You are on page 1of 8

sa inox kazanom

tehniko uputstvo

Elektrini zagreva vode

Bojler BT IB

Poetak

Potovani, hvala Vam to ste odabrali Termorad proizvod.


Elektrini zagreva vode, odnosno bojler, je ureaj namenjen za zagrevanje sanitarne vode koja se moe koristiti za pripremu
hrane, kupanje...Bojler je zatvorenog tipa to znai da je predvien za rad pod pritiskom iz vodovodne mree. Na bojler
ispunjava standarde bezbednosti aparata za domainstvo za koji posedujemo sertifikat kao i sertifikat o elektromagnetnoj
kompatabilnosti. Mi garantujemo bezbednost i kvalitet naeg proizvoda ukoliko su ispunjeni svi uslovi ugradnje i odravanja iz
ovog uputstva.

Sadraj pakovanja
1. Sigurnosni ventil
2. Zidni nosai bojlera
3. Ojaanja kutije (stiropor)
4. Bojler
5. Kutija
6. Tehniko uputstvo

1 kom
2 kom
3 kom
1 kom
1 kom
1 kom

Tehnike karakteristike

120

106

Model
Zapremina [l]
Pritisak [MPa]
Snaga grejaca [W]
Vreme zagrevanja do 75C [min]
Radni napon [V]
Prikljucci
Prikljucak izmenjivaca
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
F [mm]

BT-50 IB BT-60 IB BT-80 IB BT-120 IB


50
60
80
120
0,6
2000
141
159
175
260
230
1/2?
1/2?
620
700
900
1108
420
420
420
450
230
300
520
700
169
178
157
179
110
110
110
110
150
250
280
390

Bojler BT-120 IB-30

Priprema za montau

Prostorija i mesto montae bojlera, odnosno prostorija gde se montira bojler mora biti bezbedno po imovinu korisnika u sluaju
izlivanja vode iz bojlera ili servisnih intervencija.Bojler montirati u prostoriji gde ne dolazi do smrzavanja. Obavezno mora postojati i
sanitarni odvod izlivene vode iz bojlera u kanalizaciju.
Prostorija mora imati provetravanje radi vodene pare. Visoka koncentracija vodene pare u prostoriji moe izazvati kratak spoj na
ovom ili drugim elektrinim ureajima.
Nai ovlaeni servisi mogu izvriti montau bojlera. Pogledajte stranu Spisak ovlaenih servisa sa kontakt podacima.

Montaa na zid
Bojleri tipa BT montiraju se u vertikalnom poloaju na zid pune gradnje. Tanke i slabe zidove
potrebno je ojaati pre montae ureaja. Uvrivanje se vri pomou zidnih nosaa i vijaka
minimalnog poprenog preseka M8.
Da bi se olakao pristup bojleru pri povremenom odravanju ostaviti najmanje 50cm slobodnog
prostora za pristup elektrinim delovima.
Nosai na zidu moraju biti tano postavljeni sa istim razmakom kao to su nosai na bojleru kako bi
teina bila pravilno rasporeena (slika 1).
Zabranjeno je montirati bojler na jedan nosa.

min 50 cm

Montau bojlera mora vriti struno lice odgovarajue delatnosti. Montaa sadri nekoliko faza koje se izvravaju navedenim
redosledom:
1. Montaa na zid
2. Prikljuivanje na vodovodnu mreu
3. Prikljuivanje na elektrinu mreu
4. Provera i putanje u rad

Prikljuivanje na vodovodnu mreu

Prilikom prikljuenja voditi rauna:


- da se dovod hladne vode u greja vode, odnosno bojler, uvek izvri na prikljunu cev oznaenu plavom bojom (5), a odvod tople
vode iz bojlera na prikljunu cev oznaenu crvenom bojom (6).
- da dovod tople vode u izmenjiva toplote izvri na izvedeni prikljuak oznaen crvenom bojom (7, gornji prikljuak), a odvod hladne
vode iz imenjivaa na prikljuak oznaen plavom bojom (8, donji prikljuak).
- da je izmenjiva toplote ozraen, odnosno, da je potpuno odstranjen vazduh iz njega pomou ventila za odzraivanje (9).
- da se obavezno na dovod hladne vode ugradi sigurnosni ventil (4) ime e greja vode biti osiguran od poveanja pritiska u kazanu
preko 0,7 MPa, a takoe od pranjenja vode iz kazana u sluaju pada pritiska u vodovodnoj mrei.
- u sluajevima gde je pritisak vode u vodovodnoj cevi vei od 0,6 MPa na dovodu hladne vode mora se ugraditi i redukcioni ventil (2).
- kod korienja tople vode na vie mesta preporuuje se da duina cevi za odvod tople vode ne bude vea od 3 metra kako bi toplotni
gubici bili to manji.
Za ispravno funkcionisanje grejaa vode preporuuje se prikljuivanje na vodovodnu mreu koja ima pritisak vode u granicama min. 0,1
MPa do max. 0,6 Mpa, a izmenjiva toplote na instalaciju gde je temperatura vode od 60 do 85 OC i protok od 35 l/min. Meseno vriti
kontrolu sigurnosnog ventila tako to odvijete metalni poklopac ili preklopite ruicu, ako voda istie iz odlivnog otvora ventil je ispravan.
U suprotnom zaustaviti rad bojlera tj. iskljuiti ga iz elektrine mree dok se sigurnosni ventil ne zameni novim ispravnim.
Ne upotrebljavati lepkove ili smole za dihtovanje spojeva kod prikljuivanja na vodovodnu mreu.
Instalacija mora biti izvedena u skladu sa vaeim propisima.
9

10

T
T

1
H

8
T

1 - Runi ventil (glavni ventil)


2 - Redukcioni ventil
3 - Testni nastavak (T-rava)
4 - Sigurnosni ventil
5 - Ulaz hladne vode (plava boja)
6 - Izlaz tople vode (crvena boja)
7 - Ulaz tople vode iz CG sistema
8 - Izlaz hladne vode u CG sistem
9 - Ventil za odzraivanje
10 - Ulaz recirkulacije

1
H

8
T

Bojler BT-120 IB-30

Sigurnosni ventil

Sigurnosni ventil je ureaj koji se montira na dovod hladne vode u bojler i njegova uloga je da zatiti ureaj od prekomernih pritisaka.
Strelica na sigurnosnom ventilu okrenuta na gore ka ulazu vode u bojler da ne dozvoli da pritisak u rezervoaru prekorai naznaeni pritisak
za vie od 0,1 Mpa.
Zabranjeno je putanje bojlera u rad bez ugraenog sigurnosnog ventila.
Normalno je da u toku dana ventil ispusti odreeni procenat zapremine zagrevane vode zbog ega preporuujemo ugradnju creva na
ispust ventila koje se usmerava u posudu ili odvod. Kontrola ventila se vri otvaranjem ispusta ventila. Kontrolu vriti jednom meseno.
Obavezno proitati uputstvo za montau i odravanje koje se nalazi u pakovanju sa sigurnosnim venilom koje je dostavio proizvoa
ventila.

2
3
4

1 - Izlaz vode ka bojleru


2 - Navrtka za ispustanje vode
i proveru rada sigurnosnog ventila
3 - Otvor za ispustanje vode
4 - Ulaz vode iz vodovodne mree

Prikljuivanje na elektrinu mreu


Elektro ema

Punjenje grejaa vode vri se tako to se otvori slavina za odvod tople vode, a zatim
glavni ventil na dovodu hladne vode. Kada potee voda na slavini za odvod tople vode
potrebno je pustiti da voda istie izvesno vreme da bi se izvrilo ispiranje kazana, a
zatim zatvoriti slavinu za toplu vodu i izvriti prikljuenje na elektrinu mreu i prvo
putanje grejaa vode u rad. Ugraena anoda predstavlja zatitu od elektrohemijskih
reakcija u kazanu bojlera. Anoda se vremenom troi i predstavlja potroni deo koji
treba redovno kontrolisati naroito na podrujima gde je voda agresivna, odnosno,
gde je hemijski sastav vode takav da dolazi do pojave jake elektrolize koja moe otetiti
elektrini greja ili kazan bojlera.

230V~

Elektrino prikljuenje i ukljuenje grejaa se ne sme vriti pre nego to se greja vode
napuni vodom.
Elektrino prikljuenje ne vriti dok su provodnici pod naponom.

L N

Elektrini grejai vode prikljuuju se trajno na elektrinu instalaciju prema vaeim


SRPS propisima. Prikljuenje se mora izvesti provodnikom 3x2,5 mm2 na osigurau sa
topljivim umetkom od 16 A i prekidaem sa veim razmakom kontakata od 3 mm, za
odvajanje svih polova sa mree za napajanje. Voditi rauna da fazni provodnik uvek
bude prikljuen na stezaljku sa oznakom L, a nulti provodnik na stezaljku sa oznakom
N, a provodnik za uzemljenje na stezaljku sa oznakom za uzemljenje.

F1

F2

v
R
S

K - prikljune kleme
F1 - termiki osigura
F2 - regulacioni termostat
R - el. greja
S - signalna sijalica

Provera i putanje u rad


Pre ukljuivanja bojlera proverite da li je potpuno napunjen vodom. Odvrnite glavni ventil vodovodne mree i slavine vrue vode, tako
dugo dok ne potee voda (to znai da nema vie vazduha u rezervoaru i da je rezervoar napunjen vodom).Bojler ukljuiti preko prekidaa
i izabrati eljenu temperaturu.U sluaju curenja vode iz bojlera, mirisa sagorevanja ili jakih zvukova iskljuite bojler iz elektrine i
vodovodne mree i proverite da li su ispotovana sva uputstva za ugradnju. Ako se problem i dalje pojavljuje kontaktirajte ovlaenu
servisnu slubu. Poeljno je da se izvri ispiranje bojlera tako to se ispusti prva zagrejana voda.
Zabranjeno je putanje ureaja u rad ako posle montae termostati ili druge elektrine komponente nisu potpuno suvi.

Uputstvo za odravanje elektrogrejaa

Kontrola i ienje elektrogrejaa se vri jednom godinje.


Pre intervencije iskljuiti bojler iz elektrine mree.
Da bi se izvrila kontrola i ienje neophodno je pranjenje bojlera. Zatvorite glavni ventil i otvorite odlivnu slavinu na sigurnosnom
ventilu i slavinu za vruu vodu tako dugo dok sva voda ne istee kroz odlivnu slavinu.Ukoliko je voda u bojleru vrela potrebno je saekati
da se ishladi pa tek onda otvoriti odlivnu slavinu.
Kada je bojler ispranjen potrebno je odvojiti elektrine komponente. Odvojite poklopac za pristup elektrinim delovima bojlera. Odvojite
provodnike od elektrogrejaa. Odvrnite zavrtanj na flanni i izvadite elektrogreja.
Vaenje elektrogrejaa vriti u zatitnim nepromoivim rukavicama jer u bojleru uvek ima zaostale vrele vode.
ienje podrazumeva odstranjivanje kamenca i drugih naslaga neistoa koje se nalaze na grejau ili kazanu. Vizuelno pregledati
elektrogreja i ako postoje pukotine ili druge mehanike deformacije zameniti ga novim. Zatitna anoda (3) je namenjena za zatitu
kazana i elektrogrejaa od kamenca i elektrohemijskih reakcija. Ugraditi novu anodu ukoliko je stara istroena. Posle ienja kazan treba
isprati i napuniti vodom. Ukoliko voda sadri dosta kamenca ili se anoda brzo troi kontrolu i ienje raditi nekoliko puta godinje kako bi
ureaj najbolje funkcionisao. Pri ponovnom postavljanju elektrogrejaa vodite rauna da dihtung prirubnice, greja i termostat budu
postavljeni u svoj prvobitni poloaj. Preporuujemo da se nakon svakog ienja elektrogrejaa zameni dihtung guma.

Elektrogreja

1
2

Rukovanje

1 - Cev za sondu termostata


2 - Elektrogreja BT
3 - Zatitna anoda od magnezijuma
4 - Flanna

Ureajem ne mogu rukovati deca ili osobe sa smanjenim fizikim, motorikim ili mentalnim
sposobnostima ili osobe ogranienih znanja i iskustva bez prisustva osobe zaduene za
njihovu bezbednost i staranje.
Dugme bojlera
Deca se ne smeju igrati sa ovim aparatom.

Start zagrevanja vri se zaokretanjem dugmeta za regulaciju temperature koje ima 4


obeleena poloaja:
I
zagrevanje vode do 45C- minimalno zagrevanje, preporuuje se u sluajevima
kada nije potrebna visoka temperatura i kada postoji mogunost da temperatura u
prostoriji bude manja od 0C, time je bojler zatien od zamrzavanja vode.
II
zagrevanje vode do 60C- optimalno zagrevanje
III
zagrevanje vode do 75C- maksimalno zagrevanje
Ugraeni termostat u grejau vode automatski iskljuuje grejanje kada se postigne
odabrana temperatura vode. Sve dok traje zagrevanje signalna sijalica (2) svetli, a gasi se
po dostizanju odabrane temperature.
Ukoliko se postignuta temperatura vode eli stalno odravati potrebno je da dugme
termostata (1) stalno bude u prethodno postavljenom poloaju, a termostat e povremeno
ukljuivati i iskljuivati grejanje.

Temperatura vode oko 60C (skala termopokazivaa je na polovini - poloaj dugmeta II)
je optimalna jer su tada mali i toplotni gubici i taloenje kamenca a temperatura vode je
dovoljna za veinu potreba.
U sluaju da se u kraem vremenskom periodu ne koristi voda iz grejaa vode dugme
termostata postaviti u minimalni poloaj , ako se elektrini greja vode ne koristi u duem
vremenskom periodu iskljuiti ga i iz elektrine mree napajanja s tim da se mora voditi
rauna da se voda u bojleru ne sme zamrznuti.
Bojler ne sme raditi ukoliko je prazan, odnosno ako je kazan bez vode.

1 - dugme za regulaciju temp.


2 - kontrolna sijalica
3 - maska elektrinih komponenti
4 - minimalni poloaj
5 - poloaj minimalne zagrejanosti
6 - poloaj optimalne zagrejanosti
(eko poloaj)
7 - poloaj maksimalne zagrejanosti

Uputstvo za zamenu termostata

Ureaj poseduje dva termostata: radni i zatitni. Radni vek termostata je 10 godina.
Pre intervencije iskljuiti bojler iz elektrine mree. Nije potrebno pranjenje vode za ovu intervenciju.
Da biste radili sa termostatom izvadite ga iz maske elektrinih komponenti i odvojite ga od elektrine instalacije. Pri vaenju voditi rauna
da se ne oteti cev koja spaja sondu i kuite termostata. Pri montai bitno je da sonde radnog i zatitnog termostata ne zamene mesto.
Zabranjeno je putanje ureaja u rad ako posle intervencije termostati ili druge elektrine komponente nisu potpuno suvi.
Radni termostat je vezan osovinom sa dugmetom za regulaciju temperature. Kontrolu ispravnosti vriti ommetrom. Pri okretanju osovine
radnog termostata na sobnoj temperaturi potrebno je da se uje karakteristian zvuk klik i da ommetar pokazuje prekidanje i zatvaranje
strujnog kola.
Zatitni termostat ima ulogu pomonog termostata u sluaju da je radni termostat neispravan. Zatitni termostat ima granini prekida
koji se aktivira pri odreenoj temperaturi i prekida elektrino kolo sve dok se runo ne aktivira. Aktiviranje se vri pritiskom na malu
osovinu na kuitu.
Ukoliko se zatitni termostat uzastopno aktivira, odnosno prekida zagrevanje ne koristiti bojler. Potrebna je zamena jednog ili oba
termostata.
Zabranjeno je korienje bojlera bez ispravnog radnog i zatitnog termostata. Upotreba bojlera bez termostata moe dovesti do
eksplozije ureaja.

Upozorenje
Propisi pojedinih drava mogu da sadre ogranienja za sluaj ugraivanja bojlera u kupatilo. Kupac snosi trokove instalacije
bojlera. Proizvoa ne odgovara za oteenja nastala prilikom pogrenog instaliranja ili prilikom nepridravanja uputstva.
Naroito treba osigurati da:
- Prikljuivanje na elektrinu mreu mora biti u saglasnosti sa instrukcijama
- Sigurnosni ventil ne dirati niti zamenjivati
- Instalaciju mora obaviti pravno lice odgovarajue delatnosti ili ovlaeni servis.
Ovaj ureaj nije preporuen za upotrebu od strane osoba (ukljuujui i decu) sa smanjenim fizikim, motorikim i mentalnim
sposobnostima ili osobama ogranienih znanja i iskustava bez prisustva osobe zaduene za njihovu bezbednost i staranje.
Da bi se izbegao rizik izazvan nepanjom pri vraanju osiguraa ovaj aparat ne sme da se napaja preko spoljnih prekidaa kao
to je vremenska sklopka niti da bude povezan na kolo koje se redovno ukljuuje ili iskljuuje napajanjem.
Prilikom oteenja kabla zamenu vri samo pravno lice odgovarajue delatnosti ili servis koji je predloen od strane
proizvoaa.
Montau bojlera vri pravno lice odgovarajue delatnosti ili servis koji je predloen od strane proizvoaa.
Preporuujemo iskljuivanje bojlera iz elektrine mree za vreme kupanja.

Kontaktirajte nas
Za svaki problem, sugestiju ili predlog tehnika sluba fabrike Termorad stoji Vam na raspolaganju. Svako Vae iskustvo je
dragoceno za nas. Kontaktirajte nas:
+381 31 3819 150
+381 31 3819 210
+381 62 255 021
+381 62 255 022
proizvodnja@termorad.rs

Mogui problemi

Problem
Nema tople vode i kontrolna
sijalica ne svetli

Uzrok
Nema napona u mrei
Nije ukljuen ureaj
Dugme za regulaciju temperature u
minimalnom poloaju
Neispravan radni termostat
Neispravan zatitni temostat

Nema tople vode i kontrolna


sijalica svetli

Pregoreo elektrogreja

Pogreno prikljuene cevi za toplu i


hladnu vodu
Kontrolna sijalica pregorela

?
Okrenuti dugme za regulaciju
temperature u poloaj vee
temperature zagrevanja
?
Zameniti ga
?
Okrenuti dugme za regulaciju
temperature u poloaj vee
temperature zagrevanja
?
Privremeno iskljuiti druge
potroae
?
Zameniti radni termostat
?
Proveriti poloaj sonde
?
Pravilno prikljuiti cevi tople i
hladne vode
?
Zameniti je

Neispravan sigurnosni ventil

?
Zameniti ga

Pritisak u vodovodnoj mrei vei od


0,6 Mpa
Pregrejavanje bojlera

?
Ugraditi redukcioni ventil
?
Ugraditi ekspanzionu posudu
?
Iskontrolisati sve elektrine
delove i zameniti neispravne
?
Zameniti ga
?
Oistiti kamenac i druge
neistoe u cevima bojlera
?
Ugraditi ureaje koji
obezbeuju stalan pritisak
vode
?
Privremeno iskljuiti druge
potroae
?
Iskljuiti druge zagrevae vode
?
Redukovati pritisak

Prevelika potronja tople vode

Vrlo mala koliina tople vode

Sigurnosni ventil pokvaren


Dugme za regulaciju u poloaju
minimalnog zagrevanja
Prikljueni drugi potroai na isti
bojler
Neispravan radni termostat

Kontrolna sijalica ne svetli i ima


tople vode
Sugrnosni ventil curi vie od
dozvoljene mere

Indikator temperature nije taan


Slab pritisak tople vode dok je
pritisak hladne dobar
Nestabilna temperatura meane
vode na slavini

Emitovanje neobinih zvukova

Reenje
?
Reiti problem sa elektrinom
mreom
?
Ukljuiti ureaj na zidnom
prekidau
?
Okrenuti dugme u poloaj za
zagrevanje vode
?
Zameniti radni termostat
?
Vratiti osigura u radni poloaj
?
Zameniti ga
?
Zameniti ga

Neispravan indikator temperature


Delimino zaguen ulaz ili izlaz vode u
bojler
Nestabilan pritisak u vodovodnoj
mrei
Prikljueni drugi potroai na isti
bojler
Prikljueni drugi zagrevai vode
Ulaz vode u bojler pod visokim
pritiskom
Delovi u kazanu se dodiruju

Neprijatan miris vode


Kondezovanje vode po bojleru

Zatitna anoda
Niska temperatura prostorije

Vrela vodena para na slavini

Nema provetravanja
Pregrejan bojler

?
Razdvojiti ih
?
Zameniti ih
?
Odstraniti je
?
Odravati sobnu temperaturu
prostorije
?
Omoguiti provetravanje
?
Neispravni termostati, zvati
servis

Termorad Group doo

BOJLERI
5 - 500 litara
inox i emajl
solarni i elektrini
vertikalni i horizontalni

DIMNJACI
inox cevi
proizvodnja i ugradnja
sanacija postojeih dimnjaka

POSUDE
ekspanzione
hidroforske

TERMORAD GROUP doo, estobrodica bb, 31210 Poega, Srbija


+381 31 3819 150, 3819 210, office@termorad.rs, www.termorad.rs