You are on page 1of 1

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI

РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 02/04
din __ mai 2016
Cu privire la aprobarea coeficientului de
multipilcare la salarizare și intensitatea
și complexitatea muncii personalului de
conducere al IMSP „Centrul de Sănătate
Zăicani”

În temeiul alineatului 1, lit. p), q) art. 43 din Legea nr.436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală, al Hotărîrii Guvernului
nr.1593 din 29.12.2003, a Ordinelor Ministerului Sănătății nr. 42 din 04
februarie 2016 și 46 din 10 februarie 2016, al procesului-verbal al ședinței
Consiliului administrativ ale IMSP ”Centrul de sănătate Zăicani” și ținînd cont
de circularele Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, în baza demersului
nr. 03 din 12.02.2016 al IMSP ”Centrul de sănătate Zăicani”,
Consiliul raional DECIDE:
1.

2.

3.
4.

Se stabilește coeficientul de multiplicare la salarizare pentru
personalul de conducere din ÎMSP ”Cenrul de Sănătate Zăicani” dna
T. Boclinca – 5,0.
Se permite stabilirea sporului la salariu pentru intensitatea și
complexitatea muncii pentru personalul de conducere din ÎMSP
”Cenrul de Sănătate Zăicani” dna T. Boclinca – 50 %.
Se desemnează respsonsabil de executarea deciziei specialistul
principal, resurse umane, dl A.Zaincicovschi.
Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultativă
de specialitate pentru activități social – culturale, învăţămînt, protecţie
socială, sănătate publică, muncă şi drept ( dnul M. Cherdivară).

Preşedinte al şedinţei
Secretar al
Consiliului Raional

R. Postolachi