You are on page 1of 65

Ottonyen Sanat

9621024
(Ottonyen Rnesans)

KUTSAL ROMA-GERMEN
MPARATORLUUNUN KURULUU VE
OTTO HANEDANLII
Kutsal Roma Germen mparatorluu, kurulduu ve
ykld yllar olan 9621806 yllar arasnda toplam 844 yl
boyunca tarihe konu olan ve Orta Avrupada hkm
srm monarik yapdaki bir Alman Kralldr.
Adn papaln verdii Kutsal nvan, Romann
mirasn devrald iddias ve bata ynetici hanedanlk
olmak zere Germen topluluklarndan olumasndan alr.
Karolenj Hanedanlnn dalmasndan sonra (900l
yllarn balar) Orta Avrupada Almanya, talya ve Fransa
arasnda bir hakimiyet mcadelesi yaanmaktayd. Bir
yandan da bata Vikingler olmak zere kuzeyli sava
topluluklar yama seferleri dzenliyorlard.
Bu i karklklar devam ederken, babasnn lm
zerine Saksonya Dk olan Otto, ayn zamanda dier
dklerin de desteiyle Germenlerin Kral ilan edildi. (936)
Otto ksa srede Almanya ve sonrasnda talyay kontrol
altna ald ve nihayet 962 ylnda Papa tarafndan Kutsal
Roma mparatoru olarak kutsand. Bylece Otto
Hanedanl balam oldu.

KUTSAL ROMA-GERMEN
MPARATORLUUNUN KURULUU VE
OTTO HANEDANLII
Otto Hanedanl 962de Ottonun tahta kyla balayp
1024de II. Henrynin lmne kadar olan drt imparator
dnemini kapsar:
I. Otto
936 973
II. Otto
973 983
III. Otto
983 1002
II. Henry 1002 1024
Otto tpk arlman gibi birleik bir Avrupa mparatorluu
kurmak amacyla yola km ve bu ama dorultusunda
bata manastrkilise ve ordu olmak zere salam bir
tekilatlanma oluturmaya almtr.
Ottolar dneminde dini kurumlara verilen snrsz destek
beraberinde ilimirfan, zanaat ve mimarlk alanlarnda
nemli eserler ortaya kmasna neden olmutur.
zellikle III. Otto dneminde Karolenj dnemindekine
benzer bir canlan yaand iin bu dnem Ottonyen
Rnesans olarak da anlr.
Genel anlamda Karolenj Dnem sanatn takip edip
gelitiren bir sanat dnemi olup ulusal boyutta kalmtr.

Otto HanedanlDneminde
KutsalRomaGermenmparatorluu

Ottonyen Mimari
9. yzyl sonlar Vikingleri,Macarlar,Araplar ve onlarla
birlikte manastr ve kiliselerin yklmasn getirdi. mpa
ratorluu onarmak iin ogne kadar grlmemi boyutta
byk bir yeniden yapm kampanyas balad.Yeniden ina
edilen manastrlar arasnda yeni yollarn ve kprlerin
yaplmas haclarn kutsal yerlere ulaabilmeleri anlamna
geliyordu.
Dahabyk gruplar daha byk kiliseler demekti ve
Karolenj bazilikasnn evrimi sryordu.
Ottolardnemikiliseleri,uzamsalilikilerisistemletirmeye
alt.Karolenj mimarisi,kiliseiindeaskeriveemperyal
gcnbirvitriniolarakyenidenkendinigsterenbat
giriiyle birliktegemitenglblgeselrneklerisundu.
Katedrallerde,kiliseyeyanneflerden dahapratikbirgiri
salayantranseptler vekulelerletamamlanm,btnyle
olgunlamikiapsisli ulargrlmeyebaland.Bazilikann
temeleleri nef,yannefler,transept,koroyeriveapsis
ayrhacimlerolarakeklemlendi.Douvebatulardakilere
ekolarakgidereknemiartantranseptin kesime
noktasndakulelerykseldi.

St.Cyriakus,961983,Gernrode,Almanya

Ottonyen kiliseninimekannanlamak
Avrupa'dakikilisemimarisindekigelimeyi
izlemeninanahtardr.Bazelerdorudan
RomaveyaBizansncllerindenalnyor,
tekilerKarolenj kiliselerindenuyarlanyordu.
BazlariseRomannyenidenyorumlanyd.

St.Cyriakus,961983,Gernrode,Almanya

Ottonyen Mimari

St.Cyriakus,961983,Gernrode,Almanya
St. Cyriakus Kilisesi, Ottonyen Mimarinin en iyi korunmu
rneklerinden biridir.
I. Ottonun ubeylerinden Byk Gero tarafndan
yaptrlmtr.
nefliha planl bir yapdr. Yan neflerin zerinde galeriler
bulunur. Dousunda, apsis ve koro ksm zeminden
ykseltilmi, alt kat mezar odas (krypta) olarak
dzenlenmitir.
Batsnda, iki kede kuleler ve ortalarnda apsidal bat yaps
bulunur. Apsidal bat yaps ve altndaki krypta 12. yyda
yeniden ina edilmitir; bu dnemde gneye iki katl bir
galeri de eklenmitir. Kuleler 20. yy balarnda restore
edilmitir.
zeri ahap krma at ile rtldr. Ha kollarnn rts
Gotik dnemde tonoz ile deitirilmitir.
ve d cephe sadedir. Duvarlara dta ikiz pencere ve kr
kemerler ile; ite ise yine ikiz kemerler ve galeri katnda
stunkemer sralaryla hareket kazandrlmtr.
Akantus yaprakl ve figrl stun balklar orijinaldir.
Freskolar ise 19. yyda yaplmtr.

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya
Orijinalhalinigsterenmaketveizimler.

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya
stte:GneyCephe.Sada:Gnmzdekihalininplan.

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya.Gneydoudanbak

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya.Ortanef,batyabak.

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya.
Ortanef,batyabak.

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya.
Gneynefe 12.yyda inaedilenkutsalmezarreplikas

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya.
AzizMetronusa ithafedilenBatKrypta.

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya.
AzizCyriakusa ithafedilenDouKrypta.

St.Cyriakus Kilisesi,961983,Gernrode,Almanya.
Stunbalklarndanrnekler.

Ottonyen Mimari
St.Michael Kilisesi,10101031,Hildesheim,Almanya
St. Michael Kilisesi, Ottonyen Mimarinin en nl eseridir.
III. Ottonun hocas Hildesheim Piskoposu Bernward tarafndan ina
ettirilmitir. Bernwardn mezar bat kryptasnda bulunur.
nefliift transeptli bir yapdr. Dou ve batda e boyuttaki transept
kollar ana yap planna simetri kazandrr. Bat yaps ambulatoriumlu
bir mezar salonu eklinde dzenlenmitir. Dousunda ise ortadaki
byk olmak zere apsis bulunur.
Naos ile transept kollarnn kesiiminden oluan kare planl hacimlerin
zerinde yksek kuleler bulunur. Transept kollarna eklenmi daire
planl 4 kule ile birlikte 6 adet kulesiyle grkemli bir d grn sunar.
Naos, nefler ve transept kollar ahap atyla rtl, bat yaps stte
ahap, kryptada ise apraz tonozla rtlmtr.
ve d cephe sadedir. Geni ve yksek bir yap olmasna ramen
kk pencerelerle aydnlatlmtr. D cephede dikkat ekici unsur
kulelerdir. mekanda Saxon tarz stunpaye sralamas dikkati eker.
Duvarlar sade olmakla birlikte tavan resimleri bol ve zengindir. Bu
resimler 12. yyda romanesk tarzda yaplmlardr. Batdaki iki katl
mezar yapsnn st katna naostan merdivenle klr.
Yapda yer alan en nemli eserler Piskopos Bernward tarafndan
yaptrlan Bernward Stunu ve Bernward Kaplar olarak anlan
kabartma figrl bronz eserlerdir. Her iki eser de Ottonyen sanatn
aheserlerinden saylrlar.

St.Michael Kilisesi,10101031,Hildesheim,Almanya

St.Michael ManastrKilisesi,1010-1031, Hildesheim,Almanya.


Doucephe

St.Michael ManastrKilisesi,1010-1031, Hildesheim,Almanya.


Gneycephe

St.Michael ManastrKilisesi,1010-1031, Hildesheim,Almanya.


Batcephe

St.Michael ManastrKilisesi,1010-1031, Hildesheim,Almanya.


Naostan douyabak

St.Michael ManastrKilisesi,1010-1031, Hildesheim,Almanya.


stte: Apsistenbatyabak
Sada: Batmezaryapsndanapsisebak

St.Michael ManastrKilisesi,1010-1031,
Hildesheim,Almanya.
Krypta veambulatorium

BernwardStunu(saStunu),1015civar.
III. Ottonun hocas Hildesheim Piskoposu Bernward tarafndan
St.Michael Manastr Kilisesi iin yaptrlmtr.
Bronzdan yaplm olan stununda yukar doru ykselen helezonik bir
bant zerinde sann hayatndan sahneler yer alr. Sahneler sann
vaftizinden Kudse girie kadar 28 blmdr. Orijinal halinde zerinde
armhta sa heykeli yer ald bilinmektedir ancak bugn bu ksm
eksiktir. Stunun ykseklii 3.79 metre, ap ise 58 santimetredir.
Balk 19. yyda eklenmitir.
Bronz zerine figrl kabartmalaryla dnemin az rastlanan tip
eserlerindendir.
Bu tarz helezonik bantl stunlara antik Roma dneminde rastlanr.
Traianus ve Marcus Aurelius stunlar bata gelen rneklerdir. Bu
rnekler imparatorlarn zaferlerini anlatr.
Bernward Stunu Roma zafer stunlarn rnek alrken hem Ottolar
Dneminin Romay yeniden canlandrma istei da vurulmu hem de
sann hayat Tanrsal bir zafer olarak sunulmutur.
Stun artk orijinal yeri olan St. Michael Kilisesinde deildir; 1893den
beri Hildesheim Katedralinde bulunmaktadr.

Traianus Stunu,MS.113,Roma

Marcus Aurelius Stunu,MS.180193,Roma

BernwardStunu(saStunu)1015civar
Sada:sannVaftizi

BernwardStunu(saStunu)1015civar
stte:Kradamniyiletirilmesi
Sada:Kanadn

BernwardStunu(saStunu)1015civar
Sada:Lazarusun diriltilmesi
stte:Kudsegiri

BernwardKaplar,1015civar.
III. Ottonun hocas Hildesheim Piskoposu Bernward tarafndan
yaptrlmtr. Aslen Hildesheim St. Michael Kilisesine ait olduu, daha
sonra
imdi
bulunduu
Hildesheim
Katedraline
getirildii
dnlmektedir.
Kilisenin ana kapsnn iki kanad olarak bronzdan yaplmlardr.
zerlerinde figrl kabartma ile Tevrat ve ncil sahneleri yer alr.
Bronz zerine figrl kabartmalaryla dnemin az rastlanan tip
eserlerindendir.
Bu tarz bronz kaplara antik Roma dneminde rastlanr. zellikle aslan ba
eklindeki kap tokmaklar ile Roma dnemi rneklerine benzer.
Sol kanatta yukardan aaya doru Yaradl Kitab blmnden Adem
ve Havvann yaratl, cennetten kovulular, Habil ve Kabilin hediyeleri,
Kabilin Habili ldrmesi sahneleri yer alr. Sa kanatta ise hikaye aadan
yukarya dorudur: En altta Meryeme mjde ile balar sann ge
ykselii ile sonlanr. Bylece insanln d ile tekrar ykselii
canlandrlm olur. konografik adan incelenirse; gnahlar, gnahkarln
bedeli, bu bedeli sann demesi, karlnda cennetin kaplarnn tekrar
almas ve cennete giden yolun insani yanlardan uzaklaarak sann
ruhani yoluna girmekle olaca artrlmaktadr. Byle bir armn
kilisenin kapsnda olmas anlamldr. Bu kap, bu dnya ile dier dnya
arasnda sembolik bir eiktir.
ller: Sol kanat: 472.0 x 125.0 cm, sa kanat: 472.0 x 114.5 cm, kalnlk:
3.54.5 cm.

Adem ve Havvann Yaratl

Adem ve Havvann tanmas

Yasak Elma

Yarg ve Utan

Cennetten Kovulu

Dnya Hayat

Habil ve Kabilin hediyeleri

Kuzu
Buday

Kabilin Habili ldrmesi


Kabil
Kabil
Habil

sann
doumu

Mjde

sann tapnaa sunulmas

Mneccimlerin tapnmas

armh

sann Yarglanmas

sann Ge Ykselii

Mezarda Meryem

St.GeorgeKilisesi.1011.yy.(Reichenau,Almanya)

Almanyasviresnrndaki
Constance GlndekiReichenau
Adasndayeralr.

Reichenau,St.GeorgeKilisesi.1011.yy
Kilise Aziz Georgeun kutsal emanetleri iin 900 ylnda
Karolenj dnemin merkezi mekanl yaplarna benzer bir
ekilde (rnein, GermignydesPrs) ina edilmi olup
ayn yzyln sonlarna doru, Ottonyen dnemde, nefli
bazilika olarak geniletilmi ve batsna bir apsis
eklenmitir.
Batsndaki giri ksm da bir dier Ottonyen dnem ekidir.
Gnmzde, orta nefin yan neflerin iki kat genilik ve
yksekliinde olduu, ahap atl bazilika formundadr.
Koro ksm merdivenlerle ykseltilmitir ve apraz tonoz
rtldr. Koro ksmnn zerinde kare planl bir kule
ykselmektedir

Aziz Georgeun emanetleri iin apsisin altnda drt stunl


bir krypta bulunmaktadr. Kryptann girii koroya kan
merdivenin iki yanndan salanmaktadr.

St.GeorgeKilisesi.1011.yy.Reichenau,Almanya
Batdanbak.

St.GeorgeKilisesi.1011.yy.Reichenau,Almanya
Doudanbak.

St.GeorgeKilisesi.1011.yy.Reichenau,Almanya
Naos,korovealtar.

St.GeorgeKilisesi.1011.yy.Reichenau,Almanya
Batapsis.

ReichenauSt.GeorgeKilisesininOttonyen Sanatadairennemlizelliikuzeyvegneynef ayrmzerindekifreskolardr.


St. George Kilisesinin kuzey ve gney nef ayrm duvarlarnn zerinde sann mucizelerini konu olan sekiz adet fresko bulunur.
Sahneler ok renkli geometrik meander bordrlerle evrelenmitir. Freskolarn zerinde, pencerelerin arasnda havarilerin tam
boy fresko tasvirleri bulunur; altnda ise kemer aralarnda piskoposlara ait olduu dnlen portreler yer almaktadr.
Freskolar, bu dnemde duvar resmi ve mozaikte ounlukla grld zere, stil ve teknik olarak Kuzey talyaldr. Kuzey talya
stili ise Ge Antik a (46. yy) resim sanat ve Bizans resim sanatnn zelliklerini tar. Byk ve heybetli figrler sahnelere
hakimdir. Ge antik a resimlerinde olduu gibi byk, ilkel perspektifli yaplar figrlerin etrafna yerletirilmi dekorlardr.
Arka plan oluturan mavi, yeil ve kahverengi bantlar da, yine ge antik a sanatndan gelen bir zelliktir. Figrlerin portre
zellikleri ve elbiselerin ilenii dnemin Bizans resim sanat rnekleriyle benzeir.

St.GeorgeKilisesi,Reichenau.Kuzeyvegneyduvarlardakifreskolar (1000ylcivar)

ReichenauSt.GeorgeKilisesininOttonyen Sanatadairennemlizelliikuzeyvegneynef ayrmzerindekifreskolardr.

St.GeorgeKilisesi,Reichenau.Kuzeyvegneyduvarlardakifreskolar (1000ylcivar)
Kuzeyduvarbatdandouyadoru:
Gerasal adamdaneytankarma
demliadamniyiletirilmesi
Galile(Celile)Denizizerindefrtnaydindirme
Krngzlerininalmas

Gneyduvardoudanbatyadordu:
Czzamlnniyiletirilmesi
Nainli gencindiriltilmesi
Jairusun kznndiriltilmesi
Lazarusun diriltilmesi

St.GeorgeKilisesi,Reichenau.Gneyduvardakifreskolar (1000ylcivar)

St.GeorgeKilisesi,Reichenau.
Kuzeyduvar;eytankarmave
demliadamniyiletirilmesi
mucizeleri

Galile (Celile)Denizi zerinde


frtnay dindirme.
St.GeorgeKilisesi,Reichenau.

Ottonyen El Yazmalar
Ottolar ierisinde zellikle III. Otto Hristiyan Roma
mparatorluunu canlandrma dncesine tutkuyla
balanmtr.
Bizans saray trenlerini kendi sarayna uyarlam,
Romann sembol ve sslemelerini kullanmtr.
Erken yata lmesine ramen bu hayali dorultusunda pek
ok sanatsal ve mimari faaliyete destek olmutur.
III. Otto ncili olarak adlandrlan resimli el yazmas III.
Ottonun eskiyi canlandrma arzusuna gre ekillenmi en
nl eserdir.
10.yy sonu 11. yy banda Reichenau Manastrnda 276
sayfa olarak hazrlanmtr.
Reichenau Ekol Ottolar dneminin en deerli el
yazmalarn retmitir. Realizmden uzaklama, simetrik
dzenlemeler, byk figrler, mimari arka plan ve altn
yaldzl fonlar bu ekoln balca zellikleridir.
En bilineni III. Ottoyu tahtnda gsteren olmak zere
toplam 35 resimli sayfas vardr. Bu sayfalar, ncil
yazarlarnn figrleri, Ssl ba harf sayfalar ve sslemeli
kanon tablolar eklindedir.

Tahtnda III. Otto


III. Otto ncili,
Mnih Ktphanesi, Almanya
1000 yl civar

III. Otto ncili,


Mnih Ktphanesi, Almanya
1000 yl civar

Eyaletlermparatorahediyelersunarken
("Roma","Gallia","Germania"and"Sclavinia")

Tahtnda III. Otto

III. Otto
arlman

Mneccim Krallarn Tapnmas


III. Otto ncili,
Mnih Ktphanesi, Almanya
1000 yl civar

Luka ncili Ba Sayfas


III. Otto ncili,
Mnih Ktphanesi, Almanya
1000 yl civar

Matta ncili Ba Sayfas


III. Otto ncili,
Mnih Ktphanesi, Almanya
1000 yl civar

BusayfaIII.Ottonun otoritesini,onuneredeyseilahibirvarlkgibi
gstererekilahitemelleredayandrmayaalmaktadr.
mparatorMandorlaiindevetahttatasviredilereksayla
zdeletirilmitir.
TahtnnaltndakifigrTerra Materdir
Drtncilyazarbeyazbirkuaklaimparatorukorurlar
Tanryukardanimparatorunbanatemasederekonukutsallatrr.
Enalttaikiaskerveikidinadamimparatorungcnndayanan
temsilederler.
BtnbunlarRomaDnemiimparatorlarnnkutsallatrlmasna,
hattayartanrsaylmasnabenzerbirpropagandaoluturur.

Tahtnda III. Otto


Liuthar ncili,
Aachen Katedrali, Almanya
1000 yl civar

Hitda Kodeksi 1020civar


MeryemeMjdesahnesi
BirdiernemliOttolar dnemielyazmasekolKlnEkoldr
Krmzvemavitonlarlakontrast +beyazrenktevurgularKln
Ekolnn balcazellikleridir.
Buekoldefigrleruzunincedir.Birbakaekolayrtetmemizi
salayanzellikdeyeryzekillerininfigrlerlemimariarasna
yerletirilmiolmasdr.

MeryemeMjde
Hitda Kodeksi
Darmstadt,Almanya
1020civar.

11.Yy balarna ait


allmadk bir sahne:

Hitda

Kodeksinden

Barahibe
Hitda
Azize
hazrlatt ncili sunuyor

Walpurgaya

Arka plandaki yaplar hatal bir perspektife


sahip olmakla birlikte izleyiciyi figrlere
odaklyor. Bu yaplar bir manastr tasvir ederek
Barahibe Hitdann pozisyonuna da iaret
ediyorlar. Figrlerin basit izimleri, mimarinin
verili tarz ve figrleri mimariden ayran
kahverengi fon Bizans resim sanatnn etkilerini
gsteriyor.

Hitda Kodeksi
Darmstadt,Almanya
1020civar.

GeroHa,965970

Kln Piskoposu Gero tarafndan yaptrlmtr.

Avrupa Sanatnda bilinen en eski antsal sa heykelidir. sa


figr 187 cm boyundadr.

Bu eserdeki sa tipi Bizans sa modeline yakndr. Bununla


birlikte S kvrm yapan vcudu ve farkl ykseklikteki elleri
ne Bizans ne de nceki Karolenj sanatnda grlmtr. Bu
estetik duru esere zg olup Avrupada kendisinden sonraki
eserlerde etkili olacaktr.

Not: Han arkasndaki nl pano 1683de eklenmitir.

Gero Ha965970.
Kavakaac.
KlnKatedrali,Almanya

GeroHa
KlnKatedrali,Almanya
965970.

RingelheimHa,10001022.

sa canl ve ac hissetmeyen bir haldedir. Gzleri


kendisini izleyenlere bakar. sann armhtaki bu
haline Muzaffer sa denir

Antsal ahap sa heykelinin bilinen ikinci erken


rneidir. Ihlamur aacndan yaplm olan eser
162 cm boyundadr.

Dizleri sola, ba saa dnktr ve bu haliyle


vcut hatt S kvrmna uygundur

Not: Kollar bilinmeyen bir zamanda deitirilmitir.


Kollarn malzemesi kavak aacdr.

RingelheimHa10001022.
Ihlamuraac.
Hildesheim Katedrali,Almanya

RingelheimHa10001022.
Ihlamuraac.
MetropolitanMuseum,NewYork