You are on page 1of 38

1

2

düdü<<äTZs¡TäT(|üZss¡e÷‘·¡Tø£à) ‘·‘è·Ô «|ü
∫+‘·Hê <Û˚´j·T Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü |üÁ‹ø£
XÀ¢ˆˆ‘·«y˚Te e÷‘ê#· |æ‘ê‘·«y˚Te ‘·«y˚Te ã+<ÛäTX¯ÃdüU≤‘·«y˚Te!
‘·«y˚Te $<ë´Á<ä$D+ ‘·«y˚Te ‘·«y˚Te düs¡«+ eTeT<˚e<˚e!!

ø±sê´\j·T+ ∫s¡THêe÷
ÉèQí "Æ å<£ NNN "≥OHõÜ∞« º ™êfiq∞ ã¨^∞Œ ~
æ ∞° Hõ$Ѩ
(P^蕺u‡Hõ =∂ã¨Ñ¨„uHõ)
Ç+{Ï HÓ+: 25-10-200
Ä+Á<ÛäÁ|ü>∑‹ Á>±MTD u≤´+ø˘ <ä>∑Zs¡
πøX¯e⁄\ q>∑sY, y˚<ëj·TbÕfiË+,HÓ\÷¢s¡T-524004.
Ç-yÓTsTT˝Ÿ: sadhgurukrupa@yahoo.com
bò˛Hé: 98494 48463, 90001 99590

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

uÛÑ>∑yêHé lll yÓ+ø£j·T´kÕ«$T

dü+|ü⁄{Ï-12

y˚T - 2016

dü+∫ø£-12

lnø£ÿ˝Àÿ≥kÕ«$T Äsê<Ûäq
#Ó’Á‘· ãVüQfi¯ Á‘·jÓ÷<ä•` y˚T 5

#·+<ë $es¡eTT\T
$&ç Á|ü‹ - s¡÷.15/ˇø£ dü+e‘·‡s¡ #·+<ë - s¡÷. 150/-

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

#·+<ë kıeTTà m˝≤ #Ó*+¢ #ê*?

eTq uÛÑ>∑yêHé lll yÓ+ø£j·T´kÕ«$T dü<äTZs¡Tø£è|ü e÷dü|üÁ‹ø£≈£î q÷‘·q+>± #·+<ë #Ó*¢+#·Tyês¡T, ˝Ò<ë
bÕ‘· #·+<ë<ës¡T\T ‘·eT jÓTTø£ÿ #·+<ëkıeTTàqT MT jÓTTø£ÿ kÕúìø£ b˛kÕº|ò”düT <ë«sê eT˙Äs¡¶sY (j·T+.y√.) #˚j·T>∑\s¡T.
˝Ò<ë HÓ\÷¢s¡T mdt._.◊.nøö+{Ÿ <ë«sê #Ó˝Ò¢˝≤ ªm&ç≥sY, uÛÑ>∑yêHé lll yÓ+ø£j·T´kÕ«$T dü<äTZs¡Tø£è|üµ ù|s¡T‘√
&çe÷+&é Á&Ü|òtº (&ç.&ç.)>±˙ MT jÓTTø£ÿ |üP]Ô ∫s¡THêe÷qT bò˛Hé HÓ+ãs¡T‘√ düVü‰ HÓ\÷¢s¡T |üÁ‹ø± ø±sê´\j·÷ìøÏ |ü+|ü>∑\s¡T.
yÓqTyÓ+≥H˚ |üÁ‹ø± ø±sê´\j·÷ìøÏ bò˛Hé #˚dæ #Ó|üŒ>∑\s¡T. ˝Ò<ë áÁøÏ+~ $esê\‘√ Ç+≥sYH{Ó Ÿ <ë«sê ÄHé˝H’… ˝é À #Ó*+¢ #·e#·TÃ.
mdt._.◊.nøö+{Ÿ HÓ+ãs¡T: 300 466 818 34
>∑eTìø£: H˚s¡T>± u≤´+≈£î nøö+{Ÿ˝À »eT
nøö+{Ÿ ù|s¡T: ªm&ç≥sY, uÛÑ>∑yêHé lll yÓ+ø£j·T´kÕ«$T dü<äTZs¡Tø£è|üµ
#˚j·÷\+fÒ #·+<ëkıeTTà ø£+fÒ m≈£îÿe
IFS Code: SBINooo7457 , y˚<ëj·TbÕ˝…+ Áu≤+#Y.
#Ó*¢+#·e\dæ edüTÔ+~ ø±ã{Ϻ H˚s¡T>±
MT #·+<ë #Ó*¢+|ü⁄ $esê\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ yÓqTyÓ+≥H˚
u≤´+≈£î˝À »eT #˚j·Te<äT›.
|üÁ‹ø± ø±sê´\j·÷ìøÏ bò˛Hé #˚dæ #Ó|üŒ>∑\s¡T.
3

á |üÁ‹ø£˝Àì s¡#·q\ uÛ≤yê\≈£î Äj·÷ s¡#·sTT‘·˝Ò u≤<ÛäT´\T. |üÁ‹ø£ j·÷»e÷Hê´ìøÏ, dü+bÕ<ä≈£î\≈£î m≥Te+{Ï u≤<Ûä´‘· ˝Ò<äì eTq$.

ã¨Oáê^ŒH©Ü«∞O

eTq ãT~∆‘√
e´eVü≤]+#·&É+ e÷q<ë+!

k"åº`«‡ã¨fi~°∂ѨÙÖÏ~å!
eTq n<äèwü+º ø=B› eTq+ eTqTwüß´\yÓTbÆ ˛j·÷+. eTq <äTs¡<èä wü+º ø=B› >∑‘· »qà ‘ê\÷≈£L yêdüq\T
ˇø=ÿø£ÿ]øÏ ˇø=ÿø£ÿ s¡ø£yÓTÆq e´øÏÔ‘ê«ìï Ç#êÃsTT. nsTT‘˚ Ä ˇø√ÿ e´øÏÔ‘·«+˝À ≈£L&Ü $_Ûqï bÕsêÙ«\T
#√≥T#˚düT≈£îì eTìwæì q&ç|ædüTÔHêïsTT.
Ä bÕsêÙ«\H˚ ÇcÕº\T`nsTTcÕº\T>±, Áù|eT`<˚«wü+>±, eTeTø±s¡+`ndü÷j·T>± Ç‘ê´~ <ä«+<ä«|üP]‘·
>∑TD≤\T>± #Ó|üø√e#·TÃ. á <ä«+<ä«|üP]‘· >∑TD≤\T ˇø√ÿ e´øÏÔ˝À ˇø√ÿ yÓ÷‘ê<äT˝À ñ+≥÷ yê{Ï jÓTTø£ÿ
u≤Vü≤´s¡÷|üy˚T n‘·&ç jÓTTø£ÿ Ä˝À#·Hêdüs¡[>± ñ+≥÷, Ä e´øÏÔøÏ ÁbÕs¡ã›ø£s¡àqT nqTuÛÑ$+|üCÒdü÷Ô Áø=‘·Ô>±
ø£s¡àqT dü+Áø£$T+|üCÒj·T&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+{≤sTT.
@<˚ì $wüj÷· ìï ns¡+ú #˚dTü ø√e&É+ nH˚~ Äj·÷ e´≈£î\Ô ø√D+˝À+#˚ »s¡T>∑T‘·T+~>±˙, yêdüyÔ êìï
e÷Á‘·+ |ü≥Tºø√˝ÒsT¡ . m<äT{Ï e´øÏìÔ >∑T]+∫>±˙, m<äT{Ï |ü]dæ‹ú >∑T]+∫>±˙, m<äT{Ï dü+|òTü ≥q >∑T]+∫>±˙
me]øÏyês¡T ‘·eT e´øÏ‘Ô ê«ìøÏ ‘·>≥Z∑ Tº, n+fÒ ‘·eT ˝À|ü\ |ü⁄≥Tº≈£ qT+N kÕúqyÓTj
Æ T· Tqï >∑TD≤\≈£î nqT>∑TD+>±,
ns¡+ú #˚dTü ø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. ‘·eT e´øÏ‘Ô ê«H˚ï Äj·÷ e´≈£î\Ô ≈£î, dü+|òTü ≥q\≈£î, |ü]dæ‘ú T· \≈£î ÄbÕ~+#·&+É
»s¡T>∑T‘·T+~. ‘·‘Œ· *¤ ‘·+>±H˚ ne‘·* e´≈£î\Ô qT>±˙, dü+|òTü ≥qqT>±˙, |ü]dæ‘ú T· \qT>±˙ ns¡+ú #˚dTü ø√e&É+
˝Ò<ë nbÕs¡ú+ #˚düTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~.
<˚Vü≤+‘√ ‘ê<ë‘·à´+ #Ó+<äT‘·Tqï+‘·es¡≈£L á e÷+dü|ü⁄ ø£fi¯fl‘√ #·T≥÷º #·÷ùd Á|ü‹B, nfÒ¢ #Ó$
Ç‘·s¡ Ç+Á~j·÷\ e\¢ ø£*π> Á|ü‹ düŒ+<äHê eTq uÛ≤eHês¡÷|üeTe⁄‘·T+<˚>±˙ ne‘·* e´≈£îÔ\, dü+|òüT≥q\,
|ü]dæú‘·T\ ndü\T ‘·‘·«+ ø±ø£b˛e#·TÃ.
m<äTs¡T>± ñqï ndü\T ì»+ @<Ó’Hê>±˙, ˙ ø£fi¯ófl, ˙ #Óe⁄\T ˙ Ç+Á~j·÷\ düŒ+<äq n+‘ê ˙˝À
ñqï ˙ >∑TD≤\≈£î dü+ã+~Û+∫ uÛ≤eHês¡÷|ü+ e÷Á‘·y˚T ne⁄‘·T+~.
ªdü÷s¡T´&ÉT ‘·÷s¡TŒq ñ<äsTTkÕÔ&ÉT`|ü•Ãe÷q ndüÔ$TkÕÔ&ÉTµ nqï~ eTq JeHêìøÏ Ä<Ûës¡+>± eTq
}Vü‰uÛ≤eq e÷Á‘·y˚T. ìC≤ìøÏ dü÷s¡T´&çøÏ ñ<äj·÷düÔeTj·÷\T ñHêïj·÷? ˝Òe⁄. Ä<Ûë´‹àø£+ #Ó|æŒHê,
ôdH’ ‡é #Ó|Œæ Hê ˇπøÿfÒ` á X¯Sq´$X¯«+˝À dü÷s¡T´&ÉT dæsú +¡ >± ñ+&É>±, dü÷s¡T´ì #·T≥÷º uÛ÷Ñ $T ‹s¡T>∑T‘·Tqï<äH~˚
yêdüÔe+. eT] uÛÑ÷$T ‹s¡T>∑T‘·Tqï≥T¢ eTq eTqdüT≈£î nì|ædüTÔqï<ë? ˝Ò<äT.
nfÒ¢ ndü\T yêdüÔyêìï eTq >∑TD≤\ <ë«sê Áù|πs|æ+#·ã&ÉT Ç+Á~j·÷\T ø£qT>=q˝Òe⁄. n+<äTπø
ˇø£&ÉT eT+∫yê&ÉT>±`eTs=ø£&ÉT #Ó&ɶyêì>±, ˇø£&ÉT Äràj·TT&ÉT>±`eTs=ø£&ÉT <äTwüߺ&ÉT>±, ˇø£&ÉT
$TÁ‘·T&ÉT>±`eTs=ø£&TÉ X¯Á‘·Te⁄>±, ˇø£&TÉ |üs√|üø±]>± ` eTs=ø£&TÉ <=+>∑>±, ˇø£&TÉ Væ≤‘·T&ÉT>± ` eTs=ø£&TÉ
Á<√Væ≤>±,....Ç˝≤ ˇø=ÿø£ÿs¡T ˇø√ÿs¡ø£+>± ø£ì|ækÕÔs¡T.
Ç+<äT˝À eTs√ $∫Á‘·y˚TeT+fÒ ˇø£&˚ ˇø£ìøÏ eT+∫yêì>±, eTs=ø£ì>± #Ó&ɶyêì>±, ˇø£ìøÏ
Äràj·TTì>±, eTs=ìøÏ X¯Á‘·Te⁄>±, ˇø£ìøÏ ùdïVæ≤‘·Tì>±, eTs=ø£ìøÏ Äràj·TTì>±,...Ç˝≤ Ä ˇø£ÿ&˚ |ü\Te⁄]øÏ
|ü\T ø√D≤\˝À ø£ì|ædTü +Ô {≤&ÉT. n˝≤ ø£q|ü&{É ≤ìøÏ me¬se] uÛ≤yê\T, ìs¡j
í ÷· \T, Ä<Ûësê\T yê]≈£î+{≤sTT.
4

ø±˙ Ä uÛ≤yê\T, ìs¡íj·÷\T, Ä<Ûësê\T n˙ï ‘·q ø√D+˝À+#˚ |ü⁄≥Tºø=∫Ãq$ nqï
$wüj·T+ e÷Á‘·+ me]øÏyês¡T Á>∑Væ≤+#·s¡T. nfÒ¢ »]π> |ü]dæú‘·T\T, |òüT≥q\T ≈£L&Ü
yêdüÔe+ eTs¡T>∑Tq|ü&ç |ü\T ø√D≤\T>± s¡÷|ü⁄~<äT›ø=ì ãVæ≤s¡Z‘·eTe⁄‘·T+{≤sTT.
uÛÑ>∑yêHé ls¡eTDeTVü≤]¸ ÄÁX¯eT+˝À ˇø£s√E sêÁ‹ <=+>∑ <ä÷sê&ÉT. n‘·&çøÏ eTVü≤]¸ ø£q|ü&É>±,
Äj·Tq πøø£˝ÒkÕÔ&˚yÓ÷qì Äj·TqqT ∫‘·ø£u≤<äT‘ê&ÉT <=+>∑. nsTTHê s¡eTDT\T H√s¡T yÓT<ä|üs¡T. ô|’>± Ä
<=+>∑‘√ n‘·&çøÏ nedüs¡yÓTÆq$ rdüT¬øfi¯fleTì #Ó|æŒ, n‘·&çøÏ düVü≤ø£]kÕÔ&ÉT. ‘Ó\¢yê] n~ ‘Ó*dæq uÛÑ≈£îÔ\T
s¡eTDT\ ìsê«ø±ìøÏ ÄX¯Ãs¡´b˛‘ês¡T. <=+>∑ ‘·q ø£&ÉT|ü⁄ Äø£* ì$T‘·Ô+ Ä <=+>∑‘·q+ #˚düTÔ+&É≥+ nH˚~
n‘·&ç ø√D+. ‘·eT edüTÔe⁄\ô|’ Vü≤≈£îÿ ˝Ò≈£î+&Ü ø±CÒdüTÔHêï&ÉH˚~ uÛÑ≈£îÔ\ uÛ≤e+. Çø£ÿ&É yê] yê] (<=+>∑,
uÛÑ≈£îÔ\) uÛ≤yê\˙ï yê] ‘·‘·Ô«y˚T ne⁄‘·T+~>±˙ eTs=ø£{Ï ø±<äT. ø±˙ s¡eTDT\T e÷Á‘·+ e´øÏÔ‘·«s¡Væ≤‘·+
ø±ã{Ϻ. m<äT{Ïyêì, Ä <=+>∑˝Àì ‘·‘·Ô«+ Á>∑Væ≤+∫qyê¬s’ n+<äT≈£î düVü≤ø£]+#ês¡T. uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ Á|ü‹
ˇø£ÿ] #˚wüº ` |üdæ|æ\¢yêì #˚wüº>±H˚ ñ+≥T+~ eT]!
Á|ü‹ $wüj·T+˝Àq÷, Á|ü‹ ˇø£ÿ]‘√q÷ eTq ˝À|ü* >∑TD≤\, Ç+Á~j·÷\ Á|üuÛ≤e+‘√H˚
e´eVü≤]dü÷Ô+&É≥+ nH˚~ ‘êeTT >=|üŒ ‘Ó*$>∑\yês¡eTqT≈£îH˚, ne‘·* e´≈£îÔ\qT ‘·≈£îÿe n+#·Hê y˚dü÷Ô,
‘êyÓTTø£ Hêj·T≈£îì˝≤ (ìC≤ìøÏ ìj·T+‘·˝≤) e´eVü≤]düT+Ô &˚ e´≈£î\Ô T |ü~eT+~˝À ‘·eT eTqT>∑&qÉ T ì\T|ü⁄≈£îH˚
Á|üj·T‘·ïeTì #Ó|üŒe#·TÃ.
ø±˙ Ç˝≤+{Ï ‘·‘·Ô«+ e\¢ Äj·÷ >∑TD≤\‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï e´øÏÔ‘·«yÓTÆ‘˚ ã\|ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+~>±˙,
uÛ>Ñ e∑ ‘·‘Ô êÔ«ìøÏ s¡e«+‘· ≈£L&Ü #√≥T+&É<Tä . e´øÏ‘Ô «· + q•ùdHÔ ˚ uÛ>Ñ e∑ ‘Y‘‘· «Ô· + kÕúqyÓTj
Æ T· T+≥T+~. eTqø£+≥÷
>∑TD≤\÷, uÛ≤yê\÷, Ä˝À#·q\÷, ìs¡íj·÷\÷ (‘·q |üs¡+>±>±˙, m<äT{Ïyê] |üs¡+>±>±˙) ñ+&É≥+ e\¢
uÛÑ>∑e+‘·TìøÏ ˝Ò<ë dü<äTZs¡Te⁄≈£î X¯s¡D≤>∑‹ #Ó+~q≥T¢ ne<äT. ô|’>± eTq ‘·‘êÔ«ìï Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø° ÄbÕ~dü÷Ô,
mø£ÿ&É˝Òì <äTwüÿs¡àqT Áb˛>∑TCÒdüT≈£î+≥THêïeTT. n+‘˚>±ø£ eTq #·T≥÷º HÓ–{Ïyé (<äTwüº) Äes¡D #·T{Ϻ
ñ+≥T+~. B+‘√ eTqdüT m|ü&É÷ #Ó&ÉT Ä˝À#·q\‘√H˚ ñ+≥÷ (‘êeTT #Ó&ÉT Ä˝À∫düTÔHêïeTqï dü+>∑‹
≈£L&Ü ms¡Tø£˝À ñ+&É<Tä ) m<äT{Ïyê]ì ‘·|ü ø√D+˝ÀH˚ #·÷dü÷,Ô n<˚ #·]Ãdü÷,Ô ì+~dü÷,Ô n<˚ |ü~eT+~‘√
n+≥÷ uÛÑ>∑e+‘·Tì <ä>∑Zs¡ <√wüß\T>± ì\ã&Ü*‡q <äTdæú‹ì ø=ì‘Ó#·TÃ≈£î+{≤eTT. Ç<ä+‘ê me] e˝¢H√
»s¡>∑≥+ ˝Ò<äT. eTq ‘·‘·Ô«+ e\¢H˚ eTq+ ndü\T \øå±´ìøÏ <ä÷s¡eTe⁄‘·THêïeTT. Ç˝≤+{Ï dæú‹‘√ eT+∫
≈£L&Ü #Ó&ÉT>±H˚ ø£ì|ædüTÔ+~.
eTqø£+≥÷ dü«+‘· Ä˝À#·q\÷, uÛ≤yê\÷, ìs¡íj·÷\÷ ñ+&É≥+ e\¢ eTq≈£î, eTq e\¢ ne‘·*
e´≈£îÔ\≈£î Çã“+<äT\T ‘·|üŒe⁄. eT] M{Ïì b˛>=≥Tºø√yê\+fÒ kÕ<Ûä´e÷? >∑‘· »qà\ dü+kÕÿsê\ ‘ê\÷≈£L
e∫Ãq yêdüq˝Ò Çe˙ï. M{Ïì b˛yê\+fÒ b˛j˚T$ ø±e⁄. ˝ÖøÏø£|üs¡yÓTÆq @ Á|üj·T‘·ïyÓTÆHê ìs¡T|üjÓ÷>∑y˚T.
dü<äTZs¡Te⁄≈£î X¯s¡DTC§∫à yêdüÔyêìï ms¡Tø£ ø£*– ñ+&É≥y˚T Ç+<äT≈£î ‘·s¡TD√bÕj·T+!
dü<äTZs¡Te⁄≈£î X¯s¡DTC§∫Ãq|ü&ÉT ‘·qTe⁄, eTqdüT‡, <ÛäqeTT Ç+ø± eTq<äqT≈£îH˚ Á|ü‹B dü<äTZs¡Te⁄≈£î
n]Œ+#·&É+ Á|ü<Ûëq+. n˝≤ n]Œ+∫q|ü&˚ Äj·Tq e÷s¡Z+˝À n&ÉT>∑T ô|fÒº ns¡Ω‘· \_ÛdüTÔ+~. n˝≤ n+‘ê
n]Œ+∫q|ü&ÉT eTqdüT˝À ÄX¯\T, ø√]ø£\T>±˙, ‘·q >∑T]+∫>±˙, eTs=ø£&ç >∑T]+∫>±˙, eTs√ dü+|òüT≥q
>∑T]+∫>±˙, eTs√ |ü]dæú‹ >∑T]+∫>±˙ Ä˝À∫+#·&É+, ‘·bıŒ|ü⁄Œ\qT ìs¡ísTT+#·&É+, J$‘·+ ªÇ˝≤..˝Ò<ë
n˝≤µ ñ+&Ü\ì ‘·\#·&+É ....Ç‘ê´~>± eTπsMT eTqdüT˝À ñ+&É≈L£ &É<Tä . ndü\T eTqdüT≈£î |üì #Ó|Œü ≈£L&É<Tä .
eTqdüT X¯Sq´yÓTbÆ ˛yê*. ˝Ò<ë ÄÁX¯sTT+∫q >∑Ts¡Te⁄ >∑T]+#˚ ∫+‘·q #˚dTü +Ô &É≥+ ndü˝q’… kÕ<Û≈ä î£ ì ø£seÔ¡ ´+!
@ >±* m≥T MdüTÔ+fÒ n≥T yÓfi‚fl ‘Ós¡#ê|ü˝≤ ñ+&Ü* kÕ<Ûä≈£îì eTqdüT‡. n+fÒ >±* e˝Ò dü<äTZs¡Te⁄ m≥T
q&ç|æùdÔ n≥T q&Ée≥+ uÛÑ>∑e+‘·Tì kÕø屑êÿsêìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ÉT‘·T+~.
5

ÉèíQÆ"å<£ NNN "≥OHõÜ«∞º™êfiq∞1
1
1 k=º K«i`å=∞$`«O

1

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
1N"≥959Ö’
ÃÑ#fl|^ÕfiÅ∞uÑ¨Ê g∞^Œ QÆ∞~°∞^Õ=ÙÖˇ·#
OHõÜ«∞º™êfiq∞"åi H˘~°‰õΩ z#fl ‰õΩ\©~°=Ú#∞

xi‡OKå~°∞ N K«Å=∂<åÜ«Ú_»∞QÍ~°∞.
QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ ^Œ~≈° <å~°"÷ ∞≥ ÿ Éè‰í Ωõ ÅÎ ∞ ѨÅ∞ „áêO`åÅ #∞O_ç
=zÛ JK« Û @<Õ Ô ~ O_» ∞ =¸_» ∞ ~ÀAÅ∞ N™êfiq∞"åi
ã¨xfl^è•#=Ú# ™êfiq∞ ¿ã=Ö’ QÆ_Ñç ,≤ ™êfiq∞"åi Pjã¨∞ûÅ`À
uiy "≥ à ◊ √ §K« ∞ O_Õ " å~° ∞ . Éè í ‰ õ Ω Î Å ∞ KåÖÏ=∞Ok
=ã¨∞ÎO_Õ"å~°∞.
ÃÑ#fl|^ÕfiÅ∞ uÑ¨Ê g∞^Œ ™êfiq∞"å~°∞ L#fl
~ÀAÅÖ’ Ѩ~°=∂#O^ŒÜ«∞º™êfiq∞H˜ `å#∞ HÍjH˜ áÈ~Ú
~å=Öˇ#x HÀiHõ HõeyOk. PÜ«∞# ™êfiq∞"åi ^ŒQÆæ~°
"≥∂Hõie¡,''™êfig∞! JO^Œ~°∂ HÍjH˜ áÈ`«∞<åfl~°∞. <Õ#∞
‰õÄ_® áÈ~Ú=™êÎ#∞—— Jx q#flqOK«∞‰õΩ<åfl~°∞.
™êfiq∞"å~° ∞ ''JÜ« ∂ º, "å^Œ ∞ QÆ ∞ O@Ö’xH˜
áÈ~Ú<å"å? JHõ¯_» ZO`« Q˘_»"À `≥Å∞ã¨∞‰õΩ<åfl"å? JHõ¯_»
#∞O_ç T^Œ∞QÆ∞O@Ö’xH˜ áÈ`Õ JHõ¯_≥O`« Q˘_»"À K«∂z<å"å?
JHõ¯_» #∞O_ç |∂^Œ∞QÆ∞O@Ö’xH˜ áÈ`Õ Jxfl |O_»∞¡ JHõ¯_»
QÆ^Ü
Œ ∂« º LO_Õk! JHõ¯_» #∞O_ç P^Œ∞QÆ∞O@Ö’xH˜ áÈ`Õ JHõ¯_»
Ѷ¨OHÍ^≥|ƒ XHõ¯`«∂i `«ye<å KåÅÜ«∂º!—— Jx `«=∞ â‹·eÖ’
K≥áêÊ~°∞.
JO>Ë "å^Œq"å^Œ=ÚʼnõΩ áȉõΩO_® =∞ø#=ÚQÍ
LO_» = ∞h, =∂#ã≤ H õ `« Ñ ¨ = Ú#∞ PK« i OK« ∞ =∞h,
„Éè∂í =∞^躌 =∞O^Œ∞ "≥Å∞QÆ∞#∞ QÍOz# r=Ù_»∞ Ѩ~=° ∂`«‡™ê÷#"≥∞#ÿ
ã¨ÇϨ „™ê~°=Ú KÕ~=° Öˇ#∞. JHõ¯_» „Ѩ}=<å^Œ=Ú XHõ¯™êi ™ÈH˜#
KåÅ∞, r=ÙÅ∞ ѨÙh`«=∞QÆ∞#x ™êfiq∞"å~°∞ `≥Å∞ѨÙ`«∞<åfl~°∞.
ÃÑ#fl|^Õ fi Å∞uѨ Ê g∞^Œ NK« Å =∂<åÜ« Ú _» ∞ ,
N<å~åÜ«∞}™êfiq∞, N[Ü«∞~å=∞~åA, NÃÑ^ŒÜ
Ì ∞« ºQÍ~°∞¡ `«k`«~°
t+¨º|$O^ŒO ™êfiq∞"åi ¿ã=Ö’ LO_Õ"å~°∞.
N<å~åÜ«∞}™êfiq∞"å~°∞ ™êfiq∞H˜ ã¨xflÇ≤Ï`«∞Öˇ· ¿ã=Å∞
KÕã¨∞ÎO_Õ"å~°∞. NѨ~°=∂#O^Œ™êfiq∞ Ѩ_»=∞\˜HõOÉèíOáê_»∞
#∞O_ç J#fl=Ú HÍjHÍq_ç fã¨∞‰õΩ =ã¨∞ÎO_Õ"å~°∞.
W`«~° t+¨º|$O^ŒO ''™êfig∞! "Õ∞=Ú ^ŒQÆæ~°Ö’<Õ L#fl
ÃÑ#fl|^ÕfiÅ∞ Ti #∞O_ç J#fl=Ú ÃÑ\˜Oì K«∞‰õΩ =™êÎ=Ú—— JO>Ë,
™êfiq∞"å~°∞,''JÉ’ƒ, =^ŒÌÜ≥∂º! PÜ«∞# u~°∞Ѩܫ∞º U\˜Q@
Æ ∞ì‰Ωõ
fã¨∞Hõ =ã¨∞ÎO\Ï_»∞.
~å„uH˜ WѨÊ\˜H˜ ZѨÊ\˜H˜
áÈ#Hõ¯~°ÖË^ŒÜ«∂º.u~°∞Ѩܫ∞º Ѷ¨∞@=Ú fã¨∞H˘x =ã¨∞ÎO_®_»∞——

~°K#« : N =∂HÍx "≥OHõ„\Ï=Ù, <≥Å∂¡~∞° .

Jx ã¨~°fiA˝Öˇ·# ™êfiq∞"å~°∞ „ѨâßO`«=ÚQÍ ã¨=∂^è•#
q∞KÕÛ"å~°∞.
ѨÓ~åfi„â◊=∞=ÚÖ’ u~°∞áêÅ∞Ô~_çQ¤ Í L#fl Ѩ~=° ∂#O^Œ
™êfiq∞"å~°∞, "≥OHõÜ«∞º™êfiq∞ K≥Ñ≤Ê#>Ë¡ =∞^蕺ǨflxˆH QÍHõ
~å„uH˜ ‰õÄ_® ã¨iáÈÜÕ∞ q^è=Œ ÚQÍ Ñ¨Ó~°‰‚ Ωõ OÉè=í Ú`À =KåÛ_»∞.
Ѩ ~ ° = ∂#O^Œ Ü « ∂ fiq∞ 1965Ö’ N™êfiq∞"åi
J#∞=∞u`À ™È=∞tÅ „áêO`«=ÚÖ’ P„â◊=∞x~å‡}=Ú
QÍqOK«∞‰õΩO@∂, JHõ¯_Õ ã≤÷~°Ñ¨_çáÈÜ«∂~°∞. ™êfiq∞"åix
K«∂_®ÅxÑ≤Oz#ѨC_»ÖÏ¡ Ѩ~°∞QÆ∞Åg∞^Œ ™êfiq∞ ^Œ~°≈<åxH˜
qKÕÛ¿ã"å~°∞.
QÆ∞~°∞^Õ=ÙÅ∞ ™ê=∞tÅ ^ŒQ~æÆ ° xi‡`«"∞≥ #ÿ P P„â◊=∞=Ú
ÃÑ· „ѨH¯õ # H˘O_»g∞^Œ‰Ωõ áÈ~Ú ‰õΩO‰õΩ=∞ K«e¡ =ã¨∂Î LO_Õ"å~°∞.
t+¨ºÑ¨i"å~°=Ú ''ZO^Œ∞‰õΩ ™êfig∞ `«=∞~°∞ H˘O_»Ö’¡ áÈ~Ú
J\Ï¡ KÕã¨∞Î<åfl~°∞?—— Jx J_çQÍ~°∞.
JѨC_»∞ ™êfiq∞"å~°∞''ÃÑOK«ÅHÀ# #∞O_ç fQÆ
#_»∞™êÎ^Ü
Œ ∂« º...WHõ¯_» ѨÓ[ [~°∞QÆ∞`åk...WHõ¯_» H˘kÌ~ÀAʼnõΩ
#~° ã ≤ O Ǩ Ï ™êfiq∞ ^Õ " åÅÜ« ∞ =Ú Hõ @ ∞ì ` « ∞ àı § ^•—— Jx
ã¨=∂^è•#q∞KåÛ~°∞.
(ã¨âı+¨O)

D ¿Ñr ã¨=∞iÊã¨∞#Î fl"å~°∞: ø°.X‚.y˚eTq yÓ+ø£≥s¡eTDj·T´ C≤„|øü ±s¡+ú uÛ≤s¡´ ã¨OѨÓ~°=‚ ∞‡, ‰õΩ=∂~°∞_»∞ "åã¨∞, QÆ∂_»∂~°∞.
6

N"≥OHõÜ«∞º™êfiq∞"å~°∞
7

ø£+{ÏøÏ ¬s|üŒ ø£+fÒ $Tqï>± >∑Ts¡T<˚e⁄\T!
12345678901212345678901212345678901234
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
123456789012
12345678901212345678901212345678901234
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
123456789012
12345678901212345678901212345678901234
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
123456789012
12345678901212345678901212345678901234
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
123456789012
12345678901212345678901212345678901234
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890123
1234567890121234567890123
1234567890123
1234567890123
123456789012

~°K«#: '"Õ^Œ„`«~Ú—

ìs¡+»Hêq+<äkÕ«$T 1904e
dü+e‘·‡s¡+ y˚T HÓ\ 9e ‘˚Bq <Ûë´q
dü e ÷~Û d æ ú ‹ ˝À X¯ Ø s¡ + >∑ T s¡ T <˚ e ⁄\T
lsêeTø£èwüßí\˝À ◊ø£´eTj·÷´s¡T.
Äj· T q ‘· q ∫e] s√E˝À¢
Vü≤]<ë«sY˝À ˇø£ n<Ó› Ç+{Ï˝À ñ+≥÷ s¡ø|Ô£ ⁄ü
$s√#·Hê\‘√ rÁe+>± u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ≈£L&Ü
‹q kÕ<ÛäqqT Äù|yês¡T ø±<äT. X¯Øs¡+ X¯ó
wæÿdü÷Ô s√>∑+ rÁe‘·s¡eTe⁄‘·Tqï|üŒ{Ïø°
‘·q˝Àì yÓ’sê>±´ìï e÷Á‘·+ M&É˝Ò<äT.
>∑Ts¡T<˚e⁄\ düàs¡D ø=+#Ó+ ≈£L&Ü ‘·>∑Z˝Ò<äT.
Äj· T q me] ùdeq÷ rdü T ø√≈£ î +&Ü
ˇ+≥]>±H˚ ‘·q kÕ<Ûäq kÕ>±\˙, ‘·q
eTs¡DeT÷ »s¡>±\ì Äø±+øÏdå Tü +Ô &˚yês¡T. nfÒ¢ Äj·Tq ∫e]
s√E˝À¢ ˇø£yÓ’|ü⁄ s¡ø£Ô$s√#·Hê\T, <ëìøÏ‘√&ÉT ø£\sê k˛øÏ
X¯ Ø sêìï n‘· ˝ ≤≈£ î ‘· \ + #˚ d ü T Ô + fÒ , uÛ ≤ s¡ e T+‘ê ‘· q
>∑Ts¡T<˚e⁄\ô|’H˚ y˚dæ ì]¢|üÔ+>± ñ+&çb˛j·÷s¡T. Äj·Tq≈£î
|ü]#ês¡≈î£ ì>± ñqï e´øÏìÔ ã\e+‘·+>± ‘·q qT+&ç <ä÷s¡+>±
|ü+|æy˚XÊs¡T. ªª@$T≥j·÷´ Ç~? ÄK]øÏ eTs¡DÏ+#˚≥|ü&ÉT
≈£ L &Ü qqTï Á|ü X Ê+‘· + >± #êeìe«sê?µµ n+≥÷
|ü]#ês¡≈£î&çì <ä>∑Zs¡≈£î sêìe«˝Ò<äT.
Äj·Tq≈£î ‘·q eTs¡D+ >∑T]+∫ eTT+<äT>±H˚ ‘Ó\TdüT
n+‘·≈î£ ø=~›eTT+<˚ uÒ\÷s¡T qT+&ç Vü≤]<ë«sY≈î£ #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T.
yÓfi‚fleTT+<äT Äj·Tq ‘·*¢ XÊs¡<ëe÷‘·qT #·÷&É≥+ Ç<˚
∫e]kÕ] ne⁄‘·T+<äì Äj·Tq Á>∑Væ≤+∫q≥T¢+~, n+<äTπø
‘· q ˝Àì >±&Û É uÛ Ñ ø Ï Ô u Û ≤ e+‘√ ÄyÓ T dü « j· T +>± ‘· q ≈£ î
XÊs¡<ëe÷‘·j˚T dü«j·T+>± e+&ç e&ç¶+#ê\ì, |üdæ|æ˝≤¢&çøÏ
‘·*¢ ‹ì|æ+∫q≥T¢ >√s¡TeTT<ä›\‘√ ÄyÓT ‘·q≈£î ‹ì|æ+#ê\ì
‘Ó>∑ e÷sê+ #˚XÊ&ÉT. Äj·Tq ø√]ø£qT neTà ∫s¡Tqe⁄«‘√
n+^ø£]+∫ nfÒ¢ #˚dæ+~. Ä Áù|e÷eTè‘· nqï+ eTT<ä›\qT
‹qï ìs¡+»Hêq+<äkÕ«$T neTà bÕ<ë\MT<ä |ü&ç yÓøÏÿ yÓøÏÿ
@&ÉekÕ>±&ÉT. J$‘·+˝À ‘êqT eT∞fl XÊs¡<ëe÷‘·qT
#·÷&É˝Òqì ‘·q≈£î ‘Ó\TdüT eT]! n+<äTπø Ä ‘·*¢ Áù|eTqT
8

ˇø£ ÿ kÕ] #· $ #· ÷ dæ Vü ≤ ]<ë«sY
yÓ[flb˛j·÷s¡T.
ˇø£s√E <äøÏåDÒX¯«s¡+˝À >∑~˝À
≈£Ls¡TÃì <˚M<˚e‘·\ HêeTdü+ø°s¡Ôq+
#˚düTÔHêïs¡T >∑Ts¡T<˚e⁄\T. Ä dü+<äs¡“¤+˝À
<Ó’eHêe÷\˝À ˇø£f…Æq ªn˝ÒK ìs¡+»Héµ
nH˚ Hêe÷ìï e÷{Ïe÷{ÏøÏ ñ#·Ã]¤ +#ês¡T.
ªìs¡+»Hê!µ n+≥÷ yÓøÏÿ yÓøÏÿ @&ÜÃs¡T
≈£L&Ü. Äj·Tq‘√bÕ≥T uÛÑ≈£îÔ\T ≈£L&Ü
uÛ≤y√<˚«>±ìøÏ ˝ÀHÓ’ @&˚ÃXÊs¡T. @&ÉTdü÷ÔH˚
>∑Ts¡T<˚e⁄\T ªªz ìs¡+»Hé! Hêj·THê! sê!
Ç~ ‘·øqÏ T. Ç~ rdüTø√. ˙≈£î ‹ì|æ+#·&+É
<ë«sê H˚qT Hê J$‘êìï m|ü&ÉT <Ûäq´+
#˚dTü ø√>∑\qT? Hê ø√düyT˚ qTe⁄« á e÷qes¡÷bÕìï <ë˝≤Ãe⁄µµ
m+‘√ Áù|eT‘√ nHêïs¡T.
--------m+‘√ Ä]Ô ‘ √ >∑ T s¡ T <˚ e ⁄\T |æ * ∫q |æ \ T|ü ⁄
ìs¡ + »qT&ç ø Ï #˚ π s ñ+≥T+~. n+<ä T π ø #˚ d ü T Ô q ï
ñ<√´>±ìøÏ sêJHêe÷ #˚dæ >∑Ts¡T<˚e⁄\qT <ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT
<äøÏåDÒX¯«s¡+ #˚s¡T≈£îHêï&ÉT.
n|ü&ÉT >∑Ts¡T<˚e⁄\T n‘·&ç >∑‘·eT+‘ê ‘·q≈£î m˝≤
‘Ó\Tk˛ dü$es¡+>± $e]+#·&+É ÄX¯Ãs¡´+>± ñqï~. ªªn|ü&ÉT
qTe⁄« |ò˝ü ≤Hê Á|ü<X˚ +¯ ˝À ñqï ˙*eT+<äT Ç+{À¢ ñ+&˚yê&ç$.
|òü˝≤Hê s√Eq qTe⁄« ˙ düVü‰j·T≈£î&ç >∑TÁsêìï møÏÿ kÕ«Ø
#˚XÊe⁄. |òü˝≤Hê#√≥ qTe⁄« #˚‹˝À $\¢+ãT\T <Ûä]+∫
ì\ã&ܶe⁄....µµ nÇ+≥÷ n‘·&ç jÓTTø£ÿ J$‘·+˝Àì Á|ü‹
ø£åDeT÷ ‘·q≈£î ms¡Tø£j˚T nì düŒwüº+ #˚XÊs¡T >∑Ts¡T<˚e⁄\T.
n+fÒ >∑Ts¡T<˚e⁄\T ‘·eTHêÁX¯sTT+∫q Á|ü‹ ˇø£ÿ e´øÏÔ
düŒwüº+>± m]–j·TTqï düs¡«E„\T. n+‘˚>±ø£ Á|ü‹ ˇø£ÿ]ø°
Ä<Ûë´‹àø£ |ü⁄s√>∑‹ ø£*Œ+#·&É+˝À n$T‘· ≈£îX¯\Ts¡T!
n+<äTπø ìs¡+»qT&ÉT ªªnj·÷´! H˚qT ÇHêïfi¯S¢
$TeTà*ï >∑T]Ô+#·˝Òø£b˛j·÷qTµµ n+≥÷ lsêeTø£èwüßí\
X¯s¡DTC§#êÃ&ÉT.
---------

ìs¡+»qT&ç‘√ düVü‰ Ç‘·s¡ •wüß´\+<ä]
ÄVü‰s¡+, ìÁ<ä, Ç‘·s¡ <Ó’q+~q Á|ües¡Ôq m˝≤
kÕ>∑T‘·T+<√ >∑Ts¡T<˚e⁄\T nqTø£åD+ >∑eTìdü÷Ô+&˚yês¡T.
•wüß´&ç>± ñqï|ü&ÉT Á|ües¡qÔ ñqï‘·+>± ñqïyê&˚ uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À
ñ‘·ÔeT >∑Ts¡Te⁄ ø±>∑\&ÉT.
π ø q‡s¡ T yê´~Û >∑ T s¡ T <˚ e ⁄\qT ø£ ã [+#· k Õ–+~.
∫e]<äX¯˝À yÓ’<äT´\ dü\Vü‰y˚Ts¡≈£î ø±o|üPs¡T˝À ñqï
ñ<ë´q>∑èVü‰ìøÏ >∑Ts¡T<˚e⁄\qT #˚sêÃs¡T. Ä düeTj·T+˝À
Äj·TqT <ä]Ù+#˚ uÛÑ≈£îÔ\qT ìs√~Û+#˚ ì$T‘·Ô+ ìs¡+»qT&ÉT
yêøÏ* <ä>∑Zs¡ ø±|ü˝≤ @sêŒ≥T #·÷düTø√kÕ&ÉT.
n{Ϻ düeTj·T+˝À ˇø£kÕ] n‘·&ÉT
‘· q yêfi¯ fl qT #· ÷ dæ s êe&ÜìøÏ Ç+{Ï ø Ï
yÓ[flsêyê*‡ e∫Ã+~. ‹]–e∫Ãq n‘·&ç‘√
>∑Ts¡T<˚e⁄\T ªªqT$«ø£ÿ&É qT+&ç MT Ç+{ÏøÏ yÓ[fl
e#êÃe⁄ ø£<ë! ˙≈£î @$eTì|æ+∫+~?µµ nì
Á|ü•ï+#ês¡T.
n+<äT≈£î ìs¡+»qT&ÉT ªªÇ~ es¡≈£î
≈£ L &Ü H˚ q T $TeTà*ï m+‘· > ±H√
Áù|$T+#˚yê&çì. ì»y˚T. ø±˙ eT]|ü&√! MTs¡T
˝Òì<˚ H˚qT J$+#·˝ÒqT. Ç~ Ç+ø± K∫Ñ·+µµ
nì »yêãT Ç#êÃ&ÉT.
n|ü&ÉT >∑Ts¡T<˚e⁄\T eTùV≤+Á<äHê<∏>é T∑ bÕÔ‘√ ªªmes¡T
Hê n+‘·s¡+>∑ø√{ÏøÏ #Ó+~qyês√, mes¡T u≤Vü≤´ ø√{ÏøÏ
#Ó+~qyês√ á πøq‡s¡Tyê´~Û ãj·T≥ô|&ÉT‘√+~. Á|ü|ü+#êìï
|ü]‘·´õ+∫ Çø£ÿ&˚ ìedædüTÔqïyêfi¯ófl Hê n+‘·s¡+>∑ø√{Ï
ne⁄‘ês¡T. n|ü&É|ü&ÉT e∫Ãb˛‘·÷ ªnj·÷´! MT¬s˝≤
ñHêïs¡T?µ nì |üsêeT]Ù+∫b˛j˚Tyêfi¯ófl u≤Vü≤´ø√{ÏøÏ
#Ó+<äT‘ês¡Tµµ nì |ü*ø±s¡T.
-------->∑Ts¡T<˚e⁄\T #Ó|æŒqfÒ¢ yê] •wüß´\T e+‘·T\yêØ>±
Äj·TqqT 24>∑+≥\÷ ì]«sêeT+>± ø£ìô|≥Tºø=ì ùde\T
#˚düTÔ+&˚yês¡T. Äj·Tq ≈£L&Ü nfÒ¢ yê]ì ø£+{ÏøϬs|üŒ˝≤
ø±bÕ&ÉT‘·÷ edüTÔ+&˚yês¡T.
ˇø£kÕ] ìs¡+»qT&ÉT eT]ø=+‘·eT+~ •wüß´\T
u≤>± Nø£{Ï |ü&qç ‘·sê«‘· }] ∫es¡qTqï á‘·#≥
Ó Tº <ä>sZ∑ ≈¡ î£
yÓ[fl, Ä s¡dü+ ùdø£]+#ê\ì nqT≈£îHêïs¡T. nsTT‘˚ á
$wüj·T+ >∑Ts¡T<˚e⁄\≈£î #Ó|üŒ˝Ò<äT. ãj·T˝Ò›] yÓfi≤fls¡T.
Ç+‘·˝À eT+#·+˝À ø=+#Ó+ ≈£L&Ü ø£<ä˝Ò¢≈£î+&Ü
ñ+≥Tqï >∑Ts¡T<˚e⁄\T |üsT¡ >∑T |üsT¡ >∑Tq y˚T&ÉyTÓ ≥T¢ ~–, >∑TeTà+
<ë{Ï ãj·T≥≈£î |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î+≥÷ yÓfi≤fls¡T.
á <äèXÊ´ìï XÊs¡<ëe÷‘· #·÷∫+~. ÄyÓT≈£î n‘·´+‘·

ÄX¯Ãs¡´y˚Tdæ+~. eT+#·+ MT<ä ø=~›>± Á|üø£ÿ≈£î
‹s¡>±\Hêï eTs=ø£] kÕj·T+ nedüs¡yÓTÆq
>∑Ts¡T<˚e⁄\T Ç˝≤ u≤D+˝≤>± <ä÷düT≈£î yÓfifl¯ &É+ m˝≤ kÕ<Û´ä +?
XÊs¡<ëe÷‘· ‘·q ø£fi¯flqT ‘êH˚ qeTà˝Òø£b˛sTT+~. Ç<ä+‘ê
‘·q ÁuÛÑeTj˚TyÓ÷ nqTø=ì, >∑~˝À ñHêïπsyÓ÷ #·÷<ë›eTì
yÓ[fl #·÷ùdÔ, >∑~˝À ˝Òs¡T. ÄyÓT≈£î uÛÑj·Ty˚Tdæ+~. #·T≥TºÁ|üø£ÿ\
#·÷ùdÔ >∑Ts¡T<˚e⁄\T mø£ÿ&Ü ˝Òs¡T. Äj·Tq mø£ÿ&É≈£î yÓfi≤fls√,
@eTj·÷´s√ ns¡ú+>±ø£ ∫+‹dü÷Ô ñqï~.
ø=~› düeTj·T+ >∑&ç∫q ‘·sê«‘· >∑Ts¡T<˚e⁄\T y˚>∑+>±
‘·eT >∑~øÏ |üs¡T¬>‘·TÔ≈£î yÓfi¯fl&É+ XÊs¡<äe÷‘·
#·÷∫+~. n|ü&ÜyÓT >∑ã>∑u≤ Äj·Tq <ä>sZ∑ ≈¡ î£
#˚#]· ‘êqT #·÷dæq <ëì >∑T]+∫ Á|ü•ï+∫+~.
n+<ä T ≈£ î Äj· T q qe⁄«‘· ÷ ,
ªª#·÷XÊeqïe÷≥. #·÷&ÉT...Çø£ÿ&É≈£î e∫Ãq
|æ\¢\+<äs¡÷ (•wüß´\T) ñ&ÉT≈£î s¡ø£Ô+‘√
ñqïyês¡T,ñ‘ê‡Vü≤e+‘·T\T. ñ<ë´q eq+˝À
ñqï á‘· # Ó ≥ Tº s¡ k Õìï ùdø£ ] +#˚ + <ä T ≈£ î
yÓ fi ≤fls¡ T . ø±˙ nø£ ÿ &=ø£ uÛ Ñ j · T +ø£ s ¡ y Ó T Æ q
q\¢Á‘ê#·T ñqï~. H˚qT >∑qTø£ yÓfi¯flø£b˛‘˚ n~
yêfi¯fl+<ä]˙ ø±≥T y˚ùd~. <ëì dü+>∑‹ á
|æ\¢\πøMT ‘Ó*j·T<äT >∑<ë! n+<äTπø H˚H˚ yêfi¯flø£+fÒ eTT+<äT
nø£ÿ&çøÏ yÓ[fl Ä bÕeTTqT nø£ÿ&ç qT+&ç yÓfi¯fleTì #Ó|æŒ |ü+|æ
eTØ e#êÃqT. á $wüj·T+ eT¬se]ø° #Ó|üŒe<äT›µµ nì #Ó|æŒ
Äj·Tq eTÚq+ eVæ≤+#ês¡T.
n+fÒ ìC≤ìøÏ π ø q‡s¡ T yê´~Û Äj· T q≈£ î
ñqïfÒH¢ ê? Ä yê´~Ûì Äj·Tq ‘·]$Ty˚jT· ˝Òsê? ndü\T ø£<˝ä ì¢Ò
eTìwæ |üs¡T>∑T\T rj·T&É+ kÕ<Ûä´y˚THê? düèwæº˝Àì Je⁄\qT
XÊdæ + #· > ∑ \ dü e Ts¡ T ú ˝ … ’ q >∑ T s¡ T <˚ e ⁄\T ‘· q yê´~Û ì
dü+ø£\Œe÷Á‘·eTTqH˚ b˛>=≥Tºø√˝Òsê?
lsêeTø£èwüßí\ Vü≤è<äj·T+ nbÕs¡ Áù|eT dü+Á<äeTT.
n+<äT˝Às∫ m+‘· n+<äT≈£îHêï Ç+ø± Ç+ø± $T–˝Ò
ñ+≥T+~.
>∑Ts¡T<˚e⁄\ Áù|eT˝À nqTe÷q+, ì+<ä, |üs¡Twü+,
<˚«wü+, yÓ÷Vü≤+, ndü÷j·T Ç‘ê´~ eTq Áù|eT˝À ‘ês¡dæ˝Ò¢
>∑TD≤\≈£î #√≥T ˝Ò<äT. n+<äTπø ‘·qqT ÄÁX¯sTT+∫q •wüß´\T
‘· q ≈£ î #Ó | ü Œ ≈£ î +&Ü á‘· # Ó ≥ Tº <ä > ∑ Z s ¡ ≈ £ î yÓ [ flq+<ä T ≈£ î
ø√|ü–+#·øb£ ˛>±, ô|>’ ± yê]øÏ Çã“+~ ø£\T>∑≈î£ +&Ü #˚ùd+<äT≈£î
πøq‡s¡Tu≤<ÛäqT zs¡TÃ≈£î+≥÷ X¯Øsêìï eT+#·+MT<ä qT+&ç
ô|’øÏ ˝Ò|æ n‘·´+‘· X¯øÏÔ‘√ n&ɶ<ë] >∑T+&Ü yê]ø£+fÒ eTT+<äT
#˚] Ä bÕeTTqT ‘·]$Ty˚dæ, ‘·qT e∫Ãq≥T¢ ≈£L&Ü yê]øÏ
‘Ó*j·T≈£î+&Ü yÓqT‹]– sêe&É+ yÓqTø£ •wüß´\ |ü≥¢ m+‘·
ÁX¯<ä∆ eVæ≤düTÔHêïs√ ne>∑‘·eTe⁄‘√+~! bb
9

ǨÏ$^ŒÜ«∞OÖ’ „¿Ñ=∞*’ºu "≥ey^•ÌO!

e÷kÕº] eTT#·Ã≥T¢!

n+<ä+`yÓ’sê>∑´+
s¡#·q: l{Ï.&ç.ø£èwüíeT÷]Ô, HÓ\÷¢s¡T.
πøe\+ n+<ä+ nH˚~ ô|’øÏ ø£ì|æ+#˚~ ø±<ä˙, eTqdüT jÓTTø£ÿ >=|üŒ‘·qy˚T ndü˝…’q n+<äeTT. Jeq
e´eVü‰s¡+˝Àq÷, uÛÑ>∑e‘Y kÕ<Ûäq˝Àq÷ eTìwæ q&É‘·≈£L, q&Éø£≈£L n&ɶ+øÏjÓÆT, uÛÖ‹ø£+>±
ÁuÛÑeT #Ó+~+#˚ n+<ä+ eTìwæì |ü‘·Hêedüú≈£î rdüT≈£îyÓfi¯óÔ+~. ø±ã{Ϻ ndü˝…’q n+<ä+
#·÷&É>∑*>∑≥y˚T ì»yÓTÆq kÕ<Ûäq>± e÷kÕº] e÷≥˝À¢ düŒwüºeTe⁄‘·Tqï~!
Çø£ÿ&É me]˙ øÏ+#·&É|üs¡#·&É+ ñ<˚∆X¯´+ ø±<äì Á>∑Væ≤+#·>∑\s¡ì eTq$.

H˚qT &çÁ^ #˚s¡ø£eTT+<˚ ˇø£s√Eq
Væ≤˝ŸeP´ ¬skÕº¬s+{Ÿ e<ä› <ë]˝À q&É∫ edüTÔqï
ˇø£ düTŒ¤s¡Á<ä÷|æ, ‘Ó\¢ì |ü+#Ó, ‘Ó\¢ì #=ø±ÿ‘√
bı&Éyê{Ï H√{Ÿ|ü⁄düÔø£+ #˚‘· |ü≥Tºø=ì m<äTs¡T
sêe&É+ #·÷XÊqT. yê] |ü+#Óø£≥Tº #·÷∫
¬skÕº¬s+{Ÿ eTfi¯j·÷∞~ >∑qTø£ <ëìøÏ
dü + ã+~Û + ∫q e´øÏ Ô nj· T T´+{≤s¡ ì
‘·\#êqT.
‘·sê«‘· ø±˝ÒCŸ˝À &çÁ^ yÓTT<ä{Ï
dü+e‘·‡s¡+ #˚]q|ü&ÉT ‘Ó*dæ+~
Äj·TH˚ e÷kÕºs¡T>±s¡ì!
1968˝À $<ë´q>∑s˝Y Àì
mHé . _.¬ ø .ÄsY . ø±˝Ò C Ÿ ˝ À
|æ.j·TT.dæ. #˚sêqT. n|ü&ÉT
yÓ ’ . ø£ è wü í e T÷]Ô > ±s¡ T Ç+^¢ w ü ß
uÛ≤cÕXÊU≤~Û|ü‹. Ä dü+e‘·‡s¡+
luÛÑs¡<ë«»e÷düºs¡T>±s¡T $<ë´q>∑s¡T sê˝Ò<äT.
|æ.j·TT.dæ. bÕôdH’ êqT>±˙ yÓ+≥H˚ &çÁ^ #˚sπ Ä]úø£
k˛úeT‘· ˝Òq+<äTq dü+e‘·‡s¡+bÕ≥T Ç+{À¢H˚ ñHêïqT.
n+‘·≈£î ¬s+&˚fi¯fl ÁøÏ‘·eTqT≈£î+{≤ ` >∑DÏ‘·+ ˝…ø£Ãs¡sY
|ü⁄s¡Tc˛‘·ÔeTsêe⁄>±s¡÷, Ä ‘·s¡Tyê‘· |òæõø˘‡ ˝…ø£Ãs¡sY
CÀ>±sêe⁄>±s¡÷ Væ≤+<ä÷eT‘·eTT` dü+düÿ èr yÓ’uÛÑe+
>∑ T ]+∫ kÕj· T +Á‘ê\˝À dü e ÷y˚ X Ê\T @sêŒ≥T
#˚düTÔ+&˚yês¡T. Ä düe÷y˚XÊ\≈£î $<ë´s¡Tú\T ≈£L&Ü
10

yÓfi¯óÔ+&˚yês¡T. n$ ñ|üHê´dü <Û√s¡DÏ˝À kÕπ>$.
Hê¬ø|ü&É÷ yÓfi¯flãT~∆>±ø£ yÓfi¯fl˝Ò<äT.
1970˝À &ç Á ^ #˚ s êqT. n|ü  &˚
e÷dü º s ¡ T >±s¡ T Ç+^¢ w ü ß XÊU≤~Û | ü ‹ >±
e∫Ãj·TTj·THêïs¡T.
Äj· T q s¡ ÷ |ü + ÇfÒ º Äø£ ] ¸dü T Ô + ~.
HêD´yÓTqÆ eT+∫ ˝Ò‘s· +¡ >∑T bÕ´+≥T, dü>+∑
#˚‘·T\ #=ø±ÿ y˚düT≈£îH˚yês¡T. #=ø±ÿ
ô|’ > ∑ T +&û ô|≥º ø £ b ˛e&É + ‘√ ˝À|ü *
ãìj·THé ô|’˝…’qT ø£ìŒ+#˚~. #·ø£ÿ>±
m&ÉeTyÓ’|ü⁄ bÕ|ü{Ï rdæ, n~Ûø£ uÛ≤>∑+
E≥Tº ≈£î&çy|’Ó ⁄ü q≈£î <äTe⁄«≈£îH˚yês¡T.
yÓ+Á≥Tø£˝…+‘√ $qj·T+>± nDÏ–
ñ+&˚ $ . |ü # · Ã {Ï #Û ê j· T ‘√
yÓTs¡TdüTÔqï≥T¢+&˚yês¡T. yê] qe⁄«
dü y Ó ÷ àVü ≤ q+>± ñ+&˚ ~ . q$«‘˚
ø=~›>± ô|’ ∫>∑Ts¡T n+#·T ø£ìŒdüT+Ô &˚~. yê]
ø£fió¯
fl düTì•‘· Á|ü»„‘√ yÓ\T>∑T‘·Tqï≥T¢+&˚$. <ä>∑Zs¡>± #·÷ùdÔ
ø£qTbÕ|ü\T ø±düÔ ‘˚HÓs¡+>∑T˝À ñ+&˚$. ≈£î&ç uÛÑT»+yÓ’|ü⁄
ø±\sYuÀHé ø=~›>± ˇ]–q≥Tº>± ñ+&ç q&ç#˚yês¡T.
Çø£ Äj·Tq bÕsƒ¡+ #Óù|Œ rs¡T eTVü‰<äT“¤‘·+!
bÕsƒ¡+˝Àì >∑+;Ûs¡yÓTÆq ˝À‘Ó’q uÛ≤yê\T $e]dü÷Ô Ä
>±+;Ûs´¡ + ˝À‘·T\≈£î $H˚yê]ì ≈£L&Ü rdüTø¬ fi‚fl Ä $es¡D≤
HÓ’•‘·´+ eT¬sø£ÿ&Ü #·÷&É˝ÒeTT ≈£L&Ü!

e÷kÕº] bÕsƒ¡+ $qï ‘·sê«‘· ãT~∆
m+‘√ m‘·TÔ\≈£L ˝À‘·T\≈£L yÓ’XÊ˝≤´ìø°
møÏÿ eTTì– kÕ– e∫Ãq >=|üŒ nqTuÛÑ÷‹ u≤>±
nqTuÛÑeeTj˚T´~.
#·s¡Ã≈£î nqTyÓ’q bÕsƒ¡´$wüj·÷\T Äj·Tq #Óù|Œ
rπ s y˚ s ¡ T . eTq kÕú s TT˝À $es¡ D yÓ T T<ä ˝ … { Ï º
eTqø£+‘·es¡≈£L ‘√#·ì dü÷øå±à\qT $&ÉeTs¡Tdü÷Ô n+<ä]
Ä˝À#·Hê |ü]~Û˙, kÕúsTT˙ ô|+#˚yês¡T.
n+<äT≈£î ˇø£ ñ<ëVü≤s¡D....
ª~ &ÉãT˝Ÿ Á{≤Hé‡|òüπsàwüHéµ ` ≥÷ø°>± #ÓbÕŒ\+fÒ `` ˇø£
}]˝À ˇø£ n+<äyÓTÆq ne÷àsTT ñ+&˚~. ÄyÓT ø±˝ÒCŸ
ã÷´{°. ÄyÓT ∫s¡Tqe⁄« ø√dü+, Áø°>∑+{Ï #·÷|ü⁄ ø√dü+
Äsê≥|ü&TÉ ‘·÷ ÄyÓT yÓ+≥ ‘√ø£˝≤ ‹]π> Äsê<Û≈ä î£ ˝…+<äs√!
nsTT‘˚ ÄyÓT yÓ’ù| #·÷&Éì ˇø£ |ü⁄düÔø±\ |ü⁄s¡T>∑T
ªC≤ø˘ ãTø˘ yêsYൠnqTq‘·&ÉT ñ+&˚yê&ÉT. Ä ªC≤ø˘ ãTø˘
yêsYൠ∫qï ej·TdüT˝ÀH˚ ô|<ä› #·<äTe⁄\T &çdæº+ø£åHé˝À |üP]Ô
#˚ d æ n<˚ ø±˝Ò C Ÿ ˝ À Ábıô|ò d ü s Y nj· ÷ ´&É T . n‘· & É T
n+<ä]ø£+fÒ n~Û≈£î&ÉT>± ‘˚*q ø±s¡D+>± Ä n+<äyÓTÆq
ne÷àsTT n‘·&ìç ô|fi≤fl&É≥+, nsTTHê Äsê<Û≈ä î£ \qT ‘·q
yÓ+≥ ‹|üø=+≥÷H˚
ñ+&É≥+, ‘·sê«‘·
ˇø£kÕ] ÄyÓT≈£î eTX¯S∫ k˛ø£≥+, ÄyÓT n+<äeT+‘ê
Vü ≤ ]+#· T ≈£ î b˛e&É + , n|ü Œ {Ï e s¡ ≈ £ L ‘√ø£ ˝ ≤&ç + ∫
‹]–qyêfi¯ófl ø±kÕÔ ‘√ø£ s¡a≤&ç+∫ yÓ[flb˛e&É+ »]–+~.
ÄyÓT jÓTTø£ÿ kÂ+<äs¡´ kÕ<ÛäHê˝ÒM eTT+<ä{Ï Äø£s¡¸DqT
‹]– rdüT≈£îsê˝Òø£ b˛j·÷sTT. n+<äs¡÷ uÛÑj·T+‘√
<ä÷s¡+>± bÕ]b˛j·÷s¡T. ø±˙ ÄyÓT uÛÑs¡Ô Áù|eT‘√ nìï
s¡ø±\ ùde\÷ #˚dü÷Ô |üdæ_&ɶ˝≤ ÄyÓTqT #·÷&ÉkÕ>±&ÉT.
uÛÑs¡Ô jÓTTø£ÿ n+‘·'kÂ+<äsê´ìøÏ ÄyÓT u≤ìdü
nsTT+~. n‘·HÓ|ü&É÷ ‘·q u≤Vü≤´ kÂ+<äsê´ìøÏ $\Te
Çe«ø£ eTqdüTH˚ Áù|$T+#ê&Éì ‘Ó*dæ, ãj·T{Ï n+<ä+
|òüTÀs¡+>± e÷s¡>± ˝À|ü* n+<ä+ düT+<äs¡+>± e÷s¡&É+
~ &ÉãT˝Ÿ Á{≤Hé‡|òüπsàwüHéµ ø£<∏ëkÕsê+X¯+!
á ø£<∏ä e÷kÕºs¡T m+‘√ $es¡+>± #Ó|üŒ>±
$H˚ y ê] Vü ≤ è<ä j · ÷ \˝À ndü ˝ … ’ q n+<ä + >∑ T ]+∫
ne>∑‘·yÓTÆ+~.
Ä&Ü eT>± ‘˚&Ü ˝Ò≈£î+&Ü y˚Tø£|t (ndü\T düs¡≈£î
ø£q|ü&≈É î£ +&Ü X¯ØsêìøÏ y˚dTü ≈£îH˚ eTTdüT>∑T) #˚dTü ≈£îH˚ rs¡T,
kÕeTÁ– yÓTT<ä\>∑Tq$ |ü˝…¢≥÷]yêfi¯flyÓTÆq y˚TyÓT|ü&É÷
$qì ø£qìe˙ï e÷kÕºs¡T $e]+#ês¡T.
11

$TÁ‘·T&=ø£ìøÏ ø£ØÃ|òt eT&É‘·˝À¢ bÂ&És¡T
#·\T¢ø=ì e∫à |”]j·T&é e÷s¡>±H˚ &Ódtÿ
ÁøÏ+<ä≈£î ‘·\e+∫ ˇø£ ø√{Ï+>¥ y˚ùd n\yê≥T. n‘·&É˝≤
e+>±&√ ˝Ò<√, Ä |üìH˚ #·÷düTqÔ ïyê]˝≤ e÷kÕºsT¡ , n˝≤H˚
$es¡+>± #ÓbÕŒ&ÉT. <ë+‘√ n‘·>±&ÉT ø√{Ï+>¥ y˚j·T&É+
Ä|æy˚XÊ&ÉT.
n|ü&˚ e÷kÕºs¡T eTH√ kÂ+<äs¡´+ $\TeqT
m+‘·>±H√ $e]+#ês¡T.
eTTK+ô|’ ∫qï ∫qï >∑T+≥\T |ü&ç‘˚q≥ ∫qï
∫|t˝≤+{Ï~ n+{Ï+∫ <ëìô|’ #·sà¡ |ü⁄s¡+>∑T Áø°yTé sêkÕÔs≥
¡
‘Ó*j·T≈£î+&Ü. ø=ìï ù|düT\º T+{≤j·T≥. eTTK+ ø√D≤\T>±
ñ+fÒ n$ sêdæ >∑T+Á&É+ #˚kÕÔs¡≥. ø£qTu§eT\≈£L,
ø£qTbÕ|ü\ yÓ+Á≥Tø£\≈£L ô|ì‡˝Ÿ‘√ ≥#·|t #˚kÕÔs≥¡ . düqï>±
ø£q|ü&É≥+ bòÕ´wüHé>± ‘·\#˚yês¡T
<Ûäqe+‘·T˝…’Hê
‹+&ç ‹qs¡≥ düqïã&É{≤ìøÏ. ˝À`HÓø˘ C≤¬ø{Ÿ‡ m+<äTø√
#ÓãT‘·÷, ªªyÓT&É˝À #Ó’Hé y˚düT≈£î+{≤s¡T >∑<ë, <ëìø=ø£ ô|<ä›
&Ü\sY m+<äT≈£î y˚kÕÔs√ #Ó|üŒ+&çµµ nq&ç>±s¡T e÷kÕºs¡T.
n+<ä+ ¬s{Ϻ+|üe&ÜìøÏ nì y˚TeTHêï+. ªªn+<ä+
n+≥÷ ñ+fÒ ¬s{Ϻ+|üe⁄‘·T+~. n~ e÷Á‘·y˚Tø±<äT. Ä
&Ü\sY dü]>± m<äô|’ eT<Ûä´˝À Áy˚˝≤&ÉT‘·T+~ >∑<ë...n˝≤
eT>∑yê] <äèwæºì Äø£]¸+#·&ÜìøÏ....µµ nHêïs¡T e÷kÕºs¡T.
n+<ä+ |ü≥¢ yÓ’sê>±´ìï m+‘√ #êø£#·ø£´+>±
e÷˝ÀøÏ C§|æŒ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T e÷düºs¡T>±s¡T.
eTs=ø£kÕ] ‘·b˛eq+˝À Ç{Ϻ $wüj÷· ˝Ò #·]Ãdü÷,Ô
≈£îÁs¡ej·TdüT˝Àì e÷ eTqdüT≈£î+&˚ Äø£s¡¸D≈£î ‘·–˝Ò˝≤,
‘Ó– eTTø£ÿ\j˚T´˝≤ dü÷{Ï>± u≤D+ y˚dü÷Ô, ªª@$T{Ï Ä&Ü
eT>± ‘˚&Ü? ˇø£]¬øø£ÿ&É m‘·TÔ>±
ñ+≥T+<√,
eTs=ø£]ø£ø£ÿ&É ˝À‘·T>±q÷, yê]øÏ ˝À‘·T>± ñqï #√≥
M]øÏ ãj·T≥≈£L ñ+&É≥+ ‘·|üŒ ‘˚&Ü @$T{°? |ü#·Ã{Ï
ã+–q|ü*¢ e÷$T&ç|ü+&ÉT ô|’#·s¡à+ e÷Á‘·+ #ÓøÏÿq≥Tº>±
@ n+<äyÓTÆq Åd”Ô X¯Øs¡+ô|’ #·s¡à+ $T©¢MT≥s√¢ |ü<√e+‘·T
eT+<ä+ e÷Á‘·yT˚ #ÓøÿÏ ì\u…&‘ç ˚ n+<ä+>± ø£q|ü&TÉ ‘·T+<ë?
n+‘· |ü\T#·{Ï ô|’ #·sêàìøÏ |ü&çb˛j˚T MT Á|ü»„ì @eTì
n+#·Hê y˚j·÷*?µµ nq&ç>±s¡T e÷düºs¡T>±s¡T.
J$‘·+ ‘·>∑\ã&ç+<ë ‘·sê«‘·. Çø£ me¬s’Hê
n+<ä+>± ñHêïs¡ì eTqdü+fÒ, #ÓøÏÿq e÷$T&ç|ü+&ÉTqT
#·÷ù|~ ãT~∆. yÓ+≥H˚ y√˝ÒºCŸ |ü&çb˛j˚T~. Ç˝≤ e÷
Ä˝À#·q\ ˝À‘·T˝À¢ yÓ[fl dæús¡|ü&ç kÕ<Ûës¡D ñ‘·T‡ø£‘·≈£î
eT+≥u…{≤ºs¡qï dü+>∑‹ y˚TeTT Á>∑Væ≤+#êyÓ÷ ˝Ò<√!?
12

13

JѨ~° ^Œ`åÎ=`å~°"≥∞ÿ#
Nti_ô™ê~ÚH˜ ã¨=∞HÍb#∞Öˇ·#
^è•~å"åÇ≤ÏHõO
=∞~À ^Œ`åÎ=`å~°O
N`åAnÌ<£ÉÏÉÏ
~°K«#: '`å*ò=∂ñ—

ǨÏ[~°`ü
N`åAnÌ<£ÉÏÉÏ

k=ºbÖÏ=∞$`«O
bı+∫j·TTqï yÓ÷dü>±fi¯ófl

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

¥¥¥¥¥¥¥¥

¥¥¥¥¥¥¥¥

á ø£*j·TT>∑+˝À Á|üdüTÔ‘· ø±\+˝À m≈£îÿe eT+~ Á|ü»˝À¢
$|üØ‘·+>± uÛÑøÏÔ ;C≤\T HÓ\ø=+≥THêïsTT. Ç~ ˇø£ $|ü¢e+˝≤ kÕ>∑T‘√+~.
Ç~ ì»+>± Á|üX¯+dæ+#·<ä>∑Z eTVü≤Àqï‘·yÓTÆq $wüj·T+.
Äø±X¯ eT+‘·{Ï n+<äì ÄX¯\‘√ kÕ>∑s¡+˝ÀøÏ ˝≤≈£îÿ yÓfi‚fl ¬øs¡≥+ e+{Ï kÕ«s¡ú
|üP]‘· ø√]ø£\‘√ ñqï e÷qe⁄\T ˝Òìb˛ì u≤<Ûä\T ‘Ó#·TÃ≈£î+≥THêïs¡T.
∫es¡≈£î ~≈£îÿ‘√#·ø£ ª<˚e⁄&Ü!µ nì m\T¬>‹Ô ns¡TdüTÔHêïs¡T.
<Ó’e+ |ü≥¢ ªuÛÑøÏÔµ @s¡Œs¡#·T≈£îqï|üŒ{Ïø° n~ |üø£«dæú‹øÏ sêe&É+ ˝Ò<äT.
ø√]ø£\T HÓs¡y˚s¡TÃ≈£îH˚+<äT≈£î ø=+<äs¡T, u≤<Ûä\T ‘=\–+#·Tø=H˚+<äT≈£î Ç+ø=+<äs¡T,
ø£cÕº\‘√ dü+kÕs¡+ |ü≥¢ $s¡øÏÔ #Ó+~ eT]ø=+<äs¡T, Ä<Ûë´‹àø£ <äèwæº ÄX¯‘√
ø=+<äs¡T,....Ç˝≤ Ç˝≤ m+‘√ eT+~ <Ó’e nH˚«wüD˝À |ü&ÉT‘·THêïs¡T.
ø±˙ á nH˚«wüD ì»yÓTÆq nH˚«wüD>± kÕ>∑&É+ ˝Ò<äT.
uÛÑ>∑e+‘·T&ç |ü≥¢ |ü]|üPs¡í $XÊ«dü+ ˝Òø£b˛e&É+, uÛÑøÏÔ $ø£dæ+#·ø£b˛e≥+ e\¢
e÷j·T>±fi¯fl e\˝À ∫≈£îÿø=ì yÓ÷düb˛‘·THêïs¡T.
‘êy˚T >∑Ts¡Te⁄\eT˙, kÕ«eTT\eT˙ uÛÑ>∑e<äe‘ês¡T\eT˙ Á|üø£{Ï+#·Tø=+≥÷
Á|ü#êsê\T #˚düT≈£î+≥Tqï ªq≥T\µ ñ#·TÃ˝À ‘·>∑T˝£ÿ+≥Tqï uÛÑ≈£îÔ\T H˚&ÉT m+‘·eT+<√!

1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234
1234567890123456789012345678901212345678901234

14

Ç~ me]øÏ kÕ<Ûä´+?
l‘êEB›Héu≤u≤, lkÕsTTu≤u≤ ˇπø
π ø e\+ Ä‘· à C≤„ q + bı+~q
ø√e≈£î #Ó+~q eTVü‰˙j·TT\T! uÛÑ≈£îÔ\≈£î
@<Ó’Hê #ÓbÕŒ\qT≈£î+fÒ (düe÷~ÛøÏ eTT+<äT eT]j·TT eTVü‰˙j·TT\πø kÕ<Ûä´+! eT¬se«]ø° kÕ<Ûä´+ ø±<äT.
düe÷~Û nq+‘·s¡+ ≈£L&Ü) H˚s¡T>± uÛÖ‹ø£ X¯Øs¡+‘√ πøe\+ e÷≥\‘√H˚ ÁuÛÑeT#Ó+~+#·&É+ $TqVü‰ eTπsMT
<äs¡Ùq$T∫Ã>±˙, dü«|üï+˝À >±˙ ˝Ò<ë <Ûë´q+˝À >±˙ #˚j·T˝Òs¡T.
ˇø£ k Õ] >∑ + >∑ – sY u ≤u≤ nH˚ kÕ<Û ä T e⁄‘√
<äs¡Ùq$T∫à #ÓbÕŒ*‡q dü+<˚X¯+ #ÓbÕÔs¡T. Ç˝≤
eTVü ‰ ˙j· T T\T m+‘√eT+~øÏ e÷s¡ Z < ä s ¡ Ù ≈£ î ˝… ’ q •]&û k ÕsTT e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ , e÷qe⁄\qT eT+∫
dü+|òüT≥q\T Äj·÷ eTVü‰‘·Tà\ #·]Á‘·˝À¢ #·÷&É>∑\+. e÷s¡Z+(<Ó’ee÷s¡Z+)˝À ô|fÒº+<äT≈£î n˝≤¢ Ä<˚X¯+‘√
‘êyÓTT#êÃeT˙, Çø£ÿ&É
n+‘˚ > ±˙
eT\
MπsyÓ÷ ≈£åîÁ<äyÓTÆq yê{Ï
eT÷Å‘ê<ä T \‘√
˙#·
>∑
T

T
e⁄\eT˙,
$wü j · ÷ \ eT‘· T Ô ˝ À
dü + kÕÿsê\‘√, n<ä T |ü ⁄ ˝Ò ì
ne<Û
ä
÷
‘·
\
eT˙,
|ü&çb˛j·÷s¡˙, ø=+<äs¡T
ÄX¯˝‘√, kÕ«s¡úuÛÑ]‘· ø√]ø£\‘√
‘êeTT

ü
˝
≤Hê
yê]
ne‘ês¡
e
T˙,
sêfi¯ ó fl s¡ T e⁄«‘· T +fÒ ˚ ,
m|ü  &É ÷ eÅø£ e ÷sêZ \ T
|òü˝≤Hê <˚e⁄&ÉT ˝Ò<ë eTVü‰˙j·TT&ÉT
Ä˝À∫+#˚ ≈£î‹‡‘· eTqdüT‘√,
ø=+<äs¡T ªn‘·&ÉT #Óù|Œ~
qHêïeVæ≤kÕÔs¡˙ #Ó|üø=ì ‹]π>
yÓ÷dü|üP]‘· #·s¡´\‘√ eTT]øÏ
$qø£+&ç, kÕsTT qqTï
yês¡+<äs¡÷ $X¯«yê´|üø£‘·«eTH˚
≈£L|üeT÷, ‘·T#·Ã¤eT÷ nsTTq
|üPHê&ÉTµ nì #Ó|æŒ
~e´‘ê«ìï Á|üø£{Ï‘·+ #˚j·T>∑\sê?
e÷qe
X¯ Ø sêìï
uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á|ü‘·´ø£å kÕ«qTuÛÑe+ Çe«>∑\sê? Å|ü»\ #˚‘· ‘·T#·Ã¤yÓTÆq
ÄÁX¯ s TT+#ê*‡q nedü s ¡ +
á‘·ø£\T¢ Á‘ê–düTÔHêïs¡˙
‘·eTHêÁX¯sTT+∫q uÛÑ≈£îÔ\ ø£cÕº\qT
eTVü≤˙j·TT\≈£î ˝Ò<Tä . uÛ≈Ñ î£ \Ô ‘√
(dü<äTZs¡TeH˚ neTè‘êìï
yÓ+≥H˚ rs¡Ã>∑\sê?
H˚s¡T>± dü+ã+<Ûë\T ø£*– ñ
e~˝ÒdüTÔHêïs¡T), |ü⁄sêD
uÛÑ≈£îÔ\ ø£s¡àqT ‘=\–+#·>∑\sê?
+{≤s¡T. n+‘˚>±˙ eT<ä´es¡T\Ô
y˚<ë+‘· #·s¡´˝À¢ ~–
nedüs¡+ ˝Ò<äT.
|æ∫Ãyêfi¯fle⁄‘·THêïs¡˙. dü‘‡· +>∑+ |ü≥¢ $XÊ«dü+ >ös¡e+
lkÕsTTu≤u≤, l‘êEB›Héu≤u≤ l>∑C≤qHé b˛sTT dü‘ê´ìï eTs¡T>∑T|üs¡∫ ndü‘ê´H˚ï >=|üŒ>±
eTVü‰sêCŸ, lyÓ+ø£j·T´kÕ«$T ‘·~‘·s¡ eTVü≤˙j·TT\T Ä<ä]düTÔHêïs¡˙ m+‘√ $es¡+>± #ÓbÕÔs¡T.
X¯Øs¡+‘√ ñqï|ü&˚ yês¡T Ä X¯Øsêìπø |ü]$T‘·+
n+fÒ n|üŒ{Ï kÕsTTu≤u≤ ø±\+Hê&˚ ndü˝…’q
ø±˝Ò<Tä . yês¡T uÛ≈Ñ î£ \Ô ‘√ ˇø£#√≥ ñ+&É>±H˚ mø£ÿ&Óøÿ£ &√ <Óe’ e÷s¡+Z e<ä* ≈£îå Á<äyTÓ qÆ dæ<Tä \› |ü≥¢ yÓTT>∑T#Z ÷· |ü⁄‘·÷
nH˚ø£#√≥¢ X¯Øs¡+‘√ uÛÑ≈£îÔ\≈£î <äs¡ÙHê*∫Ã, yê]‘√ ø=+<äs¡T, eTVü‰‘·Tà\qT ‘·÷\Hê&˚yês¡T ø=+<äs¡T.
dü+uÛ≤wæ+∫, yê]‘√ >∑&ç|æq dü+|òüT≥q\T ø√ø=\¢\T! ‘·eT≈£î |òü˝≤Hê <˚e⁄&ÉT ˝Ò<ë |òü˝≤Hê eTVü‰‘·Tà&ÉT
áHê&ÉT >∑Ts¡Te⁄\eT˙, eTVü≤˙j·TT\eT˙, |üPHês¡ì ø=+<äs¡T, Ç˝≤ m+‘√ eT+~ Á|ü»\qT
ne<Ûä÷‘·\eT˙, ‘êeTT |òü˝≤Hê yê] ne‘ês¡eT˙, Á|üøÿ£ <ë] |ü{dºÏ Tü HÔ êïs¡T. Ç~ ndü˝q’… <Óe’ e÷s¡+Z ø±<äì,
|òü˝≤Hê <˚e⁄&ÉT ˝Ò<ë eTVü‰˙j·TT&ÉT qHêïeVæ≤kÕÔs¡˙ dü‘´· e÷s¡eZ TT>± ÁuÛ$Ñ T+#·e<äì› kÕsTTu≤u≤ eTq+<ä]˙
#Ó|üø=ì ‹]π> yês¡+<äs¡÷ $X¯«yê´|üø£‘·«eTH˚ ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.
~e´‘ê«ìï Á|üø£{Ï‘·+ #˚j·T>∑\sê?
kÕ<Ûäq\‘√ Ç≥Te+{Ï $ÁuÛÑeT\T #Ó+<äe<ä›˙,
uÛÑ≈£îÔ\≈£î Á|ü‘·´ø£å kÕ«qTuÛÑe+ Çe«>∑\sê?
ndü˝…’q Ä<Ûë´‹àø£‘·qT >∑T]Ô+#·+&Éì 12e X¯‘êã›+
‘·eTHêÁX¯sTT+∫q uÛÑ≈£îÔ\ ø£cÕº\qT yÓ+≥H˚ Hê{Ï {Ï u … { Ÿ jÓ ÷ – $T˝≤π s bÕ ‘· q •wü ß ´\≈£ î
rs¡Ã>∑\sê?
$es¡ D ≤‘· à ø£ + >± #Ó | ü P Ô |ü s √ø£ å + >± eTq+<ä ] ˙
uÛÑ≈£îÔ\ ø£s¡àqT ‘=\–+#·>∑\sê?
ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.
15

---------

dü + e‘· ‡ s¡ + s√E\T n‘· & ç Ç+{À¢
j· T »e÷ì>±, Ä|ò ” d ü T ˝À ñ<√´–>±
yÓ { Ï º # êøÏ Ø #˚ X Ês¡ T . n<˚ dü e Tj· T +˝À u≤u≤
j·T<∏ëÁ|üø±s¡+ |æ#êÃdüT|üÁ‹˝ÀH˚ ñHêïs¡T. Ç{Ϻ ©\
kÕe÷qT´&ÉT me&ÉT #˚j·T>∑\&ÉT?
u≤u≤ ‘·q <äsê“s¡T˝À ñ+≥÷H˚ mø£ÿ&√
eTø±ÿ˝ÀH√, Ä|üÈìkÕÔHé˝ÀH√ Ç+ø± mø£ÿ&Óø£ÿ&√
X¯Øs¡+‘√ uÛ≈Ñ î£ \Ô ≈£î <äsÙ¡ q$TdüT+Ô &É≥y˚T >±ø£ Ä uÛ≈Ñ î£ \Ô qT
‘·qdüìï~ÛøÏ #˚s¡TÃ≈£îHêïs¡T.
eT] á ~e´‘· « + mes¡ T Á|ü ø £ { Ï ‘ · +
#˚j·T>∑\s¡T?

ˇø£kÕ] kÕsTTu≤u≤ eTd”<äT˝À ≈£Ls¡TÃì
ñqï|ü&ÉT Vü≤sƒê‘·TÔ>± m<äTs¡T>± ñ
qï <ÛTä ì˝À #˚sTTô|{Ϻ rkÕÔsT¡ . <˚ìH√
eT+≥\ qT+∫ yÓ \ T|ü * øÏ
rdæq≥T¢+≥T+~ yê] #·s¡´. #˚sTT
eT+≥\ qT+&ç yÓ\T|ü*øÏ rj·T>±H˚
#˚sTT ø±* u§ã“˝…øÏÿ ñ+≥T+~.
yêdüÔyêìøÏ Ä düeTj·T+˝À
mø£ÿ&√ ˇø£ _&ɶ‘·*¢ nHês√>∑´+‘√
u≤<Û|ä &ü TÉ qÔ ï uÛsÑ Ô¡ |æ\Te>±, ø=*$T‹‹Ô
|ü & É T ‘· ÷ qï ÄyÓ T n<ë≥Tq
˝Ò ∫ q+<ä T q ˇ&ç ˝ Àì |ü d æ _ &É ¶
eT+≥˝À¢ |ü&É≥+ »]–+~. Çø£ÿ&É
eTd”<äT˝À ñ+≥÷H˚ mø£ÿ&√ ñqï Ä
_&ɶqT s¡øÏå+∫ ‘·*¢ì $T+∫q ‘·*¢>± lkÕsTT
$qT‹¬øø±ÿs¡T.
eT] á #·s¡´ me]øÏ kÕ<Ûä´+?
>∑Ts¡Te⁄\T>±, dü<äTZs¡Te⁄\T>± Á|üø£{Ï+#·T≈£îH˚,
e+<ä \ eT+~ •wü ´ \#˚ ‘ · CÒ C Ò \ T ø={Ï º + #· T ≈£ î H˚
y˚wü>±fi¯fl≈£î, e÷≥\>±fi¯fl≈£î kÕsTTe˝Ò #˚j·T&É+
kÕ<Ûä´yÓT˝≤ ne⁄‘·T+~???
\+#ê\‘√ |ü≥Tºã&ç ñ<√´>∑+ qT+∫ düôdŒ+&é
nsTTq ˇø£ ñ<√´– C…’\T¬øfi≤fl*‡q |ü]dæú‹ sêe&É+‘√
l‘êEB›Héu≤u≤qT ÄÁX¯sTT+#ê&ÉT. Ä düeTj·T+˝À
u≤u≤ |æ#êÃdüT|üÁ‹ >∑~˝À ñ+≥THêïs¡T. Ä uÛÑ≈£îÔ&çì
‘·q e<ä›H˚ ñ+#·Tø=Hêïs¡T. n‘·&ç s¡÷|ü+‘√ ˇø£

ˇπø e÷s¡Z+˝À m<äT¬s<äTs¡T
edüTÔqï¬s+&ÉT ¬s’\Tã+&ÉT¢ Á|üe÷<ëìøÏ
>∑ T ]ø±uÀj˚ T
dü e Tj· T +˝À
lyÓ+ø£j·T´kÕ«$T ¬s+&ç+{Ï eT<Ûä´
|ü{≤º\ $÷<ä ì\ã&ç #˚‘·T\
dü+»„‘√H˚ yê{Ïì ì*ù|dæ Á|üe÷<ëìï
‘·|æŒ+#ês¡T.
‘êeTT >=|üŒ dü<äTZs¡Te⁄\T>±
}ø£<+ä |ü⁄&ÉT ñ|üHê´kÕ\‘√ uÛ≈Ñ î£ \Ô qT
e÷j· T #˚ ù d e÷j· T >±fi¯ fl ≈£ î Ç~
kÕ<Ûä´e÷?
ìC≤ìøÏ eTVü ‰ ˙j· T T\
~e´‘·«+ e*¢+#·q\$ ø±ì~. eT]
qøÏ©\T mes√, eTVü‰˙j·TT\T mes√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚<˝Ó ≤?
eTq¬ ø ’ eTq+ eTVü ‰ ˙j· T T\qT >∑ T ]Ô + #· ˝ Ò e TT.
ÁX¯<ë∆u≈ÑÛ î£ \Ô ‘√ ìwü‘º √ ìs¡+‘·s+¡ eTVü≤˙j·TT\ #·]Á‘·\T
bÕsêj·TD #˚dü÷Ô, nqTø£åD+ eTqq+ #˚düT≈£î+≥÷ ñ
+&Ü*. Á|ü‹ |òTü &çjT· ≈£L&Ü eTq #·T≥÷º ñqï Á|ü|+ü #·+
qT+&ç ñqï‘· y Ó T Æ q uÛ ≤ yê\T n‘· ´ +‘· ÁX¯ < ä ∆ ‘ √
d”«ø£]düTÔ+&Ü*. C≤‘·ø±\T, uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘Ó\TdüTø√e&É+,
dæ<äT∆\T bı+<ë\qTø√e&É+, qøÏ©\qT ÄÁX¯sTT+#·&É+
|üs¡eT ˙#·yÓTÆq #·s¡´>± >∑T]Ô+#ê*.
N=∞^ŒdÖÏO_»HÀ\˜ „|Ǩ‡O_»<åÜ«∞Hõ
~å*Ïkè~å[ Ü≥∂y~å[ Ѩ~°„|Ǩχ Nã¨zÛ^•#O^Œ
ã¨^Œ∞æ~°∞ N`åAnÌ<£ÉÏÉÏ =∞Ǩ~å*ò‰õΩ *ˇ· !!

H˚&ÉT u≤>± ô|]–b˛sTTq Ç≥Te+{Ï
yÓ÷dü>±fi¯fl u≤]q |ü&Ée<ä›˙, kÕ«$÷
sêe÷ ≈£L&Ü ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T.
kÕ<Ûqä ˝À ø£*>π dæ<Tä \› qT Á|ü<]ä Ù+#·e<ä˙› , n$
Ä<Ûë´‹àø£ ñqï‹øÏ nes√<Ûë\˙ kÕsTT‘·‘êÔ«ìï
yê´|æ + |ü C Ò d æ q Ä#ês¡ ´ lmøÏ ÿ sê\ uÛ Ñ s ¡ < ë«»
e÷kÕºs¡T>±s¡T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïs¡T.
ndü˝q’… eTVü‰‘·Tà\qT bı+<˚+<äT≈£î dü‘‡· +>±\T
#˚j·TeT˙, düÅ<äZ+<Ûë\T bÕsêj·TD #˚j·TeT˙ uÛÑ≈£îÔ\≈£î
e÷düºs¡T>±s¡T Væ≤‘·e⁄ #Ó|ü⁄ÔHêïs¡T.

---------

16

bbb

‘ê‹Ô«ø£ ø£<∏ä\T ~°K#« :
ndü\T ø±s¡D+?

N=∞ÖÏ¡k "≥OHõ@ Hõ$+¨=‚ ¸iÎ,ÃÇÏ· ^Œ~åÉÏ^£.

es¡¸+ |ü&TÉ ‘·Tqï s√E z >∑èVü≤düTú »s¡÷s¡T |üì MT<ä #·*˝À >=&ÉT>∑T y˚dTü ≈£îì dü>+∑
‘·&TÉ dü÷Ô Ç+{À¢+∫ ãj·T≥øÏ yÓfi≤fl&ÉT. ‘·q m<äT]+{Ï ns¡T>∑T MT<ä #·÷s¡T øÏ+<ä ‘·&eÉ ≈£î+&Ü
≈£Ls¡TÃì ‘ê|”>± uÛ>Ñ e∑ BZ‘ì· #·<Tä e⁄≈£î+≥Tqï z düHêï´dæì #·÷dæ nqT≈£îHêï&ÉT. ªm+‘·
Vü‰sTT>± ñHêï&ÉT? Hê˝≤ yêq˝À ‘·&yÉ ê*‡q |üì ˝Ò<Tä . düHêï´dæ düTœ-dü+kÕ] <äT'Fµ nì
Ç+<äTøπ n+{≤s¡T ø±uÀ\T.
Ä sêÁ‹ Ç+{ÏøÏ ‹]– e#êÃø£ >∑èVü≤düTú y˚&˙ç fi¯fl‘√ kÕïq+ #˚d,æ uÛ≤s¡´ ô|{Ïqº y˚&ç y˚&ç
nqï+ ‹ì, #·*øÏ e⁄ìï XÊ\Tyê ø£|⁄ü Œ≈£îì øÏ{øÏ ° ˝À+∫ ãj·T≥øÏ #·÷ùd,Ô CÀs¡Tq ≈£î]ùd
es¡¸+ e\¢ _Ûøøå£ Ï ø£<\ä ˝Òø£ qø£qø£˝≤&˚ ø£&TÉ |ü⁄‘√ |ü&TÉ ≈£îì ñqï Ä düHêï´dæì #·÷dæ eT∞fl
nqT≈£îHêï&ÉT, ªbıs¡ã&ܶqT. düHêï´d” <äT'F-dü+kÕ] düTFµ.
ìC≤ìøÏ Ä s¬ +&ÉT dü+<äsꓤ˝À¢ düHêï´dæ düTK+>±H˚ ñHêï&Éì >∑èVü≤düTøú Ï ‘Ó©<äT. eTq
düTU≤ìø°, <äT'U≤ìø° eTq eTqùd‡ m˝≤ ø±s¡DyÓ÷, n˝≤ Ç‘·sT¡ \T düTK+>± ñHêïs¡T, ˝Ò<ë
<äT'K+>± ñHêïs¡T nqTø√&ÜìøÏ ≈£L&Ü eTq eTqùd‡ ø±s¡D+.

>∑
eT
ì
ø£

#ê˝≤eT+~ uÛÑ≈£îÔ\≈£î #·+<ë >∑&ÉTe⁄ |üP]ÔjÓÆTq|üŒ{Ïø° |üÁ‹ø£qT |ü+|ü&É+ e÷Á‘·+
Ä|ü&É+ ˝Ò<äT. ø±˙ MTs¡T ‘·eT #·+<ë ‹]– #Ó*¢+#·&É+ Ä\dü´+ ne⁄‘·Tqï ø±s¡D+>± Ä]úø£
Çã“+~ m<äTs¡e⁄‘·Tqï~. MT≈£î n+<äT‘·Tqï e÷dü|üÁ‹ø£ πs|üsYô|’ MT ∫s¡THêe÷≈£î eTT+<äT MT
#· + <ë eTT–+|ü ⁄ $esê\T ø£ \ e⁄. >∑ e Tì+#· + &ç . eTT–dæ q ‘· e T #· + <ë\qT yÓ + ≥H˚
|ü⁄qs¡T<ä∆]+#·Tø=ì |üÁ‹ø±_Ûeè~∆øÏ $|òü÷‘·+ ø£\T>∑≈£î+&Ü #˚j·TÁbÕs¡úq. - |ü_w¢ sü Y € m&ç≥sY

MTs¡T q÷‘·q+>± e÷dü|üÁ‹ø£ ‘Ó|æŒ+#·Tø√yê\Hêï, MTs¡T #·+<ë ø£{Ϻq ‘·s¡Tyê‘· MT ∫s¡THêe÷≈£î
e÷dü|üÁ‹ø£ MT≈£î #˚s¡ø£b˛sTTHê, MT ∫s¡THêe÷ e÷]Hê MT jÓTTø£ÿ $esê\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ñ<äj·T+
9>∑+≥\ qT+&ç kÕj·T+Á‘·+ 6>∑+≥\ ˝À|ü⁄ 90001 99590, 98494 48463 q+ãs¡T¢≈£î bò˛Hé #˚j·T>∑\s¡T.
17

H˚qT ø±ì<˚MT ˝Ò<äT

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

eTq+<ä] Á|ü‹_+ã+

qTe⁄« Ç+{ÏøÏ yÓfi¯ó‘·T+&É>± »]–+<ä~.

s¡V≤ü <ë] Á|üe÷<ä+! n+<äT˝À ô|<ä› $X‚wyü T˚ MT ˝Ò<Tä —
qTe⁄« #·ìb˛e&É+ ‘·|Œü !
ô|<ä›>± u≤<Ûä|ü&É≈£î+&ÜH˚ #·ìb˛j·÷e⁄. ˇø£
uÛ≤s¡´ì, Ç<ä›s¡T |æ\¢©ï e~˝Òdæ e#˚ÃXÊe⁄. ìqTï
ø±bÕ&É{≤ìøÏ yÓ<’ Tä ´\T X¯øøÔÏ =B› Á|üjT· ‹ï+#ês¡T. ø±˙ ˙
X¯Øs¡+ m+‘·>± qTE® qTE® nsTTb˛sTT+<ä+fÒ ` qTe⁄«
Áã‹≈£î+&É≥+ ø£Hêï Ç<˚ yÓTs¡T>∑+fÒ qeTTà.
n˝≤ ø£*XÊe⁄ qqTï. n<˚ yÓTT<ä{kÏ Õ] ø±<äqTø√.
ø±˙ Ä dü+>∑‹ n|üŒ{ÏøÏ ˙øÏ+ø± ‘Ó*j·T<äT.
ª@+ »]–+~?µ ˙ ‘=* Á|üXï¯ . ªmø£ÿ&ÉTHêïqT
H˚qT?µ s¬ +&Ée Á|üXï¯ .
ª#·∫Ãb˛j·÷e⁄µ yÓ+≥H˚ #Óù|ŒXÊqT. HêqTÃ&ÉT
Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT.
ªô|<ä› yêVü≤qy˚T<√ e∫à qqTï &Ûû ø={Ï+º ~...µ
ªne⁄qT.µ
ªH˚qT b˛j·÷Hê?!!µ
ªne⁄qT. n+<äT˝À u≤<Ûä|ü&Ü*‡+<˚MT ˝Ò<äT.
n+<äs÷¡ b˛j˚Tyêfi‚fl @<√Hê{Ïø.Ï µ
qTe⁄« #·T≥÷º #·÷XÊe⁄. @MT ˝Ò<øä ÿ£ &É. ñqï~
eTì<äs› y¡ T˚ .
ªmø£ÿ&ÉTHêï+ eTq+? |üs˝¡ Àø£e÷?µ nHêïe⁄.
ªn˝≤+{Ï<.˚ µ
ªqTe⁄«...<˚e⁄&çyê?µ
ªn˝≤ ≈£L&Ü |æ\y=#·Tõ
ªHê uÛ≤s¡´, |æ\\¢ T,...µ n+≥÷ Ä–b˛j·÷e⁄.
Á|üXÊïs¡øú +£ >± #·÷XÊqT.
ªyêfi¯fløπ eTe⁄‘·T+~|ü&ÉT?µ nHêïe⁄.
ª@yÓ÷ #·÷<ë›+µ nHêïqT. ª˙ $wüj÷· ìø=ùdÔ
#· ì b˛sTTq yÓ + ≥H˚ yêfi¯ fl qT ‘· \ #· T ø=ì
u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·THêïe⁄. eT+∫ >∑TDy˚T.µ
n|üŒ{ÏøÏ ø±düÔ ‘˚s¡T≈£îHêïe⁄. qqTï ‘˚]bÕs¡
18

#·÷XÊe⁄. ˙≈£î H˚H√ <˚e⁄&ç˝≤ ø£q|ü&˝É <Ò Tä . z kÕ<Ûës¡D
e÷qe s¡÷|ü+˝À ø£q|ü&ܶqT. n~ |ü⁄s¡Twüß&√ ˝Òø£ ÅdHÔ” √
≈£L&Ü ‘˚\TÃø√˝Òøb£ ˛j·÷e⁄.
ªu≤<Ûä |ü&=<äTµ› H˚qT ø=qkÕ–+#êqT`ª˙ |æ\\¢ T
ìHÓï|üŒ{Ïø° z eT+∫ ‘·+Á&ç>± >∑Ts¡TÔ+#·T≈£î+{≤s¡T.
yêfi¯flø£+≥÷ e´øÏ‘Ô ê«\T, ÇcÕºsTTcÕº\T, sê>∑<«˚ cÕ\T
@s¡Œ&Éøe£ TT+<˚ ˙e⁄ b˛e&É+ ˙ n<äèwü+º . Çø£ ˙ uÛ≤s¡´,
˝Àø£ l ø√dü + @&ç à Hê ˝À˝À|ü \ ˙ |” & É
e~*+<äqT≈£î+{À+~. MT eT<Ûä´q n+‘· >=|üŒ
nqTã+<Ûyä T˚ MT ˝Ò<Tä ø£<ëµ
ªzVt≤µ nHêïe⁄ qTe⁄« ÄX¯Ãs¡´b˛‘·Tqï≥T¢. yÓ+≥H˚
düsT¡ ≈› î£ Hêïe⁄. ªnsTT‘˚ Ç|ü&˚eTe⁄‘T· +~? H˚qT dü«sêZìø√
qs¡ø±ìø√ b˛‘êHê?µ
ª˝Ò<Tä , eT∞fl |ü⁄&É‘êe⁄.µ
ªzVt ≤ µ eT∞fl ÄX¯ à s¡ ´ b˛j· ÷ e⁄. ªn+fÒ
Væ≤+<ä÷eT‘·+ #Óù|Œ~ ì»y˚Tqqï e÷≥µ
ªnìï eT‘ê\÷ #Óù|Œ~ á ì»y˚Tµ n+≥÷ q&Éø£
ÁbÕs¡+_Û+#êqT. ªmø£ÿ&çøµÏ n+≥÷ qTe⁄« nqTdü]+#êe⁄.
ªmø£ÿ&É≈L£ ˝Ò<Tä . eTqeTTqï á #√≥ m+‘·
q&ç∫Hê mø£ÿ&É≈L£ yÓfifl¯ +µ
ªeT] q&Ée≥+ m+<äT≈£î?µ
ª}]πø. q&ÉTdü÷Ô e÷{≤¢&TÉ ø√e&É+ u≤>∑T+≥T+~
ø±ã{Ï.º µ
ø±ùd|ü⁄ eTÚq+>± qqTï nqTdü]+#êø£ H√s¡T
$bÕŒe⁄. ªeT∞fl |ü⁄≥º≥+ e\q Á|üj÷Ó »eTqy˚T+{Ï?
á »qà˝À H˚qT H˚sT¡ Ã≈£îqï<ä+‘ê e~˝Òdæ eT∞fl Áø=‘·>Ô ±
yÓTT<ä\Tô|≥º&+É ....n+‘· ns¡eú +‘·+>± ˝Ò<Tä .µ
ª˝Ò<Tä . ˙ >∑‘· »qà\ C≤„q+ Á|ü‹ »qà˝Àq÷ ˙
‘√&ÉT+≥T+~. Á|üdTü ‘Ô êìøÏ n<ä+‘ê ˙≈£î >∑Ts¡TÔ ˝Ò<+ä ‘˚µ
n+≥÷ Ä>±qT. qTe⁄« ≈£L&Ü Ä–b˛j·÷e⁄.
˙πødæ ‹]– ˙ uÛTÑ C≤\T |ü≥Tºø=ì ≈£î<äT|ü⁄‘·÷
ø=qkÕ–+#êqT. Á|üdTü ‘Ô · »qà˝À q\uÛj
Ñ T˚ ´fi‚fl qTe⁄«

e÷qes¡÷|ü+˝À ñHêïe⁄. >∑‘· »qà\
kÕsêqï+‘·{˙Ï nqTuÛ÷Ñ ‹+#˚+‘· düeTj·T+
˙≈£î <=s¡ø˝£ <Ò Tä . n+‘·{Ï $y˚ø+£ ˙øÏ+ø± ø£\T>∑˝<Ò Tä .µ
Hê e÷≥\T ns¡+ú #˚dTü ø√e&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdü÷Ô
ø±ùd|ü⁄ ìX¯Ã\+>± ñ+&çb˛j·÷e⁄. ‘·sê«‘· n&ç>±e⁄.
ªHê¬øìï >∑‘· »qà\THêïsTT?µ
ª˝…øÿ£ ˝Òqìï. ˇø√ÿkÕ] ˇø√ÿs¡ø+£ J$‘·+.µ
ªsêuÀj˚T »qà˝À H˚HeÓ ]ì?µ
ªÁø°.X¯.540, #Ó’Hê <˚X¯+˝À ˇø£ Á>±MTD
|ü&TÉ #·Te⁄.µ
ª@$T{°?!µ n+≥÷ ìsêÈ+‘·b˛j·÷e⁄ qTe⁄«.
ªªø±\+˝À yÓq≈£îÿ |ü+|ü⁄‘·THêïyê qqTï?!µ
ªkÕ+πø‹ø£+>± #ÓbÕŒ\+fÒ n+‘˚. á ªø±\+µ
nH˚~ qTyÓ«]–q $XÊ«ìøÏ e÷Á‘·yT˚ e]Ô+#˚ \ø£Då +.
H˚H=∫Ãq $X¯«+˝À $wüj÷· \T y˚sT¡ >± ñ+{≤sTT.µ
ªm≈£ÿ&É qT+&ç e#êÃe⁄ qTe⁄«?µ n&ç>±e⁄.
ªmø£ÿ&É qT+&√...Hê˝≤+{Ïyêfi¯ófl eT¬s+<äs√
ñHêïs¡T. yêfi¯ófl ≈£L&Ü mø£ÿ&Óøÿ£ &ç qT+&√ e#êÃs¡T. ˙≈£î
Ä $wüj÷· \˙ï ‘Ó\TdüTø√yê\ì Ädüø>ÔÏ ± ñ+~. ne˙ï
˙ø£seú¡ Tj˚T´$ ø±<äT ø±ã{Ϻ yê{Ïq˝≤ e~˝Ò<ë›+.µ
ªzVt≤...µ ìsêX¯>± ì≥÷ºsêÃe⁄ qTe⁄«. n+‘·˝ÀH˚
˙ø=ø£ nqTe÷q+ e∫Ã+~. ªne⁄q÷, H˚ì˝≤ ø±\+˝À
eTT+<äT≈£î, yÓqTø£≈£î ¬>+‘·T‘·÷ |ü⁄qs¡®qà˝…‘·TÔ‘·÷+fÒ
m|ü  &√ zkÕ] Hê ne‘êsê\T ˇø£ < ëìø=ø£ { Ï
m<äTs¡T|ü&yÉ ê?µ
ªn~ ‘·s#¡ ÷· »]π><˚. ˙ ne‘êsê\T ‘·q Á|üdTü ‘Ô ·
»qàqT e÷Á‘·yT˚ >∑Ts¡T+Ô #·T≈£î+{≤sTT ø±ã{Ϻ ˇø£<ëH=ïø£{Ï
>∑Ts¡T|Ô ≥ü eº ⁄.µ
ªÇ<ä+‘ê <˚ìø√dü+?µ
ªqTe⁄« m<ä > ∑ ≥ + ø√dü + . ˙ Á|ü ‹ »qà
|üse¡ ÷s¡eú T÷ qTe⁄« >∑‘»· qà˝À ø£+fÒ yÓTs¡T>∑T|ü&≥É +.
n+‘˚. n+<äTø√dü+ z $XÊ«H˚ï düèwæ+º #êqT ` ˙ ˇø£ÿ&ç
ø√dü+!µ
ªHê ˇø£ÿ&ç ø√düe÷?! eT] $T>∑‘ê yêfi¯fl
dü+>∑‘+˚ {Ï?µ
ª$T>∑‘êyêfi¯fl+≥÷ mes¡÷ ˝ÒsT¡ . á $X¯«+
yÓTT‘êÔìøÏ ñqï~ qTy=«ø£ÿ&çy.˚ ˙≈£î ‘√&ÉT>± H˚qT.µ

qTe⁄« uÛ≤s¡s¡Væ≤‘·+>± Hêπødæ
#·÷XÊe⁄. ªeT] uÛ÷Ñ MTà~ Á|ü»\+<äs÷¡ ....µ
ªyêfi¯fl+‘ê ˙ y˚sπ «s¡T ne‘êsê˝Ò!µ
ª@+{°?! n+<äs÷¡ H˚HH˚ ê?µ
ªne⁄qT. Ç|üŒ{ÏøÏ ‘·‘«Ô· + uÀ<Û|ä &ü +ç ~ ˙≈£îµ
nHêïqT H˚qT n_Ûq+<äq|üPs¡«ø£+>± ˙ M|ü⁄ ‘·&TÉ ‘·÷.
ªuÛ÷Ñ MTà<ä |ü⁄{Ïqº –{Ïqº Á|ü‹ eTìw” H˚HH˚ ê?!µ
ª|ü⁄≥ºuÀj˚T Á|ü‹ eTìwæ ≈£L&Ü qTy˚«!µ
ªeTVü‰‘êà>±+BÛ ≈£L&Ü H˚HH˚ ê?!µ
ªHê<∏÷ä sêyéT >±&˚‡$ ≈£L&Ü qTy˚«.µ
ªn&Ü˝ŸŒ¤ Væ≤≥¢sìY H˚H?˚ !µ
ªn‘·qT ñdüTs¡T rdæq \ø£˝å ≤~eT+~M qTy˚«µ
ª@düTÁø°dTü ìÔ H˚H?˚ µ
ªÁø°dTü ìÔ q$Tàq ø√{≤¢~ uÛ≈Ñ î£ \Ô ÷ qTy˚«µ
qTe⁄« Áe÷qŒ&çb˛j·÷e⁄.
H˚qT #Ó|Œü ≥+ ÁbÕs¡+_Û+#êqT. ªqTy=«ø£]ì u≤<Ûä
ô|{Ïqº Á|ü‹kÕØ qTy˚« u≤<Û|ä &ü ܶe⁄. qTe⁄« ô|{Ïqº Væ≤+düøÏ
qTy˚« ã\j·÷´e⁄. qTe⁄« #·÷|æq ø£sT¡ D ˙ MT<äH˚
≈£î]dæ+~. Äj·TT<Û+ä qTy˚«. <ëì \ø£´å eT÷ qTy˚«. ø£seÔ¡ ⁄
qTy˚«. ø£sà¡ M qTy˚«.µ
qTe⁄« BsêÈ˝À#·Hê ìeT>∑Tï&Éej·÷´e⁄. n+<äT˝À
qT+&ç ãj·T≥|ü&ܶø£ n&ç>±e⁄. ªm+<äTøÏ<ä+‘ê
#˚dTü HÔ êïe⁄?µ
ª@<√ ˇø£s√E qTe⁄« Hê˝≤ e÷s¡‘êe⁄ ø±ã{Ï,º
qTe⁄« Hê _&É$¶ ø±ã{ϵº
ªn+fÒ H˚qT <˚e⁄&çHê??µ
ªn|ü&˚Hê? Á|üdüTÔ‘êìøÏ qT$«+ø± |æ+&É+
<ä X ¯ ˝ ÀH˚ ñHêïe⁄. yÓ T *¢ > ± m<ä T >∑ T ‘· T Hêïe⁄.
düs¡«ø±˝≤˝À¢q÷ yê´|æ+∫q e÷q »qà\ìï+{Ï˙
dü + |ü P s¡ í + >± nqTuÛ Ñ $ +#êø£ , eTìwæ > ±
|ü]|üPs¡Tí&Éej·÷´ø£, n|üŒ{ÏøÏ qTe⁄« ˙ ndü\T
ne‘ês¡yTÓ ‘·{Ô ≤ìøÏ dæ<e∆ä Te⁄‘êe⁄.µ
ªn+fÒ` á $X¯«eT+‘ê ˇø£ ô|<ä+› n+&É+!µ
ªñ‹Ô n+&É+ ø±<äT. n~ ã<ä\› e{≤ìøÏ Ç+ø±
#ê˝≤ dü e Tj· T eTT+~µ nì ˙ uÛ Ñ T »+ ‘· { Ï º
#ÓbÕŒqT`ªÁ|üdTü ‘Ô +· ˙ eTs¡T»qàøÏ düeTj·TyÓT+Æ ~!µ
Ä ‘·sT¡ yê‘· ìqTï |ü+|æ+#˚XÊqT. b
19

ÄÁX¯eT X¯+KTkÕú|üq
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

s¡#·q: N=∞u ÅH©∆ ‡,<≥Å∂¡~°∞.

Äs√E 1980 y˚T

7e ‘˚B. >∑Ts¡T<˚e⁄\T
uÛ Ñ > ∑ y êHé lll yÓ + ø£ j · T ´kÕ«$Tyês¡ T ‘· e T
dü « Vü ≤ dü Ô e TT\‘√ >=\>∑ e T÷&ç ÄÁX¯ e TeTTq≈£ î
X¯+KTkÕú|üq #˚dæqs√E n~.
ÄHê&˚ >∑Ts¡T<˚e⁄\T yÓTT≥ºyÓTT<ä{ÏkÕ]>±
le÷ø±ì yÓ+ø£Á{≤e⁄>±s¡T rdüTø£e∫Ãq Áø=‘·Ô |üsT¡ |ü⁄ô|’
dü T U≤d” q T˝… ’ H ês¡ T . Äs√CÒ le\¢ | ü ¬ s &ç ¶
Ä~Hêsêj·TD¬s&ç¶>±]#˚ lkÕ«$Tyês¡T yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï
kÕ]>± |ü⁄wüŒe÷˝≤+ø£è‘·T˝…’Hês¡T.
‘· < ä T |ü ] •wü ß ´\+<ä ] nuÛ Ñ ´ s¡ ú q y˚ T s¡ ≈ £ î
lkÕ«$Tyês¡T X¯+KTkÕú|üq ø=s¡≈£î Á‘·$«q >∑T+≥
<ä > ∑ Z s ¡ ≈ £ î #˚ s ês¡ T . lHêsêj· T D<ëdü T >±s¡ T ,
l>∑ T s¡ e j· T ´kÕ«$Tyês¡ T ‘· ~ ‘· s ¡ uÛ Ñ ø £ Ô ã è+<ä e TT
20

>∑Ts¡T<˚e⁄\ yÓ+≥qTHêïs¡T.
lkÕ«$Tyê] Äodü T ‡\‘√ e÷ø±ì
yÓ+ø£Á{≤e⁄>±s¡T Ä >∑T+≥˝ÀìøÏ ~>±s¡T. lkÕ«$Tyê]
neTè‘· Vü≤düÔ düŒs¡Ù‘√ |ü⁄˙‘·yÓTÆq Ç≥Tø£\qT e÷ø±ì
yÓ + ø£ Á {≤e⁄>±s¡ T rdü T ø=ì >∑ T +≥˝À|ü \ es¡ T dü
Áø£eTeTT˝À neT]ÃHês¡T.
qes¡‘·ïeTT\ bı≥¢eTT ø£ì|æ+#·ø£b˛j˚Tdü]øÏ
e÷ø±ì yÓ+ø£Á{≤e⁄>±s¡T >∑T+≥ qT+&ç ô|’øÏ e∫Ã
qes¡‘ï· eTT\qT, qe<Ûëq´eTT\qT Áø=‘·Ô eTT+‘·˝À y˚dæ
uÛ≈Ñ î£ \Ô <ä>sZ∑ ≈¡ î£ rdüT≈£îb˛>± n+<äs÷¡ ø±qTø£\T, bÕ\T
y˚dæ eTT+‘·qT ì+|æHês¡T. kÕ«$Tyê] ÄodüT‡\T, düŒs¡Ù
ø√s¡T‘·÷ Ä eTT+‘·qT kÕ«$Tyê]øÏ n+~+#ês¡T.
‹]– e÷ø±ì yÓ+ø£Á{≤e⁄>±s¡T >∑T+≥˝ÀìøÏ

lkÕ«$Tyê] neTè‘· Vü≤düÔdüŒs¡Ù
bı+<äT‘·Tqï Ç≥Tø£sêsTT

lkÕ«$Tyê]
düìï~Û˝À
ls√•¬s&ç¶, e÷‘êJ
‘·T\X¯eTà,
l>∑Ts¡ej·T´kÕ«$T,
luÛsÑ <¡ ë«»e÷kÕºsT¡ >±s¡T¢

lkÕ«$Tyês¡T
>∑T+≥˝ÀøÏ
$dæπsdæHê
#Ó≈£îÿ#Ó<äs¡ì
eT{ϺeTT+‘·

21

~>±s¡T. >∑T+≥ qT+&ç ˇø£ÿ n&ÉT>∑T Á|ües¡úe÷qeTT ø±kÕ–q~. ÄHê{Ï Ä
<ä ÷ s¡ e TTq Äd” q T˝… ’ q >∑ T s¡ T <˚ e ⁄\T Á|ü Á øÏ j · T j˚ T
ÄÁX¯ e T
kÕ«$Tyês¡T Ä eTT+‘·qT >∑T+≥˝Àì yÓ+ø£Á{≤e⁄>±]øÏ ìsêàDø±s¡´Áø£eTeTTq≈£î Hê+~jÓÆTq~. ø£≥Tºã&ç
Çe«ø£ b ˛>±, ãs¡ T yÓ ’ q Ä eTT+‘· q T ns¡ # ˚ ‹ ˝À düHêïVü≤eTT\T yÓTT<ä˝…’q$.
ñ+#·Tø=ì eT÷&ÉT n&ÉT>∑T\ ˝À‘·T ñqï >∑T+≥˝ÀìøÏ
ÄÁX¯eT ìsêàDeTT >∑T]+∫ lkÕ«$Tyês¡T
$düTs¡T>± $dæ] y˚XÊs¡T.
1980 Ä>∑düTº 28e‘˚B ÁyêsTT+∫q düèwæºN{°:
Çø£ÿ&É »]–q ∫Á‘·yÓTÆq $wüj·Ty˚T$T≥+fÒ `
ÄÁX¯eTeTT á s√E qT+&ç 145 s√E\≈£î |üP]Ô
kÕ«$Tyês¡T $dæ]q eT{Ϻ eTT+‘· H˚s¡T>± >∑T+≥˝À ne⁄‘·T+~. <˚yê\j·TeTT ø£≥Tºã&ç #˚ùd düú\eTT
neT]Ãj·TTqï Ç≥Tø£sêsTTøÏ ‘·–* m–] >∑T+≥ u≤>∑T+~. u≤>± »s¡T>∑T‘·T+~.
bbb
eT<Ûä´˝À |ü&ç ì*∫b˛sTTq~. $düTs¡T>±
y˚j·Tã&çq eT{ϺeTT+‘· >∑{Ϻ Ç≥Tø£ô|’ |ü&çq
Áù|eT≈£î ìj·TeT ìã+<Ûäq\T+&Ée⁄.
ø£åDy˚T Ä Ç≥Tø£ ø=quÛ≤>∑eTT $]– ne‘·\
<˚«cÕ\T+&Ée⁄. ì+<ä\T+&Ée⁄. @<√ ˇø£ ø±s¡D+
|ü&çq<˚ ø±˙, eT{ϺeTT+‘·≈£î @MT ø±˝Ò<äT.
#·÷|æ nsêú+‘·s¡+>± Ä–b˛<äT. nbÕs¡ú+
kÕ<Ûës¡DeTT>± ãs¡TyÓ’q eT{ϺeTT+‘·
#˚düTø√e&É+ ndü\T+&É<äT. Áù|eT n+fÒH˚
eT÷&É T n&É T >∑ T \ >∑ T +≥˝À $dæ ]
neTè‘·+ e+{Ï JeqB Á|üyêVü≤+! n\T|üP
y˚jT· ã&çq|ü&ÉT Ä eTT+‘· n&ÉT>∑Tq ñqï >∑{ºÏ
kı\T|üP ñ+&É<äT. Jeq Ä≥Tb˛≥¢≈£î
Ç≥Tø£sêsTTøÏ ‘·–*q|ü&ÉT eT{ϺeTT+‘· |ü–*
ˇø£]ø=ø£s¡T ø±s¡D+>± #·÷|ü⁄ø√<äT. ‘·bıŒ|ü\
∫ÛHêï_ÛqïyÓTÆ b˛yê*. ø±˙ Çø£ÿ&É n˝≤
|ü{Ϻø£ kÕøå±´\T>± ñ+&É<äT. eT÷&√ eTìwæ
»s¡>∑˝Ò<äT. ø±s¡D+ Çø£ÿ&É uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ‘·q
CÀø£´+ n+‘·ø£Hêï ñ+&É<äT. Áù|eT˝À
düìï<ÛëqeTTq≈£î ø£s¡Ô>± ì*∫j·TTHêïs¡T ø£<ë!
s¡ø±\T+&Ée⁄. Ç{Ϻ Áù|eT Ä |üs¡e÷‘·àπø kÕ<Ûä´+!
á $<ÛäeTT>± düèwæºø£s¡Ô#˚ Hê≥ã&çq
eTqeqT≈£îH˚ Áù|eT\T ˇ{Ϻ ø£©Ô$!
;»eTT yÓ T T\¬ ø ‹Ô ~q~Hê_Û e è~∆ > ±

NNN Q“ãπ JǨχ^£ÉÏÉÏ P~å^èŒHê eT¨‘·‡eeTT
^Œ`«ÎJ=`å~° HÍ~°º=Ú D Éèí∂g∞‡^Œ ã¨$+≤ì L#flO`«=~°‰õÄ H˘#™êQÆ=Åã≤O^Õ!

JO^Œ∞ˆH ^Œ`«Î`«`«Î fi=Ú J<ÕHõ KÀ@¡ =∞Ǩ`«∞‡Å∞QÍ, J=^èŒ∂`«Å∞QÍ J<ÕHõ ~°∂áêÅ∞QÍ
q~ålÅ∞¡`ÀOk!
NNN Q“ãπ JǨχ^£ÉÏÉÏ <≥Å∂¡~°∞ Ѩ@ì}=ÚÖ’ J<ÕHõ ã¨O=`«û~°=ÚÅ∞
™ê~ÚÉèí‰õΩÎÖˇO^ŒiHÀ Pjã¨∞ûÅ∞ „Ѩ™êkOz `Õk18–05–2007# ã¨=∂k K≥O^•~°∞.
"åi Éè∫uHõ^ÇÕ ¨ xfl =Ú`«∞‰Î Äõ ~°∞ =∞O_»Å=ÚÖ’x =∂q∞_çÑÓ¨ _ç „QÍ=∞OÖ’ ã¨=∂kèKãÕ ≤
ѨÓ[Å∞ x~°fiiÎã¨∞Î<åfl~°∞. `Õk18–05–2016# ÉÏÉÏQÍi P~å^èŒ<À`«û"åÅ∞
=∂q∞_çÑÓ¨ _çÖ’x ã¨=∂kè=∞Ok~°=Ú =^ŒÌ [~°∞QÆ∞#∞. HÍ=Ù# Éè‰í Ωõ ÖÎ Åˇ ~¡ ∂° qKÕÛã≤ ^Œ`HΫ $õ Ѩ‰Ωõ áê„`«∞Å∞ HÍQÆÅ~°∞.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

|ã¨∞û~°∂@∞: <≥Å∂¡~°∞ q.P~ü.ã≤ ^ŒQÆæ~° =Ú`«∞ΉõÄ~°∞ |™êìO_»∞
#∞O_ç '<≥Å∂¡~°∞–=∂q∞_çѨÓ_ç— |ã¨∞û L^ŒÜ«∞O6.00QÆO.,
8.00QÆO., 10.00QÆO., =∞^蕺ǨÏflO 12.00QÆO@ʼnõΩ HõÅ^Œ∞
22

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

W@∞¡:
NNN Q“ãπ JǨχ^£ÉÏÉÏ ¿ã"å „@ã¨∞ì
=∞iÜ«Ú Éèí‰õΩÎÅ∞
ÃãÖò: 94902 46695

¿ÇÏ=∂_£Ñ¨O`ü KÕ`« ã¨K«Ûi`« "å„~ÚOK«∞‰õΩ<åfl~°∞
™ê~Ú<å^äŒ∞Å"å~°∞. P ã¨K«Ûi`«#∞ WOHÍ qѨÙÅOQÍ,
XH˘¯Hõ¯ Ѷ¨∞@ì=Ú JO^ŒiH© ã¨∞ÅÉèíOQÍ J~°÷=∞ÜÕ∞º
suÖ’ <Õ_»∞ JOkOKÕ z#fl Ѩ„Ü«∞`«fl"Õ∞ D
^è•~å"åÇ≤ÏHõ "åºã¨=Ú. XH˘¯Hõ¯ J^蕺ܫ∂ÅÖ’x
bÅÅ#∞ ™ê~°∂áêºÅ`À =∞iO`« qâ◊^ŒOQÍ
JOk=fi_»O [iyOk.
`«xqf~å P™êfik^•ÌO!

–Z_ç@~ü

~°K«# : NÜ«∞O.Ñ≤.™ê~Ú<å^è£, ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£.

Nu~°∞=∞Åâ‹\ì˜ "≥OHõ@ ã¨∞Éσ~å=Ù, H˘"åfi_».

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

N™ê~Úã¨KÛ« i`« ÉèÏ= ã¨∞=∞=∂Å!

2

2

2
2

47= J^蕺ܫ∞O
»qà |üs¡+|üs¡

ªªãTTD+, X¯‘·è‘·«+, Vü≤‘·´ - Ç$ rπses¡≈£î
»qà|üs¡+|üs¡ ‘·|üŒ<äTµµ nì ùV≤e÷&é|ü+‘Y 47e
n<Ûë´j·T+˝À ÁyêkÕÔs¡T. kÕsTT dü#·Ã]‘·˝Àq÷, kÕsTT
kÕVæ ≤ ‘· ´ + ˝ÀqT nH˚ ø £ >±<∏ ä \ T á yê≈£ î ÿ≈£ î
ñ<ëVü≤s¡D\T>± \uÛÑ´+>± ne⁄‘êsTT.

(m) ãTTD+

XÊ´e÷≈£î, ÄyÓT ÁyÓTT≈£îÿqT rπsà u≤<Ûä´‘·qT Ç∫Ã, ø£qTï
eT÷dæ+~.
Çø£, XÊ´e÷ uÛTÑ C≤\ô|’ Ä u≤<Û´ä ‘· |ü&~¶É . Ä‘·&TÉ
yÓ+≥H˚ ÄyÓT ÁyÓTT≈£îÿqT rs¡Ã˝Ò<äT, eTs¡∫b˛j·÷&ÉT.
eTT|üŒ~ dü+e‘·‡sê\T >∑&ç#êsTT. m<√ dü+<äs¡“¤+˝À
yÓTT≈£îÿ >∑Ts¡TÔ≈£î e∫Ã+~. kÕsTTπø Ä yÓTT≈£îÿqT
rs¡TkÕÔqsfÒ, kÕsTT ø±<äì, dü|üÔX¯è+– Ä\j·÷ìøÏ
yÓ[fl, ÄyÓT yÓTT≈£îÿqT rs¡ÃeTHêïs¡T. yÓTT≈£îÿ rs¡Ã≥+
ndü\T u≤ø°ì rs¡Ã≥+ e+{Ï~. yÓTT≈£îÿ rs¡Ãø£b˛e≥+
e\q ø£*π> nqsêú\T, ndü\T #Ó*¢+#·q+<äT≈£î, ø£fÒº
e&ç¶ ˝≤+{Ï~.

ãTTD+ n+fÒ n|ü  . n|ü  #˚ d æ
rs¡Ã≈£î+&ÉT≥j˚T ø±<äT ãTTD+ n+fÒ yÓTT≈£îÿ\T ÁyÓTTøÏÿ,
yê{Ïì rs¡Ã≈£î+&Ü ñ+&É≥+ ≈£L&Ü ãTTDy˚T. e÷≥
Ç∫Ã, Ä e÷≥qT ì\u…≥Tºø=qø£b˛e≥+ ≈£L&Ü wæ+&˚
ãTTDy˚T. Ç˝≤ ªãTTD+µ nH˚ |ü<ëìï $düÔè‘·|üs¡#˚
wæ+&˚ @&ÉT>∑Ts¡T Ä&É|\æ \¢ ‘·+Á&ç. eT>∑ q\TdüT
$wüj·÷\T mH√ï ñHêïsTT.
ø√dü+ m+‘√ ‘ê|üÁ‘·j·T|ü&ܶ&ÉT. >±D>±|ü⁄s¡+ yÓ[fl
XÊ´e÷ ‘·*¢ ÁyÓTT≈£îÿ
<ä‘êÔÁ‘˚j·TTì ÁbÕ]ú+#ê&ÉT m+‘√ Ä]Ô‘√. @&Ü~˝À
XÊ´e÷ ‘· * ¢ Ä|ü < ä ˝ À ñqï~. Ä|ü < ä q T |ü ⁄ Á‘· T &É T »ìàùdÔ , _&É ¶ ‘ √ dü V ü ‰ e∫à <ä s ¡ Ù q+
‘=\–+#·T≈£îH˚+<äT≈£î dü|XÔü è¯ +^<˚e‘·qT ÁyÓTT≈£îÿ≈£îqï~. #˚düT≈£î+{≤qì yÓTT≈£îÿ≈£îHêï&ÉT. ø=&ÉT≈£î |ü⁄{≤º&ÉT.
nsTT‘˚ ÄyÓ T ‘· q J$‘ê+‘· + ÁyÓ T T≈£ î ÿqT yÓTT≈£îÿqT eT]#ê&ÉT. ˇø£ @&ÉT ø±<äT, mì$T~ @+&ÉT¢.
rs¡Ã˝Òø£b˛sTT+~. n+<äTø£H˚ ÄyÓT ‘·q ø£e÷s¡T&Ó’q ˇø£ k Õ] n‘· & É T •]&û ø Ï yÓ [ fl kÕsTT <ä s ¡ Ù q+
23

24

#˚düT≈£îHêï&ÉT. kÕsTT n‘·&çì ì\BXÊs¡T
- ªª@$T{Ï? ˙ C≤‘·ø+£ ˝À |ü⁄Á‘· dü+‘êq+
ñ+<äqT≈£îHêïyê? X¯Øs¡+ N*Ã, ˙≈£î |ü⁄Á‘·TDÏí Ç#êÃqTµµ
nHêïs¡T kÕsTT.
n‘·ìøÏ n|ü&ÉT »„|æÔøÏ e∫Ã+~ - #˚dæq
yÓTT≈£îÿqT rsêÃ\ì. n˝≤ yÓTT≈£îÿqT rs¡Ã≈£î+fÒ, n~
ãTTDyÓTÆ eTs¡T»qà≈£î ø±s¡DeTe⁄‘·T+~.
ªªˇø£ÿkÕ] me]¬øH’ ê e÷≥ Çùd,Ô <ëìì ‘·|Œü ø£
HÓs¡y˚s¡TÃ. e÷≥ ‘·|æŒq yêìøÏ <Ó’e+ <ä÷s¡+>±
ñ+{≤&ÉTµµ n+{≤s¡T kÕsTT.

(_) X¯‘·è‘·«+

47e n<Û ë ´j· ÷ ìøÏ eTT+<ä T 46e
n<Ûë´j·T+˝ÀH˚ X¯‘·è‘·«+ e\q dü«+‘· k˛<äs¡T˝Ò ã<ä∆
$s√<ÛäT\sTTq yÓ’Hêìï kÕsTTu≤u≤ ‘Ó*bÕs¡T. 47˝À
≈£L&Ü n+‘˚. X¯‘·è‘·«+ (yÓ’s¡+) ñ+&É≈£L&É<äì kÕsTT
‘Ó*bÕ&ÉT nH˚ø£kÕs¡T¢. |ü⁄qs¡®qà≈£î ø±s¡DuÛÑ÷‘·eTj˚T
X¯ ‘ · è ‘ê«ìï ‘=\–+#· T ø=+&É ì , kÕsTT ‘· q
j·÷eJ®$‘·eTT ‘Ó\T|ü⁄‘·TH˚ ñHêïs¡TÉ . X¯‘è· ‘·«eTT nH˚~
#·≥|º sü y¡ TÓ qÆ H˚s+¡ ø±ø£b˛e#·TÃqT. ø±ì n~ e÷qe⁄ì
Ä<Ûë´‹àø£+>± ~>∑C≤s¡TÑ·T+~, Ç+ø± eTs¡T»qà≈£î
ø±s¡DeTe⁄‘·T+~.

<ëdü>∑DT

kÕsTT, <ëdü>∑DT J$‘·+˝À mH√ï e÷s¡TŒ\T
‘Ó#êÃs¡T.
ˇø£ k Õ] •]&û ˝ À ˇø£ uÛ Ñ ≈ £ î Ô & É T ªª•sêµµ
‘·j÷· s¡T#˚XÊ&ÉT. n|ü&ÉT kÕsTTu≤u≤ <ëdü>D∑ T‘√ ªª˙≈£î
n‘·qT •sê (r|æ |ü<ës¡eú TT) Ç#êÃ&Ü?µµ nì n&ç>±s¡TÉ .
ªªHê≈£î n‘·ìøÏ eT<Ûä´ eTqdüŒs¡ú\THêïsTT.
n+<äTe\q •sê n‘·&ÉT Hê øÏe«˝Ò<äTµµ nHêï&ÉT
<ëdü>∑DT.
ªªn‘·qT ˙≈£î $s√~Û nq≈£î. mes¡T me]øÏ
$s√~Û? $s√<Ûä uÛ≤e+ ô|+#·Tø√≈£î. n+<äs¡÷ ˇø£ÿfÒµµ
nì |ü*ø±s¡T kÕsTT.
<ëdü > ∑ D T≈£ î Ä uÀ<Û ä ‘· \ ¬ ø øÏ ÿ +~. Çø£
$s√<ÛäuÛ≤e+ me]‘√ ñ+≥T+~?
á dü + |ò ü T ≥qqT <ëdü T >∑ D T ‘· q

ªneTè‘êqTuÛ Ñ e eTTµ nH˚ Á>∑ + <Û ä + ˝À
bı+<äT|üs¡#ê&ÉT.

(dæ) Vü≤‘·´

kÕsTT u≤u≤j˚T ˇø£ >±<∏äqT ‘Ó*bÕs¡T.
ˇø£ uÛÑeq+˝À ˇø£ sê≈£îe÷¬sÔ ìedæk˛Ô+~.
ˇø£ n+‘·´E&ÉT ÄyÓTqT ÄÁX¯j·T$Te«eTì ø√sê&ÉT.
nø£ÿ&É ñqï ÄyÓT e~q <ëìì ‹s¡düÿ]+∫+~.
ÄÁX¯j·T+ bı+<ä˝Òì Ä n+‘·´E&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´‘√ ø£*dæ
‘·q Á>±e÷ìøÏ yÓ&ÉT‘·T+&É>± e÷s¡Z+˝À n˝≤¢$Tj·÷ì
ø£\dæ ‘·qT m˝≤ ù|<ä]ø£+˝À ÁeT>∑TZ‘·÷ ÄÁX¯j·÷ìï
ø√] ‹s¡düÿ]+|üã&ܶ&√ Ä ø£<∏ä+‘ê #ÓbÕŒ&ÉT. ‘·q
uÛ≤s¡´‘√ ø£\dæ eTs=ø£kÕ] Ä sê≈£îe÷¬sÔ e<ä›πø yÓ[fl
ÄÁX¯j·÷ìï ø√s¡eTì n˝≤¢$Tj·÷ dü\Vü‰ Ç#êÃs¡T.
n‘·qT n˝≤H˚ #˚dæ, ÄÁX¯j·T+ dü+bÕ~+∫ Ä ≈£î≥T+ã
düuÛÑT´\˝À ˇø£&ÉT>± #·÷&Éã&ܶ&ÉT.
n+‘·´E&ÉT Äs¡T HÓ\\T nìï kÂU≤´\T
nqTuÛÑ$dü÷Ô nø£ÿ&˚e⁄+&ç, ã+>±sêìï <=+–*+∫
sê≈£îe÷¬sÔqT Vü≤‘·´#˚XÊ&ÉT. Ä #·T≥TºÁ|üø£ÿ˝ ñqï
eTqTwü ß ´\T >∑ T $T>∑ ÷ &ç |ü + #êsTTr »]bÕs¡ T .
n+‘·´E&ÉT H˚s¡+ ˇ|üø=qï ø=+‘· ø±˝≤ìøÏ Ä
$wüj·T+ sêE<äèwæºøÏ yÓ[fl+~. n+‘·´E&çì yÓfi¯fl
ìe«eTì dü\Vü‰ ÇùdÔ, sêE n+<äT≈£î ˇ|ü≈£îHêï&ÉT.
n+‘·´Eì#˚ Vü≤‘·´#˚jT· ã&ɶ sê≈£îe÷¬sÔ n‘·ìøÏ
≈£îe÷¬s>Ô ± |ü⁄{Ï+º ~. n‘·&TÉ eTs=ø£kÕ] uÛeÑ HêìøÏ e∫Ã,
nø£ÿ&É ñ+&˚+<äT≈£î nqTeT‹ì bı+~ Vü‰sTT>± 12
dü+e‘·‡sê\T ñHêï&ÉT.
n|ü&ÉT n˝≤¢$Tj·÷, sê≈£îe÷¬sqÔ T Vü≤‘·´ #˚dqæ
n+‘·´E&ç MT<ä |ü>∑ rs¡TÃø√e≥+ ø√dü+ n‘·&ÉT
sê≈£îe÷¬sqÔ T m˝≤ Vü≤‘·´+ #˚XÊ&√, Ä $<Û+ä >±H˚ Vü≤‘·´
#˚j·TeTì sêEì ø√sê&ÉT. $<Ûäesê˝…’q n+‘·´Eì
uÛ≤s¡´ n+‘·´Eì $~Ûì n+^ø£]dü÷Ô ‘·q Á>±e÷ìøÏ
‹]– yÓ[fl+~.
eTs¡Tdü{Ï »qà˝À n+‘·´Eì ≈£îe÷¬s>Ô ± |ü⁄{Ïqº
sê≈£îe÷¬sÔ Ä Á|ü<˚XÊìøÏ e∫Ã, eTT+<äT »qà˝À ‘·q≈£î
#Ó + ~qe˙ï kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î ì dü + ‘√wü + >±
J$+∫+~.
nø£ÿ&É uÛÑ>∑e+‘·Tì |üì HÓs¡y˚s¡Ãã&ç Äj·Tq
25

Hê´j·T+ neT\T|üs¡#·ã&ç+~.
#·{≤ºìøÏ n+<äìyê&ÉT, ø£s¡àdæ<ë∆+‘·+
e\q ‘·|üŒ≈£î+&Ü ∫øÏÿ rs¡T‘ê&ÉT. Çø£ÿ&É n<˚ |üì
»]–+~. Vü≤‘·´ nH˚~ ˇø£ ÁøÏj·T. Á|ü‹ÁøÏj·T≈£î
ø±\e´e~Û |ü ≥ º e #· T Ã. n+‘˚ > ±ì Á|ü ‹ ÁøÏ j · T
»s¡>∑ø£e÷q<äT.

∫Á‘·yÓTÆq ø£s¡à rs¡T

ø£s¡à |üì #˚ùd rs¡T #ê˝≤ $∫Á‘·+>± e⁄+≥T+~. Ä
n<äèX¯´X¯øÏÔj˚T ø±s¡DeTì Á>∑Væ≤+#·&É+ düT\uÛÑ+ ø±<äT.
@ ø=+<äs¡T $E„˝À Á>∑Væ≤+#·>∑\T>∑T‘ês¡T.

>ö‘·$T \Tã∆≈£î\T

>ö‘·$T ˇø£ ‘·|üdæ«ì. ÄyÓT ≈£îe÷s¡Tì ˇø£
bÕeTT ø±≥Ty˚jT· >±, ‘·øDå£ + eTs¡D+Ï #ê&ÉT. ns¡Tq® ≈£î&ÉT
nH˚ ˇø£ \Tã∆≈£î&ÉT (øÏsê‘·T&ÉT ˝Ò<ë y˚≥>±&ÉT) Ä
<äèXÊ´ìï #·÷#ê&ÉT. #·*+∫b˛j·÷&ÉT. yÓ+≥H˚ Ä‘·&ÉT
Ä ø±≥Ty˚dæq düsêŒìï |ü{Ϻ ˇø£ Á‘ê{Ï‘√ ‘Ó∫à >ö‘·$T
eTT+<äT+∫ ªª˙ ≈£îe÷s¡Tì eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡DeTsTTq
á bÕeTTqT @ $<Ûä+>± #·+|üeT+{≤e⁄?µµ nì
Á|ü•ïkÕÔ&ÉT.
>ö‘·$T C≤„ì. m<äTs¡T>± ‘·q ≈£îe÷s¡Tì
ø±≥Ty˚ d æ q dü s ¡ Œ eTT, eTs¡ D Ï + ∫q ≈£ î e÷s¡ T &É T
ø£ì|ædTü HÔ êïs¡T. ÄyÓT ñÁ<˚øe£ TT #Ó+<ä≈î£ +&Ü ªªá düsŒ¡ eTT
<√wæ ø±<äT. á ÁbÕDÏì #·+|æ‘˚ ˙≈£î qs¡øe£ TT edüT+Ô ~.
$~Û eX¯eTTq ø£*Zq <äT'U≤ìï düVæ≤+#ê*. düsêŒìï
$&ç∫ô|≥Tºµµ nì \Tã∆≈£îì‘√ |ü*øÏ+~.
n‘·&ÉT n+^ø£]+#·˝Ò<äT. ªªnH˚ø£ ÁbÕDT\qT
n|üø±s¡eTT ø£*+Z #·T á ÁbÕDÏì #·+|ü⁄≥ bÕ|üeTT ø±<äì
Hê n_ÛÁbÕj·TeTTµµ nHêï&ÉT dæús¡+>±.
á dü+uÛ≤wüDqT düs¡ŒeTT $+{À+~. n~
e÷qe uÛ≤wü˝À ªª\Tã∆ø±! H˚qT <√wæì ø±<äT. Hê≈£î
á u≤\Tì j·T+<äT ø√|ü‘êbÕ<äT\T ˝Òe⁄. eTè‘·T´e⁄
qqTï Áù|π s |æ + #· > ± e∫Ëì. $\Tø±ì#˚
Á|üjÓ÷–+|üã&ÉT u≤DeTT e+{Ï<ëqqT H˚qT. <√wüeTT
ñqï#√ eTè‘·T´<˚e‘·~. Hê~ ø±<äT.µµ nì |ü*øÏ+~.
n|ü&ÉT eTè‘·T´<˚e‘· Á|ü‘´· ø£yå TÓ Æ ªªdüsŒ¡ e÷! H˚qT
ìqTï á u≤\Tì ø±≥Ty˚ùd+<äT≈£î ø±\Tì #˚‘· Ä»„
bı+~‹ì. H˚qT ìqTï dü«j·T+>± Áù|πs|æ+#·˝Ò<äT.
26

ø±e⁄q <√wüeTT\T eTì<ä]› ~ ø±<äT. H˚qT,
dü e Tdü Ô uÛ Ñ ÷ ‘· e TT\T n˙ï ≈£ L &Ü
ø±˝≤BÛqeTT˝À ñqï$µµ nì |ü*øÏ+~.
\Tã∆ ≈ £ î &É T ªªMT e÷≥\T H˚ q T $+{Ï ì .
$TeTTà\qT (eTè‘·T´<˚e‘·qT, bÕeTTqT) e<ä\qT.
$TeTTà\qT ã*>=+<äTqTµµ nì |ü*ø±&ÉT.
n+‘· ˝ À ø±\T&É T (j· T eT<Û ä s ¡ à sêE)
Á|ü‘·´ø£åyÓTÆHê&ÉT. ªªz \Tã∆ø±! á düs¡ŒeTT >±ì,
eTè‘·T´<˚e‘· >±ì, H˚qT >±ì, á u≤\Tì eTs¡DeTTq≈£î
ø±s¡DeTT ø±<äT. á u≤\T&ÉT #˚dæq |üPs¡«ø£s¡ày˚T, á
$HêX¯ e TTq≈£ î ø±s¡ D eTsTTq~. Ç‘· & ˚ ø±<ä T .
Á|ü|ü+#·eT+‘·j·TT ø£s¡àeX¯eTTqH˚ q&ÉT|üã&ÉT#·Tqï~.
|ü P s¡ « »qàeTTq >ö‘· $ T ≈£ L &É |ü ⁄ Á‘· XÀø£ e TT
nqTuÛ$Ñ +#·T≥≈£î ø±s¡DeTT nsTTq~. ø±e⁄q #êe⁄q≈£î
me«s¡÷ u≤<ÛäT´\T ø±<äT. M]ì $&ÉTe⁄eTTµµ nì
Ä<˚•+#ê&ÉT.
j· T eT<Û ä s ¡ à sêE Ä<˚ X ¯ e TT#˚ ns¡ T ® q ≈£ î &É T
bÕeTTqT, eTè‘·T´<˚e‘·qT e<ä*y˚XÊ&ÉT.
me] ø£ s ¡ à ≈£ î yês¡ T u≤<Û ä T ´˝Ò .
õ‘· T Ô \ e÷]‘· q +>± e´eVü ≤ ]+∫Hê, ø£ s ¡ à qT
‘·|æŒ+#·Tø=q˝Òs¡T.
á $wüj·÷ìï lsêeTø£èwüí|üs¡eTVü≤+dü ˇø£
>±<Ûä <ë«sê ‘Ó*bÕs¡T ˇø£ Áu≤Vü ≤ àDT&É T ˇø£ ‘√≥qT ô|+∫,
sêÁ‹+ãefi¯ ó fl Bìì C≤Á>∑ ‘ · Ô > ± ø£ ì ô|≥Tº ≈ £ î ì
ñ+≥THêï&ÉT. ˇø£ s√E ˇø£ Äe⁄ Ä ‘√≥˝ÀøÏ
Á|üy˚•+∫, ˇø£ e÷$T&ç n+≥TqT ‹qï~. <ëìì
#·÷∫q Áu≤Vü≤àDT&ÉT ø√|üeTT‘√ ã&ç‘ÓqT rdüTø=ì Ä
Äe⁄qT u≤<äkÕ>±&ÉT. <Óã“\≈£î ‘êfi¯˝Òì Ä Äe⁄
nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ #·ìb˛sTT+~. Áu≤Vü≤àDT&ÉT >√Vü≤‘·´
#˚XÊ&Éì }s¡Tyês¡+‘ê #Ó|üø√kÕ>±&ÉT.
Áu≤Vü≤àDT&ÉT y˚<ë+‹ ≈£L&Ü. n˝≤ ‘·qqT
>√Vü≤‘·´ #˚XÊ&ÉH˚ yê]‘√ Ç˝≤ |ü*πøyê&ÉT - ªª˝Ò<äT.
H˚qT >√Vü≤‘·´ #˚j·T˝Ò<äT. Ä |üì #˚dæ+~ Hê #˚sTT.
#˚ ‹ øÏ nBÛ c Õº q <˚ e ‘· Ç+Á<ä T &É T . ø±ã{Ï º Ä
>√Vü≤‘ê´bÕ‘·ø£+ Ç+Á<äTì<˚ ø±ì, Hê~ ø±<äTµµ nì
#Óù|Œyê&ÉT.

dü « s¡ Z + ˝À ñqï Ç+Á<ä T &É T á
Áu≤Vü≤àDTì e÷≥\T $H˚yê&ÉT.
ˇø£ s√E ˇø£ eè<ä∆ Áu≤Vü≤àDT&ÉT e∫Ã, ‘√≥qT #·÷dæ
yÓ T #· T Ã≈£ î Hêï&É T . Bìq+‘ê Ä Áu≤Vü ≤ àDT&É T
>∑eTìdüTHÔ êï&ÉT. Ä eè<äT&∆ TÉ ªªnj·÷´! Ç~ m+‘· #·øÿ£ ì
‘√≥. #ê˝≤ H˚sT¡ Œ >∑\ ‘√≥e÷* MT≈£î <=]øÏe⁄+{≤&ÉT.
ne⁄Hê?µµ nì Á|ü•ï+#ê&ÉT.
Ä Áu≤Vü≤àDT&ÉT ªªÇ<ä+‘ê Hê |üH˚q+&ç! á
#Ó≥¢ìï+{Ïì H˚H˚ dü«j·T+>± |üØøÏå+∫, düú\+ ≈£L&Ü
ìs¡sí TT+∫, H˚H˚ bÕ‹, ô|+∫ ô|<ä› #˚XÊqTµµ nHêï&ÉT <äsŒ¡ +>±.
Ä eè<äT∆&ÉT ªªn˝≤>±! #ê˝≤ #·ø£ÿ>± e⁄qï<˚!
Çø£ÿ&É á Á‘√e mes¡T y˚sTT+#ês¡+&ç? Bìì ≈£L&Ü
n+<ä+>± ì]à+#ês¡T!µµ nHêï&ÉT. Ä Áu≤Vü≤àDT&ÉT ªªÇ~
≈£L&Ü H˚qT #˚dæq<˚q+&çµµ nHêï&ÉT.
n|ü&ÉT eè<ä∆ Áu≤Vü≤àD s¡÷|ü+˝À ñqï
Ç+Á<äT&ÉT ªªá |üqT\˙ï Hêy˚qì, á ‘√≥ |òüTq‘·

n+‘ê Hê<˚qì #Ó|ü≈£î+≥THêïe⁄ ø£<ë!
ø±˙, Äe⁄qT #·+|æq bÕ|ü+ e÷Á‘·+
Ç+Á<äTì<˚qì n+≥THêïe⁄ ø£<ë!µµ nì Á|ü•ï+#ê&ÉT.
Ä Áu≤Vü≤àDT&ÉT nyêø£ÿj·÷´&ÉT. düe÷<ÛëqeTT
#Ó|üŒ˝Òì |ü]dæú‹ n~.
me¬s’Hê ‘êeTT #˚ùd bıs¡bÕ≥¢qT, bÕbÕ\qT,
ø±s¡D≤\qT, u≤<Ûä´‘·qT Ç‘·s¡T\ MT<äH√, y˚s=ø£]
MT<äH√, ∫es¡≈£î <Ó’e+ MT<äH√ HÓ&É‘ês¡T. Ç+¬øe]ø√
»yêãT <ë] #˚j·T#·÷kÕÔs¡T.

eTs√ >±<∏ä

ªªø£sà¡ dæ<ë∆+‘·+ #ê˝≤ ø£]qƒ yÓTqÆ ~. n~ me]ø°
ns¡+∆ ø±<äT. eTVü‰ eTVü‰C≤„qT\qT ≈£L&Ü yÓ÷dü–düT+Ô ~µµ
n+{≤s¡T ùV≤e÷&é|ü+‘Y. n≥T |ü+&ç‘·T\qT, Ç≥T
bÕeTs¡T\qT Äø£]¸+#˚$ ø£s¡à - |ü⁄qs¡®qà˝Ò.
ø£s¡àqT >∑÷]à s¡eTDeTVü≤]¸, sêeTø£èwüí
|üs¡eTVü≤+dü yÓTT<ä˝…’qyês¡T nH˚ø£ >±<∏ä\qT ‘Ó*bÕs¡T.

HÓ’$TXÊs¡D´+, ø±oπøåÁ‘·j·÷Á‘·

l>∑Ts¡T#·]Á‘· Á|üe#·qeTT\T
>∑Ts¡Tã+<ÛäTe⁄˝≤sê!
HÓ’$TXÊs¡D´+, n\Vü‰u≤<é, ø±oπøåÁ‘ê\˝À kÕsTTuÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ ø£\dæ kÕeT÷Væ≤ø£+>± Ä<Ûë´‹àø£
∫+‘·q˝À >∑&çù| dü<äT<˚∆X¯+‘√ 2016 y˚T 21e ‘˚B qT+&ç 28e ‘˚B es¡≈£î j·÷Á‘· @sêŒ≥T #˚j·T&ÉyÓTÆq~.
HÓ\÷¢s¡T, $»j·Tyê&É, \ø√ï MT<äT>± ¬s’\T eT]j·TT ãdüT‡ e÷sêZ\ <ë«sê Äj·÷ πøåÁ‘ê\≈£î #˚s¡Tø√e&É+
»s¡T>∑TqT.
HÓ$’ TXÊs¡D´+˝À luÛsÑ <¡ ë«»e÷düsº T¡ >±s¡T s¡∫+∫q ªlÄq+<äe÷sT÷ neTൠ#·]Á‘·ô|’ Á|üe#·qeTT\T
eT]j·TT kÕeT÷Væ≤ø£ dü‘·´Hêsêj·TDkÕ«$T Áe‘·eTT, uÛÑ»q ø£\e⁄. n\Vü‰u≤<é˝Àì Á‹y˚D°dü+>∑eT+˝À
kÕïqeTT, d”‘·eTà ˇ&ç <äs¡ÙqeTT ‘·<äT|ü] ø±o˝À $X‚«X¯«s¡Tì <äs¡ÙqeTT, eTDÏø£]íø£˝À <ä‘·ÔbÕ<äTø£\
<äs¡ÙqeTT, _+<äTe÷<Ûäe <äs¡ÙqeTT, |ü+#·>∑+>±|òü÷{Ÿ˝Àì lÅ‘Ó’*+>∑kÕ«$Tyê] <äs¡ÙqeTT, n_Ûùwø£eTT,
nq+‘·s¡eTT lÅ‘Ó’*+>∑kÕ«$Tyê] J$‘· $X‚cÕ\ô|’ eT]j·TT ø±oπøåÁ‘· ÁbÕ<Ûëq´‘· eT]j·TT l>∑Ts¡T#·]Á‘·ô|’
Á|üe#·qeTT\T ø£\e⁄.uÛÑ≈£îÔ\+<äs¡÷ á |ü$Á‘·yÓTÆq Ä<Ûë´‹àø£ j·÷Á‘·qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø=ì l<ä‘·Ô
kÕsTT uÛÑs¡<ë«»e÷düºsY\ dü+|üPs¡í nqTÁ>∑Vü≤ ÄodüT‡\T bı+<ä ÁbÕs¡úq!

$es¡eTT\≈£î:

$.Vü≤]Vü≤s¡Hê<∏é, ˇ+>√\T,
bò˛Hé:98667 14043, 92912 22675
27

uÖ<ä∆eT‘·+, C…’qeT‘ê\˝À ≈£L&Ü n~
Á|üeTTKkÕúHêìï bı+~q dæ<ë∆+‘·eTT.
ÁbÕπ > › X ¯ e ÷]àø£ > ±<∏ ë \Vü ≤ ]˝À ˇø£ >±<∏ ä
ñqï~.
ø±ã÷˝Ÿ ˝ À n\»&ç ì nD∫y˚ ù d+<ä T ≈£ î
Á|üuTÑÛ ‘·«+ ˇø£ ôdì’ ø±~Ûø±]ì |ü+|æ+~. n‘·&TÉ q>∑sêìï
#˚s¡T≈£îH˚≥|ü&˚ ¬s+&ÉT ~≈£îÿ\ qT+&ç ‘·TbÕø°\qT
<äT+&É>∑T\T ù|\ÃkÕ>±s¡T. Ä‘·&ÉT nÁ|üeT‘·Ô‘·‘√H˚
ñHêï&ÉT. >∑Tfi¯fl u≤] qT+&ç ‘·|æŒ+#·T≈£îH˚+<äT≈£î ‘·q
>∑Ti≤¿ìï yÓqTø£≈£î eTs¡\ÃkÕ>±&ÉT.
ø±˙ Ä >∑Ti¿+ n~Ûø±] e÷≥ \ø£å´ô|≥ºø£,
ø£<äq≈£î‘·÷Vü≤\+‘√ eTT+<äT≈£î kÕ–+~. >∑Ti¿+
n~Ûø±]øÏ ˝§+>∑˝Ò<äT. yÓ+≥ yÓ+≥H˚ ‘·TbÕø°>∑Tfi¯ófl Ä
>∑Ti≤¿ìøÏ, Ä n~Ûø±]øÏ <ä÷düT≈£îb˛j·÷sTT. >∑Ti¿+,
n~Ûø±] nø£ÿ&çø£ø£ÿ&˚ eTs¡DÏ+#ês¡T.
n+‘·≈î£ eTT+<äT Ä n~Ûø±] sêe*Œ+&ç˝À qTqï
ˇø£ es¡Ô≈£îìøÏ ‘·q sêã&ç˝À ø=+‘· uÛ≤>±ìï C≤Á>∑‘·Ô>±
<ë∫ ñ+#·eTì Ç#˚Ãyê&ÉT. Ç|ü&ÉT Ä n~Ûø±]
eTs¡DÏ+#ê&ÉT. C≤„‘·T\T e∫à n n~Ûø±]øÏ sêe\dæq
&É ã T“qT Á|ü u Û Ñ T ‘· « + qT+&ç edü ÷ \T #˚ d ü T ≈£ î ì
yÓ[flb˛j·÷s¡T. nsTT‘˚ Ä es¡Ô≈£îì e<ä› ôd’ìø±~Ûø±]øÏ
#Ó+~q ˇø£ \ø£så ÷¡ bÕj·T\T ñqïeì, Ä Ç<ä]› øÏ ‘·|Œü ,
eT÷&√ e´øÏÔøÏ ‘Ó*j·T<äT. Çø£ ‘·qqT mes¡÷ Ä &ÉãT“
n&ÉT>∑s¡˝Òs¡ì ‘·q e<ä›H˚ ñ+#·T≈£îHêï&ÉT yê´bÕ]. Ä
yê´bÕ] n$yêVæ≤‘·T&ÉT. sêe*Œ+&ç qT+&ç eTø±eTTqT
wüVü≤s¡Hé|üPsY≈£î e÷sêÃ&ÉT.
ø±\+ >∑&TÉ k˛Ô+~. 20 dü+e‘·‡sê\T >∑&#ç êsTT.
ˇø£ s√Eq wüVü≤s¡Hé|üPsY˝À Ä es¡Ô≈£î&ÉT sêe*Œ+&ç˝À
ùdïVæ≤‘·T&Ó’q ˇø£ e´øÏÔì #·÷#ê&ÉT. Ä ùdïVæ≤‘·T&ÉT,

„"å
ã≤
ѨO
ѨO

28

Ç‘· s ¡ T \‘√ Vü ≤ ]<ë«sY b˛‘· ÷ ,
wüV≤ü s¡H|é Pü sY˝À ~>±&ÉT. Ä es¡≈Ô î£ &ÉT bÕ‘·
ùdïVæ≤‘·T&çì, n‘·&ç ãè+<ëìï ‘·q Ç+{ÏøÏ $+<äT≈£î
s¡eTàì ÄVü‰«ì+#ê&ÉT.
ùdïVæ≤‘·T&ÉT ‘·qyê]‘√ es¡Ô≈£îì Ç+{ÏøÏ
$+<äT≈£î e#êÃ&ÉT. es¡Ô≈£î&ÉT m+‘√ ñ‘ê‡Vü≤+‘√
$+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêï&ÉT. á˝À>± Ä es¡Ô≈£îì
uÛÑe+‹˝Àì ˇø£ >∑~ qT+&ç Vü≤è<äj·T$ø±s¡+>± @&ÉTŒ
$ì|æ+∫+~. Ä ãè+<ä+ n+‘ê Ä @&ÉTŒqT $Hêïs¡T.
es¡ Ô ≈ £ î &É T Ç<˚ M T |ü { Ï º + #· T ø√≈£ î +&Ü, $+<ä T
düe÷j·T‘·Ô|üs¡düTÔHêï&ÉT.
ªªmes¡ T @&É T dü T Ô H êïs¡ T ?µµ ùdïVæ ≤ ‘· T &É T
Á|ü•ï+#ê&ÉT.
ªª@MT |ü{Ϻ+#·Tø√≈£î. $+<äT uÛÀ»qeTT #˚sTTµµ
nHêï&ÉT es¡Ô≈£î&ÉT.
ùdïVæ≤‘·Tq≈£î, Ä‘·ì ãè+<ëìøÏ Ç<˚MT ns¡∆+
ø±˝Ò<äT. ªªmes¡T m+<äT≈£î n˝≤ Bq+>± @&ÉTdüTÔHêïs√
eTT+<äT e÷≈£î ‘Ó*j·÷*. ‘·s¡Tyê‘˚ $+<äTµµ nHêïs¡T
n ùdïVæ≤‘·Tì ãè+<ä+.
Çø£ es¡Ô≈£î&ÉT #Ó|üŒø£ ‘·|üŒ˝Ò<äT. Bs¡È+>±
ì≥÷ºsêÃ&ÉT Ä es¡Ô≈£î&ÉT. ªªn˝≤ $\|ædüTÔqï~ Hê
ø√&É\T. n+fÒ Hê ≈£îe÷s¡Tì uÛ≤s¡´. Hê ≈£îe÷s¡T&ÉT
Ç{°e˝Ò eTs¡DÏ+#ê&ÉTµµ nHêï&ÉT Ä es¡Ô≈£î&ÉT. (47e
n<Ûë´j·T+ $T>∑‘ê e#˚à dü+∫ø£˝À...)
#=∂g∞â◊fi~°O ã¨^Œ∞æ~°∞O ™ê~Ú<å<∏ä+!

áê~åÜ«∞}, ã¨`«ûOQÆ=Ú, <å=∞㨇~°}Å Ü≥ÚHõ¯ =∞Ç≤Ï=∂xfi`« J#∞Éèí∂`«∞Å#∞,
J#∞Éèí"åÅ#∞, gÖˇ·`Õ "å\˜ „áê^è•#º`«#∞ q=iã¨∂Î Éèí‰õΩÎÅ∞ „"åã≤ ѨOѨQÆÅ~°∞. „ѨK«∞i`«"≥∞ÿ#
J#∞Éèí= Hõ^äŒ#=Ú ÖË^• "åºã¨=Ú#‰õΩ „Ѩ`ÕºHõ=ÚQÍ NQÆ∞~°∞K«i„`« ÖË^•
N™ê~ÚbÖÏ=∞$`«=Ú ÖË^• N"≥OHõÜ«∞º™êfiq∞K«i„`«
áê~åÜ«∞} „QÆO^äŒ=ÚQÍ |ǨïHõiOK«|_»∞#∞.
¿Ñ~°∞, z~°∞<å=∂, á¶È<£ <≥O|~°∞ ÖËx J#∞Éèí"åÅ∞ ã‘fiHõiOK«|_»=Ù. ¿Ñ~°∞ „ѨK«∞iOK«_»O W+¨ìO ÖËx"å~°∞ `≥Å∞ѨQÆÅ~°∞.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

dü÷|ò” =∞Ǩ`«∞‡Å qâ◊fiK≥·`«<åº#∞Éèí∂`«∞Å∞

bòıC≤sTT˝Ÿ

¿ãHõ~°}: '#Ok—

™ê^èŒ# KÕã¨∞Î<åfl=∞x K≥ѨC‰õΩ<Õ =O^Œ=∞OkÖ’ `˘OÉèˇ·`˘q∞‡k =∞Ok ÉèÏ~åºa_»¤Å
J#∞|O^è•Å‰õΩ, =∞=∞HÍ~åʼnõΩ, W`«~° "Õ\˜ÔH·<å ZѨC_À XHõѨC_»∞
Ö’#∞H͉õΩO_® áÈ=_»O ÖË^Œ∞. ZO`À=∞Ok ™ê^èŒ# ¿Ñ~°∞ K≥ѨC‰õΩO>Ë<Õ
_»|∞ƒ HÀã¨O Z<Àfl "ÕëêÅ∞ "ÕÜ«∞HõáÈ=_»O ÖË^Œ∞.
x["≥∞ÿ# ™ê^èŒ#, JO>Ë ã¨^Œ∞æ~°∞=∂~°æOÖ’ #_»=_»=∞O>Ë Uq∞\’ K«∂_»QÆÅO
'dü÷|ò” =∞Ǩ`«∞‡Å qâ◊fiK≥·`«<åº#∞Éèí∂`«∞Å∞—Ö’! –Z_ç@~ü

n~ yÓTsY«≈£L, u≤esY› q>∑sê\≈£L eT<Ûä´q
yê´|æ+∫q $kÕÔs¡yÓTÆq m&Ü]! yê´bÕs¡T\ düeT÷Vü≤+
Ä m&Ü] >∑T+&Ü Á|üj·÷D+ kÕ–düTÔqï~.
Ä yê´bÕs¡T\˝À ˇø£ e´øÏÔ Ä m&Ü] >∑T]+N,
nø£ÿ&É »]π> <ë]<√|æ&û\ >∑T]+N, <√|æ&û<=+>∑\
eTTsƒê >∑T]+N $ì ñHêï&ÉT. n+<äTe\¢ ‘·q e<ä› ñ
qï ã+>±s¡+ ˇø£ dü+∫˝À <ë#ê&ÉT. ˇø£y˚fi¯ <√|æ&û
»]–‘˚, n+‘ê <=+>∑\bÕ˝…’Hê dü+∫˝À <ë#·T≈£îqï~
C≤Á>∑‘Ô· #˚dTü ø√>∑*–‘˚, ‹]– ô|≥Tºã&ç>± yê&ÉTø√e#·Ãì
‘·\#ê&ÉT n‘·&ÉT. |ü~y˚\ ã+>±s¡T BHêsê\ kıeTà~!
n+‘ê >∑ T &Üsê\T y˚ d æ $ÁXÊ+‹
rdüT≈£î+≥THêïs¡T. <=+>∑\ >∑T]+∫ m]– ñqï e´øÏÔ
ã+>±s¡+ ô|≥Tº≈£îqï dü+Nì <äTdüTÔ\ ˝À|ü\ <ë∫
ãj·T≥ø=#êÃ&ÉT. Ä dü+Nì uÛÁÑ <ä+>± <ë#·&ÜìøÏ ‘·–q
düú\+ ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·÷ ãj·T˝Ò›sê&ÉT.
m&Ü]˝À ø=+‘·<ä÷s¡+ q&É∫ #·÷#ê&ÉT.

<ä÷s¡+>± ˇø£ &˚sê ø£ìŒ+∫+~. <ëì <ä>sZ∑ ≈¡ î£ #˚sê&ÉT.
˝À|ü\ ˇø£ e´øÏÔ ˇ+≥]>± ≈£Ls=Ãì ñHêï&ÉT.
ÄC≤qTu≤VüQ&Ó’q Ä e´øÏÔ >√HÓ‘√ ‘·j·÷s¡T#˚dæq
n+>∑ s ¡ U ≤ ‘=&É T ø=ÿì ≈£ L s¡ T ÃHêï&É T . ‘· \ ô|’
≈£îfi≤flsTT({À|”), yÓT&É˝À |üPdü\<ä+&É ø£\<äT. #·÷ùdÔ
kÕ<ÛäTe⁄ e˝Ò HÓeTà~>± ø£ìŒ+#ê&ÉT.
yê´bÕ] yÓ[fl |ü\Tø£]+#ê&ÉT.
Ä kÕ<ÛäTe⁄,ªª@+ ø±yê*?µµ nì n&ç>±&ÉT.
ªªHê dü+Nì <=+>∑\u≤]q |ü&≈É î£ +&Ü <ë#ê*.
MT e<ä› ñ+∫ , ‘·s¡Tyê‘· e∫à rdüT≈£îyÓfi¯‘êqT.
@eT+{≤s¡T?µµ nq&ç>±&ÉT yê´bÕ].
yê´bÕ]ì ‘˚]bÕs¡ #·÷∫q Ä kÕ<ÛäTe⁄,
ªªnuÛÑ´+‘·s¡+ ˝Ò<äT. yÓ[fl >∑T&Üs¡+ ˝À|ü\ @<√ ˇø£
eT÷\ ˙ dü+Nì C≤Á>∑‘Ô· #˚dTü ø=ì yÓfió¯ fl. ˙e⁄ e#˚Ã<ëø±
Ä dü+N nø£ÿ&˚ ñ+≥T+~. ˙e⁄ m|ü&=∫ÃHê <ëìì
rdüT¬øfi¯fle#·Tõµ nHêï&ÉT ì]¢|üÔ+>±.
29

yê´bÕ] nfÒ¢ #˚dæ ‹]– ‘·eT >∑T&Üsê\
e<ä›≈£î #˚sê&ÉT. >∑T&Üsê\qT #·÷&É>±H˚
ø£ìŒ+∫q |òüTÀs¡<äèX¯´+ n‘·&çì ø£ø±$ø£\+ #˚dæ+~.
>∑T&Üsê\˙ï <Û«ä +dü+ ø±ã&ç ñHêïsTT. ø=+<äsT¡
yê´bÕs¡T\T #·+|üã&çj·TTHêïs¡T. $T–*qyê] ø±fi¯ófl,
#˚‘·T\T ø£≥ºã&ç ñHêïsTT. n+<äs¡÷ ÇdüTø£˝À ø£<ä\ø£
n˝≤ |ü&ç ñHêïs¡T.
á Vü≤sƒê‘Y <äèXÊ´ìï #·÷∫q yê´bÕ] HÓeTà~>±
‘˚s¡Tø=ì kÕ{Ïyê] ø£≥T¢ $bÕŒ&ÉT. n+<äs¡÷ ø±ùd|ü{ÏøÏ
‘˚s¡T≈£îHêïs¡T. <√|æ&ûeTTsƒê e∫à n+‘ê <√#·Tø=ì
<Ûä«+dü+ #˚dæ yÓfi≤fls¡ì #ÓbÕŒs¡T yês¡T. Ä <=+>∑˝…+‘·
Á≈£Ls¡+>± Á|üe]Ô+#ês√ #ÓbÕŒs¡T. #êe⁄ ‘·|æŒ ø£qTï
˝§≥ºuÀsTTq #·+<ä+>± ‘·j÷· s¬ q’ ‘·eT <äTdæ‹ú ˙, n+‘ê
\÷{°jÓÆTq dü+|ü<äq÷ >∑T]+N #Ó|æŒ e>∑#ês¡T.
ø±ùd|ü { Ï ø Ï
ˇø£ ] H=ø£ s ¡ T
düeTT<ësTT+#·T≈£îHêïs¡T.....‘Ó|üŒ]˝≤¢s¡T. ‘·«s¡>± Ä
dü ú \ + $&ç ∫ yÓ fi ¯ fl <ä * #ês¡ T . $T–*qy˚ y √
Áb˛π>j·TkÕ>±s¡T.
eTq yê´bÕ] Áã‘·T≈£îJe⁄&Ü nqTø=ì, ‘·qT
ø±ùd|ü{À¢ ekÕÔqì, |üs¡T>∑T |üs¡T>∑Tq kÕ<ÛäTe⁄ <ä>∑Zs¡≈£î
#˚sê&ÉT.
n‘·&TÉ yêøÏ≥ ì˝§Ãì ˝À|ü\≈£î ‘=+–#·÷&É>±,
‘·eT $TÁ‘·T\ dü+|ü<ä+‘ê nø£ÿ&˚ ñqï~. Ç+ø±düÔ
‘˚]bÕs¡ #·÷&É>±- Ä <√|æ&û eTTsƒê n+‘ê nø£ÿ&˚
ñqï~.
yê´bÕ]øÏ #ÓeT≥\T |ü≥ºkÕ>±sTT.
‘êqT n+‘·≈£îeTT+<äT ø£*dæq kÕ<ÛäTy˚ Ä
<=+>∑\ ndü\T Hêj·T≈£î&Éì ns¡úyÓTÆ+~. ÁbÕD≤\T
ø=&ç > ∑ ≥ º k Õ>±sTT. H√s¡ T ‘· & Ü]+~. X¯ Ø s¡ +
ø=j·T´u≤]+~. eTqdüT ø£ø±$ø£\yÓTÆ+~. ìX‚Ãwüߺ&Ó’
ì\ã&ܶ&ÉT!
kÕ<ÛTä e⁄, ø±<äT...ø±<äT, Ä <=+>∑\ Hêj·T≈£î&ÉT
yê´bÕ]ì #·÷#ê&ÉT. ªªmes¡T?...zVü≤À ˙yê! ˙ dü+N
rdüT≈£îyÓfi¯fl&ÜìøÏ e#êÃyê? nsTT‘˚ n<Óø£ÿ&É ô|{≤ºy√
nø£ÿ&˚ ñ+~. |ü≥Tº≈£î yÓfi¯óflµµ nì <√|æ&û kıeTTàqT
30

‘·q eTTsƒê≈£î |ü+#˚ |üì˝À |ü&ܶ&ÉT.
yê´bÕ]øÏ ÁbÕD+ ˝Ò#=∫Ã+~.
˝À|ü\≈£î e∫Ã, dü+N rdüT≈£îHêï&ÉT. M&√ÿ\T #Ó|üŒ>±,
Ä Hêj·T≈£î&ÉT,ªªn+‘ê ñ+<ë?µµ nq&ç>±&ÉT.
ªªÄ...|ü~y˚\ BHêsê\÷ ñHêïj·T+&ûµµ nì
#Ó|æŒ m˝≤>√ ãj·T≥|ü&ç |üs¡T>∑T \+–+#·T≈£îHêï&ÉT.
me«s¡÷ n‘·&çì n&ɶ–+#·˝Ò<äT.
n‘·&ç dü+N˝À |ü~y˚\ es¡Vü‰\÷ ø£≥Tºø£<ä\ø£
nfÒ ¢ ñHêïsTT. yê´bÕ]π ø MT ns¡ ú + >±ø£
eT‹b˛sTTq+‘·|üHÓ’+~!
nø£ÿ&É >∑T&Üs¡+˝Àì eTTsƒê düuÛÑT´\T ≈£L&Ü
‘·eT Hêj·T≈£îì #·s´¡ ≈£î _‘·sÔ b¡ ˛j·÷s¡T. ‘êeT+‘ê ø£*dæ
<√∫ ‘Ó ∫ Ãq<ë+{À¢ @eT+‘· ã+>±s¡ + ˝Ò < ä T .
ã≥º\T,yê´bÕs¡ düe÷Á– e÷Á‘·y˚T ñHêïsTT. #·÷dü÷Ô
#·÷dü÷ Ô ñ+&É>±H˚ es¡Vü‰\ dü+N #˚sTT <ë{Ï
yÓ[flb˛e&É+ düVæ≤+#·˝Òø£b˛j·÷s¡T.
ªª@$T{Ï ˙e⁄ #˚dæq |üì?µµ nì Hêj·T≈£î&çì
n&ç>±s¡T.
n‘·&ÉT qyê«&ÉT.
ªªdæ]øÏ yÓ÷ø±\T n&ÉT¶ ô|≥º&ÉeT+fÒ Ç<˚H˚yÓ÷.
e+≥ Ç+{Ï ≈£î+<˚\TqT $&ç∫ ô|&É‘êyê? m+<äTø£˝≤
#˚XÊe⁄?µµ nì ì\BkÕs¡T. n‘·q+fÒ yê]øÏ ñqï
uÛ Ñ j · T + Ä ø£ å D +˝À ÄÁø√X¯ + s¡ ÷ |ü + ˝À n˝≤
ãj·T≥|ü&ç+~.
mes¡T Ä <ë]q yÓfi‚flB, m|ü&ÉT m˝≤
<√#· T ø√yê*‡+B ‘· e T≈£ î H˚ ] Œq >∑ T s¡ T e⁄,
Hêj·T≈£î&É÷q÷ Äj·Tq. n‘·qT #Ó|æŒ+~ #Ó|æŒq≥T¢
#˚kÕÔs¡+‘ê. <√∫+~ n‘·ì eTT+<äT+#·T‘ês¡T. n‘·qT
me]øÏ @~ ÇùdÔ n~ rdüTø√e&ÉyT˚ Ä <=+>∑\ e+‘·T.
@Hê&É÷ m~]+∫ ms¡T>∑s¡T. n‘·H˚~ rdüT≈£îHêï
H√¬s‘·Ôs¡T. nsTTHê á s√E yê]øÏ eT‹b˛sTT+~.
‘·≥Tºø√˝Òø£ H√s¡T ‘Ós¡∫ ì\BXÊs¡T.
ªªÄ yê´bÕ]øÏ HêMT<ä qeTàø£+ @s¡Œ&ç+~. Hê≈£î
uÛÑ>∑e+‘·Tìô|’ qeTàø£+- qHêïj·Tq @Hê{Ϭø’Hê
ø£å$TkÕÔ&Éì! Ä uÒVü‰] qeTàø±ìï H˚qT eeTTàø±˙j·T

˝Ò<äT. uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT ≈£L&Ü Hê qeTàø±ìï
eeTTà #˚j·T&ÉTµµ nì düe÷<Ûëq+
#ÓbÕŒ&ÉT Ä kÕ<ÛäTe⁄....ø±<äT ø±<äT, Ä <=+>∑\
Hêj·T≈£î&ÉT, n<˚...n‘·&˚ bòıC≤sTT˝Ÿ!
`````
ªnã÷ Ä˝Ÿ bòıC≤sTT˝Ÿ-ÇãHé-Çj·÷CŸ n˝Ÿ
‘·\U≤ìµ nqï~ bòıC≤sTT˝Ÿ jÓTTø£ÿ |üP]Ô ù|s¡T. n‘·&TÉ
U§sêdüHé q>∑s¡+˝À »ìà+#ê&ÉT.
n‘· & ç J$‘· + Á|ü < ∏ ä e ÷+ø£ + <ë]<√|æ & û
sêsêE>± >∑&ç∫+~. n‘·ì ù|s¡T ø£è≤s¡‘ê«ìøÏ eTs√
ù|s¡T. yÓTsY«, u≤esY› q>∑sê\ eT<Ûä´ m&Ü]˝À, n~
≈£L&Ü m&Ü] eT<Ûä´ uÛ≤>∑+˝À n‘·ì kÕúes¡+. n‘·ì
•wü´]ø£+˝À ‘·j·÷¬s’q eTTsƒê≈£î ‘êqT ‹s¡T>∑T˝Òì
Hêj·T≈£î&É‘·&ÉT.
>√‘·+ ã≥º‘√ ‘·j·÷¬s’q bı&Éyê{Ï #=ø±ÿ,
‘·\ô|’ }\T{À|”, yÓT&É˝À |üPdü\e÷\‘√ #·÷&É{≤ìøÏ
Äj·Tq kÕ<ÛäTy˚! ø±˙ <ë]<√|æ&û˝À n‹ Á≈£Ls¡T&ÉT!
n‘·&TÉ Hêj·T≈£î&ç>±, >∑Ts¡Te⁄>± ñ+&ç eTTsƒê≈£î
dü÷#·q*#˚Ãyê&ÉT. >∑T&Üs¡+ qT+&ç ø£~˝Òyê&ÉT ø±<äT.
yê]øÏ ‘êqT @~ùdÔ n<˚. ‘·qπø~ ø±e*ùdÔ n~ ‘·q<˚!
‘·q¬ø<äTs¡T ˝Ò<äT. <√|æ&û˝À e∫Ãq edüTÔe⁄\ ∫{≤º
‘·j·÷s¡T#˚ùdyê&ÉT. me]øÏ @$T |ü+∫+B >∑Ts¡TÔ

Áyêùdyê&ÉT. ì\Te ñ+#˚ edüTÔe⁄\
$esê\T ≈£L&Ü Áyêdæ ñ+#˚yê&ÉT |üø±ÿ>±!
‘·s¡#·÷ n+<ä]˙ düe÷y˚X¯|üs¡#˚yê&ÉT. eTTsƒê˝Àì
yê¬se¬s’Hê sê≈£î+fÒ, yê]ì ‘·ìï ‘·]y˚Tùdyê&ÉT.
uÛÑ>∑e+‘·T&ÉT bòıC≤sTT˝Ÿ qeTàø±ìï eeTTà
#˚j·T˝Ò<äT. ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À n‘·&çì ‘·q yÓ’|ü⁄
‹|üŒ≈£îHêï&ÉT. bòıC≤sTT˝Ÿ ‘êqT #˚dæq |òüTÀsê\≈£î
≈£î$T˝≤&ÉT. uÛÑ>∑e+‘·T&çì Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£+>±
ÁbÕ]ú+#ê&ÉT.
nq+‘·s¡+ n‘·&ÉT ≈£LbòÕ nH˚ q>∑s¡+ #˚sê&ÉT.
Ä ‘·sê«‘· eTø±ÿ |ü⁄D´πøÁå ‘·+ yÓfi≤fl&ÉT. nø£ÿ&˚ ∫e]ø£+{≤
J$+∫ düe÷~Û #Ó+<ë&ÉT.
bòıC≤sTT˝Ÿ, eTø±ÿ˝À kÕ+Á|ü<ëj·÷\ >∑T]+∫
≈£ å î Dí + >± ‘Ó * dæ q yê&ç > ± ù|s¡ T ‘Ó # · T Ã≈£ î Hêï&É T .
kÕ+Á|ü<ëj·T+ >∑÷]Ã me]øÏ nqTe÷q+ ø£*–Hê
∫e]e÷≥ bıC≤sTT˝Ÿ<˚!
#·Áø£e]Ô ãs¡÷q˝Ÿ s¡w<” Tä m<äT≥ »+≈£L >=+≈£L
˝Ò≈£î+&Ü ‘·|üqT ‘·|ü>±, ˇ|üqT ˇ|ü>± ‘·q
uÀ<Ûäq˝À Á|üø£{Ï+∫q yÓTTq>±&ÉT bòıC≤sTT˝Ÿ!

ªdü÷|ò” eTVü‰‘·Tà\ $X¯«#Ó’‘·Hê´qTuÛÑ÷‘·T\Tµ
dü÷|ò” eTVü‰‘·Tà\ ÄX¯Ãs¡´ø£s¡ $X‚wü kÕ<ÛäHê+XÊ\‘√ ≈£L&çq

ªdü÷|ò” eTVü‰‘·Tà\ $X¯«#Ó’‘·Hê´qTuÛÑ÷‘·T\Tµ nqT Á>∑+<∏ä+
Ç|ü&ÉT uÛÑ≈£îÔ\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ e∫Ãq~. yÓ\ s¡÷ˆˆ120/`.
HÓ\÷¢s¡T, ôV’≤<äsêu≤<é, >∑T+≥÷s¡T, $XÊK|ü≥ï+, lø±≈£îfi¯+, $»j·Tq>∑s¡+, ˇ+>√\T,
ø£&É|ü, ‹s¡T|ü‹, nq+‘·|ü⁄s¡+, ø£s¡÷ï\T, &√Hé, »+>±¬s&ç¶>∑÷&Ó+, <äeTàù|≥ e+{Ï |ü\T
eTTK´ ÁbÕ+‘ê\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡ Á|ü<Ûëq |ü≥ºD≤\˝À \_Û+#·TqT.
$es¡eTT\≈£î bò˛Hé #˚j·T>∑\s¡T.

q=~°=ÚʼnõΩ:

ªuÛÑ>∑yêHé lll yÓ+ø£j·T´kÕ«$T dü<äTZs¡Tø£è|üµ (Ä<Ûë´‹àø£ e÷dü|üÁ‹ø£), Ç+{Ï HÓ+: 25-10-200,
Ä+Á<Û ä Á |ü > ∑ ‹ Á>±MTD u≤´+ø˘ <ä > ∑ Z s ¡ , π ø X¯ e ⁄\ q>∑ s Y , y˚ < ëj· T bÕfiË + ,
HÓ \ ÷¢ s ¡ T -524004., bò ˛ Hé : 98494 48463, 90001 99590
31

eTVü‰kÕ«$Tyê]
<äj·T≈£î n+‘˚eTT+~?!
n~ eTVü‰sêÅwüº˝Àì dü‘êsê˝À ñ‘·Ôs¡
lq≥sê»kÕ«$Tyê] <˚yê\j·T+ ø£&TÉ ‘·Tqï|üŒ{Ï s√E\T.
eTVü ‰ kÕ«$Tyês¡ T nø£ ÿ &˚ ñ+≥÷ n˙ï dü « j· T +>±
|üs´¡ y˚ødåÏ Tü HÔ êïs¡T. |üse¡ ÷#ês¡´kÕ«$Tyê] <äsÙ¡ HêìøÏ uÛ≈Ñ î£ \Ô T
‘·+&√|ü‘·+&Ü\T>± edüTÔHêïs¡T.
ˇø£Hê{Ï Ä~yês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ eT÷&ÉT>∑+≥\
ÁbÕ+‘· + ˝À 30dü + e‘· ‡ s¡ e TT\ ej· T dü T ‡ >∑ \ ˇø£
j·TTe≈£î&ÉT eTVü‰kÕ«$Tyê]øÏ kÕcÕº+>∑ qeTkÕÿs¡+ #˚dæ
ì\T#·THêï&ÉT.
n‘·ì ø£fi¯fl˝À¢ ø£˙ï{Ï<Ûës¡qT eTVü‰kÕ«$Tyês¡T
#·÷dæ Áù|eT‘√ ªª@eTbÕŒ! mes¡T ˙e⁄? mø£ÿ&ç qT+&ç
e#êÃe⁄? ˙ ø£fi¯fl˝À¢ Ä ‘·&ç m+<äT≈£î?µµ nì n&ç>±s¡T.
n‘·qT düe÷<Ûëq+ @MT #Ó|üŒ≈£î+&ÜH˚ ô|<ä›>±
@&Ée≥+ yÓTT<ä\Tô|{≤º&ÉT. #·T≥÷º ñqïyês¡T n‘·&çì
}s¡&ç+∫ eTVü‰kÕ«$Tyê] eTT+<äT ≈£Ls√Ãô|{≤ºs¡T.
ªªmø£ÿ&ç qT+&ç e#êÃe⁄ nbÕŒ?µµ eTVü‰kÕ«$T
n&ç>±s¡T.
ªªbÕ\ø±ÿ&é πøs¡fi¯µµ
yÓ+≥H˚ eTVü‰kÕ«$Tyês¡T ªªbÕ\ø±ÿ&é qT+&ç
Á|üj·÷dü|ü&ç Çø£ÿ&ç<ëø± e#êÃyê?µµ nì n&ç>±s¡T.
ªªne⁄qT ô|]j·÷e! MT ø√dü+ nø£ÿ&ç qT+&ç
e#êÃqT.µµ
ªªdüπs. ˙ ù|s¡T @+{Ï?µµ
ªªVü≤]Vü≤s¡ düTÁãeTDÏj·THéµµ
ªªuÛÒwt! #ê˝≤ eT+∫ ù|s¡T. MT ‘·+Á&ç>±s¡T @+
#˚düTÔ+{≤s¡T?µµ nì n&ç>±s¡T.
ªªe÷‘·+Á&ç>±s¡T Ç|ü&ÉT X¯Øs¡+‘√ ˝Òs¡T. yês¡T
bÕ\ø±ÿ&é˝À Äj·TTπs«<ä yÓ<’ Tä ´&ÉT. yê] ù|s¡T &܈ˆVü≤]Vü≤s¡
Hêsêj·TDHé.....µµ
32

n‘· & É T ‘· q e÷≥\T eTT–+#· ø £ e TT+<˚
eTVü‰kÕ«$Tyês¡T ªªz! qTe⁄« bÕ\ø±ÿ&é Äj·TTπs«<ä yÓ<’ Tä ´\T
Vü≤]Vü≤s¡ Hêsêj·TDHé ≈£îe÷s¡T&Éyê! eT+∫~! düπs
#Ó|ü...n˝≤ nsTT‘˚ qTe⁄« &܈ˆVü≤]Vü≤s¡ sê|òüTeHé>±]
eTqe&ç$ ø£<ä÷! yês¡+<äs¡÷ Äj·TTπs«<äyÓ’<ä´+˝À eT+∫
ù|s¡T dü+bÕ~+#ês¡Tµµ nì #Ó|üPÔ, Ä e∫Ãq n‘·&çì
|ü]o\q>± #·÷dü÷Ô ø£qTu§eTà\T ô|’¬ø‘êÔs¡T.
ªªne⁄qT ô|]j·÷eµµ nì düe÷<Ûëq$T#êÃ&ÉT Ä
j·TTe≈£î&ÉT.
eTVü‰kÕ«$Tyês¡T qe⁄«‘·÷ ªªuÛÒwt! ñqï‘·yÓTÆq
yÓ’<ä´e+X¯+ MT~. n~ düπs...qTe⁄« ˙ ù|s¡T eTT+<äT
&Üø£ºsY nì ô|≥Tºø£˝Ò<ë?µµ nì n&ç>±s¡T.
ªªH˚qT n~ #·<äe˝Ò<äT kÕ«MT. e÷ ‘·+Á&ç>±s¡T
qqTï Ä e÷s¡+Z ˝À ô|+#·˝<Ò Tä µµ ø=+#Ó+ ìs¡ø¢ ´å£ +>± nHêï&ÉT.
ªªqTe⁄« n˝≤ #Ó | ü Œ sê<ä T . MT ‘· + Á&ç > ±s¡ T
#·~$+#·˝Ò<ë ˝Ò<ë ˙πø <ëìô|’ ÁX¯<ä∆ ˝Ò<ë?µµ
n‘·&˚MT düe÷<ÛëqMTj·T˝Ò<äT.
ªªn+‘·{Ï eTVü‰ yÓ’<äT´\ e+X¯+˝À |ü⁄{Ϻ qTe⁄«
H˚s¡TÃ≈£îH˚ uÛ≤>∑´+ b˛>=≥Tº≈£îHêïe⁄. düπs, m+‘·<ëø±
#·<äTe⁄≈£îHêïe⁄?µµ n&ç>±s¡T eTVü‰kÕ«$Tyês¡T.
ªª‘=$Tà~<ëø± kÕ«MTµµ
ªª@+ eT] Äô|’ #·<äyê\ì|æ+#·˝Ò<ë?µµ
ªª@yÓ÷ Hê≈£î n|ü&ÉT nì|æ+#·˝<Ò Tä . ø±˙ Ç|ü&ÉT
∫+‹düTÔHêïqT.µµ
ªª˙≈£î $yêVü≤+ nsTT+<ë?µµ
ªªnsTT+~ kÕ«MT. e÷≈£î @&ÉT dü+e‘·‡s¡eTT\
≈£L‘·Ts¡T ñ+~.µµ
ªªdüπs, Ç|ü&ÉT @$T #˚düTÔHêïe⁄?µµ
n‘·ì ø£fi¯fl˝À¢ qT+&ç ˙s¡T C≤s¡kÕ–+~. ªªHê≈£î
eT+∫ #· < ä T e⁄ ˝Ò ø £ b ˛e&É + e\¢ eT+∫ ñ<√´>∑ +
\_Û+#·˝<Ò Tä kÕ«MT. H˚qT ˇø£ s¬ d’ $t T\T¢˝À dü÷|üsyY »’Ó sY>±
|üì#˚düTÔHêïqT. Hê J‘·+ @&ÉTe+<ä\ s¡÷bÕj·T\T.
<ë+‘√H˚ e÷ ≈£î≥T+ã+ >∑&ÉTk˛Ô+~.µµ

z¨ n˝≤>±! düsπ MT |üPØ«≈£î\T dü«+‘·
Ç\T¢ e~*yÓfi≤flsê?µµ
n‘·&ÉT ø£fi¯ófl ‘·T&ÉT#·T≈£î+≥÷ ªªe÷ ‘ê‘·>±s¡T
ˇø£ Ç+{Ïì ø£{Ϻ+#ês¡T. H˚qT Çø£ÿ&çøÏ sêe≥+ Ä Ç+{Ï
>∑T]+#˚ kÕ«MT. #ê˝≤ @+&É¢ ÁøÏ‘+· e÷ n‘·j
Ô T· ´ (Hêqï>±]
#Ó˝…¢\T) uÛÑs¡Ô #·ìb˛e&É+‘√ ‘·q Ç<ä›s¡T ≈£îe÷¬sÔ\qT
rdüTø=ì bÕ\ø±ÿ&é e∫Ã+~. qesêÁ‘·T\|ü&ÉT e÷
Hêqï>±s¡T y˚TeTT ñqï Ç+{Ïì 25y˚\ s¡÷bÕj·T\≈£î
‘êø£≥Tº ô|{≤ºs¡T. e÷ n‘·Ô>±] |æ\¢\ $yêVü‰\T #˚XÊs¡T.
‘·s¡Tyê‘· e÷ Hêqï, e÷ n‘·Ô Ç<ä›s¡÷ ø±\+ #˚XÊs¡T.
kÕ«MT! Hê u≤<Ûä @$T≥+fÒ ` qesêÁ‘·T\
dü e Tj· T +˝À \ø° å à ø±s¡ ø £ + nsTTq Ç+{Ï ì ‘êø£ ≥ Tº
ô|{Ϻb˛j·÷s¡T. Ç|ü&ÉT Ä Ç\T¢ Hê≈£î <äø£ÿ≈£î+&Ü b˛j˚T
|ü]dæú‹ <ë|ü⁄]+∫+~. n|ü ô|]– 45 y˚\s¡÷bÕj·T\T
nsTT+~µµ nì yêb˛j·÷&ÉT Ä j·TTe≈£î&ÉT.
l|üs¡e÷#ês¡´kÕ«$Tyês¡T ø£fi¯ófl eT÷düT≈£îì
<Ûë´q+˝ÀøÏ yÓfi≤fls¡T. ø=~›ùd|ü{Ï ‘·s¡Tyê‘· ø£fi¯ófl ‘Ós¡∫
∫s¡Tqe⁄«‘√ ªªdüπs, Á|ü‹ qesêÁ‹øÏ qTe⁄« Ç+{À¢ u§eTà\
ø=\Te⁄ ô|&ÉTÔHêïe⁄ ø£<ä÷!µµ nHêïs¡T.
ªª˝Ò<äT ô|]j·÷e! e÷ ‘·+Á&ç>±s¡T ñqï|ü&ÉT
u§eTà\ø=\Te⁄ ô|fÒyº ês¡+. Äj·Tq yÓ[flb˛sTTq ‘·sT¡ yê‘·
qT+N ô|≥º & É + ˝Ò < ä T ....µµ nì #Ó | ü ⁄ Ô + &É > ±H˚ ,
eTVü‰kÕ«$Tyês¡T n&ÉT|¶ &ü TÉ ‘·÷ ªª|üPØ«≈£î\ >∑T]+∫ qTe⁄«
n˝≤ e÷{≤¢&É≈£L&É<äT. yês¡T #ê˝≤ >=|üŒyês¡T. Hê≈£î
‘Ó\TdüT. yês¡T #ê˝≤ eT+∫ |üqT\T #˚dæ yÓ[flb˛j·÷s¡T.
qTe⁄« eTqdüT˝À @<√ ô|≥Tºø=ì ‘·s¡‘·sê\T>± edüTÔqï
Ä#êsê\qT e<ä\sê<äT. eTs=ø£ÿ yês¡+˝À qesêÁ‹
yÓ T T<ä \ T ne⁄‘· T +~. bÕ\ø±ÿ&é ˝ Àì MT Ç+{Ï ˝ À
u§eTà\ø=\Te⁄ ô|{Ϻ »>∑Hêà‘·qT Äsê~Û+#·T. ˙ ø£cÕº\T
r] }s¡≥ \_ÛdüTÔ+~µµ nì #Ó|æŒ n‘·ìøÏ Á|ükÕ<ä+ Ç∫Ã
Äos¡«~+∫ |ü+|æ+#ês¡T.
Çs¡yÓ’s√E\T >∑&ç#êsTT. Ä s√E Ä~yês¡+.
dü‘êsê˝À eTVü‰kÕ«$Tyê] <äsÙ¡ Hês¡+ú #ê˝≤ eT+~ uÛ≈Ñ î£ \Ô T
e#êÃs¡T. leTsƒ¡+ |ü]#ês¡≈£î&ÉT ˇø£s¡T Ä uÛÑ≈£îÔ\ eT<Ûä´˝À
Á‘√e #˚düT≈£î+≥÷ düTe÷s¡T 65 dü+e‘·‡s¡eTT\ ej·TdüT‡
ñqï ˇø£ ô|<ë›j·TqqT rdüT≈£îì e#êÃs¡T eTVü‰kÕ«$T
<ä>∑Zs¡≈£î. Äj·Tq ø±cÕj·T eÅkÕÔ\T <Ûä]+∫, yÓT&É˝À mH√ï
‘· T \dæ s¡ T Á<ëø£ å e ÷\\T <Û ä ] +∫ ñHêï&É T . Äj· T q
eTVü‰kÕ«$Tyê]øÏ kÕcÕº+>∑ qeTkÕÿs¡+ #˚dæ Væ≤+B˝À

e÷{≤¢&Ü&ÉT¡ . |üse¡ ÷#ês¡´kÕ«$Tyês¡T ≈£L&Ü
n‘·ì‘√ Væ≤+B˝À e÷{≤¢&ç ‘·eT m<äTs¡T>±
ñqï y˚~ø£ô|’q ≈£Ls√ÃeTHêïs¡T.
ø=~›ùd|ü{Ï ‘·sT¡ yê‘· eTq+ eTT+<äT>± #Ó|ü ≈£îqï
j·TTe≈£î&Óq’ bÕ\ø±ÿ&é≈î£ #Ó+~q Vü≤]Vü≤s¡ düTÁãeTDÏjT· Hé
e∫à eTVü‰kÕ«$Tyê]øÏ qeTdüÿ]+#ê&ÉT. n‘·ì #˚‹˝À
∫qï Á≥+≈£îô|f…º ñqï~.
eTVü‰kÕ«$Tyês¡T n‘·&çì, n‘·ì #˚‹˝Àì
Á≥+≈£îô|f…ºqT #·÷XÊs¡T. Ä j·TTe≈£î&ÉT Ä ô|f…º ‘Ós¡∫
n+<ä T ˝À ñqï |ü ≥ Tº ã ≥º ˝ À #· T ≥º ã &ç j · T Tqï ø=ìï
‘êfi¯|üÁ‘ê\qT ãj·T≥≈£î rXÊ&ÉT. eTVü‰kÕ«$Tyês¡T @MT
‘Ó*j·Tq≥Tº @+≥$ nqï≥Tº>± #·÷XÊs¡T.
n‘·&ÉT ne÷j·Tø£+>± ªªMTs¡T á dü+e‘·‡s¡+
qT+&ç u§eTà\ø=\Te⁄ ô|≥ºeTì Hê≈£î nqT»„ Ç#êÃs¡T.
n+<äT≈£î>±qT H˚qT u§eTà\ ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·÷ á ∫qï
ô|f…º ‘Ós∫¡ #·÷XÊqT. ìC≤ìøÏ n|üŒ{Ïes¡≈L£ H˚qT m|ü&É÷
Bìì ‘Ós∫¡ #·÷&É˝<Ò Tä . H˚qT ‘Ós∫¡ #·÷ùddü]øÏ ‘êfi¯|Áü ‘ê\T
ñHêïsTT. n+<ä T ˝Àì uÛ ≤ wü ns¡ ú + >±ø£ Çø£ ÿ &ç ø Ï
rdüT≈£îe#êÃqTµµ nHêï&ÉT.
eTVü ‰ kÕ«$Tyês¡ T qe⁄«‘· ÷ m<ä T s¡ T >±
≈£Ls=Ãìj·TTqï ø±cÕj·T eÅdüÔ<Ûë]ì #·÷dæ, Væ≤+B˝À
ªªø=~›ùd|ü{Ï eTT+<äT qTe⁄« qqTï n&ç–q Ä n|üPs¡«
edüTÔe⁄ e∫Ã+~. e∫à #·÷&ÉTµµ nHêïs¡T.
Äj· T q ÁøÏ + <ä ≈£ L s=Ãì Ä ‘êfi¯ | ü Á ‘ê\qT
ì•‘·+>± |ü]o*+#·kÕ>±&ÉT. yê{Ïì #·÷düT+Ô &É>±H˚ n‘·&ç
eTTK+˝À uÛ ≤ yê\T e÷]b˛sTT Äq+<ä +
|üs¡efi¯ófl Á‘=ø£ÿkÕ–+~. Ä ‘êfi¯|üÁ‘ê\qT #˚‘·|ü≥Tºø=ì,
nfÒ¢ ‘·\ô|’ ô|≥Tºø=ì uÛÑ>∑e‘Y Á|ükÕ<ä+>± uÛ≤eq #˚dü÷Ô
Äq+<ä+‘√ >∑{>ºÏ ± ªªz |üse¡ T Ä#ês¡´ |ü⁄s¡TcÕ! á n|üPs¡«
Äj·TTπs«<ä Á>∑+<∏ä+ ø√dü+ mH√ï @fi¯ófl>± yÓ‘·T≈£î‘·THêïqT.
ø±˙ Ç|ü&ÉT H˚qT n&ç–q<ëìì ˇø£ÿ ns¡>∑+≥˝ÀH˚
Hê≈£ î Á|ü k Õ~+#êe⁄µµ nì kÕ«$Tyê]øÏ kÕcÕº + >∑
qeTkÕÿs¡+ #˚XÊ&ÉT.
ô|f…º rdüT≈£îe∫Ãq Vü≤]Vü≤s¡ düTÁãeTDÏjT· Hé @MT
ns¡ú+>±ø£ nfÒ¢ ì\TÃ+&çb˛j·÷&ÉT. eTVü‰kÕ«$Tyês¡T
n‘·&çì <ä>∑Zs¡≈£î |æ*∫ ªªÇ‘·qT (65 @+&É¢ eè<äT∆&ÉT)
|ü+&ÉØ|ü⁄s¡+ qT+&ç e∫Ãq Äj·TTπs«<ä dæ<ë∆+‹. ns¡>+∑ ≥
ÁøÏ‘·+ ‘·qT ˇø£ n|üPs¡« Á>∑+<∏ä+ ø√dü+ yÓ‘·T≈£î‘·THêïqì
Hê‘√ #ÓbÕŒ&ÉT. Hê eTqdüT‡≈£î @<√ ‘√∫q≥ºsTT´ ø=~›ùd|ü⁄
33

34

y˚∫j·TT+&ÉeTì #ÓbÕŒqT. ‘·s¡Tyê‘· qTe⁄«
á Á≥+≈£îô|f…º‘√ e#êÃe⁄. yê]øÏ á
‘êfi¯|Áü ‘· Á>∑+<∏+ä ñ|üj÷Ó >∑|&ü TÉ ‘·T+~. ˙ ‘·+Á&çì ‘ê‘·qT
‘·\#·Tø=ì ˙ #˚‘T· \‘√Äj·Tq≈£î Çe⁄«µµ nì Ä<˚•+#ês¡T.
Ä j·TTe≈£î&ÉT nfÒ¢ #˚XÊ&ÉT.
Ä ‘êfi¯|üÁ‘·eTT\qT rdüT≈£î+≥Tqï|ü&ÉT Ä eè<ä∆
Äj·TTπs«<ä dæ<ë∆+‹ ø£fifl¯ ˝À Äq+<äu≤Û cÕŒ\T C≤\TyêsêsTT.
Äj·Tq Ä j·TTe≈£î&ç‘√ ªª˙ e\¢ Hê≈£î n|üPs¡« Á>∑+<∏äeTT
<=]øÏ+~. BìøÏ yÓ\ ø£≥º˝ÒqT. n˝≤>∑ì á n|üPs¡«
dü+|ü<äqT ñ∫‘·eTT>± rdüTø√˝ÒqTµµ nì ˇø£ |üfiËfleTT˝À
j·÷uÛy’… \˚ s¡÷bÕj·T\T, |üfió¯ fl ñ+∫ ‘·q ej·TdüTqT Á|üøÿ£ q
ô|{Ϻ m+‘√ $qj·T+>± Ä n‘·&çøÏ Ç#êÃ&ÉT.

Ä j·TTe≈£î&ÉT eTVü‰kÕ«$Tyê] yÓ|’ ⁄ü
#· ÷ XÊ&É T . kÕ«$Tyês¡ T ∫s¡ T qe⁄«‘√
rdüTø√eTHêïs¡T. eDT≈£î‘·Tqï #˚‘·T\‘√ n‘·&ÉT <ëìï
n+<äT≈£îHêï&ÉT.
eTVü‰kÕ«$Tyês¡T Ä j·TTe≈£î&çì <ä>∑Zs¡≈£î |æ*∫
ªªqTe⁄« ˙ |üPØ«≈£î\ >∑T]+∫ ‘·|ü>± e÷{≤¢&çq|ü&ÉT
H˚qT ˙≈£î @$T #ÓbÕŒH√ >∑Ts¡TÔ+<ë? ˙ |üPØ«≈£î\T #ê˝≤
>=|üŒyês¡T. #ê˝≤ eT+∫ |üqT\T #˚XÊs¡T. #·÷XÊyê...
u§eTà\ø=\Te⁄ ô|{Ϻq+<äT≈£î ˙≈£î Ç~ <=]øÏ+~. Ç+{Ï
n|ü 45y˚\ s¡÷bÕj·T\T nHêïe⁄>±! #·+Á<äeTÚ∞X¯«s¡T&ÉT
ìqTï nqTÁ>∑Væ≤+#ê&ÉT. bÕ\ø±ÿ&é ‹]– yÓfi¯ófl. &ÉãT“
C≤Á>∑‘·Ôµµ nì #Ó|æŒ Äos¡«~+∫ |ü+|æ+#ês¡T.
bbb

me]øÏ q∫Ã+~ yêfi¯ófl #˚düT≈£î+≥THêïs¡T
ùdø£s¡D: l#·+Á<äuÀdt, ôV≤<äsêu≤<é.

ˇø£kÕ] ˇø£ e´øÏÔ @<√ |ü⁄düÔø£+ Áyêdæ, <ëìì

nø£så <¡ √cÕ\T ~<˚+› <äT≈£î s¡eTDT\ e<ä≈› î£ rdüT≈£îe#êÃ&ÉT.
s¡eTDeTVü≤]¸ Ä |ü⁄düÔø±ìï rdüT≈£îì n|üŒ{Ïø£|ü&ÉT
nø£åsê\T ‘·|ü\T ~~› n‘·&çøÏ ‹]– Çe«>± n‘·&ÉT
dü+‘√wü+‘√ yÓqT~]>±&ÉT.
ÄÁX¯eT+ >π ≥T <ä>sZ∑ ¡ ÄÁX¯eT ìsê«Vü≤≈£î\T n‘·&ìç
Ä|æ, n‘·&ç #˚‹˝Àì |ü⁄düÔø±ìï ˝≤ø=ÿì |ü]o*+∫,
ø√b˛Á~≈£îÔ˝…’ n‘·&çì ¬sø£ÿã≥Tºø=ì uÛÑ>∑yêHé <ä>∑Zs¡≈£î
rdüT≈£îe#êÃs¡T.
Ä |ü⁄düÔø±ìï uÛÑ>∑yêHé≈£î Ç∫Ã, ªM&ÉT MT >∑T]+∫
ìø£èwüº+>± sê‘·\T sêdæ |ü⁄düÔø£+>± eTTÁ~düTÔ+fÒ, MTπsyÓ÷
@ø£+>± <ëìøÏ ‘·|ü\T ~~› ÇdüTÔHêïs¡T. Ç<ädü\T
u≤>∑T+<ë?µ nì Äj·TqH˚ >∑{Ϻ>± n&ç>±s¡T.
n+<äT≈£î eTVü≤]¸ ªª‘·ù|ŒeTT+~? MT≈£î H˚qT
Çwü+º >± ø£ì|ædTü HÔ êïqT ø±ã{Ϻ >=|üŒ>± sêdæ MTs¡T |ü⁄düøÔ ±\T
eTTÁ~+#ês¡T. Ç|ü&ÉT Ç‘·&çøÏ H˚qT ˙#·+>± ø£ì|æ+#êqT
ø±ã{Ϻ n˝≤ sêdüT≈£îHêï&ÉT. MTs¡T MT≈£î q∫Ã+~
#˚düT≈£îHêïs¡T. Ç‘·&ÉT Ç‘·&çøÏ q∫Ã+~ #˚düT≈£î+≥THêï&ÉT.
Ç+<äT˝À ‘·ù|ŒeTT+~?µ nì eTT–+#ês¡T.
me]ø° H√≥ e÷≥ sê˝Ò<äT. Ä |ü⁄düÔø£+˝À

s¡eTDT\ >∑T]+∫ #ê˝≤ #Ó&ÉT>± Áyêj·T&É+ »]–+~.
Äj·Tq ˇø£ <=+>∑ düHê´dæ n˙, ÄdüTÔ\T Áb˛>∑TCÒdüTø=ì
<ë#· T ≈£ î +≥THêï&É ˙ , m+‘· e T+~ eTVæ ≤ fi¯ \ ‘√
nÁø£eTdü+ã+<Ûë\THêïj·T˙, Ç+<äT≈£î |ò˝ü ≤Hêyêπs, |ò˝ü ≤Hê
$wüj·÷˝Ò Ä<Ûësê\+≥÷....Ç˝≤ |ü\T n+XÊ\qT
ù|s=ÿq&É+ »]–+~.
Ä Áyêdæ q e´øÏ Ô > ±˙, n~ ‘· | ü  nqï
ÄÁX¯eTe´≈£î\Ô T>±˙ <˚V‰ü _Ûe÷qeTTqT ì\T|ü⁄≈£î+≥÷ ‘·eT
‘·eT ø√D≤\˝À+#˚ Á|üe]Ô+#·>∑*>±s¡T. ø±˙ uÛÑ>∑yêqT\T
e÷Á‘·+ <˚V‰ü _Ûe÷qeTT‘√ q&É#T· ≈£îqï~ @ ø√XÊHê ˝Ò<Tä .
n+<äTπø ‘·qH˚ ì+~dü÷Ô rdüT≈£îe∫Ãq |ü⁄düÔø£+˝À nø£ås¡
<√cÕ\T ~~›e«>∑*>±s¡T s¡eTDT\T! eTq+ e´≈£îÔ\T>±
e´øÏÔ‘ê«ìï ì\T|ü⁄≈£î+≥÷ eTq ˝À|ü* ‘·‘êÔ«ìøÏ ‘·>∑Z≥Tº
ˇø=ÿø£ÿ ø√D+˝À yêdüÔyêìï #·÷düTÔ+{≤eTT. yêdüÔyêìï
uÛ Ñ > ∑ e ‘· Ô ‘ · Ô « eTT‘√ Á>∑ V æ ≤ +#˚ |ü ì e÷Á‘· + #˚ j · T +.
m+‘·ùd|ü{Ïø° eTq ÇcÕºìøÏ, eTq Ä˝À#·q\≈£î ‘·>∑Z≥Tº>±
eTqdü T ≈£ î , ãT~∆ ø Ï |ü ì #Ó ã T‘· ÷ , eTqy˚ T <√
‘Ó*$>∑\yês¡eTH˚ ÁuÛÑeT‘√ Á|üe]Ôdü÷Ô dü<äTZs¡Te÷sêZìøÏ
<ä÷s¡+>± e´eVü≤]düTÔ+{≤eTT.
bbb
35

K«O^•^•~°∞ʼnõΩ QÆ=∞xHõ

N^Œ`«Î™êfiq∞ J#∞„QÆǨÏ=Ú`À, N"≥OHõÜ«∞º™êfiq∞"åi Pjã¨∞ûÅ`À 2004Ö’ „áê~°OaèOK«|_ç#
'ÉèíQÆ"å<£ NNN "≥OHõÜ«∞º™êfiq∞ ã¨^Œ∞æ~°∞Hõ$Ѩ— P^蕺u‡Hõ =∂ã¨Ñ¨„uHõ N™êfiq∞"åi #_çÑ≤OѨÙ`À x~å@OHõOQÍ
ZO`À=∞Ok Éèí‰õΩÎʼnõΩ x`«º=¸ ã¨`«ûOQÆ=ÚÖÏ ÉèÏã≤Å∞¡`«∂, „Ѩu XHõ¯ih P^蕺u‡Hõ J=∞$`«~°≠iÖ’
=Ú#HõÖË~Úã¨∞Î#flk. D =∂ã¨Ñ¨„uHõ ѨOÑ≤}©H˜ „Ѩ}ÏoHÍ|^Œú"≥∞ÿ# q^è•<åxfl J=∞Å∞ KÕã¨∂Î L<åfl=Ú.
HÍh H˘O`«=∞Ok K«O^•^•~°∞Å∞ `«=∞‰õΩ Ѩ„uHõ 㨄Hõ=∞OQÍ, x~å@OHõOQÍ KÕ~°_»O ÖË^Œx `«=∞ Jã¨O`«$Ñ≤Îx
=ºHõÎO KÕã¨∞Î<åfl~°∞.
^ŒÜ∞« KÕã≤ K«O^•^•~°∞Å∞ ã¨ÇϨ $^ŒÜ∞« O`À D„HO˜ k JOâßÅ#∞ ѨijeOz J=QÍǨÏ# KÕã∞¨ HÀ"åeûOkQÍ =∞#q.
1. g∞~°∞ K«O^• Hõ\ ˜ì# "≥O@<Õ g∞ z~°∞<å=∂ HõOѨӺ@~°∞Ö’ #"≥∂^Œ∞ KÕÜ«∞|_»∞`«∞Ok.
2. XHõ¯™êi g∞ z~°∞<å=∂ #"≥∂^Œ∞ J~ÚO^ŒO>Ë, „Ѩf <≥Å x~å@OHõOQÍ Ñ¨„uHõ g∞‰õΩ ѨOѨ|_»∞`«∞Ok.
3. HõOѨӺ@~ü „Ñ≤O\˜OQ∑ ^•fi~å =K«∞Û g∞ z~°∞<å=∂`À Ѩ„uHõÅ#∞ lÖÏ¡Å"åsQÍ Hõ@ìÅ∞ Hõ\ ˜ì áÈãπì KÕÜ«∞_»O
[~°∞QÆ∞`«∞Ok. HÍ|\˜ì WO^Œ∞Ö’ =∂ Ü≥ÚHõ¯ J*Ï„QÆ`«Î‰õΩ P™ê¯~°"Õ∞g∞ LO_»^Œ∞.
^ŒÜ«∞KÕã≤ K«O^•^•~°∞Å∞ D„H˜Ok ã¨∂K«#Å∞ QÆ=∞xOz, =∂`À ã¨Ç¨ÏHõiOK«=Åã≤OkQÍ =∞#q.
1. g∞~°∞ K«O^• Hõ\ ˜ì# `«~°∞"å`« g∞ z~°∞<å=∂‰õΩ Ѩ„uHõ g∞‰õΩ KÕ~°HõáÈ`Õ, K«O^• Hõ\ ˜ì# q=~åÅ#∞ `≥Å∞ѨÙ`«∂
L^ŒÜ«∞O 9QÆO@Å #∞O_ç ™êÜ«∞O„`«O 6QÆO@Š֒Ѩ٠98494 48463 #O|~°∞‰õΩ á¶È<£ KÕÜ«∞O_ç.
g∞ z~°∞<å=∂#∞ ã¨iK«∂ã¨∞HÀO_ç.
2. HõOѨӺ@~üÖ’ g∞ z~°∞<å=∂ #"≥∂^Œ∞ J~Ú# `«~°∞"å`« ‰õÄ_® g∞‰õΩ Ѩ„uHõ 㨄Hõ=∞OQÍ KÕ~°HõáÈ`Õ
=ÚO^Œ∞QÍ g∞ áÈãπì=∂º<£#∞ ã¨O„ѨkOK«O_ç.
3. XHõ <≥Å q∞Oz Ѩ„uHõ g∞‰õΩ KÕ~°#@¡~Ú`Õ g∞ áÈ™ÈìѶ‘ãπÖ’ Ѷ≤~åº^Œ∞ KÕã≤, P „Ѩux =∂‰õΩ ѨOѨO_ç.

g∞ Ü≥ÚHõ¯ z~°∞<å=∂ =∂i# Ü≥∞_»Å ^ŒÜ«∞KÕã≤ áê`« =∞iÜ«Ú #∂`«# z~°∞<å=∂Å#∞
`≥Å∞ѨÙ`«∂ L`«Î~°O „"åÜ«∞QÆÅ~°∞. ÖË^• 98494448463 #O|~°∞‰õΩ á¶È<£ KÕã≤ K≥ѨÊQÆÅ~°∞.
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901

PÖ’zOK«O_ç–KÕÜ«¸`«x=fiO_ç

123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901

XHõ ã¨`«ûOQÆ =∞ǨÜ«∞[˝=ÚQÍ x~å@OHõ=ÚQÍ P [QÆ„`«ÊÉèí∞ `«ÅѨÙÅ`À JO^Œ~°=¸
QÆ_¿ç ÑO^Œ∞‰õΩ L^Õtú OK«|_ç# =∂ã¨Ñ„¨ uHõ - =∞# ÉèQí "
Æ å<£ NNN "≥OHõÜ∞« º™êfiq∞ ã¨^∞Œ ~æ ∞° Hõ$Ѩ.
ã¨Oáê^Œ<Õ ^èպܫ∞OQÍ QÆÅ "åºáê~°Ñ¨„uHõ HÍ<Õ HÍ^Œ∞!! JO^Œ∞ˆH K«O^•^•~°∞Å∞ `«=∞ Ô~#∞º=Öò
™⁄=Ú‡ ѨOÑ≤ã∞¨ OÎ _»@O PÅ㨺O J=Ù`«∞#flѨÊ\˜H,© KåÖÏ=∞Ok Ü≥ÚHõ¯ K«O^• HÍÅѨiq∞u ѨÓiÎÜ∞ÿ≥
=∞Ô~O`À HÍÅO QÆ_∞» ã¨∞#Î flѨÊ\˜H© =∂ã¨Ñ„¨ uHõ#∞ ("åºáê~°Ñ~¨ O° QÍ K«∂_»‰Ωõ O_®) „Ѩu <≥ÖÏ YzÛ`«OQÍ
ѨOÑ≤OK«_»O [~°∞QÆ∞`«∞#flk.
K«O^•^•~°∞Å∞ D q+¨Ü«∂xfl ^Œ$+≤ìÖ’ LOK«∞H˘x `«=∞ K«O^•HÍÅ=Ú Ñ¨ÓiÎÜ≥ÿ∞# "≥O@<Õ
Ô~#∞º=Öò KÕã¨∞H˘x Ѩ„uHÍaè=$kúH˜ `À_»Ê_»QÆÅ~°x Ptã¨∞Î<åfl=Ú.
- |ü_w¢ sü Y € m&ç≥sY
36

b

37

38