Ni v tejto knihe nie je pravdivé

,
ale je to presne tak, ako veci sú.

3.0 Pre o práve teraz? 3.1 Presun pólov

3.0 Pre o práve teraz?

Pre o sa v etko deje práve teraz, pre o nie 10 000 rokov spä , alebo o 10 000 rokov v budúcnosti? Stalo sa to práve teraz preto, lebo sme dosiahli vrchol rozvoja na rôznych úrovniach. K vysvetleniu v etkého, musím presko i dopredu. Melchisedek potvrdzuje, e existujú dva kritické momenty povznesenia na ej planéty. Prvý z nich, známy ná mu tisícro iu ako precesia ("precesia rovnodennosti"). Druhý, spozorovaný len nedávno, sú výkyvy zemskej osy. Predpokladá sa, e celá slne ná sústava vykonáva pirálovitý pohyb vo vesmíre, o sved í o tom, e sme "k nie omu priviazaný". Astronómovia, vedie o tom , za ali skúma , h adali nebeské telesá, ovplyv ujúce Slne nú sústavu. Zo za iatku boli snahy vedcov smerované na výskum ur itého súhvezdia, potom na výskum hviezdnych zoskupení. tyri, alebo pä rokov spä vyvolala mimoriadny záujem neobvyklá hviezda - Sírius A. Letíme cez vesmír spolu so Síriusom A po pirále, majúcu tvar molekuly DNA. Máme spolo ný osud s touto hviezdou. Obdobný pohyb poukazuje na to, e molekuly DNA a chromozómy nesú v sebe informáciu o ur itých astiach (presných obvodoch, úsekoch .....) vesmíru. Existujú k ú ové periódy, ke prebiehajú stanovené, dané udalosti. Sú zviazané, spojené s genetickou stavbou medzi Síriusom, Zemou a ostatnými as ami vesmíru. V prítomnosti prebieha ve mi osobité, mimoriadne zladenie, spojenie. Po me teraz preskúma jav precessií (Obr . 3.1). Zemská os je naklonená pod uhlom dvadsa tri a pol stup a. Tento náklon zabezpe uje zmenu ro ných období. Projekcia zemského rovníka v priereze predstavuje nebeskú sféru. Tieto relatívne línie voláme "nebeský rovník". Ak by sme sprojektovali zemský rovník na nebeskú sféru, tak uvidíme, e tie dva body, v ktorých Slnko pretína nebeský rovník, symbolizujú jarné a jesenné rovnodennosti. Ke sa Slnko nachádza v týchto miestach, de a noc majú rovnakú dobu trvania. Zemská os mení uhol sklonu takým spôsobom, e body rovnodennosti sa posúvajú na jeden stupe pribli ne ka dých sedemdesiat dva rokov. A tak, ka dých dve tisíc sto es desiat rokov body rovnodennosti prechádzajú na al ie zodiakálne súhvezdie. Po as tohto obdobia severný pól opisuje elipsu. Jedno z ohnísk elipsy sa maximálne priblí i k centru galaxie, druhý sa od nej maximálne vychýli. Staroveký mudrci zistili (najvä iu zásluhu na tomto objave majú hinduisti a tibe ania), e, od a ujúc sa od centra galaxie, upadáme do spánku, av ak blí iac sa k nemu, sa za íname prebúdza . Staroveký mudrci rozdelili elipsu, vytvorili precessiu rovnodennosti a asti, segmenty nazvali Jugami. Základná informácia o Jugach bola zozbieraná za posledných dve

tisíc rokov, obdobie, známe ako Kali Juga. Zhodou okolností to bola "spiaca" perióda dvoj tisícro ného kozmického cyklu. Takýmto spôsobom, udia, prebývajúci v spánku, sa pokú ali pozbiera starovekú múdros po zrnku, nie celkom chápajúc, o om je pôvodný prame . Nato ko skreslili informácie, e sa nám ich doteraz nepodarilo pochopi . Inými slovami, tieto údaje nie sú pre nás dôveryhodné. Staroveký mudrci objavili dve medziobdobia s dobou trvania po devä sto rokov na ka dej zo strán elipsy, kde upadáme do spánku a kde sa budíme. Tieto úseky sú spojené s neskuto nými, obrovskými premenami - premenami vedomia ivých bytostí a zmenou planetárnych pólov. Práve teraz ijeme v tomto období histórie - za íname sa pohybova k centru galaxie, za íname sa prebúdza . Oto enie o 180 stup ov je nevyhnutné. Preto obyvatelia dosiahli kritickú kvantitatívnu úrove a prírodné zdroje sa blí ia ku koncu. Pod a Tota, ktorého vám predstavím neskôr, stupe posunutia pólov Zeme definuje úrove vedomia a rýchlos zmeny vedomia. Je to matematický vzorec vz ahov úrovne vedomia a miery posunutia pólov. Na tento proces mo no pozrie aj inak, porovnáva kozmický cyklus prebudenia a spánku so striedaním d a a noci na Zemi. Vä ina pozemských bytostí zaspáva v noci, a v priebehu d a nespia. Rovnaká situácia nastáva aj pri precessii. Ke planéta upadá do spánku, mu ská strana berie opraty vlády, vedenia, do svojich rúk, aby nás ochránila. Ale enská strana v dy riadi ná pochod, cestu ku svetlu. Pod a slov Drunvala sa to u stalo. Pribli ne vo februári 1989 sa enskej strane poda rilo zví azi . Pribli ujúce sa zmeny vyvolali u mnohých paniku. Niektorí udia za ali stava kryty a zásobova sa potravou, bojac sa toho, e kontinent (spolu s Kaliforniou) zaplaví voda. Drunvalo v ak predpokladá, e tento krát také ne astia Zemi nehrozia. V roku 1972 u k nie omu do lo. Ale o tom vám poviem neskôr. Precesia ukazuje, e sa v etko deje práve teraz. Od roku 1998 po 2000 sme, pod a v etkého, pre ili samé búrlivé udalosti. Pod a v etkého... av ak v etko z bo skej (slobodnej) vôle. Jednako mus íme pochopi e te jednu vec: ako predpokladá Drunvalo, celé dianie definuje myslenie a cítenie obyvate ov planéty. Zmenou svojho vedomia a uvedomovania, zmeníme priebeh celej (hry) cesty, napriek proroctvám. Sami tvoríme vlastnú realitu. Ka dý okamih pripravujeme novú kolektívnu realitu. Na a myse , city a jednanie má omnoho vä iu silu, ako sme schopní si predstavi . A predsa sme sa naj astej ie správali k nim nezodpovedne. Ale svet sa mení, mení sa tak rapídne, e dokonca ani nie je v na ich silách predstavi si a pochopi nové mo nosti, ktoré sa pred nami otvárajú.
3.1 Presun pólov

Presun pólov je spojený s chodom evolúcie. Oni vzájomne súvisia. Posledný presun bol ve mi dôle itý a mal vz ah k uvedomovaniu. Presun nebol pozitívny, bol negatívny. Potom ako k presunu do lo, sme "spadli" do neuvedomelosti. Donedávna ( pribli ne do roku 1950) sa predpokladalo, e k posunutiu pólov nedochádza, a pokia k nemu do lo, tak miliardy rokov spä a u sa nikdy viac nezopakuje. Ale v skuto nosti sa póly posúvajú ka dých 12 500-13 000 rokov. Inými slovami, vtedy sa blí ime k týmto kritickým bodom ( Obr.3.1). Tento jav prebieha neustále. Vedci zistili, e história na ej planéty obsahuje ve ký po et presunov pólov. Ba o viac, tento jav má geometricky pravidelný charakter. Póly sa menili : Severný pól sa stával Ju ným, a Ju ný pól - Severným. Póly "nav tívili" aj rovník. Nie je takého miesta na Zemi , kde by sa nedala nájs morská dutina. Podarí sa vám ich nájs napr. v Skalistých horách, aj na dne jazera Titikaka, ktoré niekedy le alo na dne oceánu, teraz sa nachádza 12 tisíc stôp nad morom. V etky tieto skuto nosti objavili vedci, ktorý mapovali dno

oceánu a tudovali prototypy pôdy. Presun pólov býva v dy ve mi dôle itý. V aka výskumom s pou itím rádioaktívnej uhlíkovej analýzy sa podarila stanovi , e za 12 tisíc rokov sa Severný pól premiestnil z Gudzonského zálivu (60 stup ov severnej írky, 83 stupe západnej d ky) na svoje teraj ie miesto v Severnom adovom oceáne. Momentálne sa nachádza na línii medzi súhvezdiam i Panny a Leva. Ke sa pozrieme na nebo, mô e sa zda , e sa posúvame z Rýb k Vodnárovi, ale fyzicky sa nachádzame v súhvezdí Panny a prechádzame do súhvezdia Leva. A preto sa Sfinga javí Levom aj Pannou sú asne, symbolizuje Pannu aj Leva. John White uvádza pôsobivé fakty vo svojej knihe "Pole Shift" ("Presun pólov"). V severnej Sibíri boli nájdené pozostatky udí, bizónov a pozostatky stromov, ako by rozorvané dajakou ohromnou silou, a potom okam ite zmrazené. V alúdkoch bizónov bola nájdená tropická vege tácia. Je potrebné zdôrazni , e kým teplota za ína ve mi prudko klesa , vzniká viac ako 200 rozli ných foriem adu. Pozostatky týchto zvierat tak hlboko vmrzli do adu, e ich mäso je jedlé dodnes, 12 500 rokov po ich smrti. Presun pólov - rýchly proces, ktorý mô e skon i za dvadsa hodín. Existujú pokusy poda vedecké vysvetlenie tomuto fenoménu. Napríklad niektorí vedci predpokladajú, e kôli zvä eniu hmotnosti adu na póloch Zem stráca rovnová ny stav, podobne ako zotrva ník. Moderná teória, autorom ktorej je védsky fyzik Hans Alfenis, má pomenovanie magneto - dynamika. V nej nominuje my lienka o tom, e pod tvrdou kôrou Zeme sa rozkladá polotekutá vrstva. Zvy ajne sa táto vrstva chová ako tuhá hmota a udr iava Zemskú kôru na jednom mieste, ale ob as, naj astej ie pri zmenách magnetického po a Zeme, sa táto vrstva za ína správa ako tekutina, o spôsobuje presun Zemskej kôry. Tento jav bol modelovaný v laboratóriách. V skuto nosti nikto nevie o tom, o vyvoláva podobný proces. Ke prebieha, Zemský povrch sa za ína pohybova rýchlos ou dve tisíc mí za hodinu, a rýchlos vetra dosahuje tisíc mí za hodinu. Absolútne to sta í, aby zmietlo s u mi zeme doslova v etko. Dúfajme, e budeme môc do istej miery kontrolova udalosti. Jednako pri ve kom presune pólov musí nasta zmena vedomia. Ak sa na e vedomie zmení do ur itej miery, potom budeme môc vplýva , pôsobi na fyzický presun pólov. Tak e na ím cie om je rast vedomia nato ko, aby sme dokázali kontrolova nový presun pólov, pokocha sa týmto procesom, a nebá sa ho. Ako lovek, praktikujúci rebersing, mô em prirovna presun pólov k plodeniu, novému vzniku. Ak tehotná ena panikári, tak jej pôrod prebehne a ko a bolestne. Pokia v ak zvládne uvo nenie a upokojí sa, tak pôrod musí by a bude ahký. Inými slovami, v etko je to funkcia vedomia. Táto informácia sa vám mô e zda odvá na. Nie je potrebné pla i sa. U ste pochopili h bkové úrovne vedomia, e tu nesmie vzniknú problém. Zvy ajne, ke planéta pre íva presun pólov, popravde , je ve a volaných, al e málo vyvolených. Ka dý spomína tento slovný obrat. Len pár udí získalo Kristove Vedomie, ostatný sa nachádzajú v tých meraniach, kde cítia harmóniu. Dávno je zrejmé, sto tisíce rokov spä , e týchto pár zasvätencov viedlo celú planétu ku Kristovmu Vedomiu. No v sú asnej dobe prebiehajú al ie veci na planéte Zem. Poviem vám o nich v nasledujúcich kapitolách.
4.0 Problémy Zeme

Ke nastáva as ve kých zmien, vo vedomý sa aktivujú procesy ivota a smrti, ktoré zárove napomáhajú tejto zmene. Planéta Zem u teraz stojí pred tvárou ve kých skú ok, omnoho vá nej ích, ako tie, o ktorých nás informuje vláda. Za iatkom roku 1989 oficiálni initelia uverejnili nejakú Ädramatickú³ informáciu, ale nie celú, len jej zlomok. Ak jeden z týchto problémov dosiahne kri tický stupe , v etok

ivot na Zemi sa ocitne v nebezpe enstve. A táto hodina je ve mi blízko. Napríklad, v osemdesiatych rokoch Jack Custo prehlásil, e moria zomierajú. Sprvoti sa nikto vá ne nepostavil k jeho prehláseniu. Ale v roku 1990 sa zistilo, e S tredozemné more je m tve na 85 percent. Atlantický oceán zaostáva za ním len o kúsok. Tichý oceán je v trocha lep ej pozícii len v aka svojej obrovskej vodnej ploche. Ak oceán zahynie, ten istý osud aká planktón a fytoplanktón. Oni sú nielen základným lánkom "obvodov napájania", ale tie najvä ími zdrojmi kyslíku na na ej planéte. al í problém spo íva v tom, e rozlo enie ozónovej vrstvy atmosféry napomáha prieniku kodlivých ultrafialových lú ov na Zemský povrch. Riadite ekologického programu organizácie Spojených národov nazval tento jav najvä ím nebezpe enstvom, pred ktorým teraz stojí udstvo. Rozklad ozónovej vrstvy prebieha ve mi prudko. Postihuje ove a vä iu plochu a naberá oraz vä ie tempo, ako predpovedali vedci. V priebehu novembra 1991 do februára 1992 sa ozónová vrstva nad Európou rozlo ila na 10 -20 percent- je to nevídané tempo. John Farmen, britský u enec, ktorý prvý zistil výskyt atlantickej ozónové diery, predpovedal, e do roku 2000 sa ozónová vrstva nad Severnou Amerikou sten í na d vadsa - tridsa percent. Problémy budú narasta v priebehu nasledujúcich desa -dvadsa rokov kôli emisiám chemických látok v atmosfére, ktoré momentálne e te nesta ili dosiahnu jej horných vrstiev. O desa alebo dvadsa rokov mô e ozónová vrstva zmiznú . Ale my bez nej nemô eme existova . To sú dva z mno stva ekologických problémov, dozrievajúcich v poslednej dobe. Teraz prebieha to ko udalostí, e nás mo no porovna s cestujúcimi topiacej sa lode. Jeden z aspektov planéty Zem - trojrozmerný svet, ktorý voláme ka dodenným ivotom, nemô e viac zosta nedotknutý. Pod a Drunvala, ak sa sem vrátime o nieko ko rokov, tak zistíme, e na trojrozmernej úrovni ivot planéty zmizol. Ale v podstate ivot na Zemi bude pokra ova . V etci sa prenesieme vo forme zvlá tnych v n na iné, prekrásne miesto, u pripravené pre nás. Jednoducho sa presunieme do inej vlnovej frekvencie s ove a vy ou vibráciou energie. Biblia hovorí o tomto stave ako o Nebesiach. Vlastne, my prejdeme z tretieho do tvrtého merania. Pod a Drunvala, predstavitelia mimozemskej civilizácie nav tívili planéty, podobné na ej. Ale vesmírny zákon im zakazuje mie a sa do na ej situácie. Sú prítomní na na ej planéte, ich vibrácia harmonického tónu je vy ia ako zemská, preto sú "nevidite ný". Oni mô u dáva pozor na nás celkom úspe ne. Tento vy í harmonický tón Zeme je v prítomnosti preplnený kozmickými lo ami pri elcov a ve mi neobvyklých obyvate ov. Zaplnili ho tak husto, e nové lode, ktoré dorazili sú nútené prejs do druhého harmonického tónu, ktorý je tie takmer úplne naplnený. Bizarnej iu situáciu, ako tá, ktorá vznikla na na ej planéte, Vesmír e te nepoznal. K nám na pozorovanie pri li aj bytosti z alekých galaxií. Zvy ajne sa o nás nikdy nezaujímali. U vä iny týchto bytostí sa ich telá javia ako l ú e svetla- ich charakter je taký, e sa stali jedným celkom so svojimi kozmickými lo ami.
5. Rozmery (Dimenzie) 5.1 Merkaba 5.2 Melchisedekovia

5. Rozmery (Dimenzie)

Rozmery (dimenzie) najrôznej ích úrovní tohto sveta sú prítomné tu a teraz. Sú navzájom spojené. Jediný rozdiel medzi svetmi najrôznej ích rozmerov spo íva vo vlnovej d ke. Vlnová d ka - k ú Vesmíru. Na a skuto nos je vytvorená vlnovou d kou. Vlnová d ka ná ho trojrozmerného sveta je rovná 7,23 cm. Stredné hodnoty rozmerov v etkých fyzických objektov predstavujú 7,23 cm . Rozmery (dimenzie) sú od seba oddelené vlnovou d kou, ako hudobné noty. Ka dá z nôt stupnice má svoje zvlá tne znenie kvôli rozdielnej vlnovej d ke. Pianíno má osem bielych a pä iernych klávesov, ktoré umo ujú klaviristovi hra chromatickú stupnicu. Medzi susednými notami je dvanás harmonických kmito tov, alebo, povediac iným jazykom, dvanás harmonických tónov. Hra na pianíno pripomína prepnutie televíznych programov. Meniac kanále, sa ladíte na vlny r ozdielnej d ky. Ka dý rozmer (dimenzia) je oddelený od susedného tie aj 90 stup ovým pooto ením. Ak budete môc zmeni svoju vlnovú d ku a uskuto ni 90 stup ové pooto enie, tak zmiznete z tohto sveta a ocitnete sa v tom rozmere, na ktorý ste sa naladil i. Obrazy, vnímajúce va imi o ami, zmenia svoj výzor (tvar) pod a vlnovej d ky toho sveta, v ktorom ste sa ocitli. Na tejto planéte existujú rôzne svety. V etky sú tu, ale na e vedomie je naladené na definovanú vlnovú d ku. A predsa v etci sú asne existujeme v rôznych rozmeroch a vnímame ich úplne rôzne.
5.1 Merkaba

Táto hviezda sa skladá z dvoch vzájomne prenikajúcich tetraéderov a pripomína hviezdu Dávida, len s tým rozdielom, e je trojrozmerná (Obr. 5.1). Dva vzájomne prenikajúce tetraédere symboliz ujú ideálne vyvá enie mu skej a enskej energie. Tetraéderická hviezda obklopuje ka dý objekt, predmet, nie len na e telá. Disponujeme fyzickým, mentálnym a emocionálnym telom a v etky majú tvar tetraéderickej hviezdy. Sú to tri identické polia, ulo ené je den ved a druhého a jediný rozdiel medzi nimi spo íva v tom, e fyzické telo sa neto í, ale stojí. Merkaba je vytvorená z energetických polí, rotujúcich v opa ných smeroch. Mentálna hviezda - tetraéder definuje mu ský zárodok, po iatok, má elektrickú polaritu a rotuje v avo. Emocionálna hviezda - tetraéder definuje enský zárodok, po iatok, má magnetickú polaritu a rotuje vpravo. Spojenie rozumu, srdca a

fyzického tela v ur itom geometrickom vz ahu, pomere a v kritickej rýchlosti vytvára Merkabu. Slovo Mer znamená svetelné polia, otá ajúce sa opa ným smerom, slovo Ka znamená duch a Ba hmota, alebo realita. Tak e Mer-Ka-Ba znamená svetelné pole, otá ajúce sa opa ným smerom, obopínajúce telo a ducha. Je to stroj priestoru asu. Je to ten obraz, ktorý tvorí základ stvorenia v etkých vecí, geometrický tvar rotujúci na imi telami. Tento tvar, geometrická forma sa za ína spolu s nami a má mikroskopické rozmery, tak, ako osem základných buniek, z ktorých vzniklo na e fyzické telo. Zo za iatku má tvar tetraédera, potom prevezme tvar kocky, potom sféry a nakoniec vytvorí vzájomne preniknuté pyramídy. Tak e svetelné polia Merkaby, rotujúce v opa ných smeroch tvoria dopravný prostriedok v priestore - ase. Ak sa nau í aktivova tieto polia, bude môc vyu íva Merkabu na pohyb vo vesmíre rýchlos ou mysle. Na zemi existuje okolo 2000 u dí, ktorí doká u uvies do innosti svoju vlastnú Merkabu a okolo 8000 majstrov u sta ilo vystúpi na inú úrove pozemského vedomia.

5.2 Melchisedekovia

Ak sa dokonca aj nau íte pohybova v iných rozmeroch (dimenziách) pomocou Merkaby, nebudete sa tam môc zdr iava , ak nie je va e vedomie vyvinuté nato ko, aby zvládlo vysoké úrovne vibrácií. A predsa sú niektoré bytosti schopné premiest ova sa v rozmeroch akejko vek úrovne a zostáva pri vedomí. Sú to Melchisedekovia. Melchisedek je na trinástej úro vni vedomia, prechádzajúci cez v etkých dvanás ni ích úrovní. V etko je to ve mi jednoduché - Melchisedek mô e prejs v etkými 144 úrov ami rozmerov (dimenzií) a ich harmonickými tónmi a pritom si zachová vedomie a rovnováhu, h a v om je tajomstvo! Ka dá z týchto 144 úrovní má dvanás rozmerov a dvanás harmonických tónov.

6. Na a história 6.1 Na i stvoritelia 6.2 Lemúria 6.3 Atlantída 6.4 Vzbura Lucifera 6.5 Tot 6.6 Egypt : Stup ová evolúcia 6.7 Echnaton

6. Na a história

Preto, aby sme porozumeli, o sa deje teraz, a o sa odohrá v budúcnosti, musíme pozna svoju minulos . Napríklad Fibonacci dokázal matematicky, e rastliny pou ívajú definovanú postupnos pre definíciu charakteru svojho rastu. Rastlina pozná, aký stupe rastu u dosiahla, a overením svojej teraj ej polohy definuje, ako má rás alej. Pripo ítava si k íslu spodných listov horné listy a na základe toho vie, ko ko listov je potrebné e te vypusti . Napr. 0+1= 1, 1+1=2, 2+1=3 , 3+2=5, 5+3=8 at . Rastlina akoby si povedala: vytvorila som jeden list, je osamotený, teraz musím vytvori al ie dva listy a tak alej. Taká je organická stavba rastliny. My, udia, sa musíme pozrie na svoju minulos , aby sme porozumeli, ako sme sa ocitli v tak a kej situácii, a aby sme z nej mohli nájs rie enie. Myslíme si, e na e dejiny sa za ali 3800 rokov pred Kristom u Sumerov, a predtým sme boli iba chlpatými divochmi. Predpokladáme, e na a planéta nepozná viac vyvinuté bytosti, ako je dne ný moderný lovek. V minulosti na Zemi existovali tak vyspelé civilizácie, e si to ani nevieme predstavi . Dejiny pozemských civilizácií sa datujú na pä miliónov rokov. Planéta je to hviezdne semeno, na ktorom sa zjavili pri elci z celého kozmu a spolu vytvorili nové formy ivota. Potom opustili Zem. Ka dá z vytvorených foriem ivota sa nachádza niekde medzi 5. úrov ami vedomia. Teraz sme na 2. úrovni. Prakticky v etky svedectvá o vyspelých civilizáciách minulosti boli nami prekrútené, ignorované. Napríklad, na Zemi existovalo spojenie so Síriusom, ktoré je nám málo známe, my o om v ak nevyhnutne potrebujeme vedie , aby sme pochopili na e sú asné postavenie a situáciu, v ktorej sa Zem nachádza. V knihe Róberta Templa: The Sirius Mystery, Tajomstvo Síriusa, sa hovorí: pri Timbukte ije africká rasa, sebou nazývaná Dogonovia. Táto rasa má u viac ne 700 rokov informáciu, ktorú sú asní vedci získali celkom nedávno, v aka vypú aniu kozmických dru íc. Dogonovia poznajú mnohé podrobnosti o hviezde Sírius. Sírius sa nachádza v avo dolu od pásma Oriónu. Dogonovia tvrdia, e okolo Síriusa rotuje drobu ká hviezda, vytvorená z hustého materiálu vo vesmíre. Úplné oto enie sa tejto hviezdy predstavuje 50 rokov. Je to ve mi stará hviezda. Nako ko vedci nemohli vidie túto hviezdu ani silným teleskopom, antropológovia rozhodli, e tieto údaje patria iba k mytológii Dogonov. Ale v roku 1970 bola do vesmíru vypustená umelá dru ica, vybavená teleskopom, pomocou ktorého sa zistilo, e okolo Síriusa obieha hviezda - biely trpaslík. Je to ve mi stará hviezda, ako aj tá, o ktorej vraví mytológia Dogonov. Spo ítali, e jeden tvorcový palec jej látky mô e vá i okolo 2000 libier, a jej úplné oto enie trvá 50,1 roka. Táto hviezda získala názov "Sírius B", av ak sám Sírius bol premenovaný na Sírius A. Ke kme Dogonov nav tívila vedecká výprava, vedci sa stále pýtali domorodcov, odkia obdr ali vedomosti o hviezde. Starej í kme a odpovedali, e im o nej povedali bytosti, ktoré prileteli na tanieri. Ke lietajúci tanier pristál, vystúpili z neho bytosti, pripomínajúce delfínov, a urobili v pôde ve kú vyh beninu. Potom ju naplnili vodou a za ali v nej pláva . Ako náhle vy li na breh, za ali rozpráva s Dogonmi a povedali im o tom, e prileteli zo Síriusa. Dogonovia disponujú s e te viac o emetnou informáciou. Majú zobrazenie pohybu Síriusa A a Síriusa B z pozorovaní zo Zeme za obdobie od roku 1912 -1990. Rovnako vlastnia obsiahlu informáciu o planétach v slne ných sústavách a ich po etných dru iciach. Ako mohli získa tak precízne vedomosti?

6.1 Na i stvoritelia

Teraz sa obrátime k 400 000 -ro nej histórii na ej planéty. Vyu ijem informáciu, spomínanú ako Totom, tak aj Zacharijom Sit inom v jeho knihe "Dvanásta planéta" a "Preskúmanie knihy bytia". Sit in bol presved ený, e v na om slne nom systé me existuje e te jedna planéta - sumerská Nibiru, majúca eliptický orbit, dráhu, be ne charakteristickú pre pády komét. Táto planéta sa oto í okolo Slnka za 3600 rokov. Obyvatelia tejto planéty, Nefilimci, pri li na zem pred 400 000 rokmi. Tot nehovorí o prí ine ich príchodu na Zem, ale Zacharija potvrdzuje, e potrebovali zlato pre svoju atmosféru. Pí e o tom vo svojej knihe "Preskúmanie knihy bytia". Na planéte Nibiru Anunnakiovia/Nefilimci za ili tú istú situáciu, ktorá oskoro mô e vzniknú aj na Zemi. Zni enie ich ekológie urobilo ivot na planéte nemo ným, vznikla nutnos obráni vy erpanú atmosféru suspenziou najmen ích astíc zlata. A tak, pri li na Zem, aby si zaopatrili zlato pre svoju atmosféru. 200 000 rokov nútených prác zlatokopov rozhor ili, a preto sa rozhodli vytvori rasu ni ích otrokov, nás. Existuje názor, e zlatý lom v ju nej Afrike je ove a star í, ako predpokladáme. Sit in potvrdzuje, e Nefilimci nás vytvorili pred 300 000 rokmi, ale Tot je v tejto otázke kategorickej í. Pod a jeho výpo tov sme boli vytvorení presne pred 200 209 rokmi (po ítané v roku 1994). Sit in prezentuje teóriu, e sme vznikli v dôsledku genetických experimentov Nefilimcov, ale pod a Tota, Nefilimci neboli schopní uskuto ova tieto experimenty

samostatne. Potrebovali pomoc bytostí, bývajúcich mimo slne nej sústavy. Pomoc pri la zo známeho zdroja. Vytvorili nás obyvatelia Síriusa, spolo ne s Nemfilimcami. Na za iatku sa ponorili do oceánu a zjavili sa z neho v podobe, polryba -pol lovek. Ponorili sa pod vodu, a by nadviazali spojenie s delfínmi, nachádzajúcimi sa na rovnakej úrovni vedomia, ako oni. Pod a Tota, sa obyvatelia Siriusa rozhodli opusti Zem v ur itom stanovenom historickom momente, ale taktie chceli necha na planéte Zem potrebnú úrove vedomia. Sed em bytostí, oslobodených od tiel, sformovalo sféry vedomia, preliali sa v semeno ivota a vytvorili vajcovitú bunku. Ke sa týchto sedem bytostí zjednotilo takým spôsobom, aby vznikol geometrický tvar semena ivota, vybuchol plame belaso -modrej farby vysoký tyri stopy. Bol chladný, ale vyzeral ako ohe . alej bol prenesený do "Haly Amenti". Haly Amenti - je staré miesto, vybudované asi pred pä a pol miliónmi rokov. V skuto nosti ale nikto nevie, kedy vznikli Haly Amenti, preto e pred pä a pol miliónmi rokov do lo k nejakej udalosti, ktorá vymazala z Kroniky Aká a na u planétu. Majte na pamäti, e dejiny na ej planéty majú viac ako 500 miliónov rokov, a my máme prístup len k posledným pä a pol miliónom rokov. Haly Amenti sú vlastne zakrivené priestory, pripomínajúce matku. Vedie tam iba jeden vchod, ale preniknutím dovnútra, sa ocitnete v nekone nom vesmíre. Podobné zakrivenie vibra nej úrovne Zeme sa nachádza v dy o jeden priestorový harmonický tón vy ie. Zvy ajne sa nachádzajú vo vzdialenosti 440 000 mí od Zeme, ale po as existencie Atlantídy sa tieto zakrivené priestory nachádzali na zemskom povrchu. Teraz sa nachádzajú 1000 mí v h bke Zeme. Drunvalovi bolo dovolené vojs do prvej sály, kde uvidel ve kú pyramídu vo vnútri hlavného zlatého obd nika. Simultánna príprava ku krí ovému oplodneniu sa uskuto ovala na Síriuse B, presnej ie na tretej planéte tohto telesa. estnás mu ov a estnás ien, vytvorilo estnás rodinných párov, ktoré pri li zo Síriusa B priamo do oh a Hál Amenti. ahli si a sp lynuli s plame mi. Tento akt po atia na Zemi trval dvetisíc rokov. Takto vznikli dve rôzne rasy: jedna z Nibiru, druhá zo Síriusa. Pod a interpretácie sumerských textov, ktoré Sit in ponúka vo svojej "Dvanástej planéte" potom, ako sme boli vytvorení Nefilimcami pre práce v zlatých baniach v Afrike, niektorí z nás boli prepravení do Mezopotámie, aby sa starali o záhradu v Edene. "Bohovia" nás úbili, ve my sme, koniec koncov boli vytvorení na ich obraz. Av ak v sade Eden nám Nefilimci zakázali jes ovocie ur itého stromu, nazvaného "strom poznania". My sme nepo úvli. Pre nás bolo dôle ité zjes toto ovocie, aby sme získali "poznanie", ako sa rozmno ova pohlavným stykom. Dovtedy sme boli iba krí enci - hybridy dvoch rôznych druhov, a podobne v etkým hybridom, sme nedisponovali schopnos ou k pred eniu svojho rodu. Interpretácia Sit inových sumerských textov hovorí, e sme boli krí enci Nefilimcov a Homo erectus, predkom Homo sapiens. V aka Totovi sme v ak prijali dopl ujúcu informáciu o úlohách bo stiev zo Sí riusa. Nie je ni prekvapujúce na tom, e nefilimci nechceli, aby sme tvorili potomstvo prirodzenou cestou. Chceli udr a svoj experiment pod kontrolou. Poznanie, ktoré sme získali ochutnaním plodu poznania, nebolo vedeckou informáciou. Bolo to poznanie o tom, ako sa rozmno i a zmeni sa zo sterilného krí enca na plnohodnotnú bytos , schopnú da potomstvo. Nefilimci sa nahnevali ke zistili, e sme získali túto schopnos a vyhnali nás z Raja. Ako predpokladajú znalci starých textov, sumerské záznamy sú star ie ako biblické. Biblická história ná ho pôvodu je pod a v etkého, viac menej opakovaním starých sumerských textov. Odi li sme na hornaté územie, východne od sadu v Mezopotámii. Pod a Tota sme tam zostali dlhú dobu. Následne do lo k ve kému

pozdvihnutiu vedomia a k premiestneniu pólov, tak e celý kontinent sa stratil pod vodou. Mnohí z tých, o pre ili sa presídlili do Afriky, ale najvyvinutej í z nás sa vypravili do Lemúrie, na pevninu, ktorá sa zdvihla nad vodu po as záplavy ostatných astí kontinentu.

6.2 Lemúria

Kontinent Lemúria existoval 60-70 000 rokov. Táto éra sa vyzna ovala tým, e planetárne vedomie bolo predov etkým enské a intuitívne. Lemúrijci vyvinuli technológiu, ktorú dokonca ani my nemô eme pochopi . Napríklad energia na chod lode fungovala iba vtedy, ke spojili rozum a srdce. Teraz sa prenesieme pribli ne do roku 80 000 pred na ím letopo tom, tisíc rokov pred tým, ako sa kontinent Lemúria potopil. Lemúria sa pomaly potápala od samého za iatku, a zanechala na pamiatku potomkom dve mená: Ay a r . Ay a r boli fyzicky nesmrte ní. Otvorili kolu, kde cvi ili iných nesmrte nosti a vzkrieseniu - i lo o Tajnú kolu Naakal. Vzkriesenie - je metóda prenesenia vedomia (aj tela) z jedného sveta do druhého. Vzkriesenie sa odli uje od narodenia. Pri vzkriesení sa vedome premiest ujeme z jedného sveta do druhého, umierame a prebúdzame svoje jemné telo. kola vyu ila tisíc nesmrte ných u ite ov v ase, ke sa Lemúria náhle potopila. Lemúrijci, s ich výnimo ne vyvinutou intuíciou vedeli o blí iacej sa potope kontinentu a boli dobre pripravení , tak e obetí takmer nebolo. Následne takmer v etci obyvatelia Lemúrie migrovali ju ne, k jazeru Titicaca (Peru) a severne, na pohorie asta v Kalifornii.

6.3 Atlantída

Ke sa Lemúria potopila v oceáne a póly sa stratili pod vodou, zdvihol sa nový komplex zeme - Atlantída. Tisíc nesmrte ných Majstrov, absolventov tajnej koly Naakal, sa vypravili do Atlantídy, na jeden z jej ostrovov - Undal. U itelia, prichádzajúci na Undal vybudovali najskôr stenu, prechádzajúcu stredom ostrova zo severu na juh. Táto stena bola tyridsa stôp vysoká a dvadsa stôp iroká, tak e obidve polovice ostrova sa ocitli úplné oddelené. Táto stavba pripomínala mozog loveka, rozdelený na dve pologule. avá pologu a predstavuje zárodok mu skej energie a zodpovedá za logiku. Pravá pologu a - to je enský zárodok, tá zodpovedá za intuíciu. Mu ská polovica má v ak aj enský aspekt skú senosti, zalo ený na intuícii, a enská - mu ský aspekt - logiku. Toto sú tyri asti udského rozumu. Ke bolo rozdelenie ostrova dokon ené, polovica nesmrte ných u ite ov odi la na jednu stranu ostrova, a druhá na druhú stranu. U itelia avej asti ostr ova sa stali logickými myslite mi, a u itelia pravej asti sa stali intuitívnymi myslite mi. V aka ich úsiliu ostrov prekvital . Potom vytvorili na ostrove desa stavieb stromu ivota. Takýmto spôsobom vytvorili energetické lieviky, ktoré sa za ali otá a nad týmito miestami a pri ahovali lemúrijcov k Atlantíde. Ka dý lovek sa cítil zvlá tne pri ahovaný k jednému z týchto energetických lievikov, v závislosti od svojej pravej podstaty. Ti lemúrijci, ktorí sa usadili pri jazere Titicaca alebo na hore asta, odrazu pocítili nekontrolované prianie zanecha miesto, kde sa usadili a ods ahova sa do Atlantídy.

ahali ich tam energetické lieviky, vytvorené nesmrte nými u ite mi. Bohu ia , truktúra evolu ného vývoja lemúrijcov bola taká, e sa cítili by pri ahov aní len k ôsmim z desiatich energetických lievikov, spojených so stromom ivota. Lemúrijci sa presídlili do týchto ôsmich miest, vytvorili tam ve ké mestá, av ak dve zostávajúce miesta ostali prázdne. Toto bolo dôvodom vzniku prvých vá nych problémov. Energetické lieviky pritiahli k sebe nevolaných hostí - dve mimozemské rasy, ktoré, splynuli s udským vedomím a stali sa sú as ou na ej vývojovej truktúry. Jedna z týchto rás bola povolaná z Chebru. Jej pôvod nie je známi, ale nepredstavovala hrozbu pre ud stvo. Práve naopak, zástupca rasy Chebru pomohol Zemi a podelil sa s nami o svoje pokrokové informácie. Problém vznikol s druhou rasou, ktorá pri la z Marsu, av ak nie z Marsu, ako ho poznáme dnes, alebo z ias Atlantídy, ale z Marsu, ktorý existoval pred miliónom rokov. V tých dobách bol Mars krásnou planétou, plne obývanou. Ale potom Mar ania zahájili "vzburu Lucifera", ktorá im spôsobila ve ké problémy, vyvolali vo svojom rode choroby, s ktorými sa u oskoro stretneme aj my. Problémy Mar anov spo ívali nie v samotnom Luciferovi, ale v ich rovnakej povahe s Luciferom. Tento spolo ný problém pokrstila "vzbura Lucifera", napriek tomu, e sám Lucifer bol sú as ou problému a v neskor ej etape.

6.4 Vzbura Lucifera

Lucifer bol jedným z najkraj ích anjelov, vytvorených Bohom. Mal v ak chybu pokladal sa za seberovného samotnému Bohu. Luciferovi bola známa predloha tvorenia - Merkaba, ktorá bola pôvodne vytvorená iba pre vnútorný spôsob tvorenia. Vnútorný spôsob tvorenia znamená, e va e emocionálne telo spolu s mentálnym telom zostanú nedotknuté, aby zabezpe ili va u ochranu. Lucifer sa rozhodol zájs alej a za al tvori samostatne. Oddelený od Boha, sa rozhodol tvori vonkaj ím spôsobom, lebo nebol schopný vnútorného tvorenia. "Aký to mô e by rozdiel, myslel si, vonkaj í alebo vnútorný spôsob. Merkaba v dy zostane starou dobrou Merkabou. To, o sa stalo potom sa mu podobalo. Bol výbu ný a horko krvný. Nepresné pou itie Merkaby je takmer v miliónoch prípadov hrozbou výbuchu. Podobné experimenty proti bo ej vôli sa uskuto ovali u skôr. Na ou planétou otriasol tvrtý z nich. Zaka dým viedol k absolútnemu chaosu. Posledná vzbura Lucifera sa stala pribli ne pred 200 000 rokmi, a pri tejto vzbure sa mu podarilo presv ed i 1/3 anjelov, aby sa k nemu pripojili. Asi pred miliónom rokov mar anská rasa vymiera z následkov tretej vzbury Lucifera. Planéta trpela pre ahková ny prístup k Merkabe. Keby Merkabu tvorili vnútorným spôsobom, v tomto procese sa zú ast uje láska, a tá prestupuje ivé pole vá ho tela. Ak sa v ak Merkaba tvorí externým spôsobom, tak láska v tomto procese nehrá iadnu úlohu, nad v etkým panuje iba vypo ítavý rozum. Preto sa na svete objavujú bytosti len s avou hemisférou, zbavené emocionálneho tela a chápania lásky. Jasný príklad týchto bytostí bol zo Sírie - potomkovia Mar anov a jedna z nájdených mimo planetárnych rás na Zemi. al ím dôsledkom vonkaj ieho spôsobu tvorenia Merkaby je dualizmus. Popremý ajme sami, ako by sa prejavoval dualizmus, keby v etko malo len vonkaj iu stranu ovládanú mechanicky. Keby sa emócie zmenili v technológiu, bolo by pre v etkých ove a a ie uvidie jediného Boha vo v etkom. Týmto spôsobom za íname rozde ova celý svet na dobro a zlo, dokonca aj napriek tomu e v na om svete, vytvorenom externým spôsobom, je prítomný jediný

Boh. Príchod Mar anov do Atlantídy priniesol so sebou choroby, vyvolané vzburou Lucifera, a toto viedlo k záva nej zemskej katastrofe. Problém spo íval v tom, e Mar anom úplne chýbala pravá hemisféra. Vnímali v etky veci len rozumom, a neboli schopný prejavova zmysel pre umenie, a najmä cit lásky. Nepokladali za potrebné myslie na niekoho iného, okrem seba. V dôsledku toho neustále bojovali a zni ili si svoju atmosféru, presne tak, ako my práve ni íme atmosféru Zeme. Na vymierajúcom Marse, skupina, okolo tisícich Mar anov vytvorila pamätník na mieste, ktorý my dnes voláme Sidonej. V roku 1976 americká kozmická lo "Viking" urobila snímku povrchu Marsu, na ktorom bolo mo no rozozna obrovský pamätník s tvárou humanoida. Tieto stavby nesú v sebe pe a presného matematického výpo tu hviezdy - tvorstenu, a tie demon trujú to, ako Mar ania vytvorili svoje vonkaj ie Merkaby. Mar ania stratili schopnos k vytvoreniu vnútorných Merkab, tieto asy boli tak dávno, e sa mnohé zabudlo. Pre zriadenie podobných vecí je nevyhnutná existencia emocionálneho tela. Ale dobre vedeli, ako vytvori vonkaj ie Merkaby, skon truovali jednu z nich, vstúpili do nej a odleteli. Pokladali to, za ich jedinú ancu zosta na ive. V aka schopnosti vytvori elegantné stroje priestoru asu sa nau ili Mar ania cestova v priestore a ase a zvolili si najlep ie miesto a as pre pristátie na inej planéte. Pozreli sa do svojej budúcnosti, (na ej dávnej minulosti) a uvideli ideálne miesto vylodenia - planétu Zem, krajinu Atlantídu pred 65 000 rokmi. Tam sa nasmerovali. Vylodili sa na Zemi proti na ej vôli a hne sa rozhodli zaja nás, ale ich pokus neskon il úspechom. Mar anov bolo príli málo. V dôsledku toho sa rozhodli napodob ova ná " enský" spôsob ivota, napriek tomu ho v ak nemohli pochopi a prija . Aj tak sa cítili by na imi aktérmi. Táto fra ka pokra ovala po as 50 -60 000 rokov pravda e, s prestávkami. Ich vplyv na udí bol u nato ko silný, e zmenili svoju enskú orientáciu na mu skú. Nezmenili sme sa v ak úplne, ale silno. Ke Mar ania vstúpili do na ej evolu nej truktúru v Atlantíde, bolo nás mo né porovna s 13 -14 ro nou diev inou, a ich - s 65 ro ným pánom. Vtrhli do na ej evolu nej kresby proti na ej vôli a v kone nom dôsledku nás zneu ili. Ako som u poznamenal, podrobili by si nás, keby to mohli urobi , ale uvideli svoju slabinu, preto sa rozhodli do asne pripoji k na ej úprimnej, intuitívnej podstate. Aj ke konflikty prebiehali neustále, dlhú dobu v etko i lo pomerne hladko, pokým pred 16 000 rokmi na Zem nespadol meteorit (v pásme, kde sa teraz nachádza ju ná Kalifornia). Pozostatky roztaveného meteoritu sa rozleteli na enormnú vzdialenos , pokrývajúcu plochu, rovnajúcu sa 4 tátom. V tej dobe v Atlantíde existovala vysoko vyspelá kultúra, tak e jej obyvatelia vedeli o pribli ovaní sa meteoritu. V skuto nosti Mar ania disponovali dostato ne vyspelou technológiou, aby zni ili meteorit, ke bol e te v nebi, a po iadali nás o dovolenie zni i meteorit. Aj ke nám ukázali ú inok dopadu, my sme prejavili odhodlanie a povedali "nie", preto e tento zákrok bol v rozpore s na ou enskou podstatou. Intuitívny aspekt na ej mentality hovoril nasledovné: "Nie, nezni te ho v nebi, je to bo ia vô a, nech sa stane o sa má sta ". T eda, obyvatelia Atlantídy jednoducho pozorovali meteorit a videli, e najvä ie kody napáchal v mieste, kde sa nachádzali Mar ania. Vä ia as tohto územia sa potopila. Pre pozostalých Mar anov to boli posledné kvapky preplnenej nádoby. Ctitelia vonkaj ej Merkaby sa rozhodli, e odteraz zmenia plány v krajine. Uskuto nili experiment Lucifera, podobný tomu, ktorý spusto il Mars pred miliónom rokov. E te v dy nedisponovali emocionálnym telom a láskou, nutnými pre zriadenie energetických polí, otá ajúcich sa opa ným smerom, tých istých polí, ktoré sú základom v etkého ivého. Ale ovládali - alebo mysleli, e ovládajú schopnos k vytvoreniu Merkaby externým spôsobom. V snahe zostroji ju, Mar ania aktivovali syndróm vzbury Lucifera na Zemi a utrpeli hanebnú p orá ku. Experiment sa vymkol spod kontroly a odkryl al ie

priestory úrovní, kvôli omu duchovia iných dimenzií, duchovia, ktorý tu nemajú miesto, miliónovými prúdmi vtrhli do ná ho sveta. Toto zni ilo v etku ochranu, a na a Zem sa premenila v ialený svet. Predstavte si tisíce a tisíce panických, revajúcich bytostí, so schopnos ou k telepatii a k telekinéze, ktoré prechádzajú nielen atmosférou, ale aj samotným mozgom, telom a duchom obyvate ov Zeme. Neveselá situácia! Nesmrte ný u itelia urobili v etko preto, aby zalátali priestorovú dieru v o najkrat om ase, ale milióny besniacich bytostí napriek tomu zostali v atmosfére Zeme, a v tele ka dého z obyvate ov Atlantídy bolo od dvadsa do stoviek duchov. Situácia v Atlantíde sa stala kritickej ia, ako tá, v ktorej sme sa ocitli teraz. Av ak ve mi rýchlo sa blí ime k takej istej kríze. Duchovia sa tu e te stále nachádzajú a v tele ka dého pozem ana prebýva nieko ko duchov. Nesmrte ní u itelia, zástupcovia vy ej úrovne vedomia, ktoré bolo kedysi dosiahnuté na na ej planéte, sa obrátili ku 10, 11, a 12. harmonickému tónu 6 -tej dimenzie a modlili sa o pomoc. Museli nájs spôsob ako zachráni v etkých obyvate ov planéty. Nemohli jednoducho zni i v etkých Mar anov alebo vyhna v etkých duchov. Cesta, ktorú si z volili im nedovo ovala takto kona . A preto sa Nesmrte ní u itelia modlili a h adali také rie enie situácie, ktorá by bola výhodná pre v etkých. Z vy ieho aspektu ivota existuje jednotné vedomie. A toto jednotné vedomie nepozná ani dualitu, ani ilúziu. Je teda úplne jasné, e jediný duch prechádza v etkými vecami, a teda, v etky veci sveta - sú as ami jediného Boha. Toto bolo hlavnou prí inou toho, e Nesmrte ní u itelia nemohli zmies Mar anov zo Zeme. Psychológia moderných udí, v chirurgii tvrdí: je potrebné odstráni v etko choré, aby to zdravé mohlo i . Vyhna Mar anov alebo ich vyhubi by bolo stratou pre v etkých. Konalo sa mno stvo medzi galaktických porád pre vyrie enie tohto problému. Odpove sa na la v minulosti. Pre východisko z krízy je potrebné rýchlo urobi syntetickú iniciáciu Kristovho vedomia planéty. Tento proces, charakteristický pre Kristove vedomie je nezmazate ný prirodzeným chodom evolúcie. Vy adovalo to vytvorenie kry talickej mrie ky Kristovho vedomia na planéte, ktorá by zaistil a univerzálne uzdravenie. Ak na e vedomie dosahuje ur itú úrove , v etky problémy sa rie ia samé. Kristovo vedomie je jednotné vedomie, po jeho dosiahnutí nebude ví azov, ani porazených. Na planéte Zem existuje pä úrovní vedomia . Tieto úrovne sú v priamej závislosti od ísla na ich chromozómov. Prvá úrove vedomia je spojená s 42+2 chromozómami a je v harmónii s jednotným vedomím. V tomto pláne kolektívneho vedomia sa pracuje takým spôsobom, e pokým niekto za íva nie o, ostatní mô u získa prístup k jeho pamäti a odbremeni ju. Tak konajú v priebehu spánku austrálski praobyvatelia. Ide o úrove vedomia 3 1/2 - 5 . Druhá úrove vedomia to je úrove , na ktorej sa práve nachádzame. My u nemáme prístup k jednotnému vedomiu. Sme od seba odrezaní a izolovaní. Druhá úrove vedomia je spojená s 44+2 chromozómami, a jeho vý ka vibruje 5 -7 stôp. Bytosti, ktoré sú na tretej úrovni vedomia , majú 46 + 2 chromozómov. Vý ka tejto úrovne vibruje 10 - 16 stôp. Tu sa znova obraciame k jednotnej pamäti, ale na tretej úrovni. Je schopná okam ite sa manifestova - a nielen v priebehu spánku, ale aj v bdelosti. Ke na nie o myslíte, ihne sa to stáva skuto nos ou. Toto nie je iba va a osobná spomienka, ale tie pamä v etkých bo stiev Kristovho vedomia, bývajúcich vo vesmíre. Na tretej úrovni existuje jediné vedomie, prenikajúce do v etkých, a k ú om k nemu je pamä /kronika aká a. Tu sa obraciame k nesmrte nosti, preto e nesmrte nos je nielen ve ný ivot v jednom tele. Sú aj al ie vý iny, o ktoré musíme usilova . Podsta ta Nesmrte nosti spo íva v tom, e nestrácame pamä a vedomie pri prechode z jednej úrovne do druhej. tvrtá úrove vedomia je spojená so 48 + 2 chromozómami a ve kos ou od

25 do 35 stôp. Rovnako tak piata úrove vedomia obsahuje50 + 2 chromozómov a jeho vý ka vibruje od 50 do 60 stôp. tvrtá úrove , podobne ako druhá, je disharmonická, ale je nutná ako prechod k piatej, najvy ej úrovni .

6.5 Tot

Tot - mimoriadna historická osobnos , lovek, ktorý bol Nanebovzatý pred 52 000 rokmi. 16 000 rokov bol Tot panovníkom Atlantídy. Vtedy bol známy ako ikvitet Arli Vomalites. Do mája roku 1991 Tot zostával na Zemi v rovnakom fyzickom tele. Rozhodne mohol opusti Zem skôr, ako to urobili mnohí Vzkriesení U itelia, ale rozhodol sa osta . Vedel o tom, e v et ci na svete sú navzájom spojený a preniknutí Jediným Duchom, Tot dal prednos zosta na Zemi ako u ite . Napriek tomu opustil Zem do asne (pribli ne na 2 000 rokov) a uskuto nil cestu po rôznych planétach. Ke pri iel na nejakú planétu, zostal tam asi sto rokov, pozoroval jej obyvate ov a u il sa pri nich. Potom sa vrátil na Zem, zlo il prísahu, e zostane na Zemi, kým nedosiahneme ur itú úrove vedomia. Preto Tot opustil na u planétu 4. mája 1991. To, o sa stalo po as a po vojne v Perzskom zálive, bolo pr elomovým momentom. Po prvý raz za estnás tisíc rokov bolo na planéte viac svetla, ako tmy. Aj ke to e te nemô eme zbada , vahadlo síl sa oto ilo a zákony sa zmenili. Práve teraz, ke zlo bojuje so svetlom - a toto úsilie le í v samotnom jadre zla, neví azí svetlo, ako predtým, ale je len privádzané, a tým sa stávame silnej ími. A tak, vy kajme! Práve Tot oboznámil na u planétu s písomnými pamiatkami. V Egypte ho volali "kronikár" pre to, e napísal celú starovekú históriu. A preto bol k nemu poslaný Dru nvalo. Základná informácia o nás a na ej histórii k Drunvalovi pri la od Tota. Tot sa v dy vyzna oval bystros ou, a hoci jeho záznamy nie je mo né nazva absolútne presnými, v etky sú ve mi blízke skuto nosti. Drunvalo sa zoznámil s Totom v roku 1972. Vtom ase tudoval alchýmiu, vedu o premene ortuti alebo olova na zlato. Nezaujímali ho peniaze, ale samotný chemický proces. V etky chemické reakcie majú súvislos zo ivotom na rôznych úrovniach. Skúmal chémiu a spôsob spojenia atómov v molekulách, a tie premenu samotných molekúl, tým mohol detailne pochopi , ako prebieha ove a vä í proces. Skuto ná alchýmia - cesta k pochopeniu toho, ako vedomie na ej úrovne prechádza do Kristovho Vedomia. Drunvalo tudoval tento systém pod vedením majstra. Raz praktizo vali meditáciu upriamenými o ami. Za hodinu u ite Drunvalo zmizol z miestnosti. O 2 -3 minúty sa objavilo Drunvalovi pred o ami celkom iné telo. lovek, ktorému patrilo toto telo, bol malý -

asi 5 stôp a 3 palce a vyzeral na 70 rokov. Podobal sa na starého Egyp ana a bol oble ený ve mi jednoducho. Drunvalo si zapamätal najmä zrak loveka - pripomínal zrak die a a, nebolo v nich súdenia. Povedal Drunvalovi o tom, e vo vesmíre chýbajú 3 atómy, a e Drunvalo ich má nájs . Drunvalo ovláda schopnosti (o ktorých sa nechce roz irova ) a rozumie obdobným vnútorným tajom. lovek - bol to v ak Tot - sa poklonil, po akoval a zmizol. Za chví u sa u ite alchýmie opä objavil v izbe. Ni nevedel o predchádzajúcej udalosti a myslel si, e ani na minútu neopustil priestor. Vtedy Drunvalo e te nevedel, e lovek, o pri iel pred neho v priebehu meditácie, bol niekto iný, ako Ten, a viac sa s ním nestretol a do 1. novembra 1984. Vtedy sa za ali stretáva pravidelne po as nieko kých mesiacov. A tým sa vrátime k ná mu rozprávaniu. Tot spolu s bývalými vladármi Atlantídy, Ra -om a Araaragotom, si obstarali plán mrie ky Kristovho Vedomia a vypravili sa do Egypta. Zvolili si Egypt (známy v tých dobách ako Kchem), preto e svetlo, spo ívajúce vo vnútri vajca ná ho kolektívneho vedomia, bolo smerované svojou osou práve tam. Kedysi sa mrie ka, spojená s hrotom tejto osi, skry talizovala v Kristove Vedomie. Prerazili vrt cez Zem rovno po osi vajca ná ho vedomia, prechádzajúcej cez na u planétu. Táto os sa za ína v Egypte, prestupuje zem a vychádza na druhej strane cez ostrov Moorea, nachádzajúci sa pri Tahiti. Ten hovorí, e obidva konce osi obklopoval lievik, alebo pirála. A tie odrá ali na Zem podobné logaritmické pirály (Obr. 6.1).

Na tejto pirále vybudovali tri pyramídy. Pôvod ne boli pyramídy vytvorené preto, aby zdvihli na e vedomie s 1. úrovne na 3. (momentálne sa nachádzame na medzipriestorovej úrovni). Boli nástrojom planetárneho zasvätenia, potrebného, aby sa lovek, majúci 44 + 2 chromozómov, mohol spoji s Kristovým Vedomím. Pod a Tota budovali pyramídy rozumom a srdcom, sú manifestáciou pamäte úrovne tvrtého merania (4.dimenzie). Celé boli postavené za tri dni a budovali sa od vrcholu k základom. Tieto dni patrili 4.dimenzii. V tom ase sme sa v ak nachádzali v

3.dimenzii. Zjednotili samotné uvedomovanie na ej evolu nej truktúry s logaritmickou pirálou. Hlboko pod pyramídami bolo zalo ené malé mesto z chrámov, v ktorom ilo okolo 10 000 udí. Toto mesto sa tam nachádza dodnes. Ka dá forma ivých bytostí na ej planéty má kry talickú mrie ku zjednotenú s týmto miestom. Najstar ími, najchytrej ími a najvyspelej ími bytos ami na na ej planéte sú ve ryby, za nimi nasledujú delfíny, a a potom udia. My pokladáme seba samých za najvyspelej ie bytosti, ale ve ryby a delfíny sú omnoho pred nami. Pokladáme sa za ve mi rozumných, preto e sme schopný vytvára materiálne veci. Ale to je iba syndróm Lucifera, prenesený na na u planétu z Marsu. Najviac vyvinuté druhy nepotrebujú vytvára vonkaj ie veci, oni v etci tvoria vnútorným spô sobom. Ve ryby existujú na tejto planéte 500 miliónov rokov. Chránia pamä planéty Zem. O tom sa hovorí vo filme Star Trek IV . Bez ve rýb by sme stratili pamä a stratili by sme samých seba. Delfíny tu prebývajú asi 35 miliónov rokov. Skú ali vychádza na breh, ale pri li k nemu, a rozhodli sa vráti k svojmu ivlu. Delfínov zastavili udské ruky. Tento in má s u mi ve a spolo ného. Delfíny sú cicavce, nie ryby, ich mozog je rozdelený na dve asti a funguje na 100 %. Po as spánku sa polovica ich mozgu odpája. Nám v ak stále funguje len polovica mozgu a 2. as je zatvorená. Aktívna as ná ho mozgu funguje iba na 5-10 %. Tak e z poh adu delfínov, sme nielen e odpojení po celú dobu, ale jednoducho, nachádzame sa v nevedomom stave. Ke sa za ala nezmyselná jatka ve rýb a delfínov pohá aná pl ami, tak sa vykonala ve ká chyba, bez ujmová pre nich (ale nie pre nás). Automaticky sa prevtelili v podobnej forme do hviezdneho systému Síriusa. Sú na i druhovia a majú s nami ve ký súcit. Okolo planéty vytvorili tri kri tá ové mrie ky pre udské vedomie. Prvá mrie ka je vypo ítaná na 42 + 2 chromozómov. Druhá, tá, v ktorej sa práve nachádzame, je vypo ítaná na 44 + 2 chromozómov a 4. februára 1989 sa objavila nová mrie ka Kristovho Vedomia, vypo ítaná na 46 + 2 chromo zómov. Bez tejto mrie ky nesmie iadna planéta vstúpi do Kristovho Vedomia. Pozrime sa, o pre nás pripravili Tot, Ra a Araaragot. Preto, aby vytvorili syntetickú mrie ku Kristovho Vedomia, si vypo i ali geoplá povrchu zeme. Toto nám dalo mo nos postúpi na novú úrove vedomia. Táto trojica razí vrty, splývajúce s nevidite nými osami vajca vedomia. Potom vytvorili tri pyramídy - najvä í projekt na povrchu zeme. alej vytvorili 83 tisíc svätý po celej planéte. Posledné boli vybudovaný na 4-tej úrovni / dimenzii, tak e neh adajte informácie o nich v newyorských cestovných kanceláriách. Po as 13. tisíc rokov tieto bytosti in pirovali udí na výstavbu ihlanov v cirkvi, aby okolo svätyne vznikli funk né truktúry. Vedci e te len budú musie odhali , e v etky sväté miesta na na ej planéte sú medzi sebou prepojené logaritmickou pirálou (Fibonacciho pirálou), stúpajúcou k jedinému miestu v Egypte. Toto pásmo bolo objavené celkom nedávno, Vir ínska Asociácia Výskumu a Osvietenia pova uje toto miesto za najdôle itej ie v Egypte. E te k v etkému o sa stalo, v Egypte nám U itelia darovali 2. úrove vedomia, tú, na ktorej sa práve nachádzame, ako záruku k dosiahnutiu 3. harmonickej úrovne Kristovho Vedomia. Urýchlili tým ná proces, oboznámili nás s písomnými pamiatkami, a donútili udstvo vzda sa svojho stavu jednoty, svojej snovej pamäte. Predtým písomnosti neboli potrebné, preto e spomienky boli celistvé a okam ité. Druhá úrove vedomia bola disharmonická etapa, preto e ivot nedefinovala ako mo nos vstúpi do Kristovho Vedomia. Preto bolo nutné obís túto etapu. Viac-menej, druhá úrove je tlmi , a je ju potrebné prejs ím skôr, preto e, pokia civilizácia viazne na nej príli dlho, planéte hrozí zni enie a smr . My sa s tým musíme poponáh a . Egyptský systém, o ktorom som vám hovoril, bol vybudovaný

200 rokov pred potopou a posunul sa k osi. Mimochodom, bola to potopa, ktorú dokázal pre i Noe na svojej arche. Bezprostredne pred potopou a posunutím osi sa Tot vydal k sfingám. Na tomto mieste, v h bke jednej míle pod zemským povrchom, ulo il staroveký artefakt na ej planéty - ve kú kozmickú lo . Tot necháva jej popis spolu s inou informáciou v starom dokumente - v "Izumrudnych skri aljach ". Pod a Tota, sa kozmická lo pou íva v záujme ná ho bezpe ia. T ot hovorí, e pred posunom pólov sme pre ívali obdobie pádu napätia magnetického okraja Zeme po as 3 a 1/2 d a, ke sa táto lo stala obzvlá zranite nou. V tomto období obratu síl temna sa tma stále pokú ala dosiahnu prvenstvo. Táto situácia sa opakoval a s presnos ou hodinového mechanizmu po as na ej 5 a 1/2 miliónovo ro nej histórie. Ale v dy tu bol istý lovek, ktorému sa podarilo zodvihnú lo do vzduchu a kontrolova priebeh udalostí, a tým zais oval v etkých, na o Tot ani nepomyslel. Tento lovek musel disponova Kristovým Vedomím, jeho my lienky a zmysly sa okam ite manifestujú. Toto postavenie nedáva mo nos podriadi sa silám temna. Teraz stojíme na prahu presunu pólov a kozmická lo bola opä vrátená na miesto. V roku 1989 ena z Peru, opierajúca sa o Kristove Vedomie, zdvihla lo do vzduchu a pomyslela si: " Serye trpí nevylie ite nými chorobami, existujúcimi iba na Zemi". A skuto ne, hne potom sa Serye za ali stráca zo Zeme. Koncom roku 1992 tu nezostal ani jeden Serogo. Pre nich bola jediná mo nos , odchod - útek zo Zeme. Vrátime sa ale spä ku kozmickej lodi. Chcel by som, aby ste to v etci správne pochopili. Hrúbka tejto lode obsahuje 3 a 5 atómov, je teda úplná plochá, ale jej obsah sa rovná asi ploche dvoch mestských tvrtí. K ú om k lodi je va a vlastná, osobná Merkaba, ktorou ju mô ete riadi . Nachádza sa na samom najvy om harmonickom tóne zostávajúcich pozemských objektov, a táto jej pozícia je rozhodujúca. Po neúspe nom experimente, ktorý Mar ania predviedli v Atlantíde, sa ivot na Zemi po as 4 000 rokov stával pre v etkých viac a viac chaotickým. Zem pristúpila k presunu pólov v období rovnodennosti a prípravy k presunu pólov boli pribli ne pred 12 a 1/2 tisíc rokmi. Tot zodvihol kozmickú lo do vzduchu a letel k Atlantíde, na ostrov Undal, kde vzal na bok lode okolo 60 tisíc Nesmrte ných U ite ov. Tot povedal, e v tomto okamihu bol Undal ponorený pod vodou a nad povrchom zostalo nie viac ako jedna tvorcová mí a su iny. Zostávajúca as Atlantídy u bola ponorená v oceáne. V to mto ase do lo k poklesu napätia magnetického okraja Zeme a Tot spolu s Nesmrte nými U ite mi sa vydali k Ve kej Pyramíde. Pokles napätia magnetického okraja trval 3 a 1/2 d a, po as ktorých udstvo stratilo pamä . Na a kolektívna pamä závisí od magnetic kého okraja Zeme, a pri poklese jeho napätia strácame predstavu o tom, kto sme. Vrátili sme sa spä k ná mu prvotnému bytiu. Ale Tot, rozvinul svoju Merkabu, ktorá mohla vytvori svoj vlastný magnetický okraj z aktuálnych polí, otá ajúcich sa opa ným smero m, a znovu nadobudnú svoju pamä . Pristáli na povrchu Ve kej Pyramídy, skon truovanej takým spôsobom, e mohla slú i ako vynikajúca úlo ná plo ina pre kozmickú lo . Tam sformovali merkabu, ktorej energetické okraje sa otá ajú v opa ných smeroch, a rozprestiera sa do kozmu na 16 miliónov mí . Po as týchto kritických 3 a 1/2 d a u itelia dohliadali na zemskú os a orbít planéty. V podstate zmenili orbít, a teraz Zem opisuje oto enie okolo Slnka za 365 a 1/4 d a, ale nie za 360 dní, ako to bolo predtým. U itelia prebývali na palube lode celé kritické obdobie, na konci ktorého sa objavil pred nimi úplne Nový svet. Atlantída zmizla, a as pevniny, na ktorej sa teraz nachádzajú Spojené táty, sa zdvihla nad povrch vôd, av ak samotná planéta sa ocitla v inej, ove a ni ej dimenzii. A preto archeológia nemô e nájs iadne dôkazy, súvisiace s touto dobou. Neh adá vibrácie. U itelia prenikli do Ve kej Pyramídy cez hlavný kruhový tunel, v podzemnom meste. Tot tam nasmeroval 1/3 u ite ov, medzi

ktorými bol aj Tat, syn Tota. Obyvatelia podzemného mesta sa neskôr zjednotili do bratstva Tata. Dielo tejto ve kej organizácie nesmrte ných, tam prebýva dodnes. Potom sa lo vydala k jazeru Titicaca a k Ostrovu Slnka. Tam Tot s 2/3 tinou u ite ov polo il základ impéria Inkov. Po tom sa lo preniesla na Himaláje, kde sa vylodil Araaragat, av ak ostatní U itelia sa vrátili k Sfinge, naladili lo na jej vlastný harmonický tón, aby Tot mohol prejs cez Zem, a vylodili sa v podzemnej kruhovej sieni, kde lo aj zostala do r . 1989. Tiet o tri miesta: -podzemné mesto, Ostrov Slnko a Himaláje - boli zvolené U ite mi pre zriadenie syntetickej kry talickej mrie ky Kristovho Vedomia Zeme po zvá ení planetárnej geometrie. Egyptské stredisko sa stalo mu ským strediskom kry talickej mrie ky, stre disko impéria Inkov a Mayov sa stalo opa ným, teda enským strediskom, a himalájske stredisko sa stalo neutrálnou polohou, alebo detským strediskom kry talickej mrie ky.

6.6 Egypt : Stup ová evolúcia

Egypt sa stal úto i om nielen pre bratstvo Tata, ale aj pre mnohých al ích zostávajúcich obyvate ov Atlantídy. Preto e pamä bývalých obyvate ov Atlantídy bola vymazaná presunom pólov, vrátili sa v barbarskom stave a boli nútení obráti sa k svojmu základnému in tinktu o pre itie. Preto, aby sa zohriali, boli nútení zalo i ohe a u ili sa aj iným podobným veciam. Uplynulo ve a asu, kým udia nadobudli schopnos rozvoja. Toto sa stalo okolo 4. tisícro ia pred Kristom, ke Nefilimci, zasiali svoju základnú podstatu na územie sú asného Iraku, na juhu a opä za ali obnovova svoje pozemské styky. Nefilimci priamo vrátili informáciu, stratenú u mi. Existujú skuto né rozpory medzi slovami Tota a svedectva Sit ina vzh adom na rozvoj egyptskej civilizácie. Sit in tvrdí, e civilizácia v Egypte pri la od Sumerov, ale Tot s ním nesúhlasí, a oznamuje, e civilizácia v Egypte bola zalo ená Nesmrte nými U ite mi bratstva Tata. Ako Sumeri, tak aj Egypt sa rozvíjali pod a rovnakého prototypu. Ka dá z týchto kultúr dosiahla svoj úplný rozmach a rovnako nie za jeden de . Potom obidve kultúry za ali prudko chátra . Takýto úspech mo no porovna so vznikom moderného automobilu v roku 1903, ktorý nemal prototyp. Archeológovia nemô u nájs iadne vysvetlenie tejto záhady. V svojej " Dvanástej planéte " Sit in nazýva Sumerov "ne akanou civilizáciou" Bratstvo Tata pozorne pozorovalo chod vecí v Egypte. Ke U itelia pochopili, e nastal as kona , obliekli sa do egyptských iat a za ali íri vedomosti, dochované z ias Atlantídy. Toto sa volá "stup ová, alebo viac- úrov ová evolúcia". Neexistuje evolu ný prototyp, udia náhle spoznajú v etko o ur itom predmete, vytvorí sa malá vyvý enina a z nej opä spracúvajú informácie o novom predmete, a tak alej. Informácie získané takýmt o spôsobom sa ihne za ínajú stráca . Vysvetlenie toho je potrebné h ada v precesii. Vychádza zo stredu galaxie (uskuto uje sa ka dý celoro ný cyklus - 26 000 rokov) a my upadáme do spánku. Pri poslednom presune sa zem ocitla v bode, kde planetárne vedom ie malo zaspa . A preto v etky nové informácie boli u mi takmer okam ite zabudnuté. Toto pokra ovalo do roku 500 pred Kristom, kedy sa egyptská civilizácia takmer úplne vytratila.

6.7 Echnaton

Aj Egyp ania za ali stráca predstavu o Bohu ako o jedinom duchu, prestupujúcom v etky veci sveta. Za ali sa kla a mnohým Bohom. Nanebovzatí u itelia na li vyrie enie tohto problému v priamom vmie avaní. Museli uzna , e pre prechod na planétovú mrie ku Kristovho Vedomia je nutné znovu nadobudnú skuto nú informáciu z Kroniky Aká a. Jedným z nosite ov Kristovho Vedomia bol Echnaton (Obr.6.2). Mimochodom, nebol pozem an, ale pochádzal z hviezdneho systému Síriusa. Echnaton vytvoril úplne nové nábo enstvo - nábo enstvo Slnka. Slnko si uctievali ako zosobnenie jednoty. Za 17 a 1/2 roka svojej vlády v Egypte (asi 1355 rokov pred n. l ) Echnaton zanechal hlbokú stopu v histórii. V tých dobách ho v etci nenávideli. Poru il ich religiózne tradície a prehlásil, e k azi nie sú potrební, e boh prebýva v ka dom z nás a e, ke sa nau íme správne dýcha , bude v etko v poriadku. Aj ke Egypt disponoval najmohutnej ou armádou na svete, pacifista Echnaton zakázal vojenské pochody. Rozkázal Egyp anom nevychádza za hra nice tátnych hraníc a bojova len v tom prípade, ak ich napadnú. udia ho nenávideli, preto e si vysoko ctili svoje tradície, predstavoval pre nich zmes rozporov. Echnaton im povedal, e odteraz v celom Egypte bude existova iba jediné nábo enstvo. Nikto ho nechcel po úva . Echnaton zalo il cyklus 12 -ro ného vzdelávania "stratených vedomosti" (podrobne vám porozprávam o tejto kole neskôr). Táto výu ba vytvorila okolo 300 nosite ov Kristovho Vedomia. Takmer v etky tieto nesmrte né bytosti boli eny. Asi 500 rokov pred Kristom prebývali v podzemnom meste a boli lenmi bratstva Tata. Potom opustili podzemné mesto, sídliace pod Ve kou Pyramídou, a migrujúca skupina sa stala známa ako bratstvo Esénov. Matka Je i a, Mária, bola jednou z týchto nesmrte ných bytostí. Egyp ania zvrhli Echnatona po jeho 17 -ro nej vláde. Potom urobili v etko preto, aby zmazali jeho pamiatku. ivot v Egypte sa vrátil do starých ias. Ale napriek tomu Echnaton zví azil. Ne elal si panova na tejto planéte, upadajúcej v spánok, jediným jeho cie om bolo ponúknu príklad, ktorý priniesol z Kroniky Aká a - svie u pamä Zeme. Bol nútený zalo i bratstvo Esénov, v aka ktorému udstvo bude môc vystúpi na novú úrove vývoja. Vykonal v etko, o bolo potrebné urobi v tomto ase.

7.0 Drunvalo

Tak e kto je Drunvalo Melchisedek? Dovo te mi za a hovori o Ma iavindovi Melchisedekovi, pra -pradedovi Drunvala. Ma iavinda bol k nám poslaný z Galaktického centra. Bol tu od okamihu ná ho stvorenia. Ve ké Biele bratstvo, ale aj to, o vy, mo no nazývate ve kým Temným bratstvom ± to sú dve vo v etkom protichodné, vzájomné telá uvedomovania. Ma iavinda je len Ve kého Bieleho bratstva. Ve ké biele bratstvo podniká v etko mo né, aby urýchlilo evolúciu. Ve ké Temné bratstvo sa namáha zo v etkých síl zasia medzi nás strach a spomali evolúciu. Tieto dve sily sa navzájom vyva ujú, aby evolúcia prebiehala v správnom ase, ani skôr ani neskôr. Ak sa pozrieme na tieto dve bratstvá z vy ej úrovne (4. alebo al ej dimenzie), potom je jasné, e oni sú jedi ným vedomím. Predstavujú dva rôzne aspekty aktívnej harmónie. Av ak tu sa nachádzajú, v polaritnom (+/-) vedomí, kde posudzujeme v etko pojmami dobra a zla. Zlo podniká záporné kroky, ale pokia sa zodvihneme na nepolaritnú úrove , tak uvidíme, e to je je dnoducho pou enie. V aka prekvapujúcim udalostiam, ktoré sa stali v r.1972 (chystám sa im venova celú kapitolu), Ve ké Temné bratstvo, ktoré v pravý as vedelo o tom, o malo nasta , poslalo k nám tyroch dodato ných emisárov z hviezdnej sústavy Orión. Biele bratstvo poslalo na odvetu tyroch svojich lenov. Drunvalo bol jedným z nich. Bol zvolený v aka tomu, e bol skúseným lenom rádu Melchisedeka, zalo eného v 13tej dimenzií. Stál pri zárodku zakladania rádu, bol jeho lenom miliardu pozemských rokov. Drunvalo nemal takmer iadnu predstavu o polaritnom vedomí, a táto nevinnos bola hlavným dôvodom jeho slu obnej cesty na na u planétu. Drunvalo urobil to, o sa nazýva "vo iel". Druhý lovek zaujímal jeho telo, pokým sa ho Drunvalo nerozhodol pou i . Tento lovek pre iel ur itý kurz za kolenia, ktorý neskôr príde Drunvalovi vhod. V etko sa to uskuto ovalo po obojstrannom súhlase. V eobecný zákon vy ej úrovne zakazuje pou íva cudzie telo iným spôsobom. lovek prenechávajúci svoje telo Drunvalovi, získal na výmenu nie o zvlá tne, o om Drunvalo nehovorí. Drunvalo si pamätá celú svoju cestu z 13 -3 dimenziu v najmen ích podrobnostiach. Av ak zámerne prikrýva pamä o 13. úrovni závojom. Hovorí, e teraz mu podobné spomienky priná ajú boles . Nedá s a existova v 3-tej úrovni a zachova si celú spomienku o 13. úrovni. Ale Drunvalo si pamätá, ako ho Otec poprosil prís na Zem a tie si spomína, e mu dal vzorec pohybu cez ve kú prázdnotu, ktorú bolo nevyhnutné prejs , aby sa sem dostal. Nachádzal sa vo ve kej prázdnote dlhú dobu, nevie ko ko to bolo pozemských rokov, ale o ividne to boli milióny. Jeho pobyt sa pred il do doby, kým nevznikol svet. Vtedy sa tam stretol s Ma iavindou. Potom pre iel cez stred hmloviny v strednej hviezde pásma Oriónu. Je to jedna z hlavných hviezdnych brán do iných dimenzii. V na ej galaxií existuje trinás hviezdnych brán, ale stredná hviezda pásma Oriónu má zvlá tne poslanie. V týchto hviezdnych bránach sa ve ké svetlo a ve ká tma stretáva sú asne. Mnohí z neprieh adných (sivých) vnikli k nám z tejto astí galaxie. Po prechode cez pás Oriónu Drunvalo zamieril k súhvezdiu Plejád. Musel nájs planétu 4-tej dimenzie zo zelenou atmosférou. Na tejto planéte Drunvalo nemal formu, ale plne si zachoval vedomie. Presnej ie po vedané, existoval vo forme sférického svetla. Potom sa stelesnil v tele plodu a po as 15. pozemských rokov sa v om nachádzal. Po as pobytu zistil, e Plejády disponujú galaktickou úplnos ou, ich

obyvatelia sa nachádzajú na vy ích stup och 4-tej dimenzie, a rôzne vedy chápu v hrách a zábavách. U enie je pre nich veselos a rados . Zistil o Plejádach v etko, o potreboval a odletel na tretiu planétu Sírius B. Túto planétu takmer úplne zaberá oceán. Obyvatelia hviezdneho systému Sírius sa tie nachádzajú v tvrtej dimenzii, ale na ni om stupni v porovnaní s obyvate mi Plejád. Oni e te nevedia poci ova rados a veselos na takej úrovni, ako obyvatelia Plejád, ale u ia sa to. Na tejto planéte Drunvalo nemal telo, existoval ako isté vedomie. Tu sa spojil ved omím s ve mi ve kou bytos ou - samicou ve ryby. Strávil s ou asi rok a behom tohto asu spoznal históriu Zeme. Samica ve ryby odkryla Drunvalovi celú pamä o Zemi, ktorá sa nachádzala v nej. Ale táto radostná medzihra skon ila, ke humanoidi z Plejád (vzrastom desa a estnás stôp) pri li k Drunvalovi a povedali mu, e pre neho nastal as ís alej. Zobrali Drunvala na tú as planéty, na ktorej bola pevnina, a vybavili ho u dokon eným telom dospelého obyvate a Síriusa. "Na rozdiel od nás, udia ostatných asti galaxií zvy ajne neradi " rozhadzujú s telami" - poznamenal Drunvalo. Bunky tohto tela v sebe uchovali truktúru pamäti o tom, ako riadi kozmickú lo , vytvorenú v systéme Síriusa. Drunvalo spolu s 350 obyvate mi Síriusa vo iel na kozmickú lo , kde dostal schému letu k na ej planéte. Aby sa sem dostal, bolo nevyhnutné preletie cez stred Síriusa. Toto je mo né s úspechom realizova , naladením na vibráciu svetla. Vtedy " iara" prestáva by iarou. Za devätnás sekúnd u odlietate z ná ho "pozemského " Slnka. Ná systém je priamo spojený zo Síriusom. Uskuto nením tohto posunu, Drunvalo a jeho mu stvo dosiahli orbit Venu e. Táto planéta je obývaná rasou "Chator", najvyspelej ích bytostí v medziach slne nej sústavy. Po príhodách, pre itých na Venu i (pristihol ich dá z kyseliny sírovej), sa na i cestovatelia vylodili na na ej Zemi. Boli pre nás nevidite ný , preto e sa nachádzali o jeden harmonický tón vy ie, ako na a úrove . Tu Drunvalo znova opustil telo obyvate a Síriusa a zmenil sa na svetelnú gu u. Pre neho to bolo novým posunutím vedomia. Inými slovami, bolo to nevyhnutné urobi skôr, ne sa oboznámi s hrubým polarizovaným vedomím. Posunul sa na úrove 4 -tej dimenzie a za al vystupova na najvy ie úrovne v h adaní príznakov ivota. Ni na tvrte j, celková prázdnota na 5-tej. Nakoniec objavil ÄVzkriesených³ u ite ov na desiatom, jedenástom a dvanástom harmonickom tóne 6 -tej dimenzie. Od nich poznal na u históriu od roku 1819 do 1850. V roku 1850 sa Drunvalo narodil ako ena kme a Taos v táte Nové Mexiko. Bol v enskom tele tyridsa rokov a nakoniec ho vedome opustil, jednoducho zadr al dych a potom opä odi iel na úrove 6-tej dimenzie. Tam bol do roku1972. 10. apríla 1972 vo iel do svojho teraj ieho tela. Operácia bola uskuto nená "v jednom dyc hu". Duch, obývajúci telo vydýchol, a Drunvalo vdýchol. V etko bolo isté a pod a zákona. Obaja duchovia sa stretávali pred tým 7 alebo 9 rokov a o v etkom sa dohodli. Táto operácia bola odsúhlasená na v etkých vesmírnych úrovniach. Drunvalo rozpráva celé tieto dejiny nie preto, aby dokázal svoju vyvolenos . Naopak, jeho rozprávanie slú i ako napomenutie pre nás o na ej vyvolenosti. Predstavte si, napríklad, e ste tie majster vysokých dimenzií, poslaný na zem s ur itou misiou, úlohou. Pre úspe né naplnen ie úlohy vám bolo potrebné sta sa dokonale " loveku podobným". A tak by bolo nevyhnutné zaspa a v etko zabudnú , ale v rozhodujúcej chvíli si spomenú na svoju skuto nú podstatu. Upozornili by vás na to, e prvá as plánu bola uskuto nená, teraz doba postupuje k druhému tádiu. Drunvalo si to v ak pamätá, a v tom je celý rozdiel. Je katalyzátor, on podá signál k prebudeniu.

8.0 Úvod k sakrálnej geometrii

Ako som u povedal, Tot opä pri iel k Drunvalovi 1. novembra 1984, a potom sa za ali pravidelne stretáva po as nieko kých mesiacov. Tot sa chcel podeli s Drunvalom o vlastné skúsenosti zo sakrálnej geometrie. Drunvalo povedal Totovi v etko, o vedel o tomto predmete. Tot ho vypo ul a odpovedal, e existujú ove a hlb ie informácie. V priebehu 2 ale bo 3 mesiacov Tot ka dodenne prichádzal k Drunvalovi a definoval mu pou ky zo sakrálnej geometrie. Sakrálna geometria - je morfogenetická truktúra, ulo ená v základoch ná ho bytia, na ktorej je zalo ená aj matematika. Vä ina fyzikov a matematikov pokladá ísla za základný jazyk reality, ale v podstate, len vytvárajú metódu pre v etky fyzické zákony. Tot hovorí o sakrálnej geometrii ako o kozmickom embléme reality. Ob as ju nazývajú "jazykom svetla" a inokedy - "jazykom bez re i". Sakrálna geometria je sku to ne jazykom, tým jazykom, pomocou ktorého boli stvorené v etky veci. Posledným z geometrických tvarov, demon trovaných Totom Drunvalovi, bol kvet ivota (Obr. 8.1). Povedal, e v etko, o existuje na svete alebo bolo niekedy stvorené, bolo tvorené pod a tohto vzoru. Úplne v etko je obsiahnuté v tomto kvete. Nie je a nikdy nebolo vo vesmíre ni , o by sa nemanifestovalo v tomto obraze, hovorí i u o nás, o zákonoch fyziky, o jazykoch, o biologických spôsoboch ivota, a taktie aj o osobnostiach. Tot povedal Drunvalovi, e musí nájs podobný obraz v Egypte. Drunvalo bol ve mi prekvapený, preto e sa ani len nestretol s nie ím podobným po as túdií Egypta. Av ak, onedlho po tomto rozhovore, lovek, nesmrte ný z Egypta, ukázal Drunvalovi obraz kvetu ivota, zape ateného na stene starovekého (6000 ro ného) egyptského chrámu. Tento pojem bol pomenovaný "kvet ivota", preto e jeho opis vytvára strom. Predstavte si ovocný strom, ktorý priná a najskôr kvety, a potom plody. Plody padajú, a ka dý z nich má tisíce semien. Ka dé semeno nesie v sebe podobu stromu. V geometrii kvetu ivota sa nachádza obraz tvorenia.

Aspekt semena vytvára stredový kruh a es periférnych kruhov (Obr. 8.2). Nasledujúci tvar - je strom ivota (Obr. 8.3). Jeho podoba je obsiahnutá v semen ách. A ke si nanesiete tieto dve zobrazenia (Obr. 8.4), tak uvidíte, e v etky línie sa spoja, a strom ivota sa presne vpí e do semena ivota.

al í dôle itý tvar v sakrálnej geometrii sa volá vesica piscis (rybia du a) (Obr. 8.5). Vesica piscis predstavuje jednoducho dva kruhy rovnakej ve kosti posunuté tak, e polkruh ka dého z nich prechádza stredom druhého. Priestor, vymedzený oblúkmi kruhov, je vesica piscis.

Dva rovnoramenné trojuholníky mo no vpísa do dvoch obd nik, lemujúci tento tvar sakrálnej geometrie (Obr. 8.6).

tvorcov, ktoré vytvoria

Kvet ivota a semeno ivota sú nie o iné, ako vesica piscis. Pozrite sa na Obr. 8.4 a uvidíte, e v etky línie stromu ivota zodpovedajú d ke alebo írke vesica piscis. Sakrálna geometria má jed nu osobitnos - je nekone ná. Nedochádza v nej k preru eniu. Bude sa rozvíja , kým sa neskon í tvorenie vesmíru. V etko vo svete je s ou spojené. Mô ete za a robi od ítavanie z ka dého bodu a pochopi re tvorenia. Drunvalo pova uje zo v etkých ponau ení odovzdaných Totom, sakrálnu geometriu za najdôle itej iu. Mo no nie je jednoduché pochopi geometriu ako osnovu tvorenia, ale je to nepopierate ná skuto nos . Ani na jednej z priestorových úrovní neexistuje ni , o by nemalo sakrálnu geometriu vo svojom základe. Porozumenie zákonov geometrie je dôle itým krokom k pochopeniu toho, ako jediný duch prestupuje v etky veci sveta.

9. Pravé oko Hóra 9.1 Zákon Jediného 9.2 udia 9.3 Koeficient fí 9.4 pirála 9.5 Fibonacciho pirála 9.6 Systém akier

9.7 Vonkaj ie akry 9.8 Oko

9. Pravé oko Hóra

Ja sám plne chápem, e len integrácia mô e vies k obsiahnutiu vedomia. V celku som toto cvi il roky svojich iakov. Toto je cie om praxe rebersinga. Poznal som filozofiu nesmrte nosti a vzkriesenia. Postupoval som zámerne v tomto smere dlhé roky. Vedel som o organizovaní síl svetla a temných síl. Av ak v mojich vedomostiach bola medzera. Dokonca aj po mojich konexiách s Drunvalom, ktoré sa konali pre prehliadnutie videného, aj potom, ako mi dal odpovede na bez íselné otázky som cítil, e mi nie o chýba! Dlhú dobu som nevenoval dostato nú pozornos sakrálnej geometrii, o ktorej mi hovoril Drunvalo. K vlastnej hanbe, som dokonca aj predstieral sv oj záujem. Preto, aby som pochopil sakrálnu geometriu, som bol nútený vynalo i ve a asu a síl. Niekedy pochopenie jedinej kresby vy adovalo nieko ko hodín: disponoval som iba video materiálmi. Av ak ne utujem ani jedinú stratenú minútu, na pochopenie tej to vedy. Teraz sa domnievam, e sakrálna geometria je najdôle itej ia informácia, ktorú som získal. túdium sakrálnej geometrie, spolu s predchádzajúcimi cvi eniami a znalos ami, mi pomohli v procese integrácie pravej a avej polovice môjho mozgu. Aj ke som bol hlboko ponorený do práce pre duchovnú integráciu po as dlhých rokov, nepodarilo sa mi uchráni sa od vnútorného konfliktu. Moja enská strana pravej pologule intuitívne vedela o prítomnosti jediného ducha a v ade prítomného vedomia, av ak nebola schopná ni dokáza . Moja mu ská strana pravej pologule mi neposkytovala nijakú podporu, preto e v to neverila a videla vo v etkom dualitu. Takýmto spôsobom, som bol o istený od svojho rodu. Hoci rokmi moje vedomie dozrievalo, môj stav sa nezlep il, a vyzeralo to dokonca, e konflikt sa stup uje. Ak by vás nie o zdr iavalo na ceste, mô ete sa prebojova cez akúko vek preká ku, ak je va e smerovanie isté. Je to nezvratný zákon lie enia. Vedel som o tom, ale jednoduché poznanie mi nepriná alo zjednodu enie. Pravé oko Hóra a sakrálna geometria - to bola tá nedosta ujúca informácia, ktorú som

podvedome h adal. Drunvalo potvrdzuje, e táto informácia je nutná pre integráciu avej a pravej pologule mozgu. Pomáha "presved i " avú pologu u o tom, e existuje iba jediný duch, a ten jediný prestupuje v etko vo svete. Ke sa podarí presved i o tom avú pologu u mozgu za ína sa proces integrácie a my prechádzame od polárnej mentality k v e obsiahlemu vedomiu. Pre o je to potrebné? Za prvé, nepodarí sa nám urobi krok do 4. dimenzie skôr, ako sa dokon i proces integrácie. Vo 4. dimenzii prebieha manifestácia okam ite. Realitou sa stáva v etko, na o si pomyslíme. Nezdá sa vám, e jednota a istota mysle tam zohrávajú mimoriadny význam? Av ak tieto kvality sú potrebné a j tu! Tu je na a realita tie ovplyv ovaná na ou mys ou, av ak na jej uskuto nenie v 3. dimenzii je potrebný ur itý as. Nebudeme dos dobre chápa 4. dimenziu, pokým sa nestane na ou ka dodennos ou. Sú asnú realitu pre ívame tu a teraz. Preto, aby sme ju plodne vyvíjali, je pre nás potrebné vedie , o mo no najviac o integrácii a v adeprítomnom vedomí. Iba tak mô me vnies svetlo vy ích dimenzií do ná ho dne ného ivota. Vo svete vy ie uvedenom vám ponúkam pútavé zamestnanie: Vyzbrojte sa kru idlom a pravítkom a za nite kresli . Myslím, e vám to spôsobí rados !

9.1 Zákon Jediného

Po as svojej vlády v Egypte Echnaton zhroma dil nieko ko tisíc udí, ktorí nedosiahli ani 45 rokov. Najskôr absolvovali dvanás ro ný cyklus výu by, nazývaný avým okom Hóra, slú iaci na tréning emocionálneho tela - avej pologule predného mozgu. Echnaton predpísal prebra al í dvanás ro ný cyklus výu by v tajnej Egyptskej kole, kde museli prija chýbajúce informácie, poznávaním Pravého oka Hóra a Zákona Jediného. Neskôr tieto vedomosti Tot odovzdal Drunvalovi. Mapa so znázornením chromozómov sa nachádza len na jedinom mieste - na dne Ve kej Pyramídy v dlhej galérii, hlavnej sieni kanálov. Informáciu o sakrálnej geometrii chromozómov mo no pozna iba tu, alebo ju prija v ústnej podobe. Symbolom koly Echnatona sa stalo Pravé oko Hóra, kontrolované avou pologu ou. Toto mu ské poznanie, logická as tvorenia sveta, predpokladá, e duch stvoril v etko, preto e duch nepotrebuje ni na stvorenie Vesmíru. H a prvé tri ver e z "Knihy bytia ":
Na za iatku Boh stvoril nebo a zem. Zem v ak bola tmavá a pustá, a tma bola nad v etkým, a duch Bo í sa vzná al nad vodami. A povedal Boh: Bu svetlo. A bolo svetlo.

Av ak existuje jedna vec, o ktorej sa nevraví v Biblii, ale ktorým venovali zvlá tnu pozornos v kole Echnatona preto, aby sa duch mohol pohybova v Prázdnote, bol nútený pohnú sa vo vz ahu k nie omu.

Vo Ve kej Prázdnote neexistuje ni . Ako mô eme zisti pohyb ducha v Prázdnote, ke v nej neexistujú iadne body? Takýmto spôsobom rie ila túto záhadu kola Echnatona: duch precitol v iestich smeroch - hore a dolu, dopredu a dozadu, vpravo a v avo (Obr. 9.1). Toto mo no verne zachyti pomocou osi súradníc, ozna ených z bodu x do z. Vzdialenosti projekcie nemajú význam, posta í aj ur itá mierka.

Takýmto spôsobom, duch precitol v iestich smeroch. al í krok - bolo spoji línie takým spôsobom, aby najskôr vznikol tvorec (Obr. 9.2), a potom ihlan (Obr. 9.3). Potom je potrebné pred i línie a získa spodnú pyramídu. Obidve pyramídy nám dajú oktaéder (Obr. 9.4). Teraz duch preberá reálnos , obsiahnutú oktaédri. Aj ke toto je len pekulatívna predstava, p oskytuje nám predstavu o pohybe, ke e hranice sú u dané. alej duch za al kona rota ný pohyb vo vz ahu k osiam, popisovanej oblasti (Obr. 9.5). V sakrálnej geometrii sa priamka pova uje za mu skú a krivka za enskú. Takto, otá aním oktaédra, duch prechádza z mu skej sféry na enskú. V Biblii sa hovorí, e najskôr bol stvorený mu , a potom ena. To je premena priamo iareho pohybu na kruhový. Duch zmenil povahu pohybu, potrebnú pre tvorenie geometrického radu odpovedajúcej krivky, alebo enských línií.

A tak sa teraz Bo í duch nachádza vo sfére. V "Knihe Bytia " sa hovorí: "...a Bo í duch sa vzná al nad vodami " , av ak kde sa to vzniesol? V celom Vesmíre bolo práve iba jediné mo né miesto - hladina, povrch. Preto iaci koly Echnatona vraveli, e duch i iel k povrchu. Nie je vlastne jasné, k akému miestu povrchu, hlavné je, e k povrchu. Toto bol prvý pohyb z Ve kej Prázdnoty (Obr. 9.6). Po 1. pohybe vzniká ka dý nasledujúci pohyb automaticky. Ka dý predchádzajúci predpovedá nasledujúci, a takto to pok ra uje, pokým nebude vytvorený Vesmír. V tre om ver i "Knihy Bytia " sa hovorí: "A povedal Boh: A bude svetlo. A bolo svetlo ".

Ke sa duch ocitol na povrchu, jediné, o mohol urobi , bolo vytvori druhú sféru (Obr. 9.7). To, o vzniklo vám u je známe, ako vesica piscis , alebo navzájom prenikajúce sféry. Táto metafyzická truktúra, stojí za svetom. Toto bol prvý de Tvorenia. Preniknutím, dve sféry vytvárajú okruh alebo ovál. Prechodom do tohto nového kruhu sa vytvára nasledujúca oblas , ktorou obdr íme obraz 2. d a Tvorenia (Obr. 9.8).

Potom rota ný pohyb pokra uje na povrchu sféry, pokým rotácia nebude ukon ená. V etko toto sa deje automaticky (pozri Obr. 9.9, 9.10 a 9.11).

Ke prídete po 6. de Tvorenia, tak získate es kruhov, ideálne prepojených. Nezostalo ni zbyto né (Obr. 9.12). Na siedmy de Boh odpo íva, ke e dielo je dokon ené a v etky zákony Vesmíru sú vytvorené. Ke tento obraz nadobúda vrcholný pohyb trojrozmerných predmetov, prestáva zodpoveda schéme.

A preto je dôle ité chápa , e cie ový bod sakrálnej geometrie - to nie sú len línie na papieri. Najskôr, je to pohyb Ducha vo Ve kej Prázdnote. Je nevyhnut né vytvori nákresy trojrozmerného pohybu Ve kou Prázdnotou na ej planéty. Existuje 144 rôznych foriem Prázdnoty, pod a toho, na ktorom harmonickom tóne sa nachádzate. Prvý obraz, ktorý získate je priestorový toroid (Obr. 9.12). Vzniká po as 1. oto enia alebo prvých iestich dní tvorenia. Kru idlom, urobíte tento obraz (rúrkovitý toroid s mikroskopickým otvorom v strede). Majte na pamäti, e ide o trojrozmerný obraz, a nie o dvojrozmerné zobrazenie.
Trubicovitý toroid je základná podoba Vesmíru (Obr. 9.13). Jeho unikátnos spo íva v tom, e sa pohybuje sám v sebe, nijaká iná podoba toho nie je schopná.

Stan Tenen venoval dvadsa rokov výskumom, odstránil nepatrné detaily a dokázal pozorovaním tvaru kanálikového toroidu, e jeho roztvorením vzniká obraz pirály. Potom umiestnil získanú pirálu do trojrozmerného tvorstenu (Obr. 9.14). Vedec definoval, e prechod svetla cez túto truktúru pod rôznym uhlom vrhá tie , ktorý opakuje v etky písmená hebrejskej abecedy. Takt ie zistil, e iným rozmiestnením truktúry, sa mô u touto cestou reprodukova v etky grécke, a tie arabské písmená. Uistil sa o tom tým, e posunul truktúru uprostred tvorsten. Existuje 27 takýchto symetrických pozícií. A toto, sa prvýkrát dozvedáme z "Knihy Bytia "- súvislos medzi jazykom a metafyzickým tvarom.

V etko toto vzniklo v prvý de Tvorenia. A tak, práve my prichádzame k prejednávaniu schémy vírivého otá ania energií. Zaka dým pred dokon ením rota ného pohybu vzniká nová forma, a táto podo ba sa stáva základom Tvorenia. Rotácia sa v dy za ína z vnútorných priestorov (Obr. 9.15).

Nasledujúca rotácia je zobrazená na kresbe (Obr. 9.16).

Ak si odmyslíme niektoré línie na kresbe Obr. 9.16, tak získame kresbu (Obr. 9.17) "vajce ivota ". Je to dvojrozmerná podoba trojrozmerného obrazca. Vajce ivota predstavuje osem sfér, 8. sféra sa nachádza bezprostredne za stredom. Vajce ivota - to je definícia harmónie hudby a elektromagnetického spektra, je to tie vzorec, le iaci v základoch v etkých biologických foriem ivota. Je to definícia v etkých truktúr bez výnimiek.

Nasledujúca rotácia nám vytvára obrys, alebo potrebné mno stvo kruhov pre vytvorenie "kvetu ivota " (Obr. 9.18). Tento kvet sa skladá zo siedmych kruhov, ako je zobrazené na (Obr. 9.19.)

Na obrázku je uvedená naj astej ia podoba kvetu ivota. Tradi ne sa zobrazuje takto, lebo tajné spolo enstvá, si odovzdávali túto kresbu len z ruky do ruky a chceli utaji nasledujúci obraz "plod ivota ". Ak sa pozriete na (Obr. 8.1,) v imnete si, e línie na om sú len zdanlivo dokon ené.

Ak v ak dokon íte v etky kruhy a urobíte al iu rotáciu, tak obdr íte "plod ivota " (Obr. 9.21).

Existuje e te jeden spôsob ako získa kvet ivota. Prezrite si e te raz kvet ivota, uvidíte sedem kruhov, ideálne vpísaných do vä ieho kruhu. Tento alternatívny spôsob zobrazenia kvetu ivota (Obr. 9.22).

9.2 udia

Akoko vek to znie paradoxne, na e telá predstavujú iba geometrické obrazce, ako z vonku, tak i z vnútra. Predtým ako dôjde k oplodneniu , vají ko je sférou. Je najvä ou bunkou udského tela, asi 200 krát vä ou ako priemerná bunka . Vají ko je nato ko ve ké, e ho mo no vidie vo ným okom. Teda vají ko je sféra, vo vnútri ktorej sa nachádza al ia sféra - enské jadro. To obsahuje polovi cu udských chromozómov - dvadsa dva plusov. Membrána okolo jadra má vonkaj iu a vnútornú vrstvu. Toto sú dve sférické telá. Oplodnenie vzniká, ke spermie dosiahnu vají ko. Preto sú potrebné stovky spermatozoidov. Z týchto stoviek spermatozoidov jedenás , dvanás , alebo trinás pracuje spolo ne. V aka týmto koordinovaným postupom jeden zo spermatozoidu preniká dovnútra vají ka. Bi ík spermatozoidu sa odlamuje, a samotná mu ská bunka nadobúda tvar a ve kos enského jadra. Potom sa alej spájajú a vytváraj ú vesica piscis. V týchto zliatych bunkách je obsiahnutá ucelená informácia. V nasledujúcej etape spermatozoid a vají ko cez seba navzájom prestupujú a menia sa na roz írenú jednu bunku - zygotu. Teraz sa v nej nachádza 44+2 chromozómy. alej dochádza k nepriamemu deleniu bunky - mitóze, a sférické telá migrujú v proti ahlých koncoch bunky, vytvára sa severný a ju ný pól (Obr. . 9.31).

alej, zdanlivo odnikadia , sa objavuje trubi ka. Chromozómy sa delia, polovica z nich prechádza na jednu stranu trubi ky, polovica na druhú. Proporcionalita tela dospelého loveka vzniká práve tu. Táto bunka u obsahuje "malého loveka". Zygota sa rozde uje na tyri bunky a formuje tetraéder, uzatvorený do sféry (Obr. . 9.32). Pri nasledujúcom delení sa objavuje osem bun iek, tvoriace hviezdu - tvorsten,

sú asne sa zlu ujú do kocky (Obr. . 9.33). V tomto momente vzniká vajce ivota. Osem buniek dokonale identicky a podstatne presnej ie odrá a na u podstatu, ako na e fyzické telo. Týchto osem buniek sa lokalizuje v geometrickom centre ná ho tela - v základe chrbtových stavcov, alebo medzi nimi, a v porovnaní s na ím telom sú nesmrte né. Celý energetický okraj a mrie ka, obklopujúce na e telá, sa sústre ujú so zrete om na týchto osem buniek. My, akoby sme sa rozrastali okolo nich v etkými smermi. Prvých osem buniek pri novom delení dáva al ích osem buniek, a takto sa formuje kocka, obsiahnutá v kocke. Toto je posledné geometricky súmerné delenie buniek. Ke sa bunky delia zo estnás na tridsa dva, zostávajú dva prebyto né priestory, av ak nasledujúce delenie na es desiat tyri buniek vyzerá e te viac asymetricky. V zárodku sa vytvára dutina, a opä prijíma sférický tvar. Jeho severný pól prechádza cez prázdnu dutinu, ohýba sa nadol a stretáva sa s ju ným pólom. Takto, sa for muje trubka, stá ajúca sa do kanálikovitého anuloidu. Jeden jej koniec prestupuje perami, a druhy análnym otvorom. V tomto okamihu sa za ína alekosiahla diferenciácia. Inými slovami, teraz sa kladú charakteristiky rôznych aktuálnych podôb - lovek, ryby, cicavec alebo oboj ivelník. Vo v etkom tomto mo no pozorova charakteristickú dôslednos , ivé organizmy v podobe vajcovej bunky alebo sféry sa menia v tetraéder, potom v hviezdu - tvorsten, alej v kocku, potom v inú sféru, a potom v toroid.

9.3 Koeficient fí

A teraz si urobíme prieskum geometrie priestoru okolo na ich tiel. Prvé, o om vám chcem poveda , je koeficient fí . Je to transcendentálne íslo, teda íslo, nikdy sa neopakujúce . Predstavuje ho pribli ne 1,6180339 av ak tu sa nekon í. Tento faktor má nekone ný zlomok. Koeficient fí je proporcionálnos . Ak rozdelíme iaru C na výrez A a B takým spôsobom, e budú verne odrá a danú proporcionálnos , tak A, prípadne B, budu vyjadrova koeficient fí. A ke si na rtnete tvorec a ro zdelíte ho na dve polovice, zobrazí sa vám diagram, a potom prenesieme diagonálu, uhloprie ku ( iaru D), za pomoci kru idla ju oto íme, a tým obdr íme výrez A, B a C, kde A, prípade B, sa rovná C, prípadne A, je íslo fí (1,6180339). Stavba kostry ná ho organizmu je zalo ená na koeficiente fí. Napríklad, kosti lánkov prstov sa nachádzajú v pomere fí jedna ku druhej . Prvý phalanx ( lánok prstu) je v pomere phi k druhému phalanxu, druhý phalanx je v rovnakom vz ahu s tretím. Taktie to platí pre kosti nôh a chodidla. V etky zákony su obsiahnuté v proporcionalite, v pomere ná ho tela. Pole, obklopujúce na e telá, je podobné v etkým ostatným poliam a ich vzoru, ktorý le í v podstate tvorenia. Vzhliadnite na slávnu kresbu Leonarda da Vinci "Proporcionalita udského tela" (Obr . 9.36). Ruky vzpriamené rovno, nohy sú spolu. To vytvára tvorec alebo kocku, do ktorého je vpísane udské telo. Jeho stred je v základni chrbtových stavcov, tam, kde je umiestnených osem základných buniek. Tieto bunky tie vytvárajú malú kocku. Máme teda vo svojom tele malú kocku a ve kú kocku, obklopujúcu telo. Ke lovek, zobrazený na kresbe, rozkro í nohy a zdvihne ruky, stred kruhu alebo sféry, sformovaný jeho telom, sa posunie do oblasti pupka. Kruh a tvorec sa dotýkajú pri chodidlách , a odstupujú od seba uprostred pupku a základne chrbtových stavcov rovno v polovici vzdialenosti z temena hlavy na horných bodoch kruhu. Ke posuniete stred kruhu nadol, od pupka k základu chrbtových stavcov, obdr ite znázornenie koeficientu fí (Obr . 9 .37). Koeficient fí získame v tom prípade, ke obvod tvorca a obvod kruhu sa stanú rovnými (obr . 9.38). Mô ete teda vpísat do tvorca udské telo tak, aby jeho severný pól prechádzal stredom, a odvodi z toho koeficient fí. (Obr . 9.35.)
9.4 pirála

Vrá me sa v ak k tvorcu, do ktorého mo no vpísa udské telo, so zvislou vertikálou, deliacou ho napoly a diagonálou. Pou ite kru idlo, aby ste naniesli diagonálu a dokon ite obd nik, pred te dve zostavajuce línie po ich priese níku. Obdr íte obd nik zlatého rezu (obr . 9.39). Tento obd ník má tu zvlá tnos , e ke ho nanesiete cez jeho iaru, paralélne po krátkej strane tak, aby v om vznikol tvorec, tak zostavajúca as tohto obd nika bude k celému obd niku v pomere

1,618... Toto íslo vyvoláva pirálu, vychádzajúcu z nekone na a v nekone ne miznúcu (obr . 9.40). Takto vychádza pirála zo zlatého obd nika. Zlatý obd nik má dva póli: mu skú energiu vo forme diagonáli a enskú energiu, zobrazenú okrúhlou iarou pirály.

9.5 Fibonacciho pirála

Matematik stredoveku Leonardo Fibonacci objavil ur itý rád, alebo postupnos , ktorou prebieha rast rastlín. Táto postupnos je: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 a tak alej. Ako som u povedal, i lo o posudzovanie rastu rastlín. Táto postupnos sa v ak neustále v ivote opakuje, preto e ju plodí pirála zlatého rezu, nemajúca ani za iatok, ani koniec a stracajúca sa v nekone ne. ivot nevie, ako sa správa k nekone nu a táto postupnos , ktorá sa stala známou ako postupnos Fibonacciho, nám dá va odpove na ve nú otázku. Ak za nete deli jedno íslo touto postupnos ou na nasledujúce, tak sa rýchlo priblí ite k transcendentálnemu íslu 1,6180339 .

Napríklad: 1 sa rozdelí na 1 = 1 2 sa rozdelí na 1 = 2 3 sa rozdelí na 2 = 1,5 5 sa rozdelí na 3 = 1,66 8 sa rozdelí na 5 = 1,60 13 sa rozdelí na 8 = 1,625 21 sa rozdelí na 13 = 1,615 34 sa rozdelí na 21 = 1,619 55 sa rozdelí na 34 = 1,617 89 sa rozdelí na 55 = 1,6181 Z toho mo no usúdi , e predchádzajúce ísla sa stále delia na nasledujúce. Budete sa pribli ova ku koeficientu fí (1,6180339), av ak aj tak ho nedosiahnete . oskoro bude rozdiel tak malý, e si ho dokonca ani nev imnete . A toto je spôsob, ktorý si zvolil sám ivot na vyrie enie otázky nekone nosti. Na (Obr . 9.41) je táto postupnos zobrazená geometricky. Pou ite diagonálu 1. tvorca ako mierku d ky; rozve te ju na 90 stup ov; preneste túto d ku a opa naneste 90 stup ov. Na (Obr . 9.42) je zobrazená podobnos medzi logaritmickým obd nikom zlatého rezu a obd nikom Fibonacciho. Obd nik Fibonacciho sa skladá zo iestich rovnakých tvorcov. Taktie má ur ený za iatok, ktory mizne vo ve nosti. Vrá me sa ale spät k ná rtu Leonarda da Vin i. Vidíte na om línie, pretínajúce postavu na mnohých miestach, na rukách, kolenách, v strede tela, na krku a na prsiach? Ke pred ime tieto línie, tak získame mrie ku osem na osem, alebo es desiat tyri tvorcov (Obr . 9.43). Osem pirál energií, obklopujúcích udské telo, má vo svojom základe Fibonacciho rád. Tieto pirály energií vychádzajú z ôsmi ch kociek a obklopujú tyry hlavné tvorce (Obr .

9.44). Na (Obr . 9.45) je zobrazených es desiat tyri tvorcov so pirálami energií. pirály vstupujú na tvorec rôznymi spôsobmi.

(Obr . 9.46) zobrazuje jeden z týchto spôsobov. Základnými bodmi je os em tvorcov, obklopujúcích tyri hlavné tvorce. Vyu itím Fibona iho rádu mô ete vypozorovat pohyb ka dej z týchto pirál (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 a tak alej). Tieto pirály sa volaju " pirály bieleho svetla". Sú mu ské, ich základom je elektrické pole. pi rály mô u prechádza aj inak (ako je to zobrazené na Obr . 9.47). Ke sa formujú takýmto spôsobom, tak musia vstúpit do centrálneho avého bodu, do matky alebo ni oty. Nazývajú ich " pirály ierného svetla". Sú enské a majú magnetickú podstatu. Na túto mrie ku mô ete nanies po iato ných osem buniek, alebo vajce ivota. Aj tento postup bude geometricky správny.

9.6 Systém akier

Harmónia hudby a systém akier ná ho tela v sebe zjednocuje geometrický tvar "vajce ivota ". Ako je zobrazené na Obr. 9.48, 3-tia a 4-tá, 7-ma a 8-ma nota hudobnej stupnice sú rozdelené polovi ným intervalom. Zdá sa, e nikto nevie, pre o sa tak deje. Niektorí udia tie hovoria o preru ení medzi 4 -tou a 5-tou notou. Je to zrkadlový obraz:
jeden, dva, tri, polovi ný interval, tyri jeden, dva, tri, polovi ný interval, tyri

- tu sú skuto ne dva intervaly po tyroch. Jeden enský, jeden mu ský.

Dôvod existencie polovi ných intervalov medzi 3 - ou a 4 -tou, 7 -mou a 8 -mou notou, a tie preru eniami medzi 4 -tou a 5-tou notou mo no objasni , ak preskúmame zvuk z pozície "vajca ivota " (Obr. 9.49). Ke zvuk prichádza zdola, zachytáva (dotýka sa) sféru íslo 1. Odtia to mô e preniknú do dvoch iných miest tvorstenu: zo sféry íslo 1 do sféry íslo 2 i do sféry íslo 3 . Zvuk sa pohybuje po trojuholníku, v jednej ploche (rovine). Potom kvôli tomu, aby zvuková vlna zmenila smer (orientáciu), musí postúpi k 4 sfére, ktorá je umiestnená vzadu za sférou íslo 5. Ke zvuková vlna mení smer (orientáciu), zdá sa nám, e prechádza men iu vzdialenos , a vnímame to ako pol-interval. Zvuková vlna teraz dokon ila svoju cestu v prvom tvorstene (tetraédere) a smeruje do druhého tvorstena (tetraédera). Preto je potrebné, aby zvuková vlna pre la Prázdnotou v strede vajca ivota. Vo sfére íslo 5 sa zvuková vlna ocitá, ke prejde cez Ve kú Prázdnotu. Ke sa zvuk ocitne v druhom tvorstene (tetraédere), zmení svoju polarit u: mení sa z mu ského na enský alebo zo enského na mu ský. Potom zvuk prechádza v jednej ploche (rovine) do sfér íslo 6 a íslo 7, av ak pri jeho prechode do sféry íslo 8 vzniká nasledujúci polovi ný interval. Drunvalom popísaný systém ôsmich akier pripomína osem nôt hudobnej stupnice. Av ak v akrách udského tela je "vajce ivota " znázornené v rozvinutom stave. akry sa za ínajú v kostr i a dvíhajú sa k temenu hlavy. Pod a slov Drunvala, toto je

hinduistický alebo tibetský systém, ktorý je ve mi zjednodu ený (Obr. 9.50). Drunvalo potvrdzuje, e akry existujú aj mimo ná ho tela. Tá akra, ktorá sa nachádza pod na imi nohami, odrá a úrove vedomia, z ktorého sme vy li, ale tá, ktorá sa nachádza nad na ou hlavou, patrí k nasledujúcej úrovni. Na túto úrove sa iba chystáme vystúpi . akry sa medzi sebou nachádzajú v pomere fí. Dolná akra je ve mi krátka, ale horná je ve mi dlhá. Tento polovi ný interval, ktorý sme videli v hudobnej stupnici, sa opakuje v systéme akier. akry sú podobné o ovkám, cez ktoré sa láme skuto nos . Napríklad, pri narodení sa nový duch v prvom rade stará o pre itie v trojrozmernom svete. o chce následne - je stanovenie fyzického kontaktu s inými ivými bytos ami. Utvrdiac seba vo svete a vstúpiac do pohlavných vz ahov s inými bytos ami, chceme získa mo nos kontrolova situáciu. Toto v etko je zobrazené tromi dolnými akrami. Potom vzniká preká ka a polovi ný interval pri zmene smeru. Nebudete môc prekona túto preká ku, ak sa nenau íte ovláda tri dolné akry. Ke to dosiahnete, tak vojdete do srdca, t.j. do tvrtej akry. Piata akra je v oblasti hrdla a zodpovedá za hudbu, iesta - nad o ami a vz ahuje sa ku geometrii, siedma je umiestnená v oblasti i inkovitej azy a je "tretím okom". Tu vzniká nasledujúca preká ka s jeho polovi ným intervalom zmeny smeru. Za ním, nad na ou hlavou, sa nachádza ôsma akra, ukazujúca na nasledujúci stupe evolúcie vedomia. Tento systém ôsmich akier zobrazuje len bie le noty hudobnej stupnice a ako som u hovoril, Drunvalo ho pova uje za ve mi zjednodu ený. V hudobnej stupnici existuje e te pä iernych nôt, alebo stup ov. Skuto ne, existuje e te aj systém dvanástich akier , kde trinásta akra je umiestnená nad hlavou (Obr. 9.51). Ka dá z dvanástich akier predstavuje v sebe pä pomocných akier. Takto celkove obsahuje es desiat bodov. Ka dá z týchto dvanástich skupín je oddelená od nasledujúcej skupiny akier 90 stup ovým pooto ením. Rovná rúrka, podobná fluorescen n ej iarivke, prechádza cez telo, za ínajúc od kostr e a prechádzajúc nahor, cez mäkký bod hlavy. Dvanás akier je rozmiestnených pozd tejto trasy, v priemernej vzdialenosti 7,23 cm vzájomne od seba. Tento rozstup je rovný írke dlane priemerne ve kého loveka, alebo rozstupu od brady po kon ek nosa. Energia pirálovito stúpa systémom akier a vykoná pooto enie o 90 stup ov pri prechode od bodu k bodu. V dolnej akre (Obr. 9.52) v etkých pä kanálov smeruje rovno dopredu. Otvor po vy je vesica piscis, ale aj malý otvor penisu je tie vesica piscis . Z týchto piatich bodov v etka energie smeruje spä (nazad). Ke energia stúpa k nasledujúcej akre (i k vaje níkom) vykoná pooto enie o 90 stup ov. E te jedno stúpnutie o 7,23 cm, e te jedno pooto enie o 90 stu p ov, a energia dosiahne pupok, to miesto, ku ktorému bola kedysi upnutá pupo ná núra. Odtia to energia smeruje do protismeru - vpred. Ke dosiahne solar plexus, ktorý je nasledujúcou vesica piscis, tak znova zmení svoj smer, opakujúc pohyb odohrávajúci sa vo vaje níkoch. Nasledujúci bod je hrudná kos , symbolizujúca /kruh/ (Obr. 9.53). Piata akra je prvý pohyblivý prvok; ktorej zvlá tnos spo íva v tom, e sa v nej sú asne opakujú v etky predchádzajúce pohyby. Energia robí úplné otá anie o 360 stup ov a dostáva informáciu o v etkých smeroch. Preto hru vystupuje dopredu a je rozdelená na dve polovice. Toto je bod Kristovho Vedomia. Nachádza sa na 19,5 stup och írky tela a vytvára krí . V iestom bode je umiestnené srdce, v siedmom - ohryzok (Adamovo jablko), ôsmy bod odpovedá brade. Potom energia dosahuje nasledujúcu oktávu a prechádza cez hlavu. Fyzické rty tváre, odpovedajúce akre, za ínajú sa od brady.

Dvíhajúc sa od brady po pery sa energia rozvíja (rozba uje) na 90 stup ov (energia sa pohybuje zo strany na stranu). Na úrovni nosa vykoná pohyb zozadu dopredu, na úrovni o í znova vzniká pohyb zo strany na stranu. Potom energia dosahuje tretie oko a vykonáva úplné oto enie o 360 stup ov.

9.7 Vonkaj ie akry

Tie máme aj vonkaj ie akry - body v priestore okolo na ich tiel. Sme obk ú ený tvarom vo forme tetraéderickej hviezdy s ôsmymi vonkaj ími akrami (Obr. 9.54). Keby sme mohli vyfotografova vnútorné akry, tak by sme uvideli, e sú úplne identické s vonkaj ími bodmi. V etky vonkaj ie akry pul zujú zhodne, tak ako aj vnútorné. Takto disponujeme dvomi aspektmi systému akier - vonkaj ími a vnútornými. Ke hovoríme o komponentoch tetraéderickej hviezdy okolo na ich tiel, tak je nutné podotknú , e tvorsten (tetraéder), smerujúci vrcholom ( pi kou ) nahor, alebo k nebu, je mu ským, ale ten, ktorý ukazuje vrcholom ( pi kou) nadol, alebo na Zem, je enský (Obr. 9.54). Uvedené sa vz ahuje ako k mu om, tak i k enám. Existujú len dva spôsoby ako symetricky zapadnú do tetraéderickej hviezdy. Ke vrchol ( pi ka) základu mu ského tvorstena smeruje dopredu, tak to vyhovuje pre mu ov. Pokia v ak vrchol ( pi ka) základu enského tvorstena je smerovaný dopredu, tak do tetraéderickej hviezdy zapadá ena. Tetraéderická hviezda sa stýka s udským telom v oblasti kostr e. Ke poskakujete, va a vonkaj ia tetraéderická hviezda vzlieta spolu s vami, a ke si sadnete, tak klesá spolu s vami. Obr. 9.54 je dvojrozmerným znázornením toho, ako mu zapadá do tetraéderickej hviezdy. Keby na tejto kresbe bola zobrazená en a, potom by musela by oto ená chrbtom k pozorovate ovi. Obr. 9.55 nám poskytuje poh ad na tetraéderickú hviezdu zhora a predstavu o tom, ako do nej musia zapadnú mu a ena.

9.8 Oko

Drunvalo nakreslil morfogénnu (spôsobujúcu tvarové zmeny, tvarový vývoj) truktúru oka, odpovedajúcu ako udskému oku, tak i oku akejko vek inej bytosti. Toto znázornenie pova uje za ve mi dôle ité (Obr. 9.56). Stavba oka je analogická ako truktúra samotného svetla; v om je prezento vaná celá elektromagnetická truktúra. Ona tie obsahuje v sebe geometriu vesica piscis . Vnútri vesica piscis sú dva rovnaké trojuholníky. Základ a trojuholníkov sa rovná írke vesica piscis, ale iara, prechádzajúca ich stredom, zodpovedá d ke vesica piscis . Ke oto íte d ku vesica piscis o 90 stup ov, stane sa írkou nasledujúceho, vä ieho obrazca. Tento proces prebieha ve ne. Elektromagnetické pole alebo svetlo predstavujú v sebe elektrické a magnetické polia, umiestnené vzájomne jeden vo i druhému pod uhlom 90 stup ov (Obr. 9.57). Elektrické pole sa íri ako vlna a magnetické pole sa pohybuje spolu s touto vlnou, rozkladajúc sa pod pravým uhlom vo vz ahu k nej. Celé toto zoskupenie, prechádzajúc priestorom, vykonáva otá avý pohyb (Obr. 9.58).

Drunvalo predpovedá, e oskoro vedci objavia, e elektrický aspekt elektromagnetického po a odpovedá d ke prvej vesica piscis a magnetický aspekt odpovedá írke prvej vesica piscis a sú proporcionálne (pomerné). Vykonaním pirálovitého pohybu sa polia poot á ajú pod uhlom 90 stup ov, to isté prebieha aj u vesica piscis. Logaritmické pirály sa tie íria pozd pirály elektromagnetickej energie. Svetlo a oko prijímajúce toto svetlo majú jednu a tú istú geometrickú kresbu (vzor), preto e prijímajúci objekt sa musí naladi na parametre prijímaného po a. Celé na e telo je naladené na vnímanie zvukov, vibrácií a svetla.

10.

avé oko Hóra

10.1. Ve ká pyramída

10.

avé oko Hóra

" avé oko Hora" predstavoval dvanás ro ný cyklus tréningu "emocionálneho tela". Bol nutný na prípravu k zasväteniu a jeho základnou témou boli najrôznej ie emócie, pocity, strach, a tie pozitívny a negatívny aspekt akier. V etky egyptské chrámy boli postavené na prevedenie kurzu "Lavého oka Hóra". Zasvätenci pracovali s rôznými aspektmi udskej podstaty. Za ka dý konkrétny strach nesie zodpovednos konkrétna akra a ka dý z 12-tich hlavných egyptských chrámov zodpovedal konkrétnej akre. Pod a Drunvala, v chráme, na spútanie strachu druhej akry, vykopali ve ké výh beniny (obr . 10.1). Dokonca aj sú asný egyptský sprievodca hovorí turistom, e táto výh benina slú ila na proces za kolenia. iak bol nútený vstúpi do priehlbiny, zaplnenej vodou a obrovskými kame mi, klesnú na dno a poza kame e sa vynori cez malý otvor na druhej strane bazéna. A toto nebolo, pod a v etkého, obzvlá a ké, iaci museli robit e te mnohé iné veci. Egyptológovia vedia zo starých rukopisov, e výh benina sa nap ala vodou na prevedenie peciálnych tréningov, av ak nevedia o v etkých zvlá tnostiach skú iek. Drunvalo sa spýtal Tota, aký bol skuto ný priebeh zasvätenia a Tot mu dal presnú odpoved: Chrámový komplex bol rozmiestnení takým spôsobom, e proces zasvätenia sa za ínal na ove a vy om stupni, ako bola priehlbenina v zemi. Proces zasvätenia sa za ínal tým, e jeho ú astníci videli iba prvé tri schody, vedúce do vody a ve mi vysokú stenu na druhej strane bazéna (Obr . 10.2). iaci museli vojs do vody po týchto schodoch, hlboko sa nadýchnu , ponori sa a nájs druhý východ. Museli sa pomaly prediera dnom vody, preto e tam vládla tma a cesta bola bohatá na preká ky. Spú ali sa teda na dno vody a h adali tam úzky otvor, vedúci k obrovskej kocke. Táto kocka bola osvetlená a mo hli ju rozozna . Hem ila sa krokodílmi. V tomto momente mohli ú astníci obradu rozozna otvor v hornej asti kocky. Pod a Tota, závod v plávaní ved a krokodílov viedol takmer v dy k otvoru. Jediný problém na tom v etkom bol, e otvor neviedol na povrch. iak bol nútený vrati sa a opakova celý priebeh. Av ak teraz uz vedel dve veci: po prvé, e otvor v kocke nevedie von a po druhé, videl krokodílov. Znalos o krokodíloch robila opakovanie skú ky e te viac hrozivou. A vtedy, ke iak obradu zasvätenia za íva najhlb iu hrôzu, nezostáva mu ni iné, ako ponori sa do kocky s krokodílmi e te hlb ie a h ada druhý východ.

10.1. Ve ká pyramída

Po absolvovaní 12-ro ného kurzu " avé oko Hóra" (tréningu emocionálneho tela) a 12- ro ného kurzu "Pravého oka Hóra" (tréningu mentálneho vedomia) boli iaci spustení na tri a pol d a do Ve kej Pyramídy na prechod posledným obradom zasvätenia. Tot tvrdí, e pyramída bola vybudovaná práve preto, aby pomohla premeni úrove vedomia z 2-hej (na ktorej sa práve nachádzame) na 3 -tiu, alebo na úrove Kristovho Vedomia. Ve ká Pyramída - sie zasvätenia. Moslimovia nazvali haly pyramíd kvôli ich dispozi nému rie eniu Komorami Vládcu a Vládkyne. Komora Vládcu má plochú strechu, preto Moslimovia pochovávali svojich mu ov v hrobke pod plochou strechou. Strecha Komory Vládkyne má sklonený tvar, preto Moslimovia pochovávali svoje eny práve pod takými strechami. Pod a Drunvala, tieto Komory nemali ni spolo né s pochovávaním, boli ur ené na obrad zasvätenia. Za iato ná perióda zasvätenia prebiehala pod Ve kou Pyramídou. alej iaci prechádzali do Komory Vládcu, a potom sa ocitli v Komore Vládkyne (Obr. 10.3). Proces sa za ínal v priestore, nachádzajúcom sa pod Ve kou Pyramídou, ke e najskôr sa ú astníci museli stretnú so pirálou " ierneho svetla", prestupujúcou stredom Zeme a zárove cez Haly Amenti. Pod Ve kou Pyramídou v sú asnosti existuje tunel, ktorý a koby sa strácal v prázdnote. Zdá sa, e nikto zo sú asných udí nevie prís na jeho ur enie.

Pod a Drunvala, je tento tunel spojený s presným bodom prechodu pirály " ierneho svetla" hne potom, ako opú a avý bod ve kej prázdnoty. Tunel predstavuje zasvätenie v " pirále ierneho svetla". V etko, na o si pomyslíte v tomto tunely, sa hne premie a na skuto nos , preto e je priestorom 4. dimenzie. Mnohí udia tu zahynuli, preto e dali priestor vlastnému strachu. Na tomto mieste v poslednej dobe do lo k mnohým neoby ajným udalostiam a egyptská vláda mala zatarasi vchod do tunelu. Bolo by to správne rie enie, preto e turisti, ktorí sa ocitnú v 4. dimenzii, asto nevedia, o sa s nimi deje. V tomto tunely prebieha prvá etapa zasvätenia na Kristove Vedomie , ktorá je v podstate novou cestou interpretácie skuto nosti. Odtia to ú astníci obradu

prechádzajú do Komnaty Krá ovny. Komnata krá ovny je ur ená na zachytávanie samotného prame a - " pirály bieleho svetla" a " pirály ierneho svetla". Vytvára sa dojem, e Komnata krá ovny nemá presné stredisko, av ak je naplánovaná takým spôsobom, e ke si ahnete tam, kde sa nachádza sarkofág " pirála bieleho svetla" prejde rovno cez va u hypofýzu. Ú astníci obradu musia prele a v sarkofágu tri a pol d a, opusti tro jrozmerný svet a pre i neuverite né zvä enie vedomia. Potom sa im musí podari nájs spiato nú cestu do vlastného tela, pou itím princípu Fibonacciho pirály a nie logaritmickej pirály zlatého rezu. Ako som u predtým povedal, logaritmická pirála nemá ani za iatok, ani koniec a Fibonacciho pirála má ur ený po iatok. Preto zasvätení nachádzajú správnu cestu, ke majú vz a ný bod Fibonacciho pirály. Pre itím tejto procedúry sa ú astníci obradu vypravujú do Komnaty krá ovny, ktorá plní význam stabiliza ného inite a. Ke lovek úspe ne pretrpel dramatický priebeh transformácie v Komnate krá ovny, prejde v stave rovnováhy. Komnata krá ovny je sväty a na upevnenie Kristovho Vedomia. Ke archeológovia po prvý raz objavili sarkofág v Komnate krá ovny, tak t am objavili kry talický biely prá ok a zobrali ho na výskumy. Teraz je tento prá ok v britskom múzeu. Donedávna ani jeden lovek nepoznal nie o také a vysvetlenie záhady pri lo pre v etkých úplne neo akávane. Prednedávnom vedci objavili, e u loveka, nachádzajúceho sa v stave hlbokej meditácie sa vylu uje ve ké mno stvo zvlá tneho hormónu hypofýzy, ktorý sa potom premie a na kry talický prá ok. Práve takýto prá ok bol nájdený vo ve kom mno stve v sarkofágu. Toto bolo svedectvom toho, e mno stvo udí tam za ilo obrad zasvätenia. Existuje mno stvo dohadov o tom, e Ve ká Pyramída zohrávala úlohu hrobky. Av ak existuje e te viac faktov, sved iacich o tom, e Ve ká Pyramída vôbec nebola miestom pochovávania, ale bola miestom zasvätenia. Ke v starom Egypte umieral významný lovek, amani vyrezali jeho srdce a al ie vnútorné orgány a ukryli ich do tyroch nádob. Potom mumifikovali telo m tveho, ulo ili ho do sarkofágu a tesne zatvorili krytom. Potom sarkofág zaniesli na miesto pochovania. Sarkofág, nachádzajúci sa v Komnate krá ovny, bol vä í, ako otvor dverí. To sved í o tom, e ho sem doviezli pred dokon ením stavby pyramídy, o je v protiklade s tradíciou pochovávania.

11. Haly Amenti

Pod a znamenitého du evného ivota Edgara Cayce, tok, prúdiaci v Halá ch Amenti (archív pamäte o histórii Zeme) mo no nájs na pravom pleci Sfingy. Toto mo no vypo íta geometricky. Pozrite sa na kresbu na Obr.11.1. Ke prevediete os súmernosti obd nikom zlatého rezu, do ktorého spadá pirála plo iny v Gíze, tak táto priamka prejde rovno cez pokrývku hlavy Sfingy. A priamka, prevedená pomedzi ju né strany pyramídy, sa pretína s osou súmernosti obd nika zlatého rezu presne v mieste pravého pleca Sfingy. Práve teraz sa uskuto ujú ve ké práce na obnove Sfingy a jeden z hlavn ých problémov, s ktorým sa stretli re taurátori je v tom, e na pravom pleci Sfingy (v tom mieste, kde sa pretínajú línie), vznikla prasklina. Egyp ania sa pokú ali stmeli prasklinu, aby sa nezvä ovala. Hlave Sfingy taktie hrozí odpadnutie. Asi pred ie stimi alebo siedmimi rokmi Tot povedal Drunvalovi, e hlava Sfingy má odpadnú a v jej krku bude nájdená zlatá sféra - obal asu. Av ak Egyp ania sa zo v etkých síl sna ia nedopusti , aby hlava a pravé plece Sfingy odpadli. Tot povedal, e na vy ej úrovni bude v etko zariadené tak, aby udia objavili Haly Amenti do r. 1990. Drunvalo v ak nie je presved ený o tom, e proroctvo Tota sa naplní. Tot predpovedá, e 148 skupín (po troch u och v ka dej skupine) sa bude pokú a preniknú do Hál Amenti, kým jedn a z týchto skupín, idúca zo Západu, neotvorí vchod tónom hlasu. Tam objavia raubov rebrík, hlavnú podzemnú miestnos . Japonci disponujú ve mi vyvinutou technológiou preto, aby preskúmali túto miestnos dostato ne jasne a dokonca na li hlinenú nádobu, nach ádzajúcu sa v jej rohu. Z tejto miestností vychádzajú tri kanály. Ak si budete môc pre íta informáciu, ktorú obsahuje hlinená nádoba, tak sa dozviete, kam je potrebné ís alej. Tot povedal, e traja udia zo Západu preniknú do miestnosti a pustia sa po správnom kanály. Ak nevstúpite do tohto kanála, alebo nebudete vy, tým lovekom, tak zahyniete. Danú situáciu poznáme z filmu Indián Jons! Ak patrite k trom vyvoleným, tak budete môc postupova po kanály bez akýchko vek problémov. Táto trojica rýchlo dosiahne kamenného priechodu, osvetleného vlastným svetlom - v om niet svetiel, sám vzduch vy aruje svetlo. Vysoko na avej stene

priechodu je vygravírovaných 49 sakrálnych geometrickýc h kresieb. Tieto zobrazenia sú chromozómy Kristovho Poznania. Na prvej kresbe je Kvet ivota. Koniec priechodu sa z ahka otá a vpravo a odha uje ve kú miestnos . Na policiach miestnosti mo no nájs svedectvá existencie civilizácie na na ej planéte pred 5 a 1/2 miliónmi rokov . Pri vchode do miestnosti le í kame . Na tomto kameni traja vyvolení nájdu predmet, pripomínajúci fotografiu. Na tejto "fotografii" uvidia samých seba. Dolu na fotografii budú napísané ich mená, ale nie tie mená, ktoré im dali rodi ia, av ak ich skuto né mená. Pod menami bude uvedený dátum - práve ten de , v ktorom uskuto nili svoj objav. Zo za iatku sa Tot chystal stretnú s týmito u mi, ale teraz nie je na tejto planéte. Ak by sa toto odohralo skôr, ako 4. mája 1991, tak títo traja by sa museli stretnú s niekým iným. Tot hovorí, e ka dý z troch si mô e vzia so sebou jeden predmet, nachádzajúci sa v tejto miestnosti. Haly Amenti obsahujú nielen fyzické objekty. Haly Amenti nachádzajúce sa pod sfingou chránia informácie na mnohých medzi priestorových úrovniach .

12. Prána 12.1 Sférické dýchanie

12. Prána

Po poslednom posune pólov, ktoré sa udialo 10 500 rokov pred Kristom, sme upadli do nevedomosti. Drunvalo potvrdzuje, e sme prestali dýcha starým spôsobom, ktorý sme praktizovali dlhú dobu. Za ali sme dýcha moderným spôsobom a toto je ve mi nezvy ajné. a ko e te niekto vo vesmíre dýcha tak, ako my. Vlastne, my vdychujeme dve substancie: po prvé, vzduch a po druhé, pránu. Prána to je ivotná miazga, sama energia, zohrávajúca dôle itej iu úlohu pre na u existenciu, ako vzduch. Prána nie je obsiahnutá len vo vzduchu, ale existuje v ade. Nie je miesta na svete, kde by nebolo prány. Existuje aj v prázdnote - v absolútnom vákuu. Prána existuje vo forme energetického po a, tak tesne spojeného s duchom, e dýchanie nemô e prebieha bez neho. lovek je schopný pre i nieko ko minút bez vzduchu, bez vody mô e vydr a e te dlh ie, bez jedla lovek mô e existova dos dlhú dobu, ale ak oddelíte loveka od prány, smr nastane v ten istý okam ik. Preto je pre na u existenciu prána nevyhnutne dôle itá. Predpokladá sa, e musíme dýcha nasledovne: vdychova vzduch nosom alebo ústami a naplni v sebe pránu cez temeno hl avy (cez jej mäkký bod). Sú asne necha pránu preniknú na im telom zospodu, cez hrádzu. Kanál, po ktorom sa prána íri, má priemer dva palce a tiahne sa osem palcov nad hlavou a osem palcov

pod úrov ou chodidiel. Spojený je s kry talickou mrie kou, okolo ná ho tela. Prána, vchádzajúca zdola a zhora sa zbieha v jednej z akier. akra, v ktorej sa zbieha prána, sa prejavuje na na ej mentálnej, emocionálnej priestorovej "úrovni". Je to ve mi pecifická náuka. Po posune pólov sme prestali dýcha vy ie opísan ým spôsobom a za ali sme vdychova pránu spolu so vzduchom cez nos a ústa. Ocitnutím sa teda v na om tele, prána prechádza cez u kovite teliesko, umiestnené v centre hlavy. Toto u kovité teliesko, nejde o hypofýzu, je tretím okom. Má ten istý tvar, ako o ná bu va, o ovka a receptory na vnímanie farieb. Je predur ená na prijímanie svetla zhora a okam ite ho posiela do ka dej bunky ná ho organizmu. Tvarom pripomína oko, u kovité teliesko je tie vesica piscis z 1. d a tvorenia. Geometrická metóda je po ia tok tvorenia, obsahuje v sebe posvätnú informáciu o vesmíre. Ke sa u kovité teliesko nepou íva, odpája sa. Normálna aza musí dosiahnu ve kos 25-pencovej mince, ale my ju nemáme vä iu, ako hrachové zrnko. Ve sme ju nepou ívali 13 000 rokov. Polárne vedomie, rozdelené na dobro a zlo, pravdu a lo , je priamym dôsledkom zaniknutia u kovitého telieska. Vnímame svet z polárnych pozícií preto, e dýchame nesprávne. V skuto nosti neexistuje ani dobro, ani zlo. V celej osnove sa nachádzajú tri sú asti vec í - Svätá Trojica. Akáko vek polarita nesie v sebe tretí element. Napríklad, horú ava aj chlad obsahujú v sebe teplo. Z h adiska vy ích dimenzii, polarita nie je viac ako ilúzia. Vo v etkom mo no nájs jednotu. Vo v etkých veciach je jediný Boh a jediný D uch. Av ak, nachádzajúc sa na nízkej úrovni si vysvet ujeme v etko inak. Pod a v etkého, sme schopní rozli ova dobro a zlo. Tieto pojmy sú v ak prechodné. Polárne sily sú potrebné, aby vesmír správne fungoval. Majte na pamäti, e tieto sily sú potrebné n a dodr iavanie vývoja istej oblasti vedomia, ako v eobecného, tak i udského. Sily svetla robia v etko, aby podporili roz irovanie vedomia. Opozícia pomáha vedomiu dosiahnu potrebný poh ad do potrebného momentu. Napríklad, devä mesiacov a nie tri alebo pätnás - je práve tá potrebná doba na vynosenie die a a. Polárne sily sú dôvodom, e die a prichádza na svet v tomto ase. Práve teraz teda, musíme rozoznáva dobro a zlo, ale pritom nesmieme zabúda na prítomnos Boha v ka dej situácii a akejko vek udalo sti. Musíme si uvedomova , e v etko na svete je celistvé, dokon ené a dokonalé, a v etko, o sa deje je správne, akoby nám zlé alebo dobré ani nepripadalo skuto né. Musíme podotknú , e ivot plodí hlboké uvedomovanie, prestupujúce v etky veci sveta. V teraj om stave sme náchylní myslie si, e bývame vo vlastnom tele, e v etko "prostredie" je oddelené od nás a na a myse a zmysly sa neuskuto ujú vo vonkaj om svete. Myslime si, e skryjeme svoje my lienky a pocity a nedovolíme im pôsobi na na e "prostredie". Toto ale, nie je pravda. V etky na e pocity, my lienky a iny vytvárajú ná svet a rozprestierajú sa a do samých alekých hviezd. Ka dý okamih si pripravujeme v etko, dokonca aj to, o si nie sme schopný predstavi .

12.1 Sférické dýchanie

Drunvalo tvrdí, e meditácia je potrebná, aby sme získali príle itos vráti sa k tomu spôsobu dýchania, ktorý sme pou ívali do posledného posunu pólov. Pritom sa musíme naplni pránou cez temeno a hrádzu, aby energia smerovala v na om tele ako zhora, tak i zdola. Potom prána vchádza do kry talickej mrie ky, obklopujúcej na e telo (v hviezde- tetraédery, vpísanom do sféry) a vychádza v jednej z akier. O tejto dychovej meditácii Drunvala informovali anjeli, ktorí nie sú ni ím iným, ako vy ím aspektom samého Drunvala. Tieto informácie nedostával od Tota. Aby pre il 52 000 rokov v jednom tele, Tot ka dodenne po jednej hodine robil nasledujúce cvi enie: - bol oto ený hlavou na sever, nohami na juh, sústredil sa na jednu z akier a dýchal ur eným spôsobom. Potom sa postavil opa ným smerom, aby zmenil svoju polaritu a robil analogické cvi enie po as nasledujúcej hodiny. Okrem týchto dychových cvi ení, Tot ka dých pä rokov predstupoval pred "Ohe ivota". Netreba hovori , ako sa pote il, ke mu Drunvalo ponúkol vlastnú dychovú meditáciu, ktorou úspe ne zamenil svoje dlhodobé cvi enia. Pod a slov Drunvala, prvých es vdýchnutí jeho sférickej meditácie priná a viac ú itku, ako dvojhodinové dychové cvi enia Tota. Toto sférické dýchanie Kristovho Poznania pou ívajú ve ryby a delfíny. Meditácia predstavuje nieko ko sérii po trnás vdychov. Prvých es vdychov slú i na vyvá enie polarity v akrách a na istenie elektrických obvodov. Nasledujúcich sedem vdychov pomáha obnovi symetrický tok prány v tele a obnovuje sférické dýchanie organizmu. trnásty vdych mení energetickú rovnováhu prány nahromadenej v tele a mení trojrozmerné tvorenie na tvorrozmerné. Táto meditácia nie je len dýchanie. Slú i na harmonické zjednotenie tela, dychu a srdca. Popísané cvi enie obsahuje iba prvých trnás vdychov zo sedemnástich, potrebných na zriadenie Merkaby s pólom, otá ajúcim sa v opa nom smere. Ke e vnútorná Merkaba tvorí iba za podmienky, e va e emocionálne telo je absolútne nedotknuté, je nevyhnutné úplne otvori svoje srdce a napl ni ho pocitom lásky a jednoty po as meditácie. Úplne, to znamená urobi v etko, o je vo va ich silách. Najskôr zaujmite pohodlnú polohu a uvo nite sa. Zatvorte o i, okolitý svet od vás ustúpi. Pocítite pokoj, dovo te svojej láske rozletie sa na celé oko lie. Pritom si predstavujte hviezdu - tvorsten, okolo vá ho tela. Urobte prvý nádych a predstavte si mu ský tvorsten. Jeho vrchol smeruje k nebu. Hrot základne tvorstena (základ a je na úrovni va ich kolien, ke stojíte) u mu ov smeruje dopredu, ale u ien je oto ený dozadu. Teraz sa pokúste predstavi si (zapnite svoju obrazotvornos ), ako sa mu ský tvorsten plní iarivým bielym svetlom. Celé va e telo je obklopené týmto svetlom. Po as tohto nádychu zodvihnite ruky dla ami nahor, palce a ukazováky sa z ahka dotýkajú. Toto je mudra. Ostatné prsty sa nemusia dotýka . Vdychujte vzduch nosom sedem sekúnd. Nádych má by uvo nený, pokojný a rytmický. Nech vzduch zo za iatku naplní va e brucho, potom vystúpi k bránici a naplní hru . Uskuto nite to v jednom p ohybe. Na vrchole vdychu neurobte prestávku, za nite vydychova . Pozvo na vydychujte nosom sedem sekúnd. Po as výdychu si za nite predstavova enský tvorsten. enský tvorsten je oto ený vrcholom k zemi, jeho hrot, sa nachádza na úrovni solar plexu, u mu ov je oto ený dozadu, u ien dopredu. Opä vidíte, ako sa tento tvorsten nap a iarivým svetlom. Zav ením výdychu, trval asi sedem sekúnd, pozastavte dýchanie na pä sekúnd. Upriamte poh ad na seba (inými slovami, z ahka skoste zrak), potom sa pozrite hore

a ihne preneste poh ad na zem. Urobte to, o mo no najrýchlej ie. V rovnakom a e si predstavte, ako biele svetlo enského tvorstenu preniká z jeho vrcholov do zeme. Musíte pocíti , ako elektrina prebieha nadol po va ej chrbtici. Drunvalo to nazýva Zvlnenie . Toto je o is ovanie od negatívnej energie tej asti vá ho elektrického systému, ktorá je spojená s mudrou (dotykom ukazovákov a palcov). Nato hne prichádza druhý nádych. Druhý nádych sa ni ím nelí i od prvého, okrem jedného detailu: pri tom pou ijete al iu mudru. Po as druhého nádychu sa dotýkajú va e palce a prostredníky. Ostatné nádychy (od 3. po 6.) sa uskuto ujú rovnako, ako prvý. V etko je rovnaké, okrem mudry. Po as 3. nádychu dr íte spolu svoje palce a prstenníky. Po as 4. nádychu sa musia dotýka palce a malí ky. Pri 5. nádychu spojte palce a ukazováky (presne tak, ako aj pri prvom n ádychu). 6. nádych sa koná rovnako, ako druhý: dr íte spolu palce a prostredníky . Nasledujúcich sedem vdýchnutí a výdychov prebieha inak. Nie je nutné predstavova si mu ský tetraéder pri vdychu a enský tvorsten pri výdychu. Namiesto toho, si musíte vizualizova rúrku, prechádzajúcu va im telom. Táto rúrka sa vypína nad va ou hlavou na d ku ruky a klesá pod va e chodidlá na tú istú d ku. Inými slovami, rúrka plynie vrcholom mu ského tvorstenu, ktorý sa vypína nad va ou hlavou vo vý ke d ky ruky. Tie plynie vrcholom enského tvorstenu, spustená na d ku ruky pod va imi chodidlami. Priemer trubky sa rovná priemeru otvoru, ktorý sa vytvára pri dotyku vrcholu palca a prostredníka . Siedmy nádych za íname robi bezprostredne po zvlnení, ktorým sa kon í ná iesty výdych. Vdychujte vzduch rytmicky, asi po siedmich sekundách, ako ste to robili pri predchádzajúcich cvi eniach. Po as vdychovania si predstavujte rúrku, prechádzajúcu va im telom a tie osl ujúce svetlo, stúpajúce po rúrke hore a dole. Inými slovami, vizualizujte si pránu, zostupujúcu zhora a zárove pránu, stúpajúcu nahor spod va ich nôh. V tom ase svetlo skuto ne za ína prúdi po va ej rúrke. Teraz si predstavte, ako sa pramene svetla stretávajú v rúrke na úrovni pupka, alebo tretej akry. Tam, kde sa dve prúdenia prány stretávajú, v rúrke, sa za ína vytvára sféra vo vý ke e usti. Sféra pozvo na narastá. V etko sa to deje na za iatku vá ho 7. nádychu. V priebehu siedmych sekúnd, v ktorých sa koná vá nádych sa svetelná sféra postupne zvä uje. Ke urobíte nádych, ihne za nite vydychova . Viac sa nesmie zadr iava dych a pulzácia, zvlnenie. Pri v etkých siedmych cvi eniach pou ite jednu a tú istú mudru - palec a ukazovák sa z ahka dotýkajú, dlane smerujú nahor. Ke vydychujete, prána vystupuje z oboch koncov rúry a sféra, nachádzajúca sa v oblasti vá ho pupka sa alej zvä uje. Na konci výdychu (dlhého asi sedem sekúnd) dosahuje 8-9 palcov v priemere. Po skon ení 7. výdychu okam ite pristúpte k 8. nádychu. V priebehu 8. nádychu sféra alej rastie a koncom 8. výdychu dosahuje svoju maximálnu ve kos - volejbalovej lopty.

V 9. nádychu sa sféra u nesmie zvä ova , preto e sa musí rozjasni . Predstavte si, ako sa sféra mení na ve kú iaru, vdychom a výdychom. Po as 10. nádychu pokra ujte vo vizualizácii, ako sa sféra stáva viac a viac jasnou. Na rozmedzí vdychu sféra na erpá kritickú ve kos a vzplanie, ako slnko. Po as výdychu spojte pery, ako ke chcete písknu a vydýchnite vzduch cez tento malý otvor. Nechajte vzduch úplne vyjs z vá ho tela hvizdom. Ke v etko toto urobíte, rozsvietené slnko vyjde von a uzavrie va e telo do vlastnej sféry. Toto je sféra, ktorú Leonardo da Vinci zobrazil vo svojej kresbe. Celé va e telo sa teraz nachádza vo vnútri sféry jasného bieleho svetla, alebo prány. Ni menej sféra e te nevstúpila do rovnováhy. Celá va a energia je pou itá na jej vytvorenie. Aby sa stabilizovala sféra, musíte urobi e te tri vdychy a tri výdychy. 11., 12. a 13. nádych a výdych je nutný na upevnenie sféry. Dýchajte rovnako, ako 7., 8. a 9. nádych jedenkrát. Cítite, ako pramene prány prúdia po rúrke, stretávajú sa na úrovni pupka a prechádzajú do sféry okolo vá ho tela. Teraz je sféra stabilizovaná a vy ste pripra vený k dôle itému 14. nádychu. Od 7. po 13. nádych sa potoky prány stretávajú v oblasti pupka. Toto nás naladilo na trojrozmernú realitu. Pokia v nej chceme zotrva , tak sa musíme zastavi na trinástom výdychu. Ale ke e máme namierené k tvorrozmernej dimenzii, musíme urobi trnásty nádych. Na za iatku 14. nádychu sa prená a bod stretnutia dvoch potokov prány od pupka k hrudnej kosti. Ve ká sféra, okolo vá ho tela, rastie pritom rovnako, ako aj malá sféra, nachádzajúca sa e te v dy vo va om vnútri. Teraz sa posúva od pupka k hrudnej kosti. Ke dosiahne prána tento bod, posúvate svoje vedomie do tvrtej dimenzie - na úrove Kristovho Vedomia. Va a mudra sa tie mení. Mu i dávajú avú dla zhora na pravú a eny dávajú pravú dla na avú. V oboch prípadoch sa palce musia z ahka dotýka . Takáto poloha rúk sa zachováva do konca meditácie. Ak pokra ujete v dýchaní zo stredu svojho Kristovho Poznania, prejdite na povrchové, uvo nené dýchanie a dovo te si precíti tok prány a lásky tak dlho, ako len chcete. Drun valo radí vykonáva túto meditáciu najmenej desa minút. Teraz je nevyhnutné poci ova istotu zmyslov a ma my lienky o láske, pravde, harmónii a mieri. Ide o to, e v tvrtom meraní, alebo v Kristovom Poznaní sa my lienky okam ite menia na skuto nos . Pokra ujte v túdiu tejto meditácie, v etci skôr í neskôr naladíte svoje vedomie na úrove 4. dimenzie. Pritom sa budete stále viac presvied a o moci vlastných my lienok a o tom, e naozaj tvoria va u realitu. Vo va ej mysli sa uskuto uje v etko skôr, a preto musia by va e my lienky dokonale isté. Ak ste sa rozhodli praktizova túto meditáciu, tak meditujte denne, pokým sa nenau íte dýcha vedome. To znamená, e pri ka dom nádychu si musíte uvedomi svoje úzke spojenie s jediným duchom, prestupujúcim cely vesmír. Preto je nevyhnutné robi denne trnás týchto nádychov. V aka ním si spomeniete na riadne dýchanie cez vlastný kanál a obnovíte si kedyko vek svoju vlastnú sféru. Táto

sférická prána tie buduje okolo vás ve mi mocné ochranné pole, druhé po si le Merkaby. Budete sa cíti v bezpe í a za nete dôverova okolitému svetu. Je ve mi dôle ité pri tejto vdychu a enský tetraéder týchto postav je naplnená je u ito né skon truova tetraédera a "skú a " ho. meditácii zrete ne si vizualizova mu ský tetraéder pri pri výdychu. Platí to ako u mu ov, tak i u ien. Ka dá z iarivým svetlom prány. Ja som objavil, sám pre seba, e si ich model: - teraz mô em kedyko vek vstúpi do

V dy pre m a bolo a ie vstúpi do mu ského tvorstenu. Zvy ajne ma mietla my lienka, kde smeruje vrchol jeho základne. Na iel som v ak východisko, vytvorené z kon trukcií ty í na stan a lana. Dal som ty e do tvaru trojuholníka na zem, symbolizovali základ u tvorstena. Potom som priviazal povraz k rohom tohto trojuholníka a spojil vo né konce nad sebou pri hlave. Takto som dostal vrchol tvorstena. D ka hrán tvorstena sa rovná va ej vý ke, alebo d ke va ich rozprestretých rúk. Toto mi pomohlo jasne si predstavi tvar mu ského tvorstena a neuverite ne to u ah ilo moju meditáciu. Taktie som na iel ú inné ozna enie obrysov tetraéderov rukami pred za iatkom meditácie. Inými slovami, na za iatku cvi enia som si predstavil vo vzduchu hrany mu ského tvorstenu a jeho vrchol nad svojou hlavou. Zdalo sa mi, e takto si upevním jeho zobrazenie v priestore. Taktie som si predstavil základ u enského tvorstena na úrovni svojho solar plexu. Potom som si predstavil vrchol základne za svojim chrbtom a vrchol samotného tvorstena, nachádzajúci sa na zemi pod mojimi nohami. Je nevyhnutné jasne si predstavi svoje postavenie vo vz ahu k hviezde, ke sedíte alebo stojíte. V ka dom prípade vrchol mu ského tvorstenu musí by nad va ou hlavou vo vý ke natiahnutých rúk. Majte na pamäti, ke stojíte, základ mu ského tvorstenu je na úrovni kolien, ke sa ale posadíte, jeho základ sa tie posúva nadol. To znamená, e ke sa posadíte na stoli ku, základ a je na úrovni bokov. Ak si v ak sadnete na zem, tak asi polovica mu ského tvorstena bude pod zemou. Základ a enského tvorstena je v dy na úrovni solar plexu, í sedíte alebo stojíte. Ke stojíte, vrchol enského tvorstenu bude pod zemou na d ku ruky. Ak sedíte na stoli ke, jeho vrchol sa rovnako posúva nadol. Ke si sadnete na zem, viac ne polovica enského tvorstena je pod úrov ou zeme. Praktikovaní m tejto meditácie sa presved ite o tom, do akej miery mô ete najlep ie "uvidie " tetraédere, rúrku a svetlo, ktoré ich nap a. Zo za iatku sa mi a ko darilo vizualizova si tetraédere. Bol som schopný vidie iba rúru a rastúcu sféru prány predo mnou. Tro chu lep ie sa mi darilo vidie svetlo. Teraz sa ale v etko zmenilo: - poci ujem toto pole ako sú as samého seba, ako pokra ovanie vlastného tela. Prax sakrálnej geometrie mi v tom neuverite ne pomohla. Ustavi ne som si robil kresby a domnievam sa, e toto je najlep í spôsob pochopenia vedy.

Geometria mi pomohla nielen v meditácii, ale tie mi neuverite ne u ah ila proces integrácie pravej a avej pologule, v aka omu som sa nau il uvidie vo svete prítomnos Ve ného Ducha. Vysvet ujem si v etko toto na základe svojej schopností vidie v akomko vek pre ívaní mo nos pochopi nie o nové a nikdy sa nevyhýbam experimentom. Toto mi dáva vzrastajúce pochopenie, e v etko v tomto svete sa rozvíja tak, ako je potrebné a v ka dom okamihu prijímam práve to, o pot rebujem. Jedna vec je pochopi v etko konceptuálne a úplne druhá je - vedie to z vlastnej skúseností. Kone ne som na iel stratenú as . Proces zdokona ujúci dýchanie nato ko, aby ste si uvedomovali pri ka dom nádychu svoje tesné spojenie so zdrojom ivota, mô e by dlhý, alebo aj krátky - v etko závisí od individuálnej osobnosti. Drunvalo hovorí, e on toto neustále pripomínal anjelom a len po dvanástich rokoch ovládol dýchanie dokonale. Predtým, ako som sa pustil do písania tejto knihy, som ka dodenne tudoval dychové meditácie po as devätnástich mesiacov a iba nedávno som mohol prida tri nasledujúce vdychy, potrebné na zriadenie Merkaby. Aby ste mohli urobi tieto tri dodato né nádychy, je potrebné dosta povolenie od svojho Vy ieho Ja. 15., 16. a 17. nádych uvádza polia Merkaby do pohybu. Nepovedal som vám podrobne o týchto troch nádychoch, preto e sám som ich zatia neovládol dokonale. Zo za iatku som naivne predpokladal, e moje vedomosti o vedomom dýchaní (rebersing), absolútne pre vy ujú predstavy vä iny udí a pomô u mi okam ite vytvori vlastnú Merkabu. Ale kde e! Na osvojenie prvých 16. nádychov som potreboval estnás - sedemnás mesiacov a e te v dy som bol vzdialený od dokonalosti. Ale predsa som docielil ve ký úspech. Hlb ie som pochopil energetické pole, prostredie môjho tela a toto zasialo vo mne pocit bezpe ia a ochrany. Tie som sa nau il spája tieto dychové cvi enia s mojou praxou rebersinga. Teraz v procese rebersinga nap am sám seba pránou cez temeno tak, aby prebi ehala cez isté u kovité teliesko a tie ju v ahujem cez hrádzu. Je to absolútne postupný proces. Na za iatku mojich cvi ení nebolo ni , okrem viery a tvrdej odhodlanosti. Okam ite mi bolo jasné, e moja spôsobilos rebersinga mi neuverite ne pomohla. Poci oval som prebúdzanie svojho u kovitého telieska a "videl" svetlo v sebe ove a zrete nej ie. Jednota sa celkom úplne stala mojou ivou realitou. Dýcham ove a vedomej ie, preto e si pamätám na to, e ka dý nádych ma spája so ivotom. Aby ste sa presved ili o tom, do akej miery sa vám podarilo osvoji si meditáciu trnástich nádychov, odporú am ka dému nav tívi seminár "Kvet ivota". Tam skúsení in truktori vykonajú meditáciu s vami, zodpovedajú na v etky va e otázky a vy sa budete môc dostato ne venova zru nosti dýchania. Na týchto cvi eniach vám tie podrobne povedia o 15., 16. a 17. nádychu, v aka ktorým budete môc aktivova svoju vlastnú Merkabu.

13. Filadelfský experiment 13.1 Monumenty marsu 13.2 Mechanizmy, pou ívajúce nevy erpate né zdroje energie 13.3 Venu a 13.4 Zmrza ene zvieratá

13. Filadelfský experiment

Filadelfský experiment (oficiálne známy ako "Projekt dúha") bol tajný projekt na vytvorenie nevidite ných vojenských lodí alebo , aspo , sa za taký pokladal. Áno, nevidite ných! Experiment sa uskuto oval v roku 1943, uprostred Druhej svetovej vojny. Ani z aleka nie je také a ké urobi lo nevidite nou, ako sa to mô e zda . V etko, o musíte urobi - je prenies lo na harmonický tón nasledujúcej dimenzie, a tým sa stane nevidite nou pre ka dého, kto sa nachádza na tejto úrovni dimenzie. Drunvalo tvrdí, e toto je v moci ka dého. Potrebnú technológiu na vykonanie experimentu nám predali edí. Zem u má skryté potrebné zariadenie, aby vyhrala vojnu, ve edí riadiaci sa úplne inými hodnotami, nám pomohli. O tom vám poviem neskôr. Preto, aby sa stalo nie o nevidite ným, alebo, aby to pre lo do harmonického tónu nasledujúcej priestorovej úrovne, je potrebné vytvori energetické pole, otá ajúce sa v opa nom smere s ur itou rýchlos ou. Vedci, zodpovedajúci za uskuto nenie experimentu, vytvorili takéto pole na základe Merkaby. Ke sa prenesiete z jednej dimenzie do druhej, polia, otá ajúce sa v opa ných smeroch musia zvý i rýchlos otá ania: prejs z rýchlosti, rovnajúcej sa devä desatín rýchlosti svetla, na úplnú rýchlos svetla. Preto je nevyhnutný neuverite ne zlo itý harmonický výstup. Pritom skúsenosti vizuálnych zá itkov vedú k tomu, e priestor sa mení na ervenú hmlu a prijíma tvar lietajúceho taniera. Potom sa farby za ínajú meni , prechádzajú v etkými lú mi od erveného cez oran ový, ltý, zelený, modrý a arlátovo ultrafialový. Nakoniec vzplanie osl ujúcim svetlom, ktoré postupne bledne. Ka dý fyzický objekt zo za iatku, pod a v etkého zlatne. Zlato za ína iari a stáva sa úplne priezra ným. V túto dobu mô ete vidie cez v etky veci. Potom preukazujete úplnú tmu a uskuto ujete devä desiat - stup ový posuv, skladajúci sa zo tyridsa dva pä hranných posunov. Noty rôznych priesto rových úrovní sa nachádzajú vo vzájomnom 90 stup ovom uhle. Po tomto devä desiat stup ovom posune sa dostávate na úrove inej dimenzie. Nech by boli výsledky Filadelfského Experimentu akéko vek, mal skuto ne miesto v reálnom ivote a bol uskuto ovaný vojnovo námornými silami USA v roku 1943. Preto bola pou itá vojnová lo USS Eldridge. Vedci chceli urobi túto lo

nevidite nou kvôli rádiolokátoru, av ak nie úplne nevidite nou. Po as experimentu sa farby menia z ervenej na oran ovú, ltú a zelenú. To netr vá príli dlho, no dosiahnu daný stupe sa experimentátorom nepodarilo. Bolo to asi to isté, ako ke sa zdvihne tryskové lietadlo nieko ko metrov nad zem, a potom vypne motor. Inými slovami, experiment okam ite stroskotal. Vojnová lo s celou posádkou zmizla zo zorného po a asi o tyri hodiny. Ke sa objavila, niektorí z lenov posádky boli doslova vtla ený do paluby, dvoch na li v sekciách, niektorých nena li vôbec, a ostatní sa striedavo materializovali znova nematerializovali. Pravda e v etci, o zostal i na ive boli úplne dezorientovaní. Dvaja z lenov posádky sa hodili do vody v nádeji dopátra sa sú e. A skuto ne sa ocitli na pevnine, ale nie vo Filadelfii, ale v Long - Ajlende (v jednej zo tvrti New Yorku) v roku 1983. Oni "vyplávali" práve v tomto ase, preto e vtedy sa uskuto nil obdobný experiment, ktorý získal názov "Montouxký projekt" . Bol spojený s Filadelfským Experimentom roku 1943. Títo dvaja boli bratia, ich mená sú - Dunkan a Eduard Kamerony. Obidva experimenty sa uskuto ovali 12. augusta. Usudzujúc pod a slov Al Bileka (tvrdí, e on sa v skuto nosti volá Eduard Kameron, a e on je jeden z tých dvoch, ktorí sa hodili do vody z lode USS Eldridge), na na ej planéte existujú tyri biopolia, a v etky dosahujú vrchol intenzity ka dých dvadsa rokov (1943,1963,1983, a teda práve 12. augusta ). Toto nás vedie k tomu, e magnetická energia tie dosahuje svoj vrchol v túto dobu. Táto energia sta ila na zriadenie hyperpriestoru, do ktorého v roku 1943 vo la vojnová lo . Al Bilek tie hovorí, e v aka týmto dvom experimentom sa edým podarilo prerazi obrovskú dieru v asopriestore. Toto bolo urobené zámerne, preto e podobná diera dávala mo nos bezpo etnému mno stvu mimo planetárnych lodí sta sa lenom atmosféry Zeme. Istotne, v etko toto bola p ríprava na hromadné "ticho" posádky pri elcov na územie Spojených tátov Ameriky. V aka tomuto vpádu bola podpísaná zmluva medzi edými a USA. Pri lineárnom asovom výpo te Filadelfský Experiment roku (1943) predpokladal Mountouxký Projekt roku (1983), ale posledný vyvolal takú asovú slu ku, e obvyklá lineárna chronológia jednoducho nie je pou ite ná. Drunvalo hovoril, e sa stretol s Dunkanom Kameronom, v aka Pitovi Kerrolovi, newyorskému in truktorovi, ktorý cvi il pilotov prieskumných lietadiel. Tie sa zoznámil s bývalým tátnym zamestnancom, menom Preston Nikole, ktorý prijal spoluprácu na Montouxkom Projekte. Dunkan disponoval schopnos ou vidie otá ajúce sa polia energií okolo tela Drunvala, a to mohli len nemnohí. Drunvalo tie videl, e okolo tela Dunkana rotujú energetické polia, napriek tomu, e tieto polia neboli vyvá ené. Chrbtica Dunkana bola pou itá na riadenie polí pri oboch ve kých experimentoch. Takto postupujú aj al ie druhy cicavcov, napríklad ve ryby a delfíny. Vodca skupiny vyu íva vlastnú chrbticu na spracovanie elektromagnetického po a, a ostatní sa napájajú na toto pole. Pripomína to jednotný viacbunkový organizmus. Celá skupina bezvýhradne pláva za vodcom. To objas uje fenomén vychádzajúcich ve rýb na breh. Vodca vychádza na breh pre neho z jasných dôvodov, zostávajúca skupina ve rýb sa v ak pú a ihne za ním ako jedno telo. A teda, Dunkan Kameron bol vyu itý v oboch experimentoch. Diera v asopriestore viedla k vzniku ve kých lievikov energií v tvrtej dimenzii, ktorými sa, pod a slov

Drunvala, ve mi znepokojovala americká vláda. Ak táto energetická smr prenikne do na ej dimenzie ve kým priestorom, Zemi hrozí úplné zni enie. Je mo ný zánik celej planéty. Predsa v ak, ako hovorí Drunvalo, vy ie bytosti sa preto príli neznepokojujú. Nepredstavuje to pod a nich mimoriadny problém.

13.1 Monumenty marsu

Práve edí, a nie na a vláda prevádzali asom tieto experimenty. Dôvody edým neposkytla na a vláda, ale takzvaná "tajná vláda". Cie om experimentov vôbec nebolo urobi nevidite nú vojenskú lo - to slú ilo iba ako zámienka. edí mali oraz alekosiahlej ie plány, spojené s Marsom. Spome te si, pred miliónom rokov ich predkovia prevádzali podobný pokus; zanechali dokonca aj pamätník na Marse, matematici demon trujú svoje kladné výsledky. Tento pamätník bol po prvý raz sfotografovaný v roku 1976 kozmickou lo ou NASA "Viking". Na týchto snímkach zaznamenali nie o, pripomínajúce udskú tvár. Snímka bola urobená na Marse a získala názov Sidonej. "Viking" tie urobila snímky jednej pä strannej a nieko kých tvorstranných pyramíd, a tie radu iných zaujímavých obj ektov. Niektorí udia, Vincent di Petro a Gregori Molejaar (pracovníci NASA) a neskôr aj Richard Chouglend , získali prístup k snímkam, zhotovenými kozmickou lo ou "Viking" a zverejnili ich. Po interpretácii snímky pamätníka z Marsu (NASA priznala fakt ich existencie ve mi neochotne), Chouglend a geológ Erol Torun prijali na túdie geometriu objektov. Chouglend pre tudoval sakrálnu geometriu a pozorne preskúmal fotografie objektov a pri iel k záveru, e uhly medzi pyramídami zobrazujú malý tetraéder vpísaný do sféry. Ak bod sféry, ktorého sa dotýka vrchol vpísaného tetraédera, prijmeme za pól, tak sa základ a tetraédera bude dotýka so sférou v mieste 19,47 (zaokrúhlene 19,5) stup a írky opa ného pólu pologule. Ak v ak vlo íte do sféry hviezdu - tetraéder, tak základy tvoriace tetraéder sa budú dotýka sféry na 19,5 stupni severnej a ju nej írky (Obr. 13.1). Richard Chouglend zistil, e táto hodnota sa vyskytuje na v etkých snímkach pyramíd z Marsu. Netreba pochybova o tom, e má zvlá tny význam. Richard Chouglend tie pre tudoval fotografie z Jupitera, Saturnu a Neptúna, zhotovené rôznymi kozmickými lo ami a zistil, e ervená kvrna Jupitera je na 19,5 stup a írky, rozmerné tmavé pásmo Neptúna sa taktie nachádza na 19,5 stup ovej írke a výskumníci sa domnievajú, e analogická tmavá kvrna Uránu je taktie umiestnená na 19,5 stup a ju nej írky. Saturn vyjas ujú dve hmloviny, ktoré sú na 19,5 stupni ako ju nej, tak i severnej írky. Av ak, ak si k tomu prezriete slne nú aktivitu, tak uvidíte, e kvrny na Slnku sú umiestnené na 19,5 stupni ju nej a severnej írky. Na Zemi sopka Monakej (Havajský ostrov) tie pripadá na 19,5 stupe severnej írky.

Pod a Drunvala, okolo ka dej planetárnej mrie ky existujú tri otá ajúce sa elektromagnetické polia vo forme hviezdy - tetraéderov. Chouglend a NASA len teraz za ínajú tu i o ich prítomnosti. udia z NASA nechcú, aby sa nám stali známe objavy pyramíd z Marsu a robia v etko mo né, aby zosmie nili výskumníkov týchto objektov, dokonca aj ke patria k ich organizácii. Pre o, ale chce vedenie utaji pred nami tieto údaje? Odpove na túto otázku získate neskôr, ke sa budeme rozpráva o Tajnej vláde, o edých a zmenách na planéte Zem.

13.2 Mechanizmy, pou ívajúce nevy erpate né zdroje energie

U existujú stroje, pracujúce na nevy erpate ných zdrojoch energie. Ich technológia je zalo ená na otá ajúcich sa energetických poliach. Jeden z týchto prístrojov sa volá "stroj N" a pod a slov Drunvala sa teraz nachádza v Indii. oskoro bude predstavený verejnosti. Toto zariadenie mô e spracováva de facto neobmedzené mno stvo elektrickej energie. Náklady na jeho údr bu neprekra ujú nieko ko sto dolárov a je nezni ite ný. Nikola Tesla sa pokú al darova svetu bezplatný energetický zdroj u pred mnohými rokmi. Pozrime sa, o o tom napísal Georg Endrius vo svojej knihe "Mimozemskí nepriatelia a priatelia": Tesla chcel darova svetu bezplatnú a nevy erpate nú energiu, erpaním elektriny zo Zeme a atmosféry a jej írením sa na vzdialenos vo forme v n, ako sa to deje pri rozhlasovom prenose. Táto my lienka zrejme nebola po vôli magnátom, majite om elektrární a výrobcom zariadení, tým menej ropným krá om. Pri iel rok 1910 a úbohý Tesla ostal sám. udia zaistili jeho finan nú podporu, ale boli nútený vzda sa svojich zámerov pod tlakom ve kých hrá ov. Opustený v etkými, ktorí re pektovali nerozum a úplne zni ený Nikola Tesla zomrel v Spojených tátoch v roku 1943. Ke e Mocní tohto sveta nám nechceli poskytnú mo nos spoznania bezplatnej energie, tak toto poznanie nevyhnutne pripadá nám. Pod a Drunvala, projekt u bol predstavený na prerokovanie Organizácii Spojených národov a informácia sa k nám skôr í neskôr dostane.

13.3 Venu a

Pod a slov Drunvala, na Venu i rovnako existuje monumentálny komplex. Vie o tom aj NASA. V januári roku 1985 vedenie objavilo na Venu i komplex stavieb, analogicky podobný komplexu v Gíze. Je presne rovnaký ako pyramídy a sfinga v Egypte. Existuje viac dvestoro ných fotiek Siteriánskeho komplexu. Drunvalo potvrdzuje, e hovoril s u mi, priamo sa zaoberajúcimi touto otázkou. Americký Výbor pre otázky du evného zdravia, zlo ený z dvadsiatich udí (konzultuje s NASA, ke príde re o mo nostiach existencie ivota na iných planétach), dal v máji roku 1985 povolenie na zverejnenie informácií o Venu i. To znamená, e vedenie bolo nútené urobi to, pod tlakom zákona.

Informácia bola odovzdaná jednou televíznou stanicou v táte Florida iba raz. Samozrejme, nikto tomu neveril. Zverejnením informácie NASA formálne splnila po iadavky zákona a získala príle itos utaji ostatné údaje. Ihne nato NASA vyslala k Venu i druhú kozmickú lo , ktorá zosnímala 90 percent povrchu planéty. Absolútne mô eme preskúma iba trojrozmerný aspekt Venu e, ale nevieme, ako mo no zdokumentova tvorrozmerný aspekt planéty. Ak odídete na inú planétu, tak sa najskôr musíte naladi na potrebnú priestorovú hladinu a ur i , o sa na nej deje. ivot existuje len v ur itých dimenziách. Trojrozmerná úrove Venu e je neobývaná. Na Venu i ivot prekvitá na úrovni 4. dimenzie. Túto krásnu planétu obýva rasa Chatorov, najvyvinutej ia a najmúdrej ia rasa v na ej slne nej sústave. Vývojom vysoko prevy ujú udí, edých aj Nefilimcov. Chatorovi a - sú bytosti Kristovho Vedomia. Vý kou dosahujú desa - estnás stop a celá ich náuka je zalo ená na akustickom prúdení, vystupujúcom rovno z ich hrdla. Predstavujú svetlo a istú lásku. Dlhú dobu pracovali spolu s Egyp anmi. Sústava pyramíd na Venu i vz nikla v aka trvalému spojeniu na ich dvoch rás. Podobné komplexy existujú aj na Mesiaci. Na obrátenej strane Mesiaca máme malé základne. Útvar strategickej obrannej iniciatívy NASA vypracoval tajný plán "Klementína" po vypustení kozmickej lode v tomto pás me v roku 1994. Dovo te mi, vráti sa k Filadelfskému Experimentu a poveda vám o skuto nej prí ine, ktorá k nemu edých viedla. Ke bola atmosféra Marsu u úplne vy erpaná, Mar ania (prarodi ia sú asných edých) sa rozhodli postavi komplex na Sidónii, ab y potom vytvorili vonkaj iu Merkabu, stroj priestoru - asu, pomocou ktorej by mohli prejs do budúcnosti. Komplex na Sidónii nebol vytvorený preto, aby názorne demon troval kon trukciu Merkaby. Tento komplex sám bol mechanizmom na jej zriadenie. Pod a tvrdení Tota, sa toto stalo minimálne pred miliónom pozemských rokov. Mar anom sa po astilo a previbrovali do Atlantídy 67 -ho tisícro ia p.n.l. Budúce pokolenie Mar anov sa pokúsilo zopakova tento experiment asi pred estnás tisíc rokmi, ale tentoraz nad ním stratili kontrolu, prerazili dieru do priestorových úrovní, o viedlo k tomu, e duchovia v etkých priestorových úrovni sa usídlili do tiel obyvate ov Atlantídy. Drunvalo nevie, ko ko e te podobných experimentov sa pokú ali edí uskuto ni , ale vie, e jeden z nich sa stal v roku 1913. Uskuto nili e te jeden pokus v roku 1943 (Filadelfský experiment) a al í - v roku 1983 (Montouxký Projekt). V budúcnosti nám hrozí e te aspo jeden experiment. Al Bilek tvrdí, e prijímal spoluú as v Montouxkom Projekte a hovorí, e vykonávatelia návrhu objavili v sebe schopnos slobodne cestova v ase. Mohli vniknú akoko vek aleko do minulosti aj budúcnosti. Drunvalo o tom hovorí inak. Pod a jeho slov vedci, zú ast ujúci sa na spracovaní projektu, boli schopní prenikn ú do minulosti na milión rokov, kde narazili na stenu. Taktie mohli vniknú po rok 2012, kde znova narazili na al iu stenu. Prí ina je v tom, e prvý experiment sa uskuto nil pred miliónom rokov a edí nesmú prenika alej za tento dátum. Taktie nemô u prejs do budúcnosti po roku 2012, ke e v tom ase sa má kona ich posledný experiment. V etky experimenty sú spojené medzi sebou, nielen Filadelfský Experiment a Montouxký Projekt, ale v etky! edí sa pokú ajú vyrie i niektoré svoje problémy, a preto získali slobodu na vy ích úrovniach existencie. ivot vytvára situácie, v ktorých sa obohacujeme v etci. Tak e nie je potrebné odstra ova edých, aby bolo v etko v poriadku.

13.4 Zmrza ene zvieratá

Iný aspekt experimentálnej aktivity edých na na ej planéte - je zmrza enie zvierat. Prí ina, pre ktorú edí ni ili zver (zámerne pou ívam minulý as), spo ívala v prianí pochopi sexuálnu energiu. edí stratili vlastnú sexualitu ve mi dávno a pokra ovali v udr iavaní vlastného rodu skúmavkovým spôsobom. Za posledných dvadsa rokov je známych tisíc prípadov úhynu zveri (a tie aj iných zvierat). Linda Moulton Chouv, jedna z prvých výskumní ok tohto úkazu na Zemi, pripravila televízne vysielanie, venované úhynu zveri, s názvom "Podivné jatka" a napísala knihu "Jatka pri elcov". Zo za iatku ju napadlo, e v tomto prípade je zapletená americká vláda, ale, vniknutím do problému hlb ie, vedecká pracovní ka pochopila, e to je práca technologicky vyspelej ích bytosti. Objavila, e zárez je urobený neuverite ne tenkým laserovým zariadením, ktorý udstvo nemá k dispozícii. Ba o viac, zo zmrza ených kráv boli odsaté úplne v etky erytrocyty, a toto udia jednoducho nemohli uskuto ni . edí tie uná ali udí a vykonávali na nich experimenty. Mno stvo podobne unesených aleko prevy uje ísla, uvedené vo vládnej dohode. Toto robili s cie om túdií na ej sexuálnej a emocionálnej energie. Pod a Drunvala, edí teraz opustili Zem a objavila sa nádej, e podobné prípady sa nezopakujú. edí si uvedomili, e preto, aby sa dostali z pasce, do ktorej sami seba dohnali, oddelením sa od zdroja ivota, je nevyhnutne vráti sa do vlastných emocionálnych tiel. Bohu ia , na li len jeden spôsob uskuto ni tento cie - preskúma ná intelekt. Tento postup v iadnom prípade nemohol vie s k úspechu. Pôvodne edí boli vytvorení podobne ako my: ich emocionálne telá boli nepo kvrnené. Len spoluú as na vzbure Lucifera ich oddelila od jedinej reality. Za li príli aleko vo svojom mechanickom priemyselnom vývoji a to prestalo priná a kladné výsledky. Podobná technológia sa neraz pou ívala vo vesmíre a zaka dým boli dôsledky katastrofické. Kon trukcie kozmických lodí na medziplanetárne cesty a roboty na plnenie celej práce v dy priviedli svojich tvorcov k strate emocionálneho tela - základného zdroja sily. Mô ete vytvori Merkabu vonkaj ou cestou. Preto sú potrebné len vedomosti. Nie je potrebná ani láska, city, ani emócie. V dôsledku toho získate UFO. Akéko vek UFO, alebo lietajúci tanier, je zalo ený na princípe vonkaj ej Merkaby. Problém spo íva v tom, e podobné objekty vás izolujú od zdroja ivota a stávajú sa dôvodom straty emocionálneho tela. Do kon trukcie vonkaj ej Merkaby nevkladáte pôsobenie vlastných citov, ani lásku, ni z toho, o potrebujeme z emocionálneho tela. Takýto postup vyvoláva stav, vo v etkom sa opierajúci o logiku, zbavený emocionálneho tela. Existuje e te jeden problém (alebo osudová chyba) vonkaj ej Merkaby: nastavuje hranice vá ho uvedomenia na iné priestorové úrovne. Hviezdna brána vy ích dimenzií sa budovala s tým výpo tom, e na prechod cez u boli potrebné emócie. Túto sú as nere pektoval Lucifer - 4. anjel, vzbúril sa proti Bohu, elaním polo i do osnovy tvorenia vonkaj í spôsob. Pred milión rokmi sa Mars zachvel v pred smrte nej agónii. Bol to dôsledok predchádzajúcej vzbury Lucifera. V dôsledku toho sa zni ilo mnoho planét a celé úseky kozmu. Mar ania tie neuverite ne "vynikali" vo svojej neschopnosti milova , úplne stratili emocionálne telá. Opierali sa iba o logiku, o

viedlo k zni eniu ich planéty a k previbrovaniu sa v ase do Atlantídy, priniesli so sebou v ak aj svoju chorobu. Teraj ia vzbura Lucifera sa za ala v na ej galaxií asi pred 200 tisíc rokmi. edí boli základnou silou tejto vzbury. Teraz osídlili stovky planét na ej galaxie, ale preva ne sa zamerali na Alnilama - stredné hviezdy pásma Orióna. Mar ania sú jednými z ich prapredkov. edí sú zbavení emocionálnych tiel. Zanikajú im pre osudné chyby: ich tvorenie bolo postavené na vonkaj ej Merkabe. Dostali sa do pasce v tejto úrovni existencie. edí nesmú preniknú na nasledujúce oktávy existencie, preto e sa oddelili od reality nato ko, e dokonca zabudli, o je to láska. To znamená, e nemô u "cíti " tvorenie vlastnej cesty. Teraz si uvedomili svoj problém, pochopili ho logicky, ale nemô u nájs rie enie. Vo svojich experimentoch na u och sa edí pokú ali spoji s nami, v lo i do vlastnej podstaty nádej, e takto nejaká iasto ka ich "Ja" bude môc vydr a . Klonovali al ie rasy na tejto planéte, aby uchovali vlastný dedi ný základ populácie. Experti klonovania edých, dlhú dobu vykonávali iroko - rozsiahle experimenty na u och. Vytvorili mno stvo experimentálnych modelov loveka, pri h adaní ideálnej bytosti. Zaoberali sa tým, ke e vedeli, e ich druh je odsúdený na vyhynutie. Ich experimenty s u mi boli pokusom o vy achtenie krí enca loveka a edého. Pochopili celú zbyto nos svojho úsilia, e sú odsúdení na vyhynutie ako druh. Av ak vesmír im dal svoje povolenie na túto innos , ke e od dôb previbrovania sa Mar anov do Atlantídy sú dejiny Zeme s nimi tesne spojené. Do tejto drámy bolo zatiahnutých minimálne pä mi mozemských rás. Bytosti z iných dimenzií nás chceli poisti od krajných opatrení, ktoré mohli edí urobi . Pod a Drunvala, sa edí prednedávnom pokú ali zmies udstvo s povrchu Zeme, ve mi prudkým otváraním tvrtej dimenzie. Keby sa ich pokus úspe ne uskuto nil, u by sme neexistovali. Stúpanie na vy ie dimenzie je nutné robi pozvo na a prirodzene. Ke sa edí pokú ali urých ova tento proces, tak vytvorili mrie ku okolo Zeme a u sta ilo len otvori okno do nasledujúcej dimenzie. Takéto okno funguje obo jsmerne, a preto, aby ich pozemskí Nanebovzatí U itelia nemohli zastavi , edí urobili nesmierne malé okná a chaoticky rozsiali drobné diery na celú kry talickú mrie ku okolo Zeme. Av ak Vzkriesení U itelia, pou ívajúc lásku, sta ili pochopi túto chaotickú kresbu a ke sa okno otvorilo, posielali cez neho lásku a takto zape atili svetlom priestorovú dieru. Po as troch mesiacov po tom, o sa stalo, edí udr iavali hrobové ml anie. Toto v etko sa stalo pred 3 - 4 rokmi a edí vedia, e toto bola ich posledná anca na na ej planéte. Videli, e vedomie udstva sa u priblí ilo k tomu, aby si vzalo pod kontrolu planétu, ponorenú do spánku. Toto sa, vlastne stalo, ke Peruán an, vystúpil na Kristove Vedomie, dokázal zodvihnú zo Zeme kozmickú lo v Egypte a "namieri ju na skazu" edých. A na záver, rozhovorom o vzbure Lucifera, by som chcel e te raz podotknú , e vnímanie týchto udalosti z pozície dobra a zla vedie k obmedzeniu ich interpretácie. My sme uviazli v polárnom vedomí 3. dimenzie. Z poh adu vy ích di menzií, je to prirodzený proces s jeho nerozlu nými aspektmi dobra a zla. V etko má svoj cie a aj my sa k nemu blí ime.

14. 1972

Najskôr vám poviem o tom, ako Tot spolu s al ími Vzkriesenými U ite mi pristúpili k vytvoreniu syntetickej kry talickej mrie ky Kristovho Poznania na tejto planéte preto, aby odstránili dôsledky konfliktu udalosti v Atlantíde medzi Mar anmi a Zemou. Ke Vzkriesení U itelia pristúpili k v ybudovaniu mrie ky, najskôr prerazili vrty na území Egypta, aby na li ohne ivota Hál Amenti a aktivovali geomantiu pomocou posvätných bodov na celej Zemi. alej Vzkriesení U itelia vypo ítali, e do zimy roku 1998 musíme vstúpi do 4. dimenzie, av ak najs kôr sa to podarilo urobi len málokomu. Na tomto experimente (zriadenie syntetickej kry talickej mrie ky Kristovho Poznania) nebolo ni zvlá tne. Pravidelne vznikala na iných planétach. Pri prechode z jednej úrovne vedomia do druhej a nikto vo vesmíre nevi del v tomto procese ni zvlá tne. Popritom v etkom asi pred 200 rokmi obyvatelia Síriusa, ktorí sú na im vy ím aspektom, pochopili, e existuje hrozba, e my to nikdy nedosiahneme. Predvídali udalos , ktorá sa mala sta v roku 1972, a pochopili, e preto, aby sme vydr ali, musíme by v tom a e na úrovni 4. dimenzie. A ke dosiahneme túto úrove , problém nesmie vzniknú , v opa nom prípade bude hrozi celej planéte záhuba, domnievali sa. as pre iel a za alo by jasné, e a ko dosiahneme 4. dimenziu. Síriusania si ani z aleka ne elali by apatickými svedkami na ej smrti. My sme v istom zmysle ich de mi. Prechovávajú k nám rodi ovské city. Za ali h ada spôsob rie enia tohto problému, av ak neúspe ne. V histórii vesmíru neexistuje známy spôsob záchrany planéty, ktorá sa ocitla na tej úrovni vedomia, na ktorej je Zem dnes. Ke sa podobné veci diali v minulosti, niesli so sebou nezadr ate nú skazu planéty. Av ak obyvatelia Síriusa sa nevzdávali a objavili, e v od ahlej galaxií existuje predstava rie enia podobnej situácie, av ak e te nebola vyskú aná v praxi. V tomto ase e te neexistovala úplná istota o tom, i budeme môc sami postúpi na potrebnú úrove (ve vedomie niekedy koná obrovské kroky), ale obyvatelia súhvezdia Sírius predpokladali najhor ie. Preto robili v etko mo né, aby pretvorili do ivota svoju ideu. Vytvorili ivú lo bez vov dlhú 15 mí . Mala tvar cigary iernej farby a spájala v sebe uhlík a silikónové formy ivota. Táto ivá kon trukcia disponovala vedomím. Jeden jej koniec bol priezra ný a tam sa nachádzala posádka, skladajúca sa z 300 -350 obyvate ov tretej planéty Síriusa. Boli bieli, skrá lení zlatými znakmi. Plán bol vypracovaný do v etkých detailov a ako prídavok k ve kej lodi boli vytvorené malé kozmické systémy, vo forme lietajúcich tanierov - od 12 do 20 stôp v priemere. Obyvatelia Síriusa urobili v etko potrebné na zhotovenie a vypo ítanie rôznych mo ností a rozhodli sa po ka ur itý as. Vrátili sa na Zem. V roku 1972 bol Drunvalo vyslaný do Kanady. Tam sa mal tajne spoji s lovekom menom Dávid Sudzuki. Sudzuki bol v estranne vzdelaný lovek, sú asne pracujúci na nieko kých úrovniach. tudoval genetiku, av ak nie cez mikroskop, ale cez alekoh ad. Veril princípu: " o je hore, to je aj dolu". Ak sa pozeráte na rozmerné veci, tak mô ete rozli ova v etky pohyby ove a zrete nej ie. Pozoroval let asteroidov a takto chápal zákony genetiky.

Sudzuki sa tie zaujímal o slne nú aktivitu a mal k dispozícii skupinu udí, neustále pozorujúcu Slnko. Vedel, e v roku 1950 boli výskumníci sved kami doposia neznámeho javu. iarenie v podobe pirál sa vychrlilo zo Slnka a prebehlo celkom popri Zemi. Zem sa otá a okolo svojej osi a os sa odchy uje sama o sebe, robiac nieko ko cyklov. Doba trvania pozvo ného cyklu (precesia) predstavuje 25 920 roko v. Existuje aj iné rozkývanie osi - dozadu a dopredu, trvajúce 46 000 rokov. Existujú e te iné odklony, jeden z nich prebieha po 14 -tich rokoch. Pod a Sudzukiho, v roku 1950 sme sa nachádzali v krajnom bode tohto výkyvu. Ke pirála preletela ved a Zeme, rozsah výkyvov sa zvä il, av ak návrat osi do predchádzajúcej polohy sa zabrzdil. Vedci venovali trnás rokov tomu, aby vypo ítali, e zmeny v odklonených osiach mô u vies k posunu pólov a Zem tým získa nový severný a ju ný pól. V roku 1964 si tým boli u istý. Sudzukiho skupina tudovala získané podklady e te tyri roky. V roku 1968 vedci pri li k definitívnemu záveru o tom, e presun pólov je neodvratný. Sudzuki upovedomil najskôr kanadskú vládu, potom vládu Spojených tátov a aj iných krajín o tom, e oskoro má vzniknú nový severný a ju ný pól. Povedal im o tom, e ka dé tri roky Slnko prepú a pirálové iarenie s presnos ou hodinových ru i iek, len intenzita tohto iarenia, ím alej viac narastá. Z ich výpo tov vychádza záver, e v roku 1972, v období medzi augustom a novembrom, sa energetická hladina zvý i nato ko, e na Slnku dôjde k výbuchu, pri om výbuch bude nevídanej sily. Vedci tie predpovedali, e al ia explózia sa stane v roku 1984 a oskoro nastane presun pólov. Táto udalos sa stala 7. augusta roku 1972. Z ná ho poh adu to bol ve ký kozmický jav (my sme, pravda e nevedeli, e by sme sa neobi li bez zásahu obyvate ov Síriusa). Vo svojej knihe "Kozmický almanach" Anton P. Kertis to pomenoval "najzúrivej ou slne nou búrkou zo v etkých vid ených". Pod a "Vedeckého vestníka": "V prvých augustových d och sme boli svedkami mocnej ej slne nej aktivity. Medzi 2.- 7. augustom bol pozorovaný silný výbuch na Slnku... To, o sa stalo v prvých d och augusta je najdôle itej ou zo v etkých zaregistro vaných udalostí... Pri výbuchu, ktorý sa stal 7. augusta, dozimetre neboli schopné ukáza presné hodnoty radiácie, ke e neposta ovali dieliky ich stupnice ... " Slne ný vietor, priemerná rýchlos ktorého bola 500 kilometrov za sekundu, v týchto d och dosahovala 2 a 1/2 milióna mí za hodinu a len o tri dni jeho rýchlos klesla na 1 a 1/2 milióna mí za hodinu a táto rýchlos zotrvala 30 dní. Podobné sa kedysi javilo byt nemo ným, av ak stalo sa to. Správy o týchto udalostiach boli zverejnené vo v etkých ve kých vedeckých asopisoch a v mnohých novinách sveta. Ale vedci tápali v dohadoch, jediné, o boli schopní ponúknu , bolo vylo enie vedeckých údajov. O es mesiacov Dávid Sudzuki zvolal medzinárodne vedecké sympózium, aby na om zhodnotili mo né dôsledky výbuchu. Drunvalo sa rozlú il s vedcom tri mesiace predtým a nevedel, o sa odohrávalo na sympóziu. Av ak dozvedel sa, o sa po sympóziu (od augusta do novembra roku 1972) objavilo v tla i, mno stvo publikácií, týkajúcich sa tohto problému. Av ak po sympó ziu, prebiehajúceho od júna do júla roku 1973, nastalo úplné ml anie, akoby sa vôbec ni nestalo.

Keby sa obyvatelia Síriusa nezapojili, explózia by nás v ka dom prípade zni ila. Zni ila by aj celý ivot na planéte a po mikroorganizmy. Teda, o sa stalo naozaj: na e Slnko sa roz írilo do ve kosti gigantickej ervenej pulzácie a zabralo priestor na orbite Jupitera. V takomto stave muselo zotrva po as tisíc rokov a potom sa navráti do svojho obvyklého stavu. Ak by sme boli na to pripravení a nachádzali by sme sa v túto dobu na úrovni Kristovho Vedomia alebo vy ie, tak by nám sta ilo jednoducho sa naladi na potrebné vibrácie a vníma podobné zmeny ako krásny úkaz. Ale ke e sme boli vrátení spä vo svojom vývoji udalos ou, ktorá sa stala pred estnás tisíc rokmi v Atlantíde, nepodarilo sa nám dovtedy vstúpi do Kristovho Poznania a pripravi sa nále itým spôsobom. Vtedy k nám pri lo 144 tisíc rás z rôznych dimenzií na pomoc. 80 tisíc rás pri lo na Zem u v polovici januára 1972. Pustili sa do horúcej rozpravy oh adom tejto situácie a takto mohli pozastavi ervenú pulzáciu Slnka a 79 200 rás rozhodlo: "nie je tu iadna nádej, nestojí za to sa dokonca ani modli o záchranu udstva. Je treba vráti sa domov". A vypravili sa domov, verní svojej politike nezasahovania. Nieko ko stoviek obyvate ov s iným poh adom (z Plejád, Aldebarana a iných súhvezdí) sa rozhodli osta , po úvnutím mienky obyvate ov Síriusa. Delegácia Síriusa mala poruke nielen v etko potrebné technické vybavenie, ale s nimi pri la na Zem aj skupina vyslancov. A vo chvíli, ke situácia prijala hrozivú podobu, skupina vyslancov vyslala ku Galaktickej Rade prosbu o dovolenie vykonania experimentu. Ak by existovala nádej, e po výbuchu by pre il aspo jeden pozem an, boli by zlyhali. Ale ke e na to nebola u ani najmen ia nádej, vyslanci obdr ali rozhodnutie. lenovia Galaktickej Rady najskôr vypo uli názory vyslancov na to, ko ko udí budú môc zachráni výsledkom experimentu. Nevedeli, o odpoveda : "Mo no dvoch alebo troch udí, ale isto nie viac ako desa ". Hlavným predpokladom získania povolenia na uskuto nenie experimentu bola viera v to, e pomô u zachráni aspo jedného loveka. Po pravde povedané, bol to radikálny krok, na ktorý sa predtým nikto neodvá il a oni nevedeli, ko ko udí sa im podarí zachráni . Dosiahnutím povolenia, vyslanci Síriusa ihne pristúpili k prácam a o tridsa dní mali k dispozícii v etko potrebné. Dali ku kry talickej mrie ke Zeme ten najvä í objekt vo forme cigary a umiestnili ho na membránu vedomia planéty, nachádzajúcej sa vo vzdialenosti 440 000 mí od povrchu Zeme. Naladili ho na ten najvy í pozemský harmonický tón a tým sa objekt stal pre nás nevidite ným. Taktie rozmiestnili osem mali kých lietajúcich tanierov na vrcholy hviezdy - tvorstenu, okolo na ej planéty. Existuje jedna taká hviezda, vpísaná do zemegule, ale existuje aj iná, ove a vä ia, vzdialené body ktorej sa nachádzajú vo vý ke 10 000 mí od zemského povrchu. Jej vrcholy sú aj akrami Zeme. Z ve kej lode na ich spasite ov spustili laserový lú (nevieme ho analyzova ). Tento lú mal v priemere osem palcov, bol rozdelený na drobné farebné numerické lú e a disponoval rýchlos ou svetla. Toto svetlo prebiehalo z jedného sveta do druhého. Lú vstúpil na severný pól a dostal sa na jeden z malých lietajúc ich tanierov, umiestnených na vrchole tetraédera. Tam enormné mno stvo informácií, nahromadených v laserovom lú i bolo rozdelených na tri lú e ( ervený, modrý a zelený). Tieto lú e boli odovzdané trom iným kozmickým lodiam, ktoré ich zárove poslali zostávajúcim trom lodiam a výsledkom bolo, e lú e sa stretli na Ju nom póle. Na Ju nom póle boli opä prevedené na informáciu a táto informácia bola spracovaná v strede Zeme. Odrazením sa zo stredu Zeme, informácia prenikla na

povrch vo forme malého lú a svetla . Lú e, prichádzajúce zo stredu Zeme, spojili v etkých udí a zvieratá planéty. Pamätajte, e vyslanci Síriusa nás chceli ochráni pred stenou oh a a dosiahli svoj cie . Ochránili nás tak, e my sme dokonca ani ni netu ili - ve podobné vedomosti by mohli vyvies udstvo z rovnováhy. Taktie urýchlili evolúciu ná ho vedomia, tak e sme mohli vystúpi na dostato nú úrove , aby sme zniesli blí iaci sa plame . Obopínal Zem holografickým po om a podobné holografické pole u bolo vytvorené okolo ka dej pozemskej bytosti. Prvých nieko ko mesiacov sa ni nezmenilo, jednoducho dohliadali na situáciu. Potom naprogramovali na e nebo ako hologram a urobili v etko mo né, aby veci i li vlastným poradím. Potom naprogramovali udalosti ná ho ivota takým výpo tom, aby sme sa vyvíjali o mo no najrýchlej ie. Zárove nás bránili od stien plame ov. V rokoch 1972 do roku 1982 sme postupovali úplne novým smerom. Zrýchlilo sa tempo na ej evolúcie. Proces napredoval a my sme skuto ne za ali by evolu ne rýchlej í. Tento pokus sa u kázal by ve mi úspe ný tak, ako predpokladali na i spasitelia. Namiesto 10 udí, 1 a 1/2 miliardy udí bolo pripravených dosiahnu al iu úrove . Úplne v etci boli uchránení od ohnivých stien - v etci sme tu. Tento objav dal tie príle itos dov i synté zu kry talickej mrie ky Kristovho Vedomia. Bez tejto mrie ky ani jeden lovek nebude môc vystúpi na al iu úrove vedomia. Zriadenie mrie ky u bolo dokon ené 4. februára 1989. Zvy ajne, ke planéta vstupuje do Kristovho Poznania, len nie ve a udí je schopných pochopi v plnej miere novú skuto nos . Zostávajúca masa v ak padá e te ni ie na dlhé obdobie a aká, ke títo nieko kí budú môc vytiahnu v etkých zostávajúcich na novú úrove . Av ak existujú rôzne úrovne Kristovho Vedomia. Úrove Kristovho Ve domia 4. dimenzie sa nachádza na 10., 11. a 12. harmonickom tóne. Zvy ajne sa planéta vyvíja v tomto tádiu dlhú dobu. Spodný harmonický tón 4. dimenzie zah a v seba astrálnu sféru, na ktorej sa nachádzame v spánku a kde sa ocitá vä ina udí po smrti. Na tomto mieste sme schopní stretnú sa s tvormi, podobnými vílam alebo lesným duchom. Nebudete môc získa Kristovo Vedomie skôr, ako dosiahnete 10. harmonický tón 4. dimenzie. Toto je práve ten vysoký harmonický tón, ku ktorému práve teraz smeruje na a pla néta. A mimochodom, tam nemô u za nami edí. Majú prístup k najni iemu harmonickému tónu 4. dimenzie a neustále sa krútia v na om astrálnom svete. Áno, motajú sa nám pod nohy hlavne v astrálnej úrovni. Geometria kry talickej mrie ky vedomia obklopujúca a kúko vek planétu sa mení pod a toho, aké je evolu né vedomie planéty. Obvykle sa podobné zmeny dejú ve mi zriedka. Po as tisícro ia sa stávajú jednotkové bezvýznamné zmeny. Teraz sa v ak zmeny truktúry kry talickej mrie ky Zeme dejú ka dú hodinu. Toto pri tiahlo pozornos bytostí zo v etkých kútov galaxie. Nachádzajúc sa vo vnútri systému si a ko predstavujeme rýchlos vlastného pokroku. Av ak pre druhých pozorovate ov je tento rýchly pohyb o ividný. Vzniká nie o bezprecedentné. Prehrávky o na ej planéte sa prekladajú na v etkých kanáloch mnohorozmernej galaktickej televízie. A preto dva na e najvy ie harmonické tóny pripomínajú parkovisko. Nachádzame sa v stredobode v eobecnej pozornosti, preto e ka dý vie: e to, o prebieha tu, sa odrazí na v etkých. ivot celého vesmíru v mnohom závisí od výsledku udalostí na Zemi.

Tot hovorí, e teraz nás mo no prirovna k novorodencovi, ktorý sa premenil na dospelého za pätnás minút. Tento dokonale unikátny úkaz, neobsahuje analógiu v truktúre pamäti dokonca ani na úrovni Melchisedeka. Zdá sa, e toto je najúspe nej í zo v etkých v minulosti vykonaných experimentov. Teraz Drunvalo za ína tu i , e v etko toto bolo zamý ané Bohom u na za iatku Tvorenia. Predsa v ak, Vzkriesení U itelia e te nevedia, aký bude výsledok. Tot chce, aby Drunvalo v etko toto jasne pochopil. Zatia sa vytv ára dojem, e experiment plynie ve mi úspe ne. Nanebovzatí U itelia za ali plánova dlho pred realizáciou. Tot a jeho spolubojovníci po ítali, e na a planéta na erpá kritickú masu do posledného tý d a augusta alebo prvého tý d a septembra roku 1990 a na j ar roku 1991 budeme môc postúpi na druhú priestorovú úrove . Nanebovzatí U itelia hovorili, e potom v etci spolu opustia Zem vo sfére svetla a rozprávali sa o druhej úrovni vedomia. Toto by zjednotilo nás v etkých a stalo by sa katalyzátorom v eobecného vzkriesenia. Av ak, v etko sa stalo inak: v auguste roku 1990 Irak napadol Kuvajt a v etky najvä ie národy sveta sa naozaj zjednotili, ale preto, aby sa pripravili k vojne s Irakom. A preto sa Vzkriesení U itelia rozhodili upusti od naplánovaného kroku. Spolo ným úsilím sme sa zjednotili proti jednému loveku v jednej zemi. Toto nemá precedens v histórii. Nikdy sa e te celá planéta nespojila proti jednému - jedinému loveku. Dokonca aj svetové vojny mali iný charakter. Pre vojnu s Irakom Vzkriesení U itelia vypracovali nový plán: 32 majstrov muselo odletie do skupinovej Merkaby. Tak aj Tot zanechal Zem 4. mája 1991. Tieto kroky smerovali k tomu, aby postupne zvy ovali úrove ná ho vedomia. Ka dopádne sa na e vedomie bude ve mi prudko roz irova . Teraz plánujú tento pr iebeh. Skôr ako opustili na u planétu, Tot povedal Drunvalovi, e nemyslí, e bude musie nasta ne akaný a mocný presun pólov, ktorým je zvy ajne sprevádzaná zmena planetárneho vedomia. Musíme pravde pozrie do o i a urobi rad krokov a tento priebeh bude harmonický. Vzkriesení U itelia chcú urobi toto pozdvihnutie vedomia úplne kontrolovaným. Drunvalo je presved ený o tom, e v etky predchádzajúce predpovede o budúcnosti Zeme u stratili svoj význam. Experiment vyslancov Síriusa zmenil v etko. Predpovede Nostradama boli ve mi presné do roku 1972, ale v sú asnej dobe sa u nemusia nap a . Sudzuki predpovedal, e presun pólov nastane v roku 1984 a bol o tom presved ený. Av ak nastal rok 1984 a my sme sa ocitli na úplne inom mieste. Tot predpokladá, e sme získali najunikátnej ie skúsenosti v histórii galaxie. Do konca storo ia ka dý ijúci na tejto planéte prejde na novú úrove vedomia. udia stále umierajú. Ke zomrú, vstanú z m tvych a vystúpia na Kristove Vedomie. Práve pre ívame také posunutie planetá rneho vedomia, akoby sme presko ili milión rokov do budúcnosti. Mno stvo bytosti z vy ích aspektov ivota sa sem obracia, aby za ili túto neoby ajnú udalos . Pri li na Zem alebo sa narodili ako udia, alebo vstúpili do ich tela. Zdá sa, e sme uskuto nili neuverite ný úspech a oskoro sa to preuká e nielen na vy ích harmonických tónoch 4. dimenzie, ale pôjde to e te alej. V jednej krásnej chvíli - zdá sa, e sa odohrá v roku 2012, dôjde k výnimo nej udalosti v histórii kozmu: prestúpime o oktávu vesmíru.

15. Tajná vláda

Ako by ste ich nazvali - Tajnou vládou, Iluminátmi, Bilderbergermi, Trojstrannou komisiou alebo Radou pre medzinárodne vz ahy, mená nemajú význam. "Tajná vláda" v podstate spo íva z najbohat ích udí na svete. Je ich asi dvetisíc a u dlhú dobu kontrolujú na u takzvanú vládu. Oni ur ujú, koho a kedy musia zvoli na ur itú funkciu. Oni rozhodujú, i sa bude vies vojna a kedy sa skon i. Kontrolujú svetové zásoby potravín, zvy ovanie a klesanie inflácie svetových devíz. V etko toto vymedzuje uvedená skupina osôb. Dokonale, nemô u vzia pod kontrolu len ivelné katastrofy, av ak riadia mnohých. Niekde medzi rokom 1900 a 1930 edí uzatvorili zmluvu s týmito u mi. Rozhodne sa to stalo pred Filadelfským Experimentom (r.1943), ke vedci vyu ili získanú informáciu od edých. Nikola Tesla, fyzik, riadil Filadelfský Experiment, prehlásil vo výkaze, e dostávali informácie od mimozem anov, ale samozrejme, vtedy mu nikto neveril. Zo za iatku tajná vláda uznala edých ako ne kodné bytosti a uzat vorila s nimi dohodu. Dokonca aj rozhodla, e v edých sa na nich usmialo nevídané astie a na li silnej í zdroj neobmedzenej moci. Zmluvné podmienky dovo ovali edým robi pokusy na na ej planéte na výmenu za poskytnutie informácii o nových technologických spracúvaniach. Práve v aka tejto technológii sme dosiahli v poslednej dobe neskuto né výsledky. Ke v roku 1968 Dávid Sudzuki predpovedal vznik nových pólov a smr celého ivota na planéte, tajná vláda sa rozhodla zachráni sa útekom. Po roku 1970 títo udia podnecujú "studenú" vojnu medzi ZSSR a USA. Teraz sa v ak "studená" vojna skon ila. To sa skôr í neskôr muselo sta , tak ako sme aj my dlhú dobu fungovali ako jednotný tát. Tajná vláda sa nikdy nepodelila o technológiu edých s udstvom, nechala s i ju pre seba. Mali nato ko vyvinutú technológiu, e je tomu takmer a ké uveri . U dávno mali k dispozícii UFO. Doteraz je zrátané, e viac ako 50 % zaregistrovaných UFO patrí Zemi a teda - Tajnej vláde. Tajná vláda, vyu ila posledné vedecké úspechy sovietskej a americkej vedy a tie technológiu edých, pripravila kozmické lode, aby opustila Zem predtým, ako sa odohrá presun pólov. V etko sa to pripravovalo ve mi rýchlo, preto e, pod a prognóz Sudzukiho, na presun pólov zostávalo menej ako trnás rokov. Najskôr Tajná vláda pripravila základ u na Mesiaci, rozhodli sa ju pou i ako odrazový mostík pre al ie skoky do kozmu. Na odvrátenej strane Mesiaca sú u vybudované tri malé, akoby hra kárske meste ká. V jednom meste ku sa stala katastrofa a mnohí udia tu zahynuli. Záznamy sved ia, e na Mesiac je u uskuto nených viac ako 2000 tajných letov. Potom ako Tajná vláda ovládla Mesiac sa rozhodla vojs hlb ie do kozmu. A o myslíte, kam smerovali? No samozrejme, na Mars, na historickú vlas edých. Na Marse bolo postavené výnimo ne zlo ité podzemné mesto, kde by sa mohli premiestni lenovia Tajnej vlády a e te nepatrné mno stvo udí. Rozhodne ve mi málo udí, preto e Tajná vláda myslela v prvom rade sama na seba. Taký bol týl ich ivota. Podobali sa edým a skoro v etci stratili svoje emocionálne telá. Doviezli si na svoju kolóniu na Marse v etko potrebné pre ivot. Pod a Alu Bileka, zú astneného v spolupráci na Montouxkom Projekte (oficiálne známom ako "Projekt Fénix"):

Jeden z cie ov "Projektu Fénix " bolo práve vyu itie tunelov asu na podporu mar anskej kolónie. Mar anské kolónie existovali u na za iatku 70 -tych rokov. V roku 1962 sme uskuto nili verejné pristátie na Mesiaci. Vlastne, Nemci ho u nav tívili v roku 1947. Aj my sme tam boli u pred rokom 1962, ako spolo ná ruskoamerická expedícia. Vypravili sme sa na Mars 22. mája 1962. Bolo to plne zaznamenané vo filme Alternative 3, ktorý bol odstránený 1.apríla 1977. Vo svedectve tohto priameho prenosu (farebné snímky, prenos, vysielaný televíziou z Marsu na Zem) pristáva kozmická lo Explorer. U nás existovali kolónie na Marse u koncom 60-tych, najneskôr, za iatkom 70-tych rokov. V tom ase si lenovia Tajnej vlády nielen e ne elali zverejni svoju innos , ale hlavne sa báli konkurencie v oblasti technológie. Ka dý lovek, zaujímajúci sa o spracovávanie pokrokových technológií, bol zastavený tým alebo iným spôsobom. Ak nemohli zastavi vedcov, tak sa ich priamo zbavili. Asi v roku 1984 bola výstavba mar anského mesta takmer hotová. V ka dom prípade, lenovia Tajnej vlády rozhodli, e dosiahli svoje. Av ak celkom nedávno, pribli ne v roku 1989 - Drunvalo nevie presný dátum - urobili nepríjemne odhalenie: Zem - nie je ani z aleka jediná planéta, kde prebieha presun severného a ju ného pólu. Dochádza k tomu aj na iných planétach slne nej sústavy a tie aj na Marse. Za sedem a devä mesiacov sa na nich valí nový úder. Kolonisti pochopili, e s nimi prebiehajú nielen fyzické zmeny, ich medzi priestorové vedomie tie podstupuje premenu. Oni, podobne ako edí, pocítili svoju celkovú bezradnos a bezmocnos . Potom pochopili, e jediná cesta ku spaseniu vedie cez lásku a jednotné vedomie. S podobnou situáciou sa Zem stretla v Atlantíde pred 16 000 rokmi, ke sa Mar ania chceli oddeli od Zeme a ís svojou cestou, av ak neboli schopní zobra si z nej pou enie. lenovia Tajnej vlády teraz vedia, e nebudú môc vydr a , ke sa budú spolieha len na seba. Sú iví udia, ktorí dúfajú , e On im odpovie a podá ruku na pomoc. Vrá me sa v ak e te k Richardovi Chouglendovi a k jeho výskumu objektov na Marse. NASA prejavuje v ete nú ahostajnos k tejto otázke, preto e pod a ich názoru Mars nie je to miesto, ktoré je potrebné preskúma . Na Marse prebieha nie o, o chce vedenie pred nami skry . Vedenie podniká v etko mo né, aby sa vysmialo mo nosti existencie monumentu na Marse a aby zosmie nilo mo nos existencie pamätníka na Marse a odvrátilo na u pozornos od tejto tematiky. Preto e udia z vedenia v mnohom pripomínajú edých, úplne sa zbavili emócií, ale sú ve mi rozumný. Keby na li iný spôsob záchrany, tak by ho rozhodne vyu ili. Ale v sú asnej dobe pochopili, e existujú formy ivota, nachádzajúce sa na ove a vy ích úrovniach, ako edí. Ide u len o pre itie udí, tak sa musia zachráni v etci, alebo nikto. O to sa sna ili vy ie bytosti po as katastrofy v Atlantíde. Nechceli dopusti zni enie Zeme, aby obete boli prenesené Mar anmi, ale naopak. Chceli, aby zostali na ive v etci.

16. To, o sa oby ajne deje

Drunvalo nevie, o sa mô e sta pri nasledujúcom presune pólov. Je zrejmé, e to nevie nikto, preto e vznikla vrcholne neobvyklá situácia. Predsa v ak Tot a al í Vzkriesení U itelia predpokladajú, e tentoraz by sme mali pre i ove a miernej iu a prirodzenej iu premenu z jednej dimenzie na druhú, ako zv y ajne. Drunvalo samozrejme vie, o sa zvy ajne deje pri presune pólov. Ke dosiahneme kritický bod precesie, v ktorej dochádza k premene, v etko sa za ína rúca . Prí inou je magnetické pole Zeme, ktoré pou ívame na pochopenie samých seba. Je archívom na ej pamäte. V tomto zmysle sme podobní po íta om. Musíme ma magnetické pole pre spracovanie údajov. V de splnu, de predtým a de po om narastá úrove zlo innosti: vra dy, znásilnenia a kráde e sú astej ie. Toto je spôsobene tým, e Mesiac núti "bubla " magnetické pole Zeme. Tieto malé bubliny nútia nervovo naru ených udí prestúpi hranicu. Ke sa presun priblí i, dôjde k prejaveniu fluktuácie (kolísaniu) magnetického po a (tá trvá 3 - 6 mesiacov), ako by sa Mesiac stával jasnej ím a pln ím ka dým d o m. V túto dobu sú udia krajne emocionálne labilní. Ekonomické a sociálne truktúry spolo nosti sa rúcajú, ke e tieto truktúry sú udr iavané len u mi. Ke udia strácajú nad sebou kontrolu, v etko okolo sa za ína rozpadáva na asti. Je mo né, e tentoraz to bude v etko odli né, e sa nám podarí naladi sa na meniace sa magnetické pole. Spravidla, presun pólov a presun vedomia prebiehajú sú asne. Za 5-6 hodín po momente presunu sa asto pozoruje vizuálny fenomén. Tretia a tvrtá dimenzia vstupujú do vzájomnej interakcie. Trojrozmerné vnímanie za ína pozvo na ustupova a my vystupujeme na novú úrove vedomia. Ke sa kry talická mrie ka trojrozmerného priestoru za ína rozpadáva , strácajú sa v etky objekty, vytvorené z umelých materiálov. Toto je jeden z dôvodov, pre ktorý nemô eme nájs stopy civilizácií, existujúcich na na ej planéte pred pä desiat miliónmi rokov. Iba veci, vyrobené z prírodných materiálov, ktoré sú v rezonancii s vibráciou Zeme, napríklad pyramídy a sfingy, mô u zosta nedotknuté pri presune pólov. Uchovávajú sa dokonca aj vtedy, ke v etky ostatné objekty sú doslova zmetené z povrchu Zeme. Ke sa syntetické objekty za nú stráca , odrazu vznikajú objekty 4. dimenzie. Príroda nadobúda nevídané farby a tvary. Preto, aby sme vedome pre li z trojrozmerného do tvorrozmerného vedomia, je zvy ajne potrebné vytvori Merkabu. Av ak tentoraz sa má sta v etko inak. Pod a Drunvala sme u dosiahli ten bod, kde musí prejs posunom vedomia jeden a pol miliardy udí. U itelia robia v etko, o je v ich silách, aby ka dý, alebo takmer ka dý mohol vstúpi do al ej dimenzie. udia musia náhle spozna alebo spomenú si na Merkabu, dokonca aj ke nebudú chápa , kde sa objavila táto znalos . Dokonca aj ke sa nám podarí udr a magnetické pole Zeme do momentu posunu pólov, takmer ur ite nastane perióda trvajúca tri a pol d a, ke magnetické pole úplne zmizne. Ak bud ete môc realizova vlastnú Merkabu, tak zostrojíte osobný ivý stroj priestoru - asu, ktorý, po prvé, vám nahradí stratené magnetické pole Zeme a po druhé, pomô e vám prenies sa z jednej dimenzie do druhej. Len o sa zní i napätie magnetického po a, Zem sa vám stratí spred o í a vy sa ocitnete vo ve kej Prázdnote. D ka trvania tohto "uviaznutia" predstavuje tri a pol d a. Potom sa ivot vráti, av ak na úrove 4. dimenzie.

Ocitne sa v úplne novom svete, existenciu ktorého ste predtým ani nepredpokladali. Aj predtým ste tam boli neraz, ale va a spomienka bola vymazaná. Budete sa podoba die a u, ktoré nemá predstavu o samotných veciach, ani o ich farbách. Jediná súvislos medzi týmito dvoma svetmi - je svätá trojica, teda matka, otec a die a. Ke vstúpite do Nového sveta, spo iatku nebudete ni chápa , ale privítajú vás tam dve bytosti - matka a otec. Pocítite ve kú vzájomnú lásku. Potom ako vstúpite do tvrtej dimenzie, potrebujete asi dva roky, aby ste vyrástli a dospeli. Va i noví rodi ia vás budú ochra ova . Budete tam takmer taký istý, ako ste teraz, av ak úplne obna ený. Odev sa s vami neocitne v Novom svete Predsa v ak anatomická stavba vá ho tela (va e telo prejde s vami) podstúpi dramatické zmeny. Va a atómová podstata sa premení na energiu. Jednotlivé atómy budú oddelené fenomenálnou vzdialenos ou. V podstate va e telo bude pozostáva z energie - premení sa na svetlo. Majte na pamäti, e v tomto novom svete vytvárate svoju realitu vlastnou my lienkou. Manifestácia bude okam itá: ke si pomyslíte "pomaran ", tak sa ihne objaví pred vami pomaran , ktorý mô ete o isti a zjes . A preto treba rozmý a v pokoji, láske a nádhere. Ak strach prejde za vami do tvrtej dimenzie a vy budete tvori vlastnú realitu, okam ite sa ocitnete tvárou v tvár vlastnej manifestovanej hrôze v podobe vrahov, ktorí vás prenasledujú. Vtedy sa vám okam ite zjaví v rukách zbra , z ktorej vystrelíte na svojho nepriate a. Len o sa ozve výstrel, o kam ite budete odvrhnutý jeho spätným nárazom do tretej dimenzie, kde vz ah medzi prí inou a dôsledkom nie je nato ko bezprostredný. Vo tvrtej dimenzii má kvalita my lienky najdôle itej í význam. Práve toto mal na mysli Kristus, hovoriac o istote my lien ok. Láska a Jednota, starostlivos o blí nych - to sú ve mi potrebné city, preto e v dy pracujú recipro ne. V etko toto je dôle ité aj na úrovni 3. dimenzie, ale ke e tu sa v etko prejavuje pomal ie, sta íme ujs od dôsledkov alebo zatvoríme pred nimi o i. Trojrozmerný priestor je ideálne miesto na vytvorenie obmedzenia alebo na vypracovanie obetavého vedomia. Obetavé vedomie sa rozvíja neodvratne pri obeti, toti u loveka, odmietajúceho pochopi , e on sám iní vlastnú skuto nos a predpokladá, e v etko sa mu deje mimo jeho vôle.

17. Rebersing (Rebirthing) 17.1 Dvadsa spojených nádychov a výdychov

17. Rebersing (Rebirthing)

Rebersing je prostriedok, ktorý umo uje bezprostredne za i prúdenie jediného ducha cez v etky veci sveta. A nielen to: r ebersing vám uká e spôsob spojenia sa s ve ným procesom spojenia, Jednoty. Jediná cesta Jednoty s duchom sa dá nájs v sebe. Nasledovaním tejto jedine nej cesty sa spájate s nekone nou prasilou vesmíru.

Rebersing u í, ako vdychova energiu vzduchom. Je to tá najdôle itej ia energia, ktorá tvorí na e telo a udr iava jeho silu. Táto ivotná energia sa volá prána. Práve ona zodpovedá za o is ovanie, rovnováhu a vylie enie ná ho organizmu. Rebersing je ove a viac, ako jednoduché dýchanie, je to kombinácia ved omého nádychu energie a správneho pou itia rozumu, v aka ktorému dýchanie a rozum pracujú harmonicky a simultánne. Praktika, o ktorej práve hovorím, predstavuje rytmické dýchanie, v ktorom "nádych" a "výdych" sú navzájom spojené a nie je medzi nimi prestá vka. Celé úsilie pritom vynakladáte na nádych, výdych prebieha pri plnom uvo není. Tento spôsob dýchania u ah í prenikanie energie do vá ho tela, energie, ktorá je ve mi istá, ve mi silná energia svetla: energia samotného ivota. Samotná povaha energie vá s prinúti venova pozornos v etkému, o máte v sebe a nie je to nato ko isté, ako táto energia. Opä opakujem, e rebersing je aleko viac, ako prosté dýchanie. Tento proces vám umo ní roz íri vlastnú schopnos uvo ni sa, naladi , precíti a zmieri sa so v etkým, o sa odohráva vo va om tele. Prinesie vám emocionálne uvo nenie. Hlavné je dokáza roz íri svoje vedomie tak, aby ste spoznali v etky fyzické pocity vlastného tela, po ínajúc emóciami a kon iac Äseba zni ením³ a tomu podobnými vibráciami . Postupne sa pocity integrujú na výrazné pocity astia. Táto praktika vám pomô e uchráni sa od negatívnych procesov, vznikajúcich v dôsledku potla ených emócií. Rebersing ukon uje minulos . Neúplnos z minulosti existuje v na om tele a prijíma tvar takzvaných stagna ných energií, udr iavajúcich sa v tomto stave na povrchu dýchania. Ka dému loveku, ktorý si zvykol na fyzické cvi enia, musí by samozrejmé, o om práve hovorím. V protiklade je rebersing spôsob, ktorý ste pou ívali na uvo nenie negatívnych e mócií z minulosti. Vezmime si napríklad hnev. Po prvé, hnev nikdy nie je okam itý, je to nedokonalos z minulosti, vyvolaná momentálnou situáciou. Takto pracuje neúplnos z minulosti, prejavuje sa v sú asnosti, no my to zvy ajne popierame. Takáto situácia sa neustále opakuje. Niektorí udia uzatvoria zlos do h bky, potla ia ju v sebe, popierajú ju alebo sa vo v etkom vinia. Iní zase obvi ujú vo v etkom okolie, kri ia a bijú sa alebo prejavujú svoje pocity iným spôsobom. Av ak ani jeden zo spôsobov nepriná a emocionálne uvo nenie. Ke e postup rebersinga, skladajúci sa zo súvislého dýchania, uvo nené pocity a vlastnosti umo uje preci ova do tých najmen ích detailov, dáva vám mo nos dosiahnu potrebné výsledky a zmieri sa s vlastnými pocitmi a so sebou samým. Práca na úrovni pocitov prebieha ove a rýchlej ie a poskytuje rýchlej ie a bezprostrednej ie výsledky, ako práca so samotným rozumom. Musíte nadobudnú pochopenie práve sa odohrávajúcich pocitov. Na úrovni pocitov sa vám to mô e podari plne dosiahnu . Tento postup zmení vá rozumový postoj k tomu, o sa deje s vami a okolo vás. Súvislos vá ho pre ívania zohráva hlavnú úlohu v schopnosti uvo nenia a precítenia telesných pocitov. Prinajmen om musíte pripusti , aby va e pocity zostali takými, aké sú, dokonca aj ke sa vám nepá ia. Toto musí prinies výsledok. Av ak za to najcennej ie sa pova uje va e elanie, aby sa va e pocity za ali lie i , uzdravova .

Nasledovaním vlastných pocitov padáme do ich moci do hlbokých úrovní, budeme môc vylie i samých seba. Toto istotne splodí vo vás pocit v a nosti k ivotu, ktorý ste predtým nepoznali. V dy pamätajte na to, e energia, prestupujúca telom, prirodzeným spôsobom vedie va u pozornos k tomu, o dr íte v sebe potla ené dlhú dobu. Taká je jej podstata, takto pracuje. Na astie, zaka dým sa dotýka iba jednej vrstvy, nikdy nie ste postavený pred neúnosný problém. Vrstva za vrstvou, nádych za nádychom, emócie a pocity, ktoré ste zbierali, sa dostávajú do va ej pozornosti v aka prúdiacej energii. Slovo "zbierali" momentálne znamená, e ste posudzovali svoje pocity ako nie o "zlé" a "chybné". Chcel by som spoji nieko ko názvov: "pova ova za zlé", "posudzova " a "bráni sa". Pou ijem jeden z nich, ale mám na mysli aj v etky ostatné. Teda ak odsúdite nie o, alebo nie o pokladáte za zlé a nesprávne, v takom prípade je zásadne dôle ité zmeni vá názor na to, o ste pokladali za zlé, alebo nesprávne. Na cvi enie rebersinga je nutná atmosféra istoty a dôvery - práve tá vám dovolí zvý i schopnos venova sa vlastným fyzickým a emocionálnym pocitom v procese ich uvo nenia. Prijímaním vlastných emócií v pozitívnom kontexte, získate mo nos prijíma ivot taký, aký je a nebráni sa mu. V etko, omu sa bránime, nás nielen e oslabuje, ale nará aním na ná odpor, sa stáva silnej ím. Ak sa nám zdá ur itá nálada, alebo vnem nepríjemný a my sa sna íme pred ním uniknú , tak sa oskoro znovu vráti s novou silou a tentoraz bude a ie oslobodi sa od neho. Popretým emóciám dávame svoju energiu. Ke sa vyhýbame ur itým veciam, tie dajakým magickým spôsobom stretávame na ceste znovu a znovu. Na druhej strane, mô ete bez zvlá tneho vynalo enia síl pokojne postupova a hne rie i al ie situácie. Ke vdýchnete energiu a neuvo ní sa, ale sa naladí na vlnu pocitov a telesných zá itkov, umo ní im zosta takými, aké sú a za ne ich lie i . Treba to robi ahko a príjemne. Je mo né, e sa vám podarí pritom pre i bla ené pocity. Predsa v ak najdôle itej ie zo v etkého hore uvedeného, je mo no to, e tieto slová netreba chápa doslovne. K ú ovým faktorom je va e prianie zapoji sa do procesu. Musíte pochopi , e je potrebné uchráni sa od v etkého, oho ste sa dr ali, e astie je dôle itej ie, ako pocit vlastnej pravdy. Toto prianie umo ní vzniknú v etkému, o om snívate. Nemusíte sa blí i k realizácii, aby sa cvi enie stalo efektívnym. i sa u íte chodi na bicykli alebo správne dýcha , základom úspechu je v dy va a vô a a oddanos k dielu. Ak je va a vô a a oddanos tvrdá, ako kame , nau íte sa v etko, o chcete, a v etko, o sa bude d ia s vami v túto dobu, len pomô e k dokon eniu procesu. Va e prianie vám dá slobodu jednoducho by samým sebou. A táto sloboda vám povolí uvo ni sa a zaistí vo ný tok energie cez va e telo. Preto, aby ste bezprostredne za ili jednotu bytia, musíte roz íri vlastné vedomie nato ko, aby prijalo v etko, o je vo vás samých. Inými slovami, zvyk stava v sebe preká ky je priamym tvorením dualizmu, prianím erpa svoje sily z vonkaj ieho, a nie z vnútorného zdroja. Odde ujeme nejednotné asti vlastného ja, pret o e sa obávame zosta osamote so svojou nedokonalou minulos ou. Zrejme sa nám zdá, e budeme

môc odlo i stranou nepovolené problémy, zahraba ich hlb ie tak, aby sme sa u nikdy s nimi nestretli. Av ak takéto zaobchádzanie as ou vlastného ja je hanebné a chybné, rovnako tieto asti vyjdú na povrch, preto e nie sú nato ko isté, ako samotné dýchanie. Av ak nebudete môc pre i jednotu bytia, za svoj bývalý spôsob ivota. Prijatie dôvery a spo ahlivosti, le í v základoch vesmíru, pri praxi rebersinga sa zvý i va a schopnos spoji sa s tými vecami, ktorým ste sa predtým bránili. Takýmto spôsobom ich doslova rozpustíte a s nimi sa rozpustí aj vá dualizmus. A takto sa to deje: udalosti sa dejú a rozpú ajú sa v dýchaní. Nie je dôle ité, ku omu patria tieto udalosti, k detstvu, k narodeniu, k minulým ivotom, lebo ich jednoducho spracujete. Dôle ité je len to, e pritom rozpustíte stagna nú energiu. Zostávate len s vnímaním jednoty bytia a poci ujete jej prítomnos v sebe. Disponujete bezprostrednými, a nie teoretickými znalos ami o prítomnosti ivého ducha vo va om tele. Je to to isté, ako integrácia oboch polovíc vá ho mozgu. Konceptuálna mu ská strana sa zlu uje s intuitívnou enskou stranou. Chcel by som podotknú ten fakt, e nejde o proces regresie, ktorý by vás rozhodne musel vráti spä do raného detstva, aj ke spomienky na toto trápenie k vám mô u prís . Tu je dôle ité len to, e vy nesiete svoju minulos do prítomnosti. K týmto pocitom nájdete najúspe nej í prístup v prítomnosti. Proces spo íva v tom, aby sme dýchaním a naladením sa na pocity, zabudli bráni sa im, odsudzova a vyhýba sa im. Je to proces roz írenia vlastnej osobnosti, nádych za nádychom, tieto pocity sú príjemné, a ich integrácia nastane cez va e pocity astia. Ke to uskuto níte, va a minulos sa dokon í sama osebe. Ke vás u ia rebersing profesionáli, poskytnú vám nástroj, ktorý mô ete vyu i kedyko vek na celkové emocionálne uvo nenie. Pritom opä pre ívate jednotu bytia. Postupne sa nau íte po úva vlastný názor, av ak nie z dôvodov v eobecne uznávaných autorít. Budete v etko chápa hlb ie, e prame ivota je vo vnútri, a nie vonku. Samotné dýchanie bude va ím u ite om. Budete ma vytvorený svoj vlastný rytmus. Pohybujete sa práve tým rytmom, ktorý potrebujete, a ktorý nikdy nie je vhodný pre niekoho iného. Dýchanie - to je spôsob ako prís k vlastnému ivému zdroju, ku svojmu vy iemu Ja, ktoré v nás v dy prebýva.

17.1 Dvadsa spojených nádychov a výdychov

Základom rebersinga je jednoduché cvi enie, ktorému ma nau il Leonard Orr. Volá sa "Dvadsa spojených nádychov a výdychov". Mô ete vykonáva toto cvi enie kedyko vek, ke to bude potrebné. Av ak po as prvého tý d a by sa malo vykonáva len jedenkrát den ne.
1. Vykonajte tyri krátke vdychy a výdychy.

2 . Potom vykonajte jeden dlhý vdych. 3. Vdychujte a vydychujte vzduch nosom. 4.

Opakujte ka dú radu vdychov tyrikrát za sebou. Opakovanie sa skladá zo tyroch krátkych vdychov a výdychov, za ktorými je potrebný jeden dlhý vdych. A takto vykonajte dvadsa vdychov a výdychov bez prestávok.

Vdýchnutie a vydýchnutie musia by jednotné, prestávky medzi nimi nevznikajú, a dýchanie zostáva spojené. Takto z vás vychádza jedna as z dvadsiatich spojen ých (kontinuálnych) vdychov a výdychov. Zámerným neuvo nením sa pred vdychom úplne vydýchnete vzduch. Dbajte na to, aby vdych a výdych boli asi rovnakej d ky. Krátke vdychy a výdychy sa musia strieda v kontinuálnych chodoch. Po as dlhého nádychu sa va e p úca naplnia vzduchom a nasleduje úplne vydýchnutie vzduchu. po okraj a po om

Dýchajte tou rýchlos ou, ktorá je pre vás prirodzená. Dôle ité je, aby dýchanie bolo vo né, prirodzené a rytmické, a nie kontrolované a napäté. Toto vám dá mo nos vdychova nielen vzduch, ale aj pránu. Preto e u vä iny z nás sa vytvorí návyk dýcha nesprávne, mô ete vyskú a niektoré telesné pocity - ahký závrat alebo pohyby v rukách a iných astiach tela. Ak budete pokra ova v robení týchto cvi ení denne, tak oskoro postrehnete, e pocity prestanú by nepríjemné a za nú sa lie i . Toto sved í o tom, e sa u íte dýcha vedome a toto dýchanie u za ína prospieva vá mu telu. V aka ka dodenným cvi eniach zistíte o dýchaní viac, ako ste sa nau ili o om za v etky predchádzajúce ivoty. Ak si prajete urýchli tento proces, spojte sa s odbornými majstrami rebersinga a dohovorte sa na jeden kurz- dvojhodinové cvi enie.

18. Va e telo - svetlo a nesmrte nos

Prvýkrát som po ul o my lienke fyzickej nesmrte nosti v marci roku 1979, ke sa moje poznávanie s praxou rebersinga len za ínalo. Vtedy sa mi zdalo, e som bláznivej iu vec vo svojom ivote nepo ul; jednoducho mi to ne lo do hlavy. Samotná my lienka rozhor ovala moje tvrdé, i ke neoverené predstavy o smrti ako o neodvratne a dokonale nekontrolovanom jave. Moja reakcia bola agresívna: " o je to za modernú bájku, ktorú mi chcú nahovori ?" Onedlho som sa v ak zoznámil s Leonardom Orrom, ktorý neustále hovoril o fyzickej nesmrte nosti a dokonca napísal aj knihu na túto tému . V tom ase sa mi táto my lienka u nezdala by tak nezmyselná, v základe sa mi aj pá ila, najmä potom,

ako som pochopil, e ide o kvalitu práve prebiehajúceho ivota. Koniec koncov, ak ste ne astný, tak pre o si predl ova vlastné ne astie? Ale na druhej strane, ak je vá ivot dobrý a stále sa zlep uje, tak pre o by ste nezostali v tomto svete o nie o dlh ie? Skúste sa vráti do okamihu vá ho narodenia, aby ste spoznali, ako sa mo n o zladi so v etkým, o sa s vami oby ajne deje. Ak sa vám pupo ná núra po as pôrodu odstrihne pred asne, tak sa nenau íte dýcha plynule a uvo nene. Dýchanie vám je vnútené pod hrozbou smrti. Za íname dýcha v atmosfére strachu a napätia. Pre toto 1. vnútené vdýchnutie za íname dýcha povrchne, preto e úplné, hlboké vdýchnutie v nás asociuje hrôzu a boles . Pre povrchné dýchanie ná organizmus pripomína tlakový hrniec s tesne uzavretým krytom. V etok ten nepokoj, ktorý je doslova nabalený na na om dýchaco m systéme, býva v na om tele v potla enom stave formou blokovanej alebo stagna nej energie. A táto stagna ná energia zostáva na svojom mieste pre povrchné dýchanie. Preto e "dvojica" nevychádzajúcich, stagna ných energií pokra uje v hromadení, na e telo sa stáva nanajvý nepríjemným miestom pre ivot. Skú ame odvráti svoju pozornos od tela. Telesná smr nastáva v dôsledku toho, e si prestávame uvedomova svoje telo. Predstavte si, e musíte i v dome, v ktorom sa neupratovalo po as tridsiatich alebo tyridsiatich rokov. Ur ite sa vám nebude chcie zdr iava sa v om. Toto ale platí aj pre va e telo. Teda, my lienka fyzickej nesmrte nosti súvisí s kvalitou vá ho teraj ieho ivota. Táto my lienka robí tie proces rebersinga ú innej ím a buduje podmienky, vylu ujúce v etko obmedzujúce alebo zastra ujúce va u myse . Leonard asto hovoril o u och, pí ucich o fyzickej nesmrte nosti a o tom, ako vä ina z nich potom zomrela. Nie je v tom ni prekvapujúce? Tie hovoril o jednom loveku, ktorý zomrel po ceste na predná ku, ktorú chcel venova téme nesmrte nosti. Leonard zvykol vzhliada k týmto u om s nedôverou. Vypracoval nové kritériá: rozhodne neverte ani jednému loveku, rozprávajúcemu o nesmrte nosti, ak nedosiahol aspo tristo rokov! Nakoniec sedem rokov cestoval po Indii, kde sa zoznámil s Babad i, nesmrte ným majstrom jogy. Potom sa stretol e te s nieko kými u mi, ktorí mali u aspo tristo rokov. V aka tomuto ivému príkladu zistil tajomstvo toho, ako je potrebné stara sa o svoje fyzické telo, aby sa pred ila jeho existencia. Prame nesmrte nosti - to je kvalita ivota. Ako ste si u mohli domyslie , v etko sa za ína vedomím o energetickom tele. Zem, voda, ohe a vzduch mô u o isti rozum lep ie, ako sa mô ete o isti sami. Vedomie sa pou íva na istenie preto, aby priviedlo do rovnováhy energetické telo. Predstava spo íva v tom, aby ste pou ili najskôr tieto prvky na vy istenie tela od toxínov, strachu a napätia, a potom jednoducho zamedzili zne isteniu. O is ovanie zemou znamená rast uvedomelých vz ahov ku svojmu telu a k okolitému prostrediu planéty. Zah a v sebe správne stravovanie, cvi enie a bezprostredné vnímanie prírody, ktoré vás dovedú do takej dokonalosti, e mô ete okam ite pocíti následky prechádzky v lese alebo pri rieke. O is ovanie vzduchom je vedomé dýchanie, pri ktorom vdychujete vzduch aj pránu.

O is ovanie vodou znamená zámerné kúpanie. Pri tom si plne uvedomujete aké blaho, vám priná a voda. Zámerné kúpanie je nevyhnutné pre o istenie a vyvá enie vá ho energetického tela. Pri o iste oh om si musíte sadnú ku oh u takým spôsobom, aby va e energetické telo prechádzalo cez plame . Len vlastná skúsenos vám dá predstavu o tom, ako sa energetické telo, alebo aura, bezprostredne istí oh om. Nesmrte ní, ijúci práve na na ej planéte, sa podelili s nami o nejaké tajomstvá svojich praktík. Taktie neustále myslia na Boha ako na Jediného a Ve ného Ducha, prestupujúceho celý vesmír. Za atím vykonávania praxe tejto metodiky, sa oskoro presved íte o tom, e máte nielen fyzické telo. Odhalíte, e ovládate aj energetické telo. Uvidíte, aký obrovský praktický význam mô e ma priama práca s energetickým telom. Znamená toto v etko, e vykonávaním praxe tejto techniky, budete môc ve ne i vo svojom teraj om fyzickom tele? Pravda e, nie. Ale znamená to, e budete môc znovu nadobudnú svoju mlados a silu, vylie ením seba. Dokonca nepochybne spoznáte, ako premeni proces starnutia na proces mladnutia! Majte na pamäti, e pod a slov Drunvala, nesmrte nos neznamená ve ný ivot v jednom fyzickom tele, ve telo je bunka, v ktorej sme obsiahnutí. Existuje najvy ia skuto nos , ku ktorej je potrebné sa vyvíja . Nesmrte nos spo íva v schopnosti uchova si vlastnú pamä pri nanebovzatí. By nesmrte ným - znamená v dy si pamäta kto si.
19. Rebersing: avé oko Hóra

Rebersing je cvi enie emocionálneho tela. Táto moderná podoba praxe avého oka Hóra, sa bezprostredne zaoberá va im strachom, pocitmi, emóciami, v aka omu získate mo nos integrova ich v hlbokom pocite astia. Mne sa javí zaujímavým ten fakt (ale domnievam sa, e, to nie je ani z aleka jednoduchá toto nos ), e skôr ako som sa zoznámil s neposta ujúcimi podkladmi o praxi avého oka Hóra, mi poskytoval Drunvalo praktický tréning emocionálneho tela, alebo rebersing, po as 12. rokov. Prax rebersinga mi ve mi skoro dovolila pochopi , e som il v podstate vo vlastnej hlave. il som konceptuálnym ivotom, takmer nev ímajúc si tohto. Ne il som vo svojom tele a neuvedomoval som si svoju polohu. Nemal som jednoducho koordina ný systém. Ni som nepoznal a nevedel som, e ni neviem. Spal som a bol som slepý. V aka rebersingu som pochopil, e integrácia, uzdravenie a dokonalos (medzi týmito termínmi dávam znak rovnosti) prichádzajú vtedy, ke lovek berie na seba zodpovednos za svoj ivot. Musíte prejavi prianie stretnú sa so v etkým a prija v etko to, o ste predtým popierali a skrývali. Majte na pamäti, to, o popierate, vás nielen e prenasleduje, ale aj oberá o silu z va ej odolnosti. Skuto né vylie enie nastáva vtedy, ke narastá va a schopnos prija a zmieri sa s tým, omu odporujete. Proces integrácie ani z aleka nespo íva v popieraní, ale nie je nutné iba chcenie "pozitívnej mentality". Pre integráciu je nevyhnutné by úprimným a plne chápa polaritu emócií, ktoré riadia ná ivot. Pri integrácii získate mo nos vníma veci také, aké sú, a nie pozera sa na ne cez ostrie strachu, pochýb a hnevu. Teraz si jasne spomínam, ako ahko som sa poddával zlosti, roz úleniu a zúfalstvu, ke

som bol pod vplyvom emócií. ahko ma mohli "urobi " astným, smutným, alebo zlým, úplne akýmko vek. Aj to bola moja realita. Pôvod mojej vtedaj ej reality nebol vo mne, bol som ovládaný. Prvý krát som po ul o tom, e si sami tvoríme vlastnú realitu a nesieme si za u zodpovednos v roku 1977, na za iatku svojej duchovnej praxe. Bolo to a ké a hlboké trápenie. Av ak, predsa len túto my lienku som vnímal hlavne ako koncepciu. V aka praxi rebersinga som za al plne chápa pojem zodpovednosti. Rýchlo som si uvedomil prítomnos emócií, pocitov a predstáv, riadiacich moje iny, a postupne som za al chápa , e nikdy nedosiahnem ich uvo nenie, kým sa nestanem pánom toho, o sa so mnou deje. Vtedy bolo najvä ou preká kou mojej práce poranenie chrbtice, ktoré mi bralo sily. Neniesol som za to zodpovednos , proste som si myslel, e sa to stalo "samo". Tak e som sa cítil ako obe . Bol som presved ený, e moja situácia sa bude u len nenávratne zhor ova , a e sa oskoro zmením na úplného invalida. Av ak poranenie chrbtice mi priná alo ur ité "dividenda". Bola to pre m a výborná mo nos sta sa bezmocným. E te v detstve som pochopil, aké výhody poskytuje bezmocnos . Pamätám si, ako sa o m a starali, ke ma nie o bolelo. Svoju dobrú náladu som bral ako samozrejmos a dokonca som si ju nev ímal, ke e "bezmocnos " mi bola mil ia. S mojim poranením bol spojený ve ký emocionálny uzol, a tieto emócie boli doslova rozsiate v poranenej oblasti. Cítil som, e moje telo je akoby roztrhnuté napoly a v okolí traumy ma opustila energia. Av ak pos tupne mi za alo by jasné, e chcem pozna to jediné východisko z danej situácie - mo nos sta sa pánom vlastného ivota a nie len odohrávajúcich sa udalostí v om. A tak som aj urobil. Rozhodol som sa prija my lienku, e som si sám vytvoril vlastnú traumu a v etko ostatné, o sa mi v ivote stalo. Uvedomením si toho, som bol zbavený od lacných "dividend", ktoré vytvárali môj stav. Obnovil som svoju osobnú silu a za al sa lie i . Uplynulo ve a asu, kým som napravil v etko tak, e som zabudol na svoje ublí enie. Teraz u nemô u iní udia mnou nato ko manipulova , ako sa im to darilo predtým. Rebersing mi tie pomohol nadviaza spojenie s tým strachom, ktorý mi kedysi preká al. Napríklad, v dy som mal strach zo oférovania auta, v tepený otcom e te v detstve. Môjmu otcovi tento strach v tepil jeho otec. Videl som jeho strach zaka dým, ke sme nastupovali do auta a niekam sme i li. Najviac som si zapamätal na e cesty k dedu kovi a starej mame, ktorí ili 180 mí od ná ho domu. Aj ke cesta dopadla dobre, javila sa mi ako dos dojímavá príhoda. Predstavte si celú zasne enú cestu vedúcu do severnej Dakoty po dni Bo ieho Narodenia. Bolo to hor ie, ako hrozné: strach a napätie, ktoré vládlo v aute, boli hustej ie, ako hrachová polievka alebo londýnska hmla , aj ke to posledné by vám bolo viac po chuti. Preto, aby sa vyrovnal s hrôzou, môj otec stále faj il v aute. Ja "som sa kochal" atmosférou nato ko, e som názorne demon troval, do akej miery mô em zaspa . Tým som vytváral svoju závere nú rtu obrazu.

Samozrejme, ke som bol dospelým, získal som vodi ský preukaz. Pamätám si svoju prvú samostatnú cestu krat iu ne jedna mí a po prázdnych uliciach mesta. Doteraz sa divím, ako sa mi to podarilo urobi . Akýmsi zázrakom som zabuchol k ú e v aute, ale nakoniec sa mi aj podarilo astne sa vráti domov. Postupne som sa nau il premôc svoj strach a sta sa celkom obstojným vodi om. Ale napriek tomu strach zostával vo mne, aj ke som sa sna il nevpusti ho na úrove vedomia, vynáral sa zaka dým, ke som sa ocitol na dia nici , kde bola premávka. Napríklad, stalo sa to vtedy, ke som cestoval po dia nici medzi Sakramentom a San Franciscom na ceste v Kalifornii. Bol som vy mýkaný ako citrón! Prax rebersinga mi pomohla integrova tento strach, a ja som sa stal výborným vodi om. Výborne sledujem premávku na cestách a cítim sa úplne bezpe ne. Som schopný kedyko vek zobra v etky svoje sily a spomenú si na vodi ské skúsenosti, moje o i sú otvorené, a nikdy nezabúdam na potenciálne nebezpe ie. Pravda e, nedá sa poveda , e nikdy nezakú am strach alebo iné tak zvané negatívne emócie. Poci ujem ich. Ale podarilo sa mi vytvori úplné iné vz ahy s týmito pocitmi. Spolupracujem s nimi, a prijímam ich ako svojich pomocníkov, a nie ako nepriate ov, ktorých sa je potrebné vystríha . Ke cítim ich prítomnos , vdychujem ich a pohlcujem v sebe ich energiu. Táto schopnos mi pomáha nadobudnú al ie pocity a prija z nich informácie, akajúce na m a. V etko toto zárove upev uje vo mne presved enie, e môj ivot plynie práve tak, ako má. Jednotné, spojené vedomie sa stalo mojou neustálou sú as ou. o to v etko znamená? To znamená, e som prestal by otrokom emócií. Vec nie je v tom, e nikdy nepre ívam stres. Pre ívam ho, ve je neodmyslite nou sú as ou dne nej civilizácie. Av ak disponujem schopnos ou, vyu ívajúc nástroj s ná zvom rebersing, ktorý ma ka dodenne o is uje, vyva uje a lie i. Je to mocná a nevy erpate ná schopnos . A je tu tak rovnako pre m a, ako pre ka dého. Ve ja som celkom oby ajný lovek. Ke vá energetický okruh nadobúda dokonaný vzh ad, zakú ate pocity, ktoré nemo no porovna s ni ím iným. Pocítite ivot v ka dej bunke svojho tela, to je zdravie! Pre m a to bolo dôkazom, e tento ná ivot mo no prepracova . V etko, o musíme urobi , - je dr a s ním krok. A tak, som zvládol svoj strach pri riadení auta a o bjavil prí inu emócií. A o alej? Nemám problém! V etko toto boli drobnosti v porovnaní s tým , o som pre il v roku 1980. Prvý krát som po ul proroctvo o zmenách (katastrofách), akajúcich Zem, po as kurzu tréningu rebersinga. Bolo to v roku 1980. Av ak v tom ase som bol prive mi zaneprázdnený ideou vlastného pre itia, aby som prikladal ve ký význam tejto správe. Mojim prvým skuto ným ponau ením bol seminár rebersinga, ktorý uskuto oval Leonard Orr v San Franciscu na Vianoce v roku 1981. Za al nám p o riadkoch íta krátku esej s názvom: " al ie zrodenie, ve ká planéta Zem". alej Leonard Orr hovoril o zemských katastrofách (povodniach, zemetraseniach, posune pólov at .), ktoré majú nasta v najbli ej budúcnosti a vzia so sebou ivot 90 % obyvate ov Zeme. Pravda e, mohol som v etko zavrhnú ako istú fantáziu, ale neurobil som to. Po prvé, preto, e som dôveroval Leonardovi, a po druhé, preto, e som vedel, e na a planéta je na pokraji katastrofy. A vlastne preto som sa postavil k tejto informácii vá ne a bol som presved ený (do istej miery), e v etko je absolútna pravda. Informácia o "zemských katastrofách" bola dôvodom mojej aktivácie, ktorú sa mi podarilo integrova len o nieko ko mesiacov. Pod aktiváciou mám na mysli

"strach". Po integrácii informácie som za al postupne chápa , e mô em i s týmto proroctvom a cíti sa v bezpe í. Tie som sa presved il o tom, e proces integrácie mi pomohol uisti sa svojím telom a pocíti schopnos i skuto ne. Zistil som, e poci ovanie vlastného bezpe ia pri lo ku mne z vnútorného zdroja. Moja základná podstata akoby stála nad tým v etkým, ako nebeské dielo, chápajúce, e teraj í telesný ivot je iba jeden z mnohých aspektov. Bol som úplne pripravený cíti absolútne bezpe ie. Vtedy som e te dokázal nastúpi n a najúspe nej í stupe svojej kariéry. Bolo mi jasné, e práve môj strach, spojený s pre itím a tú bou by úspe ný, bol aktivovaný v dôsledku dopadu informácií o "zemských katastrofách". Ke bol môj strach integrovaný, mohol som hlb ie preniknú do svojho skuto ného ja. Vtedy som e te ve a nevedel o tomto proroctve, a dokonca som si úplne neuvedomoval to, o som vedel. Ale bol som slobodný. A potreboval som e te nejaké "úlohy". Nasledujúca príhoda sa stala v roku 1986, ke som si pozeral osemhodinový videof ilm vytvorení Rampom s názvom "Zmeny". Zo za iatku som si myslel: "Naozaj znova?" A s bijúcim srdcom som sa pripravil prehltnú e te jednu dávku informácií. Preto som potreboval nejaký as, av ak po integrácií sa mi podarilo uzemni e te dôkladnej ie, a ja som vykonával prax rebersinga s e te vä ím úspechom. Najvá nej ia úloha za ala získava tvar. Domnievam sa, e je potrebné poveda o tom, e v oboch týchto svedectvách o katastrofách v Kalifornii bol predpovedaný obzvlá smutný osud. Pod a v etkého musí klesnú na dno oceánu. V ka dom prípade sa nepova uje za ideálne miesto pre pobyt po as ve kých zmien. alej som pokra oval na tretí stupe . V marci 1992 pri iel ku mne nový klient, praktikujúci rebersing. Videl knihu, pojednávajúcu o kruhoch v obil í a spýtal sa ma na u. Venovali sme tejto téme nejaký as, a potom sa ma spýtal, i som nie o po ul o Gordonovi Michaelovi Scallyonovi. Ni som o om nevedel, a môj hos mi o tomto loveku povedal. Samozrejme, rozprávaním sme sa opä dostali k blí iacim s a katastrofám. Skallyon vydával mesa ník s názvom "Nie o o pozemských katastrofách", kde podával informácie na 87 % potvrdzujúce prípady pecifických predpovedí katastrof. Okrem iného presne predpovedal zemetrasenie v San Franciscu, ktoré sa stalo v októbri 1989. Ke sme kone ne pristúpili k cvi eniu, stal som sa práve ja tým lovekom, ktorého bolo treba uzdravi (BR to rebirth). Bol som ve mi ohromený prichádzajúcimi informáciami, a v etok môj strach bol znova aktivovaný. Teraz, ke sa v duchu vraciam do minulosti, je mi to smie ne, ale vtedy mi nebolo do smiechu. A tak som bol znova hodený do vody, hem iacej sa krokodílmi. Doposia som nemohol nájs východisko z tejto situácie, v ktorej som sa ocitol. Rozhodne, som e te nepo ul o avom oku Hóra, av ak napriek tomu som si pamätal, e základná vlastnos proroka - je mýli sa. Prorok musí vedie v as poda poplachový signál. Ak to nestihne, budeme po u signál, ale proroctvo sa nesplní. Toto pripomína staré ínske príslovie: "Ak nezmeníme na u cestu, tak riskujeme , e sa dostaneme práve tam, kam mierime". Av ak my mierime ku katastrofe: nestarali sme sa o kozmickú lo s názvom Zem. Znova som pocítil svoju nemohúcnos , ako keby u m a nebolo iadnych volieb vo vzniknutej situácii. Ke je vá strach alebo zlos aktivovaný, zdá sa vám, e nemáte vo by, preto e vy v tomto ase jednáte

automaticky. A tak som naspä vo vode. Nau il som sa v momentoch samotného silného strachu zahrabáva sa do svojho strachu a bezradnosti e te hlb ie. Samozrejme, napísal som do mesa níka Skallyona, aby som dostával mesa né seansy terapií. V júni 1992 som videl videofilmy Drunvalo, a v etko sa za alo uklada na svoje miesto. Drunvalo názorne ukázal omnoho ir í obraz odohrávajúcich sa udalostí: precessie rovnodennosti, posunutie pólov at . Ve ké zemské katastrofy pravidelne prebiehajú ka dých trinás tisíc rokov s presnos ou hodinových mechanizmov. K poslednému presunu pólov do lo pribli ne v rovnakom ase spä , a tak budeme musie pre i al ie. Po ul som od Drunvala, e v aka zásahu obyvate ov Síriusa a neuverite ným udalos ami, ktoré nastali potom, nás akajú omnoho men ie zmeny, ako zvy ajne. Po ul som tieto slová, nesporne, ale môj proces integrácie sa definitívne ukon il len v apríli 1993 . Plne chápem to, e napriek tomu p rax rebersinga je mocným prostriedkom, ale napriek tomu mi nemô e da , ukáza celkový obraz vesmíru. Ak sme schopný utvori Merkabu vlastným dychom, tak pre o nemô eme postavi cestu medzi svetmi, vesmírmi rovnakým spôsobom? Ve dýchanie mô e stvori v etko! Do tejto doby som si uvedomoval iba mrzutú, negatívnu stranu informácie o "katastrofách". Ale koho stra i nevrátením sa do Raja? Nedokonalá situácia mô e by nebezpe ná, hlavne ke je nedostato ne osved ená. Nakoniec v marci 1993 sa pre m a v etky zásady stavali na svoje miesta. Na a skuto nos a v etko dianie so Zemou, je len funkcia, innos ná ho vedomia, a tak, zmeni budúcnos je v na ej moci . Uvedomením tohto, som smeroval svoje vlastné konanie tak, aby som ako mô em, zaistil mierny prechod do vy ej dimenzie. Kone ne som sa prebudil a pochopil svoju dne nú úlohu, ur enie - by medzipriestorovým majstrom a prispie k vytvoreniu raja na Zemi. Vy ste rovnakí majstri. Mojou úlohou je vám to pripomenú .

20. Uzdravenie, Vylie enie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful