You are on page 1of 1

REPUBLICA MOLDOVA

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL
RÎŞCANI

РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЫШКАНЬ
Proiect

DECIZIE nr.02/12
din .
mai 2016
Cu privire la aprobarea Dispoziţiei nr. 23 din
22.03.2015 „Cu privire la delegare peste hotare
a dlui Iurie Urzică” și nr. 47 din 23.03.2016
„Cu privire la delegarea peste hotare”
În baza invitaţiei oficiale a Ambasadei Japoniei în Ucraina la sesiunea pentru semnarea
oficială a contractului de Grant a Proiectului „Proiect pentru dotarea cu utilaj medical a IMSP
„Spitalul raional Rîşcani” în cadrul Programului de Grant nerambursabil „Cusanone”, în
conformitate cu Legea nr. 436, art. 43 alin.(2) privind administraţia publică locală din 28.12.2006,
cu p. 9, 15 şi 19 din Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 şi cu decizia Consiliului raional
nr.08/05 din 17 septembrie 2015 ”Cu privire la încredinţarea unor atribuţii preşedintelui raionului”,
Consiliul Raional Decide:
1. Se aprobă dispoziţiile:
- nr. 23 din 22.03.2016 „Cu privire la delegare peste hotare a dlui Iurie Urzică”, care a avut loc la
27 – 28 martie 2016 cu scopul participării dlui Iurie Urzică, Președinte al raionului, la semnarea
oficială a contractului de Grant a Proiectului „Proiect pentru dotarea cu utilaj medical a IMSP
„Spitalul raional Rîşcani” în cadrul Programului de Grant nerambursabil „Cusanone”;
- nr. 47 din 23.03.2016 „Cu privire la delegarea peste hotare”, care a avut loc la 27 – 28 martie
2016 cu scopul participării dlui Gheorghe Roșu, directorul ÎMSP ”Spitalul raraional Rîșcani” la
semnarea oficială a contractului de Grant a Proiectului „Proiect pentru dotarea cu utilaj medical a
IMSP „Spitalul raional Rîşcani” în cadrul Programului de Grant nerambursabil „Cusanone”;
2. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ.
Preşedinte al şedinţei
Consiliului raional

_____________

Secretar
al Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal
Serviciul Juridic

R. Postolachi

Anatolie Petrașescu