You are on page 1of 122

Petra Korhonen • Doris Kunzelmann

SUOMEA JOKAISEEN PÄIVÄÄN

SUOMEA
JOKAISEEN PÄIVÄÄN
SANASTOHARJOITUKSIA SUOMEA TOISENA JA VIERAANA KIELENÄ OPISKELEVILLE

Petra Korhonen • Doris Kunzelmann

%

FINN LECTURA

Petra Korhonen

Doris Kunzelmann

Suomea jokaiseen päivään
Sanastobarjoituksia suomea toisena ja
vieraana kielenä opiskeleville

FINN LECTURA

Sisällys
Lukijalle......................................................................................................6
1. Erilaisia kirjallisia harjoituksia...................................................................7
* Laajenna sanastoasi johdoksilla....................................................................... 7
* Vastakohtaparit....................................................................................... 10
* Synonyymiparit......................................................................................... 12
* Kantasana ja sen johdokset......................................................................... 13
* Erikoisia adjektiiveja.................................................................................. 15
* Transitiiviset ja intransitiiviset verbit.............................................................16
* Pronominit.............................................................................................. 18
* Lisää verbivoimistelua................................................................................ 20
* Partisiippi aikamuodon osana ja adjektiivina....................................................21
* Sikin sokin - sanat, jotka sekoitetaan helposti................................................ 22
* Mielipiteen ilmaiseminen.............................................................................26
2. Roolileikkejä........................................................................................... 28
* Puhekielen muotoja....................................................................................28
* Keskusteluharjoituksia.............................................................................. 29
* Miten pääsee...?....................................................................................... 31
* Kenen vuoro?...........................................................................................32
3. Sanaleikkejä.............................................................................................34
* Muodosta sanaketjuja................................................................................ 34
* Muodosta yhdyssanaketjuja....................................................................... 34
* Arvaa mikä?.............................................................................................. 35
* Tällä vai täällä?...........................................................................................35
* Silminnäkijänä rikospaikalla......................................................................... 36
* Mustan ja valkoisen välillä...........................................................................36
* Mikä sana ei kuulu joukkoon?....................................................................... 37
* Erilaisia kortteja ja nauhoja......................................................................... 39
* Erisnimet ja yleisnimet................................................................................ 40
4. Sanontoja.................................................................................................41
* Opettele suomalaisia sanontoja....................................................................41
* Puutteellisia sanontoja.............................................................................. 42
* Sanansa mittainen mies.............................................................................. 43
* Kuin seipään niellyt?.................................................................................. 44
* Eläimet sanonnoissa.................................................................................. 44

3

* Ruumiinosat sanonnoissa............................................................................45
* Sanontoja keskusteluissa............................................................................. 46
* Sanontoja vitseissä.....................................................................................47
* Sanontoja sanakirjassa............................................................................... 47
5. Asuminen ja ruoanlaitto.......................................................................... 48
* Ilmoituksen kirjoittaminen............................................................................48
* Vierailulla Marjukan kodissa........................................................................ 48
* Asunnon pohjapiirros................................................................................. 50
* Sinun unelma-asuntosi............................................................................... 50
* Virpi muuttaa kimppakämppään................................................................... 51
* Keskusteluja kaupassa..................................................................................51
* Opi ruoanlaittosanastoa..............................................................................53
* Kokki liemessä............................................................................................ 55
* Ruoanlaittotapoja.......................................................................................55
* Tuulan tupaantuliaiset................................................................................. 56
* Taloyhtiön järjestyssäännöt.......................................................................... 58
6. Opiskelu ja työeläm ä............................................................................ 59
* Opi opiskelusanastoa................................................................................. 59
* Keskusteluja kirjastossa ja kirjakaupassa........................................................ 60
* Opi tietokonesanastoa................................................................................62
* Opi työpaikkasanastoa................................................................................64
‘ Töihin mennessä........................................................................................ 64
* Työmatkalla................................................................................................65
* Ansioluettelon kirjoittaminen.......................................................................66
* Työhaastattelu.......................................................................................... 67
* Keskustelu pankissa................................................................................... 69
7. Luontoja eläim et..................................................................................70
* Mikä eläin?................................................................................................70
* Tammaa vai tammea?....................................................................................71
* Eläinten asuinpaikat....................................................................................71
* Laumaeläimet ja muuttoparvet..................................................................... 72
* Petoeläin, kotieläin vai lemmikkieläin?............................................................ 72
* Pieni majavapoika Ju ssi................................................................................72
* Kesämökkimuistoja..................................................................................... 73
* Verkossa kuha, pyy vai paju?.........................................................................76
* Myrkylliset sienet -lehtiteksti.......................................................................77
* Opi sääsanastoa.........................................................................................78
* Opi retkeilysanastoa................................................................................... 79

4

8. Vapaa-aika............................................................................................. 80
* Sirkun viikko-ohjelma.................................................................................. 80
* Tuletko yhdeksältä vai puoli yhdeksään?........................................................... 81
* Keskusteluja elokuvateatterissa ja matkatoimistossa..........................................81
* Junalippujen ostaminen................................................................................ 82
* Matkalla maailman ympäri.............................................................................83
* Pipo päähän, mutta mitä jalkaan?.................................................................... 83
* Keskusteluja vaatekaupassa...........................................................................84
* Jaana ja Katri ostoksilla................................................................................ 85
* Opi pyykki-ja siivoussanastoa....................................................................... 86
* Uimapuku vai yöpuku?.................................................................................. 88
9. Urheilu ja liik u n ta ...................................................................................89
* Urheilu-uutisia........................................................................................... 89
* Yhdistä oikea sana oikeaan lajiin...................................................................... 91
* Laji ja välineet.............................................................................................92
* Kärpäsuintia vai perhosuintia?....................................................................... 92
* Mikä urheilutermi kuuluu mihinkin lajiin?......................................................... 93
* FunFitness-liikuntakeskuksen ohjelma.............................................................94
10. Terveys ja ihmiskeho............................................................................. 96
* Sairauskertomus......................................................................................... 96
* Dialogi vai diagnoosi?.................................................................................... 97
* Vaiva ja väline.............................................................................................98
* Keskusteluja lääkärissä................................................................................ 98
* Ihmiskeho.............................................................................................. 102
* Kasvonpiirteet......................................................................................... 103
*Meikkiohje.............................................................................................104
* Superthinandslim-laihdutusmainos.............................................................105
Tehtävien ratkaisut................................................................................ 106
Oma sanakirja......................................................................................... 119

Käytetyt symbolit
Tekstin ymmärtäminen

Täydennystehtävä

Suullinen harjoitus

5

Lukijalle
Tämä harjoituskirja on tarkoitettu suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville. Har­
joituskirja on suunnattu opiskelijoille, jotka jo osaavat suomen kielioppia ja voivat käyt­
tää harjoituskirjaa apunaan joko oppitunneilla tai itseopiskelussa. Suomea toisena ja
vieraana kielenä opettaville harjoituskirja tarjoaa lisämateriaalia ja ideoita sanaston harjoituttamiseen.
Harjoituskirjan avulla kielenoppija voi opiskella jokapäiväistä sanastoa, jonka osaami­
nen helpottaa arkielämää Suomessa. Kirjassa on erityyppisiä tehtäviä, joiden tarkoitus
on laajentaa opiskelijan sanavarastoa. Harjoituksissa on sellaisiakin sanoja, jotka mene­
vät helposti sekaisin, kuten transitiiviset ja intransitiiviset verbit, ajanilmaukset tai pro­
nominit joku ja jokin. Sanoja opiskellaan myös tekstien avulla, jotta opiskelijalle hah­
mottuu kuva siitä, millaisia sanoja voi missäkin yhteydessä käyttää. Kirjassa on lyhyitä
arkikeskusteluja, joiden vuorosanat voi opetella ulkoa ja käyttää niitä konkreettisesti ar­
kielämän tilanteissa. Kirjan keskusteluissa on käytetty yleensä arkista puhekieltä. Kirjan
loppuun opiskelija voi kirjoittaa oman sanakirjansa, josta sanoja voi itsekseen kerrata.
Tämä sanaston harjoituskirja sai alkunsa Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksen
järjestämällä kurssilla, jossa alun perin kurssityöksi suunniteltu kokonaisuus sanaston
oppaasta kasvoi nykyiseen muotoonsa tekijöiden innostuksen ja opettajien kannustuk­
sen myötä. Petra Korhonen on valmistumisvaiheessa oleva suomen kielen opiskelija
Helsingin yliopistossa ja opettaa suomea vieraana kielenä Teknillisen korkeakoulun Kie­
likeskuksessa. Doris Kunzelmann on Helsingin yliopiston suomen kielen ja kulttuurin
laitoksesta valmistunut filosofian maisteri. Kunzelmann on opetellut suomea vieraana
kielenä, kun taas Korhonen on oppinut suomen äidinkielenään, mikä on tarjonnut kaksi
eri näkökulmaa suomen kieleen. Tekijät uskovat oman taustansa näkyvän kirjan harjoi­
tuksissakin: kielenopiskelijalle vaikeiden sanojen ja sanontojen hallitseminen ja tunte­
minen on tuttua itsekin suomea vieraana kielenä opiskelleelle. Tekijät ovat itse kirjoitta­
neet kaikki kirjan tekstit.
Haluamme kiittää Salli-Marja Bessonoffia, Eila Hämäläistä, Pekka Korhosta ja Anna-Liisa
Lepäsmaata heidän asiantuntemuksestaan, korjausehdotuksistaan ja kannustuksestaan
kirjamme ilmestymisessä. Lisäksi haluamme kiittää ystäviämme ja perheitämme kärsi­
vällisyydestä ja korvaamattomasta tuesta vaikeinakin päivinä.
Antoisia hetkiä sanaston harjoituskirjamme parissa!
Helsingissä marraskuussa 2004
Petra Korhonen

6

Doris Kunzelmann

i. Erilaisia kirjallisia harjoituksia
Tässä osiossa opitaan uusia sanoja tekemällä johdoksia, keksimällä sanoille synonyymitai vastakohtapareja ja tutustumalla erikoisiin adjektiiveihin sekä pronominien taivu­
tusmuotoihin. Lisäksi osiossa harjoitellaan intransitiivisten ja transitiivisten verbien
käyttöä. Tehtävien avulla opiskelija voi harjoitella sanojen taivutusta ja käyttöä eri yh­
teyksissä.

1. Laajenna sanastoasi johdoksilla
Verbi + -minen
Substantiivi + -ton / -tön

«=>

substantiivi
adjektiivi, 'ilman’

Verbi + -maton / -mätön

=>

adjektiivi, 'ilman’

(A) Johdos ” -minen”
Katso kieliopista, miten johdos tehdään, ja jatka itse mallin mukaan.

Malli: Nauraminen on terveellistä ja tekee hyvää.
1. herätä

____________________on talviaamuisin vaikeaa.

2. katsoa

Television____________________rentouttaa.

3. soittaa

Pianon____________________on kiva harrastus.

4. tiskata

____________________on tylsää.

5. ymmärtää

Kielen____________________on helpompaa kuin itse

puhua
6. lukea

____________________on hauskaa ja mielenkiintoista.

7. kirjoittaa

Sähköposti- ja tekstiviestit ovat korvanneet kirjeiden
____________________lähes kokonaan.

8. opiskella

Huomenna aloitan____________________korkeakoulun
valintakokeeseen.

*

7

(g) Johdos ” -ton / -tön”

Katso kieliopista, miten johdos tehdään, ja jatka itse mallin mukaan.
Yritä keksiä substantiiveja, jotka sopivat adjektiivien yhteyteen.
johdos:

sopiva substantiivi:

1. arvo

arvoton

esine, sormus, koru

2. asia

____________________

__________________

3. ehto

____________________

__________________

4. hyöty

____________________

__________________

5. kivi

____________________

__________________

6. koti

____________________

__________________

7. onni

____________________

__________________

8. pelko

____________________

__________________

9. perhe

____________________

__________________

10.raja

____________________

__________________

N . syy

____________________

__________________

12. taju

____________________

__________________

13. teho

____________________

__________________

14. työ

____________________

__________________

15. vika

____________________

__________________

16. virhe

____________________

__________________

17. väri

____________________

__________________

© Johdos "-maton / -mätön”
® Katso kieliopista, miten johdos tehdään, ja jatka itse mallin mukaan.
adjektiivi:
1. avata

avaamaton

2. arvata

____________________

3. kalustaa

____________________

4. kärsiä

____________________

5. käyttää

____________________

8

6. lukea

___________________

7. näkyä

___________________

8. odottaa

___________________

9. sivistyä

___________________

10. suvaita

___________________

11. tuntea

___________________

12. uskoa

___________________

@ Harjoittele edellisen harjoituksen adjektiivien käyttöä ja täydennä lauseet sopivilla adjek­

tiiveilla. Taivuta adjektiivit lauseeseen sopivaan muotoon.
1. Työpaikkailmoitukseen tuli___________________ määrä hakemuksia.
2. Taneli on ihanmukava ja fiksu mies, mitä ei voisi uskoa

hänen

___________________ käytöksensä perusteella.
3. Kirpputorilta voi löytää myös ihan uusia,____________________vaatteita.
4. Kun Rea on kauniin siskonsa kanssa baarissa, hän tuntee itsensä aina ihan

5. Juuri kun Ninni oliPerjantai-iltana menossa nukkumaan, hän sai
___________________ vieraita.
6. Työpaikalla oli ohjesääntönä se, ettei toisten____________________kirjeitä saa
lukea ilman kirjeen vastaanottajan suostumusta.
7. Erkki valmisti minulle___________________ romanttisen illallisen
kynttilänvalossa.
8. Tämä koira on vaarallinen, sillä se on hyvin____________________ja voi äkkiä
hyökätä ihmisten kimppuun.
9. Valitettavasti on sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat aika____________________toisin
ajattelevia kohtaan.
10. Emma sai kirjeen___________________ ihailijalta.
11. Raimo on aika___________________ ihminen, koska hän ei jaksa ikinä odottaa
omaa vuoroaan.
12. Opiskelijan vuokraama asunto oli hänen yllätyksekseen____________________.

9

2. Vastakohtaparit
® Etsi lihavoidulle adjektiiville sopiva vastakohtapari ja lisää se lauseeseen oikeassa muo­
dossa.
1. Äiti on hyvin ankara, mutta isä on tosi______________________.
2. Lasse on todella fiksu, mutta Kalle on______________________.
3. Hanna on aina kiltti, mutta hänen siskonsa Saara on usein___________________ .
4. ________________ herrasmies on minun makuuni, mutta röyhkeä saa heti pakit.
5. yrityksemme uusi työntekijä on erittäin pätevä, kun taas entinen o li___________ .
6. Mikko on yleensä saita, mutta palkkapäivänä hän on todella___________________ .
7. Marja on hyvin solakka, mutta hänen miehensä sitä vastoin on aika____________ .
8. Tenttiin pitää lukea tämä kirja. Ensimmäinen luku on erittäin__________________ ,
kaikki muu on epäolennaista.
9. _______________________pukeutuminen saa muotisuunnittelijan vihaiseksi, kun
taas värikäs tyyli on hänen mielestään persoonallista ja suositeltavaa.
10.

Veturinkuljettaja sai onnettomuudessa hyvin vakavia vammoja, mutta onneksi
matkustajien vammat olivat______________________.

(g) Etsi seuraaville adjektiiveille sopivat vastakohtaparit mallin mukaan.
1. rikkinäinen..

a) kireä

2. pehmeä

b) korkea

3. lyhyt

c) hermostunut

4. oikea

.

d) pessimistinen

5. tyhjä

e) puhdas

6. moderni

f) kova

7. matala

^ > g ) ehjä

8. maksullinen

h) pihi

9. tumma

i) pitkä

10. löyhä

j) täysinäinen

11. likainen

k) vaalea

12. antelias

1) vanhanaikainen

13. optimistinen

m) vasen

14. rauhallinen

n) ilmainen

10

© Etsi seuraaville substantiiveille sopivat vastakohtaparit.
1. tuli

a) unelma ~ uni

2. tappio

b) rauha

3. ilma

c) suru

4. viha

d )vanhus

5. painajainen

e) valhe

6. sota

f) vesi

7. vauva

g) maa

8. ilo

h) rakkaus

9. totuus

i) voitto

10. hyöty

j) hyve

11. pahe

k) haitta

(§) Etsi seuraaville adverbeille ja postpositioille sopivat vastakohtaparit.
1. alla

a) usein

2. kiinni

b) tilapäisesti

3. varattu

c)takana

4. paljon

d) jälkeen

5. vastaan

e) ulos

6. sisään

f) avoinna

7. yli

g) ei koskaan

8. säännöllisesti

h) vähän

9. edessä

i) puolesta

10. aina

k) päällä

11. harvoin

1) ali

12.ennen

m) vapaa

11

(§) Etsi seuraaville verbeille sopivat vastakohtaparit.
1.tuoda

a) kuolla

2. syyttää

b) nauraa

3. tunnustaa

c) nukahtaa

4. tuhota

d) istua

5. aloittaa

e) viedä

6. syntyä

f) kieltää

7. itkeä

g) lopettaa

8. seisoa

h) puolustaa

9. herätä

i) rakentaa

*3.

Synonyymiparit

(A) Etsi synonyymiparit eli samaa tarkoittavat sanat laatikosta.

Huomaa, että synonyymeilla saattaa olla erilainen sävy.
tyyris • vaimea • kookas • pihi ~ saita ~ kitsas • hankala • vikkelä • saamaton
epäsiisti • kaihoisa • uuttera • leuhka • voimakas • hoikka • fiksu ~ viisas
1. vaikea

13.nuuka =

2. ahkera

14.

3. vahva
4. iso
5. likainen
6. kallis
7. haikea
8. älykäs
9. laiha
10. hiljainen
11. nopea
12. ylpeä

12

laiska =

(g) Valitse viereisen sivun laatikosta sanat oikeaan lauseeseen. Huomaa, että laatikosta jää
sanoja yli.
1. Missikisoihin haluavan tulee olla vähintään 170 cm pitkä,___________________ja
alle 25-vuotias.
2. Petristä oli tullut urheilusaavutustensa vuoksi niin___________________, ettei hän
enää edes moikannut minua.
3. __________________ mies nosti 200 kilon painoisen järkäleen kevyesti ilmaan ja
irvisti valokuvaajalle.
4. Päätin aloittaa uuden, terveellisen elämän, mutta koska olen aika
, unohdin asian parin viikon päästä.
5. Kalle on todella__________________ , sillä hän ei koskaan osta mitään uutena.
6. Hänen__________________ olemuksensa pelotti minua, enkä uskaltanut katsoa
häntä silmiin.
7. Sami on tosi________________ , koska hän käy töissä päivisin ja opiskelee iltaisin.
8. Tarvitsin uuden paidan, mutta koska se oli niin___________________, jätin sen
ostamatta.
9. Ennen Julia oli mitä herttaisin tyttö, mutta nykyään hän on niin
__________________ . Eilenkin sain kuulla kunniani, kun uskalsin moittia häntä
tekemättömistä tehtävistä.
10.__________________ vastaanotto lentokentällä sai urheilijoiden päät painuksiin:

--L-/U

kulta oli hävitty rangaistuslaukauksella.

A. Kantasana ja sen johdokset
Voit laajentaa sanavarastoasi nopeasti johdoksilla. Suomessa monilla sanoilla on yhtei­
nen kantasana, jonka vartalo näkyy sanan eri sanaluokissa, esim. verbissä, substantii­
vissa ja adjektiivissa.
(A) Substantiivi - verbi - adjektiivi

Täydennä aukko puuttuvalla substantiivilla, verbillä tai adjektiivilla mallin mukaan.
1. rakkaus

rakastaa

2. arvo

arvostaa

3.

jako

_________________

rakas

jaollinen

^

13

4 . jano

_________________

janoinen

5. sairaus

sairastua

__________

6. _________________

uskoa

uskovainen

7. tieto

tietää

__________

8. _________________

nopeuttaa

nopea

9. kiire

____________

kiireinen

10. _________________

rikastua

rikas

11. tarve

tarvita

_________

12. vanhuus

_________________

vanha

(§) Substantiivit ja verbit
Lisää sanan puuttuva kantasana tai johdos esimerkin mukaisesti.
1. ero

erota

2. hyppy

hypätä

3 . ________________

harrastaa

4 . ________________

katsoa

5 . ________________

kieltää

6. kierto

_________________

7. kuolema

_________________

8. liitto

_________________

9 . ________________

murhata

10 . _________________

puhua

11. puute

_________________

12 . _________________

rangaista

13 . _________________

soittaa

14. syntymä

_________________

15. tarkastus

_________________

16 .vankeus

_________________

17

14

. _________

väittää

5‘

Erikoisia adjektiiveja

Valitse laatikosta lauseeseen sopiva adjektiivi, joka vastaa kysymykseen, millainen, minkä­
lainen jokin tai joku on. Taivuta sanat lauseeseen sopivaan muotoon.

täpötäysi • ypöyksin • lumivalkoinen • pikimusta • tulipunainen
typötyhjä • ikivanha • umpirakastunut • iki-ihana • vihoviimeinen
kivikova * ikimuistoinen • salamannopea * vuorenvarma

1. 100 metrin pikajuoksijan täytyy olla____________________voittaakseen olympia­
kultaa.
2. Kookospähkinä on___________________ , mikä tekee sen halkaisemisen vaikeaksi.
3. Kello neljän ruuhkabussi on aina____________________.
4. Tämä o li________________________kerta, kun suostuin odottamaan sinua näin
pitkään!
5. Kun____________________Rolling Stones tuli Suomeen keikalle, konsertista tuli
faneille___________________ .
6. Nuohooja oli aivan___________________ , kun hän oli puhdistanut likaisen savu­
piipun.
7. Pirjolla ei ole yhtään ystävää, hän on___________________ .
8. Jos peset vuodevaatteet tällä pesuaineella, niistä tulee____________________.
9. Ville on____________________ Maijaan eikä pysty ajattelemaan mitään muuta.
10. Isoäitini oli____________________, kun hän kuoli. Hän oli silloin 100-vuotias.
11. - Tiesitkö, että Jane on kotoisin Irlannista? - Joo, sen näkee heti. sillä hänellä on
irlantilaisille tyypillinen____________________tukka.
12. Jos valo on ainoa, mitä jääkaapissasi on, jääkaappisi on silloin________________ .
13. Tiedän, että se oli Markus, joka varasti lompakkosi. Olen_________________ siitä.

6. Transitiiviset ja intransitiiviset verbit
Transitiivinen verbi ilmaisee, että joku tekee tai suorittaa toiminnan, ja se voi saada
objektin. Intransitiivinen verbi ilmaisee, että toiminta tapahtuu itsestään. Sen jälkeen
ei tule objektia, vaan mahdollisesti jokin muu lauseenjäsen.
(A) Valitse oikea verbi ja lisää se lauseeseen sopivassa muodossa.
I . päästä / päästää
Bussilla____________________helposti paikasta toiseen.
Laura

kissansa ulos pihalle vain päiväsaikaan.

2. perustaa / perustua
Helsingin vuonna 1550.

Kustaa Vaasa____
Tulokset

laajaan tutkimukseen.

3. lopettaa / loppua
Opettaja_______
Tunti

tunnin tänään kymmenen minuuttia aikaisemmin.
tavallisesti vasta klo 11.45.

4. muuttaa / muuttua
Perhe ___________
Sää

isompaan asuntoon Espooseen viime kesänä.
huomenna kauniimmaksi.

5. herätä / herättää
Jonna nukkui pommiin ja
Kova meteli___________

. vasta, kun juna oli jo lähtenyt.
Tuulan varhain aamulla.

6. jäädä /jättää
Katjalla oli aamulla kiire bussiin, ja vahingossa hän_________
Voi. voi, minun avaimeni___________________ taas kotiin!
7. kaataa / kaatua
Lapsi____________________vahingossa maitolasin pöydälle.
Tiellä oli liukasta, ja Mikko____________________.
8. nähdä / näkyä
Parvekkeelta
Parvekkeeltaan Henna voi_________

kaunis koivumetsä.
kauniin koivumetsän.

9. rakastaa / rakastua
Esa____________________Minnaan.
Mutta Minna ei

16

Esaa vaan Jukkaa.

valot päälle.

10. kasvaa / kasvattaa
Puutarhassa____________________kauniita ruusuja.
Inkeri on___________________ nämä ruusut.
11. sairastaa / sairastua
Liisa paleli odottaessaan bussia, ja seuraavana aamuna hän____________________
flunssaan. Kun on terve, ei muista, millaista on____________________.
12. jatkaa/ jatkua
Televisiosarja_________________________________________________ ensi viikolla.
Elina____________________viulun soittamista iltaisin, vaikka naapurit valittivat.
13. päättää / päättyä
Jos minä saan____________________, lähdemme huomenna teatteriin.
Elokuva___________________ onnellisesti.
14. sijoittaa / sijoittua
Mäkinen_____________ toiseksi toissapäiväisessä rallin MM-sarjan osakilpailussa.
Kortelainen____________________ yhtiön osakkeisiin ja rikastui osakekaupoillaan.
(B) Keksi seuraavista intransitiivi- ja transitiiviverbeistä lauseita edellä olevien esimerkkilau­

seiden mukaan.
1. unohtaa

_______________________________________________________________

unohtua

_______________________________________________________________

2. johtaa

_______________________________________________________________

johtua

_______________________________________________________________

3. kehittää

_______________________________________________________________

kehittyä

_______________________________________________________________

4. vaihtaa

_______________________________________________________________

vaihtua

_______________________________________________________________

5. murtaa

_______________________________________________________________

murtua

_______________________________________________________________

6. poistaa

_______________________________________________________________

poistua

_______________________________________________________________

7. parantaa _______________________________________________________________

parantua _______________________________________________________________^

17

© Keksi itse lisää samanlaisia intransitiivi-ja transitiiviverbejäja kirjoita niistä lauseita. Voit

etsiä verbejä esimerkiksi sanomalehdistä ja muista teksteistä.

7.

Pronominit

Pronominit taipuvat kaikissa samoissa sijamuodoissa kuin muutkin nominit. Pronomi­
neilla on joskus erikoisia taivutusmuotoja. On hyvä harjoitella niitä! Lisää pronomini
lauseeseen sopivassa muodossa.
® Pronomini kuka

Kysymyspronomini kuka viittaa ihmiseen, pronomini mikä asioihin tai eläimiin. Valitse
pronominista kuka sopiva muoto seuraaviin lauseisiin.
1 . ___________ kanssa Maria oli elokuvissa?
2 . ___________ Kalevi sai kirjeen?
3 . ___________ vanhemmat puhuivat?
4 . ___________ äiti oli pettynyt?
5 . ___________ Ari soitti eilen illalla?
6 . ___________ aikoo matkustaa Afrikkaan?
7 . ___________ on matkaliput?
8 . ___________ Ulla rakastaa?
9 . ___________ on flunssa?
10 . ____________ olivat jääneet pois kokouksesta?
11 . ____________ äänestettiin kokouksen puheenjohtajaksi?

(g) Pronominit joku ja jokin
Pronominit joku ja jokin menevät helposti sekaisin, myös suomalaisten kielenkäytössä.
Joku viittaa aina ihmiseen, jokin viittaa asioihin tai abstraktisanoihin. Muista, että pronomi­
nit taipuvat kaikissa sijamuodoissa. Lisää oikea pronomini lauseeseen sopivassa muodossa.
1. ____________ soitti sinulle, en muista kuka.
2. Minun piti muistaa vielä___________ muu asia, mutta se ei tule nyt mieleeni.
3. Sain kirjeen____________ , jota en tunne.
4. Kuulin radiosta____________ tästä asiasta.
5. ____________ päivänä voit nauraa asialle, vaikka nyt itketkin.

18

6.

opiskelijoista oli flunssa, ja nyt on puoli luokkaa sairaana.

7. Matin kirja jäi tänne. Ei, Matti otti kirjansa mukaan, tämä on
8. Sauli oli rakastunut

muun.

. mutta hän ei kertonut tytön nimeä.

© Pronominit jokainen ja joku
Pronominia jokainen käytetään silloin, kun tarkoitetaan kaikkia ihmisiä, joka ainoaa. Sen

sijaan pronomini joku tarkoittaa yhtä ihmistä, mutta ei jokaista ihmistä. Muista, että pro­
nomini joku tarkoittaa aina elollista olentoa, mutta pronomini jokainen voi tarkoittaa
myös mitä tahansa jaotonta, elotontakin asiaa. Lisää oikea pronomini lauseeseen sopivas­
sa muodossa.
1. Tunnetko sanonnan: ”_______________ ihminen on laulun arvoinen?"
2 . ______________ teistä oli syönyt viimeisen kakunpalan.
3 . ______________ meistä oli valmistautunut kilpailuun hyvin, koska voitimme
ensimmäisen palkinnon naisvoimistelussa.
4. _______________ tuntee välillä olonsa yksinäiseksi, mutta yleensä tunne menee
ohi itsestään.
5. _______________ viisas on joskus sanonut ystävyydestä: "Mene toista ihmistä
puolitiehen vastaan.”
6 . ______________ toinen olisi ollut asiasta eri mieltä, mutta mielestäni toimit
hätätilanteessa täysin oikein.
7. Kun kuulette vihellyksen,_______________ tekee oman kunnon mukaan niin
monta punnerrusta kuin ehtii.
8 . ______________ halusi jutella kanssasi, mutta en tiedä, mihin hän katosi.
(§) Pronominit mikä, kumpi ja jompikumpi

Pronomineja kumpija jompikumpi käytetään, kun kyseessä on kaksi asiaa, esinettä tai ih­
mistä. jos asioita tai ihmisiä on enemmän kuin kaksi, käytetään kysymyssanaa mikä tai
kuka. Kysymyksissä käytetään pronominia kumpi, muissa lauseissa pronominia jompi­
kumpi. Muista, että pronominin jompikumpi kumpikin osa taipuu, esim. jommallekum­
malle. Lisää oikea pronomini lauseeseen sopivassa muodossa.
1. ____________________tykkäät eniten: jäätelöstä, suklaasta vai kakusta?
2. ____________________Lauri rakastaa? Sannaa vai Elinaa?
3. Televisio tai video ei toimi.___________________ on taas vika.

19

4. Kävele kadun____________________puolella, mutta älä keskellä!
5 . __________________ talossa Hilkka asuu: keltaisessa, punaisessa vai valkoisessa?
6. Arvaa,____________________kädessä minulla on kolikko?
7. Tämä kirja on joko Tiinan tai Timon. En tiedä tarkasti, mutta
se varmasti on.
8. Minulla on asiaa sinulle.___________________ päivänä voimme tavata?
9. Ihan sama, tapaammeko tiistaina vai keskiviikkona, mutta___________________
päivänä meidän on pakko tavata, koska työ pitää palauttaa torstaina.
10.____________________ maahan matkustat kesällä: Kreikkaan, Italiaan, Espanjaan
vai taas Portugaliin?

8. Lisää verbivoimistelua
Tässä harjoituksessa on verbejä, jotka ilmaisevat, että ihminen on lähellä tehdä tai halu­
aa tehdä jotain tai että hänen tekee mieli tehdä jotain. Se, jota asiantila koskee, ilmais­
taan partitiivimuodolla. Toisaalta on minun täytyy -tyyppisiä verbejä, joiden yhteydes­
sä se, jota asiantila koskee, ilmaistaan genetiivillä.

Missä muodossa laitat suluissa olevat sanat seuraaviin lauseisiin?
Malli: Lindaa aina itkettää, kun hän ajattelee entistä miestään.
1. Kesällä_(lapset) tekee mieli syödä jäätelöä joka päivä.
2. Pitkän juoksulenkin jälkeen______________ (minä) janotti.
3. Huono tenttitulos harmitti______________ (opiskelija).
4. ____________ (Anna) piti maksaa lasku tänään, mutta hän unohti sen kokonaan.
5. Nuorten juomistapa huolestuttaa______________ (poliitikot).
6. Kotitehtävät eivät huvita____________ (lapset), mutta ne on kuitenkin tehtävä.
7. Lasten hyvä käytös miellyttää______________ (vanhemmat).
8. ______________ (opiskelija) on määrä saada seminaarityö valmiiksi
syyslukukauden aikana.
9. ______________ (minä) nauratti todella paljon, kun näin, että pomoni housujen
vetoketju oli auki.
10.

20

Kun Karilla on vatsatauti.__________ (hän) oksettaa koko ajan.

(me) on nyt pakko lähteä, muuten myöhästymme junasta.

.

11

12. Sanna ei jaksanut lähteä ulos illalla, koska työpäivä oli pitkä ja

(hän) väsytti kovasti.
13. Ostimme tiskikoneen, joten_____

__ (minä) ei enää tarvitse tiskata.

14. Hänen kirjeensä ärsyttää________

(minä) niin paljon, etten vastaa siihen.

15. Lauri nukkui vain viisi tuntia, joten

________ (hän) nukutti kokouksessa.

16.

(sinä) kannattaa kuitenkin soittaa hänelle ja pyytää anteeksi.

9. Partisiippi aikamuodon osana ja adjektiivina
Suomen kielessä -nut / -nyt -partisiippi voi olla joko aikamuodon osana perfektissä tai
pluskvamperfektissä, tai adjektiivina, jolloin se taipuu samalla tavoin kuin adjektiivi.

Lue seuraavat lauseet ja päätä, missä muodossa annettu partisiippi pitää olla. Harjoituk­
sessa voi olla avuksi se, että vertailet muotoja omaan äidinkieleesi.

Malli: Olimme hyvin väsyneitä, kun palasimme matkalta kotiin.
1. Opiskelijat ovat vähän_________________ (hermostunut) ennen lopputenttiä,
varsinkin jos he ovat_________________ (opiskellut) vain vähän.
2. Sisarukset ovat___________ (kiinnostunut) aivan samanlaisista asioista.
3. Vanhemmat olivat hyvin_________________ (pettynyt) lastensa koulusuorituksiin.
4. Lapset olivat_________________ (pessyt) koiran kylpyammeessa.
5. Vanhemmat olivat hyvin_________________ (järkyttynyt), kun he näkivät kylpy­
huoneen sen jälkeen.
6. Seuraavana aamuna vanhemmat olivat_____________ (yllättynyt), koska
lapset olivat_________________ (leiponut) kakun heidän hääpäivänsä kunniaksi.
7. Vanhemmat ovat vielä yhtä_________________ (rakastunut) kuin tapaamispäivänään.
8. Kun vanhemmat näkivät sotkun keittiössä, he olivat hyvin_________________

(tuskastunut).
9. Lapset eivät olleet____________________________ (siivonnut) keittiötä.
10.

He olivat_____________ (mennyt) vain leikkimään.

21

10. Sikin sokin - sanat, jotka sekoitetaan helposti
Suomessa on sanoja, jotka menevät oppijalta helposti sekaisin, koska monessa muussa
kielessä on vain yksi vastine.

Harjoittele tässä niiden oikeaa käyttöä ja lisää verbit lauseisiin sopivassa muodossa.
(A) Verbit leikkiä, pelata ja soittaa
pihalla hiekkalaatikolla.

I . Lapset
2. Talvella pojat

______jääkiekkoa.

3. Tytöt_______

mieluummin sählyä kuin korista.
viulua.

4. Heli________

yhdessä nukeilla.

5. Sisarukset
6. Kati ja Riina

__yhdessä orkesterissa.

7. Suomen kielessä

_____ sanoilla paljon.

(g) Verbit alkaa, aloittaa, ruveta ja ryhtyä
opiskelunsa neljä vuotta sitten ja valmistuu kohta.

1. Päivi

siivota nyt, voimme myöhemmin lähteä elokuviin.

2 .Jos _

_ opettajaksi heti opiskelunsa jälkeen.

3. Saija

tehdä läksyjäni, kun olen syönyt.

4.

____________ välittömästi työhön, jotta he saisivat kaiken
5. Muuttomiehet_______
valmiiksi ennen viittä.
heti lukemaan.

6. Kun lapsi sai kirjan, hän

sataa kohta.

7. On pilvistä. Varmaan__
8 .Jaan a ______________
9. TV-sarja
10. Kaisa ja Paula

pyöräilyn jo nelivuotiaana.
__ varttia vaille yhdeksän.
_______ harrastamaan joogaa ensi kuussa.

i Verbit käydä ja mennä
1. Juuso luki tenttiin ahkerasti ja
2. - Voidaanko me
vaihtoi vielä vaatteita.

22

___

läpi kaikki kotitehtävät.
jo, huusi Antti hermostuneena, kun Pirjo

3. Älä siellä ulkona kylmässä seiso,

peremmälle!

täysin metsään, koska en osannut vastata

4. Koe taisi

yhteenkään kysymykseen oikein.
5. Kun tulin sisään vastaanottohuoneeseen, lääkäri sanoi:
- _________________ istumaan.
6. Tunnetko sen lastenlaulun, joka alkaa sanoilla “Jos metsään haluat
_________________ nyt, niin takuulla yllätyt”?
7. Milla_________________ lenkillä pari kertaa viikossa.
8. Pullapitko ei onnistunut, mikä saattoi johtua siitä, että hiiva ehti
liian kauan.
9. Onnettomuuslautakunta pohti syytä siihen, mikä saattoi kuivalla kelillä
_________________ vikaan.
10.

Älä valvo odottamassa, minulla taitaa tänä iltana____________ aika myöhään.

(§) Verbit tuoda ja viedä
I. - Voitko_________________ minulle laskun, sanoi Heikki tarjoilijalle ravintolaillan
päätteeksi.
2. Ole hyvä ja

______ roskat, tänään on sinun vuorosi.

3. Jari______

aina lapset ensin päiväkotiin ennen töihin menoaan.

4. Unohdit pyyhkeesi meille, sopiiko, että

sen huomenna?

_________ minut joka vuosipäivä ulos syömään.
5. Seppo on kultainen, hän____________
tuliaisia, pikku Iida huusi lentokentällä.

6. - Isä, muista
(E) Verbit päätyä, päättyä ja päättää

puoltamaan lakiehdotusta.

I. Poliitikko

2. Varoituskolmiossa luki: Varokaa, tie
3. Lopuksi neule pitää________

__ nurjalta puolelta.

4. - Koska tämä leffa_________

, kuiskasi poikaystäväni minulle kyllästyneenä,

kun elokuva oli vasta alkanut.
5. Juhani
6. Mikael

, ketä hän äänestää eduskuntavaaleissa,
pankkialalle puolivahingossa.

23

(F) Sanat puoli ja sivu
58.

1. Tehtävä löytyy oppikirjasta
2. Kadun molemmin_______

on puita.

3. Timon ainoa huono

_ on hänen itsekkyytensä.

4. Janne on niin ahne, hän söi

________kakusta yksin.

5. Kolmiossa on kolme_____
oikein olet?

6. Kenen
(§) Sanat kohti ja kohtaan

1. Koira on ystävällinen lapsia_________________ .
2. Oli jo myöhä, kun Urpo alkoi kävellä kotia_________________ .
3. Katri ei enää tunne mitään rakkautta Kallea_________________ .
4. Kansanedustaja arveli bruttokansantuotteen olevan noin 24 000 euroa asukasta

5. Lännen sankari ratsasti yksin_________________ auringonlaskua.
® Sanat myötä ja myöten
1. - Lupaatko rakastaa häntä niin_________________ - kuin vastamäessä, kysyi
pappi morsiamelta.
2. Rintamaa puolustettiin viimeistä miestä_________________ , kunnes oli pakko
perääntyä.
3. Taru ja Juhani olivat korviaan

rakastuneita, kun he menivät

naimisiin viisi vuotta sitten.
4. Ajan____________
5. Pekka on tullut iän

lapsi oppi lukemaan.
varovaisemmaksi, mutta nuorempana hän

oli varsin huoleton.
6. Piia oli kurkkuaan

24

täynnä irtisanoutuessaan työpaikastaan.

(I) Sanat vastaan, vasten ja vastoin
1. Läheisen ihmisen menetys voi tuntua samalta kuin isku_______________ kasvoja.
2. - Tuletko asemalle minua_________________ , koska juna on vasta yhdeltätoista
Pieksämäellä?
3. Aina tulee välttää viimeiseen asti tilannetta, jossa joutuu olemaan selkä seinää

4. _________________ yleisiä määräyksiä aloitamme työnseisauksen välittömästi.
5. - Olen ehdottomasti turkiksia_________________ ja eläinten puolella, totesi
mielenosoitukseen osallistunut nainen.
6 . ________________ tiettyjä ennakkoluuloja voivat eri kulttuureista tulevat ihmiset
kumota omalla käytöksellään vallitsevia käsityksiä.
(J) Sanat eri ja erilainen
1. Lehti oli saanut tietoa asiasta monesta_________________ lähteestä.
2. Vanhemmat ja lapset nukkuvat_________________ huoneissa.
3. Hän on_________________ kuin kaikki muut suomalaiset, jotka tunnen.
4. Älä aina matki minua! Tee se_________________ tavalla!
asioista, kuten purjehtimisesta ja
ruoanlaitosta.
6. Olen tästä täysin
7. Se on aivan

mieltä.
asia.

8. Korissa on paljon
9. Laudat ovat
10. Sukat ovat

marjoja.
pituiset.
paria.

® Sanat vai, vaan ja vain
1. Ulla ei tiennyt, pitikö pyytää anteeksi
2. - Haluatko teetä

saada anteeksi.
kahvia?, kysyi Laitilan vanha emäntä

vieraalta.
3. Asuintalo ei ollut kovin moderni

pikemminkin vanha ja

ränsistynyt.

25

onko sinulla jotain muuta

4. - Tuletko tänään meille syömään,
tekemistä?

tänään rajoitetun ajan niin kauan kuin

5. Erikoistarjous voimassa
tavaraa riittää.

6. Työttömyys ei hallituksen esityksestä huolimatta ollut puolittunut,
_________________ se oli sen sijaan kasvanut.
mitä mieltä olet?

7. - Ei tästä taida tulla mitään,
8. Tarmo oli lihonut

puoli kiloa lomamatkallaan.

9. - Oletko nähnyt elokuvan

________muutaman dollarin tähden?”

10. Tuomas ei halunnut uskoa asiaa todeksi

torjui asian

mielestään.

44. Mielipiteen ilmaiseminen
® Lue alla oleva mielipidekirjoitus ja kirjoita sille vastine. Voit myös kirjoittaa itse mielipide­

kirjoituksen yhdestä viereisellä sivulla olevista tai itse keksimästäsi aiheesta. Voit valita
myös esimerkiksi lehdestä mielipidekirjoituksen, jolle kirjoitat vastineeksi oman mielipidekirjoituksen. Käytä apuna laatikossa annettuja ilmauksia ja fraaseja.

TV-lupamaksun oikeus ja kohtuus?
Tunnollisena veronmaksajana ja vastuun kantajana minun on pakko osallistua mielipide­
palstalla käytyyn keskusteluun televisiolupamaksuista. Olen samaa mieltä nimimerkin
”Järki älä jätä” kanssa (22.9.) siitä, että jokaisen tulisi maksaa lupamaksunsa mukisematta.
Kuitenkaan en allekirjoita nimimerkin kantaa siitä, että tehotarkastuksia tulisi lisätä, koska
koen nykyisenkin uhkailumentaliteetin pikemminkin kiristävän meidän tunnollisten ve­
ronmaksajien tilipussin nyörejä kuin tuovan helpotusta maahamme pesiytyneeseen minä,
minä -ajatteluun.
Mielestäni on syytä kyseenalaistaa nykyinen televisiolupamaksun käytäntö, koska ny­
kyisellään lupamaksujen valvonta ei ole aukoton, vaan käytännössä vastuun kannamme
me tunnolliset lupamaksun maksajat. Minusta on väärin, että televisiolupamaksun koro­
tuksista kärsivät juuri ne rehelliset kuluttajat, jotka tunnollisesti lupamaksun maksavat,
kun taas televisiota ilmaiseksi katsovat pääsevät kuin koira veräjästä. Sitä paitsi epäilen,
onko nykyinen käytäntö edes kannattavaa, koska tarkastajaa ei tarvitse päästää sisään
asuntoon, ellei halua. Siksi mielestäni ei ole oikein, että tavallisilla veronmaksajien rahoil­
la maksetaan tällaiset turhat ja veroeuroja vievät tarkastukset, kun sen sijaan voitaisiin yh­

26

distää televisiolupamaksu suoraan verotukseen kaikkien, myös tällä hetkellä toisten
lupamaksuista ilmaiseksi nauttivien ihmisten, maksettavaksi.
Nyt on aika meidän tunnollisten lupamaksujen maksajien nousta television äärestä ja
ryhtyä sanoista tekoihin. Kukaan ei puolusta meitä, joten meidän täytyy itse ajaa omia etu­
jamme. Toivottavasti myös ylemmistä virkaelimistä löytyy joku meistä tunnollisista maksumiehistä ja ottaa asian käsittelyyn mitä pikimmin. Tai muuten ei taida meilläkään enää
olla televisiota, paitsi iltauutisten aikaan.
Nimim. “Tunnollinen television katsoja "
Mahdollisia aiheita:
- Valehteleminen on tietyissä tilanteissa sallittua.
- Naisten paikka on keittiössä.
- Nykytaide ei ole taidetta.
- Kansainvälistyminen uhkaa eri maiden omaa kulttuuriperinnettä.
Voit hyödyntää laatikon verbejä ja ilmauksia mielipidekirjoituksessasi.
- olen sitä mieltä...
- olla samaa / eri mieltä
- mielestäni...
- minusta ...
- kirjoittaja väittää / mainitsee / kertoo / ehdottaa / suosittelee / kiistää ...
- ajatella /luulla /uskoa
- olla oikeassa / väärässä
- ottaa kantaa (johonkin)
- kyse / kysymys on ... (jostakin)
(5) Kaverisi täyttää vuosia ja haluat ostaa hänelle syntymäpäivälahjan. Kirjoita, mitä ostat
hänelle lahjaksi. Kerro myös, miksi ostat kyseisen lahjan ja mitä haluaisit itse saada lahjak­
si. Voit kirjoittaa myös siitä, mitä et halua missään nimessä saada joulu- tai syntymäpäi­
välahjaksi. Voit pohtia lahjatonta juhlaa eli sitä, että olisiko parempi olla lainkaan
ostamatta lahjoja juhlapäivinä. Perustele lahjavalintasi ja mielipiteesi.

27

2, Roolileikkejä
Tässä osiossa opitaan puhekielen muotoja ja suomalaisia keskustelutapoja sekä harjoi­
tellaan erilaisia arkipäivän asiointitilanteita varten tekemällä suullisia keskusteluharjoi­
tuksia. Osion tarkoituksena on harjoitella pareittain tai ryhmässä arkipäivän asioimis- ja
muita vuorovaikutustilanteita, joihin joutuu esimerkiksi elokuvateatterissa, bussi­
pysäkillä, postissa, työhönottohaastattelussa tai varatessaan lääkäriltä aikaa.

1. Puhekielen muotoja
Puhekielen ja kirjakielen muodot eroavat toisistaan erityisesti verbien persoonamuoto
jen taivutuksessa. Myös persoonapronominit ovat erinäköisiä puhutussa ja kirjoitetus
sä kielessä. On hyvä harjoitella niitä!
® Persoonapronominit ja niiden taivutus
minä «=>mä
sinä «=
>sä

minun «=>mun
sinun «=
>sun

minulla «=>mulla
sinulla «=>sulia

minusta «=>musta
sinusta <
=
>susta

(g) Verbimuodot ja niiden taivutus
1. olla-verbi:
mä oon, sä oot, se on
me ollaan, te ootte, ne on

kieltomuoto olla-verbistä:
mä en oo, sä et oo, se ei oo
me ei olla,teette oo, ne ei oo

2. mennä-verbi:

kieltomuoto mennä-verbistä:

mä meen, sä meet, se menee
me mennään, te meette, ne menee

mä en mee, sä et mee, se ei mee
me ei mennä, te ette mee, ne ei mee

© Tervehdykset
Tavatessa
moi, moro, morjens, hei, terve

Erotessa
moikka, moido, moi moi, hei hei,
heippa, heido, terkkuja, nähdään,
palataan

(§) Numerot
I ykkönen
5 viitonen
9 ysi

28

2 kakkonen
6 kuutonen
10 kymppi

kolmonen
seiska

4 nelonen
8 kasi

| ^m2.

Keskusteluharjoituksia

Tehtävän tarkoituksena on käydä läpi arkipäivän tilanteita, kuten asioiden hoitamista
puhelimitse, ajan tai tien kysymistä, ruoan tilaamista ja laskun maksamista, työhönot­
tohaastattelua yms. Tehtävät voi tehdä joko ryhmässä tai parin kanssa. Harjoituksen voi
tehdä myös yksin kirjoittamalla keskustelut. Voit käyttää apuna edellä olevia puhekie­
len muotoja sekä kirjan keskusteluja.
® Ystävän kutsuminen tupaantuliaisiin eli tupareihin puhelimella
Oletjärjestämässä tupareita uuteen asuntoosija soitat ystävällesi, koska haluat kutsua hä­
netjuhliin. Esittele puhelimessa itsesija kutsu ystäväsijuhliisi. Toinen teistä on ystävä, joka
vastaa puhelimeen.
(B) Bussipysäkillä

Olet menossa tapaamaan ystävääsi toiseen kaupunkiin, mutta et ole ihan varma, meneekö
bussi numero 57 sinne. Tiedustele bussipysäkillä seisovalta vanhalta rouvalta / teinitytöltä
/ poliisilta, oletko oikealla pysäkillä ja koska bussi lähtee. Toinen teistä kysyyja toinen vas­
taa. Voitte myös keksiä lisää henkilöitä ja kysyttäviä asioita.
J ~ \ j

© Työväenopistoon ilmoittautuminen puhelimella

Olet ilmoittautumassa työväenopiston kurssille ja soitat puhelimella
ilmoittautumisnumeroon. Joudut odottamaan, sillä kaikki linjat

fy

P

f

\

ovat varattuja. Kun puhelimeen vastataan, esittelet itsesi ja ilmoittaudut kurssille. Työväenopiston virkailija tarkistaa, että
kurssilla on vielä tilaa ja kysyy sen jälkeen henkilötunnustasi,
kotiosoitettasi ja puhelinnumeroasi sekä antaa ohjeet laskun
maksamisesta työväenopiston tilille.

( /

s\

l U

|

\

———^

(§) Työpaikan hakeminen, työhönottohaastattelu

Olet hakemassa uutta työpaikkaa. Yrityksen johtaja kyselee sinulta muun muassa aikaisem­
paa työkokemustasi, millainen olet työntekijänäja ihmisenä, opiskelu-ja työtaustaasi, harrastuksiasi jne. Voit käyttää harjoituksessa ansioluetteloa (ks. CV:n kirjoittaminen, osio 6).
(§) Vaatekaupassa
Menet ostoksilleja haluat ostaa puseron, mutta et löydä oikeaa kokoa. Kysy myyjältä, onko
kokoasijäljellä ja onko puserosta muita värejä. Et ole varma, haluatko pitää puseron. Kysy
siksi palautus- tai vaihto-oikeutta. Kassalla huomaat, ettei sinulla ole tarpeeksi käteistä.

Kysy, millä korteilla voit maksaa tai missä on lähin automaatti.

29

(F) Postissa

Menet postiin ja kysyt, paljonko maksaa kymmenen kilon painoisen paketin lähettäminen
kotimaahasi. Muista pyytää lentopostitarra pakettiisi. Ostat myös 15 postimerkkiä, joista
5postimerkkiä on kappalehintaan 65 senttiä, 5 postimerkkiä kappalehintaan 1,30 euroaja
5postimerkkiä kappalehintaan 2,50 euroa.
(§) Elokuvateatterissa

Soitat elokuvateatteriin ja varaat kaksi lippua illan näytökseen. Valitse itse, mitä elokuvaa
olet menossa katsomaan ja mihin aikaan. Kysy, miltä riviltä saa vielä lippuja ja paljonko
liput maksavat. Muista myös kysyä, mihin mennessä liput pitää lunastaa.
(§) Hammaslääkärin ajanvaraus puhelimitse
Sinulla on ollut jo jonkin aikaa paha hammassärky. Nyt soitat vihdoin terveyskeskukseenja

varaat ajan hammaslääkäriltä. Sano, että asia on kiireellinen, sillä et pysty öisin nukku­
maan särkysi takia ja tarvitset akuuttiajan hammaslääkärin vastaanotolle. Voit käyttää
apuna osion 10 keskustelujen sanastoa.
(D Kaverin tapaaminen

Tapaat pitkästä aikaa vanhan kaverisi bussissa. Kysy, mitä kaverillesi kuuluu, mitä hän
harrastaa ja tekee työkseen. Kerro, mitä itsellesi kuuluu ja mitä harrastat ja teet työksesi.
(T) Tien kysyminen tai neuvominen
Kysy tietä vakuutusyhtiöön tai verotoimistoon tai neuvo eksynyttä turistia löytämään ta­
kaisin kaupungin keskustaan.
® Ravintolassa
Menet ravintolaan ja pyydät tarjoilijaa tuomaan ruokalistan. Tilaat ruokalistalta esimer­

kiksi alkuruoaksi vihersalaatin, pääruoaksi häränsisäfileepihvin ja valkosipuliperunat ja
jälkiruoaksi herkkutrio-jäätelöannoksen. Haluat juotavaksi esimerkiksi 16 senttiä puna­
viiniä ja lasin jäävettä. Syötyäsi pyydät laskun. Voit toki tilata ruoaksi mitä tahansa halu­
at ja vaihtaa ravintolan kiinalaiseksi, intialaiseksi, kreikkalaiseksi yms. ravintolaksi.
(E) Muita mahdollisia roolileikkitilanteita ja -tapahtumia:
Työpaikan pikkujoulut tai kahvihuonekeskustelu, syntymäpäiväjuhlat, valmistujaisjuhlat,
läksiäiset, kellon kysyminen, junassa matkalipun tarkastaminen yms.

30

3. Miten pääsee...$
(A) Täytä aukkokohta oikealla sanalla. Annetut sanat ovat oikeassa muodossa.

1. Jenna menee joka aamu____________________________ (ratikalla / ratikassa /
ratikan kanssa) kouluun.
2. Henri matkustaa harvoin julkisilla kulkuvälineillä, joten hänellä ei ole

(postikorttia / matkakorttia / pankkikorttia).
3. Silloin harvoin kun Pirkko menee raitiovaunulla töihin, hän ostaa
___________________________ (kuukausilipun / lentolipun / kertalipun),
mutta useimmiten hän kävelee töihin.
4. Helsinki on ainoa suomalainen kaupunki, jossa on___________________________
(linja-auto / metro /juna).

5. Juna on kahdeksan minuuttia myöhässä, sillä aikataulun______________________
(kanssa / mukaan /jälkeen) sen olisi pitänyt tulla jo klo 8.44(B) Valitse aukkoon suluissa olevista sanoista oikea ilmaus.

Lauantaina puhelimessa:
Juan:

Hei Lea. Olen kyllä tulossa sun bileisiin, mut en tiedä, miten pääsen sun luo.

Lea:

Rautatientorilta pääset parhaiten____________________________ (bussilla /

bussissa / bussin kanssa) 62. Se lähtee laiturilta I . Jää____________________
(päätepysäkissä / päätepysäkillä / päätepysäkille) pois. Sieltä on sitten vaan
ihan lyhyt kävelymatka. Lähde pysäkiltä kävelemään tien vasenta laitaa ja
käänny___________________________ (kulmalle / kulmasta / kulmassa)
oikealle. Se on jo mun kotikatu.
Juan:

Joo eli bussi kuuskakkonen Rautatientorilta. Päättärillä pois ja sitten tien
___________________________ (vasemmalla puolella / vasemmalta puolelta /

vasemmalle puolelle) ja sen jälkeen oikealle. Selvä. Nähdään illalla.
Lea:

Juu, nähdään. Hei, hei.

31

Sanastoa
julkiset kulkuvälineet
metro
pikajuna
vyöhykelisä
päätepysäkki

4.

bussi
raitiovaunu
kertalippu
aikataulu
pääteasema

linja-auto
ratikka
matkakortti
asema

dösä
lähijuna

joukkoliikenne

yötaksa

seutulippu
pysäkki

Kenen vuorot

Valitse vaihtoehdoista oikea eli se, joka sopii parhaiten keskusteluun.
® Puhelimessa

Soitat pankkiin ja haluat puhua pankinjohtaja Virtasen kanssa. Tiedustelet, onko herra
Virtanen paikalla. Mitä sanot?
a) Onko herra Virtanen tavattavissa?
b) Voinko puhua herra Virtasen kanssa?
c) Saanko herra Virtasen puhelimeen?
(g) Kenen vuoro?
Olet ruokakaupassa kalatiskillä. Odotat vuoroasi, kunnes myyjä kysyy: - Kenen vuoro?
Moni ihminen odottaa vuoroaan, mutta nyt on sinun vuorosi, koska tulit paikalle ennen

heitä. Mitä sanot?
a) Minä taisin olla tässä ensin.
b) Minä taisin olla tässä ensimmäinen.
c) Minä taisin olla tässä viimeinen.
© Juomien tilaaminen
Asiakas on saanut ruokalistan eteensä. Tarjoilija tulee ja kysyy:
a) Ja mitä juotavaa teille tulisi?
b) Ja mitä juotavaa teille saisi olla?
c) Ja mitä juotavaa te otatte?

32

(§) Tilaus ravintolassa
Asiakas on tilannut uuniperunan katkaraputäytteellä, mutta sitä ei ole valmiina. Mitä tar­
joilija sanoo asiakkaalle, joka on jo maksanut ostoksensa kassalle?
a) Odottakaa hetki, tuon pöydälle.
b) Odottakaa hetki, vien pöytään.
c) Odottakaa hetki, tuon pöytään.
® Laskun pyytäminen

Asiakas on lopettanut ruokailun ja pyytää laskun tarjoilijalta. Mitä asiakas sanoo?
a) Voinko maksaa laskun?
b) Saisinko laskun?
c) Veisitkö laskun?
® Viinituvassa

Menet ravintolaan viettämään iltaa ystäviesi kanssa. Haluat ostaa lasillisen punaviiniä,
joten menet tiskille ja tilaat tarjoilijalta punaviiniä lasillisen. Mitä sanot?
a) Saisinko 16 grammaa punaviiniä?
b) Saisinko 16 punaviiniä?
c) Saisinko 16 senttiä punaviiniä?
© Bussissa
Istut bussissa ikkunapaikalla. Olet jäämässä pois seuraavalla pysäkillä, mutta vierustove­

risi ei huomaa sitä. Mitä sanot hänelle?
a) Minä jään tähän.
b) Minä jään tästä.
c) Minä jään tässä.

33

3. Sanäleikkejä
Tässä osiossa tarkoituksena on syventää sanaston tuntemusta sanaleikkien avulla joko
yksin, pareittain tai isommassa ryhmässä. Osio sopii myös oppitunneille sanaston harjoituttamiseen ja loppukevennykseksi. Suurin osa harjoituksista on sellaisia, joissa ei
paria tarvita, joten niitä voi tehdä kukin opiskelija omalla ajallaan.

Jatka sanaketjua niin, että seuraava sana alkaa edellisen sanan viimeisellä kirjaimella.
Harjoituksen voi tehdäjoko yksin, pareittain tai ryhmässä esimerkiksijoukkueiden välisenä
kilpailuna. Kerran käytettyä sanaa ei enää saa käyttää ketjussa uudelleen.

Malli: juusto - opas - sänky - ylioppilas - sammal - lamppu - uuni - ikkuna - asia jne.

2. Muodosta yhdyssanaketjuja
Sijoita sopiva sana keskelle, jotta sama sana käy toisen yhdyssanan loppuosaksija toisen sa­
nan alkuosaksi mallin mukaan. Voit jatkaa sanoja myös alusta tai lopusta tai keksiä uusia
yhdyssanaketjuja.

Malli: tuli palo kunta

(tulipalo, palokunta)

1. tie

_____________________

päivä

2. täyte

_____________________

lapio

3. maa

_____________________

pallo

4. valo

_____________________

albumi

5. sarvi

_____________________

koppa

6. poliisi

_____________________

talli

7. sana

_____________________

kauppa

8. ketju

_____________________

kuori

9. lääke

_____________________

kirjoitus

_____________________

kirja

10.

34

kirja

3. Arvaa mikä f
Katso ympärillesi ja valitse jokin esine. Selitä se niin tarkasti kuin pystyt, mutta älä mainit­
se esineen nimeä. Kaverisi täytyy arvata, mikä esine on kyseessä.

Tältä vai täältä £

I vl~) 4 •

Onko sinulle käynyt niin, että olet käyttänyt oikeaa sanaa, mutta olet ääntänyt sen väärin,
jolloin suomalainen puhekumppanisi ei ole ymmärtänyt sinua? Harjoittele sanojen ääntä­
mistä parisi kanssa: toinen teistä sanelee ja toinen kirjoittaa sanat siinä muodossa kuin
hän ne kuulee. Voit toki harjoitella sanojen ääntämistä myös itseksesi.
kisa - kissa

valita - valittaa

veistää - väistää

täällä - tällä

pilata - pelata

tango - tanko

sana - Sanna

yhteen - yhtään

Ari - Kari - Sari - Jari

tapa - tupa

kartta - karttaa

jäte - jätä

ele - elä - älä - ala

tuli - tulli - tuuli

kanssa - kansa

kuusi - kusi

pala - kala

tapaan - tapan

saa - sää

Sari - saari

tuo - työ

veli - väli

Karri - kari - kaari

lehti - lähti

hylly - hullu

vara - vaara

silli - siili

sata - sataa

puoli - tuoli

luoda - lyödä

tyhmä - tuhma

veri - väri

teelle - täällä

kasa - kassa

käteen - ketään

laajin - lajin

ulos - ylös

pelätä - pelata

palo - pallo

tuulee - tulee

puu - kuu - luu - suu

päätyä - päättyä

35

5. Silminnäkijänä rikospaikatta
Sinusta on tullut rikoksen silminnäkijä. Poliisiasemalla joudut
kuvailemaan rikoksesta syytettyä henkilöä. Oliko hän mies vai
nainen? Miltä hän näytti? Millaisia vaatteita hänellä oli yllään?
Mitä hänellä oli mukanaan? Voit käyttää apuna laatikon sanoja,
samoin osion 8 vaatesanastoa. Muista käyttää kuvauksessasi
myös värejä!

lyhyt • humalainen • nainen • ontua * tumma * arpi • silmälasit • tatuointi
pitkä • parta • pyöreät kasvot • pihtipolvinen • lihava / lihavahko / tanakka
länkisäärinen • hörökorvat • luomi • hoikka • vaalea • viikset • tukeva • mies
laiha • vanha / vanhahko • keski-ikäinen • kalju * nuori / nuorehko • luiseva
soikeat kasvot • pisamat • pystynenä • perunanenä • pystytukka • poninhäntä
parran sänki • lävistys • heiveröinen

6. Mustan ja valkoisen välittä
Opi sanaketjuja. Täydennä ketjujen aukot molempiin suuntiin esimerkin mukaisesti. Valit­
se sopivat sanat laatikosta.

Malli: kuuma - lämmin - haalea - viileä - kylmä - jäinen
tukeva • toissapäivänä • kuiva • vanha • tyydyttävä • pilvinen
keskinkertainen • ylihuomenna * lihava • pimeä • keski-ikäinen
tänään • hyvä • aurinkoinen* laiha • tärkeä • märkä

I . nuori - nuorehko - ____________________ - vanhahko - ikivanha

2.

- samantekevä - epäolennainen - turha

3. erinomainen 4.

- huono
- poutainen -

- sateinen

5. rutikuiva -

_________ - kostea -

6. surkea

_______ - loistava

7 . ________

- eilen - ___________

___________ - likomärkä

- huomenna -

8. luiseva - _____________________- hoikka — solakka -

9. valoisa - hämärä -

7.

Mikä sana ei kuulu joukkooni

Ympyröi sanaryhmästä se sana, joka ei kuulu joukkoon.
® , ________________________ ^
_____________________
palli
pöytä

jakkara
tuoli

voi
öljy

margariini
kinkku

syksy
lumi

kevät
suvi

lehti
paperi

puu
runko

takki

lumi

tuuli

myssy

pipo
lakki

räntä

sade

pallo
maali

maila
seinä

vaari
sisko

äiti
naapuri

tammi
tamma

haapa
kuusi

taimen

pöllö

ankerias
varpunen

kultakala

siika

tikka

mänty
koivu
pyökki

käki

mustekala

ahven
lohi

pitsi
pellava
villa

silkki

paju
kurki

ankka
joutsen

hauki
haukka

lokki

haikara

muikku

sauma
nahka

peippo
tiainen

vaahtera
pihlaja
kuha
särki
kampela

37

olkkari
kylppäri

patteri

lattia

talli

puisto

puutarha

keittiö

ikkuna

ovi

terassi

piha

hylly
lasivitriini

tv-taso
amme

pesusieni

pesuaine
harja

sänky

ikkunalauta

pannu

vaatekaappi

ovenkahva

verhot

siivilä
kattila

saha
vohvelirauta
munankeitin vedenkeitin
pesuallas
yöpöytä

rätti

valurautapannu
keitto

rantakäärme vaskitsa
tarhakäärme kyy

lepakko
rapu

palokärki

ampiainen

herhiläinen

merikotka

muurahainen mehiläinen

puolukka

vadelma

rousku

torvisieni

teltta

makuupussi

mustikka

kurkku

hapero

höperö

passi

kompassi

skanneri
kopio

tulostin

piano
viulu

iskelmä

levyke
korppu

täti

lanko
morsian

sormet

varpaat

tiili

sakset

hiukset

liima

(D

eno

38

näppäimistö

nokkahuilu

romppu
pääte
puu
betoni

8. Erilaisia kortteja ja nauhoja
® Yhdistä oikea kortti oikeaan sanaan.
1. matkakortti

a) opiskelija-alennus

2. kopiokortti

b) pankki

3. henkilökortti

c) posti

4. kirjastokortti

d) matkustaminen julkisilla kulkuvälineillä

5. pankkikortti

e) kauppa

6. kellokortti

f) kotivakuutus

7. postikortti

g) autokoulu

8. pelikortti

h) todistus henkilöllisyydestä

9. bonuskortti

i) sairauskorvauksen hakeminen

10. vakuutuskortti

j) kirjasto

11. ajokortti

k) työajan mittari

12. Kela-kortti

1) kopiokone

13. opiskelijakortti

m) kortinpeluu

/,

/yfä/

\

// V /

Selitä sanakirjan avulla, minkälaiset nauhat ovat kyseessä.
a) mittanauha

___________________________________

b) maalinauha

___________________________________

c) videonauha

___________________________________

d)sukkanauha

___________________________________

e)
f) kuminauha

hikinauha

_________________________

___________________________________

g) kengännauha ___________________________________
h)surunauha

___________________________________

39

Er*sn*met 1a yleisnimet

* "f]

Suomessa on paljon erisnimiä, joilla on myös jokin merkitys yleiskielessä. Lue laatikon
sanat ja tee harjoitukset A, B ja C. Voit perehtyä suomalaisiin etu- ja sukunimiin tar­
kemmin katsomalla suomalaisia nimiä käsitteleviä kirjoja, joita löydät esimerkiksi lähi­
kirjastostasi tai kirjakaupasta.
(A) Mitkä seuraavista ovat sekä substantiiveja että etunimiä? Mitä nimet tarkoittavat?
AAMU • RAITA • ILTA • VILJA • RUIS • SISKO • VELI • ÄITI • PYRY • TYTTÖ
TUULI • SUVI • RÄNTÄ • KEVÄT • SÄDE • TOIVO • USKO • HELMI • ONNI
LAHJA • ANSA • MAILA • KIEKKO • SARI • KARI « UKKO • KIELO • TAIMI
ORVOKKI • KUKKA • LAINA * VOITTO • TAPPIO • RAUHA • AARRi: • SATU
TARINA • TARU • HEIMO • JOUKKO • MERI • RANTA • ILMA • JÄÄ • PILVI

(g) Mitkä nimistä ovat miesten etunimiä ja mitkä naisten?
© Lue sanat uudelleen ja varmista, että ymmärsit kaikki sanat oikein. Kirjoita sanakirjaan
uudet sanat.

40

4.

Sanontoja
Tässä osiossa tutustutaan suomalaisiin sanontoihin, joihin kielenoppija törmää arkipäi­
vän eri tilanteissa ja teksteissä. Osiossa esitellään keskustelujen, vitsien ja harjoitusten
yhteydessä sanontoja, jotka eivät avaudu kielenopiskelijalle ilman selitystä.

1. Opettele suomalaisia sanontoja
Valitse seuraavista sanonnoista kymmenenja kirjoita pieniä keskusteluja, joissa käytät nii­
tä. Malliksi voit ottaa osion keskustelut. Mieti, onko äidinkielessäsi vastaavia sanontoja.
Etsi myös vieraat sanat sanakirjasta. Parin kuukauden kuluttua voit oppia seuraavan erän.
1. antaa köyttä

tulla toista vastaan esimerkiksi päätöksen teossa

2. etsiä neulaa heinäsuovasta

etsiä jotain, mitä on vaikea löytää

3. haukkua väärää puuta

arvostella väärää kohdetta ~
arvostella väärin perustein

4. heittää ilmaan

keksiä idea

5. heittää läppää

jutella

6. istua tulisilla hiilillä

olla tukalassa tilanteessa

7. kotikenttäetu

etu, kun voi pelata ~ toimia 'kotona’;
tutulla paikalla

8. kreivin aikaan

juuri oikeaan, parhaaseen aikaan

9. kuin myrkyn niellyt

happaman näköinen henkilö

10. lentää pellolle

joutua muuttamaan pois kodistaan

11. Matti / Maija Meikäläinen

kuka tahansa suomalainen ihminen

12. mopo karkasi käsistä

kun on joutunut vaikeuksiin

13. olla murheen murtama

olla hyvin surullinen, olla murheissaan

14. olla heittopussina

olla muiden ihmisten kiusattavana,
olla selvästi muita huonompi (urheilussa)

15. olla kiven takana

olla piilossa, olla vaikeasti löydettävissä

16. oppia ikä kaikki

elämänpituinen oppimisprosessi

17. Porvoon mitalla

runsaasti, paljon

18. pudota kuin eno veneestä

olla ymmärtämättä jotain asiaa

41

19. päästä pälkä(h)ästä

pelastua vaikeasta tai hankalasta tilanteesta

20. saada rukkaset

saada kieltävä vastaus kosintaan

21. supisuomalainen

hyvin tyypillinen suomalainen ihminen

22.syödä sanansa

perua lupauksensa

23.

talvinen sää keväisen lämpimämmän jakson jälkeen

takatalvi

24. vetää kotiin päin

ajatella vain itseään ~ omaa etuaan

25. vetää yhtä köyttä

olla samaa mieltä

26. viis veisata

olla välittämättä mistään

Puutteellisia sanontoja

)2.

Yritä arvata, mikä sanonta on kyseessä. Täydennä lauseet sopivalla sanonnalla. Sanonnat
ovat laatikossa oikeassa muodossa.

^carHir^iento^^TiattMojJckarosss^^^ett^^aar^^^utosir^cär^Ht^^Mcäs^ydämenä™™!
1. Kun et ymmärrä yhtään mitään, voit sanoa:
- M inä________________________________________________________________ .
2. Kun sinulla ei ole yhtään rahaa, voit sanoa:
- Minulla on_____________________________________________________________ .
3. Kun jokin asia loppuu lyhyeen, voit sanoa:
- Se oli lyhyt kuin_______________________________________________________ .
4. Kun puhut rehellisesti ja totuudenmukaisesti, voit sanoa:
- Puhun________________________________________________________________ .
5. Kun jokin asia onnistuu helposti, voit sanoa:
- Se sujui kuin___________________________________________________________.

42

[3.

Sanansa mittainen mies

Valitse jokaiseen lauseeseen laatikosta sopiva ilmaus.
sanansa mittainen mies • jalat • omia etujaan • pippuri • kaksi marjaa
peukkuja * päin naamaa * ramppikuumetta * hattua * pakkopullaa

1. Saara on itsekeskeinen ihminen, joka ei välitä muista.
Hän ajaa vain____________________________________________________________.
2. Asko Lehtinen on näytellyt teatterissa jo pienestä lähtien, mutta

hänellä on

vieläkin____________________________________________ennen jokaista esittelyä.
3. Jonna huusi Saulille: - Inhoan sinua, mene niin kauas kuin______________ kasvaa!
4. Jari ja Kari ovat hyvin samanlaiset, he ovat kuin______________________________ .
5. Jormaan voi aina luottaa, hän pitää kaikki lupauksensa.
Hän on ehdottomasti_____________________________________________________ .
6. Siivoaminen ei huvita ketään, se on lähes kaikille_____________________________ .
7. Minulla on tärkeä tentti huomenna, pidä_____________________, että pääsen läpi.
8. Anna alkoi itkeä, kun Tuomo sanoi hänelle__________________________________ ,
että hän oli todella tyhmä.
9. Onnittelen sinua erinomaisesta suorituksestasi. Täytyy nostaa_________________.
10.

Olen järkevä ja realistinen ihminen, pidän_________________________ maassa
enkä leiju pilvissä.

43

.

Kuin seipään niellyt^

Sanomasta puuttuu sana. Valitse laatikosta sopiva sana ja kirjoita se sanontaan. Apuna
ovat sanontojen merkitykset.
tajuntaan * överiksi • markan * mykkäkoulua * sinunkaupat * suomen
seipään » potkut» legendaa » loveen » hattua * kurkkua
1. heittää_________________

liioitella, valehdella

2. iskeä_________________

tajuta, ymmärtää

3. kuin_________________ niellyt

jäykkä

4. langeta_________________

rakastua, ihastua

5. mennä_________________

mennä liiallisuuksiin

6. pitää__________________

olla suutuksissaan täysin hiljaa

7. tehdä_________________

alkaa sinutella toisiaan

8. olla_________________ myöten täynnä

kyllästyä johonkin

9. selvällä_________________ kielellä

selvästi ja yksinkertaisesti puhuen

10. nostaa_________________

kunnioittaa

11. saada_________________

joutua irtisanotuksi

12. tarkan_________________ mies

henkilö, joka on tarkka rahoistaan

Eläimet sanonnoissa
(A) Seuraavista sanonnoista puuttuu eläintä tarkoittava sana. Etsi kuvien, sanakirjan tai ystä­

vien avulla oikea ratkaisu ja taivuta se oikeaan muotoon.

1. puhua suomea kuin__

a) ryhtyä tarmokkaasti johonkin

2.

b) olla hyvin kiireinen

ilma

3. älä herätä nukkuvaa

c) olla täysin vapaa

4. olla______________

selässä

d) perätön uutinen

5. olla köyhä kuin kirkon_________

e) älä kaivele arkaa asiaa

6. ottaa________________ sarvista

0 ottaa hankala asia keskusteltavaksi
tai puheeksi

7. uutis

g) olla erittäin köyhä

8. viekas kuin

h) hyvin huono sää

9. olla vapaa kuin taivaan
10. nostaa

_
pöydälle

i) palaa kokonaan, maan tasalle
j) antaa jotain ihmiselle, joka ei osaa
sitä arvostaa

11.

lampaiden vaatteissa. k) puhua suomea sujuvasti

12. palaa

____

1) hyvin ovela henkilö

13. heittää helmiä

____________

m) henkilö, joka salaa pahat aikeensa

(g) Sanontojen jälkeen on annettu vielä niiden merkitykset. Valitettavasti ne ovat näköjään
menneet sekaisin. Yritä yhdistää sanonta ja sen oikea merkitys.

6. Ruumiinosat sanonnoissa
Valitse sanontoihin oikea ruumiinosan nimi.
1. Tiedätkö sanonnan: "Ihminen oppii usein

(käsivarren /jalka-

terän / kantapään) kautta.”
2. Olisitpa nähnyt, kuinka Mauria otti_____

(päähän / vatsaan /

selkään), kun hän kuuli saaneensa potkut.
3. Miian mielestä hänellä o li______________

(sormi / peukalo / varvas) keskellä

kämmentä, vaikka mielestäni hän oli oikein kätevä käsistään.
4. Jani oli vuosien kuluessa lihonut 30 kiloa, mutta nyt hän päätti ottaa itseään
________________ (kaulasta / niskasta / hartioista) kiinni ja aloitti laihduttamisen.
5. Kimmo kertoi Annikille lyöneensä Joukolta luun_________________ (palleaan /

*

polveen / kurkkuun) kysyessään, miksi tämä oli valehdellut hänelle Annikista.

45

6. Talousrikoksista tuomittu mies onnistui oikeuden istunnossa pesemään
_________________ (kätensä /jalkansa / päänsä) koko lahjusjupakasta, vaikka hän
olikin pääepäilty.
7. - Miten sinulla on

(leukaa / otsaa /silmää) vielä tulla tänne!,

huusi Irma vihaisena entiselle vävylleen.
8. Viime_________________ (kädessä / korvassa / sydämessä) jokainen ihminen on
vastuussa itsestään.

7.

Sanontoja keskusteluissa

Lue keskustelut ja mieti, mikä on lihavoitujen sanontojen merkitys. Löytyykö äidinkielestä­
si vastine vai mitä äidinkielessäsi sanotaan samanlaisessa tilanteessa?
( J) Minna:

Hei, mennään elokuviin!

Lauri:

Joo, hyvä idea. Mennään vaan!

Janne:

En voi. Mä oon ihan peeaa. Oikeesti, mulla ei oo senttiäkään rahaa.

Saara:

Miten ne voi taas olla loppu?! Mihin sä aina tuhlaat kaikki sun rahat?

Minna:

No hei, katsotaan sit video mun luona, mulla on se uus Kaurismäen
elokuva videona.

Lauri:

Sopii mulle.

Janne:

Ei, emmä tiiä. Mä en juuri tykkää Kaurismäestä.

Lauri:

Voi hitto sun kanssa, Janne. Sä oot aina vastarannan kiiski.

(g) Hanna:

Katso, mitä mä ostin viime lauantaina. Myyjä sanoi, että näin halpaa
videosoitinta en saa mistään muualta.

Erkki:
© A ri:

Voi vitsi, se on aivan kelvoton. Se myyjä vei sua kyllä ihan kuus nolla.
Matkustin vähän aikaa sitten paikallisjunassa jäniksenä ja jäin heti kiinni.

Pekka:

Oho, paljonko se tarkastusmaksu nykyisin on?

Ari:

No, kuusikymmentä euroa, plus se kertalipun hinta päälle.

(§) Essi:

Huh, huh, tentti oli aika vaikea. En juuri osannut vastata mihinkään
kysymykseen, vaikka olin opiskellut todella paljon. En varmaan pääse läpi
ja sitten joudun uusintatenttiin, joka on vielä vaikeampi... ja siitä en
myöskään pääse ikinä läpi...

46

Linda:

No, joo... Älä maalaa piruja seinälle. Kyllä sä varmaan olet lukenut niin
hyvin, että pääset ainakin läpi.

(§) Anni:

Miksi olet niin surullisen näköinen? Viime viikolla olit vielä niin onnellinen.
Menivätkö treffit uuden ihastuksesi kanssa niin huonosti?

Inkeri:

Menivät. Tai ei, hän ei edes tullut paikalle.

Anni:

Mitä?! Se teki oharit? Ei voi olla totta. Soittiko hän ja selitti miksi hän ei
tullut? Ehkä hän sairastui.

Inkeri:

Ei, ei se edes soittanutkaan. Enkä halua kuulla minkäänlaisia tyhmiä
selityksiä. Koko tyyppi ei kiinnosta mua enää pätkääkään.

8. Sanontoja vitseissä
Seuraavissa vitseissä on käytetty sanontoja. Mieti niiden merkitystä ja sitä, voiko vitsit
kääntää äidinkielellesi.
® Mitä saa, jos antaa blondille pennin ajatuksista?
Vastaus: Vaihtorahan.
(g) Mies ihmetteli: Miksi seisot hevosen takana?
- Haluan lopultakin hiukan potkua elämääni, toinen vastasi.
© Välitunnilla kuultua:
- Moi! Onpa sinulla siistit farkut. Ovatko ne viimeistä huutoa?
- Eivät. Viimeinen huuto tulee vasta, kun äiti näkee tiliotteesta, paljonko
nämä maksoivat.
(§) Kaksi miestä käveli kadulla. Toisella oli sika säkissä. Vastaantulija kysyi:
- Hei, mikä tuo on?
- Voitin bingossa, röhki sika säkissä.
(§) Opettaja hermostui, kun pikku-Kalle ei ollut tehnyt taaskaan läksyjä:
-Voi, voi, kuinka sinä hankit leipäsi isona, jos et opiskele!
- Ei ole väliäkään, mä tykkään pullasta, pikku-Kalle vastasi.

9. Sanontoja sanakirjassa
Etsi sanakirjasta ainakin kolme sanontaa, joissa esiintyy sana kissa, piru, karhu, mitta tai

kivi. Kirjoita sanonnat merkityksineen muistiin ja opettele ne pikkuhiljaa ulkoa.

47

5* Asuminen ja

ruoanlaitto

Tässä osiossa opitaan ruoka- ja asumissanastoa, muutetaan uuteen kotiin, etsitään
asuintoveria ja sisustetaan kotia. Lisäksi käydään ruokaostoksilla, tehdään ruokaa ja
kutsutaan ystäviä kylään.

1. Ilmoituksen kirjoittaminen
Olet saanut asunnon, mutta vuokra on liian korkea yksin maksettavaksi. Etsit asuntoosi
kämppäkaveria ja laitat alueesi ilmaisjakelulehteen ilmoituksen. Laadi ilmoitus, jossa ker­
rot lyhyesti, millainen asunto on, mikä on sen vuokra kuukaudessa, millaisella alueella se
sijaitsee, monennessako kerroksessa se on ja onko talossa hissi. Ratkaisuosiossa on mallivastaus tehtävään.

2. Vierailulla Marjukan kodissa
Ulkomaalainen toimittaja Robert Miller kirjoittaa suomalaisten kodeista. Lue haastatte­
lu, joka on tehty Marjukka Kettusen kotona. Tee harjoitukset A ja B.
i ® Alleviivaa tekstistä sanoja, jotka liittyvät asumiseen, esimerkiksi huoneita, huonekalu­
ja ja kodinkoneita tarkoittavat sanat. Tunnet varmaan vielä muitakin. Kirjoita ne sana­
kirjaan kirjan loppuun.
(B) Kirjoita haastattelun perusteella lyhyt lehtijuttu suomalaiskodista (noin 10 lausetta).
Ratkaisuosiossa on annettu mallivastaus.

Robertin ja Marjukan keskustelu suomalaisista kodeista
MK: Hei, sinä olet varmaan Robert Miller. Tervetuloa vaan meidän asuntoon. Täällä on
aika sotkuista, toivottavasti se ei häiritse etkä saa väärää kuvaa suomalaisista ja heidän ko­
deistaan. Itse asiassa muutamme kohta pois täältä, koska meidän vuokrasopimuksemme ir­
tisanottiin vähän aikaa sitten. Siksi täällä on tämä kaaos ja noi kaikki muuttolaatikot...
RM: Miksi muutatte? Ja mihin?
MK: Me muutetaan Espooseen. Vuokranantaja irtisanoi sopimuksemme, koska hänen
tyttärensä palaa perheensä kanssa Suomeen ja tarvitsee huoneiston. Mutta olisimme muu­
tenkin vaihtaneet asuntoa lähitulevaisuudessa, sillä haluamme toisen lapsen. Meidän uusi
talo Espoossa on tilavampi, ja siihen kuuluu myös pieni piha. Haluan puutarhaan hiekka­

48

laatikon lapsille ja itselleni kasvimaan... Heh, punainen tupa ja perunamaa, tämä on jokai­
sen suomalaisen unelma.
RM: Kuulostaa hyvältä. Mutta tämäkin asunto on hyvin kaunis ja parvekkeelta näkyy
meri. Kerro, milloin muutitte tänne ja millaista on tai on ollut asua täällä.
MK: No, muutimme tänne Kulosaareen mieheni kanssa pari kuukautta ennen lapsem­
me syntymää. Ennen sitä asuimme pienessä yksiössä, jonka mieheni oli vuokrannut. Olin
muuttanut sinne, koska soluasunnossa, jossa asuin kahden muun tytön kanssa, tilanne oli
aika ongelmallinen. Riitelimme usein esimerkiksi siivousvuoroista, joten siivous jäi taval­
lisesti tekemättä. Lopulta meidän kylpyhuone oli ihan homeessa. En enää jaksanut asua
siellä ja muutin poikaystäväni eli tulevan aviomieheni luokse. Kun tulin raskaaksi, menim­
me naimisiin ja sitten muutimme tänne. Siitä lähtien olemme siis asuneet tässä kolmiossa
kerrostalon viidennessä kerroksessa. Kulosaari on mukava paikka asua, ja asuntokin on
ihan kiva: olkkari, makuuhuone ja lastenhuone sekä keittiö ja kylppäri. Yhteensä asunnos­
sa on noin 75 neliötä asuintilaa. Asunnossa on myös parveke. Ja talon kellarissa meillä on
varasto. No, mutta tule peremmälle. No tota... niin kuin näet itse, eteinen on aika pieni ja pi­
meä, mut onneksi olkkari on aika iso, niin että yhdessä nurkassa on työtilaa eli olohuone
toimii samalla työhuoneena. Mä oon kääntäjä ja työskentelen himassa, tai äh, kotona, mikä
on aika hyvä, kun on pieni lapsi. Meidän asunto on ihan täynnä tavaraa: meillä on iso, van­
ha sohva, sohvapöytä, nojatuoli ja lipasto, jonka päällä on telkkari ja stereot. Mun mies on
tosi ylpeä cd-levykokoelmastaan, sen takia meillä on tuo hirveen iso cd-hylly.
RM: Joo, cd-levyjä teillä on aika paljon. Ah, tässä on sinun työpisteesi.
MK: Aivan. Leveä kirjahylly, kirjoituspöytä ja tietokone... ja paljon tekemätöntä työtä!
Keittiössä on ruokapöytä ja neljä tuolia, sekä kaikenlaisia kodinkoneita, kuten leivänpaah­
din, vedenkeitin ja tietysti kahvinkeitin, kun mä juon tosi paljon kahvia. Sit on vielä mikro
ja pesukone. Siivouskaapissa on moppi ja pölynimuri. Mikro on aika näppärä, kun mä en
jaksa aina laittaa ruokaa ihan perinteisesti liedellä tai uunissa. Meillä on siis ihan kaikki.
Itse asiassa vain tiskikone puuttuu.
RM: Niin, tiskaaminen on aika tylsää ja työlästä. Kumpi teistä tiskaa?
MK: Yleensä minä. Mutta mieheni laittaa usein ruokaa. Mennään vielä katsomaan las­
tenhuonetta ja meidän makuuhuonetta. Makuuhuoneessa on sellainen tavallinen runkopatjasänky, vaatekaappi ja keinutuoli. Mä tykkään kun asunnossa on vaatehuone, mut tässä
asunnossa ei sellaista ole lainkaan. Mutta meidän uudessa talossa on. No, lastenhuone on
tietysti täysin sekaisin: lattialla on leluja, värikyniä ja papereita sekä paljon muuta. Joo tota,
tämä on siis meidän koti. Mennään vielä käymään parvekkeella nauttimassa kauniista nä­
kymästä merelle. Vai haluatko vielä kysyä jotain?

49

3. Asunnon pohjapiirros
Merkitse alla olevaan pohjapiirrokseen huoneet (esim. keittiö, makuuhuone, olohuonejne.)
ja sisusta se oman makusi mukaan. Piirrä tai kirjoita kuvaan, mitä huonekaluja haluaisit
laittaa mihinkin jne. Tlnna mielikuvituksesi lentää.

•~)4.

Sinun unelma-asuntosi

Kuvaile suullisesti tai kirjallisesti, millainen unelma-asuntosi olisi. Missä sen pitäisi sijaita,
mitä siinä pitäisi olla, kuinka iso sen tulisi olla, monennessako kerroksessa, olisiko se oma­
koti-, rivi- vai kerrostalo, olisiko sinulla puutarha, parveke, takka yms.?

50

$. Virpi muuttaa kimppakämppään
Poimi laatikosta oikeat sanatja täydennä aukot. Huomaa, että laatikossa on enemmän sa­
noja kuin tekstissä on aukkoja.
ostoskärry * vuokrasopimus * pullot * jonotusnumeroni * kolmion
kotivakuutus * rahoilla * siivousvuorosta • pankkilaina • vuokra
kimppakämppään * kämppikseni * muutto * pantin * alennuksessa
Muutin vähän aikaa sitten kaverini kanssa______________________________________ .
Minusta oli hauskaa, että parhaasta kaveristani tulisi myös_______________________ .
Löysimme nopeasti kivan______________________________ , jossa oli siis molemmille
oma makuuhuone ja yhteinen olohuone.__________________________ oli kallis, mutta
yhdessähän se maksetaan. Muutimme uuteen asuntoomme heti, kun_______________
oli allekirjoitettu.___________________________ oli raskas ja työläs, kun ensilumi satoi
juuri muuttopäivänä. Nyt olemme asuneet yhdessä jo puoli vuotta. Yhteiselo sujuu ihan
hyvin, vaikka joskus riidellään_______________________ .Yleensä kaverini vie roskat ja
keräyspaperit ulos, ja minä palautan____________ ja tölkit kauppaan. Olen huomannut,
ettei minun kannata lähteä kauppaan nälkäisenä, koska silloin______________________
täyttyy kaikista herkuista ja kassalla vasta paljastuu totuus heräteostosten loppu­
summasta.

6. Keskusteluja kaupassa
«t

?

®

TJ

Lue seuraavat keskustelut ja kirjoita uudet sanat sanakirjaan. Kirjoita pieni tarina
omasta käynnistäsi ruokakaupassa.

Leipätiskillä
Myyjä:
Asiakas:
Myyjä:
Asiakas:
Myyjä:

Kenen vuoro?
Taitaa olla minun.

Asiakas:

Ei kiitos.

Mitä teille saisi olla?
Yksi maalaisleipä, kiitos.
Olkaa hyvä, tuleeko muuta?

51

Kassalla
Kassa:
Asiakas:
Kassa:
Asiakas:

Hei.
Hei, mä otan lisäksi kaksi muovikassia. (Asiakas alkaa pakata
ostoksia kasseihin.)

Kassa:
Asiakas:
Kassa:

Kuuskytkuus euroa ja viisikymmentä senttiä. Oliko plussakorttia?
Ei oo mukana. Maksan tällä. (Asiakas ojentaa pankkikortin.)
Visa vai pankki?
Pankki.
Oliko sinulla henkkaria?

Asiakas:
Kassa:

Joo, tässä. (Asiakas ojentaa henkilötodistuksen.)
Kiitos. Näin, ole hyvä.

Asiakas:
Kassa:
Asiakas:
Kassa:

Mihin kohtaan tulee allekirjoitus?
Tähän. (Kassa näyttää oikean kohdan.)
Joo. Kiitti, hei.
Kiitos, hei.

(g) Täydennä keskustelun aukkokohdat sopivilla ilmauksilla. Voit katsoa mallia osion
1 muista keskusteluista tai täydentää aukot oman mielikuvituksesi mukaan. Malliratkai­
su on annettu kirjan ratkaisuosiossa.
Lähikaupan leipätiskillä
Myyjä:
Asiakas:

Kenen vuoro?

Myyjä:
Asiakas:

Tässä, ole hyvä. Tuliko vielä muuta?
Joo. otan lisäksi

Myyjä:
Asiakas:
Myyjä:

Tässä.
Mihin pitää maksaa?

Asiakas:

Jaha,
Aivan. Näkemiin.

Myyjä:
Asiakas:

52

. Otan neliä

ia yhden

kö?

Ei tähän makseta, vaan kassalle.
. Maksan sitten kaikki yhdessä.
.

7.

Opi ruoanlaittosanastoa

|lpj ® Lue reseptit ja alleviivaa ne sanat, joiden merkitystä et tiedä. Etsi
niille omankielinen vastine tai selitä ne omin sanoin suomeksi.
Tuliset juusto-sipuli-sämpylät
n. 12 kpl
30 g voita
I pieni sipuli kuutioina
3-3,5 dl vehnäjauhoja (250 g)
4 tl leivinjauhetta
ripaus suolaa
50 g raastettua parmesaanijuustoa
1.25 dl maitoa
1.25 dl vettä
cayennepippuria
Lämmitä uuni 210 asteeseen. Voitele pelti öljyllä. Sulata voi pienessä kattilassa ja kuut­
iota sipulikuutiot miedolla lämmöllä 2-3 minuuttia. Siirrä kattila pois liedeltä ja anna
jäähtyä. Sekoita jauhot, leivinjauhe, suola ja parmesaanijuusto keskenään. Lisää sipulikuutiot ja suurin osa maito-vesi-sekoituksesta. Sekoita hyvin, esimerkiksi veitsellä.
Lisää tarvittaessa nestettä. Leivo taikinasta golfpallon kokoisia sämpylöitä ja aseta ne
pellille. Sirottele cayennepippuria sämpylöiden päälle. Paista sämpylöitä 10-12 minuut­
tia, kunnes ne ovat kullanruskeita.
Lohta peruna-sipuli-pedillä
Ateria kahdelle
Ainekset:
I kirjo- tai merilohifilee
1 iso sipuli
10 cm pala silputtua purjoa
6-8 isoa perunaa
2 dl ruokakermaa
suolaa
mustapippuria
Laita uuni lämpenemään 225 asteeseen. Voitele vuoka margariinilla tai öljyllä. Pilko pe­
runat ja sipulit. Levitä pilkotut perunat, sipulit ja purjo tasaisesti öljyttyyn tai voidel­
tuun uunivuokaan. Voit lisätä suolaa ja pippuria oman maun mukaan. Mausta lohifilee
suolalla ja pippurilla. Levitä filee peruna-sipuli-pedille nahkapuoli ylöspäin. Kun uuni on

53

lämmennyt, laita vuoka uuniin. Anna kypsyä uunissa noin 30-40 minuuttia. Kun pe­
runat ovat saaneet väriä, ota vuoka pois uunista. Kaada ruokakerma perunoiden päälle.
Laita vuoka takaisin uuniin ja anna kypsyä vielä 15-20 minuuttia. Ruoka on valmis sil­
loin, kun perunat ovat kypsiä. Tarjoile esimerkiksi vihersalaatin ja jääveden kanssa.
Marjakakku
Neljälle hengelle
Pohja:
100 g voita tai margariinia

Täyte:
'A I karviaisia tai muita pakastemarjoja

1.5 dl vehnäjauhoja

'/2-I dl sokeria

1.5 dl kaurahiutaleita

I rkl perunajauhoja

1 rkl sokeria
Voitele uunivuoka. Levitä pakastimesta otetut marjat voideltuun vuokaan. Valmista
täyte sekoittamalla sokeri ja perunajauhot keskenään kulhossa. Kaada sokeri-perunajauhoseos marjojen päälle. Sekoita kulhossa keskenään vehnäjauhot, kaurahiuta­
leet ja sokeri. Sulata voi kattilassa. Kun rasva on sulanut, sammuta liesi. Lisää sulanut
voi kulhoon ja sekoita kulhon kaikki aineet keskenään. Ripottele murumainen vehnäjauho-kaurahiutaleseos marjojen päälle. Paista uunissa 225 asteessa noin 20-25 mi­
nuuttia. Tarjoa jäätelön kanssa.
(g) Täydennä seuraava mustikkapiirakkaresepti valitsemalla annetuista sanoista oikea.
Annetut sanat ovat oikeassa muodossa.
Mustikkapiirakka
25 x 40 cm reunallinen uunipelti
Aineet:
4 munaa
3 _____ (dl/1/g) sokeria
2 dl sulatettua margariinia (200g)
2 d l_______________ (maitoa /
olutta / kahvia)
Laita ensin uuni lämpenemään 200

6 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2 t l_______________ (valkopippuria /
vaniljasokeria / suolaa)
I I pakastemustikoita (tai muita marjoja)

(asteelle / asteeseen / asteen).

Sulata 200 grammaa margariinia kattilassa ja anna hetki jäähtyä. Sekoita ensin
___________________(puutikulla / puuhaarukalla / puutavaralla) keskenään niin sano­
tut kuivat aineet eli vehnäjauhot, leivinjauhe ja vaniljasokeri muovi- tai lasikulhossa.
Sen jälkeen___________________(ruskista/sekoita/paista) keskenään toisessa kipossa
kananmunat, sokeri, sulatettu margariini ja maito.__________________ (Lisää/Vähen-

54

nä/Kuutiota) kuivat aineet munaseokseen. Älä vatkaa vaan sekoita puuhaarukalla kaikki
aineet keskenään. Laita leivinpaperi 25 x 40 cm:n kokoiselle reunalliselle uunipellille.
Levitä seos kulhosta leivinpaperille. Ripottele___________________ (alle / päälle/sisä­
puolelle) tasaisesti noin I litra jäisiä mustikoita.___________________(Hauduta /Jääh­

dytä /Paista) uunin keskitasolla 200 asteessa noin 30___________________(tuntia/mi­
nuuttia / sekuntia). Nauti esimerkiksi vaniljakastikkeen kera.

8. Kokki liemessä
Kirjoita oman mieliruokasi resepti ja kirjoita uudet sanat sanakirjaan. Voit käyttää apuna
mallireseptien ruokasanastoa. Huomaa, että ruokareseptin täytyy olla reseptin tyylin mu­
kainen. Voit katsoa mallia kolmesta valmiista reseptistä. Kun kirjoitat reseptin, voit käyt­
tää alla olevan laatikon verbejä. Varmista, että tunnet niiden merkitykset.

Sanastoa
voidella
hämmentää
jakaa

kuullottaa
sekoittaa
kaulia

friteerata
kohottaa
ripotella

paistaa
suolata

keittää
kääntää

grillata
lisätä

maustaa

kaataa

pistellä
vatkata

leikata
hautua

sirotella
suurustaa

perata
paahtaa

yhdistää

ruskistaa

nostaa

tarjota
kiehauttaa

sivellä

savustaa
höyryttää

täyttää
jäähtyä

muhia
imeytyä

siivilöidä

maustua

kypsentää

sulattaa
huuhdella

9. Ruoanlaittotapoja
Mitkä ruoka-aineetja ruoanlaittotavat kuuluvat yhteen? Yhdistä oikea ruoka-aineja ruoanlaittotapa mallin mukaan.

Malli: ruoka-aine: taikina, ruoantaittotapa: kaulia
1. voi

a) maustaa

2. jauheliha

b) savustaa

3. keitto

c) voidella

4. kerma

d) ruskistaa

5. sipuli

e) hämmentää

6. kala

0 vatkata

7. pippuri

g) kuullottaa

55

10. Tuulan tupaantuliaiset
Valitse laatikosta ilmaus ja sijoita se tekstissä oikeaan kohtaan.
unta * vihaisen • kauniilla * tuparit * vieraat • asuntoon * herkuista
piirakkaa * suolaa • metelistä * ostoskärryyn • kaunis * juhlimista

Tuula oli juuri muuttanut uuteen__________________ . Hän oli vallan onnellinen ja
tyytyväinen, sillä uusi asunto oli aivan loistava: tilava, valoisa,__________________ ,
hyvällä paikalla keskustan lähellä__________________ viheralueella, ja kaiken lisäksi
vuokrakin oli ihan kohtuullinen. Raskaan muuton jälkeen Tuula oli ehtinyt purkaa
muuttolaatikot ja järjestellä tavarat paikoilleen. Uusi sohvakin oli jo tullut.
Uuden kodin kunniaksi Tuula päätti pitää kunnon____________________, joihin hän
aikoi kutsua parhaat ystävänsä, pari työtoveriaan ja sisarensa. Hän mietti kauan, mitä
hän voisi tarjoilla vierailleen. Salaatti on aina hyvä vaihtoehto, sämpylät, makkaraa,
karjalanpiirakoita, keksejä, piirakkaa - lista oli pitkä.
Seuraavana lauantaina___________________ olivat tulossa. Tuula heräsi jo varhain,
hänellä oli paljon tekemistä: täytyi siivota, käydä kaupassa, laittaa ruokaa, leipoa
sämpylöitä ja ____________________. Hänellä ei ollut aikaa laiskottelemiseen. Tuula
kävi nopeasti suihkussa, söi aamupalan ja lähti lähikauppaan, ennen kuin siellä olisi
liian paljon väkeä viikonloppuostoksilla.
Tuula oli huolellisesti kirjoittanut ostoslistan, joka helpotti ja nopeutti ruoan
ostamista huomattavasti. Hän keräsi tavarat____________________ja meni kassalle.
Palattuaan kotiin hän ryhtyi heti leipomaan ja tekemään ruokaa.
Juusto-sipuli-sämpylät ja mustikkapiirakka olivat ensimmäisenä hänen tehtävälistallaan. Ruoanlaittoon meni paljon aikaa, ja ennen kuin Tuula huomasikaan, kello oli jo
seitsemän ja ensimmäiset vieraat saapuivat. He toivat Tuulalle perinteisen lahjan:
____________________ja ruisleipää hyvän onnen toivotukseksi uuteen kotiin. Pikku­
hiljaa saapui lisää vieraita, ja kohta Tuulan pieni yksiö oli täpötäynnä. Mutta ei se
haitannut. Tunnelma oli todella upea, kaikilla oli hauskaa ja vieraat viihtyivät hyvin.
Vieraat nauttivat____________________ja Tuulan ruoanlaittotaitoja kehuttiin.
Hyvässä seurassa ilta kului huomaamattomasti kuin siivillä. Ja mitä myöhäisempi ilta
oli, sitä meluisammaksi se kävi. Yhtäkkiä ovikello soi. Tuula hämmästyi: oliko kutsu-

maton vieras tulossa? Iloisena Tuula meni avaamaan oven,
mutta ilo katosi aika nopeasti, kun oven takana ei ollut
Tuulan ystävä, vaan____________________näköinen
naapuri. Tämä alkoikin välittömästi valittaa
___________________ , haukkua nykynuorison huonoa
käytöstä ja selittää, kuinka mukava ja ystävällinen entinen
naapuri oli ollut. Tuula ei ehtinyt sanoa sanaakaan puolustautuakseen, vaan naapuri hävisi yhtä nopeasti ja
vihaisena kuin oli tullutkin. Tuulan ja vieraiden hyvä juhla­
tunnelma oli kadonnut. He jatkoivat
___________________ vielä jonkin aikaa hiljaisemmalla
äänellä, mutta sitten vieraat lähtivät kotiinsa, ja Tuula
pääsi nukkumaan.
Kun Tuula heräsi myöhään seuraavana aamuna, hän ei
ollut varma, oliko naapuri oikeasti käynyt vai oliko hän
vain nähnyt pahaa__________________________________ . Mutta kun hän
nosti sanomalehden lattialta, sen alta löytyi lappu, jossa luki:

Uudelle viaaf urille f

ioiu.Lstu.tu.s tflloy htlönikv(.ejärjesty ssä

!

57

Tässä on siis lappu, jonka Tuulan naapuri oli jättänyt postiluukkuun. Tee harjoitukset A ja B.
® Lue taloyhtiön järjestyssäännöt ja alleviivaa kaikki muodot, jotka ilmaisevat kieltoa tai

käskyä. Kirjoita lisäksi verbien perusmuodot.
(g) Kirjoita samat säännöt uudelleen käyttämällä imperatiivimuotoa, esimerkiksi: "Noudata
seuraavia pelisääntöjä". Kiinnitä erityisesti huomiota objektin sijamuotoon.

TALOYHTIÖN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Hyvät asukkaat 1
J o t t a y h t e i n e n e l ä m ä m m e tä s sä t a l o y h t i ö s s ä
sujuu ongelmitta, toivon jokaisen asukkaan
noudat ta van seuraavia pelisääntöjä:

-

-

P i h a l l a ja p a r v e k k e i l l a t u p a k o i n t i on k i e l l e t t y
R o s k a t on l a j i t e l t a v a ja v i e t ä v ä r o s k a p ö n t t ö i h i n
K o i r a n o m i s t a j a n tul e e k o r j a t a k o i r a n k a k a t pois
A s u k k a i d e n on o t e t t a v a h u o m i o o n y ö r a u h a
su - to klo 2 2.00 - 6.00
pe - la klo 2 3.00 - 8.00
L a s t e n l el u t t ul e e v i e d ä p o i s p i h a l t a ja h i e k k a ­
laatikolta iltaisin
Saunavuorot pitää varata etukäteen talonmieheltä
A u t o j e n p y s ä k ö i n t i on k i e l l e t t y p i h a l l a
A s u k k a i d e n v e l v o l l i s u u s on h u o l e h t i a r a p p u k ä y t ä v ä n
siisteydestä
L a s t e n v a u n u j a ei saa j ä t t ä ä r a p p u k ä y t ä v ä ä n , va a n
ne on v i e t ä v ä p o l k u p y ö r ä k e l l a r i i n
P o l k u p y ö r ä t on p i d e t t ä v ä a i n o a s t a a n p o l k u p y ö r ä kellarissa
P y ö r ä i l e m i n e n on k i e l l e t t y p i h a l l a

Ystäväl lis in terveisin
t a l o n m i e he nn e Seppo K a r hu n en

6. Opiskelu ja työelämä___________________
Tässä osiossa opitaan työ- ja opiskeluelämän sanastoa, kirjoitetaan ansioluettelo työ­
paikan hakemista varten ja tutustutaan työnhakijan elämään. Lisäksi käydään pankissa,
kirjakaupassa ja kirjastossa lainaamassa kirjoja sekä opitaan tietokonesanastoa.

1. Opi ofrisketusanastoa
Kirjoita tyhjille viivoille sanan omankielinen vastine.
yliopisto

_______________________________________________

päärakennus

_______________________________________________

ruokala

_______________________________________________

tiedekunta

_______________________________________________

laitos

_______________________________________________

luento

_______________________________________________

luentosali

_______________________________________________

luennoitsija

_______________________________________________

kurssi

____________________ __________________________

seminaari

_______________________________________________

seminaarihuone

_______________________________________________

seminaarityö

_______________________________________________

opiskelu

_______________________________________________

opiskeluaika

_______________________________________________

lukuvuosi

_______________________________________________

lukukausi

_______________________________________________

syyslukukausi

_______________________________________________

kevätlukukausi

_______________________________________________

lukujärjestys

_______________________________________________

muistiinpanot / prujut

_______________________________________________

opintoviikko / ovari

_______________________________________________

opintopiste

_______________________________________________

opettaja / ope / maikka

_______________________________________________

opiskelija
tutkinto-opiskelija
jatko-opiskelija
vaihto-opiskelija / vaihtari
fuksi
professori / proffa
tentti
kirjatentti
tiedekuntatentti
lopputentti
uusintatentti
rästitentti
koe
loppukoe
valintakoe
välikoe
kuulustelu
loppukuulustelu
kuulustelija
hyväksytty
hylätty / hylsy
arvosana

Z. Keskusteluja kirjastossa ja kirjakaupassa
® Lue seuraavat keskustelut ja kirjoita uudet sanat sanakirjaan.
Kirjakaupassa
Asiakas:
Myyjä:
Asiakas:

Anteeksi, mistä teiltälöytyy keittokirjat?
Tuolta toisestakerroksesta, liukuportaat ylös ja sitten heti vasemmalle.
Kiitos.

Myyjä:

Ole hyvä.

60

Asiakas menee kassalle.
Asiakas:
Myyjä:

Hei. (Laittaa kirjat tiskille.)
Hei. Se tekee seittemäntoista kakskytviis.

Asiakas:

Ole hyvä. (Ojentaa myyjälle 20 euron setelin.)

Myyjä:

Ja kaks seitkytviis takas, ole hyvä. Laitetaanko pussiin?
Ei kiitos, ne menee ihan näin. (Laittaa kirjat reppuunsa.)

Asiakas:
Kirjastossa

Asiakas tulee palauttamaan kirjoja palautustiskille.
Asiakas:

Nää kirjat on vähän myöhässä. (Laittaa kirjat tiskille.)

Virkailija:

Jaa, katsotaan. Joo. näistä kolme on myöhässä.

Asiakas:

Maksatko nyt vai?
joo, maksan.

Virkailija:
Virkailija:
Asiakas:

No se on sit euro kymmenen yhteensä.
(Asiakas ojentaa setelin virkailijalle.)
Ja takaisin 3 euroa 90 senttiä, ole hyvä.
(Ojentaa kolikot asiakkaalle.)
Kiitos, näkemiin.

Asiakas on varannut Internetin kautta kaksi uutta kirjaa kirjastosta.
Asiakas:
Virkailija:
Virkailija:

Hei. Mun nimellä on varattuna kaksi kirjaa, nimellä SoilaKivinen.
Joo, hetki, katsotaan. Joo, hetki vaan, mä käyn hakemassa
ne.
(Virkailija tuo varatut kirjat.)
Näistä tulis sitten se varausmaksu eli yhteensä yksi euro.
Maksatko nyt saman tien?

Asiakas:

Maksan. (Antaa tasarahan virkailijalle.)

Virkailija:

Kiitos, ja tässä on kuitti, ole hyvä.

Asiakas:

Kiitos.

Asiakas tahtoo lainata kirjoja ja menee lainaustiskille.
Asiakas:

Hei. (Ojentaa kirjat.)

Virkailija:
Asiakas:

Niin oliko teillä kirjastokorttia?
Tässähän se. (Ojentaa kirjastokortin.)

Virkailija:

Oletteko te käyttäneet meidän lainausautomaattia? Se on todella

Asiakas:
Virkailija:

Q/irkailija ojentaa kirjat ja kirjastokortin asiakkaalle.)
Enpä ole tiennyt, mutta jatkossa tiedän. Kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos, samoin. Näkemiin.

kätevä, varsinkin silloin jos on paljon jonoa. Noin, olkaa hyvä.

61

Sanastoa
lainaus
myöhästyä
varata

lainata kirja, kirjoja
palauttaa
varaus

lainojen uusiminen
palautus
varausmaksu

myöhästymismaksu
sakko
kirjastokortti

(g) Lue keskustelut uudelleen ja kirjoita keskustelu, jossa käytät yllä olevan laatikon sanoja
apunasi.

'^3.

Opi tietokonesanastoa

(3) Kirjoita tyhjille viivoille sanan omankielinen vastine.
asentaa

_______________________________________________

hiiri

_______________________________________________

kiintolevy / kovalevy

_______________________________________________

kannettava / läppäri

_______________________________________________

kirjautua sisään

_______________________________________________

kirjautua ulos

_______________________________________________

kursori

_______________________________________________

ladata

_______________________________________________

laitteisto

_______________________________________________

levyke / disketti

_______________________________________________

CD-ROM-levy / romppu

_______________________________________________

levykeasema

_______________________________________________

linkki

_______________________________________________

muisti

_______________________________________________

napauttaa

_______________________________________________

näppäimistö

_______________________________________________

näyttö

_______________________________________________

ohjelmoida

_______________________________________________

ohjelmisto

_______________________________________________

selain

_______________________________________________

prosessori / suoritin

_______________________________________________

skannata

_______________________________________________

sähköposti / maili / meili

_______________________________________________

62

tallentaa
tekstinkäsittely
tiedosto
tulostin / printteri
tulostaa / printata
varmuuskopio
verkko / netti
kotisivu
salasana
käyttäjätunnus
laajakaista
modeemi
käyttöjärjestelmä
hakukone
palvelin
selain
(gM/ta on kuva tietokoneesta ja sen oheislaitteista. Kirjoita kuvaan laitteiden nimet. Voit
käyttää apuna A-kohdan tietokonesanastoa.

63

^ rSlS~\
J4 .

Opi työpaikkasanastoa

Kirjoita viivoille suomeksi omin sanoin, mitä sanat tarkoittavat. Voit myös kirjoittaa sanan
omalla äidinkielelläsi.
kahvitauko

_______________________________________________

kahvihuone

_______________________________________________

taukotila

_______________________________________________

ruokatunti

_______________________________________________

lounasaika

_______________________________________________

lounasseteli

_______________________________________________

ruokala

_______________________________________________

eväät

_______________________________________________

työterveyshuolto

_______________________________________________

työsopimus

_______________________________________________

työsuhde

_______________________________________________

päätoiminen

_______________________________________________

sivutoiminen

_______________________________________________

määräaikainen

_______________________________________________

vakituinen

_______________________________________________

osa-aikainen

_______________________________________________

sijainen / sijaisuus

_______________________________________________

pätkätyö

_______________________________________________

virka

_______________________________________________

viransijainen

_______________________________________________

.

Töihin mennessä

Laita laatikon sanat oikeisiin kohtiin tekstiin sopivassa muodossa.
paikka • matka • kortti • pysäkki • bussi • matkakortti

Hän tiesi, ettei ehtisi bussiin ellei juoksisi. Kumma juttu, joka aamu sama kiire ja
hoppu, vaikka_____________________oli ihan lähellä. Hän kiristi tahtia ja onnekseen
huomasi jonkun vanhan mummon, joka nousi_____________________. Bussissa hän
veti henkeä ja alkoi kaivaa repustaan_____________________, joka tietysti oli aivan

64

laukun pohjalla. Hetken kuumeisen etsinnän jälkeen hän vihdoin löysi etsimänsä ja
näytti_____________________lukijalle. Näyttöön syttyi punainen valo ja teksti:
"Näytä kortti uudestaan". Tuskastuneena hän toisti toiminnon, ja vihdoin syttyi
vihreä valo, joka tarkoitti, että_____________________oli maksettu. Väsyneenä hän
lysähti istumaan vapaalle_____________________, ikkunan viereen. Huomenna hän
lähtisi viittä minuuttia aikaisemmin, varmasti.

6. Työmatkalta
Täydennä aukot ajanilmauksilla. Valitse laatikosta kuhunkin lauseeseen sopiva ajanil­
maus. Huomaathan, että laatikossa on enemmän sanoja kuin tekstissä on aukkokohtia.
aiemmin • seitsemältä • ajoissa • aamu • ensin • pari • tunnin
vielä * sen jälkeen • silloin • jälkeen • yhdeksän • kello * aamuisin
yhdeltä * minuuttia * iltapäivällä * aamupäivällä * puolen tunnin
kauan • viideltä • jälkeen • varttia • myöhemmin • tasan • puoli
joka * vaille * arkisin * sekuntia * aikana * tuntia * yli

Pekka nousee_____________________aamu samaan aikaan______________________,
jotta hän taatusti ehtii lukea rauhassa päivän lehden ennen töihin menoa.
_____________________Pekka käy suihkussa,_____________________ hän pukeutuu
ja hakee postilaatikosta päivän lehden. Hän syö aamupalaa ja lukee rauhassa lehteä.
Sitten kello onkin jo _____________________yli kahdeksan, ja Pekan täytyy lähteä
kotoa, joten hän ehtisi_____________________käydä työmatkallaan kioskilla. Pekan
pitää olla tänään ajoissa töissä_____________________kello 9.00, koska hänellä on
heti_____________________tärkeä kokous. Muina päivinä Pekka saapuu töihin vähän
_____________________. Pekka käy kioskilla lataamassa aikaa matkakorttiinsa ja ostaa
samalla joka-aamuisen kahvinsa. Hän ei viivy siellä kovin_____________________
vaan ottaa kahvin mukaan ja juo sen bussimatkan_____________________. Työmatka
kestää noin puoli_____________________, koska_____________________ on
kaupungissa aina ruuhkaa tähän aikaan päivästä ja matka venyy sen takia. Onneksi
bussipysäkki on ihan Pekan työpaikan lähellä eikä kävelymatka pysäkiltä työpaikalle
kestä kuin pari_____________________.

65

7*

Ansioluettelon kirjoittaminen

Kirjoita oma Curriculum vitae, CV eli ansioluettelo. Voit käyttää apuna seuraavaa mallia.
Muista, että annettu malli on vain yksi vaihtoehto, voit toki käyttää muunlaistakin cv-pohjaa. Tärkeää on ennen kaikkea se, että kirjoitat ansioluettelon vastaamaan omaa osaamis­
tasi ja työpaikan vaatimia ehtoja. Kirjoita ansioluetteloosi maininta myös esimerkiksi
omista erikoistumisalueistasi, julkaisuistasi tai luottamustoimistasi. Muista, että työkoke­
mukset merkitään ansioluetteloon uusimmasta työkokemuksesta vanhimpaan.

ANSIOLUETTELO

1.1.2005

siviilisääty

John Miller
Työnhakukatu 1 A 5
90101 Oulu
040 1234567
10.10.1972 Lontoossa, Isossa Britanniassa
naimisissa

Koulutus

MA, University of York, 14.6.1999

Yhteystiedot

Syntymäaika ja

Pro gradu -tutkielmassani tutkin keskiajan mieskuvaa
englantilaisessa taiteessa.
Pääaine: taidehistoria
Sivuaineet: englantilainen kirjallisuus, historia ja
sosiologia
Ylioppilas, London upper secondary school, 1991
Työkokemus

2000 - historian ja englannin kielen opettajana

Oulun kansainvälisessä koulussa
Työtehtäviini kuuluvat opetuksen suunnittelu ja toteutus,
opettajainkokoukset, hallintoasioiden hoito.
1999 - 2000 tutkijana Yorkin yliopistossa

Olin mukana määräaikaisena tutkijana taidehistorian laitoksen
projektissa. Tehtäviini kuuluivat aineiston keruu, analysointi
ja seminaarien järjestäminen.
2 kk /1997 työharjoittelu British Museumissa oppaana

Työskentelin oppaana British Museumissa. Tehtäviini
kuuluivat yleiset opastuskierrokset, turistien neuvonta ja
valvojana työskentely.

66

1997 lähtien sijaisuuksia historian ja englannin kielen
opettajana peruskoulun eri asteilla Lontoossa

Suunnittelin ja pidin opetustunteja, korjasin kotitehtäviä ja
kokeita.
3 v /1993 -1996 myyjänä “Shopcity“-tavaratalossa

Osa-aikainen työ opiskelun ohella
Työskentelin eri osastoilla, tehtäviini kuuluivat yleinen
asiakaspalvelu, kassanhoitoja tavaroiden tilaaminen.
3 kk /1992 myyjänä pikaruokaravintolassa

ATK-taidot
Harrastukset

Tehtäviini kuuluivat myyntitehtävät, tuotteiden valmistus
ja siivous.
englanti
äidinkieli
ranska
erinomainen
espanja
hyvä
saksa
tyydyttävä
suomi
alkeet
hyvät atk-perustaidot, MS Office, Internet, sähköposti
urheilu, ruoanlaitto, englanninkielinen kirjallisuus

8 . Työhaastattelu
® Lue seuraava kaunokirjallinen teksti.

Ei mua kiinnostanut mikään pätkätyö. Sellasta ne tarjosi aina sellaiselle, jolla ei ollut kym­
menen vuoden työkokemusta tai koulutusta, joka vastaa tohtorin papereita. Mut jotenkin
mä aina vaan sain ne huonoimmat duunit.
Eka paikka vaikutti ensin ihan hyvältä, mutta osoittautui kaikeksi muuksi. Mä sain pai­
kan huoltoasemalta, jossa bensan lisäksi myytiin autonrenkaita ja karamelleja. Lisäksi
hommaan kuului kuunnella päivästä toiseen keski-ikäisten jenkkakahvaisten miesten pikkutuhmia blondivitsejä ja tuhoon tuomittuja lähentely-yrityksiä. Pahinta eivät olleet ne
kolmivuorotyön aiheuttamat univajeet tai jatkuva kahvin kittaaminen. Musta ei vaan ollut
myymään autonrenkaita.
Toka duuni ei ollut edellistä hääppösempi. Mut pestattiin siivoamaan hotellihuoneita
naurettavan pienellä palkalla. Paitsi ettei mua erityisemmin naurattanut palkkapäivisin. Se
duuni oli tosi rankkaa, ja palkaksi siitä sai lähinnä nyrpeitä katseita asiakkailta, jotka ei ollu
mihinkään tyytyväisiä, etenkään liikemiehet. Voi luoja, miten ne jaksoi aina valittaa ihan

67

kaikesta, kuten jos siinä kiireessä (mullakin oli useampi kerros siinä hotellissa hoidettava­
na) oli päiväpeitteen kulma jääny vahingossa kääntämättä tai pyyhkeet oli asetettu muka
väärinpäin.
Pahinta oli kuiteski ne jatkuvat selkäsäryt, jotka tuli niiden painavien tavaroiden noste­
lusta ja epäergonomisesta työskentelyasennosta. Mä en tajuu, miten jotkut voi tehdä tota
duunia vuosikaudet ilman et niiden selkä hajoo ihan lopullisesti. Tai sit se on jo hajonnu,
joten niillä ei oo enää mitään menetettävää. Yksikin työkaveri oli jotain päälle kuudenkym­
menen, ja silti se teki samat työt kuin muutkin. Emmä vaan jaksais.
Työkkärissä nehän ei ollenkaan tykännyt mun valikoivasta luonteesta, vaan päätti lait­
taa mut kolmen kuukauden karenssiajalle, vähän niin kuin muistutukseksi siitä, kuka mää­
rää ja ketä. Sitä sitte elettiin sananmukaisesti kädestä suuhun ne kolme kuukautta, eikä
yhtään jäänyt yli.
Viime viikolla mä heräsin puolilta päivin puhelinsoittoon. Joku oli huomannut mun
työnhakuilmoituksen Hesarissa ja halus tarjota töitä. Tietty mä suhtauduin aika epäilevästi
koko tyyppiin, ties mikä moottorisahamurhaaja se saattais olla. Mut kai sit siinä jatkuvan
nälän ja rahapulan ahdistamana mä sit suostuin tapaamaan sen julkisella paikalla, missä
sen olis paljon vaikeempi hankkiutua eroon musta. Ja todistajista, jos se sattuis olee joku
Viiltäjä-Jack.
Mä olin hyvissä ajoin paikalla sovitussa tapaamispaikassa, Stokkan yläkerran kahvilas­
sa. Valitsin kulmapöydän, josta näki kaikkialle, mutta jossa silti sai olla katseilta rauhassa.
Alku ei kuiteskaan ollu mitenkään lupaava, tyyppi myöhästyi puol tuntia. Mä olin siinä
vaiheessa jo ehtinyt käydä kaks kertaa veskissä ja tilata pari mukillista kahvia.
Se haastattelu oli ohi kymmenessä minuutissa. Mä lähdin kotia kohti masentuneena
taas yhdestä tyhjään valuneesta työnsaantimahdollisuudesta, mikä oli viime aikoina ollut
päällimmäisenä mielessä. Mä kuljin kuin liukuhihnalla työnantajalta toiselle ja kaikilta tuli
sama vastaus: ”Me ei just nyt tarvita ketään uutta. Joo, kiva kiitos. Älä soita meille, me soi­
tetaan sulle.” Sitä kun oli tarpeeks kauan kuunnellu, alkoi siihen jo itsekin uskoa.
Nyt mä oon jotenkin löytänyt paikkani. Ei se palkka vieläkään häävi ole, mut enää ei
tartte laskea ihan jokaista senttiä. Paitsi töissä, mä kun oon kirjanpitohommissa yhessä ko­
timaisessa yrityksessä.
(g) Käy yksin tai parisi kanssa läpi seuraavat kysymyksetja selitä, mistä tarinassa on kysymys.
1. Selitä sanat: pätkätyö, duuni, univaje, kahvin kittaaminen, hääppösempi, karenssiaika, työkkäri, häävi.
2. Minkä vuoksi kertoja jätti ensimmäisen työpaikkansa?
3. Miten kertoja suhtautui siivoustyöhön?
4. Mitä kertoja tarkoittaa ilmauksella "kädestä suuhun”?
5. Mitä ennakko-odotuksia kertojalla oli työhaastattelusta ja työnantajasta?

68

6. Kerro omin sanoin, mitä kertoja tarkoittaa liukuhihna-vertauksella?
7. Miten tarina päättyi?

9' Keskustelu pankissa
® Lue seuraava keskustelu ja kirjoita muätim uudet sanat.
Pankissa
Asiakas:
Virkailija:

Päivää.
Hyvää päivää.

Asiakas:
Virkailija:

Haluaisin nostaa kolmesataa euroa tältä tililtä.
Onko Teillä henkilötodistusta?

Asiakas:

Joo, on. Tässä, olkaa hyvä.

Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:

Asiakas:
Virkailija:

(Ojentaa virkailijalle henkilötodistuksen.)
Millaisia seteleitä haluatte?
No jos yksi sadan euron seteli, ja kaks viidenkymmenen euron ja loput
pienempinä.
Kävisikö kymmenen euron seteleinä?
Eiku viiden euron seteleinä.
Tässä olisi nyt se kaksisataa euroa ja nämä loput. Viisi, kymmenen,
kaksikymmentä, kolmekymmentä, neljäkymmentä, viisikymmentä,
kuusikymmentä, seitsemänkymmentä, kahdeksankymmentä,
yhdeksänkymmentä ja sata.
Kiitos paljon. Näkemiin.
Näkemiin.

(g) Lue keskustelu uudelleenja kirjoita itse keskustelu, jossa käytät alla olevan laatikon sanoja.
Sanastoa
automaatti

säästö
tiliote

avata tili
kassa
laina
tilisiirto
säästää
tunnusluku

virkailija
erääntyä

lasku
suoraveloitus

eräpäivä
korko
nostaa rahaa (automaatista, tililtä)

tilinavaus
konttori
pankkikortti
tallettaa
viivästyskorko
maksaa lasku
palvelumaksu
luottokortti

69

7. Luonto ja

eläimet

Tässä luvussa opitaan luontosanastoa, kuten eläinten nimityksiä sekä retkeilyyn ja sää­
hän liittyvää sanastoa. Lisäksi käydään mökillä ja marjassa sekä mennään kalastamaan
ja sienestämään.

® Tehtävänä on arvata, mikä eläin piiloutuu arvuuttelujen taakse. Harjoituksen voi tehdä

joko yksin, parin kanssa tai isommassa ryhmässä.
1. Pieni ruskea jyrsijä, asuu metsässä puissa, syö pähkinöitä, osaa hypätä hyvin, sillä
on iso häntä?
2. Iso, harmaa nisäkäs, elää Afrikassa ja Aasiassa tai eläintarhassa, sillä on pitkä
kärsä, sanotaan, ettei se unohda mitään?
3. Asuu viidakossa puissa, sillä on ruskea karva, syö banaaneja, kiipeilee hyvin,
ihmisten sukulainen?
4. Keltaruskea karvapeite, iso eläin, jolla on pitkä kaula?
5. Elää vedessä, ui hyvin, maistuu hyvältä?
6. Iso, vaarallinen eläin, asuu metsässä, ruskea karvapeite, nukkuu talvella, sillä on
valkoinen veli?
7. Värikäs lintu, joka osaa puhua?
8. Mustavalkoinen lintu, joka varastaa koruja?
9. Toinen mustavalkoinen, aika iso lintu, jonka sanotaan tuovan lapset?
10.

Iso lintu, joka ei osaa lentää mutta joka juoksee nopeasti?

(g) Keksi itse lisää eläinaiheisia arvuutteluja. Kysy pariltasi tai koko ryhmältä, mikä eläin on

kyseessä.

70

2. Tam m aa v a i tam m eat
Taivuta seuraavat eläintennimet yksikön genetiivissä ja partitiivissa mallin mukaan. Tar­
kista sanakirjasta eläinten nimitykset.
I . ori 2. naaras 3. sika 4. uros 5. kissanpentu 6. vasikka 7. kananpoika
8. koiras 9. sonni 10. tamma 11. kolli 12. hevonen

Malli:

genetiivi
tipun

nominatiivi
tipu

partitiivi
tipua

1.
2

.

8
9
10
11
12

3. E lä in te n a s u in p a ik a t
Yhdistä oikea eläin ja sen asuinpaikka.
1. hevonen

a) kanala

2. koira

b) sikala

3. lehmä

c) talli

4. sika

d) koppi

5. kissa

e) navetta

6. kana

f) kori

71

.

Laumaeläimet ja muuttoparvet

Mieti ja kirjoita, mitkä eläimet elävät laumoissa, mitkä parvissa.

5. Petoeläin, kotieläin vai lemmikkieläin^
Erottele alla olevasta laatikosta omiksi ryhmikseen petoeläimet, kotieläimet ja lemmik­
kieläimet. Voit myös itse jatkaa eläinten listaa.
karhu * marsu * kilpikonna * hanhi * ilves * hiiri * kukko • krokotiili * susi
ahma • haukka * vuohi * tiikeri • kultakala * kärppä • koira • käärme * kissa
leijona • korppikotka • kana * lehmä • gepardi * hevonen • hamsteri • papukaija
sika • lumikko • kani • hauki • valkohai * jääkarhu • lammas

Lue kertomus ja täydennä aukot annetuilla sanoilla. Taivuta sanat oikeaan muotoon.
Pieni majavapoika Jussi
Olipa kerran pieni majavapoika nimeltään Jussi, joka asui vanhempiensa ja veljensä
kanssa kauniin joen_____________________ (varsi) Keski-Suomessa. Päivisin hän leikki
toisten majavapoikien kanssa metsässä ja ui _____________________ (joki).
Mutta iltaisin syntyi aina kiistoja: Jussi ei ikinä halunnut pestä hampaitaan. "En halua,
en halua” , Jussi huusi ja alkoi itkeä. Majavaäiti teki parhaansa saadakseen poikansa
pesemään hampaat, mutta mikään ei auttanut. Hän yritti selittää pojalleen, että
hampaat ovat jyrsijälle tärkein työkalu ja lajin tunnusmerkki, mutta pikku Jussi ei
kuunnellut.
Niin meni muutama vuosi. Aina illan tullessa, juuri ennen nukkumaan menoa, Jussin
majavaperheen_____________________ (pesä) kuultiin aina samoja huutoja: ” En halua
pestä hampaitani!” Aika kului, ja vain muutamassa vuodessa pienestä majavapojasta oli
tullut komea, nuori majavamies. Eräänä päivänä Jussi tapasi kauniin majavatytön, ja he

päättivät

(mennä) naimisiin ja perustaa

(perhe). Nyt oli siis Jussin vuoro kaataa puita ja rakentaa sekä
(pato) että

(pesä) perheelleen. Mutta siihen kun tarvittiin ter­

veitä hampaita!
Jussin hampaat olivat kuitenkin niin huonossa kunnossa, että heti kun hän yritti kaataa
ensimmäisen puun, hän menetti yhden hampaan. Tästä huolimatta Jussi yritti
uudestaan kaataa puun, mutta hän menetti vielä toisenkin_____________________

(hammas + poss.suff.). Nyt Jussi tajusi, että hänen hampaansa olivat niin huonossa
kunnossa, koska hän ei ollut koskaan pessyt niitä. Hän tuli -surulliseksi ja meni itkien
äitinsä luokse. Kun majavaäiti näki, mitä oli tapahtunut, hän oli aivan järkyttynyt. Hän
ei ollut ikinä koko elämänsä aikana nähnyt hampaatonta majavaa!_________________

(hän + -kin) alkoi itkettää, ja hän yritti miettiä kovasti, mitä piti tehdä. Mutta sitten
majavaäiti sai mainion _____________________ (idea). Hän vei poikansa
majavahammaslääkärille. Hammaslääkäri oli viisas vanha majava, jolla
harmaantunut turkki. Hän oli yhtä järkyttynyt kuin Jussin äitikin
ollut, mutta hän rauhoittui nopeasti ja alkoi selittää hammaslääke­
tieteen uutuutta, tekohampaita! Hän laittoi Jussille uudet keino­
tekoiset hampaat.
Onneksi tarina loppui tällä kertaa onnellisesti. Jussi ehti vielä
kaataa monta__

___________ (puu) uusilla hampaillaan

ja rakensi pesän

______________ (vaimo + poss.suff.) ja

nl

(lapset + poss.suff.). Ja aina kun illalla
kuuluu ” En halua pestä hampaitani" -huutoja kylpyhuoneesta,
Jussi kertoo tarinansa lapsilleen ja lapset pesevät kiltisti hampaansa.

(A) Lue seuraava teksti mökkielämästä.

Lapsena me aina leikittiin piilosta. Vakiopiilopaikkani oli meidän kesämökin etelärinteellä
kasvanut jättiläismäinen vadelmapuska, jonka taakse oli hyvä piiloutua ja syödä samalla
vattuja vatsansa täyteen. Usein me pelattiin mökkinaapureiden lasten kanssa kirkonrottaa,
vinkkiä tai kymmentä tikkua laudalla tai leikittiin hippaa. Tai sitten me mentiin katsomaan

73

naapuriin lampaita, ihan pieniä kilejä ja suurta, äkäistä vuohipukkia, jota me juostiin kar­
kuun monet kerrat.
Mökillä me mentiin usein äidin kanssa marjaan. Äiti opetti meille, mitä eroa on musti­
kalla ja sudenmarjalla, mansikalla ja puolukalla. Äiti keräsi aina ison ämpärin täyteen mar­
joja, mutta me taidettiin enemmän syödä niitä kuin poimia. Todistusaineistona marjojen
syömisestä olivat meidän mustikoista siniseksi värjäytyneet kädet, joita huljuteltiin mökkirannassa äidin pestessä laiturin vieressä mattoja mäntysuovalla.
Isän kanssa me käytiin usein sienestämässä. Meillä oli mukana iso kori, johon päivän
sienisato kerättiin. Isä opetti meille, mitä sieniä sai poimia ja mitä ei. Isä varoitti meitä sa­
nomalla, että Suomessa on myrkyllisiäkin sieniä, kuten esimerkiksi seitikki ja kärpässieni.
Sen sijaan isän herkkuja olivat metsästä ryppäinä löytämämme kantarellit, suppilovahverot
ja herkkutatit, joista äiti teki makoisan sienipiirakan.
Enon kanssa me käytiin usein kalassa. Meidän kesämökin järvi on sen verran pieni, et­
tei moottoriveneitä tai vesiskoottereita saanut siellä lainkaan käyttää. Sen sijaan me ongit­
tiin usein saunarannasta joko laiturilta tai rantakiviltä tai sitten vietiin veneellä katiska
kauemmaksi järvelle, kun verkkojen käyttö näin pienellä järvellä oli kielletty. Me käytiin
enon kanssa usein myös soutelemassa meidän pienellä punaisella puuveneellä, jos tuuli ei
ollut navakka eikä nostattanut järvelle vaahtopäitä. Eno käski meidän pitää aina veneessä
päällä pelastusliivejä kaiken varalta, ettei meille kävisi samoin kuin sanonnassa "putosi
kuin eno veneestä”.
Onkiminen oli hauskaa puuhaa, paitsi että meidän piti pysyä ihan hiljaa, etteivät kalat
säikähtäisi ja lähtisi meitä karkuun. Ennen mato-ongelle menoa me kaivettiin huussin ta­
kaa multakasasta pulskia kastematoja, jotka me pujotettiin ongenkoukkuun kaloille syötik­
si. Jos oli ihan tyyntä ja hiljaista, kala söi hyvin. Tai ainakin näin eno meille väitti, kun
vannotti meitä pysymään hiljaa ja odottamaan kärsivällisesti hetkeä, jolloin kala nielaisisi
syötin. Eno oli oikea kalamies ja kertoi kerran saaneensa ainakin puolitoista metriä pitkän
hauen. Pienempänä me oltiin uskottuja ihailtu enon rohkeutta ottaa kiinni moinen petokala
paljain käsin, mutta myöhemmin me tajuttiin enon kertoneenkin meille kunnon kalavaleen.
Eno oli kova mies narraamaan kaloja, ja meitä myös.
Iltaisin me paistettiin nuotiolla makkaraa ja kuunneltiin järveltä kantautuvaa kuikkien
konserttia. Me nukuttiin isoveljen kanssa pikkumökin kerrossängyssä ja peloteltiin itseäm­
me kummitusjutuilla, joita me kerrottiin toisillemme yömyöhään. Joskus me saatiin äidiltä
lupa mennä ulos katsomaan taskulamppujen kanssa lepakoita, jotka lensivät taitavasti väis­
tellen päidemme yläpuolella ja noukkivat lennosta ilmassa lenteleviä hyönteisiä.
(S) Lue teksti uudelleen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.
1. Mitä leikkejä lapset leikkivät mökillä?
2. Mistä johtui, että lasten kädet olivat siniset?
3. Milloin veneellä ei voinut soutaa järvellä?

74

4. Mitä piti tehdä ennen veneeseen menoa?
5. Mitä piti onkiessa enon mukaan tehdä?
6. Mitkä saalistivat öiseen aikaan hyönteisiä?
© Alla on kuva mökkielämästä. Kirjoita tarina omasta mökkireissustasi tai

75

8. Verkossa kuha, pyy vai pajut
Täytä aukkokohta oikealla sanalla. Annetut sanat ovat oikeassa muodossa.
1. Äiti menee sieneen ja kerää koriin_____________________(lepakoita / tatteja /

ahvenia).
2. Kesällä rannikkoseuduilla tulee varoa_____________________ (särkeä / seitikkiä /

punkkia), joka viihtyy hyvin korkeassa heinikossa.
3. Yritin kerran ottaa_____________________ (pöllön / sisiliskon / paarman) käteeni,
mutta se pudotti häntänsä ja katosi saman tien.
4. Kun on ollut sienestämässä, kannattaa tarkistaa huolellisesti, ettei vaatteisiin tai
esimerkiksi hiuksiin ole tarttunut yhtään_____________________ (hirvikärpästä /

kurkea / mittarimatoa).
5. Suomen käärmelajeista ovat muut vaarattomia paitsi_____________________(kyy/

pyy /myy), joka on ainoa myrkyllinen käärme Suomessa.
6. _____________________ (Hyttysen / Käen / Mustikan) pisto voi aiheuttaa kutinaa
iholla.
7. Kun Veikko ja Alma olivat kokemassa verkkoja, heidän hämmästyksekseen
verkkoon oli uinut suuri_____________________ (kärpänen / haavi / hauki).
8. Kahdeksanvuotiaan Saaran mielestä on mökillä kaikkein kivointa olla ulkona ja
paistaa_____________________ (toukkaa / makkaraa / lakkaa).

9- Myrkylliset sienet -lehtiteksti
Sää ® Selitä tekstin lihavoidut sanat ja ilmaukset omin sanoin suomeksi
Sanomalehtiteksti 30.9.2004

Myrkylliset sienet tunnettava ennen metsään menoa
Myrkyllisiä sieniä ei Suomessa ole monta­
kaan, mutta herkullisten ruokasienten mu­
kana saattaa koriin joutua kohtalokas
myrkkysieni sellaiselle keräilijälle, joka ei
sieniä entuudestaan tunne. Siksi pitää aina
opiskella ensin tietämään, mitä sieniä voi
rauhassa syödä, ja mitkä kannattaa jättää
sikseen. Parempi katsoa kuin katua.
Myrkkysienistä valistuksen kautta tun­
netuin on valkoinen kärpässieni, joka
upeasta ulkokuorestaan huolimatta on
kuolettavan myrkyllinen sieni. Koska osa
sienistä on myrkyllisiä, pitäisi aikuisten
valvoa, mitä sieniä lapset keräävät. Jotkin
värikkäät sienet ovat sekä houkutelevan
näköisiä että erityisen vaarallisia. Jos lapsi
maistaa sientä, jota epäillään myrkyllisek­
si, tulee vanhempien viipymättä ottaa yh­

teyttä myrkytystietokeskukseen, joka neu­
voo oikean ensiavun.
Herkullisimmillaan sienistä saa tehtyä
maukkaan keiton tai vaikkapa illalliskut­
sujen sienipiiraan. Sienilajeista osalle riit­
tää paistaminen, mutta on olemassa myös
lajeja, jotka pitää paistamisen lisäksi keit­
tää. Esimerkiksi korvasienet tulee keittää
useaan otteeseen, ennen kuin niistä voi val­
mistaa aterian, ja siltikään korvasieniä ei
suositella syötävän kovin paljon. Vaikka
useimmat tattilajit ovat ruokasienistä her­
kullisimpia, voi pahanmakuinen sappitatti
pilata hyvin täyttyneen sienikorin ja ruokanautinnon saman tien. Siksi kannattaa
tietää ne sienet, jotka voi huoletta metsästä
poimia, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä.

(S) Tiedätkö, miten pitää toimia hätätilanteessa, esimerkiksi silloin kun joku on syönyt

myrkyllisiä sieniä tai saanut kyynpureman? Tunnetko suomalaiset hätänumerot? Keksi
kuvitteellinen hätätilanne ja mieti parin kanssa tai yksin, miten tilanteessa toimisit ja
mihin ottaisit yhteyttä.

77

10. Opi sääsanastoa
(A) Lue teksti ja alleviivaa kaikki säähän, lämpötilaan ja ilmansuuntiin liittyvät sanat.
Odotettavissa huomisiltaan asti: Sää on etelä- ja keskiosassa maata aluksi selkeää tai
puolipilvistä, ja poutaista. Illalla lounaaseen päin voimistuvaa tuulta, lisääntyvää pilvi­
syyttä ja sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15-20, yön
alin 5-II astetta. Suomenlahdella ja sisävesillä liikkujia varoitetaan navakasta, puuskit­
taisesta tuulesta. Metsäpalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Sata­
kunnan ja Ahvenanmaan maakunnissa.
(g) Katso sääkarttaa ja laadi oma säätiedotuksesi A-kohdan mallin mukaan. Käytä hyväksesi
oppimaasi sääsanastoa.

leuto • navakka • tuulinen • myrsky • lumi
jää * raekuuro • ukkonen * ukkoskuuro
sadekuuro * kohtalainen * pouta * sumu
utu • räntäsade • tyyni • tulva • pilvinen
lounas * luode * koillinen * kaakko * aste
helle * puuskittainen * kostea • halla • viileä
hiostava • kolea * heikko • räntä * etelä
pohjoinen • länsi * itä * aurinkoinen

(£) Täytä aukkokohta valitsemalla annetuista sanoista oikea. Sanat ovat oikeassa muo­
dossa.
1. Kun merituuli_____________________(voimistuu / heikkenee / tyyntyy), tuuli
muuttuu navakaksi.
2. Taivaanrannassa välkehtivät salamat ja kova jyrinä ovat usein varmoja merkkejä
saapuvasta_____________________ (lumikuurosta / ukkoskuurosta / räntäkuurosta).
3. Kun Suomessa on_____________________(halla / halli / helle), lämpötila kohoaa
silloin yli 25 asteen.
4. Marraskuussa on pimeä suurimman osan päivästä ja silloin sataa usein

(räntää / rantaa / santaa).
5. ___________________ (Tyyni / Kolea / Koillinen) sää pilasi tämän kesän marjasadon.
6. Jos maa on liian___________________ (kuiva / kostea / viileä), ei avotulta saa
tehdä metsään.

li. Opi retkeilysanastoa
Seuraavaan tekstiin on piilotettuna 16 retkeilyyn ja vaeltamiseen liittyvää sanaa muiden
sanojen joukkoon. Etsi tekstistä sanat ja kirjoita ne annetuille riveille. Voit tarkistaa sana­
kirjasta sanojen merkitykset.

^

p

^

vis,otelttat^

^

li, J)
p O//

nV P '-

anSSimakUU^
^. v. v ^ bU'
itäm
inen

'■o*

^

X

°u/.

<c^

\

't,-.

%

^ ^ n n d d u je in ^ s e u a s ^ s ^

79

8. Vapaa-aika
Tässä osiossa matkustetaan ja varataan liput junaan tai elokuviin, käydään matkatoi­
mistossa ja vaatekaupassa. Lisäksi opitaan pyykki-, siivous- sekä vaatesanastoa ja läh­
detään ostoksille.

1. Sirkun viikko-ohjelma
(A) Valitse lauseisiin oikea ajanilmaus.
Käyn usein salilla, vähintään kolme kertaa____________________ (viikossa / viikolla /

viikkoon)._____________________ (Maanantaisin / Maanantaina) keskityn jalkalihak­
siin, _____________________ (keskiviikkona / keskiviikkoisin) selkä- ja vatsalihaksiin ja
_____________________ (perjantaisin / perjantaina) käsiin ja venyttelyyn. Nousen ylös
joka aamu_____________________(seitsemältä / seitsemällä / seitsemään) ja teen

_____________________(tuntia / tunnin / tuntiin) mittaisen lenkin, satoi tai paistoi.
Jos aamupäivällä olen käynyt lenkillä,_____________________ (iltaisin / iltana /

illalla) menen kuntosalille tai päinvastoin._____________________ Q/iikon / Viikossa /
Viikolla) ehtii yllättävän paljon, kun vain suunnittelee menonsa ajoissa etukäteen.
Kuntosalin ja juoksun lisäksi käyn jumpassa_________________________ (siinä missä /

silloin tällöin) ja pelaan sulkapalloa poikaystäväni kanssa. Urheilun lisäksi harrastan
partiota, jossa käyn____________________ (kerran / kerta / kerralla) viikossa.
Kilpailuja meillä on_____________________ (joka /jokainen /joku) vuosi, keväisin ja
syksyisin, ympäri Suomea. Kotiin tulen yleensä_____________________ (viideltä /

viiden / viideksi) maissa, jos en mene suoraan salille. Jos minua ei väsytä, teen yleensä
läksyt_____________________ (heti / pian / kohta), koska pianotuntini alkaa vasta
puoli________________________ (kahdeksalta / kahdeksaan / kahdeksasta). Jos taas en
jaksa tehdä koulutehtäviä, nukun pari______________________ (tunnin / tuntia /

tuntiin). Viikonloppuisin tapaan kavereita elokuvissa tai kahvilassa tai menen
poikaystäväni luokse.
(B) Millainen on oma viikko-ohjelmasi? Keskustele parin kanssa, mitä teet arkisin ja viikon­

loppuisin, kun sinulla on aikaa.

80

2. Tuletko yhdeksättä vai puoli yhdeksääni
Etsi laatikosta lauseisiin sopiva ajanilmaus. Huomaa, että laatikossa on enemmän ajanil­
mauksia kuin tehtävässä on lauseita.
aina * usein • välillä • harvoin • tiistaina * tiistaisin • aikaisin
kymmenestä • kymmeneen • varttia vaille • puoli yhdeksään
puoli yhdeksältä • varttia yli * kymmenen maissa * myöhään

1. Sinulla on_______________ kiire, kun et ehdi koskaan tavata minua.
2. Yliopistossa luennot eivät ala tasalta, vaan aina IS minuuttia myöhemmin eli

3. Simo on_____________________sairas, vain kerran vuodessa.
4. Isä tulee tänään töistä vasta tosi_____________________, joten hän ei ehdi syödä
illallista kanssamme.
5. Ensi_____________________lähden lomalle Italiaan.
6. Pääuutiset alkavat_____________________ja kestävät puoli tuntia.

3.

Keskusteluja elokuvateatterissa ja matkatoimistossa

Lue seuraavat keskustelut. Tee harjoitukset A ja B.
® Alleviivaa ja kirjoita uudet sanat sanakirjaan.
(S) Kirjoita pieni keskustelu tai tarina. Valitse sanomalehdestä elokuva, jota haluat mennä
katsomaan ja tilaa liput haluamaasi, esimerkiksi kello yhdeksän, näytökseen.
Elokuvateatterissa
Asiakas:
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:

Hei, kaksi lippua elokuvaan Taru sormusten herrasta varttia vaille
kahdeksan näytökseen.
Mille riville?
Missä on vielä tilaa?
No, esimerkiksi rivillä kymmenen oikeassa reunassa tai kakkosrivillä
ihan keskellä.

Asiakas:
Virkailija:

Mieluummin riville kymmenen reunaan.
Selvä. Ole hyvä, tässä on nämä liput. Se tekee yhteensä 20 euroa.

81

Asiakas:
Virkailija:

(Asiakas antaa virkailijalle tasarahan.)
Kiitos, hei.
Hei, hei.

Matkatoimistossa
Virkailija:

Päivää, miten voin palvella?

Asiakas:

Haluaisin meno-paluu-lennon Helsingistä Osloon. Lähtö olisi tämän

Virkailija:

kuun IS. päivä ja paluu tämän kuun 20:s. Paljonko liput maksavat?
Joo, katsotaan... 15. päivä olisi yksi lähtö aamulla kello 8.50 ja toinen
kello 15.25.

Asiakas:

Mieluummin se aamulento sitten... ja paluulento sitten 20. päivä joko
iltapäivällä tai illalla.

Virkailija:

Hmm, joo eli kone lähtee klo 19.00, siinä olisi vielä tilaa. Liput turisti­
luokassa maksavat yhteensä 203 euroa plus verot, eli 238 euroa.

Asiakas:
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:

Varaanko paikan sinulle?
Joo, se sopii ihan hyvin.
Maksatko heti vai myöhemmin?
Mä voin kyllä maksaa heti.
Selvä. Hetkinen vaan, teen varauksen ja tulostan koneelta laskusi...

(Asiakas maksaa luottokortilla, virkailija tekee liput valmiiksi.)
Virkailija:

Asiakas:

Eli tässä on siis aikataulusi: Lähtö 15.6. klo 8.50, lentonumero on XY
1234 ja paluu 20.6. klo 19.00, lentonumero XY 4321. Tässä on vielä
kuittisi, ole hyvä. Hyvää matkaa!
Kiitos, hei, hei.

Aiot lähteä junalla asuinpaikastasi toiseen kaupunkiin (esim. Helsingistä Ouluun). Menet
juna-asemalle ostamaan meno-paluu-liput. Täydennä keskustelun aukot omin sanoin sopi­
villa ilmauksilla. Keskustelun puheenvuorot auttavat keksimään sopivan ilmaisun, samoin
kuin edellinen keskustelu matkatoimistossa. Ratkaisuosiossa on mallivastaus tehtävään.
Virkailija:
Asiakas:

Päivää, miten voin palvella?
Päivää,____________________________________________ . Lähtö on___ ja
paluu_____________________.

Virkailija:
Asiakas:

Joo, hetkinen... Haluatko varata istumapaikan samalla?
_____________________.

Virkailija:

Eli tässä on lippusi ja istumapaikkavarauksesi. Istumapaikkasi on
vaunussa 12 paikka 2. Maksatko käteisellä vai kortilla?

82

Asiakas:
Virkailija:

_____________________ ?
Kyllä käy. Ja allekirjoitus tähän, ole hyvä. (Asiakas allekirjoittaa kuitin.)

Asiakas:

_____________________ ?

Virkailija:

Juna lähtee raiteelta

Asiakas:
Virkailija:

Kiitos, hei, hei.
Hyvää matkaa.

.

S.

Matkatta maailman ympäri

Täydennä aukko valitsemalla suluissa annetuista vaihtoehdoista oikea.
1. Haluaisin varata kahden_______________________ (hengen / henkilön / ihmisen)
huoneen.
2. Juna Turkuun lähtee_____________________(radalta / raiteelta / laiturilta) 4.
3. Lippuja voi ostaa_____________________(lipunmyyntivaunuihin / lipunmyynti-

vaunuista / lipunmyyntivaunuissa).
4. Opiskelijat saavat 50 % :n _____________________(alennuksen / korotuksen /

hinnan) kaikista lipuista.
5. Matkalla Helsingistä Rovaniemelle ei tarvitse_____________________ (vaihtaa/

muuttaa / siirtää) junaa.
6. Bussi saapuu linja-autoasemalle_____________________(laiturille / radalle /

raiteelle) 5.

6. Pipo päähän, mutta mitä jalkaani’
Yhdistä sanat, joilla onjotain yhteistä, kuten I d, sillä sekä hattu että pipo pannaan päähän.
1. hattu

a) leninki

2. farkut

b) solmio

3. sukat

c) rintaliivit

4. haalarit

d) pipo

5. huivi

e) hame

6. alushousut

f) saappaat

83

7- Keskusteluja vaatekaupassa
Lue seuraava keskustelu ja kirjoita uudet sanat sanakirjaan. Kirjoita pieni tarina omasta
asioinnistasi vaatekaupassa.
Vaatekaupassa
Myyjä:
Asiakas:
Myyjä:
Asiakas:
Myyjä:
Asiakas:

Voinko auttaa?
Ei kiitos, ihan vaan katselen.
Katsele vaan ihan rauhassa, kysy sitten jos tarvitset apua.
(Asiakas löytää mieleisensä vaatteen, jota haluaisi sovittaa.)
Anteeksi, missä teillä on sovituskopit?
Tuolla takana. (Näyttää asiakkaalle sijainnin.)
Kiitos.

Asiakas sovittaa vaatetta ja päättää ostaa sen. Hän menee kassalle.
Myyjä:
Asiakas:
Myyjä:
Asiakas:

No löytyikö sopiva?
Joo.
Nämä kannattaa sitten pestä ilman huuhteluainetta,
niin ne pysyy joustavana.
Hyvä tietää.

Myyjä:

Nämä housut sattuvatkin nyt olemaan tarjouksessa, joten se
tekee kaksikymmentä euroa viistoista senttiä.

Asiakas:
Myyjä:
Asiakas:
Myyjä:

84

Maksatko käteisellä vai kortilla?
Maksan käteisellä.
Kiitos, ja noin. (Myyjä ojentaa rahat takaisin.) Ole hyvä.
Kiitos, hei.
Kiitos, hei.

8. Jaana ja Katri ostoksitta
(Ä) Lue tarina Jaanan ja Katrin ostosreissusta.

Katri soittaa Jaanan kännykkään tiistaina iltapäivällä.
Katri:

Hei! Tota, ajattelin, että haluut sä tulla mukaan shoppailemaan huomenna.
Mä tarvitsisin talvea varten vielä uudet nilkkurit ja pitkikset ja haluun
muutenkin vähän katsoa uusia kuteita...

Jaana:

Joo, kuulostaa hyvältä. Mä halusinkin ostaa ton uuden Stephen Kingin
pokkarin. Tavataan vaikkapa neljältä ostarin sisäänkäynnin edustalla.
Sopiiko?

Katri:
Jaana:

Käykö sulle vähän myöhemmin, kun mä pääsen töistä vasta puoli viideltä.
Ehtisin sinne ostariin noin varttia vaille viideks.
Joo, tehdään sit niin! Hei hei!

Katri:

Heippa!

Seuraavana päivänä, klo 16.50 ostoskeskuksen edessä. Jaana odottaa Katria.
Katri:

Sori, mä oon myöhässä.

Jaana:

No, ei se mitään. Mennään vaan, ettei enää tuhlata arvokasta shoppailuaikaa... Heh.

Katri:

No, mennään sitten. Mennäänkö ostamaan ensiks se kirja? Ai niin, musta

Jaana:

tuli muuten äskettäin kummitäti. Täytyy ostaa vielä lahja kummilapselle.
Ehkä joku potkupuku ja tutti. Ja sitten itelleni vielä ne nilkkurit ja pitkikset.
Mitä sä ajattelit ostaa?
No, ajattelin ihan vain katsella. Ehkä uuden puseron tai paidan ja sitten
Markolle uuden verryttelypuvun, se vanha haisee jo tosi pahasti hielle. Nyt
kyl tekisi mieli ostaa ihan uusi vaatevarasto entisten tilalle. Kato, kun
meidän pesukone meni rikki viikko sitten, ja kun soitin anopille ja kysyin,
että voisinko mä pestä pyykit hänen luonaan, hän kertoi, että hänenkin
pesukone oli rikki. Hän pyysi, että Marko tulisi joskus katsomaan pesu­
konetta kun ehtii, mutta Markolla ei nyt ole aikaa. Anoppi on varma, että
vika on vain nukkasihdissä ja että Marko pystyisi helposti korjaamaan sen.
Mä kyllä tilasin heti ammattimiehen, mut se sanoi, että täytyy ottaa kone
mukaan huoltoon. Kyseessä on kai vähän isompi ongelma.

Katri:

Voi ei, mitä sä nyt teet? Missä sä olet pessyt pyykkisi?

Jaana:

Jouduin raahaamaan kaikki vaatteet pesulaan, kun meidän kerrostalossa ei
ole pesutupaa. Onneksi mulla oli aamuvuoro tällä viikolla niin että pääsin
aikaisin kotiin. Ja Marko jätti auton mulle ja meni poikkeuksellisesti bussilla
töihin. Ja sit olen pessyt aika paljon vaan käsin. Mutta lasten vaatteissa on

tosi hankalia tahroja. Niihin tarvitaan kunnon esipesu ja tehopesu, muuten
ne ei lähde millään. Mutta hyvä puoli on se, että pesulassa on myös
kuivaaja, ei tarvitse ripustaa pyykkiä narulle. En silitä lastenvaatteita, koska
pyykinpesussa menee muutenkin niin paljon aikaa tällä hetkellä. No, mut
ei enää puhuta noista ikävistä asioista. Nyt pidetään hauskaa ja tuhlataan
kaikki rahat!

Pari tuntia myöhemmin. Katrin ja Jaanan ostosretki on ollut menestyksellinen, molemmilla
on runsaasti muovipusseja ja kasseja käsissään. Jaana on ostanut kirjan lisäksi itselleen
kauniin puseronja siihen sopivan hameenja Markolle verryttelypuvun ja solmion. Katri on
ostanut kummilapselleen potkupuvun ja lelun, itselleen kahdet pitkikset, kalliit nahkakäsineet, uuden pipon ja kaulaliinan. Nilkkurit jäivät Katrilta tällä kertaa ostamatta, mutta
onhan vielä vähän aikaa talveen. Ostoksilla ehtii käydä vielä uudestaan.
Katri:
Jaana:
Katri:

Hei, oli kivaa. Mennään joskus uudestaan shoppailemaan, kun sulia on
enemmän aikaa.
Niin, oli tosi hauskaa shoppailla sun kanssa. Mut nyt täytyy oikeesti
mennä. Mua odottaa kotona vielä täysi pyykkikori. Mut soitellaan!
Heippa!

(g) Lue uudelleen Jaanan ja Katrin ostosreissu ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.
1. Kumpi heistä on myöhässä?
2. Millaisia uutisia Katrilla on?
3. Millaisia uutisia puolestaan on Jaanalla? Ovatko ne yhtä hyviä?
4. Miksi Jaana ei voi pestä pyykkiä anoppinsa luona?
5. Miten Jaana vie pyykit pesulaan? Bussillako?
6. Mitä jäi Katrilta ostamatta? Milloin hän aikoo ostaa puuttuvan tavaran?
© Alleviivaa Jaana ja Katri ostoksilla -tarinasta kaikki vaatetukseen ja vaatteiden pesuun

liittyvät sanat ja verbimuodot.
(§) Kirjoita omin sanoin lyhyt tiivistelmä Jaanan ja Katrin shoppailureissusta.

Kirjoita tyhjille viivoille sanan suomenkielinen vastine.
pestä pyykkiä

__________________

ripustaa narulle

__________________

pesu

__________________

86

pesuaine
pesukone
pesupallo
esipesu
hienopesu
käsinpesu
tehopesu
pesusieni
pesuvati
pyykki, pyykit
pyykkikori
pyykkivuoro
kirjopyykki
valkopyykki
huuhtelu
huuhteluaine
kuivaus
kuivausteline
linkous
tahra, tahrat
pyyhkiä pölyt
pölynimuri
mankeli
moppi
silittää
silitys
silityslauta
silitysrauta
tiskata
tiskaaminen
tiskikone / astianpesukone

10. Uimapuku vai yöpuku f
Valitse lauseisiin sopiva sana. Tarkista sanakirjasta vaatesanojen merkitykset.
1. Ennen kuin Sirkka-mummo alkaa laittaa ruokaa, hän pukee___________________

(esiliinan / pöytäliinan / kaulaliinan) ylleen.
2. Marja pukee päälleen_____________________(uimapuvun / yöpuvun / iltapuvun)
joka ilta ennen nukkumaan menoa.
3. Tämän kevään naisten mallistossa esiteltiin viimeisintä muotia olevat
_____________________ (korkokengät / vaelluskengät / monot), joiden erikoisuutena
oli pyöreä kärki.
4. Mustan pikkutakin kanssa sopii ehdottomasti tummansininen tai valkoinen

(pikeepaita / verkkopaita / kauluspaita).
5. Talvella 20 asteenkaan pakkasessa ei tule päähän kylmä, jos muistaa käyttää
_____________________ (pipoa / lippalakkia / hattua).
6. Kevyt vedenpitävä_____________________(aamutakki / sadetakki / villatakki) on
pelastanut minut monta kertaa kastumasta likomäräksi.
7. Talvisin lapsille puetaan talvihaalareiden alle_____________________ (villahousut/

kurahousut / polvihousut), jottei heille tule kylmä ulkona.
8. Kesämekon kanssa on tapana käyttää_____________________ (uimahousuja /

sukkahousuja / suoria housuja).
9. Opiskelijat pitävät vappuna ainejärjestönsä_______________________ (verkkareita/

haalareita / henkseleitä).
10. Sateisina päivinä mökillä kannattaa käyttää_____________________ (talvisaappaita

/ lenkkitossuja / kumisaappaita).
11. Talvella kannattaa käyttää paksua, lämmintä_______________________ (untuvatak­

kia / pikkutakkia / sadetakkia).

88

9- Urheilu ja liikunta
Tässä luvussa meistä tulee kunnon penkkiurheilijoita: seurataan urheilu-uutisia ja tu­
tustutaan eri lajeihin. Lisäksi opitaan urheiluvälinesanastoa ja tutustutaan liikuntakes­
kuksen tarjontaan. Paikoillenne, valmiit... Menoksi!!

4. Urheilu-uutisia
Lue seuraavat urheiluun liittyvät uutiset ja vastaa kysymyksiin. Kirjoita sanakirjaan uudet
sanat ja niiden merkitykset.

® Virtasen kypärätemppu toi komean kotivoiton
Jääkiekon SM-liigaa johtava Lätkäjätkät
otti huiman voiton vierasottelussa eilen
Jääkuninkaita vastaan. 0-4 voitto saavu­
tettiin Veikko Virtasen ansiosta, joka teki
SM-liigauransa ensimmäisen kypärätempun. Virtanen avasi maalitilin heti ottelun
avauserässä, kun joukkue pelasi ylivoi­
malla. Toisessa erässä syntyivät ottelun
kaikki muut maalit, kun Virtasen lisäksi
maalinteossa onnistui myös Lätkäjätkiin
vastikään siirron saanut Ari Peltola. Kol­
mas erä oli maaliton, mutta Lätkäjätkien
Pauli Kankkunen sai kahden plus kymmenen minuutin jäähyn väkivaltaisuudesta. Ottelu
oli Lätkäjätkien maalivahdille Harri Häkille jo kolmas nollapeli peräkkäin. Näin Lätkäjät­
kät vahvisti asemaansa sarjan kärjessä ja johtaa nyt sarjaa 7 pisteellä.
1. Kuka toimi ottelussa ratkaisijan roolissa?
2. Kuinka kauan Kankkusen jäähy kesti?
3. Missä erässä ottelun viimeinen maali syntyi?
4. Mitä tarkoittavat kypärätemppu ja nollapeli?
5. Kuinka suuri etumatka on sarjaa johtavalla joukkueella?

89

(8) Hyppönen paras karsinnassa
Mäkikotka Hannu Hyppönen oli ensimmäinen suurmäen karsintakilpailussa eilisiltana
Kuopiossa. Hänen 122-metrinen hyppynsä riitti hyvin karsinnan voittoon, sillä kakkoseksi
jääneen seuratoveri Sami Mäkisen hyppy oli kaksi ja puoli metriä lyhyempi. Kuopiossa hy­
pätään maailmancupin osakilpailut sekä lauantaina että sunnuntaina. Kilpailut tulevat suo­
rina lähetyksinä urheilukanavalta.
1. Mitä tarkoittaa mäkikotka?
2. Kuinka pitkälle Sami Mäkinen hyppäsi karsintakilpailussa?
3. Miten katsoja voi seurata kilpailuja?
4 . Missä kilpailu järjestettiin?

® Lehtonen Euroopan nopein
Pikajuoksija Tero Lehtonen voitti 100 metrin kultamitalin eilen päättyneissä yleisurheilun
Euroopan kisoissa. Hän jätti taakseen myös ennakkosuosikin, Ranskan Pierre Chevalier’n.
Naisten 100 metrin juoksun voitti brittiläinen Jeannie Eagle. Suomen Piia Jokelaisen osalta
kisat eivät päättyneet yhtä hyvin. Hän ei päässyt loppukilpailuun vaan jäi jo puolivälierässä
jumboksi.
1. MonenneksikoTero Lehtonen sijoittui?
2. Mitä tarkoittaa ennakkosuosikki?
3. Mitä tarkoittaa "jäädä jumboksi*’?

(§) Rinteen kausi päättyi sairaalaan
Juuri alkanut syöksylaskun maailmancup päättyi Risto Rinteen osalta viime sunnuntaina
onnettomuuden jälkeen. Rinne oli Super-G-kilpailun ensimmäisen kierroksen jälkeen nel­
jäntenä. Toisella kierroksella hän oli lähellä päästä mitalisijalle, kunnes hän yllättäen kaa­
tui pienen virheen jälkeen ja loukkaantui vakavasti. Rinne vietiin paikalliseen sairaalaan,
jossa todettiin jalan murtuneen ja ristisiteen menneen poikki. Vammat pitävät hänet sivus­
sa todennäköisesti koko loppukauden.
1. Monentenako Rinne oli ensimmäisen kierroksen jälkeen?
2. Millaisia vammoja hän sai onnettomuudessa?
3. Mitä tarkoittaa mitalisija?
4. Kuinka pitkään aikaan Rinne ei voi kilpailla?

90

(D Kenttälän punainen kortti ratkaisi
FC Potkun ja Oulun JPS:n eilinen jalkapallo-ottelu päättyi tasapeliin. FC Potku oli ensim­
mäisessä erässä ylivoimainen ja hallitsi peliä, vaikka onnistui vain kerran maalinteossa.
Toisessakin erässä FC Potku oli hallitseva, mutta ottelu sai uuden käänteen, kun FC:n tähtihyökkääjä Mika Kenttälä sai punaisen kortin. 1-1 tasoitusmaalin teki juuri vaihtopenkiltä
tullut Jarkko Jalkanen 81. peliminuutilla. Punaisen kortin vuoksi Kenttälä puuttuu kokoon­
panosta myös Seuraavassa vierasottelussa sarjajohtajaa FC Alajokea vastaan.
1. Kumpi joukkue voitti ottelun?
2. Mistä syystä peli sai uuden käänteen?
3. Minkä takia Kenttälä ei voi pelata FC Alajokea vastaan?
J A

cjRJ5-2.

Yhdistä oikea sana oikeaan lajiin

Edellä olevat uutistekstit kertovatjalkapallonJääkiekon, mäkihypyn, juoksunja syöksylaskun tapahtumista. Laatikossa on sanoja, jotka kuuluvat näihin lajeihin. Yhdistä oikea
sana oikeaan lajiin.

alppilaji • rata • paitsioansa • V-tyyli • kulmapotku • portti
mäkiviikko * vilppilähtö * rangaistusaitio • taklaus * viesti
normaalimäki • alivoima • vapaapotku • pujottelu
1. jääkiekko:
2. mäkihyppy:
3. juoksu:
4.syöksylasku:
5. jalkapallo:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

91

Laji ja välineet

3.

® Yhdistä laji ja siihen tarvittavat välineet.
1. hiihto
2. ralli
3. jalkapallo/futis
4' taitoluistelu
5. salibandy / sähly
6. koripallo / koris
7. amerikkalainen jalkapallo
8. pingis
(g) Kirjoita urheiluvälineiden nimet kuvien viereen tai sanakirjaan.

|4.

Kärpäsuintia vai perhosuintiaf

Valitse annetuista vaihtoehdoista oikea ja kirjoita se lauseeseen.
1. Fanit istuvat_____________________(katsomossa / kaukalossa / kentällä).

2. Markus on Suomen maajoukkueen suuri_____________________ (kustantaja /
kuntoilija / kannattaja).
3. Joukkue teki_________

(kavennusmaalin / tasoitusmaalin /

johtomaalin) 3:3 ajassa 42.34(kärpäsuintia / perhosuintia /

4. Sanna on harrastanut_______

hyttysuintia) jo pienestä pitäen.
5. Kilpa-ajaja tuli renkaanvaihtoon

(varastolle / varjolle /

varikolle) 30. kierroksella.
(painia / painoa / painetta) kolme kertaa

6. Kalle harrastaa_______________
viikossa.
7. Jääkiekkoilija_________________

(söi /syötti/syöksyi) kaksi maalia viimeisessä

ottelussa.
8. Toiseksi maaliin tullut kilpailija oli jäänyt jo

kerroksen / kiertueen) jälkeen voittajasta.

92

(kierroksen /

9. Tilanne oli_____________________ (paisti / paitsio / paisto), kun pelaaja käväisi
siniviivalla.
10. Urheilija oli tyytyväinen omaan_____________________ (suosioonsa/

suositukseensa / suoritukseensa) olympiakisoissa, kun hän ylsi viiden parhaan
joukkoon.
11. Nyrkkeilyottelu oli tasaväkinen, kunnes_____________________ (vastaaja /

vastustaja / vastaava) tyrmäsi ennakkosuosikin.

.

Mikä urheilutermi kuuluu mihinkin lajiini'

Poimi sanat laatikosta ja sijoita ne oikeaan lauseeseen.
varikolla • keltaisen kortin * pistepörssin • paalupaikan
jalkapalloilijaksi • työnsi • alivoimalla

1. Arsi Harju_____________________kuulan pitkälle.
2. Teemu Selänne oli 65 maalillaan_____________________kärjessä.
3. Suomen Leijonat tasoitti pelin Ruotsia vastaan, vaikka Suomen joukkue pelasi
yhden miehen_____________________.
4. Jos jalkapallossa joku rikkoo toista pelaajaa ja toimii sääntöjen vastaisesti, hän saa
ensimmäisen varoituksen eli_____________________.
5. Brasilialainen Pele on valittu monta kertaa maailman parhaaksi

6. Kimi Räikkönen sai Monacossa kauden kolmannen_____________________
ajamalla nopeimman kierrosajan aika-ajoissa.
7. Michael Schumacherin pysähdys____________________ kesti vain 6,5 sekuntia.

93

6. FunFitness-liikuntakeskuksen ohjelma
Kaverisi on saanut syntymäpäivälahjaksi FunFitness-liikuntakeskuksen jäsenkortin,
koska hän haluaa aloittaa liikuntaharrastuksen. Nyt hän miettii, mitä liikuntamuotoa
harrastaisi. Mutta tarjolla on niin paljon hauskoja lajeja, ettei kaverisi osaa päättää yk­
sin. Hän pyytää sinua auttamaan häntä ja antamaan neuvoja. Koska hänellä on kiire,
hän ehtii liikuntakeskukseen vain perjantaisin tai lauantaisin. Auta ystävääsi, ja tee har­
joitukset A ja B.

Ohjelma kevät 2005
perjantai

lauantai

klo 8-9 aamujumppa, ryhmä 1

klo 8-9 aamu-uinti

klo 9-10 vesijumppa, ryhmä 2

klo 9-10 voimistelu

klo 10-11 samba

klo 10-11 jooga, jatkokurssi*

klo 11-12 salibandy / miehet

klo 11-12 parisalsa

klo 12-13 salibandy / naiset

klo 12-13 taitoluistelu

klo 13-14 jooga, alkeiskurssi*

klo 13-14 sulkapallo

klo 14-15 lentopallo

klo 14-15 kuntonyrkkeily / naiset

klo 15-16 karate, jatkokurssi

klo 15-16 kuntonyrkkeily / miehet

klo 16-18.30 squash**

klo 16-18.30 pöytätennis***

klo 18.30-20 jazz-tanssi

klo 18.30-20 aerobic

klo 20-22 kuntosali / miehet

klo 20-22 kuntosali / naiset

klo 20-22 sauna / naiset

klo 20-22 sauna / miehet

ennakkoilmoittautuminen, ryhmään mahtuu vain 30 ihmistä
varaa tila henkilökunnalta kolme päivää etukäteen
* * * varaa pöytä henkilökunnalta viimeistään edellisenä päivänä

^

® Lue FunFitness-liikuntakeskuksen ohjelmaesiteja auta kaveriasi löytämään sopiva har­
rastus käymällä hänen kanssaan ohjelma läpi. Mitä hänen kannattaa harrastaa ja
miksi? Kerro hänelle mielipiteesi ja perustele argumenttisi.

94

(g) Etsi ohjelmasta lauseeseen sopiva liikuntamuoto ja täytä aukot.
1. Jos olet usein stressaantunut, sinun kannattaa harrastaa_____________________ .
2. Jos olet joukkuepelaaja ja tykkäät pallopeleistä, sinun kannattaa harrastaa
_____________________tai_____________________ .
3. Jos haluat aloittaa tanssiharrastuksen, sinun kannattaa aloittaa

4. Jos tykkäät lauantaisin harrastaa liikuntaa ryhmässä ohjaajan vetämänä, sinun
kannattaa harrastaa____________________ , ______________________ tai vaikka

5. Jos haluat kasvattaa lihaksia ja saada kiinteän vartalon, sinun kannattaa käydä

6. Jos haluat oppia tekemään jäällä piruetteja, sinun kannattaa harrastaa

7. Jos olet kuin kala vedessä, mutta haluat silti osallistua ohjattuun liikuntaan, sinun
kannattaa harrastaa_____________________ .
8. Jos tykkäät eteläamerikkalaisesta musiikista ja kulttuurista, sinun kannattaa
harrastaa_____________________tai_____________________ .
(§) Kerro parillesi, mitä liikuntaa harrastat ja mitä haluaisit harrastaa.

95

10, Terveys ja ihmiskeho__________________
Tässä osiossa opitaan terveys- ja sairaussanastoa, varataan aika lääkäriltä sekä käydään
lääkärissä. Lisäksi tutustutaan laihdutusmainontaan, kasvonpiirteisiin sekä ihmiske­
hoon.

1. Sairauskertomus
Täydennä seuraava teksti valitsemalla sopiva sana laatikosta. Taivuta sana oikeaan muo­
toon.
kutsua * kuume * kurkkukipu * farmaseutti * antibioottikuuri
vilustua * kurkku • yleislääkäri • lääkeaine • kipu • kassa
tunti • nuha • yskiä • apteekki • jonotusnumero
Olin viikko sitten ulkona liian vähissä vaatteissa ja _____________________. Minulla
oli lämpöä noin 37 astetta, oloni oli tukkoinen ja lisäksi_____________________oli
karhea. Kun oloni ei viikon sairastamisen jälkeen yhtään parantunut, vaan
_____________________kaiket yöt, päätin varata ajan lääkärille. Soitin seuraavana
aamuna puoli kahdeksalta kunnalliseen terveyskeskukseen. Vastaanottovirkailija
kehotti minua saapumaan paikalle ja odottamaan vuoroani_____________________
Koska sinä aamuna ruuhkaa ei ollut, lääkäri_____________________minut nimellä
sisään puolen tunnin odottelun jälkeen. Lääkäri kätteli minua ja kehotti minua
istumaan. Kerroin hänelle, että minulla oli ollut viikon ajan_____________________ja
vähän_____________________sekä nyt aamulla_____________________ noin 38
astetta. Lääkäri kyseli minulta, oliko minulla ollut_____________________, mihin
vastasin myöntävästi, sillä myös jalkojani oli ajoittain särkenyt. Kun lääkäri oli
suorittanut tutkimuksen, hän totesi minulla olevan keuhkoputkentulehdus. Pelästyin
ja kysyin, oliko se jotain vaarallista, mutta lääkäri totesi taudin kyllä paranevan
_____________________ja riittävällä levolla. Lääkäri kysyi, olinko allerginen millekään
_____________________, mutta vastasin kieltävästi. Lääkäri kehotti minua noudatta­
maan reseptin ohjeita kuurin loppuun, vaikka oireet häviäisivätkin todennäköisesti
muutamassa päivässä.

96

Puristin lääkärin kättä hyvästiksi ja marssin maksamaan käyntini_________________ .
Vastaanottovirkailija kysyi, tarvitsinko korvaushakemusta Kelaa varten. Nyökkäsin ja
lähdin kävelemään kohti_____________________resepti ja korvaushakemus tiukasti
kädessäni. Koska kello läheni puoltapäivää, huomasin apteekissa olevan jonkin verran
ruuhkaa. Otin_____________________ja istuin alas odottamaan vuoroani. Kun
numero 67 kilahti tauluun, siirryin nopeasti vapaana odottavan farmaseutin luokse.
Annettuani hänelle reseptin hän kävi hakemassa lääkärin määräämän lääkepakkauksen._____________________kysyi, olinko ennen käyttänyt kyseistä lääkettä, ja
vastasin kieltävästi. Hän kertoi, että lääkkeen ottamisessa piti muistaa se, että yksi
tabletti otetaan kerran päivässä ruokailun yhteydessä. Lisäksi farmaseutti muistutti
minua siitä, että maidon nauttimista tuli välttää kaksi_____________________ennen
ja jälkeen lääkkeen ottamisen, sillä antibiootti ei soveltunut nautittavaksi yhtä aikaa
maidon kanssa. Kiitin farmaseuttia neuvoista ja kiirehdin kotiin ottamaan ruoan
kanssa ensimmäisen tablettini. Onneksi lääkekuuri auttoi, ja vajaan viikon päästä olin
taas terve ja elämäni kunnossa.

2. Dialogi vai diagnoosit

J

Täydennä seuraavat lauseet valitsemalla annetuista sanoista

oikea. Tarkista vaihtoehto­

jen merkitys sanakirjasta.
1. Lääkäri kehotti lasta harjaamaan_____________________(kädet / hampaat /

lattian) kaksi kertaa päivässä, iltaisin ja aamuisin.
2. Lääkäri Weckström kirjoitti potilaalle_____________________ (laskun / reseptin /
tehtävän), jota potilaan tuli noudattaa kirjaimellisesti lisäämättä päiväannoksen
määrää omatoimisesti.
3. Pirjo kaatui liukkaalla kadulla ja joutui pitämään kuukauden ajan

(kipsiä / laastaria / murtumaa) jalassaan, joka murtui.
4. _____________________ (Qynekologi / Kirurgi / Psykiatri) suoritti kymmenen tuntia
kestäneen vaativan leikkauksen, joka onnistui yli odotusten.
5. Joonas putosi tikkailta ja sai lievän_____________________(aivotärähdyksen /

umpisuolentulehduksen / kilpirauhasen), jonka takia hänen päätään särki pari päivää.
6. Siskoltani leikattiin lapsena_____________________(pohkeet / lihakset / nielurisat),
minkä vuoksi hän ei voinut vähään aikaan syödä kunnolla mitään.

97

7. Moni aikuinen pelkää

0kylkiluiden / viisaudenhampaiden /

ikenien) poistoa, mutta kaikilta niitä ei tarvitse edes poistaa.
8. Kerran kuukaudessa naisilla on se aika kuukaudesta eli
(ikuukautiset / vuosittaiset / arkiset).
9. Lääkäri teki

(dialogin / diagnoosin / dilemman) tutkittuaan

potilaan.

;3.

Vaiva ja väline

Valitse sopiva sana laatikosta ja sijoita se lauseeseen oikeassa muodossa. Huomaa, että
laatikossa on enemmän sanoja kuin tekstissä on lauseita.
kuumemittari • ehkäisypilleri • yskänlääke * silmätipat • hammasraudat
nenäsumute • korvatulpat • laastari • kävelykeppi * särkylääke * saippua • nenäliina

1. Jos epäilet, että sinulla on lämpöä, käytä_____________________.
2. Jos sinulla on migreeni, ota_____________________.
3. Jos sinulla on silmätulehdus, hanki apteekista_____________________.
4. Jos kurkkuasi kutittaa etkä saa nukutuksi öisin, ota_____________________.
5. Jos sormeesi tulee pieni haava, laita siihen_____________________.
6. Jos menet konserttiin, ota varalta mukaan_____________________ .

® Lue seuraavat keskustelut ja kirjoita muistiin kaikki uudet sanat. Voit myös kirjoittaa kes­
kustelun omasta lääkärissäkäynnistäsi.

Potilas soittaa terveyskeskuksen ajanvaraukseen tilatakseen itselleen ajan.
Virkailija vastaa puhelimeen:
Virkailija:

Terveyskeskus, ajanvaraus.

Potilas:
Virkailija:

Tässä on Nieminen, päivää. Haluaisin varata ajan yleislääkärille.
No tänään olisi aikoja, hetkinen, puoli yhdeksän olisi ensimmäinen

Potilas:
Virkailija:

vapaa aika.
Siihen mä en ehdi. Entä onko myöhemmin aikoja?
Katsotaan. Joo, sitten olisi varttia vaille kymmenen seuraava aika.

98

Potilas:
Virkailija:
Potilas:
Virkailija:
Potilas:

Joo, se käy.
Ja teidän nimenne oli?
Nieminen, Jarmo.
Ja oletteko käynyt täällä aiemmin?
Olen.

Virkailija:

ja saanko teidän henkilötunnuksen?
(Potilas sanoo henkilötunnuksen virkailijalle.)
Teille on nyt varattu aika kello yhdeksän neljäkymmentäviisi

Potilas:
Virkailija:

lääkäri Suoniolle.
Kiitos, kuulemiin.
Kuulemiin.

Virkailija:

Lääkäri kutsuu potilaan sisään nimeltä: - Nieminen. Vastaanottohuoneessa lääkäri ottaa
potilaan vastaan.
Lääkäri:
Potilas:
Lääkäri:

Päivää. Suonio. (Kättelee potilasta ja esittäytyy.)
Päivää.
Istukaa, olkaa hyvä. (Osoittaa tuolin, johon potilas menee istumaan.)

Lääkäri:
Potilas:

Ja mikäs teitä vaivaa?
Kun tota, mulla on ollu vähän flunssaa jo viikon ajan ja se ei vaan oo
menny ohi. Ekaks mä aattelin odottaa pari kolme päivää, mut ku se on
menny vaan pahemmaksi koko ajan ja mä oon joutunu olemaan pois
töistäkin.

Lääkäri:
Potilas:

Joo-o, no mites, onkos teillä ollu mitään särkyjä?
No joo, hampaita on vähän särkeny mut en mä siitä osannu mitään
epäillä.

Lääkäri:

No katotaanpas sitte vähän tarkemmin. Eli ottakaa paita pois niin
kuunnellaan keuhkot, ettei siel ois mitään. Kun nyt sitä pitkittynyttä
flunssaa on paljon liikkeellä ja siihen just yleensä liittyy tämmöisiä
oireita.
(Lääkäri ottaa stetoskoopin ja ryhtyy kuuntelemaan potilaan keuhkoja.)

Lääkäri:
Lääkäri:

Ja sitte hengitätte syvään. Just noin, hyvä. Voitte pukea päälle.
Ja sitten katsotaan vielä et onks kurkussa mitään. (Potilas avaa suun.)
Ja sanokaa aa, oikein pitkä aa. Hyvä. Joo siellä oli aika paljon limaa, joka
viittaa just tohon pitkittyneeseen yskään. Entä onko teillä ollu
huimausta tai painaako poskia?

Potilas:

Joo, kyl mulla on painanu poskia, ja aamulla meinasin pyörtyä ku nousin

Lääkäri:

liian äkkii ylös.
No sitten koputellaans vähän. (Kopauttaa potilaan poskipäitä.)
Tuntuuko missään?

99

Potilas:

Sattuu. Joo tuntuu ku tollee painelee.

Lääkäri:

No niin, minä kirjoitan teille antibiootti­
kuurin, kun ei se varmaan muuten lähde.

Potilas:

Lääkäri:

Teillä on lievä poskiontelontulehdus.
Minä kirjoitan teille reseptin. Oletteko te
allerginen millekään lääkeaineelle?
En mä oo tietääkseni allerginen millekään
lääkkeelle.
(iLääkäri kirjoittaa tiedot koneelleja antaa
potilaalle reseptin ja ohjeet lääkkeiden otosta.)
Hyvä. Ottakaa nämä tabletit sitte kaks kertaa päivässä kolmen päivän
ajan. Niissä kestää vaikutus kuitenki kymmenen päivää, että varovainen
kannattaa olla. Eli ette tee esimerkiksi lumitöitä tai rehki liikaa pariin
viikkoon. Ja tarvitsetteko te sairauslomatodistuksen? Minä kirjoitan

Potilas:

teille sairaslomaa kolme päivää nyt ainakin, soittakaa sitten jos ei ala
helpottaa, niin katotaan sitte uudestaan.
Kyllä. Ja kiitos paljon. Näkemiin.

Lääkäri:

Näkemiin.

Sanastoa
ajanvaraus
antibioottikuuri

varata aika
apteekki

hengittää syvään
keuhkot

jalka

flunssa
terveysasema / terveyskeskus
oire
poskipäät

lima

sairausloma
olla allerginen jollekin
huimata
poski

100

kopauttaa
lääke
pitkittyä / pitkittynyt
poskiontelontulehdus
sairaus / tauti / vaiva
vastaanotto
yleislääkäri
sairauslomatodistus

antibiootti
diagnoosi
Kela
korvaushakemus
pyörtyä / pyörryttää
lääkeaine
painaa / painella
resepti
stetoskooppi
huimaus
erikoislääkäri
tabletti

(g) Lue lääkärin ja potilaan välinen keskustelu uudestaan ja selvitä sanakirjan avulla, mitä
eroa on sanoilla:
1. posket - poskipäät
2. sairaus - tauti - vaiva
3. painaa - painella
4. huimata - pyörtyä
© Yhdistä sopiva lääkärin kysymys ja potilaan vastaus.
Lääkäri

Potilas

I . Juotteko alkoholia?

a) Kyllä, sattuuhan siihen aina kun
nostaa.

2. Onko teillä ollut särkyjä?

b) Kun en ole saanut nukuttua moneen
viikkoon.

3. Haluatko, että puudutetaan?

c) En, tämä on ensimmäinen kerta.

4. Tarvitsetko sairauslomatodistuksen?

d) Kyllä, olen allerginen penisilliinille.

5. Tuntuuko missään?

e) Kyllä, koska pelkään porausta.

6. Mikäs teitä vaivaa?

0 Kyllä, työpaikkaani varten,

7. Oletteko käyneet täällä

g) Kyllä, kovasti on selkä vaivannut.

terveyskeskuksessa aiemmin?
8. Onko teillä mitään allergioita?

h) En lainkaan, olen raitis.

101

.Ihmiskeho

5

Merkitse kuvaan seuraavat ihmiskehon osat. Mitä muita kehonosia tunnistat kuvasta?

Kehonosat
lantio * pää • jalka • käsivarsi • kaula • kantapää • niska
selkä • sormet • varpaat • rinta • sääri • käsi • polvi

102

6. Kasvonpiirteet
@ Selitä omin sanoin seuraavat ihmisen kasvoihin ja kauneudenhoitoon liittyvät sanat.
1. poskipäät

________________________________________________________

2. kulmakarvat

________________________________________________________

3. yläluomet

________________________________________________________

4. huulet

________________________________________________________

5. silmäripset

________________________________________________________

6. nenä

________________________________________________________

(g) Merkitse kuvaan kasvonpiirteet 1-6. Mitä muita kasvonpiirteitä tunnistat kuvasta?

103

.Meikkiohje

7

® Lue ohje päivämeikin tekemisestä.

Näin teet päivämeikin kymmenessä minuutissa!
Ennen kuin aloitat meikkaamisen, huolehdi kasvojesi puhtaudesta. Ensimmäiseksi pese
kasvot ja kuivaa ne pyyhkeellä. Sen jälkeen pyörittele sormenpäilläsi kosteusvoidetta kas­
voihisi. Nypi ja muotoile pinseteillä kulmakarvat sopivan kapeiksi. Tärkeää on, että kul­
makarvat ovat siistit, koska ne kehystävät kasvoja ja antavat niille ilmeen. Lopuksi vedä
viiva kulmakarvoihin tai lisää niihin tarvittaessa kulmakarvajauhetta siveltimellä.
Kun olet levittänyt kosteusvoiteen kasvoillesi, valitse ihonväriisi sopiva meikkivoide.
Levitä meikkivoide joko sormilla tai meikkisienellä. Ole tarkka, ettei kasvoihin jää meikkivoiteesta rajoja. Häivytä meikkivoide sienellä siten, että meikkivoide on tasaisesti levitetty
kasvojen ja kaulan alueelle.
Seuraava vaihe on silmien rajaus. Aloita silmien rajaus yläluomelta. Vedä eyelinerillä
tai meikkikynällä ensin ohut viiva silmän sisänurkasta kohti ulkonurkkaa. Sen jälkeen vedä
samanlainen ohut viiva alaluomen sisänurkasta ulkonurkkaan. Kun olet tehnyt rajauksen,
taputa yläluomet kevyesti puuterilla. Seuraavaksi lisätään luomiväri. Valitse paletista kak­
si väriä, joista toinen on tummempi ja toinen vaaleampi värisävy, esimerkiksi tumman- ja
vaaleanruskea. Ota meikkisiveltimeen paletista hieman vaaleampaa väriä. Aloita yläluo­
men sisänurkasta ja levitä väriä kohti ulkonurkkaa tasaisesti. Nyt vaihda siveltimeen tum­
mempaa väriä. Sivele väriä lähinnä silmän ulkonurkkaan siten, että nurkkaan muodostuu
pieni, tuskin erottuva tumma kolmio. Häivytä tumman ja vaalean luomivärin raja sivelti­
mellä.
Lisää sitten ripsiväriä. Huolehdi siitä, ettei ripsiväriä tule liikaa eivätkä ripset takerru
toisiinsa. Lisää ripsiväriä lähtien ripsen juuresta ripsen kärkeä kohti alhaalta ylöspäin. Pyy­
hi ylimääräiset ripsivärit iholta esimerkiksi vanutupolla tai pumpulipuikolla. Kun ripset
ovat valmiit, on aika tehdä huulten rajaus ja maalaus. Rajaa huulet astetta tummemmalla tai
vaaleammalla sävyllä kuin käyttämäsi huulipuna tai -kiilto. Aloita huulten rajaus huulten
yläosasta keskeltä. Vedä ohut viiva huulten rajaa seuraten ensin ylhäältä keskeltä sivulle ja
siitä alas, ja tee sitten samalla tavalla toinen puoli. Kun olet rajannut huulet, levitä sivelti­
mellä huulipunaa rajauksen sisäpuolelle. Huolehdi siitä, että lopputulos on tyylikäs.
(S) Lue teksti uudelleen ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.
1. Mitä pitää tehdä ennen meikkaamisen aloittamista?
2. Mitä tulee meikkivoiteen levittämisessä varoa?
3. Mistä kohdasta tulee silmien rajaus aloittaa?
4. Mitä pitää ottaa huomioon ripsiväriä laittaessa?
5. Miten huulet tulee rajata?

104

8. Superthinandslim-laihdutusmainos
® Lue seuraava ostostelevision mainos ja alleviivaa kaikki sanat, jotka liittyvät terveyteen,

kuntoiluun tai laihduttamiseen.
Tuskailetko sinäkin painosi kanssa? Onko sinulla jatkuvasti huono omatunto, kun et ole
liikkunut tarpeeksi? Vahditko jokaista suupalaa ja rankaiset itseäsi, kun sorrut herkkui­
hin dieettisi aikana?
Ei hätää, meillä on vastaus rukouksiisi. Erenää kuntosalilla rehkimistä ja kipeytyneitä li­
haksia, vaakaan tuijottamista, unettomia öitä, ahdistusta tai masennusta kertyneistä lisäkiloista. Kiitos Superthinandslim-laitteen, jonka avulla saavutat huimaavia tuloksia
muutamassa viikossa! Eikä siinä vielä kaikki, Superthinandslim-laitteella voit tehdä tur­
vallisesti kaikki samat liikkeet kuin kuntosalilla, eikä aikaa kulu kuin minuutti per liike.
Superthinandslim-laite mittaa harjoituksen aikana kuluttamasi energian ja kalorimäärän
sekä laskee sinulle edullisimman ja vaivattomimman tavan suorittaa liikkeet ilman hi­
keä. verta ja kyyneleitä. Kun tilaat seitsemän päivän kuluessa, saat erikoistarjouksena
myös Superthinandslim-videon vain 59 eurolla. Kun tilaat Superthinandslim-laitteen
heti, saat kaupan päälle Superthinandslim-ohjekirjan, joka sisältää kaksikymmentä yli­
määräistä supertehokasta Superthinandslim-liikettä. Lisäksi kirjassa on tositapahtu­
miin perustuvia kertomuksia naisista ja miehistä, jotka ovat Superthinandslim-laitteen
avulla laihduttaneet jopa uskomattomat 120 kiloa. Superthinandslim muutti heidän
elämänsä, miksi ei siis myös sinun? Tilaa heti ja säästät rahaa. Tällaista ainutlaatuista ti­
laisuutta et voi jättää käyttämättä, joten tilaa itsellesi ja ystävällesi Superthinandslim-laite edulliseen hintaan vain 198 euroa. Tilaa heti ja lopeta itsesi sääliminen ja
voivottelu, ja hanki itsellesi parempi, uusi elämä.
(g) Kirjoita fl-kohdassa alleviivaamiesi sanojen perusmuodot.
© Kirjoita mainosteksti, jossa kehotat lukijoita ostamaan tuotteen uskomattoman edulliseen
tarjoushintaan. Voit käyttää apuna A-kohdan laihdutusmainoksen mainossanastoa.

105

Tehtävien ratkaisut
Tähdellä merkityt (*) ratkaisut ovat vaihtoehtoisia eli vain yksi mahdollinen
mallivastaus tehtävään.

1. Erilaista kirjallisia harjoituksia
I . Laajenna sanastoasi johdoksilla
® I. Herääminen 2. katsominen 3. soittaminen 4. Tiskaaminen 5. ymmärtäminen, puhu­
minen 6. Lukeminen 7. kirjoittamisen 8. opiskelemisen
* ® 2. asiaton
syyte, huomautus, pääsy, oleskelu, käytös
vankeusrangaistus, valta, puhtaus, vaatimus
3. ehdoton
esine, harjoitus, uurastus, ostos
4. hyödytön
oliivi, tie
5. kivetön
ihminen
6. koditon
ihminen, rakkaus, lapsuus, elämä
7. onneton
ihminen, sankari
8. peloton
nainen, ihminen
9. perheetön
onni, tila
10. rajaton
mies, ihminen
11. syytön
ihminen, henkilö
12. tajuton
toiminta, hoito, kone, lääke, ihminen
13. tehoton
ihminen, insinööri, puuseppä
14. työtön
lapsi, katse, usko, valhe, leikki
15. viaton
teksti, koe, suoritus, esine, iho
16. virheetön
17. väritön
persoona, keskustelu, aine, ääni
©
(D 2. arvaamaton 3. kalustamaton 4. kärsimätön 5. käyttämätön 6. lukematon 7. näkymä­
tön 8. odottamaton 9. sivistymätön 10. suvaitsematon 11. tuntematon 12. uskomaton
(Dl. lukematon 2. sivistymättömän 3. käyttämättömiä4. näkymättömäksi 5. odottamat­
tomia 6. avaamattomia 7. uskomattoman 8. arvaamaton 9. suvaitsemattomia 10. tun­
temattomalta 11. kärsimätön 12. kalustamaton
2. Vastakohtaparit
®

I . lempeä 2. tyhmä 3. tuhma 4. Kohtelias 5. epäpätevä 6. antelias 7. tukeva ~ tanakka
8. tärkeä 9. Väritön 10. lieviä

(§) 2f • 3i • 4m • 5j • 6l • 7b • 8n•9k • 10a • I le • I2h • I3d • 14c
© If • 2i • 3g • 4h • 5a • 6b • 7d•8c • 9e • lOk •I
Ij
® Ik • 2f • 3m • 4h • 5i • 6e • 7l•8b • 9c • lOg •llä » I2d
(g) le • 2h • 3f • 4i • 5g • 6a • 7b•8d • 9c

106

3. Synonyymi parit
® I. vaikea = hankala 2. ahkera = uuttera 3. vahva = voimakas 4. iso = kookas
5. likainen = epäsiisti 6. kallis = tyyris 7. haikea = kaihoisa 8. älykäs = fiksu ~ viisas
9. laiha = hoikka 10. hiljainen = vaimea 11. nopea = vikkelä 12. ylpeä = leuhka
13. nuuka = pihi ~ saita ~ kitsas 14. laiska = saamaton
(f) I . hoikka 2. leuhka 3. Voimakas 4. saamaton 5. saita ~ kitsas ~ pihi 6. epäsiisti 7. uut­
tera 8. tyyris 9. hankala 10. Vaimea
4. Kantasana ja sen johdokset
® 2. arvokas 3. jakaa 4. janottaa 5. sairas 6. usko 7. tietoinen 8. nopeus 9. kiirehtiä
10. rikkaus 11. tarpeellinen 12. vanhentua/vanheta
(§) 3. harrastus 4. katse 5. kielto 6. kiertää 7. kuolla 8. liittyä/liittää 9. murha 10. puhe
11. puuttua 12. rangaistus 13. soitto 14. syntyä 15. tarkastaa 16. vangita 17. väite
5. Erikoisia adjektiiveja
I. salamannopea 2. kivikova 3. täpötäysi 4. vihoviimeinen 5. iki-ihana, ikimuistoinen
6. pikimusta 7. ypöyksin 8. lumivalkoiset 9. umpirakastunut 10. ikivanha 11. tulipu­
nainen 12. typötyhjä 13. vuorenvarma
6. Transitiiviset ja intransitiiviset verbit
® I. pääsee / päästää 2. perusti / perustuvat 3. lopetti / loppuu 4. muutti / muuttuu
5. heräsi / herätti 6. jätti / jäivät 7. kaatoi / kaatui 8. näkyy / nähdä 9. rakastui / rakasta
10.
kasvaa / kasvattanut 11. sairastui / sairastaa 12. jatkuu /jatkoi 13. päättää / päättyi
14. sijoittui / sijoitti
7. Pronominit
® I . Kenen 2. Keneltä 3. Kenestä 4. Keneen 5. Kenelle 6. Kuka 7. Kenellä 8. Ketä 9. Kenel­
lä 10. Ketkä 11. Kuka
(f) I.Joku 2. jokin 3. joltakulta 4. jotakin /jotain 5. Jonakin/Jonain 6. Jollakulla 7. jonkun
8. johonkuhun
© I. Jokainen 2. Joku 3. jokainen 4. Jokainen 5. Joku 6. joku 7. jokainen 8. Joku
® I . Mistä 2. Kumpaa 3. Jommassakummassa 4. jommallakummalla 5. Missä 6. kummas­
sa 7. jommankumman 8. Minä 9. jompanakumpana 10. Mihin
8. Lisää vesivoim istelua
I. lasten 2. minua 3. opiskelijaa 4. Annan 5. poliitikkoja 6. lapsia 7. vanhempia
8. Opiskelijan 9. Minua 10. häntä 11. Meidän 12. häntä 13. minun 14. minua
15. häntä 16. Sinun
9. Partisiippi aikamuodon osana ja adjektiivina
I . hermostuneita, opiskelleet 2. kiinnostuneita 3. pettyneitä 4. pesseet 5. järkyttyneitä
6. yllättyneitä, leiponeet 7. rakastuneita 8. tuskastuneita 9. siivonneet 10. menneet

107

10.

Sikin sokin - sanat, jotka sekoitetaan helposti

® I . leikkivät 2. pelaavat 3. pelaavat 4. soittaa 5. leikkivät 6. soittavat 7. leikitään
(§) I . aloitti 2. alamme 3. ryhtyi / rupesi 4. Alan 5. ryhtyivät / rupesivat 6. rupesi / ryhtyi 7.
alkaa 8. aloitti 9. alkaa 10. rupeavat / ryhtyvät
©
(g)
(g)
(g)
©

I . kävi 2. mennä 3. käy 4. mennä 5. Käy 6. mennä 7. käy 8. käydä 9. mennä 10. mennä
I . tuoda 2. vie 3. vie 4. tuon 5. vie 6. tuoda
I . päätyi 2. päättyy 3. päättää 4. päättyy 5. päätti 6. päätyi
I. sivulta 2. puolin 3. puoli 4. puolet 5. sivua 6. puolella
I . kohtaan 2. kohti 3. kohtaan 4. kohti 5. kohti

(g) I. myötä 2. myöten 3. myöten 4. myötä 5. myötä 6. myöten
<2) I. vasten 2. vastaan 3. vasten 4. Vastoin 5. vastaan 6. Vastoin
(J) I. eri 2. eri 3. erilainen 4. eri 5. erilaisista 6. eri 7. eri 8. erilaisia 9. eripituiset 10. eri
(g) I . vai 2. vai 3. vaan 4. vai 5. vain 6. vaan 7. vai 8. vain 9. Vain 10. vaan

2. Roolileikkejä
3. Miten pääsee...?
® I. ratikalla 2. matkakorttia 3. kertalipun 4. metro 5. mukaan
(|) bussilla * päätepysäkillä * kulmasta * vasemmalle puolelle
4. Kenen vuoro?
® a
(D a
©b
® c
®b
®c
©c

3. Sandleikkejä
2. Muodosta yhdyssanaketjuja
I. työ 2. kakku 3. ilma 4. kuva 5. kuono 6. auto 7. kirja 8. kirje 9. aine 10. kauppa
6. Mustan ja valkoisen välillä
1. nuori - nuorehko - keski-ikäinen - vanhahko - vanha - ikivanha
2. tärkeä - samantekevä - epäolennainen - turha
3. erinomainen - hyvä - tyydyttävä - huono

108

4. aurinkoinen - poutainen - pilvinen - sateinen
5. rutikuiva - kuiva - kostea - märkä - likomärkä
6. surkea - keskinkertainen - loistava
7. toissapäivänä - eilen - tänään - huomenna - ylihuomenna
8. luiseva - laiha - hoikka ~ solakka - tukeva - lihava
9. valoisa - hämärä - pimeä
7. Mikä sana ei kuulu joukkoon?
® pöytä * kinkku • lumi • paperi • takki • tuuli • seinä * naapuri • tamma
(§) mustekala • ankerias • käki • sauma * paju * haukka
© patteri • talli • puisto • saha • amme • pesuaine • pesuallas • pannu • keitto
<§> vaskitsa (= lisko) * rapu • muurahainen • kurkku * höperö * passi

(g) kopio • iskelmä • pääte * morsian * sakset * liima
8. Erilaisia kortteja ja nauhoja
® Id • 21 • 3h • 4j • 5b • 6k • 7c • 8m • 9e • lOf • I Ig • I2i • 13a
9. Erisnimet ja yleisnimet
® Aamu • Raita • Ilta • Vilja • Sisko • Veli • Pyry • Tuuli • Suvi • Säde • Toivo • Usko
Helmi • Onni • Lahja • Ansa • Maila • Kari • Ukko • Kielo •Taimi • Orvokki • Kukka
Laina • Voitto • Rauha • Aarre • Satu • Taru • Heimo • Meri • Ilma • Pilvi
(§) Miesten nimiä ovat: Veli • Pyry •Toivo • Usko • Onni • Kari • Ukko • Voitto • Aarre
Heimo
Naisten nimiä ovat: Aamu • Raita • Ilta • Vilja • Sisko •Tuuli • Suvi • Säde * Helmi
Lahja • Ansa • Maila • Sari • Kielo •Taimi • Orvokki • Kukka • Laina • Rauha • Satu
Taru • Meri • Ilma • Pilvi

4.

Sanontoja

2. Puutteellisia sanontoja
I. putosin kärryiltä 2. matti kukkarossa 3. kanan lento 4. käsi sydämellä 5. vettä vaan
3. Sanansa mittainen mies
I. omia etujaan 2. ramppikuumetta 3. pippuri 4. kaksi marjaa 5. sanansa mittainen mies
6. pakkopullaa 7. peukkuja 8. päin naamaa 9. hattua 10. jalat
4. Kuin seipään niellyt?
I . heittää legendaa 2. iskeä tajuntaan 3. kuin seipään niellyt 4. langeta loveen 5. mennä
överiksi 6. pitää mykkäkoulua 7. tehdä sinunkaupat 8. olla kurkkua myöten täynnä
9. selvällä suomen kielellä 10. nostaa hattua 11. saada potkut 12. tarkan markan mies

109

5. Eläimet sanonnoissa
® I . hevonen 2. koiranilma 3. karhua 4. jäniksen 5. rotta 6. härkää 7. uutisankka 8. kettu
9. lintu 10. kissa 11. susi 12. poroksi 13. sioille
(D Ik • 2h • 3e • 4b • 5g • 6a • 7d • 81 • 9c • lOf • I Im • I2i • I3j
6. Ruumiinosat sanonnoissa
I . kantapään 2. päähän 3. peukalo 4. niskasta 5. kurkkuun 6. kätensä 7. otsaa 8. kädessä
7. Sanontoja keskusteluissa
® olla ihan peeaa = olla rahaton, täysin ilman rahaa, slangisanonta
vastarannan kiiski = ihminen, jolle ei mikään sovi, joka on kaikkea vastaan
(D viedä kuus nolla = huijata
© matkustaa jäniksenä = matkustaa ilman lippua
® älä maalaa piruja seinälle = älä ennusta (itsellesi) pahaa
(g) tehdä oharit = jättää tulematta sovittuun tapaamiseen / jättää väliin
8. Sanontoja vitseissä
®

penni ajatuksista = kun haluaa tietää, mitä toinen ajattelee

(|) (saada) potkua elämään = saada lisää voimaa tai energiaa johonkin
© olla viimeistä huutoa = olla muodikas, trendikäs
® ostaa sika säkissä = ostaa tavara sitä näkemättä
(g) hankkia leipänsä = tienata rahaa
9. Sanontoja sanakirjassa *
Vaihtoehtoisia sanontoja seuraavista sanoista:
kissa: kiertää kuin kissa kuumaa puuroa; kissanpäivät; olla kuin kissa pistoksissa;
kissanristiäiset; vain kissa kiitoksella elää; leikkiä kissaa ja hiirtä jonkun kanssa; kukas
kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse; nostaa kissa pöydälle
piru: maalata piruja seinälle; lukea kuin piru Raamattua; olla piru mielessä; nyt on piru irti
karhu: karhunpalvelus; olla äkäinen kuin takapuoleen ammuttu karhu; älä herätä
nukkuvaa karhua; olla karhun voimat
mitta: antaa samalla mitalla takaisin; Porvoon mitalla; täyttää miehen mitat; mitta on
täysi
kivi: olla kiven takana; olla kiven sisällä; mennä kuin kuumille kiville; kuka heittää en­
simmäisen kiven?; iskeä kirveensä kiveen; vierivä kivi ei sammaloidu

110

5.

Asuminen ja ruoanlaitto

1. Ilmoituksen kirjoittaminen *
Etsin kämppäkaveria jakamaan kauniin kodin meren rannalta. Asunnossa on kaksi huo­
netta ja keittiö sekä sauna. Hyvät kulkuyhteydet ja palvelut lähellä. Vuokra kuussa 250
euroa / asukas. Ylin kerros, ei hissiä. Tiedustelut iltaisin numerosta: 123 456.
2. Vierailulla Marjukan kodissa
® huoneet: kylpyhuone, olkkari (= olohuone), makuuhuone, lastenhuone, keittiö, kylppäri (= kylpyhuone), eteinen, olkkari, olohuone, työhuone, keittiö, lastenhuone, ma­
kuuhuone, makuuhuone, vaatehuone, lastenhuone
huonekalut: sohva, sohvapöytä, nojatuoli, lipasto, cd-hylly, kirjahylly, kirjoituspöytä,
ruokapöytä, tuoli, siivouskaappi, runkopatjasänky, vaatekaappi, keinutuoli
koneet: telkkari, stereot, tietokone, kodinkone, leivänpaahdin, vedenkeitin, kahvinkei­
tin, mikro, pesukone, pölynimuri, mikro, liesi, uuni, tiskikone
(§) Lehtijutun malli: *
Suomalainen Marjukka asuu perheineen Helsingin Kulosaaressa. Heillä on 75 neliömet­
rin kokoinen kolmio, joka sijaitsee viidennessä kerroksessa. Olohuone on tilava ja valoi­
sa. Siinä on Marjukan työtilakin. Lapsella on oma huone, joka on tavallisesti sekaisin.
Asunnossa on parveke, jolta näkee jopa merelle. Marjukka olisi halunnut vaatehuoneen­
kin, mutta sitä ei ole. Muuten hän on tyytyväinen asuntoonsa. Heillä on kiva keittiö ja
kaikenlaisia kodinkoneita, jotka helpottavat Marjukan arkielämää.
5. Virpi muuttaa kimppakämppään
kimppakämppään • kämppikseni • kolmion • Vuokra • vuokrasopimus • Muutto • siivousvuorosta • pullot • ostoskärry
6. Keskusteluja kaupassa
(g) Malliratkaisu: *
Myyjä:
Kenen vuoro?
Asiakas: Minun. Otan neljä sämpylää ja yhden ranskanleivän.
Myyjä:
Tässä, ole hyvä. Tuliko vielä muuta?
Asiakas: Joo, otan lisäksi kaksi voipullaa / mansikkaleivosta.
Myyjä:
Tässä.
Asiakas: Mihin pitää maksaa? Tähänkö?
Myyjä:
Ei tähän makseta, vaan kassalle.
Asiakas: Jaha, selvä / ymmärrän. Maksan sitten kaikki yhdessä.
Myyjä:
Aivan. Näkemiin.
Asiakas: Kiitos, hei / Näkemiin.
7. Opi ruoanlaittosanastoa
(§) dl • maitoa • vaniljasokeria • asteeseen • puuhaarukalla • sekoita • Lisää • päälle
Paista * minuuttia

111

9. Ruoanlaittotapoja
le • 2d • 3c • 4f • 5g • 6b • 7a
10. Tuulan tupaantuliaiset
asuntoon • kaunis * kauniilla • tuparit •vieraat • piirakkaa • ostoskärryyn • suolaa
herkuista * vihaisen * metelistä * juhlimista * unta
11. Taloyhtiön järjestyssäännöt
® ... toivon jokaisen asukkaan noudattavan seuraavia pelisääntöjä:
- pihalla ja parvekkeilla tupakointi on kielletty
- roskat on lajiteltava ja vietävä roskapönttöihin
- koiran omistajan tulee korjata koirankakat pois
- asukkaiden on otettava huomioon yörauha
- lasten lelut tulee viedä pois pihalta ja hiekkalaatikosta iltaisin
- saunavuorot pitää varata etukäteen talonmieheltä
- autojen pysäköinti on kielletty pihalla
- asukkaiden velvollisuus on huolehtia rappukäytävän siisteydestä
- lastenvaunuja ei saa jättää rappukäytävään, vaan ne on vietävä polkupyöräkellariin
- polkupyörät on pidettävä ainoastaan polkupyöräkellarissa
- pyöräileminen on kielletty pihalla
perusmuodot
noudattaa • kieltää • lajitella • viedä * korjata * ottaa huomioon • viedä • varata
kieltää • huolehtia * saada • jättää * viedä * pitää * kieltää
(D sääntöjen imperatiivimuodot
Noudata seuraavia pelisääntöjä!
Älä tupakoi pihalla ja parvekkeella!
Lajittele roskat ja vie ne roskapönttöihin!
Korjaa koirankakat pois!
Ota huomioon asukkaiden yörauha!
Vie lasten lelut pois pihalta ja hiekkalaatikolta iltaisin!
Varaa saunavuorot etukäteen talonmieheltä!
Älä pysäköi autoa pihalle!
Huolehdi rappukäytävän siisteydestä!
Älä jätä lastenvaunuja rappukäytävään, vie ne polkupyöräkellariin!
Pidä polkupyörät ainoastaan polkupyöräkellarissa!
Älä pyöräile pihalla!

6. Opiskelu ja työelämä
3. Opi tietokonesanastoa
(g) Tietokoneen kuva
skanneri • tietokone • näyttö • näppäimistö • hiiri • printteri ~ tulostin • CD-romppu
levyke

112

5. Töihin mennessä
pysäkki • bussiin * matkakorttia • korttia • matka • paikalle
6. Työmatkalla
joka * seitsemältä • Ensin • sen jälkeen * varttia * vielä * tasan • aamupäivällä * myö­
hemmin * kauan * aikana • tuntia * arkisin/aamuisin * minuuttia
8. Työhaastattelu
(D I. pätkätyö = lyhytaikainen, usein määräaikainen työsuhde
duuni = työ; puhekielinen ilmaus
univaje = kun on valvonut pitkään eikä ole saanut unta, silloin syntyy univajetta eli uni­
velkaa
kahvin kittaaminen = kahvin juominen usein, toistuvasti; puhekielinen ilmaus
hääppösempi = ei mikään erikoinen; negatiivinen, puhekielinen ilmaus, perusmuoto
hääppöinen
karenssiaika = työvoimatoimisto antaa tietyn mittaisen karenssiajan, jos työttömyys­
korvausta saadessaan ei ota tarjottua työtä vastaan tai itse irtisanoutuu työpaikastaan.
Karenssiaikana ei saa työttömyyskorvausta.
työkkäri = työvoimatoimisto; puhekielinen ilmaus
häävi = ei mikään ihmeellinen tai erikoinen; negatiivinen, puhekielinen ilmaus
2. Hän ei mielestään sopinut myymään autonrenkaita.
3. Kertojan mukaan siivoustyö oli todella rankkaa, ja palkkaa maksettiin todella vähän.
Lisäksi asiakkaiden negatiivinen asenne ja jatkuvat selkäsäryt vaikuttivat siihen, että
kertoja lopetti toisenkin työn.
4. Kädestä suuhun -ilmaus tarkoittaa sitä, että kaikki rahat menivät ruokaan ja hengissä
pysymiseen eli yhtään ylimääräistä rahaa ei kertojalle jäänyt ruoan ostamisen ja elämi­
sen jälkeen.
5. Kertoja suhtautui etukäteen työhaastatteluun ja työnantajaan epäilevästi.
6. Liukuhihna-vertaus: Kuin tehtaassa päivästä toiseen toistuvalla liukuhihnalla tuot­
teet liikkuvat eteenpäin, mikään ei muutu, kaikki toistuu samana yhä uudelleen ja
liukuhihna kulkee eteenpäin samanlaisena muuttumattomana, ainoastaan tuotteet liu­
kuhihnalla vaihtuvat, kuten työnhakijatkin.
7. Kertoja sai työpaikan kirjanpitäjänä yhdestä suomalaisesta yrityksestä.

7.

Luonto ja eläimet

1. Mikä eläin?
® I . orava 2. norsu 3. apina 4. kirahvi 5. kala 6. karhu (jääkarhu) 7. papukaija 8. harakka
9. haikara 10. strutsi
2. Tammaa vai tammea?
I. ori, oriin, oritta 2. naaras, naaraan, naarasta 3. sika, sian, sikaa 4* uros, uroksen,
urosta 5. kissanpentu, kissanpennun, kissanpentua 6. vasikka, vasikan, vasikkaa
7. kananpoika, kananpojan, kananpoikaa 8. koiras, koiraan, koirasta 9. sonni, sonnin,

113

sonnia 10. tamma, tamman, tammaa 11. kolli, kollin, kollia 12. hevonen, hevosen,
hevosta
3. Eläinten asuinpaikat
le • 2d • 3e • 4b • 5f • 6a
*4. Laumaeläimet ja muuttoparvet
Laumoissa eläviä eläimiä ovat esimerkiksi lampaat, leijonat, sudet.
Parvissa eläviä eläimiä ovat muun muassa linnut ja eräät kalalajit.
5. Petoeläin, kotieläin vai lemmikkieläin?
Petoeläimiä ovat: karhu, ilves, krokotiili, susi, ahma, haukka, tiikeri, kärppä, leijona,
korppikotka, gepardi, lumikko, hauki, valkohai, jääkarhu
Kotieläimiä ovat: hanhi, kukko, vuohi, koira, kissa, kana, lehmä, hevonen, sika, kani,
lammas
Lemmikkieläimiä ovat: marsu, kilpikonna, hiiri, kultakala, koira, käärme, kissa,
hamsteri, papukaija, kani
6. Pieni majavapoika Jussi
varrella •joessa • pesästä • mennä • perheen • pato • pesä • hampaansa • Häntäkin
idean * puuta * vaimolleen • lapsilleen
7. Kesämökkimuistoja
(g) I. Lapset leikkivät piilosta, kirkonrottaa, vinkkiä, kymmentä tikkua laudalla ja hippaa.
2. Lapset olivat poimineet ja syöneet mustikoita, jotka värjäsivät lasten kädet sinisiksi.
3. Silloin kun tuuli oli navakka tai nosti aalloista vaahtopäitä, ei järvelle saanut mennä
soutamaan.
4. Ennen veneeseen menoa lasten piti pukea pelastusliivit ylleen.
5. Enon mukaan piti lasten olla hiljaa ja odottaa kärsivällisesti, milloin kala nielaisisi
syötin.
6. Lepakot saalistivat ruoaksi hyönteisiä öiseen aikaan.
8. Verkossa kuha, pyy vai paju?
I . tatteja 2. punkkia 3. sisiliskon 4. hirvikärpästä 5. kyy 6. Hyttysen 7. hauki 8. makkaraa
10.
®

Opi sääsanastoa

Odotettavissa huomisiltaan asti: Sää on etelä-ja keskiosassa maata aluksi selkeää tai
puolipilvistä, ja poutaista. Illalla lounaaseen päin voimistuvaa tuulta, lisääntyvää pilvi­
syyttä ja sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila 15-20, yön
alin 5-11astetta. Suomenlahdella ja sisävesillä liikkujia varoitetaan navakasta, puuskit­
taisesta tuulesta. Metsäpalovaroitus on voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen,
Satakunnan ja Ahvenanmaan maakunnissa.
(g) I . voimistuu 2. ukkoskuurosta 3. helle 4. räntää S. Kolea 6. kuiva

114

11.

Opi retkeilysanastoa

kompassi • teltta * eväät * termospullo * tulitikut • ensiapupakkaus • taskulamppu
alusta • kartta • saha • rinkka • makuupussi * puukko * patikointi * retkikeitin • vael­
taminen

8. Vapaa-aika
1. Sirkun viikko-ohjelma
® viikossa • Maanantaisin • keskiviikkoisin • perjantaisin • seitsemältä • tunnin • illalla
Viikossa • silloin tällöin • kerran • joka * viiden • heti * kahdeksalta • tuntia
2. Tuletko yhdeksältä vai puoli yhdeksään?
I. aina 2. varttia yli 3. harvoin 4. myöhään 5. tiistaina 6. puoli yhdeksältä
4. Junalippujen ostaminen*
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:
Asiakas:
Virkailija:

Päivää, miten voin palvella?
Päivää, haluaisin ostaa liput Tampereelta Turkuun.
Lähtö on ylihuomenna ja paluu ensi maanantaina.
Joo, hetkinen... Haluatko varata istumapaikan samalla?
Kvllä. Haluaisin ikkunapaikan.
Eli tässä on lippusi ja istumapaikkavarauksesi. Istumapaikkasi on
vaunussa 12 paikka 2. Maksatko käteisellä tai kortilla?
Kävkö teillä pankkikortti?
Kyllä käy. Ja allekirjoitus tähän, ole hyvä. (Asiakas allekirjoittaa kuitin.)
Osaatko kertoa, miltä raiteeltajuna lähtee?
Juna lähtee raiteelta 5.
Kiitos, hei, hei.
Hyvää matkaa.

5. Matkalla maailman ympäri
I. hengen 2. raiteelta 3. lipunmyyntivaunuista 4. alennuksen S. vaihtaa 6. laiturille
6. Pipo päähän, mutta mitä jalkaan?
2e • 3f • 4a • 5b • 6c
8. Jaana ja Katri ostoksilla
(§) I . Katri on myöhässä tapaamisesta. 2. Katri kertoo, että hänestä tuli vähän aikaa sitten
kummitäti. 3. Jaanalla on huonoja uutisia, koska hänen pesukoneensa on rikki. 4. Ano­
pinkin pesukone on rikki. 5. Ei, Jaana voi käyttää miehensä Markon autoa. Marko menee
bussilla töihin. 6. Katri ei ostanut nilkkureita. Hän aikoo ostaa ne joskus myöhemmin
ennen talven tuloa.

115

© nilkkurit * pitkikset • kuteita • potkupuku * nilkkurit • pitkikset • puseron • paidan
verryttelypuvun • vaatevarasto • pesukone • pestä pyykit • pesukone • pesukonetta
nukkasihdissä • kone • olet pessyt • pyykkisi •vaatteet • pesulaan • pesutupaa • olen
pessyt käsin • vaatteissa • tahroja • esipesu • tehopesu • pesulassa • kuivaaja • ripus­
taa pyykkiä narulle * en silitä * lastenvaatteita • pyykinpesussa • puseron • hameen
verryttelypuvun * solmion • potkupuvun • pitkikset * nahkakäsineet * pipon * kaula­
liinan • nilkkurit • pyykkikori
10.

Uimapuku vai yöpuku?

I . esiliinan 2. yöpuvun 3. korkokengät 4. kauluspaita S. pipoa 6. sadetakki 7. villahousut
8. sukkahousuja 9. haalareita 10. kumisaappaita 11. untuvatakkia

9. Urheilu ja liikunta
1. Urheilu-uutisia
® I . Veikko Virtanen, joka teki ottelussa kolme maalia. 2. Kankkusen jäähy kesti yhteensä
12 minuuttia. 3. Viimeinen maali syntyi toisessa erässä. 4. Kypärätemppu tarkoittaa
kolmen maalin tekemistä yhdessä ottelussa (vrt. hattutemppu), nollapeli tarkoittaa,
että joukkue ei onnistu tekemään yhtään maalia. S. Lätkäjätkät johtaa sarjaa 7 pisteellä.
(§) I. Mäkikotka on sama kuin mäkihyppääjä. 2. Sami Mäkinen hyppäsi 119,5 metriä.
3. Katsoja voi seurata kilpailuja televisiosta, urheilukanavalta. 4. Kilpailu järjestettiin
Kuopiossa.
© I . Lehtonen sijoittui ensimmäiseksi eli voitti kilpailun. 2. Ennakkosuosikki tarkoittaa,
että hänen etukäteen oletetaan voittavan kilpailun. 3. jumbosija on viimeinen sija.
(g) I . Rinne oli ensimmäisen kierroksen jälkeen neljännellä sijalla. 2. Hän sai luunmurtumia
ja hänen ristisiteensä meni poikki. 3. Mitalisijat ovat sijat I, 2 ja 3, joista urheilija saa
mitalin. 4. Rinne ei voi kilpailla koko loppukautena.
© I. Ei kumpikaan, peli päättyi tasan, eli 1-1.2. Kenttälä sai punaisen kortin ja joutui läh­
temään kentältä. 3. Koska hän sai punaisen kortin. Ulosajosta seurasi yhden ottelun
pelikielto.
2. Yhdistä oikea sana oikeaan lajiin
I. jääkiekko: taklaus, rangaistusaitio, alivoima 2. mäkihyppy: mäkiviikko, normaalimäki, V-tyyli 3. juoksu: vilppilähtö, rata, viesti 4. syöksylasku: alppilaji, pujottelu, portti
5. jalkapallo: paitsioansa, kulmapotku, vapaapotku
3. Laji ja välineet
® Id • 2f • 3b • 4h • 5g • 6a • 7c • 8e
(§) a) koripalloja kori b) jalkapalloja nappulakengätc) amerikkalainen jalkapalloja kypärä
d) sukset ja sauvat e) pingismailat ja -pallo / pöytätennismailat ja -pallo f) ralliauto
g) sählymaila ja -pallo h) luistimet

116

4. Kärpäsuintia vai perhosuintia?
I. katsomossa 2. kannattaja 3. tasoitusmaalin 4. perhosuintia 5. varikolle 6. painia
7. syötti 8. kierroksen 9. paitsio 10. suoritukseensa 11. vastustaja
5. Mikä urheilutermi kuuluu mihinkin lajiin?
I. työnsi 2. pistepörssin 3. alivoimalla 4. keltaisen kortin 5. jalkapalloilijaksi 6. paalupaikan 7. varikolla
6. FunFitness-liikuntakeskuksen ohjelma
(D I. joogaa 2. lentopalloa tai salibandyä 3. jazz-tanssi 4. aerobiciä, kuntonyrkkeilyä tai
voimistelua S. kuntosalilla 6. taitoluistelua 7. vesijumppaa 8. parisalsaa tai sambaa

10. Terveys ja ihmiskeho
1. Sairauskertomus
vilustuin • kurkkuni * yskin * yleislääkärille • kutsui • kurkkukipua • nuhaa • kuumet­
ta * kipuja * antibioottikuurilla * lääkeaineelle * kassalle * apteekkia * jonotusnume­
ron • Farmaseutti • tuntia
2. Dialogi vai diagnoosi?
I . hampaat 2. reseptin 3. kipsiä 4. Kirurgi 5. aivotärähdyksen 6. nielurisat 7. viisauden­
hampaiden 8. kuukautiset 9. diagnoosin
3. Vaiva ja väline
I. kuumemittaria 2. särkylääkettä 3. silmätippoja 4. yskänlääkettä S. laastari 6. korva­
tulpat
4. Keskusteluja lääkärissä
© I h • 2g • 3e • 4f • 5a • 6b • 7c • 8d
5. Ihmiskeho
I. pää 2. käsivarsi 3. niska 4. selkä S. kaula 6. kantapää 7. sääri 8. jalka 9. käsi 10. polvi
11. sormet 12. varpaat 13. rinta 14. lantio
7. Meikkiohje
(D I. Pese kasvot ja kuivaa ne pyyhkeellä. 2. Meikkivoiteen levittämisessä tulee varoa,
ettei kasvoihin jää meikkivoiteesta rajoja. 3. Silmien rajaus tulee aloittaa yläluomelta.
4. Ripsiväriä laittaessa tulee ottaa huomioon se, etteivät ripset takerru toisiinsa eikä
ripsiväriä tule liikaa. 5. Aloita huulten rajaus huulten yläosasta keskeltä. Vedä ohut vii­
va huulten rajaa seuraten ensin ylhäältä keskeltä sivulle ja siitä alas, ja tee sitten samalla
tavalla toinen puoli.

117

8. Superthinandslim-laihdutusmainos
(a) Terveyteen, kuntoiluun ja laihduttamiseen liittyvät sanat: painosi * et ole liikku­
nut • dieettisi • kuntosalilla • kipeytyneitä • lihaksia • vaakaan • lisäkiloista • Superthinandslim-laitteen * tuloksia * Superthinandslim-laitteella • liikkeet * kuntosalilla
liike * Superthinandslim-laite * mittaa • harjoituksen * kuluttamasi * energian • kalorimäärän • liikkeet • hikeä • Superthinandslim-laitteen • supertehokasta • Superthinandslim-liikettä • ovat laihduttaneet • Superthinandslim-laitteen • kiloa • Superthinandslim-laite
(5) Sanojen perusmuodot: paino * liikkua * dieetti * kuntosali * kipeytyä * lihas (yks.) ~
lihakset (mon.) •vaaka • lisäkilot • laite • tulos (yks.) —tulokset (mon.) • liike (yks.) ~
liikkeet (mon.) • mitata • harjoitus • kuluttaa • energia • kalorimäärä • hiki • superte­
hokas • laihduttaa • kilo (yks.) — kilot (mon.)

118

Oma sanakirja
Laadi oma sanakirja "suomi - äidinkielesi". Merkitse sanojen rektiot ja lisäksi verbien Ver­
bityypit.
SUOMI

ÄIDINKIELESI

119

120

ISBN 951-792-183-7
Copyright

© Petra Korhonen
© Doris Kunzelmann
© Oy Finn Lectura Ab

Kansi ja kuvitus

Jukka Forsten

Paino

Hakapaino Oy, 2. painos, Helsinki 2008

Kustantaja

OY FINN LECTURA AB
Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI

puhelin: 020 7489 485
faksi: (09) 1464 370
sähköposti: finnlectura@finnlectura.fi
kotisivu: www.finnlectura.fi
Tämä teos on harjoituskirja. Teos on suojattu tekijänoikeuslailla (404/61).
Tätä teosta ei saa valokopioida lainkaan. Myös teoksen tai sen osan digitaali­
nen kopioiminen tai muuntelu on ehdottomasti kielletty. Lisätietoja antaa
Kopiosto ry www.kopiosto.fi.

SUOMEA
JOKAISEEN PÄIVÄÄN
Suomea jokaiseen päivään on harjoituskirja
suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville,
jotka jo osaavat suomen kielioppia. Monipuo­
listen tekstien ja tehtävien avulla kielenoppija
voi opiskella jokapäiväistä sanastoa, jonka osaa­
minen helpottaa arkielämää Suomessa. Arkisella
puhekielellä kirjoitettuja lyhyitä keskusteluja voi
suoraan soveltaa käytännön puhetilanteisiin.
Opettajille harjoituskirja tarjoaa ideoita ja lisä­
materiaalia sanaston harjoituttamiseen. Kirjan
tehtävät sopivat erilaisten ja eritasoisten ryh­
mien vaihteleviin opetustilanteisiin. Harjoitus­
kirja sopii hyvin myös itseopiskeluun, sillä kirjan
lopussa on annettu tehtävien oikeat ratkaisut.

OY FINN LECTURA AB
Rautatieläisenkatu 6, 00520 HELSINKI
Puh. 020 7489 485, fax (09) 1464 370
Sähköposti: flmyynti@finnlectura.fi

ISBN 951-792-183-7

88.207

78 9 5 1 7 921831