You are on page 1of 45

( )

( )

, ()

( )

( )

- -

, ()

21000 , 6


, :
, :
, :
, :
, :
, :
, :
, :

, :
, :
, :
, :
, :
, :
, :
, :
(// ////)

, :
, :
/q , :

, :
, :
, :

, :
, :
, :

, :
Q2..04-05 - 1

UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES


21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovia 6

KEY WORDS DOCUMENTATION


Accession number, ANO:
Identification number, INO:
Document type, DT:
Type of record, TR:
Contents code, CC:
Author, AU:
Mentor, MN:
Title, TI:

Language of text, LT:


Language of abstract, LA:
Country of publication, CP:
Locality of publication, LP:
Publication year, PY:
Publisher, PB:
Publication place, PP:
Physical description, PD:
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes)

Scientific field, SF:


Scientific discipline, SD:
Subject/Key words, S/KW:
UC
Holding data, HD:
Note, N:
Abstract, AB:

Accepted by the Scientific Board on, ASB:


Defended on, DE:

Defended Board, DB:

President:
Member:

Menthor's sign

Member, Mentor:

Obrazac Q2..04-05 - Izdanje 1


21000 , 6

:
:

( - )

:
:

:
:
,
, :
- ;
- ,
;

- ; -


21000 , 6


(BACHELOR)

:
:

( - )
:

1)
2)

:
:

:
:
,
(Bachelor) , :
- ;
- ,
;
-

O (BACHELOR) :

- ; -

Temanaslovrada

1. UVOD
Nasamompoetkujepotrebnoskrenutipanjudaseocena zavrnog/diplomskog
rada formira na osnovu dve ocene. Jednu student dobija za poznavanje teorijskih
osnova koje su potrebne za izradu zavrnog / diplomskog rada, a drugu za sam
zavrni/diplomskirad.Teorijskeosnovetrebadaobuhvateonajdeooblastikojije
bitan za temu zavrnog / diplomskog rada. Teorijske osnove ine deo zavrnog /
diplomskog rada i nalaze se u uvodnim poglavljima. Prilikom odbrane zavrnog /
diplomskograda,deoodbranepredstavljaprikazteorijskihosnova,a,takoe,ovajdeo
zavrnog/diplomskogradamoebitiioblastpostavljenihpitanjalanovakomisijeza
odbranuzavrnog/diplomskograda.
Kako bi studentu bilo lakeda shvati sutinu ova dva dela zavrnog / diplomskog
rada,unastavkuovogpoglavlja,bieprikazanizvodizakreditacionedokumentacije,
kojiseodnosinaovadvadelazavrnog/diplomskograda.

1.1
1.1.1

Teorijskeosnovezavrnog(beelor)rada
Cilj

Detaljnoprouavanjepodrujaizkogaeseraditizavrniradiovladavanjeznanjimai
vetinamavezanimzatemubuduegzavrnograda.
1.1.2

Ishod

Steena znanja su, pored prethodno steenih znanja i vetina, dodatna osnova za
uspenu izradu i odbranu zavrnog rada i kompetentnost za uspenu primenu tih
znanjaivetinanaradnommestunakonizradeiodbranezavrnograda.
1.1.3

Sadraj

Formulie se za svakog studenta posebno ili za grupu studenata, u skladu sa


podrujemstudijskomgrupomuokvirukojejestudent(i)studirao.
1.1.4

Metod

Mentorzaizraduiodbranuzavrnogradabirajedanodponuenihmodulaizpodruja
odgovarajue studijske grupe, koje e student istraivati i polagati. Putem
istraivakogstudijskogradastudentstieuviduprimarnasaznanjaiztemezavrnog
beelorrada,organizujeiizvodieksperimente,vrinumerikesimulacijeistatistiku
obradupodatakairazraujestudijesluajeva.Redovnoseodravajukonsultacijesa
mentorom.

Temanaslovrada

1.2
1.2.1

Izradaiodbranazavrnog(beelor)rada
Cilj

Ciljizradeiodbranezavrnograda(Bachelorrada)jedastudent,obradompraktinog
zadatka i njegovom odbranom, pokae da poseduje zadovoljavajuu sposobnost
primene teorijskihznanjaipraktinihvetinaubuduojinenjerskomenaderskoj
praksi.
1.2.2

Ishod

Izradomiodbranomzavrnogradastudentisuosposobljenidasagledavajupotrebe
preduzea u svim njihovim procesima, projektuju reenja, vode te procese, te da
reavaju realne praktine probleme koji se javljaju u praksi, kao i za nastavak
kolovanja na viim nivoima studija. Kompetencije, pre svega, ukljuuju razvoj
sposobnosti kritinog miljenja, analize problema, sinteze i projektovanja reenja i
donoenja odluka u realnom vremenu. Specifine sposobnosti znanja i vetine
inenjera menadmenta steene na ovom studijskom programu ukljuuju detaljno
poznavanjeirazumevanjedisciplinaizoblastiodgovarajuihstudijskihgrupa,kaoi
sposobnost upravljanja procesima u tim oblastima kao i reavanje praktinih
problemauzupotrebunaunihmetodaipostupaka.Posebnoseprofiliesposobnost
povezivanja osnovnih teorijskih znanja iz razliitih oblasti sa njihovom praktinom
primenomiintenzivnogkorienjainformacionokomunikacionihtehnologija.
1.2.3

Sadraj

Formuliesezasvakogstudentaposebno,uskladusapodrujemstudijskomgrupom
uokvirukojejestudentstudirao.
1.2.4

Metod

Mentorzaizraduiodbranuzavrnogradabirajedanodponuenihmodula(istimodul
kaoizateorijskeosnove,izpodrujaodgovarajuestudijskegrupe)izkojegestudent
raditizavrniradiformulietemusazadacimazaizraduzavrnograda.Student,u
konsultacijama sa mentorom i saradnikom, samostalno reava zadatak koji mu je
zadat.Nakonizraderadaisaglasnostimentoradajeraduspenouraen,student
braniradpredKomisijomzaodbranuzavrnograda.

Temanaslovrada

1.3
Studijskiistraivakiradnateorijskimosnovamadipl.master
rada
1.3.1

Cilj

Primena osnovnih, teorijsko metodolokih, naunostrunih i strunoaplikativnih


znanjaimetodanareavanjukonkretnihproblemauokviruizabranogpodruja.U
okviru ovog dela diplomskog master rada student izuava problem, njegovu
strukturu i sloenost i na osnovu sprovedenih analiza izvodi zakljuke o moguim
nainima njegovog reavanja. Prouavajui literaturu student se upoznaje sa
metodamakojesunamenjenezareavanjeslinihzadatakaiinenjerskompraksomu
njihovomreavanju.Ciljaktivnostistudenatauokviruovogdelaistraivanjaogleda
seusticanjuneophodnihiskustavakrozreavanjakompleksnihproblemaizadatakai
prepoznavanjemogunostizaprimenuprethodnosteenihznanjaupraksi.
1.3.2

Ishod

Osposobljavanje studenata da samostalno primenjuju prethodno steena znanja iz


razliitihpodrujakojesuprethodnoizuavali,radisagledavanjastrukturezadatog
problema i njegovoj sistemskoj analizi u cilju izvoenju zakljuaka o moguim
pravcima njegovog reavanja. Kroz samostalno korienje literature, studenti
proirujuznanjaizizabranogpodrujaiprouavanjurazliitihmetodairadovakojise
odnosenaslinuproblematiku.Natajnain,kodstudenataserazvijasposobnostda
sprovodeanalizeiidentifikujuproblemeuokviruzadateteme.Praktinomprimenom
steenihznanjaizrazliitihoblastikodstudenataserazvijasposobnostdasagledaju
mesto i ulogu inenjera u izabranom podruju, potrebu za saradnjom sa drugim
strukamaitimskimradom.
1.3.3

Sadraj

Formirasepojedinanouskladusapotrebamaizradekonkretnogdiplomskogmaster
rada, njegovom sloenou i strukturom. Student prouava strunu literaturu,
diplomskeidiplomskemasterradovestudenatakojisebaveslinomtematikom,vri
analize u cilju iznalaenja reenja konkretnog zadatka koji je definisan zadatkom
diplomskogmaster rada. Rad se odvija kroz samostalni studijski istraivaki rad.
Studijski rad obuhvata i aktivno praenje primarnih saznanja iz teme rada,
organizaciju i izvienje eksperimenata, numerike simulacije i statistiku obradu
podataka, pisanje i/ili saoptavanje rada na konferenciji iz ue nauno nastavne
oblastikojojpripadatemadoplomskogmasterrada.
1.3.4

Metod

Mentor diplomskog master rada sastavlja zadatak rada i dostavlja ga studentu.


Studentjeobavezandaradizradiuokviruzadatetemekojajedefinisanazadatkom
diplomskogmasterrada,koristeiliteraturupredloenuodmentora.Tokomizrade
diplomskogmasterrada,mentormoedavatidodatnauputstvastudentu,upuivati
naodreenuliteraturuidodatnogausmeravatiuciljuizradekvalitetnogdiplomskog
3

Temanaslovrada

masterrada.Uokvirustudijskogistraivakogradastudentobavljakonsultacijesa
mentorom, a po potrebi i sa drugim nastavnicima koji se bave problematikom iz
oblastitemesamograda.Uokviruzadateteme,studentpopotrebivriiodreena
merenja, ispitivanja, brojanja, ankete i druga istraivanja, statistiku obradu
podataka,akojetopredvienozadatkomdiplomskogmasterrada.

1.4
1.4.1

Diplomskimasterrad
Cilj

Cilj izrade i odbrane diplomskog rada (Master rada) je da student, obradom


praktinog, istraivaki orijentisanog zadatka i njegovom odbranom, pokae
samostalanikreativanpristupuprimeniteorijskihznanjaipraktinihvetinau
buduojinenjerskomenaderskojpraksi.
1.4.2

Ishod

Izradomiodbranomdiplomskogmasterradastudentisuosposobljenidasagledavaju
potrebepreduzeausvimnjihovimprocesima,projektujureenja,vodeteprocesei
preduzeeucelini,tedareavajurealnepraktineproblemekojisejavljajuupraksi,
kaoizanastavak kolovanjanaviimnivoimastudija.Kompetencijediplomiranog
inenjeramenadmentasurazvojsposobnostikritinogmiljenja,analizeproblema,
sintezeiprojektovanjareenjaidonoenjaodlukaurealnomvremenuuzupotrebu
naunih metoda i postupaka; sposobnosti primene znanja i vetina u reavanju
problemaunovomilinepoznatompodrujuuirimilimultidisciplinarnimoblastimau
okviru obrazovnonaunog odnosno polja studija; sposobnosti reavanja sloenih
problema i rasuivanja na osnovu dostupnih informacija o drutvenim i etikim
odgovornostima u primenom znanja i vetina i sposobnosti jasnog naina prenosa
znanjaustrunuiirujavnost.
1.4.3

Sadraj

Formuliesezasvakogstudentaposebno,uskladusapodrujemstudijskomgrupom
uokvirukojejestudentstudirao.
1.4.4

Metod

Mentorzaizraduiodbranudiplomskogmasterradabirajedanodponuenihmodula
izpodrujaodgovarajuestudijskegrupeizkojegestudentraditidiplomskimaster
radiformulietemusazadacimazaizraduzavrnograda.Student,ukonsultacijama
samentorom,samostalnovriistraivanjaireavazadatakkojimujezadat.Nakon
izraderadaisaglasnostimentoradajeraduspenouraen,studentbraniradpred
Komisijom za odbranu diplomskog master rada koja se sastoji od najmanje tri
nastavnika,odkojihjejedansadrugogdepartmanailifakulteta.

Temanaslovrada

1.5

Razlikaizmeuzavrnog(beelor)idiplomskog(master)rada

Da bi se izbegle nedoumice, na kraju ovog poglavlja je izvuena sutinska razlika


izmeuzavrnog(beelor)idiplomskog(master)rada.
Uzavrnomradu,odstudentaseoekujedapokaedajeovladaoteorijskimznanjima
izkonkretneoblastiidaimasposobnostdataznanjaipraktinoprimeni.
Umasterradu,odstudentaseoekujedajeovladaoteorijskimznanjimautojmerida
ima sposobnost da kritiki sagleda realan problem i proceni mogunost primene
steenih teorijskih znanja, identifikuje specifinosti problema i ogranienja
raspoloivog teorijskog postupka, te da modifikuje postojei postupak i definie
originalnoreenjeposmatranogproblema.
Dakle,sutinskarazlikajedaliseodstudentaoekujedasamopokaesposobnost
primene nauenog (zavrni / beelor rad) ili da pokae kako u potpunosti vlada
predmetnomoblau,tedajesposobandaizvrikreativnoprilagoavanjesteenog
znanjakonkretnomproblemu(diplomski/masterrad).

Temanaslovrada

2. STRUKTURARADA
2.1

Uvodnapoglavlja

Kakoisvakiradizavrni/diplomskiradmoraimatilogiantoksledpoglavlja.
Osnovnaidejajedaradimauvod,razradu,izakljuak.
Uvodni deo rada, najee, obuhvata tri poglavlja. U prvom poglavlju, najee
nazvanom "Uvod", potrebno je itaoca upoznati sa onim to je u radu uraeno,
odnosno,saonimtajebilopredmetanalize,zatojetoizabranozatemurada,koji
problemisetujavljajuikojajeoekivanakoristodonogtoebitiprikazano(toje
uraeno)unastavkurada.Usluajudaseradiodiplomskom(master)radu,dobrobi
bilouuvodnompoglavljupreciznoinedvosmislenonavestiosnovniciljistraivanjau
viduhipotezeiliistraivakogpitanja,nakojeeraddatiodgovor.
Udrugompoglavljutrebapredstavitiproblem(organizacijuukojojjeraenzavrni/
diplomskirad,njenuistoriju,delatnost,organizacijuisveelementekojisukljuniza
razumevanje sutine problema koji e biti reen zavrnim / diplomskim radom).
Takoe,uovompoglavljutrebasamoukazatinaproblemkoji ebitireen,alinei
analiziratiproblem(predstavljanjeproblematrebadaobuhvati,ukolikojetomogue,i
podatkeiznekogdrugogsistema,gdesevididatajproblemnemoradapostojinpr.
kratakprikazjedneilivieorganizacijakojenemajutajproblem).Totrebadabude
prikazanoudeluzavrnog/diplomskogradagdesenalazirazrada,anakonprikaza
teorijskihosnova.Razlogzatosenalaziuinjenicidajeitaocuzavrnog/diplomskog
rada potrebno poznavanje i objektnog sistema i teorijskih osnova (koje e biti
prikazaneunarednompoglavlju),dabimogaodapratianalizuproblema.
Uposlednjempoglavljuizgrupeuvodnihpoglavlja,trebadabuduprikazaneteorijske
osnovezavrnog/diplomskograda.Drugimreima,ovdetrebadaseprikaupoznate
injeniceizdateoblasti,preovlaujuistavovi,sveneophodnedefinicijeitd.Prilikom
pisanjaovogpoglavlja,potrebnojeobratitipanjudaseupoglavljuobaveznonavedu
oni elementi oblasti, koji su bitni za temu rada (oni predstavljaju vei deo ovog
poglavlja),dokseelementikojinisukljunizatemurada,navodeuonomobimukojije
neophodandabisepredstavilalogikacelinaoblasti.Ovielementinikakonesmejuda
dominirajuovimpoglavljem.
Uovompoglavljustudentmoradapokaekakoposedujedovoljnoznanjedamoeda
rei problem u ovoj oblasti. Takoe, ovo je deo zavrnog / diplomskog rada gde je
potrebnodasenalaziveinacitata.Naovajnainstudentdokazujekakojedetaljno
prouio literaturne izvore koji se odnose na konkretan problem, to na neki nain
garantujedaedefinisanoreenjeproblemabitikvalitetno.

2.2

Poglavljeukojemsenalazirazrada

Ovajdeozavrnog/diplomskogradamoebitipredstavljenkaojednopoglavlje,alii
nemora.Svezavisiodobimaikompleksnostisprovedeneanalize.
6

Temanaslovrada

U ovom poglavlju student treba da predstavi detaljnu analizu problema. Analiza


problemamoradadaodgovorenadvaosnovnapitanja:

tajeosnovniuzrokproblema(dobrobibilodaodgovornaovopitanjaobuhvati
lanac dogaaja koji povezuje osnovni uzrok problema sa manifestacijom
problema)i
Kojesuposlediceproblema(ukolikopostoji,iovdebitrebaodaseprikaelanac
dogaajakojivodiodmanifestacijeproblemadoposledicakojeseeleotkloniti
predloenimreenjem).
Prilikompredstavljanjainjnicairezultataanalize,potrebnojevoditiraunadasvaka
tvrdnjamorabitipotkrepljenakonkretnimpodacimailinekompriznatommetodom
analize,nekimliteraturnimizvoromukojemjesprovedenaanalizaslinogproblema
ilidelaproblemakojijepredmetovograda.Paualneoceneilisubjektivnomiljenje
nekeosobezakojunijeniimdokazanodajestrunazadatiproblem,nisuprihvatljivi
kaoelementi/rezultatianalize.
Podacikojisekoristekaoulazneveliinezaanalizumorajubitivalidni,aizvortih
podataka mora biti pouzdan. Stoga je oigleno neophodno navesti izvor za svaki
podatakkojijekorienprianalizi.

2.3

Predlogreenja/unapreenja

Koristeirezultateanalize,ovdejepotrebnonavestipredlogreenjaidokazatidato
reenje moe da eliminie ili ublai problem, odnosno, da moe da dovede do
unapreenja.Priovompredstavljanjureenja,morabitioigledansleddogaajakoji
dovodedoreenjaproblema.Iovdejepotrebnokoristitikonkretnevrednosti,kakobi
sedokazalaupotrebljivostreenja.
Potosvakoreenjezahtevanekeresursezaimplementaciju,potrebnojenavestikoji
sutoresursiikojesuodgovarajuevrednosti:

ukolikoseradiofinansijamakolikonovcajepotrebnoinvestiratiureenjei
kadaeuloeninovacbitivraen,
zakadrovejepotrebnonavestikolikooveksatijepotrebnoupotrebiti,dabi
predloenoreenjebiloimplementirano,
zavreme,kaojedanodnajvanijihresursa,potrebnojenavestikolikovremena
zahtevaimplementacijareenjaitojepotrebnonavestidveveliine,kadae
biti zavrena implementacija i kada e se videti prve koristi od
implementiranog reenja (prva korist semoejaviti odloeno nakon nekog
vremenaodimplementacije)itd.
Pri navoenju predloga reenja / unapreenja, potrebno je nedvosmislino navesti
ogranienja(kojihjestudentsvestan)prikojimapredloenoreenjedajeoekivane
rezultate.Usluajudiplomskog(master)rada,uovompoglavljujepotrebnoprecizno
prikazatikakojeradpotvrdiohipotezupostavljenuuuvodnomdelurada,odnosno,
kakojeraddaoodgovornapostavljenoistraivakopitanje.
Sastavni deo svakog zavrnog / diplomskog rada mora da bude poglavlje u kojem
studentkritikianalizirasvojpredlogreenja.Uovompoglavljumorajubitinavedeni
svi nedostaci rada, kojih je student svestan, kao i obrazloenja zato ti nedostaci
postojiipredlogkakoonimogubitieliminisani.Nekadaizvorovihnedostatakamoe
7

Temanaslovrada

da se nae u nedovoljnom vremenu na raspolaganju (za detaljnije analize),


nemogunosti pribavljanja pouzdanih podataka, nemogunosti investiranja u
neophodneeksperimente,kakobibilidobijenipouzdanipodaciitd.

Temanaslovrada

3. ZAKLJUAKIPRAVCIDALJIHISTRAIVANJA
Trebaimatiuvidudamnogipotencijalni itaocizavrnog/diplomskograda,imaju
obiajdaprvoproitajuuvodizakljuaknekogradaitektadadonoseodlukudalie
itatiradiline,odnosno,daliuovomradumoebitinetointeresantnoilikorisnoza
njih. Stoga, zakljuak (zajedno sa uvodom) mora biti tako napisan da potencijalni
italac stekne jasnu predstavu o sadraju rada, odnosno o onom to je autor rada
uradio,kakojetouradioi,nakrajukrajeva,zatojetouraeno.Takoe,uzakljuku
jepotrebnonaglasitikojesukoristiodpredloenogreenja,kojiikolikisuresursi
potrebnidabisepredloenoreenjeimplementiralo,kaoipretpostavkeiogranienja
kojavaezapredloenoreenje.
Kaotojereeno,sastavnideozakljukajepredstavljanjenedostataka/ogranienja
predloenog reenja, ali i ideja kako bi uoeni nedostaci / ogranienja mogli biti
eliminisani.
Napomena: zakljuak ne treba da bude prosto prepriavanja sadraja rada, ve
koncizno predstavljanje sutine rada, sa naglaskom na doprinosu reavanju
konkretnogproblema.

Temanaslovrada

4. ZAVRNENAPOMENE
4.1

Postupakizrade/pisanjazavrnog/diplomskograda

Redosled slaganja poglavlja u zavrnom / diplomskom radu i redosled pisanja


(pravljenja)poglavljanijeisti!Mnogistudentiponunapiudiplomskionimredom
kojimseslaupoglavljauraduikasnijeshvatedasupisalinetotoimnetreba,a
ono to im stvarno treba, nisu obuhvatili napisanim tekstom. Stoga je dobro
pridravatisenepisanihpravila,dokojihsedolonaosnovuiskustva.
Prvi deo koji je potrebno uraditi se odnosi na analizu problema (uporedo sa ovom
aktivnou, student mora prouavati literaturne izvore, kako bi njegovo shvatanje
problemabilopotpunije).Kadasestudentdetaljnoupoznasaproblemom,potrebnoje
daprouiliteraturneizvorekojiseodnosenaistiilislianproblem,kakobiseupoznao
sanainimareavanjatakvogilislinogproblema,kaoisaprednostimainedostacima
tihreenja.

4.2

Obimrada

U zavrni /diplomskiradnetreba ubacivati materijal kojinijedirektnouvezi sa


temomrada,samodabisenapuniooekivanibrojstrana.Dalje,kvalitetzavrnog/
diplomskog rada se ne meri brojem strana. Ipak, ne moe se oekivati ozbiljan,
kvalitetanradkojijepredstavljennasamo1020strana.Ukolikoseuzmeuobzirta
sesvetrebanavestiuradu,zaoekivatijedajedankvalitetanzavrni(beelor)rad
nemamanjeod50strana,dokjetajbrojzadiplomski(master)rad,70strana.
Svaki dobar zavrni / diplomski rad mora sadrati dokaz o prouenoj literaturi.
Ukolikojespisakkoriene(stvarnokoriene)literaturekratak(ispod10referenci),
oiglednojedaseautortogradanijepotrudiodaprouikakosudrugireavalitakav
ilislianproblem,takodasenemoeoekivatidareenjepredstavljenoutakvom
raduimanekuvrednost.Oekujesedakvalitetanzavrni(beelor)radnemamanjeod
35citiranih(prouenih)literaturnihizvora,dokjetajbrojzadiplomski(master)rad,
50referenci.Ovooiglednonijesiguranindikatordajeradkvalitetan,alijemalibroj
referencisiguranindikatordajeradnedovoljnogkvaliteta.
UtabeliT1sudateoekivanevrednostiobimapojedinihdelovazavrnog/diplomskog
rada.Ovonikakoneznaidasetreba"slepo"pridravatiovihvrednosti,vejeova
tabela data samo da pomogne studentu da stekne oseaj o meusobnim odnosima
obimapojedinihdelovarada.Ukolikotematozahteva,studentimapunusloboduda
odstupiodnavedenihvrednosti.

10

Temanaslovrada

TabelaT1:Orijentacionioekivaniobimpojedinihdelovarada
Deo rada / Poglavlja

4.3

Orijentacioni
broj rei

Broj dana za
rad i pisanje

Uvod

800 1200

25

Predstavljanje sistema / problema /


30
oblasti

4500 7000

15 25

Analiza problema

30

4500 7000

10 20

Definisanje reenja / unapreenja

30

4500 7000

10 20

Zakljuak i pravci daljih istraivanja 5

800 1200

25

Ulogamentora

Dabiulogamentorabiladetaljnijerazjanjena,trebaimatinaumudasezavrni/
diplomskiradsmatradajesamostalanradstudenta.Ovimradomstudenttrebada
dokae(prvenstvenosebi,azatimicelojakademskojjavnosti),dajetokomstudija
stekaodovoljnukoliinuznanjadabimogaosamostalnodareavarealniproblem.
Prvaaktivnostmentoraikandidatajedefinisanjetemezavrnog/diplomskograda.
Ovojeaktivnostgdementormoradapruikandidatumogunostdaizaberetemukoja
gaprivlai,alimentormoravoditiraunadajetemaprikladnaoblastistudijskom
programukojijestudentpohaaoidajeprocenjeniobimradapotrebanzaobradu
konkretne teme primeren nivou studija. Mentor mora da vodi rauna da izabrana
tema nije trivijalna ili ve puno puta reena, te da zavrni / diplomski rad koji
proistekneneeimatidovoljnu"teinu",aliistotakomentormoradavodiraunada
temanijesuviezahtevna,tobiodkandidatazahtevaloneuporedivoveukoliinu
znanjaizpredmetneoblasti,negotojetopredvienostudijskimprogramom.
Sledeaaktivnostmentorasedeavakadajekandidatveprouioproblemiimaideje
omoguimreenjima.Mentortrebadasasluaidejekandidataidaprocenidalisu
predloenareenjaprimenjivairealnoostvarivaidalimogudatioekivanerezultate.
Ukolikomentorprocenidasureenjaneadekvatna,potrebnojedakandidatuukae
nanedostatkepredloenihreenjaidagausmeriupravcuboljihreenja,alineda
mentordefiniekonanoreenje.
Ukolikokandidaturadisvetojedogovorenosamentoromidobijerezultatekojisu
bilioekivani,potrebnojedapristupipisanjutekstazavrnog/diplomskograda.Kada
jekandidatnapisaoprvuverzijuzavrnog/diplomskograda,potrebnojedaobezbedi
lektorisanje rada (samostalno ili da angauje nekog) i nakon lektorisanja, donosi
odtampanradmentoru(nijementorovzadatakdaispravljaslovneijezikegrekeu
radu,vedasebavisutinomrada).Nakondetaljnogitanjarada,mentorobjanjava
nedostatkenapisanograda(ukolikoihima)idajekandidatusugestijekakodaotkloni
tenedostatke.
11

Temanaslovrada

Nakonotklanjanjauoenihnedostataka,kandidatdonosimentorustaruinovuverziju
radaimentorponovoitaradiukolikokonstatujedasusvinedostaciotklonjeni,daje
kandidatusaglasnostdaumnoiiukoriisvojzavrni/diplomskirad.

4.4

Odbranazavrnog/diplomskograda

Kada kandidat preda ukorien zavrni / diplomski rad, mentor sa kandidatom i


lanovimakomisijedogovaraterminodbrane.Prilikomodreivanjaterminaodbrane,
mentormoravoditiraunadalanovikomisijeimajudovoljnovremenadaproitajui
analizirajurad.Prilikomodreivanjaterminaodbrane,potrebnojevoditiraunada
informacijaoodbranimorabitiobjavljenanaoglasnojtabli,kakobibiozadovoljen
kriterijumjavnostiodbrane,takodajepreporukadasenedogovaraterminodbrane
naperiodkojijekraiodtridana.Kadajeterminodbraneusaglaen,mentorunosi
dogovorenovremeuobrazackojijedobioodStudentskeslube(ovopodrazumevadaje
kandidat na vreme obavio sve administrativne poslove oko prijave zavrnog /
diplomskograda)idostavljagaStudenskojslubi,kojagapostavljanaoglasnutablu.
Mentor rada treba da pomogne kandidatu da se pripremi za odbranu zavrnog /
diplomskograda.Ovapripremapodrazumevapredstavljanjetokaodbraneitaseod
kandidataoekujeusvakojfaziodbrane.Ukolikojepredvienodakandidatuzpomo
prezentacijepredstavisvojrad(odbranadiplomskogmasterrada),mentorbitrebao
daproveridalijenapravljenaprezentacijaadekvatnaidaukaekandidatunadobrei
loestranenapravljeneprezentacije.
Ukolikokandidatbranidiplomski(master)rad,preodbranejeuobavezidanapierad
zaZbornikFakultetatehnikihnauka(vieinformacijaoZbornikujemoguenaina
http://www.ftn.uns.ac.rs/index.php?mode=view&action=document&document=230),
kojitrebadabudeobimaod4straneitrebadapredstavisutinuuraenogdiplomskog
rada.Mentortrebadapogledanapisaniradiukolikoimazamerkidaukaekandidatu
nanedostatkeinanainkakodaotklonitenedostatke,aakojeradnapisankorektno,
mentoraljeraduZbornik.RadsealjeurednikuZbornikaputememaila.

12

Temanaslovrada

5. LITERATURA
Uspiskuliteraturesemogunaisamoonereferencekojesucitiraneuteksturada.
Samonavoenjeliteraturnogizvora,kojinijecitiranuradu,nesmatrasekorienom
literaturom.
Smatrasedajedandiplomskibeelorradnemoebitivalidanakoautornijeprouio
icitiraonajmanje35razliitihliteraturnihizvora,dokjeovajbrojzamasterrad50.
Priovome,internetizvorinemogubitizastupljenisavieod1/3referenci.
Studentimanaraspolaganjustojimogunostpristupastranimasopisimasakojimaje
Narodna biblioteka Srbije potpisala ugovor. Ovim asopisima je mogue pristupiti
preko Kobson servisa (http://kobson.nb.rs/kobson.82.html). Izborom opcije Eleas,
omogueno je pretraivanje svih dostupnih asopisa. Ovo je omogueno samo za
raunare koji se nalaze u akademskoj mrei (fakultetske raunarske laboratorije,
internetcafeiliwirelesspristupprekounsproxyja)
Prilikomnavoenjakorieneliterature,potrebnojepridravatisepravilnogcitiranja,
kojepodrazumevanavoenjeonihpodatakakojisubitnizatajtipliteraturnogizvora.
Unastavkusuprikazanipravilninainicitiranjapojedinihliteraturnihizvora.

5.1

Knjiga

(Akosenavodikonkretnainjenicaizknjige,potrebnojenavestistranicunakojojse
nalazitainjenica)
Drucker, P. (1954), The Practice of Management, ISBN10: 0060878975, ISBN13:
9780060878979,HarperCollins,NewYork,NY.,USA

Kadaseutekstucitiraovareferenca,dovoljnojeposlenavoda/citatautekstuubaciti
(Drucker,1954).

5.2

lanakuasopisu

Kennerley,M.andNeely,A.(2002),Aframeworkofthefactorsaffectingtheevolutionof
performance management systems, International Journal of Operations &
ProductionManagement,ISSN:01443577,Vol.22No.11,str.12221227.

Kadaseutekstucitiraovareferenca,dovoljnojeposlenavoda/citatautekstuubaciti
(KennerleyandNeely,2002).Ukolikolanakimavieoddvaautora,tadasereferenca
navodikao(Kennerleyetal.2002).

13

Temanaslovrada

5.3

Internetizvor

(Nijedozvoljenonavoditiceosajt,osimusluajudajeautorproitaoiiskoristiosvaku
stranicusasajta!)
Nazivsajta/organizacije,adresa,(datumpristupa:ggggmmdd)
Primer
IJIEM International Journal of Industrial Engineering and Management,
www.iim.ftn.uns.ac.rs/cas_prethodni.php,(datumpristupa:20110110)

14

Temanaslovrada

6. PRILOZI
Uprilozimaseprikazujeonajmaterijalkojijeneophodanzarazumevanjecelinerada,
alitajmaterijalnijeukljuenuosnovnitekstrada,potobitodovelodoneravnoteeu
zavrnom/diplomskomradu,odnosno,tajmaterijalbimogaodazavedeitaocatako
tobiseuinilodaonpredstavljasutinurada(tobisepoobimumaterijalamoglo
zakljuiti).
Na kraju ovogpoglavlja, kao prilozi,prikazane sudve proceduresistema kvaliteta
Fakultetatehnikihnauka.Jedanproceduraseodnosinapostupakizradezavrnog
beelorrada,adruganapostupakizradediplomskogmasterrada.Oveproceduresu
datekakobistudentimoglidasaznajukojisusvekoricipredvieni,kojestudentmora
daobavi,kakobibezproblemazavrio/odbraniosvojrad.

6.1 Formatiranjerada
Zaformatiranjeradajepotrebnokoristitiovajdokument.Unjemusenalazeformati
(styles)za:
1.
2.
3.
4.
5.

Heading1naslovpoglavlja
Heading2naslovpodpoglavlja,
Heading3naslovtreegnivoa
Normalformatiranjeosnovnogteksta
Nabrajanje 1 nabrajanje u numerisanoj listi (iskljuiti numeraciju ako je
potrebno)
6. Slikaformatiranjeparagrafaukojemsenalazislikailipotpisispodslike
7. Tabelaformatiranjetekstakojipredstavljaopistabele
8. literaturaformatiranjelisteliterature(prikazanoupoglavljuzaliteraturu)
Primerzaureenjetabele
TabelaT2:Primerureenjatabele
R.br.

Naziv

F1

F2

F3

F4

F5

F6

1
2

15

Temanaslovrada

Slika1:Primerureenjaslike

6.2

Plagijat

Plagijat je predstavljanje tueg rada kao sopstvenog. Ovo je pojava koju svi
predstavnicifakultetaiuniverziteta,shvatajuipredstavljajukaoizuzetnonegativnu
pojavu,kojujepotrebnosuzbitiupotpunosti.
Pojava interneta i mogunost preuzimanja gotovih radova na, praktino, bilo koju
temu,dodatnooteavaovanastojanja.
Primeriplagijata:

korienjetekstaizknjigeiliasopisa,beznavoenjaizvora(bilodaseradio
preuzimanjutekstauizvornomoblikuilidajetekstpreveden),

korienjetekstasainterneta,beznavoenjaizvora,

kopiranjetekstaoddrugogstudenta,odnosno,korienjetuegrada,

kopiranjematerijalasaDVDjailinekogdrugogslinogmedija

Ukoliko rad koji student preda kao svoj zavrni / diplomski rad, ne sadri
referenciranedrugeizvore,pretpostavljasedajeceoradautorskodelostudenta.Ako
radsadrireferenciraneliteraturneizvore,pretpostavljasedasvakideotekstakoji
nijenaznaenkaocitat,predstavljasamostalno,autorskodelostudenta.
Ukolikoseustanovidauradupostojideotekstakojijepreuzetizdrugogizvora,anije
citiran,smatrasedaseradiosvesnompokuajuprisvajanjatuegtekstaiutom
sluajusestudentunedozvoljavaodbranarada,svedokovajnedostatakneotkloni!
Napomena: samo navoenje literaturnog izvora u spisku literature, nije dovoljno,
poto u tom sluaju nije mogue ustanoviti obim preuzetog teksta, odnosno, obim
samostalnonapisanogteksta.

16

Temanaslovrada

6.3

FTNpostupakizradezavrnogbeelorrada

17

Temanaslovrada21000 , 6

Q2..15

/
:

1/47

2012-03-31(BACHELOR WITH HONOURS)

1.
2.
3. ,
4.
5.
6.
7.


A -

Q3..01-01 - 1

18

Temanaslovrada

1.
: , (Bachelor)
(Bachelor) .

2.

(Bachelor).
:
1) ,
2) ,
3) ,
4) ,
5) - .

3. ,
(Bachelor) : o (Bachelor)
Bachelor with honours
.
.

4.

( 21/2002),
( 76/2005)
,


,

Q2..03 -
(
44/2010)

5.
(Bachelor)
Bachelor with honours
:
1. a (
);
2. ;
3. 180
(Bachelor);
4. ,
.


,
19

Temanaslovrada

(O Q2..04-13) o
( Q2..11-14).


.
,

.
(
). ,
,
.
,
,
( )
2 ( , ).
.

5.1
5.1.1 (Bachelor)
(Bachelor)
, .
(Bachelor)
, 210 .
(Bachelor) ,
(Bachelor) ( Q2..15-01).
.
(Bachelor)
.
(Bachelor)
.

(Bachelor)
( Q2..15-02).

( )
. , .
3-5 , .
,

.
(Bachelor) (
Q2..15-03) .
(Bachelor)
, .

5.2 (Bachelor)(Bachelor) . , ,
20

Temanaslovrada


.
Q2..15-04
(Bachelor) . , (Bachelor)
,
. ,
Q2..15-04, (Bachelor)
Q2..04-05 - .
.

5.3 (Bachelor)
(Bachelor) , .

-
,
.
(Bachelor) 3
.
.
.
, 15 ,
.
, .
, ,
(Bachelor) ,
, (Bachelor)
, .

5.4 (Bachelor)

(Bachelor) . (Bachelor)

CD- ( PDF ). , ,
( Q2..04-05),
. Q2..15-05.

CD- ( PDF ) .

5.5 (Bachelor)
(Bachelor)
.
,
,
.
:
,
,
.

21

Temanaslovrada

5.6 (Bachelor)

(Bachelor)
.

(Bachelor) ( Q2..1506) ,
.
.

(Bachelor) ( Q2..15-07).
(Bachelor) ( Q2..15-08)
.
(Bachelor)
.
,
,
. .

( Q2..15-09).

5.7 (Bachelor)
(Bachelor) .
(Bachelor) (Bachelor)
. (Bachelor)

(Bachelor) ( Q2..15-08).
.

.
.
(Bachelor)
(Bachelor) ( Q2..15-07)

. ,
.
,
.
,

(Bachelor),
, .
,
( Q2..15-10).

5.8 -
.
:

(Bachelor with honours)
22

Temanaslovrada

Bachelor with honours ,


, :
,
(Bachelor) ,
, ,
(Bachelor) ,
(Bachelor) ,

(Bachelor with honours) - ( ),
-

-
,
(
-).

,
(Bachelor with honours)
: ,
"" .
.

23

Temanaslovrada

6.

.
1.
1

5.1

5.2


(Bachelor
with honours)

5.3


(Bachelor with
honours)

5.4


(Bachelor with
honours)

5.5


(Bachelor with
honours)

5.6


(Bachelor with
honours)

5.7


(Bachelor
with honours)

5.8

: - ; * - ; - ;

7.
:

(
)


(Bachelor)

Q2..15-01
(Bachelor)

Q2..15-02(Bachelor)

Q2..15-03

24

Temanaslovrada


(
)


(Bachelor)

Q2..15-04

Q2..15-05

Q2..04-05


(Bachelor)(Bachelor)

Q2..15-06


(Bachelor)

Q2..15-07


(Bachelor)

Q2..15-08


(Bachelor)

Q2..15-09

Q2..15-10

Q2..11-14

Q2..04-13

25

Temanaslovrada


(
)

26

Temanaslovrada

7.1

FTNpostupakizradediplomskogmasterrada

27

Temanaslovrada21000 , 6

Q2..04

/
:

1/47

2012-03-31

1.
2.
3. ,
4.
5.
6.
7.

Q3..01-01 - 1
28

Temanaslovrada

1.
: ,
.

2.

.
:
6) ,
7) ,
8) ,
9) ,
10) - .

3. ,
:
.
.

4.

( 21/2002),
( 76/2005),
,

,
,
,
Q2..03 - ,
(
44/2010).

5.

:
1)

;
2) ;
3) ,


.

5.1
5.1.129

Temanaslovrada

,
(O Q2..04-13).


.


.
(
).
,
.
, ,
(
) 4 ,
.
,
,
( )
2 (
) (
) 4 ,
.

5.1.2


, .

( Q2..0401). .

.

.

(
Q2..04-02).

( ) .
, .

.
: ,
,
, .
( Q2..04-14)
.

.

5.1.3

30

Temanaslovrada

(
)
,
( Q2..11-14).

.

.

( ).

( ) ,
.
(
Q2..04-01). .

.
.

(
Q2..04-02).

( ) .
, .

.
( Q2..04-14)
.
.

5.2. , ,

.
Q2..04-03 .
,
, .
, Q2..0403, Q2..04-05 -
. .

5.3
, .
-
,
.
6
.
.
, .
31

Temanaslovrada

.
, ,
.
( Q2..04-05). ,
,
, ,
, .

5.4

.
CD- ( PDF ).
, ,
( Q2..04-05). Q2..04-04.

CD- ( PDF ) .

,
.
,
.

5.5

.
,
,
.
:
,
,
.

5.6

.

( Q2..04-06)
,
.
.

( Q2..04-11).
( Q2..04-10)
.
.
,
, .
.

32

Temanaslovrada


( Q2..04-09).

5.7
.
.

( Q2..04-10).
,
.

.
.

( Q2..04-11)

. ,
.
, .
,

(
), .
,
( Q2..04-12).

5.8 -
, ,
-
.
:

;
(
)
.
:


,
, , :
,
,
, ,
,
,

(
),

( ),
33

Temanaslovrada

(
),
(
)
, ,
:
, "" .
.
, .

.
, .

.
.
, , , .
(VII 1
) .
( )
,
.
1989. .

6.

.
1.
1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

34

5.8

Temanaslovrada

: - ; * - ; - ; -

7.

1. Q2..04-01
2.
Q2..04-02
3. Q2..04-03
4. Q2..04-14
5. Q2..04-04
6. Q2..04-05
7.
8. Q2..0406
9. Q2..04-09
10. Q2..04-10
11. Q2..04-11
12.
13.
,
14. Q2..04-12
15.

16.

17.
18.
19. Q2..11-14
20. - Q2..04-13
21.
22.
23.
24.

25. -

:
: 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 25 -
/
: 3, 5, 6, 7 - ,

35

Temanaslovrada

: 9 10
: 2 3
: 16 18
: 13
:15

36

Temanaslovrada

OAUTORU
Nakrajuzavrnog/diplomskograda,potrebnojedaautornavedesvojubiografijusa
slikom,kakobisenekikasnijiitalaczavrnog/diplomskogradamogaoupoznatisa
autorom.
Nikola Tesla (Smiljan, Austrijsko Carstvo,
10. jul 1856. Njujork, Njujork, SAD, 7.
januar 1943) je jedan od najpoznatijih
svetskih pronalazaa i naunika u oblasti
fizike, elektrotehnike i radiotehnike. Roen
je u selu Smiljan kod Gospia (Austrijsko
Carstvo,danasHrvatska)usrpskojporodici
NajznaajnijiTeslinipronalascisupolifazni
sistem, obrtno magnetsko polje, asinhroni
motor, sinhroni motor i Teslin
transformator. Takoe, otkrio je jedan od
naina za generisanje visokofrekventne
struje,daojeznaajandoprinosuprenosui
modulacijiradiosignala,aostalisuzapaeni
injegoviradoviuoblastirendgenskihzraka.
Njegov sistem naizmeninih struja je
omoguio znatno laki i efikasniji prenos
elektrineenergijenadaljinu.Biojekljuni
ovek na izgradnji prve hidrocentrale na
Nijagarinimvodopadima.
Jedini je Srbin po kome je nazvana jedna
meunarodna jedinica mere, jedinica mere
zagustinumagnetnogfluksa,Tesla.
Kontaktadresa:Nikola.Tesla

@uns.ac.rs

37