..

,

..

KOZEPULETEK
SZE RKESZETTE:
CSÁGOLY

FERENC

Csorba Gy6zo

Megyel Könyvtár
111111111111111111111111111111

O 017253 201894

TERC
BUDAPEST

és Szakkönyvtámogatási Pályázat keretében jelent meg. Karner Anikó. Schrammel Zoltán.0M Oktatás.G MINISrnR1UMi\ ld. © Balázs Mihály OLA. Major György OLA.. Gaul Cicelle. Szakkönyvkiadó Üzletága. Sugár Péter OLA ISBN 963 9535 09 5 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Szabó Levente. a Felsooktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsooktatási Tankönyv. Tróznai Attila. Cságoly Ferenc OLA. Nagy György. Lenzsér Péter OLA. 2004 Szerkeszto: Cságoly Ferenc OLA Képszerkeszto: Major György OLA Lektor: Or. Ferkai András. Zombor Gábor. Azonossági szám: T-1064 Nyomás és kötés: Reálszisztéma Oabasi Nyomda Rt. Fejérdy Péter OLA. Varga Péter István. Felelos vezeto: Mádi Lajos vezérigazgató . Hercsuth György. 2004 © Hungarian edition TERC Kft. A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával. Kaszás Károly OLA. Schiffer Gábor. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztok Egyesülésének a tagja Felelos kiadó: Lévai-Kanyó Judit kiadóvezeto Kereskedelmi és marketingvezeto: Szekeres Judit A könyvet tervezte: Bagi Miklós Nyomdai elokészítés: BG OS Bt. Wienerberger Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Nemzeti Kulturális Alapprogram Wienerberger Téglaipari Rt. Mlntsztenum ~f A könyv megjelenését támogatta: jn~ NEMZETt I(lJlnJRAUS ÖKÖI(SF. Hofer Miklós OLA.

térrendszerei 112 114 130 A színházak funkcionális rendie 137 A mozi típusai A mozi kialakulása és története A mozi funkcionális muködése 146 147 155 A muvelodési A muvelodési A muvelodési A muvelodési Irodalom épületek épületek épületek épületek fajtái története jellegzetes terei. 167 . térszervezetei funkcionális rendje 157 162 163 165 :. térszervezetei funkcionális elemzése 65 65 84 98 109 3. FEJEZET KULTURÁLIS SZíNHÁZAK. FEJEZET OKTATÁSI ÉPÜLETEK Az oktatási Az oktatási Az oktatási Az oktatási Irodalom épületek épületek épületek épületek 62 fajtái története jellegzetes terei. ELOADÓTERMEK MOZIK MUVELODÉSI ÉPÜLETEK ÉPÜLETEK / 1 110 A színházak típusai A színházépítés története A színházak terei..TARTALOM Eloszó 9 1. FEJEZET SZAK RÁ LI S ÉPÜ LETE K 12 A szakrális épületek története A szakrális épületek jellegzetes terei. térszervezetei A szakrális épületek funkcionális elemzése Irodalom 26 44 54 61 2.

FEJEZET KERESKEDELMI A A A A kereskedelmi kereskedelmi kereskedelmi kereskedelmi ÉPÜLETEK épületek épületek épületek épületek fajtái története jellegzetes terei. térrendszerei funkcionális elemzése Irodalom 342 344 350 369 372 379 8. térrendszerei Múzeumok és kiállítási épületek funkcionális rendje Irodalom : 224 227 231 240 279 287 291 6. FEJEZET EGÉSZSÉGÜGYI 292 ÉPÜLETEK Az egészségügyi épületek fajtái Az egészségügyi épületek története Az egészségügyi létesítmények funkcionális egységei Irodalom 295 296 322 341 7.a "Gutenberg-galaxis" Könyvtártörténet Könyvtá rtudomá ny A könyvtár mint térbeliség (tipológia és térszervezés) A könyvtár funkcionális rendje Összegzés 170 173 206 211 218 222 223 Irodalom 5. FEJEZET KULTURÁLIS KÖNYVTÁRAK ÉPÜLETEK / 2 168 Szellemi alapvetés .4. térszervezetei Vendéglátó épületek funkcionális elemzése Melléklet Iroda lom 380 382 394 417 420 434 435 . FEJEZET A VENDÉGLÁTÁS ÉPÜLETEI A vendéglátás épületeinek fajtái A vendéglátás épületeinek története A szállásépületekjellegzetes terei. FEJEZET MÚZEUMOK KULTURÁLIS ÉPÜLETEK / 3 Múzeum és muzeológia A múzeumok és kiállítási épületek típusai A múzeumok és kiállítási épületek története Múzeumok és kiállítási épületek terei.

gyógyfürdok fajtái A magyar fürdokultúra rövid története Fürdok és gyógyfürdok terei. EMLÉKMUVEK o' 484 487 504 515 520 o •••••••••••••••••• o ••••••••• o ••• o •••• 523 524 532 536 543 FEJEZET A közlekedési A közlekedési A közlekedési A közlekedési Iroda lom BÖRTÖNÉpíTÉSZET o •••••••• A fürdok. térrendszerei Gyógyfürdok funkcionális rendje Irodalom KÖZLEKEDÉSI ÉPÜLETEK PAVILONOK 482 épületek épületek épületek épületek o •••••••••••••••• o' 544 o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fajtái története terei. térszervezetei Sportlétesítmények környezeti kapcsolatai Sportlétesítmények funkcionális vizsgálata ll. FEJEZET SPECIÁLIS KÖZÉPÜLET-TípUSOK 586 A pavilonok fajtái A pavilonépületek története A pavilonok jellegzeteségei 590 594 600 A büntetés-végrehajtási épületek története A börtönök jellegzetes térszervezetei és funkcionális rendje 602 609 Az emlékmuvek alaptípusai Az emlékmuvek rövid története Irodalom 616 621 625 Névmutató 626 .9. FEJEZET SPORTLÉTESíTMÉNYEK ÉS FÜRDÖK SPORTLÉTESíTMÉNYEK FÜRDÖK. térszervezetei funkcionális elemzése 10. térszervezései funkcionális elemzése 0 •••••••••••••••••• o" o" o" o •••••••••••• 547 549 571 581 585 12. GYÓGYFÜRDÖK A sportlétesítmények fajtái A testkultúra és a sport története Sportlétesítmények terei. FEJEZET IGAZGATÁSI ÉPÜLETEK 436 Az igazgatási Az igazgatási Az igazgatási Az igazgatási Irodalom 438 440 464 472 481 épületek épületek épületek épületek fajtái története jellegezetes terei.

hanem önmagában sem határolható le pontosan. Nem középület-lexikont akartunk írni. a családja múltján keresztül is. és lehetne folytatni a sort. Ugyanúgy mint az ember. És nem csak az egyes helyek viszonylatában. Az e körbe tartozó alaptípusok (középületcsaládok) meghatározása a hazai és a külföldi szakirodalom által elfogadott és használt funkcionális felosztás alapján történt. És ugyanúgy. csakúgy. De megismerheto . felmenoi. mint az embernek. és ezért nem is lehetett cél. akár tágabb.a kapcsolataiból. a családján keresztül. vannak rokonai. és érzékelteti a középületek teljes spektrumát. az egyedi középületek is ezer szállal kapcsolódnak másokhoz. nehezen értelmezheto. a középületeknek is van származása.részben legalábbis .ELOSZÓ A tankönyv a középületekkel foglalkozik. Ez a rendezés lefedi a legismertebb és legfontosabb középületfajtákat. A tartalmi lehatárolás tehát eleve nem lehet pontos. mint minden embernek. A tartalmi lehatároláson belül nem a teljességre. építészeti értelemben. kulturális régiókként változó a fogalmi tartalom. középület -típusait. mint egy ember. Minden középület (jó esetben) egyedi és szuverén. családokhoz tartoznak. közeli. kapcsolatrendszerébó1 kiszakítva. De ugyanúgy. hanem a lényegre koncentráltunk.és távoli ismerosei akár funkcionális. vannak osei. hanem a középületek. pontosan nem határozható meg. mint amelyet nálunk a középületek köre jelent. mint az ember. múltján és kapcsolatain keresztül ismertebbé tenni a jelenkor középületeit. ezen belül az egyes középület-családok lényegének láttatása volt a célunk. vagy a laboratóriumokat. a középületekhez és az ipari épületekhez egyaránt besorolhatnánk a benzinkutakat. A tárgyalt épületek köre a középületek nálunk megszokott és elfogadott fogalmi tartalma alapján áll össze. Angol nyelvterületen a public buildings fogalma alatt valamivel szukebb tartalmat értenek. Hogy mi a középület és mi nem az. Egy ember önmagában. . Ugyanúgy. E tankönyv sajátossága és egyik célja éppen ez. tartalmi összemosódások lehetetlenítik az egzakt lehatárolást. Ugyanígy a középületek is. hiszen átfedések. A középületek és a lakóépületek közös határán ott vannak a szállás jellegu épületek.

Természetesen ezzel a szemléletmóddal nem akarjuk a rendeltetés szerepét lekicsinyíteni. ki kell dobni. Nem csak speciálisan a középületek tekintetében.Az egyes középület-családok esetében tárgyalja azok jellegzetes térhasználatát. könnyen követi a rendeltetések változását. mint példákon keresztül. Az egymásra épülés szimbolikája az építészetben különösen könnyen értheto. A funkcionalizmus. könnyen átalakítható. Félo. mert átalakítani lehetetlen. hogy a rövid élettartamok. nemzeti kultúrák problémáin át. a jelen és a jövo egymásra épülése.ELÖSZÓ 10 A ma világának építészete mind stilárisan. a terek és tömegek szerepének erosödése is jellemzi a jelenkor építészetét. a gyors avulás egyik oka éppen az egymásra épülés hiányában rejlik amely a folyamatok ismeretének elhanyagolásából ered. Terekró1 és térrendszerekró1 csak részben lehet egzakt módon beszélni. a személyes vonatkozásokig bezárólag. mint a végletes aránytalanságot deklaráló építészeti hatás építészettörténeti léptékkel mérve rendkívül rövid életu volt. vagy éppen elmellozni. a fejlodéstörténet ismerete ugyanakkor nem csak a jelent teszi érthetobbé. hatásai azonban máig érvényesülnek. analogikus módszerrel próbálja érthetové tenni aterekben . De egyre jobban érezhetoek ugyanakkor azok a tendenciák is. A híres. a fejlodéstörténet ismerete. mind elméleti meghatározottságát tekintve rendkívül szerteágazó. Ha nincs közöttük kötoanyag ha elvész a kapcsolat. század közepe táján kialakult funkcionalizmus mindent . a helyi. A történet ismeretének egyik általános tanulsága az. az általános kulturális kérdésektó1 kezdve. Ebben a már-már elbizonytalanító sokszínuségben. Az alkalmas térrendszer alkalmazkodóképes. ha elévül. éppen az eligazodást segítheti a folyamat. mint éppen manapság. az egész építmény ingataggá válik. általában a történelem ismerete soha nem volt olyan fontos. hogy azután a 20. de általában véve is rendkívül fontos és a folyamatok ismerete. A térképezés. mint építomuvészeti eszköz értelmezhetetlen kizárólag analitikus módszerekkel (bárha erre nem is egy kísérlet történt). A tankönyv a terek és térrendszerek megismerésében (ezzel közvetve a tömegek-tömegkapcsolatok) is szeretne segítséget nYÚjtani. Csak az utolsó száz évben bukkant fel és erosödött meg a rendeltetés szerepe. hogy az építészetévezredeken át terekben és tömegekben gondolkozott.a funkciónak rendeljen alá. vagy nem éri meg. hanem éppen ez segíthet a jövo megalapozott építésében is. mint egy szélsoséges divatot követo ruha. Ezért . A múlt. egymásból következése olyan. mint az egymásra épülo téglasorok. A múlt. Az új építészeti jelenségek. míg a tisztán funkcionalista épület olyan. csupán a helyére szeretnénk tenni. mint ma. stílusok felbukkanása és elévülése soha nem volt olyan felpörgetett ütemu. a "form follows function" (a forma a funkció függvénye) ennek a hamis hierarchiának volt a jelmondata.beleértve atereket és a tö~ megeket .térrendszerekben való gondolkodás fontosságát. hiszen enélkül felszínessé és gyökértelenné válik a ma építészetének megismerése is. Az építészettörténet. hírhedt 3F. a specifikus terek és térrendszerek kialakulását és típusait. amelyek visszanyúlnak az építészet oseredeti eszköztárához. értékek és értéktelenségek halmazában. E könyv sem tehet mást.

folyóirat szolgálja egyszerre. Terbe Rita. alkalmasint újra és újra elovehetoen. Az egyes fejezetek megírásához szükséges adatok összegyujtésében részt vettek: Anschau Péter. hanem ott ragadjon a könyvespolc on a többi építészeti könyv között. a sok képpel gazdagított olvasmányos forma azt a célt szolgálja. Csikósné Dory Katalint. reményeink szerint két-háromévenként frissítve. Marosi Bálint. Hogy ne csak egy unalmas tankönyv maradjon. aki könyvtárosként segítette a munkát. Egyik sem kizárólagos. A tankönyvet DVD-melléklet egészíti ki. Csöre Imre. amely a hagyományos.tágabban értelmezve az építészet . akik e tankönyv létrejöttében segítettek.szetteágazó és kimeríthetetlen témaköréhez. Márk Péter. tankönyvek és szakkönyvek. amit a sikeres vizsga után örömmel lehet kihaj ítani. Sajtos Gábor. Nem szándéka tudományos szintu elmélyedés. A könyv jellegébol és terjedelmébol adódóan ez az ismertetés szükségképpen vázlatos és általános. amelyben az egyes családokhoz taltozó középületpéldák vannak bemutatva alaprajzokkal. ELÖSZÓ . mindegyik csak eleme a teljes halmaznak. Ugyanakkor léteznek olyan kiadványok. Lévai Tamás. Palotai Péter és Trummer Tamás. Nagy György. vagy éppen csak részben feltárt szempontokat ad hozzá a középületek . A tankönyv egyes fejezeti általában négy alfejezetre tagozódnak. Vero Balázsnét. Ez a tankönyv is ilyen építoelem. Eleddig hiányzó. Komoly szerepet vállaltak a könyv és a DVD-mellékletek ábraanyagának feldolgozásában a Tanszéken polgári szolgálatukat teljesíto Mravik Csaba. de egy egész könyvsorozatot is betölthetne. analitikus szemlélettel elemzi az egyes épületek és épülettípusok rendeltetését. majd az egyes típusok általános és eseti funkcionális elemzése. Péterffy Miklós. Ezekben kerülnek ismertetésre az egyes középület-családokhoz tartozó egyedi típusok. Ebben a reményben üdvözli a könyv minden olvasóját a szerkeszto: Cságoly Ferenc Köszönetnyilvánítás A szerzok és a szerkeszto köszönetet mondanak mindazoknak. a középület-családok története. az általuk jellegzetesen használt terek és térrendszerek. úgy a középületek tanulmányozását is sok könyv. amelyek a rendeltetéssel részletesebben foglalkoznak. Az egyre terebélyesebbé váló középület-családok részletes funkcionális ismertetése nem egy könyvet. aki a szövegek begépelését végezte. egymásra épülve. Vannay Miklós a Középülettervezési Tanszék doktorandusz hallgatói. hogy a középületekkel éppen ismerkedo hallgatók számára könnyen értheto és érdekes legyen. Mint ahogyan a építészet történetében fontos az egymásra épülés. aki tömérdek kávét és teát fozött az ellankadóknak. és Horváth Istvánnét. A tárgyalás módja illeszkedni igyekszik a tankönyv mufajához. metszetekkel és sok képpel.11 minden középület-család esetében külön kitérünk a funkcionális rend ismertetésére. Jelen tankönyv kiegészítéseként jól használható mu Ernst Neufert: "Építés és tervezéstan" címu munkája. Külön köszönet illeti dr.