You are on page 1of 5

Nama: ……………………………………………………………………………..

Kelas:
………………. Tahun: ………………….

SEKOLAH KEBANGSAAN ASAM KUMBANG
34000 TAIPING, PERAK
Sulit
Matematik
Kertas 2
Ujian 1
Mac, 2016

UJIAN 1
MATEMATIK (KERTAS 2)
TAHUN 3
(1 Jam)

Jawab semua soalan.

1

Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.
4 3 9 5
(i)

Rajah 1

Tuliskan nilai tempat bagi digit 4.
_____________________________________________________ [1 markah]

(ii)

Tuliskan nilai digit bagi digit 9.
_____________________________________________________ [1 markah]

2

2

Lengkapkan. Apakah nombor bagi X dan Y ?
X = _________________ [1
markah]
2
Y = _________________ [1

3

markah]
(i) Tulis dalam perkataan atau angka.

[1 markah]

3

[1 markah]
(ii) Bundarkan 5 4 3 5 kepada ribu yang terdekat.
markah]
4

[1

Isi tempat kosong.
1

4

[2 markah]

[2 markah]

5

Tulis nombor yang betul.

3
6

Bandingkan dan bulatkan nombor yang lebih besar.
3

7

(i) Tuliskan LEBIH atau KURANG.
[1 markah]

[1 markah]
(ii) Tuliskan satu nombor sebelum dan dua nombor selepas 1 7 8 9.
5

1789
[3 markah]
8

Susun nombor-nombor ini mengikut turutan menaik.

4
9

Bulatkan angka yang betul.

2

4

10

(i) Lengkapkan rangkaian nombor berikut.

[3 markah]
(ii) Cerakinkan mengikut nilai tempat.

[2
markah]
11

5

(i) Cerakinkan.

[2
markah]
(ii)Padankan dengan betul.

5
[3 markah]
12

Tulis jawapan yang betul.

5
13

(i) Tambahkan.

3

5

[2
markah]
(ii) Cari jumlah menggunakan bentuk lazim.

[3
markah]

14

(i) Padankan dengan jawapan yang betul.

[2
markah]
(ii) Selesaikan. Tunjukkan jalan kira.

5
[3
markah]
4

15

(i) Tambahkan.

[2
markah]
(ii) Selesaikan.

5

[3 markah]

Disediakan oleh :
______________________
EN. ZAMIR BIN JAAPAR
KOMING

Disemak oleh :

Disahkan oleh :

______________________
PN. ZURAIDA BT. RAZALI

5

_____________________________________
TN. HJ MUHAMMAD YUNOS B.