OPERATIVNI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OB RAZOVNOG RADA

NAST AVNIK/ CA: U pi i te i me nastavni ka KOLA: Upi ite naziv kole RAZRE D: Upi ite razredni odjel

N A S T A V N I P RE DM E T: U p i i t e n a zi v n as t a vn o g p re d m e t a BROJ S AT I: U pi ite broj sati C IL J (S V RH A ) U E N JA P RE DM E T A: Upi ite ciljeve Primjer odgojni: U enik e mo i ostvariti socijalne i samoaktualiziraju e potrebe za komunikaciju na engleskom jeziku; obrazovni: U enik e usvojiti novi vokabular i jezi ne zakonitosti, ovladati jezi nim vje tinama i primijeniti znanje u govornoj i pisanoj komunikaciji; upoznati e nove sadr aje i primijeniti ve ste ena iskustva . KOLSKA GODINA : Upi ite kolsku godinu

Operativni nastavni plan upi ite predmet za kolsku godinu upi ite kolsku godinu Godina u enja: upi ite godinu u enja nastavnog predmeta Broj sati: upi ite godi nji broj sati Zanimanje/program: upi ite zanimanje ili program: npr. osnovna kola, gimnazija, ekonomska kola... U tablicu upi ite sadr aje iz okvirnog programa u nekoliko cjelina Redni broj 1. 2. 3. 4. 5. Naziv nastavne cjeline i teme prema okvirnom planu i programu Broj sati Broj radnog tjedna Rok ostvarenja Napomene

2

OP ERAT IVNI PL AN I P ROGRAM RADA
Nastavna sredstava i pomagala (mediji i tehnologija) 6. UPI ITE MEDIJE I TEHNOLOGIJU

Redni broj sata

Obrazovna postignu a i o ekivani ishod pou avanja 2. [UPI ITE CILJ NASTAVNOG SATA, SUSRETA] Primjer: Zajedni ko definiranje ciljeva nastave engleskog jezika. Dogovor s u enicima o sadr ajima programa, na inu i vremenu, mjestu te dinamici ostvarenja. Dogovor o izvorima u enja i oblicima suradnje. Dogovor o oblicima vrednovanja postignu a. Primjer: Utvr ivanje znanja jezi nih zakonitosti.

Naziv cjeline, teme i jedinice 3. [UPI ITE NAZIV TEME] Primjer: Dogovor

Aktivnosti u enika 4. Primjer: Razviti umnu mapu na plo i ili flanelografu na temelju dogovora u skupinama. Ukoliko preostane vremena: ugovor o samouu enju.

Nastavne metode i oblici rada 5. [UPI ITE METODE I OBLIKE INTERAKCI JE] Primjer: Oluja ideja, okrugli stol, umne mape. Rad u skupinama.

Korelacija s drugim predmetima 7.

Klju ni pojmovi 8.

Mjesto izvo enja nastave 9.

1. 1.

Primjer: Primjerci okvirnog plana, flanelograf ili magnetna plo a.

2.

Primjer: Questions about you

3.

Primjer: Utvrditi razinu znanja iz vokabulara i jezi nih zakonitosti

Primjer: Dijagnosti ki test

Primjer: Razgovor, interpretacija, rad s listi ima. Individualni. Primjer: Individualni rad

Primjer: Ud benik, radni priru nik.

Primjer: Test

3

ELEMENTI OCJENJIVANJA Primjer za engleski jezik RAZUMIJEVANJE:

Primjeri:
razumijevanje zvu ne poruke, razumijevanje partnera u razgovoru, odgovaranje na pitanja, itanje i razumijevanje uputa u tekstualnim medijima i drugim izvorima, itanje i razumijevanje op ih i stru nih tekstova. U enik rado i pravilno izgovara rije i, re enice i nove glasovne oblike, izvo enje govornih vje bi po natuknicama,

GOVORENJE:

odgovaranje na pitanja, izricanje podataka o sebi i drugima, koristiti poznati vokabular, vo enje razgovora po uzorku, postavljanje pitanja o zadanom tekstu, primjenjivanje ispravne intonacije, prepri avanje pro itanog teksta.

JEZI NE ZAKONITOST: PISANJE:

Ispravna primjena usvojenih jezi nih zakonitosti u govornoj i pisanoj komunikaciji, poznavanje jezi nih stilova i registara. U enik rado i Ispravno pi e rije i, dopunjuje i preoblikuje re enice ili tekst, opisivanje slika, pisanje sastava, pisama, rje avanje gramati kih testova, pisanje natuknica za op irniji pismeni rad. Uo avanje i spoznavanje razlike u strukturi jezi nih zakonitosti i na inu izra avanja u engleskom i hrvatskom jeziku,

PREVO ENJE:

usmeno prevo enje komunikacijskih modela, prevo enje re enica i tekstova s engleskog jezika na hrvatski i obrnuto s kori tenjem rje nika. U enik rado prevodi i pokazuje interes za to.

4

KRITERIJI OCJENJIVANJA Primjer za engleski jezik

Primjeri: Ispravno pro itati i razumjeti tekst, odgovarati na pitanja, usvojiti jezi ne zakonitosti, pismeno rje avati jednostavnije zadatke, prevoditi jednostavnije tekstove, sura ivati s drugim u enicima.

DOVOLJAN (2)

Razumjeti pisani i zvu ni tekst, voditi konverzaciju, opisivati likove i situacije, rje avati problemske gramati ke zadatke,

DOBAR (3)

preoblikovati re enicu i tekst, prevoditi nove, nepoznate tekstove. Poticati i voditi suradnju s drugim u enicima. Procjenjivati svoja i postignu a drugih.

Prepri avati samostalno pro itane nove tekstove, izlagati o zadanoj temi, primjenjivati usvojene jezi ne zakonitosti u

VRLO DOBAR(4)

usmenom i pismenom izra avanju, stvarati svoju pri u, tekst, pisati lak e seminarske radove, inicirati projekte i sudjelovati u me unarodnim projektima. Voditi projektni tim i pisati izvje taj o rezultatima.

Samostalno raditi na pisanom i zvu nom tekstu, usmeno i pismeno se izra avati uz minimalne pogre ke, pravilno koristiti

ODLI AN (5)

stru ni vokabular i frazeologiju, poznavati jezi ni stil i registar poslovnog jezika, sudjelovati na satu, pisati seminarske radove, projekte i izvje taje. Prezentirati svoj i tu i uradak. Sudjelovati u me unarodnim projektima.

Zahvaljujemo se na ustupljenim primjerima komponenata ocjenjivanja profesorici engleskog jezika Zlati Hr enjak. 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful