You are on page 1of 1

AvândînvedereprevederileLEGII NR.

349/2002 PENTRUPREVENIREA ŞI
COMBATEREA EFECTELOR CONSUMULUIPRODUSELOR DIN
TUTUN, modificatăşicompletatăde LEGEANR. 15/29.01.2016–ÎN ACEASTA
UNITATE, incinta…………………………

FUMATUL ESTEINTERZIS

Please don't smoke
IMPORTANT:
- nerespectarea de cătrepersoanelefizicea prevederilorLegii 15/2016 – sesancţionează cu
amendăcontravenţională de la 100 la 500 lei;
- nerespectarea de cătrepersoanelejuridice a prevederilorLegii 15/2016 – sesancţionează cu
amendăcontravenţională de 5.000 leişi cu sancţiuneacomplementară desuspendare a activităţiisau
cu sancţiuneacomplementară de închidere a unităţii.

Avândînvedereceledetaliatemaisus, văcomunicamcănerespectareacelormenţionatemaisus, de
cătrepersoanelefizice care tranziteazăincinta …………………., atragerăspundereadirectă
a acestoraînsensulîn careunitatea se vaindreptaînjustiţieîmpotrivaacţiuniloracestora.
Conducereaîşirezervădreptul de a selectaclienţii
Conducerea