You are on page 1of 65

PARK ELEKTRK RETM

MADENCLK SANAY VE TCARET A..


31 MART 2016 TARH TBARIYLA
FNANSAL TABLOLAR

indekiler
FNANSAL DURUM TABLOSU

Sayfa
1-2

KAR VEYA ZARAR VE DER KAPSAMLI GELR TABLOSU

ZKAYNAKLAR DEM TABLOSU

NAKT AKI TABLOSU

FNANSAL TABLOLARA LKN DPNOTLAR


NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33

RKET'N ORGANZASYONU VE FAALYET KONUSU


FNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA LKN ESASLAR
LETME BRLEMELER
BLMLERE GRE RAPORLAMA
NAKT VE NAKT BENZERLER
FNANSAL YATIRIMLAR
FNANSAL KRALAMA BORLARI
TCAR ALACAK VE BORLAR
PEN DENM GDERLER, DER VARLIKLAR VE ERTELENM GELRLER
DER ALACAK VE BORLAR
STOKLAR
YATIRIM AMALI GAYRMENKULLER
MADD DURAN VARLIKLAR
MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
DEVLET TEVK VE YARDIMLARI
ALIANLARA SALANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORLAR
KARILIKLAR, KOULLU VARLIK VE YKMLLKLER
TAAHHTLER
DER VARLIK VE YKMLLKLER
ZKAYNAKLAR
SATILAR VE SATILARIN MALYET
PAZARLAMA, SATI VE DAITIM GDERLER, GENEL YNETM GDERLER
NTELKLERNE GRE GDERLER
ESAS FAALYETLERDEN DER GELRLER / (GDERLER)
YATIRIM FAALYETLERNDEN GELRLER / (GDERLER)
FNANSMAN GELRLER / (GDERLER)
SATI AMALI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
VERG VARLIK VE YKMLLKLER
PAY BAINA KAZAN
LKL TARAF AIKLAMALARI
FNANSAL ARALARDAN KAYNAKLANAN RSKLERN NTEL VE DZEY
RAPORLAMA DNEMNDEN SONRAK OLAYLAR
FNANSAL TABLOLARI NEML LDE ETKLEYEN YA DA FNANSAL
TABLOLARIN AIK, YORUMLANABLR VE ANLAILABLR OLMASI
AISINDAN AIKLANMASI GEREKL OLAN DER HUSUSLAR

6-63
6
7-24
24
24
24
25
25
26
27
27-28
28
29
30-32
32-33
33
34
34-38
39
39
40-42
42-43
43
44
45
46
46
47
47-49
49
50-54
55-63
63

63

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihli Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

Dipnot
Referanslar

VARLIKLAR
Dnen varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
likili taraflardan ticari alacaklar
Dier ticari alacaklar
Dier alacaklar
likili taraflardan dier alacaklar
Dier alacaklar
Stoklar
Pein denmi giderler
Cari dnem vergisiyle ilgili varlklar
Dier dnen varlklar

5
8
30
10
30
11
9
28
19

Ara toplam
Duran varlklar
Finansal yatrmlar
Dier alacaklar
Yatrm amal gayrimenkuller
Maddi duran varlklar
Maddi olmayan duran varlklar
Ertelenmi vergi varl
Pein denmi giderler
TOPLAM VARLIKLAR

6
10
12
13
14
28
9

Cari
Dnem
31 Mart
2016

Gemi
Dnem
31 Aralk
2015

221.347.968
11.312
37.148.586
36.904.603
243.983
148.959.800
146.287.168
2.672.632
28.680.501
1.524.323
19
5.023.427

256.331.741
24.851
10.375.229
9.959.555
415.674
192.178.409
189.361.433
2.816.976
45.682.528
2.819.223
5.251.501

221.347.968

256.331.741

275.338.922
9.990.294
2.556.254
84.006.441
105.231.292
41.935.309
27.444.161
4.175.171
496.686.890

273.218.277
9.990.294
2.920.412
83.466.833
108.024.565
39.046.934
25.522.632
4.246.607
529.550.018

1
Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarn tamamlayc bir parasdr.

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihli Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

Dipnot
Referanslar

KAYNAKLAR
Ksa vadeli ykmllkler
Finansal kiralama borlar
Ticari borlar
likili taraflara ticari borlar
Dier ticari borlar
alanlara salanan faydalar
kapsamnda borlar
Dier borlar
likili taraflara dier borlar
Dier borlar
Ertelenmi gelirler
Dnem kar vergi ykmll
Ksa vadeli karlklar
alanlara salanan faydalara
ilikin karlklar
Dier karlklar
Dier ksa vadeli ykmllkler

74.822.841
3.733.139
25.894.000
2.804.587
23.089.413

9
28
17

2.118.173
57.922.189
55.225.254
2.696.935
66.220
3.853.804

2.268.477
34.670.931
29.322.249
5.348.682
1.295.877
670.073
3.579.473

19

2.729.332
1.124.472
1.914.415

1.711.178
1.868.295
2.710.871

7
17

17.655.314
2.163.802
15.491.512

17.999.667
2.551.393
15.448.274

8.561.947
6.929.565

8.589.516
6.858.758

20
20

380.198.114
148.867.243
16.377.423
6.307.642

436.727.510
148.867.243
16.377.423
6.307.642

20

15.057.293

15.598.266

16
10
30

17

ZKAYNAKLAR
denmi sermaye
Sermaye dzeltmesi farklar
Paylara ilikin primler
Kar veya zararda yeniden
snflandrlmayacak birikmi
dier kapsaml gelirler veya giderler
Maddi duran varlk yeniden
deerleme artlar
Ak teryal kazan
Kardan ayrlan kstlanm yedekler
Gemi yllar karlar
Net dnem (zarar) /kar
TOPLAM KAYNAKLAR

Gemi
Dnem
31 Aralk
2015

98.833.462
2.848.054
30.110.607
2.618.247
27.492.360

7
8
30

Uzun vadeli ykmllkler


Finansal kiralama borlar
Uzun vadeli karlklar
alanlara salanan faydalara
ilikin karlklar
Dier karlklar

Cari
Dnem
31 Mart
2016

20
20

14.404.471
652.822
54.132.453
140.763.331
(1.307.271)
496.686.890

2
Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarn tamamlayc bir parasdr.

14.945.444
652.822
48.210.830
172.131.223
29.234.883
529.550.018

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


1 Ocak-31 Mart 2016 Dnemine Ait Kar veya Zarar ve Dier Kapsaml Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

Dipnot
Referanslar
Sat gelirleri
Satlarn maliyeti (-) / Satlan hizmet maliyeti (-)

21
21

Brt kar
Pazarlama, sat ve datm giderleri (-)
Genel ynetim giderleri (-)
Esas faaliyetlerden dier gelirler
Esas faaliyetlerden dier giderler (-)

22
22
24
24

Esas faaliyet (zarar) /kar


Yatrm faaliyetlerinden gelirler
Yatrm faaliyetlerinden giderler (-)

Cari
Dnem
1 Ocak 31 Mart
2016

Gemi
Dnem
1 Ocak 31 Mart
2015

58.413.723
(54.229.876)

47.778.712
(38.517.308)

4.183.847

9.261.404

(4.225.508)
(3.573.889)
5.832.005
(5.393.735)

(3.290.722)
(4.358.619)
8.772.468
(6.115.796)

(3.177.280)

4.268.735

25
25

Finasman gideri ncesi faaliyet kar

(3.177.280)

Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

26
26

Vergi ncesi kar

(51.520)

1.948.795
(1.362.051)
4.855.479
10.080
(59.431)

(3.228.800)

4.806.128

Vergi geliri /(gideri)


Dnem vergi gideri
Ertelenmi vergi geliri/ (gideri)

28
28

1.921.529
1.921.529

(1.567.104)
(1.156.696)
(410.408)

Net dnem kar

29

(1.307.271)

3.239.024

Pay bana kazan

29

(0,00009)

0,00022

Dier kapsaml gelirler

Kar veya zararda yeniden snflandrlmayacaklar


Tanmlanm emeklilik fayda planlarna
ilikin akteryal kazanlar
Dier kapsaml gelirlere ilikin vergi

Toplam kapsaml gider/ gelir

(1.307.271)

3
Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarn tamamlayc bir parasdr.

3.239.024

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


1 Ocak-31 Mart 2016 Dnemine Ait zkaynaklar Deiim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

Kar veya zararda yeniden


snflandrlmayacak birikmi
dier kapsaml gelirler veya
giderler

Dipnot
Referanslar
1 Ocak 2015 itibaryla bakiyeler
Transferler
Dnemin toplam kapsaml geliri

denmi
Sermaye

Sermaye
Dzeltmesi
Farklar

Paylara
likin
Primler

Deer
Art
Fonlar

Akteryal
Kazan

Birikmi karlar
Kardan Ayrlan
Kstlanm
Yedekler

Gemi Yllar
Karlar

Net Dnem
Kar

Toplam
zkaynaklar

20.459.924
(20.459.924)
3.239.024

498.676.380
3.239.024

148.867.243
-

16.377.423
-

6.307.642
-

16.181.525
(253.112)
-

371.886
-

39.353.856
-

250.756.881
20.713.036
-

31 Mart 2015 itibaryla bakiyeler

148.867.243

16.377.423

6.307.642

15.928.413

371.886

39.353.856

271.469.917

3.239.024

501.915.404

1 Ocak 2016 itibaryla bakiyeler

148.867.243

16.377.423

6.307.642

14.945.444

652.822

48.210.830

172.131.223

29.234.883

436.727.510

5.921.623
-

(55.222.125)
23.854.233
-

(29.234.883)
(1.307.271)

(55.222.125)
(1.307.271)

148.867.243

16.377.423

6.307.642

652.822

54.132.453

140.763.331

(1.307.271)

380.198.114

Temettler
Transferler
Dnemin toplam kapsaml geliri
31 Mart 2016 itibaryla bakiyeler

20
29

20
20
29

(540.973)
14.404.471

4
Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarn tamamlayc bir parasdr.

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


1 Ocak-31 Mart 2016 Dnemine Ait Nakit Ak Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

Cari
Dnem
1 Ocak 31 Mart
2016

Dipnot
Referanslar

NAKT AKI TABLOSU


Net dnem kar
- Duran varlklarn amortisman ve itfa paylar
- Kdem tazminat karl
- zin karl
- Konusu kalmayan karlklar
- Maden kapama karlklar
- Vergi gideri / (geliri)
- Faiz gelirleri, net
- Gereklememi kur fark (geliri) / gideri
- Reeskont faiz gideri / (geliri)
- Maddi duran varlklarn satlarndan
kaynaklanan kazan
- Dava karlklar

12 - 13 - 14
17
17
17
17
28
24 -26
24 -26
24

(1.307.271)

3.239.024

21.983.743
336.271
218.003
70.807
(1.921.529)
(4.002.182)
157.275
(67.491)

17.242.584
322.662
261.726
(79.033)
62.813
1.567.104
(5.109.124)
(9.650)
68.219

25
17

letme sermayesinde gerekleen deiimler


ncesi faaliyetlerden elde edilen nakit ak
Ticari alacaklardaki azal
Stoklardaki art
Dier alacaklardaki azal
Ticari borlardaki art
Pein denmi giderlerdeki (art) / azal
Dier dnen varlklardaki azal
alanlara salanan faydalar kapsamnda borlardaki azal/ (art)
Karlklardaki azal
Dier borlardaki art /(azal)
Ertelenmi gelirlerdeki art / (azal)
Dier ksa ve uzun vadeli ykmllklerdeki (azal) / art
Faaliyetlerden elde edilen nakit
denen gelir vergisi
denen faizler
denen kdem tazminatlar
Faaliyetlerden elde edilen nakit
denen dava karlklar
Alnan faizler
denen izin haklar

132.797

(2.011.608)
55.144

15.600.423

15.609.861

(26.705.866)
17.002.027
43.582.767
(2.209.319)
1.366.336
228.074
(150.304)
46.241
(31.970.867)
(1.229.657)
(796.456)
14.763.399

346.973
4.641.894
(23.919.590)
(2.812.674)
503.316
(2.707.133)
99.576
815.961
1.345.596
(172.567)
915.369
(5.333.418)

(670.092)
(203.302)
(363.840)

(1.156.696)
(154.289)
(140.464)

17
24 - 26
17

4.221.992
(122.710)
17.625.447

(327.326)
5.315.053
(85.694)
(1.882.834)

13 - 14
13 - 14- 27

(15.745.861)
(15.745.861)

(9.671.654)
1.952.274
(7.719.380)

(1.876.617)
(16.508)
(1.893.125)

(727.792)
(41.560)
(769.352)
(10.371.566)
10.403.696

8
11

9
19
16
17
10 - 30
9

E
E

Gemi
Dnem
1 Ocak 31 Mart
2015

28
24
17

Yatrm faaliyetlerinden elde edilen nakit aklar


Duran varlk alm amacyla yaplan demeler
Duran varlk satndan elde edilen nakit
Yatrm faaliyetlerinden elde edilen / (kullanlan) nakit
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit aklar
Finansal kiralama geri demeleri
Finansman faaliyetlerine denen faizler
Finansman faaliyetlerinde kullanlan nakit

26

Nakit ve nakit benzerlerindeki art


Dnem ba nakit ve nakit benzerleri

(13.539)
24.851

Dnem sonu nakit ve nakit benzerleri

11.312

5
Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarn tamamlayc bir parasdr.

32.130

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

1.

irketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu


Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. (irket) 1994 ylnda kurulmu olup, irketin
faaliyet konusu her trl maden, maden cevheri ve bunlarn trevlerini aramak ve karmak, ilemek;
gerek kendi rettii ve gerekse temin ettii her trl maden ve madenden retilmi maddeyi ilemek,
saflatrmak, artmak; elektrik, enerji ve buhar ihtiyacn karlamak zere kojenerasyon enerji santralleri
kurmak bunlar iletmek, enerji fazlasn satmak, cam maden ve maden trevlerinden her trl elyaf
retimi ve bu elyaflardan her nevi rn retmek, elektrik retimi ve datm ile ilgili santraller kurmak,
bunlar iletmek, ilettirmek ya da satmak, elektrik enerjisi retmek amacyla her trl tesisi kurmak,
ilemeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, retilen elektrik enerjisini toptan sat lisans
sahibi tzel kiilere, perakende sat lisans sahibi tzel kiilere ve serbest tketicilere ikili anlamalar
yoluyla satmaktr.
irketin kanuni merkezi Paaliman Caddesi No: 41 skdar / stanbul adresi olup, bir ubesi Park
Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. Madenky ubesi nvan altnda konsantre bakr
retmek zere Madenky - irvan / Siirt adresinde kurulmutur. 31 Mart 2016 tarihi itibaryla irketin
451 alan mevcuttur (31 Aralk 2015: 463 alan).
irket hisse senetleri 1997 ylndan itibaren Borsa stanbulda ilem grmektedir.
irket sermayesinin %31,99unu temsil edilen pay halka arz edilmi bulunmaktadr.
irketin sermayesinin %10 ve daha zerine sahip ortaklar;
-

Park Holding A..dir.

irketin sermayesinde paya sahip ortaklar aada listelenmitir.

31 Aralk 2015

31 Mart 2016
Ad
Park Holding A..
Turgay Ciner
Dier
Toplam

Pay Oran

Tutar

Pay Oran

Tutar

% 61,25
% 6,76
% 31,99
%100,00

91.168.622
10.065.983
47.632.638
148.867.243

% 61,25
% 6,76
% 31,99
%100,00

91.168.622
10.065.983
47.632.638
148.867.243

Finansal Tablolarn Onaylanmas


Finansal tablolar, Ynetim Kurulu tarafndan onaylanm ve 2 Mays 2016 tarihinde yaynlanmas iin
yetki verilmitir. Genel Kurulun finansal tablolar deitirme yetkisi bulunmaktadr.

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar

2.1 Sunuma likin Temel Esaslar


TMSye Uygunluk Beyan
liikteki finansal tablolar Sermaye Piyasas Kurulunun (SPK) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayl
Resmi Gazetede yaymlanan Seri II, 14.1 Nolu Sermaye Piyasasnda Finansal Raporlamaya likin
Esaslar Teblii (Tebli) hkmlerine uygun olarak hazrlanm olup Tebliin 5inci Maddesine
istinaden Kamu Gzetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumu (KGK) tarafndan yrrle
konulmu olan Trkiye Muhasebe Standartlar (TMS) ile bunlara ilikin ek ve yorumlar esas
alnmtr.
Ayrca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafndan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile aklanan
formatlara uygun olarak sunulmutur.
Finansal tablolar, baz duran varlklar ve yatrm amal gayrimenkullerin yeniden deerlenmesi
haricinde, tarihi maliyet esasna gre hazrlanmaktadr. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle
varlklar iin denen tutarn geree uygun deeri esas alnmaktadr.
Kullanlan Para Birimi
irketin finansal tablolar faaliyette bulunduu temel ekonomik evrede geerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) olan Trk Liras (TL) ile sunulmutur.
Yksek Enflasyon Dnemlerinde Finansal Tablolarn Dzeltilmesi
SPKnn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayl Karar uyarnca, Trkiyede faaliyette bulunan ve Trkiye
Muhasebe Standartlarna uygun olarak finansal tablo hazrlayan irketler iin, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geerli olmak zere enflasyon muhasebesi uygulamasna son verilmitir. Buna istinaden, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren 29 Nolu Yksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standard
(TMS 29) uygulanmamtr.
Karlatrmal Bilgiler ve nceki Dnem Tarihli Finansal Tablolarnn Dzeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek zere, irketin finansal tablolar
nceki dnemle karlatrmal olarak hazrlanmaktadr. Cari dnem finansal tablolarn sunumu ile
uygunluk salanmas asndan karlatrmal bilgiler gerekli grldnde yeniden snflandrlr ve
nemli farkllklar aklanr.
Konsolidasyona likin Esaslar
irketin 9.990.294 TL ile itirak ettii Park Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A..nin sermayesi
72.100.000 TLdir. tirak orannn dk olmas ve ayrca dorudan irket tarafndan kontrol edilen
iletme vasfna girmemesi ya da nemli derecede etkisinin olmamas dolaysyla finansal tablolarda Park
Termik Elektrik Sanayi ve Ticaret A..ne olan itirak, geree uygun deeri gvenilir olarak
llememesi sebebiyle maliyet deeri ile muhasebeletirilmitir (Not 6).

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.2 Yeni ve Revize Edilmi Trkiye Muhasebe Standartlar


a)

Finansal tablolarda raporlanan tutarlar ve dipnotlar etkileyen TMSde yaplan deiiklikler


Bulunmamaktadr.

b)

2016 ylndan itibaren geerli olup, irketin finansal tablolarn etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar
TMS 16 ve TMS 38 (Deiiklikler)
TMS 16 ve TMS 41 (Deiiklikler)
ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS
36 ve TMS 40 (Deiiklikler)
TFRS 11 ve TFRS 1 (Deiiklikler)

Amortisman ve tfa Paylar in


Yntemlerin Aklanmas 1
Tarmsal Faaliyetler: Tayc Bitkiler 1

Uygulanabilir

Olan

Mterek Faaliyetlerde Edinilen Paylarn Muhasebeletirilmesi


1

2011-2013 Dnemine likin Yllk


yiletirmeler
TMS 1 (Deiiklikler)
2012-2014 Dnemine likin Yllk
yiletirmeler
TMS 27 (Deiiklikler)
TFRS 10 ve TMS 28 (Deiiklikler)
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28
(Deiiklikler)
TFRS 14
1
2

TFRS 1 2
Aklama Hkmleri 2
TFRS 5, TFRS 7, TMS 34, TMS 19 2
Bireysel Finansal Tablolarda zkaynak Yntemi 2
Yatrmc ile tirak veya Ortakl Arasndaki Varlk
Satlar veya Ayni Sermaye Katklar 2
Yatrm letmeleri: Konsolidasyon stisnalarnn
Uygulanmas 2
Dzenlemeye Dayal Erteleme Hesaplar 2

31 Aralk 2015 tarihinden sonra balayan hesap dnemlerinden itibaren geerlidir.


1 Ocak 2016 tarihinden sonra balayan hesap dnemlerinden itibaren geerlidir.

TMS 16 ve TMS 38 (Deiiklikler) Amortisman ve tfa Paylar in Uygulanabilir Olan Yntemlerin


Aklanmas
Bu deiiklik, maddi duran varlklar iin bir varln kullanm sonucunda oluan faaliyetlerden elde
edilen gelire dayal amortisman ynteminin kullanlmasnn uygun olmadna aklk getirirken, aksi
ispat edilene kadar hukuken geerli ngr olan ve yalnzca maddi olmayan duran bir varln gelir
lm olarak ifade edildii nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlktan elde edilen gelir ile
ekonomik faydalarn birbiriyle yakndan ilikili olduunun kantland durumlarda maddi olmayan duran
varlklar iin bir varln kullanm sonucunda oluan faaliyetlerden elde edilen gelire dayal itfa
ynteminin kullanlmasnn uygun olmad grn de ileri srmtr. Bu deiiklik ayrca bir varln
kullanlmas sonucunda retilen bir kalemin gelecek dnemlerde sat fiyatnda beklenen dlerin bir
varln, teknolojik ya da ticari bakmdan eskime beklentisini iaret edebilecei ve sonrasnda varla
ilikin gelecekteki ekonomik faydalarda dn gstergesi olabilecei konusuna deinen aklamalara
da yer verir.
TMS 16 ve TMS 41 (Deiiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (Deiiklikler)
Tarmsal Faaliyetler: Tayc Bitkiler
Bu standart, tayc bitkilerin, TMS 41 standard yerine, maddi duran varlklar snflandrmas
altnda, ilk muhasebeletirme kayd sonrasnda maliyet ya da yeniden deerleme esasna gre llmesine
imkan salayacak ekilde TMS 16 standard kapsamnda ele alnmasn belirtir. Bu standartta ayrca
tayc bitki tarmsal rnlerin retimi veya temini iin kullanlan, bir dnemden fazla rn vermesi
beklenen ve nemsiz kalnt satlar dnda tarmsal rn olarak satlma olaslnn ok dk olduu
yaayan bir bitki olarak tanmlanmtr. Bu standartta tayc bitkilerden yetitirilen rnlerin TMS 41
standardnn kapsamnda olduu da belirtilmektedir.

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

TMS 16 ve TMS 41de yaplan bu deiiklikler srasyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40
standartlarnn da ilgili yerlerinde deiikliklere yol amtr.
2.
Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)
2.2 Yeni ve Revize Edilmi Trkiye Muhasebe Standartlar (devam)
b)

2016 ylndan itibaren geerli olup, irketin finansal tablolarn etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar (devam)
TFRS 11 ve TFRS 1 (Deiiklikler) Mterek Faaliyetlerde Edinilen Paylarn Muhasebeletirilmesi
Bu standart, iletme tekil eden mterek bir faaliyette pay edinen iletmenin:
TFRS 11de belirtilen kurallara aykr olanlar haricinde, TFRS 3 ve dier TMSlerde yer alan iletme
birlemeleriyle ilgili tm muhasebeletirme ilemlerinin uygulamas, ve
TFRS 3 ve dier TMSler uyarnca iletme birlemelerine ilikin aklanmas gereken bilgileri
aklamasn ngrr.
TFRS 11de yaplan bu deiiklik TFRS 1 standardnn da ilgili yerlerinde deiikliklere yol amtr.
2011-2013 Dnemine likin Yllk yiletirmeler
TFRS 1: Bu deiiklik iletmenin TMSyi ilk defa uygulamas durumunda TMSlerin hangi
versiyonlarnn kullanlaca konusuna aklk getirir.
TMS 1 (Deiiklikler) Aklama Hkmleri
Bu deiiklikler; finansal tablo hazrlayclarnn finansal raporlarn sunmalarna ilikin olarak farknda
olunan zorunluluk alanlarnda dar odakl iyiletirmeler iermektedir.
2012-2014 Dnemine likin Yllk yiletirmeler
TFRS 5: Sat amal elde tutulan bir duran varln ortaklara datm amacyla elde tutulan duran varla
snfland ya da tam tersinin olduu durumlara ve bir varln ortaklara datm amacyla elde tutulan
olarak snflandrlmasna son verildii durumlara ilikin ilave aklamalar getirmektedir.
TFRS 7: Bir hizmet szlemesinin devredilen bir varln devam olup olmad ve ara dnem finansal
tablo aklamalarndaki mahsuplatrma ilemi konusuna netlik getirmek amacyla ilave bilgi verir.
TMS 34: Bilginin ara dnem finansal raporda baka bir blmde aklanmasna aklk getirmektedir.
2012-2014 Dnemine likin Yllk yiletirmeler TMS 19 standardnn da ilgili yerlerinde deiikliklere
yol amtr.
TMS 27 (Deiiklikler) Bireysel Finansal Tablolarda zkaynak Yntemi
Bu deiiklik iletmelerin bireysel finansal tablolarnda bal ortaklklar ve itiraklerdeki yatrmlarn
muhasebeletirilmesinde zkaynak ynteminin kullanlmas seeneine izin vermektedir.
TFRS 10 ve TMS 28 (Deiiklikler) Yatrmc ile tirak veya Ortakl Arasndaki Varlk Satlar
veya Ayni Sermaye Katklar
Bu deiiklik ile bir yatrmc ile itirak veya i ortakl arasndaki varlk satlar veya ayni sermaye
katklarndan kaynaklanan kazan veya kayplarn tamamnn yatrmc tarafndan muhasebeletirilmesi
gerektii akla kavuturulmutur.

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)


2.2 Yeni ve Revize Edilmi Trkiye Muhasebe Standartlar (devam)
b)

2016 ylndan itibaren geerli olup, irketin finansal tablolarn etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar (devam)
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28 (Deiiklikler) Yatrm letmeleri: Konsolidasyon stisnalarnn
Uygulanmas
Bu deiiklik, yatrm iletmelerinin konsolidasyon istisnasn uygulamalar srasnda ortaya kan
sorunlara aadaki ekilde aklk getirir:

Ara irket iin konsolide finansal tablo hazrlanmasna ilikin istisnai durum, bir yatrm iletmesinin tm
bal ortaklklarn geree uygun deer zerinden deerledii hallerde dahi, yatrm iletmesinin bal
ortakl olan ana irket iin geerlidir.
Ana irketin yatrm faaliyetleri ile ilgili olarak hizmet sunan bir bal ortakln yatrm iletmesi olmas
halinde, bu bal ortaklk konsolidasyona dahil edilmemelidir.
Bir itirakin ya da i ortaklnn zkaynak yntemine gre muhasebeletirildii hallerde, yatrm
iletmesinde yatrm iletmesi amac gtmeyen bir yatrmc itirakteki ya da i ortaklndaki paylar iin
uygulad geree uygun deer lmn kullanmaya devam edebilir.
Tm itiraklerini geree uygun deerden len bir yatrm iletmesi, yatrm iletmelerine ilikin olarak
TFRS 12 standardnda belirtilen aklamalar sunar.
TFRS 14 Dzenlemeye Dayal Erteleme Hesaplar
TFRS 14 Dzenlemeye Dayal Erteleme Hesaplar standard uyarnca Trkiye Finansal Raporlama
Standartlarn ilk defa uygulayacak bir iletmenin, belirli deiiklikler dahilinde, dzenlemeye dayal
erteleme hesaplarn hem TFRSlere gre hazrlayaca ilk finansal tablolarnda hem de sonraki dnem
finansal tablolarnda nceki dnemde uygulad genel kabul grm muhasebe standartlarna gre
muhasebeletirmeye devam etmesine izin verilir.
TFRS 14, TFRS 1 standardnn da ilgili yerlerinde deiikliklere yol amtr.
2011-2013 Dnemine likin Yllk yiletirmeler
TFRS 3: Bu deiiklik mterek anlamann kendi finansal tablolarnda mterek anlama oluumunun
muhasebeletirilmesinin TFRS 3 kapsam dnda olduuna aklk getirir.
TFRS 13: Bu deiiklik, 52nci paragraftaki istisnann kapsamna aklk getirir.
TMS 40: Bu deiiklik bir gayrimenkuln yatrm amal gayrimenkul veya sahibi tarafndan kullanlan
gayrimenkul olarak snflandrlmas konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasndaki ilikiye aklk getirir.
Henz yrrle girmemi standartlar ile mevcut nceki standartlara getirilen deiiklikler ve yorumlar
irket henz yrrle girmemi aadaki standartlar ile mevcut nceki standartlara getirilen aadaki
deiiklik ve yorumlar henz uygulamamtr:

TFRS 9
TFRS
9
ve
(Deiiklikler)

TFRS

Finansal Aralar
TFRS 9 ve Gei Aklamalar iin Zorunlu Yrrlk
Tarihi

Sz konusu standart, deiiklik ve iyiletirmelerin irketin finansal durumu ve performans zerindeki


muhtemel etkileri deerlendirilmektedir.

10

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.2 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti


likili Taraflar
likili taraflar, finansal tablolarn hazrlayan iletmeyle (raporlayan iletme) ilikili olan kii veya
iletmedir.
(a) Bir kii veya bu kiinin yakn ailesinin bir yesi, aadaki durumlarda raporlayan iletmeyle ilikili
saylr. Sz konusu kiinin:
(i) raporlayan iletme zerinde kontrol veya mterek kontrol gcne sahip olmas durumunda.
(ii) raporlayan iletme zerinde nemli etkiye sahip olmas durumunda.
(iii) raporlayan iletmenin veya raporlayan iletmenin bir ana ortaklnn kilit ynetici
personelinin bir yesi olmas durumunda.
(b) Aadaki koullardan herhangi birinin mevcut olmas halinde iletme raporlayan iletme ile ilikili
saylr:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

letme ve raporlayan iletmenin ayn grubun yesi olmas halinde (yani her bir ana ortaklk,
bal ortaklk ve dier bal ortaklk dierleri ile ilikilidir).
letmenin, dier iletmenin (veya dier iletmenin de yesi olduu bir grubun yesinin)
itiraki ya da i ortakl olmas halinde.
Her iki iletmenin de ayn bir nc tarafn i ortakl olmas halinde.
letmelerden birinin nc bir iletmenin i ortakl olmas ve dier iletmenin sz konusu
nc iletmenin itiraki olmas halinde.
letmenin, raporlayan iletmenin ya da raporlayan iletmeyle ilikili olan bir iletmenin
alanlarna ilikin olarak iten ayrlma sonrasnda salanan fayda planlarnn olmas
halinde. Raporlayan iletmenin kendisinin byle bir plannn olmas halinde, sponsor olan
iverenler de raporlayan iletme ile ilikilidir.
letmenin (a) maddesinde tanmlanan bir kii tarafndan kontrol veya mtereken kontrol
edilmesi halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanmlanan bir kiinin iletme zerinde nemli etkisinin
bulunmas veya sz konusu iletmenin (ya da bu iletmenin ana ortaklnn) kilit ynetici
personelinin bir yesi olmas halinde.

likili tarafla yaplan ilem raporlayan iletme ile ilikili bir taraf arasnda kaynaklarn, hizmetlerin ya da
ykmllklerin, bir bedel karl olup olmadna baklmakszn transferidir.
Haslat
Haslat, alnan veya alnacak olan bedelin geree uygun deeri ile llr. Net satlar mallarn sat
tutarndan tahmini ve gereklemi iade,indirim,komisyon, ciro primleri ve sat ile ilgili vergilerin
dlmesi suretiyle gsterilmitir.
Mallarn Sat
Mallarn satndan elde edilen haslat, aadaki artlar karlandnda muhasebeletirilir:

irketin mlkiyetle ilgili tm nemli riskleri ve kazanmlar alcya devretmesi,


irketin mlkiyetle ilikilendirilen ve sregelen bir idari katlmnn ve satlan mallar zerinde etkin
bir kontrolnn olmamas,
Haslat tutarnn gvenilebilir bir ekilde llmesi,
lemle ilikili olan ekonomik faydalarn irkete aknn olas olmas ve
lemden kaynaklanacak maliyetlerin gvenilebilir bir ekilde llmesi.

Temett ve Faiz Geliri


Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlktan beklenen mr boyunca elde edilecek
tahmini nakit girilerini sz konusu varln net defter deerine getiren efektif faiz oranna gre ilgili
dnemde tahakkuk ettirilir (Not 24 - 25)
Hisse senedi yatrmlarndan elde edilen temett geliri, hissedarlarn temett alma hakk doduu zaman
kayda alnr.

11

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerekleebilir deerin dk olan ile deerlenmektedir. Sabit ve deiken
genel retim giderlerinin bir ksmn da ieren maliyetler stoklarn bal bulunduu snfa uygun olan
ynteme gre (safha maliyet sistemi) ve ounlukla aylk arlkl ortalama maliyet yntemine gre
deerlenir. Net gerekleebilir deer, olaan ticari faaliyet ierisinde oluan tahmini sat fiyatndan
tahmini tamamlanma maliyeti ile sat gerekletirmek iin yklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin
toplamnn indirilmesiyle elde edilir. Stoklarn net gerekleebilir deeri maliyetinin altna dtnde,
stoklar net gerekleebilir deerine indirgenir ve deer dklnn olutuu ylda kar veya zarar ve
dier kapsaml gelir tablosuna gider olarak yanstlr. Daha nce stoklarn net gerekleebilir deere
indirgenmesine neden olan koullarn geerliliini kaybetmesi veya deien ekonomik koullar nedeniyle
net gerekleebilir deerde art olduu kantland durumlarda, ayrlan deer dkl karl iptal
edilir. ptal edilen tutar nceden ayrlan deer dkl tutar ile snrldr.
Sabit ve deiken genel retim giderleri borlanma maliyetlerini iermemektedir. Girdi maliyetlerinin
ierisinde finansman maliyeti bulunmas durumunda, makul bedel gelecekte oluacak demelerin,
finansman maliyeti ierisinde yer alan gizli faiz oran ile indirgenmesi ile tespit edilir. Kaytl deerleri ile
nominal deerleri arasndaki fark olan dnem iinde ve dnem sonunda olumu 119.964 TL vade fark,
(31 Mart 2015: 88.068 TL) faiz gideri olarak deerlendirilmitir (Not 11, 24).
Maddi Duran Varlklar
retim ya da mal veya hizmetin verilmesinde veya idari amalar iin kullanmda tutulan arazi ve binalar, ve
tesis makine ve cihazlar yeniden deerlenmi tutarlaryla ifade edilir. Yeniden deerlenmi tutar, yeniden
deerleme tarihinde tespit edilen geree uygun deerden sonraki dnemlerde oluan birikmi amortisman
ve birikmi deer dkl dlerek tespit edilir. Yeniden deerlemeler raporlama tarihinde belirlenecek
geree uygun deerin defter deerinden nemli farkllk gstermeyecek ekilde dzenli aralklarla yaplr.
Sz konusu arazi, binalar ve tesis, makine ve cihazlarn yeniden deerlemesinden kaynaklanan art,
zkaynaktaki yeniden deerleme fonuna kaydedilir. Yeniden deerleme sonucu oluan deer art, maddi
duran varlkla ilgili daha nceden kar veya zarar ve dier kapsaml gelir tablosunda gsterilen bir deer
dklnn olmas durumunda ncelikle sz konusu deer dkl nispetinde kar veya zarar ve dier
kapsaml gelir tablosuna kaydedilir. Bahse konu arazi, binalar, makine ve cihazlarn yeniden
deerlemesinden oluan defter deerindeki azal, sz konusu varln daha nceki yeniden deerlemesine
ilikin yeniden deerleme fonunda bulunan bakiyesini amas durumunda kar veya zarar ve dier kapsaml
gelir tablosuna kaydedilir.
Yeniden deerlenen binalarn amortisman kar veya zarar tablosunda yer alr. Yeniden deerlenen
gayrimenkul satldnda veya hizmetten ekildiinde yeniden deerleme fonunda kalan bakiye dorudan
datlmam karlara transfer edilir. Varlk finansal durum tablosu dnda braklmadka, yeniden
deerleme fonundan datlmam karlara transfer yaplmaz.
Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar. Makine ve ekipmanlar, maliyet deerlerinden birikmi
amortisman ve birikmi deer dklkleri dldkten sonraki tutar zerinden gsterilirler.
Arazi ve yaplmakta olan yatrmlar dnda, maddi duran varlklarn maliyet tutarlar, beklenen faydal
mrlerine gre dorusal amortisman ve azalan bakiyeler yntemleri kullanlarak amortismana tabi tutulur.
Beklenen faydal mr, kalnt deer ve amortisman yntemi, tahminlerde ortaya kan deiikliklerin olas
etkileri iin her yl gzden geirilir ve tahminlerde bir deiiklik varsa ileriye dnk olarak
muhasebeletirilir.
Finansal kiralama ile alnan varlklar, sahip olunan maddi duran varlklarda olduu gibi beklenen faydal
mrne gre amortismana tabi tutulur. Eer finansal kiralama dneminin sonunda sahipliin kazanlp
kazanlmayaca kesin deil ise beklenen faydal mr ile sz konusu kiralama sresinden ksa olanna gre
amortismana tabi tutulur.
Bir maddi duran varlk elden karldnda veya kullanm ya da satndan, gelecekte ekonomik yarar elde
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu d braklr. Maddi duran varlklarn elden
karlmas ya da bir maddi duran varln hizmetten alnmas sonucu oluan kazan veya kayp sat haslat
ile varln defter deeri arasndaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
12

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Maddi Duran Varlklar (devam)
irketin Siirtte bulunan gayrimenkulleri iin 2010 yl Aralk ay ierisinde uzman bir deerleme
kuruluuna ekspertiz incelemesi yaptrlm ve sz konusu aktifler geree uygun deerlerine getirilerek
finansal tablolara yanstlmtr. Piyasa yaklam yntemi ile bulunan arsa deeri (239.899 TL) ile maliyet
yaklam yntemiyle bulunan yap maliyet deerleri (6.620.268 TL) ve makine ve cihaz deerleri
(16.952.100 TL) esas alnarak hesaplanan deerleme konusu tanmazlarn defter deeri arasnda oluan
vergi ncesi 4.178.875 TL deerleme fark (vergi sonras 3.602.091 TL) finansal durum tablosunda
zkaynak hesaplar ierisinde yer alan Deer Art Fonlar hesabnda gsterilmitir.
irketin Edirnede bulunan gayrimenkulleri iin 2008 yl Aralk ay ierisinde uzman bir deerleme
kuruluuna ekspertiz incelemesi yaptrlm ve sz konusu aktifler geree uygun deerlerine getirilerek
finansal tablolara yanstlmtr. Piyasa yaklam yntemi ile bulunan arsa deeri (3.416.141 TL) ile maliyet
yaklam yntemiyle bulunan yap maliyet deerleri (10.190.401 TL) esas alnarak hesaplanan deerleme
konusu tanmazlarn defter deeri arasnda oluan net 5.646.593 TL deerleme fark finansal durum
tablosunda zkaynak hesaplar ierisinde yer alan Deer Art Fonlar hesabnda gsterilmitir.
irketin 30 Nisan 2009 tarihli finansal durum tablosu deerleri zerinden birletii Ceyta Madencilik
Tekstil Sanayi ve Ticaret A..nin Adana / Ceyhanda bulunan arazi ve arsalar, makineleri ve demirbalar
31 Aralk 2008 tarihindeki deerleri esas alnarak uzman bir deerleme kuruluuna ekspertiz incelemesi
yaptrlmtr. Sz konusu aktifler geree uygun deerlerine getirilerek finansal tablolara yanstlmtr.
Uzun kullanm mrl arazi ve arsalarn 31 Aralk 2008 tarihli deerlemesi gvenilir ve gereki deerleme
yntemi olan Piyasa Deeri (Emsal Deer) Yaklam yntemi, binalar maliyet yaklam yntemiyle,
makine ve demirbalar ise piyasa aratrmas sonucu elde edilen veriler dikkate alnarak yaplmtr.
Deerleme sonucunda arazi ve arsalarn deeri 6.727.000 TL, binalarn 9.773.000 TL, makinelerin
3.433.110 TL ve demirbalarn da 66.890 TL olmak zere toplam 20.000.000 TL olduu tespit edilmitir.
Birleilen iletmenin deerleme tutarlar ile defter deeri arasnda oluan 14.563.489 TL deer art fark
finansal durum tablosunda zkaynak hesaplar ierisinde yer alan Deer Art Fonlar hesabnda birleme
etkisi olarak gsterilmitir (Not 20).
Maddi duran varlklarn, tahmin edilen faydal mrleri aadaki gibidir:
Faydal mr
10 - 50 yl
8 - 25 yl
3 - 15 yl
4 - 7 yl
4 - 16 yl
3 - 25 yl
4 yl

Binalar
Yeralt ve yerst dzenleri
Tesis, makine ve cihazlar
Tatlar
Demirbalar
zel maliyetler (Siirt / Madenky)
Dier maddi duran varlklar

Maddi duran varlklarn elden karlmas ya da bir maddi duran varln hizmetten alnmas sonucu oluan
kazan veya kayp sat haslat ile varln net defter deeri arasndaki fark olarak belirlenir ve kar veya
zarar ve dier kapsaml gelir tablosuna dahil edilir.
Finansal Kiralama lemleri
Mlkiyete ait risk ve kazanmlarn nemli bir ksmnn kiracya ait olduu kiralama ilemi, finansal kiralama
olarak snflandrlr. Dier kiralamalar faaliyet kiralamas olarak snflanr.
Finansal kiralamayla elde edilen varlklar, kiralama tarihindeki varln makul deeri, ya da asgari kira
demelerinin bugnk deerinden dk olan kullanlarak aktifletirilir. Kiralayana kar olan ykmllk,
finansal durum tablosunda finansal kiralama ykmll olarak gsterilir.

13

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Finansal Kiralama lemleri (devam)
Finansal kiralama demeleri, finansman gideri ve finansal kiralama ykmlndeki azal salayan
anapara demesi olarak ayrlr ve bylelikle borcun geri kalan anapara bakiyesi zerinden sabit bir oranda
faiz hesaplanmasn salar. Finansal giderler, irketin yukarda ayrntlarna yer verilen genel borlanma
politikas kapsamnda finansman giderlerinin aktifletirilen ksm haricindeki blm kar veya zarar
tablosuna kaydedilir. Koullu kiralar olutuklar dnemde gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamalar iin yaplan demeler (kiralayandan kira ileminin gerekleebilmesi iin alnan veya
alnacak olan tevikler de kira dnemi boyunca dorusal yntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir),
kira dnemi boyunca dorusal yntem ile kar veya zarar tablosuna kaydedilir. Faaliyet kiralamas altndaki
koullu kiralar olutuklar dnemde gider olarak kaydedilir.
Maddi Olmayan Duran Varlklar
Satn Alnan Maddi Olmayan Duran Varlklar
Satn alnan maddi olmayan duran varlklardan snrl mre sahip olanlar, maliyet deerlerinden birikmi
itfa paylar ve birikmi deer dklkleri dldkten sonraki tutaryla gsterilirler. Bu varlklar
beklenen faydal mrlerine gre dorusal amortisman yntemi kullanlarak itfa edilir. Beklenen faydal
mr ve amortisman yntemi, tahminlerde ortaya kan deiikliklerin olas etkilerini tespit etmek
amacyla her yl gzden geirilir ve tahminlerdeki deiiklikler ileriye dnk olarak muhasebeletirilir.
Satn alnan maddi olmayan duran varlklardan snrsz mre sahip olanlar maliyet deerlerinden birikmi
deer dklkleri dldkten sonraki tutaryla gsterilirler.
Bilgisayar Yazlm
Satn alnan bilgisayar yazlmlar, satn alm srasnda ve satn almadan kullanma hazr olana kadar
geen srede oluan maliyetler zerinden aktifletirilir. Sz konusu maliyetler, faydal mrlerine gre
itfa edilir.
Bilgisayar yazlmlarn gelitirmek ve srdrmekle ilikili maliyetler, olutuklar dnemde kar veya zarar
tablosuna kaydedilmektedir. Kontrol irketin elinde olan, saptanabilir ve kendine zg yazlm rnleri
ile direk ilikilendirilebilen ve bir yldan fazla sre ile maliyetinin zerinde ekonomik fayda salayacak
harcamalar maddi olmayan duran varlk olarak deerlendirilir. Maliyetler, yazlm gelitiren alanlarn
maliyetlerini ve genel retim giderlerinin bir ksmn da iermektedir.
Duran varlk olarak deerlendirilen bilgisayar yazlm gelitirme maliyetleri, faydal mrleri zerinden
itfa edilir (3 yl gememek kaydyla).
Ticari Markalar ve Lisanslar
Satn alnan ticari markalar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gsterilir. Ticari markalar ve lisanslarn
snrl faydal mrleri bulunmaktadr ve maliyet deerlerinden birikmi itfa paylar dldkten sonraki
tutaryla gsterilirler. Satn alnan ticari markalar ve lisanslar, beklenen faydal mrlerine gre dorusal
itfa yntemi kullanlarak itfa edilir.
letme Birlemesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlklar
letme birlemesi yoluyla elde edilen ve erefiyeden ayr olarak tanmlanan maddi olmayan duran
varlklar, satn alma tarihindeki geree uygun deerleri ile muhasebeletirilir.
letme birlemesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlklar balang muhasebeletirmesi
sonrasnda ayr olarak satn alnan maddi olmayan duran varlklar gibi maliyet deerlerinden birikmi itfa
paylar ve birikmi deer dklkleri dldkten sonraki tutar zerinden gsterilirler.

14

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Maddi Olmayan Duran Varlklar (devam)
letme Birlemesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlklar (devam)
Maddi olmayan duran varlklar faydal mrleri dikkate alnarak aadaki sreler dahilinde itfa
edilmektedir.
Faydal mr
2 - 10 yl

Haklar
Maden Hazrlk Giderleri

Maden sahalar hazrl ile ilgili harcamalar (jeofiziksel, toporafik, jeolojik ve benzer trdeki
harcamalar dahil) gelecekte ekonomik olarak srdrlebilir bir sermaye oluumuna katk salayacaklar
konusunda bir kan olumas durumu haricinde, olutuklar dnemde gider olarak kaydedilir. Sz edilen
durumda, bir madenin ticari nitelikli retim kapasitesine ulamas ile birlikte sz konusu harcamalar
aktifletirilir ve madenin faydal mr (toplam rezerv miktar) sresince itfaya tabi tutulur. Bir madenin
gelitirme ve yapm aamas ncesinde gider yazlan aratrma ve hazrlk harcamalar, bu aamalar
sonucunda ticari nitelik tayan bir maden rezervinin saptanmas durumu da dahil olmak zere, sonradan
aktifletirilmez. Beklenen faydal mr, kalnt deer ve itfa yntemi, tahminlerde ortaya kan
deiikliklerin olas etkileri iin her yl gzden geirilir ve tahminlerde bir deiiklik varsa ileriye dnk
olarak muhasebeletirilir. Maden hazrlk giderleri; maden hazrlk gelitirme giderleri, maden arama
giderleri, aratrma gelitirme giderleri ve dier zel tkenmeye tabi varlklardan olumaktadr.
Maddi Duran Varlklar ve erefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlklarda Deer
Dkl
irket, her raporlama tarihinde varlklarnda deer dkl olup olmadn belirlemek iin maddi olan
ve olmayan duran varlklarnn defter deerini inceler. Varlklarda deer dkl olmas durumunda,
deer dkl tutarnn belirlenebilmesi iin varlklarn, varsa, geri kazanlabilir tutar llr. Bir
varln geri kazanlabilir tutarnn llemedii durumlarda irket, varlkla ilikili nakit yaratan birimin
geri kazanlabilir tutarn ler. Makul ve tutarl bir tahsis esas belirlenmesi halinde irket varlklar nakit
yaratan birimlere datlr. Bunun mmkn olmad durumlarda, irket varlklar makul ve tutarl bir
tahsis esasnn belirlenmesi iin en kk nakit yaratan birimlere datlr.
Sresiz ekonomik mr olan ve kullanma hazr olmayan maddi olmayan duran varlklar, ylda en az bir
kez ya da deer dkl gstergesi olmas durumunda deer dkl testine tabi tutulur. Geri
kazanlabilir tutar, bir varln veya nakit yaratan birimin, sat maliyetleri dlm geree uygun
deeri ile kullanm deerinden yksek olandr. Kullanm deeri, bir varlk veya nakit yaratan birimden
elde edilmesi beklenen gelecekteki nakit aklarnn bugnk deeridir. Kullanm deerinin
hesaplanmasnda mevcut dnemdeki piyasa deerlendirmesine gre parann kullanm deerini ve
gelecekteki nakit akmlar tahminlerinde dikkate alnmayan varla zg riskleri yanstan vergi ncesi
iskonto oran kullanlr.
Bir varln (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanlabilir tutarnn defter deerinden dk olduu
durumlarda, varln (ya da nakit yaratan birimin) defter deeri, geri kazanlabilir tutarna indirilir. lgili
varln yeniden deerlenen tutarla llmedii hallerde deer dkl zarar dorudan kar veya zarar
iinde muhasebeletirilir. Bu durumda deer dkl zarar yeniden deerleme deer azal olarak
dikkate alnr.
Deer dkl zararnn sonraki dnemlerde iptali sz konusu olduunda, varln (ya da ilgili nakit
yaratan birimin) defter deeri geri kazanlabilir tutar iin yeniden gncellenen tahmini tutara denk gelecek
ekilde artrlr. Arttrlan defter deer, ilgili varlk (ya da ilgili nakit yaratan birimi) iin nceki
dnemlerde varlk iin deer dkl zararnn ayrlmam olmas durumunda ulaaca defter deeri
amamaldr. Varlk yeniden deerlenmi bir tutar zerinden gsterilmedike, deer dkl zararna
ilikin iptal ilemi dorudan kar veya zarar iinde muhasebeletirilir. Yeniden deerlenmi bir varln
deer dkl zararnn iptali, yeniden deerleme art olarak dikkate alnr.
15

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Finansal Aralar
Finansal Varlklar
Grup finansal varlklarn geree uygun deer fark kar veya zarara yanstlan finansal varlklar,
vadesine kadar elde tutulacak yatrmlar, satlmaya hazr finansal varlklar ve krediler ve alacaklar
olarak snflandrmtr. Snflandrma, finansal varln elde edilme amacna ve zelliine bal olarak,
ilk kayda alma srasnda belirlenmektedir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir demeleri olan, piyasada ilem grmeyen ticari ve dier alacaklar ve krediler bu
kategoride snflandrlr. Krediler ve alacaklar (ticari ve dier alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve
dierleri) etkin faiz yntemi kullanlarak iskonto edilmi maliyeti zerinden deer dkl dlerek
gsterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin nemli olmad durumlar haricinde etkin faiz oran yntemine
gre hesaplanarak kaytlara alnr.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satn alm tarihinden itibaren vadeleri 3
ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde evrilebilecek olan ve nemli tutarda deer deiiklii riskini
tamayan yksek likiditeye sahip dier ksa vadeli yatrmlardr. irketin nakit ve nakit benzerleri
Krediler ve Alacaklar kategorisinde snflandrlmaktadr.
Finansal varlklarn kayda alnmas ve bilano d braklmas
irket, finansal varla ait nakit aklarna ilikin szlemeden doan haklarnn sresinin dolmas veya
ilgili finansal varl ve bu varln mlkiyetinden doan tm riskleri ve kazanmlar baka bir tarafa
devretmesi durumunda sz konusu varl finansal durum tablosu dnda brakr. Varln mlkiyetinden
doan tm risklerin ve kazanmlarn baka bir tarafa devredilmedii ve varln kontrolnn irket
tarafndan elde bulundurulduu durumlarda, irket, varlkta kalan payn ve bu varlktan kaynaklanan ve
denmesi gereken ykmllkleri muhasebeletirmeye devam eder. irketin devredilen bir varln
mlkiyetinden doan tm riskleri ve kazanmlar elde tutmas durumunda, finansal varln
muhasebeletirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler iin transfer edilen finansal varlk karsnda
teminata balanan bir bor tutar da muhasebeletirilir. irket, finansal ykmll sadece szlemede
tanmlanan ykmll ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman amna urar ise finansal durum tablosu
d brakr.
Finansal Ykmllkler
Finansal bir ykmllk ilk muhasebeletirilmesi srasnda geree uygun deerinden llr. Geree
uygun deer fark kar veya zarara yanstlmayan finansal ykmllklerin ilk muhasebeletirilmesi
srasnda, ilgili finansal ykmlln yklenimi ile dorudan ilikilendirilebilen ilem maliyetleri de sz
konusu geree uygun deere ilave edilir. Finansal ykmllkler sonraki dnemlerde etkin faiz oran
zerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yntemi kullanlarak itfa edilmi maliyet
bedelinden muhasebeletirilir.

16

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


letme Birlemeleri ve erefiye
letme satn almlar, satn alm yntemi kullanlarak, muhasebeletirilir. Bir iletme birlemesinde
transfer edilen bedel, geree uygun deeri zerinden llr; transfer edilen bedel, edinen iletme
tarafndan transfer edilen varlklarn birleme tarihindeki geree uygun deerlerinin, edinen iletme
tarafndan edinilen iletmenin nceki sahiplerine kar stlenilen borlarn ve edinen iletme tarafndan
karlan zkaynak paylarnn toplam olarak hesaplanr. Satn alma ilikin maliyetler genellikle
olutuklar anda gider olarak muhasebeletirilir.
Satn alnan tanmlanabilir varlklar ile stlenilen ykmllkler, satn alm tarihinde geree uygun
deerleri zerinden muhasebeletirilir. Aada belirtilenler bu ekilde muhasebeletirilmez:
Ertelenmi vergi varlklar ya da ykmllkleri veya alanlara salanan faydalara ilikin varlk ya
da ykmllkler, srasyla, TMS 12 Gelir Vergileri ve TMS 19 alanlara Salanan Faydalar
standartlar uyarnca hesaplanarak, muhasebeletirilir;
Satn alnan iletmenin hisse bazl deme anlamalar ya da irketin satn alnan iletmenin hisse
bazl deme anlamalarnn yerine gemesi amacyla imzalad hisse bazl deme anlamalar ile
ilikili ykmllkler ya da zkaynak aralar, satn alm tarihinde TFRS 2 Hisse Bazl deme
Anlamalar standard uyarnca muhasebeletirilir; ve
TFRS 5 Sat Amal Elde Tutulan Duran Varlklar ve Durdurulan Faaliyetler standard uyarnca sat
amal elde tutulan olarak snflandrlan varlklar (ya da elden karma gruplar) TFRS 5de belirtilen
kurallara gre muhasebeletirilir.
erefiye, satn alm iin transfer edilen bedelin, satn alnan iletmedeki varsa kontrol gc olmayan
paylarn ve varsa, aamal olarak gerekleen bir iletme birlemesinde edinen iletmenin daha nceden
elinde bulundurduu edinilen iletmedeki zkaynak paylarnn geree uygun deeri toplamnn, satn
alnan iletmenin satn alma tarihinde tanmlanabilen varlklarnn ve stlenilen tanmlanabilir
ykmllklerinin net tutarn aan tutar olarak hesaplanr. Yeniden deerlendirme sonrasnda satn
alnan iletmenin satn alma tarihinde tanmlanabilen varlklarnn ve stlenilen tanmlanabilir
ykmllklerinin net tutarnn, devredilen satn alma bedelinin, satn alnan iletmedeki kontrol gc
olmayan paylarn ve varsa, satn alma ncesinde satn alnan iletmedeki paylarn geree uygun deeri
toplamn amas durumunda, bu tutar pazarlkl satn almadan kaynaklanan kazan olarak dorudan kar
veya zarar iinde muhasebeletirilir.
Hissedar paylarn temsil eden ve sahiplerine tasfiye durumunda iletmenin net varlklarnn belli bir
oranda pay hakkn veren kontrol gc olmayan paylar, ilk olarak ya geree uygun deerleri zerinden
ya da satn alnan iletmenin tanmlanabilir net varlklarnn kontrol gc olmayan paylar orannda
muhasebeletirilen tutarlar zerinden llr. lm esas, her bir ileme gre belirlenir. Dier kontrol
gc olmayan pay trleri geree uygun deere gre ya da, uygulanabilir olduu durumlarda, bir baka
TFRS standardnda belirtilen yntemler uyarnca llr.
Bir iletme birlemesinde irket tarafndan transfer edilen bedelin, koullu bedeli de ierdii durumlarda,
koullu bedel satn alm tarihindeki geree uygun deer zerinden llr ve iletme birlemesinde
transfer edilen bedele dahil edilir. lme dnemi ierisinde ortaya kan ek bilgilerin sonucunda koullu
bedelin geree uygun deerinde dzeltme yaplmas gerekiyorsa, bu dzeltme erefiyeden gemie
dnk olarak dzeltilir. lme dnemi, birleme tarihinden sonraki, edinen iletmenin iletme
birlemesinde muhasebeletirdii geici tutarlar dzeltebildii dnemdir. Bu dnem satn alm tarihinden
itibaren 1 yldan fazla olamaz.

17

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


letme Birlemeleri ve erefiye (devam)
lme dnemi dzeltmeleri olarak nitelendirilmeyen koullu bedelin geree uygun deerindeki
deiiklikler iin uygulanan sonraki muhasebeletirme ilemleri, koullu bedel iin yaplan snflandrma
ekline gre deiir. zkaynak olarak snflandrlm koullu bedel yeniden llmez ve buna ilikin
sonradan yaplan deme, zkaynak ierisinde muhasebeletirilir. Varlk ya da bor olarak snflandrlan
koullu bedelin Finansal ara niteliinde olmas ve TMS 39 Finansal Aralar: Muhasebeletirme ve
lm standard kapsamnda bulunmas durumunda, sz konusu koullu bedel geree uygun deerinden
llr ve deiiklikten kaynaklanan kazan ya da kayp, kar veya zararda ya da dier kapsaml gelirde
muhasebeletirilir. TMS 39 kapsamnda olmayanlar ise, TMS 37 Karlklar, Koullu Borlar ve Koullu
Varlklar veya dier uygun TMSler uyarnca muhasebeletirilir.
Aamal olarak gerekleen bir iletme birlemesinde irketin satn alnan iletmede nceden sahip
olduu zkaynak pay geree uygun deere getirmek iin satn alm tarihinde (yani irketin kontrol ele
ald tarihte) yeniden llr ve varsa, ortaya kan kazan/zarar kar veya zarar iinde muhasebeletirilir.
Satn alm tarihi ncesinde dier kapsaml gelir iinde muhasebeletirilen satn alnan iletmenin
payndan kaynaklanan tutarlar, sz konusu paylarn elden karld varsaym altnda kar veya zarara
aktarlr.
letme birlemesi ile ilgili satn alma muhasebesinin birlemenin gerekletii raporlama tarihinin
sonunda tamamlanamad durumlarda, irket muhasebeletirme ileminin tamamlanamad kalemler
iin geici tutarlar raporlar. Bu geici raporlanan tutarlar, lm dneminde dzeltilir ya da satn alm
tarihinde muhasebeletirilen tutarlar zerinde etkisi olabilecek ve bu tarihte ortaya kan olaylar ve
durumlar ile ilgili olarak elde edilen yeni bilgileri yanstmak amacyla fazladan varlk veya ykmllk
muhasebeletirilir.
Kur Deiiminin Etkileri
Yabanc Para lem ve Bakiyeler
irketin finansal tablolar faaliyette bulunduu temel ekonomik evrede geerli olan para birimi
(fonksiyonel para birimi) ile sunulmutur. letmenin finansal durumu ve faaliyet sonular, irketin
geerli para birimi olan ve finansal tablolar iin sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmitir.
letmenin finansal tablolarnn hazrlanmas srasnda, yabanc para cinsinden (TL dndaki para
birimleri) gerekleen ilemler, ilem tarihindeki kurlar esas alnmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal
durum tablosunda yer alan dvize endeksli parasal varlk ve ykmllkler raporlama tarihinde geerli
olan kurlar kullanlarak Trk Lirasna evrilmektedir. Geree uygun deeri ile izlenmekte olan parasal
olmayan kalemlerden yabanc para cinsinden kaydedilmi olanlar, geree uygun deerin belirlendii
tarihteki kurlar esas alnmak suretiyle TLye evrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden llen yabanc
para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden evrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farklar, aada belirtilen durum haricinde, olutuklar dnemdeki kar
muhasebeletirilirler:

veya zararda

Yabanc para biriminden kaynaklanan risklere (risklere kar finansal koruma salamaya ilikin
muhasebe politikalar aada aklanmaktadr) kar finansal koruma salamak amacyla
gerekletirilen ilemlerden kaynaklanan kur farklar.

18

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Pay Bana Kazan
Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay bana kazan, net karn, ilgili dnem boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin arlkl ortalama saysna blnmesi ile bulunmutur.
Trkiyede irketler, sermayelerini, hissedarlarna gemi yl karlarndan dattklar bedelsiz hisse yolu
ile arttrabilmektedirler. Bu tip bedelsiz hisse datmlar, pay bana kazan hesaplamalarnda, ihra
edilmi hisse gibi deerlendirilir. Buna gre, bu hesaplamalarda kullanlan arlkl ortalama hisse says,
sz konusu hisse senedi datmlarnn gemie dnk etkileri de dikkate alnarak bulunmutur.
Raporlama Dneminden Sonraki Olaylar
Raporlama dneminden sonraki olaylar; kar veya zarara ilikin herhangi bir duyuru veya dier seilmi
finansal bilgilerin kamuya aklanmasndan sonra ortaya km olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal
durum tablosunun yaym iin yetkilendirilme tarihi arasndaki tm olaylar kapsar.
irket, finansal durum tablosu tarihinden sonraki dzeltme gerektiren olaylarn ortaya kmas
durumunda, finansal tablolara alnan tutarlar bu yeni duruma uygun ekilde dzeltir.
Karlklar, Koullu Varlk ve Ykmllkler
Gemi olaylardan kaynaklanan mevcut bir ykmlln bulunmas, ykmlln yerine getirilmesinin
muhtemel olmas ve sz konusu ykmllk tutarnn gvenilir bir ekilde tahmin edilebilir olmas
durumunda finansal tablolarda karlk ayrlr.
Karlk olarak ayrlan tutar, ykmlle ilikin risk ve belirsizlikler gz nnde bulundurularak,
raporlama tarihi itibaryla ykmlln yerine getirilmesi iin yaplacak harcamann en gvenilir ekilde
tahmin edilmesi yoluyla hesaplanr. Karln, mevcut ykmlln karlanmas iin gerekli tahmini
nakit akmlarn kullanarak llmesi durumunda sz konusu karln defter deeri, ilgili nakit akmlarnn
bugnk deerine eittir.
Karln denmesi iin gerekli olan ekonomik faydann bir ksm ya da tamamnn nc taraflarca
karlanmasnn beklendii durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarn tahsil edilmesinin hemen hemen
kesin olmas ve gvenilir bir ekilde llmesi halinde varlk olarak muhasebeletirilir.
Finansal Bilgilerin Blmlere Gre Raporlanmas
irketin, irket Ynetimi tarafndan performanslarn deerlendirme ve kaynak dalmna karar vermek
iin kulland bilgilerin tamam Trkiyede bulunan ve tek ikolunda faaliyette bulunan Bakr madeni
blmne aittir.

19

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Durdurulan Faaliyetler
Elden karlacak faaliyetler, bir irketin elden kard veya satlmaya hazr deer olarak
snflandrd, faaliyetleri ile nakit aklar irketin btnnden ayr tutulabilir bir blmdr. Elden
karlacak faaliyetler; ayr bir faaliyet alan veya corafi faaliyet blgesini ifade eder, sat veya elden
karmaya ynelik ayr bir plann parasdr veya satma amacyla alnm bir bal ortaklktr. irket,
elden karlacak faaliyetleri, ilgili varlk ve ykmllklerinin kaytl deerleri ile elden karmak iin
katlanlacak maliyetler dlm rayi bedellerinin dk olan ile deerlemektedir.
Devlet Tevik ve Yardmlar
Devlet teviki, iletmenin tevikin elde edilmesi iin gerekli koullar yerine getireceine ve tevikin elde
edileceine dair makul bir gvence olmadan finansal tablolara yanstlmaz.
Devlet tevikleri, bu teviklerle karlanmas amalanan maliyetlerin gider olarak muhasebeletirildii
dnemler boyunca sistematik ekilde kar veya zarara yanstlr. Bir finansman arac olan devlet tevikleri,
finanse ettikleri harcama kalemini netletirmek amacyla kar veya zararda muhasebeletirilmek yerine,
kazanlmam gelir olarak finansal durum tablosu ile ilikilendirilmeli ve ilgili varlklarn ekonomik mr
boyunca sistematik ekilde kar veya zarara yanstlmaldr.
nceden gereklemi gider veya zararlar karlamak ya da iletmeye gelecekte herhangi bir maliyet
gerektirmeksizin acil finansman destei salamak amacyla verilen devlet tevikleri, tahsil edilebilir hale
geldii dnemde kar veya zararda muhasebeletirilir (Not 15).
Yatrm Amal Gayrimenkuller
Yatrm amal gayrimenkuller, kira ve/veya deer art kazanc elde etmek amacyla elde tutulan
gayrimenkuller olup ilk olarak maliyet deerleri ve buna dahil olan ilem maliyetleri ile llrler.
Balang muhasebeletirmesi sonrasnda yatrm amal gayrimenkuller, raporlama tarihi itibaryla
piyasa koullarn yanstan geree uygun deer ile deerlenirler. Yatrm amal gayrimenkullerin
geree uygun deerindeki deiikliklerden kaynaklanan kazan veya zararlar olutuklar dnemde kar
veya zarar tablosuna dahil edilirler.
Yatrm amal gayrimenkuller, satlmalar veya kullanlamaz hale gelmeleri ve satndan gelecekte
herhangi bir ekonomik yarar salanamayacann belirlenmesi durumunda finansal durum tablsou d
braklrlar. Yatrm amal gayrimenkuln kullanm sresini doldurmasndan veya satndan
kaynaklanan kar/zarar, olutuklar dnemde kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
Transferler, yatrm amal gayrimenkullerin kullanmnda bir deiiklik olduunda yaplr. Geree
uygun deer esasna gre izlenen yatrm amal gayrimenkulden, sahibi tarafndan kullanlan
gayrimenkul snfna yaplan bir transferde, transfer sonrasnda yaplan muhasebeletirme ilemindeki
tahmini maliyeti, anlan gayrimenkuln kullanm eklindeki deiikliin gerekletii tarihteki geree
uygun deeridir. Sahibi tarafndan kullanlan bir gayrimenkuln, geree uygun deer esasna gre
gsterilecek yatrm amal bir gayrimenkule dnmesi durumunda, irket, kullanmdaki deiikliin
gerekletii tarihe kadar Maddi Duran Varlklara uygulanan muhasebe politikasn uygular.

20

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Kurum Kazanc zerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmi vergi giderinin toplamndan oluur.
Cari vergi
Cari yl vergi ykmll, dnem karnn vergiye tabi olan ksm zerinden hesaplanr. Vergiye tabi kar,
dier yllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden
indirilmesi mmkn olmayan kalemleri hari tutmas nedeniyle, kar veya zarar tablosunda yer verilen
kardan farkllk gsterir. irketin cari vergi ykmll raporlama tarihi itibaryla yasallam ya da
nemli lde yasallam vergi oran kullanlarak hesaplanmtr.
Ertelenmi Vergi
Ertelenmi vergi ykmll veya varl, varlklarn ve ykmllklerin finansal tablolarda gsterilen
tutarlar ile yasal vergi matrah hesabnda dikkate alnan tutarlar arasndaki geici farkllklarn bilano
yntemine gre vergi etkilerinin yasalam vergi oranlar dikkate alnarak hesaplanmasyla
belirlenmektedir. Ertelenmi vergi ykmllkleri vergilendirilebilir geici farklarn tm iin
hesaplanrken, indirilebilir geici farklardan oluan ertelenmi vergi varlklar, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle sz konusu farklardan yararlanmann kuvvetle muhtemel olmas artyla
hesaplanmaktadr. Bahse konu varlk ve ykmllkler, ticari ya da mali kar/zarar etkilemeyen ileme
ilikin geici fark, erefiye veya dier varlk ve ykmllklerin ilk defa finansal tablolara alnmasndan
(iletme birlemeleri dnda) kaynaklanyorsa muhasebeletirilmez.
Ertelenmi vergi ykmllkleri, irketin geici farkllklarn ortadan kalkmasn kontrol edebildii ve
yakn gelecekte bu farkn ortadan kalkma olaslnn dk olduu durumlar haricinde, bal ortaklk ve
itiraklerdeki yatrmlar ve i ortaklklarndaki paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geici farklarn
tm iin hesaplanr. Bu tr yatrm ve paylar ile ilikilendirilen vergilendirilebilir geici farklardan
kaynaklanan ertelenmi vergi varlklar, yakn gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle sz
konusu farklardan yararlanmann kuvvetle muhtemel olmas ve gelecekte ilgili farklarn ortadan
kalkmasnn muhtemel olmas artlaryla hesaplanmaktadr.
Ertelenmi vergi varlklar ve ykmllkleri varlklarn gerekleecei veya ykmllklerin yerine
getirilecei dnemde geerli olmas beklenen ve bilano tarihi itibaryla yasallam veya nemli lde
yasallam vergi oranlar (vergi dzenlemeleri) zerinden hesaplanr. Ertelenmi vergi varlklar ve
ykmllklerinin hesaplanmas srasnda, irketin raporlama tarihi itibaryla varlklarnn defter
deerini geri kazanmas ya da ykmllklerini yerine getirmesi iin tahmin ettii yntemlerin vergi
sonular dikkate alnr.
Ertelenmi vergi varlklar ve ykmllkleri, cari vergi varlklaryla cari vergi ykmllklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkn olmas veya sz konusu varlk ve ykmllklerin ayn vergi mercii
tarafndan toplanan gelir vergisiyle ilikilendirilmesi ya da irketin cari vergi varlk ve ykmllklerini
netletirmek suretiyle deme niyetinin olmas durumunda mahsup edilir.
Dnem Cari ve Ertelenmi Vergisi
Vergi, dorudan zkaynaklar altnda muhasebeletirilen bir ilemle ilgili olmamas kouluyla, kar veya
zarar tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili ilemle birlikte zkaynaklar altnda
muhasebeletirilir.

21

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.3 nemli Muhasebe Politikalarnn zeti (devam)


Kurum Kazanc zerinden Hesaplanan Vergiler (devam)
alanlara Salanan Faydalar
Kdem tazminatlar
Trkiyede mevcut kanunlar ve toplu i szlemeleri hkmlerine gre kdem tazminat, emeklilik veya
iten karlma durumunda denmektedir. Gncellenmi olan TMS 19 alanlara Salanan Faydalar
Standard (TMS 19) uyarnca sz konusu trdeki demeler tanmlanm emeklilik fayda planlar olarak
nitelendirilir. Bu kapsamda irket alanlarna crete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram,
eitimi tevik, yemek, evlenme, doum ve lm yardm gibi sosyal haklar salanmaktadr.
Finansal durum tablosunda muhasebeletirilen kdem tazminat ykmll, tm alanlarn
emeklilikleri dolaysyla ileride domas beklenen ykmllk tutarlarnn net bugnk deerine gre
hesaplanm ve finansal tablolara yanstlmtr. Hesaplanan tm akteryal kazan ve kayplar dier
kapsaml gelir tablosu altnda muhasebeletirilir.
Nakit Ak Tablosu
Nakit ak tablosunda, dneme ilikin nakit aklar esas, yatrm ve finansman faaliyetlerine dayal bir
biimde snflandrlarak raporlanr.
Sermaye ve Temettler
Adi hisseler, zsermaye olarak snflandrlr. Adi hisseler zerinden datlan temettler, temett
kararnn alnd dnemde birikmi kardan indirilerek kaydedilir.
2.4 nemli Muhasebe Deerlendirme, Tahmin ve Varsaymlar
irket gelecee ynelik tahmin ve varsaymlarda bulunmaktadr. Gelecek finansal raporlama dneminde,
varlk ve ykmllklerin kaytl deerinde nemli dzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsaymlar
aada belirtilmitir:
Stok deer dkl
Stoklar, maliyetin ya da net gerekleebilir deerin dk olan ile deerlenmektedir. Stoklarn net
gerekleebilir deeri maliyetinin altna dtnde, stoklar net gerekleebilir deerine indirgenir. Bu
kapsamda kaytlara alnan deer dklnn tutar 17.249 TLdir (31 Aralk 2015: 17.249 TL) (Not:
11).
Ticari alacaklar deer dkl
Kredi ve alacaklar iin hesaplanan deer dkl tutar gelecekte beklenen tahmini nakit aklarnn
finansal varln etkin faiz oran zerinden iskonto edilerek hesaplanan bugnk deeri ile defter deeri
arasndaki fark temsil etmektedir ve raporlama tarihi itibaryla irket ticari alacaklar iin 2.567.698 TL
(31 Aralk 2015: 2.618.043 TL) tutarnda deer dkl hesaplamtr (Not: 8).

22

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.4 nemli Muhasebe Deerlendirme, Tahmin ve Varsaymlar (devam)


Maden hazrlk giderlerinin itfa edilmesi
irketin aktifletirdii ak maden sahas hazrlk giderlerinin itfas iin ngrlen metot, irket
Ynetimi tarafndan belirlenen ilgili maden sahasndaki toplam rezerv miktar ve yllk toplam retim
miktar gibi tahminlere dayanmaktadr. Bu metodun kullanlmas ile hazrlk gideri yaplan sahadaki
tahmini rn miktar belirlenmekte ve belirlenen bu miktara gre itfa pay hesaplanmaktadr.
irketin 13 ubat 2014 tarihi itibaryla bamsz profesyonel deerleme irketi, Micromine Consulting
Services tarafndan Avustralya Arama Sonular, Maden Kaynaklar ve Altn Rezervleri 2004
Standartlarna (JORC) standartlar dorultusunda tespit edilen bakr rezervi, 36.264.000 tonu kesin
(Measured), 5.002.000 muhtemel (Indicated), 225.000 tonu mmkn (Inferred) olmak zere toplam
41.500.000 ton olup ortalama tenr %2,02dir. Bugne kadar toplam rezerv miktarnn yaklak
10.246.765 tonu retilmi bulunmaktadr.
Sz konusu almalar kapsamnda, maden rezervlerinin belirlenmesinde kullanlan varsaymlar ve
yntemler, bir takm belirsizlikleri iinde barndrmakta (bakr fiyatlar, kurlar, jeografik ve istatistiki
deikenler gibi) olup yeni bir bilginin kullanlabilir olmasna bal olarak maden rezervine istinaden
gelitirilen varsaym ve yntemler nemli lde deiebilir. Maden varlklarnn maliyeti ve
amortisman sz konusu gncellemelere bal olarak ileriye dnk olarak dzeltilmektedir.
evresel ykmllkler
irket, Trkiyede kapsaml evresel kontrol ve dzenlemelere tabidir. irketin faaliyetleri; eitli
materyallerin ve evreyi kirletici zellie sahip maddelerin atk olarak evreye verilmesi sonucu, arazi
yapsnn bozulmas ve bu ekilde evredeki bitki ve dier canl dokusu zerinde muhtemel bir olumsuz
etki yaratlmasna neden olabilmektedir.
irket Ynetimi, Trkiyede halen geerli olan evre ile ilgili tm yasa ve ynetmeliklere tam olarak
uyduu kansndadr. Ancak, evre ile ilgili yasa ve ynetmelikler, zaman iinde deimekte ve srekli bir
gelime kaydetmektedir. irket, bu balamda, evre ile ilgili yasal erevede meydana gelebilecek
deiikliklerin zamann veya kapsamn nceden tahmin edememektedir. Bu tr deiiklikler,
gereklemeleri durumunda, irketin, kulland teknolojiyi daha sk hale gelecek olan evresel
standartlara uymak iin modernize etmesini gerektirebilir.
irket; eitli yasa, madencilik lisanslar ve mineral kullanm hakk szlemeleri kapsamnda,
madencilik faaliyetlerinin bitimini takiben, madencilikle ilgili yararlanm olduu tesis ve dier varlklar
kullanm dna kartarak, evreyi eski konumuna getirmektedir. irket Ynetimi, evresel
ykmllklerinin balca aadaki hususlar ierdii grndedir:

arazi yapsnn rehabilite edilmesi ve dier srekli rehabilitasyon eitleri ile,


madencilik faaliyetleri srasnda kullanlan varlklarn, sz konusu faaliyetlerin bitiminde kullanm
dna karlmas ve maden sahalarnn, evredeki nfusun gvenlii ile evre, binalar ve dier
tesislerin korunmasn salayan bir hale getirilmesi.

evresel ykmllklerin kapsam ile bunlarla ilgili olarak gelecekte katlanlmas beklenen maliyetler,
yaplar itibaryla nceden tahmin edilmesi zor bir zellik gstermekte olup, bunlar, srdrlen
faaliyetlerin lei ile yasal dzenlemelerin zamanlamas ve geliimine baldrlar. irket, raporlama
tarihi itibari ile evresel ykmllklere ilikin gerekli karlklar ald kansndadr.
ktisap edilen ruhsat bedellerinin itfas
irket iktisap ettii maden sahalarnn ruhsat bedellerine ilikin faydal mrleri her raporlama dnemi
sonunda inceler. irket, bu kapsamdaki maden sahalarna ilikin faydal mrleri ruhsat sresi ya da ilgili
maden sahasnn toplam kullanlabilir rezerv miktarnn yllk tahmini retim miktarna blnmesi sonucu
bulunan faydal mrn ksa olan olarak dikkate almaktadr.

23

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

2.

Finansal Tablolarn Sunumuna likin Esaslar (devam)

2.4 nemli Muhasebe Deerlendirme, Tahmin ve Varsaymlar (devam)


Ertelenmi Vergi
irket, vergiye esas yasal finansal tablolar ile TMSye gre hazrlanm finansal tablolar arasndaki
farkllklardan kaynaklanan geici zamanlama farklar iin ertelenmi vergi varl ve ykmll
muhasebeletirmektedir.
Gelir Vergisi
irketin gelir vergisi karln belirlemesinde nemli tahminlerin kullanlmas gerekmektedir. irket
vergi ykmllklerinden kaynaklanan vergi karln kullanmn tahmin etmektedir. Nihai vergi
sonular ktnda, gerekleen tutarlar tahmin edilenlerden farkl olabilir ve finansal durum tablosu
tarihi itibaryla kaytlarda olan gelir vergisi karlna bir dzeltme getirebilir.
3.

letme Birlemeleri
Bulunmamaktadr.

4.

Blmlere Gre Raporlama


Bulunmamaktadr.

5.

Nakit ve Nakit Benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

2.251
9.061
9.061
11.312

3.969
20.882
20.882
24.851

irketin 31 Mart 2016 tarihi itibaryla vadeli mevduat bulunmamaktadr (31 Aralk 2015:
Bulunmamaktadr).
irketin 31 Mart 2016 tarihi itibaryla bloke nakit ve nakit benzeri kalemleri bulunmamaktadr (31 Aralk
2015: Bulunmamaktadr).

24

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

6.

Finansal Yatrmlar
a) Ksa Vadeli Finansal Yatrmlar
irketin 31 Mart 2016 tarihi itibaryla ksa vadeli finansal yatrm bulunmamaktadr (31 Aralk 2015:
Bulunmamaktadr).
b) Uzun Vadeli Finansal Yatrmlar
irketin finansal durum tablosu tarihi itibaryla uzun vadeli finansal yatrmlar aadaki gibidir:

Uzun vadeli finansal yatrmlar


Aktif bir piyasas olmad iin maliyetle
deerlenen finansal yatrmlar-7uv

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

9.990.294
9.990.294

9.990.294
9.990.294

Yukarda grlen 9.990.294 TL (31 Aralk 2015: 9.990.294 TL) tutarndaki kote edilmi piyasa deeri
olmayan ve tahmini deer aralklarnn byk olmas ve tahmini deerlere ilikin olaslklarn gvenilir bir
biimde llememesi nedeniyle geree uygun deeri gvenilir bir ekilde tahmin edilemeyen borsada
ilem grmeyen hisse senedi yatrmlar maliyet deerleri zerinden, varsa, deer dkl karl
dlerek gsterilmektedir.

31 Mart 2016
Ortaklk
Pay
Tutar
Park Termik Elektrik San.ve Tic. A..

%10

9.990.294

31 Aralk 2015
Ortaklk
Pay
Tutar
%10

9.990.294

7.

9.990.294
9.990.294

Finansal Kiralama Borlar

31 Mart
2016
3.020.261
2.247.806
5.268.067
(256.211)
5.011.856
2.848.054
2.163.802

Finansal kiralama borlar


Bir yl iinde
ki ile be yl arasndakiler
Gelecee ait finansal giderler
Kiralama ykmllnn bugnk deeri
12 ay ierisinde denecek borlar
12 aydan sonra denecek borlar

31 Aralk
2015
3.950.383
2.663.495
6.613.878
(329.346)
6.284.532
3.733.139
2.551.393

Makina ve tehizatlar ve yaplmakta olan yatrmlar iinde takip edilen ve finansal kiralama yoluyla elde
edilen varlklarn net defter deeri 2.902.473 TLdir (31 Aralk 2015: 3.084.854 TL). Finansal kiralama
ilemlerine ait olan ortalama etkin faiz oran %6,68 olup 3 yllk kiralama dnemini iermektedir ve
dnem sonunda mlkiyet hakk irkete gemektedir. irketin finansal kiralamaya ilikin
ykmllkleri, kiralayann, kiralanan varlk zerindeki mlkiyet hakk vastasyla gvence altna
alnmtr. Tm kiralamalar sabit deme dorultusunda olup, arta bal kira demeleri ile ilgili bir
dzenleme yaplmamtr.
25

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

8.

Ticari Alacak ve Borlar


Ticari Alacaklar

31 Mart
2016
36.904.603
2.797.217
(2.567.698)
14.464
37.148.586

Ksa vadeli ticari alacaklar


likili taraflardan ticari alacaklar (Not: 30)
Ticari alacaklar
pheli ticari alacaklar karl
Dier ticari alacaklar

31 Aralk
2015
9.959.555
2.887.727
(2.618.043)
145.990
10.375.229

Ticari alacaklar ierisinde yer alan ilikili taraflardan alacak tutar net 36.904.603 TL olup ilgili ilemlerin
ayrnts Not 30da verilmitir (31 Aralk 2015: 9.959.555 TL). likili taraflara yaplan yurtii satlarda
alacaklarn vadesi 30 gndr (31 Aralk 2015: 30 gn). likili taraflara yaplan yurtd satlarda
alacaklarn ise %90 pein olup kalan %10luk ksmnn ortalama vadesinin 90 gn olduu
varsaylmaktadr (31 Aralk 2015: 90 gn).
Alacaklarn vade analizine Not 31de yer verilmitir.
Vadesi gemi ve pheli alacak karl ayrlm alacaklarn analizi aadaki gibidir:

31 Mart
2016
236.000
2.331.698
2.567.698

1 ila 5 yl aras
5 yl veya zeri

31 Aralk
2015
236.000
2.382.043
2.618.043

irket tahsil imkan kalmayan alacaklar iin karlk ayrmtr. pheli alacak karl gemi tahsil
edilememe tecrbesine dayanlarak belirlenmitir. irket, alacaklarnn tahsil edilip edilemeyeceine
karar verirken, sz konusu alacaklarn kredi kalitesinde, ilk olutuu tarihten finansal durum tablosu
tarihine kadar bir deiiklik olup olmadn deerlendirir. Dolaysyla, irket Ynetimi ekli finansal
tablolarda yer alan pheli alacak karlndan daha fazla bir karla gerek olmad inancndadr.
pheli alacaklar karl hareketleri aadaki gibidir:
1 Ocak31 Mart 2016
(2.618.043)
50.345
(2.567.698)

pheli ticari alacak karl hareketleri


Al bakiyesi
Kur fark
Kapan bakiyesi

1 Ocak31 Mart 2015


(2.218.606)
(197.649)
(2.416.255)

Vadesi gememi alacaklara ilikin alnan teminat bulunmamaktadr (31 Aralk 2015: Bulunmamaktadr).
Ticari Borlar
31 Mart
2016
2.618.247
27.492.360
30.110.607

Ksa vadeli ticari borlar


likili taraflara ticari borlar (Not: 30)
Ticari borlar (ksa vadeli)

31 Aralk
2015
2.804.587
23.089.413
25.894.000

Ticari borlar ierisinde yer alan ilikili taraflara bor tutar net 2.618.247 TL olup ilgili ilemlerin
ayrnts Not 30da verilmitir (31 Aralk 2015: 2.804.587 TL).

26

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

9.

Pein denmi Giderler, Dier Varlklar ve Ertelenmi Gelirler


a) Pein denmi Giderler, Dier Varlklar
Ksa vadeli pein denmi giderler, dier varlklar
Gelecek aylara ait giderler
Verilen sipari avanslar

31 Mart
2016
1.337.485
186.838
1.524.323

31 Aralk
2015
2.421.328
397.895
2.819.223

Uzun vadeli pein denmi giderler, dier varlklar


Gelecek yllara ait giderler (uzun vadeli)
Verilen sipari avanslar

31 Mart
2016
1.189.416
2.985.755
4.175.171

31 Aralk
2015
1.220.845
3.025.762
4.246.607

Gelecek yllara ait giderlerin 1.186.952 TL (31 Aralk 2015: 1.216.536 TL) tutarndaki ksm Orman
Arazisi Aalandrma bedellerinden olumaktadr.
b) Ertelenmi Gelirler
31 Mart
2016
66.220
66.220

Ksa vadeli ertelenmi gelirler


Alnan sipari avanslar (ksa vadeli)
Gelecek aylara ait gelirler

31 Aralk
2015
1.225.157
70.720
1.295.877

10. Dier Alacaklar ve Borlar

Ksa vadeli dier alacaklar


likili taraflardan alacaklar (Not: 30)
pheli dier eitli alacaklar karl
Verilen depozito ve teminatlar
Dier eitli alacaklar (*)

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

146.287.168
(29.041)
1.224
2.700.449
148.959.800

189.361.433
(29.041)
1.224
2.844.793
192.178.409

Ksa vadeli dier alacaklar ierisinde yer alan ilikili taraflardan alacak tutar 146.287.168 TL olup (31
Aralk 2015: 189.361.433 TL), ilgili ilemlerin ayrnts Not 30da verilmitir.
(*) Dier eitli alacaklar ierisinde yer alan 2.036.902 TL (31 Aralk 2015: 2.303.466 TL), irketin
finans kurulularndan taeronlar adna yapm olduu finansal kiralama szlemelerinden
kaynaklanan alacaklardan olumaktadr.

27

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

10. Dier Alacaklar ve Borlar (devam)

Uzun vadeli dier alacaklar


Verilen depozito ve teminatlar (uzun vadeli)
Dier eitli alacaklar (*) (uzun vadeli)

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

392.452
2.163.802
2.556.254

369.019
2.551.393
2.920.412

(*) Dier eitli alacaklar ierisinde yer alan 2.163.802 TL (31 Aralk 2015: 2.551.393 TL), irketin
finans kurulular ile taeronlar adna yapm olduu finansal kiralama szlemelerinden kaynaklanan
alacaklardan olumaktadr.
31 Mart
31 Aralk
2016
2015
Ksa vadeli dier borlar

denecek vergi ve fonlar


denecek dier ykmllkler
Alnan depozito ve teminatlar
Ortaklara temett borcu (Not: 30)
Grup ii irketlere borlar (Not: 30)

477.356
1.180.733
1.038.847
55.223.908
1.345
57.922.189

4.812.081
536.601
29.318.518
3.731
34.670.931

Ksa vadeli dier borlar ierisinde yer alan ilikili taraflara bor tutar 55.225.253 TL olup (31 Aralk
2015: 29.322.249 TL), ilgili ilemlerin ayrnts Not 30da verilmitir.
11. Stoklar

lk madde ve malzemeler
Mamller
Dier stoklar
Stok deer dkl karl (-)

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

19.159.752
9.505.016
32.982
(17.249)
28.680.501

18.825.042
26.805.110
69.625
(17.249)
45.682.528

Kaytl deerleri ile nominal deerleri arasndaki fark olan dnem iinde ve dnem sonunda olumu
119.964 TL (31 Mart 2015: 88.068 TL) vade fark faiz gideri olarak deerlendirilmitir (Not 24).
lk madde ve malzemeler iindeki 19.159.752 TL (31 Aralk 2015: 18.825.042 TL) ksm irketin olaan
retim faaliyetleri ierisinde kullanlan yedek para ve iletme malzemesinden olumaktadr.

28

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

12. Yatrm Amal Gayrimenkuller

Geree Uygun Deeri


1 Ocak 2016 itibaryla al bakiyesi
Yatrm amal gayrimenkullere ilikin harcamalar
31 Mart 2016 itibaryla kapan bakiyesi

Binalar
83.466.833
539.608
84.006.441

irketin 31 Mart 2016 tarihi itibaryla yatrm amal gayrimenkullerinin zerinde ipotek veya rehin
bulunmamaktadr (31 Aralk 2015: Bulunmamaktadr).

Geree Uygun Deeri


1 Ocak 2015 itibaryla al bakiyesi
Yatrm amal gayrimenkullere ilikin harcamalar
31 Mart 2015 itibaryla kapan bakiyesi

Binalar
75.700.000
75.700.000

31 Aralk 2015 ve 31 Aralk 2014 tarihleri itibaryla irketin yatrm amal gayrimenkullerinin geree
uygun deeri, bamsz bir deerleme irketi olan A Pozitif Gayrimenkul Deerleme A.. tarafndan
belirlenmitir. A Pozitif Gayrimenkul Deerleme A.., SPK tarafndan yetkilendirilmi olup sermaye
piyasas mevzuat uyarnca gayrimenkul deerleme hizmeti vermektedir ve ilgili blgelerdeki emlaklarn
geree uygun deer lmlemesinde yeterli tecrbeye ve nitelie sahiptir. Sahip olunan binann geree
uygun deeri, benzer emlaklar iin olan mevcut ilem fiyatlarn yanstan piyasa karlatrmal yaklama
gre belirlenmitir.
irket Ynetimi raporlama tarihi itibaryla piyasada yeniden deerleme raporu almaya gerek olacak kadar
dalgalanma olmad iin 31 Aralk 2015 raporlama dnemi iin yaplan deerleme almasnn
geerliliini koruduu kanaatindedir.
Yatrm amal gayrimenkullerin geree uygun deerinin belirlenmesinde, mevcut kullanm deerinin en
yksei ve en iyisi kullanlmtr.
31 Mart 2016 tarihi itibaryla irketin yatrm amal gayrimenkulleri ile sz konusu varlklara ilikin
geree uygun deer hiyerarisi aadaki tabloda gsterilmitir:
Raporlama tarihi itibaryla geree uygun deer seviyesi
31 Mart
2016
Bina

84.006.441

1. Seviye
TL
-

2. Seviye
TL
84.006.441

3. Seviye
TL
-

Binann geree uygun deeri, gzlemlenebilir piyasa verileri zerinde nemli bir dzeltme
yaplmakszn, en son piyasa fiyatlarn esas alan karlatrlabilir piyasa yntemi kullanlarak
belirlenmitir.
Mevcut dnemde seviyeler arasnda herhangi bir gei olmamtr.

29

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

13. Maddi Duran Varlklar

Maliyet deeri
1 Ocak 2016 itibaryla al bakiyesi
Almlar
klar
Transferler
31 Mart 2016 itibaryla kapan bakiyesi

Arazi ve
arsalar

Yer alt ve
yerst
dzenleri

Binalar

Tesis makine
ve cihazlar

Tatlar

Demirbalar

Dier
maddi
varlklar

Yaplmakta
zel maliyetler olan yatrmlar

10.143.141
10.143.141

7.117.498
51.327
349.796
7.518.621

50.308.932
22.350
50.331.282

77.108.852
1.495.736
32.806
78.637.394

1.017.976
(1.566)
1.016.410

7.316.116
426.543
7.742.659

67.345
18.000
85.345

33.848.091
33.848.091

4.456.465
281.266
4.737.731

31.258.942
624.971
31.883.913

40.926.199
3.164.310
44.090.509

770.105
26.423
(1.566)
794.962

4.713.458
178.808
4.892.266

62.454
2.984
65.438

5.419.053
976.304
6.395.357

8.703.290
447.837
(382.602)
8.768.525

Toplam
195.631.241
2.461.793
(1.566)
198.091.468

Birikmi amortismanlar
1 Ocak 2016 itibaryla al bakiyesi
Dnem gideri
klar
31 Mart 2016 itibaryla kapan bakiyesi
1 Ocak 2016 itibaryla net defter deeri

10.143.141

2.661.033

19.049.990

36.182.653

247.871

31
Mart 2016
itibaryla net defter deeri
Maliyet
Deeri

10.143.141
Arazi ve

2.780.890
Yer
alt ve

18.447.369
Binalar

34.546.885
Tesis
makine

221.448
Tatlar

2.602.658
2.850.393
Demirbalar

4.891
19.907
Dier

28.429.038
zel27.452.734
maliyetler

87.606.676
5.255.066
(1.566)
92.860.176

8.703.290

108.024.565

8.768.525
Yaplmakta

105.231.292
Toplam

31 Mart 2016 tarihi itibaryla maddi duran varlklardan ayrlan 5.255.066 TL amortisman giderinin, 4.453.863 TLsi retim maliyetine, 800.201 TLsi almayan ksm giderlerine, 1.002
TLsi genel ynetim giderlerine dahil edilmitir.
irketin 31 Mart 2016 tarihi itibaryla maddi duran varlklar zerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadr (31 Mart 2015: Bulunmamaktadr).

30

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

13. Maddi Duran Varlklar (devam)

Maliyet deeri
1 Ocak 2015 itibaryla al bakiyesi
Almlar
klar
31 Mart 2015 itibaryla kapan bakiyesi

Arazi ve
arsalar

Yer alt ve
yerst
dzenleri

Binalar

Tesis makine
ve cihazlar

Tatlar

Demirbalar

Dier
maddi
varlklar

Yaplmakta
zel maliyetler olan yatrmlar

Toplam

10.143.141
10.143.141

6.536.072
26.244
6.562.316

49.057.799
13.188
49.070.987

62.273.778
666.378
62.940.156

928.404
5.500
933.904

6.408.499
359.491
(2.275)
6.765.715

67.345
67.345

33.275.349
33.275.349

4.629.219
1.313.664
5.942.883

173.319.606
2.384.465
(2.275)
175.701.796

1 Ocak 2015 itibaryla al bakiyesi


Dnem gideri
Maddi olmayan duran varlklardan transfer
klar
31 Mart 2015 itibaryla kapan bakiyesi

3.836.165
149.567
3.224
3.988.956

29.019.141
545.816
(3.326)
29.561.631

25.577.743
1.735.474
27.313.217

703.016
27.923
730.939

4.007.280
164.428
(532)
4.171.176

58.684
1.037
59.721

1.597.698
941.943
102
2.539.743

64.799.727
3.566.188
(532)
68.365.383

1 Ocak 2015 itibaryla net defter deeri


31 Mart 2015 itibaryla net defter deeri

10.143.141
10.143.141

2.699.907
2.573.360

20.038.658
19.509.356

36.696.035
35.626.939

225.388
202.965

2.401.219
2.594.539

8.661
7.624

31.677.651
30.735.606

4.629.219
5.942.883

Birikmi amortismanlar

108.519.879
107.336.413

31 Mart 2015 tarihi itibaryla maddi duran varlklardan ayrlan 3.566.188 TL amortisman giderinin, 3.185.893 TLsi retim maliyetine, 379.497 TLsi almayan ksm giderlerine, 798
TLsi genel ynetim giderlerine dahil edilmitir.

31

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

13. Maddi Duran Varlklar (devam)


irketin sahip olduu yeniden deerleme yaplm arazi, bina, tesis ve makine ve cihazlarn tarihi maliyet
esasna gre belirlenen net defter deerlerine aada yer verilmitir.

31 Aralk
2015

31 Mart
2016
Arazi ve arsalar
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Toplam

526.359
8.197.840
1.065.885
9.790.084

526.359
8.430.340
2.276.570
11.233.269

14. Maddi Olmayan Duran Varlklar


Maden
hazrlk
gelitirme
giderleri

Maden
arama
giderleri

Aratrma
gelitirme
giderleri

Dier zel
tkenmeye
tabi varlklar

Haklar

Toplam

272.893.316
16.122.211

7.051.742
-

33.600
-

37.202.852
3.493.661

12.123.829
1.180

329.305.339
19.617.052

289.015.527

7.051.742

33.600

40.696.513

12.125.009

348.922.391

272.893.316
16.122.211

1.035.973
83.275

30.217
1.117

4.910.865
450.373

11.388.034
71.701

290.258.405
16.728.677

289.015.527

1.119.248

31.334

5.361.238

11.459.735

306.987.082

1 Ocak 2016 itibaryla


net defter deeri

6.015.769

3.383

32.291.987

735.795

39.046.934

31 Mart 2016 itibaryla net


defter deeri

5.932.494

2.266

35.335.275

665.274

41.935.309

Maliyet deeri
1 Ocak 2016 itibaryla al
bakiyesi
Almlar
31 Mart 2016 itibaryla
kapan bakiyesi
Birikmi itfa paylar
1 Ocak 2016 itibaryla al
bakiyesi
Dnem gideri
31 Mart 2016 itibaryla
kapan bakiyesi

31 Mart 2016 tarihi itibaryla maddi olmayan duran varlklardan ayrlan 16.728.677 TL amortisman
giderinin, 16.715.622 TLsi retim maliyetine, 13.055 TLsi genel ynetim giderlerine dahil edilmitir.

32

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

14. Maddi Olmayan Duran Varlklar (devam)

Maliyet deeri
1 Ocak 2015 itibaryla al
bakiyesi
Almlar
31 Mart 2015 itibaryla
kapan bakiyesi

Maden
hazrlk
gelitirme
giderleri

Maden
arama
giderleri

Aratrma
gelitirme
giderleri

Dier zel
tkenmeye
tabi varlklar

Haklar

Toplam

213.985.514
10.630.638

6.677.180
374.562

33.600
-

26.674.866
565.294

12.103.195
1.763

259.474.355
11.572.257

224.616.152

7.051.742

33.600

27.240.160

12.104.958

271.046.612

211.480.748
13.135.404

593.552
98.230

23.607
1.680

2.797.220
362.658

11.082.123
78.424

225.977.250
13.676.396

224.616.152

691.782

25.287

3.159.878

11.160.547

239.653.646

2.504.766

6.083.628

9.993

23.877.646

1.021.072

33.497.105

6.359.960

8.313

24.080.282

944.411

31.392.966

Birikmi itfa paylar


1 Ocak 2015 itibaryla al
bakiyesi
Dnem gideri
31 Mart 2015 itibaryla
kapan bakiyesi
1 Ocak 2015 itibaryla net
defter deeri
31 Mart 2015 itibaryla net
defter deeri

31 Mart 2015 tarihi itibaryla maddi olmayan duran varlklardan ayrlan 13.676.396 TL amortisman
giderinin, 13.663.371 TLsi retim maliyetine, 13.025 TLsi genel ynetim giderlerine dahil edilmitir.
15. Devlet Tevik ve Yardmlar
Siirtde bulunan iyerlerinde 5510 sayl Kanun gerei sigorta prim tevikinden ve 4857 sayl Kanunun
30uncu Maddesi kapsamnda zrl personel istihdam tevikinden yararlanmaktadr. Dier iyerlerinde
5510 sayl Kanun gerei sigorta prim tevikinden yararlanmaktadr. Ocak Mart 2016 dneminde 416.947
TL sigorta primi tevikinin 320.496 TLsi genel retim giderleri hesabndan, 28.839 TLsi genel ynetim
giderleri hesabndan, 67.612 TLsi allmayan ksm giderlerinden mahsup edilmitir (31 Aralk 2015:
1.505.476 TL sigorta primi tevikinin 1.412.386 TLsi genel retim giderleri hesabndan, 93.090 TLsi
genel ynetim giderleri hesabndan mahsup edilmitir).
irketin Siirt Madenky letmesine ait tevsi yatrm iin T.C. Ekonomi Bakanl Tevik Uygulama ve
Yabanc Sermaye Genel Mdrlnce dzenlenen 17 Eyll 2012 tarih 106816 Nolu Yatrm Tevik
Belgesi bulunmaktadr. irket bu Yatrm Tevik Belgesine ilikin faydalardan ilgili yatrmlarn
yaplmasn takiben istifade edecektir. Bu kapsamda irket, vergi indirimi, KDV istisnas, gmrk vergisi
muafiyeti, sigorta primi iveren hissesi destei, faiz destei, gelir vergisi stopaj destei ve sigorta primi
destei gibi blgesel destek unsurlarndan yararlanacak olup, KDV ve gmrk vergisi muafiyeti ile ilgili
faydalardan 2012 yl ierisinde yararlanmaya balamtr. 31 Mart 2016 tarihinde sona eren dnem
itibariyle 374.835 TL tutarnda vergi muafiyetinden yararlanmtr (31 Aralk 2015: 848.207 TL). irket,
kulland tevik kapsamnda yapm olduu 60.026.265 TL tutarndaki yatrm ile 2016 ylnda 3.366.136
TL vergi indirimi kullanm olup, gelecek yllarda kullanlacak yatrm tevik indirimdeki deiim
1.309.426 TLdir (31 Aralk 2015: 57.407.414 TL tutarndaki yatrm ile 2015 ylnda 3.366.136 TL vergi
indirimi kullanm olup, gelecek yllarda kullanlacak yatrm tevik indirimdeki deiim 1.320.439
TLdir).

33

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

16. alanlara Salanan Faydalar Kapsamnda Borlar

31 Mart
2016
Personele borlar
denecek sosyal gvenlik kesintileri
denecek dier ykmlkler

1.357.536
504.158
256.479
2.118.173

31 Aralk
2015
1.279.561
524.326
464.590
2.268.477

17. Karlklar, Koullu Varlk ve Ykmllkler


a) Ksa vadeli karlklar

alanlara salanan faydalara ilikin ksa vadeli karlklar


Kullanlmam izin karlklar
Personel ikramiye karlklar
Personel toplu szleme fark karlklar

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

1.806.471
469.482
453.379

1.711.178
-

2.729.332

1.711.178

Kullanlmam izin karlnda gerekleen hareketler aadaki gibidir:

2016
1.711.178
(122.710)
218.003
1.806.471

Al bakiyesi, 1 Ocak
Dnem iinde kullanlan/denen (-)
Dnem iindeki art
Kapan bakiyesi, 31 Mart

31 Mart
2016
277.616
828.112
18.744
1.124.472

Ksa vadeli dier karlklar


Maden devlet hakk
Dava karl
Dier bor ve gider karlklar

2015
1.504.221
(85.694)
261.726
1.680.253
31 Aralk
2015
1.172.980
695.315
1.868.295

31 Mart 2016 tarihi itibaryla irket aleyhine eitli konularda alm ve halen devam eden toplam 828.112
TL (31 Aralk 2015: 695.315 TL) tutarnda dava bulunmaktadr. irket Ynetimi 828.112 TL (31 Aralk
2015: 695.315 TL) tutarndaki dava iin karlk ayrmtr. Bu davalarn 796.022 TLsi personel davalarna
ilikindir (31 Aralk 2015: 663.225 TL).
Yukarda belirtildii zere irket, dnem ierisinde olaan faaliyetleri dahilinde birden ok davaya daval
ve davac olarak taraf olmutur. Bu kapsamda irket Ynetimi, finansal tablo dipnotlarnda aklanmam
ya da gerekli karlklarn ayrlmad ve irketin finansal durumu ya da faaliyet sonular zerinde
olumsuz etkisi olabilecek devam eden dava ya da yasal takip olmad grndedir.
Dava karlklarnn dnem iindeki hareketleri aada verilmitir.
2016
695.315
132.797
828.112

Al bakiyesi, 1 Ocak
Yl iinde ayrlan karlk tutar
Yl iinde konusu kalmayan karlk tutar
Yl iinde denen
Kapan bakiyesi, 31 Mart

34

2015
1.095.375
55.144
(79.033)
(327.326)
744.160

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

17. Karlklar, Koullu Varlk ve Ykmllkler (devam)


b) Uzun vadeli karlklar
31 Mart
2016
Kdem tazminat karl
Dier karlklar

8.561.947
6.929.565
15.491.512

31 Aralk
2015
8.589.516
6.858.758
15.448.274

Kdem tazminat karlklar


irket (Trk Kanununa gre, en az bir yllk hizmeti tamamlayarak 25 yllk alma hayat ardndan
emekliye ayrlan (kadnlar iin 58, erkekler iin 60 ya), i ilikisi kesilen, askerlik hizmetleri iin arlan
veya vefat eden her alanna kdem tazminat demek mecburiyetindedir.
31 Mart 2016 tarihi itibaryla denecek kdem tazminat, aylk 4.092,53 TL (2015: 3.828,37 TL) tavanna
tabidir.
Kdem tazminat ykmll zorunluluk olmadndan dolay herhangi bir fonlamaya tabi deildir.
Kdem tazminat ykmll, irketin alanlarn emekli olmasndan doan gelecekteki olas
ykmlln bugnk deerinin tahminine gre hesaplanr. Yeniden dzenlenmi TMS 19, alanlara
Salanan Faydalar, iletmenin ykmllklerini tanmlanm fayda planlar kapsamnda akteryal
deerleme yntemleri kullanlarak hesaplanmasn ngrr. Buna uygun olarak, toplam ykmllklerin
hesaplanmasnda kullanlan akteryal varsaymlar aada belirtilmitir.
Ana varsaym, her hizmet yl iin olan azami ykmllk tutarnn enflasyona paralel olarak artacak
olmasdr. Dolaysyla, uygulanan iskonto oran, gelecek enflasyon etkilerinin dzeltilmesinden sonraki
beklenen reel oran ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralk 2015 tarihi itibaryla, ekli finansal tablolarda
karlklar, gelecee ilikin, alanlarn emekliliinden kaynaklanacak muhtemel ykmllnn
bugnk deeri tahmin edilerek hesaplanr. lgili finansal durum tablosu tarihlerindeki karlklar, yllk %7
enflasyon ve %11,5 iskonto oran varsaymlarna gre yaklak % 4,21 olarak elde edilen reel iskonto oran
kullanlmak suretiyle hesaplanmtr (31 Aralk 2015: % 4,21). stee bal iten ayrlma oranlar da 0-15 yl
alanlar iin % 5, 16 ve zeri yl alanlar iin %0 olarak dikkate alnmtr.
irketin kdem tazminat karlnn hesaplanmasnda 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geerli olan
4.092,53 TL tavan tutar dikkate alnmtr.
Kdem tazminat ykmll hesaplamasnda kullanlan nemli tahminler iskonto oran ve istee bal iten
ayrlma olasldr.
skonto orannn %1 yksek (dk) alnmas durumunda, kdem tazminat ykmll 1.071.335 TL
daha az (fazla) olacaktr.
Dier varsaymlar ayn braklarak, iten kendi istei ile ayrlma olasl %1 daha dk (yksek) alnmas
durumunda, kdem tazminat ykmll 27.523 TL daha fazla (az) olacaktr.
Kdem tazminat karlnda gerekleen hareketler aadaki gibidir:
2016
8.589.516
89.073
247.198
(363.840)
8.561.947

Al bakiyesi, 1 Ocak
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Yl iinde denen (-)
Kapan bakiyesi, 31 Mart

2015
7.658.672
71.260
251.402
(140.464)
7.840.870

Toplam giderin 221.135 TLsi (2015: 244.768 TL) ve 115.136 TLsi (2015: 77.894 TL), srasyla, retim
maliyetine ve genel ynetim giderlerine dahil edilmitir.

35

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

17. Karlklar, Koullu Varlk ve Ykmllkler (devam)


b) Uzun vadeli karlklar (devam)
Uzun vadeli dier karlklar maden kapama maliyetlerinden olumaktadr. Dier karlklarda gerekleen
hareketler aadaki gibidir:
2016
2015
Al bakiyesi, 1 Ocak
6.858.758
6.845.868
Faiz maliyeti
70.807
62.813
Kapan bakiyesi, 31 Mart
6.929.565
6.908.681
Alnan ve Verilen Teminatlar

c)

31 Mart 2016
Alnan teminatlar
Teminat mektuplar (TL)
Teminat mektuplar (Avro)
Teminat ekleri (TL)
Teminat ekleri (ABD Dolar)
Teminat senetleri (TL)
Teminat senetleri (Avro)
Toplam

Dviz Tutar
10.000
90.000
117.120

TL Karl
551.411
32.081
1.119.500
255.006
210.132.599
375.733
212.466.330

31 Aralk 2015
Dviz Tutar
10.000
90.000
117.120

TL Karl
500.000
31.776
1.119.500
261.684
210.102.599
372.161
212.387.720

31 Mart 2016 ve 31 Aralk 2015 tarihleri itibaryla irketin teminat/rehin/ipotek (TR) pozisyonuna
ilikin tablolar aadaki gibidir:
TL karl
TL
31 Mart 2016
Toplam
A. Kendi Tzel Kiilii Adna Verilen
2.957.161
2.957.161
Teminat Mektuplar
2.502.024
2.502.024
Nakdi Teminatlar
355.137
355.137
Kefaletler
100.000
100.000
B. Tam Konsolidasyon Kapsamna Dahil Edilen Ortaklklar
Lehine Verilen
C. Olaan Ticari Faaliyetlerinin Yrtlmesi Amacyla
Dier 3nc Kiilerin Borcunu Temin Amacyla Verilen
5.300.000
5.300.000
D. Dier Verilen TRlerin Toplam Tutar
Toplam (*)
8.257.161
8.257.161

(*)

irketin TR pozisyonuna konu olan tm teminat mektuplar, nakdi teminatlar ve kefaletler Trk Lirasdr.

36

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)
17.

17. Karlklar, Koullu Varlk ve Ykmllkler (devam)


c) Alnan ve Verilen Teminatlar (devam)

31 Aralk 2015
A. Kendi Tzel Kiilii Adna Verilen
Teminat Mektuplar
Nakdi Teminatlar
Kefaletler
B. Tam Konsolidasyon Kapsamna Dahil Edilen Ortaklklar
Lehine Verilen
C. Olaan Ticari Faaliyetlerinin Yrtlmesi Amacyla
Dier 3nc Kiilerin Borcunu Temin Amacyla Verilen
D. Dier Verilen TRlerin Toplam Tutar
Toplam (*)

(*)

TL
2.908.561
2.453.424
355.137
100.000

TL karl
Toplam
2.908.561
2.453.424
355.137
100.000

4.500.000
7.408.561

4.500.000
7.408.561

irketin TR pozisyonuna konu olan tm teminat mektuplar, nakdi teminatlar ve kefaletler Trk Lirasdr.

irketin vermi olduu dier TRlerin irketin zkaynaklarna oran 31 Mart 2016 tarihi itibaryla
%0,0dr (31 Aralk 2015 tarihi itibaryla %0,0).
irket kulland kredilere karlk grup irketlerinden kefalet almakta ayn ekilde bu irketler lehine kefalet
vermektedir. Kullanlan kredilerin vadesi gelmemi anapara bakiyeleri aadaki tablolarda risk tutar bal
altnda gsterilmektedir. Tabloda grlen risk tutar gayri nakdi kredilere aittir. Riski bulunmayan kefalet
tutarlar grup irketleri tarafndan kullanlarak kapatlan ve kullanlmayacak kredilere ait genel szlemelere
ait olup banka mutabakatlarnda yer almas nedeniyle aadaki tablolarda gsterilmeye devam edilmektedir.

31 Mart 2016
likili Taraf
Turgay Ciner

likinin Nitelii
Ortak

Park Holding

Ortak

Park Holding, Turgay Ciner


Park Holding, Park Termik,
Park Teknik ve Turgay Ciner
Park Termik, Park Teknik ve
Turgay Ciner

Park Holding, Park Teknik


Park Termik
Toplam

Ortak
Ortak /Grup i/
tirak ve Ortak
Ortak /
tirak/Grup i
irket

Ortak / Grup i
irket
tirak

37

Alnan
Alnan
Alnan
Alnan

Garanti / Kefalet
Taahht
Kefalet - TL
Kefalet - Avro
Kefalet - TL

Tutar
7.150.000
2.060.000
613.193

Risk
Tutar
5.000
1.098.692
375.213

Alnan
Alnan
Alnan

Kefalet - TL
Kefalet - TL
Kefalet - TL

300.000
1.756.800
150.000

93.010
1.756.800
26

Alnan

Kefalet ABD
Dolar

28.956.770

89.580

Alnan

Kefalet - TL

82.500

50.000

Alnan Kefalet - Avro


Alnan Kefalet - TL

3.184.416
315.046

573.965
55.462

Alnan Kefalet - TL
Alnan Kefalet ABD
Dolar
Alnan Kefalet - Avro
Alnan Kefalet - TL

5.622
28.956.770

5.622
89.580

5.244.416
10.373.161

1.672.657
2.341.133

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

17. Karlklar, Koullu Varlk ve Ykmllkler (devam)


c) Alnan ve Verilen Teminatlar (devam)
31 Aralk 2015

likili Taraf
Turgay Ciner

likinin Nitelii
Ortak

Park Holding

Ortak

Park Holding, Turgay Ciner


Park Holding, Park Termik,
Park Teknik ve Turgay Ciner
Park Termik, Park Teknik ve
Turgay Ciner

Park Holding, Park Teknik


Park Termik
Toplam

Ortak
Ortak /Grup i/
tirak ve Ortak
Ortak /
tirak/Grup i
irket

Ortak / Grup i
irket
tirak

38

Alnan
Alnan
Alnan
Alnan

Garanti / Kefalet
Taahht
Kefalet - TL
Kefalet - Avro
Kefalet - TL

Tutar
7.150.000
2.060.000
613.193

Risk
Tutar
5.000
1.350.405
453.542

Alnan
Alnan
Alnan

Kefalet - TL
Kefalet - TL
Kefalet - TL

300.000
1.756.800
150.000

93.010
1.756.800
26

Alnan

Kefalet ABD
Dolar

28.956.770

87.294

Alnan

Kefalet - TL

82.500

50.000

Alnan Kefalet - Avro


Alnan Kefalet - TL

3.184.416
315.046

603.446
77.972

Alnan Kefalet - TL
Alnan Kefalet ABD
Dolar
Alnan Kefalet - Avro
Alnan Kefalet - TL

5.622
28.956.770

5.622
87.294

5.244.416
10.373.161

1.953.851
2.441.972

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

18. Taahhtler
Operasyonel Kiralama
irketin 2015 senesi ierisinde finansal kiralama kapsamnda yapt ilemlerin detay Not 7de verilmitir.
Buna ek olarak faaliyet dneminde irket ii ve irket d firmalardan faaliyet kiralamalar mevcut olup
detay aadaki tabloda verilmitir.

1 Ocak 31 Mart
2016
2.591
157.043
597.874
948.240
1.705.748

Arsa ve arazi kira gideri


Bina kira gideri
Tat kira gideri
Makine kira gideri

1 Ocak 31 Mart
2015
5.627
144.845
197.027
769.370
1.116.869

hracat Taahhtleri
Finansal durum tablosu tarihi itibaryla irketin ihracat taahhd bulunmamaktadr. (31 Aralk 2015:
Bulunmamaktadr).
19. Dier Varlk ve Ykmllkler

Dier dnen varlklar


Devreden KDV
Dier KDV
Gelir tahakkuklar
Personel avanslar
avanslar

Dier ksa vadeli ykmllkler


Dier KDV (ksa vadeli)

39

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

2.952.162
1.914.415
12.711
100.413
43.726
5.023.427

1.973.633
2.710.871
431.138
90.833
45.026
5.251.501

31 Mart
2016

31 Aralk
2015

1.914.415
1.914.415

2.710.871
2.710.871

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

20. zkaynaklar
a) Sermaye
31 Mart 2016 ve 31 Aralk 2015 tarihleri itibaryla sermaye yaps aadaki gibidir:

31 Aralk 2015

31 Mart 2016
Ad
Park Holding A..
Turgay Ciner
Dier
Toplam

Pay Oran

Tutar

Pay Oran

Tutar

% 61,25
% 6,76
% 31,99
%100,00

91.168.622
10.065.983
47.632.638
148.867.243

% 61,25
% 6,76
% 31,99
%100,00

91.168.622
10.065.983
47.632.638
148.867.243

Sermayeyi Temsil Eden Paylara likin Bilgi


Nama /
Grubu Hamiline
A
Nama
B
Nama

Nominal
Deer (TL)
18.290.866
130.576.377
148.867.243

Sermayeye
Oran mtiyaz Tr
%12,29 6 Ynetim Kurulu yesi seme hakk
%87,71 3 Ynetim Kurulu yesi seme hakk
%100,00

irketin 13 Mart 2009 tarihinde yaplan Olaanst Genel Kurulu toplantsnda esas szlemenin
Sermaye balkl 6nc Maddesi deiiklii onaylanarak sermayeyi temsil eden paylardan B grubu
paylarn 6.310.000.000 adetlik ksm nama yazl hale gelmi ve kaytl sermaye tavan 300.000.000 TLye
ykseltilmitir. Esas szleme deiiklii 13 Mart 2009 tarihinde tescil ve 18 Mart 2009 tarihinde Trkiye
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmitir.
irketin 30 Nisan 2009 tarihli 2008 yl Olaan Genel Kurul toplantsnda onaylanan ve ayn gn tescil
edilen Ceyta Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A..nin devralnmasna ilikin Birleme Szlemesi
gereince 1,15654 olarak belirlenen birleme oran erevesinde karlm sermayesi 120.000.000 TLden
28.867.243 TL artrlarak 148.867.243 TLye kartlmtr.
b) Sermaye Dzeltme Farklar
irketin daha nce olumu sermaye dzeltme farklarndan zarar mahsubunda kullanlan miktar
dldkten sonra kalan 40.960.229 TL sermaye dzeltme farklarnn 40.065.114 TLsi 2008 ylnda
sermayeye ilave edilmitir. Kalan 895.115 TL denmi sermaye ierisinde raporlanmtr. irketin Ceyta
Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. ile birlemesi sonucu devren gelen 15.482.308 TL sermaye
dzeltmesi olumlu fark ekli finansal tablolarda denmi sermaye ierisinde yer alm olup aadaki
tabloda gsterilmitir.
31 Mart
31 Aralk
2016
2015
Enflasyon dzeltmesi
Enflasyon dzeltmesi - birleme etkisi
Nominal sermaye
Dzeltilmi sermaye

895.115
15.482.308
148.867.243
165.244.666

895.115
15.482.308
148.867.243
165.244.666

c) Paylara ilikin primler


irketin Ceyta Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. ile birlemesi sonucu devren gelen 132.368 TL
hisse senedi ihra primi mevcuttur (31 Aralk 2015: 132.368 TL). irketin Ceyta Madencilik Tekstil
Sanayi ve Ticaret A.. ile birlemesi sonucu devren gelen 6.175.274 TL itirak emisyon primi
bulunmaktadr (31 Aralk 2015: 6.175.274 TL).
40

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

20. zkaynaklar (devam)


d) Kar veya zararda yeniden snflandrlamayacak birikmi dier kapsaml gelir ve giderler
Deer Art Fonlar
Finansal durum tablosunda maddi duran varlklar olarak raporlanan Edirne ilinde bulunan arsa ve binalarn
rayi bedelle deerlenmesi sonucu 31 Aralk 2008 tarihinde 5.646.593 TL tutarnda deer art fonu
hesaplanmtr. Ayrca Ceyta Madencilik Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. ile birlemesi sonucu devren gelen
14.563.489 TL deer art fonu mevcuttur. Bu tutarlardan hesaplanan ertelenmi vergi farklarnn ve
deerlemeye tabi tutulan varlklarn deer art fonuna isabet eden amortismann indirilmesi sonucu kalan
14.404.471 TL, finansal durum tablosunda zkaynaklar ierisinde yer alan deer art fonlar hesabnda
gsterilmitir.
Finansal durum tablosunda grnen yeniden deerleme fonunun oluumu aadaki tablodaki gibidir.
Deer art fonlar
Maddi duran varlklar yeniden deerleme fonu
Maddi duran varlk sat
Amortisman fark
Toplam

2016

2015

14.945.444
(540.973)
14.404.471

16.181.525
(118.462)
(1.117.619)
14.945.444

Akteryal kazan / (kayp)


31 Mart 2016 itibaryla tanmlanm emeklilik fayda planlarna ilikin akteryal kazan vergi etkisi sonras
652.822 TL dir (31 Aralk 2015: 652.822 TL).
e) Kardan Ayrlan Kstlanm Yedekler
Yasal Yedekler: Yasal yedekler Trk Ticaret Kanununa gre ayrlan birinci ve ikinci tertip yasal
yedeklerden olumaktadr. Birinci tertip yasal yedekler tarihi denmi sermayenin %20sine eriene kadar,
gemi dnem ticari karndan yllk %5 orannda ayrlr. kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal
yedek ve temettlerden sonra, tm nakdi temett datmlar zerinden yllk %10 orannda ayrlr.

31 Mart 2016
Birinci Tertip
kinci Tertip
Yedek Ake
Yedek Ake
Devir
Yl iinde ayrlan
Toplam

24.440.367
1.143.747
25.584.114

23.770.463
4.777.876
28.548.339

31 Aralk 2015
Birinci Tertip
kinci Tertip
Yedek Ake
Yedek Ake
24.118.706
321.661
24.440.367

15.235.150
8.535.313
23.770.463

f) Gemi Yllar Kar / Zararlar


irket SPKnn Seri: I, No: 31 sayl Tebli kapsamnda gerekli dzeltmeleri yapm ve dzeltme sonras
gemi yl kar zararlarnn detay aadaki gibi olumutur.

Al bakiyesi, 1 Ocak
nceki dnem net kar
Yedek ake ayrlmas
Temett demesi
Yeniden deerleme amortisman farklar
Kapan bakiyesi, 31 Mart

41

2016

2015

172.131.223
29.234.883
(5.921.623)
(55.222.125)
540.973
140.763.331

250.756.881
20.459.924
253.112
271.469.917

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

20. zkaynaklar (devam)


g) Kar Datm
Sermaye Piyasas Kurulunca (SPK) 27 Ocak 2010 tarihinde 2009 yl faaliyetlerinden elde edilen
karlarn datm esaslar ile ilgili olarak; paylar borsada ilem gren anonim ortaklklar iin, herhangi bir
asgari kar datm zorunluluu getirilmemesine, bu kapsamda, kar datmnn SPKnn Seri: IV, No: 27
sayl Sermaye Piyasas Kanununa Tabi Olan Halka Ak Anonim Ortaklklarn Temett Avans
Datmnda Uyacaklar Esaslar Hakknda Tebliinde yer alan esaslar, ortaklklarn esas szlemelerinde
bulunan hkmler ve irketler tarafndan kamuya aklanm olan kar datm politikalar erevesinde
gerekletirilmesine karar verilmitir.
irketin 31 Mart 2016 tarihi itibaryla yasal kaytlarnda kar datmna konu edilebilecek kaynaklar,
ayrlmas gereken tutar bulunmamaktadr. (31 Aralk 2015: 1.143.747 TL) tutarndaki birinci tertip yasal
yedeklerin dlmesinden sonra kalan tutar bulunmamaktadr. (31 Aralk 2015: 21.731.191 TL) tutarndaki
dnem kar ve 86.072.245 TL (31 Aralk 2015: 124.341.055 TL) tutarndaki olaanst yedekleri olmak
zere toplam 86.072.245 TLdir (31 Aralk 2015: 146.072.246 TL). Sermaye Piyasas Kurulunca
belirlenen esaslar dahilindeki toplam tutar 140.763.331 TLdir (31 Aralk 2015: 200.222.359 TL).
21. Satlar ve Satlarn Maliyeti

Sat gelirleri
Yurtii satlar
Yurtd satlar

Sat miktarlar
Konsantre bakr (Dmt)

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

35.929
58.377.794
58.413.723

148.663
47.630.049
47.778.712

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

25.376

19.919

Yurtii satlarnn 530 TLsi (31 Mart 2015: 52.115 TL) grup ii irketlere, yurtd satlarnn ise tamam
Belikaya yaplmaktadr. (31 Mart 2015: Yurtd satlarnn tamam Belikaya yaplmaktadr).
1 Ocak 1 Ocak 31 Mart
31 Mart
Satlarn maliyeti
2016
2015
lk madde ve malzeme maliyetleri
ilik gideri
Genel retim gideri
retilen mamul maliyeti
Mamul stoklarnda deiim
Dnem ba maml
Dnem sonu maml
Satlan mamul maliyeti
Almlar
Satlan emtia maliyeti
Satlan hizmet maliyeti

2.744.781
4.785.760
29.371.826
36.902.367
17.300.094
26.805.110
9.505.016
54.202.461
27.415
27.415
54.229.876

42

2.733.995
5.469.843
25.122.094
33.325.932
5.080.972
14.157.624
9.076.652
38.406.904
108.870
108.870
1.534
38.517.308

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

21. Satlar ve Satlarn Maliyeti (devam)

retim miktarlar
Konsantre bakr (Wmt)

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

20.242

23.358

1 Ocak 31 Mart
2016
4.225.508
3.573.889

1 Ocak 31 Mart
2015
3.290.722
4.358.619

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

1.995.854
889.607
841.728
298.110
200.209
4.225.508

1.390.533
906.997
631.066
209.362
152.764
3.290.722

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

1.058.172
1.186.081
14.057
282.801
186.971
197.659
163.472
132.797
110.336
241.543
3.573.889

1.389.954
1.044.069
13.823
291.331
227.548
186.939
161.625
55.144
378.082
610.104
4.358.619

22. Pazarlama, Sat ve Datm Giderleri, Genel Ynetim Giderleri

Pazarlama, sat ve datm giderleri


Genel ynetim giderleri

Pazarlama, sat ve datm giderleri


Nakliye giderleri
Navlun giderleri
hracat giderleri
Malzeme giderleri
Dier

Genel ynetim giderleri


Danmanlk ve gider paylar
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Vergi resim ve harlar
Yardm ve balar
Kira giderleri
Kdem ve izin karl
Karlk giderleri
Reklam giderleri
Dier

43

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

23. Niteliklerine Gre Giderler

Amortisman ve itfa paylar giderleri


retim maliyeti
Hazrlk gelitirme
itfa paylar
Maden kapama
maliyetleri amortisman
Dier amortisman
Genel ynetim giderleri
almayan ksm giderleri

Personel giderleri
retim maliyeti
Maalar ve cretler
alanlara salanan faydalar
Genel ynetim giderleri
Maalar ve cretler
alanlara salanan faydalar

44

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

21.169.485

16.849.264

16.655.859

13.596.292

201.140
4.312.486
14.057
800.201
21.983.743

184.446
3.068.526
13.823
379.497
17.242.584

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

8.282.036
6.793.794
1.488.242
1.186.081
922.798
263.283
9.468.117

7.470.479
6.221.454
1.249.025
1.181.201
1.009.222
171.979
8.651.680

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

24.

Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler / (Giderler)

Esas faaliyetlerden dier gelirler


Kambiyo karlar
Faiz gelirleri
Konusu kalmayan karlklar
Reeskont faiz gelirleri
Dier olaan gelir ve karlar

Esas faaliyetlerden dier giderler

Kambiyo zararlar
almayan ksm giderleri
Faiz giderleri
Reeskont faiz giderleri
Dier

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

68.271
4.221.992
486.550
686.337
368.855
5.832.005

2.370.311
5.304.973
632.517
320.110
144.557
8.772.468

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

554.816
3.979.986
203.302
618.846
36.785
5.393.735

651.927
379.497
154.289
388.329
4.541.754
6.115.796
l

Faiz giderleri ierisinde yer alan vadeli allardan oluan 130.001 TL finansal giderlerin 119.964 TLsi
stok, 10.037 TLsi hizmet almlarndan olumaktadr (31 Mart 2015: Faiz giderleri ierisinde yer alan
vadeli allardan oluan 90.179 TL finansal giderlerin 88.068 TLsi stok, 2.111 TLsi hizmet almlarndan
olumaktadr).
almayan ksm gideri olan 3.979.986 TLnin 186.436 TLsi Edirne ubesinde mevcut atl durumdaki
fabrika binas amortisman giderinden, 193.049 TLsi birleme sonucunda varlklarna dahil olan Ceyhan /
Adana adresinde kurulu atl durumdaki iplik fabrikas bina, makine ve demirbalarna ait amortisman
giderinden ve 3.600.500 TLsi Siirt Madenkyde bulunan tesise ait iklim artlarna bal olarak
yaplamayan cevher retimine ilikin sabit retim giderlerinden olumaktadr (31 Mart 2015: allmayan
ksm gideri olan 379.497 TLnin 186.448 TLsi Edirne ubesinde mevcut atl durumdaki fabrika binas
amortisman giderini, 193.049 TLsi birleme sonucunda varlklarna dahil olan Ceyhan / Adana adresinde
kurulu atl durumdaki iplik fabrikas bina, makine ve demirbalarna ait amortisman giderlerinden
olumaktadr).

45

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

25. Yatrm Faaliyetlerinden Gelirler / (Giderler)

Yatrm faaliyetlerinden gelirler


Maddi duran varlk sat kar

Yatrm faaliyetlerinden giderler


Yatrm amal gayrmenkullere ait giderler

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

1.948.795
1.948.795

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

1.362.051
1.362.051

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

10.080
10.080

26. Finansman Gelirleri / (Giderleri)

Finansman gelirleri
Kambiyo karlar

Finansman giderleri
Kambiyo zararlar
Faiz gideri
Dier finansal giderler

46

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

25.354
16.508
9.658
51.520

8.369
41.560
9.502
59.431

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

27. Sat Amal Elde Tutulan Duran Varlklar


irket Ynetim Kurulu retim tesislerinin kapal iletmeden ak iletmeye geirilmesi sebebiyle atl
durumda kalacak maddi duran varlklarnn bir ksmnn elden karlmas karar alm ve bu varlklarla
ilgilenen irketlerden teklifler alnmtr. On iki ay iinde satlmas beklenen varlklar, elden karlacak
sat amal elde tutulan duran varlklar olarak snflandrlm ve finansal durum tablosunda ayr olarak
gsterilmitir.
Sattan elde edilen gelirin ilgili varln defter deerini amas beklendiinden, satlmak zere elde tutulan
sz konusu faaliyetler iin herhangi bir deer dkl karl kayda alnmamtr.
Balca varlklar oluturan ve satlmak zere elde tutulan olarak snflandrlan elden karlacak gruba
ilikin ayrntlar aada verilmitir:
31 Mart
2016

31 Mart
2015

1 Ocak itibaryla al bakiyesi


klar

3.482.247
(1.736)

31 Aralk itibaryla kapan bakiyesi

3.480.511

On iki ay iinde sat tamamlanmayan duran varlklar, 31 Aralk 2015 tarihi itibariyle sat amacyla elde
tutulan duran varlklardan maddi duran varlklara snflandrlmtr.
28. Vergi Varlk ve Ykmllkleri
Ertelenmi Vergi Varlklar ve Ykmllkleri
irket, vergiye esas yasal finansal tablolar ile TMSye gre hazrlanm finansal tablolar arasndaki
farkllklardan kaynaklanan geici zamanlama farklar iin ertelenmi vergi varlklar ve ykmllkleri
muhasebeletirmektedir. Sz konusu farkllklar genellikle baz gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarlar ile TMSye gre hazrlanan finansal tablolarda farkl dnemlerde yer almasndan kaynaklanmaktadr.

Ertelenmi vergi varlklar


Ertelenmi vergi ykmllkleri (-)
Dier kapsaml gelir ve gider ile ilikilendirilen
ertelenmivergi
vergivarl
varlklar
/ (ykmllkleri)
Ertelenmi
(net)

Ertelenmi vergi varlklar /


(ykmllkleri)
Yatrm tevik indirimi
Maddi ve maddi olmayan duran varlklarn deerleme
ve ekonomik mr farkllklar
Maden kapama maliyetleri
Kdem tazminat ve izin karlklar
Alacak ve borlarn reeskontu
Bor ve gider karlklar
Dier

47

31 Mart
2016
35.123.688
(7.463.548)

31 Aralk
2015
34.812.854
(9.127.017)

(215.979)
27.444.161

(163.205)
25.522.632

31 Mart
2016
26.646.996

31 Aralk
2015
25.337.571

(1.958.416)
213.928
2.073.684
89.371
165.623
212.975
27.444.161

(2.290.711)
173.700
2.060.139
102.869
139.064
25.522.632

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

28. Vergi Varlk ve Ykmllkleri (devam)


Kurumlar Vergisi
31 Mart
2016
(19)
(19)

Kurumlar vergisi karl


Pein denen vergi ve fonlar (-)
Vergi (alaca) / ykmll

31 Aralk
2015
4.186.081
(3.516.008)
670.073

irket, Trkiyede geerli olan kurumlar vergisine tabidir. irketin cari dnem faaliyet sonularna ilikin
tahmini vergi ykmllkleri iin ekli finansal tablolarda gerekli karlklar ayrlmtr.
Vergiye tabi kurum kazanc zerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran, ticari kazancn tespitinde
gider yazlan vergi matrahndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazanlar, vergiye
tabi olmayan gelirler ve dier indirimler (varsa gemi yl zararlar, tercih edildii takdirde kullanlan
yatrm indirimleri) dldkten sonra kalan matrah zerinden hesaplanmaktadr.
2016 ylnda uygulanan efektif vergi oran %20dir (2015: %20).
Ertelenmi Vergi
irket, vergiye esas yasal finansal tablolar ile TMSye gre hazrlanm finansal tablolar arasndaki
farkllklardan kaynaklanan geici zamanlama farklar iin ertelenmi vergi varl ve ykmll
muhasebeletirmektedir. Sz konusu farkllklar genellikle baz gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
finansal tablolar ile TMSye gre hazrlanan finansal tablolarda farkl dnemlerde yer almasndan
kaynaklanmakta olup, sz konusu farklar aada belirtilmektedir.
Ertelenmi vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasnda kullanlan vergi oran %20dir (2015: %20).

Cari dnem kurumlar vergisi karl


Ertelenmi vergi (gideri) / geliri
Kar veya zarar ve dier kapsaml
gelir tablosundaki vergi karl

31 Mart
2016
1.921.529

31 Aralk
2015
(4.186.081)
(549.641)

1.921.529

(4.735.722)

31 Mart 2016 tarihinde sona eren dnem iindeki ertelenmi vergi (varl) / ykmllklerinin hareketi
aada verilmitir:

Ertelenmi vergi (varl) / ykmll hareketleri:


1 Ocak itibaryla al bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeletirilen
31 Mart itibaryla kapan bakiyesi

1 Ocak 31 Mart
2016

1 Ocak 31 Mart
2015

25.522.632
1.921.529

26.142.507
(410.408)

27.444.161

48

25.732.099

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

28. Vergi Varlk ve Ykmllkleri (devam)


Ertelenmi Vergi (devam)
TMS 12 erevesinde vergi gideri / gelir ile muhasebe kar arasndaki mutabakat almas aada
belirtilmitir
1 Ocak 1 Ocak 31 Mart
31 Mart
2016
2015
Vergi karlnn mutabakat
Vergi ncesi (zarar)/ kar
Geerli vergi oran
Hesaplanan vergi
Ayrlan ile hesaplanan vergi karlnn mutabakat
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- ndirim ve istisnalar
- Gelecek yllarda kullanlacak yatrm
tevik indirimleri
- Kullanlan yatrm tevik indirimi
- Vergiye konu olmayan dier geici farklarn etkisi
Kar veya zarar ve dier kapsaml
gelir tablosundaki vergi karl

(3.228.800)
%20
645.760

4.806.128
%20
(961.226)

(37.752)
-

(826.598)
84.723

1.309.426
4.095

(44.731)
299.782
(119.054)

1.921.529

(1.567.104)

29. Pay Bana Kazan

Pay bana (kayp)/ kazan


Dnem boyunca mevcut olan hisselerin
ortalama says (tam deeri)
Ana irket hissedarlarna ait net dnem (zarar)/ kar
Basit ve sulandrlm pay bana (kayp)/ kazan

49

1 Ocak31 Mart
2016

1 Ocak31 Mart
2015

14.886.724.300

14.886.724.300

(1.307.271)

3.239.024

(,00009)

0,00022

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

30. likili Taraf Aklamalar


likili Taraflardan Alacaklar

31 Mart 2016

nvan
Park Holding A..
Park Termik Elektrik San ve Tic.A..
Eti Soda retim Paz.Nak. San. Tic. A..
Ciner ve D Tic. A..
Silopi Elektrik retim A..
Toplam

Tarafn
Nitelii
Ortak
tirak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket

Ticari
Alacaklar
266.318
36.625.475
12.810
36.904.603

Dier
Alacaklar
146.141.259
145.909
146.287.168

Toplam
146.141.259
145.909
266.318
36.625.475
12.810
183.191.771

31 Aralk 2015

nvan
Park Holding A..
Ciner ve D Tic. A..
Silopi Elektrik retim A..
Toplam

Tarafn
Nitelii
Ortak
Grup i irket
Grup i irket

Ticari
Alacaklar
9.891.136
68.419
9.959.555

Dier
Alacaklar
189.361.433
189.361.433

Toplam
189.361.433
9.891.136
68.419
199.320.988

irket ticari ve finansal ilemlerde Ocak - Mart aylar aras % 11,173 oran zerinden vade fark
uygulamtr. (2015: Ocak - Mart aylar aras ticari ilemlerde ve finansal ilemlerde % 9,717 zerinden
vade fark uygulamtr).

50

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

30. likili Taraf Aklamalar (devam)


likili Taraflara Borlar
31 Mart 2016

nvan
Park Holding A.. (*)
Turgay Ciner (*)
Park Termik Elektrik San ve Tic.A..
Kazan Soda Maden Enerji Nakliyat San.Tic. A..
Hava Turizm Seyahat ve Kargo Tamacl A..
Ciner ve D Ticaret A..
Kasmpaa Sportif Faaliyetler A..
Silopi Elektrik retim A..
Park Sig.Ara.Hiz.Ltd.ti.
Park Teknik Elekt.Maden.Turizm San.Tic.A..
Dier likili Taraflara Temett Borlar (**)
Toplam

Tarafn
Nitelii
Ortak
Ortak
tirak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
likili Taraf
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
Ortak

Ticari
Borlar
557.597
65.690
9.859
27.815
263.332
280.042
860.536
553.377
2.618.247

Dier
Borlar
33.818.891
3.733.964
1.346
17.671.053
55.225.254

Dier
-

Toplam
34.376.488
3.733.964
65.690
9.859
27.815
263.332
280.042
860.536
554.723
17.671.053
57.843.501

(*) 30 Mart 2016 tarihli Genel Kurul Karar gerei tamam denecek temett tutarndan olumaktadr.
31 Aralk 2015

nvan
Park Holding A.. (*)
Turgay Ciner (*)
Kazan Soda Maden Enerji Nakliyat San.Tic. A..
Hava Turizm Seyahat ve Kargo Tamacl A..
Ciner ve D Ticaret A..
Kasmpaa Sportif Faaliyetler A..
Silopi Elektrik retim A..
Park Sig.Ara.Hiz.Ltd.ti.
Park Teknik Elekt.Maden.Turizm San.Tic.A..
Dier likili Taraflara Temett Borlar (**)
Toplam

Tarafn
Nitelii
Ortak
Ortak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
likili Taraf
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
Ortak

Ticari
Borlar
1.007.459
10.824
48.335
185.788
272.545
719.378
94.196
466.062
2.804.587

Dier
Borlar
3.782.874
3.088
3.731
25.532.556
29.322.249

Dier
1.225.157
1.225.157

Toplam
4.790.333
3.088
10.824
48.335
1.410.945
272.545
719.378
94.196
469.793
25.532.556
33.351.993

(*) 27 Mays 2015 tarihli Genel Kurul Karar gerei tamam denecek temett tutarndan olumaktadr ve 5
Ocak 2016 tarihinde denmitir.
(**) 27 Mays 2015 tarihli Genel Kurul Karar gerei tamam denecek temett tutarndan olumaktadr ve
5 Ocak 2016 tarihinde 25.530.869 TLlik ksm denmitir.

51

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

30. likili Taraf Aklamalar (devam)


likili Taraflardan Mal ve Hizmet Almlar
nvan
-Park Holding A..
-Ciner ve D Tic. A..
-Ciner Yap Teknik naat San.ve Tic. A..
-Hava Turizm Sey.ve Kargo Ta. A..
-Kazan Soda Elektrik retim A..
-Park Teknik Madencilik Turizm San.ve Tic. A..
-Park Termik Elektrik San.ve Tic.A..
-Park Sigorta Araclk Hiz.Ltd.ti.
-Silopi Elektrik retim A..

Tarafn Nitelii
Ortak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
tirak
Grup i irket
Grup i irket

Toplam

31 Mart 2016
Faiz Gideri ve
Komisyon Gideri
980.957
279
2.018
197
189
-

Kira
146.850
28.725
27.253
632.782
-

Dier
193.722
26.450
11.915
64.889
63.683
55.148
23.746

Toplam
1.357.202
1.244.289
26.450
40.919
27.253
1.349.553
65.813
92.863
3.378.426

835.610

439.553

7.582.768

Hizmet
1.287.958
62.332
71.555
17.300
34.703
-

Faiz Gideri ve
Komisyon Gideri
257.742
151
1.017
129
10.402
-

Kira
Dier
137.850
180.615
- 4.541.742
52.545
19.637
123.755
1.334
53.853
72.019
23.521

Toplam
1.606.423
4.861.816
1.056
72.333
200.046
71.282
2.361.281
117.124
23.521

1.473.848

269.441

314.150 4.892.721

9.314.882

Mal
3.354.680

Hizmet
1.016.630
263.332
649.864
1.933
37.526
-

3.354.680

1.969.285

983.640

Mal
1.056
2.385
2.361.281
2.364.722

31 Mart 2015
nvan
-Park Holding A..
-Ciner ve D Tic. A..
-Ciner Turizm Tic.n.Servis Hizm. A..
-Hava Turizm Sey.ve Kargo Ta. A..
-Park Teknik Madencilik Turizm San.ve Tic. A..
-Park Termik Elektrik San.ve Tic.A..
-Park Toptan Elektrik Enerjisi Sat San. ve Tic. A..
-Park Sigorta Araclk Hiz. Ltd. ti.
-Silopi Elektrik retim A..
Toplam

Tarafn Nitelii
Ortak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
tirak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket

irketin, grup ii irketleri olan Hava Turizm ve Park Sigortadan gerekletirmi olduu hizmet almlar, ilgili grup irketlerinin 3nc taraflardan ald hizmetlere ilikin
birebir yanstlan tutarlardan olumaktadr.

52

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

30. likili Taraf Aklamalar (devam)


likili Taraflara Mal ve Hizmet Satlar
31 Mart 2016
nvan

Tarafn Nitelii

-Park Holding A..


-Ciner ve D Tic. A..
-Eti Soda retim Pazarlama Nak.San.Tic.A..
-Hava Turizm Sey.ve Kargo Ta. A..
-Park Termik Elektrik San.ve Tic.A..
-Silopi Elektrik retim A..
Toplam

Ortak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
tirak
Grup i irket

Mal

Hizmet

Sabit Kymet

Faiz Geliri

Kira

58.377.795
530
58.378.325

197.656
197.656

4.216.441
449.847
1.149
3.579
717
4.671.733

45.000
45.000

Dier
26.891
730
27.621

Toplam
4.216.441
58.827.642
225.696
730
3.579
46.247
63.320.335

31 Mart 2015
nvan

Tarafn Nitelii

-Park Holding A..


-Ciner ve D Tic. A..
-Hava Turizm Sey.ve Kargo Ta. A..
-Park Teknik Mad.Turz.San.ve Tic. A..
-Park Termik Elektrik San.ve Tic.A..
-Silopi Elektrik retim A..
Toplam

Ortak
Grup i irket
Grup i irket
Grup i irket
tirak
Grup i irket

Mal

Hizmet

Sabit Kymet

Faiz Geliri

47.630.049
86.222
41.961
8.880
47.767.112

1.534
1.534

2.275
2.275

5.300.813
1.904.694
1.138
1.596
7.208.241

1 Ocak 31 Mart 2016


236.655
265.333

st dzey yneticilere salanan ksa vadeli faydalar


Maa, prim ve benzeri dier faydalar
Finansal durum tablosu tarihi itibariyle toplam izin ve kdem tazminatlar karl

53

Kira
36.000
36.000

1 Ocak 31 Mart 2015


212.392
219.151

Dier

Toplam

525
5.900
75.982
82.407

5.300.813
49.534.743
525
95.535
41.961
123.992
55.097.569

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

30. likili Taraf Aklamalar (devam)


Park Holding A..
irket, yaratlan nakit fazlasnn bir ksmn ana orta olan Park Holding A..ye finansal bor olarak
vermektedir. irket, finansal alaca karlnda yukarda belirtilen faiz oranlarnda faiz geliri elde
etmektedir.
Yukarda belirtildii zere irket, ilikili taraflar ile olan tm finansal ve ticari ilemler iin vade fark
uygulamaktadr. Bunun sonucu olarak irket 2016 ylnda Park Holding A..den 4.216.441 TL tutarnda
(31 Mart 2015: 5.300.813 TL) faiz geliri elde edilmitir.
irket ana orta olan Park Holding A..den ynetim danmanl ve olaan operasyonlar ile ilgili
eitli hizmetler almaktadr. irketin Park Holding A..den salad balca danmanlk ve hizmetler;
satn alma fonksiyonlarnn yerine getirilmesini, bilgi ilem yatrmlarnn yaplmasn ve kurulmasn,
insan kaynaklar sreleri iin teknik bilgi ve destein salanmasn, finansal ve vergisel planlama
konularnda destei, hukuki danmanlk srelerini kapsamaktadr.
irketin danmanlk szlemesi 31 Aralk 2011 tarihi itibaryla sona ermi olup yenilenmemitir. 1 Ocak
2012 tarihinden itibaren, Park Holding A.. gider datm yntemine gemitir.
Dier Grup ii irketler
irket, Park Teknik Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret A..den Siirt / Madenky bakr madeni ile
ilgili kira karl makine ekipman ve tat temin etmitir.
irket, Park Toptan Elektrik Enerjisi Sat Sanayi ve Ticaret A..den Siirt / Madenky bakr madeninde
kullanlan elektrik enerjisini 30 Haziran 2015 tarihine kadar satn almtr.
irket, Hava Turizm
gerekletirmektedir.

Seyahat

ve

Kargo Tamacl

A..

ile

ara

kiralama

ilemleri

irket, Kazan Soda Elektrik retim A.. ile ara kiralama ilemleri gerekletirmektedir.
irket, Park Sigorta Araclk Hizmetleri Ltd. ti.nden sigorta poliesi satn almaktadr.
irket, Ciner Yap Teknik n. San. Tic. A..den 2014 ylnn ilk 4 aylk dneminde makine kiralamas
yapmtr.
irket, 29 Temmuz 2013 tarihli Ynetim Kurulu Kararna istinaden konsantre bakr ihracat ilemlerini
Ciner ve D Ticaret A.. aracl ile gerekletirmeye balamtr.

54

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Dneme Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi


a) Sermaye Riski Ynetimi
irketin, sermaye ynetiminde bir yandan faaliyetlerinin srekliliini salamaya alrken, dier yandan
da bor ve zkaynak dengesini en verimli ekilde kullanarak karlln artrmay hedeflemektedir.
irketin sermaye yaps, Not 7 ve 8de aklanan borlar, Not 5de aklanan nakit ve nakit benzerleri ve
srasyla Not 20de aklanan karlm sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve gemi yl karlarn
da ieren zkaynak kalemlerinden olumaktadr.
irketin sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye snfyla ilikilendirilen riskler irket Ynetimi
tarafndan deerlendirilir. irket Ynetimi deerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapsn yeni bor
edinilmesi veya mevcut olan borcun geri denmesiyle olduu kadar, temett demeleri, yeni hisse ihrac
yoluyla dengede tutulmas amalanmaktadr.
irket sermayeyi bor / toplam zkaynak orann kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam zkaynaa
blnmesiyle bulunur. Net bor, nakit ve nakit benzeri deerlerin toplam bor tutarndan (finansal durum
tablosunda gsterildii gibi finansal borlar ve ykmllkleri, finansal kiralama ve ticari borlar ierir)
dlmesiyle hesaplanr.
31 Mart 2016 ve 31 Aralk 2015 tarihleri itibaryla net bor / toplam zkaynak oran aadaki gibidir:

Finansal borlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri ve
Ksa Vadeli Finansal Yatrmlar
Net bor
Toplam zkaynak
Toplam sermaye
Net Bor / Toplam Sermaye

31 Mart
2016
5.011.856

31 Aralk
2015
6.284.532

(11.312)
5.000.544
380.198.114
385.198.658
1,30%

(24.851)
6.259.681
436.727.510
442.987.191
1,41%

irketin genel stratejisi nceki dnemden bir farkllk gstermemektedir.


b) Finansal Risk Faktrleri
irket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, geree uygun deer faiz oran riski, nakit ak faiz
oran riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadr. irket risk ynetimi program
genel olarak finansal piyasalardaki belirsizliin, irket finansal performans zerindeki potansiyel olumsuz
etkilerinin minimize edilmesi zerine odaklanmaktadr.
irket finansal aralarn, Finansal lemler Bakanl vastasyla merkezi olarak, irketin risk politikalar
erevesinde ynetmektedir. irketin nakit giri ve klar gnlk olarak, aylk nakit ak bteleri
haftalk raporlarla, yllk nakit ak bteleri ise aylk nakit raporlarla izlenmektedir.
Risk ynetimi, Ynetim Kurulu tarafndan onaylanan politikalar dorultusunda merkezi bir Risk Ynetimi
Birimi tarafndan yrtlmektedir. Risk politikalarna ilikin olarak ise irketin Risk Ynetimi Birimi
tarafndan finansal risk tanmlanr, deerlendirilir ve irketin operasyon niteleri ile birlikte almak
suretiyle riskin azaltlmasna ynelik aralar kullanlr. Ynetim Kurulu tarafndan risk ynetimine ilikin
olarak gerek yazl genel bir mevzuat gerekse de dviz kuru riski, faiz riski, kredi riski finansal aralarn
kullanm ve likidite fazlalnn nasl deerlendirilecei gibi eitli risk trlerini kapsayan yazl
prosedrler oluturulur.
(b.1) Kredi Riski Ynetimi
Finansal aralar elinde bulundurmak, kar tarafn anlamann gereklerini yerine getirememe riskini de
tamaktadr. irket Ynetimi bu riskleri, her anlamada bulunan kar taraf iin ortalama riski kstlayarak
ve gerektii takdirde teminat alarak karlamaktadr. irket bakr retimin tamamn ihra etmekte ve %90
ihracat gelirini pein tahsil etmektedir. Bu nedenle mteri ve kredi riski minimum dzeydedir. Ticari
alacaklar, irket politikalar ve prosedrleri dikkate alnarak deerlendirilmekte ve bu dorultuda pheli
alacak karl ayrldktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gsterilmektedir (Not 8).
55

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


(b) Finansal Risk Faktrleri (devam)
(b.1) Kredi Riski Ynetimi (devam)

Finansal ara trleri itibaryla maruz kalnan kredi riskleri

31 Mart 2016
Alacaklar
Dier Alacaklar

Ticari Alacaklar
likili Taraf

Raporlama tarihi itibaryla maruz kalnan azami kredi riski (*)


(A +B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
A. Vadesi gememi ya da deer dklne uramam finansal
varlklarn net defter deeri
- Teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
B. Koullar yeniden grlm bulunan, aksi takdirde vadesi gemi veya
deer dklne uram saylacak finansal varlklarn defter deeri
- Teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
C. Vadesi gemi ancak deer dklne uramam varlklarn net defter
deeri
- Teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
D. Deer dklne urayan varlklarn net defter deerleri
- Vadesi gemi ( brt defter deeri )
- Deer dkl ( - )
- Net deerin teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm ( - )
- Deer dkl ( - )
- Net deerin teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm ( - )
E. Finansal durum tablosu d kredi riski ieren unsurlar

Dier Taraf

likili Taraf

Dier Taraf

36.904.603
-

243.983
(115.000)

146.287.168
(146.287.168)

5.228.886
-

9.061
-

36.640.158
-

239.579
(115.000)

146.287.168
(146.287.168)

5.163.025
-

9.061
-

264.445
-

4.404
-

65.861
29.041
(29.041)
-

(*) Tutarn belirlenmesinde, alnan teminatlar gibi, kredi gvenilirliinde art salayan unsurlar dikkate alnmamtr.

56

Bankadaki
Mevduat

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


(b) Finansal Risk Faktrleri (devam)
(b.1) Kredi Riski Ynetimi (devam)

Finansal ara trleri itibaryla maruz kalnan kredi riskleri

31 Aralk 2015
Alacaklar
Dier Alacaklar

Ticari Alacaklar
likili Taraf

Raporlama tarihi itibariyla maruz kalnan azami net kredi riski(*)


(A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
A. Vadesi gememi ya da deer dklne uramam finansal
varlklarn net defter deeri
- Teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
B. Koullar yeniden grlm bulunan, aksi takdirde vadesi gemi veya
deer dklne uram saylacak finansal varlklarn defter deeri
- Teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
C. Vadesi gemi ancak deer dklne uramam varlklarn net defter
deeri
- Teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm
D. Deer dklne urayan varlklarn net defter deerleri
- Vadesi gemi ( brt defter deeri )
- Deer dkl ( - )
- Net deerin teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm ( - )
- Deer dkl ( - )
- Net deerin teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm ( - )
- Teminat, vs. ile gvence altna alnm ksm ( - )
- Vadesi gememi ( brt defter deeri )
- Deer dkl ( - )
E. Finansal durum tablosu d kredi riski ieren unsurlar

likili Taraf

Dier Taraf

9.959.555
-

415.674
(115.000)

189.361.433
(200.000.000)

5.737.388
-

20.882
-

9.959.555
-

410.048
(115.000)

189.361.433
(200.000.000)

5.671.527
-

20.882
-

5.626
2.618.043
(2.618.043)
-

(*) Tutarn belirlenmesinde, alnan teminatlar gibi, kredi gvenilirliinde art salayan unsurlar dikkate alnmamtr.
57

Bankadaki
Mevduat

Dier Taraf

65.861
29.041
(29.041)
-

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


(b) Finansal Risk Faktrleri (devam)
(b.1) Kredi Riski Ynetimi (devam)
Vadesi gemi ancak deer dklne uramam varlklar aadaki gibidir:

Vadesi zerinden 1 - 30 gn gemi


Vadesi zerinden 1 - 3 ay gemi
Vadesi zerinden 3 - 12 ay gemi
Vadesi zerinden 1 - 5 yl gemi
Toplam vadesi geen alacaklar

31 Mart 2016
Ticari Alacaklar
Dier Alacaklar
10
264.445
4.394
65.861
4.404
330.306

Vadesi zerinden 1 - 30 gn gemi


Vadesi zerinden 1 - 3 ay gemi
Vadesi zerinden 3 - 12 ay gemi
Vadesi zerinden 1 - 5 yl gemi
Toplam vadesi geen alacaklar

31 Aralk 2015
Ticari Alacaklar
Dier Alacaklar
1.232
1.597
2.797
65.861
5.626
65.861

(b.2) Likidite Risk Ynetimi


irket, nakit aklarn dzenli olarak takip ederek finansal varlklarn ve ykmllklerin vadelerinin
eletirilmesi yoluyla yeterli fonlarn ve borlanma rezervinin devamn salayarak, likidite riskini ynetir.
Likidite riski tablolar
htiyatl likidite riski ynetimi, yeterli lde nakit tutmay, yeterli miktarda kredi ilemleri ile fon kaynaklarnn
kullanlabilirliini ve piyasa pozisyonlarn kapatabilme gcn ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel bor gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayda ve yksek kalitedeki
kredi salayclarnn eriilebilirliinin srekli klnmas suretiyle ynetilmektedir.

58

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


(b) Finansal Risk Faktrleri (devam)
(b.2) Likidite Risk Ynetimi (devam)
Likidite riski tablolar (devam)
Aadaki tablo, irketin finansal ykmllklerinin vade dalmn gstermektedir. Aadaki tablolar,
irketin ykmllkleri iskonto edilmeden ve demesi gereken en erken tarihler esas alnarak hazrlanmtr.
Sz konusu ykmllkler zerinden denecek faizler aadaki tabloya dahil edilmitir.
31 Mart 2016

Szleme uyarnca vadeler


Trev olmayan finansal
ykmllkler
Finansal kiralama borlar
Ticari borlar
Dier borlar

Szleme
uyarnca nakit
klar
Defter Deeri toplam (I+II+III)
90.347.817
5.011.856
30.110.607
55.225.354

90.688.007
5.268.066
30.194.687
55.225.254

3 aydan
ksa (I)

3-12
ay aras (II)

1-5 yl
aras (III)

86.302.127
1.236.421
29.840.452
55.225.254

2.138.074
1.783.839
354.235
-

2.247.806
2.247.806
-

3 aydan
ksa (I)

3-12
ay aras (II)

1-5 yl
aras (III)

56.381.763
1.392.511
25.667.003
29.322.249

2.872.463
2.557.555
314.908
-

2.663.812
2.663.812
-

31 Aralk 2015

Szleme uyarnca vadeler


Trev olmayan finansal
ykmllkler
Finansal kiralama borlar
Ticari borlar
Dier borlar

Szleme
uyarnca nakit
klar
Defter Deeri toplam (I+II+III)
61.500.781
6.284.532
25.894.000
29.322.249

61.918.038
6.613.878
25.981.911
29.322.249

(b.3) Piyasa Riski Ynetimi


irket likidite ynetiminde ilgili ykmllklerin vadelerini dikkate almakta olduundan beklenen vadelere
ayrca yer verilmemektedir.
Faaliyetleri nedeniyle irket, dviz kurundaki ve faiz oranndaki deiiklikler ile ilgili finansal risklere maruz
kalmaktadr. irket dzeyinde karlalan piyasa riskleri, duyarllk analizleri esasna gre llmektedir. Cari
ylda irketin maruz kald piyasa riskinde ya da karlalan riskleri ele al ynteminde veya bu riskleri
nasl ltne dair kulland yntemde, nceki seneye gre bir deiiklik olmamtr.
irket ald karar dorultusunda ABD Dolar olarak izlenmekte olan ilikili taraflarla olan alacak ve borlarn
2010 yl bandan itibaren TL cinsinden takip etmeye balamtr. Bu deiiklie bal olarak, alacak ve
borlara TL zerinden vade hesaplanmaya balanmtr.
(b.3.1) Kur riski ynetimi
Yabanc para cinsinden ilemler, kur riskinin olumasna sebebiyet vermektedir. irketin yabanc para
cinsinden parasal ve parasal olmayan varlklarnn ve parasal olmayan ykmllklerinin finansal durum
tablosu tarihi itibaryla dalm aadaki gibidir:

59

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


(b) Finansal Risk Faktrleri (devam)
(b.3) Piyasa Riski Ynetimi (devam)
(b.3.1) Kur riski ynetimi (devam)
31 Mart 2016
TL Karl

ABD
Dolar

Avro

ngiliz
Sterlini

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
3. Dier
4. DNEN VARLIKLAR

24.244.235
1.893.854
138.725
26.276.814

8.556.587
261
8.556.848

590.104
48.000
638.104

1
1

5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
7. Dier
8. DURAN VARLIKLAR

2.003.854
2.003.854

624.623
624.623

28.280.668

8.556.848

1.262.727

10. Ticari Borlar


11. Finansal Ykmllkler
12a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
12b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
13. KISA VADEL YKMLLKLER

1.395.278
2.703.521
93.035
4.191.834

390.022
32.835
422.857

90.456
842.717
933.173

14. Ticari Borlar


15. Finansal Ykmllkler
16a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
16b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
17. UZUN VADEL YKMLLKLER

2.003.853
2.003.853

624.623
624.623

18. TOPLAM YKMLLKLER

6.195.687

422.857

1.557.796

22.084.981

8.133.991

(295.070)

21.946.257

8.133.991

(343.070)

22. Dviz hedge'i iin kullanlan finansal aralarn


toplam geree uygun deeri

23. Dviz varlklarn hedge edilen ksmnn tutar

24. Dviz ykmllklerin hedge edilen ksmnn tutar

9. TOPLAM VARLIKLAR

19. Finansal durum tablosu d trev aralarn net varlk /


ykmllk pozisyonu (19a-19b)
20. Net yabanc para varlk /
(ykmllk) pozisyonu
21. Parasal kalemler net yabanc
para varlk / (ykmllk)
pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

60

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


(b) Finansal Risk Faktrleri (devam)
(b.3) Piyasa Riski Ynetimi (devam)
(b.3.1) Kur riski ynetimi (devam)
31 Aralk 2015
TL Karl

ABD
Dolar

Avro

ngiliz
Sterlini

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varlklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
3. Dier
4. DNEN VARLIKLAR

2.113.192
2.144.495
209.176
4.466.863

678.507
209
24.230
702.946

44.173
674.686
48.000
766.859

1
1

5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlklar
7. Dier
8. DURAN VARLIKLAR

2.367.854
72.863
2.440.717

745.171
24.750
769.921

9. TOPLAM VARLIKLAR

6.907.580

702.946

1.536.780

10. Ticari Borlar


11. Finansal Ykmllkler
12a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
12b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
13. KISA VADEL YKMLLKLER

1.494.388
3.573.255
1.232.689
6.300.332

493.068
423.954
917.022

19.116
1.124.514
1.143.630

14. Ticari Borlar


15. Finansal Ykmllkler
16a. Parasal Olan Dier Ykmllkler
16b. Parasal Olmayan Dier Ykmllkler
17. UZUN VADEL YKMLLKLER

2.367.854
2.367.854

745.171
745.171

18. TOPLAM YKMLLKLER

8.668.186

917.022

1.888.801

(1.760.606)

(214.076)

(352.021)

(2.042.644)

(238.306)

(424.771)

22. Dviz hedge'i iin kullanlan finansal aralarn


toplam geree uygun deeri

23. Dviz varlklarn hedge edilen ksmnn tutar

24. Dviz ykmllklerin hedge edilen ksmnn tutar

19. Finansal durum tablosu d trev aralarn net varlk /


ykmllk pozisyonu (19a-19b)
20. Net yabanc para varlk /
(ykmllk) pozisyonu
21. Parasal kalemler net yabanc
para varlk / (ykmllk)
pozisyonu
(1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

61

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


(b) Finansal Risk Faktrleri (devam)
(b.3) Piyasa Riski Ynetimi (devam)
(b.3.1) Kur riski ynetimi (devam)
irket, balca ABD Dolar, Avro ve ngiliz Sterlini cinsinden kur riskine maruz kalmaktadr. Dier kurlarn
etkisi nemsizdir.
31 Mart 2016 tarihi itibaryla aktif ve pasifte yer alan dviz bakiyeleri TCMB tarafndan finansal durum tablosu
tarihi iin aklanan dviz al kurlar ile evrilmitir (31 Mart 2016: 1 ABD Dolar = 2,8334 TL, 1 Avro =
3,2081 TL ve 1 ngiliz Sterlini = 4,0766, 31 Aralk 2015: 1 ABD Dolar = 2,9076 TL, 1 Avro = 3,1776 TL ve 1
ngiliz Sterlini = 4,3007).
Aadaki tablo irketin ABD Dolar ve Euro kurlarndaki %10luk arta ve azala olan duyarlln
gstermektedir. %10luk oran, st dzey yneticilere irket iinde kur riskinin raporlanmas srasnda kullanlan
oran olup, sz konusu oran irket Ynetiminin dviz kurlarnda bekledii olas deiiklii ifade etmektedir.
Duyarllk analizi sadece ylsonundaki ak yabanc para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve sz konusu
kalemlerin ylsonundaki %10luk kur deiiminin etkilerini gsterir. Bu analiz, d kaynakl krediler ile birlikte
irket iindeki yurt d faaliyetler iin kullanlan, krediyi alan ve de kullanan taraflarn fonksiyonel para birimi
dndaki kredilerini kapsamaktadr. Pozitif deer, kar / zararda ve dier zkaynak kalemlerindeki art ifade
eder.
Kur riskine duyarllk

31 Mart 2016
Kar / (Zarar)
Yabanc parann
Yabanc parann
deer kazanmas
deer kaybetmesi
ABD Dolar'nn TL karsnda %10 deerlenmesi halinde
ABD Dolar net varlk / ykmll

2.304.685

(2.304.685)

Avro'nun TL karsnda %10 deerlenmesi halinde


Avro net varlk / ykmll

(110.060)

110.060

Dier dviz kurlarnn TL karsnda %10 deerlenmesi halinde


Dier dviz net varlk / ykmll

Toplam

2.194.625

(2.194.625)

31 Aralk 2015
Kar / (Zarar)
Yabanc parann
Yabanc parann
deer kazanmas
deer kaybetmesi
ABD Dolar'nn TL karsnda %10 deerlenmesi halinde
ABD Dolar net varlk / ykmll

(69.290)

69.290

Avro'nun TL karsnda %10 deerlenmesi halinde


Avro net varlk / ykmll

(134.975)

134.975

Dier dviz kurlarnn TL karsnda %10 deerlenmesi halinde


Dier dviz net varlk / ykmll

Toplam

(204.265)

62

204.265

Park Elektrik retim Madencilik Sanayi ve Ticaret A..


31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Yla Ait Finansal Tablolara likin Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedike Trk Liras (TL) olarak ifade edilmitir.)

31. Finansal Aralardan Kaynaklanan Risklerin Nitelii ve Dzeyi (devam)


b)

Finansal Risk Faktrleri (devam)

(b.3) Piyasa Riski Ynetimi (devam)


(b.3.2) Faiz oran riski ynetimi
irketin finansal varlklar ve ykmllkleri, irketi faiz oran riskine maruz brakmamaktadr.
Finansal Aralar Kategorileri

31 Mart 2016

Etkin faiz
yntemi ile
deerlenen
finansal
ykmllkler

Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
likili taraflardan alacaklar
Dier alacaklar
Finansal yatrmlar
Finansal ykmllkler
Finansal kiralama borlar
Ticari borlar
likili taraflara borlar

Krediler ve
alacaklar (nakit
ve nakit
benzerleri
dahil)

Satlmaya hazr
finansal
varlklar

Defter deeri

Not

188.282.276
11.312
243.983
183.191.771
4.835.210
-

9.990.294
9.990.294

198.272.570
11.312
243.983
183.191.771
4.835.210
9.990.294

5
8
30
10
6

90.347.717
5.011.856
27.492.360
57.843.501

90.347.717
5.011.856
27.492.360
57.843.501

7
8
30

205.128.658
24.851
415.674
199.320.988
5.367.145
-

9.990.294
9.990.294

215.118.952
24.851
415.674
199.320.988
5.367.145
9.990.294

5
8
30
10
6

31 Aralk 2015
Finansal varlklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
likili taraflardan alacaklar
Dier alacaklar
Finansal yatrmlar
Finansal ykmllkler
Finansal kiralama borlar
Ticari borlar
likili taraflara borlar

61.500.781
6.284.532
23.089.413
32.126.836

61.500.781
6.284.532
23.089.413
32.126.836

7
8
30

irket Ynetimi, finansal aralarn kaytl deerlerinin makul deerlerini yansttn dnmektedir.
32. Raporlama Dneminden Sonraki Olaylar
irketimizin Siirt /Madenky adresindeki iyerine ilikin Trkiye Maden ileri Sendikas ile yaplan toplu i
szlemesi grmelerinde anlama salanmtr.
33. Finansal Tablolar nemli lde Etkileyen ya da Finansal Tablolarn Ak, Yorumlanabilir ve
Anlalabilir Olmas Asndan Aklanmas Gerekli Olan Dier Hususlar
31 Mart 2016 tarihi itibaryla aktif deerlerin toplam sigorta tutar 183.976.648 TLdir (31 Aralk 2015:
188.254.359 TL).

63