You are on page 1of 4

Daily Racing Form

Derby winners '93-'03. Churchill Downs. 1 1/4 Miles. Dirt. Thoroughbred

Sea Hero

 

B.

h. 14 (Mar)

 

Life 24 6 3

4 $2,929,869 109

D.Fst

13

2

1

2

$1,519,899 109

Own: Rokeby Stable (Paul Mellon)

 

Sire: Polish Navy (Danzig) $5,000 Dam:Glowing Tribute (Graustark)

 

1994

8

1

2

2 $105,959 106

Wet(294) 3 2 0

0

$1,324,000 105

 

Br:

Paul Mellon (Va) Miller MacKenzie L(0 0 0 0 .00) 2003:(0 0 .00)

 

1993

9

2

0

2 $2,484,190 109

Turf(239) 8 2 2

2

$85,970 106

Tr:

Cd

1

1

0

0 $735,900 105

Dst(344)

3

2

0

0

$1,335,900 109

15å94= 8Kee fst

:47¨1:12 1:37§1:50

3ÎFayette-G2

100 7 7¦¨

4¬ô 3¬ 5«ô

5«ö

Bailey J D Bailey J D Bailey J D

L114 b

*.90e

-

-

-

-

SnnySnrs120¦õ KyContndr117§ PowrflPnch117ó Middle move, slow pace 7 AnSocology116§ FourstrsAllstr119É HomofthFr114ó Angled out str, bid 10 DominantProspect117¦ô RoylMountinInn120Ç SeHero121É Split foes, bid 7

3æ94= 8Bel

fm

ê :24¦ :47¦ Ñ :48§1:12¦ Ñ :46§1:11©

1:10§1:40

3ÎBelBdBCH-G3

101 10

4¦ô

5§ 4¨ô

6§õ

5§ô

117 b *2.00e

-

20Ý94= 8Sar

sf 1°

1:37

1:49©

3ÎHcp 50000

105

6 6© 6¨ô 7¨õ

4§ô

3¦ô

121

3.50

-

30Û94= 9Sar

gd

2:28¨

3ÎSwdDncrH-G1

77

6 7¦§

4® 4¨ô

7¤ 7¦¬õ Bailey J D

117

3.30

-

-

-

Alex the Great118ö Kiri's Clown112§ L'Hermine112Ç Turk Passer110§ö Sea Hero117É Fraise124É

Midpack, no bid 10

6

Came again, got 2nd

2Û94= 7Bel

fm

Ñ :50

1:14 1:37

2:13¦

3ÎBwlnGrnH-G2

104

1 3¦ô

3¦ô

4¨ 2§ô 2§ö

Luzzi M J Bailey J D Bailey J D Bailey J D Bailey J D

117

2.20

-

18Þ94= 8Bel

fst

:46

1:09§ 1:34§1:46¨

3ÎBroklynH-G2

100

4 3©

3ªô

3ªô 3©

3®ô

119

2.10

-

-

-

Devil His Due120¤õ Wallenda118¦õ Sea Hero119© Fourstars Allstar119É Sea Hero119ª Roman Envoy119ªô

Tired

Outfinished

7

6

30Ü94= 7Bel

fm

ê :23

:46 1:10 1:39©

3ÎAlw 44000N$MY

106

2 2§

3¦ô

119

*.70

-

17Ü94= 8Bel

my

7f

:23¦ :46¦

1:10§1:22¨

3ÎAlw 40000C

105

4

1

3§ô

1¦ô

1¦õ

119

*1.70

-

-

SeHero119¦õ RockingJosh115§õ DominntProspect115¦ 4 wide, ridden out

5

19æ93= 8WO

fst

:47©1:11§

1:36§1:49¦

MlsonMil-G2

102

3 6§õ

5¨ô

5©ô 6¤ô

3ªõ

L126

2.05

-

-

-

Peteski121©ô Cheery Knight117ö Sea Hero126§ô Sea Hero126§ Kissin Kris126¦ Miner's Mark126Ç

6

Circled 4w, driving 11

Best stride late

21Ý93= 7Sar

fst

:47 1:11¨

1:37 2:01©

Travers-G1

109

7 8«ö

8¨õ

3ô 2Ç

Bailey J D

126

6.70

-

1Ý93= 8Sar

fst

:47§1:11©

1:36§1:49 JimDandy-G2

 

93

4 5«ô

5§õ

4¨ 4¬ô

Bailey J D Bailey J D Bailey J D Bailey J D Bailey J D

126

5.50

-

-

Miner's Mark117É Virginia Rapids121©ô Colonial Affair126§ö No late bid 6

5Þ93= 9Bel gd 1¶

:48©1:13©

 

2:29©

Belmont-G1

86 10 5¨ö

8®ö

7¦¥

7¦ª

126

3.20

-

-

Colonial Affair126§õ Kissin Kris126ö Wild Gale126§

No rally 13

15Ü93=10Pim fst 1Ü93= 8CD fst

:46©1:11¦

1:37 1:56¨

Preaknes-G1

85

9

9¤ö10¤õ

7©õ

7ªõ

5¤ô

126

4.30

-

-

-

Prairie Bayou126ô Cherokee Run126¬ El Bakan126É Wide 2nd turn,no bid 12 Sea Hero126§ô Prairie Bayou126Ç Wild Gale126É Angled inside driving 19

:46¨1:11¦

1:36©2:02§

KyDerby-G1

105

6 12¤õ11©ô

8¬ö

1§ô

L126

12.90

-

10ß93= 8Kee

fst

:48¦1:12¦

1:37 1:49¨

BlueGras-G2

91

1

5¨ô 5ªô

4¦ö

4§ö

L121 b

7.70

-

-

Prairie Bayou121§ Wallenda121ó Dixieland Heat121ö

Even effort

9

Previously trained by Schulhofer Flint S

 

25á93= 5GP

 

1:46¨

Alw 33000NC

91

2

2¦ 2¦ô

2ô 3¦ô

3¦ô

Bailey J D

120 b

*1.20

-

-

Icy Warning110ö Departing Cloud120ö Sea Hero120ª Stalked pace, hung

5

7á93=10GP

fm Í1Â ê fst 1Â

:23¦ :47§ 1:12¨1:46§

PalmBch-G3

66

9

4®ô 4ªô

5¨ö

9¤õ

9¦§ô Bailey J D

117 b

*1.00

-

-

Kissin Kris112ö Pride Prevails112§ô Awad119ö

Well placed, tired 10

Previously trained by Miller Mackenzie

 

31å92= 8GP fst 1Â

:22¨ :46 1:10§1:43§

BCJuven-G1

72

6

6¨ô

6§ô

7ªõ

7¤ö

Bailey J D Bailey J D Bailey J D Bailey J D

122 b

2.40

-

-

GildedTime122ö It'salilknownfact122ô RiverSpecial122ª Mid pack, no rally 13

10å92= 7Bel

gd

1

:22

:44¨

1:09 1:34©

Champagn-G1

99

1

3¦ô

1ªö

122 b

8.80

-

-

-

-

Sea Hero122ªö Secret Odds122ªö Press Card122§ô Sea Hero122¨ö Similar Star117ö Compadre117¦õ Sea Hero118§õ Halissee118§ô Awad118¦ô

Drew off, driving 10 Ridden out 7 Drew clear, driving 11

21æ92= 7Bel

fm

1

ê :23

:46¨

1:09¨1:34¨

Alw 29000NC Md Sp Wt 26k Md Sp Wt 24k Md Sp Wt 24k Md Sp Wt 24k

 

86

7

4¨ô 4§ô

1¨ö

122 b

*.70

-

7æ92= 5Bel

fm

1

ê :23

:46§

1:10§1:35§

83

1

5¨ 3ô 3É

1§õ

118

*.90

-

21Ý92= 6Sar

fst

7f

:23

:46 1:11

1:24

69

4

8

7§ö

6¨ö

3¦ô

2¦õ

118

3.00

-

-

2Ý92= 4Sar

13Û92= 5Bel

fst

fst

6f

5ôf

:22§

:22¦

:45©

:45§

:58

:57¦1:03

1:10§

63

56

5

5

3

6

6¨õ

6¬ 6¤ô

6¦ö

Madrid A Jr Madrid A Jr

7©õ

5¤ 4¦¨õ Bailey J D

5¬õ

Bore in start, rallied 10 Steadied 12

- 118 *1.30 - - StrollngAlong118§ô DvlshlyYors118¤ô DrAlfos118§õ Lacked late response 10

118

-

Thriller Chiller118¦õ Sea Hero118É All Gone118¨õ Wallenda118§ All Gone118© D'Orazio118ó

6.80

Go for Gin

 

B.

h. 13 (Apr)

Life 19 5 7

2 $1,380,866 112

D.Fst

13

2

4

2

$547,526 111

Own: W J Condren & J M Cornacchia

 

Sire: Cormorant (His Majesty) Dam:Never Knock (Stage Door Johnny)

 

1995

3

0

2

1

$27,730 103

Wet(316) 6 3 3

0

$833,340 112

 

Br:

 

1994

11

2

4

1 $1,178,596 112

Turf(320) 0 0 0

0

$0

-

Tr:

Pamela Darmstadt duPont (Ky) Zito Nicholas P(0 0 0 0 .00) 2003:(507 77 .15)

Cd

3

1

0

1 $640,370 112

Dst(363)

4

1

1

0

$766,560 112

6Ü95= 5CD fst 7f

:22¨

:45¦ 1:09§1:21¨ 4ÎCDH-G3

 

98

7

9

8¬õ 7¤ 6¤

3§ö

Antley C W Antley C W Bailey J D Pincay L Jr

115

3.80

-

-

Goldseeker Bud109§ Level Sands112ö Go for Gin115ö Angled out 6 wide 11

7ß95= 7Kee fst Í7f

:22©

:45 1:09©1:26 4ÎAlw 36800N$Y

101

1

2

1Ç 2¦

2¦ô

114

*.70

-

-

-

Prenup115¦ô Go for Gin114Ç Bonus Money121ô Ponche119É Go for Gin115ó Lynn's Notebook115¨õ

Dueled, gave way Off slow, rallied

8

4à95=10GP fst

6ôf

:22§

:45§

1:10¦1:16©

4ÎAlw 44000N$Y

103

2

4

3¨ 4©

115

*1.30

-

5

5ä94=10CD fst

:46¨1:11¦

1:36¨2:02§

3ÎBCClasic-G1

101

3

7¨õ

7©õ

7®ô

8®õ

122

13.20

-

-

Concern122É TabascoCat122¦ô DrmticGold122¦ô Pressed pace, gave way 14

8å94= 9Bel

fst

:46 1:10 1:35©2:02 3ÎJkyClbGC-G1

 

91

3

2¦ô

7¨õ

7®ô

8¦©ö McCarron C J

121

5.70

-

-

Colonial Affair126§ Devil His Due126ö Flag Down126ô Dueled, flattened

8

17æ94= 8Bel

fst

:46§1:10§

1:34¨1:46©

3ÎWoodward-G1

99

3

3§ 3¦ô

4ª 4¦¥

McCarron C J McCarron C J McCarron C J McCarron C J McCarron C J Bailey J D Bailey J D

121

7.00

-

-

-

Holy Bull121ª Devil His Due126¦ô Colonial Affair126¨ô American Chance113¦ Evil Bear114ö Go for Gin117¨

 

No late bid Rallied inside

8

24Ý94= 9Sar

fst

7f

:24© :47¨

1:11

1:22¨

3ÎForegoH-G2

104

6

5 4¦ô 4¦ô

3¦ô 3¦ö

117

1.80

-

7

11Þ94= 9Bel fst 21Ü94=10Pim fst 7Ü94= 8CD sly 16ß94= 9Aqu gd

:47§1:11¦

2:26©

Belmont-G1

104

1

1§ 1¦ô

2¦ 2§

126

1.50

-

-

Tabasco Cat126§ Go for Gin126ô Strodes Creek126¨ô Set pace, 2nd best

6

:47§1:11©

1:37

1:56§

Preaknes-G1

111

2

126

*2.80

-

-

Tabasco Cat126ö Go for Gin126« Concern126ô

 

Pace 2-wide, gamely 10

:47¦1:11©

1:37¨2:03¨

KyDerby-G1

112

8

1¦ô

1¦ 1©ô

126

9.10

-

-

Go for Gin126§ Strodes Creek126§ô Blumin Affair126ö Drew off, drifted 14

:47§1:11§

1:36§1:49 WoodMem-G1

 

107

7

3¦ 2Ç

2¦ô

123

*.90e

-

-

Irgun123¦ô Go for Gin123¤ö Shiprock123«ô

 

Rallied, 2nd best 9

12à94=10GP

fst

:46 1:10 1:34©1:47¨

FlaDerby-G1

104 13 6§ö

5¨õ

4¨ô

4«ö

122

*2.40e

-

-

Holy Bull122ªö Ride the Rails122ó Halo's Image122¦ Well placed, evenly 14

19á94= 9GP

gd

:22©

:45¨

1:10§1:44¨

FntnOYth-G2

98

3

4¨ô

4©ô

3§ô

3É 2ö Bailey J D

119

1.60

-

-

Dehere119ö Go for Gin119¦õ Ride the Rails117¨ö

 

Rallied, gamely

6

22â94= 9GP

fst

:23¨

:47§

1:11§1:41¨

Preview75k

100

3

4¦õ

1¨ô

Bailey J D Bailey J D Samyn J L

119

*.70

-

-

Go forGin119¨ô Halo'sImage114¦ SenorConquistador112ªô Rated, handily

6

27ä93= 6Aqu

fst

:50§1:15§

1:39©1:52¨

Remsen-G2

95

1

1¦ô

1¤ô

117

*.40e -

-

Go for Gin117¤ô Arrovente113¨ô Linkatariat113Ç

 

Drew off, driving

7

6ä93= 1Aqu

sly

1

:23¦

:46 1:10©1:37 ChiefsCrwn54k

 

90

2

1ô 1¦

1®ö

117

*.40

-

-

Go for Gin117®ö Linkatariat117¦§ô River Arly117¦§ Drew off, ridden out

4

21å93= 5Aqu

sly

1

:22¨

:45¨

1:10¦1:35§

Md Sp Wt 27k Md Sp Wt 27k Md Sp Wt 25k

90

3

3¦ô

1¦¥ô Bailey J D

118

*.90

-

-

 

Ridden out

7

3å93= 2Bel

13æ93= 5Bel

my 1

fst 6f

:22©

:22¦

:46§

:45© :58§1:11

1:11©1:37§

79

70

2

6 11 8«ô 7ªô 6«ô 5®õ

2¦ö

2¦ô

Bailey J D Chavez J F

Go for Gin118¦¥ô Retrospection118¦ö A Track Attack118¨ Arrovente118¦ö Go for Gin118¦§ King of Kolchis118¨

- 118 22.90 - - You and I118¦ô Palance118¦õ Hussonet118§ö

118

1.90

-

Outfinished

5

Mild rally 11

Thunder Gulch

 

Ch. h. 12 (May)

 

Life 16 9 2

2 $2,915,086 110

D.Fst

15

9

1

2

$2,890,798 110

Own: Michael Tabor

 

Sire: Gulch (Mr. Prospector) $50,000 Dam:Line of Thunder (Storm Bird)

 

1995

10

7

0

1 $2,644,080 110

Wet(342) 1 0 1

0

$24,288 79

 

Br:

Tr:

Peter M. Brant (Ky) Lukas D. W(0 0 0 0 .00) 2003:(663 71 .11)

 

1994

6

2

2

1 $271,006 99

Turf(292) 0 0 0

0

$0

-

Cd

1

1

0

0

$707,400 108

Dst(302)

4

2

0

1

$1,248,640 110

 

3ÎJkyClbGC-G1

7å95=10Bel fst

:48 1:11§

1:36 2:01¦

23æ95=10TP fst

:47¨1:11©

1:36©1:49§

19Ý95= 8Sar

fst

:47¦1:11§

1:37¦2:03¨

23Û95= 8Hol

fst

:46§1:10¦

1:35¨1:49

10Þ95= 9Bel

fst

:50¦1:15¦

2:32

20Ü95=10Pim fst 6Ü95= 8CD fst

:47¦1:10©

1:35§1:54§

:45©1:10¦

1:35¨2:01¦

15ß95= 7Kee fst

:49 1:13¦

1:37§1:49¦

11à95=10GP

fst

:47¦1:11¨

1:36§1:49¨

18á95= 9GP

fst

:23¦

:46©

1:11 1:43¦

18ã94= 8Hol fst 26ä94= 7Aqu fst

:22©

:46

1:09¨1:40¨

:48¦1:14

1:40§1:53©

Previously trained by Kimmel John C

11ä94= 8Aqu

fst

1

:23 :46¦

23å94= 8Aqu

my

7f

:22§

:45©

4å94= 3Bel

fst

6f

:22©

:46¨

16æ94= 3Bel

fst

6f

:22©

:46¨

1:11¦1:37§

1:11¦1:24¨

:58¨1:11

3ÎKyCpClsscH396k

Travers-G1

Swaps-G2

Belmont-G1

Preaknes-G1

KyDerby-G1

BlueGras-G2

FlaDerby-G1

FntnOYth-G2

HolFut-G1

Remsen-G2

Nashua-G3

Cowdin-G2

Md Sp Wt 28k

:58©1:11¦ Md Sp Wt 28k

90

4

4®ô

5¦© Stevens G L

121 b

3.05

-

-

Cigar126¦ UnaccountedFor126®ö StarStandard121§ Hard ridden turn,tired

7

108

5

5§ö

Stevens G L

121 b

*.20

-

-

Thunder Gulch121¦ JudgeTC112¦ô BoundbyHonor113¤ Raced 4 wide, clear

6

110

5

4¦ô

1ô 1©ô Stevens G L

126 b

*.75

-

-

Thunder Gulch126©ô Pyramid Peak126§ Malthus126§ô

Thunder Gulch126§ Da Hoss118ö Petionville120ö

Quick outs move

7

101

4

Stevens G L

B126 b

*.90

-

-

Drew clear, driving

7

101

10

Stevens G L

126 b *1.50

-

-

ThunderGulch126§ StarStandard126¨ô Citdeed126¦ô Prominent, prevailed 11

105

11

5©ô

5©ô

Stevens G L

126 b

3.80

-

-

TmbrCountry126ô OlvrsTwst126É ThundrGlch126© 3w advance,outfnshed 11

108

16

5¨ô

1§õ

Stevens G L

126 b

24.50

-

-

ThundrGulch126§õ TjnoRun126Ç TimbrCountry126ö Drew clear ridden out 19

101

4

3¦ô

4§õ

4©ô

Day P

121 b

*1.30

-

-

WildSyn121§ô SuveProspect121Ç TejnoRun121§ Pressed pace, gave way 6

101

7

3§ô

3¦ô 2ô

2¦ô

Smith M E

122 b

2.00

-

-

Thunder Gulch122ó Suave Prospect122ª Mecke122§

All out, just up 10

105

9

6§ 3É 1Ç

Smith M E

119 b

4.70

-

-

ThunderGulch119É SuaveProspect117© JamblyJzz119¨ô Dueled, prevailed 12

99

1

4¬ô

4¬ 2ª

2«ô

Nakatani C S

B121 b

3.80

-

-

Afternoon Deelites121«ô Thunder Gulch121¦¥ A. J. Jett121ô

Best of rest 5

89

9

7¨ö

4¦õ

Stevens G L

115

5.60

-

-

ThunderGulch115É WestrnEcho119¨ MightyMg114ö Lugged in str, drvng 10

79

6

4§ô 4§ô

4¦ô

4§ô 4©ö

Bailey J D

112

*1.35

-

-

Devious Course114§ Mighty Magee112§ö Old Tascosa122ó

No threat

7

79

4

7

6ª 7©

2§ô

Velazquez J R

122

4.40

-

-

Old Tascosa122§ô Thunder Gulch122¦ô Adams Trail122§õ Rallied inside

8

82

69

4

2

3

3

7¨õ

4¦õ

5¦õ 3¦

Velazquez J R Velazquez J R

118

118

*1.00

- 6.50 - - Crusader's Story118ó Porphyry118É Thunder Gulch118¦ô

-

Thunder Gulch118ó Porphyry118ô Last Effort118¦ô

Driving

Rough trip

9

8

Daily Racing Form

Derby winners '93-'03. Churchill Downs. 1 1/4 Miles. Dirt. Thoroughbred

Grindstone

 

Dk.

b or b. h. 11 (Jan)

 

Life

6

3

2

0 $1,224,510 112

D.Fst

6

3

2

0 $1,224,510 112

Own: Overbrook Farm

 

Sire: Unbridled (Fappiano) $200,000 Dam:Buzz My Bell (Drone)

 

1996

4

2

2

0 $1,201,000 112

Wet(379) 0 0 0

0

$0

-

 

Br:

Overbrook Farm (Ky) Lukas D. W(0 0 0 0 .00) 2003:(663 71 .11)

 

1995

2

1

0

0

$23,510 90

Turf(273) 0 0 0

0

$0

-

Tr:

Cd

2

1

0

0 $875,310 112

Dst(299)

1

1

0

0

$869,800 112

4Ü96= 8CD

fst

:46

1:10 1:35 2:01

KyDerby-G1

112

1515¦§13¬ö

4¨ô 1ó

Bailey J D Bailey J D Bailey J D

126

5.90e -

-

-

Grindstone126ó Cvonnier126¨ô PrincofThivs126É Angld out just up late 19 Zarb's Magic122É Grindstone122§ö Halo Sunshine122ó Gaining 4 wide 12

13ß96= 9OP

fst

:45

1:09©

1:36¦1:49¦

ArkDerby-G2

100

12 8®ö 8¦¨

6ªô

2¦ 2É

122

*1.60

-

17à96= 9FG

fst

:23¦

:46§

1:11§1:42¨

LaDerby-G3

102

4

4¨ 3¨ 4¦ö

1¨ô

118

2.40

-

-

Grindstone118¨ô ZarbsMgic122© CommndersPlce118§ Well placed, driving

8

16á96= 3SA

fst

1

:22©

:47 1:11§1:36 Alw 46000N1X

 

92

6

7©õ 5§ô 4¦ 2§ô

Stevens G L

B115

*1.60

-

-

Budroyale116¨ Grindstone115ö Tibet117É

Wide trip, held 2nd

7

1Û95= 9CD

11Þ95= 2Bel

fst

fst

6f

5f

:21¦

:22§

:45§

:46¨

1:11§ BshfdMnr-G3

Md Sp Wt 30k

:59

84

90

6

2

7

5

5© 7©ö 7¦¦ 5«õ 4§ 1¦ô

4¦õ Barton D M Santos J A

115

116

- 3.05 - - Grindstone116ª Sierra Grande116¤ Fig Fest116¦

*.90

-

AVEight115¦ AggieSouthpw115É SkrsRwrd115ó Bumpd hard altrd cours

Quick 5 wide move

8

5

WORKS: ä27Bel 5f fst 1:01© B 3/4

 

Silver Charm

 

Gr/ro. h. 10 (Feb)

 

Life 24 12 7

2 $6,944,369 123

D.Fst

23 11

7

2

$6,644,369 123

Own: Lewis Robert B. and Beverly J

 

Sire: Silver Buck (Buckpasser) $7,500 Dam:Bonnie's Poker (Poker)

 

1999

5

1

0

2 $431,363 118

Wet(309) 1 1 0

0

$300,000 113

 

Br:

Mary Lou Wootton (Fla) Baffert Bob(0 0 0 0 .00) 2003:(674 127 .19)

 

1998

9

6

2

0 $4,696,506 123

Turf(235) 0 0 0

0

$0

-

Tr:

Cd

5

2

2

0 $2,201,039 116

Dst(298)

6

3

1

1

$4,832,150 118

12Þ99= 9CD fst 1° :46©1:11 1:35§1:47¦ Previously trained by Baffert Bob

3ÎSFosterH-G2

104

3

4§ô

4©ô

4§ô

4© 4¤ô Antley C W

L123

1.40

98= 03 VictoryGllop120ª NiteDremr110ö Littlbitlivly115§ö

Hopped start,weakened 7

28à99ÏNadal Sheba(UAE) ft Í1² LH 2:00¨ Timeform rating: 101 Previously trained by Baffert Bob

4Î Dubai World Cup-G1 Stk 5000000

 

6¦©õ Stevens G

126

-

Almutawakel126ö Malek126ö Victory Gallop126¦ô

 

8

 

Tracked in5th,weakened over2f out.Daylami5th,Running Stag7th

6à99= 5SA

fst

:47§1:11§

1:35§2:00¨

4ÎSAH-G1

118

1

3¦ô 4¦õ

4§õ

4¦ô

Stevens G L

LB124

*1.00

97= 11 FreeHouse123ô EventoftheYer119ô SilvrChrm124¨ Came back on outside 6

30â99=10GP

fst

:46¨1:10§

1:35¨1:48¦

3ÎDonnH-G1

106 12 9®ô

9®õ

7«ö

6¨ô

3ªõ

Stevens G L Stevens G L Stevens G L

L126

*.80

91= 14 Puerto Madero120§ö Behrens113§ô Silver Charm126É

 

Mild wide rally 12

10â99= 8SA

fst

:24§ :47§

1:10©1:41¨

4ÎSnPsqalH-G2

109

3

3¨ 3¤ô

3« 3¦

1¦õ

LB125

*.30

95= 10 Silver Charm125¦õ Malek119¨ô Crafty Friend118§ Rallied,good handling 99= 14 SilverChrm124Ç Littlebitlively113¦ WildRush117ô Dueled, headed, gamely

5

27ä98=11CD

fst

:47§1:11§

1:36¦1:49

3ÎClarkH-G2

113

2

2Ç 2ô

L124

*.30

8

7ä98=10CD

fst

:47¨1:12 1:37¦2:02

3ÎBCClasic-G1

115

8

5§õ

4¦ 2ô

Stevens G L

L126

2.50

94= 07 Awesome Again126ö Silver Charm126É Swain126ó

 

Led, drifted late 10

17å98= 8SA

fst

:46©1:10¦ 1:34¨1:47¦

3ÎGdwdBCH-G2

111

5

3©ô

3¦ô 3ô

1§ô

Stevens G L

LB124

*.50 100= 07 Silver Charm124§ô Free House124§ô Score Quick115« Bid 3 wide, driving

6

26æ98=10TP

fst

:46§1:10 1:34¨1:47§

3ÎKyCpClH-G3

123

1

3§ 3¦

2Ç 2Ç

1¦¬ ñ Stevens G L

L123

*.50 100= 14 îSilverCharm123îWildRush117¦¬ Acceptable117ª Long drive, brushed

5

25Û98= 8Dmr fst 13Þ98= 9CD fst

:23 :46© 1:10§1:41 3ÎSnDiegoH-G3

 

63

4

2¦ô 2¦

5¦¥

5§¬

Stevens G L

LB125

*.30 72= 09 Mud Route117« Hal's Pal113ªô Benchmark117ªô

Stalked,gave way

5

:46©1:11 1:36 1:48¨

3ÎSFosterH-G2

116

1

Stevens G L

L127

*.40 100= 07 AwesomeAgain113¦ SilverCharm127ªõ Semoran114§õ Drifted, bumped 1/16

7

Previously trained by Baffert Bob

 

28à98ÏNadal Sheba(UAE) ft Í1² LH 2:04¦ Timeform rating: 129Õ Previously trained by Baffert Bob

4Î Dubai World Cup-G1 Stk 4000000

 

1ó Stevens G

126

-

Silver Charm126ó Swain126§ô Loup Sauvage126ó

 

9

 

Tracked in3rd,led over2f out,repelled challenges,all out

7á98= 8SA

wf

:47§1:11 1:34©1:47¦

Strub-G2

113

3

Stevens G L Stevens G L

LB123

*.30

100=

07

Silver Charm123© Mud Route117§ Bagshot117¬

4 wide 2nd turn Left handed urging

6

17â98= 8SA

fst

:24¦

:48§ 1:12¦1:41©

SnFndoBC-G2

112

1

2¦ô 2¦ô

1Ç 1¦

LB122

*.20

94= 13 Silver Charm122¦ Mud Route116¨ Lord Grillo120¦¥

4

26ã97= 8SA

fst

7f

:22§

:45 1:09§1:21§

Malibu-G1

109

6

5 5¦ö

4¦ô

3¦ 2ô

Stevens G L Stevens G L Stevens G L Stevens G L Stevens G L

LB123

*.30e 96= 13 Lord Grillo119ô SilverCharm123¨ SwissYodeler115§ Blocked upper stretch

9

7Þ97= 9Bel fst

:49¦1:13©

2:28©

Belmont-G1

109

2

3¦ 2Ç

1Ç 2ö

L126

*1.05

89= 14 Touch Gold126ö Silver Charm126¦ FreeHouse126¦© Speed outside,led,game

7

17Ü97=10Pim fst

:46©1:10§

1:35§1:54©

Preaknes-G1

118

7

4©ô

3¦ô

2¦ 1Ç

L126

3.10

93= 15 SilverChrm126Ç FreeHouse126Ç CptinBodgit126¦õ Stalk 3w,all out btwn 10

3Ü97= 8CD

fst

:47§1:12¦

1:37¦2:02§

KyDerby-G1

115

5

4§ô

4¦õ

L126

4.00

93= 05 SilverChrm126Ç CptinBodgit126¨ô FreeHouse126¨ Steadied, brushd lastd 13

5ß97= 6SA

fst

:45 1:09

1:34§1:47¨

SADerby-G1

110

3

2ô 2ô

LB120

2.10

95= 10 Free House120Ç Silver Charm120§ Hello120ó

Fast pace,just missed 10

16à97= 7SA

fst

:22¨

:46

1:10¦1:42§

SnFelipe-G2

102

6

5¦ö 5©

5¨ö

McCarron C J

LB122 *1.10e 90= 12 FreeHouse119ö SilverCharm122¦ KingCrimson116ö Angled out,finshd well

9

8á97= 6SA

fst

7f

:22§

:44©

1:08©1:21 SnVicnte-G3

 

110

5

5

4§ô

1¦ö

McCarron C J Flores D R Flores D R

LB120

2.60e 99= 13 Silver Charm120¦ö Free House120§ Funontherun114ô Perfect trip, driving 1.60e 86= 15 SilvrChrm116Ç GoldTribut115¨ô SwissYodlr121§ö Wore down entry mate

9

11æ96= 8Dmr fst 24Ý96= 6Dmr fst 10Ý96= 3Dmr fst

7f

:22¨

:45¦

1:09¨1:22©

DmrFut-G2

97

7

3

3¦ô

LB116

7

5ôf

:21©

:44©

:57 1:03¦

Md Sp Wt 37k Md Sp Wt 37k

 

95

2

2

1ô 1¦ô

1¦õ

LB118

*.40e 97= 09 Silver Charm118¦õ Gold Tribute118¤ So Easy118ª

Fast pace, driving

8

6f

:21©

:44©

:57§1:10

77

2

4

1Ç 1ô 2© Flores D R

B118 b

2.80e

85= 08 DeedsNotWords118© SilverChrm118¦ ConstntDemnd118ö Rushed,fast pace

8

Real Quiet

 

B.

h. 9 (Mar)

Life 20 6 5

6 $3,271,802 115

D.Fst

18

6

5

5

$3,268,462 115

Own: Pegram Michael E

 

Sire: Quiet American (Fappiano) $35,000

Dam:Really Blue (Believe It)

Br:

 

1999

1998

5

6

2

2

2

3

1 $1,101,880 115

0 $1,788,800 111

Wet(362) 2 0 0

Turf(251) 0 0 0

1

0

$3,340 74

-

$0

 

Tr:

Little Hill Farm (Ky) Baffert Bob(0 0 0 0 .00) 2003:(674 127 .19)

Cd

4

1

0

2 $765,080 107

Dst(277)

4

4

0

0

$2,288,800 115

Previously trained by Baffert Bob

27Þ99= 5Hol

fst

:47 1:10§ 1:34§1:59¨ 3ÎHolGldCp-G1

115

2

4¦ô 4¦ô 3¦ô 1ô Bailey J D

LB124 b

*.90

97= 03 Real Quiet124ô Budroyale124É Malek124¬

Trapped rail 2nd turn 3p, bid 2nd, weakened

4

6

29Ü99=13Suf

fst

:47§1:11 1:36

1:49 3ÎMassH-G2

112

2

2¦ 3ô

3§ 3¨õ

Stevens G L Stevens G L Stevens G L

LB121 b

*.80

88= 16 Behrens118ô Running Stag113§ö Real Quiet121©ô

8Ü99= 6Pim

fst

:47 1:11¦

1:36

1:54¦

3ÎPimSpclH-G1

113

5

3§ô

2Ç 1É

L120 b

1.90

94= 19 RealQuiet120É FreeHouse124ª FredBearClw113§ Aim 3w,dueled,long drv

5

18ß99= 7LS

fst

1

:24 :47¦

1:11¦1:35¨

3ÎTexsMile-G3

110

5

4¨ô

3©ô

L116 b

*.50

94= 15 Littlebitlively116É Real Quiet116¦ö Allen's Oop113©ö 94= 13 Precocity118ô Real Quiet122É Allen's Oop108ö 99= 09 Victory Gallop126ó Real Quiet126« Thomas Jo126¦õ

Outfinished 3w, 4w, bid, no match

8

6

7à99= 8FG

fst

:48¨1:12©

1:36©1:49

4ÎNwOrlnsH-G3

102

6

3¦ô

2¦ô

Desormeaux K J

L122 b

*.50

6Þ98= 9Bel fst 16Ü98=10Pim fst

:48¨1:13§

 

2:29

Belmont-G1

110

7

6© 3¦

Desormeaux K J L126 b Desormeaux K J L126 b

*.80

Clear, bumpd missed 11

:46§1:11 1:35©1:54¨

Preaknss-G1

111 10 8ªô 6®

5¦ö 1ô

1§õ

2.50

92= 13 Real Quiet126§õ Victory Gallop126ö Classic Cat126¨ö 4-6wd trip,lug in,drvg 10

2Ü98= 8CD

fst

:45¨1:10¨

1:35¨2:02¦

KyDerby-G1

107

3

6ªö

1¦ô 1ô Desormeaux K J

L126 b

8.40

94= 02 Real Quiet126ô Victory Gallop126§õ Indian Charlie126Ç Led mile, lasted 15

4ß98= 5SA

fst

:46 1:09©