You are on page 1of 39

10/3/2015

Chng 4

Chng 4

Chng 4

10/3/2015

Chng 4

Chng 4

Chng 4

Vt hn bnh xe trn tuyn ng Quc l 1 ( on qua Thanh Ha-H Nam)

10/3/2015

I. Cu to kt cu o ng v cc cng ngh thi cng mt ng

Mt ng l mt kt cu gm mt hoc nhiu lp vt liu


khc nhau c ri trn nn ng p ng cc yu cu chy xe (
t v cc phng tin giao thng ng b) v cng , bng
phng, nhm; ng thi gp phn hn ch tc ng xu do vic
chy xe gy ra i vi mi trng x hi v mi trng thin nhin hai
bn ng. Mt ng l b phn qun trng nht ca ng t
Yu cu: Mt ng phi cng v n nh cng
theo thi gian: m bo chu ng c tc dng trc tip ca xe c
v cc yu t kh quyn m khng pht sinh cc bin dng v h hng
trong sut thi gian phc v.
Mt ng phi bng phng m bo xe chy m
thun v an ton.
Mt ng phi c nhm
9

CHNG 5
Phn b ng sut trong cc lp mt ng

Phn b ng sut trong cc lp ca mt ng mm

11

10/3/2015

10/3/2015

CHNG 5

Phn loi BTN


Theo t chc ca ng cp phi
Cp phi lin tc
Cp phi gin on
Theo ng knh ht

3 loi ng cong phi hp cp phi ht

Rt ththtrungmnct
Theo cong ngh ch to
Hn hp trn nng
Hn hp trn ngui
Ti sinh

10/3/2015

B tng nha na rng


half(semi)-open-graded bituminous paving mixtures(E)
Hn hp BTN cht
dense-graded bituminous mixtures[E]

Hn hp nha rngdng AM th hin


Thit k rng vi 6%~12%

dense-graded asphalt mixtures [M]


Hn hp BTN chtdng th hin AC
Hn hp nhadng ATB
Thit k rng vi 2~6%

B tng nha rng


open-graded bituminous paving mixtures(E)
open graded asphalt mixtures (A)
M ng BTN to nhm OGFC
Open Graded Friction Course
Hn hp BTN mng thot nc ttATPB
Asphalt-Treated Permeable Base
rng hn hp 18

BTN rng thot nc mt ng

10/3/2015

Cp phi khng lin tc


gap-graded bituminous paving mixtures(E)
gap-graded asphalt mixtures(A)
Phng php TK SMA
Stone Matrix Asphalt

Kt cu in hnh ca BTN

BTN Cht
Ct liu rng

CP lin tc
CP lin tc

CP ko lin tc

Kt cu m
c im cp phiCp phi lin tc, ht nh nhiu, ht
ln t, m gia cc ht mn khng hnh thnh kt cu khung
chu lc, rng nh.
c im s dngChtkhng n nh nhit cao

Ct liu rng

10/3/2015

Kt cu khung rng
c im cp phicp phi lin tcht th
nhiu, ht mn t, khng th lp y l rng ca
ht th, rng ln.
c im s dngn nh nhit, bn thp

Cng chng ct ca BTN

= tg + C
Cng chng ctMPa
p LcMPa
Gc ma st
Clac dnhMPa

Kt cu khung c
c im cp phiCp phi khng lin tcht
th ca kht liu hnh thnh khung, cc ht mn
lp y l rng, hnh thnh kt cu cht.
c im s dng: rng nh, n nh nhit
km

Phng php xc nh C, v gc ma st
Th nghim ct
Ct trc tip nh TN ca t
Theo PP ca Superpave
Th nghim nn 3 trc
Th nghim nn
Th nghim trng phc

10/3/2015

TN ct trc tip

Th nghim nn 3 trc
=C+ tg

3
C

Cc nhn t nh hng n lc dnh v gc ma st

2) Tnh cht ca ct liu

1) nht ca bitum

Ct liuCp phi lin tcC ln nh


Cp phi khng lin tcC ln ln

2) Tnh cht ca ct liu

ng knh htDmax C

3) T l ct liu trong hn hp BTN

B mt ct liunhiu mt vb mt th
cc ht lin kt c ln

10/3/2015

Kt qu th nghim 3 trc

Kt qu th nghim 3 trc

Loi hnh BTN

Gc ni ma st

Lc dnh C
MPa

BTN ht ln

4555

0.076

BTN ht nh

354530

0.197

BTN ct

331930

0.227

3) nh hng ca t l ct liu trong BTN

Tc dng ca nha ng v bt khong

Tc dng ca nha ng v bt khong


B mt ct liu
T din tch b mt
Lng bitum

Lin kt vi Bitum c

Lin kt vi Bitum t do

10

10/3/2015

nh hng ca b mt ct liu

T in tch b mt ct liu
T din tch b mtA/G
Ht thd<5mmt din tch 0.5~3 m2/kg
Ht mnd<5mmt din tch : 300~2000 m2/kg
T din tchmng nha lin kt mng kt cu n
nhC

vi kt

Gc si cui

Lng nha tt nht

4) Cc nhn t nh hng ti cng khng ct


ca BTN

nh hng ca ttC
khng nh hng nhiu bi nhit
nh hng ca lu bin lu bin C
nh
C

11

10/3/2015

Th nghim Mashe

Tnh n nh nhit

n inh Mchen MSTi

trng Max khi mu b ph hoi


FL Ti trng maxmu pht
sinh bin dng thng ng0.1mm
ghi

12

10/3/2015

Nn bin dng

Trt v bin
dng

M hnh ph hoi ca mt ng
Qua trnh hnh thnh vt hn bnh xe

Th nghim vt hn

n nh ng DS

t t 42 c c
DS 2 1
1 2
d 2 d1
DS n nh ng (/mm)
d1 d2thi gian t1vt2bin
dng (mm)
42s lt xe trong 1
pht(lt/mm)
c1c2h s iu chnh mu v
thit b th nghim

13

10/3/2015

APAAsphalt Pavement Analysis


Vt bnh
Mi
Thm nc

Quan h ng sut v nhit


ng sut cho php []

Chng nt nhit thp


1) Phng php
D bo nhit xut hin nt
Cng ko un [] T

ng sut T

T=TS(t)(T
D bo nhit xut hin
natTk

Th nghim un nhit thp


ng sut ph hoi

14

10/3/2015

Chng 7

Th nghim ng sut v nhit


Xc nh im gii hn nhit
Xc nh nhit nt

bn v n nh
1Hin tng
Bitum lo hagind nt
Ct liu b nn v hoc bo mn khng c ma st
dnh kt gimbong trcri rc

15

10/3/2015

Phng php thit k ca TQ


1. Tham s thit k
Cc ch tiu v th tch
rng%
rng ct liu%
bo ha %

Ch tiu s dng
n nh nhit bn McenKN lu
bin0.1mm
n nh ng (ln/mm)
n nh nc
ng sut ph hoi n nh nt
thm thuml/min

Cc tham s c
Khng kh VV

rng hn hp
VMAVV+VA


rng VV VV 1 - s 100 %
t

Th tch nha VA

Mt bo ha
Mt l thuyt
Tnh ton theo t
l dng nha
ng

ma
w
mb m w

100
P' P
P'1 P'2

n b
1 2
n a

16

10/3/2015

Chng 7

(JTG F402004)
Cp ng
Vng kh hu
Lng giao thng

(JTG F402004)

ng cao tcng cp 1
Cc
Nhit i
n i v n hn
ng
cp
(1-1/1-2/1-3/1-4)
(2-1/2-2/2-3/2-3/3-2) ng b
hnh
Xe nh v
Xe nh v
khc
Xe nng
Xe nng
va
va

n nh (kN),

7.5

lu bin (mm)

rng(%)

2~4

1.5~4

2~4.5

2~4

2~4.5

2~5

>90mm

3~5

4~6

2~4

3~5

3~6

2~4

<90mm

3~6

3~6

2~4

3~6

3~6

9.5

4.75

Cc iu kin b
sung

Phn vng nhit


1.Nhit i
v nhit cao
(30)
nht trong thng
1-1
1-2
1-3 1-4
7()

2-1

BTN nha thng

800

1000

BTN nha ci thin

2400

2800

Thnh phn ct liu


bo ha%

26.5

19

16

13.2

55~70

65~75

65~75

65~75

rng ct liu

65~75 70~85

Theo rng thit k

Cp phi gin on
Bituminous stabilization aggregate paving mixtures(E)
Asphalt-treated permeable base(A)
BTN cht (ATB)
BTN nha rng (OGFC tng mtATPB tng mng)
Hn hp nha rng (AM)

n nh ng DSlt/mm

SMA

2. n i
( 20~30)
2-2

2-3 2-4

3-2

600

800

600

2000

2400

1800

Nha
thng

1500

Nha ci
thin

3000

OGFC

3.Hn i
( 20)

1500(giao thng thng thng3000(giao thng va

Phn loi theo kch c ht


Ct Dmax4.75mm
Mn Dmax 9.5mm13.2mm
Va Dmax 16mm19mm
Th Dmax 26.5mm
Rt th Dmax 31.5mm

17

10/3/2015

Bng phn loi hn hp nha

Dmax100% lt qua sng


Dmax qui cthng nh hn Dmax mt cp

Phn loi

BTN nha
cht

Hn hp
nha
cht

BTN nha
cht va

BTN cht
rng

BTN rng

BTN rng

Dmax qui
c (mm

Vi dCt liu c K 16mm thng qua 100%lng cn

Rt th

ATB-40

ATPB-40

37.5

ATB-30

ATPB-30

31.5

AC-25

ATB-25

ATPB-25

26.5

AC-20

SMA-20

AM-20

19

AC-16

SMA-16

AM-16

OGFC-16

16

AC-13

SMA-13

AM-13

OGFC-13

13.2

AC-10

SMA-10

AM-10

OGFC-10

9.5

AC-5

4.75

li trn sng l 0%Ct liu c 13.2mm c lng cn li


trn sng <10%Dmax 16mmDmx qui c 13.2mm

Th

Va

L sng
(mm)

16.0

13.2

9.5

4.75

2.36

0.6

0.3

0.075
Mn

Phm vi
(%)

100 90~100 70~88 48~68 36~53 18~30 12~22

4~8
Ct

1) 22TCN 249-98 QUY TRNH CNG NGH THI CNG V


NGHIM THU MT NG B TNG NHA 15/9/1998
2) TCVN 8819- MT NG B TNG NHA NNG YU
CU THI CNG V NGHIM THU

18

10/3/2015

19

10/3/2015

1) QUYT NH 858/q bgtvt NGY 26/3/2014

thy r tnh thi s ca hin tng ln vt bnh xe i vi ngnh xy dng cng


trnh giao thng hin nay, trc khi tng hp mt cch ngn gn, chng ti xin trch
dn chn lc cc bi ng trn Bo Giao thng vn ti (giaothongvantai.com.vn) C quan ca B Giao thng vn ti, t khi hin tng ln vt bnh xe bt u "nng
ln" n nay:
Trch Bo GTVT ngy 24/6/2013:
Theo bo co ca Cc QLXD&CLCTGT, thi gian gn y mt s d n nh: Cu
Bn Thy, QL5, QL3 c H Ni Thi Nguyn, cu Thanh Tr v mt s on trn
QL1 xut hin h hng, nht l hin tng ln theo vt bnh xe, nh hng n
cht lng cng trnh v gy nguy c mt ATGT.

Bng 1. Yu cu k thut i vi bitum dng trong xy


dng cng trnh giao thng
Tn ch tiu

Mc bitum theo kim ln

20-30

40-50

60-70

85-100

Phng php

120-150

200-300

1. kim ln 25oC, 0,1 mm


20 - 30

40 - 50

60 - 70

85 - 100

120 - 150 200 - 300

Penetration at 25 Deg.C

th
TCVN7495:2005
(ASTM D5)

2. Ch s kim ln PI
-1,5 1,0

Ph lc

Penetration Index
3. im ha mm (dng c vng v bi), OC,
khng nh hn

55

49

46

45

40

35

260

200

180

160

60

TCVN7497:2005
(ASTM D36)

Softening Point (Ring and ball method), min


4. nht ng lc 60oC, Pa.s, khng nh
hn

TCVN88185:2011
(ASTM D2171)

Dynamic viscosity at 60 Deg.C, min


5. ko di 15oC, 5cm/ pht, cm, khng
nh hn

50

80

100

100

100

100

TCVN7496:2005
(ASTM D113)

Ductility at 15 Deg.C, 5cm/min, min


6. Hm lng paraphin, %, khng ln hn

TCVN7503:2005

2,2

(DIN 52015)

Paraffin Wax Content, max


7. im chp chy (cc m Cleveleland), OC,
khng nh hn

260

260

260

245

230

220

TCVN7498:2005

20

10/3/2015

Chng 7

Bng 1. Yu cu k thut i vi bitum dng trong xy


dng cng trnh giao thng
Tn ch tiu

Mc bitum theo kim ln


20-30

40-50

60-70

85-100

Phng php

120-150

200-300

th

8. ha tan trong Tricloetylen, %, khng


nh hn

TCVN7500:2005

99,5

nh hng ca ct liu n vt hn bnh xe

(ASTM D2042)

Solubility in Trichloroethylene , min


9. Khi lng ring

15oC,

g/cm3

TCVN7501:2005

1,00 1,05
Density at 15 Deg.C

(ASTM D70)

10. Cc ch tiu th nghim trn mu nha

Ch b mu

sau khi th nghim TFOT (Thin film oven

theo ASTM

test) hoc RTFOT (Rolling thin film oven

D1754 hoc

test)

ASTM D2872

10.1. Tn tht khi lng, %, khng ln

Chn vt liu
T l thit k
Kim tra

ASTM D1754

hn

hoc

0,8

ASTM D2872

Change of mass, max


10.2. T l kim ln cn li so vi kim
ln ban u 25oC, %, khng nh hn

65

63

61

57

54

48

10

15

20

35

40

TCVN7495:2005
(ASTM D5)

Retained Penetration, % of original, min


10.3. ko di 15 oC, 5cm/pht, cm
khng nh hn

TCVN7496:2005
(ASTM D113)

Chng 5

Chng 5

83

84

21

10/3/2015

Chng 5

Chng 5

85

86

Chng 5

87

22

10/3/2015

Chng 7

Trm trn atphan

Cc LoI Trm

Trm trn

Trm c thng nung nm


ngang

89

S trm trn

90

Cc thng cp liu ngui

Batch Plant (Schematic)


B sng, hc cn
bt nghin
Cp liu ngu

B phn nung ct
liu

Ct liu mi v ct

Phng php Minnesota dng trm trn ti sinh nng

91

92

23

10/3/2015

Ct liu c x vo bng truyn

Thng nung v vn thng ct liu nng

93

Mt ct dc thng nung nm ngang

94

Thit b sng

95

96

24

10/3/2015

Chng 7

Thit b sng v thng cha vt liu nng

Thit b sng v thng cha vt liu nng

Thng 1 ct
liu nh

Thng 2 ct
liu va

Thng 3 ct
liu th

97

Mt thng cha ang x vt liu

98

Gu cn atphan v vt liu bt nghin


Cc thanh phun
tri bt nghin

ng

Thng xi v gu
cn atphan

Thng cha
bt nghin

Module D13

99

Bm phun tri
dng cho h thng
p lc

100

25

10/3/2015

Bt nghin (bt )

Bt nghin

101

102

S thng tang nung

Trm trn c thng nung nm ngang

Ct liu t

Atphan trn
nng
Thit b t nng

Atphan lng

103

104

26

10/3/2015

Ri v m cht b tng asphalt

X l b mt

Thit b rI thm ng

Trnh t ri thm

m cht

Module D13

106

Lp nha dnh kt

107

108

27

10/3/2015

My trI thm v xe tI

Cc ch s phim khuyt vt liu trn

Khi mu xanh nc bin

Cng

St qu

Phn tng

109

Module D13

Cc yu t kim tra khi

Tnh ng nht

Nhit

V ngoi

110

Cc loi mi ni
Ni ngang
Ni dc

Hinh hc

Module D13

111

112

28

10/3/2015

Mi ni ngang dng giy lt

Mi ni ngang c tm ngn
Phn to dc

Lp thm mi

Thanh g

R i thanh
g v phn
to g

Lp thm c lu ln

Lp thm c lu ln

Giy

R i giy v
phn to dc

Lp thm c lu ln

Lp thm c lu ln

Lp thm mi

113

Mi ni dc

114

Ni phI chm ln nhau


Mi ni chm ca khe
ni dc

1 n
n 1/2 inches (25
- 40 mm)

Typical Overlap on
Longitudinal Joints

1 to 11-1/2 inches (25(25-40


mm)

Chiu dy sau khi


lu ln
Thickness of Rolldown

Lp vt liu thm
thm

115

cha
cha lu ln

Lp vt liu thm
thm
sau khi lu ln

Uncompacted Mat

Compacted Mat

116

29

10/3/2015

Hn hp c dn p mnh

Mc ch m cht

Hn hp c "Dn p mnh" vo
mi ni

Tng n nh

Gim cc l rng kh

Tng cht

Mix Bumped Back to Joint

B mt nhn hn

Lp vt liu
cha
cha lu ln

Lp vt liu sau
khi lu ln

Uncompacted Mat

Compacted Mat

117

Cc loi my lu

Module D13

118

My lu bnh thp tnh

Lu bnh thp tnh


Lu bnh hi
Lu rung

Module D13

119

120

30

10/3/2015

My lu bnh hI

My lu rung

121

122

Tn s xung

Bin
Bin

Tn s

Cao

Cao -

-Thp

Thp

123

124

31

10/3/2015

Dng dng c o ht nhn quan


trc bng th nghim

Dng dng c o ht nhn quan trc


bng th nghim
Cao

Dng 3 n 4 lt lu
d cht cho php

Quan trc bng th bng


dng c o ht nhn

d cht

dm qu nhiu lt lu

Thp

Module D13

125

126

Lu ln mi ni dc

Lu ln mi ni dc ( s )

My lu bnh lp

Nng

Ngui

127

128

32

10/3/2015

Hn hp atphan cp phi cht

B tng atphan va
chng hn ln
STONE MATRIX ASPHALT (SMA)

Cu to ca SMA
Cp phi SMA
Thit k hn hp trn

130

Chng 7

Chng 7

Cu trc ca sma trn

Cu trc sma lp y ch trng

131

132

33

10/3/2015

SMAStone Matrix Asphalt

Cu trc sma v cu trc b mt

133

SMAStone Matrix Asphalt

SMAStone Matrix Asphalt

34

10/3/2015

c im ca SMA

SMA

SMA l mt loi hn hp BTN kiu mi, thng qua cc bin php ci


c im SMA

tin tnh nng ca nha ng, si polyester, si thy tinh v si


polymer, tng hm lng bt khong, v tnh cht n nh ca ct liu

Yu cu thi cng SMA

to ra SMA vi c im n nh vi nhit tt hn, tng lng


dng bitum v lp y vo cc l rng ca ct liu t nng cao tnh
cht ca hn hp BTN khc phc vt hn bnh xe khi nhit cao va
chng nt khi nhit thp chu mi mn v mi tt, n nh nc v
cc u im khc .

Btng nha SMA (Stone mastic asphalt) c pht trin ln u tin ti c


vo cui nhng nm 60, SMA c kh nng chng ln v bn cao nh vo lin kt
vi nhm to ra cng v cht lin kt gia nha c v bt khong
(cc ht nh hn 0.075mm) to ra bn, lm cc lp thm mng, dng cho cc
ng c ti trng xe c ln. im khc bit c bn ca SMA vi b tng nha cht
thng thng l dng cp phi gin on v nha ng c ci tin cung cp
thm mt s chc nng theo yu cu ca v tr ng dng.

SMA
1Cp phi tt nhtht th nhiubt khong nhiuct t
> 5mm ct liu thch yu 4.75~16mmchim t l n 70%~80%
Hm lng bt khong cng chim 8%~13%

2Kt hp cc vt liu thng qua bitum


lng nha dng lnchim 6.5%~7.0%
tnh dnh kt ca bitum yu cu cao kim ln nhnhit ho mm cao
nhm nng cap tnh nng n nh nhit v pht huy tnh dnh ca bt
khong

3Cht lng ca ct liu yu cu cao


ct liu yu cu loi c cng gc caohm lng ht dt t bo
m cp phi tt nht.

Ct khng dng ct t nhin m dng ct nhn to c cng ln


Bt khong nghin t viKhng c dng cc loi tro bay

35

10/3/2015

36

10/3/2015

Cp phi in hinh sma 12.5, s % lt


sng
Sng 9,5mm 50 75%
Sng 4,75mm 20 28%
Sng 2,36mm 16 24%
Sng 0,075mm 8 12%

146

Thit k hn hp trn

Vt liu

Cp phi: th, lp phng, sch, thm ht thp,


mi mn LA ,30

Cht lin kt: 60/70 ln, AC 20, PG 64 hoc cao


hn

Cht n nh: si Cenllulose (0,3%), si khong cht


(0,40%) hoc polymer

Module D15

50 chy Marshall hoc 75 vng xoay SGC


VMA = 17% min, bng kh = 3 4%
Lng cht lin kt = 6.0% min
Kh nng thot nc xung = 0,3% ti a
147

148

37

10/3/2015

Thit b th nghim kh nng


thot nc xung

nh gi 3 cp phi th nghim th
Bng kh
VMA
Bng kh trong cp phi th
Lng cht lin kt ti thiu
149

Bng kh trong cp phi th (VCA)

150

Kh trong cp phi th -drc

Tnh cht th tch m bo tip xc - trn

VCA trong cp phi th phong ho (AASHTO T


19)
Tnh ton VCA trong SMA m cht
Hn hp trn VCA nn nh hn VCA phong ho

151

Module D15

152

38

10/3/2015

Bng kh trong hn hp cp phi th

v m
Quan st nhng ch b phinh
Ch dng lu bnh st (t lu rung)
Khng t hn 6% bng kh trong thm lu

Vietnamese text
If VCAMIX < VCADRC Then Stone on Stone
Contact Exists

xut on th nghim
153

154

39