‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫ראית דם בהרגשה‬
‫‪As soon as a woman sees blood resulting from the shedding of the endometrial‬‬
‫‪. Consequently, she’s both impure and forbidden to‬נדה ‪line of her uterus1 she’s rendered a‬‬
‫‪ renders a‬ראית דם בהרגשה ‪cohabit even with her husband. On a biblical level subject to a a‬‬
‫‪ (sensation) is a critical‬ראית דם בהרגשה ‪ a‬מה"ת ‪ we learn that‬נדה נז‪. In :‬נדה ‪woman a‬‬
‫‪.‬נדה ‪ to be rendered a‬הרגשה ‪ a woman must sense a‬מה”ת ‪.‬נדה ‪component in rendering her a‬‬
‫‪, even if she’s certain blood originated from‬הרגשה ‪Thus, if a woman sees blood without a‬‬
‫‪..2‬נדה מדרבנן ‪her, she’s only a‬‬
‫תרומת הדשן ‪,‬רמב"ם ‪ from‬הרגשות ‪ cites three types of‬פת"ת)קפג‪:‬א( ?הרגשה ‪What constitutes a‬‬
‫‪ (shivering of‬נזדעזעה איבריה ‪ as‬הרגשה ‪ defines‬רמב”ם)אסו"ב ה‪:‬יז( ‪ respectively.‬נודע ביהודה ‪and‬‬
‫‪ writes that this refers to premenstrual symptoms such as‬מהר"ם שיק ) יו"ד קפד‪:‬א(‪limbs).‬‬
‫‪’s‬מהר"ם שיק ‪cramps, and soon after she begins bleeding.3 However, many disagree with‬‬
‫‪ as a sensation that happens while she is‬נזדעזעה ‪4, and define‬רמב”ם ‪explanation of the‬‬
‫‪ ,‬נפתח פי המקור ‪ as‬הרגשה ‪ defines‬תרומת הדשן ‪bleeding, not premenstrual symptoms5.‬‬
‫‪.7‬להלכה ‪ codifies both opinions‬מרן הש"ע ‪opening of the uterus.6‬‬
‫נודע ‪In reality however, neither of these sensations are commonly felt by women.‬‬
‫‪ therefore describes a different type of sensation not explicitly found in earlier‬ביהודה‬
‫‪1‬עיין נשמת אברהם ח"ב עמ‪ .‬צט ופתחי הלכה ח"א שכג‪-‬שלג איה מקומות אלו לפי מוסגי המדע‬
‫‪2‬אבל עיין סד"ט קצ‪:‬צג ופתחי הלכה ח"א קונטרס א‪ .‬דדעת הסד"ט דרש"י ותוס )ואפשר שגם הראב"ד( סוברים דאם יודעת בודאי‬
‫שדם יצא ממקורה טמאה מה"ת אף בלא הרגשה‪ .‬אבל הרמב"ם חולק‪ .‬אבל בבינת אדם קיג‪:‬ט וערה"ש קפג‪:‬מז‪-‬נד ובטה"ב ח"א ו‪-‬יד‬
‫חלקו על הסד"ט בהבנת שיטות רש"י ותוס‪ .‬ובנפש הרב הביא שהגרי"ד סבר כהסד"ט‪ .‬וע"ע בפתחי הלכה ‪. appendix a‬‬
‫‪3‬וז"ל וה"ה שארי מקרי הגוף בעת הוסת מיקרי הרגשה‪ .‬הרב סובולפסקי שליט"א סבר שכן ביאר המהר"ם שיק את הרמב"ם‪ .‬אבל‬
‫בפתחי הלכה )מט( וכן נראה בעליל שאין דעת המהר"ם לפרש את הרמב"ם אלא דעת עצמו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ערה”ש קפג‪:‬נט‪ .‬אבל איה"נ הוי וסת הגוף‪ .‬יראה דשיטת הרמב"ם אינה קשורה לזעזוע הגוף‪ .‬עיין רמב"ם הלכות איסורי ביאה‬
‫פרק ח וז"ל יש אשה שיש לה וסת ויש אשה שאין לה וסת אלא לא תרגיש בעצמה עד שיצא הדם ואין לה יום קבוע לראייתה‪ ,‬וזהו‬
‫שיש לה וסת היא שיש לה יום קבוע‪ ,‬או מכ' יום לכ' יום‪ ,‬או מכ"ד יום לכ"ד יום‪ ,‬או פחות או יותר‪ .‬וקודם שיבוא הדם תרגיש‬
‫בעצמה‪ ,‬מפהקת ומתעטשת וחוששת פי כריסה ושיפולי מעיה ויסתמר שערת בשרה או ייחם בשרה וכיוצא במאורעות אלו‪ ,‬ויבואו‬
‫לה וסתות אלו או אחד מהן בשעה הקבועה לה מיום וסתה‪ .‬ובפרק ט כתב אין האשה מתטמאה מן התורה בנדה או בזיבה עד‬
‫שתרגיש ותראה דם ויצא בבשרה כמו שביארנו ותהיה טמאה מעת שתראה ולהבא בלבד‪ ,‬ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם‬
‫לפנים בפרוזדור ה"ז בחזקת שבא בהרגשה כמו שביארנו‪ .‬ומדברי סופרים שכל הרואה כתם דם על בשרה או על בגדיה אף ע"פ‬
‫שלא הרגישה אע"פ שבדקה עצמה ולא מצאה דם ה"ז טמאה וכאילו מצאה דם לפנים בבשרה‪ ,‬וטומאה זו בספק שמא כתם זה מדם‬
‫החדר בא‪ .‬וכן מד"ס שכל הרואה דם בלא עת וסתה וכל הרואה כתם טמאה למפרע עד כ"ד שעות‪ ,‬ואם בדקה בתוך זמן זה ומצאה‬
‫טהור טמאה למפרע עד זמן בדיקה‪ ,‬ואע"פ שהיא טמאה למפרע מדבריהם אינה מטמאה את בועלה למפרע כמו שביארנו‪ ,‬ואינה‬
‫מונה לנדתה או לכתמה אלא מעת שתראה הדם או שמצאה הכתם‪ ,‬וכל הרואה כתם ה"ז מקולקלת )למנינה( שמא מן החדר בא‬
‫ונתקלקלה וסתה‪ .‬הרואה דם בשעת וסתה אינה מטמאה למפרע אלא בשעתה בלבד‪ ,‬וכן מעוברת ומניקה בתולה וזקנה דיין שעתן‬
‫ואינן מטמאות למפרע‪ ,‬איזו היא מעוברת משיוכר עוברה והוא ג' חדשים‪ ,‬מניקה כל כ"ד חדש אפילו מת בנה או גמלתו או נתנתו‬
‫למניקה‪ .‬עכ"ל‪ .‬עכ"פ נראה מהרמב"ם דהרגשה היינו מה שכתב בפרק ח הלכה ב והיינו דכתב בפרק ט הלכה א כמו שביארנו ועיין‬
‫מהר"ם שיק שהבין כן אפילו קודם ראית דם‪ .‬ועל זה חלקו האחרונים דהרגשות אלו קודם ראית דם לאו הרגשות מה"ת דוסתות‬
‫דרבנן‪ .‬אלא דבעינן הרגשה בשעת ראית דם ולא קודם לכן‪ .‬וכ"כ הרב קפאח זצ"ל בפירושו‪.‬‬
‫‪ 5‬זה הרגשת עקיצה הדומה להרגשת הטלת מי רגלים‪ .‬פתחי הלכה עמ עה בשם חת"ס יו"ד‪).‬‬
‫‪6‬ומביאו ב"י יו"ד קצ וז"ל וכתוב בתרומת הדשן סימן רמ"ו נראה באשה שהרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אח"כ ולא‬
‫מצאה כלום יש לטמאה דודאי יצא טיפת דם כחרדל ונתקנח או נמוק דהרגשה סברא דאורייתא היא היכא דליכא למיתלי ההרגשה‬
‫במידי אחרינא כדמוכח בפרק הרואה כתם )נז‪ (:‬דפריך אנמצא לאחר זמן פטורים מן הקרבן אי דארגישה אמאי פטורים אלמא‬
‫דסברא דאורייתא היא מדחייב עליה קרבן וכיון דסברא דאורייתא היא הוי כמו למאן דאמר וסתות דאורייתא דאפילו בדקה ומצאה‬
‫טהורה טמאה כדאיתא בפרק כל היד )טז‪ (.‬עכ"ל‪.‬‬
‫‪7‬יו"ד קצ וז"ל דבר תורה אין האשה מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שיצא דם מבשרה‪ ,‬וחכמים גזרו על כתם שנמצא‬
‫בגופה או בבגדיה‪ ,‬שהיא טמאה‪ ,‬ואסורה לבעלה אפילו לא הרגישה ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה‪ .‬וצריכה הפסק טהרה‪,‬‬
‫שתבדוק עצמה ותמצא טהורה‪ ,‬ואח"כ תמנה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה )כאילו ראתה ודאי‪ ,‬וכמו שיתבאר לקמן סימן קצ"ו( ‪.‬‬
‫ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצאה כלום‪ ,‬יש מי שאומר שהיא טמאה‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪ adds‬נו"ב ‪, a moisturous flow8. Additionally,‬זיבת דבר לח ‪ as‬הרגשה ‪sources. He describes‬‬
‫‪ (out of the cervix and‬בית החיצון ‪that even if she experiences this bodily sensation in the‬‬
‫‪. He bases himself‬נדה מה"ת ‪) but still in the vaginal area) she’s rendered a‬בית פנימי( ‪uterus‬‬
‫‪ to‬דם בהרגשה ‪, her flesh. The requirement of‬בבשרה ‪ of the word‬דרשות ‪’s two‬גמרא ‪from the‬‬
‫‪. Also,‬בבשרה – עד שתרגיש בבשרה ‪ is derived hermeneutically from‬נדה ‪render a woman a‬‬
‫‪ that she is impure when the blood leaves from the‬בבשרה ‪ derives from the word‬גמרא ‪the‬‬
‫‪ as‬בשרה ‪ and defines‬בבשרה ‪ of‬דרשות ‪ connects both‬נו"ב ‪. So the‬בית החיצון ‪ to the‬בית פנימי‬
‫‪.‬פרוזדור ‪the‬‬
‫‪ tells us that only blood that originated‬משנה ‪. The‬נדה יז‪ buttereses his view from .‬נו"ב‬
‫‪. Nonetheless, if blood was discovered in a‬נדה ‪from the uterus renders a woman a‬‬
‫‪), although there’s a chance it may have resulted from a‬פרוזדור( ‪woman’s corridor‬‬
‫‪perforated urethra, it is nonetheless assumed that it originated from the uterus and‬‬
‫‪ qualifies that if blood in the corridor was‬גמרא ‪rendered impure with certainty.9 The‬‬
‫‪ say that it is rendered impure‬אמוראים ‪discovered to be closer to the urethral area, some‬‬
‫‪ wonders how a‬נודע ביהודה)נה( ‪without certainty, while others claim that it is pure.10‬‬
‫‪woman can distinguish where the blood came from internally. If she sensed her uterus‬‬
‫‪open then certainly it came from the uterus. And if she did not sense that her uterus‬‬
‫‪? He‬הרגשה ‪opened then this blood cannot be biblically impure for there was a lack of‬‬
‫‪ must not be limited to the opening of the uterus, but may‬הרגשה ‪proves therefore that a‬‬
‫‪ that a woman may feel in the‬הרגשה ‪. Now since the only possible‬פרוזדור ‪even be in the‬‬
‫‪.‬הרגשה ‪ qualifies as a‬זיבת דבר לח ‪corridor is the sensation of moistureous flow,‬‬
‫‪, but argues that the‬הרגשה ‪ constitutes a‬זיבת דבר לח ‪ accepts that‬חוות דעת )קצ‪:‬א( ‪The‬‬
‫‪ reasons that since a woman needs‬חו"ד ‪sensation must be on its way out of the uterus. The‬‬
‫‪ and enters the‬מקור ‪ for the blood to be rendered impure, blood that leaves the‬הרגשה ‪a‬‬
‫‪ had already purified‬תורה ‪ can no longer be impure. For once the‬הרגשה ‪ without a‬פרוזדור‬
‫‪ is meaningless.11‬הרגשה ‪the blood, a subsequent‬‬
‫‪8‬‬

‫שו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא ‪ -‬יו"ד סימן נה וז"ל ומעתה נוכל לומר לכל הפוסקים בעינן הרגשה מן התורה‪ .‬ומאי ניהו‬
‫הרגשה שירגישו אם הרגשת פתיחת המקור או אף הרגשת זיבת דבר לח בבשרה‪ .‬נלע"ד דאף הרגשת זיבת דבר לח חשיב הרגשה‬
‫ולא בעינן הרגשת פתיחת המקור דוקא והרי עיקר ההרגשה יליף שמואל מבשרה שתרגיש בבשרה והרי האי בשר לאו על בשר‬
‫המקור קאי שהרי מזה ילפינן שמטמאה בפנים כבחוץ והרי אינה מטמאה אלא מן השינים ולחוץ וא"כ האי בשרה היינו בשרה שמן‬
‫השינים ולחוץ וא"כ גם שתרגיש בשרה היינו בשר זה והרי זה כבר הוא חוץ לפתח המקור ואיך נימא שבעינן שתרגיש פתיחת‬
‫המקור‪ .‬אע"כ לא בעינן רק שבשרה ירגיש זיבת הדם ואם מרגשת זיבת דבר לח הרי כבר הרגישה והרגשת המקור לא נזכר בפסוק‬
‫אלא הרגשת הבשר‪ .‬ואם זה הדבר מלתא דמסתבר הוא אמינא עוד גם הוכחה לזה שהרי בכל הסוגיא דף נ"ז ע"ב שמפלפל להקשות‬
‫כמה קושיות על דברי שמואל דבעי הרגשה מכמה משניות וברייתות ולמה לא מקשה ממשנה קדומה בפרק שני דף י"ז ע"ב דם‬
‫הנמצא בפרוזדור ספיקו טמא היכי דמי אי דארגשה פתיחת המקור א"כ אין זה ספק אלא ודאי מן המקור ואי דלא ארגשה א"כ אפילו‬
‫הוא מן המקור טהור הוא לגמרי בלא הרגשה א"ו דלא בעינן כלל הרגשת המקור אלא הרגשת זיבת דבר לח בבשרה‪ .‬ובזה אי אפשר‬
‫להבחין אם מן המקור או מן העליה‪.‬‬
‫‪9‬שמעתי שכך פירש הרב משה טנדלר שליט"א את משנתנו ע"פ המדע שהעליה קאי אאיזור שתן שמפני זיהום יכול אז דם יכול‬
‫לזרום משם להפרוזדור‪ .‬ובזה ניחא שלול רק הוזכר בגמרא ולא במשנה דהלול רק נוצר ע"י זיהום‪ .‬והשווה פירוש ר משה אינהורן‪.‬‬
‫‪10‬ונראה דנחלקו אי בעינן ס"ס המתהפך דספק אזדקרה ספק מן העליה ספק משם אחד הוי‪.‬‬
‫‪11‬ועיין מהר"ם שיק קפד ס"ק א דתירץ דהנו"ב סבר דאין הדם טהור עד שיוצא מחוץ לפרוזדור‪ .‬ועיין בטה"ב )ח"א יד‪-‬טו( דהביא‬
‫בשם כמה אחרונים דמודה הנוב"י אם הרגישה בפרוזדור דלא הוי הרגשה‪ .‬וכוונת הנוב"י רק אם הרגישה בשעה שדם בא מן המקור‬
‫לפרוזדור‪ .‬אבל עיין במשנה נדה מ‪ .‬כל הנשים מטמאות בבית החיצון שנא‪ .‬בבשרה דמשמע דבשרה הוי בית החיצון וע"ע נדה כא‪:‬‬
‫ורש"י שם ד"ה בבשרה וד"ה שמטמאה דקצת משמע כהנוב"י‪ .‬ולפי הבנת הגרשז"א בדעת הרמב"ם דהפרוזדור והמקור דינו כאחד‬
‫מובן הנוב"י‪ .‬ואפשר דבזו גופא נחלקו הנוב"י והחוו"ד‪.‬‬
‫והרב צבי סובולפסקי שליט"א ביאר דדעת החוו"ד דבעינן ראיית דם בהרגשה בשעת מעשה אבל הנוב"י לא בעיא ע"כ‪ .‬ונראה‬
‫דכונתו דנחלקו אי הרגשה תנאי או מוכיח כמו דנחלקו התרומת הדשן )רמו( וד"מ )קפח‪:‬ב( בענין הרגישה ולא מצאה דם‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪.12 He argues from the fact‬נדה נז‪ based on .‬נו"ב ‪ completely disagrees with the‬חת"ס ‪The‬‬
‫‪ and sensing a‬הרגשה ‪ assumes that a woman can differentiate between a‬גמרא ‪that the‬‬
‫‪ assumes that‬שמאי ‪ cannot be a moisturous flow sensation. Furthermore‬הרגשה ‪urinal flow,‬‬
‫‪. Now if a‬הרגשה ‪) and a‬הרגשת מי רגלים( ‪a woman can differentiate between a urinal flow‬‬
‫‪ meant a moistureous flow, how can any woman differentiate between the two?13‬הרגשה‬
‫‪, not as a urinal flow, but as a bodily sensation‬הרגשת מי רגלים ‪ defines‬חזון איש ‪However,‬‬
‫הרגשת מי ‪ and‬זיבת דבר לח ‪that nature calls.14 Thus, a woman can differentiate between‬‬
‫‪.‬הרגשה ‪ qualifies as a‬זיבת דבר לח ‪ on may debate whether‬הלל ‪ and‬שמאי ‪. Alternatively,‬רגלים‬
‫‪.15‬נו"ב ‪ held like the‬רב משה פיינשטיין זצ"ל ‪ (p. 8 note 34) heard that‬שליט"א ‪Rabbi Eider‬‬
‫‪ he didn’t‬רב משה ‪However, Rabbi Sobolofsky claims that when certain people spoke to‬‬
‫מו”ר חכם עובדיה יוסף ‪.‬דאורייתא ‪ said it’s only a potential‬רב משה ‪have this position. Rather,‬‬
‫מכריע ‪ at all, and is‬זיבת דבר לח ‪ that are not concerned for‬פוסקים ‪ lines up more‬שליט”א‬
‫‪.16‬לקולא‬
‫זיבת ‪. However, they feel‬נזדעזעה איבריה ‪ or‬פתיחת פי המקור ‪Today, women don’t feel‬‬
‫‪ in the vaginal area but not in the area that’s further back in the interior opening of‬דבר לח‬
‫‪ is‬גמרא ‪ doesn’t seem to correspond with the reality of women. The‬הרגשה ‪the cervix. So‬‬
‫‪aware of it; it’s a very fine sensation that women don’t always feel. We cannot say that‬‬
‫‪. Rather, we must assume that if a‬מדרבנן נדה ‪nature changed, and all our women are only a‬‬
‫‪. Therefore, every woman is‬הרגשה ‪woman would have paid attention she would’ve felt a‬‬
‫‪ whenever uterine bleeding comes out of her body during her period17.‬אסור מן התורה‬
‫‪12‬‬

‫שו"ת חתם סופר חלק ב )יו"ד( סימן קעא וז"ל הנה מה ענין ההרגשה מו"ז הגאון בעל מהרשש"כ והגאון שב יעקב הכריחו‬
‫דע"כ הרגשת פי המקור או הזדעזעו' כל הגוף מכח הזלת הדם דאס"ד זיבת דבר לח א"כ ר"פ הרואה כתם דפריך אדשמואל מהאשה‬
‫שהיא עושה צרכי' וקאמר אי דארגשה אי דלא ארגשה וק' בהטלת מ"ר מי לא ארגשה זיבת דבר לח ומי תוכל להבחין כלל בין לחות‬
‫הדם ללחות מי רגלים אע"כ ענין הרגשה הוא הרגשת הגוף והזדעזע באיברים ופתיחת פה"מ או עקוצה כעין עקוצה מ"ר המצערים‬
‫כשהם נעצרים וכלשון הש"ס לעיל ג' ע"א ישנה נמי אגב צערא מתערא ולפע"ד זהו ראי' שאין עלי' תשובה אמנם הגאון נב"י ז"ל‬
‫הביא ראי' להיפך דהא מבבשרה נפקא ב' דרשות דעד שתרגיש בבשרה ועוד שמטמא בבית החצון וא"כ האי בשר דקרא היינו בית‬
‫החצון שהוא חוץ למקור וא"כ ההרגשה נמי באותו הבשר בעצמו והיינו חוץ למקור ושם לא שייך הרגשת פה"מ אלא זיבת דבר לח‬
‫אלו דבריו ז"ל עכ"ל‪.‬‬
‫‪13‬נדה ג‪ .‬וכן פסק בטה"ב)יא( דמה שחידש הנוב"י דזיבת דבר לח הוי הרגשה אינו מוסכם לרוב הפוסקים‪.‬‬
‫‪14‬צ‪:‬א‪ .‬וז"ל צער הנולד לפעולת ההטלה‪ ..‬הצער שפקד הטבע על האדם לזרזו להטל מים‪.‬‬
‫‪15‬עיין בשו"ת אגר"מ יו"ד ד‪ :‬יז וז"לבמחלוקת החו"ד )סימן ק"צ ס"ק א'( עם הנו"ב )מהדו"ק יו"ד סימן נ"ה ד"ה ומעתה נוכל‬
‫לומר( בהרגישה שיצא מגופה אבל לא הרגישה שזב מהמקור אלא מהפרוזדור‪ ,‬דהחו"ד סובר דאינה הרגשה‪ ,‬וכתב דהוא דלא‬
‫כדמשמע מהנו"ב‪ ,‬עיי"ש‪ .‬הנה לא ידוע לנשי שלנו אם הרגשתה כשזב הדם מגופה אם הוא רק מפרוזדור או מן המקור‪ ,‬וכ"ש שאין‬
‫יודעות בהרגשתן אם מהמקור או מן העליה‪ .‬ועיין במ"מ פ"ה אי"ב ה"ה בסופו‪ ,‬שכתב בשם הרמב"ן שבזה"ז אין בקיאות בדבר‪,‬‬
‫שלכן כל דם שתרגיש האשה ביציאתן טמאה )במ"מ איתא בשם הרמב"ן‪ ,‬בזמן הזה שאין בקיאות בדבר כל שהאשה מוצאה דם בעד‬
‫שלה טמאה‪ ,‬וכן הוא בהלכות נדה לרמב"ן פרק ג'‪ ,‬אבל הן הן הדברים‪ ,‬שאין נפ"מ בידיעת האשה ובהרגשתה מהיכן בא הדם( כיוון‬
‫שהרגשת זיבת דבר לח נחשבה הרגשה‪ ,‬ואין לזה דין כתם אלא דין ראייה שהוא אף במשהו‪ ,‬הוא לדינא בכל הרגשה בשעת יציאה‬
‫מהגוף‪ .‬ואף שהחו"ד והנו"ב דנו בזה אנן גריעי טובא מינייהו עכ"ל‪ .‬ומשמע דודאי חשש מספק‪.‬‬
‫‪16‬טהרת הבית הארוך חלק א עמוד יד‬
‫‪17‬‬
‫וכן הבין בפתחי הלכה ע"פ הרמב"ם בהל‪ .‬אסו"ב ט‪:‬א וז"ל אין האשה מתטמאה מן התורה בנדה או בזיבה עד שתרגיש ותראה‬
‫דם ויצא בבשרה כמו שביארנו ותהיה טמאה מעת שתראה ולהבא בלבד‪ ,‬ואם לא הרגישה ובדקה ומצאה הדם לפנים בפרוזדור ה"ז‬
‫בחזקת שבא בהרגשה כמו שביארנו‪ .‬עכ"ל‬
‫ויראה לי מהרמב"ם דראית דם בשעת וסתה היינו ראית דם בהרגשה ולא כתם כמו שכתב בהלכה ד דמטמאה מכאן ולהבא דאי‬
‫כתם מטמאה למפרע דחיישינן שמא הרגישה וראתה קודם לכן‪ .‬והרגשה קודם ראית דם הינו וסתות דרבנן‪ .‬נמצאנו למדים דבשעת‬
‫וסתה אם ראתה דם אפילו פחות מחרדל אם בדקה אח"כ ולא מצאה דם לפנים בפרוזדור כתם הוא ואין קובעין וסת על זה אבל אם‬
‫מצאה בפנים דם הרגשה הוי וקובעת וסת‪ .‬לכן בשעת וסתה כיון דודאי אם תבדוק תמצא דם בפנים הוי נדה דאורייתא ולכן האידנא‬
‫נשינו נדות דאורייתא להרמב"ם כשרואות דם כל שהו בשעת וסתן‪ ..‬ועיין בהערה לעיל) ‪ (4‬ברמב"ם ופירוש הרב קפאח זצ"ל‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫טהרת המשפחה‬

‫בס"ד‬

However, if she merely spots a stain (‫ )כתם‬she’s at most a ‫נדה מדרבנן‬. In cases of
abnormal uterine bleeding, even if her flow is not during her period, Rabbi Sobolofsky
assumes she’s a ‫נדה מדאורייתא‬. Rabbi Willig ‫ שליט"א‬notes that there’s a fine line between
heavy spotting and a light flow. These questions often come up after birth or after taking
pills, in deciding whether these cycles render her a ‫ מה”ת נדה‬or ‫מדרבנן‬.
‫כתמים‬
As noted earlier, ‫ מה"ת‬a woman is only rendered a ‫ נדה‬if she experienced a
sensation(‫ )הרגשה‬due to her uterine flow. Consequently, when a woman finds a blood
stain (‫ )כתם‬on her body or clothing, her lack of ‫ הרגשה‬indicates that the blood didn’t
originate from her uterus. Nonetheless ‫ חז"ל‬decreed that if there’s no reasonable
possibility of attributing the blood to a different source (‫)תליה‬, then the ‫ כתם‬she found
renders her impure ‫מדרבנן‬.18 ‫ רש"י‬writes that the reason is that we’re concerned that she
may have experienced a ‫הרגשה‬, while ‫ תוספות‬contends that it’s a ‫גזרה בלא פלוג‬.19
Regardless, whether a ‫ הרגשה‬is an absolute requisite or not, ‫ כתמים‬are ‫ מדרבנן‬as
evident from ‫’ר"ע‬s derivation. The ‫משנה‬on (:‫ ) נח‬relates a story about a woman who
inquired ‫ רבי עקיבא‬about a ‫ כתם‬and he ruled leniently on ‫כתמים‬. The students asked why
their ‫ רבי‬was lenient. He answered ‫דם ולא כתם‬.
From ‫’ר"ע‬s story we learn that ‫ כתמים‬has the leniency of ‫ תליה‬- a realistic reason to
assume the blood came from elsewhere. 20 The ‫ גמרא‬states that the motivation for
attributing blood stains to other sources (‫ )תליה‬is that “‫”אין לך סדין שאין בו טפת דמים‬, there
isn’t a sheet that is free of blood drops; apparently, because louse were prevalent. Since
these louse were no larger than a ‫גריס‬, ‫ חז"ל‬decreed that if a woman sees a stain up to and
including the size of a ‫ גריס‬she remains permissible to her husband. Therefore, only a
blood stain that is larger than a ‫( גריס‬19-20mm; approximately the size of a penny)
renders a woman a ‫נדה מדרבנן‬.21
Whether the minimum size of a ‫ כתם‬is a ‫תליה‬, or instituted as part of the ‫גזרה בלא‬
‫ פלוג‬is debatable. As a result, some ‫ פוסקים‬say that the minimum measurement of a ‫כתם‬
depends on the local louse size we can attribute it to.22 However, most ‫ פוסקים‬argue that
‫ חז”ל‬never decreed ‫ גזרת כתמים‬on stains less than this measurement. Rather, the lice were
merely a motivation to institute the ‫גזרה‬, but not a guiding factor of the ‫תקנה‬. ‫חת”ס‬
explains that ‫ חז"ל‬originally decreed ‫כתמים אטו טהרות‬, because uterine blood is impure
even without ‫הרגשה‬.23 Since ‫ חז"ל‬wanted to avoid the legal possibility that a woman be
impure yet permissible to her husband, they rendered ‫ כתמים‬as ‫דם נדה‬. Interestingly, ‫ראב”ד‬
‫יד( מה דין‬-‫ ו‬.‫נד ובטהרת הבית )עמ‬-‫מז‬:‫צג ערוך השלחן קפג‬:‫ ועיין סדרי טהרה קצ‬.‫ מודה שמואל שהיא טמאה מדרבנן‬:‫נדה נז‬18
.‫אשה שראתה דם בלא הרגשה וידוע שמן המקור אי מטמאה משום כתם או לא‬
‫( משום‬.‫ וטעם דגזרו על כתמים פרש"י ד"ה מדרבנן )נח‬.‫ מודה שמואל דראית דם בלי הרגשה טמאה מדרבנן ומקרי כתם‬:‫נדה נז‬19
‫ אבל תד"ה מודה )שם( חלק על רש"י דאין גזרת‬.‫ כלומר דגזרה לא הרגישה אטו הרגישה‬.‫דחוששין שמא הרגישה ולאו אדעתה‬
.‫ תד"ה מודה שמואל‬.‫כתמים משום ספק הרגשה אלא גזרה בלא פלוג ואפילו ודאי לא הרגישה הוי כתםנדה נח‬
‫ עיר שיש בה חזירים אין חוששים לכתמים ועיין תד"ה עיר דהתליה בעי רגלים לדבר‬.‫בכתמים שומעים להקל כדאיתא בנדה נח‬20
‫ה‬:‫ יו"ד קצ‬.:‫נדה נח‬21
‫ קסג( שכתב שאשה יכולה לטבול בברכה על שיעור כתם של מאכולת של זמנינו אע"פ שהוי פחות‬.‫עיין שיעור שבט הלוי )עמ‬22
.‫ וביבי"א חלק ט חלק עליו שאין להחמיר על כתם פחות משיעור גריס וכ"ש שאין לברך על טבילה זו‬.‫מכגריס‬
.‫טומאת ערב משום דמקור מקומו טמא‬23
‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
ohadyish@yahoo.com

4

‫טהרת המשפחה‬

‫בס"ד‬

quotes an opinion who reasons that ‫ גזרת כתמים‬applies only when people kept ‫טומאה‬
‫וטהרה‬,for the‫ רי”ף‬omitted ‫ הלכות כתמים‬altogether; but ‫ ראב"ד‬rejects this ‫להלכה‬24. Rather, the
‫ גזרה‬remains in effect regardless whether people are careful about ‫טומאה וטהרה‬, the
prevalence of lice or lice sizes. Consequently, ‫ ;אין לנו אלא מה שנהגו אבותינו‬therefore, the
‫ גזרה‬applies from ‫ גריס ועוד‬even nowadays.25
‫ רמ"א‬seems to proscribe to this position since he permits a ‫ כתם‬smaller than a ‫גריס‬
even during the first three days of the ‫ שבעה נקיים‬when ‫ תליות‬are not relied on26. Thus,
even though ‫ רעק"א‬cites ‫ ראב”ד‬saying that black blood less than a ‫ גריס‬is ‫ טמא‬since louse
never had black blood27, ‫ אגר"מ‬argues that since ‫ שיעור גריס‬is a ‫ דין‬not a ‫ תליה‬we don’t
follow the ‫ראב”ד‬28.
Interestingly, ‫ה ביאוריםד"ה יש( בדי השלחן‬:‫ )ק"צ‬is stringent regarding a woman who
lost her cloth and is uncertain whether it was a ‫ גריס‬or not, because a ‫ ספק תליה‬is not a
‫תליה‬. Rabbi Willig ‫ שליט"א‬argues that following ‫’רמ"א‬s logic we may assume ‫ספק גריס‬
‫לקולא‬.29
The ‫ גמרא‬states that if a woman finds a stain on her body (‫ )כתם על בשרה‬she’s
treated more strictly than if it was on her clothes.30 ‫ רמב”ם‬understands that the ‫ חומרא‬is
that a ‫ כתם‬on her body is ‫ טמא‬even if it’s less than a ‫ גריס‬since it couldn’t have come from
a louse. ‫ ש”ך‬rules like ‫רמב”ם‬.31 ‫ הגאון רב משה פינשטיין זצ"ל‬says since most ‫ ראשונים‬do not
agree with ‫ רמב”ם‬we are lenient.32 Rabbi Sobolofsky ‫ שליט"א‬explains that the reason is
that most ‫ ראשונים‬rule that a ‫ גריס‬is a ‫ שיעור בלא פלוג‬not a ‫תליה‬, and therefore applies even
on a woman’s body, while ‫ רמב"ם‬believes it’s a ‫תליה‬.
The ‫ חומרא‬of ‫ כתם על בשרה‬according to the other ‫ ראשונים‬refers to ‫ טפי טפין‬on .‫נדה נט‬
“We do not combine drops to add up to a size of a ‫”גריס‬. (‫ ד"ה כשורה‬.‫ תוס )נח‬says this
refers only to drops that appear on a cloth. But if a woman has multiple drops on her
body, they do combine to a ‫ גריס‬to be labeled a ‫כתם‬. ‫ רשב"א‬qualifies this to only to drops
in the same bodily area. However drops in different areas do not combine because each
drop is ‫כמאן דליתא‬.33 However, if the stained cloth has a bunch of colors, only the red
portion of the stain is added to the ‫שיעור גריס‬. In this case the leniency of ‫ טפין טפין‬is
inapplicable since each drop is connected and must have resulted from one source34.
‫דבר המקבל טומאה‬
Normally a blood stain(‫ )כתם‬renders a woman impure ‫מדרבנן‬, but there are times
that a ‫ כתם‬is deemed permissible even ‫מדרבנן‬. ‫ רבי נחמיה‬states that only a ‫ כתם‬found an

.‫ ראב"ד שם‬.‫ אין לך אשה שטהורה לבעלה ע"כ לבעלה נמי אסורה‬:‫ כדאיתא בנדה נח‬24
‫ חת"ס‬.‫ וכן פסק בטהרת הבית )שסז( ע"פ רוב הפוסקים‬.‫חלק ב יו"ד סימן קפב‬25
‫ אבל דעת הרמב"ן ומרן דמשעת הפסק טהרה הרי בחזקת‬.‫י דעת הרמ"א דאין תולין מכה כל עוד שבחזקת מעיינה פתוח‬:‫יו"ד קצו‬26
.‫טהרה ותולין במכה וכדומה‬
‫ה‬:‫יו"ד קצ‬27
.‫ד התיר ע"ש‬:‫ מ"מ באגר"מ יו"ד ג סימן קמב‬.‫ושמא רעק"א סבר דבתחלת הגזרה גזרו שיעור אחר למראה שחור ממראה אדום‬28
‫ וכן פסק בטה"ב‬.‫ דבכה"ג ספק שיעור להקל בדין דרבנן‬.‫שמעתי מהרב צבי סובולפסקי שליט"א דדינו כנשפך כדאיתא ביו"ד צח‬29
.‫וכן נראה דעתו של הרב זלמן נחמיה גאלדברג שליט"א‬
‫ הרואה כתם על בשרה ספקו טמא על חלוקה ספקו טהור‬:‫נדה נז‬30
‫ ש"ך יו"ד קצ ס"ק י‬.‫ רמב"ם ט איסו"ב ו‬.‫שעו( דאין הלכה כן‬-‫ וע"ע בטהרת הבית )שעה‬31
.‫ ואין לדייק מכאן דהרמב"ם סובר דגריס הוי תליה דשמא בגופה גזרו חכמים בכ"ש‬.‫יז ד"ה אבל‬:‫אגר"מ יו"ד ד‬32
.‫ והביאו בטהרת הבית‬.‫נדה נח‬33
.‫ רה הערה יט‬.‫ ועיין בטהרת הבית עמ שצד ובפתחי הלכה עמ‬,‫אבל חות דעת ואגר"מ מצרפין את כל הצבעים לשיעור גריס‬34
‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
ohadyish@yahoo.com

5

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫ראב"ד ‪ disagree. 35‬חכמים ‪, but the‬נדה ‪ renders a woman a‬טומאה ‪object that is susceptible to‬‬
‫)‪ (loom‬משתיתא ‪ found on a‬כתם ‪ rendered a woman’s‬גמרא ‪ because the‬חכמים ‪rules like the‬‬
‫משתיתא ;‪ dismisses this proof‬רז"ה ‪.36‬טומאה ‪impure even though a loom isn’t susceptible to‬‬
‫‪ answer that‬תוספות ‪.37 Alternatively,‬טומאה ‪refers to a weaving tool that’s susceptible to‬‬
‫‪’s implication‬תוספות ‪.‬גזרת כתמים ‪, it’s subject to‬טומאת נגעים ‪ is susceptible to‬משתיתא ‪since a‬‬
‫‪.38‬טומאת נדה ‪ is not limited to objects that are susceptible specifically to‬גזרת כתמים ‪is that‬‬
‫‪ can even apply to an object that isn’t‬גזרת כתמים ‪ extrapolates that‬סדרי טהרה ‪Thus,‬‬
‫טומאה ‪ if that object is supported by an object that’s susceptible to‬טומאה ‪susceptible to‬‬
‫‪ decreed only the‬חז"ל ‪ contend that‬פוסקים ‪.39 Other‬מטמא במשא ‪since the supported object is‬‬
‫‪, and not what it rests on.40‬כתם על דבר המקבל טומאה ‪basic concept of‬‬
‫‪ found on the ground or attachments to the ground remain‬כתמים ‪ notes that‬רמ"א‬
‫‪. Stains‬טומאת כתמים ‪pure.41 Thus, stains that appear on a toilet bowl are not subject to‬‬
‫‪found on tissue or toilet paper, however, is a matter of debate, since paper originates from‬‬
‫‪ is lenient since the pulp at‬מו”ר חכם עובדיה יוסף שליט”א ‪.‬טומאה ‪a source that is susceptible to‬‬
‫‪one time underwent a significant change making the object no longer susceptible to‬‬
‫מקבל ‪ writes that anything disposable is not‬הגאון רב משה פיינשטין זצ"ל ‪.42 Furthermore‬טומאה‬
‫גזרת ‪.43 Accordingly, even disposable pads would not be subject to‬כלי ‪, for it’s not a‬טומאה‬
‫‪, as well as the possibility‬סדרי טהרה ‪ however are concerned for the‬פוסקים ‪.44 Other‬כתמים‬
‫‪ therefore‬פוסקים ‪ with her urination.45‬הרגשה ‪that a woman may have confused her‬‬
‫‪recommend using colored toilet paper, and add that a woman should not look at her toilet‬‬
‫‪paper immediately after usage.46‬‬
‫תורה ‪Even clothing made from synthetic materials that are not mentioned in the‬‬
‫‪ who limits this only to materials that are‬חת"ס ‪ cites‬חזו"א ‪.‬טומאה ‪may be susceptible to‬‬
‫‪manufactured for clothing.47Additionally, all materials that originate from water are never‬‬
‫דבר ‪ includes petroleum products as‬הרה"ג שמואל הלוי ואזנר שליט”א ‪. 48‬טומאה ‪susceptible to‬‬
‫‪, since they originate from wells.49 Nylon products are a matter of debate.50‬הבא מן המים‬
‫‪35‬נדה ס‪ :‬ואמרינן התם והורו חכמים כרבי נחמיה‪.‬‬
‫‪36‬בעלי הנפש שער הכתמים עמ נט‪ .‬ועיין טהרת הבית עמ‪.‬תא דבש"ע ושאר הראשונים פסקינן כרב נחמיה‪.‬‬
‫‪37‬סלע המחלוקת דף ל‪.‬‬
‫‪38‬עיין נודע ביהודה נב‪ .‬דהוי תקנה בלא פלוג‪ .‬ועיין בבדי השלחן )קצ‪:‬ק( בדין נגעי בתים בא"י מתי הוי בכלל גזרת כתמים‪.‬‬
‫‪39‬יו"ד קצ ס"ק צג ד"ה מזה‪.‬‬
‫‪40‬טהרת הבית )תי‪-‬תיא(‪.‬‬
‫‪41‬יו"ד קצ‪.‬‬
‫‪42‬כדאמרינן פנים חדשות באו לכאן‪ .‬טהרת הבית עמ‪ .‬תו‪ .‬וכן מצינו לענין אוכלין דבמאכל שנפסל מאכילת כלב לכ"ע לא אמרינן‬
‫דחוזר וניעור אפילו ע"י אחשביה‪ .‬ודווקא במאכ"א דנחלקו האחרונים אם בעינן כשיפסל מאיליו ולא בידים‪ .‬דקנסא דאין מבטלין‬
‫איסור לכתחלה משא"כ בטומאה דרבנן דאפושי טומאה הוא‪.‬‬
‫‪ 43‬אגר"מ יו"ד ד‪:‬יז]יד[ וכן יו"ד ג‪:‬נג‪ .‬ומקורו נראה מחולין ג‪ .‬תד"ה כגון‪ .‬דקנה וקרום של זכוכית הוי כעין כלי לענין מאכלת של‬
‫שחיטת קדשים ומ"מ אינם מקבלים טומאה משום דכלה שימושו אחר שחיטתו‪ .‬אבל לפרש"י דפשוטי כלי עץ הם אין ראיה‪) .‬ובזה‬
‫מובן דעת האגר"מ דאין לקדש בכלי פלסטיק כדמשמע התם דאית ביה חסרון של הקריבהו נא לפחתך(‪.‬‬
‫‪44‬בפתחי הלכה דנו כעד בדיקה )ריד‪:‬נה( אבל בטה"ב התיר )תה‪-‬תו(‪.‬‬
‫‪45‬עיין שיעורי שבט הלוי )עמ‪ .‬רע( דלהחוו"ד ספק הרגשה הוי דאורייתא ואפילו הסד"ט דחלק עליו הכא מטמא משום משא וא"כ‬
‫רק אם לא הסתכלה לאחר דקה יש להקל בשעת הדחק‪ .‬אלא שאין צריכה להסתכל משום דמביא לידי קלקול‪ .‬ועוד דאמרינן דבאותו‬
‫מקום אין תולין במאכולת אלא דעיין אגר"מ דתירץ דכיון דאשה מקנחת גם מבחוץ יש לתלות בדבר אחר‪.‬‬
‫‪46‬בפתחי הלכה כתב שאין לאשה להסתכל על נייר טואלט‪ .‬ואם מצאה כתם יש לה לשאול משום חשש הרגשת מ"ר‪) .‬ריב‪-‬ריד(‬
‫‪ 47‬יו"ד פט‪:‬ב‪ .‬דאע"ג דמרבינן מאו בגד שאר מינין דעת החת"ס דדוקא דבר הראוי לבגד‪ .‬והחזו"א כתב דאין הכרח לזה‪.‬‬
‫‪48‬כלים יז‪:‬יג‬
‫‪49‬ואע"פ שיש לדמות את זה לכלב הים שטמא כיון דגר ביבשה ה"ה הכא‪ .‬וכן משי אמרינן דמקבל טומאה בכתמים הולכים להקל‪.‬‬
‫‪50‬באגר"מ יו"ד ג‪:‬נג אסר אם נעשה משומן ירקות אבל אם נעשה משמן אז מותר ובטה"ב התיר )תז(‪ .‬ומשמע שם דמשי אסור)תט(‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪ points out that materials held together by‬מו”ר חכם עובדיה יוסף שליט”א ‪However‬‬
‫‪.51 Rabbi Sobolofsky‬גזרת כתמים ‪, so they’re included in‬טומאה ‪threads are susceptible to‬‬
‫‪ notes that some polyester mattress covers, and most undergarments are bound by‬שליט"א‬
‫‪.‬גזרת כתמים ‪cotton threads, and are subject to‬‬
‫כתם על בגד צבוע‬
‫‪ didn’t render colored garments impure in order to save‬חז"ל ‪ states that‬גמרא ‪The‬‬
‫‪ on colored garments‬גזרה ‪ never made a‬חז”ל ‪ explains that‬רש”י ‪.52‬גזרת כתמים ‪women from‬‬
‫‪ without a white‬מראה ‪because it was difficult to render an accurate decision on a‬‬
‫‪background. This was especially true in Talmudic times when only certain shades of red‬‬
‫‪ contend that stains on colored‬דגמ"ר ‪ and‬רמב”ן ‪were rendered impure. Interestingly,‬‬
‫בגדים ‪ writes that the leniency of‬חת"ס ‪.53 Additionally,‬טומאת כתמים ‪garments are subject to‬‬
‫‪ disagrees.54‬חזו"א ‪ applies only to external garments, not inner garment, but‬צבעונים‬
‫‪, even today. 55‬בגדים צבעונים ‪ do not apply to all‬כתמים ‪ rule that‬פוסקים ‪Nonetheless, all‬‬
‫‪ , but‬בגד צבוע ‪ writes that shades labeled as different colors qualify for a‬ציץ אליעזר‬
‫‪, like off white, do not.56 Consequently, light yellow and beige is‬שם לואי ‪shades with a‬‬
‫‪ notes that white garments with‬שליט"א ‪considered colored clothing57. Rabbi Sobolofsky‬‬
‫‪.‬בגדים צבעונים ‪some colored patterns don’t qualify for‬‬
‫‪ was that women should wear colored garments‬תקנה ‪ writes that part of the‬רמב"ם‬
‫גמרא ‪’s source; for the‬רמב”ם ‪ at all times.58 Later commentaries question‬כתמים ‪to avoid‬‬
‫‪ therefore‬רמ”א ‪ to wear colored garments.‬תקנה ‪ not a‬רשות ‪implies it’s merely a‬‬
‫‪recommends that when a woman is permissible to her husband she should wear colored‬‬
‫‪, she should wear a‬הפסק טהרה ‪ writes that once a woman performs her‬רוקח ‪garments.‬‬
‫מרן הש"ע ‪white robe and have white linen in her beds that are free of blood stains59‬‬
‫‪ to mean that women should wear spotless clothing, not that they‬רוקח ‪understands‬‬
‫‪ to wear only white‬מנהג כשר ‪ however contends that there is a‬רמ"א ‪necessarily be white.‬‬
‫‪51‬משום דהכל הולך אחר המעמיד‪) .‬שם‪ .‬עמוד תח(‬
‫‪52‬נדה סא‪ :‬ת"ר‪ ,‬בגד צבוע ‪ -‬מטמא משום כתם‪ ,‬רבי נתן בר יוסף אומר‪ :‬אינו מטמא משום כתם‪ ,‬שלא תקנו בגדי צבעונין לאשה‬
‫אלא להקל על כתמיהן‪ .‬תקנו? מאי תקנינהו? אלא שלא הותרו בגדי צבעונין לאשה אלא להקל על כתמיהן‪ .‬הותרו ‪ -‬מכלל דאסירי?‬
‫אין‪ ,‬דתנן ‪ :‬בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס‪ .‬בקשו לגזור על בגדי צבעונין‪ ,‬אמרי‪ :‬הא עדיפא ‪ -‬כדי‬
‫להקל על כתמיהן‪.‬‬
‫‪53‬ירמב"ן הלכות נדה ד‪:‬ו ודגמ"ר קצ‪:‬י תמה על מרן והרמ"א שטיהרו מכיון דרגם הראב"ן ורבינו שמחה מחמירים בזה‪.‬‬
‫‪54‬חת"ס יו"ד קסא‪ .‬והביאו בפת"ת קצ‪:‬כא‪ .‬אבל החזו"א פט‪:‬ד כתב דתמוה מאד חילוק בדבר איך סתמו הדבר כל הפוסקים ונתנו‬
‫מכשול לרבים וגם בסברא אין חילוק‪ .‬וברמב"ם ט‪:‬ז מבואר דלא כהחת"ס‪ .‬עכת"ד‪.‬‬
‫‪55‬כדמשמע מנדה סא‪ .:‬ועיין בטהרת הבית עמ שפח שהדבר ברור ונכון כהיום להקל וכן פסקו כל האחרונים‪.‬‬
‫‪56‬ו‪:‬כג‪ .‬ועיין פתחי הלכה עמוד רה‬
‫‪57‬כ"כ בטהרת הבית עמ שצא‪ .‬וכן דייק בפחתי הלכה)רה( אבל עיין שבט הלוי ב‪:‬פז שמחמיר בזה‪.‬‬
‫‪58‬אסו"ב ט‪:‬ז‪ .‬וז"ל אבל כלי צבעונין אין חוששין לכתם הנמצא בהן‪ ,‬לפיכך תקנו חכמים שתלבש האשה בגדי צבעונין כדי להצילה‬
‫מדין הכתמים עכ"ל‪ .‬ומשמע מדבריו דאפילו בז נקיים‪ .‬ולדידהו ימי ליבון פירוש נקיים מכתמים‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫מרדכי )שבועות סי' תשלז( בשם הרוקח )סי' שיז ד"ה שבעה‪ ,‬וסי' שיח(‪ .‬והביאו הב"י בסימן קצו‪ .‬וז"ל כתב המרדכי )שבועות‬
‫סי' תשלז( בשם הרוקח )סי' שיז ד"ה שבעה‪ ,‬וסי' שיח( דיום שפוסקת תבדוק עצמה לערב ותלבש חלוק לבן שאם תראה עוד שיהא‬
‫ניכר בחלוקה ובלילה תשים סדינים לבנים במטתה או נקיים מכתמים ומנהג כשר הוא כשהאשה מפסקת בטהרה לרחוץ וללבוש‬
‫לבנים אמנם אם אינה רוחצת אלא פניה שלמטה דיה בכך עכ"ל וזה לשון האגור )סי' אלף שעא( אשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים‬
‫נקיים ללבוש תספור שבעה נקיים רק שהחלוק נקי מדם ויש חולקים שערים מדורא )הל' נדה סי' יט( עד כאן לשונו‪:‬‬

‫‪7‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪.60‬ימי ליבון ‪ describes these days as‬גמרא ‪, since the‬שבעה נקיים ‪undergarments during the‬‬
‫‪ women wear white undergarments61. If a woman wore colored‬שבעה נקיים ‪Thus, during‬‬
‫‪ even if she wore them‬בדעבד ‪ is lenient‬פת"ת )קצ‪ :‬כב(‪,‬שבעה נקיים ‪garments during the‬‬
‫‪during the first three days62.‬‬
‫כתם אחר תשמיש או מי רגלים‬
‫‪ discusses issues arising from spotting blood immediately after a‬נדה נז‪ on :‬גמרא ‪There‬‬
‫‪ offer two contrasting‬ראשונים ‪ writes that the‬רבי יהונתן אייבשיץ ‪, or urination.63‬תשמיש ‪,‬בדיקה‬
‫‪ learns that the case is when a woman experienced a‬מהר"ם רוטנברג ‪.‬גמרא ‪ways to learn this‬‬
‫‪), but is uncertain whether that sensation resulted from a blood flow, or‬הרגשה( ‪sensation‬‬
‫‪). According to this view,‬שמש ‪,‬עד בדיקה ‪,‬מי רגלים ‪from the activity she just engaged in.(i.e.‬‬
‫‪, she need not be concerned‬תשמיש ‪if a woman sees blood immediately64 after urinating or‬‬
‫‪ writes that in our‬תרומת הדשן ‪.65 Contrastingly,‬בחזקת היתר ‪, because she is‬הרגשה ‪she had a‬‬
‫‪. Rather, we suspect that whenever a woman‬הרגשה ‪’s case the woman did not have a‬גמרא‬
‫‪. Ordinarily, the‬הרגשה ‪(reasonable doubt) that she sensed a‬רגלים לדבר ‪sees blood, there’s‬‬
‫‪. However, in‬נדה מה"ת ‪fact that a woman didn’t sense a flow evidences that she’s not a‬‬
‫‪cases where she is simultaneously experiencing a similar sensation, since she cannot‬‬
‫‪.66‬ספק הרגשה לחומרא ‪, she is rendered impure because‬הרגשה ‪prove that she didn’t have a‬‬
‫‪According to this opinion, any amount of blood spotted on any object immediately after‬‬
‫‪, but‬נדה מן התורה ‪ contends that she,s a‬חוות דעת ‪.‬נדה ‪these activities renders a woman a‬‬
‫‪ is a potential‬חשש הרגשה ‪ who are lenient67, but since a‬אחרונים ‪others disagree. There are‬‬
‫‪68.‬מחמיר ‪ is to be‬פוסקים ‪, the tendency of most‬דאורייתא‬
‫‪60‬ביאור הגר"א קצו]י[‬
‫‪61‬פת"ת קצ‪:‬כב וכ"כ בחכמת אדם‪.‬אבל עיין יבי"א ג יו"ד י דכתב דמעיקר הדין שרי ללבוש אפילו בג ימי ליבון ואין בזה משום אין‬
‫מבטלין איסור לכתח‪ .‬אלא בעל נפש יחמיר בג ימים ראשונים של ז נקיים אא"כ היא מונה משום כתם דאין צריך להחמיר‪ .‬והטעם‬
‫בכל זה דלדידן משעת הפסק טהרה הוי בחזקת טהורה משא"כ למנהג הרמ"א בשם המרדכי דחושש למעינה פתוח בתוך ג ימים‬
‫ראשונים‪ .‬ומהב"י משמע דלבישת לבנים הוא דמיא למוך דחוק דמנהג טוב להחזיק שמעיינה סתום‪.‬‬
‫לפיכך אשה הרואה כתמים בימי ז נקיים תעשה שאלת רב ‪.‬ועיין בפתחי הלכה ח"ב ריד‪:‬סג שהביא בשם הרב יחזקאל רוט שליט"א‬
‫שנתן עצה לאשה להניח טישוס לבנים שאינם מקבלים טומאה כדי שלא תעקור מנהג ותיק של לבישת לבנים בימי ליבון‬
‫‪62‬‬
‫וז"ל הש"ע יורה דעה סימן קצו סעיף ג וז"ל ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור‪ ,‬תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו‬
‫כתם‪ ,‬ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים‪ ,‬ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים‪ .‬הגה‪ :‬ומנהג כשר הוא כשהאשה פוסקת‬
‫בטהרה שתרחץ ולובשת לבנים; אמנם אם לא רחצה רק פניה של מטה‪ ,‬די בכך )מרדכי בשם רוקח(‪ ,‬וכן נוהגין ואין לשנות; אבל בשעת הדחק‪,‬‬
‫כגון אשה ההולכת בדרך ואין לה בגדים‪ ,‬תוכל לספור ז' נקיים רק שהחלוק יהיה נקי ובדוק מדם )אגור והגהות ש"ד ס"ס י"ט‪ .‬עכ"ל‪.‬‬
‫‪63‬‬

‫נדה נז‪ :‬תא שמע‪ ,‬האשה שהיא עושה צרכיה וראתה דם‪ ,‬רבי מאיר אומר‪ :‬אם עומדת ‪ -‬טמאה‪ ,‬ואם יושבת ‪ -‬טהורה‪ .‬היכי דמי?‬
‫אי דארגשה ‪ -‬יושבת אמאי טהורה? אלא לאו ‪ -‬דלא ארגשה‪ ,‬וקתני עומדת ‪ -‬טמאה! לעולם ‪ -‬דארגשה‪ ,‬ואימור הרגשת מי רגלים‬
‫הואי‪ .‬עומדת ‪ -‬הדור מי רגלים למקור ואייתי דם‪ ,‬ויושבת טהורה‪.‬‬
‫תא שמע‪ :‬נמצא על שלו ‪ -‬טמאין וחייבין בקרבן‪ ,‬נמצא על שלה אתיום ‪ -‬טמאין וחייבין בקרבן‪ ,‬נמצא על שלה לאחר זמן ‪ -‬טמאים‬
‫מספק‪ ,‬ופטורין מן הקרבן‪ .‬היכי דמי? אי דארגישה ‪ -‬לאחר זמן אמאי פטורין מן הקרבן? אלא לאו ‪ -‬דלא ארגישה‪ ,‬וקתני נמצא על‬
‫שלה אתיום ‪ -‬טמאין וחייבין בקרבן! לא‪ ,‬לעולם ‪ -‬דארגישה‪ ,‬ואימא הרגשת שמש הוה‪ .‬וכו‪ .‬לעולם דארגשה ואימור הרגשת מ"ר‪..‬‬
‫ואימור הרגשת עד הואי‪ ...‬ואימא הרגשת שמש‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫ושיעור סמוך נחלקו בו האחרונים משום דדעת הראב"ד דאין אנו בקיאין בשיעור זה הלכך כל הסמוך לביאה אם בדקה ומצאה‬
‫דם נאסרת‪ .‬ועיין בבדי השלחן קפז ס"ק ו דהביא דהביא כמה דעות י"א טו שניות וי"א אפילו חצי שעה‪ .‬והרב מרדכי וויליד שליט"א‬
‫תמה על זה דהחוו"ד כתב דרק חישינן בשיעור המובא )קצ‪:‬נא( דהיינו אותיום‪ .‬וכנראה הבדה"ש הבין דקאי אשיעור בדיקת חו"ס‪.‬‬
‫‪65‬הגה"מ הלכות איסורי ביאה ד‪:‬כ‪.‬‬
‫‪66‬תרומת הדשן מז‪ .‬וק"ק‬
‫‪67‬חזו”א צ‪:‬א ‪,‬טהרת הבית הקצר )ג( הארוך)כא‪-‬כג( ‪.‬ונראה משום דאמרינן דם ולא כתם דהוי כספק ממזר להקל‪ .‬וא"כ בכה"ג ספק‬
‫הרגשה לקולא‪ .‬והחזו"א פסק דלא חישינן להרגשת מי רגלים‪ .‬אבל לענין הרגשת עד כ"ע סברי דדינה כהרגשה‪.‬‬
‫‪68‬עיין פתחי הלכה קפה‪:‬לה‬

‫‪8‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪ writes if a woman urinated and saw blood, the blood is pure even if she‬מרן הש"ע‬
‫‪experienced a sensation, because we may assume that this blood originated from the‬‬
‫‪ nowadays say that any blood found in‬פוסקים ‪ qualifies this rule.69‬רמ”א‪urinary tract.‬‬
‫‪.‬בגד שאינו בדוק ‪ categorize this spotting as a‬פוסקים ‪70. Other‬כתם ‪excrement constitutes a‬‬
‫‪ says that if she didn’t check the toilet, and saw blood there‬שבט הלוי ‪Consequently,‬‬
‫‪ on a color‬כתם ‪ are lenient because it’s like a‬פוסקים ‪afterwards, she may be lenient. Some‬‬
‫פוסקים ‪. Other‬ספק כתם ‪ is a‬מי רגלים ‪ in‬כתם ‪since it’s with colored urine; or because that a‬‬
‫‪ because‬ספק כתם ‪note that usually when a woman says she saw a color in the urine it’s a‬‬
‫‪she’s uncertain if she even saw red71.‬‬
‫חשש הרגשה ‪ is to be concerened for a‬פוסקים ‪We noted that the tendency of contemporary‬‬
‫‪for blood found immediately after these events. But practically speaking what is‬‬
‫‪ referring to a woman finding blood during‬משנה ‪considered “immediately”? The‬‬
‫‪) states as‬דם מכה ‪ but‬מחמת תשמיש ‪ is very rear; usually it’s not‬דם מחמת תשמיש( ‪cohabitation‬‬
‫‪ for they certainly‬קרבן חטאת ‪follows. If she finds blood on his body they must bring a‬‬
‫‪ then‬תשמיש ‪. If she finds it on her body, if it’s right after‬נדה ‪cohabited while she was a‬‬
‫אשם תלוי ‪ they must bring an‬לאחר זמן ‪; but if she finds blood‬קרבן חטאת ‪they must bring a‬‬
‫‪. And if she finds blood a‬נדה ‪because it’s only a doubt if they cohabited while she was a‬‬

‫‪69‬‬

‫יו"ד קצא‪:‬א‪ .‬וז"ל האשה שהשתינה מים ויצא דם עם מי רגליה‪ ,‬בין שהשתינה והיא עומדת‪ ,‬בין שהשתינה והיא יושבת‪,‬‬
‫הרי זו טהורה‪ .‬ואפילו הרגישה גופה ונזדעזעה‪ ,‬אינה חוששת‪ ,‬שהרגשת מי רגליה היא זו שאין מי רגלים מן החדר‪ ,‬ודם זה דם‬
‫מכה הוא בחלחולת או בכוליא‪ .‬הגה‪ :‬וי"א דאין להתירה אלא ביושבת והשתינה‪ ,‬אבל בעומדת‪ ,‬אם מקלחת לתוך הספל ונמצא שם דם‪ ,‬טהורה‪.‬‬
‫אבל אם שותתת על שפת הספל ונמצא שם דם‪ ,‬טמאה‪ ,‬דהואיל )והמקום( צר חוזרין למקור ומביאים דם‪) ,‬הטור בשם הרא"ש(‪ .‬וי"א דאפילו‬
‫בכל ענין‪ ,‬טמאה‪) .‬מרדכי ה"נ וב"י בשם‬
‫ביושבת אין להתיר אלא במקלחת ונמצא הדם תוך הספל‪ ,‬אבל על שפת הספל‪ ,‬טמאה‪ .‬ובעומדת‪,‬‬
‫הגהות מיימוני וש"ד וב"ז סימן ק"צ וכן משמע מתשובת הר"ן ומהר"ם בתשובות סימן תר"ל ואגודה והגהת ש"ד בשם מהר"ט(‪ ,‬והכי נהוג‪.‬‬
‫ודוקא כשנמצא הדם בספל שהיא משתנת שם לחוד‪ ,‬דידוע שהוא ממנה‪ ,‬אבל אם נמצא בספל שאיש ואשה מטילין שם מים‪ ,‬טהורה בכל ענין‬
‫)טור ופוסקים מהש"ס(‪ .‬וכל זה אם נמצא דם במקרה‪ ,‬אבל אשה שרגילה לראות דם במי רגלים ומרגשת כאב בשעה שמטלת מים כגון החולי‬
‫שקורין )הארי"ן וינ"ד(‪ ,‬נראה דיש להתיר בכל ענין‪ ,‬דהא איכא ידים מוכיחות שיש לה מכה המכאיב אותה בהטלת מי רגלים וממנו הדם יוצא‪.‬‬
‫ואפילו אם מצאה דם אחר הטלת מי רגלים‪ ,‬כשמקנחת עצמה‪ ,‬טהורה‪ ,‬דמאחר דמרגשת כאב ואינה מוצאה דם רק אחר הטלת מי רגלים‪ ,‬ודאי דם‬
‫מכה הוא‪) ,‬בהגהת ש"ד בשם מהרי"ל והוא בתשובת מהרי"ל סימן ר"ג ‪/‬קע"ג‪ /‬שכ"כ בשם מהר"ש וב"י בשם אגור בשם מהר"ש(‪ .‬אך יש‬
‫מחמירין שלא להתיר רק באשה שיש לה וסת להצריכה בדיקה )דעת מהרי"ל שם(‪ ,‬דהיינו קודם שתשתין‪ ,‬תבדוק עצמה היטב בחורין‬
‫ובסדקין ואם לא תמצא דם תכניס מוך נקי על המקור בפנים‪ ,‬ותשתין ותקנח עצמה יפה ממי רגליה ותוציא המוך‪ ,‬אם נקיה היא הוכחה גדולה דאין‬
‫הדם מן המקור‪) ,‬שם ובמהרי"ו(‪ ,‬והכי נהוג‪ .‬ואם בדקה עצמה ג' פעמים בכהאי גווני ומצאה המוך נקי‪ ,‬מותרת אחר כך בלא בדיקה שלא‬
‫בשעת וסתה‪ ,‬דחזקה דדם מכה הוא מאחר שאינה מוצאה אותו רק אחר שהשתינה‪ .‬וכל זה דוקא שמרגשת כאב עם מי רגליה‪ ,‬אבל אם אינה‬
‫מרגשת כאב ובודקת עצמה אחר הטלת מים ומוצאה דם‪ ,‬אם לא מצאה דם במי רגליה ודאי טמאה‪) ,‬כן משמע שם ובהגהות מיימוני ובמרדכי שם(‪.‬‬
‫אבל אם מצאה דם תוך מי רגליה וגם על העד שבדקה עצמה בו‪ ,‬יש אומרים דהיא טמאה‪ ,‬דלא התירו רק דם שנמצא תוך מי רגליה‪) ,‬מרדכי‬
‫ה"נ(‪ .‬וי"א שהיא טהורה דדם שנמצא תולין שעדיין נשאר מתמצית מי רגליה‪) ,‬ב"י ממשמעות הרא"ש והר"ן(‪ .‬ויש להחמיר‪ ,‬מיהו אינה צריכה‬
‫לבדוק אחר זה‪ .‬ואפילו אם היתה רגילה לראות אם בדקה עצמה שלש פעמים ומצאה טהורה‪ ,‬שוב אינה צריכה בדיקה‪) ,‬שם במרדכי(‪ .‬ואם אינה‬
‫רגילה לראות רק לפרקים‪ ,‬קובעת לה וסת אם הוא בדרך קבע‪ ,‬בין וסת שוה בין וסת דילוגין‪ .‬ואם אינה מוצאה דם אח"כ כשבודקת עצמה‪,‬‬
‫רק קרטין קרטין כמו חול וחצץ אדום‪ ,‬ונמצא כזה ג"כ במי רגליה ובשעת וסתה‪ ,‬או לפעמים אחרים רואה דם ממש כשאר נשים‪ ,‬ואינה מוצאת‬
‫אותו חול רק אחר מי רגליה‪ ,‬טהורה‪ ,‬דאינו דם רק חול שדרכו להוולד בכליות‪) ,‬ב"י בשם תשובת הר"ן (‪.‬‬

‫‪70‬חזו"א צ‪:‬א ופתחי הלכה עמ‪ .‬קפה‪ .‬ואם מצאה כתם על נייר טואלט מיד אחר מי רגלים עיין באריכות בפתחי הלכה ריב‪:‬מח‪ .‬אבל‬
‫באגר"מ יו"ד ד‪:‬יז]טז[ התיר‪ .‬וז"ל ונמצא לדינא שבבדקה עצמה לחשיבות בדיקה משום שהוא הזמן שיש לחוש‪ ,‬או בזמן טהרות‬
‫שהצריכוה בדיקה‪ ,‬אין לחוש למאכולת וטמאה אפילו בנמצא משהו‪ .‬וה"ה אף אם לחומרא בעלמא עשתה בדיקה‪ .‬אבל אם לא היתה‬
‫כוונתה לעשות בדיקה משום שהיא בזמן שא"צ לדינא לעשות בדיקה אלא עשתה זה לקינוח בעלמא בלא כוונה‪ ,‬לדינא יש לנו‬
‫לתלות שקינחה גם סביבות אותו מקום‪ ,‬וצריכה שיעור בכגריס ועוד‪ .‬וכ"ש כשלא עשתה מעשה‪ ,‬רק קינוח בעלמא שאין לחוש‬
‫כשליכא כשיעור כגריס ועוד‪.‬‬
‫ובאשה שהתירוה להניח בגופה כלי למניעת הריון שקורין דייפראם וכשהוציאתו אחר איזו שעה מצאה עליו דם‪ ,‬לא שייך שיעור‬
‫דכגריס ועוד‪ ,‬דהא ליכא מאכולת שם‪ .‬אבל צריך לחקור אם לא עשתה איזה פצע קטן בידיה וצפורניה כשהכניסתו והוציאתו‪ .‬דאם‬
‫יש לחוש לזה מסתבר שהיא טהורה אף בנמצא הרבה טפות דם‪.‬ע"כ‬
‫‪71‬פתחי הלכה‪ .‬עמוד רטו‪ .‬הערה נה ועמוד קפו הערה לז‪ .‬ועיין בטה"ב הקצר)מו( פסק דכתם אחר מי רגלים דינו ככתם ובהארוך‬
‫)תה( כתב דראתה על צואה טהורה דתולה על טחורים א"נ אין מקבל טומאה‬

‫‪9‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪ therefore define the‬ראשונים ‪ . 72 The‬אשם תלוי‪lot later then they are exempt even from an‬‬
‫‪ is‬כתם ‪ by a‬אתיום( ‪.‬גמרא ‪ based on the above‬כתם מחמת תשמיש‪time span of seeing a‬‬
‫‪ there says that a little later means‬גמרא ‪impossible for the time span is immediate). The‬‬
‫ראב”ד ‪; namely, a few seconds. However, the‬בדיקה ‪the amount of time it takes to do a‬‬
‫‪ are, so whenever a woman finds‬שיעורים ‪believes that we are not certain how long these‬‬
‫ראב”ד ‪ codifies the‬רמ”א ‪.73 The‬דם מחמת תשמיש ‪blood after cohabiting there is a concern of‬‬
‫‪.‬סמוך לתשמיש ‪ for‬שיעור ‪’s‬ראב”ד ‪) debate the‬בדי השלחן קפז ס"ק כו( אחרונים ‪lehalacha.74 The‬‬
‫‪. Opinions range from 15‬סמוך למנחה ‪, some say‬סמוך לנט"י ‪ of‬שיעור‪Some say it’s the‬‬
‫‪), but practically speaking Rabbi Sobolofsky is‬וע"ע שם ק"צ ס"ק קד( ‪seconds to a half hour‬‬
‫‪lenient for different reasons.75‬‬
‫הרגישה ולא מצאה דם‬
‫ראית ‪ if she experiences a sensation,‬נדה ‪, a woman is only a‬מן התורה ‪We mentioned that‬‬
‫‪ is merely a biblical requisite to render a woman a‬הרגשה ‪ contends that a‬רמ"א ‪.‬דם בהרגשה‬
‫‪ however proves that once a‬תרומת הדשן ‪.76‬נדה ‪, but it doesn’t automatically render her a‬נדה‬
‫‪ even if she inspects herself and doesn’t find‬נדה ‪ that she’s a‬מוכח ‪ it’s‬הרגשה ‪woman has a‬‬
‫‪ that presumes that if a woman was‬נז‪ on :‬גמרא ‪any blood. He bases his source from our‬‬
‫‪ even if she‬קרבן חטאת ‪with her husband and experienced a sensation, she would be liable a‬‬
‫‪ is‬כתם ‪ a‬מה"ת ‪only checked herself at a later time and found blood. Now since‬‬
‫‪ models his view‬תה"ד ‪meaningless, it’s tantamount to sensing and not seeing anything.‬‬
‫‪. That position states that‬מן התורה ‪ are‬וסתות ‪with the same logic of the position ruling that‬‬
‫‪ at the onset of her menstrual period, even if she inspects‬נדה ‪a woman is automatically a‬‬
‫‪,‬סברות דאורייתא ‪ equates both cases since they are‬תה"ד ‪herself and doesn’t see any blood.‬‬
‫‪so even if she didn’t see any blood, we must assume that the blood got lost in the process,‬‬

‫‪ 72‬נדה יד‪ .‬נמצא על שלו ‪ -‬טמאין וחייבין קרבן‪ .‬נמצא על שלה‪ ,‬אותיום ‪ -‬טמאין וחייבין בקרבן‪ ,‬נמצא על שלה לאחר זמן ‪-‬‬
‫טמאין מספק‪ ,‬ופטורין מן הקרבן‪ .‬איזהו אחר זמן כדי שתרד מן המטה ותדיח פניה ואח"כ מטמאה מעת לעת ואינה מטמאה את‬
‫בועלה ר"ע אומר‪ :‬אף מטמאה את בועלה מודים חכמים לרבי עקיבא ברואה כתם שמטמאה את בועלה‪.‬‬
‫‪73‬ומביאו הב"י ביו"ד קפז וז"ל כתב הראב"ד בספר בעלי הנפש )שעה"ס פב ‪/‬כג‪ /.‬ע( הרואה דם מחמת תשמיש צריכה לבדוק פעם‬
‫ראשונה ושלישית ואם ראתה בכולן אסורה לשמש והוא שבדקה עצמה כשיעור וסת או כדי שתושיט ידה לתחת הכר או תחת הכסת‬
‫ותטול עד ותבדוק כדי שיהא בעלה באשם תלוי אבל אח"כ הרי הוא כמעת לעת שבנדה שאינה מטמאה את בועלה ואינה מוחזקת‬
‫ברואה דם מחמת תשמיש ואינה נאסרת על בעלה ויש אומרים שאין אנו בקיאין עכשיו בשיעורים הללו הלכך כל סמוך לביאה אם‬
‫בדקה ומצאה דם נאסרת על בעלה והרי היא בחזקת רואה מחמת תשמיש ומסתברא כוותיה עכ"ל‬
‫‪ 74‬ביו"ד קפז וז"ל אשה שראתה דם מחמת תשמיש מיד‪ ,‬בכדי שתושיט ידה לתחת הכר‪ ,‬או לתחת הכסת‪ ,‬ותטול עד‬
‫לבדוק בו‪ ,‬ותקנח עצמה‪ ,‬משמשת ג"פ‪ .‬אם בכל ג' פעמים רצופים ראתה דם‪) ,‬וכ"ש אם מצאה ג' פעמים דם על עד‬
‫שלו(‪) ,‬מרדכי וכן כ' ב"י בשם תרומת הדשן וסמ"ג(‪ ,‬אסורה לשמש עם בעל זה‪ ,‬אלא תתגרש ותנשא לאחר‪ .‬נשאת‬
‫לאחר‪ ,‬וראתה דם מחמת תשמיש ג' פעמים רצופים‪ ,‬אסורה לשמש גם עם אותו בעל‪ ,‬אלא תתגרש ותנשא לשלישי‪.‬‬
‫ואם גם עם השלישי ראתה דם מחמת תשמיש ג"פ רצופים‪ ,‬לא תנשא לאחר אלא אסורה לכל עד שתבדוק‪ .‬הגה‪ :‬וי"א‬
‫שאין אנו בקיאין איזה מקרי מחמת תשמיש‪ ,‬כי אין בקיאין בשיעור הנזכר‪ ,‬ולכן כל שרואה ג"פ סמוך לתשמיש מקרי לדידן מחמת‬
‫תשמיש‪ ,‬ונאסרה על בעלה‪) .‬ב"י בשם הראב"ד שכ"כ בשי"א(‪ .‬ואלו ג"פ צריכים להיות רצופים‪ ,‬אבל אם לא היו רצופים לא נאסרה על‬
‫בעלה‪) .‬ב"י בשם הרמב"ם וכ"כ הרשב"א סימן תתל"ט ומהרי"ו נ"ג( )וכן כתב המחבר בסמוך(‪ .‬ואין חילוק בין אם ראתה ג' פעמים מיד‬
‫שנשאה‪ ,‬ובין נתקלקלה אח"כ וראתה ג' פעמים‪) .‬מרדכי ריש ה"נ ובתשובת הרשב"א סימן תתל"ט ובתוס'(‪ .‬וכל זה לא מיירי אלא‬
‫בראתה סמוך לתשמיש‪ ,‬אבל אם לא ראתה סמוך לתשמיש‪ ,‬לא נאסרה על בעלה‪ ,‬ומותרת לו לאחר טהרתה תמיד )ב"י בשם סה"ת וסמ"ג(‬
‫ודינה כמו שאין לה וסת‪ .‬עכ"ל‪.‬‬
‫‪75‬וע"ע פתחי הלכה עג‪:‬י‪ .‬ופסק הרב סובולפסקי מכיון שהמהר"ם לא חשש להרגשה ויש שלא חששו להראב"ד שאין אנו בקיאין‬
‫בשיעור זה אין חוששים לשיעור כ"כ ארוך אלא כל פעם הוי כתם כיון דשיעור אבר מת מצטרף לשיעור אם מוצאת דם אחר תשמיש‬
‫הוי שיעור אחר אחר ודינו ככתם‪.‬‬
‫‪76‬דרכי משה יו"ד קפח‪:‬ב‪ .‬דתמה על ראית התרומת הדשן דסוף כל סוף ראתה דם אלא דלא בדקה עצמה עד לאחר זמן‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪, and found blood which‬הרגשה ‪. However, if a woman experienced a‬נדה ‪and render her a‬‬
‫‪is pure, then she may attribute that sensation to the pure flow, and remains pure.77‬‬
‫חתם סופר ‪78 the‬להלכה ‪’s‬תרומת הדשן ‪ quotes both statements of‬מרן הש"ע )קצ‪:‬א( ‪Although‬‬
‫‪’s ruling applies only if she senses an opening of her uterus79.‬תרומת הדשן ‪notes that‬‬
‫‪.‬חזקת טהרה ‪) doesn’t negate her‬זיבת דבר לח( ‪Merely experiencing a moisterous flow‬‬
‫‪ as not to rely on her‬מיעוט המצוי ‪ is enough to create a‬הרגשת זיבת דבר לח ‪Nonetheless, a‬‬
‫‪ notes that if a woman checked herself for the‬בינת אדם ‪.80‬בדיקה ‪ without first doing a‬חזקה‬
‫‪, she no‬מראה טהור ‪first three times after she experienced a moisterous flow, and found a‬‬
‫‪. Rabbi Sobolofsky‬בינת אדם ‪ disagrees with‬אגר"מ )ד‪:‬יז]ט[( ‪longer needs to check herself. 81‬‬
‫‪ because they‬בדוקות ועומדות ‪ today say that our women are‬פוסקים ‪says that since some‬‬
‫‪ because‬בדיקה ‪’s‬חיי אדם ‪wear underwear, one should not recommend brides to perform the‬‬
‫‪. Also, it’s psychologically better not to tell them‬הרגשות ‪of their inexperience in sensing‬‬
‫‪ because they may delude themselves into sensing something they don’t.‬הלכה ‪this‬‬
‫פתיחת הקבר מבפנים‬
‫‪ even if she did not menstruate per se.‬נדה ‪It’s possible that a woman may become a‬‬
‫‪, it is impossible for‬א"א לפתיחת קבר בלא דם ‪ rules‬רב יהודה ‪) concludes that‬נדה כא‪ (.‬גמרא ‪The‬‬
‫‪ rules like the‬רמב”ם ‪ disagree.‬חכמים ‪the uterus to open without emitting blood, but the‬‬
‫‪ against the‬ראשונים ‪)rules like most‬קצד‪:‬ב( רמ”א ‪.‬רב יהודה ‪ rule like‬ראשונים ‪82 but most‬חכמים‬
‫‪).‬וע"ע ב"י קפח‪:‬ג( רמב”ם‬
‫‪ states that when a woman in‬גמרא ?)‪ (uterine opening‬פתיחת הקבר ‪What constitutes‬‬
‫‪ to save her life even if it’s‬שבת ‪labor’s uterus begins opening one may desecrate the‬‬
‫‪occurs when she’s ready to‬פתיחת הקבר ‪ say that the‬אמוראים ‪against her consent83. Some‬‬
‫‪,(oozing of blood) or when she‬דם שותת ויורד ‪). Others require‬משיושבת על המשבר(‪deliver‬‬
‫‪ writes that once a woman experiences any of‬סדרי טהרה)קצד‪:‬כה( ‪cannot walk by herself.84‬‬
‫‪, even if she didn’t see any blood85.‬נדה ‪these signs her husband must treat her as a‬‬
‫‪ of Polish women who would render a‬חומרא ‪ records a traditional‬נחלת שבעה )ב‪:‬ט(‬
‫‪ disagrees, for false labor is‬סדרי טהרה )קצ"ד ס"ק כה( ‪ even for false labor.‬נדה ‪woman a‬‬
‫‪ claims that Polish custom‬חוות דעת)ביאורים סק"א( ‪indicative that the uterus never opened.‬‬
‫‪77‬תרומת הדשן רמו‪ .‬ועיין דרכי משה קצ‪.‬‬
‫‪78‬בטה"ב )שלד( פסק דאין לברך על טבילה זו‪.‬‬
‫‪79‬יו"ד חלק ב סימן קנ‪ .‬ועעין בטה"ב )שלט( כתב דה"ה אם נזדעזה גופה וע"ע חכמם אדם קיג‬
‫‪80‬כיון דבקל יכולה לבדוק אין סומכין על החזקה‪ .‬א"נ משום דהוי מיעוט המצוי וא"כ יש חיוב בדיקה מדרבנן בדאיתא קמן‪ .‬אלא‬
‫דיש לחלק דבבדיקת ריאה בהמה בחזקת איסור וכן בית בחזקת חמץ וכן בחזקה דרבא האשה בחזקת קטנות משא"כ הכא דאשה‬
‫בחזקת טהורה ואחזוקי איסורא לא מחזקינן‪ .‬מ"מ בטהרת הבית )שלט( כתב דאפילו בספק הרגשת פי המקור חייבת לבדוק ואינה‬
‫טהורה בלי בדיקה‪ .‬ונראה דלמד זה מסברת וסתות דאורייתא‪ .‬אלא עדיין יש לחלק ביו וסתות דאורייתא דהתם כיון דבא עונתה נעקר‬
‫חזקתה דהוי כיום שחזקתה עשויה להשתנות וכיון דאין לה חזקה בעיא בדיקה‪ .‬משא"כ כשמרגישה בלא עת וסתה אמאי תיעקר‬
‫חזקת טהרה שלה? ואימא דאיה"ן עדיין בחזקתה אלא דאין סומכין על החזקות בכה"ג כיון דאיתא לקמן‪.‬‬
‫‪81‬בינת אדם קיג‪:‬ג‪ .‬אבל באגר"מ ד‪:‬יז]ט[ קרא תגר על מנהג זה‪ .‬והרב סובולפסקי שליט"א העיר שעדיף לא להורות כעצת הבינת‬
‫אדם‪ .‬מפני כמה טעמים פרקטיים‪ .‬אלא סומכים על בגדי תחתון שלה שאם היתה רואה היה על בגדיה דהוי בדוקה ועומדת‪.‬‬
‫‪82‬איסורי ביאה ה‪:‬יג‪ .‬וע"ע טהרת הבית ח"ב )עמ‪ .‬נ( דכן דעת הירושלמי אלא דבירושלמי נהגו כחכמים‬
‫‪83‬ועיין שמירת שבת כהלכתה ח"א עמוד תצ‪ .‬וז"ל מהרגע שהאשה מרגישה שהגיעה שעתה ללדת דהיינו שמרגישי צירי לידה‬
‫סדירים ואפילו ספק אם תלד עתה חל דין זה‪.‬‬
‫‪84‬שבת קכט‪ .‬ונסתפתי איזהו שיעור קודם דאפשר דהטעם שחברותיה נושאות אותה משום שכ"כ דם שותת ממנה‪.‬‬
‫‪85‬בשבט הלוי רמד כתב דבכל יולדת חשש פתיחת הקבר הוא משעה שאינה יכולה ללכת כפסק הסד"ט‪ .‬לכן אם יש לה צירים‬
‫והרופאים אומרים שפתוח ב או ג אצבעות כל זמן שיכולה לילך טהורה‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪ (emission of‬השלכת חתיכה ‪is mistaken because those signs applied only when there is a‬‬
‫‪amorphous mass). Howeveer, if nothing exited from the uterus all agree that it’s possible‬‬
‫חוות ‪that she didn’t bleed. We can infer that even during labor, however, according to the‬‬
‫‪ she‬סדרי טהרה ‪ she would be pure since she didn’t emit any mass; but according to the‬דעת‬
‫‪would be impure so long as it isn’t false labor. Nowadays, though, a woman may take an‬‬
‫‪epidural and lie in bed, making it difficult to know when she’s no longer ambulatory.‬‬
‫‪, and the‬חכמים ‪ follows the‬רמב”ם ‪ says that since‬מו"ר הרב עובדיה יוסף שלי"טא ‪Consequently,‬‬
‫‪, as long as she‬חתיכה ‪ requires the woman discharging a‬רב יהודה ‪ said that even‬חוות דעת‬
‫‪.86‬נדה ‪isn’t bleeding she is not yet a‬‬
‫‪.‬נדה ‪There may be other signals during labor that may or may not render a woman a‬‬
‫‪, for we assume that uterine blood‬נדה ‪ writes that woman who’s water breaks is a‬בדי השלחן‬
‫‪ who disagrees.87‬רב שלמה זלמן אוורבך זצוק"ל ‪ cites‬מו"ר הרב עובדיה יוסף שלי"טא ‪mixed in.‬‬
‫‪Rabbi Sobolofsky notes that one should not confuse this with blood that usually comes‬‬
‫‪from the capillaries in the cervix right before going into labor. That blood looks pink with‬‬
‫‪ (blood‬דם מכה ‪ p. 520), and is considered a‬פתחי הלכה ‪mucus (regarding mucus plug see‬‬
‫‪ writes that a‬אגר"מ ‪ according to anyone. Also‬נדה ‪wound) which doesn’t render her a‬‬
‫‪dilated cervix (the cervix is dilated approximately 10cm when delivering a baby) does not‬‬
‫‪88.‬פתיחת הקבר ‪constitute a‬‬
‫פתיחת הקבר מבחוץ‬
‫‪Certain gynecological procedures, depending on the thickness of the instrument and‬‬
‫נודע ביהודה ‪ according to some authorities.‬פתיחת הקבר ‪the depth of the insertion may pose a‬‬
‫פתיחת ‪states that whether the uterus is opened internally or externally it constitutes a‬‬
‫‪ doesn’t‬שפופרת ‪ ‘s statement, "the reason why the insertion of the‬מרן ב”י)קפח( ‪.89‬הקבר‬
‫‪ is that the opening isn’t wide enough to‬רב יהודה ‪ even according to‬נדה ‪render a woman a‬‬
‫פתיחת ‪ implying that a wide enough tube would create a‬פתיחת הקבר ‪be concerned for a‬‬
‫חזון איש ‪ view.90 However‬נו”ב ‪ even though it is an external insertion," buttresses‬הקבר‬
‫‪,‬נו"ב ‪ that he doesn’t posit like the‬רא"ש ‪’s selective questioning on the‬ב"י ‪proves fom the‬‬
‫‪91‬‬
‫‪ is therefore unsure. 92. Vilna Gaon‬חזו”א )פג‪:‬ג( ‪ didn’t think so.‬גר"א ‪but concedes that‬‬
‫‪86‬טה"ב ח"ב עמ‪ .‬נא‪-‬נג‬
‫‪87‬בדי השלחן סק"ל‪ .‬אבל בטהרת הבית )ב עמ‪ .‬נג( התיר כל שלא ראתה דם דאחזוקי איסורא לא מחזקינן‪ .‬וכתב שם שכן התיר רב‬
‫שלמה זלמן אוורבאך משום דאין קשר לירידת המים עם דם לידה‪.‬‬
‫‪88‬בטהרת הבית הקצר עמ‪ .‬ו התיר כל עוד שלא רואה דם‬
‫‪89‬תנינא ס"ס קכ‪.‬‬
‫‪90‬כן דייקו כמה אחרונים‪ .‬אבל יש לדחות שהב"י קאי כשרואה דם‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫וז"ל לשון מרן הב"י ודוקא חתיכות קטנות דומיא דשפופרת אבל חתיכה גדולה טמאה אפילו לא ראתה כלום שאי אפשר לפתיחת‬
‫קבר בלא דם‪ .‬בריש פרק המפלת )כא‪ (.‬תנן המפלת חתיכה אם יש עמה דם טמאה ואם לאו טהורה רבי יהודה אומר בין כך ובין כך‬
‫טמאה ואוקימנא בגמרא דבשביל החתיכה עצמה אינה טמאה אפילו היא מארבע מראות דמים אלא בהא הוא דפליגי דרבנן סברי‬
‫אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ורבי יהודה סבר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם ופסק הרא"ש )פ"ג סי' א( דהלכה כרבי יהודה‬
‫וקשה שהרי הוא ז"ל כתב )סוף סי' ב( דאיפשיטא בעיין דרואה דם בשפופרת טהורה ומשמע נמי מדבריו דסבר דהלכה כרבנן‬
‫דסברי דאין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה ולפי מה שפסק כרבי יהודה דאמר אי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם רואה‬
‫בשפופרת או בחתיכה אמאי מטהר לה הרי נפתח הקבר על ידם ואי אפשר בלא דם ולכך חילק רבינו בין חתיכה קטנה לגדולה‬
‫דקטנה אין בה פתיחת הקבר שנאמר שאי אפשר לה בלא דם ותדע דהא דאמרינן דרבנן סברי אין דרכה של אשה לראות דם‬
‫בחתיכה בחתיכה קטנה קאמרי ולא בגדולה דהא כיון דמייתי לה בגמרא )איבעיא( ]אאיבעיא[ דשפופרת משמע בחתיכה קטנה‬
‫דומיא דשפופרת קאמרי וכן כתבו התוספות )כב‪ :‬ד"ה ליפלוג( והרשב"א )ת"ה ב"ז סוף ש"א ארוך וקצר ג‪ ,:‬ש"ו ארוך כז‪ .‬וקצר‬
‫כו‪ (:‬והרא"ש )פ"ג סי' ג( ז"ל גבי רואה כמין קליפות כמין שערות כמין עפר כמין יבחושים אדומים תטיל למים אם נימוחו טמאה‬
‫ואם לאו טהורה דאפילו רבי יהודה דסבר דאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם בהא מודה דאם לא נימוחו טהורה משום דאין פתיחת‬
‫הקבר לדברים קטנים כאלו‪:‬‬

‫‪12‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪ as the source for the smallest size that can create an opening of a‬אהלות ‪ in‬משנה ‪cites a‬‬
‫‪ is‬פתיחת הקבר ‪ explains that the width required to create a‬בדי השלחן )קצד‪:‬לא( ‪uterus. 93‬‬
‫‪15mm, presumably the width of a forty day old baby’s head. Additionally, there are those‬‬
‫‪ ) has the same halachic status as the uterus.94 As a‬צואר הרחם( ‪who believe that the cervix‬‬
‫‪. Rabbi Sobolofsky notes‬פתיחת הרחם ‪result, even cervical testing may create an issue of‬‬
‫‪that practically speaking, though, cervical testing instruments are very thin (around 2‬‬‫‪5mm), and instruments that enter further in the uterus are even thinner. Pap smears are‬‬
‫‪ altogether,‬נו"ב ‪ disagree with the‬אחרונים ‪usually not a problem either. Additionally, Some‬‬
‫‪ is an external penetration which doesn’t‬בדיקה ‪and argue that after all a finger during‬‬
‫‪ notes that it’s possible that a‬שליט"א ‪? 95Nonetheless, Rabbi Forst‬פתיחת קבר ‪qualify as‬‬
‫‪gynecological exam may traumatize the uterus and trigger a period, so one must consult‬‬
‫‪.96‬רב ‪their‬‬
‫מראה דם‬
‫בין דם לדם ‪The Torah states: if a matter of judgment will be hidden from you,‬‬
‫‪between blood and blood, implying that not every blood color is rendered impure. The‬‬
‫גמרא ‪ states that only four different shades of red and black are impure. The‬יט ‪ on‬משנה‬
‫‪discusses the precise benchmark for each of these shades, and whether shades that are‬‬
‫‪weaker or deeper than the delineated benchmark are pure or impure.97 Because this was‬‬
‫‪ refrained from ruling on these colors, and a practice‬אמוראים ‪an exact science, some‬‬
‫‪ writes that‬רא”ש )ב‪:‬ד( ‪developed to rule stringently on all shades of red. Thus,‬‬

‫ומיהו איכא למידק בהא מדכתב הרא"ש גופיה גבי מאי דפסק דאי אפשר לפתיחת הקבר בלא דם וז"ל דהא דאמר רבא בפרקין אין‬
‫דרכה של אשה לראות דם בחתיכה והכא באשה טהורה ומקור מקומו טמא קמיפלגי אלמא ס"ל דמפלת חתיכה טהורה התם‬
‫פלוגתייהו קא מפרש ועיקר שינויא דרבא לאשמועינן דכולי עלמא דרשי בבשרה עד שיצא דם דרך בשרה ולא בחתיכה ולא‬
‫בשפופרת ונפקא מינה אליבא דהלכתא דבשפופרת טהורה ]אבל[ בחתיכה טמאה ולא מפני דם שבתוכה אלא משום דאי אפשר‬
‫לפתיחת הקבר בלא דם עכ"ל ואם הרא"ש היה סובר דחתיכה דאיתמר גבי שפופרת חתיכה קטנה היא דאין הקבר נפתח על ידה‬
‫אמאי קשיא ליה מדאמר רבא אין דרכה של אשה לראות דם בחתיכה דמשמע דס"ל דאפשר לפתיחת הקבר בלא דם הא התם‬
‫בחתיכה קטנה מיירי שאין הקבר נפתח על ידה אבל בחתיכה גדולה שהקבר נפתח על ידה מודה דאי אפשר בלא דם ושמא י"ל דאף‬
‫על גב דאיהו סבר הכי בעי לתרוצי אפילו אם תמצא לומר דלא מפליג בין חתיכה גדולה לקטנה וצ"ע‪:‬‬
‫‪ 92‬ונראה דספיקו של החזו"א דשמא פתיחת הקבר מבחוץ יוצר טראוומה שמביא את הוסת דומיא דדם מחמת תשמיש משא"כ בדיקת‬
‫עד או שמש משום שהאשה מצפה לזה‪ .‬או דנימא דסוף כל סוף בדמ"ת רואה דם וה"ה ברואה בשפופרת‪ .‬לכן בפאר הדור)חלק ד עמ‪.‬‬
‫קלא( שאל את הרופא בענין זה מתי מקרי דם מכה‪.‬‬
‫‪93‬גר"א קפח ס"ק כ"ג בעי שיעור כמשנה אהלות ז‪:‬ד" אין לנפלים פתיחת הקבר עד שיעגלו ראש כפיקה"‪ .‬והעירוני מו"רהגר"צ‬
‫שכטר שליט"א שבכ"י הבעל הנפש להראב"ד שהכין הרב יוסףקפאח )שער הפרישה א‪:‬טז( חלק הראב"ד על השאלתות בשיעור זה‬
‫וסבר דראש פיקה דאהלות לאו אותו דהמפלת רוח גם טמאה‪ .‬ונראה דלשטתם נחלקו דלעת הראב"ד אפילו קודם מא יום אמרינם‬
‫א"א לפתיחת הקבר אבל דעת השאלתות דקודם מ יום לא אמרינןא"א לפתיחת הקבר בלא ולד‪ .‬וא"כ אם מרן סבר דיש שיעור של‬
‫פתיחת הקבר אם אשה הפילה קודם שמלאו לה מ יום לכאורה תהיה טהורה‪ .‬אבל אין הלכה כן‪.‬‬
‫‪94‬עיין פתחי הלכה עמוד תכח‪ .‬דלדעת הגרשז"א ע"פ הרמב"ם הפרוזדור והמקור דינו כהחדר‪ .‬וע"ע שו"ת מנחת שלמה ב‪:‬עב]ד[‪.‬‬
‫‪ 95‬טה"ב ח"ב נה‪-‬נו ועיין ח"ס ובינת אדם מובא בפת"ת קצד‪:‬ד‪.‬ו‬
‫‪96‬פתחי הלכה תכח הערה ח‪ .‬ועיין הערה לעיל)‪.(92‬‬
‫‪97‬‬
‫מרן ב"י יו"ד קפח וז"ל‪ .‬ובגמרא )יט( מנא לן דאיכא דם טהור באשה דכתיב )דברים יז ח( כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם‬
‫בין דם טמא לדם טהור ממאי דהני טהורים והני טמאים אמר רבי אבהו דאמר קרא )מלכים ב‪ ,‬ג כב( ויראו מואב את המים אדומים‬
‫כדם למימרא דדם אדום הוא ואימא אדום ותו לא אמר רבי אבהו אמר קרא דמיה דמיה הרי כאן ארבעה‪ ,‬פירוש והיא גלתה את‬
‫מקור דמיה )ויקרא כ יח( וטהרה ממקור דמיה )שם יב ז( הרי ד' מיני אדמומיות טמאה אבל שלמטה מהם לאו דם הוא‪ ,‬והא אנן‬
‫חמשה תנן אמר רבי חנינא שחור אדום הוא אלא שלקה וגרסינן תו בגמרא )שם( וחכמים מטהרים היינו תנא קמא כלומר דתנא קמא‬
‫נמי מטהר את הירוק מדקתני חמשה דמים טמאים ולא מנה הירוק עמהם ומשני איכא בינייהו לתלות כלומר דלתנא קמא תולין‬
‫ולדברי חכמים טהור לגמרי ופסק הרא"ש ז"ל )פ"ב סי' ד( דהלכה כחכמים‬

‫‪13‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬
‫‪)is impure 98, implying that if it‬נוטה לאדמימות(‪traditionally anything in the red family‬‬
‫רמ”א ‪doesn’t look red it’s permissible99 . However according to this implication, the‬‬
‫?‪)’s addition that blue blood is also pure seems superfluous‬קפח(‬

‫דם ירוק‬
‫‪ points out‬תוס)שם כ‪ purify it. (.‬חכמים ‪ impure, but the‬ירוק ‪ renders the color‬עקביא בן מהלל‬
‫‪ at times means green and at times yellow, and here it must mean yellow for why‬ירוק ‪that‬‬
‫‪ prohibit green which doesn’t look at all like red. Contrastingly,‬עקביא בן מהלאל ‪would‬‬
‫‪ prohibits‬עקביא ‪ argues that everyone prohibits yellow blood. The reason‬מאירי )שם יט‪(.‬‬
‫‪ explained that‬גמרא ‪, green blood is that he compares it to black blood. Just as the‬ירוק‬
‫‪black blood is actually old red blood that lack oxygen, similarly green blood is incubated‬‬
‫‪ writes that yellow blood was permissible in‬ריטב”א )שם( ‪red blood.100 Alternatively,‬‬
‫תלמידי ‪ did not permit any colors even yellow. Similarly,‬אמוראים ‪Tannaic times, but the‬‬
‫‪ was to render‬טפת דם כחרדל ‪ regarding‬חומרת בנות ישראל ‪ ) write that‬ריש אין עומדים (רבינו יונה‬
‫‪blood even the color of yellowish mustard impure. Thus, four opinions exist regarding‬‬
‫רבינו יונה ‪.‬חומרת גאונים ‪ thinks it’s a‬ריטב”א ‪,‬ספק דאורייתא ‪ treats it as‬מאירי ‪the color yellow.‬‬
‫‪ are lenient regarding‬ש”ך ‪, and‬ש”ע ‪,‬ראשונים ‪, most‬תוס ‪, and‬חומרת בנות ישראל ‪thinks it’s a‬‬
‫‪ writes that he never heard anyone permitting yellow.‬רע"ב מברטנורא ‪yellow. Interestingly,‬‬
‫‪, and is lenient only if the woman is‬ספקא דדינא ‪ therefore treats yellow as a‬חכמת אדם )קיז‪:‬ט(‬
‫‪ yellow is‬בחזקת טמאה ‪ or‬בחזקת טהרה ‪. 101. Thus, depending if the woman is‬בחזקת טהרה‬
‫‪ 102. Rabbi‬בחזקת בדוקה ‪ writes that she must be‬אגר"מ ‪rendered pure or impure, respectively‬‬
‫‪ is not a mainstream‬מאירי ‪ because‬חיי אדם ‪Sobolofsky’s practice is not to be concerned for‬‬
‫‪ are debating over yellow spotting which‬תנאים ‪opinion, and it’s more reasonable that the‬‬
‫‪is more common than green spotting.‬‬
‫מראה חום‬
‫)מצאתי כתוב( יעב"ץ ‪ that permits brown because the‬סדרי טהרה ‪ quotes‬פת”ת)קפח(‬
‫‪permits it. Some however argue that rusty brown should be in the red family. Others‬‬
‫‪98‬כ‪ .‬אמר רב אשי כגן אנא וכן כ‪ :‬אמר רב יוחןן חכמתא דרב חנינא‪ ...‬טבעא דבבל‪ ..‬אבל מהרמב"ם קצת משמע דלא סבר הכי‬
‫דפרק ה הלכה יב כתב וז"ל ולא כל הרואה צריך לכל אלו הדברים בכל עת שיראה אלא טביעות עין יש לחכם בדמים‪ ,‬ובעת שיראה‬
‫מיד יטמא או יטהר‪ ,‬ואם נסתפק לו במראה מן המראות צריך להקיף ולערוך לדיו או לדם הקזה או לשאר המראות‪ .‬ובהשגת‬
‫הראב"ד ד"ה ואם נסתפק וכו'‪ .‬כתב הראב"ד ז"ל א"א כל מה שכתב בזה אין בו הלכה למעשה שאין לנו עכשיו דם טוהר אלא כל‬
‫מראה אדמומית טמא עכ"ל‪ .‬ברם הרב המגיד העיר דהרמב"ם מודה לזה בפרק י"א‪ .‬אלא דבפרק י"א לא ברור כ"כ דבהלכה ג כתב‬
‫וז"ל ובימי חכמי הגמרא נסתפק הדבר הרבה בראיית הדמים ונתקלקלו הוסתות‪ ,‬לפי שלא היה כח בכל הנשים למנות ימי נדה וימי‬
‫זיבה‪ ,‬לפיכך החמירו חכמים בדבר זה וגזרו שיהו כל ימי האשה כימי זיבתה ויהיה כל דם שתראה ספק דם זיבות‪ .‬עכ"ל ולא כתב‬
‫שגזרו דכל מראה אדום טמא הוא ‪ .‬דבהלכה יב כתב דבזה"ז וז"לוכן האשה שראתה לובן או דם ירוק או שהשליכה חתיכה אדומה‬
‫שאין עמה דם הרי היא טהורה אף בזמן הזה שלא החמירו אלא ברואה דם טמא‪].‬ואין זה דם טמא[ עכ"ל‪ .‬ובהלכה יג כתב וז"ל ולא‬
‫נתחדש דבר אלא ספירת שבעת ימים נקיים לכל רואה דם טמא כמו שאמרנו ושיהיו כל מראה דמים טמאים‪ .‬עכ"ל‪ .‬משמע דאינו‬
‫סובר כהרא"ש דכל הנוטה לאדמימות טמא ואם לא טהור‪ .‬אלא או שהרמב"ם סובר כפי שהבינו הראב"ד ולמד דין זה ממה שהתירו‬
‫בזה"ז ירוק כיון דלא הוי דם טמא וה"ה לכל דם שאינו כ ד דמים‪ .‬ומה שכתב בהלכה יג כוונתו דבכל ראיה בין בימי טוהר בין בדם‬
‫קושי בין בימי נדה כל מראה דם טמא דינו כדם זיבה כמו שכתב בהלכה ב‪ .‬או דנימא דהרמב"ם סובר דאפילו דם שאינו נוטה‬
‫לאדמימות טמא דגזרו שיהו כל מראה דמים טמאים חוץ מדם ירוק‪ .‬וצ"ע‬
‫‪99‬‬
‫בית יוסף יורה דעה סימן קפח וז"ל ומשמע דהוא הדין לכל מראות שאין לספק בהן באדמומית כלל דטהורים דומיא דכרתי ולא‬
‫הזכירו ירוק אלא משום דכשהוא כגוון הזהב איכא למאן דאמר דנוטה לאדמימות הוא לפיכך הוצרך להשמיענו בו ולבן שאמרנו לאו‬
‫דוקא דהוא הדין לכל מראה דאין לספקו במראה אדמומית כלל דשרי דבכלל לבן הוא וכן נראה מדברי הר"ן ז"ל בפרק ב' דשבועות‬
‫‪100‬ונראה דכוונתו דירוק אדום הוא אלא שלקה דומיא דשחור ובזה חלקו עליו חכמים דשחור היה אדום בשעת יציאתו מן המקור‬
‫אבל ירוק לקה בתוך המקור ולכן אינו טמא‪ .‬וכן נחלקו בזה התנאים אם דם ירוק מכשיר או דדמיא לדם שבשלו דלא הוי דם‪.‬‬
‫‪101‬כל שיטות אלו מובאות בטהרת הבית )עמ‪ .‬רפט(‪ .‬ובאגר"מ )יו"ד חלק ד יז]ו[( מחמיר ב ג ימים ראשונים של ז נקיים‪.‬‬
‫‪102‬כל שיטות אלו מובאות בטהרת הבית )עמ‪ .‬רפט(‪ .‬באגר"מ )יו"ד חלק ד יז]ו[( מחמיר ב ג ימים ראשונים של ז נקיים דדעתו‬
‫כהמרדכי דכל עוד שאין לה חזקת בדוקה לא סמכינן אחזקתה‪ .‬ברם דעת הרמב"ן ורוב ראשונים דמשהפרישה בטהרה בחזקת טהרה‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫‪argue that darker browns should be prohibited because just like we don’t differentiate‬‬
‫‪between shades of red we don’t differentiate between shades of black. Consequently, they‬‬
‫‪’s104‬חיי אדם ‪ treat brown similar to the‬פוסקים ‪treat dark brown in the black family.103 Some‬‬
‫‪ and permits brown, for otherwise‬חלילה להחמיר‪ however, writes‬ערה”ש )קפח‪:‬ט( ‪guideline.‬‬
‫‪ permits brown as‬בדי השלחן )ס"ק ו( ‪women will constantly be prohibited to their husbands.‬‬
‫‪ that looks like a pale pink when it’s‬מראה ‪ writes that a‬שיעורי שבט הלוי) עמ‪ .‬צה ( ‪well105.‬‬
‫‪wet, but when it dries up looks brown is pure. Pink that remains pink, however is‬‬
‫‪106.‬טמא ‪rendered‬‬
‫‪ have a‬מראות ‪Rabbi Sobolofsky notes that one must be careful because some brown‬‬
‫‪ cloth. Since a‬בדיקה ‪tint of red, and often a halo of red may appear at the edges of the‬‬
‫‪ cloth renders a woman impure one must be extremely careful‬בדיקה ‪ of any size on a‬מראה‬
‫‪. It’s also easy to confuse red threads with red blood.‬הפסק טהרה ‪especially during the‬‬
‫‪ may render decisions on these matters 107.‬שימוש ‪ with proper‬פוסק ‪Thus, only a‬‬
‫‪.‬ספקא דדינא ‪ therefore treats yellow as a‬חכמת אדם )קיז‪:‬ט( ‪.‬‬
‫‪ that looks like a pale‬מראה ‪ writes that a‬שיעורי שבט הלוי) עמ‪ .‬צה ( ‪Pink is treated as red‬‬
‫‪pink when it’s wet, but when it dries up looks brown is pure. Only pink that remains pink‬‬
‫‪108. (Rabbi Sobolofsky deduces from here that pink wine is red wine.‬טמא ‪is rendered‬‬
‫‪Also, when a person blushes he turns pink not red)109.‬‬
‫חכם הרואה דם‬
‫‪ the cloth as soon as possible lest the color‬חכם ‪, it’s important to give the‬לכתחלה‬
‫‪ need not worry if the cloth changed colors by the time‬חכם ‪ however, the‬בדיעבד‪changes.‬‬
‫‪ dries up.‬מראה ‪ requires waiting a few minutes until the‬ב”ח ‪he looked at it.110 However‬‬
‫"אחזוקי ריעותא לא ‪) argues that one may rule at any moment because‬קפח ס"ק ג ( ש”ך‬
‫‪ states that a woman shouldn’t inspect with a candle but should‬רמ”א ‪.111 Similarly,‬מחזקינן"‬
‫)קפח ס"ק א ( תורת השלמים ‪ is not invalid.‬בדיקה ‪wait till the next day. implying that a late‬‬
‫‪103‬עיין פתחי הלכה קנה‪:‬מז‬
‫‪104‬שם הערה נט‬
‫‪105‬ונראה דסברות המקילין דחום כירוק כלומר דדם שלקה בפנים דינו כדם שבשלו ולא הוי דם‪ .‬ולא דמי לדם שחור שלקה בחוץ‪.‬‬
‫‪106‬פתחי הלכה קנו הערה נג‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫בענין צבע חום הציץ אליעזר )ו‪:‬כב( התיר בכל אופן ובטהרת הבית הארוך עמ‪ .‬חצר רק החמיר בחום של צבע קפה שחור עם‬
‫הרגשה )ובטהרת הבית הקצר עמ לז החמיר בנו הרב דוד יוסף שליט"א גם בעד של הפסק טהרה( אבל בבדיקה וכ"ש כתמים מקיל‪.‬‬
‫אבל בשאר גווני חום הקיל אפילו בהרגשה‪ .‬ואביא כאן את האגר"מ שהחמיר גם בבדיקות של ג ימים ראשונים שלא במקום הדחק‪.‬‬
‫וע"ע בשו"ת אגרות משה חלק יו"ד ב סימן עח‪.‬‬
‫ויראה דחום הנמצא בקצת כבשים דהיינו שחום)‪ (auburn‬כדפירש אונקלוס ורש"י פרשת ויצא ל‪:‬לב שכתב דדומה לאדום וע"ע‬
‫הרמב"ן לאו חום דידן מדפירשו דהו שחום משמע דחום לא נוטה לאדמימות‪ .‬וע"ע אבן עזרא דכתב דחום שחור הוא‪ .‬ואסיים ממה‬
‫שמובא בשבט הלוי עמ צ"ה שלמד מהנסיון להמתין יומים או שלשה דמראה חום בהיר סימן להתחלת הוסת ואם יורה החכם להתיר‬
‫עלולה לראות דם הנוטה לאדום לאחר כמה שעות‪ .‬וכתב על זה בטהרת הבית דמ"מ הכל לפי ראות עיני המורה‬
‫‪108‬פתחי הלכה קנו הערה נג‪.‬‬
‫‪ 109‬בשו"ת אבני נזר חלק יו"ד סימן רכב ]ב[ וז"ל הנה לאחר שנתמעט הבקיאות במראה הדמים מימות סוף חכמי הגמ'‪ .‬הנה כל‬
‫הדמים אף שנראים אדומים הם בספק אם הם מארבע מראות ואם הם אדומים כמותם או דיהה מהם‪ .‬אך הראב"ד בספר בעל הנפש‬
‫הוכיח כי רוב דמים שבמקור המה דמים טמאים‪ .‬וראייתו מהא דא"א לפה"ק בלא דם ומביאה קרבן ונאכל‪ .‬ניחוש שמא דם טהור‬
‫ראתה‪ .‬א"ו רוב דמים שבמקור טמאים‪ .‬והנה בנ"ד שראתה דם טהור ובתוכו מראה אדום מעט הא ודאי אין לומר שהטיפה ההוא‬
‫ודאי מרוב דמים טמאים שהרי באותו ראי' עצמה רובא טהור ודאי‪ .‬ויצתה אותה ראיה מהרוב‪ .‬בפרט שכל הראיות שתראה שלא‬
‫בשעת ווסתה המה עיקרם מראות טהורות רק לפעמים נמצא איזה טיפה אדומה בודאי אין לדון בראי' זו דין רוב דמים שבמקור‪:‬‬
‫‪110‬וע"ע פתחי הלכה קס‪-‬קסד‪ .‬ובטה"ב הקצר )לו( פסק שהרב צריך לפסוק שנית על כתם שבתחלה נראה טהור ועתה נראה טמא‬
‫אם הרגישה אא"כ נשתנה לשחור שאפילו אם הרגישה א"צ לפסוק שנית לחומרא‪.‬‬
‫‪111‬ועיין בטהרת הבית הארוך) עמ ש( שהביא ראיות להש"ך ופסק כן‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

‫טהרת המשפחה‬

‫בס"ד‬

writes that one should not misunderstand the ‫ רמ"א‬to think that a ‫ חכם‬may not inspect
‫ מראות‬at night. The ‫ רמ"א‬was ‫ מחמיר‬only for an inexperienced woman. Other ‫ פוסקים‬add
that nowadays one may use electricity to check ‫מראות‬.112 However, when one is in doubt
he should use the sunlight, since incandescent light may give a ruddier complexion while
fluorescent light makes things look browner113. Because women may not know this,
‫ פוסקים‬write that women tend to exaggerate114 and erroneously say they’re impure
because they saw the ‫ מראה‬in the wrong light. Thus she would not be forbidden based on
‫שויא אנפשיה‬, because her statements were made in error.
On :‫כ‬. ‫ אשת רב נחמן‬showed her ‫ מראה‬to a different ‫רב‬. ‫ )ד"ה כל( תוס‬says that this doesn’t
mean that a husband cannot rule for his wife. ‫ה( ר"ש‬:‫ )נגעים ב‬disagrees. Perhaps a
husband may not rule for his wife based on the statement ‫כל הנגעים רואה חוץ מנגעי עצמו‬. ‫ר" ש‬
asks himself “But we don’t say ‫ נוגע בדבר‬by ‫ ?איסורים‬Maybe we differentiate between ‫חזקת‬
‫ איסור‬and ‫”חזקת היתר‬. Most ‫ פוסקים‬don’t assume ‫ להלכה‬like the ‫ר"ש‬, but like ‫תוס‬.115
Rabbi Forst‫ שליט"א‬provides the following guidelines before asking a question
regarding a cloth..‫ בדיקה‬cloth should be placed on a clean surface to dry and then in an
open plastic bag or envelope, and should be shown that day or next day since ‫בדיקות‬
change color after time.mark on corner of cloth or envelope time, date and description
(i.e.‫מוך‬, ‫הפסק טהרה‬, ‫ כתם)בדיקה‬cloth should be folded to immediately show stain and put in
an unsealed sandwich bag.
‫ראית דם בשפופרת‬
The endometrial lining sheds naturally, but when it sheds artificially and bleeds, ‫פוסקים‬
classify it as ‫ראית דם בשפופרת‬. (‫ג‬:‫ מרן )קפח‬based on .‫ נדה כא‬rules that when a woman sees
blood through a tube she’s pure. ‫)ס"ק ח( ש”ע הרב‬, says because it was caused artificially,
others say because the blood goes through a tube and doesn’t touch her116. ‫ ש”ע הרב‬writes
that the tube must be inserted until her uterus but other ‫ אחרונים‬say until the cervix area.
(‫ מנחת שלמה‬reprinted ‫קונטרס הרב שלמה זלמן אוורבאך זצ"ל‬on his uncle ‫ ר אברהם אווארבך‬who
wrote a book about orthodox infertility117. He points out that ordinarily ‫הלכות נדה‬
enhances fertility since ovulation occurs at the time she returns from the ‫מקווה‬. If she
ovulates earlier and doesn’t have relationship during that time she will never get
pregnant. A short menstrual cycle may cause orthodox infertility. Today we use
medication to move the ovulating cycle a couple of days later. (We cannot skip the ‫ז נקיים‬
even for ‫)פרו ורבו‬. In the olden days they didn’t have that option. ‫הרב שלמה זלמן אוורבאך‬
suggested inserting a catheter causing a ‫ ראית דם בשפופרת‬instead of ‫נדה דם‬. The tube would
have to be all the way in the ‫פי המקור‬.) In his ‫קונטרס‬118 he disagrees with the ‫ש"ע הרב‬, and
said that the ‫ מקור‬is at the bottom part of cervix not the uterus. (This may help for ‫שפופרת‬
‫ הנוד‬but is problematic for ‫ פתיחת הקבר‬issues. ‫’הרב שלמה זלמן אוורבאך‬s suggestion is not
practiced by any OBGYN that we are aware of.).
(‫שיד‬-‫טהרת הבית הארוך) עמ שיג‬112
‫פא‬:‫פתחי הלכה קסב‬113
‫ה‬:‫שבט הלוי עמוד צו‬114
.‫ וכן בפתחי הלכה קי כתב שרוב הפוסקים מתירים‬.‫יח מתיר גם לענין טבילהכיון שבידה לטבול‬:‫ז ויבי"א ו‬:‫ש"ך קפח‬115
. ‫כיון שהשפופרת חוצצת לא הוי דם בבשרה‬116
.‫ שם כתב שבזמן הרמב"ם הרופאים לא הבדילו בין הבית החיצון לפרוזדור‬.‫קונטרס בעניני נדה בסוף ספר אמרי אברהם ס"ק לח‬117
‫שו"ת מנחת שלמה חלק ב עב ענף ד‬118
‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
ohadyish@yahoo.com

16

‫טהרת המשפחה‬

‫בס"ד‬

Before ‫הרב שלמה זלמן אוורבאך‬, cervical bleeding was assumed like vaginal bleeding but
even after being concerned for ‫’רב שלמה זלמן‬s opinion cervical blood is not ‫ טמא‬like
uterine bleeding because any blood that isn’t coming from the endometrial line is ‫דם מכה‬
‫מן המקור‬119.
‫דם מכה‬
We mentioned that ‫דם מכה‬, a blood wound, doesn’t render a woman a ‫נדה‬120. ‫נשמת‬
‫אברהם‬, adds that menstrual blood vessels that bleed because of a wound are ‫ טהור‬since
this bleeding isn’t a natural phenomenon. Only an insertion that will open her uterus and
cause it to bleed will render her a ‫נדה‬.121 ‫ חזו"א‬notes that once it’s established that a
woman’s endometrial lining is damaged, we may assume that all subsequent bleeding
results from the ‫מכה מן המקור‬, and not from a natural shedding of the lining.122 However, a
procedure that may hit or shake the uterus and trigger uterine bleeding renders a woman a
‫ נדה‬if the bleeding result is unique to the ‫מקור‬. In other words, if the bleeding effect is
similar to any organ then it’s ‫דם מכה‬, otherwise it’s ‫דם נדה‬. For example, since scraping or
inserting a needle would cause any organ to bleed, the blood is rendered as a ‫דם מכה‬.123
However, a trauma that triggers a period renders a woman a ‫נדה‬. Consequently, if a
woman undergoes an endometrial biopsy, or other gynecological procedures that remove
tissue she should consult a ‫מורה הוראה‬.124
The ‫ גמרא‬records a ‫ ברייתא‬regarding the abiliy to be ‫ תולה‬a ‫ ראיה‬with ‫ דם מכה‬as opposed
to ‫דם מחמת תשמיש‬.125 The ‫ ספר האשכול‬notes that the ‫’ברייתא‬s statement, “If she has a blood
wound she may attribute her bleeding to it.” implies that as long as a woman has an
internal wound even if she doesn’t know that it’s currently bleeding, qualifies as a ‫תליה‬.
However the ending line, “A woman is believed to say that she has a blood wound in her
uterus that bleeds.” implies that a woman must be certain that her blood wound is actively
bleeding. ‫ רשב"א‬notes that the ‫ תוספתא‬omits mentioning that the blood wound is bleeding.
Therefore, once a woman knows she has a wound, even if she’s uncertain whether the
wound is bleeding, she may be ‫ תולה‬her bleeding to her wound, and rely on her ‫חזקת טהרה‬.
126
‫ מרדכי‬however requires the blood wound to be bleeding. However, if she isn’t sure that
her wound causes blood, then if she sees blood during the onset of her period she’s a ‫נדה‬,
for otherwise any woman with a wound will never be a ‫נדה‬. But if it’s a ‫כתם‬, he admits
that merely knowing that there’s a ‫ מכה‬is sufficient for a ‫תליה‬.127 ‫ ש"ך‬contends that ‫רשב"א‬
‫ אבל‬.‫לולי דמסתפינא היתי אומר דראיית דם בשפופרת מלמדנו דכל ראיית דם ע"י דבר אחר לאו דם נדה כיו שאין דרכה לראות‬119
.‫בש"ע הרב העיר שהב"י לא סבר כן‬
‫ג( הביא בשם הראב"ד דחומרת בנות ישראל כללה גם דם מן הצדדים וחלק על זה‬:‫ הרא"ש פרק תינוקת )י‬.‫ט‬:‫תוספתא נדה ג‬120
‫ וכן דעת כל הפוסקים‬.‫וכתב דמה שכתב הראב"ד מדת פרישות לעצמו שאינה ראויה ליכתב בספרים להורות בו לדורות הבאין ע"כ‬
‫להתיר דם מכה‬
.‫ פא‬.‫יו"ד קפז עמ‬121
.‫ וז"ל כל שהעורק פצוע ומוכה אין דרך ראיה בכך‬.‫ באשה שיש לה אבעבועות במקורה בפיות המזנקים את דם‬.‫ ד"ה אבל‬.‫פא‬122
‫ במכתב של החזו"א לרופא‬.‫עיין פאר הדור חלק ד עמוד קלא‬123
.‫ תקו‬.‫ חלק ב עמ‬,‫ תסט‬,‫ תנז‬.‫ עמ‬.‫ תכח הערה ח‬.‫פתחי הלכה עמ‬124
‫ ואם היה דם מכתה משונה‬.‫ תולה בוסתה‬- ‫ ואם יש לה וסת‬,‫ תולה במכתה‬- ‫ "ואם יש לה מכה באותו מקום‬.‫איתא בנדה סו‬125
‫ אלא מדסיפא " ונאמנת אשה לומר‬.‫" משמע דאפילו אם אינה יודעת שדם שותת ויורד תולה במכתה‬.‫ אינה תולה‬- ‫מדם ראייתה‬
.‫ אבל בתוספתא לא מובא שממנה דם יוצא וא"כ ל"ד‬.(‫מח)עמ קטו‬: ‫אשכול‬- .‫מכה יש לי במקור שממנה דם יוצא" לא משמע הכי‬
.‫ דרק כתיב ונאמנת אשה לומר דם מכה יש לי במקור‬.‫ג‬:‫ ע"פ תופסתא נדה ח‬:‫ דף קפא‬.‫תורת הבית סוף שער ד‬126
‫ ואם מרגישה כאב באותו מקום ואינה יודעת אם יש‬.‫דבמעשה שאשה באה לר"ע טיהרה אע"פ שלא ידע שמוציאה דם‬. ‫שבועות ט‬127
.‫ דנחלקו אי מהני לתלות ראייתה במכה‬.‫רמז‬-‫ ובטהרת הבית עמוד רמו‬,‫לה מכה עיין בדי השלחן סימן קפז ד"ה בכל ענין‬
‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
ohadyish@yahoo.com

17

‫טהרת המשפחה‬

‫בס"ד‬

and ‫ מרדכי‬are not in disagreement. All agree that a ‫ מכה שמוציאה דם‬is necessary. ‫רשב"א‬
simply notes that we don’t need to know that the ‫ מכה‬is currently bleeding.128 However
‫ ש"ע‬believes that ‫ רשב"א‬disagrees with ‫מרדכי‬.129 Since most ‫אחרונים‬130 disagree with the
‫’ש”ך‬s view of the ‫רשב”א‬, ‫ מרן הש”ע‬holds like ‫רשב”א‬, and the ‫ רמ”א‬holds like the ‫מרדכי‬.
The ‫ גמרא‬there continues ‫ תולה בוסתה‬- ‫ רש”י ואם יש לה וסת‬interprets that if she sees three
sequential times, the blood didn’t result from‫תשמיש‬, but is attributed to her period. ‫רמב”ם‬
interprets that if she has‫ בשעת וסת תשמיש‬and sees blood (not allowed to but did) assume it
didn’t result from‫ תשמיש‬but her period. ‫ מרדכי‬interprets that if she has a ‫וסת קבוע‬, so ‫שלא‬
‫ בשעת וסתה‬she is ‫ תולה בוסתה‬even if she has no wound. She can always assume that it’s ‫דם‬
‫ מכה‬even if she doesn’t have a ‫ מכה‬since we never see blood outside her period.131 ‫רמ”א‬
(above) adopts the ‫’מרדכי‬s view but requires her to have a ‫מכה‬. The ‫ גר"א‬explains the
‫ רמ”א‬holds that when have another ‫ ספק‬have a ‫ס”ס לקולא‬. So in effect he combines the
‫ רשב”א‬and ‫מרדכי‬. The ‫ ש”ך‬qualifies the ‫’מרדכי‬s leniency of ‫ תולה בוסתה‬to only ‫ דם‬found
after‫תשמיש‬. Only in this case can we assume that a wound exists, but ordinarily when she
performs her ‫ בדיקה‬she cannot say she has a wound unless there’s a bleeding wound ( ‫נדה‬
:‫)נח‬. According to the ‫ רמ”א‬if a woman has a ‫ וסת קבוע‬, but sees blood in her cycle, if she
knows there’s a ‫ מכה‬but doesn’t know if it bleeds or not, she can be ‫ תולה‬that it’s ‫דם מכה‬
because ‫אורח בא בזמנו‬. ‫אחרונים‬132 say that the ‫ רמ”א‬was lenient only regarding not counting
this as a strike towards ‫ ;דם מחמת תשמיש‬however, she is rendered impure, and must count
the ‫ז נקיים‬.
If she has a wound but doesn’t know where it is, the ‫ רמ”א‬relies on a ‫ס”ס‬. Maybe blood
isn’t from the uterus, and even if it is maybe it’s a wound. (Rabbi Sobolofsky notes that it
comes out if you know where the wound is it’s worse because only have one ‫ספק‬.133)
(‫ אחרונים‬point out that the ‫ רמ”א‬relies on a ‫ ס”ס‬even for an ‫איסור כרת‬. Although, we do not
rely on a ‫ ס”ס‬in areas of purity, here the question is in regards to being permissible to her
husband. So it’s an ‫ איסור והיתר‬matter. ‫תוס‬134 writes that in ‫ הלכות נדה‬the guidelines depend
on the question being answered. For example, ‫ טומאה היוצא מגוף‬follows ‫ איסור והיתר‬rules
regarding ‫ספקות‬.)
‫ אחרונים‬ask on the ‫רמ”א‬. ‫ ספק מן הצדדין‬isn’t a ‫ ; ספק השקול‬after all most blood comes
from the uterus?135 Additionally, the (‫כב‬:‫ ש”ך )קפז‬asks that this is ‫( ספק שם אחד‬a semantic
‫ רלה( שאין הלכה‬.‫ ועיין טה"ב )עמ‬.‫ ומודה הש"ך דמרן והרמ"א סברו דהמרדכי והרשב"א חולקין זה על זה‬.‫כד‬:‫יו"ד קפז‬128
.‫כהש"ך‬
129
:‫ הגה‬.‫ אינה תולה בדם מכתה‬,‫ ואם דם מכתה משונה מדם ראייתה‬.‫ תולין בדם מכתה‬,‫בש"ע קפז ז"ל אם יש מכה באותו מקום‬
‫ )כך משמע‬.‫ אע"פ שאינה יודעת בודאי שמכתה הוציאה דם‬,‫ ואז יכולים לתלות שלא בשעת וסתה במכתה‬,‫וכל זה באשה שיש לה וסת קבוע‬
,‫ תלינן במכה מכח ספק ספיקא‬,‫ והוא ספק אם הדם בא מן המקור או מן הצדדין‬,‫בפסקי מהרא"י סימן מ"ז ובהגהות ש"ד( וכן אם אין לה וסת קבוע‬
,‫ אינה תולה במכה‬,‫ אע"פ שיש לה מכה במקור‬,‫ אבל אם ידוע שבא מן המקור‬.‫ שמא הוא מן המכה‬,‫ ואת"ל מן המקור‬,‫ספק מן הצדדין או מן המקור‬
‫ ומ"מ בשעת‬.(‫ )כן משמע במרדכי ה"נ ובהג"מ פי"א דא"ב( )ועיין ס"ק כ"ב‬.‫ אלא אם כן יודעת בודאי שמכתה מוציאה דם‬,‫אם אין לה וסת קבוע‬
‫ תולה בה בכל ענין‬,‫ וכתמים‬.(‫ )ג"ז שם ובב"י בשם סמ"ג וסמ"ק‬.‫ דאל"כ לא תיטמא לעולם‬,‫ אינה תולה במכתה‬,‫ או מל' יום לל' יום‬,‫וסתה‬
.(‫)במרדכי‬

(‫ רלה‬.‫עיין טהרת הבית סימן ה) עמ‬130
.‫ אבל עיין דרכי משה‬.‫הב"י מביא ג דעות אלו בסימן קפז ד וסובר דרש"י והרמב"ם לא פליגי אהדדי אלא על המרדכי‬131
‫ ואם אינה יכולה ליטהר ממכה זו‬.‫ שפסק שטובלת בלי ברכה‬.‫ ועיין בטהרת הבית שם עמוד רלז‬.‫ש"ך ס"ק כ ובדי השלחן ס"ק פג‬132
‫ וע"ע בחזו"א פב‬.‫אז אינה צריכה לטבול‬
. ‫צ"ע על זה דמדובר שאינו יודעת מאיפה הדם בא לא מאיפה המכה כדמוכת בהדיא מהש"ך ס"ק כב‬133
‫ ד"ה דאין‬.‫בבא קמא יא‬134
‫ ועוד יש לתרץ דבדם מחמת תשמיש ספק מן הצדדים שקול הוא מפני שאין הדם בא מעצמו )שו"ת‬.‫עיין טהרת הבית עמוד רלט‬135
.(‫אבני מלאים סוף סימן כג בהגהה‬
‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
ohadyish@yahoo.com

18

‫טהרת המשפחה‬

‫בס"ד‬

description of two wounds (‫ספק מכה מן הצד‬, and ‫ )ספק מכה‬when in fact only one wound
exists). The (‫ נו”ב )יו"ד קמא מא‬answers that the principle of ‫ שם אחד‬doesn’t apply when the
second ‫ ספק‬is expansive. Here ‫ ספק מכה מן הצד‬is more meaningful than a ‫מכה במקור‬
because the latter is‫ מטמא אוכלין‬.136
‫ רמ”א‬continued. If it’s a ‫ כתם‬even if we don’t know if the wound bleeds, we are lenient.
His source is from ‫ רבי עקיבא‬who permitted a ‫ כתם‬even though the woman wasn’t sure if
the wound heeled. ‫ אחרונים‬debate if a woman has pain whether that is enough for a ‫תליה‬
for ‫כתמים‬.137 Nowadays an ultrasound can tell where the wounds are, and if they bleed. 138
.
‫נאמנות רופא‬
Do we rely on a doctor’s competence and honesty with certainty? The opening ‫ משנה‬in
the third ‫ פרק‬states that if a woman emits an uncertain substance she should place it in
water to see if it dissolves into blood, and renders her impure. The ‫ גמרא‬records an
incident where the sages asked the doctors regarding a woman who would expel red
rinds. The doctors told the Rabbis that she had a lesion in her innards causing these
emissions, and since these rinds resulted from a ‫דם מכה‬, she would remain pure.The
Rabbis then placed the emission in water to see if was in fact ‫דם נדה‬, or not.
‫ תוס הרא"ש‬asks once the doctors said it was a ‫דם מכה‬, she should be pure regardless
whether the emission dissolved or not? He answers, that the doctors themselves were not
sure. They therefore suggested this testing to ascertain if it was a blood wound or not.139
From his question we see that otherwise a doctor would be believed in this manner.
‫ חת"ס‬however, proves from this ‫ גמרא‬that a doctor’s testimony suffices only to cast a
doubt on the subject. Consequently, the Rabbis needed to further investigate the matter
before rendering a halachic decision. This is because although theoretical medicine may
have absolute credence, the veracity of its application on the individual is dubious at
most.140 (The fact that we allow a sick person to eat on ‫ יום כיפור‬or desecrate the ‫שבת‬
based on a doctor’s advice merely indicates that they are believed only insofar as to
create a doubt. For one may rescue a life even in a case of ‫ספק פקוח נפש‬.)
‫ ערוך השלחן‬writes that the ‫ רא"ש‬presented his question from our ‫ גמרא‬to the
‫רשב"א‬, but since the ‫ רשב"א‬did not response, some ‫ פוסקים‬understood that ‫ רשב"א‬felt that
doctors are not to be trusted in areas of ‫הלכה‬. ‫ ערוך השלחן‬however proves otherwise. The
doctors never said that she had a wound in her uterus. They only said that her infected
innards her causing her this emission.141 So in this case, if not for the woman’s infected
‫ למשל ס"ס של חדש דשמה הס"ס פועל ע"י רוב‬.‫ וזה אינו דומה לכלל יב של הש"ך בסימן קי‬.‫דפסקינן דמקור מקומו טמא ע"כ‬136
‫ אבל כאן מה שייך רוב‬.‫ כלומר ספק משנה זו או שנה שעברה ואפילו אם מהשנה הזו שמא כבר השריש שליש השנה‬.‫צדדין להקל‬
‫וכי מכה שניה יש כאן? אבל‬.‫צדדין אימא דספק מן הצדדין מטהר מידי אוכלין אבל זה הספק הראשון וא"כ מה ספק מכה מוסיף לזה‬
‫לענין הלכה אע"פ דהוי ס"ס משם אחד כתב בטהרת הבית )עמוד רלח( דכיון דוסתות דרבנן אז חששקביעת וסת ע"י דם מחמת‬
.‫תשמיש מדרבנן וס"ס משם אחד מהני בדין דרבנן‬
.‫רמז‬-‫עיין בדי השלחן ס קפז סעיף ד"ה בכל עניןועיין בטהרת הבית עמוד רמו‬137
‫ וצ"ע אי מיקרי ע"י הדחק דהרי עולה הון כסף לבדוק‬.‫זה הוי ס"ס שיכול להתברר‬138
.‫רסו שהבין דנחלקו בזה הב"י והדרכי משה בסוף סימן קצא אי הרופאים היו נאמנים בלי הבדיקה‬-‫וע"ע בטהרת הבית עמוד רסה‬139
.‫אבל לפענ"ד יש לדייק דהב"י רק כתב כן לענין תליה ולא לענין נאמנות‬
.‫ רסז‬.‫ועיין מה שכתב ע"ז בטהרת הבית עמ‬.‫עיין שו"ת ח"ס יו"ד קנח וקעה שכתב שרופאים נאמנים על הכלל ולא על הפרט‬.140
‫סה וע"ע שו"ת מהר"ם לובלין קיא‬:‫קצח‬141
‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
ohadyish@yahoo.com

19

‫טהרת המשפחה‬

‫בס"ד‬

innards, the blood would have been rendered impure regardless whether it dissolves or
not142. But once the doctors said this woman had a ‫מכה‬, ‫ רא"ש‬felt that she may attribute
this bleeding to the ‫מכה‬, even without a test. ‫ רשב"א‬however, understood the ‫ משנה‬in .‫סו‬
that permits a woman to attribute her staining to a flesh wound applies only to a wound in
that area. The ‫ רא"ש‬apparently did not. Thus according to the ‫ רשב"א‬the experimentation
was necessary to prove if there’s any communication between her internal disease to her
abnormal emission. But both ‫ רא"ש‬and ‫ רשב"א‬agree that the doctors were believed.
The ‫’גמרא‬s story is in the case where the woman’s status quo was pure. (‫ח‬:‫טור )קפז‬
quoting the ‫ ספר התרומה‬writes that if the doctor ascertains that the blood resulted from a
wound, before a Rabbi prohibited it, the doctor is believed. But after the Rabbi already
prohibits this blood as uterine blood, the doctor’s statement cannot override something
that has already been forbidden (‫)אתחזק איסורא‬143. Therefore, if a woman sees blood
during coitus, she should visit a doctor before she saw blood during coitus for three
consecutive times. This way if the doctor dismisses the bleeding as a flesh wound, he
would be believed since his words merely maintain her status quo.144 Similarly, ‫אחרונים‬
write that the reason why a nonJew (‫ )קפילא ארמאה‬is trusted to determine whether a nonkosher flavor infused taste into a mixture is that the mixture has yet to be forbidden145. If
‫‘ טור‬s reasoning is based on the fact that one witness may not override the status quo ( ‫עד‬
‫אחד נגד החזקה‬146), should two doctors testify that this blood is a blood wound, he may
agree. However, if ‫’טור‬s reasoning is an issue of competency, even two doctors would not
suffice. However since ‫ טור‬then cites the ‫ ריצב”א‬saying that only a Jewish147 doctor is
believed,148 his reasoning is presumably because applied medicine is a hybrid of fact and
opinion. ‫ חתם סופר‬proves his point and that explains the reason for this is that we cannot
truly know if a doctor’s assessment is purely objective, or based on his experience and
intuition.
‫’חתם סופר‬s line of thinking is at odds with other ‫פוסקים‬. ‫ תוספות‬writes that the
reason a non-Jewish chef is believed is based on his professional integrity ( ‫אומן לא מרע‬
‫ )נפשיה‬149, suggesting that there would be no credibility regarding a doctors’ testimony.
Furthermore, (‫ מהר"ם שיק)יו"ד ס"ס רמג‬argues that we find that doctors are believed
completely even to rule the status of an individual without any further investigation.
When a person hits another man, and that person dies, the doctor is believed to assess
whether that blow was fatal and constitutes murder, or not. Since we do not follow
probability when it comes to levying capital punishment (‫)אין הולכין בנפשות אחר הרוב‬, it is
the testimony of the doctor that is relied upon with certainty that permits us to administer
a death sentence to otherwise presumed innocent plaintiff? Interestingly though, ‫רמ"א‬
writes that nowadays we do not rely on a ‫ קפילא ארמאה‬, nor on a doctor’s medical

.‫ והרשב"א פסק כהראב"ד דטמא אפילו לא נימוח‬.‫עיי"ש דנחלקו בזה הרז"ה והראב"ד אם דם יבש טמא אפילו אם לא נימוח‬142
‫לא כתב שאינו נאמן אלא נשאר בצריך עיון‬143
.‫ ולא דמי לתרי ותרי‬.‫להחת"ס ניחא דכשראתה דם נולד לה ספק נגד חזקתה ונאמן הרופא לעקור את ספיקה ואוקמינן אחזקתה‬144
.‫ וחוו"ד שם ועיין גליון מהרש"א ציין שכן דעת הב"י בסימן קו‬.‫עיין יו"ד צח ש"ך ס"ק ב‬145
‫ונחלקו בזה הראשונים ודעת הספרדים שנאמן עד א נגד החזקה והאשכנזים מחמירים מספק‬.‫טהרת הבית עמוד רסג בשם מי נדה‬146
(‫ רסב‬.‫ )טהרת הבית עמ‬.‫מדובר ברופא דתי דאם חילוני דינו כעכו"ם לגבי דין זה‬147
.‫וז"ל אבל אין בידי להתיר ע"פ דיבור גוי אפילו ברופא מומחה לרבים דלא מרע נפשיה דקרינן בהו אשר פיהם דבר שוא עכ"ל‬148
‫ד"ה סמכינן חולין צז ועיין בחת"ס סימן קעה מד"ה וכל האמור מה שתירץ‬149
‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
ohadyish@yahoo.com

20

‫בס"ד‬

‫טהרת המשפחה‬

‫מו”ר חכם עובדיה יוסף ‪) to determine how someone died.150 Nonetheless,‬אומדנא(‪assessment‬‬
‫‪ say that since today’s medicine is not based on‬פוסקים ‪ and other contemporary‬שליט”א‬
‫‪philosophy but on experimentation, so a doctor’s conclusion is not based on intuition or‬‬
‫‪conjecture. The doctor simply clarifies a reality, which can be confirmed through testing,‬‬
‫‪. Rabbi‬חזקה ‪ )151, and his words are acceptable even against a‬מלתא דעבידא לגלויי(‬
‫‪ should still find out the doctor’s basis for his conclusion.‬רב ‪Sobolofsky notes that the‬‬

‫‪150‬רמ"א יו"ד סימן צח‪ .‬ואבן העזר רמה‪:‬י‪ .‬והגרי"ד סולוביציק סבר דמלתא דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי הוי אומדנא‪ .‬והאידנא‬
‫משום דנתקטנו הדורות אדם מעיז פניו אפילו אם מכיר בשקרו כדמצינו היום פולטיקאים משקרים אע"פ שעבידא לגלויי‪ .‬ברם‬
‫האחרונים כתבו דלענין קפילא הרמ"א חשש לרש"י דבעינן ס וקפילא ולענין אומדנא עיין גר"א שם הטעם‪.‬‬
‫‪151‬טהרת הבית עמוד רסד‪ .‬דמלתא דעבידא לגלויי אינו נאמנות ע"פ אומדנא שלא ישקר משום דמיחזי כשיקרא‪ .‬אלא כיון דעבידא‬
‫גלויי אין אנו נזקקין לעדותו ולאו בתורת עדות אלא גלוי מלתא בעלמא‪ .‬ברם ביו"ד צח משמע מהגר"א והש"ך דמלתא לעבידא‬
‫לגלויי מהני לנכרי דווקה אם מסל"ת‪ .‬אולם באומן נראה דלא בעינן מסל"ת‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫שיעורים אלו מיוסדים ע"פ שיעורי ששמעת מהרב סובולפסקי עם הוספות מספרי הלכה של פוסקי זמנינו ניתן להשיג אצל המחבר‬
‫‪ohadyish@yahoo.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful