးတာမ်ိဳး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို Aရင္းAႏွီး ထုတ္ေပးၿပီး

ေAး.. သႀကၤန္Aၾကတ္ေန႔မွာ ကန္ေတာ္ႀကီးပတ္လမ္းက မ႑ပ္တခုမွာ

ေထာက္ပ့ံ ေပးတာမ်ိဳး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စားဝတ္ ေနေရးမ်ား လုံေလာက္ေAာင္

ဲ ြာ။
ဗံုးကြဲတာ။ ေသတဲ့လူလည္းရွိသလို ဒါဏ္ရာရသူလည္း မနည္းပဲတ့က

လခ မ်ားေပးတာမ်ိဳး၊ က်န္တ့ဲ ခိုးသူဓားျပ သူပုန္လို႔ေျပာၾကတဲ့ လက္နက္ကိုင္

စစ္Aရာရွိတခ်ိဳ႕လည္းပါသြားတယ္တ့ဲ။

Aဖြ႔မ
ဲ ်ားကို

Aို …ဘုရား ဘုရား.. စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။ Aမ်ားသူငါ မဂၤလာယူခ်ိန္မွာ

ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆြးေႏြးၿပီး

သူ႔က႑

တည္ေထာင္စီစU္ေပးတာမ်ိဳးေတြကို

ကိုယ့္က႑ခြဲျခားကာ
လုပ္ေဆာင္ေပးၾကမယ္

ဆိုရင္၊… မဟနမ်ားကလည္း ဘုရားေဟာUပေဒမ်ားကို ကို္ယ္တိုင္လဲ လုိက္နာ
သံဃာမ်ားကိုလဲ Aဂတိ တရားကင္းကင္းနဲ႔ မ်က္ႏွာမလိုက္ပဲ သာတူညီမွ်
စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေAာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္၊ Aမွန္တကယ္လုပ္သင့္
တဲ့ သာသနာကို Aသုံးခ်ၿပီး လမ္းေဘးစီးပြားရွာသူမ်ား၊ေAာက္ေျခ သံဃ
နာယက

Aဖြ႔မ
ဲ ်ား၏

Aာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္

ေပါင္းၿပီး

မမွန္မကန္

မတရား

လုပ္ေနမႈမ်ား၊ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို သင္ယူသယ္ေဆာင္ ေျဖဆိုရာ၌ မွန္မွန္
ကန္ကန္ ျဖစ္ေရးမ်ားစတဲ့ Aာဏာ ပါဝါ လာဘ္လာဘမ်ားကို မၾကည့္ၾကပဲ
သာသနာ မ်က္ႏွာတခုတည္းကိုသာ ငဲ့ကြက္ၾကည့္ရႈၿပီး သန္႔ရွင္းေAာင္လုပ္
ေဆာင္မယ္ဆိုရင္၊ ေနာက္တခါ ဆရာႏွင့္ဒကာ Aမွန္တကယ္ မွားယြင္းေနတဲ့
Aခ်က္Aလက္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေထာက္္ျပေဝဘန္ညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ကာ
ျဖင့္ ျပဳျပင္ၿပီး တိုင္းသူျပည္သားမ်ားAက်ိဳး သာသနာAက်ိဳးကို Aမွန္တကယ္
လုိလို လားလားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္လုိက္ၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး
ဟာ ေAးခ်မ္းသာယာ ဝေျပာၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္လာလိမ့္
မယ္ဆိုတာ Aၾကြင္းမဲ့ယုံၾကည္မိပါတယ္ဆိုတာ တင္ျပရင္း သမိုင္းတရပ္ကို
တခန္းရပ္ကာ Aဆုံး သတ္လိုက္ရေပသည္။ ။

ဒီလိုျဖစ္ရတာ ေကာင္းတဲ့လကၡာေတာ့ မဟုတ္ဘူးထင္တယ္။ ဘယ္သူ႔
လက္ခ်က္လဲ

ဆိုတာေကာ

ၾကားလိုက္ေသးလားဆိုေတာ့

သူလည္း

AတိAက်မသိ။ သာမာန္ဆို ဒီလိုသတင္းမ်ိဳးကို က်ေနာ္က UီးUီးဖ်ားဖ်ား
သိေနၾက။ က်ေနာ္က Aင္တာနက္န႔ဲ ေန႔စU္ Aဆက္Aသြယ္ မျပတ္
သလို

သတင္းဌာနေတြက

Aသံလႊင့္သတင္းေတြကိုလည္း

ပံုမွန္

မျပတ္ေAာင္ Aၿမဲႀကိဳးစားၿပီး နားေထာင္ေနက်မို႔ ဒီလို ထူးျခားျဖစ္စU္
သတင္းမ်ိဳးဆိုရင္ မိတ္ေဆြႀကီးက က်ေနာ္ေျပာမွ သိရတာမ်ားတယ္။
Aခုေတာ့ သႀကၤနက
္ ာလမွာ

စိတ္ေAးေAး ခ်မ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရြင္ရြင္

နဲ႔ပဲ ျဖတ္သန္းခ်င္တယ္၊ တရားစခန္းမွာ ဆြမ္းသြားကပ္မယ္၊ Aိမ္မွာ
မုန္႔လံုးေရေပၚေကြ်းမယ္၊ AေျခAေနAရ စည္တ့ေ
ဲ နရာတခ်ိဳ႕မွာ Aမွတ္
တရ ဓါတ္ပံုလိုက္ရိုက္မယ္၊ ဒီသႀကၤန္ ကာလမွာ Aင္တာနက္တက္တာ
နားထားၿပီး၊ ေရဒီယိုသတင္း နားေထာင္တာကိုလည္း ရပ္ထားမယ္ဆိုတ့ဲ
စိတ္ကူးနဲ႔ သႀကၤန္ကာလကို ေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲတာမို႔ သတင္းက ေနာက္က်
သြားတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ Aဲလိုနားမထားလိုက္ရင္ ဒီႏွစ္ကူးကာလႀကီးမွာ
စိတ္စင္ၾကယ္ႏိုင္ဖို႔ Aားနည္းေနမွန္း သိတာေၾကာင့္ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ့ဲတာ
ပါ။ Aမိျမန္မာျပည္က သတင္းေတြကို ၾကားလိုက္ရတိုင္းမွာ မ်ားေသာ

ေမဓာဝီ

Aားျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္စရာ၊ မခံခ်င္စရာ၊ စိတ္တိုစရာ ကိစၥေတြက
Aားသာေနတာေၾကာင့္ ေန႔စU္ Aကုသိုလ္စိတ္ကေလးက Aထူးတ

Page 12

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

တာကို ေထာက္လို႔ေခၚတယ္။
ေၾသာ္..

က်ေနာ္ၾကားဘူးတယ္ ေထာက္ပို႔တပ္ ဆိုတာေလ။ ျပင္Uီးလြင္မွာ

ေနတုန္းကေတာ့ တရင္းတႏွီးသိခ့ရ
ဲ တယ္။
ဟုတ္တယ္။

တို႔ေရွ႕တန္းကို

Aက်ံဳး၀င္ေနတယ္။

ထြက္ၿပီဆိုရင္

ေရွ႕တန္းေရာက္ရင္

ဒီကိစၥႀကီးသံုးရပ္က

လူထုကို

စည္းရံုးပံု

Aၿမဲ
စည္းရံုး

နည္းေတြ ခ်မွတ္ထားတာရွိတယ္။ စစ္ေျမျပင္မွာ ဆိုရင္ ရန္သူရဲ႕ မေကာင္း
ေၾကာင္းကို ၀ါဒျဖန္႔ၿပီးေတာ့ ၀ါဒျဖန္႔စာေပေတြ၊ ၀ါဒျဖန္႔ေဟာေျပာတာေတြန႔ဲ
စည္းရံုးရမယ္။ Aဲဒီလို ၀ါဒျဖန္႔ၿပီးေတာ့ စည္းရံုးလို႔လည္းမရဘူး။ နယ္ခံေတြ
က ရန္သူ႔ဘက္ တAားပါေနတယ္။ ရန္သူကိုပဲယံုၾကည္ေနတယ္။ နယ္ေျမ
AေျခAေနက ရန္သူရဲ႕ Aမာခံနယ္ေျမျဖစ္တယ္။ ေAး .. Aဲလိုရြာေတြကို
ေရာက္ၿပီဆိုရင္

Aဲဒီရြာေတြကို လွ်ိဳ႕၀ွက္ Aေယာင္ေဆာင္ ဖ်က္ဆီးၿပီး

ေတာ့မွ တပ္မေတာ္Aေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိလာေAာင္ ျပန္လည္စည္းရံုးျခင္း

လည္ျဖစ္မိတာ Aမွန္ပါ ပဲ။

ဆိုတ့ဲဗ်ဴဟာမ်ိဳးလဲရွိခ့တ
ဲ ယ္။ ညဘက္ရြာေတြကို ရန္သူAေယာင္ေဆာင္ၿပီး

ငါ ဒီကိစၥကို ရိပ္မိသလိုလိုပဲကြာ။

ေတာ့ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးၿပီးမွ မနက္က်ေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔ စစ္တပ္

ဟ Aစပ္ဆက္မရွိဗ်ာ ဘာကိုရိပ္မိတာလဲ။

Aေနနဲ႔ ကိုယ္က AကူAညီေပးတာ။ ေန႔လည္တုန္းက စစ္တပ္Aေနနဲ႔

ဒီဗံုးခြဲရတဲ့ Aေၾကာင္းဇစ္ျမစ္ကိုေပါ့။

ခန္႔ထားခဲ့တ့ဲ ရြာသူႀကီးကို စစ္ေၾကာင္းတရြာေျပာင္းသြားတဲ့Aခါ ကိုယ့္တပ္
ထဲကပဲ

ေၾသာ္ .. ဒါဆို ဋီကာဖြင့္Aံုးဗ်ာ။

ရန္သူAေယာင္ေဆာင္ၿပီးေတာ့

ရြာသူႀကီးကို

သြားသတ္ရတာ။

နယ္ခံေတြAျမင္မွာေတာ့ စစ္တပ္က ခန္႔သြားတဲ့ ရြာသူႀကီးမို႔

သႀကၤန္းတြင္း ဗံုးကြဲမႈျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ငါကေတာ့ စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ထံုး လုပ္ ၀င္သတ္သြားတယ္ဆိုတ့ဲ
နည္း တခုလို႔ ေAာက့္ေမ့တယ္ကြာ။ မင္းသေဘာတူလား..။

ရြာသားေတြ

AေနAထားမ်ိဳးျဖစ္ေAာင္

၀င္ထြက္သြားလာေနတဲ့

ေတာလမ္းမွာ

ရန္သူက

ဖန္တီးရတာေပါ့။
မိုင္းေထာင္တာ။

ဲ ခါ
ဟာ.. Aဲဒါေတာ့ ေျပာရခက္တယ္ဗ်။ က်ေနာ္က ဘုမသိဘမသိန႔ဲ ဆိုေတာ့ ဒီေနရာမွာ မိုင္းေထာင္ထားတဲ့Aတြက္ ရြာသားေတြ ေတာထဲ၀င္တ့A
မိ
ထိ

ာေတြ

ာေတြ

ဖစ္
က
ရာ။
ဒီ

တာ့
ရန္

က

မညွ

မတာကြ
ာ၊
ေလ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္လည္း စစ္တပ္က လက္၀ါးႀကီးAုပ္ ဖိႏွိပ္ေနတာကို
စစ္တပ္ကို လုပ္ခ်င္တာနဲ႔ လူAမ်ားသြားလမ္းမွာ မိုင္းေထာင္တယ္။ Aခု

မႀကိဳက္တ့လ
ဲ ူဆိုေတာ့ Aၾကမ္းဖ်င္းသေဘာတူတယ္ပဲ မွတ္ထားဗ်ာ။
ေAး ငါဘာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေျပာရလည္းဆိုေတာ့….

Aခုစစ္တပ္က သူတို႔

ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို NLD ပါတီက Aတင္း၀င္လာလိမ့္
မယ္လို႔ ထင္ထားၾကတာ။ ဒါေပမဲ့ NLD ပါတီက သူတို႔ကို လက္လႊတ္ေပး

ေတာ့

စစ္သားေတြမမိပဲ

ေက်နပ္မလဲ။

Aဲေတာ့

ကိုယ့္ရြာသားမိသြားတယ္ဆိုေတာ့
ရန္သူAေပၚမွာ

နည္းနည္းေတာ့

ဘယ္သူက
Aျမင္ေစာင္း

သြားမယ္ေပါ့ကြာ။ ဒီလိုဗ်ဴဟာေတြ စစ္တပ္မွာ Aမ်ားႀကီးရွိတယ္။

လိုက္တယ္ကြာ။ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေတာ့ဘူး၊ ပါတီမွတ္ပံုမတင္ႏိုင္ဘူး ဆိုၿပီး ဟုတ္မယ္ဗ်။ က်ေနာ္ၾကားဘူးတယ္။ ကရင္ရြာေတြမွာ Aထိမ်ားတယ္ေလ။
ေလ။ Aဲေတာ့ သူတို႔က ၿပိဳင္ဘက္မရွိပဲန႔ဲ ၿပိဳင္ရမလိုျဖစ္ေနတာဟ။ ဒါေၾကာင့္ မိုင္းထိလို႔ ေျခၿပတ္သြားတဲ့ လူေတြAမ်ားႀကီးရွိတယ္မလား။
လူထုထဲမွာေကာ၊ ေAာက္ေျခစစ္တပ္Aသိုင္းA၀ိုင္းမွာပါ သူတို႔ ေရြးေကာက္ ဟုတ္မယ္မဟုတ္ဘူး။

ဟုတ္ကိုယ္ဟုတ္တယ္။

ကိုယ္ေတြ႕ဟ။

ရန္သူက

ပြဲႀကီးက Aရွက္ကြဲေနၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ၿပိဳင္တယ္ဆိုတာက ထိုက္ သူ႔Aေျခခံေဒသ၊ သူ႔ရြာသားကို သူဘယ္ေတာ့ ဗံုးမေထာင္ၿပီး မသတ္ဘူး။
တန္တ့ဲ ၿပိဳင္ဘက္ရွိမွ ၿပိဳင္လို႔သိကၡာရွိတာ။ ပုလင္းတူ ဗူးဆို႕Aခ်င္းခ်င္းနဲ႔ ဗံုးေထာင္တာက တို႔စစ္သားေတြပဲ ေထာင္ခ့တ
ဲ ာ။
ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး
ေရြးေကာက္ပြဲက
ဒါေၾကာင့္

ၿပိဳင္ေနတာကေတာ့

မွန္ကန္မႈမရွိဘူးဆိုတာလည္း

လူထုဘက္က

Aဖ်က္သမားေတြ၊

ဘယ္သိကၡာရွိပါ့မလဲ။
ကမၻာက

လူထုေထာက္ခံမႈAျပည့္ရွိထားတဲ့

သူတို႔

ေျပာလာၿပီ။

ေAးဗ်ာ

..

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ၾကားထဲမွာ

ျပည္သူက

ေျမစာပင္ျဖစ္ရတာ

စိတ္မေကာင္းစရာပဲ။

သူေတြကို
ေျပာဖို႔ကသူတို႔မွာ Aဲတုန္းကလည္း တို႔စိတ္ထဲမွာ ဒါကို စည္းရံုးနည္းဗ်ဴဟာတခုလို႔ သိခ့ဲရ
ဗ်ဴဟာတခုေျပာင္းၿပီး NLD တာကိုး။

Aၾကမ္းဖက္Aဖြဲ႕Aစည္းေတြလို႔

လိုAပ္ခ်က္တခုလိုျဖစ္လာတာ။

ဒါေၾကာင့္

ကိုAဓိကထား တိုက္ခိုက္လာတာပဲ။

Aင္း .. Aခု ဗံုးကြဲတ့A
ဲ မႈကလည္း နAဖ စစ္Aာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ စနက္ပဲ

Aင္း….ခင္ဗ်ားေျပာတာလည္း မဆိုးဘူးဗ်။ စU္းစားစရာပဲ။

ျဖစ္မယ္ထင္တယ္ေနာ္။

ေAး..ဒါဆို ေနာက္တမ်ိဳး ကိုယ္ေတြ႔န႔ယ
ဲ ွU္ၿပီးေျပာမယ္ကြာ။

ဒီေန႔ ဗံုးကြဲတယ္ဆိုတ့ဲ Aမႈကို လတ္တေလာAေျခAေနနဲ႔ လက္ေတြ႔က်က်

နားေထာင္ၾကည့္ရတာေပါ့၊ ေျပာပါ။

သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ကြာ၊

AခုAဓိက

Aတိုက္Aခံျဖစ္ေနတဲ့

NLD

ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မပါ၀င္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီ၊ ဆိုေတာ့ ..

တပ္မေတာ္မွာကြာ Uီး၊ေရး၊ေထာက္ ဆိုတ့ဲလုပ္ငန္းႀကီး (၃)ရပ္ရွိတယ္။ ဒါ ပါတီကိုဖ်က္ဖို႔

သူတို႔

ႀကိဳးစားရမယ္၊

ဒီAစုAဖြဲ႕ႀကီးကို

တကြဲတျပား

ငါနားလည္ထားတာကို မွတ္မိသေလာက္ျပန္ေျပာျပတာမို႔ Uီး၊ေရး၊ေထာက္ ျဖစ္သြားေAာင္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္မွ သူတို႔စိတ္ေAးရမယ္၊ တရား၀င္ရပ္တည္ႏုင
ိ ္မႈ
ဆိုတ့ဲစကားလံုးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီးနည္းနည္း လြဲခ်င္လြဲမယ္။ Uီး ဆိုတာက စြမ္းရည္မရွိေAာင္ သူတို႔ႀကိဳးစားရမယ္ဆိုရင္၊ ၁၉၉၀ ထဲက ေထာက္ခံထား
စစ္ေရးႏိုင္ငံေရးနဲ႔

ပါတ္သက္ၿပီး

လွ်ိဳ႕၀ွက္ကိစၥေတြကို

လုပ္ၾကရတယ္။ တဲ့ ျပည္သူက သူတို႔ ပါတီကို ဒီAတိုင္း စိမ္းစိမ္းႀကီးဖ်က္လိုက္ရင္ သူတို႔

တို႔Aေခၚေတာ့ (လ၀) ကိစၥေတြေပါ့ကြာ။ ေရးနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရ Aေနနဲ႔ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ မလြယ္လွဘူး။ Aဲဒါေၾကာင့္မို႔ Aဲဒီပါတီ၊ Aဲဒီပါတီ
ရင္ ေရးက လစာတို႔၊ ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးတို႔န႔ဲ တျခားတပ္တြင္း AမႈAခင္း Uီးေဆာင္တ့ဲ AတိုကA
္ ခံေတြသည္ Aၾကမ္းဖက္လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ပါ
ကိစၥေတြန႔ဲ ပါတ္သက္ၿပီး လုပ္တာကို ေရးလို႔ေခၚတယ္။ ေထာက္ဆိုတာက တယ္လို႔ ျပည္သူျမင္လာေAာင္၊ ရွင္ရွင္းေျပာရရင္ ေနာက္ပိုင္းမ်ိဳး ဆက္သစ္
ေမာ္ေတာ္ယာU္န႔ဲ ပါတ္သက္တာတို႔၊ ရိကၡာ၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းနဲ႔ ပတ္သက္ ေတြ ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ေမြးလာတဲ့လူေတြ ျမင္လာေAာင္၊ ေAာက္ေျခ

Volume 1, No 7

Page 13

တပ္သားထုထဲ နား၀င္သြားေAာင္ ၀ါဒျဖန္႔ တာပဲလို႔ ျမင္တယ္။ Aဲဒါဟာ
စစ္တပ္ရဲ႕ Aတိုင္းAတာAရဆိုရင္ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ရတဲ့ Uီး(၅)
မွာ ဟိုတုန္းကတည္းက ျပဌာန္းထားတာရွိတယ္။
Aင္း…. ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့ Aခ်က္Aလက္Aရ ဆိုရရင္ေတာ့ Aခု ဗံုးကြဲတ့ဲ
Aမႈက နAဖရဲ႕ စည္းရံုးေရး သို႔မဟုတ္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းတခုပဲ
လို႔ ျမင္ရမွာပဲဗ်။
Aိုေက.. ေနာက္တမ်ိဳးထပ္ေျပာၾကည့္မယ္၊ နားေထာင္Aံုးေနာ္။
ဟုတ္ၿပီဗ်ာ၊ စိတ္၀င္စားရာပဲ၊ ဆိုပါAံုး။
တို႔ေတြ ႏိႈင္းယွU္မႈတခုလုပ္ၾကည့္မယ္။ Aတိုက္Aခံန႔ဲ စစ္တပ္ Aဲဒီ ဘက္
(၂)ဖက္ကိုေပါ့ကြာ။ ငါက ႏိုင္ငေ
ံ ရးသမားေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ မင္းသိထားတဲ့
Aတိုင္း စစ္ထြက္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ Aခုေနာက္ပိုင္း Aေတြ႕AႀကံဳAရ ေျပာရရင္
Aတိုက္Aခံဆိုတာ ျပည္သူကို Aမွီျပဳရတာပဲ။ Aတိုက္AခံAုပ္စုေတြရဲ႕
ကိုးကြယ္Aားထားရာက ျပည္သူ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူဒုကၡေရာက္မွာ ျပည္သူ
ၿငိဳျငင္မွာကို သူတု႔ေ
ိ ၾကာက္တယ္။ ျပည္သူက သူတို႔ဟာ Aၾကမ္းဖက္ Aုပ္စု
ေတြ ငါတို႔လူထုကို ဒုကၡေပးေနတဲ့ Aဖ်က္သမားေတြလို႔ သံသယ၀င္မွာကို
Aေတာ္ေၾကာက္ၾကမွာပဲ။ တနည္းAားျဖင့္ ေျပာရရင္ ျပည္သူရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ၊
ျပည္သူ႕ရဲ႕ယံုၾကည္ကိုးစားမႈဟာ သူတို႔Aတိုက္ Aခံေတြရဲ႕ ေAာင္ျမင္မႈပဲ
ျဖစ္ေနလို႔ လူထုAမ်ားစု ေပ်ာ္ပါးေနတဲ့ၾကားထဲ ဗံုးေထာင္ဖို႔၊ လူAမ်ားစု
တန္ဖိုးထားတဲ့ကာလႀကီးမွာ Aၾကမ္းဖက္ လုပ္ငန္း ေတြလုပ္ဖို႔ စU္းေတာင္
စU္းစားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တို႔ စစ္တပ္မွာက်ေတာ့ Aဲဒါနဲ႔ ဆန္႔က်င္
ဘက္ပဲ၊ ျပည္သူကိုေၾကာက္ေနေAာင္ Aုပ္ထားႏိုင္မွ Aေျခ Aေနေကာင္း
မယ့္ AေနAထား။
ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တခုသြားသတိရမိတယ္… ဘာတုန္းဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔
လည္း ေျပာခဲ့မွာပါ။ ဟိုဗ်ာ..

တပ္မေတာ္သာ Aမိ တပ္မေတာ္သာAဖ

ဆိုတာေလ။
ေAး..ဟုတ္တယ္။ ၾကည့္ေလ AဲဒီစကားAရ တပ္မေတာ္ဟာ ျပည္သူကို
ကိုးကြယ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူကသာ တပ္မေတာ္ကို ကိုးကြယ္ ေနရ
မွာ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ ႀကိဳက္တာ မႀကိဳက္တာ Aဓိက မဟုတ္ဘူး၊ Aဓိက
က ေၾကာက္ေနဖို႔ပဲ။ စစ္တပ္ ႀကိဳက္ေAာင္ေနဖို႔ပဲေလ။ ဒီလိုဆိုေတာ့ ငါက
နယ္စပ္ေရာက္လာလုိ႔

Aတိုက္AခံAဖြဲ႕Aစည္းေတြန႔ဲ

နီးစပ္ၿပီး

သူတို႔န႔ဲ

AေပးAယူရွိလို႔ ဒီAျမင္ျဖစ္ရတယ္လို မင္းျမင္ခ်င္ျမင္မယ္ေနာ္။
မဟုတ္ပါဘူးဗ်။ လူဆိုတာ ဘယ္သူမွ Aဂတိေလးပါးက မလြတ္ႏိုင္ၾကဘူး။
က်ေနာ္တို႔ ဗုဒၶ ထုတ္ျပခဲ့တ့ဲ Aဂတိေလးပါး ခင္ဗ်ား ၾကားဘူးမယ္ထင္တယ္။
ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာဂတိ၊ ေမာဟဂတိ၊ ဘယာဂတိဆိုတာေလ။

ေAးဟုတ္တယ္။ Aဲေတာ့ ရန္ဘက္Aခ်င္းခ်င္းမို႔သတ္တာ ရွင္းေနတာပဲ။
စစ္တပ္က သတ္တာကလည္း ခုမွ မဟုတ္ဘူး
ေရးေကာင္စီ

ဒီဘက္ေတာက္ေလွ်ာက္မွာ

သတ္လာခဲ့တာ ေတာ္လွန္

စစ္တပ္ကခ်ည္း

ျပည္သူကို

သတ္ခ့တ
ဲ ာမ်ားတယ္။ ျပည္သူက စစ္တပ္ကိုသြားသတ္တယ္ဆိုတာ ရွားပါ
တယ္။ ၈၈တုန္းက သူခ်ကိုယ္ခ်လို႔ ဟိုတုန္းက Aျမင္ရွိခ့တ
ဲ ယ္ ဒါကေတာ့
ခြ်င္းခ်က္ေပါ့ကြာ။

AခုAနီးေခတ္

၂၀၀၇

ေရႊ၀ါေရာင္မွာၾကည့္၊

နာဂစ္မွာၾကည့္။ ဘယ္ေလာက္ရင္နာဖို႔ေကာင္းလိုက္သလဲ။
တပ္Aပ္ေျပာခ်င္တာက

စစ္တပ္က

ျပည္သူကို

Aဲဒါေၾကာင့္မို႔

ေျဗာင္လဲသတ္တယ္။

ခိုးလည္း သတ္တယ္။ လမ္းေပၚမွာ ေမတၱာပို႔တ့ဲ ဘုန္းၾကီးကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္
ဆိုတ့ဲ စစ္သားေတြက ေျဗာင္ေတာင္သတ္ရဲေသးတာပဲ လူလူခ်င္း ခိုးသတ္
တာ ၀န္ေလးတဲ့ကိစၥမဟုတ္ဘူးဟ။
ခင္ဗ်ားေျပာတဲ့Aတိုင္း

ယူဆရရင္ေတာ့

စစ္တပ္သတ္တာ

ေသခ်ာတယ္။

ဒါေပမဲ့ ယံုမွားဖြယ္ရာတခုက စစ္တပ္ကသတ္တယ္ဆိုရေAာင္ AဲဒီAထဲမွာ
စစ္Aရာရွိေတြေတာင္ပါတယ္ဆိုတာေကာ။
Aခု ငါေျပာတဲ့ကိစၥက ကိုယ့္Aျမင္ရႈေထာင့္၊ ကိုယ့္Aေတြ႔Aႀကံဳကို Aေျခ
ခံၿပီး သံုးသပ္ၾကည့္တာေလ။ မွန္မမွန္ဆိုတာ ဖန္တီးတဲ့ ကာယကံရွင္ ကိုယ္
တိုင္ပဲသိမယ္။ မင္းေျပာသလို စစ္Aရာရွိပါတယ္။ သူတို႔ လူၾကီးAသိုင္းA
၀ိုင္းေတြ တခ်ိဳ႕ထိတယ္ဆိုတာလည္း … တျခားကိစၥ ေထြေထြထူးထူး မေျပာ
ေတာ့ပဲန႔ဲ

ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္ေAာင္ေျပာရရင္

ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြက္ပါ။

ရုပ္ရွင္ထဲမွာ ဇာတ္လိုက္ကို ဇာတ္နာေAာင္ တမင္ ဖန္တီးရတဲ့ သေဘာ
ပဲေဟ့။

ရုပ္ရွင္ရိုက္ကြက္ဆိုလို႔

တကယ္မေသဘူးလို႔

ေျပာတာမဟုတ္

ဘူးေနာ္။ တကယ္ေသခ်င္ေသမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ သူတို႔ Aတြက္ေတာ့
AေသးAဖြဲပါ။

ဒီစစ္Aရာရွိေတြထက္

ႀကီးက်ယ္တ့ဲ

လူမ်ိဳးေတြေတာင္

စေတးခံခ့ရ
ဲ တာပဲ။ ငါက Aလြယ္သာ စစ္တပ္လို႔ ေျပာရတာ စစ္သားတိုင္း

ေAးပါ..ၾကားဘူးပါတယ္။ မင္းေျပာသလို Aဂတိေလးပါးက မလြတ္ႏိုင္ဘူး ရိုင္းၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘာသာတရား ကိုင္းရိႈင္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္ စစ္သား
ဆိုတာ

ငါမျငင္းပါဘူး။

ဒါေပမဲ့

ငါက

Aတိုက္Aခံဆိုတ့ဲ

Aုပ္စုေတြန႔ဲ ေတြ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားရွိတ့ဲ စစ္ဗိုလ္ စစ္သားေတြဟာ AစU္Aဆက္မွာ

နAဖၾကားက ျပည္သူတေယာက္ပဲလို႔ခံယူထားေတာ့ ျပည္သူAေနနဲ႔ သံုး Aၿမဲ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဟာ ထိုက္တန္တ့ဲ ေနရာေတြမွာ မရွိၾကဘူး၊
သပ္တာပါ။ Aတိုက္Aခံဆိုတာလည္း တခ်ိန္တုန္းက ငါနဲ႔ ရန္ဘက္ မလား။ လူမွန္ေနရာမွန္ကို

မရၾကဘူး

ျဖစ္ေနတယ္။

ဒါေၾကာင့္

Aာဏာရူးတဲ့

Aခုေတာ့ ဘယ္သူ႔ဘက္မွ မလိုက္ပဲ ျပည္သူထဲက ျပည္သူပဲ။ Aတိုက္Aခံ လူတUီးတေယာက္ လက္တဆုပ္စာ Aုပ္စုေလးက ခ်ယ္လွယ္တုိင္းၿငိမ္ေနရ
မဟုတ္။ စစ္သားမဟုတ္ေလ။

တဲ့Aျဖစ္မ်ိဳးမွာ ရွိေနၾကတယ္။ Aာဏာရူးတဲ့ လူAုပ္စုက သူတို႔Aက်ိဳးစီးပြား

Aိုေကဗ်ာ။ ခုနက စကားေၾကာ မျပတ္ေသးဘူး ဆက္ပါAံုး။

ကိုထိလာဖို႔ AလားAလာ ရွိေနၿပီဆိုရင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ Aခ်င္းခ်င္း

ဆက္ရမယ္ဆိုရင္ကြာ

ခုနကေျပာခဲ့တ့A
ဲ ထဲမွာ

စစ္တပ္က

ျပည္သူကို

ျဖစ္ေနေပမဲ့ စေတးခဲ့တ့ဲ သာဓက ရွိတယ္မလား။

ဲ ာေပါ့… ဗိုလ္ခင္ညြန္တို႔ ဘာတုိ႔ညာတို႔ေပါ့ဗ်ာ။ Aမ်ားႀကီးပါ။
ေၾကာက္ေAာင္ လုပ္ထားတယ္ဆိုတာေရာက္ၿပီေနာ္။ Aဲဒီေတာ့ စစ္တပ္က ရွိခ့တ
ေၾကာက္ေနေစခ်င္တ့၊ဲ စစ္တပ္က သူေျပာတိုင္း နားေထာင္ၿပီး လိုက္နာ ေAးေလ .. ဒါေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕လည္း ကာလ ေဒသAရ ၾကည့္ေနၾကရ
ေစခ်င္တ့ဲ ျပည္သူက စစ္တပ္ျဖစ္ေစခ်င္သလို မေၾကာက္ဘူး မလိုက္နာဘူး တာေပါ့။

ဆိုေတာ့ ဘာျဖစ္လာမလဲ။
Aင္း မတဲ့ေတာ့ဘူးဗ်ာ။ တနည္းAားျဖင့္ ရန္ဘက္ျဖစ္လာမွာေပါ့။

ကာလံ၊ေဒသံ၊Aဂၣံ၊ဓနံဆိုတ့ဲ
ေတာ့ဗ်ာ။

ပါဠိစကားကို

Uီးထိပ္ပန္ဆင္လွ်က္လို႔

ဆိုပါ

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ဟုတ္တယ္ ကိုယ္လည္း ဒီလိုနဲ႕ပဲ Aသက္
ရွည္ေAာင္ေမြးခဲ့ရတာ။
ေၾသာ္….ဟုတ္ၿပီဗ်ာ။

ေက်းဇူးပဲ

ခင္ဗ်ား

Aျမင္ကိုၾကားရတာ

က်ေနာ္လည္း

ေခါင္းပို

ႀကီး လာတာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လူ႔ Aသက္
ေတြက Aုပ္စုတခုရဲ႕ Aက်ိဳးစီးပြား Aတြက္
စေတးခံလိုက္ရတာ မတရားဘူးဗ်ာ။ ေလာက
သား AားလံုးAတြက္ တိုင္းသူ ျပည္သားA
မ်ားAတြက္ စေတးရတဲ့Aျဖစ္မ်ိဳး ဆိုရင္ေတာ့
က်ေနာ္လည္း

စေတးခံဖို႔

၀န္မေလးပါဘူး။

Aခုေတာ့ဗ်ာ.. ဒီႏွစ္သႀကၤန္က စိတ္မေကာင္း
စရာ၊ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းစရာေတြန႕ဲ ပဲ က်ေနာ္
တို႔ ညီAကိုသားခ်င္းေတြ Aဆံုး သတ္ခ့ရ
ဲ ျပီ
ေပါ့…..။
စစ္သားေဟာင္းမိတ္ေဆြႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္ ဗံုးကြဲ
တဲ့သတင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ျပီး စကားေျပာ ျဖစ္ခ့ဲ
တာက သႀကၤန္ျပီး ႏွစ္ဆန္း၂ရက္မွာပါ။ Aဲဒီ
ေနာက္ ၂၀ရက္ေန႔ေနာက္ပိုင္းက်ေနာ္Aင္တာ
နက္ေပၚျပန္တက္ႏိုင္ခ့ဲၿပီး သတင္း AစAန
လိုက္ရွာၾကည့္ေတာ့ Aေတာ္မ်ား မ်ားမွာ ေတြ႔
ပါတယ္။ ဒီAထဲမွာ ထူးထူးျခားျခားေတြ႔လိုက္
ရတာက ဘေလာ့ တခုက စီဗံုးမွာပါ။ ဗံုးကြဲ
တဲ့ကိစၥန႔ဲ ပါတ္သက္ျပီး Uီး၀င္းတင္တို႔ ေနာက္
ကြယ္က

ပါတယ္

ဆိုတ့A
ဲ ေၾကာင္း

(၁၉)

ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာမွာ ေရးထား
တယ္တ့။ဲ ဒီေတာ့မွ က်ေနာ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ
ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

AေသAခ်ာပဲ ရန္

ကုန္သၾကၤန္ ဗံုးခြဲမႈ ေနာက္ကြယ္က လက္
မည္းၾကီးမ်ား

ဆိုတ့ဲ

ေခါင္းစU္န႔ဲ

မဟာ

သမြန္ဆိုတ့ဲ ကေလာင္ရွင္က Uီး၀င္းတင္ နာ
မည္သာမပါေပမဲ့၊ Uီး၀င္းတင္ဆိုတာ ေသခ်ာ
တယ္ဆိုတ့ဲ AေနAထားကို ေျပာထားတာ
ျမင္လိုက္ရတာမို႔၊ က်ေနာ့္ မိတ္ေဆြ စစ္သား
ေဟာင္းႀကီး

ေျပာတာနဲ႔

Aေၾကာင္းAက်ိဳး

ဆက္စပ္မႈရွိႏိုင္တယ္၊ စU္းစားေတြးေခၚၾကည့္
ဖို႔

ေကာင္းတယ္လို႔

ထင္ျမင္ယူဆမိတ့A

တြက္ မွ်ေ၀ခံစား လိုက္ပါတယ္။

ႏွစ္သစ္မွာ ရြင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစ

ေမတၱာျဖင့္
လံု႔လေ၀ (ေမာ္ကြ်န္း)

Volume 1, No 7

Page 15

PrintScreenသို႔မဟုတ္ Capture ဖမ္းယူျခင္း
တခါတရံ ကုိယ့္ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚက ျမင္ကြင္းကုိ
မွတ္တမ္းတင္ထားခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊တUီးတေယာက္ကုိျမင္ေစ
ခ်င္တ့A
ဲ ခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Aင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတခုခုကုိ မွတ္
တမ္းတင္ထားခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီ Print Screen ခလုပ္ေလးက

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ပါတယ္။
လိုခ်င္တ့ဲ File,Folder ဒါမွမ
ဟုတ္ webpage ႀကိဳက္တာ
ကုိ ဖြင့္လုိက္ပါ။ Keyboard
က ‘print screen preview’
ကုိကလစ္ႏွိပ္ပါ။(ဖြင့္ထားတဲ့
ပံုရိပ္

Aနည္းငယ္သာ

လိုခ်င္ရင္

Alt

နဲ႔

တြဲႏွိပ္ပါ။)ၿပီးရင္ Start >
Run box မွာ ‘mspaint’
ဆိုၿပီး

စာရိုက္ပါ။

(ရိုးရိုး

paint program ကို ေခၚသံုး ရင္လည္း ရပါတယ္။)paint
ေပၚလာၿပီဆိုတာနဲ႔

‘Ctrl+V’ ဒါမွမဟုတ္

‘File

menu’

ေAာက္က ‘paste’ ကို ကလစ္ႏိွပ္ပါ။ (ဤ paint ေနရာမွာ
Aျခား Clipboard ရွိတ့ဲ ဓါတ္ပံု
တည္းျဖတ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲ ေတြ photoshopcorel draw စတာေတြ သံုးစြဲ
ႏိုင္ပါတယ္။)

Page 16

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

သက္ဆုိင္သည့္

Aျခား မည္သည့္ တာဟာ AေရးAႀကီးဆုံးနဲ႔ Aဓိက

Aေၾကာင္းAရာမွလည္း ကိုနီ႕ Aသိ Aက်ဆုံးမ႑ိဳင္ တစ္ခုလို႔ ေျပာရမွာ
ထဲတြင္ကိန္းေAာင္းမေနခဲ့။ထုိသည္
မွာ

ေခါင္းရႈပ္ခံၿပီး

ျဖစ္တယ္”

မလိုသည့္ Aေၾကာင္းAရာျဖစ္သည္
ဟူ၍သာ
ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္မွ ကုိနီ မပါ၀င္ေတာ့။
ကိုနီတို႔ ရပ္ကြက္ Aတြင္းမွ ေမာင္
စားၿပီးၾကသည္ႏွင့္ ေယာက္

ေန႔လည္စာ
ေမာင္ျမင့္က
မဆိုင္း

စကား၀ုိင္းကို

လူငယ္ေလးတစ္

ေသနတ္မွန္၍

ျဖစ္ခ့ဲရသည္။

သူတို႔ေမးထား Aာဏာသိမ္းၿပီး

တပည့္မ်ားကလည္း

ေသဆုံးခဲ့

Aခ်ိန္ သည့္Aျဖစ္ေၾကာင့္ ကိုနီ ေတာ္ေတာ္

ေမာင္ျမင့္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား

ဆက္ျပန္သည္။

တက္လာသည့္

သည့္ ေမးခြန္းAတြက္ Aေျဖကို သိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္၏
ထမင္းမစားခင္

Aခ်ိန္ကတည္း

က ေမာင္ျမင့္၏ တပည့္ႏွစ္ေယာက္မွ
ေမးခြန္း ေမးတတ္သည့္Aေပၚ ကိုနီ

Aခ်ိန္ကတည္းက

ကိုနီ႕

Aသိထဲ

တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စိတ္ထဲတြင္ ျဖစ္
ေပၚခဲ့သည္။

စိတ္ထဲမွပင္ ေလးစားေနမိသည္။ A
ထူးသျဖင့္

စစ္Aစိုးရ

ကို ေၾကာက္ရံ႕ြ သည့္ စိတ္တို႔ ထို

ခ်င္ေနၾကသည္။

သေဘာပိုက္ထား

လိုက္မိသည္။

မည္သည့္

လူေAးဆုိသည့္

ကိုနီ

စရာ

မလိုဟု

Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးေနၾကသည္။

ေမာင္ျမင့္ ဘူး ဒီAသုံးAႏႈန္ ေတြန႔ဲ Aၿမဲ A

ေျပာျပေသာ Aေၾကာင္းAရာမ်ားကို ကၽြမ္းတ၀င္ ျဖစ္ေနတဲ့ Aခါက်ေတာ့
ေမာင္ျမင့္တပည့္ နားမစိမ္းဘူးေပါ့ကြာ။

နားေထာင္ရျခင္း၊
မ်ားမွ

ေမးျမန္းေသာ မင္းAေနနဲ႔က်ေတာ့ နဲနဲနားစိမ္း ေန

ျပန္လည္

ေမးခြန္းမ်ားကို နားေထာင္ရျခင္း စ မလားလုိ႔

ေတာင္းဆုိခ့ၾဲ ကသည္။

လာရေလသည္။

Aသိတရား

ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံ Aျဖစ္ကို

နိစၥဓူ၀

ႏုံန႔ခ
ဲ ့ရ
ဲ သည့္

ေကာင္းေကာင္းနားလည္

သတင္းစာ သေဘာေပါက္မိသည့္ Aားေလွ်ာ္စြာ

မ်ားကို မ်ားမွလည္းေကာင္း ျမင္ေတြ႔ ၾကား မိမိ၏ Aသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈသည္

ထုိAခ်ိန္က သိေနခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ကိုနီ႕ Aသိ Aဟိတ္တိရိစၦာန္ႏွင့္ မည္သို႔မွ မျခား

ကိုနီလည္း ဘာမသိ၊ ညာမသိ ဆႏၵ ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္Aာဏာကို သိမ္း ဆုိသည္ Aထိ ကုိနီ႔ Aသိစူးေရာက္
ျပ ရသည္။

၄င္းတို႔

ေမာင္ျမင့္ကေတာ့

သူ႔တ

လုိက္ပါခဲ့ဖူးေသးသည္။ ထုိAခ်ိန္က ဌာန္းထားသည့္ Uပေဒမ်ားကို လုိက္ ပည့္မ်ား ေမးထားသည့္ ေမးခြန္းကို
ဆႏၵျပၾကျခင္းမွာ

Uီးေန၀င္းကို

မ နာရမည္ဟူ၍သာ Aသိစြဲေနခဲ့သည္။ လိပ္ပတ္လည္ေAာင္

ႀကိဳက္သည့္Aတြက္

ဆႏၵျပၾကျခင္း

ျဖစ္သည္

လူေတာ္ေတာ္

ဟူ၍သာ

မ်ားမ်ားက နားလည္လက္ခံထားၾက
သည္။ Uီးေန၀င္းUီးေဆာင္သည့္ ျမန္
မာ့ဆိရ
ု ွယ္လစ္

လမ္းစU္ပါတီကို

ႀကိဳက္ၾကသျဖင့္ တႏိုင္ငံလုံး ဆႏၵျပ
ၾကသည္ ဟူ၍သာ လူေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားက သေဘာေပါက္နားလည္ထား
ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုနီလည္း ထုိသို႔
ေသာ Aေပၚယံသာ နားလည္သည့္
လူမ်ားထဲတြင္ တUီး AပါA၀င္ျဖစ္
သည္။
၁၉၈၈

ခုႏွစ္၊

စက္တင္ဘာလ

(၁၈) ရက္ေန႔တြင္ စစ္တပ္မွ Aာဏာ
သိမ္းခဲ့ၿပီး၊

ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို

ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။

ပစ္ခတ္

ပစ္သည့္ခတ္သည့္

Aသံမ်ားေၾကာင့္ ထုိ႔ေန႔ ေနာက္ပုိင္း

ထုိAခ်ိန္ကတည္းက ကိုနီ႔ A
သိတရားထဲ၊

ရွင္းျပဖို႔

A

တြက္ ႀကိဳးစားေနရေပသည္။

Aေတြးမ်ားထဲတြင္....

“ ဒီလုိကြ၊ မင္းတို႔ေမးတဲ့ ေမးခြန္း

“ န.၀.တသည္ Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္း က ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းလို႔
ပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ Aဖြ႔A
ဲ စည္း ဟုတ္သ ေျပာရမွာပါ။ Aဲဒီေတာ့မင္းတို႔ ေမးတဲ့
လား၊ မဟုတ္ဘူးလား ဆိုသည့္ ေမး ေမးခြန္းကုိ Aရင္ဆုံး မေျဖခင္မွာ ငါ
ခြန္းမ်ား မျဖစ္ေပၚခဲ့ေပ။ ယေန႔Aခ်ိန္ က
တုိင္ေAာင္ျဖစ္သည္။ Aထူးသျဖင့္
Uပေဒမ်ား

ျပဌာန္းၾကျခင္း၊

ထုိျပ

ဌာန္းသည့္ Uပေဒမ်ားျဖင့္ Aေရးယူ
ျခင္းဆုိသည္မွာ တုိင္းျပည္ Aုပ္ခ်ဳပ္
ၾကသည့္ သူမ်ားတြင္သာ တာ၀န္ရွိ

မင္းတို႔ကိုပဲ

ေမးခြန္းျပန္ေမးရ

Uီးမယ္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရ့ဲ Aခ်ဳပ္ Aျခာ
Aာဏာ ဆုိတေ
့ဲ နရာမွာ Aဓိက Aား
ျဖင့္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾက
တယ္။Aဲဒီမ႑ိဳင္ေတြကဘာေတြလဲ ”
“ Uပေဒျပဳေရး၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ၊

သည္။ Aာဏာ သူတို႔လက္ထဲတြင္ရွိ တရားစီရင္ေရး ဆုိတ့ဲ မ႑ိဳင္ သုံးရပ္

သူတို႔လုပ္ခ်င္တုိင္း

လုပ္ခြင့္ရွိ ပါဆရာ”

သည္ဆိုသည္ကိုသာ ကိုနီ႕ Aသိတ ေမာင္ျမင့္တပည့္တစ္ေယာက္က ေျဖ
ရားထဲတြင္ စြဲမွတ္ထားေလသည္။ ထို႔ လုိက္သည္။
ေၾကာင့္ ထုိေမးခြန္းမ်ဳိးကို မစU္းစားမိ
သည့္Aတြက္လည္း၊ထုိေမးခြန္းႏွင့္

ဘာပဲ

တြက္Aမွန္တကယ္ပင္ သိထားသင့္ ေပါ့ကြာ” ဟုေျပာလိုက္ရာ ကိုနီမွ-

Uပေဒမ်ား Aမ်ဳိးမ်ဳိးျပ Aတြက္

ျပသည့္ လူမ်ားထဲတြင္ ေရာေယာင္၍ ပိုက္ထားသည့္Aတြက္

မေျပာတတ္ဘူး။

သည္တုိ႔မွာ လူသားတစ္ေယာက္ A ျဖစ္ျဖစ္ Aာရုံစိုက္ေတာ့ နားေထာင္

နစ္မြန္းေနခဲ့မိသည့္

ေတာင္းဆုိခ်က္

Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိတ့A
ဲ ဖြ႔A

ေျပာဆုိ ကြ။ ငါ့တပည့္ေတြကေတာ့ ကိစၥမရွိ

Aမ်ဳိးမ်ဳိး နစ္မြန္းသထက္

စသည့္

ငါတို႔က

သတ္မွတ္ထားသည့္ မေျပာမျဖစ္ ေျပာလာရမွာ ျဖစ္တယ္

သံသရာေၾကာတြင္

Aစိုးရခ်က္ခ်င္းဖြ႔၊ဲ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး ၾကားမွလည္းေကာင္း၊

ေမာင္နီ

ပည့္မ်ားမွ ကိုနီေခါင္းရႈပ္ခံၿပီး စU္းစား Aျခာ Aဏာ သုံးရပ္ Aေၾကာင္းကို

တႏိုင္ငံလုံးAတိုင္းAတာျဖင့္ သပိတ္ ၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး Aဖြ႔”ဲ စား၀တ္ေနေရး

Aာဏာရွင္စနစ္Aလုိမရွိ၊ ၾကားျဖတ္ ဌာန္းခဲ့သည္တုိ႔ကို

ဒီလုိကြ

ခုေတာ့ ေမာင္ျမင့္တို႔ ဆရာတ ၿပိဳင္နက္တည္း ႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံရ့ဲ Aခ်ဳပ္

(၈.၈.၁၉၈၈) ခုႏွစ္တြင္ Aာဏာသိမ္းခဲ့သည့္“ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ နားလည္

ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပါတီ ထုတ္ျပန္ခ့၊ဲ

သိထားထိုက္သည့္ Aေၾကာင္းAရာ

Aမိန္႔မ်ား

ထုိသို႔

စည္းလို႔ ေျပာေတာ့မယ္ဆုိတာနဲ႔ တ

ထုိ႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထုိAခ်ိန္က မ်ားျဖစ္သည္ဟု ကုိနီသေဘာေပါက္

တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၾကသည္။ လူထု စစ္Aစိုးရမွ

ေမာင္ျမင့္သည္

စU္းစားစရာ ေျပာရင္း ကိုနီ႔ဘက္သို႔လွည့္ကာ -

“ ေAး ဟုတ္တယ္။ Aဲဒီမ႑ိဳင္
သုံးရပ္ထဲမွာမွ

Uပေဒျပဳေရး

ဆုိ

နားေတာ့သိပ္မစိမ္းလွပါဘူး။

Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာတည္တ့ံ

ခိုင္ၿမဲ

ေရး ....ဒုိ႔Aေရးဆိုတာ ငါAၿမဲၾကား
ေန၊ ေတြ႕ေနရတာပဲ ဟားဟား ”
ထုိသို႔ေျပာ၍

Aားလုံးရယ္လုိက္ၾက

ျပန္သည္။
“ ဟုတ္တယ္။ Aဲဒီ ဒို႔တာ၀န္
Aေရး

သုံးပါးထဲက

Aာဏာတည္တံ့

Aခ်ဳပ္Aျခာ

ခုိင္ၿမဲေရးဆိုတာ

ပဲကြ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရ့ဲ Uပေဒျပဳေရး၊
Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတာ။
ခု ငါတို႔ Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းျခင္း ဆို
တဲ့ UပေဒျပဳေရးAာဏာ Aေၾကာင္း
ကို ေျပာၾကမွာေပါ့ကြာ။
ဒီေနရာမွာ Uပေဒျပဳလုပ္ ျပဌာန္း
ပိုင္ခြင့္ရွိတ့A
ဲ ဖြ႔A
ဲ စည္းAေၾကာင္းကို
မေျပာခင္ Aာဏာရွင္ဆုိတ့ဲ Aသုံး
Aႏႈန္းAေၾကာင္းကို

Aရင္စေျပာ

ခ်င္တယ္ကြ။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
က Aာဏာရွင၊္ Aာဏာရွင္လုိ႔ တြင္
တြင္သုံးေနၾကေပမယ့္

ဘာ့ေၾကာင့္

Aာဏာရွင္လို႔ ေခၚသလဲ ေမးၾကည့္
တဲ့

Aခါက်ေတာ့

ေတာ့ဘူး။

Aခု

မေျဖတတ္ၾက
ငါတို႔တုိင္းျပည္ကို

Aုပ္ခ်ဳပ္ေန တဲ့ န.၀.တ ကိုလည္း
စစ္Aာဏာရွင္လုိ႔ေျပာၾကတယ္ေပါ့
ကြာ။ ဘာ့ေၾကာင့္ စစ္Aာဏာရွင္လုိ႔
ေျပာၾကတာလဲ။ ေျဖစမ္းပါAုံးကြာ”

Aခ်ပ္ပုိ-၂-သုိ႔........

Volume 1, No 7

Page 17

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တေန႔ (၂) နာရီခန္႔သာ မီးလာ

ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ

တက္လူ/ ၄ ေမ ၂ဝ၁ဝ

Aစည္းAေဝး က်င္းပ

ရန္ကုန္တြင္ ယခုရက္ပိုင္းAတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ Aလြန္
ဆိုးရြားေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္
Aေနာက္ေရႊဂံုတိုင္ရွိ

Aမ်ိဳးသား “ဘာ့ေၾကာင့္လဲ မသိဘူး၊ Aရင္ကမီးျပတ္မယ့္Aခ်ိန္ကို တြက္လို႔ရ

ဒီမိုကေရစီ Aဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ရံုးတြင္ေမလ ေပမယ့္ Aခုက ဘာမွန္းကိုမသိေတာ့ဘူး။ လံုး၀မလာတဲ့ရက္က
(၄) ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၁) နာရီက ရွိေသးတယ္။ Aီးပီစီကို ေမးေတာ့လည္း မသိဘူးလို႔ ေျပာတယ္”
CRPP ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီAစည္းAေ၀းကို က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဟု ရန္ကုန္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သူတUီးက ေျပာသည္။
ဲ ည့္ (၃) ရက္ခန္႔ကစ၍ တေန႔လွ်င္ (၂) နာရီခန္႔သာ မီးလာ
AဆိုပါAစည္းAေ၀းတြင္ သဘာပတိAျဖစ္ NLD ဒုUကၠဌUီးတင္Uီးက ေဆာင္ လြန္ခ့သ
ရြက္ၿပီး Aဖြ႔ဲ၀င္တစ္Uီးခ်င္းဆီက မိမိတို႔သေဘာထားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပ ေတာ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
ခဲ့ၾကသည္။ Aစည္းAေဝးမွ ေAာက္ပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ကၽြန္းေတာလမ္းေန ျပည္သူတUီးက “မီးလာခ်ိန္

ဲ ခါ လာတယ္၊ ျပတ္ခ်င္တ့ဲ
(၁)NLD ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ပါတီAလံႏွင့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို (န.A.ဖ)UပေဒAရ ကို ေျပာလို႔မရေတာ့ဘူး။ လာခ်င္တ့A
Aခါ ျပတ္တယ္။ မီးလာလို႔ မီးပူတိုက္Uီးမယ္ဆိုၿပီး ျပင္ဆင္ေနတုန္း

ျဖဳတ္ခ်ရန္ စီစU္ျခင္းကို လက္မခံေၾကာင္း။
(၂)CRPP Aေနျဖင့္လည္း NLD၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္Aတိုင္း ပ်က္ျပယ္မည္မဟုတ္ဘဲ

ရိွေသး မီးကျပတ္သြားျပန္ေရာ” ဟု ေျပာသည္။

CRPP ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုကိုလည္း မူလAတိုင္း ဖြ႔ဲစည္းမပ်က္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းက ယမန္ႏွစ္၌ သဘာဝ
ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမ်ား ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ကလည္း ဓာတ္Aား

ျဖစ္ေၾကာင္း။
(၃)CRPP ႏွင့္ Aျခားမဟာမိတ္Aဖြ႔A
ဲ စည္းမ်ားAတြင္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စည္းရံုး
ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

Aရွိန္Aဟုန္မပ်က္

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္

ျဖစ္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္AားAတြက္
Aလံုသဘာဝဓာတ္ေငြ႔သံုး

ေၾကာင္းႏွင့္
(၄)NLD

Aမွတ္သေကၤတ

ျပတ္ေတာက္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသးသည္။

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ(ခြပ္ေဒါင္း)

သေကၤတကို

Aသံုးျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီAခ်ိဳ႕ႏွင့္ NLD ၏Aမည္ကို ပူးတြဲသံုးစြဲေသာ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီAခ်ိဳ႕၏လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္းက်င္ကန္႔ကြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဆံုး
ျဖတ္ခ့ၾဲ ကၿပီး ညေန(၃း၃၀)တြင္ Aစည္းAေဝးၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

သာေကတ၊
စက္႐ံုမ်ားႏွင့္

ရြာမ၊

ေလွာ္ကား၊

ေလာပိတ

ေရAား

လွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုတုိ႔မွ ျဖန္႔ျဖဴးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သည့္Aတြက္ေၾကာင့္
ယခုက့ဲ သုိ႔ လွ်ပ္စစ္မီး မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္ေနရသည္ကိုလည္း
သက္ဆိုင္ရာ လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀ေရးဌာနတို႔က တိတိက်က် ေျပာဆို
ျခင္း မရိွဟု ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ တနသၤာရီ-ရန္ကုန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လိုင္း မၾကာခဏ
ေပါက္သည့္Aတြက္

လူ ၁ သိန္း ၈ ေသာင္း ေသာက္သံုးေရ ျပတ္ေတာက္

တာဘိုင္စက္မ်ား

မလည္ပတ္ႏိုင္

ျဖစ္ရ

ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္Aား ျဖန္႔ျဖဴးမႈ က်ဆင္းေနၿပီး
ယခုAခါ မုတၱမပင္လယ္ေကြ႔-ရန္ကုန္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပိုက္လုိင္း
Aသစ္တခုကို ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ ေဒၚၿငိမ္းေက်းရြာAနီးမွ သြယ္တန္းမႈ

ေက်ာ္ခ | ေမလ ၄ ရက္ ၂၀၁၀။
နာဂစ္မုန္တိုင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသခံ ၁ သိန္း ၈

ျပဳေနရာ ေမလကုန္တြင္ ၿပီးစီးမည္ဟုလည္း စြမ္းAင္ဝန္ႀကီးဌာနက
ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေသာင္းခန္႔သည္ ေသာက္သံုးေရရွားပါးမႈ ႀကံဳေနရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္စြမ္းAား သံုးစြဲမႈစာရင္းAရ ရန္ကုန္လူဦးေရ
(၆) သန္းေက်ာ္Aတြက္ မဂၢါဝပ္ (၅ဝဝ) ေက်ာ္ လိုAပ္ေၾကာင္း၊
႐ုံးမွ သိရသည္။
ယင္းလူဦးေရသည္ လပြတၱာ၊ ဘိုကေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၃

ခုမွျဖစ္ၿပီး ေျခာက္ေသြ႔ရာသီေၾကာင့္ ေရရွားပါးမႈသာမက ေရရရွိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း

ေလာေလာဆယ္ ထုတ္လႊတ္ႏုိင္ေသာ မဂၢါ၀ပ္မွာ (၃၀၀) ခန္႔သာ
ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မ်ားလည္း မရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ႐ုံး ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးေAးဝင္းက မဇၥ်ိမကို
ေျပာသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ယမန္ႏွစ္ထက္ ထက္ဝက္ခန္႔ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝဝ၉ ခု ႏွစ္ မတ္ ႏွင့္ေမလAတြင္း ယင္းၿမိဳ႔နယ္ ၃ ခုတြင္ လူဦးေရ ၃ သိန္း ၅
ေသာင္းခန္႔ ေသာက္သံုးေရ Aခက္Aခဲမ်ားကို ၾကံဳေတြ႔ခ့ရ
ဲ သည္။
ေသာက္ေရ၊ က်န္းမာေရးစနစ္ႏွင့္ တကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးAတြက္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ထိ ရံပံုေငြ Aေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၄၈ သန္းရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
Aမွန္တကယ္ လိုAပ္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၁၆.၁၆ သန္း ျဖစ္သည္ဟု ကုလသမဂၢ႐ုံးက ေျပာသည္။
နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေရကန္ေပါင္း ၃၈ဝဝ ထိ မြန္းမံျပင္ဆင္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရခ်ဳိAခက္Aခဲ
ၾကံဳေနရဆဲပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း UီးေAးဝင္းက ေျပာသည္။
ဖ်ာပံုခ႐ုိင္ Aမာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ဖိုးသူေခ်ာင္Aုပ္စု ဖိုးသူေခ်ာင္ေက်းရြာတြင္ မိုးေရေလွာင္ကန္မ်ား စတင္ခမ္းေျခာက္ေနၿပီး လာမည့္ ၃ ရက္ခန္႔ တြင္
ေသာက္သံုးေရ လံုးဝ ျပတ္လပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရြာခံတဦးက ေျပာသည္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

Page 18

Aေမရိကန္ လက္ေထာက္

Aရပ္၀တ္လဲ

ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ျမန္မာျပည္

စစ္Aရာရွိေတြ

သြားဖြယ္ရွိ

သိုးေရၿခံဳတဲ့ ၀ံပုေလြမ်ိဳး
မျဖစ္ဖို႔ Aေမရိကန္

04 May 2010

သတိေပး

Aေရွ႕Aာရွန႔ဲ ပစိဖိတ္ေရးရာ Aေမရိကန္
လက္ေထာက္

ႏုိင္ငံေရး၀န္ႀကီး

မစၥတာ

05 May 2010

ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္ ျမန္မာျပည္ကုိ ေရွ႕
သီတင္းပတ္Aတြင္း သြားေရာက္ဖုိ႔ ရွိတ့A
ဲ ေၾကာင္း ၀ါရွင္တန္ Aေျခစုိက္
Center for Strategic & International Studies မဟာဗ်ဴဟာနဲ႔ ႏုိင္ငံ
တကာေရးရာ ေလ့လာေရးဌာနက ဒီကေန႔ ရက္စြဲန႔ဲ ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။
NLD ပါတီ ဗဟုိAလုပ္Aမႈေဆာင္ Aဖြဲ႕၀င္တUီး ျဖစ္တ့ဲ UီးAုန္းႀကိဳင္က
“က်ေနာ္တုိ႔က

Aေကာင္းပဲ

ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Aခု

ျမန္မာျပည္မွာ

Aမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရဖုိ႔Aတြက္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေတြက Aားလုံး
၀ိုင္းၿပီး ဖိAားေပးၾကတာကုိး။ Aေမရိကန္ႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံန႔ဲ
ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး ျဖစ္ဖုိ႔Aတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနတယ္ေလ။ Aဲဒါကလည္း
Aဓိက ေတာင္းဆုိေနတဲ့ Aခ်က္က ေရြးေကာက္ပြဲမွာ all inclusive
ျဖစ္ဖုိ႔န႔ဲ

Aမ်ဳိးသား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ရရွိဖို႔ပဲ။

Aဲဒီလို

တုိက္တြန္းေနတာဆုိေတာ့ Aခုလို မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္ ဒီလုိAခ်ိန္မ်ဳိးမွာ
လာတာဟာ

ထူးျခားတယ္လို႔

ႏွစ္ဘက္

က်ေနာ္တုိ႔လည္း

လက္ခံႏုိင္တ့ဲ

ျမန္မာစစ္Aစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ စစ္တပ္က Aနားယူၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
Aရပ္သား ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ Aျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာ
တုိင္းျပည္ကိုလည္း စစ္မွန္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး Aခြင့္Aလမ္းေတြ ဖြင့္ေပးႏုိင္ေAာင္
ျပင္ဆင္ဖို႔ Aေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက တိုက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။
စစ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေAာက္ကေန Aရပ္၀တ္လဲတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ Aရပ္
သားေတြAျဖစ္ ပါ၀င္ဖို႔ ျပင္ဆင္တယ္ ဆုိတာမ်ဳိးက ေယ်ဘုယ်Aားျဖင့္ေတာ့
တုိးတက္မႈလို႔ သုံးသပ္ႏုိင္ပါတယ္ ဆုိၿပီး Aေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန
ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ပီ.ေဂ် ခေရာ္လီ (P.J Crowley) က မေန႔က သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာသြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ၀ံပုေလြက သုိးေရၿခဳံတာမ်ဳိး
မဟုတ္ဘဲ စစ္မွန္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး Aခြင့္Aလမ္းေတြ တံခါးဖြင့္ေပးႏုိင္ေAာင္
ျပင္ဆင္ဖို႔ သူက Uပမာေပးၿပီး Aဓိက ေျပာဆုိသြားတာပါ။

ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဘယ္သူက ဘာ၀တ္ထားတယ္ ဆုိတာမ်ဳိး၊ လူေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈကို
ျဖစ္လာရင္ေတာ့ Aေျခခံၿပီး တိုးတက္မႈတခုလို႔ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဳိးထက္ လူ႔Aဖြဲ႕Aစည္းAတြက္

AေျခAေနတခု

တုိင္းျပည္Aတြက္ Aလြန္ေကာင္းတဲ့ AလားAလာေတြ ေပၚလာမွာလို႔ Aမွန္တကယ္ Aက်ဳိးရွိေAာင္ လုပ္ေဆာင္သူေတြ ျဖစ္ဖို႔ ပိုAေရးႀကီးတယ္
က်ေနာ္ကေတာ့ Aဲဒီလုိ ျမင္ပါတယ္။ Aဲဒါက တဘက္န႔ဲ တဘက္ ဆုိတာကို Aဓိက ေျပာဆုိသြားပါတယ္။
ေဆြးေႏြးဖို႔

ၾကား၀င္ၿပီး

Aေကာင္းဆုံးAေျဖ

ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ဳိး

ထြက္လာမယ္လုိ႔

က်ေနာ္ကေတာ့

ဆုိရင္ေတာ့
ေမွ်ာ္လင့္ပါ

တယ္။” ဟုေျပာသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ Aမွန္တကယ္ လိုAပ္ေနတာက ပြင့္လင္းတဲ့၊ စစ္မွန္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး
လႈပ္ရွားႏုိင္ခြင့္

Aခြင့္Aလမ္းေတြ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းေတြ
လူ႔Aဖြဲ႕Aစည္း

နယူးေယာက္ခ္ၿမိဳ႕လယ္က

ျမန္မာစစ္Aစုိးရ

က်င္းပမယ့္

Aဖြဲ႕Aစည္းေတြ

Aားလုံး

ေရြးေကာက္ပြဲ

တုိင္းမ္စ္ကြဲ (Times Square) မွာ ကား
ႀကိဳးစားခဲ့မႈ၊

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕

Aျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ

တုိးတက္မႈေတြ

သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ၀န္ေလးေနပါတယ္။”

05 May 2010

ေဖာက္ခြဲသတ္ျဖတ္ဖုိ႔

Aတြင္းမွာ

မဟုတ္ပါဘူး၊

ေပးႏုိင္ေAာင္ စစ္Aစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါကို

ႀကံစည္သူကို စြဲခ်က္တင္ၿပီ

ဗုံးေထာင္

Aတြက္တင္

စစ္တပ္Aရာရွိေဟာင္း၊

လုပ္ေဆာင္ခ်င္တ့ဲ လူAားလုံး Aတြက္ပါ။ ဒီလို ႏုိင္ငံေရး Aခြင့္Aေရးေတြ

နယူးေယာက္ခ္ ကားေထာင္ဗံုးခြဲ

လူစည္ကားရာ

ဖန္တီးဖို႔ပါ။

Aၾကမ္းဖက္မႈေတြန႔ဲ

ပါကစၥတန္ ႏုိင္ငံဖြား Aေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တေယာက္ကုိ Aေမရိကန္
Aာဏာပုိင္ေတြက စြဲခ်က္ တင္လုိက္ပါတယ္။
Aသက္ ၃၀ Aရြယ္ ဖုိင္ဇယ္လ္ ရွာဇတ္ဒ္ (Faisal Shahzad) ကို Aမႈ ၅
မႈန႔ဲ Aဂၤါေန႔က စြဲဆုိလိုက္ပါတယ္။ နယူးေယာက္ခ္ကေန ဒူဘုိင္းႏုိင္ငံကို
ထြက္ခြာဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတုန္းမွာ သူ႔ကို တနလၤာေန႔က ဖမ္းမိခ့ဲတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။
ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ ေဖာက္ခြဲေရးသင္တန္း တက္ခ့တ
ဲ ယ္လို႔ Aာဏာပုိင္

ေရြးေကာက္ပြဲကို
ပါ၀င္ခြင့္ေပးဖို႔၊

တခုျဖစ္ေAာင္

က်င္းပဖုိ႔

ေတာင္းဆိုေနေပမဲ့

ျမန္မာႏုိင္ငံAေပၚ

ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး

မူကိုေတာ့

သက္ဆုိင္ရာ

လြတ္လပ္ၿပီး
Aေမရိကန္

က်င့္သုံးမယ့္

ေလာေလာဆယ္

ႏုိင္ငံေရး

တရားမွ်တတဲ့
Aစိုးရက
လက္ေတြ႕က်

ျပန္ၿပီး

သုံးသပ္ဖို႔

မရွိေသးတဲ့Aေၾကာင္း Aေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာဆုိ
ထားပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာ

စစ္Aစိုးရ

ႏုိင္ငံတကာ

Aဆင့္Aတန္း၊

ခ်မွတ္ထားတဲ့

ေရြးေကာက္ပြဲ

ႏုိင္ငံတကာ

Uပေဒေတြဟာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြန႔ဲ

မညီတ့A
ဲ ေၾကာင္း Aေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ပီ.ေဂ် ခေရာ္လီက ထည့္သြင္း ေျပာဆုိသြားပါတယ္။

ေတြကုိ သူက ၀န္ခံခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒူဘုိင္းကို ထြက္ခြာမယ့္ ေလယာU္ေပၚ
ေရာက္ေAာင္ သူ ဘယ္လိုသြားခဲ့တယ္ ဆုိတာကိုလည္း စုံစမ္း စစ္ေဆးသူေတြက စစ္ေဆးေနပါတယ္။
သူ႕ကုိ မဖမ္းခင္ နာရီAေတာ္ၾကာၾကာ ကတည္းက ေလယာU္မစီးရသူမ်ား စာရင္းမွာ သူ႔နာမည္ကုိ ထည့္ထားၿပီး ျဖစ္ေပမဲ့ သူက ေလယာU္ေပၚကို ေရာက္
သြားခဲတ
့ ာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ Aာဏာပုိင္ေတြ စစ္ေမးသမွ်ကို ေျဖၾကားေနၿပီး တန္ဖုိးရွိလွတ့ဲ သတင္းAခ်က္Aလက္ေတြကို ေပးေနပါတယ္လို႔ ဗဟိုAစုိးရ ေထာက္လွမ္းေရးဗ်ဴ႐ုိ
FBI ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဂၽြန္ ပစ္စ္တုိးလ္ (John Pistole) က ေျပာပါတယ္။

Volume 1, No 7

Aင္တာ Aသင္း နည္းျပ ျဖစ္သူ

ဘိုင္ယန္ Aသင္း၏ နည္းျပျဖစ္သူ ဗန္

ေမာ္ရင္ဟုိက မိမိတုိ႔ Aေနျဖင့္ ယ

ေဂါ က ယမန္ေန႔တြင္ မိမိAေနျဖင့္

မန္ေန႔တြင္ဘာစီလိုနာ Aသင္းကို

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖိုင္နယ္တြင္ လက္ရွိခ်န္

ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးခ်န္ပီယံလိဂ္ဖုိင္နယ္

ပီယံ ဘာစီလိုနာထက္ Aီတလီ စီးရီး

Aဆင့္သုိ႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမွာ

ေA ခ်န္ပီယံ Aင္တာAသင္းႏွင့္ ေတြ႔

ထုိက္တန္သည့္ ေAာင္ျမင္မႈ တခု

ဆုံရျခင္းေၾကာင့္ ေက်နပ္ေၾကာင္းေျပာ
ဆုိလုိက္သည္။

ဘိုင္ယန္Aသင္းမွာ

ယခုရာသီ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖိုင္နယ္ Aဆင့္သုိ႔ ၿပီးခဲ့သည့္ ဆီမီးဖိုင္နယ္Aဆင့္
တြင္ လိုင္ယြန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။
နည္းျပ ဗန္ေဂါက “Aင္တာနဲ႔

Aခုလုိ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖုိင္နယ္မွာ ဆုံ

ေတြ႕ရတာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aတြက္ ဘာစီလိုနာနဲ႔ ဆုံရတာထက္ ပိုၿပီး
Aႏိုင္ရရွိမယ့္ Aခြင့္Aေရးေတြ ရွိလာ ႏိုင္ပါတယ္။ Aင္တာဟာ ဘာစီ
လုိနာနဲ႔ ကစားပုံခ်င္းေတာ့ မတူပါဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕ နည္းျပ ေမာ္ရင္ဟုိ ဆုိရင္
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕

မိတ္ေဆြတစ္Uီး

ျဖစ္သလုိ

Aရည္Aခ်င္း

ရွိတ့ဲ

နည္းျပ

တစ္Uီးလည္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆုိခ့သ
ဲ ည္။
ဘိုင္ယန္ Aသင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးAႀကိမ္
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖိုင္နယ္ Aဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ လာႏိုင္ခ့ျဲ ခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့
သည့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖုိင္နယ္သို႔ ေနာက္ဆုံး Aႀကိမ္ တက္
ေရာက္ႏိုင္ခ့ဲသည့္ Aင္တာ Aသင္းမွာ ယခုရာသီ လက္ရွိတြင္ ဗုိလ္စြဲရန္
Aတြက္ Aနည္းငယ္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ဆုိသည္။

ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း

ေျပာဆုိလုိက္

သည္။ ယမန္ေန႔ပြA
ဲ ၿပီးတြင္ Aဆုိပါ ေပၚတူဂီသား နည္းျပမွာ Aင္တာ
ပရိသတ္မ်ား

....

ကစားသမားမ်ား

....

ႏွင့္Aတူ

Aလြန္Aကၽြံ

ေAာင္ပြဲခံရင္း ဘာစီလိုနာမွ ဂိုးသမား ျဖစ္သူ ဗဲလ္ဒက္စ္ႏွင့္ Aခ်င္းမ်ားခဲ့
သည္။ Aင္တာ Aသင္းမွာ ခ်န္ပီယံလိဂ္ လက္ရွိ ခ်န္ပီယံ ဘာစီလိုနာကို
ဆီမီးဖုိင္နယ္ Aဆင့္တြင္ ႏွစ္ေက်ာ့ေပါင္း ရလဒ္ ၃း၂ ျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္
ျပႏိုင္ခ့က
ဲ ာ သမိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ကာလAတြင္း
ဗုိလ္လုပြဲသုိ႔ ပထမဆုံး Aေနျဖင့္ တက္ေရာက္ ႏိူင္ခ့ၿဲ ပီ ျဖစ္သည္။
Aင္တာဗ်ဳး တစ္ခုတြင္ ေမာ္ရင္ဟုိက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေသြး ...
ေခၽြးနဲ႔...

ရင္းၿပီး

သူရဲေကာင္းေတြ

စုေ၀းေနတဲ့

Aသင္းပါ။

Aခုလို

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ဖုိင္နယ္ Aဆင့္Aထိ တက္ႏိုင္တာဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာ
Aေကာင္းဆုံး ေAာင္ျမင္မႈ တစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Aင္တာ Aသင္းရဲ႕
ဂိုးသမား ဆီဇာဟာ လည္း Aရမ္းကို ေတာ္ခ့ဲပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ Aရင္
ေပၚတုိ Aသင္းမွာ ရွိတုန္းကလိုမ်ဳိး တစ္ခါ ျပန္ျဖစ္ဖုိ႔ ေသခ်ာ ေနပါၿပီ။
ဘာစီလုိနာ ဂိုးသမား ဗဲလ္ဒက္စ္ဟာ ပြA
ဲ ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ေAာင္ပြဲခံတ့ဲ
ပုံစံကုိ Aျပစ္ျမင္ ေနတဲ့ ပုံပဲ။ ဒါလုံး၀ မဟုတ္ပါဘူး။ Aင္တာ ပရိသတ္ေတြန႔ဲ
Aတူ ေပ်ာ္ရင
ႊ ္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ ခံစားခ်င္တ့ဲ ဆႏၵတစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္” ဟု
ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ကူဒီစီနီ
တစ္ေယာက္ သူ႔ရဲ႕ ကစား သမား ဘ၀ကို
က်ဳိးပ်က္ေက်မြေAာင္ လုပ္ခ့တ
ဲ ့ဲ ကားေမာင္း
သမေလးAမႈကေန ကြင္းလုံးကၽြတ္ လြတ္
သြားၿပီလုိ႔ သတင္းလဲ ၾကားေရာ က်ိတ္မႏိုင္
ခဲမရ ျဖစ္ ေနတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ဂ်ာမနီလက္ေရြးစင္ ဂိုးသမား တစ္Uီး ျဖစ္

စပါးAသင္း ဂိုးသမား ကူဒီစီနီဟာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ

သူ Aက္ဒ္လာမွာ နံ႐ုိး ဒဏ္ရာေၾကာင့္

၆ လက ဆုိင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ BMW
ဆုိင္ကယ္ဟာ

ဂငယ္ေဂြ႕

၂၀၁၀

႐ုတ္တရက္

ဟာ တင္ပါး ဆုံ႐ုိးနဲ႔လက္ေကာက္၀တ္ က်ဳိးသြား
ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရွ႕ေနေတြဟာ သက္ေသ
Aေထာက္Aထားမခုိင္လုံတ့A
ဲ တြက္

Aသက္

၂၅ ႏွစ္Aရြယ္ ကားေမာင္း သမေလး ဂ်နီဖာ
ဘားနတ္ဒ္ကို တရားစြဲဆုိျခင္း မျပဳဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္
ခဲ့ၾကပါတယ္။ Aသက္ ၃၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တ့ဲ Aီတလီ ဂိုးသမား ကူဒီစီနီ
ဟာ ခုAခ်ိန္မွာ ေဘာလုံး ျပန္ကစားဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါ
တယ္။ေရွ႕ေနေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နားမလည္ ႏိုင္ေလာက္ေAာင္
ျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါတယ္လုိ႔ ကူဒီစီနီက ေျပာပါတယ္။

Aာဆင္နယ္ ပရိသတ္

တစ္Uီးျဖစ္တ့ဲ ဘားနတ္ဒ္ကေတာ့ သူမAေနနဲ႔ ဘာAမွား တစ္ခုမွ
မလုပ္ခ့ပ
ဲ ါဘူးလို႔ ဆိုခ့ပ
ဲ ါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲကို

လြဲၿပီ

ျဖစ္သည္။

ေကြ႕လုိက္တ့ဲ ကား တစ္စီးကို တိုက္မိသြားခဲ့တာ
ျဖစ္ပါတယ္။Aဲဒီလို မေတာ္တဆ ျဖစ္ခ့လ
ဲ ုိ႔ သူ

ကမၻာ့ဖလား

Aဆိုပါ

ေလဗာကူဆင္

ဂိုးသမားမွာ

ၿပီးခဲ့သည့္လက ယင္းဒဏ္ရာကို ရရွိခ့ၿဲ ပီး ခြဲစိတ္ကုသရန္ လုိAပ္ေန

ကာယကံရွင္

ကိုယ္တုိင္က

ယခုက့သ
ဲ ို႔

ဆုံးျဖတ္လုိက္ရျခင္း

ျဖစ္သည္။ ၎၏ ကလပ္Aသင္းေဖာ္ ကြင္းလယ္လူ ဆုိင္မြန္ေရာလ္
ဖီ

မွာလည္း

ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္

ဂ်ာမနီ

လက္ေရြးစင္

ဘ၀ႏွင့္

ေ၀းခဲ့ရၿပီ ျဖစ္သည္။
ဂိုးသမား Aက္ဒ္လာက “ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဒဏ္ရာ AေျခAေနဟာ
Aရမ္းကို နာက်င္ေနလို႔ Aခုလုိ ဆုံးျဖတ္ လိုက္ရတာပါ။ ဒီလို
ဆုံးျဖတ္ ရတာဟာ ကၽြန္ေတာ့္Aတြက္ Aရမ္းကို ခက္ခဲပါတယ္။
ဒါေပမယ့္

ဘယ္တတ္ႏိုင္မလဲေလ”

ဟု

ေျပာဆုိခ့ဲ

သည္။

၂၀၁၀ ကမၻာ့ဖလား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဂ်ာမနီ Aသင္းမွာ Aုပ္စု ဃ မွ
ၾသစေၾတးလ်၊ ဂါနာ၊

ဆားဘီးယား

ယွU္ၿပိဳင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

Aသင္းတုိ႔ႏွင့္

Aဓိကထား

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)
All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

မန္စီးတီး နည္းျပ ျဖစ္သူ မန္ခ်ီနီက မိမိတို႔
Aေနျဖင့္

ယေန႔ည

စပါး

Aသင္းႏွင့္

ခ်န္ပီယံဆု ေသခ်ာေစေရ Aဆံုးျဖတ္ ပြA
ဲ ျဖစ္ ခ်ယ္လ္ဆီးတုိ႔

ကစားရမည့္ Aိမ္ကြင္း ပရီးမီးယား ပြဲစU္

စတန္းဖုိ႔ဒ္ ဘရစ္ခ်္တြင္ Eည့္ခံရမည့္ ၀ီဂန္ Aသင္း မန္ေနဂ်ာ

ကို Aႏိုင္ရမွ ျဖစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ

မာတီနက္ဇ္က ၎တို႔ Aသင္းသည္ ခ်ယ္လ္ဆီး Aသင္း၏

ဆုိ သြားသည္။ ယင္းပြဲစU္မွာ Aဆုိပါ ႏွစ္

ခ်န္ပီယံ Aိပ္မက္မ်ားAား ဖ်က္ဆီး ႏုိင္သည့္ Aင္Aား ရွိေၾကာင္း

သင္းစလုံး Aတြက္ လာမည့္ ရာသီ ခ်န္ပီယလ
ံ ိဂ္ ၀င္ခြင့္ (ပရီးမီးယား

သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Aမွတ္ေပး ဇယား Aဆင့္ ၄) Aေျဖတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ခ်ယ္လ္ဆီး

Aသင္းသည္

ၿပီးခဲ့သည့္

ေနာက္ဆံုး

ပြဲစU္၌

Aသင္းႀကီး

မန္စီးတီး နည္းျပ မန္ခ်ီနီက “ဒီေန႔ညမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ

လီဗာပူးလ္Aား Aေ၀းကြင္းတြင္ ၂ဂိုးျပတ္ Aႏုိင္ ရရွိခ့ဲၿပီးေနာက္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ရန္ သမုိင္း

ေမာ္ကြန္းသစ္

တစ္ခု

ေရးထုိးႏိုင္မွာပါ။

စပါး

Aသင္းနဲ႔

AေျခAေန ေကာင္းေနခဲ့သည့္ Aသင္း ျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ဘက္ မန္ယူ Aသင္းAား Aိမ္ကြင္း ပြဲဟာ စစ္ပြဲေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဘာလုံးပြဲသာ ျဖစ္ပါတယ္။
၁မွတ္ Aသာရထားၿပီး ေနာက္ဆံုး ပြဲစU္ Aျဖစ္ Aိမ္ကြင္းတြင္ ၀ီဂန္Aား လက္ခံ ဒါေပမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္ရဖုိ႔ Aတြက္ေတာ့ Aရမ္းကို Aေရးပါတဲ့
ကစားရမည္ ျဖစ္ရာ Aားလံုးက ခ်ယ္လ္ဆီးတို႔ Aေနျဖင့္ Aႏုိင္ရမည္ ဟုသာ ပြဲစU္တစ္ ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aေနနဲ႔ ဒီေန႔ညမွာ Aေကာင္းဆုံး လုပ္ျပ
ႏိုင္လိမ့္ မယ္လို႔ ယုံၾကည္ ပါတယ္။

ယူဆ ထားၾကသည္။
"ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီရာသီမွာ ခ်ယ္လ္ဆီးကို ႏုိင္ထား ဖူးပါတယ္။ ဒါ့Aျပင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စပါး Aသင္းကို ႏိုင္ခ့မ
ဲ ယ္ဆုိရင္ ၀က္စ္ဟမ္း

Aာဆင္နယ္၊ လီဗာပူးလ္ တုိ႔ကိုလည္း ႏုိင္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aသင္းနဲ႔ ရာသီသိမ္း ေနာက္ဆုံး Aေ၀းကြင္း ပြဲကုိလည္း ရလဒ္
ေျခစြမ္းျပ ႏုိင္တ့ဲ တစ္ေန႔မွာ ဘယ္Aသင္းကို မဆုိ ဒုကၡေပး ႏုိင္တယ္ ဆုိတာက ေကာင္းေတြ ရဖုိ႔ လုိပါတယ္။ Aနာဂတ္န႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ဘာမွ
သိထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

မန္ယူ

Aတြက္

ကစားတာ

မဟုတ္ပါဘူး။ မခန္႔မွန္း ရေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီေန႔Aထိ Aသင္း Uကၠ႒

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၀ီဂန္ Aတြက္ပဲ ကစားမွာပါ" ဟု မာတီနက္ဇ္က ခ်ယ္လ္ဆီးAား ခါတြန္န႔ဲသာ ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ Aသင္းပုိင္ရွင္န႔က
ဲ ေတာ့ ဒီေန႔Aထိ
သတိေပး စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ သူတို႔ မိသားစုေတြ Aားလုံး UAE မွာ Aလုပ္လုပ္

ဆက္လက္၍လည္း "ေဘာလံုး ဆုိတာက Aိပ္မက္ေတြ ပါပဲ။ Aခုဟာက ေနတယ္လု႔ိ သိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကေတာ့ ဒီမွာပဲ မန္စီးတီး
Aရမ္းကို ေကာင္းတဲ့ Aိပ္မက္ တစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Aေနနဲ႔ ဘယ္Aသင္း Aသင္း
လိဂ္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္မယ္ ဆုိတာကုိ ဆံုးျဖတ္ ေပးခြင့္ ရမွာမုိ႔ပါ" ဟု ဆုိခ့သ
ဲ ည္။

Aတြက္

တစ္ခုရွိတာက

တာ၀န္

ကၽြန္ေတာ္

ထမ္းေဆာင္
Aရင္တုန္းက

ေနပါတယ္။
ေနခဲ့ဖူးတဲ့

Aဲ

....

Aီတလီမွာ

လုိေတာ့ မဟုတ္ ဘူးဗ်။ Aဲဒီမွာဆုိရင္ Aသင္း ပိုင္ရွင္ေတြဟာ
ေလ့က်င့္ ေရးကြင္းေတြ မွာ Aၿမဲတမ္း ရွိေန တတ္ၾကပါတယ္” ဟု
ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ Aသင္း
တုိက္စစ္မွဴး ၀ိန္းရြန္နီသည္ Aသင္း၏ ပရိသတ္
မ်ားက ေရြးခ်ယ္သည့္ တစ္ႏွစ္တာ Aေကာင္း
ဆံုး ဆုႏွစ္ ကစားသမား မ်ားက ေရြးခ်ယ္ ေပးသည့္ တစ္ႏွစ္တာ Aေကာင္းဆံုး
ဆုမ်ားAား ထပ္မံ ဆြတ္ခူး ရရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။
မန္ယူ Aသင္းသည္ ဆာမက္ဘတ္စဘိ ဆုAျဖစ္ ႏွစ္စU္ Aေကာင္းဆံုး
ကစားသမား မ်ားAား တစ္ကမာၻလံုးရွိ Aသင္း Aားေပးသူ ပရိသတ္မ်ား ထံမွ
စစ္တမ္း ေကာက္ယူကာ ခ်ီးျမႇင့္ေပး ေလ့ရွိရာ ယခုႏွစ္ Aတြက္ ၀ိန္းရြန္နီက
ရရွိခ့ဲသည္ဟု သိရသည္။ ရြန္နီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီကလည္း
ထုိဆုကို ရရွိခ့ဲ ဖူးၿပီး လက္ရွိ ေဘာလံုး ရာသီတြင္ Aမွတ္ေပး ၿပိဳင္ပြဲ Aတြက္
ပြဲေပါင္း ၃၁ပြဲ ပါ၀င္ ကစားခဲ့ကာ ၂၆ဂိုး Aထိ ေျခစြမ္းျပ သြင္းယူ ႏုိင္ခ့ဲသည္။
ရြန္နီသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမ်ားက ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကစားသမား မ်ားက
ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ PFA Aေကာင္းဆံုး ကစားသမား ဆုႏွင့္ ေဘာလံုး Aားကစား
ကေလာင္ရွင္ မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ FWA Aေကာင္းဆံုး ဆုမ်ားကုိလည္း
ရရွိခ့ဲသည္။
ထုိ႔ျပင္ Aာဆင္နယ္ Aသင္းAား Aေ၀းကြင္းတြင္ Aႏုိင္ရရွိ ခဲ့စU္က တန္ျပန္
တိုက္စစ္မွ တဆင့္ ရြန္နီ သြင္းယူခ့သ
ဲ ည့္ ဂိုးမွာလည္း ယခုႏွစ္ ရာသီAတြက္
Aေကာင္းဆံုး ဂိုးAျဖစ္ သတ္မွတ္ ခံခ့ရ
ဲ သည္။ ရြန္နီသည္ ယခုႏွစ္ ေဘာလံုး
ရာသီ ၿပိဳင္ပြဲ Aရပ္ရပ္တြင္ ပြဲေပါင္း ၄၃ပြဲ ပါ၀င္ ကစားခဲ့ကာ ၃၄ဂိုး သြင္းယူ
ထားႏုိင္သူ ျဖစ္သည္။

ဘလက္ဘန္း၏ ေခ်ပဂိုးႏွင့္ Aႏုိင္ဂိုး မ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္ဆုိးမ်ား
ၾကားမွ ရုန္းမထြက္ႏုိင္ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ သည့္ Aာဆင္နယ္
ယမန္ေန႔

ညက

ယွU္ၿပိဳင္

ကစားခဲ့သည့္

ပရီးမီးယားလိဂ္

ပြဲစU္

ဘလက္ဘန္းႏွင့္ Aာဆင္နယ္ Aသင္းတုိ႔ ပြဲတြင္ Aာဆင္နယ္ Aသင္း
Aေနျဖင့္ ပြA
ဲ ား Uီးေဆာင္ ထားႏုိင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ပြA
ဲ ၿပီးတြင္ ရံႈးပြဲ
ႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။ Eၿပီ ၃ရက္ေန႔က ၀ုလ္ဗ္ Aသင္းAား
၁ဂိုး ဂိုးမရွိျဖင့္ Aႏုိင္ ရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း ၿပိဳင္ပြဲ Aရပ္ရပ္တြင္ ႏုိင္ပြဲ မရ
ရွိဘဲ ျဖစ္ေနခဲ့သည့္ Aာဆင္နယ္ Aသင္း Aေနျဖင့္ ယခုပA
ြဲ ား ရံႈးနိမ့္မႈ
ေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ၅ပြဲတြင္ ၄ပြဲရံႈး ၁ပြဲ သေရဆုိသည့္ ရလဒ္ဆုိးAား
ပိုင္ဆုိင္ခ့ရ
ဲ သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ Aသင္း Aတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္
တိုက္ရိုက္ ၀င္ခြင့္ ရရွိေစမည့္ Aဆင့္၃ ေနရာAား ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏိုင္
ဆုပ္ကိုင္ ထားႏိုင္ျခင္း မရွိခ့ဘ
ဲ ဲ ပြဲတစ္ပြဲ ကစားရန္ က်န္ရွိေနသည့္
ေတာ့တင္ဟမ္ ေဟာ့စပါး Aသင္းAား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ဆက္လက္
ရွင္သန္ ေစခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္ ၁၃မိနစ္တြင္ ဗန္ပါစီက Aာဆင္နယ္ Aသင္း
Aတြက္ Uီးေဆာင္ဂိုးAား Aနီးကပ္ ေခါင္းတုိက္ သြင္းယူေပးခဲ့ သျဖင့္
Aာဆင္နယ္ တုိ႔Aေနျဖင့္ Aသာရ ေနခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ Aိမ္ရွင္
Aသင္းဘက္မွ ဒန္းက ပထမပိုင္း မၿပီးခင္ေလးတြင္ ေခ်ပဂိုး တစ္ဂိုး
ျပန္လည္ သြင္းယူခ့ရ
ဲ ာ ပထမပိုင္း Aၿပီး၌ ၁ဂိုးစီ သေရ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
ဒုတိယပိုင္း ၆၈မိနစ္တြင္ ယခုပြဲ၏ Aႏုိင္ဂုိး Aျဖစ္ ဘလက္ဘန္း
ကစားသမား ဆမ္ဘာက သြင္းယူ ႏုိင္ခ့ရ
ဲ ာ Aာဆင္နယ္တုိ႔ Aေ၀းကြင္း
တြင္ ရံႈးပြဲ ႀကံဳေတြ႔ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

Volume Aခ်ပ္
1, Noပို(7၁)
ကိုယ္ပါဆင္းရဲပင္ပမ္းေနတဲ့Aခ်ိန္ပါ။AဲဒီAခ်ိန္ကို
စစ္Aစိုးရက

တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ

ေရြးခ်ယ္

လိုက္တာပါ။ျပည္သူလူထုကိုေရာနို္င္ငံတကာကိုပါ
ေရာေႀကာင္ေပါေႀကာင္ လုပ္ျပီး၂၀၀၈ Aေျခခံ
စိုးေနလင္း

Uပေဒကိုျပဌာန္းပစ္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေAာင္းဆန္းစုႀကည္

၂၀၀၈ခုႏွစ္AေျခခံUပေဒနဲ႕ပတ္သက္လို႕ဘာမွ

ကေတာ့ သူမရဲ႕ယံုႀကည္ေတြးျမင္မွဳ တခုကို ျပည္

မသိသေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့

သူလူထုနဲ႕ဒီမိုကေရစီေရး လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ

AဲဒီAေျခခံUပေဒကိုAေျခခံ က်င္းပမယ့္ ၂၀၁၀

ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုလိုက္ျပန္ပါျပီ။ “၂၀၀၈

ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာဘယ္လိုမဲေပးႀကရမွာပါလဲ။

ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒကို

ဘာကိုမဲေပးႀကရမွာပါလဲ။ ရွင္းပါတယ္ ဘာမွAဓိ

ျပည္သူလူထုက

ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ

ဘာမွ သိျမင္နားလည္မဳွ မရွိဘဲ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြး

ပၸါယ္မရွိပါဘူး။

ေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးဖို႕ဆိုတာ ဘာမွAဓိပၸါယ္ရွိမွာ

ပတ္သက္ျပီးေျပာရရင္ေတာ့Aဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ

မဟုတ္ဘူး”ဆိုတ့ဲမွန္ကန္တ့ဲေတြးျမင္ယူဆခ်က္တ

၂၀၁၀

ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕

ျပည္သူ လူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ ဆန္႕က်င္ Aံုႀကြ

ခုကို Aခ်ိန္ကိုက္ေျပာဆိုလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ခုျဖစ္ရပ္မွာ စU္းစားရမွာက စစ္Aစိုးရရဲ႕ ၂၀၀၈

သူမရဲ႕ဖခင္လည္းျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရး

ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒနဲ႕၂၀၁၀မွာက်င္းပေပးမယ္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ေတြကို၊၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထု

ဖခင္လည္းျဖစ္တ့ဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းက “ေခါင္း

ဆိုတ့ဲေရြးေကာက္ပြဲပါ။စစ္Aစိုးရဟာသူတို႕စစ္Aာ ဒီမိုကေရစီ Aေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ ေAာင္သီးေAာင္

ေတာင္းဆိုမွဳေႀကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ၁၉၉၀ခုႏွစ္

ေဆာင္လုပ္တ့ဲသူေတြဟာယံုႀကည္တ့က
ဲ ိစၥကိုတိုင္း ဏာရွင္စနစ္နဲ႕တိုင္းျပည္ကိုခိုင္AမာAုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ဖို႕၊ ပြင့္ေတြကို Aျပီးသတ္ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းပစ္ဖို႕၊
သူျပည္သားေတြကိုေျပာရဲရမယ္။ ”လို႕ တခါက

ေျပာခဲ႕ဖူးပါတယ္။Aလြန္မွန္ကန္တ့ေ
ဲ ျပာဆိုလမ္း
ညႊန္မွဳပါပဲ။ ျပည္သူလူထုကို Uီးေဆာင္တ့ဲေခါင္း
ေဆာင္တေယာက္ဟာသူ႕ရဲ႕ေတြးျမင္ယံုႀကည္မွဳ
ကို တိုင္းျပည္ကို တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ရဲရဲ

စစ္Aာဏာရွႈင္စနစ္ေရရွည္တည္တန္႕ျပီးသူတို႕ရဲ႕

စစ္Aာဏာရွင္ စနစ္နဲ႕တရား၀င္ျပည္သူလူထုကို

Aာဏာနဲ႕

တည္ျမဲေရးAတြက္

တသက္လံုးကၽြန္ျပဳAုပ္ခ်ဳပ္သြားနိုင္ဖို႕က်င္းပမယ့္

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းကစျပီး Aမ်ိဳးသားညီလာခံ

စည္းစိမ္Uစၥာ

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ပါတယ္။ျမန္မာနိုင္ငံစစ္AစိုးရA

လို႕ေခၚတဲ့ ညီလာခံAတုAေယာင္ႀကီးကို က်င္းပ

ေႀကာင္းနဲ႔ စစ္Aစိုးရရဲ႕ဇာတိရုပ္ကို သိပ္မသိႀက

ျပီး ဟန္ျပ ေဆြးေႏြး ဟန္ျပ Aခ်က္Aလက္ရယူျပ

ေသးတဲ့

ခဲ့ႀကပါတယ္။ဒီညီလာခံကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ Aေျခ

လိုက္တ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ UပေဒေတြAရ

ခံမက်ေတာ့ဘူး မွားယြင္းေဖာက္ျပန္ေနျပီလို႕ သိ

ဒါဟာေတာ့Aမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ဒီမို

လာတဲ့Aတြက္ Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္က

ကေရစီ နိုင္ငံတခုတည္ေဆာက္ေရးကို ျဖစ္ေစနိုင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႕ေတာင္းဆိုလာတာကိုလည္း

တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္နိုင္ဘူးလို႕ေ၀ဖန္ေထာက္ျပ

လံုး၀ Aေလးမထားပဲ ျပန္မေျပာနားမေထာင္ လုပ္

ေျပာဆို ေနႀကပါျပီ။ ဒါေပမယ္႕စစ္Aစိုးရကေတာ့

ေနခဲ့တ့A
ဲ တြက္

သူတို႔ရဲ႕ Aာဏာကုလားထိုင္ကို ထိပါးယိမ္းယိုင္

Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြ႔ဲဟာ

နုိင္ငံတကာကပါ

စစ္Aစိုးရထုတ္ျပန္

ညီလာခံကႏွဳတ္ထြက္ခ့ရ
ဲ ပါတယ္။တျခားညီလာခံ

သြားေAာင္ မလုပ္နိုင္တ့ဲ ဘယ္လိုေ၀ဖန္ျပစ္တင္မွဳ

ကိုယ္စလွယ္ေတြရဲ႕ေျပာဆိုတင္ျပမွဳေတြ၊တိုင္းရင္း

ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္းမွဳကိုမွ Aေလးထားတုန္႔ျပန္

သားလူမ်ိဳးစု Aဖြဲ႕Aစည္းေတြ ပါတီေတြရဲ႕ကိုယ္

ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာမ်ိဳး ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခ့ပ
ဲ ါ

စားလွယ္ေတြရဲ႕တင္ျပေတာင္းဆိုမွဳေတြကိုလည္းဂ ဘူး။
တင္းတင္းခ်ျပရဲေျပာရဲရပါမယ္။Aေႀကာင္းAရာတ
ရုမစိုက္ခ့ပ
ဲ ဲ သူတို႕ထည္႕သြင္းခ်င္တ့ဲ Aခ်က္A
ရပ္ေပၚမွာ ဒါကိုမွန္တယ္လို႕ယံုႀကည္တယ္။ ဒါကို
လက္ေတြကို သူတို႕စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့
ေတာ့မွားတယ္လို႕ယံုႀကည္တယ္ဆိုျပီးျပတ္သား
လက္ကိုင္တုတ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ Aင္Aားကို
တဲ့သူရဲ႕သေဘာထားAယူAဆကိုခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႕
Aသံုးျပဳျပီးစစ္Aာဏာရွင္စနစ္Aေျချပဳဖြဲ႕စည္းပံု
ရဲရဲတင္းတင္းေျပာဆိုရဲရပါမယ္။
AေျခခံUပေဒကိုေရးဆြဲခ့ပ
ဲ ါတယ္။ဒါေပမယ့္Aဲဒီဖြဲ႕
ျပည္သူလူထုAေနနဲ႕သိျမင္နားလည္ဖို႕Aခက္
စည္းပံုAေျခခံUပေဒကိုျပည္သူလူထုေတြေလ့လာ
Aခဲရွိတ့A
ဲ ေသAခ်ာေ၀ဖန္သံုးသပ္ဖို႕မလြယ္ကူ
ဖတ္ရွဳလို႕မရနိုင္ေAာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ လုပ္
တဲ့Aေႀကာင္းAရာ Aျဖစ္Aပ်က္ေတြမွာ ရွႈင္းရွင္း
ထားခဲ့ပါတယ္။
လင္းလင္းပီပီျပင္ျပင္ ရွိတ့ဲ သံုးသပ္ေ၀ဖန္မွဳ၊ Aႀကံ
ဒါေႀကာင့္ သာမန္Aေျခခံ ျပည္သူလူထုႀကီး
ျပဳမွဳဆံုးျဖတ္ေပးမွဳေတြလိုAပ္ပါလိမ့္မယ္။လူတUီး
တရပ္လံုးဟာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕ စည္းပံုAေျခခံUပေဒကို
ခ်င္းစီAေနနဲ႕ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေရေရရာရာ သိ
ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ ဆိုျပီး AတုAေယာင္
ျမင္နားလည္မွဳ မရွိတ့A
ဲ ေႀကာင္းAရာ တခုကို
က်ေနာ္တို႕ ျမန္မာနိုင္ငံက ျပည္သူလူထုကို
ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခဲ့တ့ဲ Aခ်ိန္Aထိ ဒီUပေဒဟာ
ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ သူတု႕ိ ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို
ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ဆီ
Uီးေဆာင္ေခၚယူသြားဖို႕
ဘယ္လိုUပေဒဆိုတာကိုမသိခ့ႀဲ ကပါဘူး။စစ္Aစိုးရ
ျပတ္ျပတ္သားသားေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုဖို႕မျဖစ္နိုင္သ
၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုက ယံု
က ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပခဲ့တ့A
ဲ ခ်ိန္က
ေလာက္ပါပဲ။Aမွန္Aမွား ကို ေကာင္းက်ိုဳးဆိုးျပစ္
ႀကည္Aပ္ႏွံေရြးခ်ယ္လို႕Aနိုင္ရခဲ့တဲ႕Aမ်ိဳးသားဒီမုိ
လည္းျပည္သူလူထု Aမ်ားစုႀကီး နာဂစ္ဆိုင္ကလံုး
ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိျမင္ေတာ့မွ ဒါဆိုဘယ္
ကေရစီAဖြ႔ဲခ်ဳပ္န႔ဲ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြမွာ တာ
မုန္တိုင္းႀကီးရဲ႕ဒဏ္ေႀကာင့္ Aတိဒုကၡ AႀကီးA
ဘက္ကရပ္တည္မယ္ဆိုတာကို AဆံုးAျဖတ္ျပဳ
၀န္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို ေAာင္ပြဲရွိရာ ရဲရဲ
က်ယ္ခံစားေနရတဲ့Aခ်ိန္၊စား၀တ္ေနေရးကလြဲလိ႔ု
နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ရင့္ရင့္ Uီးေဆာင္လမ္းျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာမွထည့္မစU္းစားနုိင္ေလာက္ေAာင္စိတ္ေရာ

All Burma Monks Alliance (ျမန္
မာႏိုငပ
္ငံလ
ံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)
Aခ်ပ္
ို(၂)

စီမံခန္႔ခြဲမႈAာဏာကုိ (Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAာဏာ)

ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေနာက္လိုက္လုပ္ေနဖို႔ မဟုတ္ပါ

UပေဒAျမင္မွ Aဆက္....

ဘူး။ မွန္ကန္တိက်၊ရဲရင့္ျပတ္သားတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေမာင္ျမင့္က ထုိသုိ႔ေမးလုိက္ရာ

ေတြန႔ဲ ျပည္သူလူထုေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ရပ္
တည္ျပီး စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ ရဲ႕ဖိႏွိပ္ညွင္းပမ္းမွဳ
ေတြကို ဆန္႔က်င္ေခ်ဖ်က္ တန္ျပန္ထိုးႏွက္တိုက္
ခိုက္ႀကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရး Aဖြဲ႕

“ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ဒီလိုဆရာ။Aထူးသ
ျဖင့္ UပေဒျပဳေရးAာဏာ၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAာဏာ၊
တရားစီရင္ေရး Aာဏာ စတဲ့ Aာဏာသုံးရပ္စ
လုံးဟာ

လြတ္လြတ္လပ္လပ္

ရပ္တည္ေနႏိုင္ရ

မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာမွတ္သားဘူးပါတယ္
ဆရာ။ Aခု န.၀.တ Aစိုးရလက္ထက္မွာက်

က်င့္သုံးပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ ...............
တရားစီရင္မႈAာဏာကုိ - ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိ
ျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕က က်င့္သုံးပိုင္ခြင့္ရွိ
သည္။......လုိ႔AတိAလင္းေၾကျငာထားတာေတြ႕
ရတယ္။
ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္ရ့ဲ Aာဏာသုံးရပ္လုံးကို

ေတာ့ Uပေဒျပဳတဲ့Aာဏာကိုလည္း သူတို႔ပဲခ်ဳပ္ န.၀.တ က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့Aတြက္ န.၀.တ ကို
ကိုင္ထားတယ္၊ Aုပ္ခ်ဳပ္တ့A
ဲ ာဏာကို လည္းသူ Aာဏာရွင္လို႔ ေခၚရျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါ့Aျပင္ Aဲဒီ
တို႔ပဲခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္၊ တရားစီရင္တ့A
ဲ ာဏာကို ေၾကျငာခ်က္ထဲမွာပဲ န.၀.တ က ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ၿငိမ္
လည္း သူတို႔ပဲခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္ဆိုတ့A
ဲ ခ်က္က ၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြ႔ဲသည္ မည္သည့္
ထင္ရွားေနပါတယ္ဆရာ။ Uပမာ - ဆရာ Aခု ဖြ႔ဲစည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံ Aေျခခံ Uပေဒကိုမွ် လိုက္နာ
လုိက္ေနတဲ့ Aမႈ၊ ေဒၚျမေAး Aမႈကို ၾကည့္ရင္ က်င့္သုံးေသာAဖြဲ႕Aစည္းမဟုတ္ဘဲ

ႏိုင္ငံေတာ္

သိႏိုင္တယ္္ဆရာ။ ေဒၚျမေAးက ခ်ဲဒုိင္ ဆိုေပမယ့္ ကို မာရွယ္ေလာ ျဖင့္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ Aဖြဲ႕A
ျပည္သူလူထုAေနနဲ႕ကလည္းAင္Aားႀကီးမား
ရက္စက္ယုတ္မာတဲ့ စစ္Aစိုးရကို တိုက္ခိုက္ ေျခ
မွဳန္းနိုင္ဖို႔ မိမိတို႕ရဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္မွဳ တခဲနက္
ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မွဳေတြကို ေခါင္းေဆာင္
ေကာင္း Aဖြဲ႕Aစည္းေကာင္းေတြကို တာ၀န္သိ
သိေပးAပ္ျပီး Uီးေဆာင္မွဳေနာက္မွာ ရဲရဲတင္းတင္း
လိုက္ပါျပီးက်ရာတာ၀န္ေတြကိုAေကာင္းဆံုးထမ္း
ေဆာင္သြားႀကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ခြဲဒုိင္Aဆင့္ပဲဆုိတ့A
ဲ တြက္

Aမွန္တကယ္ စည္းျဖစ္ေၾကာင္း......လုိ႔AတိAလင္း

ေျပာထား

တရားစြဲမယ္ဆုိရင္ ဒိုင္ခ်ဳပ္ျဖစ္တ့ဲ Uီးထြန္းျမင့္ကို တာ ေတြ႕ရတယ္။ Aဲဒီေတာ့ Uပေဒျပဳေရး၊ Aုပ္
လည္း တရားခံစာရင္းထဲ ထည့္ရမွာပါဆရာ။ ဒါေပ ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆုိတ့ဲ Aာဏာသုံးရပ္စ
မယ့္ Uီးထြန္းျမင့္က မ.၀.တ (ၿမိဳ႕နယ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပား လုံးကို လည္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့
မႈတည္ေဆာက္ေရးAဖြ႔)ဲ Uကၠဌ ကုိ လာဘ္ေပး တုိင္းျပည္ကို စစ္Uပေဒနဲ႔ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတယ္ ဆိုတ့ဲ
ၿပီးေတာ့
ေAာင္

ရဲစခန္းမွာတင္

သူ႔Aမႈေပ်ာက္သြား န.၀.တ ကိုယ္တိုင္ AတိAလင္း၀န္ခံထားတဲ့A

လုပ္လုိက္ႏိုင္တ့A
ဲ တြက္

Aခု

Aမႈန႔ဲ ခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းAားျဖင့္ န.၀.တ ဆိုတာ

ပတ္သတ္သမွ် Aားလုံးဟာ ေဒၚျမေAး Aေပၚမွာ စစ္Aာဏာရွင္

ျဖစ္တယ္လို႔

ငါတုိ႔ကလည္းပဲ

ခုိင္ခိုင္ မာမာေျပာလို႔ရတာေပါ့ကြာ။ ဟားဟား ”
စုပုံေနတာ ျဖစ္တယ္ ဆုိေတာ့ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးAဖြ႔က

ေနၿပီးေတာ့ တရားစီရင္ေရးAပိုင္းမွာ ၀င္ေရာက္ ေမာင္ျမင့္သည္ ထုိသို႔ေျပာရင္း သူ႔စကားကို သူ
စြက္ဖက္

လႊမ္းမိုးလိုက္တ့A
ဲ တြက္

Aမႈမွန္ေပၚ ျပန္သေဘာက်ေနဟန္ျဖင့္ရယ္ေမာေနျပန္သည္။

ေပါက္ဖို႔ ခဲယU္းသြားသလို ေလာင္းကစားမႈ ပ ထုိAခ်ိန္တြင္ ေမာင္ျမင့္ မိန္းမမွ လက္ဖက္ပန္း
ေပ်ာက္ေရးလို႔
ကယ္

ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ

မပေပ်ာက္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ

Aမွန္တ ကန္ႏွင့္ ေရေႏြးဓာတ္ဘူးႏွင့္ ခြက္မ်ားလာခ်ေပး

ထင္ရွားေနပါ ေလသည္။

တယ္ဆရာ”
“တယ္ဟုတ္ပါလားကြ။
လည္း

ငါေတာင္

ဟားဟား။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု AေျခခံUပေဒဟာ တိုင္းျပည္
ကို

စစ္Aာဏာရွင္ေတြစU္ဆက္ Aုပ္ခ်ဳပ္သြားဖို႔

ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားတဲ့Uပေဒျဖစ္တယ္။
၂၀၁၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာဟာ ၁၉၉၀ ခု
ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို Aျပီးသတ္ဖယ္ရွားပစ္
ျပီးစစ္Aာဏာရွင္စနစ္န႔ျဲ ပည္သူလူထုကိုတရား၀င္
Aုပ္ခ်ဳပ္သြားဖို႔ရည္ရြယ္က်င္းပမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာ
ကို ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး နားလည္သေဘာ
ေပါက္သြားေAာင္ႀကိဳးစားAားထုတ္ေပးဖို႕က်ေနာ္
တို႕မွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။
၂၀၀၈ စစ္ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံUပေဒနဲ႔ ၂၀၁၀ခု
ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုး
၀ိုင္း၀န္းဆန္႔က်င္ တိုက္ဖ်က္ႀက။

မင္းUပမာေပးပုံက

မျငင္းႏိုင္တ့ဲ

Aမွန္ပဲကြ။

Uပမာပါလား။

Aာဏာသုံးရပ္ဆုိတာ

သီးျခားလြတလ
္ ပ္စြာ ရပ္တည္ေနႏုိင္ရမယ္။Uပေဒ
ျပဳတဲ့သူေတြAေပၚမွာ Aုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲသူေတြကၾသဇာ
လႊမ္းမိုးမႈမရွိရဘူး။ ဒီလုိပဲ တရားစီရင္တ့ဲသူေတြA
ေပၚမွာလည္း Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းသူေတြက ၾသ
ဇာလႊမ္းမိုးမႈမရွိရဘူး။ ဒါမွ သာပဲ သူ႔Aာဏာနဲ႔သူ
လြတ္လပ္မွ်တၿပီးတုိင္းျပည္ဖံ႕ြ ၿဖိဳးသာယာႏိုင္လိမ့္
မယ္။
ဒါေပမယ့္

“ ကဲ လက္ဖက္စားၾကAုံးကြ။ ၿပီးမွ Uပေဒျပဳ
လုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ Aေၾကာင္းဆက္ၾက တာေပါ့ ”

န.၀.တ

Aစိုးရတက္လာၿပီးတဲ့ ဟုေျပာရင္း ေမာင္ျမင့္ က လက္ဖက္တဇြန္း ခပ္၍

ေနာက္ပိုင္း မွတ္မွတ္ရရ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇူလိုင္ စားလိုက္သည္။
လ (၂၇) ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ Aတြက္

ၿပီးေနာက္

ဓာတ္ဘူးမွ

တည္ေဆာက္ေရးAဖြ႔ဲ ေၾကျငာခ်က္Aမွတ္ - ၁/ ငွဲ႔ထည့္ လုိက္ရင္း.....။
၉၀ ကိုထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့တယ္။ Aဲဒီေၾကျငာခ်က္ ဆက္ရန္......
ထဲမွာ ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
Uပေဒျပဳမႈ Aာဏာကုိ - ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိ
၅.၅.၂၀၀၇
ျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးAဖြဲ႕ကသာ က်င့္သုံး
ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေရေႏြးေသာက္ရန္

ေရေႏြးကို

ခြက္Aတြင္း

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful