You are on page 1of 20

B
1.

I. A KÖZÉPKOR VIRÁGZÁSA ÉS HANYATLÁSA
FELADATLAP

Oldja meg az alábbi két képhez tartozó feladatot!
a) Figyelje meg az ábrát és a képet, majd gyûjtsön megfelelô szavakat az ábra és a kép szakszerû értelmezéséhez! A szavak kapcsolódjanak ahhoz a történelmi eseményhez, amelyhez az illusztrációk
köthetôk! Töltse ki a táblázatot! Egy szót csak egyszer használjon! (Cellánként 1 pont)
császár

saját
tartomány

hûbéresek

hûbérúr

egyházi
hûbér

hûbéresek

Szászország
A császártól való
erôs függés
közepes függés
laza függés

invesztúra

hûbérúr

egyházi
hûbér

Bajorország

hûbéresek

egyházi
hûbér

Csehország
Svábföld

Három fônév
Három melléknév
Egy ige

*b) Válaszoljon röviden az ábrához és a képhez kapcsolódó kérdésekre! Válaszaiban használjon a táblázat szavaiból kettôt-kettôt! (Válaszonként 1 pont)
1. Miért volt elfogadhatatlan a Német-római Birodalom uralkodója számára a pápa reformtörekvéseinek jelentôs része?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. A festmény egy középkori konfliktus egyik mozzanatát ábrázolja. Melyik résztvevô fél oldalán állt a
festô? Indokolja állítását!
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

2.

Magyarázza meg, hogy miért „kakukktojás” az aláhúzott kifejezés az alábbi felsorolásokban! (Az
indoklásnak mindenképpen történelmi vonatkozásúnak kell lennie!) (Elemenként 1 pont)
a) a Bibliához nyúl vissza, társadalmi egyenlôséget hirdet, cseh nyelvû istentiszteletet akar, két szín
alatti áldozást akar
Indoklás: ………………………………………………………………………………………………………
b) Hamburg, Lübeck, Moszkva, Novgorod, Rostock
Indoklás: ………………………………………………………………………………………………………

6p
*2 p

.……. más város be ne fogadja (. ferencesek. és a keresztesek a már elmondottak szerint berendezkedtek és a palotákat elfoglalták. Károly.) Elôször is minden város – lehetôségei szerint – tisztítsa meg a tengert a kalózoktól és más gonosztevôktôl. mikor és hogyan kapcsolódtak össze (1 pont)! Útvonalak: ……………………………………………………………………………………………………… 5p *1 p Összekapcsolódás: …………………………………………………………………………………………… *c) Fogalmazza meg a két forrás által felidézett példák alapján..………………… Idôpont: ……………..…. nemesek.………. parasztság Indoklás: ……………………………………………………………………………………………………… 3. jezsuiták. amely e stílusban készült A stílus elnevezésének magyarázata 5p Jellemzô építészeti megoldások Jellemzô díszítôelemek (legalább kettô) . Ha valakit bûnei miatt az egyik városból elûztek.  Határozza meg a képen látható épület stílusát.……………………………………. TÉMAKÖR c) VII. akik a lübecki joggal élnek (. hogy az minden képzeletet felülmúl (…) Igen álmélkodtak a Hagia Sophia-templomon is” Esemény (egy háború): ……………………….………. Edward.. VII.………………………… Idôpont (század): …………… Tenger (amely az eseményhez kapcsolódik): ……………………………………………………. III. bencések Indoklás: ……………………………………………………………………………………………………… 5p e) fônemesek..…… b) Nevezze meg a két forrás által felidézett kereskedelmi útvonalakat (1 pont). d) templomosok. hogy a tengert járó kereskedôk üzleti ügyeiket szabadon intézhessék. polgárok.. domonkosok. Henrik. melyet derék és megfontolt férfiak gondos mérlegelés után hoztak mindazon kereskedôk támogatására. Oldja meg a középkori kereskedelemre vonatkozó feladatokat! a) Nevezze meg a forrásokhoz kapcsolódó eseményeket.. és töltse ki a táblázatot a megadott szempontok alapján! (Soronként 1 pont) Stílus Két épület. helyszíneket és az események idôpontját! (Elemenként 0. és írja le. B) „Óhajtjuk.10 B FELADATLAP I. Város (amelynek érdekében az esemény megtörtént): ……………….5 pont)! A) „Miután a várost bevették..)” Esemény (egy szövetség megkötése): ………. hogy tudomást szerezzetek arról a határozatról. Jeanne d’Arc Indoklás: ………………………………………………………………………………………………………. azokban olyan temérdek gazdagságot találtak. hogy milyen különbség mutatkozott a két kereskedelmi útvonal városainak egymás közti kapcsolatában! (1 pont) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 4..

szétválasztotta a természetfölötti kérdéseket vizsgáló (8. hogy velünk. mert ………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 6... polgárok és szerzetesek által körbevett filozófus a (2. elrendelje és végrehajtsa mindazt. (7.) ……………. hogy a nevezett lovagok a maguk és a nevezetes grófság közössége nevében. (Cellánként 1 pont) A) „(…) A király üdvözletét küldi kedves és hûséges atyafiának. valamint királyságunk egyéb lakosaival együtt megvitassa..……… tudományát és a természetet kutató (9. (. október 3-án.. valamint országunk többi fôuraival tanácskozást és értekezést akarunk tartani.).) Szigorú utasítással meghagyjuk önnek.. úgy..) ……………………………….………… Az ókori („pogány”) görög filozófus. és egészítse ki a táblázatot a hiányzó kérdésekkel vagy válaszokkal! A kérdéseket teljes mondattal fogalmazza meg! Csak történelmi szempontból érdemi kérdések és válaszok értékelhetôk. Láttamoztatott a király által Canterburyben.” 5p *1 p .…………………. és a nevezett polgárok és lakosok a maguk és a nevezett városok és mezôvárosok közössége nevében. A (1.) …………………….5 pont) A kép témája ………………………………………………. bárókkal és királyságunk egyéb fôuraival (.) …………………………………… stílusú festményen a tudósok.5 pont) A firenzei freskó középpontjában a középkori filozófia legjelentôsebb képviselôje látható.. teljes és elegendô hatalommal rendelkezzenek (…) Láttamoztatott a király által Canterburyben. október elsô napján. ugyanazon grófság minden városából két városi polgárt. (4..) önnel. haladéktalanul rendeld el. Olvassa el a mellékelt forrásokat. Tanítása szerint a természetfölötti kérdésekre csak az elôbbi adhatja meg a választ.. minden mezôvárosból két lakost válasszanak ki és a jelzett napra és helyre küldjenek el.) ……………. 11 B FELADATLAP Oldja meg a középkori filozófiával kapcsolatos feladatokat! a) Egészítse ki a képhez kapcsolódó hiányos szöveget értelemszerûen a hiányzó szavakkal! (Elemenként 0. Az általa megalkotott átfogó filozófiai rendszer. (.) ……………….. TÉMAKÖR 5...) …………………………. amelynek eszköze a (10. aminek segítségével elháríthatjuk ezeket a veszedelmeket. összeegyeztetésére törekedett. Minthogy tanácskozást és értekezést kívánunk tartani a grófokkal. A képen ábrázolt filozófus.) ………………….…… A középkori tudós azért került a kép középpontjába. hogy a nevezett grófságból két lovagot. hogy a téli Szent Márton-nap után következô legközelebbi vasárnapon személyesen jelenjék meg a Westminsterben. Cornwall grófjának.. *b) Fejezze be a két mondatot úgy.. hogy azok a mellékelt képrôl érdemi információkat tartalmazzanak! (Mondatonként 0.” B) „A király Northamptonshire sheriffjének. Edmondnak. a fôpapokkal és a többi fôurakkal.………………………. gondolkodás.………………….I.) ………… és a (6. a (3. gondolatain alapuló keresztény filozófiai irányzat a (5.. azoktól távol.) ……………………………… szerzetesek fekete köpenyét viseli.

&' HoZbedcid` @‚gY‚hZ` I{_‚`do‹Y{hi‚gWZc ‚h^YWZc )e >#IwB6@yG 7.:hho‚[ZaVYVi#BjiVhhVWZV`‚eZ`VaVe_{cVadkV\^‚aZib‹Ydi&%edci I{g_V[ZaV`‚eZ`‚h^hbZgZiZ^VaVe_{cVadkV\^‚aZib‹Y!VadkV\d`i{ghVYVab^hoZgZeZ‚hVadkV\^Zg‚" cnZ``ŽoŽii^ŽhhoZ[“\\‚hZ`Zi&*edci É:g‚cncZ`Vod`ViV_‹ijaV_Ydch{\d`VicZkZo^`!VbZanZ`VoZbWZgZ`cZ`iZgb‚hoZiiaVYdiiV`#AVi^cjak^gijhcV`]†k" _{`!‚hb^cYZcZg‚cn`Žo“ac‚\n[Zg‚cnkVc/WŽaXhZhh‚\!W{idgh{\ho^a{gYh{\!b‚gi‚`iVgi{hWZXh“aZi‚h^\Voh{\#º 7ŽaXh6a[dco`Vhoi†a^V^`^g{an!M>>>#ho{oVY °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° .dgg{hd`]Vhoc{aViV! `ŽkZi`ZoiZi‚hZ`aZkdc{hV KVc"Z`“aŽcWh‚\ViVc{Xh`do{hgV]†kdii i{ghVYVab^ Xhdedgid` ]ZanoZi‚WZc4 Íaa†" i{h{i[dgg{hg‚hoaZiZ``Za^\Voda_V &e yhhoZ[“\\‚h[Zai{g{hV 6o jgVa`dY‹ ]ViVab{cV` [dgg{hV cZb `^o{g‹aV\ >hiZc `Z\nZabZ! ]VcZb Vo dgho{\aV`dhd`[Za]ViVabVo{hV# 7.:A696IA6E K{aVhod` 6M>>>#ho{oVY]VikVcVh‚kZ^WZc# HoV`cnZak]Vhoc{aViV &#6iŽgi‚cZaZb{aiVa{cdh hoV`hoVkV^ CZkZooZbZ\Z\nŽhhoZ[d\aVa‹[d\Vadb" bVa!`^``Žo“a`Zg“aiZ``^Vod`aZk‚aWZc bZ\]†kdiiV` HoV`cnZak]Vhoc{aViV '#6i‚bVhoV`ho‹`^cXhZ É6º[dgg{hg‚ho/ BZaniZhi“aZiiV\_V^aZiiZ`VoÉ6º‚hbZan iZhi“aZi‚ V É7º [dgg{hg‚hoaZiWZc bZ\]†" É7º[dgg{hg‚ho/ kdiihoZb‚anZ`4 .

Fülöp-szigetek 6. hogy az alábbi területeket spanyol vagy portugál zászló alatt hajózó felfedezôk érték-e el elôbb.A 1. Magellán-szoros 2.5 pont. India 5. III. a hibás jelölésekért 0.5 pont levonás jár) Területek Felfedezôk Spanyolok 1. és a késôbbiekben melyik hatalom érdekszférájává váltak! (Elemenként 0. Jóreménység foka 3. Hispaniola 4. A KORA ÚJKOR   FELADATLAP Oldja meg a térkép segítségével a nagy földrajzi felfedezésekhez kapcsolódó feladatokat! A nagy földrajzi felfedezések kezdete a) Jelölje a táblázatban X jellel. Kuba Portugálok A világ felosztása után kinek az érdekszférája? Spanyolok Portugálok .

TÉMAKÖR A FELADATLAP *b) Írja be a megadott kulcsszavakat a táblázat megfelelô helyére (Egy cellába több kulcsszó is kerülhet..5 pont) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 2. Hogyan nevezik Luther egyházának tagjait? ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… . s az egyik cella üres marad.5 pont.5 pont) …………………………………………………………. hogy milyen hatást kívánt elérni a karikatúra alkotója! (1 pont) …………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b) Válaszoljon ismeretei alapján a karikatúra történelmi hátterére vonatkozó kérdésekre! (Kérdésenként 0. Oldja meg a XVI. munkaerô behurcolása A gyarmatok hasznosítása Gyarmatosító 6p Ázsia Amerika Spanyolok *2 p Portugálok 2. Hogyan nevezték a középkorban az egyház hivatalos tanításával szembeszegülôket? …………………………………………………………………………………………………………………… 2.24 III. Hogyan ábrázolja a rajz Luthert? (1 pont) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 3. Mi lett a sorsuk? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3. a rossz válaszért pontlevonás jár) Kulcsszavak: ültetvények létesítése. Fogalmazza meg. Hogyan kerülte el Luther ezt a sorsot? …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 6p 4. mit fejez ki ez az ábrázolás! (1 pont) ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 4. Fogalmazza meg röviden. 5.5 pont) 1. Kinek a nézôpontját tükrözi a rajz? (0.) (Cellánként 0.. kereskedelmi telepek létrehozása. nemesfémek kitermelése. századi gúnyrajzhoz kapcsolódó feladatokat! a) Válaszoljon a rajz alapján a kérdésekre! 1. Mi utal a rajzon Luther társadalmi hovatartozására? (0.

.5 pont) 5p …………………………………………………………………………………………………………………… *1 p …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 5..…………… A D B Vallási ellentét C E ……………….………. TÉMAKÖR B FELADATLAP 4. hosszabb idôre és más módon.…………… E) …………………………………………… ………………. a parlament hozzájárulása nélkül. amint az itt következik: 1. február 13-án ôfelségeik (1.……………….…………………………………… ………………. Oldja meg az ábrával kapcsolatos feladatokat! a) Írja a megfelelô betûkhöz a jelmagyarázat hiányzó feliratait! (Elemenként 1 pont) A) Svédország Északnémet fejedelemségek ……………. hogy a harmincéves háború elsôsorban nem vallási okokra vezethetô vissza! (0.……………….…………… Habsburg Birodalom ………………. csupán királyi tekintély alapján. mint ahogyan a megajánlás megszabta vagy meg fogja szabni.30 III. 5.………………..……………….……………….…………………………………………… ………………...……………….…………… Erdély Délnémet fejedelemségek D) …………………………………………… ……………….…………… ……………….) jelenlétében (…) egy írásbeli nyilatkozatot (2.……………….………………. a törvényeknek ideiglenesen hatályon kívül helyezése vagy a törvények végrehajtásának (3. melyet a felsô.…………… Dánia B) .…………… ………………... Válaszoljon a forráshoz kapcsolódó kérdésekre! Számok és aláhúzás jelöli azokat a részleteket. Hogy a bitorolt hatalom.) adtak ki. ti.…………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… *c) Igazolja az ábra segítségével.) megakadályozása.……………….5 pont) ………………………………………. . Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel bármily ürügy vagy kiváltságok alapján a parlament hozzájárulása nélkül.) és az ilyen kérelmezések miatt való minden elfogatás és üldözés törvénytelen.…………… cseh rendek magyar rendek Franciaország C) ... illetôleg felállítása törvénytelen és veszedelmes. törvénytelen. amelyekre a kérdések vonatkoznak. Hogy az egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy törvényszékeknek elrendelése. (Elemenként 1 pont) „(…) 1689. (…) 3.és alsóháznak összes tagjai fogalmaztak. 4.. Hogy az alattvalóknak joguk van a királyhoz folyamodni (4.…………… *b) Miért a Német-római Birodalom területe szenvedte el a legnagyobb károkat a harmincéves háborúban? (0.…………… ………………. törvénytelen.……………….

…… 2.… …………………………………………………………………………………………………………………… *6. XVI.…. a helytelen válaszokért pontlevonás jár) A) A hódítások befejezôdése után az új földek 1. ahonnan oly nagy bôségben nyerjük az aranyat és ezüstöt. hogy Spanyolország hanyatlásának egyedüli oka az. Nevezze meg az angliai protestánsok két csoportját! ……………………… ………………………… 5p *2 p 7. …az Oszmán Birodalom kétfrontos háborúra kényszerült.. Említsen példát egy ilyen kérvényre Anglia történetébôl! …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 5. vitatkozás és tárgyalás szabadságát (7. Hogy az országban béke idején. hogy mindent megfosztottak aranydíszétôl. 6.).. akik Anglia XVII. század elsô fele) „[1506. 7. (…) Úgy látszik.……. …az országban anarchikus állapotok alakultak ki. …az Oszmán Birodalomban gazdasági válság bontakozott ki. saját védelmükre fegyvert viselhetnek.…………. *4. mint más népeknek. Mutassa be a források felhasználásával a kora újkori gyarmatosítás jellemzôit! (10 pont) *Tárja fel Anglia felemelkedésének gazdasági okait a források felhasználásával! (15 pont) „(…) amikor kiléptek a kincsek házába.). Nevezzen meg két történelmi személyt. június] Egy Genovából nagyon gyorsan érkezett levélbôl megtudtuk. D) A perzsák elleni folyamatos háborúk miatt… 4. Ki az említett angol uralkodó? ………. semmiféle helyen kérdés tárgyává nem teheti (…)” 1. (…) 9. (…) És azután. hiánya és a zsákmány elmaradása miatt… E) Az Oszmán Birodalom kereskedelmében a franciák szerezték meg a vezetô szerepet. …a nemesfémek felhalmozódtak a birodalomban. (5.. századi történelmében a belsô problémák megoldására használták fel a hadsereget! ………………...……………………………………………. hogy a portugáliai Lisszabonba március 24-én áruval megrakott négy caravella érkezett. Hogy a szólás. A mohóság kerítette hatalmába ôket. TÉMAKÖR B FELADATLAP 31 6.. a parlament hozzájárulása nélkül állandó hadsereg felállítása törvénytelen. kik protestánsok (6.…. és rakományuk 25 ezer cantera [1 cantera kb. Hogyan nevezzük összefoglalóan a szövegben kiemelt jogokat? . 3. Minden zugot felkutattak.…………. Hogy azok az alattvalók. a parlamenten kívül semminemû hatóság.. ezért… 5. Nevezze meg a dokumentumban szereplô végrehajtó hatalmat! …………………………………….) 7.” (Girolamo Priuli naplójából) „Bár a spanyolok uralma alatt vannak azok a földek. hogy elhanyagolja a kereskedelmet.. amikor minden aranyat kiválogattak. Alkosson helytálló mondatokat a táblázat két oszlopának félmondataiból! Írja be a betûkkel jelzett félmondatok mögé a megfelelô számokat! Figyelem! Egy-egy félmondatnak nincsen párja! (Mondatonként 1 pont.………………………………………………………. (…) Egy 24 évvel ezelôtt ôfelségének benyújtott jelentés szerint Nyugat-India felfe- 4p . és nem létesített nagy számban manufaktúrát a hozzá tartozó országok hatalmas területén.III. az összes többit egy helyre gyûjtötték.. összehordták az udvar közepére (…).” (Indián krónika. mégis kevesebbjük van belôlük. …a Földközi-tengeri kereskedelem az Oszmán Birodalom számára kedvezôtlenül rendezôdött át.…………………….. mindent maguknak akartak. B) A levantei kereskedelem hanyatlása miatt… 2. C) A lengyel nemesség megerôsödése miatt… 3. 72 kg] bors és szantálfa volt. mintha magukon kívül lettek volna. melyek az indiai útról tértek vissza. Esszéfeladat. Nevezze meg az említett írásos dokumentumot! …………………………………….

aszkétikus életet kezdett. Szent (480–543): a (1.5 pont) b) Jelölje a felsorolt tényezôk mellett. VI.. Sziddhartha Gautama (Kr. Nursiai.. sz.) …………………. Jézus Krisztus: (Kr. u..5 pont) c) Karikázza be és nevezze meg a középkori város öt építészeti jellegzetességét! (Elemenként 1 pont) Prága Chartres a).) ………………………………. s kezdetben üldözte a keresztényeket. amelyek elôsegítették a város fejlôdését! (Elemenként 0. 2. Jelentôs szerepet játszott a keresztény egyház megerôsítésében. KÖZÉPSZINTÛ KISÉRETTSÉGI   FELADATLAP A feladat az ókori és a kora középkori vallásokra vonatkozik. Módos indiai család gyermeke (a ksatriják kasztjába tartozott). 10–067): küldött. Pál (kb.. e.5 pont) Benedek.A 1. 7/4–Kr. u. E vallás tanítása szerint Isten egyszülött fia. A zsidóságából származott (eredeti neve Saul).……………… megalapítója.) ………………….) …………. alapítója. majd Damaszkusz felé tartva egy látomás hatására keresztény hitre tért (páli fordulat). s kialakította egy új vallás alapelveit. hogy földrajzi (f). a keresztény vallás terjesztôje. való lemondás.-kel tartotta a kapcsolatot különbözô városok keresztény gyülekezeteivel. Buddha. aki életével.): a (2. b) 9p c) . 30): a (5.) „………………………………”. aki megrázó élmények hatására elmélkedô. Születése idôszámításunk kezdete. Egészítse ki az ismertetô szövegeket a hiányzó kifejezésekkel! (Elemenként 0.) ……………………. A szanszkrit név jelentése: (3. politikai (p) vagy gazdasági. Tanításainak lényege az emberi (4. Több térítôutat tett. társadalmi (g) tényezôrôl van-e szó! (Elemenként 0. a térítô munka fellendítésében és a latin írásbeliség átmentésében. személyesen és 4p (8. szenvedésével és kereszthalálával (6. Oldja meg a középkori városfejlôdéssel kapcsolatos feladatokat a képek és ismeretei alapján! a) Nevezzen meg a képek alapján városonként két tényezôt. e. más kifejezéssel (7.) ………………… rend megalapítója.) ……………………………….. Kr. az emberiséget.

többfelé nem osztható.) hajókat szedett össze. Az [ellenség] pedig a mocsaras helyen való átkelés után a víz körül a síkságon helyezkedtek el. a legjobb tudásukkal és teljes erejükkel el fogják ûzni. Állapítsa meg és jelölje a táblázatban (X). „(. (Rogerius: Siralmas ének) „(. tábort ütöttek.. És az ütközet alkalmával meglátjuk majd. sôt: ha szükséges..... lôn nagy riadás az (.” „Tudja meg. század) „És amikor a magyarok egy bizonyos folyóhoz érkeztek.5 pont) Forrásrészletek Eretnek Nem eretnek XI–XIV. század XV–XVI. A feladatok a középkori Magyarország történelmére vonatkoznak. mert azokat a dolgokat.” „A világi hatalmasságokat pedig figyelmeztetni kell és rá is kell venni.. és hogy a világ dolgaiba keverednek (…)” „Ô. mezítláb járnak majd.. akik a királyság tulajdonához tartoznak. XIV. Nagyszámú keresztest is vitt be oda. mivelhogy szám szerint egy. vagy az önén (…)” „Az egyházban lévô szörnyû zûrzavar gyökere abból ered..) herceg látta.44 3.. mondván: fogd meg a pogányt övénél fogva és vesd magad földre (.. hogy az ég királya annyi erôt fog a Szûznek küldeni. a) Melyik magyar uralkodóhoz vagy történelmi személyiséghez kapcsolódnak az alábbi forrásrészletek? Töltse ki a táblázatot! (Elemenként 1 pont) 1. amelyet Sajónak hívnak (.) Az ellenfelek öszszecsaptak.) odakiált a lánynak.” 8p 4. amik az ô tulajdonai s amikbôl azt akarta.. (…) simónia vagy erôszak nélkül történjék... a gróf úr nyomban átkelt a várba. század „Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr.) a folyón egy hídon átkelve megálltak.” „Eskü nem mondható halálos bûn elkövetése nélkül.. akár rá is kell kényszeríteni arra (…).” „Alázatosan cselekednek és prédikálnak majd.” „…a teuton királyság ama püspökeinek és apátjainak választása. hogy Ôt megismerjük és minden teremtménytôl megkülönböztessük. ôröket állítottak a hídra.. hogy éjszaka ôrszolgálattal ôrködjenek.. (.. ennek utánasiet lován. hogy egy pogány egy hajadont – aki igen szép volt – maga mögé ültetett a lóra. Középszintû kisérettségi A FELADATLAP A feladat a középkor virágzásának és hanyatlásának idôszakára vonatkozik.) (Thuróczy János krónikája) .. hogy akiket az egyház megbélyegez. A hajók csatáján gyôzelmet nyervén. mely korszakhoz köthetôk a kijelentések! (Elemenként 0.) Új vitézekkel is erôsítette a várat.) de a herceg nem tudta elérni a pogányt és ezért (. 3... megrakta keresztes népségbôl való fegyveresekkel. leküldte a Duna folyón az ellenséges hajókkal szembe (. 2. vajon az ég Istene oldalán-e a jog. (. hogy minden ellenállás hiábavaló lenne ô és jó fegyveresei ellen. senkivel sem közölte.) [ellenségnél]. (. hogy a klerikusok félnek Krisztus szegénységétôl. s mindenben az apostol példáját fogják követni. hogy az alábbi mondatok szerzôi eretneknek minôsültek-e! Határozza meg. egy fillér vagyon nélkül.)” (Mügeln Henrik-féle krónikából.

.......) számmal és aláhúzással jelölt fogalmak között! (1 pont) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… c) Állapítsa meg... éppen ellenkezôleg: egyáltalán ne legyen joguk ezt megtenni.. s aranypecsétjével megerôsített... pontjában megfogalmazott jogszabályt? Mely társadalmi réteg érdekét jeleníti meg a jogszabály? (Elemenként 0... akiknek akarják.) a kérését királyi kegyes jóindulattal meghallgatván.... (3. szóról szóra ide közbeiktatott oklevelét......... a benne leírt minden szabadsággal (2. eladni vagy elidegeníteni«.5 pont) A fogalom jelentése A jogszabály neve Társadalmi réteg 5p ...... hogy mi a kapcsolat az (1. magunkévá tévén és jóváhagyván: 11.. Mi tehát országunk említett báróinak.5 pont) Évszám Személy Esemény és jelentôsége 1222 1443–1444 6p 1479 5........ elôkelôinek és nemeseinek (1...Középszintû kisérettségi 45 A FELADATLAP b) Írjon a megadott évszámokhoz neveket.) számmal jelölt fogalom jelentését! Hogyan nevezzük a dokumentum 11.5 pont) Társadalmi réteg Szabadság (jog) Kötelezettség d) Írja le mai szóval a (3... mely társadalmi rétegre vonatkoztak a szövegben említett szabadságok (2....) együtt elfogadván. nemzetségeikre háramoljanak. kivéve egyedül ugyanazon kiváltságlevélbôl az elôbb említett módon kirekesztett egyetlen cikkelyt. Oldja meg a forráshoz kapcsolódó feladatokat! „9.. átadni vagy hagyományozni.. »hogy az örökösök hátrahagyása nélkül elhaló nemeseknek jogukban áll birtokaikat még életükben és haláluk esetére az egyháznak vagy másoknak. legkedvesebb ôsünknek és elôdünknek........ (. azt tudniillik.. b) Fogalmazza meg... minden ellentmondás nélkül legközelebbi atyafiaikra...)! Írjon egy példát az említett oklevélben e réteget megilletô szabadságokra...) (Részlet az 1351-es törvényekbôl) a) Ki adta ki a fenti dokumentumot? (1 pont) ...) kérésüknek eleget tenni és óhajukat teljesíteni akarván.. András király úrnak elôbb említett... illetve egy példát az ehhez kapcsolódó kötelezettségekre! (Elemenként 0... A feladat a középkori Magyarország társadalmára vonatkozik..... minden gyanútól teljességgel mentes............ hogy ôket hasonló hû tetteknek odaadással való véghezvitelére serkentsük........ és írja le az évszámokhoz kapcsolódó események jelentôségét! (Elemenként 0. 10. hanem birtokaik a jog szerint és törvényesen tisztán és egyszerûen.

Középszintû kisérettségi A FELADATLAP A feladat a középkori és a kora újkori egyetemes történelemhez kapcsolódik. Írja be a táblázat megfelelô helyére azt az évszámot. E) Államforma. E hatalomgyakorlás alapját a megnövekedett uralkodói jövedelmek biztosítják. szembefordult a pápasággal.46 6. és hogy melyik korra jellemzô: a középkorra (K) vagy a kora újkorra (Ú)! (Cellánként 0. rendi gyûlést hívott össze.5 pont). Támogatta a manufaktúrák fejlôdését és a kivitel növekedését. és hogy ehhez megfelelô háttérrel rendelkezzen. D) Gazdaságpolitikájával megteremtette az abszolút királyi hatalom anyagi alapjait. C) Növelte a királyi hatalmat.5 pont) Meghatározás Év/név/fogalom Ország és kor A) Az uralkodó a rendi gyûlés mellôzésével. valamint a kezében levô hadseregre támaszkodva irányítja az országot. Nevezze meg a képeken látható történelmi személyeket és „foglalkozásukat”! (Elemenként 0. A törvényhozó hatalom és a pénzügyek a parlament kezében vannak. hogy Franciaországhoz (F) vagy Angliához (A). amelyre a táblázat szövegeibôl ismerhet rá! Jelölje. B) Ebben az évben a parlament szembeszáll az uralkodóval. A feladat a kora újkori egyetemes történelemre vonatkozik. nevet vagy fogalmat. amelyben a király hatalmát a parlament által elfogadott alapvetô törvények korlátozzák. a tôle függô hivatalnoki testületre és bírói szervezetre. A kormányt (végrehajtó hatalom) a király nevezi ki. esetleg mindkettôhöz (AF) köthetô-e. de tevékenységét a parlament ellenôrzi. és kimondja feloszthatatlanságát. 5p 7. „foglalkozás” C kép Öltözet . Értelmezze az ábrázolt személy viseletét egy-egy mondattal! (Mondatonként 1 pont) A kép Kép A 6p B C B kép Név. Gazdaságpolitikai elveit késôbb merkantilizmusnak nevezték el.

hogy hozzávetôlegesen hol húzódott a magyar végvárvonal a XVII. A királyi Magyarországgal ellentétben. khász birtok török állami adó török földesúri adó szpáhi birtok közmunkák (várépítés. 3.Középszintû kisérettségi 8. portyák. hadjáratok terhei 5p adó a magyar földesúrnak A jobbágyság terhei a hódoltságban 9. század elején! (1 pont) b) Jelölje az alábbi végvárakat sorszámmal! (Elemenként 1 pont) 1. A magyar végváriak portyái nem okoztak veszteségeket a magyar parasztoknak. 47 A FELADATLAP A feladat a kora újkori magyar történelemre vonatkozik. A feladat a kora újkori magyar történelemre vonatkozik. Döntse el ismeretei és az ábra segítségével az alábbi állításokról. igazak-e! (Soronként 1 pont) Állítás Igaz Hamis török állami adó A szultán saját kezelésû földjei a khász birtokok voltak. Eger. hogy honnan hová hajtották a magyar szürke marhákat! (1 pont) 5p . 2. a hódoltságban igénybe vették a parasztok munkaerejét a várépítéseknél. fuvar) A hódoltságból nem üldözték el a magyar földbirtokosokat. Oldja meg a térképhez kapcsolódó feladatokat! Térképjelöléseit jelmagyarázattal tegye egyértelmûvé! a) Jelölje be. A szpáhik nem örökbirtokként kapták földjeiket a szultántól. Kanizsa. Esztergom c) Jelölje be satírozással és nyilakkal.

ha összetalálkoznak. cserében telkük használatáért... (mikor?) században a túlnépesedett Nyugat-Európából a ritkán lakott ………………………………-ba (hová?) vándorolt ……………………………. a hely. a rend lelki barátai útján.……… 6p …………………………………………………………………………………………………………………… 2. ahogy a szükség miatt jónak látják (…)” 3. amelyet a ……. összesen 4 pont) A) „Szigorúan megparancsolom az összes testvérnek.-tal (hogyan?) mûveltek meg. akik a letelepedés fejében földet és ………………………………-kat (mit?) kaptak. tanúsítsanak egymás iránt kölcsönös szeretetet (…) mert ha az édesanya szeretve szereti édes gyermekét. mikor?.” B) „az ünnepélyes szüzességi fogadalom után lélekben legyen felkészülve arra.……… …………………………………………………………………………………………………………………… c) brahmanizmus: ……………………………………………………………………………………. Határozza meg az alábbi fogalmakat! A meghatározást úgy fogalmazza meg. hogyan?. EMELT SZINTÛ KISÉRETTSÉGI FELADATLAP A feladat az ókor kultúrájára vonatkozik. (kiket?) és polgárokat. mennyivel bensôbben kell szeretnünk és ápolnunk lelki testvérünket.. se közvetítô személy útján. 5p . jelentése: ………………………. Válassza szét Assisi Szent Ferenc (F) és Loyolai Szent Ignác (I) regulájának részleteit. Így nevezték a ………. és írja melléjük az alapító szerzetes betûjelét! (Idézetenként 1 pont. hogy semmiképpen se fogadjanak el dénárokat vagy pénzt se közvetlenül. hogy olyan társaság tagja lesz. …………………………………………………………………………………………………………………… b) Biblia: ………………………………………………………………………………………………. milyen?. (mi?). mi okból? (Meghatározásonként 2 pont) a) amphiteatrum (amfiteátrum): …. A feladat a középkori és kora újkori vallástörténettel foglalkozik.5 pont.…………………………………………………………………………. (…) Isten igéjének szolgálata. (…)” D) „Mégis. hogy az üres helyekre beírandó szöveg a mögötte levô kérdésre válaszoljon! (Kiegészítésenként 0. Az …………………….A 1. lelki gyakorlatok és a gyermekek és kereszténységet nem ismerôk tanításában és a gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén” C) „(…) a testvérek.-ban (hol?) az a rész. hol?.…………………-ok (kik?) ……………………………. a betegek szükségleteirôl és a többi testvér ruházatáról csak a miniszterek vagyis ôrök gondoskodjanak. hogy a következô kérdések közül legalább kettôre választ kapjunk: ki/mi?. összesen 5 pont) a) Az allódium a földesúr saját kezelésû …………………… (mi?) a ………………-ban (mikor/mely korban?). melynek célja a (…) a hit terjesztése. b) A hospes latin szó.. 4p A feladat a középkorra vonatkozik. az évszak és a hidegebb vidékek szerint.. Egészítse ki a fogalommeghatározást úgy.

hacsak nem hívnak bennünket.” (Képes Krónika) 2. A feladat a középkori Magyarország társadalmára és politikai életére vonatkozik. hasonlóan atyjához. a) Azonosítsa. és ez milyen következménnyel járt (0.5 pont). (3..62 4. Ha vendégek. 7p 5. s hozzá hû bárókra alapozta. Azt is akarjuk. „(…) a királyi fönség koronáját pedig fiának (. Ha azonban az ellenség részérôl jön sereg az országba. Nevek: 1. 2.) akarta adni. akik hozzá közelebb állnak. (…) a herceg ifjúsága virágában volt. az esemény idôpontját és jelentôségét! (Cellánként 0. sem a mi utódaink valamely hatalmas kedvéért servienseket (1. Itt zajlott a magyar történelem egyik híres csatája. Ha valamely serviens fiú utód nélkül hal meg. 3.) (Részletek az Aranybullából) a) Válaszoljon a dokumentum létrejöttének körülményeivel kapcsolatos kérdésekre! 1. rokonai örököljék. Mi jellemezte a bullát kiadó uralkodó birtokpolitikáját (0. században épült.. sem az ô házaikba nem szállunk. Uralkodása elsô szakaszában a királyi hatalom megerôsítése érdekében az eladományozott királyi birtokok visszaszerzésére törekedett. helyszíneket. majd adja meg a hozzájuk tartozó eseményt. és bírói úton el nem ítélték ôket. a bárók megerôsödéséhez vezetett. tudniillik elôkelô emberek jönnek az országba. hacsak elôbb meg nem idézték. (. hogy sem mi. Úgyszintén semmiféle adót.) 11.) ékes volt a katolikus élet meg a közügyek intézésének virtusával is. sem „szabad dénárokat” nem fogunk szedetni a serviensek birtokai után. A FELADATLAP Emelt szintû kisérettségi A feladatok a középkori Magyarországra vonatkoznak. vagy tôlünk pénzt kapnak. Szent László egy ideig itt tartotta fogságban a trónjától megfosztott Salamont. 2. Település a Sajó tiszai torkolata közelében. Pál pápának) b) Írja be az alábbi táblázat megfelelô helyeire a meghatározások alapján azonosított történelmi neveket. az ország tanácsa nélkül [királyi tanács] méltóságra ne emeljék ôket. Ha pedig a király az országon kívül akar hadat vezetni. isteni ajándékok a közönséges emberi természet fölé magasztalták. méltóztassék az imént bemutatott János püspököt Váradról áthelyezni. ha az országon kívül megyünk is haddal. a többirôl úgy intézkedjék. mindnyájan egyetemlegesen menni tartozzanak.)” (Mátyás levele II. És ha egyáltalán semmi nemzetsége (4.. ahogy akar. aki az Árpád-ház kihalása utáni trónharcok során fokozatosan felszámolta a kiskirályok uralmát. 7. a király fogja azokat birtokba venni. aki szentséges erkölcsökkel volt megáldva. „Alázattal könyörögve kérjük ezért szentségedet.. Új alapokra helyezte az ország pénzügyeit. 2. és az esztergomi fôegyházmegye érseki tisztébe kegyesen kinevezni.) sincs. [azok birtokait] fel ne dúlják. Magyar király. (2. Már a római korban ôrtorony állt itt.. Magyar király.5 pont) Név Helyszín Esemény Évszám Jelentôsége 1. birtoka negyedrészét leánya örökölje.) És ha váratlan halál folytán intézkedni nem tud. Vára a XI. (7.. Helyszínek: 1. mindazok. a serviensek ne tartozzanak vele menni. Város és vár a Dunakanyarban. Oldja meg a feladatokat a forrás és ismeretei felhasználásával! „2. Úgyszintén. Politikája hosszú távon a királyi hatalom további gyengüléséhez.) soha el ne fogassanak.) 16. kik ispánságokat bírnak. csak az ô pénzén. (8. Hatalmát az újonnan fölemelt. hogy melyik magyar történelmi személyiségekrôl szólnak a forrásrészletek! (Személyenként 1 pont) 1. menni tartozzanak.) 4. (.) ne szedjen. (6.5 pont)? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… . Egész megyéket vagy bármiféle méltóságokat örök tulajdonul vagy birtokképpen nem adományozunk. és visszatérése után rajtuk hadbírságot (5.

számmal jelölt rendelkezés? …………………………………………………………………………………………………………………… 3.……………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 6.. számmal jelölt szó jelentését! …………………………………………………………………………………………………………………… 6. oldalon levô táblázat megfelelô helyeire! (Amelyik cellába nem kerül betû. illetve Franciaországban a megadott idôszakokban? Írja be az országok betûjelét a 64. Milyen jellegû hadsereg kialakulására következtethet a forrás 6-os számmal jelölt részletébôl? …………………………………………………………………………………………………………………… 7. a rossz kitöltésért pontlevonás jár) A = Anglia. Honnan származtak az uralkodók bevételei Angliában. 5. számmal jelölt ígéret? Indokolja állítását! …………………………. Mi az oka. és miért voltak különösen költségesek (0. hogy a 7. Mely rétegek érdekeit védi a 8. A feladat a középkori és a kora újkori államháztartás összehasonlítására vonatkozik. Nevezze meg. számmal jelölt kötelezettség bekerült az Aranybullába? …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 8.5 pont) 1.) (Jól kitöltött soronként 1 pont.Emelt szintû kisérettségi A FELADATLAP 63 2. számmal jelölt szót? ………………………………. Mutassa be röviden az 1.5 pont)! …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 4. jelölje vízszintes vonallal. Magyarázza meg az 5. 4. számmal jelölt rész? ……………….. Milyen jogot erôsít meg a 3. Értékelje a dokumentum forrásértékét! (1 pont) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… b) Válaszoljon a dokumentum tartalmával kapcsolatos kérdésekre! A kérdések a szöveg aláhúzással és számmal megjelölt részeire vonatkoznak! (Elemenként 0.5 pont). F = Franciaország 8p . Ma mely más kifejezéssel helyettesíthetnénk a 4. számmal jelölt társadalmi réteget! …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 2. Milyen fontos társadalmi folyamatot erôsít meg és segít elô a 2. Milyen forrásokból kívánta pótolni az uralkodó a kiesô jövedelmeket? Legalább kettôt említsen! (1 pont) …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 3. mely területekre irányultak az uralkodó hadjáratai (0.

………………………………………………………… XVI.” (Thuróczy János krónikája az egyházszakadásról) Zsigmond bevonulása Konstanzba lovagi hadviselés XII. fegyelmezetlen. önmagukat szerelték fel. Zsigmond király fentebb jelzett idejének vége felé ugyanis a keresztény vallásban is nagy meghasonlás támadt. milyen kihívások határozták meg Luxemburgi Zsigmond külpolitikáját! (rövid esszé) „Nemcsak a halandók dolgai omlanak össze egy nem várt fordulattal. zsoldos hadsereg reguláris hadsereg . A feladat középkori és kora újkori hadtörténettel kapcsolatos. bárók 2. c) Mondjon két konkrét példát a reguláris hadsereg megszervezésére! (Elemenként 1 pont) XV. ………………………………………………………… ………………………………………………………… 13. felszerelést kap. idôlegesen. XVII. A feladat középkori és kora újkori történelmi fogalmakkal kapcsolatos. de bármikor használható. ………………………………………………………… ………………………………………………………… 6p X. husziták 4.68 Emelt szintû kisérettségi A FELADATLAP 11. céh 3. lovagi kultúra Meghatározások 12. XIII. Határozza meg lényegre törôen a táblázatban szereplô fogalmakat! (Fogalmanként 1 pont) Sorszám 5p Fogalmak 1.5 pont) az alsóbb rétegekbôl. Tárja fel. A feladat a középkori Magyarországra vo- natkozik. (Elemenként 0. hanem néha még az Isten tiszteletének a rendje is – Isten engedelmével – fogyatkozást szenved. Válaszoljon a hadseregek változásához kapcsolódó kérdésekre az ábra és ismeretei segítségével! a) Helyezze el az ábrán az alábbi feliratokat! Egy felirat több helyre is kerülhet. kuruc 5. XIV. fegyelmezett b) Milyen típusú államszervezetben jött létre elôször a reguláris hadsereg? (1 pont) ………………………………………………………… XI.

hanem az ellenség fegyveres ereje zúzta volna össze.Emelt szintû kisérettségi A FELADATLAP 69 „(…) Óriási öldöklés vette kezdetét. sokan fogságba jutottak. És ha a király egy hajón nem lel menedéket. akkor nem az ég – miként állítólag a fejedelem elbizakodottságában kijelentette –. A magyarok közül sokan elestek. század elsô harmadáig ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… ……………………………… Zsigmond német–római császári pecsétje ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… 15 p .” (Thuróczy János: A magyarok krónikájában a nikápolyi csatáról) …………… … … … … … … … ……………………………… ……………………………… Török–magyar küzdelmek a XV.

korlátoznia és kijavítania. a királynônek elôzetesen kiesdekelt beleegyezésével. helyesbítsen. A feladat a kora újkori egyetemes történelemhez kapcsolódik. hogy az aranybányák nem gazdagítják oly mértékben az országot. hogy elhanyagolja a kereskedelmet. Ezeket bekerítette. amelyeket használtak. visszaélést. hogy a király. korlátozzon és kijavítson minden és bármiféle olyan tévelygést. mindenki elôtt ismeretes okokból arra következtethetünk. orvosolnia. erôszakkal elvette és elrabolta az ön szegény alattvalóitól azokat a legelôket. XVIII. eretnekséget. és az egészet saját személyes hasznára és javára vette birtokába. s megközelítôleg ugyanekkora nem nyilvántartott összeget. a forrás és az ábra segítségével a XVI–XVII. rendbe szedjen. és nemrégiben ezekhez sövénnyel még más földeket is hozzávett. amelyekben ezek az országok bôvelkednek. hogy idôrôl idôre megtekintsen. mint más népeknek. kiigazítania. hogy a vállalkozásban való részesedésük méreteivel összhangban és az általuk jegyzett és saját kezûleg aláírt pénzösszegeknek megfelelôen vállalják. 1492-tôl 1595-ig Nyugat-Indiából 2 milliárd pezeta aranyat és ezüstöt hoztak be Spanyolországba. és nem létesített nagy számban manufaktúrát a hozzá tartozó országok hatalmas területén. rendbe szednie.” (Ustariz. Ez a tény is azt mutatja. értékeket stb. és ott kereskednek olyan árukkal. vásárolnak és cserélnek. illetve oly árukat. amelyet egyházi hatalomnak és hatóságnak törvényesen kell és lehet reformálnia. 100 millió ingóságban. tehát 103 év alatt átlag 20 milliót évente. ahonnan oly nagy bôségben nyerjük az aranyat és ezüstöt. Henrik 1534. 100 millió pénzben. hogy Spanyolországból évente átlag 15 millió piasztert aranyban és ezüstben visznek ki (…) Egy 24 évvel ezelôtt ôfelségének benyújtott jelentés szerint Nyugat-India felfedezése után. Hasonlítsa össze ismeretei. felséges urunk. és az egész mennyiségbôl Spanyolországban nem maradt több. elnyomnia. aki mint hisszük igen kegyetlen ember. kiigazítson. Külföldi eladásaink és vételeink óriási aránytalanságából. társadalmát és állami intézményrendszerét! Elsôsorban a különbségeket emelje ki! (hosszú esszé) „Bár a spanyolok uralma alatt vannak azok a földek. (…)” (A Kelet-indiai Társaság alakuló jegyzôkönyvébôl. valamint egyéb. mégis kevesebbjük van belôlük. hazánk dicsôségéért és az Angol Királyság kereskedelmi kapcsolatainak fejlesztésére kifejezték azon szándékukat. mint 200 millió pezeta.70 A FELADATLAP Emelt szintû kisérettségi 14. századi Spanyolország és Anglia (1688-ig) gazdaságát. 1599) értékesítés A kiadási és felvásárlási rendszer …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… .” (VIII. századi spanyol gazdasági szakíró) „Elôször John Pomer.” (Földjükrôl elûzött angol parasztok panaszos levele a királyhoz) „(…) a jelen országgyûlés hatalmából iktassék törvénybe. kihágást. évi törvényébôl) gyapjú textília p a r a s z t o k tôkés vállalkozó é s a nyersanyag felvásárlása c s a l á d j u k „(…) különbözô fentebb megnevezett személyek (…) Ôfelségének. elnyomjon. hogy a jelen esztendôben hajót indítanak KeletIndiába és más hozzá közel fekvô szigetekre és országokba. mint a kereskedelem (…) Úgy látszik. mihelyt birtokba jutott. szabálysértést és rendellenességet. amelyekre (…) ezekben az országokban szükség van. megreformáljon. hogy Spanyolország hanyatlásának egyedüli oka az. örököseivel az ezen országban ôt követô királyokkal együtt bírjon teljes joggal és hatalommal arra.