You are on page 1of 1

Universitatea Transilvania din Brasov – Programe de studii de licenta

INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL
AFACERILOR
Domeniul fundamental: ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Domeniul de licenţă.: INGINERIE ŞI MANAGEMENT
Facultatea de INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL
Coordonator: Prof. univ. dr. ing. Gavrilă CALEFARIU, gcalefariu@unitbv.ro
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240 credite
Forma de învăţământ: Zi
Competenţe dezvoltate:
• Capacitatea de înfiinţare, dezvoltare, menţinere, redresare, vânzare sau lichidare a unei
afaceri, având cunoştinţe solide în inginerie, economie, drept şi ştiinţe sociale;
• Identificarea cerinţelor de piaţă, menţinerea clienţilor şi atragerea de clienţi noi;
• Cunoaşterea structurii şi funcţionării produselor;
• Determinarea valorii de piaţă a firmelor, produselor, tehnologiilor, şi serviciilor;
• Gestionarea şi accesarea resurselor materiale, financiare şi umane, ale firmei;
Scurtă descriere a programului de studii:
Misiunea programului de studii Ingineria şi Managementul Afacerilor (IMA) este de a
forma specialişti capabili să aplice cunoştinţele inginereşti, economice, juridice şi sociale
pentru realizarea de tranzacţii sau activităţi aducătoare de valoare, adică ingineri specialişti
în domeniul afacerilor. Planul de învăţământ cuprinde discipline din toate domeniile
enumerate mai sus, aflate într-o proporţie armonioasă. Programul acoperă o cerinţă majoră pe
piaţa muncii, şi acoperă ocupaţii precum cele de “Inginer de afaceri”, „Inginer de vânzări”
sau „Inginer de export”, foarte răspândite în ţările dezvoltate.
Perspective după finalizarea studiilor:
Inginerul de afaceri constituie o şansă de carieră cu perspective multiple, lăsând
absolventului calea deschisă spre inginerie sau economie, execuţie sau management, angajat
sau angajator. Câteva domenii sau activităţi de referinţă sunt:Antreprenoriat (dezvoltarea propriei afaceri);
Management (pornind de la managementul de mijloc până la cel de top, în societăţi indusriale,
bancare, de investiţii sau servicii);
Inginerie (proiectare, dezvoltatori de produse);
Marketing (dezvoltatori de piaţă), analiză tehnică şi economică, evaluare, consultanţă.

1