You are on page 1of 20

ABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBC

D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
w
s
ht
{tr{f
yu
W[h
{tr{f
rt
tu
z
o
,
D
E
D
E
tk

eh
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
MAY-2016
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
hett t. 10-05-2016 {kth
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
D
E
: ftf :
D
E
D
E
r[
D
E
D
E
wsht {tr{f yu W[h {tr{f rt tuzo,
D
E
uxh 10-e, sqt r[t tu,
D
E
tk

eh
D
E
D
E
FGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGH

wsht ftu{ yuLxhL xuMx hett k[t {toft

2016

yw{rft
{

1.

Mtt

2.

hett Mte Mtt

3.

4.

2.1

hett uXf Mtt

2.2

uXf khe Vte-tuXe

2.3

hettkz{tk W htte sYhe trn t{e

2.4

hettkz{tk W{uthtu u

hett Mt Wht f{o[theytue Vhu


3.1

fuL k[tfe Vhu

3.2

hett fuL Wht ftu-ytuzuxhe Vhu

3.3

Mt whtRhe Vhu

3.4

Mt k[tfe Vhu

3.5

{e Mt k[tfe Vhu

3.6

kzrhetf

&wMft yu

OMR

Wthrtft ykue {s

4.1

&wMftwk MY

4.2

Wthrtftwk MY

4.3

Wth ytte r

4.4

&wMft/Wthrtft rh Mtt fue heu ?

4.5

&wMft yku

4.6

OMR

4.7

&wMft Wh tUte r

4.8

Wthrtft Wh tUte r, thftuz Mxefh nU[e


yu [tUxtzte rr

htu yu uhntsh W{uthtue


&wMft yku

4.9

tt kh

rhrx-01 te

Wthrtft yku

09

OMR

Wthrtft yu
9

[2]

te

20

Mtt :
kwshkk Mkhfkh, rk rkkLkk Xhk {ktf : k-102002-2064-Mk, Mkr[k, kkteLkkh kk. 2807-2005 yLku kk. 12-1-2006ke kuh-12 rkkLk kn kAeLkk zeke yuLsrLkhk Vk{oMke ku{s {urzf Vufxe{kt
u {uk {kxu fk{Lk yuLxhLMk xuMx ukLkwt Xhku Au. MkLku 2006-07Lkk ikrf koke kuh 12 rkkLk kn
kAeLkk zeke yuLsrLkhk Vk{oMke ku{s {urzf Vufxe{kt u {uk {kxu fk{Lk yuLxhLMk xuMxLke ukkR fhk{kt
yke Au. yk kuo kwshkk MkhfkhLkk rk rkkLkk Xhk {ktf : {/1215/9/A, Mkr[k kkteLkkh
kk. 19 Lwykhe, 2016ke ko : 2016-2016Lkk koLke kwsfuxLke khekk kwshkk {kr{f yLku W[kh {kr{f
rk kkuzo kkteLkkhu W[kh {kr{f rkkLk kn (10 + 2 khkn)Lkk k]k ke (kkkukuS) kkk k]k-yuke
({uMk - kkkukuS)Lkk rkkeoyku {kxu kwsfuxLke khekk kusk Mkq[Lkk ykku Au.
W[kh {kr{f rkkLk kn (10 + 2 khkn) rkLkk MkiktrkfLkk fw kw{ktke {uu kw yLku fk{Lk
yuLxhLMk xuMxLkk {uu kwLku kkhe{kt RLku u Mkr{rk Lke fhu ku heku {uhex ke kikh fhk{kt yku.
GUJCET May-2016 hettt V k[t {txu hett ttu kftu ti f{o[the/yrftheeytuu sYhe
{too {e hnu u {txu hett k[t {toft ith fht{tk ytu Au, sutu yt fhtte {
hett rte Yhut e ftu.
1.
hett {tf :
y.k.
rt
the
{
1.
tirfrtt, htrtt
10-05-2016
10.30 te 2.05
Srtt
1.

2.

tU : W{uthtuyu hett ytt {txu rhr-3 {tk tou {tf {ws hettkz{tk u {ue
uttu hnuu yu sYhe q[tytu {ws ftotne fhte hnuu.
hett Mte Mtt :
2.1 hett uXf Mtt :
(a)
hettu e t{tL q[tytu hett Mtt uth Wh tze/e.
(b)
hett fto{-{the uth, u{s yL t-[th styu {qfe.
(c)
hett Mt Whe uXf Mtte {trne sue fu,
(i) ft uXf khte ft uXf kh wee Mtte {trne.
(ii) hettkz {tu Vttu uXf khe {trne.
(iii) ftu hett kz tk Au ue r.
(iv) uXf Mtt [txo
(v) hettkze nth u hettkz{tk Vtu uXf khe r yu uXf Mtt ftu
{qftu.
(vi) hettkz{tk W{uthu htte u {u u {txu hett {txu htuftu MxtV tht uXf
Mtt {txu {too qhwk tzwk.
2.2 uXf khe Vte-tuXe :

huf hettkz{tk w{tk w 20 W{uthtu tuzo tht Vtt{tk ytu. rhrx-01{tk tot {ws
Mt k[tfu uXf Mtt fhte hnuu.

yuf txe Wh yuf W{uth uu, Whtk uu W{uthtuu [ukw ykh ytuAt{tk ytuAwk 5 Vqx hnu ue
uXf Mtt tuXe.

su-u rrzk eX tuuzo tht tftR tuXtu uXf Mtt (offer list) ytt{tk ytu u
{ws tf-Mtt tuXte hnuu.
[3]

3.

2.3

hettkz{tk W htte sYhe trn t{e :

hettkz {wst tf-01 (W{uthwk ntshetf) (rhr-04) (tuzo tht wht tzt{tk ytu.)

hettkz{tk hettteoyu u Wthrtft u{s htu Wthrtft h fht {txuwk


fh.

fthwk

tfe u f.

2-A

htu &wMft/Wthrtftwk rntetfwk fh.

hettkzt ntsh-uhntsh W{uthtue r towk tf 2-Ae eS f Mt k[tfu yte.

fhtu Wh sYhe rtu ht {txu Mfu[utu Wtu fhtu.

MxuB uz, ttnete u

te-Mxefh

Wthrtftytu {qft {txu tuzo hVte ytt{tk ytu u {t{ trn.

2.4

hettkz{tk W{uthtu u :

tuzo tht hettteou ytu ut (Hall

huf W{uthu ut (Hall Ticket){tk Vtu uXf kh {ws su txe (zuMf) h uXf Mtt
fhu ntu u Mttu s W{uth uXu Au ue htE fhe.

kzrhetfu W{utht ute htE tf-01e r ttu fhe, (hettkz{tk u u


s yt ftotne fhe sute yrf] hettkz{tk ue s fu.)

W{utht ute htE yku kft Wu tu hett Mtt ft-ytuzuxh/Mt k[tfwk t


tuhwk.

Ticket)

htt W{uthu s u yttu.

hett Mt Wht f{o[theytue Vhu :


3.1

fuL k[tfe Vhu :-

fuLe hett Mtt kku ftuE VuhVth, thte Mtt yu hett MxtVe r{qf uhu ttu
yku tuzo ttut ht{o{tk ro fht.

hett fuL Wh r{tu ft-ytuzuxhu hett kke q[tu fht.

hett Mtt Mt k[tftuu hett Mtt {txu q[/ytu fht.

hett fuLe hett w[thw heu tu u {txu fttu-Mtt kke tk ut hett r{r ttu
ht{o fhe Mtt fhe.

hett fuL yku hett kke ynut hsq fht.

uhher yxfte.

3.2

hett fuL Wht ft-ytuzuxhe Vhu :

hett r{r{tk utu ro {ws ft{ehe fhe.

hett Mttue hett kke Mtt {txu fuL whtRh/tuzo tht {u q[t ywth ftotne
fhe.

hett Mt Wht MxtVe r{qkf yu ft{ehe Wh uhu hte.

hett Mt Whe uhher yxftt kke ft{ehe.

hett Mtt hett k[ttu ynut yttu.


[4]

3.3

Mt whtRhe Vhu :
hett Mtt Mt k[tfu hett yttus{tk {too ytwk.

hett fuLt whtRh, ft-ytuzuxh, tuzot Whe yrfthe tht {e q[tytu {ws ft{ehe
fhe.
hett Mt Wh uhher htuft {txu sYhe {t{ ftotne fhe.

3.4

hett Mtt MxtVe r{qkf fht {txu {too.


Mt k[tfe Vhu :

hett Mt Whe ftt-Mtt st u {txu sYhe ftotne fhe.


fuLt ftu-ytuzuxht ht{o{tk hett Mtt MxtVe r{qkf fhe.
hett Mt Wh r{tu MxtVu ytut ytt.

w[thw heu hett tuu u {txuwk yttuus fhwk.


hett kz{tk uXf Mtt tuXe. (rhr-01) ytWt ru W{uthtuu uXf Mtt ut
{u ue Mtt fhe.

Mt whtRht nfthte hett ft{ehe w[thw heu tt uwk yttus fhwk.


hett Mt Wh Vhs ht f{o[theytue r{qkf fhe yu ft{ehe yku sYhe tn-q[t
yte.

hettu e {t{ t-t{e W hte.


tuzo hVte {u t-t{etu ht nuwqof fhtu.

&wMft, Wthrtft uhu trn t{eqof htt, y MxtUY{, ruhe/ftxe Mtt


hte.
tzo hVte {u hett kke {t{ trntu rnt httu yu u trn r {qtt
rntetf rn h fhwk.

{e Mt k[tfe Vhu :
Mt k[tf tht tuuktu ft{ehe [tuftE, rct yu t{trftte e.
tuzo tht {u {t{ trn/t-t{etu rnt httu.

tuzo tht ytu {t{ tftu heu h fht.


sYhe huzoe t[e fhe.

ntsh-uhntsht ytkfzt {ut.


uXf Mtt fhe.

hett Mt Whe ft{ehee {t{ ttue {trne hte.


hett qo tt t Wthrtft-&wMftt htwk {uwk fhe sYhe rnt httu.

{nuttkt [qfee ft{ehe.


tuf eX hettteo tht tu Wthrtft u{s htu Wthrtft {qfu tuf fh A kz
rhetf tht {u u eu X ftht rz fh{tk uf fhe ftze tue{tk t zu e fhe
tuu sYhe tftu ttu h fhe.

htu {t{ &wMftytu rzeX rz fh Y ftht fh{tk rtth ftze tue{tk


t zu e fhe h fhte hnuu.

3.5

[5]

3.6

kzrhetf :
kzrhetftue Vhs :-

yuf hettkz{tk

hettkz{tk yyrf] u u fht htuft.

W{uth ut (Hall ticket) h u {txu ytu tu Mt k[tf ttu ht{o fhe Mt k[tfe
q[tu ywhe.

W{uth fu yL tht uhher fht/fhtt t{u ftotne fht Mt k[tfu fhe.

hettkze Mtt {txu Mt-k[tf ttu ht{o fhe ftuE yz ntu tu u qh fht ftotne
fhe.

hette Vhs h ntu ut ftuE e ytute [fte fheu s hettkz{tk ut


ut.

hettkz{tk ftuE W{uth ftuE fthwk uhherwk trn tu u {txue futhe hte.

hett Y ttk nutk W{uth tu {tutR Vtu fu yL ftuE Ruxturf Wfh ntu ue
the fhe. hett hr{t t fhtk ytwk ftuE rw t {e ytu tu uhher fu fhtu.

W{uthu tt fuwuxh ttu u yttu. W{uthu tu xu tuzo tht wht tzt{tk ytu
{txu ftuE W{uthu tu-xu ttu hettkz{tk ut ut ne.

{t (rhr-03 tu uwk).

huf W{uthwk ut (Hall

ytut{tk hte rtu W{uth tu [tuftEte hte.

&wMftwk e tut {txu tu u zu thu &wMftwk e tuzt huf W{uthu stwk.

kzrhetftuyu Vhs te hnuu.

ticket)

teu r uXf kh Wh s utzt.

huf hettkz{tk u kzrhetfe ft{ehee nU[e e[u {ws fhte hnuu :


kzrhetf-A

kzrhetf (B) tht rh tu &wMft hnuu.

huf W{uthtuu u{t uXf khwk thftuz Mxefh yte OMR Wthrtft{tk rhr-06 yu
07-A{tk tou r st Wh [tUxtzt{tk {Y twk.

kzrhetf (B) tht rh tu &wMft-Wthrtft Whe rtu, tf 01 (rhr 4,


5){tk &wMft kh, ftuz, Wthrtft Wh [tUxtzu thftuz Mxefh Whtu Wthrtft kh,
ftuz hteu [uf fhe tf 01t { 1t tt{tk W{uthe ne ue yu kzrhetfu ne fhe.
W{utht ztt nttt ykqXtwk rt uwk. uhntsh W{utht thftuz Mxefh tf 01e tA
ytu r st{tk [tUxtzt yu uhntsh W{utht tt{tk ttnete u zu uhntsh
wk. ftuE rfMt{tk W{uth {txu R{hsLe thftuz Mxefh thtwk tt tu ue rtu tf
01e tA ytu r st{tk tUe.

uhher rfMt{tk tf

hett qo tu huf W{uthu te Mxefh yte Wthrtft Wh uXf kh yu thftuz Mxefh


Wh Atu uXf kh Zkft u heu r styu [tUxtzwk. (rhr 7-B)

W{uthu OMR Wthrtft h fto ut (Hall


yu kzrhetfu ne fhe. (rhr-02)

01

OMR

Wthrtftt fth ht Au u [uf fhtwk

tA ytu r st{tk rtu tUe.

[6]

ticket){tk

{-2{tk W{uthe ne ue

4.

kzrhetf-B

hett Mt k[tf tht ytt{tk ytu &wMft yu Wthrtftwk rh uXf Mttu


ywY &wMft { kh 1 te 20 {ws fhwk. (rhr-01t ft {ws)

huf W{uthu &wMft su ftht ftuze ytt{tk ytu u s ftht ftuze OMR Wthrtft
{u ue ftS ute hnuu yu u {ws rh fhwk.

&wMft Wh W{uthu hu rtu [uf fhe yu ut (Hall ticket){tk &wMft kh,


ftuz yu Wthrtft Wh [tUxtzu thftuz Mxefh Wh tou Wthrtft kh tUtu yu {
01t tt{tk W{uthe ne ue yu kzrhetfu ne fhe. (rhr-02)

OMR Wthrtft W{uth h fhu thu u {t tf 01t { 02{tk Wk{uthe ne ue


yu kzrhetfu ne fhe.

tu OMR Wthrtft eu A ftht tuf fh{tk {wfeu tf 2-Ae rtu he Mt


k[tf yu Mt whtRhe ntshe{tk ku kzrhetftuyu ne fhe tt Mt k[tf yu
Mt whtRhe ne ue.

tf 01 {h fhe Mt k[tfu w fht.

tf-01 (ntshetf){tk rtu tUt t : (rhr-04)


hett kz{tk W{uth tuu ntsh Au u {txu u{u ytt{tk ytu ut(Hall ticket){tk su u
rte hett hr{t hett kzt kz rhetfu ne fhe, u{s ntshe ykut rhr-04
{w s t tf 01 {tk ntsh htt e W{u the ne fhtte hnu u .
OMR Wthrtft{tk r fhu styu W{uthe ne fhte u{s kz rhetfu r fhu
styu ne fhe.
W{uthu ntshetf (tf-01){tk u th ne fhte hnuu.
1.
&wMft yu Wthrtft {t t whtt Yu
2.
OMR Answer Sheet kz rhetfu s{t fhtt t whtt Yu
&wMft yu OMR Wthrtft ykue {s
4.1 &wMftwk MY : (rhr-08)

tirfrttt 40 &tu, htrttt 40 &tu yu Srttt 40 &tu {e fw 120


&tu hnuu.

huf &t wshte, rnLe yu ykuS yu{ t {t{{tk hnuu.

huf rte &wMft 1 te 20 yu{ e fthe hnuu.

&wMftt t{ tt Wh sYhe q[tytu yu &wMfttu { 1 te 20 ife ft {e


Au u tou Au yu W{uthu utu uXf kh, rt, Wthrtft kh uhu rtu tote hnuu.

huf &wMft{tk huf tt Wh tite e[ut t{tk hVft{ {txue st ytt{tk ytu Au.

hett qo tt t &wMft W{uth E sE fu.


4.2 Wthrtftwk MY
OMR Wthrtfttu {qtu rhr-06{tk toutu Au.
4.3 Wth ytte r

rhr-9 e q[t A yu B tu ue.


4.4 &wMft/Wthrtft rh Mtt fue heu ?

tuft Yytt uXf khte tuzo tht Vtu ft {ws W{uthtue uXf Mtt fhu nu..
(rhr-01)
[7]

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

tuft Yytt uXf khte huf rt{tk &wMft/Wthrtftt fth ife &wMft
{ kh 1 te 20 yu{ {h &wMft OMR Wthrtftwk rh fhwk. (yt ttu t{u
rhr 1(A) {ws rtth OMR Wthrtftwk rh fhtwk hnuu.)
W{uth uhntsh ntu tu u styu {{tk yte &wMft/Wthrtft {qfe (hett Y tt
t u h E ue)
&t Y tte 05 r{rx t uhntsh W{utht &wMft/Wthrtft Wh uhntsh
t tnete tuu zu wk.
uhntsh W{uthe OMR Wthrtft/&wMfttu kh tf-01{tk tUeu tf-01{tk
uhntsh (AB) t tnete tuu zu y~ wk.
&wMft yku :&wMftt t{ tt Whe {t{ rtu tu heu Atue ntue uEyu.
&wMftt t{ tt Wh &wMfttu rLxuz kh, &wMfttu fth ({ 1 te 20)
yu &wMftt tte kt rLx tu ntu u {tu &t Au u [ftwk.
&wMftt tte kt {ws {t{ tt the nt{tk ntut uEyu. rrLxk the wtttwk
Au u [ftwk.
Whtu t{tk t{e hte &wMft trw t.
yte trw &wMft h E us fthe ({ 1 te 20) e &wMft Mt-k[tf
tute {ue yu trw &wMft h fhe.
OMR Wthrtft yku :OMR Wthrtftwk Atft{ M yu the nt{tk ntuwk uEyu.
OMR Wthrtft Wh SIDE-A yu SIDE-B ku rLxuz ntut uEyu.
OMR Wthrtft su u rt {txu Au ue [fte fhe ue.
&wMfttu { kh 1 te 20 ife su fthe &wMft ntu u s fthe OMR Wthrtft
Au ue [fte fhe.
OMR Wthrtft Wh r-rLxuz thftuz rLx tu ntut uEyu.
Whtu ttu{tk t{e hte Wthrtft trw t.
yte trw Wthrtft h E u s rte us fthe ({ kh 1 te 20 ifee) Wthrtft
yte.
&wMft Wh tUte r :
rhr-08 {tk tou {qt {wse &wMft nu. sut Wh tou rtu he yu
rhr-09 e q[t D tu ue.
Wthrtft Wh tUte r, thftuz Mxefhe nU[e yu [tUxtzte rr :
W{uthtuyu Wthrtft Wh tUte rtu :

Wthrtft{tk Side-A Wht Section-II{tk thftuz Mxefh [tUxtzttu hnuu. yt {txu


rhr-7-A, 7-B{tk tou {qt {wse rtu W{uthu hte hnuu. yt yku w
yt {txu rhr-9 e q[t A yu B yu q[t C tu ue.
htu yu uhntsh W{uthtue OMR Wthrtft yu &wMft yku :

tuft uhntsh W{uthtue OMR Wthrtft ue OMR Wthrtfte ttu s tuf


fh A {tk {qfte hnuu.

su u tuft uhntsh W{uthtue &wMft Wh tu zu uhntsh e uu rz


fh Y {tk {qfe.
[8]

rhr - 01
hettkzt tutVt ytthu uXf Mttt ftytu
(1)

(2)

(3)

E - 100021

E - 100027

E - 100033

E - 100039

E - 100022

E - 100028

E - 100034

E - 100040

E - 100023

E - 100029

E - 100035

E - 100024

E - 100030

E - 100036

E - 100025

E - 100031

E - 100037

E - 100026

E - 100032

E - 100038

E - 100021

E - 100031

E - 100022

E - 100032

E - 100023

E - 100033

E - 100024

E - 100034

E - 100025

E - 100035

E - 100026
E - 100027

E - 100036
E - 100037

E - 100028

E - 100038

E - 100028

E - 100039

E - 100030

E - 100040

E - 100021

E - 100025

E - 100029

E - 100033

E - 100037

E - 100022

E - 100026

E - 100030

E - 100034

E - 100038

E - 100023

E - 100027

E - 100031

E - 100035

E - 100039

E - 100024

E - 100028

E - 100032

E - 100036

E - 100040

rhr - 01(A)
hettkz{tk OMR Wthrtft nU[t {txue rr
E - 100021

E - 100031

11

E - 100022

E - 100032

12

E - 100023

E - 100033

13

E - 100024

E - 100034

14

E - 100025

E - 100035

15

E - 100026

E - 100036

16

E - 100027

E - 100037

17

E - 100028

E - 100038

18

E - 100028

E - 100039

19

E - 100030

10

E - 100040

20

[9]

rhr-02

[ 10 ]

rhr-03
PHYSICS, CHEMISTRY & BIOLOGY
SR. NO.

DATE : 10-05-2016

PROGRAMME

TIME

(1)

Entry in the Exmination Hall

10.30 AM

(2)

Checking & Signing of Hall Ticket & Attendance Sheet

10.30 AM to 10.45 AM

(3)

Distribution of Test Booklets & Answer Sheets

10.45 AM

(4)

Filling up Details on Test Booklets & Answer Sheets

10.50 AM to 10.55 AM

(5)

Opening the Seal of Test Booklet

10.55 AM to 10.59 AM

(6)

Test Commences

11.00 AM

(7)

Final Entry in the Examination Hall

11.00 AM

(8)

Test Concludes

14.00 Noon

(9)

Sticking Khakhi Sticker on Answer Sheets & Submission

14.01 PM to 14.05 PM

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR ADMISSION CARD FOR GUJCET 2016


EXAMINATION
(1)

In case of mistake in spelling of the Name, Fathers/Husbands Name, Surname in the Admission
Card, the Cadidate may correct by himself and send a xerox copy alongwith attested Application
form & SSC passing certificate to the GUJCET CELL Gujarat Secondary & Higher Secondary
Education Board, Gandhinagar.

(2)

In case of mistake in Centre or Medium, the Candidate may contact, in person to GUJCET
CELL Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board, Gandhinagar alongwith xerox copy
of attested Application form of GUJCET Examination 2016.

(3)

In case of any discrepancy is found in the Photograph printed on the Admission Card the procedure
mentioned in above instruction No. 2 should be followed with 2 passport size photographs.

[ 11 ]

rhr-04

[ 12 ]

rhr-05

[ 13 ]

rhr-06

[ 14 ]

[ 15 ]

rhr-07A
Wthrtfte SIDE-At SECTION-IIe rtu ht {txutu {qtu u{s
thftuz Mxefh [tUxtzte {s

2016

rhr-07-B
hett qo tt t te Mxefh [tUxtzt {txue {s

2016

[ 16 ]

rhr-08

GUJCET-G-2016
7

SEAL

[ 17 ]

rhr-09
(A)

OMR

(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v )
(vi)
(vii)

Wthrtft{tk Wthtu tot {txue r :


V fte tnete tu tuRLx utu Wtu fhe OMR Wthrtft{tkwk wo kqo txwk fhtwk
hnuu. (yuxu fu wo kqo ftt hkte hktwk hnuu. t.., .) fte tnete tu tuRLx
u rt yL u fu uLtu Wtu fhe ftu n u{s ftuE ftht he{whtu Wtu
fhe ftu n. u yt q[twk Wk W{uth tht tu tu W{uthe h tu.
wo kqou fte tne te tuute ne zu txwk fhwk yt~f yu Vhrst Au.
yuf th ftuE &t wth{tk wo txwk fto t u s &t yL wth {txu wo fhe
ftu n. yuxu fu yuf th wth ytt t ftuE VuhVth tE fu n.
wo ytAwk fu yqo txwk nu tu Optical Scanner tht tk[e ftu n ute ytt rfMt{tk u
wth tuxtu eu w ytt{tk ytu. sute W{uthu wo kqou txwk fhtwk hnuu.
su u &e t{u ytu wthe rr st{tk s yu su u wtht wo{tk s rte
(wo qo txwk)fhte hnuu.
su u rt{tk rr &tu {ws Wthrtft{tk ut wth ytt {txu uxe s kt{tk wthtu
OMR Answer sheett {qt {ws ytt{tk ytu.
Wthrtft{tk &tu wth ytte rr e[u {ws Au. su tu E yL &tut Wthtu
yttt hnuu.
t.., (12) Gateway of India e[ut{tkte ft nuh{tk ytutu Au ?
(A)
{w
k E
(B)
rne
(C)
{t
(D)
ftuft
Whtu &tu t[tu wth A {wkE Au, W{uthu Wthrtft{tk & {tkf-12e t{ut wo{tk
wth {txut A t{ut wou fte tnete tu tuRLx u zu e[u tot {ws txwk
fhtwk hnuu.
12

(B)

(viii) u W{uth ftuE &tu wth ytt RAtu ntu tu uu u &e t{ut wth{tk
wotu ftuht Atuze Eu ytt &tu wth yttu.
(ix) W{uthtuyu Wthrtftu te n fu ftuE styu z zu ue ftS ue. Wthrtft su
rhMtr{tk {u Au ue s the rhMtr{tk kz rhetfu w fhe. z zu fu ue Wthrtftwk
{qtkf fht{tk ftuE {w~fue tu tu u ykue stthe W{uuthe hnuu.
yuf th wth ytt t ftuE VuhVth n :
(i) W{uth tuu su u &t t[t wth ytt {txu qhuqht k{ ntu th t s u{u su u
&e t{ut wthwk wo txwk fhwk. u W{uthu &t wth tu kft ntu tu tn
Au fu uytuyu ftuE wth{tk wo txwk fhwk n. yuxu fu te (Blank) Atuzwk. yuf th
wo txwk fto t yuxu fu wth{tk rte fto t wth ytt{tk ftuE VuhVth fhu nu
tu u {tL hnuu n yu ytt wtht {tR w (Minus Mark) r{ ywth t{tk
ytu.

tuxe he

t[e he
[ 18 ]

(C)

W{uthtuyu

OMR

Wthrtft Wh tUte rtu.

(i)

OMR

Wthrtft{tk Side A Wht Section-II{tk thftuz Mxefh [tUxtztwk hnuu. yt yku w yt


{txu rhr-07-A tu {qtu tu utu.

(ii)

Wthrtft{tk

Wht Section-II{tk W{uthtu uXf kh ykftu{tk yu tu{tk ut


(Hall ticket) {ws ttu hnuu.
Side A

(iii) Wthrtft{tk Side


ttu hnuu.

Wht

Section-II{tk

W{uthu ut (Hall ticket){tk tou fuL kh

(iv) Wthrtft{tk Side A Wht Section-II{tk W{uthu ytut{tk su fthu ne fhu Au u s


{ws ut (Hall ticket){tk ne fheu u s {wse ne fhte hnuu.
(v )

Wthrtft{tk Side A Wht Section-II{tk su rte hett ytt ntu u rt yu rt


ftuz ttu hnuu/tuzo tht rt yu rt ftuz rLx fhu ntu tu ue [fte fhte hnuu.

(vi) Wthrtft{tk

Side A

Wht

Section-II{tk

hette the [uf fhe/te hnuu.

(vii) Wthrtft{tk Side A Wht Section-II{tk W{uthu u{t kzrhetf hVte ytt{tk ytu
thftuz Mxefh u{t s uXf kh, rtwk Au fu n u [fteu r fhu st Wh s [tUxtztwk
hnuu.
(viii) Wthrtft{tk Side A Wht Section-II{tk W{uthu su &wMft ytt{tk ytue Au u
&wMfttu fth ttu hnuu yu Wthrtft{tk rLxuz &wMfttu fth &wMft
{wstu s Au ue htE fhte hnuu.
(ix) Wthrtft{tk Side A Wht Section-II{tk rtu to t {tht kzrhetf tu {tu ntsh
Atu ut whttYu u{ s su fthe &wrMft Au u s fthe Wthrtft W{uuthu {u Au
u{ s thftuz Mxefhe rtu, ute rtu yu W{uthu Wthrtft Wh hue rtue
htE fto tf 01 yu ut{tk kz rhetfe ne Eu { k. 9t tt{tk kzrhetfe
ne ute hnuu.
(x )

(D)

Wthrtft{tk Side A Wht Section-II{tk {t{ rtu to t kzrhetfe q[t {u hett


qo tt t r fhu st Wh rhr-07-B {tk tot {wst {qtwk te Mxefh W{uthu
u rtu yu thftuz Mxefhe rtu Zkft u heu [tUxtztwk hnuu.

&wMft Whe rtutu yt fhe rtu ht t :


(i)

&wMft Wh rLx fhu &wMftt fth {wstu s fth Wthrtft h Au fu n


u [uf fhwk.

(ii)

&wMft Whe rtu he.

(iii) &wMft Wh &wMftt fw tte kt tou nu su {ws &wMftt tte


kt [uf fhe ut. ftuE tt yqo/ tk[e ft ut/ ntu/Vtxuwk ntu tu kz rhetfwk
t tuhwk.
(iv) &wMftwk e (tf Mxefh) kz rhetfe q[t {u tutwk hnuu.
(v )

hVft{ {txu &wMft{tk huf tt Wh tite e[u rr st hnuu, Whtk &wMftt


tite Aut tt Wh st ytt{tk ytu.

[ 19 ]

krhr-10
khekk hr{kLk W{ukh khk yk[hkke kuhherkLkk fkhku
1.

Mktknf/Mkt[kf, rLkhekf fu kkuzo khVke ku fkuR k Mkq[LkkLkku y{ Lk fhku.

2.

kkfe ykk Akkt khekk tz{kt khekkkeo ke khekkkeoLku {kirf fu fkuR Mktfuk khk Mktuku kkXkku nku.

3.

khekk hr{kLk W{ukh kkMku su ku Mktktrk rkLku kke nMkrrk fkke, LkkuxTMk, {kkofk, xukkwf
Lkku fu fkuR k fkhLkwt yLkyrf]k Mkkrn kuhu nku.

4.

khekk tz{kt khekk hr{kLk rkLku kkwt Mkkrn LkkU k kuhu khekkkeoLke kU[ kkMkuke/Lke[uLke ykh
kku ykswkkswke {e yku.

5.

khekkkeoyu khekk tz{ktke &kwMkfk ykk Wkhkrkfk knkh VUfe ee nku.

6.

khekkkeo Wkhkrkfk Vkze Lkktu ykh kku {kL k Mkkku [uzkt fhu/fhku.

7.

khekkkeo khekk tz{ktke fkuR k fkhMkh knkh skLke khkLkke RLku yLkrf]k kLku {u.

8.

khekkkeo khekk tz{ktke Wkhkrkfk knkh R .

9.

{w Wkhkrkfk [kw khekk hr{kLk ykh kku khekk kqhe ku tz rLkhekfLku Lkn Mkkutkkkk RLku skk
hnu.

10.

khekk tz{kt W{ukh ke W{ukhLku Wkhkrkfk ykku fu nkk{kt Wkhkrkfk yue heku kfzeLku [e hku
fu suke kkswLkku fu kkALkku rkkeo ku kt[e fu fu yufkeyu yeke fhe nku.

11.

khekktz{kt fkuR W{ukhu ke W{ukh kkMkuke Mkkrn qtxe ewt nku.

12.

khekktz{kt Lkf fu Wkkhku fhkkt kfzk.

13.

WkhkrkfkLkk skkku W{ukh knkhke eLku khekktz{kt kk nku kku fu fkuRyu { fhe nku.

14.

{q W{ukhLku ku yL k khekk{kt kuXe nke yu{ Mkkrkk kk.

15.

khekk Mku kuhrMkwO koLk fhk k.

16.

khekk Mku {khk{khe fu rntMkf f] fhk {kxu ykk kkf nrkkh kk {kxu ykk R knkU[kze
fu kuwt MkkLk kk {kxu.

17.

Wkhkrkfk{kt khekkkeo kkukkLke yku {kxu fkuR k fkhLke rLkkLke fhu ykh yL htkLke Mkneke u.

18.

khekkkeo Wkhkrkfk{kt kuhherkwO k u/ykku u.

19.

khekk tz{kt Mkk{qrnf [kuheLkk rfMMkkyku kLk{kt yku.

20.

Wkhkrkfk Akku ku{s kkzu kkhfkuz MxefhLku LkwfkLk fhu fu kkhfkuzLke rkk {ukLkku Lk fhu,
MxefhLke rkkku yL fkuRLku ykku fu kkzu kkhfkuz Mxefh WuzkLkku Lk fhu.

21.

fkuR k khekk fuL{kt khekkkeoyku khk Mkk{qrnf kuhherkLku kteh yrLkr{kkkyku kk ytkuLke kkuzoLkk
rkrLkrLkk ynukLkk ykkhu kwLkku LkkUk{kt yku.

22.

Wkhkrkfk Wkh rLkk fhu skyu kkhfkuz Mxefh yLku W{ukhu ku kLke rkkku Ztfk ku heku ke
Mxef [kUxkzu Lkn.

23.

khekk Mkr{rkLkk {k yLkwMkkh khekkkeoLke fkuR koqtf kuhkoqtf kLkke nku.

[ 20 ]