Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΑ: KEIMENIKEΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ

Τριανταφυλλιά Κωστούλη (επιµέλεια)

O γραπτός λόγος
σε κοινωνικοπολιτισµικά
πλαίσια: Kειµενικές
πρακτικές
και διαδικασίες µάθησης

www.epikentro.gr

e-mail: epikentro@epikentro.gr

ISBN: 978-960-458-017-0

Περιεχόµενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΝΟΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τριανταφυλλιά Κωστούλη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙ∆Η

7

57

Alina Spinillo and Chris Pratt

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

95

Sigmund Ongstad

∆ΙΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

129

Linda Allal, Lucie Mottier Lopez, Katia Lehraus and Alexia Forget

ΣΥΝΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΠΤΟ
ΛΟΓΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

169

Τριανταφυλλιά Κωστούλη

ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ (ΑΝΑ)ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Debra Myhill

213

O ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΩΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

253

Christiane Donahue

ΣΥΝΘΕΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΗΓΩΝ ΣΕ ∆ΥΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

305

Shoshana Folman and Ulla Connor

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Orna Ferenz

339

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ

379

Carole H. McAllister

ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Linda Adler-Kassner & Heidi Estrem

417

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful