CRIZA ECONOMICÃ ªI BANCARÃ DIN ANII 1929-1933: PRÃBUªIREA BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO.

DOCUMENTE REVELATORII 1925-1942 Volumul I

KIRSON

CRIZA ECONOMICÃ ªI BANCARÃ DIN ANII 1929-1933: PRÃBUªIREA BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. DOCUMENTE REVELATORII 1925-1942

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI”
DOCUMENTE PRIVIND ISTORIA BANCARÃ ªI ECONOMICÃ A ROMÂNIEI NR. 1

CRIZA ECONOMICÃ ªI BANCARÃ DIN ANII 1929-1933: PRÃBUªIREA BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. DOCUMENTE REVELATORII 1925-1942
(BILANÞUL CONCORDATAR DIN ANUL 1931, ACTE ªI DOCUMENTE ALE PROCESULUI BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. CU MINISTERUL DE FINANÞE)

Volumul I

Ediþie îngrijitã de ªtefan Petre Kirson, istoric de bãnci

KIRSON

E D I T U R A

Bucureºti 2010

Tehnoredactare ºi corecturã ªtefan Petre Kirson Realizare graficã Mihail Popescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României Criza economicã ºi bancarã din anii 1929-1933: prãbuºirea Bãncii Marmorosch, Blank & Co.: documente revelatorii / ed. îngrij. de ªtefan Petre Kirson. - Buftea: Kirson, 20103 vol. ISBN 978-606-92420-0-1 Vol. 1: 1925-1942: (bilanþul concordatar din anul 1931, acte ºi documente ale procesului Bãncii Marmorosch, Blank & Co. cu Ministerul de Finanþe). - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-92420-1-8 I. Kirson, ªtefan Petre (ed.) 336.71(498)

© Editura KIRSON ISBN 978–606–92420–3–2 978–606–92420–4–9

Banca Marmorosch, Blank & Co. „TITANICUL” civilizaþiei bancare româneºti Banca Marmorosch, Blank & Co. a intrat de mult timp în istorie ºi în legendã. Cea mai mare bancã a timpului sãu, condusã de cei mai celebri bancheri, cu o contribuþie remarcabilã la dezvoltarea economiei moderne româneºti de la graniþa secolelor XIX ºi XX, a avut parte de o prãbuºire la fel de celebrã ca ºi existenþa sa. Prin felul cum au luat sfârºit afacerile sale, prin personajele implicate – miniºtri, guvernatori, mari bancheri, însuºi Regele Carol al II lea –, ºi prin misterioasa sa prãbuºire, încã nedesluºitã, Banca Marmorosch, Blank & Co. rãmâne pânã astãzi – în sens metaforic – „Titanicul” civilizaþiei bancare româneºti. Într-o zi de octombrie a anului 1931, în plinã crizã economicã ºi bancarã, dupã o agonie de câteva luni, Banca Marmorosch, Blank & Co. este forþatã sã-ºi închidã ghiºeele. Deponenþii sãi, marele public, precum ºi toþi ceilalþi, mai mult sau puþin interesaþi de lumea bancarã, nu cunoºteau sau înþelegeau prea puþin din ceea ce se întâmpla dincolo de uºile masive de fier ale Palatului Blank din strada Doamnei nr. 4. În ciuda unor dezbateri furtunoase în Parlament ºi a unor comentarii aprinse ºi subiective în jurnalele timpului din perioada imediat urmãtoare închiderii ghiºeelor, precum ºi a unor analize din literatura de specialitate, misterul asupra adevãratelor cauze ale prãbuºirii acestei bãnci a rãmas nedezlegat ºi necunoscut pânã în zilele noastre. Imediat dupã închiderea ghiºeelor, banca a apelat la soluþia concordatului preventiv. Pe scurt, o solicitare la Tribunal prin care, în înþelegere cu creditorii sãi, aceasta urma sã achite, în cuprinsul unor termene precise, sumele primite de la depunãtori sau împrumutate de la alþi creditori. Prin aceastã formulã, banca scãpa de faliment, lichidare judiciarã ºi patrimonialã, ºi îºi putea relua, dupã plata datoriilor, întreaga activitate bancarã. Concordatul a fost aprobat, banii au început sã fie returnaþi ºi apoi ... a urmat liniºtea. Fãrã sã mai fie în centrul atenþiei, fãrã sã mai desfãºoare activitate financiarã ºi cu reputaþia ºtirbitã, Banca Marmorosch, Blank & Co. fusese astfel scoasã din jocul afacerilor ºi a vieþii active. Pânã în toamna anului 1940. Instalarea la putere a regimului legionaro-antonescian, în septembrie 1940, provoacã imediat din partea noilor vectori ai puterii, sub forma mascatã a întronãrii dreptãþii ºi a eliminãrii promiscuitãþii din viaþa moralã, socialã ºi economicã a poporului român, o operaþiune de rãzbunare fãrã precedent faþã de toþi cei ce guvernaserã în regimul lui Carol al II-lea. În aceastã atmosferã tulbure, în acest malaxor judiciar, vor fi prinºi ºi cei din sistemul bancar, prin anchetarea instituþiilor de credit ºi a bancherilor care beneficiaserã de ajutorul Statului în timpul crizei bancare din anii 1929-1933. Astfel, vor fi reconstituite, prin procesele intentate, pledoariile avocaþilor, expertizele tehnice ºi depoziþiile celor implicaþi în operaþiunile financiare, fragmente preþioase ale unor realitãþi, fapte obscure, rãzbunãri personale ºi drame încã nevindecate din lumea bancarã a anilor marii crize bancare. 5

La începutul anului 1942, dupã aproape un an ºi jumãtate de la debutul procesului, Banca Marmorosch, Blank, & Co. este obligatã la plata unor despãgubiri de peste 500 milioane lei. Ulterior, în anii 1946-1947, sentinþele date prin acest proces vor fi anulate. Banca îºi putea relua activitatea, datoriile cãtre deponenþi ºi creditori fuseserã plãtite în întregime. Deja era prea târziu. Instalarea treptatã a puterii sovietice în România, dupã septembrie 1944, impunea ºi condiþia conversiei economiei, prin eliminarea tuturor instituþiilor de esenþã capitalistã. În aceastã strategie a puterii sovietice ºi a partidului sãu obedient – PCR – bãncile private ocupau locul de frunte ºi trebuia sã disparã. Considerate ca bastioane ale capitalismului, existenþa lor devenea un pericol major pentru noua putere politicã. Ceea ce se petrecuse în Rusia anilor 19171920 era reprodus aproape identic, chiar dacã într-o formã atenuantã, ºi în România. Aºa se ajunge cã ºi Banca Marmorosch, Blank & Co. a fost lichidatã printr-o lege din august 1948, lege care consacra dizolvarea ºi lichidarea instituþiilor de credit private. Aceastã bancã îºi încheia definitiv o existenþã de 100 de ani, o viaþã marcatã de momente de apogeu, de mari succese financiare, de înfrângeri ºi de lovituri venite din cele mai neaºteptate pãrþi. ªi iatã cã, dupã atâþia ani, într-o perioadã de crizã ºi depresiune economicã, în care facem adeseori recurs la celebra crizã a anilor 1929-1933, Banca Marmorosch, Blank & Co. revine în atenþie (studiul ºtiinþific referitor la prãbuºirea Bãncii Marmorosch, Blank & Co. va fi publicat în volumul al treilea dedicat acestui subiect). Sunt multe întrebãri care pot fi puse în legãturã cu prãbuºirea ei. Dar sunt câteva cu adevãrat importante, prin ale cãror rãspunsuri putem sã înþelegem în profunzime epoca de atunci ºi, mult mai important, ºi ceea ce se petrece cu noi azi, fie cei din sistemul bancar, fie clienþi sau simpli spectatori ai vieþii economice. Ce i-a provocat cu adevãrat cãderea? Care au fost cauzele determinante ale acestei prãbuºiri? Ce înlãnþuire de fenomene ºi de evenimente au putut sã conducã ca una dintre cele mai mari ºi celebre bãnci româneºti sã se scufunde aºa de dramatic? Oare astãzi, la aproape 80 de ani de la evenimentele petrecute în acel învolburat an 1931, putem înþelege limpede ºi ne putem forma o imagine cât mai apropiatã de realitatea faptelor petrecute atunci? Oare avem curajul acceptãrii trecutului aºa cum a fost el ºi al privirii lui nu dupã subiectivismul contemporanilor ºi al persoanjelor implicate, nu dupã proiecþia pe care noi dorim sã o oferim acestuia, dupã varii interese, ci sã-l cunoaºtem în simplitatea sa istoricã, prin ceea ce izvorele documentare ne dezvãluie? Putem, deci, fãrã patimã ºi resentimente, sã ne privim trecutul aºa cum a fost el? Fãrã cosmetizãri de imagine, sau fãrã ceea ce am vrea noi sã aflãm ºi nu ceea ce a fost real. Poate fi experienþa trecutului folositoare azi, mai pot bancherii sã înveþe din lucrurile bune sau din greºelile predecesorilor lor, sau aceastã moºtenire este caducã, nefolositoare ºi anacronicã, ºi suntem deja ajunºi la faza în care sã spunem cã din ceea ce s-a petrecut în istoria bancarã, fie ea recentã sau îndepãrtatã, nimic nu mai este relevant, crezând cã deþinem adevãrurile fundamentale ºi astfel suntem fãrã de greºealã? Demersul de faþã este fãcut pentru cunoaºtere. Dacã astãzi am considera cã dispunem de o înþelepciune absolutã prin experienþa proprie, fãcând abstracþie de trecut, ar trebui ca lucrurile sã meargã excelent ºi ceea ce se întâmplã acum în viaþa economicã sã nu existe. Dar realitatea este contrarie afirmaþiei de mai sus. 6

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Prin cunoaºterea a ceea ce a condus la prãbuºirea Bãncii Marmorosch, Blank & Co. obþinem o frescã a unei epoci apuse. O frescã a moralitãþii ºi imoralitãþii din afacerile bancare ºi viaþa economicã româneascã, o fereastrã asupra mentalitãþii sociale, asupra regulilor jocului din acel timp. Dar aceastã frescã este ºi o oglindã prin care ne putem observa propriile neputinþe ºi greºeli, care, aºa cum spunea Victor Slãvescu, marele bancher al perioadei interbelice, perpetuarea lor nu conduce decât la efecte ruinãtoare. Cunoscând ce a fost atunci, vedem dacã astãzi suntem altfel decât cei care au lucrat cu aceeaºi materie primã pe care o folosim ºi noi – banii –, materie primã care nu ºi-a schimbat deloc nici funcþiile esenþiale, nici filosofia ºi nici mistica ce o înconjoarã de atâtea mii de ani de când ea a fost plãsmuitã de om. Literatura de specialitate Între anii 1933-1948, subiectul prãbuºirii Bãncii Marmorosch, Blank & Co., sau în general despre criza bãncilor din acei ani, nu s-a bucurat de o atenþie exhaustivã din partea mediului ºtiinþific. A fost abordat mai mult prin analize jurnalistice, conferinþe, expuneri, dezbateri, ºi mai puþin prin lucrãri temeinice care sã cerceteze problematica cu maximã obiectivitate ºi în profunzime. Printre cauzele principale care a produs aceastã insuficienþã a literaturii dedicate crizei este ºi aceea cã majoritatea bãncilor care trecuserã prin turbulenþele acesteia erau încã active, iar o mare parte a actorilor principali din evenimentele petrecute în acei ani încã trãiau. Tema era mult prea recentã, sensibilitãþile ºi resentimentele erau încã puternice ºi vii. ªi totuºi putem enumera aici o serie de lucrãri folositoare cunoaºterii fenomenului crizei bancare, mai mult sub formula prezentãrii acestuia la modul general decât o introspecþie profundã în labirintul cauzelor ºi al efectelor sale: Verax, Cum a fost prãbuºitã Banca FrancoRomânã, Buc., 1935; Constantin Dragomirescu, Problema creditului din România, Buc., 1936; Mihail Negoescu, Evoluþia bancarã din România în cadrul depresiunii economice, Buc., 1937; Mihail Negoescu, Legiferarea bancarã ºi situaþia bãncilor din România, Buc., 1937; Petru Brateº Drãgãnescu, Banca Naþionalã a României în timpul crizei 1927-1937, Buc., 1938, G.C. Marinescu, Dare de Seamã asupra preluãrii de cãtre Stat a creanþelor imobilizate de la Banca Naþionalã ºi asupra gestiunii lor, precum ºi câteva consideraþiuni în legãtura cu problema portofoliului imobilizat 1929-1941. Buc., 1941, precum ºi a unor prelegeri ºi articole de analizã ºi statisticã bancarã ºi de identificare a unor cauze ale crizei la Victor Slãvescu, Politica bancarã a României ºi depresiunea economicã mondialã, Buc., 1932, Costin Stoicescu, Politica Institutului de Emisiune în timpul depresiunii mondiale, Buc., 1932, sau Virgil Madgearu, Politica financiarã în cursul depresiunii economice, Buc. 1933. O datã cu instalarea regimului comunist, studiile apãrute iau calea subiectivismului absolut, determinat de împlinirea comandamentelor ideologice ale partidului aflat la putere. Astfel, lucrãrile principale sau cele mai importante aparþin unor personalitãþi de marcã ai sistemului bancar. Cel care debuteazã în forþã în anii `50 este Aurel Vijoli, un personaj de seamã al puterii politice comuniste în noul sistem bancar socialist, creat dupã principiile sistemului sovietic. Lucrãrile sale: Cercetãri asupra capitalului financiar în þara noastrã, Buc., 1949; Sistemul bãnesc al leului în slujba claselor exploatatoare din þãrile române ºi România burgezo-democraticã sau moºiereascã, Buc., 1958, ºi Din prefacerile sistemului bancar ºi de credit, Buc., 1980, sunt totalmente îndreptate 7

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
împotriva vechii civilizaþii bancare româneºti, din care chiar el fãcuse parte ºi se formase ca specialist. Dar cine era Aurel Vijoli? Angajat al Bãncii Naþionale a României la sfârºitul anilor `30, aderã la Partidul Comunist în timpul celui de al doilea rãzboi mondial ºi devine, dupã instaurarea guvernului prosovietic din martie 1945, cel mai fervent demolator al structurii bancare capitaliste. Dupã etatizarea BNR, în decembrie 1946, ajunge viceguvernator, iar din toamna lui 1947 este numit guvernator, funcþie pe care o pãstreazã pânã în 1952, când, în lupta de putere dintre fracþiunile comuniste de la vârful partidului, este înlãturat sub învinuirea falsã de deviaþionism spre dreapta. Ulterior, este reabilitat ºi ajunge ministru al Finanþelor, de altfel unul din cei mai competenþi pe care i-a avut finanþele socialiste. Aºadar, scrierile sale, fie supuse ideologiei de partid, fie dictate de imbolduri resentimentare, nu pot fi luate în calculul obiectiviãþii istorice, cu toatã documentarea statisticã, a datelor ºi a cifrelor pe care le cuprinde. Alterarea concluziilor, a înþelesului final este deplinã ºi nu este deloc utilã demersului nostru. O altã lucrare demnã de menþionat aici, apãrutã în trei volume, în care este analizatã ºi criza economicã ºi bancarã a anilor 1929-1933 (în volumul II), este Sistemul bãnesc al leului ºi precursorii lui, vol. I-III, Buc., 1966-1969, aparþinând economistului Costin Kiriþescu, o personalitate marcantã a ºtiinþei economice româneºti, care a fãcut parte, de asemenea, din ambele sisteme bancare, interbelic/postbelic ºi socialist. De data aceasta, în ciuda ºi aici a alterãrii unor interpretãri datorate imixtiunii ideologiei de partid, lucrarea rãmâne un punct de reper din punctul de vedere al conciziunii, prezentãrii ºi aprofundãrii temelor abordate. Ulterior, dupã anii `90, lucrarea este reeditatã în colecþia Biblioteca Bãncii Naþionale a României (în anul 1997), fãrã ca autorul sã intervinã în reevaluarea unor concluzii referitoare la criza economicã ºi bancarã din anii 1929-1933. Dupã anii `90 nu au apãrut lucrãri consistente dedicate subiectului crizei bancare din anii 1929-1933. Amintim, totuºi, lucrarea Criza economicã dintre 1929-1933. Influenþa crizei mondiale ºi situaþia economicã ºi socialã a þãrii noastre, Buc., 2007, de Elena Violeta Cârstea, care se ocupã de economia româneascã în general din timpul crizei ºi nu de problematicile sistemului bancar. În concluzie, astãzi nu dispunem de lucrãri ºtiinþifice, tratate, volume documentare dedicate crizei bancare româneºti din anii 1929-1933, astfel încât sã putem descifra mecanismele ºi evoluþia acestui fenomen economic. În seria lucrãrilor de memorialisticã, apãrute dupã 1990, întâlnim fragmentar detalii interesante despre ceea ce s-a petrecut în lumea bancarã a anilor 1929-1933, însã sub rezerve serioase privitoare la tratarea cu obiectivitate a evenimentelor de cãtre autori. Menþionãm cel de al doilea volum de memorii al lui Mihail Manoilescu (Memorii, vol. I-II, Buc., 1993), unde gãsim, la paginile 268300, sub titlul unui subcapitol distinct intitulat Afacerea Blank, informaþii importante asupra evenimentelor ce au precedat prãbuºirea bãncii în octombrie 1931. Implicarea directã a lui Mihail Manoilescu în aceste evenimente, în calitate de guvernator al BNR, ºi adversar notoriu al lui Aristide Blank, conducãtorul Bãncii Marmorosch, Blank & Co., ne conduce la o atentã analizã asupra celor expuse în lucrare, deoarece memoriile scrise la aproape 14-15 ani de la scurgerea faptelor încã sunt pline de atitudini resentimentare. 8

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Scurtã privire asupra crizei bancare româneºti din anii 1929-1933 În anul 1919, la încheierea primului rãzboi mondial, situaþia economiei româneºti era catastrofalã. Toate ramurile economice au avut de suferit de pe urma rãzboiului – industria, agricultura, comunicaþiile, sistemul monetar etc. Pierderile umane înregistrate pe teatrele de rãzboi au dezechilibrat agricultura, fiiind lipsitã de forþã de muncã, industria, dezorganizatã, suferea de inactivitate, sistemele de comunicaþii, în special trasporturile pe cãile ferate, în mare parte distruse, mai ales în zona Moldovei, întâmpinau, de asemenea, grave probleme de organizare. ªi peste toate acestea, pierderea tezaurului la Moscova, lipsind astfel moneda naþionalã de acoperirea ei în aur, venea sã completeze acest peisaj dezolant al unei economii care cu greu îºi va regãsi echilibrul în urmãtorii ani. Imediat dupã rãzboi, inflaþia se dezlãnþuie cu furie, preþurile crescând de 4-6 ori mai mult decât în perioada antebelicã. Într-un cuvânt, asistãm la dezorganizarea întregului mecanism economic ºi financiar. În acest vârtej al haosului, finanþele publice nu mai dispuneau de mijloace suficiente pentru întreþinerea aparatului de stat, considerabil mãrit prin alipirea noilor provincii româneºti – Basarabia, Bucovina, Transilvania –, rezultate în urma Marii Uniri. Leul se prãbuºeºte ºi inflaþia monetarã se accentueazã. Specula monetarã ºi bursierã devine omniprezentã, provocând mirajul unei îmbogãþiri rapide. În acelaºi timp, în toate domeniile de activitate economicã se porneºte cu entuziasm la crearea a numeroase întreprinderi. Peste tot, acolo unde se putea înfiripa o afacere, sunt create unitãþi economice. Optimismul ºi iluzia îmbogãþirii rapide fac sã disparã discernãmântul, iar ancorarea în realitate nu mai face parte din regula jocului economic. În aceastã plasã a iluzoriului este prins ºi sistemul bancar, care urmeazã psihoza generalã, înfiinþându-se bãnci farã sã se simtã o necesitate economicã de noi operaþiuni. Mirajul câºtigurilor peste noapte determinã improvizarea de noi bãnci, care, utilizând banii unei clientele lipsitã de educaþie economicã ºi bancarã, se dedau la operaþiuni speculative exagerate. Astfel, între 1919-1930 se înfiinþeazã 556 întreprinderi bancare. Dacã în 1919 existau 541, la 1 ianuarie 1930 numãrul acestora ajunsese la 1.097. Exceptând anul 1919, numãrul bãncilor creºte, de exemplu, pânã în 1926, cu o medie de 80 de bãnci pe an, astfel cã în 1930 asistãm la o dublare a numãrului acestora faþã de 1919. Remarcãm aici ºi faptul cã activitatea economicã nu a urmat acelaºi ritm de dezvoltare, astfel încât sã justifice apariþia unui numãr atât de mare de bãnci pe piaþã. Datoritã acestei optici generale, activitatea bancarã a avut de suferit în totalitatea manifestãrilor sale – principiile de plasament au fost nesocotite, s-a exagerat în acordarea de credite de consum în detrimentul celor de producþie, garanþiile luate nu erau serioase sau nu aveau corespondent în realitatea economicã, de repartiþia riscurilor nu se mai þinea seama, iar plasamentele erau fãcute pe termene lungi, chiar dacã depunerile la termen erau pe termen scurt. Asistãm la o totalã lipsã de prevedere ºi de respectare a unor norme elementare de politicã bancarã serioasã. În industrie, o ramurã economicã mult prea tânãrã ºi lipsitã de experienþã, bãncile intervin nu numai prin creditare, dar iau parte masiv la înfiinþarea de noi unitãþi prin participarea directã la constituirea capitalului social. Într-o epocã de instabilitate financiarã, aceastã strategie bancarã, reflectatã prin imobilizarea a 9

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
numeroase fonduri în capitalurile sociale ale unitãþilor industriale, s-a dovedit a fi eronatã ºi exageratã, ale cãrei costuri vor fi evidente ºi vizibile în timpul crizei din anii ’30. Concurenþa pe acest teren, odatã dezlãnþuitã, face sã sporeascã în posturile de activ bilanþiere ale bãncilor sume din ce în ce mai mari, transformând astfel instituþiile de credit din bãnci de depozit în bãnci de afaceri (de exemplu, în 1931, marile bãnci aveau urmãtorele participaþii: Banca Româneascã – 83; Banca Marmorosch, Blank & Co. – 70; Banca Agricolã – 45; Banca Generalã a Þãrii Româneºti – 27; Banca de Scont a României – 18; Banca Comerþului din Craiova – 8; Banca Chrissoveloni – 26; Banca de Credit Român – 25; Banca Comercialã Românã – 1). Angajând prea multe capitaluri ºi imobilizând fonduri importante în întreprinderile industriale, afilitate sau nu, bãncile ºi-au denaturat funcþiile lor bancare. La aceasta situaþie s-a mai ajuns ºi datoritã lipsei de reglementare a sistemului bancar, care sã fi avut posibilitatea de a controla înfiinþarea ºi funcþionarea bãncilor. Pentru o activitate comercialã atât de importantã cum este cea bancarã nu exista o lege sau o reglementare legalã specificã. Singurele prevederi erau cele din Codul Comercial din Vechiul Regat, Codul Comercial din Basarabia, precum ºi cel din Transilvania ºi Bucovina, prea puþine însã pentru a pune ordine în domeniu. Oricine putea sã înceapã un comerþ de bancã, sã adune depuneri, sã contracteze angajamente ºi sã facã operaþiuni, care de multe ori erau departe de a fi indicate unei bãnci, fãrã sã fie controlat în exerciþiul activitãþii bancare de nici o autoritate ºi nici îngrãdit de vreo lege. Efectele erau evidente: creºterea datoriilor cu dobânzile acumulate ºi imobilizarea bãncilor prin plasamente lipsite de lichiditate. La aceste douã elemente destul de grave s-a mai adãugat imediat un al treilea tot atât de grav, ºi anume scãderea valorilor de garanþie ce acopereau plasamentele bancare. Aºadar, în ajunul declanºãrii marii crize economice mondiale, în 1929, se înregistrau grave probleme atât în economia româneascã cât ºi în activitatea bancarã, astfel încât nu a fost nevoie decât de un factor catalizator care sã determine cãderea activitãþii bancare de mai târziu, din anul 1931. În perioada anilor ’20, unul dintre mijloacele principale de punere în circulaþie a bancnotelor emise de cãtre Banca Naþionalã a României era acela de acordare de credite întreprinderilor economice pe bazã de reescont. Bãncile comerciale, cele autorizate de BNR pentru aceastã operaþiune, prezenta acesteia din urmã cambiile scontate (pentru ca un efect sã fi fost bancabil trebuia sã aibã cauzã realã, sã poarte trei semnãturi, scadenþa sã nu depãºeascã trei luni, nefiind mai micã de 15 zile, valoarea minimã de 500 lei, ºi sã fie plãtibil la Bucureºti sau într-un oraº unde banca avea sucursale sau agenþii) ºi care îndeplineau condiþiile cerute pentru a fi reescontate, iar banca centralã le reesconta prin departamentul sãu special – Serviciul Scontului. Astfel erau admise, în portofoliul de scont al BNR, cambii care trecuserã printr-o dublã operaþiune de selecþie, al bãncii comerciale ºi al BNR, având o dublã garanþie: a semnatarilor cambiei, adicã al agentului economic emitent ºi a bãncii prezentatoare. Bancnotele puse în circulaþie prin acest mod trebuia sã corespundã unor nevoi certe ale economiei naþionale. Însã dupã declanºarea crizei devenise cunoscut cã cea mai mare parte a portofoliului de scont al Bãncii Naþionale a României era imobilizat, fãrã posibilitatea de a mai putea fi încasat de la debitori, iar acest fenomen nu avea nicio legãturã cu criza economicã venitã din exterior. Erorile trecutului ieºeau la suprafaþã ºi arãtau prin aceasta, acum, mult mai pregnant, cât de mult se greºise în ultimii 10 ani, când miliarde de lei se aflau imobilizate în acest portofoliu denumit „putred”. 10

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Tot la sfârºitul anilor `20 are loc aplicarea unei reforme monetare, menitã sã redea putere, valoare ºi încredere monedei naþionale. Astfel, la 7 februarie 1929, Parlamentul voteazã un ansamblu de legi ºi mãsuri ce a fost cunoscut sub numele de legislaþia stabilizãrii monetare (legea monetarã, convenþia dintre BNR ºi Statul român privitoare la modificarea statutelor bãncii, legea privind înfiinþarea Casei Autonome a Monopolurilor, convenþiile privind contractarea împrumuturilor în strãinãtate, mãsuri privind echilibrarea bugetului public). Prin lege, se menþinea denumirea de leu pentru unitatea monetarã a României, definit ca având o greutate de zece miligrame de aur cu titlul de 900 la mie. Sistemul bãnesc a rãmas bazat pe monometalismul aur, care fusese adoptat prin legea monetarã din 1890 (sistemul monometalist aur se caraterizeazã prin baterea liberã a monedelor de aur, preschimbarea liberã a semnelor de valoare în monede de aur ºi libertatea circulaþiei peste graniþã a aurului). Noua lege monetarã nu mai cuprindea nicio dispoziþie privitoare la baterea monedelor de aur. Legea din 1929 consacra, pentru prima datã, dispariþia monedelor de aur ºi de argint din structura circulaþiei financiare ºi dominaþia deplinã a biletelor de bancã. Legea monetarã a înlocuit etalonul aur-monede, care fusese adoptat în 1890, cu etalonul aur-devize, leul stabilizat fiind mai slab nu numai în comparaþie cu leul antebelic, dar chiar ºi cu leul care circula înainte de aplicarea reformei (la cursul de stabilizare, o lirã sterlinã era schimbatã contra 813,589 de lei, iar un dolar cu 167,810 lei). Pentru reuºita stabilizãrii monetare, Statul a fãcut apel la o serie de împrumuturi din strãinãtate, contractate oneros ºi ale cãrei efecte în plan practic, datã fiind izbucnirea crizei, nu s-au mai dovedit eficiente: în 1928, douã împrumuturi în august 1928, 12 milioane dolari de la Banca Commerciale Italiana din Milano, prin intermediul Societãþii Naþionale de Credit Industrial, ºi al doilea împrumut, contractat în noiembrie 1928, obþinut prin încheierea unei convenþii cu 14 bãnci de emisiune pentru un credit de reescont de 25 milioane dolari pe timp de un an; în 1929 un împrumut contractat la 2 februarie 1929, suma totalã ridicându-se la 100.733.000 dolari sau 16.841.782.936 lei, iar ca titular apãrea Casa Autonomã a Monopolurilor Statului, special înfiinþatã pentru necesitãþile acestui împrumut. Pentru obþinerea împrumutului de stabilizare, Statul ceda creditorilor strãini, prin intermediul CAM, una dintre cele mai importante surse de venituri de care dispunea: monopolul tutunului, sãrii, explozivilor, hârtiei de þigarete, cãrþilor de joc ºi al chibriturilor. În schimbul concesiunii primite, Casa Autonomã a Monopolurilor s-a angajat sã plãteascã Statului, treptat, o sumã de 300 milioane dolari, precum ºi o redevenþã anualã. În vederea procurãrii sumelor care erau necesare pentru achitarea preþului concesiunii, aceasta a fost autorizatã sã contracteze un împrumut extern, denumit „Împrumutul de Stabilizare ºi Dezvoltare 7%-1929”, garantat cu un privilegiu de prim rang asupra tuturor veniturilor ei. Suma efectiv încasatã de Stat a fost de circa 14.446.000.000 lei (87% din suma contrcatatã). În schimb, Statul s-a angajat sã ramburseze, în decurs de 30 de ani, o sumã de trei ori mai mare decât cea încasatã. Deoarece împrumutul s-a epuizat repede, Statul a contractat, în iulie 1930, un al patrulea împrumut, de 8 milioane dolari, cu dobândã de 8%, apoi un al cincilea împrumut, contractat de Casa Autonomã a Monopolurilor în martie 1931, fiind denumit „Împrumutul de Dezvoltare 7½% din 1931”, suma împrumutatã ridicându-se la 1.325.000.000 de franci francezi, echivalând cu 8.678.564.500 lei de lei, garantat cu veniturile Statului. Tot în 1931, în decembrie, 11

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
este contractat un al ºaselea împrumut, obþinut de Banca Naþionalã a României de la Banca Franþei, suma împrumutatã fiind de 250 milioane franci francezi, echivalând cu 1.673.064.000 lei. Costin Kiriþescu, unul din marii economiºtii români de la sfãrºitul secolului XX, trage concluzia, în lucrarea sa Sistemul bãnesc al leului ºi precursorii lui (vol. II, Editura Enciclopedicã, Buc., 1997, pag. 377-383), cã sacrificiile impuse României prin împrumuturile contractate ºi stabilizarea monetarã din 1929 au fost inutile, deoarece aceastã reformã, din punct de vedere al stabilitãþii monedei naþionale, nu a rezolvat nimic ºi nu a adus nimic nou, stabilitatea leului neavând o fundamentare de ordin economic, ci numai una de intervenþie pe piaþã a bãncii de emisiune. În aceastã ambianþã economicã, criza mondialã îºi face apariþia ºi în România. Pornitã din Statele Unite ale Americii în toamna anului 1929, aceasta reverbereazã rapid cãtre Europa ºi înlãnþuie, într-o proporþie mai mare sau mai micã, toate economiile europene. Debutul crizei mondiale, cunoscut sub numele de crahul de la New-York, se produce în octombrie 1929 prin prãbuºirea pieþei bursiere. Cunoscute sub numele de black Thursday – joia neagrã –, la 24 octombrie, ziua în care trendul bursier a început sã scadã, ºi de black Tuesday – marþea neagrã –, la 29 octombrie, în aceastã din urmã zi anulându-se toatã creºterea bursierã a anului 1929. Zeci de miliarde de dolari s-au evaporat ºi au dispãrut astfel din jocul bursier american. Urmeazã prãbuºirea unui imens numãr de bãnci americane, care avea sã conducã la dezlãnþuirea unei panici mondiale ºi la o încetinire a afacerilor, o scãdere a preþurilor ºi restricþii în politica de acordare a creditelor. În aceastã conjuncturã negativã intervine ºi URSS, promovând o politicã de dumping, de scãdere masivã a preþurilor la cereale si produsele petrolifere, ceea ce agraveazã ºi mai mult scãderea preþurilor. În România, prãbuºirea preþurilor pe piaþa mondialã ºi mai ales a preþurilor agricole ºi petrolifere a fãcut ca economia, pentru care aceste produse forma principala sursã de câºtig, sã se resimtã în mod deosebit, preþurile scãzând în perioada de apogeu cu 40-60% din valoarea de dinainte de crizã. Pierderile suferite de România prin scãderea preþurilor s-au ridicat la miliarde de lei ºi s-a manifestat prin scãderea puterii de cumpãrare, de consum, de contribuþie fiscalã ºi în sfera respectãrii angajamentelor financiare. Producþia economicã începe sã scadã, stocurile de produse devin din ce în ce mai numeroase sub raport cantitativ, creºte ºomajul, iar plata bugetarilor este întârziatã cu lunile. Tensiunea economicã o determinã ºi o provoacã pe cea socialã. Nesiguranþa zilei de mâine pune stãpânire pe majoritatea actorilor economici. Intreprinderile, fie industriale, fie comerciale, din cauza lipsei de credit, sunt reduse la autofinanþare. Efectele crizei încep sã fie vizibile ºi în sistemul bancar. Mici pusee de panicã se observã încã din primãvara anului 1930, când o serie de bãnci de importanþã localã înregistreazã crize de lichiditate ºi nu mai pot onora plãþile cãtre deponenþi. Creºte dobânda la contractarea de noi credite – un indiciu sigur al fazei acute de crizã – ºi încep sã aparã dificultãþi în acordarea lor. De unde înainte erau abundente ºi uºor de obþinut, acum aproape cã dispar cu totul. Intervenþia Bãncii Naþionale a României, prin acoperirea cu devize a creditelor 12

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
externe retrase de creditorii externi ºi prin acordarea de credite de reescont întreprinderilor bancare asaltate de deponenþi, nu este suficientã pentru a stopa declinul. Situaþia grea în care ajung bãncile le determinã ca, la rândul lor, prin mobilizarea activului, sã procedeze la constrângerea debitorilor de a restitui sumele împrumutate. De la abuzul de credit ºi uºurinþa de acordare a creditelor se ajunge acum la efectul contrar. Bãncile forþeazã debitorii sã-ºi plãteascã creditele, debitori care, la rândul, se aflau în situaþii de lichiditate scãzutã. Momentul culminant al crizei bancare româneºti se înregistreazã în vara anului 1931. Simptomele de creºtere a panicii ºi a neliniºtii s-au accentuat o datã cu declanºarea, sub o formã acutã, a crizei bancare din Europa Centralã. Cea dintâi care avea sã provoace furtuna avea sã fie Österreichische Credit Anstalt din Viena, care se prãbuºeºte în mai 1931. Apoi urmeazã, în iunie, Darmstädter und National Bank din Berlin, urmatã imediat de Dresdner Bank, care-ºi închid amândouã ghiºeele. Starea de panicã determinã guvernul german sã dispunã închiderea pentru 10 zile a tuturor bãncilor ºi burselor pe întreaga întindere a þãrii. Neliniºtea provocatã de prãbuºirea acestor bãnci este transmisã ºi clienþilor bancari din Transilvania ºi Bucovina, provincii mult mai apropiate de canalele financiare de pe piaþa austriacã ºi germanã. Încetul cu încetul, starea de neîncredere trece ºi se transmite ºi în rândurile depunãtorilor care aveau interese în bãncile româneºti ºi astfel este provocat un curent de retrageri de depozite de la aproape toate bãncile din þarã. Bãncile, cu activul imobilizat ºi greu executabil, trebuia sã facã faþã acum temutului fenomen cunoscut sub numele de run, adicã a unor cereri insistente de retrageri (fuga disperatã a deponenþilor de a-ºi retrage depozitele de la bãnci, fenomen amplificat în tot sistemul în acelaºi timp, ºi unde se cer restituiri de la toate bãncile, de cãtre toþi deponenþii). Datoritã acestei situaþii, o serie de bãnci sunt nevoite sã închidã ghiºeele. Astfel, Banca Franco-Românã, Banca Regionalã din Timiºoara, Banca Victoria din Arad, Banca Bihoreana din Oradea, Banca Eskenazy din Craiova, Banca de Comerþ din Ploieºti, Banca de Industrie ºi Comerþ din Bucureºti, Banca Dacia ºi Banca Iaºilor din Iaºi, Banca Negoþului ºi Agriculturii, Banca Comercialã ºi Agricolã din Caracal, Banca Sindicatului Agricol Slatina ºi Banca Cetatea din Fãgãraº, sunt primele bãnci care sunt silite sã înceteze activitatea. În cursul lunii iulie restituirile cresc considerabil, pentru ca, la sfârºitul lunii, sã înregistrãm prima panicã de anvergurã dezlãnþuitã în rândul deponenþilor, prin cãderea Bãncii Generale a Þãrii Româneºti, instituþie de credit aparþinând categoriei marilor bãnci ºi cunoscutã mult publicului. Rãsunetul ce-l are în masa deponenþilor aceastã prãbuºire este considerabil. Luna urmãtoare, Banca Berkowitz are aceeaºi soartã. Panica se dezlãnþuie cu mai multã furie printre deponenþi. Asistãm acum la producerea fenomenului de run. Cererile de restituire începute în iunie sunt continuate cu intensitate în iulie, slãbesc în august ºi septembrie, pentru ca sã primeascã un nou imbold prin cãderea celei mai vechi ºi celebre bãncii a momentului – Banca Marmorosch, Blank & Co. – în octombrie 1931, cand ating punctul culminant. Ultimele luni ale anului 1931 gãsesc activitatea bancarã redusã la restituirea cu repeziciune a depunerilor, activitatea bancarã fiind paralizatã. De acum începe o nouã fazã a crizei bancare, care se prelungeºte pânã la sfârºitul anului 1934. Este perioada unui proces lent de fãrâmiþare, de slãbire ºi 13

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
distrugere a organismului bancar, o fazã de depresiune ce va determina, ulterior, concentrarea sistemului bancar. Scãderea numãrului de bãnci cu 65 în 1931 reprezenta doar o palidã consecinþã a efectelor crizei. De fapt, majoritatea numai numele îl mai aveau de bancã. Exceptând câteva mari bãnci, toate celelalte intrã într-un fel de hibernare, mãrginindu-se doar sã plãteascã din depozitele depuse spre fructificare, iar multe apelând la suspendarea restituirilor. În aceastã perioadã, Statul intervine legislativ în raporturile dintre creditori ºi debitori, ºi astfel, prin intervenþii juridice, participã la distrugerea încrederii în bãnci ºi în morala creditului. În anii crizei economice au îngheþat toate categoriile de credite ºi nu numai cele bancare, unii debitori nemaiputând, iar alþii nemaivoind, sã le achite la termen. Prin preluarea portofoliului putred (portofoliul de scont) al bãncii de emisiune ºi al câtorva mari bãnci de cãtre Stat, acesta din urmã avansase mijloace financiare doar pentru rezolvarea unui singur aspect al crizei creditului. Pentru celelalte avea sã intervinã legislativ, astfel: concordatul preventiv (iulie 1929), legea contra cametei (aprilie 1930), modificarea legii privind execuþia silitã a bunurilor aparþinând debitorilor neplatnici (iulie 1930), suspendarea urmãririlor (decembrie 1931, februarie 1932, martie 1932), legea asanãrii datoriilor (aprilie 1932 ºi legea modificatoare din octombrie 1932), legea pentru reglementarea datoriilor agricole ºi urbane (aprilie 1933) ºi legea pentru lichidarea datoriilor agricole ºi urbane din aprilie 1934. Ultima, din aprilie 1934, a redus datoriile debitorilor agricoli cu 50% ºi a eºalonat plata lor pe 17 ani, cu o dobândã anualã de 3%, iar datoriile debitorilor urbani cu 20%, plãtibile în 10 ani, cu o dobândã de 6%. Pentru portofoliul putred al BNR, a apãrut o lege în iunie 1930 prin care se fixau normele dupã care urma sã fie preluate de cãtre Stat efectele aflate la Banca Naþionalã a României. Astfel, s-a creat o comisie – Comisiunea Portofoliului de pe lângã Serviciul Economiei Financiare – din Ministerul de Finanþe, cu scopul de a elabora, pentru fiecare întreprindere debitoare Statului, prin preluarea portofoliului de la Banca Naþionalã, un plan de redresare, sau când acesta nu era posibil, unul de lichidare. Banca Naþionalã administra mai departe, ca mandatarã a Statului, efectele trecute în portofoliului acestuia, iar pierderile provenite din portofoliul imobilizat al Bãncii Naþionale urma sã fie suportate de Stat. O altã intervenþie a Statului în criza bancarã o constituie încercarea de a crea o solidaritate între bãnci, prin înfiinþarea unui sindicat bancar, aceastã nouã formulã de asociere având menirea de a pune, la dispoziþia bãncilor membre, fondurile necesare pentru restituirea depunerilor. Acest sindicat bancar ia naºtere la 13 august 1931 din iniþiativa Ministerului de Finanþe ºi cu ajutorul Bãncii Naþionale a României, compus din Banca Româneascã, Banca de Credit Român, Banca Marmorosch, Blank & Co., Banca Chrissoveloni, Banca Moldova, având la baza constituirii lui numai o convenþie scrisã între BNR ºi bãncile membre. ªi-a început activitatea cu un fond de un miliard de lei, format din portofoliile puse la dispoziþia unei Case de Acceptaþie de cãtre cele cinci membre. Banca Româneascã ºi Banca de Credit Român au adus un portofoliu de 520 milioane lei, restul membrelor sindicatului celelalte 480 milioane de lei. Acest portofoliu urma sã fie reescontat la Banca Naþionalã a României, în afarã de scontul normal pe care bãncile îl aveau în mod individual la BNR, pe portofoliu comercial. Pierderile eventuale ce ar fi rezultat din activitatea sindicatului le suporta Statul, pânã la concurenþa sumei de un miliard. În acest scop, Ministerul de Finanþe a eliberat Bãncii Naþionale a 14

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
României o scrisoare de garanþie pentru suma de un miliard, sub rezerva ratificãrii ulterioare a Parlamentului. Durata Sindicatului a fost stabilitã la un an. El era condus de un comitet format din reprezentanþii bãncilor ºi un delegat al BNR, ultimul fiind ºi preºedinte. Fondurile procurate pe calea Sindicatului nu puteau fi utilizate pentru plasament, ci numai pentru restituiri de depuneri. Durata acestui organism va fi însã foarte scurtã, de la 17 august ºi pânã în luna noiembrie 1931, când Banca Marmorosch, Blank, & Co., care avea o datorie de peste 700 milioane la sindicat, se prãbuºeºte ºi face astfel inutilã existenþa sa. Banca Marmorosch, Blank & Co. (1848-1948), 100 de ani de existenþã În prima jumãtate a secolului XIX, Principatele Române Þara Româneascã ºi Moldova nu dispuneau nici de bãnci, nici de capitaluri, dobânda era excesivã, împrumuturile se obþineau cu greutate ºi în condiþii oneroase. Se crease un dezechilibru între tendinþa de dezvoltare a economiei ºi insuficienþa instrumentelor ºi a instituþiilor financiare. În aceastã perioadã, zarafii deþineau controlul asupra comerþului cu bani. Zaraful ocupa locul bancherului, fiind chemat sã exercite o importantã funcþie economicã. Cu timpul încep sã îndeplineascã ºi rolul de intermediari financiari, aducând bani din þãrile apusene, ºi astfel zãrãfiile se transformã în micii oficii bancare prin acordarea de împrumuturi pe termen scurt ºi lung. Astfel, se produce un proces de „bancarizare” al operaþiunilor efectuate de cãmãtari ºi zarafi. Trecerea la structuri instituþionale mai apropiate de bãnci s-a fãcut prin mijlocirea „caselor de comerþ ºi bancã”, întemeiate în deceniul al treilea al secolului XIX. Erau case de schimb ºi zãrãfii mai dezvoltate, al cãror scop principal era comerþul cu cereale ºi exportul lor, ºi care aveau încorporate în structura lor ºi un mic birou pentru desfãºurarea unor operaþiuni financiar-bancare, îndeosebi cu clientela comercialã. Ele funcþionau în capitalele þãrilor române, în marile oraºe ºi în porturile dunãrene. Pot fi amintite, ca exemplu, celebrele case de bancã ºi comerþ Michel Daniel, S. Halfon ºi fiii, N. Ghermani ºi fiii, Fraþii Hillel Manoah, Casa Sechiarii, Rodocanaki ºi Deroussi, Zani M. Chrissoveloni, ºi multe altele. În acest larg proces de dezvoltare a comerþului românesc ºi a operaþiunilor financiare, ia naºtere, în anul 1848, casa de comerþ ºi bancã Jacob Marmorosch la Bucureºti, cu un capital iniþial de 30.000 lei. Fãcând negustorie cu coloniale, vopseluri ºi tablã de acoperiºuri, ºi împrumutând cu bani în principal pe partenerii de negoþ, afacerea se dezvoltã, iar firma devine cunoscutã pe pieþele de la Viena, Lipsca ºi Londra. Fondatorul sãu, Jacob Marmorosch (18211904), era un om de afaceri evreu care cunoºtea bine mediul economic românesc. În primii 10 ani de activitate este ajutat de cumnatul sãu, Jacob Löbel (1828-1867), o mare personalitate financiarã a timpului, care reuºeºete sã introducã în societatea româneascã ideea asigurãrilor ºi sã stârneascã interesul publicului pentru ea. Tot pe Jacob Löbel îl întâlnim în înfiinþarea Sucursalei Bãncii Imperiale Otomane în anul 1865 la Bucureºti, sub numele de Banque de Roumanie, unde devine conducãtorul acesteia. Aflat în strânse relaþii cu Ion C. Brãtianu, C.A. Rosetti ºi fraþii Goleºti, ºi participând la dezvoltarea tinerei economii moderne româneºti, Jacob Löbel se bucurã de un bun renume în epocã. În anul 1863, Jacob Marmorosch îºi alege drept colaborator pe un tânãr de abia întors de la studii din strãinãtate, care nu împlinise încã vârsta de 16 ani, 15

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ºi care avea sã devinã cel mai mare bancher al civilizaþiei bancare româneºti, atât prin rezultatele sale, reputaþia obþinutã în þarã ºi strãinãtate, dar ºi ca duratã, acesta practicând meseria de bancher pânã la sfârºitul zilelor sale, adicã 66 de ani. Este vorba de Moriz Blanc (sau Mauriciu Blank, în documentele de la începutul secolului XX), un evreu ce provenea dintr-o veche familie de evrei stabiliþi în Muntenia, în zona Argeºului. Dupã o frumoasã colaborare de 11 ani, în ianuarie 1874, Iacob Marmorosch îl ia partener de afaceri pe Mauriciu Blank, ºi astfel firma individualã se schimbã într-una în nume colectiv, comanditatã de o bancã din Viena – Banca Löbel –, luând naºtere o nouã firmã, denumitã Marmorosch, Blank & Co., având un capital de 172.000 lei. Se implicã masiv în creditarea agriculturii, în acordarea de împrumuturi exportatorilor de cereale ºi a comerþului, aducându-ºi astfel o contribuþie însemnatã la dezvoltarea economiei româneºti a acelor vremuri. Sprijinã în anii rãzboiului de independenþã (1877-1978) eforturile de rãzboi ale României ºi astfel Mauriciu Blank, ca cinstire pentru contribuþia sa la acest mare eveniment din istoria poporului român, primeºte, în anii imediat urmãtori încheierii rãzboiului, cetãþenia românã. Anii de avânt ai economiei moderne româneºti gãseºte Banca Marmorosch, Blank & Co. pregãtitã sã ia parte la totalitatea manifestãrilor de intervenþie bancarã. Pe lângã implicarea în creditarea agriculturii ºi a comerþului, participã la construirea de cãi ferate, drumuri, construcþii publice, fabrici din cele mai variate domenii, instituþii financiare ºi de asigurãri, la subscrierea împrumuturilor de stat. Ajunge sã fie cunoscutã pe plan exterior ºi începe sã se bucure de un mare prestigiu, care-i va permite, în vremuri grele pentru þarã, sã deschidã uºi inaccesibile pentru Statul român sau alte bãnci româneºti. Evoluþia financiarã determinã evoluþia instituþionalã. În decembrie 1904 se face trecerea de la societatea în comanditã la societatea anonimã pe acþiuni. Se constituie astfel o altã instituþie ce purta numele de „Societatea de Credit”, care a preluat pasivul ºi activul vechii societãþi. Ca societari întâlnim acum pe Berliner Handels-Gesellschaft, Bank für Handel und Industrie, Banque Commerciale Hongroise de Pest, mari instituþii bancare din Germania ºi AustroUngaria, pe economistul P.S. Aurelian ºi inginerul I.G. Cantacuzino. La câteva luni de la acest eveniment, în august 1905, Societatea de Credit îºi schimbã numele în Banca Marmorosch, Blank & Co., titulaturã pe care o va pãstra pânã la lichidarea sa definitivã din anul 1948. Între 1912 ºi 1916, ca urmare a dezvoltãrii activitãþii, îºi construieºte un sediu central pe mãsura anvergurii operaþiunilor ºi afacerilor sale, un adevãrat palat-monument istoric, situat pe strada Doamnei nr. 4 din Bucureºti, în city-ul bancar al Bucureºtilor. Nu va putea fi utilizat imediat, deoarece în toamna anului 1916, dupã intrarea României în primul rãzboi mondial, administraþia centralã a bãncii se retrage la Iaºi, acolo unde se vor refugia ºi Parlamentul, Casa Regalã, principale instituþii publice, precum ºi cele mai importante instituþii de credit. Sfârºitul rãzboiului ºi consecinþa principalã a acestuia pentru România – alipirea vechilor provincii româneºti Basarabia, Bucovina ºi Transilvania – determinã o nouã epocã, o nouã strategie de acþiune a bãncii, prin implicarea masivã în finanþarea unitãþilor industriale ºi comerciale, fie prin creditare, fie prin înfiinþarea de noi întreprinderi. Împlinirea acestei strategii s-a reflectat prin faptul cã, în 1931, Banca Marmorosch, Blank & Co. era a doua bancã care avea cele mai multe participaþii în economia româneascã, 70 la numãr. 16

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
În anii imediat încheierii rãzboiului, Banca Marmorosch, Blank & Co. deschide sucursale la New-York, Paris ºi Istambul, afacerile se dezvoltã vertiginos, ºi astfel ajunge la apogeul activitãþii sale sub conducerea venerabilului de acum Mauriciu Blank, pentru care contemporanii aveau numai cuvinte de laudã ºi preþuire. Mauriciu Blank, director general al bãncii îl introduce încã din 1905 la conducerea bãncii pe fiul sãu, Aristide Blank, ºi acesta va fi cel care va prelua conducerea bãncii dupã moartea tatãlui sãu, survenitã la sfârºitul anului 1929. În antitezã cu tatãl sãu, cunoscut pentru discreþia ºi prudenþa sa, Aristide Blank va deveni o personalitate controversatã a epocii sale. În 1923, la împlinirea a 75 de ani de activitate a bãncii, s-a organizat o mare recepþie, s-a tipãrit un album aniversar, iar numeroase personalitãþi din elita politicã, socialã ºi economicã, elogiazã activitatea bãncii ºi pe cea a conducãtorului ei. Articolele de presã ºi toate aceste manifestãri aniversare aduc mãrturie despre mãrirea ºi grandoarea la care ajunse banca. Nimeni din participanþii la aceste manifestãri nu putea sã prevadã tragica prãbuºire care avea sã se întâmple dupã numai ºase ani, în toamna lui 1931. La 22 noiembrie 1929, Mauriciu Blank pleacã în eternitate la vârsta de 81 de ani. Lucrase ca bancher 66 de ani, un record greu de atins. Este momentul în care o parte din depunãtorii bãncii, ce asimilau stabilitatea acesteia cu însãºi viaþa lui Mauriciu Blank, se prezintã la ghiºeele bãncii ºi solicitã restituirea depunerilor, ca o reacþie de teamã pentru viitorul instituþiei. Ceea ce s-a întâmplat în zilele imediat urmãtoare dispariþiei lui Mauriciu Blank nu avea sã fie decât prologul a ceea ce urma sã se întâmple peste doi ani. În acelaºi timp, în toamna lui 1929, crahul bursier de la New-York se afla la apogeul sãu, iar efectele crizei economice mondiale, trecând în Europa, nu vor întârzia sã aparã ºi în România. Aºa se face cã, în primãvara anului 1930, declanºarea unei panici printre deponenþii bãncilor din þarã, îi aduce din nou pe cei ai Bãncii Marmorosch, Blank & Co. la ghiºeele sale. Deponenþii sunt plãtiþi, calmul se reinstaleazã pe piaþã. Dar banca începe sã se resimtã de pe urma crizei, de pe urma greºelilor sãvârºite în anii în care Mauriciu Blank nu mai avea puterea sã controleze ºi sã conducã cu bunã abilitate banca, de loviturile primite din exterior. Cu majoritatea fondurilor de activ imobilizate în participaþii industriale ºi comerciale, banca începe sã sufere de lipsã de lichiditate ºi de lipsa unui management care sã o protejeze de efectele crizei ºi ale loviturilor de imagine de care se bucura în forme mai mai mult sau mai puþin vizibile. Începe sã se formeze un corolar de cauze care-i vor determina prãbuºirea – lipsã de prevedere a conducerii, operaþiuni frauduloase, rãzbunãri personale din partea unor foºti colaboratori ai bãnci, ajunºi acum în funcþii de conducere în instituþii financiare importante, implicarea lui Aristide Blank în ceea ce contemporanii au numit drept „camarila regalã” ºi lipsa acestuia de responsabilitate faþã de uriaºa moºtenire primitã de la tatãl sãu –, precum ºi interese oculte din sistemul bancar, au determinat crearea unei spirale în care banca a fost adusã în pragul în care nu mai dispunea deloc de fonduri financiare pentru desfãºurarea curentã a activitãþii sale, în vara lui 1931. Deja în lunile care au precedat închiderea ghiºeelor, în august ºi septembrie 1931, deponenþii bãncii erau pregãtiþi psihologic pentru declanºarea fenomenului de run la uºile sale. Se face apel la diverse soluþii pentru salvarea ei – împrumuturi de la BNR, înfiinþarea unui sindicat bancar, intrarea în scenã chiar a Regelui Carol al II-lea. Cu toate acestea, banca se îndrepta rapid ºi sigur spre un deznodãmânt fatal. La sfârºitul lui octombrie 1931, atunci când banca îºi 17

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
închide ghiºeele, pentru sistemul bancar românesc se înregistreazã momentul culminant al crizei bancare, prin amploarea pe care a luat-o fuga deponenþilor pentru retragerea depozitelor. Se atinge apogeul, tensiunea este maximã. Cea mai celebrã bancã a timpului îºi încheia rostul financiar în economia româneascã prin cozi imense ale deponenþilor la uºile Palatului din strada Doamnei nr. 4 ºi la cele ale sucursalelor ºi agenþiilor din þarã. Urmeazã obþinerea concordatului preventiv ºi restituirea eºalonatã a creditorilor ºi deponenþilor, vânzarea bogatului patrimoniu al bãncii, operaþiuni care se vor desfãºura pe parcursul a câþiva ani, pânã ... în toamna anului 1940, când problematica prãbuºirii bãncii este adusã iarãºi la suprafaþã, într-un context politic ºi social excepþional. Este supusã unui proces prin care Statul solicitã iniþial restituirea a peste 800 milioane lei, iar dupã acþiunea în apel, suma scade la 500 milioane. Între anii 1946-1947, Banca Marmorosch, Blank & Co. îºi plãteºte ultimele datorii. Era vremea când în societatea ºi economia româneascã interveneau politicile guvernului Petru Groza de dezmembrare a structurilor capitaliste. Cu o inflaþie galopantã, cu trupele sovietice pe teritoriul þãrii, cu o mare tulburare a vieþii politice, economia româneascã se resimþea profund, iar refacerea ei dupã încheierea celui de al doilea rãzboi mondial se producea cu dificultate. La începutul anului 1948, anul nefast pentru sistemul bancar, ce avea sã marcheze lichidarea tuturor bãncilor private, Banca Marmorosch, Blank, & Co. îºi plãtise toate datoriile ºi mai avea în patrimoniul sãu doar Palatul bãncii din str. Doamnei nr. 4 ºi 5 ha. de teren din Parcul Bordei, situat în Nordul Capitalei. Intra în istorie dupã 100 de ani de existenþã, timp în care cunoscuse grandoarea, aprecierea, succesul, dar ºi cea mai teribilã cãdere ºi ieºire din viaþa economicã. Sãracã acum, dar bogatã ºi celebrã cândva, Banca Marmorosch, Blank & Co. intra în legendã, lãsând posteritãþii nu numai o paginã adevãratã de istorie bancarã româneascã, dar ºi cea mai fascinantã ºi misterioasã poveste a prãbuºirii sale din 1931. Revizuirea operaþiunilor de trecere la Stat a portofoliului de scont al Bãncii Naþionale a României. Procesele din anii 1940-1942. La numai trei sãptãmâni de la abdicarea Regelui Carol II ºi instaurarea statului naþional-legionar apare o lege prin care se înfiinþau comisii de anchetã, care aveau rolul final sã readucã în patrimoniul Statului bunurile ieºite prin fraudã din ultimii 10 ani (Comisia pentru controlul Fondurilor Înzestrãrii Armatei, Comisia pentru controlul averii foºtilor demnitari, Comisia pentru controlul Strãjii Þãrii, Comisia pentru controlul devizelor, Comisia pentru control gestiunii ºi administraþiei Secretariatului General al Palatului Regal, Comisia pentru revizuirea proceselor politice ºi sancþionarea magistraþilor vinovaþi, Comisia pentru controlul fondurilor Frontului Renaºterii Naþionale, Partidului Naþiunii ºi Serviciului Social, Comisia pentru controlul concesiunilor ºi prospecþiunilor miniere, Comisia pentru cercetarea ºi trimiterea în judecatã a celor ce au comis crime cu prilejul reprimãrii acþiunilor politice, Comisia pentru controlul fondurilor secrete ºi ale ordinii publice în ultimii 10 ani). În îndeplinirea atribuþiilor lor, comisiile dispuneau de puteri lãrgite: puteau audia martori ºi informatori; sã efectueze descinderi ºi constatãri de orice fel, fie la instituþiuni publice, persoane ºi înteprinderi particulare, puteau ridica orice fel de act, document sau piesã justificativã ºi putea ordona expertize ºi comisii rogatorii. Se dorea astfel readucerea în patrimoniul public a bunurilor ºi a 18

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
sumelor financiare ieºite prin fraudã, dându-se comisiilor ºi dreptul de a asigura împiedicarea înstrãinãrii lor de cãtre cei urmãriþi. Principiul enunþat în expunerea de motive la decretul-lege pentru înfiinþarea acestor comisii, din 27 septembrie 1940, a înglobat, printr-un alt decret-lege din 12 octombrie 1940 ºi operaþiunile de trecere la stat a portofoliului imobilizat al Bãncii Naþionale a României, dorindu-se astfel revizuirea operaþiunilor de trecere la Stat al acestui portofoliu imobilizat. În acest scop, a fost constituitã o comisie compusã din trei înalþi magistraþi ºi un conslier de curte de apel, ca secretar. Comisia de Anchetã pentru aceste operaþiuni ºi-a ales sediul la Banca Naþionalã a României. Prin decizie a ministrului Justiþiei, Mihai Antonescu, Comisia de Anchetã avea urmãtoarea componenþã: Nicolae Ioanid, Alexandru Stârcea ºi N. Dobrotescu, consilieri la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, se numeau membri ai Comisiunii de Anchetã, iar ªtefan Teodorescu, consilier la Curtea de Apel Bucuresti, ca secretar, ulterior fiind schimbat cu Barbu Scondãcescu. Comisia de Anchetã urma sã înainteze Ministerului de Finanþe rapoarte asupra constatãrilor fãcute în cursul investigaþiilor. În baza lor, Ministerul de Finanþe emitea decizii prin care erau constatate prejudiciile suferite de Stat ºi persoanele care trebuia sã le acopere, fie ele juridice sau fizice. Împotriva deciziilor date de Ministerul de Finanþe, persoanele sau înteprinderile interesate puteau face apel în termen de 15 zile de la comunicare. Apelurile se depuneau la Ministerul de Finanþe, care le trimitea unei Comisii Speciale de Apel, instituitã sub patronajul Ministerului de Finanþe printr-un alt decret-lege, apãrut la 8 martie 1941. Era completat decretul-lege din octombrie 1940 ºi se instituia aceastã nouã comisie de apel ºi de lichidare a portofoliului trecut la Stat. Se aducea o îmbunãtãþire a decretului-lege anterior, stabilindu-se dreptul de apel împotriva deciziilor Ministerului de Finanþe de supunere la platã, dându-se pãrþii interesate sau învinuite ºi dreptul de a lua la cunoºtinþã de raportul Comisiunii de Anchetã. Comisia Specialã de Apel se compunea dintr-un preºedinte de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (Mihail Bosgos, preºedintele Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie Secþia II), ca preºedinte, doi consilieri de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (Alexandru Costin ºi Mircea Possa), un consilier de la Înalta Curte de Conturi (ªtefan Bogdãnescu), un reprezentant al Ministerului de Finanþe (Titus Dragoº, secretar general al ministerului) ºi un administrator al Bãncii Naþionale a României (Victor Romniceanu, administrator, membru în Consiliul de Administraþie), în calitate de membri. S-a cãutat sã se dea o compunere mai amplã ºi mai variatã în care, þinând seama ºi de rectificarea publicatã în martie 1941, s-a cãutat a se pãstra ºi principiul ierarhiei instanþelor de judecatã. Comisia Specialã de Apel judeca apelurile împotriva deciziilor date de Ministerul de Finanþe. Apelurile se judecau de urgenþã cu citarea pãrþilor, citarea fãcânduse potrivit normelor de procedurã civilã din Vechiul Regat. Deciziile Comisiei Speciale de Apel erau înaintate de îndatã Ministerului de Finanþe. Împotriva deciziilor acestei comisii nu exista nicio cale de atac ordinarã sau extraordinarã. Deciziile finale ale Ministerului de Finanþe erau definitive ºi executorii, constituind titlu legal în temeiul cãror se proceda la executarea lor în conformitate cu dispoziþiile din legea pentru unificarea procedurii fiscale. Am prezentat pe larg aceste informaþii deoarece Banca Marmorosch, Blank & Co. a fost principala bancã vizatã prin aceastã Comisie de Anchetã, ºi de fapt ºi singura care a fost pusã sã plãteascã în urma deciziilor Ministerului de 19

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Finanþe. Imediat i se instituie administrator girant, sechestru pe toatã averea, atât a bãncii, dar ºi la cea a conducãtorilor, ºi un control riguros pe toate operaþiunile financiare desfãºurate. Comisia de Anchetã va stabili prejudiciul suferit de Stat, în urma preluãrii portofoliului de reescont al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. de cãtre Stat, la 828 de milioane de lei. În urma acestei decizii, Banca Marmorosch, Blank & Co. ºi conducãtorii incriminaþi – Aristide Blank, moºtenitorii lui Richard Soepkez, Nicolae Tabacovici ºi Alexandru Garvin (director al afiliatei Banca Industrialã) fac apel. Avocaþii apãrãrii, nume ilustre ale vremii – avocaþi, profesori universitari, miniºtri ai Justiþiei, autori de tratate juridice –, Mircea Djuvara, Virgil Veniamin, Nicolae Corodeanu, Emil Ottulescu, Constantin Bãlescu ºi Mihai Arþãreanu, încearcã sã scoatã banca ºi pe conducãtorii ei de sub aceastã impunere ºi condamnare. Dezbaterile ºi concluziile scrise ale acestui apel sunt prezentate în aceste prime douã volume dedicate prãbuºirii Bãncii Marmorosch, Blank & Co., documente prin ele însele capodopere juridice ºi în acelaºi timp un excelent manual de bancã pentru toþi cei care vor sã pãtrundã în înþelesurile universului bancar. În martie 1942, banca, împreunã cu conducãtorii ei, este condamnatã definitiv la plata sumei de 594 milioane lei. Astfel, va rãmâne sub conducerea unui administrator girant pânã în toamna anului 1945, când se revine la conducerea bazatã pe decizii ale Consiliului de Administraþie.

20

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Membrii Consiliului de Administraþie al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. între anii 1929-1933 Constantin Argetoianu (1871-1952/1955), om politic român, diplomat la Constantinopol, Roma, Viena ºi Paris, ministru în mai multe guverne din perioada interbelicã, ministru al Finanþelor (18 aprilie 1931-31 mai 1932) ºi primministru între 28 septembrie -23 noiembrie 1939. André Benac, reprezentant în Consiliul de Administraþie al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. din partea Banque de Paris et des Pays-Bas. Aristide Blank (1883-1960), fiu al lui Mauriciu Blank, licenþiat în drept, intrã în 1904 ca subdirector în conducerea Bãncii Marmorosch, Blak & Co. Participã la înfiinþarea sucursalelor bãncii de la Paris ºi New-York ºi este asociat la conducerea superioarã a bãncii dupã 1925. Dupã moartea lui Mauriciu Blank, devine directorul general al bãncii. Relaþiile controversate cu Regele Carol al IIlea, Elena Lupescu ºi ceilalþi membri ai camarilei regale, îi vor ºtirbi reputaþia, ceea ce va avea repercusiuni ºi asupra imaginii bãncii. Mauriciu Blank (1848-1929), bancher, cofondator al Bãncii Marmorosch, Blank & Co., având o viziune clasicã asupra activitãþii de bancã, prin îmbinarea curajului în iniþierea de proiecte de dezvoltare a economiei, împletit cu o politicã de prudenþã în riscurile bancare. Ioan Boambã (m. 1935), mare avocat din lumea bancarã din prima jumãtate a secolului XX, membru în consiliile de administraþie ale unor mari bãnci româneºti. Constantin Coandã (1857-1932), general român, profesor de matematici la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, secretar general al Ministerului Apãrãrii Naþionale între 1902-1904, prim ministru ºi ministru de Externe între 24 octombrie-29 noiembrie 1918, ministrul Industriei ºi Comerþului (30 martie-14 iulie 1926). Grigore N. Filipescu (1886-1938), avocat, inginer, om politic român, a înfiinþat în anul 1929 Liga Vlad Þepeº. André Homberg, reprezentant în Consiliul de Administraþie al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. din partea Banque de Paris et des Pays-Bas. Grigore Iunian (1882-1939), jurist, ministru de Justiþie (10 noiembrie 1928-6 iunie 1930, 13 iunie-17 aprilie 1931). George Kapri, avocat. Achille Levy-Strauss, reprezentant în Consiliul de Administraþie al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. din partea Banque de Paris et des Pays-Bas. Emilian Pantazi, avocat. Victor Romniceanu (1856-1933), mare jurist, membru al Academiei Române. 21

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Simon Rosental, avocat. Mihail Seulescu (1929), om politic român, ministru al Finanþelor (5 martie-23 octombrie 1928). Richard Soepkez (1873-1939), om de afaceri de religie catolicã, un apropiat al arhiepiscopului Alex. Th. Cisar, director al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. peste 30 de ani, apropiat colaborator al lui Mauriciu Blank. Ion V. Stârcea, baron, om politic ºi latifundiar român. Nicolae Tabacovici (1881-1973), director al Bãncii Marmorosch, Blank, un apropiat al lui Aristide Blank, preºedinte al Consiliului de Administraþie al Cãilor Ferate Române în anii ’30 ai secolului trecut. Anibal Teodorescu (1881-1971), mare jurist.

Guvernatori ai Bãncii Naþionale a României în timpul crizei economice ºi bancare din 1929-1933: Dimitrie Burillianu 01.01.1927-09.03.1931 Constantin Angelescu 09.03.1931-10.06.1931 27.11.1931-03.02.1934 Mihail Manoilescu 14.07.1931-27.11.1931

22

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Titularii ministerelor economice în timpul crizei economice ºi bancare din anii 1929-1933 Guvernul Iuliu Maniu 10 noiembrie 1928-6 iunie 1930 Iuliu Maniu - preºedinte al Consiliului de Miniºtri; Mihai Popovici - ministru al Finanþelor; Ion Mihalache - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Virgil Madgearu - ministru al Industriei ºi Comerþului. 15 octombrie 1929: Iuliu Maniu - ad-interim la Finanþe, în locul lui Mihai Popovici, demisionat. 26 octombrie 1929: Virgil Madgearu - ad-interim la Finanþelor. 14 noiembrie 1929: Aurel Vlad - ministru al Industriei ºi Comerþului, în locul lui Virgil Madgearu; Eduard Mirto - ministru al Industriei ºi Comerþului, în locul lui Aurel Vlad, demisionat. Guvernul George G. Mironescu 7-12 iunie 1930 George G. Mironescu - preºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi ministru de Externe; Ion Rãducanu - ministru al Finanþelor; Ion Mihalache - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Eduard Mirto - ministru al Industriei ºi Comerþului. Guvernul George G. Mironescu 10 octombrie 1930-17 aprilie 1931 George G. Mironescu - preºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi ministru de Externe; Mihai Popovici - ministru al Finanþelor; Virgil Madgearu - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Mihail Manoilescu - ministru al Industriei ºi Comerþului. Guvernul Nicolae Iorga 18 aprilie 1931-5 iunie 1932 Nicolae Iorga - preºedinte al Consiliului de Miniºtri, ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor ºi ad-interim la Interne; Constantin Argetoianu - ministrul al Finanþelor ºi ad-interim la Externe; Gheorghe Ionescu-Siseºti - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Mihail Manoilescu - ministru al Industriei ºi Comerþului. 14 iulie 1931: Nicolae Vasilescu Karpen - ministru al Finanþelor, în locul lui Mihail Manoilescu, numit guvernator al BNR. 12 ianuarie 1932: Gheorghe Taºcã - ministru al Industriei ºi Comerþului, în locul lui Nicolae Vasilescu Karpen, demisionat. 23

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Guvernul Alexandru Vaida-Voevod 6 iunie-10 august 1932 Alexandru Vaida-Voevod - preºedinte al Consiliului de Miniºtri, ministru de Interne ºi ad-interim la Externe George G. Mironescu - ministru al Finanþelor ºi ad-interim la Lucrãri Publice ºi Comunicaþii; Virgil Potârcã - ministru de Justiþiei ºi ad-interim la Agriculturã ºi Domenii; Ion Lugoºianu - ministrul Industriei ºi Comerþului ºi ad-interim la Instrucþiune Publicã, Culte ºi Arte. 7 iunie 1932: Voicu Niþescu - ministrul Agriculturii ºi Domeniilor. Guvernul Alexandru Vaida-Voevod 11 august-19 octombrie 1932 Alexandru Vaida-Voevod - preºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi ministru de Externe; George G. Mironescu - ministru al Finanþelor; Voicu Niþescu - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Virgil Madgearu - ministru al Industriei ºi Comerþului. Guvernul Iuliu Maniu 20 octombrie 1932-13 ianuarie 1933 Iuliu Maniu - preºedinte al Consiliului de Miniºtri; Virgil Madgearu - ministru al Finanþelor; Voicu Niþescu - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Ion Lugoºianu - ministru al Industriei ºi Comerþului. Guvernul Alexandru Vaida-Voevod 14 ianuarie-13 noiembrie 1933 Alexandru Vaida-Voevod - preºedinte al Consiliului de Miniºtri; Virgil Madgearu - ministru al Finanþelor; Voicu Niþescu - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Ion Lugoºianu - ministru al Industriei ºi Comerþului. 14 iunie 1933: Alexandru Vaida-Voevod - ministru al Industriei ºi Comerþului, în locul lui Ion Lugoºianu. Guvernul Ion Gh. Duca 14-29 noiembrie 1933 Ion Gh. Duca - preºedinte al Consiliului de Miniºtri; Constantin I.C. Brãtianu - ministru al Finanþelor; Gheorghe Cipãianu - ministru al Agriculturii ºi Domeniilor; Gheorghe Tãtãrescu - ministru al Industriei ºi Comerþului.

24

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Bibliografie selectivã AGRIGOROAIEI, Ion, România interbelicã, vol. I, Iaºi, 2001; ALEXANDRESCU, Ioan, Economia României în primii ani postbelici (19451947), Buc., 1986; ALEXANDRESCU, Ioan, Ion Bulei, Ioan Scurtu, Enciclopedia de Istorie a României, Buc., 2000; ARGETOIANU, Constantin, Memorii pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol. XI., Buc. 1998; AXENCIUC, Victor, Introducere în istoria economicã a României, epoca modernã, Buc., 1997; BÃICOIANU, Constantin, Istoria politicii noastre monetare ºi a Bãncii Naþionale, vol. I-VI, Buc., 1932-1939; BERINDEI, Dan, Românii ºi Europa în perioadele premodernã ºi modernã, Buc., 1997; BOAMBÃ, Ioan (coord.), Banca Marmorosch, Blank & Co. (1848-1923), Buc., 1924; BOGDAN, Constanþa, Adrian Platon, Capitalul strãin în societãþile anonime din România în perioada interbelicã, Buc., 1981; CÂRSTEA, Elena Violeta, Criza economicã dintre 1929-1933. Influenþa crizei mondiale ºi situaþia economicã ºi socialã a þãrii noastre, Buc., 2007; CIORANU, Sabin, Banca Naþionalã a României 1914-1940, Buc., 1942; CONSTANTINESCU, N.N., Acumularea primitivã a capitalului în România, Buc., 1991; IDEM, (coord.), Istoria economicã a României, vol. I-II, Buc., 2000; DOBROVICI, Gheorghe M., Istoricul dezvoltãrii economice ºi financiare a României ºi împrumuturile contractate (1823.1933), Buc., 1934; DRAGOMIRESCU, Constantin, Problema creditului din România, Buc., 1936; DRÃGÃNESCU BRATEª, Petru, Banca Naþionalã a României în timpul crizei 1927-1937, Buc., 1938; IDEM, Banca Naþionalã a României în timpul crizei 1927-1937, Buc., 1938; GUSTI, Dimitrie (coord), Enciclopedia României, vol. I-IV, Buc., 1938-1943; KIRIÞESCU, Costin, Sistemul bãnesc al leului ºi precursorii lui, vol. II-III, Buc., 1997; LONGHIN, Ioan, Marile bãnci comerciale româneºti în epoca de dupã rãzboi (1920-1929), Buc., 1931; MADGEARU, Virgil, Politica financiarã în cursul depresiunii economice, Buc. 1933; MADGEARU, Virgil, Evoluþia economiei româneºti dupã rãzboiul mondial, Buc., 1995; MANOILESCU, Mihail, Memorii, vol. II, Buc., 1993; MARINESCU, G.C., Dare de Seamã asupra preluãrii de cãtre Stat a creanþelor imobilizate de la Banca Naþionalã ºi asupra gestiunii lor, precum ºi câteva consideraþiuni în legãtura cu problema portofoliului imobilizat 1929-1941. Buc., 1941; MUREªAN, Maria, Dumitru Mureºan, Istoria Economiei, Buc., 1998; NEAGOE, Stelian, Istoria guvernelor României de la începuturi 1859 pânã în zilele noastre 1999, Buc., 1999; NEGOESCU, Mihail, Evoluþia bancarã din România în cadrul depresiunii economice, Buc., 1937; IDEM, Legiferarea bancarã ºi situaþia bãncilor din România, Buc., 1937; 25

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ONIªORU, Gheorghe, România în anii 1944-1948, transformãri economice ºi realitãþi sociale, Buc., 1998; PETIT, Eugen, Codul Conversiunii. Comentariul legii din 7 aprilie 1934. Buc., 1934; PINTEA, Alexandru, Gheorghe Ruscanu, Bãncile în economia româneascã, Buc., 1995; PROTOPOPESCU, V.V., Întreprinderile româneºti de credit sub influenþa conjuncturii 1919-1932, Buc., 1936; SCURTU, Ioan, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948), Buc. 1999; SLÃVESCU, Victor, Organizaþia de credit a României, Buc., 1922; IDEM, Politica bancarã a României ºi depresiunea economicã mondialã, Buc., 1932; IDEM, Istoricul Bãncii Naþionale a României, Buc., 1925; STOICESCU, Costin, Politica Institutului de Emisiune în timpul depresiunii mondiale, Buc., 1932; VERAX, Cum a fost prãbuºitã Banca Franco-Românã, Buc., 1935; VIJOLI, Aurel, Cercetãri asupra capitalului financiar în þara noastrã, Buc., 1949; IDEM, Sistemul bãnesc al leului în slujba claselor exploatatoare din þãrile române ºi România burghezo-democraticã sau moºiereascã, Buc., 1958; IDEM, Din prefacerile sistemului bancar ºi de credit, Buc., 1980. www.google.com: ro.wikipedia.org/wiki/ www.scrid.com www.curierul.ro

26

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –

LISTA DOCUMENTELOR 1. octombrie 1931. Bilanþul concordatar al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. (Capitolul I). 2. 1941. Stenogramele dezbaterilor procesului Marmorosch, Blank & Co. cu Ministerul de Finanþe, în faþa Înaltei Comisii de Apel. (Capitolul II). 3. 1942. Mircea Djuvara. Concluziuni scrise prezentate din partea apelantului Aristide Blank Înaltei Comisiuni de Apel, instituite prin Decretul-Lege nr. 584/1941, în procesul cu Ministerul de Finanþe. (Capitolul III). 4. 1925-1941. Anexe la Concluziunile scrise prezentate din partea apelantului Aristide Blank Înaltei Comisiuni de Apel, instituite prin Decretul-Lege nr. 584/1941, în procesul cu Ministerul de Finanþe. (Capitolul IV). 5. ianuarie 1942. Emil Ottulescu, Virgil Veniamin, Concluziuni scrise depuse pentru Nicolae Tabacovici ºi inginer Alexandru Garvin, în apelul fãcut contra deciziunii Ministerului de Finanþe nr. 10.082 din 5 aprilie 1941. (Capitolul V). 6. 12 ianuarie 1942. Liviu Opriº, Concluzii din partea Ministerului de Finanþe în faþa Comisiunii de Apel, instituitã prin Decretul-lege nr. 584 din 8 martie 1941, în apelul Bãncii Marmorosch, Blank & Co., al domnilor Aristide Blank, Nicolae Tabacovici, al moºtenitorilor Richard Soepkez ºi al domnului Alexandru Garvin. (Capitolul VI).

27

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –

28

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –

CAPITOLUL I BILANÞUL CONCORDATAR AL BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. DIN OCTOMBRIE 1931

29

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –

30

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
BANCA MARMOROSCH, BLANK & CO. SOCIETATE ANONIMà ISTORIC Instituþia ce avea sã devinã mai târziu Banca Marmorosch, Blank & Co. îºi are obârºia în modesta întreprindere de schimb ºi împrumut pe care Jacob Marmorosch a fondat-o în anul 1948, în colþul pe care se ridicã azi Hotelul Kiriazi, adicã în plin centru comercial al epocii. Într-adevãr, în Sft. Gheorghe ºi pe str. Lipscani se desfãºura covârºitoarea majoritate a tranzacþiunilor comerciale, toate mãrfurile aduse din târgurile Apusului ºi de pe pieþele Orientului gãsindu-ºi acolo desfacerea. Capitalul cu care a debutat Jacob Marmorosch a fost de vreo 30.000 lei, pe care l-a investit atât în tranzacþiuni de schimb, cât ºi în comerþ propriu-zis de coloniale etc., care i-a adus importante relaþiuni cu strãinãtatea ºi, în special, cu firma Joseph Meyers din Londra. Ajutat de cumnatul sãu Jacob Löbel, care, datoritã aptitudinilor sale excepþionale financiare ºi a influenþei pozitive pe care a exercitat-o asupra activitãþii lui Jacob Marmorosch, poate fi, cu drept cuvânt, considerat, de asemenea, ca unul din fondatorii Bãncii Marmorosch, Blank & Co., aceasta din urmã a putut sã-ºi ridice în mod constant nivelul operaþiunilor. În anul 1863, Jacob Marmorosch îºi alege drept colaborator pe tânãrul Mauriciu Blank, ale cãrui însuºiri deosebite se evidenþiazã atât de rapid încât, dupã ani de conlucrare, Jacob Marmorosch îl ia participant la beneficii, iar la 1 ianuarie 1874 aceastã rodnicã activitate comunã îºi gãseºte consacrarea în transformarea tovãrãºiei neoficiale de pânã atunci într-una legalã, prin schimbarea firmei individuale Jacob Marmorosch într-una în nume colectiv, sub comandita Bãncii Löbel din Viena. Astfel, ia naºtere, la 1 ianuarie 1874, SOCIETATEA ÎN COMANDITà MARMOROSCH, BLANK & CO., înregistratã, conform legilor în vigoare, cu un capital de 172.000 lei. Noua întreprindere ºi-a concentrat de îndatã întreaga atenþiune asupra posibilitãþilor de dezvoltare a agriculturii româneºti, intuiþia lui Mauriciu Blank întrevãzând fãrã greº importanþa capitalã a ridicãrii acestei ramuri principale pentru întreaga economie a þãrii. Astfel, de la început, printr-un larg sprijin acordat agricultorilor, firma Marmorosch, Blank & Co. a înþeles sã se asocieze bunului mers al dezvoltãrii economice ºi a persistat în decursul anilor în aceastã politicã, legându-ºi astfel însãºi existenþa ºi evoluþia de destinele þãrii româneºti. În rãzboiul ruso-româno-turc, izbucnit dupã numai trei ani de la fondarea comanditei, aceasta ºi-a înþeles menirea, finanþând pe furnizorii armatelor aliate, pentru a contribui astfel la succesul final cristalizat în declararea independenþei þãrilor româneºti. Cu toate cã terminarea rãzboiului a coincidat cu o stare economicã precarã, datoritã sforþãrilor generale care impuseserã þãrii sacrificii simþitoare, Banca Marmorosch, Blank & Co. ºi-a continuat opera începutã, interesându-se de noile câmpuri de activitate deschise de noua situaþie politicã. Astfel, a finanþat lucrãrile pentru executarea construcþiei primei linii ferate, care, pe lângã punerea în valoare a bogãþiilor nenumãrate ale regiunilor petrolifere din Valea Prahovei, a fãcut legãtura noastrã cu Europa Occidentalã – linia Ploieºti-Predeal –, construitã de inginerul Leon Guilloux cu concursul financiar al bãncii. 31

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Mai târziu, prin colaborarea bãncii cu inginerul I.G. Cantacuzino, s-au construit liniile Buzãu-Mãrãºeºti, Dorohoi-Iaºi ºi Râmnicu-Vâlcea-Câineni. Capitala Regatului României, având un sistem primitiv de canalizare, Banca Marmorosch, Blank & Co. a sprijinit materialiceºte antrepriza lucrãrilor de canalizare datã Casei Société Marseillaise des Ciments du Midi ºi lucrãrile începute la 1882 au fost duse la bun sfârºit, banca legându-ºi astfel încã o datã numele de o operã de utilitate publicã de covârºitoare importanþã. În aceeaºi mãsurã, ºi cu acelaºi spirit de discernãmânt, Mauriciu Blank a înþeles sã acorde sprijinul sãu ºi întreprinderilor particulare. Astfel, participã la înfiinþarea fabricilor de hârtie de la Letea ºi Scãeni, la transformarea în Societate Anonimã a Fabricii de încãlþãminte ºi furnituri militare M.Th. Mandrea din Bucureºti ºi a firmei forestiere P. & C. Goetz & Co. Aceste participãri învedereazã preocuparea evidentã a bãncii de a lua parte activã la dezvoltarea industriei hârtiei ºi, implicit, la ridicarea nivelului cultural al þãrii, la punerea în valoare a produselor naþionale prin stimularea fabricãrii în þarã a furniturilor militare necesare apãrãrii naþionale, cât ºi la exploatarea raþionalã a bogãþiilor forestiere menitã sã creeze României debuºeuri pe pieþele strãine ºi sã-i ajute astfel sã-ºi punã bazele unui export remuneratoriu. Avântul rapid ce a urmat acestor prime încercãri de participãri industriale ale unei întreprinderi bancare la noi în þarã a fost, pe de o parte, dovadã pentru spiritul clarvãzãtor al conducãtorului Mauriciu Blank, rãmas singur la cârma instituþiei prin moartea în decembrie 1904 a aceluia care, la rândul sãu, fãcuse dovada unui ochi ager ºi a unei mâini sigure în alegerea partenerului sãu ºi a diriguitorului de mai târziu. În 1889, banca înfiinþeazã, împreunã cu I.G. Cantacuzino, o fabricã de ciment la Brãila, întreprindere reclamatã în mod imperios de nevoile mereu crescânde ale campaniei de construcþii atât publice, cât ºi particulare. Atât Statul, care se gãsea în faþa unui vast program de întocmiri de fortificaþii ºi lucrãri în porturi, cât ºi antrepriza particularã, au putut astfel beneficia de produsele unei fabricaþiuni indigene a cãrei calitate a fost certificatã, în mod neîndoielnic, de cucerirea pieþei orientale chiar pentru export. În 1895, Banca Marmorosch, Blank & Co. participã pentru prima oarã la emiterea unui împrumut public român. Ca mandatarã a unui grup de bãnci germane ºi pe cont propriu, ea participã cu 10% la efectuarea unui împrumut de 32.500.000 lei al Comunei Bucureºti, destinat lucrãrilor publice. Un an mai târziu, participã la conversiunea în obligaþiuni de 4½% a mai multor împrumuturi comunale emise pe tipul de 5%. Banca îºi îndreaptã apoi activitatea spre punerea bazei asigurãrilor în þara noastrã ºi sub imboldul ºi cu contribuþia bãncii ia fiinþã, la Brãila, în 1897, Societatea Românã de Asigurãri Generale, care, dupã doi ani de funcþionare în acel oraº, se strãmutã la Bucureºti, unde, schimbându-ºi numele, devine „GENERALA”, Societate Românã de Asigurãri Generale, astãzi o întreprindere de rangul marilor instituþii similare din Occident. Transformarea în societate anonimã a Fabricii ºi rafinãriei de zahãr „Chitila”, în 1898, este, de asemenea, strâns legatã de activitatea pe care Banca Marmorosch, Blank & Co. o depune în acea perioadã de timp pentru încurajarea ºi ajutorarea încercãrilor de creare a unei industrii naþionale a fabricãrii zahãrului, încercãri care îºi au corolarul în constituirea unei societãþi anonime cu un capital de 1.200.000 lei, din care o treime subscriºi de Banca Blank. 32

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Crearea unei industrii a decorticãrii orezului la Brãila, în anul 1904, este nu mai puþin opera bãncii. Capitalul de 172.000 lei cu care debutase comandita Marmorosch ºi Blank, importantã odinioarã, nu mai corespundea nici nevoilor pieþei ºi nici importanþei pe care Mauriciu Blank reuºise s-o dea institutului condus de dânsul. Pentru a-ºi putea continua rodnica ei activitate a recurs la relaþiunile create în strãinãtate de Mauriciu Blank ºi a hotãrât instituþiile bancare Banque Commerciale Hongroise de Pest, Bank für Handel und Industrie ºi, în fine, pe Berliner-Handels-Gesellschaft sã contribuie cu aportul lor la sporirea capitalului, succesiv la 2.500.000 ºi apoi la 5.000.000 lei. În 1899, când o secetã catastrofalã s-a abãtut asupra þãrii, coincidând cu o nemaipomenitã crizã financiarã care bântuia întreg continentul, Banca Marmorosch, Blank & Co. ºi-a arãtat în plinã mãsurã întregul devotament ºi întreaga abnegaþie puse în slujba þãrii ºi a binelui obºtesc. A ajutat din rãsputeri comerþul particular, a pledat în strãinãtate cu toatã cãldura pentru încredere în vitalitatea þãrii ºi în posibilitatea de rapidã refacere cu ajutorul încrederii generale. Faþã de Stat ºi-a pus în joc toate resursele, preluând în portofoliul ei bonuri de tezaur de 10 milioane lei, a avansat fonduri de 6 milioane lei Ministerului de Finanþe, pentru nevoile sale urgente. A înlesnit Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni un împrumut de 5.000.000 la Bruxelles ºi de 8.000.000 lei la Berlin. Împrumutul de 175.000.000 lei în bonuri de tezaur din care Statul a rambursat bãncii avansul fãcut Ministerului de Finanþe, cât ºi recolta abundentã a anului urmãtor au adus o restabilire a situaþiei, la care nu se poate spune cã instituþia noastrã nu ºi-a îndeplinit cu prisosinþã îndatoririle de regulator al pulsului economic, în cadrul posibilitãþilor ce-i stãteau la îndemânã ºi a mijloacelor de care putea dispune atunci. Tocmai aceastã fazã criticã în dezvoltarea economicã a þãrii, care a învederat cã trebuinþele ei reclamã în mod imperios aducerea la acelaºi nivel de dezvoltare a tuturor ramurilor de activitate, pentru ca o incidentalã zdruncinare a principalei surse de venituri – agricultura – sã nu mai atragã dupã sine consecinþe de gravitatea acelora provocate de seceta din 1899. Dupã aceastã experienþã edificatoare, Þara se pregãtea pentru mari transformãri ºi, urmând cu fidelitate drumul croit de instituþia ºi patriotismul lui Mauriciu Blank, banca urmeazã ºi ea evoluþia Þãrii ºi se transformã în: SOCIETATE ANONIMÃ, cu un capital de 8.000.000 lei, împãrþit în 16.000 acþiuni a 500 lei nominal, subscris de P.S. Aurelian, Mauriciu Blank, I.G. Cantacuzino, Jacob Marmorosch, Bank für Handel und Industrie, Banque Commerciale Hongroise de Pest ºi Berliner-Handels-Gesellschaft. Sentinþa nr. 1.303 din 4 decembrie 1904 a Tribunalului Ilfov dã drept de funcþionare „societãþii de credit”, prima emblemã sub care s-a fãcut transformarea în societatea anonimã a comanditei, iar la 27 ianuarie 1905, acþionarii „Societãþii de Credit”, întruniþi în Adunare Generalã Extraordinarã, hotãrãsc schimbarea numelui Societãþii de Credit în cel de BANCA MARMOROSCH, BLANK & CO. Societate Anonimã Încrederea ce piaþa a manifestat-o în acest eveniment se oglindeºte în faptul cã acþiunile instituþiei, în valoare nominalã de 500 lei, au cotat la 25 august 33

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
1905, adicã la prima apariþie, 750 lei, iar 10 zile mai târziu, 920 lei. Mãrirea volumului de operaþiuni care s-a produs ca imediatã urmare a acestei transformãri a reclamat o urgentã sporire a capitalului, de la 8 la 10.000.000 lei, prin emiterea a 4.000 acþiuni la purtãtor pe cursul de 675 lei, emisiune hotãrâtã la 1 ianuarie 1906 ºi prelungitã în întregime de Banque de Paris et de Pays Bas. Aceastã subscriere însemna prima investiþiune mai importantã a unei instituþii franceze pe piaþa noastrã la un aºezãmânt cu administraþie ºi conducere indigenã, ºi a marcat o etapã în dezvoltarea legãturilor economice ale þãrii cu pieþele Apusului. Doi ani mai târziu, capitalul se sporeºte de la 10 la 13.500.000 lei ºi, dupã alþi patru ani, de la 13.500.000 la 15.000.000 lei. Cãtre finele anului 1915, dupã anexarea Cadrilaterului, o datã cu mãrirea teritoriului þãrii, banca înfiinþeazã douã agenþii la Bazargic ºi Silistra pentru deservirea noii pieþe ºi purcede la o nouã sporire de capital, pânã la Lei 20.000.000. În 1916, când þara noastrã a intrat în rãzboiul pentru întregire, Banca Blank, credincioasã tradiþiei ei de conlucrãtoare asiduã la binele obºtesc, înfiinþeazã în Palatul ei un spital, doneazã pentru „Familia Luptãtorilor”, precum ºi pentru alte aºezãminte de binefacere militare ºi civile, ºi îºi dã ºi contribuþia de luptãtori din sânul funcþionarilor. Evenimentele determinând strãmutarea Guvernului la Iaºi, conducãtorii bãncii nu pregetã sã transfere, la rândul lor, banca în localul Bãncii Moldova, afiliata ei, la Iaºi. Acolo, în ciuda împrejurãrilor vitrege, îºi continuã neînfrânþi opera de binefacere ºi Darea de Seamã a anului 1916 grãieºte de neînfricoºata încredere în cauza dreaptã a luptei pornite în înfãptuirea idealului naþional. Dupã ce armatele române biruitoare se întorc pe plaiurile vremelnic nãpãstuite ºi viaþa îºi reia cursul normal în noile hotare, pe care victoria le-a dat ca rãsplatã României Mari, Banca Blank revine la Bucureºti ºi, în 1918, ca un prim semn al reînnodãrii firelor sârguinþei ºi al adaptãrii la cerinþele unei þãri acum cu 16 milioane de locuitori, îºi sporeºte din nou capitalul la Lei 30.000.000, apoi la Lei 50.000.000 în 1919 ºi, la sfârºitul acestui an, la 75.000.000, iar, în fine, la 25 aprilie 1920, la Lei 125.000.000, pe care registrele îl aratã actualmente. Banca Marmorosch, Blank & Co. îºi inaugureazã activitatea postbelicã, instalându-se ca primã instituþie cu capital românesc pe pieþele Parisului, NewYork-ului ºi Vienei, ducând astfel cu sine, sub imboldul conducãtorilor sãi ºi îndeosebi al domnului Aristide Blank, care uneºte o adâncã cunoaºtere a pieþelor strãine cu deosebitele calitãþi de conducãtor, care-l destinã cu unul din cei mai indicaþi colaboratori ai tatãlui sãu, prestigiul numelui ºi finanþei româneºti pe meleagurile strãine. Concomitent, Banca Blank pãºeºte la crearea Societãþilor „Miniera”, pentru exploatarea de terenuri miniere, „Mecano”, pentru comerþul ºi instalaþiuni mecanice, industriale, electrice ºi, împreunã cu alte bãnci, înfiinþeazã Societatea „Mãsura”, pentru comerþul ºi fabricarea de mãsuri ºi greutãþi. În 1919 ia parte la crearea Societãþii Generale de Construcþiuni ºi Lucrãri Publice, a Întreprinderilor Forestiere Române de la Cluj, a Fabricii de Sticlãrie „Honterus” din Braºov, a Societãþii Generale de Transporturi „Intercontinentala” din Bucureºti. De asemenea, împreunã cu alte bãnci ºi întreprinderi particulare, participã la crearea instituþiunilor: Banca Viticolã, Clãdirea Româneascã, 34

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Creditul Tehnic Transilvãnean, ªantierele Române de la Dunãre etc., achiziþioneazã participaþiuni la prima Fabricã de Bere „Bucovineana”, la Societatea Forestierã „Bucovina”, la societãþile petrolifere „Petrolul” ºi „Cometa”, mãrindu-ºi, de asemenea, stocul de acþiuni P. & C. Goetz & Cie. Toate aceste noi interesãri în dezvoltarea diferitelor ramuri ale activitãþii economice naþionale denotã preocuparea continuã a bãncii de a urmãri fãrã întrerupere programul de încurajare pozitivã a tuturor manifestãrilor de vitalitate ale iniþiativei indigene. Credincioasã acestui program, pe care l-a aplicat cu tenacitate ºi perseverenþã, Banca Marmorosch, Blank & Co. nu a cruþat niciun sacrificiu pentru a nu se depãrta o clipã de la menirea ce ºi-a desemnat-o pentru propãºirea economiei naþionale ºi pentru binele obºtesc, a dat în mod neprecupeþit concursul pretutindeni unde a întrevãzut posibilitatea unei realizãri, a unui progres pozitiv, ºi ºi-a îndeplinit cu demnitate rolul ce-i incumbã în calitate de cel mai vechi Institut Bancar Românesc.

35

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ADMINISTRAÞIA Constituitã în societate anonimã dupã traversarea etapelor care au premers aceste forme juridice finale, Banca Marmorosch, Blank & Co. se administreazã în virtutea prescripþiunilor legale referitoare la societãþile anonime, în baza statutelor votate în Adunarea Generalã Constitutivã, cu modificãrile aduse de Adunãrile Generale ulterioare. SCOPUL societãþii este cel indicat la art. 4 din Statute, ºi care sunã: „Banca are de scop: A face pentru cont propriu sau pentru socoteala terþilor, orice operaþiuni financiare ºi de bancã, sau a se asocia la atari operaþiuni, cuprinzând ºi operaþiunile de comision ºi avansuri asupra mãrfurilor. Ea va putea înfiinþa, dobândi ºi comandita institute financiare ºi alte case de bancã existente, precum ºi întreprinderi comerciale, industrii de orice naturã, construcþiuni de cãi ferate, societãþi de navigaþiune, ºosele, canaluri, mine, fabrici, întreprinderi de docuri etc. Banca va putea dobândi în deplinã proprietate, sau sub orice altã formã a posesiunii, imobile fie urbane, fie rurale, stabilimente ºi instalaþiuni industriale de orice naturã, necesare întreprinderilor sale, în cont propriu, în participaþiune sau pentru contul terþilor. Societatea va putea conferi ºi consimþi la orice asigurãri ºi garanþii ipotecare sau privilegiate, dacã asemenea garanþii le va gãsi necesare. CAPITALUL SOCIAL este de 135.000.000 lei, împãrþit în 350.000 acþiuni a 500 lei nominal, deplin vãrsat. Sporirea acestui capital se poate face prin noi emisiuni, în urma unei deciziuni a Adunãrii Generale, acþionarii prezenþi trebuind sã reprezinte jumãtate din capitalul social, iar deciziunea aferentã trebuind sã întruneascã majoritatea de 2/3 a voturilor aferente. Art. 9 din statute conferã societãþii dreptul de emitere de obligaþiuni. ADMINISTRAÞIA propriu-zisã a societãþii este încredinþatã unui Consiliu de Administraþie, compus din cel puþin cinci ºi cel mult 25 de membri, ºi a unei direcþiuni numitã dupã împrejurãri în condiþiunile ºi cu atribuþiunile fixate de cãtre Consiliul de Administraþie. Membrii Consiliului de Administraþie se aleg de Adunarea Generalã pe un termen de patru ani, la expirarea cãrei perioade membrii al cãror mandat a expirat sunt reeligibili. Cauþiunea statutarã a membrilor Consiliului este de 30.000 lei în cauþiuni ale societãþii, care nu se elibereazã decât dupã ce Adunarea Generalã îi va fi dat descãrcare de gestiunea sa. Consiliul alege dintre membrii sãi un preºedinte ºi unul sau mai mulþi vicepreºedinþi. El poate, de asemenea, alege în fiecare an, din sânul sãu, un Comitet Executiv, determinând cercul sãu de activitate. Celelalte drepturi ºi atribuþiuni ale Consiliului de Administraþie sunt cele ce i le conferã statutele. Deciziunile luate sunt consemnate într-un registru special sub formã de procese-verbale, care trebuie semnate de preºedinte, vicepreºedinte, director general sau substitutul sãu, împreunã cu cel puþin unul din membrii care au asistat la ºedinþa respectivã. 36

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Angajarea valabilã a societãþii prin semnãturi este, de asemenea, strict delimitate de prevederile statutare. CENZORII. Adunarea Generalã alege, de asemenea, 3-5 cenzori ºi 3-5 cenzori-supleanþi, a cãror atribuþiune este determinatã de Codul de Comerþ, administraþia societãþii trebuind sã fie totdeauna la dispoziþia lor în ceea ce priveºte exercitarea acestor atribuþiuni. Garanþia statutarã pentru gestiune se fixeazã la 15.000 lei în acþiuni ale societãþii ºi care rãmân consemnaþi pânã la obþinerea descãrcãrii pentru gestiunea lor. ADUNAREA GENERALÃ. Adunarea Generalã legal constituitã reprezintã totalitatea acþionarilor. Ea se convoacã prin publicaþiunile legale, iar acþionarii, care doresc a lua parte cu drept de vot, trebuie sã-ºi depunã acþiunile cu cel puþin cinci zile înaintea termenului fixat pentru Adunare. Atribuþiunile ºi drepturile Adunãrii Generale sunt precizate în Statutele societãþii. Deciziunile Adunãrii Generale se iau cu majoritate absolutã a voturilor exprimate. În caz de paritate, votul preºedintelui este decisiv. BILANÞUL, DISTRIBUIREA BENEFICIILOR, FONDURI DE REZERVÃ Exerciþiul social începe la 1 ianuarie ºi se închide la 31 decembrie a fiecãrui an. La sfârºitul exerciþiului respectiv, Consiliul de Administraþie întocmeºte inventarul activului ºi pasivului societãþii, stabilind, pe baza lui, bilanþul anual. Beneficiile realizate în cursul unui exerciþiu se repartizeazã dupã o normã fixã în ceea ce priveºte dividendele ºi tantiemele, în raport cu cifra constatatã, surplusurile rezultate atribuindu-se fondului de rezervã, a cãrui regim este, de asemenea, reglementat de prevederile statutare. DIZOLVAREA ªI LICHIDAÞIUNEA Societatea se poate dizolva în conformitate cu prevederile Codului Comercial ºi în urma unui vot al Adunãrii Generale. În timpul lichidãrii, puterile Adunãrii Generale rãmân în vigoare ca ºi mai înainte. PUBLICAÞIUNILE SOCIETÃÞII Se fac printr-o singurã publicaþiune, în „Monitorul Oficial”, în afarã de cazurile când legea prevedea publicaþiuni repetate. Inserarea acestor publicaþiuni în celelalte ziare este facultativã ºi valabilitatea lor nu depinde de apariþiunea acestor ziare.

37

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ORGANIZAÞIA Organizaþia unei mari bãnci, datã fiind varietatea ºi volumul operaþiunilor a cãror executare i se încredinþeazã, implicã, în afarã de o deosebitã grijã pentru buna funcþionare a serviciilor de ghiºeu, adicã a acelora destinate contactului ºi deservirii publicului, o impecabilã punere la punct a mecanismului intern, pentru asigurarea unui control eficace în ceea ce priveºte contabilizarea ºi balansarea operaþiunilor executate. În acest scop, marele angrenaj ce-l reprezintã buna funcþionare a unui atare organism reclamã în mod imperios o diviziune judicios aplicatã a muncii, care sã permitã încã, pe de altã parte, o perfectã acordare a lucrãrilor parþiale într-un tot armonios ºi bine închegat. Banca Marmorosch, Blank & Co. a procedat din considerentele arãtate la aceastã diviziune, împãrþind totalitatea lucrãrilor dupã natura lor, pe diverse servicii, organizate pentru aducerea la îndeplinirea a tuturor operaþiunilor ce le comportã. Roadele acestei descentralizãri s-au produs în accelerarea lucrãrilor, în preciziunea efectuãrii, cât ºi mai cu seamã în promptitudinea deservirii clientelei. În cele ce urmeazã, vom înºira aceste diferite servicii ale Bãncii cu atribuþiunile, organizaþia ºi misiunea lor. ORDONANÞAREA. Cuprinde aproape toate serviciile de ghiºeu pentru deservirea publicului în ceea ce priveºte primirile ºi ridicãrile de numerar. Acest serviciu se îndeletniceºte cu primirea depunerilor în cont curent pe livrete spre fructificare, cât ºi vãrsãmintele pentru executarea dispoziþiunilor de platã ºi de emisiuni de cecuri. Pe de altã parte, tot de Serviciul Ordonanþãrii depind ghiºeele unde se elibereazã clienþilor dovezile executãrii dispoziþiunilor lor, adicã borderouri referitoare la ordinele de platã ºi cecurile confecþionate pe baza vãrsãmintelor sau prin cont, în conformitate cu instrucþiunile clientului. Aceste ghiºee formeazã Serviciul de Ordine de Plãþi ºi Cecuri Emise, dupã cum acela unde se ridicã sumele provenite din ordine de platã ºi remiteri de cecuri din provincie ºi strãinãtate în favoarea clienþilor asupra noastrã formeazã Serviciul de Ordine de Platã ºi Cecuri Transmise, ca servicii divizionare ale Ordonanþãrii. Serviciul centralizator ºi distribuitor al fondurilor necesare plãþilor cât ºi a sumelor intrate este: SERVICIUL CASIERIEI, unde casierii primitori ºi plãtitori îºi iau dimineaþa în primire registrele de trecere ºi fondurile de rulment, iar seara predau casa împreunã cu rezultatul operaþiunilor din ziua respectivã, trecute prin mânã ºi totalizate în registrele amintite. Pentru o mai rapidã stabilire a situaþiei corespondenþilor ºi clientelei care întreþine cont cu Banca ºi care, în virtutea acestor relaþiuni, dispun executarea a diferite operaþiuni prin debitul contului respectiv, funcþioneazã: SERVICIUL „DISPONIBIL”, împãrþit în douã subdiviziuni ºi anume: „Disponibil Loco” pentru controlul ºi stabilirea poziþiunii clienþilor locali, „Disponibil Provincie ºi Strãinãtate”, pentru îndeplinirea aceleiaºi misiuni, în raporturile bãncii cu clientela din þarã ºi strãinãtate. Acest serviciu are drept scop 38

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
o accelerare în executarea dispoziþiunilor primite, prin aceea cã, furnizând imediat la cerere situaþia contului respectiv în registrele bãncii, pe baza cartotecilor þinute la zi, scuteºte serviciul respectiv de lichidarea cercetãrilor mai anevoioase în Contabilitatea Generalã. SERVICIUL SCONTULUI este acela care se ocupã cu cele douã operaþiuni fundamentale inerente numelui ce-l poartã: scontarea ºi prepararea formalitãþilor pentru reescontare, care se face efectiv de cãtre Banca Naþionalã. Serviciul Scontului face operaþiunile de intrare ºi ieºire a poliþelor ºi portofoliului care fac obiectul tranzacþiunilor de avans asupra acestor valori. SERVICIUL DE EFECTE ªI CUPOANE manipuleazã titlurile ºi acþiunile, executã dispoziþiile de cumpãrare ºi vânzare a acestor valori, depunerile de cauþiuni pentru bancã ºi pentru terþi în efecte, încasarea ºi decontarea cupoanelor exigibile, precum ºi urmãrirea sorþilor la valorile amortizabile. SERVICIUL TEZAURULUI depoziteazã numerarul ºi valorile de tot felul aflãtoare în proprietatea sau pãstrarea bãncii ºi este un oficiu pur intern, accesibil numai personalului. SERVICIUL „SAFE-URILOR”, spre deosebire de cel al Tezaurului, este de utilitate publicã, prin aceea cã totalizeazã un numãr de casete accesibile deþinãtorilor prin închiriere ºi unde aceºtia îºi depoziteazã ºi pãstreazã valorile de orice fel, þinându-le astfel la adãpost de primejdia furtului sau a incendiului. SERVICIUL INCASSO recepþioneazã poliþele, tratele ºi celelalte mandate simple pe care bãnci, corepondenþi ºi clienþi, le predau spre încasare ºi executã toate operaþiunile necesare aducerii la îndeplinire a mandatului încredinþat, în conformitate cu instrucþiunile primite. Are drept auxiliar: SERVICIUL PORTOFOLIU care duce evidenþa avizãrilor pentru platã, precum ºi a scadenþelor pentru remiterile de poliþe în provincie, spre a fi prezentate la timp spre platã de cãtre sucursalele, respectiv, corespondenþii bãncii. SERVICIUL DOCUMENTAR are însãrcinarea de a executa operaþiunile de incasso bazate pe prezentare de documente spre platã sau de executare de plãþi contra documente, ca, de exemplu, eliberãri de frachte referitoare la transporturi sosite pe uscat ºi de conosamente în legãturã cu transporturile pe apã, contra plãþii rambursului sau contra îndeplinirii condiþiunilor ºi instrucþiunilor trimise de expeditor. De asemenea, are în sarcina sa deschiderea, tranzitarea ºi executarea acreditivelor documentare, adicã, în speþã, tot manipularea de documente ºi dirijarea lor dupã indicaþiunile remitentului. SERVICIUL DEVIZELOR executã toate operaþiunile în valute, emite cecuri asupra strãinãtãþii în baza disponibilului bãncii în corespondenþii respectivi, cumpãrã ºi vinde cecuri în valutã ºi executã corespondenþa întreagã privitoare la toate aceste operaþiuni. SERVICIUL CORESPONDENÞEI executã aceleaºi operaþiuni însã în 39

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
„Lei” ºi, datoritã volumului operaþiunilor, prezintã o deosebitã importanþã în ceea ce priveºte promptitudinea pusã în executarea ºi transmiterea ordinelor primite. Executã, în afarã de ordinele de platã ºi plata cecurilor, acreditivele simple adicã constituirile de disponibil în favoarea unei instituþiuni sau a unui client, utilizabil la prezentare ºi pânã la epuizarea cuantumului convenit în baza fondurilor ce formeazã obiectul acreditãrii. CONTABILITATEA GENERALÃ. Un serviciu de importantã capitalã pentru bunul mers al operaþiunilor, dat fiindcã înregistreazã orice miºcare sau deplasare de fonduri de orice naturã, de la zi la zi, în activul ºi pasivul bãncii, ºi îºi asumã sarcina unui permanent control asupra operãrii juste a întregului complex de dispoziþiuni ºi înregistrãri care formeazã activitatea instituþiunii. Subdivizatã în servicii componente dupã natura înregistrãrilor, evidenþelor ºi controlului, Contabilitatea Generalã reprezintã, în proporþie redusã, întreaga organizaþie a bãncii, prin aceea cã rezumã, în cifre ºi scurte adnotãri în registre, întreaga activitate a acesteia ºi rezultatul final al acestor adnotãri trebuie sã se coordoneze la fel cu însãºi activitatea instituþiei. De bunul mers al înregistrãrilor contabilitãþii ºi de urmãrirea la zi a evidenþelor provocate de operaþiunile diferitelor servicii depinde însãºi securitatea fondurilor încredinþate bãncii ºi manipulate de aceasta, prin evitarea omisiunilor, erorilor ºi fraudelor posibile. SECRETARIATUL GENERAL. Este serviciul de centralizare ºi executare a operãrilor Direcþiunii bãncii, de consemnare ºi transmitere cãtre celelalte servicii interesate a proceselor-verbale privitoare la creditele acordate clienþilor bãncii, de pãstrare a convenþiilor ce regizeazã raporturile dintre bancã ºi aceºti clienþi în virtutea utilizãrii creditelor puse la dispoziþie, precum ºi a tuturor documentelor în legãturã cu activitatea bãncii. Secretariatul General emite, elibereazã ºi urmãreºte lichidarea scrisorilor de garanþie solicitate de clienþi în baza constituirii acoperirilor convenite, cât ºi de corespondenþii bãncii din strãinãtate, fie în baza disponibilului ce-l au în bancã, fie în baza bonitãþii lor notorii. SERVICIUL CONTENCIOSULUI este indispensabil unei instituþiuni de mare anvergurã, prin aceea cã trebuie sã vegheze atât la îndeplinirea legalã a tuturor formalitãþilor în legãturã cu tranzacþiunile rezultate din raporturile dintre bancã ºi clienþi, cât ºi la urmãrirea ºi realizarea creanþelor bãncii a cãror recuperare nu se produce pe cale normalã, adicã prin achitare în conformitate cu prevederile convenþiunii respective. Serviciul Contenciosului are ca auxiliar un Serviciu de Executãri ºi Urmãriri pentru aducerea la îndeplinirea sentinþelor ºi titlurilor executorii obþinute de Contencios în contra debitorilor bãncii pe cãile ce legile i le pun la îndemânã. De asemenea, un Serviciu al Bunurilor, care administreazã bunurile imobiliare ale bãncii, încheie ºi urmãreºte îndeplinirea contractelor dintre bancã în calitate de proprietarã ºi chiriaºii sãi. SERVICIUL INFORMAÞIUNI are importanta însãrcinare de a se orienta permanent asupra situaþiei pieþei ºi, în special, asupra schimbãrilor survenite de la zi la zi în structura, bonitatea ºi activitatea instituþiunilor ºi pesoanelor aflãtoare în orice relaþiuni cu banca. În cadrul acestor atribuþiuni, Serviciul de Informaþiuni poate furniza ºi clientelei bãncii relaþiuni – bineînþeles, fãrã niciun fel de obligaþiune – asupra persoanelor ºi instituþiunilor despre care este chestionat. 40

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SERVICIUL DE STUDII este, de asemenea, de o mare importanþã în complexul unei mari bãnci, dat fiindcã menirea lui este sã se þinã la curent cu toate miºcãrile economice ale þãrii ºi strãinãtãþii, sã colecþioneze ºi sã claseze materialul documentar în legãturã cu aceste miºcãri, prefaceri, adaptãri ºi evoluþii, pentru ca sã poatã, la orice moment, furniza Direcþiunii bãncii, în eventualitatea unei propuneri ce i s-ar face din afarã, datele ºi indicaþiunile ce ar necesita pentru examinarea oportunitãþii luãrii în considerare a acelei propuneri, din punct de vedere financiar ºi economic. SERVICIUL DE REGISTRATURÃ, EXPEDIÞIE ªI CONTROL se întregesc reciproc, în manipularea iniþialã ºi finalã a corespondenþei ºi valorilor precum ºi în controlul executãrii dispoziþiunilor în legãturã cu aceste obiecte. SERVICIUL ARHIVEI conservã toatã corespondenþa adresatã bãncii, copiile scrisorilor ºi celorlalte corespondenþe dirijate de cãtre bancã clienþilor sãi, ºi serveºte ca izvor de documentare pentru eventualele reclamaþiuni în legãturã cu omisiunile ºi erorile intervenite în executarea dispoziþiunilor primite. SERVICIUL PERSONALULUI controleazã în permanenþã situaþia ºi miºcarea personalului, face formalitãþile de angajãri, concedieri, publicaþiuni de acordãri ºi retrageri de semnãturi, întocmeºte statele de salarii ºi conservã toate piesele ºi documentele în legãturã cu dosarele individuale ale personalului. SERVICIUL INTENDENÞEI supravegheazã miºcarea personalului inferior de serviciu ºi, în acelaºi timp, conservarea ºi îngrijirea inventarului ºi mobilierului bãncii. Serviciul Intendenþei îngrijeºte, de asemenea, de procurarea materialelor necesare încãlzitului ºi luminatului, ºi de facerea la timp a reparaþiunilor necesare unei bune întreþineri a imobilului bãncii. În cadrul general al serviciilor bãncii, însã ca un organism aproape de sine stãtãtor prin rolul ce-l îndeplineºte, trebuie sã menþionãm: DIRECÞIUNEA SUCURSALELOR, care este oficiul centralizator al administrãrii ºi controlului complexului de sucursale locale, din provincie ºi cele din strãinãtate ale bãncii, de cãtre Centralã. În baza bilanþurilor zilnice, cu anexele explicative ale operaþiunilor cotidiene, Centrala, cu ajutorul aparatului Direcþiunii Sucursalelor, îºi poate întocmi oricând o situaþie sumarã a sucursalei respective, care sã conþinã toate datele mai importante privitoare la mersul operaþiunilor ei. Din compararea acestor situaþiuni, cu directivele date de cãtre Centralã în privinþa tratãrii afacerilor, a manipulãrii fondurilor etc., aceasta din urmã îºi poate da socotealã de gradul de adaptare a sucursalei respective la sugestiunile ºi îndrumãrile Centralei ºi poate lua imediat mãsurile de rigoare în caz de derogare de la dispoziþiunile date. Direcþiunea Sucursalelor are, ca auxiliar, Serviciul Inspectoratului, care urmãreºte contabiliceºte miºcarea fondurilor ºi valorilor la sucursale ºi care, prin organele sale, inspectorii pot lua chiar la faþa locului mãsurile hotãrâte de Direcþiunea Centralã în legãturã cu constatãrile privitoare la buna sau reaua administrare a unei sucursale ºi a mersului activitãþii ei. Organizarea bãncii prevede, în afarã de aducerea la îndeplinire a operaþiunilor cotidiene în funcþie de ordinele clientelei, douã operaþiuni de 41

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
utilitate internã dictate de legiuirile în vigoare cu privire la obligaþiunile firmelor comerciale ºi anume: INVENTARUL, care se efectueazã cãtre sfârºitul fiecãrui exerciþiu pentru a se controla, parafa ºi consemna în borderourile aferente ºi, în sfârºit, a se trece în registrele speciale þinute în acest scop. Inventarul cuprinde examinarea ºi controlul absolut al tuturor valorilor aflãtoare în posesia bãncii la data întocmirii inventarului ºi trebuie sã corespundã în totul scriptelor diferitelor servicii deþinãtoare ale valorilor respective. BILANÞUL, care se încheie la sfârºitul fiecãrui exerciþiu ºi care trebuie sã cuprindã o stabilire a activului ºi pasivului dupã amãnunþita examinare a elementelor determinante în evaluarea angajamentelor ºi creanþelor bãncii în ansamblul lor. Aceastã operaþiune este rezultatul unor lucrãri aprofundate pentru determinarea capitoil cu capitol, din activitatea bãncii, a rezultatelor obþinute în cursul exerciþiului respectiv ºi a efectelor pe care aceste rezultate le exercitã asupra conturilor de profit ºi pierdere a instituþiei. În concluzie, vom mai adãuga cã, din examinarea scriptelor, fie incidental, fie cu ocazia inventarului ºi bilanþului, se poate constata dacã, într-adevãr, principiul de organizaþie enunþat mai sus ºi pus în aplicare în modul arãtat este cel indicat pentru bunul mers al operaþiunilor, tot astfel cum aprecierea de cãtre public a modului cum este servit de organele bãncii este un criteriu de stabilire a bunei funcþionãri a serviciilor externe (de ghiºeu), banca ºi-a dat întreaga ostenealã pentru a-ºi da sieºi certificatul acesta de bunã alegere a principiilor de organizare ºi buna ºi funcþionare a întregului angrenaj, cât ºi mulþumirea clientelei, dovedesc eficacitatea organizaþiei descrise în aceastã expunere.

42

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
EXAMINAREA BILANÞURILOR ªI CONTURILOR DE PROFIT ªI PIERDERE PE ANII 1928-1930 În conformitate cu dispoziþiunile art. 2 din Legea asupra Concordatului Preventiv, am alcãtuit situaþiile anexe: Nr. 1 cu Bilanþul ºi Contul de Profit ºi Pierdere pe anul 1928; Nr. 2 cu Bilanþul ºi Contul de Profit ºi Pierdere pe anul 1929; Nr. 3 cu Bilanþul ºi Contul de Profit ºi Pierdere pe anul 1930; Nr. 4 cu bilanþurile ºi conturile de profit ºi pierdere pe anii 1928-1930, în care se examineazã posturile active ºi pasive ale bãncii concordatare, a cãror examinare o vom face mai la vale. BILANÞURILE PE ANII 1928-1930 Analizând aceste bilanþuri, cu o scurtã privire constatãm, în primul rând, cã posturile active ºi pasive se menþin, în anii 1928 ºi 1929, în jurul cifrei de 4 miliarde ºi jumãtate lei, ºi numai în cursul anului 1930 aceastã cifrã scade la circa 4 miliarde 395 milioane lei. În analizarea acestor bilanþuri, vom începe cu examinarea pasivului de la 1928 ºi pânã la 31 decembrie 1930, ºi vom continua apoi cu examinarea activului, pe aceeaºi perioadã de timp.

43

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
PASIV CONTUL CAPITAL Capitalul se menþine la cifra de Lei 125.000.000 pe toþi aceºti trei ani. Banca Marmorosch, Blank & Co. s-a constituit în anul 1905 cu capital iniþial de..............................Lei 8.000.000 prin preluarea Casei de Bancã în Comanditã Marmorosch, Blank & Co. din Bucureºti, care, dupã cum am arãtat în cuprinsul prezentului raport de expertizã, a luat fiinþã, în anul 1874, din Casa de Bancã Jacob Marmorosch, ºi care, la rândul ei, fusese fondatã în anul 1848, la care se asociase, în 1874, Mauriciu Blank, precum ºi cu participarea instituþiunilor: PESTER UNGARISCHE COMMERCIAL BANK din Budapesta BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE Berlin /azi Darmstädter Bank/, ºi BERLINER HANDELS-GESSELLSCHAFT Berlin În anul 1906, capitalul a fost mãrit cu ........................... Lei 2.000.000 preluaþi în întregime de cãtre Banque de Paris et des Pays Bas, din Paris. Toate sporurile de capital, fãcute înainte de rãzboi, au fost preluate de vechii acþionari. În anul 1914 ºi 1915, Banque de Paris et des Pays Bas a achiziþionat totalitatea pachetului deþinut de celelalte bãnci strãine, deoarece în anul 1918 nu mai intrau în compunerea Consiliului de Administraþie al bãncii decât reprezentanþii grupului francez. În anul 1919 a avut loc ultima sporire de capital de la 75.000.000 lei la ................................. Lei 125.000.000 Compunerea capitalului dupã naþionalitãþi, cu începere din anul 1928, ar fi: 1928 ---------America............................0,16% Austro-Ungaria.................0,50% Elveþia...............................2,69% Franþa..............................12,84% Alte þãri...............................2,46% ---------Strãinãtatea......................18,65% România...........................81,35% ---------100 % 44 1929 ---------0,18% 0,73% 2,38% 11,06% 1,90% ---------16,15% 83,85% ---------100 % 1930 ---------0,32% 0,38% 1,93% 9,75% 1,37% ---------14,25% 85,75% ---------100 %

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
CONTURILE FONDURI DE REZERVÃ Se evidenþiazã, din aceastã situaþie comparativã /situaþia anexã nr. .../ grija bãncii concordatare de a-ºi mãri rezervele din an în an, rezerve ce au fost constituite din beneficiile rezultate ale fiecãrui an. Dacã la finele anului 1928, constatãm cã totalul rezervelor însumeazã.........................Lei 408.000.000 la finele anului 1930, aceste rezerve ating o cifrã de.................................................................... Lei 456.786.290 deci o diferenþã de...............................................................Lei 48.786.290 cu cât fondurile de rezervã se mãresc la 31 decembrie 1928, faþã de cele ale anului 1928. CONTURILE DE DEPOZITE Remarcãm cã conturile care reprezintã depunerile înregistrate la acest capitol de depozite se mãresc din an în an, începând de la 1928 ºi pânã la 31 decembrie 1930. Desigur cã aceastã situaþiune se datoreºte încrederii ce depunãtorii au pus-o în acest institut de credit, cu toate cã, în aceste timpuri de crizã, un numãr important de bãnci s-au prãbuºit. La finele anului 1928, depozitele înregistrate sub acest capitol însumeazã......................... la finele anului 1929......................................................... iar la finele anului 1930.................................................... deci, între anii 1928 ºi 1930 rezultã o diferenþã de...................................................... cu cât s-au mãrit aceste depozite la 31 decembrie 1930, faþã de cele existente la finele anului 1928. ªi credem util sã remarcãm cã, numai în ceea ce priveºte depozitele cu livrete, diferenþa cu cât s-a mãrit totalul lor la 31 decembrie 1930, faþã de finele anului 1928, reprezintã suma de.......................................................... Lei 2.307.970.363,18 Lei 2.600.518.323,21 Lei 2.631.227.094,76 Lei 323.256.731,58

Lei

81.694.604,99

CONTURI CURENTE CREDITOARE Conturile ce compun acest capitol prezintã o scãdere simþitoare, începând din 1928 ºi continuând aºa în fiecare an pânã la finele anului 1930. Vom reda mai jos totalul acestor conturi, care reprezintã: la 1928.............................................................................. Lei 1.618.312.308,53 la 1929.............................................................................. Lei 1.333.203.836,12 la 1930.............................................................................. Lei 1.168.371.122,09 Deci, între anii 1928 ºi 1930, aceste conturi prezintã o scãdere de........................................... Lei 449.941.186,44

Din aceastã scurtã expunere, rezultã în mod evident cã banca concordatoare a fost lipsitã, la finele anului 1930, în operaþiunile ei, de o sumã de 45

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
aproximativ 500 milioane lei ºi, în mare parte, aceastã situaþiune s-ar datora crizei financiare, care a prilejuit în strãinãtate cãderea unui numãr important de bãnci, cum, spre exemplu, în Austria, Germania, America etc., având drept consecinþã limitarea creditelor, de care banca concordatarã se bucurã în strãinãtate. Nu este fãrã importanþã sã semnalãm cã creditorii în valutã strãinã la 31 decembrie 1928 însumau ........................................ Lei 1.394.131.421,30 în schimb la 31 decembrie 1930 se prezintã cu un total numai de ......................................................... Lei 982.914.123,21 deci o scãdere de ............................................................. Lei 411.217.298,09 pe acest interval de timp. CONTUL TRANZITORIU Acest cont totalizeazã ordinele de platã ce au rãmas sã se efectueze la finele fiecãrui an. Din situaþia anexã nr. 4, rezultã cã ºi acest cont tranzitoriu se prezintã întro scãdere simþitoare, începând de la 1928 ºi continuând în fiecare an, pânã la 1930. Diferenþa între aceºti doi ani 26.837.266,60 reprezintã o sumã de.........................................................Lei în minus la 31 decembrie 1930, faþã de totalul aceluiaº la 31 decembrie 1928.

46

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ACTIV CONTURILE CASSA ªI DISPONIBIL LA BÃNCI Prezintã urmãtoarea situaþiune: Anul 1928: în Cassã........................Lei 190.267.569,46 disponibil la bãnci..........Lei 309.903.032,75 ..........Lei Anul 1929: în Cassã........................Lei 314.129.547,70 disponibil la bãnci..........Lei 182.107.382,09 ..........Lei Anul 1930: în Cassã........................Lei 331.424.669,36 disponibil la bãnci..........Lei 116.361.506,99 ..........Lei

500.170.602,21

496.236.929,79

447.786.176,35

Din aceastã scurtã expunere se evidenþiazã cã disponibilitãþile lichide ale bãncii concordatare au mers într-o continuã scãdere, începând din 1928 ºi pânã la finele anului 1930. CONTURILE PORTOFOLIU DE EFECTE COMERCIALE Pe ani reprezintã: Anul 1928................................................................Lei 1.937.114.209,28 Anul 1929 ...............................................................Lei 1.999.374.185,35 Anul 1930 ...............................................................Lei 1.806.997.210,18 Între anii 1928 ºi 1929 acest cont prezintã o uºoarã urcare de circa 62 milioane, în schimb însã, la finele anului 1930, prezintã o importantã scãdere de circa 121 milioane lei, faþã de aceea a anului 1928. CONTUL AVANSURI LA STAT Semnalãm cã, în cursul anului 1928, respectiv la finele anului, banca concordatarã a avansat Statului o sumã de............................................ Lei care însã, în cursul anului 1929, s-a încasat în întregime.

79.149.238

CONTUL EFECTE PUBLICE ªI ACÞIUNI Acest capitol reprezintã valoarea rentelor, obligaþiunilor ºi diverselor acþiuni, proprietatea bãncii. Pe ani, situaþiunea ar fi urmãtoarea: Anul 1928............................................................... Lei Anul 1929............................................................... Lei Anul 1930............................................................... Lei 158.612.890,14 69.334.231,83 68.912.657,33

Banca Marmorosch, Blank & Co., care în timpurile dinaintea rãzboiului mondial, cât ºi dupã acest rãzboi, ocupa la Bursa noastrã un loc de frunte în târgul de cumpãrãri ºi vânzãri de obligaþiuni ºi acþiuni, în ultimii ani, dat fiind criza care a persistat din an în an într-o formã mai acutã, a determinat-o, ca o mãsurã 47

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
de prudenþã, sã-ºi restrângã acest fel de operaþiuni ºi aºa se explicã cã, la finele anului fiecãruia, acest cont se prezintã cu un volum de operaþiuni în scãdere în fiecare an, începând de la 1928 ºi pânã la 31 decembrie 1930. CONTUL AVANSURI ASUPRA EFECTE PUBLICE, EFECTE COMERCIALE ªI CESIUNI, CEREALE ªI MÃRFURI, IPOTECI Banca Marmorosch, Blank & Co. SA, în dorinþa ca operaþiunile ce le-a fãcut în decursul anilor 1928-1930 sã prezinte o cât mai serioasã garanþie, a cãutat sã-ºi mãreascã volumul operaþiunilor de împrumuturi ºi cu garanþiile menþionate la capitolul de mai sus. Aºa se explicã cã volumul acestui fel de operaþiuni capãtã o dezvoltare de la an la an ºi spre o mai bunã orientare, vom prezenta mai la vale miºcarea acestor operaþiuni pe ani: Anul 1928................................................................Lei 680.401.659,33 Anul 1929................................................................Lei 1.202.615.139,15 Anul 1930................................................................Lei 1.165.550.953,40 CONTUL PARTICIPAÞIUNI Prezintã urmãtoarea miºcare pe anii: 1928........................................................................Lei 1929........................................................................Lei 1930........................................................................Lei

385.693.592,96 304.543.015,11 370.858.338,14

ºi ne aratã în ce mãsurã Banca Marmorosch, Blank & Co. SA, în decursul anilor 1928-1930, a înþeles sã ia parte la societãþile comerciale ºi industriale create în decursul timpurilor. CONTUL DEBITORI ÎN CONT CURENT Prezintã pe ani urmãtoarea situaþie: Anul 1928................................................................Lei 316.470.233,63 Anul 1929................................................................Lei 214.376.632,96 Anul 1930................................................................Lei 254.273.311,90 ºi oglindeºte grija bãncii concordatare de a reduce în fiecare an acest fel de operaþiuni. CONTUL SOCIETÃÞI CONTROLATE DE BANCA MARMOROSCH, BLANK & CO. Ne dã mãsura în care banca concordatarã în decursul anilor a înþeles sã ia parte la miºcarea industrialã ºi comercialã a þãrii. Încã înainte de rãzboiul mondial, ºi chiar dupã acest rãzboi, banca concordatarã a înþeles sã ia parte ºi chiar ea însãºi sã înfiinþeze diferite societãþi, pentru comercializarea ºi industrializarea bunurilor solului ºi subsolului. La capitolele respective din cuprinsul prezentului raport de expertizã, vom analiza detaliat fiecare din aceste societãþi ºi ne rezervãm aici numai a expune mai jos situaþiunea astfel cum se prezintã cu acest fel de operaþiuni la sfârºitul fiecãruia din anii 1928-1930. 48

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Astfel: Anul 1928 prezintã un total de.................................. Lei Anul 1929 prezintã un total de.......... ....................... Lei Anul 1930 prezintã un total de.................................. Lei 320.831.444,82 115.193.645,70 128.358.627,04

CONTUL IMOBILE Din situaþiunea anexã nr. ..., rezultã cã acest cont a evoluat precum urmeazã: Anul 1928...................................................... ......... Lei 129.203.661,85 Anul 1929................................................................ Lei 31.762.018,85 Anul 1930................................................................ Lei 152.620.752,35 din examinarea cãreia rezultã cã Banca Marmorosch, Blank & Co. a înþeles sã achiziþioneze un important numãr de imobile care, desigur, astãzi, prezintã un activ destul de important.

49

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
EXAMINAREA CONTURILOR DE PROFIT ªI PIERDERE PE ANII 1928-1930 Pentru o mai bunã examinare a conturilor ce compun prezentul capitol, am gãsit util ca, pe lângã alcãtuirea situaþiunilor anexa nr.1, nr. 2 ºi nr. 3, ºi o situaþiune anexã nr. 5 ºi 6, comparativã a cheltuielilor pe anii 1928, 1929 ºi 1930. În aceastã examinare, vom începe cu veniturile societãþii ºi apoi vom continua cu cheltuielile. VENITURI Pe ani, însumeazã precum urmeazã: 1928........................................................................Lei 282.036.031,98 1929........................................................................Lei 308.231.699,21 1930........................................................................Lei 249.655.763,80 ºi au rezultat din dobânzi, comisioane, venituri asupra imobile ºi profitul din devize ºi valute strãine, precum ºi din efecte publice ºi acþiuni. În situaþiunea anexã nr. 1, 2, 3 ºi 4, ce am alcãtuit în acest scop, se poate vedea cât din fiecare din aceste venituri au concurat la stabilirea venitului brut al fiecãrui an. Dacã veniturile anului 1929, faþã de cele ale anului 1928, sunt într-o uºoarã ascensiune de circa 26 milioane lei, în schimb veniturile anului 1930, faþã de cele ale anului 1929, sunt într-o scãdere cu aproape 60 milioane lei. Aceastã scãdere simþitoare de venituri nu se datoreºte decât crizei financiare, care a avut un rol covârºitor în a determina banca concordatarã sã facã plasamente în condiþiuni mai avantajoase pentru clientelã. CHELTUIELI Cheltuielile repartizate pe ani sunt: 1928........................................................................Lei 185.008.296,83 1929........................................................................Lei 154.609.841,39 1930........................................................................Lei 160.972.372,91 astfel cum se menþioneazã în situaþiunea anexã nr. 1, 2, 3 ºi 4. În acest capitol întrã propriu-zis cheltuielile de administraþie ale societãþii, cãrora le-am dat o atenþiune deosebitã ºi în care scop am alcãtuit anexa nr. 5 ºi 6. În capitolul de cheltuieli, respectiv în debitul contului de profit ºi pierdere, intrã ºi amortizãrile acuzate în fiecare an de bancã, precum urmeazã: în anul 1928 în sumã de...........................................Lei 31.464.292,28 în anul 1929 în sumã de...........................................Lei 98.603.498,06 în anul 1930 în sumã de...........................................Lei 28.140.772,10 CHELTUIELI DE ADMINISTRAÞIE Între care sunt salariile, chiriile, tantiemele direcþiunii, gratificaþiile personalului, impozite, timbre etc. Constatãm cã cheltuielile de administraþie, la finele anului 1929, sunt întro scãdere de circa 31 milioane lei, faþã de cele ale anului 1928. 50

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Banca concordatarã a dat o deosebitã atenþiune acestui capitol de cheltuieli ºi, ca o mãsurã de prudenþã, a înþeles sã reducã la strictul necesar aceste cheltuieli, desigur pentru importanþa unui institut de credit de primul rang. Numai în ceea ce priveºte salariile în anul 1929, faþã de cele ale anului 1928, banca a fãcut o reducere de mai bine de 13 milioane lei, ºi aºa a înþeles sã facã ºi la celelalte cheltuieli de administraþiune. Banca concordatarã nu a lipsit sã ia parte la ajutorarea operelor de culturã naþionalã, cum ºi a instituþiunilor de binefaceri ºi, atât în anul 1928, cât ºi în anul 1929, înregistreazã la acest capitol în fiecare an o sumã de aproape 2 milioane lei. În ceea ce priveºte tantiemele Consiliului de Administraþie ºi gratificaþiile personalului semnalãm cã în anul 1929 ele se prezintã cu o cifrã de...........................Lei 14.586.687,73 iar în cursul anului 1928 cu o cifrã de.................................Lei 10.000.000,00 Cheltuielile de administraþiune ale anului 1930 s-au mãrit cu o sumã de aproximativ 6 milioane lei, faþã de cele ale anului 1929. Aceastã mãrire nu provine propriu-zis de la cheltuielile de personal, ci ele sunt o consecinþã a înmulþirii numãrului de sucursale, care a prilejuit mãrirea chiriilor la imobile în 1930 cu aproape 3 milioane lei, cum ºi a celorlalte cheltuieli cu imprimate, timbre, mãrci etc. ªi în anul 1930, banca concordatarã a urmat aceeaºi politicã de economii la personal, cãci, cu toate cã numãrul sucursalelor s-a înmulþit, totuºi totalul salariilor plãtite în cursul anului 1930 sunt într-o uºoarã scãdere faþã de cele ale anului 1929. Iar în ceea ce priveºte tantiemele Consiliului de Administraþie ºi gratificaþiile personalului, banca nu înregistreazã în anul 1930 niciun fel de sumã. AMORTIZÃRI Banca Marmorosch, Blank & Co. SA, în aplicarea Legii Contribuþiunilor Directe, care permite sã facã rezerve pentru creanþe dubioase, cum ºi pentru amortizarea completã a creanþelor pierdute definitiv, a acuzat în fiecare an, începând de la 1928 ºi pânã la finele anului 1930, amortizãrile menþionate mai sus. În anul 1929 aceste amortizãri au atins maximum, deoarece faþã de cele ale anului 1928 reprezintã o urcare de aproape 67 milioane, iar faþã de acele ale anului 1930 o urcare de aproape 70 milioane.

51

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ANUL 1931 ACTIVUL ªI PASIVUL CENTRALEI Din examinarea bilanþului, dat ºi certificat de cãtre Serviciul Contabilitãþii, astfel cum rezultã din registrele Bãncii Marmorosch, Blank & Co. SA, formând activul ºi pasivul bãncii la data cererii concordatului preventiv, gãsim urmãtoarele conturi din activ ºi pasiv, a cãror examinare o vom face mai la vale. ANALIZA CONTURILOR DIN ACTIV CONTUL CASSA Se încheie la data cererii concordatului preventiv, cu un sold debitor de............................... Lei 9.512.804,44 conform situaþia anexã nr. 9. Acest sold se descompune astfel: numerar în Cassã...................................................Lei 6.706.454,00 aur...........................................................................Lei 393.260,00 monede strãine efective..........................................Lei 2.273.099,44 Soldul, arãtat în situaþiune, a existat real la data cererii concordatului preventiv, dupã cum se constatã din situaþiunea de cassã Anexa nr. 9, semnatã de Casierul Central al bãncii ºi vizatã de Serviciul Contabilitãþii, ºi verificatã de noi. CONTUL DEBITORI Contul Debitori însumeazã la data cererii concordatului preventiv......................................................Lei Acest cont se descompune dupã cum urmeazã: Disponibil la Bãnci Lei Valutã Lei 23.467.803,33 ” 6.682.679,00 --------------------------” 14.669.135,00 ” 3.652.826,00 ---------------------------

549.286.002,29

30.150.482.33

Avans as/Efecte publice ” ºi acþiuni Lei ” detto Valute Avans asupra Efecte Comerciale ºi acþiuni Avans asupra Mãrfuri ºi Lemne Lei Detto Valute Avans asupra ipoteci Detto Valute Debitori descoperiþi Lei Detto Valute Detto cu efecte de primit garanþie specialã Efecte de primit (Scont)

18.321.961,00

” 13.592.653,00 ” 3.998.994,00 --------------------------” 102.468.701,98 ” 693.000,00 --------------------------” 87.017.814,98 ” 47.934.550,00 ” 70.600.274,00 --------------------------Lei

17.591.647,00 103.161.701,98

205.552.638,98 143.341.961,00

TOTAL GENERAL DEBITORI...........................................Lei 549.286.002,29 ---------------------------52

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
DISPONIBIL LA BÃNCI Se soldeazã cu........................................................Lei 30.150.482,33 din care: în Lei...................................Lei 23.467.803,33 în Valute..............................Lei 6.682.679,00 dupã cum se poate vedea din situaþiunea anexã nr. … ºi nr. … DISPONIBIL LA BÃNCI ÎN LEI Prezintã un total de.................................................Lei 23.467.803,33 Din verificarea fiecãrui cont în parte, gãsim cã sunt formate în cea mai mare parte din Debitorii Bãnci Locale ºi Provincie, cãrora li s-a trimis spre încasare efecte ºi nu au fost decontate, sau din diverse operaþiuni, provenite din vãrsãminte, ordine de platã, cecuri etc., fãcute de clienþii bãncii prin aceºti corespondenþi, sumã care se menþine în întregime în bilanþul concordatar. DISPONIBIL LA BÃNCI ÎN VALUTE STRÃINE Din verificarea registrelor, care cuprind sumele debitoare în valutã strãinã, am constatat cã, evaluându-le la cursul zilei, data cererii concordatului preventiv, rezultã un total de..............................................................Lei 6.682.679,00 ºi cã aceste conturi provin din operaþiuni de aceeaºi naturã, ca cele menþionate mai sus, însã fãcute în valutã strãinã. Aceastã sumã se menþine în întregime în bilanþul concordatar. AVANSURI ASUPRA EFECTE PUBLICE ªI ACÞIUNI Se soldeazã la cererea concordatului preventiv cu..........................................................................Lei 18.321.961,00 din care: în Lei................................... Lei 14.669.135,00 în valute.............................. Lei 3.652.826,00 dupã cum se poate vedea din situaþiunile anexe nr. 10 ºi nr. 13. Din verificarea conturilor din registre, constatãm cã ele provin din împrumuturi acordate de bancã în Lei, sau în Valute, contra unor acoperiri în efecte publice ºi acþiuni, a cãror contravaloare e calculatã la cursul zilei, fãcânduse ºi o marjã de 20%. Mai constatãm cã se fac calculãri periodice, pentru a se vedea dacã acoperirea se menþine la limita fixatã ºi, în caz de scãdere a valorilor, se cere sã fie completatã acoperirea împrumutului, fie reducerea datoriei la limita acoperirii existente, fie în efecte publice sau acþiuni. Dat fiind aceste explicaþiuni, suma cu care figureazã debitorii la capitolul rubricat, se menþine în întregime în bilanþul concordatar.

53

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
AVANSURI ASUPRA EFECTE COMERCIALE ªI CESIUNI Prezintã la data cererii concordatului preventiv un sold de..........................................................Lei 31.165.610,00 conform situaþiei anexei nr. 10. Procedând la verificarea conturilor de amãnunt a contului rubricat, din registrele bãncii, am constatat cã ele provin din împrumuturi, contra acoperiri de efecte, din portofoliul clienþilor, sau cesiuni de creanþe de diferite feluri ca: ordonanþe de platã, creanþe ipotecare, pensii etc. cu marje care ajung ºi la 100%. Pe baza garanþiilor, ce fiecare din debitori prezintã, menþinem în întregime, în bilanþul concordatar, suma de.............................................................................Lei 31.165.610,00 AVANSURI ASUPRA MÃRFURI ªI LEMNE Aceste avansuri asupra Mãrfuri ºi Lemne, însumeazã la data cererii concordatului preventiv, suma de.............................................................................Lei dupã cum se poate vedea din situaþiunea anexã nr. 10 ºi situaþiunea anexã nr. 13, ºi din care: în Lei...................................Lei 13.592.633,00 în Valute..............................Lei 3.998.994,00.

17.591.647,00

Din examinarea registrelor bãncii concordatare, rezultã cã sumele de mai sus reprezintã, împrumuturile acordate contra mãrfuri diverse: lemne, manufacturã, porþelanuri, automobile, filme etc. cu marja de circa 30-40%. Am constatat cã asupra gajurilor se exercitã, prin organele bãncii, verificãri periodice, ºi în caz de deprecierea mãrfurilor, se iau gajuri suplimentare. Gajurile se aflã în depozitele bãncii sau în diverse antrepozite. Rãmâne ca expertul de mãrfuri, ce va fi însãrcinat în acest scop, sã indice valoarea realã a mãrfurilor gajate ºi aflate în pãstrarea bãncii, pentru a se cunoaºte aceastã valoarea realã. Totuºi, pe baza cantitãþilor de mãrfuri ce fiecare din debitori posedã, cu evaluãri aproximative, menþinem în activul din bilanþul concordatar în întregime suma de.............................................................Lei 17.591.647,00 AVANSURI ASUPRA IPOTECI Prezintã, la data cererii concordatului preventiv, un total de..........................................................Lei 103.161.701,98 din care: în Lei................................... Lei 102.468.701,98 693.000,00 în Valute..............................Lei dupã cum se poate vedea din situaþiunile anexe nr. 10 ºi nr. 13. Cercetând registrele bãncii, am constatat cã sumele de mai sus provin din împrumuturile acordate contra ipoteci rurale ºi urbane, avându-se în vedere marje cât mai mari. 54

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Pentru a fi cât mai documentaþi, am gãsit util sã alcãtuim pentru fiecare ipotecã sau cesiune în parte câte o anexã, cu explicaþiunile privind fiecare ipotecã sau cesiune în parte, a se vedea anexele de la nr. 10 pânã la nr. ... inclusiv. Având în vedere garanþiile ce posedã fiecare din debitorii componenþi ai capitolului rubricat, apreciem sã se menþinã în întregime, în activul bilanþului concordatar, suma de ........................................................Lei 103.161.701,98 DEBITORI DESCOPERIÞI Acest cont însumeazã la data cererii concordatului preventiv......................................................Lei 205.552.658,98 din care: în Lei................................... Lei 87.017.814,98 în Valute..............................Lei 47.934.550,00 cu efecte de primit garanþie specialã............................Lei 70.600.274,00 dupã cum se poate vedea din situaþiunile anexe nr. 10 ºi nr. 10. Procedând la examinarea acestor conturi din registrele ºi situaþiunile prezentate, am constatat cã aceºti debitori provin din împrumuturi acordate pe cont deschis, în lei, sau valute, fãrã garanþie, sau contra poliþe fãrã gir, sau cu gir necomercial. Dat fiindcã o mare parte din aceºti debitori sunt persoane bine cunoscute ºi situate, banca a luat mãsuri pentru a dobândi acoperiri. Remarcãm cã în bilanþul încheiat de bancã, la data cererii concordatului preventiv, din totalul debitorilor descoperiþi de.................................................................... Lei 205.552.638,98 banca amortizeazã, din fondul de rezervã, o sumã totalã de debitori, din aceastã categorie de............. Lei 82.755.864,76 diferenþa de........................................................................Lei 122.796.774,22 cât mai rãmân aceºti debitori descoperiþi, apreciem cã sunt bine evaluaþi ºi, în consecinþã, aceastã sumã va figura în bilanþul concordatar la activ. DEBITORI SCONT (Efecte de Primit) Acest scont se prezintã, la data cererii concordatului preventiv, cu un sold debitor de..................Lei 143.341.961,00 dupã cum se poate vedea în situaþiunile anexe nr. 14 ºi nr. ... ºi din care: efecte de scont aflate în portofoliu....................................Lei 74.238.141,00 efecte de scont reescontate la Banca Naþionalã a României..... Lei 69.103.820,00 Efectele de scont, verificate dupã scadenþare, le-am gãsit toate în fiinþã în portofoliu, iar pe cele de reescont le-am predat dupã situaþiunile date, cu copierul de reescont, cãtre Banca Naþionalã a României, precum ºi cu scadenþarele bãncii. Din aceastã verificare, am constatat cã toate împrumuturile acordate sunt fãcute cu aprobarea Comitetului de Direcþiune, dupã ce s-a luat toate 55

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
informaþiunile de rigoare asupra emitenþilor ºi giranþilor, majoritatea fiind prevãzute cu un gir ºi cu douã giruri. Din totalul de efecte de primit în valoare de....................................................................Lei 74.238.141,00 aflate în portofoliu, remarcãm cã sunt efecte în suferinþã în valoare totalã de........................................Lei 19.385.412,00 din care o parte sunt în curs de preschimbare, iar o parte acþionate. În evaluarea acestor efecte de primit în suferinþã apreciem o cotã de 40%, pe cei dubioºi adicã..................................................................................Lei 7.754.165,00 iar restul efectelor de primit în suferinþã apreciem cã sunt bine evaluate. Deci, în bilanþul concordatar, în Activ, figureazã: efecte de primit, în portofoliu....................................Lei 66.483.976,00 efecte de primit reescontate la Banca Naþionalã a României..... Lei 69.103.820,00 adicã în total......................................................................Lei 135.587.796,00 RECAPITULAÞIA DEBITORILOR Disponibil Bãnci: în Lei................................... Lei 23.467.803,33 6.682.679,00 Lei în Valute............................ Lei . Avans asupra efecte publice ºi acþiuni............................................................. Detto în valute..................... Lei 14.669.135,00 Lei Avans asupra efecte comerciale ºi acþiuni...........................................................Lei avans asupra mãrfuri ºi lemne......................................... Lei 13.592.653,00 3.098.994,00 Lei Detto în Valute.....................Lei Avans asupra ipoteci: în Lei................................... Lei 102.468.701,98 693.000,00 în Valute..............................Lei

30.150.482,33 18.321.961,00 31.165.610,00 17.591.647,00

Lei

103.161.701,98

Debitori descoperiþi: (în cont deschis) Lei............Lei 87.017.814,68 Lei 47.934.550,00 Detto Valute......................... Detto Special.......................Lei 70.600.274,00 Lei efecte de primit (scont) Lei.....................................Lei Total debitori Lei mai puþin: 1) amortizarea prin rezerve. 2) apreciere de evaluare Lei 82.775.864,75 Lei 7.754.165,00 în minus la efectele de primit în suferinþã..................................... în total................................................................................Lei 56

205.552.638,98 143.341.961,00 549.286.002,29

90.510.029,76

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
diferenþa...............................................................................Lei 458.775.972,53 cu care urmeazã a se trece contul debitori astfel cum s-a analizat în capitolele de mai sus în bilanþul concordatar, ºi anume în activ. DIVERSE (Ordine de platã, cecuri etc.) Prezintã la data cererii concordatului preventiv un sold de..............................................................Lei 4.766.781,00 conform situaþiei anexe nr. ... Din examinarea registrelor Bãncii concordatare rezultã cã reprezintã pe Debitori în cont deschis, reali, ºi apreciem menþinerea lor în întregime în activul bilanþului concordatar, pe considerentul cã se vor realiza astfel dupã cum figureazã în registre. EFECTE PUBLICE ªI ACÞIUNI Acest cont se prezintã la data cererii concordatului preventiv cu un sold debitor de........................Lei 41.947.366,00 care se compune din: Rente ºi obligaþiuni..............Lei 3.580.728,00 diverse acþiuni.....................Lei 38.366.638,00 dupã cum se poate vedea din situaþiunea anexã nr. 16. Din verificarea fiecãrui fel de titluri ºi acþiuni, constatãm cã ele se gãsesc în fiinþã, parte în tezaurul bãncii, parte în depozite strãine, iar o parte din efectele publice sunt împrumutate pentru garanþie, la diverºi clienþi, contra comision. Întrucât evaluarea acestor efecte publice ºi acþiuni este fãcutã la cursul zilei – data cererii concordatului preventiv – opinãm cã suma de mai sus sã se menþinã, în întregime, în activul bilanþului concordatar. IMOBILE Acest cont se prezintã la data cererii concordatului preventiv, cu un sold debitor.................................................................Lei 70.000.000,00 ºi reprezintã valoarea imobilelor, terenurilor ºi moºiei, proprietãþile bãncii. Drept valoarea acestor imobile, terenuri ºi moºie, rãmâne sã se treacã în activul bilanþului concordatar, sumele constatate de expertul numit în acest scop. În situaþiunea de mai jos, vom expune proprietãþile bãncii cu valorile din registre ºi evaluãrii expertului:

57

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Conform raportului bãncii - Lei 4.500.000 500.000 3.500.000 45.400.000 12.696.000 2.500.000 679.000 225.000 70.000.000 Conform expertizei Lei 7.183.500 299.440 4.783.300 34.031.720 15.216.520 4.199.691 820.000 230.000 66.764.171

Proprietate Imobil Teren Teren Teren Teren Moºia Teren Imobil

Localitatea Bucureºti, Calea Victoriei nr. 95 Braºov Bucureºti, str. Belvedere nr. 23-25 Colentina Satu Nou / Ciurel Opriºor Dancu Galaþi, fost Galarezos Rãdãuþi Lei

Valoarea imobilelor bãncii, proprietãþile bãncii, rãmâne la suma de.............................Lei 66.764.171,00 cu care vor figura în activul bilanþului concordatar, dupã evaluarea fãcutã de expertul arhitect. Terenul Bordei Acest cont se prezintã, la data cererii concordatului preventiv, cu un sold de...................................................................Lei 300.000.000,00 suprafaþa acestui teren se ridicã la 533.778,77 m.p., dupã cum se poate vedea din anexa nr. 17. Depunem, o datã cu aceasta, ºi o copie a onor. Curþii de Apel, Secþia a IIIa Bucureºti, a deciziei de expropriere publicã nr. 6, audienþa de la 6 iulie 1928, pentru orientare, decizie care fixeazã costul unui metru pãtrat la 1.300 lei (a se vedea anexa nr. 18), de unde rezultã cã valoarea acestui teren ar reprezenta o sumã de........................................................................Lei 709.925.764,00 Valoarea acestui teren, care se va menþine în activul bilanþului concordatar, va fi acea fixatã de expertul numit în acest scop, adicã.................................................Lei 276.244.650,00 PARTICIPAÞIUNI Acest cont se prezintã, dupã registre, la data cererii de concordat preventiv, cu un sold..........................................................................Lei 1.750.314.803,67 la care adãugându-se investiþiunile fãcute la diverse participaþiuni, dupã cum se aratã în anexa nr. ..., cifrând...................Lei 721.705.136,70 din care deducându-se soldurile creditoare, adicã sume ce participaþiile au disponibile la Bãnci...................Lei 126.854.925,60 58

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
rãmâne.............................................................................. Lei la care adãugându-se ºi supraevaluarea fãcutã de bancã de............................................................. Lei rezultatã astfel din: evaluãri în plus....................Lei 788.599.708,00 evaluãri în minus.................Lei 683.247.207,77 adicã.............................................. Lei 105.352.510,23 594.850.211,10 106.352.510,23

Rezultã deci totalul contului de Participaþie la data cererii concordatului preventiv...........................................Lei 2.450.517.525,00 În scopul de a face o examinare amãnunþitã a tuturor participaþiunilor, am gãsit util sã alcãtuim, pentru fiecare din ele, câte o situaþiune exactã a fiecãrei participaþiuni, atât în ceea ce priveºte capitalul, cât ºi mijloacele ei financiare, scopul pentru care care au fost create, precum ºi rezultatele ce au dat. Unele din aceste participaþiuni mai importante au în cuprinsul acestui expozeu ºi ultimul bilanþ încheiat. Acestea au fost elementele pe baza cãrora am procedat la evaluarea acestor participaþiuni, bineînþeles afarã de Societatea Generalã de Construcþiuni ºi Lucrãri Publice SA, ale cãror imobile, fie în nudã propietate, fie în plinã proprietate, au fost examinate ºi evaluate de un expert arhitect însãrcinat în acest scop. Pentru concentrarea evaluãrii acestor participaþiuni, am alcãtuit o situaþiune concentratã, a se vedea anexa nr. ..., iar pentru fiecare participaþiune în parte am alcãtuit câte un expozeu, astfel cum am arãtat mai sus, a se vedea situaþiunile anexe de la nr. ... ºi pânã la nr. ... inclusiv. În ceea ce priveºte evaluarea participaþiei Societãþii Generale de Construcþiuni ºi Lucrãri Publice SA, menþionãm cã aceastã participaþiune este evaluatã de bancã la data cererii concordatului preventiv, cu suma de ...........................................................................................Lei 437.000.000,00 iar de expertul arhitect la suma de....................................Lei 493.827.777,50 sumã cu care aceastã participaþiune va figura în situaþiunea concentratã, anexa nr. ... ºi, deci, în activul bilanþului concordatar. Privitor celorlalte participaþiuni, am procedat la evaluarea lor dupã elementele menþionate mai sus ºi în situaþiunea concentratã, încheiatã în acest scop, a se vedea situaþiunea anexã nr. ..., evaluarea lor se ridicã la suma de.........................................................................Lei 2.494.878.342,50 Din totalul acestor participaþiuni, Banca Marmorosch, Blank & Co. a gajat Bãncii Naþionale a României un numãr important din ele, pentru suma de......................Lei 2.026.619.959,00 diferenþa.............................................................................Lei 468.258.383,50 reprezintã valoarea participaþiunilor care vor figura în activul bilanþului concordatar, adicã..................................................................................Lei 468.258.383,50 la care urmeazã sã se adauge valoarea participaþiunilor, în sumã de...............................................Lei 564.228.209,91 59

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
adicã..................................................................................Lei 1.032.486.593,41 totalul cu care va figura în activul bilanþului concordatar, participaþiunile. Diferenþa participaþiunilor de...................................Lei 564.228.209,91 este rezultatã precum urmeazã: Valoarea participaþiunilor gajate Bãncii Naþionale a României este......................................Lei 2.026.619.959,00 mai puþin valoarea creanþelor, ce Banca Marmorosch, Blank & Co. SA datoreazã Bãncii Naþionale a României, astfel: BNR Cont Special ..............Lei 3.651.058,09 BNR Cont Sindicat .............Lei 718.077.950,00 BNR reescont particip.........Lei 740.662.741,00 TOTAL..........................................................................Lei1.462.391.749,09

Lei
reprezintã valoarea participaþiunilor amintite mai sus.

564.228.209,91

MOBILIER Acest cont nu apare în Bilanþul prezentat de Banca concordatarã la data de 21 octombrie 1931. În lipsa unei evaluãri fãcutã de cãtre un expert, am procedat la evaluarea acestui mobilier, aflat în Centralã ºi, în acest scop, am alcãtuit situaþiunea anexã nr. 80 de întregul mobilier aflat în birouri, camere ºi diferite ateliere, pe care l-a evaluat, dupã cum se constatã din aceastã situaþiune, la suma de..........................................................................Lei 8.062.860,00 care va figura în Activul bilanþului concordatar. MOBILIER SUCURSALE În bilanþul concordatar prezentat de Banca Marmorosch, Blank & Co. SA la data de 21 octombrie 1931, acest mobilier nu apare. Conform anexei nr. ..., experþii contabili, însãrcinaþi cu expertizarea sucursalelor, au evaluat acest mobilier la suma de.........................................................................Lei 14.496.405,70 care urmeazã sã se treacã în Activul bilanþului concordatar.

60

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ACÞIUNILE PETROLIFERE „STEAUA ROMÂNÔ „Steaua Românã” Societate Anonimã era una din cele mai mari întreprinderi de petrol din þarã cu capital inamic german. Potrivit legii mãsurilor excepþionale din 1916, completatã în decembrie 1923, aceastã societate, cãzând sub prevederile acelor legi, urma sã fie lichidatã. Guvernul român, dupã rãzboi, conducându-se de ideea cã o asemenea lichidare ar aduce perturbare în întreaga industrie de petrol din þarã, tocmai în acele timpuri tulburi; condus de politica economicã ºi de ideea cã petrolul ºi zãcãmintele de petrol constituie o avuþie naþionalã, care trebuie sã formeze o rezervã de energie pe care sã o poatã manevra Statul dupã interesele naþionale, în lupta dupã combustibil, foarte pronunþatã pe atunci, ºi în concurenþa ce se dãdea pe piaþa mondialã în acele timpuri. Conjunctura fiind atunci foarte favorabilã, Guvernul Român s-a gândit sã pãstreze în mâini româneºti majoritatea acþiunilor societãþii „Steaua Românã”, ºi de aceea a cãutat mijloace practice de a-ºi pune acest plan în executare. Totalitatea acþiunilor „Steaua Românã”, în numãr de 100.000 bucãþi, se aflau prin meºteºuguri germane în Elveþia, în posesiune de mâini neutre. Statul Român a dus tratative cu consorþiul deþinãtorilor, tratative care au condus la rezultatul cã s-a hotãrât ca, din cele 100.000 acþiuni, sã se cumpere 50.102 bucãþi „Steaua Românã” spre a se avea majoritatea, iar restul sã-l aibã anumiþi financiari francezi ºi englezi. La rândul sãu, Guvernul Român a tratat cu marile bãnci din þarã, pentru ca stocul de mai sus sã fie luat asupra lor de câteva din instituþiunile mari financiare, ºase la numãr, ºi s-a hotãrât ca sã se ia: de cãtre Banca Marmorosch, Blank & Co. SA 8.622 bucãþi de cãtre Banca Româneascã SA 8.620 bucãþi de cãtre Banca de Credit Român 8.620 bucãþi de cãtre Banca Generalã a Þãrii Româneºti 8.620 bucãþi de cãtre Banca Þãrãneascã 9.620 bucãþi 6.000 bucãþi de cãtre Banca L. Berkowitz Total ................................................................... 50.102 bucãþi Aranjamentul, o datã fãcut, urma sã fie pus în practicã pentru achitarea acþiunilor cãtre deþinãtorii elveþieni. În acest scop s-a constituit la Paris un grup de financiari francezi sub numele: „STEAUA ROMÂNà FRANÇAISE” ºi un al doilea grup de financiari englezi la Londra, sub numele: „STEAUA ROMÂNà BRITISH LIMITED” ambele grupuri societãþi anonime, iar bãncile româneºti au fost constituite în grupul român, care ºi-a luat apoi numele: „SINDICATUL STEAUA ROMÂNÃ, GRUPUL ROMÂN”, grupurile „Steaua Românã Française” ºi „Steaua British Ltd.” s-au format pentru a achita valoarea acþiunilor în numele ºi pe contul bãncilor româneºti, constituite în „Sindicatul Steaua Românã, Grupul Român”. Grupurile strãine au voit sã aibe relaþiuni numai cu un singur contractant ºi nu cu cele ºase bãnci, de aceea a hotãrât sã încheie cu Sindicatul Român convenþiunea prin care a deschis creditele necesare celor ºase bãnci în raport cu numãrul acþiunilor ce fiecare a subscris, iar datoria fiecãrei bãnci era solidarã cu a tuturor celorlalte între ele. 61

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Pentru motive fiscale franceze, spre a nu se încheia acordul cu Sindicatul Român, supus strãin, s-a ajuns la soluþia de a se constitui în Paris un al treilea grup, care sã reprezinte interesele grupului Sindicat Român /respectiv cele ºase bãnci/ ºi acest grup nou a luat denumirea de „LA SOCIÉTÉ AUXILLIAIRE DE LA STEAUA ROMÂNÔ, convenþiunea respectivã s-a încheiat la 1921 ºi 1924 cu „Steaua Românã Française” ºi în 1922 ºi 1924 cu „Steaua Românã British” Ltd., iar în 12 februarie 1925 acele convenþiuni s-au modificat printr-o ultimã convenþiune rãmasã în vigoare ºi astãzi. La câtãva vreme dupã încheierea primei convenþiuni, Statul român a acordat Societãþii „Steaua Românã” un important perimetru de terenuri petrolifere, din redevenþa cãrora a fost obligatã a plãti amortizarea capitalului cu care s-au rãscumpãrat acþiunile de mai sus. Plata în sumã de 900.000 lire sterline s-a ºi efectuat, astfel cã datoria bãncilor române s-a redus aproape la jumãtate decât fusese iniþial. De atunci ºi pânã în prezent, bãncile nu au achitat nimic din restul datoriei, exigibilitatea creanþelor datorate fiind la termenul de 31 decembrie 1944. Bãncile româneºti sunt obligate sã plãteascã la „Steaua Românã Française” ºi la „Steaua Românã British” Ltd. dobânzi semestriale la 31 iunie ºi 31 decembrie a fiecãrui an, iar în caz de nesolvabilitate a uneia sau neplatã, conform convenþiunii din 9 august 1920, pe baza principiului de solidaritate, trebuie sã plãteascã celelalte. Conform convenþiunii ce poartã data de 12 februarie 1925, se prevede la paragraful 4 cã Grupul Român a contractat în 1920 o dublã datorie: una în lire sterline, faþã de „Steaua Românã British” Ltd, cealaltã în franci francezi, faþã de „Steaua Românã Française”, exigibile ambele în trei fracþiuni, la 1 iulie 1926, 1 octombrie 1926 ºi 31 decembrie 1926. Datoria englezã este de..........................................Lstg. 1.112.518.0.0 cu 5% dobândã, plãtibil numerar, ºi 1% capitalizat, deci în total 6%. Datoria francezã este de:........................................Frs.fr. 50.841.473,75 cu dobânzi de la 1 iulie 1923 de 6,15% plãtibil în numerar, iar 1,25% capitalizat, deci, în total..............7,40% Interesele neplãtite ºi rãmase datori sunt neproductive de dobânzi, astfel cã datoria francezã întreagã reprezintã........................... .Frs. fr. 63.623.706,00 La paragraful 5 se prevede cã: „Îndatã ce concesiunea terenurilor acordate în spiritul art. 181 a legii minelor va fi înfãptuitã, datoritã prezenþei Grupului Român, prin acþionarii Stelei Române, Steaua Românã acceptã sã plãteascã pentru contul ºi […] descãrcarea Grupului Român: 1) din capitalul datorat cãtre Steaua British de..........Lstg. 1.112.518.8.0 o sumã de...........................................................................Lstg. 450.000.0.0 astfel cã datoria faþã de acest Grup este:............................Lstg. 662.518.0.8 2) din capitalul datorat cãtre Steaua Française de.Frs.fr. 63.623.706,00 o sumã de Lstg. 450.000 la cursul de 89 fiecare...............Frs.fr. 40.050.000,00 astfel cã datoria faþã de acest Grup rãmâne......................Frs.fr. 23.573.706,00 62

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Se prevede în mod special cã, în registrele societãþilor „Steaua British” ºi „Steaua Française”, grupul român va fi definitiv creditat cu reducerea de Lire sterline 900.000, de îndatã ce convenþiunea va fi devenit definitivã”. 8.662 ACÞIUNI “STEAUA ROMÂNÔ REVENITE BRUT COTA BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. Din acest numãr de 8.662 acþiuni ce a revenit Bãncii Marmorosch, Blank & Co. SA, la rândul ei aceastã bancã a cedat, în subparticipaþie, un numãr de 1.860 acþiuni „Steaua Românã”, care s-au repartizat precum urmeazã: Banca Chrissoveloni SA.......................................................... 220 bucãþi Banca de Scont SA.................................................................. 220 bucãþi Banca Agricolã SA ...................................................................220 bucãþi Banca Comerþului SA Craiova .................................................220 bucãþi Societatea Petrolul Românesc SA ...........................................220 bucãþi Societatea Anonimã IRDP .......................................................220 bucãþi Societatea Anonimã Creditul Minier ........................................ 220 bucãþi Banca Comercialã Românã .................................................... 220 bucãþi Banca Albina SA Sibiu .............................................................100 bucãþi Acest numãr de acþiuni din subparticipaþie de 1.860, Banca Marmorosch, Blank & Co. le-a repartizat astfel: „Steaua Românã Française”...................................................930 bucãþi „Steaua Românã British” Ltd...................................................930 bucãþi Aºa se explicã cã Banca Marmorosch, Blank & Co. SA are în posesia sa un numãr numai de 6.762 de acþiuni „Steaua Românã” de la Grupul englez ºi francez. În rezumat Din cele 50.102 acþiuni vechi angajate de grupul român, revine cota Bãncii Marmorosch, Blank & Co. SA la grupul englez acþiuni........3.381 la grupul francez acþiuni.......3.381 acþiuni vechi total................. 6.762 iar cota parte din sumele datorate de grupul român, privind angajamentul bãncii, însumeazã: cãtre Grupul englez Lstg. 114.537.18.11 la 816,50=Lei......93.520.231,28 cãtre Grupul francez Frs.fr. 4.087.080,90 la 625=Lei........27.076.910,96 Conform art. 10 din convenþia încheiatã între Grupul român ºi grupurile francez ºi englez la 12 februarie 1925, lichidarea acestui angajament a fost prelungitã pânã la 31 decembrie 1944, ºi deci, cum în vederea tratativelor în curs, poate sã nu fie exigibilã, sau într-un termen foarte îndepãrtat, urmeazã ca atât acþiunile de mai sus, cât ºi angajamentul respectiv, sã se treacã la contul de ordine, promemoria, iar nu la conturile de activ ºi pasiv, aceasta ºi în conformitate cu referatul juridic al domnului consilier jurdic Alexianu. În baza acþiunilor vechi „Steaua Românã” din angajamentul consorþial, obþinându-se emisiuni noi de acþiuni, pentru care Banca Marmorosch, Blank SA a efectuat vãrsãminte, la cota ei din acþiunile vechi s-au mai adãugat: 63

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
28.426 acþiuni referitoare la cele preluate de la grupul englez ºi 28.426 acþiuni referitoare la cele preluate de la grupul francez 56.852 acþiuni în total. Din vãrsãmintele efectuate de Banca Marmorosch, Blank & Co. SA din dobânzile plãtite grupurilor francez ºi englez, precum ºi din dobânzile socotite la sumele plãtite, au rezultat în activul bãncii urmãtoarele conturi debitoare: „Steaua Românã”, ct. separat....................................Lei 18.502.032,43 „Steaua Românã”, ct. blocaþi................... ..................Lei 47.421.973,40 „Steaua Românã”, ct. liberi........................... .............Lei 1.004.802,00 „Steaua Românã”, ct. evidenþã........................ ..........Lei 52.412.710,80 Banca Generalã a Þãrii Româneºti cont Sindicat „Steaua Românã” Debit 1.133.060,00 Sindicat „Steaua Românã” cont Avans Banca Generalã a Þãrii Româneºti Debit 4.100,00 Debit 1.137.160,00 Banca Generalã a Þãrii Româneºti, cont acoperire Avans „Steaua Românã” Credit 357.238,00 779.922,00 Banca Þãrãneascã, ct. Steaua Debit 19.282.420,00 Banca Þãrãneascã , ct. Separat 96.400,00 Sindicat „Steaua Românã” Debit 4.889.990,00 cont avans Banca Þãrãneascã Debit 22.268.810,00 Banca Þãrãneascã, ct. Ct. Special blocat Credit 1.289.670,00 22.979.140,00 Banca Berkowitz, cont Steaua 79.050,00 Sindicat „Steaua Românã” cont Avans de dobânzi as. subparticipanþi FRANCI FRANCEZI Subparticipaþie „Steaua Românã” Frs.fr. 379.078,83 „Albina” Sibiu Frs.fr 21.538,57 Frs.fr 400.617,40 la 6,25 Subparticipaþie „Steaua Românã” cont dobândã datoratã Frs.fr. 455.212,34 „Albina”, Sibiu, cont dobândã datoratã Frs.fr. 25.864,34 Frs.fr. 481.076,68 la 6,625 Lei 64

1.433.400,00

2.654.090,27

3.187.133,00

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
LIRE STERLINE Subparticipaþia „Steaua Românã” Lstg. 16.497.0.1 „Albina”, Sibiu Lstg. 937.6.5 Lstg. 17.434.6.6 la 816,50 Lei Subparticipaþie „Steaua Românã”, cont dobândã datoratã Lstg. 6.883.13.4 „Albina”, Sibiu cont dobândã datoratã Lstg. 391.2.5 Lstg. 7.274.15.9 la 816,50 Lei 5.939.862,76 TOTAL conturi debitoare la 22.10.1931 Lei 170.629.242,20 Aceastã sumã ar urma sã se mãreascã cu........................................................................Lei cu ce s-a amortizat de cãtre Banca Marmorosch, Blank & Co. SA în cursul anul 1930 ºi anume la 31 decembrie conform operaþiunii înregistratã în registrul jurnal 0.1. fol. 126 ºi Registru Participaþiuni fol.40, deci ne-ar da un total debitor de........................................Lei mai puþin suma care figureazã în pasiv, la 21 octombrie, privind angajamentul rezultat cãtre grupul englez ºi cãtre grupul francez, adicã..........................................................Lei rezultã o diferenþã de.........................................................Lei din care scãzând amortizarea ce Banca Marmorosch, Blank & Co. SA a fãcut în anul 1930 în sumã de..........................................Lei rãmâne...................................................... ..........................Lei un plus de activ. În vedere cã acest plus de activ este rezultat, dupã ce în anul precedent s-a fãcut o amortizare de mai bine de 50%, suma de...............................................................................Lei 57.758.556,84

14.235.125,54

228.387.799,04

120.597.142,24 107.790.656,80 57.578.556,84 50.032.099,96

50.032.099,96

Pentru menþinerea în conturile de ordine a evidenþei angajamentului consorþial /Lei 120.597.142,24/ ne-am întemeiat pe referatul juridic al domnului consilier juridic Alexianu, anexa nr. ...

65

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ACTIVUL SUCURSALELOR Din examinarea situaþiei sucursalelor, datã de Serviciul Sucursalelor din Centralã, formând activul la data cererii concordatului preventiv, gãsim urmãtoarele conturi de activ, a cãror examinare o vom face mai la vale. ANALIZA CONTURILOR DIN ACTIV Se prezintã la data cererii concordatului preventiv cu un sold debitor de.......................Lei 21.532.133,62 conform situaþiunilor anexe nr. 81, 82, ºi nr. 83, 84, 85 pag. 10. Acest sold se descompune: numerar aflat în Cassã............ Lei 14.429.672,92 monede strãine efective.......... Lei 5.220.594,00 598.070,70 cupoane ºi titluri ieºite la sorþi..Lei Banca Naþionalã a României... Lei 1.283.777,00 dupã cum se constatã din anexele nr. 81, 84, 85 pag. 10. Acest sold arãtat în situaþie l-am verificat dupã situaþiunile de cassã, remise de fiecare din sucursale ºi l-am gãsit exact cu situaþia generalã datã de Serviciul Contabilitãþii. CONTUL DEBITORI Se prezintã la data cererii concordatului preventiv cu un sold debitor de........................Lei 554.309.052,50 care se compune astfel: disponibil la Bãnci....................Lei 60.526.144,03 debitori cu efecte de primit Scont.........................Lei 118.606.385,43 debitori cont curent..................Lei 355.176.523,24 adicã în total..............................................................Lei 534.309.052,50 DISPONIBIL LA BÃNCI Care se soldeazã cu..................................................Lei dupã cum se poate vedea din anexele nr. 86, 87, 88, 85 fol. 2 ºi 6. din care: bãnci afiliate þarã..................... Lei 11.543.373,00 bãnci debitoare cont curent þarã........................Lei 11.406.689,00 bãnci debitoare în valutã strãinã în þarã...........................Lei 28.881.070,04 bãnci afiliate Paris....................Lei 124.213,66 bãnci corespondente Paris...... Lei 8.570.798,33 60.526.144,03

66

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
DEBITORI SCONT EFECTE DE PRIMIT Se soldeazã cu........................................................Lei 118.606.385,43 astfel dupã cum se poate vedea din anexele nr. 89 ºi 90, 85 fol. 8 ºi 9, ºi din care: debitori Efecte de primit þarã...........................................Lei 92.435.961,00 debitori Efecte de primit suferinþã þarã............................Lei 18.657.582,10 debitori Efecte de primit suferinþã Paris..........................Lei 7.073.179,00 debitori Efecte de primit 439.663,33 Paris.........................................Lei DEBITORI ÎN CONT CURENT Se prezintã cu un sold debitor de.........................................................................................Lei 355.176.523,04 astfel dupã cum se constatã din anexele nr. 91, 92, 85 fol. 1, 2, 3, 4, 5, care se descompune astfel: avansuri asupra efecte ºi acþiuni Valute...................................Lei 4.668.504,67 avansuri asupra efecte comerciale ºi cesiuni...........................Lei 72.203.340,00 avansuri asupra mãrfuri ºi lemne.............................................. Lei 24.261.570,00 avansuri asupra ipoteci............Lei 49.008.207,00 debitori descoperiþi...................Lei 66.481.253,20 debitori descoperiþi în Valute....Lei 47.823.526,17 debitori cu efecte de primit.......Lei 42.310.757,67 debitori Societãþi...................... Lei 48.419.364,33 În total.......................................................................Lei 355.176.523,04 Aceºti debitori sunt cuprinºi în anexe sub: conturi curente debitoare...........................................Lei conturi curente debitoare valute................................................................................... Lei conturi debitoare Sucursala Paris Valute strãine..............................................................Lei conturi curente debitoare Sucursala Paris....................................................................Lei Adicã în total.............................................................. Lei a se vedea situaþiunile anexe nr. 91, 92, 85. Remarcãm cã, în ceea ce priveºte debitorii descoperiþi care totalizeazã.....................................Lei 205.034.901,37 ºi anume: Debitori descoperiþi în Lei........................................Lei 66.481.253,20 în valute strãine....................... Lei 47.823.526,17 67

257.811.101,60 10.557.951,57 5.787.151,60 81.020.318,27 355.176.523,04

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
cu efecte de primit................... Lei 42.310.757,67 societãþi controlate...................Lei 48.419.364,33 Banca Marmorosch, Blank & Co. a fãcut o amortizare a acestor debitori, din fondul de rezervã, cu o sumã de......................................Lei 68.053.473,42 RECAPITULAÞIA DEBITORILOR disponibil la bãnci.................... Lei 60.526.144,03 debitori cu efecte de primit scont......................... Lei 118.606.385,43 debitori cont curent.................. Lei 355.176.523,04 În total.......................................................................Lei 534.309.052,50 Mai puþin amortizarea fãcutã de bancã, cu /din fondul de rezervã, de............................Lei 68.053.473,42 Diferenþa...............................................................Lei466.255.579,08 reprezintã valoarea cu care figureazã aceºti debitori în bilanþul bãncii la data cererii concordatului prevnetiv. EFECTE PUBLICE PE ACÞIUNI Se prezintã la data cererii concordatului preventiv cu un sold de.................................................................Lei 10.083.188,00 conform situaþiei anexe nr. 93, 94, 85 fol. 11 ºi 12, care se compune din: rente ºi obligaþiuni....................Lei 7.998.549,67 acþiuni...................................... Lei 2.084.638,33 DIVERSE CONTURI (ordine de platã, cecuri etc.) Prezintã la data de 21 octombrie 1931, data cererii concordatului preventiv, un sold debitor de: ............................................................Lei 238.436,05 care reprezintã soldul debitor rezultat din operaþiunile fãcute de bancã, cu sucursalele ei, operaþiuni de plãþi diferite, cecuri etc. Din verificãrile ce am fãcut în registrele bãncii concordatare, am constatat cã aceastã sumã este rezultatul contului Tranzitoriu, astfel cum se prezintã din situaþiunea anexã nr. ..., adicã..............................................Lei 10.485.075,65 ºi contul Tranzitoriu al Sucursalei Paris, a cãrui compunere se poate vedea din situaþiunea anexã nr. ...., în sumã de..........................................Lei 10.246.639,60 diferenþa .............................................Lei 238.436,06 reprezintã soldul debitor al contului de diverse conturi, care urmeazã sã figureze în activul bilanþului concordatar.

68

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
EXAMINAREA CONTULUI DE PROFIT ªI PIERDERI LA DATA DE 21 OCTOMBRIE 1931 În scopul de a face o examinare mai amplã a Contului de Profit ºi Pierdere astfel cum se prezintã în registrele bãncii concordatare la data de 21 octombrie 1931, am alcãtuit situaþia anexã nr. ..., în care se menþioneazã veniturile ºi cheltuielile pe anul 1931, centralizate pe capitole, precum ºi, de asemenea, am alcãtuit situaþiunea anexã nr. ..., în care se menþioneazã cheltuielile efectuate în amãnunt. Vom examina mai întâi veniturile bãncii, dupã care apoi vom continua examinarea cheltuielilor. VENITURI Veniturile bãncii concordatare astfel cum se prezintã din situaþia anexã nr. ..., alcãtuitã dupã registrele societãþii, totalizeazã la 21 octombrie 1931.........................................Lei 158.858.337,85 care faþã de veniturile bãncii la 31 octombrie 1930, în sumã de...........................................Lei 249.655.763,80 ne dã o diferenþã în minus de..............................................Lei 90.797.425,95 la 21 octombrie 1931, faþã de finele anului 1930; ºi trebuie sã menþionãm cã veniturile constatate la 21 octombrie 1931 sunt numai de aproape 10 luni, totuºi chiar dacã s-ar avea în vedere ºi veniturile pe restul a încã douã luni din anul 1931, scãderea simþitoare a veniturilor anului 1931 faþã de totalul veniturilor pe anul 1930 apare destul de evidentã. Aceastã simþitoare scãdere se explicã prin volumul redus al operaþiunilor anului 1931 care se datoreºte pe de o parte crizei financiare, iar pe de alta legiuirilor de tot felul ca Legea vânzãrilor silite, Legea contra cametei etc., care a paralizat complet comerþul de bancã în general, iar în special, în ceea ce priveºte Banca Marmorosch, Blank & Co. SA, între alte operaþiuni care au condus-o la aceastã simþitoare scãdere a veniturilor este ºi operaþiunea privind Banca Industrialã, o afiliatã a bãncii concordatare, unde s-a investit circa 2 miliarde ºi asupra cãrora nu s-a perceput dobânzi. În cursul anului 1931 ºi anume în semestrul al doilea, banca concordatarã a preluat de la susnumita bancã diversele ei participaþiuni care, în prezent, concurã cu o cifrã destul de importantã în activul ei. Dat fiindcã aceste participaþiuni, în compunerea cãrora intrã numeroasele societãþi anonime, examinate pe larg la capitolul Activ din prezentul raport de expertizã, nu produc venituri în cursul anului curent, veniturile lor deci nu vor concura la cele ale anului viitor. Intrând în examinarea amãnunþitã a acestor venituri, constatãm cã compunerea lor rezultã astfel: comisioane................................................................Lei 113.287.452,68 venituri asupra efecte publice ºi acþiuni................................................................................ Lei 4.714.603,58 venituri asupra imobile................................................ Lei 10.752.450,00 profit din devize ºi valute............................................. Lei 2.537.346,02 venituri extraordinare.................................................Lei 27.566.485,57 la care adãugând beneficiul net reportat din anul 1930 de.......................................................Lei 378.551,73 rezultã un total de venituri..................................................... Lei 159.236.889,58 69

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
VENITURI DIN COMISIOANE Veniturile din comisioane însumeazã la 21 octombrtie 1931...........................................................Lei 113.287.452,68 care, faþã de aceleaºi venituri rezultate la finele anului 1930, dã o ascensiune pronunþatã, explicându-se aceasta prin înregistrarea la acest cont, a comisioanelor ºi diferitelor speze, pe care în cursul anului 1931 banca concordatarã le-a majorat într-o mãsurã importantã, faþã ºi de dobânda minimã ce a fost obligatã sã perceapã, drept efect al aplicãrii legii cametei. VENITURI DIN EFECTE PUBLICE ªI ACÞIUNI Totalizeazã la 21 octombrie 1931............................Lei 4.714.603,58 ºi þinând cont ºi de pierderea la efectele publice ºi acþiuni, acuzatã în debitul Contului de Profit ºi Pierdere, la aceeaºi datã, de.............................................................Lei 6.023.014,30 raportate la pierderile constatate prin Contul de Profit ºi Pierdere, încheiat la finele anului 1930, care însumeazã..................Lei 6.488.489,72 rezultã o pierdere în minus, în acest an, de mai bine de 4 milioane lei, justificatã prin faptul cã banca concordatarã în anii precedenþi, pe de o parte a fãcut amortizãri importante la acest capitol, iar pe de alta, volumul operaþiunilor de efecte publice ºi acþiuni s-a redus simþitor. VENITURI DIN IMOBILE Veniturile de la imobile la 21 octombrie 1931 prezintã un total de.............................................................Lei 10.752.540,00 care faþã de cifra rezultatã, la finele anului 1930, acuzatã însã pe 12 luni, de...............................................Lei 13.273.881,57 aratã cã aceastã cifrã pe anul 1931 se menþine la acelaºi nivel a cifrei din anul 1930. VENITURI DIN DEVIZE ªI VALUTE EFECTIVE Veniturile din devize ºi valute efective prezintã la 21 octombrie 1931 un sold de..............................Lei 2.537.346,02 care, faþã de acelelaºi venituri, la finele anului 1930, de.....................................................................Lei 19.003.225,29 aratã o importantã scãdere la 21 octombrie 1931, cu toate cã veniturile acestui an sunt numai pe aproape 10 ani. Aceastã simþitoare scãdere este justificatã prin aceea cã, în anul 1931, dat fiind situaþia economicã, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, s-au încheiat operaþiuni reduse de devize ºi valute efective. VENITURI EXTRAORDINARE Aceste venituri la 21 octombrie 1931 prezintã un total de............................................................Lei 27.556.485,57 iar la 31 decembrie 1930 un total de......................................Lei 31.266.271,84 Întrucât veniturile anului 1931 sunt rezultate din operaþiunile a mai bine de 10 luni, astfel cum se prezintã totalul lor pe acest timp, ne permitem sã arãtãm cã se menþin la acelaºi nivel al anului 1930.

70

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
CHELTUIELI Procedând la examinarea cheltuielilor la data de 21 octombrie 1931, remarcãm cã totalul lor la aceastã datã se ridicã la suma de..............................................................................Lei 353.275.371,09 numai pe aproape 10 luni din acest an, iar la 31 decembrie 1930, totalul lor prezintã o sumã de..........................................................................Lei 189.113.145,01 de unde rezultã o urcare aproape dublã a cheltuielilor la 21 octombrie 1931, faþã de cele ale anului 1930, adicã...............................................Lei 164.162.226,08 Justificarea acestor cheltuieli efectuate în cursul anului 1931, va rezulta din examinarea lor ce ne propunem a face mai la vale. CHELTUIELI DE ADMINISTRAÞIE Cheltuielile de administraþiune, în care intrã salariile personalului, chiriile, abonamente etc., prezintã, la 21 octombrie 1931, un total de......................................Lei 93.799.309,63 În schimb, cu acelelaºi cheltuieli la finele anului 1930 prezintã un total de............................Lei 160.972.372,91 de unde rezultã o diferenþã de...........................................Lei 63.173.063,28 care ne aratã cu cât au scãzut aceste cheltuieli la 21 octombrie 1931, faþã de aceleaºi cheltuieli fãcute în cursul anului 1930, bineînþeles þinând seama cã, în ceea ce priveºte cheltuielile anului 1931, în compunerea lor intrã numai cele efectuate pe aproape 10 luni din acest an. Aceastã importantã scãdere aratã mãsura în care banca concordatarã, faþã de greutãþile timpurilor actuale, pentru exercitarea comerþului de bancã, a înþeles sã reducã cheltuielile de administraþie la strictul necesar. AMORTIZÃRI Amortizãrile fãcute în cursul anului 1931 se cifreazã la data de 21 octombrie 1931 la suma de......................................Lei 10.691.063,80 ºi prezintã o scãdere simþitoare, faþã de cifra....................Lei 28.140.772,10 cât totalizeazã aceste amortizãri la finele anului 1930. DOBÂNZI Totalul dobânzilor înregistrate în debitul Contului de Profit ºi Pierdere, la 21 octombrie 1931, însumeazã......................................Lei 208.103.376,11 Aceastã importantã cifrã trecutã între cheltuielile bãncii concordatare la 21 octombrie 1931, prezintã situaþia rezultatã din operaþiunile efectuate în cursul acestor 10 luni, care a prezentat pentru comerþul de bancã însãºi zdruncinarea lui din temelii ºi a condus la starea de astãzi, care a prilejuit cãderea unui numãr important de bãnci. Desigur cã retragerea aproape în totalitatea lor a depozitelor de la bãnci, nu a permis acestora sã funcþioneze în ritmul normal, ºi comerþul, industria ºi agricultura în lipsa unei finanþãri imediate ºi importante, nu a mai fost în mãsurã sã satisfacã cu aceeaºi promptitudine angajamentele contractate, de unde a rezultat pentru banca concordatarã o încasare greoaie a veniturilor plasamentelor sale, care, în ultimul timp, devenise destul de reduse, în urma legiuirilor votate ºi aplicate cu atâta strãºnicie. 71

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dar pentru banca concordatarã, care aceste timpuri a gãsit-o ºi cu un plasament considerabil investit în societãþi de tot felul, cum spre exemplu Banca Industrialã SA, o afiliatã a sa, prezintã o justificare deplinã înregistrarea acestor dobânzi cu o cifrã aºa de importantã în debitul contului de profit ºi pierderi. Cãci este interesant de ºtiut cã banca concordatarã investise la Banca Industrialã SA circa 2 miliarde asupra cãrora nu a perceput dobânzi în anul 1931, pe considerentul cã, preluând de la acea bancã diversele ei participaþiuni, care formeazã în prezent cea mai mare parte din activul ei, de abia în cursul anului 1932 se vor înregistra la venituri rezultatele acestor investiþiuni, care se dau sub formã de dividend. PIERDERE LA EFECTE PUBLICE ªI ACÞIUNI Totalizeazã la 21 octombrie 1931...........................Lei 6.023.014,30 iar în ceea ce priveºte modul cum a procedat banca concordatarã, de a acuzat aceste pierderi la 21 octombrie 1931, se va urmãri expunerea ce am fãcut în prezentul raport de expertizã la capitolul Examinarea Veniturilor (venituri din efecte publice ºi acþiuni). PIERDERI LA SUCURSALE Sub aceastã denumire, banca concordatarã înregistreazã, la 21octombrie 1931, o cifrã destul de importantã de..................Lei 34.658.607,25 care nu apare ºi în cursul anului 1930, respectiv la finele anului, în debitul Contului de Profit ºi Pierdere. Înregistrarea acestei operaþiuni oglindeºte situaþia la care a fost nevoitã banca concordatarã sã recurgã, înregistrând, între cheltuielile sale, pierderile rezultate la creanþe, devenite dubioase, în urma atâtor insolvenþe în industrie, comerþ ºi agriculturã. PIERDERE CONSTATATÃ LA 21 OCTOMBRIE 1931 Din examinarea Contului de Profit ºi Pierdere la aceastã datã, adicã atât a veniturilor, cât ºi a cheltuielilor, care intrã în compunerea lui, rezultã urmãtoarea situaþiune: Total cheltuieli /Debitul Contului de Profit ºi Pierdere/, astfel cum se prezintã la aceastã datã..............................Lei 353.275.371,09 Total venituri /Creditul Contului de Profit ºi Pierdere/, astfel cum se prezintã la aceastã datã..............................Lei 159.236.889,58 diferenþa de......................................................................Lei 94.038.481,51 reprezintã pierderea constatatã la 21 octombrie 1931, pierdere care s-a soldat prin capitalul ºi rezervele societãþii, ºi numai aºa nu va apare în bilanþul concordatar ce vom încheia. Pierderea constatatã la 21 octombrie 1931, astfel cum a rezultat din Contul de Profit ºi Pierdere, alcãtuit dupã registrele bãncii concordatare, în sumã de........................................Lei 194.038.481,51 are urmãtoarea compunere: Pierdere efectivã pe anul 1931................................Lei 194.417.033,24 Profit reportat din anul 1930.....................................Lei 378.551,73 Pierdere efectivã la 21 octombrie 1931...................Lei 194.038.481,51 72

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
EXAMINAREA BILANÞURILOR ªI A CONTURILOR DE PROFIT ªI PIERDERE ALE SUCURSALELOR Pentru o cât mai completã verificare a sucursalelor, s-a numit de cãtre domnul judecãtor concordatar, prin jurnalul nr. ... din 21 noiembrie 1931, o serie de experþi cãrora li s-a repartizat sucursalele Bãncii Marmorosch, Blank & Co. , în scopul ca fiecare din ei sã examineze în amãnunt Activul, Pasivul, precum ºi conturile de rezultate, la sediul fiecãruia din sucursale. Timpul fiind prea scurt, rapoartele de expertizã, privind aceste sucursale ºi alcãtuite de experþii menþionaþi mai sus, ne-au sosit unele din ele cu mare întârziere. Dar independent de aceastã întârziere, în alcãtuirea bilanþurilor respective nu s-a respectat de cãtre experþi instrucþiunile ce li s-au dat la timp, în vederea alcãtuirii unui bilanþ tip care sã uºureze sarcina alcãtuirii bilanþului, pentru concentrarea activelor, pasivelor ºi conturilor de rezultate ale sucursalelor. În asemenea condiþiuni ºi în scopul de a prezenta o situaþiune realã a fiecãrei sucursale, am alcãtuit situaþiunile anexe nr. 126 ºi pânã la nr. 161 inclusiv, pentru fiecare din conturile active ºi pasive, precum ºi a Contului de Profit ºi Pierdere al sucursalelor. Toate aceste situaþiuni le-am cuprins într-un bilanþ concentrat al sucursalelor, a se vedea anexa nr. 126, ºi din care rezultã cã Pasivul excede asupra Activului cu o sumã care totalizeazã..........................Lei 37.776.241,89 care rezultã din amortizãrile fãcute posturilor debitoare, omiþându-se, în acelaºi timp, sã se scadã din Pasiv rezervele constatate, cu care ar fi trebuit sã se diminueze aceste amortizãri. Fondul de rezervã pentru creanþe dubioase figureazã, în situaþiunea anexã nr. ..., cu suma de.......................................................Lei 63.378.819,74 În ceea ce priveºte excedentul Pasivului asupra Activului, care însumeazã....................................................................Lei 37.776.241,71 desigur cã, cu aceastã cifrã, ar fi urmat sã diminuãm conturile din activ ale sucursalelor, cuprinse în registrele Bãncii Marmorosch, Blank & Co. SA la data cererii concordatului preventiv. Având în vedere însã cã Banca Marmorosch, Blank & Co. SA, în bilanþul ce a încheiat la data cererii concordatului preventiv, amortizeazã creanþele sale debitoare, sucursale, cu fondul de rezervã, cu o sumã de....Lei 68.063.473,42 care depãºeºte cu mult suma cu care experþii aratã în rapoartele de expertizã întocmite de ei cã excede Activul asupra Pasivului. În consecinþã, opinãm cã posturile debitoare sucursale, sã fie menþinute în Activul bilanþului concordatar cu cifrele pe care le aratã Centrala în registrele sale, þinând seama cã amortizarea fãcutã de bancã acestor creanþe este mai mare decât suma arãtatã de experþi cã excede Pasivul asupra Activului.

73

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ISTORICUL SUCURSALELOR BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. În examinarea istoricului ºi evoluþiei sucursalelor Bãncii Marmorosch, Blank & Co. se impune o primã diviziune fundamentalã ºi anume aceea dupã criteriul epocii de înfiinþare. Astfel, deosebim: 1. Sucursale antebelice, dintre care mai fiinþeazã ºi astãzi acelea din localitãþile Brãila, Constanþa ºi Galaþi; 2. Sucursale postbelice. Sucursalele antebelice au fost create în cadrul programului de activitate de atunci al bãncii, care prevedea, în primul rând, o cât mai largã contribuþie la dezvoltarea ºi valorificarea principalei avuþii naþionale – agricultura – ºi a produselor ei – cerealele. Astfel, covârºitoarea majoritate a tranzacþiunilor de cereale destinate exportului erau îndrumate prin canalul sucursalelor amintite, care – dupã cifrele statistice – se aratã cã au finanþat într-o largã mãsurã pe producãtori ºi exportatori, ajungând, în anii de recolte abundente, sã manipuleze pânã la 500 vagoane cereale zilnic de sucursalã. Natura operaþiilor efectuate de aceste sucursale, le-a permis sã-ºi continue neîntrerupt activitatea lor, aºa cã ele îºi gãsesc ºi astãzi în plin justificarea existenþei, prin aportul continuu ce-l aduc în folosul pieþei lor, ceea ce de altminteri se va putea verifica din cifrele ce vor fi arãtate la analiza sucursalelor respective. Crearea sucursalelor postbelice poate, la rândul ei, sã fie împãrþitã în douã categorii distincte, sub raportul mobilului determinant al înfiinþãrii. Într-adevãr, vom gãsi, la examinarea de mai târziu a programului de înfiinþare a sucursalelor postbelice, un grup compact creat aproape simultan în epoca imediat urmãtoare rãzboiului, în marile centre ale regiunilor alipite ºi în special în Ardeal ºi Bucovina, unde existau puternice organizaþiuni bancare minoritare cu caracter local, cât ºi sucursale de ale marilor bãnci ale fostului imperiu austro-ungar. Aceastã iniþiativã aproape temerarã a fost dictatã de linia de conduitã pe care instituþia ºi-a impus-o întotdeauna, ºi anume aceea de a contribui cu toate forþele la cucerirea de noi centre de activitate româneascã, înþelegând în acest scop sã intre în luptã în condiþiuni chiar neprielnice cu concurenþa unei tradiþiuni bancare minoritare pe pieþele necunoscute ei ale noilor regiuni. ªi la acest capitol o privire aruncatã asupra cifrelor statistice, ce ne stau la îndemânã, ne aratã cã Banca Marmorosch, Blank & Co. nu s-a sfiit sã investeascã pe fiecare din noile pieþe pe care se instalase, în primele zile chiar ale inaugurãrii activitãþii, plasamente care la sfârºitul primului an de existenþã au ajuns sã cifreze – dupã importanþa localitãþii – la cifre variind între 50 pânã la 100 milioane lei, atunci când depozitele neînsemnate ce reuºiserã sã achiziþioneze în luptã cu organizaþiile similare minoritare nu justificau întru nimic, din punct de vedere practic comercial, aceastã politicã bancarã. Este, deci, evident cã preocupãri de ordin naþional au stat la baza acestei conduite, care s-a dovedit a fi fost judicios elaboratã ºi pusã în aplicare în lumina datelor pozitive, care aratã în decursul anilor urmãtori o constantã evoluþie a încrederii pieþei locale cãtre instituþiile nou create ca sucursale ale unui aºezãmânt bancar din vechiul regat, încredere ce se oglindeºte în cifrele statistice care aratã în parte ajungerea, dupã o anumitã epocã de activitate, a depozitelor la cifra plasamentelor. 74

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
A doua categorie a sucursalelor înfiinþate dupã anii de rãzboi este aceea a filialelor create pe diferitele pieþe ale Vechiului Regat, ºi ale noilor provincii în mod izolat, ºi ca urmare a defecþiunilor instituþiilor bancare locale, care ar fi adus o gravã stânjenire întregii vieþi economice a þãrii. Într-adevãr, dispariþia pe o piaþã oarecare a organismului sau organismelor bancare care deserveau pânã atunci atât nevoile locale, cât ºi legãturile marilor centre comerciale din localitatea respectivã, ar fi atras dupã sine paralizarea oricând a activitãþii ºi ar fi acuzat considerabile prejudicii atât pieþei lovite, cât ºi celorlalte aflate în legãturã cu ea. Venirea într-un asemenea centru ºi ca urmare a cauzelor arãtate a unei sucursale a Bãncii Marmorosch, Blank & Co. a însemnat imediat o înviorare a pieþei respective ºi, în acelaºi timp, o destindere a îngrijorãrii fireºti, produse în restul þãrii de perspectiva unei eventuale pierderi a localitãþii dãunate prin defecþiunea bancarã pentru tranzacþiunile de tot felul din ºi spre restul þãrii. Aportul covârºitor adus de vasta organizaþie, condusã de criteriile sus menþionate, a complexului de sucursale ale Bãncii Marmorosch, Blank & Co. în miºcarea valorilor ºi tranzacþiunilor între centrele de activitate comercialã a þãrii, se invedereazã în mod frapant din faptul cã însuºi Institutul de Emisiune s-a vãzut nevoit a-ºi amplifica cadrul operaþiunilor, anunþând reînceperea activitãþii de incasso, sistatã multã vreme, aceasta pentru a umple golul simþitor produs asupra comerþului de stagnarea, fie chiar numai temporarã, a serviciilor îndeplinite pânã acum de Banca Marmorosch, Blank & Co. ºi sucursalele ei. În ultimul rând, vom pomeni sucursalele din Bucureºti. În afarã de cele trei sucursale vechi – Calea Victoriei, Calea Griviþei ºi Sf. Anton –, care îºi aveau legãturile lor bine stabilite în decursul activitãþii depuse, sau mai înfiinþat, în ritmul dezvoltãrii ºi mãririi Capitalei, sucursalele de cartier, menite sã îndeplineascã atât rolul de descongestionare a Centralei, cãtre care se convergeau în perioada imediat urmãtoare rãzboiului marea majoritate a operaþiunilor, îngreunând desfãºurarea lor în tempoul pretins unei organizaþiuni bancare moderne, cât ºi pentru a asigura o deservire imediatã ºi autonomã a cartierelor noi create, devenite, prin continua extindere a Bucureºtiului, centre comerciale cu viaþã ºi activitate proprie, cvasiindependente de Centrul Capitalei.

75

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA ARAD Înfiinþatã în primii ani dupã rãzboi, aceastã sucursalã aratã ca plasament, chiar la începutul activitãþii ei, o cifrã superioarã depozitelor, pentru care statistica ce am avut-o la îndemânã indicã un exemplu pentru anul 1921: Plasamente: Lei cca.............50.000.000, faþã de Depozite: Lei cca.............40.000.000. Aceste cifre, în aparentã disproporþie cu importanþa acestui centru comercial, îºi gãsesc justificarea în apropierea puternicului ºi marelui centru, oraºul Timiºoara, a cãrui considerabilã organizaþie comercialã ºi bancarã a exercitat o influenþã paralizantã asupra oricãrei tentative de dominaþie a pieþei mult mai neînsemnate a Aradului. În ciuda acestor condiþiuni defavorabile de existenþã, activitatea sãnãtoasã depusã de Sucursala Arad ºi progresul treptat al influenþei exercitate asupra acestei pieþe, se oglindeºte în urmãtoarele cifre: Viramente reprezentând totalitatea operaþiunilor: 1921 = Lei...1.230.000.000, mergând crescând pânã la Lei...5.000.000.000 în anii urmãtori. Politica de restângere a plasamentelor, imprimatã de spiritul de prevedere ce a cãlãuzit Direcþiunea Bãncii Marmorosch, Blank & Co. faþã de efectele crizei care începuserã sã se manifeste în mod simþitor prin efectele dãunãtoare asupra pieþei, a determinat scãderea cifrei investiþiunilor în mod progresiv, astfel dupã cum ni le aratã cifrele la urmãtoarele date: Plasamente: 1928...Lei 51.000.000 1929...Lei 43.000.000 1930...Lei 27.000.000 faþã de cifra cvasiconstantã a depozitelor arãtate mai jos: 1928...Lei 35.000.000 1929...Lei 39.000.000 1930...Lei 31.000.000 În ceea ce priveºte concentrarea activului ºi pasivului acestei sucursale în bilanþul general al bãncii, a se vedea anexa ...

76

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA BRÃILA Dupã cum am relevat în scurta expunere a istoricului sucursalelor, sediul din Brãila face parte din categoria creaþiunilor antebelice. Înfiinþatã pe o piaþã prin care s-a scurs ºi se scurge ºi astãzi cvasitotalitatea exportului românesc de cereale, Sucursala Brãila ºi-a legat în mod firesc activitatea de finanþarea ºi înlesnirea acestui gen de operaþiuni. Faptul cã cifra plasamentelor a putut ajunge în lunile de sezon pânã la Lei 110.000.000, invedereazã rolul covârºitor asumat de aceastã sucursalã în animarea acestei pieþe de export. Tot atât de elocvente se prezintã ºi cifrele de virament pe total de operaþiuni ºi anume: 1921...Lei 1.500.000.000 1928...Lei 10.000.000.000 Pãstrând proporþia faþã de bogata activitate a acestui centru, criza ºi-a spus totuºi ºi aici cuvântul, impunând o restrângere a plasamentelor pentru motive de securitate. Statistica ne aratã, în aceastã ordine de idei, datele ce urmeazã: 1928...Lei 92.000.000 1929...Lei 44.000.000 1930...Lei 54.000.000 faþã de o cifrã aproape neschimbatã a depozitelor. În ceea ce priveºte elementele de amãnunt care compun activul ºi pasivul acestei sucursale, ele se gãsesc analizate în anexa nr. ..., iar concentrarea, în bilanþul bãncii concordatare a activului ºi pasivului sucursalei, este arãtat în anexa întocmitã sub nr. 127.

77

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA BRAªOV În regiunea Ardealului, Braºovul reprezintã un centru industrial ºi comercial de considerabilã importanþã, […] instituþiunile cu caracterul arãtat se bucurã de o excepþionalã seriozitate ºi soliditate. Sucursala Braºov, înfiinþatã dupã rãzboi, în cadrul politicii de românizare a pieþei de acolo, arãtatã în istorie ºi schiþat la începutul acestui raport, s-a bucurat la rândul ei de condiþiunile favorabile ale activitãþii acestei pieþei care, datoritã bunei ºi prudenþei gospodãririi industriale ºi comerciale, a fost dintre toate centrele similare poate cea mai puþin afectatã de efectele crizei din în ce mai accentuate în restul þãrii. Cifrele de virament pe totalitatea operaþiunilor vorbesc de la sine, în ilustrarea celor arãtate mai sus. 1921...Lei 886.000.000,00 pânã la Lei 6.000.000.000,00 în anii urmãtori. Plasamentele sunt: 1928...Lei 82.000.000,00 1929...Lei 74.000.000,00 1930...Lei 46.000.000,00 Descreºterea sistematicã a cifrelor acestui capitol aratã preocuparea generalã a Direcþiunii Bãncii Marmorosch, Blank & Co., pentru evitarea slãbirii posibile a procentului de recuperabilitate a investiþiunilor. Depozitele aratã urmãtoarele cifre: 1928...Lei 30.000.000,00 1929...Lei 37.000.000,00 1930...Lei 31.000.000,00 Disproporþia dintre cifrele de plasament ºi acelea ale depozitelor, documenteazã ºi la aceastã sucursalã predominarea spiritului de propagandã naþionalã asupra intereselor propriu-zise de ordin practic. Analiza detaliatã a posturilor care formeazã activul ºi pasivul acestei sucursale, se gãseºte la Anexa întocmitã sub nr. 128, iar concentrarea activului ºi pasivului la Anexa nr. ...

78

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA CLUJ Înfiinþatã în Capitala Ardealului, s-a ridicat, prin activitatea ce a desfãºurat în toate ramurile comerþului de bancã, la rangul uneia din cele mai importante din complexul sucursalelor Bãncii Marmorosch, Blank & Co. Operaþiunile acestei sucursale nu s-au mãrginit la plasamente strict bancare, ca înþeles restrâns al expresiei, ci s-au manifestat mai cu seamã în domeniul consignaþiei ºi al delcrederii, sucursala luând asupra sa, sub garanþiile de rigoare, desfacerea zahãrului, hârtiei ºi, în ultimul timp, a chibriturilor, ºi dând astfel, pe de o parte, posibilitatea unei continue întrebuinþãri ºi, deci, rentabilitãþi a antrepozitelor, proprietatea sa, cât ºi o augmentare continuã ºi corespunzãtoare a conturilor sale de rezultate, prin utilizare în egalã mãsurã a tuturor serviciilor din organizarea sucursalei. Aceste laborioase eforturi se încadreazã, în mod evident, în ecartul considerabil dintre cifre, destul de modestã a plasamentelor faþã de aceea impunãtoare a viramentului pe totalitate de operaþiuni. Iatã cifrele: Plasamente: 1928...Lei 85.000.000 1929...Lei 66.000.000 1930...Lei 37.000.000 Viramente: 1921...Lei 4.000.000.000, crescând continuu pânã la Lei 11.500.000.000 Cifra depozitelor, inferioarã plasamentelor înaintea crizei, s-a menþinut totuºi constant, chiar dupã restrângerea plasamentelor, în jurul cifrei de Lei 60.000.000 circa. Analiza detaliatã a posturilor componente ale activului ºi pasivului acestei sucursale se gãseºte consemnatã sub anexa întocmitã la nr. ..., iar concentrarea activului ºi pasivului sucursalei, în bilanþul general al bãncii concordatare, se aratã la anexa nr. 130.

79

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA CONSTANÞA Face parte din categoria sucursalelor înfiinþate înainte de rãzboi ºi, dupã o perioadã de intensã activitate în canalizarea exportului de cereale, îºi vede într-o mãsurã oarecare importanþa ca centru comercial slãbitã în urma gravitãrii succesive a acestui gen de operaþiuni spre porturile Galaþi ºi, mai cu seamã, Brãila. De altminteri, însãºi condiþiunile de acces la aceastã localitate, în speþã slabele legãturi de cale feratã ºi poziþia geograficã oarecum izolatã – Hinterlandul Constanþei fiind format de regiunea puþin ospatalierã a Bãrãganului la Apus – au determinat o îndepãrtare continuã a intereselor exportatorilor de pe aceastã piaþã. Cifrele modeste de virament, precum ºi cele ale plasamentelor, sunt o dovadã evidentã a situaþiunii rezultatã din cauzele enumerate mai sus. Viramente: 1921: Lei 1.600.000.000, cifrã care se urcã cu greutate numai pânã la Lei 3.000.000.000. Plasamente: 1928...Lei 22.000.000 1929...Lei 15.000.000 1930...Lei 9.000.000. Depozitele în aceºti trei ani se învârtesc în jurul cifrei de 55.000.000 lei. Elementele de detaliu componente ale activului ºi pasivului acestei sucursale se gãsesc analizate în anexa nr. ..., iar încadrarea activului ºi pasivului, în bilanþul centralizat al bãncii concordatare, se aflã consemnatã sub anexa nr. 131.

80

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA GALAÞI Aceastã sucursalã, care face parte din ciclul creaþiunilor antebelice, a evoluat în condiþiuni oarecum similare dezvoltãrii filialei Brãila, dedicându-ºi activitatea finanþãrii comerþului de cereale, cu toate cã nu a putut-o face în mãsura ºi în împrejurãrile prielnice care caracterizeazã piaþa mult mai vioaie ºi mai bogatã a Brãilei. Totuºi, are asupra Brãilei avantajul cã, deºi dupã rãzboi, considerabilul avânt luat pânã atunci în exportul de cereale a suferit o temperare, s-a produs în schimb o centralizare a importului pentru aproape întreaga þarã spre acest centru, datoritã faptului cã navlul era în acea perioadã mai avantajos decât frachtul, ceea ce a determinat întrebuinþarea cãii pe apã cu predilecþie, pentru aducerea mãrfurilor de orice fel în þarã ºi îndrumarea lor spre portul cel mai accesibil – Galaþi. Astfel se explicã ºi abundenþa comerþului de en-gros pe piaþa Galaþiului, care a tras dupã sine o laborioasã ºi rodnicã activitate asucursalei în toate domeniile comerciale, dar, în special, dupã cum am mai spus, în tranzacþiunile în legãturã cu importul de coloniale ºi manufacturã ºi pe de altã parte – în locul cerealelor gravitând spre Brãila – în operaþiunile de export de cherestea, un articol de primã importanþã pe aceastã piaþã. Oglinda acestei activitãþi este viramentul pe totalitate de operaþiuni, care ajunge de la 5 la 19 miliarde lei. Plasamentele se degreveazã ºi aici în ritmul de accentuare a crizei arãtând: 1928...Lei 96 milioane 1929...Lei 41 milioane 1930...Lei 43 milioane. În epoca de intensã activitate imediat dupã rãzboi, sucursala a înfiinþat, în 1923, o agenþie în port, care a deservit, în mod continuu, interesele pieþei locale, ºi pe care numai pronunþarea din ce în ce mai evidentã a stagnãrii activitãþilor a scos-o din utilitate, determinând lichidarea ei în anul 1931. O altã dovadã a bogãþiei ºi importanþei acestei pieþe o prezintã cifrele impresionante ale depozitelor, chiar în evoluþia crizei. Astfel depozitele aratã: în 1928 ... Lei 196 milioane 1929 ... Lei 176 milioane 1930 ... Lei 182 milioane. În ceea ce priveºte elementele amãnunþite ale activului ºi pasivului acestei sucursale, acestea se gãsesc consemnate în anexa nr. ..., iar concentrarea pasivului ºi activului sucursalei, în bilanþul general al bãncii concordatare, se gãseºte consemnatã în anexa nr. 133.

81

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA CERNÃUÞI Înfiinþatã în capitala Bucovinei, un centru de o deosebitã importanþã pentru toate ramurile comerþului atât de import, cât ºi de export, având numeroase industrii, printre care, îndeosebi, fabricile de zahãr, un numãr impunãtor de comercianþi angrosiºti, precum ºi o activitate înfloritoare a tranzitului de mãrfuri spre Germania ºi Polonia, Sucursala Cernãuþi a putut beneficia de acest complex de condiþiuni favorabile de existenþã ºi dezvoltare ºi a abordat o politicã de finanþãri raþionale, desfãºurând o bogatã activitate, deºi a avut de luptat cu concurenþa aprigã a sucursalelor marilor instituþiuni bancare ale fostei monarhii austro-ungare, precum ºi mai târziu cu acele ale instituþiunilor bancare din þarã. Direcþiunea Centralã, conºtientã de importanþa introducerii institutului pe aceastã piaþã, a venit într-o largã mãsurã în ajutorul sucursalei, punându-i la dispoziþie – în afarã de mijloacele proprii – circa 80 milioane lei, aceasta chiar în primii ani de activitate a acestei filiale. Criza manifestându-ºi primele efecte, sucursala ºi-a restrâns, ca ºi toate celelalte creaþiuni ale bãncii, acþiunea, astfel cã, în anul 1928, o gãsim la un plasament de: Lei...71 milioane, care ne reduce la Lei...57 milioane în anul 1929, pentru a arãta numai Lei...31 milioane în 1930. Totuºi, importanþa activitãþii desfãºurate o dovedeºte creºterea viramentului de la 1,5 miliarde în 1921 la 17 miliarde în anii urmãori. Elementele de amãnunt asupra componenþei activului ºi pasivului sucursalei figureazã în anexa nr. ..., iar concentrarea activului ºi pasivului ei, în bilanþul general al bãncii concordatare, la anexa nr. 132.

82

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA ORADEA Prin aºezarea oraºului Oradea în imediata apropiere a graniþelor cehoslovacã ºi ungarã, piaþa acestui centru deserveºte, în primul rând, exportul de vite spre aceste þãri, astfel cã sucursala din acest oraº ºi-a îndreptat, în mod firesc, o considerabilã parte din activitatea ei în finanþarea acestui articol de export, ajutatã în mod simþitor de Centralã – cvasitotalitatea acþiunilor SA Antrepozitele Oradea, a putut sã facã avansuri pe mãrfurile destinate importului pe baza certificatelor de înmagazinare, dat fiindcã Antrepozitele de acolo au dreptul de a efectua toate operaþiunile unui oficiu vamal, fiind asimilate ca antrepozite de vamã. În luptã strânsã cu sediile de mult stabilite ale bãncilor austriece ºi ungare în acest centru, care a întâmpinat politica de românizare cu o dârzã împotrivire, Sucursala Oradea a reuºit sã se impunã ºi sã devinã una din creaþiunile de prim rang ale Bãncii Marmorosch, Blank & Co. De altminteri ºi viramentul de totalitatea operaþiunilor ne aratã impunãtoarea evoluþie de la 1 la 10 miliarde lei. Politica de extremã prudenþã care a stat la baza operaþiunilor, în consideraþia izbucnirii aproape simultane, deºi în diferite proporþii de intensitate a crizei, aproape în toate centrele de activitate ale comerþului românesc, s-a dovedit, îndeosebi, eficace pe piaþa Oradiei, lovitã printre primele ºi cu deosebitã violenþã de acest fenomen profund dãunãtor întregii vieþi economice. Brusca degrevare a plasamentelor, arãtatã în cifrele de mai jos, documenteazã atât lichiditatea lor, cât ºi grija ce s-a pus în imediata adaptare a intereselor sucursalei la condiþiunile create de efectele marasmului economic. Plasamente: 1928...Lei 105 milioane 1929...Lei 73 milioane 1930...Lei 39 milioane. Viramentul pe totalitatea de operaþiuni evolueazã de la 1 la 10 miliarde. Centrala, þinând seama de importanþa pieþei, a contribuit, pânã în momentul pronunþãrii crizei, cu fonduri care se urcau pânã la 40 milioane la desfãºurarea activitãþii acestei sucursale. Elementele de amãnunt care compun activul ºi pasivul Sucursalei Oradea se gãsesc analizate la anexa formatã sub nr. ..., iar concentrarea acestui activ ºi pasiv, în bilanþul general al Bãncii Marmorosch, Blank & Co., se aflã trecutã în anexa nr. 136.

83

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA TÂRGU-MUREª Face parte dintre sucursalele înfiinþate dupã rãzboi în noile regiuni, în scopul pãtrunderii elementului românesc comercial în centrele minoritare, dintre care Târgu-Mureº a fost ºi este unul din cele mai refractare adaptãrii ºi conlucrãrii. Activitatea desfãºuratã a trebuit fatalmente sã se restrângã într-un cadru modest, datoritã lipsei aproape totale a unei vieþi economice mai animate, care sã radieze în regiunile înconjurãtoare, ºi care se mãrgineºte la o existenþã strict localã. De altminteri, cifrele mai mult decât reduse atât ale plasamentelor, cât ºi ale depozitelor, în raport cu celalalte sucursale din Ardeal, vorbesc de la sine: Plasamnete: 1928...Lei 43 milioane 1929...Lei 36 milioane 1930...Lei 29 milioane la care Centrala a contribuit, în permanenþã, cu sume ridicându-se pânã la 20 milioane lei. Depozite: în 1928...Lei 20 milioane 1929...Lei 26 milioane 1930...Lei 20 milioane. Elementele analizate în amãnunt ale activului ºi pasivului acestei sucursale se gãsesc enumerate la anexa nr. ..., iar concentrarea acestui activ ºi pasiv, în bilanþul general al Bãncii Marmorosch, Blank & Co., se aflã trecutã în anexa nr. 137.

84

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA SATU-MARE Înfiinþatã în anul 1928, în Extremul de Nord al Ardealului, la o micã ºi aproape egalã depãrtare de graniþele cãtre Ungaria ºi Cehoslovacia, aceastã sucursalã a trebuit, chiar de la inaugurarea activitãþii sale, sã plaseze pentru forþarea pieþei spre capitalul românesc fonduri însemnate pe piaþa localã, fonduri care, faþã de cifra redusã a depozitelor, determinatã tocmai de lipsa de capitaluri spre fructificare, au trebuit sã fie furnizate în cea mai mare parte de Centralã. Cu toate cã debutul sucursalei pe piaþa Satu-Mare a coincis cu pronunþarea crizei economice, regimul de strictã supraveghere a plasamentelor ºi-a dat roadele în posibilitatea reducerii lor în concordanþã cu cerinþele vremii. Cifrele ce urmeazã ilustreazã expunerea de mai sus: Plasamente: 1928...Lei 96.000.000 1929...Lei 72.000.000 1930...Lei 37.000.000 la care, în prima epocã, Centrala a adus un aport pânã la Lei 72.000.000. Faþã de aceste cifre destul de însemnate, considerând epoca investiþiunilor, acelea ale depozitelor au o înfãþiºare cât se poate de modestã ºi anume: Depozite: 1928...Lei 13.000.000 1929...Lei 19.000.000 1930...Lei 14.000.000. Elementele de detaliu ce compun ºi pasivul acestei sucursale se gãsesc analizate în anexa nr. ..., iar concentrarea activului ºi pasivului, în bilanþul general al bãncii concordatare, se aflã consemnatã la anexa nr. 138.

85

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA IAªI Deºi înfiinþatã în noiembrie 1920, adicã aparent în plinã crizã, totuºi deschiderea acestei sucursale a fost determinatã de o judicioasã examinare a situaþiei ºi a motivelor care justificau aceastã iniþiativã. Rolul principal care s-a atribuit dintru început acestei noi creaþiuni a fost acela de centru de tranzit pentru operaþiunile de export ale afiliaþiunii noastre basarabene – Banca Creditului Basarabean, Chiºinãu –, cu sediile din Bãlþi ºi Cetatea Albã, spre Bucovina ºi cu destinaþia finalã Polonia ºi Germania. Pânã la deschiderea acestei sucursale, centrele basarabene se gãseau, în special în timpul iernii, din cauza depãrtãrii ºi a slabelor legãturi cu celelalte oraºe ale Moldovei, aproape în întregime izolate ºi anihilate în orice tentativã de activitate. Pe de altã parte, la aceastã constatare se asocia ºi considerentul cã, la rândul ei, piaþa de en-gros a Iaºului alimenteazã atât celelalte oraºe ale Moldovei din raza ei de influenþã, cât ºi întreaga piaþã basarabeanã, aceasta tot ca o urmare a unei situaþii geografice ºi feroviare mai avantajoase pentru interesele reciproce. Din punct de vedere al securitãþii plasamentului, deschiderea acestei sucursale, deºi a avut loc dupã cum am menþionat mai sus în plinã crizã, totuºi ºi-a avut pe deplin justificarea, dat fiindcã, din punct de vedere al evoluþiei economice, Iaºul prezintã un fenomen cu totul aparte faþã de celelalte pieþe româneºti. Într-adevãr, aici criza ºi-a fãcut apariþia aproape imediat dupã încetarea rãzboiului, în timpul cãruia o miºcare de artificialã amploare crease acea pleiadã de comercianþi parazitari, fãrã bazã solidã, a cãror epocã de efemerã prosperitate ºi de rapidã defecþiune se produsese încã înainte de crearea sucursalei, astfel cã aceasta ºi-a putut porni activitatea pe o piaþã de importanþa aceasta în împrejurãri destul de favorabile. Dovada cã apariþia pe piaþa Iaºului a constituit o necesitate, o avem în faptul cã aceastã sucursalã a manipulat, în primul ei an de activitate, cca. 30.000 poliþe de incasso, celelalte servicii de utilitate generalã fiind ocupate în aceeaºi mãsurã de cerinþele locale, precum ºi de legãturile create cu restul þãrii, datoritã vastei reþele de sucursale ºi legãturi ale bãncii. Dacã, în schimb, cifra plasamentelor se prezintã mult mai modestã în proporþie, aceasta nu poate fi decât o dovadã tocmai de spiritul de prudenþã care a cãlãuzit – pentru început – Direcþiunea bãncii în studierea pieþei ºi a clientelei ce urma a-ºi apropia în mod definitiv, dupã stabilirea condiþiunilor de bonitate ºi rezistenþã. Plasamentul sucursalei, la sfârºitul anului 1930, era de 7,6 milioane lei. Analiza elementelor de amãnunt care compun activul ºi pasivul acestei sucursale se gãseºte însemnatã sub anexa nr. ..., iar concentrarea acestui activ ºi pasiv, în bilanþul general prezentat de banca concordatarã, se aflã în anexa nr. 135.

86

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA FOCªANI A fost înfiinþatã la 1 august 1928 ºi face parte din categoria sucursalelor create ca sã suplineascã defecþiunile bancare locale, care ar fi stânjenit bunul mers al activitãþii atât a bãncii, cât ºi a comerþului în general. Totuºi, datoritã faptului cã se aflã situatã într-un punct de convergenþã a comerþului viticol, sucursala a putut sã activeze imediat în plasament în aceastã importantã ramurã a regiunii înconjurãtoare, cu atât mai mult cu cât culturile viticole, prin natura lor mai puþin expusã capriciilor atmosferice decât de exemplu cele agricole, oferã o bazã de garanþie mai stabilã ºi certã, în ceea ce priveºte securitatea ºi recuperabilitatea plasamentului. Astfel se explicã de ce acest capitol de activitate al Sucursalei Focºani aratã, la sfârºitul primului exerciþiu plin, adicã la 31 decembrie 1929, apreciabila cifrã de 31 milioane lei. Pe de altã parte, recolta extrem de abundentã a anului urmãtor, unitã cu criza care nu a cruþat nici acest domeniu de producþie, determinã o simþitoare scãdere de preþuri ºi, ca urmare fireascã, o restrângere a investiþiunilor sucursalei în finanþarea acestui gen de operaþiuni, astfel cã sfârºitul exerciþiului1930 o gãseºte de acum la numai 12 milioane plasamente. Sucursala nu s-a mãrginit totuºi numai la aceastã activitate, ci a servit piaþa prin toate serviciile ei, manipulând cca. 20.000 de poliþe atât locale, cât ºi din celelalte centre ale þãrii ºi câºtigându-ºi pe bun merit deplina încredere a cercurilor comerciale din întreaga regiune. Elementele de amãnunt care compun activul ºi pasivul acestei sucursale se gãsesc expuse la anexa nr. ..., iar concentrarea activului ºi pasivului, în bilanþul general al bãncii concordatare, se aflã trecutã la anexa nr. ...

87

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA BACÃU Înfiinþarea acestei sucursale în anul 1930 s-a produs ca o urmare a studierii seriozitãþii ºi soliditãþii pieþei Bacãului, care s-a dovedit a fi fost unul din centrele care au rezistat cu deplin succes la asalturile crizei. Aceastã rezistenþã se datoreºte faptului cã Bacãul este un oraº cu industrii vechi ºi importante, care alimenteazã nu numai piaþa localã ºi împrejurãrile, dar aproape întreg întinsul vechiului Regat. Nu mai puþin importante sunt tranzacþiunile de cereale care se încheie ºi se scurg pe piaþa localã ºi care produc în mod firesc o vie miºcare a valorilor ºi fondurilor cât se poate de propice creerii ºi dezvoltãrii unui organism bancar canalizator ºi regulator al acestor miºcãri. Dacã, totuºi, faþã de condiþiunile ºi suspiciile favorabile sub care a debutat sucursala, cifra plasamentelor a fost atât de modestã, cum o aratã cifra de mai jos, aceasta se explicã printr-un fenomen specific pieþii Bacãului. Acolo, marile industrii prezintã un atare caracter de încredere ºi bonitate în raporturile lor cu comerþul, încât ele îºi procurã fondurile lor de rulment direct de la clienþiideponenþi, eliminând astfel rolul intermediar al bãncilor ca procuratoare de fonduri. Plasamentul sucursalei la 31 decembrie 1930 a fost de 6,6 milioane lei. Aceasta nu înseamnã cã sucursala nu a fost activã în operaþiunile de utilitate generalã, cunoscut fiind, din datele ce ne stau la dispoziþie, cã a manipulat peste 11.000 poliþe ºi a îndrumat un numãr apreciabil de vagoane de cereale la punctele de export. Analiza în detaliu a posturilor componente ale activului ºi pasivului acestei sucursale figureazã în anexa nr. ..., iar concentrarea elementelor activului ºi pasivului, în bilanþul general al bãncii, este trecutã la anexa nr. 129.

88

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA SUCEAVA Înfiinþatã în 1927, aceastã sucursalã face parte din ciclul creaþiunilor menite sã completeze reþeaua de legãturi a instituþiei în provincie, ºi ºi-a îndeplinit în aceastã privinþã rolul cu prisosinþã. Din nefericire, o administraþie localã defectuoasã i-a pricinuit pagube considerabile, care au fost însã în întregime amortizate. O datã cu îndepãrtarea elementelor abuzive, s-a procedat ºi la punerea în aplicare a unui program sever de reducere a plasamentelor, care se oglindeºte în urmãtoarele cifre: 1928...Lei 27,7 milioane 1929...Lei 15,7 milioane 1930...Lei 4,1 milioane. Depozitele aratã în anii respectivi: 1928...Lei 17,0 milioane 1929...Lei 8,3 milioane 1930...Lei 15,4 milioane. Actualmente, sucursala este în curs de lichidare. Analiza detaliatã a posturilor ce compun activul ºi pasivul acestei sucursale se gãseºte la anexa nr. ..., iar concentrarea activului ºi pasivului, în bilanþul general al bãncii concordatare, s-a fãcut sub anexa nr. 139.

89

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALE În afarã de sucursalele examinate în detaliu, Banca Marmorosch, Blank & Co. a mai înfiinþat, în cadrul programului de creare de legãturi cu provincia ºi de suplinire a nevoilor de corespondenþi atât pentru interesele ei, cât ºi pentru acelea ale pieþei în general, o serie de sucursale de datã mai recentã, menite sã serveascã, în primul rând, ca agenþii de incasso ºi poliþe. În aceastã categorie intrã sucursalele ºi agenþiile: 1. Buzãu; 2. Cãlãraºi/Ialomiþa; 3. Câmpulung/Bucovina; 4. Chilia Nouã; 5. Dorohoi; 6. Piatra-Neamþ; 7. Piteºti; 8. Ploieºti; 9. Rãdãuþi; 10. Storojineþ; 11. Târgoviºte. De asemenea, trebuie menþionate spre buna regulã ºi sucursalele din Bucureºti, asupra cãror raþiune de a fi ne-am exprimat în istoricul sucursalelor. Iatã lista lor: 1. Piaþa Sf. Antoin; 2. B-dul Basarab; 3. B-dul Carol; 4. Calea Dorobanþilor; 5. Calea Griviþei; 6. Calea Moºilor; 7. Piaþa Palatului; 8. Calea Rahovei; 9. Strada Smârdan; 10. Calea Vãcãreºti; 11. Calea Victoriei. În limita cercului de operaþiuni ce li s-a îngãduit ºi în deservirea Centralei, a clientelei proprii ºi a celorlalte relaþiuni bancare, comerciale ºi particulare, toate aceste creaþiuni nu au dezminþit principiul fundamental al instituþiunii, de a nu menaja niciun sacrificiu pentru aducerea la îndeplinire a programului de satisfacere a marelui public care i-a acordat încredere.

90

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
SUCURSALA PARIS Înfiinþarea imediat dupã rãzboi a Sucursalei Paris a avut dublul scop de a se întinde o ramificaþie a unei instituþiuni româneºti pe piaþa Occidentului ºi de a crea un oficiu de canalizare al numeroaselor tranzacþiuni dintre Franþa ºi România, provocate de efectele dezastruoase pentru þarã ale luptei de dezrobire. Într-adevãr, distrugerea aproape totalã a industriei româneºti, sãrãcirea clasei producãtoare ºi toate celelalte elemente determinate ale crizei postbelice au provocat o considerabilã mãrire a importului din Franþa a tuturor articolelor necesare refacerii. Sucursala ºi-a inaugurat deci activitatea în aceastã conjuncturã favorabilã, ºi faptul cã a perseverat în opera începutã se constatã din examinarea cifrei plasamentelor în perioada urmãtoare: 1926...Lei 130 milioane 1927...Lei 160 milioane reduse pânã la sfârºitul exerciþiului la 100 milioane 1928...Lei 290 milioane. Sucursala a deservit, de asemenea, importantele operaþiuni de devize ale Centralei ºi corespondenþilor ei în epoca premergãtoare stabilizãrii ºi ºi-a justificat pe deplin raþiunea existenþei. În ceea ce priveºte examinarea activului ºi pasivului acestei sucursale, am luat drept bazã situaþiile prezentate de Centralã, întrucât nu s-a fãcut o expertizare la faþa locului a acestei creaþiuni a bãncii.

91

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
PASIVUL BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. LA 21 OCTOMBRIE 1931 COMPUNEREA PASIVULUI A. CENTRALA La 21 octombrie 1931, Pasivul Centralei a atins suma de:...............................................................Lei 844.410.172,48 la care adãugându-se BNR Ct. Gagist în sumã de............Lei 1.036.647.106,09 ºi cont Sindicat Bancar pentru suma de...........................Lei 747.399,510,00 ne dã totalul angajamentelor Bãncii Marmorosch, Blank & Co., care este de...............................................Lei 12.628.456.788,57 ale cãrei componente sunt: a. CREDITORII Creditorii în cont curent: Capitalã......................... Lei 183.106.990,95 provincie........................Lei 83.123.567,90 strãinãtate......................Lei 73.247.624,91 ........Lei creditori cu livrete de economii..............................Lei Creditori cu depuneri fixe.................................Lei 85.803.377,70 Creditori cu bonuri de cassã........................Lei

339.478.181,76 143.527.747,21

299.757,50..........Lei

86.103.135,20 626.203.627,17

creditori în valutã strãinãLei 57.094.563,00..........Lei b. DIVERSE 57.560,00 Incasso ...........................................Lei 7.185,00 Cassa restantã ...............................Lei Plãþi Capitalã ..................................Lei 2.591.003,00 Plãþi Provincie .................................Lei 1.779.374,00 Emisiuni asupra B.B........................Lei 1.745.741,43 Dispoziþiuni vecchio ........................Lei 581.511,60 Dispoziþiuni nuovo ..........................Lei 102.370,00 Garanþii casete ...............................Lei 1.221.800,00 Cupoane restante ...........................Lei 595.211,25 Dividende B.B. 1926-1930 Lei 981.979,84 neridicate ......................................... Rambursãri .................................... Lei 1.675.171,36 57.560,00 Incasso ...........................................Lei 7.185,00 Cassa restantã ...............................Lei Plãþi Capitalã ..................................Lei 2.591.003,00 Plãþi Provincie .................................Lei 1.779.374,00 Emisiuni asupra B.B........................Lei 1.745.741,43 Dispoziþiuni vecchio ........................Lei 581.511,60 92

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dispoziþiuni nuovo .......................... Lei 102.370,00 Garanþii casete ............................... Lei 1.221.800,00 Cupoane restante ...........................Lei 595.211,25 Dividende B.B.1926-1930 neridicate ......................................... Lei 981.979,84 Rambursãri .....................................Lei 1.675.171,36. c. FOND DE PENSII Numerar..................................................................Lei Efecte publice Nominal......................... Lei 13.690.900,00 d. STEAUA ROMÂNÃ.......................Lei 120.597.142,24 e. GARANÞII Avale în..........................Lei Avale în valute strãine.................Lei f. TITLURI îN GARANÞIE....................Lei g. BNR Ct. Gagist Ct. Sindicat Bancar 76.402.720,41 59.756.236,00 99.687.105,00 Lei 735.947.431,48 Lei 1.036.647.106,09 Lei 747.399.510,00 Total angajamente Lei 2.519.994.047,57 41.780.016,00

Suma de Lei ......339.478.181,76 reprezentând Creditorii în cont curent al Centralei se compune din: Creditori în cont curent Capitala în numãr de 2.451 conform anexei nr. ... pentru suma de...............................Lei 183.106.990,95 Creditori în cont curent Provincie în numãr de 541 conform anexei nr. ... pentru suma de...............................Lei 83.123.567,90 Creditori în cont curent Strãinãtate în numãr de 2.090 conform anexei nr. ... pentru..............................................Lei 73.247.624,91 Lei 1.131.335.268,11 Lei 339.478.181,76 Procentul de dobândã acordat de bancã acestor conturi a fost de minimum 2% la max. 10%, în medie 5,678% în cursul anului 1931. Procentul uzual a fost de ½ -6%.

93

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
B. SUCURSALE Dupã raportul experþilor contabili numiþi la 21 octombrie 1931 de onor. Tribunalul Ilfov, conform procesului-verbal din 21 noiembrie 1931 sã cerceteze scriptele sucursalelor, situaþia Pasivului Bãncii Marmorosch, Blank & Co. la sucursale a fost la 21 octombrie de:............................Lei 1.190.290.434,01 a. creditori în ct.-curent..Lei 389.334.558,47 b. livrete de economie... Lei 504.010.961,00 c. depozite fixe ºi 98.073.157,00 bonuri de cassã........................Lei d. creditori în valutã strãinã............................Lei 140.216.392,54 Lei 1.132.335.069,01 La care se adaugã e. BNR Ct. Gagist 57.955.365,00 în sumã de.....................Lei ne dã un total de angajamente de........Lei 1.190.290.434,01

94

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
C. „PASIVUL GENERAL” al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. La 21 octombrie 1931 Dacã la situaþia „Pasivului” Centralei adãugãm „Pasivul” Sucursalelor, aºa cum l-au stabilit experþii contabili, numiþi în acest scop la sucursale, obþinem situaþia generalã a „Pasivului” Bãncii Marmorosch, Blank & Co. la 21 octombrie 1931, dupã cum urmeazã: Centrala Lei Creditori în Cont Curent Livrete de Economie Dep. fixe ºi bonuri de cassã Creditori în valutã strãinã Ct. Tranzitoriu Fond de Pensie 339.478.181,76 143.527.747,21 86.103.135,20 57.094.563,00 67.963.688,31 41.780.116,00 Sucursale Lei 398.334.558,47 504.010.961,00 98.073.157,00 140.916.392,54 --Total Lei 728.813.740,93 647.538.706,21 134.176.292,20 108.010.955,54 67.963.688,31 41.780.116,00

--------------------------------------------------------------------------------------

735.947.431,48 B.N.R. Ct. Gagist 1.036.647.106,09 Cont Sindicat Bancar 747.399.510,00

1.132.335.069,01 57.955.365,00 --

1.868.282.500,49 1.094.602.471,09 747.399.510,00

-------------------------------------------------------------------------------------

Lei 2.519.994.047,57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.190.290.434,01

3.710.284.401,58

Total angajamente Centralã ºi Sucursale

Lei 3,710,284,481,58

95

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ANALIZAREA CONTURILOR DIN „PASIVUL GENERAL” al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. 1. CREDITORI ÎN CONT CURENT La 21 octombrie, acest cont avea un sold la Centralã de..........................................................Lei 339.478.181,76 ºi la sucursale un sold de........................................Lei 389.334.558,47 Total egal Lei 728.812.740,23 În situaþia de la 21 octombrie 1931 s-au concentrat urmãtoarele conturi pasive aflate în bilanþul încheiat la 31 decembrie 1931, ale cãror solduri le-am înscris în dreptul fiecãrui cont: Depozite Creditori în Lei Þarã Lei 1.448.490.681,49 Cred. Lei Strãin ...................110.227.576,88 Livrete în Ct.Crt. 97.500,00 Afiliate ºi Bãnci în Lei 75.131.922,00 Lei 185.456.998,88 Lei 1.633.947.680,37 Faþã de soldul constatat la 21 octombrie 1931 de..Lei se constatã aºadar o diferenþã în minus de.........................Lei 728.812.740,23 605.134.940,14

Diferenþa în minus de Lei 605.134.940,14 reprezintã valoarea depozitelor retrase de creditori, precum ºi restrângerea aproape totalã a tranzacþiunilor comerciale ca consecinþã a crizei economice ºi financiare, cunoscutã în toatã lumea, care a lovit ºi în instituþiile mari româneºti de credit, printre care se numãrã Banca Marmorosch, Blank & Co. SA. 2. LIVRETE DE ECONOMIE Aceastã grupã de creditori o formeazã deponenþii ale cãror sume depuse spre fructificare cu Livrete de economii aveau scadenþa la vedere /anexele nr. 101 ºi 102/. Faþã de soldul constatat la încheierea bilanþului de la 31 decembrie 1930, care fost de........................................................................Lei situaþia de la 21 octombrie, prezintã un sold de.................Lei deci un minus de................................................................Lei

955.442.434,97 647.538.708,21 307.903.726,76

ceea ce înseamnã cã Banca Marmorosch, Blank & Co. SA a trebuit sã plãteascã deponenþilor o sumã atât de mare ºi mai ales în intervalul de mai puþin de patru luni care au precedat cererea de concordat, de când au început retragerile în masã. Numãrul deponenþilor cu livrete de economie la Centralã este de 9.307 la 21 octombrie 1931, conform anexei nr. 101. Cererea de concordat a douã mari bãnci din Capitalã – Banca Generalã a Þãrii Româneºti ºi Banca L. Berkowitz – a trezit neîncrederea masei deponenþilor faþã de instituþiunile noastre de credit ºi de la aceastã datã cererile de retragere ale depozitelor au abundat Banca Marmorosch, Blank & Co. a cãrei 96

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
rezistenþã a scãzut din zi în zi, din lipsa de numerar cu care sã facã faþã cerinþelor pentru retragere depozitelor. Este de remarcat cã numai în utimele patru luni care au precedat cererea de concordat a Bãncii Marmorosch, Blank & Co. din Bucureºti, „depozitul” pe livrete de economie a scãzut la Centrala Bãncii Marmorosch, Blank & Co. de la................Lei 283.777.966,79 cât era la 1 iulie 1931, la....................................................Lei 143.527.747,20 pânã la 21 octombrie 1931, adicã exact la jumãtate. Situaþiile anexe nr. 103-10 aratã miºcarea „depozitelor” cu livrete de economie. Investiþiile de capital fãcute de Banca Marmorosch, Blank & Co. SA în diferite întreprinderi, nu au permis lichidarea lor imediatã, încât cererilor de retrageri nu li s-au putut face faþã. Procentul acordat de bancã „depozitelor la vedere” a fost de minumum 10%, în medie 6,827%. Procentele mai ridicate s-au acordat în cea mai mare personalului bãncii, deci la o sumã micã care n-a influenþat asupra procentului acordat masei deponenþilor. Nu poate fi vorba aºadar de achiziþii sub imboldul acordãrii unei procente ademenitoare /anexa nr. .../. 3. DEPOZITE FIXE ªI BONURI DE CASSÃ La sfârºitul anului 1930 acest cont prezenta un sold de...........................................................................Lei 227.293.978,30 conform bilanþului încheiat la 31 decembrie 1930. Din situaþia încheiatã la 21 octombrie se constatã cã soldul acestor „depozite” a scãzut la suma de...............................................................................Lei 184.176.292,20 deci un minus de................................................................Lei 43.117.686,10 adicã atât cât s-a plãtit deponenþilor în intervalul 1 ianuarie-21 octombrie 1931, ºi mai ales din luna iulie 1931, când deponenþii n-au mai prelungit termenul scadent. Numãrul deponenþilor cu termen fix, la Centralã, a fost de 559, conform anexei nr. 108. Miºcarea acestui cont n-a marcat o degrevare simþitoare în perioada de timp 1 ianuarie-21 octombrie 1931, fiind vorba de „depozite” pe termen ºi deci eliberarea lor era în funcþie de scadenþã, care, în cea mai mare parte, era dupã 21 octombrie 1931 /anexele nr. 108 ºi 109/. Este însã de observat cã toate depozitele, ajunse la scadenþã în perioada 1 ianuarie-21 octombrie, au fost ridicate. O dovedeºte ºi situaþia „Miºcarea depozitelor fixe” /anexa nr. 110-114/ pe ultimele 4 luni care au precedat cererea de concordat a bãncii. În acest scurt interval de timp „depozitele pe termen” au scãzut de la suma....................Lei 109.391.617,70 cât era la 1 iulie 1931, la....................................................Lei 86.103.135,20 cât era la 21 octombrie 1931, adicã cu mai mult de 20% numai la Centrala Bãncii Marmorosch, Blank & Co. SA. 97

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Procentul de dobândã acordat de bancã la „depozitele pe termen”, de obicei mai mare ca procentul acordat la „depozitele la vedere”, deoarece nu are la aceste „depozite” dezavantajele ce i le oferã, în cele mai dese cazuri, „depozitele la vedere”, a variat între minim 1% ºi maximum 10%/ anexa nr. 107/. Facem ºi aici aceeaºi remarcã pe care am fãcut-o la „depozitele” cu livrete: procentele de dobândã mai ridicate /8-10%/ au fost acordate la câteva depuneri favorizate, printre care în majoritatea cazurilor au fost „depozitele pe termen” ale personalului bãncii, încât nici aici procentul de favoare, care se acordã de obicei la toate bãncile pentru personalul lor, nu a influenþat asupra procentului masei de creditori. 4. CREDITORI ÎN VALUTE STRÃINE Din bilanþul încheiat de bancã la 31 decembrie 1930 se constatã cã soldul contului „creditori în valutã strãinã” era de...............Lei 988.914.123,21 Din situaþia încheiatã la 21 octombrie 1931 se constatã cã soldul acestui cont a scãzut la suma de......................................................................... ....Lei 198.010.955,54 deci nu mai puþin................................................................Lei 784.903.167,67 (anexele nr. 115 ºi 116). Aceastã degrevare este consecinþa reducerii creditelor fie parþial, fie total, la creditori din strãinãtate ai bãnci ºi de aici imposibilitatea de a face faþã plãþilor. La aceastã împrejurare trebuie sã adãugãm ºi faptul cã douã din cele mai mari bãnci româneºti (Banca Generalã a Þãrii Româneºti ºi L. Berkowitz) au fost nevoite, dupã cum am arãtat mai sus, sã cearã concordat, fapt ce a determinat strãinãtatea sã restrângã creditele acordate instituþiunilor noastre bancare. Numãrul creditorilor Centralei, în valutã strãinã, a fost de 215 pentru o valoare totalã de.............................................................Lei

57.094.563,00

Procentul de dobândã acordat de bancã a variat între 1-14%, sau în medie 7,122% în anii 1928-1930 ºi 7,525% în anul 1931. Procentul uzuar a fost de 6%. Cursurile dupã care s-au calculat valutele în Lei au fost luate din „Cota Oficialã” a cursurilor din 22 octombrie 1931 (anexa nr. 117) valutele necotate la Bursã au fost socotite dupã cursurile operaþiunilor de vânzare-cumpãrare ale bãncii din aceeaºi zi. 5. BNR Cont GAGIST Pentru a face faþã plãþilor, Banca Marmorosch, Blank & Co. SA a recurs, în largã mãsurã, la finanþa Bãncii Naþionale a României. De unde la 31 decembrie 1930 datoriile Bãncii Marmorosch, Blank & Co. faþã de Banca Naþionalã a României se ridicau la suma de..........................................................................Lei 247.437.197,00 la 21 octombrie 1931, aceste datorii au atins suma de................................................................Lei 1.094.602.471,09 98

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
garantate cu diferite valori depuse în gaj pentru o valoare totalã de.............................................................Lei 1.225.794.950,00 conform anexelor nr. 118, 119, alãturate la finele Pasivului. Numerarul obþinut de la BNR a fost exclusiv întrebuinþat pentru lichidarea creditorilor. În suma de Lei 1.094.602.471,09 figureazã ºi creanþa Statului de..........................................................Lei 108.462.741,00 trecutã de la Banca Naþionalã a României la Stat, la portofoliul imobilizat. Cont Sindicat Bancar Tot în scopul de a face faþã plãþilor, Banca Marmorosch, Blank & Co. a luat de la Sindicatul Bancar prin BNR suma de........................Lei

747.399.510,00

Portofoliul dat BNR de cãtre Banca Marmorosch, Blank & Co. i-a fost predat acesteia de diferitele bãnci care compun Sindicatul. Acest portofoliu este în sumã de........................................Lei 893.146.569,00 Din care: Lei 830.146.569 particip. „Discom” ºi 63.000.000 acþ. Blankbanca Lei 893.146.569 Suma de Lei 63.000.000 reprezintã acþiuni ale Bãncii Blank din depozite strãine, deci care nu aparþin averii Bãncii Marmorosch, Blank & Co. Specificarea gajului se gãseºte în anexa nr. 120, alãturatã la finele Pasivului. Deºi Banca Marmorosch, Blank & Co. SA a dat Sindicatului Bancar gaj, pentru cele 747.399.510,00 lei („Discom” ºi acþiuni „Universul”), creditor al Bãncii Marmorosch, Blank & Co. SA pentru aceastã sumã este Banca Naþionalã a României. Întrucât Sindicatul Bancar ºi-a procurat fondurile de Lei 747.399.510,00 date Bãncii Marmorosch, Blank & Co. SA de la Banca Naþionalã a României, dând acesteia numai portofoliu al bãncilor din Sindicat, deci o garanþie personalã, fãrã sã fi transmis în acelaºi timp ºi gajul ce deþinea („Discom” ºi acþiuni „Universul”, Banca Naþionalã a României este pe acest post de: Lei 747.399.510,00 creditoare chirografarã a Bãncii Marmorosch, Blank & Co. 6. DIVERSE (Ct. TRANZITORIU) Acest cont este format din urmãtoarele sume: Lei 57.560,00 – reprezintã valoarea poliþelor încasate ºi nedecontate cedentului; Lei 7.185,00 – sume trimise de diverºi clienþi prin mandate poºtale etc., fãrã sã indice destinaþia lor; Lei 2.591.003,00 – reprezintã valoarea ordinelor de platã ale cãror clienþi din Capitalã nu s-au prezentat la platã pânã la 21 octombrie 1931, sau anulate dupã aceastã datã; Lei 1.779.374,00 – cecuri ºi ordine de platã asupra provinciei, neachitate pânã la 21 octombrie 1931, sau anulate dupã aceastã datã; Lei 1.745.741,43 – cecuri emise asupra Centralei din Europa ºi America, neachitate pânã la 21 octombrie 1931, ori anulate dupã aceastã datã; Lei 1.221.800,00 – garanþii casete; 99

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Lei 581.511,60 – cecuri neachitate pânã la 21 octombrie 1931, Lei 102.370,00 – plãþi neefectuate de sucursale din Viena ºi preluate de Centralã, Lei 595.211,25 – cupoane la rente ºi acþiuni trimise de diverºi spre incasso; Lei 981.979,84 – dividende datorate acþionarilor bãncii; Lei 1.675.171,36 – depozite în numerar ale diferitelor comune pentru plata cupoanelor la împrumuturile contractate de ele ºi pentru care au emis obligaþiuni comunale; Lei 4.050,00 – sume depuse de diferite societãþi pentru a fi restituite acþionarilor respectivi indicaþi de aceste societãþi; Lei 275.991,22 – impozite reþinute ºi nevãrsate; Lei 25.024,71 – sumã încredinþatã de Societatea „RULAG” pentru a fi restituitã deþinãtorilor acþiunilor acestei societãþi; Lei 147.378,19 – valoarea a diferite cupoane detaºate, neîncasate ºi nedecontate; Lei 1.186.427,00 – Primãria Capitalei /pentru Omnium Electric Român/ contravaloarea a 179.761,60 Frs.fr./ Lei 3.123.132,00 – diferite dispoziþiuni de platã neefectuate pnã la 21 octombrie 1931; Lei 260.185,67 – plãþi neefectuate de Sucursala bãncii din Istambul ºi preluate de Centralã; Lei 31.519,00 – detto Societatea Anglo-Aegean Bank Salonique; Lei 51.571.073,04 – reprezintã diferenþa între situaþia conturilor Centralei ºi Sucursale din cauza lipsei de înregistrare; documentele fiind pe drum între Centralã ºi sucursale, ºi viceversa, conform anexei nr. 121. TOTAL Lei 67.963.688,31 Specificarea totalã a acestui cont se gãseºte în anexa nr. 122. 7. FOND DE PENSII Fondul de pensii al Personalului este format din: Numerar..................................................................Lei 41.780.116,00 ºi efecte publice valoare nominalã.....................................Lei 13.690.900,00 conform anexei nr. 124. Din analizarea componentelor „Pasivului General” se stabileºte ºi caracterul creditorilor Bãncii Marmorosch, Blank & Co., care se împart în: Fond de pensie al personalului bãncii (creditori chirografari).........................................................Lei 41.780.116,00 creditori chirografari pentru o sumã de................................Lei 1.826.502.384,49 Creditori gagiºti: BNR...............................Lei 1.094.602.471,09 Lei 1.842.001.981,09 Lei 747.399.510,00 Sindicat Bancar.............. Lei 3.710.284.481.58

100

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
CONTURI DE ORDINE La 21 octombrie se prezintã cu un sold de.............Lei Iar compunerea lor este urmãtoarea: STEAUA ROMÂNÃ Pe baza explicaþiunilor ce am dat în cuprinsul prezentului raport de expertizã, fol nr. ºi conform consultaþiunii juridice întocmite în acest scop de dl. consilier juridic Alexianu, acest cont va figura între conturile de ordine cu suma.......................................Lei ... GARANÞII Deosebim douã categorii: AVALE ÎN LEI Lei 76.402.720,41 Centrala Sucursale Lei 34.846.524,00 În total.........Lei 111.249.244,41 AVALE ÎN VALUTÃ STRÃINÃ Centrala......Lei 59.756.236,00 Lei 171.005.480,41 A se vedea situaþia anexã ... în care se prevãd garanþiile ce compun acest cont. TITLURI ÎN GARANÞIE Prezintã: Lei 99.687.105,00 Centrala Sucursale Lei 3.033.106,00 În total.........Lei 102.720.211,00 A cãror compunere se poate vedea din situaþiunea anexã nr. ... TOTAL.....................................................................Lei 273.725.691,41 TOTAL GENERAL...................................................Lei 394.322.833,65 Reprezintã conturile de ordine la data de 21 octombrie 1931. 273.725.691,41

120.597.142,24

Amãnunte privind compunerea acestui cont a se vedea situaþia anexã nr.

101

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
CONSIDERAÞIUNI DE ORDIN GENERAL ECONOMIC Rãzboiul mondial, acest eveniment provocat aparent de un fanatic cetãþean al statului iugoslav, însã fomentat în realitate de concurenþa surdã, dar necruþãtoare, a spiritului mercantil ºi al politicii de expansiune colonialã între Anglia ºi Germania, a zdruncinat din temelii state, civilizaþii, progres ºi concepþii sociale ºi economice. Aproape toate þãrile beligerante, exceptând Germania, care s-a epuizat în eforturi uriaºe de a rezista ºi învinge prin puterile reduse fatalmente la propriile ei resurse, au ajuns succesiv la un regim de interdependenþã financiarã, al cãrui punct de convergenþã îl forma America, intratã ultima în vârtejul rãzboiului, dupã ce epuizase aproape toate posibilitãþile de plasare de materiale de rãzboi ºi subzistenþã ºi în momentul când submarinele germane îi periclitau participarea nedureroasã însã remuneratorie la convulsiunile sângeroase ale Europei. Pentru România, rezultatul, concretizat moralmente prin înfãptuirea idealului naþional, a prezentat ca revers al medaliei cvasidistrugerea utilajelor de producþie, a mijloacelor de comunicaþie, cât ºi o adâncã zdruncinare a finanþelor publice. Nevoia unei urgente refaceri pe toate terenurile, izbindu-se de imposibilitatea procurãrii de capitaluri din afarã, a dus fatalmente la o sporire a emisiunii de bilete de bancã, pentru acoperirea nevoilor Statului ºi alimentarea chiar artificialã a cerinþelor pieþei comerciale. Lipsa unei acoperiri reale pentru aceastã circulaþie augmentatã, ºi care a creat o iluzie de abundenþã ºi bunã dispoziþie a pieþei interne, a provocat însã scãderea progresivã a valorii monedei româneºti în afarã. Aceastã pletorã de numerar a dezlãnþuit o avalanºã de combinaþiuni de întreprinderi, fondãri de societãþi, de industrii ºi exploatãri în toate ramurile, speculaþiuni de bursã la acþiuni ºi în special – datoritã salturilor monedei – la devize. Covârºitoarea majoritate a acestei iniþiative a fost canalizatã prin bãnci, care a absorbit aproape involuntar capitalurile, fie investite, fie rezultate din diversele combinaþiuni, elaborate ºi puse în aplicare sub egida lor. Aceastã înflorire generalã a ajuns totuºi, în anul 1929, la un punct mort. Banul depreciat ºi-a pierdut totalmente puterea de achiziþie în afarã, iar în interior disponibilitãþile dispãruserã în investiþiuni multiple. Atunci se produce stabilizarea, forþamente la un curs scãzut al leului, pentru consolidarea datoriilor Statului ºi pentru însãnãtoºirea pieþei financiare, dezorientatã de situaþia anormalã ce i se crease. Efectele imediate ale stabilizãrii – aceleaºi în toate þãrile unde s-a produs ca o necesitate de stãvilire a degringoladei monetare – se manifestã ºi în România. Investiþiunile industriale, minier, petrolifere etc., pânã atunci plasamente mai mult decât remuneratorii, a cãror rezultate se oglindeau în cursurile de proporþii impunãtoare ale titlurilor ºi acþiunilor societãþilor reprezentative, evolueazã de la sursa de securitate ºi beneficii, la aceea de reale îngrijorãri ºi pagube. Participaþiile ºi finanþãrile industriale anemiazã prin exigenþele lor organismul ºi, deci, puterea de rezistenþã a instituþiilor creatoare – dupã cum am arãtat, în covârºitoare majoritate bãnci –, iar pe de altã parte consumul scade, stocurile necerute se mãresc, paralizeazã vitalitatea industriilor ºi a comerþului ºi conlucrarea tuturor acestor factori se finalizeazã în imobilizarea ºi anchilozarea generalã a nervului vital al vieþii economice – banul! 102

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Rezultatul – acelaº pe tot globul: Defecþiunile din ce în ce mai accentuate în industrie ºi comerþ, însoþite de spectrul din ce în ce mai ameninþãtor al ºomajului, neliniºtea ºi apoi panica deponenþilor ºi creditorilor, pe care nici atitudinea de sacrificu a bãncilor nu o poate calma ºi care dau lovitura de graþie acestor ultime suporturi ale vieþii economice, impunându-le reducerea activitãþii la un ritm ºi volum echivalent inexistenþei, ºi chiar recurgerea la mijloacele de apãrare pe care o legiuire înþelegãtoare a acestor fenomene le-a creat pentru a le oferi posibilitatea odihnei ºi refacerii.

103

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
CONSIDERAÞIUNI DE ORDIN PARTICULAR Aplicând aceste constatãri asupra cazului în speþã, acel al Bãncii Marmorosch, Blank & Co., ajungem în mod firesc la determinarea cauzelor care au culminat în introducerea cererii de concordat preventiv. O instituþie de o vechime care a depãºit trei sferturi de veac, ºi care de la modestele ei începuturi ºi-a închinat activitatea în bunã parte propãºirii vieþii economice a Þãrii Româneºti, a trebuit sã urmeze ºi sã suporte în mod firesc toate fenomenele ºi perturbaþiunile rezultante ale complexului problemelor ivite de-a lungul acestei considerabile perioade de timp. Condusã dupã principii eminamente naþionale, îmbinate cu perceptele unei rezerve sãnãtoase faþã de orice tentaþiuni aventuroase, banca ºi-a îndeplinit pânã la rãzboi cu prisosinþã rolul de institut de credit, dând în limita puterilor ce-i stãteau la îndemânã sprijin larg valorificãrii bogãþiei fundamentale a Þãrii – agricultura –, încurajând comerþul în prima epocã de dezvoltare ºi întinzând însuºi Statului o mânã de ajutor în momente de cumpãnã. Cu atât mai mult, Banca Marmorosch, Blank & Co. a trebuit sã se adapteze noilor condiþiuni create dupã rãzboi. În aceastã perioadã, în special Banca Marmorosch, Blank & Co., conºtientã de rolul ei în cadrul unui stat modern, a început sã se organizeze, sã adopte o nouã politicã în ceea ce priveºte satisfacerea nevoilor vieþii, sã tindã la o expansiune în noile provincii, deci sã concure ºi la unificarea politicã. Era nevoie de aceastã schimbare, întrucât importantul aport industrial al noilor provincii alimenta odinioarã din Berlin, Viena ºi Budapesta, ºi-a îndreptat cererile spre Bucureºti. Dupã cum am arãtat mai sus, pentru organizarea producþiei ºi asigurarea acoperirii consumului intern era nevoie de noi întreprinderi sau mãrirea celor vechi. În urma sugestiei oficialitãþii, banca a mai luat parte ºi la naþionalizarea întreprinderilor din noile provincii. Dar participarea industrialã a bãncii a mai avut ºi o altã raþiune, ºi anume aceea a asigurãrii contra riscului deprecierii continue a monedei naþionale. Este demnã de relevat ºi politica ei de capital. Dupã ce ºi-a sporit capitalul la 125.000.000, a renunþat la mãrirea capitalului, cãutând sã-ºi asigure fondurile pentru exploatare prin mãrirea angajamentelor. Ideea predominantã în aceastã mãsurã este aceea de a interesa în viaþa economicã româneascã cât mai mult din marele public ºi de a ajuta crearea de noi capitaluri indigene. Aceastã epocã poartã însã germenul crizei ce va apare mai întâi în þãrile agricole ºi în urmã ca repercusiune în þãrile industriale. ªi iatã de ce: În timp ce în Europa, din cauza rãzboiului, se distrugeau avuþii uriaºe, continentul american îºi organiza ºi dezvolta producþia agricolã ºi industrialã pentru acoperirea nevoilor europene. ªi astfel s-a format un curent de schimb ce s-a crezut limitat numai la durata rãzboiului. Pentru plata acestor furnituri au trecut în America mari cantitãþi de aur. Dupã încheierea pãcii, prin formidabila concurenþã a Americii, acest schimb a început sã prezinte o tendinþã de permanentizare, iar curentul de aur, în 104

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
loc se se îndrepte spre Europa, ca înainte de rãzboi, continuã sã urmeze drumul contrar. Dispariþia pletorei de capital, absorbit de investiþiunile de tot felul, aduce dupã sine o slãbire a puterii de achiziþie a banului, ºi implicit o necontenitã scumpire a vieþii. Nevoia de capitaluri imobiliare ºi ajutorul finanþei strãine se reclamã din ce în ce mai imperios. Totuºi, legiuirile cu caracter xenofob /legea minelor din 1924 etc./ au tãiat orice dispoziþie a pieþelor strãine pentru interesele româneºti. Aceastã epocã se poate, deci, caracteriza prin urmãtoarele puncte distinctive: 1/ O penurie de capitaluri disponibile mereu, accentuatã; 2/ Legiuiri xenofobe; 3/ O serie de ani agricoli rãi ºi mediocri, deci o balanþã comercialã deficitarã; 4/ Consolidarea datoriei publice, deci o mãrire a sarcinilor bugetului statului, aplicând ºi o mãrire a fiscalitãþii. 5/ Lupta Bãncii Naþionale în anii 1927-1928 pentru asigurarea unei stabilizãri de fapt a monedei. Criza de capitaluri disponibile nu putea fi remediatã nici pe calea reescontului la Banca Naþionalã a României, întrucât dânsa nu putea mãri creditele din cauza politicii monetare ºi a plafonului emisiunii stabilit prin convenþia fãcutã cu Statul, ºi nici pe calea creditului industrial, disponibilitãþile lui fiind limitate. În asemenea condiþiuni, este uºor de înþeles de ce Banca Marmorosch, Blank & Co. a început sã lupte pentru revenirea la vechea ei politicã de bancã, de depozite ºi scont. A început, treptat, sã-ºi lichideze participaþiile ei industriale, fãrã însã a reuºi complet, întrucât piaþa nu le putea uºor absorbi din cauza lipsei de numerar. Toate lipsurile ºi greutãþile enumerate mai sus au produs ºi o altã crizã, ºi anume aceea de solvabilitate. Din aceastã cauzã, Banca Marmorosch, Blank & Co., pentru asigurarea relaþiunilor cu provincia ºi evitarea pierderilor provenite din defecþiunile succesive ale organizaþiilor bancare locale, a fost nevoitã sã-ºi mãreascã reþeaua de sucursale, aceasta însã mãrind ºi cheltuielile de regie. În aceastã situaþie se ajunge în anul1929, când se produce stabilizarea. Pentru susþinerea acestei stabilizãri, structura institutului nostru de emisiune suferã serioase modificãri. Desigur cã, în principiu, toate modificãrile aduse au fost bune, dar spre nenorocul pieþei româneºti au coincidat cu o anemie pronunþatã. Din aceastã cauzã, mãsurile luate, dacã au dat bune rezultate pentru institutul de emisiune, pentru piaþa economicã ºi, în special, pentru bãncile mari, s-au tradus printr-o ºi mai puternicã agravare a crizei, aceasta în special din cauza eliminãrii portofoliului industrial. Deºi portofoliul industrial este poate mai greu de realizat, însã nu se poate concepe ca o întreagã ramurã de activitate economicã, creatã din iniþativa oficialitãþii ºi susþinutã de bãnci cu destule sacrificii ºi corespunzând unei reale nevoi ale þãrii, sã fie lãsatã exclusiv în sarcina bãncilor, lucru extraordinar de greu, dacã þinem seama de greutãþile cu care aveau de luptat pentru procurarea capitalurilor necesare. Un alt fenomen economic a fost ºi tezaurizarea banilor. Prin acest mijloc s-a scos din circulaþie o însemnatã parte din capitalurile disponibile, agravânduse astfel penuria de numerar. 105

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Potenþialul consumului intern scãzând mereu /criza de consumaþie/, mãreºte o crizã de solvabilitate a lumii comerciale. Numai datoritã unei politici înþelepte a marii finanþe româneºti, nu am asistat la o adevãratã cascadã catastrofalã de falimente, situaþie ce ar fi zdruncinat ºi mai mult economia naþionalã destul de anemiatã. În aceste vremuri nu ne putem gândi la o colaborare a capitalurilor strãine, întrucât criza bântuie chiar marile centre financiare din Apus. Pentru a învederea intensitatea crizei din marile þãri capitalsite, vom arãta evoluþia indicelui lor de producþie: /1928=100/ STATELE ANGLIA FRANÞA GERMANIA UNITE ----------------------------------------------------------------100.0 100.0 100.0 100.0 106.0 109.4 101.4 107.2 97.9 110.2 83.6 86.5 96.9 87.3 73.2 75.7

1928 1929 1930 1931 /8/

Din cifrele de mai sus, reiese în mod clar scãderea producþiei. Aceastã scãdere este provocatã atât de stocajul mãrfurilor ºi barierelor verbale, cât ºi de pauperizarea þãrilor agricole importatoare. Rezultatul acestei scãderi a fost criza industrialã cu un ºomaj accentuat, criza comercialã, toate având drept rezultat o diminuare a cuantumului cumpãrãrilor, în special de cereale, ceea ce a agravat ºi mai mult situaþia þãrilor agricole. Desigur cã aceastã crizã mondialã a înrãutãþit ºi mai mult situaþia noastrã economicã, întrucât ne-a lipsit de putinþa gãsirii unui ajutor financiar din afarã. Aceasta era mediul înlãuntrul cãruia Banca Marmorosch, Blank & Co. trebuia sã-ºi continue activitatea. Cu toate acestea, dat fiind soliditatea ei, dacã nu intervena o altã cauzã ºi anume: PANICA DEPUNÃTORILOR, desigur cã astãzi situaþia ei ar fi fost cu totul alta. Încã de la începutul anului 1930 se pare cã viaþa economicã a fost dominatã de un factor psihologic: NEÎNCREDEREA. Dar aceastã crizã de neîncredere nu este specificã nouã. Pretutindeni ea face ravagii. Deºi numai o micã parte din depozitele retrase din bãncii au fost depuse la casele de economie ale Statului, totuºi, întrucât în aceste vremuri nu se poate vorbi de un plus de economii /épargne/, creºterea conþinutã învedereazã fenomenul STATELE ANGLIA ------------- ---------------- -------------FRANÞA GERMANIA UNITE -----------Lstg. Fr.Frs. Rmk. Doll. ----------------------------------------------------------------În milioane 1928 1929 1930 401.2 417.1 430.1 8.813 14.682 17.724 7.208 10.800 11.074 4.406 4.792 5.156

106

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
BILANÞ DEFINITIV încheiat astãzi 21 octombrie 1931 ACTI V CASSA DISPONIBIL LA BÃNCI EFECTE PUBLICE ªI ACÞIUNI IMOBILE ªI TERENURI TEREN BORDEI PARTICIPAÞIUNI DEBITORI (efecte de primit, conturi curente) DIVERSE (ordine de platã, cecuri) STEAUA ROMÂNÃ MOBILIER CENTRALÃ MOBILIER SUCURSALE Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei 31.044.937,06 90.676.626,36 52.030.554,00 66.764.171,00 276.244.650,00 2.494.878.342,50 834.354.925,25

Lei 5.005.217,05 Lei 50.032.099,96 Lei 8.062.860,00 Lei 14.496.405,70 -------------------------------Total A C T I V Lei 3.923.590.789,88 ----------------------------------------------------

Primele efecte ale acestei crize de panicã, banca le-a resimþit încã în zilele de 6, 7, 8 martie 1930, dar atunci au putut fi uºor înlãturate. De atunci, germenul neîncrederii, deºi în mod lent, totuºi se mãreºte ºi izbucneºte periodic. Dar greutãþile pieþei româneºti, izvorâte din însãºi structura economicã a þãrii, au fost agravate prin repercusiunea evenimentelor economice externe. Cãderea numeroaselor bãnci americane, cãderi care s-au cifrat într-un an la 1.200 instituþii sau peste 900 milioane dolari depozite, dificultãþile marilor bãnci din Franþa, Germania ºi Italia, ca ºi recenta scãdere a lirei sterline, au contribuit la o ºi mai mare agravare a situaþiei pieþei noastre, semãnând neîncrederea în sufletul deponenþilor. De asemenea, repercusiunea dificultãþilor unei mari bãnci austriece, cu întinse legãturi pe piaþa româneascã, a contribuit la o ºi mai puternicã alarmare a deponenþilor, deci la o nouã ºi cu totul anormalã mãrire a cererilor de retrageri de depozite. Banca Generalã a Þãrii Româneºti ºi Banca Berkowitz suferã în vara anului 1931 o serie de asalturi care le forþeazã sã solicite ajutorul legii concordatului preventiv. Dar aceste evenimente au mãrit ºi mai mult panica printre deponenþii celorlalte bãnci. Dar deponenþii nu vãd cã sunt propriul lor duºman. În primele zile ale lunii octombrie 1931, Banca Marmorosch, Blank & Co. suferã ºi dânsa un atac al deponenþilor. Banca, cu toatã greutatea de a lichida plasamentele ºi creanþele sale, a restituit deponenþilor, de la iunie-20 octombrie 1931, suma de lei 1.750 milioane, adicã ceva mai mult de totalitatea obligaþiunilor sale. Aceasta învedereazã eforturile ºi preocuparea constantã de a face faþã în mod leal obligaþiunilor sale. 107

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Consecinþa acestor crize de credit ºi încredere a fost distrugerea echilibrului de lichiditate a bãncii, punând-o momentan în imposibilitatea de a mai putea restitui ºi restul de depozite cerute sub impulsiunea neîncrederii generale, care în ultimul timp luase proporþia unei adevãrate alarme a publicului. Cum de data aceasta asaltul este prea impetuos, cererile de restituire întrecând cu mult cele mai pesimiste previziuni, Banca Marmorosch, Blank & Co., dupã ce solicitã ºi foloseºte sprijinul institutului de emisiune, pentru a nu periclita însãºi siguranþa restituirii creditorilor prin deprecierea activului în urma unor vânzãri silite ºi într-o epocã de crizã profundã, solicitã ºi dânsa sprijinul legii concordatului preventiv. Din cele expuse mai sus, rezultã cã cererea de concordat preventiv nu se datoreºte decât unor asalturi masive ºi depãºind cu mult echilibrul normal între realizãri ºi ridicãri ºi crizei economice ce nu i-a permis sã-ºi realizeze imediat ºi la justa valoare realitãþile din activ. Aceastã cerere a fost introdusã la Tribunalul Ilfov, Secþia I-a Comercialã, unde face obiectul dosarului nr. ..., iar expertizarea ei am avut deosebita onoare a fi însãrcinaþi subsemnaþii. Conduºi de art. 11 din legea concordatului preventiv, care prevede „întocmirea unui raport amãnunþit asupra situaþiunii economice ºi a conduitei debitorilor”, conduºi ºi de jurãmântul pe care l-am depus pentru aceastã lucrare, avem credinþa cã ne-am îndeplinit însãrcinarea datã prin încheierea Tribunalului Ilfov, Secþia I-a Comercialã ºi în conºtiinþa cã, în tot cuprinsul lucrãrii noastre, am arãtat situaþia realã a firmei, care a cerut concordatul preventiv, precum ºi operaþiunile efectuate de dânsa.

108

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
CONCLUZIUNI Din expunerea cuprinsã în prezentul raport asupra situaþiunii Bãncii Marmorosch, Blank & Co. Societate Anonimã ºi conform bilanþului definitiv, încheiat la 21 octombrie 1931, se constatã: I. Registrele legal obligatorii îndeplinesc formele cerute de Codul de Comerþ; Registrele auxiliare, de asemenea, sunt þinute în conformitate cu regulile de contabilitate; II. Operaþiunile înregistrate pe baza de acte justificative legale ºi sincere, sunt cuprinse în susmenþionatele registre; III. Din bilanþul definitiv, încheiat în conformitate cu detaliile ce preced, reiese cã: ACTIVUL se cifreazã la............................................Lei 2.081.588.808,79 PASIVUL se cifreazã la............................................Lei 1.868.282.500,49 Rezultã un excedent de........................................... Lei 213.306.308,30 Cota cu care Activul depãºeºte pasivul este de: Lei 213.306.308,30 care aºteaptã a se mãri: a) printr-o bunã ºi economicã administraþie; b) eventual s-ar putea spori la timpul sãu prin preluarea de cãtre Stat a angajamentului consorþial „Steaua Românã”, cca. Lei 120 milioane. Banca Marmorosch, Blank & Co. Societate Anonimã, petiþionara concordatului, oferã plata datoriilor sale cu cota de 100%, plãtibilã în trei ani ºi anume: Dupã primul an ............ 20% Dupã al doilea an ......... 30% Dupã al treilea an ......... 50%. fãrã dobândã. ACTI V CASSA DISPONIBIL LA BÃNCI EFECTE PUBLICE ªI ACÞIUNI IMOBILE ªI TERENURI TEREN BORDEI PARTICIPAÞIUNI DEBITORI (efecte de primit, conturi curente) DIVERSE (ordine de platã, cecuri) STEAUA ROMÂNà MOBILIER CENTRALà MOBILIER SUCURSALE Lei Lei Lei Lei Lei Lei Lei 31.044.938,06 90.676.626,36 22.708.994,00 66.764.171,00 276.244.650,00 1.032.486.593,41 484.066.253,25

Lei 5.005.217,05 Lei 50.032.099,96 Lei 8.062.860,00 Lei 14.496.405,70 -------------------------------Total A C T I V Lei 2.081.588.808,79 ------------------------------------------------------

109

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ACTI V -----------Cassa.............................. Lei 31.044.938,06 Disponibil La Bãnci..........Lei 90.676.626,36 Efecte Publice ªi Acþiuni Lei 22.708.994,00 Imobile ªi Terenuri...........Lei 66.764.171,00 Teren Bordei.................... Lei 276.244.650,00 Participaþiuni....................Lei 1.032.486.593,41 Debitori (Efecte de primit, Conturi Curente)Lei 484.066.253,25 Diverse (Ordine de platã, Cecuri)...............Lei 5.005.217,05 Steaua Românã..............Lei 50.032.099,96 Mobilier Centralã..............Lei 8.062.860,00 Mobilier Sucursale...........Lei 14.496.405,70 -------------------------------Total A C T I V Lei 2.081.588.808,79 -----------------------------------------------------P AS I V -----------Creditori Chirografari....... Lei 1.758.538.696,18 Fond de Pensii al personalului Bãncii.......... Lei 41.780.116,00 Diverse /Ordine de platã, Cecuri, etc./....... Lei 67.963.688,31 ----------------------------------Total P A S I V Lei 1.868.282.500,49 Excedent......................... Lei ------------------------213.306.308,30

-------------------------------Total P A S I V Lei 2.081.588.808,79 ------------------------------------------------------

110

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –

CAPITOLUL II STENOGRAMELE DEZBATERILOR PROCESULUI BÃNCII MARMOROSCH, BLANK & CO. CU MINISTERUL DE FINANÞE, ÎN FAÞA ÎNALTEI COMISII DE APEL 1941

111

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –

112

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –

113

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªEDINÞA a I-a din 03 iunie 1941 Dl. avocat C. Bãlescu: Domnule Preºedinte ºi onoratã Comisiune, suntem chemaþi sã examinãm în ce chip Statul a preluat un portofoliu de creanþe imobilizate în baza planului de stabilizare anexã al legii din 7 februarie 1929 ºi a legii speciale din 27 iunie 1930, care cuprinde de fapt o extindere a programului de stabilizare. Banca Blank a transmis pe cale de reescont Bãncii Naþionale a României un portofoliu de creanþe, preluate de Stat prin trei tranºe eºalonate astfel: prima, în aprilie 1930, în valoare de 300.000.000 lei, a doua, mult mai târziu, la începutul lui octombrie 1931, în valoare de 600.000.000 lei, ºi a treia, imediat dupã aceasta, la 21 octombrie, în preziua concordatului preventiv al Bãncii Blank, în valoare de 108.000.000 lei. Asupra chipului cum au fost efectuate aceste preluãri succesive de portofolii, Comisiunea de Anchetã a stabilit principial responsabilitatea Bãncii Blank. Este vorba de o responsabilitate extracontractualã, adicã Banca Blank, prin fapta sa, a cauzat un prejudiciu Statului, pe care este datoare a-l repara. Acest prejudiciu, apreciat dupã un calcul foarte simplu la o sumã de 831.372.000 lei, ar rezulta din faptul cã, la totalul reescontului care este de un miliard ºi ceva, Statul nu a reuºit sã încaseze decât o sumã aºa de micã încât, scãzându-se din totalul valorii efectelor, ar rezulta o diferenþã de 831.000.000 lei. Aceastã diferenþã, pentru cã nu a putut sã fie încasatã de Stat – ºi nu a putut sã fie încasatã pentru cã efectele preluate de Stat aparþineau unor debitori insolvabili – ea reprezintã prejudiciul Statului. Onoratã Comisiune, noi avem sã discutãm principial dacã existã sau nu o responsabilitate a Bãncii Blank. Noi pretindem cã o atare responsabilitate, dacã ne mãrginim la constatarea cã, pe temeiul legilor în vigoare, la data când s-au efectuat operaþiunile de preluare, nimic, niciun act, nicio operaþiune nu poate prin ea sã constituie cea mai micã violare a ordinelor legale, în fiinþã, fireºte, în atare împrejurãri, principial nu poate sã existe responsabilitate. Nu poate sã existe responsabilitate nici pe consideraþiunea cã Banca Blank, printr-un act al sãu pe marginea dispoziþiunilor legale, ar fi contribuit cu ceva ca Statul sã preia un portofoliu care nu îndeplinea condiþiunile statutare ale Bãncii Naþionale. Prin urmare, chestiune de principiu: nu existã responsabilitate. Nu existã o faptã proprie a Bãncii Blank, pentru cã numai în cadrul unei atari premise poate fi vorba de responsabilitate extracontractualã. La preluarea portofoliului de cãtre Stat, Banca Blank n-a participat. Aceasta este opera Bãncii Naþionale. Dar, Onoratã Comisiune, apãrarea noastrã pentru a fi completã, trebuie sã spunem cã, chiar dacã s-ar admite o atare responsabilitate, încã nu existã prejudiciu, nu existã daunã. Aceasta este a doua formã a apãrãrii noastre. Apãrarea astfel încadratã, suntem datori de la început sã arãtãm cã ne sunt necesare anumite probatorii de care nu ne putem lipsi, cu toatã dorinþa noastrã de a ne judeca cu un ceas mai devreme. În ceea ce priveºte chestiunea principialã de responsabilitate, Comisiunea de Anchetã, fireºte, fãrã contradictoriul nostru, a fãcut sã se administreze o serie de probatorii: s-au fãcut expertize ºi s-au audiat martori. Sau audiat ca martori cei care au participat prin funcþiunile lor la operaþiunile de ordin legal sau contractual de preluare a portofoliului de cãtre Stat, adicã foºtii miniºtri de Finanþe în funcþiune la data când s-a întocmit programul de stabilizare ºi legea din 1930; au fost audiaþi guvernatorii Bãncii Naþionale în funcþiune la 114

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
acea datã. Depoziþiunile acestor martori sunt foarte preþioase, dar nu sunt complete, pentru cã mai sunt ºi alþi foºti miniºtri de Finanþe ºi alþi foºti guvernatori în funcþiune la data operaþiunilor de preluare, care n-au fost audiaþi ºi ale cãror depoziþiuni ne sunt tot atât de preþioase ca ºi a celor audiaþi. Cred cã, pe temeiul decretului-lege din 10 martie 1941, care într-o foarte luminoasã expunere de motive face sã se accentueze în cadrul dreptului suveran de apãrare producerea de dovezi, am dreptul sã solicit aceste probatorii. Dar, spuneam, ne sunt necesare ºi dovezi care sã poarte asupra existenþei daunelor, chiar dacã s-ar putea afirma o responsabilitate. În aceastã privinþã, ca sã fac o precizare, avem nevoie de douã expertize care socotesc cã sunt absolut necesare, indispensabile, pentru ca sã putem pune concluziunile noastre complete ºi dumneavoastrã sã aveþi elemente complete spre a vã putea pronunþa asupra apãrãrii noastre. Spuneam cã s-a preluat portofoliul de creanþe în trei tranºe. Prima tranºã, de 300.000.000, a fost acoperitã de Banca Blank printr-o dare în platã. Banca Blank, prin mijlocirea Bãncii Industriale, a transmis Statului, care a cumpãrat totalitatea acþiunilor Societãþii Anonime „Cultura Naþionalã”, Institut de Arte Grafice. Aceastã întreprindere a fost evaluatã atunci, la data operaþiunii de dare în platã, la o sumã de 201.500.000 lei, o subevaluare – am afirmat atunci ºi afirmãm ºi azi. Comisiunea de Anchetã, în mod legitim sau nu, având sau nu competenþa de a face o atare cercetare, noi socotim cã nu, ºi vom arãta de ce a dispus sã se facã o contraexpertizã sau mai precis o evaluare pentru nevoile sale, ºi aceastã evaluare reprezintã o sumã mult mai micã decât aceea avutã în vedere în momentul când s-a fãcut darea în platã. Dacã în faþa dumneavoastrã noi ne prezentãm ºi suntem datori sã punem concluziuni pe o expertizã care a fost efectuatã în cauzã ºi pe care noi o socotim cã este cel puþin incompletã, dacã nu în orice caz departe de a reprezenta adevãrata valoare a acestui institut care este o adevãratã mândrie a artei grafice româneºti, ºi dacã în faþa acestei expertize trebuie sã ne apãrãm, socotesc cã este legitim ca la aceastã expertizã, fãcutã fãrã contradictoriul nostru, fãrã posibilitatea noastrã de a ridica obiecþiuni asupra modului cum a fost conceputã ºi asupra elementelor omise din expertizã, sã vã solicitãm o contraexpertizã, sã vã demonstrãm, þinându-se seama de ceea ce a fost omis a se face, cã valoarea comercialã de astãzi – ºi aceasta trebuie avutã în vedere când se statueazã asupra daunelor – depãºeºte cu mult valoarea stabilitã pe calea expertizei de cãtre Comisiunea de Anchetã. A treia tranºã, de 108.000.000, care a fost preluatã de Stat cu o zi înainte de depunerea registrelor Bãncii Blank la concordat – doar aici în treacãt spunem – cã aceastã tranºã n-a fost preluatã de Stat la cererea ºi stãruinþa Bãncii Blank; cu o zi înainte de închiderea ghiºeelor, când panica deponenþilor ajunsese la culme, Banca Naþionalã, într-un moment când se discuta ce mãsuri sã se ia pentru a se evita o catastrofã, din proprie iniþiativã a instalat la ghiºeul Bãncii Blank doi funcþionari care, cu fondurile proprii ale Bãncii Naþionale, trecând peste iniþiativa Bãncii Blank, au efectuat plãþi în valoare de 108.000.000, pentru care Banca Naþionalã a solicitat ºi a preluat efecte de 108.000.000 date de Banca Industrialã. Pentru acoperirea acestei a treia tranºe, pe baza unei convenþiuni aprobatã prin jurnal al Consiliului de Miniºtri, Banca Blank a dat în platã un numãr de aproape 6.000 acþiuni ale Societãþii Buzãu-Nehoiaºu, reprezentând douã treimi din numãrul total al acþiunilor. În ceea ce priveºte valoarea acestor acþiuni, adicã a întreprinderii, cred cã, fãrã de orice fel de alte explicaþiuni de amãnunt, o 115

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
linie feratã care deserveºte astãzi interese publice ºi de ordin militar, cu investiþiuni care, la data când a luat fiinþã aceastã societate, erau apreciate în valoare aur la o sumã considerabilã, are ºi azi, avea ºi atunci, o valoare extraordinar de mare; Comisiunea de Anchetã îºi mãrturiseºte deficienþa în ceea ce priveºte criteriul sigur de a aprecia asupra valorii acestor acþiuni, adicã a întreprinderii. În raportul sãu, Comisiunea de Anchetã constatã cã a încercat sã facã oarecare investigaþiuni, cerând lãmuriri la Direcþia Generalã a Cãilor Ferate, cã nu a primit ceea ce aºtepta – de fapt, existã un raport de expertizã care se gãseºte la Ministerul Comunicaþiilor – ºi în lipsã de orice alte elemente ºi dat fiindcã vroia sã dea curs cât mai urgent, constatã cã singurul criteriu ar fi valoarea cursului de azi, adicã Comisiunea ajunge la concluziunea cã aceste acþiuni n-ar valora mai mult decât vreo 3.000.000 lei! Fireºte, acest criteriu de apreciere a unei valori active, care a fost datã în platã ºi care era destinatã sã acopere întreaga tranºã, nu poate sã serveascã drept temei pentru a stabili care este valoarea ºi, prin urmare, în ce mãsurã pretinsele daune ale Statului existã, sau – presupunând cã s-ar spune cã existã – în ce mãsurã ar urma sã fie reduse. Dupã aprecierea noastrã, aceastã întreprindere valoreazã astãzi cam în jurul cifrei de 100.000.000 lei, ceea ce este cu totul altceva decât aprecierea la cursul nominal al acþiunilor. Iatã de ce socotim cã aceste probatorii ne sunt necesare. Înþelegem sã ne restrângem la minimum în mijloacele noastre de apãrare în fond asupra lipsei de orice culpã ºi responsabilitate, dar, în orice caz, socotesc cã aceste probatorii sunt absolut necesare, cã nu se poate proceda la o examinare serioasã fãrã ca, în prealabil, sã avem la îndemânã aceste elemente, care, chiar din raportul de anchetã, rezultã cã sunt necesare. De aceea, vã rugãm sã binevoiþi a aprecia asupra acestei cereri ºi sã procedaþi cum veþi gãsi necesar. Dl. prof. Djuvara: Onoratã Comisiune, la luminoasa expunere a distinsului meu coleg, aº voi sã dau câteva preciziuni, care sã arate exact ceea ce cer. Mai întâi, cerem probe cu martori: s-au ascultat martori la Comisiunea de Anchetã, fãrã ºtirea, fãrã prezenþa noastrã; noi credem cã mai sunt câþiva martori care trebuie sã fie ascultaþi. Dar în afarã de aceasta, ce mai cerem? Cerem Comisiunii de Apel sã intervinã la Minsterul Comunicaþiilor pentru trimiterea raportului de expertizã al delegaþilor Ministerului Comunicaþiilor, d-nii inspectori Stratilescu ºi Vasilescu, de altfel persoane îndeobºte cunoscute, asupra liniei ferate Buzãu-Nehoiaºu, apreciatã atunci la circa 79 milioane. Sã ni se aducã acest raport. În al doilea rând, tot în ceea ce priveºte linia feratã Buzãu-Nehoiaºu, dat fiindcã astãzi se discutã dacã Statul are un prejudiciu sau nu, o expertizã tehnicã asupra liniei ferate Buzãu-Nehoiaºu. Astãzi ºi în 1933, când s-a fãcut preluarea. La aceste douã date, ca sã se poatã vedea dacã Statul are astãzi prejudicii. De asemenea, o expertizã contabilã pentru stabilirea valorii acþiunilor preluate. Aceasta în ceea ce priveºte linia Buzãu-Nehoiaºu. În ce priveºte „Cultura Naþionalã”, nu ºtiu dacã ºtiþi, „Cultura Naþionalã” este institutul de tipografie al nostru cel mai mare ºi bine utilat pe care l-a avut vreodatã Þara Româneascã, cel mai mare ºi bine utilat din Viena, pe care Aristide Blank, în dorul lui de culturã pe care totdeauna l-a manifestat dupã cum 116

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
voi dovedi, l-a cumpãrat pe speze proprii, pe sume astronomice ºi l-a adus în Bucureºti, unde l-a trecut pe seama Bãncii Blank ºi apoi Banca Blank a încercat sã-l vândã ºi, la sfârºit, l-a dat în platã Statului pentru portofoliul preluat, prima tranºã de 300.000.000, pentru suma de 201.000.000. Ei bine, vrem sã ºtim care este valoarea acestei „Culturi Naþionale”, pentru cã, Comisiunea de Anchetã a fãcut o expertizã din care reiese cã aceastã valoare ar fi cu mult mai micã, aproape jumãtate. Este posibil sã se fi înºelat atunci toþi experþii? Un profan care se duce acolo ºi îºi dã seama despre ce este vorba! Cerem, de aceea, Comisiunii de Apel sã intervinã spre a ºti exact care este valoarea. Comisiunea de Apel sã intervinã la Monitorul Oficial, pentru trimiterea raportului de expertizã a delegaþilor Monitorului Oficial din 1930, privind atelierele grafice „Cultura Naþionalã”. În al doilea rând, o contraexpertizã asupra valorii atelierelor grafice „Cultura Naþionalã”, tot aºa, atunci ºi azi. ªi în afarã de aceasta, aceastã expertizã sã þinã socotealã de toate elementele de care a þinut socotealã ºi atunci expertiza. Avem aici o însemnare de ce elemente s-a þinut socotealã atunci: evaluãrile s-au fãcut izolat, foarte sever întocmite ºi fãrã corelaþiune între teren, maºini ºi clãdiri, omiþându-se prin urmare plusvaluta comercialã! Raportul de astãzi, cerem sã se pronunþe ºi asupra acestei plusvalute comerciale, cãci atunci când vând o instituþie comercialã trebuie sã vãd valoarea din momentul vânzãrii. În al doilea rând, sã se constate cã preluarea unei fabrici în funcþiune reprezintã o economie faþã de o fabricã ce ar trebui abia instalatã ºi cã acest avantaj este ºi mai important în situaþiunea specialã a Regiei Monopolurilor, care neavând capacitate de lucru prejudiciazã enorm interesele Statului prin asemenea întârzieri. Ce s-a întâmplat? Poate vã aduceþi aminte, eu ºtiu, Statul nu numai cã nu putea sã execute nici mãcar lucrãrile de tipografie care trebuia fãcute pentru Stat ºi era nevoit sã trimitã la tipografii particulare, ceea ce reprezenta un prejudiciu foarte mare. Cumpãrarea acestei enorme tipografii a reprezentat, de aceea, pentru Stat, un avantaj imens. Nu numai cã acum Statul lucreazã totul ºi în mod admirabil la „Cultura Naþionalã”, dar mai lucreazã ºi pentru particulari ºi câºtigã. A fãcut o întreprindere comercialã. Toate acestea sã nu fie cu nimic luate în seamã!? Dacã Statul are un prejudiciu de pe urma a ceea ce s-a întâmplat cu ocazia preluãrii. Prejudiciu este acesta când Statul are atâtea avantaje!? Prin urmare, ceea ce cerem este o contraexpertizã în ceea ce priveºte atelierele grafice „Cultura Naþionalã”, contraexpertizã care sã se facã pe valoarea de atunci ºi pe valoarea de acum, þinându-se seama de aceste elemente: valoarea comercialã, plusvaloarea care rezultã din faptul cã atelierele erau gata în funcþiune, ceea ce din punct de vedere comercial este imens; ºi care este aceastã plusvalutã. Dl. Preºedinte: N-aþi desemnat încã numele martorilor. Dl. Prof. Djuvara: D-nii Victor Slãvescu, Burillianu, ºi vom completa. Dl. avocat E. Ottulescu: Noi cerem martori pentru urmãtoarele motive: domnul Tabacovici este gãsit vinovat de cãtre Comisiunea de Anchetã pentru cã a fost conducãtor; de asemenea, ºi dl. Soepkez. Prin urmare, cerem sã stabilim cu martori dacã au putut avea vreo rãspundere în aceastã calitate, în ce sens erau responsabili, 117

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
care sunt operaþiunile de care se ocupau. Iar în ceea ce priveºte pe dl. Garvin, cerem sã se prezinte efectul acela de 108.000.000 despre care se spune cã a fost semnat de domnia sa ºi cere ºi domnia sa martori pentru dovada acestei situaþiuni. Eu aºtept pe colegul meu reprezentant al ministerului sã vorbeascã, pentru ca apoi sã-i rãspund. Dl. avocat Opriº: Se cere ca sã administraþi probe înaintea instanþei de apel. Intereseazã acest lucru din douã puncte de vedere: intereseazã dacã sunt admisibile aceste probe potrivit procedurii speciale pe care dumneavoastrã trebuie s-o urmaþi în conducerea dezbaterilor; intereseazã, în al doilea rând, dacã aceste probe sunt concludente. Îmi daþi voie sã discut primul aspect de drept. Eu discut pentru prima datã înaintea dvs. ºi am convingerea fermã cã aceste probe nu pot fi aduse înaintea dumneavoastrã pentru cã legea se opune categoric. Legea aceasta are o structurã specialã. Ea este fãcutã într-un reformator ºi este indiscutabil cã are o structurã specialã ºi nu vã puteþi degaja de ea intrând în procedura de drept comun, pentru cã dumneavoastrã aveþi posibilitatea unei suverane aprecieri în urma discuþiunilor de fapt care se vor face înaintea dumneavoastrã ºi, în baza acestor probe administrate înaintea comisiunii prime, dumneavoastrã veþi vedea în ce mãsurã aceste probe vor putea sau nu fi îmbrãþiºate. A apãrut Decretul nr. 3.441 la 10 octombrie ºi acest decret nu avea dispoziþiuni procedurale. Comisiunea care urma sã ancheteze nu avea posibilitatea unor programãri prevãzute de lege în virtutea cãrora la un moment dat sã dispunã anchetarea diverselor aspecte ale acestei afaceri; de aceea intervine la 21 octombrie, 10 zile mai târziu, o lege, care stabileºte normele procedurale în aceastã materie. ªi iatã ce spune aceastã lege: „Dispoziþiunile decretului-lege din 26 septembrie 1940 se aplicã ºi la funcþionarea Comisiunii de Anchetã instituitã prin decretul-lege nr. 3.441”, adicã acela în virtutea cãruia dumneavoastrã judecaþi astãzi. ªi în raportul d-lui ministru de Justiþie de pe acea vreme se spune cã s-au omis, cu ocazia efectuãrii Decretului-lege nr. 3.441, sã se stabileascã norme procedurale ºi cã, omiþându-se, se dã acest decret completator prin care se trimite la decretul-lege din 26 septembrie pentru stabilirea normelor procedurale. Este adevãrat, decretul 3.441 avea un cu totul alt aspect decât cel dezvoltat de pe urma legii din martie 1941. Problema care se pune este urmãtoarea: dacã legea din martie 1941, aceea care completeazã cu dispoziþiuni de judecatã contencioasã ºi contradictorie decretul-lege din 10 octombrie 1940, este o lege care se integreazã în dreptul comun, sau rãmâne pe aceeaºi linie de naturã, prevãzutã de decretul 3.441 ºi de decretul privitor la comisiunile de anchetã. Dacã dumneavoastrã veþi zice cã decretul din 1940 este un decret care are o situaþiune de sine stãtãtoare, care trebuie complet despãrþit de situaþiunea creatã pe baza decretului din 10 octombrie, desigur cã veþi putea considera cã procesul de faþã se judecã în cadrul de drept comun. Dar dacã dumneavoastrã veþi zice cã decretul din 10 martie se încadreazã în dispoziþiunile articolului unic al legii din 26 septembrie, puteþi dumneavoastrã astãzi sã mai admiteþi probatoriile cerute? Nu. Dumneavoastrã veþi judeca numai cu suverana dumneavoastrã apreciere în aceastã instanþã creatã ad-hoc, cu norme speciale, cu destinaþiune specialã, o instanþã, dacã vreþi, de ordin cu totul superior. Dumneavoastrã astãzi sunteþi aici reprezentanþii unui spirit de echitate care se încadreazã în actuala situaþiune 118

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
politicã. Iatã de ce este explicabilã posibilitatea dumneavoastrã suveranã de apreciere asupra probelor administrate. Veþi putea înlãtura unele, veþi putea admite altele. Dar nu puteþi preface acest proces, care este construit pe un nerv special, într-un proces de drept comun, care s-ar lungi de-a lungul timpului ºi sã devinã un proces care sã nu se mai termine. Ce dispoziþiuni are decretul-lege din 26 septembrie, acela la care ne trimite articolul unic? Art. 15 al legii din 26 septembrie 1940 la care ne trimite articolul unic, prevede în aliniatul 4: „Probele ºi contraprobele se vor efectua numai înaintea comisiunilor de anchetã...” Dl. Preºedinte: Se vorbeºte de decretul care înfiinþeazã colegiul pentru judecatã? Dl. avocat Opriº: Eu am avut cinstea sã vã arãt cã decretul 3.441 n-a avut norme procedurale, cã legiuitorul a venit cu un articol unic care te trimite la aceste dispoziþii ºi, în virtutea acestor dispoziþii, s-a anchetat. Acesta a fost cadrul în care a lucrat Comisiunea în prima instanþã, iar dumneavoastrã judecaþi în apel. ªi atunci, legea are aceastã dispoziþie: „Probele ºi contraprobele se vor efectua numai înaintea comisiunilor de anchetã. Instanþele de judecatã nu vor putea sã le refacã ºi nici sã admitã probe noi.” Vine legea din 1941 la 10 martie ºi dispune constituirea Comisiunii de Apel, comisiune de apel care probabil este justificatã printr-o relaxare a dispoziþiunii din decretul 3.441, fãcut tocmai sub nervul de care am amintit, al evenimentelor de atunci, s-a spus: „Vrem sã facem un lucru drept”. Ei bine, acest lucru drept nu se poate face cu porþi închise. Sã dãm posibilitatea pãrþilor sã-ºi facã obiecþiunile lor. Dar oare acest decret-lege abrogã dispoziþiunile decretului din 26 septembrie? Socotesc cã nu, ºi aceasta dintr-o simplã dispoziþiune. Decretul din 10 martie face o derogare de la dispoziþiunile anterioare ºi anume: „Se instituie pe lângã Ministerul de Finanþe o comisiune specialã compusã din ... Aceastã comisiune va judeca apelurile împotriva deciziunilor date de Ministerul de Finanþe, potrivit art. 5, ºi va examina toate chestiunile date în competenþa comisiunii instituitã pe baza legii din 1 aprilie 1936.” Art. 8: „Apelurile în faþa comisiunii speciale se vor judeca de urgenþã cu citarea pãrþilor. Citarea se va face potrivit normelor de procedurã civilã în vigoare în Vechiul Regat.” De unde vechiul text te trimitea la procedura care se îndeplinea dupã normele de drept penal, de data aceasta gãsim cã, în legea din 10 martie, normele de procedurã relativ la citarea pãrþilor sunt cele din Codul de Procedurã Civilã. Dacã legiuitorul a înþeles sã facã aceste excepþiuni numai relativ la citarea pãrþilor, nu înseamnã oare cã am menþinut toate dispoziþiunile legii din 26 septembrie în ceea ce priveºte procedura? Iatã consideraþiunea pentru care vã rugãm sã binevoiþi a vedea cã o astfel de apãrare diluatã înaintea dumneavoastrã contravine sensului special al legii ºi sã respingeþi ca inadmisibile aceste probatorii. Nu ºtiu care va fi soluþia dumneavoastrã. Se cer probatorii. Dacã dumneavoastrã veþi considera martorii admisibili în drept, îi veþi admite. În ceea ce priveºte expertizele, cred însã cã ele sunt neconcludente, pentru cã dumneavoastrã aveþi posibilitatea sã vedeþi din dosar buna credinþã a Bãncii Blank! Vine astãzi ºi cere înaintea dumneavoastrã o expertizã. Zice: expertizaþi 119

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
cutare lucru. Dar atunci când Comisiunea de Anchetã a autorizat facerea unei expertize, s-a întâmplat un fenomen: nu s-au pus la dispoziþia experþilor registrele în totalitatea lor … Dl. avocat Bãlescu: Este vorba de registrele „Culturii Naþionale”! Dl. avocat Opriº: S-a administrat o expertizã asupra întregii operaþiuni a Bãncii Blank ºi o expertizã care înregistreazã situaþiunea de fapt a Bãncii Industriale, afiliata dumneavoastrã. Pe mine mã intereseazã cum aþi procedat dumneavoastrã. Iatã, la pag. 7 din dosarul 7, veþi gãsi cã experþii se plâng cã nu le-aþi pus la dispoziþie o parte din registre. Dl. Preºedinte: S-a precizat de apelanþi cã solicitã o expertizã în legãturã cu expertizarea care a fost fãcutã de comisiune asupra acestei instituþiuni, „Cultura Naþionalã”, aºa cã aceasta este expertiza care se cere. Prin urmare, asupra concludenþei ei vã rog sã vorbiþi acum, celelalte chestiuni sunt chestiuni de viitor. Dl. avocat Opriº: În aceste registre sunt o serie întreagã de operaþiuni ºi din aceste registre rezultã o serie de date de fapt. Eu admit, în ipoteza domniilor lor, cã aceastã „Cultura Naþionalã” a valorat 200.000.000, adicã limita sumei în care a fost datã în platã. Dar eu vã spun cã chiar aºa de ar fi, este inconcludent, pentru cã ce se va stabili cu noua expertizã altceva decât peste registrele dumneavoastrã? Dumneavoastrã aþi convenit cã aceastã „Culturã Naþionalã” valoreazã 100 milioane ºi ceva ºi aþi adãugat la aceastã sumã de milioane ceea ce a spus dl. prof. Djuvara, plusvaluta comercialã, fabrica în funcþiune. ªi eu spun: Pãi, dacã dumneavoastrã în drept, interpretând convenþiunea, veþi zice cã Statul a preluat un fond comercial – ºi în definitiv este un lucru elementar ce este un fond comercial – aprecierile care s-au fãcut atunci nu pot fi contestate, pentru cã în fondul comercial incontestabil intrã plusvaluta comercialã ºi vadul comercial! Dar ce vreþi sã stabiliþi dumneavoastrã? Valoarea materialã a fabricii? Valoarea maºinilor? Inventarul bibliotecii? etc. Acest lucru nu-l mai puteþi face, pentru cã, chiar în apelul dumneavoastrã, vã adãpostiþi la aceastã plusvalutã ºi la aceastã fabricã în funcþiune, la elemente de constituþiune universalã a fondului comercial. Nu puteþi face abstracþie de ceea ce susþineþi în apelul dumneavoastrã...ªi din moment ce aceasta este teza din apelul dumneavoastrã, din moment ce admiteþi cã fabrica nu valora decât 100.000.000 ºi peste ea nu se adaugã decât plusvaluta comercialã, rãmâne o chestiune de drept, de interpretare a convenþiunii, dacã Statul în cadrul legii respective, putea sã înghitã ºi aceastã plusvalutã comercialã. Dar dacã nu putea s-o înghitã, rãmâne valoare înscrisã în registrele dumneavoastrã ºi relativ la care experþii, constatând la un moment dat cã existã diferite posturi care variazã în ceea ce priveºte aprecierea „Culturii Naþionale”, ajung la concluzia cã existã 50.000.000 beneficii camuflate în favoarea d-lui Blank! Dacã luaþi în consideraþie cã prin 1926-1927 Societatea Socec a oferit pentru aceastã „Culturã Naþionalã” 46 sau 48 milioane, iatã elementele suficiente care aratã completa inconcludenþã a acestei cereri în ce priveºte o 120

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
nouã expertizare a „Culturii Naþionale”. ªi atunci, dumneavoastrã nu puteþi despãrþi expertiza aceasta de mãrturisirea registrelor dumneavoastrã atât cât au putut fi spicuite ºi, neputând face aceastã despãrþire, cãci ea este strâns legatã de evaluarea fãcutã de dumneavoastrã, din acest punct de vedere încã o datã devine inadmisibilã aceastã cerere de expertizã. Acum, sã trecem la a doua parte, mai puþin discutabilã, a acþiunilor liniei Buzãu-Nehoiaºu. Comisiunea a luat drept normã pentru aceste acþiuni valoarea nominalã, 500 lei de acþiune, ºi din acest punct de vedere le-a apreciat la vreo 3 milioane ºi jumãtate. Domniile lor susþin cã aceste acþiuni valoreazã vreo 79.000.000, iar astãzi peste 100.000.000. Relativ la aceastã afacere ne referim la situaþiuni rezultând din dosarul 6, pag. 267. Banca Industrialã a cumpãrat aceste acþiuni la suma de Lei 1.054 acþiunea, iar altãdatã chiar sub valoarea nominalã, la preþul de Lei 481. Aceasta rezultã din raportul inspectorilor Bãncii Naþionale la acea datã. Ele au fost vândute pe 3.200 lei acþiunea, însumând în total 12.000.000. Acestea sunt mãrturisirile care rezultã din registrele dumneavoastrã pentru datele respective, este valoarea recunoscutã de dumneavoastrã. Puteþi sã vã despãrþiþi de propriile dumneavoastrã mãrturisiri, rezultând din aceste operaþiuni de vânzare trecute în registrele dumneavoastrã? Aþi vândut – ºi inspectorii respectivi ajung la concluzia cã însãºi aceastã operaþiune este o operaþiune riscatã, de camuflaj pentru creare de venituri, ei nu admit cã ºi aceastã operaþiune la 3.000 lei putea sã fie realã –, dar nu aceasta intereseazã pentru moment. Dumneavoastrã aþi realizat un beneficiu de 12.000.000, ºi operaþiunea este din 1929-1930. Cum? Pânã la 1931, în epoca când banul cãpãtase o anumitã valoare prin stabilizare, aceste acþiuni au crescut? Care ar fi justificarea dumneavoastrã? Iatã cum o astfel de expertizã devine neconcludentã. Eu vã opun mãrturisirea registrelor dumneavoastrã ºi nu se poate sã nu se aibã în vedere acest lucru, cãci este vorba de o epocã privind chiar operaþiunile imputate dumneavoastrã. Vã rog, deci, sã respingeþi cererea pãrþii. Dl. avocat Ottulescu: S-a discutat în primul rând dacã, în principiu, probele sunt admisibile ... Dl. Preºedinte: Asupra acestei chestiuni vã rog sã treceþi ... Dl. avocat Ottulescu: Atunci urmeazã sã discutãm chestiunea concludenþei probelor care au fost cerute de Banca Blank ºi de noi. În ce priveºte proba cu martori, onorata parte adversã a fost de acord cã ea este utilã, necesarã. Vreau numai sã precizez în privinþa clienþilor mei, dl. Tabacovici, moºtenitorii Soepkez ºi dl. Garvin, cã domniile lor sunt într-o situaþiune specialã, pentru cã sunt fãcuþi rãspunzãtori, primii doi, dl. Tabacovici ºi moºtenitorii Soepkez în calitate de conducãtori ai Bãncii Blank, iar al treilea, dl. Garvin, în calitate de conducãtor al Bãncii Industriale. Dumnevoastrã ºtiþi cã legea din octombrie prevede ºi rãspunderea conducãtorilor. Bineînþeles cã, în situaþiunea clienþilor mei, orice probã pe care ar 121

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
face-o Banca Blank le profitã ºi chiar dumneavoastrã aþi hotãrât conexarea, cãci aþi admis cã este o strânsã legãturã în acest proces. Dacã veþi hotãrî cã Banca Blank nu are nicio vinã, bineînþeles cã nu pot sã fie fãcuþi rãspunzãtori nici conducãtorii. Dacã s-a putea întâmpla ca, în principiu, sã gãsiþi cã Banca Blank ar putea sã aibã o responsabilitate, ar putea totuºi sã nu gãsiþi cã conducãtorii au aceastã responsabilitate. De aceea, proba specialã cerutã de noi, pe lângã probele cerute de Banca Blank, care indiscutabil cã ne vor folosi ºi nouã, este referitoare la situaþia specialã a conducãtorilor. Am cerut, în primul rând, ca o parte din martorii care au fost audiaþi de Comisiune, sã fie reaudiaþi înaintea dumneavoastrã. ªi am cerut acest lucru pentru cã înaintea Comisiunii de Anchetã martorii se audiau dupã Codul de Procedurã Penalã, deci în secret, fãrã chemarea pãrþilor, prin urmare noi n-am putut sã punem absolut nicio întrebare acestor martori ºi avem nevoie sã punem unora din ei întrebãri. Pe lângã aceasta, vom propune martori noi pentru ca sã stabilim ce rol am jucat noi în aceastã afacere ca conducãtori. Dupã pãrerea noastrã, întreaga rãspundere de care se ocupã aceste douã decrete-legi în privinþa conducãtorilor, ca ºi în privinþa instituþiunilor de credit, este referitoare la o singurã operaþiune: aceea de trecere de la Banca Naþionalã la Stat a acestui portofoliu, care se numeºte „imobilizat”. Prin urmare, ceea ce trebuie sã precizãm în special este care a fost rolul nostru în aceastã operaþiune a trecerii portofoliului imobilizat, care de la început vã rog sã reþineþi cã este o operaþiune de care s-a fãcut nu numai peste capul Bãncii Blank, dar în special peste capul conducãtorilor Bãncii Blank, este o operaþiune care, dacã citiþi pur ºi simplu legea din 1930, veþi vedea cã este o operaþiune petrecutã între Banca Naþionalã ºi între Stat. Mai mult încã, aceastã lege prevede cum se trece portofoliul pentru o sumã de aproximativ 4 miliarde. Banca Naþionalã oferã ºi Statul primeºte dacã vrea, iar dacã nu vrea, nu primeºte. Prin urmare, s-au trecut o serie de creanþe, cele mai multe efecte, operaþiune în care conducãtorii n-au avut niciun amestec. Or, primul lucru pe care cerem sã-l dovedim este aceastã situaþiune. Dar pentru cã onorata Comisiune de Anchetã în raportul sãu, în loc sã se limiteze la ceea ce prevedea legea, adicã în loc sã judece faþã de conducãtori operaþiunea preluãrii portofoliului, s-a apucat sã examineze ºi operaþiuni anterioare, anume operaþiunea acontãrii efectelor de Banca Blank la Banca Naþionalã, care, bineînþeles, nu are nicio legãturã cu prejudiciul, pentru cã s-au putut ipotetic sconta efecte fãrã valoare, efecte de ale unor debitori insolvabili, dar întrebarea este: de ce a luat Statul aceste efecte? De ce Banca Naþionalã a ales tocmai aceste efecte? Când vom veni la judecarea fondului vom arãta cã lea ales tocmai pe acestea, pentru cã scopul era sã ajute Banca Blank care se gãsea într-o situaþiune extrem de precarã. ªi atunci toate aceste acuzaþiuni apar sub o formã absolut ridicolã; dar, bineînþeles, nu putem discuta aceastã chestiune cu ocazia unui probator. Prin urmare însã, pentru cã suntem acuzaþi ºi de chestiunea aceasta a scontului, urmeazã ca dumneavoastrã sã verificaþi, pentru fiecare din cei trei clienþi ai mei, dacã în chestiunea scontului ei au avut vreun amestec ºi, în special, în chestiunea scontului acestor efecte care au fãcut obiectul preluãrii ºi care voi arãta cã au fost emise ad-hoc pentru ca sã fie preluate de Stat. Iatã punctele de fapt asupra cãrora probele sunt absolut necesare, atât pentru moºtenitorii Soepkez, cât ºi pentru Tabacovici. În ceea ce priveºte pe dl. Garvin, care se gãsea la Banca Industrialã, care ºi ea sconta efecte la Banca Blank, domniei sale i se imputã de cãtre Comisiunea 122

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
de Anchetã douã lucruri: cã a semnat un efect de 108.000.000, acela din a treia tranºã de preluare ... Dl. avocat Opriº: De care nu-ºi amintea cã l-a semnat. Dl. avocat Ottulescu: Nu-ºi aminteºte nici acum. Dar ce este mai simplu decât sã aduceþi efectul ca sã vedem dacã este sau nu semnat de domnia sa? Deºi, în definitiv, chestiunea nu prezintã importanþã. ªi, în fine, i se imputã domnului Garvin cã ar fi fost conducãtor al Bãncii Industriale! Domnia sa vrea sã arate cu martori cã nu a fost singurul conducãtor, cã domnia sa nu se ocupa decât de chestiuni tehnice, dupã cum ºi domnul Tabacovici vrea sã arate rolul lui la Banca Blank. Aceste probe sunt, deci, indispensabile. În ceea ce priveºte probele de expertizã, care sunt ºi nouã folositoare, eu voi adãuga încã o cerere de expertizã. S-a cerut sã se dovedeascã, în primul rând, care este valoarea „Culturii Naþionale”, care a fost datã în platã; în prima tranºã preluatã de Stat, de 300.000.000 lei, intra ºi un efect de 200.000.000 semnat de aceastã instituþiune care se chema „Cultura Naþionalã”, ale cãrei acþiuni erau în întregime proprietatea Bãncii Industriale. ªi atunci, pentru stingerea acestei datorii fãcutã la Stat s-a dat în platã „Cultura Naþionalã” ºi s-a evaluat atunci „Cultura Naþionalã” printr-o expertizã la suma de 201.000.000. Raportul Comisiunii de Anchetã constatã cã aceastã evaluare s-a fãcut pe baza unei expertize care s-a admis atunci. Ce a fãcut onorata Comisiune? O altã expertizã! Bineînþeles, nu în prezenþa noastrã, cãci toatã instrucþia era secretã, ºi s-au numit experþi domnii Razidescu, Ioaniþiu ºi Ionescu de la Banca Naþionalã. De la început, trebuie sã vã atrag atenþia asupra unui lucru care nu a fost tocmai regulat, ca în aceastã afacere sã se numeascã experþi tocmai funcþionari ai Bãncii Naþionale, care aveau oarecare interese în aceastã chestiune. Aceastã comisiune de experþi evalueazã (pânã aici este vorba de valoarea activului pur ºi simplu) la 106.000.000. Comisiunea de Anchetã gãseºte mai justificatã aceastã a doua evaluare, pentru douã consideraþiuni: întâi, pentru cã prima evaluare este fãcutã de un singur expert, iar a doua de trei experþi! Ei bine, am putea noi atunci sã cerem cinci experþi ca în modul acesta sã ajungem la o valoare convenabilã!!! ªi a doua consideraþiune este cã experþii cei de al doilea au fãcut evaluarea sub prestare de jurãmânt! Dupã cum vedeþi, nu este niciun argument de fond al Comisiunii. Dacã Comisiunea ar fi examinat în fond ambele expertize ºi ar fi venit cu argumente ca sã arate cã evaluarea unora este mai bunã decât a altora, am fi putut discuta. Dar Comisiunea se mãrgineºte a lua de bun ceea ce au spus experþii din a doua expertizã, pe simplele consideraþiuni cã erau trei la numãr ºi cã au depus jurãmântul!!! În asemenea condiþiuni, evident cã Banca Blank ºi conducãtorii sunt în drept sã vã cearã dumneavoastrã sã ordonaþi o nouã expertizã. Cãci, dacã se aratã cã prima evaluare era justã – ºi diferenþa dintre prima ºi a doua este de 95.000.000 lei –, dintr-o datã prejudiciul pretins al Statului este redus cu 95.000.000. Va mai fi discuþie, de asemenea, dacã plusvaloarea comercialã de 24.000.000, pe care Comisiunea n-a þinut-o în seamã, va trebui sau nu sã fie þinutã în seamã de dumneavoastrã. Acum, care sunt obiecþiunile fãcute de onoratul reprezentant al Ministerului de Finanþe? 123

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Domnia sa a spus în primul rând cã Banca Blank la o altã expertizã n-a voit sã punã la dispoziþie registrele. Nu ºtiu dacã este exact, în orice caz însã este o probã la care am dreptul eu, ca conducãtor al Bãncii Blank, ºi nu poþi sã mã privezi de aceastã probã pentru cã altã parte, pe o altã chestiune, n-a voit sã punã registrele la dispoziþie. O a doua obiecþiune a pãrþii adverse, care a cãutat sã justifice de ce are interes chestiunea registrelor într-o expertizã care nu are un caracter contabil ºi care este o expertizã tehnicã: sã evaluaze un obiect din punct de vedere comercial; s-a vorbit de anumite sume trecute în registre, s-a spus cã în motivele de apel ale Bãncii Blank ea s-a referit numai la plusvaluta comercialã ºi pentru rest s-a referit la evaluarea din registre etc. Toate acestea nu au nici o bazã, pentru cã, presupunând cã în registre „Cultura Naþionalã” era trecutã pe o valoare de nimica, aceasta nu înseamnã evident cã trebuia s-o dai Statului pe valoarea de un leu!!! Toatã chestiunea pe care dumneavoastrã aveþi s-o examinaþi este dacã Statul a suferit „grave prejudicii”, aceasta este cerinþa legii. Prin urmare, dacã ceea ce i s-a dat valora atât cât i s-a dat, atunci n-a suferit prejudicii, cãci nu poate zice cã a suferit prejudicii pentru faptul cã eu leam dat pe un preþ mai mare decât în registre, dacã într-adevãr valora mai mult decât era trecut în registre. Iatã de ce obiecþiunea Ministerului de Finanþe este complet neserioasã. Dar eu nu ºtiu cum sunt redactate motivele de apel ale Bãncii Blank. Am cerut ºi eu expertiza ºi în motivele mele de apel nu este niciun cuvânt referitor la registre, nici la plusvaluta comercialã. Eu cer pur ºi simplu sã dovedesc cu expertizã cã „Cultura Naþionalã” valoreazã preþul pentru care a fost preluatã. Prin urmare, indiscutabil proba este admisibilã. Venim la a doua probã cerutã de Banca Blank: când s-a cedat tranºa a treia, de 108.000.000, printr-o cambie care veþi vedea cã n-a fost emisã nici de Banca Blank, nici de conducãtori, ci a fost o cambie datã în acoperirea unor plãþi care le-a fãcut direct Banca Naþionalã în preziua cãderii Bãncii Blank, când toþi deponenþii veneau sã-ºi ridice banii, Banca Naþionalã, dupã ce i-a plãtit, a cerut Bãncii Blank sã acopere suma plãtitã printr-un efect, ºi s-a dat acest efect de 108.000.000. Ulterior însã a intervenit o convenþiune între Statul Român ºi Banca Naþionalã, ºi, prin aceastã convenþiune, efectul de 108.000.000 a fost restituit Bãncii Blank ºi, în schimb, s-au cedat o mulþime de creanþe, unele cu efecte, altele în cont curent, care reprezintã împreunã o sumã mai mare decât 108.000.000. ªi ca supliment, pe lângã acestea, s-au mai cedat ºi acþiuni ale Societãþii Buzãu-Nehoiaºu. Iatã ce prevede art. 4 al convenþiei:
„În vederea pierderilor ce ar rezulta din realizarea creanþelor cesionate Bãncii Naþionale, ca mandatarã a Statului, în plinã proprietate, 6.184 acþiuni Buzãu-Nehoiaºu”.

Atunci s-a cerut o evaluare, s-a fãcut, actul lipseºte de la dosar, ºi dl. Djuvara v-a rugat sã cereþi acest act. Onorata Comisiune de Anchetã s-a gãsit în situaþiunea cã n-a avut acest act de evaluare ºi atunci iatã ce spune:
„Bineînþeles însã cã aceastã sumã va urma sã fie diminuatã cu valoarea realã a acþiunilor Societãþii Buzãu-Nehoiaºu la data transferului care a avut loc în cadrul preluãrii tranºei a III-a, valoare pe care Comisiunea nu a putut s-o stabileascã pentru cã aceste acþiuni nu sunt cotate la Bursã, iar intervenþiunea pe care a fãcut-o la Direcþiunea Cãilor Ferate pentru a se comunica aceastã

124

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
valoare a rãmas fãrã rezultat, aceasta mulþumindu-se drept orice rãspuns a înainta un bilanþ al societãþii pe care acþiunile sunt trecute cu valoarea lor nominalã.”

ªi atunci Comisiunea le-a trecut cu valoarea nominalã, dar ºi-a dat seama cã nu aceasta este valoarea, aºa cã ºi aceastã chestiune trebuie stabilitã printr-o expertizã. Nu s-a fãcut nici mãcar o expertizã ºi chestiunea nu este soluþionatã de Comisiunea de Anchetã tocmai pentru cã nu a avut acest act de evaluare. Colegul meu adversar se opune însã ºi la aceastã expertizã ºi opunerea domniei sale ar fi bazatã pe faptul cã din dosarul nr. 6 ar rezulta cã acþiunile acestea au fost cumpãrate odatã pe 400 lei bucata ºi altãdatã pe 1.000 lei bucata! Dar, în sfârºit, în actuala concepþiune etatistã nu mã mai surprinde nimic! Când am vãzut un decret-lege care ia oamenilor tantiemele Consiliului de Administraþie, pentru cã aºa este bunul plac, daþi-mi voie sã vã spun cã nu mã mai suprinde nimic. Mai departe, colegul meu adversar zice: Da, dar le-ai vândut iarãºi cu o sumã de 1.000 lei acþiunea! Cui le-am vândut? Nu mi s-a precizat, dar probabil cã colegul meu se referã la operaþiunea de transmitere a acestor acþiuni din patrimoniul Bãncii Blank în patrimoniul Bãncii Industriale. În realitate, ce s-a întâmplat? La un moment dat, Banca Blank, care avea o mulþime de industrii pe care unele le controla, altele erau proprietatea absolutã, s-a vãzut nevoitã la un moment dat, pentru lichiditatea ei ºi pentru cã nu era natural ca o instituþiune bancarã sã se ocupe atât de mult de industrii, sã creeze o bancã specialã, Banca Industrialã, ºi sã treacã tot activul sãu industrial în patrimoniul acestei bãnci. ªi atunci, Banca Industrialã fiind creaþiunea sa, a putut sã treacã o valoare industrialã pe un preþ mai mic, pentru cã patrimoniul nu se schimba. Ori erau acþiunile la Banca Blank, ori la Banca Industrialã, era acelaºi lucru. Dar, încã o datã, pe dumneavoastrã nu vã intereseazã decât o singurã chestiune: ce valoare aveau aceste acþiuni în momentul când s-a fãcut aceastã operaþiune, ºi astãzi – astãzi poate cã este mai puþin important – veþi vedea însã dacã aceastã valoare datã în platã era o valoare realã, care în patrimoniul Statului a crescut, cã, deci, Statul a fãcut o excelentã afacere când a dobândit o linie întreagã de cale feratã pentru 108.000.000, pentru care a mai primit, încã pe lângã aceste acþiuni, creanþe de alte 108.000.000!! Aceasta este chestiunea care aveþi s-o examinaþi. Evident, este uºor sã afirmi – pur ºi simplu – cã operaþiunile sunt prejudiciabile! Am auzit cã mai deunãzi într-un proces cu Banca Agricolã se vorbea de un prejudiciu, ºi atunci Banca Agricolã a rãspuns: Dacã este prejudiciu, hai sã reziliem ! ºi mi se pare cã avocatul Ministerului de Finanþe era foarte ambarasat! Prin urmare, ºi aceastã probã cerutã este admisibilã. ªi acum, eu v-aº mai cere o ultimã probã pe care o cred necesarã ºi care reiese chiar din raportul Comisiunii de Anchetã: aþi vãzut cã Comisiunea de Anchetã conchide la un prejudiciu de circa 800.000.000 ºi Ministerul de Finanþe îºi însuºeºte motivele ºi condamnã la aceastã sumã. Dar întrebarea se pune: cum a putut sã fie calculat acest prejudiciu? Când astãzi încã se mai gãsesc în patrimoniul Bãncii Naþionale, ca mandatarã a Statului, o mulþime de creanþe nevalorificate, cum se poate stabili acest prejudiciu? Însãºi Comisiunea de 125

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Anchetã spune în raportul sãu: „Mai este de observat cã prejudiciul astfel diminuat este susceptibil de a mai primi ºi alte diminuãri, în mãsura în care debitorii cedaþi vor face plãþi de rate cu care au rãmas în suferinþã.” Prin urmare, iatã un prejudiciu care nu este încã fix. Dumneavoastrã aþi putea sã ne condamnaþi ipotetic la plata acestui prejudiciu care apoi sã se mai diminueze!!! Este posibil acest lucru? Nu. Nu trebuie aceste creanþe, care nu sau realizat, sã fie evaluate? Ele nu reprezintã un activ? De ce onorata Comisiune nu le-a evaluat? S-a întâmplat ºi un alt lucru. Nu vreau sã învinovãþesc pe nimeni, dar sunt dator sã vã arãt situaþiunea realã: portofoliul acesta imobilizat a fost „une aubaine” pentru mulþi ºi îmi aduc aminte cu câtã stãruinþã cereau debitorii ca, în loc sã fie debitorii unui institut de credit, sã fie trecuþi la portofoliul imobiliar, adicã la Stat. Debitorii þineau foarte mult sã fie debitorii Statului. Bineînþeles cã cei care þineau la aceasta erau cei solvabili, cãci cei insolvabili nu-i interesa dacã era debitorii lui Blank sau ai Statului! Dar iatã, deci, o mulþime de debitori deveniþi debitori ai Statului. Statul încheia aranjamente cu ei. De la cei cu care a fãcut aranjamente cel puþin a încasat, pentru unii a fãcut aranjamente foarte convenabile; dar pe alþii i-a pãsuit, nu s-a interesat de ei ºi în intervalul de timp – nu ºtiu dacã creanþele nu s-or fi prescris, dar în orice caz s-au produs importante schimbãri în situaþiunile patrimoniale ale acestor debitori. ªi acum vreþi sã plãtim noi aceste oale sparte? Sã plãtim noi pentru cã Statul, pentru cine ºtie ce interese politice, cum era pe vremuri, n-a urmãrit pe x, y, sau z, n-a luat nici mãsuri de asigurare, a lãsat creanþele sã se prescrie ºi pe aceºtia sã înstrãineze ºi sã iroseascã averi? Ca sã stabileºti prejudiciul trebuie, în primul rând, sã stabileºti valoarea întregului activ care a trecut la Stat în momentul acela, iar nu sã stabileºti prejudiciul prin prisma situaþiunii de azi ºi sã zici: Iatã Statul cã are pagubã pentru cã debitorii Popescu, Ionescu, Vasilescu, n-au fost executaþi. Pe mine mã intereseazã care era situaþiunea de solvabilitate a acestor debitori în momentul când s-a fãcut transmisiunea, ºi nu situaþiunea ulterioarã, care, bineînþeles, schimbatã de o mulþime de factori, criza generalã etc., a putut sã facã dintr-un om bogat un om sãrac. Pentru curiozitatea dumneavoastrã, iatã am aici convenþiunea prin care în schimbul portofoliului de 108.000.000 se trec o mulþime de creanþe. Sunt trecute aici 100 creanþe de conturi curente ºi încã 24 de creanþe de efecte ºi în tabloul acesta veþi vedea cã multe, aproape jumãtate din aceste creanþe, sunt garantate cu ipoteci. Mã întreb: ce s-a fãcut cu ele? Pentru cã, dacã citim raportul Comisiunii, vedem cã de la debitorii aceºtia numeroºi cu ipoteci nu ºtiu dacã s-au încasat în total 10.000.000 lei!! Dar am sã vã citesc ceva din raportul Comisiunii de Anchetã, care este de o importanþã deosebitã:
„Din tablourile 3 referitoare la debitorii cedaþi în cadrul tranºei a III-a, un numãr de 145 au obþinut numai reduceri prevãzute de legea conversiunii. Debitorii figurând în tablou sub nr....nu au obþinut reduceri, dar întrucât nu au acoperit în total creanþele lor, au fost trimiºi spre executare, afarã de ultimii doi împotriva cãrora, neexistând titlu, s-a dispus sã fie acþionaþi, urmând ca dupã obþinerea titlui sã fie executaþi...”

ªi acestea care sunt creanþe valabile, care pânã astãzi nu au fost executate, acestea mi se trec mie în cont!!! Dar mai departe: „Debitorii menþionaþi în tablou sub nr....care, de asemenea, nu au obþinut reduceri nici pe bazã de conversiune, nici pe bazã de 126

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
convenþiune, au rãmas neurmãriþi, cu motivarea cã creanþele lor sunt irealizabile ca neavând avere.” Aceasta când? Astãzi? Pot eu sã fiu fãcut rãspunzãtor de aceastã situaþiune cã d-ta Stat n-ai urmãrit pe aceºti debitori ºi cã operaþiunea aceasta, care era o operaþiune de asanare, ai transformat-o într-o operaþiune politicã pentru ajutorarea partizanilor politici? Este posibil un asemenea lucru? Este nevoie ca dumneavoastrã sã cunoaºteþi întregul aspect al acestei situaþiuni care se cheamã „portofoliu imobilizat” ºi cãruia i se mai zice „portofoliu putred” ºi este într-adevãr putred, iar sã nu cunoaºteþi numai aspectul acesta care se dã astãzi numai pentru trebuinþa cauzei. Prin urmare, pentru ca dumneavoastrã sã puteþi stabili dacã existã prejudiciu, mai este nevoie ca un raport de expertizã sã examineze situaþiunea tuturor bunurilor, tuturor creanþelor cedate în momentul cesiunii, pentru cã onorata Comisiune de Anchetã a stabilit prejudiciul nu pentru situaþiunea din momentul cesiunii, ci pe baza unor situaþiuni ulterioare, derivând din insolvabilitatea unor debitori. Pentru aceste consideraþiuni, vã cerem sã aprobaþi expertiza. Dl. avocat Bãlescu: În ceea ce priveºte calitatea experþilor, este nevoie ca aceste expertize sã fie realizate de cei care au competenþã. De pildã, când este vorba de expertiza pentru „Cultura Naþionalã”, cred cã o expertizã realã nu poate fi fãcutã decât de un inginer constructor în ceea ce priveºte imobilul, de un specialist în tranºa maºinilor grafice, pentru cã una este evaluarea abstractã fãcutã de un inginer mecanic ºi alta este evaluarea fãcutã de un specialist. De asemenea, trebuie sã fie un specialist în comerþul ºi industria de arte grafice. Numai opiniile acestor specialiºti cred cã pot da o evaluare realã a activului acestei societãþi. Dl. avocat Opriº: Nu voi discuta toate chestiunile puse, voi rãspunde numai distinsului meu coleg, dl. Ottulescu, cu privire la probele solicitate în legãturã cu lichiditatea creanþelor ºi voi adãuga foarte puþine lucruri: În trei tranºe, una privind 201.000.000 „Cultura Naþionalã” ºi 98.000.000 creanþe, Statul a încasat 13.000.000. A doua tranºã de 800.000.000, înglobând foarte, foarte multe creanþe, veþi examina tabloul anexat la deciziune ºi dacã veþi considera cã o expertizã pe care o veþi numi dumneavoastrã poate fi admisã în drept, veþi considera cã aceastã expertizã are sã analizeze situaþiunea fiecãrui debitor separat în raport cu situaþiunea lui personalã de la 1931 ºi, în raport cu situaþiunea lui de acum, veþi socoti ºi dumneavoastrã în ce mãsurã trebuie sã vã suspendaþi lucrãrile pentru ca sã se poatã face aceste expertize. Cã, pe de altã parte, nici nu ni se aratã datele respective, normele dupã care s-ar putea face o astfel de expertizã. Eu, personal, nu vãd posibilitatea de a se face o astfel de expertizã care sã analizeze situaþiunea debitorilor de la 1931 ºi cea de astãzi. Dar dumneavoastrã sunteþi instituiþi sã anchetaþi ºi sã hotãrâþi în baza unei legi speciale în care este ºi aceastã situaþiune excepþionalã: sunt creanþe neajunse la termen sau nelichide care sunt în curs de executare ºi deciziunea imputã ºi aceste creanþe în mãsura în care nu s-au executat, deºi recunoaºte cã s-ar mai putea executa încã. La tranºa a II-a, din 600.000.000 s-a încasat suma de 1.400.000 lei. Diferenþa de aproape 600.000.000 ar rãmâne sã se stabileascã sub acest fel de expertizã, adicã luându-se în consideraþie starea pentru aceºti debitori din 1931 ºi cea de azi. ªi eu spun: iatã o operaþiune imposibil de realizat. 127

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dumneavoastrã veþi uza de acelaºi drept suveran de apreciere. Lãsãm chestiunea de drept dacã domnii apelanþi vor putea sau nu fi condamnaþi ºi asupra unor creanþe care sunt în curs de executare, aceasta este o altã problemã de drept. Nu ne intereseazã. Ne intereseazã, deocamdatã, posibilitãþile reale ce expertizele care s-au cerut ºi pentru care nu s-au dat norme, în ce fel s-ar putea realiza, dacã sunt concludente ºi pot fi efectuate în fapt. ªi eu vã arãt cã, fiind de examinat sute de debitori, ce sã examinezi? Situaþiunea lor de atunci ºi acum dupã ce norme? Iatã lucruri imposibile de realizat. Din acest punct de vedere, dumneavoastrã urmeazã sã vã însuºiþi pãrerea mea, veþi avea în vedere situaþiunea actelor, situaþiunea dosarului, ºi pe baza lor, veþi aprecia în mod suveran aºa cum a fãcut ºi Comisiunea când, pe baza unor elemente foarte sumare, a apreciat. Conluziunea în drept se va discuta înaintea dumneavoastrã ºi se va vedea în ce mãsurã dumneavoastrã puteþi obliga societãþile respective sau domnii respectivi la plata unor sume pe care Statul încã nu le-a încasat. Aceasta este o altã problemã. Ceea ce intereseazã însã deocamdatã este sub aspectul practic dacã o asemenea expertizã duce la concludenþã ºi, din acest punct de vedere, mã opun.

128

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ÎNCHEIEREA nr. 32 ªedinþa de la 10 iunie 1941 Comisiunea Specialã, având a se pronunþa în urmãtoarele apeluri: 1) apelul Bãncii Marmorosch, Blank & Co., dosar nr. 6; 2) apelul Aristide Blank, dosar nr. 7; 3) apelul N. Tabacovici, dosar nr. 4; 4) apelul Al. Garvin, dosar nr. 5; 5) apelul Margareta Soepkez ºi Vera Florescu, moºtenitoarele defunctului Richard Soepkez, dosar nr. 8, conexate conform deciziunii consemnatã în Încheierea nr. 32 din 3 iunie 1941, DECIDE: În mod preparator ºi fãrã a prejudeca fondul: I. În apelurile introduse de Banca Marmorosch, Blank & Co. ºi Aristide Blank: 1) Admite contraproba cu martorii prof. Victor Slãvescu ºi Dimitrie Burillianu. 2) Admite sã se cearã Monitorului Oficial raportul de expertizã al delegaþilor acestei instituþiuni ºi anume A. Grigorescu, fost membru în Consiliul de Administraþie ºi specialist în tehnica graficã, ºi R. Nicolau, fost consilier controlor din martie 1930, privind valoarea institutului „Cultura Naþionalã”. 3) Admite sã se cearã de la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi al Comunicaþiilor raportul de expertizã al delegaþilor ministrului, inspector general Stratilescu ºi profesor Vasile Karpen, din anii 1925-1926, privind linia feratã Buzãu-Nehoiaºu, raport care se aflã la fosta Direcþiune a Cãilor Ferate Particulare, azi devenitã Direcþiunea Tehnicã. 4) Admite o contraexpertizã ce se va efectua de doi experþi, unul tehnician, specialist în maºini de artã graficã, ºi altul specialist în industria artelor grafice, ºi care vor stabili urmãtoarele: a) valoarea investiuþiunilor întreprinderii „Cultura Naþionalã” la data achiziþiei ei de cãtre Stat; b) valoarea aceloraºi investiþiuni, în starea în care au fost cedate, raportatã la preþurile de astãzi; c) valoarea comercialã a întreprinderii „Cultura Naþionalã” la data achiziþiei ei de cãtre Stat. Numeºte experþi pe d-nii ing. Zaharia Constantinescu, directorul Imprimeriei CFR, ºi Sabin Fãgeþel, directori Institutului de Arte Grafice „Ramuri”. Fixeazã onorariul experþilor la suma de 30.000 lei pentru fiecare expert. Fixeazã termen pentru depunerea jurãmântului experþilor, joi, 12 iunie 1941, ora 9. Experþii vor cere relaþiuni membrilor care au figurat în comisiunile de expertizã, care au stabilit în 1930 ºi 1940 valoarea întreprinderii „Cultura Naþionalã”. 5) Admite efectuarea unei expertize pentru determinarea valorii acestor acþiuni ale societãþii Buzãu-Nehoiaºu, cedate Statului prin convenþia din 12 august 1933. Numeºte pe domnul inginer profesor Gr.Gh. Stratilescu ca expert tehnic pentru evaluarea liniei de cale feratã Buzãu-Nehoiaºu ºi a întregii zestre a acestei exploatãri. 129

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Evaluarea se va face la preþurile din 1933 ºi la cele de astãzi, în ambele ipoteze þinându-se seama de starea în care se gãseau aceste investiþiuni în anul 1933. Numeºte pe dl. Gh. Leonte, expert contabil, pentru ca, pe baza valorii liniei, determinatã de dl. inginer prof. Gh. Stratilescu, sã stabileascã valoarea unei acþiuni a Societãþii Buzãu-Nehoiaºu, þinând seama de celãlalt activ al Societãþii ºi de pasivul ei. Fixeazã onorariul de expert al d-lui inginer prof. Gh. Stratilescu la 100.000 lei ºi al d-lui Gh. Leonte la 20.000 lei. Fixeazã termen pentru depunerea jurãmântului experþilor joi, 12 iunie, ora 9. II. În apelul Nicolae Tabacovici: Admite toate probatoriile de martori cerute, ºi anume: cu martorii Constantin Argetoianu, Radu Romanescu, George Crãciun, Alexandru Cantuniari ºi Mihail Manoilescu. III. În apelul Alexandru Garvin: 1. Admite sã se cearã la Banca Naþionalã a României efectul de 108 milioane lei, de care se menþioneazã în raportul Comisiunii de Anchetã cã ar fi semnat pentru Banca Industrialã de apelant. 2. Admite probatoriul cu martorul cerut, ºi anume V.A. Urechia. IV. În apelul Margareta Soepkez ºi Vera Florescu, moºtenitoarele defunctului Richard Soepkez: 1) Admite în parte probatoriile de martori cerute, ºi anume cu martorii Constantin Argetoianu, George Crãciun, Alexandru Cantuniari, Ioan Longhin, Emilian Pantazi, Ion Rãducanu, A. Oþoiu ºi Ionel Popp. 2) Nu admite probatoriiile de martori cerute cu martorii Iuliu Maniu, Mihail Popovici ºi Al. Lepãdatu. V. În apelurile Nicolae Tabacovici, Alexandru Garvin, Margareta Soepkez ºi Vera Florescu, moºtenitoarele defunctului Richard Soepkez: Uneºte cu fondul expertiza contabilã cerutã. VI. În toate apelurile: Deleagã pe dl. consilier Possa cu audierea martorilor, fixându-le termenul pentru audierea acestora la 14 iunie 1941, ora 16, când se vor cita ºi pãrþile. Obligã apelanþii sã se îngrijeascã pentru aducerea martorilor. Termenul pentru judecata fondului se va fixa ulterior, dupã efectuarea probatoriilor.

130

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 19 noiembrie 1941 Dl. avocat Gheorghiu: Art. 6 al decretului-Lege din martie 1941 prevede cã apelul se poate face în termen de 15 zile libere de la comunicare. În aceastã privinþã, ridic o excepþiune de tardivitate sub douã aspecte ºi anume: în primul rând, în ceea ce priveºte motivele suplimentare depuse de dl. Tabacovici, ºi, în al doilea rând, în ceea ce priveºte însãºi petiþiunea fãcutã de dl. Aristide Blank. Domnului Blank i s-a comunicat deciziunea pe data de 18 aprilie 1941, ºi domnia-sa face apelul la 13 mai 1941, deci dupã scurgerea celor 15 zile de la comunicare. Menþionez cã aceastã comunicare a fost luatã în cunoºtinþã în mod personal de domnia sa ºi, deci, nu prin proces-verbal. Sub acest aspect, apelul d-lui Blank este tardiv. În ceea ce priveºte motivele suplimentare depuse de dl. Tabacovici, domniei sale i se comunicã deciziunea la 11 aprilie, iar apelul este declarat la 25 aprilie, prin urmare este în termen, ºi fomuleazã însã motive suplimentare la 14 mai, ºi, prin urmare, urmeazã ca dumneavoastrã sã hotãrâþi în aceastã privinþã dacã motivele suplimentare se pot depune dupã trecerea termenului de 15 zile, privinþã în care textul legii este categoric. M-aº putea aºtepta la obiecþiunea cã apelurile s-au conexat ºi cã s-a intrat în fond. De aceea, þin sã amintesc Onoratei Comisiuni cã aceste probatorii au fost admise în mod preparator fãrã a prejudeca fondul ºi cã, în ceea ce priveºte conexitatea, ea este o chestiune care intereseazã buna administraþie a Justiþiei, dar, odatã admisã, pãrþile nu pot avea mai multe drepturi decât în momentul conexãrii. În aceastã privinþã, citez Deciziunea Înaltei Curþi – adevãrat, o deciziune veche – care spune cã aceste mãsuri se iau pentru buna administraþiune a Justiþiei ºi cã pãrþile nu pot câºtiga drepturi mai mari decât în momentul conexãrii, iar în ceea ce priveºte dacã se pot încã ridica astãzi aceste excepþiuni, având în vedere cã este un text în procedurã care dispune ca nulitãþile trebuie ridicate in limine litis asupra acestei chestiuni toate instanþele noastre s-au pronunþat (citat Jurisprudenþã). În aceastã privinþã, jurisprudenþa este din 1893 ºi 1911. Este însã o jurisprudenþã foarte recentã, prin care Înalta Curte de Casaþie decide cã se pot ridica ºi în recurs, atâta vreme cât Înalta Curte nu are a cerceta vreo chestiune de fapt. Deci, dacã se constatã fãrã nicio discuþie data înregistrãrii ºi a comunicãrii, ºi nu se poate ridica vreo obiecþiune în ceea ce priveºte comunicarea, aºa cum este ºi în speþã, atunci Înalta Curte este îndreptãþitã sã examineze aceastã excepþiune de tardivitate, fiind o chestiune care intereseazã ordinea publicã ºi care intereseazã însãºi legarea instanþei. Sub acest raport, vã rog sã binevoiþi a vedea cã apelurile d-lui Blank, ca ºi motivele suplimentare ale d-lui Tabacovici, sunt tardive. Dl. avocat Opriº: Înalta Curte, pornind de la ideea cã posibilitatea cu care se leagã o instanþã este o chestiune de ordine publicã, a avut sã judece în douã ipostaze deosebite, care aratã tocmai ideea de ordine publicã predominantã în aceastã problemã, anume a avut cazul chestiunii dacã se poate deferi jurãmânt atunci când o parte spune cã a primit comunicarea la o datã, iar cealalatã spune cã a primit-o la o altã datã, iar pentru cã, în afarã de comunicare sau de constatarea ei, partea a înþeles sã-i dea jurãmânt, Curtea de Casaþie a hotãrât cã aceasta fiind o chestiune de ordine publicã ºi jurãmântul fiind o tranzacþie, nu se poate tranzita asupra problemelor de ordine publicã. 131

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
În al doilea rând, tot Înalta Curte de Casaþie a stabilit cã judecãtorii din oficiu sunt obligaþi sã observe dacã o comunicare este valabil fãcutã ºi dacã calea de atac s-a fãcut în termen, pentru cã pãrþile nu pot nici sã prelungeascã, nici sã scurteze termenul cãii de atac. Jurisprudenþe sunt acelea cu nr. 1.129 din 9 noiembrie 1934 ºi nr. 418 din 4 martie 1935. Aceea cu privire la jurãmânt este din 1904. Jurisprudenþa relativã la tãcerea sau renunþarea pãrþilor de a ridica excepþiunea tardivitãþii, stabilind cã judecãtorul are obligaþiunea s-o ridice din oficiu, este adevãrat cã este mai veche, dar, pentru cã are acelaº principiu de bazã, ea se poate susþine ºi astãzi. Pentru aceste consideraþiuni, vã rog sã binevoiþi a vedea cã apelul d-lui Blank este tardiv. În ceea ce priveºte motivele suplimentare depuse de dl. Tabacovici, este adevãrat cã petiþiunea d-lui Tabacovici a fost introdusã în termen. Legea de accelerare spune cã motivele se pot aduce pânã la termen, este o îngãduinþã a legiuitorului. Dacã însã veþi considera cã apelul trebuie introdus pânã la expirarea celor 15 zile, adicã pânã la expirarea termenului de apel, este indiscutabil cã ºi aceste motive suplimentare, sunt tardive. Dl. avocat Djuvara: Mã aflu în faþa unui act foarte ciudat. Iatã, am în faþã deciziunea Ministerului ºi procesul-verbal de comunicare. Data este de 28 aprilie, iar nu 18 aprilie, cum pretinde partea adversã. La dumneavoastrã în dosar vãd o dovadã de primire cu o cifrã corectatã, adicã din 28 s-a fãcut 18, punându-se peste doi un unu cu punct. Socotesc cã, cu asemenea mijloace, nu se poate încerca a se câºtiga un proces de asemenea importanþã. În ceea ce priveºte chestiunea procedurii, nu cunosc jurisprudenþele invocate, dar îmi îngãdui cã sunt în materie penalã, iar nu civilã. Noi aici ne aflãm într-o chestiune de despãgubiri cerute din partea Statului, prin urmare sunt la mijloc interese private. De altfel, aici nu este vorba de tranzacþiuni asupra termenului, evident cã asemenea tranzacþiuni nu se pot face. Dar dacã cineva nu a invocat in limina litis, aceastã legare a instanþei, un apel pe baza cãruia se judecã cu cineva, nu mai poate sã facã în altã parte. Încã o datã însã mã refer în principial la fapte, cifra este clarã. În aceastã privinþã ºi, în mod subsidiar, noi ne înscriem în fals. Dl. avocat Veniamin: Vã rog sã binevoiþi a vedea cã este vorba de motivele suplimentare de apel, apelul fiind fãcut în termen ºi cã aceste motive suplimentare au fost depuse mai înainte de primul termen de înfãþiºare. Conform principiilor de procedurã civilã, aceste motive pot fi depuse pânã la prima zi de înfãþiºare. Noi nu suntem în faþa Înaltei Curþi de Casaþie unde ar trebui sã se aplice legea organicã a supremei instanþe. Nu. Motivele de apel le pot depune pânã la primul termen de înfãþiºare. (Citat art. 8 al Legii Curþii de Casaþie...) Prin urmare, se aplicã principiile procedurii civile din moment ce existã o derogare. Nu se contestã cã noi le-am depus în termen, adicã pânã la primul termen de înfãþiºare ºi cã, în ceea ce priveºte legea de procedurã, nu ne-am îndeplinit îndatoririle. Iatã de ce vã rog sã binevoiþi a vedea cã, din acest punct de vedere, incidentul ridicat este neîntemeiat. COMISIUNEA DISPUNE Sà SE FACà PRIN TRIBUNAL CERCETÃRILE ASUPRA DOVEZILOR DATEI DE ÎNMÂNARE. ÎN CE PRIVEªTE INCIDENTUL TARDIVIZÃRII, COMISIUNEA RESPINGE INCIDENTUL CA NEÎNTEMEIAT. PROCESUL CONTINUÃ. 132

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dl. avocat Bãlescu: Domnule Preºedinte ºi Onoratã Înaltã Comisiune, ne prezentãm în faþa dumneavoastrã cu inima uºoarã, pentru cã legiuitorul, care a organizat aceastã instanþã excepþionalã de judecatã, a organizat-o în aºa fel încât avem deplina satisfacþie asupra chipului cum structural ºi personal aceastã instanþã, în concepþiunea legiuitorului, va avea sã pronunþe dreptul. Ne prezentãm ºi cu un sentiment de seninãtate liniºtitã, pe care ne-o conferã încrederea nedezminþitã în dreptatea cauzei noastre, pe care niciun fel de aprehensiune, de ordin extern sau intern, nu ne-o poate zdruncina. Aceastã liniºte am cãpãtat-o dupã ce, cu toatã atenþiunea ºi sârguinþa cercetãtorului, mi-am format convingerea cã putem sã întemeiem susþinerile noastre pe cea mai perfectã ºi juridicã interpretare a textelor, în afarã de sentimentul de echitate care predominã convingerea noastrã. Trebuie însã de la început sã accentuez asupra faptului cã, pledând în faþa dumneavoastrã astãzi, îndãrãtul barei noastre se gãseºte un numãr de câteva mii de deponenþi, oameni modeºti, nevoiaºi, pentru care pun concluziuni, pentru cã astãzi Banca Blank este în stare de concordat preventiv, astãzi patrimoniul Bãncii Blank se lichideazã în favoarea deponenþilor sãi, ºi strãdania pe care eu trebuie s-o depun la barã este în favoarea deponenþilor Bãncii Blank, în mãsura în care mã voi încerca sã apãr, sã salvez patrimoniul bãncii, care astãzi este patrimoniul deponenþilor ºi creditorilor. Acest proces se prezintã într-o complexitate de fapte. Este necesar, pentru cã modul apãrãrii noastre nu se poate limita la o expunere de ordin strict juridic, sã fac incursiuni ºi în alte domenii, anume în domeniul economic, financiar ºi monetar. Este necesar sã începem prin a vã prezenta care anume a fost ambianþa faptelor în care s-a nãscut ceea ce Statul pretinde astãzi cã constituie o despãgubire. Fenomenele economice care altãdatã poate pentru doctrinarii de specialitate constituia un fel de ornemeuticã fermecatã ce nu putea sã fie la îndemâna oricui, astãzi avem posibilitatea sã descifrãm ºi noi care sunt aºa zisele legi economice ce se desfãºoarã sub ochii noºtri. Se discutã în acest proces în ce chip Statul a preluat de la Banca Blank un portofoliu de efecte pe temeiul legii din 7 februarie 1929 ºi a anexelor ei, pe baza legii din 27 iunie 1930, de interpretare ºi extindere a programului de stabilizare ºi pe baza legii din 1 aprilie 1936 de ratificare a convenþiunii din 1936. Statul Român, prin Banca Naþionalã, s-a vãzut posesor al unui portofoliu reescontat de Banca Blank în valoare de circa 1.800.000.000. Dacã aceastã cifrã în mod abstract poate sã ne dea din punct de vedere material o indicaþiune numericã, raportând-o însã la fenomenul economic de unde derivã aceastã impresionantã sumã, desigur cã vom gãsi îndãrãtul acestei cifre o problemã de aplicaþiune a legii circulaþiei monedei, aceastã cifrã cãpãtând astfel un alt înþeles decât acela al valorii sale abstracte, numerice. Îndãrãtul sãu se gãsesc dramele provocate de crizele economice ºi monetare postbelice. Iatã de ce, pe pragul interpretãrilor juridice, trebuie sã ne oprim sã facem ºi câteva consideraþiuni de ordin economic, financiar ºi monetar. Aceastã cifrã de peste un miliard reprezintã valoarea unor efecte care au fost transmise de Banca Blank Bãncii Naþionale pe cale de reescont, reescont care, la rândul sãu, include o operaþiune de credit, ceea ce înseamnã cã Banca Blank, ca instituþiune de credit privat, a acordat împrumuturi celor ce au emis aceste efecte. Cum se poate explica cã, la un moment dat, efecte care erau menite sã 133

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
facã posibilã desfãºurarea vieþii comerciale ºi economice dupã toate regulile clasice ale operaþiunilor comerciale, ce s-a întâmplat cã efecte de o atât de importantã valoare au rãmas descoperite, cã s-a putut naºte o acþiune în responsabilitate de naturã extracontractualã pe care Statul înþelege s-o exercite împotriva bãncii, care n-a fãcut decât sã canalizeze totalitatea acestor efecte, care includeau operaþiuni de credit, cãtre Banca Naþionalã? Mai ales este locul sã ne întrebãm cum este posibil cã acest fapt de a se pune în miºcare o acþiune în responsabilitate extracontractualã care de data aceasta este întemeiatã exclusiv pe consideraþiuni de ordin juridic, iar nu de ordin de exemplu politic, cum se poate cã o asemenea acþiune s-a putut naºte dupã 10 ani, de când faptul generator pretins al culpei ºi deci al daunei s-a produs? Pentru ca sã rãspundem la aceste legitime întrebãri, este necesar sã întoarcem o paginã din istoria contemporanã ºi sã cãutãm sã descifrãm ce anume a intervenit ca sã facã posibil o atât de grea rãspundere care sã apese pe umerii acelora care n-au fost altceva decât un intermediar între operaþiunile de credit ºi operaþiunea de reescont. Mai trebuie sã reþinem faptul cã numai printr-o simplã contingenþã venim astãzi în faþa dumneavoastrã, pentru a cãuta sã descifrãm cum a fost posibil ca un numãr de debitori sã nu mai fie în mãsurã sã-ºi satisfacã îndatoririle. Alãturi de aceºti debitori însã care vin incidental în faþa dumneavoastrã se mai gãseºte o altã clasã de debitori, o clasã foarte vastã de debitori care, de asemenea, la un moment dat, n-au mai fost în mãsurã sã-ºi execute îndatoririle. Noi, care avem deformaþia profesionalã a juristului de a reduce totul la un interes individual tutelar, trebuie de data aceasta sã privim lucrurile sub o altã înfãþiºare, trebuie de data aceasta sã cãutãm explicaþiunea în fenomenele colective ºi sã cãutãm dezlegarea pe temeiul acestor constatãri a faptului de a se fi putut articula o acþiune de responsabilitate atunci când starea generalã a creditului punea pe acelaº plan ºi pe debitorii agricoli ºi pe cei urbani ºi pe comercianþi, ca ºi pe aceºti debitori a cãror neexecutare de obligaþiuni trebuie s-o justificãm astãzi în faþa dumneavoastrã. ªi atunci, dacã în realitate nu este vorba de un caz de speþã, ci este vorba de un fenomen colectiv, fireºte cã departe de a putea vorbi de o acþiune în responsabilitate, trebuie sã ne întrebãm dacã nu cumva este locul sã articulãm asupra unei noþiuni în tutelare a intereselor celor care n-au mai fost în mãsurã sãºi execute obligaþiunile lor. ªi pe aceasta ne vom gãsi alãturi de toþi debitorii în favoarea cãrora legiuitorul a înþeles sã edicteze diferitele legi, cum au fost acelea a concordatului preventiv, legea asupra moratoriului, legea suspendãrii executãrilor etc. În realitate, acest dezechilibru este rezultatul unui fenomen economic care stã la îndemâna oricui de a-l verifica. Am trãit cu toþii epoca de îndatã dupã încheierea pãcii generale a rãzboiului mondial trecut, adicã a aceluia de acum un sfert de veac. Am fost cu toþii martori la acea disproporþie care se nãscuse în timpul rãzboiului trecut între noþiunea de producþie ºi noþiunea de consum. ªi, mai ales, pentru a stabili ambianþa faptelor, avem astãzi în faþa noastrã reeditarea aceloraºi fenomene care se produc în mod constant în situaþiuni identice, fenomene de dezechilibru între producþie ºi consum. În timpul rãzboiului, care acapareazã toate forþele de producþiune ale naþiunii, producþiunea devine omniformã, toatã producþiunea este acaparatã pentru rãzboi, consumul creºte invers proporþional cu producþiunea, consumul este mai mare din cauza ridicãrii standardului de viaþã al consumatorului care constituie grosul armatelor în slujba apãrãrii Statului. 134

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dupã rãzboi se produce fenomenul simetric contrar. În timpul rãzboiului, noþiunea de moarte, de pildã, devine o noþiune banalã. Dupã rãzboi, spiritul de adaptare la nevoile vieþii, un surplus de energie vitalã este caracteristic. Dupã rãzboi, energiile care revin pun în miºcare noi forme de viaþã economicã, viaþa capãtã un ritm mai accelerat, disponibilitãþile sunt investite în afaceri; dupã rãzboi se produce întotdeauna o stare de ascendenþã în producþiune, stare care, din pãcate, cuprinde ea însãºi germenii unui viitor marasm. Este ceea ce economiºtii numesc teoria conjuncturii. Vã rog sã ne îngãduiþi numai foarte sumare citate, pentru a demonstra ceea ce autorii speciali economiºti înþeleg prin acest fenomen. „...” /Citat din Harbart/ Vã rog sã-mi îngãduiþi sã insist puþin asupra acestor consideraþiuni generale despre care socotesc cã vor fi concludente pentru apãrarea pe care înþelegem s-o facem Bãncii Blank. Vom vedea cã fenomenele s-au produs întocmai în aceastã epocã de ascensiune în þara noastrã dupã rãzboi. Tabloul pe care ni-l înfãþiºeazã acest autor n-a fost întocmit pro causa, el este o simplã speculaþiune doctrinarã. Dar nu cred cã este un cuvânt, o idee, o frazã din aceastã expunere, care sã nu se potriveascã aidoma cu toate fenomenele economice care au fãcut în cele din urmã sã comparãm în faþa dumneavoastrã spre a ne apãra împotriva unei acþiuni de responsabilitate. Ciclul acesta conjunctural care este atât de bine precizat în doctrinã s-a produs sub ochii noºtri în þara noastrã. Toate fenomenele de supraproducþie, de speculaþiuni uºoare, de inflaþie, de prãbuºire a preþurilor, de deficienþã a întreprinzãtorilor care scontau în mod natural în epocile de abundenþã câºtiguri uºoare, toate acestea justificã situaþiunea precarã în care Banca Blank s-a gãsit la un moment dat când a fost nevoitã, dupã toate încercãrile fãcute de toþi cei care-ºi dãdeau seama ce importanþã reprezintã pentru creditul intern menþinerea ei în fiinþã, sã-ºi închidã ghiºeele. Dacã aceste fenomene conjuncturale s-au produs în toate þãrile, desigur cã þara noastrã n-a fost prima care sã sufere consecinþele lor, dar în orice caz este prima în care se face procesul instituþiunilor private de credit care au cãzut victimele inexorabile a acestor legi ºi fenomene de naturã economicã. Îndãrãtul acestui fenomen economic se ascunde un fenomen de naturã monetarã. Despre monedã spunea un autor englez Sir Robert ... ºi noi trebuie sã spunem acelaºi lucru: „nu ne gândim la ficat atât timp cât funcþioneazã bine, dar imediat ne gândim la el cum funcþioneazã prost”. Acest lucru se întâmplã ºi cu sistemul monetar. Când moneda îºi îndeplineºte funcþiunea în desfãºurarea normalã a fenomenului economic ºi financiar, nimeni n-are sã-ºi facã dificultatea de a rãspunde la întrebãrile referitoare la mersul ºi funcþiunea monedei. Dar când moneda îºi pierde, prin diminuare progresivã, puterea sa de cumpãrare, atunci când se produce dezechilibrul între valoarea monedei ºi cantitatea de bunuri pe care le poþi dobândi prin mijlocirea acestui factor simbolic al circulaþiunii bunurilor, fireºte cã, de data aceasta, zdruncinul care se produce în viaþa economicã apare de aºa naturã încât cei care sunt chemaþi ca sã vegheze la buna orânduire a treburilor publice ºi private nu mai pot rãmâne indiferenþi. Moneda circulã prin mijlocirea instituþiunilor bancare de emisiune, care au cãpãtat privilegiul de la Stat de a emite monedã hârtie. Moneda hârtie pe care o emite institutul de emisiune n-ar reprezenta niciun fel de valoare dacã ar rãmâne tezaurizat. Aceastã monedã trebuie sã circule, trebuie sã fie repusã în circulaþie. Ei bine, mijlocul tehnic elementar dupã care moneda hârtie circulã este acela al 135

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
reescontului. Bãncile care sunt instituþiuni private de credit, care, în calitatea lor de intermediere a operaþiunilor de schimb, fac acte bancare cu caracter pasiv prin care colecteazã depozitele, aceste bãnci pun în valoare sumele astfel adunate prin acorduri de credite, adicã le difuzeazã. Bãncile primesc în schimbul banilor care au fost împrumutaþi efecte. Aceste efecte sunt reescontate la Banca Naþionalã. Banca Naþionalã, în schimbul lor, predã monedã hârtie care, reîntorcându-se la bancã, este, pe aceastã cale circularã, repusã în funcþiune. Aceasta este operaþiunea rezumatã în elementele sale cele mai simple. Fireºte cã Banca Naþionalã atunci când primeºte efecte la reescont trebuie – ºi lucrul acesta este garantat prin toate legile speciale ca ºi prin statutele Bãncii Naþionale – sã primeascã valori reale, efective. Trebuie ca aceste efecte, conform statutelor, sã fie de scadenþã scurtã, bine garantate, acoperite, sã prezinte încredere, adicã siguranþa Bãncii Naþionale cã, la scadenþã, ele vor fi onorate ºi cã Banca Naþionalã va reintra în fondurile pe care le-a pus anticipat în circulaþiune. Dar în epocile de depresiuni, de crizã, în ciclurile conjuncturale, se întâmplã un fenomen care n-a fost niciodatã dezminþit ºi care este perfect logic explicabil: calitatea efectelor reescontate la Banca Naþionalã devine din ce în ce mai proastã. Lucrul acesta este verificat în doctrinã ºi citez în aceastã privinþã dintr-o lucrare a unui român ardelean, lucrare preþioasã pentru nevoile procesului nostru, ºi anume: „La stabilisation du change roumain” de Jean Iosif, fost consilier economic ºi financiar la Conferinþa de Pace de la Paris. „...”/Citat/. ªi lucrul este foarte simplu: bãncile acordã credite întreprinzãtorilor. Întreprinzãtorii care în epocile de prosperitate puteau sã-ºi sprijine cuvântul ºi onoarea lor comercialã pe randamentul întreprinderilor, pe profitul sperat ºi care în regulã generalã realizat, aceºti întreprinzãtori, în epocile de depresiune, de marasm, nu mai pot avea certitudinea profitului în aºa mãsurã încât sã-ºi poatã cu siguranþã onora semnãtura la scadenþã. Prin aceasta ajungem la un punct mort, cãci dacã Banca Naþionalã nu-ºi poate îndeplini funcþiunea sa decât punând în circulaþie hârtia monedã care nu poate fi tezaurizatã, ºi dacã circulaþiunea monedei Bãncii Naþionale nu este posibilã decât pe calea reescontului, fireºte cã Banca Naþionalã s-ar gãsi într-o dilemã fãrã ieºire: sau sã primeascã în primul rând ca îndatorire principalã respectul funcþiunii normale ºi sã respingã de la reescont efecte de proastã calitate, caz în care aceastã circulaþie monetarã este grav atinsã, fiindcã în epocile de depresiune nu mai existã aceeaºi cantitate de efecte de bunã calitate care sã facã posibilã reescontarea normalã; sau sã dea precãdere circulaþiunii monetare care este de esenþã funcþiunii în vederea cãreia acest institut de emisiune a fost creat, ajutorarea comerþului ºi industriei, dar în acest caz Banca Naþionalã va primi la reescont efectele de proastã calitate. Din aceastã dilemã na putut ieºi nici Banca noastrã Naþionalã. Ea a fost obligatã în epoca de depresiuni, de marasm, sã primeascã la reescont efecte de proastã calitate, nestatutare, efecte imobilizate, lucrul acesta nu are nevoie sã fie demonstrat, el este mãrturisit. Aºa se explicã de ce Guvernul nostru a trebuit sã intervinã printro serie de legi succesive, începând cu data de 7 februarie 1929 ºi pânã în 1936, ca sã facã posibilã epurarea portofoliului Bãncii Naþionale, ceea ce înseamnã cã la aceea datã acest portofoliu nu era pur statutar. Iatã de ce problema economicã sub înfãþiºarea ei consecventã de problemã monetarã, în ultimã 136

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
analizã trebuie sã ducã la intervenþiunea Statului, la intervenþiunea Guvernului care, pe diferite cãi ºi mai ales cu mari sacrificii, trebuie sã intervinã spre a asigura funcþiunea normalã a Bãncii de Emisiune ºi mai ales creditul privat ºi, asigurând creditul privat, sã asigure, desigur, creditul însuºi. În aces mod, prin aceastã succesiune de argumente ºi prin aceste strânse raþionamente, ne gãsim astfel în faþa primeia dintre legiuirile pe temeiul cãrora trebuie sã ne construim apãrarea noastrã în proces, legiuire care este citatã ca punct de plecare în decretul care a adus la instituirea acestei onorate comisiuni, adicã ne gãsim în faþa legii de stabilizare monetarã din 7 februarie 1929. Aceastã lege, dupã ce stabileºte ca unitate monetarã leul ºi pune alte câteva principii, toate în conformitate cu privilegiul acordat Bãncii Naþionale, aratã cã Banca Naþionalã este þinutã sã aibã acoperirea în aur ºi devize, cã Guvernul este obligat sã emitã monedã divizionarã etc., spune art. 6: /citat art.6/ Prin urmare, nu era vorba numai printr-o lichidare a trecutului sã se stabilizeze moneda, punându-se Banca Naþionalã în funcþiunile sale normale. Guvernul trebuia, printr-un program care face parte integrantã din legea monetarã, sã asigure dezvoltarea economicã a þãrii. Prin urmare, între problema monetarã ºi problema economicã – ceea ce mi-am îngãduit sã invederez în faþa dumneavoastrã – existã necontestat aceastã conexitate indisolubilã care a îndemnat Guvernul sã priveascã problema sub aceste douã înfãþiºãri ale sale. ªi atunci iatã programul Guvernului pentru stabilizarea monetarã ºi dezvoltarea economicã. Fireºte, aceasta nu este o inovaþiune proprie a legiuitorului român. Nu numai în Þara Româneascã s-a pus problema stabilizãrii monetare. Toate þãrile au trebuit sã treacã printr-o crizã monetarã datoritã, îndeosebi, inflaþiei monetare care s-a produs dupã rãzboi aproape în toate þãrile. Dar modurile prin care s-a ajuns la stabilizare au variat. Au fost unele þãri ca, de pildã, Austria, care ºi-au stabilizat moneda printr-un împrumut extern contractat prin mijlocirea Ligii Naþiunilor. Aºa s-a întâmplat, în 1922, în Austria. Alte þãri, dintr-un sentiment de ambiþie sau demnitate, ºi-au menþinut moneda naþionalã. Altele, în fine, ºi-au substituit moneda naþionalã printr-un altfel de monedã. Aºa s-a întâmplat în Ungaria. Statul român a menþinut moneda naþionalã al cãrui curs a fost adaptat dupã cursul de fapt – autorii spun cã aºa se face o stabilizare monetarã ºi aºa sau realizat ºi în alte þãri asemenea stabilizãri: atunci când Guvernul a constatat pe o anumitã perioadã de timp o anumitã putere de cumpãrare, la aceastã putere de cumpãrare s-a fãcut stabilizarea legalã monetarã. Guvernul român a realizat stabilizarea monetarã a leului tot pe calea unui împrumut extern, nu însã prin mijlocirea Ligii Naþiunilor, ci direct de la bancherii strãini ºi cu concursul bãncilor de emisiune strãine. Moneda preferatã a împrumuturilor externe la acea datã era dolarul american USA. Guvernul român a contractat un împrumut de stabilizare în valoare de 25 milioane dolari americani USA. Este interesantã expunerea preambulului programului Guvernului român de stabilizare. /Citat din preambul/. Vom vedea de îndatã cã aceste bune intenþiuni ale legiuitorului român asupra caracterului definitiv al stabilizãrii, din pãcate, n-au putut sã fie realizate. Dar pentru ca stabilizarea sã fie asiguratã, prima condiþiune care se cerea 137

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
era ca Banca Naþionalã sã reintre în funcþiunile sale normale la o datã când Banca Naþionalã ieºise din fãgaºul funcþiunilor sale normale. ªi Banca Naþionalã – în concepþiunea Guvernului Român nu putea sã-ºi îndeplineascã o funcþiune normalã decât cu condiþiunea sine qua non – de a avea asiguratã lichiditatea: „...Lichiditatea va fi asiguratã pentru a-i permite sã îndeplineascã funcþiunile monetare normale...” Prin urmare, de la rãzboi ºi pânã la 1929, Guvernul Român mãrturiseºte cã Banca Naþionalã nu-ºi mai îndeplinea funcþiunile normale. ªi aceasta pentru cã, potrivit statutelor, dânsa nu putea sã acorde avansuri decât contra efecte cu scadenþã apropiatã, Banca Naþionalã acorda totuºi avansuri pe baza unor efecte cu termene lungi necesare industriei ºi agriculturii, pe vremea aceea neexistând alt organ care sã satisfacã aceste necesitãþi. Iatã, prin urmare, funcþiunea nestatutarã, funcþiunea anormalã a Bãncii Naþionale, dar care era menitã sã asigure, sã consacre ceea ce Guvernul recunoaºte, programul pe care þara trebuia sã-l realizeze în noua situaþiune de fapte create de pe urma rãzboiului mondial. /Citat din Programul Guvernului, mijloacele pentru a asigura lichiditatea Bãncii Naþionale, secþia a II-a/. În afarã de aceste directive generale, programul care însoþea ca anexã legea stabilizãrii a gãsit cã este necesar sã se precizeze ºi nevoia unei revizuiri a statutelor Bãncii Naþionale. Din textul statutelor vom reþine, deocamdatã, numai ceea ce intereseazã direct în legãturã cu susþinerea tezei noastre. Art. 1 este o formulare de principii de o importanþã deosebitã pentru a putea sã ne explicãm anumite fapte concrete în litigiul nostru. În ce priveºte operaþiunile pe care Banca Naþionalã este îndatoratã sã le efectueze, ele sunt arãtate de art. 23. /Citat/. Este util sã mai cunoaºtem cã organul administrativ al Bãncii Naþionale, care era þinut, potrivit statutelor, sã facã examenul efectelor ce i se transmiteau pe cale de reescont, este Comitetul de Scont, a cãrei compoziþie este iarãºi interesantã de cunoscut. Ea este arãtatã de art. 71, în sensul cã acest Comitet de Scont se compune din ºase membri care nu fac parte din Comitetul Executiv, ºi din alþi ºase membri aleºi dintre acþionarii Bãncii Naþionale /vezi ºi art. 50/. Pe aceastã armãturã juridicã, stabilizarea monetarã trebuia sã-ºi producã în dorinþa optimistã a conducãtorilor, cele mai salutare efecte. În fapt însã stabilizarea monetarã n-a putut fi asiguratã. Atât de puþin încât nu mai târziu decât dupã un an ºi ceva, la 27 iunie 1930, s-a simþit nevoia ca o nouã lege sã vinã sã revizuiascã anumite puncte din programul care trebuia sã asigure stabilizarea monetarã. Asupra acestei legi, vom avea de mai multe ori de vorbit. Operã a regretatului profesor Madgearu, unul din cei mai mari specialiºti în materie financiarã ºi economicã, aceastã lege a trebuit sã intervinã atât de scurt timp pentru a asigura din nou pe calea altor mijloace stabilizarea monetarã. O simplã indicaþiune cronologicã ne aratã ce anume a determinat pe legiuitor sã intervinã cu aceastã lege. În 1929, la scurt timp dupã stabilizarea legalã, a izbucnit faimoasa crizã economicã, care, începând din America, unde peste 3.000 bãnci au trebuit sã se prãbuºeascã, ºi sfârºind cu cea din urmã þarã din continentul european, a fãcut ca toate aceste þãri sã-i simtã zguduirea. În faþa acestor fapte noi, legiuitorul a trebuit sã-ºi dea seama cât de insuficiente au fost mãsurile concepute prin programul de stabilizare înainte cu un an ºi jumãtate. Legea aceasta este 138

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
intitulatã „pentru administrarea portofoliului de efecte trecut de la Banca Naþionalã la Stat conform planului de stabilizare”, prin urmare efecte cu scadenþã îndepãrtatã care au fost trecute, dar nu numai acestea, ci ºi acelea care vor mai fi trecute. Aceasta înseamnã cã, cu toate mãsurile pe care legea de stabilizare a înþeles sã le ia pe baza programului întocmit, ele au fost insuficiente. Banca Naþionalã a continuat sã primeascã efecte cu scadenþã prea îndepãrtatã. Art. 2 este unul din textele cele mai comentate. Nu mai este vorba de data aceasta – ºi socotesc cã acest punct este decisiv pentru dezbaterile noastre – nu mai este vorba de asanarea Bãncii Naþionale, ci este vorba de data aceasta de asanarea întreprinderilor private de credit, a bãncilor celorlalte. Este un prim punct caracteristic al acestei legi. În primul rând, este vorba de extinderea programului de stabilizare, iar, în al doilea rând, legea de stabilizare nu prevãzuse în ce chip se vor administra efectele preluate de Banca Naþionalã, soluþie pe care o dã aceastã ultimã lege. /Citat art. 2/. Vrea sã zicã, din acest moment, Banca Naþionalã se constituie cesionara efectelor, cu toate consecinþele juridice rezultând din aceastã însuºire ºi calitate legalã. Voi avea prilejul sã revin asupra acestui text, arãtând cum este autorizat Ministerul de Finanþe sã facã acest control. O a treia caracteristicã: legiuitorul a prevãzut ipoteza modului de lichidare al efectelor preluate, distinct de modul cum aceste efecte vor fi administrate. În ce priveºte modul cum se vor lichida de cãtre Stat, care a devenit titularul efectelor preluate de la Banca Naþionalã, aceastã lichidare se va face pe cale de convenþiuni, de tranzacþiuni. Legiuitorul ºi-a dat seama cã aceste efecte nu vor putea sã fie onorate la valoarea lor nominalã aºa cum au fost preluate de Stat de la Banca Naþionalã. Ele vor fi lichidate pe cale de tranzacþiuni, concesiuni, acordãri de termene de platã, aºa cum s-a ºi întâmplat. Dacã aceste efecte ar fi fost efecte statutare, efecte a cãror bonitate sã nu fie pusã în discuþie, atunci cum ar fi putut sã fie vorba de posibilitãþi de încasare, de tranzacþiuni etc.? Iatã care sunt caracteristicile acestei legi, care a fost rostul sãu ºi scopul care a determinat pe legiuitor sã intervinã. ªi acum, cazul de speþã: cum s-a aplicat programul de stabilizare? Pentru stabilizare au fost afectate 4.690.000.000, dintre care 1 miliard contravaloarea a 10 milioane dolari, 2.300.000.000 beneficiul realizat din înlocuirea unei pãrþi din biletele de bancã cu monedã metalicã. Nu toate aceste sume au fost utilizate de Banca Naþionalã pentru înlocuirea activelor imobilizate la data de 7 februarie 1929. La acea datã, în portofoliul Bãncii Naþionale se gãseau mai puþine efecte decât valoarea afectatã pentru stabilizare, se gãsea imobilizatã suma de 3 miliarde, inclusiv efectele care aparþineau Creditului Industrial. Din portofoliul Creditului Industrial au fost înlãturate efecte în valoare de ..., iar alte creanþe în valoare de 82 milioane au fost respinse. Aºa încât, dupã tablou, au rãmas 2.500.000.000 în care se adaugã 46 milioane, rãmânând, deci, bine stabilit cã Banca Naþionalã, la 7 februarie 1929, avea în portofoliul sãu ca efecte imobilizate 2.554 milioane. Aceasta înseamnã cã, din suma totalã care fusese afectatã pentru preschimbarea activelor imobilizate, rãmãsese 1.514.966.316. În faþa unor situaþiuni dificile în care se poate gãsi la un moment dat piaþa, existã douã feluri de mijloace de apãrare. Existã un mijloc care este pus la îndemâna însuºi a întreprinderilor comerciale, este un fenomen aproape de naturã biologicã, acela de concentrare. Pretutindeni la noi – lucru confirmat printr-o serie de dispoziþiuni de ordin legislativ – instituþiunile s-au concentrat cu o 139

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
tendinþã cãtre fuziune, ca împreunã sã poatã rezista mai bine dificultãþilor de moment provocate de crizã. Acest fenomen al fuziunii întreprinderilor, îndeosebi bancare, spuneam cã a fost confirmat printr-o serie de dispoziþiuni cu caracter legislativ prin care Statul a încurajat aceastã operã de autoapãrare a întreprinderilor ameninþate de crizã. Începând cu legea bancarã din 1934, continuând cu legea pentru refacerea creditului din 1935 etc., s-au acordat o serie de avantaje întreprinderilor bancare care au înþeles sã fuzioneze, desigur cel mai de seamã din aceste avantaje era o remarcabilã scutire de impozit. Dar nu este suficient acest lucru. Întreprinderile particulare nu au întotdeauna mijloace suficiente sã se apere ºi sã facã faþã acestor nevoi neprevãzute. De aceea, intervenþiunea Statului s-a produs întotdeauna în atare împrejurãri. Aceastã intervenþiune devine astfel un imperativ pentru organele care au rãspunderea interesului Statului. Profesorul ... de la Universitatea din Pisa spune „interesul de a interveni este prea evident...” Aceastã intervenþiune însã nu se poate face altfel decât cu mari sacrificii. Statul trebuie sã-ºi ia rãspunderea asigurãrilor creditului privat. În expunerea de motive care a însoþit legea din 27 iunie 1930 se afirmã ºi se face sã cadã accentul pe aceastã îndatorire a Statului de a face sacrificii. Dl. Argetoianu, care a fost audiat, cel mai în mãsurã ca sã poatã da preþioase lãmuriri asupra unor operaþiuni la care a fost pãrtaº, spune acest lucru. /Citat din depoziþia Argetoianu/. De asemenea, a fost audiat ºi sunt foarte preþioase lãmuririle date de defunctul Madgearu, autorul legii din 1930. /Citat din depoziþia Madgearu/. Iatã de ce spunem cã programul de stabilizare care fusese întocmit cu atâta optimism, care era menit sã asigure pe o lungã duratã de timp stabilizarea monedei noastre naþionale, foarte curând s-a dovedit insuficient, aproape caduc, din cauza factorului nou intervenit prin surprindere, criza din 1929, care avea sã zdruncine atâtea instituþiuni de credit. Autorul legii nu face decât sã ne dea o precizare care este preþioasã prin faptul cã în ele se aratã cã dificultãþile survenite sunt datorate numai crizei care izbucnise la noi la începutul anului 1930. A fost, de asemenea, interogat ºi dl. Angelescu, fostul guvernator al Bãncii Naþionale pe acea vreme, care iatã ce spune: „dar este adevãrat cã, în vremuri anormale, .../citat/”. Dupã aceste criterii, onorata Comisiune are sã judece în mod obiectiv dacã existã sau nu vreo culpã a Bãncii Blank, care este învinuitã de a fi reescontat la Banca Naþionalã efecte lipsite de bonitate. Onoratã Înaltã Comisiune, într-o atare armãturã legislativã, Banca Blank, alãturi de celelalte instituþiuni de credit privat, a beneficiat de mãsurile de favoare pe care legiuitorul a socotit cã este necesar sã le edicteze pe cale legislativã pentru asigurarea creditului privat. „Banca Blank”! Pronunþând acest nume sunt înclinat sã-mi reamintesc o frazã din Faust, partea a II-a a lui Goethe, care atunci când imagineazã o readucere pe planul actualitãþii a imaginii civilizaþiei antice greceºti simbolizatã prin ceea ce a avut mai frumos, mai perfect, Helena, exclamã: „mult lãudatã ºi bârfitã mult Elena”. Aceasta este Banca Blank. Banca Blank a fost bârfitã. Eu, cu toatã decenþa ºi în limitele dreptului de apãrare, îmi voi îngãdui sã aduc un cuvânt de laudã acestei instituþiuni. Banca Blank este cea mai veche instituþiune de credit privat din România. 140

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Ea a fost înfiinþatã la origine ca firmã individualã de Iacob Marmorosch în 1848. Prin activitatea sa, a fost pãrtaºã la toate faptele, la toate evenimentele de ordin financiar ºi economic care interesau viaþa noului stat român în plin progres ºi desfãºurare. Activitatea Bãncii Blank, prin ceea ce a contribuit la beneficiul civilizaþiei moderne româneºti, a fost expusã într-o lucrare prezentatã sub forma unui album comemorativ în 1923 ºi, de atunci pânã astãzi, Banca Blank a desfãºurat ºi o altã activitate utilã þãrii noastre. În acest album se expun cu toatã modestia care au fost împrejurãrile în care Banca Blank ºi-a dat tributul pentru propãºirea economicã a þãrii, nu voi insista prea mult, voi enunþa numai faptele. În epoca de dupã rãzboi, Banca Blank a depus o activitate care, spun tehnicienii, nu mai corespundea cu menirea unei bãnci, adicã a unui institut de credit privat, ci Banca Blank a devenit o bancã de afaceri. Ea ºi-a investit multe din disponibilitãþi în industrii româneºti noi create. Dl. Victor Slãvescu ne-a explicat, cu toatã competenþa domniei sale, cã aºa era necesar în epoca aceea de dupã încheierea pãcii generale, când Statul român a fost pus, pentru prima datã, în faþa unor probleme importante pe tãrâm industrial. Astfel, în Transilvania se gãseau multe industrii care, fiind stãpânite de strãini, trebuia sã fie nostrificate. La acea datã nu exista ca astãzi o Societate Naþionalã de Credit Industrial, care sã-ºi ia asupra sa sarcina progresului industriei româneºti. La acea datã, aceastã activitate a fost îmbrãþiºatã de bãncile private, nu numai de Banca Blank, dar toate bãncile au înþeles sã-ºi utilizeze din disponibilitãþile lor pentru asemenea plasamente. ªtim cum se nãºteau, în fiecare zi, în acea perioadã de prosperitate, noi întreprinderi industriale, ºtim cum plasamentele micului depunãtor erau îndrumate pe calea bãncilor cãtre astfel de întreprinderi cu caracter industrial. Dar mai ºtim ceva: cã acestea erau chiar directivele oficioase ale Bãncii Naþionale. Banca Naþionalã încuraja întreprinderile private de credit sã-ºi întrebuinþeze plasamentele lor în industriile româneºti. Banca Naþionalã primea cu preferinþã la reescont efecte cu scadenþe îndepãrtate, dar industriale. Aceasta este o stare de fapt care nu poate sã fie nici ignoratã, nici contestatã. Ea corespunde cu starea realã a faptelor aºa cum s-au petrecut atunci. Din întâmplare, Banca Blank a fost aceea dintre instituþiunile private de credit care a depus o mai vastã activitate în aceastã executare industrialã. Banca Blank este aceea care, mai mult decât oricare altã instituþiune privatã de credit, a înþeles sã încurajeze industriile naþionale. Prin aceastã activitate desfãºuratã într-o executare paralelã cu aceea a menirii sale normale, dacã nu s-ar fi întâmplat fenomenul neaºteptat al crizei din 1929 cu atât de grave repercusiuni, desigur cã Banca Blank n-ar fi avut sã treacã prin zdruncinul care a dus la închiderea porþilor sale. Banca Blank a fãcut posibilã constituirea multor industrii. Lucrul acesta este mãrturisit de toþi martorii audiaþi. /Vezi depoziþia Madgearu, Angelescu etc./ Acesta este fenomenul. Putem noi oare sã judecãm obiectiv, fãcând reproºuri sau aducând acuzaþiuni Bãncii Blank, care în acel moment, în ambianþa localã, fãcea o operã utilã Statului, operã protejatã de Banca Naþionalã în mod imperios necesar în vederea naþionalizãrii industriei la epoca în care Banca Blank îºi imobiliza disponibilitãþile sale? Faptul acesta este verificat ºi în mod teoretic. /Citat din R. Mises/. Spuneam cã Banca Blank a participat la constituirea multor întreprinderi industriale. A deschis larg creditele sale pentru înfiinþarea de noi industrii sau pentru sporirea capitalurilor industriilor existente. 141

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Ei bine, multe din aceste industrii n-au dat randamentul aºteptat. O mare parte din ele au trebuit sã-ºi abandoneze activitãþile. Dar nu e mai puþin adevãrat cã sunt ºi astãzi o serie de industrii înfiinþate sau finanþate cu multã generozitate de Banca Blank, industrii care stau în fruntea industriei româneºti. Pentru a nu cita decât câteva, vã amintesc Societatea Goetz & Co., Fabrica Cantacuzino, Societatea Buzãu-Nehoiaºu, Atelierele Vulcan etc. Prin urmare, contribuþiunea Bãncii Blank la industrie a avut, fãrã îndoialã, ºi rezultate bune. Pentru a veni la faptele procesului: Banca Naþionalã a preluat de la Banca Blank un portofoliu de 1.800.335.241. Întregul acest portofoliu era din acela care a fost reescontat la Banca Naþionalã posterior legii din 7 februarie 1929. Acest portofoliu a fost preluat pe calea a trei tranºe succesive. Prima tranºã a fost luatã în iulie 1930, a doua ºi a treia în octombrie 1931. Aceste indicaþiuni cronologice sunt de mare importanþã, cãci ele aratã cã Banca Blank a trebuit sã sufere toate consecinþele în mod simetric cu chipul cum se desfãºurau fenomenele crizei, cu ceea ce faptele au venit sã confirme ºi sã verifice, corespundea cu ceea ce numesc doctrinarii panica deponenþilor. Ele s-au produs la aceste epoci. Prin urmare, nevoile Bãncii Blank de a apela la ajutorul Bãncii Naþionale, ajutor pe care Banca Naþionalã era datoare sã-l dea, nu se datorau în mod necesar unei situaþiuni structurale interne, specifice acestei bãnci, ci se datorau acestor factori extrinseci care fãceau numai sã se accelereze ritmul la diferite epoci în care Banca Blank avea nevoie de sprijinul Bãncii Naþionale. Asupra chipului cum s-au desfãºurat operaþiunile de reescont, datele cele mai precise au fost furnizate de unul dintre martori, acela care prin þinuta sa – de altfel, foarte onorabilã – a fost întodeauna ºi manifest un aprig adversar al Bãncii Blank. Este vorba de dl. Costin Stoicescu. Depoziþia domniei sale a avut darul sã impresioneze, îndeosebi, Comisiunea de Anchetã care, în multe din considerentele sale, n-a fãcut altceva decât sã reproducã cuvânt cu cuvânt depoziþia martorului Stoicescu. /Citat ºi confruntare între depoziþia Stoicescu ºi încheierile Comisiunii de Anchetã/ Dupã datele pe care dl. Costin Stoicescu le indicã în depoziþia sa, rezultã cã, la 7 februarie, Banca Blank era angajatã la Banca Naþionalã cu 271.280.000 ca portofoliu de reescont, ceea ce reprezenta o sumã foarte modestã ºi ceea ce însemna cã, la acea epocã, Banca Blank nu se gãsea în acea stare disperatã care sã necesite ajutorul grabnic al Bãncii Naþionale. „Izbucnind criza, Banca Blank a fãcut apel la Banca Naþionalã ºi s-a aprobat 800 milioane pe care Banca Blank i-a epuizat în mai puþin de o lunã, pentru a face faþã unor angajamente în strãinãtate.” Ne întrebãm de ce martorul Stoicescu face sã cadã accentul pe acest fapt de a fi epuizat aceastã sumã pentru a face faþã unor angajamente din strãinãtate? Oare împrumutul de stabilizare însuºi n-a fost contractat tot pe bazã de împrumut fãcut tot în strãinãtate? Prima tranºã a fost realizatã prin preluarea unui portofoliu de 300 milioane. Din depoziþiile martorilor Bãnceanu ºi Cantuniari, rezultã care era atitudinea d-lui Costin Stoicescu ori de câte ori, în calitatea sa de membru în Comitetul Executiv, a trebuit sã-ºi spunã cuvântul în ce priveºte dacã este necesar ca Banca Blank sã fie sau nu ajutatã. Nu înþelegem sã facem aici cea mai micã aluzie la anumite împrejurãri de fapt care au determinat ca dl. Costin Stoicescu personal sã aibã convingerile pe care le-a avut cu privire la posibilitãþile de platã ale Bãncii Blank, convingeri care au dus la aceastã 142

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
cunoscutã opunere a domniei sale la ajutorare. Dar nu putem sã nu relevãm faptul cã opiniile d-lui Costin Stoicescu s-au gãsit în opoziþie cu opiniile Guvernului ºi cã, dacã din punctul de vedere al intereselor Bãncii Naþionale care puteau sã fie excelent apãrate de dl. Stoicescu, domnia sa a putut sã aibã atitudinea care putea sã fie privitã ca atare, pe planul general însã al apãrãrii creditului, chiar împotriva interesului de moment al Bãncii Naþionale, sã ne fie permis sã dãm precãdere opiniilor care au fost concretizate prin programul repetat întocmit de Guvernul þãrii, program în care se hotãra de a se veni în ajutorul Bãncii Blank ºi a creditului însuºi. Cum s-a desfãºurat aceastã preluare de portofoliu din partea Statului? La 16 aprilie 1930, Ministerul de Finanþe se adreseazã Bãncii Naþionale, propunând ca Banca Naþionalã sã preia o primã tranºã de 300 milioane, din care cu 200 milioane a cumpãrat „Cultura Naþionalã”. Asupra acestei operaþiuni în legãturã cu „Cultura Naþionalã”, în mod necesar trebuie fãcute de la început douã observaþiuni. Prima observaþiune: preluarea de cãtre Stat a acestui Institut de Arte Grafice a fãcut obiectul unor tratative cu mult anterioare preluãrii portofoliului de cãtre Stat. Astfel, în ianuarie 1930, Banca Industrialã a fãcut ofertã Statului de a-i vinde Institutul de Arte Grafice „Cultura Naþionalã”. A doua observaþiune: cele 300 milioane efecte, care au fost preluate de Stat cu aceastã primã tranºã, se gãseau deja în portofoliul reescontat la Banca Naþionalã la acea datã. Nu sunt, prin urmare, efecte care au fost trecute pro causa în vederea acestei operaþiuni, ci în acel moment se gãseau acolo efecte în valoare de 1.200.000.000 reescontate ºi din aceste efecte s-a preluat prima tranºã. Prin urmare, la 11 ianuarie 1930 aceastã operaþiune este fãcutã cu totul autonom de operaþiunea preluãrii portofoliului. La un moment dat, au coincidat interesele ºi în decembrie 1929 apãruse un regulament prin care se reorganiza Regia Publicã Comercialã Monitorul Oficial ºi Imprimeriile Statului. În art. 2 se prevedea anume cã este nevoie de concentrarea tuturor imprimeriilor Statului ... /citat/. Iatã ce anume consideraþiuni au determinat Banca Industrialã sã ofere vânzarea întreprinderii „Cultura Naþionalã”, care reprezenta necontestat una din cele mai strãlucite afaceri pe care putea sã le facã Statul. „Cultura Naþionalã” reprezenta ºi reprezintã astãzi o mândrie a scrisului românesc. Produsele acestui institut de arte grafice pot sta alãturi de oricare produse ale întreprinderilor similare din strãinãtate, ele fiind o falã a tiparului românesc. La ianuarie 1930 se face aceastã operaþiune, la început pentru 350 milioane, oferta a fost trecutã Ministerului, trec peste aceste detalii, peste expertizele care au determinat valoarea acestei întreprinderi, chestiuni asupra cãrora voi reveni în capitolul când voi discuta prejudiciul. Deocamdatã, interesant este cã, în cele din urmã, s-a ajuns la convenþiunea prin care Statul cumpãrã Institutul de Arte Grafice „Cultura Naþionalã”, convenþiune care a fost ratificatã printr-un jurnal al Consiliului de Miniºtri din 23 iulie 1930 /citeºte Jurnalul/. Ca urmare a acestui jurnal, la 29 iulie se face cunoscutã aprobarea ºi, la 2 august 1930, se face luarea în primire de cãtre Stat. Preþul se plãteºte ºi astãzi încã în rate de cãtre Regie. Iatã, prin urmare, o parte din acest portofoliu rãscumpãrat printr-o dare în platã. Mai rãmãsese un rest de 98.500.000, care reprezenta o poliþã emisã de Banca Industrialã cu girul Bãncii Naþionale. La 20 octombrie 1930, o cerere a Bãncii Blank prin care propune Ministerului de Finanþe ca, în locul efectului care 143

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
se gãsea preluat de Stat în valoare de 98 milioane, sã se predea alte efecte care reprezentau avantajul ºi pentru Stat ºi pentru creditul privat, în limita mãsurilor necesare de tutelare a interesului debitorilor, cã acest portofoliu era alcãtuit în majoritate din cambii agricole. Banca Naþionalã rãspunde Statului la 6 noiembrie 1930, spunând cã, luând ºi avizul consilierului tehnic, este de acord cã se poate satisface cererea Bãncii Blank. Avizul Comisiunii Bãncii Naþionale este în acelaºi sens ºi tot aºa un al doilea aviz care a studiat posibilitãþile de platã a debitorilor /citeºte avizul/. Prin urmare, la acea datã, comisiunile acestea care aveau sã-ºi spunã cuvântul, puneau în evidenþã de pe atunci ce importanþã prezintã pentru creditul privat, pentru menþinerea ºi salvarea sa, ca Banca Blank sã fie ajutatã într-un fel sau altul. La 31 decembrie 1930, Consiliul de Miniºtri ratificã acest aranjament ºi autorizeazã Ministerul de Finanþe sã încheie cu Banca Blank o convenþiune prin care sã preia portofoliul agricol. ªi la 23 martie 1931 are loc actul de cesiune care încheie acest ciclu de operaþiuni al preluãrii primei tranºe. De reþinut, în rezumat, aceastã preluare s-a fãcut de la început ºi cu scopul de a se veni în sprijinul acestei instituþiuni a Bãncii Blank, a cãrei funcþionare normalã mai departe era foarte necesarã pentru creditul privat în acel moment. A doua tranºã. A trecut aproape un an de la aceastã datã. Ne gãsim în epoca ce mai gravã a crizei. Dacã ar fi sã împãrþim metodic perioada de timp cuprinsã între efectuarea acelei de a doua preluãri a portofoliului ºi data când Banca Blank s-a prãbuºit, am putea sã facem o discriminare: o primã perioadã ar îmbrãþiºa lunile iunie ºi iulie 1930, perioadã de tatonãri în care toate organele chemate sã participe într-un fel sau altul la apãrarea creditului privat, cãutau sã gãseascã o soluþie necesarã salvãrii Bãncii Blank ºi a creditului privat însuºi; o a doua perioadã, în august 1930, când se pãºeºte la realizãri efective; o a treia perioadã, în fine, octombrie 1931, când s-a constatat cã toate mãsurile luate pânã aici erau insuficiente, când organele chemate sã apere creditul au ezitat în ultimul moment sã facã ºi ultimul act care era necesar ºi suficient pentru salvarea Bãncii Blank, adicã acordarea unui nou credit de 800 milioane ºi prin acest refuz au fãcut imposibilã salvarea Bãncii Blank, ºi, în acelaºi timp, au fãcut inutile toate sacrificiile de pânã acum, aducându-ne astãzi în faþa dumneavoastrã sã ne apãrãm în contra unei imputaþiuni de culpã ºi a unei rãspunderi de daune. Banca Blank, la data când a fost obligatã sã intervinã pentru a se prelua a doua tranºã, lichidase aproape întregul sãu portofoliu de creanþe. Avea numai 277.280.000 în portofoliul Bãncii Naþionale. La 19 iunie 1930, cifra era 849.553.000, iar la data când trebuia sã aibã loc a doua tranºã – ºi aceasta este o observaþiune preþioasã – datoria de scont la Banca Naþionalã scãzuse la cifra de 549.533.000. Timp de un an ºi jumãtate, Banca Blank a avut sã lupte cu cele mai teribile greutãþi, în special cu gravele repercusiuni din viaþa comercialã din cauza prãbuºirii unora din marile instituþiuni de credit, cum au fost: Banca FrancoRomânã, Banca Generalã a Þãrii Româneºti, Banca Berkowitz, Banca Moldova etc. Aceste fapte nu se pot ignora. Aceste prãbuºiri au avut loc mai înainte ca Banca Blank sã solicite pentru a doua oarã sprijinul Statului, ele îngreunând însã foarte mult situaþiunea Bãncii Blank. De aceea, în momentul solicitãrii de preluare a celei de a doua tranºe, situaþia Bãncii Blank era gravã. Aceastã situaþie însã era perfect de bine cunoscutã ºi Ministerului de Finanþe ºi Bãncii Naþionale ºi în opinia publicã. În aceastã privinþã, depoziþiile martorilor Madgearu ºi Argetoianu sunt precise. 144

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
/Citat din depoziþii/. Dar situaþiunea era cunoscutã ºi din rapoartele ce erau întocmite fie de inspectorii Bãncii Naþionale, domnii Mecu ºi Nestorescu, fie de consilierul tehnic Auboin. Dl. Auboin face cunoscut, printr-o adresã din 28 iunie 1931, cât de gravã este situaþiunea Bãncii Blank. /Citat din raportul Auboin/. Iatã cum se încadreazã situaþiunea de fapt în situaþiunile teoretice de principiu pe care le arãtam ºi de aceea m-am simþit obligat sã rãpesc atât de mult timp instanþei, ca sã insist asupra ambianþei în care avea loc aceastã preluare de portofoliu. Dl. Auboin reprezenta aici nu numai tehnicianul pus sã vegheze la buna aplicare a operaþiunii de stabilizare, dar reprezenta ºi interesul bãncilor care au acordat împrumutul de 25 milioane de dolari pentru efectuarea stabilizãrii. În aceastã îndoitã calitate, cuvântul domniei sale era necesar sã fie þinut în seamã. La iulie 1930, iatã strigãtul domniei sale de alarmã: „Tout retard est de nature a compremettre gravement la situation de la banque et du pays tout entier...”. În acelaºi sens, este ºi adresa d-lui Argetoianu. Sugestia preluãrii portofoliului de 600 milioane cu a doua tranºã era a lui Auboin. Acest lucru apare în mod evident din nota asupra Bãncii Blank, pe care o întocmeºte dl. Auboin la 30 iulie 1931. Dupã ce aratã care este situaþiunea Bãncii Blank, pe care o gãseºte „catastrofalã” în acel moment, soluþiunea pe care o gãseºte este cã trebuie sã se acorde Bãncii Blank un nou sprijin pentru preluarea celei de a doua tranºe de 600 milioane. Acest lucru se petrecea atunci când se cãuta sã se gãseascã o soluþie care sã poatã face posibilã salvarea Bãncii Blank ºi, prin aceasta, salvarea creditului privat însuºi. Luna august este o lunã de soluþiuni. Încã de la 4 august, guvernatorul Manoilescu se adreseazã Ministerului de Finanþe.../citat/. Tranºa a doua reprezintã aranjamentul pe care Statul, de acord cu Banca Naþionalã, îl fãcea pentru salvarea Bãncii Blank. Aici preluarea de portofolii apare un simplu incident. Este numai o mãsurã printre altele pe care organele responsabile de menþinerea creditului se strãduiau sã le ia în vederea scopului lor. Dovadã: proiectul de acord intervenit între Stat ºi Banca Naþionalã pentru ca sã se evite cãderea Bãncii Blank. Vrea sã zicã, nu de dragul Bãncii Blank, Statul a înþeles sã facã sacrificii de acord cu Banca Naþionalã. Aceste aprecieri cu caracter subiectiv erau indiferente organelor acestora. Dar pentru cã ele îºi dãdeau perfect seama la acea epocã cã, dacã ar fi lãsat sã se prãbuºeascã Banca Blank, n-ar mai existat bancã în Þara Româneascã cu putinþã de a rezista panicii micului deponent, de aceea soluþia nu era decât salvarea Bãncii Blank. Acesta era interesul Statului. „Dans l’interêt de déposants et de l’Etat tout entier” spune raportul. Ei bine, care sunt mãsurile ce s-au luat? Banca Naþionalã îºi alege din portofoliu ce e mai bun ºi trece Statului ce e mai prost!!! Pãi, dacã toate efectele erau bune, ar mai fi fost nevoie ca Statul sã intervinã? Dacã portofoliul era asigurat prin efecte de perfectã bonitate, mai trebuia sã se intervinã? Fireºte cã nu. Prin urmare, cele mai bune efecte pãstrate pentru Banca Naþionalã, la alegerea sa, cele mai proaste trecute Statului. Aceasta este numai o primã mãsurã. O altã mãsurã este acordarea unui scont de 400 milioane. Preluarea acestei a doua tranºe este numai un episod într-un plan general de reorganizare, care trebuia sã fie completat ºi cu deschiderea unui nou credit de 400 milioane, dacã panica deponentului ar fi continuat. De altfel, Statul ºtia foarte bine cã ajutorul de 600 milioane era insuficient ºi cã trebuiau luate ºi alte mãsuri. 145

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Ajutorarea Bãncii Blank presupunea nu numai sprijinul material, ci ºi controlul care trebuia sã se facã de cãtre organele desemnate anume de cei care veneau în sprijinul acestei bãnci. Mã opresc un moment asupra a ceea ce Comisiunea de Anchetã numeºte în raportul sãu bazat pe constatãrile raportului de expertizã contabilã care a fost întocmit în cauzã – de care, în treacãt fie vorba, nici nu s-a þinut seamã, cãci era inconcludent, deoarece decretul nu dãdea în competenþa acestei Comisiuni sã examineze întreaga activitate a bãncii, dacã a fost bine condusã din punctul de vedere al politicii contabile sau al întrebuinþãrii fondurilor încredinþate – raportul Comisiunii a reþinut, totuºi, ºi înþelege sã tragã de aici consecinþe defavorabile Bãncii Blank, cã Banca Blank, de ani de zile, n-a fãcut decât prin bilanþuri false, prin artificii contabile, sã prezinte marelui public deponent o situaþiune înfloritoare atunci când, în realitate, situaþiunea Bãncii Blank era foarte gravã. „Bilanþuri false ºi artificii contabile”! Vã rog sã-mi permiteþi în aceastã privinþã sã citez lucrãri cu caracter documentar: /citat/. Nouãzeci la sutã din bãncile þãrii noastre au întocmit ºi au prezentat în aceastã epocã bilanþuri false, pentru cã, dacã vreuna din ele ar fi întocmit un bilanþ real, ar fi trebuit sã se ducã la tribunal sã-ºi cearã declararea în faliment. Aceasta era situaþiunea pentru 90% din bãnci în 1932, bãnci care au trecut prin zdruncinul atât de acut al crizei. Iatã, prin urmare, ce trebuie sã reþinem ºi care este concludenþa unor asemenea bilanþuri false ºi artificii contabile. De altfel, aceastã chestiune este indiferentã de chestiunea noastrã, pentru cã aici nu facem gestiunea Bãncii Blank, ci ne ocupãm numai de modul cum Statul a preluat portofoliul respectiv. Prin urmare, în luna august se cãutau soluþiuni. La 6 august 1931, o datã foarte importantã, Ministerul de Finanþe se adreseazã Bãncii Naþionale ca rãspuns la adresa Bãncii Naþionale din 4 august, arãtând cã nu numai este în principiu de acord sã se vinã în ajutorul Bãncii Blank, însã acest ajutor trebuie dat „chiar cu preþul unor însemnate sacrificii”. Ministerul se declarã de acord, face unele obiecþiuni însã cu privire la suma de 600 milioane pe care o gãseºte prea mare ºi preconizeazã numai 500 milioane. Banca Naþionalã protesteazã, rãspunde cã nu poate face rectificãrile cerute de minister, arãtând cã, în aceste condiþiuni, nu se poate face salvarea Bãncii Blank. /Citat/. Aceasta este concepþiunea Bãncii Naþionale la august 1931. Banca Blank, cu drept cuvânt, spunea: este inutil ajutorul pe care mi l-ai dat parþial atunci când dumneata însuþi recunoºti cã, numai dacã mi l-ai da total, ar fi eficient ºi util. Dacã îmi dãdeai o ultimã posibilitate, Banca Blank ar fi fost salvatã ºi sacrificiile fãcute pânã în acel moment n-ar fi fost sacrificii inutile. Lucrul acesta este confirmat chiar de Banca Naþionalã /citat/. Iatã care este adevãrul asupra operaþiunilor care au urmat în acest moment culminant, care avea sã decidã soarta Bãncii Blank. Ministerul de Finanþe este de acord, consimte sã se acorde cele 600 milioane, consimte, de asemenea, la deschiderea noului credit de 400 milioane, ca ºi la celelalte mãsuri de ajutorare. La 6 august, dl. Auboin se adreseazã d-lui Manoilescu, piesa a fost comunicatã d-lui Argetoianu în tren, în drum spre Sinaia. În acest moment, mãsurile care s-au luat au depãºit mãsurile normale pe care un guvern putea sã le ia. De data aceasta, soluþiuni efective, luna august este luna mãsurilor efective, aceste soluþiuni au fost luate la Sinaia în Castelul Peleº /citat/. La Sinaia, în Castelul Peleº, se încheie un protocol de ºedinþã al Comitetului Executiv, potrivit art. 50 din Statutele Bãncii Naþionale, în prezenþa dlor Argetoianu, Manoilescu, Auboin ºi a membrilor Comitetului Executiv /citat protocol/. 146

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Soluþiunea preconizatã era, prin urmare, aceea a unui sindicat format din cele cinci mari bãnci, sindicat care sã punã la dispoziþia Bãncii Naþionale portofoliul necesar reescontului, în ipoteza în care Banca Blank nu va mai fi în mãsurã sã ofere un asemenea portofoliu. Acest sindicat s-a înfiinþat, a funcþionat, a fãcut posibilã reescontarea la Banca Naþionalã a unui portofoliu de 700 milioane necesar Bãncii Blank, care actualmente se gãseºte perfect de bine acoperit cu ceea ce se realizeazã prin exploatarea contractului cu „Discom” /citat/. În ziua de 18 august are loc o ºedinþã a Consiliului de Administraþie al Bãncii Naþionale, prezent fiind ºi dl. Costin Stoicescu /citeºte procesul-verbal/. ªi acum iatã convenþiunea prin care se pune în aplicare preluarea celei de a doua tranºe de 600 milioane, convenþiune din 19 august 1931. Asupra acestei convenþiuni este locul sã insistãm, fãcând sã cadã toatã incidenþa observaþiunilor noastre asupra cauzei, asupra scopului ºi motivului determinant care au condus la încheierea ei. Nu este vorba de convenþiunea de preluare de portofoliu pentru suma de 600 milioane de cãtre Stat, ci este vorba de o convenþiune între Banca Naþionalã ºi Stat pentru asanarea Bãncii Blank: „date fiind împrejurãrile pieþei financiare actuale ºi în scopul asanãrii Bãncii Marmorosch Blank” aºa începe preambulul /citeºte preambulul convenþiunii/. Desigur cã exonerarea Bãncii Blank de orice obligo era necesarã, pentru cã nu se putea asana Banca Blank dacã, prin preluarea acestui portofoliu de 600 milioane, dânsa urma sã rãspundã mai departe. Care ar fi fost avantajul Bãncii Blank în acel moment de panicã, dacã continua sã fie þinutã în obligo faþã de Stat? Care mai era ajutorul pe care Statul ºi Banca Naþionalã înþelegea sã-l dea acestei bãnci, nu pentru salvarea ad personam a Bãncii Blank, ci pentru apãrarea creditului? Care era sacrificiul Statului dacã toate acestea trebuia sã fie compensate prin menþinerea în obligo a Bãncii Blank? Iatã de ce condiþiunea esenþialã fãrã de care nu s-ar fi putut concepe rostul acestei convenþiuni era ieºirea din obligo a Bãncii Blank /citeºte convenþiune/. Prin urmare, iatã o serie de mãsuri care urmãreau repunerea în funcþiunile sale normale ale acestei instituþiuni care era Banca Blank, adicã mãsuri în vederea bunului mers al creditului general. La 19 august, o piesã decisivã pentru procesul nostru, o piesã hotãrâtoare, concludentã, peremptorie în ceea ce priveºte preluarea celei de a doua tranºe: adresa pe care dl. Manoilescu o înainteazã Ministerului de Finanþe /citeºte aceastã piesã/. Iatã cum din aceastã piesã se vede cã „acoperirea împrumuturilor actuale ºi preluarea de cãtre Stat a unui portofoliu de 600 milioane, nu va putea în nici un caz garanta Statul cã va primi în schimb un activ real de valoare egalã.” Acest lucru s-a ºtiut în acel moment, s-a ºtiut foarte bine. Totuºi, astãzi ni se fãcea procesul lipsei de bonitate a efectelor care constituie portofoliul celei de a doua tranºe. Astãzi ni se pretinde cã trebuie sã rãspundem sutã la sutã ºi cã Statul ºi Banca Naþionalã habar n-au avut în acel moment de situaþia Bãncii Blank, cã situaþiunea aceasta a fost disimulatã ºi cã astãzi abia Statul constatã cã, la acea datã, Banca Blank se gãsea în situaþiune precarã. Tot la 19 august, o adresã a d-lui Manoilescu cãtre Ministerul de Finanþe în chestiunea „Steaua Românã”. De asemenea, încheierea a fost întocmitã de consilierul tehnic. Din toate acestea, se constatã clar ºi fãrã putinþã de dubiu sacrificiul pe care Statul a înþeles sã-l facã în acel moment pentru salvarea creditului. 147

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Din punct de vedere formal, aceastã a doua tranºã s-a fãcut cu respectul tuturor formelor. Ea a fost precedatã de avizul Comisiunii speciale de administrare a portofoliului din 27 august, care a examinat compoziþia acestui portofoliu. Apoi vine jurnalul Consiliului de Miniºtri din 10 septembrie 1931, care autorizeazã Ministerul de Finanþe sã încheie cu Banca Blank o convenþiune de preluare a acestui portofoliu. Convenþiunea a avut loc la 7 octombrie între Stat ºi Banca Naþionalã, ºi în ea se specificã compoziþia portofoliului de 600 milioane. Ulterior, a intervenit aceastã convenþiune care, la rândul ei, a fost confirmatã, ratificatã prin jurnalul Consiliului de Miniºtri din 31 august 1932 în executarea convenþiunii dintre Stat ºi Banca Blank /citeºte Jurnalul/. Convenþiunea se încheie la 12 iunie 1933. În urma scoaterii din obligo a Bãncii Blank, întreaga datorie este în sarcina Bãncii Industriale ºi a celorlalte societãþi, arãtându-se pentru fiecare în parte cum are sã rãspundã ºi în ce condiþiuni are sã se facã lichidarea acestor creanþe prin acordarea unui termen de 27 ani, în 22 anuitãþi. Onoratã Înaltã Comisiune, cu toate cã Banca Blank nu mai avea niciun fel de îndatorire legalã de a rãspunde pentru vreo sumã din valoarea acestui portofoliu de 600 milioane, totuºi, dl. Aristide Blank personal, la 11 decembrie 1934, dintr-o consideraþiune de ordin moral, nu de ordin legal, a crezut ca o atitudine necesarã în schimbul ajutorului pe care l-a cãpãtat în momente grele de la Stat, sã ofere din proprie iniþiativã, pentru acoperirea cel puþin în parte a acestui portofoliu, anumite valori, anumite bunuri /citeºte scrisoarea d-lui Blank/. Aceastã propunere fãcutã de dl. Aristide Blank n-a gãsit ecou. Deºi s-au fãcut evaluãri, deºi s-au însãrcinat organe care sã cerceteze la faþa locului ce anume reprezintã aceste valori care erau oferite gratuit, fãrã nici o obligaþie, pânã în februarie 1935 nu s-a cãpãtat niciun rãspuns. Fireºte, Banca Blank nu putea sã rãmânã în acel moment fãrã rãspuns, cãci pe temeiul concordatului datoriile trebuia executate. Acest lucru a determinat-o sã revinã asupra acestei propuneri ºi s-o socoteascã nulã ºi neavenitã, întrucât nu s-a dat niciun fel de curs propunerii fãcute. La 28 septembrie 1935 însã propunerea a fost reiteratã, de data aceasta oferta este fãcutã de Banca Blank în nume propriu. Printre altele se oferã 8.000 acþiuni ale Societãþii „Olãneºti”, 11.000 acþiuni ale Societãþii „Aluminia” etc. În decembrie se completeazã aceastã ofertã ºi Banca Blank oferã ºi alte active pentru rãscumpãrarea portofoliului de 600 milioane. Se face expertizarea bunurilor de la „Olãneºti”, ajungându-se la un venit anual de 240.000 lei – ceea ce însã nu excludea cã, cu un mic sacrificiu de 3 milioane, acest venit sã fie cu mult sporit. La 15 iunie se încheie un al doilea referat. La 11 iulie 1936 încã, Banca Blank nu primise niciun fel de rãspuns. Banca Blank, constatând pentru a doua oarã cã, la un gest al sãu pornit dintr-o purã îndatorire moralã, Statul n-a rãspuns, a înþeles sã-ºi retragã oferta. Totuºi, o reitereazã pentru a treia oarã în martie 1938. La aceastã datã se fac din nou expertize, se adaugã o ofertã pentru o cantitate de 30.000 lire sterline Rentã Consolidatã 1929, ca un supliment de ofertã Ministerul Muncii socoteºte cã aceastã ofertã este avantajoasã, cã se face o bunã achiziþie, urmeazã o corespondenþã, ºi la martie 1940 ºi astãzi încã aceastã ofertã este în fiinþã, fãrã sã fi cãpãtat vreun rãspuns. Am þinut sã arãt aceastã situaþiune ca sã se poatã vedea buna credinþã de care a dat dovadã Banca Blank. Ultima fazã, faza finalã, este aceea a prãbuºirii Bãncii Blank. ªEDINÞA VIITOARE PENTRU DATA DE 25 NOIEMBRIE, ORA 16.00 148

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 25 noiembrie 1941 Dl. avocat Bãlescu /în continuare/: Onoratã Înaltã Comisiune, luna octombrie 1931 reprezintã deznodãmântul dramei financiare care a fãcut ca, dupã aproape 80 de ani de activitate – hai sã zicem în parte ºi pentru progresul binelui naþional –, Banca Marmorosch Blank a trebuit sã se prãbuºeascã. Între timp, cãzuserã câteva din bãncile mari, cum era Banca Generalã a Þãrii Româneºti, Banca Berkowitz etc., era mai justificatã de data aceasta panica micului deponent care s-a repezit sã-ºi retragã depozitele într-un moment în care, mai mult decât oricând, bãncile erau în dificultate de a face faþã crizei. Încã pe la sfârºitul lui septembrie 1931 consilierul tehnic Auboin dãdea alarma asupra situaþiei deosebit de gravã în care se gãsea Banca Blank. Într-o comunicare fãcutã d-lui Manoilescu la 8 octombrie 1931, îi spunea între altele, ca o soluþie, cã era bine sã se facã o fuziune generalã a instituþiunilor de credit. Pentru prima oarã apãrea aceastã soluþie, aceastã propunere de soluþie concretã: fuziunea marilor bãnci. Nu era aceasta o inovaþie ieºitã din perspicacitatea personalã a d-lui Auboin, ci era o chestiune care se realizase cu foarte bune rezultate în alte þãri. Pe de altã parte, ea ieºea ºi dintr-o necesitate biologicã, aceea de a face faþã greutãþilor printr-o capacitate unitã, adicã a mai multora la un loc. Prin urmare, alarma era datã. Pericolul era iminent. Trebuia soluþiuni ºi una din sugestii era deja datã de dl. Auboin: fuziunea bãncilor. Între diferitele propuneri care se fãceau din toate pãrþile pentru gãsirea celei mai bune soluþiuni de a se evita prãbuºirea Bãncii Blank, ºi prin aceasta dezastrul creditului intern, s-a întocmit la 17 octombrie un acord între Banca Româneascã, Banca Blank, Stat ºi Banca Naþionalã, acord pentru a se evita 1/ închiderea bãncilor, 2/ o pierdere pentru deponenþi ºi 3/ retragere din depozite. Prin urmare, nu numai salvarea din punctul de vedere personal al Bãncii Blank, dar ca sã se evite ºi aceste alte pierderi. S-au propus ºi alte proiecte. La un moment dat, Guvernul se gândea cã este locul sã decreteze blocarea depozitelor, ceea ce ar fi provocat o reacþiune imediatã a Bãncii Naþionale unde, într-o ºedinþã de comitet, s-a încheiat ºi un protocol în aceastã privinþã /citeºte protocolul/. În cele din urmã, cu afirmaþiunea repetatã, constantã ºi foarte hotãrâtã a d-lui ministru de Finanþe cã înþelege sã ajute cu toate mijloacele Banca Blank, s-a gãsit cã, totuºi, trebuie sã se facã sforþãri comune ca sã se ajungã la acest rezultat ºi printre mãsurile care trebuia sã se ia de îndatã ca sã se înlãture ºi oarecare asperitãþi cu caracter personal, s-a decis sã se cearã – ºi se pare cã a fost iniþiativa proprie a organelor de conducere – demisiunile celor care au condus banca. De aceea, la 19 octombrie se produce demisiunea d-lor Aristide Blank ºi Soepkez /citeºte demisiunile respective/. ªi pentru cã pe lângã chestiunea aceasta se punea ºi aceea a modului de conducere a instituþiunii pe calea votului majoritar, aceleaºi persoane cedau acþiunile lor spre a asigura noii conduceri majoritatea voturilor în viitoare adunãri generale. Lucrurile s-au precipitat în aºa fel încât a fost nevoie pentru a doua oarã ca chestiunea sã fie supusã Regelui la Castelul Peleº pe ziua de 19 octombrie, la Sinaia. Aºa ne spune martorul Argetoianu /citeºte din depoziþia martorului Argetoianu/. La 21 octombrie, dimineaþa, are loc la Banca Naþionalã o primã ºedinþã a comitetelor în urma cãreia se încheie urmãtorul protocol /citeºte protocolul/. 149

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Se arãta aici cã lipseºte o scrisoare de retragere de la conducerea bãncii din partea d-lui Tabacovici. În urmã se produce ºi aceastã scrisoare de demisie /citeºte demisia d-lui Tabacovici/. În aceeaºi zi, dl. Guvernator adreseazã Ministerului de Finanþe o scrisoare /citeºte scrisoarea/ ºi, la 21 octombrie, are loc o nouã ºedinþã a Consiliului de Administraþie al Bãncii Naþionale, consiliu la care ia parte ºi dl. Costin Stoicescu ºi care decide /citeºte deciziunea/. Se redacteazã textul de scrisoare care nu cuprinde, de altfel, decât reproducerea scrisorii ministrului de Finanþe adresatã Guvernatorului ºi prin care declarase cã înþelege a da concursul sãu pentru salvarea Bãncii Blank, prin rãscumpãrarea unei pãrþi din portofoliul bãncii. Aceastã scrisoare însã n-a mai parvenit la destinaþie pentru cã, în ziua de 21 octombrie, Banca Blank a fost nevoitã sã-ºi închidã porþile. În drum spre Sinaia, în staþia Sinaia chiar, dl. Manoilescu primeºte o telegramã care-i confirmã acest lucru. ªi în aceeaºi zi, adicã tot la 21 octombrie, pe poarta închisã a Bãncii Blank apare un anunþ prin care se anunþa cã banca a fost închisã din cauza demisiunilor d-lor Aristide Blank, Tabacovici ºi Soepkez. De atunci, porþile Bãncii Blank n-au mai fost deschise. Fireºte, dacã ne-am limita numai la aceste acte din dosar, este o chestiune care rãmâne nelãmuritã: ce s-a petrecut pentru ca atunci când toate organele fãceau sforþãri imense spre a împiedica Banca Blank sã cadã, când Ministerul de Finanþe socotea necesar ca ea sã fie salvatã, când guvernatorul Bãncii Naþionale era de aceeaºi opinie întemeiat ºi pe un vot al majoritãþii Consiliului de Administraþie, când se gãsiserã soluþiuni concrete ºi, între altele, chiar se reuºise sã se redacteze un proiect de fuziune între cinci din principalele bãnci din Bucureºti, ce s-a putut întâmpla ca, dupã 24 ore, totul sã se prãbuºeascã? În parte, rãspuns la aceastã legitimã întrebare putem gãsi în depoziþia unuia din martorii principali din acest proces, fostul ministru de Finanþe în acea epocã, acela care era mai în mãsurã decât oricare altul sã cunoascã situaþia, dl. Argetoianu. Voi citi din depoziþia domniei sale numai pasajele referitoare la istoricul faptelor ºi care nu apar în acte. Acestea s-au petrecut atunci când, în noaptea de 21 octombrie, Banca Blank a vãzut cã nu mai poate sã fie salvatã /citeºte din depoziþia d-lui Argetoianu/. Din toate acestea, se poate vedea clar motivul pentru care s-a prãbuºit Banca Blank: soluþiunea care cãpãtase formal aprobarea Bãncii Naþionale prin organele sale, în realitate era o aprobare smulsã de cãtre guvernator. ªi acum, vã rog sã-mi permiteþi sã mã opresc un moment asupra acestui punct, care pare cã are o importanþã deosebitã în acest proces. Va sã zicã Banca Blank s-a prãbuºit pentru cã, în mod substanþial, nu formal, Comitetul Bãncii Naþionale a fost contra oricãrui fel de soluþie, deºi se gãsise o soluþie adoptatã ºi în alte þãri. Comitetul care decidea în majoritate la Banca Naþionalã, adicã acei care aveau cuvântul hotãrâtor prin majoritatea voturilor – ne-o spune dl. Cantuniari – erau domnii Bãicoianu, Bãlãnescu ºi Costin Stoicescu, în ciuda notoriei domniilor lor rezistenþe ori de câte ori era vorba de soluþiuni în ceea ce priveºte salvarea Bãncii Blank. Îmi veþi permite sã reproduc câteva pasaje din depoziþiile a doi dintre aceºti martori, ºi anume dl. Costin Stoicescu ºi dl. Bãlãnescu. Domnul Costin Stoicescu, din consideraþiuni care sunt azi mai presus de orice fel de bãnuialã, am spus ºi o repet, dar din consideraþiuni personale, era 150

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
obligat dupã conºtiinþa domniei sale sã fie împotriva Bãncii Blank. Era vorba de un adevãrat proces de conºtiinþã pe care domnia sa îl mãrturiseºte în depoziþie atunci când spune: „în ce mã priveºte, situaþiunea mea de fost secretar general al Bãncii Blank ºi de fost director al unor sucursale...” /citeºte depoziþia d-lui Stoicescu/. Prin urmare, dl. Costin Stoicescu, în perfecta domniei sale bunã credinþã, avea totuºi o opinie personalã ºi aceastã opinie personalã nu coincidea cu directivele ºi mãsurile care se luau de cãtre Guvern. Dl. Stoicescu se vede pus în situaþiunea, pentru a-ºi apãra convingerile sale personale, sã declare cã greºit sa fãcut cã s-au preluat efectele Bãncii Blank – ºi aceasta atunci când, în martie 1930 ºi în august 1931, Guvernul ºi Banca Naþionalã socoteau cã este indispensabil necesar pentru salvarea creditului privat ca acest portofoliu sã fie preluat de Stat; de asemenea, dl. Costin Stoicescu, tot din punctul de vedere al domniei sale personal, socoteºte cã legea conversiunii datoriilor agricole ºi urbane este o consecinþã directã a preluãrii de cãtre Stat a protofoliului de efecte, atunci când noi ºtim cu toþii cã aceastã lege a fost prilejuitã din cu totul alte motive decât acelea pe care le înfãþiºeazã domnul Costin Stoicescu, ºi cã nu existã raport de conexiune între faptul preluãrii portofoliului Bãncii Blank ºi legea conversiunii. Acesta este domnul Stoicescu, care a fãcut parte dintre aceia care au smuls votul domnului Manoilescu, vot care a provocat cãderea Bãncii Blank. Tot domnul Costin Stoicescu afirmã cã semnalul a fost dat de domnul Bãlãnescu. De altfel, domnul Stoicescu criticã foarte aspru toate mãsurile luate de consilierul tehnic Auboin, mãsuri pe care le socoteºte a fi fost cu totul împotriva interesului naþional, spunând printre altele cã domnul Auboin propunea întotdeauna anumite sugestiuni contrarii interesului nostru /citeºte din depoziþia Stoicescu/. De asemenea, domnia sa ne spune cã, la un moment dat, domnul Niculae Bãlãnescu a refuzat pur ºi simplu de a mai admite la scont portofoliul prezentat de Banca Blank. Prin urmare, nu era vorba de efecte care nu îndeplineau condiþiunile statutare, ci era pur ºi simplu vorba de portofoliul Blank. ªi domnul Stoicescu adaugã: „în acel moment semnalul pentru ajutorarea Bãncii Blank era dat”. Sã-mi permiteþi sã revin, pentru un moment, cu câteva extrase din depoziþia domnului Bãlãnescu. Iatã cum începe domnia sa: „ni se cere nouã, celor care am fost la conducerea bãncii în timpul aplicãrii funestei noii legi de stabilizare a leului...”. Prin urmare, o lege care era socotitã de Guvern ca fiind salvatoare pentru moneda naþionalã, era o lege „funestã” în vederile de perfectã bunã credinþã a domnului Bãlãnescu. Dupã domnia-sa, legea monetarã este o lege nenorocitã, „operã a unor diletanþi, prezumþioºi ºi superficiali” /citat din depoziþia Bãlãnescu/. Iatã acum ºi articolul 2 al legii din februarie 1927, în interpretarea domnului Bãlãnescu. Dupã ce vorbeºte de o mentalitate bolnãvicioasã ºi altele asemenea, domnia sa adaugã: „mai vinovaþi decât conducãtorii, sunt...” /citeºte depoziþia/. ªi nu uitã nici domnia sa sã adauge cã „nu mai puþin vinovat este mandatarul strãinãtãþii, domnul Auboin”. În cele din urmã, Comisiunea de Anchetã i-a pus o întrebare precisã, formalã: care este pãrerea domniei sale, adicã dacã au fost fraude sau manopere frauduloase, dacã Statul a fost pãgubit ºi cine a profitat. Aceasta este o chestiune care trebuia sã fie lãmuritã în probatoriul aprobat în cauzã. Domnia sa rãspunde ºi vã rog sã binevoiþi a vedea cã eu mi-am dat toatã silinþa, dar mãrturisesc cã n-am putut sesiza acest rãspuns. Iatã-l: „când se schimbã valori, 151

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
când se fac conveþiuni private ºi autentice ... de valoare îndoielnicã... /citeºte depoziþia Bãlãnescu/. Vã mãrturisesc cã nu pot sã pricep în ce mãsurã acest rãspuns precis la o întrebare precisã poate sã fie în legãturã cu culpa ce se aduce Bãncii Blank cã, prin fraudã, ar fi provocat grave prejudicii Statului. Onoratã Înaltã Comisiune, iatã prin urmare cauza prãbuºirii Bãncii Blank: Comitetul Executiv al Bãncii Naþionale, din care fãceau parte domnii Bãlãnescu ºi Costin Stoicescu cu cuvânt hotãrâtor, a refuzat categoric sã acorde sprijinul acestei bãnci, fapt care a determinat pe dl. Argetoianu sã lase ca Banca Blank sã se prãbuºeascã. Cea de a treia tranºã s-a preluat de cãtre Stat în condiþiuni foarte curioase. Ea n-a fost cerutã niciodatã de Banca Blank. Aproape cã nici nu era necesarã. Aceasta a treia tranºã de 108.335.241, avea loc cu o zi înainte de cãderea bãncii. O spun martorii ºi a fost confirmatã de fapte. Aceastã tranºã s-a plãtit efectiv la ghiºee de cãtre funcþionarii Bãncii Naþionale, care au venit de peste drum cu sacii plini spre a potoli panica deponenþilor. ªi seara, s-a constatat cã s-au plãtit aceste 108 milioane, pentru care Banca Industrialã a semnat un efect remis Bãncii Industriale. La 31 octombrie aceastã operaþiune a fost fãcutã, nu în perfect acord cu dispoziþiunile legii din 1930, pe socoteala, pe riscul ºi din iniþiativa proprie a Bãncii Naþionale. Fireºte cã Banca Naþionalã a avut grijã sã regularizeze aceastã operaþiune. De aceea, adreseazã Ministerului de Finanþe urmãtoarea scrisoare /citeºte scrisoarea/. Banca Naþionalã a crezut cã poate sã legitimizeze aceastã platã ca fiind fãcutã drept avans pentru cele 400 milioane, care erau prevãzute în convenþia din 1931 pentru asanarea Bãncii Blank – cu toate cã operaþiunea a fost fãcutã dupã ce s-au închis ghiºeele. Ministerul de Finanþe n-a înþeles sã dea curs acestei cereri a Bãncii Naþionale, ceea ce a prilejuit o foarte lungã corepondenþã pe timp de foarte mulþi ani. Totuºi, peste alþi doi ani, operaþiunea aceasta a fost regularizatã printr-un jurnal al Consiliului de Miniºtri, al cãrui referat întocmit de ministrul de Finanþe, la 21 aprilie 1933, este foarte important /citeºte referatul/. Din acest referat se vãd motivele pentru care s-a întârziat, cu toate cã domnul Costin Stoicescu spunea cã altele au fost cauzele, ºi anume „marea învãlmãºealã de la Banca Naþionalã din cauza cãreia s-a uitat sã se facã aceastã scrisoare”. Pe baza acestui raport al ministrului de Finanþe se emite, se publicã jurnalul Consiliului de Miniºtri din 4 mai 1933, prin care Ministerul de Finanþe este autorizat sã ratifice operaþiunea rãscumpãrãrii unui portofoliu de 108 milioane /citeºte jurnalul/. Banca Blank trecea Statului, prin urmare, în plinã proprietate, 6.184 acþiuni ale Societãþii Buzãu-Nehoiaºu. În schimbul de scrisori care a avut loc între Banca Naþionalã ºi Ministerul de Finanþe se precizeazã cã nu existã niciun dubiu ºi cã, pe baza acestui jurnal al Consiliului de Miniºtri, Banca Blank a fost scoasã din obligo, aºa cum s-a petrecut ºi cu celelalte douã preluãri anterioare de portofolii. La 25 iulie se ia în posesie pachetul de acþiuni majoritare ale Societãþii Buzãu-Nehoiaºu, ºi, cu acestea, se încheie ºi cea de a treia preluare de portofoliu de 108 milioane. Onoratã Înaltã Comisiune, care a fost situaþia Bãncii Blank dupã încheierea concordatului? Este foarte important ºi preþios sã cunoaºtem aceastã situaþiune pentru ca sã vedeþi în ce mãsurã aceastã bancã aºa cum se gãsea a fost, totuºi, în stare sã execute o bunã parte din obligaþiunile ce-ºi luase faþã de creditori, Stat ºi Banca Naþionalã. 152

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
La data concordatului, pasivul bãncii faþã de deponenþi ºi creditori era de 1.800.000.000. Din acest pasiv, au fost achitate pânã astãzi 1.563.500.000, rãmânând, deci, de platã 258 milioane. În raport cu Banca Naþionalã, creanþa de reescont la data concordatului era de 1.736.000.000. Aceastã creanþã a fost garantatã pe larg prin douã categorii de garanþii: întâi, prin gajuri asupra tuturor acþiunilor industriale mai importante pe care Banca Blank le avea la acea datã în portofoliul sãu, ºi din acestea cele mai multe supraevaluate, cum erau, de exemplu, chestiunea cu acþiunile Societãþii Anonime „Universul”; al doilea, printrun gaj asupra acþiunilor „Discom”, gaj constituit prin douã acte distincte, unul la 5 mai 1932, al doilea la 23 aprilie 1934. În aceste acte care au fost fãcute se arãta ºi se dãdea posibilitatea ca creanþa Bãncii Naþionale sã fie cu mult redusã, ea gãsindu-se astãzi perfect asiguratã. Convenþiunea „Discom” a fost, ulterior, anulatã ca oneroasã, dar pânã la data anulãrii Banca Naþionalã a încasat 535 milioane, în afarã de cele 250 milioane care au fost afectate plãþii creditorilor particulari. Dacã þineþi acum seama cã ºi creanþa iniþialã a fost redusã la 990 milioane, rezultã cã astãzi creanþa Bãncii Naþionale este numai de 455 milioane, de unde la data iniþialã era de 1.736.000.000, ºi aceastã sumã este perfect de bine garantatã, în aºa fel încât Banca Naþionalã nu mai are nici un fel de risc sã sufere vreo pierdere. Aceasta înseamnã în rezumat cã, de la data concordatului pânã astãzi, Banca Blank, aceastã bancã falimentarã, a fost în mãsurã sã achite aproape 3 miliarde din datoriile cu care era încãrcatã. Iatã Onoratã Înaltã Comisiune, care era situaþia când, dupã zece ani de zile, apare legea din octombrie 1940 prin care se instituie o nouã comisiune de anchetã cu privire la condiþiunile în care au fost preluate portofoliile de cãtre Stat. Iatã expunerea de motive a legii, din care în prim loc se poate vedea cã suntem îndreptãþiþi atunci când vorbim despre ambianþa localã a timpului în care se petreceau lucrurile /citeºte expunerea de motive/. Se vede de aici cum, datoritã împrejurãrilor, Statul român a fost silit sã ia asupra sa creanþele dubioase, multe din ele provenind din alte operaþiuni decât acelea de ordin comercial ºi cã totalul acestor creanþe se ridicã la cifra de peste 4 miliarde, în schimbul cãrora Statul a dat devizã forte. Prin urmare, Statul a sacrificat 4 miliarde. Dacã noi arãtãm cã, de pe urma Bãncii Blank, aºa cum constatã Comisiunea de Anchetã, Statul ar fi avut un prejudiciu de 800 milioane, înseamnã cã, totuºi, evident cã Statul a suferit de pe urma altor întreprinderi, altele decât Banca Blank, un prejudiciu de 3.200.000.000. În al doilea rând, cred cã am arãtat cã Banca Blank nu era o întreprindere falimentarã, nu era ºi nu este nici astãzi, din moment ce astãzi încã este în mãsurã sã plãteascã concordatul sutã în sutã, în timp ce putea tot aºa de onorabil sã ofere numai 40%, ºi tot aºa de onorabil, cum au fãcut ºi alte bãnci, putea sã ofere numai 17%, aºa cum a fãcut Banca Generalã a Þãrii Româneºti, pe temeiul art. 52 din legea pentru asanarea datoriilor agricole. Prin urmare, instituþiuni falimentare or fi fost, dar nu Banca Blank. Dar, Onoratã Comisiune, oare Banca Blank, atât de bârfitã pentru scopul ºi politica sa în momentul în care era necesar ajutorul din partea Statului, nu merita acest ajutor? Oare Banca Blank cu nimic n-a contribuit pentru progresul economiei naþionale a Þãrii Româneºti, în aºa fel încât sã se afirme dupã zece ani cã Banca Blank nu merita, din cauza scopului ºi politicii sale, un sacrificiu din partea Statului? Socotim cã nici din acest punct de vedere Banca Blank nu se încadreazã în ceea ce a urmãrit decretul din octombrie sã stabileascã în raport cu gravele prejudicii pe care Statul a avut sã le sufere de pe urma acestor 153

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
operaþiuni. Rezumând, pe de o parte trebuie sã reþineþi încadrarea necesarã a ambianþei locale a crizei pe care n-a putut sã ignore acest decret, iar în al doilea rând, cã reaparaþiunea prejudiciului a devenit activã din faptul subiectiv cã daunele proveneau din întreprinderi falimentare care nu meritau ajutorul Statului. Decretul-lege din 1940 a prevãzut o îndoitã competenþã pentru Comisiunea de Anchetã. Aceastã Comisiune avea sã cerceteze întâi „operaþiunile ºi lucrãrile în baza cãrora Ministerul de Finanþe a rãscumpãrat portofoliul de efecte aflat la Banca Naþionalã potrivit legii din 27 iunie 1930 ºi a legii din 1 aprilie 1936, 2/ precum ºi condiþiunile fixate ºi 3/ convenþiunile încheiate pentru realizarea acestor efecte.” Aceasta este competenþa Comisiunii de Anchetã ºi aceasta numai în mãsura în care – atât interesa ca instanþã specialã ºi excepþionalã de anchetã – preluarea portofoliului sau convenþiunile încheiate constituie fraude sau grave prejudicii. Vrea sã zicã, Comisiunea avea sã cerceteze dacã sunt fraude sau dacã sunt grave prejudicii. Ca atare, Comisiunea de Anchetã nu era competentã sã statueze asupra oportunitãþii mãsurilor care s-au socotit necesare sã se ia ºi din care au rezultat prejudiciile, dacã vor fi fost, pentru Stat. Decretul spune categoric cã ancheta se va face pe temeiul legilor din 27 iunie 1930 ºi 1 aprilie 1936. Prin urmare, însãºi autorii decretului recunosc cã existã o armãturã legalã pe care Comisiunea de Anchetã avea sã-ºi întemeieze cercetãrile sale. Nu intereseazã prin urmare – aºa cum gãsim în opinia personalã a domnului Stoicescu ºi Bãlãnescu – aceastã lege din 1930 ca ºi legea stabilizãrii erau legi oportune sau funeste, dacã erau bine venite pentru interesul salvãrii creditului sau dacã erau legii „improvizate de superficiali”. Nu intereseazã aceste lucruri pentru cã decretul înþelege, pe temeiul acestor legi, sã limiteze competenþa de cunoaºtere a Comisiunii de Anchetã. Or, pe temeiul acestor legi, operaþiunile de preluare a portofoliului au fost perfect legale. Prima tranºã a fost preluatã de Stat pe baza Avizului nr. 2 a Comisiunii de administrare a Bãncii Naþionale, care a fost creatã prin legea din 27 iunie 1930, ºi care a opinat cã este legal ºi util ca Statul sã facã înlocuirea portofoliului de 98 milioane cu un portofoliu agricol de 113 milioane ºi de a se scoate din obligo Banca Blank. Acelaºi lucru se aratã ºi în avizul aceleaºi Comisiuni din 27 noiembrie. Chestiunea scoaterii Bãncii Blank din obligo era, de asemenea, o chestiune de oportunitate care, desigur, nu cãdea în competenþa Comisiunii de Anchetã. Ea nu avea a se pronunþa asupra chestiunii dacã în mod oportun, sau inoportun, Banca Blank a fost scoasã din obligo. Pe baza jurnalului Consiliului de Miniºtri din 23 iulie 1930, se dãdea autorizaþia de a se primi în platã Institutul de Arte Grafice „Cultura Naþionalã”, iar preluarea se face pe baza actului de cesiune intervenit cu respectul tuturor formelor legale la 1931. A doua tranºã de 600 milioane a fost efectuatã pe baza avizului din 27 august 1931 a Comisiunii pentru administrarea portofoliului Bãncii Naþionale, aviz în care, de asemenea, se aratã cã este util ºi legal sã se preia acest portofoliu ºi sã se scoatã Banca Blank din obligo; pe baza convenþiunii din 1931 încheiatã între Ministerul de Fiananþe ºi Banca Naþionalã pentru asanarea Bãncii Blank; pe baza jurnalului Consiliului de Miniºtri din 10 septembrie 1931, prin care se autorizeazã Ministrul de Finanþe sã încheie convenþiunea cu Banca Blank etc. A treia tranºã, de asemenea, a fost preluatã de Stat pe baza intervenþiunilor repetate ale Bãncii Naþionale, fãrã niciun amestec al Bãncii Blank ºi pe baza jurnalului Consiliului de Miniºtri din 4 mai 1933, de ratificare a acestor operaþiuni pe temeiul cãrora se dãdea în platã pachetul de 6.184 acþiuni ale Societãþii Buzãu-Nehoiaºu. 154

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Aºadar, din punct de vedere formal, legal, toate operaþiunile de preluare a portofoliului, primul punct al obiectului de cercetare dat în competenþa Comisiunii de Anchetã, sunt în perfectã regulã. Ar fi putut Comisiunea de Anchetã sã facã constatarea cã, deºi în mod formal sau numai aparent, aceste operaþiuni au avut înfãþiºarea unor acte legale, în realitate însã ele erau viciate, prin fraudã. Dar nu s-a articulat niciun cuvânt în tot raportul Comisiunii de Anchetã despre o participare a Bãncii Blank cu calificarea de fraudã la vreuna din operaþiuni care cãdeau sub competenþa Comisiunii, Comisiunea de Anchetã nu constatã decât existenþa gravelor prejudicii, atât ºi nimic mai mult. Tot atât de incompetentã era Comisiunea de Anchetã de a statua asupra pretindelor leziuni pe care Statul le va fi suferit de pe urma operaþiunilor de preluare. Dumneavoastrã ºtiþi cã, în ce priveºte preluarea „Culturii Naþionale”, Comisiunea de Anchetã, dupã ce constatã cã nu existã nicio fraudã, nici grave prejudicii, din moment ce Statul a primit bine în platã, în schimbul efectului de 200 milioane, aceastã splendidã întreprindere, totuºi, socoteºte cã ar fi fost în comptenþa sa, ceea ce este complet eronat, sã revizuiascã aceastã operaþiune de preluare, sã vadã dacã nu cumva ea a fost fãcutã cu lezarea intereselor Statului, în sensul tehnic al cuvântului, adicã dacã nu cumva s-a produs o leziune. Or, leziunea nu existã în dreptul nostru românesc. Nu avem în Codul Civil un text care sã îndreptãþeascã anularea unei convenþiuni intervenitã între majori, persoane capabile, pentru leziune, nici chiar atunci când este vorba de o lesio enormis cum existã în dreptul francez. Deci, tot ceea ce a urmat pe aceastã chestiune nu era de competenþa Comisiunii de Anchetã. În fine, Comisiunea de Anchetã nu era competentã sã judece asupra prejudiciilor pe care le va fi suferit Statul de pe urma preluãrii portofoliilor pe baza convenþiunilor încheiate direct între Stat ºi debitorii cedaþi, ºi aceasta cu atât mai mult cu cât Comisiunea de Anchetã s-ar gãsi expusã în acest caz într-o situaþiune de a cãdea în contrazicere, o contradicþie cu sine însuºi. Comisiunea admite cã toate reducerile care s-au operat pe temeiul portofoliului asanabil, acela care reprezenta datoriile agricole preluate de cãtre Stat, acelea sunt bune ºi trebuie sã fie þinute în seamã, ele se deduc din pagubele pe care Statul le va fi suferit, ºi atunci în mod îndreptãþit putem sã ne punem întrebarea: nu este oare o contradicþie ºi o lipsã de logicã sã admitem pe acelea pe care Statul, pe temeiul convenþiunii din 1 aprilie 1936, le-a luat asupra sa pentru cã aceºti debitori cedaþi au devenit între timp insolvabili? Când legea conversiunii, fiind vorba de întreprinderile comerciale ºi mai ales bancare, primeºte aceste portofolii tot atât de valabil la conversiunea datoriilor dacã fac dovada numai /art. 52/ cã au un plasament de 10% în creanþe agricole sau urbane asanabile, în aceste împrejurãri, în mod perfect valabil ºi legal, întreprinderea bancarã poate sã facã aranjamente prin care sã se reducã creanþele pentru un cuantum nelimitat, dacã creditorii vor astfel, ºi aceste reduceri sunt perfect legale. ªi atunci ne întrebãm: de ce Comisiunea de Anchetã nu primeºte ca valabile ºi descãrcãtoare pentru Banca Blank toate reducerile consimþite inter alios de cãtre Stat, care au avut motive bine justificate ºi care au fost fãcute cu respectul tuturor formelor legale? De ce Comisiunea de Anchetã nu admite ºi aceste reduceri deopotrivã cu reducerile consimþite pe temeiul legii conversiunii, atunci când ele pot sã fie opuse de oricare altã întreprindere de bancã care ar face dovada cã are numnai 10% plasament în creanþe agricole? Tocmai din aceastã cauzã, noi am socotit cã acþiunea întreprinsã de Stat are din acest punct de vedere ºi un caracter de prematuritate. O acþiune în responsabilitate nu poate fi promovatã dacã dauna nu are caracter actual ºi sigur. În aceastã privinþã cer permisiunea ca, în foarte 155

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
scurte cuvinte, sã recapitulez câteva noþiuni elementare în materie de acþiune în responsabilitate. Fireºte, în mod elementar, trebuie sã existe o culpã, o daunã ºi un nex cauzal. Culpa este fapta omului. Dar nu orice faptã a omului are o relevanþã juridicã. Fapta trebuie sã aibã un caracter antijuridic ca sã dea naºtere la o acþiune în responsabilitate /vezi Savigny/. Dauna, de asemenea, reprezintã o pagubã. Dar nu orice pierdere sau pagubã economicã poate sã legitimeze o acþiune în rãspundere, ci numai dacã ea constituie o lezare a unui interes legalmente protejat, numai atunci poate sã fie juridiceºte relevatã /citat Digeste/. În ceea ce priveºte nexumul cauzal, acesta trebuie sã existe necesar ºi permanent. În momentul în care existã un fapt nou care întrerupe, nu mai existã legãtura necesarã între culpã ºi daunã, dauna poate sã se producã în acest caz din incidenþa altei cauze ºi vom vedea cã aceastã întrerupere a nexumului de cauzalitate a existat necontestat în momentul în care Banca Naþionalã ºi-a preluat sarcina de a administra portofoliul preluat de la Banca Blank, atunci când, nici dupã 10 ani, Banca Naþionalã n-a fost în mãsurã sã execute pe toþi debitorii cedaþi, atunci când mai ales s-au comis ºi acte de neglijenþã din partea aceluia chemat sã gireze acest portofoliu preluat – ceea ce vom demonstra cu acte – iar pentru a nu da decât un exemplu, vom arãta cã Banca Naþionalã a pierdut chiar o ipotecã pentru cã a omis sã facã inscripþia ipotecarã. Dauna trebuie sã fie actualã ºi sigurã pentru cã, în momentul în care aceste calitãþi ale daunei nu sunt definite, nu poate sã fie vorba de o acþiune în responsabilitate ºi noi am arãtat cã lucrul acesta rezultã din însuºi textul raportului Comisiunii de Anchetã, cã dauna nu este nici actualã, nici sigurã, din moment ce chiar Comisiunea de Anchetã recunoaºte cã pânã când nu se va fi urmãrit toþi debitorii ºi nu se va fi ºtiut care va fi în acel moment valoarea daunei, nu se poate vorbi despre o daunã actualã ºi sigurã. Avem toate motivele sã credem cã debitorii, aºa cum sunt, vor fi în mãsurã sã facã sã se schimbe acest caracter actual ºi sigur al daunei. Comisiunea de Anchetã în cercetãrile pe care le face ºi pe temeiul probelor pe care le stabileºte ºi le reþine, conchide cã Banca Blank s-a fãcut vinovatã de o culpã din care a derivat dauna suferitã de Stat. De data aceasta este de datoria mea sã mã opresc un moment numai pentru ca pe temeiul unor consideraþiuni juridice sã demonstrez pe baza textelor de lege ºi a principiilor de drept cã nu poate sã fie vorba despre o culpã a Bãncii Blank, în sensul normelor de drept comercial. Banca Blank este o societate anonimã, este o persoanã juridicã. Fireºte cã ºi persoanele juridice pot fi rãspunzãtoare pentru faptele lor proprii generatoare de daune, pot cãdea în culpã. Aceastã culpã poate sã fie de douã feluri: contractualã ºi extracontractualã. Ferara, într-o lucrare asupra persoanelor juridice, confirmã, de altfel, acest lucru /citat/. Dar o persoanã juridicã nu poate comite delicte civile în sensul art. 998, decât cu o condiþiune: ca sã lucreze, pentru a fi vorba de un fapt propriu, prin organele sale legiuite. Adicã, dacã o societate anonimã, printr-o deliberare a Consiliului de Administraþie sau a Adunãrii Generale, va fi luat o mãsurã care sã producã o daunã, ºi aceastã mãsurã ar putea sã capete calificarea unui act ilicit, ºi fireºte cã aceastã persoanã juridicã va rãspunde pentru faptul sãu ilicit. Dar o societate anonimã persoanã juridicã nu poate sã fie þinutã pe baza unei responsabilitãþi extracontractuale atunci când nu i se poate imputa actul ca fiind faptul personal 156

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
al organului sãu reprezentativ sau deliberativ. În speþã, nu s-a afirmat cã vreodatã vreo deliberare a Consiliului de Administrare sau a Adunãrii Generale sã fi luat o hotãrâre care sã constituie o culpã cu privire la operaþiunile de preluare a portofoliului sau la convenþiunile de înlocuire intervenite ulterior. În raportul Comisiunii de Anchetã se afirmã numai cã nu organele Bãncii Blank, ci numai trei dintre aceste persoane, care au fãcut parte din organul de conducere, ar fi comis ele oarecare acte sau fapte, de altfel cu totul nejustificate care sã fi atras vreo responsabilitate. Pe temeiul acestei consideraþiuni, mai poate fi vorba despre responsabilitatea extracontractualã sau cvasidelictualã a Bãncii Blank în vreuna din operaþiunile în legãturã cu preluarea portofoliului, din moment ce nu se articuleazã nici un cuvânt asupra vreunui organ al sãu deliberativ sau reprezentativ? Iatã o problemã de drept din care rezultã cã nu poate exista sub acest aspect niciun fel de culpã din partea Bãncii Blank. Raportul se mulþumeºte sã vorbeascã despre „discuþiuni vii”, despre „intervenþiuni” etc. Fãrã sã se precizeze de cãtre cine ºi cãtre cine au fost fãcute, dacã aceste acte constituie sau nu acel caracter de fraudã, care sã legitimeze obiectul anchetei ºi consecinþele lui. Chestiunea gravelor prejudicii, singura pe care Comisiunea a reþinut-o ca sã legitimeze responsabilitatea, la rândul ei nu poate avea temei legal. Ce anume acte sau fapte au constituit faptul generator al gravelor prejudicii ale Statului? Comisiunea de Anchetã le enumerã: În primul rând, cu privire la reescontarea portofoliului, Comisiunea, pentru uºurinþa de expunere, împarte toate operaþiunile în trei faze: o primã fazã de reescont, în care toatã rãspunderea este a Bãncii Blank; o a doua fazã, de preluare a portofoliului, în care afirmã cã nu existã nicio rãspundere a Bãncii Blank, fiindcã actele sunt între Banca Naþionalã ºi Stat. De altfel, cu aceastã afirmaþiune se prãbuºeºte întreaga construcþie pentru cã, dacã la aceste acte nu participã Banca Blank, fireºte cã toatã argumentarea cade; o a treia fazã este aceea a convenþiunilor intervenite ulterior, fie de preluare, fie de înlocuire, fie de lichidare a portofoliului. În ce priveºte prima operaþiune de reescont, Comisiunea de Anchetã aduce Bãncii Blank acuzaþiunea cã a prezentat la reescont efecte nestatutare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, cã s-a depãºit plafonul reescontului – o acuzaþie care nu are niciun text ca temei ºi pe care Comisiunea o enumerã fãrã a spune altceva. A doua acuzaþiune este aceea cã s-au prezentat la reescont efecte nestatutare în sensul cã nu purtau cel puþin trei semnãturi, aºa cum prevede art. 23 ºi 24 din statute, cã, în orice caz, aceste efecte nu purtau decât o singurã semnãturã care putea sã angajeze pe debitor, iar celelalte aparþineau unor persoane fictive. În ceea ce priveºte cele trei semnãturi, mã refer la o constatare de fapt: Comisiunea de Anchetã comite o gravã eroare: Banca Blank a fost scutitã ºi statutele o permit de a prezenta efecte cu trei semnãturi. Banca Naþionalã a primit, în oriºice caz, de la 1905, efecte de ale Bãncii Blank numai cu douã semnãturi. Comisiunea comite o gravã eroare pretinzând cã, la aceea datã, Banca Blank era o societate în nume colectiv ºi cã autorizarea de a purta numai douã semnãturi n-a fost reînnoitã. Este o greºealã pentru cã, la acea datã, Banca Blank era o societate anonimã putând sã emitã efecte numai cu douã semnãturi. Raportul spune însã cã, în realitate, efectele purtau numai o singurã semnãturã, pentru cã a doua semnãturã era aceea a Bãncii Industriale, care nu era decât o ficþiune, o secþie industrialã a Bãncii Blank, din rapoartele fãcute de inspectorii BNR-ului reieºind cã aveau acelaºi sediu, aceeaºi conducere, capitalul era subscris în întregime de Banca Blank, era prin 157

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
urmare o simplã ficþiune ºi cã, deci, nu exista decât un singur debitor. Eroare. Banca Industrialã nu este o simplã ficþiune. Ea a fost de la început o societate creatã cu respectul tuturor formelor legale, o societate care, în noua concepþiune, care, fireºte, scãpa de sub cunoºtinþele de purã specialitate a domnilor experþi contabili, reprezintã ceea ce numim noi „societãþi-mamã”, sau ceea ce doctrina germanã numeºte „Capitalverwaltungsgesellschaft”, adicã niºte creaþiuni noi ale economiei moderne. Dupã cum o societate poate sã finanþeze o întreprindere industrialã, o societate poate sã se constituie având ca obiect numai gerenþa acestor industrii – ceea ce numesc autorii „societãþi anonime anormale”. Faþã de aceste constatãri ale doctrinei, ceea ce experþii contabili numesc cã ar fi numai „niºte pur ºi simple combinaþiuni”, fireºte cã aceste consideraþiuni trebuie înlãturate, cãci realitatea este cu totul alta ºi, prin urmare, ºi acest punct de criticã al raportului trebuie sã fie înlãturat ca lipsit de concludenþã. S-au fãcut obiecþiuni cu privire la convenþiunile încheiate ulterior de Banca Blank în legãturã cu preluarea portofoliului de cãtre Stat. Trebuie de la început sã reþinem cã, pe temeiul legii din 27 iunie 1930, trebuie în mod necesar sã facem distincþiune între trei tipuri de convenþiuni posibile care au fost în fapt încheiate pe baza planului de stabilizare a portofoliului: au fost convenþiuni încheiate între Banca Naþionalã ºi Stat, acestea sunt convenþiuni de preluare, inutile, pentru cã preluarea portofoliului se putea face de-a dreptul pe baza legii. În al doilea rând, au fost convenþiuni de înlocuire de portofoliu, acestea au intervenit între Banca Blank ºi Stat sau între Banca Blank ºi Banca Naþionalã. ªi, în sfârºit, operaþiuni de lichidare. Numai la acestea din urmã se referã legea din 1930 ºi numai pentru acestea legea cere autorizaþiunea Consiliului de Miniºtri, este foarte natural ºi logic sã se refere numai la acestea pentru cã o datã ce au fost preluate efectele pe baza legii, Statul ºtia în acel moment care era consistenþa ºi valoarea portofoliului preluat. Când era însã vorba de convenþiuni de lichidare, de data aceasta însemna cã, în afarã de primele reduceri consimþite, trebuia sã intervinã ºi alte reduceri noi ºi de aceea era necesar pentru a doua oarã sã intervinã un jurnal al Consiliului de Miniºtri numai în legãturã cu aceste convenþiuni. Aºa se explicã de ce convenþiunile acestea au trebuit sã capete autorizaþia Consiliului de Miniºtri. În fapt însã toate aceste discuþiuni nu prezintã interese deosebite, pentru cã printr-un exces de zel, deºi nu era necesar, toate operaþiunile au purtat confirmarea guvernamentalã, adicã ratificarea Consiliului de Miniºtri. În aceastã privinþã, nu facem decât sã ne referim la toatã seria de acte pe care le-am citat ºi din care se vede cã nici unul din aceste acte nu s-a fãcut fãrã autorizaþia Consiliului de Miniºtri. În fine, în afarã de chestiunea modului cum aceste operaþiuni s-au desfãºurat, Comisiunea de Anchetã înþelege sã facã un punct de criticã a faptului cã Banca Blank a fost scoasã din obligo. Aceasta excede competenþa Comisiunii, este o chestiune de oportunitate ce nu cãdea în cadrul de examinare a Comisiunii de Anchetã ºi, din acest punct de vedere, Banca Blank nu se gãseºte deloc în deficienþã, pentru cã toate preluãrile de portofoliu, pe temeiul cãrora Banca Blank a fost scoasã din obligo, au cãpãtat investitura ratificãrii prin jurnalul Consiliului de Miniºtri. ªi aceasta în raport cu toate cele trei tranºe preluate de Stat. Pentru a încheia, chestiunea prejudiciului. Existã sau nu prejudiciu grav? Pentru cã de acesta este vorba. Noi putem afirma ºi suntem în mãsurã sã demonstrãm cã nu existã prejudiciu ºi cu atât mai puþin un grav prejudiciu suferit de Stat pe temeiul tuturor operaþiunilor de preluare. 158

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
În ce priveºte chipul cum Comisiunea de Anchetã a înþeles sã stabileascã prejudiciul, existenþa ºi cuantumul sãu total, se datoreazã unui calcul foarte simplu: ea constatã cã s-au preluat portofolii de un miliard, cã din acest portofoliu s-a încasat o sumã de aproximativ 200 milioane ºi cã, prin urmare, a rãmas 800 milioane care reprezintã prejudiciul Statului. Este o socotealã simplã, dar care nu corespunde cu situaþiunea realã. În primul rând, în raport cu prima tranºã de 300 milioane, prejudiciul nu poate sã existe pentru cã Statul a primit în platã „Cultura Naþionalã”. Aceastã instituþie a fost evaluatã o primã datã, atunci când s-a fãcut preluarea efectivã în 1930, o a doua oarã de cãtre comisiunea de experþi numitã de Comisiunea de Anchetã ºi o a treia datã de experþii numiþi de dumneavoastrã. Un simplu tablou comparativ ne aratã cã departe de a constitui un prejudiciu pentru Stat, aceastã preluare a instituþiunii reprezintã un mare avantaj pentru Stat. Astãzi, ºi noi socotim cã principial chestiunea este tranºatã, pentru ca sã stabiliþi prejudiciul trebuie sã vã raportaþi la valoarea de astãzi, astãzi se stabileºte creanþa Statului, astãzi trebuie sã se stabileascã cuantumul prejudiciului, dacã el existã. Faptul de a se fi verificat care era valoarea în momentul când s-a fãcut transmisiunea, prezintã importanþã numai când e vorba de stabilirea elementului de fraudã, dacã nu cumva Banca Blank a înºelat Statul. Dar în ceea ce priveºte valoarea daunei ea nu poate sã fie raportatã decât la valoarea actualã. Astãzi, experþii constatã cã valoarea este de 443 milioane faþã de 201 milioane pentru cât a fost luatã în platã, ºi cã aceastã valoare corespunde ºi cu aceea din 1931 cu oarecare aproximaþie. Aceastã evaluare a experþilor este ºi ea susceptibilã de a fi criticatã, pentru cã, dacã standardul de viaþã astãzi necontestat verificat este de cel puþin patru ori valorii de la 1930, atunci astãzi în mod corect ºi leal valoarea Institutului „Cultura Naþionalã” trebuie sã fie de cel puþin 800 milioane. Experþii constatã însã cã este de 443 milioane. Aceastã sumã trebuie sã fie completatã cu alte date în ceea ce priveºte valoarea comercialã, interesul pe care Statul îl avea ca sã dobândeascã acest institut etc. S-a spus cã nu trebuie sã þinem seama de valoarea vadului comercial – aºa spune Comisiunea de Anchetã – pentru cã Statul a preluat un activ, iar nu un fond de comerþ. La aceasta existã un singur rãspuns: Banca Blank a transmis Statului acþiuni, nu maºini. Acþiunile în cazul unei societãþi anonime înseamnã fond de comerþ. Nu se poate concepe societate anonimã fãrã acþiuni, iar dacã s-a transmis activul ºi nu s-a transmis pasivul, fapt din care Comisiunea trage anumite consecinþe contra noastrã, acesta este încã un argument în favoarea Bãncii Blank, cãci Banca Blank a înþeles sã elibereze de orice fel de pasiv aceastã instituþie în momentul când a transmis-o Statului. În privinþa acþiunilor Societãþii Buzãu-Nehoiaºu, expertiza a fost fãcutã de dumneavoastrã ºi rezultatul este cã valoarea unei acþiuni astãzi, þinând seama de toate elementele componente pentru determinarea justã ºi lealã a preþului, ºi de valoarea primei ce trebuie acordatã acþiunilor majoritare, valoarea a fost stabilitã la suma de Lei 49.000 pe acþiune. Raportându-se la numãrul de acþiuni transmis de Banca Blank Statului, ele reprezintã 303 milioane, prin urmare, Statul, pentru un portofoliu de 108 milioane, a primit o valoare de 300 milioane. În ceea ce priveºte lichidarea portofoliului trebuie sã se þinã seama, Comisiunea n-a þinut seama, de anumite alte chestiuni decât de reducerile din conversiune care sunt suficiente. Comisiunea trebuia sã þinã seama ºi de reducerile consimþite de Stat cu toate formele legale, fãrã sã necesite vreo intervenþiune strãinã. De altfel, într-un aviz al Comisiunii Portofoliului, aviz pe care-l vom depune, redactat de domnul procuror general Coman Negoescu, se 159

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
motiveazã de ce aceste reduceri trebuie sã fie în oriºice caz þinute în seamã. Socoteala este urmãtoarea: la prima tranºã de 300 milioane, s-au încasat 13 milioane; reduceri de 38 milioane ºi apoi reduceri convenþionale 68 milioane; valoarea bunurilor primite în platã 180 milioane, rest 200 milioane. Rezultã o diferenþã în plus de 24 milioane, ceea ce înseamnã cã, la prima tranºã, Statul beneficiazã de 270.730.000. La a doua tranºã, este un minus de 594 milioane, iar la a treia tranºã, un plus de 274 milioane. Fãcând socoteala totalã, reiese cã, din toate operaþiunile de preluare a portofoliului, Statul se gãseºte pãgubit astãzi cu suma de 39 milioane sau mai precis 39.213.456. Trebuie sã ºtiþi cã ºi aceste calcule sunt fãcute în mod foarte larg, cãci, de pildã, n-am þinut seama de iertãrile de datorii la care Banca Blank a consimþit în momentul când a fãcut transmisia bunurilor date în platã. Dacã aceasta este situaþia, desigur cã, faþã de un portofoliu de 1.008.000.000, paguba de 39 milioane a încetat de a fi un prejudiciu grav. Pentru toate aceste consideraþiuni socotim cã, nefiind articulat niciun cuvânt în ceea ce priveºte frauda, ºi gravele prejudicii fiind inexistente, prin aceasta nu poate fi vorba de niciun fel de responsabilitate. De aceea, vã rugãm sã primiþi apãrarea noastrã ºi sã reformaþi deciziunea Comisiunii de Anchetã.

160

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 26 noiembrie 1941 Domnul avocat Gheorghiu: Cu privire la excepþiunea ridicatã de noi, de tardivitate, din adresa care a fost trimisã de Tribunal se pot face mai multe constatãri: în primul rând, se constatã din condica biroului central, în primul rând, cã s-a fãcut comunicarea în ziua de 18 aprilie. În altã parte se spune cã, din condica de expediþie a agenþilor, reiese cã s-ar fi comunicat la 2 mai ºi, în partea finalã, o altã datã foarte confuzã, probabil tot 2 mai ºi 30 aprilie. Nu se ajunge la nicio concluzie, sunt simple constatãri, dar, în orice caz, poartã data de 18 aprilie. Eu nu am de adãugat decât cã, în materie de procedurã, nu se admite teoria echipolenþilor. Dacã dumneavoastrã constataþi cã poartã data de 18 aprilie, orice alte dovezi lãturalnice nu se admit. De aceea, vã rugãm sã vedeþi cã procedura poartã o datã ºi cã, pânã la înscrierea în fals, aceastã datã rãmâne stabilitã. Dl. profesor Djuvara: Mai întâi, care este interesul Statului sã ridice un asemenea incident? Dacã Banca Blank reuºeºte în apelul fãcut, hotãrârea pe care o veþi da va profita ºi lui Aristide Blank, pentru cã el nu poate sã fie þinut responsabil pentru un fapt care nu existã. Dacã s-ar întâmpla – ceea ce eu nu cred – ca Banca Blank sã fie condamnatã, poate cã se va judeca din nou Statul cu Aristide Blank. Adversarul meu a citit într-o ºedinþã anterioarã niºte jurisprudenþe. Am adus aici o jurisprudenþã a Înaltei Curþi /citat jurisprudenþã/ ºi, în aceastã privinþã, mã refer la concluziunile puse într-o ºedinþã precedentã ºi adaug ºi aceastã jurisprudenþã. Asupra chestiunii care se pune trebuie sã vã lãmuriþi întâi în fapt, rãmânând ca apoi sã judecaþi în drept, cãci sunt de acord cã nu existã echipolenþã. În fapt: aþi trimis o adresã Tribunalului Ilfov, ºi vã rog sã-mi îngãduiþi sã analizez puþin aceastã adresã ºi rãspunsul Tribunalului. „În faþa acestei Comisiuni, în ºedinþa din 19 noiembrie, ridicându-se de reprezentatul Statului un incident de tardivitate a apelului declarat de Banca Aristide Blank /prin urmare, nu este nici Banca Blank nici Aristide Blank – probabil cã domnul Prim Preºedinte al Tribunalului a înþeles cã este vorba de Banca Blank, în nici un caz de Aristide Blank/. Contra deciziunii din ... cu nr. ... apãrãtorii acestuia /cui?/ au obiectat cã înmânarea deciziunii atacate s-ar fi fãcut la 28 aprilie. Pentru edificare precizãm cã este vorba de actul care s-a transmis spre înmânare cu adresa dumneavoastrã din 7 aprilie, 6 deciziuni care au fost trimise.” Domnul preºedinte al Tribunalului a însãrcinat pe un domn judecãtor de la Tribunal sã facã cercetãrile, ºi iatã referatul pe care ni-l trimite astãzi înaintea dumneavoastrã:
„Ca urmare a delegaþiunii primite, cercetând în registre, am constatat cã adresa nr. ... din 7 aprilie a Ministerului a trimis Domnului Prim Preºedinte al Tribunalui Ilfov, cinci deciziuni /prin urmare, nu mai sunt/ în dublu exemplar, pentru a fi înmânate celor în drept, prin intermediul Corpului de Portãrei.”

Aceste adrese au fost înregistrate în registrul general. Am rugat pe dl. Arþãreanu sã se ducã la Tribunal sã vadã adresa. Acolo s-a fãcut o eroare, s-a considerat toatã afacerea ca secretã ºi s-a cercetat nu numai fãrã asistenþa noastrã, dar fãrã sã ni se permitã sã-i dãm ajutor, ceea ce nu ºtiu de ce a fost fãcut aºa! Oare s-a crezut cã este un interes mare al Statului ºi cã Statul trebuie neapãrat sã câºtige? Astãzi, dl. Arþãreanu a putut sã cerceteze aceastã adresã, 161

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
este în alb, nu aratã numele deciziunii ºi a fost înregistratã la Registratura Generalã a Tribunalului la 7 aprilie. /„Cu adresa nr. ... din 9 aprilie s-a înaintat de Tribunalul Ilfov Corpului de Portãrei cele 5 copii dupã deciziune în dublu exemplar, pentru a fi înaintat un exemplar, iar cel de al doilea sã fie restituit semnat. La Corpul de Portãrei adresa a fost înregistratã la 9 aprilie /prin urmare, o primã înregistrare/. A doua înregistrare la registrul Corpului Biroului 2 Central, rezultã cã cele 10 copii de pe deciziuni au fost predate biroului de agenþi pentru a fi înmânate urmãtoarelor persoane: Bãncii Agricole, Bãncii Blank, Aristide Blank, Tabacovici etc., în total 10 pãrþi.” Prin urmare, s-au trimis 10 copii ca sã fie înmânate numai 5! Ce mai înþelegeþi dumneavoastrã? Au fost fãcute 5 copii în dublu exemplar ºi s-au trimis spre înmânare la 10 pãrþi!:
„Cercetând aceste registre de intrare la Portãrei, prin menþiunile fãcute în dreptul fiecãrei persoane – acestea sunt însemnãri într-un registru intern al Corpului – rezultã cã, în ceea ce priveºte comunicarea fãcutã doamnelor Vera Florescu ºi Margit Soepkez, actele de procedurã au fost îndeplinite la 17 aprilie.”

În privinþa aceasta, aveþi actul la dosar, nu este nicio îndoialã, data este 29 aprilie! Din menþiunile domnilor portãrei înseamnã cã Margit Soepkez ºi Vera Florescu au primit actele la 17 aprilie, restituite la 24 aprilie! Nu puteau fi restituite la 24 aprilie de vreme ce la 29 aprilie au fost înmânate. Pentru Tabacovici ºi Garvin s-au înmânat la 11 aprilie ºi au fost restituite în aceeaºi zi! Mai departe! În ceea ce priveºte Banca Blank – domnul judecãtor a înþeles cã este vorba de Banca Blank – în registre nu se aflã fãcutã nicio menþiune când a fost înregistrat actul la biroul de agenþi. Acelaºi lucru ºi pentru Banca Agricolã. Iar în ceea ce priveºte pe Aristide Blank, „rezultã cã comunicarea a fost îndeplinitã la 10 aprilie ºi dovada predatã biroului central la 2 iunie 1941.” Poate sã fie vorba de Aristide Blank? Pãi, a sosit aici, la comisia dumneavoastrã, în mai! Nu putea, prin urmare, sã fie înmânatã Biroului 2 Central la 2 iunie! Prin urmare, nu poate fi vorba de Aristide Blank. Onoratul reprezentant al Statului spune cã lui Aristide Blank i s-a comunicat la 18 aprilie. Inexact. Judecãtorul n-a vrut sã spunã acest lucru. Iatã ce spune:
„In ceea ce priveºte Banca Blank, nu se face nicio menþiune în acel registru când a fost încredinþat actul biroului de agenþi.”

Este vorba de încredinþarea actului biroului!:
„Acelaºi lucru ºi pentru Banca Agricolã, iar în ceea ce priveºte pe Aristide Blank, rezultã cã comunicarea a fost îndeplinitã la 18 aprilie.”

La 18 aprilie o fi fost primit la birou, ºi dovada poartã data predãrii de 2 iunie. Dar nu putea sã fie vorba de Aristide Blank, pentru cã actul este aici din mai. Cum putea sã trimis de agent la birou ºi de birou la Tribunal în iunie? Mai departe se aratã cã „cercetând registrul biroului agenþilor, am constatat menþiunea fãcutã în creion...”, desigur niºte însemnãri fãcute cu creionul pe un mic carneþel, nu pot face dovada aici:
„...agenþii au primit, îndeplinit ºi restituit dovezile de înmânare pentru fiecare din pãrþile de mai sus la urmãtoarele date...”

162

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Prin urmare, acum aflãm de abia când au fost îndeplinite înmânãrile. Este un motiv în plus sã înþelegeþi cã cuvântul „înmânare” de mai sus se referea la înmânarea la Portãrei:
„...Pentru Banca Blank, agentul a primit actul de procedurã la 10 aprilie ºi l-a înmânat pãrþii la 11 aprilie.”

ªi aceasta este inexact, pentru cã la dosar se vede clar cã data este de 28 aprilie:
„...Pentru Aristide Blank din str. G-ral Berthelot 29, agentul a primit actele la 14 aprilie ºi le-a înmânat pãrþii la 2 mai – noi spunem 28 aprilie.” „Pentru Samuelly la data cutare etc.”

Am citit lucrurile acestea pentru ca sã vã daþi seama cã de abia acum este vorba de înmânarea la pãrþi. Este, de asemenea, amuzant sã vedem cã, pentru Vera Florescu ºi Soepkez, procedura s-a fãcut la 11 aprilie /în dosar este 29 aprilie/. Pentru Garvin ºi Tabacovici, la 10 aprilie etc.:
„...Cercetând în registrul de predare a actelor de la biroul agenþilor, din care însã nu se poate vedea nominal pe cine priveºte fiecare dovadã, am constatat cã, la 11 aprilie, au fost restituite de biroul de agenþi la Biroul 2 Central al Corpului de Portãrei, douã dovezi”,

nu putea fi vorba decât de acelea referitoare la Garvin ºi Tabacovici. Mai departe, „la 17 aprilie, o dovadã”, este dovada privitoare la Bursan. Prin urmare, pânã la 17 aprilie nu putea sã fie vorba de Aristide Blank. În fine, „la 29 aprilie 1941, patru dovezi”. Prin urmare, între 17 ºi 29 aprilie nu s-a mai înmânat alte dovezi ºi la 29 abia dacã a fost a lui Blank, prin urmare, dupã 28, data pe care o pretindem noi. Într-adevãr, în aceeaºi zi a fost portãrelul ºi la Banca Blank ºi la Aristide Blank, iar a doua zi a fost la Vera Florescu ºi Margit Soepkez. La 30 aprilie este încã o dovadã, în total, de unde pânã acum erau 10, acum sunt nouã dovezi. La început era vorba de cinci. O asemenea harababurã n-am pomenit de când sunt avocat:
„...Cercetând când aceste dovezi au fost restituite Tribunalului Ilfov, am constatat cã, la 25 aprilie, au fost înaintate ºase dovezi /acum sunt iarãºi ºase/ la 29 aprilie, patru dovezi, ºi pe urmã încã douã!”.

Pânã acum, avem, prin urmare, 12 dovezi. Este clar cã dovada a venit la Aristide Blank la 28 aprilie. Asupra acestei chestiuni nu existã îndoialã. Probabil cã domnul judecãtor a crezut cã Statul vrea sã susþinã cã Banca Blank a primit comunicarea înainte de 28 aprilie ºi a fãcut o pledoarie în acest sens, neºtiind cã avem aici la dosar dovada evidentã /citeºte din referatul domnului judecãtor/. Aceasta este situaþia. Cum am fost împiedicaþi sã ajutãm la descurcarea ei, am rugat pe domnul Arþãreanu sã se ducã acolo sã ajute pe domnul prim preºedinte sã restabileascã adevãrul. Astãzi dimineaþã s-a putut duce, ºi vã rog sã-l lãsaþi sã explice situaþia.

163

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dl. avocat Arþãreanu: Domnul Profesor Djuvara spunea cã n-am putut intra pentru cã chestiunea era secretã, totuºi þin sã rectific cã nu mi s-a afirmat cã era vorba de un secret, m-am prezentat ºi n-am putut sã iau firul acestor cercetãri decât ieri. La Tribunal, la Corpul de Portãrei, existã numai douã registre: un registru de poliþe ºi un registru de intrãri ºi ieºiri. Acestea sunt registre legale în sensul cã sunt singurele registre cerute de Corpul Portãreilor. În afarã de ele nu existã un registru de predare a actelor de procedurã. Aceastã lipsã a registrului a produs deseori nereguli, în special cu privire la românizare, nereguli despre care sunt convins cã onorata Comisiune are cunoºtinþã. Domnul Prim Preºedinte al Tribunalului a dispus chiar astãzi sã se înfiinþeze un asemena registru, fiindcã, fãcându-se cercetãri în acest caz al nostru, s-a vãzut cã nu se poate face nici o constatare ºi cã, în fond – aceasta este concluzia –, trebuie sã se porneascã numai pe bazã de prezumþiuni. Prezumþiunea fãcutã de domnul judecãtor delegat a fost: probabil cã dovada înmânãrii lui Aristide Blank se gãseºte între cele ºase restituite Ministerului la 2 mai, deoarece Ministerul însuºi precizeazã cã acestea au fost restituite cu adresa nr. 10.350 din 1941. Eu îmi explic aceastã eroare, pe care a fãcut-o grefa Înaltei Comisiuni, pe consideraþiunea cã este singura adresã care a fost trimisã de Tribunal Înaltei Comisiuni. Absolut inexact. Mai existã în acelaºi dosar, în afarã de adresa 10.350, ºi adresa 10.342. Îmi permit sã arãt cã adresa 10.350, cu toate cã are un numãr mai mare, este mai veche decât adresa 10.342. În fapt însã nu are importanþã, dar o spun numai ca sã vedeþi în ce labirint de cercetãri a trebuit sã intre judecãtorul ºi de ce noi credem cã am stabilit cã dovada de înmânare lui Aristide Blank nu se gãseºte printre cele înmânate cu adresa 10.350. La Tribunal se gãseºte o adresã a Înaltei Comisiuni din 7 aprilie, prin care se trimit ºase deciziuni în dublu exemplar, deci în total 12. Textul este cam acesta: vã trimitem aceste ºase exemplare din deciziune în dublu exemplar, spre a fi remise persoanelor al cãror nume figureazã pe fiecare deciziune în parte. Aceastã adresã din 7 aprilie are un text identic cu adresa urmãtoare, prin care se mai trimit pãrþilor patru deciziuni. Îmi permit sã atrag atenþiunea onoratei Comisiuni, cã toate deciziunile poartã acelaºi numãr, sunt înregistrate sub nr. 10.345. În faþa acestei adrese, Primul Preºedinte a pus rezoluþiunea: se va trimite Corpului de Portãrei spre îndeplinire. Corpul de Portãrei primeºte adresa în care i se spune: „Alãturat vã remit ºase exemplare spre a fi înmânate persoanelor al cãror nume figureazã pe fiecare deciziune în parte”, Corpul Portãreilor îndeplineºte sau nu ºi restituie la 25 aprilie, spunând „alãturat vã remitem ºase dovezi de înmânare a deciziunilor pe care le-aþi trimis cu adresa...” ºi Tribunalul restituie cu nr. 10.350 aceste dovezi, iarãºi ºase ºi iarãºi anonime. Care sunt aceste dovezi? Dacã privesc Banca Blank, sau alte persoane, nu ºtim, sau ar trebui sã nu ºtim la prima examinare ºi domnul judecãtor delegat nici nu avea cum sã ºtie, fiindcã nu i se pusese la dispoziþie dovezile de comunicare, cãci dacã i s-ar fi pus la dispoziþie, ar fi fãcut acelaº lucru ca ºi noi. Noi am luat aceste dovezi, necontestate de partea adversã ºi am constatat cã, într-adevãr, la data de 25 aprilie, Corpul Portãreilor a avut de restituit ºase dovezi. Aceste ºase dovezi erau privitoare la: Tabacovici 11 aprilie, Garvin tot 11 aprilie, Samuelly, Schapira, Schapira toate trei la 17 aprilie ºi Bursan la 11 aprilie. Prin urmare, în total ºase comunicãri. Adoptând metoda puþin cam prea scurtã a 164

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
grefei, ele sunt restituite tot fãrã sã se precizeze. Se vede însã precis cã aceste dovezi se referã la persoanele de mai sus, care nu neagã data. Data de 18 aprilie este complet inventatã. Dl. judecãtor a început, bineînþeles, sã facã diverse presupuneri în care cãuta sã corespundã mandatului care i s-a dat. De unde putem noi sã ºtim dacã dovada lui Aristide Blank a fost restituitã cu adresa 10.350, sau cu adresa 10.342? Am avut cinstea sã arãt cã acestea sunt singurele dovezi care se gãsesc la Tribunalul Ilfov. Restul, tot raportul fãcut la Judecãtor, este o încercare de a-ºi explica pretenþiunile pãrþii adverse cã s-a înmânat la 18 aprilie. Nelãmurirea care reiese din acest raport este izvorâtã din aceastã menþiune: „pentru verificarea probei...”/citeºte/. Or, tocmai aceasta urma sã se cerceteze: când s-a trimis ºi când s-a restituit... Dl. Preºedinte: Dumneavoastrã pretindeþi cã adresa cãtre Aristide Blank ar fi alta decât aceea 10.350? ªi, în acest caz, s-a dat de urma ei? Dl. Arþãreanu: Da. La Tribunal. Dar aici vã rog, de aceea, sã solicitaþi Preºedintelui Tribunalului sã înainteze aceastã adresã în original sau în copie. Dl. Preºedinte: Dar ce s-a trimis de la Tribunal nu s-a trimis cu condica de expediþie? Dl. Arþãreanu: La Minister am gãsit adresa 10.350, am avut onoarea sã arãt ce cuprinde ºi sã arãt cã, într-adevãr, pânã la acea datã se împliniserã ºase proceduri ºi cã erau de restituit ºase dovezi: Tabacovici, Garvin, Samuelly, Schapira, Schapira ºi Bursan. Nu se puteau restitui nici mai multe nici mai puþine, pentru cã, din însãºi actele dosarului, se constatã cã sunt ºase îndeplinite înainte de 25 aprilie. Prin adresa 10.342 se restituie patru dovezi. Aceste patru dovezi nu puteau fi decât referitoare la urmãtoarele patru persoane: Banca Blank la 28 aprilie, Vera Florescu la 29 aprilie, Margit Soepkez la 29 aprilie ºi Aristide Blank tot la 29 aprilie, incontestabil, pentru cã rãmâne singura dovadã care nu s-a îndeplinit înainte de 25 ºi nici printre celelalte nu se aflã. Prin acest sistem de eliminare, dovada este evidentã. De aceea, vã rog sã vedeþi cã data la care dl. Aristide Blank a primit comunicarea nu poate fi alta decât 28 aprilie. Dl. avocat Opriº: S-a vorbit încã de rândul trecut de un oarecare interes pe care l-am avea noi la un moment dat sã stabilim o altã datã care ar duce la tardivitate. De la început, resping astfel de consideraþiuni, cãci cred cã noi, personal, care apãrãm Ministerul de Finanþe nu putem fi învinuiþi ºi nu putem primi în sarcina noastrã o astfel de învinuire, nici chiar atunci când este fãcutã sub formã de insinuare. Noi aducem înaintea dumneavoastrã problema cu totul obiectivã. Consecinþele ei asupra dezvoltãrii apelurilor nu le vom discuta acum, nici nu vom discuta ce consecinþã va aduce faptul cã apelul va fi respins sau admis sau ce consecinþã va avea faptul cã domnul Aristide Blank va avea sau nu sub aceastã formã de autoritate de lucru judecat. Ceea ce intereseazã este dacã apelul este tardiv sau nu. Domnul profesor Djuvara vine cu jurisprudenþã din 1928. Noi am invocat jurisprudenþa Secþia a I-a a Curþii de Casaþie din 1934 ºi 1935. Cea din 1934, 165

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
publicatã în ”Pandectele Române” din 9 noiembrie 1939, iar cea de a doua în 19... ªi atunci, din acest punct de vedere, este incontestabil cã interpretarea jurisprudenþialã este de partea noastrã. Logica jurisprudenþialã ne-o asumãm ºi ea este validã astãzi, fiindcã dumneavoastrã n-aþi adus niciun surplus de logicã care s-o înlãture. Problema de fapt: eu sunt de acord de la început cu subsidiarul pus de domnul Arþãreanu; sunt oarecare nelãmuriri. Din acest punct de vedere, socot cã n-ar fi inoportun sã aducem registrele de la Tribunal, sã le aducem aici dupãamiaza, Tribunalul le foloseºte dimineaþa, ºi sã vedem noi în ce mãsurã chestiunea poate fi lãmuritã. Data de 18 aprilie însã rãmâne o datã certã. Ca s-o înlãturaþi, dumneavoastrã nu puteþi decât sã vã înscrieþi în fals. O astfel de datã nu se poate înlãtura cu prezumþiuni aduse chiar de judecãtor, care probabil vroia sã ne înfãþiºeze faptele brute cu mai multã limpezime, nici cu ceea ce susþine partea adversã care spune cã, cu adresele cutare ºi cutare, s-ar fi restituit un anumit numãr de dovezi care ar fi ale pãrþilor respective, trãgând concluzia cã data comunicãrii este imperios alta decât 18 aprilie. Eu admit ceea ce spuneþi dumneavoastrã, dar vã contraziceþi cu ceea ce conchide judecãtorul. Dumneavoastrã afirmaþi în fapt cã aþi primit dovada în aceeaºi zi cu Banca Blank ºi judecãtorul trage concluzia cã aceastã înmânare s-a fãcut la 2 mai. ªi atunci vã întreb: nu contraziceþi concluziile judecãtorului? Din ce elemente îºi trage domnul judecãtor concluziile? Un lucru este cert, cã ceea ce este scris în registrul oficial cu cernealã este data de 18 aprilie.
„...În ceea ce priveºte Banca Blank, în acest registru nu se aflã nicio menþiune fãcutã când actul a fost încredinþat biroului de agenþi ºi când aceºtia lau restituit. Acelaº lucru pentru Banca Agricolã, iar în ceea ce priveºte pe Aristide Blank, rezultã cã comunicarea a fost îndeplinitã în ziua de 18 aprilie 1941”.

Deci, în registrul oficial de care vorbiþi dumneavoastrã, este data de 18 aprilie trecutã cu cernealã, singura menþiune fãcutã cu cernealã. Eu nu fac injuria sã aduc insinuãri ºi sã spun cã cineva a avut interes ca în celelalte registre sã facã anumite menþiuni cu creionul ºi, pe baza acestor menþiuni, la un moment dat, sã vinã sã semene îndoialã în ceea ce priveºte judecata Comisiunii. Dar un lucru este cert: cã toate celelalte date sunt fãcute în registrele speciale, anumite condici de comunicãri, condicile acele cu care umblã aprozii, aceia pe care îi ºtim. Desigur, au ºi aceste condici valoarea lor, dar nu aceste menþiuni fãcute cu creionul ºi întovãrãºite de mici adnotaþiuni vor putea înlãtura registrele oficiale în care adnotaþiunea este fãcutã ºi care marcheazã miºcarea actelor, fãcutã cu cernealã. Din acest punct de vedere, în principal, vã rog sã binevoiþi a vedea cã data de 18 aprilie nu poate fi înlãturatã sub nicio formã. O astfel de procedurã rãmâne valabilã ºi nu pe prezumþiuni de înapoiere a actului se poate înlãtura data precisã a comunicãrii. Eu mai pun o ipotezã: s-ar putea întâmpla, s-a vorbit cã au fost restituite 12 proceduri în loc de 10. Dumneavoastrã sã nu uitaþi cã s-au trimis câte douã exemplare pentru fiecare parte, unul sã fie înmânat pãrþii ºi pe celãlalt sã se facã dovada de comunicare. Dacã la un moment dat portãreii au comunicat pãrþilor ºi al doilea exemplar, atunci de abia înseamnã cã s-au fãcut douã comunicãri, ºi chiar dacã aceastã ipotezã rãmâne valabilã, încã comunicarea cu data de 18 aprilie este fãcutã în conformitate cu legea. De aceea, vã rog sã respingeþi apelul ca tardiv, iar în subsidiar sã binevoiþi a dispune ca, într-o dupãamiazã, sã ni se aducã aceste registre ºi pentru convingerea noastrã ºi a Comisiunii. 166

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dl. profesor Djuvara: Stimatul meu coleg spunea cã în catastivele agenþilor se scrie ba cu cernealã, ba cu creionul etc. Indiferent cu ce este scris, pe noi ne intereseazã sã reiasã ceva în evidenþã. Colegul meu a revenit asupra unei probleme pe care cred cã am lãmurit-o: raportul judecãtorului nu afirmã niciodatã cã comunicarea ar fi fãcutã domnului Aristide Blank la 18 aprilie, ci afirmã cã comunicarea s-a fãcut la 2 mai pãrþii, dar niciodatã în acest raport nu se afirmã cu preciziune cã sar fi comunicat deciziunea lui Aristide Blank la 18 aprilie. Cuvântul „comunicare” v-am arãtat cã se referã la comunicarea fãcutã biroului agenþilor, iar comunicarea pãrþii este inseratã mai jos pentru fiecare la rând, iar pentru Aristide Blank zice cã s-a fãcut la data de 2 mai. Eu sunt gata sã adopt aceastã datã de 2 mai ºi dacã o adopt de abia sunt în termen. Dar, ca jurist, îmi daþi voie sã stau la îndoialã, pentru cã nu este interesul clientului care poate sã mã determine sã pun concluziuni sau nu. Desigur, interesul clientului este sã adopte aceastã datã de 2 mai. Dacã dumneavoastrã acceptaþi sã cereþi lãmuriri, eu v-aº ruga sã trimiteþi toate aceste procese-verbale, sã cereþi ºi toate adresele, ca sã putem ºi noi controla când este vorba de Aristide Blank. Dar trec peste acest raport ºi revin la primirea dovezii. Am aici o lupã ºi vã rog sã cercetaþi ºi dumneavoastrã cu lupa pentru cã este foarte interesant. Se vede clar cã peste cifra doi este pusã cifra unu cu cernealã. Cifra 28 a fost scrisã cu aceeaºi cernealã ca ºi semnãtura Aristide Blank, iar punctul de pe unu este scris cu cerneala portãreilor. Acum, pun o chestiune de drept: dacã existã vreo îndoialã, ºi îmi pare cã existã, care este consecinþa? Avem întâi art. 122 din Procedura Civilã ºi art. 735 din acelaºi cod /citeazã aceste douã texte/. Când vine astãzi ºi mi se prezintã un act sub aceastã formã, despre care mi se spune cã a fost primit la 18 aprilie ºi cã am pierdut prin urmare dreptul de apel, desigur cã mi se aduce o vãtãmare, aºa cum prevede textul. Ori, procedura spune cã, în acest caz, actul este nul ºi este nevoie ca nulitatea actului sã fie formal pronunþatã undeva, cãci nu s-a gândit legiuitorul sã spunã în cazul de faþã cã, dacã corectez o cifrã, este vorba de nulitate. Nu e nevoie, cãci alineatul 3 zice: „dacã nulitatea este formal pronunþatã de lege”. Care este concluziunea? Concluziunea este aceea pe care a tras-o în mod constant Înalta Curte de Casaþie ºi toatã doctrina: eroarea de datã a unei citaþiuni, dacã nu a fost suplinitã prin enunþãrile actului, atrage nulitatea citaþiei. În aceastã privinþã, ªendrea, Tocilescu ºi toatã doctrina, ca ºi Casaþie I Buletin 9.872, pag. 56, speþa 20. De altfel, este lucru constant. Care este consecinþa juridicã? Comunicarea este nulã ºi eu sunt în termen sã fac apelul ºi am fãcut apelul în termen ºi nu mai este cazul sã ne pierdem timpul cu cercetãri ºi discuþiuni de acest fel. În cazul când, prin imposibil, dumneavoastrã nu veþi adopta aceste concluziuni, eu cer, în subsidiar, o expertizã. Dl. avocat Opriº: Dacã începem cu expertizele, atunci cu siguranþã cã pierdem timpul, pentru cã toate expertizele, dupã pãrerea mea, nu sunt decât pierderi de timp. Dl. avocat Djuvara: Obiecþiunea care mi s-ar aduce cã trebuie în prealabil sã mã înscriu în fals în contra unui lucru conþinut într-un act oficial. Dacã actul ar fi fost clar ºi data ar fi fost 18 aprilie ºi eu aº fi susþinut cã este 28 aprilie, desigur cã aº fi 167

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
trebuit sã mã înscriu în fals. Dar când eu cer sã se dovedeascã nu ceva în contra actului, ci cer sã se dovedeascã ce cuprinde însuºi actul, atunci nu mai am nevoie de înscrierea în fals. Dumneavoastrã puteþi constata cu lupa, dar se poate constata ºi printr-o expertizã, de aceea în subsidiar cer expertiza. Într-un al doilea subsidiar, rog sã se menþinã cã am cerut înscrierea în fals, fiindcã nu pot sã las sã se piardã drepturile lui Aristide Blank într-o afacere atât de importantã, pentru un asemenea lucru de nimic. În orice caz, sã binevoiþi a nu uita cã Aristide Blank este condamnat solidar cu Banca Blank ºi cu ceilalþi, ºi atunci nu s-ar putea judeca afacerea fãrã Aristide Blank. De aceea, vã rog, dacã cumva se amânã afacerea din cauza apelului lui Aristide Blank, sã se suspende judecarea tuturor apelurilor. COMISIUNEA SE VA PRONUNÞA LA SFÂRªITUL ªEDINÞEI Dl. avocat E. Ottulescu: Onoratã Înaltã Comisiune, eu reprezint pe dl. Tabacovici, pe moºtenitorii Soepkez ºi pe dl. Garvin. Însã nu voi pune deocamdatã concluziuni decât pentru Tabacovici ºi, întrucât apelul domnului Tabacovici pune în discuþie o mulþime de chestiuni, mi-am împãrþit materia, pentru mai multã uºurinþã, cu colegul meu, dl. Veniamin, care va pleda dupã mine, eu ocupându-mã de situaþiunea specialã a Bãncii Blank, întrucât dl. Tabacovici are interes ca Banca Blank sã triumfe ca sã triumfe ºi domnia sa, domnul Veniamin ocupându-se de situaþiunea specialã a domnului Tabacovici, domnia sa va pleda, în acelaºi timp, ºi pentru moºtenitorii Soepkez ºi pentru domnul Garvin. De la început, trebuie respectuos sã cer permisiunea dumneavoastrã, întrucât nu pledez decât pentru o parte, ca, dacã va fi nevoie sã rãspund la obiecþiunile ce se vor face, sã reiau cuvântul. Tot procesul pe care-l judecaþi dumneavoastrã astãzi vine de la o deosebire de concepþii: concepþia care a existat în 1930, atunci când s-a promulgat legea pentru administrarea portofoliului imobilizat prin care s-a venit în ajutorul instituþiunilor; ºi, pe de altã parte, concepþia pe care a avut-o legea din 10 octombrie 1940, atunci când s-a crezut cã interesul este ca bãncile, independent de culoarea lor, sã fie ajutate, ºi, în fine, concepþia contrarie, concepþia de astãzi, când se crede cã Statul a greºit când a ajutat bãnci de o anume culoare. De aici, conflict între aceste douã concepþiuni. Cred cã, înainte de a intra în examinarea motivelor de apel, este bine sã examinez care este situaþiunea din punct de vedere legal în raport cu legea din octombrie 1940, care a suferit oarecare modificãri la 12 martie 1941, pentru cã, dupã legea din 10 octombrie 1940, pe baza unei simple anchete administrative ºi secrete, cãci aºa era ancheta prevãzutã de lege, ascultãri de martori ºi expertize în secret – desigur cã de data aceasta domnul Opriº n-ar fi în contra expertizelor fãcute în secret la Comisiune. Din punct de vedere procedural, s-a vãzut însã cã o condamnare obiºnuitã în asemenea condiþiuni, pronunþatã pe baza unei hotãrâri adminstrative ºi pe baza unui raport de anchetã dat, de asemenea, pe baze care îmi amintesc procedura Evului Mediu, n-ar fi posibil ºi n-ar reprezenta absolut nici o autoritate ºi desigur cã reprezentanþii Statului, când au examinat aceastã chestiune mai de aproape, ºi-au dat seama cã titlul pe baza cãruia Statul obþine condamnarea ºi care ajunge la executarea averii unei instituþiuni de credit ºi a unor particulari pentru sume atât de importante care depãºesc un miliard, nar avea autoritatea moralã pe care trebuie s-o aibã o deciziune. ªi atunci s-a venit cu o modificare a legii, la 12 martie 1941, prin care s-a instituit Comisiunea în faþa cãreia am cinstea sã pledez, dându-se drept pãrþilor sã se apere în 168

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
deplinã libertate, astfel cã, din fericire, cei care au fost victima legii din octombrie 1940, au posibilitatea sã se apere astãzi, de data aceasta la lumina zilei, aºa cum am învãþat noi, acei care suntem obiºnuiþi sã apãrãm dreptatea. Trebuie, din acest punct de vedere, sã mulþumim celor care au inspirat aceastã modificare. Acestea zise, sã-mi fie permis sã trec în scurte cuvinte la examinarea principiilor care sunt puse de legea din 1940, aºa cum a fost modificat, pentru cã fondul legii a rãmas neschimbat. Trebuie sã determinãm care era competenþa Comisiunii de Anchetã ºi, implicit, care este competenþa dumneavoastrã? ªi pentru determinarea acestei competenþe cred cã trebuie sã ne referim la articolele legii din 1940, care aratã competenþa Comisiunii, ca sã vedem dacã nu cumva aceastã Comisiune ºi-a depãºit mandatul cu care era însãrcinatã de lege. Art.1 spune: „Se instituie pe lângã Preºedinþia Consiliului de Miniºtri o Comisiune însãrcinatã sã ancheteze operaþiunile ºi lucrãrile în baza cãrora Ministerul de Finanþe a rãscumpãrat portofoliile de efecte.” Prin urmare, nu este vorba de o comisiune chematã sã ancheteze activitatea în general a unui institut de credit. Multe institute de credit au avut activitãþi foartã dãunãtoare interesului general, ºi dumneavoastrã aþi avut de judecat multe procese, dar aceste chestiuni nu interesau Comisiunea de Anchetã. Ea era chematã sã ancheteze operaþiunea de rãscumpãrare în primul rând, iar în al doilea rând era chematã sã ancheteze o altã serie de operaþiuni care se fãceau pe baza legii din 1930, adicã sã ancheteze în ce condiþiuni s-au încheiat diferite convenþiuni ºi tranzacþii cu debitorii, sã examineze dacã ele au fost încheiate cu respectul legii. În fine, art. 1 spune cã a fost chematã sã ancheteze ºi operaþiunea scoaterii din obligo, care a avut loc prin diferite convenþiuni, ºi chiar în cazul Bãncii Blank au existat asemenea operaþiuni. În art. 3 decretul spune cã atunci când se vor constata fraude sau grave prejudicii aduse Statului, se va putea, în primul rând, la cererea Comisiunii, lua mãsuri de asigurare, ºi apoi, pe baza raportului Comisiunii, se puteau da ºi deciziuni de condamnare. Dar pentru aceasta, nu se puteau examina decât aceste acte ºi numai aceste acte, restul nu intereseazã. ªi textul mai prevede cine este supus acestor severe mãsuri /mãsuri de sechestrare ºi condamnare/, arãtând: institutele de credit, instituþiunile afiliate, institutele care au fost scoase din obligo ºi, în fine, conducãtorii care ar fi vinovaþi prin fraudã sau grave prejudicii. Problema s-a pus chiar înaintea Comisiunii de Anchetã ºi este interesant sã vedeþi cum a înþeles sã rezolve de la început Comisiunea chestiunea, dacã este suficient sã constaþi un prejudiciu pentru care ipso jure instituþiunile prevãzute în textul legii – ºi eventual ºi conducãtorii sã poatã fi declaraþi responsabili – pentru cã aþi vãzut cã legea vorbeºte de fraudã, prin urmare de fapte culpabile, dar vorbeºte ºi de grave prejudicii, ºi vorbeºte de grave prejudicii nu în sensul cã ele trebuie sã aibã la bazã un act de fraudã, ci pot avea la bazã ºi un act culpabil, care prin el însuºi sã nu reprezinte numaidecât o fraudã. Ceea ce mi se pare cã este cert, este cã o rãspundere de plano a institutului de credit, pentru simpla consideraþiune cã ar exista un prejudiciu, nu este prevãzutã în textul acestei legi ºi nici n-ar fi putut sã fie prevãzutã în textul acestei legi, pentru cã aceasta ar fi însemnat o derogare de la principiile generale de drept, o derogare foarte gravã. Dupã principiile de drept, ca sã existe rãspundere trebuie un fapt culpabil, un prejudiciu ºi o legãturã de cauzalitate între faptul care a provocat prejudiciul ºi prejudiciu. Nu gãsim în acest decret-lege nicio derogare de la aceste principii. Poate cã decretul-lege este puþin cam sibilic, poate cã nu 169

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
este extrem de clar, dar cert este cã o asemenea derogare de la principiile dreptului comun ar fi trebuit, dacã ar fi existat, sã fie scrisã în lege. Or, nefiind scrisã în lege, din contrã legea referindu-se la situaþiunea legalã din momentul când s-a preluat portofoliul imobilizat, înseamnã cã dumneavoastrã aveþi de examinat culpabilitatea institutelor de credit ºi a conducãtorilor în raport cu starea legislativã din acel moment. Într-adevãr, art. 1 zice: se instituie pe lângã Preºedinþia Consiliului de Miniºtri o Comisiune însãrcinatã sã ancheteze operaþiunile ºi lucrãrile în baza cãrora Ministerul de Finanþe a rãsumpãrat portofoliul de efecte aflat la Banca Naþionalã, potrivit legii din 27 iunie ºi 1 aprilie 1936. Decretul-lege ar fi putut, ca o mãsurã revoluþionarã, sã spunã cã nu þine seama de legile pe baza cãrora s-a fãcut actul de rãscumpãrare. Dar nu s-a întâmplat aºa. De aceea, este cert, culpabilitatea trebuie examinatã în raport cu situaþiunea legislativã care era la acea datã. Dacã în raport cu dispoziþiunile legislative de la acea datã, preluarea portofoliului de la Banca Naþionalã la Stat, care este un act ce se face peste capul institutului de credit, a fost o operaþiune legalã, ºi dacã în aceste operaþiuni nici institutul de credit, nici conducãtorii lui nau jucat un rol care sã facã ca asemenea acte sã fie pãtate de fraudã, atunci bineînþeles cã, chiar dacã existã existã prejudicii, pentru cã prejudicii pot sã existe independent de un act culpabil, toate convenþiunile pot sã producã prejudicii ºi de multe ori ele derivã chiar din lege – când vom examina natura acestei legi din 1930 vom vedea cã dânsa, prin natura ei, trebuia sã cauzeze prejudicii Statului – ei bine, de acele prejudicii nu au a rãspunde nici institutele de credit, nici conducãtorii lor. Ei au a rãspunde de prejudiciile care rezultã din faptele culpabile, fie cã ne plasãm sub raportul contractual, fie cã ne plasãm sub raportul cvasidelictual. Chestiunea a fost pusã înaintea Comisiunii ºi este interesant sã vã arãtãm cum a înþeles Comisiunea, cum a înþeles pentru conducãtori ºi cum a înþeles pentru institutele de credit, iar dupã ce voi arãta cum a înþeles Comisiunea chestiunea din punct de vedere juridic, voi arãta în treacãt ºi cum a aplicat-o, cãci dacã a înþeles-o bine, dar a aplicat-o greºit, evident cã raportul nu poate sã aibã nicio autoritate atunci când el contravine principiilor de bazã pe care le-a pus. Iatã, într-adevãr, cum se exprimã raportul la capitolul „organele de conducere”, când se ocupã de rãspunderea conducãtorilor:
„Comisiunea, interpretând dispoziþiunile art. 3 din decretul-lege nr. ... a gãsit cã legiuitorul n-a înþeles sã deroge în privinþa rãspunderii personale a organelor de conducere de la dispoziþiunile dreptului comun, fãcând responsabile fãrã nicio discriminare pe toate persoanele care au avut vreun rol de conducere sau de control, ci numai pe acele persoane cãrora li s-ar putea imputa o culpã efectivã ºi aceasta numai în mãsura în care au avut amestec direct în operaþiunile care, potrivit art. 1, fac obiect de anchetã.”

Aþi reþinut cã „obiect de anchetã”, potrivit art. 1, nu-l face decât operaþiunea de preluare ºi convenþiunile ºi tranzacþiile încheiate ulterior cu debitorii dupã aceastã preluare. Mai departe, raportul spune:
„Într-adevãr, misiunea comisiunii nu este aceea de a cerceta întreaga gestiune a Bãncii Blank ºi rãspunderea pentru aceastã gestiune, ci numai aceea de a cerceta operaþiunile ºi lucrãrile în baza cãrora Ministerul de Finanþe a fãcut rãscumpãrarea de portofoliu, precum ºi condiþiunile fixate sau convenþiunile

170

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
încheiate pentru realizarea efectelor respective, iar organele de conducere nu sunt vizate decât în mãsura în care au contribuit la aceste operaþiuni ºi numai dacã le sunt imputate fraude sau grave prejudicii.”

Prin urmare, Comisiunea o spune de la început, nu existã nicio derogare de la principiile dreptului comun, dânsa nu este chematã sã judece sau sã examineze întreaga gestiune a Bãncii Blank, nu este chematã sã se ocupe de conducãtori pentru faptele privind aceastã gestiune, dar dacã în operaþiunea de preluare a portofoliului, sau în convenþiunile ulterioare, conducãtorii au vreo vinã, inducând, de exemplu, în eroare cu ocazia acelor convenþiuni pe Stat prin acte frauduloase sau culpabile, atunci dânºii au a rãspunde. Sunt principii foarte bine puse din care se vede precis cã Comisiunea nu avea sã se ocupe de gestiunea Bãncii Blank ºi de toate operaþiunile care au avut loc înainte de preluarea portofoliului imobilizat. Este, deci, bineînþeles, spune Comisiunea, cã dânsa nu avea sã se ocupe de operaþiunile pe care le-au fãcut diferite întreprinderi atunci când s-au dus sã sconteze cambii la Banca Blank ºi nici nu au a se ocupa de operaþiunea reescontãrii la Banca Naþionalã, acestea nu intrã în competenþa Comisiunii. Dar dupã ce pune în mod atât de admirabil principiul, sã vedeþi cum l-a aplicat. Citesc numai trei rânduri, aº putea citi pagini întregi, ca sã dovedesc contrazicerea în care s-a pus Comisiunea de Anchetã, ºi nu este nici prima, nici singura, pentru cã acest raport este plin de contraziceri. Iatã ce spune:
„Din declaraþiunile fãcute înaintea Comisiunii de martorii S. Florescu, Cantuniari etc. rezultã cã, în perioada arãtatã mai sus, aceia care au condus efectiv Banca Blank ºi au avut un rol determinant în operaþiunile de reescont, de preluare ºi de încheierea convenþiunilor, sunt numai: dl. Aristide Blank, care este deþinãtorul majoritãþii acþiunilor întreprinderii, defunctul Soepkez ºi dl. Tabacovici.”

Prin urmare, dupã ce ai pus principiul cã n-ai sã te ocupi de operaþiunile anterioare preluãrii portofoliului, cã nu eºti competent sã te ocupi de operaþiunile reescontului, pe urmã, când este sã aplici principiile ºi vrei sã stabileºti rãspunderile, zici cã Tabacovici ºi ceilalþi sunt aceia care au avut un rol determinant în operaþiunile de reescont, de preluare ºi de încheiere de convenþiuni. Vom vedea care a fost rolul lor în aceste operaþiuni, dar, de la început, vreau sã stabilesc cã Comisiunea de Anchetã, în dezacord cu principiile puse de ea însãºi, când se ocupã de conducãtori, se ocupã ºi de gestiunea lor, anterioarã operaþiunii de preluare. Este interesant sã vedem dacã pentru institutul de credit, Comisiunea de Anchetã a pus principiile în acelaºi fel, sau dacã cumva a adoptat alte principii, pentru cã în lege aþi vãzut cã nu este nicio distincþie în privinþa principiilor de bazã. Iar dacã mergem la dreptul comun, trebuie sã mergem la dreptul comun ºi pentru unii ºi pentru ceilalþi. În capitolul „preluarea portofoliului ºi prejudiciile aduse Statului” citim:
„Acestea fiind împrejurãrile ºi condiþiunile în care au fost preluate de Stat portofolii imobilizate de un miliard ... este de observat cã operaþiunea preluãrii a trecut prin trei faze: prima fazã a fost prezentarea la reescont Bãncii Naþionale a efectelor Bãncii Blank, operaþiune în care este evident cã rolul de cãpetenie l-a jucat Banca Blank, obligatã sã prezinte efecte care sã întruneascã condiþiunile statutare...”

171

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Prin urmare, când a fost vorba de conducãtori ai spus cã n-ai sã te ocupi decât de chestiunea preluãrii; când vii sã vorbeºti de Banca Blank, spui: am sã mã ocup ºi de chestiunea reescontãrii, unde rolul principal l-a jucat Banca Blank! ªi veþi vedea din cele ce urmeazã cã se spune cã dânsa n-a prezentat cambii care sã îndeplineascã condiþiunile statutare:
„...A doua operaþiune, în care Banca Blank nu a avut sã intervinã, a fost prezentarea portofoliului imobilizat de cãtre Banca Naþionalã la Ministerul de Finanþe, din efectele pe care le avea în portofoliul sãu de reescont.”

Prin urmare, la aceastã operaþiune Banca Blank n-a avut sã intervinã, ºi aici Comisiunea pune exact principiile, cãci, dupã lege, operaþiunea aceasta de preluare este o operaþiune între Banca Naþionalã ºi Stat. Deci, aici spui cã nu poate sã fie responsabilitate din partea Bãncii Blank. Însã, ceva mai departe, la pagina 15, când stabileºti rãspunderea conducãtorilor, vorbeºti de rolul pe care lau jucat în operaþiunile de reescont ºi de preluare, deºi recunoscuse-ºi la pagina 9 cã, în operaþiunile de preluare, sistemul legal era aºa încât Banca Blank nu putea sã joace niciun rol. ªi în fine:
„a treia operaþiune, convenþiunile prin care Banca Blank a obþinut înlocuirea unor efecte ... în care rãspunderea Bãncii Blank este din nou angajatã, ºi o a doua serie de convenþiuni prin care Statul a ajuns în stãpânirea acestui portofoliu, a aranjat plata datoriilor cu debitorii ce-i fuseserã cedaþi.”

Prin urmare, în ceea ce priveºte Banca Blank, Comisiunea se ocupã de operaþiunea reescontãrii, operaþiune strãinã de anchetã, se ocupã de operaþiunea preluãrii, recunoaºte însã cã Banca Blank este strãinã de ea; ºi se ocupã de ultima operaþiune a tranzacþiilor, a convenþiunilor, a scoaterii din obligo, unde principial, dacã era o culpã, putea sã existe o responsabilitate. Sunt de acord, dar culpa veþi vedea cã n-a existat. Iatã care este sistemul legii din 1940, ºi, în treacãt, cum a fost aplicatã. Prin aceastã lege se face trimitere la alte douã legi ºi anume legea din 1930 ºi la legea din 1936. Este nevoie iarãºi, înainte de a intra în examinarea motivelor de apel, sã facem o micã incursiune în dispoziþiunile acestei legi, în special a legii din 27 iunie 1930, incursiune pe care ºi onorata Comisiune de Anchetã o face ºi trebuia s-o facã, pentru cã însãºi legea din 1940 se referã la aceste douã legi. Nu vreau sã revin asupra celor dezvoltate cu atâta competenþã de colegul meu, dl. Bãlescu, care a pledat pentru Banca Blank. Eu apãr Banca Blank fãrã sã-i fiu avocat, dar pentru cã interesul clientului mei impune aceastã apãrare. N-am sã mã ocup de legea de stabilizare. Cu toþii ºtim cã aceastã lege, într-un interes care privea numai Institutul de Emisiune, a prevãzut preluarea de Stat de la Banca Naþioanlã a efectelor cu scadenþã prea îndepãrtatã. Vã voi arãta cã acestea erau efecte care aveau o scadenþã mai lungã decât 100 zile, ceea ce era contrar statutelor Bãncii Naþionale. Legea de stabilizare, statutul Bãncii Naþionale ºi convenþiunea încheiatã cu Banca Naþionalã la care ne trimite legea de stabilizare, care aratã cum se face aceastã operaþiune de preluare, ce are sã primeascã Banca Naþionalã în schimb etc., pe baza acestor dispoziþiuni reieºea cã asemenea efecte cu scadenþã îndepãrtatã se pot prelua pânã la concurenþa sumei de 4.069.000.000 lei. S-a întâmplat însã cã nu s-au gãsit atâtea efecte care sã fie imobilizate, ºi atunci, pentru cã, dupã legea din 1929, bãncile au trecut printr-o situaþiune extrem de grea – câte bãnci n-au cãzut în stare de faliment, 172

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Banca Blank este una care a reuºit sã se salveze – în criza din 1930, apoi criza mult mai gravã din 1931, toate acestea au fãcut necesarã o nouã dispoziþiune legislativã, pentru cã legea de stabilizare pevãzuse o mãsurã de asanare, dar numai a Institutului de Emisiune, pe când ceea ce interesa dupã criza din 1930/1931 era de data aceasta o operaþiune de asanare a institutelor de credit. Bineînþeles cã scopul celor douã legi, aceea din 1929 ºi legea pentru administrarea portofoliului imobilizat, ºi interpretarea unor dispoziþiuni din legea de stabilizare, este cu totul deosebit. Acesta este un punct din cele mai importante care a scãpat vigilenþei Comisiunii de Anchetã ºi, de aceea, eu cred cã înainte de a trece mai departe, este absolut necesar sã examinãm economia acestei legi din 27 iunie 1930, sã vedem ce a urmãrit legiuitorul prin aceastã lege, cãci dacã legiuitorul a urmãrit sã salveze cu sacrificii institutele bancare, bunã sau rea aceastã politicã, pe mine nu mã intereseazã din moment ce dumneavoastrã sunteþi chemaþi sã examinaþi situaþiunea prejudiciului în raport cu aceste legi care n-au fost abrogate de legea din 1940, este de aceea necesar sã vedem principiile înscrise aici, ºi mi se pare cã aici este unul din punctele cardinale ale procesului, de care dumneavoastrã veþi trebui sã þineþi seama în deciziunea pe care o daþi atât pentru rãspunderea Bãncii Blank, cât ºi în special ceea ce mã intereseazã pe mine pentru rãspunderea conducãtorilor, pentru cã eu apãr numai situaþiunea conducãtorilor. Legea aceasta, dupã ce în art. 1, alineatul 1, prevede cã, pentru administrarea portofoliului de efecte cu scadenþã îndepãrtatã conform prevederilor planului de stabilizare se va proceda precum urmeazã, în al. 2 are grijã sã defineascã ce se înþelege prin efecte cu scadenþã prea îndepãrtatã ºi simte aceastã nevoie pentru cã, în al. 2, legiuitorul prevede de data aceasta nu în interesul Bãncii Naþionale, ci în interesul diferitelor institute de credit, preluarea ºi a altor efecte decât cele cu scadenþã îndepãrtatã. ªi atunci, pentru ca sã ºtie ce fel de efecte sunt cele prevãzute în art. 2, care se preiau în interesul institutelor de credit, trebuie sã ne ducem la definiþia din art. 1, pentru ca sã stabilim care sunt efectele care se preiau pentru asanarea Bãncii Naþionale ºi în modul acesta vom ºti ce condiþiuni ºi care sunt efectele care se preiau pentru asanarea institutelor de credit. Iatã textul:
„prin portofoliu de efecte cu scadenþã prea îndepãrtatã se înþeleg efectele care întrunesc toate prevederile statutare, afarã de lichiditate la termenul prevãzut de art. 24 din statutul Bãncii Naþionale.”

Prin urmare, efectele acestea pe care Statul le preia pânã la concurenþa sumei de 4 miliarde, redusã pe urmã la 3.200.000.000, trebuie sã fie efecte care trebuie sã îndeplineascã toate condiþiunile statutare, nu numai cele de formã, pentru cã condiþiunile statutare de formã sunt menite a asigura ºi bonitatea efectelor. De ce se cer trei semnãturi în unele cazuri ºi douã în altele? Pentru cã aceasta este o garanþie cã efectele care vor îndeplini o asemenea condiþiune vor fi mai bune decât cele care vor purta numai o semnãturã. Prin urmare, ceea ce preia Statul pentru a salva Banca Naþionalã sunt efecte cu scadenþã prea îndepãrtatã. Care sunt aceste efecte? Legea are grijã sã spunã ºi aici Comisiunea nu are niciun rol, imaginaþia nu poate sã joace în aceastã direcþiune, sunt efecte care îndeplinesc toate condiþiunile statutare, afarã de lichiditate. O bancã de emisiune nu poate sã aibã efecte cu scadenþã îndepãrtatã. Art. 24 zice cã scadenþa cea mai lungã nu poate întrece 100 zile. Dacã au o scadenþã mai 173

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
îndepãrtatã de 100 zile, acest portofoliu nu are ce cãuta la o bancã de emisiune. Banca trebuie epuratã pentru a asigura operaþia de stabilizare, trebuie ca Statul sã ia cu sacrificii aceste efecte, pentru cã operaþiunea aceasta se face în interesul monetar, pentru salvarea ºi punerea pe noi baze a Institutului de Emisiune. Pânã aici, legea nu fãcea decât sã prevadã ceea ce era ºi în planul de stabilizare; aplica dispoziþiunile legii ºi planului de stabilizare. La 27 iunie 1930 interveniserã însã lucruri grave, începuse retragerea depozitelor, situaþia era extrem de criticã ºi atunci legiuitorul – ºi este interesant sã vã arãt cã a constatat ºi onorata Comisiune – s-a gândit cã, ceea ce a fãcut legea de stabilizare pentru Banca Naþionalã, nu este suficient, ci trebuie fãcut ceva de data aceasta, pentru institutele de credit. Încã o datã, bine sau rãu, n-am sã judec care era concepþia cea bunã, cert este cã, în toate þãrile, s-a fãcut la fel: ºi în Austria, în Germania, în Italia, nu numai în þara noastrã. Politica de imobilizare pe care au fãcut-o bãncile prin afectarea de disponibilitãþi pentru industrii, greºitã dacã vreþi, dar s-a fãcut pretutindeni pentru cã aºa era concepþia din acel moment. Iatã ce spune Comisiunea de Anchetã: „autorul legii /Madgearu/ aratã cã dispoziþiunile din al. 2, care nu fuseserã prevãzute în planul de stabilizare, au fost menite sã permitã sprijinirea bãncilor aflate în dificultãþi de plãþi din cauza runului intervenit la Banca Blank la începutul primãverii 1930”. ªi atunci se introduce în aceastã lege, în art. 2, o dispoziþie care avea de scop ajutorarea institutelor de credit ºi care a jucat faþã de toþi, nu numai faþã de Banca Blank: „Ministerul de Finanþe este autorizat, de asemenea, sã rãscumpere în urma avizului conform al Bãncii Naþionale, alte efecte”. Prin urmare, dacã sunt altele înseamnã cã nu sunt acelea din art. 1, adicã acelea cu scadenþã prea îndepãrtatã, dar care îndeplinesc condiþiunile statutare. Aceste „altele” trebuie sã fie efecte cu scadenþã mai scurtã ºi care nu îndeplinesc condiþiunile statutare. Pentru cã este uºor de înþeles, ºi în aceastã privinþã vã voi arãta cu dispoziþiunile tuturor celor care au aplicat dispoziþiile legii, cã nimãnui nu i-a trecut vreodatã prin minte, pânã acum când chestiunea a ajuns la Comisia de Anchetã, sã spunã cã prin expresiunea „alte efecte” din art. 2 se înþeleg tot efectele din art. 1 – cãci aºa scrie onorata Comisiune în raportul de anchetã. Legea spune „alte efecte scontate de aceasta, oricare ar fi data intrãrii lor în portofoliu”. În ce scop? „...în vederea de a contribui la asanarea financiarã ºi în mãsura în care resursele prevãzute de programul de stabilizare vor întrece totalul de mai sus”. Prin urmare, iatã douã categorii de operaþiuni: 1/preluarea de efecte cu scadenþã prea îndepãrtatã pentru epurarea Bãncii de Emisiune ºi 2/preluarea de data aceasta a unor alte efecte, deci oricare ar fi ele, nu pentru epurarea Institutului de Emisiune, ci pentru ajutorarea institutului de credit. De unde prima operaþiune nu impunea Statului sacrificii, cãci i se cerea, cu condiþia ca efectele sã îndeplineascã toate condiþiunile statutare, deci sã aibã bonitate, sã treacã la Stat nu pentru ca Statul sã aibã o pagubã, ci pentru ca banca de emisiune sã nu pãstreze în portofoliu efecte lipsite de lichiditate, de data aceasta, când este vorba de celelalte efecte care se preiau pentru asanarea institutelor de credit, de data aceasta textul zice cã preluarea se face în vederea [...] sacrificiu. Va sã zicã, venind cu aceastã lege în momentul de crizã care exista la toate bãncile, intenþiunea a fost sã se ajute bãncile, sã se contribuie. Statul sã facã un sacrificiu pentru asanarea lor, pentru cã Statul recunoºtea cã situaþia criticã în care se gãseau bãncile era datoratã în cea mai mare parte evenimentelor. ªi cât de 174

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
adevãrat a fost aceasta, nu avem decât sã vedem cã Banca Blank, despre care se spunea cã a pierdut 1.400.000.000, a reuºit sã achite deponenþii sutã la sutã. Era, prin urmare, vorba numai de ceva trecãtor, trebuia sã fie ajutatã, trebuia fãcute sacrificii ºi atunci legea prevede aceste sacrificii. Acum, pentru aceste operaþiuni de preluare, era nevoie de vreo formã? Era nevoie de vreun aviz al vreunei Comisiuni sau de vreun jurnal al Consiliului de Miniºtri? Câtuºi de puþin. ªi aici se va vedea grava confuziune care se face. Cine citeºte atent aceastã lege, vede cã ea conþine douã operaþiuni: întâi, operaþiunea de preluare care avea loc între Stat ºi Banca Naþionalã, unde efectele de preluat le oferea Banca Naþionalã. Ea le alegea ºi le alegea cum era natural pe acelea care credea cã sunt mai puþin bune, cãci pe cele mai bune le pãstra pentru dânsa. Operaþiunea aceasta are loc între Banca Naþionalã ºi Stat fãrã niciun amestec al institutelor de credit ºi veþi vedea cã pentru fiecare din cele trei mari operaþiuni de preluare, au intervenit, conform legii, convenþiuni între Banca Naþionalã ºi Stat, fãrã niciun amestec al institutului de credit, iar efectele predate Statului erau întotdeauna alese de Banca Naþionalã. Iatã, prin urmare, o operaþie de cesiune, intervenitã peste capul debitorului cedat. Articolul 6 al legii spune în aceastã privinþã:
„Banca Naþionalã prezintã Ministerului de Finanþe, o datã cu trecerea efectelor la Stat, un referat cu o situaþie generalã detaliatã asupra situaþiei financiare. Ministerul de Finanþe, cu avizul Bãncii Naþionale, va putea încheia orice convenþiuni sau tranzacþiuni pe care le va crede utile sau necesare pentru realizarea debitului datorat, luând orice garanþii personale sau reale pentru ca realizarea lui sã fie bine asiguratã.”

Pentru cea de a doua operaþiune, art. 8 ºi 10 prevãd douã forme: la fiecare operaþiune trebuia avizul unei comisiuni pe care o instituie chiar art. 10 ºi, în fine, mai trebuia ca aceste convenþiuni sau tranzacþiuni sã fie ratificate prin jurnal al Consiliului de Miniºtri. Iatã textul:
„Ministerul de Finanþe, cu avizul Bãncii Naþionale ºi cu avizul comisiunii prevãzute de art. 10, va propune Consiliului de Miniºtri spre ratificare, convenþiunile sau tranzacþiunile încheiate. Ele vor fi comunicate Bãncii Naþionale...”

Prin urmare, operaþiunea preluãrii se face peste capul institutului de credit, alegerea efectelor se face de Banca Naþionalã, pe baza ofertei Bãncii Naþionale, o operaþiune în care n-are niciun amestec institutul de credit, iar numai dupã aceasta, operaþiunea convenþiei ºi a tranzacþiei, acestea au nevoie de formele prevãzute de lege, ºi este natural sã se facã aceastã distincþiune, pentru cã prima operaþiune este o operaþiune care se face de la o autoritate, pe când cea de a doua, convenþiunile ºi tranzacþiile puteau duce la reducþiuni importante ºi, de aceea, pentru ele era nevoie sã se prevadã oarecare garanþii de formã, care erau avizul unei comisiuni ºi ratificarea prin jurnalul Consiliului de Miniºtri. Veþi vedea cã Comisiunea de Anchetã confundã aceste operaþiuni ºi cere ratificarea ºi avizul acolo unde legea nu cerea nimic. Dat fiind scopul dispoziþiunii acesteia a doua din lege, ajutorarea institutelor de credit, bineînþeles cã era de naturã sã nu impunã o distincþiune între categoria efectelor, pentru cã, dacã vrei sã-l ajuþi, trebuie sã-i preiei ceea ce are. Dacã o sã-i ceri efecte de perfectã bonitate, atunci însuºi scopul în vederea cãruia ai edictat dispoziþia legislativã nu poate fi realizat. De aceea, dispoziþiunile limitate la acele efecte nu se pot aplica la cealaltã categorie de efecte. 175

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Cum a înþeles toatã lumea aceastã dispoziþie legislativã? Mã refer la o depoziþie de o extremã importanþã, aceea a domnului Radu Romanescu, care era ºi comisar al Statului pe lângã Banca Naþionalã ºi domnia sa a jucat un rol activ la toate aceste operaþiuni. Iatã ce spune:
„În anul 1930 am fost numit Comisar al Guvernului pe lângã Banca Naþionalã ºi conducãtor al economiei financiare care începuse din 1930. Am administrat portofoliul de la Banca Naþionalã. În aceastã calitate, m-am ocupat de preluarea portofoliului de cãtre Stat de la Banca Naþionalã. Efectele care compuneau portofoliul Bãncii Naþionale, ºi pe care ea le propunea sã fie preluate de Stat, erau indicate numai de Banca Naþionalã. Ministerul de Finanþe nu controla nici lichiditatea, nici solvabilitatea debitorilor. Printre aceste efecte erau ºi unele la care Statul cunoºtea insolvabilitatea debitorilor, pe care nu le putea refuza, fiindcã tocmai scopul preluãrii portofoliului era de a debarasa Banca Naþionalã de asemenea creanþe, care nu se puteau realiza niciodatã ... Ministerul de Finanþe cunoºtea imposibilitatea de realizare integralã a efectelor preluate, dar nu putea obiecta, cãci acesta era în parte scopul legii.”

Dumneavoastrã veþi examina ºi alte dispoziþiuni ºi veþi vedea cã toate concordã în aceastã privinþã. În legãturã cu legea din 1930 este interesant sã mai rãspund la o obiecþiune pe care o gãsesc în hotãrâre atunci când se face examenul critic al dispoziþiilor legislative. Se spune aici cã, din totalul sumelor care erau alocate pentru planul de stabilizare ºi care la început era de 4 miliarde ºi ceva, prin legea din 27 iunie 1930 s-a alocat pentru preluarea efectelor cu scadenþã prea îndepãrtatã 3.250.885.000. Numai diferenþa pânã la 4 miliarde, adicã circa 800 milioane, putea sã fie întrebuinþatã pentru celelalte efecte. Or, spune hotãrârea, s-a întrebuinþat mai mult, s-a întrebuinþat circa 1.500.000.000 ºi tot hotãrârea constatã cã suma de 3.250.885.000, pânã la concurenþa cãreia se puteau prelua efecte de la Banca Naþionalã cu scadenþã îndepãrtatã, n-a fost atinsã ºi atunci sau avut la dispoziþie, pânã la concurenþa sumei totale de 4 miliarde, o sumã mai mare, adicã 1.514.000.000. Aceasta ar fi o iregularitate din punctul de vedere al onoratei Comisiuni. Însã, dacã citim textul legii, vedem cã interpretarea care i s-a dat atunci de cãtre Stat – ºi noi putem fi fãcuþi vinovaþi de interpretãrile fãcute de Stat – a fost în sensul urmãtor: toatã suma pusã la dispoziþie conform planului de stabilizare poate sã fie întrebuinþatã în prevederile legii din 27 iunie 1930. Articolul 1 prevedea cã „pânã la concurenþa sumei totale de 3.250.885.000 se vor rãscumpãra efectele vizate la articolul 1, deci efecte cu scadenþe îndepãrtate, iar pentru diferenþa pânã la acest plafon suma va fi întrebuinþatã pentru asanarea institutelor de credit. Insã cum nu s-au întrebuinþat pentru preluarea portofoliului cu scadenþa îndepãrtatã decât numai 2.554.000.000 ºi cum legea nu fixase un plafon, ci spunea numai „pânã la concurenþa”, înseamnã cã nu era nici o obligaþiune ca sã se întrebuinþeze toatã suma de 3.250.000.000. Iar al. 2, când spune cã ceea ce rãmâne pânã la concurenþa sumei totale de 4 miliarde se poate întrebuinþa pentru salvarea institutelor de credit, bineînþeles cã nu se poate interpreta în sensul cã numai ceea ce rãmâne peste 3.250.000.000, chiar dacã pentru prima categorie s-a întrebuinþat mai puþin. Textul spune:
„Ministerul de Finanþe este autorizat, de asemenea, sã rãscumpere în urma avizului conform al Bãncii Naþionale alte efecte scontate de aceasta, oricare ar fi data intrãrii în portofoliu, în vederea de a contribui la asanarea financiarã ºi în mãsura în care resursele prevãzute de programul de stabilizare vor întrece totalul de mai sus.”

176

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Or, care era acest total? 4 miliarde. Cât se putea întrebuinþa pentru efectele din art. 1? 3.325.885.000. Dacã s-a întrebuinþat mai puþin înseamnã cã, pânã la plafonul total, rãmâne disponibilã o sumã mai mare care de fapt a fost întrebuinþatã. Vreau sã mai spun câteva cuvinte asupra legii din 1 aprilie 1936. Aceastã lege intervine la o datã mult ulterioarã operaþiunii de preluare ºi dupã ce convenþiunile de scoatere din obligo ºi diferite alte convenþiuni cu debitorii fuseserã încheiate. Intervine la o datã când Statul cunoºtea situaþiunea, cunoºtea valoarea efectelor pe care le dobândise, fie prin preluare, fie prin convenþiuni ulterioare. Cu toate acestea, la aceastã datã se încheie o convenþie cu Banca Naþionalã, care are putere de lege pentru cã a fost ratificatã prin lege ºi în aceastã convenþie Statul face oarecare mãrturisiri preþioase care ar valora ºi ca ratificare a tot ceea ce fãcuse în trecut, dar care în orice caz sunt acte de mãrturie fãcute printr-o lege peste care astãzi nu se mai poate trece. Iatã ce spune aceastã convenþiune-lege:
„Având în vedere cã portofoliul imobilizat al Bãncii Naþionale a trecut la Stat pe baza planului de stabilizare ºi a legii din 27 iunie 1930 ... a fãcut în mare parte obiectul unor convenþiuni de platã pe termen lung încheiate de Stat cu debitorii respectivi; cã parte din aceste convenþiuni nu s-au putut executa, iar parte din debitori au devenit insolvabili...”

Prin urmare, vã rog sã reþineþi cã a preluat o serie de debitori ºi cã solvabilitatea multora din ei nu era pusã la îndoialã. Dar, dupã 1930 au venit o serie întreagã de evenimente care ne-au dus la faimoasa lege a conversiunii din 1934, lege care dupã mine a fost un dezastru, pentru cã nu se poate sã decretezi cã anume debitori n-au sã-ºi plãteascã datoriile, fãrã ca aceasta sã aibã repercusiuni în toatã viaþa economicã. Toate acestea au provocat o serie de insolvabilitãþii. O spune legea. ªi atunci vã întreb: pentru aceste insolvabilitãþi provocate de o politicã legislativã – bunã sau rea nu intereseazã – trebuie sã rãspundã Banca Blank ºi conducãtorii ei, ºi fãrã nicio discriminare, nici mãcar un cuvânt asupra selecþionãrii, adicã sã se vadã cine anume a devenit insolvabil. Când veþi citi raportul Comisiunii ºi tablourile fãcute de ea, veþi rãmâne înmãrmuriþi! Tot ce nu s-a încasat, toate reducþiunile fãcute conform legii în executarea acestor legi de conversiuni, care era o lege fãcutã în urma declaraþiunii de neconstituþionalitate a primei legi ºi care avea la bazã reduceri convenþionale, Statul consimþind la reduceri pentru toþi deveniþii insovabili toate acestea trebuie sã le plãteascã Banca Blank. De ce? Pentru cã era nevoie sã dãm mulþimii un þap ispãºitor, mulþimea este avidã, aºa sunt timpurile. Þapul acesta ispãºitor, acarul Pãun cum era într-un proces de cale feratã, trebuie sã decretãm cã trebuie sã fie Banca Blank. Ea trebuie sã plãteascã oalele sparte. ªi o politicã greºitã, dacã am admite cã aºa este, de ajutorare a bãncilor, astãzi tragem cu buretele peste ea, nu mai vrem sã ºtim nimic ºi tot ceea ce a pierdut Statul de pe urma acestei politici, fãrã nicio discriminare, aruncãm în sarcina Bãncii Blank ºi a conducãtorilor ei. Acesta este procesul pe care dumneavoastrã sunteþi chemaþi sã judecaþi. ªi acum vin la o concluziune care este în legãturã cu chestiunile pe care le-am discutat pânã acum ºi cu interpretarea legii din 1930, care am spus cã este de o deosebitã importanþã. Nu v-am citit lucrãrile preparatorii ale legii, raportul la Camerã, care dovedesc caracterul acestei legi, de ajutorare, deci de sacrificiu, care face ca Statul sã nu aparã ca un negustor de creanþe, care a cumpãrat creanþe pe piaþã, ºi care vine pe urmã sã cearã paguba suferitã de pe urma 177

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
cumpãrãrii. Nu este Statul în aceastã ipostazã. Statul a voit sã dea un ajutor, pentru cã la mijloc era un interes general. Ajutorul îl acorda, în primul rând, în interesul deponenþilor, al pieþei, acesta a fost sistemul legal adoptat prin al. 2 al articolului pe care dumneavoastrã îl cunoaºteþi. ªi dacã acesta este sistemul legii, mi-ar fi suficient ca sã spun cã nicio rãspundere nu poate sã existe din operaþiunile de preluare. Voi spune de la început: principial ar putea sã existe rãspundere, dar din a doua operaþiune ºi, bineînþeles, numai dacã se va dovedi vreo ilegalitate. Dar din operaþiunea reescontului nu, pentru cã anchetarea unei asemenea operaþiuni nu intrã în cadrul legii, pentru cã operaþiunea preluãrii se face peste capul institutelor, pentru cã aceastã operaþiune nu este un act de cumpãrare de creanþe, cã este o operã de ajutor ºi sacrificiu. În orice caz, este o operaþiune unde institutul de credit ºi nici conducãtorii lui n-au avut niciun amestec. Ar rãmâne a treia operaþiune: aceea a operaþiunilor ºi tranzacþiunilor, evident dacã sunt convenþiuni ºi tranzacþiuni neregulate, aici poate fi o rãspundere în principiu, ºi numai aici, dar voi arãta cã nici aici nu poate sã fie, iar dacã am pus chestiunea, am pus-o numai ca sã stabilesc unde eventual ar fi putut fi vreo rãspundere a conducãtorilor. Am auzit, aici alãturi, un cuvânt: „lipsã de cauzã”. Aº ruga pe colegul meu sã citeascã legea, pentru cã unde în lege se vorbeºte despre contribuþiuni ºi sacrificii nu poate sã fie lipsã de cauzã. Vorbesc de douã ceasuri ºi spun cã legea nu este abrogatã ºi cã prejudiciul trebuie examinat în lumina acestei legi. Legiuitorul n-a spus cã anuleazã operaþiunea de preluare a portofoliului. Ea a rãmas, stã în picioare cu caracterul ei aºa cum rezultã din legea din 1930. Noi nu ne jucãm nici cu principiile ºi nu putem nici dispreþui tot ce s-a fãcut în trecut. Eu nu mã pot împãca cu ideea cã tot ce s-a fãcut în trecut în aceastã þarã este o operã de nebuni ºi inconºtienþi. Dacã aceasta este situaþiunea legalã, dar care este situaþiunea în fapt? ªi aici intrãm într-un al doilea capitol extrem de interesant. V-am arãtat cã situaþiunea legalã era ca prin ajutorarea institutelor de credit ºi, deci, pentru salvarea lor, fãcând contribuþiuni ºi sacrificii, sã preiei orice fel de efecte pe care þi le alege Banca Naþionalã. Ei, sã vedem în fapt cum s-a procedat? Ai ºtiut ce ai preluat? Ai avut cunoºtinþã de bonitatea acestor efecte? Ai ºtiut care este valoarea lor? Între cine ºi cine a intervenit în fapt operaþia de preluare pentru ca astãzi sã încerci sã faci abstracþie de situaþia legalã ºi sã faci rãspunzãtor institutul de credit pentru asemenea operaþiuni? Prin operaþiune de preluare a fost constatatã printr-o convenþie, stabilitã printr-un schimb de scrisori între Banca Naþionalã ºi Stat. Actul prim porneºte de la Ministerul de Finanþe la 16 aprilie, când scrie: „Domnule Guvernator, având în vedere cã Banca Naþionalã, de acord cu consilierul tehnic, a fost silitã sã intervinã în ultimul timp pe piaþa financiarã spre a salva situaþiunea unor bãnci de mare importanþã pentru economia naþionalã care, din cauza neliniºtii publice, era ameninþatã; având în vedere cã portofoliul scontat provizoriu la Banca Naþionalã cu acea ocazie a fost în parte de categoria aceluia ce fusese retras dupã data de 8 februarie 1929 ca fiind imobilizat ... Ministerul de Finanþe pentru a asigura lichiditatea cât mai deplinã a portofoliului dispune a primi din efectele scontate ... o sumã de 300 milioane. În consecinþã, vã rugãm sã binevoiþi a dispune ca, din suma de 723 milioane datoratã dumneavoastrã de Banca Blank, ce reprezintã portofoliul comercial reescontat înainte de 22 februarie 1930, sã treceþi asupra Statului un portofoliu de 300 milioane.” 178

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Se vede de aici cã, „în parte”, portofoliul a fost de categoria aceluia numit cu scadenþã îndepãrtatã, deci în parte erau efecte cu bonitate, iar altele nu. Ceea ce trebuie sã ºtiþi este cã tot ceea ce a preluat Statul reprezintã numai ºi numai efecte din scontãri fãcute în 1930 ºi 1931 ºi, cu toate acestea, Comisiunea de Anchetã îºi permite a discuta operaþiuni de reescont din trecut, când nu interesa chiar dacã ar fi putut discuta reescontul decât ceea ce s-a preluat de Stat, ºi acest reescont este fãcut ca o operã de ajutor spre a salva situaþiunea unor bãnci de mare importanþã. Rãspunsul Bãncii Naþionale prin care acceptã aceastã trecere se dã la 2 mai. Alte dovezi: la 24 iulie, dl. Auboin, un om de o mare valoare ºi probitate, pe care am avut cinstea sã-l cunosc personal ºi ºtiu tot ce a fãcut pentru Institutul de Emisiune, nu mã intereseazã cum se pronunþã unii martori cu uºurinþã asupra lui, dar voi arãta cum Comisiunea denatureazã ceea ce a spus dl. Auboin, iatã la 24 iulie ce spunea: /citeºte raportul Auboin/. Prin urmare, nu te-a înºelat nimeni, nici conducãtorii, nici institutul de credit. Dacã ai reescontat aceste efecte în 1930 ºi 1931, le-ai reescontat pentru cã deasupra unui text din statute trebuia sã ajuþi piaþa într-un asemenea moment, iar nu s-o laºi sã cadã ºi sã se prãbuºeascã. ªi pentru toate acestea sau fãcut rapoarte comunicate Ministerului de Finanþe, iar când Ministerul vine cu legea din 27 iunie 1930, de ce vine? Vine în necunoºtinþã, ca un naiv înºelat de Banca Blank ºi de conducãtorii ei? Ce sunt aceste insinuaþiuni? N-a ºtiut Banca Naþionalã când fãcea aceste reesconturi excepþionale din care s-au preluat în urmã efecte pentru Stat, care era situaþia? Citiþi un alt raport al d-lui Auboin, în care examinându-se un bilanþ al Bãncii Blank în care evaluase terenurile de la Bordei la 429 milioane ºi participãrile industriale la 2.615.000.000, dl. Auboin criticã aceste evaluãri /citeºte/. Nu pot sã mã abþin, citindu-vã aceste date pe care vã rog sã le verificaþi, sã mã duc la horãrâre ºi sã vãd cum redã hotãrârea raportul d-lui Auboin:
„Este de observat, în acelaºi timp, cã, din corespondenþa purtatã între consilierul Rist ºi Auboin cu Ministerul de Finanþe ... aceºtia au fãcut o serie de critici din care reiese cã Banca Blank nu trebuia ajutatã.”

ºi eu v-am citit textul care spunea, din contrã, cã Banca Blank trebuia ajutatã. Raportul este trimis Ministerului de Finanþe la 28 iunie 1931. La 30 iulie, într-un alt raport, dl. Auboin arãta cã Banca Blank trebuie ajutatã ºi cã este nevoie de sume mult mai importante decât aceea de 600 milioane pentru aceasta, cerând ºi un scont suplimentar de 400 milioane. Se face un proiect de convenþiune care pleacã de la Banca Naþionalã. Acest proiect este reescontat tot de dl. Auboin /citeºte raportul din 6 august al d-lui Auboin/. Într-o notã din 10 august, dl. Auboin constatã care era situaþia portofoliului, constatã cã era un portofoliu de scont de 1.183.000.000, pe care trebuia sã-l preia Statul. Din acest portofoliu, domnia sa constatã cã era acoperitã numai o parte, numai 600 milioane, o parte cu portofoliu comercial, parte cu gaj, parte cu ipoteci, cã rãmâneau descoperite 353 milioane complet neacoperite, cã, dacã din totalul de 1.383.000.000 se scade partea Statului de 600 milioane – aceasta la 31 iulie –, rãmân asupra bãncii 583.000.000, aratã cã ceea ce rãmâne asupra Bãncii Naþionale este acoperit tot. 183 milioane cu potofoliu comercial, 583 milioane cu gajuri ºi mai aratã cã ºi suplimentul de scont de 400 milioane, este acoperit cu gajuri ºi ipoteci, iar 153 milioane cu mobilier. 179

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dar ceea ce ia Statul, cum este acoperit? Dl. Auboin constatã cã, din acest portofoliu, numai vreo 130 milioane aveau acoperire, ºi cã restul din portofoliu între care ºi 280 milioane, niºte lire sterline neacoperite, rãmâne fãrã acoperire. Prin urmare, iatã o datorie care nu avea acoperire. Ce-i dãdeai Statului? Un portofoliu formal. Criticile care i le aduci, când te ocupi în special de conducãtorii de la Banca Blank ºi Banca Industrialã, cã au înºelat Banca Naþionalã atât de naivã, care nu ºtia nimic, ºi deci ºi pe Stat, ce rãmâne din aceste critici, când consilierii tehnici cereau sã i se dea acest portofoliu formal ca sã acopere ajutorul dat de Stat? Este evident cã întreagã aceastã construcþie se dãrâmã. În fine, la 19 august se ajunge la încheierea în fapt a convenþiunii. Este inutil sã vã spun cã ºi asupra acestei chestiuni gãsim în hotãrârea Comisiunii o afirmaþie care nu corespunde cu realitatea: „la 1 august consilierul tehnic semnaleazã guvernatorului Bãncii Naþionale cã situaþia realã a Bãncii Blank nu corespunde cu situaþia arãtatã în bilanþ ºi recomandã cã preluarea portofoliului de 600 milioane sã se aleagã efecte din cele mai bune.”! De aici poþi trage toate concluziunile. Consilierul tehnic a recomandat ca din totalul efectelor sã iei pe cele mai bune ºi sã le dai Statului, iar nu sã fi dat Statului pe cele mai bune! Dar aºa spune în hotãrâre cã reiese din actul lui Auboin din 1 august. Eu am însã acest cusur, cã nu mã mulþumesc sã citesc o hotãrâre, ci o ºi controlez. Ia sã vedem care este actul din 1 august al d-lui Auboin, pentru cã este foarte interesant sã vedeþi premizele pe care s-a putut clãdi condamnarea conducãtorilor. Actul din 1 august este un proiect de acord între Stat ºi Banca Naþionalã, scris în franþuzeºte ºi întocmit de Auboin, ºi în acest proiect se scriu urmãtoarele: /citeºte/. Desigur cã în aceste condiþiuni, ºi dacã acestea sunt premizele, poþi condamna pe oricine. Trec acum la un alt capitol, care poate este cel mai important, capitolul în care mã ocup de culpã. Este un capitol special al acestui raport. În capitolul în care se ocupã de culpa Bãncii Blank, gãsim douã pãrþi: o parte în care se ocupã de operaþiunea reescontului, ºi o altã parte în care se ocupã din punct de vedere legal de convenþiunile ºi tranzacþiile încheiate ºi, în special, de scoatere din obligo. În ce priveºte reescontul, se aduc mai multe imputaþiuni: în primul rând, se aduce o imputaþiune Serviciului de Scont al Bãncii Naþionale, despre care se spune cã nu ºi-ar fi îndeplinit datoria. Ce rãmâne din aceastã acuzaþiune, în urma citirii raportului Auboin – este uºor de vãzut. ªi dacã dumneavoastrã mai citiþi ºi depoziþia d-lui Costin Stoicescu, care concordã în multe privinþe cu cele constatate de raportul Auboin deºi pentru mine este mai valoros raportul decât mãrturia – vedeþi ce rezultã. Iatã din aceastã depoziþie cum se confirmã în totul cã nu este vorba nici de greºeli ale bãncii, ale Serviciului de Scont, nici de înºelarea nimãnui, ºi cã toate aceste operaþiuni s-au fãcut în deplinã cunoºtinþã de cauzã ºi într-un scop bine determinat, iatã un pasaj:
„S-au dus tratative cu Ministerul de Finanþe ºi, în urma discuþiunilor foarte vii ºi stãruinþelor depuse, s-a convenit sã se acorde Bãncii Blank un credit de 800 milioane.”

Prin urmare, nu era un credit care se acorda pentru interesul Bãncii Naþionale, ci era un ajutor care se dãdea în cadrul unei politici generale a Statului. 180

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Alt pasaj:
„Cu ocazia discuþiunilor – care au avut loc în aceastã privinþã – s-a discutat cu Statul bonitatea întregului portofoliu... S-a considerat a fi o necesitate de ordin superior ca Banca Blank sã fie ajutatã ºi a se consolida ºi uºura lichiditatea, acea bancã fiind, din toate bãncile, aceea care avea cele mai numeroase ºi însemnate depozite.”

Iatã spiritul în care s-a luat ºi mãsura legislativã ºi în care s-a fãcut ºi preluarea, cãci ambele operaþiuni, ºi reescontul ºi preluarea, sunt fãcute în cadrul acestui program. Când, prin urmare, se încearcã a se acuza conducãtorii cã au fãcut reescontãri neregulate, ca ºi cum Banca Naþionalã era obligatã sã primeascã ceea ce i se prezenta, vedeþi ce valoare are o asemenea acuzaþiune, când Banca Naþionalã a fãcut toate aceste preluãri în deplina cunoºtinþã de cauzã.
„...Având în vedere cã, în acel timp, portofoliul pe care banca îl prezenta la scont era cu desãvârºire slab, imobilizat ... am semnalat în mod continuu ºi am fost de acord cu colegii mei cã ajutorarea bãncii nu mai putea continua.”

Dar domnia sa adaugã cã politica Statului a fost sã contribuie ºi sã dea ajutor, prin urmare nu era vorba de fapte culpabile ale institutului ºi a conducãtorilor, când totul se face la lumina zilei ºi în deplinã cunoºtinþã de cauzã. A prezenta lucrurile sub acest aspect numai spre a obþine condamnãri, este o plãcere sadicã ºi este un lucru cu care eu nu mã pot împãca. Mai departe, martorul vorbeºte despre faptul cã Ministerul de Finanþe a continuat sã insiste în interesul calmãrii pieþei, vorbeºte despre o situaþie din 1928, în care rezulta cã banca avea pierderi de 100 milioane, aceasta o spune unul din cei mai importanþi administratori ai Bãncii Naþionale! ªi este posibil apoi sã se clãdeascã o condamnaþiune a conducãtorilor pe faptul cã au înºelat Banca Naþionalã? Este un lucru care face sã-þi stea mintea în loc. Cu sistemul acesta, nimeni nu mai este sigur pe nimic. Mãrturisesc, în ceea ce mã priveºte, cã n-aº accepta pentru nimic în lume sã fiu la conducerea nu numai a unei instituþiuni de Stat, dar a oricãrei alte instituþiuni, pentru cã n-aº vrea sã risc sã mã vãd pe urmã, eu, om cinstit ºi sãnãtos, la controlul averilor. În condiþiuni din acestea, desigur cã în Þara Româneascã nu se poate clãdi nimic cinstit. Mai departe, o altã imputaþiune: „nu s-au aplicat dispoziþiunile referitoare la plafon” ºi vorbeºte despre un text, art. 23. M-am dus ºi eu sã vãd aceastã dispoziþie, dar n-am gãsit-o nicãieri. A treia vinã: „efectele, conform art. 24 din statute, trebuia sã aibã trei semnãturi. Se poate douã, dar cu autorizaþia specialã a comitetului” – ºi zice Comisiunea cã o autorizaþie din acestea era însã era de pe vremea când instituþia era societate în nume colectiv. Or, aceasta nu este adevãrat. Noul text admite cã se poate – prin regulamentul institutului de emisiune – face acest lucru. De altfel, nimeni nu ascundea situaþia. Banca era obligatã sã preia aceste poliþe? Banca le-a preluat, dar Statul era obligat sã le primeascã în portofoliu? N-a ºtiut care sunt? Alegerea era doar fãcutã de bancã ºi situaþia era comunicatã de bancã. Toate s-au fãcut la lumina zilei, în deplinã cunoºtinþã de cauzã ºi fãrã niciun act culpabil. În fine, vina cea mai gravã, deºi veþi vedea cã toate concluziunile se trag pe o interpretare greºitã a art. 2 pe care o dã Comisiunea, este vina aceea în legãturã cu Banca Industrialã, cum cã dânsa este o ficþiune creatã de Aristide Blank. 181

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Numai pusã chestiunea este neserioasã. Banca Industrialã a fost creatã în 1921. Chestiunea se pune în 1932. Eu ºtiu cã Aristide Blank este un om deºtept. Dar sã fie atât de deºtept încât în 1928 sã creeze o bancã pe care s-o utilizeze în 1932, aceasta nu cred. Care era realitatea? Banca Blank era imobilizatã din cauza acestei politici. Însã ºi Banca Naþionalã i-a dat sugestia sã se descongestioneze ºi sã treacã asupra altei instituþiuni. Acum, Banca Industrialã era oare o ficþiune sau o realitate? ªi aici întereseazã chestiunea numai din punctul de vedere al scontului, atât ºi nimic mai mult. Cã printre fondatori sunt persoane de la Banca Blank ... dacã am lua toate societãþile care nu au realmente opt fondatori ºi le-ar condamna, n-ar mai rãmâne nicio societate necondamnatã. Dar ce intereseazã la proces? A avut banca aceasta capital activ? Ce spune raportul?
„S-a constituit cu un capital de 60 milioane, dar nu s-a vãrsat de la început, ci s-a vãrsat pe urmã, cãci i-a dat acþiuni de 250 milioane în contul acestui capital.”

Prin urmare, s-au acoperit 60 milioane. Cã s-au acoperit prin bani, sau prin acþiuni, nu intereseazã din punctul de vedere al activului. Acelaºi raport constatã cã s-au vândut acþiunile de la toate participãrile în sumã 2½ miliarde. Bineînþeles, când i se vindea, Banca Industrialã trebuia sã plãteascã. Zice: „Da, dar i se vindeau prin niºte scrisori ºi, în realitate, tot în casa de fier a Bãncii Blank au rãmas”. Ei bine, toate aceste acþiuni erau în bilanþul Bãncii Industriale ºi, pentru datoriile rezultând din vânzarea lor, s-au emis poliþe. Din punctul de vedere al scontului – dacã am intra în asemenea consideraþiuni – poliþele acestea erau date de complezenþã? Când eu, persoanã juridicã distinctã, datorez 2.400.000.000, emit poliþe de 600.000.000, aceste poliþe sunt fãrã cauzã, aºa cum aratã art. 24 din statutul Bãncii Naþionale? Pãi, dacã Banca Naþionalã n-ar primi asemenea poliþe, eu cred cã ar trebui sã-ºi închidã ghiºeele. De altfel, v-am arãtat punctul meu de vedere, toate aceste chestiuni sunt completamente strãine procesului. În primul rând, chiar Comisiunea, dupã ce le enumerã, nu înþelege sã stabileascã o responsabilitate pe baza lor, cãci Comisiunea însãºi a spus cã nu este chematã sã ancheteze reescontul. În treacãt, totuºi, îl ancheteazã ºi iatã concluziunile la care ajunge:
„Preluarea de Stat a portofoliului admis la reescont în aceste condiþiuni, s-a resimþit ºi ea de efectul acestor neregularitãþi. Într-adevãr, în art. 2, al. 1, din legea din 1930, se prevede cã Statul este autorizat sã rãscumpere efecte din acelea vizate în art. 1, care se gãseau în portofoliul Bãncii la data de 7 februarie 1929. Este adevãrat, prin acelaº articol, Statul este autorizat prin derogare de la alineatul anterior, sã rãscumpere ºi alte efecte, indiferent de intrarea lor în portofoliu, dar tot din categoria celor vizate la art. 1.”

Cum aveau sã fie „altele”, dacã sunt tot din acelea vizate de art. 1? Eu am examinat deja textul legii din 1930, ºi am arãtat cã nici discuþie nu poate fi cã aceste efecte nu trebuie sã îndeplineascã niciun fel de condiþiuni statutare. Comisiunea de Anchetã când ia în discuþie aceste fapte la anchetarea cãrora nu era chematã, le ia numai în legãturã cu modul sãu de a interpreta art. 2, al. 2, ºi spune: „nu avea voie sã preia Statul decât tot din acele efecte de la art. 1. Dacã a preluat, vina nu este a Statului, nici a Bãncii Naþionale!”. 182

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Iatã, deci, doi oameni, în deplinã libertate, care pot sã aleagã: eu îþi dau cutare marfã, aceasta este marfa mea, este proastã, este fãrã douã semnãturi ºi nu îndeplineºte condiþiunile statutare. Dumneata o cumperi în deplinã cunoºtinþã de cauzã. ªi apoi, dupã ce o cumperi, rãspunzãtor nu este nici cel care a vândut, nici cel care a cumpãrat, ci rãspunzãtor este un al treilea, care în aceastã operaþiune n-a avut absolut niciun amestec! Ce raþionament juridic, mi se pare admirabil un asemenea raþionament nou, care rãstoarnã tot ce am învãþat pânã acum. Pe baza lui, intrã la puºcãrie oricine. Lasã cã, încã o datã, premiza de la care se pleacã în interpretarea textului este absolut greºitã. Este suficient de citit lucrãrile preparatorii ale textului ºi modul cum a fost aplicat de toatã lumea, ºi cum l-a înþeles toatã lumea de la 1930 pânã la 1941, au trebuit sã treacã 11 ani pentru ca de data aceasta sã fie înþeles altfel. ªi atunci, mã întreb: dacã spiritul legii era sã ajuþi, sã faci sacrificii, pãi, sacrificiul acesta cum îl faci? Luând ce am eu mai bun sau luând ce am eu mai prost? Nici discuþie nu poate fi, au spus-o ºi martorii Romanescu ºi Madgearu, reiese ºi din textul legii ºi din raportul la Camerã care, când s-a înfiinþat acea comisiune chematã sã examineze în caz de tranzacþie bonitatea efectelor, aratã cã între efecte erau unele mai bune, altele mai rele. Dar, în sfârºit, examenul acestor chestiuni nu poate sã fie fãcut din punct de vedere juridic, în primul rând pentru cã ar fi fãcut fãrã competenþã, ºi, chiar interpretând textul art. 2, în sensul cã n-ai putut sã preiei decât numai efecte bune, este totuºi imposibil, atunci când preluarea s-a fãcut în deplinã cunoºtinþã de cauzã, a se vorbi despre rãspunderea conducãtorilor. Dar mai este ceva. Din punctul de vedere strict al aplicaþiunii principiilor, cred cã a rãmas bine stabilit, o recunoaºte ºi Comisiunea de Anchetã, noi stãm în acest proces pe baza principiilor din dreptul comun, atâta timp cât legea nu spune cã judecata se face dupã alte principii, atât timp cât legea n-a abrogat legiuirile prin care s-a fãcut preluarea. Sã examinãm, prin urmare, pe baza acestor principii dacã poate fi vorba în speþã de responsabilitate. Eu mã mãrginesc la Banca Blank, pentru cã, în mod fatal, consecinþele se rãsfrâng ºi asupra conducãtorilor. SUSPENDARE Dl. Preºedinte: Comisiunea respinge incidentul de tardivitate ridicat de Ministerul de Finanþe cu privire la apelul introdus de dl. Aristide Blank. Dl. avocat Ottulescu /în continuare/: Am examinat o parte din imputaþiunile aduse Bãncii Blank, ºi anume imputaþiunile care privesc perioada anterioarã preluãrii portofoliului, adicã acelea care cred cã nu intrau în competenþa Comisiunii. Am arãtat chiar cã acesta este punctul de vedere al Comisiunii, cã, totuºi, Comisiunea le discutã mai mult spre a le pune în legãturã cu interpretarea art. 2 a legii din 1930, astfel cum aceastã interpretare a fost datã de Comisiune. Înainte de a trece la examenul celorlalte imputaþiuni, adicã înainte de a trece la examenul imputaþiunilor care, într-adevãr, se încadreazã din punctul de vedere al competenþei în dispoziþiile legii din 12 octombrie 1940, sã-mi permiteþi a examina, în legãturã cu ce am spus pânã acum, în ce s-ar putea încadra responsabilitatea stabilitã de aceastã lege ºi pusã în sarcina institutelor de credit ºi a conducãtorilor. 183

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Am spus cã chiar Comisiunea admite principiile dreptului comun. ªi atunci s-ar pune întrebarea: care ar fi natura acestei responsabilitãþi? Ar fi vorba de o rãspundere contractualã sau de una delictualã? Este necesar sã stabilim caracterul acestei rãspunderi, fiindcã fiecare rãspundere îºi are regulile sale deosebite. Este necesar sã examinãm în acelaºi timp, în ipoteza în care am admite cã poate sã existe o rãspundere delictualã, dacã condiþiunile acestei rãspunderi ar putea sã fie îndeplinite. Am sã încep întâi cu partea a doua, discutând problema sub cadrul unei rãspunderi delictuale, pentru a vedea apoi dacã existã o asemenea rãspundere. Toþi autorii sunt de acord cã, pentru o asemenea rãspundere, trebuie sã existe un fapt culpabil, un prejudiciu ºi o legãturã de cauzalitate. Eu cred cã ceea ce intereseazã în acest proces, în cadrul rãspunderii, este dacã, într-adevãr, existã sau nu o asemenea legãturã de cauzalitate, pentru cã dacã voi fi de acord cu onorata parte adversã cã un prejudiciu poate sã existe în speþã – evident nimeni nu va nega cã Statul a pierdut în aceste operaþiuni, dupã cum oricine pierde când vrea sã facã operã de ajutor într-un interes general – dar pentru a ºti dacã este locul la o responsabilitate, trebuie sã vedem dacã între faptele care se imputã bãncii ºi prejudiciul suferit de Stat, existã o legãturã de cauzalitate. Cãci dacã nu existã ºi prejudiciul este datorat unor alte cauze, strãine de Banca Blank, atunci evident cã toatã discuþiunea este inutilã. De aceea, reþinând acuzaþiunile aduse, în special cele în legãturã cu operaþiunea de reescontare, care, încã o datã, nu intrau în competenþa acestei comisiuni, urmeazã sã examinãm dacã prejudiciul propriu-zis – prejudiciu nu faþã de Banca Naþionalã, ci prejudiciu faþã de Stat, care se gãseºte în urma legii într-un raport contractual, pe baza unei convenþiuni încheiate cu Banca Naþionalã – de aceea voi reaminti puþin situaþia în drept, care dumneavoastrã vã este, desigur, mai bine cunoscutã decât mie, ºi sã vã arãt cã nu poate sã fie vorba în speþã de acea legãturã de cauzalitate. Voi citi numai ceea ce este strict necesar. Chestiunea raportului de cauzalitate se pune din mai multe puncte de vedere. În primul rând se pune pentru a vedea dacã un prejudiciu este direct sau indirect, pentru cã nu existã rãspundere pentru prejudicii indirecte. Dar se pune în special atunci când gãsim o serie întreagã de condiþiuni care pot sã aibã legãturã cu prejudiciul ºi când trebuie sã examinãm dacã toate aceste condiþiuni au concurat la prejudiciu, mai ales când unele din ele pot fi puse în sarcina chiar a pãrþii care reclamã acest prejudiciu. Autorii examineazã aceastã chestiune ºi se opresc la una din numeroasele teorii care sunt de origine germanã. Se opresc anume la teoria care poartã numele de „teoria echivalenþei condiþiunilor” a autorului german Von ... existã o altã teorie, „teoria cauzei adecvate”, care este mai mult o teorie filosoficã. Doctrina francezã, cãreia îi plac lucruri mai clare, ca ºi doctrina ºi jurisprudenþa noastrã, s-au oprit la „teoria echivalenþei condiþiunilor”. ªi sã-mi fie permis sã vã arãt în aceastã teorie care sunt condiþiunile ce se cer pentru ca un fapt sã poatã fi considerat ca act generator de prejudiciu. /Citat din Mises/ Prin urmare, în drept, ca sã poþi sã faci o legãturã între un anume fapt pe care-l pui în sarcina unei persoane ºi între prejudiciu, trebuie sã existe în mod necesar acest raport de cauzalitate. Dacã ne ducem la toate antecedentele care au putut concura la prejudiciul suferit de Stat, iatã ce se imputã: se imputã, în primul rând, Bãncii Blank cã a reescontat un portofoliu care corespundea condiþiunilor statutare. Dar, pe lângã acest fapt, iatã cã intervin ulterior o serie de alte fapte: intervine legea din 1930, care stabileºte în sarcina Statului, în 184

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
interesul general, obligaþiunea de preluare a unui portofoliu. Preluarea se face, deci, în cadrul unei obligaþiuni legale. În alt doilea rând, preluarea se face în deplinã cunoºtinþã de cauzã. În al treilea rând, ea se face peste capul institutului de credit, deci dacã preluarea s-ar fi fãcut în condiþiuni contrare legii – ceea ce nu este cazul, bineînþeles – rãspunzãtori ar putea sã fie aceia care au concurat la preluare. În sfârºit, intervine un al treilea fapt: o serie de convenþiuni cu diferiþi creditori ºi convenþiuni de scoatere din obligo. Chestiunea este: de unde derivã prejudiciul? Pânã unde poþi sã mergi în aceastã serie nesfârºitã de cauze? Care este cauza necesarã a acestui prejudiciu? Poþi zice, în ipoteza în care am admite cã Banca Blank ar fi avut cea mai micã vinã în operaþiunea de reescontare, cã aceasta a cauzat prejudiciul Statului? E uºor de înþeles cã, tot ceea ce s-a petrecut înainte de acest nou raport juridic, nu poate sã intre în antecedentele unei rãspunderi, cãci chiar dacã am admite cã, cu ocazia scontãrii, care aþi vãzut cum s-a fãcut în interesul general ºi la cererea Statului, s-ar fi comis oarecare nereguli, imputabile Bãncii Blank, când vine legea ºi creanþele acestea trec asupra Statului în puterea legii, pe baza unui raport novator ºi pe baza unei alegeri liber consimþite între Stat ºi Banca Naþionalã, se mai poate vorbi de antecedentele anterioare creerii acestui raport juridic? A pune problema este a arãta cã din punct de vedere juridic, este o imposibilitate. S-a încheiat o convenþiune, Statul a acceptat riscul ei. Convenþiunea nu este încheiatã cu Banca Blank, ci peste capul ei, deci, în operaþiunea preluãrii, Banca Blank nu are niciun amestec ºi nicio rãspundere. Intervin încã o serie de fapte ulterioare. În ce priveºte scoaterea din obligo, de unde ar deriva – ipotetic vorbind– prejudiciul? Dacã ar fi exact, de pildã, cã Institutul „Cultura Naþionalã” ar avea o valoare mai micã, iatã un prejudiciu care ar rezulta din preluarea „Culturii Naþionale”. De asemenea, dacã ar fi exact cã linia Buzãu-Nehoiaºu ar avea altã valoare, mai micã decât aceea stabilitã de expertizã, evident cã rãspunderea sar referi la aceastã convenþiune. Ce se mai adaugã la acest prejudiciu? Se spune cã nu s-au încasat de la debitori toate sumele, cãci parte din ei au fost insolvabili. Dar, dacã Banca Blank nu era sã fie scoasã din obligo, se încasau sumele? Cãci, bineînþeles, dacã suma s-ar fi încasat în aceastã ipotezã, þinând cont de activul Bãncii Blank, atunci evident nu este serios a vorbi de antecedente ºi a pune în discuþie chestiuni care nu au nici o legãturã cu faptul care ar fi putut cauza realmente prejudiciul. Ceea ce trebuie examinat în mod serios, ºi singurul fapt care legalmente ar putea sã fie luat în considerare, ar fi operaþiunea scoaterii din obligo, cu atât mai mult cu cât situaþiunea în fapt se prezintã astfel încât dacã nu se fãcea scoaterea din obligo, este sutã la sutã stabilit cã nu ar fi putut exista prejudiciul. ªi iatã de ce: Banca Blank a avut un activ suficient – cu toatã opinia Bãncii Naþionale care spunea cã Banca Blank avea o pagubã de 1.400.000.000 –, ºi desigur cã aceasta a fost unul din motivele scoaterii din obligo, fiindcã nu este nicio utilitate sã þii în obligo un institut de credit care este falimentar. Dar era o credinþã completamente greºitã. ªi ca dovadã cã a fost greºitã: afacerea a mers la concordat, expertiza a stabilit cã este activ suficient ca sã se achite toþi creditorii sutã în sutã, pe lângã Banca Naþionalã care, având garanþii, n-a votat concordatul. Existã de altfel la dosar o consultaþie pe care am dat-o chiar eu Bãncii Naþionale, cãci eram pe vremea aceea consilierul ei juridic, Banca Naþionalã a spus cã nu se prezintã la vot, cãci are garanþii suficiente. Dar concordatul a fost admis sutã în sutã ºi sumele achitate aproape în întregime. Dacã operaþiunea scoaterii din obligo nu avea loc, dacã Statul n-ar fi consimþit la 185

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
aceastã operaþie, pe care, încã o datã, dumneavoastrã o examinaþi numai din punctul de vedere al legalitãþii, ce se întâmpla? Dacã Statul venea la concordat cu creanþa lui, venea la un activ de 2 miliarde cu alþi creditori, ºi în loc sã ia sutã în sutã ar fi luat cel puþin 80% ºi încã mai mult, dacã toate aceste bunuri, „Cultura Naþionalã” ºi linia Buzãu-Nehoiaºu, care astãzi valoreazã mult mai mult, veneau la activ. Lua cu siguranþã sutã în sutã. Astãzi, care este situaþia? Statul n-a luat parte la concordat, considerând ca bunã operaþia reescontãrii. Astãzi, înaintea Statului trec toþi ceilalþi creditori de douã miliarde care au obþinut garanþii prin concordat. Statul nu ºi-a pierdut creanþa. Prin faptul cã n-a luat parte ºi creanþa sa n-a fost valorificatã, în ipoteza în care s-ar anula scoaterea din obligo, creanþa lui existã. Dar creanþa nu poate fi valorificatã astãzi pentru cã Statul nu s-a prezentat la concordat. ªi atunci iatã încã o cauzã realã a prejudiciului suferit, discut în ipoteza când scoaterea din obligo ar fi completamente anulatã. Iatã, deci, o serie de cauze care concurã între ele ºi de care se poate rãspunde. În privinþa conducãtorilor cel puþin, ca sã le gãseºti vreo responsabilitate, înseamnã sã nu te preocupi de tot ceea ce a survenit în intervalul de timp de la data legii, de operaþiuni de care conducãtorii sunt complet strãini, ºi sã te ocupi de ce? De un fapt îndepãrtat, de operaþia reescontului, ca ºi cum aceastã daunã, derivând dintr-un raport juridic posterior încheiat cu alte persoane, raport care putea sã fie evitat pentru cã nimeni n-a obligat Statul sã preia aceste efecte, sã vii sã pretinzi cã existã o legãturã de cauzalitate între aceste fapte ºi faptele conducãtorilor – în ipoteza în care poþi discuta aceastã chesitune. Veþi vedea însã cã toate reesconturile care intereseazã portofoliul sunt fãcute la lumina zilei, nu din culpa conducãtorilor, ci din intenþiunea de a ajuta Banca Blank. Dacã aplicãm aceste principii pe care le admite întreaga doctrinã, a echivalenþei condiþiunilor, putem spune cã aceastã condiþie îndepãrtatã este cauza prejudiciului? Cum adicã? Din aceasta se produce prejudiciul Statului? Din tot ceea ce a urmat, din novarea raportului care s-a fãcut în completã libertate, unde Statul ºi-a ales ce a vrut din portofoliu, unde poate sã mai fie vina Bãncii Blank ºi a conducãtorilor cu privire la operaþiunea de reescont? Din operaþiunea preluãrii fãcutã peste capul Bãncii Blank, nicio rãspundere. Principial, rãspunderea ar putea fi numai din convenþiune, dacã s-ar stabili vreo ilegalitate. Demoque face aplicaþiunea acestor principii, arãtând cã nu poate sã fie vorba, în asemenea cazuri, de un raport de cauzalitate. /Citat din Demoque/. Dacã printr-o greºealã oarecare a Bãncii, niºte efecte anume, pe baza contractului de reescont, au ajuns la Banca Naþionalã, nu aceasta poate sã fie cauza determinantã a prejudiciului, pentru cã Statul n-a cumpãrat aceste efecte cum le cumpãrã orice particular, printr-o operaþie de cesiune ca sã se îmbrace cu haina Bãncii Naþionale, ci Statul le-a dobândit pe baza unei legi speciale care a produs o întrerupere în raportul de cauzalitate anterior. Tot din Demoque citesc un pasaj în legãturã cu aceastã întrerupere care poate sã intervinã în raportul de cauzalitate. /Citat din Demoque/. ªi autorul dã un exemplu: o persoanã rãnitã mortal, dar, înainte ca ea sã sucombe, vine altul ºi trage cu revolverul în ea. Desigur, nu este raportul de cauzalitate. Unde este legãtura de necesitate? Dacã Statul, în alegerea acestor efecte, ar fi ales altele, adicã n-ar fi primit pe acestea, în interpretarea legii pe care a fãcut-o ºi dânsul, el ºi-a dat seama de scopul de ajutorare a Bãncii Blank ºi 186

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
le-a luat pe toate, cãci acesta era scopul legii. Pãi, atunci prejudiciul nu mai poate sã intervinã, cãci nu mai este o legãturã necesarã între operaþiunea reescontului ºi aceastã a doua operaþiune. Dar mai este ceva: primul raport între Banca Blank ºi Banca Naþionalã este un raport contractual. Reescontul este un contract ºi, prin urmare, rãspunderea nu poate sã fie decât contractualã. Aceastã rãspundere ar consta în obligaþiunea Bãncii Blank de a plãti. De o rãspundere delictualã nici nu se poate vorbi, cãci rãspunderea delictualã nu poate sã existe simultan cu cea contractualã. Ea ar putea sã existe într-un singur caz, dacã contractul n-ar fi valabil. Dar, în asemenea caz în speþã, rãspunderea n-ar putea depãºi pe aceea a rãspunderii contractuale. Dacã ipotetic contractul de reescont n-ar fi valabil, Banca Blank n-ar avea altã rãspundere decât sã plãteascã. Presupunând cã ar exista o rãspundere delictualã, intervine Statul ºi, de data aceasta, Statul, pe baza unei legi care stabileºte un alt raport novator, dobândeºte în anume condiþiuni de la Banca Naþionalã ºi în deplinã cunoºtinþã de cauzã o creanþã, pe care ar dobândi-o orice cumpãrãtor care cumpãrã o marfã, cunoscând valoarea ei. Raportul este novat ºi, bineînþeles, faþã de Stat raportul de cauzalitate este întrerupt ºi nu mai poate fi vorba faþã de Stat decât de o rãspundere contractualã în cadrul legii. Dacã convenþiunea n-ar fi valabilã, consecinþa n-ar putea sã fie nici mãcar o acþiune contra Bãncii Blank, ci cel mult o acþiune în contra Bãncii Naþionale. Voi arãta însã cã convenþiunea de preluare este perfect valabilã ºi cã nu este nimic de zis în aceastã privinþã. Vin acum la ultimele incriminaþiuni pe care le aduce hotãrârea ºi pe care le voi examina în foarte scurte cuvinte: chestiunea prejudiciului. Sunt patru incriminaþiuni, de data aceasta numai în cadrul competenþei Comisiunii de Anchetã. Prin învinuire: hotãrârea spune cã convenþiunea din 19 august între Stat ºi Banca Naþionalã prin care s-a stabilit în principiu preluarea celor 600 milioane, n-a avut ratificarea Consiliului de Miniºtri care, potrivit art. 8 din lege, era imperios necesarã. Este aici o greºealã manifestã pe care o face Comisiunea de Anchetã. Convenþiunea din 19 august este o convenþiune intervenitã între Stat ºi Banca Naþionalã, o convenþiune de preluare fãcutã peste capul Bãncii Blank. Convenþiunea cu Banca Blank prin care aceasta este scoasã din obligo este ulterioarã, este convenþia din 10 septembrie ºi din 7 octombrie 1931. Prin urmare, care este confuziunea pe care o face Comisiunea? Cã vrea sã aplice art. 8 la convenþiunea de preluare care nu este o convenþiune încheiatã cu debitorii, nu este prin urmare una din convenþiunile pentru care se cere forma ratificãrii Consiliului de Miniºtri. Iatã de ce aceastã imputaþiune nu are nicio valoare. A doua imputaþiune: efectul de 108 milioane din a treia tranºã ar fi trecut la Stat cu încãlcarea art. 4, 6 ºi 7 a legii din 27 iulie 1930. Art. 4 aratã când efectele se socotesc ca preluate ºi prevede cã ele se socotesc ca atare când Statul comunicã bãncii adeziunea sa ºi când plãteºte. Art. 6 vorbeºte de un referat al Bãncii Naþionale cãtre Stat cu ocazia operaþiei de preluare, ºi art. 7 iarãºi de un referat în care Banca Naþionalã trebuie sã arate posibilitãþile de încasare. De ce s-au cãlcat aceste texte? Ne-o spune hotãrârea: pentru cã consimþãmântul Statului n-a fost dat la 21 octombrie 1931 când Banca Naþionalã a considerat cã efectul trecuse la Stat, ci a fost dat mult ulterior, tocmai în 1933. Va sã zicã, operaþiunea ar fi neregulatã din punct de vedere legal, pentru cã convenþiunea nu s-a încheiat peste doi ani. Cred cã nu este nevoie de rãspuns la un asemenea argument, pentru cã, în definitiv, care ar fi concluzia? Banca 187

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Naþionalã, care avea în patrimoniul sãu acest efect de 108 milioane, a fost în discuþie cu Statul dacã efectul trebuia sau nu sã fie preluat de Stat. Dânsa, la 21 octombrie, pe baza unei deciziuni a Comitetului, l-a considerat ca trecut la Stat. Statul însã n-a vrut sã-l considere ca trecut decât în 1933. Ei bine, aceasta înseamnã oare cã operaþiunea nu este regulat fãcutã? Ce concluzie se poate trage din punctul de vedere al legalitãþii? Sunt vorbe inutile, menite sã justifice o concluzie, cãreia nu i se poate gãsi o bazã legalã. Dar este interesant sã vã arãt cu aceastã ocazie cã efectul acesta de 108 milioane nu este propriu-zis un efect de scont – cãci s-a fãcut vinovatã însuºi Banca Industrialã pentru aceastã operaþiune. Iatã ce spune Comisiunea:
„La 21 octombrie 1931, Banca Naþionalã, observând cã Banca Blank a ridicat, peste creditul de reescont ce obþinuse, o sumã de 108 milioane, a decis ca Banca Blank sã acopere aceastã sumã prin depunerea unui efect semnat de Banca Industrialã.”

Vedeþi, modul acesta de a se exprima „Banca Naþionalã, observând cã Banca Blank a ridicat peste creditul de reescont”, ca ºi cum ar fi putut sã ridice peste acest credit fãrã consimþãmântul Bãncii Naþionale, ca ºi cum cassa Bãncii Naþionale era la dispoziþia Bãncii Blank. Care era realitatea? Momentul era acela când se ridicau depozitele ºi când Banca Naþionalã plãtea depunãtorii la ghiºeu. La un moment dat, a trebuit sã plãteascã 108 milioane mai mult, ºi atunci s-a gãsit descoperitã cu aceastã sumã. Ca s-o acopere a cerut un efect de la Banca Industrialã. Banca Naþionalã a spus: de ce sã sufãr eu acest prejudiciu? Mai bine îl trec Statului. Statul n-a vrut ºi discuþiunile au durat pânã la 4 februarie 1933, pânã când Statul, cu toate formele legale, a preluat efectul. Este operaþiunea valabilã sau nu? Cum adicã? Nu este valabilã pentru cã a intervenit în 1933? Era un termen în lege pânã când trebuia sã se treacã? A fost trecut în 1933 fãrã formele legale? Câtuºi de puþin. Efectul a fost trecut cu toate formele legale ºi iatã de ce aceastã acuzaþiune este completamente lipsitã de seriozitate. A treia acuzaþiune: „Tot aºa de criticabilã este ºi scoaterea din obligo a Bãncii Blank.” Se criticã de data aceasta singura operaþiune care spunem cã se poate discuta din punctul de vedere a legalitãþii ei, principial, pentru cã voi arãta cã este perfect legalã. De ce n-ar fi fost legalã aceastã scoatere din obligo? Comisiunea nu spune cã nu s-ar fi îndeplinit formele, ci zice cã prin aceastã operaþiune s-au nesocotit dispoziþiile art. 7 a legii din 27 iunie, care impunea Statului ca pentru convenþiuni ºi tranzacþiuni, sã ia garanþii, fie personale, fie reale. Înainte de a citi textul, sã-mi permiteþi sã vã arãt cum s-a fãcut aceastã operaþie pentru ca dumneavoastrã sã vedeþi dacã, din punctul de vedere al formelor, ea era legalã ºi pe urmã sã vedeþi dacã era ºi permisã, cãci Comisiunea are aerul sã spunã cã n-ar fi fost permisã, cã legea cerea ca, cu ocazia încheierii fiecãrei tranzacþiuni, sã se ia garanþii personale sau reale. În ce priveºte prima tranºã, portofoliul de 300 milioane, existã îndeplinite toate condiþiunile legale, care erau douã: avizul Comisiunii instituite prin art. 10 ºi jurnalul Consiliului de Miniºtri. Noi pretindem cã scoaterea din obligo intra în cadrul art. 6 din lege care permitea sã se încheie orice convenþiuni sau tranzacþiuni – ºi cine zice tranzacþiuni zice reducþiuni – cu debitorii, fãrã nicio limitã, legea vorbeºte de orice convenþiuni, ºi veþi vedea din punctul de vedere al oportunitãþii cã era natural în situaþia de atunci sã se încheie convenþiuni. Existã douã avize: un aviz din 18 noiembrie ºi un alt aviz cu nr. 20, prin care Comisiunea 188

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
a avizat pentru scoaterea din obligo. ªtiþi cã, pentru prima tranºã de 300 milioane, pentru 200 milioane, s-a dat „Cultura Naþionalã”, iar pentru rest, un portofoliu al Bãncii Industriale. Acest portofoliu al Bãncii Industriale este înlocuit cu unul mai bun, cu un portofoliu agricol, care aproape tot era garantat cu ipoteci ºi, cu ocaziunea acestei operaþiuni, Banca Blank este scoasã din obligo, dupã acest aviz, pe baza convenþiunii ºi prin jurnalul Consiliului de Miniºtri din 25 februarie 1931, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 46 din 1931. Prin urmare, toate formele legale îndeplinite. Dar mai este ceva care impunea scoaterea din obligo: când eºti debitor pe bazã de efecte eºti în obligo, pentru cã acela cãruia i s-au cedat efectele are de debitor pe toþi semnatarii ºi pe toþi giranþii, girantul care a introdus efectul la Banca Naþionalã pe cale de reescont este ºi el þinut, ceea ce nu exista într-o convenþiune de cesiune ordinarã, cedentul nu rãspunde de solvabilitatea debitorului cedat, ci rãspunde numai de existenþa creanþei ºi cu ocazia cesiunii unei creanþe obiºnuite el nu se constituie ca debitor. Era cedat Statului un portofoliu de nouãzeci ºi ceva de milioane lei, tot de efecte. Bineînþeles cã ºi Banca Blank, ca girantã, era debitoare. Dar când portofoliul se noveazã ºi, în locul unui portofoliu de scont, introduci alte creanþe ºi faci un act de cesiune, cum s-a fãcut, conform principiilor de la cesiune acela care cedeazã nu este debitor, el nu garanteazã decât existenþa creanþei. Aºa cã, prin schimbarea portofoliului de scont, operaþiunea scoaterii din obligo se impunea de la sine, nici nu se putea concepe altfel. Dar cum privea toatã lumea atunci operaþia scoaterii din obligo? Ca un sacrificiu pentru Stat? Banca Naþionalã considera Banca Blank ca având o pagubã de 1.400.000.000 ºi era încântatã sã înlocuiascã semnãtura Bãncii Blank cu altã semnãturã. Schimbãrile acestui portofoliu erau fãcute la cererea Statului. Statul spunea: ai o mulþime de creanþe cu ipoteci ºi gaj, te rog sã mi le dai pe acestea, cãci nu te vreau pe dumneata ca debitor. ªi atunci, în operaþiunea de cesiune preþul cesiunii sunt efectele de scont pe care mi le restitui ºi, în schimbul lor, eu cedez alte creanþe. ªi atunci, aplicând principiile de la cesiune, ce obligaþie mai aveam eu, Banca Blank? Chiar fãrã scoaterea din obligo, eu nu mai sunt debitor, pentru cã eu nu garantez decât existenþa, iar nu solvabilitatea creanþei. În orice caz însã scoaterea din obligo este fãcutã cu toate formele legale. Referitor la operaþiunea a doua, a celor 600 milioane, aici trebuie sã dau oarecare explicaþiuni, ca sã vedeþi cum s-a fãcut din punct de vedere legal. Întâi s-a luat un aviz, nr. 39 din 27 august 1931. Apoi a intervenit un jurnal nr. 213 din 12 septembrie, care a fost antemergãtor încheierii convenþiunii, pentru cã, de obicei, se încheie întâi convenþiunea ºi apoi vine jurnalul care ratificã. De data aceasta, a intervenit întâi ratificarea. Dl. avocat Opriº: Dar banii erau daþi? Dl. avocat Ottulescu: Banii erau daþi Bãncii Naþionale, pentru cã dumneavoastrã cumpãraþi creanþele de la Banca Naþionalã, ºi cu Banca Naþionalã dumneavoastrã aþi fãcut convenþia de preluare la 19 august. Pe urmã a venit convenþiunea. Banca Naþionalã ia portofoliul de 600 milioane care se compunea din creanþele Bãncii Industriale, dupã aceasta a intervenit convenþiunea cu mine. Ce scop avea aceastã convenþiune? Avea de scop ca sã ajungi sã ai pentru aceste creanþe asigurãri, cãci erau simple creanþe de efecte fãrã nicio garanþie realã, luate de la 189

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Banca Industrialã care avea un activ important ºi tot ceea ce dorea Statul era sã obþinã, de la debitorul principal al efectelor, garanþii. ªi atunci intervine o convenþie: pe mine mã scoþi din obligo, rãmâi cu aceste creanþe ºi obþii garanþii reale. Intervine jurnalul cu nr. 1.198 din 12 octombrie: „...se autorizeazã Ministerul de Finanþe sã încheie cu Banca Blank o convenþie pentru preluarea unui portofoliu imobilizat de 600 milioane ... compoziþia portofoliului urmând sã fie stabilitã de Banca Naþionalã. Statul va încheia, ulterior, convenþiuni cu componenþii portofoliului preluat în care se va preciza condiþiunile ºi modalitãþile de platã.” ªi se încheie o convenþie în care se prevede ºi scoaterea din obligo. Acum, s-ar putea zice cã jurnalul nu vorbeºte în mod expres de scoaterea din obligo, ci el autorizeazã încheierea convenþiei, urmând ca în convenþiune sã se precizeze condiþiile. În realitate, afacerea este însã perfect legalã, cãci ulterior acestei date, conform celor stipulate în convenþiunea pe care v-am citit-o, se încheie o altã convenþiune cu debitorii, pe baza unui nou aviz cu nr. 72, prin care se prevede cã, prin efectul acestei convenþiuni, Banca Blank este scoasã din obligo, cã Banca Industrialã dã garanþii reale care constau într-un gaj asupra unui numãr de 7.200 acþiuni ... ºi 6.000 acþiuni „Buna Speranþã” etc., acþiuni aproape de la toate întreprinderile. Cu aceastã ocazie se fac noi forme ºi, la 23 august 1932, dl. Mironescu, ministrul de Finanþe de atunci, face urmãtorul referat: „pe baza avizului nr. ... Ministerul a rãscumpãrat portofoliul Bãncii Blank în sumã de 600 milioane, renunþând la girul Bãncii Blank.” Aratã apoi cã rambursarea se face pe termen de 27 ani, cã plata va începe dupã un termen de trei ani, cã Statul renunþã la dobânzi, pe care le va fixa, în fiecare an, dupã împrejurãri. Pe baza acestui referat intervine un nou jurnal al Consiliului de Miniºtri, nr. 126, în care se decide cã Banca Industrialã va fi unica obligatã pentru suma de 495 milioane, iar pentru 51 milioane Fabrica de Armãturi etc. Prin urmare, ºi aici scoaterea din obligo este fãcutã cu toate formele, nicio discuþie în aceastã privinþã. Vin la ultima tranºã, aceea de 108 milioane, pentru aceste 108 milioane existã scoatere din obligo legalã? Iatã jurnalul Consiliului de Miniºtri cu nr. 588, din 4 mai 1933. Vã aduceþi aminte cã preluarea s-a fãcut cu întârziere. În ziua când s-a preluat, prin acelaºi jurnal se ºi schimbã portofoliul: în loc de 108 milioane poliþe de la Banca Industrialã, s-a înlocuit cu o serie întreagã de alte creanþe pentru o sumã de 120 milioane, din care 20 milioane creanþe de scont ºi 100 milioane creanþe de cont curent. Condiþiunile convenþiunii – zice convenþiunea – vor fi aceleaºi ca ºi cele stabilite prin jurnalul Consiliului de Miniºtri din 10 septembrie 1931. Deci, cu scoaterea din obligo. „Pentru acoperirea eventualelor pierderi ... Banca Blank trece Statului, în plinã proprietate, 6.184 acþiuni Buzãu-Nehoiaºu”. Se încheie ºi convenþiunea de cesiune în care intrã 100 milioane creanþe de cont curent ºi 20 milioane efecte. Prin urmare, în ziua când a preluat portofoliul, rezultând din poliþa de 108 milioane, l-a ºi schimbat. ªi totuºi, dl. Garvin, care a semnat poliþa, a rãmas vinovat pe veci, de ce? Pentru cã îl cheamã Garvin. Este aici scoatere din obligo legalã? Aþi vãzut cã se face trimitere la condiþiunile unei convenþiuni anterioare. Dar, hai sã spunem cã jurnalul nu prevede scoaterea din obligo. El prevede însã altceva: cã, în locul portofoliului de efecte, dai pentru 100 milioane un portofoliu de cont curent. Prin urmare, restitui efectele unde eram þinut ca girant ºi faci o cesiune. Or, cine cedeazã nu este þinut personal cãci s-a operat novaþiune. Scoaterea din obligo este implicitã, cãci 190

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
în ultimul articol al jurnalului se spune: „pentru acoperirea eventualelor pierderi de la realizarea portofoliului ºi creanþelor noi trecute la Stat, Banca Blank trece în plinã proprietate 6.184 acþiuni Buzãu-Nehoiaºu”. Aceasta ca sã acopere paguba. Prin urmare, când îþi dau ceva, cu garanþii reale, cum spune textul, n-am îndeplinit eu condiþiunile legii? În locul unei semnãturi fãrã nicio garanþie pe care Banca Naþionalã îl considera falit, îþi dau acþiuni de cale feratã despre care experþii spun cã valorau atunci 200 milioane, acum valoreazã 400 milioane – nu i-a spus cã ei au pus-o în socotealã numai 3 milioane ºi cã în jurnal este scris cã acþiunile acestea nu s-au încasat încã, ca ºi cum eu le-aº fi dat sã se încaseze, iar nu în platã!!! Ar fi putut sã încaseze toate poliþele ºi acþiunile tot îi rãmâneau. Instanþa n-a putut sã spunã cã formele legale n-au fost îndeplinite, ºi atunci a obiectat cã art. 6 cere garanþii reale sau personale. ªi, atunci, s-au luat asemenea garanþii? Pentru toate cele trei tranºe, de la mine nu puteai sã iei garanþii reale, pentru cã eu nu aveam. Toate garanþiile mele erau la Banca Naþionalã. Aºa spune ºi în raportul domnului Auboin. Puteam sã dau garanþii de la debitorii mei. Când am dat în locul portofoliului Bãncii Industriale cele 200 milioane o datã cu „Cultura Naþionalã”, þi-am dat tot ce mai aveam, ºi þi-am dat în locul unui portofoliu care nu avea nicio garanþie, un portofoliu agricol, tot cu garanþii. Cã ai pierdut, cã unii au devenit insolvabili, cã preferai, ºi mulþi preferau, în loc sã fie debitori la Blank sã fie debitori la Stat, aceasta nu priveºte procesul. La prima schimbare a debitorilor am dat debitori toþi cu garanþii reale. La a doua operaþiune unde erau poliþe de la Banca Industrialã ºi de la alte industrii, toate aceste industrii au dat garanþii reale, ºi le-a urmat garanþia Buzãu-Nehoiaºu. Pentru toate acestea, Banca Blank este scoasã din obligo, aºa s-a judecat atunci cã este bine. ªi dacã dumneavoastrã reþineþi faptul esenþial al procesului, anume credinþa cã Banca Blank era completamente insolvabilã, eu mã întreb un lucru: am auzit pe unul din colegii mei surâzând când pleda dl. Bãlescu ºi vorbea de valoarea prejudiciului în raport cu valoarea bunurilor de astãzi, cã i se pãrea curios! Se poate, dar dacã cereþi ca prejudiciul sã fie examinat în raport cu valoarea bunurilor în momentul operaþiunii, care operaþiunea din scoatere din obligo n-ar trebui în acest caz examinatã în acelaºi fel? Dacã am putea discuta oportunitatea, dacã am putea vedea dacã Statul, atunci când a scos din obligo a fãcut treabã de bun sau de rãu gospodar, nu trebuie sã ne ducem atunci sã vedem cum considera Statul pe Banca Blank la acea datã? O considera cã are pierderi de 1.400.000.000, cã este falimentarã. Prin urmare, ce reprezenta scoaterea din obligo? Nu era un act de bun gospodar când, în locul unui debitor falimentar, îþi aduceam un debitor care avea garanþii reale? ªi când art. 6 scria cã poþi sã închei orice convenþiune, când legea din 1936 ratificã tot ce s-a încheiat, cum poþi sã mai discuþi operaþiunea scoaterii din obligo? Sunt prejudicii, desigur, dar sunt datorate unor alte împrejurãri, anume sunt datorate însãºi naturii convenþiunii, cauzatoare prin ea însãºi de prejudicii, sunt datorate evenimentelor ulterioare, legii conversiunii, faimosului art. 52 din legea conversiunii care a dus la atâtea ºi atâtea încheieri de convenþiuni cu debitorii. Trec la ultima chestiune, aceea a prejudiciului, chestiune de altfel care mi se pare cã nu prea prezintã interes. De ce aº examina prejudiciul dacã nu existã culpã? Ce importanþã are dacã poate sã fie un prejudiciu atunci când nu existã culpã? Prejudiciul acesta este umflat de Comisiune ºi îl aveþi gãsi în niºte tablouri pe care le-am refãcut ºi noi ºi pe care le vom depune. Comisiunea de Anchetã a primit reducerile de la conversiune, dar reducerile convenþionale, care aveau ºi ele la bazã tot legea conversiunii, acelea 191

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
nu le-a primit, le-a înlãturat. Apoi, n-a þinut seama de toate convenþiunile cu eºalonãri de platã – aþi vãzut cã Banca Industrialã are 27 de ani ca sã plãteascã – ºi a considerat toate aceste sume ca pierdute. În ce priveºte ceea ce era datorat de Stat sau de instituþiuni de stat, le-a ºters pur ºi simplu. Când a fost chestiunea sã evalueze „Cultura Naþionalã”, ea fusese evaluatã la suma la care a fost cumpãratã, Comisiunea o evalueazã dupã noua expertizã, la o sumã de jumãtate. Dumneavoastrã aþi numit altã expertizã care a admis un preþ care era aproape de preþul din momentul acela. Dar, în sfârºit, în ce instanþã suntem noi aici? De leziune? Existã în legea noastrã aºa ceva? Cum a preluat Statul? Avem aici un raport al directorului general cãtre Consiliul de Administraþie când s-a cumpãrat „Cultura Naþionalã”. Iatã ce spune:
„Rapoartele de expertizã sunt sever întocmite. Evaluãrile s-au fãcut izolat, fãrã corelaþie între teren, clãdiri ºi maºini, omiþându-se prin urmare plusul de valoare comercialã care se poate aprecia la 15%. Preluarea unei fabrici în funcþiune prezintã o importantã economie faþã de o fabricã ce ar trebui instalatã...”

Prin urmare, dupã îndelungatã tocmealã, cu expertize confirmate astãzi de experþi, s-a ajuns la aceastã situaþie. Nu mai vorbesc de Buzãu-Nehoiaºu, aveþi aici expertiza, este inutil sã insist. Dacã luaþi preþurile de astãzi, evident nu este prejudiciu. Dacã le luaþi pe acelea de atunci, rãmâne un prejudiciu important, indiscutabil, dar încã o datã, cine este vinovat? În sarcina cui poate sã fie pus acest prejudiciu? Trebuie þinut în seamã cã acest prejudiciu dacã existã, el este datorat modului cum a procedat însuºi Statul care nu s-a verificat la operaþiunea de concordat, cãci, dacã se verifica, acest prejudiciu era inexistent completamente, se reducea la nimic. Dar, în fine, dacã am admite cã este vreun viciu în toate aceste convenþiuni, cum ar vrea colegii mei de la Finanþe? Dacã este viciu, nu cade convenþiunea? Cum ar vrea domniile lor, de exemplu? Convenþiunea din urmã pentru 108 milioane sã fie parte bunã ºi parte rea, adicã bunã pentru BuzãuNehoiaºu ºi rea pentru rest? Aceasta nu se poate, pentru cã este o convenþiune indivizibilã. Dacã nu este bunã consecinþa, este cã Buzãu-Nehoiaºu reintrã la masã, ºi, prin urmare, când examinezi prejudiciul îl examinezi la valoarea de astãzi. Legea nu spune cã efectele eventualelor nulitãþi n-au sã fie aplicate ca în dreptul comun. Dacã este nulã convenþiunea de preluare, merge înapoi la Banca Naþionalã. Dacã este nulã convenþiunea cu debitorii ºi scoaterea din obligo, cade totul, ºi „Cultura Naþionalã” ºi Buzãu-Nehoiaºu. Dar dumneata vrei „Cultura Naþionalã” ºi Buzãu-Nehoiaºu, adicã tot ce este bun, ºi pe urmã vrei sã evaluezi prejudiciul cu situaþia de atunci, iar scoaterea din obligo cu situaþia de acum. Împarþi convenþiunile, nu þii cont de indivizibilitatea lor, acestea sunt lucruri care nu pot sã treacã într-o adevãratã dreptate. ªi am convingerea cã sunt înaintea dumneavoastrã la o instanþã unde niciodatã n-am avut cea mai micã îndoialã cã vom obþine dreptatea din toate punctele de vedere. Rãmâne ca dl. Veniamin sã mã completeze în situaþia specialã a d-lui Tabacovici.

192

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 1 decembrie 1941 Dl. profesor Mircea Djuvara: Onoratã Înaltã Comisiune, am procurã ºi din partea Bãncii Blank ºi din partea d-lui Aristide Blank, aºa cã-i reprezint pe amândoi. Doresc astãzi sã vorbesc mai mult prin prisma apelului lui Aristide Blank, dar cu aceastã ocazie voi încadra ºi rezultatele discuþiunilor de pânã astãzi referitoare la Banca Blank, pentru cã ele se repercuteazã, bineînþeles, ºi asupra apelului Aristide Blank. Sã reamintesc, în scurte cuvinte, ceea ce sper cã a rãmas în mintea dumneavoastrã din citirea actelor ºi constatarea faptelor. În ce priveºte preluãrile, au fost trei tranºe. Banca Naþionalã ºi Statul – cred cã aþi rãmas ºi dumneavoastrã cu aceastã convingere – cunoºteau perfect situaþiunea Bãncii Blank, o socoteau chiar mai pesimist decât ar fi trebuit. Al doilea fapt incontestabil. Tranºa a doua, de 600 milioane, ºi tranºa a treia, de 108 milioane, au fost preluate de Stat printr-o hotãrâre a Statului ºi a Bãncii Naþionale peste capul Bãncii Blank. În orice caz, nu este Banca Blank aceea care a luat iniþiativa ºi care a hotãrât ceva în aceastã perioadã, pentru cã hotãrârea s-a luat într-un interes general, de cãtre Stat ºi Banca Naþionalã, anume în interesul creditului ºi a pieþei. Asupra acestei chestiuni nu mai insist. Ba mai mult, în ce priveºte a treia tranºã de 108 milioane, nu ºtiu dacã s-a precizat îndeajuns, ea a fost preluatã nu numai peste capul Bãncii Blank, dar, aº putea spune, chiar împotriva voinþei ei. De ce? Pentru cã în timp ce se realiza operaþiunea cu cele 600 milioane, situaþiunea bãncii a început sã fie cunoscutã pe piaþã din cauza mãsurilor luate de Banca Naþionalã ºi run-ul s-a accentuat; atunci Banca Naþionalã, în timpul când nici nu mai exista conducerea Bãncii Blank, cãci d-nii Aristide Blank, Soepkez ºi Tabacovici îºi dãduserã demisia, a sosit ea la ghiºeu, prin delegaþii ei, ºi a fãcut plãþi de 108 milioane. Prin urmare, operaþia s-a realizat fãrã niciun amestec, oricât de îndepãrtat, al Bãncii Blank; ceva mai mult, Banca Blank, care peste trei zile trebuia sã cearã concordat, nu mai avea niciun interes sã aibã încã un creditor în plus. Aceasta era situaþia realã. În al treilea rând, Banca Naþionalã, câteºitrele tranºe, a ales din portofoliul ei, din scontul pe care-l avea de la Banca Blank, ce a vrut ea; nu a putut sã se amestece nici Banca Blank, nici conducãtorii ei, cu nimic în aceastã operaþie. Avem chiar depoziþia unuia din martorii cei mai autorizaþi, dl. Burillianu, guvernator în momentul când s-a fãcut prima preluare, care spune cã ar fi fost o ofensã adusã Bãncii Naþionale dacã s-ar fi încercat vreun amestec în aceastã alegere. Iatã, prin urmare, cã Banca Naþionalã a ales singurã ce a vrut, în interesul ei, ceea ce, de altfel, era legitim. A ales ce era bun ºi a dat Statului ce era rãu, dupã ce primise la scont anumite efecte. De altfel, cred cã rãmâne necontestat cã noi nu judecãm reescontul, ci judecãm doar preluãrile fãcute de Stat, ceea ce este cu totul altceva ºi, prin urmare, chiar dacã s-ar trage în acest proces vreo concluzie pe aceastã chestiune a reescontãrii, ea ar fi neconcludentã. În al patrulea rând, sper iarãºi cã v-a rãmas cã, dupã toate aceste preluãri, s-au operat tranzacþii. Cum? Efectele preluate nu erau prevãzute cu garanþii. Efectele la Banca Naþionalã nu se dau cu garanþii. La preluare, Statul nu s-a mulþumit însã sã ia efecte, ci a mai luat ºi garanþii, gajuri, ipoteci etc., chiar ºi bunuri. Au intervenit, aºadar, tranzacþiuni cu dãri în platã care au schimbat complet aspectul juridic al problemei, defavorizând Banca Blank. Aºa se explicã 193

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ºi scoaterea din obligo a Bãncii Blank. Statul s-a bucurat ca, în locul semnãturii unei instituþiuni pe care o considera în mod hotãrât complet insolvabilã, sã aibã garanþii care, dupã cum aþi vãzut în urma expertizelor pe care am avut ocazia, din fericire, sã le facem înaintea dumneavoastrã, se ridicã, numai cu privire la „Cultura Naþionalã” ºi linia feratã „Buzãu-Nehoiaºu” la aproape tot ce se imputã Bãncii Blank, fãrã a mai vorbi de toate celelalte garanþii. În interesul cui s-a fãcut aceastã scoatere din obligo? În interesul Bãncii Blank? Sã ne înþelegem: ce este Banca Blank? Banca Blank are acþionari, dar are ºi creditori ºi deponenþi. Cui folosea scoaterea din obligo, chiar ºi dacã era fãcutã nominal pentru Banca Blank? Folosea acþionarilor? Evident cã nu. Aºa se explicã, cu un argument în plus, aceastã scoatere din obligo: ea era fãcutã pentru a acoperi pe deponenþi ºi creditori, acea enormã masã de deponenþi, pentru cã Banca Blank avea un numãr enorm de mici deponenþi. Prin aceasta, era pãzitã în interesul liniºtii pieþei ºi a creditului general. În al doilea rând, toate formele, contrar afirmaþiunilor fãcute de Comisiunea de Anchetã la prima instanþã, au fost îndeplinite. S-au dat toate avizele Comisiunii respective, conform legii din 1930, pentru toate operaþiile fãcute. De asemenea, aprobarea Consiliului de Miniºtri a fost datã pentru toate operaþiunile, acolo unde legea o cerea. Comisiunea pretinde cã, pentru tranºa de 600 milioane, nu s-a dat aprobarea Consiliului de Miniºtri. Vi s-a citit aceastã aprobare. De asemenea, Comisiunea pretinde cã, pentru tranºa de 108 milioane, Statul n-a dat aprobarea. Vi s-a arãtat cã s-a dat, e drept cu doi ani mai târziu, dar aprobarea a fost datã. Prin urmare, din punctul de vedere al formelor, totul este în perfectã regulã. ªi, iarãºi, vã rog sã nu uitaþi cã Aristide Blank, împreunã cu Tabacovici ºi Soepkez, au demisionat la 19 octombrie 1931, adicã înainte de tranzacþia referitoare la a doua tranºã de 600 milioane care s-a petrecut în 1932 – nu trebuie confundate datele – ºi înainte de întreaga operaþiune cu tranºa a treia de 108 milioane. Totuºi, au fost condamnaþi ºi pentru cele 600 milioane ºi pentru cele 108 milioane! Iatã faptele. Faþã de aceste fapte, eu îmi permit sã pun o problemã: întreb: ce judecãm noi astãzi? Vã mãrturisesc cã mi-a trebuit oarecare vreme pânã sã mã lãmuresc eu însumi. Voi supune aprecierii dumneavoastrã construcþia juridicã la care am ajuns ºi de care sunt complet convins. Nu mã mirã cã Comisiunea de Anchetã n-a putut ajunge la aceastã construcþie juridicã. Ea a judecat prea repede, voia sã dea o soluþie grabnicã; de aceea, nu mã mirã nici cã a articulat la o serie de nulitãþi, bazate pe vicii, în special pe vicii de formã. Am convingerea cã nimic din ce a spus Comisiunea de Anchetã în aceastã privinþã nu este concludent. Ce judecãm noi astãzi? Oare decretul-lege din 1940, completat cu acela din 1941, au dat Statului o acþiune în anulare pentru vicii de formã sau alte vicii a convenþiunilor sau preluãrilor? Nu. Vã daþi seama ce ar fi fost sã se dea o asemenea acþiune? Ar fi însemnat în cazul anulãrii ca Banca Naþionalã sã restituie tot, sã fie zdruncinatã din temelii, pentru cã ar fi trebuit ca situaþia sã fie restabilitã aºa cum a fost la început, adicã Statul sã ne restituie totul ºi Banca Naþionalã sã restituie Statului tot ce a primit. Eu aº fi bucuros ca Statul sã dea acum tot ceea ce i-a dat Banca Blank, cãci valoreazã mai mult decât ceea ce ea a fost condamnatã. Ar fi fost însã o rãsturnare ºi un haos. ªi deºi am impresia cã legile din 1940 ºi 1941, pe baza cãrora ne judecãm, ies din cadrul principiilor juridice obiºnuite, totuºi am constatat cã legiuitorul n-a mers pânã acolo încât sã arunce lumea în acest haos. 194

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Ce a spus leguitorul? Dacã Statul astãzi constatã cã sunt prejudicii în operaþiunile de preluare, atunci aceste prejudicii trebuie reparate, în cazul când stã o culpã la baza lor – aceastã din urmã condiþie se subînþelege, cãci n-au fost desfiinþate toate principiile de drept; se va vede anume prin judecatã care sunt aceste prejudicii ºi cine e responsabil de ele. Observaþi, din punct de vedere juridic, suntem cu totul pe alt teren decât o acþiune în anulare. Nu este vorba de constatarea unor vicii de forme sau altele pe baza cãrora sã se poatã cere anularea unor acte sau convenþiuni. Nu. Trebuie sã se constate prejudiciul suferit de Stat dintr-o culpã a bãncii sau a conducãtorilor ei. Aceasta este singura problemã care se pune. Tot ceea ce s-a discutat referitor la diferite vicii de formã, nu este, prin urmare, concludent ºi cade la sine. Sã vedem acum pe ce se întemeiazã aceste afirmaþiuni ale mele. În raportul care însoþeºte decretul-lege la Consiliul de Miniºtri la 12.11.1940, Ministrul Justiþiei aratã: „...urmând linia generalã a cercetãrilor întreprinse la unele activitãþi care sub trecutele guvernãri au putut vãtãma adânc interesele Statului...”. Avem aici douã idei. Aceastã Comisiune, ºi dumneavoastrã la fel, sunteþi încadraþi în ideea generalã care a dus la instituirea tuturor comisiunilor pe care le cunoaºteþi, cum era comisiunea pentru controlul averilor etc. Au care acele comisiuni sã judece anulãri de acte? Nu. Ele au a judeca prejudiciile aduse Statului, atât ºi nimic mai mult. O spune legiuitorul clar: „datoritã acestor împrejurãri, Statul român a fost silit sã ia asupra sa toate creanþele dubioase, suferind importante prejudicii”. Aceasta îl preocupa pe legiuitor: sã repare prejudiciile suferite de Stat. Când? Astãzi. ªi, în concluzie, spune: „Statul a suferit importante prejudicii astfel cã socotim necesarã revizuirea /nu anularea/ operaþiunilor...” Legea din 12 octombrie 1940 are ca sediu al materiei art. 6:
„Comisiunea de Anchetã va înainta Ministerului de Finanþe un raport asupra constatãrilor ce va face. În baza lor, Ministerul va da o deciziune prin care se va constata prejudiciul suferit de Stat”.

Aceasta judecãm: e vorba sã constataþi vreun prejudiciu suferit de Stat, iar nu sã pronunþaþi anulãri; nu aveþi sã cercetaþi dacã existã motive de nulitate pentru vicii de formã sau de fond. De altfel, toate operaþiile efectuate au fost legal confirmate ulterior; pentru cã legiuitorul din 1940 se referã în mod expres la legile din 1930 ºi 1936, ºi ºtiþi cã legea din 1936 a ratificat tot ce se fãcuse pânã atunci. Aceasta nici n-are însã importanþã în acest proces, dacã e vorba de prejudicii ºi nu de vreo anulare. Ce face, aºadar, legiuitorul din 1940? Cere sã se constate prejudiciile pe care le-a suferit Statul. Aceeaºi idee revine în decretul-lege modificator din 11 iulie 1941. Iatã raportul ministrului Stoicescu: „...întreprinderile ºi persoane care sunt obligate sã acopere” /aici este obiectul procesului/ „prejudiciul cauzat Statului”. Deci: culpã ºi prejudiciu. În decretul-lege definitiv din 10 martie 1941, în art. 5, care este sediul materiei, se spune astfel clar: „în baza rapoartelor Comisiunii de Anchetã, Ministerul de Finanþe va da o deciziune” – aceastã deciziune este, cum am spune noi în termeni juridici, hotãrârea primei instanþe – „prin care se vor constata prejudiciile suferite de Stat ºi persoanele þinute sã le acopere.” Este clar? Desigur. Una este sã constaþi un prejudiciu, alta este sã discuþi nulitãþi pe bazã de vicii care, de altfel, veþi vedea cã nici nu existã. 195

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Aceasta înseamnã cã noi, astãzi, trebuie sã ne mãrginim a constata dacã sunt prejudicii în defavoarea Statului ºi, bineînþeles, dacã aceste prejudicii sunt datorate unei culpe, cãci este natural cã în drept un prejudiciu sã fie considerat ca atare numai atunci când este ilicit. Prejudiciu îi aduc ºi debitorului meu neplatnic, când îl execut – aceasta o spun în fiecare zi la Facultatea de Drept – prejudiciu aduc ori de câte ori execut un debitor, ori de câte ori exercit dreptul meu în contra altuia. Dar prejudiciu în drept nu poate sã fie decât atunci când se violeazã o obligaþiune, adicã atunci când este o culpã. Culpã înseamnã violarea unei obligaþiuni preexistente. Ce înseamnã aici prejudiciu? Este vorba, dupã am vãzut, cãci aºa a spuso legiuitorul în expunerea de motive, dacã a suferit Statul ceva de pe urma acestor preluãri. Prin urmare, când trebuie sã mã situez ca sã ºtiu dacã Statul a suferit prejudicii? Evident cã astãzi, adicã la data hotãrârii. ªi ce prejudiciu? Un prejudiciu global, din toate operaþiunile bãncii, aºa cum a suferit Statul din culpa bãncii sau a conducãtorilor ei. Aceasta aveþi de judecat. Cã aºa este o dovedeºte ºi decizia Ministerului, atacatã cu apel, care spune: „Statul a suferit un prejudiciu de ..., sumã la care se mai adaugã cheltuieli de urmãrire, dobânzi etc.” ºi obligã banca, împreunã cu Aristide Blank, Soepkez ºi Tabacovici, sã acopere acest prejudiciu, pentru cã îi constatã „rãspunzãtori”. Dacã am discuta altceva în instanþa de apel, am schimba obiectul litigiului. De aceea, nu putem discuta altceva decât numai acest prejudiciu. Viciile de formã articulate de Comisiunea de Anchetã, pe lângã cã sunt inexistente în fapt, dar chiar dacã ar fi existente în fapt, ele nu pot fi concludente în discuþiile de astãzi înaintea dumneavoastrã. Care sunt aceste vicii de formã afirmate de Comisia de Anchetã? Plafon de reescont depãºit? Este direct ridicol. Comisiunea de Anchetã nici mãcar n-a stabilit care este plafonul de reescont, n-a stabilit când, cum ºi la ce sumã se ridicã acest plafon, ºi pe baza cãrui text, care sunt consecinþele legale etc. ªi, totuºi, mã condamnã cã s-ar fi depãºit plafonul de reescont, fãrã sã arãt pe ce bazã sunt condamnat. De altfel, ºtiþi foarte bine cã plafonul variazã dupã împrejurãri. În urmã, dupã cãderea Bãncii Blank, reescontul Bãncii Naþionale s-a ridicat pânã la 16 miliarde! ªi apoi, aceasta este o chestiune internã a Bãncii Naþionale. O datã ce mi-ai primit efectele la scont, Banca Naþionalã este legatã juridiceºte de mine. Ea nu poate sã vinã sã spunã: am depãºit plafonul ºi de aceea anulez convenþiunea! Sã fiu eu fãcut responsabil de faptele Bãncii Naþionale? Un alt viciu de formã arãtat de Comisiune ºi care este ºi el inexact, se referã la numãrul semnãturilor. Comisiunea îºi închipuie cã Banca Blank trebuia sã aibã trei semnãturi pe efectele ei. Inexact. Colegii mei v-au arãtat cã s-a acordat de mult, conform statutului Bãncii Naþionale, dreptul Bãncii Blank de a prezenta la reescont efecte cu douã semnãturi. ªi toate efectele care au fost preluate de Stat, chiar ºi acela de 108 milioane, purtau în fapt douã semnãturi. Aceasta e afarã de orice îndoialã. Efecte statutare fãrã cauzã? Care sunt acelea? Efectele semnate de Banca Industrialã sunt fãrã cauzã? O bancã cu 100 milioane capital ºi cu un activ de 2 miliarde, care concentra în ea toate bogãþiile industriale ale Bãncii Blank, când se împrumutã, emite efecte fãrã cauzã? Chiar dacã n-ar fi existat Banca Industrialã, Banca Blank nu avea decât sã punã sã semneze aceste efecte fiecare întreprindere în parte, ºi atunci ar fi avut incontestabil cauzã, chiar dupã raþionamentul Comisiunii de Anchetã. ªi apoi, chiar dacã n-ar fi avut cauzã, cine trebuia sã aprecieze acest lucru? Banca Naþionalã. O datã ce ea le-a primit la 196

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
scont, mai poate sã vinã Banca Naþionalã ºi deci ºi Statul, care a contractat cu Banca Naþionalã, sã spunã cã actul este viciat? Nu se poate. O altã învinuire: pentru tranºa de 108 milioane nu s-ar fi dat efecte, ci s-ar fi dat creanþe, acþiuni etc., dar este aceasta operaþiunea noastrã? V-am arãtat de la început cã operaþia cu 108 milioane a fost realizatã în toate detaliile ei numai de Banca Naþionalã, în contravoinþei Bãncii Blank ºi conducãtorilor ei, care nici nu mai erau acolo. Dar Banca Naþionalã a impus Bãncii Blank ºi de la început Banca Blank a dat un efect semnat de Banca Blank ºi Banca Industrialã, aºa cum a cerut Banca Naþionalã. Banca Blank nici nu mai putea sã discute cu Banca Naþionalã în acel moment, ci se supunea pur ºi simplu la injoncþiunile ei. Au urmat apoi tranzacþiunile pentru cele 108 milioane, care iarãºi au fost impuse de Banca Naþionalã. Cu toate cã Aristide Blank nici nu mai era de mult la bancã, el este condamnat chiar ºi pentru aceste tranzacþii. O altã învinuire: s-ar fi cãlcat art. 2 din legea din 1930 ºi Statul ar fi fãcut un sacrificiu mai mare decât îi permitea al. 2. Nu aveþi decât sã citiþi legea ºi veþi vedea care este sensul: art. 2 spune: „În urma propunerii Bãncii Naþionale, Ministerul de Finanþe este autorizat sã rãscumpere efectele vizate în art. 1, ºi care s-ar gãsi în portofoliul Bãncii Naþionale la data de 7 februarie 1929, pânã la concurenþa sumei totale de 3.250.000.000.” Cât a dat însã Statul? Numai 2.554.000.000, aproape un miliard mai puþin. De aceea, al. 2 spune: „Ministerul de Finanþe este autorizat, de asemenea, sã rãscumpere, în urma avizului conform al Bãncii Naþionale, ºi alte efecte, oricare ar fi data intrãrii lor în portofoliu, în vedere de a contribui la asanarea financiarã a pieþei ºi de a restabili încrederea pe piaþã, în mãsura în care resursele prevãzute de programul de stabilizare vor întrece totalul de mai sus”. Care erau aceste resurse prevãzute de programul de stabilizare? 4.069.000.000. Din cele 3 miliarde s-au cheltuit 2 miliarde, prin urmare diferenþa pânã la 4 miliarde putea s-o întrebuinþeze Banca Naþionalã, ºi aºa a ºi fãcut. Iatã de ce întreaga învinuire adusã de Comisia de Anchetã ºi pe acest punct cade. Dar chiar dacã ar fi întemeiatã, astãzi judecãm dacã existã un prejudiciu dintr-o culpã a mea în defavoarea Statului, iar nu dacã s-a viciat vreun text de lege în momentul preluãrii. ªi chiar dacã ar fi vorba de violarea unui text, poþi pe mine sã mã faci rãspunzãtor de ceea ce ai fãcut dumneata dacã nu dovedeºti o fraudã sau un alt act culpabil din partea mea? Scoaterea din obligo era o chestiune de oportunitate, lãsatã la aprecierea Statului prin tranzacþii, nu vã mai citesc textul, pe baza legii din 1930. Acest principiu a fost consfinþit in terminis de legiuitorul din 1930, iar legea din 1936 a ratificat apoi tot ceea ce s-a fãcut pânã atunci. Legea din 1936 la rândul ei este consfinþitã in terminis de legea din 1940. Prin urmare, toate formele sunt în perfectã regulã. Iar astãzi se invocã chestiuni atinse de formã? La aceasta, legiuitorul nu îndrituieºte. Legiuitorul nu îndrituieºte decât discuþia unui prejudiciu ºi dacã el este provenit din culpa Bãncii Blank sau a conducãtorilor ei. Nu mai este nevoie sã vã spun cã scopul dispoziþiunilor legale era sã ajute piaþa, sã se ajungã la o asanare financiarã prin tranzacþii care, atunci când un debitor este insolvabil puteau sã ducã, aºa recunoaºte chiar Comisia de Anchetã, la iertarea debitorului. Este foarte interesant de vãzut ce s-a fãcut în alte þãri. La un moment dat în Italia, pentru Banca Comercialã Italianã, într-o noapte, Mussolini, om cu vederi clare, a dat 55 miliarde lei. În Statele Unite s-a dat, în momentul acela de crizã când ni se aduce nouã vina, un miliard de dolari, adicã 1.000 miliarde lei. În Germania s-a dat, numai pentru Dresdner Bank, 300 miliarde mãrci. În Franþa, sau dat Bãncii Naþionale de Credit, direct de cãtre Stat, imediat, fãrã lege, 2 197

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
miliarde franci, adicã 20 miliarde lei. În Austria, numai pentru Kredit Anstalt a fost angajat tot bugetul Statului austriac, cu o sumã de ºilingi care echivala cu 40 miliarde lei. ªi se aduce învinuirea Statului român cã a ajutat Banca Blank, care avea rãdãcinile cele mai întinse pe piaþã, cu 800 milioane lei! ªi apoi, a abuzat vreodatã Banca Blank de reescont? Am cerut dinadins colegilor mei sã-mi aducã tablourile de reescont ale Bãncii Blank ºi a celorlalte bãnci înainte de 1931, ca sã vedem dacã a fost vreun abuz din partea Bãncii Blank, sau vreo conivenþã între Banca Blank ºi Banca Naþionalã. Banca Blank a avut în 1923 un scont la Banca Naþionalã de 875 milioane lei. ªi în 1930, în plinã crizã, i se aduce învinuirea cã s-a ridicat la 800 milioane lei! În 1924, a avut 932 milioane lei. În 1925, 790 milioane lei. În 1926, a avut 799 milioane lei. Este foarte interesant de constatat cã, la finele anului 1930, când se aduce învinuirea din care se face atmosferã, cã Banca Blank a mers pânã la 800 milioane, cifrã socotitã astronomicã, la finele anului 1930, Banca Blank datoreazã numai 240 milioane! În cursul anului 1930, într-adevãr, a fost un run ºi Banca Blank s-a adresat Bãncii Naþionale ca sã obþinã 7-800 milioane. Ajutorul dat de Banca Naþionalã la vreme a restabilit calmul pe piaþã, iar la sfârºitul anului 1930 Banca Blank nu mai datora decât 240 milioane, adicã mai puþin decât în toþi anii precedenþi! /Trebuie sã adaug cã cifrele date adineauri sunt cifre la sfârºitul fiecãrui an/. Dar la alte bãnci care a fost situaþia? Oare Bãncii Blank i s-a fãcut un hatâr? Iatã Banca Româneascã, în 1923 a avut tot cât Banca Blank, adicã 867 milioane, faþã de cele 932 milioane ale Bãncii Blank. În 1924, Banca Româneascã a avut 824 milioane. În 1925, Banca Româneascã 681 milioane, faþã de 791 milioane ale Bãncii Blank. În 1928, Banca Româneascã 830 milioane, iar Banca Blank 344 milioane! ªi notaþi cã, rezervã ºi capital împreunã, Banca Blank aproape întodeauna era mai întinsã decât Banca Româneascã. ªi mai notaþi cã Banca Blank avea un numãr de mici depunãtori considerabil, pe când Banca Româneascã a fost întotdeauna foarte rezervatã ºi nu a dat pieþei ajutorul pe care l-a dat Banca Blank. Prin urmare, ºi din acest punct de vedere, atmosfera care s-a încercat sã se facã pe date necontrolate, nu ºtiu pentru ce motiv, cade de la sine. Iarãºi nu uitaþi, din punct de vedere juridic, cã toate operaþiile s-au rezolvat în tranzacþiuni, câteodatã dupã ani de zile, cã, prin urmare, toatã situaþiunea a fost schimbatã ºi cã în aceste tranzacþiuni s-au dat de Banca Blank, sau de reprezentanþii ei, noi gajuri, noi ipoteci – Buzãu-Nehoiaºu – a fost dat câþiva ani în urmã. ªi atunci, cum se poate veni peste aceste tranzacþii, sã se mai pretindã un prejudiciu? „Bilanþuri nesincere”? ªi aici s-a fãcut atmosferã, Banca Blank a plãtit sutã în sutã pe creditorii ei. Au mai rãmas astãzi neplãtite 250 milioane. Aceasta înseamnã bilanþ nesincer? Erau rezerve latente pe care oameni cu scurtã vedere din vremurile acelea nu vroiau sã le constate ºi pe care singurul Aristide Blank le vedea, pentru cã el le crease. Degeaba striga el cã Banca Blank are rezerve, cã ea se þine pe picioare ºi cã sã nu i se dea lovitura de moarte. Ce-i care nu-l credeau au dat aceastã loviturã. Prin urmare, nu poate fi vorba de bilanþuri nesincere, cu atât mai mult cu cât, dupã cum veþi vedea, chiar Comisiunea de Anchetã constatã cã bilanþul sincer este bilanþul concordatar. Acest bilanþ acuza un plus de pasiv de 184 milioane lei. Ceea ce înseamnã 4½%! Capitalul îl reducea cu 125 milioane. Rãmânea, deci, un pasiv de 1½%! Eu vã întreb: aveþi o casã, vreþi sã ºtiþi cât valoareazã, este posibil sã faceþi o evaluare fãrã o aproximaþie nu de 1½%, ci de cel puþin 10-15%? Vreþi sã ºtiþi cât face palatul 198

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
acesta astãzi, îl puteþi evalua fãrã o aproximaþie de cel puþin 10-15%? Banca Blank avea o grãmadã de întreprinderi. A fost silitã sã intre în concordat tocmai pentru aceastã evaluare aproximativã de 1½%! Se mai poate vorbi de bilanþ nesincer? ªi, totuºi, cum a procedat Comisiunea de Anchetã? Înainte chiar – aceasta este interesant sã reþineþi – de a face cercetãrile, a blocat bunurile, hai sã zicem ale Bãncii Blank, în realitate ale nenorociþilor de deponenþi, dar ºi ale conducãtorilor ºi ale altora, pretinºi conducãtori. ªi astãzi sunt încã blocate. În rezumat, ce avem noi astãzi sã constatãm? Nici unul din aceste vicii ale actelor încheiate, care, de altfel, nici nu existã în fapt. Avem sã constatãm numai dacã existã un prejudiciu global în defavoarea Statului, provocat de o culpã a Bãncii Blank sau a conducãtorilor ei. Statul a sacrificat pentru preluãri 4 miliarde. Pretinde cã a dat Bãncii Blank 800 milioane. Este o proporþie de 20%! ªi totuºi se pretinde cã Banca Blank a absorbit toate preluãrile. Este iarãºi o chestiune de atmosferã care cade. Dar Statul a preluat creanþele sã le gireze el, cãci deveneau proprietatea lui, sã le urmãreascã, adicã sã urmãreascã pe debitori. Ce a fãcut Statul? A fãcut cea mai deplorabilã gestiune din câte se pot închipui vreodatã, gestiune la care nu a chemat Banca Blank ca sã-i poatã opune vreo rãspundere. Pânã ºi acum în urmã a încheiat tranzacþii cu Bursan, Mavrodi etc. A redus din datorii, nu m-a întrebat, a uitat de executãri pânã astãzi la debitori care erau solvabili, la debitori care au dat ipoteci din care unele au fost complet pierdute din neglijenþa Statului. Sunt lucruri care întrec mintea omeneascã. Iatã aici unul din aceste acte. Iscãleºte dl. H. Mayer, dupã ce spune: „Vã rog sã binevoiþi a constata cã inscripþiunea ipotecarã fãcutã în registrul de inscripþiuni nr. ..., cesionatã Bãncii Naþionale în calitate de mandatarã legalã a Statului român, prin actul autentificat la nr. 1.111, este perimatã, întrucât aceastã inscripþiune n-a fost reînnoitã în curs de 15 ani.” ªi pe Banca Blank ºi conducãtorii ei o face rãspunzãtoare de o asemenea gestiune? Pe dl. Bursan, Statul l-a iertat de datorie; a venit apoi el ºi a oferit astãzi 8 milioane. Comisia constatã cã dl. Mavrodi ºi-ar fi ascuns averea ºi are de dat 2 milioane. În ce priveºte Banca Ialomiþa, Comisiunea amânã examenul, dar totuºi îmi pune mie în socotealã datoria. Pentru 23 de debitori, Comisiunea spune cã nau fost încã executaþi de Stat ºi cã urmeazã sã fie executaþi, iar doi dintre ei acþionaþi. Alþi 35 debitori urmeazã sã fie verificaþi dacã au avere ºi sã fie urmãriþi, aºa zice Comisiunea. Pânã azi nu s-a putut verifica dacã au avere! Alþii – nu ºtiu câþi – au rãmas în teritoriile ocupate. Când s-a întâmplat pierderea teritoriilor? Anul trecut. Pânã atunci, Statul ºi-a neglijat debitorii ºi i-a pierdut pentru cã au rãmas acolo. Sunt eu de vinã? Despre Carol Davilla, Comisiunea zice cã se aflã în strãinãtate ºi cã ea nu are elemente sã ºtie ce activ posedã. De ce l-ai lãsat sã se ducã în strãinãtate fãrã sã-l apuci? De asemenea, Flavian este în Franþa ºi Comisiunea nu are elemente, dar totuºi mi-l pune în socotealã. Tot aºa, cu un oarecare domn Vasilescu, care datoreazã 2.800.000, tot aºa cu Samuelly ºi Schapira, care datoreazã 22 milioane, când aceºtia aveau un imobil de 10 milioane ºi altul de 18 milioane, pe care le-a vândut în 1938 ºi pe care se oferã astãzi 30 milioane! Aceasta este gestiunea Statului, care astãzi ni se pune nouã în socotealã. Dar trec peste toate acestea ºi iau datele din raportul Comisiei de Anchetã, aºa cum le-a stabilit ea. Ce rezultã din aceste date? Binevoiþi, vã rog, a mã urmãri dupã tabloul pe care vi-l prezentãm pe masã. În privinþa portofoliului de 300 milioane, tranºa a I-a, Comisiunea de 199

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Anchetã constatã cã s-a încasat 13 milioane ºi ceva. Comisiunea scade din paguba Statului reducerile legale din legea conversiunii, 38 milioane. Reducerile convenþionale fãcute de Stat pe care Comisiunea le constatã, se ridicã la 68 milioane. Valoarea bunurilor primite în platã, conform expertizelor ordonate de dumneavoastrã, în speþã „Cultura Naþionalã”, se ridicã la 180 milioane. Rest de platã eºalonat pe baza legii conversiunii sau convenþiunilor aprobate, 23 milioane. Fac, în total, 324 milioane. Aceasta înseamnã cã Statul a plãtit 300 milioane, ºi a încasat dupã acest tablou mai mult cu 24 milioane. Dar dacã este vorba sã constatãm prejudiciul suferit de Stat, trebuie sã punem ºi plusvaluta „Culturii Naþionale”, care este, dupã expertiza ordonatã de dumneavoastrã, de 246 milioane. Spun 246 milioane, pentru cã adaug ºi suma de 26 milioane pe care experþii au constatat cã trebuie s-o adauge, pentru cã fabrica a fost datã în plinã stare de funcþiune. Dar la aceastã sumã se mai adaugã ºi vadul comercial al „Culturii Naþionale”. Este o glumã sã se spunã cã Statul n-a luat un vad comercial o datã cu „Cultura Naþionalã”. Eu public, ºi public la „Cultura Naþionalã”, aparþinând Statului. Este cea mai bunã tipografie din þarã, dar ºi cea mai scumpã. Pandectele Române acolo se publicã. Statul ia bani grei pe acest comerþ. Nu este vad comercial? Totuºi, nu-l pui la socotealã. Nepunându-l la socotealã, surplusul, pe care-l are astãzi în patrimoniul sãu Statul, este de 270 milioane numai la prima tranºã. ªi mai vine astãzi Statul sã se plângã de prejudicii? La tranºa a doua, de 600 milioane, constataþi încasãri de 2 milioane, reduceri convenþionale 3 milioane, dupã datele Comisiunii reiese o pierdere de 594 milioane. La tranºa a treia de 108 milioane, încasãri 10 milioane, reduceri prin conversiune 33 milioane, valoarea bunurilor primite conform expertizei la BuzãuNehoiaºu, 106 milioane. În total 195 milioane, adicã o diferenþã în favoarea noastrã de 87 milioane. Dacã adãugãm ºi plusvaluta constatatã de expertiza dumneavoastrã asupra liniei Buzãu-Nehoiaºu, avantajul Statului se ridicã aici la 274 milioane. Cred cã aþi înþeles de ce expertul, cu drept cuvânt, a apreciat cum a apreciat acþiunile Buzãu-Nehoiaºu date de Banca Blank Statului: erau acþiuni majoritare, ºi cine are cât de puþine noþiuni despre afaceri ºtie cã într-o întreprindere blocul majoritar de acþiuni este întotdeauna mult mai scump decât acþiunile izolate, care nu pot avea aceeaºi influenþã în hotãrârile Adunãrii Generale. Statul devenea în realitate stãpân pe întreaga întreprindere BuzãuNehoiaºu. Sã facem acum socoteala generalã. Din prima tranºã, Statul are un beneficiu de 277 milioane. Din tranºa a doua, are o pierdere de 594 milioane. Din tranºa a treia, un beneficiu de 274 milioane. Dacã luãm aceste cifre, Statul a pierdul 39 milioane, adicã 4%! Încã o datã revin asupra problemei de evaluare: puteþi evalua un grup complex de întreprinderi fãrã o aproximaþie de 4%? Dacã aceasta este adevãrat, atunci prejudiciul cert al Statului este zero. Nu mã menþin pe aceste constatãri, dar, pentru religia dumneavoastrã, voi prezenta ºi alte consideraþii. Întâmplãtor, sunt în conducerea unor întreprinderi. Am fost multã vreme la STB, astãzi sunt la Reºiþa. Am întrebat cât este costul materialelor ºi mi s-a rãspuns cã, la metale, el este cel puþin de 4 ori mai mult. De altfel, sunt societãþi care aratã acest lucru în bilanþuri. Aºa a arãtat anul trecut Societatea Tramvaielor din Bucureºti, cã tot ceea ce este referitor la metale s-a ridicat de patru ori. Eu am rugat pe colegii mei sã facã o cercetare ca sã vedem dacã nu cumva expertiza prezentatã dumneavoastrã nu este extrem de severã. Nu fac nicio învinuire experþilor, totuºi a fost extrem de severã. 200

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
O învinuire s-ar putea aduce numai experþilor de la Comisia de Anchetã. Probabil cã erau dintre aceia care credeau cã Banca Blank trebuie sã fie pedepsitã, chiar dacã nu este vinovatã. Din nefericire, sunt mulþi care au astãzi în Þara Româneascã o astfel de concepþie. În ceea ce priveºte Societatea BuzãuNehoiaºu, am descoperit la Stat o comandã fãcutã acum la calea feratã, comanda RA 81.510 din 26 aprilie 1941, cu fabrica Otto Wolf, preþ oficial: cantitãþi: terasamente ... preþ total 29 milioane. Preþ real la Fabrica Otto Wolf 38 milioane, o diferenþã dintr-un condei în cazul Buzãu-Nehoiaºu de 10 milioane. Aprecierile nu se pot judeca prin urmare atât de strict. La ºine, din acelaºi contract, rezultã pentru Buzãu-Nehoiaºu o diferenþã de 26 milioane. La materialul mãrunt, 23 milioane. La traverse, 7 milioane. La exproprieri, 24 milioane. La vagoane, o diferenþã de 3 milioane. La o altã serie de vagoane, o diferenþã de 8 milioane. ªtiþi ce înseamnã aceasta? Aceasta înseamnã cã la Buzãu-Nehoiaºu trebuie adãugaþi cel puþin 66 milioane la tabloul arãtat, adicã cel puþin jumãtate, cãci Banca Blank a dat mai mult de jumãtate din acþiuni. ªi atunci, chiar formal, nu numai cã tablourile nu se soldeazã cu o pierdere de 29 milioane, ci cu un surplus de 37 milioane. Vã rog sã nu uitaþi acest tablou când veþi judeca, pentru cã am impresia cã el este decisiv în cauzã. Pe baza lui, toatã acþiunea ºi tot prejudiciul cade. Aþi vãzut cum este socotit prejudiciul ºi cum se fac aprecierile evaluãrii. Prejudiciul constatat este la Banca Blank 4%. M-am interesat sã vãd cât este la alte întreprinderi preluate de Stat. Astfel, la Banca Generalã, la un portofoliu de 100 milioane, pierderea Statului este de 90 milioane, prin urmare 90%, iar nu numai 4%. La Banca Agricolã, la un portofoliu de 400 milioane, pierderea Statului este de 320 milioane, prin urmare 80%. ªi Banca Blank este marea vinovatã pentru cã a fãcut Statului sã piardã 4%, care ºi aceasta este o cifrã aproximativã. Sã presupunem acum, contrar realitãþii, cã existã un prejudiciu. În cazul acesta, sã nu uitãm însã ce a fãcut Statul. Banca Blank a intrat în concordat preventiv. Dacã Statul are vreo pretenþie, trebuia sã se prezinte acolo pentru ca Banca Blank sã ºtie care-i era pasivul. Ea ºtia cã nu datoreazã nimic Statului. Statul aºa a considerat-o atunci ºi nu s-a prezentat la concordat. La concordat, hulitul Aristide Blank, ca sã menþinã onoarea lui ºi a bãncii, a impus sã se plãteascã sutã în sutã. Dar de ce? Nimeni n-ar fi fost nebun sã fãgãduiascã sutã în sutã, dacã ºtia cã are datorie la Stat de 1 miliard. Statul a stat de o parte ºi a lãsat banca sã dea sutã în sutã, iar dupã ce a dat aproape tot ce avea, Statul vine astãzi sã jefuiascã pe nenorociþii de deponenþi, spunând pentru prima datã cã banca îi datoreazã 1 miliard. Poate sã facã acest lucru? Dacã, într-adevãr, avea un prejudiciu, trebuia sã-ºi arate creanþa la concordat, iar nu sã inducã banca în eroare, sã o facã sã dea sutã în sutã când era convinsã cã nu datoreazã nimic Statului. Ajungea la concordat sã se fixeze o cifrã foarte onorabilã de 85% ºi Statul era achitat pânã astãzi. De ce n-a fãcut-o? Dacã banca ºtia cã are un pasiv mai mare cu un miliard se întâmpla ºi altceva: banca avea dreptul pe baza legii de lichidare a datoriilor agricole, dat fiind cã avea mai mult decât 10% creanþe debitori agricoli în patrimoniul sãu, sã invoce art. 52 ºi sã cearã un concordat agricol. Dumneavoastrã ºtiþi câte întreprinderi s-au folosit de asemenea concordate. Art. 52 a dat loc la o mulþime de abuzuri. Foarte multe întreprinderi au dat pânã la 10%. Când s-a dat 50%, toatã lumea era mulþumitã. Dacã banca ar fi ºtiut cã are o datorie la Stat, venea cu un concordat agricol ºi reducea aceastã datorie. Este a doua oarã când a înºelat-o Statul. Dar nu poate sã vinã astãzi, peste astfel de situaþiuni definitiv stabilite sã facã sã renascã drepturi ca ºi cum acele situaþiuni nu s-ar fi produs. 201

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Iatã dar douã împrejurãri, pe care le opun juridiceºte oricãrei pretenþiuni de prejudiciu. Orice prejudiciu la Stat ar fi fost stins dacã ºi-ar fi manifestat la vreme pretenþia ºi nu ar fi indus banca în eroare. Cu atât mai mult cu cât pretenþia Statului la ce se reduce? Banca Blank mai are resurse de 250 milioane pentru micii depunãtori, ºi Statul vrea sã le ia ºi acestora cei din urmã bani. Aceasta este pretenþia Statului, cãci activul Bãncii Blank nu mai existã. Onoratã Comisiune, mai opun ceva: dumneavoastrã ºtiþi cum s-a luat „Discom-ul” la Banca Naþionalã? Desigur cã nu. ªtiþi ce era „Discom”? Era o societate pe care a conceput-o Aristide Blank, în care nu credea nimeni, cel dintâi Auboin nu credea. Statul nu ºtia sã-ºi desfacã produsele monopolizate, Statul nu era un bun negustor. Aristide Blank a spus: eu mã fac negustor, dumneata Stat vei câºtiga mai mult decât ai câºtigat pânã acum ºi-mi vor rãmâne ºi mie beneficii. ªtiþi care au fost aceste beneficii de pe urma unui contract pe 15 ani: au fost pentru bancã de 150 milioane pe an, iar Statul a câºtigat ºi el mai mult decât înainte. În þara noastrã însã existã o anume politicã: cum vede Statul cã faci o afacere bunã, spune: aº fi putut ºi eu s-o fac! Aºa a procedat Ministerul de Finanþe: a încercat sã anuleze contractul. S-a judecat, chestiunea a mers pânã la Casaþie ºi Statul a pierdut. Totuºi, în 1940, în momentele acelea de rãsturnare a tuturor principiilor de drept, rãsturnare care, desigur, va avea însã zeci de ani efecte incalculabile asupra vieþii noastre, a venit un decret-lege care a dispus pur ºi simplu anularea contractului ”Discom”, fãrã drept de a ne adresa instanþelor judecãtoreºti, iar Banca Blank nu a mai rãmas cu nimic din acel contract, cu toate cã exista o hotãrâre judecãtoreascã consfinþitã ºi de Înalta Curte de Casaþie. ªi astãzi Statul vine sã se plângã de prejudicii! Numai „Discom”, în 15 ani a câte 150 milioane pe an, aduce 2 miliarde ºi ceva. Este interesant, de altfel, sã ºtiþi cã, de când „Discom-ul” a fost preluat de Stat, nu mai sunt beneficii ca înainte, ceea ce era de prevãzut. Acelaºi lucru s-a întâmplat cu sarea, care a fost preluatã în acelaºi fel de Stat de la Banca Blank. Mai poate sã vorbeascã Statul de prejudicii în asemenea condiþiuni? Onoratã Comisiune, v-am vorbit de prejudiciu, dar prejudiciul nu este suficient ca sã ducã la o condamnare. Trebuie, pentru aceasta, sã fie vorba de un prejudiciu întemeiat pe o culpã, ºi trebuie sã fie o legãturã directã cauzalã între culpã ºi prejudiciu, adicã sã nu intervinã în lanþul faptelor un alt fapt care stricã acest nex cauzal. Existã culpã? Se vede din raportul care însoþeºte legea din 1940 – chestiunea a fost relevatã ºi de colegii mei – cã douã condiþiuni se cer ca legea sã se aplice: sã fie vorba de întreprinderi falimentare ºi care sã nu merite ajutor. Banca Blank n-a fost niciodatã falimentarã. Concordatul preventiv este concordat „preventiv în faliment”, tocmai ca sã previnã falimentul. Dar nu numai cã banca n-a fost falimentarã, ci a plãtit datoriile sutã în sutã. Un distins financiar englez spunea acum câteva luni cã, dacã o bancã trece printr-o asemenea încercare de foc, este mai tare pe piaþa bancarã englezã decât o alta cu viaþã liniºtitã. Aristide Blank are mândria sã afirme ºi astãzi cã banca pãrintelui sãu nu este falimentarã ºi cã, din contra, a înfruntat cu onoare cele mai grele adversitãþi. A meritat oare Banca Blank ajutorul dat? Vã rog sã mã iertaþi, dar nu se poate sã nu cunoaºteþi puþin ºi trecutul acestei bãnci, trecutul lui Mauriciu ºi Aristide Blank; Aristide Blank nu face decât sã reia tradiþia pãrintelui sãu, respectat de o lume întreagã ºi în þarã ºi în strãinãtate, ºi unul din cei mai buni români pe care i-am avut. 202

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Este foarte interesant cã acela care a avut destinul sã prezideze la cãderea Bãncii Blank, dl. Mihail Manoilescu, scrie, în 1923, despre Banca Blank urmãtoarele rânduri:
„Banca Blank îºi meritã nu numai prin activitatea sa de trei sferturi de secol, dar ºi prin concepþiunea conducãtorului sãu, aceastã caracterizare: oriunde o bogãþie naþionalã de pus în valoare ºi ori unde unde economia naþionalã reclamã împlinrea unei noi îndatoriri, de la galeriile de minã pânã la liniile aeriene pe care face sã fluture steagul românesc, Banca Blank stã la postul sãu de stimulent al energiilor þãrii ºi pentru ca nici un domeniu sã nu-i rãmânã strãin, cultura noastrã naþionalã gãseºte, sub toate formele ce se pot închipui, în aceastã instituþie de credit un sprijin constant ºi priceput.”

Iatã ce spune acela care a fãcut sã cadã Banca Blank. Banca Blank a finanþat rãzboiul din 1877. Banca Blank a fãcut primele împrumuturi ale oraºului Bucureºti. Dacã avem canalizare ºi apã în Bucureºti, ei se datoreazã. Banca Blank a ajutat, în 1905, primul mare împrumut de Stat de 425 milioane, cu 100 milioane. În criza grozavã de la 1899-1900 n-a retras creditele, cum fãceau alte bãnci, a ajutat lumea, a dat 10 milioane ajutor Statului sub formã de bonuri de tezaur, a dat avans Statului de 6 milioane, la Casa de Depuneri a dat 15 milioane, iar alt împrumut Statului – 175 milioane. Aceasta în 1899. Apoi, în timpul rãzboiului din 1916, din împrumutul de 400 milioane, Banca Blank subscrie 55 milioane. Gândiþi-vã la cifrele acestea în aur ºi la ce a însemnat astfel pentru viaþa ºi evoluþia noastrã naþionalã aceastã bancã. Tot astfel pentru Împrumutul Refacerii, pentru Împrumutul Unirii, banca a dat câte 50 milioane. Împrumutul din timpul rãzboiului n-a putut fi fãcut decât prin intermediul lui Aristide Blank, care la Londra a tratat pe ascuns cu englezii care nu voiau sã audã ºi, în cele din urmã, graþie lui, au dat împrumutul cu care s-a finanþat rãzboiul. De asemenea, Banca Blank a fost cea dintâi care a sprijinit credinþa în revalorizarea leului. Aduceþi-vã aminte de acele vremuri. Este uºor de judecat astãzi. Dar aceia care eram împreunã cu Vintilã Brãtianu, ºtiam cã el socotea vinovaþi pe aceia care nu credeau în revalorizarea leului. De aceea, el împingea bãncile sã facã operaþiuni de revalorizare. Banca Româneascã a fost mult mai cuminte, a rezistat. Am asistat la scene când Vintilã Brãtianu îi fãcea reproºuri lui Niculae ªtefãnescu. Mauriciu Blank însã ºi-a riscat situaþia ºi a contat pe revalorizare. O serie de industrii din Ardeal ºi Bucovina au fost apoi românizate prin operaþiuni, desigur, riscante. Ce uºor este astãzi sã spui cã toate acestea sunt greºeli. Dat atunci era o mândrie sã românizezi industrii din Ardeal ºi sã contezi pe revalorizare. În materie de comunicaþii, Banca Blank a fãcut linia feratã PloieºtiPredeal. ªtiaþi acest lucru? ªtiaþi cã tot Banca Blank a fãcut linia feratã BuzãuMãrãºeºti? ªtiaþi cã, graþie Bãncii Blank, s-a fãcut linia feratã Dorohoi-Iaºi, de asemenea, linia feratã Râmnicu-Vâlcea-Câineni, tunelul de la Barboºi ºi linia de aviaþie Cidna Paris-Istanbul? Iatã ce spunea, despre linia Buzãu-Mãrãºeºti, Rege Carol I, când a inaugurat-o în prezenþa lui Mauriciu Blank, aceluia cãruia îi reveneau toate mulþumirile: „celebrãm astãzi o îndoitã sãrbãtoare: deschiderea unei linii de o mare însemnãtate economicã ºi strategicã ºi inaugurarea primului drum de fier, conceput, condus ºi isprãvit prin noi înºine. Salut cu bucurie ºi mândrie aceastã lucrare româneascã ºi mulþumesc tuturor celor care au contribuit la aceastã frumoasã izbândã”. 203

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Pentru aceasta, Banca Blank ºi conducãtorii ei stau astãzi pe banca acuzãrii. Aceastã operã a fost realizatã de Banca Blank ºi pe terenul cultural. ªtiþi ce este „Cultura Naþionalã”? Este unul din cele mai frumoase institute de culturã din Europa. Aristide Blank ºi-a cheltuit mare parte din avere ca s-o aducã de la Viena. „Eminescu” tot de Banca Blank a fost finanþatã. „Heliconul” din Banat, focar de românism, de Banca Blank a fost finanþat. Dar v-aþi plimbat pânã la Eforie? Aþi vãzut ce a fãcut Banca Blank acolo? Avea interes imediat sã facã acest lucru? Nu. Era pur ºi simplu un avânt ºi o întreagã concepþie naþionalã care se realiza. Binevoiþi, vã rog, acum, a citi expunerea de motive a legii bancare, ca sã vedeþi cã nu numai Banca Blank s-a aflat în situaþie grea, ci aproape toate bãncile, dar, dintre toate, singura care poate sã þinã capul sus din punct de vedere naþional este Banca Blank. Nu vã mai citesc, vom depune actul pe masa dumneavoastrã, vã rog sã le citiþi ca sã vedeþi care era situaþia bãncilor în acel moment ºi cãror cauze se datora aceastã situaþie, complet în afarã de vina conducerii Bãncii Blank. Desigur, este adevãrat, au fost deosebiri între Banca Blank ºi altele, de pildã Banca Româneascã, care n-a fãcut decât bancã ºi a stat în rezervã, gândindu-se mai ales la interesele ei. Eu o admir, cu toate cã i s-au adresat reproºuri chiar pe atunci tocmai din aceastã cauzã. Banca Blank a înþeles, din contrã, sã fecundeze cu orice risc întreaga economie româneascã, sub toate formele ºi, totodatã, sã ajute politica de revalorizare a Guvernului. Aceasta a dus-o la concordat ºi la preluãri, cãci banii imobilizaþi în întreprinderi, la prima panicã de pe piaþã, nu se puteau uºor lichida. Alte bãnci, ca Banca Româneascã, au pus bani de o parte. Dar Banca Blank, din cauza politicii naþionale, n-a avut aceastã lichiditate. Aceasta este singura cauzã a situaþiei, dar aceastã cauzã nu poate fi o vinã, deci o culpã, nici pentru Banca Blank, nici pentru conducãtorii ei. Conducãtorii, ca sã fie condamnaþi, trebuie sã fie ºi ei vinovaþi de culpã? Evident cã da. Dacã n-ar fi trebuit sã fie culpã, Statul n-ar fi avut decât sã constate prejudiciul ºi sã facã un decret-lege prin care sã oblige Banca Blank la platã; n-avea decât sã se judece singur aºa cum a fãcut-o cu „Discom”. Putea s-o facã, cãci astãzi nu mai avem constituþie. Dar n-a fãcut-o. Decretul-lege a hotãrât cã responsabilii se vor judeca de o comisiune. Prin urmare, nu este o responsabilitate ipso jure, ci trebuie sã se facã dovada prejudiciului ºi a culpei. Vorbesc acum în special pentru Aristide Blank. Aristide Blank este continuatorul tradiþiei Bãncii Blank. Sufletul lui este Banca Blank, dar nu numai „banca-tarabã”, ci banca în tot trecutul ei aºa cum vorbea Regele Carol I ºi Manoilescu despre ea. El este mândru de aceastã bancã ºi nu vrea sã se pângãreascã numele ei. Este continuatorul unei tradiþii ºi, de aceea, îºi ia asupra lui rãspunderea, deºi actele nu erau semnate numai de el, deºi el nu s-a ocupat de bilanþuri ºi de sconturi, ci se ocupa de chestiunea de a pune la loc pierderile din activitatea trecutã care se traduceau printr-o imposibilitate de lichidare. Înainte de 1925 a fost în strãinãtate la Sucursala din Paris, unde, ca bancher – pentru cã s-a fãcut un nume lui Aristide Blank cã este poet, iar nu bancher –, ca bancher a adus bãncii 21 milioane. În strãinãtate fiind, a fãcut posibil împrumutul din 1916, împrumutul lui Averescu, împrumutul de stabilizare la care Banca Blank a dat 700.000 dolari. Ce a fãcut acum pentru Banca Blank? Parcul Jianu este o întreprindere care, ca ºi „Discom”, nu inspira încredere nimãnui. Aristide Blank a înþeles cã 204

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
acolo este viitorul Bucureºtilor ºi a plasat un capital relativ mic al bãncii, cumpãrând tot terenul de 250.000 m.p. Au fost vânduþi, pânã astãzi, 150.000 m.p. ºi au rãmas 100.000. Se îmbulzesc amatorii sã-i cumpere, dar Ministerul de Finanþe a dat ordin sã nu se mai vândã. Acest teren înseamnã astãzi, cu 3-4.000 lei metrul pãtrat, 3-400 milioane lei. Este un beneficiu adus de concepþia lui Aristide Blank. „Discom-ul”, de care vã vorbeam, tot el l-a inventat ºi l-a impus. Sã nu se spunã cã contractul cu „Discom-ul”, s-a fãcut pe vremea Regelui Carol II-lea. Contractul s-a încheiat cu mult înainte de venirea Regelui Carol II-lea. Acesta, de altfel, aºa de mult l-a protejat pe Blank, încât banca a ajuns la concordat. Iatã, prin urmare, cu „Discom-ul”, un alt aport adus de Aristide Blank bãncii, peste 2 miliarde, dacã se socoteºte un beneficiu anual minim de 150 milioane în 15 ani. Apoi, în afacerea Goetz, Aristide Blank a adus bãncii 400 milioane, în Fabrica de Zahãr Lujani, banca a avut un beneficiu de 1.250.000.000, în Fabrica de Hârtie „Câmpulungul”, numai printr-un contract fãcut cu Letea, banca a obþinut un total de 120 milioane. Iatã bancherul. Dar Aristide Blank nu este numai bancher. Este un om de culturã ºi de tradiþie, este un fin literat, ºi prin aceasta n-a fãcut decât sã amplifice tradiþia pãrintelui sãu. „Cultura Naþionalã” este opera lui Aristide Blank, fãcutã cu sacrificiul aproape a întregii lui averi. Aristide Blank este acela care a dat burse la sute de studenþi români fãrã sã se ºtie. Tot el a înfiinþat 200 biblioteci sãteºti gratuit. Câþi români au fãcut asemenea gesturi? La Paris a fãcut un restaurant pentru studenþi cu 300 tacâmuri pe zi, în 1919, cu un franc tacâmul. Dl. Ralea scrie cã, dacã el a putut sã-ºi facã studiile, o datoreazã acestui ajutor. De asemenea, a fãcut un cãmin la Paris pentru studentele care se pierdeau pe strãzile Parisului. A editat, în fine, o carte minunatã care a fost cea mai bunã propagandã româneascã, una din cele mai frumoase din punct de vedere bibliografic din câte am vãzut vreodatã, „La Roumanie en images”, pe care rãspândit-o în lumea întreagã. ªi aceasta a fãcut-o hulitul Aristide Blank. A fãcut Teatrul Popular cu banii lui. Vã vom depune actele cu care vom dovedi tot ce afirmãm. Este interesant sã cunoaºteþi o apreciere a defunctului Iorga fãcutã în cartea lui „O viaþã de om”:
„La cartea scrisã de mine la Iaºi pentru Librãria Hachette ºi apoi dictatã prietenului meu Stahl, librãria francezã foarte îmbulzitã, cerea o reducere de text ... Bancherul Blank pe care îl preocupau atunci chestiunile culturale, ca întemeierea Teatrului Popular, condus de mine, a oferit tipãrirea integralã a acestei „Histoires des Roumaines et de leurs civilisation”. O nouã ediþie apoi a fost datã în tipografia „Culturii Naþionale”, cumpãratã la Viena de domnul Blank. M-am vândut eu bancherului Blank? /fusese acuzat cã s-a vândut lui Blank/ Nu lam vãzut decât numai pentru scopuri de culturã ºi de schimb a ºcolii mele din Franþa. Dl. Blank tânãrul ... a întreþinut la studiile de inginerie pe fiul meu Mircea. Lucrarea francezã fusese cerutã de bancã pentru a o edita, fãrã a-mi prevedea nicio platã. La ºcoala de la Fontenaye, aceeaºi bancã dãduse doar acestei ºcoli de stat, ºi nu mie, mobilier, iar la Teatrul Popular, întemeiat de dl. Blank, se pierde peste un milion.”

Este verosimil cã omul acesta este vinovat de vreo fraudã? Ia sã vedem ce se articuleazã ºi ce este verosimil: A ascuns Aristide Blank situaþia bãncii? Vi s-a citit toatã corespondenþa din care aþi vãzut cã Banca Naþionalã ºi Statul erau complet la curent cu situaþia Bãncii Blank. S-a ascuns valoarea ºi bonitatea portofoliului preluat? Vi s-a citit 205

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
corespondenþa din care aþi vãzut cã Banca Naþionalã ºtia perfect care este bonitatea acestui portofoliu. Banca Naþionalã luase în special de la Banca Industrialã aproape tot ce mai avea în vara lui 1931. ªi ea a ales numai ceea ce era rãu ca sã-l predea pe urmã Statului. Ajunge oare numai sã afirmi cã s-a ascuns situaþia bãncii ca sã-l condamni pe Aristide Blank la 800 milioane? Vi s-a citit corespondenþa între Auboin, guvernator ºi Ministerul de Finanþe, deciziile Consiliului de Administraþie a Bãncii Naþionale, cercetãrile cu inspectori; din toate acestea, reiese clar cã se ºtia care era ºi bonitatea portofoliului ºi situaþia Bãncii Blank. Nu revin însã dacã adversarii mei vor contesta aceste lucruri evidente, îmi rezerv sã le rãspund în replicã. Era posibil ca Banca Naþionalã sã nu cunoascã situaþia Bãncii Blank? Banca Blank era client de ani de zile, cu sume pânã la 1 miliard anual, ºi nu ºtia cine îi este client? Este verosimilã o asemenea afirmaþiune? O altã acuzaþiune: cã Aristide Blank ar fi fãcut insistenþe la preluare. Oare aceasta este problema? Întrebarea este dacã insistenþele acestea au fost ilicite. ªi dacã nu dovediþi cã au fost insistenþe ilicite, Blank nu are nicio vinã. Insistenþele nu sunt suficiente dacã ele nu constituie un dol sau o fraudã. Aduceþi-vã de altfel aminte de situaþiunea de fapt: tranºa a doua de 600 milioane a fost cerutã de Stat, în înþelegere cu Banca Naþionalã, peste capul Bãncii Blank. Tranºa a treia de 108 milioane s-a fãcut contra voinþei Bãncii Blank. Doar nu era nebunã Banca Blank sã se angajeze cu încã 108 milioane, când peste trei zile cãdea în concordat. De altfel, aþi notat cã la acea datã Aristide Blank, ca ºi Soepkez ºi Tabacovici, nici nu mai erau la conducerea bãncii. Bilanþuri nesincere? Nu se ocupa Aristide Blank de bilanþ. El se ocupa numai de chestiunile mari, constituind adevãratele rezerve latente care au dat posibilitate Bãncii Blank sã dea la concordat sutã în sutã. Aristide Blank nu fãcea contabilitate. Îmi aduc aminte, în aceastã privinþã, când eram student la Paris, de Poincare, fãcând un calcul pe tablã, s-a încurcat la o înmulþire. Nu ºtia sã facã operaþia mãruntã a înmulþirii. Râzând, a spus: vedeþi, matematica nu este o ºtiinþã care constã în a face operaþiuni, ci ea constã în a concepe! Aºa fãcea ºi Aristide Blank. El era bancherul care concepea. Bilanþul era opera celorlalþi. Dar chiar dacã bilanþurile ar fi fost nesincere, ce concludenþã se poate trage? Nu aceasta judecãm noi astãzi. Comisiunea însãºi, dupã cum a arãtat ºi dl. Ottulescu în admirabila d-sale pledoarie, declarã cã nu are a se ocupa de bilanþ. Statul ºi Banca Naþionalã credeau Banca Blank mai insolvabilã decât era. Singurul optimist era Aristide Blank, care spunea mereu: „Avem rezerve”! Dar la aceasta i se rãspundea cu expertizele unui domn Nestorescu care, ca sã vã mai dau numai un exemplu, vãzând cã Buzãu-Nehoiaºu este trecut în bilanþ cu 19 milioane, a gãsit cã e un post supraevaluat ºi a apreciat întreprinderea la valoarea nominalã de 3 milioane! ªi pe baza unor asemenea expertize se spune cã bilanþurile sunt nesincere! O ultimã chestiune: a mai fost acuzat Aristide Blank cã a realizat un beneficiu ilicit. Ar fi încasat anume dividend, ºi el, foarte bogat, el care avea majoritatea acþiunilor! În ce priveºte bogãþia lui Aristide Blank, avem certificate oficiale, cãci astãzi se ºtie; acea bogãþie nu are nimic a face cu acþiunile bãncii ºi se reduce la câteva posturi modeste. În ce priveºte majoritatea de acþiuni, s-a spus cã are majoritatea de acþiuni. Ei bine, majoritatea acþiunilor era de 141.000 acþiuni, din 250.000. ªtiþi câte acþiuni avea Aristide Blank? Avea 6.500 acþiuni. A mai cumpãrat din curs de 6-7 ani în urmã, ca sã ajute pe nenorociþii nevoiaºi, care veneau ºi îi spuneau cã 206

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
au avut încredere în el, cumpãrând acþiuni care nu mai valoreazã nimic. ªi atunci le-a cumpãrat el. Astãzi are astfel în total 17.000 acþiuni, iar majoritatea este de 141.000. În momentul preluãrii, avea 6.500 acþiuni. Iar acþiunea valoreazã zero ºi el o ºtie mai bine ca oricine. Aristide Blank a luptat pentru onoarea ºi numele bãncii ºi al lui, ºi a avut dreptate. De ce a dat dividend? Banca avea oarecare dificultãþi, dar din cauza imobilizãrilor nu putea sã lichideze. Aristide Blank ºtia foarte bine cã banca are activ ºi ca dovadã este rezultatul de astãzi. Dacã n-ar fi dat dividend, ar fi provocat imediat run-ul ºi ar fi provocat nu numai cãderea bãncii, dar ºi panicã pe piaþã, pentru cã, dupã cum cãderea Bãncii Franco-Române, a Bãncii Berkowitz, a Bãncii Generale etc., au dus printr-un lanþ de repercusiuni la run-ul de la Banca Blank, tot astfel Banca Blank ar fi luat o mare rãspundere dacã îºi provoca singurã cãderea, rãspundere nu numai faþã de ea, dar ºi faþã de piaþã. ªi nu mã mirã de afirmaþia d-lui Blank cã a fost sfãtuit de Banca Naþionalã sã dea divident. Eu însumi, în împrejurãri grele, am sfãtuit întotdeauna sã nu se alarmeze piaþa. Prin urmare, dividendul era normal sã se dea. Cu atât mai mult trebuia sã ia dividendele celor 6.500 acþiuni ale sale, pentru cã dacã piaþa ar fi aflat cã Aristide Blank nu ºi-a luat dividendul, s-ar fi întâmplat exact acelaº lucru care s-ar fi întâmplat dacã banca nu dãdea dividend deloc. Unde este frauda? Unde este culpa? Dacã analizãm de aproape lucrurile, vedem cã toate învinuirile se subþiazã, se volatilizeazã, pânã nu mai rãmâne nimic. Iatã activitatea lui Aristide Blank. Dar aceastã activitate la bancã, fãcutã pentru a apãra numele ºi onoarea bãncii ºi a lui, nume nepãtat /în strãinãtate ºi astãzi, când se vorbeºte de Banca Blank, se vorbeºte cu respect/, mai se evidenþiazã ºi printr-o altã serie de fapte pe care este bine sã le cunoaºteþi ca sã vedeþi modul cum Aristide Blank a conceput onoarea Bãncii Blank. Banca Industrialã concentra, la un moment dat, toate industriile Bãncii Blank, ceea ce vi s-a arãtat cã era o operaþie foarte naturalã. În vara lui 1931, prin convenþiile de la 16, 31 iulie ºi 14 august, impuse de Banca Naþionalã, aceasta a luat tot acest activ sub formã de garanþii ºi, de atunci, Banca Industrialã a rãmas sãracã. Ei bine, ºtiþi ce s-a întâmplat? Creditorii Bãncii Blank au vrut sã facã acþiune paulianã, pentru cã, într-adevãr, erau frustraþi în bunurile lor. Cine i-a oprit? Aristide Blank. El a mers din om în om ºi a luptat câteva luni de zile ca sã domoleascã aceastã încercare. Cine este apoi autorul concordatului sutã în sutã? Tot Aristide Blank. Cine s-a opus, ca Banca Blank sã facã un concordat agricol? Putea banca sã-l impunã pe baza art. 52 din legea de lichidare a datoriilor agricole. Dar Aristide Blank s-a opus, pentru cã þinea ca Banca Blank sã-ºi îndeplineascã datoriile sutã în sutã. ªi culmea, deºi în privinþa celor 600 milioane, Banca Blank era scoasã din obligo ºi nu mai datora nimic, totuºi, din exces de onoare, Aristide Blank se duce cu cãciula în mânã la Ministerul de Finanþe ºi zice: eu vreau sã vã dau ceva. Acest ceva, Comisiunea de Anchetã îl socoteºte drept o „ofertã defavorabilã”, cu toate cã Aristide Blank nu datora nimic. Sau poate socoteºte defavorabilã aceastã ofertã pentru cã credea cã Aristide Blank cerea înapoi portofoliul preluat. ªi Ministerul nu a vroit sã restituie acel portofoliu. Aristide Blank spunea mereu: daþi-l încoace, mã aranjez eu cu debitorii, sã vã dau altceva în schimb! ªi ºtiþi ce a oferit în schimb? Bãile Olãneºti, care valoreazã astãzi 3-400 milioane. ªi a mai oferit 30.000 lire sterline în rentã consolidatã. Ministerul Sãnãtãþii Publice, aflând 207

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
despre aceastã ofertã a lui Aristide Blank, face adrese cãtre Ministerul de Finanþe ºi Banca Naþionalã, atrãgându-le atenþia cã este o bogãþie pentru þara noastrã ºi ca nu cumva sã le refuze! Totuºi, oferta este ºi astãzi încã pendinte, oferta fãcutã de Aristide Blank fãrã nicio obligaþie din partea lui. Insist, fãrã nicio obligaþie, însã oamenii aºa sunt la noi: când vine cineva cu atâta lãrgime sã ofere ceva, imediat pare supãrat, cãci trebuie sã fie ceva dedesubt. De aceea, de douã ori i s-a refuzat oferta, iar a treia este încã pendinte. Aristide Blank a fãcut toate acestea pentru cã vroia ca numele lui ºi al bãncii sã fie curate. Aºa oameni sunt rari ºi, desigur, în loc sã fie stigmatizaþi cum face Comisia de Anchetã, ar trebui sã fie recunoscuþi aºa cum meritã. Câteva mici constatãri ca o concluzie: Aristide Blank ºi Banca Blank sunt condamnaþi la o sumã de 800 milioane. Nu se ºtie dacã unele din efecte se vor încasa sau nu pe viitor. Dar este un principiu elementar cã nu poate fi cineva condamnat decât pentru o daunã care este certã, care se poate fixa, iar nu pe o daunã a cãrei evaluare nu se poate face. ªi totuºi deciziunea a condamnat. Vedeþi cât de multã dreptate avea dl. Ottulescu, când spunea cã acþiunea este fãrã bazã legalã ºi este prematurã. Este curios, ºi nu ºtiu cine a sfãtuit pe Ministerul de Finanþe, dar acest minister condamnã ºi la dobânzi! Aþi mai auzit acest lucru? Dobânzi la o condamnare la daune? Condamnã ºi la cheltuieli de urmãrire, fãrã sã se arate cât anume, urmãriri la care Banca Blank n-a participat cu nimic ºi pe care nimeni nu le-a constatat ºi nici nu le poate constata în cuantumul lor. Vi le spun acestea mai mult ca curiozitãþi, ca sã vedeþi în ce atmosferã a fost condamnat Aristide Blank ºi Banca Blank. Nu uitaþi în deciziunea dumneavoastrã cã astãzi nu mai este vorba de Banca Blank, ale cãrei acþiuni din punct de vedere material nu mai conteazã; pretenþiunea Statului nu mai loveºte în acþionari, ci loveºte în deponenþi, în creditorii mãrunþi ºi în creditul general. E vorba sã se dãrâme onoarea bãncii. De aceea luptã astãzi Aristide Blank. Onoratã Comisiune, pentru orice împrejurãri, rog, în fine, sã se ia act cã ne rezervãm ºi dreptul de a discuta neconstituþionalitatea mãsurilor care s-au luat.

208

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 2 decembrie 1941 Dl. avocat Virgil Veniamin: Domnule Preºedinte ºi Onoratã Comisiune, dupã pledoariile care au precedat ºi care, prin personalitatea incomparabilã a celor ce le-au fãcut, au ridicat acest proces la înãlþimi juridice nebãnuite, ºi au ridicat pe unii dintre impricinaþi la aspecte aproape legendare, pentru noi, care punem concluziuni pentru câþiva din modeºtii funcþionari care au putut fi la un moment dat ºi conducãtori ai Bãncii Blank, situaþiunea este extrem de uºoarã. Nu este în intenþiunea noastrã, de aceea, de a reveni cu nimic asupra faptelor care s-au învederat, nici de a repune în discuþie probleme juridice care s-au angajat. Dar, pentru cã noi, avocaþii, ca ºi oamenii de ºtiinþe pozitive, spre a afla soluþiunea definitivã trebuie sã purcedem prin ipotezã, sunt astãzi obligat sã examinez înaintea dumneavoastrã ipoteza în care, împotriva convingerilor arãtate aici, Banca Blank ar avea, totuºi, o responsabilitate, ipotezã în care unii dintre conducãtorii Bãncii Blank ar avea ºi ei o responsabilitate. Chiar în aceastã situaþie, rãmâne sã examinãm dacã cei trei incriminaþi, defunctul Soepkez, dl. N. Tabacovici ºi dl. Garvin, pot avea o responsabilitate în limitele legii din 1940 ºi 1941. Dar pentru a ajunge la rãspunsul pe care vi-l propun, socotesc esenþial de a determina de la început natura juridicã a responsabilitãþii conducãtorului în sistemul legii pe care dumneavoastrã aveþi s-o aplicaþi, cãci dupã cum veþi rezolva problema într-un sens sau altul, condiþiunile cerute pentru condamnarea lor vor fi deosebite. Tot astfel, condamnarea lor în privinþa cuantumului prejudiciului, a reparaþiei, va varia. De aceea, prima problemã pe care îmi propun s-o examinez este aceea a naturii juridice a rãspunderii conducãtorilor. Legea din 12 octombrie 1940 dã în competenþa Comisiunii de Anchetã ºi, deci, ºi în competenþa dumneavoastrã ca instanþã de apel, cercetarea operaþiunilor ºi lucrãrilor rãscumpãrãrii portofoliului. Deci, dumneavoastrã aveþi sã cercetaþi în primul rând contractul de rãscumpãrare a portofoliului, pentru cã rãscumpãrarea este un contract. În al doilea rând, „precum ºi condiþiunile fixate”, deci veþi avea de examinat clauzele contractuale, sã vedeþi în ce condiþiuni s-au încheiat contractele. ªi, în al treilea rând, veþi avea de examinat convenþiunile încheiate pentru realizarea acestor efecte. Zadarnic veþi cãuta în restul legii vreo altã competenþã. Dumneavoastrã nu aveþi altceva de fãcut decât sã cercetaþi convenþiunile, condiþiunile convenþiunilor, clauzele lor. În ce scop? „Spre a constata fraude sau grave prejudicii aduse Statului”. Dar de unde spune legea sã constataþi aceste fraude ºi grave prejudicii? „determinarea cadrului situaþiei contractuale ºi modului în care s-a închegat aceastã situaþiune contractualã.” Prin urmare, dumneavoastrã vã gãsiþi în prezenþa unei legi de rãspundere contractualã. Prejudiciul pe care-l avea sã stabiliþi va trebui sã rezulte din neexecutarea acestui contract ºi numai în mãsura în care acest contract nu va fi fost executat sau executarea lui va fi cauzat prejudicii care sã dea loc la dauneinterese sau chiar la diferenþe de preþ, în acea mãsurã veþi pronunþa condamnarea. Cã este aºa nu este nici o îndoialã, cãci expunerea de motive a acestei legii vã aratã cã „prin operaþiunea preluãrii portofoliului acestor întreprinderi, Statul a suferit importante prejudicii. Socotim cã se impune revizuirea...”. Revizuirea acestor convenþiuni pe care dumneavoastrã aveþi sã le examinaþi. Nu sunt de pãrere cã atât timp cât aceastã lege nu aratã o prohibiþie 209

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
categoricã în sensul cã dumneavoastrã sunteþi opriþi de a revizui aceste convenþiuni, eventual de a pronunþa chiar nulitatea lor, sunteþi împiedicaþi s-o faceþi. Cu atât mai mult cu cât legiuitorul vã aratã cã trebuie sã revizuiþi, iar textul legii supunându-vã unui cadru strict contractual, înseamnã cã, din moment ce nu a atribuit acestei anchete strict contractuale o altã consecinþã legalã, dumneavoastrã sunteþi invitaþi a merge la dreptul comun spre a vedea care sunt consecinþele de drept care trebuie sã le trageþi din constatarea cã un contract a fost fãcut în condiþiuni vicioase, sau cã operaþiunile pentru acest contract n-au fost legale. Dacã este aºa, atunci rãspunde pentru prejudiciul care s-ar putea produce din neexecutarea acestui contract? Bineînþeles, pãrþile contractante. Una din pãrþile contractante, Statul, pretinde cã are un prejudiciu, cealaltã parte contractantã trebuie sã rãspundã. ªi atunci, care este poziþia conducãtorului? ªi conducãtorul rãspunde, fãrã îndoialã, cãci conducãtorul este mandatar. Dar cum rãspunde? Ca orice mandatar. Orice pretenþiuni, orice teorie contrarã ar fi completamente în afarã de aceastã lege, pentru cã din moment ce aceastã lege nu vã aratã în termeni categorici cã a derogat de la principiile responsabilitãþii din dreptul comun, nu vã este îngãduit dumneavoastrã sã cercetaþi, ca interpreþi, concluziunea cã legiuitorul a înþeles sã modifice aceastã rãspundere din Condica Civilã. Or, în condica civilã nu se îngãduie unei pãrþi, care are la dispoziþie acþiunea contractualã ºi care opteazã pentru exerciþiul acestei acþiuni, sã vinã sã acþioneze ºi pe cale delictualã. Iar mandatarul care s-a fãcut vinovat de fraudã, de greºeli, în executarea acestui mandat, nu rãspunde el personal, ci rãspunde acela în numele cãruia a lucrat. Cumulul între aceste douã feluri de rãspunderi nu este permis. Nu se poate ca mandatarul sã rãspundã contractualmente. Aceasta este o absurditate juridicã. Atâta vreme cât legea v-a dat un text de rãspundere contractualã este inadmisibil ca, în acelaºi timp, Statul sã vrea ºi rãspundere delictualã. Principiul electa una vis îl împiedicã sã poatã cere ºi contractualmente ºi delictualmente. În aceastã privinþã a definirii figurii mandatarului, care a excedat poate puterile sale, sau care a lucrat cu fraudã ºi greºeli în executarea mandatului, principiul pe care l-am enunþat se pãstreazã cu toatã sfinþenia de toatã jurisprudenþa francezã. /Citat din Savatier/. ªi Înalta Curte de Casaþie francezã a arãtat cã pãrþile pot, când sunt astfel nemulþumite de un contract care s-a încheiat în condiþiuni doloase sau de fraudã, sã facã sã se anuleze contractul /citat/. Dumneata pretinzi cã Banca Blank te-a prejudiciat pentru cã a încheiat un contract din care nu poþi realiza ceea ce ai scontat. Pretinzi cã ai trebuit sã realizezi 800 milioane ºi cã, din diferenþa de încasãri, rezultã un prejudiciu de 800 milioane. Acest prejudiciu nu este însã altul decât cel contractual, cãci dacã totalizaþi sumele ce trebuiam sã le scot din contractul de reescont, ele sunt exact acelea care alcãtuiesc cuantumul prejudiciului de astãzi. Rãspunderea este, prin urmare, o rãspundere care decurge din neexecutarea contractului. Dacã este vorba de neexecutarea unui contract, dumneata eºti liber sã ceri anularea contractului, legea nu te opreºte. Dar nu eºti obligat sã ceri anularea contractului. Desigur, poþi sã menþii contractul, aºa cum a înþeles sã facã Ministerul de Finanþe. În acest caz însã n-ai dreptul decât la daune interese, sau la diferenþe de preþ. Dacã este aºa, atunci cine rãspunde? Partea contractantã, adicã Banca Blank. Eu, mandatar, n-am absolut nicio rãspundere. Mandatarul care a lucrat în 210

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
acest mod, cu fraudã chiar, nu are absolut nicio rãspundere. Ce spun autorii când este vorba de un mandatar, indiferent al cui, care, în executarea mandatului, a dovedit fraudã? /citat/. Eu, mandatar, recunosc, am fãcut un dol, o fraudã, am determinat pe Stat sã contracteze, Statul n-ar fi contractat în acelaºi condiþiuni dacã eu nu comiteam acest dol. Ei ºi? Care este consecinþa faþã de mandatar? Dumneata ai o acþiune ex contractul în contra mandantului. Chiar dacã eu mandatar aº fi fãcut acte pline de fraudã, toate acestea din punctul meu de vedere au repercusiuni numai faþã de mandant. Mandantul nu mai poate sã se întoarcã împotriva mea. Dar dumneata, care ai contractat cu mine ca mandatar în numele mandantului, nu ai nicio acþiune împotriva mea. Aº putea sã mã opresc aici ºi sã spun: vã rog sã constataþi cã este vorba de o rãspundere contractualã, cã contractul s-a încheiat între Banca Blank ºi Stat ºi cã, prin urmare, eu n-am fost decât un simplu mandatar, deci nu existã acþiune în contra mea ºi nu pot sã fiu fãcut responsabil. Dar îmi veþi rãspunde: bine, principiile sunt aºa, dar legiuitorul din 1940 vorbeºte, totuºi, de o rãspundere a conducãtorilor ºi mai mult decât atât, legiuitorul din 1940 zice cã aceastã onoratã comisiune va cerceta dacã s-a comis o fraudã ºi este posibil ca atunci, când legea vorbeºte de fraudã, sã se refere la frauda conducãtorilor, iar dacã veþi constata fraudã în sarcina conducãtorilor, ei sunt responsabili. Dar ºi aici, sã ne înþelegem: de ce poate fi responsabil conducãtorul? Au înþeles oare aceste texte din legea nouã sã deroge de la principiile dreptului comun? Desigur cã nu, cãci nu spune niciun cuvânt despre derogare. ªi atunci, în ce caz poate fi responsabil un mandatar, astfel încât în mod cumulativ cu mandantul sã rãspundã pentru un fapt? Mandatarul acesta poate el sã rãspundã delictualmente când s-a ales calea contractualã? În aceastã privinþã, doctrina ºi jurisprudenþa francezã nu este constantã. Unii autori ºi unele deciziuni recente ale Curþii de Casaþie franceze au spus cã, din moment ce ai acþionat contractualmente pe mandant ºi l-ai condamnat la prejudicii contractuale, nu-þi mai este îngãduit sã vii ºi pe cale delictualã. Alþi autori însã au recunoscut, totuºi, o putinþã de condamnare ºi a mandatarului, dar foarte bine circumscrisã: ca sã poþi afirma rãspunderea mandatarului alãturi de aceea a mandantului, trebuie sã dovedeºti un fapt autonom distinct de acela al mandantului, ºi pe care sã-l impuþi în mod exclusiv mandatarului. Aºa se explicã de ce în dreptul civil se admite în mod constant cã mandatarul rãspunde de delictele ºi cvasidelictele pe care el le face în exerciþiul mandatului. Dar aceste delicte ºi cvasidelicte trebuie sã reprezinte un fapt autonom, un fapt pe care l-a fãcut el personal proprio nomine, ºi care sã fie distinct de faptul care genereazã responsabilitatea contractualã a mandantului. Faþã de aceste principii, ce constatãm din hotãrârea instanþei? Constatãm cã aceastã hotãrâre în întregimea ei vorbeºte de culpã, de manevre, care sunt atribuite Bãncii Blank. Nici în sarcina lui Tabacovici, nici a lui Soepkez ºi Garvin nu se acuzã o asemenea manevrã sau culpã. Nu existã un fapt autonom, distinct de faptele Bãncii Blank, care sã se punã în sarcina acestora. Cãci încã o datã, Banca Blank nu se confundã cu conducãtorii ei. Când Banca Blank rãspunde, este pentru cã organele sale statutare au lucrat, au pãcãtuit. Dar pentru ca individul Tabacovici ºi Soepkez sã poatã rãspunde, trebuie ca ei, ca mandatari, independent de faptele Bãncii Blank, generatoare de întregul prejudiciu, sã fi cauzat un fapt care sã fi determinat un alt prejudiciu decât acela din hotãrâre. Cãci dumneata nu mã condamni decât la prejudiciul contractual, acela rezultat din neexecutarea contractului, dacã întregul acest prejudiciu are 211

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
drept suport culpa contractualã a Bãncii Blank, este absurd ºi cu desãvârºire imposibil de conceput ca sã mai admiþi ºi o culpã delictualã care nu a dus la niciun prejudiciu, altul, distinct de cel contractual de 800 milioane. ªi chiar dacã ai admite un asemenea prejudiciu, este de neconceput în absenþa afirmaþiunii unei fraude, a unui fapt personal a mandatarului. Iatã în ce cadru mi se pare cã trebuie construitã rãspunderea conducãtorilor în acest proces. Conducãtorii nu pot rãspunde în acelaº timp ºi pentru acelaº lucru pentru care rãspunde Banca Blank, cãci ei au fost simpli mandatari. Ei nu pot rãspunde decât pentru un fapt autonom care a dus la alte rezultate decât la care a adus culpa contractualã a Bãncii Blank. Faþã de aceste principii sã vedem ce a fãcut hotãrârea pe care astãzi o atacãm, cu privire la aceºti conducãtori. Este deosebit de interesant sã observaþi cã modul în care inculpaþii au fost recrutaþi a apãrut de la primele începuturi ale acestei Comisiuni de Anchetã, cu desãvârºire arbitrar. Dacã veþi foileta dosarul, veþi vedea cã Comisiunea s-a sprijinit pentru a spune cã Tabacovici, Soepkez ºi Garvin au fost conducãtori efectivi ºi responsabili ai Bãncii Blank, pe o serie de depoziþii de martori ºi pe rapoartele de expertizã ale funcþionarilor Bãncii Naþionale. Onorata Comisiune zice cã aceste rapoarte de expertizã ºi aceste depoziþii aratã cã au fost conducãtorii efectivi ai Bãncii Blank ºi au avut o responsabilitate în sensul pe care vi l-a arãtat cã conduce la condamnare, o sumã de persoane. Astfel, de pildã, inspectorul Mecu, pe al cãrui raport se întemeiazã hotãrârea, spune cã, în direcþiunea Bãncii Blank, au figurat în 1931 urmãtorii: Aristide Blank, Soepkez, Tabacovici, Spiratos, Thanos etc. De asemenea, alte depoziþii aratã ca fiind conducãtori pe Florescu ºi mulþi alþii, un numãr considerabil de persoane care au condus banca. Bineînþeles, Comisiunea trebuia sã aleagã, pentru cã în hotãrâre nu putea sã facã prezumþii, ci trebuia sã fie dovedit în sarcina celui condamnat o culpã. Cum a putut sã aleagã Comisiunea între aceºti conducãtori? Extrem de arbitrar. Ea începe prin a cita pe unii ca informatori ºi pe alþii ca martori, aceasta înainte de a se fi produs aceste rapoarte de expertizã ºi dispoziþiuni. Printr-o miraculoasã cunoºtinþã a Comisiunii, era dinainte stabilit cã aceºtia sunt vinovaþi. Dar Comisiunea trebuia sã dea o bazã de fapt acestei constatãri. Baza aceasta de fapt ºi-o scoate din depoziþiile martorilor, martori care au venit pe urmã. Avem impresia cã aceste depoziþii nu numai cã nu confirmã ceea ce hotãrârea a conchis, dar infirmã ºi aratã cã baza de fapt a hotãrârii este complet inexactã. Într-adevãr, în afarã de doi martori, ºi anume Thanos ºi Spiratos, care afirmã în mod categoric cã directorii Bãncii Blank responsabili de volumul scontului ºi de întreaga operaþiune care a precedat preluarea sunt cei incriminaþi, în afarã de ei nimeni nu afirmã acest lucru. Comisiunea primeºte tocmai depoziþiile acestor martori, deºi poate cã nu erau cei mai vrednici de crezare, pentru cã dacã veþi binevoi a cerceta depoziþiile oamenilor de bazã de la aceastã bancã, veþi vedea cã ni se aratã cine este dl. Spiratos ºi dl. Thanos. Iatã, de pildã, unul dintre directorii Bãncii Blank chemat înaintea domniei-voastre, dl. Gheorghe Crãciun aratã cã Thanos ºi Spiratos erau funcþionari în subordine la Serviciul Scont, ei nu aveau legãturi cu direcþia generalã. „Aceste legãturi se fãceau prin mine, ºeful Scontului.” Toþi martorii spun acelaºi lucru. Thanos ºi Spiratos, doi funcþionari inferiori de la scont care nu aveau nicio relaþiune cu direcþia generalã, care nu veneau în contact cu nimeni de la direcþie, aceºti doi martori afirmã cã singurii Tabacovici, Soepkez ºi Garvin, decideau de aceste operaþiuni preliminare preluãrii. Veþi zice poate cã Comisiunea n-a ºtiut cine este Thanos ºi Spiratos. 212

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Am venit cu o serie întreagã de martori, cum au fost d-nii Argetoianu, preºedintele Consiliului de Administraþie al Bãncii Blank. Domnia sa aratã, referitor la Soepkez, cã el era în conflict cu direcþia generalã a bãncii de la 1927, cã pânã la sfârºitul vieþii sale, în 1939, a existat un diferend între direcþia bãncii ºi el, diferend care-l împiedica sã se mai ocupe de aceste operaþiuni. ªi dl. Argetoianu aratã cã a fost chemat chiar domnia-sa sã aplaneze acest diferend, dar cã Sopekez era în continuu dezacord cu direcþia. Tot dl. Argetoianu aratã cã, dupã declinarea puterilor lui Mauriciu Blank, banca a intrat sub influenþa covârºitoare a fiului sãu, Aristide Blank, cã „nominal erau doi administratori” /Soepkez ºi Aristide Blank/, „foarte curând aceºti doi conducãtori au intrat într-un conflict cu atât mai pãgubitor instituþiei, cu cât era latent ... Chiar în epoca în care nu exista acest conflict, dl. Aristide Blank se ocupa mai mult cu banca propriu-zis, iar dl. Soepkez mai mult cu Banca Industrialã...”. Avocatul Pantazi spune: „ªtiu cã Soepkez a vrut sã se retragã din conducerea Bãncii Blank dupã moartea bãtrânului Blank, dar spunea cã rãmâne în bancã pentru cã îi promisese bãtrânului sã nu plece ... Soepkez nu mai lua parte la conducerea bãncii. Soepkez nu aproba modul de conducere al bãncii ºi nu se ascundea s-o spunã.” Un alt martor, Adrian Oþoiu, pe care l-am întrebat dacã Soepkez a avut vreun rol în aceastã operaþie de preluare sau chiar în operaþiile preliminare – care nu intrã în competenþa dumneavoastrã, legea nu vã dã competenþa sã judecaþi gestiunea Bãncii Blank. Dar sunt autori în dreptul civil care spun cã, atunci când aveþi sã vã ocupaþi de o rãspundere contractualã, de o culpã contractualã, sunteþi uneori autorizaþi sã examinaþi ºi epoca precontractualã ºi sã vedeþi dacã în aceastã epocã precontractualã a existat un fapt atât de important încât fãrã dânsul nu s-ar fi contractat, fapt care în acest caz este imputabil pãrþilor contractante în aceeaºi mãsurã ca ºi faptul contractual. Este o aplicaþiune în domeniul contractual a faimoasei teorii a lui Geny, dupã care este îngãduit cercetãtorului sã interpreteze legea nu numai din momentul când se aplicã, dar ºi când se face contractul. Pentru aceastã ipotezã, eu mã ocup acum ºi de situaþiunea acestor conducãtori cu privire la gestiunea Bãncii Blank ºi la perioada de reescont, deºi, încã o datã, legea nu vorbeºte de asemenea responsabilitãþi. Ei bine, ce a fãcut Soepkez în aceste operaþiuni de reescont? Martorul Oþoiu spune: „Alegerea efectelor ... se fãcea de inspectorii Bãncii Naþionale ºi alte organe ale ei ... Am fost bun prieten cu Richard Soepkez ºi, pânã a fi administrator la Banca Naþionalã, mã duceam deseori la dânsul la Banca Blank. ªtiu cã venea târziu. Întrebându-l asupra rostului sãu în bancã, mi-a rãspuns cã nu-l intereseazã banca ºi întrebându-l de ce mai rãmâne în bancã, mi-a spus cã ºi-a dat demisia în mai multe rânduri ... Pe Richard Soepkez nu l-am vãzut venind la Banca Naþionalã în chestiuni de scont niciodatã.” Dar nu numai cu privire la Soepkez, dar ºi cu privire la Tabacovici, care, de asemenea, este incriminat în aceastã hotãrâre, am întrebat pe dl. Argetoianu ce fãcea dl. Tabacovici la Banca Blank, ce rol a avut dânsul ºi ce importanþã a putut sã aibã în aceastã epocã precontractualã asupra faptelor care au determinat încheierea contractului. ªi dl. Argetoianu rãspunde: „Nu am cunoºtinþã cã Banca Blank sau dl. Tabacovici sã fi intervenit în vreun fel pentru preluarea portofoliului...” Dar ce era Tabacovici? Pentru cã dacã el era conducãtor împreunã cu Soepkez ºi dacã Garvin era conducãtor al Bãncii Industriale, ei aveau datoria sã cearã reescont la Banca Naþionalã ºi sã intervinã. Aceasta nu poate fi o culpã. Un conducãtor de bancã trebuie sã cearã încontinuu Bãncii Naþionale 213

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
sã-i dea lichiditatea necesarã. Dar, evident, dacã un ilicit s-ar fi întâmplat, atunci eºti responsabil. Dar vreau sã ºtiu, deocamdatã, întrebam pe martori, indiferent dacã era ilicitã sau licitã intervenþia, d-nii aceºtia au intervenit? ªi-mi rãspund toþi: nu. Aºa, dl. Argetoianu spune cã dl. Tabacovici era la Banca Blank un simplu executant, iar nu un îndrumãtor. Dl. Longhin aratã la fel, cã dl. Tabacovici era un simplu organ de execuþiune, cã se ocupa în special de Serviciul de Studii, Serviciul Personalului ºi cu Direcþia Sucursalelor. Prin urmare, Comisiunea de Anchetã ºtie cã nu avea nicio legãturã cu Serviciul de Scont. Comisiunea de Anchetã audiazã pe directorul Serviciului de Scont, care îi confirmã acest lucru, ºi care îi spune cã Tabacovici nu avea nicio legãturã cu scontul pe care nici nu-l cunoºtea /vezi depoziþia Crãciun/. Dl. Alexandru Cantuniari aratã, de asemenea, cã dl. Tabacovici, ca director, avea în atribuþiuni: sucursalele, personalul ºi studiile ºi cã, uneori, avea ºi misiuni de executare pe lângã alte instituþiuni. Rolul domniei sale era de executant, participa la consiliile de administraþie fãrã vot deliberativ, numai pentru a urmãri discuþia ºi pentru a executa mai bine hotãrârile luate. Banca Blank era condusã efectiv dupã directivele lui Mauriciu Blank, iar dupã moartea lui Mauriciu, de Aristide Blank singur. De altfel, în mod atât de strãlucit ºi cavaleresc, dl. Aristide Blank însuºi a arãtat cã întreaga conducere ºi direcþie a acestei bãnci a fost fãcutã de domniasa. În depoziþia pe care o face înaintea Comisiunii de Anchetã, Aristide Blank rãspunde cu acelaºi curaj care-i face laudã: „eu am condus ºi îmi asum întreaga rãspundere”. ªi atunci, Comisiunea l-a întrebat ce a fãcut Tabacovici ºi Soepkez ºi Aristide Blank rãspunde: „Tabacovici ºi Soepkez mã asistau, dar conducerea, direcþiunea, n-au avut-o ei niciodatã.” Ei erau simpli executanþi salariaþi, cu grad de directori, n-are nicio importanþã, ei executau o concepþiune, greºitã sau bunã, nu are importanþã. Martorul Ureche, bancher, funcþionar la aceastã bancã, discutã situaþia lui Garvin. El aratã cã, la Banca Industrialã, lucra în acelaºi birou cu Garvin ºi apoi spune: „Pe dl. Garvin îl cunosc de 15 ani, eram cu el în acelaºi birou. El a funcþionat la Banca Industrialã ca angajat ºi se ocupa cu chestiunile tehnice. Era inginer. Se ocupa de funcþionarea maºinilor, de procurarea combustibilului pentru maºini ºi fixarea producþiei la unele fabrici. Banca Industrialã n-a avut o activitate bancarã propriu-zisã. Inginerul Garvin n-a avut o activitate bancarã nici pe lângã Banca Industrialã, nici pe lângã Banca Blank. Operaþiunile de portofoliu le fãcea Banca Blank fãrã amestecul lui Garvin. Garvin, ca ºi ceilalþi funcþionari, era executantul ordinelor primite de la Aristide Blank. Dl. Garvin controla din punctul de vedere tehnic utilitatea investiþiunilor industriale”. Prin urmare, nici mãcar oportunitatea lor bancarã, nu Garvin avea sã se pronunþe dacã banca era în mãsurã sã facã o asemenea investiþiune, sã-ºi mãreascã deci portofoliul pe care sã-l ducã la Banca Naþionalã. El executa ordinele Bãncii Blank, ºi vi s-a arãtat îndestul cã în realitate Banca Industrialã era o afiliatã a Bãncii Blank. Dl. Aristide Blank, cel mai în mãsurã sã spunã cine era ºi ce fãcea Garvin, la 6 noiembrie 1940, când nici vorbã nu era ca Garvin sã fie introdus în acest proces, ºi, deci, nu se poate spune cã este o depoziþie fãcutã pro causa ca sã-ºi scape pe fostul sãu funcþionar, declarã: „Conducãtorii adevãraþi ºi efectivi ai Bãncii Industriale eram noi, directorii de la Banca Blank.” Dl. Garvin, chiar dacã ar fi avut titlul de director, deºi nu-mi amintesc, servea mai mult ca expert tehnic pentru a face evaluãri la industriile noastre ºi în tot cazul lucra sub ordinele ºi rãspunderea noastrã, la fel cu d-nii Crãciun ºi Ureche, care nu erau decât organe de execuþiune.” ªi pe Crãciun ºi Ureche pe baza aceloraº mãrturii nu-i incriminez. Dar pe Garvin, da. 214

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Mai mult decât atât, se reproºeazã lui Garvin cã a semnat efectul de 108 milioane, care ºtiþi cã a fãcut obiectul celei de a treia tranºe. Am cerut ca acest efect sã fie adus înaintea dumneavoastrã, ca sã vã arãt cã niciodatã Garvin nu la semnat ºi cã este, prin urmare, o inexactitate. Nu s-a adus acest efect, care, de altfel, nu este trecut la Stat ºi, prin urmare, nu este în litigiu. Dar lucru curios: efectele care au fost semnate de Banca Industrialã au atins cifra de 1.140.000.000 ºi cei care au semnat efectele scontate la Banca Naþionalã au fost în numãr de 15-20 persoane ºi efectul acesta de 108 milioane a avut ºi el alte semnãturi, probabil chiar de la Banca Industrialã. Ei bine, nimeni în aceastã hotãrâre a Comisiunii de Anchetã nu este gãsit vinovat cã a semnat efecte ce au fost trecute la Banca Naþionalã, decât dl. Garvin. Trebuie sã recunoaºteþi cã este o logicã extrem de curioasã ºi trebuie sã recunoaºteþi cã afirmaþiunea mea cum cã selecþiunea conducãtorilor pentru a fi calificaþi vinovaþi este complet arbitrarã, afirmaþiunea mea este cât se poate de exactã. Dar n-aº fi complet în stabilirea faptelor, dacã n-aº face apel la depoziþia de o deosebitã importanþã pentru determinarea rãspunderii ºi rolului pe care fiecare din aceºti conducãtori l-au avut în bancã, depoziþia d-lui Radu Romanescu, pentru cã domnul Radu Romanescu, în conformitate cu dispoziþiile legii din 27 iunie 1930, în calitatea domniei sale de comisar al Guvernului pe lângã Banca Naþionalã ºi de ºef al Serviciului Financiar din Ministerul de Finanþe, care avea în atribuþiunile lui administrarea portofoliului – zice legea – era singura persoanã de legãturã între Ministerul de Finanþe ºi Banca Naþionalã în aceste operaþiuni de preluare de portofoliu. Iatã depoziþia domniei-sale:
„Tabloul de efecte ce urma a fi preluate era format de Serviciul de Scont ºi informaþii din Banca Naþionalã ºi apoi era aprobat de Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale. Nu ºtiu sã se fi chemat vreun delegat al bãncii respective sau sã fi intervenit un asemenea delegat la alcãtuirea acestui tablou. Ministerul de Finanþe cunoºtea imposibilitatea de realizare ... Nu ºtiu sã fi avut vreo legãturã N. Tabacovici la alcãtuirea tabloului de efecte imobilizate ce urma sã fie preluate de Stat. Când tratam din partea Guvernului cu Banca Blank necesitãþile ei de cassã, mã adresam lui Aristide Blank ºi n-am tratat niciodatã cu Tabacovici.”

Guvernatorul Bãncii Naþionale de atunci, dl. Burillianu, aratã, de asemenea:
„Din partea Bãncii Blank nu s-a prezentat nimeni pentru a influenþa alegerea efectelor. Contrariul ar fi fost chiar o ofensã pentru Banca Naþionalã. În privinþa reescontului, bãncile trimiteau un volum mai mare de efecte decât suma solicitatã, din care Serviciul Scontului Bãncii Naþionale alegea pe cele mai solide.”

Eu puteam sã trimit un vagon întreg de efecte. Dacã operaþiunea avea o bazã realã, dacã eu aveam o serie întreagã de afaceri ºi din aceastã cauzã aveam un vagon de efecte cu cauzã realã ºi le trimiteam la Banca Naþionalã, fãceam foarte bine ºi-mi îndeplineam datoria de conducãtor al bãncii. Banca Naþionalã, în puterea legii ei organice – ºi voi arãta cum trebuie interpretatã –, avea îndatorirea prin funcþionarii scontului ºi ai Comitetului de Scont sã aleagã aceste efecte. De ce mã primea cu ele dacã efectele nu erau bune? Cum puteþi vorbi de un act ilicit când Banca Naþionalã era aceea care cârmuia aceste efecte? Dar este interesant sã observãm cã atitudinea Bãncii Naþionale este deosebit de ciudatã ºi cã simpla afirmaþiune a responsabilitãþii conducãtorilor 215

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Bãncii Blank pentru reescont, reprezintã o contradicþie de termen, cãci Banca Blank n-a fãcut singurã acest reescont. Vã arãtam cã libera alegere, selecþiunea, aparþinea Bãncii Naþionale. Care este rolul Bãncii Naþionale când bãncile particulare vin la reescont? Chestiunea s-a pus la noi, dar s-a pus ºi în Franþa. Trebuie sã vã spun cã statutele actuale ale Bãncii Naþionale, acelea care erau în vigoare în momentul preluãrii, sunt copiate, în special în capitolul reescontului, cuvânt cu cuvânt dupã statutele Bãncii Franþei. Chestiunea s-a pus în Franþa ºi iatã ce ne spune fostul ministru de Finanþe al Franþei, dl. Germain Matin: /citat/. Aceasta este meseria Bãncii de Emisiune. Eu veneam ºi-þi dãdeam o poliþã a unui domn Bursan, dumneata trebuia sã-l cunoºti cel puþin tot aºa de bine ca ºi mine, iar dacã nu l-ai cunoscut, te priveºte. Actul cui este ilicit? Al meu sau al dumitale? A pune problema înseamnã a o ºi rezolva. Stãruinþele care se pretinde cã s-au fãcut la Banca Naþionalã de cãtre Tabacovici, Soepkez ºi Garvin, nu sunt dovedite în fapt, pentru cã toþi martorii spun cã în atribuþiunile acestor directori nu stãtea scontul. Toþi martorii spun cã Soepkez nu conducea efectiv din cauza divorþului de concepþiune dintre el ºi Arisitde Blank. Toþi vin ºi spun cã Tabacovici avea în atribuþiuni personalul, sucursalele ºi studiile, cã niciodatã nu s-a ocupat de scont. Prin urmare, rolul lor nu era câtuºi de puþin marcant în aceste chestiuni. Dar chiar Comisiunea vorbeºte de Banca Blank, fãrã a vorbi niciun moment de conducãtori ºi, de aceea, am pus problema juridicã de la început, cãci nici de reescont, nici de celelalte incriminaþiuni, ca, de pildã, aceea cã s-au fãcut bilanþuri false, nu vorbeºte nicio clipã cu referire la faptele conducãtorilor, spunând apoi cã din cauza aceasta Statul are un prejudiciu contractual. ªi atunci, încã o datã, nu mandatarul, ci acela în sarcina cãruia gãseºti aceastã culpã – dacã o gãseºti – el este singurul dator sã rãspundã. Dar merg mai departe ºi presupun cã Tabacovici, Soepkez ºi Garvin, prin acþiunile lor, ar fi determinat ei, împreunã cu Aristide Blank pe care îl asistau ºi poate veþi zice cã în aceastã operaþiune de asistenþã ei au avut un rol în determinarea Bãncii Naþionale, sã primeascã reescontul. Presupunem cã aceasta ar fi o culpã din partea lor, cã au determinat pe biata minorã Banca Naþionalã sã primeascã mai multe efecte decât trebuia, presupunem cã culpa existã. Dar de ce au fãcut-o? În momentul în care au fãcut ei aceste pretinse manevre, era în discuþie preluarea portofoliului? Se ºtiau în acel moment condiþiunile în care Statul va prelua portofoliul? Desigur cã nu. Vi s-a demonstrat ºi nu fac nicio citire de acte, cã din toate convenþiunile de preluare rezultã cã, pânã la 1 august 1931, Banca Blank avea deja la Banca Naþionalã un portofoliu reescontat de 1.211.000.000, aceasta pânã la 1 august 1931, ºi din acest portofoliu urma sã se preia efecte în valoare de 6 milioane. Nici în proiectul de convenþiune din 4 august ... ºi nici în acela din 11 august 1931 nu se precizeazã cã se convine cu Banca Naþionalã ca ea sã facã alegerea acestor efecte. Prin urmare, când m-am dus la reescont, ºtiam eu oare cã acestea vor fi efectele pe care Banca Naþionalã le va alege ºi le va preda Statului? Nu ºtiam nimic, cãci sã fi ºtiut ar fi însemnat sã fiu ghicitor, aºa cum a fost Comisiunea de Anchetã când a spus cã, dintre toþi conducãtorii, eu sunt responsabil, iar nu altul. ªi dumneavoastrã ºtiþi cã Banca Naþionalã a ales efectele cele mai rele ca sã le dea Statului. Eu nu puteam sã revãd ce efecte va preda Statului ºi ce repercusiuni asupra încasãrilor Statului vor avea aceste efecte. Dacã este aºa, cum pot sã fiu responsabil, chiar vinovat fiind de o culpã care a cauzat un prejudiciu dar care pe atunci nu era previzibil? Eu nu pot sã fiu vinovat decât de consecinþele pe care pot sã le prevãd. Dar ca sã fiu vinovat de consecinþele pe care niciun om normal construit nu poate sã le prevadã, aceasta este imposibil de admis juridiceºte. 216

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dar eu admit cã implicit, demonstrând vina Bãncii Blank, ai demonstrat ºi vina conducãtorilor ºi admit cã conducãtorii s-au fãcut vinovaþi de asemenea manevrã. Care este concludenþa acestui capãt de acuzare esenþial în concepþiunea Comisiunii de Anchetã? Ne gãsim în prezenþa unei rãspunderi contractuale. Vã veþi gãsi poate în altã concepþiune, în prezenþa unei responsabilitãþi delictuale. Oricare ar fi tãrâmul pe care vã veþi pune, dumneavoastrã nu ne puteþi condamna decât în cazul în care stabiliþi cã este vorba de un prejudiciu care este consecinþa directã ºi imediatã a faptului pe care eu l-am fãcut. Aplicaþi cu alte cuvinte în aceastã materie textul precis al art. 1.086 din Codul Civil, articol scris pentru rãspunderea contractualã. /Citat din Savatier/. ªi acum, sã vedem în lumina acestor principii, când conducãtorii Bãncii Blank au falsificat bilanþul, care este situaþiunea în drept a domnilor: Tabacovici, care se ocupa de sucursale, personal ºi studii, care n-a avut în viaþa lui de a face cu contabilitatea, care n-a vãzut în viaþa lui un bilanþ; Garvin, care era un funcþionar la Banca Industrialã, cãruia i se dãdeau ordine de Banca Blank, ºi Soepkez care, de la 1927, n-a mai avut nicio legãturã cu conducerea Bãncii Blank, din cauza acelui divorþ de concepþii ºi care chiar dacã ar fi avut vreo legãturã, în orice caz nu putea sã dea directive, când era în conflict de idei pe aceste directive. Dar încã o datã, dacã noi am fi fãcut aceste bilanþuri false, care ar fi concludenþa? Înalta Curte de Casaþie francezã a avut ocazia sã se ocupe ºi sã stabileascã în ce caz un asemenea registru þinut fals sau un asemenea bilanþ fãcut rãu, superficial, cu artificii, duce la reparaþiunea prejudiciului pe care cineva l-a suferit. ªi iatã ce a spus: /Citat/. Oare în speþã, prejudiciul pe care îl suferã Statul din faptul cã Banca Naþionalã i-a prezentat efecte de proastã calitate pe care noi le-am produs la reescont sau din faptul cã Banca Naþionalã s-a bazat pe bilanþurile noastre false, oare prejudiciul acesta suferit de Stat are drept cauzã normalã ºi previzibilã bilanþul falsificat al Bãncii Blank? Aceasta este cauza directã a prejudiciului Statului? Ce era normal ºi previzibil? Ca Banca Naþionalã sã aibã ea elementele de apreciere ale bonitãþii efectelelor. Cauza anormalã ºi imposibilã de prevãzut era cã aceastã Banca Naþionalã, de aºa mare prestigiu ºi competenþã ºi de aºa mari posibilitãþi, sã primeascã cu ochii închiºi ceea ce i-am prezentat eu. Prin urmare, concludenþa acestei acuzaþiuni adusã într-o paginã întreagã, pagina 39 din hotãrâre, este cu desãvârºire nulã. Dar Comisiunea n-a putut sã nu vadã cã aceste acuzaþiuni pe care le aduce nu stau în picioare în ceea ce priveºte pe conducãtor, ºi atunci a spus: avem noi ºi alte criterii; de pildã, rezultã cã dl. Tabacovici ºi dl. Soepkez au avut un rol decisiv în Banca Blank, prin faptul cã Banca Naþionalã, în ºedinþa din 19 octombrie 1931, în acel Consiliu de Administraþie care a decis situaþia Bãncii Blank a hotãrât cã este necesar pentru ca Banca Blank sã poatã fi asanatã, sã plece de acolo cei trei conducãtori pe care eu îi acuz ºi anume sã plece Aristide Blank, Soepkez ºi Tabacovici. Nimic despre Garvin. Dacã dumneavoastrã veþi binevoi a cerceta depoziþiile martorilor, veþi vedea cã nu este tocmai aºa. Astfel, dl. Argetoianu vine ºi spune în mod categoric înaintea dumneavoastrã cã, în ziua de 10 octombrie, s-a întors de la Sinaia ºi a chemat la dânsul acasã pe conducãtorii Bãncii Blank, între care era ºi Tabacovici, ºi aceºti conducãtori ºi-au prezentat ei demisiile. Dar pentru cã Tabacovici era considerat strãin de tot cea ce se credea cã s-a întâmplat nefast la 217

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Banca Blank, se întâmplã cã el fusese propus ca director al noii bãnci reînnoite, adicã aceea care avea sã se creeze, prin urmare, nu numai cã demisia d-lui Tabacovici nu s-a cerut, dar a dat-o el ºi a dat-o la 19 octombrie, iar Consiliul Bãncii Naþionale vorbea la 20 octombrie. El ºi-a dat demisia din proprie iniþiativã ºi nimeni n-a vrut sã primeascã aceastã demisie, pentru cã pe el vroiau sã-l punã ca director la noua bancã. Dl. Argetoianu spune cã înainte de a veni la domnia sa domnul Manoilescu, Tabacovici ºi-a prezentat demisia, iar apoi dl. Manoilescu a protestat, spunând cã dl. Tabacovici trebuie sã rãmânã. Prin urmare, ce deduceþi dumneavoastrã din aceastã desfãºurare de fapte? Mai întâi, cã este inexact cã Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale a cerut demisia d-lui Tabacovici. Consiliul a fost informat cã demisiile s-au dat ºi demisia s-a dat din proprie iniþiativã a conducãtorilor care, din motive ce-i privesc, nu mai vroiau sã stea la Banca Blank. Dar oare faptul cã s-au dat aceste demisii înseamnã cã dl. Tabacovici era conducãtor efectiv al Bãncii Blank, cã a fãcut manevre, persuasiuni etc? Desigur cã nu, ºi dovadã cã este aºa este cã chiar Statul a insistat ca el sã fie propus ca director ºi a fost dezolat când dl. Tabacovici n-a mai vrut sã fie director la Banca Blank. Dacã acestea sunt faptele, rãmâne sã ne punem încã o întrebare: oare în ipoteza în care dumneavoastrã aþi zice cã aceste diferite incrimaþiuni aduse sunt sincere ºi aþi primi aceastã interpretare a Comisiei de Anchetã, cum cã ceea ce este incriminat Bãncii Blank implicit este o acuzaþiune ºi pentru conducãtori ºi dacã aþi recunoaºte prin imposibil împotriva tuturor dovezilor cã, într-adevãr, ei au determinat volumul reescontului, bilanþurile false etc., oare aceste diferite elemente sunt cauza prejudiciului pe care Statul la suferit? ªi nu numai atât. Dumneavoastrã în hotãrârea dumneavoastrã care trebuie sã aibã prestigiul pe care personalitatea ºi funcþiunea ce o împliniþi ne autorizeazã sã credem cã-l va avea, aceastã decizie trebuie sã aibã motivare în drept ºi trebuie sã justifice cã aceastã cauzã a fost cauza determinantã, necesarã, sine qua non, fãrã de care prejudiciul Statului nu s-ar fi putut produce. Dacã dumneavoastrã, în hotãrâre, nu veþi spune cã acuzaþia la care vã veþi opri este ea aceea care a determinat prejudiciul, independent de orice cauzã, atunci hotãrârea dumneavoastrã va fi lipsitã de orice bazã de drept ºi este, desigur, imposibil sã ne închipuim cã aceasta se va întâmpla. Or, ce s-a întâmplat în speþã? Prejudiciul Statului zice legea cã este datorat operaþiunii de preluare de portofoliu. Operaþiunea aceasta vi s-a arãtat cã a avut drept cauzã o grijã a interesului general ºi nevoia pentru asanarea pieþei bancare, aceastã iniþiativã a pornit de la Stat, sub impulsiunea consilierului tehnic Auboin. Hotãrârea Comisiunii de Anchetã, pe care dumneavoastrã o veþi cenzura, constatã, de altfel, cã Serviciul Scontului Bãncii Naþionale nu ºi-a fãcut datoria. Dl. Costin Stoicescu, la pagina 5, aratã cã „era o necesitate de ordin superior ca Banca Blank sã fie ajutatã în interesul calmãrii pieþei”. La pagina 14, tot domnia sa aratã „cã s-au întrebuinþat toate mijloacele nu numai de persuasiune, ci ºi de intimidare posibilã...” din partea cui? M-am aºteptat ca, citind mai departe, sã vãd cã este vorba de mijloacele întrebuinþate de conducãtorii Bãncii Blank. Dar depoziþia continuã: „...din partea Ministerului de Finanþe, ca sã determine Consiliul Bãncii Naþionale sã facã operaþiunea preluãrii.” Consiliul acesta al Bãncii Naþionale, din care fãcea parte ºi un domn Bãlãnescu, care va face o foarte interesantã depoziþie aici, Consiliul acesta, din care fãcea parte ºi dl. Costin Stoicescu, subscrie acest contract. Dacã aceºti domni care fãceau parte din Consiliu n-ar fi judecat în concepþiunea domniilor lor 218

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
înþeleaptã, desigur cã ar fi demisionat. Dar nici unul n-a demisionat. Toþi au semnat. ªi ducându-se dl. Stoicescu sã se plângã d-lui Auboin pentru cã se pare cã ºi dl. Auboin la un moment dat era ezitant, dl. Auboin îi rãspunde cã, dacã nu sar face acest lucru, ar fi o catastrofã! „Et je n’ai pas le goût des catastrophes”. Martori ca Madgearu, Argetoianu ºi alþii vin ºi spun cã aceastã operaþiune s-a fãcut într-un consiliu prezidat de suveran, s-a fãcut la insistenþa Ministerului de Finanþe ºi vi se depun o serie întreagã de jurnale ale Consiliului de Miniºtri prezidate de Madgearu, Argetoianu, Mironescu etc, vi se citeºte un referat al ministrului Mironescu în care se aratã necesitatea inexorabilã pentru salvarea pieþii de a se susþine Banca Blank, ºi toate aceste cauze, toate aceste gigantice intervenþiuni, toate aceste gigantice investigaþiuni pentru aprecierea oportunitãþii, toate acestea n-au nicio importanþã în ochii Comisiunii de Anchetã. Responsabil pentru Comisiunea de Anchetã este Garvin. Dacã dl. Blank vine ºi spune cã îºi ia rãspunderea operaþiunii, cã Tabacovici ºi Soepkez n-au fãcut decât sã-l asiste; dacã fostul guvernator Angelescu aratã cã nu s-a fãcut nicio presiune de cãtre Tabacovici ºi Soepkez, dacã se aratã toate acestea atunci cum poþi sã mai spui cã prejudiciul suferit de Stat se datoreºte lui Tabacovici ºi Soepkez? Cum este posibil sã nesocoteºti în aºa mod principiile elementare de drept? Vi s-a arãtat cã trebuie neapãrat stabilitã o legãturã de cauzalitate între prejudiciu ºi culpã ºi vi s-a înfãþiºat o serie întreagã de teorii referitoare la aceastã cauzalitate. Vi s-a spus cã în doctrina cea mai autorizatã se susþine astãzi cã trebuie o cauzã necesarã pentru afirmarea prejudiciului. Nu este suficient sã afirmi cã un prejudiciu a avut o serie întreagã de cauze, o serie întreagã de oameni ºi sã conchizi cã toþi aceºtia sunt responsabili de prejudiciu. Ar fi absurd. Fiecare din noi concurãm cu o verigã foarte micã la prejudiciile care ajung înaintea justiþiei, ºi ar însemna cã fiecare dintre noi sã fim obligaþi sã rãspundem? Nu. Trebuie sã fie vorba – cum spune doctrina, corectând teoria admisã de Demoque în Germania –, Bergmayer a spus cã trebuie cauza cea mai activã, aceea fãrã de care nu puteai sã concepi existenþa prejudiciului, alþi autori, în Franþa, vorbeau despre „cauza adecvatã” ºi, în fine, în Italia, Giorgio vorbeºte despre „cauza indispensabilã” apropiindu-se în aceastã credinþã de teoria cauzei impulsive ºi determinante a finalitãþii dreptului, a lui Josserand, de cauza aceasta care trebuie sã fie determinantã în legãtura de necesitate indispensabilã între fapt ºi prejudiciu. Trebuie sã stabileºti cu minuþiozitate, nu cu afirmaþiuni fanteziste cã manevra mea a fost cauza fãrã de care operaþiunea nu s-ar fi fãcut ºi prejudiciul nu s-ar fi produs, cauza directã, necesarã, indispensabilã a acestui prejudiciu. Jurisprudenþa germanã, citatã de Bergmayer, este în acelaºi sens. În Franþa s-a mers mai departe ºi s-a cercetat care este soluþia când existã o coincidenþã de cauze: douã cauze au avut aceeaºi putere, în sarcina cui cade responsabilitatea? /Citat jurisprudenþã/. ªi jurisprudenþa a mers ºi mai departe ºi a hotãrât cã, dacã dauna provine sigur din unul din faptele incriminate, dar fãrã sã se ºtie precis din care anume, nu poþi trage concluziuni. /Citat din Planiol ºi Ripert/. ªi, în fine, chiar dacã aþi stabili cu preciziune cã dintre aceºtia toþi unul sau din toate aceste fapte unul a fost determinant ºi aþi stabili existenþa acestui fapt în sarcina unuia dintre inculpaþi, ei bine, dacã totuºi eu am sã vã dovedesc cã acela care este victimã avea cunoºtinþã de aceste fapte ºi putea sã se punã în gardã, atunci nu se mai poate vorbi de responsabilitate. 219

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
/Citat din Savatier/. Dumneata mã condamni pe mine Banca Blank cã nu þi-am semnalat lipsa de bonitate a efectelor, cã nu þi-am semnalat volumul colosal al reescontului, cã nu þi-am semnalat acest „passage de niveau”, care trebuia sã opreascã reescontul dumitale. Toatã lumea vine ºi spune: ºtiam foarte bine cã Banca Blank nu face doi bani, ºi domnul Costin Stoicescu a venit ºi a afirmat cã Banca Blank are pierderi de 1.400.000.000. Dumneata cunoºteai mai bine chiar decât mine situaþia mea. Poþi veni acum sã spui cã fapta mea a fost cauza prejudiciului? Desigur cã nu. Dar, Onoratã Comisiune, toate aceste principii care se aplicã în viaþa de toate zilele oamenilor obiºnuiþi ºi pe care trebuie sã le aplicaþi ºi acestor oameni care ºi dânºii sunt oameni obiºnuiþi, guvernaþi de aceleaºi reguli de drept, cãci legea din 1940 nu creeazã un regim exorbitant, toate aceste reguli au primit din partea jurisprudenþei soluþiuni categorice care m-ar face sã conchid ºi sã spun cã în speþã nu existã toate aceste elemente ale unei responsabilitãþi delictuale ºi cã chiar dacã faptele s-ar stabili în socoteala conducãtorilor, chiar atunci n-aþi putea sã-i condamnaþi. Dar este un fapt foarte interesant în acest proces: între capetele de acuzare care se aduc conducãtorilor este ºi acela de a fi colaborat cu Banca Blank ºi, în special, de a fi asistat pe Aristide Blank în operaþiunea scoaterii din obligo. Vi s-a demonstrat, eu nu revin, cã scoaterea din obligo a fost o operaþiune fãcutã peste capul conducãtorilor – o operaþiune legalã – vi s-a arãtat chiar cã scoaterea din obligo, apreciatã în momentul când s-a întâmplat, era o fericire pentru Stat, cãci Banca Blank, vãzutã în culori atât de negre, reprezenta zero prin semnãtura ei ºi se prefera un portofoliu al unor alte persoane, care poate nici ele nu erau grozave, dar, decât nimic, tot era ceva. Se întâmplã însã, ulterior, cã scoaterea din obligo, aºa cum era privitã atunci, s-a dovedit greºit privitã, s-a dovedit cã Statul a greºit când a scos Banca Blank din obligo, cãci dacã n-o scotea, banca putea sã-i plãteascã datoriile. ªi atunci ce s-ar fi întâmplat? Statul venea la concordat ºi v-a arãtat dl. Ottulescu ºi Djuvara cã, venind la concordat Statul, Banca Blank ar fi putut sã achite, în loc de sutã la sutã, 85%, pentru cã era ºi Statul creditor. Aceastã prezentare la concordat n-a mai putut fi fãcutã de Stat, pentru cã anticipat fãcuse scoaterea din obligo. Prin urmare, în ipoteza în care dumneavoastrã aþi zice cã este prejudiciu, ºi în ipoteza în care aþi gãsi cã scoaterea din obligo s-a fãcut prin maºinaþiuni de ale conducãtorilor Bãncii Blank, trebuie sã recunoaºteþi cã ultima cauzã, necesarã, obiectivã ºi indispensabilã pentru existenþa prejudiciului este scoaterea din obligo. Cãci, dacã priviþi lucrurile nu din momentul când s-a fãcut trecerea, ci în înlãnþuirea ulterioarã, vedeþi cã dacã nu exista scoaterea din obligo, prejudiciul nu exista, Statul era complet achitat. ªi atunci sã vedem ce au fãcut Tabacovici, Soepkez ºi Garvin, pentru scoaterea din obligo. Vi s-a demonstrat cã preluarea portofoliului s-a fãcut prin trei tranºe, cã aceste trei tranºe s-au preluat în condiþiuni legale ºi cã scoaterea din obligo s-a fãcut iarãºi cu formele legale. Dar hotãrârea constatã cã,cel puþin pentru a treia tranºã, noi nici nu eram conducãtori, iar la pagina 40 zice cã nu suntem noi vinovaþi /citat pag. 40 din hotãrâre/. ªi atunci, când afirmi cã operaþiunea este a altuia decât a mea, cum poþi sã vii sã mã condamni pe mine, când tu însuþi constaþi cã eu nu sunt vinovat de aceastã singurã cauzã realã a prejudiciului? Cãci pe mine mã acuzi de toate celelalte operaþiuni, dar vii ºi declari precis cã nu sunt vinovat de aceastã 220

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
operaþiune! Sã terminãm cu acest joc de cuvinte, pentru cã, incontestabil, conducãtorii nu au avut nicio responsabilitate. A! Spune legea cã responsabilitatea acestor conducãtori poate juca atunci când s-au fãcut vinovaþi de fraude ºi atunci este posibil sã-i condamni pentru delictele lor, adicã vã dã puterea sã vã pronunþaþi ºi pe bazã delictualã? Desigur. Dar nu poþi sã constaþi, pe de o parte, cã aceste convenþiuni încheiate sunt bune, cã ele au fost fãcute cu toate formele legale din punctul de vedere al îndatoririlor conducãtorilor bãncii, cã deci mandatarii n-au fãcut nici un fapt autonom culpos, iar pe de altã parte sã-i condamni. Chestiunea aceasta nu este nouã, pentru cã, vedeþi, fenomenele de crizã de la 1931 s-au repetat. Teoria faimoasei crize ciclice, periodice, a rãmas actualã cu toate teoriile contrarii. ªi când asemenea epoci de crizã s-au produs, s-au mai gãsit ºi în alte þãri bãnci care, ca ºi Banca Blank, uitase sau poate cã nu uitase, dar depãºise limita ei, limitã care este singura condiþiune de sãnãtate a unei bãnci, aceea de a fi bancã de depozit, ºi de a nu se amesteca în afaceri, adicã de a face din depunerile clienþilor o bancã de afaceri. Este o greºealã de conducere poate, voi arãta cã la noi în þarã a fost un imperativ, dar plec, deocamdatã, de la premiza cã a fost o eroare ºi fãrã îndoialã cã aceastã confuziune de atribuþiuni între o bancã de afaceri ºi o bancã de depozit este o crimã împotriva deponenþilor – încã o datã, nu este cazul Bãncii Blank, dar vorbesc în principiu. Ei bine, chiar atunci care este responsabilitatea conducãtorilor care au participat la o asemenea operaþie în viaþa bãncii? Este o responsabilitate mare, dar cu o singurã condiþie: ca sã poþi pronunþa responsabilitatea lor independentã ºi pe deasupra responsabilitãþii bãncii, trebuie sã afirmi un fapt delictuos, reprobabil, un delict civil autonom în sarcina lor. Chestiunea s-a pus în Franþa cu ocazia cãderii Bãncii Comptoir d’ Escompte, ºi este relatatã în cursul de doctorat fãcut de profesorul Germain Matin, fostul ministru de Finanþe al Franþei. Banca Comptoir d’Escompte, deºi era o bancã de depozit, se angajase într-o operaþie considerabilã pe vremea aceea ºi anume finanþa „Société de Métaux” ºi, la un moment dat, toate depunerile micilor deponenþi fuseserã investite în aceastã societate de metale. Acþiunile societãþii de metale se ridicaserã enorm, pânã la 2.000 Frs.Fr., era o afacere strãlucitã în care banca s-a angajat mai departe. Dar a venit la un moment dat reversul, aceste acþiuni au scãzut, conjunctura generalã n-a reuºit ºi lumea a venit la ghiºeele bãncii sã-ºi cearã depozitele. Comptoir d’Escompte se duce la Banca Franþei, cerând reescontul portofoliului. Banca Franþei, când a vãzut cã vine cu geamantanul acesta de efecte, ºi-a dat seama cã prãvãlirea unei asemenea bãnci private ar însemna distrugerea creditului privat, cãci atunci când se prãbuºeºte o bancã privatã de oarecare importanþã într-un Stat, toate celelalte sunt atrase, în virtutea principiului vaselor comunicante, cu o rigurozitate matematicã, toate se prãbuºesc. ªi atunci, Banca Franþei a spus: este o nenorocire, suntem ameninþaþi, dar eu bancã de emisiune, care trebuie sã-mi acopãr lichiditatea ºi stocul, nu pot sã-þi deschid dumitale porþile, deºi este o necesitate de Stat. ªi nu le-a dechis. N-a fãcut cum a fãcut Banca Naþionalã a României, sã le deschidã pentru ca apoi sã spunã cã a fost intimidatã de Tabacovici ºi Soepkez. ªi toatã lumea a spus cã bine a fãcut. Dar ce a fãcut, în schimb, Banca Franþei? A constituit un sindicat bancar ºi a obligat bãncile private sã dea 140 milioane franci, care pe urmã au fost suportaþi de Stat. Prin urmare, ajutorul a fost dat, dar pe urmã Statul a spus cã nu poate el sã suporte aceste sume ºi a mers sã vadã cine este vinovat. La proces s-a ajuns la condamnarea a doi dintre administratori, independent de condamanrea bãncii, ºi au plãtit 25 221

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
milioane franci. De ce? Cum a întemeiat hotãrârea instanþa? A spus: pentru a putea realiza aceste operaþiuni, conducãtorii respectivi ai lui Comptoir d’ Escompte au trebuit ca în procesele-verbale respective sau în contractele respective sã dea o altã semnãturã decât aceea care trebuia. ªi neºtiindu-se, în momentele acelea, de marea piaþã, cine trebuia sã dea semnãtura ºi cine nu, evident cã inducerea în eroare a fost uºor posibilã. ªi s-a constatat lipsa legalitãþii actului care a stat la baza acestei operaþiuni, iar mandatarii conducãtori, autorii acestui delict de a nu fi pus semnãtura legalã, de a fi lãsat împotriva statutelor sã se întâmple un asemena act, au fost responsabili de 25 milioane. S-a constatat cã piaþa francezã era liniºtitã în acele momente, cã nimic nu justifica aceastã cãdere dacã nu era actul ilicit al conducãtorilor! Dar, la noi, aºa s-a întâmplat oare? V-am arãtat cã un asemenea act ilicit nu existã. Este contradictoriu sã afirmi responsabilitatea mandatarilor pe de o parte, iar, pe de altã parte, sã constaþi legalitatea operaþiunii. Dar nu este numai atât. La noi, în unele momente, acþiunea aceasta a Bãncii Blank la care au asistat Tabacovici, Soepkez ºi Garvin, era o necesitate naþionalã. În expunerea de motive a legii bancare se aratã cã Banca Naþionalã ºi Statul au povãþuit pe toate bãncile private sã finanþeze întreprinderile româneºti ºi mai ales sã naþionalizeze întreprinderile strãine. Depoziþia fostului ministru Madgearu, care se aflã la pagina 9, aratã în mod categoric cã sistemul participãrilor bãncilor la afaceri industriale în þara noastrã s-a introdus de la 1914 ºi nu s-a limitat numai la Banca Blank. „Este surprinzãtor cã Banca Naþionalã, care are misiunea de a îndruma instituþiunile de credit ºi puterea de ale controla, n-a sesizat la timp caracterul primejdios al acestei politici bancare, ba chiar a îndrumat uneori bãncile la asemenea operaþiuni, cum a îndrumat pe Banca Blank.” ªi atunci, poþi spune cã este o greºealã de concepþie ºi cã tu, conducãtor, eºti responsabil cã ai confundat rolul bãncii de depozit cu o bancã de afaceri? Evident, este o greºealã, dar Banca Naþionalã a tutelat-o ºi este autoarea directã ºi imediatã a acestei greºeli. Efectele care se prezentau la scont erau toate efecte cu scadenþã îndepãrtatã, erau efecte cu cauzã industrialã. Banca Naþionalã ºtia cã aceste efecte reprezintã operaþiunile unei bãnci de afaceri ºi nu de depozit cu lichiditate imediatã, dimpotrivã, cu bonitate dubioasã, ca orice afacere, astãzi 1.000 lei acþiunea, mâine un leu, aceasta este fatalitatea celor ce fac afaceri: ieri pe tron, astãzi în subsol. Dar Banca Naþionalã, singurã, putea sã îndrepte banca privatã pe calea cea bunã, cãci, bineînþeles, cã Banca Blank, venind la Banca Naþionalã cu efectele acestea, dacã Banca Naþionalã nu le sconta, desigur cã a doua zi nu mai venea. Dar când Banca Blank a vãzut cã asemenea efecte lipsite de bonitate sunt primite ºi tutelate de Banca Naþionalã, se mai poate vorbi atunci cã prejudiciul suferit de Stat din aceastã cauzã are drept cauzã obiectivã faptul conducãtorilor Blank? Iatã tot ce aveam de spus despre responsabilitatea conducãtorilor. Nu este nevoie, cred, sã mai insist pentru a vã arãta cã nici în drept ºi nici în fapt nu se poate vorbi de asemenea responsabilitate, ºi încã observ cã am pledat nu pe faptele ºi constatãrile Comisiunii, ci numai ipotetic, pentru cã, încã o datã, Comisiunea nu pune în sarcina mea asemenea fapte, ci le pune în sarcina Bãncii Blank, fapte, de altfel, care nu existã. Dar am pledat ipotetic, ca sã vãd chiar în ipoteza când ele ar fi exacte, care ar fi responsabilitatea conducãtorilor. Un cuvânt sã-mi îngãduiþi pentru situaþia specialã a moºtenitorilor Soepkez. V-am spus de la început cã Richard Soepkez a încetat din viaþã în 1939, cã în instanþã stau moºtenitorii sãi. Cã hotãrârea prin care se blocheazã averea, 222

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
blocheazã nu averea lui Richard Soepkez, ci toatã averea moºtenitorilor. Pentru ipoteza imposibilã când dumneavoastrã veþi zice cã existã o responsabilitate în sarcina lui Richard Soepkez, se pune întrebarea: cine va acoperi aceastã daunã? O vor acoperi moºtenitorii? Evident, ei au acceptat moºtenirea pur ºi simplu ºi, conform principiilor strãvechi, moºtenitorii continuã persoana defunctului, iar datoriile defunctului, chiar necunoscute, care apar ulterior, trebuie sã fie suportate de moºtenitori. Decât cã acest principiu, care este pus în mod unanim de întreaga doctrinã ºi jurisprudenþã, îºi are o raþiune care îi dã baza de echitate ce lipseºte la noi: când moºtenitorul este þinut ultra vires hereditatis, de toate datoriile defunctului, chiar ºi cele necunoscute, este pentru cã, în momentul în care a acceptat succesiunea, el avea posibilitatea s-o accepte sub beneficiu de inventar ºi sã se afle astfel de toate datoriile chiar viitoare. N-a fãcuto, sã suporte. Dar cu o singurã condiþie, ca toate aceste datorii, necunoscute de el în fapt, sã fi fost cunoscute de sistemul dreptului pozitiv în vigoare, cãci dacã este vorba de o datorie pe care sistemul de drept pozitiv în vigoare în momentul acceptãrii succesiunii nu o prevedea, nu poþi fi responsabil 10 ani dupã ce ai acceptat succesiunea ºi ai crezut în ordinea de drept a statului românesc, cã Statul vine cu o nouã sursã de responsabilitate în sarcina tatãlui tãu. Aceasta mai ales cã, între timp, intervenise legea din 1936 care a ratificat întreaga operaþie de preluare. ªi atunci, dumneavoastrã trebuie sã vedeþi cã, dacã eventual o condamnare s-ar pronunþa, ea trebuie sã fie limitatã la averea lui Richard Soepkez, iar nu la moºtenitori. Aceasta este posibil, deoarece la deschiderea moºtenirii s-a fãcut un inventar. De altfel, avem impresia cã chiar aceasta este voinþa legiuitorului din 1940, cãci aceastã lege vorbeºte despre averea conducãtorilor Bãncii Blank ºi nu permite nicãieri sã se sechestreze ºi averea moºtenitorilor. La noi s-a sechestrat averea moºtenitorilor numai printr-un abuz. Dar interpretarea pe care o dãm noi textelor Codului Civil este, cred, conformã chiar cu textele expres ale legii. V-am arãtat cã ideea aceasta cã succezi la datoriile defunctului ºi continui persoana lui, raþionalmente nu este posibilã decât pentru datoriile nu pe care tu le-ai ºtiut, dar pe care legea le ºtia posibile în momentul când ai deschis succesiunea. Dacã s-ar întâmpla, zice, de pildã, art. 694, ca un testament sã aparã în urma acceptãrii, un testament care te lezeazã, îþi produce o vãtãmare pentru mai mult de jumãtate, atunci acceptarea aceasta poþi sã revii asupra ei. Prin urmare, legiuitorul nostru, în sistemul dreptului pozitiv, a zis: voi pãstra aceastã prezumþie personalitãþii defunctului, în limitele însã în care ea nu sfideazã echitatea. Dacã apare un testament pe care nu-l putem prevedea, atunci nu mai sunt responsabil. Eu cred cã, dacã atunci când este vorba de un nou testament care rãstoarnã previziunile mele, acest limbaj este posibil, cu atât mai mult când este vorba de o lege nouã, care creeazã o datorie nouã inexistentã în acel moment, mã autorizeazã pe mine sã fac demarcaþiune între patrimoniul conducãtorului ºi al succesorilor ºi, de aceea, în ipoteza când aþi condamna, vã rog sã condamnaþi numai pe averea lui Richard Soepkez. V-am arãtat ce contrast izbitor este între realitatea faptelor ºi între ceea ce se cautã a se vedea, de pildã, în dl. Garvin, un foarte modest funcþionar, foarte conºtiincios, la Banca Blank, nu înþeleg de ce se urmãreºte cu orice preþ ºi de la o vreme încoace, este o tendinþã nenorocitã care este un rãu exemplu ºi o lipsã de stimulent pentru noi, cei tineri, aceastã tendinþã de denigrare a tot ce avem sãnãtos ºi de terfelire a tot ceea ce a reuºit sã se ridice. Când Richard Soepkez stã pe banca acuzaþilor, am îndatorirea sã amintesc cã acest Richard Soepkez, nãscut în Arad, de religie catolicã din pãrinþi moºi-strãmoºi, ungur de cetãþenie, 223

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
venit în þarã înainte de Unirea Transilvaniei, a luptat dupã Unire pe listele Partidului Naþional-Þãrãnesc împotriva candidaþilor unguri în judeþele unde era majoritatea ungureascã ºi a fost de douã ori reprezentant în Senat. Acest Richard Soepkez a fost ambasadorul Guvernului Român care, în momentul afirmãrii acþiunii iredentiste a episcopului maghiar Maillat, s-a gãsit neputincios de a face sã se recheme acest episcop, ei bine, Soepkez, în mod particular, ºi-a luat geamantanul ºi, în audienþã la Papa, a obþinut, în zece minute, ceea ce toatã diplomaþia româneascã n-a putut obþine. Acest Richard Soepkez a fãcut în Ialomiþa o ºcoalã modernã sãteascã, înainte ca dl. Gusti sã vinã cu teoria ºcolii þãrãneºti a Institutului Social. Acest Richard Soepkez a fãcut pe veci danii Casei ªcoalelor din care sã se întreþinã. De ce sã atingem memoria lui? De ce sã nu recunoaºtem cã asemenea acuzaþiuni aduse cu atâta uºurinþã pe baza unor fapte a altora, chiar dacã ar fi reale, dar ale altora, de ce sã nu recunoaºtem cã reprezintã o rãsturnare a însãºi prestigiului nostru, al tuturor? Înainte vreme am fost obiºnuiþi totdeauna sã atribuim de pildã lui Niculae Tabacovici un rol atât de important ºi sã-i recunoaºtem rodnicia necontestatã în activitatea þãrii noastre. Tabacovici, în timpul rãzboiului, a condus serviciul prizonierilor, al internaþilor, a corespondenþei cu inamicul etc. În aceastã calitate a fost trimis de Ionel Brãtianu sã ia contact cu Puterile Centrale, ca delegat al Guvernului – bãiat la vârsta lui de atunci, cu simplu grad de locotenent; a pãstrat aceste însãrcinãri ºi pe urmã, sub toate guvernele pãcii. El a fost acela care a dus tratativele cu Puterile Centrale pânã sã ajungã delegaþii, fapt pentru care i s-a dat ordinul Ferdinand I cu gradul de comandor, dumneavoastrã ºtiþi cã este un ordin închis ºi ce importanþã reprezintã acest fapt. A fost apoi la atâtea întreprinderi, a culminat la preºedinþia Consiliului de Administraþie al Cãilor Ferate, ºi n-am sã vã citesc aceste foi oficiale ale Cãilor Ferate de unde se vede cã în Consiliul de Administraþie prezidat de ministrul de Comunicaþie, în unanimitate, au luat cuvântul rând pe rând, arãtând realizãrile lui Tabacovici de la Cãile Ferate. Într-o epocã în care aceastã instituþie era cãlãuzitã numai de funcþionari capabili, dar fãrã orizont, Tabacovici a adus orizonturi ºi a schimbat aceastã instituþie care era un fel de Subsecretariat de Stat, într-o instituþie comercialã. De unde înainte era complet deficitarã, a devenit o instituþie înfloritoare. El a construit Palatul CFR, care nu s-a putut termina din cauza rãzboiului, dar care în orice caz este cea mai monumentalã clãdire din Europa. El a introdus la CFR comisiunea tarifarã, echilibrul bugetar etc., a transformat aceastã instituþie. Oameni de o asemenea capacitate, de o asemenea rodnicã activitate, pot fi compromiºi de cãtre o autoritate care, în mod atât de superficial ºi de inexact, le aruncã tot felul de vini? Aºteptãm cu profundã încredere hotãrârea dumneavoastrã care nu ne îndoim cã va fi motivatã în principii riguroase de drept, principii care ne vor face sã spunem tuturor în þarã ºi în strãinãtate, dar mai ales în strãinãtate, care este prestigiul justiþiei în aceastã þarã.

224

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 3 decembrie 1941 Dl. avocat Gheorghiu: Onoratã Înaltã Comisiune, problema ce se deschide astãzi înaintea dumneavoastrã prezintã importanþã nu numai prin cuantumul sumei care face obiectul procesului, este vorba de aproape un miliard, ci mai prezintã o infinitate de particularitãþi, dupã natura efectelor, dupã calitatea debitorilor ºi varietatea circumstanþelor în care s-au petrecut aceste operaþiuni. S-a invocat de cãtre adversarii noºtri o frazã din Goethe: „mult lãudatã ºi mult bârfitã”, fãcându-se aluzie la Banca Blank. Voi începe apãrarea Statului, arãtând ºi eu ce a însemnat Banca Blank, ce a fãcut ºi ce a rãmas Banca Blank în finanþa româneascã. Departe de mine gândul de bârfi. Dar nu e mai puþin adevãrat cã, în interesul Statului, trebuie sã arãtãm lucrurile în toatã cruda lor realitate, pentru a reþine ceea ce a fost ºi cea rãmas Banca Blank. S-a vorbit în pledoaria apãrãtorilor Bãncii Blank de politica financiarã în interesul Statului pe care a dus-o aceastã bancã imediat dupã rãzboi. Nu vã voi obosi arãtându-vã în ce a constat acest fel de politicã ºi dacã a fost bunã sau rea. Mã voi referi la un autor de reamarcabilã autoritate, dl. profesor Slãvescu, care, în douã lucrãri: „Organizaþia de credit a României” ºi „Marea finanþã a României în vreme de rãzboi”, a arãtat aceste lucruri.
Dacã banca Blank fãcea parte din marea finanþã internaþionalã, cum de era o bancã de familie? A face parte din finanþa internaþionalã nu este dezonorant, cât timp nu se poate afirma mãcar cã Banca Blank a lucrat contra intereselor Statului.

Dl. profesor Slãvescu împarte marea finanþã în douã categorii: 1/marea finanþã naþionalã ºi 2/marea finanþã internaþionalã. În cea de a doua categorie, enumerã în mod categoric Banca Blank. Iatã ce spune domnia sa vorbind despre Banca Blank:
„Este de subliniat însã cu acest prilej faptul cã ºi dupã experienþa rãzboiului, aceastã mare instituþie financiarã a þãrii persevereazã în întrebuinþarea aceleiaºi metode ºi anume de a rãmâne exponenta finanþei strãine. Oricât de importantã este participarea capitalurilor româneºti la aceastã instituþie financiarã, ea rãmâne ... o bancã cu caracter mixt, în care capitalul, influenþa ºi, câteodatã, indicaþiunile strãinãtãþii, nu sunt fãrã importanþã.”

Din contrã, dl. V. Slãvescu, în depoziþia sa /pag. 1/, recunoaºte cã Banca Blank „...a contribuit la nostrificarea, adicã la atragerea cãtre economia românescã a industriilor din provinciile alipite.” A se vedea, cum se exprimã tot dl. Profesor Slãvescu, în calitate de ministru de Finanþe, în

Iar mai departe:
„...dovada cea mai evidentã cã aceastã bancã, deºi dispunea de însemnate capitaluri româneºti, nu se poate considera ca bancã internã româneascã, este cã, o datã cu izbucnirea rãzboiului, i s-a pus un comisar al Guvernului ... iar mai târziu, în

225

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
expunerea de motive la Legea Bancarã din 1934, cu privire la specializarea bãncilor, originea capitalului, imobilizarea plasamentelor ºi criza bancarã. Extrasul fãcut din aceastã expunere este cea mai bunã pledoarie!

1919, acþiunile ei au fost supuse ºtampilãrii ca ale tuturor întreprinderilor strãine ... Atât în Consiliul de Administraþie, cât ºi în Consiliul de Direcþie, figurau ºi figureazã ºi astãzi reprezentanþi ai bãncilor strãine. Pentru toate aceste consideraþiuni, socotim Banca Blank ca o întreprindere financiarã cu caracter mixt ºi credem cã avem toatã îndreptãþirea pentru aceasta.”

Iar mai departe, ocupându-se de felul operaþiunilor acestei mare întreprinderi financiare, aratã câteva din operaþiunile care s-au continuat pânã în ultimul moment, pânã la închiderea ghiºeelor ºi cererea de concordat, operaþiuni care nu fãceau cinste unei mari întreprinderi financiare. În volumul „Organizaþia de credit a României”, vorbind despre aceeaºi bancã, aratã câteva din operaþiunile sale:
„Deºi grupul finanþei internaþionale este mult mai redus decât al finanþei naþionale, totuºi, datoritã relaþiunilor întinse ce are atât cu lumea comercialã din þarã, cât ºi cu cercurile financiare din strãinãtate, angajamentele celor 5 bãnci internaþionale sunt mult mai mari decât a celor naþionale ... una din aceste bãnci, Banca Blank, a fãcut un apel foarte mare la Banca Naþionalã chiar încã din timpul marii crize din 1931, contractând angajamente pentru a face faþã nevoilor ... Ceva mai mult ... aceastã bancã n-a gãsit drept sã informeze prin bilanþurile sale pe nimeni asupra angajamentelor sale de reescont pe care le-a contopit cu conturile curente creditoare. Când s-a gãsit într-o astfel de situaþie, era peste o datorie sã se arate clar între angajamente ... aceastã sumã, iar nu s-o treacã mai puþin vizibil între posturile active ale portofoliului sãu unde putea scãpa mai uºor cercetãtorilor... Dacã angajamentele de reescont, care dovedeau legãtura cu Banca Naþionalã, nu sunt arãtate în mod fãþiº ºi sincer în ce priveºte finanþa internaþionalã, gãsim în schimb, la bãncile care formeazã acest grup, angajamente specifice care se grupeazã sub formã de conturi tranzitorii.”

ªi acum iatã cum defineºte dl. Slãvescu aceste conturi tranzitorii:
„Avem de remarcat existenþa unui post în bilanþ sub formã de conturi tranzitorii ... De obicei se pot grupa sub egida de conturi tranzitorii beneficii cuvenite anului viitor sau angajamente faþã de terþi ... sau eventuale beneficii ascunse sau eventuale pagube sau angajamente a cãror valoare exactã nu poate fi încã prevãzutã, sau diferenþa de curs la angajamente în valutã strãinã ... Procedeul întrebuinþat rãmâne pendinte de o criticã destul de serioasã, pe care nu o facem acum.”

226

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Iatã, prin urmare, procedeul întrebuinþat încã de mult de aceastã mare instituþie de credit, procedeu criticat de un mare financiar al nostru. S-a spus, ºi vã voi arãta termenul întrebuinþat de profesorul Walter Lotz de la München, cã funcþiunea principalã a bãncilor este de a aduna, sub formã de conturi curente creditoare sau depuneri spre fructificare, economiile unui popor ºi de a le dirija, tot sub formã de credite, cãtre agriculturã, industrie ºi comerþ. În foarte puþine cuvinte, voi arãta dacã sub acest aspect Banca Blank ºi-a îndeplinit funcþiunea sa normalã de a aduna economiile naþiunii noastre ºi de a le dirija în mod normal cãtre agriculturã, industrie ºi comerþ. În ce priveºte alegaþiunea ce se fãcea cã Banca Blank meritã pentru interesul ce l-a depus în desfãºurarea ºi dezvoltarea industriei naþionale dupã întregirea þãrii, toate laudele, iatã ce spune acelaºi autor:
„Care a fost metoda Bãncii Blank în aceastã direcþiune? Cu excepþia participãrilor financiare ce a fãcut în Satu-Mare ºi Baia-Mare când a colaborat ºi cu ceva elemente locale româneºti, dar numai în vederea obþinerii unor cât mai mari interese private economice, aceastã bancã a colaborat cu instituþiuni strãine... Observãm cã toate participaþiunile consorþiului bancar al acestui mare institut internaþional nu au nimic comun cu intenþiunea de a întãri bãncile locale ... ci sunt niºte simple asociaþiuni ad-hoc în vederea de a obþine beneficii de ordin privat economice.”

Iatã, Onoratã Comisiune, rãspunsul nostru la afirmaþiunile fãcute în ce priveºte legãtura acestui mare institut de credit particular cu bãncile din teritoriile ocupate, alegaþiune care tindea sã dovedeascã cã în intenþiunea ca acest mare institut a luptat pentru ridicarea, nostrificarea ºi naþionalizarea industriei româneºti. De altfel, în aceeaºi ordine de idei, chiar dl. Tabacovici întrebat în faþa Comisiunii de Anchetã în legãturã cu aceastã problemã, afirmã, în dosar II, la pag. 66, cã Banca Blank era o bancã de familie în care familia Blank, îndeosebi Aristide Blank – împreunã cu Soepkez–, au avut majoritatea acþiunilor ºi cã iniþiativele la Banca Blank erau rezervate, îndeosebi, d-lui Aristide Blank. De asemenea, în dosarul VI, la pag. 200 ºi 204, veþi gãsi un raport care afirmã la fel, cã Banca Blank era o bancã de familie în care predominau interesele de familie ºi nu avea nicio legãturã cu structura naþionalã, sufletul ºi interesele acestei þãri. S-a spus de cãtre cineva: „Les affaires sont l’argent des autres”, dar când administrezi banii altuia se cere mai multã dibãcie ºi, în orice caz, cea mai mare prudenþã. 227

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Procesul pe care-l dezbatem astãzi nu are, în niciun caz, la baza sa, aºa cum s-a afirmat, intenþiunea de a se lovi în instituþiunile de o anumitã culoare, instituþiuni care, la un moment dat, puteau sã fie considerate ca foarte bune în þara noastrã, iar astãzi sã nu mai fie considerate ca atare. Bãncii Blank, la 1930, i s-a dat un miliard. Adversarii noºtri spun cã acest miliard n-ar reprezenta decât 20% din suma de 4 miliarde, cât se rezervase pentru preluarea portofoliului imobilizat la Banca Naþionalã. Eu voi spune cã acest miliard furnizat Bãncii Blank la 1930 reprezintã 2/3 din suma care era rezervatã pentru preluarea portofoliului în cadrul art. 2 al Legii din 1929 ºi, în orice caz, mai mult decât suma care legal era prevãzutã pentru preluarea acestui portofoliu în cadrul art. 2 al legii din 1930. S-a spus cã Banca Blank a plãtit pe deponenþi sutã în sutã. Dar nu ne-a spus nimeni în ce fel au fost plãtiþi aceºti deponenþi sutã în sutã. Vã amintiþi cã, prin art. 72 al legii de conversiune, se permitea instituþiunilor de credit particular de a primi în platã, pentru compensaþia datoriilor debitorilor lor, livrete pe care debitorii acestui institut, sau oricãrui alt institut, le puteau cãpãta de pe piaþã. Iatã un debitor al Bãncii Blank pentru o sumã oarecare, care-ºi plãtea datoriile la bancã cu livretele pe care le cumpãra pe piaþã cu 15%, ºi care mergeau la platã la Banca Blank sutã în sutã. Numai astfel se explicã cum Banca Blank a putut sã obþinã o sumã importantã de livrete, cu care pretinde cã a achitat sutã în sutã de deponenþii sãi. Onoratã Comisiune, în septembrie 1940, legiuitorul, alarmat de abuzurile care se fãcuserã, alarmat de faptul cã abuzurile rãmãseserã nesancþionate, a venit la început cu o serie de decretelegi prin care organiza ºi instituia comisiuni de anchetã pentru anchetarea diverselor activitãþi, ca, de pildã, Comisiunea pentru controlul averilor, pentru controlul devizelor, al fondurilor secrete etc. La octombrie 1940 se instituie, printr-un decret, o comisiune care avea sã ancheteze lucrãrile ºi operaþiunile în baza cãrora se rãscumpãrase portofoliul imobilizat al Bãncii Naþionale. Mã voi opri puþin la aceastã lege din octombrie 1940, decret-lege care a fost completat ºi modificat prin decretul din martie 1941. Prin art. 1 din aceastã lege – s-a instituit o comisiune de anchetã. Scopul ei – spune legea – era „sã ancheteze operaþiunile ºi lucrãrile pe baza cãrora Ministerul de Finanþe a rãscumpãrat portofoliul de efecte aflat la Banca Naþionalã, potrivit legii din 27 iunie 1930 ºi 1 aprilie 1936, precum ºi condiþiunile fixate sau convenþiunile încheiate pentru realizarea acestor efecte.” 228

Din referatul alãturat se vede cã, dintr-un total de 3.825 milioane la cât se ridica pasivul Bãncii Blank la data concordatului, numai cca. 50 milioane sau achitat în compensaþiuni cu debitori, adicã ceva mai mult de 20%, restul de 80% s-a achitat cu numerar ºi dãri în platã de valori reale, cesiuni, imobile, efecte publice. De altfel, compensaþiunile erau obligatorii, iar în ceea ce ne priveºte nu ne profitau, fiind primite sutã în sutã. Dacã ne referim numai la creditorii concordatari propriu-zis /cu excepþia Bãncii Naþionale, Sindicatul „Steaua” etc., care aveau gajuri/ însumând Lei 1.758, observãm cã au fost achitaþi în proporþia chiar peste 85%, din care 65% Lei 1.141 /în numerar ºi numai restul de Lei 390 milioane/ circa 20% în dãri în platã etc.

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
S-a cãutat a se interpreta acest text în sensul cã Comisiunea nu avea altã cãdere decât sã ancheteze operaþiunea rãscumpãrãrii în sine. Voi încerca sã vã arãt cât de absurdã este aceastã tezã. Dintru început, iatã ce ne spune legiuitorul care a înfiinþat aceastã comisiune ºi ce spune legiuitorul primului decret, care este modificat ºi completat în martie 1941, adicã ce spune leguitorul în expunerea de motive a decretului din octombrie 1941:
„Trebuie sã subliniem cã o bunã parte din aceste creanþe proveneau de la diferitele întreprinderi falimentare. În schimbul acestor imense sume date unor întreprinderi private, care nici prin scopul, nici prin politica lor, nu meritau un atare sacrificiu. Statul nu a primit decât bunuri de o valoare infimã. Cum prin operaþiunea preluãrii portofoliului acestor întreprinderi, Statul a suferit, dupã cum am arãtat, importante prejudicii, socotim cã se impune revizuirea operaþiunilor preluãrii ºi rãscumpãrãrii portofoliului imobilizat.”

Deci, dintr-un început, raþiunea acestui decretlege era revizuirea tuturor operaþiunilor care au dus la preluarea portofoliului. Revizuire în ce scop? O aratã legea, „pentru cã Statul a suferit importante prejudicii.” Deci, nu operaþiunea în sine a rãscumpãrãrii, nu aceastã operaþiune intra în cadrul Comisiunii de Anchetã, ci toate operaþiunile ºi toate lucrãrile care au dus la preluare. S-a susþinut de adversar cã Comisiunea de Anchetã ºi-a excedat competenþa atunci când a anchetat ºi operaþiunile de reescont ºi alte operaþiuni încheiate de bancã. Pentru a vedea intenþiunea legiuitorului, trebuie sã mergem în mod normal la raþiunea care a stat la baza legii de stabilizare. Scopul stabilizãrii a fost sã dea lichiditate Bãncii Naþionale. Printre alte mãsuri de ordin financiar, economic ºi monetar, legituitorul, în vederea stabilizãrii, a vrut sã epureze portofoliul imobilizat de efectele care se gãseau imobilizate la acea vreme din cauza neachitãrii la scadenþã. Prin urmare, scopul principal al stabilizãrii era, pe de o parte, sã întãreascã institutul de emisiune, iar, pe de altã parte, cum o spun ºi statutele Bãncii Naþionale în art. 1, facerea unei monede stabile ca sã permitã schimburile într-un mod stabil. De altfel, conform statutelor BNR, scopul esenþial al institutului de emisiune este sã facã ca moneda noastrã naþionalã sã rãmânã în mod constant un instrument stabil de schimb, evaluare ºi conservare, aceastã marfã de naturã specialã sã permitã în mod constant mãsurarea tuturor celorlalte valori. ªi încã o raþiune: Statul care 229

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
concesioneazã institutului de emisiune emiterea monedei, este interesat, cel dintâi, ca aceastã monedã naþionalã sã-ºi pãstreze stabilitatea, stabilitate fãrã de care schimburile nu pot sã prezinte nicio siguranþã. A admite teza susþinutã de adversarii noºtri cã, prin acest decret din 1940/1941, legituitorul a intenþionat sã ancheteze numai operaþiunea rãscumpãrãrii în sine, operaþiune care a avut loc între Banca Naþionalã ºi Stat, ar însemna sã concepem cã legiuitorul, prin acest decret, a vrut sã descopere fraude sau prejudicii fãcute de unul contra altuia, adicã de Stat în prejudiciul Bãncii Naþionale sau de Banca Naþionalã în prejudiciul Statului, ceea ce ar fi absurd. Ne-o spune, de altfel, însuºi textul când aratã cã Comisiunea de Anchetã trebuie sã ancheteze nu rãscumpãrãrile, ci operaþiunile ºi lucrãrile în baza cãrora Ministerul de Finanþe a rãscumpãrat portofoliul, deci tot ce a colaborat la aceastã operã finalã a rãscumpãrãrii intrã în cadrul competenþei Comisiunii de Anchetã stabilitã prin art. 1. Iatã, deci, rãsturnatã de la început teoria adversarilor noºtri în care se susþinea cã Comisiunea de Anchetã ºi-a excedat competenþa când a înþeles sã ancheteze ºi alte operaþiuni decât acelea care constituie operaþiunea propriu-zisã a rãscumpãrãrii. Dupã ce se instituie aceastã comisiune cu acest scop, legituiorul ne spune ce se face cu constatarea la care ajunge Comisiunea de Anchetã. O spune în art. 5: Comisiunea consemneazã constatarea sa într-un raport pe care îl înainteazã Ministerului de Finanþe, iar acest art. 5 dispune: „Ministerul de Finanþe, cu avizul Bãncii Naþionale, este autorizat a fixa condiþiunile de platã, garanþie, termen ºi dobândã pentru fiecare efect.” Prin urmare, Comisiunea consemneazã constatãrile sale într-un raport pe care îl înainteazã Ministerului de Finanþe, iar în baza acestui raport, Ministerul de Finanþe va da deciziunea prin care se vor constata prejudiciile suferite de Stat ºi persoanele þinute sã le repare. Deci, anchetã, constatare în raport, raportul se înainteazã Ministerului de Finanþe care, în baza lui, constatã prejudiciile ºi dispune cine le va acoperi. Dupã cum vedeþi, este aici o rãsturnare completã a tuturor principiilor care stãteau pânã acum în materie de responsabilitate. Este vorba de o rãspundere sui generis instituitã prin acet decret-lege. O spune legiuitorul în compunerea de motive, arãtând ca raþiune mare de stat stabilirea acestor principii noi prin lege. Iatã ce spune expunerea de motive:
„Þinem sã redãm vieþii publice prestigiul onestitãþii. Þinem sã readucem în patrimoniul Statului

Cum rãmâne atunci cu rãspunderea sui generis, fãrã culpã sau fraudã?

230

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
sumele ºi bunurile ieºite prin fraudã. Þinem sã dãm satisfacþie opiniei publice care, ani de-a rândul, a aºteptat sancþionarea abuzurilor ºi fraudelor, prin exemplul moralizator al judecãþii.”

Retroactivitatea trebuie sã se prevadã în mod expres!

Deci, trebuie ca Statul sã fie acoperit de prejudiciile suferite din tot complexul acesta de operaþiuni ºi lucrãri care au dus la rãscumpãrare. Adversarii noºtri au susþinut: nu se poate o rãspundere când se constatã numai prejudiciul, ci trebuie sã fie o culpã, o fraudã, ºi s-a invocat în sprijinul acestei afirmaþii art. 3 din lege. Din acest punct de vedere, cred cã toþi adversarii aici fac o gravã confuzie: art. 3 este o excepþiune. Articolul 3 nu prevede decât o mãsurã provizorie de asigurare a Statului în cazul când se constatã prejudicii, ºi aceastã mãsurã – spune legiuitorul – nu se ia decât în cazul – este adevãrat – când se constatã fraude ºi „sau” grave prejudicii, iar nu fraude „ºi” grave prejudicii. Principiile de rãspundere sunt puse în art. 1 ºi 3, Comisiunea constatã toate operaþiunile care au dus la rãscumpãrarea, încheie un raport, îl înainteazã Ministerului, Ministerul constatã prejudiciul ºi persoanele care sunt rãspunzãtoare sã-l acopere. Acesta este principiul. Art. 3 vine ºi spune cã atunci când „se constatã fraude sau grave prejudicii aduse Statului, Consiliul de Miniºtri va putea, printr-un jurnal publicat în „Monitorul Oficial”, sã declare, la cererea Comisiunii de Anchetã, blocate ºi indisponibile, fãrã îndeplinirea vreunei formalitãþi de inscripþie sau sechestru, toate bunurile mobile sau imobile ale întreprinderilor ºi persoanelor al cãror portofoliu de creanþe a fost preluat de Stat, ale întreprinderilor afiliate...etc.” Prin urmare, este vorba de blocare, atât ºi nimic mai mult, rãspundere nu avem aici, rãspundere avem în art. 1 ºi art. 3. Iatã, prin urmare, o gravã premisã pe care îºi construiesc adversarii noºtri teza, ºi care fatal duce la alte concluziuni decât acelea care se cer ºi pe care le prevede legiuitorul. Cred cã am dovedit prin aceasta cã, prin acest text, legiuitorul a fãcut o foarte mare derogare de la principiile dreptului comun. Putea s-o facã? Toatã doctrina ºi jurisprudenþa spune, în mod unanim, cã pentru motive bazate pe schimbãri produse în condiþiunile vieþii sociale, pe necesitãþi generale noi sau pe diverse alte consideraþiuni în legãturã cu programele sociale, legiuitorul poate, în anumite cazuri, sã dispunã în mod retroactiv, cu privire la fapte sau lucruri din trecut, iar Flanyol, în luminosul sãu tratat de drept civil, spune cã legiuitorul poate sã revinã asupra trecutului, fie 231

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
pentru a modifica sau suprima efecte deja realizate ale unor drepturi, fie pentru a constata sau a aprecia condiþiunile de legalitate ale unor acte. Or, ce a fãcut legiuitorul prin aceastã lege? Ne-o spune ºi textul ºi raþiunea este arãtatã ºi în expunerea de motive: de a revizui, de a constata, de a aprecia condiþiunile de legalitate ale unor acte ºi de a modifica sau suprima efecte deja realizate ale unor drepturi. Iatã principiul consfinþit în doctrinã ºi aplicat cu stricteþe prin acest text de lege. Aceastã voinþã a legiuitorului poate sã rezulte în mod tacit sau în mod expres. În speþã, legiuitorul, în mod expres, spune acest lucru, pentru cã ce altã raþiune decât aceasta poate sã aibã acest text? Se instituie Comisiunea de Anchetã numai pentru constatarea prejudiciului? Fraudele sau gravele prejudicii nu sunt elementele esenþiale ale rãspunderii aºa cum este instituitã rãpunderea prin acest decret-lege. Frauda sau gravele prejudicii sunt elemente numai în ce priveºte luarea unei mãsuri provizorii de blocare, atât ºi nimic mai mult. Deci, chiar prin natura sa, acest text al decretului-lege permite legiuitorului sã revizuiascã operaþiunea din trecut, sã examineze condiþiunile de legalitate ale unor acte din trecut ºi sã modifice efectele deja realizate ale unor drepturi. Aceasta este, dupã pãrerea noastrã, interpretarea strict juridicã ce trebuie sã se dea acestui decret-lege în art. 3 ºi 5. S-a spus de adversarii noºtri: dar în ce scop sã se descopere vreun prejudiciu suferit de Stat atâta vreme cât nu se articuleazã vreo fraudã sau culpã în sarcina celor fãcuþi rãspunzãtori? La ce bun sã se descopere prejudicii, când însãºi legea în baza cãreia s-a fãcut preluarea portofoliului nu avea altã raþiune decât aceea ca Statul sã suporte anumite sacrificii, deci sã-l facã sã suporte anumite prejudicii? Aceastã argumentaþiune a adversarilor noºtri ne sileºte sã mergem sã analizãm ºi noi foarte pe scurt textele care au fost dezbãtute de adversari. Aceste texte sunt art. 1 ºi art. 2 din legea din 1930. Nu voi reveni asupra definiþiunii pe care o dã legiuitorul din 1930 efectelor cu scadenþã îndepãrtatã, sunt efecte statutare, afarã de lichiditate. Mã voi ocupa în special în art. 2. Acest articol conþine douã aliniate. În alineatul 1 se ocupã de preluarea efectelor statutare ºi care se gãseau în portofoliul Bãncii Naþionale la data de 7 februarie 1929, adicã la data stabilizãrii, iar al. 2 se ocupã de „alte efecte scontate de aceasta /Banca Naþionalã/, oricare ar fi data intrãrii lor în portofoliu.” Reþineþi cã al. 1, care se ocupã de preluarea efectelor statutare, spune cã Ministerul este autorizat sã le rãscumpere în urma „propunerii Bãncii Naþionale”, iar al. 2 nu vorbeºte decât de „avizul 232

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
conform al Bãncii Naþionale”, ceea ce are mare importanþã. Prin urmare, prima deosebire este, cã în al. 1, se rãscumpãrã la propunerea Bãncii Naþionale, iar în al. 2 cu avizul ei conform. În al. 1 se vorbeºte de rãscumpãrarea efectelor statutare ºi care se gãseau în portofoliul Bãncii Naþionale, prin urmare douã condiþiuni unite prin conjuncþia „ºi”, iar dacã mergem sã vedem construcþia gramaticalã în al. 2 vedem cã aici se spune „alte efecte”, se referã oare la contrariul celor din al. 1? Avem un Dacã ar fi înþeles tot corespunzãtor contrar al primei propoziþiuni? Dacã am fi efecte statutare, nu avut un asemenea corespunzãtor contrar, legiuitorul trebuia sã zicã „alte”, ci trebuia sã pãstreze simetria ºi sã spunã „alte efecte ºi pur ºi simplu „ºi efecte oricare ar fi fost data intrãrii lor în portofoliu”. Or, intrate dupã data de 7 legiuitorul nu adaugã acest ºi, ci spune pur ºi simplu februarie 1929 la reescontul BNR.” „alte efecte oricare ar fi data intrãrii...” aceasta nu este decât desluºirea noþiunii de „alte efecte”. Dacã legiuitorul ar fi vrut sã spunã prin „alte efecte” efecte nestatutare, ce era mai simplu decât sã spunã „este autorizat Ministerul în urma avizului conform sã rãscumpere alte efecte”, înþelegeam orice alte efecte, ºi nestatutare ºi oricare ar fi fost ele. Prin urmare, gramatical textul al. 2 nu poate sã aibã alt înþeles decât acela pe care-l dãm noi, adicã tot efecte statutare. De altfel, în statutele Bãncii Naþionale, art. 23, se spune cã Banca Naþionalã nu va admite în scont efecte aºa-zise de circulaþie create în mod iluzoriu între diferiþi semnatari ºi neavând nici cauzã, nici valoare realã. Art. 24 aratã cã nu sunt admise la scont decât efectele de comerþ la ordin, cu scadenþã de cel mult 100 zile ºi garantate prin trei semnãturi solvabile. Deci, dacã al. 2 al legii din 1930 ar trebui înþeles în sensul cã legiuitorul autorizeazã ºi preluarea efectelor nestatutare, ar însemna sã ne gândim cã legiuitorul a autorizat sã se preia ºi efecte care sã nu aibã cauzã realã, valoarea realã, trei semnãturi solvabile ºi sã nu fie efecte la ordin. Se putea ºi era logic acest lucru? S-a spus cã al. 2 a fost introdus în mod special pentru a asana piaþa ºi s-a mai spus cã legiuitorul, în intenþiunea lui, introducând acest text a înþeles sã facã, în ce priveºte asanarea finanaciarã, un enorm sacrificiu ºi cã sacrificiul pe care trebuia sã-l facã Statul în cadrul acestui text, trebuie sã se facã numai în cadrul al. 2, Din douã, una: sau BNR avea ºi efecte nestatutare pentru cã în cadrul al. 1, din moment ce Statul înþelegea sã preia efecte statutare, nu înþelegea sã facã niciun ºi Statul ca sã salveze BNR-ul trebuia sã le sacrificiu. preia, sau BNR nu avea Poate fi conceput acest lucru? Am fãcut asemenea efecte ºi, deci, stabilizarea, vin cu legea aceasta care administreazã nici Statul n-avea de portofoliul preluat de Stat ºi Statul, care face stabilizarea unde sã le preia. Or, ca sã salveze, sã întãreascã Banca Naþionalã, poate sã dl. Angelescu declarã cã existau efecte nestatutare þinã acest limbaj: înþeleg sã te ajut, dar înþeleg sã-mi dai 233

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
la BNR ca la toate bãncile de emisiune care au trecut prin epoci de crizã, deci e vorba de un fenomen inevitabil, datorat împrejurãrilor ºi nu culpei vreunei pãrþi.

efecte statutare, iar dacã nu-mi dai efecte statutare nu pot sã te ajut. Scopul, raþiunea stabilizãrii, era tocmai întãrirea Bãncii Naþionale. Iatã, prin urmare, cât de ºubredã este argumentaþiunea adversarilor noºtri când susþin cã însãºi raþiunea legii din 1930 era un sacrificiu, o pierdere pe care Statul prevedea atunci când autoriza Ministerul de Finanþe în vederea asanãrii finanaciare, sã preia portofoliul imobilizat de la Banca Naþionalã, în afarã de efectele statutare ºi oricare ar fi fost data intrãrii acestor efecte la reescontul Bãncii Naþionale. Încã o chestiune cu privire la examinarea acestui text. Aþi vãzut cã al. 1 spune cã se vor prelua efecte statutare ºi care se gãseau în portofoliul Bãncii Naþionale la data stabilizãrii, pânã la concurenþa sumei totale de 3.250.000.000. Al. 2 spune cã se vor prelua alte efecte oricare ar fi data intrãrii lor, în vedere de a contribui la asanarea financiarã ºi în mãsura în care resursele prevãzute de programul de stabilizare vor întrece totalul de mai sus. Din aceastã parte finalã, adversarii mei trag o concluzie ºi anume: este adevãrat cã legiuitorul, în al. 1, a prevãzut cã preluarea se va face pânã la concurenþa sumei de 3.250.000.000, dar dacã al. 2 are acest text final, înseamnã cã diferenþa trebuie socotitã pânã la suma pe care Statul a dat-o pentru preluarea întregului portofoliu, adicã pânã la 4 miliarde. Aceasta oare este interpretarea realã care trebuie datã textului? Care este „totalul de mai sus”? Dacã era ca legiuitorul sã înþeleagã cã, în cadrul al. 2, sã se preia toatã diferenþa dintre suma de 4 miliarde ºi suma care efectiv ar fi fost preluatã de Stat în cadrul al. 1, o spuneam în mod categoric, adicã ar fi spus „diferenþa între suma prevãzutã prin programul de stabilizare ºi suma efectiv trecutã la Stat în cadrul al. 1”. Este adevãrat cã, în cadrul al. 1, legiuitorul fixeazã un plafon maxim de 3.250.000.000. Dar în al. 2 nu se spune „pânã la suma efectiv încasatã”, ci se spune „pânã la suma de mai sus”, adicã pânã la 3.250.000.000. Deci, numai diferenþa aceasta dintre 3.250.000.000 ºi 4 miliarde, numai pentru aceastã diferenþã se puteau prelua efecte în cadrul al. 2. Iatã, prin urmare, cum privim noi problema ºi cum interpretãm noi în mod corect acest text care dezleagã în mare parte problema noastrã. Dar pentru a justifica cã prin însãºi raþiunea acestei legi, legiuitorul a înþeles sã permitã Statului ca la creanþele preluate sã suporte oarecare pagube, adversarii mei aduc un alt argument ºi anume: ei spun cã legiuitorul din 1936 care ratificã o convenþiune între Stat ºi Banca Naþionalã din iunie 1935 recunoaºte cã, în speþã, chiar în ce priveºte portofoliul imobilizat preluat de Stat de la Banca Naþionalã, a fost vorba de creanþa unor debitori insolvabili, creanþe care nu se puteau executa ºi ca 234

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
atare – recunoscând lucrul acesta – implicit Statul recunoaºtea dreptul sãu de a prelua niºte creanþe la care trebuia sã sufere amputaþiuni. Oare aºa sã fie? Legea din 1936 ratificã convenþiunea prin care se spune: „în vedere cã portofoliul imobilizat al Bãncii Naþionale a României a trecut la Stat pe baza planului de stabilizare ºi a legii din 27 iunie 1930, a fãcut în mare parte obiectul unor convenþiuni de platã pe termene lungi, încheiate de Stat cu debitorii respectivi; cã parte din aceste convenþiuni nu s-au putut executa /legiuitorul nu spune „nu s-au executat”/ iar parte din debitori au devenit insolvabili /legiuitorul nu spune „au fost insolvabili/...” Deci, în momentul când s-a preluat în cadrul legii din 1930, eu nam preluat debitori insolvabili. Prin urmare, nu este exactã susþinerea adversarilor noºtri cã legea a recunoscut la 1936 cã s-au preluat debitori insolvabili. N-a recunoscut legea acest lucru. Iar mai departe se spune: „Pentru a se proceda la o lichidare a acestui portofoliu cât mai grabnicã ºi cât mai avantajoasã pentru Stat, s-a înfiinþat, prin decizia ministerialã nr. ... o comisiune...”. Deci, aceastã lege niciun moment nu poate sã fie primitã în concepþiunea pe care o prezintã adversarii noºtri. Aceasta în ce priveºte interpretarea pe care noi o dãm decretului din 1930 ºi legii din 1936. Adversarii noºtri, susþinând aceastã tezã, nu spun cã nu poate sã existe prejudiciu sau rãspundere pentru prejudicii, fãrã culpã sau fãrã fraudã, ºi cã, în orice caz de speþã, s-ar putea pune bazã numai pe rãspunderea contractualã ºi au mai susþinut cã Statul, în epoca preluãrii, a cunoscut situaþia de fapt. Au invocat în sprijinul acestei teze operaþiunile de preluare a primei tranºe ºi în special corespondenþa care s-a urmat între consilierii tehnici ºi, în special, dl. Auboin ºi Banca Naþionalã ºi Ministerul de Finanþe. Îmi voi îngãdui, foarte scurt, sã revãd din pasagiile acestor corespondenþe. Iatã o adresã sau o corespondenþã adresatã de Auboin la 17 august 1931, deci în epoca pour-parle-urilor pentru preluarea celei de a doua tranºe, adresatã Bãncii Naþionale: „Într-o conferinþã þinutã la 21 iulie 1931 cu Ministerul de Finanþe, acesta a asigurat Comitetul cã Statul va face la nevoie sacrificiile necesare în interesul depondenþilor, spre a evita pieþei riscurile ce ar rezulta în acest moment din cãderea unei bãnci.”, ºi adversarii noºtri trag de aici concluzia cã Ministerul de Finanþe a înþeles sã afirme cã va face sacrificii. Or, aceasta este doar o relatare pe care o face Auboin Bãncii Naþionale. În ce mãsurã aceastã relatare îmi este mie, Stat, opozabilã? Auboin se adreseazã Bãncii Naþionale, spunând cã ministrul de Finanþe de atunci i-a spus cã înþelege sã facã sacrificii 235

Dar Ministerul Finanþelor repeta aceastã asigurare în corespondenþa sa directã cu BNR într-o formã cum nu se poate mai expresivã: Ministerul de Finanþe socoteºte întradevãr cã, în criza actualã ºi faþã de greutãþile prin care trece economia naþionalã, este de datoria Statului sã vinã în ajutorul marilor noastre institute de credit, chiar cu preþul unor însemnate sacrificii. /Vezi adresa Ministerului Finanþelor din 6 august 1931, prin care confirmã Bãncii Naþionale cã este de acord cu Proiectul Convenþiei pentru asanarea Bãncii Blank/.

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ca sã salveze piaþa. Desigur, o asemenea afirmaþiune nu poate sã fie opozabilã Statului. Mai departe, din adresa Ministerului de Finanþe din 12 august cãtre Banca Naþionalã, se vede cã se vorbeºte, într-adevãr, cã Statul consimte sã facã un sacrificiu. Dar la ce se limiteazã acest sacrificiu? „La imobilizarea pe ºase luni din contul J din împrumutul de la 1931 a sumei de 1.600.000.000”. Acesta era sacrificiul: imobilizarea pe termen fix. Spre a dovedi cã Statul cunoºtea situaþia ºi a înþeles sã facã sacrificii ºi acesta este le clou adversarii invocã adresa d-lui Auboin din 24 iulie 1931, adresã în care se spune:
„...de la începutul lunii s-au petrecut un oarecare numãr de fapte, care au format obiectul recentelor deliberaþiuni ale Comitetului, dar care sunt prea grave pentru a nu atrage atenþia asupra lor. Situaþia Bãncii Blank a fost deseori obiectul examenului Comitetului dupã stabilizare, am insistat ca Banca Naþionalã sã exercite asupra bãncilor particulare ... o supraveghere legitimã ºi sã obþinã un expozeu periodic ºi sincer asupra situaþiunilor lor. Banca Balnk a obþinut, în 1930, un ajutor foarte larg, permiþându-i-se reescont, în afarã de portofoliul admis în mod normal mai înainte, mai întâi 458 milioane, apoi 265 milioane, efecte cu douã semnãturi, neprezentând condiþiunile cerute pentru a fi normal scontate.”

Deci, o spune dl. Auboin la acea datã cã, în afarã de portofoliul admis în mod anormal, i se mai permite ºi alt portofoliu, în mod anormal deci, neprezentând condiþiunile cerute pentru ca normal sã fie scontate. Are foarte mare importanþã acest lucru:
„...Situaþiunea Bãncii Blank s-a ameliorat între timp ºi prin hotãrârea Statului de a primi cu titlu de portofoliu rãscumpãrat de el ... 300 milioane efecte excepþional admise la Banca Naþionalã. Mi-am dat acordul, deºi operaþiunea era în afarã de cadrul legii de stabilizare. Dupã iulie 1930, s-au produs fapte extrem de grave: întâi, Banca Blank a tras cecuri fãrã acoperire care nu s-au putut achita decât printr-un reescont la Banca Naþionalã în condiþiuni extrem de anormale. Diferite vânzãri de devize, fãcute de Banca Blank Bãncii Naþionale, la 11 zile n-au fost achitate la scadenþã, acest fapt semnalându-se de Bank of Roumania ... ceea ce a adus un prejudiciu nu numai Bãncii Blank, dar ºi creditului românesc însuºi. Din situaþia de la iulie 1931 a Bãncii Blank rezultã cã, numai douã posturi ale activului, constituie douã treimi din activ, postul Bordei ºi Banca Industrialã, deci balanþa nu s-a obþinut decât prin supraevaluare

236

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
... care reprezintã în realitate o adevãratã pierdere, 40% din activ, în timp ce capitalul ºi rezervele nu sunt decât 320 milioane...”

Dar constatãrile d-lui Auboin sunt relatate direct de BNR cãtre minister cu adresa din 19 august 1931

Cunoºteam situaþia? Ce spune dl. Auboin? Cã situaþiunea era atât de disperatã încât ajutorul pe care îl da Statul însemna o pierdere totalã a sumelor furnizate de Stat. Nu spune decât cã situaþiunea este gravã ºi aratã în ce consta: a tras cecuri fãrã acoperire, lucru semnalat de bãncile din strãinãtate, cã balanþa s-a fãcut numai prin supraevaluarea a douã posturi din activ ºi cã s-au prezentat bilanþuri neregulate ºi distribuiri de beneficii neregulate. Aceasta înseamnã oare cã Statul cunoºtea în acel moment insolvabilitatea totalã a Bãncii Blank? Aceastã insolvabilitate poate sã rezulte dintr-o notã a d-lui Auboin? De altfel, dl. Aristide Blank, în apelul sãu, spune cã, în momentul preluãrii celei de a doua tranºe, banca prezenta într-adevãr o imobilizare mai accentuatã. În ipoteza când dumneavoastrã veþi spune cã, totuºi, Statul a cunoscut, în momentul când se fãcea aceastã operaþiune a trecerii portofoliului imobilizat la Stat, situaþia – disperatã dacã vreþi – a Bãncii Blank ºi de insolvabilitatea totalã a ei ºi, totuºi, Statul n-a înþeles sã ia nicio mãsurã cu care sã stãvileascã chiar peste insistenþele dolosive ale Bãncii Blank de a se perfecta aceastã operaþiune, care, prin faptul cã Statul a cunoscut aceste împrejurãri, este exoneratã de rãspundere Banca Blank ºi conducãtorii ei? Ca rãspuns la jurisprudenþele franceze invocate de dl. Veniamin, noi venim cu o jurisprudenþã foarte recentã a Curþii noastre de Casaþie, jurisprudenþa Cas. I, nr. 305 din 1941, care spune: „este constant în drept cã acela care, prin culpa sa, cauzeazã altuia un prejudiciu, este obligat a-l repara ºi aceasta chiar ºi în cazul când cel dãunat ar fi avut posibilitatea prin luarea unor mãsuri, sã împiedice producerea daunei. Deci, iatã Statul care ar fi putut în acel moment, cunoscând lipsa de bonitate a efectelor, sã împiedice aceastã operaþiune ºi, totuºi, n-a fãcut-o. Curtea de Casaþie spune cã, totuºi, culpa dumitale nu-þi este iertatã, chiar dacã victima ar fi putut împiedica producerea daunei. Instanþele au spus cã, faptul cã victima a cunoscut situaþia, poate avea cel mult importanþã atunci când este vorba de aprecierea despãgubirilor, a cuantumului, dar nu te exonereazã pe dumneata de faptul comis cu fraudã în dauna creditorului. Iatã, prin urmare, ce rãspundem noi la chestiunea dacã Statul a cunoscut sau nu starea de insolvabilitate a Bãncii Blank. 237

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
S-a spus de cãtre unul din apãrãtorii Bãncii Blank cã Statul n-ar putea astãzi sã cearã daune atât timp cât Banca Blank, cunoscând cã a fost scoasã din obligo, cã nu-l mai are pe Stat creditor, s-a prezentat la concordat oferind sutã în sutã ºi cã ar fi putut sã cearã peste concordatul preventiv un concordat agricol, iar, în al treilea rând, cã Banca Blank ar fi putut sã achite datoriile sale cu veniturile „Discom”. În ce priveºte cã Banca Blank, dacã cunoºtea împrejurarea cã Statul este încã un creditor, ar fi putut cere ºi concordat agricol ºi n-ar fi plãtit sutã în sutã concordatul comercial, v-am arãtat în ce fel, ºi este notoriu, s-a fãcut plata sumelor imense de cãtre Banca Blank la cotele concordatare. În ce priveºte dacã Banca Blank putea sã cearã sau nu un concordat agricol peste cel preventiv, art. 61 spune cã institutele de credit aflate în concordat nu pot sã cearã un concordat agricol decât renunþând într-un termen de un an la concordatul comercial. În aceastã privinþã nu insist, Înalta Curte de Casaþie s-a pronunþat în mod categoric cã aceasta este interpetarea art. 61, ºi acesta este textul care lãmureºte situaþia instituþiunilor de credit în concordat ºi care vor sã cearã încã un concordat agricol. Iatã ºi textul art. 61:
„Aceste instituþiuni vor putea sã beneficieze ºi de dispoziþiunile art. 50 ºi urmãtor din aceastã lege, dupã distincþiunile stabilite de aceste texte, cu condiþia ca, în termen de un an de la promulgarea ei, sã renunþe la concordat.”

Dar ce împiedica pe Banca Blank sã renunþe la concordatul preventiv, dacã obþinea un concordat mai favorabil?

Deci, susþinerea fãcutã de adversari cã astãzi Statul, neconstituindu-se creditor la acea epocã, scoþând din obligo Banca Blank, a încetat de a mai fi creditor, n-a mai dat putinþa Bãncii Blank sã cearã peste concordatul comercial un concordat agricol, aceastã susþinere, la rândul ei, cade. S-a susþinut, de asemenea, cã toate aceste operaþiuni, toate aceste lucrãri s-au petrecut la lumina zilei. Îmi revine mie sarcina sã arãt aºa cum rezultã din dosar, în ce condiþiuni s-au petrecut aceste operaþiuni care au dus la preluarea portofoliului de la Banca Naþionalã. În faþa Comisiunii de Anchetã au venit o serie de martori, la ale cãror depoziþii mã voi referi. Aºa, dl. Cantuniari spune:
„Am avut impresia cã conducerea Bãncii Blank a fost prevenitã de operaþiunea proiectatã a preluãrii de cãtre Stat a portofoliului imobilizat de la Banca Naþionalã. Astfel se explicã pentru ce a cerut ºi a obþinut aceastã mãrire de credit în scop de a putea trece la Stat cât mai mult din portofoliul ei de o valoare scãzutã...”

238

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
De altfel, cã acestea erau procedeele, cã aceasta era mentalitatea ºi cã acestea erau moravurile, este suficient sã citesc un pasaj din depoziþia pe care o face defunctul Madgearu, autorul legii din 1930:
„Prin legea din 27 iunie 1930 s-au completat lacunele planului de stabilizare. Art. 2, al. 2 din lege, sa introdus pentru a preveni fenomenele de crizã, de neîncredere în solvabilitatea bãncilor, constând în retragerile de depuneri, îndeosebi la Banca Blank.”

Aceasta era Banca Blank. Cineva avea nevoie de un alineat în lege, îl obþinea. ªi vine autorul legii ºi spune cã, în special, s-a fãcut pentru Banca Blank în ªi, totuºi, Banca Blank l-a 1930, dupã cum este ºtiut de toatã lumea, a mers din ureche în ureche, textul concordatului agricol a fost repudiat!!! introdus tot pentru Banca Blank. Dl. Cantuniari spune cã preluarea în sine s-a fãcut pentru Banca Blank:
„Am impresia cã scontul pentru Banca Blank creºtea de la o zi la alta, pentru cã ºtia cã va veni legea de preluare a portofoliului.”

Dl. Bãlãnescu:
„Nu putem ºti în ce mãsurã cei care aveau sã beneficieze atât de scandalos de aceastã lege ºi care nu se sfiau a face sã se înþeleagã cã sunt protejaþi de sus, au avut cuvânt ºi au influenþat ca aceastã funestã interpretare sã fie tradusã în legea din 1930. S-a întâmplat ca unele poliþe sã fie create pentru a trece prin Banca Naþionalã în portofoliul Statului.”

Desigur, cazul Bãncii Generale, constatat de Comisia de Anchetã!

Prin urmare, martorul ne spune cã s-au creat efecte pentru a fi trecute Statului prin portofoliul Bãncii Naþionale. Aceasta era mentalitatea, acestea erau moravurile ºi acesta este rãspunsul pe care-l dau adversarilor noºtri, când afirmã cã totul s-a petrecut la lumina zilei. În ce priveºte volumul efectelor prezentate la scont, la pagina 60 martorul Thanos spune:
„conducãtorii efectivi care dãdeau ordine în ce priveºte volumul ... erau Aristide Blank, Soepkez ºi Tabacovici. Unele efecte respinse la reescont de Banca Naþionalã erau, ulterior, primite. Demersurile pentru primirea la scont le fãceau cei de mai sus.”

Martorul Spiratos:
„Directori efectivi la Banca Blank erau d-nii Aristide Blank, Soepkez ºi Tabacovici, care dãdeau ordine privind volumul scontului nostru la Banca

239

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Naþionalã ºi ei singuri se interesau ºi fãceau demersurile pentru primirea la reescont. Unele efecte respinse erau, ulterior, primite la reescont de Banca Naþionalã. Astfel s-a întâmplat cu efectele Bãncii Industriale în 1930 ºi 1931, pentru primirea cãrora au intervenit cei de mai sus.”

Dl. Argetoianu:
„N-am ºtiut niciodatã ce portofoliu se sconteazã la Banca Naþionalã, decât prin protestãrile d-lui Blank, care spunea cã Banca Naþionalã îl persecutã.”

ªi reþineþi, tot pentru mentalitatea de atunci, fãrã sã fac nicio acuzaþie, cã dl. Argetoianu de abia ieºea atunci din Consiliul Bãncii Blank, pentru ca sã treacã pe scaunul ministerial. În ce constau persecuþiunile de la Banca Naþionalã? Oare Banca Naþionalã era pusã sã persecute pe unii ºi sã avantajeze pe alþii? ªi în ce constau plângerile pe care le fãceai atunci? Dl. Costin Stoicescu aratã:
„În urma tratativelor cu Ministerul de Finanþe ºi în urma discuþiunilor foarte vii ºi a stãruinþelor care sau depus, s-a acordat Bãncii Blank un credit de 800 milioane.”

ªi mã întreb: cine avea interes? Cine era refuzat cu unele efecte la scont? Cine ne spune cã ministrul de Finanþe venea sã se plângã de neplãcerile pe care le avea la Banca Naþionalã? Banca Blank se plângea, Banca Blank fãcea toate presiunile pentru a i se reprimi la reescont efectele refuzate. Dar o spune chiar dl. Blank, la pagina 52:
Erau chiar obligate sã intervinã, dar asta nu înseamnã cã puteau sã dicteze Bãncii Naþionale sau sã-i violenteze voinþa.

„Organele de conducere interveneau atunci când era vorba de sume mari sau când se respingeau de la reescont efecte de valoare mare, în aceste cazuri numai eu ºi domnul Tabacovici interveneau la Banca Naþionalã pentru a se admite reescontul. Conducãtorii bãncii nu se amestecau decât atunci când banca întâmpina dificultãþi de la Banca Naþionalã ºi, în aceste cazuri, interveneau la Banca Naþionalã pentru a face ca un anumit volum de scont sã fie admis, numai eu sau dl. Tabacovici.”

Iatã, deci, încolonarea acestor dovezi prin însãºi recunoaºterea d-lui Aristide Blank în informaþiunea pe care o serveºte Comisiunii de Anchetã ºi care este consemnatã în pag. 52. 240

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Dar aceste intervenþii se fãceau doar tot la lumina zilei!

Ce rãmâne din afirmaþia fãcutã de adversari cã totul s-a petrecut la lumina zilei? Dacã totul se petrecea la lumina zilei, la ce bun aceste intervenþii, aceste discuþii vii, la ce bun sã stãrui sã se primeascã efecte care fuseserã refuzate iniþial? Adversarii noºtri, analizând culpa ce li se imputã în raportul de anchetã, au spus cã se face o imputaþiune Bãncii Blank cã a prezentat la scont Bãncii Naþionale efecte în valoare mai mare decât în plafon. ªi se întreba unul din apãrãtori: dar unde gãsiþi în lege chestiunea plafonului? Onoratã Comisiune, ne-o spune ºi dl. Burillianu, ascultat ca martor aici, ºi ne-o spune ºi dl. Auboin. Aþi vãzut cã dl. Auboin spune cã fuseserã admise la scont efecte, în mod anormal. Or, ce înseamnã un scont anormal decât un scont peste plafonul fixat de Banca Naþionalã? Dar ºi dl. Burillianu spune:
„volumul scontului diferitelor bãnci era stabilit la începutul anului de Consiliul de Administraþie al Bãncii Naþionale. Nu-mi aduc aminte sã se fi depãºit aceste sume decât cu acoperirea Consiliului de Administraþie.”

Dar culpa este atunci comunã cu BNR, care lea primit!

Dar vã arãtam cã Auboin ne spune cã, în ce priveºte volumul de scont al Bãncii Blank, el a fost depãºit, pentru cã era un scont anormal. Mã voi ocupa acum de neregularitãþi în ce priveºte semnãturile efectelor aduse la scont. Dacã dumneavoastrã veþi adopta teza susþinutã de noi cã, în cadrul al. 2 art. 2 al legii din 1930, urma sã treacã la Stat efecte tot statutare ºi numai cu singurul defect cã ele puteau sã aibã o altã datã la intrarea lor la Banca Naþionalã decât data de 7 februarie 1929, atunci toate aceste efecte care au fost reescontate la Banca Naþionalã de Banca Blank, trebuia sã fie efecte statutare. Faptul de a nu fi fost statutare constituie o culpã care m-a prejudiciat ºi prejudiciul trebuie sã fie reparat astãzi de Banca Blank. Aþi reþinut cã art. 24 din statutele Bãncii Naþionale impunea celor care aduceau efecte la reescont Bãncii Naþionale, sã prezinte efecte cu trei semnãturi, iar statutul adaugã „trei semnãturi solvabile” ºi asupra acestei noþiuni nici unul din adversarii mei n-a stãruit. I se face imputare Bãncii Blank cã, deºi, în aparenþã efectele prezentate la reescont purtau douã semnãturi, pentru cã ºi în ce priveºte prima tranºã erau efecte prezentate de Banca Industrialã ºi girate de Banca Blank, ºi în ce priveºte tranºa a doua ºi a treia erau 241

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
efecte emise de Banca Industrialã ºi girate de Banca Blank, se aduce acuzaþiunea cã semnãtura bãncii era numai o semnãturã de aparenþã, pentru a da aparenþã de legalitate unui titlu care trebuie sã fie primit la BNR, cãci în alte condiþiuni nu putea fi primit un asemenea titlu. Titlurile acestea care trebuia sã fie reescontate, trebuia sã fie titluri la ordin ºi sã poarte semnãtura a cel puþin doi debitori solvabili. În momentul când s-a fãcut operaþiunea de scont, semnãtura Bãncii Industriale era solvabilã? ªi ºtiai cã este insolvabilã? ªi dacã ºtiai, îþi este imputabilã aceastã culpã? În ce mãsurã îþi este imputabilã culpa ºi în ce mãsurã eºti rãspunzãtor sã-mi acoperi prejudiciul? Textul este categoric: trebuia sã prezinþi efecte cu douã semnãturi solvabile. Cã Banca Industrialã nu era solvabilã, cã ea nu exista ºi nu se crease decât numai pentru a procura acest portofoliu de scont pentru Banca Naþionalã, ne-o spun martorii ºi expertiza. Iatã ce spune directorul de pe acea vreme al Bãncii Industriale, modestul Garvin: „/pag. 39/ În anul 1930 îmi dãdusem deja seama cã Banca Industrialã este insolvabilã”. Deci, în 1930 îºi dãduse seama cã Banca Industrialã este insolvabilã ºi, totuºi, ºi în 1930 ºi în 1931, la 7 octombrie ºi 21 octombrie 1931, prezintã la Banca Naþionalã efectele Bãncii Industriale. Cunoºteau ºi ceilalþi insolvabilitatea Bãncii Industriale? O spune martorul Mazãre, martorul Crãciun ºi raportul de expertizã. Dar iatã ce spune chiar dl. Blank:
„Recunosc cã la acea epocã Banca Industrialã nu prezenta solvabilitate.”

Deci, directorul Bãncii Industriale era director efectiv sau nu, era simplu executant, n-are importanþã, dar cunoºtea situaþia ºi, totuºi, a semnat efecte. Situaþia era cunoscutã ºi de directorul care-ºi asumã toatã rãspunderea:
„Recunosc cã Banca Industrialã în acea epocã nu prezenta o solvabilitate, însã era lucru special cunoscut de Banca Naþionalã în urma amãnunþitelor cercetãri fãcute de inspectorii ei în vara lui 1931, aºa cã nu mi se poate imputa mie cã am prezentat efecte semnate Banca Industrialã pentru a îndeplini formalitãþile cerute de lege, a celor douã semnãturi.”

Aceasta nu constituie o culpã? ªi când vine un alt martor, Cantuniari, care stabileºte cã ai prezentat efecte 242

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
tocmai în vederea trecerii la Stat ºi le prezinþi în acest scop ºi în aceste condiþiuni, aceasta nu constituie o culpã? Deci culpã nu numai pentru cã prezentai efecte ale unei instituþiuni insolvabile, dar prezentai semnãtura unui institut de credit care era fictiv, ºi cã era fictiv o spun toþi martori, o spui dumneata ºi o spune ºi raportul de expertizã. Dl. Mazãre spune:
„Banca Industrialã era una cu Banca Blank ºi fusese creatã pentru ca Banca Blank sã poatã avea prin ea a doua semnãturã pentru reescont la Banca Naþionalã.”

În 1921!

Prin urmare, însãºi creaþiunea Bãncii Industriale nu avusese la origine altã raþiune decât de aþi crea o a doua semnãturã, pentru a obþine efecte la scontul Bãncii Naþionale. Iatã stabilitã cunoºtinþa pe care o avea Banca Blank ºi conducãtorii sãi despre starea de insolvabilitate a Bãncii Industriale, precum ºi împrejurarea cã Banca Industrialã fusese creatã numai în acest unic scop, de a putea sã-ºi treacã efectele în portofoliul Statului. Iatã deci culpa. S-a spus însã: culpã fãrã raport de cauzalitate, în teoria echivalenþei condiþiunilor, culpã care sã nu fie cauzã directã ºi imediatã a prejudiciului, nu poate sã ducã la rãspundere. Oare aºa sã fie? V-am dovedit culpabil, trebuie sã vã mai dovedesc un lucru: trebuie ca acest element al culpei sã provoace un prejudiciu, sã fie cauza acestui prejudiciu, faptul imputabil sã fie ilicit ºi sã fie rezultatul unei voinþe libere a autorului. Cã a fost faptul unei voinþe libere aceasta nu se discutã, pentru cã n-a fost silitã de nimeni Banca Blank sã aducã un asemenea reescont Bãncii Naþionale. Singura dovadã care trebuie s-o fac este sã vã dovedesc cã prejudiciul este cauzat de faptele pe care noi le imputãm Bãncii Blank ºi conducãtorilor sãi, adicã sã dovedeascã cã fãrã acest raport de cauzalitate, fãrã legãtura strânsã între faptele imputabile Bãncii Blank ºi prejudiciul pretins de noi, nu s-ar fi produs prejudiciul. Vam dovedit însã culpa ºi imposibilitatea de a se fi produs prejudiciul Statului fãrã prezentarea unor asemenea efecte la scontul Bãncii Naþionale din partea Bãncii Blank. Vi se spunea de adversarii noºtri cã culpa trebuie sã producã în mod direct, imediat, necesar, imperios, prejudiciul. ªi cã fãrã aceasta, rãspunderea nu existã. Or, dauna poate sã fie nu numai directã, dauna poate sã fie ºi indirectã, ea poate sã loveascã pe cineva par contre coup, cu singura condiþie ca ea sã fie urmarea 243

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
imediatã a faptului dãunãtor. Dar este dovedit cã, între momentul trecerii la Banca Naþionalã ºi momentul trecerii la Stat, aproape cã nici n-a existat un interval de timp. De pildã, în ce priveºte tranºa a doua, veþi gãsi efectele Primei Societãþi de Armãturi ºi efectele „Mecano”, emise ºi imediat trecute la Stat. Iatã, deci, faptul dãunãtor ºi iatã prejudiciul consumat, aproape imediat, unul dupã altul. Adversarii noºtri, plecând de la ideea cã, dacã sar putea discuta o daunã, aceastã daunã n-ar putea proveni decât dintr-o culpã contractualã, au discutat dacã convenþiunile încheiate între Stat ºi Banca Naþionalã ºi diverºii debitori sunt legale, susþinând cã toate acestea sunt legale. Le voi examina ºi eu, pentru fiecare din cele trei tranºe. La prima tranºã, pentru portofoliul de 98 milioane, care a fost înlocuit cu portofoliul agricol de 136 milioane, se face cererea de înlocuire a acestui portofoliu de Banca Blank la 30 octombrie 1930. Comisiunea portofoliului examineazã posibilitãþile de platã ºi soldul debitor la data de 1 decembrie 1930. La 31 decembrie, Consiliul de Miniºtri autorizeazã cesiunea, nu încã ºi scoaterea din obligo. De aici, adversarii trag concluzia cã existã jurnal al Consiliului de Miniºtri. Ei bine, aceasta cere legea? Art. 6 spunea cã, Ministerul de Finanþe, cu avizul Bãncii Naþionale, va putea încheia orice convenþiuni sau tranzacþiuni pe care o va crede utilã sau necesarã pentru realizarea debitului datorat, luând orice garanþii personale sau reale, pentru ca realizarea lui sã fie bine asiguratã. Insist asupra termenului „realizarea debitului datorat”, pentru cã s-a susþinut cã însãºi noþiunea de tranzacþie presupune noþiunea de pagubã. Dar nu vi s-a atras atenþia cã tranzacþiunile, ca ºi convenþiunile, spune legiuitorul, se fac în vederea realizãrii debitului datorat, dupã cum nu vi s-a atras atenþiunea cã Statul era obligat sã-ºi ia toate garanþiile personale sau reale pentru ca realizarea debitului sã fie cât mai bine asigurat. Deci, tranzacþiune cu idee de pagubã în acel moment nu exista în intenþiunea legiuitorului, ci în intenþiunea lui exista tranzacþie pentru realizarea debitului, iar nu pentru a da avantaje debitorilor. Art. 8 aratã cã „Ministerul Finanþelor, cu avizul Bãncii Naþionale ºi cu avizul comisiunii prevãzute la art. 10, va propune Consiliului de Miniºtri, spre ratificare, convenþiunile sau tranzacþiile încheiate”. Deci, tranzacþiunile sau convenþiunile se supuneau spre ratificare Consiliului de Miniºtri. Prin urmare, este nevoie, conform acestei legi de un jurnal al Consiliului de Miniºtri, care sã ratifice. Însãºi noþiunea de ratificare presupune o convenþiune anterioarã. Dar, 244

Inexact. /Vezi Jurnalul/.

Ratificarea presupune ... unei autorizaþiuni de mandat prealabil. Oare aceste autorizaþiuni/mandat fac inutilã o ratificare ulterioarã?

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªi trebuie remarcat cã autorizaþiunile prealabile au fost întodeauna date în cunoºtinþã perfectã de cauzã, precum se poate vedea din referatele Ministerului de Finanþe cãtre Consiliul de Miniºtri.

Cu adresa nr. 266.005 din 28 august 1931 / Dos. MF IV, doc. 18, vol III, fila 5/ Ministerul Finanþelor înainteazã BNR-ului avizul Comisiei Portofoliului 39/1931, prin care se recomandã preluarea cu specificarea compunerii portofoliului ºi comunicã cã e de acord sã încheie convenþia cu Banca Blank, deci ºi-a dat adeziunea.

BNR comunicase deja pentru prima datã cu adresa nr. ... din 28 august efectele ce urmeazã sã fie preluate /vezi avizul 39/1931/. Nu cu BNR, ci cu Banca Blank! Cu BNR încheierea convenþiei rezultate din schimbul de corespondenþã mai sus citat.

în speþã, ce s-a petrecut? La 30 octombrie, Banca Blank oferã preschimabrea portofoliului. La 1 decembrie, Comisia se pronunþã, la 31 decembrie un jurnal al Consiliului de Miniºtri, iar actul de cesiune se încheie la 24 martie 1931. Desigur, ratificarea vã trebuia tocmai pentru acest act de cesiune. Unde este ratificarea? Jurnalul Consiliului de Miniºtri, de ratificare, trebuia sã vinã ulterior cesiunii. Nu aveþi un asemenea jurnal la prima tranºã, pentru ratificarea cesiunii care are loc în martie 1931. La tranºa a doua, la 19 august, se face convenþiunea de principiu pentru preluarea celor 600 milioane. S-a mai discutat dacã operaþiunea de preluare constituia o convenþiune ºi dacã trebuia sau nu sã fie supusã ratificãrii. Unul din apãrãtori susþinea cã preluarea se fãcea în baza legii ºi cã nu mai era nevoie de aceastã aprobare. Alþii au susþinut cã au existat ratificãri ca ºi cum ar fi fost necesare. Veþi vedea ce era necesar, pentru cã dumneavoastrã aþi reþinut cã Statul era autorizat sã preia, prin art. 2, efecte statutare în al. 1, adversarii spun cã nestatutare în al. 2, noi spunem cã tot statutare. Dar când treceau aceste efecte? Art. 4 spune: „pe mãsurã ce ele vor fi preluate de Stat ºi anume din moment ce Statul va comunica expres Bãncii Naþionale adeziunea sa la propunerile fãcute ºi va remite Bãncii Naþionale contravaloarea efectelor primite în portofoliul sãu”. Deci, în acel moment era acord de voinþã, era o convenþiune. Statul, în art. 2, spune numai în principiu: convenþiunea exista numai când eu îmi dãdeam adeziunea. La 19 octombrie, convenþiunea de principiu. La 10 septembrie, Consiliul de Miniºtri autorizeazã ce? Ca Statul sã facã o convenþiune cu Banca Naþionalã. Era necesarã aceastã autorizare? Legea spune cã se dã o ratificare, nu vorbeºte de autorizare. Deci, ce rost are acest jurnal din 10 septembrie? La 18 septembrie, Banca Naþionalã comunicã efectele care urma sã fie preluate de Stat. La 7 octombrie se încheie, într-adevãr, convenþiunea definitivã dintre Stat ºi Banca Naþionalã ºi Banca Blank este scoasã din obligo. Aceastã convenþiune a fost ea ratificatã prin jurnal al Consiliului de Miniºtri? La 24 mai, Banca Industrialã oferã garanþii pentru plata portofoliului. La 31 august 1932, Consiliul de Miniºtri autorizeazã convenþiunile cu fiecare debitor în parte. Dar convenþiunea încheiatã între Stat ºi Banca Naþionalã unde este ratificatã? Jurnalul din 31 august 1932 autorizeazã doar încheierea convenþiunilor cu fiecare debitor în parte, trebuia, deci, sã autorizeze convenþiunile cu Banca Industrialã, cu Prima Societate de Armãturi, cu „Mecano” etc., iar aceste convenþiuni se încheie când? La 12 iunie 1933. Pentru aceasta existã 245

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ratificare? Desigur cã nu. Prin urmare, nici pentru tranºa I-a, nici pentru tranºa II-a, nu existã ratificare Trec la tranºa a III-a. La 21 octombrie se preia efectul de 108 milioane, semnat Banca Industrialã. La 4 mai, dupã aproape doi ani, Ministerul este autorizat sã ratifice aceastã operaþiune. Dumneavoastrã aþi reþinut cã operaþiunea preluãrii nu avea loc decât în momentul când Statul comunica adeziunea ºi vãrsa suma. Or, Ministerul de Finanþe este autorizat sã ratifice aceastã operaþie abia la 4 mai 1933. Aproape dupã doi ani este autorizat Ministerul sã ratifice. Convenþiunea de scoatere din obligo se încheie la 12 august 1933. Unde este ratificarea? Nu existã. ªi încã o datã, legea vorbeºte de ratificãri, iar nu de autorizaþiuni. Iatã, deci, Onoratã Comisiune, în ce priveºte convenþiunile, v-am arãtat cã nici una nu poartã ratificarea printr-un jurnal al Consiliului de Miniºtri. Adversarii noºtri mai spuneau cã, prin faptul încheierii unei cesiuni, cedentul nu garanteazã decât existenþa creanþei, nu ºi solvabilitatea. Vom vedea imediat aceastã chestiune. Am vãzut din expunerea faptelor cã o cesiune n-a avut loc decât în ce priveºte prima tranºã. La prima tranºã, Banca Blank cere ca, în schimbul efectelor de 98 milioane, sã cedeze un alt portofoliu de 136 milioane ºi sã fie scoasã din obligo. Nu ne intereseazã motivul care a rezidat la baza acestei cereri, solicitudinea Statului pentru agriculturã etc. Dar numai în ce priveºte prima tranºã a fost vorba de cesiune. La tranºa a doua au rãmas aceeaºi debitori, iar la tranºa a treia nu s-a fãcut o cesiune, este scoasã din obligo Banca Blank la data de 12 august 1933 ºi se înlocuieºte portofoliul vechi. Aºa cã ºi în aceastã privinþã, veþi binevoi sã reþineþi cã, în orice caz, pentru tranºa de 600 milioane nu existã cesiune ºi ca atare rãspundeþi ºi pentru solvabilitate. Dar, în afarã de aceasta, rãspundeþi ºi pentru solvabilitate, pentru cã avem ºi un text, art. 3 din decretul-lege, care spune cã aceeaºi mãsurã se va lua ºi contra întreprinderilor ºi persoanelor care au garantat solvabilitatea creanþelor ºi au fost în urmã exonerate de obligaþia plãþii acestor creanþe. Prin urmare, indiferent dacã este cesiune sau nu, rãspundeþi pentru cã avem un text care vã þine rãspunzãtori indiferent dacã aþi fost sau nu scoºi din obligo. ªi acum, Onoratã Comisiune, vin la partea cea mai aridã, a prejudiciului ºi a rãspunderii. La prima tranºã aþi binevoit sã reþineþi cã era un efect de 200 milioane semnat de „Culura Naþionalã” ºi alte douã efecte semnate, respectiv Banca Industrialã, ºi Florian Procopie Dumitrescu. Pentru efectul de 200 milioane s-a dat în platã „Cultura Naþionalã”. De reþinut 246

ªi tranºa III-a!

Inexact. Vezi convenþia din august 1933 privind tranºa a III-a.

Da, dacã existã culpã care sã angajeze rãspunderea acestor întreprinderi.

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
cã aceastã instituþie era trecutã în bilanþ în anul 1929 cu 62 milioane, în bilanþul din 1930 cu 69 milioane, iar la 1930 experþii au evaluat-o la 159 milioane, teren, clãdiri ºi instalaþii. Experþii de la acea datã însã mai adaugã încã douã valori: o plusvalutã comercialã de 15% advalorem, care se pare cã ar reprezenta vadul comercial sau valoarea fondului de comerþ; ºi încã 15 milioane care reprezintã economia pe care a fãcut-o Monitorul Oficial, cãruia i-a fost vândut institutul în funcþiune, fiind astfel scutit de a construi o nouã fabricã, cu noi instalaþiuni. Comisiunea de Anchetã numeºte ºi ea experþi care evalueazã aceastã întreprindere, în 1930, la 106 milioane. ªi atunci se trage concluzia cã, dacã acest institut la 1930 valora numai 106 milioane ºi, totuºi, a fost primit în platã pentru 201 milioane, diferenþa între aceste douã sume constituie un prejudiciu pentru Stat. Ca sã ajungã la aceastã concluziune, Comisiunea de Anchetã spune lucrul urmãtor: evaluarea de acum s-a fãcut cu trei experþi specialiºti, cu adevãraþi experþi, cãci ei au depus jurãmânt, aceste evaluãri au fost maximale, cãci dl. expert Razidescu spune cã a fãcut evaluãri maximale. Comisiunea de Anchetã îndepãrteazã sumele care fuseserã adãugate de primii experþi, adicã cele 15 milioane economie ºi suma care reprezenta plusvaluta de 15%. De ce? Comisiunea spune: economia care se face Monitorului Oficial, pentru cã n-a fost obligat sã-ºi construiascã instalaþiuni, era o valoare care intra în activul care se vindea. Cu drept cuvânt, Comisiunea de Anchetã spune cã aceastã sumã nu poate sã fie þinutã în seamã, pentru cã nu era un fond care trecea asupra Statului. În ce priveºte fondul comercial, Comisiunea spune cã nu s-a vândut un fond de comerþ, ci s-a vândut elemente active. ªi cu drept cuvânt: conform doctrinei ºi jurisprudenþei, fond de comerþ înseamnã o totalitate de bunuri ºi lucruri care se leagã de exerciþiul comerþului, cum ar fi: stelajul, registre, instalaþiuni, materiale, creanþe active ºi pasive, ustensile, maºini, mãrfuri aflate în magazie, dever, importanþa afacerii poziþia locului, tradiþia de cinste, de încredere ce ai ºtiut sã inspiri clientelei, toate acestea formeazã fondul de comerþ. Vã revine dumneavoastrã, care judecaþi astãzi în ultimã ºi înaltã instanþã de fond, ca, examinând aceste acte încheiate în 1930, sã trageþi concluzia dacã la 1930 „Cultura Naþionalã” a fost cedatã Statului cu un fond de comerþ sau pentru stingerea unei datorii, ca niºte elemente active ale unei întreprinderi. Noi susþinem cã, cu drept cuvânt, Comisiunea de Anchetã a exclus din valoarea de la 1930 plusvaloarea comercialã de 15%, care înseamnã un total de 24 milioane ºi care a fost 247

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
socotitã iniþial ca un fond de comerþ, pentru cã, în realitate, nu s-a dat nici fond de comerþ, nici vad comercial. Dumneavoastrã aþi numit o expertizã care a fost fãcutã de d-nii Fãgeþel ºi Constantinescu. Numiþii experþi au evaluat ºi cu valorile de atunci ºi cu valorile de astãzi. Ei expertizeazã ustensile, instalaþiile, maºinile etc., dar pentru teren ºi construcþie, ceva nemaiuzitat, deleagã din proprie iniþiativã, fãrã nicio autorizaþie din partea dumneavoastrã, pe dl. prof arhitect Nanescu, de altfel, persoanã cu competenþã necontestatã. Dar era legalã procedura acestor experþi? Experþii care au depus jurãmânt înaintea dumneavoastrã puteau ei sã delege parte din puterile lor unei a treia persoane care na avut nici un raport cu aceastã onoratã instanþã? În privinþa lucrãrii în sine a d-lui Nanescu, domnia sa aratã cã fixeazã un preþ de 30-35% în plus pe motiv cã, dacã pentru sistematizarea oraºului s-ar prevedea îndepãrtarea industriilor din acest perimetru al oraºului, terenul s-ar putea parcela pentru locuinþe, el îndeplinind condiþiunile din regulamentul comunal. Prin urmare, dupã ce nu ai îngãduinþa Comisiunii, îþi îngãdui sã supraevaluezi cu 30-35% pentru simplul motiv cã dacã comuna ar dispune evacuarea acestor lucrãri, terenul sar putea parcela ºi valoarea lui ar creºte cu 35%. ªi domnia sa adaugã aceastã sumã, care se ridicã la un total de 152 milioane. Prin urmare, valoarea din bilanþuri, 62 milioane ºi 69 milioane. Valoarea primã din 1930, 159 milioane. Valoarea de acum a Comisiunii de Anchetã, 106 milioane. Valoarea Fãgeþel-Constantinescu – 154 milioane. Este adevãrat cã d-nii Fãgeþel ºi Constantinescu adaugã la aceasta valoarea realã a ustensilelor, a terenurilor, în total în plus 26 milioane, reprezentând valoarea comercialã. Dar nu se mulþumesc numai cu atâta ºi ei spun ºi ce înseamnã valoare comercialã: sunt beneficiile pe care le-a realizat Monitorul Oficial în primul an de exploatare. Aceasta constituie un element activ care a fãcut obiect de tranzacþie, de cesiune, de dare în platã în momentul tranzacþiei din 1930? Din aceste puncte de vedere, vã rog sã binevoiþi a vedea cã toate aceste evaluãri urmeazã a fi reevaluate de dumneavoastrã. Veþi ajunge la concluzia cã evaluarea serioasã, realã, este fãcutã de experþii numiþi de Comisiunea de Anchetã, care au evaluat acest bun de 106 milioane. Or, cum aþi privi însã evaluãrile, existã, totuºi, o diferenþã între evaluarea fãcutã de experþi ºi aceea la care a fost rãscumpãrat acest bun, diferenþã care nu se 248

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
justificã ºi care rãmâne un prejudiciu în dauna Statului. Comisiunea examineazã apoi ce s-a încasat din noul portofoliul cedat ºi conchide cã s-au încasat 13 milioane, nu þine seamã de scãderile admise debitorilor în baza legii conversiunii ºi þine seamã de scãderile fãcute de Comisiunea Portofoliului când a examinat capacitatea de platã redusã a debitorilor. Cu drept cuvânt, Comisiunea spune cã aceste reduceri s-au fãcut de comisiune pentru un motiv personal al debitorilor, ºi acest motiv personal era lipsa de bonitate a creanþelor primite de Stat ºi starea de incapacitate de platã, starea precarã a debitorilor în acel moment, deci chestiuni care priveau personal pe debitori ºi de care nu poate profita Banca Blank. În ce priveºte tranºa a doua, Comisiunea spune: n-au fost reduceri conform legii conversiunii, s-au încasat în contul acestui portofoliu de 600 milioane, numai 1.400.000. Remarcaþi ce mare diferenþã între suma trecutã la Stat ºi ce s-a putut încasa în aceastã epocã de aproape 10 ani în contul acestui portofoliu ºi reþineþi cã acest portofoliu era garantat ºi printr-un gaj de efecte ºi prin cesiunea unor garanþii ipotecare fãcute de Banca Industrialã. Totuºi, din 600 milioane se încaseazã doar 1.400.000. Pentru aceleaºi principii, de ordin personal, Comisiunea, în ce priveºte tranºa a doua, þine seamã de scãderile fãcute de Comisiunea debitorilor. În ce priveºte tranºa a treia, Comisiunea ajunge la concluzia cã s-au încasat 10 milioane, cã au fost reduceri la conversiune de 7 milioane ºi rãmâne un rest de încasat de 90 milioane. Toate acestea dau un prejudiciu de 831 milioane. De reþinut este cã, pentru asigurarea recuperãrii portofoliului preluat de Stat în tranºa a treia, acela de 108 milioane, Banca Blank a dat în platã linia BuzãuNehoiaºu. Comisiunea de Anchetã a spus cã nu poate evalua aceastã linie, pentru douã motive: în primul rând, cã acþiunile acestei societãþi nu sunt cotate la bursã ºi, în al doilea rând, în bilanþul Societãþii Buzãu-Nehoiaºu ele sunt evaluate la 6.000 lei, deci cele 6.184 acþiuni valoreazã 3 milioane ºi ceva; ºi Comisiunea mai spune cã nu poate sã evaluaze, pentru cã, adresându-se la Calea Feratã, nu poate obþine un rezultat. Aþi numit o expertizã ºi expertul ajunge la concluzia cã aceste acþiuni raportate la activul net al Societãþii din 1931 ºi astãzi, pentru epoca 1931 o acþiune ar valora 12.945 lei, iar în 1941 ar valora 36.800 lei. De reþinut un lucru: expertul, ca sã ajungã la diferenþa dintre activ ºi pasiv ia posturile active din bilanþul din 1933 când are loc operaþiunea, iar în ce priveºte calea propriu-zisã ºi materialul rulant, expertul spune: având în vedere cã aceste bunuri sunt trecute în bilanþ cu valorile probabil 249

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
antebelice, voi lua valoarea expertizatã astãzi de experþii numiþi de dumneavoastrã pentru epoca de atunci. ªi spune cã experþii au spus cã poate face atunci 181 milioane. Ia aceastã sumã, deduce din ea pasivul ºi diferenþa dintre activ ºi pasiv o repartizeazã la numãrul de 12.000 acþiuni, pentru a gãsi valoarea unei acþiuni. Acesta este calculul expertului ºi el îl face pe douã coloane, pentru valoarea de atunci ºi cea de acum. Dar pentru a ajunge la activul net, dupã ce ia activul constituit în urma expertizei, deduce din el pasivul dar din care exclude capitalul, fondul de rezervã statutar ºi fondul de amortisment. Dar aceste posturi nu fãceau parte din pasiv? Dacã pasivul creºtea cu aceste trei posturi, activul net se diminua ºi atunci la activul net Apoi tocmai capitalul cu rezervele lui trebuia diminuat, ºi valoarea acþiunilor ieºea mai micã. stabilite, cãci capitalul ºi Dar expertul mai spune un lucru: stocul majoritar rezervele reprezintã prezintã o primã, aºa numita primã virtualã faþã de diferenþa între activ ºi acþiunile deþinute de micii acþionari, ºi dacã s-ar pasiv, ºi acest capital cu rezerve poate sã aibã altã considera ºi aceastã primã, atunci expertul spune cã se valoare decât cea ajunge la o valoare de 17.250 lei acþiunea în 1933 ºi nominalã, mai ales în 49.000 acþiunea în 1941! ªi eu mã întreb: ce alte acþiuni cazul de faþã, când în Þara Româneascã mai au asemenea valoare? Nu capitalul reprezintã lei este aceasta o valoare care mi se pare exageratã? Au aur. avut-o vreodatã acþiunile Bãncii Naþionale sau ale altor În ce priveºte amortizãrile, ele s-au avut întreprinderi vreo asemenea valoare. Ce se are în în vedere de cãtre experþi vedere când se evalueazã o acþiune? Diferenþa între în evaluarea liniei, activ ºi pasiv sau rentabilitatea de valoare comercialã, scãzându-se sume mult cotarea unei acþiuni la bursã? Ori, chiar Comisiunea de mai mari decât cele Anchetã spune cã n-a putut sã facã evaluarea pentru cã înscrise în bilanþ. acþiunile nu erau cotate la bursã. Deci, nu au o valoare de circulaþie pe piaþã. Au o valoare idealã raportatã la valoarea investiþiunilor. Da, din acest punct de vedere, au o valoare. Dar o valoare cotatã la bursã, o valoare comercialã, nu au. Aºa cã ºi sub acest aspect vã rog sã binevoiþi a vedea cã, în ce priveºte expertizarea acþiunilor liniei Buzãu-Nehoiaºu, o expertizã fãcutã în asemenea condiþiuni este cu totul arbitrarã. Comisiunea de Anchetã face rãspunzãtori pe conducãtori solidar cu Banca Blank ºi este de reþinut cã este un text în decretul-lege din 1941 care dispune cã, chiar în cazul când a foat scoasã din obligo întreprinderea sau persoana al cãrei portofoliu a fost preluat de Stat, aceastã scoatere din obligo nu-l exonereazã de rãspunderea plãþii. Este al. 2 din art. 3 al decretului din 1941. Comisiunea de Anchetã examineazã cine au fost conducãtorii care au avut conducerea efectivã a acestui institut de credit al cãrui portofoliu a fost preluat de Stat ºi în urma dovezilor administrate în faþa ei. Ajunge la concluzia cã, rãspunzãtori de faptele ce se imputã ºi 250

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
care constituie un prejudiciu pentru Stat sunt, în afarã de Banca Blank, conducãtorii din acea epocã ºi anume, Aristide Blank, Tabacovici, Soepkez ºi Garvin. În ce priveºte dovezile, mã refer la cele reþinute de Comisiunea de Anchetã. Toþi martorii, Florescu, Cantuniari, Argetoianu etc., aratã cã conducãtori erau aceºti domni arãtaþi în raportul de anchetã. Voi adãuga doar ceea ce declarã dl. Aristide Blank la pag. 52: „În perioada de la 7 februarie 1929 pânã la concordat, mã consider rãspunzãtor de conducerea bãncii ºi am fost asistat de d-nii Soepkez ºi Tabacovici ... Banca Industrialã era cu un capital exclusiv al Bãncii Blank ºi administra bunurile Bãncii Blank. Ea a fost condusã de Dinermann ºi Soepkez, iar dupã concordat de Crãciun ºi Garvin, care însã nu figurau decât de formã.” Iar mai jos, tot dl. Blank spune: „Înþelegerea din 30 august 1931 referitoare la 600 milioane a fost tratatã de mine, Tabacovici ºi Soepkez, într-un Consiliu ... la care a luat parte ºi dl. Argetoianu. Conducãtori efectivi la Banca Industrialã eram eu, Tabacovici ºi Soepkez, iar Garvin, chiar dacã purta titlul de director, servea mai mult ca expert tehnic, neavând nicio rãspundere.” Toþi ceilalþi martori, Thanos, Spiratos, Argetoianu, Florescu etc., afirmã cã conducãtori erau persoanele care sunt aduse astãzi înaintea dumneavoastrã. Comisiunea de Anchetã trage concluzia cã aceºtia urmeazã sã rãspundã pentru prejudiciul suferit de Stat ºi pentru motivul cã aceste persoane, în calitatea lor de conducãtori, erau singurii care decideau volumului scontului la BNR, singurii care fãceau intervenþiuni, care repetau aceste intervenþiuni atunci când anumite efecte fuseserã refuzate. ªi mai trage aceastã concluzie Comisiunea din procesul-verbal al Bãncii Naþionale din 20 octombrie 1931, în preziua închiderii ghiºeelor Bãncii Blank. Primind scrisorile de demisiue ale d-lor Blank ºi Soepkez, scrisori în care arãtau situaþia grea în care se gãsea Banca Blank ºi cã înþeleg sã se demitã de la conducerea bãncii ºi sã depunã ºi acþiunile drept gaj pentru asigurarea angajamentelor la Banca Naþionalã, Banca Naþionalã pune o condiþiune sine qua non care se gãseºte în dosarul 5 la pag. 2 ºi 3: înþeleg cã iau act de aceste demisiuni ºi cã accept oferta pe care o face Banca Blank, adicã conducãtorii ei de a se retrage de la conducere, dar cu o singurã condiþie: în acelaºi timp sã se retragã ºi dl. Tabacovici. ªi, într-adevãr, în aceeaºi zi, intervine ºi demisia d-lui Tabacovici. Prin aceasta, înþeleg sã ratifice ceea ce s-a afirmat aici, cã demisia d-lui Tabacovici intervenise ulterior. Comisiunea de Anchetã din aceste elemente trage urmãtoarea concluzie: dacã Banca Naþionalã 251

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
înþelegea la acea epocã sã ajute mai departe Banca Blank cu condiþia însã a îndepãrtãrii acestor domni de la conducere pentru cã, prin aceºti domni, se fãcuse contactul între Banca Blank ºi Banca Naþionalã ºi pentru cã datoritã acestor domni Banca Blank ajunsese la situaþia criticã de atunci, aceasta înseamnã cã numai aceºti domni erau rãspunzãtori de toatã starea aceasta de insolvabilitate a Bãncii Blank ºi, deci, urmeazã sã rãspundã de daunele suferite de Stat. În ce-l priveºte pe Garvin, martorul Mazãre aratã clar cã el era directorul cu toatã rãspunderea la Banca Industrialã. Pentru a termina: s-a spus ºi cu foarte multe accente de cãldurã de cãtre apãrãtorii lui Aristide Blank ºi Tabacovici ºi Garvin, cã aceºtia n-ar putea fi þinuþi rãspunzãtori în niciun caz de vreo culpã, cã dl. Blank nu se pricepea în contabilitate ºi cã neregulile care ar exista ipotetic în bilanþurile bãncii ca ºi acelea din operaþiunile de reescont la Banca Naþionalã ºi la Stat nu-l interesau, cãci domnia sa privea lucrurile în zare, era un fin literat, un generos binefãcãtor, iar Tabacovici un om care la fel vedea lucrurile în mare ºi departe. Se citau elogiile care s-au adus d-lui Tabacovici într-un Consiliu de Administraþie al Cãilor Ferate. Nu avem nimic de spus, nu obiectãm cã dl. Aristide Blank ar fi un fin literat ºi un binefãcãtor ºi dl. Tabacovici cu orizonturi foarte largi. Dar nu se poate ca atunci când îþi vine rãspunderea conducerii unui institut de aºa mare importanþã cum era Banca Blank, nu se poate sã-þi permiþi sã fi un fin literat, un generos filantrop, un om cu vederi largi în altã activitate ºi, totuºi, acolo unde ai rãspunderea unui institut de o atât de mare importanþã sã-l neglijezi în aºa fel încât sã-l aduci la starea la care a fost adus. Pentru toate aceste consideraþiuni, vã rog sã binevoiþi a vedea cã toate apelurile sunt nefondate ºi, în consecinþã, sã le respingeþi.

252

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 13 decembrie 1941 Dl. avocat Bãlescu: Îmi revine pentru a doua oarã sarcina dificilã, aº spune, poate, chiar ingratã, dupã ce la început a trebuit sã deschid drumul ºi sã obosesc onorata Comisiune printr-o expunere a faptelor pe care am socotit cã este absolut necesar s-o fac, spre a facilita dezbaterile ulterioare ºi a situa procesul într-o anumitã ambianþã care depãºea întrucâtva aspectul pur juridic, tot aºa de dificilã ºi ingratã este ºi aceasta a doua sarcinã a mea, de a cãuta sã fac o expunere pur sinteticã a procesului, cãutând sã relev care sunt, dupã opinia noastrã, aspectele ce pot sã aducã o soluþionare a pricinei, adicã elementele concludente care pot sã fie reþinute de onorata Comisiune. Dacã ar fi sã exprimãm în modul cel mai sintetic posibil care este obiectul litigiului nostru, cred cã el ar putea sã fie înfãþiºat în trei ecuaþiuni: O primã ecuaþiune numericã: este vorba de un calcul, acela care are de obiect stabilirea unei cifre a prejudiciului care urmeazã sã fie stabilit de onorata Comisiune dacã, într-adevãr, existã. În aceastã privinþã, onorata Comisiune a putut sã reþinã ce deosebire de concepþiuni existã între modul de a judeca al Comisiei de Anchetã ºi modul nostru de a pune concluziuni în combaterea sistemului de argumentare al Comisiei de Anchetã. O a doua ecuaþiune este de data aceasta pur juridicã: ea poartã asupra unor probleme de drept privitoare la noþiunea responsabilitãþii. ªi de data aceasta ne gãsim în grave divergenþe cu Statul, pentru cã noi susþinem cã responsabilitatea nu poate sã existe decât aºa cum am fost obiºnuiþi sã judecãm, adicã numai prin culpã, iar nu aºa cum se susþine, pe baza unor principii încetãþenite de vreo doi ani, adicã fãrã culpã; este teoria foarte originalã a Statului, care pretinde cã decretul-lege din 12 octombrie 1940 a fãcut tabula rasa de orice principii de drept ºi a înþeles sã instaureze în sistemul dreptului nostru pozitiv aceastã bizarã formulã a responsabilitãþii fãrã culpã. În sfârºit, a treia ecuaþie, pe care aº denumi-o psihologicã; ea poartã asupra ambianþei pe de o parte a datei când faptele ce formeazã obiectul dezbaterilor au fost consumate, pentru cã, oricât ne-am strãdui sã formulãm o expunere, nu vom putea sã nu þinem socotealã de acea ambianþã localã de esenþã psihologicã cu repercusiuni financiare sub al cãror aspect nu mai putem sã ne formãm justa opinie asupra faptelor ce suntem chemaþi a judeca; ºi, fireºte, în aceeaºi ecuaþie ºi judecarea faptelor astãzi în ambianþa localã a momentului în care aceste fapte urmeazã a fi apreciate pe temeiul legiuirilor în vigoare, care ºi ele sunt caracterizate prin aceleaºi consideraþiuni de naturã psihologicã pe care nu putem sã le ignorãm. Foarte rezumativ, pentru a situa în timp ºi în ambianþã procesul, trebuie sã pornim de la legea de stabilizare monetarã din 1929. Fãrã a mai repeta chestiuni care sunt atât de cunoscute, este necesar sã fim bine înþeleºi cã înþelegem sã luãm ca punct de plecare legea monetarã din 7 februarie 1929, pentru cã aceastã lege a întocmit programul de dezvoltare economicã, având ca obiectiv menþinerea stabilizãrii monetare de la care au pornit toate mãsurile cu caracter legislativ sau juridic, care au dus la închegarea situaþiunii de fapt ce suntem chemaþi sã judecãm astãzi. În programul de stabilizare, dupã ce în preambul se spune cã Guvernul român, dorind sã consolideze opera de restaurare financiarã urmãritã de România de la rãzboi încoace, sã aºeze în mod definitiv creditul þãrii ºi sã uºureze dezvoltarea sa economicã, asigurându-i în condiþiuni normale resursele necesare producþiei naþionale, a hotãrât sã stabilizeze leul pe baza 253

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
aurului la cursul actual al schimbului ºi sã ia mãsurile necesare pentru a da acestei stabilizãri un caracter definitiv, aratã cã, în acest scop, Guvernul român a elaborat un program a cãrui realizare va trebui îndeplinit în trei ani, sub rezerva unor termene mai scurte, prevãzute mai jos, pentru un anumit numãr de mãsuri. Dorinþã care n-a putut sã fie pe deplin satisfãcutã nu numai în cadrul unei conjuncturi care sã fie specificã þãrii noastre, dar nici în alte pãrþi nu s-a putut aprecia cândva un caracter definitiv al unei stabilizãri monetare. ªi la aceasta, între altele, a contribuit un eveniment cu totul neprevãzut, marea crizã care a izbucnit în America ºi care trebuia pe rând sã atragã toate economiile naþionale în prãbuºirile la care am asistat, ºi sã determine pe guvernanþi sã ia mãsurile necesare pentru a salva ce se mai putea salva spre a se face faþã unui imperativ necesar de conservare, de apãrare a creditului privat, ºtiindu-se cã, prin aceasta, se apãrã creditul public. Aºa se explicã de ce în 1930, dupã ce criza izbucnise ºi repercusiunile sale se extinseserã, criza îºi extinsese tentaculele ºi în Europa, s-a gãsit necesar sã se intervinã cu legea din iunie 1930 care, deºi în mod aparent pãrea cã este o lege cu caracter pur tehnic privind numai o completare a unei lacune din legea de stabilizare monetarã, aceea privitoare la chipul cum urmeazã sã se administreze portofoliul preluat de Stat, dar care, în realitate, depãºea cu mult programul iniþial din 1929, pentru cã ºi-au dat seama guvernanþii cã, suprapunându-se la preocupãrile de menþinere a stabilitãþii acest factor nou al crizei mondiale, era de naturã sã zdruncine întreaga aºezare a acestui program. În programul de stabilizare, între altele, elementul decisiv era acela al epurãrii portofoliului Bãncii Naþionale, adicã se spunea cã nu poate fi asiguratã o stabilizare ºi mai ales, cum apãrea în dorinþa guvernanþilor, cu caracter definitiv, decât cu condiþia indispensabilã de a se epura portofoliul Bãncii Naþionale. În acel moment, în portofoliul Bãncii Naþionale se gãseau efecte cu scadenþe îndelungate, aºa zise efecte imobilizate care intraserã de voie sau fãrã voie în portofoliul BNR. Era o stare de fapt pe care cei chemaþi sã protejeze creditul nu puteau s-o ingnore. Afectarea unei sume de 4 miliarde lei din împrumutul de 10 milioane dolari al stabilizãrii, pentru epurarea portofoliului Bãncii Naþionale. Legea din 1930 a extins acest program în mãsura în care s-a constatat, ºi aceasta din împrejurãri care depãºeau cu mult ºi voinþa ºi bunãvoinþa celor care mânuiau creditul, cã au continuat sã intre în portofoliul Bãncii Naþionale efecte nestatutare, efecte cu scadenþã prea îndepãrtatã, efecte imobilizate. De ce? Pentru cã, în faþa unui fenomen economic, orice mãsurã de tutelare doctrinarã apare zadarnicã, pentru cã îndãrãtul unei operaþiuni de reescont stã o operaþiune de credit. Nu se putea concepe cã o circulaþie monetarã sã fie asiguratã fãrã aceastã operaþie de reescont, care este operaþia care exprimã elementul dinam, punerea în circulaþie a monedei, ei bine, efectele care erau reescontate deveneau de o calitate din ce în ce mai proastã. Aceasta era marfa de credit. Acestea erau efectele pe care instituþiunile private trebuia sã le transmitã Bãncii Naþionale, efecte de proastã calitate, pentru cã debitorii nu mai puteau sã ofere efecte de bunã calitate, ei înºiºi constrânºi de rezultatele neprevãzute ale crizei sã-ºi îndeplineascã cu mai puþinã rigurozitate obligaþiunile de credit; de aici concordate, suspendãri de executãri, falimente etc. Iatã de ce legiuitorul din 1930, extinzând planul de stabilitate, a socotit necesar sã dispunã posibilitatea de preluare de cãtre Stat din portofoliul Bãncii Naþionale ºi a efectelor care au fost reescontate cu scadenþe prea îndepãrtate, adicã efecte nestatutare intrate ºi dupã 7 februarie 1929 în portofoliul BNR; o stare de fapt absolut necesarã peste care nu se putea trece. 254

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Onoratã Comisiune, în cadrul numai al operaþiunilor de reescont ºi de preluare care se situeazã în dispoziþiunile legii din 1930, intrã procesul Bãncii Blank. Banca Blank a reescontat la Banca Naþionalã. Din totalul reescontului de 1.200.000.000, care se gãsea la data legii din 1930 reescontat la Banca Naþionalã, Statul a preluat din aceste efecte nu din cele anterioare, o cantitate de 1.008.000.000. Prin urmare, aceste efecte preluate de cãtre Stat intrau sub regimul juridic al legii din 1930, care îngãduia o atare preluare. Aceastã observaþiune trebuie sã fie reþinutã ca preþioasã pentru judecarea faptelor, cãci dacã s-ar fi putut cândva afirma cã Banca Blank, profitând de împrejurarea cã Statul prelua efecte s-a grãbit sã treacã Statului toate efectele sale proaste, o atare afirmaþiune nu poate sã fie sprijinitã pe datele ºi faptele concrete ale procesului, pentru cã întregul portofoliu din care Statul, la alegerea Bãncii Naþionale, a preluat efecte de ale Bãncii Blank, se gãsea reescontat la Banca Naþionalã în momentul în care a avut loc prima preluare, aºa cã din acest total al reescontului Statul a preluat efecte. Prin urmare, dacã nu se ºtia de la început cã Statul va prelua ºi efecte care au fost reescontate la Banca Naþionale posterior legii stabilizãrii, lucrurile acestea nu s-au ºtiut dinainte, fireºte cã orice afirmaþiune cã Banca Blank intenþionat a vrut sã pãgubeascã Statul, cãutând sã se elibereze de toate efectele sale proaste, nu poate sã stea în picioare. Numai metodic, nu din alte consideraþiuni ºi mai ales nu pentru consecinþe de ordin juridic, Comisiunea de Anchetã ºi noi am înþeles sã grupãm preluãrile de efecte de la Banca Naþionalã de cãtre Stat în trei tranºe: o primã tranºã de 300 milioane, o a doua tranºã de 600 milioane ºi o a treia tranºã de 108 milioane. Spuneam cã aceastã grupare se face numai pentru nevoile expunerii metodice, pentru cã în acest proces noi dezbatem în mod unitar problema de a se ºti dacã Statul a avut sau nu prejudicii nu în raport cu fiecare tranºã în parte, ci în raport cu întregul volum al efectelor reescontate la Banca Naþionalã ºi care au fost, ulterior, preluate de cãtre Stat. Aceastã consideraþiune este, de asemenea, utilã de a fi restituitã, pentru cã atunci când vom recapitula problema prejudiciului, dacã la douã din tranºe, la prima ºi a treia, valorile pe care Statul lea primit prin dare în platã sunt de aºa importanþã încât depãºesc valoarea efectelor preluate, fireºte cã acest surplus sau excedent în favoarea Bãncii Blank nu urmeazã a fi stins ca un beneficiu al Statului în raport cu fiecare tranºã, ci urmeazã a fi raportat asupra celei de a doua tranºe unde, noi vom demonstra cã numai în mod aparent, Statul a avut sã sufere prejudicii. Tranºa întâia, cele 300 milioane stinse prin darea în platã a unei valori concrete, a întreprinderii „Cultura Naþionalã”, cu un fond de comerþ, pentru cã sau transmis acþiuni, iar nu unelte, teren ºi clãdiri; ºi, printr-un portofoliu de creanþe agricole asanabile, cea mai mare parte intrat sub regimul legilor de asanare pe temeiul cãrora ºi astãzi Statul realizeazã sume rezultând din încasarea ratelor datorate, portofoliul de 136 milioane substituind prin înlocuire un portfoliu de 98 milioane efecte industriale, prin urmare efecte în substituire de o incomparabil mai bunã calitate, ºi asupra acestui punct voi reveni pentru cã este de naturã sã rãspundã la una din criticile pe care raportul de anchetã le face cu privire la operaþiunile de preluare, ºi anume referitor la convenþiunile de înlocuire, singurele în care, alãturi de operaþiunea de reescont, Comisiunea de Anchetã afirmã culpa Bãncii Blank. În tranºa a treia de 108 milioane, onorata Comisiune îºi aminteºte în ce împrejurãri aceastã creanþã a fost nãscutã ºi preluatã de Stat prin mijlocirea Bãncii Naþionale, în preziua concordatului, când deponenþii înspãimântaþi de perspectivele ruinei se înghesuiau zgomotos la ghiºeul Bãncii Blank, Banca 255

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Naþionalã, printr-un delegat special, cu fondurile sale, a plãtit deponenþilor 108 milioane, pentru a pretinde, dupã douã zile de la închiderea ghiºeelor, un efect de 108 milioane. ªi Banca Blank, dupã ce se gãsea deja în stare de concordat cu toate decãderile de ordin personal al statutului juridic care trebuia sã afecteze întreprinderea pe temeiul legii concordatului, a emis un efect de 108 milioane semnat de Banca Industrialã. Onorata Comisiune îºi aminteºte în ce împrejurãri insolite acest efect nu numai cã a fost emis, dar ºi preluat de Stat. Banca Naþionalã care îºi dãdea seama cã nu se poate continua cu executarea obligaþiunilor de restituire a depozitelor în preziua concordatului, atunci când funcþionarii sãi lucrau zi ºi noapte la întocmirea situaþiunilor care trebuia prezentate Tribunalului, acest credit a fost acordat nu numai nu la cererea Bãncii Blank, dar nici chiar la dorinþa exprimatã a sa. ªi onorata Comisiune îºi aminteºte iarãºi împrejurarea în care aceste efecte au fost preluate de Stat împotriva dorinþei Statului. Au trebuit câþiva ani de corespondenþã între Banca Naþionalã ºi Ministerul de Finanþe pentru ca, în cele din urmã, motivând pe consideraþiuni strãine de obiectul însuºi al elementelor care au prilejuit emiterea acestui efect, Statul a socotit cã este în avantajul creditului în general ca sã degreveze Banca Naþionalã de acest efect de 108 milioane. ªi acest efect de 108 milioane a format obiectul unei dãri în platã, dupã ce, în prealabil, întocmai ca ºi în cazul anterior, a format obiectul unei convenþiuni de înlocuire din acelea care sunt criticate de lege. Acest efect era semnat de Banca Industrialã, bancã notoriu insolvabilã la acea datã ºi vom avea prilejul sã arãtãm ceea ce Onorata Comisiune nu recunoaºte pânã acum, de ce Banca Industrialã era insolvabilã notoriu la octombrie 1931. Acest efect a fost înlocuit cu creanþe garantate care au fost preluate prin mijlocirea Bãncii Naþionale de cãtre Stat ºi mai ales prin darea în platã a celor 6.184 acþiuni Buzãu-Nehoiaºu, a cãror valoare apreciatã de experþii care au fost numiþi de onorata Comisiune, reprezintã o cifrã de peste 300 milioane. Tranºa a doua reprezintã efecte în valoare de 600 milioane care au fost semnate de Banca Industrialã ºi altele. Aceste efecte erau lipsite de bonitate, emise de o întreprindere în stare de insolvabilitate. Prima chestiune: aceastã stare de insolvabilitate a Bãncii Industriale era sau nu cunoscutã de Stat? Era sau nu cunoscutã mai ales de cãtre Banca Naþionalã în momentul în care avea loc reescontul? Pentru cã aceste efecte se gãseau deja reescontate la Banca Naþionalã când a avut loc preluarea. ªi lucrul acesta trebuie situat înainte de 19 august 1931, când a avut loc convenþiunea de preluare a celor 600 milioane. Era cunoscutã aceastã insolvabilitate? Este lucru necontestat. ªi mã refer în aceastã privinþã la o serie întreagã de date ºi acte care se gãsesc în dosarul cauzei: sunt rapoartele întocmite de cãtre dl. Auboin, consilier tehnic la Banca Naþionalã, însãrcinat anume prin programul care însoþeºte legea monetarã de a supraveghea asigurarea stabilizãrii monetare; ne referim în al doilea rând la toate observaþiunile care reies tot din dosar, fãcute de inspectorii generali ai Bãncii Naþionale ºi ne referim la depoziþiunile de martori care, de asemenea, au venit sã afirme cã, în momentul în care a avut loc aceastã preluare, se cunoºtea starea de insolvabilitate a Bãncii Industriale; ºi, mai ales, mã refer la actele care se gãsesc în dosarul cauzei, la schimbul de corespondenþã care a urmat direct între guvernatorul Bãncii Naþionale, dl. Manoilescu, ºi Ministerul de Finanþe. Vã reamintiþi, îndeosebi, o scrisoare din 19 august 1931, prin care dl. Guvernator, în momentul în care înainta Ministerului de Finanþe textul convenþiunii din 19 august, afirma în mod categoric, fãrã posibilitatea de echivoc, cã, prin preluarea portofoliului de 600 milioane în 256

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
vederea de data aceasta nu a asanãrii portofoliului BNR, ci pentru asanarea întreprinderilor private de credit ºi în special a Bãncii Blank, cã dacã s-ar fi lãsat sã cadã Banca Blank, acest lucru ar fi putut sã atragã, aºa cum spunea ºi Auboin, o catastrofã pentru creditul privat ºi prin repercusiune ºi pentru creditul public. Nu trebuie sã uitãm cã suntem în 1931, când Banca Blank era una din cele mai puternice instituþiuni financiare, cel puþin în ce priveºte puterea de atracþie a depozitelor ºi cã, în acel moment, salvarea Bãncii Blank era în strânsã conexitate cu apãrarea creditului privat ºi era în pãrerea unanimã atât a guvernatorului Bãncii Naþionale, cât ºi a consilierului tehnic ºi a Ministerului de Finanþe. Sunt afirmaþiuni care se fãceau în august 1931. Este o corespondenþã oficialã urmatã între o instituþie ca Banca Naþionalã ºi Ministerul de Finanþe, adicã între cei care aveau în acel moment în mânã paza ºi a stabilizãrii ºi a creditului. Nu este vorba de o opinie personalã. Este vorba de opinia celor care aveau rãspunderea apãrãrii creditului. Prin urmare, în niciun caz nu va fi putut Statul cândva sã pretindã cã, în schimbul preluãrii celor 600 milioane, sã primeascã un activ real echivalent. Iatã, prin urmare, un prim element: se ºtia, în acel moment, cã, prin preluarea acestui portofoliu de creanþe, Statul va avea de suferit prejudicii. De ce? Banca Industrialã, spun experþii contabili care au fost însãrcinaþi de Comisiunea de Anchetã sã examineze sub acest aspect situaþiunea Bãncii Blank, este o creaþie fictivã, o simplã secþiune a Bãncii Blank ºi, ca argument, ei dau faptul cã sediul ambelor instituþiuni este acelaºi, cã au aceiaºi membri în Consiliul de Administraþie, iar capitalul care constã în acþiuni se gãseºte în casa de fier a Bãncii Blank, cã, prin urmare, Banca Industrialã este o creaþiune fictivã a Bãncii Blank. Eroare. De data aceasta depãºim cadrul discuþiunilor economice ºi trebuie sã privim problema sub aspectul sãu pur juridic. Banca Industrialã nu este nicio secþie a Bãncii Blank, nicio creaþiune fictivã. Banca Industrialã este o societate pe acþiuni, care a fost înfiinþatã cu respectul tuturor formelor legale prevãzute de codul de comerþ, cu perfectã autonomie patrimonialã ºi care, prin obiectul statutar, aºa cum rezultã din statute, este o bancã ce trebuia sã concentreze în vederea diriguirii, participaþiunile industriale. În statutul Bãncii Industriale se aratã cã Banca Industrialã trebuie sã aibã ca obiect concentrarea participaþiunilor industriale care aparþineau Bãncii Blank. S-a spus cã Banca Blank a fost o bancã de afaceri ºi asupra acestei calificãri s-a înþeles sã se facã sã cadã greu accente peiorative, o bancã ce ºi-a nesocotit menirea de a fi pur ºi simplu o bancã de operaþiuni de credit. Dl. Victor Slãvescu a cãrei capacitate în ce priveºte cunoºtinþele de ordin economicofinanciar sunt mai presus de orice fel de criticã ºi îndoialã, autorul legii din 1934 privitoare la comerþul de bancar, dupã ce economia noastrã privatã a fost atât de grav zguduitã prin efectul crizei, dupã ce bãncile cele mai importante au fost parte nevoite sã închidã ghiºeele, parte sã-ºi vadã foarte grav atinsã structura lor, a socotit necesar întocmirea unui regim al bãncilor ca instituþiuni de credit, fãcând sã se afirme, pentru prima datã în legislaþia noastrã pozitivã, principiul executãrii controlului puterii executive asupra întreprinderilor private de credit, prin înfiinþarea Consiliului Superior Bancar. Este foarte preþioasã expunerea de motive care a fost întocmitã de cãtre dl. Victor Slãvescu ºi în care domnia sa, recapitulând situaþiunile de fapt care au necesitat instaurarea noului regim legal, raportat la nevoile noastre locale, afirmã cã în România toate bãncile au fost bãnci de afaceri: „Bãncile din România, indiferent de originea capitalului lor, erau aproape exclusiv bãnci de afaceri.../citat/”. 257

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Prin urmare, nu este o situaþiune specialã pentru Blank. Lucrul acesta, dl. Victor Slãvescu l-a repetat ºi în depoziþie, când a fost audiat ca martor. În acea epocã era o nevoie de ordin naþional ca bãncile sã participe la nostrificarea industriilor, ca urmare a întregirii teritoriale. Iatã ce spune dl. Victor Slãvescu: /citat/. Pentru ca, în cele din urmã, sã vinã sã ne afirme tot dl. Victor Slãvescu, care, pe lângã calitãþile sale, are ºi pe aceea de o valoare necontestatã de a fi creatorul Institutului Naþional de Credit Industrial, domnia sa recunoaºte:
„lichiditatea defectuoasã a bãncilor n-a putut fi remediatã prin creaþiunea institutului de credit industrial ... în acest mod bãncile au fost nevoite sã continue participaþiunile ºi finanþãrile industriilor create de ele.”

Prin urmare, nimic specific Bãncii Blank, Banca Blank n-a fãcut nimic altceva decât ce fãceau ºi celelalte bãnci din România în acea epocã. Banca Blank poate cã a fãcut-o pe o scarã mai întinsã, dar aceasta nu poate sã constituie o vinã sau o defecþiune care sã cadã asupra Bãncii Blank ºi sã facã sã i se atribuie o calificare peiorativã. ªi atunci, iatã Banca Blank cu întinse participaþiuni industriale. Nu toate însã au dat rezultate bune. Banca Blank, prin conducãtorii sãi, ºi-a dat seama la un moment dat cã aceastã politicã, dacã ar fi ºi mai departe continuatã, ar putea într-adevãr sã devinã un pericol pentru buna ºi normala funcþionare a bãncii ca institut de credit. Aºa se explicã de ce în 1921 s-a iniþiat aceastã idee de a se crea Banca Industrialã, menitã prin statutele sale sã primeascã toate participaþiunile Bãncii Blank. Aceasta departe de a fi o întreprindere sau o concepþiune care ar putea sã formeze obiect de critici, dimpotrivã trebuie sã formeze obiect de laudã, pentru cã Banca Blank aºa a înþeles cã se cuvine sã facã: sã transporte toate participaþiunile sale, care erau de naturã la un moment dat sã-i imobilizeze fondurile, unei noi întreprinderi, autonome, care se numeºte Banca Industrialã, ºi i-a transmis toate aceste participaþiuni. Onoratã Comisiune, avem toatã stima pentru experþii contabili. Dar ei nu pot sã se priceapã ºi în chestiuni de drept. În acest raport se afirmã cã Banca Industrialã a fost creatã numai pentru a furniza a doua semnãturã a Bãncii Blank pentru nevoile reescontului. Aceasta în 1921! În 1921, Banca Blank nu avea nevoie de o semnãturã de complezenþã. Iatã ce spune raportul: /citeºte din raport/. În realitate, Banca Industrialã reprezenta ceea ce noi juriºtii numim un holding, adicã o întreprindere care are ca scop sã dirijeze activitatea mai multor industrii în vederea unei coordonãri a lor. În statutele Bãncii Industriale aºa se spune, cã ea are ca obiect înfiinþarea sau dobândirea pe cont propriu, în participaþiune cu alþii, de industrii de orice naturã. Acesta este obiectul Bãncii Industriale. Ea este, prin urmare, o societate holding al cãrui patrimoniu constã din asemenea participaþiuni: pachete majoritare de acþiuni ale întreprinderilor industriale, în care aceastã societate înþelege sã-ºi dirijeze activitatea. Este ceea ce germanii numesc Familiengesellschaft sau Kapitalverwaltungsgesellschaft etc., în concepþiunea unuia din autorii cei mai de seamã ai ºtiinþei juridice comerciale moderne, Astarelli, o asemenea societate reprezintã un negoþ juridic indirect /citat/. De asemenea, Vivante merge mai departe, el a propus un proiect de lege de reformã a societãþilor anonime, proiect în care sã se reglementeze acest tip de societãþi. În fine, Salanda, luând în discuþie proiectul lui Vivante, afirmã: /citat/. 258

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Iatã, prin urmare, care a fost rostul acestei societãþi. Nu este o ficþiune, este o întreprindere nãscutã din nevoile vieþii actuale economice, nevoi care s-au produs nu numai la noi, ci pretutindeni, într-o mãsurã în care a fãcut necesarã elaborarea unor proiecte de legi. Banca Industrialã deþinea participaþiuni industriale ale Bãncii Blank. Banca Blank le transmisese Bãncii Industriale, ca obiect de constituire de societate. Acesta era capitalul. De ce Banca Industrialã a devenit insolvabilã în 1931, ºi în orice caz înainte de 19 august, adicã înainte de data când s-au preluat cele 600 milioane? Pentru cã aproape toate, ºi în orice caz cele mai multe din participaþiunile industriale ale Bãncii Industriale, pachetele majoritare sau nu ale celor mai serioase ºi mai viabile dintre întreprinderile create de Banca Industrialã sau la care participa, toate acestea au fost luate în prealabil. Banca Industrialã a fost secãtuitã în prealabil de cãtre Banca Naþionalã. Aºa se explicã de ce la 19 august 1931, Banca Industrialã era insolvabilã. Aceasta este o afirmaþie pe care suntem în mãsurã sã demonstrãm imediat. În cursul lunii iulie ºi august au intervenit între Banca Naþionalã ºi Banca Blank o serie de convenþiuni. La acea datã, Banca Naþionalã deþinea cambii reescontate de la Banca Blank ºi Banca Naþionalã a înþeles sã pretindã de la Banca Blank acoperire pentru aceste creanþe. Au fost patru convenþiuni succesive, la date foarte apropiate care au intervenit între Banca Naþionalã de o parte, ºi Banca Blank, de altã parte. Prima, la 16 iulie 1931, este fãcutã „pentru garantarea pânã la concurenþa sumei de 750 milioane a plãþii integrale, capital, dobânzi ºi orice fel de alte cheltuieli a efectelor comerciale reescontate pânã astãzi” ... „Banca Blank constituie în gaj acþiunile ºi valorile prevãzute în alãturatele anexe nr. 1 ºi 2 semnate de pãrþile contractante”. În aceste anexe se vede cã Banca Blank constituia drept gaj acþiuni ale Societãþii „Astra Vagoane”, „Ciment Cantacuzino”, „Petrifalãu”, „Lujani” etc. etc. La 31 iulie, a doua convenþie de gaj în termeni identici, tot pentru garantarea sumei de 750 milioane, o nouã constituire de gaj, alte acþiuni care reprezintã participaþiunile Bãncii Industriale în Societatea de Radiodifuziune, Întreprinderea de Credit Ipotecar, Buzãu-Nehoiaºu, Creditul Basarabean, Societatea de Telefoane etc. etc. La 8 august, al treilea contract de gaj pentru cele 750 milioane, alte participaþiuni: Universul, Sondajul etc. În sfârºit, la 14 august 1931, pentru garantarea sumei de 500 milioane, a patra convenþiune de gaj prin care se transmit Bãncii Naþionale pentru garantarea portofoliului reescontat aflat la acea datã, acþiunile Societãþii Generale de Construcþiuni Publice. ªtiþi ce înseamnã aceasta? Înseamnã proprietatea tuturor imobilelor Bãncii Blank, inclusiv imobilul sediului central cu tot careul din Calea Victoriei. Prin urmare, tot ce a avut. Mai este vreo mirare acum, de ce la 19 august Banca Industrialã era insolvabilã? Într-o convenþiune ulterioarã se specificã, recapitulându-se toate aceste efecte de gaj, ºi numãrul ºi valoarea, ºi veþi vedea cã aceste valori apreciate numai nominal sau cu oarecare aproximaþie, care ulterior au fost date în platã Bãncii Naþionale, reprezintã de pildã: 41.000 acþiuni Astra-Vagoane, 81.000 acþiuni Ciment Cantacuzino, 5.400 acþiuni Societatea Radiodifuziune, 100.000 acþiuni Lujani, 62.000 acþiuni Fabrica de Piele Mureºeni, 20.000 acþiuni Copºa Micã, 19.000 acþiuni Societatea de Telefoane, 17.889 acþiuni Universul plus 99.310 acþiuni ale Societãþii Generale de Construcþiuni ºi Lucrãri Publice. Dacã aºa este, ce era natural sã urmeze atunci când Banca Naþionalã avea alegerea efectelor ce urmau sã fie transmise Statului în vederea preluãrii? 259

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Ceea ce cu câþiva ani mai târziu, în urma sugestiilor Bãncii Naþionale, a gãsit necesar sã facã legiuitorul, care a creat un fel de ipotecã ocultã. Dacã din totalul efectelor care se gãseau la acea datã la Banca Naþionalã ºi nu altele, care se afla mai ales garantat cu tot activul Bãncii Industriale, Banca Naþionalã a înþeles sã transmitã Statului o parte din aceste efecte pânã la concurenþa sumei de 600 milioane, natural era ca, o datã cu aceste efecte, sã facã sã se transmitã Statului ºi partea aferentã din garanþiile care priveau întregul portofoliu de efecte aflat la acea datã la Banca Naþionalã, din care a fãcut alegerea pentru Stat. Aºa era natural, pentru cã acesta este regimul juridic actual. Cambiile circulã cu toate garanþiile, fãrã sã fie necesarã vreo inscripþie ipotecarã sau întocmirea vreunui act special. Aºa spune legea din 1935. ªi dacã aºa era, nu mai poate sã fie vorba de prejudicii exorbitante pe care Statul a avut sã le sufere prin preluarea acestei tranºe de 600 milioane, adicã sã vinã Comisiunea sã constate cã s-a încasat 1 milion ºi a fost o pagubã de 599 milioane. Dacã Banca Naþionalã a reþinut toate gajurile care garantau aceste efecte ºi dacã mai ales Banca Naþionalã, înainte de preluarea acestui portofoliu, secãtuise Banca Industrialã de întregul sãu activ, socotim cã este aceasta o consideraþiune decisivã pentru a statua asupra responsabilitãþii ºi asupra culpei. Comisiunea de Anchetã înþelege tot pentru nevoi de ordin metodic sã împartã operaþiunea complexã de preluare în trei faze distincte, ºi mai ales înþelege sã facã sã cadã accentul asupra responsabilitãþii, în raport cu fiecare din aceste operaþiuni: prima fazã de reescont, a doua fazã de preluare ºi a treia fazã de înlocuire. În faza de reescont, toatã responsabilitatea cade asupra Bãncii Blank. În faza de preluare, Banca Blank nu are sã rãspundã, cãci aceastã operaþiune s-a fãcut peste capul ei, alegerea efectelor s-a fãcut de Banca Naþionalã în baza înþelegerii directe cu Statul; ºi a treia fazã, de înlocuire. Vã rog sã reþineþi cã despre aceasta este vorba, iar nu despre altceva, adicã este vorba despre înlocuire. Aceasta înseamnã cã Comisiunea de Anchetã a înþeles sã facã un capãt de acuzaþie împotriva Bãncii Blank numai în ce priveºte înlocuirea efectelor care fuseserã deja anterior preluate de cãtre Stat. Or, dacã ar fi sã începem cu aceasta a treia fazã, cred cã apãrarea noastrã este foarte mult uºuratã, pentru cã dacã se poate vorbi nu de prejudiciu, dar dimpotrivã de un beneficiu realizat de Stat, acesta se datoreazã tocmai operaþiunilor de înlocuire. Convenþiuni de înlocuire au existat cu privire la prima ºi a treia tranºã. Dar dacã se poate afirma cã Banca Blank este rãspunzãtoare pentru faptul cã, în locul unor efecte semnate, Banca Industrialã a predat Statului efecte de asanare de pe urma cãrora Statul ºi astãzi realizeazã, ºi mai ales a predat prin dare în platã – în aceasta constã înlocuirea – institutul „Cultura Naþionalã”, sau dacã în raport cu a treia tranºã în locul efectului de 108 milioane semnat Banca Industrialã a dat Statului un numãr important de creanþe garantate cu gaj, ipoteci etc., de pe urma cãrora Statul a realizat sume importante, vreo 10 milioane, ºi continuã sã realizeze, aceastã operaþiune de înlocuire este fãcutã în favoarea Statului. Aici nu poate sã fie vorba de o responsabilitate, dimpotrivã este o operaþiune de care Statul trebuie sã fie foarte satisfãcut cã a avut loc la stãruinþa Bãncii Blank. Operaþiunea de reescont. Arãtam de ce operaþiunea de reescont nu poate sã formeze obiectul unei cercetãri ºi mai ales de naturã criticã a Comisiunii de Anchetã. Operaþiunea de reescont este independentã de operaþiunea de preluare. Decretul-lege a dat în competenþa Comisiunii sã ancheteze numai operaþiunea de preluare. De ce? Pentru cã, în momentul în care a avut loc preluarea, în iunie 1930, efectele erau deja reescontate la Banca Naþionalã. Prin 260

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
urmare, operaþiunea de reescont nu are legãtura necesarã cu operaþiunea de preluare. Dar sã spunem cã am admite cã aceastã operaþiune este atât de complexã, încât n-am putea sã facem separaþie una ºi cealaltã ºi cã, prin urmare, prin operaþiunea de preluare am înþelege ºi o operaþie de reescont. Comisiunea de Anchetã afirmã cã, de data aceasta, responsabilitatea trebuie sã cadã cu toatã greutatea asupra Bãncii Blank. De la început, o consideraþiune care pune în defect logica Comisiunii de Anchetã: „Din lucrãrile de prezentare la reescont Bãncii Naþionale, se vede cã Serviciul Scontului din aceastã bancã ºi-a îndeplinit insuficient obligaþiunile de a culege ºi comunica informaþiuni complete Comitetului de Scont...”/citat/. Prin urmare, aici se face critica organelor Bãncii Naþionale. Dacã Comisiunea de Anchetã gãseºte vinovat Serviciul de Scont al Bãncii Naþionale, care mai poate fi rãspunderea Bãncii Blank? La fel, toþi martorii au spus cã, în ce priveºte operaþiunea de reescont, nici nu putea sã-ºi permitã cumva sã vinã vreun reprezentant al Bãncii Blank la Banca Naþionalã ca sã dea sugestii sau sã stãruie pentru a se primi efectele. A spus-o, între alþii, ºi dl Burillianu. Dar ce înseamnã reescont? Ca sã vedeþi cã ºi sub aspectul juridic nu poate sã fie vorba de rãspunderea Bãncii Blank. Reescontul este o operaþiune a cãrei justã calificare nu s-a reuºit sã se dea pânã acum în doctrina dreptului comercial. Unii spun cã este o vânzare de creanþe. Alþii, cã este o formã de împrumut. Dar oricare ar fi aceastã calificare, toþi autorii sunt de acord asupra unei consideraþiuni ºi anume cã operaþiunea reescontului ºi din punct de vedere tehnic, ºi din punct de vedere juridic, trebuie, în mod necesar, sã fie precedatã, unii spun de un contract distinct, alþii de o necesitate de fapt, ceea ce numesc unii „contract de examinare”. „Examenul regularitãþii formale a titlului sau actului cambial ... /citat din Mossa „La cambiale”. Prin urmare, în momentul în care îþi ofer marfa, înainte de a încheia operaþia de reescont, trebuie sã aibã loc operaþia de examinare, ca la orice marfã. Un fel de antecontract: nu primesc sã închei contractul de reescont dacã, în prealabil, examinând calitatea mãrfii, ea nu-mi copnvine. Debitorul este obligat ca, în mod anticipativ, sã predea titlul spre examinare. Scopul predãrii – zice autorul – este acela de a face posibil pentru bancã examinarea cambiei, care este atât de necesarã scontului încât fãrã ea operaþiunea nu s-ar realiza. Este, într-adevãr, dificil ca banca sã sconteze cambii fãrã sã fi examinat mai întâi titularul ºi sã fi obþinut informaþiuni asupra diferiþilor coobligaþi. Prin urmare, examenul din punct de vedere substanþial s-a fãcut. Reprezentantul Statului spunea cã nu este de ajuns numai pentru a examina calitatea statutarã a unui efect sã te referi la coexistenþa a trei semnãturi sau douã semnãturi, ci „aceste semnãturi trebuie sã fie solvabile”. Prin urmare ºi din punctul de vedere al solvabilitãþii, Comitetul de Scont, pe baza informaþiunilor Serviciului de Scont, în cadrul acestui antecontract de examinare, a acceptat marfa care se oferea de cãtre Banca Blank. ªi am arãtat cã în deplinã cunoºtinþã de cauzã. Putea oare Banca Blank sã-ºi impunã la reescont efectele sale? Dar ºi în cadrul celor mai elementare principii din materia cererii ºi ofertei, Banca Blank era ofertantã ºi, dacã cel cãruia îi oferea, adicã Banca Naþionalã, refuza, contractul nu se încheia. S-a discutat aici vreun viciu de consimþãmânt cu privire la acest contract? Nu s-a mers atât de departe. Nu s-a pretins cã Banca Naþionalã – prin cele douã organe ale sale – a fost victima unui viciu de consimþãmânt. 261

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Horibile dictu! ar spune unul din martorii Statului. Banca Blank a mers pânã acolo – ºi acest lucru îl reþine ºi Comisiunea de Anchetã – încât deºi s-a prezentat la scont cu o parte din cambii ºi deºi aceste cambii i-au fost refuzate, a mers pânã acolo încât a avut curajul sã se prezinte a doua oarã la Banca Naþionalã cu efecte care fuseserã anterior respinse pentru cã nu erau statutare, sau pentru cã semnãturile nu aveau bonitate”. ªi Comisiunea se referã la depoziþiunile de martori. Prin denaturare s-a putut face o atare motivare. Avem aici depoziþiile martorilor la care se referã raportul Comisiunii, martorii Thanos ºi Spiratos, iar noi adãugãm ºi depoziþia martorului Opriºan, directorul Serviciului Trezoreriei Bãncii Naþionale. Dl. Opriºan spune: „Un efect trecut prin scont înseamnã cã Serviciul Scontului ºi directorul ei au cunoscut bonitatea semnãturilor”. Prin urmare, ºi aceastã cerinþã a condiþiunilor statutare în afarã de cele formale a fost examinatã ºi cunoscutã din moment ce a fost primitã la scont. Martorul Thanos spune: „Dacã anumite efecte din acestea ne erau respinse, raportam tot unuia din aceºti trei domni valoarea ce ne-a fost respinsã ... ºi adesea prezentam din nou astfel de efecte respinse care, câteodatã, ne erau din nou respinse, în care caz le înlocuiam cu altele, iar adesea se termina prin a se primi ºi cele respinse”. Aceastã depoziþie este însã numai fragmentarã, pentru cã raportul de anchetã omite a reþine ºi ceea ce martorul adaugã ca fiind o justificare a faptului de ce se prezentau a doua oarã efectele respinse. Iatã ce adaugã martorul:
„Efectele respinse, pe care totuºi le prezentam din nou, erau din acelea în privinþa cãrora Banca Naþionalã nu arãta motivul pentru care erau respinse.”

Mã împiedicã cineva sã prezint efecte a doua ºi a treia oarã dacã Banca Naþionalã alege unele din efecte, iar restul mi le înapoiazã fãrã sã-mi spunã cã le înapoiazã cã nu îndeplinesc condiþiunile statutare, sau pentru cã sunt lipsite de bonitate, ci mi le înapoiazã fãrã a arãta motivul? Mã împiedica cineva sã le prezint din nou? Faptul acesta constituie el oare incriminarea atât de gravã care se aduce Bãncii Blank, lãsând sã se înþeleagã cã ea ar fi cãutat sã inducã în eroare ºi sã fraudeze? Martorul Spiratos spune acelaº lucru:
„Când Banca Naþionalã ne respingea anumite efecte fãrã arãtare de motiv, se întâmpla adesea sã le prezentãm din nou cu altã ocazie, dacã nu aveam marfã de calitate mai bunã sau nu aveam bani în cassã...”,

iatã, prin urmare, în ce priveºte operaþiunile de reescont, sub aspectul condiþiunilor substanþiale statutare de bonitate. În ce priveºte condiþiunile formale, cred cã nu mai poate fi discuþie între noi pentru cã s-a lãmurit, a fost un lapsus calami al Comisiei de Anchetã, când spunea cã efectele erau nestatutare pentru cã nu purtau decât douã semnãturi în loc de trei, deoarece s-a stabilit cã Banca Blank a fost autorizatã sã dea la reescont în mod legal efecte numai cu douã semnãturi. ªi atunci unde mai rãmâne imputaþiunea? Care mai este culpa, vina ºi critica ce se aduce Bãncii Blank în raport cu operaþiunea de reescont? Pentru cã, încã o datã, nu s-a afirmat ºi nu s-a putut merge pânã acolo încât sã se afirme cã Banca Naþionalã a fost victima vreunui viciu de consimþãmânt sau cã Banca Blank, prin organele sale, a comis o fraudã în raport cu dispoziþiunile legilor în 262

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
vigoare la acea datã, fãcând sã se treacã la Stat prin mijlocirea Bãncii Naþionale anume în vederea preluãrii de cãtre Stat a celor mai proaste efecte, cu scopul de a se degaja de ele. Nu s-a mers pânã acolo. S-a vorbit de cesiuni, de intervenþii repetate, de discuþiuni vii, în mod abstract, impersonal, fãrã sã se afirme cine a fãcut presiuni sau intervenþiuni, ori cine ºi cu cine au discutat viu ºi ce relevanþã poate sã aibã aceste noþiuni din punctul de vedere al efectelor juridice ca sã se poatã afirma frauda. De altfel, onoratul raport al Comisiunii de Anchetã nu articuleazã nimic asupra fraudei, concluziunile sale poartã exclusiv asupra gravelor prejudicii. ªi acum vin la al treilea aspect al problemei, ºi anume la chestiunea responsabilitãþii. Eu pledez pentru Banca Blank. Banca Blank este o societate anonimã, este, aºadar, o persoanã juridicã. Eu nu pot sã pun concluzii decât numai în ce priveºte rãspunderea distinctã a Bãncii Blank ca persoanã juridicã. În aceastã privinþã, noi am afirmat cã problema responsabilitãþii nu poate cãpãta altã înfãþiºare în dezbaterile noastre decât numai aceea a responsabilitãþii extracontractuale, delictuale sau cvasidelictuale – numai delictualã afirmãm noi – pentru cã decretul-lege din 12 octombrie 1940 vorbeºte numai de fraudã ºi de grave prejudicii. Noþiunea de grave prejudicii presupune noþiunea de intenþiune dolosivã, fiindcã fãrã aceastã noþiune ea este un termen lipsit de conþinut. Onoratul reprezentant al Statului spunea cã decretul-lege din octombrie a creat o nouã insituþiune juridicã ºi anume aceea a responsabilitãþii fãrã culpã /citat din pledoaria d-lui Gheorghiu/. Onoratã Comisiune, cã ne gãsim într-o fazã socialã de grave ºi profunde prefaceri, într-un nou regim, lucrul acesta nu poate sã-l conteste nimeni. De asemenea, nu se poate contesta cã acest nou regim poate sã capete ºi un caracter revoluþionar. Dar este vorba de o revoluþie care înþelege sã facã sã se conserve instituþiunile fundamntale ale Statului, iar noi, ca juriºti, nu putem sã accentuãm orice fel de teorie care ar duce la destrãmarea însãºi a rostului nostru de a exista ca Stat. Se afirmã, de pildã, permanenþa proprietãþii individuale ºi reescontul ei. Ei bine, se afirmã ºi permanenþa principiilor de drept. Nu suntem într-o revoluþie anarhicã. Dar aceastã originalã tezã a Statului este contrazisã de chiar opinia celor care au întocmit raportul Comisiunii de Anchetã, pentru cã, în raportul acesta, se formuleazã care sunt principiile de bazã ale acþiunii în responsabilitate ºi se precizeazã atât de mult încât Statul este pus în contradicþie ºi în ce priveºte calificarea elementului calificator al responsabilitãþii, adicã Comisiunea de Anchetã afirmã nu numai cã nu existã rsesponsabilitate fãrã culpã, dar cã în speþã, în cadrul de aplicaþie a decretului din octombrie 1940, nu poate fi vorba decât numai de fraudã sau grave prejudicii. Comisiunea de Anchetã, interpretând împotriva vederilor Statului art. 3 din decretul-lege, a gãsit cã legiuitorul n-a înþeles sã deroge în privinþa rãspunderii personale a conducãtorilor ºi a bãncii de la dreptul comun, ºi face rãspunzãtoare numai acele persoane cãrora li s-ar putea imputa o culpã efectivã ºi aceasta numai în mãsura în care a avut un amestec direct în operaþiunile prevãzute de art. 1 ºi care fac obiect de anchetã. Profit de acest prilej pentru a rãspunde reprezentantului Statului care ne invitã sã discutãm întregul raport de expertizã de la 1925 pânã astãzi; eu refuz sã pun în discuþie aceste rapoarte pentru cã ºi Comisiunea de Anchetã a constatat cã acest examen este neconcludent ºi pentru cã noi înþelegem sã ne formulãm apãrarea aºa cum credem noi ºi sã discutãm numai ceea ce ce înþelegem noi sã 263

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
discutãm. De altfel, spuneam, chiar Comisiunea de Anchetã gãseºte cã este neconcludent sã cerceteze asemenea lucruri:
„Misiunea Comisiunii nu este aceea de a cerceta întreaga gestiune a Bãncii Blank, ci numai aceea de a cerceta operaþiunile ºi lucrãrile pe baza cãrora Ministerul de Finanþe a fãcut rãscumpãrarea de portofolii ... precum ºi convenþiunile ... iar organele de conducere nu sunt vizate decât în mãsura în care au contribuit în vederea acestor operaþiuni ºi numai dacã le sunt imputabile fraude sau grave prejudicii.”

Noi suntem în perfect acord cu vederile ºi concepþiunile Comisiunii de Anchetã. Vin acum la responsabilitatea Bãncii Blank sub aspectul sãu distinct de responsabilitatea persoanelor fizice ca persoanã juridicã. Este indiscutabil cã existã o responsabilitate a persoanelor juridice. Persoanele juridice rãspund pentru activitatea lor, aºa cum rãspunde ºi o persoanã fizicã. Lucrul acesta este afirmat ºi în doctrinã ºi în jurisprudenþã. Mã refer la opinia unuia din cei mai de seamã civiliºti din dreptul contemporan italian, Ferrara, care aratã cã o persoanã juridicã poate comite acte ilicite, apare neîndoios din moment ce poate încheia acte juridice /citat din Ferara/. Prin urmare, este vorba de responsabilitate extracontractualã, adicã delictualã sau cvasidelictualã a persoanelor civile. Doctrina francezã se împacã mai greu cu asemenea teorii abstracte, totuºi, indiferent de orice fel de deosebire doctrinarã, ea trebuie sã recunoascã în faþa unei necesitãþi de fapt existenþa unei atare rãspunderi /citat din Laloux/. Dar în ce chip rãspunde? Responsabilitatea cvasidelictualã sau delictualã se poate înfãþiºa sub douã aspecte, ceea ce este necesar sã reþinem, în baza art. 998 Cod Civil, adicã referitor la fapta proprie a omului, sau în virtutea art. 1.000 Cod Civil, referitor la rãspundere pentru fapta altuia, pentru ca sã precizãm cã, în cazul nostru, nu poate sã fie vorba de rãspunderea Bãncii Blank pentru faptele prepuºilor. Nu despre aceastã responsabilitate este vorba. Este tocmai contrariu: prepuºii sunt aceia care au sã dea socotealã dacã bine sau rãu au executat operaþiunile care aparþineau Bãncii Blank în calitãþile lor. Este vorba, prin urmare, de rãspunderea proprie a unei persoane juridice pentru faptele proprii în cea mai riguroasã ºi strânsã argumentaþie de drept ºi care nu poate sã fie decât aceia care s-ar naºte din faptele organelor sale. Dacã Banca Blank, printr-o deliberare a Consiliului de Administraþie sau a Adunãrii Generale, ar fi fãcut vreun act care sã poatã primi calificarea de fapt generator de responsabilitate, fireºte cã, în acest caz, apare necontestatã responsabilitatea Bãncii Blank. Vã rog sã reþineþi însã cã nimic din tot ceea ce constituie complexul inexplicabil al faptelor procesului nostru nu poate sã se reducã la aceastã formulã: care este faptul propriu care sã constituie un delict, care sã fie al organului Bãncii Blank ºi care, prin consecinþã, sã poatã da naºtere unei responsabilitãþii? Operaþiunea de reescont, operaþiunea de înlocuire, toate operaþiunile de preluare nu ne privesc, acestea nu sunt acte care sã fie incriminate din punctul de vedere al fraudei. Din punctul de vedere al fraudei nu se articuleazã în raport. Dacã se vorbeºte de presiuni sau discuþiuni vii sau intervenþiuni, acestea nu sunt ale organelor Bãncii Blank, ci ele sunt cel mult faptele personale ale unuia sau altuia dintre aceia care aveau la Banca Blank o calitate alta decât aceea de organ social. Dacã se afirma, de pildã, cã dl. Aristide Blank, sau Tabacovici, a intervenit sau a fãcut presiuni sau a discutat viu cu organele Bãncii Naþionale în vederea 264

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
preluãrii unui portofoliu de cãtre Stat, sau a primirii lui la reescont, acestea nu sunt actele organelor Bãncii Blank. Iar în ce priveºte faptele proprii ale acestor persoane, ele nu constituie fraude care sã poatã duce la calificarea culpei în sensul decretului din 1940 ºi, deci, la responsabilitate. Iatã cum înþeleg sã sintetizez ºi sã delimitez care este obiectul unei responsabilitãþi distincte a Bãncii Blank în calitatea sa de persoanã juridicã care nu poate sã aibã o activitate proprie decât printr-o activitate a organelor sale legiute. Din acest punct de vedere, prin urmare, nu poate sã fie vorba de niciun fel de responsabilitate a Bãncii Blank... Dl. avocat Opriº: Pentru cã dumneavoastrã porniþi de la ideea de rãspundere extracontractualã, ca o lãmurire, în ce constã aceastã rãspundere extracontractualã faþã de concluziunile de astãzi? Dl. avocat Bãlescu: ...Acum, ºi cu aceasta închei, chestiunea prejudiciului. În aceastã privinþã, concluziunile mele sunt foarte sumare. Pe temeiul actelor întocmite de cãtre Comisiunea de Anchetã ºi care se gãsesc la dosar, am întocmit ºi noi un tablou pe care l-am pus la dispoziþia onoratei Comisiuni ºi prin care am cãutat, concentrând cifrele ºi grupându-le pe categorii, sã demonstrãm cã Statul n-a suferit un grav prejudiciu. Arãtãm, de pildã, cã, din prima tranºã de 300 milioane, Statul a încasat efectiv 13 milioane, cã 38 milioane au fost reduceri prin conversiune, 68 milioane pe cale de convenþiuni încheiate direct cu debitorii ºi arãtam consideraþiunile pentru care atare convenþiuni ºi reduceri fãcute cu tot respectul dispoziþiunilor legale nu pot sã nu fie luate în consideraþie. Acest lucru rezultã, de altfel, ºi din felul cum este motivat raportul Comisiunii de Anchetã, sunt reduceri consimþite care trebuie, întocmai ca ºi reducerile operate prin legea de conversiune, sã fie primite ca atare, sub pericolul de a pune logica raportului Comisiunii de Anchetã în conflict. Arãtam apoi care este valoarea bunului dat în platã dupã aprecierile fãcute ºi asupra cãrora nu este cazul sã insistãm din nou, valoare care nu poate fi alta decât aceea de astãzi, când se statueazã asupra creanþei Statului, astãzi are loc stabilirea cuantumului pretinsei creanþe de despãgubire a Statului. Onorata Comisiune ºtie cã, pe baza unei decizii constante, Curtea de Casaþie a hotãrât cã, într-o acþiune în responsabilitate dobânzile nu pot sã curgã decât de la data pronunþãrii hotãrârii judecãtoreºti, pentru motivul cã atunci s-a nãscut creanþa. De aceea vã spuneam cã o evaluare în raport cu nevoile de stabilire a cuantumului prejudiciului nu poate sã fie fãcutã decât astãzi, iar nu în trecut. ªi dacã s-a avut în vedere ºi o evaluare în trecut, aceasta n-a avut decât un singur scop ºi anume acela de a se vedea dacã nu cumva, raportat la data când a avut loc transmiterea proprietãþii, s-a petrecut un element de fraudã, iar nu un element de prejudiciu. Aºa fiind, pe baza socotelilor noastre, gãsim o diferenþã în plus în favoarea Bãncii Blank, adicã în avantajul Statului, de 200 milioane la tranºa întâi, o diferenþã în plus de 203 milioane la tranºa a treia ºi cu acest prilej iarãºi arãtam cã evaluarea acþiunilor BuzãuNehoiaºu nu poate sã fie decât aceea care se raporteazã la valoarea patrimonialã de astãzi – toþi cei care au prilejul sã mânuiascã aceste noþiuni îºi dau, de asemenea, seama, cã trebuie sã adãugãm necontestat ºi valoarea primei majoritare a acþiunilor, care va decide în adunarea generalã asupra soartei întreprinderii; ºi prezentãm, ca exemplu, pentru onorata Comisiune, tabloul întocmit în raport cu valoarea acþiunilor Societãþii Anonime Române de 265

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Telefoane din care rezultã aceleaºi criterii în ce priveºte stabilirea valorii unei acþiuni. În tranºa a doua, pentru consideraþiunile pe care le-am arãtat, rezultã un deficit de 594.238.419. În total, pentru cã este vorba de o operaþie unicã, pe care dacã am scindat-o, am fãcut-o numai pentru nevoile de expunere metodicã, rezultã, cu o micã modificare faþã de tabloul arãtat data trecutã, o diferenþã în defavoarea Statului de 40.213.456, ceea ce, raportat la valoarea întregului portofoliu de creanþe preluate de Stat în valoare de 1.008.000.000, este departe de a primi calificarea de prejudiciu, consideraþiune pentru care noi cerem în întregime admiterea apelului nostru. ªi acum, un ultim cuvânt: Banca Blank la concordat ºi-a executat îndatoririle sale cu perfectã lealitate. ªi mai ales lucrul acesta l-a fãcut fãrã sã fie determinatã de alte consideraþiuni decât numai de acelea de exclusivã lealitate, în cadrul unui aranjament concordatar de sutã în sutã, atunci când, potrivit legilor în vigoare, Banca Blank putea în mod valabil sã facã un aranjament de 40% ºi când, potrivit legii converisunii datoriilor, art. 52, putea sã facã un aranjament ºi mai favorabil aºa cum unele bãnci, ca, de pildã, Banca Generalã l-au fãcut, pentru 17%, plãtibil în termen de 10% fãrã dobândã. Socotesc cã este necesar pentru restabilirea unor elemente de fapt, ca dumneavoastrã sã cunoaºteþi în cifre adevãrata situaþie a bãncii concordatare Blank, iar nu a bãncii falimentare Blank, pentru cã, dacã decretul din 12 octombrie face sã cadã greu obiectul anchetei pentru consideraþiunea cã întreprinderi falimentare au profitat de pe urma ajutorului Statului cauzându-i grave prejudicii, nu poate sã fie vorba de Banca Blank. De la început, concordat nu înseamnã faliment. Concordat înseamnã o situaþie tranzitorie de zdruncin patrimonial al unei întreprinderi ºi el este conceput tocmai ca sã facã sã se evite falimentul ºi sã se salveze întreprinderea, dacã existã bunã credinþã ºi dacã existã o situaþie patrimonialã, ca sã poatã sã facã faþã acestei situaþiuni tranzitorii. Prin urmare, legal nu poate sã fie vorba de o bancã falimentarã. Dar nici în fapt ºi iatã pentru ce: Banca Blank la data concordatului, conform bilanþului, avea urmãtoarele posturi: creditori ºi deponenþi 1.758.000.000. Acest pasiv concordatar a fost aproape în întregime achitat. Dar cum? S-a fãcut aici o afirmaþie cu caracter de insinuare cã Banca Blank nu ºi-a achitat în întregime sutã în sutã pe deponenþii sãi ºi cã ar fi profitat de un fel de subterfugiu, o manevrã pusã uºor la mâna oricui, conceputã ºi încurajatã în mod ocult de cãtre însãºi banca concordatarã, de a aduna livrete ºi a le da în platã, în compensaþie. Or, livretele se cumpãrau pe piaþã pe preþuri derizorii ºi erau primite în platã pe valoare întreagã. Care este situaþia adevãratã, cu cifre, iar nu cu afirmaþiuni: din pasivul de 1.758.000.000 sa stins 1.532.245.073. Cum? Prin cedãri de terenuri, acþiuni ºi dãri în platã în naturã, Lei 190.882.514. Prin cedãri de titluri 149.769.091. Prin compensaþii cu debitorii, Lei 50.361.000. Prin urmare, la o sumã de 1.532.245.073, s-au stins prin compensaþie numai 50 milioane, iar restul de 1.141.232.468 prin plãþi în numerar integrale, sutã în sutã. Aºa era obiectul aranjamentului concordatar. Din creanþa Sindicatului Bancar ºi Bãncii Naþionale pentru datoria pe reescont, la un loc de 1.842.001.981, s-a plãtit pânã la octombrie 1940: Lei 1.289.514.731, plus 96.260.056 ce s-au imputat de BNR, în total 1.385.774.787. Pentru diferenþã, Banca Naþionalã este amplu garantatã nu numai cu gajurile de acþiuni ºi participaþiuni cele mai bune, dar mai ales cu veniturile „Discom-ului”, care sunt de naturã sã-i acopere ºi chiar sã depãºeascã cu mult valoarea debitului. 266

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
S-a mai achitat 120.597.142 lei, datorie în valutã strãinã cãtre Sindicatul „Steaua Românã” pentru acþiunile „Steaua Românã”, din care s-a plãtit pânã azi 42.566.061, ºi dacã s-ar þine socotealã de diferenþa de valutã, fireºte cã aceastã sumã ar fi mult mai mare, de asemenea, 62.958.471 datorii diverse pentru ordine de platã, cecuri etc., care au fost exceptate de la concordat ºi care s-au achitat în numerar pentru o sumã de 58.846.455, ºi, în fine, 41.780.116, fondul de pensiuni s-a diminuat prin diverse plãþi ºi lichidãri cu 31.439.339. În concluzie, douã cifre faþã în faþã: Banca Blank a intrat în concordat cu un pasiv total de lei 3.825.857.637, ºi s-au plãtit, pânã la 31 octombrie 1941, lei 3.050.851.715. Aceasta este situaþiunea patrimonialã a Bãncii Blank. Pentru aceste consideraþiuni, vã rog sã vedeþi cã apelul nostru este întemeiat ºi sã-l admiteþi în întregime. Pledoaria d-lui profesor Corodeanu: Decretul-lege, care instituie cercetarea de care ne ocupãm astãzi, a fost o reacþiune politicã a unei anumite guvernãri în contra guvernãrilor trecute, o bãnuialã cel mult care putea sã acopere sensul acestui decret-lege. Nu o spun eu, ci o spune însãºi raportul care se face cãtre Conducãtorul Statului prin acest decret:
„Domnule General, urmând linia generalã a cercetãrilor întreprinse cu privire la unele activitãþi care sub trecutele guvernãri au putut vãtãma adânc interesele Statului...”

Prin urmare, iatã analogia, analogie care merge mai departe prin decretul bine cuvântat pentru noi care a instituit Comisiunea de Apel ºi în care se spune:
„Am pus în concordanþã ... cu cele în fiinþã în alte materii similare: controlul averilor, controlul fondurilor secrete etc.”

Prin urmare, iatã rostul: o comisiune care sã cerceteze dupã cum cerceteazã ºi comisiunea pentru controlul averilor sau a fondurilor secrete. Dacã însã aþi compara situaþiunea în care ne gãsim noi cu situaþiunea celor care sunt descoperiþi ºi duºi la controlul averilor, aþi vedea în ce imposibilitate ne punem noi pentru a admite o astfel de analogie. Noi avem, într-adevãr, contracte încheiate cu Banca Naþionalã, cu avizele respective, cu avizul Ministerului de Finanþe, cercetate de comisiuni speciale, cu trei consilii de miniºtri ºi, desigur, cã nimeni nu-ºi poate închipui cã în Statul acesta este posibil ca trei consilii de miniºtri, Ministerul de Finanþe ºi o comisiune, sã fie complici la fraudarea Statului pentru a îmbogãþi Banca Blank. De altfel, în acest caz, Ministerul de Finanþe ar trebui sã stea alãturi de noi, cãci ar fi complice în aceastã afacere. Ministerul de Finanþe stã pe bazã contractualã cu noi. Desigur cã autorul decretului-lege n-a cunoscut situaþiunea juridicã a fiecãrei preluãri de portofoliu, cãci altfel noi nu stãteam aici. Aº face încã o remarcã: toate operaþiunile acestei preluãri a portofoliului s-au fãcut sub presiunea unei panici, era vorba de prãbuºirea unei bãnci, de condamnarea altora, ceea ce distrugea creditul ºi întreaga economie naþionalã. Acestea sunt spuse ºi repetate de atâtea ori. A judeca astãzi oportunitatea mãsurilor luate atunci, apare nu numai ca o imposibilitate psihologicã, dar este 267

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
foarte greu. Este ca ºi cum unui general care se întoarce de la bãtãlie îi impuþi cã a cheltuit prea multe muniþiuni de vreme ce armata inamicã s-a retras. S-a retras, fireºte, dar, în momentul când el a cheltuit muniþiunile, nu se retrãsese. Panica era pe piaþã. Desigur, când stai acum sã judeci, þi se pare cã s-au cheltuit prea multe fonduri de ale Statului, cã este o risipã, o fraudã, o conivenþã. Textul decretului-lege care instituie aceastã comisiune este foarte zgârcit în aprecieri. Este o discordanþã completã între expunerea de motive ºi decret ºi o discordanþã ºi mai penibilã între decretul-lege ºi comisiunea de cercetare care se contrazice la fiecare pas ºi care nu argumenteazã nimic juridiceºte. Este discordanþã chiar ºi între rezultatele acestei comisiuni ºi deciziunea ministerului. Dupã ce ia toate posturile în care ne crede pe noi obligaþi faþã de Stat, ne gãseºte datori nici mai mult, nici mai puþin, decât cu 831.372.403 lei. Nu uitã aceºti trei lei pentru nimic în lume. Comisiunea de Anchetã spune apoi cã, bineînþeles, aceastã sumã va urma sã fie diminuatã cu valoarea acþiunilor Societãþii BuzãuNehoiaºu ... la data transferului care a avut loc în cadrul tranºei a treia, valoare pe care – spune Comisiunea – n-a avut cum s-o stabileascã, pentru cã acþiunile nu erau cotate la Bursã. ªi atunci ia valoarea dinainte de rãzboi. Comisiunea adaugã:
„mai este de observat cã prejudiciul acesta diminuat este susceptibil de a mai primi ºi alte diminuãri în mãsura în care debitorii cedaþi vor face plãþi a ratelor cu care au rãmas în suferinþã...”

ªi Comisiunea decide cã „Statul a suferit un prejudiciu de 831.372.403”. Nici Ministerul nu uitã aceºti trei lei de la sfârºit. Dar aceasta sã fie oare starea juridicã sub care trebuie sã se facã cercetãrile propuse de decretul-lege? Desigur cã nu. Mi-am limitat foarte mult pledoaria pentru cã mi-am pus în gând sã reduc procesul acesta numai la elementele lui ireductibile. Sã vãd întâi care este discuþia fundamentalã între noi ºi Minister. N-am ajuns pânã acum sã descifrãm natura intervenþiei Statului. Noi am spus cã este un sacrificiu pe care Statul trebuia sã-l facã în momentele acelea de panicã, când Statul era ameninþat ca întreaga operaþiune comercialã de toate zilele sã fie lipsitã de valoare, ºi când trebuia sã intervinã. Care este natura acestei intervenþiuni? Noi am spus: sacrificiu. Ministerul rãspunde însã: nu. Aceasta poate sã fie pãrerea d-lui Auboin. Dar cine era dl. Auboin? Era un simplu particular, nu era purtãtor de cuvânt al Statului. ªi Ministerul, într-o altã frazã, adaugã cã putea fi vorba de cel mult de o imobilizare a unei sume de 1.600.000.000 pe timp de 6 luni, dar nu de un sacrificiu. ªi atunci prima întrebare: care este natura intervenþiunii Statului? Fireºte cã legenda ºi faima rea cu atâtea guri produc suspiciuni care ajung pânã la picioarele autoritãþilor care sunt datoare sã intervinã, sã facã cercetãri. Eu voi citi din raportul d-lor miniºtri de Finanþe ºi Justiþie cãtre Conducãtorul Statului, privitor la decretul-lege din 1940, pentru ca sã desprindem din el care este situaþiunea clarã a acestor operaþiuni. Raportul, vorbind de legea de stabilizare, continuã apoi:
„În acelaº an însã accentuându-se criza economicã, multe întreprinderi bancare, datoritã mai ales unei greºite politici de plasamente practicatã pânã atunci, s-au gãsit în situaþia de a nu putea onora angajamentele lor.”

Aceastã „greºitã politicã de plasamente” o vedem astãzi. Este uºor sã spui astãzi cã atunci ai greºit. Dar în momentele acelea nu greºea, pentru cã 268

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
aceasta era chiar orgoliul Statului. Raportul acesta face aluzie la plasamentele din industrii. Nu numai cã Banca Naþionalã ºi-a fãcut un orgoliu pentru a încuraja efectele societãþilor industriale. Dar chiar Statul însuºi. Într-adevãr, mai ales prin politica societãþilor din Ardeal, o lege ardeleanã care s-a aplicat la noi mult timp, oprea o societate sã-ºi sporeascã capitalul dacã nu are autorizaþia Ministerului. ªi Ministerul a profitat de aceastã ocazie, ºi a profitat mai ales ministrul de Finanþe de atunci, Vintilã Brãtianu, numind o comisiune care trebuia sã ia contact cu fiecare societate care avea asemenea capitaluri. De ce? Pentru cã îi era fricã de orientarea societãþilor spre Budapesta, îi era fricã ca societãþile acestea sã nu stea sub influenþa financiarã strãinã ºi duºmanã nouã. De aceea, aceastã comisiune îndruma societãþile cãtre bãncile din capitala noastrã. ªi era foarte multã tocmealã. Desigur, unele bãnci, care aveau mai mult contact cu Guvernul, au pus condiþii prin care se puneau la adãpost de orice risc. Dar, în general, politica Statului era ca bãncile sã ia o participaþie foarte însemnatã la capitalurile acestor societãþi. Nu ºtiu de ce Ministerul de Finanþe a citat dintr-o carte a d-lui Victor Slãvescu, carte pe care n-am putut s-o cunosc pânã astãzi, dar în care avea aerul sã spunã, poate ca o imputaþie, cã Banca Blank este o bancã internaþionalã. Nu ºtiu în ce sens. Spunea cã sunt cinci bãnci cu relaþiuni internaþionale. Nu vãd, întrucât relaþiunile internaþionale pot fi o învinuire adusã unei bãnci. În orice caz, nu are niciun raport cu chestiunea noastrã. Dar domnului Victor Slãvescu îi putem opune o autoritate tot atât de mare ca ºi domnia sa: este dl. Victor Slãvescu, care vine sã depunã ca martor înaintea dumneavoastrã ºi care spune clar cã „Banca Blank a fãcut ºi operaþiuni de mãrfuri ca ºi alte bãnci. Aceastã activitate nu era în afarã de orice criticã ... Din punctul de vedere al principiilor însã a contribuit la nostrificarea, adicã la atragerea cãtre economia naþionalã româneascã a industriilor din provinciile alipite.” Iatã, prin urmare, cum crede chiar dl. Victor Slãvescu cã Banca Blank a fost o bancã ce a contribuit la nostrificarea societãþilor din Ardeal. Raportul legii din 1930 vorbeºte despre jertfa Statului. Nu mai citesc textul. De asemenea, însã, legea din 1930 prevede posibilitãþi de tranzacþiuni, aranjamente. Dacã poþi face aranjamente asupra drepturilor pe care Statul pretinde cã le are, înseamnã, desigur, cã n-ai înþeles sã iei sutã în sutã. ªi aceasta o spune chiar raportul decretului din 1940: „Datoritã acestor împrejurãri, Statul român a fost silit sã ia asupra sa toate creanþele dubioase, multe din ele provenind din alte operaþiuni decât cele de ordin comercial, ale unor întreprinderi falimentare, suferind importante prejudicii”. Prin urmare, cine este vinovat? „Datoritã acestor împrejurãri” – adicã a crizei –, Statul a fost silit sã ia aceste creanþe dubioase. Prin urmare nu noi, Banca Blank, am înºelat, sau am sugerat Statului sã ia portofoliul nostru putred. O spune însãºi acest raport. Dar ce pretinde în schimb? Vreun echivalent? Nu, deloc. Spune doar cã, în schimbul acestor imense sume date unor întreprinderi, care nici prin scopul, nici prin politica lor nu meritau acest sacrificiu, Statul n-a primit decât „bunuri de o valoare infimã”. Se plânge Statul cã n-a primit un echivalent? Deloc. Aratã doar cã a primit o valoare infimã. Legea din 1936, care nu fãcea altceva decât sã execute finalul operaþiunilor de preluare de portofoliu, aratã cã „aceastã Comisiune va avea atribuþiuni de verificare a întregului portofoliu la Banca Naþionalã pe care va crede de cuviinþã ... Comisiunea sus specificatã va examina ºi ... debitorilor respectivi din punctul de vedere a modalitãþii de lichidare.” Prin urmare, trata cu 269

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
posibilitãþile pe care le avea. Nu se cerea un echivalent, aºa cum se cere la noi pânã ºi cei trei lei. Dar decretul din urmã, în art. 11, prevede posibilitatea de a transige ºi spune clar „dupã posibilitãþile debitorului” ºi dumneavoastrã veþi fi aceia care veþi cerceta aceste posibilitãþi. Dar când o lege spune cã vei primi dupã posibilitãþile debitorilor, înseamnã aceasta cã trebuie sã-mi socoteºti pânã ºi cei 403 lei de la sfârºit pe care trebuie sã þi-i dau? Dar eu v-aº citi o frazã a unui martor care n-a clintit niciodatã în tenacitatea convingerilor sale, a martorului Madgearu: „Repet, faþã de amploarea crizei, a neîncrederii ... precum ºi faþã de însemnãtatea sumelor depuse la bãnci, o acþiune de asanare era absolut necesarã, cu toate cã necesita implicit sacrificii din partea Statului ...” ºi am aici o colecþiune întreagã de citate scoase din dosarul nostru, în care se vorbeºte despre sacrificii, ºi în care se aratã, de pildã, cã „Ministerul de Finanþe socoteºte cã este de datoria Statului sã vinã în ajutorul marilor noastre instituþiuni de credit, chiar cu preþul unor însemnate sacrificii”. Prin urmare, când a fost vorba de a scãpa de o panicã, când bãncile se prãbuºeau, când pericolul era iminent, când ajutorarea Bãncii Blank luase aproape proporþiuni dramatice, mai poate fi vorba sã vii sã-mi ceri pânã ºi 403 lei ºi sã vii astãzi sã discuþi cu rãcealã o panicã din trecut. Aceasta na înþeles-o nici decretul-lege actual ºi nici celelalte legi. O altã întrebare: în ce raporturi juridice ne gãsim noi astãzi cu Statul, adicã cu Ministerul de Finanþe? Ne gãsim cu trei tranzacþiuni în care suntem scoºi din obligo. Tranzacþia este un act de mare autoritate juridicã. Codul Civil asimileazã tranzacþia cu o hotãrâre judecãtoreascã, fãrã apel. Jurisconsulþii se amuzã fãrã succes sã gãseascã o deosebire între tranzacþie ºi hotãrârea judecãtoreascã. Dupã Codul Civil, o tranzacþie nu poate fi anulatã decât în caz de dol, în cazul unui act nou, scos, pe care l-ai ascuns, când s-a dovedit cã unul din acte este fals. Prin urmare, noi suntem scoºi din obligo. Dar existã încã o deosebire între noi ºi Ministerul de Finanþe asupra interpretãrii decretului-lege în aceastã privinþã. Noua interpretare a Ministerului de Finanþe este cã rãspunderea noastrã ar fi o rãspundere sui-generis. Fireºte cã aceasta este un eufemism, atunci când vrei sã te smulgi din calificarea atât de clarã pe care sistemul dreptului o face în sursele de obligaþiuni. A spune cã decretul-lege a creat o rãspundere sui-generis, înseamnã cã nu mai avem de ce sã ne judecãm de vreme ce decretul ne aratã cã am fi datori Statului. ªi concepþiunea Ministerului de Finanþe merge pânã acolo încât spune cã are un efect retroactiv acest decretlege, adicã poate sã rãstoarne toate legile anterioare, toate contractele ºi chiar aceste tranzacþii care existã între noi. Voi dovedi ca formã cã ele nu au nici un viciu ºi cã aici stãm pe baza acestor tranzacþii prin care ne-aþi scos din obligo. Dacã dumneavoastrã spuneþi cã aceste tranzacþii nu au nicio însemnãtate juridicã, degeaba ne mai judecãm, pentru cã dacã legea a îndepãrtat contractele anterioare, atunci fireºte cã noi nu mai avem niciun glas de ridicat în contra Ministerului de Finanþe. Raportul decretului-lege aþi vãzut cã este foarte concis ºi în contact cu realitãþile care erau atunci. Cât priveºte formularea însãºi a decretului, juristul a gãsit cã nu este suficient motivul pe care-l invocã raportul. Dacã era crizã, dacã mãrturiseºti cã ai fost silit sã iei creanþe dubioase, atunci cum sã mai þii oamenii la rãspundere? De aceea, juristul a adãugat: când se constatã fraudã sau grave prejudicii aduse Statului, Consiliul de Miniºtri va putea pune sechestru. ªi reprezentanþii Ministerului de Finanþe ne spuneau cã punerea acestui sechestru se raporteazã la o posibilitate cu totul specialã prevãzutã în art. 3. Dar, întrucât ne priveºte pe 270

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
noi scoaterea din obligo, decretul în art. 3 aratã: „aceeaºi mãsurã se poate lua ºi împotriva întreprinderilor ºi persoanelor care au garantat solvabilitatea creanþelor ºi au fost în urmã exonerate de obligaþia plãþii acestor creanþe.” Prin urmare, cel puþin tranzacþia noastrã care ne scoate din obligo este giratã de aceastã condiþiune: ca sã fie vorba de fraude sau grave prejudicii. ªi ce fraudã poate sã fie? Dacã este vorba de o fraudã întâmplatã anterior contractului nostru, înseamnã cã este un dol ºi dolul ca sã aibã efect asupra contractului trebuie sã fie element determinant într-un contract, sã aibã de efect a produce eroarea în spiritul contractantului. Or, vi s-a arãtat de atâtea ori, ºi am ºi eu o serie de culegeri din actele Ministerului, din care se vede cã Ministerul cunoºtea perfect care era situaþia bonitãþii efectelor scontate la Banca Naþionalã. ªi este curios cã teoria Ministerului de Finanþe nu vrea sã se împace nici cu teoria care nu o pot sesiza a Comisiunii de Anchetã, dar chiar Ministerul s-a dezis singur, fiindcã revine ºi iarãºi cautã culpã în aceste operaþiuni, ceea ce este anormal. Acolo, la Banca Naþionalã, este o comisiune care cerceteazã, care vede dacã sunt bune sau nu aceste efecte. Nu insist asupra acestei culpe, fiindcã, în definitiv, Onoratã Comisiune, dreptul nu cerceteazã ºi nu studiazã cauza cauzelor. Cauza trebuie sã fie cea necesarã, determinantã, oricâte teorii ai cãuta sã pui pe deasupra, cu mândria fiecãrui autor de a fi gãsit o formulã nouã. El nu poate sã iasã din aceastã formulã simplistã care este adevãratã. ªi atunci, ce poate sã determine faptul cã te-ai dus la Banca Naþionalã ºi ai scontat niºte efecte care nu aveau bonitate? Poate sã strice tranzacþiunile dintre noi? Când ºtiai cã sunt efectele de felul acesta ºi ai ajuns sã faci o tranzacþie care este un act de mare autoritate ce greu poate sã fie dãrâmat, atunci cum mai stau eu în faþa Ministerului care nesocoteºte tranzacþia încheiatã cu mine? Aþi reþinut care au fost aceste tranzacþii. La tranºa întâi, s-a dat „Cultura Naþionalã”, ºi Comisiunea discutã valoarea acestui institut de arte grafice, iar când s-a adãugat ºi fondul comercial spune cã Statul nu face comerþ. Ba face, dar nu este comerciant. ªi ca dovadã este cã face toatã ziua imprimerie la Monitorul Oficial. Pentru restul de 90 milioane, s-a încheiat o tranzacþie definitivã. Tranºa a doua, de 600 milioane, care a dat naºtere la atâtea discuþii, ºi asupra acestei tranºe, noi avem tranzacþii cu Statul. Aceastã tranzacþie era necesarã Bãncii Blank ºi scoaterea din obligo n-a fost o simplã sustragere de la datoria ei, Banca Blank nu cãuta sã-ºi schimbe pur ºi simplu creditorul pentru cã creditul ei pe piaþã n-ar fi fost mai mare, ci cãuta sã lichideze aceastã datorie împovãrãtoare. De asemenea, ºi în privinþa celor 108 milioane, tranºa a treia, s-a încheiat tranzacþie. Sunt aceste tranzacþii viciate în formã? Fiindcã aþi vãzut cã nu poate sã fie vorba sã fie anulate din cauza vreunui fond. Dar ca formã sunt ele viciate? Legea din 1930 spune în art. 6: „Ministerul de Finanþe cu avizul Bãncii Naþionale va putea încheia orice convenþie sau tranzacþie pe care o va crede utilã sau necesarã pentru realizarea debitului datorat, luând orice garanþii persoanle sau reale pentru ca realizarea lui sã fie bine asiguratã.” Iar art. 8 aratã cã „Ministerul Finanþelor, cu avizul Bãncii Naþionale ºi cu avizul Comisiunii prevãzute la art. 10, va propune Consiliului de Miniºtri spre ratificare, convenþiile sau tranzacþiile încheiate. Ele vor fi comunicate Bãncii Naþionale spre aplicare. Cum s-au încheiat tranzacþiile pentru prima tranºã? Pentru cedarea sumei de ... a „Culturii Naþionale”, este un aviz al Consiliului de Miniºtri, iar pentru scoaterea din obligo, pentru rest, vom vedea cã este un jurnal al Consiliului de Miniºtri foarte clar. Iatã, jurnalul Consiliului de Miniºtri: 271

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
„Banca Naþionalã a României, în calitate de mandatarã a Statului, va elibera Bãncii Marmorosch, Blank & Co., din portofoliul girat pentru Stat, efectele în valoare de Lei 98.500.000 ºi va primi în schimb prin girul acestei bãnci ...; Banca Marmorosch, Blank & Co. fiind prin aceasta scoasã din orice obligo faþã de BNR, ca mandatarã a Statului.”

... ºi jurnalul acesta este semnat de un stol de miniºtri. Totuºi, Ministerul de Finanþe spune cã nu e destul ºi cã una este sã dai un aviz anticipativ ºi alta înseamnã sã ratifici. Distincþiunea aceasta nu este deloc juridicã, fiindcã dacã Consiliul de Miniºtri face un raport asupra unei convenþii, el a luat cunoºtinþã de aceste convenþii. Instrumentul probator poate sã se facã pe urmã. Aceasta nu înseamnã cã Consiliul de Miniºtri nu ºi-a dat avizul. Nu este nevoie sã insist asupra acestei chestiuni. În fine, existã ºi un aviz din partea Comisiunii respective, pe care nu-l mai citesc. Tranºa a doua este aceea care nemulþumeºte mai mult pe Ministerul de Finanþe. Aceastã tranºã a avut ºi ea gajurile ei, a avut formele fãcute, ºi ca dovadã cã a avut gajurile ei este cã, de când s-a judecat la comisiune pânã când judecaþi dumneavoastrã, mi se pare cã s-au mai încasat 1.150.000, o sumã micã fireºte, dar, totuºi, se adaugã. Pentru aceste 600 milioane existã raport al Consiliului de Miniºtri. Comisiunea avizeazã, se dã apoi jurnal al Consiliului de Miniºtri. Totuºi, ºi aici Ministerul gãseºte cã nu este suficient de clarã chestiunea scoaterii din obligo, deºi avizul era fãcut în forma aceasta:
„Banca Blank este scoasã din gir pentru aceste efecte, urmând ca Statul sã încheie, ulterior, convenþiuni speciale cu debitorii.”

Or, implicit când ai spus cã vei încheia convenþiuni cu debitorii – ºi lucrul acestea îl spune ºi jurnalul Consiliului de Miniºtri – înseamnã cã pe mine m-ai scos din obligo. Ba mai mult, chiar în convenþiune se spune clar ºi categoric cã eu trebuie sã fiu scos din gir. Nu ºtiu de ce, este penibil pentru mine sã vãd cã se aduce în discuþie spusele unui bãrbat de Stat care meritã toatã stima. Dl. Mironescu face un raport cãtre Consiliul de Miniºtri, în care se spune clar:
„Pe baza avizului Bãncii Naþionale ... Ministerul de Finanþe a rãscumpãrat din portofoliul Bãncii Blank o sumã de 600 milioane, renunþând la girul bãncii reescontatoare...”

Nu este clar? Dar, iatã, un alt jurnal al Consiliului de Miniºtri, fãcut pe baza raportului d-lui Mironescu, prin care se vorbeºte de convenþiunea prin care este scoasã Banca Blank din obligo /citeºte/. La tranºa a treia, un alt nod în papurã. ªi nu este vina noastrã dacã papura n-are nod deloc. Un alt jurnal al Consiliului de Miniºtri:
„Ministerul de Finanþe este autorizat sã ratifice operaþia rãscumpãrãrii unui portofoliu în sumã de...”

De data aceasta, Ministerul de Finanþe zice cã e un jurnal venit prea târziu, adicã peste doi ani. Într-adevãr, dl. Bãlescu a explicat, Banca Naþionalã a plãtit cele 108 milioane la ghiºeele Bãncii Blank ºi Ministerul de Finanþe a ezitat multã vreme sã acopere aceastã sumã, gãsind cã el n-a consimþit prin 272

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
anticipaþie. Totuºi, dupã ce „Ministerul de Finanþe este autorizat sã ratifice operaþia rãscumpãrãrii portofoliului de 108 milioane” se încheie o convenþie prin care Banca Blank este definitiv descãrcatã. Prin urmare, la aceste tranzacþii nu existã un viciu de consimþãmânt. Nam fãcut nicio fraudã sau dol. ªtiai precis cã efectele n-au bonitate, sau poate cã nu au completã bonitate. Ai încheiat tranzacþii cu mine, dar nu-þi respecþi nici tranzacþiile acestea, fãcute cu trei consilii de miniºtri, cu avizele comisiunilor Bãncii Naþionale etc., socotind cã decretul-lege a înþeles sã mã condamne fãrã sã mã judece. Martorul, foarte important, care era comisarul Guvernului la Banca Naþionalã ºi care fãcea parte din aceastã comisiune, aratã cã „Ministerul de Finanþe cunoºtea imposibilitatea de realizare integralã a efectelor preluate, dar nu putea face altfel, cãci acesta era în parte scopul legii” ºi acelaºi lucru spune ºi dl. Argetoianu ºi alþii cã, deºi erau efecte fãrã bonitate, scopul însuºi era sã le preiei, cãci aºa era situaþia din acel moment. ªi atunci dacã m-ai scos din obligo, dacã n-am comis nicio fraudã pentru aceasta, dacã era o necesitate financiarã sã ies din obligo, atunci ce caut eu aici? Poate cã se repetã o frazã pe care am citit-o mai deunãzi: un doge al Veneþiei a fost chemat de Ludovic al XIV-lea la Versailles ca sã facã anumite observaþiuni. Dupã ce l-au plimbat în tot palatul, curtenii l-au întrebat: ce te mirã mai mult pe dumneata? ªi a rãspuns: mã mirã cã mã gãsesc aici. Pe noi ne mirã rãbdarea ºi indulgenþa cu care dumneavoastrã aþi ascultat glasurile noastre. Dar vã întreb: ce cãutãm noi aici ºi, în orice caz, ce cautã Ministerul de Finanþe, care cel mult ar trebui sã stea alãturi de noi? Când am încheiat tranzacþiile, desigur cã nu mai am nicio rãspundere faþã de Ministerul de Finanþe. Înþelege oare Ministerul sã considere caduce toate aceste tranzacþii? Înþelege sã le anuleze? N-am auzit articulându-se aºa ceva. Sub ce regim pui dumneata aceste tranzacþii dintre noi? Le anulezi pentru cã anularea îþi este favorabilã? Dar cu bunurile pe care þi le-am dat, acelea le pãstrezi? Într-o bunã logicã trebuie ca tranzacþia sã-ºi aibã efect ºi faþã de mine ºi faþã de dumneata ºi, prin urmare, dacã anulezi actul trebuie sã-mi dai înapoi bunurile. Dar dumneata vrei ca eu sã rãmân obligat, tranzacþia sã fie anulatã ºi Statul sã rãmânã cu bunurile mele. Aceastã logicã juridicã nu poate sã stea în picioare. Noi am contat pe faptul cã suntem scoºi din obligo. Aºa a socotit ºi legea din 1936 care dã Ministerului puterea de a încheia tranzacþii cu aceia care i-am transmis noi, adicã cu debitorii pe care i-am dat Statului. Când am crezut cã suntem cu totul puºi la orice adãpost, am încheiat un concordat sutã în sutã. Dacã ºtiam cã vei veni ºi dumitale, ne acopeream poate ºi cu un concordat agricol, în termenul legii, adicã dupã un an. ªi atunci în ce situaþie ne gãsim noi? Eu nu spun „persecuþie”, Statul nu face persecuþii. Ca dovadã este cã avem ºi un reprezentant al Ministerului de Finanþe care ne judecã pe noi ºi ar fi poate incompatibilitate din acest punct de vedere dacã ar fi sã pornim cu ideea cã Statul, prin Ministerul de Finanþe, ne persecutã. Dar eu am încheiat concordat. Statul n-a venit la concordat. Care sunt consecinþele? Vii ºi rãstorni atâtea contracte între noi definitive, pe baza cãrora noi am fãurit un alt act juridic! Ce puteþi pretinde de la noi? Fireºte cã, în cele din urmã, dupã ce deponenþii vor fi satisfãcuþi, veþi putea veni sã vã valorificaþi drepturile. Dar, încã o datã, repet: te opreºte raportul juridic creat între noi, suntem scoºi din obligo. Ca sã închei, mai este o problemã, aceea a prejudiciului. Dl. Bãlescu v-a arãtat un tablou. Întrebarea care se pune este pe ce valoare veþi calcula dacã ar fi sã calculaþi dumneavoastrã bunurile pe care noi le-am dat. Pe valoarea de atunci sau pe aceea de astãzi? Dacã ar fi sã calculaþi pe valoarea de atunci, ar însemna cã Statul sã þinã urmãtorul limbaj: am avut o pagubã, astãzi nu o mai am, sau era 273

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
cât pe aici sã am o pagubã, astãzi nu mai am prejudiciu, dar era sã-l am la un moment dat. ªi dumneavoastrã urmeazã sã constataþi cã era cât p-aici sã am o pagubã. Acest limbaj nu se poate þine. Dacã te plângi, trebuie sã te plângi de o pagubã pe care o ai actualmente, ºi mai ales dacã spui cã tranzacþia nu este bunã, înseamnã cã bunurile trebuie sã vinã în mâinile mele ºi sã le valorific astãzi. Iatã de ce este incontestabil cã valoarea nu poate fi decât cea de astãzi. Dacã rãstorni contractele ºi tranzacþiile, atunci nu poþi sã valorifici decât bunurile pe care eu ºi astãzi, conform art. 111, sunt în mãsurã sã le dau Statului, dacã sunt debitori solvabili. Într-adevãr, lichidarea este în curs ºi Ministerul vrea sã facã o lichidare nouã. Astãzi, dacã îmi anulezi toate aceste situaþiuni, eu pot sã vin sã ofer Statului bunurile mele. Ele trebuie valorificate dupã situaþia lor actualã, întrucât plata este încã în curs ºi dacã contractele vechi cad. Iatã ce aveam de spus. Am redus procesul la trei probleme: natura juridicã a intervenþiei Statului, valoarea ºi autoritatea tranzacþiei care existã între noi ºi dacã se anuleazã, cum trebuie sã stabilim valoarea bunurilor, valoare care indiscutabil este cea de astãzi. Vã rog sã admiteþi apelul nostru.

274

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 18 decembrie 1941 Dl. profesor Veniamin: Cu cât mã adâncesc în dezbaterea acestui proces, cu atât am sentimentul cã depunem eforturi cu mult superioare însemnãtãþii cauzei pe care o tratãm. Cei trei pretinºi conducãtori ai Bãncii Blank, pe care am cinstea sã-i reprezint ºi pe care i-am apãrat în pledoaria precedentã, îmi apar atât de strãini de tot ce se judecã în acest proces, încât mã întreb dacã mai este util sã iau cuvântul. Poate, de aceea, nici nu voi face astãzi o pledoarie înaintea dumneavoastrã, cu toatã condescendenþa pe care o am pentru noul membru al acestei Comisiuni, mã voi limita, totuºi, la o simplã enunþare a problemelor de drept ºi de fapt, ºi în special a poziþiei de fapt a acestor conducãtori în proces, pentru cã chestiunea de drept pe care mi-am îngãduit s-o pun în ºedinþa precedentã va face obiectul unei ample examinãri din partea d-lui Ottulescu în replicã ºi, de aceea, nu voi îndrãzni sã rãpesc timpul dumneavoastrã cu aceastã parte trecutã a pledoariei mele. Dar este util, înainte de a proceda la un examen în fapt foarte sumar al situaþiunii acestor trei pretinºi conducãtori Soepkez, Tabacovici ºi Garvin, sã remarc cã ne gãsim juridiceºte în cadrele clasice ºi tradiþionale ale dreptului civil. Legea din 1940 n-a adus, determinând responsabilitatea conducãtorului Bãncii Blank, nicio derogare, dar absolut nici una de la cadrele clasice ale responsabilitãþii civile. Ea n-a instituit o rãspundere alta decât aceea pe care dumneavoastrã în mod obiºnuit o consacraþi în hotãrârile din aceastã materie, fie sub aspectul contractual, fie sub cel delictual. Din aceste douã cadre ale responsabilitãþii, exclusive unul de altul, dumneavoastrã nu puteþi sã ieºiþi în lipsa unui text categoric care sã arate cã se instituie o rãspundere de altã naturã decât cea contractualã sau delictualã. Mi se pare o imposibilitate juridicã sã se afirme cã ne gãsim în alt cadru de rãspundere decât în unul din aceste douã. Aceastã lege nu constituie o derogare nici din punctul de vedere al elementelor responsabilitãþii, aºa cum de atâtea ori vi s-a arãtat în pledoariile noastre. Teza onoratului Minister de Finanþe, cum cã legea din 1940 ar institui o rãspundere pe bazã de prejudiciu, independentã de culpã, întemeiatã pe o interpretare literalã a art. 2 din aceastã lege, care vorbeºte de rãspunderea conducãtorilor pentru fraudã ºi prejudicii, ca ºi cum ideea de prejudiciu alãturatã aceleia de fraudã ar fi o sursã distinctã de responsabilitate exclusivã de noþiunea de culpã, ei bine, aceastã teorie, cum vi s-a arãtat de dl. profesor Djuvara, este lipsitã de orice fundament juridic. Evident, nimic nu s-ar fi opus ca legiuitorul sã instituie într-o lege pretinsã revoluþionarã – eu sunt fericit sã constat cã legea aceasta respectã tradiþia ºi nu are nimic revoluþionar –, dar nimic nu s-ar fi opus ca legiuitorul sã edicteze o rãspundere pentru simpla constatare de prejudicii fãrã culpã. În acest caz însã, legiuitorul ar fi trebuit s-o spunã în mod expres. ªi nu numai atât, dar chiar dacã era vorba de o culpã implicitã, nedoveditã, aºa cum sunt foarte multe legi, fiind vorba de o prezumþie de culpã, încã ar fi fost nevoie de un text expres ºi nu prin simple interpretãri poþi deduce asemenea concluzii. Dumneavoastrã cunoaºteþi cea dintâi lege apãrutã în omenire ºi care a instaurat responsabilitatea obiectivã în materie de rãspundere patronalã; legea accidentelor de muncã din 1890 din Franþa, care cea dintâi a fãcut abstracþie un moment de culpã ºi a spus cã existã o prezumþie legalã de culpã în sarcina patronului când accidentul se produce muncitorului, prezumþia cã nu s-au luat mãsurile necesare pentru evitarea acestui accident. Muncitorul nu are nevoie sã dovedeascã culpa ºi exonerarea patronului, chiar dacã dovedeºte absenþa de 275

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
culpã, nu este îngãduitã. Dar pentru ca acest lucru derogator de la tot ceea ce ºtim în dreptul civil sã se fi putut întâmpla, a fost nevoie de un text categoric atât de cunoscut în toatã lumea, cãci el reprezintã singura excepþie în materie de rãspundere de la prezenþa de culpã. Acestea fiind principiile, sã vedem dacã cu privire la cei trei pretinºi conducãtori ai bãncii se aduce vreo idee nouã în aceastã lege, care sã îngãduie sã le afirmãm rãspunderea în afarã de regulile dreptului comun. Ce sunt conducãtorii bãncii? Ce erau d-nii Tabacovici, Soepkez ºi Garvin la aceastã instituþie? Natura juridicã a funcþiunii lor este perfect definitivã. Nu revin cu doctrinã ºi autori, am fãcut-o în trecut, ei sunt mandatarii Bãncii Blank. Când în exerciþiul mandatului lor au fãcut acte care în mod normal intrau în înlãnþuirea de fapte necesare executãrii mandatului, se poate oare vorbi de o rãspundere personalã a lor? Toatã lumea ºtie cã efectele actelor juridice, pe care mandatarul le încheie cu terþii în numele mandantului, se produc pe capul mandantului, pe deasupra capului mandatarului, de care se face completamente abstracþie. De la aceastã regulã fundamentalã existã o singurã derogare posibilã: atunci când mandatarul s-a fãcut vinovat cu ocazia exerciþiului mandatului de un fapt delictuos. ªi aici atrag respectuos atenþia: de un fapt delictuos care reprezintã nu unul din acele acte indispensabil exerciþiului normal al mandatului, ci un fapt strãin de exerciþiul normal al mandatului, un fapt personal al sãu, fãcut în propriul sãu interes, prin care am adãugat exerciþiului normal al mandatului ilicitul, delictul sau cvasidelictul sãu. Întreaga doctrinã ºi jurisprudenþã arãtatã data trecutã, aratã cã este un lucru comun în drept aceste principii, ºi n-aº fi revenit dacã n-aº fi gãsit, spre mândria noastrã a tuturor, sã vã observ cã nicãieri mai bine ca în jurisprudenþa Înaltei noastre Curþi de Casaþie aceastã premisã nu a fost afirmatã cu atâta precizie ºi claritate. Este decizia nr. 1.590 din 5 octombrie 1937. Aceastã decizie aratã:
„În principiu, mandantul rãspunde faþã de terþi pentru toate datele intervenite între aceºtia ºi mandatari în limitele puterii conferite lui prin mandat. Atunci însã când mandatarul, urmãrind un interes personal – adicã face un fapt personal al lui, din mobiluri care sunt strãine de exerciþiul normal al mandantului – delict, o fraudã sau un cvasidelict, el nu mai poate fi apãrat de rãspundere care nu se mai poate rãsfrânge numai asupra mandantului, pentru cã prejudiciul cauzat este consecinþa directã a unui fapt imputabil exclusiv ºi personal mandatarului.”

Fãrã sã cunosc aceastã decizie, spuneam cã este nevoie de un fapt autonom. Înþelegeam prin aceasta un fapt care sã fie independent de înlãnþuirea de acte necesitatã de exerciþiul normal al mandatului. În loc sã merg pe drumul drept, m-am abãtut, dintr-un interes personal, dintr-o dorinþã de a complace unuia sau altuia de la Banca Blank – mobilul n-are importanþã –, dar trebuie sã fie faptul personal autonom, net distinct de exerciþiul normal al mandatului. În lumina acestor principii înþeleg sã dezbat procesul, ºi de aceea am cãutat în hotãrârea Comisiunii de Anchetã sã desprind nu fapte imputabile Bãncii Blank, nu fapte imputabile mandatarilor Bãncii Blank în calitatea lor de mandatari ºi fapte normale executate în exerciþiul mandatului, ci am cãutat sã desprind fapte personale, un ilicit specific al lui Tabacovici, Soepkez ºi Garvin. Ei bine, nam gãsit. ªi vã spuneam încã în ºedinþa precedentã cã întreaga construcþie a raportului Comisiei de Anchetã este bazatã pe acuzaþiunea adusã Bãncii Blank ºi unora poate dintre conducãtorii ei, dar absolut niciun fapt personal în sarcina 276

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
acestor trei pretinºi conducãtori ai bãncii. ªi, totuºi, hotãrârea condamnã solidar la 800 milioane pe Tabacovici, Soepkez ºi Garvin. Care este atunci temeiul acestei condamnãri? Semnalam, ºi pentru lumina Comisiunii completate sunt dator sã semnalez ºi astãzi, aprioricul de care era condusã Comisiunea în determinarea celor responsabili în acest proces. Comisiunea, în mod a priori, fãrã a fi judecat ºi anchetat nimic, a fãcut dintr-o datã o demarcaþiune între aceia pe care îi ºtia dinainte în mod cu totul miraculos cã îi va condamna, ºi toþi ceilalþi pretinºi conducãtori ai Bãncii Blank. Din noianul de conducãtori cuprinºi în aceastã listã, a scos în mod cu totul a priori, cu totul miraculos printr-o cunoºtinþã raþionalmente inexplicabilã, a scos pe Garvin, pe Soepkez ºi pe Tabacovici, pe care i-a citat înaintea ei de la început, nu ca martori, ci ca acuzaþi, ca informatori. ªi aceasta nu este o impresie a mea. Ea este rezultanta constatãrilor din hotãrâre, cãci raportul Comisiunii a simþit nevoia sã justifice ulterior acest apriorism ºi l-a justificat întemeindu-se pe raportul Bãncii Naþionale ºi pe o serie de depoziþii de martori asupra cãrora mã voi opri. Nu mã voi opri asupra rapoartelor Bãncii Naþionale pe care se întemeiazã Comisia de Anchetã, ele nu au absolut nicio valoare juridicã ºi cerem îndepãrtarea lor. Ele sunt ale unor funcþionari ai Bãncii Naþionale. Avem întreaga condescendenþã ºi tot respectul pentru aceastã instituþie, dar nu trebuie sã uitãm cã Banca Naþionalã, cel puþin în momentul când se efectuau anchetele funcþionarilor ei, nu era cu desãvârºire lipsitã de interes în soluþiunea care se va gãsi în aceste anchete. Aceastã probã extrajudiciarã facutã de funcþionari ai Bãncii Naþionale, probã fãcutã din ordinul Bãncii Naþionale, dupã instrucþiunile date de ea, cu uºile închise, fãrã ca nimeni dintre noi sã fi putut participa, nu poate sã ne fie nouã opozabilã. Înlãtur, deci, de plano, aceste rapoarte ºi trec la depoziþiile de martori. Comisiunea de Anchetã citeazã în raportul sãu o serie de depoziþii. Între acestea un mare preþ pune pe depoziþia lui Spiratos, Thanos, Argetoianu, Crãciun, Cantuniari. Folosesc ºi eu aceste depoziþii ºi intru în examenul de fapt al situaþiei pretinºilor conducãtori Tabacovici, Soepkez ºi Garvin, pentru a vã invedera cã, din toate elementele de fapt pe care Comisiunea le-a avut în vedere ºi le-a consacrat în raportul sãu, n-a fost în stare sã scoatã niciun act personal în sarcina conducãtorilor Bãncii Blank, ºi cã aceastã titulaturã de conducãtori în realitate n-au meritat-o niciunul dintre ei, ei erau în realitate funcþionari. ªi chiar dacã ar fi fost conducãtori, ei au fost cu desãvârºire strãini de faptele pe care dumneavoastrã aveþi sã le judecaþi. Spiratos aratã cã „între 1928 ºi 1931 erau directori la Banca Blank d-nii Aristide Blank, Tabacovici ºi Soepkez”. Trebuie sã mai fac încã o demarcaþie care constituie tot o premisã fundamentalã de drept de la care plec: legea din 1940 vã dã dumneavoastrã competenþa de a examina operaþiunea portofoliului, preluarea portofoliului ºi convenþiunile ulterior încheiate pentru realizarea acestui portofoliu. Legea nu dãdea în competenþa Comisiunii ºi, desigur, nici dumneavoastrã nu aveþi competenþa de a examina gestiunea Bãncii Blank, nici bilanþurile, nici ceea ce fãcuse ea pânã atunci. Or, toate depoziþiile de martori privesc aceastã fazã nici mãcar precontractualã – arãtam cã este posibil ca dumneavoastrã sã mergeþi cu cercetarea ambianþei în care s-a încheiat contractul de preluare foarte departe, dar nu puteþi depãºi în aceastã depãrtare epoca precontractualã, aceea pe care francezii o numesc les avant-contrats. Ce am fãcut eu cu câþiva ani în urmã nu intereseazã. Ceea ce intereseazã este momentul tratativelor. Atunci trebuie sã se arate faptul delictuos sau eventuale induceri în eroare sau cauze de nulitate dacã ipotetic ai urmãri o anulare. Prin urmare, de plano, ar trebui sã resping toate 277

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
aceste depoziþiuni ale martorilor pe care se întemeiazã Comisiunea ºi care toate vorbesc de o perioadã cu desãvârºire exclusivã de orice concludenþã în procesul nostru. Dar pledam ipotetic, pledam în ipoteza când dumneavoastrã aþi fi avut competenþa sã examinaþi perioada reescontului ºi a gestiunii bãncii. Chiar în aceastã perioadã am sã vã arãt cã depoziþiile nu spun cã aceºti trei au fost conducãtori ºi au avut roluri determinante în aceste operaþiuni. Spiratos spune:
„Am primit ordine, în calitate de funcþionar al Serviciului Scont, în ce priveºte volumul scontului nostru la Banca Naþionalã, de la cei trei directori care erau ºi singurii care se interesau ºi fãceau demersuri la Banca Naþionalã pentru primirea la reescont a portofoliului nostru.”

În acelaºi sens este ºi depoziþia d-lui Thanos, care aratã în plus cã „nu-ºi aminteºte dacã era ºi Soepkez”. ªtie foarte bine ceea ce se petrecea, dar nu-ºi aminteºte cine erau conducãtorii. Din aceste depoziþiuni, care sunt cheia de boltã a întregii acuzaþiuni, rezultã douã lucruri: cã am dictat volumul reescontului, noi cei trei directori, ºi cã am fãcut demersuri la Banca Naþionalã. De asemenea, un cuvânt mai grav, pe care-l întrebuinþeazã Comisia, nu-l gãsim aici. Este vorba de „presiuni”, „manopere”, „intervenþiuni”. Aceste expresiuni nu le gãsiþi la niciunul din martori. Cei mai defavorabili nouã sunt Spiratos ºi Thanos. Ei vorbesc despre „demersuri” fãcute la Banca Naþionalã ºi de volumul scontului care era dictat de noi. Vã spuneam altãdatã cã aceste depoziþiuni nu trebuie sã reþinã atenþia dumneavoastrã. Figura moralã a d-lui Spiratos care era în serviciul „Discom-ului” ºi care curând, dupã ce a fãcut aceastã depoziþie într-o atmosferã extrem de criticã, a fost lichidat, cum rezultã din depoziþia martorului Crãciun, cu o sumã foarte copioasã; dar indiferent, d-nii Thanos ºi Spiratos erau funcþionari inferiori: Spiratos se ocupa cu þinerea registrelor scontului, nu avea niciun drept de a semna pentru scont, nu avea nicio legãturã cu alte servicii ºi nu intra în relaþiuni cu Direcþia Generalã. Thanos era procurist special pentru scont ºi numai pentru a doua semnãturã, nu cunoºtea mersul serviciilor, mai puþin lucrãrile Direcþiei Generale. Aºa ne aratã martorul Crãciun, ca ºi martorul Cantuniari. Prin urmare, oamenii aceºtia nu puteau sã ºtie cine delibereazã în Comitetul de Direcþie ºi cine dã ordine asupra volumului scontului. Dar, indiferent, poate au aflat de la uºier sau portar, eu am venit chiar cu martorii pe care Comisiunea îºi întemeiazã acuzaþia. Iatã ce spune martorul Crãciun: „Cât am fost eu la scontul Bãncii Blank, eu prezentam tablourile de poliþe care se aflau în portofoliul nostru.” Dl. Dumitrescu, ºeful Serviciului Ordonanþãrii de la Banca Naþionalã, spune: „De la Banca Blank venea deseori la serviciul Scontului cu Efecte, dl. Ureche ... ºi, mai rareori, dl. Crãciun.” Prin urmare, funcþionarul Bãncii Naþionale aratã cã nu venea altcineva decât aceºtia arãtaþi aici. Am crezut poate cã aceºti funcþionari, fie ai Bãncii Blank, fie ai Bãncii Naþionale, nu ºtiu sau nu vor sã spunã ce ºtiu. M-am adresat d-lui Radu Romanescu care, în virtutea legii din 27 iunie 1930, fãcea legãtura, în calitate de comisar al Guvernului pe lângã BNR, între Banca Naþionalã ºi Ministerul de Finanþe ºi avea în atribuþiuni operaþia portofoliului. Domnia sa aratã: 278

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
„Nu ºtiu sã fi avut vreo legãturã dl. Tabacovici la alcãtuirea tabloului de efecte imobilizate ce urma sã fie preluate de Stat. Când tratam din partea Guvernului cu Banca Blank pentru a stabili necesitãþile ei de casã ... mã adresam lui Aristide Blank ºi n-am tratat niciodatã cu dl. Tabacovici.”

ªi, cu atât mai puþin, n-a tratat cu Soepkez ºi Garvin, care vã voi arãta ce rol au avut. Dar n-a tratat nici cu Tabacovici care era acolo, la Banca Blank. Dl. Burillianu, fostul guvernator, a arãtat cã, în toate aceste operaþiuni ... „ivindu-se pe piaþã panica din cauza începutului crizei mondiale, am ajutat Banca Blank la cererea d-lui Aristide Blank. Din partea Bãncii Blank nu s-a prezentat însã nimeni pentru a influenþa, aceasta ar fi fost o vexaþiune.” Prin urmare, operaþiunea s-a fãcut cu totul în afarã de preocupãrile acestor trei pretinºi conducãtori. Ea se fãcea de cãtre directorul Serviciului Scontului, dl. Crãciun, se primea de cãtre funcþionarii respectivi ai Bãncii Naþionale. Nicio intervenþie din partea conducãtorilor. Dar, independent de ce spun martorii, era posibil de conceput un rol activ determinant în operaþiunea de reescont, a acestor trei persoane de la Banca Blank? Gândiþi-vã la situaþiunea ºi ambianþa în care fiecare îºi desfãºura activitatea. Iarãºi, mã refer la depoziþiile de martori. În ce-l priveºte pe Soepkez, a venit la noi veneratul avocat al cãrui cuvânt cântãreºte atât de greu, dl. Manole Pantazi, care aratã:
„Soepkez nu mai lua parte la conducerea bãncii, deºi venea regulat la bancã ... dar nu mai avea niciun rol. Soepkez nu aproba modul de conducere a bãncii, nu se ascundea s-o spunã. De aici, dorinþa de a se retrage ºi, de aceea, conduita sa.”

Dl. Oþoiu, administrator delegat al Bãncii Naþionale:
„Am fost bun prieten cu Soepkez. Întrebându-l asupra rostului sãu la bancã, mi-a rãspuns cã nu-l mai intereseazã banca ºi, întrebându-l de ce mai rãmâne în aceastã situaþiune, mi-a rãspuns cã ºi-a dat demisia în diferite rânduri, dar a fost rugat de cãtre membrii din Consiliu sã mai rãmânã. Dar pe Richard Soepkez nu l-a vãzut la Banca Naþionalã, venind în chestiuni de portofoliu ºi scont, niciodatã.”

Martorul Longhin aratã, de asemenea:
„Dupã 1927 ... nu se mai ocupa de bancã, având numai afacerile sale personale ºi politica /era senator/. Tot ca figurant rãmãsese la Banca Industrialã în Consiliul de Administraþie. Dl. Tabacovici ºtiu cã era un simplu organ de execuþie în bancã, el se ocupa cu serviciul de studii, personal ºi cu direcþia sucursalelor.”

În fine, dl. Argetoianu aratã:
„Dupã declinarea puterilor bãtrânului Mauriciu Blank, banca a intrat sub influenþa covârºitoare a fiului sãu Aristide. Nominal erau doi directori, Aristide Blank ºi Soepkez. Foarte curând aceºti doi conducãtori efectivi au intrat într-un conflict permanent, cu atât mai pãgubitor instituþiei, cu cât era latent. Domniilelor îºi împãrþeau atribuþiunile, dl. Aristide Blank mai mult cu Banca Blank, Soepkez cu Banca Industrialã. D-nii Tabacovici ºi Crãciun erau organe de execuþie pentru Banca Blank.”

279

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªi tot dl. Argetoianu spune:
„Înainte de chestiunea preluãrii portofoliului imobilizat, Soepkez nu mai participa efectiv la conducerea Bãncii Blank. Deºi se ducea la bancã, fãcea pe supãratul.”

Era un divorþ de concepþii între Soepkez ºi Aristide Blank. Soepkez nu pleca de la bancã pentru cã îi promisese bãtrânului Mauriciu Blank sã rãmânã, dar era cu desãvârºire strãin de ce se întâmpla în bancã. Era un om care venea acolo din când în când ºi care habar n-avea de ce geamantan pleca plin cu efecte la Banca Naþionalã. ªi, totuºi, se spune cã el era acela care comanda volumul scontului. Numai a enunþa acest lucru mi se pare cã este determinant. Dar dl. Argetoianu este preþios ºi pentru ceilalþi incriminaþi. În ce priveºte pe Tabacovici, aþi vãzut cã ceilalþi martori ºi, în special, dl. Crãciun a arãtat cã el avea în atribuþiunile sale trei servicii: sucursalele, studiile ºi personalul. Prin natura acestor servicii, evident cã era complet strãin de scont, contabilitate etc. ªtim cu toþii cã studiile ºi personalul nu au nimic a face cu scontul. Mai mult decât atât, directorul Scontului, dl. Crãciun, vine ºi spune cã niciodatã nu s-a ocupat Tabacovici ºi cã el singur a fãcut scontul, el singur s-a dus la Banca Naþionalã. Acelaº lucru spunea ºi ºeful Serviciului Scontului Bãncii Naþionale, care aratã cã niciodatã nu l-a vãzut pe Tabacovici, cã a vãzut pe funcþionarii respectivi de la Scont ºi numai când erau dificultãþi venea chiar directorul Scontului. Nimeni nu vorbeºte de Tabacovici. Dl. Argetoianu aratã:
„Tabacovici era la Banca Blank un executant, nu un îndrumãtor.”

Conducerea aparþinea unui singur om, d-lui Blank, Tabacovici era un simplu funcþionar plãtit cu un salariu, mare sau mic nu are importanþã, dar un funcþionar ca toþi ceilalþi. El nu era nici mãcar acþionar, nu lua tantieme nici dividende. Interesul lui la Banca Blank era acela al unui funcþionar conºtiincios, sã i se plãteascã salariul. În aceastã bancã de familie condusã de reprezentantul acestei familii, dl. Tabacovici avea simpla preocupare de a-ºi face datoria ca funcþionar. În momentul în care Banca Blank n-a mai fost în stare sã menþinã un funcþionar de valoarea lui, în acel moment ºi-a luat geamantanul ºi s-a dus la un alt stãpân, a intrat în altã instituþie unde a fost iarãºi salariat. În aceastã calitate de salariat, Tabacovici era la serviciul de studii, personal ºi sucursale, niciodatã n-a fost îndrumãtor. Aºa spune dl. Argetoianu, dl. Crãciun, aºa spun martorii toþi pe care Comisiunea de Anchetã se întemeiazã pentru a construi acuzaþia în contra lui. Dar chiar dl. Aristide Blank, audiat la Comisie, spune:
„În perioada 7 februarie 1929 pânã la concordat, mã consider rãspunzãtor de conducerea bãncii ºi am fost asistat de d-nii Soepkez ºi Tabacovici.”

A fost asistat, aºa cum orice conducãtor este asistat de un secretar, un director etc. Mai mult decât atât, martori ca dl. Crãciun ºi Cantuniari, precizeazã cã nici mãcar în Consiliul de Administraþie sau în Comitetul de Direcþie, Tabacovici nu figura cu vot deliberativ. El figura cu vot consultativ, aºa cum în orice instituþiune directorii sau funcþionarii superiori sunt chemaþi sã dea referinþe ori de câte ori este nevoie sau sã cunoascã dispoziþiunile Consiliului de Administraþie. Aceasta însã nu înseamnã cã îºi pierd calitatea de simple organe de execuþiune. 280

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Iatã care era situaþia acestor doi pretinºi conducãtori la bancã. Unul nu se ocupa, pãrãsise completamente interesul pentru bancã, habar n-avea ce este scontul la Banca Naþionalã, iar celãlalt era un simplu funcþionar, a venit cât i s-a dat salariu, a plecat când nu i s-a mai dat, fãrã niciun alt interes care sã justifice pretinsele intervenþiuni sau manopere. În fine, se vorbeºte în hotãrâre de dl. Inginer Garvin. El este acuzat a fi fost directorul efectiv al Bãncii Industriale. Nu mã ocup despre ce era banca. Dar sã ne întrebãm: era oare Garvin un conducãtor efectiv al Bãncii Industriale, aºa cum vrea legea? În aceastã privinþã am crezut cã cel mai calificat sã ne lãmureascã este însuºi dl. Vasile Urechia, care lucra în aceeaºi camerã ºi care îl cunoºtea pe Garvin de 15 ani. Iatã ce spune:
„Lucram în aceeaºi camerã cu Garvin – este o prezumþie deja puternicã, când stau doi funcþionari în aceeaºi camerã, este greu sã admiþi cã sunt directori generali ai instituþiei, cãrora de obicei li se rezervã birouri speciale ºi separate – Banca Industrialã a fost întotdeauna condusã de Banca Blank în fapt. Inginerul Garvin n-a avut o activitate bancarã nici pe lângã Banca Industrialã, nici pe lângã Banca Blank.”

Este esenþial, ing. Garvin nu era om de bancã, era doctor în inginerie. A fost angajat la Banca Industrialã pentru chestiunile tehnice, se ocupa de funcþionarea maºinilor, procurarea combustibilului pentru maºini, fixarea producþiei la unele fabrici. Martorul aratã, de asemenea, „cã serviciul de scont al Bãncii Industriale era condus ºi se fãcea prin Serviciul de Scont al Bãncii Blank”. Prin urmare, Banca Industrialã nu era condusã de ea însãºi, era condusã de Banca Blank, chestiunile vitale erau decise sus la Banca Blank. Scontul sau reescontul se dictau de la Banca Blank. Deci, cei de la Banca Industrialã ce fel de conducãtori efectivi erau? Dar, în orice caz, abstracþie fãcând de aceasta, ce era Garvin? Era un angajat tehnic, un inginer care fãcea pur ºi simplu operaþiuni de control ingineresc la întreprinderile care erau afiliate acestei bãnci. Garvin, ca ºi toþi ceilalþi funcþionari ai Bãncii Industriale, era executant al ordinelor primite de la Blank. Chestiunile privitoare la procurarea fondurilor Bãncii Industriale nu-l priveau pe Garvin, ºi martorul aratã cã acestea îl priveau pe Zentler, care era director la bancã ºi apoi a figurat ca director cu Garvin împreunã. Dar nici mãcar investiþiunile pentru întreprinderile tehnice nu erau dictate de el, cãci Banca Blank era aceea care hotãra. Garvin fãcea referatul de pildã dacã maºina este utilã sau nu. Dar oportunitatea financiarã în raport cu posibilitãþile bancare ºi aptitudinile de reescont a efectului pe care-l va emite, toate acestea erau strãine de tehnicianul Garvin, cãci el nu se ocupa de aceste chestiuni bancare. Dl. Aristide Blank, la 6 noiembrie, declarã „cã Banca Industrialã a fost condusã de Dinermann ºi Soepkez înainte, iar dupã plecare ... a venit Crãciun ºi Garvin. Dar aceºtia figurau ca organe de direcþie numai de formã, unul director tehnic, celãlalt director bancar. Toþi aceºtia jucau roluri prea mici în conducerea bãncii ca sã poatã fi consideraþi rãspunzãtori.” De asemenea, în depoziþia de la 7 noiembrie, d-sa spune: „Dl. Garvin, chiar dacã ar fi avut titlul de director al Bãncii Industriale, servea mai mult ca expert tehnic pentru a face evaluãri la industriile noastre; în tot cazul lucra sub ordinele ºi rãspunderea noastrã.” ªi atunci, cum poþi sã vorbeºti de vreo participaþie la operaþiuni bancare de scont a inginerului Garvin? Ideea de aprioric, care a cârmuit Comisiunea de Anchetã, apare extrem de pregnant doveditã dintr-o foaie care v-am depus-o la dosar, un extras din „Monitorul Oficial”, în care se vede cu multã luminozitate cã, la 3 iunie 1932, datã 281

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
de la care spun martorii cã Garvin nu avea niciun rol la Banca Industrialã, la aceastã datã, când considerã Comisiunea de Anchetã, erau d-nii Mãrgãrit, Voinescu, Zentler, Crãciun etc. Specialiºti în chestiuni bancare, dl. Mazãre contabil, dl. Mãlinescu avocat ºi Garvin inginer pentru chestiuni tehnice. Ei bine, Comisiunea de Anchetã, fãrã sã fi fãcut nicio audiere de martori, nu crede cã este conducãtor efectiv responsabil în operaþiuni bancare, nici cel cu specialitate juridicã, ci numai directorul cu specialitate tehnicã, inginerul Garvin, ºi din toþi aceºtia, care concomitent figurau la Banca Industrialã, singurul trimis în judecatã în mod aprioric a fost Garvin. Iatã de ce mi se pãrea cã avem dreptate sã spun la început cã am dat prea mare proporþie, din conºtiinciozitate, acestor chestiuni, care, în realitate, sunt simple palate de chibrituri. Dar chiar dacã prin imposibil ar fi aºa, dacã dumneavoastrã aþi zice cã este vorba de participarea acestor funcþionari la operaþiuni de reescont prin rolul care l-au avut, ºi dacã veþi zice cã fraza aceea din depoziþia d-lui Aristide Blank nu trebuie þinutã în seamã, chiat atunci mã întreb ce concludenþã au toate aceste constatãri ale Comisiei de Anchetã pentru soluþia procesului? Cãci Comisiunea de Anchetã se întemeiazã pe depoziþiuni de martori care v-au arãtat cã cei mai severi ºi potrivnici nouã nu vorbesc decât despre demersuri pe care le-am fi fãcut. Ei bine, aceste demersuri care le face o parte contractantã faþã de cealalatã, este cineva dintre dumneavoastrã care nu le face în fiecare zi, de dimineaþa pânã seara: ca sã arãt cã ceasul acesta este frumos ºi bun, eu pot face demersuri, pot sã-l laud ºi, totuºi, sã fiu un contractant onest. Existã un minimum de dol, de înºelãciune, pe care convenienþa convenþiunilor noastre tacite îl tolereazã ºi îl admite în orice convenþiune, cãci altfel convenþiunile ar fi imposibile. Convenþiunile sunt ciocniri de interese contrarii. Totdeauna, unul trebuie sã învingã pe altul ºi aceastã învingere se face cu preþul unei doze de arãtare mai înfloritã, mai frumoasã a obiectului convenþiunii. Când eu am venit la Banca Naþionalã, evident cã am trebuit sã spun cã sunt efecte bune. D-ta, Bancã Naþionalã, aveai posibilitatea, aveai alegerea, aveai un serviciu de informaþiuni ca nimeni altul, puteai sã ºti valoarea realã a acestor efecte. Autorii care au examinat limita responsabilitãþii în cazurile acestea, adicã pânã unde poþi sã mergi cu dolul în contracte, au spus încã de pe vremea romanilor cã existã un dolus bonnus, care trebuie tolerat. Iar astãzi, Savatier spune acelaº lucru: /citat/. Ceea ce îþi este oprit când contractezi este sã triºezi. Dacã n-ai triºat, dacã nu þi-am prezentat bucãþi de sticlã spunând cã sunt briliante bleu-blanc, sau dacã nu þi-am prezentat bucãþi de cocã spunând cã sunt perle, dacã nu te-am indus în eroare cu intenþiuni nocive, nu se poate vorbi de rãspundere. Nu existã, prin urmare, niciun fapt personal în aceastã pretinsã intervenþiune. Nu existã nicio participaþie a pretinºilor conducãtori la operaþiunile de reescont, chiar în ipoteza când aþi zice cã sunteþi competenþi sã judecaþi aceastã fazã antecontractualã. ªi v-am arãtat cã tot ce se pune în sarcina lor, cã ar fi fãcut demersuri, chiar dacã aºa ar fi, am fãcut demersuri care erau licite, chiar dacã prin imposibil dumneavoastrã veþi gãsi cã în sarcina conducãtorilor stã o culpã din faptul cã ei ar fi fãcut acele demersuri, sau cã ar fi colaborat la faimoasele bilanþuri ale Bãncii Blank, chiar în aceastã ipotezã este cu neputinþã de afirmat rãspunderea lor atâta timp cât nu se dovedeºte cã aceastã culpã a fost cauza determinantã, necesarã a prejudiciului Statului. Or, din tot ce s-a pledat azi, s-a dovedit cu prisosinþã cã altele au fost cauzele prejudiciului; cã acest prejudiciu în momentul existenþei eventualei culpe, era imposibil sã fie prevãzut, nimeni nu se gândea în momentul când a mers la Banca Naþionalã cã se va ajunge la pretinsul prejudiciu de azi. 282

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
În fine, am spus cã, chiar dacã ar exista un prejudicu pentru Stat, trebuie sã descoperim cauza determinantã a acestui prejudiciu ºi sã vedem din toate actele acestea ºi faptele semnalate de Comisiune, care dintre ele este faptul fãrã de care nu ar fi putut exista prejudiciul. ªi ajunsesem la concluzia cã, dacã prin imposibil, aþi spune cã acest fapt existã, el nu poate fi altul decât scoaterea din obligo a Bãncii Blank, cãci dacã Banca Blank n-ar fi fost scoasã din obligo, Statul ar fi venit la concordat, în loc sã se plãteascã sutã în sutã s-ar fi plãtit 95%, dar în orice caz intra ºi Statul între ceilalþi creditori ºi prejudiciul dispãrea. Dar dumneavoastrã aþi scos din obligo Banca Blank ºi atunci trebuie sã cercetaþi cine sunt autorii acestei cauze determinate, exclusivã de orice altã cauzã. ªi dacã în hotãrârea Comisiunii veþi gãsi apreciat la pag. 40 cã niciodatã Tabacovici, Soepkez ºi Garvin n-au participat ºi n-au cunoscut operaþiunea de scoatere din obligo, atunci cum mai puteþi vorbi de responsabilitatea lor pentru prejudiciu. Onoratã Comisiune, când veþi examina acest prejudiciu, trebuie sã þineþi seama nu de ceea ce s-a întâmplat atunci, independent de calificarea pe care o veþi da naturii juridice a acestei responsabilitãþi, fie cã veþi zice cã este delictualã, fie cã veþi zice cã este contractualã, momentul determinãrii prejudiciului nu poate fi decât acela al pronunþãrii dumneavoastrã. Ce este reparaþiunea aceasta pe care dumneavoastrã eventual o acordaþi, decât substituirea în patrimoniul Statului a unei pierderi, printr-un nou element care sã aducã echilibrul? Acest echilibru este el realizat cu ceea ce reprezenta în acel moment prejudiciul? Desigur cã nu. Toatã lumea este de acord cã un raport nou juridic se creeazã între pãrþi prin hotãrârea pe care o pronunþaþi. ªi autorii ºi jurisprudenþa, în special Demogue, Planiol-Rippert, aratã cã acest calcul al prejudiciului trebuie sã se facã în ziua hotãrârii, în momentul în care ultima hotãrâre definitivã se pronunþã, în acel moment trebuie sã evaluaþi dumneavoastrã prejudiciul, ºi o jurisprudenþã foarte bogatã pe care o voi depune cu concluziunile scrise, a stabilit ºi în Franþa ºi la noi cã, dacã între momentul când s-a încheiat contractul, sau când s-a cauzat prejudiciul ºi acela când se dã hotãrârea, fluctuaþiuni de preþuri monetare s-au întâmplat, Curtea nu se va ocupa nici de fluctuaþiunile în plus, nici de cele în minus. Poate cã, la 1931, valoarea acestor imobile date în platã sã fi fost mai micã sau mai mare. Dacã era mai mare, eu nu pot veni astãzi sã cer sã fie calculatã la valoarea de atunci, dacã era mai micã, la fel. În momentul în care dreptul meu este cristalizat prin hotãrârea dumneavoastrã, numai în acel moment se poate vorbi de reparaþia prejudiciului. ªi spuneam, indiferent dacã rãspunderea este delictualã sau contractualã, în ce mã priveºte pe mine conducãtor chestiunea nu are importanþã, fiindcã eu nu pot sã rãspund, de altfel, decât ca mandatar. Or, mandatarii sunt totdeauna responsabili nu în alt mod decât pe baza delictului, a ilicitului pe care l-au produs în mod autonom de înlãnþuirea contractualã dintre mandant ºi terþ. Pentru mandatar responsabilitatea este întodeauna delictualã. ªi dacã o controversã existã în doctrinã ºi jurisprudenþã ºi dacã oarecare ezitãri sunt ºi la noi înaintea Înaltei Curþi asupra momentului când trebuie calculat prejudiciul, apoi nicio divergenþã nu existã când este vorba de a se calcula prejudiciul delictual. De aceea, vã rog sã binevoiþi a vedea în ce priveºte pe conducãtori, nu numai cã nu existã culpã, nu numai cã nu existã prejudiciu, dar nici nu a putut sã existe previzibilitatea unui prejudiciu. Chiar dacã sunt în culpã, acest prejudiciu nu mi-l poþi imputa decât în mãsura în care determini cã eu singur am ºtiut cã am fost cauza determinantã a acestui prejudiciu. Nu poþi sã mã faci rãspunzãtor când nu puteam sã prevãd. 283

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
V-am arãtat, nu existã o conducere efectivã a Bãncii Blank din partea acestor trei persoane. În orice caz, chiar dacã aþi zice cã existã o asemenea conducerea, nu se [...] niciun fapt care sã constituie un fapt pesonal, ilicit al lor ºi care sã justifice o rãspundere concomitentã. Pentru aceste consideraþiuni, vã rog sã primiþi concluziile noastre referitor la d-nii Tabacovici, Soepkez ºi Garvin.

284

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 18 decembrie 1941 Dl. profesor Djuvara: Domnule Preºedinte ºi Onoratã Comisiune, nu voi reveni asupra celor spuse înainte ºi aº ruga pe dl. membru al Comisiunii, care n-a auzit pledoariile noastre, sã binevoiascã poate sã arunce o repede privire asupra unor note stenografice, pe care le vom prezenta. Sunt însã dator, pentru cã am început procesul de la început, sã spun câteva cuvinte în numele lui Aristide Blank, pentru ca, dupã cuvântul Bãncii Blank, sã se audã ºi cuvântul lui Aristide Blank. Prima problemã pe care am pus-o ºi care este, cred, cheia întregului proces, este sã ºtim în ce cadru juridic ne aflãm. Este vorba de o responsabilitate contractualã în care sã se poatã discuta o serie de vicii ale contractelor intervenite, contracte de preluare, de executare a preluãrii etc.? Cred cã, incontestabil, nu! Vã voi arãta, îndatã, de ce nu. Totuºi, în acest cadru s-a plasat Comisiunea de Anchetã ºi tot în acest cadru s-au pus, dacã am înþeles bine, ºi onoraþii reprezentanþi ai Statului în pledoariile fãcute, cãci s-au ridicat o serie de vicii de formã ºi de fond a contractelor intervenite. Nu le voi enumera, vã dau numai câteva exemple. S-a articulat, de pildã, lipsa de ratificare printr-un jurnal al Consiliului de Miniºtri a contractelor intervenite. În fapt, v-am arãtat cã aceste ratificãri au intervenit ºi, de altfel, nulitãþile, care s-au formulat, sunt inexacte. S-a mai articulat cã poliþele preluate n-ar avea numãrul de semnãturi cerut de statutul Bãncii Naþionale. În fapt, toate le au, fãrã nicio excepþie. S-a articulat, de asemenea, cã reescontul s-a fãcut în mod neregulat pentru cã efectele n-ar avea cauzã. Sã ne înþelegem: ce vrea sã zicã cauza unor efecte? Cã debitorul este sau nu solvabil deplin, aceasta este o chestiune de apreciere. Cine trebuie sã constate solvabilitatea? Cel care a cumpãrat efectele, adicã Banca Naþionalã. Noi am arãtat printr-o serie de martori ºi lucrul este necontestat ºi necontestabil cã Banca Naþionalã, când se prezintã efecte efecte le reescont de o bancã privatã, alege, le primeºte sau nu, în speþã alegea pe care le vroia. Aºadar, acest contract încheiat între banca privatã ºi Banca Naþionalã, dupã ce Banca Naþionalã prin serviciul ei de informaþiuni a cercetat ºi a vãzut care este solvabilitatea, chiar dacã aceastã solvabilitate ar fi slabã, nu poate fi imputat bãncii private. S-a mai articulat, tot ca un viciu de formã sau de fond – indiferent cum l-am califica – cum cã Statul nu avea dreptul sã scoatã Banca Blank din obligo, cum a fãcut-o pânã la sfârºit pentru toate sumele preluate. Iarãºi, v-am arãtat ºi în aceastã privinþã nu numai cã legea din 1930 autoriza o asemenea scoatere din obligo, dar cã, mai ales, este vorba de convenþiuni de executare a preluãrii în care este incontestabil cã Statul poate sã aibã acest drept; ceva mai mult, cã în cele mai multe din ele s-au fãcut dãri în platã – „Cultura Naþionalã”, linia BuzãuNehoiaºu, care s-au dat în platã Statului împreunã cu alte efecte ºi garanþii – iar Statul a dat îndãrãt primele efecte luate. Prin urmare, aceste convenþiuni prin care unul dãdea ºi altul lua, implicau în mod natural cã acel care convenea, în speþã Banca Blank, sã nu mai aibã alte obligaþiuni. Afarã de celelalte vicii de formã sau de fond articulate, asupra cãrora nu mai insist pentru cã nu mai vreau sã pierd vremea, oricare ar fi ele, nu au nicio concludenþã în acest proces. De ce nu au concludenþã? Pentru cã nu este vorba sã anulãm un contract intervenit. Nu s-a gândit legiuitorul, nu are interes Statul, nu are interes Banca Naþionalã la o asemenea anulare. Pentru cã ce ar însemna anularea? Ar însemna restabilirea situaþiei cum era înainte. Dacã îmi anulezi 285

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
actul, dã-mi îndãrãt efectele ºi trebuie sã-mi dai îndãrãt „Cultura Naþionalã”, cu toate garanþiile, linia Buzãu-Nehoiaºu etc., ºi sã restabileºti situaþia cum era înainte. Vã puteþi închipui numai în ceea ce priveºte Banca Naþionalã ce repercusiuni dezastruoase putea sã aibã o asemenea operaþiune. De aceea, legiuitorul nici nu s-a gândit la o anulare ºi nici n-a spus-o în lege. A vorbit de altceva: de prejudicii ºi de persoane responsabile. ªi aºa a ºi fost condamnatã Banca Blank ºi conducãtorii ei, aºa este actul de condamnare, care este opera primei instanþe, ºi nu putem schimba în apel obiectul judecãþii. Actul de condamnare, adicã hotãrârea primei instanþe vorbeºte de prejudicii aduse Statului ºi de persoane responsabile, Banca Blank ºi conducãtorii. Prin urmare, ce avem sã judecãm? Dacã existã un prejudiciu în fapt ºi, al doilea rând, dacã în fapt existã culpã. Aceste douã probleme, atât ºi nimic mai mult. Nu este vorba – aº zice – nici de o responsabilitate contractualã, nici chiar de una propriu-zisã delictualã dupã normele clasice. Ne aflãm în faþa unei categorii noi. Suntem în vremuri revoluþionare ºi legiuitorul a stabilit o nouã categorie. Legiuitorul putea sã facã acest lucru, o responsabilitate pentru prejudicii ºi culpã, care seamãnã cu cea delictualã. Nu trebuie sã vã spun cã nu este chiar cea delictualã. Dar, în definitiv, n-are niciun interes sã spunem: este contractualã, este delictualã. Ceea ce intereseazã în fapt nu este sã facem teorii, ci sã constatãm ce a vrut legiuitorul. Existã culpã? Existã prejudicii? Atât a cerut legiuitorul sã se constate. Prin urmare, la aceasta ne vom mãrgini, dacã existã culpã ºi dacã existã prejudicii. Prejudicii când? ªi pentru ce? Prejudicii – cum foarte bine spunea reprezentantul Statului – faþã de toatã operaþiunea, adicã totalã. Nu trebuie luatã fiecare aºa-zisã tranºã în parte ºi socotit acele prejudicii. Dacã întro tranºã nu numai cã nu este prejudiciu, dar Statul a câºtigat foarte mult, pe când în altã tranºã Statul poate a pierdut, trebuie luatã toatã operaþiunea în întregul ei. În al doilea rând, când este vorba de prejudiciu? Astãzi. Nu este vorba de ce era atunci, cãci legiuitorul n-a zis „atunci a pierdut Statul”. Legiuitorul constatã cã astãzi Statul se aflã cu o pierdere în cassa lui ºi roagã instanþele sã vadã dacã, într-adevãr, aºa este. Dacã Statul nu are astãzi nicio pierdere, atunci nu mai existã prejudiciu. Dacã, de altfel, nu s-ar aprecia prejudiciul pe ziua de astãzi, ar însemna un lucru foarte curios, ca Statul sã reþinã toate avantajele ºi sã se dezbrace de toate dezavantajele, cu alte cuvinte sã adauge câºtig peste câºtig, ceea ce este imposibil. În acest cadru juridic, v-am arãtat cum este în fapt prejudiciul ºi am arãtato bazat chiar pe calculele fãcute de Comisiunea de Anchetã, pe expertizele pe care dumneavoastrã Comisiunea de Apel le-aþi ordonat, cã astãzi Statul ar avea un prejudiciu de 40 milioane, ceea ce nu reprezintã un prejudiciu. De ce nu reprezintã un prejudiciu? Pentru cã este vorba de evaluãri fãcute la sume enorme, de un miliard aproape. Or, într-o evaluare aproximaþia trebuie întotdeauna sã existe. ªi dãdeam ca exemplu: apreciaþi imobilul acesta, veþi zice cã valoreazã 50 milioane. Ei bine, este imposibil ca la aceastã evaluare sã nu existe o aproximaþie de cel puþin 15-20%. Vã puteþi închipui, în evaluarea unor bunuri, aºa de complexe ca cele în cauzã astãzi, cât de mare este aproximaþia. Prin urmare, cum o sã condamnaþi pentru o diferenþã care nu este sigur cã reprezintã un prejudiciu. Dar, vã arãtam mai mult, vã arãtam cã, în realitate, chiar fãcând calculul obiectiv ºi trecând peste severitatea incontestabilã a expertizelor care s-au fãcut, nu numai Statul nu are un prejudiciu, dar are câºtig. ªi v-am arãtat, de asemenea, cã nu trebuie sã ne mãrginim numai la calculul acestui prejudiciu aºa 286

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
materialmente, ci cã trebuie sã ne gândim la încã ceva: Statul a scos Banca Blank din obligo, a fãcut-o sã creadã cã nu are nicio datorie faþã de Stat ºi atunci Banca Blank, când au venit împrejurãrile dificile ºi a trebuit sã cearã concordat, a încheiat un concordat sutã în sutã. Poate astãzi Statul sã vinã sã mai spunã: nu, rãu ai fãcut, trebuia sã mã socoteºti ºi pe mine creditor!? Dacã în momentul acela, Banca Blank ºtia cã Statul are vreo pretenþie, n-avea decât sã facã reescontul cu alte calcule, în loc de sutã la sutã sã-ºi facã calculul de 85% sau 90%, ceea ce era extrem de onorabil ºi Statul era achitat ºi Banca Blank nu mai avea nicio încurcãturã. Dar, mai mult, Banca Blank avea dreptul ºi la un concordat agricol pe baza legii de lichidare a datoriilor agricole, unde ar fi putut sã reducã toate datoriile ei, pânã la 17%, adicã la nimic, cum au fãcut atâtea alte întreprinderi. De ce n-a fãcut-o Banca Blank? Pentru cã ºtia cã n-are nicio datorie faþã de Stat. Dacã o fãcea, datoria sa se reducea la nimic. Dar, pentru aceasta, trebuia sã fi fost mãcar manifestatã o pretenþie a Statului în privinþa acestei datorii. Dupã toate acestea, Statul sã mai vinã ºi sã spunã cã are pretenþie la toatã suma, acest lucru nu se poate. În sfârºit, vã atrãgeam atenþia cã dacã este vorba de prejudicii, mai trebuie omeneºte sã socotiþi altceva: Banca Blank avea în patrimoniul ei Societatea „Discom”, de distribuire a produselor monopolurilor Statului, Banca Blank avusese chiar un proces cu Statul pe chestiunea „Discom” ºi l-a câºtigat pânã în casaþie. Ei bine, în 1940, în toamnã, a venit un decret-lege în care s-a spus pur ºi simplu cã Societatea „Discom” trece la Stat, iar Banca Blank n-are voie sã facã proces pe aceastã chestie, nu are voie sã se adreseze instanþelor judecãtoreºti. Ce reprezenta pentru Banca Blank acest „Discom”? Reprezenta un câºtig de 150 milioane anual. Mai avea, dacã nu mã înºel, contract pe 6 ani, ceea ce reprezenta 900 milioane, care au fost luaþi dintr-un condei printr-un decret-lege de Stat. ªi Statul vine astãzi sã se plângã de prejudicii? Adaug cã Statul n-a avut niciun avantaj din aceastã operaþie, pentru cã nu numai cã câºtigul nu s-a mãrit, dar, dimpotrivã, sunt pierderi ºi dificultãþi mari la distribuirea tutunului. Chiar noi personal, fumãtorii pasionaþi, suferim, cãci ºtiþi, de pildã, cã un pachet de þigãri Bucureºti de la 60 lei a ajuns la 90 lei. Iatã atâtea consideraþiuni pe care trebuie sã le aveþi în vedere când judecaþi prejudiciul. Plus încã ceva extrem de important: Statul, se ºtie, nu este comerciant ºi mai ales nu este bun gestionar. S-a fãcut ºi aici o greºealã cã s-a dat în sarcina Statului urmãrirea debitorilor preluaþi. Cum era de aºteptat, Statul, prin Banca Naþionalã, care nu avea un contencios special pentru aceasta ºi este foarte greu lucru sã urmãreºti debitorii unei bãncii, Statul a fãcut o deplorabilã gestiune. S-au pierdut debitori, o grãmadã de debitori care erau solvabili; s-au pierdut forme ºi termene, v-am citat un caz din care se vede cã chiar o inscripþie ipotecarã a fost anulatã pentru cã n-a fost reînnoitã la termen. Ei bine, toate aceste neglijenþe sã ne fie puse nouã în sarcinã, adicã în sarcina Bãncii Blank? Iatã, în câteva cuvinte scurte, consideraþiunile pe care le-am fãcut referitoare la prejudiciu. Nu existã un prejudiciu. Dimpotrivã, dacã luãm global ce a rãmas Statului de pe urma acestor operaþiuni, constatãm cã Statul este într-un mare avantaj. Trec acum la a doua problemã: culpa. Dacã am înþeles bine, reprezentanþii Statului, dupã ce au afirmat cã existã vicii de formã, au adãugat: legiuitorul a stabilit aici o rãspundere fãrã culpã numai pentru prejudiciu; este o contradicþie în aceste douã afirmaþiuni dacã este rãspundere numai pentru prejudiciu, inutil sã mai discutãm orice viciu de formã, constatãm pur ºi simplu prejudiciul. 287

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Pânã aici, sunt de acord cu Statul; nu sunt de acord cã mai discutã viciile de formã. Dar Statul adaugã: „prejudiciu fãrã culpã”. Este posibil acest lucru? Oricât de revoluþionare vremuri am trãit, pânã aici nu s-a mers. S-au fãcut lucruri monstruoase. Dar acest lucru, nici mãcar n-a trecut prin capul cuiva. Ce înseamnã prejudiciu fãrã culpã ºi prejudiciu cu culpã? Sã ne înþelegem ce este culpa. O arãt zilnic studenþilor mei la facultate: culpa nu este orice act al omului. Culpa este un act prin care se violeazã obligaþiuni preexistente; cãci un act indiferent, care nu violeazã nicio obligaþiune preexistentã nu mai intrã în cadrul juridic, nu mai este culpã. Sau un act pe care îl fac în exerciþiul unui drept nu mai este culpã. Când îmi execut debitorul, îi aduc un prejudiciu. Aceasta însã nu se poate considera ca o culpã. Culpa este un fapt care violeazã obligaþiuni preexistente. Altfel nu se poate înþelege o culpã, se poate ca noul legiuitor sã se fi gândit sã condamne pe creditorii care îºi executã cu dreptate debitorii, pentru motiv cã au adus prejudicii debitorilor? Ce absurditate! În drept nu se poate concepe prejudiciu fãrã culpã. Prin urmare, trebuie sã se dovedeascã culpa. De altfel, însuºi decretul-lege, v-am arãtat, indicã, ca ºi hotãrârea de condamnare, acest lucru. ªi atunci, întrebarea este. Ce culpã se articuleazã? A conducãtorilor sau a bãncii. Existã vreo culpã? Punând ipoteza cã existã prejudiciu – v-am arãtat cã nu existã – dar dacã nu existã culpã, dacã totul s-a petrecut în mod normal, dacã nu existã vreun act din partea mea care sã fi violat o obligaþiune preexistentã a mea, nu poate sã existe responsabilitate, nu pot fi condamnat. Ca sã pot ajunge la culpa eventualã a lui Aristide Blank ºi a bãncii trebuie sã arãt cine sunt ei. Am arãtat cine este Aristide Blank. El a fost de câþiva ani încoace, nu toatã vremea, de la 1925 mi se pare, în fruntea conducerii Bãncii Blank. În jurul lui s-a fãcut o atmosferã. S-a spus cã este poet. Ei bine, este poet, este un literat, a fãcut ºi piese de teatru foarte frumoase. A fost pasionat de literaturã ºi, în special, de culturã româneascã, a dovedit-o cu sacrificii imense. Dar aceasta nu înseamnã cã n-a fost bancher. ªi aceasta nu înseamnã, mai ales, cã n-a fost un om cavaler, cu fruntea sus ºi cãruia nu i se poate aduce nicio patã. A fost bancher. În fruntea bãncii lui a adus toate rezervele latente graþie cãrora de multe ori, cu opunerea celorlalþi, banca a putut pânã la sfârºit sã plãteascã aproape integral pânã astãzi, sutã în sutã, pe toþi creditorii ºi concordatari. Sã se mai arate altã bancã în asemenea împrejurãri care a putut sã facã un asemenea efort. Banca poartã fruntea sus. ªi atrãgeam atenþia asupra cuvintelor unui englez, om de bancã de la Londra, care spunea cã o bancã care a trecut printr-o asemenea încercare de foc este mai tare pe piaþa Angliei, ca credit, decât una care a trãit vremuri normale ºi n-a avut asemenea încercãri. Opera lui Aristide Blank, ca om, ca sã vedeþi dacã este posibil sã se articuleze vreo vinã aºa de josnicã ca acelea care se insinueazã împotriva lui: Aristide Blank a fost omul care ºi-a sacrificat toatã averea, care a fost mare, pentru cultura noastrã. Nu numai cã a ajutat studenþi cu burse – am dovedit-o cu actele de la dosar –, dar a fãcut în momentul rãzboiului cantine pentru studenþi la Paris – fostul ministru Ralea într-o scrisoare aratã cã, dacã el ºi-a putut face studiile la Paris, o datoreazã Bãncii Blank ºi, în special, lui Aristide Blank. Dar a fãcut ºi propagandã naþionalã. Nu ºtiu dacã v-a cãzut în mânã cartea „La Roumanie en images”, care este una din cele mai serioase cãrþi de propagandã din câte s-au fãcut vreodatã ºi care a fãcut o impresie extraordinarã, fãcând sã se cunoascã þara noastrã în toate pãrþile. 288

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Acelaº om, în þarã, susþine Teatrul Popular din banii lui, din averea lui; face biblioteci sãteºti cu sutele, din banii lui personali. Cumpãrã cea mai splendidã tipografie poate din Europa, de la Viena, ºi o aduce la Bucureºti pe socoteala lui. Cheltuieºte cu aceasta 400 milioane din banii lui. ªtim cã nu este o afacere comercialã „Cultura Naþionalã”, care a trecut astãzi Statului ºi la care el, personal, a pierdut 200 milioane. De ce? Pentru cã a publicat cãrþi de culturã româneascã, care nu se vând – o ºtia ºi el de la început, o ºtie toatã lumea cã tipografia ca tipografie este o afacere formidabilã, dar ca editurã au fost pierderi imense. A pierdut Aristide Blank 200 milioane de dragul culturii noastre. Astãzi este certificat la dosar de averea lui, nimica toatã. A rãmas om sãrac. Acesta este Aristide Blank. ªi apoi, din atitudinea lui de cavaler este interesant sã se vadã cum înþelege omul acesta sã lupte pentru onoare. Mai întâi, el, care adusese rezervele latente ale bãncii în patrimoniul Bãncii Blank, ºtia cã banca nu este insolvabilã ºi o striga în gura mare, chiar în momentul preluãrii, la toatã lumea. Însã nimeni nu-l credea. Toatã lumea, în frunte cu Banca Naþionalã, zicea cã Banca Blank este complet insolvabilã. Tot aºa credea ºi Ministerul de Finanþe. El afirma mereu: suntem solvabili, dar toþi ceilalþi îi rãspundeau: inexact – pe baza expertizelor lui Mecu ºi alþii –, pentru care am toatã stima, dar când vãd asemenea expertize mã întreb ce valoare mai poate sã aibã cuvântul acestor oameni. Toate imobilele Bãncii Blank, inclusiv palatul, erau trecute cu un leu ºi, totuºi, gãseºte cã bilanþul este majorat. Întreprinderea „Universul” era trecutã cu o sumã redusã, ridicolã, Buzãu-Nehoiaºu, care aþi vãzut cât valoreazã, era trecut, mi se pare, cu 20 milioane în bilanþ. Dl. avocat Opriº: Era trecutã cu 14 milioane în 1930, cu 16 milioane în 1931 ºi 34 milioane în 1933. Dl. profesor Djuvara: Eu nu m-am adresat dumneavoastrã sã cer informaþii, de aceea vã rog sã nu mã întrerupeþi, nu de alta, dar în privirea dumneavoastrã vãd atâta cruzime ºi asprime, încât mie fricã sã nu mã sugestionaþi. Fie 34 milioane. ªtiþi cu cât a apreciat-o dl. Mecu ºi dl. Nestorescu? La valoarea nominalã a acþiunilor, în total 3 milioane, spunând cã suma de 34 milioane este mãsluitã. Ce sã mai zic de asemenea aprecieri. Prin urmare, Aristide Blank arãta întotdeauna cã nu este adevãrat cã banca este insolvabilã. El a cãutat sã þinã sus stindardul bãncii însã nu era crezut de nimeni. La concordat el a cerut, bazat pe aceeaºi convingere, sã se facã concordatul sutã în sutã. El s-a opus sã se facã un concordat agricol pentru ca sã nu se loveascã în creditul ºi onoarea bãncii. El s-a opus – lucru foarte interesant pentru Banca Naþionalã – la acþiunea creditorilor, care vroiau sã intenteze o acþiune paulianã atunci când Banca Naþionalã a luat tot activul Bãncii Industriale, ºi a liniºtit pe creditori, mergând din om în om. El, dupã ce banca Blank fusese scoasã din obligo, ºtiind cã, pentru suma de 600 milioane referitoare la Banca Industrialã, Statul n-are sã poatã încasa totul, a venit, deºi nu avea nicio obligaþie, ºi numai pentru cinste, pentru onoare, a oferit Statului Bãile Olãneºti, care valorau atunci 100 milioane, astãzi valoreazã circa 400 milioane. În plus, a mai oferit ºi altele. De mai multe ori s-a refuzat aceastã ofertã ca fiind „defavorabilã”, nu pot sã înþeleg cum. Nu sunt dator cu nimic, îþi ofer ceva, totuºi ºi aceasta este o 289

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ofertã defavorabilã? De altfel, oferta aceasta este încã pendinte. Aristide Blank nu apãrã banca, cãci banca nu mai existã. El apãrã onoarea bãncii ºi a lui, ºi apãrã pe creditori ºi deponenþi. De aceea, îl vedeþi aici ºi îºi ia asupra lui întreaga rãspundere a situaþiunii. Ei bine, acest om ce culpã are? Ce culpã are banca pe care el a condus-o cât timp a condus-o? La reescont este vreo culpã? Cãci aºa are aerul sã spunã Comisiunea de Anchetã, cã a trecut, fãrã sã se bage de seamã, la Banca Naþionalã efecte cu semnãturi care nu erau solvabile. A înºelat el Banca Naþionalã? Banca Naþionalã primea ce vroia, alegea ce vroia ºi existã, dupã cum se ºtie, comitete de reescont la Banca Naþionalã, care examineazã fiecare poliþã din toate punctele de vedere ºi iau informaþiuni cu privire la ele. Nu se primesc decât efectele pe care înþelege sã le primeascã Banca Naþionalã. Dl. Burillianu, fostul guvernator, spunea aici ca martor: dacã ar fi îndrãznit cineva sã se amestece în aceste operaþiuni ale Bãncii Naþionale, am fi socotit-o ca o insultã. Prin urmare, nu numai cã nu s-a amestecat în aceste operaþiuni, dar nici n-a putut sã se amestece. ªi apoi, o datã reescontul efectuat, la Banca Naþionalã este un lucru definitiv, un contract încheiat între Banca Blank – sã zicem prin Aristide Blank, deºi nu se dovedeºte cu nimic cã el personal a fãcut-o – ºi Banca Naþionalã, contract pentru care nu se invocã nici un viciu de consimþãmânt, nici o nulitate, un contract bine încheiat. „Bilanþuri aºa zise exagerate” v-am arãtat în ce consistã. ªi apoi, sã punem chiar ipoteza cã în bilanþuri s-ar fi exagerat anumite posturi. Gândiþi-vã la ce era atunci. Câte bãnci din Europa ºi America aveau bilanþuri absolut sincere? Vã daþi seama ce ar fi fost sã se arate pierderile în momentul acela de crizã? Ar fi însemnat ca toate bãncile sã cadã. Era în interesul bãncilor? Al creditului? Al Statului? Nu mã mirã în aceste condiþiuni, adicã nu m-ar fi mirat sã se fi exagerat. Dar nu numai cã nu s-a exagerat, dar v-am arãtat cum au fost fãcute aprecierile ºi care erau adevãratele rezerve latente. Dar, de altfel, a afirma cã bilanþul era exagerat nu are nicio concludenþã în acest proces, pentru cã v-am dovedit – aceasta este necontestat, rezultã din corespondenþa depusã la dosar cã Banca Naþionalã cunoºtea situaþia. Prin urmare, chiar dacã ar fi fost o înºelare, n-ar fi fost a Bãncii Naþionale ºi a Statului, ci ar fi fost a publicului care vedea bilanþul. Însã scrisoarea lui Auboin, rãspunsul Statului, scrisorile guvernatorului Bãncii Naþionale, dovedesc cã Banca Naþionalã ºtia, ºtia chiar mai mult decât Aristide Blank, ºtia cã Banca Blank este complet insolvabilã, aºa a afirmat-o, pe când Aristide Blank spunea cã situaþia nu este atât de rea. Iatã de ce nu are nicio concludenþã sã discuþi exactitatea sau inexactitatea bilanþurilor. Va sã zicã este inutil sã discutãm reescontul, este inutil sã discutãm bilanþul. Ceea ce trebuie sã discutãm este preluarea efectelor. Ei bine, la preluarea efectelor au fost incontestabil ºi efecte slabe. Dar întrebarea nu este sã constatãm în fapt dacã au fost efecte slabe, ci dacã Aristide Blank are vreo vinã în aceastã privinþã. Or, din aceeaºi corespondenþã depusã la dosar ºi adunatã chiar de Comisiunea de Anchetã, reiese cã Banca Naþionalã cea dintâi ºtia cã aceste efecte sunt slabe ºi nu putea sã nu ºtie pentru cã ea le alegea; din toate efectele alegea pe cele mai slabe ºi le trecea Statului fãrã nicio garanþie, pãstrând garanþiile. De asemenea, Statul ºtia, pentru cã era anunþat de Banca Naþionalã cã efectele sunt slabe ºi lucrul se vede clar din toatã corespondenþa urmatã. 290

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Unde este culpa Bãncii Blank ºi a conducãtorilor? Pe cine a înºelat? Cu ce a înºelat? Operaþiunea preluãrii se face între Stat ºi Banca Naþionalã, aceasta dând Statului ce a avut mai slab. Astãzi poþi veni sã acuzi Banca Blank ºi conducãtorii cã au înºelat Statul? Cãci altfel nu poate sã fie culpã. Este o imposibilitate. Ba ceva mai mult. Dacã este adevãrat cã Aristide Blank a insistat ca Statul sã cumpere „Cultura Naþionalã”, ceea ce a fost o admirabilã afacere, cãci sã nu se uite cã este ºi întreprindere comercialã la care mergem toþi sã ne tipãrim lucrãrile ºi Statul pune preþuri de speculã, iar noi ne ducem acolo tocmai pentru cã este cea mai bunã tipografie – dacã Aristide Blank a intervenit ca Statul sã cumpere „Cultura Naþionalã”, intervenise de mult încã, de pe vremea lui Vintilã Brãtianu, pentru cã el ºi-a dat seama ce reprezintã aceastã instituþie. În ce priveºte cele 600 milioane, Banca Blank n-a mai intervenit. Din corespondenþã se vede cã începuserã miºcãrile deponenþilor ºi cã Statul ºi Banca Naþionalã îngrijoraþi de aceastã situaþie s-au simþit datori, în interesul creditului public, sã facã preluarea de 600 milioane. Prin urmare, aici nu mai este nicio vinã nici a bãncii, nici a conducãtorilor. Iar în ce priveºte a treia tranºã de 108 milioane, nu numai cã preluarea s-a fãcut peste capul Bãncii Blank, dar ea s-a fãcut chiar împotriva voinþei normale a Bãncii Blank. Adaug cã, în acel moment, Aristide Blank nu mai era la conducerea bãncii, îºi dãduse demisia. Cum se poate pune în sarcina noastrã aceastã preluare, când nu mai eram la bancã, nu înþeleg. Dar chiar dacã Aristide Blank ar mai fi fost la bancã, trebuie sã fi fost lipsit de orice judecatã un conducãtor de bancã, ca sã primeascã o nouã îndatorire de 108 milioane, când peste douã zile avea sã cearã concordat. Nu era normal. Aceasta s-a fãcut contra intereselor bãncii, în interesul pieþei. De cine? Direct de Banca Naþionalã. Dumneavoastrã cunoaºteþi autoritatea pe care o are Banca Naþionalã pe piaþã. Este un fel de dictatoare. Nu îndrãzneºte nimeni sã se opunã Bãncii Naþionale. Banca Blank n-ar fi îndrãznit sã se opunã. Ei bine, Banca Naþionalã, când a vãzut cã începe run-ul, cã debitorii încep sã-ºi cearã banii, a trimis ea, mi se pare pe d-nii Mecu ºi Opriºan, la Banca Blank, ºi a început sã plãteascã. Aºa s-a nãscut datoria de 108 milioane. ªi dupã ce i-a plãtit, a venit la Banca Blank cerându-i o poliþã cu douã semnãturi. Ce era sã se mai opunã Banca Blank? Se mai putea opune? Evident cã nu. Aceasta este operaþiunea, contrarie Bãncii Blank, fãcutã deasupra capului ei. Se mai spune cã Banca Industrialã nu prezenta nicio solvabilitate. V-am arãtat cã acest lucru nu are nicio importanþã. Dar ia sã vedem ce este cu Banca Industrialã. Am putea spune cã avem mai multe bãnci industriale. O bancã industrialã începe la 1921, admirabilã, care concentra toatã activitatea industrialã a Bãncii Blank, plinã de bogãþie, care avea faþã de Banca Blank o datorie de 2 miliarde. A doua bancã industrialã din vara 1931 care avea la Banca Naþionalã o datorie de 600 milioane, faþã de un activ de 2 miliarde. Prin urmare, situaþie admirabilã. Ce s-a întâmplat însã? V-a arãtat dl. Bãlescu, cum prin acte succesive, depuse la dosar, în vara lui 1931, Banca Naþionalã, vãzând situaþiunea pe piaþã, ca sã se asigure, a impus Bãncii Blank ºi Bãncii Industriale sã-i cedeze tot ceea ce avea ca activ. A vidat-o pentru cele 600 milioane ºi Banca Industrialã a rãmas goalã. În aceastã situaþiune s-a fãcut preluarea ºi Banca Naþionalã a cerut un efect al Bãncii Industriale, care ºtia cã nu mai poate sã fie solvabilã pentru cã Banca Naþionalã, în dreptul ei, ºi-a luat toate asigurãrile ºi a vidat Banca Industrialã. Ce sunt eu, Banca Blank, de vinã dacã Banca Naþionalã n-a trecut ºi acele garanþii ºi asigurãri Statului? I-a dat numai efectele, fãrã garanþii. 291

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
De altfel, datoriile Bãncii Industriale se mai explicã într-un fel: se ºtie cã Statul nu-ºi mai plãtea furnizorii. Banca Industrialã avea industrii imense care trebuia sã funcþioneze, cãci dacã nu mai funcþiona, rãmâneau pe drumuri, ºomeri, 30.000 lucrãtori. Desigur cã n-ar fi fost nici în interesul economiei naþionale, nici în interesul Statului ca toate aceste întreprinderi sã-ºi închidã porþile. Ca sã poatã funcþiona mai departe, a trebuit Banca Blank sã facã credite ºi sã avanseze Bãncii Industriale bani pentru furnituri.Iatã, prin urmare, care este adevãrata situaþiune cu Banca Industrialã. Dar încã o datã, nu are nicio importanþã efectivã, nicio concludenþã, pentru cã avem sã judecãm prejudiciul total, global, dacã l-a avut Statul ºi dacã îl are astãzi. Pare cã se mai articuleazã din partea Comisiunii de Anchetã cã Aristide Blank a depus insistenþe ca sã se facã aceastã preluare. Poate sã fie vreun martor care sã spunã cã, a fãcut insistenþe, numai pentru preluarea „Culturii Naþionale”. Pentru rest, n-am gãsit nicio urmã în niciun act. Dar sã punem ipoteza cã ar fi insistat, cã ar fi fãcut presiuni insistente, s-ar fi dus la ministru, la guvernator, ºi ar fi spus: Domnule, preia acest portofoliu. Ei bine, este acesta un act nãscãtor de culpã? Este posibil acest lucru? Ca sã fiu acuzat cã am fãcut un act ilegal trebuie sã-mi arãþi cã, prin insistenþele fãcute, am indus în eroare pe cineva ºi cã astfel am determinat încheierea convenþiunii. Altfel, nu are nicio concludenþã juridicã. A afirma pur ºi simplu cã am fãcut insistenþe, n-are nicio însemnãtate în acest proces. Se mai spune, foarte amuzant dacã n-ar fi tragic, cã Aristide Blank este un beneficiar ilicit. Cum? Posesor al majoritãþii acþiunilor bãncii, avea interes ca banca sã se îmbogãþeascã. Este incontestabil cã avea interes de onoare ca banca sã iasã cu faþa curatã. Dar era oare posesor al majoritãþii acþiunilor, aºa cum afirmã Comisiunea de Anchetã cã avea 141.000 de acþiuni din 250.000? ªtiþi câte acþiuni avea în momentul acela? Din 250.000 acþiuni, Aristide Blank avea 6.500 acþiuni. Aceasta reiese incidental ºi chiar din depoziþia d-lui Costin Stoicescu. Astãzi, este adevãrat, are mai multe acþiuni, vreo 17.000, care însã nu valoreazã nimic. Au venit acþionarii la el sã se plângã cã nu au ce face cu acþiunile ºi atunci Aristide Blank, în dãrnicia lui, tot pentru onoare, a mai cumpãrat acþiuni. De aceea, are astãzi 17.000 acþiuni. Ce spune Comisiunea de Anchetã? Spune cã, fiind posesor a 141.000 acþiuni, Aristide Blank a hotãrât sã se dea dividende în anii aceia. Când? Înainte de preluare? Nu intereseazã procesul. Dupã preluare, adicã dupã vara ºi toamna lui 1931 nu mai era la bancã. ªi, totuºi, îl face vinovat cã a hotãrât sã se dea dividende. Înainte de preluare, trebuia sã nu sã dea banca dividende? Cei dintre dumneavoastrã care au fost în consilii de administraþii ºtiu cã, întotdeauna, se pune problema dacã este oportun sã se alarmeze piaþa sau nu când este piaþa mai încãrcatã, dându-se dividende. Ei bine, când Banca Blank n-ar fi dat dividend urma imediata prãbuºire, panica pe piaþã, compromiterea întregului credit public, era o acþiune cuminte aceea de a da dividende. Toate bãncile din Europa în situaþiuni grele ºi în mãsura posibilitãþilor au dat dividende, mai ales când erau rezerve latente care justificau aceste dividende. Dar nu aceasta este acuzaþiunea cã Banca Blank a dat dividende, ci acuzaþiunea este cã Aristide Blank ºi-a luat dividende la 141.000 acþiuni, care nu erau în realitate decât 6.500 acþiuni. A luat ºi el dividende. Încã o datã notaþi cã este vorba de operaþiuni petrecute înainte de preluare. Ce mai intereseazã chestiunea aceasta? Dar chiar dacã ar fi fost în timpul preluãrii, ce ar fi însemnat 292

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ca directorul general sã se afle cã nu-ºi ia dividende? Înþelegeþi ce s-ar fi petrecut pe piaþã? Imediat panicã, constatarea cã banca este în situaþie disperatã. Cã s-a ajuns la un concordat pânã în cele din urmã, este altã socotealã. Dar era de datoria conducãtorilor bãncii sã alarmeze piaþa? Evident cã nu, mai ales pentru o sumã ridicolã, un dividend la 6.500 acþiuni. Culmea este însã cã Comisiunea de Anchetã ºi hotãrârea condamnã pe Aristide Blank nu numai pentru acest dividend încasat înainte de operaþiunea preluãrii, dar pentru acest dividend la 6.500 acþiuni – hai sã zicem 141.000 acþiuni, cum afirmã fãrã niciun temei Comisiunea – îl condamnã ºtiþi la cât? La 800 milioane, în loc sã constate care sunt acele dividende ºi sã-l condamne pentru ele. Într-un cuvânt, dacã a fost o culpã, n-a fost a Bãncii Blank, nici a conducãtorilor. Au fost împrejurãrile care au impus Statului un sacrificiu. Citam onoratei Comisiuni cã, peste noapte, Mussolini a dat pentru una din marile bãnci din Italia 55 miliarde lei, sacrificiu; cã, în Austria, pentru Kredit Anstalt s-a angajat tot bugetul Statului austriac de 40 miliarde lei. În America s-a dat un miliard de dolari, 1.000 miliarde lei. În Germania, 18 miliarde mãrci, în Franþa, 20 miliarde franci etc., etc., era natural, desigur, ca ºi Statul nostru sã facã un sacrificiu. Era aºa de natural încât îndatã ce n-a mai fãcut acest sacrificiu, adicã a lãsat banca sã cadã, acest fapt a avut repercusiuni imense, între altele; reescontul Bãncii Naþionale, în 1930, era de 10 miliarde. La sfârºitul lui 1931, adicã dupã cãderea Bãncii Blank, 16 miliarde. ªi situaþiunea a mai durat încã ani de zile: în 1932 reescontul era de 14 miliarde. În 1933, de 13 miliarde. Vã daþi seama ce repercusiuni a avut cãderea Bãncii Blank ºi de ce cu dreptate se gândea ºi Statul ºi Banca Naþionalã sã evite o asemenea catastrofã, care trebuia sã aibã ºi a avut repercusiuni nenorocite asupra întregii pieþe româneºti. Prin urmare, era natural ca, în împrejurãrile de atunci, Statul sã facã sacrificii, ºi nu poate sã fie vorba de o culpã a nimãnui. Iar dacã culpa este, este culpa legiuitorului care a impus Statului ºi Bãncii Naþionale sã facã o gestiune a unor efecte pe care nu era în stare s-o facã ºi culpa împrejurãrilor care au silit pe Banca Naþionalã la un moment dat – nu intru în aprecierea motivelor pentru cã este foarte greu sã judecãm ce ar fi fost ºi ar fi fost sã fie – sã retragã tot sprijinul dat Bãncii Blank. În felul acesta, Banca Blank s-a prãbuºit pentru cã, dacã ar fi obþinut sprijinul mai departe, situaþiunea ar fi fost cu totul alta. Conchidem, arãtându-vã cã acþiunea în drept are anumite vicii ºi este, în primul rând, prematurã, cãci mai sunt executãri în curs ºi nu poþi sã mã condamni la o sumã când nu se ºtie ce vei mai încasa. Nu s-a fãcut nici mãcar evaluarea pierderilor posibile în viitor. Trebuie sã constaþi exact care este prejudiciul. Sã afirmi, pur ºi simplu, cã sunt executãri în curs, nu se poate. Am fost condamnat – ºi aceasta este interesant pentru a se vedea modul cum am fost judecaþi – la dobânzi la daune! Într-o acþiune în daune am fost condamnat la dobânzi la daune. Nu este nevoie sã vã arãt ce enormitate reprezintã un asemenea principiu. Am fost condamnat la cheltuieli de urmãrire, pentru urmãriri fãcute de Stat la care noi n-am participat, fãrã sã se constate nicãieri cuantumul acestor cheltuieli de care noi nu suntem cu nimic vinovaþi. În realitate, acþiunea de faþã nu loveºte în bancã, ci loveºte într-o ultimã faþadã de credit care a mai rãmas Bãncii Blank. Nu loveºte în acþionari, cãci acþiunile nu mai înseamnã nimic, ci loveºte în creditorii Bãncii Blank ºi în deponenþi. De altfel, Statul nu va avea mare avantaj, cãci întâi de toate vor trece creditorii concordatari. Statul crede – ºi aceasta a stat îndãrãtul calculului celor 293

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
care au fãcut acþiunea, cã va lua imobilele Bãncii Blank. Or, imobilul are inscripþie luatã de creditori, care trec înainte. Statul a fãcut ºi unele mici lucruri care sunt amuzante. Nu ºtiu dacã dumneavoastrã ºtiþi cã mobilierul pe care aþi judecat dumneavoastrã ieri, în sala cealaltã, dincolo de minister, era luat cu japca de la Banca Blank. A venit un camion cu legionari la Banca Blank ºi a ridicat mobilele. Dumneavoastrã aþi judecat alaltãieri acolo pe mobile la care noi ne uitãm ºi le recunoºteam. Pentru toate aceste consideraþiuni, vã rugãm sã binevoiþi a vedea cã nu existã nicio culpã ºi niciun prejudiciu. Pentru orice împrejurãri, am declarat cã ne rezervãm ºi dreptul de a invoca neconstituþionalitatea decretului-lege.

294

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 18 decembrie 1941 Dl. avocat Opriº: Rândul trecut spuneam cã voi adãuga, la rãspunsurile pentru Minister ale d-lui Gheorghiu, o serie întreagã de chestiuni derivând din epoca precontractualã în legãturã cu banca ºi conducãtorii, elemente care susþinem noi cã intrã în cadrul responsabilitãþii prevãzutã în legea din 1940 ºi, din acest punct de vedere, inseparabile în judecarea acestui proces. Nu se pot elimina aceste elemente, întâi pentru cã dumneavoastrã nu veþi cunoaºte în felul acesta cine este Banca Blank ºi conducãtorii; ºi, în al doilea rând, pentru cã aceste elemente importante din anii 1925-1926 au fost elementele care au constituit baza preluãrii de portofoliu. Nu se poate face aceastã separaþiune dacã vrem ca acest proces sã fie judecat în întregimea lui. Legea din 1940, pretindem noi, prevede o responsabilitate specialã. Aceastã responsabilitate în ce constã? Sã vedem întâi ce au susþinut pãrþile? Onoratã Comisiune, trebuie sã relev cã pãrþile au fost în complet dezacord. Pãrþile s-au pus ba pe temeiul responsabilitãþii extracontractuale, ba pe temeiul responsabilitãþii contractuale, pentru ca, la un moment dat, prin dl. profesor Djuvara, sã ajungã la o responsabilitate specialã din care însã nu poate sã lipseascã elementul culpã. Îmi permit în aceastã privinþã sã arãt care au fost susþinerile pãrþii. Înainte de aceasta însã trebuie sã vãd care este susþinerea Comisiunii de Anchetã, pentru cã noi nu suntem de acord nici cu aceastã susþinere. Raportul Comisiunii, atunci când este vorba de conducãtori, spune:
„Comisiunea interpretând dispoziþiile art. 3 din decretul-lege a gãsit cã legiuitorul nu a înþeles sã deroge în privinþa rãspunderii personale a organelor de conducere, de la dispoziþiunile dreptului comun, fãcând responsabile fãrã nicio discriminare pe toate persoanele care au avut vreun rol de conducere sau control, ci numai pe acele persoane cãrora li s-ar putea imputa o culpã efectivã...”

În mod obiºnuit, în considerentele unei sentinþe se aratã care sunt dispoziþiunile dreptului comun ºi despre ce fel de responsabilitate poate fi vorba în ce priveºte dreptul comun, contractualã sau extracontractualã, cãci noi am vãzut pe dl. Veniamin vorbind despre o responsabilitate contractualã. Aceastã Comisiune însã, când este vorba sã arate în cadrul dreptului comun responsabilitatea, evadeazã. Dezacordul acesta între premisa de drept ºi trecerea de fapt a Comisiunii a fost relevat chiar de onoraþii mei adversari, pentru cã Comisiunea, când este vorba de a stabili faptele, iese dintr-o responsabilitate contractualã ºi trece în epoca precontractualã. Noi ne gãsim astãzi în faþa unor convenþiuni intervenite între Stat, Banca Naþionalã ºi Banca Blank. Reescontul era o operaþiune anterioarã care fãcea parte din epoca necesar precontractualã. Din acest punct de vedere, Comisiunea aratã cã „se mergea pânã acolo încât stãruia sã se primeascã efecte ce fuseserã anterior respinse.” Comisiunea mai aratã „este evident cã primul ºi cel mai de seamã beneficiar al operaþiunilor de preluare a portofoliului Bãncii Blank este însuºi dl. Aristide Blank, care a reuºit, prin convenþiunile ulterioare încheiate în baza legii din 27 iunie 1930, supuse ºi ele cercetãrii Comisiunii, sã obþinã scoaterea din obligo a acestei bãnci, ale cãrei acþiuni majoritare erau în mâna domniei sale...”. 295

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Este, prin urmare, o chestiune complet detaºatã de convenþiunile care au avut loc. În ceea ce priveºte demisiunile d-lor Tabacovici, Soepkez ºi Blank, aceastã chestiune n-ar interesa dacã ne-am rezuma la o discuþie pur ºi simplu contractualã. Ce interes ar reprezenta din acest punct de vedere dacã, la un moment dat, Aristide Blank, Soepkez ºi Tabacovici au demisionat? Ce poate impresiona aceste demisiuni în darea hotãrârii de cãtre dumneavoastrã? Dar dacã vom merge la cauza acestor demisiuni, care era în strânsã legãturã, în necesarã legãturã cu ceea ce s-a întâmplat, în legãturã cu banii pe care i-a dat Statul, atunci evident cã intereseazã. Banca Blank, prin dl. avocat Bãlescu, vorbea, la început, despre o responsabilitate extracontractualã, pentru ca apoi, în rezumatul pe care-l face, sã ajungã la o responsabilitate contractualã. Iar dl. Profesor Corodeanu accentueazã acest lucru, vorbeºte de o bazã contractualã care ar fi element ireductibil care leagã pe Stat cu Banca Blank. Iar acum, dl. profesor Djuvara, vam arãtat cã a vorbit la un moment dat de aceastã responsabilitate specialã în care culpa este absolut necesarã. Dl. Ottulescu a pornit de la principiul de bazã cã nu s-a derogat de la dreptul comun, ºi pentru ca sã nu fie discuþie cã n-aº arãta exact ceea ce a spus domnia-sa, mã refer la ceea ce am gãsit în dosar, memoriul d-lui Tabacovici semnat de dl. Ottulescu, în care se spune: „asemenea, conducãtorii nu pot fi fãcuþi responsabili pentru o politicã greºitã de plasament, care a pus instituþiile de situaþia de a nu-ºi putea onora angajamentele, din moment ce transmisiunea efectelor cãtre Stat s-a fãcut la alegerea BNR-ului care poartã întreaga rãspundere. Dar, dacã am trece peste toate principiile de drept în materie de responsabilitate ºi am admite o rãspundere pentru fapte ce nu sunt personale, încã nu simplul fapt de a fi conducãtorul unei instituþii poate aduce – de plano – o asemenea gravã responsabilitate.” Iar mai departe:
„Prin urmare, pentru a atrage responsabilitatea unui conducãtor, este nevoie sã se stabileascã cã acel conducãtor are o vinã în operaþiunea transmisiunii portofoliului de la BNR la Stat, directã ºi imediatã, fie în cea mai binevoitoare ipotezã, chiar îndepãrtatã; dar în legãturã cu transmisiunea; în acte de inducere în eroare asupra naturii operaþiilor, note care ar fi condus, spre exemplu, în bunã credinþã banca sã transmitã Statului un portofoliu considerat ca comercial, când, în realitate, el nu era comercial... Este de la sine înþeles cã legea n-a putut viza decât pe conducãtorul efectiv, beneficiar al operaþiunilor de pe urma cãrora Statul a fost prejudiciat, dar nu pe simpli funcþionari în subordine, oricât de sus ar fi plasaþi în ierarhia bãncii, care n-au avut niciun amestec, nici în politica de plasament, nici în întocmirea bilanþurilor, nici în ascunderea caracterului necomercial al efectelor scontate, cum este cazul subsemnatului.”

Ajungem, acum, tot la dl. Ottulescu, care, la un moment dat, a formulat niºte motive de apel pe care apoi le-a pãrãsit, dar care aratã situaþia de tatonare a acestei chestiuni de drept. Domnia sa a fãcut motiv de apel pe baza art. 1.662 referitor la fidejusiune, care ºtim cã este un act accesoriu ºi expres. Dar am pãrãsit aceastã tezã, iar la urmã dl. Veniamin vine ºi spune cã, în cadrul clasic ºi tradiþional al dreptului comun ºi în lipsa unui drept expres, ne gãsim în faþa unei responsabilitãþi de drept comun. Domnia sa spunea la termenul trecut cã nu este vorba de o revizuire a contractelor ºi de constatarea nulitãþii lor, singura posibilitate a Ministerului. Apoi afirmã cã „conducãtorii rãspund ca mandatari, iar legea nu aratã cã a derogat de la dreptul comun, prin urmare, în fraudã, 296

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
mandatarul nu are nicio rãspundere”, iar concluzia a fost trasã tot rândul trecut, când domnia sa spunea:
„dacã am admite cã mandatarul rãspunde delictualmente, ne-am gãsi în faþa unui cumul, cãci ar fi imposibil ca mandatul sã rãspundã delictualmente, iar Banca Blank contractualmente.”

Asupra chestiunii dacã urmeazã sã fie discutatã ºi epoca precontractualã, discuþie pe care dl. Bãlescu o refuzã, ne intereseazã dacã aceastã epocã precontractualã intrã în cadrul legii din 1940, 1941, sau nu. Dacã dumneavoastrã veþi zice cã aceste convenþiuni nu formeazã obiectul unei discuþiuni în mod formal ºi în cadrul unei valori de drept comun, desigur cã aceastã epocã precontractualã pregãtitoare care a dus la preluarea portofoliului, are o importanþã deosebitã. Legea din 1940, zicem noi, are aceastã responsabilitate specialã. Îmi permit sã relev termenii speciali ai acestei legi. Legea întrebuinþeazã termeni pe care în dreptul comun nu-i vom gãsi. Legea întrebuinþeazã cuvintele „operaþiuni ºi lucrãri”, operaþiuni ºi lucrãri care urmeazã sã formeze obiectul unei anchete. Iatã-ne îndepãrtaþi, prin urmare, de convenþiunile intervenite în Stat ºi Banca Blank, între Stat ºi Banca Naþionalã. Ne gãsim, pur ºi simplu, în faþa anchetei unor operaþiuni ºi lucrãri cu scopul de a se vedea dacã ele erau necesare pentru ca sã conducã la preluarea de portofoliu. Pe de altã parte, legea mai întrebuinþeazã ºi cuvântul de „beneficiari” ºi mam întrebat de ce asociazã legiuitorul acest cuvânt cu organele de conducere ºi instituþiunile respective. Nu era suficient dacã spunea numai „beneficiarii operaþiunilor de preluãri”? Nu se includea ºi ideea de conducãtor ºi instituþiunea care rãspunde? De ce a fãcut legiuitorul acestã distincþiune? Art. 1 al legii din 1940 aratã cã „se instituie pe lângã Preºedinþia Consiliului de Miniºtri o Comisiune însãrcinatã sã ancheteze operaþiunile ºi lucrãrile în baza cãrora Ministerul de Finanþe a rãscumpãrat portofoliul de efecte aflat la Banca Naþionalã potrivit legii din 27 iunie 1930 ºi 1 aprilie 1936, precum ºi condiþiunile fixate sau convenþiunile încheiate pentru realizarea acestor efecte.” Deci, chestiuni premergãtoare operaþiunilor contractuale. În al doilea rând, condiþiunile fixate la preluãri în cadrul convenþiunii, ºi, al treilea rând, convenþiunile încheiate pentru realizarea efectelor. Atunci când este vorba de beneficiari, aceastã noþiune „beneficiar” nu merge nici la punctul 1, nici la condiþiuni, ci merge numai la convenþiunile încheiate pentru realizarea portofoliului, în cadrul art. 3, 5, 7, 8 al legii din 1930. Prin urmare, în ce priveºte chestiunea conducãtorilor ºi instituþiunilor, ne gãsim limitaþi în problema operaþiunilor ºi lucrãrilor care urmeazã sã fie verificate ºi, în al doilea rând, la condiþiunile fixate cu ocazia acestor convenþiuni, ºi intereseazã în speþã, în special, chestiunea scoaterii din obligo. „Operaþiuni ºi lucrãri”, acesta este cadrul care urmeazã sã fie discutat. Noi suntem de acord cã, în dreptul comun, nu poate sã fie gãsitã o astfel de noþiune care sã meargã la o epocã strict antemergãtoare contractului, cel puþin sub forma aceasta, trecând peste contract ºi mergând sã stabilim o responsabilitate înainte de existenþa contractului. Din acest punct de vedere, este sigur, ne gãsim în faþa unei prime noþiuni de rãspundere specialã: operaþiuni ºi lucrãri din epoca anterioarã. Iatã primul element care se degajã pentru a se demonstra aceastã responsabilitate specialã în ce priveºte banca. În ce priveºte pe conducãtori, suntem de acord cã noi nu avem raporturi 297

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
contractuale cu conducãtorii, cã raporturile contractuale sunt nãscute cu banca, pe baza ideii de reprezentare, cã Codul de Comerþ stabileºte anumite responsabilitãþi speciale ale conducãtorilor faþã de acþionari, faþã de fondul social, din acest punct de vedere sunt de acord cã nu existã o responsabilitate de drept comun care sã facã legãturã între mine ºi conducãtori. Apare, deci, o a doua noþiune de responsabilitate specialã. Dumneavoastrã ziceþi cã, în materie delictualã, conducãtorul va rãspunde numai pentru faptele cu caracter autonom. Sunt de acord, cu o singurã nuanþã: cã atunci când este vorba de fapte autonome pe care însã le ºtia ºi banca, atunci ºi banca este solidar responsabilã. Dar nu aici este responsabilitatea specialã în care se degajã din legea din 1940. În ce constã aceastã responsabilitate? Dacã ne mãrginim la aceste discuþiuni, desigur cã nu vom gãsi natura specialã a responsabilitãþii. Dl. profesor Corodeanu, în ºedinþa trecutã, a dat sugestia ºi mi se pare cã a încercat sã se apropie de adevãrata responsabilitate specialã care rezidã în legea din 1940. Domnia sa vorbeºte de natura intervenþiei Statului. Ce a îndreptãþit Statul sã dea aceºti bani, ºi ce fel de bani sunt ei? Din momentul în care vom rãspunde la aceste douã probleme, vom gãsi natura specialã a acestei responsabilitãþi. Dumneavoastrã aþi beneficiat de un miliard ºi ceva de bani ai Statului. Aceºti bani vi s-au dat în cadrul legii din 1929 ºi al legii modificatoare ºi interpretativã din 1930. În scopul legii era sau nu sã vi se dea dumneavoastrã aceºti bani? Din momentul în care dumneavoastrã nu intraþi în acest scop al legii, din acest moment ne datoraþi banii astãzi. Dacã însã dumneavoastrã intraþi în scopul legii din 1929 ºi 1930, noi nu vã mai putem cere aceºti bani. Sã nu uitãm cã ne gãsim astãzi în faþa unei legi din 1929, care este o lege de ordine publicã, de drept public, o lege care completeazã într-o anumitã mãsurã felul de întrebuinþare a banilor publici. Legea aceasta avea drept scop stabilitatea monetarã, o chestiune care intereseazã întreaga societate româneascã, iar prin interpretarea din 1940 aceastã lege are drept scop ºi asanarea pieþei. ªi vine legiuitorul din 1940 ºi spune, interpretând în expunerea de motive legea din 1930, cã nu era cazul sã se dea bani acelor instituþiuni care nici prin politica lor ºi nici prin scopul lor nu meritau un atare sacrificiu, ele fiind strãine de aceastã þarã. În acest punct de vedere, iatã responsabilitate sub o altã faþadã. Legea din 1940, între altele, aratã în expunerea de motive:
„În acelaº an însã accentuându-se criza economicã, multe întreprinderi bancare, datoritã mai ales unei greºite politici de plasamente practicatã pânã atunci, s-au gãsit în situaþia de a nu putea onora angajamentele luate. Datoritã acestei împrejurãri, Statul român a fost silit sã ia asupra sa toate creanþele dubioase, multe din ele provenind din alte operaþiuni decât cele de ordin comercial, ale unor întreprinderi falimentare, suferind importante prejudicii.”

ªi îmi amintesc numai de cele 4.000 lire sterline vândute Bãncii Naþionale fãrã acoperire, date în platã pentru tranºa a treia. Nu l-am întrerupt pe domnul Ottulescu dacã banii erau daþi în momentul când s-a încheiat convenþiunea. Adevãrul era cã domniile lor trãseserã aceste lire sterline fãrã acoperire, ºi a trebuit sã vinã Banca Angliei sã atragã atenþia Bãncii Naþionale cã s-a fãcut acest lucru care este de naturã sã strice creditul acestei þãri, credit pentru care dumneavoastrã spuneþi cã aþi muncit o viaþã întreagã. ªi expunerea de motive aratã, în fine:
„Trebuie sã subliniem cã o bunã parte din aceste creanþe proveneau de la diferite întreprinderi falimentare. În schimbul acestor imense sume date unor întreprinderi private, care nici prin scopul, nici prin politica lor, nu meritau un atare sacrificiu, Statul nu a primit decât bunuri de o valoare infimã.”

298

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Iatã cum, prin aceastã expunere de motive, legiuitorul din 1940 interpreteazã legea din 1929 ºi 1930 ºi, interpretând aceastã lege, spune cã banul acela nu trebuia sã fie dat decât unor instituþiuni care, prin scopul ºi politica lor, meritau acest sacrificiu. CONTINUARE ÎN ªEDINÞA DE SÂMBÃTÃ, 20 DECEMBRIE, ORA 9 DIMINEAÞA

299

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 20 decembrie 1941 Dl. avocat Opriº /în continuare/: În dezvoltarea celor spuse de dl. Gheorghiu, am arãtat în ºedinþa trecutã cã, dacã se trece peste suveranitatea convenþiunilor, este pentrul motivul cã e vorba de bani publici, care au fost daþi legii din 1930. Aceastã lege nu prevede pierderi. Acest lucru îl enunþam ºi ne refeream la dispoziþiunea din legea monetarã care prevede cã tot ce se va încasa de pe urma efectelor preluate va fi afectat pentru investiþiuni la Cãile Ferate. La acest lucru se referã ºi legea din 1930. Din acest punct de vedere, partea cu investiþiunile la Cãile Ferate este indiscutabil cã nu face decât sã completeze ideea de imobilizare ºi tranzacþie care a fost comentatã înaintea dumneavoastrã, pentru cã noi susþinem cã imobilizare nu înseamnã efecte care sã aducã pierderi ºi cã, în tranzacþie, nu poate fi vorba de o pierdere la efectele preluate. Aceste legi urmãriserã un scop – stabilizarea monetarã ºi asanarea creditului privat. Bãncii Blank i s-a dat prin asanare – se susþine – noi susþinem cã Banca Blank nu intra în cadrul acestei legi pentru simpla consideraþiune cã legea nu avea în vedere sã se dea la morþi, ci numai la vii, la fiinþe bolnave care se puteau însãnãtoºi. Banca Blank era falimentarã. Banca Blank trãia numai dintr-o ficþiune. Dânsa nu mai avea capital din anul 1926, iar conducãtorii ei n-au fãcut decât sã acopere înºelãciunea creditorilor, prin bilanþuri false, sã tragã beneficii personale ºi sã ocoleascã Codul Penal. Iatã unde cred eu cã este aceastã rãspundere specialã a legii din 1940. Când legiuitorul, în expunerea de motive, se referã la instituþiuni falimentare, care nici prin scopul, nici prin politica lor, nu meritã sacrificiul banului public, se referã la astfel de instituþiuni ca aceasta care vine înaintea dumneavoastrã sã vorbeascã cu tonuri majore ºi sã se plângã de jaful pe care Statul l-a fãcut contra ei, dupã ce acest Stat îi dãduse aproape 3 miliarde. Aceastã sumã cred cã era cinstit sã veniþi s-o arãtaþi aici. Era frumos din partea dumneavoastrã sã veniþi sã arãtaþi cã nu vi s-a dat numai 1 miliard, ci vi s-au dat sume mult mai mari, sume care acopereau peste 60-70% din cele 4 miliarde. Problema este: ce s-a fãcut cu aceºti bani? Dumneavoastrã trebuie sã rãspundeþi unde s-au dus aceste miliarde. Iatã de ce spuneam cã activitatea bãncii cu patrimoniul ei, cu toþi conducãtorii, formeazã un tot inseparabil ºi când este vorba de prejudiciu – nu trebuie sã fie fraudã –, chiar dacã nu este decât un profit indirect al conducãtorilor, prin acest fapt, de acest profit vei rãspunde astãzi. Iatã de ce ziceam cã trebuie sã mergem la expertize ºi la raportul Bãncii Naþionale, raport fãcut în anul Domnului 1931, anul în care domniile lor pompau bani ºi când se plângeau cã sunt persecutaþi de Banca Naþionalã. Domnul Bãlescu spunea cã nu discutã aceste rapoarte, nu discutã expertizele pentru cã nu sunt concludente. Aceasta este treaba dumneavoastrã. O discutaþi sau nu, veþi trage consecinþele. Dumneavoastrã vã veþi apãra clientul. În ce priveºte rapoartele Bãncii Naþionale, domnul Veniamin spunea cã nu sunt concludente ºi nu au valoare legalã. Îmi permiteþi sã vã amintesc cã, de câte ori dumneavoastrã susþineþi aici cã Statul ºtia de marile pierderi, ºi vom reveni asupra acestei chestiuni, ce înþelegea Statul când ºtia de ele dar, de câte ori susþineþi aici acest lucru, vã refereaþi la aceste rapoarte ale Bãncii Naþionale, la cele comunicate de Banca Naþionalã Ministerului de Finanþe. Prin urmare, de câte ori pentru argumentele dumneavoastrã rapoartele acestea au valabilitate, sunt bune. Când nu au, nu mai sunt bune. 300

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
În ce priveºte expertizele, sã nu uitãm cã ele au fost fãcute înaintea Comisiunii care forma prima instanþã, care era element pregãtitor al deciziunii date de Minister, ºi atunci aceste expertize au fost fãcute în cadrele indiscutabile ale prejudiciului de care vorbeºte legea din 1940. Contraexpertiza n-a fost combãtutã de dumneavoastrã, n-aþi combãtut-o pentru cã veneaþi cu subtilitãþi, spuneaþi cã, dacã bilanþurile au fost false, nu are importanþã, cãci eraþi sfãtuiþi sã faceþi asemenea bilanþuri cu beneficii, sã acoperiþi aceste pierderi, cãci dacã bilanþurile ar fi fost fãrã beneficii, ele ar fi creat panicã pe piaþã. ªi acum sã trecem la aceastã expertizã. În preambulul ei se spune:
„Lipsind registrele maestru /Cartea Mare/ pentru toþi aceºti ani – cu excepþia a trei registre Cartea Mare din 1931 – cercetarea înregistrãrilor fãcute în cursul anilor – afarã de acelea fãcute cu ocazia încheierii bilanþurilor – a fost foarte mult îngreunatã ºi adeseori chiar imposibilã.”

Iatã, prin urmare, o bancã beneficiarã a banului public ºi care, în acel moment, nu prezintã registrele, nu vrea sã-ºi arate situaþia. Registrele unei bãnci nu pot fi ascunse în faþa unui creditor care-i dã bani, ºi nu pot fi ascunse mai ales când este vorba de un ban public care i se dã. Dumneavoastrã n-aþi pãstrat registrele, nu aveaþi interesul sã le pãstraþi în 1940. Dar, în momentul când primeaþi bani, care era situaþia dumneavoastrã? Vã duceaþi la Banca Naþionalã sã vã dea scont ºi Banca Naþionalã trimitea inspectori pentru cã vroia sã ºtie ce aveaþi dumneavoastrã, ºi iatã ce spune inspectorul la 30 octombrie 1931, dupã ce anchetase zile întregi la dumneavoastrã:
„Complexitatea chestiunilor legate de chestiunile administrative ºi financiare al Bãncii Blank ºi timpul prea scurt de care m-am putut folosi din pricina refuzului categoric al direcþiunii de a-mi pune la dispoziþie actele ºi registrele, nu mi-au dat putinþa sã întind investigaþiunile mele asupra tuturor operaþiunilor.”

Iatã oamenii, iatã conducerea care apela la banul public, iar, pe de altã parte, operaþiunile fruduloase pe care le fãcuse în patrimoniul pãrþii, îi fãceau sã ascundã ºi sã nu punã la dispoziþie actele, creditorului principal, acela care venea sã-i dea viaþã. ªi dumneavoastrã aveaþi pretenþia, la un moment dat, sã ironizaþi ºi sã spuneþi cã noi suntem aceia care cultivãm secretul, care fugim de lumina zilei. Noi suntem aceia? Expertiza care a fost fãcutã, dumneavoastrã o puteaþi combate, iar registrele dumneavoastrã sunt în întuneric, în subterane. Dumneavoastrã aþi fost aceia care aþi refuzat sã le prezentaþi. Dumneavoastrã sunteþi aceia care nu lucraþi la lumina zilei ºi vã voi dovedi cã n-aþi lucrat niciodatã la lumina zilei. Expertiza aceasta începe cu anul 1926. Câteva enunþãri din aceastã expertizã voi face, voi elimina toate calculele ºi voi pãstra tot ceea ce este numai element pregãtitor pentru concluzii. /Citat din raportul de expertizã/. Prin urmare, Banca Blank, aceea despre care domniile lor vorbeau cã este o fiinþã juridic indiscutabilã, iat-o cã a funcþionat ani de zile fãrã capital, a manipulat cele 2 miliarde despre care vorbea domnul Aristide Blank, fãrã sã aibã capital: 301

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
„Banca Blank n-a vãrsat în numerar capitalul subscris, ci la 24 ianuarie 1922 a trecut Bãncii Industriale un prim lot de participaþiuni ale capitalului diverselor societãþi sub formã de acþiuni, în sumã de 222 milioane, cu care ºi-a acoperit debitul sãu din 50 milioane rezultat din subscrierea integralã a capitalului Bãncii Industriale, devenind creditoare pentru rest.”

Iar, mai departe, expertiza vorbeºte de scopul din Statute, ceea ce ne aminteºte de disciplina juridicã de care amintea domnul Bãlescu. Ei bine, pe noi ne intereseazã ºi disciplina de fapt, pentru cã, dacã disciplina juridicã zice cã Banca Industrialã avea o firmã înscrisã ºi era o persoanã juridicã aparte, veþi vedea cã în fapt nu avea fiinþã juridicã. Raportul spune:
„În fapt, scopul urmãrit de Banca Blank prin înfiinþarea acestei societãþi /adicã a Bãncii Industriale/ era: a/ca Banca Blank sã-ºi descarce activul de prea numeroasele participaþiuni ce avea, care constituiau imobilizaþiuni prea mari, ºi sã poatã astfel sã întocmeascã bilanþuri cu aspecte de mai multã lichiditate; b/ sã-ºi creeze un instrument docil în mâinile sale pentru procurarea de mijloace financiare /cambii emise de Banca Industrialã pentru a fi folosite la reescont/; c/ a-ºi ascunde anumite pierderi, ori a-ºi crea beneficii fictive, prin manopere contabile. Într-adevãr, cedând Bãncii Industriale numeroase pachete de acþiuni ºi creanþe asupra unor debitori, Banca Blank ºi-a creat la Banca Industrialã un sold creditor însumând sute de milioane, care mai târziu a ajuns pânã la 2 miliarde lei, pentru care a obþinut cambii pe care le-a folosit la reescont. Fãrã ajutorul Bãncii Industriale, plasamentul enorm al Bãncii Blank în acþiuni ºi participaþiuni, care la finele anului 1926 reprezenta peste 1 miliard lei, ar fi rãmas fãrã putinþã de mobilizare. Din contrã, cu ajutorul acesteia, Banca Blank a obþinut de la Banca Industrialã efecte comerciale de valoare mare, dupã cum se vede din specificarea de mai jos... /Urmeazã specificarea/. Mai relevãm, în subsidiar, faptul cã cedarea acþiunilor ºi creanþelor de la Banca Blank la Banca Industrialã invers s-a fãcut prin schimburi de simple scrisori, iar nu prin borderouri de vânzare pentru acþiuni sau prin acte de cesiune în regulã...”

În timp ce aceastã expertizã se face la 1940, iatã ce spune pentru 1933, în epoca în care încã se încheiau convenþiuni de pe urma preluãrii portofoliului din 1930, raportul lui Niþulescu ºi Nestorescu:
„Banca Industrialã, înfiinþatã la 1921 cu un capital iniþial de 50 milioane. Subscrierea capitalului social nu a fost realã, adicã a cuprins ficþiuni de fapte ºi persoane. Introducerea actului constitutiv al unui numãr de fondatori simpli figuranþi a avut de scop sã se mascheze ... ACOPERIREA CAPITALULUI SUBSCRIS ESTE SIMULATÃ, cãci acoperirea se face în aceeaºi zi prin trecerea de acþiuni industriale în activul Bãncii Industriale, treceri care nu pot avea nici mãcar valoarea unor aporturi în naturã. Acoperirea subscrierii prin procedeul compensaþii este o ficþiune de vãrsãmânt ºi este tot atât de temut ca ºi ficþiunile de subscrieri ... Asemenea combinaþiuni sau afiliaþiuni sunt destul de numeroase ºi au avut de scop, în starea actualã a moravurilor, sã improvizeze portofoliu cambial pentru utilizarea creditelor la bãnci, în primul rând la Banca Naþionalã ... dând naºtere, uneori, la abuzuri foarte mari. Înfiinþând Banca Industrialã, conducãtorii Bãncii Blank nu numai cã ºi-au aranjat un mijloc foarte lesnicios de credite, dar cum am dovedit în raportul nr. ... au creat ani de zile în registrele Bãnci Naþionale, prin manopere frauduloase,

302

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
venituri fictive pe care le-au intercalat la Banca Blank, pentru acoperirea pierderilor gestiunilor ºi pentru balansarea propriilor sale bilanþuri cu beneficii imaginare.”

Iar la pagina 38:
„Bilanþurile încheiate nu cu valoare, cãci nu se sprijinã în întregime pe o situaþiune realã ºi sincerã a activului, iluzoriu încheiate, au creat un miraj de falsã prosperitate. Beneficiile imaginare arãtate în bilanþuri n-au fost în realitate decât distrugerea fondului social ºi a unei bune pãrþi din fondurile strãine; avuþii pe care contabilitatea era chematã sã le pãstreze. Ajungând la asemenea bilanuri iluzorii, se înþelege cã contabilitatea acestei bãnci n-a fost decât un instrument de obscuritate, de erori ºi de manopere frauduloase.”

Termenii nu sunt ai mei, sunt din 1933, ºi veþi vedea cã sunt întrebuinþaþi pentru epoca din 1931, când se dãdeau aceºti bani. Sã trecem foarte rezumativ la bilanþuri. Bilanþul anului 1926 al Bãncii Blank s-a încheiat cu un beneficiu de 60.342.219,75. Îl agaseazã pe domnul Corodeanu aceastã cifrã mãruntã de 75 de bani. Erau interesanþi însã aceºti 75 de bani ca sã acopere, la un moment dat, fraudele de sute de milioane pe care le fãceaþi în patrimoniul Bãncii Blank. În anul 1926, Banca Blank a avut pierderi foarte mari. Numai pierderile amortizate din acel an sunt de peste jumãtate de miliard. ªi daþi-mi voie sã mã opresc o clipã: în 1926 Banca Blank avea capital 125 milioane. Avea rezerve 100 milioane. Când se pierde o sumã atât de importantã, desigur cã banca îºi pierduse capitalul ºi rezervele, ceea ce înseamnã cã consumase din 1926 o parte din banii care nu-i aparþineau. Nu mai insist, mã refer doar la mijloacele de acoperire ale acestei pierderi, enunþ douã-trei din ele ca sã vedeþi ºi dumneavoastrã pentru cã, în special, în 1926, ele sunt foarte elocvente. Citesc iarãºi din raportul de expertizã:
„Prin articolele de jurnal mai sus arãtate, s-a debitat Banca Industrialã, într-un cont „de evidenþã”, cu o sumã pe care nu o datora, prin creditarea a trei conturi de beneficii, cu suma care nu reprezenta beneficii reale. Aceastã operaþiune contabilã este un artificiu cu care s-a urmãrit crearea unor beneficii fictive.

Dovada acestei afirmaþiuni se gãseºte în urmãtoarele fapte: „..., iar mai jos:
„Dar dovada indiscutabilã cã contul Banca Industrialã Ct. Evidenþã are o funcþiune cu totul anormalã ºi cã serveºte scopului arãtat mai sus, de a se crea beneficii fictive, stã în faptul cã Banca Industrialã nu are un cont corespunzãtor la contabilitatea sa. Cu alte cuvinte, Banca Industrialã nu a înregistrat suma de mai sus pentru cã nu o datora, contul de evidenþã al Bãncii Industriale fiinþând în contabilitatea Bãncii Blank numai pentru a servi scopului arãtat... În rezumat, s-a creat un beneficiu fictiv de Lei 214.022.108,45, prin debitarea contului Banca Industrialã Ct. Evidenþã, înregistrare care nu s-a fãcut ºi la Banca Industrialã. 2. Cum cu manopera contabilã de mai sus nu se puteau acoperi toate pierderile ºi sã mai aparã ºi un beneficiu net, s-a recurs la urmãtoarea înregistrare:...”.

303

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Urmeazã expunerea de fapte, pentru ca mai jos sã arate:
„Vrea sã zicã, prin debitarea contului de lire sterline a Societãþii Lujani, cu suma de 299.250.000, s-a creat un beneficiu de aceeaºi valoare... Societatea Lujani nu datora suma de Lei 299.250.000 ... dacã, totuºi, s-a fãcut aceastã debitare, ea se explicã fãrã sã se justifice, prin faptul cã, la acea datã, Banca Blank poseda marea majoritate a acþiunilor ei ºi o finanþa cu sume importante ºi, deci, îºi putea impune voinþa.”

În acelaºi an, Banca Industrialã se simþea ºi ea obligatã sã dea beneficii. ªi dã beneficii de 8.304.493 lei. În anul 1927, Banca Blank dã un beneficiu de 54 milioane, la care experþii conchid la fel cã n-a fost real ºi cã este vorba de beneficii fictive de 25 milioane, de 49 milioane ºi de 13 milioane. În sfârºit, în 1927, un lucru foarte important. Domnul Blank v-a fost înfãþiºat ca un om de mare culturã, un poet, un om care se topea ca sã ajute propaganda culturalã în Þara Româneascã, pentru care pierde, zicea domnia sa, sute de milioane din averea particularã, ei bine, la 28 iulie 1927 contul Fabrica de Hârtie ºi Mucava din P. Neamþ, care era un cont personal al lui Aristide Blank, a fost creditat cu 59 milioane, sumã în care se cuprind douã posturi, 48 milioane de la Ct. Dispoziþiuni Nuovo, ºi 11 milioane de la acelaºi cont; pentru balansarea contului Dispoziþiuni Nuovo cu suma de mai sus a fost creditatã la 6 septembrie 1927 cu Lei 11.597.395, prin debitarea contului Rezerve asupra Creanþelor Dubioase ºi la 7 septembrie 1927 cu 47.925.259, prin debitarea contului Acþiuni:
„Cu suma de 47.925.259 s-au supraevaluat acþiunile „Cultura Naþionalã.”

Prin urmare, la 6 septembrie 11 milioane, la 7 septembrie 49 milioane. ªi iatã cã apare ºi „Cultura Naþionalã”, care a pornit cu un capital de 80% din cele 50 milioane, adicã cu 40 milioane ºi care, la un moment dat, ajunsese în registrele Bãncii Blank pânã la 300 milioane. Cu diferenþa de 100 milioane a fost încãrcatã Banca Industrialã, în total 134 milioane, pierdere care, la un moment dat, a fost scãpatã din registre. Tot în acest an, s-au mai supraevaluat acþiunile, dând beneficii de 14 milioane, apoi 71 milioane ºi 75 milioane, pentru care îmi voi permite sã fac consideraþiuni speciale, mai ales referitor la cele 71 milioane în chestiunea imobilului Bordei. Pierderea se acoperã, în total 407 milioane, pierdere cu care se fãceau daruri personale d-lui Blank, pentru „Cultura Naþionalã”, 60 milioane. Se mai face de experþi o menþiune cu caracter special, se semnaleazã Comisiunii ºi intereseazã numai în mãsura în care vine astãzi dl. Blank ºi afirmã cã, în 1927, a adus Bãncii Blank un fond de 1.200.000.000, ceea ce se încearcã sã se spunã cã a fost aportul personalitãþii bancare a d-lui Blank, iatã ce spun experþii:
„În ºedinþa de la 6 iulie 1927, dl. Aristide Blank aduce la cunoºtinþa Consiliului cã a încheiat o tranzacþie importantã cu un grup format din Banca de Credit Român, Internationale Suiker Maateschappj ºi Kredit Anstalt din Viena. Domnia-sa spune cã, dupã mai multe cumpãrãturi de la strãini, Banca Blank a ajuns sã posede 96% din acþiunile Fabricii de Zahãr Lujani ºi a revândut grupului de mai sus 86% din aceste acþiuni ... în urma acestei tranzacþiuni – zice domniasa – Banca Blank va încasa – în intervalul de la iulie la decembrie 1927 – circa

304

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
1.400.000 lire sterline, sumã din care va rãmâne, dupã achitarea tuturor datoriilor pe care banca le are în strãinãtate ºi a reducerii cu 40 milioane a reescontului BNR, circa 600.000 lire sterline ºi finalmente cã trezoreria ºi direcþiunea devizelor vor dispune de fondurile de fondurile necesare pentru operaþiunile lor. O operaþiune de circa 1.200.000.000 nu a putut fi tratatã ºi lichidatã decât pe bazã de acte scrise. Am cerut acest dosar ºi ni s-a rãspuns cã nu existã ... am urmãrit scriptele atât ale Bãncii Blank, cât ºi ale Bãncii Industriale, ºi am gãsit: la Banca Industrialã, la 22 iulie 1927, aceastã bancã a cedat Bãncii Blank 480.000 acþiuni Lujani cu suma de 315 milioane lei. La Banca Blank nu se gãsesc ca intrate în portofoliul sãu cele 480.000 acþiuni Lujani, ci gãsim numai creditarea contului Banca Industrialã cu explicaþia „Iulie 22 c.v. lire sterline 389.574-3-5, lei 315.555.057, având aparenþa unei simple operaþiuni de devize.”

Þin sã precizez cã noi puteam sã venim aici cu foarte multe probe. Puteam sã arãtãm cu dovezi cã, de câte ori era vorba ca Banca Blank sã facã o afacere bunã de devize, ea era trecutã în contul conducãtorilor. Au venit aici ºi sau împãunat cu o serie de fapte pentru care n-au adus nicio dovadã. Dacã era vorba sã examinãm întreaga activitate care a condus la preluarea portofoliului, poate cã ar fi fost interesant pentru atmosfera ºi istoria acestui proces sã se cunoascã aceste lucruri. Noi n-am fãcut-o din delicateþe pentru dumneavoastrã ºi pentru cã am socotit cã avem suficiente elemente în acest dosar care sã conducã la respingerea apelurilor. Aþi vãzut cã am gãsit cã, la 27 iulie 1927, Banca Industrialã a cedat 480.000 acþiuni Lujani cu 315 milioane. ªi experþii conchid:
„Poate cã o cercetare mai îndelungatã ar putea descifra ºi aceastã chestiune. Ar fi fost logic ca rezultatul unei asemenea afaceri sã se oglindeascã în bilanþul anului 1927, ceea ce nu s-a vãzut. Poate cã onorata Comisiune va putea avea explicaþiunile necesare...”

Prin urmare, în registrele Bãncii Blank, la un moment dat, sunt numai aceste 315 milioane. ªi, dacã este real ceea ce aþi spus dumneavoastrã cã beneficiul era de 1.200.000.000, vã întreb: unde este diferenþa? În acelaºi an, 1927, Banca Industrialã se considerã ºi ea datoare sã dea 7 milioane beneficiu. În 1928, Banca Blank dã beneficii de 65 milioane. ªi iarãºi o serie întreagã de supraevaluãri ºi operaþiuni contabile pe care nu le mai citesc. Are interes poate cum se fãceau operaþiunile de evaluare:
„În zilele de 22, 23, 25, 26 ºi 27 iunie 1928, Banca Blank a trecut Bãncii Industriale mai multe pachete de acþiuni specificate în situaþia alãturatã, care figurau în registrele Bãncii Blank cu suma de 423.280.405,26 ... Contul Banca Industrialã Ct. Evidenþã la Banca Blank avea un sold debitor de 320.528.574,06 care, cum am arãtat ºi în alte rânduri, nu reprezentau o datorie a titularei, ci pierderi de ale Bãncii Blank acumulate în acest cont. Pentru a-l balansa, Banca Blank a supraevaluat valoarea acþiunilor cedate Bãncii Industriale exact cu aceeaºi sumã...”

ªi apoi ne trimite la tabloul nr. 2 ataºat din care se vede evoluþia cursurilor acþiunilor ce poseda, care, la sfârºitul anului 1928, au ajuns la preþuri unitare cu totul disproporþionate faþã de valoarea lor nominalã ... Bilanþul ºi Contul Profit ºi Pierdere al Bãncii Industriale a fost încheiat în 1928 cu 7½ milioane beneficiu. 305

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
În anul 1929, când s-au dat 55 milioane beneficii, experþii aratã cã s-au creat beneficii fictive de 278 milioane prin anumite operaþiuni speciale. Banca Industrialã a dat 12 milioane beneficiu. În 1930, deci în epoca în care se plasa „Cultura Naþionalã”, tranºa de 300 milioane, Banca Blank umbla dupã cele 300 milioane pe care urma sã le ia de la Stat, dã un beneficiu de 60 milioane. ªi iarãºi mã refer la toate operaþiunile care s-au fãcut. Apare însã ceva interesant în legãturã cu moralitatea acestei bãnci:
„În zilele de 23, 27 ºi 30 decembrie 1930, Banca Blank a debitat Banca Industrialã cu 120 milioane în total, din care Lei 108 milioane prin creditul Ct. Dispoziþiuni Nuovo ºi 11 milioane Ct. Cheltuieli Studii T... În registrul de cheltuieli din 1930 ... se gãsesc înregistrate urmãtoarele cheltuieli ... iar în dreptul fiecãreia din aceste sume, în coloana „Viza Direcþiunii”, sunt scrise iniþialele A.B./Aristide Blank/. Ele par sã fie cheltuieli în legãturã cu obþinerea distribuirii produselor CAM în favoarea Societãþii „Discom”. Cerând explicaþii d-lui Crãciun, actualmente director la „Discom” /fost ºef al Serviciului Scontului în Banca Blank/ domnia sa ne-a pus la dispoziþie alãturatele ºapte copii de pe scrisorile schimbate între Banca Blank ºi „Discom” ºi una copie de pe procesul-verbal al Consiliului de Administraþie al Societãþii „Discom”, din care rezultã cã suma de Lei 120 milioane a fost un comision pe care Societatea de Distribuire Comercialã accepta sã-l plãteascã Bãncii Blank, pentru sprijinul ce l-a dat la obþinerea distribuirii produselor monopolizate.”

Când voi veni ºi la chestiunea „Discom”, vã voi arãta cã aceastã sumã de 180 milioane era înregistratã în registre drept cheltuieli de studii ºi fonduri, la o societate care avea un capital de 250 milioane, 180 milioane cheltuieli de studii! Aceasta este „Discom”, care a adus mari avantaje Statului. Le vom discuta ºi pe acelea. Banca Blank în 1931 s-a soldat, în sfârºit, cu o pierdere de 184 milioane. Era anul în care s-a prezentat la concordat. De data aceasta, a trebuit sã aibã un bilanþ oarecum mai echilibrat. La întrebarea „dacã în activul Bãncii Blank a existat posturi reprezentând interese personale ale d-lui Aristide Blank, ale familiei ori ale altor conducãtori ai Bãncii, ascunse sub formã de operaþiuni reale; care sunt anume aceste posturi, ce valori reprezintã ºi ce sume s-au ridicat de aceleaºi persoane de la 1926 pânã la 1 ianaurie 1933?”, experþii rãspund:
„Dl. Aristide Blank a avut la bancã mai multe conturi pe numele sãu, sub denumirea Ct. Ordinar, Special ºi Cont F, contul denumit Fabrica de Hârtie ºi Mucava Piatra-Neamþ, Ct. Investiþiuni, conturile Società din Partecipazioni Mobiliari Lugano în lei ºi lire streline ºi Société de Biens Privées Lugano în Lei, lire sterline ºi dolari, care, din examinarea lor, rezultã cã sunt, de asemenea, conturile sale personale... Socotim cã, deoarece în anii pentru care dl. Arisitde Blank a încasat aceste dividende, Banca Blank a avut realmente pagube, beneficiile scoase la bilanþuri fiind fictive, ceea ce dl. Aristide Blank, conducãtorul principal al bãncii, nu putea ignora, sumele încasate drept dividend nu erau cuvenite.”

Dupã aceea se vorbeºte de acþiunile Fabricii de Hârtie ºi Mucava PiatraNeamþ în care se aratã cã dl. Blank a cumpãrat 60.000 acþiuni vânzându-le bãncii cu 1.000 lei acþiunea, deºi nu valorau decât 500 lei. Nu mã mai refer la raportul inspectorului Mecu, care vorbeºte de donaþiuni în bani de jumãtate de milion pe lunã domnului Soepkez ºi apoi în 1927 306

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
... cu ocazia numirii domnului Aristide Blank ca director general. În urma unei publicaþiuni a Bãncii Naþionale din Iaºi s-a stopat, însã s-au dat sub alte forme. Este vorba de 24 milioane în favoarea lui Mauriciu ºi Aristide Blank, 11 milioane în favoarea domnului Soepkez, ambasadorul culturii ºi politicii româneºti la Roma. La 24 septembrie, contul personal al lui Aristide Blank a fost creditat cu 6 milioane, iar apoi încã o operaþiune, cu 21 milioane. ªi acum sã-mi daþi voie sã trec la o chestiune pe care iarãºi sunt obligat so citesc cãci este vorba de moralitatea Bãncii Blank:
„Registrele Salda Conti pe anii 1926-1932 sunt foarte numeroase. În acest interval de 7 ani, numãrul acestor registre este de 5-600. O cercetare atentã a acestora ºi o verificare cu acte ºi corespondenþã a operaþiunilor cuprinse în anumite conturi, reclamã un timp îndelungat de care nu am dispus. Gãsim însã cu deosebire interesant de relevat urmãtorul fapt: Banca Blank fãcea în fiecare an cheltuieli secrete care se cifrau la sume foarte importante, dupã cum arãtãm mai jos, pe baza unor fiºe de cassã, denumite „Fiºe de Cassã Direcþiunea Gl.”, în care numele beneficiarului ºi scopul plãþii nu erau arãtate. Aceste fiºe /albastre/ se detaºau dintr-un carnet fãrã cotor, se vizau pentru autorizarea plãþii de unul sau mai mulþi directori, se încasau de la casierie de un uºier sau funcþionar al bãncii, care semnau de primirea sumei, pe care o aduceau direcþiunii... E de presupus cã printre beneficiarii acestor sume se gãsesc multe persoane care au fost rãsplãtite pentru servicii nemãrturisite fãcute bãncii. Aceste fiºe sunt semnate în general de trei persoane: Aristide Blank, Soepkez ºi Tabacovici...”

Dl. avocat Ottulescu: Aceasta o spui dumneata sau expertul? Dl. avocat Opriº: O spune expertul:
„Aceste fiºe s-au înregistrat de contabilitatea bãncii la debitul contului „Dobânzi de cont curent”, de unde la sfârºitul anului se defalcau pentru a fi scoase în sume separate în bilanþurile întocmite pentru uzul direcþiunii. Remarcãm cã, deºi aceste plãþi erau cheltuieli, nu au fost înregistrate la contul cheltuieli, ci la contul de „Dobânzi de cont curent” cu scopul de a fi ascunse. Sumele plãtite pe baza acestor fiºe au însumat ... în total 231 milioane.” E probabil cã s-au fãcut astfel de plãþi ºi în anul 1931, cel puþin pânã la data cererii de concordat. Deoarece nu s-a gãsit decât un singur dosar cu fiºe plãtite în anii 1925-1928 ... nu am putut stabili cifra acestor cheltuieli pentru anul 1931.”

În expertizã se mai vorbeºte la un moment dat ºi de cine a condus banca, ceea ce, de altfel, este un lucru cunoscut:
„Din registre ºi stipulaþiunile de încheiere a bilanþurilor ... se vede cã ele au fost aranjate de directorul Contabilitãþii, dl. Nemeth, desigur dupã indicaþiunile ce primea de la direcþiune, el fiind numai tehnicianul contabil...”

De altfel, când este vorba de sute de milioane, un contabil nu îndrãzneºte sã facã operaþiuni fictive, în scopul de a face bilanþuri fictive, fãrã autorizaþia conducãtorilor. ªi sã nu uitaþi cã este vorba de aceºti trei conducãtori, care, în 307

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
acelaºi timp, figurau ºi în Comitetul de Direcþie:
„Din registrele de procese-verbale se constatã cã, de la 26 noiembrie 1927 ºi pânã la 20 iulie 1929, nu s-a þinut nicio ºedinþã de Comitetul Executiv. De la 20 iunie 1929 ºi pânã la 5 decembrie 1929 sunt câteva procese-verbale nesemnate de nimeni.”

Se întreba partea adversã: De ce n-au fost aduºi ºi alþi conducãtori aici? Eu sunt de acord cã ºi alþi domni ar trebui sã fie aici. Dar iatã ce însemnãtate avea acest Comitet Executiv, din care fãcea parte ºi dl. Argetoianu, nu semna nicio încheiere, niciun proces-verbal, ºi chiar dacã erau unele procese-verbale redactate post-festum, ele nu erau semnate. Din aceasta se poate trage concluzia cã rãspunderea cade numai asupra acestor trei domni. Ce rãspunde dl. Aristide Blank la toate aceste învinuiri? Domnia sa ºtia de ele, ºtia cã s-a fãcut o expertizã ºi domnia sa depune un memoriu în care se referã la criticile aduse gestiunii sale ºi este foarte interesant sã vedeþi ce puþintel este domnia sa atunci când cautã sã justifice aceste bilanþuri, ºi este interesant ºi pentru mentalitatea pe care o reprezintã. Iatã ce spune dl. Blank:
„S-a pretins cã felul meu de a concepe afacerile bancare ºi modul cum am activat în ultimii ani înainte de concordat, au dus banca noastrã pe panta debandadei ºi la marginea prãpastiei. Departe de mine gândul de a nega o rãspundere pe care, din contrã, o reclam, pe linii mari, pentru mine...”

Frumoase lucruri îþi asumi dumneata pe liniile mari ale conducerii domniei-tale:
„În hotãrârile care s-au luat ºi directivele ce s-au dat la Banca Blank, am fost, de la moartea pãrintelui meu – 22 noiembrie 1929 –, asistat de domnii Soepkez ºi Tabacovici, care toþi trei supuneam chestiunile mai importante comitetului de direcþie sãptãmânal, aºa cum reiese din procesele-verbale semnate de cei ºase membri ºi care vi s-au prezentat. Politica de scont cu Banca Naþionalã. Nici Comitetul Executiv nici directorii ºi deci nici eu nu eram în curent cu bucãtãria zilnicã ce se desfãºura între nevoile mãrunte ale casieriei noastre, secþiunea noastrã de scont ºi secþia de scont a Bãncii Naþionale... În ce priveºte întocmirea de bilanþuri „nesincere”, presupun cã toatã lumea este de acord cã pasivul bãncii era sincer.”

Când? În 1931, când te-ai prezentat la concordat. ªi atunci este o problemã, dacã a fost sincer sau nu. Vã voi arãta cã nici atunci nu era sincer. Dl. avocat Ottulescu: Vã contraziceþi cu expertul. Dl. avocat Opriº: Expertul aduce elementele pe care le avea. Dumneavoastrã sã nu uitaþi cã ceea ce a urmat în lichidarea pasivului Bãncii Blank a demonstrat cã pasivul era mult mai mare:
„...rãmâne deci activul ei de discutat ºi aici îmi permit sã atrag atenþia cã eu, nefiind contabil, nici ca ºcoalã ºi nici prin înclinaþiune...”

308

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªi, totuºi, am sã vã arãt cã dl. Blank fãcea o contabilitate gravã, jucânduse pe marginile Codului Penal...
„Eu nu aveam de întocmit bilanþuri, ci numai de evaluat participaþiunile, concesiunile, întreprinderile mari etc.”

La aceasta se reducea activitatea unui director de bancã, la evaluare de bunuri. ªi sã vedeþi naivitate, cã sã nu zicem mai rãu:
„Eu ºtiam – ºi datoria mea era sã ºtiu – cã Parcul Jianu, de pildã, care în anul precedent fusese evaluat la 100 milioane, acum la acest sfârºit de an putea sã fie înregistrat la 200 milioane, fiindcã preþul unui metru pãtrat trecuse de la simplu la dublu.”

Desigur cã dumneavoastrã aþi prevãzut cã în 1931 va veni o nouã degringoladã a leului, ºi Parcul Jianu în 1941 va fi de 4.000 sau 10.000 lei metrul pãtrat. Acestea erau rezervele latente de care vã vorbeau domniile lor:
„Aºa înþelegeam eu misiunea mea de director.”

Adicã sã facã evaluãri, ca ºi când pentru a face evaluãri ºi profeþii îþi trebuie o ºtiinþã deosebitã. Din profeþii vroiai sã þii o bancã? Din profeþii conduci dumneata sute de milioane ºi miliarde pe care îi pompezi de la creditori ºi deponenþi? Iatã soarta tragicã a deponenþilor exprimatã de principiile domnului Aristide Blank:
„Apuntamentele mele erau egale cu cele al domnilor în situaþiunea mea de la Banca Româneascã /întotdeauna sobrã/ sau Banca de Credit. Deci, în aceastã direcþie nu mi se poate face nicio imputare. De la „Discom” nu luasem niciodatã nimic ºi sub nicio formã. Patruzeci de milioane Lugano au fost achitate în numerar Bãncii Naþionale ºi sunt gata a vã da datele acestei achitãri integrale, inclusiv dobânzi.”

ªi acum, domnul Aristide Blank face pe victima:
„Totuºi, cred cã absenþa mea de la Banca Blank, i-ar fi folosit. Chestiuni personale n-ar fi existat la ºtrangularea ei, aceleaºi chestiuni n-ar fi existat în cursul celor peste 9 ani de la concordat încoace. Mi-aþi cerut nume, onoratã Comisiune, ºi vã sunt recunoscãtor cã mi-aþi permis a le pãstra pentru mine. Dar acest sentiment personal de amãrãciune nu-mi dã voie sã refuz munca mea celor care vor s-o primeascã în folosul unor soluþiuni necesare Statului, Bãncii Naþionale ºi bãncii mele, din care am fost ºi am rãmas îndepãrtat din ordinul Bãncii Naþionale.”

Eu sunt convins cã este o fericire ºi pentru Banca Blank ºi pentru Banca Naþionalã ºi pentru Stat, cã nu mai apeleazã la filosofia bancarã a domnului Aristide Blank. Trecem la o chestiune la fel de interesantã: în 1931, la 30 octombrie, în preajma concordatului, domnii Nestorescu ºi Mecu aratã:
„Creanþele în suferinþã ºi nerealizabile fiind înglobate în conturile de la activ umflate încã ºi cu majorãri ºi cu supraevaluãri, se înþelege cã bilanþurile încheiate în ultimii ani nu sunt decât o sistematizare înºelãtoare a unui miraj de

309

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
falsã prosperitate, exprimatã prin inflaþiunea activului, inflaþiune care s-a balansat prin beneficil riguros imaginar. Dividendele, tantiemele, participãrile etc. din aceºti ani din urmã au fost astfel distribuite din beneficii nereale... Procedarea conducãtorilor Bãncii Marmorosch, Blank & Co. implicã manopere regretabile. Din acte aflate la ºeful contabil al Bãncii Blank ... se dovedeºte intervenþia personalã a directorului general al bãncii în acete manopere. Prin nume de personalitãþi puse faþã în faþã, simpli figuranþi pentru avantajul de a participa la tantieme exagerate, au reuºit sã creeze în favoarea bãncii credite ºi alte avantaje considerabile ºi sã exercite, uneori, presiuni de ordin economic ºi chiar de ordin politic...”

ªi acum, ce sunt aceste acte? Iatã ce spune martorul Florescu:
„Am fost trimis de Banca Naþionalã la Banca Blank pentru a vedea situaþiunea ºi cauzele care au adus-o în situaþia de a nu putea face faþã plãþilor. La Banca Blank am gãsit pe colegii mei din bancã: Opriºan, Nestorescu ºi Mecu. Am lucrat în timpul lunii octombrie 1931 pânã la 26 octombrie. M-am ocupat în special de bilanþuri, cãutând sã stabilesc timpul de când banca se gãsea în jenã. Bilanþul anului 1926, cercetat amãnunþit, am ajuns la concluzia cã afacerile dãdeau o pagubã, iar nu beneficii. Examinând conturile care compuneau activul, am gãsit supraevaluãri la terenurile Bordei ºi Banca Industrialã. Am cerut explicaþii d-lui Nemeth, directorul Contabilitãþii, care, într-un acces de nervi, îmi scoate din casa de bani actele originale al Consiliului, în care am gãsit înscrise cu creionul ºi semnãtura bãtrânului Blank dotãri /majorãri/ a terenurilor de la Bordei ºi participaþiunile Bãncii Industriale...” /Citat din directivele date de Mauriciu Blank/.

ªi este interesant cã Aristide Blank mãrturiseºte sub semnãtura lui cã existau bilanþuri oficiale ºi bilanþuri interne, bilanþuri pentru publicul naiv ºi bilanþuri interne pentru ºtiinþa dumneavoastrã, pentru a escamota fondurile debitorilor. Voi trece peste presã care era alarmatã, presã care era îngrijoratã de banii pentru care plãtim ºi astãzi impozite ºi care mergeau sã acopere fraudele conducãtorilor. Voi renunþa la o serie întreagã de probleme care se nasc din aceastã afacere pentru cã însuºi faptul brut este prea elocvent ºi voi trece la situaþiunea conducãtorilor aºa cum apare din depoziþiile de martori. Înaintea dumneavoastrã s-a citit ceea ce se credea cã este util pentru apãrare, dar s-a citit fragmentar. Sunt depoziþii de martori care, de pildã, vorbeau de Tabacovici ºi Soepkez, ºi pentru cã partea relativã la Tabacovici era favorabilã ea era cititã, iar restul, care nu era favorabil lui Soepkez sau lui Tabacovici, nu era citit, intereseazã în primul rând ce spune domnul Blank:
„Pânã la rãzboiul mondial, Banca Blank nu apela decât foarte rar la scontul Bãncii Naþionale, deoarece îºi procura credite din strãinãtate. Dupã rãzboi, situaþia s-a schimbat ºi atunci am apelat ºi la Banca Naþionalã.”

Adevãrul adevãrat este cã dumneavoastrã aþi avut pânã prin 1926-1927 credite din strãinãtate, iar când a început sã ardã corabia, dumneavoastrã aþi luat bani de la Stat ca sã plãtiþi oamenii dumneavoastrã din strãinãtate, aceia care vã finanþau „politica ºi scopul”, despre care vorbeºte expunerea de motive a legii. 310

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Apoi se vorbeºte de prestigiul bãncii pentru ca, la un moment dat, dl. Blank sã arate cã se considerã rãspunzãtor de conducerea bãncii, unde a fost asistat de domnii Soepkez ºi Tabacovici. Vorbeºte apoi de perspectivele care aºteptau piaþa româneascã. Banca Industrialã, cea care nu avea capital, era destinatã într-o epocã de înflorire, sã emitã obligaþiuni ipotecare cu care sã se împãneze piaþa româneascã, ºi, la un moment dat, dl. Aristide Blank vorbeºte de Comitetul de Direcþie pentru ca, la sfârºit, sã spunã:
„...organele de conducere interveneau numai atunci când era vorba de o sumã mare sau când se respingeau de la reescont efecte de o valoare mare. În aceste cazuri, numai eu ºi Tabacovici interveneam la BNR pentru a se admite reescontul.”

În vremea aceea, când fiecare se temea de pielea lui, când fiecare se temea de ceea ce va spune celãlalt, iatã ce spunea Tabacovici:
„Însãºi Comisiunea, când examineazã fapte concrete, constatã cã convenþiunile ... ca ºi operaþiunea scoaterii din obligo, sunt toate operaþiunile domnului Blank.”

Pentru ca dl. Blank sã spunã: „În aceste cazuri interveneam eu ºi Tabacovici.” Iar când este vorba de convenþiunea de 600 milioane ºi aceea de 300 milioane, dl. Blank aratã cã toate aceste operaþiuni s-au fãcut cu tratativele domnului Tabacovici. Dl. Tabacovici încearcã sã se apere, dar sunt o mulþime de martori care au venit ºi au afirmat cã, chiar dupã cãderea Bãncii Blank, încã 2-3 ani figura la conducere, se ocupa de toate lucrãrile ºi fãcea stãruinþele ºi presiunile, în care sã-mi daþi voie sã cred cã nu este vorba de acel minimum de dol de care vorbea dl. Veniamin, pentru cã nu poate sã fie un minim de dol când este vorba de bani publici. Iar dl. Argetoainu, în suplimentul de depoziþie despre care nu poþi sã ºtii bine dacã este in interogator sau o depoziþie, nu face decât disculpãri. Nu trebuie sã uitaþi cã domnia sa era dintre aceia care au fãcut parte din comitet ºi care de acolo a descins pe fotoliul ministerial, ºi îi era fricã sã nu fie implicat aici. Domnia sa spune:
„De afacerea Lugano am aflat mult mai târziu ºi în mod vag, aceasta când eram ministru. Cãderea Bãncii Blank se datoreazã exclusiv domnului Aristide Blank.”

În sfârºit, sã venim la Garvin. Aproape cã este greu sã calific aceastã depoziþie a domnului Garvin. Stau ºi mã întreb: este naivitate sau este rea credinþã? Un om care evadeazã, care cautã sã þi se strecoare din mânã, un om care nu vorbeºte „cu ºtiu” sau „cred”, ci un om care spune întotdeauna „mi se pare”. Iatã ce spune:
„Am fost director al Bãncii Industriale ºi am semnat efecte în numele bãncii, dar prin faptul cã semnam aceste efecte nu vedem ceva greºit ºi, în nici un caz, incorect. Nu-mi reamintesc sã fi semnat pentru Banca Industrialã efecte emise chiar de aceastã bancã ºi nu ºtiu dacã astfel de efecte semnate de mine au ajuns la scontul Bãncii Naþionale. Mai adaug cã mie nici nu mi se spunea pentru ce semnez astfel de poliþe. Administratorii, care pe lângã mine conduceau societatea în perioada 1930, erau domnul Crãciun alãturi de domnii

311

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Boambã, Soepkez, Blank, Scarlat ... În anul 1930, îmi dãdusem deja socoteala cã Banca Industrialã este insolvabilã.”

La întrebarea cu privire la conducerea Bãncii Blank, domnul Garvin rãspunde:
„Erau rãposaþii R. Soepkez, S. Scarlat ºi domnii Aristide Blank, Tabacovici, Crãciun, Mãrgãrit, poate ºi alþii de care nu-mi aduc aminte. Dat fiindcã Banca Industrialã nu era o bancã propriu-zisã pentru cã nu fãcea operaþiuni de scont ºi nici multe alte operaþiuni bancare ..., ci era o simplã acþiune a Bãncii Blank, eu, ca funcþionar al Bãncii Industriale, aveam ca ºefi pe toþi cei mai sus arãtaþi.”

Dupã ce mai înainte spusese:
„Banca Industrialã a fost o întreprindere fondatã de Banca Blank, mi se pare cu 100% capital al Bãncii Blank, care se ocupa cu administrarea ºi finanþarea întreprinderilor industriale, care parþial sau total aparþinuserã Bãncii Blank...”

Aºadar, deºi Banca Industrialã avea consiliul ei, direcþiunea ei etc., era, în realitate, oarecum, o secþiune a Bãncii Blank. Dl. Preºedinte: În ce priveºte pe Garvin, deciziunea Ministerului de Finanþe îl obligã pentru reapararea prejudiciului în calitate de conducãtorul Bãncii Blank sau în calitate de conducãtor al Bãncii Industriale? ªi dacã îl obligã în calitate de conducãtor al Bãncii Industriale, deciziunea Ministerului obligã ºi Banca Industrialã, sau numai pe Garvin? Dl. avocat Opriº: Numai pe Garvin, pentru cã raportul Comisiuni spune cã, deºi Banca Industrialã era o persoanã juridicã în aparenþã, în realitate nu era decât ceea ce mãrturiseºte ºi Garvin, o secþiune a Bãncii Blank. Dl. Preºedinte: Dar se pare cã Comisiunea de Anchetã, în concluziunile sale, trece ca rãspunzãtoare ºi Banca Industrialã în calitate de afiliatã a Bãncii Blank pe baza art. 3, iar decizia Ministerului de Finanþe nu obligã Banca Industrialã, ci numai pe Garvin. Dl. avocat Opriº: Sunt multe anomalii în aceastã privinþã, pãrerea mea este cã aceastã galerie de acuzaþi civili trebuia amplificatã. Dar, în fine, iatã pe dl. Garvin care spune cã conducãtorul Bãncii Industriale era Garvin. Deci domnia sa era numai pentru partea tehnicã. /Citat depoziþie martor/. Faþã de aceastã depoziþie se vine înaintea dumneavoastrã cu câþiva martori amabili, martori cuviincioºi, martori care nu sunt atât de cruzi cum sunt eu, care nu vor sã vadã numaidecât sânge, care vor sã lase oamenii în pace sã trãiascã ani de zile cu beneficiile de pe urma Statului. Dl. Crãciun spune: 312

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
„Rolul lui Tabacovici nu era acela de îndrumãtor, ci de executant a celor ce se decideau în Consiliu.”

Aceastã depoziþie însã a fost cititã fragmentar, pentru cã, dupã aceastã micã nuanþã de complezenþã în favoarea lui Tabacovici, mai departe martorul vorbeºte puþintel de dl. Soepkez, în mod mai neplãcut pentru dl. Soepkez, dar partea neplãcutã nu vi se citeºte. Am s-o citesc eu:
„Menþin cele declarate la prima Comisie, cã atunci când era vorba de un scont de mare importanþã se lua avizul domnului Aristide Blank ºi Soepkez.”

ªi aþi vãzut cã toate operaþiunile mari se fãceau de acest trio nedespãrþit, de aceºti trei muºchetari ai banului public. O spun toþi martorii ºi o spune chiar domnul Aristide Blank. Daþi-mi voie, din depoziþia domnului Argetoianu sã reþin cuvântul „holding”. Vã mãrturisesc cã nu ºtiu englezeºte, nu ºtiu ce înseamnã, dar, în orice caz, cred cã înseamnã un fel de antecamerã a Bãncii Blank. Cred cã nu este nevoie sã mergem la cuvinte atât de nepotrivite pentru noi. De ce holding ºi nu „hârdãu”? Banca Industrialã nu era decât hãrdãul impuritãþilor Bãncii Blank. Martorul Constantin Angelescu spune:
„Personal am avut destule neplãceri ... pentru cã stãruinþa domnului Blank mersese atât de departe încât îºi manifesta nemulþumirea pânã la autoritãþile cele mai înalte de Stat... În timpul funcþionãrii mele, Banca Blank la început pânã la cãderea în concordat era reprezentatã în relaþii cu BNR prin domnul Aristide Blank, N. Tabacovici ºi R. Soepkez. Ceilalþi membri ai Comitetului de Direcþie nu s-au interesat niciodatã la BNR de afacerile Bãncii Blank ºi am convingerea cã nu ºtiau ce se petrecea acolo.”

Poate cã ar trebui sã vã arãt ºi alte depoziþii. Renunþ însã la ele. Urmând indicaþiunile dumneavoastrã, voi face un rezumat: Domnul Aristide Blank, conducãtor spiritual, filosofic, dar ºi contabilicesc, beneficiar, dupã socotelile fãcute de mine, a 194 milioane în decursul acestor ani, plus leafa, tantieme ºi dividende, toate acestea de la deponenþi ºi creditori pentru cã Banca Blank din 1926 nu mai avea capital. Iatã poetul ºi omul reprezentativ al culturii ºi economiei româneºti. Domnul Soepkez, un biet contabil care însã a fost înfãþiºat înaintea dumneavoastrã ca ambasador al politicii noastre religioase la Roma. Este adevãrat cã domnia sa nu apare în Société de Biens Privées decât numai cu 20 milioane. Dar domnia sa era complice la toate operaþiunile frauduloase care se fãceau, ºi avea tantieme impunãtoare ºi o leafã impunãtoare. Soepkez mãrturiseºte în plus ºi o avere de 50 milioane, aºa cum se gãseºte în inventarul fãcut de fisc. Domnul Tabacovici, recunosc, trebuie sã-i aduc acest omagiu în mãsura în care poate sã fie un omagiu, domnia sa nu apare cu beneficii personale în beneficiile bãncii. Numele domniei sale este oarecum în legãturã cu o vinã de 2 milioane ºi cu una de 10.000 franci eleveþieni – care au fost probabil plãtiþi. Dar, din aceste puncte de vedere, domnia sa nu era decât un beneficiar indirect pe calea tantiemelor, ºi nu este exclus ca domnia sa sã fi fost ºi beneficiar al fiºelor acelea care pe timp de cinci ani însumeazã 200 milioane. Dar nu vreau sã trag o concluzie de aici. Domnia sa nu apare decât ca un aservit politicii domnului 313

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
Blank, ca ºi Garvin. Am vãzut oameni sãraci, nu cu averea atât de mare, cum se spune, ca a domnului Tabacovici, dar oameni sãraci care, la un moment dat, în faþa unei chestiuni de principiu, cu toate cã ºtiau cã nu au ce mânca, totuºi, au demisionat, n-au stat sã garanteze cu doctoratul lor escamotarea pe care o fãcea Aristide Blank ºi Soepkez. Am fãcut aici un tablou: Banca Blank, Banca Industrialã cu beneficii în total reprezentând 349 milioane, distribuirea beneficiilor, ºi dumneavoastrã vã amintiþi cã s-au dat în 1931 sume importante, s-a mers pânã la 2½ miliarde din partea Statului ºi, cu toate acestea, n-au fost în stare aceste 2½ miliarde sã acopere golurile fãcute de conducere. ªperþurile sunt de 231 milioane. Fiºele: Aristide Blank 94 milioane, Soepkez circa 20 milioane. Sume trecute la rezerve apar cu 730 milioane . Are o deosebitã importanþã chestiunea sumelor luate de Aristide Blank. Aristide Blank „particularul” avea nevoie de bani pentru ca sã aparã în aceastã þarã ca un binefãcãtor. Vroia sã-ºi creeze un aspect de legendã. De aceea, dumnealui se ducea la domnul Aristide Blank „conducãtroul de bancã”, care îi dãdea parale, iar acesta din urmã avea nevoie de acoperire ºi se ducea la dl. Aristide Blank „acþionarul care avea conturile Lugano etc., în spatele cãrora apare Aristide Blank cu întreaga familie, beneficiarii dividendelor. Prin urmare, sub toate formele, sub toate mijloacele contabile posibile ºi imposibile, dumnealor luau ºi ca particulari ºi ca directori ºi ca acþionari. Iar Soepkez beneficia la fel, pentru cã ºi domnia sa era acþionar ºi rezultã din actele de la dosar cã, la un moment dat, în 1931, a trecut stocul de acþiuni domnului Blank. Domnii Tabacovici ºi Garvin acceptau aceastã aservire care era strãinã de viaþa româneascã ºi de aceea de cetãþean român. Domnul Tabacovici a uitat în momentele acelea cã este cetãþean român. Domnul Tabacovici a uitat cã toate acestea nu fac decât sã serveascã finanþele þãrilor strãine, despre a cãror calitate nu vorbesc. Legea din 1929/1930 avea drept scop stabilizarea monetarã ºi asanarea creditului privat. Dar v-am spus, nu mortãciunile trebuia încurajate cu aceste sume pe care ºi astãzi cetãþeanul le plãteºte, ci instituþiunile acelea care fac falã vieþii româneºti ºi care s-au menþinut, instituþiuni care sunt adevãrate magistraturi bancare. Dumneavoastrã aþi evadat din viaþa banacarã, cãci aþi avut scopuri strãine. Interesul chiar al dumneavoastrã de a intra în industria þãrii româneºti nu era decât ecoul scopurilor dumneavoastrã. ªi atunci iatã echilibrul legal ºi moral al legii din 1930, rãsturnat de aceºti oameni. Dumneavoastrã sunteþi chemaþi sã daþi adevãratul prestigiu hotãrârii dumneavoastrã, acel prestigiu care se degajã din legea din 1929/1930, care n-a putut sã înþeleagã sã acopere toate faptele frauduloase ºi tot filtrul pe marginea Codului Penal a acestor domni. Iatã consideraþiunile pentru care, împreunã cu cele spuse de dl. Gheorghiu, vã rog sã respingeþi apelurile acestor domni.

314

Colecþia „NOI SUNTEM BANCHERI” – Volumul I –
ªedinþa din 20 decembrie 1941 Dl. profesor Djuvara: Domnule Preºedinte