You are on page 1of 9

2015

1 ¾ HOUR
2015
MODUL LATIHAN BERFOKUS PT3

Satu jam empat puluh lima minit

Jawab semua soalan. Tunjukkan langkah pengiraan di ruang yang disediakan. Penggunaan
kalkulator adalah dibenarkan.
1

Hitung nilai bagi – 24 – (– 32) + (– 12) =
markah]

[2

Jawapan:________________
2

Cari nilai bagi (– 16) x 9 x (–10) =
markah]

[2

Jawapan:______________

3

(a) Cari nilai bagi
(b) Diberi 2.8 ÷ y = -0.04, tentukan nilai bagi y.

[3 markah]

Jawapan: (a)________________
(b)________________

4

Hitung nilai bagi
sebutan terendah

dan nyatakan jawapan sebagai pecahan dalam
[2 markah]

Jawapan:____________
5

Gunakan Kalkulator, cari nilai bagi (0.192)².

[2 markah]

Jawapan:______________
6

(a) Diberi
(b) Diberi

dan
dan

, Cari nilai bagi
. Cari nilai bagi

.
.

[3 markah]

Jawapan: (a)_______________
(b)_______________

7

(a) Cari nilai bagi

(b) Hitung nilai bagi

[3 markah]

Jawapan: (a)_____________
(b)_____________

8

Permudahkan (3x – 2) + (3-5x)

[2 markah]

Jawapan:______________
9

Diberi bahawa p = 1 dan q = -2, cari nilai q(q2 + 4p).

[3 markah]

Jawapan:_____________

10 Rajah menunjukkan sebidang tanah yang berbentuk segi empat tepat. Dua kawasan
berlorek yang berbentuk segi empat tepat dan trapezium ditanami rumput.
9a m
7b m 2b m

3a m

4a m 6 m

(a) Cari luas kawasan, dalam sebutan a dan b, yang tidak ditanami rumput.
(b) Hitung luas kawasan yang tidak ditanami rumput jika a=3 dan b=2.

[3 markah]

Jawapan : (a)_____________
(b)_____________
11 (a) Diberi bahawa 5m = 14 – 2m, cari nilai m.

(b) Selesaikan
[4 markah]

Jawapan: (a)______________
(b)______________

12 Permudahkan
[2 markah]

Jawapan:______________
13 Selesaikan tiap-tiap persamaan berikut:

[3 markah]

Jawapan: (a)_______________
(b)_______________
14 Sepasang kasut berharga RM9 kurang daripada sepasang selipar. Ahmad membeli 5
pasang kasut dan 8 pasang selipar. Dia membayar RM200 kepada juruwang dan
menerima baki wang RM11. Berapakah harga sepasang kasut?
[3 markah]

Jawapan:________________

15 (a) Permudahkan –(r – 5p) + 3r
(b) Diberi 11p + 3 = 30 + 2p. Cari nilai p.

[4 markah]

Jawapan:_________________
16 Rajah menunjukkan sebuah segi tiga bersama ukuran setiap sisi, dalam cm.
Bentukkan satu persamaan linear jika perimeter bagi segi tiga itu ialah 12cm.

[3 markah]

Jawapan:________________
17 Ahmad mempunyai 3x guli. Selepas dia memberikan 15 kepada kakaknya, dia masih
mempunyai baki 207 guli. Hitung nilai x.
[3 markah]

Answer:________________

18 (a) Diberi bahawa p:q = 8:1 dan q – p = 30, cari nilai p + q.
(b) Perimeter bagi sebuah segi empat sama P dan sebuah segi empat sama Q masingmasing ialah 36cm dan 48cm. Cari nisbah luas segi empat sama P kepada luas segi
empat sama Q.
[5 markah]

Jawapan: (a)________________
(b)________________
19 (a) Diberi bahawa a:b:c = 1:2:3 dan a + b + c = 12. Cari nilai c.
(b) Diberi bahawa 3: x = 4:8, cari nilai x.

[4 markah]

Jawapan: (a)________________
(b)________________

20

Rajah di bawah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak PQR.
P

36cm
Q

R

Diberi bahawa PQ:QR = 12:5
(a) Cari panjang QR, dalam cm.
(b) Hitung luas, dalam cm2, segi tiga itu.

[4 markah]

-----------------------------------------SOALAN TAMAT---------------------------------------SELAMAT BERJAYA