You are on page 1of 2

Borang Kaji Selidik

Pentaksiran Tingkatan 3 Geografi 2015
Kajian Kes Kegiatan Ekonomi Penduduk di
Indera Mahkota

1. Nama : ___________________________________
2. Umur : ____ tahun
3. Jantina :

Perempua

Lelaki

4. Pekerjaan : ______________
5. Jumlah pendapatan
Pendapatan
Kurang RM1000
RM1000 – RM2000
RM2000 – RM3000
RM3000 – RM4000
RM4000 – RM5000
Lebih RM5000

Tandakan ( / )

6. Berikan cadangan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf
hidup penduduk Indera Mahkota .
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7. Nyatakan kegiatan ekonomi yang mungkin berpotensi untuk
dimajukan di Kawasan Indera Mahkota .
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Borang Kaji Selidik

Jumlah pendapatan Pendapatan Kurang RM1000 RM1000 – RM2000 RM2000 – RM3000 RM3000 – RM4000 RM4000 – RM5000 Lebih RM5000 Tandakan ( / ) 6. _________________________________________________________ _________________________________________________________ 7. Pekerjaan : ______________ 5. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ . Umur : ____ tahun 3. Berikan cadangan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk Indera Mahkota . Jantina : Perempua Lelaki 4.Pentaksiran Tingkatan 3 Geografi 2015 Kajian Kes Kegiatan Ekonomi Penduduk di Indera Mahkota 1. Nyatakan kegiatan ekonomi yang mungkin berpotensi untuk dimajukan di Kawasan Indera Mahkota . Nama : ___________________________________ 2.