You are on page 1of 15

INFORME DE

ACCESIBILIDADE
BARRIO DA PONTEPEDRIÑA

QUEREMOS UNA COMPOSTELA SIN BARRERAS

ACCESIBILIDADE UNIVERSAL:
A condición que deben cumprir as contornas,
procesos, bens, produtos e servizos, así como os
obxectos

ou

instrumentos,

ferramentas

e

dispositivos, para ser comprensibles, utilizables e
practicables por todas as persoas en condicións
de seguridade e comodidade e da forma máis
autónoma e natural posible. Presupón a estratexia
de «deseño para todos» e enténdese sen prexuízo
dos axustes razoables que deban adoptarse.

Locais
accesibles:
sen
barreiras
arquitéctonas
(chanzos,
escaleiras...), espazos e portas amplas pola que poder moverse
libremente, información accesible (pictogramas, braille).
Acceso a edificios: eliminación de barreiras arquitectónicas.

Rúa Pintor Xaime Quesada

Rúa

Rúa Amor
Ruibal

Rúa

Beirarrúas amplas
Rebaixes en pasos de peóns a cota 0

Beirarrúa en Amor Ruibal, imposible para moverse con cadeira e perigosa
para todas as persoas

Ruela de Brión

Rúa de Brión

Rúa do Escultor Camilo

Rúa de Brión

Rúa Ulla

Rúa do Escultor Camilo

Exemplos de
beirarrúas
estreitas, sen
espazo para
manobrar e/ou
sen respectar a
cota 0

Pavimento en mal estado ou inapropiado

Rúa Pintor Juan Luis, imposible
moverse e acceder a Amor Ruibal

Paseo cara as Brañas do Sar,
debaixo da rotonda, con grava

Novo aparcadoiro cun chan moi
dificultoso para moverse cunha
cadeira de rodas ou para persoas
con bastón, muletas... E ademais
comeza a romperse

Semáforo de Amor Ruibal, a carón
da rotonda: oco dunha árbore á
altura do paso de peóns

Rúa Amor Ruibal, oco de escaleira
moi pendente á altura do semáforo

Pasarela cara o parque
Eugenio Granell, coas
táboas lonxitudinais en vez

Correcta colocación de pavimento sonoro

Exemplo da
diversidade de
pavimentos
sonoros e da
inexistencia da
cota 0 na maioría
dos pasos de
peóns

Prazas de aparcadoiro reservadas a persoas con mobilidade
reducida: correcta localización, dimensións correctas, acceso directo á
beirarrúa

Prazas de aparcadoiro en Amor Ruibal e en Escultor Camilo Otero, onde
aparcar no sentido da marcha supón que o condutor se vexa obrigado a
acceder á calzada

Local sociocultural

- Entrada con banzo
- Timbre de chamada inaccesible
- Ao piso superior só se accede por escaleira
- Ausencia de indicadores visuais (pictogramas) nas distintas
dependencias
- Luces automáticas, alarma e barra lateral no baño adaptado

Parques infantís inclusivos: correcto acceso, xogos nos que todos os
nenos poidan participar, chan e espazo para desprazarse
correctamente. Información accesible.

Parque e cancha do Local Sociocultural con acceso imposible, sen
apenas xogos de ningún tipo, sen espazo axeitado para un acceso libre
e sen información

Paradas de autobuses accesibles

Paradas de bus nas
dúas beirarrúas de
Amor Ruibal. Imposible
acceder ás mesmas
sen invadir á calzada

Equipamentos urbanos interrompendo ou impedindo a mobilidade

Rúa de Vedra: beirarrúas
estreitas e cun sinal

Rúa Escultor Camilo Otero:
equipamentos en paralelo
(espello, árbore, papeleira e
farola)

Mala localización de mobiliario urbano e inaccesible (papeleiras,
colectores, botóns de semáforo á altura establecida na normativa)

Rúa Amor Ruibal: botón inaccesible para persoas en cadeira
de rodas

Sinalización de rutas accesibles para persoas con dificultades de
mobilidade
Semáforos con sinal acústico