You are on page 1of 76

1-1

1. KAPITULUA
Sarrera
1-2

Sarrera Eduki-taula

Sarrera
Eduki-taula ................................................................................................................................... 1-2
Araudiei buruzko informazioa ...............................................................................................................1-5
Irrati-frekuentzia interferentziei buruzko deklarazioa FCC-B .................................................. 1-5
FCC Baldintzak ....................................................................................................................................1-6
Segurtasun-jarraibideak ..........................................................................................................................1-7
Segurtasun-jarraibideak litiozko bateriak erabiltzeko ....................................................................1-9
WEEE Deklarazioa ..................................................................................................................................1-13
Merkataritza-markak ...............................................................................................................................1-20
Bertsioen historia....................................................................................................................................1-20

Sarrera Orokorra
Eskuliburuaren mapa ...............................................................................................................................2-2
Bilgarria kentzea........................................................................................................................................2-3
Zehaztasunak .............................................................................................................................................2-4
Produktuaren informazio orokorra.......................................................................................................2-7
Goiko ikuspegia ekipamendua zabalik .............................................................................................2-7
Alboko ikuspegia aurrealdea ............................................................................................................2-11
Alboko ikuspegia eskumaldea .........................................................................................................2-12
Alboko ikuspegia ezkerraldea ..........................................................................................................2-14
1-3
Alboko ikuspegia atzealdea .............................................................................................................2-16
Sarrera
Alboko ikuspegia azpialdea ..............................................................................................................2-17

Lehen urratsak
Energiaren administrazioa......................................................................................................................3-2
KA moldagailua ....................................................................................................................................3-2
Bateria....................................................................................................................................................3-4
Bateriaren erabilera .............................................................................................................................3-7
Oinarrizko eragiketak ...............................................................................................................................3-9
Segurtasun eta erosotasunaren gaineko iradokizunak .................................................................3-9
Lan-ohitura osasungarriak ...............................................................................................................3-10
Teklatua ...............................................................................................................................................3-11
Ukipen-panela ....................................................................................................................................3-15
Disko gogorraren unitatea ................................................................................................................3-18
Kanpoko gailuak konektatzea..............................................................................................................3-19
Kanpoko biltegiratze optikoko gailua erabiltzea ............................................................................3-19
Gailu periferikoak konektatzea ........................................................................................................3-21
Komunikazioko gailuak konektatzea...............................................................................................3-23
Hardware segurtasunez kentzea.........................................................................................................3-24
Windows XP instalatzea ........................................................................................................................3-25
Instalaziorako baldintzak .................................................................................................................3-25
Windows XP instalatzea ...................................................................................................................3-25
1-4
BIOS konfiguratzea
Sarrera
BIOSaren konfigurazioari buruz ............................................................................................... 4-2
BIOS konfigurazioa noiz erabili ............................................................................................... 4-2
BIOSaren konfigurazioa nola exekutatu ................................................................................. 4-2
Kontrol-teklak .......................................................................................................................... 4-3
BIOSaren konfigurazio-menua ..............................................................................................................4-4
Main Menu (Menu Nagusia).................................................................................................... 4-5
Advanced Menu (Aukera Aurreratuen Menua) ....................................................................... 4-7
Boot Menu (Abiatze-Menua) ................................................................................................... 4-9
Security Menu (Segurtasun-Menua) ..................................................................................... 4-10
Save & Exit (Gorde eta Irten Menua) .................................................................................... 4-12
1-5

Sarrera ARAUDIEI BURUZKO INFORMAZIOA
Irrati-frekuentzia interferentziei buruzko deklarazioa FCC-B

Ekipamendu hau frogatu egin da eta erakutsi du B klaseko gailu digital baten ezaugarriak dituela,
FCC araudiaren 15. atalaren arabera. Ezaugarri horiek egoitzako instalazio batean interferentzia
kaltegarrien aurkako zentzuzko babesa eskaintzeko diseinatuta daude. Ekipamendu honek, irrati-
frekuentziako energia sortzen, erabiltzen eta igortzen du, eta eskainitako jarraibideen arabera
instalatu edo erabili ezean, interferentzia kaltegarriak eragin ditzake irrati-komunikazioetan. Hala ere,
ez da bermerik ekipamenduak interferentziarik ez eragiteko instalazio partikular batean. Ekipamendu
honek irrati edo telebista hartzeko interferentzia kaltegarriak eragiten baditu, piztuta eta itzalita
zehaztu daitekeena, komeni da interferentzia horiek zuzentzea ondokoetako neurriren bat edo batzuk
erabilita:

Antena hartzailea berrorientatzea edo birkokatzea.
Ekipamenduaren eta hartzailearen arteko distantzia handitzea.
Ekipamendua hartzailea konektatuta dagoeneko zirkuitua ez den beste batera konektatzea.
Laguntzarik behar izanez gero, irrati/TB saltzaile edo teknikari batekin kontsultatu.

OHARRA

Betebeharrak dituen alderdi arduradunak berariaz ez onartutako aldaketek erabiltzailearen
baimena baliogabetuko dute ekipamenduarekin jarduteko.
1-6
KA elikatze-kablea edo pantailaratutako interfaze kableak erabili behar dira igortze-mailak ez
Sarrera
gainditzeko.

FCC Baldintzak

Ekipamendu honek FCC Arauen 15. Atala betetzen du. Funtzionamendua ondoko bi baldintzen
mendean dago:
Gailu honek ezin du interferentzia kaltegarririk eragin.
Ekipamendu honek jasotako edozein interferentzia onartu behar du, baita nahi ez den
funtzionamendua eragiten duen interferentzia ere.
1-7

Sarrera Segurtasun-jarraibideak
Irakurri arretaz eta osorik
segurtasun-jarraibideak. Ez isuri likidorik irekiduretatik,
Kontuan izan ekipamenduaren ekipamenduak kalteak jasan
edo erabiltzailearen eskuliburuan edo deskarga elektrikoak sor
adierazitako arreta eta ohar baitaitezke.
guztiak.

Ekipamendua leku heze eta Ekipamendua azalera egonkor
tenperatura altuak diren lekuetatik batean kokatu konfiguratu aurretik.
urrun izan.

Ekipamendua leku heze eta
Ekipamendua azalera egonkor
tenperatura altuak diren lekuetatik
batean kokatu konfiguratu aurretik.
urrun izan.

Ez utzi ekipamendua ingurumen-
Ez isuri likidorik irekiduretatik, baldintza txarrak direneko inguruan,
adibidez, biltegiratze-tenperatura
ekipamenduak kalteak jasan
60 º-tik (140º F) gorakoa denekoan
edo deskarga elektrikoak sor
edo 0º (32ºF) azpikoa denekoan.
baitaitezke. Horrela eginez gero, ekipamendua
kaltetu egin daiteke.
1-8

Sarrera
Elikatze-kablea pasabidetik urrun Elikatze-kablea beti desentxufatu
jarri zapaldu ez dadin. Ez jarri ezer edozein modulu edo txartel
elikatze-kablearen gainean. osagarri sartu aurretik.

Kable koaxiala TB sintonizatzailean
Ordezkapen ez zuzen baten
instalatzean, beharrezkoa da
ondorioz bateria lehertu ez
egiaztatzea babes metalikoa era
dadin, bateria mota bera edo
seguruan konektatuta dagoela
fabrikatzaileak gomendatutako
eraikina babesten duen lur-
parekoren bat erabili.
sistemara.

Eremu elektrikoak edo magnetikoak
Bateria beti leku seguruan
mantendu. dituzten objektuak ekipamendutik
urrun mantendu.

Ondoko egoeraren bat gertatuz gero, ekipamendua teknikari kualifikatuen esku jarri:

Kablea edo elikatze-entxufea hondatuta dago.
Likidoa sartu da ekipamenduan.
Ekipamendua hezetasunean izan da.
Ekipamendua ez dabil zuzen edo ezin da funtzionarazi erabiltzailearen
eskuliburuari jarraiki.
Ekipamendua erori egin da edo kalteak izan ditu.
Ekipamenduak apurtu izanaren itxura du.
1-9
Segurtasun-jarraibideak litiozko bateriak erabiltzeko
Sarrera

(Inglés) CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or
equivalent type recommended by the equipment manufacturer. Discard used batteries according to
manufacturer’s instructions.

(French) (Français) ATTENTION: II y a danger d’ex;losion s’il y a remplacement incorrect de la batterie.
Remplacer uniquement avec une batterie du meme type ou d’un type équivalent recommandé par le
constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

(German) (Deutsch) VORSICHT: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Ersatz nur durch

denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach

Angaben des Herstellers.

(Spanish) (Español) PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Cámbiela solo

por la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las

instrucciones del fabricante.

(Italian) (Italiano) ATTENZIONE: Pericolo di esplosione della batteria se sostituita in modo non corretto. Sostituire solo

con la stesso tipo o con uno equivalente come indicato nel manuale del produttore. Smaltire le batterie usate come da

istruzioni del produttore.

(Russian) (Ɋɭɫɫɤɢɣ) ȼɧɢɦɚɧɢɟ: ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜɡɪɵɜɚ ɛɚɬɚɪɟɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ ɡɚɦɟɧɵ. Ⱦɥɹ

ɡɚɦɟɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ ɬɚɤɭɸ ɠɟ ɢɥɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɭɸ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ.

ɋɥɟɞɭɣɬɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɢ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ.

(Turkish) (Türkçe) UYARI: Pil yanlÕs yerleútirilirse patlayabilir. AynÕ ya da muadili bir pille degistiriniz. KullanÕlmÕú pilleri
1-10

Sarrera
üreticinin talimatlarÕna göre degerlendiriniz.

(Greek) (ǼȜȜȘȞȚțȐ) ȆȇȅȈȅȋǾ: ȀȓȞįȣȞȠȢ ȑțȡȘȟȘȢ İȐȞ Ș ȝʌĮIJĮȡȓĮ IJȠʌȠșİIJȘșİȓ ȜĮȞșĮıȝȑȞĮ. ȃĮ ĮȞIJȚțĮșȚıIJȐIJİ ȝȩȞȠ ȝİ

IJȠȞ ȓįȚȠ Ȓ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ IJȪʌȠ ȝİ ĮȣIJȩ ʌȠȣ ıȣȞȚıIJȐ Ƞ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒȢ IJȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ. ȃĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJİIJİ IJȚȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ

ȝʌĮIJĮȡȓİȢ ȦȢ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȠȣ țĮIJĮıțİȣĮıIJȒ.

(Polish) (Polski) OSTRZEĩENIE: Nieprawidáowa wymiana moĪe spowodowaü eksplozjĊ baterii. ZamianĊ moĪna wykonaü

wyáącznie na bateriĊ tego samego lub równowaĪnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. ZuĪyte baterie moĪna

wyrzucaü zgodnie z instrukcjami producenta.

(Hungarian) (Magyar) VIGYÁZAT: A nem megfelelĘ akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan,

vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékĦ típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó

utasításának megfelelĘen ártalmatlanítsák.

(Czech) (ýeština) UPOZORNċNÍ: Nebezpeþí výbuchu pĜi chybné výmČnČ baterie. Nahraćte pouze stejným nebo

ekvivalentním typem doporuþeným výrobcem zaĜízení. Použité baterie zlikvidujte podle pokynĤ výrobce

(Traditional Chinese ) )᜗᧯խ֮*!ࣹრˍʳ ૉሽ‫ۃ‬ૉ‫إآ‬ᒔ‫ޓ‬ངΔ‫ױ‬౨ᄎᡨ੦Ζᓮ‫଺ش‬ᐗ৬ᤜհ‫ٵࢨཱིٵ‬࿛్ऱሽ‫ޓࠐۃ‬ངΖ

ᓮࠉ଺ᐗਐ‫ق‬๠෻ᐒඵሽ‫ۃ‬Ζ

(Simplified Chinese ) (ㅔԧЁ᭛) ⊼ᛣˍʳ 㢹⬉∴㢹᳾ℷ⹂᳈ᤶˈৃ㛑Ӯ⟚⚌DŽ䇋⫼ॳॖᓎ䆂Пৠℒ៪ৠㄝ㑻ⱘ⬉∴ᴹ᳈ᤶDŽ

䇋ձॳॖᣛ⼎໘⧚ᑳᓗ⬉∴DŽ

(Japanese) (Вҁᇟ) ᝾֋Ǻ嗱嗤嗧嘋嘙喘‫ڗ‬喴᧌啮喼ᇤ喵喒ǵనᅅ営單ઇ຋喔喓喕喲喴ғ‫ڮ‬單଄㰗喕ख़ε喔ቹៜ喼Ϸ喦喃

৮営啶啬喴喨喃Ƕࡰ‫ۓ‬啿営喉ࠠพаѦ喘嗱嗤嗧嘋嘙喙٬Ҕ喁喔啮喑啹喊啿啮Ƕ嗱嗤嗧嘋嘙喼䥻క喃喵൑ӝ喙ǵӚԾ‫ݯ‬ᥟ

喘ೕ߾喕㪅喍喐፾Ϫ喕䞛౛喁喐Π啿啮Ƕ

(Korean) (䞲ῃ㠊) 㭒㦮: ⺆䎆Ⰲ⯒ 㢂⹪⪲ ᾦ㼊䞮㰖 㞠㦒Ⳋ 䙃⹲䞶 㥚䠮㧊 㧞㔋┞┺. 䌖㧛㧊 㧻䂮 㩲㫆㠛㼊㠦㍲
1-11

Sarrera
ῢ㧻䞮⓪ ộὒ ☯㧒䞮Ệ⋮ ☯❇䞲 ⺆䎆Ⰲ⪲Ⱒ ᾦ㼊䞮㕃㔲㡺. ㌂㣿䞲 ⺆䎆Ⰲ⓪ 㩲㫆㠛㼊㦮 㰖䂾㠦 ➆⧒

䘦₆䞮㕃㔲㡺.

(Vietnam) (Tieng Viet) LѬU Ý: Thay thӃ pin không tѭѫng thích có thӇ dүn ÿӃn nguy cѫ bӏ nә. ChӍ thay thӃ bҵng pin cùng

loҥi hoһc loҥi tѭѫng ӭng khuyên dùng bӣi nhà sҧn xuҩt thiӃt bӏ. Vӭt bӓ pin ÿã sӱ dөng theo hѭӟng dүn cӫa nhà sҧn xuҩt.

(Thai) (ϣ ι τ ) еҖѠзњііѣњѤк: щҖѥѲѝҕѰэшѯшѠіѨѷѠѕҕѥкѳєҕщѬдшҖѠк ѠѥлєѨѠѤьшіѥѕлѥддѥііѣѯэѧчеѩѸьѳчҖ ѲнҖѯмёѥѣѰэшѯшѠіѨѷньѧчѯчѨѕњдѤь

ўіѪѠѯъѨѕэѯъҕѥ ъѨѷѰьѣьѼѥѱчѕяѬҖяјѧшѠѫюдіцҙѯъҕѥьѤѸь ъѧѸкѰэшѯшѠіѨѷъѨѷѲнҖѰјҖњшѥєзѼѥѰьѣьѼѥеѠкяѬҖяјѧш

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) PERHATIAN: Bahaya ledakan dapat terjadi jika salah memasang baterai. Ganti baterai

hanya dengan jenis yang sama atau setara sesuai rekomendasi pabrik peralatan tersebut. Buang baterai bekas sesuai

petunjuk pabrik

(Serbian) (Srpski) OPREZ: Ukoliko baterija nije ispravno postavljena, postoji opasnost od eksplozije. Zamenu izvršite

koristeüi iskljuþivo istu ili ekvivalentnu bateriju koju preporuþuje proizvoÿaþ opreme. Odbacite iskorišüene baterije u

skladu sa uputstvima proizvoÿaþa.

(Netherlands) (Nederlands) LET OP: Er is explosiegevaar als de batterij niet goed geplaatst wordt. Uitsluitend te

vervangen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type,zoals aanbevolen door de fabrikant. Gooi batterijen

weg volgens de plaatselijke instructies.

(Romanian) (Română) ATENğIE: Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. ÎnlocuiĠi doar cu acelaúi tip sau

echivalent recomandat de fabricantul echipamentului. EvacuaĠi bateriile folosite conform instrucĠiunilor fabricantului.

(Portuguese) (Português) ADVERTÊNCIA: Perigo de explosão se a bateria é substituída incorrectamente. Substitua

somente com o mesmo tipo ou equivalente recomendado por o fabricante do seu equipamento. Descarte as baterias

utilizadas de acordo com as instruções do fabricante.
1-12

Sarrera
(Swedish) (Svenska) VARNING: Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent

typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruction.

(Finnish) (Suomi) VAROITUS: Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan

valmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

(Slovak) (Slovensky/Slovenþina) UPOZORNENIE: V prípade nesprávnej výmeny batérie existuje nebezpeþenstvo

výbuchu. VymeĖte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúþa výrobca zariadenia. Batérie

zneškodnite podĐa pokynov výrobcu.

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenšþina) POZOR: V primeru nepravilne zamenjave baterije obstaja nevarnost njene

eksplozije. Baterijo zamenjajte le z enako ali ekvivalentno vrsto, ki jo priporoþa proizvajalec. Odpadne baterije

odstranite skladno z navodili proizvajalca.

(Danish) (Dansk) ADVARSEL! Lithiumbatteri --- Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med

batteri af same fabrikat og type. Levé det brugte batteri tilbage til leverandøren.

(Norwegian) (Norsk) ADVARSEL: Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt same batteritype eller en

tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres I henhold til fabrikantens instruksjoner.

(Bulgarian) (ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ) ȼɇɂɆȺɇɂȿ: Ɉɩɚɫɧɨɫɬ ɨɬ ɟɤɫɩɥɨɡɢɹ ɚɤɨ ɛɚɬɟɪɢɹɬɚ ɛɴɞɟ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ

ɛɚɬɟɪɢɹ ɨɬ ɫɴɳɢɹ ɜɢɞ ɢɥɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɚ ɛɚɬɟɪɢɹ, ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɴɱɜɚ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ. ɂɡɯɜɴɪɥɟɬɟ

ɢɡɩɨɥɡɜɚɧɢɬɟ ɛɚɬɟɪɢɢ ɤɚɬɨ ɫɩɚɡɜɚɬɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ.

(Croatian) (Hrvatski) OPREZ: Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni neprikladnom. Zamijenite je samo

jednakom ili nadomjesnom vrstom prema preporuci proizvoÿaþa. Istrošene baterije zbrinite u skladu s uputama

proizvoÿaþa.
1-13
(Estonia) (Eesti) ETTEVAATUST! Plahvatusoht, kui aku on valesti paigaldatud. Asendage ainult sama või tootja poolt
Sarrera soovitatud võrdväärse akuga. Hävitage kasutatud aku vastavalt tootja juhistele.

(ϲѧѧѧѧѧѧѧγέΎϓ) (Persian)
ϩΪϨϨ̯ ΪϴϟϮΗ Ζ̯ήη ̵ΩΎϬϨθϴ̡ ̵ΎϬϳήΗΎΑ ί΍ ΎϬϨΗ ˬ̵ήΗΎΑ ξϳϮόΗ ΕέϮλ έΩ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̵ήΗΎΑ έΎΠϔϧ΍ ϝΎϤΘΣ΍ ˬ̵ήΗΎΑ ΢ϴΤλ ̵έ΍ά̳ ΎΟ ϭ ΐμϧ ϡΪϋ ΕέϮλ έΩ :έΎτΧ΍
.ΪϴϳΎϤϧ ϞϤϋ ϩΪϨϨ̯ ΪϴϟϮΗ Ζ̯ήη ̶ϳΎϤϨϫ΍έ ϖΒσ ήΑ ϭ ΪϴϨ̯ ̵έ΍ΩΩϮΧ ̵ήΗΎΑ ϦΘΧ΍Ϊϧ΍ έϭΩ ί΍ .ΪϴϳΎϤϧ ϩΩΎϔΘγ΍

(ΔϴΑήόϟ΍) (Arabic)
ϞΒϗ Ϧϣ ϪΑ ϰλϭ΃ ΊϓΎϜϣ ωϮϧ ϭ΃ βϔϨΑ ςϘϓ ϝΪΒΘγ΃ .ϰϠλ΃ ήϴϏ ωϮϨΑ ΎϬϟ΍ΪΒΘγ΍ ϢΗ ΍Ϋ· ϒϠΘϟ΍ϭ έΎΠϔϧϼϟ ΔϳέΎτΒϟ΍ νήόΘΗ Ϊϗ ˬήτΧ :ήϳάΤΗ
.ΔόϨμϤϟ΍ Δϛήθϟ΍ Ε΍ΩΎηέϹ ΎϘϓϭ ΔϠϤόΘδϤϟ΍ ΕΎϳέΎτΒϟ΍ ϞϫΎΠΗ .ίΎϬΠϟ΍ ΞΘϨϣ
(Basque) (Euskara) KONTUZ: leherketa arriskua bateria behar ez bezala aldatzen ez bada. Aldatu mota
bereko edo fabrikatzaileak gomendatutako parekoren batekin. Fabrikatzailearen jarraibideen arabera,
erabilitako bateriak ez erabili.

WEEE Deklarazioa
(English) Under the European Union ("EU") Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, Directive

2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005, products of "electrical and electronic equipment" cannot be discarded

as municipal waste anymore and manufacturers of covered electronic equipment will be obligated to take back such

products at the end of their useful life.

(French) (Français) Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et

électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne

peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements

seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.
1-14

Sarrera
(German) (Deutsch) Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Elektro- und

Elektronik-Altgeräte nicht mehr als kommunale Abfälle entsorgt werden, die sich auf 13.August, 2005 wirken. Und der

Hersteller von bedeckt Elektronik-Altgeräte gesetzlich zur gebrachten Produkte am Ende seines Baruchbarkeitsdauer

zurückzunehmen.

(Spanish) (Español) Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unión Europea en materia de desechos y/o equipos electrónicos,

con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos clasificados como "eléctricos y equipos electrónicos" no

pueden ser depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrónicos, están

obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su período de vida.

(Italian) (Italiano) In base alla Direttiva dell’Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici ed Elettronici,

Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici

non possono più essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni

prodotto alla fine del suo ciclo di vita.

(Russian) (Ɋɭɫɫɤɢɣ) ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɢɪɟɤɬɢɜɨɣ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɨɸɡɚ (ȿɋ) ɩɨ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɸ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ

ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ (ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ WEEE

2002/96/EC), ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɜ ɫɢɥɭ 13 ɚɜɝɭɫɬɚ 2005 ɝɨɞɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸ, ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɛɵɬɨɜɨɣ ɦɭɫɨɪ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ

ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ.

(Turkish) (Türkçe) Avrupa Birli÷i (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme AtÕ÷Õ, 2002/96/EC Kararnamesi altÕnda

13 A÷ustos 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, elektrikli ve elektronik malzemeler di÷er atÕklar gibi çöpe

atÕlamayacak ve bu elektonik cihazlarÕn üreticileri, cihazlarÕn kullanÕm süreleri bittikten sonra ürünleri geri toplamakla

yükümlü olacaktÕr.
1-15

Sarrera (Greek) (ǼȜȜȘȞȚțȐ) ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȅįȘȖȓĮ 2002/96/ǼȀ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ («ǼǼ») ʌİȡȓ ǹʌȩȡȡȚȥȘȢ ǾȜİțIJȡȚțȠȪ

țĮȚ ǾȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ ǼȟȠʌȜȚıȝȠȪ (WEEE), Ș ȠʌȠȓĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȚıȤȪ ıIJȚȢ 13 ǹȣȖȠȪıIJȠȣ 2005, IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ «ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ

ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ» įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚijșȠȪȞ ʌȜȑȠȞ ȦȢ țȠȚȞȐ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ țĮȚ ȠȚ țĮIJĮıțİȣĮıIJȑȢ

țİțĮȜȣȝȝȑȞȠȣ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȚ ȞĮ ʌȐȡȠȣȞ ʌȓıȦ ĮȣIJȐ IJĮ ʌȡȠȧȩȞIJĮ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ȦijȑȜȚȝȘȢ

ȗȦȒȢ IJȠȣȢ.

(Polish) (Polski) Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej ("UE") dotyczącą odpadów produktów elektrycznych i

elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), która wchodzi w Īycie 13 sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposaĪenie

elektryczne i elektroniczne " nie mogą byü traktowane jako Ğmieci komunalne, tak wiĊc producenci tych produktów bĊdą

zobowiązani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uĪycia.

(Hungarian) (Magyar) Az Európai Unió („EU") 2005. augusztus 13-án hatályba lépĘ, az elektromos és elektronikus

berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelve szerint az elektromos és elektronikus berendezések többé nem

kezelhetĘek lakossági hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyártói kötelessé válnak az ilyen termékek

visszavételére azok hasznos élettartama végén.

(Czech) (ýeština) Podle smČrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobkĤ 2002/96/EC

platné od 13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v bČžném komunálním odpadu a

výrobci elektronických výrobkĤ, na které se tato smČrnice vztahuje, budou povinni odebírat takové výrobky zpČt po

skonþení jejich životnosti.

(Traditional Chinese ) )᜗᧯խ֮*!ᑛᅩբࠫૡ‫ڶ‬ᣂᐒሽᖲሽ՗๻ໂऄ‫ח‬Δٍ‫ ۞ܛ‬3116 ‫ ڣ‬9 ִ 24 ֲ‫س‬யऱ 31130:70FDΔࣔ

֮๵ࡳψሽᖲሽ՗๻ໂข঴ωլ‫ױ‬٦‫א‬ຟؑᐒඵढ๠෻Δ‫ڶࢬ׊‬ઌᣂሽ՗๻ໂ፹ທ೸Δ݁ႊ‫ڇ‬ข঴ࠌ‫ش‬ኂࡎ࿨‫ޔ‬৵ၞ۩‫ڃ‬

‫گ‬Ζ

(Simplified Chinese ) (ㅔԧЁ᭛) ⃻ⲳᏆࠊ䅶᳝݇ᑳ⬉ᴎ⬉ᄤ䆒໛⊩ҸˈѺे㞾 ˅˃˃ˈ ᑈ ˋ ᳜ ˄ˆ ᮹⫳ᬜⱘ 2002/96/ECˈᯢ
1-16

Sarrera
᭛㾘ᅮNj⬉ᴎ⬉ᄤ䆒໛ѻકnjϡৃ‫ݡ‬ҹ䛑Ꮦᑳᓗ⠽໘⧚ˈϨ᠔᳝Ⳍ݇⬉ᄤ䆒໛ࠊ䗴ଚˈഛ乏೼ѻકՓ⫼ᇓੑ㒧ᴳৢ䖯㸠ಲ

ᬊDŽ

(Japanese) (Вҁᇟ)ʳ ˅˃˃ˈ ‫૾אֲ ˆ˄ ִ ˋ ڣ‬䈮 㪜㪬 ട⋖࿖䉕ᵹㅢ䈜䉎㔚᳇䊶㔚ሶ⵾ຠ䈮䈲 㪮㪜㪜㪜 ᜰ઎䈮䉋䉍䉯䊚▫䈮㬍ශ䈱䊥䉰

䉟䉪䊦䊙䊷䉪䈱⴫␜䈏⟵ോ䈨䈔䉌䉏䈩䈍䉍䇮ᑄ᫈‛䈫䈚䈩ᝥ䈩䉎䈖䈫䈱⑌ᱛ䈫䊥䉰䉟䉪䊦䈏⟵ോ䈨䈔䉌䉏䈩䈇䉁䈜䇯

(Korean) (䞲ῃ㠊) 2005 ⎚ 8 㤪 13 㧒㧦⪲ 㔲䟟♲ 䘦㩚₆㩚㧦㩲䛞㠦 ╖䞲 㥶⩓㡆䞿("EU") 㰖䂾, 㰖䂾 2002/96/EC 㠦

㦮Ệ䞮㡂, "㩚₆㩚㧦㩲䛞"㦖 㧒⹮ 㝆⩞₆⪲ 䘦₆䞶 㑮 㠜㦒Ⳇ 㩲䛞㦮 㑮ⳛ㧊 ┺䞮Ⳋ 䟊╏ 㩚㧦㩲䛞㦮 㩲㫆㠛㼊Ṗ

㧊⩂䞲 㩲䛞㦚 䣢㑮䞶 㺛㧚㧊 㧞㔋┞┺.

(Vietnam) (Tieng Viet) Theo Hѭӟng dүn cӫa Liên minh Châu Âu ("EU") vӅ ThiӃt bӏ ÿiӋn & ÿiӋn tӱ ÿã qua sӱ dөng, Hѭӟng

dүn 2002/96/EC, vӕn ÿã có hiӋu lӵc vào ngày 13/8/2005, các sҧn phҭm thuӝc "thiӃt bӏ ÿiӋn và ÿiӋn tӱ" sӁ không còn

ÿѭӧc vӭt bӓ nhѭ là rác thҧi ÿô thӏ nӳa và các nhá sҧn xuҩt thiӃt bӏ ÿiӋn tӱ tuân thӫ hѭӟng dүn sӁ phҧi thu hӗi các sҧn

phҭm này vào cuӕi vòng ÿӡi.

(Thai) (ѳъѕ) ѓѥѕѲшҖеҖѠдѼѥўьчеѠкѝўѓѥёѕѫѱію ("EU") ѯдѨѷѕњдѤэеѠкѯѝѨѕлѥдѠѫюдіцҙѳђђґѥ ѰјѣѠѧѯјѶдъіѠьѧдѝҙ ѯјеъѨѷ 2002/96/EC

оѩѷкєѨяјэѤкзѤэѲнҖшѤѸкѰшҕњѤьъѨѷ 13 ѝѧкўѥзє 2005 яѬҖѲнҖѳєҕѝѥєѥіщъѧѸкяјѧшѓѤцфҙъѨѷѯюҝь "ѠѫюдіцҙѳђђґѥѰјѣѠѧѯјѶдъіѠьѧдѝҙ"

юѣюьдѤэеѠкѯѝѨѕъѤѷњѳюеѠкнѫєньѳчҖѠѨдшҕѠѳю ѰјѣяѬҖяјѧшѠѫюдіцҙѠѧѯјѶдъіѠьѧдѝҙчѤкдјҕѥњлѣщѬдэѤкзѤэѲўҖьѼѥяјѧшѓѤцфҙчѤкдјҕѥњдјѤэзѪьѯєѪѷѠ

ѝѧѸьѝѫчѠѥѕѫдѥіѲнҖкѥьеѠкяјѧшѓѤцфҙ

(Indonesia) (Bahasa Indonesia) Sesuai dengan Regulasi Uni Eropa ("UE") perihal WEEE (Limbah Peralatan Listrik dan

Elektronik), Directive 2002/96/EC, yang berlaku sejak 13, 2005, produk "peralatan listrik dan elektronik" tidak lagi dapat

dibuang sebagai sampah umum dan pabrik peralatan elektronik diwajibkan untuk mengambil kembali produk tersebut

pada saat masa pakainya habis.

(Serbian) (Srpski) Po Direktivi Evropske unije ("EU") o odbaþenoj ekektronskoj i elektriþnoj opremi, Direktiva 2002/96/EC,

koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju pod "elektronsku i elektriþnu opremu" ne mogu više biti
1-17

Sarrera
odbaþeni kao obiþan otpad i proizvoÿaþi ove opreme biüe prinuÿeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog

uobiþajenog veka trajanja.

(Netherlands) (Nederlands) De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische en

Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als

vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun

levenscyclus..

(Romanian) (Română) În baza Directivei Uniunii Europene ("UE") privind Evacuarea Echipamentului Electric úi Electronic,

Directiva 2002/96/EC, care intră în vigoare pe 13 august, 2005, produsele din categoria "echipament electric úi electronic"

nu mai pot fi evacuate ca deúeuri municipale, iar fabricanĠii echipamentului electronic vizat vor fi obligaĠi să primească

înapoi produsele respective la sfârúitul duratei lor de utilizare.

(Portuguese) (Português) De acordo com a Directiva 2002/96/EC de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e

Electrónicos da União Europeia (UE), efectiva desde o 13 de Agosto do ano 2005, os produtos de "equipamento eléctrico

e electrónico" não podem ser descartados como resíduo municipal e os fabricantes do equipamento electrónico sujeitos a

esta legislação estarão obligados a recolhar estes produtos ao finalizar sua vida útil.

(Swedish) (Svenska) Under Europeiska unionens ("EU") Weee-direktiv (Waste Electrical and Electronic Equipment),

Direktiv 2002/96/EC, vilket trädde i kraft 13 augusti, 2005, kan inte produkter från "elektriska och elektroniska

utrustningar" kastas i den vanliga hushållssoporna längre och tillverkare av inbyggd elektronisk utrustning kommer att

tvingas att ta tillbaka sådan produkter när de är förbrukade.

(Finnish) (Suomi) Euroopan unionin (EU) 13.8.2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan

direktiivin 2002/96/EY mukaisesti ”sähkö- ja elektroniikkalaitteita” ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana. Direktiivin

alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä.
1-18

Sarrera (Slovak) (Slovensky/ Slovenþina) Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických

zariadeniach þíslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13. augusta 2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické

zariadenia” nesmú byĢ zneškodĖované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patriþných elektronických zariadení

sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziaĢ naspäĢ.

(Slovenian) (Slovensko/ Slovenšþina) Skladno z doloþili direktive Evropske unije ("EU") o odpadni elektriþni in elektronski

opremi, Direktiva 2002/96/ES, ki je veljavna od 13. avgusta, izdelkov "elektriþne in elektronske opreme" ni dovoljeno

odstranjevati kot obiþajne komunalne odpadke, proizvajalci zadevne elektronske opreme pa so zavezani, da tovrstne

izdelke na koncu njihove življenjske dobe sprejmejo nazaj.

(Danish) (Dansk) I henhold til direktiv fra den europæiske union (EU) vedrørende elektrisk og elektronisk affald , Direktiv

2002/96/EC, som træder i kraft den 13. august 2005, må produkter som "elektrisk og elektronisk udstyr" ikke mere

bortskaffes som kommunalt affald. Producenter af det pågældende, elektroniske udstyr vil være forpligtet til at tage disse

produkter tilbage ved afslutningen på produkternes levetid.

(Norwegian) (Norsk) Under den europeiske unionens ("EU") direktiv om deponering av elektronisk og elektrisk utstyr,

direktiv 2002/96/EC, som trer i effekt 13. august 2005, kan ikke produkter av "elektronisk og elektrisk ustyr" lenger

deponeres som husholdningsavfall og fabrikantene av disse produktene er forpliktet å ta tilbake slike produkter ved

slutten av produktets levetid.

(Bulgarian) (ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ) ɋɩɨɪɟɞ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹ ɫɴɸɡ ɨɬɧɨɫɧɨ ɨɬɩɚɞɴɰɢɬɟ ɨɬ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ ɢ

ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ, ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ 2002/96/EC, ɜɚɠɚɳɚ ɨɬ 13 ɚɜɝɭɫɬ, 2005 ɝ., ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ

ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɯɜɴɪɥɹ ɡɚɟɞɧɨ ɫ ɛɢɬɨɜɢɬɟ ɨɬɩɚɞɴɰɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɬɚɤɨɜɚ ɨɛɨɪɭɞɜɚɧɟ ɫɚ

ɡɚɞɴɥɠɟɧɢ ɞɚ ɩɪɢɟɦɚɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɫɴɨɬɜɟɬɧɢɬɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɜ ɤɪɚɹ ɧɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɹ ɢɦ ɩɟɪɢɨɞ.

(Croatian) (Hrvatski) U okviru Direktive Europske Unije ("EU") o Otpadnim elektriþnim i elektroniþkim ureÿajima, Direktiva
1-19

Sarrera
2002/96/EC, koja je na snazi od 13. kolovoza 2005., "elektriþni i elektroniþki ureÿaji" se ne smiju više bacati zajedno s

kuünim otpadom i proizvoÿaþi su obvezni zbrinuti takve proizvode na kraju njihovog životnog vijeka.

(Estonia) (Eesti) Vastavalt Euroopa Liidu ("EL") direktiivile 2002/96/EÜ (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta),

mis jõustus 13. augustil 2005, on keelatud kodumajapidamiste "elektri- ja elektroonikaseadmete" jäätmete hävitamine

koos majapidamisjäätmetega, ja elektri- ja elektroonikaseadmete tootjad on kohustatud sellised tooted pärast nende

kasutuselt kõrvaldamist tagasi võtma.

(ϲѧѧѧѧѧѧѧγέΎϓ) (Persian)

ΪϨΑ) ̶̰ϴϧϭήΘ̰ϟ΍ ϭ ̶̰ϳήΘ̰ϟ΍ ̵Ύϫ ϪϟΎΑί ϊϓΩ ϥϮϧΎϗ ϖΒσ ήΑ2002/96/EC ̵Ύϫ Ζ̯ήη ϪϴϠ̯ ˬ Ζγ΍ήΟ΍ ϞΑΎϗ ̵Ωϼϴϣ 2005 ϝΎγ ΖγϮ̳΁ 13 ΦϳέΎΗ ί΍ Ϫ̯ (Ύ̡ϭέ΍ ϪϳΩΎΤΗ΍

.ΪϨηΎΑ ̶ϣ ϑήμϣ ϩέϭΩ ϥΎϳΎ̡ ί΍ β̡ ΩϮΧ ΕϻϮμΤϣ ϪϟΎΑί ̵έϭ΁ ϊϤΟ ϪΑ ϒχϮϣ ϩΪϨϨ̯ ΪϴϟϮΗ

(ΔϴΑήόϟ΍) (Arabic)
2002/96/EC ϪϴΟϮΗ ˬΔϴϧϭήΘϜϟϹ΍ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϜϟ΍ ΓΰϬΟϷ΍ ϭ Ε΍ΪόϤϟ΍ ΕΎϳΎϔϧ ϥ΄θΑ ϪϴΟϮΘϟ΍ ("ϲΑέϭϷ΍ ΩΎΤΗϹ΍") ϲΑέϭϷ΍ ΩΎΤΗϹ΍ ΔϴϗΎϔΗ΍ έΎσ· ϲϓ

ϲϠΨΘϟ΍ ϦϜϤϳ ϻ "ΔϴϧϭήΘϜϟ·ϭ Δϴ΋ΎΑήϬϛ ΓΰϬΟ΃" ΕΎΠΘϨϣ ϥ΍ ˬ2005 ˬΏ΁/βτδϏ΃ 13 ϲϓ ϝϮόϔϤϟ΍ ϱέΎγ ΢Βλ΃ ϯάϟ΍ ˬΔϴΑέϭϷ΍ ΔϋϮϤΠϤϠϟ

.ΎϬΘϴΣϼλ ΓΪϣ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΕΎΠΘϨϤϟ΍ ϩάϫ ϞΜϣ Ω΍ΩήΘγ΍ ϢϬϴϠϋ Ύϣ΍ΰϟ ϥϮϜϴγ ΔϴϧϭήΘϜϟϻ΍ Ε΍ΪόϤϟ΍ ϮΠΘϨϣϭ ˬΕΎϳΎϔϧ ΎϬϔλϮΑ ΎϬϨϋ

(Basque) (Euskara) Europar Batasunaren 2002/96 Zuzentarauaren arabera, hondakin edota ekipamendu

elektronikoei buruzkoa, 2005eko abuztuaren 13tik indarrean dena, “elektrikoak edo ekipamendu

elektroniko” bezala hartzen diren produktuak ezin dira udalerrietako ohiko edukiontzietan utzi. Izan ere,

ekipamendu elektronikoen fabrikatzaileak behartuta daude produktu horietaz arduratzera behin produktu

horien bizi-epealdia amaituta.
1-20

Sarrera Merkataritza-markak
Merkataritza-marka guztiak euren jabeen jabetzakoak dira.

Bertsioen historia

Bertsioa Berrikuspen-oharra Data

1.0 Lehen bertsioa 2008ko maiatza
2-1

2. KAPITULUA
Sarrera Orokorra
2-2
Zorionak ekipamendu eramangarri hau erosteagatik, diseinu ezin dotoreagoa duen ekipamendu
Sarrera Orokorra eramangarria. Ekipamendu eramangarri izugarri eta berri honekin esperientzia atsegingarriaz eta
profesionalaz gozatuko duzu. Harro gaude gure erabiltzaileei jakinarazten diegunean gure pertsonal
kualifikatuak ekipamendu eramangarri hau erabat testatu eta egiaztatu duela, fidagarritasun paregabea
eskaintzeko eta gure bezeroen eskaerak asetzeko.

Eskuliburuaren mapa
Erabiltzailearen eskuliburu honek jarraibideak eta ilustrazioak eskaintzen ditu ekipamendu eramangarri
hau nola erabili jakinarazteko. Gomendatzen da eskuliburu hau arretaz irakurtzea ekipamendu
eramangarria erabili aurretik.

1. kapitulua, Sarrera: erabiltzaileei ekipamendu eramangarri honen erabilerarekin kontuan izan
beharreko segurtasun eta arretei buruzko informazioa eskaintzen die. Komeni da informazio eta arreta
horiek irakurtzea ekipamendu eramangarri hau lehen aldiz erabili aurretik.

2. kapitulua, Aurkezpenak: eskuliburu honen osagarri guztien deskripzioak biltzen ditu. Komeni
da egiaztatzea osagarri guztiak direla produktuaren paketean. Artikuluren bat falta edo kaltetuta
badago, jarri harremanetan ekipamendu hori erosi zenion hornitzailearekin. Halaber, kapitulu honek
produktuaren zehaztasunak eta ekipamendu eramangarri honen ondokoak aurkezten ditu: funtzio-
botoiak, hasiera azkarreko botoiak, LED adierazleak eta kanpoko alderdiak.

3. kapitulua, Lehen urratsak: Funtzionamendurako oinarrizko jarraibideak eskaintzen ditu, besteak
beste, ondokoei dagozkienak: teklatuaren erabilera, ukipen-panela, disko gogorraren unitatea eta
biltegiratze optikoko unitatea. Horrez gain, besteak beste, ondokoetarako beharrezko urratsak
eskaintzen ditu: kanpo gailuak konektatzeko, komunikazio-gailuak, etab.
2-3

Sarrera Orokorra
4. kapitulua, BIOSaren konfigurazioa: BIOSa konfiguratzeko programari buruzko informazioa
eskaintzen du, sistema era ezin hobean erabili ahal izateko.

Bilgarria kentzea
Lehenik eta behin, enbalaje-kutxa despaketatu eta egiaztatu arretaz artikulu guztiak. Artikuluren bat
kaltetuta edo falta bada, jarri harremanetan berehala zure tokiko hornitzailearekin. Gorde kutxa eta
enbalaje-materialak unitatea hurrengo batean eraman behar izanez gero. Paketeak ondoko artikuluak
izan behar ditu:

Ekipamendu eramangarria Abiaratze-azkarreko eskuliburua

Edukiera handiko ion- KA moldagailua eta elikatze-
litiozko bateria kablea

Garraiatzeko poltsa (aukerazkoa)

Aplikazio-diskoa, ondokoak biltzen dituena: erabiltzailearen eskuliburuaren
Aurreko zerrendan agertzen
bertsio osoa, kontrolatzaileak, utilitateak, aukerazko berreskuratze-funtzioa,
diren osagarriak aurretiazko
etab.
jakinarazpenik gabe alda

daitezke.
2-4

Sarrera Orokorra Zehaztasunak
Ezaugarri fisikoak
Tamaina 260 (L) x 180 (F) x 31,5 (Z) mm
Pisua 940 g (bateria gabe)

CPU

Prozesadore-mota Socket 478

Onartutako prozesadorea Intel ®Diamondville (45 nm) Prozesadorea

Cachea 512 KB

Abiadura FSB 533 MHz onartzen du

Mikroprozesadoreak
North Bridge Intel ® 945GSE
South Bridge Intel® ICH7M

Memoria
Teknologia DDR2 667/800
Memoria DDR2 SDRAM
Gehieneko edukiera 2GB

Elikatzea
KA moldagailua 40 W eta 19 V
2-5
Bateria-mota 3 gelaxka (aukerakoa)
Sarrera Orokorra 6 gelaxka (aukerakoa)
RTC bateria Bai

E/S atakak
Monitorea (VGA) D-Sub 15 kontaktu x 1
USB x 3 (USB, 2.0 bertsioa)
Mikrofono-sarrera x1
Aurikular-irteera x1
RJ45 x1
Txartel irakurgailua x 1 (SD / MMC /MS)

Sartutako memoria-txartela aurretiazko jakinarazpenik gabe
alda daitezke.

Biltegiratzea
(hemen agertzen diren elementuak erabiltzaileek erositako ereduaren arabera alda daitezke)

Disko gogorraren unitatearen formatua 2,5 “, 9,5 mm altueran eta 5400 rpm
SSD (Solid-State Disc, hau da, egoera solidoko diskoa) Aukerakoa

Komunikazio-ataka (hemen agertzen diren elementuak aurretiazko jakinarazpenik gabe alda daitezke)

LAN 10/100 Ethernet
Hari gabeko LAN sarea Onartzen da

Audioa
Soinu interfazea ALC 888s
2-6
Barruko bozgorailua 2 bozgorailu armazoiarekin
Sarrera Orokorra Soinu-bolumena Bolumen-botoia doitu, teklatuaren bidez sarbidea eta SW

Bideoa
Pantaila bikoitzeko funtzioa LCD edo TRC detektatuko da konexioa egitean.
CRT irteera Onartzen da

Pantaila
LCD motakoa 10” panoramikoa / 8,9” (aukerakoa)
Distira K/B sarbide zuzeneko teklen bidez kontrolatua

Web kamera
CMOS (aukerakoa) Onartzen da

Software eta BIOS
Flash USB abiaraztea Bai, DOS abiaraztea USB diskotik
BIOS Abiarazte azkarra onartzen da----Bai

Bestelakoak
Kensington blokeo-irekigunea x1
Bateragarritasuna WHQL
2-7

Sarrera Orokorra Produktuaren informazio orokorra
Atal honetan ekipamendu eramangarriaren oinarrizko alderdien deskripzioa eskaintzen da. Erabili
aurretik, ekipamenduaren osagarriak eta alderdiak hobeto ezagutzen lagunduko dizu. Kontuan izan
atal honetan erakutsitako ekipamendu eramangarriak ez duela zertan izan erabiltzaileek erositakoa.

Goiko ikuspegia ekipamendua zabalik
Goiko ikuspegiaren figurak, ekipamendua zabalik dela, eta ondoren agertzen den deskripzioak
ekipamendu eramangarriaren funtsezko funtzionamendua ezagutzen lagunduko dizute.

1

1. Web kamera eta Web
kameraren LED
2. Pizte-botoia eta Pizte LED
3. Teklatua/ Abiarazte azkarreko
botoiak
4. Egoeraren LED adierazleak
5. Ukipen-panela
Hemen erakusten diren

figurek erreferentziarako

baino ez dute balio. 5 4 3 2
2-8
1. Web kamera eta Web kameraren LED (aukerakoa)
Sarrera Orokorra
Sartutako Web kamera irudiak hartzeko, bideoak grabatzeko edo konferentziak egiteko
erabil daiteke; halaber, bestelako edozein aplikazio interaktibotarako.
Web kameraren LED adierazlea, ondoan dena, laranja kolorez argitzen da Web kameraren
funtzioa aktibatuta dagoenean; LED itzali egiten da funtzio hori desgaituta dagoenean.

2. Pizte-botoia eta Pizte LED
Pizte-botoia:
Pizteko botoia sakatu ekipamendu eramangarria PIZTEKO eta ITZALTZEKO.

Pizte LED:
Urdin kolorez argitzen da ekipamendu eramangarria piztuta dagoenean.
Berde kolorez argitzen da ECO funtzioa aktibatuta dagoenean; itzali
egiten da funtzio hori desgaituta dagoenean.

3. Teklatua
Sartutako teklatuak erabateko teklatu baten funtzio guztiak betetzen ditu.
Abiarazte azkarreko botoiak [Fn]
Teklatuko [Fn botoiak erabili aplikazio edo tresna zehatzak aktibatzeko.
Abiarazte azkarreko botoi horiekin, erabiltzaileek era eraginkorragoan lan egin ahal izango
dute.

Fn botoia sakatuta mantendu eta, ondoren, F6 botoia sakatu Web

+ kameraren funtzioa aktibatzeko. Berriro ere sakatu desgaitzeko.
2-9

Sarrera Orokorra Fn botoia sakatuta mantendu eta, ondoren, F10 botoia sakatu behin
eta berriro ECO funtzioa nahi bestetan aktibatzeko edo desgaitzeko
+
ekipamendu eramangarriak elikatzea bateriatik jasotzea nahi denean.

Fn botoia sakatuta mantendu eta, ondoren, F11 botoia behin eta
berriro sakatu hari gabeko LAN edo Bluetooth funtzioa nahi bestetan
+
aktibatzeko edo desgaitzeko.

4. Egoera LED adierazleak
Disko gogorra edo unitate optikoaren gailua erabiltzean: Berde kolorez
kliskatzen da sistemak disko gogorra edo unitate optikoko gailuarekiko sarbidea
lortzen duenean.

Bloq Despl.: berde kolorez argitzen da Bloq despl. Funtzioa aktibatuta dagoenean.

Bloq Num: berde kolorez argitzen da Bloq Num funtzioa aktibatuta dagoenean.

Bloq Mayús: berde kolorez argitzen da Bloq Mayús funtzioa aktibatuta
dagoenean.

Bateriaren egoera
Berde kolorez argitzen da bateria kargatzen ari denean.
Laranja kolorez argitzen da baterian karga gutxi dagoenean.
Laranja kolorez kliskatzen da bateriak kale egiten duenean; komeni da beste
batez ordeztea. Kontsultatu zure tokiko hornitzailearekin fabrikatzaileak
gomendatutako pareko bateria behar duzunean.
2-10
Bateriaren LED adierazlea itzali egiten da kargatzen amaitzen duenean edo
Sarrera Orokorra KA moldagailua deskonektatuta dagoenean.

Piztu/ Itzali / Eseki:
Berde kolorez kliskatzen da sistema eseki-eran dagoenean.
LED itzali egiten da sistemak egiten duenean.

Hari gabeko LAN eta Bluetooth
Hari gabeko LAN LED adierazlea berde kolorez argitzen da hari gabeko
LAN funtzioa gaituta dagoenean.
Bluetooth LED adierazlea urdin kolorez argitzen da Bluetooth funtzioa
gaituta dagoenean.
HARI LED adierazleak berde eta urdin kolorez argitzen dira aldi berean bi
GABEKO
LAN
funtzioak gaituta daudenean.
Bi LED adierazleak itzali egiten dira bi funtzioak desgaituta daudenean.
Oharra: abiazioko segurtasun-arauak errespetatze aldera, egiaztatu LED bi
Bluetooth adierazle horiek itzalita daudela hegaldia bitartean.

5. Ukipen-panela
Ekipamendu eramangarriaren gailu adierazlea da.
2-11

Sarrera Orokorra Alboko ikuspegia aurrealdea

1 1
1. Bozgorailu estereoa

1. Bozgorailu estereoak

Kalitate paregabeko soinu zirraragarria eskaintzen dute estereo sistemarekin eta ekipamenduak
onartzen duen Hi-Fi funtzioarekin.
2-12
Alboko ikuspegia eskumaldea
Sarrera Orokorra

1 2 3 1.- USB ataka
2.- Txartel-irakurgailua
3.- Audio-ataketako konektoreak
4.- VGA ataka
5.- RJ-45 konektagailua
3 4 5

1. USB ataka

USB 2.0 atakak gailu periferiko konektatzeko aukera eskaintzen du USB inerfazearekin, adibidez:
sagua, teklatua, modema, disko gogor eramangarriaren moduloa, inprimagailua, etab.

2. Txartel-irakurgailua

Sartutako txartel-irakurgailuak memoria-txartel desberdinak onartzen ditu, besteak beste: MMC
(Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SDHC (SD High Capacity), MS (Memory Stick) edo
MS Pro (Memory Stick Pro). Tokiko hornitzailearekin harremanetan jarri informazio zehatzagoa
eta eguneratua lortzeko. Halaber, kontuan izan onartutako memoria-txartela aurretiazko
jakinarazpenik gabe alda daitezkeela.
2-13
3. Audio-ataketako konektoreak
Sarrera Orokorra
Kalitate paregabeko soinu zirraragarria sortu estereo sistemarekin eta ekipamenduak onartzen duen Hi-Fi
funtzioarekin.

Aurikularrak: konektore hori bozgorailu eta
aurikularretarako erabiltzen da.

Mikrofonoa: kanpo mikrofonoa konektatzeko
erabiltzen da.

4. VGA ataka

VGA D-Sub atakak, 15 kontaktukoak, kanpo monitorea edo VGArekin bateragarria den gailu
estandarren bat konektatzeko aukera eskaintzen du (proiektore bat esaterako), ekipamendu
eramangarriaren pantailaren bistaratze hobea lortze aldera.

5. RJ-45 konektorea
10/100 Ethernet konektorea sareko konexioan LAN kable bat entxufatzeko erabiltzen da.
2-14
Alboko ikuspegia ezkerraldea
Sarrera Orokorra

1

1.- Korronte-konektorea
2.- Kensington blokeoa
3.- Haizagailua
4.- USB ataka

2 3 4 4

1. Korronte-konektorea

KA moldagailua konektatzeko eta ekipamendu eramangarria elikatzeko balio du.

2. Kensington blokeoa

Ekipamendu eramangarri honek Kensington blokeorako irekigunea du, erabiltzaileei
ekipamendua seguru izateko aukera eskaintzen die sarraila edo plastikoz estalitako kable
metaliko batez akoplatzen den PIN mekanikodun gailu batekin. Kablearen muturrak korapilo
txiki bat du kable osoari objektu finkoa inguratzeko aukera eskaintzen diona, mahai pisutsua
edo antzeko ekipamendua esaterako, ekipamendu eramangarria seguru izateko.

3. Haizagailua

Haizagailua sistema hozteko diseinatuta dago. EZ blokeatu haizagailuaren airearen
zirkulazio-sistema.
2-15
4. USB ataka
Sarrera Orokorra
USB 2.0 atakak USB interfazeko gailu periferikoak konektatzeko aukera eskaintzen du, adibidez:
sagua, teklatua, modema, disko eramangarriaren modulua, inprimagailua, etab.
2-16
Alboko ikuspegia atzealdea
Sarrera Orokorra

1
1. Bateria

1. Bateria
Eramangarri hau bateriatik hornitzen da KA moldagailua deskonektatuta dagoenean.
2-17
Alboko ikuspegia azpialdea
Sarrera Orokorra

1 3 2

1.- Bateria kentzeko botoia
2.- Blokeo-botoia / Bateria
desblokeatze-botoia
3.- Bateria

1. Bateria kentzeko botoia

Bateria kanporatzeko berreskuratze-gailua da. Mugitu botoi hori esku batekin eta bestearekin
tiratu bateriatik kontu handiz atera ahal izateko.

2. Blokeo-botoia / Bateria desblokeatze-botoia

Bateria ezin da mugitu botoia blokeo egoeran bada. Botoia desblokeo egoeran jartzen denean,
bateria mugi daiteke.
2-18
3. Bateria
Sarrera Orokorra
Eramangarri hau bateriatik hornitzen da KA moldagailua deskonektatuta dagoenean.
3-1

3. KAPITULUA
Lehen urratsak
3-2

Lehen urratsak Energiaren administrazioa
KA moldagailua

Kontuan izan komenigarria dela KA moldagailua konektatzea eta KA elikatze-kablea erabiltzea
ekipamendu eramangarria lehen aldiz erabiltzean. KA moldagailua konektatuta dagoenean, bateria
berehala kargatzen hasiko da.

Kontuan izan paketean bildutako KA moldagailua homologatuta dagoela ekipamendu eramangarri
honetarako. Bestelako moldagailuren bat erabiliz gero, ekipamendua edo akoplatutako bestelako
gailuak kaltetu egin daitezke.
3-3
KA elikatzea konektatzea
Lehen urratsak 1. Paketea zabaldu eta KA moldagailua eta elikatze-kablea aurkitu.
2. Elikatze-kablea KA moldagailuaren konektorean entxufatu.
3. Moldagailuaren KZ muturra ekipamendu eramangarrira konektatu eta elikatze mutur arra
korronte elektrikoaren hartunera entxufatu.

KA moldagailua deskonektatzea
KA moldagailua deskonektatzean, ondokoa egin behar duzu:
1. Lehenik eta behin korronte elektrikoaren hartuneko elikatze-kablea desentxufatu.
2. Ekipamendu eramangarriaren konektorea desentxufatu.
3. Elikatze-kablea eta KA moldagailuaren konektorea desentxufatu.
4. Elikatze-kablea desentxufatzen duzunean, beti entxufetik eutsi. Ez ten egin zuzenean kabletik!
3-4
Bateria
Lehen urratsak
Ekipamendu eramangarri hau edukiera handiko ion-litiozko bateriaz hornituta dago. Ion-litiozko
bateria kargagarria ekipamendu eramangarriaren barruko elikatze-iturria da.

Kontuan izan bateria hori kaltetu egin daitekeela erabiltzaileek euren kabuz desmuntatzen badute.

Era berean, kontuan izan bateriaren berme mugatua ere baliogabetuta gera daitekeela baimendu
gabeko pertsonalak desmuntatzen badu.

Tokiko legeak eta araudiak bete erabilitako bateriak birziklatzeko.

Kontuan izan hemen erakutsitako figurak erreferentziazkoak baino ez direla.
3-5
Bateria kentzea
Lehen urratsak
Komenigarria da ordezko bateria bat izatea uneoro energia nahikoa izateko. Jarri harremanetan
tokiko hornitzailearekin ekipamendu eramangarriarekin bateragarria den bateria lortzeko. Bateria
kentzeko, ondoren azaltzen diren urratsak jarraitu:

1. Ziurtatu ekipamendu eramangarria 2
itzalita eta KA elikatzea
deskonektatuta dagoela.

2. Blokeo eta desblokeo-botoia
desblokeo posizioan jarri.
3 4
3. Bateria kentzeko botoia aurkitu,
ekipamendu eramangarriaren
azpialdean.

4. Kentzeko-botoia sakatuta mantendu 5
bateria kentzeko norabidean,
behealdean adierazi bezala.

5. Bateria astiro mugitu bere lekutik
Hemen erakusten den ateratzeko, eta ondoren, ten egin
ekipamendu eramangarria bateriatik ateratzeko.

erreferentziakoa baino ez da

eta ez du zertan erabiltzaileek

erositakoa izan.
3-6
Bateria sartzea
Lehen urratsak Bateria sartzeko, ondoren adierazitako urratsak jarraitu:

1.- Bi eskuak erabili bateria bere lekuan
lerrokatzeko eta sartzeko orientazio
zuzenarekin.

1 2
2.- Bateria arinki mugitu eta sakatu
posizio zuzenean bere lekuan
akoplatu arte.

3.- Blokeo eta desblokeo-botoia blokeo
posizioan jarri.

3
3-7
Bateria erabiltzea
Lehen urratsak
Segurtasun-aholkuak
Bateria ordezten edo modu desegokian erabiltzen bada, sute edo leherketa arriskua izan daiteke,
kalte pertsonal handiak eragin ditzaketenak.
Bateria mota bereko edo pareko batengatik ordezkatu.
Ez desmuntatu, zirkuitu labur eragin edo erre bateria; ezta +60ºC-tik (+140ºF) gorako
tenperatura deneko lekuetan gorde ere.
Ez jolastu bateriekin. Umeengandik urrun jarri.
Ez erabili kaltetu edo ugertutako bateriarik.
Bateriak baztertu tokiko arauen arabera. Ohiko zarama-biltzaileekin kontsultatu birziklapen edo
baztertze egokiko aukeren gaineko informazio gehiago jasotzeko.

Bateriaren energia mantentzea
Ezinbestekoa da bateriaren elikatze eraginkorra espero bezala funtziona dezan. Bateriaren energia
egoki administratu ezean, gordetako datuak eta konfigurazio pertsonala gal daitezke.

Bateriaren bizi-erabilgarritasuna optimizatzeko eta berehalako energia galerak ekiditeko, irakurri
ondoko iradokizunak:
Sistemaren funtzionamendua eseki denbora batez inaktibo egongo bada edo esekitzeko
tenporizadorearen denbora murriztu.
Sistema itzali denbora luze batez erabiliko ez baduzu.
Beharrezkoak ez diren konfigurazioak desgaitu edo periferiko inaktiboak kendu.
KA moldagailua beti sistemara konektatu ahal den guztietan.
3-8
Bateria kargatzea
Lehen urratsak
Bateria ekipamendu eramangarria instalatuta dagoen bitartean kargatu daiteke. Arreta jarri ondoko
iradokizunetan bateria kargatu aurretik:
Kargatutako bateriarik ez baduzu, gorde lana, itxi exekuzioan diren programa guztiak eta
sistema itzali edo Diskoan gorde funtzioa exekutatu.
KA/KZ kanpoko elikatze-iturria entxufatu.
Sistema erabili, funtzionamendua eseki edo itzali dezakezu; baita deskonektatu ere kargatzeko
prozesua eten gabe.
Bateriak “memoria-efekturik” ez duten ion-litiozko gelaxkak erabiltzen ditu. Ez da beharrezkoa
bateria deskargatzea kargatu aurretik. Hala ere, bateriaren bizi-erabilgarria optimizatzeko,
komeni da bateria erabat deskargatzea hilean behin.
Ekipamendu eramangarria denbora luzean erabiltzen ez baduzu, komeni da bateria kentzea.
Horrela, bateriaren bizi-erabilgarria luzatuko da.
Benetako karga-denbora erabilitako aplikazioaren araberakoa da.
3-9

Lehen urratsak Oinarrizko eragiketak
Ekipamendu eramangarria inoiz erabili ez baduzu, irakurri ondoko jarraibideak zeure segurtasuna
bermatzeko eta erabili bitartean eroso eta seguru sentitzeko.

Segurtasun eta Erosotasunaren gaineko iradokizunak

Ekipamendu eramangarria edozein lekutan lan egiteko aukera eskaintzen duen plataforma da. Hala
ere, garrantzitsua da lan egiteko leku egokia aukeratzea ekipamendu eramangarria denbora luzean
erabiliko baduzu.
Lantokiak behar besteko argia izan behar du.
Mahai eta aulki egokiak aukeratu eta horien altuera doitu lan egiteko posturaren arabera.
Aulkian eseritakoan, bizkarraldea doitu (eskuragarri bada) bizkarra eroso jartzeko.
Oinak erabat lurrean kokatu era naturalean, belaunak eta ukondoak posizio egokian egoteko
(90ºko angeluan gutxi-gorabehera) lan egin bitartean.
Eskuak mahaian kokatu era naturalean eta eskumuturrak oinarritu.
LCD panelaren angelua eta posizioa doitu ikuste egokia izateko.
Ekipamendu eramangarria ez erabili eroso ez zaudeneko lekuetan (adibidez, ohean).
Ekipamendu eramangarria gailu elektrikoa da, kontuz erabili kalte pertsonalik ez izateko.
3-10

Lehen urratsak

1. Eskuak eta oinak posizio egokian 4
mantendu.
2 1
2. LCD panelaren angelua eta posizioa
doitu.

3. Idazmahaiaren altuera doitu.
3
4. Bizkarra zuzen jarrita eseri eta postura 1
egokia mantendu. 5

5. Aulkiaren altuera doitu.

Lan-ohitura osasungarriak

Oso garrantzitsua da lan-ohitura osasungarriak izatea denbora luzean ekipamendu eramangarriarekin
aritzen bazara; bestela, arazoak edo minak jasan ditzakezu.
Sarritan posturaz aldatu.
Aldioro gorputza luzatu eta ariketak egin.
Ez ahaztu atsedenaldiak hartzea luzaroan lan eginez gero.
3-11
Teklatua
Lehen urratsak
Ekipamendu eramangarri honek funtzio guztiak dituen teklatua du. Teklatuak lau tekla-mota ditu:
Idazteko teklak, Kurtsorearen teklak, Zenbaki-teklak eta Funtzio-teklak.

Idazteko teklak

Zenbaki-teklak

Kurtsore-teklak/
Funtzio-teklak
Erabiltzaileek ekipamendu
eramangarria erosten
duten herrialdearen
arabera, hemen erakusten
den teklatuak ez du zertan
izan benetakoa.
3-12
Idazteko teklak
Lehen urratsak
Teklatuaren oinarrizko funtzioak eskaintzeaz gain, idazteko tekla horiek helburu zehatzak dituzten
teklak eskaintzen dituzte, adibidez, Ctrl Alt eta Esc.

Blokeo-teklak sakatzen direnean, dagozkion LED adierazleak egoera adierazteko pizten dira:
Bloq Num: Fn tekla sakatuta mantendu eta tekla hori sakatu Bloq Num funtzioa aktibatzeko
edo desaktibatzeko. Funtzio hori aktibatuta dagoenean, idazteko teklatuan bildutako zenbaki-
teklak erabil daitezke.
Bloq Mayús: sakatu tekla hori Bloq Mayús funtzioa aktibatzeko edo desaktibatzeko. Funtzio
hori aktibatuta dagoenean, idatzitako hizkiak hizki larriz agertuko dira.
Bloq despl.: Fn tekla funtzioa sakatuta mantendu eta tekla hori sakatu Bloq despl. Funtzioa
aktibatzeko edo desaktibatzeko. Funtzio hori programa bakoitzean zehazten da eta oro har
DOSen erabiltzen da.

Zenbaki-teklak
Bilatu zenbaki-teklak teklatuan eta Bloq Num funtzioa aktibatu tekla horiek erabiltzeko zenbakiak eta
kalkuluak txertatzeko.
3-13
Kurtsore-teklak
Lehen urratsak
Kurtsorearen lau teklak (geziak) eta teklak Inicio Av Pág Re Pág eta Fin kurtsorearen mugimendua
kontrolatzeko erabiltzen dira.

Espazio bat mugitzen du
kurtsorea ezkerrerantz Aurreko orrialdera jotzen du

Espazio bat mugitzen du
Hurrengo orrialdera jotzen du
kurtsorea eskumarantz

Kurtsorea hasierako lerrora mugitzen
Lerro bat igotzen du kurtsorea
du (edo dokumentuaren hasierara)

Kurtsorea azken lerrora mugitzen
Lerro bat jaisten du kurtsorea
du (edo dokumentuaren amaierara)

Zuriune-barra eta teklak In seta Sup, eskumaldean goialdean direnak, edizio-funtzioetarako
erabiltzen dira

Tekla hori idazteko-era Tekla hori sakatu kurtsorearen
aldatzeko erabiltzen da, eskumaldean karaktere bat
“Insertar” eta “Sobrescribir” ezabatzeko eta hurrengo testua
artean. espazio bat mugitzeko ezkerrerantz.

Tekla hori sakatu kurtsorearen ezkerralden karaktere bat ezabatzeko eta
hurrengo testua espazio bat mugitzeko ezkerrerantz.
3-14
Funtzio-teklak
Lehen urratsak Windows teklak

Teklatuak Windows logotipoa duen tekla du ( ) eta beste tekla bat aplikazioaren logotipoarekin
( ) , Windows funtzio zehatzak egiteko erabiltzen direnak, adibidez, Inicio menua zabaltzeko edo zuzeneko
atzipena menua hasteko. Bi tekla horiei buruzko informazio gehiago lortzeko, Windows eskuliburua edo
pantailaren laguntza kontsultatu.

Fn tekla

Pantailatik irteteko era aldatzea,
Bozgorailuaren bolumena jaistea.
+ LCD, kanpoko monitorea edo biak. +

Ukipen-panelaren funtzioa

aktibatzea edo desaktibatzea. Bozgorailuaren bolumena igotzea.
+ +

Ekipamendu eramangarriaren audio-
LCD pantailaren distira murriztea.
funtzioa desgaitzea.
+ +

Derrigorrean esekitze-era aktibatzea

ekipamendu eramangarrian
LCD pantailaren distira handitzea.
+ + (sistemaren konfigurazioaren

arabera).
3-15
Ukipen-panela
Lehen urratsak
Ekipamendu eramangarriaren ukipen-panela ohiko sagu batekin bateragarria den adierazpen-
gailua da, ekipamendua kontrolatzeko balio duena, kurtsorearen kokapena pantailan adierazita eta
aukeraketa eginda dituen bi botoiekin.

1. Kurtsorearen mugimendu-eremua Ukipen-
panelaren eremu horrek, presioarekiko
sentsibleak, atzamar bat bertan jartzeko eta
mugitzeko aukera eskaintzen du kurtsorea
pantailan kontrolatzeko.
1
2

2. Sartu botoiak

Teklatuaren sartu botoiaren parekoak dira.

Hemen erakusten diren

ukipen-panelaren figurak

erreferentziakoak baino

ez dira eta ez dute

erabiltzaileek erositakoaren

parekoak zertan izan.
3-16
Ukipen-panela erabiltzea
Lehen urratsak Irakurri ondoko deskripzioak ukipen-panela erabiltzen ikasteko:

Ukipen-panela konfiguratzea

Adierazpen-gailua pertsonalizatu dezakezu beharren arabera. Adibidez, ezkertia bazara, bi
botoien funtzioak elkartruka ditzakezu. Horrez gain, ondokoak alda ditzakezu: tamaina, forma,
mugimendu-abiadura eta kurtsorearen pantailako bestelako funtzioak.

Ukipen-panela konfiguratzeko, Microsoft kontrolatzailea edo IBM PS/2 estandarra erabili
Windows sistema-eragilean. Kontrol-panela (Control Panel) aukerako Saguaren aukerak (Mouse
Properties) aukerak konfigurazio aldatzeko aukera eskaintzen du.

Posizioa eta mugimendua

Ipini atzamarra ukipen-panelean (normalean indizea) eta panel errektangularrak pantailaren
miniaturaren bikoitzatzat jardungo du. Indizearen hatz-mamia mugitzen duzunean, kurtsorea aldi
berean eta norabide berean mugituko da pantailan. Atzamarra panelaren ertzera heltzen bada,
altxatu eta kokaleku egokian jarri mugimenduarekin jarraitzeko.

Seinalatzea eta Klikatzea

Kurtsorea ikono, exekutatu nahi duzun menu-aukera edo komando baten gainean mugituta eta
kokatuta, panela arinki ukitu edo bigarren mailako botoia sakatu aukeraketa egiteko. Prozedura
hori, “seinalatu eta klikatu” izenaz ezaguna, oinarrizkoa da ekipamendua erabiltzeko. Ohiko
seinalatzeko gailuena aldean, sagua esaterako, ukipen-panel osoak bigarren mailako botoiaren
3-17
funtzio guztiak ditu, hau da, ukitzen duzun bakoitzean, bigarren mailako botoia sakatzearen parekoa
Lehen urratsak izango da. Ukipen-panela birritan eta azkar ukitzen baduzu, klikatze bikoitza exekutatuko duzu.

Herrestatu eta kokatu

Ekipamendu eramangarriko artxiboak eta objektuak mugitu ditzakezu herrestatu eta kokatu
funtzioaren bidez. Horretarako, kurtsorea nahi den elementuaren gainean jarri eta ukipen-panela
birritan ukitu arinki. Ondoren, hatz-mamia panelarekin kontaktuan mantendu bigarren ukitzean.
Orain, aukeratutako elementua herrestatu nahi den lekura atzamarra ukipen-panelean zehar
mugituta eta, ondoren, atzamarra altxatu ukipen-paneletik elementua bere lekuan kokatzeko.
Beste aukera bat, bigarren mailako botoia sakatuta mantentzea da elementu bat aukeratzean eta,
ondoren, atzamarra nahi den lekura mugitzea. Azkenik, bigarren mailako botoia askatu herrestatu
eta kokatu eragiketa amaitzeko.

1. Kurtsorea mugitu hatz-
mamiarekin. 2
2. Eskumuturra eroso jarri 1
idazmahaian.
3-18
Disko gogorraren unitatea
Lehen urratsak
Zure ekipamendu eramangarriak 2,5 hazbeteko disko-unitatea du. Disko gogorraren unitatea
biltegiratzeko gailua da, bestelako mota bereko gailuak baino abiadura eta edukiera handiagoa
dituena, adibidez, diskete unitateak edo biltegiratze optikoko gailuak. Beraz, sistema-eragilea
instalatzeko eta software aplikatzeko erabiltzen da.

Ustekabeko datuen galera ekiditeko, artxibo garrantzitsuen segurtasun-kopiak egin maiztasunez.

Ez itzali ekipamendu eramangarria disko gogorraren erabilera LED piztuta badago.

Disko gogorren unitatea ez kendu edo instalatu ekipamendu eramangarria piztuta badago. Disko
gogorraren aldaketa baimendutako hornitzaileka edo zerbitzuaren ordezkariak egin behar du.
3-19

Lehen urratsak Kanpo gailuak konektatzea
Ekipamendu eramangarriaren E/S (sarrera/irteera) atakek gailu periferikoak konektatzeko aukera
eskaintzen dute.

Hemen erakusten diren gailuak erreferentziatzat hartu behar dira.

Kanpoko Biltegiratze Optikoko gailua erabiltzea
Ekipamendu eramangarriaren paketeak aukerako kanpoko biltegiratze optikoko gailua izan dezake.
Benetako kanpoko biltegiratze optikoko gailua erositako ereduaren arabera alda daiteke.

Erreferentziako figuretan

erakutsitako gailuak ez

dute zertan erabiltzaileek

erositakoak izan.
3-20
Konbinatutako DVD unitatea: gailu honek DVD eta CD irakurtzeko eta CD formatuan grabatzeko
Lehen urratsak aukera eskaintzen du.

DVD unitate duala: DVD eta CD irakurtzeaz gain, gailu horrek CD formatuan eta DVD, -R/RW eta
+R/RW formatuetan grabatzeko aukera eskaintzen du.

DVD formatu-anitza: funtzio anitzeko DVD unitate duala eta DVD RAM unitate bat bezala
funtzionatzen du.

Blu-ray: edukiera handiko disko optikoa da, aurpegi bateko disko batean bereizmen handiko bideoa
(HD) gordetzen duena. Blu-ray teknologiak bideo (códecs) aurreratuenen kodifikazio-algoritmoak
onartzen ditu, H.264 eta VC-1; halaber, MPEG-2 formatua, DVDrako erabiltzen dena. HDTV
bereizmena ere onartzen du.
3-21
Gailu periferikoak konektatzea
Lehen urratsak
USB gailuak konektatzea
Ekipamendu eramangarri honek USB atakak eskaintzen ditu USB gailu desberdinak konektatzeko:
sagua, teklatua, kamera digitala, Web kamera, inprimagailua, kanpoko biltegiratze optikoko
biltegiratze gailua, etab. gailu horiek konektatzeko, lehenik eta behin bakoitzaren kontrolatzaileak
instalatu beharrezko balitz eta ondoren, ekipamendura konektatu. Ekipamendu eramangarri honek
gaitasuna du instalatutako USB gailuak automatikoki detektatzeko eta, detektatu ezean, eskuz gaita
Inicio/Panel de contro/Agregar Hardware menua aukeratuta gailu berria gehitzeko.
3-22
Kanpoko bistaratze gailuak konektatzea
Lehen urratsak
Ekipamendu eramangarri honek VGA ataka du bereizmen handiagoko pantaila handiagoa
konektatzeko.

VGA D-Sub atakak, 15 kontaktukoak, erabiltzaileei kanpoko monitorea edo VGArekin bateragarri den
gailu estandarren bat (proiektore bat esaterako) konektatzeko aukera eskaintzen du, ekipamendu
eramangarriaren pantailaren bereizmen hobea lortzeko.

Kanpoko pantaila konektatzeko, ziurtatu ekipamendua eta pantaila bera itzalita daudela eta ondoren,
konektatu hau harekin.

Behin pantaila ekipamendura konektatuta, ekipamendua piztu; pantaila lehenetsitako forma izan
behar du. Horrela ez bada, bistaratze-era aldatu Fn+F2 teklak sakatuta. Era horretan, bistaratze-
era alda daiteke elkarrizketa koadroan konfigurazioa zehaztuta: Pantailaren ezaugarriak (Display
Properties), Windows sistema-eragilearena.
3-23
Komunikazio-gailuak konektatzea
Lehen urratsak
LAN konektorea erabiltzea
Ekipamendu eramangarriaren RJ-45 konektoreak LAN (Local Area Network, hau da, tokiko eremuko
Sarea) gailuak konektatzeko aukera eskaintzen du, adibidez, kontzentratzailea, kommutadorea eta
esteka atea, sare-konexioa sortzeko.

LAN sare batekin konexioa nola egin informazio gehiago izateko edo urrats zehatzagoak izateko,
MIS taldearekin edo sarearen administratzailearekin harremanetan jarri laguntza jasotzeko.
3-24

Lehen urratsak Hardware segurtasunez kendu
Edozein gailu periferiko ekipamendura konektatzen duzunean, Hardware segurtasunez kendu ikonoa
agertuko da tresna-barran. Klikatu birritan ikonoan Hardware segurtasunez kendu (Safely Remove
Hardware) elkarrizketa-koadroa erakusteko. Elkarrizketa-koadro horretan konektatutako gailu
periferiko guztiak ikus daitezke. Baten bat kendu nahi izanez gero, mugitu kurtsorea gailuraino eta
Gelditu (Stop) klikatu. Ondoren erakusten den diagrama adibidea baino ez da.

Safely Remove Hardware

Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop.
When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the
device from your computer.

Hardware Devices:

USB Mass Storage Device
1

Stop a Hardware device

Confirm devices to be stopped. Choose OK To continue.

Windows will attempt to stop the following devices. After the
devices are stopped they may be removed safely. 2
Properties Stop
USB Mass Storage Device

3
Close

4
OK Cancel
3-25

Lehen urratsak Windows XP instalatzea
Ondoren adierazten diren jarraibideak jarraitu Windows XP sistema-eragilea instalatzeko ekipamendu
eramangarrian.

Instalaziorako baldintzak
CD-ROM edo DVD-ROM USB interfazarekin instalaziorako.
Windows ® XP Service Pack 2 (edo berriagoa) instalazio ofizialeko diskoa, Microsoft ®-ek
emandakoa.
Kontuan izan Windows ® sistema-eragilearen aurreko bertsioak ez duela CD-ROM edo DVD-
ROM USB inerfazarekin onartzen. Ziurtatu sistema-eragilearen instalazio-diskoa Windows ®
XP Service Pack 2 8edo berriagoa) disko ofiziala dela.
USB flash-diskoa edo kanpoko disko gogorra, gutxienez 2 GB edukiera duena.
Ekipamendu eramangarri honen aplikazio-disko bateratua, ondokoak biltzen dituena:
erabiltzailearen eskuliburua, kontrolatzaileak, utilitateak, aukerazko berreskurapen-funtzioa,
etab.
Windows XP instalatzea
Elikatze-kablea KA moldagailura eta ekipamendu eramangarrira konektatu.
CD-ROM edo DVD-ROM USB unitatea ekipamendura konektatu.
Windows ® XP Service Pack 2 (edo berriagoa) instalazio-diskoa konektatutako CD-ROM edo
DVD-ROM USB unitatera konektatu.
Sistemari ekin eta F1 sakatu abiarazi bitartean.
Abiarazte-gailua aukeratu [USB: xxxxxxx (etiketa izen desberdina izan dezake) gailu optikoaren
unitatetik abiarazteko.
3-26
Existitzen diren kanpoko partizioak kendu Windows ® XP instalazioaren pantaila agertu
Lehen urratsak bitartean.
Gogorarazi oso komenigarria dela konektatutako kanpoko disko gogorraren unitatean edo USB
flash unitatean bildutako datuen segurtasun-kopia egitea.
<Sartu> sakatu eta <Format the partition using NTFS file system> aukeratu Windows ® XP
sistema-eragilea hasteko.
Pantailan agertzen diren jarraibideak jarraitu aurrera egiteko eta instalazioa osatzeko.
Sistema berrabiarazi eta Windows ® XP sistema-eragilean sartu. Ekipamendu eramangarri
honen aplikazio-disko bateratua CD-ROM edo kanpoko DVD-ROM USB unitatean kokatu.
Laguntzailearen jarraibideak jarraitu kontrolatzaile-instalaziorako kontrolatzaile guztiak
instalatzeko.
4-1

4. KAPITULUA
BIOS konfiguratzea
4-2

BIOS konfiguratzea BIOS konfiguratzeari buruz
BIOS konfigurazioa noiz erabili
Litekeena da ondokoetan BIOS konfigurazioa exekutatu behar izatea:

Sistemaren hasieran pantailan errore-mezua agertzen denean, KONFIGURAZIOA (SETUP)
exekutatzea eskatzen duena.
Pertsonalizatutako funtzioen aurretik zehaztutako konfigurazioa aldatu nahi duzunean.
BIOSaren aurrez zehaztutako konfigurazioa berriro ere kargatu nahi duzunean.

BIOS konfigurazioa nola exekutatu

BIOSaren konfigurazio-utilitatea exekutatzeko, piztu ekipamendu eramangarria eta Supr tekla sakatu
POST prozesua bitartean.
Mezua erantzun aurretik desagertzen bada, baina konfiguraziora sartzen jarraitu nahi baduzu,
berrabiarazi sistema ITZALITA ETA PIZTUTA, edo Ctrl+Alt+Supr teklak aldi berean sakatuta
ekipamendua abiarazteko.

Kontuan izan pantaila-hartzeak eta kapitulu honetako aukerak erreferentziatzat hartu behar direla.
Zure ekipamenduaren pantailak eta konfigurazio-aukerak desberdinak izan daitezke BIOS sistemaren
eguneratzeak direla eta.
4-3

Kontrol-teklak
BIOS konfiguratzea
Teklatua soilik kurtsorea kontrolatzeko erabil daiteke BIOS konfigurazioaren utilitatean.

Ezkerra gezia sakatu menua Eskuma gezia sakatu menua
aukeratzeko aukeratzeko

Gora gezia sakatu menuko elementu Behera gezia sakatu menuko
bat aukeratzeko elementu bat aukeratzeko

Konbinaketa honek konfigurazio-balorea handitzeko edo aldaketak
egiteko balio du.
+

Konbinaketa honek konfigurazio-balorea txikitzeko edo aldaketak
egiteko balio du.

1) Konfigurazio-aukerak aldatzeko aukeratutako elementua irekitzeko balio du.

2) Eskuragarri denean, bigarren mailako menua erakusteko balio du.

Elementu batzuetarako, sakatu tekla hori konfigurazio-eremua aldatzeko.

Laguntzako pantaila erakusteko balio du, kontrol-teklen gaineko
informazioarekin.

1) BIOS konfigurazioaren aukeratik irteteko balio du.
2) Bigarren mailako menuan aurreko pantailara itzultzeko balio du.
4-4

BIOS konfiguratzea BIOSaren Konfigurazio-menua
BIOSaren konfigurazio-utilitatean sartzen zarenean, menu Nagusia (Main) agertuko da pantailan.
Etiketak aukeratu bestelako menuetan sartzeko.

Main Menu (Menu Nagusia)
Sistemaren informazio orokorra erakusten du: BIOS bertsioa, CPUren funtzioak,
memoria-edukiera eta data eta ordua konfigurazioa.

Main
Atpio Setup Utility - Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Advanced Boot Security Save & Exit
Advanced Menu (Aukera Aurreratuen Menua)
Market Name
Model Name
Use [ENTER] to select
a field.
IDE eta USB konfigurazioa zehazteko balio du.
Use [+], [-] to
System Time [ 18 :08:53]
configure system Date.
System Date [Wed 02/04/2008]

IDE Infomation
Boot Menu (Abiarazte-Menua)
System Infomation
Abiarazte-mota eta sekuentzia konfiguratzeko balio du.

: Select Screen
: Select Item
Security Menu (Segurtasun-Menua)
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default Gainbegiralearen eta erabiltzailearen pasahitzen konfigurazioa zehazteko edo
F4: Save

ezabatzeko balio du.
Version 1.21.1097. Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Save & Exit (Gorde eta Irten Menuak)

BIOSaren konfigurazio-menutik irten aurretik aldaketak gordetzeko edo
ezabatzeko balio du.
4-5
Main Menu (Menu Nagusia)
BIOS konfiguratzea
System Time (Sistemaren ordua)

Aukera honek sistemaren ordua ezartzeko balio du. Sistemaren erlojuak
aktibo jarraituko du nahiz eta ekipamendua itzali, edo sartu eseki-eran.
Orduaren formatua ondokoa da: ordua:minutuak:segundoak).

System Date (Sistemaren data)
Atpio Setup Utility - Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit
Aukera honek sistemaren data ezartzeko balio du. Data-formatua ondokoa
Market Name Use [ENTER] to select
Model Name a field.
da: asteko eguna:hilabetea:hilabeteko eguna: urtea).
Use [+], [-] to
System Time [ 18 :08:53]
configure system Date.
System Date [Wed 02/04/2008]

IDE Infomation

System Infomation Day (Eguna) Asteko eguna, igandetik larunbatera, BIOSak
zehazten duena (irakurketa soilik).

: Select Screen
: Select Item
Enter: Select Month (Hilabetea) Hilabetea, urtarriletik 1, abendura 12.
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save Date (Data) Hilabeteko eguna, 01etik 31ra.
Version 1.21.1097. Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Year (Urtea) Erabiltzaileek urtea egokitu dezakete.

IDE Information (IDE Informazioa)

Elementu honek ekipamenduan instalatutako IDE gailu-motak erakusten
ditu. Sakatu Intro bigarren mailako leihoa zabaltzeko, eta bertan gailuari
buruzko informazio zehatza agertuko da, adibidez: izena, hornitzailea, LBA
modua, PIO modua, etab.
4-6
System Information (Sistemaren Informazioa)
BIOS konfiguratzea
Elementu honek firmware, prozesadorea eta sistemaren memoriari buruzko
informazioa eskaintzen du.
4-7
Advanced Menu (Aukera Aurreratuen Menua)
BIOS konfiguratzea
Intel (R) SpeedStep (tm) tech

Aukera honek Intel SpeedStep teknologia aktibatzeko edo desaktibatzeko
balio du. Disabled (Desaktibatuta) badago. Sistemak beti energia aurrezteko
eran jardungo du (prozesadorea ondokoetan funtzionatzen du: FSB400-600
MHz edo FSB533-800MHz). Prozesadorea optimizatu nahi baduzu, Enabled
(Aktibatuta). Prozesadorearen abiadura aldatzeko sistema-eragilearen eta
aplikazioen erabileraren arabera. Konfigurazio-aukerak: Enabled (Aktibatuta)

Main
Atpio Setup Utility - Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Advanced Boot Security Save & Exit
eta Disabled (Desaktibatuta).
Intel (R) Speedstep (tm) [Enabled]
AHCI Mode [Disable]
Legacy USB Support
PCI Legacy Timer
[ Enabled ]
[32 PCI Bus Clocks] AHCI Mode (AHCI Modua) (Advanced Host Controller Interface)
Elementu hau erabili AHCI modua aktibatzeko edo desaktibatzeko.
Konfigurazio-aukerak: Enabled (Aktibatuta) eta Disabled (Desaktibatuta).
Aurrez zehaztutako balorea Disabled (Desaktibatuta) da.
: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default Legacy USB Support (Heredatutako USBrekin bateragarria) USB gailuren
F4: Save

bat DOSen erabili nahi baduzu (sagua, teklatua edo disko eramangarria),
Version 1.23.1109. Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

edo sistema USB gailu batetik abiarazi nahi baduzu, aukeratu Enabled
(Desaktibatuta). Konfigurazio-aukerak: Enabled (Aktibatuta), Disabled
(Desaktibatuta) eta Auto (Automatikoa).

PCI Latency Timer (PCI latentzia tenporizadorea)
Elementu honek PCI gailu bakoitzak bus kontrola zenbat denboran manten
4-8
dezakeen kontrolatzen du, beste gailu batek kendu aurretik. Balore altuetan
BIOS konfiguratzea ezartzean, PCI gailu bakoitzak epealdi luzeagoko transakzioak egiten ditu,
era horretan PCI banda eraginkorraren zabalera hobetuta.

PCI errendimendua hobetzeko, elementua balore altuagoetan ezarri behar
duzu: Konfigurazio-aukerak: 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 eta 248.
4-9
Boot Menu (Abiaratze-Menua)
BIOS konfiguratzea
Boot Device Priority (Abiaratze-gailuaren lehentasuna) Elementu hauek
hasierako gailuen sekuentzia erakusten dute, BIOS sistemak sistema-eragilea
kargatuko dituenekoak.

1st, 2nd eta 3rd Boot Option (Abiaratze-aukerak 1, 2 eta 3.a) Elementu
hauek hasierako gailuen sekuentzia erakusten dute, BIOS sistemak sistema-
eragilea diskoan kargatuko dituenekoak.
Atpio Setup Utility - Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit

Boot Device Priorities
Boot Option #1 [PATA: HL-TD-ST DVDRAM GSA-T20N...]
Boot Option #2 [SATA: ST980825A ...]
Boot Option #3 [USB Hotplug FDD]

: Select Screen
: Select Item
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save

Version 1.21.1097. Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.
4-10
Security Menu (Segurtasun-Menua)
BIOS konfiguratzea
Supervisor Password (Gainbegiralearen pasahitza)

Aukera hau aukeratzen duzunean, ondoko mezua agertuko da pantailan:

Enter New Password

Pasahitza idatzi, gehienez 6 karakter eta sakatu Sartu. Sartutako pasahitzak

Main
Atpio Setup Utility - Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Advanced Boot Security Save & Exit
aurretiaz CMOS memorian ezarritako pasahitza ordeztuko du. Halaber, ESC
Supervisor Password
User Password
sakatzea duzu aukera ezabatzeko eta inolako pasahitzik ez sartzeko.

Konfigurazio-aukerak ondoren zehazten dira:

: Select Screen
: Select Item
Setup Pasahitza-eskaera erabiltzaileek konfigurazioa
(Konfigurazioa)
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
exekutatzen saiatzen direnean soilik agertuko da.
F9: Optimized Default
F4: Save

Pasahitza-eskaera ekipamendua piztutakoan edo
Always
Version 1.21.1097. Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

erabiltzaileek konfigurazioa exekutatzen saiatzen
(Beti)
direnean soilik agertuko da.

Aurreko pasahitza ezabatzeko, Sartu sakatu pasahitza berria sartzeko
eskatzen zaizunean. Mezu bat agertuko da pasahitza baliogabetuko dela
adierazten duena. Behin pasahitza desgaituta, sistema abiarazi egingo da eta
4-11
konfigurazioa sartzea izango duzu inolako pasahitzik sartu beharrik gabe.
BIOS konfiguratzea
Usser Password (Erabiltzaile-pasahitza)

Elementu honek erabiltzaile-pasahitza ezartzeko balio du. Kontuan
izan gainbegiralearen pasahitzak erabiltzaileari konfigurazio-menuaren
parametroetan sartzeko eta irteteko aukera eskaintzen diola; erabiltzailearen
pasahitzak erabiltzaileari soilik konfigurazio-menuan sartzeko aukera
eskaintzen dio, baina ezin du aldaketarik egin.
4-12
Save & Exit (Gorde eta Sartu Menua)
BIOS konfiguratzea
Exit and Save Changes (Irten eta Aldaketak gorde)

Aukera honek aldaketak gordetzeko eta utilitatetik irteteko balio du

Exit and Discard Changes (Irten eta Aldaketak baztertu)

Aukera honek egindako aldaketak gorde barik utilitatetik irteteko balio du.

Discard Changes (Aldaketak baztertu)
Atpio Setup Utility - Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.

Main Advanced Boot Security Save & Exit Aukera honek aldaketak baztertzen ditu eta utilitatea exekutatu aurretik
Exit & Save Changes
Exit & Discard Changes zegoen konfigurazioa berriro ere kargatzen du.
Discard Changes
Load Setup Defaults

Load Setup Defaults
(Konfigurazioko Aurrez Ezarritako Baloreak kargatu)

: Select Screen
: Select Item
Aukeratu elementu hori aurrez ezarritako konfigurazioa kargatzeko.
Enter: Select
+/-: Change Opt.
F1: General Help
F2: Previous Values
F9: Optimized Default
F4: Save

Version 1.21.1097. Copyright (C) 2007 American Megatrends, Inc.