You are on page 1of 14

ELEKTRIČNI TITRAJNI KRUG

Kako bi mjerili impedanciju u ovisnosti o frekvenciji izvora u serijskom strujnom krugu
pratite shemu dolje.

Nakon što ste ispravno spojili strujni krug uštekajte napajanje i provjerite je li USB kabal
uštekan.

.Dok niste uštekali napajanje program ne može prepoznati senzore i ne možete namještati postavke mjerenja. U measure izborniku odaberite Gauge i pronađite PowerGraph. Ako niste uštekali napajanje i USB dobit ćete praznu sliku.

Doljnu sliku dobijete ako kliknete na izvor signala (function generator). . Sada možete početi namještati postavke mjerenja.Ako ste sve dobro napravili dobit ćete ovakvu sliku samo bez Virtual device – channel 1 prozora. Namjestite izvor signala.

. kliknite na „strijelicu prema dolje“ u gornjem lijevom kutu :D.Namjestite 2. senzor koji će mjeriti pad napona u strujnom krugu. Ako kojim slučajem nemate Virtual devices prozor.

Mjerit će otprilike 2 min. .Sad možete namjestiti virtual device koji će vam iz izmjerenih vrijednosti struje i napona u strujnom krugu izračunati impedanciju (sjetite se Z=U/I ).. Stisnite Continue zatim Start measure. Sada se možete igrati i namještati opcije grafa.. Kliknite desni klik na graf i odaberite display options. Kada ste sve namjestili možete početi mjeriti. a nakon mjerenja sam se ugasi i izbaci vam ovako nekakav graf.

Nakon namještanja (izbacivanja krivulje I i U te podebljanja Z i stavljanja da interpolira sa krivuljama (cruves) ) sam dobio ovakav graf. Najvjerojatnije će program zapamtiti zadnje postavke koje ste koristili pa nemorate sve iz početka namještat. Nakon što ste napravili prvo mjerenje promijenite otpornik i ponovno počnite mjeriti.SAVJET: nakon svakog mjerenja spremite grafove. File -> Save Measurement. .

Morate imati sva 3 grafa otvorena u programu da bi mogli ovo napraviti.Ako imate 3 grafa impedancije za različite otpore vrijeme je da ih spojimo u jedan graf.. Kopirali smo samo krivulju impedancije sa starog grafa ( z (r 470) ) koji je bio otvoren na novi graf.. . Odaberite u izborniku Measurement -> Channel manager. Na taj novi graf ćemo dodati ostale krivulje impedancije.

Kliknite na novi graf ako ste ga slučajno odznačili i u izborniku otiđite na Measurement -> Adopt channel.. . I Viola dobismo graf sa dvije krivulje. Mjerite i za 3 različita kapacitora te različite zavojnice i ponovno nacrtajte grafove i spojite krivulje na isti graf.. Ponovite postupak pa dodajte i treću krivulju. Na kraju dobivamo graf sa sve 3 krivulje.

recimo 100 Hz. .U 3. Spojite strujni krug premaprvoj shemi. Za početak mjerenja odite na Gauge -> Cobra 3 Universal Writer. Radite mjerenja u rasponu od 80 do 360 Hz što znači da kad napravite prvo mjerenje za 80 Hz ponovno idete u Universal Writer i namjestite frekvenciju na veći broj. U ovom zadataku ne mjenjate elemente kruga. Obratite pozornost na razliku u frekvenciji mjerenja i frekvenciji titranja izvora. I tako ponavljate postupak dok ne dođete do 360 Hz. zadatku trebate iz Lissajousovih krivulja odrediti fazni pomak te nacrtajte graf ovisnosti faznog pomaka o frekvenciji titranja izvora. Sad ćemo malo bolje pokazati namještanje izvora signala u Cobra 3 Universal Writeru.

.Sada ste sve namjestili i možete krenut mjeriti. Možete izgladiti krivulje radi bolje preciznosti očitanja. Nakon što kliknete na Ok odaberite Keep measurement in relation mode.02 s i tad dobivate graf. Kako bi napravili Lissajousove krivulje odite opet Measurement -> Adopt channel.. U ovom slučaju struju stavljate na x-os a napon na y-os. . Ne zaboravite spremiti svoje mjerenje / graf. Brzo je gotov ~ oko 0.

Mjerite napon na kapacitoru. Ako mjerite i struju možete vidjeti nešto zanimljivo. . Opet mjerite pomoću Universal Writera. Sada nemorate mjeriti struju ali i možete. Ako ne vidite cijelo gušenje probajte smanjiti frekvenciju mjerenja na 50 kHz. U zadnja dva zadatka treba složiti gušeni električni titrajni krug kao na shemi.I dobijete graf iz kojeg možete iščitati fazni pomak između struje i napona.

Dobivate otprilike slijedeći graf iz kojeg iščitavate period titranja. .

Klikom i pomicanje translatirate graf.96 Ω. Na slici koja pokazuje extreme vidimo da za rezonantnu frekvenciju odgovara impedancija od R=344. a ako scrollate onda se zoomira. U ovom slučaju je to 487 Ω. Na gornjoj slici je graf je zoomiran kako bi se lakše mjerilo i prikazuje kako se odredi širina propusnosti. I na kraju samo treba postaviti točke iz Survey funkcije na krivulju u kojoj je njezin iznos 487 Ω i iz koordinata iščitate što je širina propusnosti. U teoriji je navedeno da su i one frekvencije za koje je impedancija jednaka √ . Postavite miš na donju ili lijevu skalu i miš će imati oblik ↔. .Graf možete pomicati i zumirati.

Iz Lissajousovih krivulja fazni pomak se računa tako da se pronađu najudaljenije točke u x smjeru ( ) i pronađu točke na x osi za koje je y=0 ( ). . Tad je ( ) .