Τα ελληνικά

ρήματα
Ενεστώτας και
Μέλλοντας /
Υποτακτική
στην Ενεργητική
φωνή

Ενεστώτας (Ενεργητική
φωνή)
Συζυγία Α’

Συζυγία Β1’

Συζυγία Β2’

αγοράζω

μιλάω / μιλώ

τηλεφωνώ

αγοράζεις

μιλάς

τηλεφωνείς

αγοράζει

μιλάει / μιλά

τηλεφωνεί

αγοράζουμε

μιλάμε

τηλεφωνούμε

αγοράζετε

μιλάτε

τηλεφωνείτε

αγοράζουν(ε)

μιλάν(ε)

τηλεφωνούν(ε)

Απλός Μέλλοντας και απλή
Υποτακτική (Ενεργητική
φωνή)
Συζυγία Α’
Συζυγία Β1’
Συζυγία Β2’
θα/να αγόρασω

θα/να μιλήσω

θα/να τηλεφωνήσω

θα/να αγόρασεις

θα/να μιλήσεις

θα/να τηλεφωνήσεις

θα/να αγόρασει

θα/να μιλήσει

θα/να τηλεφωνήσει

θα/να αγοράσουμε
θα/να αγοράσετε

θα/να μιλήσουμε θα/να τηλεφωνήσουμε
θα/να μιλήσετε

θα/να αγόρασουν(ε) θα/να μιλήσουν(ε)

θα/να τηλεφωνήσετε
θα/να
τηλεφωνήσουν(ε)

είμαι

Συζυγία Α με
δυσκολίες
θα/να είμαι

πάω /
πηγαίνω
έχω

θα/να πάω

βλέπω

θα/να δω

λέω

θα/να πω

παίρνω

θα/να πάρω

δίνω

θα/να δώσω

στέλνω

θα/να στείλω

πίνω
τρώω

θα/να πιω
θα/να φάω

θα/να έχω

μαθαίνω

θα/να μάθω

έρχομαι

θα/να έρθω

Συζυγία Β με δυσκολίες
-ήσω
κρατώ

θα/να κρατήσω

πουλώ

θα/να πουλήσω

ρωτώ

θα/να ρωτήσω

οδηγώ

θα/να οδηγήσω

-έσω
μπορώ
φορώ
παρακαλώ
πονώ

θα/να μπορέσω
θα/να φορέσω
θα/να παρακαλέσω
θα/να πονέσω

-άσω
διψώ
πεινώ
ξεχνώ
κοιτώ

θα/να διψάσω
θα/να πεινάσω
θα/να ξεχάσω
θα/να κοιτάξω

Απλός μέλλοντας και απλή
υποτακτική
βλέπω

θα/να δω
θα/να δεις
θα/να δει
θα/να δούμε
θα/να δείτε
θα/να δουν(ε)

Απλός μέλλοντας και απλή
υποτακτική
λέω

θα/να πω
θα/να πεις
θα/να πει
θα/να πούμε
θα/να πείτε
θα/να πουν(ε)