You are on page 1of 7

1500 leggyakoribb francia szó

I. Liste des mots les plus fréquents de la langue française
1. le ;
2. de ;
3. un–egy ;
4. être–lenni ;
5. et–és ;
6. à–[vonzat];
7. il–ő (hn) ;
8. avoir–van ;
9. ne–[tagadás];
10. je–én ;
11. son–övé ;
12. que–mi, mit ;
13. se–magát ;
14. qui–ki, aki ;
15. ce–ez ;
16. dans– -ban, -ben ;
17. en– ban, -ben, -val, -vel ;
18. du ;
19. elle–ő (nn) ;
20. au ;
21. de ;
22. ce, le ;
23. pour– -nak, -nek, -ért ;
24. pas–[tagadó], lépés ;
25. vous–ti, ön, önök ;
26. par– -val, -vel, - által ;
27. sur–fölött ;
28. faire–tenni ;
29. plus–több ;
30. dire–mondani ;
31. me–engem ;
32. on–[általános alany] ;
33. mon–egyém ;
34. lui–ő (hn),
35. nous (mi),
36. comme–mint, mivel ;
37. mais–de ;
38. pouvoir– -hat, -het, kell
39. avec–val,-vel ;
40. tout–mind ;
41. y ;
42. aller–menni ;
43. voir–látni ;
44. en, bien–jól ;
45. où–hol ;
46. sans–nélkül ;
47. tu–te ;
48. ou–vagy ;
49. leur–övék ;
50. homme (m)–ember ;
51. si–ha ;
52. deux–kettő,
53. mari–férj ;
54. moi–én ;

55. vouloir–akarni ;
56. te–téged,
57. femme–nő, asszony ;
58. venir–jönni,
59. quand–amikor,
60. grand–nagy,
61. celui–aki (m) ;
62. notre–miénk ;
63. devoir–feladat, kell,
64. là–ott,
65. jour–nap
66. prendre–venni, vinni ;
67. même–ugyanaz,
68. votre–tiétek ;
69. tout–minden ;
70. rien–semmi;
71. petit–kicsi ;
72. encore–még ;
73. aussi–is, szintén ;
74. quelque–néhány ;
75. dont–amely(ek), aki(k),
76. mer (f)–tenger ;
77. trouver–találni ;
78. donner–adni
79. temps (m)–idő ;
80. ça–az ;
81. peu–kevés ;
82. falloir–kell ;
83. sous–alatt ;
84. parler–beszélni ;
85. alors–akkor, úgyhogy ;
86. main (f)–kéz ;
87. chose (f)–dolog ;
88. ton–tiéd ;
89. mettre–rakni, helyezni ;
90. vie (f)–élet
91. savoir–tudni, ismerni ;
92. yeux (pl)–szemek ;
93. passer–átmenni, áthaladni ;
94. autre–másik ;
95. après–után ;
96. regarder–nézni ;
97. toujours–mindig ;
98. puis–azután ;
99. jamais–soha ;
100.
cela–ez ;
101.
aimer–szeretni ;
102.
heure–óra ;
103.
croire–hinni ;
104.
cent–száz
Adjectifs–Melléknevek
105.
106.
107.
108.

tout–mind, összes ;
grand–nagy ;
petit–kicsi ;
même–ugyanaz ;

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

autre–másik ;
seul–egyedül ;
jeune–fiatal ;
premier–első ;
bon–jó ;
quel–mi, milyen
beau–szép ;
vieux–öreg, idős ;
noir– fekete ;
nouveau–új ;
dernier–utolsó ;
blanc–fehér ;
cher–kedves, drága ;
long–hosszú,
pauvre–szegény,
plein–tele, teli, egész, teljes
vrai–igaz, valódi ;
toute–egész, minden ;
bas–lent ;
gros–nagy, jókora ;
doux–édes, enyhe, szelíd ;
heureux–boldog ;
haut–magas, nagy, felső ;
profond–mély, mélységes, feneketlen ;
rouge–piros, vörös ;
humain–emberi, emberies, humán
général–általános, teljes ;
français–francia ;
froid–hideg ;
sombre–sötét, homályos ;
sûr–biztos, bizonyos, biztonságos ;
ancien–régi, ősi, őkori,
propre–saját, tiszta, rendes ;
politique–politikai,
possible–lehető, lehetséges ;
immense–hatalmas, irtózatos, rendkívüli
public–nyilvános, köz-, állami ;
pareil–hasonló ;
bleu–kék ;
fort–erős ;
entier–egész, teljes, sértetlen ;
simple–egyszerú, egyenes, őszinte, nyilt ;
nécessaire–szükséges ;
mauvais–rossz ;
social–társas, társadalmi, jóléti, szociális ;
important–fontos, jelentős, jellemző ;
certain–bizonyos, némely ;
triste–szomorú ;
joli–bájos, csinos, szép ;
différent–különböző

Adverbes–Határozószavak
159.
ne–ne, nem ;
160.
pas–ne, nem ;
161.
plus–több,-ebb ;
162.
bien–jól, nagyon, helyesen, megfelelően ;
163.
si-ilyen, olyan, annyira, de igen ;

164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

là–itt, ott, oda ;
même–azonos, ugyanolyan,
tout–egész, mind, minden ;
encore–de azért, még, mégis ;
aussi–is, szintén, ugyancsak, nemkülönben, szintúgy
peu–kevés ;
alors–akkor, hát, nos, nahát ;
toujours–mindig, örökké, valaha ;
jamais–soha, semmikor ;
non–nem ;
très–nagyon, igencsak ;
ainsi–így, úgy, tehát, eképp ;
moins–kevésbé, minusz, -ból,-ből ;
ici–itt, ide ;
oui–igen, igenis, sőt
trop–nagyon, túl, túlságosan ;
déjà–már ;
tant–ennyi, annyi, úgy, olyan sok ;
enfin–végül, végre, valahára, hát, nahát ;
maintenant–most, imént, jelenleg ;
beaucoup–sok, sokat, nagyon, nagyot, rengeteg ;
assez–elég, eléggé ;
loin–távol, messze ;
point–pont ;
presque–majdnem,
szinte, bizonyos fokig, csaknem
ailleurs–máshol, másutt, máshová, egyebütt,
seulement–csak, kizárólag, kizárólagosan ;
aujourd'hui–ma, manapság ;
mieux–jobb, jobban ;
autour–körül, akörül, köré ;
souvent–gyakran, gyakorta, alaposan, sűrűn, sokszor,
dessus–felette, felül, rá,
longtemps–régóta, régen, soká, sokáig ;
fort–erős, erősen, nagyon ;
comme–mint, mivel, miként, ahogy
comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ;
autant–annyi ;
d'abord–először, előbb, kezdetben, eleinte ;
surtout–különösen, elsősorban, főként, kiváltképp ;
cependant–mindamellett, aközben, azalatt ;
vite–gyors, gyorsan, hamar, fürgén,
tard–késő, későn ;
pourtant–de, mégis, de azért, pedig ;
ci–ide, itt ;
mal–rosszul
parfois–néha, olykor, ritkán, némelykor ;
vraiment–igazán, valóban ;
bientôt–hamarosan, nemsokára ;
partout–mindenütt, mindenhol, mindenfelé ;
debout–álló, állva, ébren, talpon ;
plutôt–inkább, lehetőleg ;
lentement–lassan ;
combien–mennyi ;
hier–tegnap

Conjonctions–Kötőszavak

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

et–és ;
que–hogy ;
comme–mint, mivel ;
mais–de ;
ou–vagy ;
quand–mikor, akkor, ha ;
si–ha, hátha ;
puis–aztán, azután,
donc–hát, tehát ;
car–mert, hiszen ;
ni–se, sem ;
parce que–mert, amiatt hogy ;
pourquoi–miért, nos, hát, amiért ;
lorsque–mikor, amikor, midőn ;
tandis que–amikor, míg, azalatt amíg ;
puisque–hiszen, mivel, ugyanis ;
comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ;
soit–avagy ;
or–pedig, noha, nos, tehát, mivel

Déterminants–Határozók
238.
(m)le–a ;
239.
(m)un–a (határozatlan névelő) ;
240.
(m)son–övé ;
241.
ce–ez ;
242.
(m)du÷de ;
243.
(m)au÷à ; de–ból,-ből ;
244.
(m)mon–enyém ;
245.
leur–övék ;
246.
notre–miénk ;
247.
votre–tiétek ;
248.
quelque–valami ;
249.
(m)ton–tiéd ;
250.
tout–mind, minden, az egész ;
251.
chaque–mind, mindegyik, minden, minden egyes ;
252.
aucun–egy sem, semmi, semmiféle ;
253.
tel–ilyen, olyan, némelyik, amelyik ;
254.
certain–bizonyos, némelyik ;
255.
plusieurs–több, számos, egyes, különféle ;
256.
d'autres–más ;
257.
nul–semmi, semmiféle
Numéraux–Számok
258.
deux–kettő ;
259.
cent–száz ;
260.
mille–ezer ;
261.
trois–három ;
262.
quatre–négy ;
263.
vingt–húsz ;
264.
cinq–öt ;
265.
dix–tíz ;
266.
neuf–kilenc ;
267.
six–hat ;
268.
huit–nyolc ;
269.
sept–hét ;
270.
trente–harminc ;
271.
quarante–negyven ;

272.
273.
274.
275.

cinquante–ötven ;
quinze–tizenöt ;
douze–tizenkettő ;
un–egy

Prépositions–Elöljárók
276.
de–ból,-ből,-tól,-től,-ról,-ről;
277.
à–ban,-ben,-nak,-nek ;
278.
en–ba,-be,-ban,-ben,-on,-en,-ön;
279.
dans–ban,-ben, múlva ;
280.
pour–ért,-nak,nek, részére, számára ;
281.
par–on,-en,ön, által ;
282.
sur–on,-en,ön,-ra,-re ;
283.
avec–val,-vel,-nál,-nél, miatt ;
284.
sans–nélkül, kivéve ;
285.
sous–alul, alatt, alá, lent ;
286.
après–után, utána, miután, majd ;
287.
entre–között, közé ;
288.
vers–felé, -ba,-be, irányában ;
289.
chez–nál,-nél, mellett ;
290.
jusque–ig ;
291.
contre–ellen, szemben, cserében ;
292.
devant–elé, előtt, előtte ;
293.
depuis–tól,-től, kezdve, óta ;
294.
pendant–közben, azalatt, aközben ;
295.
avant–előtt, előzőleg, megelőzően ;
296.
voilà–íme, tessék ;
297.
près–közel, csaknem ;
298.
dès–óta, valamitől fogva ;
299.
malgré–mégis, dacára, ellenére ;
300.
voici–tessék !;
301.
selon–szerint, képest ;
302.
derrière–mögé, mögött, utána, utolsó ;
303.
parmi–között, közé, körében ;
304.
afin de–azért hogy, avégett, avégből ;
305.
auprès–közelben, mellette ;
306.
quant à–ami a ... illeti ;
307.
hors–túl, valamin kívül ;
308.
durant–míg, amíg, mialatt ;
309.
grâce–valaminek köszönhetően ;
310.
plein–tele, teljes, tökéletes, alapos
Pronoms-Névmások
311.
(m)il–ő ;
312.
je–én ;
313.
se–övé ;
314.
qui–ki, kik, aki, akik ;
315.
(f)elle–ő ; ce–ez a, az a ;
316.
(m)le–a, az ; que–mi, mik, ami, amik, mit, amit ;
317.
vous–ti, ön, önt, titeket, benneteket ;
318.
me–engem, nekem ;
319.
on–mi, ők (határozatlan) ;
320.
lui–ő, őt, neki ;
321.
nous–mi, minket, bennünket, nekünk ;
322.
y–itt, ott, oda ;
323.
en–abban, abból, arról ;
324.
où–hol, ahol, ahová, amikor ;

325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.

tu–te ;
moi–én, nekem, engem ;
te–te, téged, neked, veled ;
celui–aki, akit, ami, amit, az ;
rien–semmi, semmit ;
dont– akiről, amiről, akinek, aminek,
tout–mind, minden, egész ;
ça–ez, az ;
cela–ez, az ;
autre–más, másik ;
(m)un–a, az (határozatlan névelő) ;
toi–te, téged, magad, magadnak, nálad, neked, rólad, tiéd ;
lequel–aki, ami, amely, amelyik, az, amaz ;
leur–őket, nekik ;
quoi–mi, micsoda, mit ;
personne–személy, senki ;
(m)l'un–egyik ;
chacun–mind, minden, az összes, minden egyes ;
auquel–amelynek ;
quelqu'un–valaki, bárki, egy bizonyos ;
d'autres–más, másik ;
ceci–ez itt ;
(f)l'une–az egyik ;
soi–maga, önmaga ;
sien–övé,
(m)mien–enyém ;
aucun–semmi, senki, semmiféle