You are on page 1of 11

Phan mem du toan F1

B XY DNG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: 05/2016 /TT-BXD
H Ni, ngy 10 thng 3 nm 2016

THNG T
Hng dn xc nh n gi nhn cng trong
qun l chi ph u t xy dng

Cn c Ngh nh s 62/2013/N-CP ngy 25/06/2013 ca Chnh ph quy


nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xy dng;
Cn c Ngh nh s 32/2015/N-CP ngy 25/3/2015 ca Chnh ph v
qun l chi ph u t xy dng cng trnh.

co

Xt ngh ca V trng V Kinh t xy dng v Vin trng Vin Kinh t


xy dng.

nf

1.

B trng B Xy dng ban hnh Thng t hng dn xc nh n gi


nhn cng trong qun l chi ph u t xy dng.

oa

iu 1. Phm vi iu chnh

du
t

Thng t ny hng dn xc nh n gi nhn cng qun l chi ph u


t xy dng cng trnh bao gm: tng mc u t, d ton xy dng, d ton gi
thu, gi xy dng, gi hp ng, ch s gi xy dng.
iu 2. i tng p dng
1. Cc c quan, t chc, c nhn c lin quan n qun l chi ph u t xy
dng ca cc d n u t xy dng s dng vn ngn sch nh nc, vn nh
nc ngoi ngn sch v cc d n u t theo hnh thc i tc cng t (PPP) p
dng cc quy nh ca Thng t ny.
2. Khuyn khch cc c quan, t chc, c nhn c lin quan n vic qun l
chi ph u t xy dng s dng cc ngun vn khc p dng cc quy nh ca
Thng t ny.
iu 3. Nguyn tc xc nh v iu chnh n gi nhn cng
1. n gi nhn cng xc nh theo hng dn ti Thng t ny m bo cc
nguyn tc sau:

Phan mem du toan F1


a) Ph hp vi trnh tay ngh theo cp bc nhn cng trong h thng nh
mc d ton xy dng cng trnh.
b) Ph hp vi mt bng gi nhn cng xy dng ( bao gm cc yu t b
p lng do iu kin sinh hot) trn th trng lao ng ca tng a phng,
nhng khng thp hn mc lng ti thiu vng do Chnh ph quy nh.
c) Ph hp vi c im, tnh cht cng vic ca nhn cng xy dng.
d) p ng yu cu chi tr mt s khon chi ph thuc trch nhim ca
ngi lao ng phi tr theo quy nh (bo him x hi, bo him y t, bo him
tht nghip).
2. n gi nhn cng xy dng c iu chnh khi mt bng gi nhn cng
xy dng trn th trng lao ng c s bin ng.
iu 4. Xc nh n gi nhn cng

1.

Trong :

co

GNC = LNC x HCB x

n gi nhn cng ca cng nhn trc tip sn xut xy dng c xc nh


theo cng thc sau:

nf

- GNC: n gi nhn cng tnh cho mt ngy cng theo cp bc ca cng nhn
trc tip sn xut xy dng.

du
t

oa

- LNC: mc lng c s u vo theo thng xc nh n gi nhn cng


cho mt ngy cng theo cp bc ca cng nhn trc tip sn xut xy dng, bao
gm cc khon ph cp lng theo c im, tnh cht ca sn xut xy dng v
tnh n cc yu t th trng, v cc khon bo him ngi lao ng phi tr theo
quy nh (bo him x hi, bo him y t, bo him tht nghip). Mc lng c s
u vo cng b ti Bng s 1 Ph lc s 1 ca Thng t ny tham kho.
- HCB: h s lng theo cp bc ca nhn cng trc tip sn xut xy dng
cng b ti Ph lc 2 km theo Thng t ny.
- t: 26 ngy lm vic trong thng.
iu 5. T chc thc hin
1. y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng cn c hng dn
ca Thng t ny ch o S Xy dng ch tr phi hp vi cc c quan c lin
quan iu tra, kho st, xc nh v cng b n gi nhn cng xy dng lm c s
lp, qun l chi ph u t xy dng trn a bn.
2. Trng hp mt bng n gi nhn cng xy dng trn th trng ca a
phng ln hn n gi nhn cng xc nh trn c s mc lng c s u vo
mc cao nht cng b ti Ph lc s 1 nhn vi h s cp bc ca Ph lc s 2
2

Phan mem du toan F1


ca Thng t ny chia 26 ngy th y ban nhn dn tnh, Thnh ph trc thuc
Trung ng thng nht vi B Xy dng trc khi cng b.
3. Mc lng c s u vo (LNC) cng b ti Ph lc 1 ca Thng t ny s
c B Xy dng cng b iu chnh khi mt bng gi nhn cng xy dng trn
th trng bin ng trn 10%.
iu 6. X l chuyn tip
1. n gi nhn cng trong tng mc u t xy dng, d ton xy dng
c ph duyt trc thi im c hiu lc ca Thng t th ngi quyt nh u
t quyt nh vic p dng theo quy nh ca Thng t. Cc gi thu k hp
ng xy dng trc thi im c hiu lc ca Thng t th thc hin theo ni
dung hp ng k kt.
2. i vi mt s d n u t xy dng ang p dng mc lng v mt s
khon ph cp c tnh c th ring do c quan c thm quyn cho php th tip tc
thc hin cho n khi kt thc u t xy dng a d n vo khai thc s dng.

iu 7. Hiu lc thi hnh

nf

1.

co

1. Thng t ny c hiu lc k t ngy 01/5/2016 v thay th Thng t s


01/2015/TT-BXD ngy 20/3/2015 ca B Xy dng hng dn xc nh n gi
nhn cng trong qun l chi ph u t xy dng.

du
t

oa

2. Trong qu trnh thc hin nu c vng mc ngh cc c quan, t chc,


c nhn phn nh v B Xy dng xem xt gii quyt./.

Ni nhn:
- Th tng, cc PTT Chnh ph;
- Cc B, c quan ngang B; c quan thuc Chnh ph;
- HND, UBND cc tnh, TP trc thuc TW;
- Vn phng TW ng v cc ban ca ng;
- Vn phng Quc hi;
- Vn phng Chnh ph;
- Vn phng Ch tch nc;
- To n Nhn dn ti cao;
- Vin Kim st nhn dn ti cao;
- C quan TW ca cc on th;
- Cc kim tra vn bn - B T php;
- Hi ng dn tc v cc y ban ca Quc hi;
- Cc Tng cng ty nh nc;
- S Xy dng cc tnh, thnh ph trc thuc TW;
- Cng bo, Website Chnh ph, Website B Xy dng;
- Lu VP, PC, Vin KTXD, V KTXD.

KT.B TRNG
TH TRNG

Bi Phm Khnh

Phan mem du toan F1


Ph lc km theo Thng t s 05/2016/TT-BXD ngy 10 /03 / 2016 ca B Xy
dng
PH LC 1
Bng s 1: Mc lng c s u vo xc nh
n gi nhn cng xy dng (LNC)
n v tnh: ng/thng

Vng I

Vng II

Vng IV

2.000.0002.154.000

1.900.0002.050.000

2.350.000 2.530.000 2.150.000 2.320.000

Vng III

co

Ghi ch:

1.

- a bn p dng mc lng c s u vo ca cc vng I, II, III v IV theo


quy nh phn vng mc lng ti thiu vng do Chnh ph quy nh.

du
t

oa

nf

- Mc lng c s u vo nu trn c xc nh bng cch ly mc lng


iu tra thc t trung bnh chia cho h s cp bc tng ng ti Ph lc s 2 ca
Thng t ny. Mc lng iu tra thc t trung bnh bao gm cc khon bo
him m ngi lao ng phi np cho nh nc, v cha bao gm cc khon bo
him m ngi s dng lao ng phi np cho nh nc (bo him x hi, bo
him y t, kinh ph cng on, bo him tht nghip).

Phan mem du toan F1


PH LC 2
Bng s 1: Cp bc, h s lng cng nhn trc tip sn xut xy dng
Cp bc cng nhn xy dng

Nhm I
H s lng
Nhm II
H s lng

1,55 1,83

2,16

2,55

3,01

3,56

4,20

1,76 2,07

2,44

2,86

3,37

3,96

4,65

Ghi ch:

co

Nhm 1: Cng nhn thc hin cc cng vic:


- Mc, n, st, b tng cc loi (tr b tng nha), cp pha, hon thin, o,
p t;
- Kho st xy dng (bao gm c o c xy dng);
- Vn hnh cc loi my v thit b thi cng xy dng (my lm t, my
m, my nng h, my khoan, my ng p cc, my bm, my hn,) bao gm
c nhn cng th cng trc tip phc v cng tc xy dng.

nf

1.

Nhm 2: Cc cng vic cn li khng thuc nhm I

H s lng

du
t

Cp bc k s

oa

Bng s 2: Cp bc, h s lng k s trc tip

2,34

2,65

2,96

3,27

3,58

3,89

4,20

4,51

Ghi ch:
i vi k s trc tip thc hin mt s cng tc nh kho st, th nghim
c xc nh trong h thng nh mc d ton hin hnh, cp bc, h s lng p
dng theo Bng s 2.
Bng s 3: Cp bc, h s lng ngh nhn
Cp bc ngh nhn

H s lng

6,25

6,73

Phan mem du toan F1


Ghi ch:
i vi ngh nhn trc tip thc hin mt s cng tc trong xy dng, c
xc nh trong h thng nh mc d ton hin hnh th p dng theo cp bc, h s
lng ti bng s 3.
Bng s 4: Cp bc, h s lng cng nhn li xe
Cp bc cng
nhn
Nhm xe
Nhm 1

2,18

2,57

3,05

3,60

Nhm 2

2,51

2,94

3,44

4,05

Nhm 3

2,99

3,50

4,11

4,82

H s lng

du
t

oa

nf

1.

co

Ghi ch:
1. Nhm 1: t vn ti thng, t t , t ti nc, ti trng di 7,5T;
cn trc t sc nng di 7,5T; xe ht mn khoan; t bn ti; xe t 7 ch
dng trong cng tc kho st; xe ht chn khng di 10 tn; my nn th -ng
ng cng sut 170CV.
2. Nhm 2: t vn ti thng, t t , t ti nc, ti trng t 7,5T
n di 25T ti trng t 7,5T n di 25T; cn trc t sc nng t 7,5T n
di 25T: t chuyn trn b tng dung tch thng di 14,5m3; xe bm b tng;
my phun nha ng.
3. Nhm 3: t t , ti trng t 25T tr ln; t u ko t 200CV tr
ln; t chuyn trn b tng dung tch thng t 14,5m3 tr ln; cn trc t sc
nng t 25T tr ln.

Bng s 5. Cp bc, h s lng ca th iu khin tu, thuyn, thit b khc


Bng s 5.1: Cp bc, h s lng thuyn trng, thuyn ph, my 1, my 2 ca
tu, ca n, cn cu ni, ba ng cc ni v tu ng cc
Nhm 1

Nhm 2
Cp bc th

Chc danh

1. Thuyn trng

3,73

H s lng
3,91
4,14

2. Thuyn ph 1, my 1

3,17
2,66

3,30
2,81

3. Thuyn ph 2, my 2

2
4,36

3,55

3,76

2,93

3,10

Phan mem du toan F1


Ghi ch:
1. Nhm 1: Tu, ca n c cng sut my chnh t 5CV n 150CV.
2. Nhm 2: Tu, ca n c cng sut my chnh trn 150CV; cn cu ni; tu
ng cc.
Bng s 5.2: Cp bc, h s lng thy th, th my, th in

1. Thu th

1,93

Cp bc th
2
3
H s lng
2,18
2,51

2. Th my, th in

2,05

2,35

Chc danh

2,66

4
2,83
2,99

Bng s 5.3: Cp bc, h s lng th iu khin tu ht, tu cuc no vt sng

2. My trng

3,50

du
t

3. in trng
4. My 2, k thut vin
cuc 1, thuyn ph
5.K thut vin cuc 2

H s lng

4,16

4,37

4,68

4,88

5,19

3,73

4,16

4,37

4,71

5,07

4,16

4,36

oa

3,91

nf

1. Thuyn trng

co

Chc danh
theo nhm tu

Tu ht t
Tu ht trn 300m3/h,
150m3/h n
tu cuc di 300m3/h
3
300m /h
Cp bc th

1.

Tu ht di
150m3/h

3,48

3,71

4,09

4,30

4,68

4,92

3,17

3,50

3,73

3,91

4,37

4,68

Bng s 5.4: Cp bc, h s lng th iu khin tu ht, tu cuc, tu o gu


ngom no vt bin
T 300m3/h n
T 800m3/h
3
800m /h
tr ln
Cp bc th
1
2
1
2
H s lng

Chc danh theo nhm tu

1. Thuyn trng tu ht bng


2. My trng, thuyn trng tu cuc,
tu ht phun, tu o gu ngom
7

5,19

5,41

5,41

5,75

4,92

5,19

5,19

5,41

Phan mem du toan F1


3. in trng tu ht, tu cuc; k thut
vin cuc 1, thuyn ph 2 tu ht bng;
k thut vin cuc 2 tu cuc, tu ht
phun, tu o gu ngom
4. My 2; k thut vin cuc 1 tu cuc,
tu ht phun, tu o gu ngom
5. Thuyn ph tu cuc, k thut vin
cuc 2 tu ht;

4,37

4,68

4,68

4,92

4,68

4,92

4,92

5,19

4,16

4,37

4,37

4,68

Bng s 6: Cp bc, h s lng th ln

1. Th ln

2,99

Cp bc th
2
3
H s lng
3,28
3,72

2. Th ln cp I

4,67

5,27

3. Th ln cp II

5,75

Chc danh

du
t

oa

nf

1.

co

4
4,15

Phan mem du toan F1


PH LC S 3
PHNG PHP XC NH GI NHN CNG TH TRNG
TRONG XY DNG
1. Nguyn tc kho st v xc nh gi nhn cng xy dng th trng trong xy
dng:
- Gi nhn cng th trng trong xy dng (gi nhn cng th trng) l mc
gi nhn cng cho mt cng vic xc nh trn th trng ti mt khu vc hoc a
phng nht nh. Mi cng vic s c cc mc gi nhn cng khc nhau, gi nhn
cng ph thuc vo trnh tay ngh, uy tn ca ngi lao ng v quan h cung
cu lao ng trn th trng. Gi nhn cng xy dng trung bnh trn th trng
cho mt cng vic l trung bnh s hc cc gi nhn cng khc nhau trn th trng
thc hin cng vic .

1.

co

- n gi nhn cng trong chi ph trc tip ca d ton xy dng cng trnh
l n gi nhn cng trung bnh trn th trng trong khu vc, lm vic 1 ngy 8
gi, khng bao gm cc khon bo him m ngi s dng lao ng phi np cho
nh nc c tnh trong chi ph chung (bo him x hi, bo him y t, kinh
ph cng on, bo him tht nghip).

nf

- Vic kho st gi nhn cng th trng trong xy dng phi m bo gi

oa

nhn cng c tnh ng, tnh theo quy nh ca php lut ti tt c cc vng,

du
t

khu vc cn cng b.

2. Cc bc tin hnh iu tra, kho st n gi nhn cng th trng trong xy


dng:

2.1. Phn chia khu vc (vng): Vic phn chia khu vc kho st thc hin theo
quy nh ca Chnh ph v lng ti thiu vng.
2.2. Xc nh i tng iu tra, kho st:
- iu tra, kho st cng nhn trc tip xy dng thuc cc thnh phn kinh t trn
th trng lao ng, bao gm th chnh v th ph i din cho tng cng vic.
- iu tra, kho st th chnh v th ph thuc cc thnh phn kinh t thng qua
ngi s dng lao ng.
2.3. Cch thc iu tra, kho st: phng vn trc tip, gi phiu iu tra kho st
ti i tng c kho st.
2.4. S lng kho st gi nhn cng ca khu vc cng b ti thiu phi l 15 th
chnh v 15 th ph, i din cho cc cng vic trong nhm cc a im tp
9

Phan mem du toan F1


trung dn c v xy dng. Nhng khu vc khng s lng iu tra, kho st
th ly theo s lng kho st thc t thu thp c.
2.5. X l s liu iu tra, kho st:
- Phng php: ly "trung bnh s hc cc mc gi nhn cng xy dng ca th
chnh cng vi trung bnh s hc cc mc gi nhn cng xy dng ca th ph chia
cho 2", mc gi nhn cng ny tng ng vi gi nhn cng ca th bc 3,5/7. Cc
mc gi nhn cng ca cc bc th khc xc nh trn c s mc gi nhn cng ca
th bc 3,5/7 v bng cp bc, h s lng trong Ph lc s 2.
- Xc nh gi nhn cng trung bnh ca th bc 3,5/7 nh cng thc di y:
n

TBTC
NC

ai
1

TBTP
NC

TBTC
TBTP
GNC
GNC
2

3, 5 / 7
GNC

co

Trong :

1.

TBTC
- GNC
: n gi nhn cng trung bnh ca th chnh;

nf

- ai: n gi nhn cng ca th chnh th i;

oa

TBTP
- GNC
: n gi nhn cng trung bnh ca th ph;

3, 5 / 7
GNC

du
t

- bi: n gi nhn cng ca th ph th i;


- n: s lng th chnh, th ph iu tra, kho st trong 01 vng, khu vc
cng b n 15 (tr trng hp khng c c s kho st).

: n gi nhn cng trung bnh tng ng vi th bc 3,5/7.

- V d tnh ton gi nhn cng sau khi xc nh c gi nhn cng trung bnh
ca th bc 3,5/7 :

10

Phan mem du toan F1

STT

Cp bc
cng
nhn

H s
lng nhn
cng nhm
I

3, 5 / 7
GNC
(ng/ngy
cng)

S ngy lm
vic trong
thng (t)

Lnc
(ng/thng)

n gi nhn
cng cng b
(ng/ngy
cng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)*(5)/(3)

(7)=(6)*(3)/(5)

1/7

1,55

26

144.798

2/7

1,83

26

170.955

3/7

2,16

26

201.783

3,5/7

2,355

4/7

2,55

26

238.217

5/7

3,01

26

281.189

6/7

3,56

26

332.569

7/7

4,2

26

392.357

220.000

26

2.428.875

220.000

n gi nhn cng nhm I v d nu trn.

co

- n gi nhn cng i vi cc cng vic thuc nhm II c xc nh tng t

du
t

oa

nf

1.

2.6. i vi cc khu vc vng su, vng xa v hi o, y ban nhn dn cp tnh


xem xt, quyt nh vic iu chnh gi nhn cng xy dng vi h s khng qu
1,2 mc gi nhn cng trung bnh tnh ton theo hng dn ti mc 2.5 nu trn.

11