P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 17|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

ל קחצי תיב " ז ● סשת " ה

ברה ז רדנסכלא . ןידוי
רבח ה ע דומלתל הובגה ןוכמ " ןרב ש
רשוק תכאלמ
א . ןכשמב ורוקמ
הנשמב אתיא ) גע תבש (. , ל ללכב ריתמו רשוקד " ןה תוכאלמה ט .
מגבו ' ) דע (: ךירפ ,
יאוה אכיה ןכשמב הרישק , ... יגרוא ןכש ייבא רמא אלא
וק אמינ ןהל הקספנש תועירי ש התוא ןיר . א " אבר ל
מ רשוק תצרת רמימל אכיא יאמ רית ... אבר רמא אלא
... כש ק ןוזלח ידצ ן שו ןיריתמו ןיר .
תוטשפבו , מגה תנקסמ ' רשוק תכאלמל ןכשמב רוקמהש אוה
ןוזלח ידצמ אוה . יע ךא ' שר ירבדב " פ שירב הנשמה לע י ' ןירשוק ולאו
) איק (. , זו " ל , לאו ו ריתמהו רשוקה ינתקד תוכאלמ תובאב ןיונמה םירשק
מייק לש רשק תועירי יטוח ירשוקד אימוד םלועל וריתמ וניאש א
תוקספנה , כע " ל .
סותבו ' ער " הנשמב א ) םש ( שר ירבד לע השקה " הז הרואכלש י
מגה תנקסמ דגנ ' ליעל ) דע (: , ידצ אוה רשוק תכאלמל רוקמה אנקסמלש
ו ןוזלח א " צ תוקסנפה תועירי ירשוקמ דומלל , צו " שר המל ע " יפכ שרפמ י
והה " מגה לש א ' םש .
בו אפת " י ) םש ( יימ ש דאמ ףירח ןפואב ב . חמה עודי ' שר ןיב " י
במרהו " שוק תכאמלב ם ר ) ו ע " ע הזב ןמקל ( מ רשק הזיאב ת םיבייח . תעד
שר " רשוק תכאלמ לע בייח דוחל אמייק לש רשקבד איה י . במרה תעדו " ם
איה בייחתהל ידכ אמייק לש רשק םגו ןמוא השעמ םג ךירצש . ריבסמו
אפתה " והבד י " מגה לש א ' ש ם , דוחל אמייק לש רשקב בייחד ורבס , ןוגכו
אמייק לש רשק יוהש תוקספנה תועירי ירשוק . הנקסמב םלוא , מגה '
אמייק לש רשק םגו ןמוא השעמ םג אוהש ןוזלח ידצמ תדמול .
ברה ז רדנסכלא . ןידוי 251
א " שר כ " אוה ותטישל י , רבוסש שק ךירצ קרש " ידכ דוחל ק
בייחתהל דוחל אמייק לש רשק קר אלא . ךכ םושמ , הבתכ ב ש הנשמ רוקמ
תוקספנה תועירי ירשוקמ אוה ןכשמב רשוקל . םלוא , הביס דוע שיש ןכתי
שר המל " ןוזלח ידצמ םידמולד בתכ אלו תועירי ירשוקמ דומילה שיגדה י .
ב . שר תעד " אמייק לש רשקב י
בה איבמ " י ) יס שיר ' זיש ( לש רשק תרדגהב םינושארב תועד המכ
אמייק . בה תעדו " שר תטישב י " כ רורב וניא י " כ ומ תליחתבד " איבמ ולש מ
שר תעדש " אמייק לש רשקש ארקנה אוה םלועל רשוקש רשקש אוה י . לבא
שר ירבדמ קיידמ ףוסב " י ) ביק . ד " אתרמוחדב ה ( רתוי רשקנש רשקש
אמייק לש רשק ארקנ שדוחמ . שממ אוה וקוידו " שר כ " י " םימעפו
שדוח וא תבש םייקתמש " , דעו תאטח בויח אכיא הזמ רתויד עמשמד
שדוח ןנברדמ רוסא יוה . בה ירבד הרואכלו " דיגהל דאמ םישק הלאה י
שר תעדב " י , שרב ראובמד " לש רשק ןינעש ןייגוסב תומוקמ המכו המכב י
םלועל רשקנה רשק אוה אמייק .
טה וילע ריעה רבכו " ז ) יס ' ס זיש " א ( תוישוק המכ , עירכמו
שר תעדב רקיעהש " ואדמש אוה י ' םלועל ראשיש רשק רשוקב קר בייח
אתלימ אילת תבשו שדוחב ואלו . וירבד יפלו , שממ קיידל ןיא " שר כ " םש י ,
' שדח וא תבש םייקתמש םימעפו ' ד ףא בויח אכיא הזמ רתויב , קדש המו
וללה םירועיש בותכל , םושמ יוה תועוצר תרישקל ליגרה רועישה הזש
לדנסה .
פל " שר ירבדב רבסה דוע ונל אצוי ז " דמול המל ןיתינתמב י
עירי ירשוקמ ןוזלח ידצמ אלו תוקספנה תו . ונייהו , ןוזלח ידצבש , םגה
אמייק לש רשק בשחנש , שר לבא " הנשמה ףוסב איבמ ומצעב י ) ד םש " ה
ךכ ( ןרצקל וא ןביחרהל ןאכמ ןיריתמו ןאכמ םירשוק םימעפלש . לבא
שוקש תוקספנה תועירי ירשוק ר אמגודה יוה ללכו ללכ םלועל וריתמ וניאו
יק לש רשקל המיאתמ יכה שר תטישל הילע םיבייחש אמי " י .
שר תעדל אצוי " ש י כ אילת רשקה ןמזב רשוק תכאלמ ל . אכיה
ד ק תאטח בייח םלועל ורשו , כמ תוחפל ורשוקד אכיה " רתומ תועש ד ,
רוסא לבא רוטפ םייוסמ ןמזל ורשקד אכיהו .
רשוק תכאלמ 252
ג . חמ ' טה " הבהו ז " ל
בה " י ןמיסה תליחתב רוטה ןושלש ריעמ ) זיש ( צ רואיב ךיר , זו " ל ,
לכ לע תאטח ןיבייח םלועל םייקתהל דמועה רשק
טוידה לש וא ןמוא לש אוה םא ןיב ותרתה לעו ותרישק .
ז םייקתהל דמועהו ' רוסא לבא רוטפ םימי ... דמועשו
ל הליחתכל רתומ םוי לכב ריתה .
הנהו , ורשוקשכ קר תאטח בויח שיד רוטה ןושל תליחתמ עמשמ
םלועל םייקתמש רשקב , כש עמשמ ךשמההמ לבא ז םייקתהל יושעש ל '
רוסא לבא רוטפ םימי , זמ רתויו ' בויח אכיא םימי . רוטה לש ןושלה םגו
וירבד ףוסב ' הליחתכל רתומ םוי לכב ריתהל דמועש ,' רוסיא אכיאד עמשמ
א םוימ רתוי םייקתהל דמועשכ ,' עא " ז ראשי אלש פ ' םימי .
טה בשיימו " ז ) קס " א ( א דוסיב רוטה ירבד תא ' . תעדב יולת לכה
ה רשוק . םלועל ךכ וריאשהל הרישקה תעשב ותעד םא בייח תאטח , םאו
א םוימ רתוי םייוסמ ןמזל ךכ וריאשהל ' ןנברד רוסא , רשק בשחנ ןנברדמד
אמייק לש . ומויב וריתהל תעדב רשוק םאו , הליחתכל רתומ .
רוטה ןושל בשוימ הזבו , אלש תעדב רשוקב אשירה יריימד
ללכ וריתהל , וחל הזבו ד בויח אכיא תאטח . שמו " רשוקהש ךשמהב כ
ז םייקתהל ' רוסא םימי , הזמ רתויד קיידל ןיא ל בויח אכי , לשמ הזש אלא
ןנברד רוסיא וב שיש םייוסמ ןמז לש אמלעב . שמו " וריתהל דמועהש כ
הליחתכל רתומ ומויב , זא קרש ובתכ אקודב לש וניאש רשק יוהד רתומ
אמייק . מ רוסא הזמ רתוי וריאשהל תעדב ורשוקשכו ןנברד .
הבה הנהו " ל ) ד " רשוקה ה ( טה לע אלפתמ " הזב ז . ימ וטאד
ןינפסהו ןילמגה רשק רשוקש ) שעה םירומג םירשק םהש ו ללכ ךרדב ןיי
םלועל םייקתהל ( הליחתכל רתומ ומויב וריתהל תעדב . ןויכ אלה
םלועל וריאשהל הזכ רשק םירשוקש , הזה רשוקה לש ותעד הלטב . אלא
הבה ןעוט " רוסיא ןאכ שיש ל הזב אתיירואד . צו " טה לע ע " רתומד בתכש ז
אוה הליחתכל .
הבה בשיימ הזבו " מפה תייקוש תא ל " ג . מגב ראובמד ' רוסאד
תבשב תיציצ תושעל . אוה רשוק םושמ רוסיאה וטושפבו . מפה השקהו " ג ,
ברה ז רדנסכלא . ןידוי 253
שעל רוסא המל ו תבשב תיציצ ת , שצומב דימ וריתהל בושחי " אכילו ק
רוסיא . עו " הבה ירבד פ " א ל " רוסאד ש רואד רוסיא שיד םושמ רושקל '
ואד רוסיאמ איצוהל ללכ ינהמ אל ותעדו ' וז . הבה בתכו " תיבב אצמ ןכש ל
וירבדכ ריאמ , שר ירבדב ןייעמהשו " י ) ביק . ( וירבדכ הארי .
צ תמאבו " הבה לע םיקלוחה תעדב ב " ל , טה תעד קר אל הזד " ז
בה םגש אלא " מפהו ח " ערגהו ג " א ) הבב םש אבוה " ל ( ג " סיאש םירבוס כ רו
רשוקה לש ותעדב יולת רשוק , צו " שממ ע " הבה כ " ל .
הרואכלו רשפא עיצהל ב ' נה םינורחאה ירבד דועסל תורוקמ " ל .
א . בה איבמ " י ) ס ףוס " א ( ד תא ב רשוק תכאלמב טקלה ילבשה יר , זו " ל ,
אתפסותב ינת טקלה ילבשב בותכ , אמייק לש אוהש רשק לכ ללכה הז וכו '
טפ שדח וא תבש ומייקל ותעדש רשק רו . תאטח בייח םלועל ומייקל ותעד .
רתומ ומויל אלא ותעד ןיא , כע " ל . יולתש דמל טקלה ילבשהש ראובמו
רשוקה תעדב . א " יולת רשוק ןינעש םינושארה תעדב שרופמ ונאצמ כ
הרישקה תעשב רשוקה לש ותעדב .
ב . ליעל איגוסב וז הטישל ןיכומס שיד הארנ ) דע (: הלעמל ונילעהש .
מגה תלאוש ' ה והמ ןכשמב רשוקל רוקמ . רמא אבר , " תודתיב םירשוק ןכש
םילהא ". מגהו ' השקמ , " אוה ריתהל תנמ לע רשוק אוהה ". הארנ הרואכלו
עאש רוטה תעדב " םלועל םייקתהל םירשוק םלועהש רשק רשוקש פ , םא
הכב ובייחל ןיא ומויב וריתהל ותרישק תעשב רשוקה תעד " ג . הזש םגהו
הבה רובסיש וז הטישכ חכומ אל " רשק אוה םילהא תודתי לש רשקש ל
וריתהל וכרדש , נה םינורחאה ודמלש ןכתי לבא " איהה איגוסה תנוכש ל
איה רשוקה לש ותעדל , וילע םיבייחש רשק בישח וניא וריתהל ותעד םאו .
ד . ירה תטיש " ף במרהו " רשוק תכאלמב ם
מגה ' ) ביק (. ג איבמ ' רשוק ןינעב תותיירב .
נסו לענמ תועוצר ריתה רמתיא לד , תאטח בייח אדח ינת
רתומ ךדיא אינתו רוסא לבא רוטפ ךדיא אינתו
הליחתכל ... ל לענמא לענמ " ק , תאטח בייח ינתקד אה
יפכשואדב , ןנברדב רוסא לבא רוטפ , תומ הליחתכל ר
אזוחמ ינבדב , וכו ' .
רשוק תכאלמ 254
ירה בתכו " ף ) אמ : ויפדב ( לש רשקו ןמוא השעמ ונייה יפכשואד
אמייק , תאטח בויח שי הז לעו . רוסא לבא רוטפד ןנברדב ינתד אהו , ונייה
אמייק לש רשק אוהד אלא טוידה השעמד . אזוחמ ינבדב רתומ ינתד אהו
אמייק לש רשק וניא םגו ןמוא השעמ וניאד ירייא . ירה תעדב ראובמו " ף
השעמ היהיש אוהו רשוק תכאלמ לע תאטח בייחתהל ידכ ךירצש רבד דוע
ןמוא . רגה איבהו " א ) יס ' זיש ( ךמס הנשמב אתיאד הממ וז הטישל ' רשק
ןינפסה ' אלו ' תוניפסה רשק ,' ירייא ןמוא השעמבד םושמ בייחד עמשמד .
במרה הנהו " ם ) מהיפ " םש ש ( ןמוא השעמ לש וז יאנת ריכזמ אל .
זו " ל , וילע ןיבייח אמייק לש אוהש רשק לכ הז אוה וילע ךומסתש רקיעה
וילע ןיבייח ןיא אמייק לש וניאשו , כע " ל . ינעמו ן , רשק איבמ אלש קר אל
ןמוא , דוחל אמייק לש רשקב בייחש דאמ קזח ןושלב רמואש אלא .
הרות הנשמב ךא ) לה ' פ תבש " ה י " א ( ןכ ןמוא השעמ ןינע סינכמ .
זו " ל , בייח ןמוא השעמ אוהו אמייק לש רשק רשוקה ... רשק רשוקה לבא
רוטפ ןמוא השעמ וניאו אמייק לש . מ וניאו אמייק לש וניאש רשקו השע
הליחתכל ורשקל רתומ ןמוא , כע " ל . ךשמהבו ) ה " ב ( במרה בתוכ " ם
םה םירתומו טוידה השעמ םהש אמייק לש םניאש םירשק לש תואמגוד
הליחתכל , םייסמו , זו " ל , ו כ ןמוא רשק ורשק םא אמייק לש וניאש רשק ל ,
ה " רוסא ז , כע " ל .
במרה לע תושקהל שיד הארנו " שמ תא רתוס הרואכלד ם " כ
מהיפב " ש . ו השעמ לש ןנברד רוסיאה תא סינכמ המל תושקהל שי דוע
ב הכלה ףוסב אמייק לש רשק וניאש ןמוא ' א הכלהב אלו ' רוסיאה םע דחי
ןמוא השעמ וניאש אמייק לש רשק לש ןנברד .
במרה תעדב רמול הארנהו " א בייחמ שי תמאבד ם ' תכאלמל
רשוק , אוה אמייק לש רשקד ונייהד , שמכ " מהיפב כ " ש . ת שי םלוא יאנ
אמייק לש רשקב , השעמ תויהל ךירצ אמייק לש רשק בשחנ היהיש ידכד
ןמוא . במרה יפל ןמוא השעמ רדגו " קזח אוה אמייק לש רשקש אוה ם
ץימא מ א םישוע םינמואש רשקה ומכ ד , אלבו " לש רשק בשחנ וניא ה
אמייק , רוטפו . פל " א ז " ש במרה המל " ריכזמ קר ם השעמ לש ןנברד רוסיא
רשק וניאש ןמוא ב הכלה ףוסב אמייק לש ,' קולח דוסיבש תוארהל ונייהד
ןמוא השעמ וניאש אמייק לש רשק אוהש רוסיאה רקיעמ וז ןנברד רוסיא .
ברה ז רדנסכלא . ןידוי 255
רגה הנהו " א ) יס ' א תוא זיש ( לש וז רוסיאל תורוקמ המכ איבמ
אמייק לש רשק וניאש ןמוא השעמ . א ,' הנשמב אתיא ) גיק (. , ר רמא ללכ '
ק לש וניאש רשק לכ הדוהי וילע ןיבייח ןיא אמיי , ע " כ . רגה ריבסמו " א
עבד " ןמוא השעמב ירייא כ , אלבד " בייחל םעט ןיא ה . א " הנשמב ראובמ כ
עאד " וזכ רשקב תאטח בויח ןיאש פ ) אמייק לש וניאו ןמוא השעמ יוהד (
מ " אכיא ארוסיא מ . ב ,' רגה " מג דוע ןייצמ א ' ) איק (: , רמאק יכה , ןירשק שי
ה רשקכ ןהילע ןיבייח ןיאש ןינפסה רשקו ןילמג , ירטקד ארטיק והינ יאמו
אדירטסיאב ירטקד ארטיקו אממזב , ע " כ . מג הנהו ' לש רשקב ירייא וז
ןינפס רשק אוהד ןמוא . פאו " אמייק לש וניאד םושמ וילע ןיבייח ןיא ה .
צ הרואכלו " רגה המל ב " וז רוסיאל תורוקמ איבה א . רבכ אלה
ירה בתכ " ף ) אמ . ויפדב ( וה ןנברד רוסיאש וניאו אמייק לש רשק שישכ א
ןמוא השעמ , הז רוסיאב אנש יאמו . נה יפל ךא " א ל " וז רוסיא ינאשד ש
ןמוא השעמ וניאש אמייק לש רשק רוסיאמ , לש בייחמ רקיעב הזב רסחש
רשק , אמייק לש רשק וניאד . אליממ , ידכ תורוקמ איבהל ךירצש ןבומ
הכב םג רוסאש דומלל " ג .
ה . יטלשה תטיש ה םירובג
בתכ יטלשה ה םירובג ) אמ : ירה יפדב " ף ( דיח ו תכאלמ דוסיב ש
ירה תעדל רשוק " במרהו ף " ם . םושמ רוסא רשק יבג לע רשקש רבוס אוה
ןמוא השעמ ששח . זו " ל , אוה ךאיה בטיה יל ררבתנ אל ןמוא רשקו , והימ
יספלאה ןושלמ הארנ ש בטיה קדה ותוא ןירשוקש רשק אוה , אצי ןאכמו
לע הז םירשוקשכש הרהזאה תבשב ותוא ןיריתמ ןיאש הז . עאו " אוהש פ
אמייק לש רשק וניאו םויב וב ריתהלו רושקל יושע רשק , פעא " םירהזנ כ
ץימא רשק יוהד םושמ ותרתהבו ותרישקב , כע " ל .
תוצימא אוה ןמוא השעמ ןינעב רבדה דוסיש וירבדמ ראובמ
רשקה . ע רשק ןכל " רשק ג , עא " אמייק לש רשק וניאש פ ) אוה יושעש
ריתהל ומויב ו ( פא " ןמוא השעמ םושמ ותיישעב רוסיא ששח שי ה . הטישו
ושב הכלהל אבומ וז " ע ) ס זיש ןמיס " א .(
וזחה בתכ ךא " א ) יס ' זי תוא בנ ( ד טלש ה " ג ארמוח קר אוה וז
וגהנש . הנשמה ןושלמ היאר איבהו ' הקולח יחתפמ השא תרשוקש ,' עבו " כ
רשוק תכאלמ 256
ע רשקב ירייא " רשק ג , אלבד " ללכ ראשי אל ה . ראובמו רתומ ןידה רקיעמד
ע רשק רושקל " ןמוא השעמל ןיששוח אלו רשק ג . עשב ןכו " ת ) יס ' זיש
א תוא ( כרבהד איבמ " טלשה לש וז ארמוח גהנ אל י ה " ג השעמל . צ " ב
חמב ' טלשה תעדל שושחל שי םא וז ה " אל וא ג .
חמ ריבסהל הארנ הרואכלו ' נה " ןמוא השעמב הלאשב ל . םאה
לש רשק ראות אוה ןמוא השעמ רדג רשקה תוצימא לש ןינע יוהו אמייק ,
שמכו " ליעל כ , אש תבשחמ תכאלמ ןינע ודוסיש וא ם השעמ השוע אל
תבשחמ תכאלמ תויהל ידכ רשקה גוסב רסח ןמוא .
תבש תוכלה תליחתב ןחלושה ךורעבו ) יס ' עס דמר ' בכ ( ראובמ
בה דצכ ,' תבשחמ תכאלמ תויהל ידכ אוה ןמוא השעמ ןינעש . ךורעב ןכו
ןחלשה ) יס ' זיש ( רשקל תוידוחי תויהל ידכ אוה ןמוא השעמ ןינעש ראובמ
תבשחמ תכאלמ בשחהל . פל " חמ ריבסהל ןכתי ז ' נה " ל , טלשה רבוסד " ג
) מרהו " וירבדל ששוחש א ( רשקה תוצימא לש ןינע אוה ןמוא השעמש ,
ע רשקב ןכלו " ןמוא השעמל ששח שי רשק ג . וזחה םלוא " כרבהו א " י
יש ןחלשה ךורעה תעדכ םירבוס תכאלמ לש ןינע אוה ןמוא השעמ דוס
תבשחמ , ע רשק ןכלו " םתס רשק ג ) תבשחמ תכלאמל תוידוחי ול ןיאש ,
ןמוא השעמ ששחל הזכ רשקב שושחל ןיא .
] יעו ' ןסינ ימלש רפסב ) מע ' הסק ( עש " תיישוק בשיימ וזה דוסי פ
םינורחאה ) הבה " באו א תוא זיש ןמיס ל " יס נ ' ו תוא טעק ( טלשה לע ה " ג
ייקד הממ " אב וריתהל לוכיש רשקש ל ' וילע ןיבייח וידימ , השעמ יוהד ףא
ןמוא . עבו " אתלימ אילת ץמואב ואלש כ . עו " נה פ " שי םאד ריבסמ ל
ומצעב ןמוא השעמ , ונתייגוסב ןוגכ , בשחיל ידכ ץימא תויהל ךירצ ןיא
ןמוא השעמ , רשקה לש ותוידוחיב ןמוא השעמ יוה םצעבד . םנמא ,
טלשה " י םוש ןיאש ירייא ג רשקהל ןמוא השעמ לש תוידוח , הכבו " ג
ץימא רשקה םא ןמוא השעמל קר ןיששוח . ע " ש [.
נ דוע שי הרואכלו " נה הלאשב מ " ל . שממ ןמוא ךירצ םאה
ןמוא השעמ בשחנ היהיש ידכ רשקה רושקל , השעמ ןיכירצ קרד אמליד וא
ע אקוד ואלו ןמוא " ומצע ןמוא י . ירה ןושלמו " השעמב יולתד הארנ ף
ןמוא , כו " ה טלשה תעד " סכה ךא תוצימאב ג " מ ) פ " ה י " א ( ןושל לע השקמ
במרה " ם , זו " ל , ןמוא האשע יל המ , טוידה האשע יל המ , כע " ל . עמשמ
ברה ז רדנסכלא . ןידוי 257
ןמוא השעמ תושעל לוכי ןמוא אקודש טקנד . א " אקוד ךירצ םאש ןכתי כ
ןמוא , תוצימאב הניא ןמוא השעמב הנוכה , לש ותוידוחיב ןינע אוהש אלא
ע השענ אקודש רשקה " י ןמוא .
] רשקב םיילענה תורישק יבגל הכלהל םיעגונ דאמ ולאה תולאשו
ע " אל וא ןמוא השעמל ששח שי םא רשק ג , ע רשק ןינעל םגו " רשק ג
תועטב השענה , ותרתהב רוסיא ששח שי םאה . םיקסופה וכיראה רבכו
נה תולאשב " ל , יע ' םימיענה םהירבדב [.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->